LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Zandeweer

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Retroacta DTB 568, ingevoerd voorjaar 2006 door Teijo Doornkamp. Moet nog gecontroleerd worden.
Inclusief dat deel van de handelingen waar namen worden genoemd.Toegevoegd de predikanten, juni 2006

MG: Teijo heeft tabs gebruikt, die zijn verloren gegaan. Layout moet nog bijgewerkt worden, ook controle moet nog gebeuren. Klein stukje tot mutaties 1680 checked.

- predikanten
- lijst 1680
- mutaties vanaf 1680


De naemen der predicanten hijr tot Sandeweer bekent geworden in een oudt Kercken boeck.

1. Bruno Curro --- 1507
2. Willem Blome --- 1525
3. Wilhelmus van Mastrigt --- 1548
4. Wigboldus Radingius --- 1588
5. gerhardus Wilhelmi --- 1596
6. Egbertus Sickens --- 1602
7. Abelus Pratorius --- 1606
8. Albertus Huisingh --- 1617
9. Lambertus Henrici Nitringh --- 1646
10. Henricus Schainck --- 1680 beroepen v. 't Bosker Nieland
11. Petrus Mees --- 1693 den 15 8br verplaatst na Oldenzijl
12. Hildebrandus Janssonius --- 1714 d. 19 April
13. Michael van der Tuik --- 1751 den 29 Augusti beroepen van Garshuisen
14. Jacobus van der Warff --- 1777 Julij beroepen van Griesingh[?] in Oostfriesland
15. Johannes Dekens beroepen van Oldenzijl den 22 Maij 1785 hier bevestigt


1680

Anno 1680 na dat ick Henricus Schainck van 't Ooster Nijlandt tot dese gemeente van Sandeweer wettelijck was beroepen, en op Paesche Maendagh den 12 April alhijr bevestight, heb ick dese navolgende ledematen gevonden.

Int Oosten 5
Trijnie wed: van Jacob Clasen (obiit)
Valck Jans ende sijn vrouw (obiit)
Geert Peters en Dercktien, sijn huisvrouw (obiit,obiit)

Op Scheltema Nijenstein 2
DíHoogh Ed: Geboorn: Heer Egbert Clant
en
DíHoogh Edel: Geb: Anna Clant geboren Leeuw sijn huisvr:

Bij de Molen 9
Mense Jacobs en Trijne sijn huisvrouw (obiit)
Jan Sijmens en Teetien sijn huisvrouw
Stijne de huisvrouw van Derck Schipper
Jan Alberts Cherger en Judith sijn huisvrouw
Jan Clasen Mulder en Trijnie sijn huisvrouw (abiereunt)

Bij de Pastorije 8
Willem Hindricks en Annie sijn huisvrouw
Crijn Meertens Stellemaecker en Tielle sijn huisvr: (obiit, obiit) 
Jantien, de smits weduwe (abiit) 
Moeij Trijne en Jantien Jelijs haer dochter (obiit, obiit) 
Aliet huisvrouw van Claes Geerts op de wegh

De Oost streeck vant Loegh 11
Mr. Hieronijmus Coorenpoort en Corneliske sijn huisvrouw (obiit, obiit)
Jan Clasen en Agniete sijn huisvrouw
Moeij Griete wed: van Edse Jans (abiit) 
Allie Geerts en Annie sijn huisvrouw
Jan Hansen Schipper (obiit) 

Popko Reeners en Trijnie sijn huisvrouw (obiit) 
Grietien weduwe van Wigger Jans (obiit) 

De West streeck vant Loegh 17
Hindrick Hermens en Lutgert Lamberts sijn huisvrouw (obiit) 
Olde oom Lambert Decker (obiit) 
Jan Simens en Jantien sijn huisvrouw (,obiit) 
Steventien de wedewe van Jan Peters
Derck Simens en Mennie sijn huisvrouw en moij Mindelt (obiit, obiit)
Egbert
Ockens (obiit) 
Jan Luidens en Aeltien sijn huisvrouw (obiit, obiit) 
Jan Fransen en Trijnie sijn huisvrouw (obiit, obiit) 
Olde moeij Ide (obiit) 
Marretien wed: van Jan Simens
Moeij Imme wed: van Jan Frericks (obiit) 

Ten westen vant Loegh 8
Trijne Hermens huisvrouw van Reener Schipper (obiit) 
Hindrick Writsers en Hille sijn huisvrouw
Peter Reeukes en Aefke sijn huisvrouw
Rense Everts en Wigger Willems, Simen Harken (obiit, obiit, obiit) 

In de Pol Strate 14
Liefke Dercks wed: van Jannes Berents (obiit) 
Claes Luirts en Griete sijn huisvrouw (obiit, obiit) 
Derck Meertens en Ebelie sijn huisvrow (obiit) 
Jan Jansen Wedman en Geertien sijn huisvrouw (obiit) 
Arent Schipper en Hille sijn huisvrouw en haar suster Lijsebeth (obiit, , obiit) 
Cornellis Schoemaecker en olde Jan Jansen (, obiit) 
Jan Alberts en Jantien sijn huisvrouw (, obiit) 

Over de till 2
Claes Jacobs en Lysebeth sijn huisvrouw

Sijnde int geheel sessen zeventigh ledematen


2 mei 1680 is alhijr des Heeren H. Avontmael bedient door D. Magirus van Rottum en mij, om dat wegens swackheit het selve noch niet uitrichten konde en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest.

9 mei 1680 heb ick na dat wel 32 weecken niet gepredight hadde van wegen mijn langhdurige sieckte, de eerste inleidinge gedaen uit Philip 4.1.

29 aug 1680 is alhijr des Heeren H. Avontmael gecelebreert.

Op belijdenis: Ed. Geb. Willemina Leuwe van Klinckenborgh

Met attestatie: Murke Reints van Nijewolda.

21 nov 1680 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest, uitgenomen Peter Reukens en sijn vrouw om ondelringe en seer ergerlijcke questie afgehouden.

Op belijdenis toegelaten:
Jan Berents
Annie Mennens
Geertien Clasen
Elsien Hindricks

Met attestatie aangekomen: Geesien Geerts van Middelstum

Dit jaer sijn 3 ledematen gestorven, 5 nieue angecomen en 2 met attestatie.

1681

3 apr 1681 op Paesdagh is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest, uitgenomen de suspensi te vooren genoemt.

Op belijdenis toegelaten:
Galie Berents en sijn huisvrouw Geertien
Antonius Ockens

Met attestatie aangekomen: Jacob Clasen van Ooster Nijelandt
[fol 3v]
19 mei 1681 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest, suspnedi in eodem statu.

Op belijdenis toegelaten:
Roeleff Dercks
Geert Hermens

Met attestatie aangekomen:
Geertruit Fockens van Groningen
Reender Sierts en Stijntien Luitiens, sijn huisvrouw van Uithuisen

Met attestatie vertrokken: Jan Clasen mulder en Trijnie sijn huisvrouw naar Embden

12 sep 1681 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn alle de ledematen praesent geweest, als de suspendeerde.

Op belijdenis toegelaten: Jan Jansen Wever

Met attestatie aangekomen:
DíHoogh Ed: Geb: Jr. Joest Conders op Onnema met sijn Ed: huisvrouw Titia Rengers met attestatie van Huisingha

27 nov 1681 is alhijr des Heeren H. Avontmael gecelebreert en alle de ledematen tegenwoordigh, als oock Peter Reukes en sijn vrouw nadat bekenteniss en berouw betoont en beterschap belooft en sich oock ten overstaen van mij en de Kerckvooght Jan Luidens met Rense Everts versoent had.

Op belijdenis toegelaten: Siabbe Doekes

Met attestatie aangekomen: Hermen Peters van Helm.

Met attestatie vertrokken: Lisebeth suster van Arents Schippers vrouw naar Cantens.

1682

26 mrt 1682 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest.

Op belijdenis toegelaten:
Antonius Jansen
Geertien Wijerts, h:vrouw van Jan Jansen Wedman
Grietien Harmens h:vrouw van Siabbe Doekens

Met attestatie aangekomen:
Jan Reinders met attestatie van Sauwert

Met attestatie vetroekken: Moeij Griete wed: van Edse Jans na Middelstum.

[fol 4]
25 jun 1682 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest, uitgenomen eenige die na Hoolandt waren.

Op belijdenis toegelaten:
Isebrant Jansen en Grietien sijn huisvrouw
Jan Frericks
Benne Jouwes

Met attestatie vertrokken:
Jan Berents na Baflo
Geert Hermens na Garshuisen

10 sep 1682 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest.

Op belijdenis toegelaten:
Tiarck Tammens Mulder en Hilletien Jans sijn huisvrouw
Jan Hindricks de Wever
Ulger Clasen

Met attestatie aangekomen: Maria de Guisancourt van Hoorn

Met attestatie vetrokken: Geertruit Fockens na Groningen

26 nov 1682 is alhijr des Heeren H. Avontmael gecelebreert en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest, uitgenoomen weinige krancke.

Op belijdenis toegelaten:
Geert Jacobs
Jan Peters
Hindrick Roeleffs
Annie Clasen huisvrouw van Cornellis Hindricks
Marretien Jans huisvrouw van Jan Jansen Wever

Met attestatie vertrokken:
Benne Jouwens na Uithuisen
Murcke Reints na Goddelinze

Dit jaer sijn gestorven vijf ledematen, 16 nieue angecomen, met attestatie 2 en met onse attestatie van ons gegaen 5.

[fol 4v]
1683

18 mrt 1683 is alhijr des Heeren H. Avontmael gecelebreert en sijn alle de ledematen praesent geweest tot 98 in tall, niemant uitgenoomen als Reener Sijerts die na Hollandt waer.

Op belijdenis toegelaten:
Aeltien Alberts
Kunne Berents

Met attestatie aangekomen: DíHoogh Edel. Welgeb: Juffer Anna Hablina Leeuw Dochter van Middelstum, met attestatie van de Franse Kercke uit den Hage

17 jun 1683 is alhijr des Heeren H. Avontmael gecelebreert en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest tot 102 getall, uitgenoomen Hermen Peters, die afgehouden is om ontijdige bijslapinge, voorts DíEd Heer Conders om de sieckte van sijn Edís vrouw die in de Stadt kranck lagh

Op belijdenis toegelaten:
Jan Geerts en Hillie, sijn huisvrouw
Barber Dutmers, huisvrouw van Geert Jacobs
Annie Egberts, huisvrouw van Jan Jans Voerman
Esthertien Henrici onse mesters vrouw

Met attestatie aangekomen: Eva Harsmeulen, van Groningen

Met attestatie vertrokken: Jan Peters na ít Zandt

16 sep 1683 is alhijr des Heeren H. Avontmael gecelebreert na dat eenige sware questien onder 2 a 3 ledematen in aller stilte waren afgemaeckt, en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest, uitgenomen Hermen Peters, om reeden als vooren en is Kunne Berents, om gelijcke reeden ook afgehouden.

Met attestatie aangekomen:
Eijleke Jacobs, van Groningen
Merke Clasen en Griete Gerrits sijn huisvrouw van Garshuisen

Met attestatie vertrokken: Maria de Guisancourt na Vrieslandt.

2 dec 1683 is alhijr des Heeren H. Avontmael gecelebreert en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest, uitgenomen de 2 gesuspendeerde, als oock moeij Liefke en moeij Ide en Elsien Hindr. om sieckte, Tiarck mulder om de doodt van sijn vrouw.

Op belijdenis toegelaten:
Trijnie Ennens h.v. van Jan Hansen
Reener Jans
Geesien Willems
Lijsebeth Roeleffs

Met attestatie vertrokken:
Eijlke Jacobs na Groningen
Kunne Berents na Oldenzijl

Dit jaer an onze gemeente amgekoomen 10 ledematen met belijdenis des geloofs en 6 met attestatie, weder afgegaen 4 met attestatie en 2 door de doodt, benevens welcke gestorven sijn 4 ouden en 12 jonge, int geheel 18. Dit jaer sijn hijr gedoopt 16 en getrout 5.

[fol 5]
1684

30 mrt 1684 is alhijr des Heeren H. Avontmael gecelebreert en sijn 103 ledematen praesent geweest, uitgenomen als Wibbe Jannes om sieckte van haer kint en Peter Reukens en sijn vrouw om questie van geender weerden, om welke hij ook seer is bestraft geweest en is Hermen Peters na betoningen en verklaringe van berouw weder toegelaten

Op belijdenis toegelaten: Jannes Clasen en Wibbe Jannes sijn huisvrouw

15 jun 1684 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest, uitgenomen Peter Reukens en sijn vrouw als vooren, de Coster om sieckte, Marretien Weevers qa parturiens (?), Siabbe Doekes vrouw om eenige verstoringe, Stijne de Schuitevaarders vrouw om swackte

Op belijdenis toegelaten:
Reiner Geerts en Trijntien Everts sijn huisvrouw
Annie Jans jonge dochter

Met attestatie aangekomen:
Albert Berckhuis en Diewertien Hindr. sijn huisvrouw
Almoet Andries, j.d. van Groningen
Jantien Ockens huisvrouw van Simon Isebrants van Bedum

14 sep 1684 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest, uitgenomen Peter Reuckens en sijn vrouw als vooren, díHeer Conders eius sponsalia, Wigger Willems om eenige woorden met Rense Evers en Wibbe om de muldersche qa parturiens

7 dec 1684 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en is de questie tusschen Peter Reuckens en Rense Everts wederom wegh geleght, so dat hij en meest alle de ledematen aanwezig waren tot 105 tal. absenten waren Valcks Trijne, Jan Simens, Popken Trijne om sieckte, Jan Geerts wijf was in de kraem en Jan Reiners van huis

Op belijdenis toegelaten:
Simen Peter en Ebeltien Jacobs sijn h:vrouw
Grietien Elties j.dochter

Met attestatie vertrokken:
DíHoogh Ed: Geb: Willemina Leewe, huisvrouw van capitain Johan Leewe, na Groningen
Anna Hablina Leuw h.v. van Ritmeester Starckenborgh, na Groningen

Dit jaer sijn onse gemeente toegevoeght 8 nieuwe ledematen met belijdenisse des geloos, 4 met attestatie, afgegaen 2 met attestatie, 4 door de doodt, welke noch gestorven sijn 1 oude en 9 jonge int geheel 14, gedoopt 15 en getrout 2.

[fol 5v]
1685

8 mrt 1685 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest, uitgenomen Moeij Hester en Crijn Derkcs om onderlinge questie, Hindrick Writsers en Reener Weerts wijf waren beide in de kraem, Valck en sijn vrouw konden door swackte en t vuile weer niet komen, Jannes Steenmetselers wijf om krankh.

Op belijdenis toegelaten:
Trijntien Peters díHeer Clants maeght, nadat sij vrijdags tevooren door de H: doop onse gemeente was ingelijft

Met attestatie aangekomen:
Aeltien Magirus wed: Hesling van Rottum
Margaretha Magirus van Rottum
Maria Magirus van Rottum

31 mei 1685 Na dat de questie tusschen Moeij Hester en Crijn Dercks in de minne waer afgemaeckt, is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn meest de ledematen tegenwoordigh geweest tot hondert en elf toe.

Op belijdenis toegelaten:
Hans Clasen en Marretien Jansen sijn huisvrouw
Kunne Tiarcks huisvrouw van Lueij Jansen Schipper, nadat deze op den 28 dito tevoerne door den H: doop was ingelijft

6 sep 1685 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest tot 111 toe, uitgenomen Moeij Hester om het versterf van haer man, Jan Reiner was van huis, Cornellis Anne om swackte Ulgers Elsien om ... met Agnete

Op belijdenis toegelaten:
Annie Thijes h:vrouw van Hermen Peters

Met attestatie aangekomen:
Fokeltien Hindriks (?) van Uithuisen

Met attestatie vertrokken:
Annie Jans, j. dochter naít Zandt
Geesien Willems na de Rijp

6 dec 1685 is alhijr des Heeren H. Avontmael gecelebreert en sijn meest alle de ledematen praesent geweest, uitgenoomen Valck en sijn vrouw bij de noorderwegh, om swackte als ít vuile weeder, Simon Peters en Jan Hindricks respective vrouw, sijnde swack en ant kraeme, Antonius Ockens is afgehouden wegen ontijdigh bijslapen en Egbert Ockens om questie met sijn neve

Op belijdenis toegelaten:
Margrieta Hindricks op Onnema
Aurelia Snecanus op Onnema

Met attestatie aangekomen:
Hermanus Schepel, schoolmr, van Uithuisen
Annie Koerts, wed: van jan Clasen, van Uitwijrda

Met attestatie vertrokken:
Jannes Clasen, na Garshuisen
Steffertien Hermens, wed: van Mr. Hieronijmus Korenpoort, na Groningen

Dit jaer sijn met belijdenis tot onse gemeente gekoomen 8 nieuwe ledematen en 6 met attestatie, daerentegen afgegaen 4 met attestatie, en 4 door de doodt, benevens welcke noch 12 sijn gestorven, waeronder 11 kinder. Int geheel 16. Gedoopt 12 waeronder twee bejaerden, getrout 4 jaer.

[fol 6]
1686

14 mrt 1686 Na dat de questie tusschen Egbert Ockens en sijn neve afgemaekt en Antonius Ockens na dat berouw sijn misdaet bewesen en verbetering des levens belooft had is wederom toegelaten en is alhijr met praesenetie van de meeste ledematen des Heeren H. Avontmael gehouden , díabsenten waren Maretien Jans? om t versterf van haer man, Jan Frericks wed: en Jan Simons wegens sieckte, vrouw Hesling was van huis

Op belijdenis toegelaten: Melle Peters op Onnema

13 jun 1686 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn meest alle de ledematen praesent geweest, uitgenoomen Claes Luirts en sijn schoondochter Agnete om onderlinge questie, Hermen Peters vrouw omdat in de kraem was, Allie ... na Hollandt, Rener Sijerts en sijn vrouw waren verstoord omdat hij geen wedman was geworden en sullen te reede gesteld worden

Met attestatie aangekomen: Jantien Roeleffs, van Groningen

Met attestatie vertrokken: Aeltien Magirus h:vrouw van Hindrick Wiggers na Bedum

5 sep 1686 is alhijr des Heeren H. Avontmael gecelebreert en sijn, na dat alle questien waren afgemaeckt alle de ledematen praesent geweest, uitgenoomen Jan Wedmans Geertien en Jan Simons Jantien, sijnde beide in de kraem, Valck Jans bij de Noorderwegh met sijn wijff kunnen wegens swackheit en ouderdom niet langer komen

Op belijdenis toegelaten: Grietien Roeleffs, h:vrouw van Antonius Ockens

Met attestatie aangekomen: Lubbe Clasen wed: van Abel Melles, van Uithuisen

Met attestatie vertrokken: Jans Antonius, na Rottum

5 dec 1686 is alhijr des Heeren H. Avontmael gecelebreert en sijn niet boven de 90 praesent geweest wegens de ongelegen... van de soute wateren, die over het geheele lant sijn overgevloijt op den 13 nov waerdoor ontallijer veel menschen, beesten, huisen en schuiren sijn verdroncken en wegh gespoelt so hijr als voonamelijck in de nabuirige carspelen, so dat het water tot in Groningen gelopen is, waer door een ongelofelijcke schade is geschiet.

Met attestatie vertrokken: Jantien Roelefs, na Groningen

Dit jaar sijn met belijdenis tot onse gemeente gecoomen 2 ledematen en 2 met attestatie, daerentegen weder gegaen 3 met attestatie en 6 door de doodt, benevens welke noch 13 sijn gestorven, waaronder 13 kinderen. Int geheel 19 begraven, 14 gedoopt.

[fol 6v]
1687

27 mrt 1687 op Paesdagh is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn meest alle de ledematen praesent geweest, uitgenoomen Jan Luidens vrouw, om dat in de kraem was, Sijmon Isebrant vrouw om sieckte, Pieter Reewkes en vrouw om questie Rense Evert, item Claes Jacobs en vrouw met Isebrant Jansen sijn vrouw, item de mulder en vrouw om questie met de backer?

Op belijdenis toegelaten:
díHoogst Edel welgeboren Bauduina Clant, juffer op Schelthema en haar dienstmaeght Hilletien Winschingk

Met attestatie vertrokken:
Hindrick Roeleffs na Ter Munten

[in de kantlijn: op 3 9br 98 met attest nae Obergum, aangezien Hilletien Winschingk als enige onderstreept is zou het over haar kunnen gaan]

24 apr 1687 Derck Meertens in plaats van de overleden Jan Frans tot diacon deser gemeente bevestight.

12 jun 1687 nadat de questien te voren angeroert en die seer swaer waren in der minne door mijn dienst waren bijgeleght, is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn over de 100 ledematen tegenwoordigh geweest, uitgenoomen. De absenten waren Reender Sierts en sijn vrouw om verstoringe van een verloren pleit met de pachters, Simon Isebrants vrouw om swackte, de backers vrouw omdat de wonde nog wat te vers was, Cornelis Clasen om kranckheit, Hans Gortemaker en sijn vrouw omdat sieck ware

Op belijdenis toegelaten:
Marretien Jullens , huisvrouw van Antonius Smith
Wolter Geeuwes en sijn vrouw Grietien Jans

Met attestatie aangekomen:
Grietien Claesen, de huisvrouw van Peter Jans, van Wester Embden
Annie Jacobs van Zand, sijnde de huisvrouw van Habbe Doekens

4 sep 1687 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn meest alle de ledematen praesent geweest, uitgenoomen de Heer Conders die van huis was, Jan Frans wed: en de kuipersche waren beide in de kraem, de backersche, Reender Sierts en sijn vrouw als vooren, de voermansche, Valk Jans wijf en Geert Peters wed: om sieckte

Met attestatie aangekomen: Jacob Arents, j:m: van Huisinge

Met attestatie vertrokken: Fokeltien Hindrichs na Baflo

4 dec 1687 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn de meeste ledematen weinige uitgenoomen praesent geweest, díabsenten waren Reender Sierts en sijn vrouw en de backers wijf als vooren, Jan Reinders was van huis, Jan Geerts en Antonius Ockens wijf beide in de kraem

Met attestatie aangekomen: Melle Gaijkes en Aeltien Berents sijn huisvrouw vant Hogesandt

Dit jaear met belijdens angekomen 5 ledematen en 5 met attestatie, van ons gegaen met attestatie 2 en 4 doodt, benevens welcke noch 13 sijn gestorven, int geheel 17. Gedoopt 15, getrouwt 5.

[fol 7]
1688

19 mrt 1688 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden, uitgenoomen met dese absenten als de backers vrouw als vooren, Rene Sijerts en vrouwe met Geert Jacobs om questie als vooren, de mulder en vrouw en sarrische om onderlinge questie, Jan Wevers wijf om de kraem, Peter Jans wijf, Jan Clasen en t wijf om sieckte. Anders sijn alle de ledematen tegenwoordigh geweest.

3 jun 1688 Pinghsterdagh is alhijr des Heeren H. nachtmael gehouden en sijn de questien tusschen de muldersche en sarrische sijn weghgeleght met hulpe van díHeer Calnt van Schelthema Nijenstein, doch de laeste is noch niet an de tafel des Heeren geweest, de vorige absenten sijn als noch niet weder tegenwoordigh geweest.

Met attestatie aangekomen: Peter Luidens en Grietjen Eckens sijn huisvrouw van Middelstum

Met attestatie vertrokken:
Claes Jacobs en Lisebeth sijn huisvrouw na de....
Margriete en Maria Mayirs na Cantens

9 sep 1688 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden met meest alle de ledematen uitgenoomen Geert Jacobs die afgehouden is om ergerniss van te vroegh bijgeslapen te hebben, voorts sijn veele om de nieuwe sieckte absent geweest als de wed: van Claes Geerts, Jan Jans Wever, Melle Backers vrouw, Rense Everts en Wolter Geewes wijven, Harmen Peters en sijn wijf, Jan Geerts wijf

Op belijdenis toegelaten: Murretien Hermens op Onnema

2 dec 1688 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en de meeste ledematen tegenwoordigh geweest, uitgenoomen Geert Jacobs en Reinder Sijerts en vrouwe om onderlinge questie, Geertien backers als vooren, Valck Jans, Antonius Ockens vrouw en Simon Peters vrouw om siekte

Op belijdenis toegelaten: Simon Isebrants

Met attestatie aangekomen:
Cornellis Jans van Loppersum
Simon Dercks van Eppenhuizen
Bieuke Thomas vant Zandt

Met attestatie vertrokken: Trijntien Peters na Groningen

Dit jaer op belijdenis angekoomen ťťn ledemaet, 5 met attestatie van ons gegaen en 5 met attestatie tot ons gekomen, door de doodt sijn 3 ledematen ons ontruckt, benevens welcke er nog 8 sijn gestoreven, waaronder 5 kinderen. Int geheel 11 en gedoopt .....copuleert 3.

[fol 7v]
1689

20 mrt 1689 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn meest alle de leedematen praesent geweest, de vorige eerst genoemt, medeTrijntie h.vrouw van Popke Reenders en Isebrants Jan vrouw om sieckte.

Met attestatie vertrokken:
Jacob Arents na Spijck
Melle Gaikens en Aeltien Berents nat Hogezandt
Albert Berchuis en Diewertien Hindricks sijn huisvrouw na Groningen
Eva Harsmeulen na Ter Munten

9 jun 1689 na dat de grote questie tusschen Geert jacobs en Reender Sijerts door mij was afgemaeckt, is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn over de 100 ledematen praesent geweest, uitgenoomen olde Jan Simens en Stijntien de voorige om sieckte, de laeste is met attestatie van Den Andel gekomen, doch waer absent

Op belijdenis toegelaten:
Peter Valcks en Annie Jans sijn huisvrouw
Grietien Peters huisvrouw van Geert Jacobs die een tijdt langh te voren door den H: doop door de gemeente waer ingelijft doch om ontijdigh bijslapen met haer man afgehouden en nu met malkander op betoninge van berouw etc: weer toegelaten
Geertruidt Harckens h.vrouw van Melle Peters
Imme Geerts en Jurrien Peters, beide jonghmans

Met attestatie aangekomen:
Hijlcke Clasen van Den Andel
Trijntien Geerts van Huisingha

8 sep 1689 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn maer 98 ledematen tegenwoordigh geweest, díabsenten waren Peter Luidens en sijn vrouw om questie met Jan Simons Jantien, oock hij om sijn ruigh en rouw leven met drincken en vechten. voorts sijn seer veel siecken in dese wierkelijcke tijdt afgeweest, die niet konden komen

Op belijdenis toegelaten: Derck Clasen bij de Noorderwegh

Met attestatie vertrokken: Bieuke Thomas na Uithuisen

13 sep 1689 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn veele afgeweest wegens de nieuwe sieckte, die hijr omgaet als Stijne Schuitevaerder, Geertien Hondeslaijers, Marretien Wevers, Jan Reinders, Reender Sijerts, Popken Trijne, Jan Hans en vrouw, Elsien Olgers

Op belijdenis toegelaten: Trijntien Peters dochter van Peter Reenkens

Met attestatie vertrokken: Cornellis Peters na Huisinge

Dit jaer sijn met belijdenis des geloofs tot onse gemeente angecoomen 8 leedematen en 1 met attestatie; en sijn met attestatie van ons gegaen 8 ledematen, door de doodt sijn ons ontruckt 6 ledematen, beneven welke noch 0 ouden en 7 jongen sijn gestorven, sijnde int geheel 13, en gedoopt 8 en gecopuleert 8.

[fol 8]
1690

16 mrt 1690 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn veele ledematen absent geweest, als Reender Sijrts met sijn vrouw om questie met Luel Jans, Reinder Geert en vrouwen, dewelcke afgehouden sullen blijven totdat sij weder vereenight hebben, waertoe Reender en sijn wijf sich angepresenteert, maar de andere geweigert hebben. Voorts sijn afgeweest Imme Geerts, Jan Simons díoude, Jan Vonders Jantien, Jr. Albert Conders, Jan Reinders, Hermen Peters en Wolter Geewes vrouw altesamen om kranckheit, sieckte en kraem.

15 jun 1690 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest, uitgenoomen Reender Sijerts en bovengenoemde questieus die als noch niet konden vereenight worden. De andere absenten waren Imme Geerts om langdurigen sieckte, Jan Vonders Jantien lag int termijn, Jan Reinders als vooren, Peter Luidens was na Hollandt, Geertien Hondeslagers en Andr: Backers wijf om sieckte.

Met attestatie aangekomen:
Andries Boelens en Trijntien Jans sijn huisvrouw van Losdorp
Grietien Jansen, j.d. van Groningen

14 sep 1690 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest, uitgenoomen de quaestieuse bovengenoemt dewelcke niet tegenstaende gedane serieuze vermaningen noch verergeren. Voorts sijn afgeweest Jan Sijmons Jantien in de craem, Simen Isebr: vrouw, Imme Geerts, Jr. Albert Conders konne niet gaen, Agniete, Willem Hindr:, Hermen Peters om sieckte, Jan Hindricks

Op belijdenis toegelaten: Pieter Jacobs, jonghman

Met attestatie vertrokken: Andries Boelens en Trijntien Jans sijn huisvrouw na Groningen

30 nov 1690 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn de meeste ledematen tegenwoordigh geweest, uitgenoomen Reener Sijerts en sijn huisvrouw, Reinder Geerts en Luil Jans met haer vrouwen, sijnde als noch questieus onder malkander en tot geen versoeninge te brengen, voorts sijn afgeweest Lutgert om de doodt van haer man Hindrick Hermens, Trijntien huisvrouw van Jan Heebes sijnde in de craem, gelijck oock Grietien de huisvrouw van Geert Jacobs, Isebrant Jans sijnde seer kranck, Willem Hindricks en sijn vrouw, Lisebeth Roeleffs questieus met haer nabers, Egbert Ockens sijnde van huis

Met attestatie aangekomen: díE Ulphart Alles en Aijlke Reinerts sijn huisvrouw van ít Zant

Met attestatie vertrokken:
Aeltien Alberts, wed: van Rense Everts na Middelstum
Trijntien Geerts na de Rijp

Dit jaer sijn met belijdenis des geloofs en 5 met attestatie tot onse gemeente toegedaen, en met attestatie 4 van ons gescheiden, door de dood sijn verhuist 7 ledematen en daerboven noch 5 ouden en 15 jonge, sijnde int geheel 27 gestorven en 14 gedoopt, en 2 gecopuleert.

[fol 8v]
1691

15 mrt 1691 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden nadat eenige questien tusschen verscheiden ledematen te vooren geregt waren afgemaeckt, maar de questie tusschen Reender Sijrts en sijn nabers in statu ja erger gebleeven, niet tegenstaende alle angewende devoiren (?) De ledematen sijn alle tegenwoordigh anders geweest. Hind. Wolters was absent om een seer been.

[In de kantlijn:] 22 9br attest na Huizinge 1698.

Op belijdenis toegelaten:
Aefke Peters huisvrouw van Marten Jans, die even te vooren door den H. doop was besprenght
Claes Gerrits mulder
Boucke Geerts en Assele Dercks, jonge dochters

[In de kantlijn:] 22 9br attest na Huizinge 1698.

Met attestatie aangekomen: Albert Pieters en Hillie Jans sijn huisvrouw van Cantens

14 jun 1691 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn alle de ledematen tegenwoordigh geweest, uitgenoomen olde moeij Teetien om sieckte, de bovenstaende quetieuse blijven als noch in de selve staet.

Met attestatie aangekomen:
Petertien Jansen, huisvrouw van Simon Dercks van Huisinge
Talletien Hermens, van Groningen

13 sep 1691 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest, uitgenoomen Annie om t versterf van Harmen Peters haer man, Willem Hindricks was niet thuis, Peter Luidens en vrouw om sieckte, Jan Hans en vrouw om questie met Reender Sijerts, welcke oock met sijn vorige nabers in de seleve staet blijft.

25 okt 1691 sijn alhijr na voorgaende proclamatien na Kercken ordre bevestight tot ouderlingen: díEerb. Ulphert Alles op Onnema en Peter Reenkes, tot diaconen Antonius Jansen Smith en Wolter Geewes.

13 dec 1691 Nadat te vooren voor het consistorie waren verscheenen Reender Sijerts en vrouw en Lueij Jans en vrouwe, en met malkander werden versoent, twelck oock van Jan Hans en Reinder Geerts met haer vrouwen verwacht hadden, en niet gecompareert waren, en also niet tegenstaende eernstige vermaninge in die staet sijn gebleeven, is daerop het H. Avondmael gehouden en sijn uitgenomen bovengenoemde meest alle de ledematen present geweest, uitgenoomen Simon Isebrants en Simon Peters met heaer vrouwen om questie (so geseght wort), Derck Schustiers Stijne om sieckte.

Op belijdenis toegelaten:
Tebbe, huisvrouw van Luitien Geerts voerman
Fentie Peters, j. dochter

Met attestatie vertrokken: Boucke Geerts na Warffum

Dit jaer sijn 6 ledematen met belijdenis des geloofs angecoomen en 4 met attestatie en een weder met attestatie van ons vertrocken, door de ddodt 8 verhuist en daerenbooven noch een oude en 10 jonge, int geheel 19, gedoopt een bejaerde en 8 kinderen, en 4 paet gecopuleert.

[fol 9]
1692

20 mrt 1692 nadat de langhduirige questie tusschen Reinder Geerts en Reener Sijerts was weghgeleght is daerop het H. Avontmael gecelebreert en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest uitgenoomen Reener Sijerts en Jan Hans met haer vrouwen om vorige questie, Jan Simons, Cornellis Backers vrouw, Jan Alberts, Agniete om sieckte, de mestersche en Geert Jacobs vrouw in de kraem, Simon Isebr: wijf sieck, Simon Peters en wijf als mede Hebes Trijnie.

12 jun 1692 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest, Reender Sijerts en Jan Hans met haer vrouwen om vorige reeden, Jantien, huisvrouw van Simon Isebrants, Melle Peters vrouw, Geert Peters wed: en Stephentie Haikens om sieckte

Op belijdenis toegelaten:
Peter Jans
Aeltien Frericks, huisvrouw van Derk Simons
Welmoedt Jans, j.d.
Ebeltien Wiggers, jonge dochter

Met attestatie aangekomen: Aeltien Peters, van Groningen

Met attestatie vertrokken:
Trijntien Peters, h:vrouw van Jan Heebes, na Middelstum
Grietien Elties, na Godlinse

4 sep 1692 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden nadat eeven voor de doodt van Jan Hansen, tusschen hem en Reender Sijerts en haer respective huisvrouwen de versoeninge door mijn bemiddelinge gemaeckt was, doch is Reender en sijn vrouw niet present geweest. Anders meest alle de leedematen, uitgenomen Reender Schipper vrouw wegens sieckte, Agniete huisvrouw van Jan Clasen Timmerman is afgehouden om haer grouwlick liegen en lasteren en questie die sij daerom met verscheiden menschen had.

27 nov 1692 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden, díabsenten waren: moeij Lubbe om sieckte alsmede Jan Simons en Stijne h.v. van Derck Jans, Agniete om vorige reeden, Anne huisvrouw van Willem Hindricks en hij self is afgeweesen om veelerleij ergernisse gegeeven met drincken slaen etc.

Dit jaer sijn 4 ledematen met belijdenis des geloofs angecomen en een met attestatie, 2 van ons vertrocken en 5 door de doodt verhuist benevens welcke noch 3 oude en 2 jonge gestorven, int geheel 12, gedoopt 11 en een bejaarde, en gecopuleert 2 paer.

[fol 9v]
1693

19 mei 1693 is alhijr des Heeren H. Avontmael gecelebreert en sijn meest alle de ledematen tegenwoordigh geweest, except Jan Simons, Mense Jacobs wed: Willem Hindriks vrouw, Cornellis Backers vrouw, Cornellis Schoelapper, Ulphart Alles vrouw, alle om sieckte, Willem Hindricks als voren.

Op belijdenis toegelaten: Berents Berents en Rixte sijn huisvrouw

18 jun 1693 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn alle de ledematen praesent geweest, uitgenoomen Willem Hindr en sijn vrouw als voren.

Op belijdenis toegelaten: Jantien Peters, huisvrouw van Jan Peters Vijt bij de til

Met attestatie aangekomen: Stijntien Tonnis van Wetserwijtwert

13 aug 1693 heb ick Henricus Schainck Gron: mijn afscheits predicatie in dese gemeente gedaen uit Act 2032, met veele tranen en grote droefheit van het volck, en met een eerlijcke dimissie en een godlijck beroep na de Mieden vertrocken.

[fol 10]
Nadat ick Petrus Mees door den Hoog Ed: Welgeboorn Gestrengh Heer Mijnheer E. Clandt Heer van Neijenstein op den 21 September 1693 tot Groningen seer onverwagt de beroepinge op mij als predicant tot Sandeweer uitgebragt, had ontfangen, ben ick hijr ter plaatse geintroduceert op den 15 Octob, door Ven: D. Tammens, Ven: D. Brongersma en Ven: D. Veenkamp. D. Brongersma geda.. hebbende bevestigt predicatie int Rom:10 V14 soo heb ick de inleidings predicatie genomen uit 2 Corinth:5 V 20.

[fol 10v]
16 nov 1693 Nagesien hebbende de voorgaande notulen is bevonden dat Willem Hindr. en sijn vrouw sig hadden onthouden van dí tafel des Heeren: het Christel. Consist. De reden bewust zijnde oordeelt dat sijn vrouw weder toegelaaten sal worden.
Is binnen gebragt dat Agnete huisvrouw van Jan Claasen met dese en geene in onlust waar alles uit quaadt spreeken voortcoomen, heeft dí Pastoor haar daarover niet alleen tot afstandt vermaant maar tesamen in Consistorio beslooten dat se haar voor dit maal van het gebruick des H. H. Avondm. sal moeten onthouden, van sig tot meerder liefde en vrede met haar evenmenschen beleeven.

Op belijdenis toegelaten: Hoog Ed. Geboorn Juffer Mejuffer Josina Petronella Clandts Juffer op Neijenstein

[fol 11]
Met attestatie aangekomen:
Sara Robers, huisvr van Past. Mees
Annigjen Jans, dienstm van Past. Mees, de meijt vertrocken Octob 1694.
Derck Eppes, van Noordijck, weggegaen den 6. maeij 1694
Siben Luitjes, huisvr van Jurrjen Peters, van Cantes
Grietje Jans, huisvr van Cornelis Timens, van de Meeden, door mondelinge getuighnis van D. Schainck an mij.

Met attestatie vertrokken: Aeltjen Peters nae Groningen

[fol 11v]
1694

15 mrt 1694 is Willem Hindr wederom toegestaan om tí treden an des tafel angesien hij sig met Hille de wed. van Arent versoent heeft.
Agenete wederom sal toelaatsn en wel eernstelijck vermaent door de pred: om sig van pratejen? te onthouden.
Simen Peters bij de Noorderweg sal sig moeten onthouden om quade besiguedinge soo voor het politgz gerigte (???)

Met attestatie aangekomen:
Jantjen Everds, j.d. van Uithuisen, weder attest. versogt en genoten den 11 9br 94 na Groningen
Jantjen Jacobs, huisvrouw van Anthoni Jansen
Robertus Mees

Met attestatie vertrokken: Peter Luidens en Grietje sijn huisvrouw

[fol 12]
10 jun 1694 des H.H. Avondmaal gehouden: hebben sig absenter Agneta huisvr van Jan Clasen en Simen Peters met sijn huisvrouw.

Na onderzoek toegelaten:
Writser Hindricx Vgesell, na de Mieden gaen den 2 maij 1696
Aeltjen Cornellis, j. dochter na Westerwijtwert den 3 jul 99
Nantje Pieters

Met attestatie vertrokken:
Robertus Mees nae Niepoort
Derck Eppes nae Noordijck

[fol 12v]
4 sep 1694 Na gedaene gebet is de Vergaderinge voorgedraegen hoe dat Simen Peters geerne wederom soud ten Avontmaal gaen welck in omvrage gelegt zijnde is geresolveert hem weder toe te laaten, angesien sijn saak soo swaar niet waar, als wel de gerngten waarom.
Jan Geerts en Hilje sijn huisvrouw verstoort zijnde over Anthoni Ockens, omdat hij Jan Geerts soude gesisoeden? hebben, is de saacke gelaaten an dí pastoor om haar soo doenlijck te verenigen: en soo niet, terwijl Anth. Ockes genegen is om des Hren H. Avondm. ontfangen verklarende over haar niet verstoort te zijn, ...eem de saacke over sijn cons... gegeven als hij met een vrij gemoet kan toe gaen en alsoo toegelaaten.
De saacke van Agniete omdat sij haar selven absenteert, blijft als vooren.

Toegelaten:
Jan Dercks en Aeltjen Jans, egtelieden met attestatie van Uithuisen, den 9 junij 1701 weder attestatie nae Uithuisen
[fol 13]
Wobbigjen Writzers, j.d. en 12 9br 1698 attest. gevr. nae Gron.
J... Claas Jans, backer

25 nov 1694 Het H. Avondmaal gehouden en door dien v.. niet te doen waar, waarom de vergaderinge soude gesuspeden want de saacke van Jan Geerts ze waar door mij bijgelegt, welck sik an díE. Ulphert Writzers op den 20 deses had bekend gemaakt en sulcx oock is welgevallen.

Toegelaten:
Stijntje Phebes, huisvrouw van de E. Anth. Ockes Wijligh
Isebrandt Simens en Jantjen Claasen, egtelieden
Lamge Meertens, J.d.
[fol 13v]
Met attestatie:
Lutgert Peters, huisvr van Jan Jans, van Uithuisen
Trijnje Peters, j.d. van Warffum
Assele Dercx, j.d. van Eppenhuisen
Boucke Geerts, j.d. van Warffum, weg gegaen den 19. 8tob 1695 weder na Warffum
1695

17 mrt 1695 gehouden des H.H. Avondm en geen Consistorium gehouden, omdat er geen differenten waaren en het geene onder ons waar is bij gelegt.

Toegelaten:
Harmen Riemckes
Cornellis Jacobs, vrij gesell
Aeltjen Tonnis, j. dogterł den 5 Julij 1696 met attestatie nae Warffum
[fol 14]
4 jun 1695 zijn broederen int besondert D Hovelinck, U. Writzers p[rae]sent geweest.
Is voorgestelt dat er eenig verschil soude geweest is tusschen Geert Jacobs en sijn huisvrouwe, welcke wel waare bijgelegt door de Predicant, dog sulcx op sig niet alleen willende nemen, heeft de Broeder voorgedraegen of hij oock swaarigheidt maackten om Gert Jacobs en zijn vrouw toe te laten tot de tafel des Heeren. Sij hebben haar verblijdt dat de saacke waar bijgelegd en eenparig geoordeelt dat de saacke wel moeijlijck waar, maar vermerckende uit het voorstel van de pastor haar ... zijn ze geadmitteert.

Met attestatie toegelaten:
Sapcke Datema van t Hoogesandt
Boele Simens en Grietje Eetjes, ehelieden van Godlinse
Dewer Euckes, wed van Claas Claesen van Woldendorp
Froucke Frans, j.d. van Menckeweer, den 8 9br 99 attest na Stedum
[fol 14v]
Ondersogt:
Willemtjen Jans, j.d.
Aeltjen Geerts, j.d.

Vertrokken: Trijntjen Peters, nae Warffum

3 sep 1695 Acta Consistorij
Is binnengebragt, hoe dat Agniete huisvr van Jan Claasen een en ander door quaad spreecken had te nae geweest en met voornemen sulcx, omdat het tegens Avondtmaal waar, moijte te maacken, waarover de Broeders sig droevig toonden en oordeelden haar van de tafel des Heeren te sullen onthouden tot de tijdt haar verbeteringhe.
Ook voorgedragen dat Willem Hindricx als het voorige Avondmaal waar, daar soude droncken zijnde, an geweest te hebben, waar hij door de predicant, sulcx gewaar geworden zijnde, is vermaant, en wel eernstelijck angedrongen tot beteringh van sijn leeven, maar vermerckende sijn continuatie sal hem angeseght worde sig te onthouden, tertijde sijnder verbeteringe.
[fol 15] De huisvrouw van Anthoni Ockes sig veelmaals onthoudenden van het gehoor van Gods woort heeft in de visitatie sig wegens slechte soeck te excuseren, maar vermerckende dat sij met de wagen uit te vaaren haar heeft connen diverteren en dat wel dages voor de sondag en evenwel sig geabsenteert oock wegens praterijen heeft het Consistorium raadzaam geoordeelt haar door de pastoor wel eernstelijck laaten vermanen sig te berligtigen tot gehoor en haar op hun gewilten gegeven of se in alles met een goedt gewilten can .. toegaen, is dan toegelaaten.

Angenomen:
Grietje Simens, dogter van Simen Isebrandts, met attestatie nae Loppersum den 21 maeij 98.

1 dec 1695 Het Avondmaal des Heeren gehouden en geen Consistoriale Vergadering geweest, alles mondel. in dí visitatie en dí broederen voorgedragen en die absent zijn geweest toegelaaten soo dat wij door Gods Zegen compleeten gtl alle hebben gecommuniceert.

Met attestatie toegelaten: Weije Groenewegen van Petersbuuren, weder gegeven een attestatie den 26 maeij 1697.

[fol 15v]
1696

15 mrt 1696 Des Heeren H. Avondm. gehouden. Is niet besonders voorgevallen. Willem Hindricx heeft sig om reden geabsenteert.

Onderzocht en toegelaten:
Claas Peters, vrijgesel
Swaantjen Luijs, huisvr van Imme Geerts, den 4 jun 99 attest nae Westerembden.
Jantjen Onnes, jonge d, 27 7temb 99 attest nae Embden
Grietje Willems, jonge d, met attest na Stedum 13 7emb 1696.

14 jun 1696 des H.H. Avondmaal gecelebreert waar... als dat Willem Hindricx en Agniete sig hebben geabsenteert.

Met attestatie toegelaten: Wemcke Janssen van Delfzijl.

13 sep 1696 des H.H. Avondmaal gehouden is de saake als vooren gebleven dan dat Aeltjen Geerds sig ook heeft onthouden om reden.

Met attestatie:
Lambert Jans van Crewert
Jan Peters en Reenje Jans, egtelieden van Cantens, 1 sept 97 an Reenje attest geven na Westerembden, oock naderh. an Jan Peters
Jan Jacobs en Hilje Harmens, egtelieden van Spijck
Egbert Attens, van Groningen

6 dec 1696 gehouden des H.H. Avondm. heeft Aeltjen de huisvr van Hindr. Peters in de craamzijnde sig onthouden.

Ondersogt:
Martjen Berents, huisvr van Jacob Luidens
Catharina Christina Jans, met attest van Petersbuiren, attest weder den 16 maeij 1697

Met attestatie vertrokken: Willem Hindr. na Groningen


[fol 16]
1697

8 mrt 1697 in Consistorio geweest en geprpopneert dat Aeltjen huisvr van Hindr gaerne weder wilde toegelaten worden, is geoordeelt sulcx te geschieden als se haar met die op Onnema versoent heeft, er is pastoor versogt sulcx te helpen uitwercken.
Ook van Jan Peters Gortemaker die sig ergerlijk had te buiten gaen, geoordeelt dat de pastoor hem sijn san.. soude sigerp voorstellen en op sijn g... leggen, soo hij sig dan selven onweerdig ... soud man daar bij laten berusten.
Ook dat Jan Jans Wedm. swaarigheidt maackte om met Egbert soone vam Moeij Slapcke te communiceren, daar dien hij sig an de Wedm: dogter buiten der vaders kennisch had verlooft. Is verstaan dat hij sig sal absenteren of met Jan Jans versoenen.

Ondersogt:
Harmen Jans en Martien Jans, ehelieden, bij de Noorderweg

5 jul 1697 des Heeren H. Avondm. gehouden em drie weecken opgeschooven omdat onse Hoog Edelheden nae Hollant waaren verreist. Waar in de visitatie voorgevallen, dat het different van Jan Jans wegens Egbert blijft als vooren.

Met attestatie gekomen:
Jan Geerts en Dewerke, E. Lieden, van Rottum
Geesje Harmens, van de Bourtange, den 29 aug 1698 attestatie gegeven nae Uithuisen.

[fol 16v]
1698
13 mrt 1698 des H. H. Avondm. gehouden en niets voorgevallen.

Met attestatie toegelaten: Peter Wiggers van Zant in dato 22 Febr 1698

Ondersogt:
Luitjen Geerts Voerman
Jan Claesen, bij het vonder
Writser Roelefs, Smith

12 jun 1698 des H. H. Avondm. gehouden.

Met attestatie toegelaten:
Egbert Jans en Zijtje Peters, Egtelieden, van Usquert
Jacob Sierts en Lijsbeth, Ehelieden, van Loppersum
Derck Gerrijts, van Goor
Aeltjen Geltes van Garshuisen
Maria Wolderingh en Dewertjen Jacobs, dienstm. op Nijenstein

Ondersogt:
Jan Hommes
[fol 17] Stijntjen Willems, huisvrouw van Hindr Lamges
Jacob Jans, j.g, dienstknegt van Cornellis Schoemacker, verlaasten martij 99 attest nae Warffum

11 sep 1698 des Heerem H Avondm. gehouden en niets voorgevallen.

Gaande ondersoeckinge toegelaten:
Trijntjen Andries, huisvr van Peter Wiggers bij Noorderweg
Anje Claasen, huisvrouw van Jan Jans Toijt
Harmtjen Peters, huisvr van Claas Peters Schoemaacker
Anje Sibrants, j.d. met attestatie van Loppersum, den 12 9br 98 attest geven

27 sep 1698 Des H.H. Avondm. gecelebreert en door Gods genaede niet beswaarlijks in dí visitatie voorgevallen.

Ondersogt:
Jantjen Lueles, huisvr. van Frerik Bil

Met attestatie van ons gaen:
Hilletje Winsingh nae Obergum
Assele Dercx nae Huisinge

Toegelaeten: kamermeijt van de Hoog Ed. Heer van Nijenstein

[fol 17v]
22 dec 1698 Den Decemb. op medwinters tweede dag zijn nae voorgaande electie tot Ouderlinck bevestigt de Agtbare Anthonius Ockens Wijligh en tot Diacon díEersame Jan Hindricks, nadat sij drie agtereenvolgende sondagen van de predickstoel zijn afgekondigt.

1699

12 mrt 1699 des H.H. Avondm. gehouden, door Godes genaede niets voorgevallen.

jun 1699 des H.H. Avondm. gehouden, waar wel een en ander different in de visitatie voorgevallen, maar weder bijgelegt welcke oock in Consistorio des wonsdags van te vooren is bekent gemaakt, en afgedaan zijnde niets van getirekent.
Is van mij voorgestelt hoe dat op de luttighs? buren? dickmaals onreine discoursen worden bijgebragt, als wel besonderlijck op de jongste gelegenheidt en de broederschap vertoont wat quaat daar in waar en oock uitvoegen over sulcx erhindert onser aller pligt, om sulcx tegen te staan, welcke eenparig is angenomen.

[fol 18] Toegelaten met attestatie:
Geertjen Thomas, van Oosternielant
Moeder van díhuisvrouw van Anth: Janss
Michael Sijgers en Anje Hajckes, egtelieden van Uithuisen

Ondersogt:
Grietjen Jans, huisvr van Egbert Attjes
Jacob Luidens Coopman, attest gegeven
Claas Peters Vijt, jonghgesel

Met attestatie van ons gegaen
Swaantje Lueles, huisvr van Alje Heeres nae Westeremben
Aeltjen Cornellis, huisvr van Hindr. Peters Smidt nae Oosterwijtwert

11 jun 1699 des Heeren H. Avondm. gehouden, is niets van belangh voorgekomen.

3 sep 1699 des Heeren H.A. gehouden, is in de Consistoriale Vergaderinge voorgedraegen hoe dat Luitien Geers Voerman de knegt van Riender Sijrts met de vorck door de troal? een gat int hooft heeft geslagen&& is raadsaam geoordeelt Luitien te erhinderen om sig van des H.H.Avondm. voor dese reis te onthouden.

Ondersogt:
Peter Mennes met attest. den 7 julij 1700 nae Stitswert

[fol 18v]
26 sep 1699 des H.H.A. gehouden , wel ...? maar in de visitatie weder te regte gebragt.

1700

3 mrt 1700 des Heeren H. Avondtmaal gehouden, alles in de minne afgelegt.

Ondersogt:
Johanna Cathrina Mees
Johanna Meijers, huisvr van Robertus Mees, met attest nae Campen

9 jun 1700 des Heeren H. Avondtm. gehouden, maar niets voorgekomen.

8 sep 1700 Het H. Communioon gehouden, zijn verscheiden saacken voorgevallen en een en ander door de pastor weggenomen. Wierde nog voorgestelt dat Reender Sierts en sijn vr. swarigheid maackten om met Anth. Ockes Ouderlingh te communiceren, waar op beide door dípastor verstaen sijnde is geresolveert, dat Reender Sierts en sijn vr sig behoorden met de ouderlingh vereenigen en dan toe te laten tot des Heeren H. Avondmaal.

Ondersogt:
D. Hoog Ed. Welgebooren Juffer Mejuffer Amelia Maria Clant, juffer op Scheltkama Nijenstein
[fol 19]
28 sep 1700 op donderdag zijn de voorgaande handelinge gelesen, waar gewaagt wordt van dí saacke Reender Sierts & is voorgedraegen hoe dat sijn HoogEd. dí Welgeb. Heer van Nijenstein sig in desen had vermedert? om niet de predicant het different weg te nemen en waar soo verre gebragt dat hij wedersijts emandt soude kiesen om soo mogelijck de saacken in te schicken. Welck het Consistori van herten wenst, dat het effect mag sorteren.
Isebrandt en Jantjen bij de Noorderweg hebben sig een en andermaelen van des H.H.Avondmaal onthouden, zijn nae voorgaande vermaninge en belofte van sig wel te houden, neerstig tot Gods woord & van voornemen om door des Heeren segen weder toe te gaan.
Jan Derck en Aeseke te onvreden op Jan Jansen Wedman en Jantien Vijts, maackten swarigheidt om met haar ditmael an des Heeren tafel te gaen. Zijn van de Pastoor daarover vermaant en haer onder anderen vertoont waarom sij, te vooren deze saack in de eigenste staat waar, met haar met haar hebben gecommuniceert niet wijderen, scheen het, of sij twijffelden om nog te komen. Hebben de Broederen int gene dat de past. gedaen heeft, vergenoegen genomen.

[fol 19v]
1701

17 mrt 1701 Nae voorgaand anroepringe des H.H. naam is voorgestelt dat er geen nieuwe swaarigheden in de Gemeinte waaren voorgekoomen dan alleen de oude saacke van Reender Sierts en sijn vr. welck bij des voorgaande resolutie is gebleven: en oock met een bekent gemaackt dí smadelijcke bejegeninge an de predicandt in de visitatie gedaen.
Jan Dercx en Aeseke door de predicandt gevraagt of sij oock swarigheidt hadden om niet te komen gaen den des Heeren Tafel: seiden van neen, dan alleen een of ander benfelinge? dat meer tot haar eer en lof, dan smaad streckte. beloofden te sullen komen.

Met attestatie:
Grietje Jans, huisvr van Cornellis Timens backer, van Middelstum.

17 jun 1701 des Heeren Avondm. gehouden en waar in de visitatie niet voorgevallen zijnde de voorige saacke van Reender Sierts.

Ondersogt:
Aelsckje Jacobs, huisvr van Jan Hommes

Met attestatie
Geert Hillebrands en Johanna Welts, van Loppersum
Anna, kockmeijt op Nienstein

[fol 20]
11 sep 1701 des H.H.A. gehouden en niets voorgevallen in de visitatie: Reender Sierts en de vrouw absenteerden haar als vooren.

Ondersogt: Anje, de huisvrouw van Derck Cornel. Schuttevaarder

1702

11 jun 1702 des Heeren H.A. gehouden.

Met attestatie: Bartelt Clasen en Anje Dercx, Ehel van Bierum

Ondersogt: Aeltjen Jan huisvr van Claas Vijt, attest. gegeven

20 sep 1702 Met attestatie: Juffer Johanna Keisers, van Groningen

1703

mrt 1703 Ondersogt: Renje Heres, Hindr. Lamges, Frerick Clasen Bil, Geertjen Luiles j.d.

[fol 20v]
7 jun 1703 Toegelaten met attestatie:
Geesjen Adolphs, j.d. van Gron.
Lambert Jacobs en Grietjen Roelefs, Ehel. van Rottum

Ondersogt:
Geertjen Dercx huisvr van Jan Clasen Vonder, Geeske Hindricx huisvr van Boelke Simens, Rixtje Peters, vr van Jacob Jaspers

Nunc fuerunt 111 membra.

2 dec 1703 Met attestatie: Lutgertjen Jans

Ondersogt:
Peter Dercx,
Peter Jans en Grietje, ehel.
1704

mrt 1704 Met attestatie: Lutgert Martens, van Gron.

8 jul 1704 Met attestatie:
Swaantjen Hindr, van Huisinge, woondt met Jan Hommes.
Albert Peters en Italke, ehel van Oldenz.

14 dec 1704 Met attestatie:
Assele Dercx, van Gron
Maria Mestering, van Gron

Ondersogt: Jacob Jaspers
[fol 21]
1705

29 mrt 1705 Met attestatie: Maria Mestering, van Gron.

Ondersogt:
Derck Cornellis Schuttevaarder, attest gegeven
Isaack Jans bakker en Engeltjen sijn huisvr
Enne Boelens, Jan Dercx vrijgesellen
Renske Menses, Eetjen Maes

12 jun 1705 Met attestatie: Anje Janssen, d.m. van Witzer Smid

13 sep 1705 Ondersogt:
Trijntjen Mindels, huisvr van Rinje Heeres
Jan Tonnijs en Weijcke Harckes ehel.
1706

10 jun 1706 Met attestatie: Hilcke Peters, van Eppenhuisen

[fol 21v] Ondersogt:
Jannis Stoffers, Martjen Ouckes ehel
Cornellis Jans
Harmen Peters
Hindr. Jans van der Lip en Geeske Ockes ehel.

9 sep 1706 Met attestatie: Trijntjen Peters j.d. van Warffum

Ondersogt:
Harmen Peters, v.g.
Martjen Simens, d meijd van Rinje Heeres
Maria Hindr. dogter van Hindr. Writzer

28 nov 1706 Ondersogt: Remge Jacobs, dogter van Geerd Jacobs

1707

20 mrt 1707 Met attestatie:
Geerd Dercx, van Wedde
   Ondersogt:
Luitjen Reenders Chijr. en Martjen Claasen Ehel.
Jan Jans Toght
Swaantjen Geerds, veemeid op Nienstein
Anna Having, j.d.

11 jun 1707 Met attestatie:
Jacob Claasen, van den Andel
Aibe Tomas en Martjen Reinders, ehel. van ít Zandt
Jantjen Jacobs, van Usquert, huisvr van Claas Hindr. backer bij de Molen

11 sep 1707 Met attestatie: Martjen Coops, van Uithuisen
[fol 22]
20 nov 1707 Ondersogt:
Tjaard Reenkes, nae voorgaande belijd. en doop op de laraespd?
Evertje Jans, sijn huisvr.
Everd Reinders, attestatie gegeven Aug 1710

1708

14 mrt 1708 Ondersogt:
Simen Peters backer en Oucke Fockes ehel.
Eelje veemeijt op Nienstein
Philip van dí Rhode, hovenier op Nienstein

9 jun 1708 Met attestatie:
Claas Jacobs en Lijsbeth Peter ehel. van de Andel
Lijsbeth Lubbers, van Stitswert

Ondersogt: Alberd Hindr knegt an ít huis van Nienstein

9 sep 1708 Ondersogt:
Aaltjen Nannincx huisvr van Claas Peters schoemaker
Berend Roelefs smidt

[fol 22v]
25 nov 1708 Ondersogt:
Jan Zwards en Geeske Peters ehel.
Claas Hindr bakker bij de Mole
Jan Hindr nadat hij op de proefpd. gedoopt waar
Jurrien Adams en Mette Janssen Í Luth. professione ad Reform

Met attestatie: Arijs Hindr. van Cantes

1709

31 mrt 1709 Met attestatie: Aaltjen Jans, van Rottum

Ondersogt:
Willem Alberds en Grietje Harmens ehel.
Jan Peters koster en Grietje Lueles ehel.
Foockelje Isebrands, j.d.
Jan Jans, vrijgesel
Lijsbet Claasen, d.m. van Jan Jans wedman, attest gegeven na Garshuijzen

16 jun 1709 Mat attestatie:
Willem Alberds kremer en Anje Jonas sijn huisvr, van Godlinse
Harmen Reenders
[fol 23]
sep 1709 Ondersogt:
Trijntjen Jans, j.d., woont bij Mr. Jan Wever
Dewerke Ipckes, woont bij Reinje Heeres
Jan Jansen Tol en Inske Jerpes

17 dec 1709 Met attestatie: Voscke Jans, van de Mieden

Ondersogt
Jan Peters Vijt
Jan Fockes, j.g. woont met Cornellis schoemaker
Geescke Dercks, woondt Reinder Geerts wed Trijnje
Trijntjen Alberds, j.d. woondt bij Peter Valcx
Jacob Geerds, v.g.
Valck Peters, v.g.
Grietje Peters, j.d., woondt op Onnema

1710

9 mrt 1710 Met attestatie:
Grietje Jonas, van Losdorp
Hindricktjen Peters, huisvr van Jan Lueles, van Rottum

Ondersogt:
Trijntjen Reenders, j.d.
Heine Writzers, v.g.
[fol 23v]
14 sep 1710 Met attestatie: Jan Clasen van ít Zandt

Ondersogt:
Jan Eltjes Mulder v.g.
Jan Isebrands v.g.
Marten Jans
Aaltjen Clasens, huisvr. van Valk Peters
Trijnje Peters j.d. woont bij Mr. Jan Wever

1711

12 mrt 1711 Ondersogt:
Bregtje Sickes j.d.
Reeuwke Peters

jun 1711 Met attestatie:
Anje Heines, van Usquert, huisvr. van Reeuwke Peters
Albertus Schultes Ghijs. en Jacomina Engelberds, ehel. van Gron.
Grietje Jonas, van Loppers.

Ondersogt:
Grietje Dercks
Grietje Lammers
Reinou Lammers
Eltjen Lueles

1712

11 mrt 1712 Ondersogt:
Jan Hindr. v.g.
Grietje Gerrijts j.d., dienstb. van Aaefke Stopmanes

jun 1712 Ondersogt: Jacob Menses
[fol 24]
18 dec 1712 Met attestatie:
Ilben Engels, van Gron.

1713

26 mrt 1713 Ondersogt:
Webbe Jacobs v.g.
Geretien Geerds huisvr van Jacob Peters Schaerom

jun 1713 Met attestatie: Trijnje Peters van Winsum, huisvr Alberd Geerds

Ondersogt: Judith van Buiren, d.m. an Nienstein

17 sep 1713 Met attestatie: Mense Grashof, van Roermond, kengt van Mr. Jan Jans Toijt.
[fol 24v]
1714

17 jun 1714 Nadat ik Hildebrandus Janssonius predikant tot Zandeweer was bevestigt den 29 April 1714 is door mij ít H. Avontmaal bedient voor de eerste maal den 17 Junij.

Met attestatie:
dí vrouw van Heijne Alberts
IJdje Jans, attestatie gegeven
Sophije Kiers, j.d.

16 sep 1714 is na vorige visitatie ít H. Avontmaal gehouden en dí gemeente meest in rust gevonden.

Met attestatie:
Garmt Klaassen en Jantjen Ebels, van Tinallinge
Maria Jans, vrouw van Harm Mennes, van Middelsum
Aaltjen Alberts j.d., van Groningen
Jan Popkes, van de Meden

9 dec 1714 Met attestatie:
Frouwtje Lamberts, wed. Albert Hindrix
Hillighje Jans, attest
Lijstbeth Jans van Noorthorn

1715

24 mrt 1715 Toegekomen op belijdenis:
Mr. Albertus Roda
Geeuwe Wolters en Lamge Willems, ehl.

Met attestatie: Geert Jans en Kunje, ehl van Oldenzijl

25 jun 1715 Met attestatie: Boele Derx en Anje Jans, ehelieden, van Uijthuijzen

22 sep 1715 Met attestatie:
Pieter Jacobs en Grietje Jans ehl van Westerembden
Andrie Joossens van Loppersum

15 dec 1715 Op belijdenis:
Trijnje Knellis, attest gegeven
Geertjen Egberts

1716

22 mrt 1716 Avontm. gehoud. zonder merkweerdige swarigheijt.

31 mei 1716 Het 2de Avontm. deezes jaars is gehouden zonder merkenweerdige swarigheijt

Met attestatie: Jacobus Baart, van Groningen, attest gegev.
[fol 25]
[ongedateerd] Het derde Avontmaal is gehouden zonder wezentlike swarigheijt.

Met attestatie:
Roelf Jans, van Cantens
Ubbo Aeldrix en Grietje Heertjes, ehl, van de Meden

20 dec 1716 Het laatste Avontmaal dezes jaars is gehouden zonder merkweerdige swarigheijt.

1717

21 mrt 1717 Avontm. gehouden.

Op belijdenis:
Geughjen Isebrants
Pieter Geerts
Geertjen Mensses

20 jun 1717 het 2de avontmaal gehouden

Op belijdenis:
de Hoogh Eedel geboren Juffer Mejuffer Susanna Alberda, Juffer op Nijenstein
Homke Wolters
Aaltjen Geertsł attest gegeven
Grietje Simons
Diewer Hindrix, attest gegeven
Anje Jacobs
Jantjen Egbert, attest gegeven
Lijsbeth Janssen, van Groningen

Met attestatie: Focco Heerers, van Groningen

19 sep 1717 het derde Avontmaal gehouden

Met attestatie: Alje Peters en Anje Klaassen, sijn huisvrouw, van Uijthuijzen

16 jan 1718 Het laatste avontmaal heeft dit jaar niet konnen gehouden worden op den gepraefigeerden tijt den 26 xbr vermits op den 25 de verschrikilike watervloet rubi? heeft belet en doen verschuijven op den 16 jan 1718 wanneer in kleijn aantal is gehouden.

Op belijdenis:
Jacob Jans bij het juk
Abelje Jacobs huijsvr. van Andries Goossens.
1718

17 apr 1718 Toegekomen:
Aaltjen Heertjens, j.d.
Tidde Tjarks

3 jul 1718 Toegekomen:
Stijnje Harms
Jantjen Antonis, j.d.

Met attestatie: Jacob Peters en Lucretia Regniers, ehlieden, van de Meden
[fol 25v]
28 sep 1718 zijn twee personen afgehouden om gegeven ergernis.

Met attestatie: Isebrant Jans en Aafke Meertens ehl van ít Zandt

25 dec 1718 Met attestatie: Jan Alberts en Ouwke Lubberts van Tjamsweer.

Op belijdenis: Albert Geerts

1719

26 mrt 1719 zijn eenige vrouwens wegens onbeschaamde handel op een vrouwendagh ergernis gevende gesuspendeert.

Met attestatie: Martjen Berents, van Uijthuijzen

Op belijdenis:
Menje Simons
Hijbel Wolters

25 jun 1719 zonder merkweerdige swarigheit gehouden

Met attestatie:
Geertje Jacobs, huisvrouw van Wibbe Jacobs, van ít Zandt
Jan Geerts en Grietje Nijenhuijs, van Haren

17 sep 1719 is geen swarigheit geweest als dat eenige om questie en de vorens gesuspendeerde haar zelfs hebben onthouden.

25 dec 1719 is geen nieuwe swarigheit geweest, sommige gesuspendeerde zijn toegekomen, andere hebben haar onthouden.

Op belijdenis: Geeske Aljes, huisvrouw van Geughjen Isebrants

1720

30 mrt 1720 zonder merkelijke swarigheit.

Met attestatie: Dietert Klaassen, van Leermens

24 jun 1720 zonder merkelijke swarigheit

Met attestatie:
Hero Ips, onze schoolmeester, van ít Zant
Willemtje Alberts, huijsvr van Jan Hindrix, van Meeden

22 sep 1720 zonder merkelijke swarigheit

29 dec 1720 Met attestatie: Frouwke Wedda, huisvrouw van Mr. Albertus Rhoda

Op belijdenis: Wibbe Jacobs
[fol 26]
1721

6 apr 1721 Op belijdenis:
Hr. Mello Alberda, Heer van Rensma
Hr. Capitain Egbert Alberda
Trijnje Jans, huisvr van Dietert Klaassen
Pieterke Jurjens, j.d., attest gegeven
Anje Hindrix, j.d.

22 jun 1721 Met attestatie: Renske Klaassen, j.d., van Baflo

28 sep 1721 Met attestatie:
Focco Hoikes en Fenje Wibbes ehl van Heveskes
Anje Sijbolds huisvr van Jan Harms, van Garshuijzen

28 dec 1721 Met attestatie: Henricus Verschuir, van de Rijp

Op belijdenis: Elske Writsers j.d.

1722

22 mrt 1722 Op belijdenis: Peter Karsjens

28 jun 1722 Met attestatie:
Hebo Jans en Wobge Jans ehl van Eppingehuisen
Roelf Jans van ít Westernijlant
Anje Tjarks huisvr van Berent Roelfs, van Usquert

20 sep 1722 Met attestatie:
Meijske Allarts huisvr van Onne Harms, van Garshuijsen
Tetje Martens, j.d., van Loppersum

Op belijdenis: Roelf Jans

[fol 26v]
20 dec 1722 ít vierde avontmaal deezes jaars is gehouden na voorgaande visitatie sonder merkweerdige swarigheit

Met attestatie: Trijntje Peters, j.d. , van Zuijthorn

1723

28 mrt 1723 het eerste avontmaal deezes jaars is gehouden

Op belijdenis:
Martjen Klaassen j.d.
Egbert Sipkes en Anje Berents ehl.
Egbert Berents

27 jun 1723 sonder merkweerdige swarigheit gehouden

Op belijdenis:
Onno Jacobs
Jan Berents
Sijpke Peters
Klaas Harms

Met attestatie:
Aaltjen Jurjens, j.d. van Groningen
Frik Isebrants en Geertje Fockes, ehl, van de Meden

17 okt 1723 Met attestatie: Cornelia Davids, j.d., van Groningen

19 dec 1723 Op belijdenis: Betje Egberts, j.d.

1724

26 mrt 1724 Toegekomen: Ciert Aljes, van ít Nijelant

18 jun 1724 Met attestatie: Joan Jochims en Marretjen Eppes ehl, van Oldenhove

1 okt 1724 Met attestatie:
Peter Timens en Dewerke Eeijses ehl, van Zuijthorn
Martjen Hindrix huisvr van Jan Roelfs, van Eppinghuisen
[fol 27] Kunje Aijles j.d., van Garshuijsen

31 dec 1724 sonder dat de visitatie heeft konnen geschieden, weshalve niets weerdig an te tekenen is voorgekomen.

1725

apr 1725 sonder dat eenige hindering is geweest uitwenidgh zijnde de moeijlikheden die gereezen waren bijgeleght.
13 mei 1725 tot ouderling bevestigt: Peter Valx

1 jul 1725 Op belijdenis: Anje Peters, huisvr van Ciert Aljes.

28 sep 1725 Acta Consistorij
Art1. Is de vergadering volgens resolutie dat telx geschieden sou, geopent met gebede.
Art2. Is eenparig geresolveert dat ergerlike gecensureert sullen worden, sonder onderscheit.
Art3. Is vastgesteld dat elke reijse censura morum, ouderlinge opsight over gederlit der kerke vant sal gehouden worden.
Art4. Is gerught gekomen van ergerlijk gedragh van Dietert en de vrouw, meester Klaas Schoemaker, en Jan Wever en de vrouw en geresolveert om te zeggen dat sig haar bij provisie onthouden.
Art5. In censuro morum is alles vredigh toegestaan.
Art6. Is alles met danksegging besloten.

Op belijdenis:
Onne Jacobs
Sijpke Peters
Klaas Harms
[fol 27v]
26 dec 1725 Handelingen des kerkenraats
Art1. De handelinge is met gebede geopent.
Art2. De tweede en derde artikelen der vorige handelingen blijven in stant.
Art3. De sake der gecensureerden is aan de voorsigtigheit des predikants gegeven om in stilte haar te bevredigen en praepareren tot een betamelijk gebruik van ít avontmaal so verre mogelijk is.
Art4. De onlust van Peter Karsjes tegen de predikant is in stilte bedaart en bijgelegt.
Art5. De vergadering is met danksegging gescheijden.

Met attestatie: Renske Klaassen

1726

24 mrt 1726 de sake der geconsureerdern is afgedaan en voorts niets voorgevallen in de kerkeraat.

9 jun 1726 sonder merkweerdige swarigheit

8 sep 1726 sonder dat kerkeraat vergadert is geweest

8 dec 1726 sonder dat kerkeraat gehouden is.

Met attestatie: Martjen Meertens, van Eppingehuisen, attest gegeven

1727

30 mrt 1727 Toegekomen: Simon Engelkes, van Losdorp

22 jun 1727 avontmaal gehouden

Met attestatie:
Lijsbeth Jacobs, huisvr van Simon Engelkes, van Losdorp
Egbert Berents, van Collum
Johan Casimir Jurgens van Handuik?, hovier op Nijenstein
Huijbert, koetsier op Nijenstein, van de Meden

21 sep 1727 avontmaal gehouden waar omtricht niets aanmerkens weerdighs is voorgevallen

dec 1727 is ít avontmaal bedient door D. Mensinga van Zuijdwolde bij gelegenheit van mijn siekte

1728

mrt 1728 ít eerste avontmaal is gehouden sonder huisbesoekinge te hebben konnen doen.
[fol 28]
13 jun 1728 Ďt 2de sonder kerkenraat te houden

12 sep 1728 Ďt 3de sonder dwarigheit

12 dec 1728 Ďt 4de sonder merkensweerde swarigheit

1729

10 apr 1729 avontm gehouden sonder swarigheit te moveren in de kerkeraat

Met attestatie: Hesther Waalkes, wed van Eijsso Allerts, van Eppinghuizen

Op belijdenis Albert Eeuwes

26 jun 1729 gecelebreert sonder merkweerdige swarigheit

sep 1729 ít derde avontmaal gehouden

18 dec 1729 Ďt 4de avontmaal

Op belijdenis:
Martjen Knellis, huisvr van Writser Jans
Jantjen Ubels, huisvr van Tjark Reijntjes

Met attestatie
Trijntje Berents, van Uijthuijsen
Albertje Sickens, van Haren

1730

26 mrt 1730 het eerste avontmaal is gehouden sonder merkweerdige uijtwendige swarigheit

25 jun 1730 Ďt 2de avontm gehouden

Met attestatie: Trijnje Derx, van Rottum

17 sep 1730 het derde is gehouden

25 dec 1730 het laatste

[fol 28v]
1731

25 mrt 1731 Met attestatie: Lijsbeth Derx, van Warffum

24 jun 1731 de gereeze swarigheden zijn onder de gemeentsleden vrindlik bijgelegt in stilte

Op belijdenis: de Hoogh Geb. Fraulin Anna Alberda Derens?, j.d.

Met attestatie: Martjen Edzkes, van Noordbroek

30 sep 1731 sonder merkweerdige swarigheit

30 dec 1731 ít laaste deezes jaars

1732

30 mrt 1732 Op belijdenis:
Onno Harms
Geertjen Antonius, huisvr van Dreeuwes Wijbes
Anje Klaassen, vrouw van Willem Arius
Lutgert Hindrix, j.d.

16 jul 1732 sonder merkweerdige swarigheit, der is niet gevisiteert door mijn krankheit

28 sep 1732 Met attestatie: Mr. Hindrik Peters en Geeske Klaassen ehl, van Bedum

Op belijdenis: Abraham Janssen

28 dec 1732 sonder merkweerdige swarigheit gehouden

1733

5 apr 1733 de onlusten tusschen eenige leeden der gemeente gereesen zijn in stilte bijgelegt.

Met attestatie: Heilina Roering anders Wibbens, huisvr van Harmen Wibbens

Op belijdenis:
Peter Frerix
Frouwke Harms, j.d. attestat. gegeven
[fol 29]
21 jun 1733 sonder merkweerdige swarigheit.

Met attestatie:
Bouwke Peters, huisvr. van Tidde Tjarks, van ít Zandt
Jantjen Hindrix, j.d., van Haren, attest gegeven

13 sep 1733 sonder merkweerdige uiterlike swarigheit

27 dec 1733 sonder merkweerdige uitwendige swarigheit

Met attestatie: Grietje Klaassen van Stitswert

Op belijdenis:
Tjark Reintjes
Jacob Klaassen
Balster Berents

1734

4 apr 1734 sonder merkweerdige swarigheit

Op belijdenis:
Martjen Jans, huisvr van Menke
Nantje Egberts
Hindrikjen Harms
Kunje Frerix

27 jun 1734 sonder dat de visitatie ten ende gebraght is, vermits invallende onpasselijkheit, is vervolgens geen consistorie gehouden

26 sep 1734 sonder consistorie te houden en de visitatie ten ende te brengen wegens onpaslijkheit

Met attestatie: Jantjen Arents, huisvr van Arijs Schipper, van Eppinghuizen

19 dec 1734 sonder visitatie wegens sware verkoutheit

1735

3 apr 1735 sonder merkweerdige swarigheit de onpaslikheit belet hebbende de voltreckinge van de visitatie

Op belijdenis:
Klaas Willems
Trijnje Jacobs, huisvrouw van Jan Willems
Geertjen Klaassen, huisvrouw van Jan Berents
Riske Jans, j.d.
[fol 29v]
26 jun 1735 Met attestatie:
Margaretha Jurjens, van Uijthuijsen
Anneghjen Cornelis, j.d., van Oosterwijtwert, att. gegeven

25 sep 1735 is in de visitatie voorgekomen dat Dieters Trijnje en Dreeuwes Geertjen oneenigh geweest zijnde, wel onderling bevredigt zijnde, echter wegens ergerlik gehijt hebben moeten gecensureert alsmede moeij Kunje en Sjoerts Kunje en jantjen om dezelve reeden, ofschoon haar twijst eenigsins was bijgelegt. Voorts is eenige personen om geen aanstoot geven geraden haar te onthouden, en is geen formaele kerkenraat gehouden, omdat de leeden niet praesent waren.

Met attestatie: Trijnje Allerts, wed Klaas Simons, van Oldenzijl

25 dec 1735 der is niets merkweerdigs in de huisbezoeking voorgevallen en se is wegens onpaslikheit niet geheel ten ende gebragt en vervolgens geen consistorie gehouden.

Met attestatie:
Wilhelmus Augustus Looth, van Nieuw Brongerga, att gegeven
Hermannus Meijer, van Groningen, att gegeven
Aaltjen Harms, j.d., van Groningen, att gegeven
1736

1 apr 1736 wegens mijn onpaslikheit is de visitatie niet volbragt en geen consitor. gehouden.

Op belijdenis:
Peter Abrahams
Geert Jans en Aaltjen ehl
Warner Hindrix
IJtjen Reenjes, huisvr van Klaas Willems

Met attestatie: Saartje Pilon, huivr van Mr. Michiel Hindr. chrirurg, van Uldrum

24 jun 1736 eenige hebben om nietige questie hem onthouden en om ergernis een die niet gesprocken? is vervolgens is niet in de kerkeraat voorgekomen van belang.

26 sep 1736 in de consistorie niet merkweerdigs voorgekomen, dewijl eenige oneenigheit in stilte is bijgeleght, niet nodigh geoordeelt te reppen en baeken?.

Met attestatie: Aaltjen Nannings, weduwe Klaas Schel..., van Middelstum

16 dec 1736 in de kerkeraat is niets voorgekomen ten beswaarnis.

Op belijdenis: Onne Remmerts

1737

7 apr 1737 Handelingen der kerkenraat
Vernomen sijnde met droefheit dat Mr. Jacob Mulder en Egbert Sipkes in sterke drank hadden te buijten gegaan in ít huijs van Jan Bere... Geertjen is erom? vrage hierover geresolveert deselve aan te zeggen haar van ís Heeren tafel te onthouden totdat de ergernis worde wechgenomen door beklagh en verbeteringe mits her te dien einde getrouwelijk te vermanen.
Vermerkende dat menschen haar stooren aan het veelvuldigh tísamenkomen van Peter Geerts met Wobge is geresolveert haar daartegen te waarschuwen, ít welk uitgevoert zijnde van haar aangenomen.

Op belijdenis:
Jacob Jans en Knelliske sijn huisvrouw
Jan Willems
Anje Harms, huisvr van Jan Jacobs

20 jun 1737 wegens de besigheden van ít hooijen ed dat er niet merlijx te verrighten was is geen consistorie gehouden.

Met attestatie: Geert Derx en Tietje Harms, ehlieden, van Middelstum

17 jul 1737 Handelingen des kerkraats
De saak van Mr. Jacob niet eerder hebbende konnen afgedaan worden, vermits door indispositie des predikants en andere beletselen is Mr. Jacob op schultbekentenis en blijken en belofte van beterschap met .....herstelt?
[fol 30v]
27 sep 1737 niet merkweerdigs voorgevallen, en na omvrage is ook niets opmerklix voorgebragt zodat alles in tamelike rust en vrede is gevonden.

22 dec 1737 sonder kerkeraat te houden dewijl de leden niet tegenwoordigh waren.

Met attestatie: Jurjen Harms, van Uijthuijsen.
1738

13 mrt 1738 De visitatie volbragt zijnde is niet berispelijx voorgekomen.

Op belijdenis: Anje Cornelis, huisvr van Peter Abrahams

22 jun 1738 sonder kerkeraat te houden en dewijl niet merkweerdigh is voorgevallen.

Met attestatie: Grietje Derx, huisvr van Jan Harms Dobbe, van Hoghteret (Hoghkerck?)
[fol 31]
1738

26 sep 1738 Mr. Jacob Mulder en Egbert Sijpkes in de huisbezoekinge gewaarschouwt zijnde sich te onthouden deese reijre?, is geoordeelt daarin te berusten of beeterschap mocht gevonden worden gelijk wij hoopen.
Onse mede oudeling Egbert Attes absent zijnde is hier bekent geworden dathez in ergelike drank .... had te buiten gegaan . Hierop is goetgevonden, dewijl hem niet hebben gesproken, dat de pastor hem sal waarschouwen sich te onthouden, en sich vervolgens te sisteren? om hem te verstaan en opentlik na berunt? van saken den verder te handelen.

Met attestatie: Anje Peters en Riske Tjarx, van Usquert

19 dec 1739 Egbert Attes hertlich leetwezen over sijn val betuijgt hebben is met trouwe waarschuwinge van werking om de gegeven ergernis te beetteren en wech te nemen, toegelaten wederom, met teowens van ís Heeren genade.

Met attestatie vertrokken: Anje Harms, na Uitheusen
[fol 31]
1739

29 mrt 1739 Met attestatie: Hilje Peters, j.d. van Stedum

16 jun 1739 Eenige anstotelike oneenigheit geweest zijnde tusschen Mr. Hindrik en Geeske ter eener, en Hijbel een Aase ter andere zijde, is deselve door ís Heeren goedtheit geendigt ....
Mr. Hindrik en Geeske over driftige en onvoorsigtige handel met de erfgenamen van El[vlek]a harm? bestraft sijnde, hebben schult bekent ....
[fol 31v]
Met attestatie: Willem Jans en Corneliske Jans, van Middelstum

Op belijdenis: Harm Habbens

25 sep 1739 Jantjen Bils op gerugt een vloek tegen menschen .... uitgesproken te hebben beschuldigt zijnde is geresolveert tegenwoordig haar aan te zeggen dat se haar sal onthouden van ít avontmaal en naderhant geciteert worden voor de kerkenraat.

Met attestatie: Anje Simons, van Usquert

23 dec 1739 Jantjen binnengeroepen en verstaan dat sij niet kon ontkennen maar bekende vloek en lasterwoorden tegen vrome, haar verhardt had en verbittert tegen midlen? Hierop is geresolveert in ís Heeren name haar voor deeze reijze te censureren en praev.. te nemen of het middel so veelmalen onvrugtbaar afgestuit? zijnde nu van den hemelmagt toegestemt worden, waartoe de zeegen van den hemel is gebeden over haar.

Op belijdenis: Aafke Eijsses, huisvr van Egbert Sipkes

1740

8 mei 1740 Op belijdenis: Knellis Reeuwkes en Hilje Knellis ehl.

24 jul 1740 Op belijdenis: Geeske Jans, huisvr van Jacob Klaassen bij ít vonder

7 okt 1740
[fol 32v] ouderling Egbert Attes is den 3 oktobr overleeden

Op belijdenis: Anna Ips

Met attestatie: Lummeghjen Harms, van Grijpskerk

1741

6 jan 1741 Handelingen: niets voorgevallen

4 apr 1741 Handelingen: niets voorgevallen
[fol 33]
9 jul 1741 Avontmaal is gehouden sonder consistorale vergadering: niets voorgevallen

6 okt 1741 Mr. Jacob Mulder en de vrouw zijn gewaarschuwt wegens anhoudende ergerlik gedragh, van de predikant sich van s Heeren tefel te onthouden
Mr. Warner beschuldigt van dronkenschap, sich niet bewust was, doch voorsigtigheitshalven voor deeze reijze soude onthouden, totdat naderhant de sake mogt bekent of abuis bevonden worden.

Met attestatie: Bijwke Heertjes, huisvrouw van Hindrik Jans, van de Meeden

Op belijdenis: Jan Janssen
[fol 33v]
26 dec 1741 gemelt dat Mr. Warner dronken geweest zijnde ergernis gegeven heeft, en daarop geresolveert dat sich voor tegenwoordigh sal moeten onthouden.

Met attestatie: Anna Star, j.d., van Farmsum

Op belijdenis: Trijnje Egberts

1742

6 apr 1742 Mr. Warner heeft voldaan en is niets tegen hem ingebragt.

Op belijdenis: Heertjen Ubbes
[fol 34]
22 jun 1742 Op belijdenis: Klaaske Aljes, j.d., attestatie gegeven naar Westeremden

23 sep 1742 Op belijdenis:
Roelf Jacobs
Jan Willems

23 dec 1742 Geertjen Dreeuwes is ontsegt daar ... ergernis is haar huis voorgevallen en Jacobs Geeske heeft haar om questie met Peter Geerts onthouden.
[fol 34v]
Op attestatie: Jacob Frerix

Op belijdenis:
Stijntje Meinders, j.d.
Isebrant Goijtjes?

1743

29 mrt 1743 in censure is geoordeelt dat Mr. Warner om ergerlike dronkenschap voor tegenwoordigh sal moeten onthouden van s H tafel todat verbeteringe is getoont.

Op belijdenis:
Alberdina Ips
Trijnje Jurjens

Op attestatie: Hillebrant Jans

19 jun 1743 een ergelike questie tusschen Dreeuwes Geertjen en Dieters Trijnje
[fol 35] is voorgevallen en geoordeelt dat vorens schultbekentenis moet zijn en verbetering eer toegelaten worden.
Arents Trijnje haar met tranen beklaagt hebben op praemature beslapinge en daar door gegeven ergernis is geoordeelt dat nu weer sal toegelaten worden.

Op attestatie: Grietje Elama, weduwe van Sirp Elema, van Eppingehuisen

1743

3 apr 1744 Warner backer en de vrouw gecensureert zijnde over ít converteren van diakonijegelt tot haar particulier gebruik, zijnde geoordeelt nu te kunnen weer worden toegelaten.

Op attestatie: Elske Harms, van Oldenzijl
[fol 35v]
25 sep 1744 Op belijdenis: Heer Unico E. Alberda, ritmeester

28 dec 1744 Met attestatie: Trijnje Ubbes, van Uithuisen

1745

18 apr 1745 Met attestatie:
Reintje Eijsses, van Middelstum
Klaaske Aljes, van Westeremden

Op belijdenis:
Ubbo Sikkes
Hero Reints
Harm Arius en Maria Hindrix ehlieden
[fol 36]
26 sep 1745

22 dec 1745 Op belijdenis: Hindrik Folkerts en Martjen Tobias ehlieden

1746

3 apr 1746
[fol 36v]
14 sep 1746 Op belijdenis: Trijnje Reintjes, huisvrouw van Riender Wolters

14 dec 1746 Met attestatie: Jan Sikkes Nijenhuis en Wendelina huisvr, van Loppersum

1747

15 mrt 1747 Op belijdenis:
[fol 37] H. Meinardi
Michiel Folkers
Peterke Melchers j.d., vertrocken met attestatie na Middelstum

15 sep 1747 een questie gereezen tusschen Dreeuwes Geertjen en Raschooms? Margrete is endlik ingeschikt.

Op attestatie: Hindrikjen Peters, vrouw van Jan Derx van de Wildervank

Op belijdenis: Trijnje Derx, vrouw van Jan Klaassen, vertrocken na Uithuisen.

13 dec 1747 niets merkweerdigs voorgevallen

1748

18 mrt 1748 Op belijdenis: Hindrik Willems

Met attestatie: Luij Ames, van Middelstum

[fol 37v]
18 dec 1748 Op belijdenis: Douwe Peters

1749

mrt 1749 avontmaal gehouden, dat de visitatie wegens onpaslijkheit niet volbragt zijnde geen consistorie is gehouden

jun 1749 Item

dec 1749 Item

1750

22 mrt 1750 sonder visitatie en vervolgens sonder kerkeraat.

21 jun 1750 wegens anhoudende onpaslikheit niet gevisiteert noch kerkraat gehouden

25 sep 1750 proefpredikaatsie gehouden en

27 sep 1750 de bediening van het h. Avontmael waargenomen door Johannes Cassau, prdikant te Noordwolde
[fol 38]
18 dec 1750 proefpredikatie gehouden en

20 dec 1750 H. Avontmaal uijtgedeelt door Ph. Jager Eccls tot Westerwijtwert en Menkeweer

1751

19 mrt 1751 proefpredikaatsie gehouden en

21 mrt 1751 het H. Avondtmael bedient door Johannes Cassau, predikant te Noordwolde

2 mei 1751 Handlinge raakende Wiebe Drewes, wel eenige tijd in onwettige vleeslijke gemeenschap geleeft heeft, tot ergernis van de gemeente, en onlangs eerst getroud zijnde nu voor zijn kind den doop verzogt, maar besloten het ergerlijke van de gemeente weg te nemen, door kennisse, belijdenis en boetveerdigheid over zijn zonden waartoe wij hem des Heren Geest toewensen, om dus langs die weg tot den doop toegelaten te worden. J. Gronouw, past. te Zuidwolde. Ook ondertekend door: Jan Luies, olderling en Jurjen Harms, ouderling.

9 mei 1751 Belangende de sake van Wijbe Dreeuwes en sijn huisvrouw Trijntje Jacobs, en haar versoek dat haar kindt uit een seer sondige ontijdige bijslapinge verwekt, mogt worden gedoopt (waarvan te sien is in de vorige acten van den 2 Maij 1751) dient dit tot ophelderinge, dat de welmeijninge van de E. Predikant van Zuidwolde Dnus Gronouw en van de geheele kerkenraadt eijgentlijk geweest is, dat beijde ouders van dit kindt, ten minste voor de E predikant als dan hier tegenwoordig en voor de E. kerkenraadt sullen hebben te doen een needrige schultbelijdenisse van deese haare grouwelijke sonden van ontugt en gegeevene ergernisse. En nu welke handelingen wij gesamentlijk in deese vergaderinge in sooverre berusten, dat de E. predikant, die hier predikte, beneffens de E. kerkenraadt voor ít overige zijn te rade geworden, dat de vader van dit kindt terwijl de moeder nog niet in staat was om te compareeren, ook nu op heeden van ons broederlijk vermaant en bestraft, in consistoris schultbekentenisse zouw doen, gelijk deselve ook gedaan heeft. Ende wijders dat de doop des kindts
[fol 39] niet geweijgert maar uitgestelt is geworden tot aen heden over agt dagen, wanneer de moeder verhopen uit de kraam te gaan. Immers in het apart voor de predikant en de leeden van de kerkenraadt, tegelijk met de vader mogt schultbelijdenisse doen. En zijn deese handelingen daartoe ingerigt om haarlieden dus tot verneederinge en boetveerdigheidt te vermanen en op te leijden, en om de gegeevene ergernisse (in sooverre mogelijk) re repareeren en weg te neemen. M. Antonides, pred. tot Onderwierum, als gecommitteerde van de E. Classis van Middelstum. Ook ondertekend door: Jan Luies, olderling; Jurjen Harms, ouderling; Peter Frerix, diaken, H. Wibbens, dijaken.
[fol 39v]
16 mei 1751 Des saekes in de vorige acten gemelt daeran is door beleijdenisse beider ouderen voldaen, en sijn over haer sonde van ontugtigheid voor de kerkenraed vermaent en bestraft. P. Somberg, pastor tot Stitswert. Ook ondertekend door: Jan Luies, olderling; Jurjen Harms, ouderling.

18 juni 1751 proefpredikatie gehouden en

20 juni 1751 H. Avondmaal bediend door Ph. Jager, Eccls tot Westerwijtwert en Menkeweer

Met attestatie: Claas Reenjes en Geertje Jans, echtelieden, van Uijthuijsen.
[fol 40]
24 sep 1751 Nadat ik alhijr was bevestigt op den 29 Aug 1751 hebbe den 24 7br kerkenraad gehouden.
Voorgelesen de kerkelijke attestatie van de gemeente van Garshuijsen namens onsen leeraar en wel bevonden.
Is geoordeelt dat Pieter Vreerks soude op allerlij wijse vermaant worden, om over enige driftige en hatelijke uitdruckingen tegen de Heer van Nijenstein bedreven, zijn Hoog. Geboren om excuijs versoeken ít zij alleen of met de ouderlingen, hoe eerder hoe liever en sig soo lange van ít avontmaal onthouden.
M. van der Tuik.

Met attestatie: de Hooggeboren Heer Mello Alberda, Heer van Neijenstein, van de Meden.
[fol 40v]
12 dec 1751 Pieter Vreerks door siekte belet om de acte den 24 7br te voldoen.

1752

31 mei 1752 Pieter Vreerks heeft an de acte den 24 7br 1751 voldaan.

Op belijdenis: Harmannes

9 jul 1752 Met attestatie: Pieter Croon (Crook?), van Groningen

8 okt 1752 Met attestatie:
Anje Popkes, vrou van Wolter Gewes, van Middelstum
Jurrijn Pieters, van Leermens

1753

8 jan 1753 des Heren avontmaal gehouden sonder visitatie
[fol 41]
5 apr 1753 Met attestatie:
de Hoogwel. Geb. vrou Anna Christina van Echten, baronnesse, gemalinne van de Hoogwel. Heer Mr. Alberda, Heer van Nijenstein, van Gieten uit ít Landschap Drente
Hindriktie Clasen, huisvrou van Willem Gewes, van Gieten uit ít Landschap Drente
[fol 41v]
jul 1753 ís Heren avontmaal gehouden nadat maar weinig huijsen gevisiteert waren, dewijl door bezondere omstandigheden in mijn huijshouding belet wierd.

okt 1753 gehouden na voorgaande visitatie.

1754

14 jan 1754 gehouden nadat enige huijsen gevisiteert waren.

14 apr 1754 Op belijdenis:
Jantien Pieters, huisvrou van Lue Ames
Trijnje Hebes, wed. van Gerrijt Jacobs

Met attestatie: Jufvrou Ruurtie Siordama, wed. van Gerh. Henr. Groothuijs, van Appingedam

13 jul 1754 des Heren avonmaal gehouden
[fol 42]
7 nov 1754 aangaande de visitatie, dewelke verzorgt is ten dele door den predikant en de overige leden zijn door den ouderling en diaken gesproken en haar voorgestelt of enige ergernisse hadden en bevonden dat er niets was als enige opgeraapte en opgevatte ergernissen tegen den predikant sonder enig bewijs.
Om ruste en vrede te bevorderen is an alle leden die enige ergernisse opgevat hadden kennisse van consistoris gegeven om aldaar te kunnen compareren en zijn enige verschenen
[fol 42v] welke wel toonden enig getroubleert gemalt te hebben, maar wenschen de vrede en ruste en verklaarden dat niets hadden dat tot enig bewijs konde dienen. Alsmede door ons ook zoo bevonden dat er niets tot gegronde beschuldiginge tegen predikant of jemant anders is ingebragt.
M. van der Tuik, pastor. Ook ondertkened door Jurjen Harms, ouderling; Luje Amos, dijaken; Klaas Rienjes, diacon.

1755

mrt 1755 ít Avontmaal gehouden na voorgaande visitatie

8 jun 1755 Met attestatie: Jan Mennes en zijn vrou Roelefke Jans, van Westeremden

[fol 43] Op belijdenis Albertien Alders, huisvrouw van Pieter Carsijs

14 sep 1755 Met attestatie vertrokken: Douwe Pieters, na Eppenhuijsen

14 dec 1754 Op belijdenis:
Lippe Lammers
Roelef Berens

1756

11 apr 1756 des Heren avontmaal gehouden na ít buitendorp gevisiteert te hebben.

jun 1756 des Heren avontmaal gehouden.
[fol 43v]
29 sep 1756 er is gebleken dat Doctor Michiel Folkers na vorige vermaninge niet inaagenu... steeds in dronkenschap volhard en sig tot grote ergernisse anstelt. Waarom geoordeelt is hem te suspenderen tertijd toe dat beterschap hebben bewijst

Attestatie gegeven an Trijnje Derks, na alvoorens verklaart te hebben niets te hebben tegen praedikant of zijn lene en leven in tegens niemant.
Met attestatie: Jan Hindriks en zijn dogter Jantien Jans, van Delfzijl, welcke sijn vertrocken na ít Nijlant met attestatie

20 dec 1756 des Heren avontmaal gehouden, blijft alles in statu quo.
[fol 44]
1757

pasen 1757 des Heren avontmaal gehouden, niets bezonders

3 jul 1757 Met attestatie:
Jacob Hommes Coetsier an Nijenstein, van Groningen
Jan Veldcamp hovenier op Nijenstein, van Rijswijk in Hollant

Op belijdenis:
De Hoogwelgeb. Freule Rutgera Christina Elisabet Baronesse van Dongen?
Ettien Boelkens, vrou van Claas Willems, op Onnema
Trijntien Kaspers, dient an ít huijs Nijenstein

sep 1757

dec 1757

[fol 44v]
1758

22 mrt 1758 Dorothea Roseboom na voorgaande overspel bedreven te hebben gelijk haar eijgen bekentenisse sig voor ons heeft getselt versoekende de doop voor dat kint, hetwelk is angenomen nadat alvorens belijdenisse hunner grouwelijke sonde gedaan heeft. En angenomen sig verder te laten onderwijsen in de weg der saligheid waarmeed reeds begonnen heeft. En is door ons hartelijk vermaa.. om genade te soeken dat haar zonden
[fol 45] in Christus bloed moge uitgewischt worden en sig dus te gedragen dat ook voor menschen de ergernisse verslijte.

jul 1758 Met attestatie: Jonker Isack Donge, van Groningen, vertrocken met attestatie na Drente.

1 okt 1758 Met attestatie: Heijltien Wieringa, dient op ít huijs Nijenstijn, met attest na Pieterbuiren vertrocken.

17 dec 1758 Op belijdenis: Martina Wilhelma Freule van Dongen
[fol 45v]
1759

15 apr 1759 Op belijdenis:
Doeke Clasen en Berentie Pieters, j.m. en j.d. wonende op Nijenstijn
Lijsabeth Pieters, vrou van Egbert Tiarks

15 jul 1759

7 okt 1759

dec 1759 Met attestatie vertrokken: Hijltie Wijringen, na Pieterbuiren

Op belijdenis:
Antie Pieters, vrou van Pieter Luidens
Anje Hebes, vrou van Lue Jans
Anna Hindriks, vrou van Luppe Lammers
Jantien Jans, dienstmaagt op ít huijs Nijenstijn
[fol 46]
1760

apr 1760

jun 1760 Met attestatie:
Pauel Jebbes en vrou, van Groningen
Hindrik Balsters, van Uithuijsen

sep 1760

6 dec 1760 Met attestatie: Jantien Geerts, van Uithuijsen

Op belijdenis:
Collector Wolter Jacobs
Popko Fockes backer en zijn vrouw Johanna jacobus

1761

15 mrt 1761 Net attestatie vertrokken:
Doeke Clasen, na Spijk
Berentie Pieters, na Uithuijsen
[fol 46v]
28 jun 1761 Met attestatie vertrokken:
Claas Willems en Ett.. Boelkes egtelijden, na Oldenzijl
Hindrik Balsters en Jantien Geerts, na Uithuijsen

3 okt 1761 Met attestatie: Wolter Hindriks, van Rottum

6 dec 1761

1762

apr 1762

11 jul 1762 Op belijdenis: Pieter Boelens

Met attestatie: Jan Clasen, van Huisinge
[fol 47]
1763

1764

jun 1764

sep 1764

dec 1764

1765

apr 1765 Op belijdenis:
Jan Coerts
Harm Cornellijs

jun 1765

sep 1765

dec 1765

1766

apr 1766 Met attestatie vertrokken:
Jantien, dienstmaagt op Nijenstijn, na Groningen
Wilhelmus van Midelen en Johanna Huis na Rolde in ít Lantschap Drente.

[fol 47v]
7 jul 1766 Met attestatie: Bouke Cornelis, huisvrouw van de wedman Jacob Hommes, van Rottum

 

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.