LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Woltersum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
GrA-Wolt-566; Lidmaten van de gereformeerde kerk van Woltersum van 1638 tot 1764; in de periode 1764 tot 1811 zijn de lidmaten niet geregistreerd; latere toevoegingen zijn tussen accolades geplaatst; transcriptie april 2006 Geert Kamphuis

Nagekeken sept. 2006 TB:
- namen vet gemaakt
- accolades gewijzigd in (...).
- vanaf 1710 teksten aangevuld met vermelding Heilig Avondmaal, acta en verkiezing van kerkeraadsleden.
- in de eerste jaren van de tekst komt regelmatig voor, deze getypt als ss en niet gewijzigd
- vanaf 1729 nauwelijks onderscheid tussen i en j en minimaal gebruik van hoofdletters in de namen

- mutaties 1638 - 1683
- mutaties 1685 - 1702
- mutaties 1704 - 1715
- mutaties 1716 - 1728
- mutaties 1729 - 1764
- acta 1726 - 1727 en 1762


Persoonen die hen begeven
ten H. Avontmael des Heeren, end dien
volgens tot die gereformeerde
Gemeijnte; beginnende den
26 Augusti Anno.
1638.

Willem Ockens
Claes Bartoldts
Jantjen sijn huijssvrouw.
Heine Alers
Aechje Wigghers

Die nieuw-communicanten
aengenomen in't jaer
1639.

Hille Janssen
Stijne Claessen
Hille Jacobs
Johan Hendrickx

Aeltjen sijn huissvrouwe met een attestatie
van Middelbert.

Personen die op verscheiden
tijden hen ten Avont-
mael des Heeren
begeven Anno
1640.

Anne Hillebrandts
Anne Janssen
Aeve Cornelissen
Marghjen Jacobs
Liesebeth Rolooffs


Anno 1642.
zijn tot des Heeren Avont-
mael gekomen

Evert Popkens
Marghjen sijn huijssvrouw
Jacob Janssen
Derck Claessens frouw Liesebeth
Johan Thjebbens
Juijtte Janssen
Willem Cornelissen schoelmr.
Rensske sijn frouw met een attestatie van
Loessdorp

Persoonen hen begeven
ten H: Avontmael
Anno 1643.

Marghjen Hermens
Johan Hendrickx.
Hermen Smijdt.
Florus Bartoldts.
Johan Thjebbens vrouw Trijne.
Hermen Janssen met
Aeffke sijn huijssvrouwe.
Johan Claessen te Luddeweer.
Peter Janssen Decker.
Thjaert Mennens.
Teetijen Bartoldts.
Egbertjen Cornelissen.

Persoonen die hen tot des
Heeren Avontmael
begeven hebben.
Anno 1644.

Pieter Gerrijdts.
Xander Hendricks.
Luje Janssens frouwe Sije.
Alijt Gerrijdt Sickens vrouwe met een
attestatie uijt Groningen.
Doedo Meijnts end Geertjen sijn vrouwe
met een attestatie van Gaerelsweer.
Peter Hendrickx.
Luje Janssen.

Persoonen die hen tot des
Heeren Avontmael
hebben begeven
Anno 1645.

Johan Claessens vrouw Jantijen.
Jacob Claessens weeduwe Greete.
Peter Gerrijdts vrouw Wisske
Jacob Hermens end sijn vrouwe met een
attestatie van Middelbert.
Freerick Janssen end sijn vrouw
Greetjen Jacobs.
Trijne Ebels.

Nieuwe Communicanten
tot des Heeren Avontmael
gekomen end aengenoemen
Anno 1646.

Jelte Ellens end sijn vrouw
Greetjen Hendrix.
Reijnertjen Peters Albert Ockens
vrouwe met een attestatie uijt Groningen.

Persoonen die tot die
Gemeijnte end Avontmael des
Heeren zijn gekoemen
Anno
1647.

Willem Claessen end sijn vrouw
Lubbeke Janssen.
Hendrick Janssen.
Trijne die huijssvrouw van Claes Peters.
Haese die weeduwe van Derck Janss.
Bauwe die huijssvrouw van Frans Dercks.
Aeltijen die huijsvrouw van Johan Hendrix.
Freerick Lippens muller.
Hendrick Heijnens end sijn vrouw
Geertjen Corneliss met een attestatie van Middelbert.
Hille die weeduwe van Claes Janss.

Persoonen, die tot des
Heeren Avontmael haer hebben
begeuen Anno
1648.

Cornelis Claessen,
Aeffke Jacobs sijn huijssvrouw.
Berendt Berendts,
Trijne Janssen sijn vrouw.
Albert Bartoldts.
Aeltijen, Frerick Lippens vrouw.
Jeije, Roloff Janssens vrouw.
Derchjen, Hindrick Janssen vrouw.

Persoonen, die haer tot
des Heeren Avontmael begeven hebben
Anno 1649.

Bartoldt Florijs,
Peter Dercksx,
Trijne Jacobs,
Johan Peters, end
Freerkjen sijn huijsvrouw.
Sijmen Peters.
Jacobjen, Albert Bartoldts vrouw.

Nieuwe Communicanten
tot des heeren Avontmael aengenoemen
Anno 1650.

Greetjen, Johan Hendrix vrouw.
Trijntjen, Roloff Cornelijs vrouw.
Johan Geerts, end
Welmoet Peters sijn huijsvrouw.
Hendrick Janssen
Kerstijen Hendricks.

Nieuwe Communicanten
Anno Jesu Christi
1651

Claes Peters
Claes Heijnens
Hille Willems, Claes Claessens vrouw.
Remke Frijx, Derck Vechters vrouw.
Trijne die Wed: van Hendrick Claessen.
Leenje Evers, Harcke Jacobs vrouw.
Heijne Claessen,
Derck Fechters.
Hille, Claes Heijnens vrouw.

Persoonen die haer tot des
Heeren Heijlige Avontmael
begeven, Anno 1652.

Aeltjen, Florus Tzanders vrouw.
Hermen Hendrix end
Talle sijn huijsvrouwe.
Greetjen, Arijs Bartoldts vrouw.
Greete, Roeloff Ockens vrouw
Albert Arijs end
Marchjen Jans sijn huijsvrouw.
Greete, Hendrijck Thijes vrouw.
Deewer, Florus Bartoldts vrouw.
Johan Garbrandts Chergies,
Geertjen Eckens sijn vrouwe
met attestatien uijt Appingadam.
Hendrijck Jans, ende
Anne sijn huijsvrouwe.

Persoonen die haer in die
Gemeijnte begeven hebben
Anno 1653.

Claes Ockens ende
Greete Jans sijn huijsvrouw.
Peter Jans.
Trijne Peters Wed: van Sal: Peter Jans.
Thjebbe Thjellens, ende
Jantijen Edsers met attestatie van Ten Buer.

Nieuwe Communicanten
Anno 1654.

Stijne, Reene Sijbrandts vrouw.
Johan Hermens Couper.
Aeve sijn huijsvrouwe.
Florijs Zanders .
Hermtjen Roeloffs .
Joannes Christiani Schoolmeester met atte-
statie van Suijdtbroeck.
Marchjen Cornelijs met een attestatie van
Middelstum

Personen, die haer ten
Avontmael begeven
Anno 1655.

Aeve, die weduwe van Sal: Tonnes Thijes.
Jantjen, Egbert Ubbens vrouw.
Claes Mennens .
Allart Remghes .
Sjaucke sijn huijsvrouw, met attestatie van Leens.
Johan Hoevinghe Smidt, met attestatie van Delffziel.
Johan Hendrijcks.
Hindrick Fockens ,
Hisske sijn huijsvrouwe.
Lamme, Johan Hoevinge Smidts vrouwe.
Maertjen Janssen, Sal: Jan Cornelijs Dochter.
Jantjen, Sal: Claes Peters Dochter.

Persoonen, die hen tot die
Gemeijnte ende ten Avontmael des Heeren
begeven hebben Anno 1656.

Johan Mennens.
Cornelijs Cornelissen.
Focke Claesen Wedman.
Weentjen Jacobs, met attestatie van Hellum.
Hille, Hendrick Egberts vrouwe,
Jenneke, Sal: Mr. Johan Roloffs Dochter.
Johannes Hendricks Backer,
Jeije Eenjes sijn huijsvrouw.
Swaentjen, Florijs Bartoldts vrouw.
Sjabbeke, Peter Dercks vrouwe.
Aeltjen, Sal: Roloff Roloffs Dochter.
Anne, Jan Menckens Dochter ten Poste.
Gerremt Janssens Weduwe van Hellum
Hermtjen, Rottger Hillebrandts vrouw.
Barber, Wijlen Hermen Fockens Weduwe.
Hille, Willem Geerdts Dochter.
Cornelijs Jacobs.

Nieuwe Communicanten
Anno 1657.

Sibke Janssen
Evert Janssen
Jan Hermens vrouw Jantjen met
een attestatie van Loppersum.
Geertjen, Cornelijs Jacobs vrouwe.
Frouwke, Claes Jans vrouwe.
Teubchjen, Johan Mennens vrouwe.
Greete, Johan Luers vrouwe.

Persoonen
Die hen ten Avontmael begeven
Anno 1658.

Gerloff Waeljes Schoemaker.
Johan Geerdts vrouwe, Anneke.
Ocke Janssen .
Alijdt, Heijne Alers vrouwe.

Nieuwe Communicanten
Anno 1659.

Reijner Jans op de Blocken.
Keentjen Brandts sijn huijsvrouw.
Johan Janssen .
Greete, Hermen Hermens vrouw.
Vrouwke, Caspar Gallmeijers vrouw.
Anne, Johan Janssens vrouwe.

Lidtmaeten angenoemen
Anno 1660.

Heertien Gerridts,
Trintjen Jans sijn huijsvrouwe.
Claes Janssen
Jacob Eijssens met attestatie van Bedum
Maertjen Peters met attestatie van Oldehove.
Jacob Gerhardts Schoolmr.
Albert Cornelijs.
Aechte, Wijlen Reen Sijbrandts Dochter.
Peterke, Sal: Peter Jacobs Dochter met
een attestatie van Loppersum.

Lidtmaeten angenoemen
Anno 1661.

Cornelijs Albers Smidt
Teelcke Jans sijn huijsvrouwe.

Communicanten angenoemen
Anno 1662.

Louwe Eenjes .
Annetjen Peters, Hermen Wilhelms vrouw
met een attestatie van Stedum
Cornelis Stevens
Trijntjen Peters sijn huijsvrouwe.

Communicanten
van 't
jaer 1663.


Trijntjen Jans Sijmen Peters vrouw met
attestatie van ten Buur.
Trijntjen Eedes F[r]erick Jans vrouw met
attestatie van Loppsum.
Lambert Roloffs
Vrouwke Frix
[beide voorgaande] met attestatie van Wittewerum
Harmen Wilhelms.
Sicke Dreewes.
Clare Albers.
Deewer Florijs met attestatie van Westeremden.

Communicanten
Anno 1664.

Claes Peters uijt de Harck-stede.
Johan Luers.
Wilhelm Jans
Remke sijn huijsvrouw van Scharmer.
Martjen Steevens.
Aeltjen Jacob Jans Weduwe.
Maertjen Claes Peters vrouw.

Communicanten
Anno 1665.

Vrouwke, Sicke Dreewes vrouw.
Peter Roeloffs .
Clare, Claes Jans vrouw
Johan Pieters.
Laurens Sijmons .
Trijne, Hendrick Wilhelms vrouw.

Nieuwe Communicanten
Anno 1666.

Johan Haeijes,
Aeltjen sijn huijsvrouw met attestatie van Noortbroeck
Albert Eeltens
Greetje Reijnders sijn huijsvrouwe.

Nieuw- Communicanten
Anno 1667.

Roloff Janssen capteijn.
Niclaes Hoppenbrewer .
Geese, Frerick Janssens Dochter.
Gerrijdt Claessen.
Wilhelmtjen Hendrick Jans vrouwe.
Anne Peters.
Greete, Frerick Jans vrouwe,
Popke Jans ,
Loeckjen sijn huijsvrouwe,
Geessien Weduwe van Sal: Johan Florijs.
Derck Cornelis .
Claes Peters Coster ende Organist.

Nieuw- Communicanten
Anno 1669.

Remt Cornelis.
Jacob Louwens.
Luerdt Hendricks.
Johan Aarijs.
Griete sijn huijsvrouwe.
Rottger Hillebrandts
Claeske sijn huijsvrouwe,
Claes Boelens met attestatie van Noortdijck.
Johan Berents.

Communicanten
aengenoemen Anno 1670.

Claes Frix.
Hille sijn huijsvrouwe.
Luitjen Cornelis.
Hendrick Wilhelms.
Jacob Harckens.
Heijne Hieronijmus.
Hillebrandt Janssen.
Eeltke Jullens sijn huijsvrouwe.
Rense Jacobs.
Derck Geerdts.
Reintjen Sal: Roloff Hendricks Wed:
Lamme Roloff Jans vrouwe
Eetjen Derckx Berent Heerens vrouwe met attestatie
van Germerwolde.
Maertjen Dercks Simon Peters vrouwe met attestatie
van ten Buur.

Communicanten
van
Anno 1671.

Cornelske, Richardt Jans vrouwe.
Aeltjen, Matthias Apenveldt vrouwe.
Anne Geerts, Claes Bolens vrouwe.
Derck Jacobs Snijder.
Trijne, Derck Tjaerts vrouwe.
Maria, Derck Claessens Dochter.
Freerichjen, Gerrijdt Claesens vrouwe.
Jantjen Heijnens, met attestatie van Stitswert.
Liesebet Jans, met attestatie van den Ham.
Derck Jacobs vrouwe Eedtske.
Hendrick Nannings.
Rempt Sijbrandts
Greete Roloffs sijn huijsvrouw.

Communicanten
van
Anno 1672.

Eelte Eeltens.
Beerte Jans sijn huijsvrouwe.
Peter Jacobs.
Heijne Backers vrouwe Grietjen.

Lidtmaeten aengenoemen
Anno 1673.

Claes Jans backer.
Johan Dercks.
Jan Peters vrouw, Anne.
Maertjen, Sal: Derck Jacobs weduwe.
Peter Jacobs vrouwe, Fenne.
Jacob Harckens vrouw, Jacobjen.
Deewertjen Berendts.
Jacob Allardts.
Aeffke Sjabbens sijn huijsvrouwe.
Geeske, Sal: Melle Heijnens Weduwe.
Johan Jacobs backer met attestatie van Thesinge
Grietje Abels sijn huijsvrouwe.
Catharina, die vrouwe van Nicolaes Hoppenbrewer.
Maertjen, Jannes Hendrix vrouwe.
Liesebet Peters, met attestatie van Loppersum.
Albert Fockens,
Derckjen, sijn huijsvrouwe.
Anne, Hendrick Wilhelms vrouwe.
Geertjen, Johan Luers vrouwe.

Lidtmaten angenoemen
Anno 1674.

Cornelssien, Albert Jansen vrouwe.
Geese, Peter Janssen vrouwe.
Maertje Janssen.
Cornelis Roeloffs,
Greete Corneliss sijn huijsvrouwe.
Sara, Derck Claesen Dochter.
Peter Janssen.
Brondt Gummels,
Anne Cornelis sijn huijsvrouwe.
Albertjen Fockens.

Persoonen aen het
H: Avondtmael
gekoomen
Anno 1675.

Aauwke, Johan Tjebbens Dochter.
Liesabeth, Jelle Tijmans vrouwe.
Folckert Hendricks .
Juijtte Egberts sijn huijsvrouwe.
Hendrick Hermans,
Liesebeth Alberts sijn huijsvrouwe.
Focko Sijbrandts,
Greete Jans sijn huijsvrouwe.
Peter Nannings,
Hendrick Jurriens,
Cornelis Freericks,
Fenne, Hendrick Freericks vrouwe.
Teetjen, Peter Nannings vrouwe.

Nieuwe Communicanten
in Anno 1676.

Jargh Tjebbens,
Albert Peters met attestatie van Colham.
Hendrick Frericks ,
Jacob Eijssinge,
Dewer, Johan Berendts vrouwe.
Hille Lippens, Johan Hendricks vrouw, met attestatie van Hellum.
Aasinge Hermans.
Derck Tjaerts.
Phije Peters
Johan Peters

[beide voorgaande achter accolade] beijde met attestatie van Scharmer.

Lidtmaeten aengenoemen
Anno 1677.

Berendt Heerens.
Floris Hillebrandts.
Jantjen, Derck Geerts vrouw.
Anje Hermans, met attestatie van ten Buur.
Anne Roloffs, met attestatie van Wittewerum.

Persoonen tot den Avontmael
gekoomen Ao. 1678.

Johan Luijtiens met attestatie van ten Buur
Bauwe Peters sijn huijsvrouw.
Maertjen Albers met attestatie uijt Groningen.
Rempt Cornelis vrouw Anje Peters van Helpen.
Hendrick Nannings vrouw Trijnje Jacob met attestatie van Uijthuijsen.

Persoonen ten Avontmael gekoomen
Anno 1679.

Trijntjen Tjarcks met attestatie van Wittewerum.
Liesebeth Jacobs met attestatie van Loppersum.

Anno 1680.

Berendt Jacobs.
Kunne Lijckels met attestatie van Loppersum.
Maertjen Rottgers met attestatie van Assen.
Hermtjen Hendricks van Colham.
Annetjen Albers.
Hermanna Piccardt vrouw van den solliciteur N: Hoppenbrewer.
Lubbert Tjassens met attestatie van Loppsum.
Claes Egberts,
Volckert Aasinghs.

Persoonen ten Avontmael
gekomen Anno 1681.

Gebke Tjarcks met attestatie van Loppersum.
Geerdt Jans met attestatie van Aadorph.
Jantjen Allarts met attestatie van Appinga Dam.
Johan Ellens Couper.
Agnieta, die huijsvrouw van Jacob Eijssingh.

Persoonen gekomen aen het
Avontmael
1682.

Grietjen Allarts jonge dochter.
Aletta Margreta Jansonius met attestatie van Assen.
Ulgher Janss met attestatie van Westerwijtwert.
Popke Writzers met attestatie van Creewert.
Hilcke Peters.
Hermtjen Sijbolts sijn huijsvrouwe.
Aaeltjen, Sal: Herman Hermans Dochter.

Persoonen ten Avontmael aengenoemen
Anno 1683.

Hille, Rempt Sijbrants vrouwe.
Kunne Aasinghs, jonge Dochter.
Jantjen, Sal: Heertjen Gerrits Dochter.


PROTOCOLLUM
Ecclesiatico Politicum
Ofte
Register Boek
Der kercke tot Woltersum
vervattende die naemen der kinderen die
gedoopt worden, der persoenen die
versterven, die haer tot des Heeren Avontmael
begeven, ende die sich in den Houwelijcken
staat laeten bevestigen

Anvangende met het Jaer onses Heeren
ende Salichmackers Jesu Christi
1685 [in romeinse cijfers .. .. CLXXXV]

Persoonen tot des H:H:
Avontmael angenoemen
int Jaer 1685.

Hindrick Jans.
Hindrick Derckx ende sijn huijsvrou
Aefke Pauls.
Jan Sijmen ende
Trijnje Reijnders sijn huijsvrou.
Marchijn Sijbrants.
Peter Rotgers.
Berent Daniels
Willemtjen Fockes met attestatie van Assen.
Anije Tijmens.
Hillie Jans.
Frerick Peters ende
Claeske Rempts sijn huijsvrou.
Berent Guees
Trijnije Berents.
Sijmen Allerdts
.

Persoonen tot des H:H:
Avontmael angenoemen
zijn int Jaer
1686.

Jacob Jans ende
Trijnje Claesen sijn huijsvrou van Luddeweer.
Jitien Claesen huijsvrou van Peter Rotgers.
Freke Jans Bolema met attestatie van
Loppersum zijnde huijsvrou van Sijmen Allerdts.

Persoenen Angenoemen tot
des Heeren H. Avontmael int'
Jaer 1688

Jantien Jelijs met attestatie uijt Groningen.
Vrou Jansonius met Attestatie van Groningen
Jan Scholtes ende
Hillie Jacobs sijn huijsvrou van Wittewijerum met Attestatie.

Persoenen tot des Heeren H:
Avontmael angenoemen
int Jaer 1689

Hille Harmens van Spijck
Macke Jansen ende
Aafke Claesen met Attestatie van
Oldehoeve overgekoemen.
Cornelijske Harmens Huijsvrou van
Bartelt Peters met Attestatie van Adorp.

Anno 1690 zijn dese
volgende Persoenen soe tot dese
gemeijnte angenoemen als ock tot
dieselve met Attestatie gekoemen.

Anije Coerts van Scharmer met Attestatie.
Lisebet Jansen.
Garremt Annes
Vroucke Claesen met Attestatie van Slochteren
Joannes Reneman angenoemen op belijdenisse.

Anno 1691 sijn de Persoonen
op voorgaende belijdenisse des geloofts
die christelijcke gemeijnte tot
Woltersum toegedaen.

Annie Peters huijsvrou van Jan Claesen.
Peter Claesen Schoolmeester

Dese naevolgende Persoonen
sijn tot die gemeijnte van Woltersum
op voorgaende belijdenisse angenoomen
In Anno 1692.

Willem Hindrickx
Lijsebetien Asinghs Huijsvrou van Jan Rolefs
Trijnie Harmens huijsvrou van Allert Eltens
Griete Peters huijsvrou van Elle Harmens.
Elle Harmens op belijdenisse des geloofts
tot des[e] gemeijnte angenoomen
Folckert Asinghs
Ende
Haremtien sijn huijsvrou met Attestatie van Wittewierum
Hindrickien Harmens met Attestatie van Slochteren

Dese Naevolgende Persoonen
zijnde op voorgaende belijdenisse
haeres geloofts tot die Gemeijnte van
Woltersum angenoomen
in Anno 1693.

Boucke Hindrickx.
Aucke Sijwerts huijsvrou van Hindrick Frerickx.
Anije Jansen.

Anno 1694
zijn dese volgende persoenen
tot des Heeren taefel angenoemen
op voorgaende belijdenisse des
geloofts.

Geertien Heerties
Heertien Heerties
[met accolade achter de twee voorgaande] zijnde twe susters.
Eenije Jannes
Eende
Martien Heijnes sijn huijsvrou
Sijbolt Haijes wedeman tot Woltersum
Jacob Ockes
Ende
Trijntien Claesen sijn huijsvrou
Derck Harmens .
Jan Rolefs op die bloocken.
Geertien Peters is als Lidmaet van
Dese Gemeijnte angenoomen zijnde die
weduwe van Zalige Claes Peters in
zijn Leven collector van Woltersum
Rolef Peters is tot Lidtmaet van onse
Gemeijnte op voorgaende belijdenisse des geloofts
angenoomen.

Anno 1695 sijn tot
die gemeijnte van Woltersum
angekoomen soo met Attestatien
als op belijdenisse haeres geloofts.

Den 17 Martius
Aeldrick Peters met sijn
Huijsvrou Hillechien Harmens met
Attestatie van Colham.

Den 16 Junius
Sijmon Peters ende Anna Bouwes sijne
huijsvrou van Veendam met attestatie.

Den 20 September
Jacob Jansen collector
Geeske Rolefs op belijdenisse des geloofts [in linker marge: Jonge Dochter]
met Attestatie
Evert Alles van Middelstum
Anije Everts van Stitsuwert

Den 14 December.
Anije Lauwerens huijsvrou van Jacob Jansen
Martien Jansen Huijsvrou van Broncke Gommels
met Attestatien
Claes Jansen ende Aeltien Jansen Echteluijd
beijde van Appingadam.
Wolter Derckx van Stitsuwert

Anno 1696 sijn dese volgende
Persoonen op belijdenisse haeres geloofts
ende ock met Attestatien van andere
plaetsen tot ons gekoomen in onse
Gemeijnte angenoomen.

Aeltien Albertis huijsvrou van Pastoor
Reneman tot Woltersum
Rolef Rempts
Ende
Anije Cornelijs Echteluijden
Ebeltien Eeverts met Attestatie van Warffum
Boeijcke Peters is op belijdenisse sijnes geloofts
tot een Lidtmaet dese gemeijnte angenoomen
Aeltjen Claesen huijsvrou van Claes Hindrickx
is, angekoomen met attestatie van Wittewierum.
Cornelijs Alberts van Luddeweer angenoomen
Jan Jans ende Hindrickien Jans Echteluijden
met attestatie van Colham.
Menne Heerties ende sijn huijsvrou
Fenne Aelderts Echteluijden
Harmen Claesen ende
Geeske Sijbes met Attestatie van Wittewierum
Martien Peters met Attestatie van Colham

Anno 1697
Zijn dese naevolgende persoonen
ofte op belijdenisse des geloofts ofte met genochsaeme
Attestatien van Andere plaetsen tot Lidt
maeten van onse gemeijnte angenoomen.

Hindrickien Hindrickx huijsvrou van Rolef Peters.
Claes Hindrickx op belijdenisse des geloofts
tot des Heeren Avontmael angenoomen.
Lisebet Jacobs huijsvrou van Harmen Hindrickx
met Attestatie van Slochteren.
Sijmon Sijmons met attestatie van Slochteren
Jan Claesen ende
Aeltien Hindrickx Echteluijden zijn op
voergaende belijdenisse des Geloofts tot des Heeren
Avontmael toegelaeten.

Anno 1698
Zijn dese volgende persoonen
soo op belijdenisse haeres geloofts als
met Attestatien in onse gemeijnte
angenoomen.

Jieke Peters
Eende
Cornelijscke Jans sijn huijsvrou
Jantien Luijtiens huijsvrou van Claes Claesen.
Claes Sijwerts
Ende
Jitien Jansen sijn huijsvrou
Hindrick Claesen
Ende
Grietien Bronnes sijn huijsvrou
Die Eerbare Schrijver Gerrijt Allershof is
met attestatie van Warffum overgekoomen
Die Dueghtsaeme vrou Lammechijn Allershof
met attestatie van Groningen

Anno 1699
Zijn op belijdenisse haeres geloofts
als met attestatien tot dese gemeijnte
angenoomen dese navolgende persoonen.

Trijntjen Hindrickx huijsvrou
van Peter Wolters
Willem Hindrickx ende
Geeske Rolefs met attestatie
van Thesinge.
Reenije Jans huijsvrou van Popke Jans
met Attestatie van Loppersum
Willem Nitters is op belijdenisse sijnes geloofts tot
des Heeren Avontmael angenoomen.
Hinderica Pot Weduwe Jansonius met Attestatie
uijt Groningen.

Anno 1700
Zijn Dese volgende Perseonen op belijdenisse
haeres geloofts als ook Eenige met Attestatien
tot onse gemeijnte angenoomen.

Peterke Peters huijsvrou van Thomas Jans
Willemtien Jans jonge Dochter met attestatie van Oterdum.
Jan Rickerts op belijdenisse sijnes
geloofts is tot dese gemeijnte als een
lijdtmaet angenoomen
Een
met Attestatien zijn die Hindrick Peters
ende
Hantien Sijbelts Echteluijden
te saemen van Uijthuijsen gekoomen
Hillichijn Hiddes huijsvrou van
Hindrick Haijes is op belijdenisse
haeres geloofts angenoomen.
Wibbe Geerts op belijdenisse angenoomen zijnde die
weduwe van Oopke Hindrickx int Willant

Anno 1701 zijn dese naevolgende
persoonen tot het Heijlige Avontmael
des Heeren angenoomen.

Claes Gerrijts
Ende sijn
Huijsvrou Jantien Hindrickx
Aeltien Hillebrants met attestaetie
van Uijthuijsen huijsvrou van Claes Hindrickx
Anije Claesen huijsvrou van Eijsse Berents.
Harmen Aelderts
Ende
Anije Gerrijts Echteluijden.

Anno 1702

Zijn dese volgende persoonen op belijdenisse
haeres geloofts ofte met goede Attestatien
versien dese gemeijnte toegedaen.

Trintien Jans Jonge Dochter

Anno 1703 de Plaats vacant
tot an den 27 julij 1704.


Anno 1704

Zijn deze navolgende na voorgaande belijdenis
van haar geloove of met attestatie voorzien
de gemeente van Koonink jezus toe
gedaan en onder onse Kristelijke
op zight angenoomen.

d. 7 7ber:
Timan Roelofs wedn:
Elle Jans jongm:
Anje Cornelis Huis vrouwe van Cornelis Haanje
Grietien Remmerts jonged:

d. 14 10br:
Jan Heperman, sarris
Albert Henderiks
en
Geertjen Aalderiks zijn Huisvrouwe
Brant Henderiks
Peter Fockes
Trijnje Roelofs de Huisvrouwe van Claas Luddes.
Stijnje Clasen
Claaske Clasen.
Attestatie Trijnje Jans
Attestatie Aafke Clasen
Attestatie Gebke Mennes

Personen angenomen tot des Heren
Heilig Avondmaal, als mede met attes-
tatie van Andere gemeenten tot ons
gekomen, int jaar 1705.

den 5 April.
De Welgeboorn Jonkr: Otto Frederik van Welveldt.
Catrina Janzonius
Harmen Gerlofs wedn:
Jan Alderighs met zijn Huisvrouwe
Geertien Aikes
Claas Jansen jongm:
Attest: Krijne Wolters

d. 28 junijus Attest:
Boele Jans met zijn huisvrouwe
Grietien Jans

d. 20 7ber:
Claas Eppes
en
Jantien Henderiks zijn Huisvrouwe
[accolade] beide van Middelstum

d. 2 decembr
De welgeboorn Jonker Zeino Joachim van Welveldt
Heer tot Woltersum, Vleddering en Vredeveld, etc etc.
Helprigh Alberts jongm.

Perzonen angenomen tot het H. Avondmaal
als mede met attestatien van andere
gemeenten tot ons gekomen
int jaar 1706.

den 29 Meert
Cornelis Harmens
Gerlof Jans
Eltien Henriks
Jantien Jans
Willem Gerrits met attest: van Slogter

den 19 junij
Aafke Lolx met attest: van Ten Bour.

Anno 1707

den 3 April
Henrik Geerts
Otto Geerts
Jantien Clasen
.

den 2 8ber
Met Attestatie tot ons gekomen.
Grietien Everts, van Slogteren,
Geesien Egberts van Godlinse.

Anno 1708
den 8 April
Geertien Henriks met Attestatie van Hellum.
Jacob Tiaas met attes: van Garlesweer.
Lukas Cornelis Schut
Gerrit Simons
Peterke Alberts
Anje Jans
Trijnje Geerts
Keenje Jans
Aafke Henriks.

den 24 junius
Berent Jans, en Anje Clasen met Attest: van 't Zand.

den 25 Decembr. na voorgaande onderwijs
Jacob Oopkes
Lammegien Berents.
Geeske Peters
Eefke Henriks.

Personen zo op belijdenis hares geloofs
als met attestatie van andere gemeenten
tot onse gemeente gevoegt.
Anno 1710.

Cornelis Hendriks


d. 15 Junius
Het Heilig Avondmaal door Godts genade gehouden
en zijn na voorgaande onderwijs en belijdenis des geloofs
de gemeente toegevoeght navolgende leden
Jacob Henriks en zijn huisvrouwe
Trijnje Dreuws.
Eltie Nitters
.

d. 16 7ber:
Gehouden het H. N. Maal en is tot ons met attest:
(van de hoogduitsche gemeente in Groningen) gekomen
Henrik Rikkerman

d. 26 Decembr:
gehouden des Heeren H. Nachtmaal.
En zijn na voorgaande onderwijzing de gemeente
toegevoegt op belijdenis haares gelofs navolgende
personen
Derk Jans
Jan Simons
Peter Boikes
Egbert Clasen
Hilje Cornelis
Aaltien Bartolts
Geertien Henriks
Lubge Nitters
Louke Fokkes
Beeltien Clasen


Personen zo op belijdenis hares
geloofs als met Attestatie van
andere gemeenten tot onse
gemeente zijn toegevoegt
1700Elf

d. 5 April
Gehouden het H. Avondmaal
en zijn met attestatie tot ons gekomen
Trijnje Fokkes huisvrouwe van
Jan Jans met Attestatie van Slogter.
Jantien Geugies met Attest: uit de Harkstede.

d. 28 Junius
Door s Heren genade het H. Avondmaal gehouden
en met attestatie tot ons gekomen
Siabbe Doekes
en zijn vrouwe
Anje Harmens van ten Bour
Aagtie Gerrits mede van ten Bour
vrouw van Peter Rotgers
Grietie Jans
huisvrouwe van Elle Harmens van Wittewierum

d. 20 7ber:
Wederom door des Heeren genade het H.
Avondmaal gehouden.

d. 25 Xber:
Het H. Avondmaal door des Heeren genade wederom
gehouden, en zijn na voorgaande onderwijzing deze na-
volgende angenomen
Claas Nitters
Roelof Jans Breedlandt
Jan Geerts
Jan Henriks

Claas Peters
Jan Vogelpolh met attestatie van Gron:
Anje Folkers
Anje Jans

Jantjen de wed: van Henrik Alberts
Ikien Vreriks
Sicke Alberts
Fenneke Clasen
Geertruit Popkes
Sara Henriks

Berntie Addes met attestatie van Laquert. [slecht leesbaar]
Afien Henriks met attestatie van Garmerwolde.

Personen die op belijdenis van hun
gelove en met Attestatie van
andere gemeinte tot deze ge-
meinte zijn toegevoegt.
Anno 1712.

d. 27 meert
Het H. Avondmaal door des Heeren genade
wederom gehouden en zijn na belijdenis des geloofs
deze navolgende de gemeente toegedaan.
Claas Harmens
Henrik Willems
Peter Henriks
Jantien Derks
Jacobjen Peters

[in de kantlijn de toevoeging] in deze tusschentijd was ik,
in het leger. als veldt prediker.

d. 25 Decembr:
Het H. Nachtmaal gehouden door Godts genade
en zijn na belijdenis des geloofs tot
de gemeinte toegedaan
Jan Henriks
Gabbe Jacobs en zijn huisvrouwe
Annegien Jans [beiden] met attestatie van Roderwolde.
Lammina Wijnties met attestatie van Norch

Anno 1713

d. 9. April
Door Godts goedheid des Heren Heilg
Avondmaal gehouden en zijn navolgende
personen op belijdenis van haar gelove
de gemeinte toegevoegt
Jantien Clasen.
Anje Jans.
Harmke Peters
.

d. 2 Julius
Door Godts genade des Heren H. Avondmaal gehouden
en zijn navolgende personen met attestatie tot
ons gekomen
Jantien Ottens Huisvrouwe van Jan Henriks
met attestatie van Ten Bour.
Jan Simons met attest: van Slochteren.

[vervolg 1713]
Navolgende Personen zijn op
belijdenis van hun gelove of met
attestatie tot deze gemeinte gekomen.

d. 24 7ber:
Trijnje Roelofs met attest: van Garrelsweer.

d. 26 10ber:
Door de genade Godts het H. Avondmaal
gehouden en zijn tot onse gemeinte
toegevoegt.
Welmoet Roelfs met attest: van Schiltwolda

1714

d. 1 April
Het Nachtmaal door des Heeren genade
gehouden en zijn tot onse Gemeenschap
toegevoegt
Doe Jans
Jurjen Schates


d. 24 Junius
Des Heeren H. Avondmaal gehouden door Godts
genade

d. 23 7ber:
Het H. Nachtmaal des Heeren door zijn
bijzondere genade gehouden en is tot onse
gemeinte gekomen
Grietien Jacobs met attest: van Ten Bour.

d. 25 10ber:
Door des Heren goedtheid het Heilig Avondmaal
gehouden en zijn op belidenis hunnes geloofs
tot de gemeinschap van des Heren Tafel
toegekomen
Jan Henriks
Luitien Jans
Jan Jacobs
Ida Clasen
Grietie Cornellis
Gertruit Clasen
Grietie Roelofs

Elske Alberts

Ao. Domini 1715
Zijn navolgende personen zo op belijdenis
van hun gelove als met Attestatien tot
deze gemeinte gekomen.

d. 13 April.
Door Gods bijzondere Goetheijdt het H.N.
des Heeren wederom gehouden en zijn tot
ons gekomen
Jan Roelofs na voorgaande belijdenis
Gerardus Henriks
en
Anje Gerrits zijn huisvr: met attestatie van Spijk.

de plaets vacant


Anno 1716, en 1717.
Zijn navolgende personen so op belijdenis
hares geloofs als met attestatien tot des
Heeren Taefel toegelaten

d. ?? April [dag niet leesbaar]
Lambert Hindricks met attestatie van Wirdum.
David Claessen van Schermer met getuijgeniss.
Albert Hindrix ende
Geertjen Aaldrix met getuijgeniss van Wittewirum.
Sijlvester Christiaens
en
Fokko Fokkens met attestatie van Slochteren.
Peter Hermans, na voorgaand' onderwijs en
belijdenisse.

Anno 1718
Zijn navolgende personen alhier tot
Woltersum tot het H: Avondmael
toegelaten.

d. 25 Sept:
Cornelis Hindricks en
Welmoet Roelefs sijn Huijsvr: met attestatie
van Garmerwolde
Anje Tjaarts met getuijgenisse van Wittewierum.

Anno 1719.
personen tot het H: Avondmaal
toegelaten.

d. 9 April:
Liefke Benes met attestatie van Spijk.
Eveke Jacobs met getuijgenisse van Opwijrda.

d. 2 Jul:
Jan Leenders en
Martjen Derks, sijn Huijsvr: met attestatie van Wittewierum.
Lijzebeth Jacobs, weduwe van Harm Hindrix, met getuijgenisse
van Loppersum.
Aaltje Lantink, met attestatie van Veendam.

d. 24 Sept:
Frerickjen Jacobs, na voorgaande onderwijs
en belijdenisse.

d. 17 Decembr:
Jan Henrick Reneman, na voorgaende onderwijs
en belijdenisse.
Geert Jans, met attestatie van Wittewierum.

Anno 1720.
Zijn navolgende personen alhier tot Woltersum
tot het H: Avondmael toegelaten.

d. 24 Martius:
het H. Avondm. gehoudenn, en na voorgaande onderwijs
en belijdenisse toegelaten
Sibrand Renses.
Martjen Jans.
Lucretia Loilhof
.

d. selvige dito.
Fenje Hindricks, met attestatie van Ten Buir.

d. 30 Junius:
Gerrit Willems met getuijgenisse van Scharmer.

Anno 1721.
Personen tot het H: Avondmaal
toegelaten.

d. 29. Junius:
Jan Ottes en
Lijsabet Sickens, sijn Huijsvrouw, met getuijgenisse
van Leeghkerck.

d. 10 9ber
Jacob Tjaars en
Aaltjen Everds zijn Huisvrouw
met getuijgchenisse van Zuidlaren.

Anno 1722.

d. 27 Sept:
Het Heilig Avondmaal des Heeren
gehouden zijn tot het zelve uit kragt
van vertoonde getuigchenisse toegelaten
Lammert Roelefs en Aaltje Nitters
Echte-Luiden van Loppersum.
Derkje Gerrits wed. van Jacob Geerts
uit het lege-land gehorende
onder de Harkstede.
Elizabeth Reemts van Canhuizen
in't Oost-Vries-land.

d. 20 Decembr
Het H. Avondmaal des Heeren gehouden
zijn tot het zelve uit kragt van vertoonde getuig-
chenisse toegelaten
Antje Janssen met Attestatie van Thesinge.
Teetje Renses met Getuigchenisse van Weijwert.

Anno 1723

d. 7 Meert
Het H. Avondmaal des Heeren
gehouden is tot het zelve toegelaten
Harmke Peters uit kragt van
vertoonde getuigchenisse van Middelstum.

d. 6 junius.
Het H. Avondmaal des Heeren gehouden
zijn tot het zelve toegelaten
Eijsse Sjabbes en Frouke Sikkens
Echteluiden met Attestatie van Wirdum.

d. 5 Sept.
is door des Heeren Lankmoedigheid in dese
Gemeente wederom het H. Avondmaal gehouden.

d. 5 Dec.
is door des Verbonds Gods Goedertie-
righeid in deze Gemeente het
H. Avondmaal gehouden.

Anno 1724.

d. 12 Martius
is de gedagtenisse van Jesus Lijden en
sterven in dese Gemeente vernieuwt in - en
door 't gebruik van 't H. Avondmaal.

d. 2. julius.
wederom de heugchelijke gedagtenisse
van 's Heilands uitgewrogte Heil-
en zoen-werk in - en
door - de bedieningen van 't H. Avondmaal
vernieuwt wordende is tot deze
gemeente overgekomen
Harmen Derks met Attestatie van Schiltwolda.

d. 1 October
is het verbond van - en met - God en den gelovige
Bondgenoten vernieuwt in en door 't gebruik
van 't H. Avondmaal.

d. 24 Dec.
is de gedagtenisse van 's Heilands Lijden
en dood vernieuwt in en door 't gebruik
van 't H. Avondmaal

Anno 1725

d. 25 Martius
Door 's Heeren Genade 't H. Avondmaal
gehouden is 't zelve als lidmaat dezer
Gemeente toegelaten
Wilco Erichzon met Attestatie van Groningen.

d. 1 Julius
is de heugchelijke gedagtenisse van 's Heilands
Lijden en dood vernieuwt in en door
't gebruik van 't H. Avondmaal.

d. 30 7ber
is door des Verbonds Gods oneindige goedertierenheid
't tweede gewoonlijke Bondzegul des
Beteren Verbonds aan de Gemeente bedient.

d. 30 10ber.
Des Heeren H. Avondmaal gehouden
is tot het zelve als
Lidmaat dezer Gemeente toegelaten
Helena Brincks Huisvrouw van
D. Nathan Erichzon Pastor in Woltersum
[in de rechtermarge] met Attestatie van Groningen.

1726

d. 15 Mart.
Proev Predicatie gehouden en de E. Kerkenraad vergadert zijnde,
is voor dezelve geciteert Lammert Roelfs etc.
[zie verder bij acta]

d. 14 Junius
Proev Predikatie gehouden en de E. Kerkenraad vergadert
zijnde over Lammert Roelfs etc.
[zie verder bij acta]

d. 16 dito
't H. Avondmaal gehouden zijn
tot het zelve als Ledematen dezer
Gemeente toegelaten
Jan Engelberts en Dedje Tiddens
Echteluiden met Attestatie van Losdorp.
Jan Eppes en Grietjen Cornelis
Echteluiden met Attestatie van Bedum.

d. 6 7ber
Proev.predicatie gehouden en de E. Kerkenraad
vergadert zijnde om Lammert Roelfs etc.
[zie verder bij acta]
NB. De bedieninge des H. Avondmaals
is onverhoeds geschort wegens ontzet
en gebrek van brood en wijn daartoe nodig.

d. 15 7ber.
Door des Heeren goedheid het H.
Avondmaal gehouden zijn tot het zelve
als Leden dezer Gemeente toegelaten
Jacob Nannincks en Aafke Arends
Echteluiden met Attestatie van Wirdum.
Hilje Derks huisvrouw van Harm
Cornelis met Attest. van Garmerwolde.
Martien Jans huisvrouw van Gerrit
Harmens met Attestatie van Wittewierum.

d. 8 Dec.
is de gedagtenisse van 's Heilands Lijden
en dood vernieuwt in en door 't
gebruik van 't H. Avondmaal.

Anno 1727.

d. 9 Mart.
Het H. Avondmaal gehouden zijn
als leden dezer Gemeente na voor-
gaande Onderwijs en belijdenisse
tot het zelve toegelaten
Claas Ottes.
Aaldrick Peters.
Bouwke Elles met Attestatie van Lellens.

d. 13 junius
Proev Predikatie gehouden heeft
Geeske Jans Huisvrouw van
Teunis Jans een volledige At-
testatie van Ten Bour in Ker-
kenraad ingelevert, en is uit
kragt derzelver tot Lidmaat
dezer gemeente op- en aangenomen.

d. 15 dito
is door des Heeren goedheid 't H. Avondmaal
gehouden.

Den 12 September
Proev-predikatie gehouden is tot
de gemeenschap des H. Avondmaals
toegelaten Jan Hindriks met
Attestatie van Wittewierum.

d. 14 sept.
is door des Heeren Goedheid 't H. Avondmaal
gehouden

den 14 Dec.
Des Heeren H. Avondmaal
gehouden en is tot het zelve na
gedane belijdenis toegelaten
Aagtie Ottes huisvrouw van Peter IJkes.

1728.

d. 7 Mart.
Des Heeren H. Avondmaal gehouden

d. 20 Jun.
Des Heeren H. Avondmaal gehouden

d. 26 7ber.
't H. Avondmaal gehouden is tot
't zelve toegekomen
Trijntien Peters huisvrouw van
Rikkert Jans volgens getuigchenisse
van D. Ten Oever Oudste Predikant
te Loppersum.

Ao. 1728 de plaets vacant tot den 1 majus 1729.


[onder de bediening van Petrus Wiardi]

1729


d. 10 julius
het heilig avontmael des Heeren gehouden
sijn tot het selve uit kraght van vertoonde
attestatien toegelaten
Otte Jans met attestatie van Ten Buir
en Anje Sijbrants met attestatie van Garmerwolde
echtelieden
Derk Meinders en Gepke Berents echtelieden
met attestatie van Tjamsweer

d. 20 9ber.
des Heeren heilig avontmael gehouden
is tot het selve uit kragt van vertoonde
attestatie toegelaten
Sijpke Thies met attestatie van Schiltwolda

1730

d. 12 martius
des Heeren avontmael gehouden
is tot het selve uit kragt van vertoonde
attestatie toegelaten
Ikien Alders met attestatie van Colham

d. 25 junius
het heilig avontmael des Heeren gehouden

d. 24 7ber.
door des Heeren goetheit het heilig avontmael gehouden
is tot het selve uit kragt van vertoonde
attestatie toegelaten
Anna Margrieta Bengen huisvrouw
van D: Petrus Wiardi pastor in Woltersum
met attestatie van Groningen.

d. 10 10ber
door des Heeren genade het heilig avondmale
gehouden

1731

d. 11 martius
des Heren h. avontmael gehouden
en sijn na voorgaende onderwijsing de gemeente
toegevoegt op belijdenisse haers geloofs dese
navolgende persoonen
Ocke Jacobs
Klaes Lucas Jonghman
Trijnje Elles de huisvrouw van Sijpke Thies
en Anje Derks met attestatie van Middelstum.

d. 17 junius
des Heeren avontmael gehouden
en is na voorgaende onderwijsingh de gemeente
toegevoegt op belijdenis hares geloofs
Anje Sibolts de huisvrouw van Jan Hindericks

d. 9 7ber.
door des Heeren goetheit het heilig avontmael
gehouden

d. 16 10ber
des Heeren avontmael gehouden
en is na voorgaende onderwijsinge de gemeente
toegevoegt op de belijdenisse hares geloofs
Lamgijn Timens de huisvrouw van Otto Geerts

1732

d. 23 martius
door des Heeren goetheit het heilig avontmael
des Heeren gehouden

d. 15 junius
des Heeren heilige avontmael gehouden
en sijn na voorgaende onderwijsinge
de gemeente toegevoegt op de belijdenisse
haeres geloofs
Albert Hindericks en
Jantijn Derks echtelieden
en Lammert Roelefs nadat hij beterschap belooft hadde
wederom angenomen.

d. 14 7ber
des Heeren heiligh avontmael gehouden

d. 14 10ber
des heeren heilig avontmael gehouden
en sijn na voorgaende onderwijsinge
de gemeente toegevoegt op de belijdenisse
haeres geloofs
Beertie Klasen wed: van Roelef Jans
Klaeske Elles jonge dochter
Peter IJkes en Aeghtie Ottes echtelieden
met attestatie van Garmerwolde

1733

d. 22 martius
des Heeren H. avontmael gehouden
en sijn na voorgaende onderwijsinge de gemeente
toegevoegt op de belijdenisse haeres geloofs
dese navolgende persoonen
Gerrit Harmens en Anje Elles echtelieden

d. 14 junius
door des Heeren goetheit het Heilig Avontmael
gehouden

d. 13 7ber
des Heeren H. Avontm. gehouden door sijne goetheit

d. 13 10ber
des Heeren H. Avontmael gehouden
en sijn tot het selve uit kragt van
vertoonde Attestatie toegelaten
Ettien Ebbes de Huisvrouw van Harke Roelefs
met Attestatie uit de Zeerijp
Geertjen Lubbers de Huisvrou van Hinderik Jans
met Attestatie van Wijrum
Martijn Hinderiks met Attestatie van Wittewijrum.

1734

d. 14 martius
des Heren H. Avontmael gehouden door sijne goetheit

d. 13 junius
door des Heeren goetheit het H. Nachtmael gehouden
en sijn na voorgaende onderwijsinge de gemeente
toegevoegt op de belijdenisse hares geloofs
de navolgende persoonen
Cornelis Jans Patijn en
Trijnje Jacobs de huisvrouw van Derk Meinders

d. 12 7ber
des Heeren H. Avontmael gehouden
en is tot het selve uit kragt van vertoonde
attestatie toegelaten
Sijmen Otto Joesten met attestatie van Farmsum.

d. 12 10ber
des Heeren H. Avontmael gehouden door sijne goetheit

1735

d. 13 martius
des Heeren H. Avondmael gehouden door sijne goetheit

d. 12 junius
des Heeren H. Avontmael gehouden
en sijn tot het selve uit kraght van vertoonde
Attestatie toegelaten
Aaldrik Pieters en Wemeltijn Jans echtelieden
met Attestatie van Garmerwolde

d. 11 7ber
door des Heeren goetheit het H. Avontmael gehouden

d. 18 10ber
des Heeren H. Avontmael gehouden
en sijn tot het selve uit kraght
van vertoonde attestatie toegelaten
Martien Tonnis huisvrou van Hinderik Hinderiks
met Attestatie van Garmerwolde.

1736

d. 11 martius
des Heeren H. Avontmael gehouden
en is tot het selve uit kraght
van vertoonde attestatie toegelaten
Anje Jans huisvrouw van Roelef Timens
met attestatie van Wittewijrum

d. 10 junius
door des Heeren goetheit het H. avontmael
gehouden

d. 9 7ber
des Heeren H. Avontmael gehouden
en is tot het selve uit kraght
van vertoonde attestatie toegelaten
Aartie Gerrits huisvrouw van Willem Eeverts
met attestatie van Wittewijrum

d 9 10ber
des Heeren H. Avontmael gehouden
en is tot het selve uit kraght
van vertoonde attestatie toegelaten
Aafke Cornellis
met attestatie van Wittewijrum

1737

d. 10 martius
door des Heeren goetheit het H. avontmael gehouden

d. 9 junius
des Heeren H. Avontmael gehouden
en is na voorgaende onderwijsinge de gemeente toegevoeght
op belijdenisse sijns geloofs
Klaes Jacobs jonghman

d. 8 7ber
het H. Avontmael gehouden door des Heeren genadige
goetheit

d. 15 Xber
des Heeren H. Avontmael gehouden
en is tot het selve uit kraght
van vertoonde attestatie toegelaten
Grietje Stoffers huisvrouw van Gerrit Eisses
met attestatie van Opwijrda

1738

d. 9 martius
des Heeren heilig Avontmael gehouden
en is tot het selve uit kraght van vertoonde
attestatie toegelaten
Jantjen Jans huisvrouw van Wibbe Jochims
met attestatie van Slochteren

d. 15 junius
door des Heeren goetheit het H. Avontmael gehouden

d. 21 7ber
het H. Avontmael gehouden door des Heeren genadige goetheit

d. 14 10ber
des Heeren heilig Avontmael gehouden
en sijn tot het selve uit kraght van
vertoonde attestatie toegelaten
Sjabbe Cornellis wed: van Jan Popkes
met attestatie van Wittewijrum
Pieter Olchers (kleermaker)
met attestatie van Wittewijrum
Willem Arents (smit) en Geesjen Jacobs
echtelieden met attestatie van Roderwolde
uit het lantschap Drente.
Grietje Harms de huisvrouw van Pieter Hinderiks
met attestatie van Scharmer

1739

d. 15 martius
het H. avontmael door des Heeren goetheit gehouden

d. 7 junius
des Heeren heilig Avontmael gehouden
en sijn na voorgaende onderwijsinge
de gemeente toegevoeght op belijdenisse
hares geloofs
Gerrit Eisses
en
Jantien Galijs jonge dochter

d. 13 7ber
des Heeren heilig Avontmael gehouden
en is tot het selve uit kraght van
vertoonde attestatie toegelaten
Hinderik Jans met attestatie van Thiesingh

d. 20 10ber
door des Heeren goetheit het H. Avontmael gehouden

1740

d. 6 martius
des Heeren H. avontmael gehouden
en sijn na voorgaende onderwijsinge
de gemeente toegevoeght op de belijdenisse
hares geloofs
Willem Everts
en
Hinderik Cornellis jonghman

d. 5 junius
door des Heeren goetheit het H. Avontmael gehouden

d. 11 7ber
het H. Avontmael door des Heeren goetheit gehouden

d. 25 10ber
door des Heeren goetheit het H. Avontmael gehouden

1741

d. 12 martius
door des Heeren goetheit het H. Avontmael gehouden

d. 11 junius
des Heeren H. avontmael gehouden
en sijn tot het selve uit kraght
van vertoonde attestatie toegelaten
Hilke Hinderiks huisvrouw van Derk Eisses
met attestatie van Sloghteren
Grietie Jans huisvrouw van Hinderik Jans
met attestatie van Appingadam

d 17 7ber
des Heeren H. avontmael gehouden
en sijn tot het selve uit kraght
van vertoonde attestatie toegelaten
Roelef Iken en Grietie N: echtelieden
met attestatie van Noortbroek

d. 24 10ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael gehouden

1742

d. 25 martius
sijnde paeschen hebben wie door des Heeren
genadige goetheit het H. Avontmael gehouden

d. 24 junius
door des Heeren goetheit het H. Avontmael
gehouden

d. 23 7ber
door des Heeren goetheit het H. Avontmael
gehouden

d. 23 10ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden
en is uit kraght van vertoonde attestatie
toegelaten Hinderik Jans jonghman
met attestatie van Loppersum

1743

d. 17 martius
des Heeren H. Avontmael gehouden
en is uit kraght van vertoonde attestatie
toegelaten Elisabeth Popkes
met attestatie van Farmsum

d. 16 junius
des Heeren H. Avontmael gehouden

d. 22 7ber
des Heeren H. Avontmael gehouden

d. 22 10ber
des Heeren H. Avontmael gehouden

1744

d. 29 martius
des Heeren H. Avontmael gehouden

d. 21 junius
des Heeren H. Avontmael gehouden

d. 27 7ber
des Heeren H. Avontmael gehouden

d. 27 10ber
des Heeren H. Avontmael gehouden

1745

d. 28 martius
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden
en sijn na voorgaende onderwijsinge
de gemeente toegevoeght op die
belijdenisse haeres geloofs
Heertie Mennes
en
Ebeltien Hinderiks echtelieden

d. 27 junius
door des Heeren goetheit
het H. avontmael gehouden
en is uit kraght van vertoonde attestatie
toegelaten Trijnie Sijbrants huisvrouw
van Harrem Klasen met attestatie
van Uithuizen

d. 10 8ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. Avontmael gehouden

d. 26 10ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. Avontmael gehouden

1746

d. 27 martius
door des Heeren genadige goetheit
het H. Avontmael des Heeren gehouden

d. 26 junius
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden
en is na voorgaende onderwijsinge
de gemeente toegevoeght op die
belijdenisse sijns geloofs
Hinderik Willems

d.25 7ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. Avontmael des Heeren gehouden

d. 25 10ber
door des Heeren genadige goetheit het H.
avontmael des Heeren gehouden

1747

d. 26 martius
door des Heeren genadige goetheit het H.
avontmael des Heeren gehouden

d. 25 junius
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 24 7ber
door des Heeren goetheit het H. avontmael
des Heeren gehouden

d. 31 10ber
door des Heeren goetheit het H. avontmael
des Heeren gehouden

1748

d. 24 martius
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 23 junius
door des Heeren gtote genade
het H. avontmael des Heeren gehouden
en is uit kraght van vertoonde attestatie
toegelaten Volkert Broos (schoolmeester)
met attestatie van Appingadam

d. 22 7ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 22 10ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

1749

d. 23 martius
door des Heeren genadige goetheit
het heilig avontmael des Heeren gehouden

d. 22 junius
door des Heeren genadige goetheit
het heilig avontmael des Heeren gehouden

d. 21 7ber
door des Heeren genadige goetheit
het heilig avontmael des Heeren gehouden

d. 21 10ber
door des Heeren genadige goetheit
het heilig avontmael des Heeren gehouden

1750

d. 22 martius
door des Heeren genadige goetheit
het Heilig Avontmael des Heeren gehouden

d. 21 junius
door des Heeren genadige goetheit
het Heilig Avontmael des Heeren gehouden

d. 20 7ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. Avontmael des Heeren gehouden

d. 20 10ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. Avontmael des Heeren gehouden

1751

d. 21 martius
door des Heeren genadige goetheit
het heilig avontmael des Heeren gehouden

d. 20 junius
door des Heeren genadige goetheit
het heilig avontmael des Heeren gehouden

d. 19 7ber
door des Heeren genadige goetheit
het Heilig avontmael des Heeren gehouden
en sijn tot het selve uit kraght
van vertoonde attestatie toegelaten
Harmannus Hartgers
en
IJkien IJpes echtelieden
met attestatie van Groningen

d. 19 10ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. Avontmael des Heeren gehouden

1752

d. 19 martius
door des Heeren genadige goetheit
het Heilig avontmael des Heeren gehouden
en sijn na voorgaende onderwijsinge
de gemeente toegevoeght
op die belijdenisse hares geloofs
Hinderik Hinderiks
en
Aeltjen Geerts de huisvrouw van Hinderik Jans (Raat)

d. 18 junius
door des Heeren genadige goetheit
het heilig avontmael des Heeren gehouden

d. 24 7ber
door des Heeren genadige goetheit
het heilig avontmael des Heeren gehouden

d. 24 10ber
door des Heeren genadige goetheit
het heilig avontmael des Heeren gehouden

1753

d. 25 martius
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 24 junius
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 23 7ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 23 10ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

1754

d. 24 martius
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 23 junius
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden
en is uit kraght van vertoonde attestatie
toegelaten Gerrit Mennes
met attestatie van Wittewijrum

d. 22 7ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 22 10ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

1755

d. 30 martius
sijnde pascha hebben wij door des Heeren
genadige goetheit het H. avontmael
des Heeren gehouden

d. 29 junius
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 21 7ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 21 10ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

1756

d. 21 martius
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

item den 20 junius nachtm.

d. 17 7ber
uit kraght van vertoonde attestatie toegelaten
Wighbeltje Tjabbes wed: van Jan Harms Banning
met attestatie van Haren

d. 2 jannuarius 1757
door des Heeren genadige
goetheit het H. avontmael des Heeren gehouden

1757

d. 20 martius
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 19 junius
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 18 7ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 25 10ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

1758

d. 26 martius
sijnde paescha is door des Heeren genadige
goetheit het H. avontmael des Heeren
gehouden en sijn na voorgaende onderwijsinge
de gemeente toegevoeght
op de belijdenisse hares geloofs
Reiner Tonnis
en
Jan Jacobs Hagel

d. 18 junius
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 24 7ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 24 10ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

1759

d. 25 martius
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 24 junius
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 23 7ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden
en is uit kraght van vertoonde attestatie
toegelaten Hinderik Frederik Koningh en
met attestatie uit het graafschap Tekelborgh

d. 23 10ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

1760

d. 23 martius
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 22 junius
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 21 7ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 21 10ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

1761

d. 26 aprilis
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 12 julius
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 20 7ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

1762

d. 17 Januarius
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden
en is uit kraght van vertoonde attestatie
toegelaten Hinricus Groenman s:s:m: candidatus
met attestatie van Lettelbert

d. 9 majus
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden

d. 15 augustus
door des Heeren genadige goetheit
het H. Avontmael des Heeren gehouden

d. 14 9ber
door des Heeren genadige goetheit
het H. avontmael des Heeren gehouden
en is uit kraght van vertoonde attestatie
toegelaten Hinderik Harms en Jantien Mennes echtel.
met attestatie uit de Harkstede

1763

d. 27 februarius
door des Heeren genadige goetheit
het H. Avontmael des Heeren gehouden

den 29 Maij
Het Heijlig Avondmaal gehouden
door des Heeren Goedertierendheid
en is uit kragt van vertoonde Atte-
statie toegelaten Grietje Jans
Wedw. wijlen Jan Hindriks volgens
attestatie van Dnus. J: Bril Predikant
tot Middelbert.

den 11 Septemb.
Is de gedagtenisse van Jezus lijden en sterven in deze Gemeente vernieuwt
in en door 't gebruik van 't H. Avondmaal

Den 11 Decemb.
Is 't H. Avondmaal wederom gehouden

1764

Den 11 Meert
is door Gods goetheid 't H. Nagtmaal gehouden

Den 10 Junij
is door Gods goetheid 't H. Nagtmaal gehouden, en op belijdenisse
des geloofs toegelaten Johannes Jansen

Den 15 Septemb.
is door Gods genadige goetheid t H. Avondmaal gehouden

Den 16 Decemb.
is 't H. Avontmaal gehouden


Acta en mutaties kerkenraad :

1726

den 15 Mart.
Proev Predicatie gehouden en de E. Kerkenraad (ten overstaan
van D.D. Tj. de Cock en Siw. Boelens respective Predikanten
te Ten Bour en Wittewierum) vergadert zijnde,
is voor dezelve geciteert Lammert Roelfs Lidtmaat der
Gemeente om te aanhoren en verantwoordinge te doen over
en van wegens zodane zaken als ter genoemde tijd van de
E. Kerkenraad aan hem Lammert Roelfs zouden worden
voorgehouden. Edog genoemde Lammert Roelfs leverde een
copie-verbaal in door Peter Claassen Schoolmr. waar door
gedaagde te compareren declineerde ter oorzake in de gedane citatie
geen beschuldinge vermelt word, en het Consistorium niet in 't
geheel besloten heeft om de citant te laten citeren, of te in
't geheel niet vergadert, daartoe inleverende een copie attestatie
getekent door Willem Gerrits en Claas Derks, verklarende dat Hindrik
Harmens en Jacob Ockes als ouderlingen en Jan Jacobs als diaken
hebben verklaart van gedane citatie van de predikant niet te hebben
gehoort veel weiniger daar in toegestemt: 't welk alles van de Leden
des E. Kerken-raads rijpelijk overwogen zijnde is besloten dat
de redenen van beschuldiginge niet behoefden vooraf voorgedragen
te worden, en dat de genoemde ouderlingen en diacon sub
reatu zijnde niet konden nog moesten worden gekent, en dat
des wegen geciteerde Lammert Roelfs voor de eerste maal als
contumatt zou worden getekent, en dat hij Lammert Roelfs zig
mogelijk verstoutende om ter Tavel des Heeren te naderen hem
de verbonds tekenen en zegulen zullen worden gewiegert, zelvs
daarom dat contumatt geweest is.
Aldus gedaan in 't Kerkenchoor den 15 Martius 1726.
Nathan Erichzon Jan Jans diaken [?]
Pastor in Woltersum

d. 14 junius
Proev Predikatie gehouden en de E. Kerkenraad (ten overstaan van
D.D. Tj.de Cock en S. Boelens respectieve predikanten te ten Bour en
Wittewierum) vergadert zijnde om Lammert Roelfs (voor de twede
maal) geciteert in vervolg van vorige citatie) te rede te stellen
en over enige zaken verantwoordinge af te vragen. Edog hij
Lammert Roelfs wederom absent en niet comparerende word voor
de twede maal als contumatt getekent en voor verblijv de eerste
bovenstaande acte van de 15 Martius in staat. Aldus gedaan
in 't Kerken-choor den 14 junius 1726.
Nathan Erichzon
Pastor in Woltersum

Kerkenraad gehouden
in 't choor der Kerke van Wolterum
op den 25 Aug. 1726

.1.
De E. Kerkenraad (waartoe als medeleden gecommitteert zijn de
EE. Tj. de Cock en S. Boelens respective predicanten te Ten Bour en
Wittewierum, in gevolge acte en authorisatie van 't E. Classis van
Loppersum in dato den 19 Aug. 1726 op het einde dezes boeks
pag. 3 geinfereert) vergadert ter verkiezinge van een nieuwe diacon
dezer Gemeente is na aanroepinge van 's Heeren naam goedgevonden
dat vooraf enige bequame leden der Gemeente zouden worden
voorgestelt en benoemt om uit de voorgestelde perzonen vervolgelijk
een nadere bepaalde keuze te doen: Gelijk daartoe benoemt
en voorgestelt wijrden
De E. Lucas Cornelis
De E. Eisse Sjabbes
De E. Derk Harmens
De E. Otte Geerts

.2.
Uit de voorgestelde en benoemde perzonen is met eenparige stemmen
van de EE. Leden der Kerkenraad tot diacon dezer Gemeente verkoren
De E. Eisse Sjabbes

.3.
Op het verzoek en ter instantie van de E. Jan Jans tot hier toe diacon
dezer Gemeente (voorstellende hoe hij reeds over de vijv jaren en een
halv die dienst had waargenomen, daar nog thans de dienst van een
diacon volgens gebruik en gewoonte bij deze Gemeente niet boven
de vier jaren verduirt, verzoekende deswegen van zijn dienst bekoorlijk
ontslagen te worden, en dat van de E. Kerkenraad daartoe nu
vergadert een nieuwe diacon in zijn plaatz verkoren worde)
heeft de E. Kerkenraad eenpariglijk goedgevonden een tweede
diacon te verkiezen, zijnde vooraf daartoe benoemt en voorgestelt
De E. Jan Hindriks
De E. Claas Nitters
ten einde uit deze perzonen een bepaalde keuze gedaan worde.

.4.
Uit de voorgestelde perzonen is de E. Claas Nitters met eendragtige
stemmen tot diacon dezer Gemeente verkozen.

.5.
Voorts is geresolveert dat de namen der nieuws verkozene diaconen
op drie agtereenvolgende zondagen aan de Gemeente van
den Predikstoel zouden worden voorgestelt, of er iemand ware
die iets ter beswaarnisse tegen hen had in te brengen, waarom
meze tot dezen dienst niet zouden worden toegelaten wordende
anderzins tot God gebeden Hij wilde over de onderhandelinge
van den Kerkenraad en teffens over de nieuws verkozene en
hunnen aanstaanden dienst den zegen gebieden.

Aldus gedaan te Woltersum in Consistorii loco d. 25 Aug. 1726.
Nathan Erichzon
Pastor te Woltersum
Consistorii Praeses
T. de Cock V.D.M. tot Ten Bour
als mede-lidt der Kerkenraad van Woltersum
door de Sijnodus daer toe angestelt.
S. Boelens. Eccls. in Wittewijrum
in deselve qualiteit
Jan Jans diaeck

d. 6 7ber 1726
Proev-predicatie gehouden en de E. Kerkenraad (ten overstaan van D.
Tj. de Cock V.D.Minist. te Ten Bour zijnde D. Siw. Boelens pastor te
Witewijrum anderzins hier toe mede gecommitteert absent) vergadert
zijnde om Lammert Roelfs (voor de derdemaal geciteert in
gevolge van vorige citatien om te aanhoren en verantwoordinge te
doen over en van wegens zodane zaken als ter genoemder tijd van de
E. Kerken-raad aan hem Lammert Roelfs zouden worden voorgehouden,
t.w. hoe hij Lammert Roelfs op den 25 7ber 1725 bij 't klufts-bier
ter begravenisse van Lammert Hindriks ten huize van Peter Fockes
door den drank overladen zijnde groten onlust en moeilijkheid
verwekt en aangeregt hebbe in 't bijzonder met Thomas Jans,
nader ook hoe hij 's nagts tusschen den 26 en 27 december 1725
dronken zijnde ter woninge van D. W. Renemans wed. zij ingelopen
en vele beroertens tusschen kinderen aldaar tegenwoordig
verwekt hebbe. En eindelijk hoe hij genoemde Lammert Roelfs
insgelijks op den 21 julius 1726 bij 't klufts-bier ter begravenisse van
Tietje Alberts wed. van Peter Nanninks ten huize van Hindrik
Willems door dronkenschap moeilijkheid en onlust veroorzaakt
hebbe in 't bijzonder met Jan Ottes) over al het genoemde te
rede te stellen, en verantwoordinge af te vragen. Edog hij Lammert
Roelfs voor de derdemaal geciteert en als contumatt absent zijnde heeft de
E. Kerkenraad alle genoemde voorvallen rijpelijk gade staande en
overwegende geoordeelt dat zulke omstandigheden alle blijken
waren van een gedag een deugdig Lidmaat der Gemeente
van Chritus geenzins voegende en dat hij deswegen (ten blijke
dat alle ergernissen uit het heiligdom geweert worden)
behoorde gesuspendeert en als een onweerdig Lidmaat
der Gemeente van des Heeren H. Tafel mits dezen afgeweert
worde, ter tijd toe dat blijken geve van een deugtzamer wandel een
deugdig Lidmaat der Gemeente voegende, en wegens wanbedrijv voor de E.
Kerkenraad belijdenis kome doen en verzoeke onder belovte van een
betaamlijker wandel door de genade van Godt als Lidmaat der Gemeente
weder te worden op- en aan-genomen. Hebbende voor de E.
Kerkenraad geresolveert dat hem Lammert Roelfs van dezen
besluite des E. Kerkenraads behoorlijke kennisse zal worden
gegeven.
Aldus gedaan in Consistorii Loco te Woltersum den 6 7ber 1726.
Nathan Erichzon
ibid. pastor en consist.
T. De Cock V.D.M. tot Ten Buir
als mede-Lid der kerkenraad van Woltersum
door de sijnedus angestelt.
Jan Jans diaeck

1727

Kerkenraad gehouden in 't Choor der
Kerke van Woltersum den 13 April 1727.

.1.
Na aanroepinge van 's Heeren Naam zijn de EE. Hindrik Harmens en
Jacob Ockes (tot hier toe van hun dienst als ouderlingen dezer
Gemeente wegens voorgaande wangedrag gesuspendeert en geweert
zijnde) in gevolge Resolutie van D.D. Deputati Sijnodi en 't Eerwaarde
Classis van Loppersum in dato den 2 April 1727 tot hun voorgaande
kerkendienst als ouderlingen dezer Gemeente weder op- en
aan-genomen na dat vooraf op den 9 April 1727 aan Gecommitterde
des E. Classis gelijk nu aan de Leden dse E. kerkenraads
betuigt hadden dat hun voorgaande wangedrag hun smartelijk
en hartelijk leed zij met bijgevoegde belovte onder toereikinge
en overgaave van hun regterhand, getrouwe, en weerdige
ouderlingen door des Heeren genade en kragt zullen gedragen.

.2.
In de E. Kerkenraad voorgestelt wordende hoe DD. Deputati Sijnodi en
't Eerwaarde Classis van Loppersum (met blijdschap vernomen hebbende
dat alle de langwijlige bekende onlusten in deze Gemeente een
einde hebben) daarop 't zamen hebben goedgevonden dat de E.
Lucas Cornelis (voorheen op den 3 Aug. 1726 door den Hoog WelGeb.
Heer Jan Christopher Polman Collator te Woltersum nevens de
gesuspendeerde ouderlingen en een diacon in de Gerechts-kamer
aldaar onwettig tot diacon dezer Gemeente verkoren) tot den
dienst als diacon zou worden toegelaten, mits dat hij Lucas
Cornelis wettig na Kerkenordre door Leden van den Kerkenraad
als diacon verkoren worde is zulks van de Leden des E. Kerkenraads
goedgekeurt en de E. Lucas Cornelis met eenparige stemmen
tot diacon dezer Gemeente verkoren.

.3.
Voorts is van gezamentlijke Leden van den E. Kerkenraad besloten
dat de E. Lucas Cornelis tegelijk met de E. Eisse Sjabbes en de
E. Claas Nitters (op den 25 Aug. 1726 van de E. Kerkenraad
tot diaconen dezer Gemeente verkoren, en op den 1 en 8
September 1726 reeds van den Predikstoel gekondigt) op den
14 April 1727 (zijnde Paaschmaandag) zullen worden
gekondigt en in den dienst als diaconen dezer Gemeente
bevestigt.

Aldus gedaan te Woltersum
in Consistorii Loco den 13 April 1727.
Nathan Erichzon
pastor te Woltersum
Consistorii Praeses
Dit mark X heeft Hindrik Harmens ouderling
in Kerkenraad getogen
Nathan Erichzon pastor
Jacob Ockes ouderling

d. 14 April 1727 zijn de
1. E. Eisse Sjabbes
2. E. Lucas Cornelis
3. E. Claas Nitters
als diaconen dezer Gemeente
bevestigt.

Den 12 September
Alzo Peter Claassen Lanink school- en kerk-meester ter dezer plaatze
(ingevolge Acte en last van 't Christelijke Sijnodus dezes jaars 1727 op
het einde dezes Boeks pag. 4 geinfereert) aan de Leeden des E.
Kerken-raads betuigt heeft, dat de beroeringen, door hem op
verscheidene tijden in de Kerke aangezegt, hem smartelijk en hartelijk
leet zijn, met bijgevoegde belovte onder toereikinge en overgaav
van zijn regterhand dat hij voorthaan in alle stilte en getrouwigheid
zijn ampt en pligt zal waarnemen, des hebben gezamentelijke
Leden van den Kerkenraad daar in genoegen genomen, en
word hier mede alle moeilijkeheid geeindigt en afgebroken.
Aldus gedaan te Woltersum
in Consistorii Loco den 12 September 1727.
Nathan Erichzon
ibid, Pastor en Constist. Praeses
Jacob Ockes ouderling
Lucas Cornelise djaken
Eijse Sjabbes dijaken

1762

Handelingen
Des kerkenraats gehouden te Woltersum
Den 17 April 1762

Artic. 1
Is de vergadering net den Gebede geopent door
den Wel Eerw. Heer R. Oostervelt pred. te Wittewierum

Artic. 2
Moderatores waren de Wel Eerw. Heren R. Oostervelt
en R.T. De Cock respective predikanten
te Wittewierum en Garrelsweer tot deze
handelingen speciaal verzogt door de W. Eerw.
Heer P. Wiardie predikant dezer gemeente en
door de verdere leden van den kerkenraat
welke waren Eisso Sjabbes en Lukas Kornellis
ouderlingen en Folkert Broos schoolmeester en
diaken en Willem Everts mede diaken.

Artic. 3
Stond binnen de Wel Eerw. Heer P. Wiardi
predikant dezer gemeente Woltersum welke vertoonde
hoe zijne Wel Eerw. hier den dienst bijna 33
jaren door Godts goetheit hebbende waargenomen
tans zich sedert tijden eerwaarst door verscheide
ongemakken geheel buiten staat gevonden
hadde om de H. Bediening te kunnen verrichten
tot merklijk nadeel dezer gemeente en gansch
buiten hoop was om ooit weder zo herstelt
te worden dat hij de predikdienst zoude
kunnen waar nemen. En begeerde des
gedienstich van de genoemde moderatores
dat zij uit zijnen naam de ontstaande
classis op welke zijne Eerw. niet
konde praesent wezen, deze zijne zwakheit
wilde bekent maken ten einde er
gecommitteerde van haar mogten gezonden
worden naar de Heren Collatoren om bij de
zelve te verzoeken, dat het hunne Wel Ed.
gelieven mogte, zijne wel eerwd. emeritus
salvo honore ac stipendio te verklaren en
verders dat de classis hare gecommitteerden
ad sinodum mogte in last geven deze zake
te brengen ter Tafel van de Christelijke Sinode
om verder daar het behoort deze zaak te bevorderen.
Insgelijx verzogt zijne Wel Eerwd. de leden van
den kerkenraat om enen testimonium van zijn
Eerwd. leven en gehouden gedrach als ook
wegens zijne tegenswoordige zwakheit
waarop de Leden des kerkenraats gehoort zijnde
bevonden werden geheel gene zwarigheit in
dit verzoek te maken angezien zij van
de volle machteloosheit huns Leeraar tot
den H. dienst maar al te wel overtuigt waren
welke daarom ook op staande voet het verzochte
testimonium in de tegenswoordigheit van ons
moderatoren eigenhandig ondertekent hebben,
en namen wij moderatoren, ook van
zijne Wel Eerwd. tegenswoordige zwakheit
en de hopeloosheit tot herstel overtuigt an
zijne Wel Eerwd. verzoek op de classis
te brengen en naar ons vermogen te
bevorderen.

Artic. 4
Endelijk is de vergadering met de gebede
geendigt door den W.E. Heer R. Oostervelt

Dus gedaan in het choor der kerke te
Woltersum

R. Oosterveldt
Eccl. in Wittewierum
R.T. de Cock Eccl. te Garrelsweer
P. Wiardi Eccles. tot Woltersum
Lucas Cornelis ouderling
Eijsse Sijabbes ouderling
Folkert Broos diacon
Willem Everts diacon

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.