LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Zuidbroek en Muntendam

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Lidmaten van Zuidbroek en Muntendam.
Periode tot 1740: ingevoerd door Fred H. Boer, correcties: Geert W. Spelde.
Periode vanaf 1741: ingevoerd herfst 2006 Geert Kamphuis, inclusief kerkenraad en tuchtzaken in de Acta.
Over de periode 1701-1740 zijn er Acta aanwezig om uit te trekken.

Tweede periode vanaf 1741 nog na te kijken.

- mutaties 1701 - 1741
- mutatie 1741 - 1811 incl. samenvatting Acta


Register der Ledematen aen het Avond-
mael des Heeren, soo ick gevonden heb in de gemeinte tot Zuid-
broeck en Muntendam in mijn eerste visitatie in November 1701,
wanneer in consistorie waren C. Klugkist als Pastor, Tonnis Aepkens, Hommo El-
tjes, Sebo Peters en Addeke Addekes als Ouderlingen, Reint Aeylckes en Focko Onnes Diaconen.

Op Uiterburen.
Landschrijver Adriaen Wildervanck en Mevrouw Geretruda Klerck.
Juff Agneta Maria en JD Jantje (?) Hemma Rensiana Anna Wildervanck.
Hindric Gerlofs en Grietje Jans Echtelieden (hierna: El)
Harm Arents en Swaentje Tammes El
Memme Doedes
Engel Harckes huisvrouw van Jan Deters
Geert Roelfs en Geeske Harms El
Epjen Amsinck wedw van Jan Arents
Jantjen Wilckes wedw Tjapco Tjarcks
Hindrickjen Mensses Dochter
Asse Uuntkes J.D.
Luie? Jacobs
Jan Berents
Willem Fockes
Claas Hilwerts
Focko Haeijes
Bront Jans
Hille Luirts J.D.
Rijckjen Roelfs huisvrouw van Haijo Willems
Claes Sibrants en Rixte Jacobs El
Trijntjen Jacobs wedw Jan Hiltjes
Hindric Wijgers en Menje Geerts El
Haeijo Nannes en Eene Claessen El
Willem Berents
Jurjen Willems en Jantjen Haeijes El
Frautje Eltjes wedw van Jan Jans
Gepke Jans wedw Galtje Jurjens
Lijsbeth Palmer wedw Hindric Takens
Swaantje (?) Hindrix wedw Jan Hindricks
Roert Adriaens en Swaentjen Jeltjes El
Gerrit Hindricks en Aepcke Ockes
Alcke Wessels wedw Geert Arijs
Fockjen Eppes wedw Fopcko Jans
Eppe Fopckes
Hindric Luickens en Renske Jans El
Aisso Lamberts
Tjake Geerts wedw Engbert Claessen
Jurjen Aeijlckes
Egbert Emes en Jantjen Hindrix El
Sebo Peters en Frieske Elleri El
Hindric Jans
Hindric Geerts en Siertje Eemes El
Luppo Jans en Sijben Tonckes El
Geertjen Luitjens huisvrouw van Claes Jans
Cornelis Claessen en Trijntje Gerrits El
Reint Aeijlckes en Fraue Rotgers El
Aefke Bartelts huisvrouw van Haicke Jans

Op Overbuiren

Haeijo Eltjes en Aeijlcke Doedes El
Bonnina (mogelijk bedoeld:) Bouwina Haeijes
Aeltjen Houwinghs, huisvrouw van Sijso Hindricks
Bonne Jans en Jantje Meckes El
Pastor C. Klugkist en Gesina Hofsnijder El
Geertjen Geerts, huisvrouw van Jan Meckes
Eelcke Luitjes, huisvrouw van Jan Freercks
Geesjen van den Bogaert wedw van D. Elias Hoorn
Cijriacus Hoorn
Jacob Alberts en Aeltjen Tijes El
Edzard Pieters en Margareta Christiani El
Tamme Hindricks
Geeske Jans, huisvrouw Harm Wessels
Jan Jans en Lijsbeth Jochums El
Jochum Frans
Ide Clement, wedw van lambert Jans
Pieter Luicken
Grietjen Berniers huisvrouw van Claes Wilckes
Geertjen Harms wedw van Roelf Abrahams
Hindric Pabes en Hillichjen Redeker El
Jurjen Swijghman en Geesjen Themmen El
Frans Franssen en Annichjen Warmolts El
Hindric Berents en Grietje Ates El
Geertruit Dercks huisvrouw van Meerten Claessen
Mevrouw Catharina Maria Lairesse wedw Aldringa
Juffr Johanna Margareta Aldringa
Luppo Leenderts en Iicke Bontkes El
Ebbichjen Hindricks wedw van Siert Harms
Tjae Pieters
Eppo Arents en Lijsbeth Busscher El
Cornelis Roelfs
Trijntje Cornelis J.D.
Egge Eilers en Aefke Peters (wel aangehaald, geen vermelding El)
Martjen Willems wedw van Jacob Jans
Arent Jacobs
Aite Aeijlckes
Ritzo Abels en Anneke Jans El
Christiaan Harms en Anneke Jans El
Albert Wessels
Hommo Eltjes en Jantjen Edzens El
Maria Bartelts wedw van Jan Steffens
Willemke Peters huisvrouw van Jarck Stoffers
Focko Onnes en Aeltjen Jans El
Swaentjen Alberts huisvrouw van Lodewijck Willems
Jacobjen Hindricks huisvrouw van Egbert Alberts
Geert Menckes
Tebbo Galtjes en Anne Harmens El
Eefke Eppes wedw Hindric Coops
Otto Harckes en Fraucke Everts El
Jan Hindricks Witcamp en Annichjen Sijsen
Geesjen Sijsen huisvrouw van Steenck Frans
Sijpcko Heres
Anna Amsinck J.D.
Hindric Berents en Geesjen Stegmans El
Gartje Jans Schuirinck wedw van Jan Heeres
Berent Gerrits en Geertruit Willems El
Bijle Bontkes huisvrouw van Harm Cornelis
Tonnis Aepkes
Tjacko Tonnis
Tetje Ubbens J.D.
Cornelis Willems en Hemcke Rengers El
Grietje Jans wedw van Hindric Willems
Otto Wijnolts en Elje Pieters El
Trijnje Harms wedw van Berent Jans
Ente Gerckes en Aeltjen Sierts El
Jantjen Aeldrix wedw van Jan Galtjes
Gerrit Tonnis en Anne Gijsbers El
Jacob Gerrits
Renske Claessen huisvrou van Thomas Entes
Reinder Reinders en Renske Wijpkes El
Berentje Dries wedw Peter Gijsberts
Aeijlcko Peters en Bauwe Jurjens El
Tjacko Aeisses en Siertjen Aeijlckes El
Trijntje Jans huisvrouw van Christiaan Jans
Sibrich Willems huisvrouw van Jan Geerts
Lammichjen Hindrix wedw van Lodewijck Jans
Grietje Ottes wedw van Hindric Everts
Jan Roelfs decker
Sijben Lamberts huisvrouw van Hindric Geerts
Melle Feckes

Tusschen loegen

Eenje Tjapckes wedw van Hindric Peters
Hindric Roelfs en Anne Jans El
Geert Harmens en Stijntje Dieters El
Geesjen Geerts J.D.
Aeltjen Geerts J.D.
Jan Eilers en Hemme Harms El
Hijlke Jans wed van Julle Pieters
Gabriel Harmens en Geeske Hindricks El
Jan Pieters Ippen en Grietje Hindricks El
Menne Jeltjes en Elske Jacobs El
Harm Harckes

Te Muntendam

Grietje Simons wedw van Tjapco Berents
Berent Harms en Stijntjen Harms El
Martjen Broers J.D.
Pieter Pieters en Benne Jurjens El
Epke Jans en Okjen Hiddes El
Bettje Claessen huisvrouw van Lubbert Aeijlkes
Tidde Jans en Jantjen Hindrix El
Jan Hindrix Blouw
Siecke Ebbels wedw Hindric Alberts
Jan Sijwerts en Hemcke Ontjes El
Alcke Harms huisvrouw Roelf Hindricks
Jan Teuwes en Elske Berents El
Iicke Eibes huisvrouw Rieuwen Harms
Aeielt Willems en Grietje Heeres El
Icke Sijntkes, hv Jan Ebels
Jantjen Busschers J.D.
Jan Hindricks en Martjen Claessen El
Geert Geerts en Aeltjen Cornelis El
Willem Hindricks en Tetje Harms El
Eggo Fopkens
Tjapco Poppes en Wupcke Roelfs El
Siecke Hindricks huisvrouw Hindric Jans El
Harm Willems en Grietje Jans El
Derck Harssema en Eilsjen Treccius
Anje Reints huisvrouw Sebe Stijes
Focko Jacobs en Dieuwer Caspers El
Jantjen Alles wedw van Jan Plagh
Albertus Blinck
Tamme Aeisses en Petercke Blinck El
Focko Aeldricks
Emme Jans
Aeldric Harms
Geertjen Eppes wedw van Pieter Cornelis
Eppo Peters
Cornelis Peters
Jan Holtvooght en Hillichjen Edes El
Egbert Carsjes en Remke Peters El
Jan Roelfs en Remcke Jans El
Emmo Doedes
Tjacko Doedes en Grietje Jans El
Asse Bouwes huisvrouw van Siben Hindricks
Tjacko Willems en Iicke Reuwens El
Meentke Jans wedw van Jan Simons
Ave Sibens wedw van Albert Willems
Mement Claessen en Fockjen Alberts El
Swaentjen Carsjes huisvrouw van Jan Tholes
Gepke Jans J.D.
Tijes Alberts en Grietje Claessen El
Freerck Jans
Jantjen Jans huisvrouw van Jan Hibes
Sibel Alberts huisvrouw van Meint Luppes
Addeke Addekes de oude
Addeke Addekes en Bettje Hindricks El
Harm Eltjes
Eenje Willems wedw van Teete Claessen
Sepke Peters huisvrouw van Jan Cornelis
Geeske Jans huisvrouw van hindric Aeijlkes

Nogh met attestatie

Agneta Boeckhof J.D. bij de Landschrijver, van de Bourtange
Neese Wichers wedw van Roelf Jans Naeijer tot Muntendam van Veendam
Cornet N. Harckema en Mevrouw Sophia Rengers El van de Scheemda
Marrichjen Willems J.D. met attestatie van de Wildervanck


Nieuwe Ledematen bij mij C. Klugkist Pastor tot Zuidbroeck en Muntendam of eerst aengenomen of met attestatie toegecomen

Anno 1702

In Martio

Van Uiterbuiren

Aeilcko Dates
Anne Jans huisvrouw van Jurjen Aeylckes
Wopke Sibels huisvrouw van Tamme Carsjes
Berent Hindricks
Almet Harmens J.D.
Trijnje Willems huisvrouw van Doecko Ipes
Mette Jans huisvrouw van Coert Joestens
Harm Menckes Backer met attestatie van Noordbroeck

Van Overbuiren

Claes Wilckes
Grietje Luitjes huisvrouw van Eltje Jacobs
Aelke Hindrix wedw van Tjarck Tjapkes
Harm Wessels
Peter Ottes
Harm GabriŽls
Gijsbert Hindrix
Anje Cornelis, huisvrouw van Harm Geerts

Van Muntendam

Meenje Alberts huisvrouw van Focko Aeldrix
Menste Feckes huisvrouw van Emme Jans
Swaentjen Addekes J.D.

In junio

Van Uiterbuiren

Asjen Arents J.D.
Janna Arents J.D.
Albert Febes en Stijne Roelfs El
Haicke Claessen huisvrouw van Bront Jans
Hille Hindrix huisvrouw van Dietert Joestens
Eeske Claessen
Harmtje Winants met attestatie van Groningen
Maria Dercks J.D. met attestatie van Grijpskerck
Mapke Harms huisvrouw van Derck Berents met attestatie van de nieuwe Scheemda

Van Overbuiren

Hindric Geerts
Harm Alberts
Tjapcko Jans en Fenne Geerts El
Jarch Stoffers
Lodewijck Willems
Harm Geerts
Rixte Swiers huisvrouw van Doecke Jans
Froucke Conraeds wedw van Geert Jans
Sara Haeijes huisvrouw van Jacob Meckes
Willemke Hindrix J.D.
Bauwe Rengers J.D.
Jantjen Rengers J.D.
Freric Tammen met attestatie van Groningen

Van Tusschen loegen

Geert Harms en Lucke Tjapckes El

Van Muntendam

Fraue Aickes wedw van Jan Geerts
Geele Remckes huisvrouw van Geert Alberts
Rixte Remckes huisvrouw van Focko Tonnis

In September

Van Uiterbuiren

Hindrickjen Everts huisvrouw van Doecke Febes
Jantjen Siwerts J.D.
Lambertina Wijnincks J.D.
Jantjen Kleiwarts J.D. met attestatie van Groningen

Van Overbuiren

Geertruit Cornelis J.D.
Jantjen Reinders J.D.
Attjen Hindricks J.D.
Eetjen Themmen huisvrouw van Jan Dercks met attestatie van Noordbroeck

Van Muntendam

Annichjen Jans J.D.
Derck Geerts met attestatie van Finsterwolt

In December

Sebo Louwerts op Uiterbuiren
Jantjen Geerts huisvrouw van Hindric Jans tusschenloegen
Haicke Themmen J.D. met attestatie van Groningen
Maria Pieters huisvrouw van Hindrick Remmerinck met attestatie van Groningen

Anno 1703

In Martie van Uiterbuiren

Albert Fopckes
Focke Hindricks
Evert Harms
Marrichjen Willems huisfrouw van Jan Berents attestatie van Noordbroek

Van Overbuiren

Mechteltje Jans weduwe van Tammo Eppes met attestatie van Noordbroek
Trijntje Meints huisvrouw van Tjae Pieters met attestatie van Noordbroek

Van Muntendam

Geert Tebbes en Trijntje Hindricks Echtelieden
Focko Tonnis
Hindrickjen Wijbes J.D.
Grietje Ontjes huisvrouw van Geert Claessen met attestatie van Noordbroek

In Junius van Uiterbuiren

Peterke Tonnis huisvrouw Focko Hindricks
Jantje Abbringh weduwe van Garrelt Broers met attestatie van de Mieden
Remcke Eltjes en Trijntje Jans Ehelieden van de Mieden met attestatie
Albert Jans met attestatie van Veendam
Hindric Jans met attestatie van Westerlee

Van Overbuiren

Jan Freercks
Jan Meckes
Susanna Harmens huisvrouw van Peter Ottes
Johanna Hoorn J.D. met attestatie van Amsterdam

Van Muntendam

Jurjen Remckes en Jantjen Berents Ehelieden
Anneke Hindricks huisvrouw van Jan Hindricks Blauw
Anne Aeijlckes huisvrouw van Jan Jochums
Reencke Remckes huisvrouw van Geert Harmens
Aeltjen Deddes J.D.
Anneke Tammes J.D.

In September
Van Uiterbuiren

Claes Jans
Berent Aeijlckes
D. Johannes Beckeringh S.S.M.E. met attestatie van Groningen

Van Overbuiren

Jan Jochums
Hilje Jans huisvrouw van Melle Feckes
Aefke Jacobs J.D.
Martjen Jans J.D.
Meindertjen Dercks huisvrouw van Aeito Aeijlckes met attestatie van Noordbroek

Van Muntendam

Aeltjen Tjackes huisvrouw Aeldric Sebes
Sibel Jans huisvrouw van Berent Berents
Jan Dates en Eencke Harmens met attestatie van Noordbroek
Hindric Haickes met attestatie van de Mieden
Grietje Jans weduwe van Jan Claessen Pot met attestatie van Sapmeer

In December
Van Uiterbuiren

Tammo Carsjes van Muntendam
Albertjen Wubbes huisvrouw van Wigbolt Lamberts met attestatie van Vlachtwedde

Anno 1704
In Martie
Van Uiterbuiren

Ocko Aepckes van Overbuiren
Trijntje Jans huisvrouw van Freric Tammen
Grietje Everts huisvrouw van Jan Jochums
Ettje Berents huisvrouw van Jan Claessen
Lijsbeth Cleves huisvrouw van Gijsbert Hindrix
Aaltjen Bartelts huisvrouw van Hindric Jans
Wija Meints J.D.
Fennichjen Friemoet huisvrouw van Jacob Gerrits met attestatie van Groningen
Harmen van Weerden met attestatie van de Bourtange

Anno 1704
In Junius
van Uiterbuiren

Juffer Johanna Elisabeth Wildervanck
Jan Remckes en Stijntje Garrelts Ehelieden
Jacob Aeites
Jan Hindricks Brieck

Van Muntendam

Tallichjen Claessen huisvrouw Claes Pieters met attestatie van Groningen

In September
Van Uiterbuiren

Jeltjen Jeltes J.D.
Pieter Tammens en Annichjen Jans met attestatie van Finsterwold

Van Overbuiren

Abraham Roelfs
Barber Pouwels huisvrouw van jan Roelfs met attestatie van Sappemeer

Van Muntendam

Martjen Fockes J.D.

In December
Van Muntendam

Hindrickjen Jacobs met attestatie van Veendam

Anno 1705
In Martius

Abraham Fockes met attestatie van Midwolderhamrik

Nieuwe van Uiterbuiren

Dieuwer Arents J.D.
Ockjen Dates huisvrouw van Willem Fockes
Berent Jans
Sibrigh Tjapckes J.D.

Van Muntendam

Claes Pieters

In Junius

Met attestatie
Jan Fockes en sijn huisvrouw Hillichjen Harmens van Siddebuiren
Peter Haeijes en Jantjen Abrahams Ehelieden van Noordbroeck
Antje Dercks weduwe Freerk Claessen
Geesje Frericks huisvrouw van Jan Jans Coster van Unstwedde
Geertruid Gerrits huisvrouw van Engbert Homan van ít Hogesand
Siben Menckes en Aeltjen Jans Ehelieden van Rowolde

Nieuwe ledematen op Uiterbuiren

Grietje Pieters huisvrouw van Ocko Aepkes
Jacob Jans en Elje Claessen Ehelieden

In September

Herman Arnold Speckman Th. Stud. Van Steinfurt met attestatie
Wija Bouwes huisvrouw van Tammo Aeisses met attestatie van Veendam
Tettje Ubbes J.D. met attestatie van Groningen

Nieuwe aangenomen


Maria van der Plassen huisvrouw van Daniel Friemoet
Antje Berents J.D.

In December

Antje Hindrix, wed. van Geert Wijchmans met attestatie van Noordbroek
Hindric Haeijes en Anje Tammes Ehelieden met attestatie van Noordbroek

Nieuwe aangenomen

Emo Claessen en Grietje Alberts Ehelieden
Focko Aeites
Daniel Friemoet
Duirt Pieters
Fije Harmens huisvrouw van Jan Eppes

1706

Martius geene

In Junius

Geert Baling met attestatie van Groningen
Maria Bartelts huisvrouw van Wijbe Gerrits met attestatie van Groningen
Remke Hindrix huisvrouw van Jan Jans met attestatie van Groningen
Tetje Dieters wedw. Van Harm Jans met attestatie van Scheemder Hamrik
Anna Dalbruggen J.D. van Groningen met attestatie
Albert Egges
Wessel Geerts
Doecko Ipes
Dieuwer Menckes huisvrouw van Claes Boeckhof
Margareta Holtvooght
Trijntje Eemes
Aeltjen Jacobs
Grietje Jacobs

In September

Geesjen Jelis huisvrouw van Jan Pieters Ippen met attestatie van Sapmeer
Hilcke Hindrix J.D. met attestatie van Noordbroeck

In December

Jan Luppes en Iicke Tjapkes Ehelieden van de Meden met attestatie

Nieuwe

Eltjen Claessen J.D.
Wopcke Dates J.D.

1707
in Martius

Lucas Jacobs met attestatie van Midwolda

In Junius

Ricka Eibes huisvrouw van Rieuwen Harmens van Scheemder Hamrik met attestatie
Hindrickjen Wijbes van de Peekel-A
Woltertje Wolthers J.D. van Groningen
Grietje Epckes J.D. van Noordbroeck
Hermannus Jans van Noordbroeck

Nieuwe

Juffer Johanna Willemina Tamminga
Galtje Aeijolts
Anna Folckers huisvrouw van Jan Rentes
Aeltjen Geerts huisvrouw van Stoffer Ottes
Elcke Mensses J.D.
Grietje Ubbes J.D.

In September

Corneliske Ennes huisvrouw van Jan Alberts met attestatie van Uithuisen
Lijsbeth Dercks huisvrouw van Pieter Jans van Sappemeer

Nieuwe

Aeltjen Jans J.D.
Geertjen Jans J.D.
Aeltjen Cornelis J.D.
Wija Wessels J.D.

In December

Wijpcke Meints J.D. met attestatie van Noordbroeck
Maria Dercks J.D. met attestatie van Marrum in Friesland (niet te verwarren met Marum in Groningen!)

Nieuwe

Garbrich Lubberts huisvrouw van Harmen Jans
Elske Jans huisvrouw van Jannes Christiaans
Trijntjen Lodewijcks J.D.

1708

In Martius

Annichjen Alberts J.D. van Groningen met attestatie

Nieuwe

Folckert Hindricks
Jan Uupckes
Claes Jans
Jantjen Jacobs huisvrouw van Abraham Fockens
Mettje Harmens J.D.
Christina Holtvooght J.D.
Trijntje Egberts J.D.

In Junius

Berent Tjapckes
Annichjen Tiddes
Hemcke Dercks huisvrouw van Jan Geerts
Peterke Remckes huisvrouw van Abraham Roelfs
Ida Mols J.D.

Met attestatie

Claes Reinders en Hillichjen Arents Ehelieden van Appingedam
Wija Gerrits huisvrouw van Harmen Pieters van Noordbroeck

In September

Trijntje Alberts huisvrouw van Jan Dercks
Trijntje Harmens huisvrouw van Geert Jans
Trijntje Hindrix J.D.

In December

Elsjen Alberts Steghman met attestatie van Groningen
Geertjen Geerts met attestatie van Midwolderhamrik
Hille Geerts J.D. met attestatie van Noordbroeck

1709
in Martie

Jan Dercks Brouwer te Zuidbroeck
Epcke Hommes J.D.
Geeske Geerts huisvrouw van Geerts Coerts te Muntendam
Geeske Jans J.D. met attestatie van Ohne in ít graafschap Bensheim
Lijsbeth Jurjens J.D. met attestatie van Winschoot

In Junis

Evert Jurjens op Uiterbuiren
Trijntje Gleints J.D. en Lucas Jans met attestatie van Groningen bij de heer Drost
Eilart Jans met attestatie van Sellingen bij Hiltjo Aepkes

In September

Freric Alberts en Aeltjen Geerts met attestatie van Westerlee
Andries Willems en Itjen Krijns met attestatie van Veendam

In December

Grietje Remckes J.D. met attestatie van Noordbroeck

1710
in Martius

den Heer Antoni Meinhard Schup met attestatie van Groningen
Grietje Christoffers J.D. met attestatie van Groningen
Barber Wijpckes huisvrouw van Geert Eilerts met attestatie van de Meden
Martjen Berents huisvrouw van Tako Conraeds met attestatie van Noordbroeck
Jacob Alberts
Jan Steffens
Eppo Hindricks

In Junius

Galte Jans met attestatie van Veendam en
Jantjen Hindrix sijn huisvrouw met attestatie van Groningen
Berent Leenders met attestatie van Leens
Bijlcke Harckema J.D. met attestatie van de Wildervanck
Dieuwer Hapckes huisvrouw van Jacob Alberts
Anje Claessen huisvrouw van Evert Jurjens
Wijpko Geerts

In September

Siben Tonckes wedw van Hero Haeijes Plagge met attestatie van de Scheembda
Bouwe Aeldrix huisvrouw van Meerten Fockes
Lubbe Haeijes huisvrouw van Wessel Geerts
Wija Emes J.D.
Hindric Hilckes

In December

Juffr. Rolina Maria ten WinckeÖ(?)
Elcke Sijpckes J.D.
Aeltjen Berents J.D. met attestatie van Groningen

Anno 1711
In Martius
Nieuwe ledematen

Hemcke Jans huisvrouw van Remcko Garrelts
Klaeske Dercks J.D.
Aeltjen Luigers J.D.
Jan Harmens

Met attestatie

D. Arnoldus S.S.M. Cand. van Leer

De overige van Sapmeer

Eenje Bruns J.D. bij vrouw Arends

In de Borgercompagnie

Harm Alefs en Jacobjen Jurjens Eheluiden
Jan Tjebbes en Jantjen Geerts Eheluiden
Hindric Egberts en Mettjen Helmers Eheluiden
Evert Claessen en Aaltjen Oomckes Eheluiden
Hindric Timons en Duircke Arents Eheluiden
Peter Hindrix en Aeltjen Sickes Eheluiden
Jan Lamberts
Gepcke Jans huisvrouw van Jochum Pieters
Imcke Tjebbes huisvrouw van Harm Jans Kalck

Van Trips compagnie

Jurjen Alberts en Hilcke Hindrix Eheluiden
Joest Harmens en Maria Jans Eheluiden
Jan Hindrix en Sophia Luitjens Eheluiden
Hindric Eeckholt en Jantjen Wolters Eheluiden
Trijntje Jans huisvrouw Derck Hindrix Geswind
Grietje Haeijes wedw van Jan Helmers
Garbrigh Jans huisvrouw Jan Jans Woltman
Martjen Harters huisvrouw van Harbert Siwerts
Antje Melles huisvrouw van Sebo Jans

Voor bij de Klap

Doedo Jantjes en Neeltjen Claessen Eheluiden
Wicher Jans en Antje Caspers Eheluiden
Berent Roelfs en Stijne Gerrits Eheluiden
Ettjen Alberts huisvrouw Hindric Eilerts

In junius

Liefke Tonnis huisvrouw Frederic Smith met attestatie van Groningen
Jantjen Frericks weduwe van Jan Harmens met attestatie van Sapmeer
Hessel Jelles en Jantjen Willems Eheluiden met attestatie van ít Hoge Zand
Albert Pieters met attestatie van de Eexta
Remcke Hindricks huisvrouw van Jan Jans met attestatie van Noordbroek

In September

Aeltjen Sibes huisvrouw van Jan Peters met attestatie van Sapmeer
Harm Roelfs met attestatie van Groningen
Jantjen Berents J.D. met attestatie van Groningen
Hindric Jans met attestatie van de Scheembda
Roelf Lamberts met attestatie van Noordlaren

In December

Jan Arents met attestatie van Haren
Jochum Pieters
Hiltjo Aepckes
Geert Jans
Jan Geerts
Jan Dercks

Anno 1712
In Martius

Geertjen Buiters huisvrouw van Hermannus Steghman met attestatie van Groningen
Grietje Buttjes huisvrouw van Albert Feckes
Elske Jans huisvrouw van Hindric Jans
Esse Heines huisvrouw van Harmen Alberts
Aeltjen Geerts huisvrouw Derck Harmens
Harm Tebbes

In Junius

Rebecca Hoorn J.D. met attestatie van Amsterdam
Roelof Pieters en Maria Friemoet Eheluiden met attestatie van Groningen
Fennichjen Pieters J.D. met attestatie van Groningen
Emme Jans en Menste Feckes Eheluiden met attestatie van Westerlee
Albert Harmens en Grietje Jans Eheluiden met attestatie van Veendam
Freric Jans met attestatie van Nieuw Scheembda (bij Freric Alberts)
Geertruit Janssen J.D. met attestatie van Groningen (op de Klap)
Willemtje Hindrix J.D. met attestatie van Eelde (op de Klap)
Bernier Claessen
Anna Claessen J.D.
Derck Harmens
Albert Berents

In September

Geert Eilerts
Jan Remckes
Claesjen Dercks huisvrouw van Albert Pieters met attestatie van Winscoot

In December

Martjen Mentckes huisvrouw van Roelf Dates met attestatie van Tjamsweer
Grietje Berents huisvrouw van Tonnis Jans in de Borger Compagnie met attestatie van Sappemeer
Anna Meertens huisvrouw van Tiddo Harmens

Anno 1713

Lijsbeth Aeisses huisvrouw van Aeijlcko Reints met attestatie van Midwolda
Hillichjen Eites huisvrouw van Jan Bartels met attestatie van Sappemeer
Antje Aaldriks J.D. met attestatie van de Wildervanck (op de Klap)
Marrichjen Eltjes huisvrouw van Harmen Roelfs
Jantjen Tammes J.D.
Grietje Geerts J.D. (bij Cornelis Pieters)

In junius

Eggo Jacobs en Jacobjen Jacobs ehelieden met attestatie van Westerlee

Nieuwe

Sella Claassen J.D.
Fraucke Jans J.D.
Jan Dercks en Jantjen Luitjens Eheluiden met attestatie van Nieuw Wolda
Janneke Alberts huisvrouw van Berent Jacobs Kock met attestatie van de Wildervanck
Meenje Alberts huisvrouw van Koop Dercks van Veendam
Jeltjen Egberts huisvrouw van Geert Harmens met attestatie van Veendam
Reemcke Jacobs J.D. met attestatie van Usquert (bij Duirsema?)
Grietjen Vechters J.D. met attestatie van Groningen

In december

Kornelis Eilerts en Rijckeltjen Tjeerts Eheluiden met attestatie van Sappemeer
Klaasjen Jans J.D. met attestatie van Wagenborgen (bij S. Luicken?)
Willemina Holtvooght weduwe van Peter Hindrix
Annichjen Jans J.D. (bij de Heer landschrijver)
Annichjen Heines J.D. (bij Eppo Benes wedw)

Anno 1714

In Martius
Eltjo Hommes
Moeder Hommes J.D.
Barber Ebels huisvrouw Jan Berents
Aaltjen Mements J.D.
Anna Egberts J.D.

Met attestatie

Jan Boeckhof van Groningen
Arent Remmelts van de Wildervanck
Grietje Harmens weduwe van Bartelt Klaassen van Noordbroeck
Haicko Gosens en Aachtje Martens van Scheemderhamrick
Albertjen Luitjens J.D. van Scheemderhamrick van bij Albert Egges
Hindric Hindricks van de Scheemda bij de Heer Drost

In Junius

Advocaat Frederic Hindric Loeff
Reentcko Roelfs

Met attestatie

Wibbina Hubbelinck huisvrouw van Advocaat Loeff van Noordbroek
Geertjen Jans huisvrouw van Pier Lolckes van Dockum
Anje Hibes weduwe van Albert Auckes van Kolham
Tjaacke Egberts huisvrouw van Harm Karsjes van Noordbroeck
Jantjen Huisinghe J.D. van Groningen
Aaltjen Jans J.D. van Noordbroeck bij Brouwer Jan Dercks

In September

Johanna Holtvooght J.D.
Thomas Jans J.D.

Met attestatie

Gerhard van Rickingha en Hesther Lubberts Eheluiden van Winschooten
Antoni Frericks en Siben Klaassens Eheluiden van Nieuwolda
Geeske Gerckes J.D. van Leuwarden

In December

Berent Berents

Met attestatie

Albertus Duirsema en Catharina Jans Vierhuisen Eheluiden van ít Hogezand
Aldert Berents van de boven Peeckel A
Martjen Gerrits huisvrouw van Jan Lamberts van Sappemeer
Hindrickje Jans huisvrouw van Harm Wubbes Jabbinck van Winschooten
Bettje Hindricks huisvrouw van Jan Tjackes van Veendam
Engeltje Christiaans huisvrouw van Jan Boeckhof van Groningen
Aaltjen Geerts huisvrouw van Geert Pot van Noordbroeck

Anno 1715

In Martius
Van Overbuiren

Gesina Klugkist J.D.
Catharina Klugkist J.D.

van Uiterbuiren

Elske Dercks huisvrouw Albert Berents
Hindrickjen Peters huisvrouw van Jan Remckes
Jan Luppes

Van Muntendam

Aaltjen Egberts huisvrouw van Mement Luppes

Van de Burgercompagnie

Wijtse Rinders en Fockjen Kornelis Eheluiden
Harm Jans Kalck

Van Trips compagnie

Jan Jans Woltman
Harbert Siwerts
Jantjen Tjackes weduwe van Tebbo Jans
Jochum Tjackes
Lambert Peters en Tonnisje Jans Eheluiden

Met attestatie

Aaltjen Harms huisvrouw van Harm Alefs van Veendam
Grietje Gockes J.D. van de Wildervanck
Hermannus Stheman van Groningen
Douwe Bouwkes en Geertjen Jimckes Eheluiden van Sapmeer
Hillichjen Jacobs huisvrouw van Jochum Tjackes van Sapmeer
Imcke Aapckes huisvrouw van Harm Jans van de Scheemda
Lutgert Piers J.D. van Eelde

In Junius

Moeder Busscher huisvrouw van Wibrand Amsingh
Geertruida Luicken huisvrouw van Focko Waldrix
Aaltjen Hindrix J.D. dochter van Hindric Geerts
Anna Willems J.D. dochter van Willem Berends
Jan Klaassen soon van Klaas Jans Bour
Harm Jans bij Egbert Timmerman
Harm Menssens en Geeske Hindricks Eheluiden te Muntendam
Hindric Koops en Maria Jochums Eheluiden voor bij de Klap
Eelje Luppes huisvrouw van Meerten Wijpkes met attestatie van Kropswolde
Geertruit Peters J.D. met attestatie van Appingedam

In September

Aeijlcko Reints
Gercko Entes
Liefke Bronnes J.D. met attestatie van Noorddijck bij Landschr.
Galtje Jans met attestatie van Groningen

In December

Met attestatie

De Heer Capitain Lieutenant Ernst Georgh van Klencq van Steenbergen
Johan Eberhard Upman van Lengerick uit het Teklenburghsche
Lammetjen Roelfs J.D. van Groningen bij Adv. Smeets
Christina Holtvooght J.D. van Lettelbert

Nieuwe

Hille Bronds huisvrouw van Willem Berents
Jan Jans Meijer en Trijntje Jans Eheluiden in Burgercompagnie
Jan Harmens te Muntendam
Jantje Jans J.D. bij Antoni Frericks

Anno 1716
In Martius

Harm Roelfs en Marrichjen Eltjes met attestatie van Groningen

In Junius

Juffer Catharina ten Winckel
Jan Arents soon van Eppo Arents
Anna Klaassen J.D. dochter van Klaas Sibrants
Heilcke Reints J.D. bij Emo Karsjes wedw
Ockjen Jans J.D. dochter van Jan Dercks
Trijntje Jans J.D. in de Pastorie

Met attestatie

Engeltje Schelte Bussenius huisvrouw van de chirurgijn Antoni Swickhuisen van Suiderhuisterveen uit Friesland
Hindric Bloemers en Magdalena Hofman Eheluiden van Tjamsveer
Jan Hindrics Bloemers van Tjamsweer
Balster Jans en Grietje Swiers van Sappemeer
Kornelis Jans Timmerman van Sappemeer
Grietje Jans J.D. (bij de Landschr.) van Groningen
Harm Haeijes (bij Harm Alberts) van Bierum

In september

Aeijlcko Hindricks en Jantjen Jans Eheluiden met attestatie van Veendam
Jantjen Sterenborgh huisvrouw van Willem Steffens met attestatie van de Scheembda
Wigger Gerrits met attestatie van Maastricht

Nieuwen

Juffer Anna Maria Wildervanck
Laurentia Arents J.D.
Martjen Jans Kalck huisvrouw van Doecko Jans
Tjeetske Doeckes huisvrouw van Jan Ottes
Meentcke Egberts huisvrouw van Koert Jans
Lijsbeth Berents J.D. (bij Focko Onnes wedw)
Berentje Berents J.D. (bij Adv. Looff)
Ento Thomas

In December

Lammichjen Geerts huisvrouw van Hindric Hindricks met attestatie van Noordbroeck
Georgh Hindric Mossbergh met attestatie van Lede.. (?) uit het Graafschap Tekelenborgh

Nieuwe

Aaltjen Berents huisvrouw van Hindric Jans
Annichjen Harmens huisvrouw van Tjacko Hindricks
Dingen Tebbes J.D.
Heiltje Harms J.D.
Rieuwen Klaassen (bij de Heer Landschr.)

Anno 1717
In Martius

Wija Jans huisvrouw van Albert Egges
Eelcke Jurjens J.D.
Eppjen Fockes J.D.
Aafke Melles J.D.
Talle Berents huisvrouw van Tjapcko Wijpckes
Cornelia Holtvooght J.D.
Hemme Berents J.D.
Onno Fockes
Koert Jans

Met attestatie

Arentje Cornelis huisvrouw van Kasper Jans in de Borgercompagnie, van Veendam
Rinskje Jans huisvrouw van Jacob Rindelts in de Borgercompagnie, van Beesterswaagh uit Friesland

In Junius

Egbert Jacobs Timmerman
Jan Alberts bij de Heer Drost
Fecko Harms soon van Harm Willems
Geert Hindricks soon van Hindric Geerts
Evert Hindricks soon van Hindric Roelfs
Antje Jans huisvrouw van Reentcko Roelfs
Grietje Jans huisvrouw van Harm Arents
Hindrickjen Jans J.D. dochter van Jan Blauw
Wupcke Jacobs J.D.

Met attestatie

Vrouwe Hasina Meijer wedw van D.David Stheman Pastor in Sapmeer
Cornelia Stheman J.D. van de Scheemda
Marijke Thomas J.D. van Groningen
Wupke Jans huisvrouw van Jan Alberts van Noordbroeck

In September

Annichjen Jans huisvrouw van Jan Hindricks Bloemer
Aaltjen Hindrix J.D. dochter van Hindric Peters
Jan Harms soon van Harm Wessels
Galte Tebbes
Toncko Luppes

Met attestatte

De Advocaat Daniel Tepens van Termunten
Aeijlcko Fockes en Ida Simons Eheluiden van Noordbroek
Fockjen Jans J.D. van Noordbroeck
Beno Peters van Noordbroeck
Fennichjen Jans Borggreve huisvrouw van Otto Jans Kunst van Emmelkamp

In December

Aafjen Epckes J.D.
Hindric Benes

Met attestatie

Otto Jans Kunst van Veendam
Siwert Tebbes en Reentje Eppes Eheluiden van Nieuwolda

Anno 1718
In Martius

Hindric Hindricks met attestatie van Lotte uit het Tekelenborgsche
Berent Koene met attestatie van Gildehuis
Aafjen Egberts huisvrouw van Remcko Garrelts met attestatie van Veendam
Jerske (?) Berents huisvrouw van Berent Jans met attestatie van Noordbroek

Nieuwe Ledematen

Suno Feckens
Albert Feckens
Haeijo Willems
Lolcke Gabbes en Barber Peters Eheluiden
Aafjen Tonnis J.D.
Albert Emes
Jan Klaassen
Berent Berents
Egbert Harms
Willem Haeijes
Harm Haeijckes

In Junius

Geertjen Jans huisvrouw van Freric Alberts met attestatie van Groningen
Hille Warnerts huisvrouw van Peter Jans met attestatie van Midwolda
Wija Mensses huisvrouw van Willem Jans met attestatie van de Beerta

Nieuwe Ledematen

Eltjo Jacobs
Willem Steffens
Focko Reinders
Aafjen Andries huisvrouw van Cornelis Jans
Hero Jans
Luckjen Cornelis J.D.
Geert Peters
Hindric Ulpharts
Lambert Tammens
Gepcke Jans Meijer J.D.

In September

Zwier Koerts met attestatie van Vlachtwedde

Nieuwe Ledematen

Egbert Hindricks en Jeseltje Pijles Eeluiden
Tjapcko Peters
Luirt Luppes
Cornelisje Luppes J.D.

In December

Karsjen Tammens en Trijntje Jans Eheluiden met attestatie van Westerlee
Heiltje Reints huisvrouw van Lambert Jans met attestatie van de Nieuwe Beerta
Wapcke Jacobs J.D. met attestatie van Groningen
Grietje Wolters J.D. met attestatie van Kolham

Nieuwe Ledematen

Peterke Egges huisvrouw van Arent Jacobs
Geesjen Peters J.D.
Tjaackjen Hindricks J.D.

Anno 1719
In Martius
Met attestatie

Jan Gerrits van Groningen
Luitjen Jans en Grietjen Jans Eheluiden van Sapmeer
Anna Rentckes J.D. van Midwolda
Theodorus Robers van Groningen

Nieuwe

De heer Vaandrigh Conraad Wildervanck
Jan Luppes
Jan Ottes

In Junius
Met attestatie

Ettjen Hindricks wedw Buttje Wildrix van Midwolda

Nieuwe

Albertjen Cornelis J.D.
Tjabbe Jans J.D.

In september

Trijntje Jans huisvrouw van Derck Hendricks Geswind met attestatie van Sapmeer

Nieuwe

Sara Hindricks huisvrouw van Peter Jans
Eggo Emes

In December

Harm Jans Kalck met attestatie van Sapmeer
Cornelis Jans met attestatie van ít Hogezand
Trijntje Laurens J.D. met attestatie van Schilwolda

Anno 1720
In Martius

Tjapcko Aeites
Jan Heines

Met attestatie

Jan Addekes en Trijntjen Feickes Eheluiden van Veendam
Grietjen Hindricks J.D. van Leer

In Junius

Jan Sickinge en Geertje Jans sijn huisvrouw, Timen Jans Sickinge,
Jantje Jans Sickinge J.D., met attestatie van Borger in Drenthe
Onno Ubbes met attestatie van Amsterdam
Jan Hindricks met attestatie van de Scheembda

In September

Aaltjen Luppes J.D. Luppo Leenders dogter
Aaltjen Harms J.D. Mulders dogter

In December

Edzo Hommes
Margareta Zwijgman J.D.
Berendina Theodori J.D.
Wija Edzards J.D.
Trijntje Jans huisvrouw van Lodewijk Willems met attestatie van Termunten

Anno 1721
In martius

Peter Derks en Janna Jans Ehelieden met attestatie van Groningen
Eilert Jans en Antje Sigers Egelieden met attestatie van Veendam
Bonno Jans met attestatie van de Meden
Hindric Steffens met attestatie van Noordbroek

In Junius

Mstr Jan Lubberts en Susanna Purmerents Ehelieden met attestatie van Groningen
Emo Egberts met attestatie van Nieuw Beerta
Margrete van Elden J.D. met attestatie van Delfzijl
Lijsbeth Aeijolts J.D. met attestatie van Termunten
Annichjen Gerrits J.D. met attestatie van Farmsum

Nieuwe

Tjadduwe Haikes huisvrouw van Jacob Alberts
Ipo Doekes

In September

Hemke Harms J.D.
Janneke Arents J.D.
Mechteltje Amsing J.D.
Lubbichjen Hindriks J.D.
Jan Peters
Jacobus Wichers
Jan Reiners met attestatie van Groningen
Jan Jans met attestatie van Noordbroek
Wupke Hindriks, huisvrouw van Harm Derks met attestatie van Winschoot
Annichjen Geerts huisvrouw van Cornelis Jans, met attestatie van Kropswolde

In December

Cornelis Harms (soon van Harm Kornelis)
Fennichjen Tiddens J.D.
Berent Olthof en Jantjen Adams Eheluiden met attestatie van Groningen
Brugt Jenes met attestatie van Groningen
Grietjen Thijes, wedw van Abraham Jans met attestatie van Veendam
Bettje Borgesius, huisvrouw van Borris Fikkes, met attestatie van Schildwolda

Anno 1722
In Martius

Judith van Buiren J.D. met attestatie van Groningen
Geertjen Harms J.D. met attestatie van Groningen
Grietje Vechters, huisvrouw van Siwert Tebbes met attestatie van Veendam

Nieuwe

Hindrickjen Jans wedw van Wolter Hindriks
Teetje Klaassen huisvrouw van Zwier Koers
Grietje Hindriks huisvrouw van Harm Geerts
Cornelis Harms (soon van Harm Geerts Luiten)
Krine Emes
Jan Fokkes
Haeijo Sigers

In Junius

Wija Hindriks huisvrouw van Hibo Jans
Anna Emes J.D. dogter van Emo Klaassen
Lijsbeth Hindriks J.D. dogter van Hindric Haeijes
Trijntjen Hindriks J.D. dogter van Hindric Wichers
Hebeltje Luppes J.D. Dogter van Luppe Jans Kuiper

In September

Corneliske Alles huisvrouw van Folkert Harms met attestatie van Hellum
Remko Geerts met attestatie van Westerlee
Aaltjen Reinders J.D. (bij de Wedman) met attestatie van Noordbroek

In December

Arent Dolfink
Wija Eltjes J.D. Dogter van Eltjo Jacobs
Aaltjen Harms J.D. Dogter van Harm Cornelis
Dr. Ernst Georg Wildervank met attestatie van Groningen
Trijntje Lucas huisvrouw van Engbert Christiaans met attestatie van Groningen
Anje Harms, weduwe van Jan Everts met attestatie van Slogteren

Anno 1723
In Martius

Eppo Hommes Soon van Hommo Eltjes
Eggo Klaassen Bij de Heer Drost
Grietje Hindriks huisvrouw van Harm Arents
Tjabbe Willems J.D. bij de Heer Drost
Aachtje Haeijes J.D. dogter van Haeijo Willems
Wupke Hindriks J.D. dogter van Hindric Paltz
Hindrikjen Alberts huisvrouw van Mello Tjaas met attestatie van Noordbroek

In Junius

Lubbertje Cornelis J.D. Dogter van Cornelis Willems
Frauke Willems J.D. Dogter van Willem Hindriks
Siert Entes en Lijsbeth Entes, kinderen van Ento Gerkes

Met attestatie

Lammichje Roelfs van Streun huisvrouw van Mstr Rieuwen Smith van Groningen
Haeijo Andijks van Leiden
Jantjen Hindriks huisvrouw van Abraham Egberts van Siddebuiren
Jelske Peters huisvrouw van Geert Peters van Siddebuiren
Meencke Egberts wedw van Koert Jans van de Meeden
Jannes Schonebeek en Willemtje Eiting Eheluiden van Sapmeer

In September

Gerhard Zwijgman
Hilligjen Entes J.D.
Aechtje Klaessen huisvrouw van Willem Kiers met attestatie van Veendam
Geeske Folkerts J.D. (bij de Wedman) met attestatie van Niewolda

In December

Borris Fikkes
Hilligjen Haikes J.D.

Anno 1724
In Martius

Harm Deddes, soon van Deddo Jans
Anna Epkes J.D. dogter van Epko Jans
Lammichjen Hindriks huisvrouw van Paul Jurjens met attestatie van Groningen
Foske Roelfs J.D. bij Mement Luppes, met attestatie van de Beerta

In Junius

Jan Hiltjes, soon van Jurjen Aeijlkes
Tiddo Arents, soon van Eppo Arents
Fokko Aeijlkes, soon van Aeijlko Fokkes
Marten Haikes, soon van Haiko Goossens
Edzo Fokkes, soon van Fokko Onnes
Meiske Tjakkes, J.D. Dogter van Tjakko Doedes
Jantjen Tammes J.D. Dogter van Tammo Karsjes
Anna Jans J.D. Dienstmaagt van Adv. Looff

Met attestatie

Jan Timens en Aaltjen Tebinge van Sapmeer
Murkjen Peters huisvrouw van Jan Reinders van de Scheembda

In September

Assjen Edzards J.D.
Jan Tjakkes
Jan Alberts (bij Jan Peters Kuiper) met attestatie van Vlagtwedde

Anno 1725
In Martius
Met attestatie

Aafjen Freerks J.D. (bij de Heer Lantschrijver) van Groningen
Jantjen Jans J.D. (bij Hero Jans) van Wedda

Nieuwen

Sigefridus Klugkist Advocaat voor ít Edele Gerigte van het Oldampt
Derk Aeites
Tjapko Fokkes soon van Fokko Aeites
Geert Hindriks soon van Hindrik Geerts Bour
Martjen Gijsberts J.D. (dogter van Gijsbert Hindriks)

In Junius
Met attestatie

Johannes Klugkist S.S.M. Cand. Van Groningen
Thee Peters en Elske Lubberts Eheluiden van Hollum
Peter Thees
Aaltjen Jurjens J.D. van Groningen Dogter van Jurjen Remkes
Tjapko Aeites van de Beerta

Nieuwe

Juff. Agneta van Klencq
Berent Hindriks, soon van Hindric Berents

In September

Grietje Ubbes, wedw van Berent Tjapkes met attestatie van de beneden Pekel-A
Aachtje Jans J.D. (dogter van Jan Remkes Bour)

In December

Mevrouw Liefke Writsers, huisvrouw van de Heer Lantschrijver van Sijsen, met attestatie van Uithuisen
Nanno Derks en Elligjen Egberts Eheluiden met attestatie van Noordbroek
Albertje Jans, huisvrouw van Hindrik Koops, met attestatie van Sappemeer
Aafjen Jacobs, huisvrouw van Eggo Klaassen, met attestatie van ít Hogezant
Grietje Fokkes J.D. Dogter van Fokko Hindriks

Anno 1726
In September
Met attestatie

Hijke Lubberts huisvrouw van Wieringa met attestatie van Stedum
Fennigje Reints huisvrouw van Bonno Jans met attestatie van Noortbroek

In December

Gielje Eltjes, huisvrouw van Fokko Aeijlkes met attestatie van Noortbroek
Iicktjen Peters, huisvrouw van Marten Haikes met attestatie van Noortbroek

Nieuwe

Geertruida klugkist J.D.
Jantjen Haeijes J.D. Dogter van Haeijo Willems
Geert Hindriks soon van Hindrik Wichers

Anno 1727
In Martius
Met attestatie

Wessel Jans van Zuidlaren
Roelf Peters en Grietje Siwerts Eheluiden van ít Hogezant
Roelf Jans en Maike Egberts Eheluiden van Veendam
Hindrikjen Hindriks, huisvrouw van Meinderts Jans van Sapmeer
Grietje Thijes, huisvrouw van Tiddo Tammens van Wagenborgen

In Junius
Met attestatie

Michael Pot en Paulina Elisabeth Caps van Bellingwolda

Nieuwe

Epko Fokkes, soon van Fokko Onnes
Cornelis Fokkes, soon can Fokko Aeites
Haaske Jurjens J.D. Dogter van Jurjen Hindriks

In September
Met attestatie

Albert Fekkes en Grietje Buttjes Eheluiden van Westerlee
Gepke Alles J.D. van Hellum bij Folkert Harms te Muntendam

In December geene

Anno 1728
In Martius
Met attestatie

Roelf Eltjes van Noordbroek en Anje Luitjens van de Meden Eheluiden
Jantjen Hindriks van Groningen, Juffer van Wicher Gerrits wedw

Nieuwe

Otto Peters, soon van Peter Ottes
Geesjen Fokkes J.D. Dogter van Fokko Onnes
Lammichjen Tiddes J.D. Dogter van Tiddo Harms

In Junius

Riemke Reints, huisbrouw van Abel Aeijlkes met attestatie van Nieuwe Beerta

In September

Jan Tonnis en Bregtje Egberts Eheluiden met attestatie van Wittewierum

In December

Sicco Hans en Geeske Jans Eheluiden met attestatie van de Meeden
Arent Hindriks met attestatie van de Meeden

Anno 1729
In Martius

Bauckjen Christiani, wedw van Joest Schultens met attestatie van de Meeden
Annichjen Thijes, huisvrouw van Jan Derks, met attestatie van Veendam

Nieuwe

Fokko Willems en Diewer Eggels Eheluiden
Wijpke Jans, huisvrouw van Emo Egberts
Ulchert Haeijes en Klaasje Frideriks Eheluiden
Tjapko Heines
Geert Peters

In Junius

Hindrik Gijsberts
Remko Fokkes
Barbertje Hindriks J.D.
Jantje Harms J.D. Dogter van harm Derks te Muntendam
Anna Wolters J.D.
Jan Lubberts en Harmke Harms Eheluiden met attestatie van de Meeden

In September

Alegonda Smeeks J.D.

In December

Laurentia Arents, wedw van Schrijver Tjapko Aeitens met attestatie van Groningen
Roelfke Klaassen, huisvrouw van Lubbert Jans, met attestatie van Westerlee
Peter Eltjes, met attestatie van de Oude Pekel-A

Anno 1730
In Martius

Abel Aeijlkes
Jan Haikes
Geertjen Hindriks, huisvrouw van Siben Geerts
Remke Entes J.D.
Berentje Reinders J.D.
Tettje Tiddens J.D.
Rixte Berents J.D.

In Junius

Siwert Klugkist, Schoolmeester te Muntendam, met attestatie van de Eexta
Eelberen Sibolts, huisvrouw van Eppo Hommes, met attestatie van de Meeden
Bauckjen Jochums, huisvrouw van Hermannus Rotgers met attestatie van de Scheembda
Margareta Jacobs J.D. met attestatie van Groningen

In September

Lukjen Jans, huisvrouw van Harm Berents
Frauke Geerts, huisvrouw van Deddo Berents

In December

David Heres, met attestatie van Groningen
Eltjo Derks, met attestatie van Engelbert
Fennetje Venhuisen J.D. met attestatie van Franeker

Anno 1731
In Martius

Geesjen Emmes, huisvrouw van Edzo Hommes
Peterke Geerts, huisvrouw van Derk Harms
Jantjen Gerrits, huisvrouw van Febo Alberts, met attestatie van Scharmer
Trijntje Andries, huisvrouw van Arent Jacobs met attestatie van Nieuwe Scheembda
Elisabeth Jans J.D. met attestatie van Noordbroek

*

In September

Febigjen Tonnis, huisvrouw van Luirt Luppes met atetstatie van Noordbroek

In December

Hilke Berents, weduwe van Hindrik Luitjes
en
Luitjen Hindriks beide met attestatie van Noordbroek

Nieuwe Ledematen

Bauwe Jurjens J.D.
Geertjen Alberts J.D.
Haike Jans J.D.

in Junius

de Heer Hindrik Gockinga, Landschrijver der Oldampten, met attestatie van Groningen
Juffer Beerta Elisabeth Gockinga, met attestatie van Groningen
Berent Jans, met attestatie van Noordbroek
Boelo Rotgers en Heiltje Hindriks Eheluiden met attestatie van de Wildervank

Anno 1732 in Martius

Peter Egberts met attestatie van Wetser Dijxhorn
Aafjen Freerks, huisvrouw van Lambert Jans met attestatie van Sapmeer
Corneliske Luppes huisvrouw van Jan Popkes met attestatie van Siddebuiren

In Junius

Albert Oltman Schoolmeester op Uiterbuiren en
Etjen Wichers sijn huisvrouw met attestatie van Noorddijk
Remke Eedes, huisvrouw van Hindrik Hindriks met attestatie van de Nieuwe Schans

In September

Petertje Eppes, huisvrouw van Tjapko Fokkes met attestatie van Noordbroek

Nieuwe Ledematen

Geesjen Theodori J.D.
Trijntje Galtjes, huisvrouw van Haiko Jans
Teetje Jacobs, huisvrouw van Harm Peters

In December

Bettje Hindriks van de Koopman Jan Egberts, met attestatie van Veendam
Geertruit Klaassen, huisvrouw van Berent Jans, met attestatie van de Beneden Pekel A

Nieuwe Ledematen

Aaltjen Hindriks J.D. Dogter van Hindrik Luiken
Geesjen Harms J.D. Dogter van Harm Arents Mulder

1733
in Martius

Tonnis Fokkes

In Junius

Mstr. Jan de Beer Chirurgijn met attestatie van Tolbert
Jan Berents en Fraugjen Tjakkes Eheluiden met attestatie van Gassel ter-Nieveen
Trijntje Geerts, huisvrouw van Mekko Jacobs met attestatie van Veendam
Geertjen Deddes J.D. met attestatie van Slogteren
Geert Jans Nieuwe Lidmaat

In September

Martjen Haikes, huisvrouw van Hindrik Jans in Trips Compagnie
Jan Jans Oortjes en Aafjen Thijes, Eheluiden met attestatie van Veendam
Tonnijs Peters huisvrouw van Jacob Meinders van de Meden
Engel Harms J.D. met attestatie van Noortbroek

1734 in Martius

Koene Sanders
Trijntje Hindriks, huisvrouw van Tjasso Jans
Frauke Melles J.D.
Lubbichjen Hindriks J.D. met attestatie van Groningen
Trijntje Egberts, huisvrouw van Karsjen Geerts met attestatie van Termunten

In Junius

Sara Haijes, huisvrouw van Jacob Mekkes met attestatie van Veendam
Peter Aeites
Martjen Fokkes J.D.
Ettjen Wessels J.D.

In September

Jannes Hindriks met attestatie van Noortbroek
Jantjen Jans, huisvrouw van Hindrik Steffens met attestatie van Slogteren
Aaltjen Harms J.D. met atttestatie van Rotterdam

Nieuwe

Jantjen Klaassen Schuirink, huisvrouw van Cornelis Jacobs
Marrigjen Jans, huisvrouw van Geert Hindriks
Aaltjen Lodewijks J.D.

In December

Maria Jacobus, huisvrouw van Geert Berents met attestatie van Noordbroek

Nieuwe

Menstje Peters, huisvrouw van de Schoolmeester Siwert Klugkist
Tonnis Aapkens

1735 in Martius

Fokko Onnes met attestatie van Groningen

In Junius

Hindrikjen Jans (bij Brouwer Dolfing) met attestatie van Westerbork

Nieuwe

Joest Koerts
Geertjen Aeijlkes J.D.
Anje Jans, huisvrouw van Albert Koops
Tjaakjen Nannes, huisvrouw van Jochum Peters
Willemtje Galtjes, huisvrouw van Jan Jans
Lammigjen Harms, huisvrouw van Wigbolt Berents
Harmke Jans J.D.
Jantjen Mements, huisvrouw van Hans Sikkes

In September

Roelf Hindriks (bij Geert Hindriks Timmerman) met attestatie van de Wildervank
Vrouw Isabella Rochel Caps, huisvrouw van Cornelis Udink met attestatie van Groningen

In December

Trijntje Gerrits, huisvrouw van Emo Egberts, met attestatie van Scharmer
Ebeltje Bartolts, huisvrouw van Klamer Christiaans Kuilman, met attestatie van Groningen

1736 in Martius

Geert Wessels
Willem Alberts
Aaltjen Alberts J.D.
Frouke Bonnes J.D.
Jan Tjaarts met attestatie van Sapmeer

In Junius

Engelbert Lippes en Janneke Floris met attestatie van Middelstum
Bontko Tjaarts met attestatie van Noortdijk
Asselina Lamberts J.D. met attestatie van Wetsinge

In December

Frauke Melles J.D. met attestatie van de Scheembda

1737
in Martius

Klaasjen Waldriks J.D.
Stijntjen Entes J.D.
Riemen Jans J.D.
Tako Geerts met attestatie van Loppersum

In Junius

Bieke Jans, huisvrouw van Jan Antoni
Saartjen Jakobs, huisvrouw van Cornelis Jans met attestatie van Kropswolde

In September

Haijo Wessels met attestatie van Enkhuisen

In December

Geesjen Steffens, weduwe van Jan Haeijes
Fokko Willems, beide met attestatie van de Eexta
Jakob Mensses en Grietje Harms Eheluiden met attestatie van Aduwert

1738
in Martius

Luigjen Aling, huisvrouw van Hermannus Rotgerts, met attestatie van Sapmeer

In Junius

Jan Berents met attestatie van Sapmeer

Nieuw aangenomen Lidmaat

Frauke Aeijlkes J.D.

In September

Juffrouw Johanna Stennekes, huisvrouw van de Heer Doctor Cornelis Themmen a Zwijgman
Oomko Gebels en Hebbeltjen Aaldriks Eheluiden tísamen met attestatie van Noortbroek

In December

Margareta Holtvoogt, weduwe van Arent Jans, met attestatie van Veendam

1739
in Martius

Hilke Fokkes, wedw. Van Hindrik Jans met attestatie van de Meden

In Junius

Cornelis Hindriks met attestatie van de Meeden

In December

Nieuw aangenomen Lidmaat

De Heer Jan Carel Wildervank

Van buiten toe gekomen

Peter Koops met attestatie van Noortbroek

1740
in Martius

Mevrouw Alegonda Veldtman, huisvrouw van de Heer Landschr. H. Gockinga, met attestatie van Embden
Reint Berents, met attestatie van Nieuw Beerta

Nieuwe Ledematen

Geert Dieterts schoemaker
Fokko Sijntkes
Bouwe Sijntkes J.D.
Dietjen Sijntkes J.D. soon en dogters van Sijntko Heuwes
Hindrik Tjakkens en
Wendeltjen Tjakkes, soon en dogter van wijlen de Ouderling Tjakko Tonnis
Bruid van de Wedman B. Huisingh
Anje Gijsberts J.D. Dogter van wijlen Gijsbert Hindriks

In December

Johan Gotfriet Roring, met attestatie van Gernrode in ít Brandenburgse

174

(nee, geen schrijffout! Zo abrupt is er gestopt.)


[ Lidmaten van de gemeente Zuidbroek en Muntendam, overgenomen uit de Acta van Zuidbroek. Transcriptie Geert Kamphuis
Latere toevoegingen zijn tussen {} geplaatst, opmerkingen van GK tussen []. ]

1741
Acten van het Eerw. Consistorium
tot Zuidbroek en Muntendam
1ste Sessie
gehouden den 30 August

ondertekening:
D. ter Kamp, Pastor tot Zuidbroek en Muntendam
C. Jans Oortijn
Jurjen Wilckes
Jacob Alberts
Jan Lubberts

Abel Aeilkes
Roelf Hinderiks
Eppo Hommes

11 Sept
Tot dese Gemeinte toegelaten Henricus Steman met attestatie van Sappemeer

Consistorie  gehouden den 22 November
De Eers. Roelf Eltjes den 14. October tot Nieuwe Diaken wettig verkoren is den 5 November naar gewoonte na voorgaande driemalige kondiging in desen dienst ingesegend en bevestigt.
.... is geresolveerd dat de afgaande Boekoudende Diaken de E. Abel Aijelkes tot hulp en raad zou continueeren en dat sulks vervolgens met ijder afgaande Boekhoudende Diaken zou geobserveert werden.
Alzoo den 19 November geresolveert is dat Lammichjen Wed. van Hindrik Jans en Jan Tiaarts Mulder beide in Muntendam tegen desen dag geciteert zouden werden, om verdagt van eenige dwalingen, zijn deselve gecompareert, en hebben alle vraagstukken regtzinnig beantwoord, dog om datse met vorige belijdenis streed, en door hun handel tot ergernis geweest is hun dit reis het Avondmaal ontsegt om int vervolg blijken te geven van de waarheid hunner belijdenis.

Den 1 December is als ledemaat van dese Gemeinte angenomen Jacob Lucas met attestatie van Noordbroek.

1742
Consistorie gehouden den 28. Februarius
Alzoo Lammichjen wed. van Hindrik Jans en Jan Tiaarts waarvan in de vorige sessie art. 4. gemelt, allerseldsaamst in de Kerk waren geweest in dit vierendeel jaars en dus t verdagt van wangevoelens, nog vermeerderden, zijn de Pastor en de Ouderlingen Jurjen Aijelkes en Jacob Alberts den 25 gecommitteerd hun particulier te spreeken, [etc, etc]

Consistorie gehouden den 6 Junius
Overmits het den Souvereinen God naar den onberispeliken Raad van zijn Wil, behaagt heevt, den waarden, ons Lieven Broeder en Mede Ouderling Jan Lubberts, door den dood uit ons wegtenemen [....] is daarop den 6 Maij tot een Nieuwen Ouderling  verkozen de E. Kerkvoogd Onno Fockens, die na driemalige Proclamatie den 3 Junius voor de Gemeinte in den dienst ingesegend en bevestigt is geworden.

Den 8 Junius zijn tot dese Gemeinte als Nieuwe Leden toegevoegt Hendrik Christiaans en Geertje Cornelis de Bruin Egtelieden met attestatie van Oost-Zaandam en Anna Jans huisvrouw van Berend Jans in de Borg. Comp. met attestatie van de Wildervank.

Den 7 September 1742 is tot Nieuw Lidmaat van dese Gemeente angenomen Bregjen Cornellis met attestatie van Groningen.

1743
Consistorie gehouden 27 Februarius
is David Heres wegens zijn gemaakte schulden van het Geregt ter apprehensie gesogt bij provisie van het Avondmaal gesuspendeert

Den 8 Meert zijn tot nieuwe Leden van dese Gemeinte angenomen Hillechien Does huisvrouw van Jurjen Nanninga met attestatie van Cropswolde alsmede Derk Jans en Gepke Tiapkes Egtelieden met attestatie van Noordbroek

Den 7 Junius is tot Lidmaat deser Gemeente angenomen Trijntien Berends Huisvrouw van Lammert Jans met attestatie van Groningen.

Consistorie gehouden den 30 August
Tot Nieuwe Leden angenomen
Aaltien Sickens huisvrouw van Harm Peters met attestatie van Cropswolde
Frerik Boelmans (met attestatie van Vriescheloo) en Okjen Fockens (met attestatie van Noordbroek) Egtelieden

Consistorie gehouden den 27 November
De E. Hero Jans den 12 October tot Diaken verkoren in plaats van den afgaanden den E. Abel Aijelkes is deselve den 3 November na voorgaande driemalige kondiging in desen dienst bevestigt.

1744
den 21 Februarius Consistorie gehouden
Tot Nieuwe Leden deser Gemeente angenomen Crijne Klasen, Geertruit Klasen huisvrouw van Febe Alberts, Onno Klasen tsaam in Uiterbuuren wonende.

den 5 Junius Consistorie gehouden
Tot Nieuwe Leden deser Gemeente zijn na voorgaande Belijdenis en afkonding angenomen
Boele Hindriks Huisingh Wedman in Zuidbroek
Jan Alberts
Lammert Jans
Martien Jacobs huisvrouw van Ufke Hindriks
Stijntie Geerds weduwe van Albert Jans

Den 4 September zijn tot Nieuwe Leden deser Gemeente angenomen
Heijeltien Cornelis huisvrouw van Geert Deterts met attestatie van Groningen
en Trijntje Hendriks huisvrouw van Tiasse Jans met attestatie van Leeuwarden.

Den 4 December tot Nieuwe Ledemaat angenomen de E. Maria Pol huisvrouw van de Collecteur Claas Peters met attestatie van Groningen.

1745
den 12 Meert tot nieuwe Leden deser Gemeente angenomen
Geertruit Bruinier huisvrouw van Evert Jans met attestatie van Alkmaar
Jan Jans
Frerik Willems Kiers schatbeurder alle drie in Zuidbroek
Eppe Hindriks
Hindrik Folkerts
Hindrik Harms

Enneke Harms huisvrouw van Jasper Poppes
Jantien Galties huisvrouw van Hindrik Jans, alle vijf in Muntendam.

den 10 September tot Nieuwe Leden angenomen
Albert van Swanevelt & Houdina Placius Egtelieden
Margaretha Zwanevelt, J.D. met attestatie van de Scheemda

Consistorie gehouden den 25 November
In plaats van den afgaanden Diaken de E. Eppo Hommes is op den 16 October tot een Nieuwen Diaken verkoren de E. Krijne Klasen en na voorgaande driemalige Kerkkondinge volgens gewoonte op den 7. November in desen Dienst plegtig ingesegent.
Als een nieuw Ledemaat deser Gemeente is tot ons overgekomen de E. Harm Harms met attestatie van Mithuizen.

1746
den 1 Meert Kerkenraad gehouden
Tot Nieuwe Leden deser Gemeinte, zijn na voorgedane Belijdenis angenomen
Koopman P. T. van Engeren
Heuwe Synekes
Claas Willems Kiers
Grietje Carsjens Huisvr. van Crijne Clasen, alle van Zuidbroek
Jan Hindriks tussen Loegen
Jacob Meinderts
Jan Sickes, [beiden] van Muntendam

den 3 Junius Kerkenraad gehouden
dese volgende Nieuwe Leden na voorgaande Belijdenis en Kondinge dese Gemeinte toegevoegt
Berent Olthof schoolmeester in Uiterburen met attestatie van Groningen
Anke Ockens huisvrouw van Tonnis Fockens in Uiterburen
Matje Fockens J.D. in Uiterburen

Den 2 September
zijn na voorgaande Belijdenis en kondinge tot nieuwe leden deser Gemeinte angenomen
de Hr. Dr. Theodorus Ter Kamp Advocaat bij t' Hoog Edele Gerigte van t' Oldampt
de Hr. Nantko Amsingh
Gabriel Harms
Juffer Ida Dolfing
Stijntie Beren de Frese J.D.
Elsie Deterts Fabritius J.D., alle in Zuidbroek.

Den 2 December zijn afgekondigt als Nieuwe Leden deser Gemeente Die met attestatie tot ons zijn overgekomen
de EdelGeborene Frel. Ernestina Frederica Juliane Kalthof met attestatie van Groningen
de E. Hendrik Lamberts met attestatie van Sleen
als Nieuwe Lede zijn na voorgaande onderzoek en Belijdenis angenomen
Aaltie Jans Huisvrouw van Jan Jans Woltman in de Trips-Comp
Jetske Doedes J.D.

1747
den 3 Meert Kerkenraad gehouden
Tot Nieuwe Leden angenomen Haijko Jacobs Corporaal met attestatie van Breda
en na voorgaande Belijdenis en Kondinge
Mr. Chirurgijn Gerbrant Swartte

Den 2 Junius
na voorgaande Kondinge voor een Ledemaat deser Gemeinte is erkent en angenomen
Brouwer Jan Dolfingh met attestatie van Groningen.

Den 23 Augustus Consistorie gehouden
Alzo Anje Jans huisvrouw van Jan Harms in een huistwist met haar Man tot anstoot der Gemeinte was geweest zal deselve angesegt werden voor dit reis zig van t H. Avondmaal te onthouden.

Den 1 September
na voorgaande Kundinge en belijdenis tot Leden deser Gemeinte zijn angenomen
Geert Davids J.M. met attestatie van Groningen
Hindrik Heres J.M.
Jan Bonnes J.M.
Frouke Ottes J.D.
Ida Geerts J.D.
Renske Jans J.D.
Geesjen Alberts J.D., alle [6] in Zuidbroek.

Den 23 November Consistorie gehouden
Also in plaatse van den afgaanden Diaken de E. Roelf Elties op den 14 October jongst tot een nieuwen Diakon verkoren is de E. Tiapko Fockes en na driemalige Kerk-Kondiging op den 5 November bevestigt geworden.

Den 1 December Consistorie
als nieuwe leden dese Gemeinte toegevoegd
Margaretha Klugkist Wed. Velten met attestatie van Baflo
en na voorgaande Belijdenis
de Hr. Solliciteur S.C. Wildervank in Zuidbroek.

1748
den 1 Meert Consistorie
als Nieuwe Leden deser Gemeinte gekondigt en angenomen
Derk Stojes met attestatie van Groningen
En na voorgaande Belijdenis
Harm Berents
Jochum Peters
Focko Galties
Jan Lamberts
Hidde Wigbolts
alle in Muntendam
Hilke Arius huisvrouw van Focko Willems in Zuidbroek
Harmke Berents huisvrouw van Albert Jans in Muntendam

den 31. May Consistorie
als een Lid deser Gemeinte angenomen
de E. Berent Geerts met attestatie van Haren.

den 29 Augustus Consistorie
De E. Jurjen Aijelkes gewesene Ouderling deser Gemeinte van hier na Groningen vertrocken zijnde is in deselfs plaats tot Ouderling den 25 julius verkoren de E. Eppo Hommes en na driemalige kondinge op den 25 Augustus in desen dienst ingesegent en bevestigt.

den 30 Augustus
zijn tot nieuwe Leden deser Gemeinte angenomen en gekondigt
Febo Doekes
Gerrijt Hindriks
Grietje Jans
Jantie Harms
Trijntie Andries

alle in Zuidbroek

den 20 November Consistorie
zijn als nieuwe Leden deser Gemeinte gekondigt
Thomas Smit en Bouke Dethmers Egtelieden met attestatie van Groningen
en na voorgaande Belijdenis angenomen en mede gekondigt
Albert Klasen
Anna Melles huisvrouw van Harm Jans

1749
Den 28 Februarius
tot Nieuwe Leden deser Gemeinte angenomen en gekondigt
Reinder Fockes j.m. in Zuidbroek
Meiske Harms huisvrouw van Willem Alberts
Okjen Jacobs J.D.
beiden Uiterburen

den 30 Maij Consistorie
zijn na voorgaande Citatie gecompareerd Bonno Jans Wed. en Albert Jans Wed. welke gehoort zijnde wegens ecclatate twist en oneenigheit onder malkanderen zijn deselve alle beide voor dit maal van het Avondmaal gesuspendeert opdat de gegeve ergernis geweert moge worden alsmede om dat de bittere wortel van vijandschap tot smerte van de Kerkenraad sig te sterk nog ontdekte, met een hertelike en vriendelike bestraffinge angesegt hun weder te verenigen en dat daarvan de Kerkenraad geblijke of dat men andersins bij eene volgende Vergaderinge nader informatie en voorsieninge zoude genoodsaakt zijn te doen.

den 27 Augustus Consistorie
Bonno Jans Wed. en Albert Jans Wed. [....] gepersuadeert tot versoeninge.

Den 5 September
als Nieuwe Leden deser gemeinte gekondigt en angenomen
Juffr. Berendina Theodori Wed. van de Eerw. Hr. Wolthers
Juffer Eetie Wolthers beide met attestatie van Scheemder Hamrik
en na voorgaande belijdenis
Asse Jacobs J.D.
Siwertie Aijelts J.D.
beide van Muntendam

Den 24 November Consistorie
Also in plaats van den overleden de E. Hero Jans (wiens tijd teffens geexpireert was) tot nieuwen Diaken op den 18 October jongst verkoren is de E. Marten Haijkes en na drimalige Kerkenkondinge in zijnen dienst bevestigt den 19 November deses jaars.

Den 5 December
als nieuwe Leden deser Gemeinte angenomen en gekondigt
Dms. Henricus Wolthers S.S.Min.Candidatus met attestatie van Groningen
na voorgaande Belijdenis nieuws angenomen
Wel. Edl. Heer Oud-Landschrijver Cornelis Geertsema
schrijver Gerhardus Cramsbergen
schatbeurdersche Siwertie Cramsbergen Wed. van Schatbeurder W. Kiers
Geesien Jacobs huisvrouw van Botje Alberts

1750
Den 19 Februarius Consistorie
De E. Peterke Remkes en de E. Anje Jans beide wegens huistwist en oneenigheit en self dat beide van hare Egtemannen separaat en afgescheide leven is het Avondmaal voor dit maal ontsegt, en sullen in volgende Consistorie (de zaak dus blijvende) geroepen werden.

Den 27. Februarius
tot Nieuwe Leden deser Gemeinte angenomen na voorgaande Belijdenis, en heden gekondigt
de WelEdl Hr. Cornelis Themmen ŗ Swijgman J.M. Doctor
de E. Harm Deterts J.M. in Zuidbroek
en Luppe Tammes J.M. in Muntendam

Den 27 May
zal de E. Abel Aijelkes wegens gegeven anstoot door het vroegtijdig bevallen van sijn vrouw voor dit maal het H. Avondmaal antsegt.

Den 5 Junius Consistorie
zijn gekondigt als Nieuwe Leden deser Gemeinte de
Wel Edl Hr. Drost W. van Swinderen
en Mevrouw Anna Maria Trip, Egtelieden met attestatie van Groningen
Wel Edl Gr. Landschrijver J. Gockinga
en Mevrouw C. Vitringa, Egtelieden met attestatie van Veendam

Den 2. October Consistorie
Is de E. Abel Ailkes door den Kerkenraadt van sijn censure ontslagen, 't welk Marten Aikes anneemt hem te insinueren.

1751
Den 23 Jun. Consistorie
J. C. Appelius den 13 Jun aan deze plaats als Leraar bevestigt
[met betrekking tot] Consistorie geh[ouden] d 2 Oct 1750 Wierd bericht dat Pieterke Remkes met de woning na Veendam was vertrokken, en besloten dat de Predikant met den Broeder Ouderling in de visitatie Anje Jans nader zouden verstaan over de bovengenoemde verschillen met haar man.
Helena Dorothea Appelius is met Attestatie van Uithuisen als Litmaat tot deze gemeente overgekomen.

Den 1 Sept. Consistorie
Rapport van de Huis bezoekingen:
a. Geertje Geerts huisvrouw van Hindrik Alberts in Muntendam, die voor omtrent 7 jaar wegens Scheidinge van de man het avondmaal was ontzegt, begeerde wederom toegelaten te worden. Gevraagt zijnde na haar gedrag, wierd geaantwoord dat niemand wist of haar gedrag was uiterlijk wel, en de man zelf getuigde dat hij bij haar wel konde duren en alleenlijk om de Dochter was van haar gegaan. [poging tot verzoening wordt ondernomen]
b. Antje Jans [voornoemd] was niet thuis.
c. Rixte Berents, die wegens huistwist met haar vorige man in geen twee jaar aan het nachtmaal was gewwest en nu weer begeert toe te gaan, zal mede door de Predikant onderzogt en vermaant, en na bevind van zaken behandelt worden.
d. Pieterke Remkes [zie vorige vermelding] woont nu te Uiterburen, zegt dat nooit met haar man eenig verschil gehad hadde, maar dat hij stilletjes was weg gegaan zonder haar iets te zeggen. [zij wordt verzocht voor verder onderzoek bij de Pastor te komen]

1751
Den 25 Nov. Consistorie
Verschenen voor de eerste maal in deze Vergadering de nieuwe Ouderling Remt Berents en de nieuwe Diaken Jan Dolfing, na dat zij EE den 7. dezer maand waren bevestigt.
Geertje Geerts is in tegenwoordigheit van de Broeder Ouderling na haar man geweest, heeft hem verzoeninge aangeboden, en verzogt om weer bij haar te komen wonen. Dog haar man heeft geweigert zulks aan te nemen. [zij is weer tot het gebruik van het avondmaal toegelaten]
Anje Jans, van den Predikant over de onenigheden met haar man ondervraagt zijnde, gaf zulk een bericht waaruit van de Consistorie naderhant besloten wierde, dat de meeste schult bij haar scheen te zijn. [zij weigerde vervolgens zich met haar man te verzoenen en bleef uitgesloten van het avondmaal]
Rixte Berents, beleed voor den Predikant hare schult met tranen, en dede eene gezonde belijdenis van haar geloof, werkzamheden, en is daarop tot het avondmaal weer toe gelaten.
Pieterke Remkes kon niet resolveren om aan haar man verzoening aan te bieden, om dat hij, na haar zeggen haar gelt ontvreemd hadde. [zij blijft uitgesloten tot zij tot inkeer komt]
Engel Harms huisvrouw van Hans Sikkes is tot deze gemeente overgekomen met attestatie van de Meeden.

1752
Den 24 Feb Consistorie
Tot deze gemeente is overgekomen Riena Hessels Mellema, huisvrouw van H. Aapkens, met attestatie van Winschoten.
De Broeders hebben hare Commissie omtrent Pieterke Remkes uitgevoert, zonder det dezelve tot hiertoe de gewenschte vrucht heeft gehad.

Den 24. Maij Consistorie
als Litmaat overgekomen Hilke Themmen met attestatie van Widdewolda

Den 7 Aug. Consistorie
onzen waarden Medebroeder Mr. Cornelis Oortijn Ouderling te Muntendam [is overleden]
tot Ouderling dezer Gemeente verkoren Mr. A. Lahpor, schoolmeester te Muntendam.

Dem 25 Aug.
met attestatie overgekomen
Mr. Jacob Ant. Lahpor en deszelfs Huisvrouw Hindrikje Harms met attestatie van Westerlee.
Geesje Gosses met attestatie van Groningen.

den 23 Nov. Consistorie
op belijdenis aangenomen Fenje Tjepkes en Geesjen Kiers

Met attestatie tot deze gemeente gekomen Alardus Muller uit het Garnisoen van Namen

1753
den 21 Feb Consistorie
Dewijl de huisvrouw van P.T. van Engeren, omtrent een maand na dat zij getrouwt waren, is in den kraam gevallen, is eenparig besloten, gemelden Koopman het H. Avondmaal te ontzeggen ter tijd Hij aan de Consistorie genoegzame blijken van gewillege belijdenis heeft gegeven.
Met attestatie zijn tot deze gemeente overgekomen
Hitje Egges van de Meeden en Hindrik Deddens van Veendam

den 31 Mai Consistorie
Met attestatie is tot deze gemeente gekomen de Heer Drossart Hindrik Jan Veldman en Mevrouw J.W. de Valke Ehel. met attestatie van Groningen

den 30 Aug Consistorie
op belijdenis aangenomen Aries Hinders

den 22 Nov. Consistorie
op belijdenis aangenomen
Anje Heines, Annijgin Evers, Aeltjen Roelfs
De nieuws bevestigde Diakon de E. Frerik Bolemans, is voor de eerste maal in deze vergadering verschenen

1754
Den 31 Mai Consistorie
op belijdenis aangenomen
Freerk Coerts, Trijntje Wolters, Catharina Klugkist

den 29 Nov Consistorie
Verschenen Anna Melles Huisvrouw van Harm Jans, klagende dat Stijntje Geerts had uitgestrooit, dat haar man van het goed, t welk Stijntje gegeven had om te maken, iets gestolen hadde, verzoekende dat Stijntje Geerts zulks mogte bewijzen, of haar daarvan vrij verklaren. Dit aan Stijntje Geerts voor gestelt zijnde, verklaarde in deze vergadering, dat zij onbedachtzam hadde gesproken, en in het toekomende niet zoude zeggen dat zij van het genoemde iets gestolen hadden.
Met attestatie zijn van de Meden tot deze gemeente overgekomen
Hendrik Jans en Anje Jans Ehelieden.

1755
den 22 Mai Consistorie
met Attestatie tot onze Gemeente overgekomen
Bougjen Berents, Huisvrouw van Luiken Hindriks, met Attestatie van 't Gogezant
Trijntje Geerts, Huisvrouw van Evert Jans met Attestatie van Groningen

1756
Den 4 Jan. Consistorie
Wierd van de Predikant voorgestelt dat Jantje Lodewijks en Grietje Jans begeerden toegelaten te worden tot het H. Avondmaal [hiertegen geen bezwaar gemaakt]. Ook is eenparig toegestaan dat Jantje Lodewijks wegens Lichamelijke blindheid, geescuseert zoude worden van hier in de vergaderinge persoonlijk te verschijnen en berustende de Leden in de Belijdenis hares geloofs die zij voor den Predikant in het bijzonder hadde gedaan. Vervolgens is Grietje Jans op belijdenis aangenomen

Den 26 Febr. Consistorie
Met Attestatie zijn van Veendam tot deze Gemeente overgekomen Jurjen Berents en Harmke Wilkes, Ehelieden

Den 27. Aug. Consistorie
op belijdenis aangenomen Geesien Jans Mulders en Harmtie Menkes

1757
met Attestatie van de Wildervanck hiergekomen Hillebrand van Peer

Den 2 September Consistorie
met Attestatie van Groningen Joh. Franc. Buning S.S.M. Candidat.

den 24 October Consistorie
Voorgestelt dat de E. Luirt Luppes, bij de laatste Diakonij rekening tot Diakon verkoren zijne, zwarigheid maakte die bediening aan te nemen wegens zijne zwakheid, verzoekende daarom ontslagen te worden. Waarop met de meeste stemmen besloten gemelden Luirt Luppes om zijn zwakheid te ontslaan. Hierop [....] is met meerderheid van stemmen datoe verkoren, de E. Eppo Jans.

Den 1 December Consistorie
Eppo Jans en Morke Harms Ehelieden, zijn als Ledematen tot deze gemeente overgekomen met Kerkelijke attestatie van Winschoten.

1758
28 Febr. Consistorie
Joh. Hendrik Appelius S.S.Minist Candidatus is tot deze Gemeente van Groningen overgekomen met Attestatie.

den 7 Junius
op belijdenis aangenomen
Roelf Rienkes, Jan [achternaam niet leesbaar], Hommo Eppes, Wicher Roelefs, Imke Edzes, Heike Jans, Antje Jans
Met attestatie van Groningen is Anna Autjes tot deze Gemeente als Lidmaat overgekomen

1759
den 23 Februarius Consistorie
Met Attestatie van t Hogezand is tot deze gemeente als Litmaat overgekomen Hanna Arents

den 4 Junius Consistorie
Hilligjen Harms Huisvrouw van Otto Arents als lidmaat van de Nieuwe Beerta tot deze gemeente overgekomen

1760
Den 29 Febr. Consistorie
Addeko Willem Kiers, met Attestatie van de Guarnisoens gemeente te Namen
op belijdenis aangenomen Eiske Markus

Den 5 September Consistorie
Juffr. Henrica Elisabeth Piccardt Wed. van wijlen D.H. Piccardt Predikant in de Harkstede, met Attestatie van Kolham.

1761
Den 5 Maart Consistorie
op belijdenis aangenomen Jantjen Smits Huisvrouw van J. Smedes
met Attestatie van Noordbroek Leentje Christiaans
Den 27 Maj Consistorie
op belijdenis aangenomen Beerent Michiels en Allert Jans
Met Attestatie van de Wildervanck Jacob Jans

Den 3 Septemb. Consistorie
Jan Jacobs met attestatie van Nieuw Scheemda

Den 2 December Consistorie
nieuwbevestige Diakon Berent Michiels

1762
Den 4 Maart Consistorie
Sibilla Emmerius Wed. van wijlen D. Dronrijp met Attestatie van Wagenborgen

Den 31 Maj Consistorie
op belijdenis aangenomen Geesje Wildervanck, Wieke Uupkes, Ettien Fiebes, Hilke Hansens. Tietske Fiebes, Jantje Roelfs, Jetske Fockes

Den 1 September Consistorie
Wierden voorgelezen de Attestatie dat den Heer Major Holtzhalb en Mevrouw deszelfs Egtgenoot, ledematen waren van Christelijke Herformde Kerke, afgegeven van de opzienders der Fransche Gemeente te Groningen, en de Attestatie dat Trijntje Rienkes huisvrouw van Berent Tjarks van de Christelijke Herformde gemeente te Veendam.

Den 1 December Consistorie
met Attestaties
van Groningen den Heer Dr. Otto Georg Veldman,
van Meden ..rel Willems [voornaam slecht leesbaar]

1763
Den 7 September Consistorie
Grietje Hessels Mellema Huisvrouw van J.G. Klugkist met attestatie van Winschoten en Jan Tammes van Heems [achternaam niet duidelijk] met attestatie van Groningen.

Den 30 November Consistorie
Heijko Nieuborg met attestatie van Groningen

1764
Den 8 Maart Consistorie
Op belijdenis aangenomen Wijpke Tjapkes

1765
Den 29 Mai
Tietje Rogholt van Groningen en Friderich Grossenbacher van Hasler [?] in Zwitserland

Den 28 Nov. Consistorie
als Lidmaten overgekomen Evert Roelfs en Jantje Heres Ehel met Attestatie van Scheemda, nog Anna Winters Wed. van D. Bril Pred. te Middelbert met attestatie van Middelbert.

1766
als Lidmaat overgekomen Cornelia Emmerij met attestatie van Veendam

Den 2 Maart buitengewone Consistorie
Wierd ingelevert een getuigschrift van D.O. Copinga Pred. te Midwolda en Leek, nne. de Consistorie, verklarende dat Gerrit Hindriks in den jare vijf en vijftig aldaar met de woning gekomen, zig gedurende den tijd zijnes inwoninge aldaar gedragen hadde zuiver in de belijdenisse des geloofs ijverig onder de middelen der genade en onberispelijk in den wandel, verzoekende dat hem kerklijk attestatie als Lidmaat gegeven mogte worden; waarop Gerrit Hindriks bovengemeld, aan wien Kerklijk attestatien wegens zware onenigheden met zijn huisvrouw en daarop gevolgde verlating van dezelve, was geweigerd, in deze vergadering is verschenen, en opentlijk belijdenis heeft gedaan, dat hij zijn begane zonde als ene misdaat tegen God en ene ergernis voor de Gemeente erkende, met berouw vergeving daarvan in Xtus bloed zogt, en hartlijk begeerde in het toekomende door s Heren Genade onergerlijk in alle opzigten te wandelen. De vergadering met deze belijdenis tevreden zijnde heeft besloten, dat de Predikant aan gemelden Gerrit Hindriks een Kerklijk attestatie, nne Consistorie geven zal.

deb 28 Majus Consistorie
als Lidmaten overgekomen, de Heer Landschr: Rembt Tobias van Iddekinge en Mevrouw Adriana Sophia van Iddekinge, Anna Selders, en Trijntje Selders, Samen met attestaties van Groningen.
op belijdenis aangenomen Jantien Pieters

den 3 September Consistorie
op belijdenis aangenomen Geertruida Tjapkes

1767
De E. Hommo Eppes nieuws verkoren en reeds bevestigd Diakon
als Lidmaat overgekomen Hindrikje Harms Wed. van Hindrik Alberts met attestatie van de Eexta
op belijdenis aangenomen de Hr Dr. H. Wildervanck

Den 2 September Consistorie
als Lidmaat overgekomen Sigefridus Klugkist, met attestatie van de Pekel A

1768
Den 21 Februar buitengewone Consistorie
Dewijl door het overlijden van de E. Schoolmeester J.A. Lahpor het Ouderlingschap te Muntendam was opengevallen en daarvoor een nieuw ouderling in plaats verkoren moest worden [etc] met eenparige stemmen verkoren is de E. Eppo Hindriks.

den 7 Sept. Consistorie
Als Lidmaten overgekomen Eggerik Waterman met Attestatie van Bellingwolda, Francina Johanna Brill, met attestatie van Scherpenzeel, Jan Geerts met attestatie van 't Hogezand, en J.C. Appelius van Utrecht.

den 1 Junius
op belijdenis aangenomen Eetje Eppes

den 11 December Consistorie
Dewijl door het overlijden van de E. Eppo Hommes ene Ouderlings bediening in deze Gemeente was opengevallen, en een nieuwe Ouderling daarvoor in plaatze verkoren moeste worden [etc], waarop tot Ouderling der gemeente met meerderheid van stemmen verkoren is de E. Tjapko Fokkes

1769
den 14 Junius Consistorie
Met Attestatie van Groningen gekomen de Heer Raadsheer Ficko Berghuijs
op belijdenis aangenomen Reinder Roelfs, Harm Hanzens, Eeltje Jans en Frouwke Heikes

den 29 Nov.
als Lidmaten overgekomen Wijpke Hindriks met Attestatie van de Meden, Alegonde Amsing Wed. M. Huising met Attestatie van Winschoten en Frerik Camping met Attestatie van Sleen.
De nieuw bevestigde Diakon J.G. Klugkist is in deze vergadering verschenen en aan denzelven bekend gemaakt dat op de absentie van deze vergadering 6 stver breuke staat.

Den 6 September Consistorie
Als Lidmaat overgekomen Mevr. Margaretha Berghuis met attestatie van Leeuwarden

1770
Den 6 Junius Consistorie
Als Lidmaat overgekomen Jan Remmels met attestatie van Midwolda.

den 28 Febr. Consistorie
op belijdenis aangenomen Albertije Evers

1771
Den 29 Maj Consistorie
op belijdenis aangenomen Doeko Fiebes, Sijbolt Eppes, Reint Abels en Aaltje Fockes

Den 4 December Consistorie
Als Lidmaat overgekomen de J.D. Grietje Watermans met Attestatie van Bellingwolda.

Den 4 September Consistorie
op belijdenis aangenomen Jantje Geerts

1772
den 26 Februar Consistorie
op belijdenis aangenomen Grietien B. Olthof
als Lidmaten overgekomen Herman Jans Kuijper met attestatie van 's Gravenhage en Trijntje Menses Rozeveld Huisvrouw van Hindrik Jans met attestatie van Westerlee.

Den 10 Junius Consistorie
[aangemeld] 4 nieuwe Lidmaten, waarvan de eerste die voor omtrent 3 a 4 jaren op belijdenis door H. Janssonius te Groningen tot Lidmaat was aangenomen, en met Attestatie naar 's Hage vertrokken was, maar verzuimd had haar Attestatie over te leveren, na voorgaand getuigenis van haar onberispelijken wandel aldaar, door den Predikant alhier op nieuw in de Gronden van onzen Godsdienst is onderzogt en wel bevonden, en de drie anderen [op belijdenis] aangenomen Trijntje Boelens, Wieja Fokes, Geertjen Tjapkes en Titje Fockes

Den 2 September Consistorie
als Lidmaat overgekomen Gepke Geerts met attestatie van Boertange.

1773
den 3 Maart Consistorie
overgekomen Jantjen Pieters met attestatie van Groningen en Trijntje Coops Ruineman met attestatie van Zuidlaren

Den 2 Junius Consistorie
op belijdenis aangenomen
Wibbo Jans
Jan Hindriks
Roelfke Edzes
Wijpke Kiers
Grietje Jans
Tjabbe Jans


Den 8 September Consistorie
Jan Jans Hoving als Lidmaat van 't Hogezand met attestatie overgekomen

Den 1 December Consistorie
op belijdenis aangenomen Assien Aapkens
De nieuw bevestigde Diaken de E. Geert Pieters Boekhold, is in deze vergaderinge verschenen

1774
Den 2 Maart Consistorie
Pieter Klaassens zoon van Collat. Klaas Peters als Lidmaat overgekomen met attestatie van Groningen

Den 1 Junius Consistorie
op belijdenis aangenomen
Eltio Fockes
Elsijn Engels
Grietje Beenijs
[slecht schrift]
Frouke Fiebes
Anna Klugkist


Den 30 Nov. Consistorie
overgekomen Elzina Th. Wildeman huisvrouw van Reind Abels met attestatie van Hellum
Wierd voorgelezen ene Attestatie afgegeven door D. Joh. Werumeus Predikant te Winschoten in dato Winschoten den 14 Julius 1774, aldus luidende: Grietje Jans is op belijdenis der waarheden en onbesproken wandel tot Lidmaat der Herformde Kerke aangenomen, ook van 't Avondmaal gebruik gemaakt: edog ontijdig bevallen en bij die gelegenheid van hier naar Zuidbroek vertrokken, des dardoor buiten onze opzigt, gevende haar thans aan de wijsheid en voorzichtigheid dier Heren Broederen over, & hopende zij ene waare droefheid moge hebben en genade bij Christus vinden. [Hierop werd besloten dat Grietje op nieuw belijdenis in Zuidbroek mocht afleggen, waarna zij als lidmaat werd aangenomen]

1775
den 7 Junius Consistorie
op belijdenis aangenomen Hijnderk  Harms
Met attestatien zijn als Lidmaten tot deze Gemeente overgekomen
Johan Christoffer Hempel en Jantje Menses Rozeveld Ehel, van Wetsinge,
Grietje Hendriks huisvrouw van Heino Klaasens in Trips Comp, van 't Hogezand,
Trijntje Jans huisvrouw van Deddo Harms, van Wildervank

den 30 Aug. Consistorie
Is voorgelezen een Attestatie van Harm Hindriks en Menke Jans, die wegens afgelegenheid van Zuidbroek met voorkennis van den Predikant te Zappemeer door D. Themmen in waarheden waren onderwezen en op belijdenis tot Lidmaten aangenomen
Als lidmaat overgekomen Edzardina Klugkist met attestatie van Farmsum

den 29 Novemb Consistorie
In deze vergadering is verschenen de nieuwsbevestigde Deakon de E. Sibolt Eppes

1776
den 29 Maj Consistorie
op belijdenis aangenomen Anna Maria Klasens

den 26 Nov Consistorie
Anna Tiessens dienstmaagd van den Heer Drost is als Lidmaat tot deze gemeente overgekomen met attestatie van Groningen

1777
Den 5 Maart Consistorie
op belijdenis aangenomen Abram Eppes en Lammechijn Jans

Den 28 Maj
op belijdenis aangenomen
Remko Fockes
Doewe Tonnis
Jannes Olthoff
Tjakko Aapkens
Stijntje Geerts
Autie Wijchers


Den 3 December Consistorie
Den E. Reind Abels is in zijne bediening als Diakon bevestigd in deze vergadering verschenen

1778
den 10 Junius Consistorie
Alzo de Heer Gezworen H. Amsingh met zijne Familien te Groningen Lidmaten zijnde, niet gaarn met Attestatie uit Groniongen wilde vertrekken, en nogthans gaarn hier ter plaatze mede communiceren wanneer dezelve zig hier te Zuidbroek ophouden; zo heeft dezelve een extract uit het Protocol der Lidmaten te Groningen ondertekend door D.S.H. Jansonius Pred. te Groningen aan deze vergadering overgelangd waaruit blijkt dat op belijdenis tot Lidmaten te Groningen zijn aangenomen Mevrouw Eppien Menzes in Maart 1741, Harm Amsingh in Junius 1764, Janna Amsingh in Maart 1770, en Nandina Amsingh mede in Maart 1770; en dewijl de Heer Gezworen zelf als Lidmaat in dit ons Protocol bekend is; zo heeft niemand der aanwezende Leden daar iets tegen, dat genoemde Personen, zo dezelve ten tijde des Avondmaals hier buiten zijn, ook hier mede ter tafel des Heeren gaan.

den 11 Augustus Consistorie
Alzo het overlijden van wijlen de E. Reind Berends een nieuwe Ouderling in deszelfs plaats gekoren moest worden; zo is verleden zondag de Gemeente van den predikstoel verzogt om heden hunne stemmen tot eenen nieuwen Ouderling in te brengen. De Stemmen door den Predikant ingenomen zijnde, zo is gebleken dat tot Ouderling in de plaats van wijlen de E. Reind Berends door de Leden van den Kerkenraad en door de aanwezende Leden der Gemeente verkoren is, de E. Hommo Eltjes Eppes.

den 2 December Consistorie
Is ingeleverd een Kerklijke Attestatie van Jan Meiners en Anna Nieboer Egtelieden, gekomen van Haren en wonende bij het Tolhek onder de Meden gehorig. Onder welk Attestatie getekend stond eene verklaring van den Kerkenraad op de Meden de dato den 5 Sept 1778 getekend door D. J. Mensinga, van inhoud dat genoemde Kerkenraad genoemde personen erkenden onder hunne gemeente te behoren maar consenteerden dat dezelve hier te Zuidbroek ter Tafel des Heeren mogten gaan, om dat deze plaats voor die Lidmaten gelegener was.
Als Lidmaat is tot deze Gemeente over gekomen Tjeetske Geerts Boekhoud met attestatie van Groningen.

1779
den 1 December Consistorie
De nieuws bevestigde Broeder Diakon de E. Tjakko Aapkens is in deze vergadering verschenen.

1780
den 6 September Consistorie
Hindrik Melles is als Lidmaat tot deze Gemeente overgekomen met Attestatie van Amsterdam de dato den 15 Junius 1780.

den 29 Nov. Consistorie
Aaltje Paulus is als Lidmaat tot deze gemeente overgekomen met attestatie van Cropswolde de dato den 25 Aug. 1780.

1781
den 6 Junius Consistorie
Hindrik Aukes is tot deze Gemeente overgekomen als Lidmaat met Attestatie van Leer de dato den 17 Jan 1781.

den 5 September Consistorie
Melle Fiebes en Menje Geerts Ehel. zijn als Lidmaten tot deze Gemeente overgekomen met Attestatie van de Beerta de dato den 26 Julius 1781.
Friderich Schulten is als Lidmaat tot deze Gemeente over gekomen met attestatie van Ohne in 't Graafschap Benthem de dato den 22 Aug. 1781. {Dezen attest. gegeven naar Noordbroek d. 1 Dec. 1801}

den 28 Nov Consistorie
Adriana Maria Relotius is als Lidmaat tot deze Gemeente overgekomen met Attestatie van Bellingwolder Schans de dato den 6 Julius 1781
Anje Eppes huisvrouw van Remko Fokkes is als Lidmaat tot deze Gemeente overgekomen met Attestatie van de Scheemda de dato den 1 Sept. 1781.
op belijdenis aangenomen Siewerd Klugkist
De bevestigde Broeder Diakon Mello Fiebes is in deze vergadering verschenen.

1782
den 5 Junius Consistorie (was niemand tegenwoordig dan de Predikant alleen)
op belijdenis aangenomen Helena Elisabeth van Iddekinge en Everdina Freerks
Als Lidmaten zijn tot deze Gemeente overgekomen Jan Wijngaarden en Trientje Sibrands Ehel. met Attestatie van 't Hogezand de dato den 21 April 1782; als mede de nieuwe Schoolmeester Christoffer Schetsberg met attestatie van Delfzijl de dato den 24 Maj 1782.

den 7 Augustus buitengewone Consistorie
Alzo door het overlijden van de E. Eppo Hindriks te Muntendam en door het vertrek van de E. Marten Heikes de Ouderlingsbedieningen te Muntendam en Uiterburen vacant zijn geworden en door het overlijden van de E. Mello Fiebes de Diakon bediening te Uiterburen is open gevallen; [...] Dewijl niemand der Lidmaten was opgekomen; zo zijn door de Leden der Consistorie met eenparige stemmen verkoren tot Ouderling te Muntendam de E. Schoolmeester E. Waterman, tot Ouderling in Uiterburen de E. Doeko Fiebes en tot Diakon de E. Remko Fokkes.

1783
den 26 Februar Consistorie
Als Lidmaat is tot deze Gemeent overgekomen Fennigien Mulders huisvrouw van Hindrik Jans Schulting met attestatie van Groningen de dato den 23 Nov. 1782.

den 28 Maj Consistorie
op belijdenis aangenomen Frederika Amsingh

den 3 September Consistorie
op belijdenis aangenomen Barta Johanna van Iddekinge, Antonia Quirinia van Iddekinge en Tobias Jan van Iddekinge

den 3 December Consistorie
De nieuws bevestigde Diakon de E. Jan Wijngaarden is in deze vergadering verschen en verwelkomt.
Tot deze Gemeente zijn als Lidmaten overgekomen
de Heer Drost Albert Johan de Sittes en Mevrouw Hebbelina de Drews met attestatie van Groningen den 2 Dec. 1783 {1788 den 20 Maj wederom met attestatie naar Groningen gegaan.}
Grietje Jans (:dienstmaagd van den Hr Drost:) met attestatie van Groningen 6 Oct. 1783.
Renske Luikens huisvrouw van Jannes Hansen met attestatie van Noordbroek den 2 Sept. 1783.

1784
den 3 Maart Consistorie
op belijdenis aangenomen
Geeske Botjes
Liefke B. Olthoff {attest gegeven naar Sappemeer 3. Sept/ 1803}
Als Lidmaat overgekomen Teipke Willems, dienstmaagd bij den Heer Drost de Sittes met attestatie van de Uithuister Meden de dato den 20 Januar 1784.

den 2 Junius Consistorie
op belijdenis aangenomen
Lammegien de Wit en Marchijn Klasens

den 7 Julius buitengewone Consistorie
Alzo door het overlijden van wijlen de E. Tjapko Fokkes en van wijlen de E. Hommo Eltjes Eppes twee Ouderlingsplaatzen vacant waren geworden, [...] dat met eenparige stemmen zijn verkoren tot Ouderling in Bovenburen de E. Sibolt Detmers Eppes en tot Ouderling in Uiterburen de E. Reind Abels.

den 1 Sept Consistorie
op belijdenis aangenomen Niklaas Sikkes
als Lidmaten overgekomen Hilbert Pots en Jantjen Simons Ehel. met attestatie van de Scheemda in dato den 4 Maj 1784

1785
den 9 Maart 1785 Consistorie
Als lidmaat is overgekomen Maria Jans huisvrouw van Jan Harms, kuiper in Uiterburen, met attestatie van de Meden.

den 25 Maj Consistorie
op belijdenis aangenomen
Luitjen Roelfs
Eppo Aalders Edzes
Bonno Jans
Conradus Jannes
Meerten Sjoerts
Eetje Edzes
Arentje Popkes
Anna Tjarks


den 31 Aug. Consistorie
op belijdenis aangenomen Kenna de Jonge
Als Lidmaten zijn tot deze Gemeente overgekomen
Onno Lichtenvoort met Attestatie van Groningen in dato den 13 Junius 1785
Kornelius Jans met attestatie van Nieuwe Scheemda de dato den 7 Julius 1785
Ida Atzema Wed. van Arend Lammerts met attestatie van Noordbroek de dato den 26 Augustus 1785

den 25 November Consistorie
op belijdenis aangenomen Elze Harberts Broggers en Eelbren Pieters

1786
den 3 Maart Consistorie
op belijdenis aangenomen Aaltjen Hessels Mellema en Derk Wessels

den 14 Maart buitengewone Consistorie
Wierdt door den Predikant voorgesteld, dat Lupke Tjapkes, huisvrouw van Eppo Gerlofs, den 7 December 1785 in de bedestond getrouwd zijnde, den 27 Febr 1786 in den kraam was bevallen, waardoor aan de Gemeente grote ergernis was gegeven: dat de Predikant, aan den Man, toen hij den doop voor het kind verzogt had voorgesteld, dat hij om die ergernis weg te nemen, na het voorlezen van de vraagstukken daar zoude bij voegen of hij ook berouw beleed van de ergernis aan de gemeente gegeven [...] Dat derhalven de Broeder Ouderling Sibolt Detmers Eppes gemelden Eppo Gerlofs zoude bij zig ontbieden om aan hem uit naam van den ganschen Kerkenraad bekend te maken dat indien hij de belijdenis van berouw op die wijzen als hem door den Predikant was voorgesteld, wilde doen, hij zig bij den Predikant kon vervoegen, om op die voorwaarde den doop op nieuws te verzoeken. [...]. En indien hij zijn kind ongedoopt wilde laten liggen, dat zulks niet de schuld van den Kerkenraad, maar van hem zelven zoude zijn, waardoor hij Gods toorn over zig en zijn huis zoude uitnodigen, en dat hij het zig zelven moest wijten, wanneer zijn kind een doopcedul nodig had en het niet konde krijgen.

den 2 Junius Consistorie
op belijdenis aangenomen Trintie Jans (huisvrouw van Hindrik Klaasens), Antje Hindriks en Froktjen Wijpkes
Als lidmaten zijn tot deze Gemeente overgekomen
Geertruida Tjapkes Wed. van wijlen D. Waalkens met attestatie van Heveskes de dato dn 7 Maj 1786 en
Dr. Tobias Jan van Iddekinge met attestatie van Groningen de dato den 22 Maj 1786.

den 8 September Consistorie
op belijdenis aangenomen Poppo Jans en Maria Fockes
Als Lidmaten zijn tot deze Gemeente overgekomen
Lutgertje Zuidema met Attestatie van Winschoot en Carel Sassebout de Swart met attestatie van Groningen {de attestatie vernieuwd naar de Boven Pekel 11 Maart 1788}

1787
den 1 Junius Consistorie
Tot deze gemeente zijn als Lidmaten overgekomen
Harm Waterman met Attestatie van Bellingwolda de dato den 6 Maj 1787 en Fokko Tjapkes met Attestatie van de Meden de dato den 31 Maj 1787

1788
den 22 Februarius Consistorie
Als Lidmaten zijn tot deze Gemeente overgekomen
Hermannus Gerhardus Dinkgreve en Doutje Hibma Ehel. met attestatie van Groningen de dato den 22 Nov 1787.

1789
den 4 Febr. buitengewone Consistorie
op belijdenis aangenomen Anna Aapkens

den 29 Maj Consistorie
op belijdenis aangenomen Albertien T[?]. De Graaf
Als Lidmaat is tot deze Gemeente overgekomen Aaltje Eltjes met Attestatie van de Meden de dato den 4 Maj 1789

den 4 September
Als Lidmaten zijn tot deze Gemeente overgekomen Hermannus Langelo en Henrika Nienborgh Ehel. met attestatie van Groningen de dato den 2 Aug. 1789.

den 27 Nov.
De E. Luitjen Roelfs als bevestigd Diakon is in deze vergadering verschenen.

1790
den 28 Maj Consistorie
op belijdenis aangenomen
Jacob Buirema
Fekke Botjes
Emme Botjes
Eppo Hommes
Albertien Jacobs
IJnte Schreuders
Hillegien Broekema
Jantje Albers
Ida Doekes
Anna Margrieta Reints
Annegien Harms Houwingh
Trijntje Willems Pot
Sibina Harms Houwing
Anna Siwerdina Wildervanck

Toen Censura morum over de Leden der gemeente gehouden wierd, wierde een getuignis door vier getuigen ondertekend voorgelezen dat Doctor Onno Lichtenvoort in hunne presentie den 11 Januarius 1790 had beleden dat hij vader zij van het kind waarvan zijne dienstmaagd Hillegien Klaasens ten zijnen huize in den kraam had gelegen. Dewijl intusschen de Docter naar de West is vertrokken en daarom voor de Consistorie niet geciteerd kan worden, vondt zig deze vergadering, tot wegneming der ergernis van de Gemeente, genoodzaakt Docter Onno Lichtenvoort opgemeld van het H. Avondmaal te censureren, heen ter tijd dezelve zal zijn wedergekeerd, berouw van zijne gegevene ergernis zal hebben beleden en dat mensch het welk hij geschonden heeft, wederom zal hebben geeerd.

1791
den 25 Februarius Consistorie
Als Lidmaat is tot deze gemeente overgekomen Meinardina Taapkens met attestatie van Groningen de dato den 25 Sept. 1790

den 27 Maj Consistorie
op belijdenis aangenomen
Cornelis Jurjens
Sikko S. Muller
Simen Abels
Heijko Jans
Engel Remkes
Willem Nieborgh
Jan Harms
Jan Kuipers
Dedde Arens
Klaas Heroniumus
Grietje Geerts
Eelke Bruins
Wibbina Wildervanck
Siwerdina de Muinck
Margien Hindriks
Eelberen Sibolts
Breggien Poppes
Gepke Tobieas Waker
Trijntje Waalkens
Stijntje Klaasens
Anna H. Houwing
Elizabeth Wessels
Hinderkien Wessels
Stijntje Meines
Gepke Galtjes


den 25 Nov. Consistorie
De nieuws bevestigde Diakon H.J. Kuipers is in deze vergadering verschenen

1792
den 25 Maj Consistorie
op belijdenis aangenomen
Remke Eppes
Harm Harms Lottering
Tjapko Waalkens
{attest. naar Wagenborgen d. 2 Nov 1803}
Harm Deodes
{attest na Veendam 8 Jul. 99}
Hinderk Foppes
Evert Hilverts
Hinderkijn Jans
Elsijn Everts
Hillechin Huizingh
Geessien Engels
Gijlje Poppes
Pietertje Waalkens
Anna Maria Kuipers


1793
den 22 Februarius Consistorie
Als Lidmaten zijn tot deze Gemeente overgekomen Hermannus Kuipers met attestatdie van Groningen de dato den 29 Nov. 1792 en Hendrik Mettingh met attestatie van de Oude Pekel a, de dato den 10 Januar 1792.

den 24 Maj Consistorie
op belijdenis aangenomen N.M. Hempel
Pietertje Sibolts {attest na Noordbroek 23 Maij 1813}
Evert Hilbrants
Jantjen Sibolts {attest. gegeven naar Blijham d. 5 Maart 1799}
Fiebo Doekes
Aafke Kornelius
Frouke Melles {attest na ? d. 22 Jan 1803[?]}
Frouke Doekes {attest na Veendam 9[?] Julius 99}
Bouchijn Bernardus
Riemke Melles

den 30 Augustus Consistorie
Als Lidmaat is tot deze Gemeente overgekomen Wijpke Tjapkes Wed. van wijlen den Kerkvoogd Wubbe Cornelis met attestatie van de Meden de dato den 27 Maj 1798

1794

den 21 Februarius Consistorie
Marchien Atzeman is als Lidmaat tot deze Gemeente overgekomen met attestatie van Sappemeer de dato den 5 Febr. 1794

den 23 Maj Consistorie
op belijdenis aangenomen
Gaberellina Harms Houwing
Swaantie Klaassens
Harke Gerlofs
Gerriet Hindrieks Keements
Tjabe Reinders
Arent Deddes Post
Ubbo Thijens
Geert Jans
Boelo Kuipers
Jacob Derks

Als Lidmaten zijn tot deze gemeente overgekomen Maria Christina Baart de la Taille met Attestatie van 't Hogezand de dato den 30 April 1794 en Cornelisje van der Sloot, met attestatie van Groningen de dato den 21 April 1794

1795
den 27 November Consistorie
De nieuwe Bevestigde Diakon de E. Elzo H. Bruggerts is in deze vergadering verschenen

1796
den 26 Februarius Consistorie
Als Lidmaat is tot deze Gemeente overgekomen Rolfien Cornelis met attestatie van Groningen de dato den 13 Febr. 1796

den 26 Aug. Consistorie
op belijdenis aangenomen Waalke Waalkens
Als Lidmaat is tot deze gemeente overgekomen Hindrike Barends Luining met attestatie van Veendam de dato 18 Maj 1796

den 21 November buitengewone Consistorie
Den Predikant maakte aan de Vergadering bekend, dat hem, door het HED Gerigt des Wold Oldambts was toegezonden een geschrift, luidende aldus:
Extract uit het Request Protocol ter Secretaries des Wold Oldambts berustende,
Op den ingediende Requeste van Reind Abels
            (Coet: Omissis)
is finaal geapp:
Na ingekomene Consideratien van den Lands. R.J. Pruimers, z.o. en nauwkeurig te hebben gelet op alles hetgeen in dezen eenigzins ter materie wa dienende, zo worde de Suppliant, wegens het begane delict, gecondemneerd, in de breuke van tweemaal tagtentig daler, en in de boete ter zelver summa, boven den dertienden penning aan den Lands. en de verdere kosten van den Prosesse. Actum Zuidbroek den 12 November 1796.
(was getek.)
W. Zuaesteris, Drost.
Coll. accord A. Ogterop, Clercq.
[de Consistorie besloot vervolgens] Reind Abels wegens bovengemeld delict te censureren van het H. Avondmaal en het Ouderlingschap.

1797
den 2 Junius Consistorie
op belijdenis aangenomen
Geert Melles
Fokko Remkes {attest na Westerlee d. 29 Nov 1803}
Roelfs Luitjens
Luitjen Luitjens {attest na d. Meden 16 Aug. 1809[of 1804]}
Rieme Remkes
Gielje Remkes


den 24 November Consistorie
zijnde de nieuws bevestigde Diakon de E. Sikke S. Muller in deze vergadering verschenen en verwelkomt.

1798
den 28 Februarius
Als Lidmaat is tot deze Gemeente overgekomen Jan Pathuis met attestatie van Emlenkamp de dato 1 Januarius 1798
Pro Memoria wordt hier aangetekend dat Roelf Berends en Margrietje Maathuis als Lidmaten tot deze Gemeente zijn overgekomen met attestatie van Sappemeer in dato den 16 Febr. 1798 {NB: deze attestatie vernieuwd afgegeven aan denzelven en vrouw te Zuidbroek den 11 August 1803 naar Nijkerk}

Den 31. Aug. Consistorie
Als lidmaat is tot deze gemeente overgekomen met attestatie van Nieuw Scheemda .... Jan Frieders {overleden}

1799
Den 8 Maart Consistorie
Georg Albert Abbring den 3 Maart alhier bevestigd zijnde als gewoon Leeraar in dese gemeente van Zuidbroek en Muntendam, opende dese vergadering met een gepast gebed.
De nieuws voor eenigen tijd bevestigde ouderling d. E. Cornellis Jans verscheen in deze vergadering en wierd met zegenwensch verwelkomt.

Den 22 Nov 1799 Consistorie
[toevoeging in de kantlijn:] Met attestatie van de Wildervank den 19 Febr. 1800 is tot deze gemeente overgekomen Jacob Derks

1800
Den 21 Febr
In plaats van Reint Abels [onderwerp van vele voorgaande consistories] [...] door de E. Kerkenraad tot ouderling ingekozen Remko Fokkes van Uiterburen
Harm Harmens Lottering in plaats van den afgaanden Bonno Jans tot Diaken ingekozen.
Christiaan Pelgrim verscheidene jaaren als dienstknecht gewoond hebbend te Muntendam, doch sedert enige maanden door ongesteldheid niet langer in staat zich zels te voeden [?] had onderstand bij de Diakenen deser gemeente versogt, omdat hij daartoe bij de Luthersche gemeente van Sappemeer waar hij (als zijnd van d Luthersche belijdenis) gecommuniceerd had, vruchteloos aanzoek had gedaan wijl die hem naar Zuidbroek heen weesen.

Den 23 Aug.
Met attestatie van de Wildervank is tot ons overgekomen Rendina Johanna Uniken

den 19October is met attest vertrokken naar Bellingwolda Eggerik Waterman Schooldienaar van Muntendam.

d. 28 October attestatie naar Veendam gegeven aan Antje Hindriks

Den 25 Nov. is met attestatie van Groningen tot deze gemeente overgekomen Mellina Anna van Iddekinge {overleden den 31 Jan 1801}

Den 27 Nov is met attestatie van Groningen tot deze gemeente overgekomen Lucas Wichers Wildervanck

1801
Den 27 Febr Consistorie
dat met attestatie van N. Scheemda tot deze gemeente was overgekomen Jan Eilders schooldienaar te Muntendam en mede den kerkdienst waarnemende te Zuidbroek
Alzoo door het versterf van den E. Remko Fokkes en door het vertrek van de E. Waterman - 2 ouderlingsplaatsen vacant waaren geworden - [...] en is daartoe met eenpaarige stemmen verkoozen door de leden ven den E. Kerkenraad de E. Remke Eppes te Muntendam - en voorts de E. Elzo Bruggerts te Zuidbroek met het lot tegen d. E. Luitjen Roelfs van Uiterburen.

Den 15 Maij Consistorie
Met attestatie van Veendam zijn tot deze gemeente overgekomen
Jantje Harmens wed. wijlen Hutje Hindriks {Deze attest gegeven na Veendam d. 20 Maart 1802}
en Lammigjen Wijndels
op belijdenis aangenomen Trijntje Fokkes {overleden}

Den 30 August is met attestatie van Nienhuis tot ons overgekomen Jan Harm Meijer {dezen de. 22 Sept 1802 attest gegeven naar Veendam}

Den 23 Nov is met attestatie van Oostwold tot ons overgekomen Dieter Samuels Knotnerus E. vr.
d. 4 Dec Jacobus Veenhorst met attest v. Noordbroek

Den 26 Nov buitengewone Consistorie
nieuw ingekozen en onlangs in zijn post bevestigde Diaken Geert Melles in de vergadering met zegenswensch verwelkomd.

1802
Den 7 Maart is de gemeente bekend gemaakt dat tot ons is overgekomen Gesje Jans wed. van Jan Derks Houtappel in leven molencherger laatst te Ternaard met attest v. Ternaard in Friesland
nog is met attestatie tot deze gemeente overgekomen Derk Ruurds met attest van N. Scheemda {dezen attest gegeven na Groningen of waar anders zal vertoond worden d. 26. aug. 1804}

Den 26 Maij Consistorie
op belijdenis aangenomen
Stijnte Willems
Hinke Egberts
Anje Bartels
Elisabet Pauwels
Reindertje Geerts
Stijntje Hendriks
Hinderkien Egbers
Trientje Berents
Anje Luitjens
Dietje Engels
Hindertje Melles
Met attestatie is tot deze gemeente overgekomen van Sappemeer Johanna Maathuis {hiervan attestatie gegeven d. 30 Sept 1817 naar Westerbroek}

1802
Den 27 August Consistorie
op belijdenis aangenomen Tietje Jacobs
Met attestatie van de Eexta is tot deze gemeente overgekomen d. 29. Aug. 1802 Grietje Olthof wed. E. Burema
met attestatie van Delfzijl Philip Graeb geboortig van Frohnhausen in het Dillenburgsche. {Dezen attestatie gegeven naar den Hage d. 20 Maart 1803}

Den 26 November Consistorie
op belijdenis aangenomen Roelfjen Jans gehuwde vrouw te Muntendam, welke vrouw als niet gedoopt zijnde op den aanstaande dag des Heeren des morgens bij de voorbereiding van het avondmaal door den doop der kerken ? ingelijft worden.

1803
Den 25 Febr. Consistorie
op belijdenis aangenomen Jantje Harms Mensen {overleden}
voorts is tot deze gemeente overgekomen met attestatie van N. Scheemda Frouke Jans Kolk gehuwd vrouw

Den 3 Junij Consistorie
op belijdenis aangenomen
Harmen Eppes Boer
Haike Laurens
Grietje Cornellis
Tetje Feikes
Matje Klazes
Aaltje Feites
Grietje Hendriks
Aaltje Brongers
{Deze attestatie gegeven naar Winschoten d. 24. Mei 1817}
Met attestatie van de Meden zijn tot deze gemeente overgekomen Eppo Edzes en Zwaantje Menses Echtelieden

1804
Den 4 Maart is tot deze gemeente overgekomen Berentje Harms huisvrouw van Hilbert Geerts - met attest van Midwolda.

Den 25 Maij Consistori
op belijdenis aangenomen
Hendrik Jacobs E.M. {overleden}
Pieter Warnders E.M.
Albert Dirks E.M. {overleden}
Jan Jans E.M.
allen te Muntendam
en
Willem Engels E.M.
benevens Willem Jans Zuidema Jong gesel beide van Uiterburen.
met attestatie van Veendam is tot deze gemeente overgekomen Marijke Jacobs vrouw van Albert Dirks te Muntendam {overleden}

Den 2 Julij attestatie gegeven naar 't Hogesand aan Maria Christina Brueijs wed. Baart de la Taille

Den 26 aug. attest. gegeven aan Derk Ruurds naar Groningen of waar dezelve anders zal vertoond worden
en aan Luitjen Luitjens naar de Meden

den 8 Dec is tot deezen gemeente overgekomen
Aaltje Jakobs Kramer huisvr. van Tjabering Berents met attestatie van Groningen
Lammegijn Heikens huisvr. van Gerrit Speiard met attestatie van Groningen

1805
Den 9 Maart met attestatie van Groningen is tot deze Gemeente overgekomen Geertruida Wubbes Fockens
Den 4 Aug. attest. gegeven aan Frouwke Jans Kolk behuuwde Vrouw naar Nieuwolda.
Den 4 September met attestatie van de Eexta is tot deze Gemeente overgekomen Engelina Alagonda Eissonius
en met attestatie van Groningen Gesina Catalina Bruining

1806
Den 6 September is van Lutkegast met Attestatie tot deze Gemeente overgekomen Grietje Hoving {vertrokken met attestatie na Groningen}
Den 20 November is met Attestatie van Winschoten tot deze gemeente overgekomen Wessel Rentes Broersema

1807
Den 27 Februarij zijn met attestatie van Lidmaatschap tot ons overgekomen
Engel Wildriks van Noordbroek {en weder met attest. naar Noordbroek vertrokken}
en Heike Sjoerts van Veendam

d. 29 Mai zijn met attestatie van Lidmaatschap tot ons overgekomen
Sijpke Tomas van Sappemeer {overleden}
Bethje Jurriens van Oostwolde
Ariaantje Tijssen van Haarlem { hiervan attestatie gegeven naar Veendam d. 7 Junij 1816}
Dietert Roelfs van de O Pekel A
d. 6 Maart van Ohne Berent Johan Kosters
d. 27 Nov. van Noordbroek Geesje Eltjes
d. 13 Novbr. 1807 op belijdenis aangenomen Albert Luurts Wolthuis

1808
d. 8 April op belijdenis aangenomen Wijchertje Warnders
d. 11 Maij op belijdenis aangenomen  Aaltje Eppes Kuiper
Den 5 Junij is met attestatie tot ons overgekomen Jezel Nannes {overleden}
den 7 Junij op belijdenis aangenomen Tjabe Berends en Geert Derks
[niet duidelijk waarop volgende betrekking op heeft] {hiervan attestatie gegeven d. 30 Sept 1817 naar Westerbroek}
den 14 Junij op belijdenis aangenomen Vrouwke Aapkes, Geesien Alefs, Ida Wiltes en Jantje Edes
den 5 September op belijdenis aangenomen Fokko Poppes
Eodem met attestatie van Zutphen Maria Jacoba Lulofs
Op den 25 Junij van de Harkstede Jan Sloots
Op den Dec 1808 is met attestatie overgekomen van Groningen [naam niet vermeld]

1809
op den 4 April op belijdenis aangenomen
Jacobtjen Sjuurts {overleden}
Trijntje Sjuurts
Oktje Heines
Annegien Roelfs
Sibeltje Tammes
Hindrikje Arends

en op den 14 April Dato Jans en Derk Willems
Op den 28 van Zomermaand Gepke Alberts, Albertje Hempel en Jantje Hempel {overleden}
d. 28 dito met attestatie tot ons overgekomen van Groningen Albertje Klaassens Waakers.
d. 4 van Herfstm. zijn met attestatie tot ons overgekomen
van Groningen Henrica Woortman
en vanWinschoten Eggo Jakobs van Dijk
Op den 28 Oct is tot Lidmaat der gemeente met zegenswensch aangenomen Hommo Fokkes.
Alzoo door het bedanken van Doeko Fiebes voor zijn ouderlingschap wegens ligchaams-zwakheid- en het afgaan van den boekhoudenden Diaken Harm E. Boer [...] zijn met eenparige stemmen verkozen tot Ouderling M.C. Schetsberg en tot Diakon Hommo Fokkes.
d. 28 van Winterm. is met attestatie tot ons overgekomen van Groningen Tobia Johanna van Iddekinghe.

1810
d. 10den van Lentemaand is met attestatie tot ons overgekomen van de Wildervank Hindrik Jans Schut
d. 25 van Grasmaand zijn na more solito tot lidmaten dezer gemeente aangenomen Jantje Geerts en Grietje Freerks
d. 30 van Grasm. is more solito tot lidmaat dezer gemeente aangenomen Augustinus Stoffers Upmeijer

1811
d. 7 van Lentemaand is more solito tot lidmaat der Krist. Gemeente aangenomen Tidde Pieters Bakker
d. 18 van Grasmaand zijn more solito tot lidmaten der Krist. Gemeente aangenomen Grietje Hindriks en Aaltje Tammes.
d. 20 van Bloeimaand Albertje Haikes
den 6 Junij
Eltjo Remkes
Jan Willems
Geertje Luitjes

Etje Remkes {hiervan attest gegeven naar Noordbroek}
Jantje Luitjes
Met lidmaats attestatie van Veendam overgekomen Martje Jans
more solito aangenomen Eppe Harms Boer, Gerhardus Nieborg en Albert Harms Schreuder
Met lidmaats attestatie is tot ons overgekomen van Groningen den 9 November Willem Frederik van Buffinga Baurmeister

d. 28 Julij buitengewone Consistorie
wegens ergerlijk gedrag werd besloten den persoon van Engel Remkes Dekker voor den Kerkenraad te citeren.

den 30 Julij 1811 Consistorie
[...] Engel Remkes Dekker had geantwoord dat hij niet wilde komen, en zoo de Domenij of de Kerkenraad hem wat te zeggen had, men dan bij hem moest komen. [Engel werd opnieuw geciteerd]

den 4 Aug. Consistorie
Engel R. Dekker niet gecompareerd zijnd werd besloten gemelden E.R. Dekker voor den derde en laatste maal te citeeren.
Voorts heeft de Predikant aan de vergadering het antwoord voorgelezen, door gemelden E.R. Dekker gegeven aan den Kerken-dienaar, welke hem had geciteerd, hierop woordelijk nederkomende: Hij kwam niet, en hij lachte wat om den Domenij, en had de Domenij lust, hij had courage, en hij dogt dat hij beter wist waarin het Nachtmaal bestond, dan de Domenij, en dat de Domeij hem bestraft had, toen hij bij de stuit in de chais gezeten had, nam hij den Domenij niet kwalijk, maar dit geval, waar Domenij nu mede op de lappen kwam, nam hij den Domenij zeer kwalijk. De vergadering dit antwoord gehoord hebbende, was over het zelve ten uiterste verontwaardigt, en vond het zelve zeer beledigend deels voor den Predikant dezer gemeente, deels voor alle de leden ven den geheelen Kerkenraad.

den 13 Aug. Consistorie
De Predikant deelde den vergadering het antwoord mede van E.R. Dekker bij zijne laatste citatie aan de Kerkenraads dienaar gegeven hierop woordelijk nederkomende: Hij lachte wat om den Domenij, had de Domenij hem wat te zeggen, kon hij aan zijn eigen huis komen, en de Domenij is een regte Hemeldragonder. De vergadering was over dit voor den Predikant zoo beledigend antwoord grotelijks verontwaardigd. [...] na rijp en bedaard alles te hebben overwogen heeft besloten bovengemelde Persoon E.R. Dekker, [...] van het Avondmaal en het Lidmaatschap aan deze Kerk te censureren.


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.