LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Zuidhorn

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Peter Schriemer heeft het meeste ingevoerd vanaf 1690, Menne Glas voornamelijk de periode daarvoor.
Nagekeken herfst 2006/zomer 2007 Menne Glas.

Bron:
- 1659 - 1762: HG 1
- 1764 - 1811: HG 2

- lijst 1659 en mutaties 1659 - 1689 (Joannes Beckeringh)
- mutaties 1691 - 1695 (Lambertus Bieruma)
- mutaties 1696 - 1739 (Christopher Henricus Metelerkamp))
- lijst 1739 (Albertus Wilhelmus Costerus)
- mutaties 1739 - 1762 (Albertus Wilhelmus Costerus)
- mutaties 1764 - 1771 (Albertus Wilhelmus Costerus)
- lijst 1772 en mutaties 1772 - 1777 (Gerhardus Oomkens)
- lijst 1778 en mutaties 1778 - 1811 (Johannes Ernestus Winter)
-


Consistoriale acten; ende optekeninge 
van de Ledematen der waere gereformeerde 
Gemeente int Carspell Suidthorm 
eerst der gener, soo bevonden wierden 
als ik Joannes Beckeringh op den 
3 julij 1659 alhijr bevestight 
was. Ende voorts wie naderhant 
de Gemeente bijge
voeght zijn

Namen van de mans personen

Joannes Beckeringh Pastor loci
Peter Wijbrandts ouderlingh in dier tijdt (stierff den 13 aprilis 1668)
Claes Jansen Meinema mede ouderlingh (stierff den 7 julij 1681)
Jan Martens Diacon (vertrocken op meij 1660 nae Nijehove)
Jacob Thomas Schoemaker mede Diacon (stierf den 18 septemb. 1679)
Joannes Ludovicus Fabricius Schoellmester (...ijt die 6 aprilis 1669)
De Well Edele Erentfeste Heer Jr. Harmen de Sighers op Hantkema (obijt die 6 november 1663)
Harmen Iwema (stierff den 26 maij 1663)
Jan Peters Stoijt huisman (stierff den 13 februarij 1670)
Jan Gerrijdts huisman
Tijpke Tanija huisman (vertrocken nae Oostermeer  in Frieslant en aldaer verstorven in Mdie 1665)
Peter Egges Snider
Thomas Alberdts gortemaker (stierff den 22 octobris 1668)
Cornelis Meertens Snider ende Cremer
Alberdt Jansen arbeider (stierf den 1 februarij) (1677 des avondts tusschen 11 ende 12 uijr in sijn 78 jaer)
Willem Peters arbeider (vertrocken nae Groningen)
Alberdt Claesen Coopman (stierff den 11 octobr. 1670)
Willem Jansen wever (stierff den 7 aprilis 1666)
Berendt Willems jongh gesell ende wever 1660 omtrent Michaelis vertrocken nae Niesiel
Jan Rengers arbeider (stierff den 3 maij 1685)
Tijeert Wijbes hovenier (vertrocken omtrent Allerheiligen 1667 nae Slogteren)
Henderick Peters Cremer (verstorven den 1 februarij 1667)
Simen Peters Cuiper (stierff den 28 maij 1669)
Jan Peters backer vertrocken nae Nijkerk op mei 1660
Jan Jansen Schattbeurder perijt in aqua den 4 julij 1666
Frans Harmens Cremer en Coopman stierff den 30 novembris 1665
Nomdo Wedemeijer backer (stierff den 26 januarij 1679)

Jan Allerdts jongh gesell, timmerman (vertrocken op Paesen nae Grijpskerk 1662)
Dirck Egges arbeider
Peter Jansen arbeider (van des Bischops volck verslagen bij Monneke sijll wat voor S. Jacob 1672)
Claes Rempts arbeider (verstorven int eerste van augusto 1666)
Hijbel Reiners Schipper (stierf den 2 augusti 1686)
Claes Claesen molenaer (stierff den 5 decemb. 1683)
Louwerens Hindericks Schipper (stierff 7 novembris 1688 int 85 jaer oudt zijnde)
Willem Hindericks vulgo magere Willem stierff den 16 maij 16..
Claes Jansen bij 't Acker ende (stierff tuschen den 16 ende 17 augusti 1674)
Frerick Tijmens Timmerman
Derck Meijners Ceuter huisman (stierff tuschen den 5 en 6 decemb. snachts tuschen 12 en 1 1688)
Jan Hindericks Coninck arbeider (stierff den 25 augusti 1669)
Loeke Jansen Himersma huisman (verstorven den 15 octob. 1661)
Gerrijdt Sigers huisman (stierff int laetste van augusti 1672)
Jelte Jeltes Ceuter huisman (stierff den 13 maij 1670)
Cornellis Jansen Schipper bij Hooge meden
Boucke Isebrandts arbeider (stierff den 18 martij 1679)
Jan Wessells Ceuter huisman (stierff den 2 junij 1681)
Lubberdt Luitiens arbeider (verstorven den 6 september 1666)
Carstien Harmens voerman (stierff den 21 junij 1667)
Andreas Peters glaesemaker jongh gesell (stierff den 26 maij 1667)
Timen Peters Smidt verstorven den 10 martij 1662
Brandt Hoeck Gerichts Denaer (stierff den 12 julij 1666)
Jan Alberdts Secretarius (stierff den 20 februarij 1667)
Hendrick Lamberdts backer (stierff den 8 junij 1669)
Rense Johannes arbeider (stierff den 9 martij 1670)
Meindt Jansen Schoelapper (stierff den 14 martij 1671)
Roleff Jacobs arbeider (verstorven den 9 decemb. 1662)
Harcke Sickema Eigen erfde (stierff den 4 januarij 1667)
Jelte Jeltes Snijder (stierff den 16 augusti 1675 ende was geboren 1592 in 9vemb ergo oudt 89 jaer)
Jan Willems arm oudt man (stierff den 25 februarij 1678)
Jacob Jansen wever (stierff den 22 januarij 1670)
Claes Claesen oude Schoemaker (verstorven den 9 junij 1664)
Roleff Gerrijdts Cremer (verstorven den 13 augusti 1664)
Geerdt Hesselinck wever (verstorven 1666 den 11 september)
Claes Alberdts Coopman (verstorven den 15 januarij 1667)
Menne Abells arbeider (stierff den 27 januarij 1677 oudt 89 jaer)
Jan Claesen arbeider (vertrocken op mei 1660 nae Faen)
Harmen Jansen van Stenvorden wever (stierff den 2 aprilis 1680)
Peter Frericks huisman (stierff den 17 februarij 1684)
Jan Thomas huisman (stierff den 7 november 1678)

Arendt Tijsen huisman
Sijvert Jacobs huisman (omtrent Sundtgangh 1665 vertrocken nae Sibaldebuiren en voorts daernae verstorven)
Jacob Peters Bloem Eigen erfde (stierff 1667 den 22 martij)
Lenardt Jansen huisman (Stierff den 16 aprilis 1667)

Namen van de vrous personen

D' Eer ende deughentrijck vrou Anna Catharina Kijff huisvrou van de Well Edel Heer Jr. Herman de Sighers (Obijt Groningae die 12 martij 1672)
Jantien Gerrijdts huisvrou van de Pastor Joannes Beckeringh (stierff den 9 7temb. 1689)
Stijntien Cornellis huisvrou van Claes Jansen Meinema (stierff tot Groningen voort na[?] de belegeringe den 27 augustus 1672)
Catharine Everardi huisvrou van Jan Mertens (vertrocken met haer man op mei 1660)
Antie Jansen huisvrou van Jacob Thomas (stierff den 25 maij 1671)
Aeltien Tijmens huisvrou van Joannes Ludovicus Schoelmr (verstorven den 15 maij 1662)
Wibbetien Jansen huisvrou van Jan Peters
Fokeltien Alberdts huisvrou van Jan Gerrijdts (stierff den 23 julij 1689)
Stijnie Lamberts huisvrou van Peter Egges (stierff den 21 september 1667)
Ave Cornellis huisvrou van Dirck Hindericks Brughman ([ver]trocken na Sibaldebuiren ... haer swager en dochter ende daer verstorven int laetste januarij [16]78)
Cornelliske Steffens huisvrou van Thomas Alberts gortemaker (stierff den 9 maij 1682)
Greet Wijsches huisvrou van Cornellis Meertens (stierff den 24 maij 1670)
Jacobien Hiddes huisvrou van Alberdt Jansen (stierff den 6 junij 1678)
Folckien Eises huisvrou van Alberdt Claesen (stierff den 10 december 1670)
Antie Jansen weduwe van Gerart Hindericks (vertrocken nae Grijpskerk in september 1661)
Anne Uijties huisvrou van Willen Jansen wever (stierff den 10 aprilis 1666)
Geeske Jacobs huisvrou van Jan Rengers (stierff tuschen den 27 en 28 junij 1679)
Maijke Roleffs huisvrou van Tijerdt Wijbes (vertrocken met haer man nae Slogteren omtrent Allerh. 1667)
Antie Smaltius weduwe van S. D. Sigefridus Aelrichs (vertrocken op mei 1666 nae Groningen)
Heertien Tonnis huisvrou van Henrick Peters Sluiter (stierf den 8 aprilis op Paesche dagh snagchs om 3 uijr 1683
Peterke Idses huisvrou van Simen Peters Cuiper (stierff den 23 martij 1671)
Cornelliske Luloffs weduwe van Geerdt Luitiens (stierff den 26 augusti 1666)
Bauwe Geerdts huisvrou van Simen Abells (stierff den 28 december 1684)
Renske Fockes weduwe van Geerdt Popkes (stierf den 22 junij 1665[?])
Martien Willems huisvrou van Nomdo Wedemeijer (stierff den 3 februarij 1684)
Geertruidt Cornellis huisvrou van Hindrick Harmens backer (vertrocken met haer man nae bij de stadt op meij 1663)
Martien Haickes weduwe van Otto Jansen (stierff tuschen den 5 en 6 novembris 1677)

Trijne Willens weduwe van Peter Abells (verstorven bij haer dochter in de Paddepoel in maie 1675)
Talle Jansen huisvrou van Dirck Egges (stierff 1684 tuschen den 21 en 22 7temb.)
Geele Claesen huisvrou van Peter Jansen (stierff den 25 october 1684)
Geele Cijewerts huisvrou van Claes Rempts (verstorven den 3 februari 1668)
Aecht Hemmes huisvrou van Gerrijdt Ariens (verstorven in martio 1679)
Trijne Simens huisvrou van Wijbet Reinerts (verstorven den 11 off 13 februarij 1663)
Hille Jansen weduwe van Jan Bouckes (verstorven den 16 maij 1667)
Greet Jansen huisvrou van Gerrijdt Hemkes (stierff den 21 decemb. 1668)
Aechtie Arendts dienstmaeght op de Borgh (vertrocken op maij 1662)
Fenne Allerdts dienstmaeght op de Borgh (vertrocken nae 't Oldeampt op meij 1661)
Aeltien Dircks huisvrou van Claes Claesen mulder (stierf den 3 martij 1680)
Trijn Jansen huisvrou van Jacob Louwes (vertrocken nae Noordhorn 1672)
Anne Abells huisvrou van Louwerens Hindricks (stierff den 10 aprilis 1670)
Aechte Claesen huisvrou van Willem Hindericks (stierff den 19 maij 1663)
Dewer Popkes huisvrou van Claes Jansen (stierff den 16 octob. 1686)
Antie Claesen huisvrou van Aelderick Jacobs
Garstie Harrijdts huisvrou van Frerick Tijmens (stierff den 10 novemb. 1668)
Aeltien Jansen weduwe van Dirck Lamberts Backer
Appellonia Gerbrandts huisvrou van Dirck Mennes (stierf den [blanko] 1673)
Aeltien N. huisvrou van Jan Hindericks Coninck (stierff den 5 augusti 1666)
Bauwe Claesen weduwe van Egbart Lamberts (stierff den 16 junijj 1685)
Trijne Bousema huisvrou van Loeke Jansen (met attestatie vertrocken nae Tolbert op mei 1662)
Dirckien Lamberts huisvrou van Harcke Lippes (stierf den 2 martij 1664)
Aeffke Hindericks huisvrou van Gerrijdt Sigers (stierff den 8 maij 1679)
Jantien Emes huisvrou van Jelte Jeltes
Seije Alberdts huisvrou van Sijabbe Thomes (verstorven den 16 maij 1666)
Geeske Louwes weduwe van Sibrandt Jacobs (stierff den    november 1680)
Aeltien Gerbrandts weduwe van Thomas Sijabbes ( verstorven den 8 augusti 1660)
Martien N. weduwe van Hidde Isebrandts (vertrocken int somer 1660)
Hille Popkes huisvrou van Bouke Isebrandts
Dewerke Jansen huisvrou van Cornellis Aeriens (verstorven den 18 7temb. 1662)
Aeffke Isebrandts huisvrou van Jan Wessells (stierff den 7 junij 1681)
Martien Peters weduwe van Jan Johannis (vertrocken nae Nordhorn 1673 en ..?.. ..?.. den 22 januarij 1678 ..?..)
Fenne Hindericks huisvrou van Lubbert Luitiens (stierff den 18 maij 167?)
Griete Claesen huisvrou van Fedde Arendts Cuiper (stierff den 3 aprilis 1664)

Rixte Peters huisvrou van Tijmen Peters Smidt (vertrout en vertrocken nae Esinge in januari 1663)
Margareta Quade huisvrou van Brandt Hoeck (...trocken nae Groningen)
Jantien Jansen huisvrou van de Secret. Jan Alberdts (stierff den 4 maij 1670)
Jantien Claesen huisvrou van Hinderick Lamberts backer (verstorven den 13 januarij 1664)
Dewer Peters huisvrou van Rense Johannis (stierff den 2 december 1666)
Anne Claesen huisvrou van Meindt Jansen (stierff den 24 novemb. 1684)
Trijntien Meertens weduwe van S. D. Conradus Smaltius ... (vertrocken nae Groningen op maij 1660)
Geeske Martens weduwe van Jan Peters (stierff den 22 7temb. 1666)
Aeltien Peters oude weduwe van Egge Dircks (...storven in februarie 1661)
Aeltien Rengers huisvrou van Roleff Jacobs (stierff den 26 martij 1679)
Cijuwke Iwema huisvrou van Harcke Sickema (...schondt[?] en vertrocken nae Noordhorm in augusto 1666 doch de man reets daernae verstervende, is weder bij ons gecomen stierf den 16 junij 1678 s morgens over??? aen mijn zijnde Sondaachs)
Lutgert Jansen huisvrou van Jelte Jeltes Snijder (verstorven den 7 october 1666)
Eltien Reiners huisvrou van Jacob Jansen wever (stierff in junio 1672)
Aeltien Arendts weduwe van Watse Luitiens (..676 op mei vertrocken nae Enumatil)
Womke Hindericks huisvrou van Reidt Dircks voerman (stierf den 29 aprilis 1680)
Frouke Buwes huisvrou van Roleff Gerrijdts kremer (stierff den 4 julij 1667)
Harmtien Jansen weduwe van Allerdt Geerdts (verstorven den 7 septemb. 1666)
Grietije Tijmens weduwe van Eise Algers (verstorven den 5 maij 1660)
Antie Eises huisvrou van Claes Alberdts
Geese Jansen huisvrou van Menne Abells (stierff den 10 decemb. 1680)
Greete Jeltes weduw van Peter Jansen (verstorven den 2 maij 1665)
Hantie Roleffs weduwe van Claes Meertens (verstorven den 31 augusti 1666)
Geeske Tonnis huisvrou van Jan Claesen (vertrocken op mei 1661 met haer man nae Faen)
Tijarckien Alberdts weduwe van Dirck Hindericks (stierff den 6 octobr. 1671)
Aeffke Jansen huisvrou van Peter Frericks (stierff den 17 augusti 1671)
Martien Lenardts huisvrou van Jan Thomas (stierff tuschen den 25 en 26 april 1677)
Hebell Meinerdts huisvrou van Gerrijdt Gerrijdts (vertrocken met haer man op mei 1661 nae Midwolde)
Jetske Poppes huisvrou van Sijert Jacobs stierff den 20 7temb. 1676 op het ..?..
Trijntien Hindericks huisvrou van Jacob Peters Bloem (stierff den 18 maij 1669)
Geertruidt Cornellis huisvrou van Lenardt Jansen (stierff den 16 martij 1680)
Martien Boukes huisvrou van Jan Claesen arbeider (vertrocken int Carspel Midwolde op meij 1660)

 

Op den 4 septembris 1659 in de visitatie enige questie tussen Nomde Wedemeijer met zijn vrouw Martien Willems, en Dewer Peters vrouw van Rense Joannis, over de eigendom van een vrouwen zitbank in de kerk.
Op belijdenis:

 1. Derck Mennes Ceuter huisman (vertrocken nae Noordthorn met attestatie gegaen den 9 7ptemb. 1676)
 2. Griete Jansen huisvrou van Harmen Jansen wever (stierf den 12 maij 1672)
 3. Aeffke Tonnis huisvrou van Dirck Jacobs Snider (getrouwet ende vertrocken nae Fransum 1680 in februarie)

Op den 4 decembris [1659] dezelfde kwestie als boven over de zitplaats in de kerk. Min of meer bijgelegd.
Op belijdenis:

 1. Jacob Louwes huisman (stierff den 19 november 1663)
 2. Gerrijdt Gerrijdts huisman (vertrocken op mei 1661 nae Midwolde)
 3. Trijn Jansen huisvrouw van Willem J[vlek]sen arbeider (stierf den 16 julij 1680

Op den 22 januarij 1660 zijn in plaats van d'affgaende ouderlingh Peter Wibrandts, ende d'affgaende diacon Jan Martens, met de meeste stemmen der gemeensluiden verkoren, nae dat d'affkondigende daer van acht daegen te voren geschiet was, Hinderick Lamberts backer als ouderlingh ende Lenardt Jansen als diacon, welcke nae dat sijluiden op drie verscheiden sondagen van de predighstoell sullen voorgestelt zijn, elck in sijn bedeninge bevesticht sullen werden, het welcke op de 12 februarij voorts geschiet is.

Op den 4 martij [1660] op belijdenis:

 1. Jan Claesen huisman (vertrocken nae Faen op maij 1661)
 2. Auke Jansen huisvrou van Jan Abbes en (stierff den 14 december 1666)
 3. Anne Tijmens oude weduwe met attestatie van Werffhuisen (stierff den 6 november 1665)

Op den 4 junij [1660] op belijdenis:

 1. Aelderich Jacobs voerman (stierff den 10 novemb. 1668)
 2. Geerdt Simens Snijder
 3. Lijsbeth Hansen huisvrou van Isebrandt Egberts (stierff den 3 novemb. 1670)
 4. Lijsbeth Ulpherts huisvrou van Luitien Dircks (stierff in junio 1668)

Op den 2 septembris 1660 op belijdenis:

 1. Hilletien Thomes jonghe dochter en (vertrocken nae Aduwert)
 2. Sicke Boijckema ende (1664 verstorven den 4 novemb.)
 3. Grietie Dircks sijn huisvrouw met attestatie van Oldehove (vertrocken nae Faen)

Op den 2 decembris [1660] bevonden dat secretarius Brandt Hoeck op sekere avondt droncken zijnde, Carstien Harmens met houwen en slaen op t lijff gevallen was. Brandt voor eenmaal gesuspendeerd. Ook Folcktien Eisens vrouw van Allerdt Claesen wegens dronkenschap voor deze maal van het avondmaal gesuspendeerd.
Op belijdenis:

 1. Bijuwke Jacobs huisvrouw van Frans Harmens (stierff den 3 januarij 1671)
 2. Aeltien Gerbrandts huisvrou van Cornellis Jansen bij ..?..
 3. Ende Trijntien Martens huisvr van Jan Jansen schat... met attestatie van Groningen (vertrocken nae Leermens op maij 1668)

Op den 3 martij 1661 op belijdenis:

 1. Roeleff Wabbes arbeider (stierff den 8 maij 1670)
 2. Trijn Peters sijn huisvrou
 3. Geerdt Abells gortemaker (ruiter geworden zijnde, is op de Leeck gestorven in november 1672)
 4. Peterke Jansen jonghe dochter
 5. Neeltien Beckeringh jonghe dochter (getrout tot Groningen in novemb. 1670)
 6. Fenne Alberdts huisvrou van Hidtske Jansen (vertrocken omtrent maij 1671 nae Hooghkerck)
 7. Geerdt Allerdts timmerman (stierf den 23 novemb. 1679)

Op den 2 junij 1661 enig misnoegen bij Nomde Widmarius over Frans Harmens.
Op belijdenis:

 1. Aechte Cornellis huisvrouw van Julle Jacobs (vertrocken nae Noordhorm 1673 met attestatie op den 7 junij 1674)
  ende met attestatie van Oostwolt
 2. Riemke Roleffs weduw van W. Jacob Reiners (schandt[?] en vertrocken nae Monneke Dijck

Op den 1 septembris 1661 Nomdo Widmarius nog niet wel gesindt wegens Frans Harmens, Nomdo blijft ondanks vermaning van de kerkenraad daarom van het avondmaal weg.
Op 't nieuw:

 1. Gaeske Geerdts huisvrou van Jan Allerdts met attestatie van Buirum (vertrocken met haer man nae Grijpskerk 1667[?2?4?])

Op den 2 martij 1662 zijn Nomdo Widemarius en Frans Harmens volkomen gereconcilieerd. Nadien Arendt Tijsen een geruime tijdt met sijn dienstmaeght was beruchtight geweest, dat hij vleeschelijck conversatie met haere soude hebben, is hij gesuspendeerd en voor de kerkenraad geciteerd maar uitgebleven.
Op belijdenis:

 1. Henderick Egbarts huisman ( vertrocken nae Groningen)
 2. ende Simen Abells Snijder ( stierff den 13 martij 16...)
     ende met attestatie van de Leeck 
 3. Jantien Deterts huisvrouw van Mr. Joannes Soritorius Chirurgijn (vertrocken op maij 1665 nae Groningen ende voort daernae aldaer verstorven)

Arendt Tijsen is aangesproken door pastoor en ouderlingen betreffende de vleselijke conversatie met zijn dienstmaagd. Hij ontkent. Met de maagd is ook gesproken, zij zegt dat het wel gebeurd is, en dat hij beloofde haar te trouwen. De kerkenraad heeft hem geciteerd en de belijdenis van de dienstmaagd voorgehouden, maar hij blijft bij zijn ontkenning. Daarop gesuspendeerd tot nadere orde.

Op den 1 junij [1662] blijft de zaak van Arendt Tijsen in de vorige staat, hij is door de maagd voor de politieke rechter gedaagd, waar de zaak nu dient.
Op belijdenis:

 1. Peter Thomes Rademaker (... sch... ende nae t ...  vertrocken in febr. 1668)
 2. Dewer Jacobs huisvrouw van Albert Jeltes
 3. Tamme Duirts Cuiper met attestatie van Lettebert (stierff den 4 martij 1668)
 4. Trijntien Jans dienstmaaght op de Borgh Hanckema (vertrocken op Allerh. 83)
 5. Barber Harmens met attestatie van Groningen (..er dit jaer ende … nae Groningen)

Op den 7 septembris [1662] op belijdenis:

Jacob Roleffs Ceuter huisman

Op den 7 decemb. [1662] op belijdenis:

 1. Harcke Lippes huisman (stierff den 11 maij 1674)
 2. Jantien Jacobs huisvr. van Jacob Holst
 3. Griete Joannes dienstmaegh bij Frans Harmens (vertrocken op meij 1663)

Op den 8 martij 1663 op belijdenis:

 1. Cornelliske Swetties huisvrouw van Geerdt Als..?.. Gortemaker (stierff den 27 februarij 1671)
 2. Ebeltien Nomdes huisvrou van Julle Dates Back[er] (vertrocken op mei 1686 …?…)
 3. Annie Ottes Jonge Dochter (stierff den 17 junij 1673)

Op den 6 septembris [1663] op belijdenis:

 1. Thomas Peters Backer en (beide vertrocken nae Frieslandt 1665 op maij)
 2. Romke Renincks sijn huisvrouw

Is omtrent de visitatie bevonden dat de secretarius Brandt Hoeck een weinigh te vooren, tot Noordthorm in de herberge in moeijte geraeckt is met Wijer Tonnis Brandts, soo dat sij beiden, nae woorden ende vuisten strijdt, de messen tegens malcander uitgetrocken hebben, ende d'een den ander de huise uitgedreven een stukweeghs langhs de straet vechtende, waerdoor publijke ergenisse gegeven was. De kerkenraad suspendeert hem daarom eenmaal van het avondmaal.
Arendt Thijsen, in de maand april 1662 van het avondmaal afgewezen om het ergerlijck doent met sijn dienstmaeght, nu wederom toegelaten, alsoo hij deselve persoon ongeveer voor een jaere tot sijn huisvrouw door wettelijcke trouw hadde aengenomen.

Op den 7 junij [1663] op 't nieuw:

 1. Trijntien Jansen weduwe van Thee Toppema (stierff den 15 aprilis 1677)
 2. Evrouw Egberts huisvrou van Tamme Idses op de belijdenisse des geloofs (stierff den 5 october 1666)
  ende
 3. Hendrick Bousema met attestatie van Tolbert

Op den 13 decembris [1663] op 't nies:

 1. Geerdt Wolters met attestatie van de Legemeden (stierff den 18 februarij 1672)
 2. Tijauckien Jansen sijn huisvrouw op de belijdenis des geloofs (stierff den 2 octb. 1681)
 3. Jan Peters Sluiter ende zijn huisvrouw (stierff den 20 martij 1673)
 4. Jantien Lamberts beide met attestatie van Nijkerk hijr wedergekomen (vertrocken na Pi??)
 5. Reidt Dircks op de belijdenis des geloofs (stierff den 20 augusti 1667)
 6. Willem Jansen arbeider op de belidenis des geloofs stierff den 1.. 7temb. 1666
 7. Antie Jansen huisvrouw van Jacob Roleffs met attestatie van Oldehove
 8. Aurelia Eils dienstmaeght van vrouw Sighers op Hantkema met attestatie van Groningen (vertrocken op mai 16..)

Op den 13 martij 1664 de secretarius Brandt Hoeck met Wijer Tonnis Brandtsema verzoend zijnde, weder tot de tafel des heeren toegelaten.
Op belijdenis:

 1. Maria Smaltz dochter van S. Pastor Conradus Smaltius (vertrocken op maij 1665 nae Nijkerk)
 2. Dewer Gerrijdts dochter van Gerrijdt Hemkes schipper (getrout en vertrocken nae Fransum 1668)
 3. Trijntien Hansen, dienstmaeght van mij Pastor tegenwoordig (vertrocken op mei 1664)

Op den 5 junij [1664] op 't nieuw:

 1. Annie Roekes op de belidenisse des geloofs (stierff den 8 septemb. 1669)
 2. Lutgert Conraedts dienstmaeght van Vrouw Sighers met attestatie van Groningen (getrout ende vertrocken nae Groningen tegen meij meij 1667)

In de visitatie klachten over Jan Jans schatbeurder en Geerdt Hesselinck wever wegens dronkenschap. Beiden geciteerd voor de kerkenraad. Geerdt verschenen en Jan niet, Geerdt vermaand en Jan gesuspendeerd.
De secretatius Brandt Hoeck heeft in de visitatie zwarigheden gemaakt, is gesuspendeerd.

Op den 5 septembris [1664] op het nieuw:

 1. Siabbe Thomes Ceuter huisman op de Westergast op de belidenisse des gelooffs (vertrocken den 6 meij 1666)
 2. Amke Adolphs dienstmaeght bij vrou Sigers op Hankema met attestatie van Hellum (wederom met attestatie vertrocken in juni 1665)
 3. Aeltien Hemmes jonghe dochter met attestatie van Sawert (stierff den 20 aprilis 1669)

Jan Jansen schatbeurder te rede gesteld, belooft beterschap. Zaak van secr. Brandt Hoeck blijft in dezelfde staat. Geerdt Hesselinck wever geeft zelf aan dronken geweest te zijn in de herberg, zal van het avondmaal wegblijven .

Op den 4 decembris [1664] op belijdenis:

 1. Cornellis Claesen ende (vertrocken op maij 1666 nae Garnwerdt)
 2. Lieffke Jacobs Bloem echteluiden
 3. Renske Jansen jonghe dochter (vertrocken nae Noordthorn 1665)
 4. Hemke Haeijes arbeijder (stierff den 11 januarij 1680)

Op den 12 martij 1665 onenigheid tussen Geerdt Abells gortemaker en zijn vrouw Cornelliske Swetties. Zij verdenkt hem van onkuische gemeenschap met andere vrouwen, met name met Grietie Aijekes vrouw van Cornellis Meertens. Ze worden met elkaar verzoend. Vervolgens wordt Grietie boos, wordt ook bijgelegd.
Op belijdenis:

 1. Jan Aeriens huisman ende (stierf den 9 junij 1671)
 2. Aeltien Eises sijn huisvrouw (stierf in de belegeringe tot .?. int eerste van augusto 1672)
 3. Harmen Thomas arbeider ende
 4. Griete Geerdts sijn huisvrouw ([beide] vertrokken nae Noordthorm op mei 1667)
 5. Siberichien Siccama jonghe dochter (vertrocken op mei 1665 nae Groningen)
 6. Simen Jansen arbeider ende
 7. Hinderickien Popkes sijn huisvrouw
 8. Peterke Peters weduw van Tijeert Peters (op haer olde dagen nog getrout tot Oldehove, ende derwaarts vertrocken den 18 julij 1686)
 9. Tetie Mennes huisvrouw van Jan Popkes (verstorven int midden van augusto 1666)

Op den 11 junij 1665 op 't nieuw:

 1. Thomas Jacobs Bloem en (stierff den 13 novemb. 1672)
 2. Geertruidt Jochems sijn huisvrou
 3. Hille Willems huisvrouw van Jacob Cornellis
  te samen op de belidenisse des gelooffs
  ende met attestatie:
 4. Jacob Cornellis met attestatie van Den Ham (vertrokken op meij 1666 na Dorqwert)
 5. Trijnie Jans huisvrouw van Peter Luijrdts backer (met attestatie van Nijehove, vertrocken met haer mans nae Groningen op meij 1670, haer attestatie producerend martij 1673)
 6. Geesien Harmens dienstmaeght tegenwoordig van Thomas Jacobs met attestatie van Den Ham (voort daer naer weder vertrocken)

Op den 10 septembris [1665] op belijdenis:

 1. Hemke Onnekes arbeider en
 2. Greetie Meertens sijn huisvrouw
 3. Tonnes Claesen arbeider (stierff den 26 augusti 1666)
 4. Aeltien Loes jonghe dochter (stierff den 4 februarij 1679)
 5. Anie Gerrijdts jonghe dochter (vertrocken wat na meij 1674)

Op den 10 decembris 1665 vernomen, dat Geerdt Hesselinck wever, dikwijls door pastoor en ouderlingen wegens dronkenschap bestraft, meermalen in dezelfde zonde vervallen, en op zijn eigen bekentenis gesuspendeerd.
Op belijdenis:

 1. Auckien Tijercks jonghe dochter (stierff den 1 januarij 1668)
 2. Antie Clasen Meinema jonghe dochter (getrout en nae Groningen vertrocken 1666 in martio)
 3. Trijn Simens huisvrou van Peter Thomas Rademaker (affgefigerd[?] met haer man 1669[?] in febr. )
 4. Trijn N. dienstmaeght van Wijbet Reiners (stierff den 16 octob. 1666)

Op den 11 martij 1666 Geerdt Jansen Hesselinck nog geen beterschap betreffende zijn droncken drinken, blijft gesuspendeerd.
Op belijdenis:

 1. Peter Luijrts backer (vertrocken nae Groningen voor de poorte op meij 1670)
 2. Jan Popkes arbeider (stierff den 1 junij 1678)
 3. Jacob Roleffs arbeider
 4. Lijsbeth Claesen jonghe dochter (vertrocken nae Noordhorn op maij doch voort daervan hijr weder gecomen, stierff den 1 maij 1685)
 5. Albertien Harmens huisvrouw van Hinderick Rinnies (stierff 1669 den 29 januarij)
 6. Anie Egbarts weduwe van Menne Dercks
 7. Dewertien Meinerts oude weduw vrouw met attestatie van Winsum (verstorven int voorjaer 1667)
 8. Engeltien Allerdts jonghe dochter met attestatie van Letterberts (vertrocken na Visvliedt op maij 1670)

Op den 10 junij 1666 blijft Geerdt Jansen Hesselinck nog gesuspendeerd.
Op belijdenis:

 1. Jan Rickerdts Iwema de soone van S. Rickardt Jacobs Iwema
 2. Greetie Simens jonghe dochter (stierff den 11 september 1678 getrout zijnde met Geerdt Simens)
 3. Beaters Beckeringh jonghe dochter
 4. Geeske Cijwerdts jonghe dochter (getrout en vertrocken nae Nijkerck in de heffst 1669)
 5. Anne Peters huisvrouw van Reiner Geerdts Hesselinck (stierff den 3 aprilis 1685)
 6. Talie Jansen huisvrouw van Andreas Peters Glasemaecker (stierff den 9 junij 1679)
 7. Lijsbeth Tijaerts dienstmaeght op de borch Hantkema (weder nae Groningen vertrocken op den Allerheiligen 1666)

  en met attestatie van Hoornhuisen
 8. Peter Wolters ende (beide vertrocken nae Oldehove op maij 1668)
 9. Neeltien Daniels sijn huisvrouw
 10. Haijcke Peters ende (beide vertrocken tegen de de herfst 1668 nae Nijehove)
 11. Loeckien Tijercks sijn huisvrouw met attestatie van Feerwerdt.

Op den 9 septemb. [1666] op belijdenis:

 1. Wipke Gerrijdts jonghe dochter (vertrocken met het Bischops jaer 1672 nae Groningen)
 2. Ide Hemmes jonghe dochter (vertrocken nae Den Ham off Fransum en hett attestatie passeert den 22 maij 1668)

  ende met attestatie van Lettebert
 3. Cornelliske Meertens jonghe dochter (daerna getrout an Derck Eles tegenwoordich huisvr. van Frans Halbes)

Op den 9 decemb. 1666 op belijdenis:

 1. Douwe Meetes Smidt ende (stierff den 24 februarij 1679)
 2. Annije Roeleffs sijn huisvrouw (vertrocken nae de Nije sijll 1689)
 3. Maijke Claesen Meinema jonghe dochter (vertrocken nae Groningen aldaer getrout jr. 1668 tegen de herffts)
 4. Abel Rickerts Iwema de soon van S. Rickart Iwema (stierff den 8 septemb. 1686)
 5. Magdalena Jansen jonghe dochter (vertrocken)

  en met attestatie van Amsterdam
 6. Chrickijntien Jansen huisvrouw van Mr. Ulderick ?redger? (stierff den 3 octob. 1678)

Op den 24 martij 1667 opt nieuw:

Jacob Iwema de soon van Andrees Jacobs Iwema (vertrocken ende getrout tot Maarslag int laetste van 1667) ende
Jiltije Eelckes de huisvrouw van Harcke Lippes

Den 16 junij [1667] twist tussen Antie Eises weduwe van Claes Alberts en Aeltien Jansen weduwe van Dirck Lamberts backer. Geciteerd voor de kerkenraad, niet gekomen en dus gesuspendeerd.
Op belijdenis:

 1. Reinou Tijalles jonghe dochter (vertrocken nae de Nije Sijll int laetste van t selve jaer)
 2. Maria Mignons jonghe dochter wonende met Mevrou op Hank... (vertrocken nae Groningen)
 3. Bauwe Maertens jonghe dochter, wonende op de plaets van de h. Sig... (stierf den 14 maij 1670)
 4. Anne Aeriens jongh dochter wonende met de Pastoor Boelerius (getrout, en vertrocken nae de Leeck omtrent Allerh. 1668)
 5. Martien Renses jonghe dochter

  met attestatie van verscheijdene plaetsen
 6. De hoogh Edel geboren heer Captain Rembt .?. Ham met attestatie van Groningen (stierff tot Groningen den 14 november 1672)
 7. Everdt Ha?ercamp organist met attestatie van Groningen (weder vertrocken nae Groningen 1669)
 8. Aeltijen Luwerts huisvrouw van Luitien Takes met attestatie van Nijkerk
 9. Lubbert Buninck Secretarius in 't Oosterdeel Langewolt ende
 10. Grietien Jansen Marinus sijn huisvrouw, met attestatie van Adu[ard]
 11. Taede Hendericks ende
 12. Sijoucke Fockes sijn huisvrou, met attestatie van Sibalde[buren]
 13. Annetien Arendts jonghe dochter wonende met mevrou ..?.. met attestatie van Groningen (weder vertrocken op Allerheiligen 1667)
 14. Dewertien Dercks weduwe van Sieuke[?] Geerdts met attestatie van Oostwoldt

Op den 15 septemb. [1667] Aeltien Jansen weduwe van Dirck Lamberts en Antije Eises weduwe van Claes Alberts met elkaar verzoend en weer toegelaten.
Op 't nieus:

 1. Freke Jacobs jonghe dochter op de belidenes de gelooffs (den 10 junij 1673 haer attestatie passeert om tot Groningen te communiceren. Doch is Freke weder bij ons gecomen gelijck angetekent opt jaer 1677) ende
 2. Siger Gerrijdts met attestatie van Oldehove (stierff den 18 februarij 1681)

Op den 8 decembris [1667] op belijdenis:

 1. Trijnie Jacobs  (vertrocken nae Aduwert 1671 int begin van de ..?..; stierff den 19 aprilis 1686) ende
 2. Jantjen Jacobs beide dochteren van S. Jacob Pieters Bloem (stierff 1683)
 3. Willem Widmarius (vertrocken nae Groningen op Allerheiligen 1671)
 4. Cecilia Marines jonghe dochter ende (1674 haer attestatie gepasseert ende vertrocken nae Zuidhorm)
 5. Meerten Geerdts Glasemakers gesel met attestatie van Grijpskerk (wederom na Grijpskerk vertrocken Allerh. 1668)
 6. Jantijen Roleffs dienstmaeght op de Borgh Hantkema met attestatie van Groningen (nae Groningen vertrocken 1668, .?. meij)
 7. Jantijen Willems dienstmaeght met de Secr. Buninck, met attestatie van Groningen (ende oock weder nae Groningen vertrocken)

Op den 8 martij 1668 dat men all voor een vierendeel jaers vernomen hadde dat Arendt Tijsen met sijn nabuiren Mennisten zijnde hem soude verlopen hebben, door onderlinge twist reden, oock soo wijdt, dat hij daer over voor Politike Rechter, met een geltbreuck soude gestraft zijn, daerover hij doemaells ende nu wederom geciteert zijnde voor de kerckenraedt te rugge gebleven is, waerop van de kerceraedt is besloten dat hij hem vant de Tafell des heeren sall onthouden, tot dat hij verschijnt ende reden van sijn gemelte doen geven.
Op belijdenis:

 1. Joost Harmens huisman (stierff den 18 julij 1680)
 2. Derk Julles Cremer (den 21 januarij komende van Groningen met 't schip. ..?..)
 3. Wibbe Allerdts jongh geselle en Chercher bij de Molen (1683 int ..?.. vertrocken nae de Nije Sijl)
 4. Aeltijen Reines huisvrouw van Jan Egges (stierff den 18 julij 1681)
 5. Greet Fockes huisvrouw van Arendt Abels Timmerman (vertrocken 20e november 1677)

Op den 7 junij 1668 ... met verscheidene attestatien zijn de Gemeente toegevoeget volgende personen:

 1. Eise Peters huisman ende sijn huisvrouw (stierff den 1 februarij 1680)
 2. Tallije Thomas beide met attestatie van Aduwerdt
 3. Antie Jacobs weduwe van Meerten Peters van Den Ham (vertrocken nae Winsum, als daer verhouwelijckt zijnde, den 16 novemb 1668)
 4. Grietje Enijes huisvrouw van Mr. Evert van Berum (stierf tot Groningen den 30 junij 1669)
 5. Margreta Crombach dienende op de B. Hantkema van Delfs. (vertrocken den 2 novemb. 1668)
 6. Jantien Hendericks dienende op Hantkema van Groningen (vertrocken den 1 novemb. 1668)
 7. Peter Jansen Glasenmakers gesell van Groningen (stierff den 13 maij 1683)
 8. Reinerke Reiners huisvrouw van Sibbe Popkes van Nijkerck, o.. ..?.. met attestatie (stierff den 18 julij 1676)

Op den 6 septembris [1668] in visitatie enig verschil en contentie tussen Jacob Jansen wever en Harmen Jansen wever, bijgelegd.
Op belijdenis:

 1. Cornelliske Jansen dochter van Jan Gerrijdts tegenwoordich ondertrout met Arendt Peters
 2. Trijnie Berendts jonghe dochter tegenwoordich wonende met Jan Gerijds (stierff den 10 decemb. 1680)
 3. Wiardus Siccama soone van S. Harcke Siccama (vertrocken na Collum 1681)
 4. Julle Jacobs Ceuter huisman op de Wester-gast (stierff den 29 maij 1670)

Op den 5 decemb. [1668] op belijdenis:

 1. Arendt Peters huisman
 2. Eise Roleffs de soone van W. Roleff Tijmens (stierff den 11 februarij 1675)
 3. Hiske Rotgers weduwe van Peter Wibrandts
 4. Rijckijen Dircks van Amsterdam dienstmaecht op Hantkema (vertrocken nae Groningen op maij 1669)

Op den 14 martij 1669 op belijdenis:

 1. Neeske Jansen de huisvrouw van Fedde Arendts Cuiper (stierff tuschen den 13 en 14 novemb. 1672)
 2. Claes Tijercks Voerman en sijn huisvrouw
 3. Siberich Jacobs (beide op maij vertrocken onder de clockslach van Grijpskerk 1675)

  oock dese volgende jonghe dochters
 4. Abeltien Jansen wonende met oude Oom Simen (getrout an M. Ja.... wever)
 5. Trijn Frericks de dochter van Frerick Tijmens Timmerman (vertrocken met attestatie na Nijehove 1677 in maij)
 6. Lijske Gerrijdts de dochter van Gerrijdt Sigers
 7. Tijouckijen Jansen de dochter van Jan Abbes (vertrocken met attestatie nae Noordthorm 1671)
 8. Lijske Simens de dochter van Simen Peters Cuiper (stierff den 7 decemb. 1675)

  ende voorts:
 9. Peter Harmens jonghman de soon van w. Harmen Peters Schoemaker (stierff den 20 augusti 1669)
 10. Anne Jansen weduw van W. Tonnis Claesen
 11. Ipe Ipes jonghman, voor dien tijdt dienstknecht van Geerdt Wolters (stierff den 28 januarij 1673)
 12. Henderick Harmens wonende dien tijdt op de Wester-Gast ende (vertrocken na Hoochk?)
 13. Menne Jansen met attestatie van Nijkerck in de Marne (1670 int begin vertrocken na ..?.. tot Hoochkerk)

Op den 13 junij [1669] vernomen, dat Peter Luijrdts backer, hebbende verleden winter op sijn beun gehadt seker partije rogge van een huisman Sijaert Jacobs bij 't somer sat nae Groningen, als vertrout goedt, welcke hij buiten ende tegen wille van de eigenaer verbacken hadde, gelijck ons blijck daer van is vertoont, twelck alsoo het een aenstotelijck saecke was, dewijlle hij niet machtigh ware om 't selve te vergoeden, ende bij de Carspelluiden qualijck genomen wierde, is hij voor dit maell van de Taeffel des heeren affgewesen tot naerder order.

Op belijdenis:

 1. Alle Egberts arbeider (vertrocken nae Aduwert 1672 ende daer na ..?..)
 2. Ipe Peters Cuiper
 3. Wijdtske Jacobs dienstmaeght op Hantkema (vertrocken nae Vrieslandt)

  ende:
 4. Trijntijen Fockes dienstmaeght op Hantkema met attestatie van Groningen (1670 ...?... ende nae Groningen vertrocken)
 5. Martijen Jansen huisvrouw van Alle Egberts met attestatie van Den Ham (vertrocken nae Groningen 1672)
 6. Hilletijen Tobias dienstmaeght wonende met Eise Peters, met attestatie van Leechkerk (op mei 1670 vertrocken op de .?.)
 7. Margreta Andreae huisvrouw van Dom. Leo Reneman met attestatie van Nordhorm (stierff den 3 julij 1672)
 8. Foppe Gerrijts Schoolm. ende Greetije Willems met attestatie van Letterbart (weder van ons vertrocken in 7temb. 1672 doch weder bij ons gecomen 1674 den weder bij ons gecomen ende hij tot Schoelmer. aengenomen op maij 16?? ..?.. ..?.. ..?..)

Op den 12 septembris 1669 op belijdenis:

Peter Hendericks arbeider
Maria Peters dochter van Peter Egges

Op den 12 decemb. 1669 op belijdenis:

 1. Eise Alberts Coopman (stierff den 2 aprilis 1684)
 2. Peter Dercks huisman ende (stierff den 26 julij 1673)
 3. Aeltijen Heines sijn huisvrouw (stierff den 10 septemb 1672)
 4. Jantijen Onnes jonghe dochter, dienstmaeght met Jan Gerrijdts (vertrocken ende getrout op Snackebuiren, onder Noordhorm, met attestatie gepasseert den 4 7temb. 1672)
 5. Reiner Geerdts Hesselinck Wever (stierff den 16 aprilis 1678)
 6. Hillebrandt Alberts Cuipers gesell (getrouwt, ende nae Nijkerck vertrocken tegen allerheiligen 1670)

  en met attestatie van Noordhorm
 7. Meerten Jansen van Schuttrop, wever
 8. Berendt Jansen van Schuttrop weversgesel met attesttie van Lettebert (vertrocken)

Op den 13 martij 1670 op belijdenis:

 1. Jan Ennes Eigenerffde op de oostergast
 2. Loe Jansen Timmerman, en sijn huisvrou
 3. Jacobijen Clasen (stierff den 13 junij 1687)
 4. Else Alberts arbeider (stierff tuschen de 17 en 18 junij 1682)
 5. Jantijen Henderick Sluijters jonghe dochter (in Martii 1675 getrout op de Soltcamp ende derwaerts vertrocken)

Op den 12 Juni [1670] opt nieuwe:

 1. Jan Harmens jonck gesell ende schoemaker (vertrocken nae Amsterdam 1678)
 2. Tamme Hemmes jonck gesell, ende arbeider (getrout, ende vertrocken dicht onder Groningen ..?.. 't voorjaer 1671)
  beide op de belidenisse des gelooffs, ende:
 3. Albert Cornellis met attestatie van Slochteren (vertrocken 1674 nae Groningen)
 4. Jan Harmens jonckgesell, wonende met de weduwe van S. Jan Peters met attestatie van Norch (weder vertrocken tegen de herfst 1670)
 5. Lijsbeth Joannis jonghe dochter wonende met de pastoor, met attestatie van Den Ham (stierff 1682)
 6. Trijntijen Hendericks wonende met Arendt Tijsen met attestatie van Saexum
 7. Greetijen Tillij wonende met de Secret. Buninck met attestatie van Groningen (nae Groningen weder vertrocken)

Op den 11 septembris [1670] enige twist tussen Teede Hendericks en Joost Harmens, zijn verzoend maar toch van het Avondmaal afgebleven, zal onderzocht worden.
Op belijdenis:

 1. Olcher Jansen ende sijn huisvrouw
 2. Geertruid Peters
 3. Martijen Roleffs dienstmaeght tegenwoordigh van Thomas Jacobs Bloem (vertrocken 's jaers daerna met attestatie naer Den Ham)

Op den 25 decemb. [1670] toegevoegd:

Swaentien Jansen huisvrouw van Joost Harmens op de belidenisse des geloofs ende
Eetije Cornellis van Aduwert met attestatie tegenwoordigh dienstmaeght bij de Secr. Buningh (na Aduwert weder vertrocken)
en zijn weder hijr bij ons met de woninge gecomen van Slochteren, ende alsoe mede tot de gemeenschap van des heren Tafel.
Tijeert Wibens ende sijn huisvrouw Maijke Roleffs (weder van ons gescheiden tegen Allerheiligen 1672 ende haer begeven tot Groningen in St. Geertruidts Gasthuis

Op den 12 martij 1671 op belijdenis:

 1. Egbert Isebrandts Ceuter huisman (stierff den 5 augusti 1674)
 2. Peterke Gosses huisvrouw van Berendt Peters (hertrout en van ons vertrocken nae Hooghkerk ofte Leeghkerk 1675 omtrent meij)
 3. Luitijen Tales arbeider
 4. Wipke Egberts tegenwoordigh dienstmaeght wonende met Geerdt Wolters (vertrocken omtrent meij 1675 met haer man nae Soltcamp)
 5. Jan Dercks Backer (stierff den 20 aprilis 1675)
 6. Ridtse Alles arbeider en sijn huisvrouw (vertrocken op mei 1671 nae Wee in de Marne)
 7. Antije Hendricks ([zie hierboven])
 8. Sibbe Popkes arbeider (stierff den 29 augusti 1672)
 9. Claes Cornellis dienstknecht tegenwoordich van ..?..

Op den 11 junij op belijdenis:

 1. Jan Peters wever
 2. Jantijen Jansen huisvrouw van Wibbe Arendts (stierff den 17 decemb. 1682)

  en met attestatie van Den Ham
 3. Ide Hemmes dienstmaeght van Jan Rickardts

Op den 10 septemb. op belijdenis:

 1. Derck Elles jongh gesell wonende als dienstknecht met Henderick Derck op ... (stierff den 2 februarij 1681)
 2. Greetije Toppema huisvrou van Peter Jacobs Bloem

  en met attestatie van Aduwert:
 3. Greetije Barneers tegenwoordich huisvrou van Claes Jans[?] backer (stierff den 29 novemb 1675)

In de visitaties vernomen, dat enige moeite ontstaan was tussen Claes Jansen Meijnema ter ener en Claes Claesen molenaer en Jan Dercks backer aan de andere zijde. Voor de kerkenraad gedaagd, Claes Claesen weigert te komen. Meinema verklaart maandags avond tevoren uit Willem Widmarius huis gekomen te zijn om naar huis te gaan, door de molenaar gevolgd te zijn en op de straat gesmeten en geslagen, dat Jan Dercks backer daarbij kwam en hem ook geslagen en met woorden geïnjureerd had. Jan backer ontkent. Kerkenraad probeert partijen te verzoenen, tevergeefs.

Op den 10 decemb. [1671] is de onenigheid tussen Claes Jansen Meijnema en Claes Clasen Molenaer en Jan Dercks Backer door tussenspreken van de kerkenraad in vriendschap afgemaakt.
Op belijdenis:

Egbartijen Lamberts huisvrouw van Jan Berendts (Stierff den 28 februarij 1672)

Op den 10 martij 1672 op belijdenis:

 1. Peter Fransen jongh gesell
 2. Greetije Hendericks huisvr. van Sijabbe Jansen
 3. Lijsbeth Tijes tegenwoordich als dienstmaegh wonende met Eise Peters (niet vertrocken maer getrout aen Hemke Jarges alhijr woonachtich soo dat haer naem staende blijft)
  ende
 4. Everdt Hendericks van Veldthuisen (voort tegen Pinxter vertrocken ende daer nae attestatie begeert ende bekomen)
  ende
 5. Everdt Harmens mede van Velthuisen (vertrocken Pinxter avondt met attestatie)
  beide met attestatie van Meppel

Op den 9 junij [1672] op 't nieuwe toegevoecht:

 1. Annije Jansen dochter van S. Jan Aerijens jonghe dochter op de belidenisse des geloofs (In februario 1675 getrout tot Garnwert, ende derwaerts vertrocken)
  ende
 2. Meints Pijrs huisvrouw van Meerten Thomes met attestatie van Wierum

Op den 29 septembris [1672] op belijdenis:

 1. Aefke Meinema jonghe dochter (getrout tot Franiker ende haer attestatie passeert den 9 maij 1681)
 2. Lijsbeth Jansen jonghe dochter tegenwoordich dienende met W. Siccama (vertrocken op mei 1673 nae Grijpskerk)

Op den 15 decemb. [1672] op belijdenis

 1. Peter Jacobs Bloem huisman ende (stierff den 3 decemb. 1679)
 2. Greetije Jansen huisvrou van Jan Peters Wever

Op den 9 martij 1673 op belijdenis:

 1. Eept Peters Rademaker en sijn huisvrou (stierff den 5 decemb. 1689)
 2. IJmke Reidts (stierff den 21 aprilis 1680)

Op den 8 junij [1673] op 't nieuw:

 1. Coop Jansen jonghman, ende Cremer met de mars, op de belidenis des geloofs (vertrocken)

  ende met attestatie volgende personen:
 2. Jan Pot Gerechts denaer ende sijn huisvrouw
 3. Barber Peters met attestatie van Groningen (sijn beide van ons vertrocken omtrent mei 1675 na Groningen)
 4. Trijne Cempes oude weduwe van Albert Eltens, van 't Nibert (weder nae t' Nibert vertrocken 1674)
 5. Annije Elles dienstmaeght tegenwoordich met de pastoor alhijr wonende (vertrocken nae Feerwerdt, met haer man op mei 1675)
 6. Peter Peters met attestatie van Harlingen (vertrocken nae de Soltcamp op maij 1675)
 7. Claes Harmens ende sijn huisvrouw (beide van ons vertrocken op mei 1675 nae Nordthorm)
 8. Jantijen Roleffs met attestatie van Sawert

Op den 14 septembris [1673] heeft men na de visitatie verstaan dat Jan Dercks Backer in de kerk voor het avondmaal moeite gemaakt had met Jan Pot in de secretaris huis, en het mes op hem getrokken, en dat zij daarna elkaar geslagen hadden, waarop hij Jan Dercks van het avondmaal afgebleven was. Hij zal hierover tot rede gesteld worden.

Op belijdenis:

Dewer Harmens jonghe dochter, is getrout an Frans Hendricks

Op den 7 decembris 1673 enige scheling ontstaan tussen Nomdo Widmarius en Joost Harmens, met elkaar verzoend.

Toegevoecht:

Met attestatie van Lettebert
Anne Jansen tegenwoordich als dientsmaeght wondende met Focke Abells Benninga (stierff den 6 novemb. 1688)

Op den 8 martij 1674 op 't nieuw:

 1. Doctor Leo Reneman welck een geruime tijdt van t Avond. hem onthouden hadde, daer hij te vooren soo tot Groningen als oock tot Noordthorm hadde gecommuniceert maer nu verclaerde door drifte van sijn conscientie beg... te zijn, weder aen de Tafell des heren te treden waer hij is geadmitteert, onder belofte van een eerbaer Christelijck levent te leiden (van ons vertrocken omtrent meij 1675 na Groningen)
 2. Cornellis Gerrijdts, met attestatie van Nijehove (stierff den 2 junij 1678)
 3. Hillebrandt Alberts met sijn huisvrouw
 4. Peterke Aukes, beide met attestatie van Visvliet

Op den 14 junij 1674 is aangemerkt, dat Jantien Jacobs, tegenwoordig vrouw van Lambert Berendts, enige tijd beruchtigd was geweest conversatie gehad te hebben met haar tegenwoordige man voordat ze getrouwd waren, waarover ze ook verscheidene malen door de pastoor en ouderlingen was aangesproken, maar ze had nooit tot bekentenis gebracht kunnen worden. Nu zij in september getrouwd is, en niet lang daarna in de kraam bevallen was ... ze wordt ernstig vermaand.

Op belijdenis:

 1. Peter Thomes Schoemakers gesell (stierff den 25 augusti 1679)

  ende met attestatie van Oldehove:
 2. Cornelis Jansen, ende
 3. Greetije Jansen, echteluiden (beide weder vertrocken nae Oldehove op maij 1677)

  met attestatie van Oldehove
 4. Teetije Jansen huisvrouw van Derck Mennes (stierff den ... januarij 1676)
  met attestatie van Den Ham

Op den 13 septembris [1674] zijn in de visitatie verscheidene zwarigheden voorgekomen. Ten eerste werd bevonden dat Jan Pot en doctor Reneman in juni eerst met woorden en daarna door slaan en gevecht openlijk op de straat strijdig geweest waren, en dat niet lang daarna tussen Zuidhorn en Noordhorn doctor Reneman door Jan Pot, welke hem te paard gevolgd was, waar overvallen, en deerlijk afgeslagen en toegericht. Ook werd Jan Pot van verscheidene misgrepen en fauten beruchtigd, welke ook voor het gerecht gebracht waren. Hierop Jan Pot geciteerd (doctor Reneman kon niet komen omdat zijn been gebroken was), maar niet komen opdagen op het juiste tijdstip maar een uur of twee later, en ontkende deels, en wenste verder niets zeggen, mede vanwege de rechtszaak. De zaak daarom uitgesteld, maar Jan Pot wel gesuspendeerd.

Verder werd bevonden dat Jantien Lamberts weduwe van Jan Peters wedman zich door een zekere jonge vent met name Thomes Jacobs heeft laten bezwangeren, daarop heeft genoemde vent ook de geboden aangegeven, maar nadat door Jan Pot wettelijke spieringe geschied was, is de vent weggelopen, en heeft aan de pastoor schriftelijk te kennen gegeven dat de proclamatien haar voorgang niet mochten hebben, dat hij gedwongen was, en dat hij de zaak voor het gerecht zou justificeren. Hierop is Jantien voor de kerkenraad geciteerd, wegens haar lichtzinnige bijslapen bestraft, en voor het gebruik des avondmaal tot nader order afgewezen, ook omdat zij sinds pasen niet in de kerk was geweest.

Verder is er enige weken terug tussen Claes Clasen molenaer en Joost Harmens in de kroegh enige moeite ontstaan, zodat ze tot slaan gekomen waren. Beide geciteerd, maar Claes Claesen geweigerd te komen, en die dus gesuspendeerd.

Tenslotte is bevonden dat Ridtse Allies en Antije Hendericks echte luiden in mei van ons vertrokken zijn na Wee in de Marne, met attestatie als ledematen, en enig land aldaar in het gebruik bekomen hebbende, en de huur niet kunnende betalen, vandaar bij ontijd waren vertrokken zonder betaling, en nu wederop  op deze mei met de woning hier bij ons gekomen, zonder een attestatie te hebben, welke hen om genoemde oorzaak was geweigerd door de pastoor van Wehe, welke pastoor daarover verstaan zijnde, heeft verklaard dat hij zal gedogen dat wij deze lieden tot ledematen wederom zullen aannemen, dus, met toestemming van de Classis, en onder belofte voortaan zich eerlijk en vroom te gedragen, worden ze weder aangenomen.

Op 't nieuw toegevoeght, op manneer hijr boven aengetekent:

 1. Ridtse Allies ende sijn huisvrouw
 2. Antie Hendericks (stierff den 20 martij 1683)

  ende met attestatie van Aduwert
 3. Eise Ites Iwema ende sijn huisvrouw (sijn beide van ons vertrocken op maij 1675)
 4. Trijne Jacobs (stierff den 19 aprilis 1686)

Op den 13 decemb. [1674] zijn Jan Pot en doctor Reneman beide weer geciteerd, Jan Pot niet gecompareerd, maar doctor Reneman verklaart dat de zaak nu voor uitspraak bij de heren Grietmannen was, dat hij daarmee tevreden was, en dat hij zich wel van het avondmaal zou onthouden.

Claes Claesen Molenaer weer geciteerd, verklaart dat hij met Joost Harmens verzoend was. Is weer toegelaten.

Op 't nieuw met attestatie van de Leeck:

Popke Simens Schuite vaerder ende sijn huisvrouw
Hille Mennes (beide vertrocken nae de Leeck)

Op den 14 martij 1675 is verstaan dat Jan Dercks backer door dronckenschap ende andere daer uit onstaende exorbiteiten hem verlopen hadde, daer over hij verstaen, ende erenstlijck bestraft is, 't welck hij well in danck heeft aengenomen, schult bekent ende beterschap belooft, doch van 't Avondtmaell is affgebleven.

Op den 13 junij [1675] op belijdenis:

 1. Aechtie Jans huisvrouw van Geerdt Cornellis (stierff den 4 octob. 1680)

  ende met attestatie de heere Lieutenant
 2. Wolffgangh Wilhelm Mom, ende zijn huisvrou van de Buirtange
 3. Vr. Hillena Ackema ([beide] vertrocken van ons omtrent maij 1676)
  ende met attestatie van Grijpskerck
 4. Aucke Folckers huisvrouw van Cornellis Buwes

Op den 12 septembris [1675] is enig verschil vernomen tussen Claes Clasen Molenaer en Derck Julles schipper wonende ten zuiden aan de molenberg wegens de swetten van de molenberg, en het heem van Derck Julles huis, welke zaak zij ook voor het gerecht gebracht hebben. Verzoeningspoging kerkenraad faalt, beide van het avondmaal afgebleven.

Op belijdenis:

Dewer Thees de huisvrouw van Jacob Loels

Op den 12 decemb. [1675] op belijdenis:

 1. Peter Tadema arm oudt man (stierff den 12 novemb. 1677)
 2. Luitijen Timens jongh gesell
 3. Greetije Clasen jonge dochter
 4. Greetije Cornellis jonge dochter (1678 op maij vertrocken nae Lutkegast ...?... ...?... ...?...)

  en met attestatie van de Leege Meeden
 5. Cornellis Ennes jongh gesell (vertrocken int somer nu getroud zijnde, nae Balm huisen onder Nijehove 1677)
 6. is mede weder tot ons gekomen ende tot het h. Avondtmael toegelaten
  Wipke Gerrijdts huisvrouw van Jan Roleffs Timmerman (stierff den 24 januarij 1680)

Op den 12 martij 1676 op belijdenis:

Gerridt Hemkes

Den 11 junij [1676] op 't nieuw:

 1. Aerien Jansen op de belidenisse des gelooffs (stierff den 7 martij 1681)

  ende met attestatie
 2. De hoogh Edele geboorne heer Derck Clant, nu tegenwoordich op Hantkema komende uijt de Zeerijp)
 3. ende mademoiselle Catharina de la Cour (vertrocken nae Swoll den 13 julij 1682)
 4. Anne Hendericks dienstmaeghd op de Borch Hantkema met attestatie uijt de Zeerijp (1678 met attestatie na Groningen vertrocken)
 5. Gerrijdt Tjipkes Gardeneer op Hantkema ende (vertrocken nae Groningen 1682 in november) ende
 6. Stijntien Mennes sijn huisvrouw met attestatie van Slochteren (stierff 1678)
 7. Claes Meints en sijn huisvrouw (dese zijn vertrocken 1684 ...[slechte foto]...)
 8. Trijne Jeltes, met attestatie van Nijkerk
 9. Jantien Joannis weduwe van Harmen Sickes, met attestatie van Noordthorm (stierff den 4 januarij 1679)

Op den 10 septembris [1675] is in de visitatie enige onlust bevonden tussen Jan Ennes en Gertruidt Jochems weduwe van Thomas Jacobs Bloem, ontstaan uit het overlopen van Gertruidts beesten, welke Jan Ennes grote schade zouden gedaan hebben. Er is het nodige gezegd, waardoor Jan Ennes en zijn vrouw Hiske Rotgers niet met Gertruidt Jochems aan de tafel des heren willen gaan. Geciteerd, alleen Gertruidt verschenen, ze moet proberen het bij te leggen.

Jantien Lamberts weduwe van Jan Peters wedman, voor twee jaren van het avondmaal gesuspendeerd, belooft een eerlijk en christelijk leven te houden, en is weer toegelaten.

Op belijdenis:

Cijuwke Cornellis, jonghe dochter wonende met Arendt Peters

Op den 10 decembris [1676] is de scheling tussen Jan Ennes en zijn vrouw Hiske Rotgers ter ener en Gertruidt Jochems ter andere zijde bijgelegd, ze zijn weer toegelaten tot het avondmaal.

Op belijdenis:

 1. Margareta Siccama, dochter van S. Harcko Siccama
 2. Lubbert Jansen (stierff den 18 maij 1680) ende sijn huisvrouw
 3. Rensche Meints (met attestatie vertrocken nae Winsum en aldaer getrout int begin van 1681)
 4. Aechtie Jansen dienstmaegh voor de tijdt van Peter Bloem (stierff den 6 november 1678)

Op den 11 martij 1677 op belijdenis:

 1. Trijnie Hendericks de dochter van W. Henderick Tijsen, als dienstmaeget wonende met Olcher Jansen (gehouwelick ende vertrocken na Nordhorm 1679 in 7tem, haer attestatie gepassert)
 2. Aeltien Wijbets dochter van Wijbet Reiners als dienstmaeght wonende met Frerick Jansen op Den Ham (vertrocken 1679 na Noordthorm met attestatie)
 3. Derck Idses backer ende sijn huisvrouw
 4. Maria Roleffs
 5. Frans Tonnis Snijder (vertrocken na de Nijesijll met attestatie in novemb. 1683)

Op den 10 junij [1677] op belijdenis:

 1. Reenie Meertens huisvrouw van Aerien Jansen (stierff int eerst van august 1689)
 2. Frerick Temmes huisman (vertrocken met attestatie nae Grijpskerck op maij 1678)

  en met attestatie:
 3. Reintien Jansen Eigenerffde met attestatie van Den Ham
 4. Claes Edses molenaer ende sijn huisvrouw
 5. Temke Temmes met attestatie van Middelstum (stierff den 15 martij 1681)
 6. Eise Ites huisman ende sijn huisvrouw (stierff den 15 maij 1679)
 7. Trijne Jacobs met attestatie van Hoochkerck (stierff den 19 aprilis 1686)
 8. Albert Willems onse Schoolmr. ende Organist met attestatie van Opwijrde (vertrocken omtrent Paeschen 1678 nae Leens in de Marn aldaer organist geworden zijnde)

Op den 9 septemb 1677 op nieuws:

 1. Juffrouw Jedtske Rosema van Vogellsanck, tegenwoordich huisvrouw van de E. Wijardus Siccama in der tijdt Greetman in Vredewolt, met attestatie van Collum (met haer na Collum vertrocken)
 2. Metie Schepells nieus getroude huisvrouw van Albert Willems onse Organist ende Schoellmeester (vertrocken met haer man nae Leens )
 3. Claes Annes ende sijne huisvrouw (stierff den 7 septemb. 1682 op donderdagh omtrent 10 uir voor de middag)
 4. Moerke Jacobs, beide met attestatie van Grootegast (stierff den 19 octob. 1678)
 5. Oock Freecke Jacobs huisvrouw tegenwoordich van Henderick Popkes soldaet, weder van Groningen bij ons gecomen

Op 9 decemb. [1677] op belijdenis:

 1. Gerridt Aeriens (stierff den 21 septemb. 1679)
 2. Siberich Fockes dienstmaeght bij vrou Siccama
 3. Jan Roleffs timmerman
 4. Bareltien Jacobs huisvrouw van Garbrant Jans (stierff den 28 januarij 1683)

Den 9 junij 1678 op nieuw:

 1. Aleijdtie Offeringh op de belidenisse des geloofs doch is niet geweest in de proeff predicatie, noch aen de Taeffell des heren door abuis, maer heeft de naeste reis mede gecommuniceert (vertrocken omtrent maij 1685 nae Leechkerk met attestatie)
 2. Mr. Fongerus Calsbeeck onsen organist ende Schoelmr. ende (stierff den 13 martij 1690 's morgens om trent 9 uijr)
 3. Greetie Ensius sijnhuisvrouw met attestatie van Tijelber[?] in Fries.. (stierff den 6 januarij 1684 omtrent 7 uur 's morgens)
 4. Claes Jansen, ende sijn huisvrou (zijn vertrocken 1678 .?. nae S. .?., nae ..?..)
 5. Claeske Dircks, beide met attestatie van Noordthorm
 6. Catharine Alckema jonghe dochter dienende op de Borgh Hantkema (vertrocken nae Groningen)
 7. Esther Boulandt dienstmaeght van M. N. Groenou, met attestatie van Amsterdam (weder vertrocken int laetste van martie 1674 na Amsterdam)

Op den 15 september [1678] op 't nieuw:

 1. Gerbrandt Haeijes op de belidenisse des gelooffs
 2. Monsieur Nicolaus Groenou met attestatie van Groningen
  en sijn huisvrouw
 3. Magdalena Indische Raron[?] met attestatie van Amsterdam (zijn beide tegen maij 1679 weder nae Amsterdam vertrocken)

Op den 8 decem. [1678] is enige kwestie ontstaan tussen onze ouderlingh Claes Jansen Meinema en onze diaken Jan Ennes, 't welk in vriendschap is bijgelegd.

Op belijdenis:

 1. Trijne Teedes ende (verstorven 1681 in februari)
 2. Lijsbeth Teedes beide dochteren van Teede Hendericks

Op den 16 martij 1679 op belijdenis:

 1. Claes Hendericks huisman
 2. Hillije Jansen huisvrouw van Jacob Gosens (met attestatie vertrocken nae Faen 1680)
 3. Antije Fransen jonge dochter (getrout tot Groningen ende haer attestatie gepaseert den 5 martij 1681)
 4. Heijll Jans dienstmaeght op de borch Hantkema (vertrocken na Groningen met haer man ..?.. Sipkes 1684[?])

Op den 8 junij [1679] op belijdenis:

 1. Jantien Dercks huisvrouw van Reert Jacobs
 2. Hillije Jansen dochter van S. Jan Peters

  ende met attestatie van Grijpskerck
 3. Claes Tijerdts ende sijn huisvrouw (stierff den 17 aprilis 1680)
 4. Siberich Jacobs stierf den 16 maij 1680
 5. Martien Roleffs jonge dochter met attestatie van Visvliedt
 6. Wipke Aelrichs jonghe dochter met attestatie van Nijehove (stierff den 21 maij 1683)

Op den 14 septemb. 1679 op belijdenis:

 1. Peter Simens Schipper (stierff den 7 maij 1683)
 2. Margareta Folckeri jonghe dochter (vertrocken voort op allerheiligen met attestatie)

Op den 7 decemb. [1679] op belijdenis

 1. Antie Jansen, huisvrouw van Luitien Tijmens (stierff in februario 1681)
 2. Cornelliske Roleffs wonende als dienstmaeght bij de Pastoor (1685 op Hoogmeden getrout in Maije ende daer gaen wonen)

  ende met attestatie van Groningen:
 3. Judith ten Haghe, huisvrouw van Mr. Ulrick Groothoff (stierff den 25 aprilis 1680)

Den 7 martij 1680 heeft Trijne Jeltes vrouw van Claes Meints Schoelapper zich misdragen en geweigerd voor te kerkenraad te komen, dus gesuspendeerd.

Op belijdenis:

 1. Aechte Dercks jonghe dochter, wonende als dienstmaeght met Reintien Jansen hebbende vrijdaeghs te vooren het Sacrament des doops ontfangen
 2. Sara Maria Exalto Damaras jonghe dochter, wonende bij Mr. Ulrick Groothoff Chirurgijn (vertrocken nae Gelderlandt 1680 int voorjaer)
 3. Antije Roleffs huisvrouw van Hans Jansen Backer (stierff den 29 junij 1686)

  En met attestatie van Oldeboorn in West Frieslant
 4. Frouckien Lemstra jonghe dochter wonende bij onse organist en schoelmeester Funger Calsbeeck (weder vertrocken nae Frieslandt)

Op den 6 junij [1680] op belijdenis:

 1. Jacob Loels Eigenerffde
 2. Trijnie Gerridts hebbende verleden vrijdagh de doop ontfangen
 3. Antie Hendericks huisvrouw van Gerdt Simens

  ende met besondere attestatie van d' Eerw. broeder Wilhelmus Velingius Pastor in Groningen
 4. Henderick van Saesvelt en sijn huisvrouw
 5. Aechtije van Hullen

  oock is weder van Noordthorm bij ons gekomen
 6. Derck Mennes (stierff 1688)

Op den 5 septemb. [1680] toegevoegd:

Cornelis Jacobs met attestatie van Garnwerdt (is op meij 1681 weder van ons vertrocken. Hier van eerst attestatie gepasseert op sijn begeerte den 15 maij 1686!)

Op den 5 decemb. [1680] worden Claes Claesen Pabema en Tallije Thomas, voor het laatste avondmaal gesuspendeerd wegen haere ontidigen trouwen, nu onder beloftenisse van voortaen voosichtich in haer Christendom te wandelen, weer toegelaten tot het avondmaal.

Met attestatie van Oldehove:

 1. Maria Sighers ende (op maij 1681 weder van hijr vertrocken)
 2. Abeltien Jansen

Op den 20 martij 1681 op belijdenis:

 1. Bene Benes Cuiper
 2. Geerdt Cornellis arbeider ende Ceuter huisman
 3. Frans Hendericks Glasemaker
 4. Roleffke Gerridts dienstmaeght met Eepe Peters Rademaker
 5. Geertien Harmens, wonende als dienstm. met P. Jacobs Bloem

  ende met attestatie van Groningen:
 6. Antie Jans een Jonghe dochter en dezes maeght

Op den 12 junij [1681] werd vernomen dat Ebeltien Widmarius weduwe van Jan Dercks nu vrouw van Peter Jochems ontsteld was over de censura wegens haar roekeloos ende betamelijks ingaen van haer houwelijck met Peter Jachems, sulcks dat se voor de proclamatien, ende voltreckinge haeres houwelijcks nae Godelijck gebruick, als echte lieden met malcander converseerden.

Op belijdenis:

 1. Uipke Jeichs jongh gesell, wonende bij Mr. Funger (beroepen tot Organist in de Zeerijp, ende derwaerts met attestatie vertrocken in de laeste 1681)
 2. Sake Luitijens arbeider

  ende met attestatie van Noordthorm
 3. Jan Isaacs Doorenbosch en
 4. Berentijen Nisinghe sijn huisvrouw met attestatie van Noordthorm (zijn 1683 tegen maij weder met attestatie nae Noordthorm vertrocken)
 5. Dewerke Jansen weduwe van Valck Everts met attestatie van Lettebert
 6. Arentien Arendts huisvrou van Enne N. onse Smidt alhijr

Op den 11 septemb. 1681 enige kwestie bevonden tussen Wijdtije Offerinck en Arendt Thijsen, in vriendschap afgemaakt.
Ook bevonden, dat Greete Meertens, vrouw van Hemke Onnes, tegen haar dienstmaagden onbetamelijk is geweest. Ze bekende, zal het nooit weer doen en is vermaand.

Op t nieu:

 1. Aeltijen Gerbrandts jonghe dochter op de belidenisse des gelooffs
 2. Trijntien Horenborghs huisvrouw van Jan Peters Wever, met attestatie van Winsum

Op den 18 7temb. 1681 heb ick Jacob Roleffs op de Westergast bevestight in de dienst des ouderlinghschap, waer toe hij door de meeste stemmen, van de aenwesende ledematen, voor drie weecken was verkoren, in plaets van Claes Jansen Meinema, den 7 julij jongst verstorven.

Den 11 decembris 1681 op belijdenis:

 1. De hoogh Edell geboorne Juffer Bouwina Clants dochter op Hantkema (getrouwt aen de hoogh edell geboren heer, joncker Horentijes ende alsoo vertrocken nae Dijckster huis onder Peter bueren)
 2. Enne Alberts Smit
 3. Gerridt Alberts jongh gesell, wonende als Smids knecht met Mr. Enne
 4. Trijne Sipkes huisvrouw van Aandrees Peters
 5. Hans Jansen Backer

  en met attestatie
 6. Geertien Ridtsardts huisvrouw van Jan Rolefs Timmerman met attestatie van Niestede[?]
 7. Margarete Folckers met attestatie van Noordthorm (1684 op allerh. vertrocken na Noordthorm)
 8. Wilhelmus Beckering met attestatie van Montubon[?] Vrancrijck (vertrocken na Groningen op mei 1684)

Op den 2 aprilis 1682 op belijdenis:

 1. Martijen Jansen jonghe dochter, wonende met Claes Clasen Pabema
 2. Jan Halbes jonck gesel, wonende met Timen Peters op de Legemeden (vertrocken nae Dorquert 1683 op mei met attestatie)

Op den 14 maij heb ick Abell Iwema in dienst der diaconschap bevestigt nae dat hij drijemaell de gemeente was voorgestelt.

Op den 11 junij met attestatie van Noordthorm:

 1. Remmert Jansen [en]
 2. Eltien Peters [echte luiden]

Op den 10 septemb. 1682 werd vernomen dat tussen Maria Roleffs vrouw van Derck Idses backer met Loe Jansen verleden winter enige zwarigheid was voorgevallen, waarover zij nog verstoord was en niet met hem aan het avondmaal wil. Ze wordt daarover vermaand.

Op belijdenis:

 1. Cornelis Bunes huisman op de Oostergast
 2. Mr. Reiner Harmens Seba Barbier, ende
 3. Lummetije Hendericks sijn huisvrouw

Op den 10 decembris [1682] op belijdenis:

 1. Frans Halbes arbeider
 2. Aucke Jansen huisvrouw van Luijtien Tijmens (stierff den 20 aprilis 1684)
 3. Wijdtie Simens huisvrouw van Luert Dercks
 4. Geeske Jansen jonghe dochter, dienstm. van L. Tijmens
 5. Annije Gerrijdts huisvr. van Frerick Jansen
 6. Antije Gediens jonghe dochter, wonende met J. Richardts Iwema (vertrocken nae Esinge)
 7. Engell Allerdts weduwe van Jan N. in de Wester horn onder Grijpskerk welcke reets voor tijn jaren van Avondtmaell was gebleven, ende nu weder begeerde daer toe toegelaten te worden: 't welck op de belijdenisse over geschiedt is

  Met attestatie:
 8. Antije Smaltius weduwe van S. D. Sigefridus Aelricks in leven pastor in Nijkerk en Faen (stierf den 9 martij 1686)
 9. Tijauckien Steffens huisvr. van Frerick Clasens met attestatie van Nijkerk (1685 vertrocken neffens haer man, omtrent ..?.. wegh onder Midwolde)
 10. Antije Hebes dienstmaeght op de Borgh Hantkema (vertrocken nae Groningen)
 11. Lijsbet Jans dienstmaeght bij Juff. Marg. Siccama (stierff den 16 febr. 1685)

Op den 18 martij 1683 op belijdenis:

 1. De hoogh Edele geboorne Juffer Alegonda Maria Clants dochter op Hantkema
 2. Harmen Jansen op de Wester gast ende sijn huisvr.
 3. Stijne Gerridts
 4. Job Isebrandts jonghe dochter (vertrocken met attestatie nae t Westersandt in 1684)
 5. Jan Jansen Wever bij de Nije straat

Op den 10 junij 1683 is in de visitatie vernomen, datter schelinge geresen was tuschen Jacob Loells Eigenerffde, ende sijnen nabuijr Olcher Jansen, overmits Olcher Jansen hem Jacob Loeles op de karspel rekendagen nu voor weinige weecken gehouden, als men sprack, dat Jacob Loels sijn knecht voor de tijdt affgeloont hadde, idem soude geschiedt zijn, dat hij Jacob Loels sijn dienstmaeght soude met kindt gemaeckt hebben, ende dat men sulcks de knecht soude opleggen, waer over Jacob Loels in sijn eer bekeert zijnde, Olcher Jansen voor 't kerckelijk Gerecht geroepen hadde. De kerckeraedt sulcks in visitatie vernemende, heeft beide voor haer geroepen, ende partijen daerop verstaen, alwaer Olcher Jansen de saecke selve heeft bekent, doch hem daerover beklaeght seggende, dat hij het soo quaedt niet gemeent hadde, dat het bij 't geschiedt was, ende voor ... reden gemeent hadde, begerende dat hem sulcks wilde ten besten gehouden. De pastoor met de beide ouderlingen, hebben door tuschenspraecken het eindtlijck soo verre gebracht, dat partijen met malcander versoent zijn, doch onder conditie, dat op de eisch ende begeerte van Jacob Loels, Olcher Jansen aen onse diaconije soude tellen tijn caroli gl., 't welcke van de beklaeghden aengenomen is, hebben daerop malcander de handt gegeven ... actum den 16 maij 1683.

Op belijdenis [10 juni 1683]:

 1. Frerick Claesen huisman op de Ooster gast (1685 vertrocken met attestatie, nae t Carspell Midwolde, bij Ame till
 2. Wijdtse Peters weduwe van Else N.
 3. Anne Wijbets dienstmaeght met Peter Fransen (vertrocken nae Groningen 1686 omtrent Allerheiligen)
 4. Jantien Louwerens docgter van Louwrens Hendericks
 5. Greetije Dercks dochter van W. Derck Lamberts Backer
 6. Greetije Tholes dienende met Reenje Wed. van Wije Jansen

  Met attestatie van Groningen:
 7. Harmannus Beckeringh Pastoris filius (vertrocken, zijnde pastoor beroepen tot Colp...)
 8. Aeffke Jansen jonghe dochter dienende op Hantkema
 9. Trijntje Claesen jonghe dochter de dienstmaeght bij de heer Rekenmr. Siccama (vertrocken nae Oldehove op maij 1684)
 10. Aeffke Tonnis weduwe, tot ons weder gekomen met attestatie van Den Ham

Den 9 septembris [1683] op 't nieuw:

 1. Claes Jansen Cremer op de belidenisse des geloofs
 2. Albert Roeleffs Oosterhoff cercher ende (vertrocken 1688 na Lutke gast)
 3. Reenije Jansen sijn huisvrou, met attestatie van de Nije Sijll

Doch staet aen te mercken dat Albert Oosterhoff, hier een tijdtlanck wonende, getardeert heeft een attestatie van de Nije Sijll te haelen, maer dat sijn huisvrouw hier over ver... zijnde, is nae de Nijesijll gegaen, een attestatie voor haer beide versocht en verkregen heeft, hij cercher nochtans van de oeff predicatie, ende den Taeffell des heeren affblijvende, op welckes naederhandt moet vernomen worden.

Den 2 decemb. op belijdenis:

 1. Meinerdt Tijeges jongh huisman
 2. Eebell Willems als dienstmaeght wonende bij Peter Jacobs Bloem
 3. Magdalene Hendericks, als dienstm. wonende met Juffer Margareta Siccama (1685 op mei nae Groningen met attestatie vertrocken)
 4. Tonnis Jansen jongh gesell ende sijne broeder (vertrocken weinigh daerna nae Warfhuisen)
 5. Jacob Jansen Uijrwerker (vertrocken nae Warfhuisen met attestatie in Martis 1684)
 6. Jacob Harmens arbeider
 7. Greetije Cornellijs dochter van Cornellis Jansen bij Hooge Heim (vertrocken en getrout en alsoo met attestatien gegeven nae Groningen den 1 junij 1684)
 8. Meits Jeltes dochter van w. Jelte Jeltes op de Wester gast
 9. Geese Wijbets dochter van Wijbet Reiners

  en met attestatie van Lewarden
 10. Aeltijen Claesen oude vrijster (in aprilis 1684 weder na Lewarden vertrocken)

Op den 16 martij 1684 op belijdenis:

 1. Gertruit Thomas dochter van Thomas Jacob Bloem (met attestatie van ons vertrocken nae Den Ham 1685)
 2. Abraham Dercks arbeider (stierff den 2 febr. 1689)
 3. Jacob Clasen Schoemaker
 4. Jantien Eijtes huisvrou van Geerdt Cornellis
 5. Jan Meertens arbeider

Den 8 junij [1684] op belijdenis

 1. Geerdt Arendts Schipper (vertrocken na Groningen omtrent Allerh. 1681

  ende met verscheidene attestatien:
 2. Harmen Sijmens en sijne huisvr.
 3. Annetien Peters van Oostwolt (dese beiden Eeluiden zijn 1686 in Junius weder nae Oostwolt vertrocken)
 4. Lue Sickes van Lettebert (1686 van ons gegaen met attestatie nae Lettebert in marti)
 5. Hilletjen Regneers, van Groningen, als dienstm. op Hantkema (1686 tegens maij weder nar Groningen vertrocken)
 6. Anne Jansen W. van Geerdt Geerdts van Lettebert
 7. Annetien Jans jonghe dochter, als dienstm. met Jr. Siccama, van Groningen (vertrocken nae Groningen 1685)
 8. Greetije Peters weduwe van Jacob Jansen, van Oldehove met attestatie

Op den 7 septemb. 1684 met attestatie van Feerwert:

 1. Barije Eises huisvrou van Ridtse Allijes

Op den 7 decemb. [1684] is vernomen swaricheidt en groote ergernisse tuschen Meinerdt Tijeges ende sijne dienstmaeght Greetije Tholes beide ledematen, alsoo genaemde dienstmaeght de houwelijckse geboden, welcke aengegeven waeren van haer genoemde broodtheer Meinerdt Tijeges ende Fenne Arends, rechtelijck liet verbieden, waerover oock in pleidoij voor het politieke recht met malcander gekomen zijn, sij Greetije Toles, voorgevende dat haer brootheer haer houelijckse beloften gedaen hadde, ende vleeschelijcke conversatie met haer gehadt hadde, het welcke alles van Meinerdt Tijegens ontkent wierdt nae eenige rechtdagen, is de saecke door compositie bij het e.e. gerichte affgedaen, Greetije Toles geen blijck van haer voorgeven konnende inbrengen, ende Meinerdt Tijeges een stuck gelt aen de rechters betalende.
Hier op zijn beide tegen het avondtmael voor de kerckeraedt geciteert, Greetije is gecompareert, ende haer misslaegen ende sonden voorgestelt zijnde, gaff noch voor dat haer aenklachten over haer broodtheer waerachtigh waeren, waerop als haer voorgestelt wierde, waerom sij dan uit de dienst van sulcks wechgegaen was, seide misleidt te zijn, ende hadde voort weinich in te brengen, maer met beschaemtheidt still swijgende, sulcks dat se van de kercke raedt van het gebruick des h. avondtmaels voor een tijdt is affgewesen tot naerder order.
Meinerdt Tijegens tot drije ofte viermaell geciteert zijnt, is niet compareert, waerop hij oock van avondtmael gesuspendeert is, ende besloten dat naderhandt nader sall geroepen ende met hem gehandelt sall worden nae eisch van de saecke.

Op belijdenis:

 1. Antije Julles, huisvr. van Jacob Jansen uirwercker

  ende met attestatie van Groningen
 2. Ettije Venhuisen als dienstmaegght met Mr. Funger (vertrocken op mei 1686 met attestatie nae Groningen)
 3. Geerdt Jansen Suninck nu wonende op de Wester gast met attestatie van Oostwolt

Op den 29 martij 1685 met attestatie van Groningen:

 1. Vrouw Aurelia Elisabet Grevinge, weduwe Stalbergen (vertrocken wederom nae Groningen op maij 1687)

  op de belijdenisse des gelooffs:
 2. Dewerke Eises huisvrouw van Mr. Funger
 3. Dathe Julles, ende sijne huisvrouw
 4. Sijouwe Wijttije Offeringhs
 5. Frouke Cornelles dochter van Cornelles Meertens
 6. Martien Geerdts dochter van W. Geerdt Geerdts (met attestatie nae Groningen vertrocken)

Den 14 junij op nieus:

 1. Reerdt Hendericks en sijn huisvrouw (beide vertrocken wederom nae Garnwert op meij 1689)
 2. Anije Onnes met attestatie van Garnwerdt
 3. Lette Jacobs met attestatie van Leeghkerck
 4. Welmoet Dercks wonende als dientmaeght bij Mr. Fonger met attestatie van Noordthorm

Op den 20 septemb. op 't nieuw:

 1. Hans Tholes Ceuter off aenkomende huisman
  op de belijdenisse des gelooffs, ende
 2. Erents Jansen huisman, ende
 3. Martien Erenst sijne dochter
  met attestatie van Oostwoldt

Op den 6 decemb. op belijdenisse:

 1. Henderick Jansen Snijder
 2. Froucke Gerridts jonge dochter op de Wester gast

Op den 21 martij 1686 op belijdenis:

 1. Ipe Popkes ende sijn huisvrouw
 2. Sijoucke Sijtses
 3. Martijen Germens huisvrouw van Germent Haeijes
 4. Eele Peters dochter van Peter Egges
 5. Aeltijen Teedes dochter van Teede Hendericks
 6. Jantijen Jans dienstmaeght bij de Sec. Buninck (getrout en vertrocken nae Warfhuisen in december 1688)
 7. Andrees Peters arbeider

  En heeft P.J. Aelrichs pastor tot Nijkerck ons ingebracht een getuichnisse van
 8. Luijtien Harmens huisman bij Emetill en sijn huisvr.
 9. Trijnie Martens , die duslangh bij haer gecommuniceert hadden ... [lang verhaal]

Op den 13 junij 1686 op belijdenis:

 1. Luert Dercks, schoelapper en arbeider
 2. Cijrtije Luerts huisvr. van Luijtijen Tijmens
 3. Aeltijen Sijabbes dienende bij Luijtijen Tijmens

  en met attestatie van Groningen dese 4 personen:
 4. Joanna Wolbrichs dienende op Hantkema (vertrocken en getrout op mei 1687)
 5. Jantijen Douwes huisvr. van Jan Mansholt Wedeman
 6. Jantijen Vrijlingh huisvrouw van Jan Peters
 7. Aeltijen Menschenborgh dienende bij Juffer Sickema (wederom na Groningen met attestatie vertrocken omtrent den 1 novemb. 1687)

  met attestatie van Den Ham de 2 volgende:
 8. Greetije Claesen huisvrouw van Jacob Willems (stierff den 24 7temb. 1686)
 9. Jantijen Hermkes dienende bij Bouwtijen Peters
 10. Jeltijen Reiners dienende bij Tallije Thomas met attestatie van Noordthorm (Nae Nijehove vertrocken, met attestatie op mei 1689)
 11. Tijaertjen Krijns dienende op Hantkema met attestie van Farmsum
 12. Aucktijen Jansen dienende bij Reintijen Jansen, met attestatie van Esinge (vertrocken na Esinge en getrout)

Op den 5 septemb. 1686 op belijdenis:

 1. Luijtien Harmens Backer (stierff den 5 octob. 1686)
 2. Anije Peters huisvrouw van Henderick Jansen Snijder
 3. Peterke Remers, huisvrouw van Peter Hermens met attestatie van Grijpskerk (van ons gescheiden en attestatie ontfangen den 3 junij 1689)

Op den 5 decemb. 1686 op belijdenis:

 1. Jan Popkes Schoemaecker en sijn huisvrouw
 2. Lammetijen Alberts (stierff den 12 decemb. 1689)
  ende attestatie
 3. Agnete Jansen dienstmaeght bij de pastor, met attestatie van Groningen
 4. Aeltijen Peters dochter van Peter Egges met attestatie van de Nije Sijl (voort daer na weder nae Groningen vertrocken)

Den 13 martij 1687 op 't nieuw:

 1. de hoogh Edele welgeboren Joncker Maurits Ripperda Clant, soone van mijn heer Clant op Hantkema met attestatie van Geneve
 2. Gerridt Cornelis Schipper met attestatie van Grijpskerk
 3. Martijen Harckes, huisvr. van Aucke Wijdtijes met attestatie van Visvliedt
 4. Cijwerdt Arendts Cremer op de belidenisse des gelooffs

Op den 5 junij op belijdenis:

 1. Boucktijen Peters weduwe van Teecke Willems
 2. Jantijen Hindericks van Velthuisen
 3. Antije Frans wonende met ..?.. met attestatie van Grijpskerk
 4. Claes Jans wonende met Boukijn Peters met attestatie van Nijehove

Op den 4 septemb. 1687 met attestatie:

 1. van Noordthorm Claes Claesen op de Ooster gast ende
 2. Aucke Sipkes sin huisvrouw
 3. Micheell Eltes tegenwoordigh wonende als dienstknecht met weduwe van Abell Iwema, van Saexumhuisen

Op den 27 novemb. op 't nieuw:

 1. De E. Derck Beeckman, en 
 2. Vrouw Catharine Moltgae[?], met attestatie van Groningen (1690 in mei na Groningen [?] )
 3. Francina van Bronckhorst huisvr. van Hermannus Beckeringh met attestatie van Amsterdam
 4. Renger Minnolts en sijn huisvr. Henderickjen Mewes, met attestatie van Garnwert
 5. Judith Cornellis dochter van Cornellis Meners, op de belidenisse des geloofs (vertrocken na Amsterdam)

Op den 11 martij 1688 op belijdenis:

 1. Jan Peters jongh gesell, dicht bij Monneke dijck met sijn suster wonende
 2. Aeltijen Hindericks, als dienstmaeght wonende bij mw. Beeckman op Klinckema (vertrocken met attestatie na Groningen op mei 1688)
 3. Geesijen Alberts als dienstmaeght bij Jan Ricke.. (vertrocken op meij na Emetill, ende 't volgende winter verstorven)

  En met attestatie
 4. Johannes Jacobs met attestatie van Garnwerdt (vertrocken op mei 1689 na Midwolde)
 5. Sijttije Gerrijdts als dienst..?.. wonende bij Baugijn wedewe van Teecke Willems, met attestatie van Stedum (vertrocken met attestatie)

Den 10 junij op belijdenis

 1. Hillebrandt Remmelts Schipper
 2. Antije Douens jonge dochter wonende bij Frouke Gerrijdts op de Westergast

  ende met attestatie
 3. Pier Brandts en sijn huijsvrouw (stierff den 14 februarij snachts 1689)
 4. Eefsche Valcks van Oostwolt
 5. Swaentijen Jacobs dienstmaeght bij Beate Beckeringh met attestatie van Winsum
 6. Fosse Alberts als dienstmaget op Hantkema met attestatie van Groningen
 7. Arendt Haes dienstknecht van Joncker Maurits Clant met attestatie van Amsterdam

Op den 9 september 1688 toegevoegt:

 1. Ebeltjen Simens wonende als dienstmaeght bij Reintjen Jansen met attestatie van Den Ham
 2. Wirck Gales en sijn huisvrou
 3. Henderickjen Jacobs, met attestatie van Luttckegast

Op den 1 decemb. op belijdenis:

 1. Hermen Arendts als dienstknecht op de Borgh Hantkema
 2. Idse Germens jongh gesell wonende bij Gerbrant Haeijes

  en met getuichnisse van Warffum:
 3. Lambert Jansen Backers gesell wonende bij Annetije[?] Dercks weduwe van w. Luijtijen Hermans

Den 17 martij [1689] op belijdenis:

 1. Claes Sijbrandts Schipper
 2. Eetije Egges als dienstmaeght wonende bij Monsieur Barckman (vertrocken met attestatie ..?.. in Juni 1689)

  En met attestatie van Marum:
 3. Grietije Ities huisvr. van Lue Jansen

9 juni 1689, met attestatie van verscheiden plaetsen:
1. Gerrijdt Thijsen en sijne huisvr.
2. Berentje Jansen met attestatie van Den Ham
3. Jan Jacobs Roleff Wabbes en sijn huisvr.
4. Aucke Jans met attestatie van Esinge
5. Martijen Geerdts jonghe dochter met attestatie van Dornveldt in Frieslandt
6. Albert Dercks ende sijne huisvr.
7. Beelij Jans met attestatie van Esinge

[volgend slecht leesbaar op foto, bij gelegenheid origineel erbij]

Op den 15 7temb [1689] op belijdenis:
1. Trijntien Jansen huisvrou van Jan Jansen Schoemaker
2. Cornelliske Feddes dienende op de borgh Hantkema
3. Jan Reintijes jongh gesell wonende bij Reintijen Jansen
4. Jantien Emes huisvr. van Joannes Simens
5. Trijnje Roleffs huisvr. van ..i.. Harms
met attestatie:
6. Jan Jansen schoemaker van Visvliedt
7. Harmen Jansen wonende bij mester Harmens in de ... ... kerck


Op den 5 julij 1691 is het h. Avontmael des Heeren voor de eerste mael van mij Lambertus Bieruma (op den 10 maij 1691 alhier tot Zuidthorm tot predicant bevestiget) hier bedient. En is in de visitatie der Gemeinte noch anders geen swaericheit of jeedts censurabels voorgekomen.

op belijdenis:
Lourens De Lange jonckman (abiit)
Folckjen Gratama jongedochter
Dijna Buiningh jongedochter
ende met attestatie sijn tot ons overgekoomen:
Froucke Everts met attestatie van De Scheemda (abiit)
Martien Jacobs jongedochter met attestatie van Oldehove
Deeghjen Hajens jongedochter met attestatie van Menaldum (abiit)

Op den 4 october 1691 op belijdenis:
Evert Valcks jongman (obiit)
Rinscke Valcks jongedochter
Geeske Pieters jongedochter
Gepke Louwes jongedochter is mede door het h. sacrament des doops de gemeente ingelijft den 2 october
Wemeltie Louwes jongedochter met attestatie van Garwert (abiit)
Grietje Willems huisvrouw van Jan Popkes met attest. van Noorthorm

Op den 6 december 1691 op belijdenis:
Philippus Erents jonckman
Geertien Johannis jongedochter
Trijntien Gerrijts jongedochter
Martien Hillebrants jongedochter

Op den 20 martij 1692 op belijdenis:
Henderick Harmens hovenier
ende
Jantien Bartels sijn huisvrouw
Meerten Cornelis
ende
Aefke Jansen IJwema sijn huisvrouw
Corneliske Arents jongedochter
Corneliske Olchers jongedochter
Aefke Olchers jongedochter
Trijntie Popkes huisvrouw van Gerrijt Cornelis en is mede door het h. sacrament des doops op den 18 martij de gemeinte ingelijft
Tjetje Hemckes jongedochter
met attestatie:
Mevrouw Helena Gockinga weduwe Wichers (abiit)
ende
Maria Cornelis jongedochter met attestatie van Groningen (abiit)
Hilje Jans huisvrouw van Jan Jacobs met attestatie van Den Ham

12 juni 1692 op belijdenis:
Jan Peters echteman van etc.
Grietje Erents jongedochter
Lammichjen Jochems jongedochter
met attestatie:
Grietjen Ennes weduwe van Louwe Harrems met attestatie van Garnwert
Geertruit Knijphuisen jongedochter met attestatie van Groningen
Jantien Luitjens jongedochter met attestatie van Hoogkerk
Marrichjen Claesen jongedochter met attestatie van de Leeck (abiit)
Reinertie Jansen met attestatie van de Scheemda (abiit)
Geertien Lamberts jongedochter met attestatie van Nijezijl

Op den 11 september 1692 met attestatie:
Jantien Lamberts weduwe van Cornelis Ulckens van Nijezijl

Op den 4 december 1692 is het H. Avontmael des Heeren weeder
gehouden en is in de visitatie der gemeinte noch in de censura
over de kerckeraedt jeedts censurabels voorgevallen dan dat
twie broederen haer in dronckenschap haer onvoorsichtich en
ergerlick hadden angestelt, waerover deselve sin gecorrigeert
en hebben haere selven erkent en belofte gedaen van in ’t toekoomende
voorsichtiger te wandelen

op belijdenis:
Sijtse IJpes jongeman (abiit)
Jan Sijmens
Geert Harmens
Willem Wessels (abiit)
Pieter Tijmes
Aeghtje Ennes huisvrouw van Geert Cornelis
Wipke Albers huisvrouw van Jacob Homan
Grietje Arents jongedochter
Fetje Piers jongedochter
Aeltien Elses jongedochter

Op den 19 martij 1693 op belijdenis:
Hindrick Gosens
Trijntie Hindricks huisvrouw van Hans Jansen Backer
Fenne Jeltes jongedochter (abiit)
Martien Tieuwes jongedochter is mede door ’t h. sacrament des doops op den 17 martij de gemeinte ingelijft
Abel Harmens jonckman
Harmen Cornellis met attestatie van Den Ham

Op den 18 junij 1693 met attestatie:
Peter Meinema met attestatie van Nijehove
Juffer Roelijna Berdina De Sijghers met attestatie van Visvliet (abiit)
Beeke Geerts huisvrouw van Jan Meertens met attestatie van de Leegemieden

Op den 24 september 1693 [niemand]

Op den 10 december 1693 op belijdenis:
Jan IJtes
Martie Pieters jongedochter
Trijntien Ulkes jongedochter van attestatie van Groningen

Op den 18 martij 1694 is het h. Aventmael des Heeren
weeder gehouden en is doemaels an een broeder weegens
veelvoudige dronckenschappen, an twee broeders die malkander
geslaegen hadden, ende an een broeder en suster die
voor haer trouwen te vroeg hadden bijgeslaepen, den
tafel des heeren ontseit voor dit mael om gegevene erger-
nissen an de gemeente welcke belooft hebben sich in 't
toekoomende te beeteren en voorsichtiger te draegen.

op belijdenis:
Engbert Jansen
ende
Pieterke Cornelis sijn huisvrouw
Antie Jansen huisvrouw van Hendrick Gosens
Geertien Meertens jongedochter

Op den 10 junij 1694 met attestatie:
Juffrouw Jetske van Vogelsangh weduwe van wijlen de Heer Wijardus Siccama
Juffer Isabella Catrina van Vogelsangh beide met attestatie van Collum
Pieter Mienolts
ende
Rijtjen Reintjes sijn vrouw {beide met attestatie van Nijkerck dat sij daer te vooren tot litmaten sijn angenoomen, en hadden gecommuniceert, doch die christelijcke plicht van haer enige jaeren versuimt sijnde soo is ’t dat sij voor de eerw. kerckeraedt daer over haer leetweesen hebben betuight en beterschap in ’t toekoomende belooft, waerop hier tot de gemeinschap van des heeren taefel toegelaten}
Anje Roelefs weduwe van Wibbe Allers smit met attestatie van Nijkerk

Op den 2 sept. 1694 op belijdenis:
Jantien Pieters jongedochter
Betje Jacobs jongedochter
Corneliske Thomas jongedochter
Aerentie Saakes jongedochter
Willem Wessels ende Trijntien Gerrijts sijn huisvrouw met attestatie van de Horensche Dijk onder Groningen

Op den 2 december 1694 is het h. Aventmael des Heeren weeder
gehouden en is doemaels niet censurabels voorgevallen, dan een
suster weegens ontijdich bijslaepen en daer door gegeven ergernisse
voor dat mael de tafel des heeren ontseit

op belijdenis:
Grietje IJpes jongedochter
Jan Geerts en Welmoet Douwes echtelieden beide met attestatie van Den Ham

Op 17 martij 1695 is Heeren H. Avotnmael weedergehouden
en is doemaels niet censuraabels voorgevallen, dan een broeder weegens
voorgaende gegevene ergernissen, noch van de tafel des heeren afgehouden

op belijdenis:
Meerten Thomes
Henderick Popkes
Harm Pieters
Wibbe Jans weduwe van Tamme Idses
Anje Jansen weduwe van Claes Hemckes


[maart 1696, begin dienst Christopher Henricus Metelerkamp, zie eventjes verderop]

Den 12 martij 1696 is van pred., olderlingen en diaconen cconsistoriale vergaderinge voor des H. Avondmael geweest, is door des H. genade niets censurabels voorgefallen.

Nae dat de nieuwe Ledematen bevorens in de fondamentele stukken van de waere gereformeerde Christelijke religien besonder handelende van des menschen glendigeit[?], verlossinge en dankbaerheit onderwesen waeren, metenen belovende die leere met een eerlijken wandel te verjaeren[?] of bij manquement van dien sig altoos de kerkelijke censuer te onderwerpen, sijn daerop de Gemeente toegevoegt:
Fookelje Arents
Geertjen Jacobs
Roelf Jans
Hindrik Harms
Geert Reiners
Renske Fokkes
Jacob Derks
Geert Onnes
Herman Jarks
Janke Ubckes
Martjen Klaesses

met attestatie:
Jan Reiners van Ham
Grietjen Ennes sijn huisvrouw
Adriana Schaenks huisvrouw van Pieter van Them[?] Groningen
Trijnje Lammers Nijkerk
Julle Lodewijks van Northorm

Is den 17 martij des H. avontmael van mij Christopher Henricus Metelerkamp, voor de eerste mael alhier wanneer als predikant an dese Gemeente den 5 jan. 1696 alhier bevestigt ben, gehouden.

Op den 16 junij 1696 op belijdenis:
Frerik Jans
Geert Harms
Geeske Harms
Liesebith Pieters
Jantjen Simens
Gretske Lijkels
Fenne Harms
Geesjen Harms
met attestatie:
Jan Harms Northorm
Martjen Jans huijsvrouw
Jacob Sijgers Oldehove
Antje Roelfs sijn huijsvrouw
Reiners Cornelijs van Den Ham
Trijntje Jans sijn huijsvrouw

Op den 12 sept. [1696] [...] doen ter tijt twee susters van des H. taffel afgewesen als door slaegerien haer hebbende anstotelijk gemaekt.
op belijdenis:
Barbara Luitjens jonge dogter

Den 6 Dec. [1696] [...] niets censurabels voorgefallen dan dat enige vrouwen bevorens handgemeen geworden sijnde daerover van des H. taffel afgewesen waeren nu nae voorgaande schultbekentenisse en wedersijtze vergevinge wederom toegelaten.
op belijdenis:
Jacob Hindriks
Enne Lauws
Martjen Jansen
Jans Hindriks eerst gedoopt
Mindelt Popkes eerst gedoopt
met attestatie:
Greetjen Klaessen van Delfzijl
Renske Geerts van Roowolde

Op den 7 martij 1697 [...] niets censurabels waere voorgevallen dan dat voor dese reise Meester Hulsebus wegens gegevene ergernisse sigh van den h. taffell hadde te absenteren.
op belijdenis:
Derk Douws
Hindrikjen Janssen
Aeltjen Harms
Grietjen Tonnis
Awke Wietjes
Jans IJpe

Den 15 junij 1697 op belijdenis:
Gebke Broers
Geesjen Julles
Roelf Pauls
Jan Arens
Jantje Tjebbes
Hindrikjen Sietses
Jan Arens
Reijner Gerrits
Trijntje Sijkkes
met attestatie:
Willem Bennema
Jeijgjen Staals egtelieden van Olderkerke
Egbertjen Hindriks jongedogter van Groningen
Andreas Haan
Grietje Sempts egtelieden van Groningen
Geertjen Geuns jongedogter van Garwert

den 12 sept. des jaars 1697 op belijdenis:
Jacob Pieters
Pieter Cornelijs
Bieuwke Geerts
Trijntje Egbers
met attestatie:
Anne Janssen van Roon

Op den 13 Dec. [1697] op belijdenis:
Gebke Broos
Geesje Julles
Roelf Pauls
Jan Arents
Geertje Tjebbes
Hindrikjen Sietses
Jan Arents
Reijner Gerrits
Trijntje Sikkens

met attestatie:
Willem Bennema
en Jeijgjen Staals ehelieden van Olderkerke
Egbertjen Hindriks van Groningen
Geertjen Geuns van Garwert

Op den 10 martij 1698 op belijdenis:
Frerik Jans
Geert Harms
Mindelt Popkes
Geeske Harms
Liesebeth Pieters
Geesje Harms
Jantjen Simens[?]

Den 5 junij 1698 op belijdenis:
Jan Luitjens
Tetje Jacobs
met attestatie:
Titia Muntinge van Gron.
Hilleije Klaassen Gron.
Lisebeth Gilhuijs Gron.
IJdse Garbens
en Aeltjen Sjabbes ehelieden van Faan
Geertjen Jacobs Nijehove
Deuwer Derks van Ham
Klaas Klaassen
en Wijven Reijners Northorn

den 6 sept. [1698] [niemand]

Op den 12 Dec. 1698 op belijdenis:
Margreta Buininghs jonge dogter
Jantjen Janssen jonge dogter

Op den 10 martij 1699 op belijdenis:
Jan Lubbes
Liesebith Jurjens
Maijke Klaassen
Trijntje Jacobs

Op den 10 junij 1699 [niemand]

Den 3 sept. 1699 met attestatie:
Willem Wessels van Middewolde

Op den 9 Dec. 1699 met attestatie
Luijtjen Tijmens
Luijrtjen Siers sijn huijsvrouwe van Northorm
Reijner Aljes van Northorm
Anske Cornelijs sijn huijsvrouwe

Den 20 martij 1700 op belijdenis:
IJtske Arriens
Antje Piers
Willem Wigbels
Renske Jacobs met attestatie van Lutjegaste

Den 9 junij 1700 met attestatie:
Jan Willekes van Amsterdam
Albertjen Besuing van Groningen

Op den 1 sept. 1700 [niemand]

Den 24 Nov 1700
met attestatie is oovergekomen:
Jantjen Geerts van Nijkerk

Den 1 martij 1701 op belijdenis:
Geeteruijt Egbers
Anke Janssen

Den 15 junij 1701 met attestatie:
Romke Martens van Groningen
Aeltjen Arents
Benters Smit
Anje Arents van Zeerijp

Op den 20 Aug. [niemand]

Den 11 Dec. 1701 op belijdenis:
Trijntje Jacobs

Op den 25 martij 1702 op belijdenis:
Helmer Berents
Geertjen Jans

Den 2 junij 1702 op belijdenis:
Enne Arents
Froutje[?] Olghers
met attestatie:
Jan Ouges
Gebke Luijs sijn huijsvrouwe
IJde Pieters van Nijkerk
Grietjen Evers van Oldehove
Geertjen Freriks van Oostwold

Den 4 sept. [niemand]

Den 15 Dec. 1702 met attestatie:
Cunnegunda Reminks van Groningen
IJtjen Eijsses van Middelstum

Den 14 martij 1703 op belijdenis:
Sjourd Gaeles
Klaes Wiers
Haije Gerbrants
Pieter Derks
Aeltje Rietzes
Geeske Janssen
Grietjen Janssen
Jantjen Reimers
met attestatie:
Arent Jans van Steinfort

Op den 10 junij 1703 met attestatie:
Thijes Hindriks van Pieterbuiren
Pieter Jans van de Oldeschanse

Den 9 sept. 1703 met attestatie:
Margareta Untzelmans van Wehe
Annigjen Pieters van Groningen
Geeske Lambers van Oldehove
Hilkje IJdses van Wierum

Den 9 decemb. 1703 [niemand]

Den 15 martij 1703 [!] op belijdenis:
Hindrik Harms
Pieter Andreas
Jacob Albers
Metzke Gerrits eerst gedoopt
Wessel Fokkes
Jacob Derks
Geeske Dates
Anje Meertens
IJde Hindriks
Femke Piers gedoopt
Anje Gerits
met attestatie:
Grietjen Piers van Nijehove
Wicke Hemkes van Den Ham

Op den 19 junij 1704 met attestatie:
Jan Harms
Hilje Harms beide van Den Ham

Den 21 sept. 1704 op belijdenis:
Aafke Olghers
met attestatie:
De Hooged. en Wellgeb. juffer Sophia Sikkinge

Op den 30 Nov. 1704 op belijdenis:
Francoijs Buiningh studiosus
Bieuwke Reiners
Trientjen Jans
Jantjen Klaassen
Stientjen Janssen

Den 15 martij 1705 op belijdenis:
Jurjen Willems
Lubke Janssen
Rinia Lammers
Berent Willems
Leuwke Olghers

Op den 6 junij [niemand]

Den 6 sept. 1705 op belijdenis:
Rompke Wiers
Willem Andreas
Breghtje Roolfs sijn huisvrouw
Brantje Piers
Tamme IJpes
Rinia Sluters
Barbara Tjibbes
Assele Hindriks
met attestatie:
Aaeltjen Benes

Den 6 Dec. 1705 op belijdenis:
Jacob Hanssen
Haije Pauls
Gerrit Freriks
Klaas Meiners
Aeltjen Fongers
Jetzke Roolfs
Jeije Zikkes
met attestatie:
Maria Gerhards uit de Beerta
Aeltjen Tjarks van Noorthorn
Hermannus Averesch met sijn huisvrouwe van Eenrum

Den 6 martij 1706 op belijdenis:
Johanna Mansholts
Jantjen Hindriks
Trientjen Tjebbes

Op den [blanco] junij 1706 met attestatie:
Martjen Garbrants van Spijk
Annetjen Geerts van Middelstum

Den 12 sept. 1706 [niemand]

Op den 5 Dec. 1706 op belijdenis:
Pieter Olghers
IJdje Pieters
Trientje Uges

Op den 7 martij 1707 op belijdenis:
Wietse Aukes
Anke Klaassen
met attestatie:
Antje Ejes huisvrouwe van Allert Simens van Northorm
Jan Pieters
Cornelijske Roolfs sijne huisvrouwe van Wehe

Den 12 junij 1707 op belijdenis:
Writzer Jans
Grietje Albers
Hemke Janssen
Anke Ebes
Engele Janssen
met attestatie:
Martjen Olfers van Nijkerk
Jacobs de Vries van Groningen
Geesjen Derx van Groningen
Rencke Hindriks en Greetjen Jans sijn huisvrouwe van Northorm
Jan Reiners en Jantjen Geerts sijn huisvrouwe van Lettelbert
Jantjen Hindriks van Nijkerke
Marrigjen Luigjes van Groningen

Op den 4 sept. 1707 [niemand]

Den 11 Dec. 1707 op belijdenis:
Louwe Hindriks
IJmke Abels
Pieter Jans
Meijnt Wobkes
Jan Willems
Frauke Hindriks sijn huisvrouwe
Grietje Hindriks
met attestatie:
Gerit Janssen Outhof

Op den 18 Meert [1708 in potlood bijgeschreven] op belijdenis:
juff. Aulia Sikkama
Louwe Tonnis
Roelf Wolters
Franke Reiners
Anna Harms
Auke Janssen
Harm Klaassen
Onne IJltes
met attestatie:
Jfr. Geteruit Van Vogelsangh van Groningen
Jacob Wijbes van ??um

Op heden den 10 junij 1708 op belijdenis:
Hindrik Reiners
met attestatie:
Grietjen Pieters huisvrouwe van de h. Jan Olghers van Northorm
Roelf Harms en Geerteruit Pieters Blome desselfs huisvrouwe van Den Ham

In Aug. den 3 des jaers 1708 op belijdenis:
Deuwer Roolfs
Fennigjen Caspers
Cornelis Feddes eerst gedoopt
Antjen Jansen sijn huisvrouwe
met attestatie:
Antje Caspers van Groningen
Trientje Harsche [?] van Northorm
Jantjen Tonnis van de Leke

Op den 2 Dec. 1708 op belijdenis:
Lauwe Geerts
Reiner Jans
Hilje Selvius
Antje Jans
Aeltjen IJpes
met attestatie:
Jantjen Aukes van Leegkerke

Op den 31 Meert 1709 op belijdenis:
Cornelijs Klaassen
Anje Albers
Geertjen Reerts
Hizke Jans
Anneke Janssen
met attestatie:
Hans Hindriks
Stientjen Douwes sijn huisvrouwe van Northorm
Jacobus van de Prik [?] van Groningen

Op den 9 junij 1709
met attestatie:
Cornelis Ariaens van Groningen
Aefjen Jans van Fransum

Den 9 sept. 1709 met attestatie:
Dieuwer Teissens van Groningen

Den 10 Dec. 1709 op belijdenis:
Frerik Pieters
Willem Tobias
met attestatie:
Henrik Belting [?] van de Leke
Cijake [?] Jans van Groningen
Aeltjen Egbers van Northorm

Op den 23 Meert 1710 met attestatie:
Jan Abels van de Legemeden
Gebke Luens desselfs huisvrouwe van Leegkerke

Den 15 junij 1710 op belijdenis:
Tijmen Luitjes
Hindrikjen Benes
met attestatie:
Hindrikjen Egberts
Geesjen Roelfs beide van Groningen

Op den 14 sept. 1710 met attestatie:
Frerik Klaassen
en Greetjen Willems zijn huisvrouwe van de Leke
Grietjen Jakobs van Northorm
Hindrik Jakobs van Lettelbert
Grietjen Jakobs van Kantens

Op den 7 dec. 1710 op belijdenis:
Julle Lodewijks
Harm Willems
Toole Hanssen
Maijke Janssen sijn huisvrouwe
Zijbke Andreas
Martjen Wijgers
Hijlke Romkes
Martjen Rensses
Grietjen Hindriks

Op den 29 Meert 1711 op belijdenis:
Hindrik Willems
Willem Bokkes
Harmen Jans

Den 14 junij 1711 op belijdenis:
Hindrik Geerts
Antje en Grietje Luitjes beide susters
met attestatie:
D. Casparus Perizonius van Linge
Eevert Raenghs en Cornelia Averesse zijn huisvrouwe van Eendrum
Jannes IJppes van Nijezijl
Zijbke Klaasen en Grietjen Pieters sijn huisvrouwe van Aduart
Trijntje Tonnis van Den Ham
Swaantje Willems van Farmsum
Cornelijske Roolfs van Groningen

Dese 5 sept. [1711] met attestatie:
Marrigjen Pieters van Groningen
Trijntjen Pieters van Bierum

Op den 6 Dec. des jaars 1711 op belijdenis:
hr. Harco Hilarius Siccama generaliteits monster commissaris deser provintie
met attestatie:
Lijsebet Geerts van Groningen

Op den 10 Meert 1712 op belijdenis:
Klaas Jakobs
Jan Kars
Jantjen Jans
Hiltjen Franssen
Etjen Geerts

Den 11 sept. 1712 met attestatie:
Pieter Klaassen van Northorm
Martjen Reezts [?] zijn huisvrouwe

Op den 11 Dec. 1712 op belijdenis:
Martjen Luitjens
Aafke Freriks
Trijntjen Hindriks
Trijnje Harms
Harmke Pieters
Anje Berents

Den 26 Meert 1713 op belijdenis:
Jan Hindriks
Jacob Alberts
Rentze Geerts
Grietjen Geerts zijn huisvrouwe
Martjen Jans
Etzke Hindriks
Aagtje Hindriks

Op den 28 junius [niemand]

Den 10 sept. 1713 [niemand]

Op den 17 dec. 1713 op belijdenis:
Jantjen Haans

Op den 25 Meert 1714 op belijdenis:
Geertjen Aukes
Anje Pieters
met attestatie:
Geerten Klaassen van Northorm
Julle Dates van Grijpskerke

Op den 10 junij 1714 met attestatie:
Menke Jakobs van Groningen
Albert Jans en Renske Martens zijn huisvrouwe van Grijpskerke
Jopke Stevens van Leegkerk

Den 9 sept. 1714 met attestatie:
Otto Ottens en Neesjen Ottens ehelieden van Groningen
Aeltjen Broerkens van Groningen
Willemke Jans van Grootegaste
Gebke Hindriks van de Legemeden

Op den 14 Dec. 1714 op belijdenis:
Wel-ed. jonker Edzens Jakob Clant
Albert Meertens
Grietje Roelfs
Jantjen Jakobs
Grietjen Jans
Klaasken Jans
met attestatie van Northorm:
Antje Geerts

Den 17 Meert [1715] op belijdenis:
Zijkke Arents
Kars Aukes
Jan Siemens
Roelf Geerts
Jan Engelberts
Harm Roelfs
Sientjen Pieters
Teertje [?] Pieters
Dieverke Harms
Hindrikjen Hindriks
Anje Geerts
Neeske Derks
Anna Geerts
met attestatie:
Antje Geerts van Northorm
Gabriel Santema
Cornelia Utsoos uit provintie van Friesland
Jurjen Arents uit provintie van Overrijzzel van Goor

Den 2 junius 1715 [niemand]

Op den 1 sept. 1715 [niemand]

Op den 7 Dec. 1715 met attestatie:

Kunnigjen …. van Rhoon uit de landschap Drenthe

Den 29 Meert 1716 op belijdenis:
Minnolt Janssen
Klaas Hindriks
Zijke Janssen
Harmtjen Reiners
Anna Vrese

Op den 14 Junius 1716 op belijdenis:
Renske Tijsens
met attestatie:
Harmen Willems van Wehe

Op den 1 sept. 1716 [niemand]

Den 13 Dec. 1716 op belijdenis:
Hooggeb. juffer Anna Clants van Hankema
Pauel Derks
met attestatie:
Hendrik Seba van Ulrum

Op den 21 Meert 1717 op belijdenis:
Jan Klaassen
Jan Hindriks
Albert Tonnis
Jochem Jans
Jakob Douws
Derk Derks
Trijntje Pieters
Cornelijske Engelberts
Antje Pieters
Grietjen Jakobs
met attestatie:
Eentze Jakobs van Oldehove

Den 12 junij 1717 met attestatie:
Pieter Albers van Monnikedijk
Jantjen Jakobs van Oosterwietwert
Grietjen Hindriks van Monnikedijk
Anke Epes van Noorthorm
Hindrik Hindriks
Antje Meertens desselfs huisvrouwe van Oostum

Op den 22 Dec. 1717 met attestatie:
Jan Ekkes van Delfzijl
Grietjen Janssen zijn huisvrouwe
Grietjen Janssen van Nortbroek
Boele Jans van Lettelbert

Op den 14 Meert 1718 op belijdenis:
juffer Henrika Barbara Nauta
Harm Arents
Geeske Engelberts
Trijnje Geerts
Trijntje Engelberts
Eetjen Janssen

Op den 15 junij 1718 op belijdenis:
Grietjen Meertens
Tonniske Sjourts

Op den laatsten van aug. 1718 [niemand]

Op den 6 dec. 1718 [niemand]

In den jare 1719 op den 2 april [slecht leesbaar, gekriebel, deels in marges]:
Pieter Simens [en nog wat woorden, echt in marge, origineel raadplegen]
attestatie:
Antje Wierts
Thijes Hindriks
Imkjen ..?.. Feddes

Wederom den 15 junij 1719 op belijdenis:
Julle Gerrits
Jan Wiejers
Fadde Klaassen zijn huisvr.
Jantjen Roolfs
Jan Harms
Martjen Jakobs zijn huisvr.
Erp [?] Wessels
Aagtjen [?] Janssen
met attestatie:
Jan Eelkes
Martjen Geerts zijn huisvr. van Enumatil

Den 16 junij 1719 [niemand]

Op den 6 Aug. 1719 op belijdenis:
de welgeb. juffer Margareta Josina Clant
met attestatie:
Eijze Jans van Aduwert

Den 6 dec. 1719 [niemand]

Op den 31 Meert 1720 op belijdenis:
Jan Janssen
Hindrikjen Janssen
Wietze Klaassen
Staaltjen Engelberts

Op den 6 juni 1720 [niemand]

Op den 15 sept. 1720 met attestatie van Delfzijl:
Geert Teeuws
Jantjen Eijzes zijn huisvrouwe
Klaas Klaassen
Hindrikjen Derks zijn huisvrouwe van Baflo

Den 16 dec. 1720 [niemand]

Den 15 martij 1721 met attestatie:
Siebrant Louws [geen plaats, wel witruimte daarvoor]

Op den 15 junij 1721 met attestatie van Ostum:
Albertjen Menses

In het laatste van augustus 1721 [niemand]

Op den 3 [?] Dec. 1721 op belijdenis:
Geertruit Allerts
Maike Geerts
Grietjen Harms
met attestatie:
Grietjen Soms weduwe van Andrees Haan
Jantjen Andrees desselfs dogter van Winssum
Tobias Vonk
Johanna Remmeringh desselfs huisvrouwe van Visvliet
Aaltje Upts van Niehove

Op den 1 april 1722 op belijdenis:
Wiebrandus Chrestius [?]
Arent Pieters
Anna Geerts
Klaas Eijtes
Hindrik Dondens [?]
Geert Wessels
Geertjen Siemens
met attestatie:
De Hr. doctor C.K. Ludolphi
met desselfs huisvrouwe Margareta Dieken van Veendam
Henrika Bodegers van Groningen
Jan Geerts van Wierum

Op den 6 junij 1722 met attestatie:
Aukjen Wiebrants van Wierum
Antje Wierts van Oostwolde

Op den 15 sept. 1723 [niemand]

Op den 16 Dec. 1723 op belijdenis:
juffer Anna Cloppenborg oudste dogter van onse broeder Cloppenborgh rigter tot Vlagtwedde
Jakob Jans
Jan Janssen
Harm Derks
Femke Klaassen
Abelje Pieters
Swaantjen Alberts
met attestatie tot ons gekomne van Olde...
Gerben Arents
Roelfke Gerrits dessels huisvrouwe
Eijsse Pieters
en Gretjen Jakobs desselfs huisvrouwe van Esinge
als mede van Esinge
Jan Alberts
en Meenje Pieters van Esinge
Sikke Arents van De Beemster
en Geerteruit Janssen desselfs huisvrouwe van de Legemeden

Den 18 Meert 1724 [niemand]

Den 10 junij 1724 op belijdenis:
Saakjen Wessels

Den 6 sept. 1724 op belijdenis:
Hindrik Meiners
Marten Derks
Pijter [?] Janssen
Anje Hindriks
Jantjen Janssen
Geerteruit Berents
Grietjen Jakobs
Anje Pieters
met attestatie:
Jannes Wieterus [?] en desselfs huisvrouwe van Meppelt

Op den 6 Dec. 1724 op belijdenis:
Martjen Smels [?]
met attestatie:
Jurjen Janssen van Northorn

Op den 6 Meert 1725 op belijdenis:
juffer Aleijda Kloppenborgh dogter van de Hr. Kloppenborgh rigter van Vlagtwedde
Tijes Janssen
Siebelt Roelfs
Remcke Duirts
Saske Sibkes

Den 9 junij [1725] met attestatie:
Harmen Arents
en Trijntje Egberts zijn huisvrouwe van Sauwert [??]
Tonnis Jakobs
en IJdje Pieters desselfs huisvr. van Oldehove

Den 5 sept. 1725 met attestatie:
Evertje Gerrijts van Garshuisen
Helena Tijtia Tiebben van Winschoten

Den 15 dec. 1725 [niemand]

Den 14 Meert 1726 [niemand]

Op den 10 junij 1726
met attestatie tot ons overgekomen van Ematil
Broer Martinus
en Trijnje Berents desselfs huisvrouwe
Renske Martens van Zuithorn
Grietjen Hommes [?] van Groningen

Den 6 Sept. 1726 met attestatie:
Fennje Janssen van Den Ham

Den 10 Dec. 1726 [niemand]

Op den 25 Meert 1727 op belijdenis:
juffer Margreta Elisabet Kloppenborgh
Gerrit Jans
Liesebet Janssen
Hilje Berents

Op den 12 junij 1727:
met attestatie is tot ons gekomen van de Legemeden:
Pieter Jans
en Aaltjen Egbers desselfs huisvrouwe

Op den 13 sept. 1727 met attestatie:
Tjeert Wiegers
en Geeske Janssen zijn huisvrouwe van Niehove
Hindrikjen Pieters van Groningen

Op den 12 Dec. 1727:
met attestatie van Groningen:
Evert Cattenburgh

Op den 16 Meert 1728 [niemand]

Den 10 junij 1728 op belijdenis:
Marcus Jans
Geertjen Jans
met attestatie van Nijkerk:
Trijntjen Pieters

Op den 13 sept. 1729 op belijdenis:
Merten Pieters
IJte Jans
Hindrik Dates
Aafke Renekes

Op den 16 Dec. 1729 met attestatie:
Anna Ludolphi huisvrouwe van mons. Dijken van Groningen
Geert Aukes van Oostum
Aagtjen Pieters van Oostwolde
Enne Louws en
Renske Berents zijn huisvrouwe van Northorn
op belijdenis:
juffer Wibbina Kloppenborgh

[zonder datum] op belijdenis:
IJpe Hindriks
Geeske Mennes eerst gedoopt
Olgher Jans
Popke Siets eerst gedoopt
Deuwerke Brants
Freke Jakobs
IJd Alles
Merten Pieters
Harm Franssen van het pausdom overgegaan
Trijntje Janssen
Grietjen Engelberts
Teetjen [?] Jans

1730 Den 25 junij:
zijn met attestatie tot ons overgekomen Hijlke Remkes van Nijkerk, Harm Allens en Aaltien Fungerus Calsbeek van Nijezijl

Nadat den 13 sept. 1730 ... [niemand]

Op den 17 Dec. 1730 ... [niemand]

Op den 1 april 1731 op belijdenis:
Jan Harms
Grietjen Alberts
Deuwerke Alberts
Aafke Derks
Fenje Daniels
Roelfke Jans
Anje Sjurts

Op den 26 junij 1731 op belijdenis:
Alijeda Metelercamp mijn dogter
Fokeltje IJdzes j. dogter

Op den 12 sept. 1731 ... [niemand]

Op den 16 Dec. 1731 ... [niemand]

Op den 6 Meert 1732 ... [niemand]

Op den 15 junij 1732 op belijdenis:
Stientjen Duirts
Hilje Jans
Sikke Wilms
Asjen Jans
met attestatie:
Eijze Pieters van Wijrum
Grietjen Jakobs deszelfs huisvr.
Jan Harms Knol van Esinge
Nanje Derks desselfs huisvr.

Op den 17 sept. 1732 met attestatie:
Jetzke Jobs van Northorn
Elisabet Roelfs van Northorn
Popke Derks van Oldehove
Lammichjen Sluis van Nijkerke

Op den 14 Dec. 1732 op belijdenis:
Hindrik Jans
met attestatie:
Simon Hartwich Muller van Obergum
Abelje Janssen van Oldehove

Den 29 Meert 1733 op belijdenis:
Jan Broers
Pieter Sijbrants
met attestatie:
Simon Luirts
Hindrikjen Willems Oostwolt
Trijntjen Hanssen van de Leek

Op den 15 junij 1733 ... [niemand]

Op den 12 sept. ... [niemand]

Op den laatsten sondagh voor Midwinter ... [niemand]

In de maand van Meert 1734 op belijdenis:
Abel Jans
Pieter Jans
Reenje Janssen
Pieter Jans
Hattjen Wilms
Andrees Pieters
Jans Renekes

Op den 19 junius 1734 ... [niemand]

Op den 13 sept. 1734 ... [niemand]

Op den 21 Dec. 1734 ... [niemand]

Op den laatst april 1735 op belijdenis:
Menne jans
Jakob Roelfs
Thomas Alberts
Jan Jakobs
Reijd Thides
Pieterke Geerts
Anje D..t..e.. [?[
Greetjen Jans
Trijnje Jans
met attestatie:
Greetjen IJsebrants van Northorn

Op den 15 junij 1735 op belijdenis:
Martjen Jans

Op den 15 sept. 1735 ... [niemand]

Op den 19 Dec. 1735 met attestatie:
Eltjen Jans van Grijpskerk
Anje Jarks van Adorp

[ begin van vacature ]

1736 den 17 Jun ... [niemand]

den 11 7br
met attestatie van Tolbert Frouke Heines

den 23 Dec. ... [niemand]

1737 den 17 Maart ... [niemand]

den 16 Jun. ... [niemand]

den 15 7br ... [niemand]

den 15 dec. ... [niemand]

1738 den 30 Maart
met attestatie overgekomen als ledematen Geert Jans en desselfs huisvrouw van Oldehove, en Lijzebet Meints van Esinge

den 15 Jun. ... [niemand]

den 21 sept.
met attestatie van Tjamsweer gekomen Berend Claassen Meijer

den 31 Dec. ... [niemand]

1739 den 29 Maart
tot lidmaat aangenomen Gerrit Nanninga


[ Hervormde Gemeente Zuidhorn, inv. nr. 1, Kerkenboek 2 fol. 98 ev. ]

Onder den Dienst van Albert Willem Costerus, beginnende met den 3 maij 1739 is des Heren H. Avondmaal gehouden alhier als volgt.
Den 23 Junius 1739 voor de eerste maal alhier de visitatie gedaan en toen bevonden dat volgende Perzonen ledematen waren

In Zuidhorn
De Oude Straat
1. Mr. Questius (obiit)
2. Desselvs huisvrouw (obiit)
3. Eijsso Pieters (obiit)
4. desselvs huisvrouw Grietje Jacobs (abiit)
5. Jannes IJpes Stellemaker (abiit rediit obiit)
6. Pieter Jans Ketelaar en (abiit)
7. huisvr. Aaltje Willems (abiit)
8. Harm Arends en huisvr.
9. Grietje Hindriks
10. Elizabeth Meins
11. Claas Jacobs en
12. huisvr. Aaltje Eltes (obiit)
13. Popke Derks Schoenm. (obiit)
14. huisvr. Eelke
15. Willem Broerkes Bakker en (obiit)
16. huisvr. Hindrikje Egberts
17. Mr. Martens en
18. huisvr. Grietje
19. Mr. Onne IJtjes en (obiit)
20. huisvr. Elizabeth (obiit)
21. Hijlke (obiit)
22. Grietje Willems wedwe van Asinga Jannes
23. J. Gresing [? vlek]
24. Jan Claassen Smit en (obiit)
25. huisvr. Antje Pieters
26. Knelske Pieters huisvr. van Juke Schipper
27. Juffer Buining
28. Sijmon Luirts en (obiit)
29. huisvr. Hindrikje Willems (obiit)

De Nieuwe Straat
30. Jantje Geerts (abiit obiit)
31. Reinder Janssen en
32. huisvr. Trijnje Jukes (obiit)
33. Teke Osinga
34. Anneke Arends (obiit)
35. Harm Franssen en (obiit)
36. huisvr. Geertje Meertens (obiit)
37. Grietje Andries (abiit)
38. Nieltje Andries (rediit 28 Jun. 1751 .... abiit)
39. Grietje Jacobs
40. Jan Hindriks en (obiit)
41. huisvr. Frouwke Heines (obiit)
42. Eefke Jacobs (obiit)
43. Kunnegje Reinders
44. Fenje Daniels (obiit)
45. Tamme IJpes en
46. huisvr. Auke Janss
47. Grietje Jans wedwe van Jan Ekkes (obiit)
48. IJpe Derks en (obiit)
49. huisvr. Anje Crijns
50. Hantje Hindriks (obiit)
51. Trijnje Egberts

Losse huizen welke hier en daar te
Zuidhorn liggen, buiten de straten
52. Pier Jeltes [? grondig doorgestreept]
53. huisvr. Abelje (obiit)
54. Jannes Rienekes en (obiit)
55. Huisvr. Anje Dols (NB. pp Scortaonem renota [??] obiit)
56. Tonnis Jacobs en (obiit)
57. huisvr. Geertje (obiit)
58. Anje Wibbes
59. Menne Jans
60. Grietje Jans
61. Aaltje Harms
62. Thomas Alberts
63. Albertje Mentes (obiit)
64. Tole Hanssen en (obiit)
65. huisvr. Maijke Janssen (obiit)
66. Asjen Jans en
67. huisvr. Antje
68. Mr. Nanninga en
69. huisvr. Sijbeltje Gerrits en
70. zoon Gerrit Nanninga (abiit rediit)
71. Harm Fokkes, dog wegens (obiit)
      lichaams swakheid kan
      niet communiceren en
72. huisvr. Anke Eeps (obiit)
73. Saakje Wessels (obiit)
74. Geertje Aukes
75. Jantje Jans
76. Pieterke Cornelis (abiit)
77. Jan Engberts (obiit)
78. Gese Germens (obiit)
79. Willemke Janssen (obiit)
80. Remke Arends (abiit)
81. Heer E.J. Clant op Hankema (obiit)
82. Mevrouw van Hankema Swa[vlek] Gruis
83. Jurjen Arends Hovenier (abiit)
84. Andries Pieters Koetsier (abiit)
85. Mienje Dreuws met attest. van Sapmeer gekomen (rediit obiit)
86. Jan Timens en (obiit)
87. huisvr. Martjen Hillebrands
88. Geert Wessels en
89. huisvr. Hindrikje Janssen (obiit)
90. Claas Claassen en (obiit)
91. huisvr. Grietje Alberts (abiit)
92. Elizabeth Alberts (abiit)
93. Sicco Willems NB. woont
       in de oude straat
94. Jan Reinders en (obiit)
95. huisvr. Trijnje Gerrits (obiit)
96. Pieter Sijbrands
97. Hindrik Meindert en (obiit)
98. huisvr. Anje Berends
99. Julle Lodewijkes en (obiit)
100. huisvr. Engel Jans (obiit)
101. Hilje Berends (obiit)
102. Aaltje Egberts
103. Trijnje Wijtses (obiit)
104. Aske Hindriks
105. Juffer Siccama
106. Siertje Luitjes (obiit)
107. Geertje Lamberts (obiit)
108. Tjake Krijns (obiit)
109. Jan Jacobs Timmerman (obiit)
110. mijn vrouw Helena Eijssonius

Buiten het loeg
de volgende ledematen
111. Enne Lauwes (obiit)

op den Bril
112. Dieverke Alberts (obiit)

In 't einde huis
113. Anje Meertens (obiit)

Kijk in de Pot
114. Jochum Jans (obiit)

Ema - Til
115. Broer Martinus en
116. huisvr. Trijntje Berends (obiit)
117. Grietje wedw van Jan Olgers
118. Pieter Olgers ouderling (obiit)
119. Gerben Claassen ouderl. en (obiit)
120. huisvr. Gebke Lukas en
121. zoon Abel Jans en
122. dogter Hilje Jans (abiit)
123. Jan Arends en (abiit)
124. huisvr. Trijntje Jans en (obiit)
125. dogter Teitje Jans (abiit)
126. Claas Aijtes en (obiit)
127. huisvr. Stijnje Duirts
128. Berend Willems en (obiit)
129. huisvr. Trijnje Jacobs (obiit)
130. Enne Arends en (obiit)
131. huisv. IJtje Pieters (obiit)

op d' Ooster gast
132. Rickert Meertens Pelmulder
133. Corneliske Arends (obiit)
134. Doede Hindriks en (obiit)
135. huisvr. Abelje Pieters
136. Jacob Roelofs
137. Aavke Freriks (abiit)
138. Jan Jans en
139. huisvr. Matjen Luitjes (obiit)
140. Jan Broers (obiit)
141. Tonnis Derks en (obiit)
142. huisvr. Grietje Brands
143. Harm Derks

op de Wester gast
144. Popke Oetses en
145. huisvr. Aaltje Ops (obiit)
         NB. wegen de teringe kan
         niet ter kerken komen
146. Julle Gerrits
147. Hilje Harms
148. Claaske Jans
149. Trijnje Jans (obiit)
150. Anje Alberts wedwe van Jan Jacobs (obiit)
151. Jantje Harms
152. Geert Jans en (abiit)
153. huisvr. Corneliske Berends
154. Berend Mejer (abiit)
155. Eenje Wessels bij de Schip Sloot (obiit)


1739
d. 16 dec. is met attestatie uit Leeuwarden tot ons overgekomen Godefried Getzel uit Nassau-Diets

1740
d. 23 junij met attestatie van Aduart gekomen Marchien Popkes, op Hankema voor kamer-maagd (abiit Groningen)

1741
jun.d.22 met attestatie van de Legemieden tot onze gemeente overgekomen Lolke Geerts

1741
d. 15 7br. Is met attestatie van Lage uit het graafschap van der Lip tot ons overgekomen Johan Herman Radewald hovenier op Hanckema (abiit)

1741
d. 16 7br. Met attestatie van Groningen gekomen Hendrina Datama kok-maagd op Hankema (abiit)

1741
d. 2 oct. Met attestatie van Lutkegast gekomen Frerik Claassen chercher (obiit), en huisvrouw Hindrikje Benes (obiit)

1741
d. 18 decembr. op belijdenis:
Lijske Roelofs, huisvrouw van Geert Hindriks op de Westergast.

1741
d. 20 december op belijdenis:
Cornelis Willems te Zuidhorn

1742
d. 23 oct. met attestatie van Noordhorn gekomen Claaske Thijssens.

1744
d. 3 maij Is van Niekerk met attestatie hier gekomen Tetje Jans, weduwe van Meint Hindriks (obiit).

1744
d. 1 april op belijdenis:
Jan Cornelis van Zuidhorn

Eodem Tempore [1745 in 7br.] met attestatie van Middelstum gekomen Grietje Nanninga (abiit).

d. 16 december op belijdenis:
Martje Tammes

d. 25 december is alhier na gedane visitatie des Heren H. Avondmaal gehouden en Doede Hendriks, die te voren gedispenseert was, wederom toegelaten

1745
d. 26 Maart op belijdenis:
Grietje Melijs (obiit)

d. 28 april met attestatie van Warfhuizen:
Gaijke Jans (obiit)

1745
in 7br. Is met attestatie van Niekerk weder teruggekomen Aafke Freriks, weduwe van Claas Cornelis (abiit) (rediit) (secunda abiit Noordhorrum 1747)

d. 22 Dec. op belijdenis:
Juffer Jetske Siccama

1746
d. 27 Meert op belijdenis:
Jannes Pieters

d. 30 [Meert] met attestatie van Noordhorn:
Hilligje Gerrits, huisvr. van Cornelis Willems

Anje Dols (obiit), weduwe van Jannes Rienekes is wegens hoererije waarinne een onecht kind heeft geprocreeert van Mense Ebels op de Hogemeden, des Heren h. Avondmaal uit naam des K.K. Raad verboden.

d. 3 julij met attestatie uit Aduard:
Dieverke Pieters (abiit)

d. 2 october met attestatie uit Oostwold:
Albert Mennes en huisvr. Hiltje Luitjens (abierunt)

1747
d. 31 Meert met attestatie van Niekerk:
Jan Haijes
   tot nieuwe ledematen aangenomen:
Luitje Olthof
Cornelis Cornelissen (obiit)

In junio is van Stedum met attestatie tot ons overgekomen Jan Willems de Waart (abiit naa Niezijl)

den 8 december met attestatie van Warfhuisen:
Tamme Jans (obiit) en sijn huisvrouw Anje Harms (obiit)

den 18 december op belijdenis:
Grietje Janssen

1748
januari d. 21 is alhier in de plaats van de overledene Gerben Claassen als ouderling bevestigt Tamme IJpes

april d. 9 op belijdenis:
Hindrik Hindriks (obiit) en huisvr. Ebelje Valentijns

Julius d. 5 op belijdenis:
Arend Sikkes (abiit)

1749
Jan. den 1 op belijdenis:
Margaretha Harms en
Stijnje Jans

julij d. 3 met attestatie van Den Ham:
Grietje Jacobs, weduwe van Romke Roelofs (obiit)
en met attestatie van Finsterwolde:
Hillegje Wijbets (abiit)

sept. d. 1 met attestatie uit Garnwert:
Roelfke Bartels (obiit) huisvr. van Luitje Gerrits Olthof

1750
Maart d. 24 op belijdenis:
Sjoukje Doedes (obiit) huisvr. van Jan Jans

Jul. d. 2 op belijdenis:
Rienje Claassen
   met attestatie uit Leegkerk:
Fokeltje Hindriks

Dec. d. 30 op belijdenis:
Geert Hindriks (obiit)

1751
Jun. d. 28 met attestatie van Niekerk:
Nieltje Andries

Dec. d. 13 op belijdenis:
de hoog welgeb. Maurits Clant, jonkheer op Hantkema

1752
febr. d. 17 met attestatie van Groningen:
Jannes Fissing en Margreta Datema (abierunt)

1753
Meert d. 30 op belijdenis:
Frerik Reits op Ematil

7br d. 23 is in plaats van d’overledene ouderling Pieter Olgers bevestigt tot ouderling Tonnijs Derks en in plaats van d’afgaande boekhouder der armen Markus Jans wederom bevestigt Ekke Jans

oct. d. 3 met attestatie van Groningen:
Ekke Jans

Dec. d. 24 op belijdenis:
Eltje Jans huisvrouw van Abel Jans Iwema
   met attestatie van Noordhorn:
Antje Floris

1754
Meert d. 24 met attestatie uit Doornik:
Jan Boelens

7br. d. 29 is in plaats van d’afgaande diaken Jacob Roelofs van d’Oostergast in desselfs plaats wederom ingekomen en op dato als boven bevestigt, wederom van d’Oostergast met voorbijgaan van het Suider, Doede Hendriks

oct. d. 1 op belijdenis:
David Hartzema bakker

oct. d. 3 Naa gedane proev-predikatie is Pieter Sijbrands wegens slagen en brutaliteiten het gebruik des H. tafels bij provisie ontsegt.

1755
Dec. d. 17 op belijdenis:
Tjeert Tonnis

Dec. d. 22 op belijdenis:
mijne dogter en soone Catharina Helena en Hendrik Jan Costerus
als ook Aaltje Pieters huisvrouw van Berend Everts
en Jan Markus

Dec. d. 23 op belijdenis:
Berend Everts

1756
Meert d. 22 met attestatie van de Hogemeden:
Olcher Jans

april d. 4 Is in plaats van d' overledene Doede Hindriks in 't Noorden, nu uit het Suiden volgens gewoonte in desen Gemeente met meerderheid van stemmen tot diaken verkoren Frerik Reits op Ematil, en op dato als boven bevestigt.

oct. d. 17 Is in de plaats van d' afgaande boekhouder der armen Ekke Jans, wederom uit gekosen en bevestigt Tamme Jans schipper te Suidhorn.

Dec. d. 13 op belijdenis:
H.W.G.Hr. Daniel Jacob Clant, op Hankema

1757
d. 17 Meert met attestatie van Ulrum:
Sjabbe Jans en sijn huisvrouw Fokeltje Freriks

d. 28 Meert op belijdenis:
Tilo Meertens (obiit)

ACTA CONSISTORII EXTRAORDINARII gehouden
te Zuidhorn 1757 den 6 junij

Nadat Dn. Venhuisen pred. te Noordhorn aan de presente ouderlingen en diaken hadde voorgestelt het oog?? van de komste der drie tegenwoordig zijnde predikanten dn. Verhagen, pred. te Noordhorn, dn. O. Holst en dn. Meijer, pred. te Den Ham en Fransum, zijn deselve in haare qualiteit als leden van het consistorie erkent.

Tot directors zijn gestelt dn. S. D. Venhuisen praeses, D. O. Holst assessor, Meijer scriba, en nadat de vergaderinge van den praeside met den gebede was geopent, hebben deselve met de leden van de kerkeraad Tamme IJpes en Tonnes Derks ouderl. en Frerik Reits diaken sessie genoomen, Tamme Jans diaken absent zijnde.

Waerde geeischt en stond binnen dn. A. W. Costerus pred. te Zuidhorn dewelke a praeside gevraagt naa de reden van onse roepinge tot dese vergaderinge, bragt zijn Ew. deselve voort, welke was dat versogte een onzijdig oordeel en regtvaardig vonnis over sodanige eclatante caluminien als tot laste van zijn Ew. dogter de juffer C. N. Costerus, door een zekere Anje Harms was uitgebragt, versoekende dat bijaldien zijn ew. dogter schuldig bevonden werde, zij daarover kerkelijk wierde gestraft, maar onschuldig zijnde, an??aten te satisfactie mogte erlangen. De calaminien ten laste van de juffer C. N. Costerus verspreid bestonden hierin, dat Anje Harms hadde gesegt an de chirurgijn P. Nanninga en deselfs huisvrouw Aaltjen Hanssen en dienstmeid Eltjen Berends, dat de juffer C. N. Costerus degelijx schrijende an haar Anje Harms huis was koomen zeggende ik weet niet hoe ik het an zal, ik wil en moet Geert hebben en durf het vader en moeder niet zeggen. Zijn Ew. produceerde twee attestatien, eene afgegeeven door Aaltien Hanssen en P. Nanninga de andere door Eltjen Berends waarmede zijne gezegde wilde bevestigen luidende als volgt

Ondergeschreven Aaltjen Hanssen, huisvrouw van P. Nanninga, getuige door desen de opregte waarheid dat Anje Harms huisvrouwe van Tamme Jans, an ons huis is gekoomen, na beste weeten 5 a 6 weeken geleden, en aldaer an mij verhaalt, dat de juffer C. N. Costerus gedurig kwam an haar Anje Harms [niet leesbaar] krijtende en beserende zeggende ik weet niet hoe ik een [niet leesbaar] ik will en moet Geert Reenders hebben, maer ik durf het vader en moeder niet zeggen, gelijk ik Pieter Nanninga, medegetuige, dat ik in de kamer koomende voornoemde Anje Harms drok vindende sprak [niet leesbaar] mijne vrouw, en haar Anje hebben hooren ’t zelfde zegen, dat de juffer Costerus gedurig in haer huijs kwam, krijtende en holferende om Geert, waarop ik navragende, is dit wel waar, Anje, en zij daarop antwoordde ja wis is dat waar. Ter oorkonde der waarheid, hebben wij des versogt niet konnen of [niet leesbaar] weigeren, om te strekken naar behooren, bereid des geeischt ’t selfde op ’t plegtigste te bevestigen
Zuidhorn den 1 junijus 1757
onderstond P. Nanninga      Aaltien Hanssen


De andere attestatie was van volgende inhoud:
Ik ondergeschreven Eltien Berends, dienstmaagd van mons. P. Nanninga, getuige door desen de opregte waarheid te zijn, dat Anje Harms huisvrouw van Tamme Jans voor 5 á 6 weeken bij mij is gekomen op de straat , als ik stond te schrobben, zeggende tegen mij: nu is ’t er te doen met Geert, die kan wel twee wijven krijgen, want de juffer C. N. Costerus komt alle dagen in ons huis, krijtende en zeggende, ik weet niet hoe ik ’t an zal, ik wil Geert hebben en ik moet hem hebben maar ik kan hem niet krijgen, waarop Anje mij vroeg, of onse vrouw in ’t huis was, en ik ja geantwoord hebbende, zeide zij, dan moet ik wat met haar praaten, waarop zij in ons huis ging, dit op een saterdag zijnde gebeurt, heeft voornoemde Anje mij des anderen daags als wij uit de kerke kwamen op ’t pad gest? heeft, haft uw vrouw daarvan al tegen juffrouw gesprooken. Dit de waarheid zijnde hebbe niet konnen weigeren dit getuigenis aftegeven, om te strekken naar behooren, bereid op ’t plegtigste te bevestigen, wanneer sulx geeischt word
Zuidhorn den 1 junij 1757
onderstond  dit X merk heeft Eltien Berends in onse tegenwoordigheid, 't welck wij getuigen, getogen. O. Holst  S. B. Venhuisen

$ 4.
Warop genoemde getuigen P. Nanninga, Aaltjen Hanssen en Eltjen Berends binnen gekoomen en a praside gevraagt of haar afgegeven getuig schriften voor de haare nog erkenden en het getuigde de waarheid was twelk ze alle drie, elk afzonderlijk, met ja beantwoordden.

$ 5.
Waerd binnen geeischt Anje Harms dewelke de praside de tegen haare ingebragte anklagte uit de attestatien voorlas en gevraagd of in de gemelde attestatien de waarheid getuigt was en of tegen tegen de getuigen geloofweerdigheid iets had in te brengen? op welk laatste zij neen antwoordde maar op het erste ontkende zij, dat ze ten huise van P. Nanninga iets ten laste van de juffer C. N. Costerus gezegt of oit diergelijke uitdrukkingen van de juffer gebruikt of van haar sin? tot gev? ook tegen de meid gesproken had, veel minder dat zij zulx op de volgende sondag het door de meid geattesteerde zoude gevraagt hebben. Zij beleed ondetusschen dat wel an de chirurgijn P. Nanninga huis was geweest, ingeroepen van zijne vrouw door een klop an ’t venster, en dat zij toen van de juffer wel had gesproken, zij gezegt, dat de juffer an haar huis was geweest en daar gezegt: ik weet niet wat mij scheelt ik ben geheel niet in order. Waarop zij Anje antwoordde Niet? Wel wat scheelt er dan an? ik heb ’t verstand niet mede gebragt ik kan niet zingen zijde de juffer, ik heb van dage ook al kreeten, maar ik weet niet waarom? dat is niet waar antwoordde ik, want men schreit niet of men weet waarom. Ook beleed zij Anje wel gezegt te hebben tot des doctors vrouw Aaltjen Hanssen dat zij wel dagte, dat de juffer Geert wel lijden mogte en dat des doctors vrouw dat mede gedagt had gelijk zij nog opentlijk in de kerkenraad zeide? dat zij nog dagte, dat de juffer Geert wel lijden mogte. Warop de kerkenraad haar gevraagd wat reden zij daarvoor hadde om zulx te denken antwoordde ze, om dat hij veel in des pastors huis visiteert hadde, en de juffer tegen Gerd heel liberaal geweest was, maar hierop an Anje zijnde gerep?eerd, dat sulx niet genoeg was, en dat men zulke gedagten wel konde hebben van personen die partie egaal waren maar hier niet, dat zij andere reden moeste geven, antwoordde, dat zij geen andere reden wilde geven, dat zou de juffer zelfe best weten, zij behoefde en kon geen andere geven en zou het noit zeggen. Betuigende ondertuschen niets onbetamelijks van de juffer te weten.

$ 6.
Hierop stond binnen mons. P. Nanninga ???, welke getuigde uit de mond van Anje gehoord te hebben, dat zij noit van de juffer Costerus en Gert tegen de chirurgijn P. Nanninga gesproken hadden, of zijne vrouw, waarbij geproduceert wierd een attestatie van de hoogwelgeboren mevrouw douariere van Hankema, van desen inhoud.
Ondergeschreven S. A. Gruis douariere Clant verklaart voor desen, de opregte waarheid te zijn, dat ik met juffer N. Costerus op den 31 maij des avonds ben gegaan na het huis van Tamme Jans, dat aldaar de juffraaw Costerus an de vrouwe van Tamme Jans, Anje Harms gevraagt heeft, of haar dochter C. N. Costerus zich op eenige maate oneerlijk hadde angestellt met of omtrent de molenaars knegt Geert Reinders, waarop voornoemde Anje antwoordde, neen, maar dat de juffer zich in allen opsigt eerlijk en fatsoenlijk als een juffer betaamde hadde gedragen. Dus door de juffrouw wederom gevraagt hoe zij Anje dan ten huise van P. Nanninga en dezelfs vrouw veel van de juffr. C.N. Costerus en de molenaars knegt hadde gezegt. Dog waarop Anje antwoordde, met dit te ontkennen, dat zij an P. Nanninga zijn huis was geweest, en daar iets van de juffer C.N. Costerus tot haar nadeel of oneere hadde gesprooken, prijzende daarentegen in mijne tegenwoordigheid de juffer zelfs ook over haar gedrag. Ter oorkonde der waarheid hebben, als begeert zijnde, niet konnen of willen weigeren, om te strekken naar behooren
Zuidhorn den 1 junij 1757
onderstond S.A.D. Clant

$ 7.
De anklagten, de beschuldigde met haar verantwoording als mede getuigen en attestatien gehoort zijnde is het des consistorium, de zaak rijpelijk overwogen hebbende eenparig van oordeel, dat dewijl zij Anje Harmens blijkbaar uit ingebragte attestatien van de chirurgijn P. Nanninga, A. Hanssen en E. Berends op welke getuigenis en getuigenissen, zij Anje niet heeft ingebragt als blotelijk ontkennende het gezegt te hebben schuldig is bevonden deels an een verspreid lasterlijk gerugte ten laste van de juffer C.N. Costerus, deels an eene groove onwaarheid, door an de eene kant volgens getuigenis van mevrouw S.A.D. Clant en mondelijke betuiginge van P. Nanninga organist te verklaaren noit van de juffer C.N. Costerus en Geert Reinders tegen de chirurgijn P. Nanninga of vrouw of meid gesprooken te hebben, en dewijl zij zelve in haare verklaringe voor de kerkenraad heeft verstaan gegeven, dat zij niet alleen tegen de chir. P. Nanninga en zijn vrouw gezegt hadde onder anderen, dat zij van gedagten was, dat de juffer C.N. Costerus Geert wel lijden mogte, maar dat zij zelf nog tegenwoordig nog van die gedagten zelf?, zonder daarvan eenige voldoende reden konnen of willen geven, en aldus de kerkenraad te meer bevestigt is in ’t getuigenis van P. Nanninga, Aaltjen Hanssen en Eltjen Berends, zoo heeft het eerw. consistorie geoordeelt, dat tot weeringe van zulke ergerlijkheden voornoemde Anje Harmens (obiit oct. 1759) des Heeren avondmaal zal worden ontsegt, heen ter tijd beterschap beloofd en bewijst de waarheid de eere zal geven en an de juffer C.N. Costerus, opentlijk voor de consistorie voldoeninge zal doen erlangen, door te betuigen, dat ’t verspreide gerugt valsch is en zij niet als alles wat eerbaar is, van de juffer en ook in betrekking speciaal op de voornoemde tegen haar ingebragte anklagten, wenschende het e. consistorie an Anje Harmens een bedagsaam wakend oog over haar lange en hartelijke berouw over haar misbedrijf, zullende dese sententie an haar worden voorgelezen, dewijl zulks stante consistorie niet heeft konnen geschieden doordien zich van de kerke heeft geabsenteert. Aldus gedaan, gereformeert en met goedkeuringe door de gezamenlijke presente der consistorie ondertekent. Zijnde voorts de vergaderinge met dankzegginge tot God gesloten.
S.B. Venhuisen eccts. te Noorthorn consistorii h.t. preases
O. Holst pred. te Niekerk h.t. sijned. assessor
D. Meijer pastor in Ham en Fransum scriba
Tamme Ipes ouderling
Tonnis Derks meede ouderling
Frerik Reijts meede dijeijaken

Bovengenoemde sententie der eerw. kerkenraad is Anje Harms d. 12 jun. 1757 wijl se op voorgaande citatie niet in de kerke is gecompareert, in haar eigen huis op dato als boven, naa den laatsten dienst, voorgelesen, door den schoolmr. ter praesentie van de 2 ouderlingen en den eenen diaken en heeft niets daar tegen ingebragt.
A.W. Costerus predik.


1757
Jan? d. 28 met attestatie van Maarslag en Mensingeweer:
Trijnje Jacobs, huisvrouw van Luitje Olthof

maij d. 7 Is alhier in plaats van d' overledene ouderling Tonnis Derks, tot ouderling ingekosen en naa 3 proclamatien bevestigt Abel Iwema, op de Hogemeden.

Jun. d. 4 Is in plaats van d' afgaande buiten diakon Frerik Reits bevestigt Luitje Olthof, naa voorgaande 3 proclamata.

1758
junij d. 14 met attestatie van Lettelbert:
Oetse Alles en sijn huisvrouw Grietje Abels

1759

d. 10 febr. is in plaats van d' afgaande boekhouder der arme Tamme Jans, wederom ingekozen en bevestigt David Hartzma.

Meert d. 26 op belijdenis:
Juke Reijnders
Martje Jans (abiit)
Stijnje Berends

Meert d. 27 op belijdenis:
Jantje Jans
Grietje Roelofs


Jul. d. 5 met attestatie uit Eisden, bij Maastricht:
Paulus Glaud...

1760

Jul. d. 13 Is in plaats van d' afgaande buiten diaken Luitje Olthof bevestigt Harm Derks, op d' Oostergast.

Dec. d. 10 met attestatie van ’t Zand:
Cornelis Harms

1761
...n. d. 29 op belijdenis:
Writser Jacobs en huisvr. Trijne Sirps

...l? d. 2 Wierd, naa gedane proev-predikatie, voorgestelt de sake van Sjabbe Jans Rieskamp, dien in het jaer 1759 geraden was door den kerken-raad, om sig bij provisie van het H. Avondmaal te absenteren; edog, wijl die affaire naa verloop van twee jaren, bij het gerigte van ooster-deel Langewold finaal is afgedaan, en genoemde Sjabbe Jans Rieskamp, wegens sijne vuilen ontugtigen handel, welke hij met 2 andere jongmans in sijn eigen huis met sijnen dienstmaagd, bedreven heeft, nadat sij haar alvorens hadden dronken gemaakt, daer over door het e. gerigte is in boete geslagen, nadat de waarheid deser sake uit verscheidene getuigen, en eigene confessie was gebleken; soo was de e. kerkenraad eenparig van oordeel, dat om sulke sware ergernisse te a[inktvlek]ren, sooveel mogelik is, genoemde Sjabbe Jans diende het avondmaal veboden te worden, waar van hem ook door den oudsten ouderling Tamme IJpes is kennisse gegeven, heen ter tijd, dat berouw en beterschap des levens sal hebben betoont.

d. 4oct. Is in plaats van d' afgaande boekhouder David Hartzma, nadat op 3 bijsondere sondagen aan de gemeente was voorgestelt, in sijnen dienst als boekhouder der armen bevestigt Juke Reinders.

1762
Maart d. 19 op belijdenis:
Grietje Claassen (abiit)

Maart d. 29 op belijdenis:
Sebe Alderts en sijn huisvrouw Kienje Pieters die daar naa door den H. Doop van de mennoniten in onse gemeente is ingelijft en overgegaan.

Jul d. 11 met attestatie van Noorthorn:
Lijsbet Roelfs (abiit)

Dec. d. 30 op belijdenis:
Jan Jans op d’ Oostergast (abiit)
Sijmon Gosses schoemaker en huisvr. Sijbregt Martens (abierunt)
Lulke Dates


Acta consistorii extraordinaris habiti Zuidhorn den 29 Meert 1762

$ 1.
De vergadering is gespert van Dn. S. B. Venhuisen als preses in tegenwoordigheid van D. O. Holst pred. te Nieukerk assessor en D. Meijer scriba en de overige leden des kerkenraad van Zuidhorn

$ 2.
Wierde voorgelezen een request van Sebe Alderts ingeleverd bij de e. kerkenraad van Zuidhorn en van hetselve des consistorium gerenvoijeert, behelsende
a) een klagte, dat Dn. A. W. Costerus an hem Sebe Alderts hadde verzogt zich voor ditmaal van het h. avondm. te onthouden, om dat an eenige menschen ergernis hadde gegeven
b) dat Dn. A. W. Costerus hadde geweigert op zijn verzoek de persoonen te noemen, an wien hij ergernis had gegeven.
c) dat dn. Costerus hem hadde verzogt op te houden van het antwoorden des sondag in de openbare catechesatie.

$ 3.
Hierop Dn. Costerus gehoort, bekende des eerste waarheid te zijn en oordeelde daarin welgedaan te hebben, ingevolge acte classicaal de anno 1654 den 8 septbr. en wat het tweede anbelangt, hadde met opzet de personen die ergenis hadden niet genoemt, om grooter ergernis voor te koomen, dog heeft zijn eerwaarde in tegenwoordigheid deser vergadering hem die genaemt, en het 2de angaande ontkende zijn eerw. hetselve, hetwelk ook Sebe Alderts selfs beleed niet te kunnen bewijsen.

$ 4.
Parthijen buiten gestaan zijnde, heeft de e. vergaderinge met gemeen advijs geoordielt, dat Dn. Costerus in dezen wel hadde gehandelt, overeenkomstig boven genoemde acte en dat deszelfs handeling gejustificeert, welke sententie parthijen voorgelezen hebben betuigt daarin te berusten.

$ 5.
Ook wierd in bovengen. request door Sebe Alderts zware klagte gedaan over lastlijke behandeling bestaande in beledigende woorden, hem van David Harsema angedaan waarop David Harsema binnen geroepen hem voorn. beschuldigingen voorgelezen antw... dezelve, dat de zwaak waarheid was, dat hij betu... en erkende, dat de toorn boven ’t verstand hadde gelopen en hij in dit saak? Sebe Alderts hadde mishandelt, erkende zijn misdaad en regte beschuldiging. Dit in tegenwoordigheid van Sebe Alderts zijnde beleden, heeft op verzoek de....lends David Harsema den hand van vriend... [en?] broederschap met belijdenis van schuld en dis? saak? an Sebe Alderts gegeven waar deze genoegen neemende beruste ook de e. kerkenraad, te meer om dat David Harsema betuigde zich vrijwillig van het avondmaal te willen onthouden voor ditmaal.

De vergadering hierop met dankzeging tot God gescheiden.

S. B. Venhuizen eccles. te Noort... sijn adii? h.t. praeses
O. Holst pred. te Niekerk sijn. h.t. assessor
D. Meijer pastor in Ham en Fransum scriba
Abel Iwema als olderling
Juike Reinders als diacon
Tamme Jans ouderling
Harmen Dercks mede deija[con]

1763
april d. 4 Is in plaats van d' afgaande diakon Harm Derks uit het noorde, bevestigt uit het suiden Writser Jacobs.


[ Kerkenboek 2.  ]

1764
Maart d. 30:
Naa voorgaand onderwijs in de gronden onser Godsdienst en goede belijdenisse derselve gedaan te hebben, is tot lidmaat onser Gemeente aangenomen:
Eite Claasen

1766
jul. d. 9:
Is van Niezijl met attestatie tot ons wedergekeert:
Tilo Meertens
als ook met attestatie tot ons overgekomen uit de gemeente van Wehe:
Roelf Claassen
 (abiit)

1767
in 7br:
Is van Monnikendam met attestatie tot ons overgekomen:
Jeltje Fredriks van Eemtil (abiit)

dec. d. 22:
Zijn naa goede belijdenisse van de grond-waarheden onser godsdienst gedaan te hebben, tot ledematen in dese gemeente aangenomen:
Albert Garrelts Pelmulder en
Hajo Jans


1768
jun. d. 28:
Is naa voorgaande onderwijs in en belijdenisse van de gronden onser Gods-dienst gedaan te hebben tot een lid in dese gemeente aangenomen:
Hilje Claassen

jun. d. 29:
Is uit de gemeente van Wierum met attestatie tot ons overgekomen:
Claas Wolters

1769
april d. 23:
Is met attestatie uit de gemeente van Oldehove tot ons overgekomen:
Jan IJtes

1770
maart d. 27:
Is naa goede belijdenisse der H. waarheden gedaan te hebben, als lidmaat alhier aangenomen:
Duirt Claassen

maart d. 28:
Zijn tot lidmaten, als boven, aangenomen:
Jan Jans en sijn vrouw
Riemke Jans


1770
jun. d. 28:
Zijn naa voorgaande onderwijs en goede belijdenisse van de waarheden onser kerke tot ledematen aangenomen
Arendje Eijsses
Jongje Jacobs
en
Eeske IJpes

[nieuw handschrift, van scribent vanaf 1772]

1771
Den 15 sept. 1771 is tot lidmaad der gemeinte met attestatie van de Lange Akker Schans hier overgekoomen Jurjen Jans Bus


1772
De Personen die lidmaten zijn te Zuidhorn, zijn als volgt.

1772 Den 3 Juni
Gerhardus Oomkens, Pastor.
Gerhardina Hajolina Oomkens geboren Piërius met attestatie overgekoomen van Engelbert
Jantjen Jans, Jonge Dogter met attestatie overgekoomen van Engelbert
Jan Jans en zijn huisvrouw Martjen Jans van Mensingeweer met attestatie hier overgekomen welke attestatie nomina omnium getekent was door Dom. H. Van Der Tuuk pastor te Mensingeweer op den 27 maij 1772
Jurjen Jans Bus Overgekoomen met attestatie van de Lange Akker Schans

Den 9 juni 1772. Zijn op belijdenisse des geloofs tot lidmaad aangenomen Gizeltje Popkes huisvrouw van Albert Roelfs, en Trijntje Tejjes Huisvrouw van Albert Garrelts.

Bij de visitatie hebbe ik bevonden lidmaat te zijn, de navolgende Personen

In de oude Straat
1. Lolke Geerts weduwe van Berend Jans
2. Margareta Buning (obiit)
3. Hiltje Gerrits weduwe van Weddeman Cornellis Willems
4. Klaaske Tiessens Huisvrouw van Harm Harms (obiit)
5. Griettje Hinderiks weduwe van Harm Arends
6. Stientjen Jans Jonge Dogter
7. Griettjen Pieters weduwe van Jan Olchers (obiit)
8. Aaltjen Pieters Dorveld Vrouw van Ewold Eppes (obierunt)
9&10. Marcus Jans en zijn vrouw Griettjen Jacobs
11. Corneliske Pieters wed. van Juke Reinders
12. Hilje Klaassens vrouw van Hinderik Jans
13&14. David Hartzma en zijn vrouw Margareta Harms
15. Antje Pieters weduwe van de smit Jan Klaassens (obiit)

in de nieuwe straat
16. Griettjen Roelfs weduwe van Marten Daniëls (abiit)
17&18. Tamme Ipes en zijn vrouw Auke Jans (obierunt)
19&20. Ecke Jans en zijn vrouw Mattje Tammes
21. Ebeltje Valentiens vrouw van Tonnis Roelfs
22. Paul Glaude Meester Wever
23. Kunniggjen Reinders weduwe van Albert Tonnis
24. Godfried Kersler Oud Soldaat (obiit)
25. Lulke Dates in t nieuwe Gasthuis
26. Anje Krijns weduwe van Ipe Derks
27. Eeske Ipes Jonge Dogter

Omliggende Huisen bij het Loeg
28. Klaaske Jans weduwe van Gerrit Freriks (obiit)
29&30. Jan Jans en zijn vrouw Riemke Jans
31. Reenje Klaassens vrouw van Jan Jans Schoenlapper
32. Arendje Eisses vrouw van Coopman Jan Hinderiks (obiit)
33. Jantjen Jans weduwe van Ejje Wessels (obiit)
34. Jan IJtes Diacon
35. Rikkert Meertens (Obiit die 14 januarii 1773)
36. Jurrjen Jans Bus Mulder van de Roggemoolen (abiit)
37. Gizeltje Popkes huisvrouw van Albert Roelfs (abiit)
38&39. Albert Garrelts en zijn vrouw Trijntje Tejjes
40. Gerrit Nanninga Schoolmeester

Op de Westergast
41. Jantjen Harms vrouw van Hinderik Jans
42. Jan Hajes (abiit die 14 mensis junii 1776 piissime)
43. Hajo Jans Hovenier bij Hankema
44. Tjeert Tonnis

op de Oostergast
45. Jannes Pieters Diacon
46&47. Jan Jans de Jongere en zijn vrouw Martjen Jans
48. Abelje Pieters weduwe van Doede Hinderiks
49&50. Luitjen Olthof en vrouw Trijntjen Jacobs
51. Gerhardina Hajolina Oomkens gebooren Pierius
52. Jantjen Jans Jonge Dogter

In ‘t Zuiden
53. Stijntjen Duirts weduwe van Claas Eites
54. Claas Eites Claassens
55. Duirt Claassens
56,57 Abel Iwema, ouderling en zijn vrouw Eltje Jans
58. De HoogWelGeboren Heer M. Clant Heer van Hankema
59. Frerick Reits
60. Jan Boelens
61,62. Writzer Jacobs en zijn vrouw Trijnje Sirps
63. Aske Hinderiks weduwe van Cornellis Claassens (obiit)
64. Jantjen Jans

1772
65. Den 9 september Na voorafgaande belijdenis des geloofs is tot lidmaad der gemeinte aangenomen de HoogWelGeborene Vrouwe Mevrouwe Everdina Joostina Clant gebooren Lewe Vrouw van Hankema

66. den 3 september is met attestatie als lidmaat tot ons overgekoomen van Groningen Douwina Geldersma huisvrouw van Hugo Tuinman, deze attestatie was ondertekent door Dne B.W. Budde predicant te Groningen 1772

1773
67. Jouktjen Jacobs jonge dochter vertrokken met attestatie na Niekerk den 31 maart 1773

Den 7 april is met attestatie tot ons overgekoomen van Den Ham Bregtje Garmts, huisvrouw van Derk Temmes, welke attestatie door D. D. Meijer ondertekent was als geschreven op den 3 april 1773.

1774
Den 28 maart (zijnde het jaar 1774) hebbe ik na een voorafgaande goede en aangenaame belijdenisse tot ledematen aangenoomen
1. Pieter Doedes jongeman van de Oostergast
2. de weddeman Willem Cornellis
3. Derk Alles meester schoenmaaker
4. Diverke Jukes huisvrouw van Julle Freriks

1774
Den 6 september zijn na een voorafgaande goede belijdenisse tot ledematen aangenomen
1. Ewold Eppes meester bakker
2. Annechien Pieters vrouw van Jurrjen Jans
3. Geertien Garmts vrouw van Willem Cornellis weddeman
4. op diezelfde dag met attestatie van Den Ham tot ons overgekoomen van Fransum Klaas Jans

1774
den 7 December op een goede belijdenisse des geloofs tot lidmaat aangenoomen Roelffjen Renses j. dogter uit de oude straat.

1775
Den 13 April op voorafgaande belijdenisse is tot lidmaat aangenomen
1. Harm Jans meester schoenmaaker en
2. Jacob Claassens jongman

Den 29 Junij tot lidmaat aangenoomen op een voorafgaande belijdenisse Anna Mindelts huisvrouw van Tieert Tonnis op de Westergast

Den 14 September is met attestatie vertrokken naar Oostwold in ’t Westerquartier Jisel Popkes vrouw van Albert Roelfs

Eodem dato na voorafgaande belijdenisse zijn tot lidmaaten aangenomen doctor Pieter Nanninga uit de Nieuwe Straat en
2. Anje Jacobs huisvrouw van Cornellis Julles van de Westergast

Den 1 December zijn met attestatie tot ons overgekoomen van Noorthorn Derk Gerrits en Anje Olthof ehe-luiden (de attestatie was getekend door dom. S.B. Venhuisen op den 22 Nov. 1775)

1776
Den 22 Maart is van hier met attestatie als lidmaat naar Noorddijk vertrokken Griettje Roelfs huisvrouw van Gerrit Willems

Den 4 April zijn tot lidmaaten aangenoomen op belijdenisse de volgende persoonen:
1. Hinderik Hinderiks
2,3. Date Jacobs en zijn huisvrouw Anje Harms
4. Reinder Jukes, alle vier uit de Nieuwe Straat
5. Jurrjen Jans uit de Oue Straat
6. Rienste Hinderiks huisvrouw van de mulder Jurrjen Jans Bus uit de Moolenhorn
7. Andries Jannes, jongman van de Oostergast.

Den 19 Juni 1776 een attestatie gegeven van het lidmaatschap aan Jurrien Jans Bus en des zelfs huisvrouw Rienste Hinderiks, zijnde van hier met de wooninge naar Groningen vertrokken

1776
Den 5 Juli is met attestatie als lidmaat tot ons overgekoomen van Oldehove IJpke Gerrits wed. van Berend Gerrits, de attesatie was getekent door D. J. Kuitert V.D.M. te Oldehove op den 27 Junius 1776.

Den 9 september van hier met attestatie als lidmaat na Oldehove vertrokken Derk Gerrits en Anje Olthof ehelieden.

Den 28 dito van hier na Niekerk in ’t Westerquartier met attestatie als lidmaat vertrokken Dounina Geldersma huisvrouw van Ugo Tuinmans
En op die zelfde tijd op goede belijdenisse aangenoomen:
1. Pieter Jans uit de Puthorn
2. Harm Meertens uit de Oude Straat
3. Douwe Jacobs uit de Nieuwe Straat
4. Trijntje Popkes huisvrouw van Hinderik Jans

1777
Den 22 Maart is van hier met attestatie als lidmaat naa Niezijl vertrokken Roelffien Renzes jonge dogter.

Den 26 Maart zijn hier op goede belijdenisse tot ledemaaten aangenoomen volgende personen:
Binder Ites
Jan Jans Geutjes de jongere
Tetje Gaukes huisvrouw van Frerik Reits
Mentje Jeltes huisvrouw van Jan Ites

Den 1 maai zijn van hier met attestatie na Ditzum in Oostvriesland vertrokken Albert Garrelts en Trijntje Tejjes egte lieden

Den 26 Juni zijn met attestatie tot ons overgekoomen van Zuidlaren:
mevrouw H.W. Piccard weduwe Sprenger
mevrouw Johanna Lousia Douglas geboren Sprenger
juffer Richardina Helena Sprenger
juffer Zusette Micheline Sprenger
juffer Petronella Sprenger

Van de Lange Acker Schans is op datum als boven met attestatie tot ons overgekomen Lijsbeth Roelfs

Op goede belijdenisse zijn tot lidmaat aangenomen op den 3 Juli deze vier persoonen:
1. Jan Geuties
2. Tonnis Jans
3. Griettje Lucas huisvrouw van Berend Feddes
4. Mattje Geerts huisvrouw van Isebrand Eelkes

Den 22 September zijn met attestatie van Oostwold in ’t Westerquartier tot ons overgekoomen Jijsel Popkes huisvrouw van Albert Roelofs en van Niekerk in ’t Westerquartier Doumina Geldersma vrouw van Ugo Tuinman

1777
Den 23 September zijn op belijdenisse aangenoomen tot ledematen navolgende personen:
Jan Hinderiks Kremer
Thomas Tekkes
Bregttje Thomas
Anje Ennes huisvrouw van Harm Jans
Hilje Jacobs huisvrouw van Jan Hinderiks
Annechien Jurrjens weduwe van Harm Baukes

Och! Dat alle deze Lidmaaten zonder onderscheid verbondelingen van Jehovah Godwaren die het nog niet is, maake het de Heere die het is, doe God het veel met klaarheid zien.


Litmaten te Zuidhorn d. 9 Oct. 1778

Johannes Ernestus Winter pred.
Gezina Hinderika Borgesius van Zellinge met attestatie

Bij mijne eerste huis bezoekinge navolgende litmaten gevonden:
1. Jurjen Jans en zijne huisvrouw
2. Annechijn Pieters
3. Lolke Geerts wedw. van Berend Jans
4. Hiltje Gerrits wedw. van Cornellis Willems
5. Willem Cornellis wedman, diacon en vrouw
6. Geertje Garmts
7. Stijntje Jans Braker
8. Douwmina Geldersma vrouw van Hugo Tuinman
9. Jizel Popkes vrouw van Albert Roelfs
10. Ewold Eppes en vrouw
11. Aaltjen Pieters Dorreveld
12. Dieverke Jukes vrouw van Julle Freeriks
13. Cornelliske Pieters wedw. Juke Reinders
14. Hilje Klaassen vrouw van Hindrik Jans
15. mevrouw H.W. Piccard wedw. Sprenger
16. mevrouwe Johanna Louize Douglas geb. Sprenger (obiit)
17. Richardina Helena Sprenger
18. Zuzetta Micheline Sprenger (overl.)
19. Petronella Sprenger (obiit)
20. Grietje Hindriks wedw. Harm Arends
21. David Hartzma en vrouw
22. Margrieta Harms
23. Gezina Hinderika Borgesius vrouw van D. J.E. Winter

In de Nieuwe Straat:
24. Ypke Gerrits wedw. van Berend Gerrits
25. Doctor P. Nanninga
26. Ecke Jans kuiper ouderling en zijn huisvrouw
27. Martje Tammes
28. Ebeltje Valentijns vrouw van Tonnis Roelfs (overl)
29. Reinder Jukes
30. Paul Glaudé
31. Douwe Jacobs
32. Anje Krijns wedw. van Ipe Derks   }
33. Eeske Ipes                                        } in ‘t gasthuis
34. Lulke Dates                                       }
35. Derk Alles schoemaker
36. Martje Geerts vrouw van Isebrand Eelkes
37. Date Jacobs en zijn vrouw
38. Anje Harms
39. Grietje Lucas vrouw van Berend Teddes

Omliggende huizen:
40. Lijsebet Roelfs (overl.)
41. Jans Jans en zijn vrouw
42. Reimke Jans
43. Annechijn Jurjens wedw. van Harm Baukes
44. Binder Ites
45. Jan Hindriks en zijn vrouw
46. Hilje Jacobs
47. Jan Geutjes hovenier op Klinckema
48. Klaas Jans Geutjes
49. Reenje Klaassen wedw. van Jan Jans
50. Harm Jans schoemaker en zijn vrouw
51. Anje Ennes
52. Jan Ites en zijn vrouw
53. Meintje Jeltes
54. Pieter Jans
55. Trijntje Popkes vrouw van Hindrik Jans
56. Gerrijt Nanninga schoolmeester
57. Jan Boelens
58. Brechtje Thomas

Op de Westergast:
59. De hoog welgeborene heere M. Clant heer van Hankema
60. De hoog welgeborene vrouw Everdina Joosiena Clant geb. Lewe vrouwe van Hankema
61. Jantjen Harms vrouw van Hindrik Jans
62. Hajo Jans hovenier op Hanckema
63. Tjeert Tonnis en zijn vrouw
64. Anna Mindelts
65. Anje Jacobs vrouw van Cornellis Julles (overl.)

Op de Ooster Gast:
66. Luitjen G. Olthoff en zijn vrouw
67. Trijntje Jacobs
68. Abeltje Pieters wedw. van Doede Hindriks (overl.)
69. Pieter Doedes
70. Jannes Pieters (overl.)
71. Andries Jannes (overl.)
72. Jan Jans diacon en zijn vrouw
73. Martje Jans

in het Zuiden:
74. Tonnis Jans
75. Antje Floris vrouw van Gerrijt Pieters
76. Jantjen Jans
77. Jan Jans Geutjen (overleden)
78. Stijntjen Duurts wedw. van Klaas Eites (overleden)
79. Eite Klaassen
80. Duurt Klaassen
81. Jacob Klaassen
82. Abel Iwema ouderling en zijn vrouw
83. Eltje Jans
84. Trijntje Sirps wedw. van Writzer Jacobs
85. Freerk Reits en zijn vrouw
86. Tettje Gaukes op Enematil
87. Thomas Fokkes bij de Brill

1779
Maart d. 12 zijn op gezonde geloovs belijdenisse tot litmaten der gemeente angenomen:
88. Maria Hartzema jonge dogter van Zuidhorn O. Straat
89. Cornellis Alles en zijn huisvrouw        }
90. Geertje Tonnis                                     } alle vier van de Oostergast
91. Harms Jacobs         }                       }
92. Brand Jacobs          } jongmans         }

Aug. 3 zijn met attestatie vertrocken naar Niehove Harm Meertens en naar Fransum Jantjen Jans

1779
Dec. 10 Is tot onze gemeente als lidmaat overgekomen de Hoog Edele HWGeborene Freulijn Allegonda Zwane Anna Sophia Clant, met attestatie van Arnhem uit Gelderland.

1780
Jan. d. 25 Is tot onze gemeente als lidmaat overgekomen de WelEdele heer Pieter Rembt van Iddekinge met attestatie van Groningen

Maart d. 20 zijn op gezonden geloovs belijdenisse tot ledematen deezer gemeente angenomen:
1. Abraham Hartzma uit de O. Straat
2. Geertruit Pieters huisvrouw van Derk Alles uit de N. Straat
3. Hindrik Meijerrik uit de Zuider Kluft

Juni d. 13 is van hier met attestatie naar Ezinge vertrokken Abraham Hartsma

d. 23 is met attestatie tot ons overgekomen van Noordhorn Ebelje Thomas huisvrouw van Jannes Pieters

Aug. d. 2 zijn met attestatie van Haren en Emmelkamp als litmaten tot ons overgekomen Jan Kunne en zijn huisvr. Geesjen Kips

Sept. d. 13 is op gezonde geloovs belijdenisse tot lidmaat der gemeente aangenomen Jacobus Borgesius litt. stud. en met attestatie naar Groningen vertrokken den 15 Dec.

1781
April d. 19 zijn op gezonden geloovs belijdenisse tot leden des gemeente angenomen:
Cornellis Pieters uit de O. Straat
Hindrik Tiddes   }
Stijntje Jacobs  } alle drie van de Oostergast
Anje Jacobs      }

1781
Juli d. 13 zijn op goede belijdenisse des geloofs tot leden der gemeente angenomen:
Sipke Jannes van de Oostergas en
Hilje Hindriks van de Westergas

d. 14 met attestatie na Sneek vertrokken Hindrik Tiddes en
Jan Ites
en Mentje Jeltes na Oldehove

Sept. d. 24 is met attestatie van Oldehove tot ons overgekomen Anje Olthof wedw. van Derk Gerrijts

1782
Juli d. 5 met attestatie naar Noordhorn vertrokken Ebelje Thomas, wedw. van Jannes Pieters

d. eodem met attestatie naar Groningen vertrokken mevrouw H.W. Piccard wedw. van Sprenger, juffr. Richardina Helena van Sprenger

d. eodem is op goede geloovs belijdenisse tot lidmaat des kerke angenomen Helena Pieters, huisvrouw van Hajo Jans

Dec. d. 23 zijn met attestatie van lidmaatschap naar Niekerk in ’t Westerkwartier vertrokken Jan Hindriks en Hilje Jacobs ehel.

1783
Juli d. 11 is met attestatie van Pieterburen en Wierhuizen als lidmaat tot deeze gemeinte overgekomen Hilje Lammerts vrouw van Jacob Hindriks

1784
Den 11 Maart is op belijdenis angenomen Eije Berendts

April d. 8 zijn op eene goede en gegronde geloofs belijdenis tot ledematen angenomen:
1. Cornellis Aries en
2. Sieke Klaassen zijne huisvrouw
3. Tonnis Reinders
4. Wendelke Aikens

1784
Dec. d. 15 zijn met attestatie als lidmaten naar Grijpskerk vertrocken Cornellis Pieters en Maria Hartzema echtelieden, en Tonnis Reinders

1785
Dec. d. 12 is als lidmaat des gemeente tot ons overgekomen met attestatie van Niehove Riemke Feikes huisvrouw van Ewold Eppes

1786
Maart d. 10 is met attestatie van Lettelbert als litmaat tot deezen gemeente overgekomen Grietje Jans

April d. 11 zijn op belijdenisse des geloofs tot litmaten aangenomen:
1. Harm Pieters hovenier op Klinkema en
2. Frankje Alberts huisvrouw van Dawe Jacobs

April d. 12 zijn op eene goede en gegronde geloofs belijdenis tot leden onzer gemeente aangenomen:
1. Harm Hartsma
2. Hindrikje Dates
3. Frouke Hindriks

1787
April d. 1 is met attestatie van Anlo, als litmaat tot deze gemeente overgekomen Geertje Hindriks, huisvrouw van Lucas Geerts Klamer

1788
Junij d. 21 is als lidmaat der gemeente met attestatie van Grijpskerk tot ons overgekomen Tonnis Reinders

1790
Maart d. 24 zijn op belijdenisse des geloofs tot ledematen dezer gemeente aangenomen Wibbe Heerkes en Martje Sikkes desselvs huisvrouw

d. 28 is met attestatie naar Hogemeden vertrokken, Duurt Klaassen

Sept. d. 27 is met attestatie naar Lettelbert vertrokken Derk Alles

1791
April d. 15 zijn op belijdenisse des geloofs tot ledematen der gemeente aangenomen:
Hindrik Jans en desselvs huisvrouw Aaltjen Jacobs
Arent Renses

d. 16 met attestatie van Peize als lidmaat tot onze gemeente overgekomen de heer Dubbeld Hemsing

Maij d. 12 met attestatie van lidmaatschap naar Niehove vertrokken Harm Hartzma

Sept. d. 17 is met attestatie van lidmaatschap naar Niekerk vertrokken Geertje Hindriks Braak, huisvrouw van Lucas Geerts Klamer

Oct. d. 1 is met attestatie van ’s Gravenhage als lidmaat tot onze gemeente overgekomen, de hoog welgeboren freulijn Josina Edsardina Jacoba Clant van Hankema

1791
Dec. d. 16 Is op belijdenisse des geloofs tot lidmaat dezer gemeente aangenomen Jantjen D. Hartsma
En den 26 dec met attestatie vertrokken naar Appingedam

1792
Maart d. 3 Zijn op belijdenisse des geloofs tot ledematen aangenomen:
1. Willem Sesler
2. Martje Klaassen, huisvrouw van Gerrijt Pieters
3. Harm Hindriks, alle drie uit Zuidhorn
4. Kunje Alberts, huisvrouw van Alle Harms
5. Roelf Alberts en zijn huisvrouw
6. Janna Jans, van de Oostergast
7. Gerrijt Roelfs van de Westergast

April d. 16 Is met attestatie van Oostwold in ’t Westerkwartier, als lidmaat der gemeente overgekomen, Jan Klaassen

Dec. d. 12 Is met attestatie van Wedde in Westerwoldingeland, als lidmaat der Gemeente overgekomen Loeke Aris, wedw. van Fokke Gerlofs

1793
Sept. d. 15 Is met attestatie van Leegkerk tot deze gemeente overgekomen Kunje Aljes, huisvrouw van Jan Gerrits

Dec. d. 22 Is met attestatie van Grijpskerk tot deze Gemeente overgekomen Eke Jacobs

1794
April d. 12 Zijn op belijdenisse des geloofs tot ledematen aangenomen:
Catharina Hartsma, van Zuidhorn
Jacob Olthof     }
Martjen Olthof  } van de Oostergast
Pieter Jans        }

Dec. d. 18 Is met attestatie van Tolbert als litmaat dezer gemeente aangekomen Aaltjen Pauwels

1795
Maart d. 29 Is met attestatie van Wouterswoude in Friesland als litmaat tot dezen gemeente overgekomen Romt Sijtzes

1796
Maij 28 Is met attestatie van Wehe als litmaat der Gemeente overgekomen, Berendina Roelfs

Oct. d. 15 Is met attestatie naar Oostum vertrokken Jacob Olthoff

1797
Sept. d. 26 Is met attestatie van Zuidlaren als lidmaat tot deze Gemeente overgekomen Joh. Kuijpers, org. en schoolmr. alhier

Dec. d. 18 Is met attestatie van Middelstum als lidmaat overgekomen Elisabeth van Bolhuis, huisvrouw van de chercher J. Campinck

1798
Maij d. 13 Is met attestatie van Appingedam als lidmaat tot deze Gemeente overgekomen, Jantjen Hartzma, vrouw van Jan Sluiter

Sept. d. 20 Is met attestatie van Aduard als lidmaat tot deze Gemeente overgekomen Johanna Pesman

d. eodem Is met attestatie van Aduard als lidmaat tot deze Gemeente overgekomen Grietje Klaassen

Dec. d. 20 Is met attestatie naar De Leek vertrokken Joh. Kuijpers

1799
Maij d. 24 Is met attestatie naar Tolbert vertrokken Berendina Roelfs

Julij d. 20 Is met attestatie van Noordlaren tot deze Gemeente overgekomen de schoolmeester Hermannus Kremer

Oct. d. 11 Is met attestatie van Niekerk in ’t Westerkwartier tot deze Gemeente, als lidmaat overgekomen Anne Cornelis

d. eodem Met attestatie van Noordlaren overgekomen Roelfjen Harms

1800
Maart d. 18 Zijn met attestatie van Niekerk in ’t Westerkwartier, tot deze Gemeente overgekomen Jan Willems en deszelfs huisvrouw Trijntje Jans

1800
Maart d. 25 Is met attestatie van lidmaatschap naar Lutkegast vertrokken Rombt Sijtses

Dec. d. 25 Is met attestatie van lidmaatschap van Reitsum in Friesland, overgekomen, Geert Oosterling

1801
Julij den 18 Is met attestatie van Lidmaatschap van hier naar Grijpskerk vertrokken Pieter Jans

Julij den 18 Is met attestatie van Augustinusga in Friesland als lidmaat tot deze Gemeente overgekomen Gerrit Witvoet

Sept. den 12 met attestatie naar Noordhorn vertrokken Roelfjen Harms

1802
Julij d. 10 Is met attestatie als lidmaat van Oostwold in ’t Westerkwartier tot deze Gemeente overgekomen Jan Roelfs

d. 19 Zijn op belijdenisse des geloofs tot ledematen aangenomen Jacobus Borgesius Winter en Johanna Barbera Winter

d. 20 Julij is met attestatie als lidmaat naar ‘s Hage vertrokken Jacobus Borgesius Winter

d. 12 Oct. is met attestatie als lidmaat naar Doesum vertrokken Gerrit Witvoet

1802
d. 20 Oct. is met attestatie van lidmaatschap vertrokken naar Grijpskerk Johannes Pesman

1804
den 24 Maart Zijn met attestatie van Lidmaatschap van Groningen tot deze Gemeente overgekomen:
Mr. A.P. Driessen, drost der jurisdictie van ‘t Westerkwartier en zijn huisvrouw
Catharina Chevalier
Elisabeth Driessen
Johan Pieter Driessen
Johanna Barbara Winter
Op belijdenis des geloofs:
Jannes Steenhuis
Arend Gerrijts
Egbert Jans

den 9 Julij is met attestatie naar Aduard vertrokken David Hartzma

1805
den 12 Maij Is met attestatie van lidmaatschap van Ezinge, tot deze Gemeente overgekomen Bauke Jurriens

1805
den 1 September zijn met attestatie van lidmaatschap tot deze Gemeente, van Zuidlaren overgekomen den hr.
Pieter Bindersloot en vrouw
Josina Edzardina Jacoba Clant

1806
den 28 Maart zijn op belijdenisse des geloofs tot lidmaten aangenomen:
Klaas Harkes
Heerke Wobbes
Jan Saartjes
Jan Pieters
Biewke Nanninga huisvrouw van Gerke Alberts
Aaltje Kremer
Petronella Winter

Den 29 Maart zijn op belijdenis des geloofs tot lidmaten aangenomen:
Hemmo Nauta Muntinghe, clercq ter secretarie van het Westerkwartier
Grietje Abbring, huisvrouw van Jacob Homan
Catharina Winter

den 30 Maart is op belijdenisse des geloofs tot lidmaat aangenomen:
Jakob D. Homan wedman dezer jurisdictie van ‘t WK.

1806
den 1 Aug Is op belijdenis des geloofs tot lidmaat der gemeente aangenomen, Grietje Korn. Lijfring

den 15 Oct Is met attestatie van Groningen als lidmaat overgekomen Freergien Luitjes huisvrouw van Roelf Meinders

den 23 Nov Is met attestatie van Haren als lidmaat der gemeente overgekomen Roelf Meinderts

den 1 Dec Is met attestatie van den Haag als lidmaat der Gemeente overgekomen Hester Elizabeth Bindervoet

den 11 Dec Is met attestatie als lidmaat van deze naar de Gemeente van Niehove overgegaan Grietje Kornelis Lijfring

den 25 dec Is met attestatie als lidmaat van deze naar de Gemeente van  Kollum in Friesland vertrokken, Geert Oosterling

1807
den 20 Sept Is met attestatie van Winsum als lidmaat dezer Gemeente overgekomen Egberdina Johanna Pruissen huisvrouw van Jakob Ebels

1808
den 8 April is op belijdenis des geloofs tot lidmaat der Gemeente aangenomen Ite Jans van de Oostergast

den 18 dito is op belijdenis des geloofs tot lidmaat der Gemeente aangenomen Antje Jans Bos

1810
den 14 van Grasmaand met attestatie van Lettelbert overgekomen Hindrik Derks

Den 11 van Zomermaand op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen Johannes Ernestus Winter J.E.Z.[?]

den 11 dito met attestatie als lidmaat naar Amersfoort vertrokken Hester Elizabeth Bindervoet

den 20 ??maand is met attestatie van Groningen tot deze Gemeente overgekomen Willemina Sigers wede. Meulema, vertrokken naar Groningen met attestatie den 12 Lentem. 1811

1811
den 5 April Is op belijdenis des geloofs tot lidmaat der Gemeente aangenomen Antje Jans Rietsema


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.