LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Zeerijp

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Lidmaten Zeerijp ingevoerd door Riana Luiks, nagekeken door Gert Schansker zomer 2006 - winter 2007.

- predikanten
- vragen voor het Avondmaal
- lijst 1655 (Jacobus Schuirman)
- mutaties  1657 - 1687 (Jacobus Schuirman en zoon Gerhardus Schuirman)
- mutaties 1696 - 1713 (Johannes Leeuwen)
- mutaties 1714 - 1737 (Johannes Verschuir)
- mutaties 1738 - 1771 (Louis van Meuwen)
- mutaties 1772 - 1775 (Fokko Aijtens Liefsting)
- mutaties 1776 - 1777 (Gerhard Jan van Hasselt)
- mutaties 1778 - 1780 (Herman Muntinghe)
- mutaties 1781 - 1790 (Johannes Bekkering)
- mutaties 1790 - 1811 (Hero ten Camp Ensinck)


Predikanten van 1665 tot na 1811:
1655 - 1678 Jacobus Schuirman
1676 - 1694 Gerhardus Schuirman
1696 - 1713 Johannes Leeuwen
1714 - 1737 Johannes Verschuir
1738 - 1771 Louis van Meuwen
1771 - 1775 Fokko Aijtens Liefsting
1776 - 1777 Gerhard Jan van Hasselt
1777 - 1780 Herman Muntinghe
1781 - 1789 Johannes Bekkering
1789 ->1811 Hero ten Camp Ensinck
 


[Circa 1655, blad 1/1v, zie bij lijst 1655 voor toelichting]

Dese gewoonlike vraegstucken, wierden
der gemeinte, nae het eindigen van de proeffpredige
voor het H: Avontmael voergestelt

1. Ten eersten off gij lieden niet met mij van herten geloovet, belijd[et] [blad stuk]
ende bekennet, dat die boeken des ouden en nieuwen Testaments
Goodes eenigh ende waerachtige woordt sindt, ende dat in dieselve nae de mae[...][blad stuk]
der articulen onses christeliken gelooves, de eenige volkomene en genoegsa[me] [blad stuk]
leere der saligheit begrepen is, en in die gereformeerde onse kerke a[lhier] [blad stuk]
geleertt woordt. Die tselve geloven belijden ende bekennen die segg[en] [blad stuk]
met mij Jae

2. Ten tweeden off gij met mij niet van herten gevoelet ende bekennet da[t] [blad stuk]
in ons selvest door de sonde gants verdorven ende onmachtigh sinde d[...][blad stuk]
saeligheit, niett, of door eenige onse bequaemheit, en weerdigheit, onser we[...][blad stuk]
geensins en konnen verkrigen, die dan sulckes gevoelen en bekennen seggen
met mij Jae.

3. Ten derden off gij niett met mij van gantser herten bekennet, gelovet en bel[ijdet]
dat wij alleen uit loutere lieffde en genaede godes, alleen dan die verlichtinge
des Heil: Geestes, van weegen die waerdigheit des eenigen verdienstes ofte
versoeninge onses getrouwen en volkomenen salighmaekers, Jesu Christi, de
Ewige saligheit ontfangen, in dieselve erholden en tot bestendigheit bewaertt
worden, die tselve bekennen, gelooven en belijden seggen met mij Jae

4. Ten vierden off gij niet met mij van voornhemen sijtt bij deselve suiveren leehre
ende belijdenisse des gelooves, door Goodes genaede ten einde uwes [...]
te volharden; en daer toe oock alle naerstigheit te doen, om die [...]
te haeten, ende te mijden, ende die leehre in waere lieffde tot [...]
ende onsere naesten, door allerleij goede wercken, der Godt saelighlei[t]
gerechtigheit, en matigheit, ter eere Goodes, en stichtinge siner gemein[te]
te beleeven die dan van soodaenigen voornhemen sindt die seggen
met mij Jae.

Die Godt des vredens heilige ons gantsen goet, en onse gantz[en]
geest lieff en hiele weerde onstraffelik tot op de tiekompst onseres Heere
Jesu Christi erholden, getrouw is hij de ons beroepen heeft die
sal t oock doen. Amen, amen.

In den nhamen Goodes
amen


[ Handelingen van de Kerkenraad van Zeerijp van 5 december 1655 tot en met 24 maart 1687. Het boek begint met 3 bladen (mijn (=MG) nummering: 1, 2, 3), los geweest en met plakband samengevoegd en aan de rest geplakt in vrijwel zeker niet originele volgorde, namelijk 3-1-2-rest. De voorste van de drie had de achterste moeten zijn dus (volgens mij). Eén blad 1/1v bevat voorop (1) bovenvermelde vragen en is aan de andere zijde (1v) onbeschreven. Een tweede blad 2/2v bevat de lijst van 1655, 1-23 op (2) en 24-63 op (2v). En het derde blad 3/3v bevat Acta juni 1657 op (3), en Acta dec. 1657 - maart 1658 op (3v). Waarschijnlijk zijn er meer bladen geweest, die nu missen, want "Dese Diaconen ..." lijkt wel een heel raar vervolg op 3v. Daar mist minstens 1 vel voor. Ook tussen 2/2v en 3/3v veronderstel ik een vel met 1656-informatie. ]

[blad 2/2v, 1655 1-23 (2) resp 1655 24-53 (2v)]

Eerste visitatie, en kerke raedt gehouden door mij Jacobus
Schuirman
den 5 december 1655. Dessolven maents den 9 daer op gehoude[n]
heilige Avontmael.

Acta Consistorii Rijpensis den 5 december 1655
Nae gedaene vierige aenroepinge van Godes Heil: nhaeme sint om
kerkenraedt te houden eerste mael bij mij in het choor der kerke van
Zeerijp verscheenen de Erb. Egbertt Datema en Jan Immens
als respective olderlingen deser gemeinte
als ock de Erb.
Claes Teiss en Willem Golpts als diaconen
Alwaer eerstelik relaes gedaen, vant gepasseerde in die gedaene visitatie, en
alles door godes segen in goede ruste gebracht sinde hebben dese oude
ledemaeten die ick aldaer bevonden den 9 deses het heilige Nachtmael
des Heeren ontfangen als:
de Erb. en doegtsaemen als:
1. Abel Hindrix
2. Geertien sine huissvrouwe
3. Abel Peters mester organist
4. Aldertt Willems in de Groe ten suiden des pastoors land bij de kerke welker als een minder getal
5. Muij Bieuwe Ohmkes wed. van sal. Egbertt Harmens
6. Arent Cornellis
7. Trine sine huissvrouwe
8. Berent Hindrix snider
9. Geertruidt sine huissvrouwe
10. Claes Lubberts wedman
11. Claes Meertens kremer
12. Swaenie sine huissvrouwe
13. Claes Teiss
14. Fockie Renses sine huissvrauw
15. de E.E. Juncker Ripperda
16. Egbertt Datema
17. Cornelliske sine huissvrow
18. Eppe Abels wed: Geerten in de Groe
19. Frerick Bolte
20. Gerrijtt Everts wed: muij Trine
21. Harcke Remkes
22. Anne sine huissvrow
23. Hindrick Cornellis

24. Hindrick Alberts
25. Harmen Meertens
26. Luickien sine huissvrouwe
27. Anne Jansen huisvrow van Jan Peters glaesemaeker
28. Jan Jansen kremer
29. Anke sine huissvrouwe
30. Jan Alberts snider
31. Grietie sine huissvrouwe
32. Jan Immens
33. Jantien sine huissvrow
34. Lisbet Onnes Jan Meertens huissvrow in die Groe
35. Jan Peters steenmetselaer
36. Luiten Claesen olde Luiten Crijns[?]
37. mester Sweer
38. Aeltien sine huissvrouwe
39. Nanne Jansen
40. Peter Jans wed: Aeltien
41. Peter Cornellis liffknecht van Mijn Heer Ripperda
42. Wolter Willems wed: Anna
43. Claes Willems
44. Ehevrow Jacobs sin huissvrow
45. Clara de wed: van sal. Egbertt Elties
46. Anne Jansen huissvrow van Toennis Peters
47. Willem Saspe[r]s
48. Hindrick Hindricks wever
49. Fockien Toennis Nanne Gijses weduwe
50. Anne Geerts dinstmaegt bij Hindrick wever
51. Doetien Jacobs wed: van sal: Albertt Remkens
52. Margareta Steenbergen wed: van s: Thomas Sickens
53. Martien Lammertts wed: van sal: Geertt Jansz in dickster cluft

[ mogelijk mist nu een (of meerdere) blad 3/3v met bv. rest lijst, en Acta 1656.]


[ blad 3/3v, 1657 juni / 1657 dec - 1658 ]

Acta Consistoris Zeerijpensis 3 junij 1657
De bijstandt des H: Geestes des Heeren over dese vergae
deringe vreiigh van Godt versocht sinde door het gebett hebben
Pastoer en ouderlinck gerapporteertt tgene haer in visitatione
waere voorgevallen waer in de Erb. kerkenraad vergenoegt
is. Hebben hen ook vertoont belidenisse haeres gelovens
te doen de E.
1. Jacob Hindrix schoemaeker
2. Anie Peters sine huissvrowe
3. Hilligien Dorenbusch dochter van den E. Hindrick Cornellis Dorenb[usch]
4. Eltien Jansen huissvrow van Egbertt Harmens
[naast 5 en 6]
komende beide met goede att:
testatien van Gronningen en
woonen bij mijn Heer Ripperda
5. Aeltien Gerrits
6. Anneke Hijlkens

En sinde nae gedaene genoegsaeme bekentenisse meede geadm[itt]
eertt en in ruste het h: avontmael gecelebreertt

Acta eiusdem den
2 september 1657
Dese vergaederinge met schuldige aenroepinge van Goodes
Heiligen nhaeme aengevangen sinde hebben rapporttertt
gedaen vant geene in visitatione voorgevallen als insonderheit
dat door het graeven van een maer van Duifkens huisz tot aen
Wijnietil tot geriff des carspels Garshuijsen, en ordre des
E.E. scheppers leutenant Ham de carspel te ..deel daer
toe te gegaen sommige gedwongen wierden is bij verscheide
nen swaerigheit gemekt die wel tot het H. avontmael
te komen als bij sonder de doegsaeme vrow Margareta Steenbergen
wed: Sickens alsoe haer gemoede daer doer seer onrustigh wae[re]
welke voer deese tijdt niet heeft konen bij den kerkenrae[dt][blad stuk]
genomen wirden. Sindt ook in dese vergaderinge versch[eenen] [blad stuk]
om belijdenisse haeres gelovens te doen de
Jongh Edele en doegentrijke Jufferen
Margareta Josina ende ) Ripperda dochteren in Zeerijp
Josina Maria                )
Aeffke Harmens komende met goede attestatie [van][blad stuk]
de mee.
En sindt nae gedaene grondige en seer bequaeme .... [blad stuk]
[blad stuk] [ko]mende tot de taefel des Heeren [blad stuk]

Acta Consistoris eclae Zeeri[pensis] [blad stuk]
den 17 december 1657
Nae aenroepinge van Goodes Heilige naeme is re[laes] [blad stuk]
gedaen dat de voor desen onstelde gemoederen wa[ren] [blad stuk]
geruste bevonden ooik geresolveertt om meede weder [aen] [blad stuk]
den diss des Heeren te treden. Ook hebbe haer ver[socht] [blad stuk]
in dese vergaederinge om belidenisse haeres gelovens te
doen de E.
1. Laurens Jansen
2. Harco Jansen of schipper bij Wijnietil en de doegts:
3. Bonneke Adolps huissvrow van Laurens Jansen
4. Bauke Adolphs haere suster
5. Martien Valcks Harmen Jans dienstmaegt met att: van Lop[persum]
6. Tijaeke Reints Hindrik wevers dienstmaegt met att. vant San[dt]
Dese door goodes geest beweegt belidenisse gedaen sindt me[de]
tot de taefel des heeren verscheenen

Acta Consistorij Zeerijpensis den 11 meertt 1658
Nae dat Godes H: nhaeme aengeroepen waere is bekent
gemaekt, dat de doegts: Aeltien Gerrijts dinstmaegt van
Mijn heer Ripperda, met attestatie van Gronningen den Jiunij 1657?
gekomen sinde, eenige clachten over mester Abel Peters onseren
organist in gebracht hadde, waerover deselve ook verstaen
en bevonden soodaenigh dat het selve tusschen hen beiden voor
dese tijd niet afgemaekt konde werden waer over
goet gevonden hen aen te seggen dat sij beide hen solden vant
H: nachtmael voor dese tijdt hebben te onholden tot
etc
Ook sindt verscheenen om belidenisse haeres gelovens te doen en
tot de gemeente toegelaeten te worden
1. de E. Willem Harmens
2. de doegts: Anie Harmens huissvrow van Jan Peters steenmet[selaar]
3. de doegts: Martien Peters huissvrow van Willem Harmens
Dese nae gedaene belidenisse aengenhomen sin[dt]
hebben het H. nachtmael des heeren met ons ge[....]

[ nu zijn we bij einde van de 3 losse, later weer samengevoegde bladen. Het lijkt erop dat hier een of meerdere vellen missen: we zijn bij maart 1658 en de volgende datum is op de achterkant van volgend blad in 1660. Onderstaande tekst lijkt aan te sluiten op een missend vel. Wat nu volgt is qua ingebondenheid verder één geheel. ]

Dese Diaconen niet alleyn achter rugghes lasterden maer oock voertt hooft ad ...?
sqan?, tot des nagst ten 10 of 11 uirens
berispede en tegensprack, seggende sij en vermochten het arme goet niet alsoo verquisten
Haere ampt waere alleen, de armen van kost, en kleer te versorgen,
en wat onderwisingen hem oock dien aengaende gedaen wierden, als
dat men eerst moste sorgen voor de sieke, institutia, goede opbrentinge
onderwisinge in de waere Gotsaeligheit van de ieugt en hij bleef opiniatierende even
sterck, oock op een armen rekendagh nu onlangs in Zeerijp gehouden, niet
tegenstaende de eenpaerige stemmen en resolutie onser gemeinte
durste hij Hindrick wever uitbarsten, hij sagh het verder nae sij
hadde beter kennisse van de saeke etc: veele annere onordentlike reedenen
sonder fundament gebruickende, en in visitatione wederom ook
den pastoer aengerant hij konde met pastoer geen gemeenschap
houden, omdat pastoer de diaconen voorstonde, iae oock dies aengaende
van hem op den predigstoel hadde gepredigt en Mijn Heer Ripperda toe
genicket en of pastoer met de ouderlinck haer uiterste best oock deden
om hem van dat misverstant te brengen, het wass al een dooven gesongen
waer over pastoer genootsaeckt voerleedenen Sondagh den heele gemeente
bij malkander te houden en gevraegt oft eemant hadde aengemerckt dat
Pastoer den wever mehr als andere geraekt of Mijn Heer toe ge-
nickt hadde ende niement ook Mijn Heer selfes noch gemerckt noch iets
eetwats vant boven geseide
gesien sindt beide olderlingen weder tot den wever gesonden
ende vruchteloos weder komende heeft de gemeinte Claes Ottes Diacon en boekhouder
ten derden mael nae hem gesonden, door welke vrindelijke bejege
ningen mester Hendrick den steertt hooger steekende en erger uit
vaerende op diaconen en pastoer, is nodigh gevonden hem sou
voer den geheelen kerkenraedt te citeeren; waer op hij daetelik
geantwortt daer wilde hij niet koomen, ook noch desen dagh
twee van sine beste naebren nae hem toe gesonden, doch alles te vergeefs.
Waeromme dese erwaerde vergaederinge genootsackt
is hem Mester Hindrick voor dese tijdt vant H. avontmael
te rugge te doen bliven, ter tijt hij volgent sine
beloften siner gemeente gesien geven

Acta Consistorij Zeeripensis den 30 november 1660
Nae gedaen aenroepinge van Godes H. nhaeme is de doegts
1. Neeske Jansen van Gronninge cameniersche der Ed. Juff.
binnen getreden en nae gedaene belidenisse haeres geloeves mede tot de
tafel Jesu Christi toegetreden
De saeke des van mester Hindrik is noch als voren en daerom noch
gesuspendeertt

Acta eiusdem den 14 meertt
1661
Het H: gebet gestertet en de doegtsaeme
1. Gertien Frericks huissvrow van Atte Remkens
schoemaeker alhier verscheenen
Heeft belidenisse gedaen en tot die taefel Christi toegelaeten
geworden.
Ende is van Pastoer ingebragt het advies eenes eerwaerdigen
Classis van Loppersum aengaende de sustinue des wever
hier nefens gaende
Copia
Ex Actis Classis Loppersumanae den 11 martii 1661

Art: 2 Schoolmesters, moogen wel uit de diaconie profijt trecken voor
de institutie, van der armen kinderen als streckende tot becledinge
en vercieringe van haere zielen
Johannes Sasmeshusen p t class[is] Loppersum[anae]
praeses
Richaerdus Martini p.t. scriba

Dit advies eenes Erw. classis Mester Hendrik voorgelesen sinde gelijck
hem of hi wat rustiger was, maer claegde dat pastoer hem
hadde gesegt dat hi pastoer niet wiste waeromme hij den school
mester het schoelgelt misgunde of het moste wesen dat het mester
Hindrik
speet dat hi geen school mester waere geworden. Heeft
pastoer daer in vergaederinge niet alleen bekende maer repeteerde
geeft mij andere reden waerom niet een van den ouderlinge
diaconen huissman ambachtsman in de gemeente daer over swarigheit
maekt als gi allene oft het moet darom wesen, waerop mester
Hindrik stil steigerende gink ter kercken uit en ontstak hem vant
H. avontmael.

Acta Consistorij Zeerijpensis den 31 meij 1661
Nae gedaene gebett en relaes vant gepasseerde in visitatione in
specie van mester Hindrick wever dat deselve het nog op pastoer
hadde gevattet wegens pastoers voergaande sustinue is goetge
vonden hem ditmael in ruste te laeten verbliven en
hebben voertts de E:
1. Erbare Willem Geerts
2. doegts. Anie Fockes huissvrow van den E. Willem Geerts
3. doegts. Grietien Harckens dochter van zal: Harco Toennis
en Griete Jans van W..... onsere dienstmeidt.
Belidenisse haeres gelovens gedaen om met ten avontmael
des heeren te moogen kommen als met met goeder attestatien
also verscheenen de Erb:
4. de E. Gerrijtt Peters
5. de doegts. Trintien Arents desselven huisvrow van Farmsum
6. de doegts. Hester Hindricks bij mijn [heer] Ripperda voer kockmeit die
nende welke tesaemen den 2 iunij op pinxterdagh tot
de taefel des heeren getreden

Acta eiusdem den 30 augusti 1661
Nae gedaene aanropinge van godes nhaemen hebben voor de proeffpre
dicatie belidenisse haeres gelovens gedaen
1. de doegts: Griete Jansen huissvrow van Hidde Luirts
2. de doegts Anie Peters dochter van zal. Peter Jans en
zal. Aeltien Peters herbargier hier in Zeerijp en sint
neffens ons den 1 september tot de taefel des heeren
getreden
Ook nae gedaene proeffpredicatie heeft mester Hendrik voor de
heele gemeinte betuigt dat uit geene nidigheit het school
gelt van de arme kinderen te betaelen hadde tegen
gesprooken maer uit vermeinen dat het niet betaemde waer
meede pastoer en aenwesende gemente haer hebben laeten
contenteren en hem weder in haere gemeinschap te
treden toegestaen.
d dato voernoempt heeft mester Hindrick soo wat
heen geleeft in sijn huisz, welker soe langh geduirtt
tot dat sijn eigene dienstmaegt Griete Reints selver
alles openbaer gemaekt waer van nu vortaen.

Acte consistorij ecclae Zeerijpensis
den 27 november 1661
Fusis ad omnipotantem precibus is relaes gedaen vant passierde
in visitatione, sint ook in dese vergaederinge verscheenen om
belidenisse haeres gelovens te doen en in de gemeinte aenge
nhomen te worden de E. en doegts.
1. Egbertt Haraens? Harmens? uit de Groe
2. Bartholt Derks van Loppersum diende met mester Harmen Smit
3. Anie Writsers wonende met haer oem Arent Cornellis
4. Reinow Tijarks huissvrow van den E. Frerick Thomas
Dese sindt neffens ons te samen in gode vrese aen de
taefel christi verscheenen.

Acta Consistorij Zeerijpensis den
14 meertt 1662
Nae gedaene gebeth is relaes gedaen van die belide
nisse haeres gelovens en aenhomen in de gemeinte
de Edele en wolg. Juffer
1. Margreta Lewens
en is alles in goede ruste bevonden.

Acta Consistorij den 30 meij 1662
Alsoo ick met een sieckte van Goode in dese tijdt besocht
ben gewesen hebbe ick niet koenen visiteeren, de older
lingen de ommegank gedaen en geene swarigheeden
bevonden ook geen nieuwe ledemaeten aengenomen.

Acta Consistorij Zeerijpensis den 5 september
1662
Nae gedaene gebett is relateertt dat mester Claes Joannis eenige
ongenoegte hadde op Grietien Harckes pastoers dienstmaegt
welke met malkanderen versoent sindt en alsoo Gerrijtt
Peters
oock k[l]aegde in visitatione dat mester Claes hem een stuk
van sijn tuin begeerde, heeft mester Claes verclaertt sulkes
niet te begeeren waer meede wij gescheiden.

Acta van den 27 november 1662
Het gebett tot Godt gedaen sijnde hebben hen gep[r]esenteertt om
belijdenisse haeres geloves te doen de E.
1. Jacob Hindrix
2. Harmen Arents neffens de doegtsaeme
3. Dewer Sijmens huissvrow van Jacob Hindrix
4. Imke Aeijbens wed. van zal. Cornellis Jacobs komende met goede attestatie
van Tiamsweer ende hebben alsoo in goede ruste het H. Nachtmael
gehouden

Acta van den 20 meertt 1663
Relaes vant gepasseerde in visitatione gedaen sijnde is niet sondelings
aengemerkt

Acta Consistorij Zeerijpensis den 5 Juniij
1663
Fusis ad Deum precibus is relaes vant gepasseerde in visitatione
geschiett en daer nae heft hom verthoont om belidenisse
te doen de E.
1. Jan Thomas uit de Dijckster clufft welke ook nae gedaene
is aengenhomen ook sint verscheenen met goede attestatie van
Gronningen de E.
2. Jacob Pieters en de doegts:
3. Grietie Siwerts niew aenkomende Baeker hier in Zeerijp
en sindt alle gerustelik tot de taefel des Heeren getreeden

Acta eiusdem den 4 september 1663.
Nae dat dese vergaederinge door den gebeede tot Godt den Heere
waere aengevangen soe heft de E:
1. Frerick Thomas uit de Dickster cluft en schipper bij Wijnie
til belijdenisse gedaen en is ook tot de gemeenschap aen
genhomen en is door Goodes seegen nu geene andere
swarigheit voergevallen.

Acta Consistorij eclae Zeerijpensis den
21 december 1663
1. is nae gedaene aenroepinge van Goodes nhaeme rapportt
gedaen vant gepassierde in de visitatie der gemeinte en alles
door godts genaede door de visitatoren in ruste gebracht alleen
dat de swaerigheit met mester Hindrick Hindriks wever alhier
aengaende sine en siner dienstmaegt handelinge niet heeft
koenen affgedaen worden, wegens sware faster[?] darinne sij hun ... ...,
daerover hij van den kerkenraedt tot
ditmael gesuspendeertt is, en hem vant H: avontmael te onthouden
aengesegt tot naeder bevindinge
2. sint ook van de visiteerende ingelangt goede getuigenissen
 1. van den Erb: Jan Evertts mulder alhier komende met
     goede attestatie van Loszdorp
 2. de doegtsaeme Renske Berents wonende met Jacob
Hindrix
gorttemaeker voer dienstmaegt komt met goede
attestatie vant tSant
3. En sin geleesen en goet gekeurt ock de personen tot onsere
gemeenschap aengenhomen.

Acta Consistorij eclae Zeerijpensis den
13 meertt 1664
Nae aenroepinge van Goodes nhaeme is de saeke van mester Hindrick
Hindricks
noch in staet gebleeven alleen dat de doegtsaeme
1. Tijalle Arents kockmeidt van mijn Heer Ripperda van
Gronninge met goede attestatie tot onsere gemeinte is
aengenhomen en anders niet schrijfwaerdigs
passiertt

Acta Consistorij eiusdem eclae den 3 Junij
1664
Goodes heilige nhaeme bevorders aen gebeeden sinde mester Hindrick
Hindricks nu getonet sinde heeft hem solven beprovende
onbequaem gevonden en geabsenteertt doch sint met attestatien van
Loppersum tot ons gekomen en aengenhomen.
1. Jan van Hijcken moltemaeker en harbargier
2. Hilligien Roeleffs desselven huissvrouwe

Acta Consistorij eclae Zeerijpensis
den 2 september 1664
Alsoo Goodes nhaeme waere aengeroepen is verhaelt dat mester
Hindrick den oneenigheit met sine eigene huissvrow de niet konde
affgedaen weerden hem wilde onthouden. Ook is in de vergaederinge
verscheenen
1. Annigien Iansen van Oldehuisz tot Wittewierum
dienende bij mijn Heer Ripperda en belijdenisse haeres
gelooffs gedaen hebbende tot het H. avontmael toege
laeten alsmede de Erb.
2. Cornellis Albertts komende met goede attestatie van
Winsum getroutt sinde in de Groe aen de doegts: Liessbet
Onnes

Acta eiusdem den 2 december 1664
Dese volgende persoonen hebben haere getuigenissse aen Pastoer
gepresenteertt en sindt accepteertt als
1. Annigien Eltiens woonende bij mijn Heer Ripperda in plaetse
van Annigien Jansen welke vertrocken en haer attestatie verkregen
komende dese Annigien Eltiens met attestatie van Thesinge
2. Geerske/Goerske/Gaerske Peters huissvrow van Jacob Hindrix gorttemaker
3. Grietie Berents dochter van Berent Hindrix hier in Zeerijp
komende beide met attestatien van tSandt
Mester Hindrick blift gesuspendeertt wegens sine onbetaemelike
huisshoudinge met sine nu getroude vrow.

Acta eiusdem den 17 mertt 1665
Godes nhaeme aengeroepen sinde is rapportt gedaen dat mester Hindrick
wever noch geen beterschap en toonde en is alsoo bij het vorgaende verbleven.
Ende is tot onsere gemeinte meede gekomen de doegts:
1. Elisabeht Graetema woonende bij mijn Heer Clant
op Eukema Mijn Heer Maurits Ripperda zal: stinz
Hier naest heeft mester Hindrick wever sijn vuil en fauten op
mester Claes Ioannis onseren schoolmester soeken te draaiien
seggende hij [= Hindrick] en sijn vrow
Grete Reints [in de kantlijn] waeren de geene de sulke
swaere saeken van hem mit gegeven hadden waer
op pastor en olderlink seiden dat sijn vrow in pastors hae.(?)
an wevers tegenwarp alle de vuiligheden in presentie van E. mannen waren

Acta Consistorij eclae in Zeerijp den 31 meij 1665
Alsoo de bijstandt des H. Geestes begeeret, sindt in dese
vergaederinge verscheenen om belijdenisse haeres gelooves te doen
dese volgende persoonen als
1. mester Jacob Jacobsen organist hier in Zeerijp
2. de E. Geertt Gerrijts schipper in de Groeve
3. de E. Meerten Jansen soone van zal. Jan Meertens en Lijsbet Onnes [er staat nog iets onleesbaars boven]
4. de doegtsaeme Stijntien Tonnis huissvrow van onseren organist Jacob Jacobs
5. Dewerre Peters huisvrow van Aijlt Edses
6. Martien Jansen huissvrow van schipper Geert Gerrijts
Dese belidenisse, in belofte van christelijke standtvastigheid
gedaen hebbende sind toesaemen geadmiteertt tot den taefel
en gemeinschap onseres saligmakers Jesu christi.
Daerentegen blift Hindrick Hindrix opiniaterede in siner
voeringenomenheit tegens mester Claes Johannis daer mester
Claes hem soedaene attestatie? [=verklaring in dit verband] gegeven de welke de ge
meente genoegh gekent, waertegens de wever niet wilde versoenen
en wilde mester Claes blijvet sundt hebben dat hij niet als elkeen goet van hem
wiste.
[in de kantlijn staat nog iets totaal onleesbaars]

Acta eusdem den 1 september 1665
Dese vergaederinge met behoerliken ijver aengevangen is
relaes gedaen van gepasseerde in visitatione en doer Godes
genaede alles vereenigt uitbesondertt de geseide Hindrick
wever. En is ook in dese vergaederinge verscheenen
om haere belidenisse te doen de
1. doegtsaeme Anie Wierts huissfrow van den
Eb: Laurens Jansen onseren diacon
welke gedaen is deselve tot onsere gemeenschap met
blidtschap aengenhoomen

Acta eiusdem den 1 december 1665
Het gebett gedaen sijnde is gerelateertt dat de wever
als noch blift bij sijne onversoenlikheit met mester Claes en dessel
ven huisvrow. Sindt ook hier gecomparertt om belidenisse
haeres gelovens te doen
1. Toennis Peters ende
2. Jacob Egbertts snidergeselle woonen
de bij Martien Peters wed. van zal. Willem
Harmens
En nae belidenisse en belofte van standtvastigheit aange
nhomen.

Acta Consistorij eclae Zeerijpensis den 7 Meertt 1666

Fusis praecibus is relaesz gedaen vant gepasseerde in visitatione en
alles (uitgenhomen Hindrick wever) in ruste gelaeten. Sindt ook verscheenen
om nae gedaene belijdenisse aengenhomen te worden tot leedemaeten deser
gemeinte.
1. de Erb: Jan Claesen
2. de doegtsaeme Lijsske Eisses huissvrow van de E. Jan Claesen
3. Sapke Daetema huissvrow van de E. Atte Remkes schoemaecker
met attestatie sint gekomen.
4. de E.E. heer Derk Clant nu nae dat hem Eukema, in de deelinge van
mijn Heer Ripperda goederen ten deele gevallen waere als ordinaris leede
maet dese gemeinte aengenhomen
5. Jacob Hillebrants van Eesinge woonende bij mijn Heer Clant op Eukema
met attest:[atie] van Groninge
6. Martien Frericks dienende bij den E. Jan Immes met attestatie van
Garrelsweer en sindt tesaemen in goede ruste met malkanderen ver
gaedert ten avontmael getreeden.

Acta eiusdem den 1. Junii 1666
Alsoo in visitatione niet niews voergevallen heeft de E.
1. Ocke Steffens in de Groe sine belijdenisse gedaen. Oock met attes[tatie]
2. Onne Jelis sch[i]pper op Steenwijck in de Dickster cluft
3. Willemtien desselven huissvrow komende beide met attestatie
van Tijnellinge
4. de doegt. Mechtel Matthij
5. de doegt. Hindrickien de Graeve wonende beide bij vrow
Clants
op Eukema met attestatie van Groningen

Acta den 30 augusti 1666
Fusis praecibus is relaes gedaen dat mester Hindrick wever als
noch onversoenlik blift, en sindt verscheenen om belidenisse te
doen
1. de Eppe Obels in de Groe
2. de doegtsame Derkien Toennis desselven huissvrow
en ook aengenhomen.

Acta den 23 November 1666
Op dese tijdt is niet sondherlins aen te merken als dat mester
Hindrick wever verleeden beededagh in tegenwordigheit van
de gantse gemeinte, door Mijn Heer Clant Pastoer en ouderlingen
tot versoeninge met de schoolmester vermaent waer toe de
schoolmester hem willich betoonde maer de wever opiniaterende

Acta Consistorij ecclae Zeerijpensis,
den 22 meertt 1667
Naedemael de vrost en ijs verhindertt hadde het H: avontmael
vroeger te houden, is nu versheenen in dese vergaederinge om
belijdenisse haeres geloves te doen
1. de doegtsaeme jonge dochter Froutien Sickes
en is nae gedaene gode belidenisse tot de gemeinte op en
aengenhomen. Hindrick wever is deselve voerwerpende
hij hadde mijn Heer Clant nu anders onderricht waerover Mijn Heer
nae gedaene proeffpredicatie in teegenwordigheit der gemeinte den wever weder
tot versoeninge vermaende, en aenmerkende mester Claes bereidtwillig
heit hem wever de handt biedende en de wever gants geen
versoeninge begeerende of mester Claes solde eerst een acte
passeeren en sijne handt schriftelik aen den wever geven
en hem egenlik en vrow verclaerent, is bij Mijn
Heer Clant
Pastoor olderlingen en gantse gemeinte ver
staen, dat mester Claes daer toe niet van de gemeinte geholden
konde worden, maer dat hi met aenbiedinge van versoeninge
in tegenwoerdigheit deser gemente konde volstaen, ende
de wever daer meede noch niet tevreden sinde hadde?
hem als noch geabsenteertt.

Acta eiusdem den 7 Junij 1667
Nae aenroepinge van Godes H: nhaeme is relaesz gedaen
van de visitatie en hebben haere testemonia om hier meede
tot de taefel des Heeren te gaen in gelangt
1. de doegtsaeme Vr Eeckholdts woonende bij de Heer
amptman van Borck
2. de doegtsaeme Geertruid Andries woonende
bij Mijn Heer Clandt.
Aengaende de saeke van mester Hindrick Hindricks wever
alhier, gaet deselve eeven den ouden ganck. Pastoer en
ouderlinck ook in de visitatie vijlein genoegh beiege
nende pontuit? pentuit? eischende een acte van mester Claes Iohanni[s]
als vorent is raedtsaem gevonden dat de E. Pastoer
op naeste classierte [=classis] vergaderinge die sal bekent maecken
end twee naebuer predicanten versoeken mett ons desen
kerkenraedt daer in te delibreren, om alles ordenteliken(?)
te onder.....

Acta Consistorii ecclae Zeerijpensis den 30
augusti 1667
Doer mijne swackheit hebben de waerde Broederen
olderlingen deser gemeinte de visitatie onder hen
verdeelt. Hebben ook gerefereert dat se mester Hindri[ck]
niet hadden besocht om redenen, hebben hen ook in dese ver
gaederinge verthoent om bekentenisse van haer gelove
te doen de
Erb: Herman Jans in de Dijckster cluft
Eb: Menne Arents en de
doegts. Grietien Harkes huissvrow van Menne Are[nts]
voernoempt
en sindt nae gedaene belidenisse meede tot de gemente
aengenhomen.

Acta eiusdem den 27 november 1667
Nae voorgaende gebet is gerelateertt dat Lammertt
1. en Roeleff Jansen gebroederen watt verstreek met
malkanderen hadde, en niet bij malkanderen konden
gebracht worden dor absentie des eenen.
2. Oeck dat Onne Jelis ende Jan Thomas wo[o]rden met
malkander gehadt. En Jan Thomass vermaent Onne
aen te spreken en met hem te versoenen
3. Sindt ook verscheenen om meede tot het H: Avont
mael toegelaeten te worden de doegtsaeme
1. Anne Remkens wed. van wijlen Cornellis Abels
2. Jantien Thomas wed: van wijlen Jan Claesse[n]
in sijn leven voerman tot Loppersum
en is Anne nae gedaene bekentenis en Jantien
op goede attestatie van Loppersum beide aengenhomen.
Aengaende Hindrick wever heeft pastoer ingelanght
een acte van het Eerw. classis van Loppersum waer
meede (op versoek deses kerkenraets van den 7
Junii laetstleeden) de Erw. en gotsale Heeren
predicanten Johannes Bras en Nicolaes Schenckius waeren
gecannutteertt luidende als volgt

Copia Articuli 9 ex actis classis
Loppersumanae den 31 Julij 1667
Art. 9 Heeft D. frater Jacobus Schuirman voor gestelt die
contentie soo als mester Hindrick wever in de gemei[nte]
van Zeerijp gecauseertt hebbende, weeke ende maende
continueerde, met versoeck aen de E. classis, dat twee uit
het midden van haer, moesten gecommitteertt worden om
indien mogelick, neffens den E. Pastor en ouderling[en]
dese persoon tot reden te brengen, en afstand van
sijne opiniatreringen, heeft daertoe de Erw. classis
versocht ende gecommitteertt D: Joh. Brass en D: Nic[olaes]
Schenckium respective predicanten van Loppersum
en Leermens etc
onder stondt collatie accordet
Egbertus Hoppenbrewer pastor
Woltersum p t classis praeses
Hermannus Vierri? pastor tot
Eenum p. t. classis scriba
Hierop heeft Pastoor verhaelt dat voornoemde heeren
gecommitteerden des Erw. classis aenstande vriedag
nae gehoudene proeffpredicatie haere commessie van
meininge waeren te exerceren begerende dat
de leeden des Erw. kerkenraedts als dan haer h...
tegenwordigh moesten laeten vinden.

Acta Consistorii Zeerijpensis
ten overstaen der Eerw. gecomit
teerden gehouden den 9e novemb[er]
1667.
Dese vergaederinge met aenroepinge van Goodes nh[aeme]
nu aengevangen sinde, bent de Erw. Dns Jo[hannes]
Brass
en Dns Nicolaus Schenckius respective pred[ican]
ten tot Loppersum ende Leermens in dese vergaed[erin]
ge verscheenen en nae vrindelik onthael en begeerte
behoerlike sessie genhomen. En openinge van haere
verschininge in dese vergaderinge gedaen sind
voertts Hindrick Hindricks wever doer den organist
(de hem al te voeren geciteertt) ontbooden, maer de
selve weigerde te komen laetende mondelik en
schriftlik begeren dat de erw gecommitteerden
bij hem in sijn huiss wolden komen

waerop de derde reise de organist gesondten ende de
E. Abel Hindricks als boeckholdende Diacon nae hem
toe gegaen, en is alsoo eindelik in dese vergaede[ringe]
verscheenen, en nae dat hi met kleine eerligheit sommig[e]
dingen ontkende sommige bekende heeft evenwel na
consistoriael prothocol van onwarheeden geinsindet?
en de getuigende hem tot minste tegenspraeke[n]
voer valsche getuigen geholden summa ten eenen
mael hem als noch onversoenlik bethonende, volg[ens]
het relaesz der Erw: heeren gecomittierden classis
in classe den 10 december daervan gedaen
luidende van woordt tot worde als volgt
Copia copie
Copia ex actis classis Loppersumanae in dato den
10 december 1667
Zijn wel die voorgaende acten de dato den 23 septe[mber]
en oock acta deputatorum als ook de acta van den 27
october van wegen kortheit des tijdts niet gelees[en]
evenwel is naegesien sekere acte de dato den 31
julij 1667 zijnde art:[ikel] 9 dat Dns Jacobus Schuirman
Pastor in de Zeerijp hadde voorgestelt, de contentie,
als mester Hindrick Hindricks wever in de gemeinte v[an] [stuk weg]
de Zeerijp gecauseertt, meer ende meer continue[rende]
om dese moeite wegh te nheemen, sind daertoe
comttieret Dns Johanes Brass en Dns Nicolaus Sche[nckius]
voort dat de gecommitteerde sich nae voorgaend-
delike verwittinge derwaertts op den 30 nove[mber]
huius Anni hebben vervoegt ende haere beiegening
wedervaeren in classe verhaelt en tvaeren [= ervaren?] hoe
sij met droeftheit, hadden van desen Hindrick Hindr[ikx]
verstaen, dat hi evenswel onversoenlik bleeft, wat...
dat ook de gecommiteerden gebruickten, iae s[o]
dat andere daer bij zijnde, tot traenen te laeten
wierden bewoogen, soo dat het al te verge[efs]
waer, en noch door de gecommitteerde, noch d[oor]
de ouderlingen, diaconen, ofte eene van de g[emeinte]
koste tot versoenlikheit gebragt worden

en opentlicke segte dat hij de oogen in het hoo[ft]
niet en hadde om mester Claes Joannis te sien [en]
is daerop uith het consistorium in de kerke, als
sich quaedt en boosz toonende gegaen, waerop de
gecommitteerde neffens het consistorium in die
Zeerijpe hebben geoordeelt, dat hij mester Hindrick
sich voor die tijdt (: tot een straffe ) soude onthouden
van die taefel des heeren.
Soo ist dat t classis Loppersumanae dit relaesz
van hunne gecommitteerde met wijderen verstaende
haer Eerw. voor haeren ijver, vlijtt en neerstigheit hebben
bedanckt, en geoordeelt dat alles wel van haere
Eerw: waere gedaen, ende daerop geresolveertt
dat hij Hindrick Hindricks, de gemeinte in de Zeerijp
in praesentie van de gecommitteerde classis sal
depreceren, en met behoorlike eerbiedigheit en
schultbekenninge affbidden ende als dan wederomme
tot de Heilige Communie toegelaeten worden
ende hij sulx (: buiten vermoeden weigerende)
sal met hem kerklijck voortaen (: gelijck begonnen
is) geprocedeertt worden.
ondestondt collatus
accordat
Egbertus Hoppenbrewer Pastor Wolter
sum p t. classis praeses
Arnoldus Waerendorp p t classis offe....?
loco et nomine scriba
En nae dat het slott van desen mester Hindrick in
classe waere voorgeleesen is hij daer uit gescheiden

Dit oordeel eenes Eerw. classis gecopieertt sinde, schriftelik aen
Hindrick Hindrix door Jacob Jacobs onseren organist behandigt
heeft hij als noch een tijdtlank hem vant gehoor en gotsdienst
geabsenteertt maer naederhant hem tot het gehoor weder beginnen tidts
licks te begeven

Acta Consistorij eccla Zeerijpensis 1668 den 20 meertt
Dese vergaederinge met het gebet aengevangen sinde alsoo geen nieuwe
leedemaeten waeren aen te nhemen en alles door pastoor en olderlinck also
gevisiteertt in ruste gebracht alleen mester Hindrick noch niet versochte
weder toegelaeten te worden.

Acta eiusdem den 5 junij 1668
Fusis precibus is in dese vergaederinge verscheenen de E.
1. Hidde Luirts om bekentenisse sijnes geloves te doen
En is ock daerop aengenhomen
aengaende Hindrick wever verhoopt men dat nu beter voortaen hem sal
soude in te stellen

Acta den 4 september 1668
Rapportt gedaen sinde van gepassierde in visitatione der gemeinte, is verstaen
dat alles tusschen de ledemaeten wel in vrede wass affgedaen alleen de wever
Hindrick Hindrix song sijn oude deuntien, en sindt met goede attestatien tot ons
gekomen de E.
1. Peter Sijabbes in die Groe met attestatie van Loppersum
2. de doegts: Hantien Aederichs onseren schoolmesters vrouwe
suster komende met attestatie van Noorttbroek

Acta Consistorij van Zeerijp den 3 december 1668
Nae aenroepinge van Godes heilige nhaeme is van Pastoer en ouderlingh dese visitatie
gedaen verhaelt datse mester Hindrick wever aengesproken seer vilein van hem
waeren beiegent met toesegginge sij en behoefden sijn huisz niet te betreden of hem
aen te spreken waerop goet gevonden dat hij int toekomende een mael twe a drie
sal verbijgegaen worden verwachtende oft hem God de heer een beter sin weder
verleende. En sindt daerop in dese vergaederinge gecompareertt om belide
nisse haeres geloves te doen de
1. Jan Eppes bij Kleilaenstertil en de doegts:
2. Grietien Egbarts wonende bij Mijn Heer Clant
En met attestatie van andere plaetsen sindt tot ons gekomen
3. Jan Cornellis timmerman          ) van Leermens
4. Grietien Peters sijne huissvrow )
dese sijn met eenparige stemmen toegelaeten

Acta Consistorij Zeerijpensis 1669 den 16 meertt
Den H. nhaeme des heeren onses Godes is aengeroepen en bekent gemaekt
tgene in visitatione ware voorgevallen het welke alles in der liefde afgeda[en]
hier niet van noden wordt gants te repeteren alleen Hindrick wever is
verbij gegaen sindt ook alhier verscheenen om belijdenisse haeres geloves te doen
de E.
1. Jurien Peters
2. Anne Hindricks sine huissvrow
3. Toennissien Ians van de Meeden woonende bij Mijn Heer Clant
en sindt alle drie aengenhomen.

Acta den 21 meij 1669
Op dese mael sint wel geene nieuwe leedematen aengenhomen alleen
wel verhaelt dat de wever noch waere voerbijgegaen en dat het H.
Avontmael des heeren nu 14 daegen vroeger wierde gehouden om dat
de E.E. heer Clant met sijne familiae een reise nae Forschodt? hadde
te doen om een kint dat wat gebrek hadde aldaer te laeten cureren

Acta Consistorij ecltae Zeerijpensis den 2 september
1669
Fusis ad deum praecibus is gerapporteertt dat verscheidene quaestien en
oneenigheeden waeren afgemaekt, dat ook Hindrik Hindricks als noch niet wede[r]
aengesproken, sint ook verscheenen om haeres geloovens belidenisse te doen
de E.
1. Jacob Willems Lommertt en de doegts:
2. Fenie Ians, sine huissvrouwe
en sindt meede tot dit h: avontmael toegelaeten

Acta Consistorij Zeerijpensis eclae den
18 november 1669
Nae gedaene gebet is verhaelt dat alle swaerigheeden uitgenhomen
de wever affgedaen en dese volgende op het niew tot het H avont
mael des heeren begeerden toegelaeten te worden waerom si ook verschenen
om belidenisse haeres geloves te doen als de E.
1. Jacob Jansen wonende op de overvaart bij Klaijlaen
2. Aechte Peters sijne huissvrow
En met attestatien sint tot ons gekomen
3. Anna Cornellis wed. van wilen
Peters Valcks met attestatie van Cantens
4. Aeltien Berents wonende bij de E.E. heer Clant
met attestatie van Groningen
en sint nae gedaene belidenisse toegelaeten.

Acta Consistorii eclae Zeerijpensis den 17 meertt
1670
Nae uitge...de gebet is tot dese vergaederinge verscheenen om belide
nisse haeres gelovens te doen en alsoo tot het H. avontmael des heeren
toegelaeten te worden mine eigene dochter
1. Trintien Schuirmans
En is nae gedaene bekentenisse tot de taefel des heeren geadmitteertt.

Acta eiusdem den 2 junij 1670
Als de nhaeme des heeren aengeroepen waere hebben pastoor met de ouder
linck soo met hem gevistiertt verhaelt het geene in visitatione voergevallen daer
sij als noch mester Hindrick Hindrix verbij gegaen, begeerende wat int toekomende
de kerkeraed oordellt gedaen worden sal, is daer op verstaen dat hij weder
een mael sal besocht worden, oft god de heer hem eenmael erkentenisse verleende,
En sint voorts in dese vergaederinge verscheenen om belijdenisse van haer ge
loove te doen de E.
1. Reender Abels gorttemaeker in de wester cluft
2. Thomas Sickes en de doegts:
3. Anne Eppes dochter van Eppe Abels in die Groe
Met attestatien sindt tot ons gekoomen de E.
4. Hans Claesen
5. Jan Hansen sijn soon schoolmester alhier beroepen als ook de doegts.
6. Lissbeth Jans des schoolmesters huissvrouwe tsaemen van Groningen
7. Geessien Eilertts mester Hindrick Egberts snider alhier huissvrow vant tSand
8. Swaenie Ianss bij de E.E. heer Clant waerde van G[roningen]
En sindt te saemen aen de taefel des heeren verscheenen

Acta den 2 september 1670
Nae gedaene gebet, en rapportt, is ditmael niet passiertt als
dat dat mester Hindrick aengesproken en gevraegt off hij hem noch niet
naeder bedacht hadde en van meininge waer des Erw. classis sentie te voltrekken
geheel verbolgen pastoer en olderlinck waeren beiegent, vraegende hoe wij
ons bedacht hadden want hij en hadde geen schult, en des classis schrifft oft
dat een sentie waere dat achtede hi geheel niet welkers met leetwesen
van de kerkeraed verstaen sinde heeft geordeelt dat als noch hem om sijne
malligheit wat te gemoet te komen een tijdtlank wever sal laeten on-
besocht, heft ook een attestatie van Uthusen alhier gebragt de doegtsaeme
1. Bettie Attes wed: van zal: Renke Huissman gewesen
glaesemaeker tot Uithusen
En is daerop mede aengenhomen.

Acta Consistorij Zeerijpensis ecclae den 30 november 1670
Nae gedaene gebed tot god, is gerapporteertt dat nae verscheidene
aengewende de boeren(?) de gemoeden der gemeinte gerust gestelt, sind gewest(?) de
ontroertt waeren over het traineren, met de betaelinge der onvangaal? verpondinge
door mester Jacob Jacobs organist alsoo Mijn Heer Clant daer van borge was.
Mester Hindrick is verbij gegaen, en volgende persoonen hebben haer gepresenteertt om
belijdenisse van haer gelove te doen als de E.
1. Hindrick Egberts snider alhier en die doegts
2. Geessien Duiffs van Groningen dienende voer kamermeidt bij den [heer Clant]
3. Saara Heinens huissvrow van den E. Jacobs Jans bij
Kleilaen is komen met attestatie van Steedum
Dese sint in goede ruste tot de tafel des heere Jesu Christi toegelaeten.

Acta den 22 meertt 1671
Fusis pr:[aecibus] is goet gekeut het uitstellen van het h: avontmael tot dato alsoe
de Ed. Erw: heer Clant met sijne familie niet eer te lande konde komen.
En is gerapporteertt dat in visitatione alles ware affgemaekt alleen
dat Roeleff Jansen klaegde over eenigh ongelik hem doer mester Jacob Jacob[s]
gedaen int onttrecken van sijn loon dat hem waere belooft na het l[u]iden
voor mester Jacob, de welke swarigheit niet uit de wage genomen konde
worden, als mede de klachte van mester Jacob en sijne huissvrow over Fockie
Nanco Jansz wed: aengaende eenige ontrouwigheit gepleegt van haer dochter
waer over dat de questieuse personen haer selven ook hebben onthouden
vant gebruick des H. avontmaels voor dese tijdt maer mester Jacob is
evenwel gecompareertt.
Sindt ook alhier verscheenen om belijdenisse haeres gelovens te doen de doegts.
1. Frouke Ians dochter van mester Jan Cornellis timmerman tot
Goddelinse woonende bij den hoogh Ed: Heer Clant
2. Eenie Nannes dochter van wijlen Nanco Jans gewesene
klockeluider hier in Zeerijp.
En is de vergaederinge met dancksegginge tot Godt beslooten.

Acta eiusdem Consistorii den 1 en 2 Junij 1671
Nae gedaene gebet is den 2 iunij van pastoor bekent gemaekt dat hi
gesteren op hemelvaerttsdagh met onse kennisse tweemael gepredigt hadde?
de en alsoo de proeffpredige meede gedaen. Hebben oock geen niuwe leede
maeten aengenhomen maer verhaelt dat in visitatione den mester Hindrick
verbij gegaen, maer als noch de questie tusschen Roeleff Jans en sijn vrow
met mester Jacob organist en sijne huissvrow even groot bevonden, ook
mede dat verschidene leedemaeten sick deden ergeren aen mester Jacobs
en sijner vrouwen ijverlooszheit int gehoor van Goodes woord, is
raedsaem geachtet dese saeke mester Jacob en sijne huissvrow voer te
stellen om haer selven dierwegen te beproeven, hopende dat haer
verschil aengaende dat gelt van de E.E. Heren curatoren
Borck en Clant kortelis affgemaekt sal worden, aengaende
Fockie klacht mester Jacob ook noch over dat haer bekent gemaekt sal worden.

Acta van den 1 september 1671
Rapportt gedaen vant tgene in visitatione voergevallen is de
quastie tusschen mester Jacob organist en Roeleff Jans ten overstaen
end int bijweesen van Mijn Heer Clant ondersocht. En bevonden dat
dat Roeleff en sijne huissvrow eenen groten missverstand en abuiss hadden
eischende een jaer tractament voer het luiden dat noch eerst aengevangen
en niet verdient waere daerommme hem mester Jacob ook niet meende
als sess gulden 12 st[uiver] schuldig bevonden, welke ook met beider believe
aen mester Jan Jansen kremer over gescheertt? en alsoo alles voldaen is
Wijders is Hindrick Hindrix deselve.
Nieuwe leedemaeten aen te nheemen heeft hem vertoont de E.
1. Meerten Eedes van Groningen en Hovenier van Mijn Heer Clant
om belidenisse sijnes geloves te doen en is daer op oock aengenhomen.
En is dese vergaederinge met dancksegginge aen God gescheiden.

Acta eiusdem den 22 november 1671
Alsoo hem een periculoese wolke liete sien, tusschen den E. Cornellis Albartts
en Lissbet Onnes ter ander en de E. Jan Jansen schatboerder hier in Zeerijp, is
goetgevonden den hooghed[elen] den Heer Derck Clant te versoeken om den
kerkenraedt hier inne te assisteeren. En hebben de beide persoonen haere
swaerigheit in dese vergaederinge bijgeleit en malkanderen uit lieffde
ten goede geholden, Jan Jansen hem voor dese reise van het H. Avontmael
onthoudende, de wever en mester Jacob haer als nog absenteerde sint geene
nieuwe leedemaeten aengenhomen: etc:

Acta eiusdem den 20 meertt 1672
Den 20 meertt 1672 het H. avontmael des heeren gehouden en soo veel laeter als
behoefte om dat Mijn Heer Clant niet vroeger uit de stadt ware gekomen geene
swaerigheit in visitatione bevonden alleen Hindrick wever bliift opiniatriende
ook geen nieuwe leedemaeten aengenhomen.

Acta eiusdem den 1 Junij 1672
Den 1 junij op saterdagh de proeffpredicatie gedaen, en niet sonderlings gepasseertt
alse alleen dat de doegtsaeme
1, Aeltien Wijckes dienende voor kockmeit bij Mijn Heer
Clant
met goede attestatie van Oldehove tot ons is gekomen

1672
Acta Consistoriij Zeerijpensis
den 4 september 1672 nae gedaene gebett is rapportt gedaen
vant gepasseerde in visitatione en de wever verbij gegaen, en sint
desen ongest. [ondergeschreven?] gecompareertt om belijdenisse haeres gelovens te doen als
1. Jelte Cornellis ) echte luiden komende van Uithuister Meeden
2. Frouke Ians     ) en hebben Claes Willem in die Groe affgekoft
en sindt aengenhomen om aenstaende sondagh ter taefel des heeren met
ons te komen.

Acta eiusdem den 21 november 1672
Fusis orationilus is rapportt gedaen dat verscheiden oneenigheeden haer vertoonden
tusschen de huissvrouwen van Ian Alberts snider en Jurien Peters de gedaegten
gecompareertt sinde, bent eindelik vereenigt malkander vergevende watse teg[en]
malkander hadden te claegen van dese reise sind geene nieuwe leedemaeten
aengekomen

Acta Consistorij Zeerijpensis eclae den 19 meertt
1673
Nae gedaene gewoonlike gebet is gerelateeertt dat in visitatione alles
in vrede bevonden alleen dat de wever als nog hartneckig is bleven en
tusschen Cornellis Albertts en muij Lissbet sine huissvrow eenigzins verstaat waere
waer over muij Lissbeth haer selffs absenteerde.

Acta den 6 junij 1673
Kerkeraedt gehouden en de proeffpredicatie gedaen en bekent gemaekt
dat met attestatien tot ons sind gekomen omme ten avontmael geadmi
tteertt te worden
1. de Edel: Erhentveste Joncker Ciertko Grevinge op Kromminga heert
van Groningen
2. de doegtsaeme Geessien Allerts van Groningen) wonende bij mijn Heer
3. de doegtsaeme Geessien Claesen van Leens     ) Clandt alle beide

Acta eiusdem den 5 september 1673
Nae gedaene aenroepinge van Goodes H: nhaeme is bekent gemaekt datter
ditmael geen nieuwe leedemaeten aen te nhemen En alleen Hindrick Hindrickx
heeft deselve vrou en hebben haer voorth ditmael gelikewel selfts te
rugge geknikt, Jacob Jacobs onseren organist met sijn huissvrow, Lammert
Geerts
hadten swartt, Roeleff Janssen, Willemtie wedewe van Onne Jelis op Steen
wijck denwelken in naeste visitatie reeken afgevraegt soelen worde

Anno 1673. den 14 november
Den 14 november 1673 met goetvinden van den kerkenraedt het H:
avontmael des Heeren veertien daegen vroeger gehouden als ordinaris
wegens het vertreck nae Groningen van Mijn Heer Clant met sijne familie
En hebben voornoemde persoonen welke voorleeden nachtmael haer geabsenteertt
soedaene reeden van haer te rugge bliven gegiven waer bij hen
excuserende datse bij de vergaederinge goetgekent en sindt voor dese tijt
geen nieuwe ledemaeten aengekoomen.

t Jaer 1674.
Den 20 meertt 1674 kerken raedt gehouden en den 22 het H: avont
mael eerst gehouden, om die swaere lanckduirige vorst en dick gevallene
snee geen visitatie koenen doen alleen is mijn soon
1. Gerhardus Schuirman S.S. ministerij candidatus met goede attestatie
van Groningen tot ons gekomen

Acta consistorij eclae Zeerijpensis den 5 Junij 1674
De gewoonlike aenroepinge van Goodes Heil: nhaeme gedaen sinde
is gerapporteertt dat in visitatione geen nieuwe leedemaeten sint aengekomen
alles alleen dat de doegtsaeme
1. Geesie Barents kaemenierse van Mijn Heer Clants kinderen
met goede attestatie van Groningen tot ons is gekoomen

Acta eiusdem den 4 september 1674.
Nae aenroepinge van Goodes H: nhaeme is gerapporteertt dat in visitatione
geen swaerigheden voorgevallen en Hindrick wever niet aengesprooken
alleen is tot ons gekoomen met attestatie van Mijn Heer Clant
1. de doegts. Catharina de la Cuertt? mademoiselle van Mijn
Clants jufferen
[in het kerspel Zuidhorn, waar de familie Clant later naar toe verhuist,
 wordt gerept over Catharina de la Cour]

Acta van den 20 november 1674
Goodes allerheiligste naeme aengeroepen sinde is gerapportiertt datter
geen swaerigheeden voorgevallen sind in visitatione alleen is
tot ons gekoomen
1. de doegtsaeme Anie Hindricks dienstmaegt bij Mijn Heer
Clant
met attestatie van de kerkenraedt uit den Dam

Acta Consistorij ecclae Zeerijpensis den 19 mertt 1675
Nae aenroepinge van Goodes allerheiligste nhaeme is bekent gema[ekt ]
datter geen swaerigheeden overgebleeven of sint in visitatione
affgedaen, en hebben haer aengegeven om mede tot des Heeren
Heilige avontmael toegelaeten te worden
1. de Erb: Wibbo Laurens in de wester cluft
2. de Erb: Lammertt Dercks Zijtsama schoolmester hier in Ze[erijp]
3. de doegt: IJde Dercks dienstmaegt van den Erb: Jan Claes
Welke nae gedane ondersoek en belijdenis op goede beloften tot des
Heeren H: avontmael aengenhomen sint

Acta Consistorij ecclae Zeerijpensis den 4 Juniij 1675
Godes H: naem aengeroepen sijnde is bekent gemaekt datter in visitatione
sonderlingh geen swarigheeden overgebleven alleen dat Lammertt Geerts
Marten Swartt en Roeleff Jans haer stoorende aen de oneenigheit ....ster?
vrouwens dan solfts wilden? absenteren? En sint voertts in dese
vergaederinge verscheenen om belijdeniss haeres gelovens te doen en tot
de gemeinschap aengenhomen te worden:
1. de E. Jan Sickes, soone van Jan Albertts snieder
2. de E. Jacob Claesen scharies bij Rijpster Meeden
3. de doegts: Aeffke Lamme[r]tts huissvrow van Jacob Claesen
4. de doegts: Martien Berents huissvrow van Jan Sickes
En sindt op goede belijdenisse en gedaene beloften tesamen aengenhomen

Acta Consistorij eclae Zeerijpensis den 9 september 1675
Is bekent gemaekt nae aenroepinge van Goodes H: nhaeme dat in visitatione
sonderlinge geene beletselen sint voorgevallen, en hebben meede versocht
tot onsere gemenschap toegelaeten te worden en sint hier ver
scheenen tot sulken einde de E.
1. Harmen Harmens ..eedes(?) wedman in Zeerijp
2. Martien Geerts desselven huissvrow
ende bent om gedaene belijdenisse en beloften meede aengenhomen

Acta eclae Zeerijpensis den 21 november 1675
Nae gedaene voormiddags predicatie de gemeinte tsaeme bij malkander
geholden, is voergestelt dat in visitatione verscheidene persoonen klaegden
over Jacob Jacobs onseren organist, dat hij sommige van onse carspellueden
bij de pachters soude hebben aengebracht ofte verklickt en daerom met
denselven tot het H: avontmael niet en konden koomen, het welke
alles bij mester Jacob op het alderhoogste met hem te vervloeken en te
versweeren(?) ontkent werde. Waerover Mijn Heer Clant pastoor en aenweesende
gemeinte goet gevonden hem voor dese tijt vant H: avontmael te suspenderen twelk
denselven mester Jacob Jacobsen door den erb: Jan Claesen als ouderlinck en
Jacob Willems Lommert als diacon aengesegt sal worden op dese maniere dat hij
Jacob organist voor sijn persoon vant H: avontmael des Heeren sal onthouden
ter tijtt toe dat hij sijne onschult hebbe doen blijcken, of schultbekenninge
gedaen met de gemeinte weder versoent sal zijn het welken ook so
aan dieselve bekent gemaekt is geworden den 24 deses.

Acta Consistorij eclae Zeerijpensis
den 24 november op woensdagh.
Nae gedaene gebett is gerapportteertt dat in verdere visitatie niet meer besonders
als mester Hindricks voortgaen in sijne oude pardon van quaet tot erger hem uit
streckte. Hebben ook dese persoonen haer vertoont om belijdenisse te doen en
tot onse gemeenschap aengenhomen te worden:
1. Jacob Hindricks soone van Hindrik Albarts
2. Anne Luddes sine huissvrow
3. Eevert Eebels huissvrow van Lammert Geerts
4. Doeke Thomas schoemaeker in mester Atte plaetse met goede attestatie
van Westerembden
Oock heeft sick op den 26 voor die proeffpredicatie vertoont
5. Hindrick Cornellis soone van wijlen Cornellis Cornellis en Wemeltien
Hendricks, om dat voorleeden woonsdagh dor quaet weder belet met die
andere persoonen sijne belijdenisse te doen nu tegenwoordigh voltrocken en
sint alsoo alle vieve tot die taefel des heeren toegelaeten en op
den 29(?) deses gehouden

Acta Consistorij eclae Zeerijpensis den 24 meertt
1676
Dese mael is gerapporteertt geene nieuwe leedemaeten haer aengegeven
te hebben mester Jacob en Hindrick wever bliven in de selve staet

Alsoo op den 21 november 1675 bij die gemente van
ZeeRijp Ick onderg[eschreven] vant H Avontmael des heeren
gesuspendeert ter tijdt ick mijne onschuldt hebbe doen
blijcken uit gene daer mede ick beschuldicht
wierde, offe schuldt bekenninge gedaen, met die
gemeijnte versoendt soude sijn soo is dat ick hijer
mede bekenne onvorsichtelijck in die saecken
met die pachters van somme luiden gedaen te
hebben, begerende te selve mij ten goede maeg [= mag]
worden gehoerd en sullende in toe coomende mij voor alle aer
gernisse hueden en wachten als een christen betaemt Actum
den 15 Marsij 1676 Jacob Jacobs
organist in Zeerijp

Den 30 april 1676 de hooghe Ed: Erentf[esten] Heeren Collatoren en geheele
gemeinte versocht om bij malkander te verbliven en als doen
dese bovengeschr. onseres organisten confessie en versoek voergeleesen
sinde en gevraegt of de Hoogh Eedel Heeren en vorts de gantse
gemeinte hier meede gerust gestelt en gecontentiertt waren. Heeft
Mijn Heer van Borck mester Jacob selffs gevraegt, off hij dit
al van herten alsoo meinde en versochte, heeft hij opentlick ge
antwortt van jae waerop Mijn Heer Clant hem vermaende
int toekomende vorsichtiger te sijn, hetwelke hij met hanttast[inge]
beloovet, is het hem voor dese tijd ten goede gehouden en ge
consenteertt op naeste nachtmael weder tot het H: avontmael te komen
actum als boven

Acta Consistorij eclae Zeerijpensis den 2 Junij 1676
Nae aenroepinge van den nhaeme des Heeren is relaes gedaen dat
alles in goede ruste waere gebracht ook Jacob Jacobsen onsen organist
weder aengenhomen alleen Hindrick wever verbeetertt hem niet. En sint
voorts alhier verscheenen om belijdenisse haeres geloves te doen de E.
1. de E. Allertt Thomas broeder van Doeco Thomas schoemaeker
alhier in Zeerijp
2. de doegtsaeme Grietien Egbertts huissvrow van Peter Jur[iens]
bij Eenumer laen
met attestatien sint tot ons gekomen
3. de E. Peter Jacobs steenmetselaer ) van Wirdum
4. dessels huissvrow Aeltien Siwerts)
5. Niesien Eises huissvrow van Doeko Thomas schoemaeker
En hebben tsamen den 4 junij 1676 het H: avontmael gehouden

t Jaer 1676
den 1 september.
Nae aenroepinge van Goodes H: nhame is rapportt gedaen vant
gepassierde in visitatione en verscheidene swaerigheeden in der minne
vereffent. En is gekomen om belijinge haeres gelovens te doen
1. die doegtsame Liisbeth Menckes wonende bij mijn soon Gerhardus Schuirman
meede dienaer hier in Zeerijp en is nae gedaene belijdenisse aengenhomen
2. is verklaert een attestatie van Amsterdam van Fennigien Everts wonende bij
Mijn heer van Borck

Acta consistorij ecclae Zeerijpensis den 30 november 1676.
Nae gedaene gebett, en rapportt vant gepassierde in die visitatie
is die
1. doegtsaeme Jantien Abelus van Wartum(?) dienstmaegt van den Erb:
Jan Claesen ouderlinck deser gemeinte, is verscheenen om belijinge
haeres geloves te doen en is daer op tot onse gemeinschap geadmitteertt
gelick ook ten
2. de doegtsame Lissbett Geertts woonende bij mijn soon met attestatie
vant tSandt tot ons is gekomen.

Acta Consistorij ecclae Zeerijpensis den 9 meertt 1677
Het gebett tot godt gedaen sinde is rapportt gedaen vant tgene
in die visitatie waere voergevallen en sint voorts gecomparertt om
belijinge haeres geloofs te doen de E.
1. Peter Juriens bij Eenumer laen aent pat woonende
2. Jan Willems soon van zal. mester Jan Jansen en Antie Jansen
en hebben beliinge gedaen als ook belooft xstelik (= christelijk) te wandelen en
sint alsoo aengenhomen.
3. met attestatie van Middelstum is tot ons gekomen die doegtsaeme
Aurelia Menden huissvrow van den Ew: Gerhardus Schuirman
mede prediger hier in Zeerijp

Acta Consistorij eeccl[esi]ae Zeerijpensis den 1 Junii 1677
Nae aenroepinge van den H: nhaeme Goodes, hebben pastoor, en olderlinck
gerapportteertt datse in visitatione den leedemaeten eenige moeilikheit
wel hadden vernhomen maer door goodes seegen gereconciliee[r]tt alleen
tusschen Sara Heines wed: van Jacob Jans en Jan Eppes met Wobbe Jans
sijne huissvrow waere eenigh misverstant datse soo daetelik niet hadde[n]
koonen bijleggen.
Nieuwe leedemaeten sint voor dese tijdt geene aen te nheemen alleen
is tot ons gekomen met goede attestatie van Haeren de doegtsaeme
Trintien van der Stappen huissvrow van den E. Peter Ja[ns]

Acta Consistorii den 30 Aug:
1677.
Nae aenroepinge van des H: naeme hebben pastoor en
olderling gerapporteert datter niets is voorgevallen
in visitatione alleene is tot een nieuw lidmaet der gemeinte
aengenomen
Simon Jans

Acta Consistorii den 14 decemb.
Kerckeraet gehouden en sommige onrust uijt de weg ge-
nomen en is tot ons met goede attestatie van Noordijck
gekomen
Lubbe Nannes dienstmaecht van Harrem Arents.

Acta Consistorii den 1 Martii 1678
Kerckenraet gehouden door Godts genade niet strafbaers
bevonden alleen eenige misverstanden die henen gelecht sijn
en sijn tot nieuwe ledematen aengenomen
d' E Mencko Clasen en sijn huisvrouw
Geertien Eppes
en met attestatie van Bedum
Jan Pieters snijder en sijn huisvrouw
Bouwe Simons

Acta Consistorii den 2 junii
1678.
Sijn vergadert geweest pastoor en ouderlingen en hebben
in visitatione niet onbehoorlijck bespeurt sijn tot ons gekomen
met attestatie van Groningen
D: Hillebrandus Simon en
van Loppersum
Grietie Bartels huisvrouw van Wessel Reemts

Acta Consistorii den 14 martij
1679
Nae aenroepinge van Godts naeme en kerckenraet gehoude[n]
hebben pastoor en ouderlinge gerapporteert datter geen
oneenicheit als tusschen d E: Ga Peter Garramts en Lammer[t]
Jans ontstaen is doch Lammert Jans schult hebbende en
onversoenlijck sijnde is van 't Avontm[ael] des H[eeren] afgebleve
en is met attestatie tot ons gekomen van Loppersum
d’ E: Remge Jacobs dienstknecht van Doeco Thomas

Acta Consistorii den 25 meij
1679
Nae aenroepinge van de H: naem vergadert om
kerckenraet te houden is niet bevonden als dat Lam
mert Jans
noch geen versoeninge wilde doen
met Pieter Garbrants [Garbrant en Garmt zijn 2 versies van de zelfde naam] en mester Hindrick wever
als noch bevonden nae iteratoe vermaningen volhar
dende in sijn opiniatrait en sijn met attestatie
tot ons gekomen van Bafloo
de deuchts. Itien Wiersema mijn waerde
huisvrouw en
d’ E: Peter Jacobs en Grietien Jans Eheluiden
woonende in de Groe

Acta Consistorii den 5 septemb 1679
Nae aenroepinge van des H: Heijlige naem:
vergadert om kerckenraet te houden is niet bevonden als
als dat Trijne Wolters de gemeinte eenige ergernisse
gegeven hebbende in het niet sitten op haere plaetse maer
op des pastoorschen plaetse, dat tot tweemalen toe wanneer
men ten tafel des H: soude gaen en op de proeffpredikatie voo[r ]
de derdemael daer beneven sommige lasterige woorden gesproken
hadde is geoordeelt om voor dese mael gesuspendeert te
worden en sijn tot nieuwe ledematen aengenomen
dese nae volgende persoonen
1. d’ E: E: Joncker Bartold van Borck
2. d’ E: Wessel Reemts
3. d' deuchts. Jantien Alberts
4. d' deuchts. Trijne Egberts huisvrouw van Roelef Jans
5. d' deuchts. Fijeke Frericks
6. d' deuchts. Geeske Geerts
en met attestatie van Westerwijtert
7. d' deuchts. Fije Reenders

Acta consistorii den 5 Decemb: 1679.
Fusis ad Deum precibus is kerckenraet gehouden
en bevonden dat eenige private quaestien sijn gevonden
doch inder minne nedergelecht alleene Trijne Wolters
bevonden bij haer voorige boosheit niet alleen in de voorige
poincten maer bevonden afgronten gedaen te hebben aen
des pastoors huisvrouw die uijt schobberende voor een jong
slardije en meer calomnieuse woorden haer gantschlijck
niets moveerende, maer een oudtman voorbijgaende seggende
goeden avont pastoorsche, sij om de hoek van pastoors huis
komende scubsannivit dicens ha soo een jong slardije pastoorsche
te hieten item uijtgeschrobt Jan Eppes met calomnieuse woorden
daerbij gevoecht in visitatione met d’ouderling Harmen Meertens
tot de grootste disrespect van haer zielsorgers hem de ende
wat beleefde taele oock gebruickt werde om haer tot versoeninge
met mij te brengen; haer verscheiden malen de handt praesenterende
tot versoeninge; sij eindelijck is uijtgevaeren de behoeffte
hier niet weder te komen over mijn deur of druppel:
En is tot een nieuw lidtmaet aengenomen
Griete Reints huisvrouw van mester Hindrick Hindricks
wever en
met attestatie van Wirdum
Trijnie Jans huisvrouw van d' Harmen Arents
Item is nae voorgaende schultbekenningen (door tusschen
spreken van d’ Eerw. Hr. Broederen Joh: Bras en
Nicolaus Schenckius resp: predigeren in Loppersum
en Leermens van 't classe gecommitteert) mester Hindrick
Hindricks
wever; dat hem laet waren alle sijne bekende
en onbekende sonden waermede hij de gemeinte of ander
geergert hadde, eijndtlijck wederom geadmitteert om
des H: H: Avontmael te celebreren.

Acta Consistorii den 5 martij 1680.
Nae gedaene visitatie kerckenraet gehouden
en gerelateert niet onbehoorlijcks gevonden en
sijn tot nieuwe ledematen aengenomen
d’ E. Jan Cornellis molenaer en
de deuchts: Renske Arents dienstmaecht van
de Heer Grevinck
en met attestatie van Stedum
de deuchts. Bouwke Bronts huisvrouw van Hindrick Corne[llis]

Acta consistorii den 28 meij 1680.
Fusis ad Deum precibus consistorium gehouden
en door des H: genade niet strafbaers bevonden
en tot nieuwe ledematen aengenomen
d‘ E. Jan Pieters soone van de E. Pietter Garbrants
en de deuchts: Ida Oldthoff: minne bij d’ H.
Tamminga.
met attestatie van Spijck.
de deuchts. Sijeke Wolters huisvrouw van d’ E Jan
Frericks
.

Acta consistorii den 10 septemb: 1680.
met attestatie tot ons gekomen van Embden
Maria Christiaens woonende bij d’ H: Raetsheer
van Borck.

Acta consistorii den 11 martij 1681.
Nae gedaene gebet relaes van de visitatie
gedaen en door des H: genade alles in goede
ordre bevonden en is tot een lidtmaet aenge
nomen Jantien Wabbes huisvrouw van Jacob Haijes
en met attestatie tot ons gekomen
Martien Gerrijts van Leermens woonende
met Hindrick Jans Boelema

Acta consistorii den 4 Junii 1681
Post fusas preces ad Deum tot nieuwe lede:
maten aengenomen
d’ E: Jan Frericks in de Groe en
sijn huisvrouw de deuchts. Sara Jansen
en d’ E: Harmen Takes smit met sijn huisvrouw
de deuchts Lijsebeth Pieters

Acta consistorii den 9 sept: 1681
Post fusas preces tot een nieuw lidtmaet
aengenomen
de deuchts. Geeske Hiddes dochter van d’ E Hidde
Luijrts

Acta consistorii ultimo dies Novemb:
1681.
Nae aenroepinge van des H: heijlige naem
sijn tot nieuwe ledematen aengenomen
d’ E: Peter Jacobs
en de deuchts. Anie Clasen huisvrouw van Jacob Clasen
chercher: en met attestatie van Zuidthorm
d’ E: Uupke Jeibs orgenist

Acta consistorii 1682 den 2 junii
Post fusas preces is tot een nieuw lidtmaedt
onser gemeinte aengenomen
Geeske Pieters dienstmaecht van Jan Eppes

Acta consistorii den 1 sept: 1682
Nae aenroepinge van des H. Heijlige naem tot
nieuwe ledematen aengenomen op voorgaende
belijdenisse
d' deuchts: Dieuwercke Eijses en
Wibge Harmens huisvrouw van d’ E Jan Tomas

Acta consistorii den 2 martij 1683.
Fusis ad Deum precibus sijn geen nieuwe ledematen
aengenomen

Acta consistorii den 6 septemb. 1683.
Fusis ad Deum precibus sijn
tot nieuwe ledematen aengenomen
1. d' Hooch Ed: juffer Regina Veronica Grevinck
2. d' Hooch Ed: geboorn juffer Willemina Anna Terese
Grevinck
3. Aeltien Harmens huisvrouw van Jan Eppes
4. Marchien Lammerts dochter van Lammert Geerts
met attestatie van Oosterwijtert
Hijcke Hindricks huisvrouw van d’ E Jan Thomas

Acta Consistorii
den 7 martij 1684.
Fusis ad Deum precibus
tot een nieuw lidtmaet aengenomen Geeske Jaco[bs]
en met attestatie van Enum
Marchien Rinjes

Acta van den 6 junii
nieuwe ledematen
Egbert Ennes Veltcamp
onsen organist
Jan Hindricks en Grietie
Jans
sijn huisvrouw
met attestatien
van Groningen
Cornelliske Schepels
van Godlinse
Anje Reinders en
Grietien Roelefs
van Sandeweer
Mencke Clasen en
Grietie Gerrits sijn hu[i]s
vrouw

Acta consistorii den 3 Augusti 1684
Met attestatie tot ons gekomen van
Loppersum Trijntie Rijpkes huisvrouw van
Eppe Sijrts

Acta consistorii den 5 Decemb 1684
Tot een nieuw lidtmaet aengenomen Eppe Sijrts.

Acta consistorii den 25 meij 1685.
Tot ons gekomen met attestatie van Uijtwijrda
Eltien Willems dienstmaecht van Jacob Willems
Item den 6 junii tot een nieuw lidtmaet angenomen
Engel Jacobs huisvrouw van Derck Jurriens

Acta consistorii den 10 septemb.
Nae vierige [= vurige] aenroepinge des H naem consistorium
gehouden en alles wel bevonden en is tot ons gekomen
met attestatie Geesien Willems huisvrouw van Claes
Lammerts

den 15 martij 1686.
Fusis ad Deum precibus
tot een nieuw lidtmaet aengenomen Remke Dercks
huisvrouw van Evert Renses

den 11 junii 1686
tot een nieuw lidtmaet aengenomen
Geert Fockes

den 10 septemb 1686.
tot een nieuw lidtmaet der gemeinte angenomen
Aibe Sibelts

den 12 Decemb 1686.
tot nieuwe ledematen angenomen
Eltien Simens huisvrouw van Eppe Sijrts
en Cornellis Peters met attestatie van Westerembden
Geertien Clasen

Acta consistorii
Den 24 Martij 1687
tot nieuwe ledematen aengenomen
Alje Fockes
Menne Willems

ende
Anje Harms mijn dienstmaecht.

[het jaartal van dit blad is onbekend. Het zou 1687 kunnen zijn]
Acta consistorii
den 3 junii
met attestatien tot ons gekomen
de welgeboren juffer Ausma van Groningen
Dewertie Jacobs van Middelstum


Handelingen van de Kerkenraad van Zeerijp van 1696 - 1758

[Pastor Johannes Leeuwen 1696 - 1713]

Anno 1696
den 6 April ben ik Johannes Leeuwen van Lage
de heerlijkheit an sijn H Welgeboorne den Heer J. Banner Heer
van en tot Wassenaar toekoemende, nae dat omtrent ses
jaren de Heilige bedieninge hadde waargenomen, met volle
toestemminge van de E E Heeren Collatores beroepen
tot praedikant inde Zeerijp en op sondagh nae Pinxteren
bevestight door de Eerwaarde broederen Schikhart, Master-
steek
en Ten Oever.

Hierop is tegens het H avontmaal eenige weken te voren gekondigt sijnde
de visitatie omtrent dese gemeinte door mij en den deugtsamen
Herman Arentsen ouderlingh waargenomen

Acta Consistorii den 25 Junii 1696. sijn wij onder
geteken [uitgeveegd] Pastor Leeuwen en 2 ouderlingen als Jacob
Willems en Herman Arents tsamen gekomen om naast anroepinge van Godts H naam rapport
te doen van tgene in de visitatie is voorgevallen, en hebben
bevonden dat (: uitgesondert eenige quastien tusschen sommige
ledematen van geen belangh, welk ten deele reets sijn bijgelegt,
en ten deele konnen worden :)alles in goede staet en ruste wat
angaet dese gemeinte bevonden sij
ook sijn tot de gemeinschap der kerke en het gebruik van
des Heeren avontmaal toegelaten
Jan Sickens en                       ) verschenen met attestatie
Grietjen sijn huisvrouwe      ) getekent door den Eerw Henricus
                                        Schaink Pastor in Medis [= Uithuizermeeden]
naast gedaane belijdenisse sijn angenomen
Eefke Lamberts huisvrouwe van Focke Tonnis van Auwerzijl
Grietje Hiddes nagelatene dogter van Hidde Luerts                                   )
Hille Harmens nagel dr [= nagelaten dogter] van Herman Hermans      )  uit de Zeerijp

Ao 1696 op donderdagh den 24 septembris sijn wij Pastor Leeuwen
nevens Jacob Willems, en in plaatse van Herman Arents (om re
denen absent) mr. Lambert Zietsema Organist en diacon verga
dert, om naast anroepinge van Godts H naam rapport te doen
over tgene in die visitatie is voorgevallen, en hebben bevonden, dat
benevens eenige geringe verschillen van weinigh belangh, de vrouw van
mr Peter de steenmetselaer een onbehoorlijke tale tegens haar Pastor en ouder
lingh gebruikt, waar over en dewijl hij selfs ook veeltijdts het selve agter
de hand pleegt, opentlijk veragtende sijn Pastor, en daarom selden willende komen
tot het gehoor des goddelijkes woorts alhier, de man tegens heden geciteert
is, om voor den kerkenraad sijn doen en laten te verantwoorden, of beterschap
te beloven, soo heeft hij an mr Lambert Zietsema voorgegeven niet te mogen
verschijnen, warom dese sake moet blijven opgeschort.
Tot het gebruik van het H Avontmaal is toegelaten Ebeltien
Peters de huisvrouwe van Menne Willems, te voren ledemaat der ge
meinte in Westerembden, onder getuignisse van Dominus Kettingius in dato
den 21 7bris 1696.

Ao 1696 den 11 decembris sijn wij Pastor Leeuwen en Jacob Willems
ouderlingh tsamengekomen, om van tgene in die visitatie door mij
en Herman Aaronts mede ouderlingh (nu niet praesent) is voorgevallen
kennisse te geven, en is bevonden, dat door Godts goetheit alles nogh
in goede staat en vrede was, ook heeft mr Pieter de steenmetselaar
voor hem en sijn vrouw versogt, wederom tot het H avontmaal toegelaten
te worden, twelk wij hem als ten vollen wederom versoent, onder belofte van
in het toekoemende niet soo dikwijls nae andere kerken te gaan, hebben toe
gestemt.

Ao 1697 den 11 martii sijn wij naast anroepinge v Godts naam Pastor Leeuwen nevens Jacob Willems
en Herman Aoronts ouderlingen tsamengekomen om wegens de gedaane visitatie
rapport te doen en hebben, Gode sij dank, alles nogh in een goede
staat en ruste bevonden, ook hebben wij tot een nieu ledemaat nae
gedaane belijdenisse angenomen
Heere Everts van Holwierda

1697 den 17 septembris sijn wij Pastor nevens de
de twee ouderlingen als Jacob Willems en Herman Aarents
tsamen gekomen, om met anroepinge van Godts H naam vant ge
over tgene in de voorgaande en dese visitatie is voorgevallen
rapport te doen, dit bevindende dat alles nogh in redelijke
staat van ruste bij de gemeinte sij gestelt, waarover wij ons schuldigh
bevinden des Heeren name met dankbaarheit te verheerlijken.
In de voorgaande visitatie niet anmerkenwaardigh voorgevallen

Ao 1698 den 17 martius sijn wij Pastor en Ouderlingen
met anroepinge van des Heeren naam vergadert, om van
tgene in de visitatie tegens h H avontmaal is voorgevallen
rapport te doen, bevindende dat niet sonderlijks is voorgevallen
onse deliberatie waardigh, als alleen dat eenige quastie was
geresen tusschen Tobias Takes en Grietje Jansen de huisvrouwe
van Jan Freriks in de Zeerijp over onvoorsigtige woorden welke
de laatste tegens de eerste sou hebben uitgesproken. Maar alsoo
Jan Grietjen betuigt daarover leetwesen te hebben, en niet anders
versoekt als in vrede met alle en bijsonderlijk met haar nabuiren
en broeders in Christo te leven, soo is sulks door onse tusschen-
spraak van Tobias Takes angenomen, onder wederzijdtse
belofte van dat alle voorgaande verschillen an d een en andere
kante gemoveert, noijt meer gedagt sullen worden, maar sij beide
van nu voortaan daar nae tragten en God om de bijstant van sijn
genade anroepen, dat diergelijks int toekoemende niet meer voorvalle,
maar sij als ledemaaten van deselve kerke in een broederlijke vrede
en toegenegentheit leven, de een des anderen voorspoet met raat
en daad soo verre mogelijk betragten sullen en mogen. Twelk bovenstaande
in ons bijwesen geschied en met hand en mond versegelt geworden is.
Tot nieuw ledematen angenomen nae gedaane belijdenisse
1. Geeske Cornelis jonge dogter van Farmsum
2. en Corneliske Jurjens jonge dogter van t Zandt

[Aangezien deze pastor voortdurend meldt dat alles in goede ruste in zijn gemeente is of er niets noemenswaadig geschied is, alleen de namen van de ledematen overgenomen. en alleen bij uitzonderingen wat genoteerd - RL]

1698 den 11 Junii
Met attestatie van Ds Solbach uit Groningen
Jan Voogt
Grietjen Jans
Geertruid Kuilmans
van Ds Kettingius Pr [Pastor] in Westerem[den]
Jan Peters gortemaaker
Reenje Jansen
van Ds Meetelercamp van t Zandt
Hubert Claassen
Albertjen Claasen
Belijdenisse gedaan dese naarvolgende
Jan Freriks anders Bolt
Jan Jacobs schipper
Geertge Derks s. huisvr.
Jacob Tobias
Gebbichje Geerts
Clara Jacobs
dogter v d gortemaker

1698 den 1 septembris
Tot een nieuw ledemaat angenomen
naast gedane belijdenisse
Trijntie Everts van Suidbroek

1698 den 2 decembris
tot Nieuwe Ledemaaten angenomen
Grietje Jacobs met attestatie uit Noordijk
Elske Hoedes                                en Wijtwert
belijdenisse gedaan
Derk Zietsema, alle uit de Zeerijp

1699 den 17 martius sijn wij Pastor Joh Leeuwen nevens de 2 ouder
lingen der gemeinte Jacob Willems en Herman Aaronts an des
Heeren vreese en met anroepinge van sijn groote name vergadert
om van tgene in de laastsgedane visitatie voor dit en tvoorgaande
avontm. in Juni gehouden was voorgevallen, rapport te doen, hebbende
nu bevonden dat die quaestien tusschen Tobias Takes en Grietje
de huisvrouwe van J. Freriks over eenige injurieuse woorden soo de
laatste sou hebben uitgesproken, gelukkiglijk door versoeninge sijn
afgelegt, onder serieuse belofte, in de praesentie van de Hr Raatsheer
van Bork en mij gedaan, van voortaan in een goede vrientschap
te sullen leven, alle oorsaken van verwijderinge te mijden, en ingevalle
dat er wederom twist (tgene God verhoede) mogt rijsen, dat de schuldige
hiervoor een ducaat an de armen sal geven, waarop sij dan sigh
malkanderen hand en mond hebben gegeven, en alsoo van mij tot
het ontfangen van des H avontmaal genoodigt

bij het Laatste avondmaal sijn tot nieuwe
Ledematen bij de gemeinte gekomen
Hindrik Jansen en ) met attestatie van Leerme[ns]
sijn huisvrouwe       )
bij het avontmaal
Apollonia Jansen met attestatie van Groningen

1699 Acta Consistorii den 14 decembris
Niet sonderlings voorgevallen, als dat tot nieuwen Ledematen
sijn angenomen:
Grietjen Jans             ) met attestatie (van Groningen
Wiberich Willems      )                       (van Oldenzijl

1700 Acta consistorii martii
Nieuwe ledematen:
Antie Jaspers met attestatie van Garshuisen
Anje Arents dogter van Westerembden  na
gedaane geloofsbelijdenisse

den 14 Junii, hebbe ik Pastor neffens de ouderlingen J. Willems
Lommart, als mede Jan Freriks uit de Groe (welke in dese kerkelijke
bedieninge in de plaatse van den overledenen Herman Aarents verkoren
en na gedane proefproclamatie op pinxtermaandagh bevestigt is:) naast
anroepinge van Godes naam consistorie gehouden, en van tgene
in de visitatie voorgevallen rapport gedaan, namelijk dat behalven
die onverbeterlijke sorgloosheit van sommige persoonen int oeffenen van
den openbaren godtsdienst, eenige quaestie was geresen
tusschen Martinus Jansen en moei Dewer Biks: welke egter
door ons tusschenspraak gelukkiglijk wiert geastopieert, mit
wederzijdtse belofte van amnestie, en hebben tot Nieuwe
Ledematen angenomen. nae gedaane belijdenisse
Lamb.Lamberts de soone van de backer den selven dagh ook
gedoopt
en Eppe Hiddes, beide uit de Zeerijp

Anno 1701
Nieuwe ledematen:
Wiert Eijsses
Elsken
de huisvrouw van
van Lambert Timmerman met attestatie van t Zand, Ooster
wijtwert en Stedum [niet goed leesbaar]
Aaltien Jansen                                                               
Claas Alberts
hebbende belijdenisse gedaan

 [Ineens een heel ander handschrift.
Dit is een uitreksel uit het resolutieboek van de provincie. Die resoluties zijn een soort
ambtelijke bepalingen waaraan de inwoners van de provincie zich te houden hadden.
Hetzelfde stuk staat in het kerspel van Baflo. Maar dan met als jaartal 1709. En met hier en daar verschillen, waarschijnlijk veroorzaakt doordat indertijd de kopieën van het besluit met de hand werden gemaakt en daardoor verschillen vertoonden.- RL]

Extract uit het Resolutie boeck der Ed: Mog: H: State
van Stad en Lande Saturni den 20 Decemb 1704.
Gedelibereert zijnde over het 16 art: van de propositie, waar
in door de Gedp: versogt ware ten einde van alle voor-
kominge van veele questien bij speciale resolutie moge
worden gedecideert tot wat Diaconie bejaarde personen
welke op seeckere plaatsen fixum Domicilium eenige jaren
hadden gehad, ende tot armoede waren vervallen, souden
werden gebragt. Hebben de Heeren Staten van Stad
en Lande verstaan en geresolveert, dat bejaarde personen
tot armoede vervallen zijnde - ten laste van de Diaconie
alwaar acht navolgende jaaren fixum Domicilium hebben
gehad, sullen verblijven. dog eenige van gemelde
acht jaren op de eene, en dan wederom op een
andere plaatse gewoond hebbende, de respective Dia-
conien haar daar over sullen moet acccommoderen
en gevolgelijk de Diaconen van de plaatse der geboorte
na een acht jaaren afweesen, tot het onderhoud van
diergelijke en naderhand verarmde personen sullen
wesen gedechargeert.
[de tekst van Baflo loopt tot hier]

De Gedeputeerde Staaten van Stad Groningen en Omme-
land en doen te weeten. Alsoo wij bevinden dat.......
hebben verstaan dat bij versterf van persoonen op ver-
scheiden plaatsen gewoond hebbende, de arme en be-
hoeftige kinderen bij hun nagelaten, onderhouden sullen
worden van de Diaconie ter plaatse daar het kind
of kinderen geboren zijn, niet tegenstaande de ouders
hunne wooninge elders getransporteerd en eenige jaaren
gehad mogten hebben....... den 25 April 1672.

Acta Consistorii in dato den 15 10brs 1701
vergadert
Pastor Leeuwen, Jac. Willems Lom[mer]t, en Jan Freriks
ouderlingen
1 Artic. Dese vergaderinge met anroepinge van des H. H. naam
angevangen.
2 Artic. sprekende van Aaltien de huisvrouw van Mr. Peter
geciteert over het sorgloos versuim van de godtsdienst en
avontmaal, nu eenige jaren van haar gepractiseert, heeft
sij voor dese vergaderinge schultbekentenisse gedaan, en belofte
van beterschap voor het toekoemende. Waarop het Eerw consistorium
haar tot de heilige pligten serieuselijk vermaanende, toegesegt heeft
dat ingevalle teikenen van beterschap worden bespeurt, sij tegens
het anstaande na desen volgende avontmaal wederom sal
worden toegelaten. 
3. Heeft Helperus Helperi studiosus Theol. sijn belijdenisse
tot onser aller genoegen gedaan, en is dieswegens na
gedane beloftenisse na gewoonte tot het H Avontm angenomen

Anno 1706 den 2 septembris. Het Consistorium gehouden in de
kerke tot Zeerijp
Artic. 1 Nademael in de vorgaande jaren, alhoewel doenmaals
telkens visitatie gedaan in consistorium is gehouden, weinig
saken van belangh sijn voorgevallen, of soo iets geschied
door tusschensprake van de Pastor en ouderlingen afgedaan
hebben wij niet nodigh geagt daarvan iets in dit
protocol te tekenen.
Artic. 2 Edogh om in alles de goede ordre op te volgen sal
het consistorium telkens (in plaatse van vrijdagh soo
als te vooren :) nu voortaan op donderdagh voor het
houden van t H Avontmaal gehouden, en de acten
soo wel van de ouderlingen als Pastor ondergetekent
worden, ten welken einde wij beloven bij gesontheit
te sullen tegenwoordigh sijn, en voor 't afwesen (in cas
men gesont is) betalen an de armen 6 stuiven
Artic. Sijn op voorgaande citatie binnengestaan Jan Hindriks
en Anje de weduwe van Relef Jacobs, hebbende te voren
al eenigh verschil gehad, in welke Anje te onregte Jan
Hindriks en sijn vrouw met quade woorden heeft beledigt.
Hebben wij de sake in des Heeren vreese overwegende
partijen tot versoeninge angemaant, en besloten dat Anje
haar schult in desen bekennen mogte, twelke alsoo sij
weigerde is haar, te weten Anje, angeseit dat sij
soo langh dit niet geschied, wij haar tot 't H Avontmaal
niet toelaten konden
Artic. 4 Overmits ook eenigh verschil waar geresen tusschen mr
Albert Jacobs ter eene en Eppe Hiddes ter andere zijde, heeft
t Consistorium beide geciteert, maar alsoo mr Albert alleen
en niet Eppe Hiddes verschenen is, blijft dese sake voor
dese maal opgeschort, om indien immiddels de versoeninge niet
getroffen wort, sulks opt anstaande consistorium te verhandelen.
Artic. 5 In de visitatie door mij en Jan Freriks gedaan
hebben wij behalve t voorgemelte niet anmerkenswaardigs
bevonden.
Artic. 6 Om tot het Avontmaal te worden
toegelaten hebben voor mij geloofsbelijdenisse
gedaan
Cornelis Jacobs
Foeke Ates
en Corneliske Lamberts welke laatste ook
tot sulk een einde sal worden gedoopt
[Jan Freriks ondertekent met een mark en Tobias Takens tekent, zij het moeizaam, met zijn naam]

Anno 1706
Den decembris met anroepinge van des Heeren name
een kerkelijke vergaderinge gehouden, donderdags voor 't
avontmaal
Artic 1 ad 3 Nopende de verschillen tusschen Jan Hindriks ter eener en Anje
de huisvrouwe van Relef Jacobs ter ander zijde, is op voorgaande
citatie verschenen Jan Hindriks betuigende dat Anje in plaatse
van versoeninge te maken en schuldbekentenisse te doen, voort
vaarde in haar oude twistgiengheit, sodanigh ook dat sij op de
dagh van t laats gehoudene avontmaal, hem met godtslasterlijke
woorden hadde toegeduwt: besta ook een van de swijnen die van
dage tot de bak sijn geweest. Welke saken alsoo in een lidmaat
der gereformeerde gemeinte intolerabel, en daarenboven Anje
met haar afblijven uit t Consistorie de kerkelijke ordres versmaad,
en ten laatsten sij ook tzedert t laaste avontmaal een en ander
malen met Aaffe de huisvrouwe van Jurjen Jansen groote quaestie
heeft gehad (soo als an de Pastor en Tobias Takes in de visitatie
van Aaffe, van Jan Hindriks en desselfs huisvrouw is verhaalt)
oordeelt t Consistorium, dat voorgenoemde Anje nogh eens
voor de derde en laatste maal sal worden geciteert, om van
t een en ander rekenschap te geven.
Artic 2 ad 4 Na voorgaande citatie binnengestaan mr. Albert Jacobs
niet vindende int consistorium Eppe Hiddes, sijn partije
beklaagde sigh van dat alhoewel hij oordeelt sigh beledigt te sijn
terwijl Eppe Hiddes sijn soontien moetwilliglijk in de sloot hadde
geworpen, evenwel geen gelegentheit hadde om met Eppe
Hiddes ter oorsake van desselfs afblijven nu tot tweemalen toe
versoeninge te konnen maken, betuigende egter daartoe
als nogh genegen te sijn en te sullen blijven, heeft 't Consistorium
in desen sijn Christelijke gedraagsaamheidt geroemt, en verder
daartoe angemaant; maar ondertusschen kan dese vergaderinge
niet anders als gevoeligh wesen dat Eppe Hiddes, alhoewel
nu voor de tweedemaal geciteert, en daarenboven
in de visitatie van de Pastor en Tobias Takes door
door middel van sijn huisvrouw vermaant, om te willen sijn
saken daarna schikken dat hij voor t Consistorium verschijne,
egter dies niet tegenstaande in desen de wet der liefde
en goede kerkenordres komt te versmaden. En sal hij
deswegens nogh eens voor de derdemaal per naasten
worden geciteert.

Anno 1707 den 11 martii donderdags
[de vergadering eindigt op 12 maart, dus d1 11 maart hierboven is onjuist]
Voor t houden van t H. Avontmaal kerkelijke verga
deringe belegt en met anroepinge van des Heeren naam
angevange
Artic 1 Alsoo den 8 deses int Consistorium na voorgaande
citatie mr Albert Jacobs en Eppe Hiddes verschenen,
en de een soo wel als de andere wegens de voorgevallene
quaestie gehoort is, heeft Eppe Hiddes bekentenisse gedaan vant
gepasseerde, dogh daarbij voegende twaar niet uit een quaad oogmerk
geschiet, betuigende nogtans hem dese onvoorsigtigheit leet te sijn, en
dat hij nu tweemaal geciteert sijnde niet waar verschenen. daarvan te sijn
gekomen, dat hij wegens sijn beurte in de schipvaart
[hij was blijkbaar beurtschipper tussen Zeerijp en Groningen] doenmaals moste na
de stad reisen, en alsoo mr.E. Hiddes deselve daarop met mr Albert
Jacobs is versoent, schept t Consistorium daarin genoegen, vermaande
te gelijk dat voortaan dese beide als Christenen onder malkanderen
in goede liefde wandelen, en sigh voortaan voor alle anstoot in deser
sorgvaldiglijk wagte moghen.
Artic. 2 Sijn verschenen Jan Hindriks en Anje de huisvrouw van Releff
Jacobs, betuigende dat sij over de voorgevallene twisten  met
malkanderen versoeninge reets gemaakt hadden, (gelijk wij ook verst[aan]
dat tusschen Anje en Aafe de huisvrouwe van Jurjen Jansen
geschied). Voorts heeft Anje verklaart haar leed te sijn eenige
quade woorden nopende t houden van t H avontmaal gesproken
te hebben. Warom t Consistorium haar beide en bijsonderlijk Anje
tot vrede en liefde opt ernstigste vermaant heeft, ten einde
voortaan alle de hinderpalen van vriendschap gemijd, en sij soo
als Christenen en ledematen betaamt met malkandere wandelen mogen.
Artic. 3 En alsoo in de visitatie door de Pastor en Jan Freriks
gedaan men heeft ondervonden, dat mr. Eppe Sijerts sigh
onderstont, om selfs in hare tegenwoordigheit verscheide
seer smadelijke redenen ten laste van Tobias Takes mede
ouderlink der gemeinte voort tebrenge, sodanigh dat hij opentlijk
betuigde en niet tegenstaande hare vermaningen daarbij
persisteerde; dat gemelte Tobias Takes ouderlink waar
mogte sijn met believen van de Pastor, en Jonkeren maar
niet van andere ledematen, en soo langh hij ouderlink bleef
geen vrede konde sijn in de gemeinte; hebben
wij om in desen gantsch onpartijdigh te handelen en evenwel
ons gemoet te quijten, des anderen daags naa t houden van
de belijdenisse predikatie sijnde den 12 martii alle de
anwesende ledematen der gemeinte daartoe tsamen geroepen
voorgehouden en afgevraagt; of met Tobias Takes op een
wettelijke wijse (met de meeste stemmen der gemeinte waar
verkoren tot ouderlink alhier. En of dese bedieninge van hem
niet na behoren werde waargenomen; of jemant van de anwesende
oordeelde, dat indien hij in sijn ouderlingschap continueerde
geen vrede soude sijn in de gemeinte. Wanneer nu op dit
alles een loflijke getuignisse en verklaaringe an en
over de persoon van T Takes (: soo lange hebbende
buitengestaan :) gegeven wierde, heeft men sulks an
Eppe Sijerts doenmaals verschijnende voorgehouden, in
verwagtinge dat hij sijn schuld met leedwesen soude be
kennen, maar alsoo hij in desen wederspannigh bleef is
hem de komste tot des H tafel int gebruik van t Heiligh
avontmaal opgeseght, ter tijd toe hij wederom gecitee[r]t
tot betere gedagten te brenge sij.
Artic. 4 Bij dese gelegentheit was ook voorgestelt wat de gemeinte
oordeelde van Trijne Wolters een lidmaat wel der gemeinte
van lange tijd selfs eer dese Pastor alhier sijn bedieninge hadde
angevaart, maar evenwel van geen gesond verstant, en nogh
daarenboven seer quaadaardigh soo omtrent andere als ook
de Pastor, selfs in de visitatie in de kerke; onder t houden
van des Heeren avontmaal, gelijk daarvan de blijkken meer
dan genoegh kennilijk waren en van haar (:soo als uit de
voorgaande acten bleek) getoont waren tegens Dom Schuirmans
saliger; of sodanigh een persoon met vrugt voor haar selfs
en sonder ergenisse van andere ledematen tot t H Avontmaal
hoefde worden toegelaten; betuigende het Consistorium daarbene
vens, dat tselve in desen t goedvinden van de gemeinte soude
opvolgen; hebben alle de anwesende ledematen eenpariglijk
goetgevonden, dat Trijne Wolters niet behoirde tot t H. avontmaal
te gaan, en soo lange sal moeten afblijven, ter tijd toe sij
merklijke teikenen van levensverbeteringe betoone, en voor
t consistorie met beloften van een goed gedragh voor t
toekomende verschijne.
Dese vergaderinge met danksegginge geein
digt. Actum den 12 martii 1707

Anno 1707 den 10 junii donderdags voor t houden
van t Avontmaal
De kerkelijke vergaderinge van de Pastor en Ouderlinge
gehouden en met anroepinge van des Heeren name
angevangen
Artic. 1 In de visitatie door de Pastor en T Takes, Ouderlink gedaan
sijn ons weinigh swarigheden van belangh voorgehouden, als
alleenlijk eenige verschillen tusschen persoonen alhier woonende
geresen, waarvan de voornaamste reets door ons tusschenspreken
sijn bijgelegt; en d andere opt naasten opgeschort.
Artic. 2 Mr. Eppe Sijerts wegens de oorsake en voorgemelte acten
geciteert blijft als nogh afwesende, en sal vervolgens per
naasten wederom geciteert worden.
De resolutie over de persoon van Trijne Wolters
genomen, sal door mr Lambert Zietsuma
op nieuws an haar worden bekent gemaakt.

Acta consistorii 1707 den 7tembris
1. De Visitatie door de Pastor en Jan Freriks
Ouderlingh gedaan sijnde, heeft men niet anmerkens
weerdighs bevonden
2. De sake bij t afwesen van Tobias Takes rakende
Eppe Sijerts blijft opgeschort

Acta Consistorii den 9 decembris 1707
1. Alsoo de Pastor en Tobias Takes Ouderlingh
de visitatie hebben gedaan, heeft men de gemeinte bevonden
in een goede toestant.
2. t citeren van Eppe Sijerts, wort uitgestelt, ter tijd toe
een nieuwe ouderlink (in de plaatse van Johan
Freriks nu in den Heere gerust :) worde gekoren en angestelt
Tot nieuwe ledematen volgens voorgaande onder
wijs en geloofs-belijdenisse angenomen Hindrik
Hindriksen en Geertjen Jansen echtelieden in de Zeerijp

Acta Zeerijpensis den 8 7bris 1713
Terwijl Eppe Sijerts nu reets in den Heere ontslapen en
bij sijn leven wederom met de gemeinte is versoent geweest, is
dese sake afgedaan

De Visitatien in voorgaande tijden tsedert de laatste antee
keninge sijnde waargenomen, hebben wij angaande de toestant
der gemeinte niet bevonden, tgene door ernstige vermaninge
niet sij bijgelegt, alwarom wij niet nodigh hebben geoordeelt daarin
eenige schriftelijke anteikeninge te doen als alleen
Dat Hubert Claassen en desselfs huisvrouwe wegens de dispuiten
over t kerke en carspel pad voorgevallen (soo als sij voorwenden)
hebben geweigert voor eenige jaren haar kind alhier in de kerke
ten doop te praesenteren, gelijkerwijs het selve als nogh ongedoopt is.
en niet tegenstaande daarover wel meermalen angemaant, evenwel
in dit voornemen volherden, ja dat meer is haar selfs en van tgebruik
des Avontmaals, en van tgehoor des woorts Godts alhier, in de
gemeinte onthouden, soo blijft dese sake onse verdere opsigt anbevolen
om daaromtrent, soo haast tgetal van de ledematen des consistorii
compleet is, te doen soo als na kerkenordeninge in desen betaamlijk
Actum Zeerijp op dag en datum bovengemelt.
Ondertekend door Joh. a Leeuwen Eccl in de Zeerijp, Jan Frericks als olderlinck, Maurits Jacobs

Consistorie extraordinaer gehouden
op den 6 Nov: 1713 wegens het
versoek van Dom: Joh: a Leuwen past: in de Zeerijp
sijn dimissie van de gemeinte als beroepen
predicant en Th: Professor tot Lingen.
Art: 1 Is dese samenkomste met den gebede geopent
Art: 2 Heeft Rev: Dom: Joh: à Leuwen dese vergaderinge vertoont de
beroepinge tot de Gemeente in Lingen als mede professor Th: aldaar
met versoek van een dimissie van dese gemeente na merites.so is
het dat de Consistorie de beroepinge hebbende gelesen, ende daerbij verstaan
dat haar leeraar vorschreven de selve genegen waar op te volgen, seer
moeielijk in haar herten daar over is angedaan worden, maar bevindende
dat die beroepinge in allen delen waar so als het behoorde, en dewijl
sij haar in desen de Goddelijke bestieringe mosten onderwerpen; heb[b]en der
halven besloten dat haar praedicant niet alleen soude bedankt worden
voor de getrouwe waarneminge van sijn bedieninge de tijd van 17
iaren onder haar, maar ook dat sijn Eerw: een loffelijke dimissie
van het gedrag onder haer soude worden gegeven met ...onschinge
over sijn persoon en anstaande bedieninge beneffens des selfs familie
alle bedenkelijke zegen uit de hoogte
Art 3. Is dese vergaderinge met een danksegginge gesloten, als mede een
gebed dat de g[r]oote herder der schapen dese gemeente gelieve te versien
met een seer bequaam Leeraar.
Henr: ten Oever pastor. tot Loppersum
Wilhelmus Cuper past: tot Loppersum
Jan Frericks ouderlijck
Luirt Hiddes ouderlijck
Rielef Willems als dieacken
Jan Heepkes als deaken


[Pastor Johannes Verschuir 1714 - 1737]

Anno 1713
Den 21 December ben ik Johan Verschuir
S: S: M: Cand: mett volle stemmen van alle de Heeren
Collatoren beroepen tot Predicant in de Zeerijp
en dese 4 Martius 1714 bevestigt door de
Eerwaerde Heeren broederen Gerhard van
Oostbroeck Pastoor op t Zandt, Henricus Roe-
ring Pastoor tot Wirdum en Martinus Croens
Pastoor tot Woltersum
Hier op is, alsoo het H: Avondmael reeds door de
bevestinge gekundigt was, de visitatie in dese
gemeinte door mij, en de E E Jan Frericks
ouderling gedaan. En door dien alles wel be-
vonden wierde, het H: Avondmael op den
25 Martius gehouden

Acta Consistorii 1714 den 15 Junius
Is dese vergaderinge met anroepinge van
des Heeren H: Naam angevangen.
Alsoo Hubert Clasen en desselfs huisvrouw
haar kind nu ongeveer 6 jaar oud hebben
laten doopen en daardoor de verhinderinge waer
van in Acta Const: Art: 2 den 8 7bris 1713 gemelt wort, is weggenomen
soo mogen de Eerw: Kerkenraad wel dulden dat
wat haar angaat gemelde Hubert Clasen en sijn
huisvrouw wederom gemeenschap ant H: Avond-
maal hebben, soo wanneer sij maer met haer
partien in de gemeente versoent sijn, het welk
dan ten eersten staat besorgt te worden.

Nieuwe ledematen:
Roelfs Hindrick     )
en                            ) Egtelieden
Jantien Hindricks )
Margien Tjaers jonge dogter
Jannes Sijwers      )
en                            ) Egtelieden
Jantien Wirses      )
Geeske Hoijkes jonge dogter
Jan Harms damvaarder
Klaes Harms knegt van Drews Arends
Eppo Jans              )
en                            ) Egtelieden
Swaantien Harms )
Harm Hindricks in de Grouw
Met attestatie: Harmke Harms van Gardelsweer

Acta Consistorii 1714 den 8 Septemb:
In de saak van Hubert Clasen is niet
tegenstaande veel angewende middelen niets
gevordert en derhalve hij, nog sijn huis-
vrouw nog an de tavel des Heeren niet
toegelaten
Is overwogen de Attestatie van
Thomas Jacobs, jongman van Thesinge
en in alles wel bevonden.

Acta Consistorii 1714 den 7 10bris
Nieuwe ledematen:
Tiark Clasen
Hindrick Hiepkes
Jan Takes
Jannes Clasen
en
Aeltijn Willems sijn huisvrouw
Menne Berends

Acta Consistorii 1715 den 8 Martius
Alsoo Meester Balthasar Jans schoemaaker
in de Zeerijp, en dus verre een Ledemaat van des
Heeren Tavel geweest maer nu an een Menisten
weduwe waer getrouwt, voor de Consistorie waer geci
teert, om van dese volgende saacken reeden te
geven 1. dat in een seer geruime tijd in onse ker
ke niet was geweest, maer in tegendeel wel in de ver
gaderinge der Mennoniten 2. dat sig ook af sonde[re]
de verscheiden reisen van des Heeren H: Avondmael
3. of oock een ronde belijdenisse en bekentenisse doen
wilde van sijn ergerlijcken wandel, alsoo sijn tegen
woordige vrouw met ruim 1/4 jaers na haar trou
dag waer in de craam gekomen 4. om reden te
geven waerom sijn nieuwsgeboorn kind over 3 week
oud niet ter Doop gepresenteert wierde, niet te
genstaande door Dom: Verschuir met en buiten pre
sentie der ouderlingen nu alsoo menigmael uit God
ts woort hem had soecken te overreedens
Soo heeft Meester Balthasar Jans geantwoort wan
neer voor dese vergaderinge verschenen was aldus
op het eerste dat de vergaderinge der Mennoniten
bijwoonde om haer leere te ondersoecken. Op het twee
de dat sig vant H: Avondmael hadde afgesondert en
geoordeelt hadde niet bequaem te sijn daar te gaan
Op het derde gesegt dat een smertelijk naberouw hadde
dus met sijn tegenwoordige vrouw voor haar trouw
dag te hebben geleeft. Op het vierde dat sijn kind
niet mog laten doopen, alsoo de kinderdoop in de Hooft
stucken en Bibel niet konde vinden, en alsoo niet te
genstaende menigvuldige kragtige reedenen nu, om hem
te overtuigen, en voormaels al geschied in de visita
tien, Hij sig niet liet overreeden, ja selfs seide ........
dese trouwinge niet waer voorgevallen sijn kind
niet gedoopt wilde hebben alsoo ook niet wilde antwoor
den. Uit alle welke dingen de eerwaarde kerkenraad nodig
geoordelt heeft hem het H: Avondmael bij provisie
te doen verbieden, inmiddels Godt biddende hem weder
als een afgedwaelt schaap op den regten Weg te
geleiden.

Acta Consistorii 1715 den 10 Maij
Meester Balthasar Jans is op gedane Citatie
wederom voor dese vergaderinge verschenen, en gevraegt
sijnde of bij voorgaande antwoords en meininge verbleef
heeft niet alleen deselve bevestigt maer gesegt dat soo het
vervolgens soo bij de Menisten vond als vermeinde, Hij
van voornemen waer om Mennist te worden, waer op
hem door Dom: Verschuir een ernstige rede is gedaen, be
helsende de swaerwigtigheit vant werk, de grootheit vant
gevolg, en dat wel met God en des Heeren Woord soude te
rade gaan, presenterende sijn Eerw: altijt wel daer in
behulpig te willen sijn, welke met een wens dat God sijn
oogen mogte verligten, en hem geleiden wierde geeindigt.

Acta Consistorii 1715 den 6 september
Angaende de saack van Meester Balthasar
Jans, heeft Dom: Verschuir en Luird Hiddes mede raport
gedaan dat in de visitatie in sijn huis sijnde gekomen
Dom: Verschuir hem met alle ernst en in Conscientie heeft
afgevraagt of Hij reeds tot de Menisten was overgegaen
alsoo dat gerugte tot onse ooren gekomen was, waer
op genoemde Balthasar Jans, volmondig heeft geantwoort
van Ja dat sulks geschiet was, niet sonder groote verwon-
deringe en ontsettinge van onse persoonen, op welke ron-
de belijdenisse door Dom: Verschuir hem een kragtige re-
den gedaen wierde, omtrent het geene reedts gesien was
en nog omtrent hem konde geschieden, met een wens en ge-
bed tot God dat Hij hem nog eens verligtede oogen des
verstandts mogte geven om weder te keeren tot de staed
waer uit nu gevallen was, voorts was het besluit vant
Eerw: Consistorium dat niet nodig waer om hem weder an
onse Tavel te citeren alsoo dit nu al tweemael geschiet
was, en Hij door dese belijdenisse betoond hadde geen eenige
hoop meer overig te weesen: Dog resolveerden ook om
hier in voor tegenwoordig niet meer te doen, alsoo Dom:
Verschuir te vooren over dese saacke geconsuleert hebben:
de met het Eerw: Classis van Loppersum beneffens de Heeren
Deputaten Sijnodij nu eerst begeerde an deselve nader
kennisse te geven eer tot volkomen afsnidinge van dese
persoon quam, of mogelijk ook jets doort Christelijk Sijnodus
konde uitgewerkt worden om int toekomende sulke af-
vallen voor te komen, alsoo dese niet geschiet is uit een
overtuiginge des gemoeds, alsoo gemelde Balthasar Jans
noijt dien angaande jets gesproken heeft, maer alleen voort-
komende uit de sterke Censure der Menisten welke alle
handel en wandel (daer sij haer brood merendeels van trocken) afsneden.

Acta Consistorii Extraordinair vergadert den
20 octobris 1715.
Angaande de saack van Balthasar Jans
heeft Dom: Verschuir ingebragt dat op het laast gehou
dene Classis wederom gesonsuleert hadde met de
Heeren Deputaten Sijnodije beneffens het Eerw: Clas
sis van Loppersum, welke altesaam op ingebragt be
rigt, dat gemelde Balthasar Jans reedts tot de Menisten
overgebragt was na eigen Confessie, van oordeel waren dat
met de afsnidinge van sijn persoon als een verrot lid
van onse gemeente, moste worden voortgevaren,
welke raad en goedvinden van genoemde Heeren
bij ons in Consistori vergadert, overwogen sijnde
wij al te saam ons toestemminge daer toe geven
gelijk wij doen mits desen dat Mr: Balthasar Jans
op de proefpredicatie voor het toekomende Avondmael
om de quaetheit van sijn leere en tot de Menisten over
gegaen is volgens Act: Cons: den 6 7bris 1715 beneffens
sijn ergerlijken wandel daer uit voortkomende be-
neffens daer van gewaagt wordt Act: Cons: den 8 Martius
1715 Art 3. sal worden uit onse gemeenschap afgesniden
na de ordinaire wijse der kerke, ondertusschen nog tot
Godt biddende dat Hij hem als een afgedwaelt en
als verloren schaap, nog eens na sijn onbegripelijke
genade mag opsoeken en te regte brengen.
Alsoo Jan Wichers voor over 30 jaar an de gemeen-
te der Menisten geweest en nu nog weeklijks een brood
van haer tot onderhoud ontfangende, beneffens sijn huis
vrouw Grietien Hindriks welke voor 9 a 10 jaer sig seer
ergerlijk heeft gedragen soo dat selfs wel ongeveer 7 jaer
int Provinciale tugthuis heeft geseten, dog t zedert dien tijd
nu als gesegt 9 a 10 jaers is verlopen in welke tijd zij in de
Rijp hebbende gewoont van een goed leven en wandel
is geweest; beide versoecken om an onse gemeente te mo
gen worden angenomen, ja Grietien Hindriks sulks me
nigmael met tranen versogt, seggende of dan haer mis
daet soo groot was dat sij altijt van Godts kerke moste
uitgesloten wesen, soo heeft het Consistorium eindelijk ge
resolveert om soo mogelijk dese beide menschen te
redden en te helpen en over sulks besloten 3 agtereen
volgende sondagen het in de kerke door Dom: Verschuir
sal worden gekundigt op dat alle ledematen van
dit haer voornemen mogen kennisse dragen en soo
er waer jemant mogt sijn welke hier jet
tegen hadde of daer an mogte ergeren, sulks
mogte openbaren, en soo sulks niet gebeurde haer
beide dan door de pastoor doen onderwisen en soo
vervolgens an onse gemeinte en Tavel des Heeren
an te nemen, mits ook dat dan an Jan Wichers
het brood dat nu van de Menisten krijgt van onse
boekhouder der Armen sal genieten, tot alle welke
dingen wij wenschen dat God sijn segen wil mededelen

Acta Consistorii 1715 den 6 10bris
Alsoo op heden na voorgaande besluit
de afsnidinge van Mr: Balthasar Jans geschiet is
soo is dese saacke soo verre afgedaen, egter voortan
alles nog sullende anwenden om soo moogelijk weer
te winnen, en insonderheit bidde wij God dat Hij sijner
wil genadig wesen en na sijn onbegrijpelijke goedertie
rendheid weder te regt brengen.
Dese beslotene saacke is an Jan Wichers
en sijn vrouw voorgestelt, welke nu veel koelder als te
vooren waren, egter haer nader daer op wilden be
dencken, waer mede dan soo verre opgeschort wort.

Met attestatie:
Wicher Bojes en Hilje Bojes sijn huisvrouw
Trijnje Jacobs

Nieuwe ledematen:
Anje Jans jonge dogter
Marieke Tobias jonge dogter
Anje Wolthers huisvrou van Pieter Abrahams
Martien T Siades huisvr: van Claes Berends

Acta Consistorii 1716 den 6 Martius
Alsoo D: Verschuir wegens ongemackelijkheid
des Lichaems de visitatie op dese mael niet heeft
konnen doen is sulks nagelaten, egter van de Predik
stoel gekundigt soo er jemant waer die eenige
swarigheit had in te brengen sulks op bequame
tijd mogte inbrengen, en alsoo niets voorgevallen
is moeten wij op dese maal hier in berusten.
Door dien Pieters Oosterman en Margijn
sijn huisvrouw seer qualijcke bejegeningen an
D: Verschuir hadden angedaen, beneffens an mr.
Reelf Diaken betreffende quade woorden, rachen
schelden en veelderlei lelekheit? is door desen ge
resolveert haer het H: Avondmael bij Provise te
doen verbieden, totdat, tot ander gedagten komen

Met attestatie:
Derk Zijtsema
Lammichien Nienhuis

Acta Consistorii 1716 den 12 Junius
Aeltijn Lauwrens de vrouw van Mauritz Jacobs
questieus sijnde met Lammechien Nieenhuis huisvrouw
van Derk Sijtsema schoolmr: en organist, over de voorste
sitplaatse van de banck in de kerk, alsoo Aeltijn vermeinte
deselve haer toe te komen dewijl de outste en langhst
in de banck geseten heeft. En Lammichien sustineert dese
haer toekoomt alsoo de voorgaande Meestervrouwens daer
altijt geseten hebben; het welke soo verre gelopen heft
dat in de kerke selfs uitgebroken is, alsoo Aeltijn bij
de banck komende en de Meestersche daer in de eerste
plaatse sitten vindende, gewilt heeft dat deselve soude
opschicken, welke sulks niet willende doen, is Aeltijn
eerst na een ander banck gegaen, dog daer op doch
weergekomen en de Meestersche voorbegegaen zijnde
is agter in de banck sitten gaen seggende dat sulks
nu eenmael geschiede maer niet weder gebeuren soude
waer op de Meestersche opschickende antwoorde, Aeltijn
bij al dien ghij meer regt tot de banck als ik heb soo gae
er sitten, waer op Aeltijn antwoorde als ik hier niet vrie
uit sijn kan sal ik er uit gaan, en is op gestaen zijnde na
huis gegaen, waer bij an te merken is dat de Meestersche
noijt gepretendeert heeft dat Aeltijn soude opschicken maer
in de kerke komende en Aeltijn daer, sitten vindende
haer altijt is voorbegegaen. Alsoo nu Dom: Verschuir
alles angewent heeft om dese questi weg te nemen en
partien te vereenigen heeft bevonden dat de Meestersche
presenteert en verdragen wil op dese Conditien of dat
voor malkander souden opschicke of die eerst quam sij
ging waer hem beliefde, of dat om de anderde son
dag de een om de ander de voorsit hadde. Dog Aeltijn
wilde na dit alles niet hooren maer seide noijt
van har leven weder in de kerk nog ant Avondmael te
willen gaan voor de voorsit bekomen hadde, en tot
geen spot van een ander te willen weesen.
Soo heeft Dom: Verschuir niet verder kunnende komen
het selfde an dese Tavel gebragt en zijn beide
partien geciteert voor de Consistorie, al waer
Lammichien Nienhuis is verschenen, welke het voer
gaande niet alleen heeft bevestigt maer een seer
genegen hert getoont om te willen versoenen, waer-
om tot het gebruick van des Heeren H: Avondmael
wort toegelaten. Maer Aeltijn Louwrens is niet
verschenen maer heeft an de E Luirt Hiddes ouderling
welke haer dese bootschap gebragt heeft, (om dat de
Meester partie was) gesegt dat geheel niet komen
wilde, waer op dan het Eerw: Consistorie goed
gevonden heeft haer het H: Avondmael te laten ver-
bieden 1. omdat voor dese vergaderinge niet wil verschinen
2. omdat onversoenelijk is op billijcke voorwaarden
3. de kerke geheel verlaat. Nogtans is Dom: Verschuir
met de ouderling Jan Freriks versogt int toekomende
dese saack soo mogelijk in te schicken
Hebel huisvrouw van Sijmen Alberts en Tietijn huisvrou
van Jan Hovenier questieus over de eerste sitplaats in de
banck in de kerk. Hebel sustinerende dat se haer toekoomt
alsoo daer langhsts geseten heeft, en Tietijn na haer is in-
gekomen, Tietijn oordelende dat Hebel geen meer regt
als sij daer toe heeft, alsoo niemant eigendom an dese bank
heeft en Tietien dese plaats door de Raadtsh: van Bork
is angeweesen: Het welke soo verre gelopen heeft
dat in de kerke is uitgeborsten, alsoo Hebel, Tietijn
wilde doen opschicken en ook gedrongen heeft om tegen
haer wil te moeten opschicken, ook gesprooken heeft om op
de beck te willen slaen, door dien Tietijn haer ook
met scheldwoorden verdedigde, waer op Tietijn na dat al in een
ander banck gegaen was, uit de kerk gelopen is, Na dit
voorval is Hebel seer verlegen geweest en heeft soo Dom:
Verschuir als de ouderlinck Jan Freriks angesogt dese
saack in te schicken, waer toe den Dom: Verschuir in
de visitatie sijn best gedaen heeft en bevonden dat He-
bel alles presenteert ja wel geheel de banck verlaten
wil als Tietijn sulks begeert, dog dat Tietijn nergens
toe te brengen waer, nog tot het een nogt t ander
maer ook geheel uit de kerke blijft. Soo heeft Dom:
Verschuir dese saack mede an dese Tavel gebragt en
ben beide partien geciteert dog Hebel is alleene maer
op gekomen, welke het voorgaande bevestigde, en haer
seer genegen toonde te accorderen, maer Tietijn
is agter gebleven, waer op het Erw: Consistorium gere-
solveert heeft om haer beide het Avondmael voor dese
tijd te verbieden Hebel om dat anlegger vont quaet is
en daar door grote ergernisse gegeven heeft, en Tietijn
om dat niet wil versoenen, nog ook niet in de kerke koomt,
Nogtans wort Dom: Verschuir met de ouderling Luirt
Hiddes versogt int toekomende soo mogelijk dese saack in
te schicken.
Alsoo Act. Cons: Tert: 1714 den 8 Septembris gesproken wat
van de questi van Hubert Clasen bevorens in de andere acten
te sien, de welke nu is ingeschickt soo wort Hij weder-
om tot de Tavel des Heeren toegelaten.

Attestatie van:
Lubbert Pieters van Berum

Belijdenis:
Jan Gerart Smith, soon van wijlen de Raatshr Smith

Acta Consistori 1716 den 11 7bris
Alsoo de saack tusschen Altijn Louwrens en
Lammechien Nienhuis, niet heeft kunnen ingeschikt wor
den wat middelen ook angewent zijn, soo blijft sulks als
vooren in sijn bloede, sullen nogtans verder alle middelen
angewent worden.
De saack tusschen Hebel en Tietijn is in de
pastoors huis volkomen afgedaan en ingeschickt en daerom
sij beide weder tot de Tavel des Heeren toegelaten, dog
de ouderling Jan Frericks bragt in, dat Hebel inmiddels haer
man an sijn huis gehad hadde met berigt dat sij dese mael
in de kerk tot het H: Nagtmael niet komen konde, waerom ge
resolveert is de saacke dus staan te laten, en af te
wagten wat hier verder uit mag voortkomen.

Attestatie van:
Berentien Jans, huisvrouw van Lubbert Pieters van Godlinse

Belijdenis:
Anje Pieters vrou van Claas Jans
Grietien Hindricks vrou van Jan Wichers
Trijntien Harms jonge dogter

Acta Consistori 1716 den 4 10bris
Spreeckende van de questi tusschen
de Meestersche en Aeltijn Louwrens; welke nu ook
nog niet afgedaan konde worden alsoo de laest ge-
noemde bij haar voornemen tot nog toe bleef,
sonder daer af gebragt te kunnen worden; boven
dat na haer voorgeven buiten dit nog veel meer
swarigheit hadden, daer van geen sebare openinge
konde gedaan worden, dat hier nog bij blijft
De saak tusschen Hebel en Tietijn
is wederom met veel moijte ingeschickt door Dom:
Verschuir
en beide ouderlingen, alsoo Hebel ge-
heel te omvreden was, voorgevende in de laeste ver-
soeninge te veel int ongelijk gestelt te weesen,
dog is eindelijk gevonden, en soo worden sij beide
weder tot het H: Avondmael toegelaten.

Acta Consistori 1717 den 7 Martius
De saack tusschen de Meesters
vrouw en Aeltijn Louwrens blijft nog deselfde
alwaerom nogmaals alle middelen moeten an-
gewent worden tot versoeninge.
Alsoo niet tegenstaande tot twee
maal toe de versoeninge tusschen Tietijn en
Hiebel is gemaakt over de questi te voren
Act: Cons: 1716 den 12 Junius geboekt, en egter
Hiebel nog ant H: Avondmael, nog in de Kerk
is gekomen, en Tietijn van de eerste versoenin-
ge af dese beide pligten heeft waergenomen
soo is Hiebel alleen voor dese vergaderinge
geciteert om reden van dit haer doen te geven,
welke verschenen zijnde nogmaels protesteerde
te veel int ongelijk gestelt te sijn; waer op
haer in alle vredelieventheit de onwaerheit hier
van is voorgedragen, en met een vermaant in
dese versoeninge nu tweemael geschiet te berusten
het welke na lange debatten eindelijk heeft an-
genomen, waer van nu de uitkomst maer word afwagt
Belijdenis:
Alje Bojes
Wilke Andries
Trijntien Luirdts

Acta Consistorii 1717 den 11 Junius
Alsoo nu reedts twee van onse vergaderinge ver
storven zijn, is besloten ten eersten dese plaatsen door
een nieuwe ouderlinck en diaken weer te vervullen.
[blijkbaar waren de ouderling Jan Frericks (tussen 7 maart en 11 juni 1717)
en de diaken Jan Heepkes (tussen 4 december 1716 en 7 maart 1717) overleden]
Alsoo Hiebel in de visitatie an Dom:
Verschuir geen swarigheit heeft gemaackt wort
dese saack voor afgedaan gehouden
Attestatie van
Tiaake Popkes huisvr: van Roelf Roelfs en
Focco Tonnis en Trijnje Jans Echtelieden en
Claas Isebrandts
 
Acta Consistorii den 10 7bris 1717
Alsoo Coert Jans waer vercoren tot Ouder-
linck beneffens Jan Steffens tot Diaken, en
de bevestinge nu reedts waar geschiet, soo ben
se in de vergaderinge verschenen om sessie
te nemen waer in haer des Heeren hulpe
tot welsijn van sijn kerke is toegewenst.

Acta Consistorie den 10 10bris 1717.
Heeft Dom: Verschuir berigt gedaan van de visitatie
en is door des Heeren goedheid de gemeinte in een tame-
lijke rust bevonden. Behalven dat er een groote questi op-
gestaen is tusschen Anje Pieters Huisvrouw van Claas Jans
en de E: Jan Bolt en sijn Huisvrouw Aeltijn Harms beneffens
Elske Hindricks Huisvrouw van Harm Jansen snider, waer van de
oorsaak nog tegenwoordig hangt an het wereltlijke gerigte sonder
onses weetens afgedaan te weesen: en vervolgens uitgebarsten
is in veel onbetamelijke bejegeningen en woorden, soo dat
genoemde Anje Pieters gesegt heeft wel te konnen sien
dat Frerik Jans sijnde de soon van Jan Bolt, en Harm Jansen
sijnde de man van Elske Hindricks beide in de galge hingen
om dat haar arbeider eenigsins geslagen hadden; welke woor-
den getuigt worden van Tietijn Huisvrouw van mr: Jan Ho-
venier en Aeltijn Heerties Huisvr: van Euwke Albers diese beide
gehoort hebben, en welke woorden en meer andere doorgaens
van seer quaetaerdige uitwerkinge sijn geweest tot veel nadeel
van gemelde beledigde, die door de man van Anje Pieters,
Claas Jans, veel nadeel schijnt toegebragt te weesen, waer
van de vrouw als uit voorgenoemde woorden blijkt niet ge-
heel vrie geweest is. Alwaerom gemelde Anje Pieters door
dese vergaderinge is geciteert, en heeft verschenen sijnde
dese woorden vlack uit ontkent, alwaerom haer bij nader on-
dersoeck voor dese reis des Heeren H: Avondmael is ontsegt,
en sullen soo mogelijk int vervolg dese partien worden vereenigt.
Is overwogen het getuigenis van Sijmen Derks tot ons
overgekomen van Spijk, en is wel sijnde, angenomen.

Acta Consistorii den 11 Martius 1718.
Spreeckende van de questi tusschen
Anje Pieters en haar partien, dient tot verder
narigt, dat daer niet alleen tot nog toe geen
vereeniginge is geschiet, maer de saack nog slim-
mer is geworden soo is geresolveert dat An-
je Pieters
Huisvrouw van Claas Jans bij
provisie het H: Avondmael sal worden ver
boden 1. om redenen in de voorgaande Acta
gemelt 2. om dat nog meer andere Ledematen
anders om harent wille moeten afbliven welke
ook beledigt schijnen 3. om dat de laeste anseg
ginge niet heeft opgevolgt, maer evenwel an des
Heeren Tavel verschenen is, voorgevende dat
sulks qualijk verstaan hadde en alsoo het haer
doemaels in de Co[n]sistorie selfs door Dom: Ver-
schuir gesegt was. Soo sal nu de schoolmeester
worden heen gesonden, en worden die beide
ouderlingen versogt tegens anstaande Avond-
mael bij gesondheit partien te helpen vereenigen

Acta Consistorii den 17 Junius 1718.
Alsoo Anje Pieters niet alleen dese saack nog niet
heeft ingeschickt, maar integendeel Dom: Verschuir
welke tot dat einde an haar huis quam, seer qualijk
en quaataerdig heeft bejegent, met allerlei laster en schelt-
woorden, soo blijft haer als nog het Avondmael verboden.
Dewijl Take Tobias an dese Tavel is geciteert om voorname
reeden, voorgevallen in de voorgaande watervloed, dog
niet is verschenen, soo wort hem om de gegevene Erger-
nissen voor dese mael het Avondmael verboden, en sal
tegen anstaande Avondmael wederom worden geciteert.
Attestatie van
Jan Moritz Hare meijers en
Grietien Jans huisvrouw van Frerik Jans kuiper
beneffens Marrichien Claessen jonge dogter dienstmaagt van de Raadtsh: W: van Bork
Belijdenis:
Jan Jurriens soon van Jurrien Jansen schipper
Lumke Geerts jonge dochter
Aeltijn Jacobs jonge dochter

Acta Consistorii den 16 septembris 1718
Alsoo Dom: Verschuir nu volgens Art:
4 met Luirt Hiddes in de Westercluft heeft gevi-
senteert, soo hebben deselve ingebragt dat tot
Pieter Oostermans hebbende geweest genoemde mans?
vrou nog gelijke opstinaat bleef soo is geresolveert
dat Dom: Verschuir sig in de visitatien maer voor
eerst sal van haar absenteeren tot dat tot beter
gedagten koomt; gelijk het selve mede geschiet, en ge-
resolveert is tot Anje Pieters welke door haer en
haer mans quade bejegingen sig sulks mede onweer-
dig maacken, sullende Dom: Verschuir geexuseert
sijn daer te gaan tot dat hem anders voorkomen.
Alsoo Take Tobias nu alhier is verschenen
en eenige genoegen geeft gegeven soo wort deselve
wederom tot het H: Avondmael toegelaten.
Alsoo tot nu toe tusschen de Meesters vrou en
Aeltijn Lourens geen versoeninge gemaackt is
en de laeste vol geduirig misnoegen is, en Godts
Huis tot nog toe verlaten heeft, soo worden
Coert Jans ouderling en Jan Steffens Diaken
gecommitteert om met den eersten dit bij der
hand te nemen, op hoope of het de Heere mogte zegenen.
Tot nieuwe Ledematen ben angenomen
en hebben belijdenisse des geloofs gedaan
Hindericus Verschuir, Jan Frericks, en Geertien
Jans huisvrouw van Take Tobias welckers namen
ook van de predikstoel ben afgekundigt sonder dat
er verhinderinge is ingekomen waarom haer
des Heeren zeegen toewenschen

Acta Consistorii den 7 10bris 1718
Alsoo mr: Jan Steffens diaken overleden is
soo staat besorgt te worden dat desselfs plaatse
ten eersten door een bequaam persoon wer-
de vervult.
Coert Jans ouderling heeft raport ge-
daan van sijn Commissie alleenig door hem waer-
genomen alsoo mr Jan Steffens reedts verstorven
waer, en berigt dat tot nog toe wel niet ge-
vordert hadde, maar dat egter niet sonder hoope
was van int toekomende te vorderen waer an
Dom: Verschuir belooft soo dra Coert Jans maer
eenige veranderinge bespeurt hem te willen
assisteeren, al waerom dese Commissie wederom
an hem alleenig, om reden, wort opgedragen.
[betreft Aeltijn Louwrens en de Meestersche]

Acta Cons: den 10 Martius 1719.
Spreeckende van het verkiesen van een
nieuwe dijaken, alsoo sulks nog niet geschiet is
sal soo mogelijk tegen anstaande reis besorgt worden.
Coert Jans ouderl: heeft raport gedaan
van sijn verrigte Commissie omtrent de Meesters vrouw
en Aeltijn Louwrens de Huisvrouw van Mauritz Ja-
cobs
, dog betuigt niet verder als te vooren gekomen te
sijn schoon alle moijte heeft angewent, de Meester-
sche blijft bij haer presentatie en Aeltijn Louw-
rens
bij haer eisch welke te sien sijn in de Acte
vant jaar 1716 den 12 Junius

Acta Cons: den 9 Junius 1719.
Alsoo Pieter Jans door de presente leden der ge-
meente tot Diaken is verkoren op pinckster-
maandag den 29 maij soo is dese saacke soo verre
afgedaan, en eenmael gekundigt, waer toe de
verdere seegen van de Heere gewenscht wort.
Is tot onse blijtschap dese saack tusschen de
Meesters vrouw en Aeltijn Louwrens tot weder-
sijts genoegen ingeschickt en wort derhalven
de laeste wederom tot des Heeren H: Avondmael
toegelaten.
Heeft Dom: Verschuir raport gedaan van de
visentatie, en berigt dat sijn Eerw: door hulp der
ouderlingen verscheiden questien hadde afge-
daan en ingeschikt, en nog eenige die niet konden
ingeschikt worden waer van het Act: Cons: den 11
Martius 1718. tot volgende reise verschoven, ge-
lijk ook sijn Eerw: met de ouderlinck Coert
Jans in het huis van Pieter Oosterman en
Anje Pieters hebben gevisenteert dog nog weinig
gevordert, waerom de Acte Cons: den 16 7bris 1718
Art 2 nog in weesen blijft om na bevind van
voorkomende saacken sig te reguleeren.
Ben met Attestatie tot ons gekomen Reemt
Wessels
en sijn huisvrouw van Crewert

Act: Consistorie den 8 septembris 1719.
Alsoo Pieter Jans als Diaken in dese ge-
meente is bevestigt, soo heeft op heden in
dese vergaderinge voor de eerste maal Cessie
genomen.
heeft Dom: Verschuir raport gedaan
van de visentatie en alles in een tame
lijke rust bevonden waer voor de Heere
gedanckt zij, alleenlijk de questien in de
Westerkluft konden nog niet afgedaan
worden, alleenlijk scheenen sig de gemoe-
deren tot de vrede te neigen, alwaer-
om Dom: Verschuir met de ouderlinck
Coert Jans versogt worden om voort na
het H: Avondmael dese saacke bij der
hand te nemen en soo mogelijk onder
Godts zeegen ten einde te brengen.
Alsoo Swaentien Eppe Jans vrouw geheel
geen werk maackt om na de Kerke te gaen
nog haar kinder daer te brengen, soo wort
de ouderl: Coert Jans versogt als daar
naast wonende om er agt op te geven, en
bij verder versuim moet sij voor dese verga-
deringe geciteert worden.

Act: Consistorie den 6 10bris 1719.
Waer van het begin te sien Act: Cons:
den 10 10bris 1717. heeft Dom: J: Verschuir en
Coert Jans raport van dese Comissie gedaan
daer in bestaende dat sij Anje Pieters, Aeltijn
Harms en Tietijn Jans wederom met malkander
hadden bevredigt dog dat Elske Hindriks daer
nog niet toe te brengen waer, niet tegen-
staende veelmalen daer toe is versogt, al-
waerom heden voor de Consistorie is
geciteert en niet verschenen, uit welken allene
blijkt dat nog ten eenemael onversoenelijk is
al waerom haer het Avondmael bij provisie
sal worden verboden, en de voorgaende ver-
soende toegelaten, waer bij nog an te merken
staet dat Jan Bolt de man van Aeltijn Harms
reedts overleden is, welke mede in dese questie is
betrocken geweest.
Dese saack blijft nog deselven waer
bij Dom: Verschuir berigt dat daer met Coert Jans
geweest en haar seer ernstig vermaant heft, waer-
om Coert Jans nogmaels versogt wort daer op
te letten en an Dom: Verschuir des sondaags
voor de naastvolgende proef predicatie daer
berigt van te geven, om bij gebreck van vol-
doeninge haer te laten citeeren
Tot nieuwe ledematen ben aengenomen
Harm Hindriks welke van Menisten afkomste zijn
de ook nu op desen dag na kerkenordre is ge-
doopt. Hindrik Harms sijn soon, Stoffer Derks
en sijn huisvrouw Grietien Stoffers, Auke Hoij-
kes jonge dogter. en met attestatien ben
van Garshuisen gekomen Albert Rems.
Niet ondertekent door Luirt Hiddes: was present maer kon
om de annaderende duisternis niet sien.

Act: Cons: den 6 Martius 1720
heeft Dom: J: Verschuir hier
omtrent ingebragt dat Elske Hindriks
sijn Eerw: had laten berigten dat
mede in dese versoeninge was ge-
treden alwaerom beneffens de andere
nu dan ook tot des Heeren H: Avondmael
wort toegelaten.
alsoo het schijnt dat de
vermaninge van Dom: Verschuir beneffens
de ouderlinck Coert Jans van eenige uit-
werkinge omtrent Swaentien Eppes is ge-
weest, soo wordt ditmael daer nog in berust.
Nogtans moet verder een wakent oog
omtrent haer worden gehouden.
Is de Attestatie van Frouke Lamberts
van Sandeweer tot ons gekomen, zijnde de huis-
vrouw van Albert Rems, goed bevonden.

Act: Cons: den 7 juni 1720
Alsoo Anje Jans dogter van wijlen Jan
Eppes haer openbaer ergerlijk heeft gedragen,
door dien van een onecht kind is in de
kraem bevallen, waer van de vader soo
getuigt heeft tegen Dom: J: Verschuir
(en de ouderling Coert Jans reedts al voor
eenige tijd overleden waer
[dit betreft de vader; Coert Jans leeft nog jarenlang] 
soo is geresolveert om haer het Avondmael te
laten verbieden.) en met een is de ou-
derling Luirt Hiddes versogt om haer te
vragen waerom haer kind nu al eenige
weecken oud ter Doop niet presenteert
alsoo genoemde Anje Jans reedts in staet
genoeg is om in de Kerk te komen en
te antwoorden.

Attestatie van:
Jan Jacobs Lommert en Jantien Albers sijn huisvrouw van Loppersum
Eise Willems en Wieke Jans sijn huisvrouw van Enum
Elte Jacobs hovenier van Haaren
Lubke Geerts huisvrouw van Luppo Eedes van Nieuw Beerta

Belijdenis:
Lijsbet Jans meit van Me Ebeltjen in de Groe

Act: Cons: den 6 septemb: 1720
Is Albert Remts, voor dese vergaderinge geciteert
zijnde, verschenen, en verstaen  over sijn wange-
drag en ergerlijk leven ten opsigt van
een buitensporige dronkenschap, en het
in geselschap op de Fioel speelen, waer
omtrent de leden deser Consistorie niet
ten vollen wilde voldoen, alwaerom
hem voor ditmael het H: Avondmael is ontsegt
en Dom: Verschuir met Coert Jans ouderl: ver
sogt hem int toekomende te verstaan.
Alsoo Menne Berendts en sijn Huisvrouw
Trijntien Balthasars voor dese vergaderinge
geciteert ben wegens haar nalatigheit in
de godtsdienst, als ook over seecker questi met
de jufferen van Bork, en niet verschenen,
soo is haar alle beide bij provisie het H:
Avondmael verboden tot sulks verbetert en
ingeschikt is.
Ben overwogen de Attestatien van
Hilje Wolthers, huisvrouw van Coert Jans; van Enum
Wicher Jans en Diewerke Cornellijs egtelieden
van Leermens: en Trijnje Harms vrou van Tonnis Engelbers van Farmsum
en in alles wel bevonden.
Staet te berigten dat Anje Bolts haer kind
heeft laten dopen en het selfs beantwoort heeft.

Act: Cons: den 13 10br: 1720
Heeft Dom: Verschuir met de ouderl: Coert Jans
berigt gedaan van haer gegeven Commissie
waer uit verstaan is dat Albert Remts
nu voldoeninge heeft gegeven, en belooft int
toekomende in de Herbergen of op geselschop-
pen noijt meer op de Fioel te speelen, alwaar-
om Albert Remts om dese saacke tot de
Tavel des Heeren wederom wort toegelaten.
Dese saak heeft Dom: Verschuir berigt gedaen
dat bij Menne Berents geweest hadde in de huis-
besoeckinge, maer dat an al sijn praet hadde
kunnen bespeuren dat geen sin hadde om de
Consistorie te gehoorsamen nog eenig genoe-
gen te geven, alwaerom Dom: Verschuir ver-
sogt wort, alsoo sij na Leermens met de woninge
vertrocken sijn, an haer geen Attestatie te geven.
Alsoo het de Heere behaagt heeft om Luirt
Hiddes ouderling, door de dood weg te nemen
soo is geresolveert om bij gesondheid soo de Heere
behaagt anstaende Midwinters tweede dag voort
na de predicatie tot een nieuwe keure te treden.
Is overwogen de Attestatie van Derk Alders, tot
ons gekomen van Uitwierda, en is in alles wel
bevonden, ook is tot het H: Avondmael angeno-
men op haer belijdenisse Aeltijn Pieters jonge dogter
Is van de Consistorie besloten dat voortaen geen
Attestatie an jemant sal gegeven worden
als na dat sulks van de predikstoel is gekundigt.

Act: Cons den 5 Meert 1721
Is volgens resolutie op tijd en dag
gekooren tot ouderlink in plaatse van Luirt
Hiddes de E Jan Jacobs Lommert, en heeft
heeden voor de eerste mael Cessie genomen
Attestatie:
Hindrick Roelfs van Spijk
Belijdenis:
Grietien Geerts
 
Act: Cons: den 11 Junius 1721
Attestatie:
Jan Fockes en
Remke Roelfs egtelieden van Bedum

Act: Cons: den 19 10bris 1721.
Attestatie:
Wopke Allers van WesterEmbden

Act: Cons: den 20 Martius 1722.
Alsoo Roelf Hindriks 1. noijt of selden in de
Kerke koomt, 2. doorgaans een seer spottende
en lasterende taal voert 3. tegen Koert
Jans ouderlinck selfs gesegt heeft dat de
Bibel een boeck was daer elk in schreef wat
sijn meeninge en goedvinden was, en daarom
niet geloofbaar: soo is hij geciteert voor dese
vergaderinge, maar niet verschenen, en
daarom hem het H: Avondmaal ontsegt.
Alsoo Albert Remts in presentie van Dom:
Verschuir en meer andere gesegt heeft dat mr:
Derk Zijtsema tot lasteringe van de Catechisatie
gesegt hadde dat het boek van J[ohannes] D'outrein sijn Schets
der Goddelijke waarheeden dat Dom: Verschuir des
sondaags Avondts in de kerk gebruikt, was een Dui-
vels boeck, en wat Hij Albert Remts met dat Duivels
boeck doen wilden. Soo heeft Dom: Verschuir genoem-
de mr Albert Remts versogt dat te attesteeren
t welk geweigert hebbende is Hij voor dese ver-
gaderinge geciteert om dit sijn seggen te
bewijsen, alsoo mr Derk Zijtsema het ten hoog-
sten tegen Dom: Verschuir in de visitatie ont-
kent heeft, en gewilt dat mr: Albert Remts dit
hem bewijsen mogte. En alsoo mr: Albert
Remts niet is verschenen soo wort hem het H:
Avondmaal mede ontsegt.
Attestatie:
Hijke Clasen dienstmaagt van Grietien Raangs wed: van Oosterwijtwert
Belijdenis:
Hindericus Riemering en
Rieuwen Abels

Act: Cons: den 26 Junius 1722.
Nog Art: 3. Roelf Hindriks weder geciteert sijnde, is niet
verschenen [vermeld in de marge]
Is Albert Remts voor dese vergaderinge
verschenen en heeft int eerst op het voorhouden
van Dom: Verschuir niet willen antwoorden
of de Meester dese woorden gesproocken hadde
seggende het was soo lang geleeden Hij konde het
niet meer seggen en wilde nog Ja nog Neen
Antwoorden. Maar voort daar op heeft Hij
in presentie van de Meester selfs in onser
aller tegenwoordigheit het getuigt dat de
Meester sulks gesegt hadde, dog droncken was
geweest, waar op de Meester versoeckt dat
Mr: Albert hem sulks mag bewijsen, en wanneer
sij beide vertrocken waaren, is Meester Albert
alleen weerom gekomen, vragende alsoo na Gars-
huisen vertrocken was, waarom D. J. Verschuir hem
een Attestatie geweigert hadde, soo Antwoorde
sijn Eerwaarde om dat Hem de handen gebonden
waaren alsoo de Consistorie hem over voorgaande
saack en ongehoorsaamheit alsoo niet verscheenen
was op voorgaande Citatie het Avondmael hadde
laaten verbieden, waarop gemelijk en quaat
morrende wech liep. Soo besluit dan nogmaels
dese vergaaderinge dat de saacke in sijn bloede
soo lang moet berusten tot dat de waarheit
openbaar worde.
Attestatie:
Harm Jans en Harmke Harms, egtelieden van Enum
Menje Jacobs huisvrouw van Jan Jacobs van Loppersum

Act: cons: den 18 7bris 1722.
De saack van A[l]bert Remts blijft deselfde,
behalven dat sijn vrouw ook een Attestatie sal
geweigert worden, omdat sij, wannneer wij de
laaste maal den 26 Junius 1722 uit de vergade-
ringe quamen ons, en insonderheid de ouder-
ling Coert Jans, opentlijk op de straat heeft
angetast en uitgemaakt, soo dat een ge-
heel stratengerugt en opschuddinge maakte.
tot dat sij hier van voldoeninge heeft gegeven.
De saack van Roelf
Hindricks is beslooten, alsoo wederom geciteert
dog niet verschenen is, dat Dom: Verschuir
met Coert Jans tegen aanstaende Avondmael
in de visitatie sijn persoon hier over sullen
spreecken, en soo mogelijk van sijn wange-
drag overtuigen.

Den 9 10bris 1722 Act: Cons:
Dese Commissie is door Dom:
J: Verschuir en de ouderling Koert Jans uit-
gevoert, dog sonder gevolg, het welk te
meer blijkt omdat genoemde Roe[l]fs Hin-
driks voor dese vergaderinge op heeden
niet is verschenen, daar nogtans seer
ernstig daartoe vermaant is, en wort
vorder de saak an de voorsigtigheit van
Dom: J: Verschuir anbevoolen.
Is na voorgaande Citatie in dese
vergaderinge verschenen Albert Remts welke
betuigde met de Meester over voorgaande
saek versoent te zijn, beneffens heeft sijn
E afbeede gedaan bij de Consistorie over
sijn eigen en over sijn vrouws wangedrag
en hebben over sulks de saak sijnde vergeven
waar op geresolveert is, dat an hem en sijn
vrouw een Attestatie te geven.
De saak angaande Menne Berendts Act:
Cons: den 6 en 13 7bris 1720, alsoo desen
een Attestatie van Dom: Verschuir hebben versogt
blijft de Consistorie bij voorgaande resolutie
dat an haar geen attestatie sal gegeven worden
voor al eer sij beide voor dese vergaderinge
ben verschenen.
Belijdenisse haares geloofs heeft gedaan Idje
Geerts, dogter van Geert Fockes wedman, en
sonder bespieringe tot het H: Avondmaal
aangenomen.

Act: Cons: den 12. Martius 1723.
Is Menne Berendts voor dese ver-
gaderinge verschenen en heeft tegen ons ontkent al
het geen in de hand of Attestatie van de HoogWelgeb.
Juffer Me Juffer van Bork staande was, alwaarom
de saack tot de komst van genoemde Juffer is
verschoven om dan soo mogelijk de saack in
te schicken en af te doen gelijk, ook mede
verschenen is sijn Huisvrouw Trijntien Baltsers
welke angesprooken zijnde over haar versuim in
het gebruick der genademiddelen waar over te voo-
ren geciteerd waart, soo isse bitsig en heftig uit-
gevaaren en quaat weggegaan, al waarom ook
opgeschort is om haar een Attestatie voor als
nog te geven.
Is voor dese vergaderinge verschenen Auke
Hoijkes welke om de groote ergernisse gegeven in
en voor haar trouwen het H: Avondmaal is ontsegt,
en alsoo an een Mennist getrouwt is, soo isse seer
ernstelijk vermaant om Godt en de Religie ge-
trouw te blijven welke sij soo menigmaal beswoo-
ren hadde, en haar daar des Heeren zeegen en hul-
pe toegewenscht.
Heeft Dom: J: Verschuir raport gedaan dat
dese maal wegens een lichamelijke quaal niet
gevisiteert hadde, maar dat egter niet waar
voorgekoomen om an dese Tavel te brengen.
Is beslooten dat mr: Derk Zijtsema om
sijn anhoudende dronkenschap en ander groote
gegeven ergernisse, alsoo menigmaal door Dom:
J: Verschuir sonder of met een ouderling, als ook
voor de geheele Consistorie seer ernstig is ver-
maant, en nogtans in die sonde anhoudende is;
het Avondmaal sal worden verboden tot dat
sijn leven betere. En door ernstig berou de
gegeven ergernisse wegneme.
Ben overwoogen de Attestatien van Jantien
Willems sarriske [vrouw van de chercher waarschijnlijk?] van Groningen, en Grietien Geerts
van Stedem en in alles wel bevonden.

Act: Consist: den 18 Juni 1723.
Dese saack blijft nog deselve
alsoo MeJuffer van Bork tot nog toe niet
te lande geweest is. nog Menne Berendts
sig heeft aangegeven.
Dese saack blijft mede deselve,
en soude Auke Hoijkes weder geciteerd zijn, soo
door een swellende voet niet al eenige tijdt
beddelegerig waar geweest. Waarom opt naaste
wort verschoven.
Alsoo mr: Derk Zijtsema nu tegen-
woordig om gewigtige redenen bij de Gewel-
dige [=de baas van de gevangenis] sit, soo blijft dit verbod nog staande.
Is overwoogen de Attestatie van
Jantien Jans, van Enum tot ons overgekomen
en in alles wel bevonden.

Act. Consist: den 17 septembris 1723.
Alsoo de Juffer van Bork nu al een
geruime tijd te lande geweest is, en Menne
Berendts sig na belofte an Dom: J: Verschuir
niet heeft geaddresseert, soo blijft dit nog het selfde.
Alsoo Auke Hoijkes voor dese vergaderinge
is geciteert, dog niet verschenen, soo is geresolveert,
alsoo men niet sonder reeden bekommert is dat sij
tot de Menisten sal overgaan, dat Dom: Verschuir
met de ouderling Koert Jans haar hier over nog eens
sal anspreeken, gelijk ook Dom: Verschuir betuig-
de alreede alleen gedaan te hebben, dog sonder
eenig effekt, en dat ook vervolgens weder voor
de Consistorie moet geciteert worden.
Alsoo de saack van Roelf Hindriks
nog deselfde blijft, soo wort Dom: Verschuir en Koert
Jans versogt in de aanstaande visitatie dit nog
eens te ondergaan. En Hem ook weder te citeeren
alsoo geheel niet in de Kerke koomt, gelijk ook sijn
vrou niet.
Alsoo Mr: Derk Zijtsema in sijn quaat leven
volhert blijft dit nog het selfde.
Ben overwoogen de Attestatien van Juirt Abels
en Anje Abels beide van WesterEmbden en ben
in alles wel bevonden.
Ben mede tot Lidmaaten aangenomen Klaas
Jacobs en Luitien Jans.

Act: Cons: den 17 10bris 1723.
Alsoo Juffer van Bork alrede weer ver
trocken is, en Menne Berendts niet versche
nen, soo blijft dit nog deselfde saack.
Alsoo Koert Jans Auke Hoijkes heeft
ondervraagt, soo heeft sij geantwoort dat
nog niet an de Menisten was overgegaan,
maar dat dit evenwel haar voornemen was,
alwaarom heden weder geciteert was dog is
niet verschenen, alwaarom dese saack wijder
an de sorg van D: J: Verschuir wort anbevolen.
Heeft Dom: Verschuir berigt gedaan van de
visitatie, waar in niet besonders was voorgevallen
Alsoo Roelf Hindriks weder geciteert is, soo
is Hij verschenen en heeft belooft neerstiger in
Godts huis te komen en de middelen waar te
nemen, gelijk ook dat Hij ontkende sulks
van het Woort Godts geseit te hebben, of ten
minsten dat soo niet gemeint te hebben.
Soo is dese saack hier mede gesloten.

Act: Cons: den 17 Martius 1724.
Is overwogen de Attestatie van Jan Wobbes van Wester-
Embden, en Cornelske Jans zijn huisvrouw van Huisinge tot
ons overgekomen, en in alles wel bevonden.

Act: Cons: den 16 Junius 1724.
Alsoo hier niet nader van kan berigt worden
soo wort Koert Jans ouderling en Reelf Willems diaken
versogt om bij Auke Hoijkes selfs nader te vernemen.
Is overwogen de Attestatie van Jantien Jans
j:d: wonende bij Harke Reelfs en Hijcke Klasen meid
van Focco Cornellijs. De eerste van Loppersum en de
ander van Oosterwijtwert en beide wel bevonden.

Act: Cons: den 15 7br 1724.
Alsoo dese saack tot nog toe deselfde
is en Menne Berendts niet opkoomt
soo mag dit wel soo lang uit de Acten.
Alsoo Coert Jans en Pieter Jans dese
Kommissie verrigt hebben, soo hebben sij
berigt dat Auke Hoijkes haar selfs ge
segt hadde dat tot de Mennisten waar
overgegaan, alwaarom geresolveert
wort om int vervolg met de afsniding
voort te vaaren.
Ben overwogen de Attestatien van
Magdalena Verschuir huisvrou van Hindrik
Hiepkes gelijk ook van Frik Pieters en
Trijntien Luirts en in alles wel bevonden.
Is besloten om aanstaande dag
des Heeren agtermiddag te treden nae
de predikatie tot de keur van een
nieuwen ouderlink in de plaatse van
den overledenen Jan Jacobs Lommerts

Act: Cons. den 8 10br 1724.
Volgens genomen besluit is op desen dag
de afsnidinge van Auke Hoijkes geschiet, met
biddinge dat de Heere dit afgedwaalde schaap
tot de waare Kerke en middelen mogte
wederbrengen en waarlijk bekeringe ten
leven geven.
De saack van Mr: Derk Zijtsema alsoo in voor-
gaande leven volhert blijft deselfde, de ouderlin-
gen ben versogt om zijn vrou te verstaan waar-
om niet in de Kerk koomt, waar van sulke
slegte redenen gegeven heeft dat niet weerdig
is datse genoemt worden.
Ben tot nieuwe ledematen aangenomen Jacob
Haijes jongman en Ettien Ebbes huisvrouw van
Harke Reelfs waartoe des Heeren zegen is gewenscht.
Alsoo de keure van een ouderlinck is
gevallen op Jan Freriks is zijn E: na gedane
kunding bevestigt en heeft heden voor de
eerstemaal sessie genomen waar toe des
Heeren zegen wort gewenscht.

Act: Cons: den 21 Junius 1725.
Als dat Pieter Isebrandts knegt van Focco Cornellis
tot des Heeren Avondmaal na gedane Geloofs-
belijdenisse is aangenomen

Act: Cons: den 14 7br: 1725.
Is overwogen de Attestatie van Lijsbeth Jans
van Loppersum tegenwoordig dienstmaagt van Focco Cor-
nellis en in alles wel bevonden.

Act: Cons: den 23 Martius 1726
Ben ondersogt de Attestatien van Grietje Pieters
huisvrouw van Fricke Pieters van Crewert en van
Lijsbeth Clasen dienstmaagt van Take Tobias van Lopper
sum en in alles wel bevonden.
Is beslooten dat terwijl heden 3 doodelaakens
bij de Diaconie zijn dat de gebruickers van het beste
sullen geven 12 stuiver van het minste 8 stuiver
en van het kinderlaaken 6 stuiver ten voordeele
van de Diaconie. En die niet geven kunnen sullen het
tweede en derde om niet hebben.

Act: Cons: den 21 Junius 1726.
Is ondersogt de Attestatie van Wobge Allers van
Loppersum en in alles wel bevonden

Act: Cons: den 6 Septembris 1726.
Dese saack ten opsigt van Mr: Derk
schijnt nog deselve, dog zijn vrouw is nu eenige malen
wederom onder het gehoor van Godts H: Woort geweest
en alsoo daar door dese saacke wel ten uiterlijke
aansien wel soude konnen veranderen soo wort aan
alle de leden der Kerkeraad versogt haar int vervolg
te informeeren op het gedrag van Mr: Derk Zijtsema

Act: Cons: den 13 Decembris 1726.
Met Attestatie is tot ons gekomen Eetje Geerts huis-
vrouw van Wicher Jans van WesterEmbden en is tot
Lidmaat aangenomen Grietien [ruimte opengelaten] huisvrou van Elte Hovenier?

Act: Cons: den 12 Marti 1727
Is overwoogen de Attestatie van Jan Dutmers
dienstknegt van Mr: Reelf Smit van Warffum en wel bevonden
Alsoo onder dese gemeente is komen te woonen
Jacob Cornellijs en Anje zijn huisvrou dog welke haer
niet stooren nog aan onse Kerk of Avondmaal
soo heeft Dom: J: Verschuir de ouderling Coert Jans daar
heen gesonden om te vragen 1. waar sij ant Avondmaal
gingen 2. Waarom hier niet gingen 3. en waarom ook
in onse Kerke niet komen. Soo hebben sij daar op be
rigt op het eerste dat sij ant Avondmaal gingen
op het Zand. op het tweede en derde dat het haar
gemackelijker was na het Zand te gaan, al-
waarom de ouderling Koert Jans nogmaals ver-
sogt is haar uit naam der Consistorie hier over te
verstaan, en tegelijk de predikant vant Zand
hier van te berigten of zijn Eerw: hier van kennis
heeft en de redenen daarvan te hooren.

Act: Cons: den 13 Junius 1727.
Spreekende van de schoolmeester
Derk Zijtsema blijft als voren.
Ben overwogen de Attestatien van Hindrick
Isebrandts van Loppersum en Kune Freerks van
Manslagt in Oostvriesland, en wel bevonden.
Heeft Coert Jans ouderling berigt gedaan
dat Jacob Cornellis en Anje bij haar vorige antwoort
aan hem gedaan verbleven, alleen soo het mogelijk was;
en dat de predikant op t Zand belooft hadde haar
gaan te laten, alwaarom wij verwagten datse
tot ons overkomen, sullende anders daar verder
in handelen na nodig geoordeelt wort.

Act: Cons: den 5 Decembris 1727.
Dese saacke van de Schoelmeester
zijn leven en wandel blijft nog deselfde
Alsoo Jacob Cornellijs en zijn Huisvrouw
tot nog toe geen Attestatie vant Zand getoont
hebben soo moet hier nog een wakent oog ge-
houden worden.
Is ook gesprooken dat de boekhouder der
Armen reeckeninge soude doen en heeft aange
nomen sulks met den eersten te verrigten.

Act: Cons: den 12 Martius 1728.
Alsoo de boekhouder der Armen Reelf
Willems
reeckeninge gedaan heeft en daar op (terwijl
sulks versogte) op een honorabele wijse is ontslagen
alsoo wel 14 jaar dit ampt hadde waargenomen, soo
heeft de gemeente na voorgaande kundinge hier
toe aangestelt Rieuwen Abels welke op den
29 Februari deses jaars is bevestigt en heeft op heden
voor de eerste maal sessie in dese vergaderinge
genomen, willende Hem vervolgens alle genade toe-
wenschen in dit zijn ampt om het in des Heeren
vreese te behandelen.
Is beslooten dat de boeckhouder der Armen voortaan
alle jaar op Pinckstermaandag agtermiddag sal
reeckeninge doen van de staat der Arme middelen
en sal dese reeckeninge de eerste maal geschieden
op Pinkstermaandag 1729. Gelijk ook dat alle voor-
komende saacken welke van eenig aanbelang zijn door
den boeckhouder met de Consistorie sullen behandelt worden.
Ben overwoogen de Attestatien van Andries Gosen
en Abelje Jacobs egtelieden van Sandeweer, Anje Derks
huisvrouw van Hindrik Harms van WesterEmbden en Hero
Aljes
mede van WesterEmbden en aangenomen.

Act: Cons: den 26 Junius 1728.
De ouderling Koert Jans heeft berigt
zijner Commissie gedaan, gelijk ook Dom: J: Verschuir
dat dese menschen nu niet weigeren een attestatie
te haalen, maar sulks met den eersten sullen
doen, dog dat wegens hun eigen toestant swarig
heit beginnen te maaken om an het H: Avondmaal
te gaan.
[betreft Jacob Cornellis en zijn huisvrouw]
Ben overwogen de Attestatien van Jan
Iesebrandts en Martje Engbers van WesterEmbden
en Itjen Jacobs huisvrouw van Hero Aljes van
Baflo-Rasquert en in alles wel bevonden.

Act: Cons: den 17 Septembris 1728.
Ben overwogen de Attestatie van Martjen Meertens
van Sandeweer en Grietje Sierts van t Zand en in alles
wel bevonden.

Act: der Extraord: Cons: gehouden den 20 Septemb: 1728.
Is binnen gestaan eenen Pieter Harms na zijn seggen geboor-
tig van de Zeerijp de soon van eenen Harm Takes Smit in
genoemde plaatse, welke nu tot Armoede vervallen door een
Accident aan zijn been, hulp versogt van onse Diaconie zijnde
gassisteert met een brief door de E: Numa Diaken in Groning
en geschreven door order van desselfs Consistorie om onse Diaconie
te verpligtens om hem geheel aan te nemen en te onder-
houden uit dien hoofde dat de Zeerijp zijn geboorteplaats is,
welke versoeck rijpelijk overwoogen zijnde is geresolveert dit
versoeck geheel van de hand te wijsen als strijdig tegen de
Staats Resolutie in dato den 20 Decembris 1704 waardoor
dese Diaconie daar geheel van bevrijd is, als hebbende dese
Man wel meer als 20 jaar hier van daan geweest, en dat
de Diaconie van Groningen daar geheel an verpligt is ter-
wijl dese man daar wel over 12 jaar getrout gewoont heeft,
waarom Dom: J: Verschuir versogt wort desen Pieter Harms
weder te senden na de Consistorie van Groningen met een
brief waar in de meininge en het besluit deser Consistorie
wort bekent gemaakt. En is hem gegeven tot soulaas voor een
maal sonder gevolg als aan een Arm Man 2 Car: gulden, wensende
hem verder des Heeren bijstant na ziel en lichaam.

Act: Cons: den 10 Decembris 1728.
Dese saacke van de schoolmeester blijft
nog deselve.
Alsoo Jacob Cornellis en zijn huisvrouw nog
met geen Attestatie gekomen zijn, soo blijft dit nog levendig.
Van de extraordinaire Consistorie. Dom: J: Ver-
schuir heeft berigt dat dese Pieter Harms met een brief aan de
Diaken Numa en vervolgens aan de Consistorie van Groningen
gesonden. Dog tot nu toe geen tidinge weer bekomen, waarom
hopen dat dit in rust sal zijn.
Is overwogen de Attestatie van Harm Meenen en
Hinderina Wigghers tot ons van Wijrdum overgekomen, en
wel bevonden.

Act: Cons: den 11 Martius 1729.
Alsoo het eenige tijd geschenen heeft
of Meester Derk Zijtsema zig betamelijker gedraagt, soo
sal nodig zijn vervolgens een wakend oog omtrent zijn
persoon te houden, hoe dit verder sal afloopen.

Is overwogen het opstel eeniger swarigheden welke
de Consistorie van Godlinse in Classe wilde voorstellen
en door Dom: A: Stegnerus en Dom: J: Verschuir waren
behandigt luidende van Woort tot Woort als volgt
Belangende sulke ledemaaten die in nodige opsigten gebree-
kelijk bevonden worden, om te weten hoe de Kerkenraaden
haar in desen na des Heeren Woort sullen hebben te gedragen
bij voorbeelt
1. Hoe te handelen zij met sulke die haar onkundig vertoonen in de
eerste waarheden betreffende de Drie eenheid, de persoon, Naturen
ampten en het werk des saligmaakers, of in het gemeen in
de eerste en wesentlijke stucken van de elende verlossinge en
dankbaarheid.
a. Hoe met dese te handelen indien sij bij haar onkunde vertoonen
een onwilligheid om van het Avondmaal af te blijven, en haar
te laaten onderwijsen
b. hoe te handelen zij met sulke die haar onkunde belijden gewil-
lig zijn of te blijven an haar te laten onderwijsen
2. Hoe te handelen zij met sulke die (schoon onderregt en
gewaarschout) aankanten tegens de dierbaare en van de Ge-
reformeerde Kerke aangenomene waarheden bij voorbeeld de
leere der verkiesinge, der wedergeboorte, en de verseeckering
desselfs, de geheele onmagt van een onbekeerde tot alle gee
stelijke goed etc:
3. Hoe te handelen zij met sulke die in belijdenis wel gesond
zijnde dog in levenstrent slegts borgerlijk, en na den ge-
mainen sleurtrant, en niet na den inhoud van gedane be-
loften voor en bij gelegentheid van het H: Avondmaal.
4. Hoe te handelen zij indien van sommige of van alle dese bo-
vengenoemde geoordeelt wierde dat een eigentlijke suspensie
of niet, of aanstons, niet moste gebruickt worden, indien sij
(dat seer schielijk soude konnen geschieden) na een ander plaat
se vertrocken zijnde als dan een attestatie eischten, en men
geen valsche attestatie geven most, en geen aan dese geven
kon met de bewoordingen gemeinlijk gebruikt, als behel-
sende een getuigenisse van nodige kennis en ware godvrugt-
Men vind wel ligtelijk swarigheden in sulke onkundige toe
te laten, en ook in sulke mogelijk niet lang te voren van
andere aangenomen, en doe haar gesond in belijdenis vertoont
hebbende, mogelijk meer wetende als sij op die tijd, of in eenige
tijd seggen konnen aanststonds eigentlijk te suspendeeren, het sij,
sij haar gewillig onthouden willen of niet, het sij, sij haar
willen onderwijsen laten of niet.
Men vind ook wel swarigheid in opsigt van die gene die slegts
borgerlijk zijn, of haar wel aan kanten tegen de nodige
waarheden en soo haar niet vertonen na haare soo plegti-
ge en openbaare gedane beloften.
Men begrijpt ook wel dat de attestatien na waarheid moeten
zijn, en dat in die gemeine bewoordingen (N:N: is Lidmaat gesond
in geloofsbelidenis en van een godvrugtigen wandel soo veel ons
bekend is) na beste bewustheid een positijf getuigenis is van
waarheid en godvrugt, en wel soo als van Ledematen in
opsigt van het wesen der saake vereischt word, vermits de
sulke daar op toegelaten worden, en dat men daarom
dit getuigenisse veele ledemaaten met waarheid niet geven
kan, als of vrie onkundig, of in het stuck van waare Godvrugt
haar slegts borgerlijk en na den gemeinen sleurtrant en
niet na het Woort van God en het Formulier des H: Avond-
maals gedragende, en dat bij gevolg van sulke (indien sij niet
geweest zijn) niet anders als van borgerlijke en den sleurtrant
meer of min voldoende kan getuigt worden.
Men begrijpt ook wel dat sulken getuigenisse geen eigentlij-
ke vrieheit geeft tot het Avondmaal, schoon het ook niet
verbiedende, dog teffens ook dat de attesatien na waarheid
moeten zijn, en dat in die groote oordeelsdag, gelijk op
alles, soo ook op de attestatien en derselver uitwerkinge
Rigterlijke aanmerkingen sullen werden gemaakt, die nu
van veele niet worden verwagt deswegen wenscht men van
de Eerw: Classis nodige onderrigtinge.
En is hier op van ons geresolveert alsoo dit een saacke van
het hoogste gewigte en uiterste aangelegenheit is, dat
Dom: J: Verschuir dit mede uit onse naam gelieve te onder
teeckenene, en onse versoeck dar bij te voegen, als wen
schende deselve onderrigtinge van het Eerw. Classis van
Loppersum.

Act: Cons: den 10 Juni 1729
Ingevolge dese Acte heeft onse boeckhouder
Rieuwen Abels reedts voorleden Pinckster Maandag zijnde
den 6 Juni zijn reeckeninge gedaan, en sal vervolgens
bij dese gewoonte verbleven worden.
Is overwogen de Attestatie van Antje Isebrandts
van WesterEmbden en wel bevonden.

Act: Cons: den 9 Septembris 1729.
Alsoo Maurits Jacob en Aeltijn Louwrens zijn huisvrouw
beneffens Anje Pieters huisvrou van Claes Jans in eenige tijd
in de Kerk niet geweest zijn, soo heeft de Consistorie geresolveert
om tegen aanstaande sittinge haar te laaten citeeren
om hier van reden te geven.

Act: Cons: den 9 Decembris 1729.
Art: 2 ad Art: 2 Alsoo mr: Derk Zijtsema en zijn vrouw beide
overleden zijn houd dit op.
Art: 6 Art: 6 alsoo er tegenwoordig geen schoolmeester waar
als uit Artikel 2 gebleken is, soo is dese citatie tot het
volgende verschoven

Act: Cons: den 3 Martius 1730.
Alsoo dese menschen nog met geen Attesta-
tie verschenen zijn, is de Ouderling Coert Jans daar
weder int besonder na toe geweest, maar bleef nog al
het selfde, waar op dan nog int toekomende moet
gelet worden.
Blijft de Consistorie nog in verwagtin
ge wat antwoort het Eerw: Classis geven sal, versoe-
kende Dom: J: Verschuir daar nader op aan te dringen
[gaat waarschijnlijk over de attestatien]
Maurits Jacobs en Aaltijn Louwrens
geciteert zijnde, ben niet verschenen, maar hadden ook
geweigert te verschijnen, waarom geresolveert is an
haar tegen aanstaande sittinge weder te laaten
citeeren voor de tweede maal.
Is overwogen de Attestatie van Luetien Pieters
van Garshuisen tegenwoordige meit van de wedman
Geert Fockes, en in alles wel bevonden.
Alsoo Wolther Jacobs hier al eenige tijd (ongeveer 2
jaar) gewoont heeft, en sig tegen Dom: J: Verschuir vertoont
als of hij swarigheid maakte om aan t Avondmaal
te gaan, egter nu aan de ouderling Coert Jans beleden
heeft dat tot Spijk aant Avondmael ging, alwaar
ook aangenomen was, en ook geen Attestatie
tot nog gebragt hadde, soo is genoemde ouderling
versogt om eerst na Wolther Jacobs te gaan
en uit naam der Consistorie hem te vragen
of een Attestatie belieft te halen, soo ja antwoort
soo sal er tot de uitgekomst gewagt worden,
maar soo neen, sal genoemde ouderling
na de Domini van Spijk gaan en zijn Eerw:
vragen, uit naam der Consistori of het met
zijn bewustheit is, dat gemelde Wolther Jacobs
daar ant Avondmaal gaat, en de om wat redenen,
waar na daar na sal gehandelt worden.

Act: Cons: den 16 Juni 1730
Hindrik Isebrandts geciteert zijnde is verschenen
en aangesprooken over zijn dwalinge, en vermaant dat Hij
de Heere mogte bidden om verligtinge, waar bij de saack voor
dese maal gelaten is
Dese saack [waarschijnlijk over het afgeven van attestatien] heeft het Eerw: Classis van sulken
gewigte geoordeelt, dat het versonden is na het Christelijke
Synodus, op voorleden May 1730 gehouden, welke het overge-
nomen heeft om elk met zijn Classis te spreecken, en aan-
staande Synodus daar over te raadpleegen, waarom dit
duslang staan blijft.
Dese personen [Maurits Jacobs en Aaltijn Louwrens] ben wederom geciteert dog
niet verschenen, al waarom tegen aanstaande sittinge
voor de derde maal sullen geciteert worden
De ouderling Koert Jans heeft dese Commisie
verrigt, de Dom: van Spijk heeft aangenomen Wolther
Jacobs niet meer met bewustheit tot zijn Avondmaal
toe te laten, en het is Wolther Jacob aangesegt een
Attestatie van Spijk te halen, dat verwagt wort.
Alsoo Margijn Oostermans int jaar 1716 den 6
Martius het Avondmaal ontsegt is, maar nu al eenige
jaaren haar geheel anders heeft vertoont, en nu op het
laaste misschien wat anders heeft leeren kennen, soo is haar
met volle stemmen het Avondmaal weder opengestelt
en de ouderling Jan Frericks heeft aangenomen om het
haar te seggen.

Act: Cons: den 15 Septembris 1730.
Art 3 ad Art 3 op dese persoon moet nog een wakent
oog gehouden worden
Dom: Verschuir met de ouderling Coert
Jans hebben Jacob Cornellis wederom gesprooken, dog
of nog een Attestatie halen wil blijft onseecker
waarom dese saack nog levendig blijft.
Blijft nog t selfde, en ben de Copien
aan de Deputaten vant Synode toegesonden, om
voorts aan de Respective Classen bestelt te worden
Dese persoonen Maurits Jacobs en Aaltijn Louwrens
zijn huisvrou ben wederom geciteert voor de derde maal
dog niet verschenen, alwaarom geresolveert is om haar
het H: Avondmaal te laaten verbieden, dog de uit-
voeringe uitgestelt tot de volgende Consistorie, om
dat er eenige schijn van veranderinge sig scheen op te doen
Wolther Jacobs heeft nog geen Attestatie
gebragt, waarom nog verwagt wort.
Ben overwogen de Attestatien van Mr: Bonne
Römeling nieuwe schoolm: en organist. Jaichien Toelast
huisvrou van Jacob Heins hovenier en Wobge Alders
huisvrou van Jannes Clasen schipper, en in alles wel
bevonden.

Act: Cons: den 22 Decembris 1730.
Alsoo Hindrick Isebrandts voor de
twedemaal wegens zijn dwalinge geciteert is soo
is Hij nogmaals teder en ernstig gewaarschout om
er na te tragten van er afstant te doen, of
dat de Consistorie er tot zijn leedweesen sou in versien.
De uitslag deser saack wort met
verlangen in het aanstaande Synodus tegemoete
gesien.
Alsoo de hoop van dese vergade-
ringe is dat dese persoonen [Maurits Jacobs en Aaltijn Louwrens] int toekomende
sig anders schicken sullen, soo wort dese saack
nogmaals 1/4 jaars verschoven.
Alsoo op den 9 Septembris des voorleden jaars
geresolveert was om Anje Pieter huisvrouw
van Klaas Jans te citeeren, om dat de middelen
des H: Woorts geheel nalaat, soo is sulcks om
haar in de kraam komen en siekte, nu eerst
uitgevoert, en verschenen zijnde heeft zij met
veel tranen haar beklaagt, en belooft om
int toekomende haar anders te gedragen. Dat
nu onder Godts zegen sal verwagt worden.
Ben overwogen de Attestatien van Idje
Jacobs huisvrouw van Riender Albers van Garshuijsen
en Siecke Pieters van Lellens en in alles wel
bevonden.

Act: Cons: den 16 Martius 1731.
Art: 3 ad Art: 3 op dese saack moet nog met alle naukeu
righeit gelet worden
Art: 4 Art 4. Wort nog met verlangen verwagt
Mauritz Jacobs en Aaltijn weder geciteert
zijnde is Mauritz Jacobs verschenen en heeft belofte
gedaan dat voortaan meer in de Kerke komen soude
en de middelen waarnemen, dat nu sal afgewagt word
en alsoo Aeltijn Louwrens nu wegens onpasselijkheit
niet verschijnen konde, soo sal int toekomende op
haar daer naukeurig agt gegeven worden, en bij
aldien int toekomende vierendeel jaars niet in de
Kerke koomt soo sal sij nog eenmaal worden geciteert

Act: Cons: den 22 Juni 1731.
De Consistorie heeft met veel blijtschap vernomen dat Hindrik
Isebrand in oprechtigheit en waarheit schijnt van zijn dwalinge te
rugt gebragt te zijn, waar toe wij hopen dat de genade van Godt
hem wider wil bewerken.
Dese saack is al afgedaan bij het Christelijke Synodus, dog
staat het berigt wat hier op gedaan is, eerst door het raport der Ge-
commiteerden gehoort, of uit de Acten gesien te worden.
Alsoo Maurits Jacobs en Aeltijn Louwrens van hier ver
trocken zijn na Loppersum in staat als voren, soo wort Dom: Ver-
schuir versogt haar (soo sij een Attestatie eischen) geen ander te geven
als overeenkomende de vorige Acten deser protocol.
Is overwogen de Attestatie van Aelje Klaasen en wel be
vonden

Act: Cons: den 14 Septembris 1731
Alsoo de Heeren Gedeputeerden op dese saacke
de hand met Christelijke Synodus gelegt hebben, soo konde daar
niet meer van gesprooken worden. Maar wenschen van herten
dat de Heere eens dese groote saacke tot eer van zijn Naam
wil schicken en bestieren.
[waarschijnlijk gaat het nog steeds om die zaak van die attestatien.
Dominee Verschuir wilde het afgeven van attestatien veel moeilijker maken
en mogelijk hadden de gedeputeerde staten daar een stokje voor gestoken]
Alsoo Mauritz Jacobs nu al een attestatie
versogt heeft, soo is geresolveert voor eerst dit te weigeren
om redenen in voorgaande acten te zien, alsoo niet wel
een attestatie na waarheid, die van nut is, kan gegeven worden
Wolther Jacobs heeft nu angenomen een Attestatie
van Spijk te halen. [verderop gaat het om Wolther Jans. Mogelijk was
verondersteld dat hij Wolther Jacobs heette, maar stond er
op de attestatie Wolther Jans]
Is overwogen de Attestatie van Martjen Meertens van
Sandeweer en is in alles wel bevonden

Act: Cons: den 6 10bris
Als Dom: J: Verschuir an Maurits Jacobs berigt
dese van dese resolutie, soo versogt zijn E. dat haar dan
maar een attestatie mogt gegeven worden soo goed en quaet
als geschieden konde, welke an de Consistorie voorgestelt zijn-
de is geresolveert dat sulks haar niet konde geweigert wor-
den, waar op Dom: J: Verschuir een Attestatie na dese Con-
ditie geschikt heeft voorgelesen, welke van alle de leden
goedgekeurt zijnde, is de ouderling Koert Jans versogt an
genoemde personen deselve te behandigen, welke heeft ange-
nomen
Art: 5 an Art 6. Is tot nog toe geen Attestatie gekomen
Is overwogen de Attestatie van Margijn Klasen en in alles
wel bevonden.

Act: Cons: den 14 Martius 1732
Alsoo dese saack nog geheel wisselvallig is, en sig
dan dus en dan soo vertoont soo moet er nog een wakent
oog op gehouden worden. [gaat over Hindrik Isebrand]
Art. 4 ad Art: 4 dese comissie heeft de ouderling Koert Jans
uitgevoert waar voor bedankt wort.
Agge Pieters en zijn vrou Elske, hebben een kind overwonnen
in de Zeerijp nu al eenige jaaren end dog nog niet gedoopt,
alsoo Agge Pieters doemaals Mennonit wilde worden en de
doop van zijn kind niet wilde toestaan, nog Hij nog zijn
vrouw lidmaat zijnde, nu versoecken sij beide dat dit kind
mag gedoopt worden onder beding dat niet de Vader maar de Moeder
sou antwoorden over de vraagstucken. Waar op besloten is
dat de doop van dit kind sal toegestaan worden onder expres
beding dat de Vader Agge Pieters na order der Kerke selfs
sal antwoorden.

Act: Cons: den 6 Junius 1732.
Art: 3 ad Art: 3 Spreeckende van Hindrik Isebrandts wort nog
een wakent oog gehouden.
Nu heeft Wolther Jans een Attestatie van
Spijk gebragt, welke overwogen is en goed gekeurt, waar mede
dese saak soo verre afgedaan is.
Alsoo Andries Gosens geciteert waar voor dese vergaderinge
om de ergernisse welke gegeven heeft, aangesien zijn nieuws ge-
troude vrouw een geruime tijd te vroeg in de kraam waar
bevallen. Soo is alhier verschenen en heeft belijdenisse van dit
quaat gedaan, waar op hem alleen voor dit maal het Avondmael
ontsegt is.
Is mede voor dese vergaderinge geciteert Anje Pieters
huisvrouw van Claas Jans welke tegen haar belofte gedaan
den 22 December 1730 in de Acte van die datum te sien, geheel
niet onder de middelen koomt maar deselve nog geheel nalaat
dog is niet verschenen waarom geresolveert is om haar op
nieuw tegen aanstaande Nagtmaal te citeeren.
Is overwogen de Attestatie van Heine Claassen van Uit-
wierda en in alles wel bevonden

Act: Cons: den 19 Septembris 1732
Art: 3 ad Art: 3 Alsoo de Heere dese persoon besogt heeft
met een seer elendige beenbrueke, verhoop wij dat
sulks strecken sal tot meerder helinge van zijn ziele
en wort de uitkomst verwagt [betreft Hindrik Isebrandts]
Is overwogen de Attestatie van Luitien Jans
van Garshuisen en tot genoegen gevonden.
Is voor dese vergaderinge verschenen Anje Pieters
Huisvrouw van Claas Jans welke hertelijk vermaant is
in de middelen des H: Woorts waar te nemen, welke
sij seide, dat overredet was, dat sulks wel doen mogt
waar van de uitkomst verwagt wort.

Act: Cons: den 12 10bris 1732
Art: 3 Dese persoon zijn beenbreuk weder genesen zijnde, hoopt men het beste ten
opsigt van de werkinge zijner ziele [betreft Hindrik Isebrandts]
Art: 4 Alsoo Anje Pieters huisvrouw van Claas Jans, nu al soo menigmaal
vermaant is de middelen waar te nemen sij wel menigmaal belooft
heeft dit na te komen, soo is sij egter volhardende in haar soo nare na-
latigheid, waar nog bij koomt dat dog haar gedrag geheel niet overeenkomt
met dat van een Christen, alwaarom besloten is haar het Avondmaal
bij provisie te verbieden

Act: Cons: den 20 Martius 1733.
Heeft Dom: J: Verschuir berigt gedaan van de visitatie
waar in niet besonders waar voorgevallen, als dat de vrouw van de
schoelmeester [=Jantje Fokkes] mr: Bonno versogt heeft om voor ditmaal sonder Attestatie
ten Avondmaal te gaan met belofte van tegen het naaste sij te vertonen.
Art: 3 ad Art: 3 Alsoo men nu geheel niet tot nadeel van dese persoon [betreft Hindrik Isebrandts] hoort
of verneemt, maar in tegendeel alles dat goed en gesond is, soo is besloten
Hem uit de Acten te laten.

Act: Cons: den 5 Juni 1733.
ben vertoont de Attestatien van Jan Jacobs schoemaakers
knegt gekomen van Loppersum, en Jantien Fockes Huisvrouw
van meester Bonno Römlingh gekomen van Hellum en in alles
wel bevonden.

Act: Cons: den 11 Septemb 1733
Het versoek van Agge Pieters en sijn vrouw Elske te sien in Actis den
14 Martius 1732 Art: 6 heeft Dom: Verschuir voorgestelt ant Eerw:
Classis van Loppersum welker advijs was dat dese jonge ongedoopt
soude blijven tot dat selfs belijdenisse des geloofs konde doen
1. omdat de vader noijt in de Kerk koomt 2. de moeder selden 3.
beide geheel onkundig zijn 4. en dit kind nu een handige
jonge seer onordentelijk wort opgebragt, en in alle baldadigheid
na zijn jaaren uitspat. Maar is Dom: Verschuir versogt zijn best
te doen dese ouders te overreden om hun selfs en dit haar
kind te laten onderwijsen om tot kennisse der waarheit te
komen. Waar in dese vergaderinge berust, en sal haar uit
naam vant Eerw: Classis, en dese Consistorie dit op
het aller eernstigste worden angesegt

Act: Cons: den 13 Meert 1734
Alsoo Hindrik Isebrandts, weder geciteert is (siet het begin
hier van in de Act: den 16 Juni 1730) zijn dwalinge hem voorgehouden
welke Hij met tranen heeft beleden, dog alsoo Hij dit menigmaal
int particulier ook gedaan heeft, en door dese dwalingen des
Heeren Naam over al, daar sulks bekend is, gelasterd word, soo
is besloten dat Hij sig vant Avondmaal sal hebben te onthou-
den, soo lang als hij duidelijk toont door zijn woorden en daden
dat Hij er van overreed en afgestaan is, het welke hij angenomen
heeft.
Zijn tot nieuwe Ledematen angenomen Hinderkien Rein-
ders vrouw van Nanne Arendts en Aefke Lamberts jonge dogter

Act: Cons: den 11 Junius 1734.
Dese saack van Anje Pieters blijft nog deselfde
Tot een nieuw Lidmaat is angenomen Swaantien Derks
Huisvrouw van Harm Hindriks

Act: Cons: den 17 Decembris 1734.
Hindrik Isebrandts heeft versogt binnen gestaan, en
versogt wederom ten Avondmaal te gaan, dog alsoo van alle kan-
ten blijkt dat nog in zijn dwalingen volherd en het nu tegenwoor-
dig soo overklimmende an ons gebleecken is. Soo is hem zijn begeer-
te ontsegt, waar op in sulken toorn met gesigte, woorden, kloppen
op de tafel, en dreigen uitvoer dat wij alle verbaast en verschrikt
wierden. Waar op na beloftinge is weg gegaan.

Kort verhaal van het geene voorgevallen is Consistorie
met Hindrik Isebrandts den 17 Decemb: 1734.
[de onderstrepingen staan in de originele tekst]

Hindrik Isebrandts versogt binnen te staan willende de Consistorie wat
voor te stellen. Het welk toegestaan en Hij binnen gekomen zijnde, begon
een relaas van vreed en eenigheid etc: waar op Dom: Verschuir seide Hij
soude maar ophouden, alsoo wij dit alles ook wel wisten, en Hij soude
maar zijn versoek voor stellen. Het welk dan dede, en daar in bestonde
dat begeerde wederom aan het H: Avondmaal toegelaaten te worden.
Waarop Hem gelast wierde buiten te staan, en doemaals met eenpaa-
righeid van stemmen beslooten Hem zijn versoeck af te slaan, alsoo ons
allen wel bewust was, dat nog bij zijn dwaalinge volherde en daar
over al, luidrugtig genoeg van sprack. Waar op weer binnen geroepen
zijnde, stelde Dom: Verschuir hem eerst voor, dat Hij alle menschen een
indruk sogt te geven dat Hem het Avondmaal verboden was om questi
welke Hij met Dom: Verschuir hadde, hem vragende waar die in bestonden.
Hij antwoorde, dat je mij u dogter niet wild geven.  Dom: Verschuir
repliceerde dat, als dit het was, sulks waar was; alsoo zijn dogter aan
hem niet wilde geven. Hij seide, je sult zij mij wel moeten geven, wou
je Gods raad tegen staan etc:
Dom: Verschuir seide wel te konnen hooren
dat van zijn Dweeperie geheel nog niet af was. Hij seide dat het geen Dwee-
perie maar de Geest van God en Waarheid was, welke Geest Dom: Ver-
schuir niet kende
, welke laaste daar op repliceerde dat Hij ja bij
Dom: Boelens tot Loppersum was geweest klagenste dat ook twee vrouws per-
soonen aan geweest was om tot Dom: Verschuir te gaan, dat Hij wilde
met hem spreeken etc: Wat dat was? Waar op Hindrik Isebrandts seide
om te versoenen, en hem te vraagen wat het te seggen was dat Dom:
Verschuir
gesegt hadde, Dat geen part nog deel aan hem wilde hebben. Waar
op sijn Eerw. sei dat was te seggen, aan zijn dwaalingen en geestdriverien.
Hij seide dat het geen dwalingen maar waarheid was. Dom: Verschuir vraagde
of dat waarheid was dat Hij het Hooft der Kerke soude worden en zijn
vrouw welke krijgen soude het wijf de bruid des Lams? Hij antwoorde
van Ja, en seide wou Je de Geest van Godt tegen staan, etc: Ik ben een
Gesante Godts etc:
Waar op Dom: Verschuir nu genoeg gehoord hebbende
en hier willende af zijn: seide tot Hem, Hindrik Isebrandts de Consistorie
heeft beslooten u versoek af te slaan, en het Avondmaal blijft u als
nog ontsegt soo lange tot wij beterschap hooren, dat wij wenschen.
Hier op wierd Hij als een woedend schepsel, zijn oogen vervielen, zijn
aangesigte was vreeslijk, en Hij beefde van boosheid, seer scheldende
ben Je een Herder: Ik geef na dij niet naa: Ik wil ook geen part nog  
deel met dij hebben: Om dijn hoogmoed dat Je u dogter niet aan soo
een arbeider geven wilt etc:
maar Je sult het wel moeten doen Godt
sal zijn raad uitvoeren etc:
Waar op na een en andermaal Hem gesegt
zijnde dat soude heenen gaan, en elk Hem tot bedaaren sogt te bren-
gen, soo wierde nog grimmiger hieuw met de vuist op de tavel dat
het klonk en ging tierende en raasende als een uitgelootend raa-
send schepsel weg, daar door wij alle seer verbaast en verschrikt wierden
niet wetende wat van sulk een handel worden sal, alsoo ten vollen
overtuigt zijn dat Hij Dom: Verschuir soude aangetast hebben bij
aldien alleene met zijn Eerw: geweest was, biddende de Heere
dat Hij onsen Leeraar wil bewaaren: en zijn Eerw: versoeckende
alle voorsigtigheid tot veiligheid voor zijn persoon te gebruiken.
Dit na waarheid zijnde opgesteld is dit bij ons allen verteec-
kent. Actum Zeerijp den Decemb: 1734.
J. Verschuir
Eccs in Zeerijp
Koert Jans ouderlijnck
F: P: [de initialen van de tweede ouderling Fricke Pieters]
Pieter Jannes Diakon
Riewen Abels Diaken

 [de vragen staan in twee kolommen naast elkaar, maar hier onder elkaar getypt]
Vragen an Hindrik Isebrandts voorgestelt in Cons: gehou
den den 13 Meert 1734. Met zijn antwoorden daar op.
1. Of gij niet drijft en staande houd, dat God
u sevenmaal belooft heeft telkens een
besondere maagt, tot u vrouw te hebben.
Dit heeft Hij geantwoort:
Antw: Ja, of seide ik kan er niet tegen
twisten
2. Of gij niet leert dat de Bruid des Lams
u vrouw sal zijn, en gij, en zij, het hooft
van alle de gelovigen.
Antw: Ja
3. Of gij niet roemt dat dagelijks met vasten
en gebeden dit soekt te verkrijgen.
Antw: Ja
4. Of gij niet leert dat gij, bij die vrouw die
gij verkrijgen sult, een Heilig zaat son:
der sonde telen sult
Antw: Ja
5. Of gij niet verscheiden getroude vrouwen
genoemt hebt in de Zeerijp, bij de welke
gij slapen soud, om een heilig zaad te
telen, het welk haar Mans met blijdschap
souden aansien
Antw: Ja
6. Of gij niet staande gehouden hebt dat de eer:
ste van bovengenoemde seven, schoon al getrout,
u vrouw sou worden, en dat de Engelen haar
maagdom voor u bewaarden
Antw: Ja
7. Of gij niet duidelijk verdedigt hebt, dat Hoe-
rerie en Dieverie voor u geen sonde was
Antw: Ja
8. Of gij niet staande hebt gehouden dat God u
geopenbaart en belooft heeft dat de Borg
Eelsum, en de plaatse van Klaas Jans u ei-
gendom soude worden met alle desselfs Lande-
rien, en dat gij sonder schatting daer woonen
soud als u besittinge, gelijk Abraham in Canaan
Antw: Ja
9. Of gij niet leert dat u somtijdts Engelen
verschijnen, voor u, agter u, en an u zijden.
Antw: Ja
10. Of gij niet gesegt hebt dat verscheiden zielen
van menschen die nu nog leeven voor u ge-
huppelt hadden, en u voor gebed versogt dat
bekeert mogten worden. En dat op u gebed
de Heere het u ook hadde toegesegt.
Antw: Ja
11. Of gij niet voorwend dat nog Predikant in de Zee-
rijp sult worden, en de Collega van Dom: Verschuir
en dat u geopenbaart is dat alle Menisten dan
sullen bekeert worden
Antw: Ja
12. Of gij de Keiser (dat is de Overigheid) niet wilt uit-
roejen, wanneer het vrieje en heerlijke Rijk van Chri:
stus sal opgerigt worden.
Antw: Ja
Dit getuigen wij
J. Verschuir
Ecus in Zeerijp
Koert Jans ouderlijnck
F: P: [de initialen van de tweede ouderling Fricke Pieters]
Pieter Jannes Diaken
Riewen Abels Diaken

Act: Cons: den 18 Martius 1735.
Alsoo Anje Pieters nog gelijke nalatig
is in alles soo blijft dese saak nog deselfde.
Alsoo dese soon van Agge Pieters wel on-
derwesen word, soo word dit uit de Acten gelaten.
Dese saak van Hindrik Isebrandts is nog
deselfde, en alsoo nu op dese tijd na Loppersum met de
woninge vertrocken is, soo heeft een Attestatie versogt,
dog is besloten dat sij Hem bij Provisie sal geweigert
worden.

Act: Cons: den 17 Junius 1735
Alsoo Hindrik Isebrandts bij Dom: J: Verschuir
en de ouderling Fricke Pieters geweest is om wederom
een Attestatie te versoecken, dog ten eenemaal duidelijk
toonde dat nog zijne dwalingen behouden hadde, soo is
de Attestatie nogmaals geweigert.
Met Attestatien zijn tot ons gekomen Aaltijn Louw-
rens wed: Mauritz van Loppersum. Fenje Valks tegenwoortig
Huisvrouw van Pieter Mennens van Kantens, Jacobje Jans
tegenwoordig Huisvrouw van Jochem Hindricks van Oldenzijl
welke Attestatien angenomen zijn.

Ondergesz: [= Reinder Albers] bekenne ontfangen te hebben uit handen van
Dom: J: Verschuir Predikant in de Zeerijp een getuignisse
schrift gegeven door de Consistorie van genoemde plaatse
van mijn Armlijke toestant ten einde om van goede menschen
eenig geld te vergaderen om mijn vervallene Molen we-
der te herstellen, sonder eenig ander ogenmerk te hebben
om daar door jets anders te beginnen tot schade of nadeel
van ander ingesetenen an dese plaatse. Met dat expres be-
ding dat ik met dit getuigenis schrift alleen sonder jemant
mede te nemen sal omgaan, en als soo veel gegaart hebbe
als nodig zij tot herstel mijner Molen hat wederom sal over-
geven. Gelijk mij ook verpligte dat wanneer ik jemant
in het ommegaan mede neme, ik soo anstons sal ver-
stoken zijn van dit voorregt en het getuignis schrift weer-
om geven. Zeerijp den 10 Decemb: 1735.
Dese Twieletters (R A) heeft Riender
Alberts eigenshandig in mijn
praesentie getogen, getuige ik
B Römelingh

Act: Consistorie den 9 10bris 1735.
Heeft de mulder Reinder Albers versogt en verkregen een Attesta
tie van zijn armlijke toestant en gebrecklijke molen om jets te
garen tot zijn reddinge, met expres beding dat hij er allene mede
gaan sal en geen ander mede nemen, of het sal hem wederom
op wat wijse het ook sij afgehaalt worden.

Act: Consistorie den 9 Martius 1736.
Hindrik Isebrandts heeft wederom een Attestatie versogt, dog
om dat het ons toeschijnt dat nog deselve man is, geweigert, even-
wel om dat ons ook toeschijnt dat Dom: Boelens van Loppersum hier
de hand in heeft, is an Hind: Isebr: gesegt dat Dom: Boelens geliefde
over zijn persoon een brief an ons te schrijven, dat gesond in de
leere was, soo wilden wij ons daar na reguleren.
Tot nieuwe Ledematen zijn angenomen
Abraham Jacobs, Nanne Arendts,
Hidde Geerts, Pieter Berendts
Grietien Luirdts Huisvrouw van Andries Gosens
Marieke Thomas, huisvrouw van Jan Boelens
Aaltijn Lucas huisvr: van Pieter Berendts
Grietien Lammers huisvr: van Jacob Luitjes
en met Attestatie van Bellingwolda Lucke Hindriks

Act: Cons: den 10 Junius [1737]
Alsoo Hindrik Isebrandts nu wederom een Attestatie
van ons begeert heeft, en tegen ons belijdenis gedaan van
sijn voorgaande dwalingen met een volle afkeuringe en
veroordelinge, waar in ons dan genoegen heeft gegeven soo
hebben wij daar op een Attestatie an hem toegestaan
en na waarheit gegeven wenschende dat de Heere Hem
ligt geve bestiere en leiden, en beware van den bosen.


[Pastor Louis van Meeuwen 1738 – 1771]

Acta Consistorii Zeerijp: den 12 Juni 1739
Met attestatien zijn tot ons overgekoomen
Van Garnwert Margareta Cock Egtgenoot van
Dng L: van Meeuwen predikant aan deeze plaatse
Van Sandeweer: Onne Remmerts en zijn vrouw
Hindrikjen Harms.
en
Pieter Ennes en Marie Adams zijn vrouwe, de man
van Wittewierum de vrouw van Midhuisen

Acta Cons: Zeerijp den den 23 Juni 1741
Met attestatie zijn van Grijpskerk tot ons overgeko-
men:
Jan Hofkamp en Siverdina Krijsman (: L:

Acta Cons: Zeerijp den 22 Decemb: 1741
Is met attestatie tot ons overgekomen van Usquert
Frouwke Jans Huisvrouw van Cornelis Fokkes

Acta Consistorii Zeerijp: den 23 Meert 1742
Is Pieter Tjaarts tot lidmaat aangenomen.

Acta Consistorii Zeerijp: den 6 Juli 1742
Tot Lidmaat is aangenomen Tij Pieters

Art 5 Is Pieter Jannes met eenparige stemmen
tot boekhoudende diaken gekoren, die der-
halven het boek oock bij de eerste gelegenheit
zal overnemen. En dewijl in plaatse van den
verkorene dog overledene Onne Remmerts wederomme
een nieuwe diaken moet worden verkoren, zal
zulks zonder wettige verhinderinge aanstaande
zondag over 8 dagen geschieden.

Acta Consist: Zeerijpens: den 5 Oktob:
1742
Zijn met attestatie van Middelstum tot
ons gekomen:
Herman Hindriks
en
Trijnje Eltjes Egtelieden

Art 5 Hidde Geerts met eenparige stemmen tot
Diakon verkoren zijnde is den 30 7ber beves-
tigt.

Acta Consist: Zeerijp: den 22 Meert 1743.
Met attestatien zijn tot ons overgekomen
Frerick Jans en Grietje Jans E: Lieden
van Sandeweer
en Jan Harms en Trijntje Alberts E: Lieden
van Godlinse

Acta Cons: Zeerijp den 18 Oct: 1743
Van Uithuisen zijn met attestatie tot ons
gekoomen
Christoffer Jans en Aafke Alberts
Egte Lieden

Acta Cons: Zeerijp: den 8 Jan: 1745
Op aanhoudend en sterk versoek van Pieter Jans
Oons oudste Diaken om van die moeilijke en langdui-
rige last van het diakenschap te worden ontslaagen, heeft
de kerkenraat beslooten met den eersten tot het
ontslagen van zijn eersame en tot het kiesen van een
nieuw diaken te treden

Acta Cons: Zeerijp: den 2 April 1745.
Is in plaatse van den afgegaanen Diaken
Pieter Jans als Diaken verscheenen onse School-
meester B: Roemeling

Van Loppersum is met attestatie tot ons overge-
koomen Harmke Harms huisvrouw van
Klaas Isebrants.

Acta Consist: Zeerijp: den j-sten April 1746
Met attestatien die gelezen en goed bevonden
zijn waren tot ons overgekomen
Jan Lucas van Middelbert
en
Grietje Alberts jonge dogter
van het Zand.

Acta Consist: Zeerijp: den 30sten juni 1747.
Art 2
Was de consistorie niet zonder hertelijke aan-
doeningen voorgekoomen, hoe Onse Broeder Jakob
Hiens [= Heins] ten blijke onser menschelijke zwakheit
en verdorvenheit, zig hadde schuldig gemaakt
aan een moeijlijke geval waarom de consistorie
niet vermogte agter laten hem te censureren
van des Heer tavel en te ontzeggen het houden
van oefeningen en het antwoorden in de kerk,
gelijk met eenparige stemmen van alle Leden
geschiedde, onder een innige sugt en beede dat
God aan hem goede make de belofte gedaan
aan den Regtvaardig, als hij valt, zoo en wort
hij niet weggeworpen, want de Heere ondersteunt
zijn hand.
Art 3
Aangezien Harm Hindriks mede in boven gemel
de geval begreepen was en zig hadde laten vervoeren
op eene wijse, dat de kerkenraat zig genootsaakt
vonde hem te censureren, wierde hij oock met eenpa-
rige stemmen gecensureert van des Heeren tavel
onder een hertelijke wensch en bede, dat de Heere
hem geven een haat en afkeer van het kwade
en lust aan waarheit in het binnenste.
En hebben de Broederen Hidde Geerts en B: Roe-
meling aangenomen dit consistoriale besluit
bekent te maken aan gemelte gecensureerde.

Acta Consist: Zeerijp: den 29 7ber 1747
Met goed en bekwaam kerkelijk getuigenisse
is van Noorthorn tot ons overkegomen [sic. Dit staat er echt]
Frouwke Eppes
Art 3 ad Art 2, en 3
Wat aangaat de gecensureerde persoonen
die hadden in de huisbesoekinge voor den Predikant
de consistorie wegens de over haar uitgebragte
suspensie geregtveerdigt, zig zelven in de schult gelegt,
toonden zig begeerig vergevinge der zelve bij God
en op tijd en wijze als de Consistorie zulks mogte oordeleen,
voor de zelve te verschijnen, en op een betamelijke wijse
der zelver vergevingen en ontheffinge van de suspensie
te versoeken.
De Consistorie wenscht en zoekt onder afsmeekinge
van noodig ligt en genade, in deses en (als Salomon van
het herte des wijsen zegt) tijd en wijse in agt te nemen.

Acta Consist: Zeerijp den 12 Jan 1748
Op gehouden ondersoek is bequaam geoordeelt
en tot Lidmaat aangenomen op gedane belijde-
nisse
Imke Hindriks

Acta Consist: Zeerijpensis den 24 April 1748
Jacob Heins op zijn versoek binnen staande
heeft (daar toe verlof versogt en verkregen hebbende)
gedaan een gulle en rondborstige belijdenisse zijnen
misdaat, vertoont blijken eener droevhiet over de zelve die
na God is, en gelijk hij meermalen bij God gesogt hadde, begeert
vergevinge  en ontslag van en bij de gemeinte:
De consistorie de saake rijpelijk hebbende overwoogen
oordeelt nodig en nuttig dat het nu aangaande vieren-
deel jaars aan Jakob Heins gesegt worde ter beproevinge
voor de gemeinte om tijd en gelegenheit te hebben om zoo
er nog eenige ergernisse of beswaar mogte zijn weggeruimt te krijgen
en dan alles wel bevonden wordende, gelijk wij hertelijk
wenschen, zal hij van de suspensie zijn en worden ont
heven en ontslagen.

Acta Consistorii Zeerijp: den 4 Aug: 1748
Ten opzigt van Jakob Heins de tijd ter beproevinge
hem gestelt, nu verlaaten en er geen nieuw bezwaar
ten zijnen laste zijnde voorgekomen, wort hij van
de suspensie geheel en al ontheven en ontslagen

Acta Consist Zeerijp: den 13 Juni 174[9]
Harm Hendricks is op belijdenisse van zijn
kwaad en op versoek van vergevinge des zelfs met
ontslaginge van de over hem uitgebragte censure,
met eenparige stemmen en genoegen ontheven
en ontslagen van de op hem leggende suspensie
gelijk dan kragt deses geschiet

Acta Consist: Zeerijp den 14 Nov: 1749
Is gelesen en goedgekeurt de attestatie
waarmede van Wirdum tot ons is over
gekomen
Bauwcke Peters Huisvrouw
van Jan Harms

Wierde bevonden hoe onse Mede Broeder
en Ouderling Frick Peter door het al te
vroeg in de kraam bevallen van zijn tegens-
woordige vrouw openbare ergernisse en
aanstoot gegeven hebbe aan de Gemeinte,
dies wij (hoe ongeern oock) tot onderhoudinge
van eere en goede order genootsaakt worden
gemelten onsen Broeder te suspenderen
van het gebruik des Heiligen Avondmaals
en van de Ouderlings Functie wel met
innerlijke droefheit en aandoeninge onser
herten, ons immiddels nog verblijdende hier
over, dat wij onsen voer zijnen val rouwe
en de leet wesen dragenden Broeder, niet
boven maten behoevende te bedroeven
den zelven, op zijne belijdenis in desen, tegens
de eerste op dese volgende proevpredikatie
weder ontheffen van dese suspensies, en
in zijne volle waardigheit herstellen.

Acta Consist: Zeerijp: den 19 Juni 1750
Verscheen Jan Klaassen in onse vergaderinge
versoekende voor ons betuiginge te mogen
doen, hoe hij voor God belijdenisse hadde gedaan
en vergevinge versogt aangaande zijne groote
schuld en sware zonde gemaakt en bedreven in eene
veragtinge  van God en des zelfs woert door het
spotten met en onder het Heilige en Verhevene
van onser Godsdienst en Leere op twee onderscheidene tijd, zulks oock doende
voor onse en begeerende dat dese zijne belijdenisse
en versoek van ons mogte hier worden geprotocol-
leert en door onse aan de de Leeden der Gemeinte bij tijd en wijle
bekent gemaakt worden, welke alles hem van ons
eenparig geaccordeert en toegestaan is.

Acta Cons: Zeerijp: gehouden desen 25 7ber 1750
Wegens lighaams swakheit hadde Pastor dese
reis niet gevisitieert en er was oock niet aan dese
tavel voorgekomen om geprotocolleert te worden
Is voor de eerste reis in dese vergaderinge onder
toewenschinge van veel genade verschenen de
E: Jannes Klaassen als reets bevestigde Diaken
voor en in de plaats van de E: Hidde Geerts,
die zijn afscheit van ons heeft genomen wen-
schende dat des Heeren Ligt, genade en Goedheit
deese vergaderinge bij blijve: Zijn Eersame is
hertelijk bedankt, voor zijn goede diensten
en getrouwe waarneminge van zijn post geduirende
de tijd, dat hij Diaken geweest is, als oock voor
alle lievde, vriendschap eensgesindheit en bijstant
welke dese vergaderinge van hem heeft genooten
wenschende wij van harten, dat de Heere in tijd
en eeuwigheit rijkelijk wil beloonen (uit gande (=gaande?))
aan onse Geliefden Broeder Hidde Geerts, zijne
getrouwheit en goede roge ten besten den Diakonij
aangewent en bewesen

Acta Consistorii Zeerijp: den 18 Juni 1751
Tot Ledematen zijn aangenomen Geertruid
Hindricks
Huisvrouw van onse Ouderling Frikke
Peters en Fennje Peters Huisvrouw van Ebel
Roelefs.
Verscheen in consistorio Chrisstoffer Derks
aan ons voorstellende het bekende geval
waar bij is gedwongen geworden 30 Guld
aan onse Diakenij te geven, en vragende of die
30 Gl aan de diakenij moeten verblijven of hem
weer gegeven worden? De kerkenraad houd
het voorstel een geval van dien tijd te zijn;
en zig beswaart vindende om op de vrage
te antwoorden, wijst onsen Broeder Chris-
toffer Derks naar het Ed: Gerigte of naar
de Ed: M: H: H: [der Edel Mogende Hoge Heren] Gedeputeerde Staaten, verwagtende
van wel gemelte Ed: Gerigte of Hoog Ge-
dagte H: H: Gedepp Staaten sententie
om die te mogen gehoorsaamen en daar in te kunnen
acquiesceren

Acta Consistorii Zeerijp: desen 12 7ber
1753
Laastleden Zondag den 12den deses gekundigt
zijnde, dat Jan Klaassen belijdenis der Leere
der waarheit als mede van sijn staat en
weg hadde gedaan, om tot het lidmaatschap
der Gemeinte en den tavel des Heeres, te
worden toe gelaten, had niemand eenig be-
swaar tegens hem ingebragt, behalvens
dat onse schoolmr en Boekhoudende
diaken den Predikant geklaagt heeft
niet te kunnen verschijnen in de Consisto
ri ter medewerkinge en bevorderinge tot
het tolaten van Jan Klaassen tot het lid-
maatschap Gemeinte, en dat hij met Jan Klaassen niet
konde communiceren wegens bitterheden
hem aangedaan en veroorsaakt door
gemelten Jan Klaassen.

De kerkenraat dese saak in s Heeren
vreese hebbende overwogen, is van oordeel
dat Jan Klaassen volgens de letter zelfs
der laaste vrage met vermaninge te doen aan de gene die
aangenomen worden, en oock van hem belooft
is, verpligt is de vreede aan te bieden en
te maken met onsen Broeder B: Roemeling
waar toe zulks begeert worden de uit de
consistorie onse Ouderling Frikke Pieters
en diaken Jan Klaassen zig ter bemiddelinge
en medewerkinge aanbieden, en dat de saake
van Jan Klaassen dus bij provisie moet
blijven in statu quo. of dat Jan Klaassen
niet eerder kan of mag worden toegelaten
voor dat aan den inhoud deses is voldaan
of te in desen nader voorsien beraamt en
beslooten is

Acta Consistorii Zeerijp: desen 24 xber 1751
Berigteden de Broederen Frikke Peters
en Jannes Klaassen, dat zij niet waren gebruikt
of geweest ter bemiddelinge in dese saak tus-
chen Jan Klaassen en onse Schoolmr en Boek-
houdende Diaken B: Roemelings waarop de
Predikant verslag deed, dat hij onder vriende-
lijke aanspraak en vermaninge van beide
wel had gekregen tot goed bescheid, dat zij
van herten genegen waren tot ruste en besten-
dige vreede, maar evenwel toonde zijn Eerw: oock
met volle sekerheit, dat zij zoo in de wijse hoe,
als in de poincten waar over zig onderling te ver-
soenen, nog zoe wijd van elkander waren, en ver-
schilden, dat dit alles in dese korte tijd voor het
avontmaal niet kan worden gevonden en
vereffent.
Dus de Consistorie na rijpe deliberatie zig
genootsaakt vind tegenswoordig te blijven bij,
en thans te vernieuwen en nogmaals te bekragtigen
de voorleden vi[e]rendeels jaars genomene resolutie
met bijvoeginge, dat de Predikant op bekwame
tijd en wijse Hen Lieden tot vreede liefde en
eenigheit zoeken te bewegen uit hoofde der
hooge nootsakelijkheit van het H: Avond-
maal des Heeren en de groote nuttigheit van
het gelovig gebruik des zelfs; als oock uit aan-
merkinge van het Groote heijl der Geener die zulke
vreedsame zijn, dat zij worden Vreedemakende
bevonden, om zoo hoe eer hoe liever schikkingen
des Heerten te maken tot onderlinge vreede liefde
en eenigheit, en dan door Deelgenootschap aan
de Heeren tavel te toonen het H: Avondmaal
te houden en te erkennen (Gelijk het de Oude al
noemden) als het teeken van eenigheit en een band
der Lievde.

Acta Consistorii Zeerijp: Extraord:
habiti d. 26 Jan: 1752 naar voorgaande
Overroepinge en vriendelijke uitnodiginge
en onder Adsistentie der naast bijgelegene
Predikanten de Wel Eerw: Heeren Placius,
G: Bekkering en J: Frima respectieve Predikan-
ten op het Zand, tot Eenum en Loppersum
Is de Vergaderinge met verwelkominge der
Broederen en met den gebeede geoopent.
Is van de Presiderende Pastor Loci openinge
van saaken gedaan.
Heeft onse Schoolmr en Boekhoudende
Diaken in Consistorio versogt en verschenen,
betuigt, dat Jan Klaassen door hem van
het lidmaatschap niet zoude worden geweert
mits hij en zijn Huisvrouw vrijheit mogten
behouden van conscientie in zig te onthou-
den van het H: Avontmaal heenen tertijd Jan
Klaassen met er daat betoonde en dede blijken
die vreede liefde en vrienschap, waar van hij betui-
ginge doet.
Jan Klaassen voor ons verschenen zijnde, persis-
teerde bij de aangeboodene en schriftelijke beloofte
van vreede liefde en vriendschap van zijne zijde aan
de Meester te bewijsen, en te wenschen voortaan
te zullen bewijsen.
Waarop Jan Klaassen tot lidmaat is aan-
genomen.

Acta Consistorii Zeerijp: d: 7den April 1752
Wierde met droevheit en leetwesen gesproo-
ken over moeijlijkheden thans zijnde in dese
gemeente, maar was het eenparig gevoelen
dat met der zelven behandelinge nader ligt
en sekerheit moeste afgewagt worden

Acta Consist: Zeerijp: d: 7den Juli 1752
Tot Lidmaat was aangenomen
Ebel Roelefs
Wierde binnen gelangt een request van
Stoffer Derks met een Apostil van de
Ed: M: H: Heeren Gedepp: Staaten waar in
de kerkenraat wort geauthoriseert de
30 Gl gemelt in het request en in onse
Acta van den 18 Juni 1751 op Art 3 aan
hem Stoffer Derks wederom uit te tellen
of reden ter contrarie in te brengen.
De kerkenraad kan gedogen dat op
authorisatie der Ed: M: H: H: [der Edel Mogende Hoge Heren] Gedeputeerden
Staaten de Diakenen worden geauthoriseert
gelijkse geauthoriseert werden mits desen die
dertig Guld aan Stoffer Derks uit te te tellen;
mits dat Stoffer Derks bij den ontvangst
der zelve overgeve autentique copij van
het request met de Apostil van H: H: Gedepp:
Staaten, en dat Hij Stoffer Derks op zig en
ter verdediginge neme zoo in dese saak
beswaar mogte worden gemaakt en ter con-
tre gesustineert bij de Leden der Gemeinte. 

Acta Consistorii Zeerijp den 2 Meert 1753
Voor zoo verre dese betreft de soo smertelijke saak
tuschen onsen Schoolmr B: Roemeling en Marie
Adams
huisvrouw van Peter Ennes en des zelfs
aankleev; deed de Pastor (gelijk telkens gedaan
heeft) nodig en naukeurig berigt van de zelve,
en stelde voor hoe die buiten en binnen zijn
ons aanleidinge gaven tot dese vraage?
Of een beschuldigt en verongelijkt Lid onder
de Beschuldiginge en verongelijkinge kan en mag
ten Avondmaal gaan? Het antwoort van
het Consistori hierop is, als zulk een lid heeft
afgelegt of vrij is van toorn en haat, ja
maar anders, neen.
Oversulks vermanen wij onsen Meester en
zijn Huisvrouw den toorn en quaadheit tegens
Peter Ennes en des zelfs Huisvrouw niet te be-
houden, maar te soeken af te leggen en zig te
betoonen geern vergevende te zijn, veel den-
kende aan het woort van den saligmaker
Marc[us] 11 vers 25, 26.
Peter Ennes en zijn Huisvrouw vermanen
en bevelen wij wel verre van zig te verstou-
ten soor(?) aan des Heeren tavel te verschijnen, liever
hoe eerder hoe beter te komen tot eene ver-
effeningen en wegneminge van dit zoo moeijlijk
een stuck op een wijse waarin de partie zig
behoort te vergenoegen en waar in de Gemein-
te kan berusten; of dat zij de hervaart gebragte
beschuldiginge en het gepasseerde (in de maand
van Juni des voorleden jaars) voor de School naar
behooren waar maaken en verdedigen moe
ten, en voor al afstaan van die bevattinge
dat een getuignis en zijn eijgen saak bevestigt
met een eed kan verstrekken voor een genoeg
saam en seker bewijs voor de saak, als strijdig
tegens alle Goddelijke en menschelijke wetten.
Met attestatien zijn tot ons gekomen Grietge
Lammerts huisvrouw van Jakob Luitjens van
Garsthuisen, en Roelefjen Harms huisvrouw van
Jakob [geen patroniem vermeld].

Acta Consistorii Zeerijp: Extra Ordin:
Gehouden den 21 Maij en met den Gebeede
aan gevangen
De Pastor las voor twee schriftelijke verklarin-
gen een van Mr. B: Romeling en zijn Huisvrouw
de andere door Peter Ennes en zijn Huisvrouwe
aan het Consistorium overgegeven, om daar mede
te voldoen aan onse jongste Consisstoriale
Acta luidende woordelijk als volgt.
t:w: van de Meester en zijn Vrouw
Also de eerw: Consistorie van de Zeerijp vol-
gens Consistoriale Acte van den 2den Meert 1753
en cas van belediginge en verongelijkinge ons
ondergeschr: hebben gelieven te vermanen alle
toorn en kwaadheit af te leggen tegens Peter En-
nes
en des zelfs huisvrouw, en geern vergevende te
zijn, na de lesse en het woort van Onsen Saligmaker
Marc[us] 11 vers 25, 26.
So is het dat wij het Eerw: Consistorie voor haar
Christelijken ijver en heijlsame vermaninge in
desen hertgrondig bedankende in opregtigheid van
on gemoet voor het Eerw: Consistori belijden en
verklaren, wel te wenschen, dat wij nooit door
de zelve verongelijkt of beledigt mogten
zijn, en dat wij geerne na de pligt van ware
Christenen alle haat toorn en wraaksugt
tegens haar willende afleggen, gelijk wij afleg-
gen door desen, haar toewenschende, dat het
haar wel moge gaan na ziele en lighaam, en
zij haar inkomstig mogen wagten om niemant
te beledigen en verongelijken of eenige regt-
veerdige reden van misnoegen te geven. dit
onse opregte meninge en wensch zijnde
geven het zelve met eerbiet aan de kerken
raad aldus over. Actum Zeerijp den 23 Meert 1753
(vertekent) B: Römelingh
                  Jantjen Fokkens.

Van Peter Ennes en zijn Vrouw
Onder geschr: Pieter Ennes en Maria Adams
Egtel: verklaren door desen gemoedelijk smet(?) be-
swaart over het besluit van de Eerw: kerkenraat
in Zeerijp van ons te moeten onthouden van 't
H: Avondmaal, wegens verschil met de Meester
B: Romeling,  en verklaren in opregtigheid dat
ons van herten leed is onse onversigtige en driftige
bejegeninge, en gesproken te hebben daar hadden
moeten swijgen, en versoeken daar over soo van
de Meester B: Römeling, als van de Eerw: kerken-
raadt verschoning en vergeving, belovende soo veel
mogelijk voor ons des Meesters B: Romelings eer
en agting voor te staan, en wenschen in vrede
met hem te leven. Versoekende de Eerw: kerkenraat
om alle haatelijkheden en naspraak, zoo veel be-
hoorlijk zal bevinden, te dempen. Dus in eenvou-
digheid betuigende, hebben wij desen eijgenhandig
met ons merk vertekent Actum Zeerijp den 26
Meert 1753.
(vertekent)
Dese PE MA Letteren de twee
eerste van Pieter Ennes en de twee
laaste van Maria Adams zijn in onse
praesentie eijgenhandig getogen zulks
getuigen
Helena Sijgers       J: Nortier
wed: Verschuir

Het Consistorium verklaart hier mede
voldaan en dese saak afgedaan te zijn.

Acta Consist: Zeerijp den 8 Juni 1753
Is beslooten dat in plaats van den afgaan[de]
Boekhoudende diaken B: Römelingh, aan
staande, zijnde pinxter maandag een nieuwe
diaken zal worden verkoren.

Acta Consist: Zeerijp den 29 7ber 1753
Is onse nieuwe Diaken Jan Lucas onder
geluk en zeegewens in dese vergaderinge
verschenen
Is voorgelesen en goetgekeurt eene kerke
lijke attestatie voor Jan Klaassen naar
Loppersum

Acta Consist: Zeerijpensis den 5den Juli 1754.
Op het niew waren tot Ledematen aangenemen
Willem Jannes en Janneke Harms Egte Lieden
Hillebrand Roelefs en Zaartje Harms E:L:
Grietje Bartelts Huisvrouw van Jakob Peters
Anje Peters Huisvrouw van Peter Roelefs
voorts is van de Mennisten tot ons overgegaan
door het ontvangen van het heilige doopsel
Jakob Kornelis

Acta Consist: Zeerijpensis den 10 Jan: 1755
Van de Mennisten is tot ons overgegaan
en op heden door het H: Doopsel onse kerke
ingelijvt
Trijnje Lippes Huisvrouwe van
Derk Lammers.

Acta Consist: Zeerijpensis den 28 Meert 1755
Peter Ennes en des zelfs huisvrouw
Marie Adams bij kerkelijke kundiginge
heden geschied, kerkelijke attestatie versogt
hebbende is de pastoor versogt hen Lieden
bekwame attestie te geven naar Eenum

Acta Consist Zeerijp den 26 Meert 1756.
Door den H: G: doop is der Chr: kerke inge
lijvt en tot onse Gemeinte gekomen op heden
Jan Sijwerts op Biewema

Acta Consist: Zeerijp den 22 Juni 1756
Tot Lidmaat is aangenomen en aangeko-
men
Cornelis Fokkes

Acta Consist: Zeerijpensis den 15 Meert 1757.
Met attestatie van Lidmaatschap is van het
Zand tot ons overgekomen
Petronella Titema Huisvrouw[blad stuk]
Leuitenant Christiaan Sjo[bbema] [blad stuk]
De attestatie is voorgelesen en wel bevo[nden]

Acta Consist: Zeerijpensis den 28 Octob: 1757
Door het ontvangen van het H: Doopsel is der
gemeinte ingelijvt geworden
Dietje Klaassen Huisvrouw van
Jakob Knellis

Acta Consist: Zeerijp: den 15 Nov: 1757
Door het Heilig Doopsel is op heden
der Gemeijnte ingelijvt
Jan Willems Jong Man
geboortig van het Zand.
Met kerkelijke attestatie is van ons
naar WesterEmden gegaan
Trijnje Lippes Huisvrouw van
Derk Lammers


1770 - 1899
Handelingen van den
Kerkeraad
No. 13.

Acta Consitorii Zeerijpensis Kaeti? 24 Juni 1770
Er was niets bijsonders voorgevallen om aangetekent te worden
alleenlijk dat Cornelis Peters met attestatie van Wester
Emden van Lidmaatschap tot ons gekomen

Acta Consistorii Zeerijpensis 1770. d. 26 Decembr:
Deze Vergadering is door D.  J. Goldschmid, Predik. te Bie-
rum, met den gebede geopent, zijnde verder praesent de E. Jan
Sijwerts
, ouderling, en de E. Cornellis Fockes en Focke Rieuwens,
beide Diakenen.

Handelingen van de Consisto
rie gehouden de 1 April 1771.
Is de vergaderinge met de gebede geopent door
Ds.  Frima Pred: te Loppersum
Stelden de Broederen ouderlingen voor
de sij uit naam en op versoek van Ds
L. Meuwen, de consistorie mogten voor
stellen, dat sij mogten mede werken
tot sijn Emeritusschap.
De Praesente leden der consistorie
dit versoek in overweginge nemende
hebben verklaart in desen alles

te willen toe brengen, wat in
hun vermogen was, verwagtende
dat uit naam van Ds. L. Meuwen
nabuirige Predikanten mogten
overgeroepen worden, om de sake
in een behoorlijke form te
brengen.

Acta consistorii gehouden
den 5 April 1771.
Is dese vergaderinge met de gebede ge-
opent door Ds. Frima
Is de gehele consistorie praesent
geweest en twe Ledematen, beneffens
drie nabuirige Predikanten.
Bij het lesen van de vorige acta
bleek dat dese vergaderinge belegt was

om het Emeritusschap van Ds L. van Meu-
wen
te bevorderen.
Is nodig geoordeelt, dat de Consistorie
sig per request aan Eerw: Classis van
Loppersum hadde te addresseren.
ten einde de Eerw: Classis in desen
de behulpsame hand mogte bieden.
Zijn gecommitteert om dit request in
te langen de ouderlingen Hidde Geerts
en Jan Siwerts.
Eindelijk is dese vergaderinge met dankseg-
ginge gesloten.
Jan: Frima
moderator a testis
A: Havingha pred: op 't Zandt testis
P. Landt Eccles tot Enum Testis
Hidde Geerdts
Jan Sijwerts
Cornellis Fokkes
Fokke Riewens
F: T: Wildeman
voor mij
en in qlt [= in qualitate] voor Jacob Hajes.

Handelingen van de Consistorie
gehouden in de Zeerijp in dato
den 15 April 1771
Is deze vergadering met den Gebede geopent door Dom:
L: Udema pred: te Loppersum als praeses.
Zijn alle de Leden der Consistorie praesent geweest, als
mede twe Ledematen der Gemeinte.
Ingevolge de vorige Acta Consistorii een Request an de E:
Classis van Loppersum gepraesenteert zijnde om het Eme-
ritusschap van Dom: L: van Meuwen te helpen bevor-
deren, zo zijn om daar toe behulpig te wezen uit naam
des Classis gecommitteert Dom: L: Udema en Dom:
A: Havingha respective predikanten te Loppersum en
op het Zandt, die even daarom in gemelde vergaderinge
mede tegenswoordig waaren.
Is op voorstel van overregeroepene predikanten uit naam van Dom: L: van Meeuwen van
de wel Eerw: Consistorie eene Attestatie van Leer en
Leven gegeven, als mede van het onvermogen van
hunnen Leeraar, om eenig deel der H: Bedieninge
verder te konnen waarnemen:

Acta Seerijpensis Ecctij den 30
Junij 1771.
Is dese vergaderinge met den gebede
besloten door mij Dng G: Abbring pred: tot
Oosterwijtwert

Verhandelingen in het consistorie van de
Zeerijp den 29 september 1771.
Artijkel een is dese vergaaderinge met Den
gebede geopent
Artijkel 2 is niets bijsonders voorgevallen
Artijkel 3 zijn tot dese Gemeinte met attestatie
van Holwijrda overgekomen De E. Jan Tjaarts
en Tjaart Jans, en zijn van de Kerk Raad en voor
angenomen worden.
Artijkel 3. Is dese vergaderinge met Dank segging
geindigt:
J: Metelerkamp Pastor tot Leermens
Hidde Geerts, Jan Sijwerts
Cornelis Fokkes
, Fokke Riewens


[Pastor van 1771 - 1775 is Fokko Aijtens Liefsting]

1772
Den 24 Meert Is na betamelijke belijdenis van zijn geloof te hebben gedaan
en vereijschte kundigheid in de voornaamste waarheden van den
Godsdienst getoont te hebben, tot Lidmaat der gemeente aangenomen
de E. Jochum Hindriks.
Den 4 Aug. hebben we na voorafgedaane kondiging Consistorie gehouden (waarbij ook
Ledematen praesend waaren) en met meerderheid van stemmen tot diaken
dezer gemeente verkozen de E. Cornellis Pieters, welke na driemaal te zijn
geproclameert den 30 Aug. in zijnen dienst bevestigt is
Den 25 Sept. hebben we Consistoriale vergadering gehouden, waarin eenparig
is goedgevonden om Jakob Hajes, wegens een begaan diefstal,
vriendelijk te vermanen, om ditmaal wegens gegevene ergernis, zig
van het gebruik van s' Heeren Avondmaal te onthouden, t’ geen ook
noie consistorii door mij geschied is. Voorts is het H A.
op den naast
gevolgden dag des Heeren in vreede en vrijheid gehouden.
F. Liefsting Pred.
Jan Sijwerts Ouderling
Cornelis Pieters dijaken
Den 18 Dec. hebben we voor de bediening van s' Heeren Avondmaal Consistorie gehouden
waarin eenparig is goedgevonden om Jakob Haijes, op belijdenis van zijne
misdaad en betuigingen van zijn berouw over dezelve wederom toe te laten
tot het gebruiken van het A. Des Heeren. voorts is in deze vergadering niets bijzonders
voorgevallen

1773
Den 28 Febr. is in eene vergadering der
Kerkenraad en van Ledematen in plaats van den overledenen
Hidde Geerts, tot ouderling dezer gemeendte verkoren de E. Jan Tjaarts
die ook na drie onverhinderde proclamatien in zijnen dienst bevestigt is

1773-1774
Den 16 Juli hebben we naar gewoonte voor het H. A. Consistoriale vergadering
gehouden, waarin na gedaan verslag, van de gedaane visitatie
niets is voorgekoomen t' welk deliberatie vereischte.
Na gedaane belijdenis huns geloofs zijn tot ledematen der gemeente
aangenomen Jaapkjen Jakobs wedw. van Klaas Sierts, Luitjen Harms
en Grietje Harms vrouw van Klaas Ates, welke laatste mede den doop
heeft ontfangen.

1774
Den 14 Jan. hebben we Consistoriale vergadering gehouden, in welke op vertoonde
attestatie van Rouveen tot Lidmaat dezer gemeente is aangenomen
de WelEd. juffr. Hendrijka Geertruit Sluiter Huisvrouw van D.
F: Liefsting Pred. dezer plaats
Den 1 April hebben we Consistoriale vergadering, waarin na gedane belijdenis
huns geloofs en vereischte kundigheit in de grondwaarheden van den
Godsdienst te hebben getoont tot Ledematen dezer gemeente zijn
aangenomen Klaas Sijbrants deszelfs huisvrouw Hilje Arents
alsmede Klaas Ates
Den 3 Juli Is s' Heeren Avondmaal na vooraf geschiede visitatie en gehoudene
Consistoriale vergadering hier gehouden
Den 22 Aug. Is door de kerkenraad en ledematen in plaats van den afgaanden
Diaken Fokke Rieuwens tot diaken in deze gemeente met eenparigheid
van stemmen verkozen de E Tjaart Jans die ook vervolgens er na
driemaal onverhindert, in die qualiteit te zijn afgekondigt
den 11 Aug. daarop volgend in zijnen post bevestigt is
Den 20 Sept hebben we naar het eindigen van de voorbereidings predikatie tot
s' Heeren Avondmaal consistoriale vergadering gehouden waarin
op vertoonde Attestatie van WesterEmden tot Lidmaat dezer gemeente
is aangenomen Trijnje Niklaas

Handelingen van de Consistorie gehouden
in de Zeerijp
in dato den 7 Nov:
1774.
Is deze vergadering met den Gebede geopent door dom: Nic:
Havinga
pred: te Garsthuisen als Praeses
Alle de thans in leven zijnde leden der Consistorie zijn praesent
geweest, alsmede twe Ledematen der Gemeinte.
Stonde binnen Dom: Fokko Liefsting pred: in de Zeerijp, ver-
tonende een instrument van Beroeping op zijn welEerw:
uitgebragt waar door zijn welEerw: geroepen wierde
tot Pred: van Rauwert en Irnsum in Friesland, begerig zijnde deze
Godlijke Roepstemme in te willigen, en versoekende over
sulks van deze Gemeinte ontslagen te worden:  De verga-
dering dit alles overwegende heeft, hoe ongaarne ook
andersins niet anders konnen doen, dan in dezen weg
der Anbidlijke Voorsienigheid te berusten, gelastende ten dien einde
den scriba der Consistorie zijn welEerw: de dimissie brief
te volvaerdigen, en wenschende zijn WelEerw: hertgron-
dig des Heeren zegen zo met opsigt op zijn Eerw: per-
soon, Familie, als Heilig Dienstwerk.
Voorts is de vergadering met dankzegging geëindigt.
Actum als boven.
N: Havinga pred. te Garshusen h.t. praeses et Testis
A: Havingha pred: op 't Zandt h:t: scriba et Testis
Jan Sijwerts Ouderlingh
Jan Tjaarts ouderling
Tjaart Jans Djaaken
Klaas Ates als Lidmaat
Luitjen Harms als Litmaadt

Acta consistorii extraordinarii
gehouden den 21 December 1774
Zijn in de consistoriale vergadering verschenen, behal
ven de twee overgeroepene predikanten N. Havinga pred.
te Garsthuizen, en D.  H. Havingha pred. op 't Zandt, de
ouderlingen Jan Sijwerts en Jan Tjaards, als mede Tjaart
Jans
als Diakon, en twee Ledematen.
Na aanroeping van des Heeren Naam, en gedaan voor
stel van den Praeses, nopens het einde en oogmerk dezer
bijeenkomst, ingevolge voorafgegane kundiging, is men
ter verkiezing van een nieuwen Diakon getreden, en is
met meerderheid van stemmen tot Diakon, in plaats van
den overledenen Knellis Pieters, verkoren de Schoolmeester
Fokko Theodoricus Wildeman, aan welken zulks aanstonds
is bekent gemaakt, en door Hem is aangenomen, zullende
volgens kerken ordening, na 3 malige onverhinderde
kundiging in zijne Dienst bevestigd worden.
Niemand iets bijzonders hebbende voor te stellen, is deze
vergadering met Dank zegging geeindigt
Zeerijp d. 21 Dec. 1774
(was getekent)
N. Havinga Cons. b. t. Pre
ses & Testis
A. Havingha Scriba & Testis
Jan Sijwerts ouderling
Jan Tjaarts ouderling
Tjaart Jans Diakon
Den 22 Jan. 1775 is de verkoren Diakon Fokko Theod.
Wildeman in zijn amtt bevestigt door mij
R. Bekkeringh, Pastor te Wirdum
Coll. [collatie] acc.[accordet] L.F. ?
G. J. van Hasselt
V.D.M. in de Zeerijp


[Predikant in 1776 en 1777 is Gerhard Jan van Hasselt]

Handelingen van 't Consistorie gehouden in de
Zeerijp geduurende de bediening van G.J. van Has
selt
.
1776 d 14 Jan. wierd hier in behoorlijke Forma, na de proef preek, ker
kenraad gehouden, waarin op vertoonde attestatie
tot Lidmaat dezer gemeinte is aangenomen E[tdina] H[armanna]
Sijpkens
, huisvrouw van G. J. van Hasselt, Pred. ter
dezer plaats, Bernardina Jacobson, weduwe van
wijlen den WelEd. gestr. Heere W.B. van Hasselt
overste van de Kavallerij, en Lubbert Philippus
de Beide Laatste van Farmsum, en de eerste van de Eexta.
in welke bijeenkomst anders niets bijzonder voorviel.
waarop Zondags daaraan 's Heren Avondm. bij ons ge
viert wierd.
d. 5 April. Kerkenraad in behoorlijke Forma gehouden, en tot Lidma
ten der gemeinte aangenomen op attest. van 't Hogezand
Albertje Jans, en op attest. van Uithuizen de E.
Knellijs Jacobs en zijn Huisvrouw Lubge Jacobs
vallende voorts niets bijzonders voor. en wordende des
H. avondmaal daarop den 7 April gevierd. 
d. 7 Julij wierd hier des H. avondmaal in vreede en vrijheid
gehouden, nadat men vrijdags te voren de gewoone
consistori belegt en gehouden had, waarin op attesta
tie van Holwierda tot Lidmaten der gemeinte
wierden aangenomen Mej. Geertruida Uden, wedu
we van Do Felchius [er staat Do Felchuis] en Mev. Jacomina Uden, wed.
van den Heer gezworen Bekkering Vallende
voorts in deze vergadering, na gedaan verslag van
de visitatie niet bezonders voor.
In November en Febr. 1777 is hier Des H. H. Avondm. geviert
Zijnde voor het Avondm. ..? Febr. gehouden tot
Lidmaat der gemeinte aangenomen
Geertruid Renses huisvrouw van
Tjaard Jans.

Handelingen van de Consistorie gehouden
in de Zeerijp
in dato 14 Nov. 1776
Is deese Vergaderinge met den Gebeede geopent door Ds. J. Frima
Predik. tot Loppersum als Praeses.
De Leden des Kerkenraads zijn tegenswoordig geweest (uitgenomen Jan Tjaarts
Ouderling) als mede 2 Leedemaaten.
Stonden buiten D. Gerhard Jan van Hasselt Predikant in de Zeerijp, vertonende een
Instrument van beroepinge op zijn WelEerwaerde uitgebragt, waardoor zijn Wel-
Eerwaarde geroepen wierde tot Predikant in Midwolda in 't Oldambte, begerig
zijnde dese Godlijke roepstemme in te willigen, en versoekende over zulks van
deese Gemeente ontslagen te worden, de Vergaderinge dit alles Overwegende, heeft
hoe ongaarne ook anderzints niet anders konnen doen, dan in desen Weg van s Heeren
Aanbidlijke Voorzienigheijd te berusten en zijn WelEerwaarde van dese gemeente,
alhier te ontslaan, dat zij niet hadden konnen doen, wijl zijn Eerw nog geen
twee Jaren volgens Sijnodaale Resolutien alhier als Predikant dese ge
meente bedient hadde, ten waare de Kerkenraad daar expreslijk geauthoriseert toe ge
weest waare van de H Heeren Gedeputeerde Staten dezer provintie en hun vergaderinge
op den 31 Oct. 1776 ons vertoont, ten welke einde dan ook de Scriba Consistorii
zijn WelEerwaarde Zijn Dimissiebrief heeft ter hand gestelt; wenschende
de Eerw Vergaderinge Zijn WelEerwaarde hartgrondig des Heeren dierbaarsten
Zeegen toe, zo het opzigt op Zijn Eerw persoon, Familie als Heijlig Dienstwerk:
hebbende de Kerkenraad op zig genoomen zo dra dese Gemeente vacant geworden
is de Pastores Loci tot Loppersum, dien angaande berigt te laten toekomen
Eindelijk is de Vergaderinge met danksegginge geeindigt
Actum ut supra
Joh: Frima
speciaal versogt
wegens onpasselijkheid
van Ds Abbering, als Moderator & testis
P. Landt pred. tot Enum h.t.
scriba en Testis
[in de tweede kolom:]
Jan Sijwerts Ouderlingh
Tjaart Jans als boekh Djaken
F. T. Wildeman Diaken
Klaas Ates als leedemaat
Cornelis Jacobs Als Ledemaat

1777
Den 11 Maij is na gewoonte Consistorie het H. Avondmaal bediend
door Ds G. Abbring Pred. op t Zand.
Den 17 Aug is na gehoudene Consistorie het H. Avondmaal uitgedeeld
door Ds A. Oudeman, Pred. te Stedum
Den 30 Nov. is na voorgaande Consistorie het H. Avondmaal hier
gehouden


[Predikant van 1777 tot 1780 is Herman Muntinghe] 

1778
Den 1 Maart is na voorgaande Consistorie het H. A. gehouden
Den 21 Junij. Na tot lidmaat der gemeente te hebben aan-
genomen Willem Jans, en gehouden Consistorie is hier
het H. Avondmaal gehouden.
Den 27 Sept. is hier het H. Avondmaal gehouden, na dat Con-
sistorie was gehouden. Tevens zijn tot lidmaaten
der gemeente aangenomen Hiepke Pieters en Sibrand
Klaassen. Met kerklijke attestatie zijn van hier naar
Bierum vertrokken Kornelis Jakobs en Lubbeke Jakobs
echteluiden.
Den 13 Dec. hebben wij na voorgaande Consistorie het H.
Avondmaal gehouden.

1779:
Handelingen van de Consistorie, gehouden in
de Zeerijp den 20 Jan. 1779.
De meester F.T. Wildeman verzogt hebbende van zijne be-
diening als Diaken ontslagen te worden, werd dit verzoek
geaccordeerd, en is voor zijne administratie bedankt.
Waarop tot de stemming van eenen nieuwen Diaken
wierd overgaan en met eenparigheid verkooren is
de E. Willem Jans

Den 14 Febr. is de E. Willem Jans als diaken,
na eene driemaalige kondiging, bevestigd.
Den 19 Maert is met attestatie van Uithuister
Meden tot onze gemeente overgekomen
Geertruid Pieters.
Den 21 dito is na voorgaande Consistoriaale ver-
gadering het H. Avondmaal gehouden.
Den 4 Julij is na voorgaande Consistoriaale verga-
dering, waar in niets bijzonder voorviel, en die ge-
houden is den 2 Julij, het H. Avondmaal gevierd, en
tot lidmaaten zijn naa voorgaand onderzoek aange-
noomen de volgende persoonen:
Jan Simens
Arend Ties
Geeske Pieters
Geeske Hinderiks
Grietje Jans
Antje Hinderiks

1780
Den 2 Januarij is weder na proefpreek en
consistorie het H. A. gehouden
Den 9 April is na voorgaande proefpreek en consisto-
rie het H. Avondmaal gehouden, en zijn na voor-
gaand onderzoek tot lidmaten aangenomen:
Jan Tijs
Trijnje Berends
Janna Pieters
.

Den 23 Julij zijn met attestatie vertrokken naar Wester Embden
Jan Tijs en Trijnje Berends
Den 6 Aug. Het Avondmaal gehouden, terwijl het
wegens mijne onpasselijkheid niet op den rechten tijd
hadde konnen gehouden worden.

Handelingen van den Kerkenraad
in de Zeerijp den 20 Octob. 1780.
De vergadering is met den gebede geopend.
Niemand iets bijzonders hebbende, maakte Ds. H. Mun-
tinghe
aan de Eerw. vergadering bekend zijne beroeping
tot Professor der Godgeleerdhheid en Kerklijke geschie-
denissen aan de Geldersche Hooge-school te Har-
derwijk, en verzogt kerklijke Attestatie voor
hem en Zijne Zuster Henrika Muntinghe,
t' welk geredelijk wierd toegestaan.
Ds Muntinghe nam hierop van de vergadering
een broederlijk afscheid, t' geene van de broeders met
zegenwenschingen zeer vriendlijk beandwoord werd.

1781 Den 14 Jan: Het H: avondmaal bediend door J[ohannes] Frima Pred:
te Loppersum
Den 22 April Is het H: Avondm: bediend door J[ullenius] Brongers Pred:
te Garrelsweer.
Den 15 Julij Heeft Ds Marissen van Oosterwijtwert de Proefrede en Con-
sistorie gehouden
Den 29 Julij Heeft Ds Dinkgreve van Wirdum het H: A-
vondmaal bedient


[Predikant van 1781 tot 1789 is Johannes Bekkering] 

Gedurende de bediening
van
Ds Johannes Bekkering
in
deze Gemeente
is
het volgende ten aanzien van
deszelven bediening, en de Consis-
torie betreffende voorgevallen
Zijn Eerw: die van Goïnga
gecombineerd met Gauw en Offingawier
in Friesland gelegen herwaards als
Leeraar was geroepen wierd op den
9 Sept: 1781 des morgens door de WelEerw: Zeer Gel: Heeren
Goldschmit, Oudeman en Sissingh Resp: Pre-
dikanten te Bierum, Stedum en Wester-
Embden in zijn Dienstwerk bevestigd, terwijl
de bevestigde des nademiddaags zijn openbare
dienstwerk aanvaarde.

Den 18 Nov: wierd door Hem na gehouden Proef-rede,
consistorie, en gedane huis-bezoeking, en nadat de E: Pieter
Jans op vertoning van zijn kerkelijk getuig-schrift van 't Zand
als Ledemaat bij dese Gemeente zich had vervoegd,
en was aangenomen, voor de eerstemaal het
H: avondmaal bediend.
1782 Den 10 Meert Is wederom na gedane huisbezoeking, proef-rede,
en consistorie waarin Josina de Boi die met
kerkelijke attestatie herwaards was gekomen, tot lid-
mat dezer Gemeente is aangenomen, het
H. Avond-maal gehouden.

1782
Handelingen
van den Kerkenraad in de Zeerijp
gehouden den 19 maart
1782.
1782 Den 19 Maart - Zijn in de Consistoriale vergadering verschenen
behalven Ds. Bekkering Jan Sijwerts ou-
derling en Tjaard Jans, en Willem Jans
als Diaconen
Na aanroeping van 's Heren naam, en gedaan
voorstel van den Praeses Ds Bekkering nopens
het einde en oogmerk der Zamenkomst
is men na voorafgegane kondiging ter
verkiesing van enen nieuwen Diacon in
plaats van den Ed: Tjaart Jans als afgaan-
den Diacon overgegaan, en is met algeme-
ne toestemming tot Diacon verkoren de Edele
Hijpke Pieters; terwijl bij die gelegenheid onmid-
delijk daarop Tjaart Jans genoemd, tot
ouderling in deszelven vaders plaats Jan
Tjaards
is aangesteld; zullende de
Verkorene na 3 gewone Kerk-kondegingen
in hun ambt bevestigt worden.
Den 14 April Zijn bovengemelte Tjaard Jans als ouderling en
Hijpke Pieters als Diacon na een drie-malige
kerk-kondiging in hun dienst bevestigd
Den 23 Junij is de bediening van 't H: Avondm: na gedane
huis-bezoeking en proef-rede, en gehouden
consistorie waarin niets bijzonders zich opdeed, we-
derom gehouden
Den 30 Junij is Janna Pieters met kerkelijke attestatie naar
Garshuisen vertrokken

1782 - 1785
1782.
Den 12 Julij heeft Jantje Klasen hare kerkelijke attestatie hier vertoont.
Den 22 Sept. is na gehouden huisbezoeking, proef-rede, en consistorie
waarin niets bijzonders voorviel het H: Avondm: bediend
Den 24 Oct is met attestatie van Groningen tot onse Gemeente overgeko-
men Annegje Alberts, [rest van de tekst is onleesbaar doorgestreept]
Den 2 Decemb: is Jacob Jans met kerkelijke attestatie van Crewert tot ons
overgekomen, en vervolgens als ledemaat aangenomen.
Den 11 Decemb: is op geloofsbelijdenis van onse Herformde leere, als Lede-
maat onser Gemeent aangenomen Hendrik Rave
die voor heen de Augsburgsche confessie was toegedaan
Den 22 Decemb: is na gehouden huisbezoeken, proef-rede, en consis-
torie, waarin niets was voor te stellen, het H: Avondm: bediend.

1783
Den 30 Meert is na gehouden huis-bezoeking, proef-rede, en Consis-
torie waar in niets was voor te stellen het H: Avondm: gehouden.
Den 6 Julij is na gehouden proef-rede, en Consistorie, (waar-
in Haje Hindriks en deszelven huisvrouw Janneke Jans
die met kerkelijke adtestatie van Garshusen herwaarts
gekomen zijn, tot ledematen dezer Gemeente wier-
den aangenomen) het H: Avondm: bediend.
Den 26 Oct: is na gedane huisbezoeking, proefrede, en consistorie
het H: Avondm: gehouden.

1784.
Den 1 Junij Zijn op geloofsbelijdenis tot Ledematen onser Gemeen-
te aangenomen de E. Klaas Roelofs, Klaaske Freriks,
Aaltien Friks, en Bouwke Pieters.
Den 19 Decemb: is na gehouden huis-bezoeking, proef-preek en consisto
rie (waarin Anje Luitjens die met kerkelijke adtestatie
van Loppersum herwaards gekomen was tot ledemaat
dezer Gemeente wierd aangenomen) het H: A: bediend

1785
den 21 Meert zijn op geloofs-belijdenis tot Lede-maaten onser ge-
meente aangenomen de Eerz: Kornellis Pieters Top-
pen, en deszelfs huis-vrouw Martjen Ottes Muda.

1785 - 1786
Handelingen des Kerkenraats
gehouden in de Zeerijp den 23 Junij 1785
Tegenwoordige leden waren J. Bekkering Pastor
loci, Jan Siewerts en Tjaart Jans beide ou-
derlingen Willem Jans, en Hijpke Pieters bei-
de Diaconen.
Na gedaan voorstel door Ds Bekkering nopens het oogmerk dezer
zamenkomst, is men na voorgaande Kerk-
kondiging ter verkiesinge van eenen nieuwen
Diacon in plaats van den afgaanden Diacon
Willem Jans overgegaan, en is met eenparige
stemmen tot Diacon in genoemdens plaatse ver-
koren de E. Cornellis Pieters Toppen

Den 17 Julij is genoemde Cornellis Pieters Toppen na een drie-
maligen onverhinderde Kerk-kondiging als Diacon bevestigt
Den 25 Sept: is na gedane proef-rede, het H: Avondmaal gehouden.
Den 25 Dec: is na gedane proefrede, consistorie en huis-bezoeking
het H: Avondm: hier gehouden

1786
Den 2 April is na gedane proefrede, en consistorie hier het H: A-
vondmaal gehouden, terwijl Hindrikje Abrahams
bij die gelegenheid haar kerkelijke adtestatie van
Uithuister Meden vertoont heeft.
Den 9 Julij is na gehouden proef-rede, en consistorie in welke Elsien
Jans attestatie vertoond wierde, het heilig Avondm:
gehouden.
Den 8 Nov. is na gehouden proef-rede, consistorie, en huisbezoe-
king het H: A: hier gehouden.

1787 - 1788
1787
Den 25 Febr is na gehouden Proefrede, en consistorie het H. Avond. gehouden
Den 27 Maij is na gehouden Proef-rede, en consistorie het H. Avondm. gehouden
Den 26 Aug: is na gehouden proef-rede en consistorie het H: A: gehouden
terwijl Geeske Geerts weduwe van Hidde Klasen bij
die gelegenheid haar kerkelijke adtestatie van Stits-
wert vertoont heeft.

1788
Den 23 Meert is na gehouden proef-rede en consistorie
(waarin Sikke Warners na gedaane geloofs be-
lijdenis tot ledemaat der gemeente wierd
aangenomen,) het H: A: gehouden.

Handelingen des Kerkenraads
gehouden den 16 Jan: 1789.
Is de vergadering met den gebede geo-
pend door Ds J: Bekkering Pred: in de Zeerijp.
Tegenwoordige leden waren J: Bekkering Pas-
tor loci, Jan Siewerts en Tjaart Jans ouderlin-
gen, Hijpke Pieters en Cornellis Pieters Top-
pen Diaconen, en Willem Jans ledemaat
en oud-Diacon.
Na gedaan voorstel nopens het oogmerk de-
zer zamenkomst, is men na voorgaande
Kerk-kondiging ter verkiezinge van eenen
nieuwen Diacon overgegaan ter vervullinge
van Hijpke Pieters, die eerst daags staat
af te gaan, en is met eenparige stemmen
tot Diacon verkoren de E: Klaas Roe-
lofs

Den 1 Febr: is na gedane huis bezoeking, proefrede, en consis-
torie waarin Berendina Riemina van der Swaagh
huisvrouw van Ds J: Bekkering, na vertoonde adtes-
tatie van Gron: als Lidmaat dezer Gemeente wierdt
aangenomen, het heilig Avondmaal bedient:
22 Febr: is Klaas Roelofs na een driemalige Kondiging
als Diacon bevestigd.
17 Maij is na gehouden proefrede en consistorie, waar-
in op belijdenis hunnes geloofs Klaas Pieters,
Jacob Abrahams, en Coene Cornellis tot le-
dematen dezer gemeente wierden aangeno-
men, het H: Avondm: gehouden.

1789.
Acta Consistorii Extraordinarii
habite den 26 8br 1789
Art. 1.
Deeze Vergadering, waarin de ondergetekende, Ouder-
lingen, Diakonen en Leden der Gemeente van de
Zeerijp tegenwoordig waren, is met den Gebede geopent
door Ds. N. Havinga Pred: te Garshuisen Praeses, zijnde
Ds J.H.S. Wijchgel Pred: op 't Zandt Scriba, welke
Predikanten, als nabuirige in deze Vergaderinge
waren overgeroepen als Moderatores et testes.
Art. 2
Is binnengestaan Ds Joh: Bekkering Pred: alhier
vertonende de beroepinge van Niew Scheemda op zijn
Eerw: gevallen, met betuiginge dat zijn Eerw: deeze
beroepinge in de vreede des Heeren heeft aangenomen
verzoekende over zulks dat de Kerken-raad van
deeze Gemeente hem mogte dimitteren.
Art. 3
Waarop het Eerwaarde Consistorie en eenige Leden
van deeze Gemeente haar advijs hebben gegeven,
verklarende, dat zij zijn Eerw: gaarn bij hun hadden
gewenscht te houden, en in hun gemoed innerlijk
over deszelfs aanstaande vertrek bewogen en bedroevt
waren, willende of durvende egter het verzoek van
Zijn Eerw: niet tegen staan, maar in deezen zig de
Goddelijke wil en bestier onderwerpende en over zulks
Zijn Eerw: als een zeer gelieft Leeraar stigtelijk in
leer en leven in alles een getrouw gezant van
Kristus zig betoont hebbende, dimitteeren van
deeze Gemeente met hartelijke toebidding dat de
Heer zijnen dienst in de Gemeente J. K. te
Niew Scheemda gelieve te zegenen en voorspoedig
te maken, tot zijns Naams eere tot stigtinge der
Gemeente en veeler zielen zaligheid zullende hier
van aan zijn WelEerw, een schriftelijke Attestatie worden
ter hand gesteld.

Art. 4
Voorts verzogt Ds Bekkering eene Kerkelijke Attestatie
voor zijn Huisvrouw de Juffrouw Berendina Riemina
van der Swaag en zijn dienstmaagd Jantje Klaasen
naar Niew Scheemda 't welk greetig van den Kerkenraad
is toegestaan.

Den 15 Nov: Heeft de WelEerw: Heer Johannes Bekkering
sijnen openbaren dienst onder ons geëindigt
met Paulus vermaning aan de Ephesers
N: 6: vers 10 Voorts mijne broeders wor-
det krachtig in den Heere, en in de sterk-
te zijner macht.

den 27 December na gehouden proefpreek en consistorie is hier t H A
bediendt door Dng J.H.S. Wijchel Pred op t Zand
1790 den 28 Maert Na voorafgaande proefpreek en gehouden consistorie
is hier het H Avondmaal gevierd en bedient door Ds N. Havinga
pred te Garshuizen


[Predikant van 1790 tot na 1811 is Hero ten Camp Ensinck] 

Handelingen
ten tijde der bediening van Ds H.t.C. Ensinck
Den 30 Maai [1790] De genoemde, beroepen van Crewert onder Appingedam,
wierd den 30 Maai na voorgaande driemalige kundiging
onder ons als wettig Leeraar bevestigt en ingezegent door
Ds H. Abbring, M.A. Mees en [J.F.] Heide[g]gers resp. Predd te
Loppersum, Leermens en Garmerwolde, predikende de eerste
uit 1 Thess[alonicenzen] 5: 12, 13: waarop s namiddaags de bevestigde zijn intrede
deedt met Nehem[ia] 2: 20 t midds

Handelingen
des KerkenRaads gehouden op Vrijdag den 22 April
Tegenwoordig waren de Pastor loci, de broeders ouderll:
Jan Sieverts en Tjaart Jans en diaconen Cornelis
Pieters Toppen en Klaas Roelfs
Censura morum gehouden volgens sijnodaal besluit
em door gods goedheid niets berispelijks gevonden
in de tegenwoordige Broederen
Cornellis P. Toppen de oudste Diacon
was kort daarna verstorven en heeft dus
niet kunnen ondertekenen dewijl
dit daarna geschiedt is.

Handelingen des Kerkenraads in de Zeerijp
gehouden op vrijdag den 24 Junii 1791
Tegenwoordig waren H t C Ensinck Pred. als Praeses
Jan Siewert en Tjaart Jans ouderlingen, Klaas Roelfs
Diacon en Hijpke Pieters als Lid.
De Praeses stelde voor, hoe door t versterf van de E. Cornelis
Pieters Toppen
, als de oudste diacon, dit ambt was opengevallen
en deze tijd volgens kerkkundiging bepaalt was tot de verkiesing
van eenen nieuwen Diacon: waarop men tot de verkiezing zelve
overging en met algemeene stemmen, tot dien post aan
stelde in plaats van den overledenen Broeder de E
Klaas Pieters Lidmaat dezer gemeente

in Julii is gemelde Br Klaas Pieters na driemaal gekundigt te zijn
in de Kerk openlijk bevestigt tot Diacon.

Handelingen des Kerkenraads
gehouden op vrijdag den 6 April 1792
Tegenwoordig waren H t C Ensinck Pred als Praeses
Jan Sieverts en Tjaart Jans ouderlingen en
Klaas Pieters Diacon, zijnde Klaas Roelfs afwezig
Wierd de broederen bekent gemaakt dat tot leeden
dezer gemeente op belijdenis der geloofsleere waren
aangenomen Albert Berents, Harmannus
Hindriks, Jan Willems en Gerrit Pieters

alsmede Frouwke Christoffers, Anje Rievens,
en Trijnje Jans, tegen welke personen niemand
der broederen iets berispelijks had in te brengen
waarom zij eenstemmig tot onze kerkgemeenschap
zijn toegelaten, en als leeden onder ons op en aangenomen.

Handelingen des Kerkenraads
gehouden op donderdag d 31 October 1793
De Praeses stelde voor, hoe door het onverwagts versterf
onzen Broeder Klaas Pieters het ambt van de jongste
Diacon dezer gemeente was opengevallen en daar men
thans nu voorgaande Kerkkundiging was samen
gekomen om tot de verkiesing van eenen nieuwen
Diacon over te gaan, zoo is met algemeene stemmen
daartoe verkoeren de Eerzame broeder Jacob Abrahams
Lidmaat dezer gemeente

Handelingen
Des Kerkenraads gehouden den 30 Maart 1796
op woensdag na Paschen.
Aanwezig waren behalven de volleedige Kerkenraad, zeven
Leeden der gemeente
De Broeder Klaas Roelfs verzogt van het Diaconschap
ontslagen te worden, twelk hem is toegestaan
Daarop gestemt zijnde tot verkiezing van een nieuwen
Diacon, hadden de Broeders Harmannus Jacobs
en Jan Klaassens elk evenveel stemmen: dus is besloten
dit door het lot met het trekken van ceduls te laten
beslissen, t welk bij de uitkomst gevallen is op Jan
Klaassens, wien dit de volgende dag is aangekondigt
en van Hem is aangenomen.
De vergadering is met dankzegging tot God besloten
H.t.C. Ensinck Pastor
Tjaart Jans  Ouderling
Jacob Abrams, diaak
Klaas Roelfs diaken
Jan Siewerts ouderl.
was intusschen verstorven
oud 76 Jaren.

Handelingen
des Kerkenraads gehouden den 12 Sept 1796
Wegens het versterf van den oudsten ouderling dezer gemeente den 20 Junii middag(?)
Jan Sieverts is de Kerkenraad in een bijzondere zamenkomst
overgegaan tot het formeeren van een nominatie overeenkom-
stig de schikking daaromtrent onlangs gemaakt door de
Repraecentanten der Omlanden en heeft dus tot ouderling
schap eenparig genomineert de broeders oud diaconen Willem Jans
Hijpke Pieters en Klaas Roelfs, welke personen vervolgens
de gemeente zouden worden voorgestelt om daaruit een
te verkiesen

Handelingen des Kerkenraads in de Zeerijp
gehouden den 20 Sept 1796.
Tegenwoordig waren alle de Leeden des Kerkenraads
nevens een Lid der gemeente
Is uit bovenstaande nominatie met eenparige stemmen
tot ouderling verkosen de Broeder Willem Jans
zullende die vervolgens de gemeente worden voorgestelt

1798 den 21 Jan na voorg: Proefpr en consistorie Avondmaal
gehouden.
wederom den 22 April AM gehouden wanneer tevens de door den
KerkenRaad gemaakte nominatie tot verkiezing van
een Nieuwen Diacon is afgekondigt op welke geplaatst
waren de Broeders Sibrand Klaassens, Pieter Abrahams,
en Harmannus Jacobs: uit welk drietal de volgende dag
een keuze zou gedaan

Handelingen des Kerken Raads in de Zeerijp
gehouden den 23 Apr 1798.
's namidd: te 2 uuren.
Tegenwoordig waren behalven den Kerkenraad 2 leeden der
gemeente F T Wildeman en Klaas Roelfs
Uit bovenstaande nominatie met eenparige stemmen
tot Diacon verkoren de Broeder Harmannus Jacobs

Handelingen des Kerkenraads in de Zeerijp
gehouden den 22 october 1799
Is uit eene te voren gemaakte nominatie waarop gestelt
waren de broeders F T Wildeman Hijpke Pieters en
Klaas Roelfs in plaats van den onlangs verstorven Broeder
Willem Jans tot ouderling verkoren met eenparige stemmen
de Broeder Hijpkes Pieters zullende die vervolgens aan
de gemeente als zodanig worden voorgesteld en bekent gemaakt

Register van Ledematen in de gemeente
van Jezus Christus van den Zeerijp zederd 1800
[mannen en vrouwen staan in 2 kolommen naast elkaar, hier
onderelkaar gezet. De cijfers achter de namen betreffen ook een jaartal.
B.v. obiit ao 20 = overleden anno 1820]
Mannen
obiit 1815 Fokko Theodorus Wildeman obiit 1815 in tijd Schoolmr
        Klaas Roelfs Kerkvoogd
        Sikke Warners
        Jan Klaassens
obiit ao 21 d 1 Jan
1790 Hero ten Camp Ensinck Pastor
1792 Jan Willems de kuiper
         Gerrit Pieters obiit ao 20
         Albert Berends
        
Sievert Jans
1800 Hendrik Pieters Pool
         Pieter Albers obiit ao 20
         Eltje Eltjes obiit ao 20
         Geert Luurts
        
Lammert Jans
1805 Jan Aeikes obiit 1813
         Warner Sikkes.
1806 Wolther Klaassens Vechter
         Derk IJtes
1807 Hidde Luurts
         Frikke Luurts
vertrokken
         Tije Derks
         Jan Jeltes
1813 Hindrik Jans
         Jacob Wildeman obiit ao 19 voor Pinxter
         Aeise Hindriks obiit
         Jan Hindriks geattesteerd na Schildwolde in jaer ao 19
         Hindrik Berends
1815 Arend Fokkes geattesteerd na de Meden
         Pieter Luurts 23
         geattest: na Leermens
1818 Fokke Aljes
         Jan Joost Fridrich
         Christoph Deppe
         met attestatie uit Brake
         in Lipland
         Jan Tonnis geattest:
         ao 21 na Weiwert

Vrouwen.
obiit
1814. Trijnje Niklaas huisvrouw van Eltje Jans
          obiit ao 16
          Geertruid Pieters obiit
          Josina de Booi
         
Martjen Ottes Muda obiit ao 16
          Hindrikje Abrahams Matterstek
1792  Trijnje Jans obiit ao 18 in fine
          Anje Rievens
1794  Antje Heres
          Stijnje Jacobs
attesteert na Stitswerd ao 19
          Antje Harms
          Grietje Jans
          Trijntje Hindriks
          Grietje Hindriks
1800  Pieterke Derks Uilersma
          Hemke Elles
1803  Jacobjen Michiels
          Reurtje Dijks
Pastorin
1805  Aafke Derks }
          Hilje Tjaarts   } susters
          Martjen IJpes
          Aeilke Aiekes
         Willemke Abr: Matterstek attest
1806 Elisabeth Jans
         Renske Jans
obiit ao 12
1807 Hilligjen Fokkes met attest.
1811 Fenje Pieters E Eltjes vrouw
         Jantje Hebels, Tije Derks vrouw
         Matje Allers
         Sara Pieters geatt: na t Zand ao 15
         in 86 dagen rediit?
1813 Geertruit Caspers
         Anje IJpes
         Grietje Klaassens Baukema
         Jantje Jans
         IJtje Klaassens
         Hindrikje Klaassens
         Japikje Thijs Dijkhuis
         Trijntje Hindriks
                    23
         Grietje Hindriks                     38
         Japikje Thijs Dijkhuizen        61
1818 Grietje Harms                      25
         Eltje Derks Uilersma           35
                                                        60
         [waarschijnlijk beduiden deze cijfers het aantal vrouwen dat lidmaat is. Eerst 23 + 38
           = 61 en vervolgens op een later tijdstip 25 + 35 = 60]
         Wobbegijn Bartelds
         Trijntje Klaassens Vechter
         wedwe van Jan Kl Wegman
         met attest: v Godlinse
1819 Aaltje Jans de Vries
         geatt: na Weiwert

Handelingen des
Kerkenraads gehouden den 24 Nov. 1800
wegens het versterf van onzen Broeder ouderling
Tjaart Jans, overleden in April dezes Jaars ging men
over tot de verkiezing van een nieuwen ouderling uit
eene daags te voren gekondigde nominatie, op welke
gesteld waren de Broeders F.T. Wildeman, Klaas Roelfs
en Jacob Abrahams, en is met eenparige stemmen
uit dezen beroepen en verkozen de Broeder Klaas Roelfs
zullende dit den Broeder straks worden geinsinueert
en Hij vervolgens de gemeente worden voorgestelt.

Handelingen des Kerkenraads
gehouden den 9 April 1802
Dewijl onze Broeder Jan Klaazens ernstig begeerde
ontslagen te worden als oudste Diacon, zoo is uit eene
te voren gemaakte en gekondigde Nominatie, waarop
stonden de Broeders Geert Hindriks Jan Willems
en Sievert Jans, met eenparige stemmen tot Nieuwe
Diacon verkoren Geert Hindriks, en zal dit den Broeder
straks worden bekent gemaakt en vervolgens der gemeente
driemaal voorgestelt.

Handelingen des Kerkenraads gehouden
den 28 Dec 1802
Wegens het onverwagts versterf van onzen Jongsten
Diacon Geert Hindriks overleden in october heeft
de Kerkenraad uit eene vooraf gemaakte en gekun
digde Nominatie, waarop gesteld waren Sievert Jans
Hindrik Pieters en Albert Berends, met eenparige
stemmen verkozen Sievert Jans; en zal dit dien
Broeders straks worden bekent gemaakt en vervolgens
de gemeente worden voorgestelt.

Handelingen des Kerkenraads
gehouden den 11 Maai 1804.
Dewijl onze boekhoudend Diacon Harmannus
Jacobs verzogte ontslagen te worden van zijnen
post, zoo is uit eene gemaakte en reeds gekondigde
Nominatie, op welke gesteld waren de Broeders
Hindrik Pieters, Jan Klaassens en Eltje Eltjes
gekozen de eerste en zal dit dien broeder straks
worden geinsinueerd en vervolgens in de kerk
gekundigd worden.

Bovengemelde verkozen Diacon is daarop na drie
malige kerkkondiging hier openlijk bevestigd.

Handelingen des Kerkenraads
gehouden den 5 Sept 1806
Dewijl de Boekhoudende Diacon broeder Sievert
Jans verzogt had ontslagen te worden van zijnen
post, zoo is uit een Nominatie van drien, de
vorige Sondag gekondigt, en waarop stonden
Wolther Klaassens, Jan Willems Kiers en Pieter
Derks Uilersma, gekozen de eerste namelijk
Wolther Klaassens en wel met eenparige stem:
En zal dit gemelden persoon straks worden bekent
gemaakt en vervolgens in de kerk gekundigd worden
De afgaande Broeder Diacon is bedankt voor
zijn aangewende vlijt en trouwe en daarop
de Vergadering met dankzegging tot God besloten.

Handelingen des Kerkenraads
gehouden den 19 November
1807.
Dewijl onze Broeder ouderling Hijpke Pieters
in t voorjaar den 17 April overleden was, zoo is uit de kort te
voren gemaakte Nominatie waarop gestelt waren
Jacob Abrahams, Jan Klaassens en Pieters Abrahams
gekozen de Broeder Jan Klaassens, zullende dit dien
Broeder straks worden bekent gemaakt, en Hij vervolgens
aan de gemeente worden voorgestelt.

gemelde Broeder Jan Klaassens is na driemalige
Kerkkundiging, de 4de Sondag daarop namelijk den 13 December
van dit Jaar als ouderling dezer gemeente bevestigd.

Handelingen des Kerkenraads
gehouden vrijdag den 28 october 1808
Afwezig was de broeder Klaas Roelfs ouderling
Dewijl onze Broeder Hindrik Pieters had verzogt
ontslagen te worden van zijnen post als Diacon
zoo is uit eene kort te voren gemaakte en gekundigde
Nominatie, waarop gesteld waren de broeder Jan Willems
de Kuiper, Eltje Eltjes, en Tije Derks, uit dezen tot
Diacon met algemeene stemmen verkoren Tije Derks
welken broeder deze keuze straks zal worden aange
kundigt en hij vervolgens der gemeente voorgesteld worden.

Handelingen des Kerkenraads
gehouden den 17 September 1810
Dewijl onze Broeder, de Boekhouder Diacon Wolther Klaassens
verzogt hadde af te gaan van zijne bediening zoo is, volgens
de op de vorige dag gekondigde Nominatie, op welke gesteld
waaren de Leeden Eltje Eltjes, Hindrik Cornellis en
Geert Luurds, tot opvolger gekozen Hindrik Cornellis: welke
verkiezing straks dien Broeder zal worden bekend gemaakt.
De afgaande Broeder Diacon boven gemeld is van de
Kerkenraad bedankt voor de trouwe waarneeming van
zijne vierjaarige bediening en daarop de vergadering gescheiden.

Handelingen des Kerkenraads
gehouden den 14 october 1811
Dewijl de Jongste Broeder Diacon Hindrik Cornellis
onlangs schielijk overleden was, zo is uit eene de vorige
dag gemaakte Nominatie op welke gesteld waren de
Broeders Eltje Eltjes Geert Luurts en Jan Jeltes
tot opvolger van den overledenen gekozen de Broeder
Eltje Eltjes welke verkiezing gemelden Broeder
straks is bekend gemaakt en van hem aangenomen
die bedieninge op zich te neemen.


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.