LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

't Zandt

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Lidmaten van 't Zandt, ingevoerd juni 2006 Riana Luiks, corr. MG.

- Lijst van predikanten van 1597 - 1904
- Handelingen van de Kerkenraad van 't Zandt van 1777 - 1811

1597 Hendericus Houbingius. Beroepen van Appingedam. Overleden in 't jaar 1639
1640 Samuel Helenius. Overleden 1672.
1672 Michael Borgesius. Beroepen van Onstwedde. Overleden 1692.
1693 Gerhardus Arnoldus Metelerkamp. Beroepen van Wirdum. Vertrokken naar de Meden in 1708.
1709 Gerhardus van Oostbroek. Beroepen van Rottum. Overleden 1721.
1724 Nicolaus van der Tuuk. Beroepen van Leermens. Overleden 1749.
1751 Johannes Placius. Beroepen van Gasselter Nieveen. Overleden 1760.
1762 Antonius Havinga. Beroepen Candidaat van Groningen. Overleden 1775.
1776 Godefridus Abbring. Beroepen van Oosterwijtwerd. Overleden 1784.
1785 Johannes Hindrik Simeon Wijchgel. Beroepen Candidaat van Appingedam. Overleden 1795.
1796 Lambertus Eijlers van der Tuuk. Beroepen van Wijnjeterp. Vertrokken 1799 naar Noordbroek/
1800 den 17 Aug. Elibertus Warmolts. Beroepen van Buitenpost. Emeritus verklaard bij besluit van Z.M. den Koning van den 8 September 1834, ingaande den 1 Januari 1835.
1835. 15 Febr. bevestigd Jacobus Albertus Uilkens beroepen van Wagenborgen, overleden den 18 Dec 18... [zie origineel]
1850 7 April bevestigd Nicolaus van der Tuuk, beroepen van Hellum, vertrokken naar Nieuwolda in 't Oldamt den 30 Maart 1856.
1860. 9 December bevestigd Hendrik Cannegieter J.J. Zo... [zie origineel] beroepen van Wolsum c.a. in Friesland. Overleden.
1893, 7 Mei bevestigd, Hendrik Julius Andrť Douwes beroepen van Dwingeloo in Drente. Vertrokken naar Winterswijk 17 October 1897.
1898 27 Febr. bevestigd Pieter van Binnendijk, beroepen van Obergum - vertrokken naar Wetsinge en Sauwert, 10 Juni 1900.
1900 23 September bevestigd Jacobus Homan, beroepen van Wirdum prov. Groningen. Vertrokken naar Blijham, 15 November 1903.
1904, 11 September, bevestigd Eelke van Kleffens beroepen van Huizum (bij Leeuwarden)


1777
Heb ik Godefridus Abbring als Predikant van 't Zandt
na voorgaande visitatie, en proefpredikatie, des Heeren heilich
en hoochwaardich Avondmaal more solito bedient op den
13 april.

Den 13 Julij Na voorafgaande proefpredikatie, en bij het houden
der Consistorie door des Heeren goedheid niets bijsonders voorgevallen
zijnde, des Heeren Heeren H Avondmaal wederom bedient. 

Handelingen des kerkenraads van 't Zandt
gehouden den 10 October.
Art. 1
Is dese vergadering met den gebede geopent.
Art. 2.
Alle leden des kerkenraads waaren tegenswoordich. 
Art. 3.
Hebbe ik als predikant van 't Zandt in de huisbesoeking
ben geweest bij Harm Sijwerts welke wegens het al te vroegtijdich
in de kraam bevallen van sijn vrouw door de kerkenraad onder
het praesidium van dnus Joh. Goldsmidt des Heeren H. Avondmael
was ontsegt, dien man daar over onderhouden, welke berouw, en
leedwesen tonende, en belijdeniss' doende van sijn gegevene ergernis
van de Consistorie met eenparige stemmen tot des Heeren H. Avond
maal toegelaten.
Art. 4.
Is door de kerkenraad besloten dat Martjen Eisses als lidmaat
wegens het al te vroegtijdich bevallen in de kraam des Heeren
H. Avondmaal voor ditmaal souw ontsegt worden. 
Art. 5.
Is dese vergadering met danksegging tot Godt geindigt. 
G. Abbring Eccl op 't Zandt
IJzebrant Goities ouderling
Heertjen Ubbes Ouderling
Jan Lammerts Diaken
Hind. Willems Diaken

Acta Consistorii Sandensis gehouden den 16 Jan. 1778
Art. 1.
Is dese vergaderinge met den gebede geopent.
Art. 2. 
Alle leden des kerkenraads waaren tegenswoordich.
Art. 3. 
Is op versoek van Jan Lammerts om van sijn dienst als diakon
ontslagen te worden, als hebbende sijnen dienst met lof waarge
nomen, en voor sijnen gedaene liefdepligten aan de armen
gedaen van de Consistorie bedankt, en in plaats van hem
door de kerkenraad met eenparige stemmen tot diakon
verkozen Meerten Willems van Sijldijk.
Art. 4.
Is dese vergaderinge met danksegging tot Godt geindigt.
G. Abbring Past
Izebrant Goities ouderling
Heertjen Ubbes Ouderling
Jan Lammerts Diaken
Hind. Willems Diaken

Acta Consistorii Sandensis gehouden den 17 Julij 1778.
Art. 1.
Is dese vergadering met den gebede geopent.
Art. 2.
Alle leden des kerkenraadts waaren tegenswoordich.
Art. 3.
Is na voorgaande omvrage niemant censurabel bevonden.
Art. 4. 
Is dese vergadering met danksegging besloten.
G. Abbring Past. 

Acta Consistorii Sandensis
gehouden den 9 October 1778
Art. 1.
Is dese vergaderinge met den Gebede geopent.
Art. 2. 
Alle leden des kerkenraads waaren tegenswoor
dich.
Art. 3. 
Is door de kerkenraadt besloten om Jan Hindriks
en Trijnje Hindriks alhijr op 't Zandt in den
huiwelijken staat bevestigt den 21 December
1777 en welke Trijnje Hindriks is bevallen
van een jonge dogter den 26 Julij 1778, eens
daar over te onderhouden, welke beide lede
maten waren, en sijn daar toe gecomitteert
Heertjen Ubbes, als ouderling, en Meerten Willems
als Diakon. 
Art. 4.
Is dese vergadering met danksegging tot Godt
besloten.
G. Abbring Past
Izebrant Goitjes ouderling.
Heertjen Ubbes Ouderling.
Meerten Willems Diacon.

Acta Consistorii Sandensis
Gehouden den 5 April 1779. 
Art. 1.
Is dese vergadering met den gebede geopent.
Art. 2. 
Alle leden des kerkenraadts waren tegenswoordig
Art. 3.
Wierde in omvraag gelegt of er iemant was 
die ieds besonders hadde voor te stellen, waarop
geantwoordt wierd neen.
Art. 4.
Sijn met Attestatie tot ons overgekomen uit
Groningen Herman Mensinga, Henrika Mensinga
geboren Mensens, Geertruida Mensinga.
Art. 5. 
Is dese vergadering met den gebede gesloten.
G. Abbring Past 
IJzebrant Goitjes ouderling
Heertjen Ubbes Ouderling
Hind. Willems Diaken
Meerten Willems Diacon

Acta Consistorij Sandensis 
Gehouden den 7 Jan. 1780.
Art. 1.
Is dese vergaderinge met den gebede geopent.
Art. 2. 
Is met eenparige stemmen des kerkenraads tot Diakon
verkozen in plaatse van Willem Hindrik als afgaant
Diakon Eeisso Pieters, en is Hindrik Willems voor sijn getrouwe
en gedane liefdepligten uit naam van de Consistorie bedankt. 
Art. 3. 
Wierde voorgestelt of iemant iets hadde voor te stellen
waarop geantwoort is neen. Sodat door 's Heeren goedheid
niets bijsonders is voorgevallen. 
Art. 4.
Is dese vergadering met danksegging geeindigt. 
G. Abbring Eccl. op 't Zandt
IJzebrant Goitjes ouderling
Heertjen Ubbes Ouderling
Hind. Willems Meerten Willems

den 8 Juli is Jan Reinders, van Doopsgezinde Moeder 
geboren, gedoopt, en na gedane belijdenis tot
Lidmaat der Gemeente aangenomen.
Dit op getuigenis van genoemden Jan Reinders geboekt
de 16 Juli 1820 door E. Warmolts Pred. op 't Zandt

Acta Consistorij Sandensis gehouden 
den 13 febr. 1784. 
Art. 1.
Is dese vergadering met den gebede geopent.
Art. 2. 
Versogt Meerten Willems als diakon sijn
tijdt hebbende uitgedient ontslach van sijn
dienst, waarop door de kerkenraat van 't Zandt
een nominatie gemaakt is, 't wt. Coenraadt
Sterenborg
, van Sijldijk, Jurjen Menses van 't Zandt
Pieter Smidt, en daar uit verkozen Jacob Jans
van Sijldijk
Art. 3.
is dese vergadering met den gebede gesloten
IJzebrant Goitjes ouderling
Heertjen Ubbes, Ouderling
Meerten Willems Diacon
Eijske Peters Diaken

Handelingen des Kerkenraads
van 't Zandt gehouden
den 22 October 1785.
Art. 1.
Is deze Vergadering met den Gebede geopent.
Art. 2.
De Leden des Kerkenraads waren tegenwoordig
Art. 3. 
Is door den Kerkenraad besloten, om Derk Ebes
voor ditmaal het Avondmaal te ontzeggen
wegens het al te vroegtijdig in kraam komen
van zijn Vrouw, en daar toe gecommitteert
de Ouderling Heertjen Ubbes
Art. 4.
Is de Vergadering met dankzegging gesloten.
J.H.S. Wijchgel Pastor
Heertjen Ubbes Ouderling
Eijsse Peters Diaken
Jacob Jans Diaken

Handelingen des Kerkenraads
van 't Zandt gehouden
den 2 Julij 1786.
Art. 1.
Wierd dese Vergadering met den gebede geopent.
Art, 2.
De leden des Kerkenraads waren alle tegenwoordig.
Art. 3.
Is door de meerderheid besloten om de verkiesing
van een niewe Ouderling in plaats van Isebrand
Goitjes
uit te stellen tot een volgende vergadering
Art. 4.
Is goedgevonden om Derk Ebes wederom toegang 
tot s Heeren H. Avondmaal te gunnen, en om
hem daar van kennis te geven, is gecommitteerd
de Ouderling Heertjen Ubbes.
Art. 5.
Is deze Vergadering met dankzegging gesloten.
Heertjen Ubbes Ouderling 
J.H.S. Wijchgel Pastor
Eijsse Peters Diaken
Jacob Jans Diaken

Handelingen des Kerkenraads
van 't Zandt gehouden
den 1 October 1786.
Art. 1.
Wierd deze Vergadering met den Gebede geopent.
Art. 2.
De Leden des Kerkenraads waren tegenwoordig
Art. 3. 
Is in plaats van de afgegane Diaken Eiso Peters
uit een gemaakte Nominatie van drie Personen
t.w. Pieter Knellijs, Derk Ebes en L. Goldenarm
met eenparige stemmen tot niew Diaken
verkozen L. Goldenarm.
Art. 4. 
Is in plaats van den overledenen Ouderling
Isebrand Goitjes uit een gemaakte Nominatie
van drie Personen t.w. Hindrik Willems,
Eiso Peters en Jan Fiebes met meerderheid
van stemmen verkosen den afgeganen
Diaken Eiso Peters.
Art. 5.
Is deze Vergadering met dankzegging gesloten.
J.H.S. Wijchgel Pastor
Heertjen Ubbes Ouderling
Eijsse Peters Diaken
Jacob Jans Diaken

Handelingen der Kerkenraads
van 't Zandt gehouden
den 23 September 1787.

Art. 1.
Is deze vergadering met den gebede geopent. 
Art. 2.
Alle leden des Kerkenraads waren tegenwoordig.
Art. 3. Wierd door een der Leden een voorstel gedaan, aangezien
de Diakonie kas zeer slegt gesteld was, en nog daag
lijks verminderde, of het niet goed was een middel
tot herstel uit te denken en aan te wenden, waarop
door alle leden besloten is eenen algemeenen
omgang te doen, dog dat zulks om reden nog wat
zou worden uitgestelt. 
Art. 4.
Is deze vergadering met dankzegging gesloten. 
J.H.S. Wijchgel Pastor.
Heertjen Ubbes Ouderling
Eijsse Peters Ouderling
Jacob Jans Diaken
L. Goldenarm Diakon

Handelingen des Kerkenraads
van 't Zandt gehouden
den 14 December 1788.
Art. 1.
Wierd deeze vergadering met den gebede geopent.
Art. 2.
De Leden des Kerkenraads, uitgezonderd
de Ouderling Eisso Peters, waaren alle tegenwordig
Art. 3. 
Is met Attestatie van Middelstum tot
ons overgekomen Cornelis Peters.
Art. 4.
Uit aanmerking van het goed gevolg, dat
de Algemeene ommegang ten behoeve der
armen gehad hebbe, is besloten om weder
om zulk een verzoek bij de Ingezetenen
van ons Carspel te doen. 
Art. 5.
Gevraagt of iemand des Leden iets hadde
voor te stellen, was het andwoord niets.
Art. 6.
Is deeze Vergadering met dankzegging
gesloten. 
J.H.S. Wijchgel Pastor
Heertjen Ubbes Ouderling
Jacob Jans Diaken
L. Goldenarm Diacon

Handelingen des Kerkenraads
van 't Zandt gehouden
den 26 Meert 1790.

Art. 1.
Wierd deeze vergadering met den gebede geopent
Art. 2. 
De Leden des Kerkenraads waaren alle
tegenwoordig.
Art. 3. 
Verzogte onze Mede-broeder de Diaken
Jacob Jans zijn ontslag, hoe gaarn wij 
ook zagen, dat dezelve nog lang in deezen
zijnen post continueerde, konden wij egter
zijn verzoek met geene billijkheid afslaan,
teffens verzogt dat zijn E. nog een vierendeel
jaars mogte continueeren het welke van 
hem is ingewilligt.
Art. 4.
Is met Attestatie van Rottum tot ons
overgekomen Valk Brongers.
Art. 5.
Is deeze Vergadering met dankzegging geeindigt.
J.H.S. Wijchgel Pred
Heertjen Ubbes Ouderl
Eijse Peters ouderling
Jacob Jans Diaken
Lamb. Goldenarm diaken

Handelingen des Kerkenraads
van 't Zandt gehouden
den 20 Junij 1790.
Art. 1.
Is deze vergaderinge met den gebede geopent.
Art. 2.
Alle de Leden waaren tegenwoordig
Art. 3. 
Berigte de Predikant dat op belijdenis des
geloofs waaren aangenomen volgende personen
Marten Melles overleden
Hindrik Jans overleden
Gerrit Cornelis overleden
Jan Wolters overleden
Trijnje Nienes overleden
Ida Roelfs Met Attestatie naar Leermens vertrokken d. 15 Aug. 1800
Tietje Jans overleden
Antje Ennes overleden
Geertje Cornelis overleden
Geertruid Heertjens overleden
Aaltje Pieters, overleden
Deez Personen heden morgen de Gemeente
voorgestelt zijnde en niets ten laste van
Leer of levens ingebragt zijnde, zijn met 
toebiddinge van 's Heeren zegen van ons
gulhartig aangenomen.
Art. 4.
Is met Attestatie van ons naar Crewert ver
trokken Jan Rienders.
Art. 5.
Volgens Art. 3 van voorgaande Acte zou onze
Broeder Diaken Jacob Jans zijn ontslag kun
nen krijgen, maar wijl er als nog geene gelegenheid
is, om een bekwaam Persoon in deszelfs plaatse
te kiesen, zoo heeft tot grote blijdschap zich door
de andere Broederen laten overhalen om dien
post zoo lang te continueren tot dat er zich
bekwame gelegenheid op doet.
Art. 6.
Censura morum gehouden en tot onzer aller
groot genoegen niemand nog der leden
des Kerkenraads als ander der Gemeente censu
rabel bevonden.
Art. 7. 
Niemand iets bijzonders voor te stellen hebbende
is deeze vergadering met den Gebede gesloten. 
J.H.S. Wijchgel Predikant
Heertjen Ubbes Ouderling
Eijsse Peters Ouderling
Jacob Jans Diaken
Lamb. Goldenarm Diaken

Handelingen des Kerkenraads
van 't Zandt gehouden
den 5 December 1790.
Art. 1.
Is deze Vergadering met een gebed geopent. 
Art. 2.
Alle de Leden waaren tegenwoordig.
Art. 3. 
Is op belijdenisse des geloofs tot Lidmaat aangenomen Jelijs Willems van de Mennoniter Secte tot ons overgekomen ([marge:] [met] Attestatie naar [Leerm]ens vertrokken ... Aug. 1800 [/marge]). - en zijn met Attestatie van Leermens Reinje Derks en Lisabeth Alderts, en van Groningen Jan Geerts tot ons overgekomen. 
Art. 4. De Leden niets bijzonders hebbende voor
te stellen is deze Vergaderinge met dankzegginge
gesloten.
J.H.S. Wijchgel Pred
Heertjen Ubbes Ouderling
Eijsse Peters Ouderling
Jacob Jans Diaken
L. Goldenarm Diaken

Handelingen des Kerkenraads
van 't Zandt gehouden
den 15 April 1791.
Art. 1.
Is deze Vergadering met een Gebed geopent. 
Art. 2.
Alle de Leden waaren tegenwoordig.
Art. 3. 
Is op belijdenis des geloofs tot Lidtmaat
aangenomen Hindrik Willems.
Art. 4.
Verzogte onze Medebroeder Jacob Jans als 
Diaken voor de derde maal zijn ontslag
Hoe gaarne wij dezen als onzen Broeder langer
wenschten te houden, als hebbende in den tijd
van zijne bediening veel voordeel aan de kas
toegebragt, en altoos met zijne Medebroeders
in liefde te zamen gewoont, konden wij egter
dit zijn verzoek niet met genoegsam.
billijk houden af slagen, maar deden hem
hartelijk voor zijne gedaane diensten dankzeggen
en wenschten hem naar ziel en lighaam alle
soort goed.
Art. 5.
Gingen wij tot verkiesinge van een niew Diaken
over en stelden op de nominatie Marten Melles
Jurrien Menses en Albartus Sterenberg.
Waaruit met eenpaarige stemmen verkozen is
Marten Melles.
Art. 6.
Is deze Vergadering met dankzeggen gesloten.
J.H.S. Wijchgel Pred
Heertjen Ubbes Ouderling
Eijse Peters ouderling
Jacob Jans Diaken
L. Goldenarm Diaken

Handelingen des Kerkenraads
van 't Zandt gehouden
den 11 Sept. 1791.
Art. 1.
Is deze Vergadering met den gebede geopend.
Art. 2.
Alle de Leden waaren tegenwoordig
Art. 3. 
Is met Attestatie van ons naar Bel... [zie origineel] in
Friesland vertrokken Cornelis Pieters, en zijn met Attestatie van Appingedam en Leermens
tot ons overgekomen Aaltjen van der Tuik
Wedw. wijlen de Hr. H. Wijchgel en Pieter Klasen
ook zijn op belijdenisse des geloofs tot Ledematen
deezer Gemeente te aangenomen Jacob Edzes 
Nantje Hendriks en Jantje Klaassen (Met Attestatie vertrokken naar Leermens in Sept. 1804).
Art. 4. 
Wijl niemand der Broederen iets hadde
voor te stellen is deeze Vergadering met dank 
Zegging besloten. 
J.H.S. Wijchgel Pred
H. Ubbes Ouderling
Eijsse Peters ouderling
L. Goldenarm Diaken
M.M. Nieveen Diaken

Handelingen des Kerkenraads
van 't Zandt gehouden
den 18 December 1791.
Art. 1.
Is deeze Vergadering met den gebede geopent. 
Art. 2.
Alle de Leden waren tegenwoordig.
Art. 3. 
Wierd gehandelt over de zaak van onzen Broeder
Diaken Marten Melles en Vrouw Aaltjen Pieters
namenlijk die personen in den Echten Staat met
elkanderen getreden zijnde, is hun al te vroeg
tijdig een kind geboren. Hierover is door alle de
overige Leden besloten, om bovengemelden
vriendelijk te verzoeken, dat ze om geen aanstoot
te geven, zig voor ditmaal van 't H. Avondmaal
mogten onthouden.
Art. 4.
Niemand der Leden iets meer hebbende voor te 
ten laste der Leden des Kerkenraads als der
Gemeente is deze Vergadering met den
gebede en dankzegging gesloten.
J.H.S. Wijchgel Pred
H. Ubbes Ouderling
Eijsse Peters Ouderling
L. Goldenarm Diaken
Marten Melles Diaken

Handelingen
des Kerkenraads van 't Zandt 
Gehouden op 't Choor
den 30 Maaij 1793.
Art. 1.
Is deze Vergadering met den gebede geopent.
Art. 2.
Alle de Leden waren tegenwoordig
Art. 3. 
Met Attestatie van Wirdum is tot ons
overgekomen Janneke Alberts en van
't Oosterniewland Harm Ebes.
Art. 4. 
Verzogte onze Broeder Lambartus Goldenarm
zijn ontslag als Diaken. Hoe gaarne wij overige
Leden des Kerkenraads ook gezien hadden, dat 
de zelve, uit aanmerkingen van zijn altoos be
toonde broederlijke liefde als mede van zijne
onvermoeide ijver in het waarnemen van zijnen
gewigtigen post, nog langer als Broeder bij ons 
mogten blijven, zoo hebben wij egter niet kunnen
weigeren op zijnen sterken aandrang van den
post als Diaken te ontslagen, Bedankende
Hem voor zijne aan ons bewezen vriendschap
en zijne getrouwe en in veele opzigten voor anderen
zijner opvolgeren nuttige Amptsbedieninge. 
Art. 5.
Ging men over tot de verkiesinge van een 
niewen Diaken. En zijn op de Nominatie gebragt
Pieter Knellijs, Derk Ebes, Jurrien Menses en Jacob 
Balsters
. Waarop men tot stemminge overging en bij
de opneminge derzelver bleek, dat Jacob Balsters
met een meerderheid van stemmen tot Diaken ver
kozen is.
Art. 6.
Censura morum gehouden, waarop de Leden van
den Kerkenraad ieder afzonderlijng buiten stonden 
en op niemand van dezelve viel iets te zeggen als ook
niet op iemand der leden van de Gemeente. 
Art. 7.
Is deze Vergaderinge met Dankzegging gesloten. 
J.H.S. Wijchgel Pred
H. Ubbes Ouderling
Eijsse Peters Ouderling
Lambartus Goldenarm Diaak
Marten Melles Diaken

In Sept. 1794 Is Hindrik Hommes met attestatie als Lidmaat
van Westeremden naar hier overgekomen,
naar deszelfs getuigenis, aan mij gegeven den 10 Juli 1820.
E. Warmolts Pred

Handelingen
des Kerkenraads van 't Zandt 
gehouden d. 24 Junij 1795.
Art. 1.
Is deze Vergadering met den gebede geopent.
Art. 2.
Alle de Leden waren tegenwoordig
Art. 3. 
Zijn met Attestatie tot ons overkomen
Lisebet Alderts van Leermens, Harm Ebes
van 't Oosterniewland, Janneke Alberts 
van Wirdum
.
Art. 4. 
Verzogt onze Broeder Diaken Marten
Melles Nieveen
zijn ontslag, hoe gaarne
wij ook zagen, dat Hij nog eenigen tijd
wilde continueren, bebben wij egter dit
zijn verzoek ingewilligd. 
Art. 5. 
Ging men over ter verkiesing van een
niewen ouderling, in plaats van onze
overledenen waardigen Broeder Heertjen
Ubbes
. En wierden op de Nominatie gebragt
Jan Fiebes, Pieter Kornelis. Ouderling Eisso
Pieters
en Diaken Marten Melles Nieveen
stemden op den eersten. Jacob Balsters
Diaken en Pastor Wijchgel op den laatsten. 
En is bij lotinge verkozen den laatsten.
Art. 6.
In plaats van Marten Melles Nieveen Diaken
wierden op de Nominatie gebragt Jacob Jans
Lambartus Sterenborg, Gerrijt Kornelis. En wierd
met eenparigheid van stemmen den eersten
Jacob Jans tot Diaken verkosen
Art. 7.
Geene bijzonderheden zijnde voor te stellen
is deze Vergadering met dankzegging gesloten. 
J.H.S. Wijchgel Pred
Eijsse Peters Ouderling
M. M. Nieveen diaken
Jakob Balsters Diacen

1799. Den 22 Maij zijn tot Diaconen verkosen Lam
bertus Goldenarm
en Jan Reinders, en wel de eerste als boekhou
dend Diaken. Vervolgens zijn zij in deze hunne bediening
bevestig d 9 Junij.

In Maij dezes Jaars zijn op belijdenisse des geloofs tot
ledematen aangenomen de navolgende personen
Freerk Heertjens overleden 
Jan Arend Buis overleden 
Hindrik Jans overleden 
Jurrijn Jans overleden 

In October dezes jaars zijn op belijdenisse des geloofs 
tot ledematen aangenomen
Grietje Heertjens overleden
Fiebe Jans overleden
Hillebrand Harms overleden
Het Zand. d 26 October 1799. 
L.E. v. d. Tuuk

Handelingen des Kerken Raads op 't Zandt 
gehouden d. 21 Oct 1799.
Art. 1.
Tegenwoordig waren de Broeders ouderling Pieter Cornellis
en de Diaconen L. Goldenarm en Jan Rienders benevens
de Predikanten H.t.C. Ensinck en N. van Lacum Predd. 
in de Zeerijp en Spijk. 
Art. 2.
De WelEerw. Heer L. E. van der Tuuk tot hiertoe onze 
waardige Leeraar, dewijl hij wettig beroepen was tot Pred.
in de gemeente van Noordbroek in het Oldampt, begeerde
van deze zijne Zandster gemeente en van de betrekking
die hij op dezelve had ontslagen te worden. De kerkenraad
hoe zeer getroffen door dit verzoek en hoe gaarn zij dezen
hunnen Leeraar wilden behouden, egter de wettigheid
van die roeping naar Noordbroek inziende en de neiging
van hunnen waardigen Leeraar vernemende om die op te 
volgen hebben niet kunnen nalaten, ofschoon met droefheid
Zijn Eerw. een loflijk getuigenis te geven van zijnen
hier welwaargenomenen dienst, met hartelijke zegenbede
over zijn Eerw. persoon en dienstwerk ook in de hem
roepende gemeente te Noordbroek.
Art. 3.
de vergadering is met dankzegginge gescheiden.
Pieter Cornelis ouderling
H. t. C. Ensinck
Pred. in de Zeerijp als Praeses
N. van Lacum Pred. in Spijk  als scriba
L. Goldenarm Boekh. diaken
Jan Rienders diaken

Handelingen des kerkenraads
den 22 Jan 1800
Art. 1.
Praesent waren de Broeders Pieter Cornelis ouderling
en Diaconen L. Goldenarm en Jan Rienders
alsmede H t C Ensinck Pred in de Zeerijp, van de
Broederschap overgeroepen ter regeling eenen nominatie
en electie van een nieuwen ouderling.
Art. 2. 
Dewijl onze waardige Broeder ouderl Aeise Pieters
in een hogen ouderdom v 80 jaren onlangs overleeden was
zoo vondt de kerkenraad goed volgens oud gebruik
een nominatie van drieen te maken ter verkiezing
van een nieuwen ouderling. op die nominatie
zijn met eenparige stemmen gestelt de Broeders
Marten Melles, Hindrik Hommes, Jan Buir 
en aanstonds met dezelve met volkomen eensgezindh.
gekosen tot ouderling Marten Melles, ' t welk
dien Broeder voords zou worden bekent gemaakt. 
Art. 3.
De vergadering is mand broederlijk gescheiden. 
H t C Ensinck Pred in de Zeerijp als getuige
Pieter Cornelis ouderling
L. Goldenarm B. diaken
Jan Rienders diaken

Handelingen des kerkenraads op 't Zandt 
gehouden den 16 Febr 1800.
Art. 1.
Praesent waren de Broeders Marten Melles als nieuws
bevestigd ouderling in de plaats van de Br. Pieter Cornelis
kort te voren overleeden. en de Broeders Diaconen
L. Goldenarm en Jan Rienders en H.t.C. Ensinck
Art. 2.
Dewijl het den Alwijzen God behaagt heeft ons andermaal
te beroven van eenen waardig ouderling, en dus de breuk
te verdubbelen; zoo is de kerkenraad overgegaan tot een 
nominatie, waarop met eenparige stemmen zijn gestelt zijn
de Broeders en Leeden dezer gemeente: Jan Buir,
Lammert Alberts en Hindrik Hommes en tegelijk
uit dit drietal eenstemmig gekozen: Hindr. Hommes
welke verkiezing aan dien Broeder zou worden te kennen
gegeven den volgenden dag. 
Art. 3.
De vergadering is in vrede en vriendschap gescheiden.
H.t.C Ensinck als moderator en getuige. 
Marten Melles Nieveen
ouderlyng
L. Goldenarm diaken
Jan Rienders diaken

1800 In September zijn als Ledematen met Attestatie tot ons
overgekomen
Willem G. Bonthuis van 't Oosternieuwland (met attestatie vertrokken naar 't Oosternieuwland) en 
Geertje Wibbens van Zandeweer

Den 28 Sept. is het H. Avondmaal gehouden.

Den 28 Dec. is het H. Avondmaal gehouden.

1801 den 22 Maart is als Lidmaat met Attestatie tot ons
overgekomen
Antje Arends van Kantens (met attestatie vertrokken naar Groningen)

1801 den 4 Sept. zijn op belijdenis des geloofs tot Ledematen aangenomen
Jakob Nannes overleden
en
Trijntje Tiddes overleden

Den 29 Maart, 14 Juni, 13 September, 27 December is het H Avondmaal gehouden 

1802 den 19 December zijn als Lidmaten met attestatie tot ons
overgekomen Sijbrand Jans en Eva Tjarks Ehel (den 28 Maart 1816 vertrokken met attestatie naar Oterdum)

Den 4 April, 27 Juni, 10 October, 26 December is het H Avondmaal gehouden

Handelingen des Kerkenraads van 't Zandt 
gehouden d. 21 Januari
1802.
Art. 1.
Present waren alle Leden des Kerkenraads
Art. 2.
De Broeders Diakenen deden verslag van den min gunsti
gen toestand der Arm-kas, en verzochten, dat hun een gepast
middel wierde aangewezen, waardoor zij het verval, en den
schadelijken staat hunner Administratie enigszins zouden
kunnen verhelpen.
Art. 3. 
Waarop door den Kerkenraad met eenparige Stemmen
besloten wierd, de Gemeente van den meer en meer dringenden
nood der Armen te verwittigen, en derzelver behulpzame
hand der mededeelzaamheid in te roepen: Ten welken einde
den navolgende Kondiging wierd voorgedragen, en goedge
keurd, om op Zondag den 24 eerskomende, in onze Kerk, en
die der Mennoniten van de Predikstoel te worden afgelezen.:
" In onze buitengewone Kerkenraads vergadering van den
21 d. wierd ons door onze Mede-Broederen de Diakenen
dezer Gemeente opening gegeven van den Staat en
toestand hunner Administratie en de steeds toenemende
behoeften der Armen dezer Armen dezer Plaatsen, waaruit
wij tot ons leedwezen de meer en meer verzwaarde
omstandigheden van onzen Armen-Staat moesten
vernemen. Hierom stelden onze Broederen Diakenen
voor: "met onderling overleg op een gepast middel
hiertegen bedacht te zijn, om niet de innerlijke
waarde van onze Arme-goederen nog meer te bezwaren,
of te verminderen, en de niet meer dan volstrekt noodzakelij
ke uitdeling nog schaarscher te doen worden, hetwelk
anders wel zou moeten geschieden, deels door de
voorheen opgenomene en nog drukkende Capitalen,
deels door de aanhoudende duurte der meeste
levensmiddelen, deels door de toekomst van verscheiden
Huisgezinnen, die of geheel of gedeeltelijk aan ontze
Armen-Staat ter onderhouding zijn toegewezen"". 

Waarop wij, na volledige overtuiging en rijpe overweging
van het een en ander, ons, hoe ongaarn, genoodzaakt
vinden, de Gemeente hiervan openlijk te verwittigen,
alsmede dat wij, vertrouwende op de welmenende
gezindheid onzer Gemeente, om onzen Arm-kas niet 
van tijd tot tijd verder, en zo eindelijk onherstelbaar
te zien uitteren, noch den Armen het nodig onderhoud
te doen ontberen, geen ander middel meenden
voor handen te hebben, dan ene buitengewone
vrijwillige collecte van rogge of anderszins
naar eens ieders welgevallen, bij alle Ingezetenen
te doen; welke ommegang door onze Diakenen,
ieder met enen Ouderling der Gemeente vergezeld,
staat te geschieden op Maandag en Dingsdag eerstk
den 25 en 26 d.
Tot dezen stap moesten, en meenden wij te mogen
komen, als volstrekt noodzakelijk, als niet geheel
ongewoon bij onze Gemeente, en als meermalen
van een gewenscht gevolg bevonden zijnde;
Waarop wij dan ook nu gerust vertrouwen, dewijl er 
schier niemand zal zijn, die niet van den meer
en meer dringenden nood overtuigd is, en graag met
ene milde hand het zijn tot onderstand en stijving
van onzen Arm-kas zal willen toebrengen.
Inmiddels verzoeken wij ook de overige Inwoners
dezer Plaats, van welk ene geloofsbelijdenis ons in 
dezen hunne meermalen betoonde hulp, en christelijke 
handreiking, die wij nog nooit vrugteloos hebben ingeroepen,
te willen verlenen en bewijzen.
Onder inwachting van des Allerhoogsten zegen aldus gedaan
in onze Kerkenraads-Vergadering op 't Zandt den 21 Januarij 1802.
E. Warmolts Pred uit naam des 
Kerkenraads. 
Art. 4.
Niemand der leden iets bijzonders hebbende voor te stellen is dese
Vergadering Vriend-Broederlijk gescheiden. 
E. Warmolts Pred
Marten Melles ouderlijng
Hindrik Hommes ouderling
L. Goldenarm diaken
Jan Rienders diaken

Handelingen des Kerkenraads
van 't Zandt
gehouden den 2 Januari
1803.
Art. 1.
Alle Leden des Kerkenraads waren tegenwoordig.
Art. 2. 
De Broeder Diaken L. Goldenarm verzocht
vriendelijk ontslag van zijn bediening, hetwelk hem,
hoe ongaarn anders, met erkentenis en dankzegging voor
alle blijken van werkzaamheid, en belangstelling in
het welzijn van onzen Armen-staat, wierd toegestaan en 
gegeven.
Art. 3.
Waarop de Kerkenraad terstond met eenparigheid in plaats 
van den afgaanden Broeder Diaken verkoosen heeft den
Broeder Fiebe Jans, aan wien van deze verkiezing is
kennis gegeven.
E. Warmolts Predikant.
M.M Nieveen ouderlijng
L. Goldenarm diaken
Jan Rienders diaken

1803 den 16 Januari is de Broeder Fiebe Jans als
Diaken in zijne Bediening bevestigd geworden.

Den 27 Maart is het H. Avondmaal gehouden. 

Den 25 April zijn op belijdenisse des geloofs tot Ledematen
dezer Gemeente aangenomen
Mense Jurjens 
Hindrik Helperi Kim overleden d. 13 April 1820
Willem van Wartum en Ietje Koopmans E.L. (met attestatie vertrokken naar Stedum)

den 19 Juni is met attestatie als Lidmaat van de Zeerijp tot ons
overgekomen Wellemtje Tammes (overleden)

Den 10 Juli is het H. Avondmaal gehouden

1803 den 24 September is aan Willem van Wartum en Ietje 
Koopmans
E.L. attestatie van Lidmaatschap
afgegeven naar Stedum.

Den 25 September is het H Avondmaal gehouden

Den 25 December is het H H. Avondmaal gehouden

Handelingen des Kerkenraads
van 't Zandt
gehouden den 27 November
1803.
Art. 1.
Alle Leden des Kerkenraads waren tegenwoordig,
behalven den Broeder Ouderling Hindrik Hommes.
Art. 2.
Door den Predikant wierd gelezen een brief van
den Kerkenraad van Scheveningen, waarin dezelve
te kennen gaf den beklaaglijken toestand dier gemeente
en derzelver Armstaat door het groot verlies en schade
aan de Inwoners van die Plaats toegebragt vooral
uit het wegnemen van visschers-schepen, en de gevangenissse
van vele menschen in den naast voorgaanden, en 
tegenwoordigen oorlog veroorzaakt, teffens verzoekende, 
dat onze Gemeente aan die ongelukkige Inwoners hare
hulpe en mededeelzaamheid mogte bewijzen.
Art. 3.
Waarop door den Kerkenraad besloten is, ene bijzondere
collecte op den 4 December aanst in de Kerk des voor-
en namiddags te laten doen, en den Predikant te 
verzoeken, de Gemeente hiertoe op te wekken.
E. Warmolts Predikant
M.M. Nieveen ouderlijg
Jan Rienders diaken
Fiebe Jans Boekhoudent Diaken

Handelingen des Kerkenraads
van 't Zandt
gehouden den 15 Januari
1804.
Art. 1.
Alle Leden des Kerkenraads waren tegenwoordig.
Art. 2.
De Broeders Diakenen deden verslag van de 
gedane collecte voor de Inwoners van Scheveningen,
ingevolge besluit van den Kerkenraad van den 27
November 1803. en zeiden, dat zij bij die gelegenheid
ontvangen hadden de somme van 28 - 0 - 0
welke penningen zij aan den Predikant overhandig
den, met verzoek, om dezelve op de geschikte wijze
te bezorgen.
Art. 3. 
Verder gaven de Broeders Diakenen verslag van den
slechten toestand van den Arm-kas, en het gebrek aan
geld, om de nodige schulden te voldoen, ten dien einde 
voorstellende, om ene bijzondere collecte in de gantsche
Gemeente en bij alle Inwoners onder 't Zandt te doen.
Art. 4.
Welk voorstel door den Kerkenraad is goedgekeurd, 
met verzoek aan den Predikant, om op aanstaanden
Zondag den 22 Januari, de Gemeente hiervan te verwit
tigen, als mede de onderscheidene Mennoniten Gemeenten
van ter Horn en Zijldijk daarvan kennis te geven.
Welke collecte bepaald is, dat door de Broeders Diakenen
na zondag den 22 Januari aanst. geschieden zal.
E. Warmolts Predikant
Jan Rienders Diaken
M.M. Nieveen ouderlijng
Fiebe Jans Boekhouder Diaken
Hindrik Hommes Ouderling

Den 23 maart is het H. Avondmaal gehouden [slecht leesbare foto]

1804 den 22 Maart Zijn op belijdenis des geloofs tot Lede
maten dezer Gemeente aange
nomen
Klaas Fokkes en Anje Hindriks Ehel.
Aaltjen Eltjens overleden
Geesien Wilken overleden

Den 16 Juni is op belijdenis des geloofs tot Lidmaat
dezer Gemeente aangenomen
Hindertje Luies

den 24 Juni is het H. Avondmaal gehouden

den 29 September is op belijdenis des geloofs tot Lidmaat
dezer Gemeente aangenomen
Janna Berents
(1819 d. 22 Juli met att. vertr. naar Appingedam)

den 7 October is het H. Avondmaal gehouden

den 30 December is het H. Avondmaal gehouden.

Handelingen des Kerkenraads
van 't Zandt.
gehouden den 30 September
1804. 
Art. 1.
Alle Leden des Kerkenraads waren tegenwoordig.
Art. 2. 
De Broeder Diaken Jan Reinders gaf te kennen, dat
hij graag van zijne Bediening wenschte ontslagen te 
worden; Welk verzoek, hoe graag de overige Leden hem
in zijnen post wilden behouden, echter naar alle billijkheid
niet konde worde geweigerd, maar met dankzegging voor
zijne getrouwe diensten wierd ingewilligd.
Art. 3. 
Ter vervulling hiervan zijn op de Nominatie gebragt 
H.H. Kim, Sijbrand Jans, en Klaas Fokkes, en uit
dezelve met eenparigheid van stemmen tot Diaken verkozen
den Broeder Sijbrand Jans, waarvan aan hem zal kennis
gegeven worden.
Art. 4. 
Voorts hadden de Leden niets bijzonders meer voor te stellen.
E. Warmolts Pred
M.M. Nieveen ouderlijng
Hindrik Hommes Ouderlingh
Jan Rienders Diaken
Fiebe Jans B.houdent Diaken

1805 den 8 maart Zijn op belijdenis des geloofs tot
Ledematen dezer Gemeente aangenomen
Abel Meertens (vertrokken naar Cantens)
Jochum Jans
Aske Jans overleden
Pieterke Fokkes
Hillegien Tammes
Anje Andries, overleden

den 20 Maart is met attestatie als Lidmaat van 
Oldenzijl tot ons overgekomen
Anna Hindriks (den 5 Sept 1817 met attestatie vertrokken naar U. Meden doch terug gekomen)

den 22 September zijn met Attestatie als Lidmaat tot
ons overgekomen
Anje Arents van Loppersum (overleden)
en
Zwaantje Jakobs Wieringa van Appingadam (den 3 Sept 1806 met Attestatie vertrokken naar Appingedam)

den 24 Maart, 23 Juni, 29 September, 8 December is het H. Avondmaal gehouden

1806 den 23 Maart is het H. Avondmaal gehouden

Den 22 Juni is het H. Avondmaal gehouden.

Handelingen des Kerkenraads
van 't Zandt
gehouden den 13 Juli
1806.
Art. 1. 
Alle leden des Kerkenraads waren tegenwoordig.
Art. 2.
De Predikant gaf aan de Broeders kennis, dat
door de Deputaten op het laatst gehouden Visitatie
Classis in dato den 2 Juli j.l. uit naam van de 
Sijnode van het departement Stad en Landen van Groningen hem
in last was gegeven, om den Kerkenraad te berichten,
dat de vervaardigde Kerk gezangen met Januari
1807 zullen worden ingevoerd, het welk door de
Broeders voor notificatie is aangenomen, om voorts
bij gelegenen tijd hiertoe de behulpzame hand te
lenen. 
Art. 3.
Niemand der Broeders had iets meer voor te stellen, en 
daarop is deze Vergadering vriend-broederlijk gescheiden.
E. Warmolts Predikant
Marten Melles ouderlijng
Hindrik Hommes Ouderling
Sijbrand Jans diaak
Fiebe Jans diaken

1806. den 17 September zijn op belijdenis des geloofs tot
Ledematen dezer Gemeente aangenomen
Berent Klasen overleden
Hindrik Derks overleden
Jan Jans Winter (vertrokken naar Katmis onder Holwierda)
Grietje Jans.

den 28 September is het H. Avondmaal gehouden

den 28 December is het H. Avondmaal gehouden

Handelingen des Kerkenraads
van 't Zandt
gehouden den 4 Januari
1807.
Art. 1. 
Alle leden des Kerkenraads waren tegenwoordig.
Art. 2.
De Broeder Diaken Fiebe Jans gaf zijnen
begeerte te kennen, om van zijne Bediening
ontslagen te worden. Welks verzoek, hoe graag de
overige Leden des Kerkenraads hem nog langer
in hunner midden wenschten te houden, niet
konde geweigerd worden; waarbij hij teffens wordt
bedankt voor de trouwe en moeite in zijne Bediening
aan den dag gelegd.
Art. 3. 
Ter vervulling hiervan zijn, op de Nominatie
gebragt Klaas Fokkes, H.H. Kim, en Hindrik
Derks
, en uit dezelve met eenparigheid van 
stemmen tot Diaken verkozen den Broeder 
Klaas Fokkes, waarvan aan dien Broeder
kennis zal gegeven worden.
Art. 4.
Voorts hadden de Broeders niets bijzonders voor
te stellen. 
E. Warmolts Pred
M.M. Nieveen ouderlijng
Hindrik Hommes Ouderlingh
Fiebe Jans Diaken
Sijbrand Jans diaak

1807. den 15 Maart is met attestatie van Zandeweer tot
ons als Lidmaat overgekomen
Jakob Lammerts. overleden

den 22 Maart is het H. Avondmaal gehouden

den 13 Juni zijn op belijdenis des geloofs tot
Ledematen dezer Gemeente aangenomen
Jan Egberts Datema overleden
Bieter Berents
Egbert Freerks overleden
Egbert Jans Datema (overleden)
   van de Luthersche Kerk tot onze
Kerk op belijdenis overgegaan
Aildert Meinderts (uitgeweken)
   en met attestatie van Groningen
tot ons als Lidtmaat overgekomen
Jan Bosman Med. Dr. overleden

den 28 Juni is het H. Avondmaal gehouden

den 20 September is met attestatie van Nieuw-Scheemda
tot ons als Lidtmaat overgekomen
Evert Berents overleden

den 6 December is met attestatie van Groningen tot ons
als Lidtmaat overgekomen
Johanna Maria Warmolts (in Nov. 1816 met Attest. naar Groningen vertrokken)

den 13 December is het H. Avondmaal gehouden

1808 den 18 September is met attestatie van Loppersum tot
ons als Lidtmaat overgekomen
Jakobjen Sierts (in Juni 1818 met attestatie naar Westerembden vertrokken)

den 27 maart, 26 Juni, 25 September

Handelingen des Kerkenraads
van 't Zandt
gehouden den 16 October 1808. 
Art. 1. 
Alle Leden des Kerkenraads waren tegenwoordig,
uitgenomen Broeder Ouderling M.M. Nieveen wegens
ziekte. 
Art. 2.
De Broeder Sijbrand Jans gaf te kennen, dat hij
graag van zijne Bediening als Diaken wenschte ontslagen
te worden: Welk verzoek, hoe graag de overige Leden
hem na ene getrouwe vervulling van zijnen post gedurende
4 jaren nog langer in denzelven wilden behouden, naar
alle billijkheid, niet konde geweigerd worden, en met dank
zegging voor zijne goede diensten wierd ingewilligd.
Art. 3. 
Ter vervulling hiervan zijn op de Nominatie gebragt
H.H. Kim, Evert Berents, en Pieter Berents,
en uit dezelve is met eenparigheid van stemmen tot
Diaken verkozen de Broeder H.H. Kim, waarvan
hem kennis zal worden gegeven.
Art. 4. 
Verder had niemand der Broeders iets aan te merken. 
E. Warmolts Predikant
Hindrik Hommes Ouderlingh
Sijbrand Jans
Klaas Fokkes.

1809
den 29 September zijn op belijdenis des geloofs tot Ledematen
dezer Gemeente aangenomen
Pieterke Kornelis overleden
Jantje Jans (den 14 September 1812 met Attestatie naar Holwierda vertrokken)
Hemke Jans overleden
Diewerke Jakobs overleden

1810
den 22 September zijn op belijdenis des geloofs tot Ledematen
dezer Gemeente aangenomen
Pieter Hindriks (overleden)
en
Jan Hindriks, voor deze Lidmaat bij de Luthersche Kerk. 

Handelingen des Kerkenraads
van 't Zandt.
gehouden den 11 Maart 1811.
Art. 1. 
Alle leden des Kerkenraads waren tegenwoordig.
Art. 2.
De Broeder Klaas Fokkes verzocht vriendelijk ontslag
van zijne Bediening als Diaken, hetwelk hem, nadat hij
dezen post 4 jaren getrouw had waargenomen, niet konde
geweigerd worden, en hem, met dankzegging voor zijne gedane
diensten, ingewilligd wierd.
Art. 3.
Ter vervulling hiervan zijn op het drietal gebragt
Evert Berents, Bieter Berents, en Jakob Lammerts.
En uit dezelve is met eenparigheid van stemmen tot
Diaken verkozen de Broeder Evert Berents
Waarvan hem onmiddelijk kennis zal gegeven worden.
Art. 4. 
Verder had niemand der Broeders iets aan te merken.
E. Warmolts Predikant
M.M. Nieveen ouderlijng
Hindrik Hommes Ouderlingh
H.H. Kim Diaken
Klaas Fokkes Diaaken

1811 den 30 Juni Zijn met Attestatie als Ledematen
tot ons overgekomen
DaniŽl Johannis (overleden)
en
Battruda Drewes E.L. van Zuidwolde
en Jan Derks Cremer van Sappemeer (met Att. vertrokken naar Appingedam)

den 9 September Zijn op belijdenis des geloofs tot
Ledematen dezer Gemeente aangenomen
Menke Heertjens en Anje Meertens Ehel.
Lammert Geerts, overleden

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.