LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Wittewierum 1722

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Wout Ritsema heeft in eerste instantie de lijsten van 1722 en 1745 ingevoerd. Joop van Campen heeft in de herfst van 2006 onderstaande transcriptie van de gehele administratie gemaakt.
Chris van Deikum heeft in mei/juni 2007 het geheel nagekeken.

- predikanten
- lijst 1722 (Siewardus Boelens)
- mutaties 1722 - 1734 (Siewardus Boelens)
- mutaties 1735 - 1738 (Ludovicus van Meeuwen)
- mutaties 1739 - 1744 (Petrus Oorsinga)
- mutaties 1745 - 1791 (Rudolphus Oostervelt)
- mutaties 1792 - 1811 (E.G. Frima)


Anno 1722 den 1 februar: is Sijwerdus Boelens, den 9 december van de gemeente J. C. te Wetzinge na dese te Ten Post en Wittewierum verroepen sijnde, bevestigt te Wittewierum door D.D. Roering , van Weerden, en Bekkering, predicanten te Wirdum, Losdorp, en Garmerwolde, welker laatste predikte uit Joh. 18.36  begin en de bevestigde sijn intreed-reede uit Jes. 6:5-8 incl.

Anno 1735 den 24 juli is Louis van Meeuwen S. S. M. C.  alhier in den H. dienst ingesegent door Domini J. Bekkeringh. S: Boelens en P: Wiardie predikanten te Garmerwolde, Loppersum en Woltersum, predikende Dominus Boelens bij die gelegentheit uit Ezech. 3 v. 17 en de intree predikatie geschiedde  over de woorden 2 Cor: 4 v. 5.

Anno 1738 den 30 novemb. heeft L. van Meeuwen verroepen naar de Zeerijp alhier zijn afscheits rede gehouden uit Philip. 1 v. 27.

Anno 1739 den 10 majus ben ik Petrus Oorsinga (beroepen van Wijwert) alhier in de gemeente J. Ch. van Ten Post en Wittewierum  bevestigt, door D. D. van der Tuick, Boelens en Bruinewolt, predicanten van t Zand, Loppersum en Stedum. Predikende bij die gelegenthijd D. D. Boelens uit Jes. 26 vs. 2 doet de poorten open dat het regtveerdige volk daarin ga; hetwelke de getrouwigheden bewaart, waarna D. D. van der Tuick bij de handlanginge de gewoonlijke ....(?) uitboesemde. hijrop heb ik mijn eerste leerreden uitgesproken voor de gemeente uit Jes. 3 vs. 10 en 11 segget den regtveerdigen het sal hen wel gaan dat sij de vrugt [hunner] (?) werken sullen eten, wee den Godlosen, het sal [hen] (?) qualijk gaan, want de vergeldinge sijner [handen zal] (?) hen geschieden.

Op den 26 april 1744 heb ik P. Oorsinga beroepen predikant te Bonda mijn afscijd van de gemeente van Wittewijrum gedaan met de woorde van Jeremia, ik hebbe dogh niet angedrongen meer dan herder agter U betaamde, ook heb ik den dodelijken dagh niet begeert, gij weet het wat uit mijn lippen is gegaan is voor u angesigte geweest.

Anno m.d.c.c.xliv. den vi decemb. is Rudolphus Oosterveldt S. S. M. alhier in den H. Dienst bevestigt door D. D. Meeuwen, Cramer en Niewoldt; predicanten te Zeerijp, Wester-Embden en Ten Bour predikend D. Niewoldt bij die gelegeneheidt uit Col. iv. vs. 17. en de intree-stoffe geschiede daar aan volgend uit 1 Thess V. vs. 25. Broeders bidt voor ons.

Op den 20 oktober 1772 is alhier gestorven mijn moeder Maria Hovius, dogter van Hemmo Hovius laast predikant op de Leek etc. en Catharina van Olphen: mitsgaders weduwe eerst van Ludolph Oosterveldt in leven juwelier te Groningen en daarna van de boekhouder L[uitjen] Heins in den ouderdom van 86 jaren 6 maanden en 1 dag en begraven in de kerk te Wittewierum tegen over het doopbekke onmiddellijk aan de steen van L. S. Rengers hr. van Farmsum en Ten Post, de welke ligt naast de steen van Juffrouw Kruisinga, wedw. Themmen op den 3 november 1772. R. Oosterveldt eccl. in Wittewierum testor.

Den 1 septb. 1791 ben ik Rudolphus Oosterveldt op attestatie des kerkenraad van Wittewierum te Loppersum in een buitengewoon classis salvo honore emeritus verklaart en hebbe daarop d. 11 septb. 1791 van de gemeente van Wittewierum afscheid genomen met een leerreede uit Luc. 19. vs. 41,42 als hij na bij kwam en de stad zag weende hij over haar zeggende, ook of ook gij bekendet in dezen uwen dag het geene tot uw vreede dient, maar nu is het voor uwe oogen verborgen.


IIIde  titel                                                                                          pag. 1

Van de bedieninge van des Heeren Hoogw. Avondmaal, ende van de ledematen deser gemeente.
Anno 1722.
Den 22 Mart.
Des Heeren Hoogw. H. Avondmaal gehouden; en sijn de navolgende ledematen bevonden.

In Oldersum.
Geurt Ritsma ouderl. en Jantijn Pieters echtel. (obiit Geurt)
Jan Sijmens en Trijnje Jans echtel.            
Jantijn Michiels j. d. (obiit).
Zense Eebes (obiit 1725) en Grietje Bronts echtel (Grietje obijt 9bris 1723).
Booje Jacobs (obiit den 18 mart. 1722) en Stijnje Eppes echtel. met attestatie na WesterEmden
Jacob Jans en Anje Bartels echtel. (vertrokken na Tjamsweer).
Jan Jacobs j. m. (obiit).
Take Scholtes (obiit) en Ettjen Jans echtel (Ettjen obiit 10 maj. 1722).
Jacobus Knouwles a Ludolphi (obiit Jans) en Anna Karssens echtel. (Anna obiit)
Peternelle Stammers, wed. (abiit na Appingedam).   

In Wittewierum.
Aan de Grouwe Dijk
Boele Clasen en Geeske Clasen echtel. (den 24 en 28 obierunt novb. 1723).
Geeske Boelens j. d. (obiit 1 febr. 1723).
Jacob Jans (Jacob obiit 1729) en Aaltijn Cornelisse echtel.
Hillebrand Hindriks (Hillebrand obiit 1730) en Dingen Freriks echtel.
Siabbe Cornelisse wedw. (vertrokken na Woltersum).
Claas Harmens (obiit).
Anje Hindriks (Anje obijt den 4 decemb. 1723) wedw. van Jan Okkes.

In Wittewierum.
Jan Jacobs (obiit) diaco. in der tijd en Geesijn Jans echtel. (Geesijn obiit)
Berent Jacobs en Trijnje Claassen echtel.
Claas (obijt 1722 octob.) en Elske Tonnijs
Lysabeth Clasen j. d. (vertrokken na Ten Boer)
Willem Siwkes wednaar (obiit 1730)
Jurrijn Willems wednaar (obiit)
Geertijn Jurrijns j. d. (abiit na de Zeerijp)
Jacob Hindriks en Trijnje Drews echtel. (abierunt na Bedum 1734)
Jan Clasen en Hinderikjen Geurts echtel.
Geeske Eppes j. d. (obiit)
Tidde Alberts wednaar (obiit 1726)

In Kroddebouren.
Hindrik Mennens sarcher (obiit 1726)
Eisse Cornelissen diak. in der tijd en Kinje Jans echtel. (abierunt na Loppersum Maje (?) 1732 (of 1722?))
Trijnje Pieters huisvrouw van Frerik Jacobs
Cornelliske Oubels huisvrouw van Tebbe Harms (abiit na de Meed)
Harm Gerrits schipper te Kroddebouren (obiit 1730)
Jantjen Jans wedw.
Grietje Zenses wedwe. (Grietje obiit) en Cornelliske Freriks j. d. (obiit 1732)
Menje Jans wedwe.
Jan Tonnijs en Bregtje Egberts egtel. (abierunt na Sapmeer)
Jannes Jacobs kuper (obiit 1733)
Aaltjen Eissens huisvrouw van Lutjen Jacobs (obiit)
Berentje Jans wedwe. (obiit)
Jantjen Claassens huisvrouw van Jan Cornellissen.
Albert Jurrijns en Swaanje Geerts echtel. (abierunt na Kolham)  
Pietertjen Willems weduwe (obiit 1726)       
Jan Aykes smit
Jan Tonnijs Blok (obiit)
Doo Omges en Ettjen Lippes echtel.
Tjark Lutjens en Anje Jans echtel. (obierunt)
Geertjen Okkes weduwe (obiit 1722)
Peter Jans jongm. (obiit) 

In Ten Post
Jacob Wijpkes en Jantjen Pieters echtel.
Grietje Ringels weduwe en Sybrant Ringels j. m. wednaar (obierunt)
Reint Jacobs (Reint obiit 3  9b.1722) en Tietje Jans echtel.
Hindrik Klasen (obiit) en Vrouke Clasen echtel (obiit).
Jan Hindriks j. m. (met Litske Berents na Lellens)
Litske Berents (nu aangekomen met attestatie van Berum met haar man Jan Hindriks na Lellens)
Tietje Jacobs (met haar zoon Venekamp gegaan na Vrieslant)
Cornellis Tijmens (obiit)
Aafke Hindriks weduwe
Jacob Jans Pleun en Anje Gerrits echtel. (abierunt naar Loppersum)
Geelje Wijbes weduwe (obiit)
Egbert Douwes (obiit)
Geeske Cornellis (obiit) te Dijxhorn huisvrouw van Jan Peters (Jan Peters obiit)
Jan Scholtes en Hilje Jacobs echtel. (obierunt)
Scholte Jans j. m. (Scholte obiit 10b. 1723)
Brand Hindriks en Hilje Cornellis echtel. (obierunt)
Jannes Reinders (obiit) (van het Avondmaal afgeworpen 1723 om dronke. naderhand wederom angenomen)
Grietje Pieters weduwe (obiit)
Hindrik Olcherts j. m. (na Lellens)
Jacob Jans en Saartjen Hindriks echtel.
Cornelliske Valks huisvrouw van Jacob Lammerts (Jacob obiit 1734)
(Schoolm.) Pieter Altens en Engeltjen Popkes echtel.
(Jantijn Jans obiit) Inje Injes en Jantijn Jans echtel. (Inje obiit)
(Elle vertrokken na Zeerijp) Elle Jans en Jantjen Drews echtel. (Jantijn obiit)
1722. Jan Diderix en Sara Jansen echtel. (Jan obiit)
Leentje Jansen j. d. (abiit na Ten Bour)
Sibe Zens en Krijnje Meertens echtel. (Zibe obiit)
(Vertrokken naar Stedum) Berent Injes en Peterke Reters echtel. (obiit)
Allert Jans en Ebeltje Pieters echtel.
Pieter Maertens wednaar
Lutjen Aljes en Geertjen Tanssen echtel. (Geertyn obiit)


[1722]

Den 21 junij. des heeren H. Hoogweerdig Avondmaal gehouden; en sijn met attestatie van Wetsinge tot den gemeinte overgekomen;
Pieter Geerts Muller te Kroddebouren en Grietje echtel. (Grietje obiit)
Niews tot de gemeinte aangenomen Harm Tijmens snijder te Kroddebouren (na Godlinse)

Den 27 septb. des Heren Heilig Avondmaal gehouden en is met attestatie van de Zeerijp tot dese gemeente overgekomen Marregijn Tjaarts (vertrokken)

Den 20 decemb. des Heren Heilig Avondmaal gehouden en met attestatie tot dese gemeente toegekomen sijn de hoog-wel-geboren heer B. Gruijs met attestatie van Tinallinge
De hoog-wel-geborene vrouw mevrouw Ida Johanna Gruijs, geboren Polman; met attestatie van Appingedam (obierunt 1734)
Jan Tonkens (obiit) en Eeske (obiit) sijn huisvrow; met attestatie van Noordbroek
Margareta Luchijns huisvrow van Hindrik Mennens (obiit) met attestatie van Lellens

Anno 1723.
Den 21 martij des Heeren Heilig Avondmaal gehouden. En sijn met attestatie aangekomen.
Tamme Christiaansz en Jantijn Harms echtel. te Oldersum, met attestatie van Garrelsweer
(abierunt na Uitwierda)
Klaaske Eppes (obiit) j. d. met attestatie van Husinga.

Niews Aangenomene sijn.
(met attestatie na WesterEmbden)  Jacob Roelefs egtegenoot van Stijnje Eppes te Oldersum.
Klaas Hindrix j. m. Ten Post
Jacob Tjarks j. m. Ten Post
obiit Pieter Olcherts j. m. Ten Post
Hilje Jansz j. d. te Wittewierum
obiit Martjen Jansz j. d. Ten Post  (vertrokken na Woltersum)

Den 20 junij des Heren Hoogwrdg Avondmaal gehouden en niemand aangenomen nog te aangekomen.

Den 12 septb. des Heeren Heilig Avondmaal gehouden en sijn met attestatie van Westerembden tot dese gemeente overgekomen.
(vertrokken na Stedum) Lubbert Arijs en Cornelliske Freriks echtel. te Kroddebouren ..(?)
Jantjen Willems met attestatie van Stedum (wederom na Stedum)

Niews aangenomene sijn.
Geeske Clasen j. d. te Wittewijrum aan de Grouwe Dijk (vertrokken na Opwierda)
Aafke Pieters j. d. Ten Post (vertrokken na Huisinge)

Den 12 decemb. des Heren Hoogwd: Avondmaal gehouden en sijn met attestatie tot dese gemeente overgekomen.
(obierunt ambo) Geertijn Does huisvrouw van Peter Olcherts met attestatie van Husinga
(obiit) Grietjen Smids, weduwe met attestatie van Lellens

En niws aangenomene is
Albertijn Sibrants j. d. Ten Post, dienstmaagt van Berent Injes (vertrokken na Loppersum)

1724.
Den 5 mart. des Heeren Heilig Avondmaal gehouden en sijn tot dese gemeente overgekomen
Aaltjen Bartels huisvrow van Gerrit Mennens onder Wittewierum won. met attestatie van Woltersum.
Meiske Siverts. Met attestatie van Westeremden onder Ten Post wonend (obiit).
vertrokken na Godlinse et ? obiit 1724-  Jan Hindrix met attestatie van Godlinse  Jantjen Mennes met attestatie van Oosternieland, echtel. onder Ten Post wonend.

Den 18 junij des Heren Hoogweerdig Avondmaal gehouden en sijn niews aangenomen.
Drews Ewolts j. m. onder Wittewijrum wonende (vertrokken na Aduwert) en
Grietie Jansz j. d. onder Wittewijrum won: (obiit).

Den 24 septb des H. H. Avondmaal gehouden en sijn tot dese gemeente overgekomen.
Jan Hindrik Katterberg j. m. met attestatie van Langenberg (vertrokken na Groningen)
Anje Berents met attestatie van de Pekel A (wederom vertrokken of gestorven).

Niews aangenomene sijn.
Eetje Sebes j. d. woonagtige onder Ten Post (vertrokken of gestorven).
Frauke Tjabbens j. d. woonagtige onder Ten Post (obiit).
Grietje Jansz j. d. woonagtige onder Ten Post (obiit).

Den 17 decemb. des Heren H. Avondmaal gehouden en is niemand aangekomen nogte aangenomen.

1725
Den 11 martij des Heren H. Avondmaal gehouden en is niemand aangenomen nog aangekomen.
Den 19 junij des Heren Hoogweerdig Avondmaal gehouden en sijn niews tot dese gemeente aangenomen.
Ties Jansz j. m. Ten Post (vertrokken na Ten Bour)
Bartelt Bruins Ten Post ( vertrokken na Stedum)
Zense Everts j. m. te Wittewijren
Jacob Lammerts Ten Post (obiit)
Jacob Does j. m. te Wittewijren
Derk Jacobs j. m. te Oldersum (vertrokken).
Hindrik Everts j. m. van Ten Post (obiit).
Willem Jurrijns j. m. van Wittewijren (vertrokken na Sappemeer).
Ettjen Jansz huisvrow van Jacob Berents Ten Post (obiit).
Trijnje Willems j. d. Ten Post (obiit).
Harmtijn Does j. d. van Kroddebouren (na Loppersum).
Anje Cornellise te Oldersum (obiit).

Den 23 7b. des Heren Heilig Avondmaal gehouden en sijn tot dese gemeynte overgekomen.
De hoog-welgeboren heer Allard Ludolf Gruijs met attestatie van Lellens.
De hoog-welgeboren vrow mevrow Gratia Susanna Gruis geboren Lewe, met attestatie van Groningen.

Den 16 decb.  s Heren H: Avondmaal gehouden en niemand aangekomen.
Maar niews aangenomene is
Tidde      schipper te Kroddebouren.

1726.
Den 17 martij s Heren H. Avondmaal gehouden en is niemand aangenomen nogte aangekomen.

Den 16 junij  s Heren Heilig Avondmaal gehouden en is niemand aangekomen, maar niews aangenomene sijn
Jacob Berents Veencamp schipper Ten Post.
Swaanje Berents Veencamp j. d. Ten Post (na Groningen).
Jantijn Menses Ten Post (obiit).
Den 8 7b. s Heren H. Avondmaal gehouden en is tot dese gemeinte niews aangenomene
Hindrikkijn Tholes huisvrow van Roelef Harms bakker Ten Post.

Den 26 9b. Alhijr consistorie gehouden, waarin ter overweginge is genomen het gedrag van eenen Grietjen Jansz huisvrow van Haaje Harms Ten Post, die, haar dogters kind in haar huis geboren op een onwettige wijse, als de moeder nog ongehuwt sijnde tot Groningen als vondeling gelegt hadde, en daar van ten vollen overtuigt sijnde; so heeft dese kerkenraad; dit in des Heren vrese overwegende en als een gruwelstuk opnemende, goedgevonden dat bovengemelte Grietjen Jansz des Heren H. Avondmaal sal worden ontsegt, en van de gemeente J. C. christi, so lang dat door bijsondere berouwe, bekeringe en Godvrugtsheid tekenen sig weerdig sal betonen het segel des verbonds wederom te ontfangen.

Mede is van ons de staat van eenen Geertijn Harms onlangs getrouwt met Geert Martens te Kroddebouren die te samen in hoererie voor haar egtstaat geleeft hebbende gelijk blijkt uit haar swanger sijn, overwogen, en is geresolveert, gemelte Geertijn Harms, als alleen lidtmaat deser gemeente sijnde, des Heren H. Avondmaal te ontseggen, so dat sig bij provisie van het selve sal moeten onthouden (is naderhand wederom na boete betoont te hebben angenomen).

N.B. Mede is in kerkenraad geresolveert dat geen attestatie sal worden gegeven an vertrekkende ledematen tensij de selve eerst van de predikstoel sijn afgekondigt.
Aldus gedaan in de kerkenraad van Ten Post en Wittewijren den 26 novemb. 1726
S. Boelens, pastor
Geurdt  Metzema (?)
Hindrick Clasen
Luitijen Alijes
Jacob Wijpkes

1726
Den 15 decb
. des Heren H. Avondmaal gehouden en sijn tot dese gemeijnte niews angenomen.
Roelef Harms bakker Ten Post.
Jan Peters te Dijxhorn (obiit).
Ebeltijn Geurts te Oldersum.
Trijnje Alberts Ten Post (vertrokken na Wirdum).
Geertijn Harms is wederom op goed gedrag en boetveerdigheid tot s Heren Tafel angenomen en toegelaten (obiit).

1727
Den 9 mart
s Heren H. Avondmaal gehouden en is tot dese gemeente overgekomen
Trijntijn Doedens j. d. met attestatie van Garmerwolde (vertrokken).

Den 15 junij s Heren H. Avondmaal gehouden en sijn aangekomen
Jan Engberts en Dedje Tiddens met attestatie van Woltersum (wederom vertrokken na Groningen)  

Den 14 7b  s Heren H. Avondmaal gehouden en niemand angenomen of aangekomen.

Den 21 decb het Avondmaal des Heren gehouden en is aangekomen.
Jacobus Ringels met attestatie van Noordbroek (obiit) En niews aangenome
Peter Injes j. m. Ten Post (obiit)
Is twe malen agtereen op proefpredicatie voor de consistorie geciteert meester Jannes Jacobs kuper te Kroddebouren. Dog niet gecompareert.

Den 31 mart s Heren Heijlig Avondmaal gehouden en niemand aangenomen nog aangekomen.
In consistorio op proefpredik. is Jannes Jacobs verschenen; en hebbende een berouw-belijdend erkentenis van sijn misdaad in consistorie gedaan is hem, na ernstige doorhalinge en vermaninge tot een heyligen wandel s Heren H. Avondmaal ontsegt tot dat beterschap van leven sal hebben betoont.

1728
Den 13 junij des Heren H. Avondmaal gehouden, en sijn tot dese gemeente overgekomen
Mettjen Jans met attestatie van Lellens en Geertijn Harms met attestatie van Loppersum
Niews aangenomene sijn
Gerrit Mennens te Wittewijrum.
Aaltijn Clasen en Dorothea Jans/ Kroddebouren (Dorothea obiit).                    
(obiit) - Tjakijn Hillebrands en Laurelia Jannes j. d. te Wittewijrum (na Groningen).

Den 19 septb. s Heren Heilig Avondmaal gehouden en is met attestatie van Loppersum tot ons overgekomen
Trijntijn Alberts j. d. Ten Post wonende (vertrokken na Zeerijp).

Den decemb. s Heren H. Avondmaal gehouden en is tot dese gemeente overgekomen met attestatie Anje Jacobs huisvrow van Jan Jacobs te Oldersum (attestatie na Lopp: daarna wederom na Wirdum).

1729.
Den 27 mart
. s Heren Heylig Avondmaal gehouden en is met attestatie van Zuidlaren overgekomen
Hindrik Krumink (obiit) en niews angenomene sijn.
Geert Martens schipper te kroddebouren.
Borkert Wijrds kremer te kroddebouren.
Grietje Willems huisvrow van Jan Tjarks, Kroddebouren.
Geeske Willems huisvrow van Omge Does; Wittewijrum.
Janneke Simons j.d. Kroddebouren (vertrokken na Stedum).
 
De 26 junij. s Heren Heylig Avondmaal gehouden en is met attestatie van Wagenborgen tot dese gemeente overgekomen.
Betje Peters (obiit).

Den 11 7b s Heren Heilig Avondmaal gehouden en is niemand angekomen nogte angenomen.
Maar is Grietjen Jansz huisvrow van Haaje Harms Ten Post in consistorio verschenen tonende boetveerdigheid en leedwesen over haare misdaad, biddende God en consist. en gansche gemeente om vergiffenis, en hertelijk versoekende wederom  tot s Heren Heylig Avondmaal te mogen toegelaten te worden; so heeft het e. consist: dit in de vrese des Heren overwogen en geoordeelt: dat, dewijl dit geen saak in de H. G. is, en men geen boetveerdige sondaars mag afwijsen, opgemelte Grietje Jansz wederom sal worden angenomen in de gemeenschap der kerke, en tot s Heren Heilig Avondmaal toegelaten, met sterke vermanige van in s Heren vrese te wandelen en als een stigtelijk voorbeelt in de gemeente de ergernis weg te nemen (Dese is in mart 1730 gestorven. Obiit).

Den 21 decb s Heren Heylig Avondmaal gehouden en is niemand angekomen, nog angenomen.

1730
Den 19 mart
. s Heren H. Avondmaal gehouden en is niemand angekomen of angenomen.
Den junij Avondmaal gehouden en sijn niews angenomen
Jan Cornellijs meester schoenmaker te Kroddebouren
Aaltjen Gerrits j. d. te Wittewijrum (vertrokken na Woltersum).
Lijsabeth Harms j. d. te Wittewijrum (vertrokken na Loppersum).
Den 17  7b. s Heren H. Avondmaal gehouden en sijn tot dese gemeente overgekomen met attestatie van Husinge.
Peter Olcherts en Geertijn Does echtel. (ambo obierunt).
Den 21 decb s Heren Heilig Avondmaal gehouden en is niemand angenomen nog angekomen.

1731.
Op Paasch-dag. s Heren H. Avondmaal gehouden en sijn niews angenomen
Haaje Harms.
Hindrik Brants.
Jantijn Geerts j. d. (obiit).
Alle Ten Post.
Op dag van proefpredicatie is Jannes Jacobs kuper te Kroddebouren wederom tot s Heren H. Avondmaal toegelaten, onder een ernstig vertoog van sijn voorgaand wangedrag en op belofte van beterschap des levens, is hem hijr toe s Heren genade toegewenst.

Den 21 junij s Heren H. Avondmaal gehouden, en is angekomen met attestatie van Opwijrda
Geeske Tonnissen
( N.B. Jan Jacobs door een slegt leven an het omswerven gekomen)

Den 7b. s Heren Heijlig Avondmaal gehouden en sijn niews tot ledematen der gemeente angenomen.
N.B. - Jan Jacobs snijder
Jacob Alberts Kroddebouren (vertrokken na Slogteren)
Geertruit Alberts na Ten Boer vertrokken.
Geertijn Jans Boerrema.
Anje Jans (obiit).
Ten Post.

N.B. door het versterf van Hindrik Klasen ouderling een ouderling ontbrekende, is daartoe gekoren Tate Scholtes. Maar excuis versoekende om desselfs hoogen ouderdom, is daartoe de e. Berent Jacobs te Wittewijrum verkoren en bevestigt in den dienst.
Mede is ter selver tijd tot diacon verkoren en bevestigt de e. Jan Klasen onder Wittewijrum.

Met attestatie van Opwijrda gekomen, Geeske Teunis.

Den 15 decb s Heren Heylig Avondmaal gehouden en is met attestatie van Stedum tot dese Gemeente overgekomen Jantijn Jans huisvrow van Jacob Berents Veencamp.

Niews angenomene sijn Jacob Jans weduwnaar.
Peter Alberts en Geeske Peters echtel. te Wittewijrum (obiit).

N.B. 1732 in januarij.
Dewijl door versterf van Geurt Ritsma ouderling deser gemeente, desselfs plaats diende wederom vervult te sijn, is daartoe verkoren Allert Jans bij Ten Post wonende.

Den 16 mart
s Heren H. Avondmaal gehouden en sijn niews angenomen
Zijke Hijlkes, nadat alvorens eerst gedoopt was (na Wirdum).
Martijn Hindriks beide te Wittewijrum (na Woltersum).

Den 17 junij
s Heren H. Avondmaal gehouden en sijn met attestatie tot dese gemeente overgekomen.
Engel Amelingh met att. van Delfzijl (obiit mart 1734).
Derk Jans met attestatie van Stedum (obiit).

Den 21 septb
s Heren H. Avondmaal gehouden, en sijn niews angenomen tot leden der gemeente Harm Berents Veencamp Ten Post.
Berent Harms Veencamp Ten Post (is predikant geworden).
Grietje Alberts j. d. te Oldersum (vertrokken na t Zandt).

Den decb.
s Heren H. Avondmaal gehouden en is niews angenomen Jan Jans wever Ten Post (obiit).

1733.
Den 23 mart s Heren Avondmaal gehouden en is niews angenomen.
Reinder Klasen  j. m. (na Garrelsweer) en Grietjen Tepens j. d. beide te Oldersum
Met attestatie van Husinga overgekomen Bauke Leue (obiit) huisvrow van Jan Menkes op Oldenhuis.

Den 21 junij s Heren H. Avondmaal gehouden en is niemand angekomen maar angenomen.
Anje Jans van de Grouwedijk (na Woltersum).

Den 16 (?) septb s Heren H. Avondmaal gehouden en is met attestatie van Stedum overgekomen .. (geen naam vermeld) huisvrow van Lubbert Arijs bakker (vertrokken wederom na Stedum) en niews angenomen is Geesijn Allerts (obiit).

1734.
Den 7 Mart s Heren Heylig Avondmaal gehouden en is met attestatie van Lellens tot ons overgekomen Geertruit Hindrik  
   
En niews angenomene sijn.
Aaldrik Feusberg Wedman Ten Post
Jacob Egberts Ten Post
Jan Menkes te Oldenhuis (obiit).
Geert Peters van Grouwedijk.
Jantijn Koops, op Tammingahuisen, eerst gedoopt op proefpred.
Jurrijn Harms te Kroddebouren (obiit).
Echt Trijnje Roelefs te Kroddebouren
Jacob Jannes te Kroddebouren kuper (na Loppersum).
Jacob Wolters te Kroddebouren.
.
Fenje Roelefs huisvrow van Lammert Hindriks te Kroddebouren.
Fenje Harms huisvrow van Kees (Sicco?) Fokkens te Kroddebouren.

Den Julij s Heren H. Avondmaal gehouden en is met attestatie van Lellens tot ons overgekomen Geertruit Hindriks, huisvrow van Simon Schipper te Kroddebouren (obierunt).

Den 5 septb s Heren H. Avondmaal gehouden en is tot dese gemeinte overgekomen Aafke Cornellijs met attestatie van Wirdum ( na Appingedam).

N.B. op vriedag na proefpredikatie is tot diakon deser gemeente eenparig in plaats van Jan Simons, verkoren de e. Jacob Jans te Ten Post.

Den 19 xbr. des Heren H. Avondmaal gehouden en is niemand angenomen, nog angekomen.


1735
Des Heren H. Avondmaal gehouden en is met attestatie tot ons overgekomen.
Katharina Lubbes huisvrouw van de weddeman A. Feuburg.
Des Heren Avondmaal gehouden en is met attestatie tot ons gekomen van Loppersum Pieter wonende voor knegt bij mr. Jan Smit (en is met att. gegaan naar Winsum).                  

1736
Des Heren H. Avontmaal gehouden.
Des Heeren H. Avontmaal gehouden en is door mij aangenomen Pieter Ennes jong man in Ten Post, welke met attestatie is vertrokken naar de Zeerijp.
Des Heeren H. Avontmaal gehouden.
Des Heeren H. Avontmaal gehouden

1737
Den januar. N.B is in plaatse van Jan Klasen tot diaken bevestigt Sense Everts.
Des Heeren H. Avontmaal gehouden en is door mij tot lidmaat aangenomen Sijwke Willems
jong man (n.b. deze is met attestatie gegaan naar Appingad)
Des Heren H. Avontmaal gehouden
De laatste zond. in 7 ber. des Heeren H. Avontmaal gehouden.
Den 8 decemb. zijn Haaje Harms en zijn huisvrouw voor de derde maal geciteert zijnde, nadat zij twee maal zulx geweigert hadden, in consistorio verschenen, en nadat zij verstaan en ondervraagt wierden over het buitenspoorig heil en goddeloos leeven, in haar huis door een samenvloei van verscheiden persoonen, gehouden snagts tuschen den 10 en 11 nov. hebben gemelte Haaje Harms en zijn huisvrouw in plaatse van zig aan de kerkenraat te onderwerpen, en na des zelvs versoek te belijden of er ook leeden van deeze gemeente medepligtig aan het feit waren geweest, zig tegens de kerkenraat aangekant, en heevig en driftig nauwelijx zonder scheltwoorden tegens ons alle uitgevaren. Om welke redenen t. w. dat ze twee maalen hadden geweigert voor de kerkenraat te komen, en op de derde citatie eijndelijk komende zig tegens de kerkenraat hadden opgestelt, alsmede omdat sij alle beide al een langen tijd zig den openbaren Godsdienst en alle godsdienstige oeffeningen in deze gemeinte hadden onttrokken en dezelve veragt, de kerkenraat goet gevonden heeft. Haaje Harms van het avontmaal te suspenderen (de vrouw geen lidmaat zijnde) en haar beide onder hartelijke termen te recommanderen zig aan de kerkenraat te onderwerpen en voortaan den openbaaren Godsdienst alhier niet meer te veragten maar bij te woonen, of dat andersins de kerkenraat ook haar zouden afsnijden en in allen gevalle houden als niet tot deeze gemeente behoorende en is haar hier toe een 4endeel jaars tot proeftijd gestelt.
Aldus gearresteert in consist den 8 decemb. 1737.
L. van Meeuwen pastor
Berent Jacobs als ouderlingh
Jacob Jans als diaken
Sense Everts als diaken.

1738
Den 5 jan: des Heeren H. Avontmaal gehouden en zijn met attestatie tot ons gekomen de reekenmeester J. Themmens en deszelvs huisvrouw.

Den 23 meert des Heeren H. Avondmaal gehouden.

Den 29 juni des Heeren H. Avondmaal gehouden.

Den 5  8ber  des Heeren H. Avondmaal gehouden is door mij tot L. M. aangenomen.
Corneliske Luitjens huisvrouw van Harm Berents Venekamp in Ten Post.

Den 9 novemb. op zondag morgen kwam aan mijn huis Haaje Harms op een onbeleefde wijse van mij versoekende dat zijn kint zoo in de voorige weeke bij zijn vrouw in egte geprocrert hadde, zoude doopen, en wel op nademiddag (dat hier het gebruik niet is) zonder reden te geven waarom juist snamiddaags wilde gedoopt hebben. Dewijl nu deze man zedert dat zijn laaste kind gedoopt was, hier (wanneer ik predikte althans) maar eenmaal, en dat nog bij toeval, dat voor de consistorie geciteert was, in de kerke geweest waar, en gevolgelijk nog niet minder als voldaan hadde aan de acte van onze kerkenraat ten zijnen laste, zoo difficulteerde hier in en weigerde hem zijn verzoek, hem aantwoordende dat ik het van dage niet zouden doopen maar hem zoo hij op een ander dag wilde bij mij komen wel raad wilde geeven hoe zig moeste gedragen om zijn kind gedoopt te krijgen. En wanneer smiddaags na gehoudene predikatie van het geval kennisze gav aan de kerkenraat, wierde eenparig geoordeelt dat men deze gelegentheit gebruiken moest om deze menschen zoo het doenlijk was er toe te krijgen dat zij eindelijk ophielden, tot ergenisze der gemeente en (een ten ?) eenemalige verwoestinge van haare zielen, zoo ongodsdienstig te leeven, en om van onse kant dit te bevorderen vonden wij goet de predikant en een ouderling te committeren om ten dien einde met dese menschen aan haar huis te spreken, welke commissie ook is geweest van een goede uitwerkinge; aangezien Haaje Harms op zondag den 23 novemb, na dat hij 8 dagen te vooren zig ook wederom voor de eerste maal in de kerke had laten zien, voor de kerken raat is verschenen; doende schult bekentnisse van dat zig tegens de kerkenraat had aangekant en beloovende de zelve voortaan te zullen eerbiedigen en gehoorsamen, als mee dat voortaan den openbaren Godsdienst wederom zoude bij woonen. En hierop is vrieheit gegeven om zijn kind ter doop te brengen en heb ik belooft het s nade middaags te doopen. Aldaar van het avontmaal blijvt hij nog bij provisie gecensureert. Ter gedagtenisze van deze saak aldus gedaan den 23 nov. 1738.
L. van Meeuwen pastor.
Berent Jacobs als ouderlinck
Albert Jans als ouderlingh
Jacob Jans als diaken
Sense Everts als diaken.


1739
Bedieninge van des Heeren H. Avondmaal zedert mijne bevestinge tot leeraar in de gemejnte van Wittewierum en Ten Post.

Den 3 julij proefpredicatie gehouden en daarna consistorium in het welke voor ons is verschenen Hindrik Olchers dewelke wegens voorgaande trouloose verlatinge van sijn egte vrouw Jantien Jans bij provisie het H. Avondmaal is verboden; dog dese saake als van groot gewigte tot nadere deliberatie overgenomen, om als dan na bevindinge van saken daarin te handelen.

Ook is Hilje Jans voor ons verschenen; dewelke wegens haar sondig wangedrag bij provisie mede het gebruik van het H. Avondmaal is ontsegt, dog dewijl Borchert Wierts als medepligtig an hetselve quaat wegens siekte niet is opgekomen soo is dese saake tot de naaste kerkenraad uitgestelt om alsdan na bevindinge van saaken in desen te handelen. Waarop dese kerkelijke vergaderinge met danksegginge tot God is gescijden. Actum ut supra.

Den 11 julij hebben wij des Heeren H. Avondmaal gehouden.
P. Oorsinga pastor te Wittewierum.
Berent Jacobs als ouderling
Aldert Jans als ouderling.
Jacob Jans als diaken.
Sense Everts als diaken.

Den 9 oktober proefpredicatie gehouden en daarna consistorium, in welke voor ons is verschenen Haje Harms dewelke wederom is toegelaten tot het gebruik van het H. Avondmaal onder hertelijke vermaninge en bede en de middelen van genade vlijtigh waar te nemen.
De saake van Borchert Wijrts en Hilje Jans blijft nog als vooren. Alsmede die van Hendrik Olcherts aldus gedaan in consistorium op datum als boven.
P. Oorsinga pastor.
Berent Jacobs als ouderling.
Aldert Jans als ouderling.
Jacob Jans als diaken.
Sense Everts als diaken.                               

1739 den 11 october hebben wij het Hejlige Avontmaal gehouden en met attestatie van Winsum is tot ons gekomen Pieter Harms smidsgesel woonende te Croddebuiren (na Obergum).

Den 25 december proefpredicatie gehouden en daarna consistorium, waarin besloten is om de saake Hendrik Olcherts en Borchert Wijrts en Hilje Jans tegen het volgende Avondmaal finaal ten ejnde te brengen.

Den 27 december hebben wij des Heeren Hejlige Avondmaal gehouden.

1740 den 8 april proefpredicatie gehouden en daarna consistorium waarin besloten is om in de sake van Hendrik Olchers het advijs van het eerwaarde classis te versoeken, blijvende de sake van Borchert Wijrts en Hilje Jans nog in deselfde staat (Hindrik Olchers vertrokken na Lellens).

Den 10 april eijnde Palmsondag hebben wij des Heeren H. Avondmaal gehouden.

Den 1 julij proefpredicatie gehouden en daarna consistorium waarin pastor loci rapport doende van mijn cennisse (?) angaande het advijs van het classis in de sake van Hindrik Olcherts an de gesamentlijke leden van onse kerkenraad berigte, hoe dat het eerw. classis onse voorsigtighijd in dit geval wel laudeerde, dog swarighijd vond om in dese saake te advijseren, latende deselve geheel en al an ons belijd over; waarop wederom besloten wijrde om andermaal het advijs van het eerwaarde classis in desen te versoeken.

Den 3 julij hebben wij des Heren H. Avondmaal gehouden.

Den 23 september proefpredicatie gehouden en daarna consistorium, waarin de sake van Jacob Jans en Trijnje Ewolts van Wittewijrum overwogen sijnde, soo is de predikant als gecommitteerde van de kerkenraad afgesonden om deze sake ten ejnde te brengen, en is bij provisie man als lidmaat het Avondmaal onsegt.

Den 29 september hebben wij het H. Avondmaal gehouden en is met attestatie van Holwijrda tot ons gekomen Jan Mentgns (?) van Croddebuiren.

Den 23 december proefpredicatie gehouden en daarna consistorium, waarin de predikant de ..(?) vraagde of hij ook ten Avondmaal gedagte te gaan; dus ik antwoorde van neen; de predikant verder na

1741
Den 2 julij
proefpredikatie gehouden en daarna consistorium in het welke Borchert Wijrts op belijdenis van sijn sonden; en betuiginge van berouw en leedwesen over de selve, na een ernstige vermaninge wederom is toegelaten tot het H. Avondmaal, blijvende de sake van Hilje Jans nog in deselve staat, terwijl deselve weinig of niet onder het gehoor van Gods woort verschijnt.
(Etje Eppes wed. van Harke Jans in dit jaar met attestatie van Woltersum angekomen).

Den 4 julij hebben wij het H. Avondmaal gehouden en is met attestatie van Tjamsweer tot ons overge(komen) Jantijen Clasens jonge dogter wonende bij Rejen den Scipper (?) te Croddebuiren (en wederom vertrokken).

Den 5 julij is de e. Jacob Jannes kuiper te Croddebuiren (sijnde met woninge na Loppersum vertrocken) van sijn dienst als diaken ontslagen en gedimitteert en met een hertelijk bedankt voor sijn gedaane diensten en angewende mojten ten voordeele van de diaconie middelen sonder de minste actie dieswegen tegen hem(?) te reserveeren en is in desselfs plaatse met eenparige stemmen wederom verkooren de e. Jacob Jans  te Wittewijrum.

Den 6 october proefpredicatie gehouden en daarna consistorium nog niets berispekijls gevonden, blijvende de sake van Hilje Jans in statu.

Den 8 october hebben wij het Hejlig Avondmaal gehouden en is op belijdenis des geloofs aangenomen en tot de gemeenscap der Bont tekenen toegelaten Bartelt Gerrijts soon van Gerrijt Mennes.

Den 26 xber is alhier des proefpredicatie gedaan door Dnus Boelens van Loppersum  over Luc. 11 vs. 27 als sijnde selfs buiten staat door een langdurige en aanhoudende roodeloop verselt met swaare benoutheden.

Den 31 xber is alhijr het Hejlig Avondmaal gehouden door Dnus Niewolt van Ten Bour predikende over Jes. 9 vs. 5 men noemt zijn name wonderlijk, Raad.

1742 Den 14 jan. heb ik mijn eerste predikatie wederom gedaan over de woorden van Davijd uit den 116 psalm vs. 16, 17, 18, 19, dankende den Heere over zijne wonderbaare en gansch  
onverwagte verlossinge an mij sijn onwaardige dienstknegt toegebragt; nadat ik ruim sestijn weken met de roode loop had omgesukkelt, en onder desen tijt, in het laaste van november en de maant december 1741 ongeveer vier weken met dodelijke benoutheden geworstelt.
Terwijl nu de Heere dese mijne swaare banden alleen heeft losgemaakt zoo vonde ik mij verpligt om nu het voorbeelt van Davijd mij op het niew als een dienstknegt an God overtegeven, en in t openbaar sijnen naam te verheerlijken, de Heere zij nu met sijnen knegt , hij openbaare zijnen  heerlijkhijd in midden sijnes huises, de Heere geve hijl en voorspoet amen.
In het laaste van de maant meert hebben wij proefpredicatie op een donderdagh.
En de sondagh daaran volgende des Heeren Hijligh Avondmaal om de dood des Heeren J. Ch. te verkondigen tot dat hij komen sal; en zijn met attestatie van Woltersum en Ten Bour tot onse gemeente overgekomen Klaas Jacobs (na Garrelsweer).
Anje Frenks  (met attestatie den 3 jan. 1745 na Groningen).

Int begin van de maand julij hebben wij op vriedagh predicatie gehouden over de woorde van Hoseas 2 vs. 19 en ik sal u mij ondertrouwen in gelove, ende gij sult den Heere kennen.

En de sondagh daar an volgende
des Heeren H. Avondmaal, wanneer sijne kinderen saam  plegtelijk an Jezus an Jezus ondertrouden door het gelovig eten en drinken van sijn vleesch en bloet, en het verbont met God maakten over de offerhande van J. Christus, en is met attestatie van Westerembden overgekomen Abeltje Egberts.

Int begin van october hebben wij op een vriedagh proefpredicatie gehouden over Hoogl. 6 vs. 13 keert weder keert weder O. Sulammith, keert weder, keert weder dat wij u mogen ansien.
En de sondagh daar an volgende het H. Avondmaal des Heeren.

In het laaste van december op sondagh voor midwinter hebben wij proefpredicatie gehouden over de woorden van Jes. 19 het midden van t 18 vs. ende sweerende den Heere der hijrschaaren.
En op dingsdag daaran volgende sijnde eerste kersdagh het Hejlige Avondmaal.

1743 int laatste van de maand meert hebben wij op donderdagh proefpredicatie gedaan op Joh. 19 vs. 23, 24.
Sondagh daaraan volgende het H. Avontmaal gehouden uit Luc. 23. vs. 39-43.

In het begin van de maant julij op donderdag proefpredicatie uit Ps. 31 vs. 15 laatste lidt. Ik zegge gij zijt mijn Godt rakende de opregting van t verbondt en vernieuwinge.
Sondagh daar aan volgende het H. Avontmaal gehouden met de woorden van Ps. 23 vs. 1 eerste lidt: De Here is mijn Herder.

Int begin van de maandt october op donderdag proefpredicatie uit Hoogl. 7 vs. 10.
Sondag daaraan het H. Avontmaal gehouden uit Ps. 73 vs. 1 namiddag Jes. 25 vs. 1.

Op sondagh voor kersdag proefpredicatie gehouden en op kersdag daaraan het H. Avontmaal.

1744 op donderdag voor Palmsondagh proefpredicatie gehouden.
Op Palmsondagh daar aan t H. Avontmaal.

Op den 5 julij (terwijl dese plaatse vacant was) H. Avontmaal gehouden.

Int midden van october (terwijl dese nogh vacant was) H. Avontmaal gehouden.

Dat hier tusschen niets vermist getuigen wij ondergeschreven ouderlingen en diaconen met opsigt zo wel twee bladen dit er tusschen mankeren als van dese openstaande halve bladzijde.
Berrent Jacobs ouderling.
Aldert Jans ouderling
Jacob Jans als diaken.
Hindrik Brandts diaken.


1745
Jan: 24. Heb ik
Rudolphus Oosterveldt nieuws bevestigde leeraar in dese gemeente proefpredikatie gedaan uit Matth. 5 vs. 3 en is niemant angenomen maar met attestatie tot dese gemeente overgekomen mijn [half]suster Catharina Sophia Heins (den 29 augustus 1746 met attestatie na Groningen). Mitsgaders het getal der ledematen na uitwijsen van het kerkelijk protocol bevonden als volgt namelijk
I. In het buurschap of kulft [sic] van Wittewierum waar onder behorende is de Grouwe-Dijk

  1. Berent Jacobs (ouderling ter tijdt. [lidmaat] 1722 bevonden. obiit d. 30 decemb. 1754)
  2. Trijntje Claassens (1 en 2 egtel. 1722 L. bevonden. Obiit in jan. 1752)
  3. Jacob Jans (diacon in der tijdt 15 decemb. 1731. Overleden 1778)
  4. Grietje Willems (huisvr.  van Jan Harms 27 meert 1729. Obiit in april 1753)
  5. Geeske Willems (wedw: van Omge Does 27 meert 1729. Obiit in febr. 1752)
  6. Pieter Meertens (wedunaar. 1722 L. bevond. Obiit d. 7 meert 1755)
  7. Elske Tonnijs (wedw: van Claas Pieters. 1722 L. bevond. Obiit den 21 febr. 1748)
  8. Jan Claassen (8 en 9 egtel. 1722 L. bevond. Obiit in 1768) 
  9. Hindrikje Geurts (1722 L. bevond. Obiit d. 8 apr: 1774)
10. Jacob Does (10 en 11 egtel. 19 junij 1725. Obiit 1782)
11. Geeske Tonnijs ( 21 junij 1731. Obiit)     
12. Gerrit Mennes (12 en 14 egtel. 13 junij 1728. vertrokken met attestatie na Woltersum d. 16 junij 1754 obiit 1772)
14. Aaltjen Bartels (5 meert 1724. Obiit in t laaste van novb. 1753)
15. Bartelt Gerrits ( 8 octob. 1741. Obiit in 1771).
16. Geert Peters (16 en 17 egtel. 7 meert 1734. Vertrokken na Appingedam. 1758. obiit)
17. Dingen Freriks (1722 L. bevond. Obiit 1757.
18. Jantjen Jans (wedw. 1722 L. bevond. Obiit in t begin in december 1750)

II. In t buurschap van Oldersum waaronder Windeweer, Tammingahuisen enz.

1. J. Themmen rekenmeester (1 en 2 egtel.. 5 jan. 1738. Obiit d. 22 julij 1764.
    Spr. 10 vs. 7 a. L.)
2. Vrouw [Hillichin Cruisinga] ( 5 jan. 1738. Overleden 1765 [7 december 1764])
3. Jan Sijmons (3 en 4 egtel. 1722 L. bevond. Obiit 1751 in november)
4. Trijntje Jans (1722 L. bevond. Obiit 1747 in julij).
5. Aaltje Cornellisse (wed. van Jacob Jans. 1722 L. bevond. Obiit)
6. Jantje Pieters (wed. van Geurt Ritzema. 1722 L. bevond. Obiit 1747 in maij)
7. Aaltjen Claassen (huisv. van Roelef Claassen 13 juni 1722. Obiit 1767).

1745
In de twee buurschappen van ten Post.
III. In die ten zuiden van diep en dat gedeelte van Dijxhorn.

      Peter Alberts (15 decemb.
1731 obiit)
  1. Peter Alberts (15 decemb.
1731 obiit)
  2. Allert Jans (2 en 3 egtel. ouderling in tijdt. 1722 L. bevond.  Obiit d. 14 octob. 1754)
  3. Ebeltje Pieters (1722 L. bevond. Obiit).
  4. Hindrik Brants (diacon in tijdt op paaschsondag 1731. gestorven in t begin van maij 1764)
  5. Krijnje Meertens (wedw. van Sibe Zens. 1722 L. bevond.. Obiit in voorjaar van 1749) 
  6. Cornelliske Valks (wedw. van Jacob Lammerts. 1722 L. . Obiit 1760)
  7. Pieter Altens (7 en 8 egtel. schoolmeester in tijdt. 1722 L. bevond. Overleden 1765)
  8. Engeljen Popkes ( 1722 L. bevond. Haar man verlaten in 1761)
  9. Jacob Jans ( 9 en 10 egtel. 1722 L. bevond. beide overleden in 1768)
10. Saartjen Hindriks (1722 L. bevond. beide overleden in 1768)
11. Tidde Jacobs (16 decemb. 1725. Obiit 1764)
12. Jacob Berents Venekamp (12 en 13 egtel. 16 junij 1726. Obiit d. 25 novb. 1760).
13. Jantjen Jans (15 decemb. 1731. Obiit 1758 op t einde van t jaar).
14. Haaje Harms (op Paaschsondag 1731. Gestorven d. 29 junij 1764).
15. Luitjen Aljes (15 en 16 egtel. 1722 L. bevond. Obiit in maij 1751)
16. Ebeltjen Geurts (15 decemb. 1726. Obiit in augst. 1781)
17. Abelje Egberts (in julij 1742. Met attestatie vertrokken na Wirdum den 20 meert 1747)
 
IV. In het buurschap ten noorden van diep, waaronder een gedeelte van Dyxhorn tussschen diep en stadsweg

  1. Aaldrik Feusbergh (1 en 2 egtel.  weddeman in tijdt. 7 meert 1734. Obiit d. 2 novb. 1758)
  2. Catharina Lubbes (1735. Obiit te Groningen 1768)
  3. Jacob Wijpkes (3 en 4 egtel. 1722 L. bevond.
Obiit d. 30 sept. 1762)
  4.
Jantjen Pieters (1722 L. bevond. Obiit d. 24 decemb. 1758)
  5. Zense Everts (5 en 6 egtel. 19 junij 1725. Obiit 1761)
  6. Tietje Jans (1722 L. bevond. Obiit 1747 in april)
  7. Harm Berents Venekamp (7 en 8 egtel. 21 sept. 1734. Beide vertrokken 1760 met
      attestatie na Oldenzijl)
  8. Cornelliske Luitjens (5 octob. 1738. Obiit 1762)

1745

  9. Claas Hindriks (9 en 10 egtel. 21 meert 1743. Obiit in herfst 1776)
10. Geertruit Hindriks (7 meert 1734. Obiit d. 12 of 13 septb. 1782)
11. Jacob Tjarks (21 meert 1723. Overleden 1780)
12. Roelef Harms (12 en 13 egtel. 15 decb. 1726. Obiit)
13. Hindrikkje Tholes ( 8 septb. 1726. Obiit 17 maij 1755)
14. Geertjen Jans Boerema (huisvr. van Berent Jacobs B.J. zoon in septb. 1731. Obiit in jan. 1753).
15. Jacob Egberts (7 meert 1734. Obiit d. 6 octb. 1783)

V. In t buurschap van Croddeburen, aan t zuiden van de stadtsweg.

  1. Trijntje Pieters huisvr. van Frerik Jacobs (1722 L. bevond.)
  2. Aafke wedw. van Eilt Addes (1722 L. bevond. Obiit in jan. 1763)
  3. Pieter Geerts (21 junij 1722. van hier sonder attestatie vertrokken 1759. Obiit)
  4. Burgert Wijrds (4 en 5 egtel. 27 meert 1729. Obiit d. 23 Augustij 1757)
  5. Mettjen Jans (13 junij 1728. Obiit in t midden van het jaar 1749)
  6. Jan Meertens ( smidt te Croddeb. 25 septb. 1740)
  7. Geert Martens (7 en 8 egtel. 27 meert 1729. Obiit in t begin van novemb. 1750)
  8. Geertjen Harms (13 junij 1728. Obiit 1751)
  9. Hilje Jansz wedw: van Egbert Does (21 meert 1723. Obiit in t begin van jan. 1751)
10. Doo Omges (10 en 11 egtel.  1722 L. bevond. Obiit 1747 in decemb.)
11. Ettjen Lippes (1722 L. bevond. Overleden 1765)
12. Jan Aejkes (12 en 13 egtel.  1722 L. bevond. Den 14 junij 1745 obiit)
13. Jantjen Coops (7 meert 1734. Overleden 1765)
14. Jan Cornellijsse (14 en 15 egtel. in junij 1730.  Obiit)
15. Jantjen Claassens (1722 L. bevond. Obiit in 1760)
16. Trijntje Roelefs (7 meert 1734. huisvrou van Hindrik Jans. Obiit)
17. Fenje Roelefs (huisvr. van Lammert Hindriks Snijder. 7 meert 1734. Obiit)
18. Fenje Harms (huisvr: van Sicco Fokkens. 7 meert 1734)
19. Menje Jans (wedw. 1722 L. bevond. Obiit d. 12 julij 1755)
20. Jacob Wolters (7 meert 1734.  Obiit)
21. Sara Jansen wedw: van Jan Diderix (1722 L. bevond. Obiit d. 18 novb. 1749)
22. Etje Eppes wedw: van Harke Jans (1741. Obiit 1780)
    
1745
Jan. 31 des Heren H. Avontmaal gehouden predikende bij die gelegentheidt uit Ps. 23 vs. 2 1ste lidt. Hij doet mij nederliggen in grasige weiden.

Febr. 7 de dankstoffe op het H. Avontmaal uit Col. 2. vs. 6. gelijk gij dan Xtus Jesus den Here hebt angenomen, wandelt alzo in hem.

Den 27 maij proefpredicatie gedaan uit Hand. 1 vs. 9,10, 11 en is niemant angenomen nogh angekomen.

Den 30 dito  H. Avontmaal gehouden en voor en namiddag gepreeckt uit Ps. 23 vs. 1. 1ste lidt.

Septb. 26 proefpredicatie gedaan uit Matth. 5 vs. 4. en is niemant angenomen nogh angekomen.  

October 3 H. Avontmaal gehouden en gepredikt uit Ps. 23. vs. 1 1ste l. en uit Ps. 45 vs.     
11,12.

1746
1 Jan. proefpredicatie gedaan en is niemant angenomen nogh angekomen.

Dito 2 H. Avontmaal gehouden. En is daar op nademiddag tot diacon bevestigt Claas
Hindriks
, lid deser gemeente na dat driemaal op zijn verkiesinge an de gemeente opentlijk was voorgestelt, in de plaats van de E. Jacob Jans die ontslagen is.  Daarop en bedankt.

April 7 proefpredikatie gedaan en is met vertoninge van attestatie tot ons overgekomen uit Groningen Geesjen Jans. (wederom met attestatie vertrokken na Groningen 1747).

Dito 10 H. Avontmaal gehouden.

Junij 29 proefpredicatie gedaan en zijn met vertoning van attestatie als ledematen ontfangen Jacomina Roering nu Oosterveldt uit Groningen en Anje Pieters van Enum huisvrou van Hindrik Brandts. (d. 6 october 1778 s morgens te 3 uur is Jacomina Oosterveld geboren Roering alhier overleden en d. 12 dito begraven in t middenpat van de kerk tegens over de predikstoel naast mijn moeder Maria Hovius).

Julij 3 des H. Avontmaal gehouden.

Septb. 28 proefpredicatie gedaan en is niemant angenomen nogh angekomen.

Octob. 2 des Heren H. Avontmaal gehouden.

Decemb. 28 proefpredicatie gedaan en is tot lidtmaat deser gemeente angenomen Jan Harms boer in Wittewierum na gedane belijdenis. Obiit d. 12 meert 1784.  

1747.
Jan. 1 des Heren H. Avontmaal gehouden

Meert 29 proefpredikatie en is met attestatie van Sapmeer tot ons overgekomen Andries
Bergtgolt
collector in Ten Post. (met attestatie vertrokken den 13 jan. 1750)

April 2 des Heren H. Avontmaal gehouden.

Julij 5 proefpredicatie en is met attestatie tot ons overgekomen Free Garmts, 1747 obiit in julij huisvrou van Fedde Jacobs in Ten Post van Wagenborgen als ook Albert Wettermolen van Groningen (obiit d. 18 novb. 1749).

Dito 9 de Heren H. Avontmaal gehouden

Octob. 4  proefpredicatie gedaan

Dito 8 H. Avontmaal gehouden

Decb. 26 proefpredicatie gedaan

Dito 31 H. Avontmaal gehouden      

1748.
Jan. 7 is de e. Hindrik Brants schoenmaker tot Ten Post van zijn dienst als diacon ontslagen en met een bedankt voor zijn gedane diensten en moeite in de waarneming van het diaconschap en is tot diacon in zijn plaatse wederom verkoren en bevestigt de e. Jan Harms boer tot Wittewierum

Meert 27 proefpredicatie gedaan.

Dito 31 Avontmaal gehouden.

Julij 3 proefpredicatie gehouden

Dito 7 t H. Avontmaal bedient.

October 2 proefpredicatie en is met attestatie van Loppersum tot ons overgekomen Harmke  Harms (obiit 1762) als lidtmaat. Huisv. van Claas Jans Schut schoenmaker te Kroddeburen.  

Dito 6 t H. Avontmaal

1749.
Jan 1 proefpredikatie gehouden en is op anzegginge voor de kerkenraadt verschenen enen Jan Meertens smidt tot Kroddebuiren en lidtmaat deser gemeente, welke na voorgaande vermaninge zigh in dronkenschap, tornigheden, en bedreigingen als een verwordt mensch zigh hebbende te buiten gegaan het gebruik des Avontsmaal ontsegt is met een getrouw, vriendelijk, broederlijke, ernstige en medelijdige vermaninge van sigh daarvan te onthouden met anwijsing van de middelen daarbij in agt te nemen en een wensch dat Godt hem daartoe genade en kragt mogte verlenen en dat hij het bijsonder op dese tijdt, bij hernieuwing zoeken mogt onder een verpligting dat wij leden des kerkenraats op zijn gedrag zouden agt nemen, en hem niet eerder accepteren zouden als wanneer hij met zijn gedrag het tegendeel vertoonde. Actum in dese kerkenraadts vergaderinge den 1 jan. 1749     
R. Oosterveldt als predikant
Berent Jacobs ouderlingg
Aldert Jans ouderling
Klaas Hindricks diaken
Jan Harms diaken

Dito 5 des Heren Heilig Avontmaal gehouden.

April 2 proefpredicatie gehouden en blijft de zaak van Jan Meertens smit in statu als
voorn.   

Dito 6 Avontmaal gehouden.

Junij 29 is bij mijn afwesen proefpredicatie gedaan door Dr. Keun pred. van Wirdum .

Julij 6 Nagtmaal bedient door Ds. Helperi pred. te Jukwert.

Octob. 1 proefpredikatie gehouden en blijft Jan Meertens smit nogh onder censuur.

            5 Nagtmaal gehouden.

1750.
Jan. 1 proefpredicatie gedaan en is niemant angenomen nogh angekomen, blijft Jan Meertens smit nogh gesensureert
Dito 4 het H. Nagtmaal gehouden.
Meert 30 proefpredikatie gedaan, blijft Jan Meertens smit gesensureert.
April 5 Nagtmaal gehouden.
Juli 1 proefpredicatie gedaan en is met attestatie tot dese gemeente als lidtmaten overgekomen van Groningen Trijntje Geerts (gestorven d. 25 octob. 1780) van Haarn, huisvr. van Tidde Jacobs van Ten Post en van Appingedam Wobbegijn Ewes (wederom met attestatie na Appingedam vertrokken) huisvr. van Otto Claassen mulder in Croddebuiren. Blijft Jan Meertens smit gesensureert.
Dito 5 Nagtmaal gehouden.
Septb. 30 proefpreek. Blijft Jan Meertens smit gesensureert.
Octob. 4 Nagtmaal. Is mede namiddag bevestigt Harm Berents Venekamp als diacon in de  plaats van d. e. Klaas Hindriks die zijn tijdt hebbende uitgedienst ontslagen is en bedankt. 
20 Decb.  consistorium gehouden tusschen beide predikatin over de zaake van zekere man  genaamt Hindrik Olchers, dewelke den 3 julij 1739 wegens troulose verlating van zijn vrouw gesuspendeert was geweest en ons behandigt heeft een attestatie van de eerw. kerkenraadt van Lellens, alwaar hij zigh een geruimen tijdt heeft opgehouden en meest verkeert na zijn suspentie, inhoudende een versoek an onse kerkenraadt, om gemelte Hindrik Olchers te ontslaan en wederom tot de gemeenschap der kerke als lidmaat an te nemen en daarvoor te erkennen, angesien hij zigh wel gedragt den ganschen tijdt van zijn laste huwelijk en betoont een waarnemer der Godtdienst te zijn. Waarop met eenparige stemmen van ons kerkenraadt besloten is het versoek op het testimonium van de e. kerkenraadt van Lellens in te willigen hem zijn ontslag te geven met, belijdenisse doende en berouw tonende voor ons kerkenraadt over het fait, waarom hij gesuspendeert is geweest, met een hem vermanende om zigh te gedragen als een lidmaat  van de gemeente J. Xh. betaamt. Actum Wittewierum op dato voornoemt.
R. Oosterveldt. Eccl. in Wittewierum
Aldart Jans ouderling  
Jan Harms dijaken
Harm Veenekamp dijaken

Dito 26 op sataurdag des voormiddags na de predicatie zijnde de twede midwinterdag is voor ons kerkenraadt verschenen bovengemelten Hindrik Olchers in verwagting dat zijn voorstel om wederom op nieuws als lidtmaat te worden angenomen op het voorstel of de attestatie van de e. kerkenraadt van Lellens zoude accordeert worden. Waarop hem Hindrik Olchers nomini consistorii geantwoordt is, dat de e. kerkenraadt van Wittewierum daarin niet weigeragtigh was om hem op attestatie van de e. kerkenraadt van Lellens wederom op nieuws als lidmaat an te nemen, mits dat hij gehouden was, om voor af belijdenisse te doen, dat hij niet alleen an het fait, waarom hij geexcludeert was schuldigh stonde en bekenne moest, dat de voorige kerkenraadt in zijn exclusie wel gehandelt hadde maar dat hij voor zigh kwalik gehandelt hadde en daarvan voor de e. kerkenraadt opentlijk nu gulhartigtige opregte kentenisse wilde doen, mitsgaders dat hij er waarlijk berouw en leetwesen over hadde. Waarop hij Hindrik Olchers opentlijk voor ons belijdenisse hebbende gedaan van zijn misdaad en van zijn berouw en leetwesen daar over na een kort en beknopt onderzoek in de grondt stukken des gereformeerden Godsdienst op attestatie van de e. kerkenraadt van Lellens nopens zijn gedrag
wederom op nieuws als lidtmaat der gemeente is angenomen met een hartelijke toewenschinge dat hij een waardig en bevindigh lidt van den Here Christus bij anvang of voortgang mogte zijn of worden en zigh als zulk een overeenkomstig den woorde Godts in t vervolg te gedragen, wenschendt dat Godt daar toe zijn zegen en genade an hem verlenen wilde. Actum Wittewierum in consistorio op dato als boven vermelt. Onderstondt.
R. Oosterveldt. Eccl. in Wittewierum.
Berent Jacobs ouderling
Aldert Jans ouderling
Jan Harms dijaken
H. Veenekamp diaken

1751.
Jan 1 proefpredicatie gehouden en is niemant angenomen nogh angekomen. Op dato voornoemt is in consistorio na voorgaande kennisgeving voor de e. kerkenraadt verschenen Jan Meertens smit tot Kroddebuiren zijnde nu twee jaaren voorleden, dat hij in tegenwoordigheid van de e. kerkenraadt van Wittewierum als een onweerdigh en onbetamelijk disgenoot van des Heren Tafel gesuspendeert is en in dien ganschen tusschen tijdt daar van geweest als een de zodanige, die het in plaats van beter zo veel erger gemaakt heeft, niet tegenstaande hij in die gansche tusschentijdt tot verscheidene reisen toe meer als vijfmaal op een getrouwig en vrindelijke wijse vermaant en behandelt is, dogh alles te vergeefs, zo heeft de e. kerkenraadt na voorafgaande anroeping van des H. naam in den gebidt om hen lankmoedigheid en zicgt (?) tot zijn welstant andermaal willende betonen hem opnieuws zeer vrindelijk en getrouw vermaant en gewaarschouwt en getoont dat zij genoodtzaakt waaren hem openlijk als een vuil lidt af te snijden en de e. classis van Loppersum daar over te consuleren bij aldien hij zigh in het anstaande vierendeel jaar niet anders kwam an te stellen als hij een tijdt lang gedaan hadde, wenschende egter dat hun angewende pogingen ten zijnen beste van vrugt en zegeninge mogte zijn. Waarop hij met danksegginge voor getrouwe waarschouwinge, belofte van onderwerping en wensch dat Godt hem daar toe kragt en genade verlenen wilde uit de e. kerkenraadt gescheiden is. Actum Wittewierum in consistorio op dato als boven vermeldt. Onderstondt.     
R. Oosterveldt. Eccl. in Wittewierum.
Berent Jacobs ouderling.
Aldert Jans ouderling
Jan Harms dijaken.
H. Veenekamp dijaken.

Dito 3 Nagtmaal gehouden.

1751.
Jan. 4 is op maandag bij het innemen van de diaconie rekeninge door de e. kerkenraadt van Wittewierum in consistorio het navolgende besloten.
1 Dat de armen voortaan om Gods wille zullen worden ter aarde besteldt en dat zulx jedermaal, zo menigmaal als er diaconie rekeninge wordt gedaan, agter de staat der armen in het kerkeboek van ontfangst en uitgave bij jeder kwartaal zal worden angetekent.
2  Dat de predikant gehouden zal zijn om jeder kwartaal, als er diaconie rekeninge wordt gedaan, en de leden des kerkenraads present zijn , het kerkelijk protocol an de e. kerkenraadt op derzelver versoek vertonen zal om te sien of er ook van alles naukeurige antekeninge is gehouden.
3 Dat jeder vierendeel jaars op nagtmaals dag des voormiddags de bekken zal worden geset door den diacon op dat een jegelijk, die geen ledematen zijn of schoon ledematen zijnde egter niet gedenken ter avontmaal te gaan, na zijn vermogen en welbehagen, daar zo veel ingeve als hij uit kragt van Godts bevel verpligtig is, zijn vermogen het toelaat en de staat der armen het vordert gelijk ook zulx an het believen van een jegelijk en zijn eigen vrijheidt gelaten wirdt, en op dat sulx van enige vrugt moge zijn zal de gemeente daartoe des sondags te voor van de predikant worden opgewekt ter indagtigmaking. Zulx gedaan in consistorio op dato voornoemt.
R. Oosterveldt eccl. in Wittewierum.
Berent Jacobs ouderling.
Aldert Jans ouderling
Jan Harms dijaken.
H. Veenekamp dijaken.

April 11 Nagtmaal gehouden als ook wegens onpasselijkheidt op de selfde tijdt proefpredicatie en is met attestatie van Zeerijp als lidtmaat tot dese gemeente overgekomen de e.  J. D. Vrouwke Eppes (vertrokken met attestatie na Heveskes, de 7 septb. 1754) en is de zaake van Jan Meertens smit gelaten in statu quo.
Junij 30 proefpredicatie gehouden, blijft de saak van Jan Meertens smit als voorn.
Julij 4 Nagtmaal gehouden.
Septb. 29 proefpredicatie gedaan.
Octob. 3 Nagtmaal gehouden.

1752.
Jan 1 proefpredicatie gehouden.
Dito 2 het Nagtmaal bedient.
Maart 29  proefpredicatie gehouden en is tot lidmaat deser gemeente angenomen Susanna Roering geboortigh in de Groede in Staats Vlaanderen (den 1 junij met attestatie vertrokken na Naaldwijk).
April 2. Nagtmaal gehouden.
Junij 25 proefpredikatie gedaan door Oudeman beroepen predikant te Garshuisen.
Julij 2 het H. Avontmaal bedient bij mijn afwesen door Mettivier predikant te Thesinghe.
Octob. 4 proefpreek gedaan
Dito 8 Nagtmaal gehouden.
Een contract gemaakt tusschen de e. diaconie van Wittewierum van de ene kant en tusschen de e. Luij Menkes en Sijwert Menkes beide wonagtigh tot Stitswert van de andere kant betreffende de kinderen van wijlen Jan Menkes en Bouwkt Luijes tot Wittewierum in egt verwekt, genaamt Anje Jans en Trijnje Jans, het welke tot Wittewierum bij de diaconie in de diaconiekist is berustende, dogh zo dat boven gemeltje e. Luij en Sijwert Menkes daar van een gelijkluidende hebben, het welke bij haar is berustende, beide ondertekent op dato den 3 junij 1752.

1753
Jan. 1 proefpreek gehouden
Dito 7 Nagtmaal gehouden
April 4 proefpreek gehouden en is tot lidmaat deser gemeente angenomen de e. Johanna
Verschuir
huisvrouw van Jan Jannes kuiper tot Kroddebuiren en dogter van Johan Verschuir pred. in de Zeerijp in zijn leven (vertrokken in 1768 met attestatie na t Zant).

Dito 8 Nagtmaal gehouden
Junij 27 proefpreek gedaan
Julij 1 Nagtmaal gehouden
Octob. 11 proefpreek gedaan
Dito 14 Nagtmaal gehouden
Decb. 9 is na gehouden voor en nagebed door de e. kerkenraadt van Wittewierum verkosen tot diacon deser gemeente de e. Geert Pieters boer op de Grouwe Dijk onder het klokslag van Wittewierum met eenparigheid van stemmen in een volle kerkenraadt en is na drie agter eenvolgende sondaags voorstelling an de gemeente op den 1 januarij 1754 in zijn dienst bevestigt in plaatse van Jan Harms die voor zijn dienst en derselver getrouwe waarneminge bedankt is.    

1754.
Jan. 1 proefpredicatie gedaan
Dito 6 Nagtmaal gehouden
April 10 proefpredikatie gedaan
Dito 14 Nagtmaal gehouden
Julij 3 proefpreek gedaan
Dito 7 Nagtmaal gehouden
Octob. 9 proefpreek gedaan
Dito 13 Nagtmaal gehouden
Decemb. 4  Art. 1. Zijn na voorgaande opentlijke afkondiginge van den predikstoel alhier op wonsdag den 4 dec. in de kerke verschenen van de manspersonen, welke ledematen zijn de navolgende R. Oosterveldt pred. , Jacob Jans, Jan Klaassen, Jacob Does, Geert Sieten , Bartelt Gerrits, Pieter Alberts, Pieter Altens, Hindrik Brants, Aaldrik Feusbergh, Pieter Geerts; Jacob Wijpkes: Jan Harms, Jacob Berents Venekamp, Harm Berents Venekamp en Claas Hindrik, samen 16 in getal om te treden tot het verkiesen van eenen nieuwen ouderling in plaats van den overledenen ouderling Aldert Jans, waar van de elf eersten gestemt hebben op Jacob Wijpkes (die er ook present was, dogh wiens stem niet gerekent is) en de vier laatsten op Sense Everts.    
2. Is een anvang gemaakt met den gebede ter materie dienende.
3. Zijn van den predikant uit het oudste kerkelijke protocol enige acta voorgelesen, welke angetekent staan op den 30 septb. 1642, den 23 octob. 1653 en den 12 decemb. 1669 om an te tonen waarom de stemming op heden geschiedede niet door de kerkenraat, maar door de ledematen, terwijl de ene ouderling (of schoon nogh in leven) wegens een gevaarlijke siekte, waar van hij schijnt nooit te sullen opkomen en also nooit in consistorio te konnen verschijnen of saken bij te wonen, angemerkt konde worden als alrede levendig gestorven, hebbende selve daar niet tegen dat de stemming thans, door de ledematen geschiedede, terwijl er  als t ware geen kerkenraadt was wegens versterf van den enen, en siekte van dander ouderling.
4. Hier op voorgelesen de personen, welke volgens een standvastig gebruik  der    Nederlandtse kerken verkiesbaar waaren an dese plaatse en is door den predikant in omvraage gebragt hooft voor hooft of jemant der presente ledematen ook daar jts tegen gemelte personen hadde, en is eenpaarig geantwoordt: neen.
5.  is door den predikant voorgelesen, welke na uitwijsen van het kerkelijk protocol als ledematen deser gemeente tot de verkiesing een stem hadden, dit geschiet en gebleken zijnde, is met meerderheid van stemmen als boven vermelt tot ouderling deser gemeente verkosen de e. Jacob Wijpkes, eigenerfde, lidmaat, mede collator en oud diacon deser gemeente, zijnde alles in stilheid afgedaan sonder dat jemant tegens de beroeping of der schaar wiltigheid (?) jts heeft ingebragt.
6. is de vergaderinge met danksegging en segenwensch gescheiden.
R. Oosterveldt. Eccl. in Wittewierum.
Nomine membrorum oi(?) presentium.

Dito 8 des sondags voormiddags na de predikatie zijn de bovenstaande geprothocolleerde acta geresumeert, en is door de predikant hooft voor hooft an voornoemde ledematen in om vraage gebragt 1) of jemant op het geprothocolleerde ook its an te merken hadde, en is eenpaarig geantwoordt: neen. 2) of alles, wat bij en in de verkiesing is voorgevallen, niet getrouwelijk geprothocolleert is, en is eenparigh geantwoordt: ia. Qd testor noie onium (?).
R. Oosterveldt. Eccl. in Wittewierum

Dito 22 proefpredikatie gedaan
Dito 25 Nagtmaal gehouden
Dito 26 is bovengemelte Jacob Wijpkes in zijn dienst als ouderling bevestigt na dat deselve tot drie verscheidene maalen opentlijk van den predikstoel an de gemeente alvorens was voorgestelt.
      
1755.
Meert 9 zijn na anroepinge van des Heren naam in den gebedt door de eerwaarde
kerkenraat van Wittewierum verkosen tot ouderling deser gemeente de e. Jacob Jans woonagtigh te Wittewierum oud diacon in plaatse van den overledenen ouderling Berent Jacobs als mede tot diacon deser gemeente de e. Roelef Harms lidmaat deser gemeente bakker in Ten Post in plaatse van de afgaanden diacon H. B. Venekamp. Is de verkiesinge met danksegginge besloten
Dito 26 proefpredikatie en is tot lidmaat deser gemeente angenomen Senske Ockkens  
geboortigh in de Beerta (vertrokken met attestatie na Groningen d. 12 octob. 1756).
Dito 30 Nagtmaal gehouden.
Dito 31 Zijn bovenstaande nieuws verkosenen ouderling Jacob Jans en diacon Roelef
Harms
beide een jeder in zijn dienst bevestigt na dat gemelte personen drie agter
eenvolgende sondagen an de gemeente waren voorgestelt sonder dat er eenige
verhinderinge is voorgekomen.
April 21 heeft H. B. Venekamp als afgaande boekhoudende diaken overleveringe gedaan
an Geert Pieters als ankomende boekhoudend diaken in tegenwoordigheid van de leden des kerkenraats zijnde bij die gelegentheid bevonden meerder ontfangst als uitgave in t transport f 30-2-1 en is bovenstaande nomini totius consistorii vrindelijk voor zijn getrouwe dienst en derselver goede waerneminge door den predikant bedankt. N.B. welverstaande (gelijk er van agteren gebleken is) dat er nogh 2 gld. 15 stuivers en 1 deut bij zijn e. berustende was, die aan Geert Pieters zijn ter hand gestelt en dat 39 guld. 6 stuivers en 5 deuten schuldigh was, zo an
kostgeld van Burchert Wyrts als sien huire en turf, die hij voor zijn transport hadde moeten betalen, zo dat hij het boek getransporteert heeft met 8 gl. 10 stuivers en 5 deuten met der uitgaan als ontfangh en dus met 8 gl. 10 stuivers en 5 deuten schulde, zo dat de diaconie op die tijt zo veel ter agter was  
Junij 29 is alhier bij mijn afwesen proefpreek gedaan door den eerw. heer Michal van der Tuik predikant te Zandeweer onder t classis van Middelstum.
Julius 6 het Nagtmaal uitgedeelt, voor en na gepredikt, bij mijn afwesen door de eerw. heer Oudeman predikant te Garshuisen onder t classis van Loppersum.                            
October 12 proefpreek gedaan op sondagh.
Dito 19 Nagtmaal gehouden.
Decemb. 21 proefpreek gedaan.
Dito 25 Nagtmaal gehouden.

1756.
April 14 proefpreek gedaan.
Dito 18 Nagtmaal gehouden.
Julij 11 proefpreek gedaan.
Dito 18 Nagtmaal gehouden.
Octob. 3 proefpreek gedaan.
Dito 10 Nagtmaal gehouden.
Decb. 19 proefpreek gedaan.
Dito 25 Nagtmaal gehouden.     

1757.
April 6 proefpreek gedaan.
Dito 10 Nagtmaal gehouden.
Julij 3 proefpreek gedaan.
Dito 10 Nagtmaal gehoudeen.
Dito 14 heeft Geert Pieters als afgaande boekhoudende diaken overleveringe gedaan aan Roelef Harms als aankomend boekhoudend diaken in tegenwoordigheid van de leden des kerkenraads en voor de getrouwe waarneming van zijn post bedankt. Is mede op de selve tijdt en dag met eenparigheid van stemmen door de kerkenraadt opnieuws tot diaken verkoren de e. Bartelt Gerrits, lidmaat deser gemeente, en is na dat tot drie verscheide reisen opentlijk aan de gemeente was  voorgestelt als diaken bevestigt op sondag namiddag den 31 julij 1757.
Octob. 2 proefpreek gedaan.
Dito 9 Nagtmaal  gehouden.
Decemb. 26 proefpreek gedaan.

1758.
Jan. 1 Nagtmaal gehouden.
Meert 22 proefpreek gedaan.
Dito 26 Nagtmaal gehouden.
Junij 25 proefpreek gedaan.
Julij 2 Nagtmaal gehouden.
October proefpreek gedaan.
Dito 15 Nagtmaal gehouden.
Decb. 26 proefpreek gedaan.
Dito 31 Nagtmaal gehouden.

1759.      
April 11 proefpredikatie gedaan.
Dito 15 Nagtmaal gehouden.
Juli 1 proefpreek gedaan.
Dito 8 Nagtmaal gehouden.
Septb. 30 proefpreek gedaan.
Octob. 7 Nagtmaal gehouden.
Decbr. 26 proefpreek gedaan.
Dito 30 Nagtmaal gehouden.

1760.
Apr. 2  proefpreek gedaan en is tot lidmaat deser gemeente aangenomen de e. Geert Everts, boer woonagtigh in t schathuis op Tuinga (obiit). Is mede met attestatie van Lellens tot ons gekomen als lidmaat Berent Alders (obiit), woonende in de Sarrijshutte bij Croddebuiren. N.B. is Geert Everts gemeld in plaats Roelef Harms in maij tot diacon verkoren en bevestigt met eenparighd. van stemmen door de kerkenraad en Roelef Harms afgaan en bedankt.
Dito 6 Nagtmaal gehouden.            
Junij 29 bij mijn afwesen na Holland proefpreek gedaan door E Candidaet Heidegers.
Julij 6 almeede Nagtmaal gehouden door D. A. Oudeman pred. te Garshuisen.           
April 7 is alhier met eenparigheid van stemmen door de eerw. kerkenraad van Wittewierum tot diacon deser gemeente verkoren de e. Geert Everts (obiit) lidmaat deser gemeente woonagtig in t schathuis op Tuinga en na dat de selve tot drie verscheidene reisen aan de gemeente opentlijk van den predikstoel is voorgestelt sonder dat er verhindering is tusschen of ingekomen zo is opgemelte Geerts Everts in die kerkelijke bedieninge bevestigt op sondag d. 11 maij 1760 in plaats van de afgaande diacon de e. Roelef Harms bakker in Ten Post, die uit naam van den kerkenraad door den predikant vrindelijk bedankt voor zijn gedane dienst en verders beide zegen toegewenscht.   
Septb. 21 proefpreek gedaan en is met attestatie als lidmaat van Uithuister Meden tot dese
gemeente overgekomen Geertruid Freriks huisvrouw van Geurt Jans mulder tot Kroddebuiren (N.B. Geertruid Freriks obiit d. 6 maij 1784, en haar man 3 dagen te voorn).
Dito 28 Avontmaal gehouden
Decb. 21 proefpreek gedaan
Dito 25 Nagtmaal gehouden

1761.
Meert 18 proefpreek gedaan
Dito 22 Nagtmaal gehouden
Junij 28 proefpreek gedaan
Julij 5 Nagtmaal gehouden
Septb. 27 proefpreek gedaan
Octob. 4 Nagtmaal gehouden

1762.
Jan. 1 proefpreek gedaan.
Dito 3 Nagtmaal gehouden.
April 7 proefpreek gedaan.
Dito 11 Nagtmaal gehouden.
Julij 4 proefpreek gedaan.
Dito 11 Nagtmaal gehouden.
Septb. 26 proefpreek gedaan.     
Octob. 3 Nagtmaal gehouden.
Decb. 25 proefpreek gedaan.
Dito 26 Nagtmaal gehouden.   

1763.
Meert 30 proefpreek gedaan en zijn tot lidmaten deser gemeente angenomen de e. Willem Jurriens Olthoff mulder in Ten Post en Pieter Brontsema j. m. geboortig van Lellens wonende op Tammingahuisen (vertrokken met attestatie na Lellens).
April 3 Nagtmaal gehouden.
April 10 is alhier in en door de kerkenraadt deser plaatse met eenparigheid van stemmen na   voorgaande anroeping van des Heren naam om een segen verkosen in plaatse van de overleden ouderling Jacob Wijpkes tot ouderling deser gemeente de e. Jan Harms (obiit) lidmaat deser gemeente als ook in plaatse van den afgaande diacon Bartelt Gerrits (obiit) (die voor zijne gedane diensten met segenwensch bedankt is) tot diacon deser gemeente de e. Willem Jurriens Olthof lidmaat der gemeente met danksegginge aan Godt, welke personen na driemalige kerkkundiginge met het gewone formulier in haar dienst bevestigt zijn op sondag namiddag den 1 maij.  
Julij 3 proefpreek gedaan en is met attestatie van Eppenhuisen als lidmaat tot dese gemeente overgekomen de e. Nantje Jans huisvrouw van Klaas Christiaans in Ten Post (Nantje Jans obiit in april 1770).
Dito 10 Nagtmaal gehouden.
Septb. 25 proefpreek gedaan
Octob. 2 Nagtmaal gehouden.
Decb. 25 proefpreek gedaan.

1764.
Jan. 1 Nagtmaal gehouden.
Meert 5 zijn tot ledematen deser gemeente van mij op voorgaande geloofs belijdenisse angenomen de e. Jacob Klaassen (overleden d. 15 septb. 1783 is op de zelve dag met zijn vrou opgedragen) en de e. Pieter Jacobs beide boeren woonagtig in dese onse gemeente van Ten Post en Wittewierum.
Dito 25 proefpreek gedaan.
April 1 Nagtmaal gehouden.
Julij 8 Proefpreek gedaan.
Dito 15 Nagtmaal gehouden.
Octob. 7 proefpreek gedaan.
Dito 14 Nagtmaal gehouden.

1765.
Jan. 1 proefpreek gedaan.
Dito 6 Nagtmaal gehouden.
April 3 proefpreek gedaan en tot lidmaat deser gemeente angenomen Jan Kornellis ..(?) beider woonagtig te Wittewierum.
Dito 7 Nagtmaal gehouden.
Junij 30 proefpreek gedaan.
Julij 7 Nagtmaal gehouden.
Octob. 6 proefpreek gedaan en tot lidmaat deser gemeente overgekomen met attestatie van Ten Boer Aaltjen Winkelman huisvrouw van Stoffer Jacobs wever in Croddebuiren (vertrokken met attestatie).
Dito 13 Nagtmaal gehouden.
Decb. 26 proefpreek gedaan.
Dito 29 Nagtmaal gehouden. 

1766.
Meert 28 proefpreek gedaan en is tot lidmaat deser gemeente angenomen Theodoricus
Claassen Wijrdeman
j.m. van Wirdum provisioneel schoolmeester deser plaatse (met attestatie vertrokken na Garshuisen d. 9 junij 1767).
Dito 30 Nagtmaal gehouden.
April 9 tot lidmaat deser gemeente aangenomen Harm Jans van Loppersum schoenmaker in Ten Post (met attestatie 1767 in maij vertrokken na de Pekel Aa).
Junij 29 proefpreek gedaan bij mijn afwesen door D. Abbring pred. te Oosterwijtwert.
Julij 6 Nagtmaal gehouden voor en na gepredikt door D. Oudeman pred. te Garshuisen.
Septb. 28 proefpreek gedaan, consistorie
Octob. 5 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
Decb. 26 proefpreek gedaan, consistorie
Dito 28 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt

1767.
Jan. 22 is alhier in plaatse van Geert Everts als afgaande diaken, die op zijn versoek van zijn post ontslagen, en voor de getrouwe waarneming van zijn ambsbediening door de predikant uit name van den kerkenraad bedankt is met eenparigheid van stemmen door de kerkenraad deser gemeente verkosen tot diaken de e. Jacob Klaassen (obiit) erfgeseten van het carspel Wittewierum en lidmaat deser gemeente en bevestigt op sondag namiddag den 8 febr. Na dat hij volgens gewoonte aan de gemeente allereerst opentlijk is voorgedragen sonder dat er ijts tigens zijn leer of leven is ingebracht.    
April 15 proefpreek gedaan, consistorie
Dito 19 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
Junij 28  proefpreek gedaan en zijn met attestatie tot dese gemeente overgekomen van                 Wirdum Hindrik Jans en Lijsbeth Jans egtel. woonagtigh in Croddeburen, gelijk ook Hindrik Hindriks van Woltersum woonagtigh in Ten Post consistorie (alle met attestatie vertrokken).  
Julij 5 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
Octob. 4 proefpreek gedaan en is met attestatie van Lellens overgekomen de e. Sientje Jacobs huisvrouw van Meindert Jans. consistorie  
Dito 11 Nagtmaal gehouden. voor en na gepredikt

1768.
Jan. 1 proefpreek gedaan, consistorie
Dito 3 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
In febr op sondag is alhier in de plaats van Willem Jurriens Olthoff als afgaande diaken, die op zijn versoek  van zijn post ontslagen en derzelver getrouwe waarneming bedankt wederom met eenparigheid van stemmen des kerkenraads tot diacon verkoren de e. Hindrik Hindriks litmaat deser gemeente, en bevestigt op sondag namiddag d. 20 meert, na dat alvoorns 3 maal de gemeente was voorgestelt sonder beswaar van leer of leven. (obiit)       
Meert 30 proefpreek gedaan, consistorie
April 3 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
Julij 10 proefpreek gedaan, consistorie
Dito 17 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
Septb. 25 proefpreek gedaan, consistorie
Octob. 2 Nagtmaal gehouden, voor en nagepredikt
Decb. 26 proefpreek gedaan en is van Sandeweer met attestatie als lidmaat tot dese
gemeente overgekomen de e. Roelefje Jansens huisvrou van Pieter Laurens kremer
in Ten Post. Consistorie         

1769.
Jan. 1 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
Meert 22  proefpreek gedaan, consistorie
Dito 26 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
Julij 2 proefpreek gedaan, consistorie
Dito 9 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
Octob. 8 proefpreek gedaan, consistorie
Dito 15 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
Decb. 26 proefpreek gedaan, consistorie
Dito 31 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt

1770.
April 13 proefpreek gedaan, consistorie
Dito 15 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
Julij 1 proefpreek gedaan, consistorie
Dito 8 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
Septb. 30 proefpreek gedaan, consistorie     
Octob. 7 Nagtmaal gehouden. (voor en na gepredikt)
Decb. 26 proefpreek gedaan, consistorie
Dito 30 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt

1771.
Meert 29 proefpreek gedaan, consistorie
Dito 31 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
Junij 30 proefpreek gedaan, consistorie
Julij 7 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
Septb. 22 proefpreek gedaan, consistorie
Dito 29 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt

1772.
Jan. 1 proefpreek gedaan, consistorie
Dito 5 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
April 17 proefpreek gedaan en zijn tot lidmaten deser gemeente aangenomen Grietje Klaassen (obiit in 1787) huisvrouw van Jan Harms ouderling deser gemeente en Trijntje Jans (obiit d. 30 junij 1782) huisvrouw van Jan Kornellis beide woonagtigh te Wittewierum.
Dito 19 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
Julij 15 bij mijn afwesen proefpreek gedaan door D. Heideggers van Garmerwolde.
Dito 12 Nagtmaal gehouden bij mijn afwesen, voor en na gepredikt door D. Bulthuis predikant te Lellens.        
Octob. 4  proefpreek gedaan, consistorie
Octob. 11 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt

1773.      
D. 3 jan. proefpreek, consistorie
Dito 10 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
Apr. 9 proefpreek, consistorie
Dito 11 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
Dito 18 is in plaats van den afgaanden diaken Hindrik Hindriks tot diaken in deese gemeente na voorgaande gewoone verkiesing en opentlijke voorstelling bevestigt de e. Pieter Jacobs lidmaat deser gemeente en erfgezeten te Wittewierum en Ten Post.
D. 4 julij proefpreek gedaan, consistorie
D. 11 dito Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
September 26 proefpreek gedaan, consistorie
D. 3 octob. Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt   

1774.
D. 1 jan proefpreek gedaan, consistorie
D. 2 dito Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
D. 30 meert proefpreek gedaan, consistorie
D. 3 april Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
D. 26 junij proefpreek gedaan, consistorie
D. 3 julij Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
D. 25 septb. proefpreek gedaan, consistorie
D. 2 octob. Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt

1775.             
D. 1 jan. proefpreek gedaan, consistorie
D. 8 dito Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
D. 14 april proefpreek gedaan, en is met attestatie van Westerwijtwert tot deese gemeente als litmaat overgekomen Lijsbeth Jans huisvrouw van Siger Cornellis (vertrokken met attestatie na Westerembden d. 5 septb. 1778)          
Dito 16 Nagtmaal gehouden. (voor en na gepredikt).
D. 25 junij proefpreek gedaan. (consistorie)
D. 2 julij Nagtmaal gehouden. (voor en na gepredikt)
D. 1 octob. proefpreek. (consistorie)
Dito 8 Nagtmaal, voor en na gepredikt
D. 17 decb. is tot lidmaat deser gemeente aangenomen de e. Jan Okkes boer op de Grauwe Dijk (overleden d. 20 decb. 1781).            

1776.
D. 1 jan. proefpreek en consistorie
D. 7 dito  Nagtmaal, voor en na gepredikt
D. 5 april proefpreek en consistorie
D. 7 dito  Nagtmaal voor en na gepredikt
D. 30 junij proefpreek en consistorie
D. 7 julij  Nagtmaal voor en na gepredikt
D. 29 septb. proefpreek en consistorie
D. 6 octob. Nagtmaal voor en na gepredikt
D. 26 decb. proefpreek en consistorie
D. 29 dito Nagtmaal voor en na gepredikt

1777
D. 28 meert proefpreek en consistorie
Dito 30 Nagtmaal voor en na gepredikt
D. 22 junij proefpreek en consistorie en is als lidmaat in dese gemeente met attestatie van Middelstum overgekomen Hindrik Klaassen (obiit in jan. 1787)
Dito 29 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
D. 28 septb. proefpreek en consistorie
D. 5 octob. Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
D. 26 decb. proefpreek en consistorie
D. 28 dito Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt1778    
D. 17 april proefpreek en consistorie, en is tot lidmaat deser gemeente aangenomen de jonge dogter Anje Alberts (met attestatie gegaan na Loppersum)
Dito 19 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
D. 19 julij proefpreek en consistorie
Dito 26 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
D. 26 decb. proefpreek gedaan, consistorie gehouden
Dito 27 Nagtmaal gehouden en gepredikt

1779
D. 2 april proefpreek en consistorie, en is tot lidmaat deser gemeente aangenomen de jonge dogter Hindrikje Hindriks, geboortig van Woltersum (met attestatie vertrokken)
Dito 4 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
D. 27 junij bij mijn afwezen is alhier de proefpreek gedaan door D. Muntinghe pred. in de Zeerijp
D. 4 julij is alhier bij mijn afwezen Nagtmaal bedient door D. Swam pred. te Garrelsweer
D. 26 septb. proefpreek en consistorie    
D. 3 octob. Nagtmaal, voor en na gepredikt

1780
D. 1 jan. proefpreek en consistorie
Dito 2 Nagtmaal, voor en na gepredikt
D. 20 febr. is alhier met eenparigheid van stemmen in plaats van de overleden ouderling Jacob Jans tot ouderling verkoren Willem Jurriens Olthof en in plaats van den afgaanden diacon Jacob Klaassen tot diacon Jan Okkes, beide ledematen deser gemeente en zijn beide na driemaal kundiginge op Paasche maandag d. 27 meert 1780 in die bedieninge bevestigt
D. 24 meert proefpreek en consistorie, tot lidmaat overgekomen Antje Jans van Godlinse huisvrouw van Willem Jurriens Olthoff
Dito 26 Nagtmaal, voor en na gepredikt
D. 25 junij proefpreek en consistorie
D. 2 julij Nagtmaal, voor en na gepredikt
D. 24 septb. proefpreek en consistorie, en zijn als lidmaten van Lellens met attestatie tot ons overgekomen Egbert Harkes en Martjen Egberts, egtel. woonagtig bij Kroddeburen (vertrokken met attestatie na Hellum)
D. 8 october Nagtmaal, voor en na gepredikt

1781
D. 1 jan. proefpreek en consistorie
Dito 7 Nagtmaal, voor en na gepredikt
D. 11 april proefpreek en consistorie, en is met attestatie van Uithuister Maden als lidmaat tot ons overgekomen Hindrik Ailts (vertrokken met attestatie)
Dito 15 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
D. 8 julij proefpreek en consistorie
Dito 15 Nagtmaal, voor en na gepredikt
D. 30 septb. proefpreek en consistorie
D. 14 octb. Nagtmaal, voor en na gepredikt
D. 26 decb. proefpreek en consistorie
Dito 30 Nagtmaal, voor en na gepredikt


1782.
D. 29 meert proefpreek en consistorie
Dito 31 Nagtmaal, en voor gepredikt, dog niet na wegens ongesteltheid in de voorpredikatie gevoelt
D. 30 junij proefpreek en consistorie, en zijn als ledematen tot deeze gemeente overgekomen met attestatie van Enum Alberdina Boelens voormaals weduwe van wijlen P. Landt in leven pred. te Enum, thans huisvrouw van R. Oosterveldt eccl. in Wittewierum en Jantje Onnes (vertrokken met attestatie na Schilwolda van hier), als meede met attestatie van t Zant Berent Kornellis (met attestatie na Eppinhuising van hier)
D. 14 julij Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt          
D. 29 septb. in mijn ziekte proefpreeke gedaan door D. ter Huisen beroepen predikant op de Leek en Midwolda in de Ommelanden in t westerquartier uit Luc: 5: 12-14
D. 6 october Nagtmaal gehouden en danksegginge gedaan
D. 26 decb. proefpreek gedaan en consistorie gehouden, waar in Jan Meertens gewesen smit te Croddebuiren, die zeer lange onder censuir was geweest, wederom op betuiginge van schult etc (?) opnieuws tot het Avontmaal is toegelaten
Dito 29 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt

1783
D. 18 april proefpreek en consistorie
Dito 20 Nagtmaal, voor en na gepredikt
D. 29 junij proefpreek en consistorie
D. 6 julij Nagtmaal, voor en na gepredikt, en Jacob Klaassen andermaal tot diaken bevestigt (obiit)
D. 26 decb. proefpreek en consistorie
Dito 28 Nagtmaal, voor en na gepredikt

1784
D. 9 april proefpreek gedaan en consistorie
Dito 11 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
D. 27 junij proefpreek gedaan en consistorie
D. 4 julij Nagtmaal, voor en na gepredikt
D. 10 october proefpreek en consistorie
Dito 17 Nagtmaal, voor en na gepredikt
D. 25 decb. proefpreek gedaan
Dito 26 Nagtmaal gehouden wegens onpasselijkheid eens gepredikt

1785
D. 25 meert proefpreek gedaan
Dito 27 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
D. 3 julij proefpreek gedaan
Dito 10 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
Dito 15 zijn tot ledematen deser gemeente aangenomen de e. Jan Jacobs en Sijtje Jans egtel. woonagtig in Oldersummer kluft onder Wittewierum
D. 23 octb. proefpreek gedaan
Dito 30 Avontmaal gehouden, voor en na gepredikt

1786
D. 8 jan. is tot diaken deser gemeente verkoren de e. Jan Jacobs lidmaat deser gemeente, en na drie agtereenvolgende kerkelijke voorstellingen bevestigt d. 5 febr. daar aan
Dito 22 proefpreek gedaan
Dito 29 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
D. 9 april proefpreek en consistorie
Dito 16 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
D. 2 julij proefpreek gedaan, consistorie gehouden, en is met attestatie van Engelbert als lidmaat overgekomen de e. Mente Klaassens
Dito 9 Nagtmaal gehouden, voor en na gepredikt
D. 26 decb. proefpreek gedaan, consistorie gehouden
Dito 31 Nagtmaal, voor en na gepredikt

1787
D. 11 meert zijn door de kerkenraad en mans ledematen alhier tot ouderling verkoren de e. Pieter Jacobs diaken en in deszelv, plaatse wederom tot diaken de e. Mente Klaassens beide ledematen deser gemeente, en zijn na driemaal kundiginge in haar ambsbedieningen bevestigt d. 9 april 1787
D. 4 april proefpreek en consistorie
D. 8 dito Nagtmaal, voor en na gepredikt
D. 1 julij proefpreek en consistorie, en is als lidmaat met attestatie van Groningen tot deeze gemeente overgekomen Aaltje Gosens Groenendal huisvr. van Hindrik Harms
Dito 8 Nagtmaal gehouden en gepredikt
Dito 15 de dankpreek op het Nagtmaal gedaan
D. 30 septb. proefpreek
D. 7 octob. Nagtmaal gehouden en gepredikt
Dito 14 dankpredicatie
D. 2 decb. proefpreek
Dito 30 Nagtmaal gehouden gepredikt

1788
D. 1 jan. de dankpredikatie op het Nagtmaal
D. 16 meert proefpreek
Dito 23 Nagtmaal gehouden en gepredikt
Dito 24 Dankpreek op t Avontmaal
D. 29 junij proefpreek
D. 6 julij Nagtmaal
D. 13 dito dankpreek             
  
Copie der Handelingen.van de classicale commissie van Loppersum gehouden te Wittewierum op den 30 juni 1788. weegens eenige aldaar plaats hebbende verschillen(de?) tusschen de leeden des kerkenraads, aan het e. classis van Loppersum overgehandigd, en op speciale last van het zelve door de ondergeschreevene in het kerk prothocol van Wittewierum gensereerd.

Art. 1.
Wierd den vergadering met den gebeeden geopend door Ds. Havinga.

Art. 2.
Prasent waren de gecommitteerden classis DD. Havinga, Mees en Cremer predik. te Garsthuizen, Leemens en Woltersum: waarvan de eerst prases en de laatste scriba waren, zijnde Ds. Oudeman als de vierde gecommitteerde absent.      

Art. 3.
Zijn voorgeleezen de beswaren (N.B. deeze beswaren zijn hier neevens vastgelegt) van Ds. Oosterveld, pred. te Wittewierum teegen den ouderling Willem Jurjens Olthof.     
1.  Betrekkelijk het eerste beswaar: verklaarde den ouderling W.J. Othof, dat de verzoening met den predikant, van zijne zijde opregt geweest was; en hij uit geene bijzondere reeden teegen den predikant tot aan oct. 1787 van het Avondm. gebleeven was: maar na dientijd zig onthouden had, vermids Ds. Oosterveld gezegd had, dat niemand ten Avondm. mogte gaan, die geloofde, dat er tovenaars waren.
Nopens de zaak, dat nam. de ouderling W.J. Olthof telkens, wanneer hij ter kerke kwam, bij de deur bleef staan, en zig niet op de gewone plaats des ouderlingen vervoegde, verklaarde de zelve, zulks niet uit eenige inzigten teegen de preedikant, noch een des leeden van den kerkenraad te doen; maar dat daarvoor reeden had die hij vooreerst niet wilde zeggen.
2. Belangende het tweede beswaar, dat de ouderling W. J. Olthof zig aan de kerkelijke zaken betreffende bijzonder de diakonie, in langen tijd weinig of in t geheel niet heeft laten geleegen liggen en verklaarde gemelde ouderling, dat hij zig niet herinneren kon, dat zulks was voorgevallen.             
Met opzigt op de zondags avond comparitien in de herberge verklaarde de ouderling, dat hij neevens Pieter Jacobs meede-ouderling en Jan Jacobs diaken, daar eenmaal op zondag avond op verzoek van de carspel volmagten was present geweest. Ook berigte dezelve, dat hij niet wiste, die uitdrukking ; dat er hier cabalen worden gemaakt, in zijne oefening gebruikt te hebben: maar begreep, dat zo hij zig in eenige uitdrukkingen had te buiten gegaan, de predikant hem daarover in het vriendelijke wel had mogen onderhouden, in plaats van zulks voort op t hoogste regt te zoeken.      
3. Met betrekking tot het derde beswaar ; dat nam: de ouderling W. J. Olthof  meer als eens in de oefening over de toverij had gehandeld, beweerende dat en verklaarde dezelve, dat hij eenmaal daarover geoefend had, over de woorden van Openb. 22:15. en daarbij beweerde dat het niet teegen onze geloofs-leer streed, dat men geloofde, dat er tovenaars waren: en ook zijn oogmerk daarin niet geweest was, om haat vijandschap en bitterheid te veroorzaken.   
4. Nopens het vierde beswaar, dat de ouderling W. J. Olthof in zijne oefening gezegd had, dat er een man in de gemeente was, als die zijn wille kreeg en verklaarde dezelve dat hij niet meer wist, die woorden, in die form gezegd te hebben: doch zo hij dezelve mogt gebruikt hebben, dat hij eevenswel voor God betuigen kon geen der leeden van den kerkenraad daarmeede bedoeld te hebben.
Art.4.
Is voorgelezen het historisch verhaal (N.B. dit historisch is hierneevens ingelaset) van Ds. Oosterveld nopens het voorgevallene in en met den kerkenraad in de zaken van den boekh: diaken Jan Jacobs zeedert den 15 oct. 1787 en vervolgens waarop gemelde Jan Jacobs verklaarde, dat de Ds. Oosterveld in de pastorie in presentie van de juffrouw, hem gezegd had; dat zo hij geloofde, dat er tovenaars waren, dat hij als dan niet ten Avondm. moeste gaan; verklarende de beide ouderlingen dat Ds. Oosterveld het zelfde naderhand ook in de kerke gezegd had; doch radender, en niet verbiedender wijze, gelijk Jan Jacobs het had opgevat.     
Verders stelden de gecommitteerden aan Jan Jacobs voor, of hij zig niet in opregtheid met zijnen meede-broeder Menke Claassens konde en wilde verzoenen? Waarop dezelfde antwoorde zulks niet te kunnen doen; maar zijn ontslag als diaken begeerde: niet teegenstaande de beide ouderlingen verklaarden, dat dit zeer wenselijk zoude zijn.
Art. 5.
De diaken Menke Claassens binnengeroepen en gevraagd zijnde; of hij zig niet met zijnen meede-broeder Jan Jacobs konde verzoenen; zo dezelve voor God betuigde, zig in opregtheid met hem te willen verzoenen, de wederzijdsche verschillen neer te leggen, te vergeeten en te vergeeven? Waarop dezelve antwoorde, dat hij zig daartoe alsdan verpligt vond.
Art. 6.
Ds. Oosterveld binnengeroepen en de verklaring van den ouderling W. J. Olthof volg. art. 3. voorgelezen zijnde, verklaarde daarop, op aanzoek van de gecommitteerden, zig met den ouderling W. J. Olthof en den diaken Jan Jacobs te kunnen verzoenen, zo dezelve voor God betuigen wilden, zig in opregtheid des harten te willen verzoenen.                       

Art.7.
De ouderlingen W. J. Olthof en Pieter Jacobs, als ook de diaken Jan Jacobs daarop binnenstaande, en de verklaring van Ds. Oosterveld en Menke Claassens aan dezelve voorgehouden zijnde;  betuigde de ouderling W. J. Olthof zig met den predikant opregtelijk te willen verzoenen, doch Jan Jacobs konde zulks ten opzigte van Menke Claassens van zijn gemoed niet verkrijgen, om het van harte te doen.

Art.8.
Hierop wierden alle de leeden des kerkenraads binnen geroepen, en op de voorgestelde verklaringen door de gecommitteerden verzogt, om zig onderling te verzoenen, elkander daarop de hand te geeven, en God daarover tot getuige aan te roepen. Het welk eenparig door de leeden des kerkenraads gedaan wierd, uitgezonderd van Jan Jacobs, die, niet teegenstaande de vernieuwde en ernstige pogingen van den heer prases om hem daartoe aan te sporen, bij zijne onverzoenelijkheid volhardde.

Art. 9.
De prases hierop de advisen, zo wel van de leeden des kerkenraads als van de gecommitteerden ingenomen hebbende, waren alle eenparig van oordeel, om Jan Jacobs weegens zijne onverzoenelijkheid het gebruik van het H. Avondm. op den aanstaanden dag des Heeren te ontzeggen, gelijk hem daarop dadelijk ontzegd wierde.
Waarop de gecommitteerden den predikant Oosterveld en de andere leeden des kerkenraads ernstig verzogten en opwekten, om hunne pogingen aan te wenden, om deezen hunnen afgedwaalden broeder weederom te regt te brengen. Doch zo zij onverhoopt in deezen niet naar wensch mogten slagen, en Jan Jacobs gedurende het volgende vierendeel jaars onverzoenlijk mogte blijven; dat alsdan de kerkenraad hem als lidmaad diende te censureeren, en van zijn diakenschap te ontslaan.

Art. 10.
Hierop is de vergadering door den heer prases met een nadrukkelijk en naar tijds geleegenheid gepast gebed geindigd. Actum in Wittewierum den 30 juni 1788.
De origineele en aan de classis vertoonde acten waren geteekend door de drie classicale gecommitteerden, als ook door de predikant R. Oosterveld, de beide ouderlingen en den diaken Mente Claassens.
(coll. accord.)                    G. Cremer, als scriba der commissie.    

1788.
D. 28 septb. proefpreek en consistorie gehouden, waarin Jan Jacobs na veele vergeefsche pogingen om hem te regte te brengen gevraagt zijnde, of hij als nog in zijn onversoenelijkheid met Mente Klaasen volharde, waar op hij van ja geantwoord hebbende volgens sententie op den 30 junij 1788 eenparig genomen bij het houden van de diaconie rekeninge op den 13 october 1788 als lidmaat gecensureert en van zijn diakenschap ontslagen is met een wensch dat de Heere zijn ogen mogte openen, en hij daar toe genade zoeken.
D. 5 october gepredikt en Nagtmaal gehouden.
Dito 13 dankzegginge op het Avontmaal gedaan.
D. 26 decb. proefpreek gedaan en consistorie gehouden.
Dito 28 gepredikt en Nagtmaal gehouden.

1789.
D. 1 jan de dankpreek op het Nagtmaal gedaan.
D. 8 april proefpreek gedaan en consistorie gehouden, en zijn tot lidmaten deser gemeente aangenomen de e. Pieter Aljes Zant, Geesjen Hindriks huisvrouw van de ouderling Pieter Jacobs, Anje Jans huisvrouw van Geert Hindriks Steen, en Eske Onnes huisvrouw van Jan Berents Boerema.
Dito 12 Nagtmaal gehouden en gepredikt.
Dito 13 de dankpreek op het Nagtmaal gedaan.
D. 3 maij is in plaats van den gewesen diaken Jan Jacobs tot diaken verkosen de e. Pieter Aljes Zant.
D. 5 julij proefpreek gedaan en consistorie gehouden.
Dito 12 gepredikt en Nagtmaal gehouden.
Dito 19 dankpreek op het Avontmaal gedaan.  
Den 18 october proefpreek gedaan en consistorie gehouden, en is met attestatie van Godlinse als limaat tot deeze gemeente overgekomen Hindrik Eilts.
Dito 25 gepredikt en Nagtmaal gehouden.
D. 1 novb. dankpreek op het Nagtmaal gedaan.

1790.
D. 1 jan proefpreek gedaan en consistorie gehouden, en zijn tot ledematen deser gemeente aangenomen Geert Hindriks Steen en Gepke Harms huisvrouw van Willem Klaasen.
Dito 3 gepredikt en Nagtmaal gehouden.
Dito 10 dankpreek op het Nagtmaal gedaan.
D. 31 meert proefpreek gedaan en consistorie gehouden.
D. 4 april gepredikt en Nagtmaal gehouden.
Dito 5 dankpreek op het Nagtmaal gedaan.
D. 27 junij proefpreek gedaan en consistorie gehouden, en zijn als ledematen met attestatie van Garrelsweer tot deeze gemeente overgekomen de e. Hindrik Ebens schoolmeester en deszelvs huisvrouw Lummina Jans.
D. 4 julie gepredikt en Nagtmaal gehouden.
Dito 11 dankpreek gedaan.
D. 3 october proefpreek gedaan en consistorie gehouden en is tot lidmaat met attestatie van Groningen tot deeze gemeente overgekomen Pieter Jans.
Dito 10 gepredikt en Nagtmaal gehouden.
Dito 17 dankpreek op t Nagtmaal gedaan.
Den 25 decb. proefpreek gedaan en consistorie gehouden.
Dito 26 gepredikt en Nagtmaal gehouden.

1791.
D. 1 januarie dankpreek op het Nagtmaal gedaan.
D. 20 april proefpreek gedaan en consistorie gehouden, en is tot lidmaat deser gemeente aangenomen de e. Willem Klaassen.
Dito 24 gepredikt en Nagtmaal gehouden.
Dito 25 dankpreek op het Nagtmaal gedaan.
D. 13 junij proefpreek gedaan door Ds. G. Cremer, en consistorie gehouden.
Dito 19 voor en na gepredikt door Ds. P. Frima, en Nagtmaal gehouden.       
 
Handelingen des kerkenraads
gehouden te Wittewierum op
den 11 aug. 1791.

Art. 1.
Is de vergadering met den gebeede geopend door Ds. Oudeman preses.

Art. 2.
Present waren de leeden des kerkenraads Willem Jurjens Olthof en Pieter Jacobs als ouderlingen; Mente Claassens en Pieter Aljes als diaconen; beneevens twee leedematen Jan Cornellis en Hindrik Ebens, als ook twee naburige predikanten Ds. Oudeman, pred. te Stedum en Ds. Cremer, pred. te Woltersum, hiertoe speciaal t zaam geroepen.

Art. 3.
Stond binnen de weleerw. heer Rudolphus Oosterveld, die deeze gemeente zeederd het jaar 1744 getrouwelijk gediend heeft, verklarende, dat zijn eerw. weegens klimmende jaren, verswakking van geheugen en andere toevalligheeden des ouderdoms niet meer in staat was, om zijne gemeente langer met vereischten ijver en getrouwigheid, (hoe gaarne ook) konde dienen, verzoekende de teegenwoordige leeden des kerkenraads en der gemeente, onder de directie van de wel eerw. heeren A. Oudeman en G. Cremer respective pred. te Stedum en Woltersum, zijn emeritusschap salvo honore de stipendiis emeritorum te bevorderen.
Welke verklaring en verzoek de teegenwoordige vergadering in aanmerking genomen en overwogen hebbende na wel genformeerd te zijn van de toestemming van den hoog welgeb. heer D. G. Rengers collator deezer plaats, als meede uit de mond van den eerw. heer R. Oosterveld gehoord te hebben, dat dit zijn verzoek geenzints tot prejudicie van een volgend predikant zoude strekken, niet heeft kunnen nalaten hiermeede te attesteeren dat de verklaring van onvermogen van onzen predikant naar waarheid is; en dat zijn eerw., hoe gaarne wij nog langer door zijn getrouwen dienst wenschen gestigt te worden, weegens klimmende jaren, en verswakking van vermogens niet meer in staat is, zijn dienst naar vereisch te kunnen waarneemen. Waarom wij ondergeschreevene ons verpligt gevonden hebben het gedaane verzoek in te willigen, zullende ons bij der eerw. classis van Loppersum door gecommitteerden vervoegen ten einde de eerw. classis dit verzoek van den eerw. heer R. Oosterveld ook gelieve te approbeeren en bij de edel mogende h. heeren staten deezer provincie uit te werken, dat zijn eerw. het stipendium emeritorum mag geworden.
Ondertusschen kunnen wij niet ontbreeken, mits deezen te verklaren, dat de eerw. heer R. Oosterveld, gedurende zijn gezonde dagen deeze gemeente met leer en leeven gestigt heeft; mitsgaders naar mate van gave der genade Gods die hem gegeeven was, in alles getrouwelijk gediend heeft. Wenschende van harten, dat deezen rust zijn wel eerw. aangenaam zij, en hij der dagen zat in de eeuwige rust mag ingaan.
Art. 4.
Voorts is de vergadering met dankzegging gesloten door Ds. Oudeman, praeses.
Aldus gedaan op het choor der kerk te Wittewierum.
A. Oudeman, testis en medemorator.
G. Cremer testis en moderator
W.J. Olthof als ouderling.
Pieter Jacobs als ouderling.
Mente Klaasens als boekhouden diack.
P.A. Zandt als diack.
Jan Kornelis.
Hindrik Ebens.

1791.
Den 11 september voorbereiding tot het H. Avondmaal gehouden door dom. P. Frima pred. te Garrelsweer waarop R. Oosterveld pred. alhier, de afscheid van de gemeente genomen heeft met een leerrede over Lucas 19 vs 41:42.
Den 18 dito Avondmaal gehouden mitsgaders R. Oosterveld pred. van Wittewierum, en deszelvs huisvrouw Alberdina Oosterveld gebooren Boelens beide als ledematen met attestatie vertrokken naar Groningen. 
Den 11 decemb. voorbereiding tot het H. Avondmaal gehouden door G. Cremer.
Den 18 dito Avondmaal bediendt door P. Frima.

1792.
Den 11 meert voorbereiding tot het H. Avondmaal gehouden door P. Frima.
Den 18 dito Avondmaal bediendt door G. Cremer.
Den 10 juni de voorbereiding tot het H. Avondmaal gehouden door G. Cremer.
Den 17 dito Avondmaal bediendt door P. Frima.


 [1792]
Aanvangende met de dienst van E.G. Frima.
Den septemb. naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den december naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.

1793.
Den 28 meert voorbereiding tot het H. Avondmaal gehouden, en tot ledematen dezer gemeente aangenomen.
Pieter Laurents               Thoole Roelofs
Meinder Jans                  Jacobus Pieters
Aaldrik Rudolfs
Den 30 meert Avondmaal gehouden.

Den juni tot diakon verkozen en bevestigt Pieter Laurents en naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den september naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den 25 december naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.

1794.
Op Pascha naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden en zijn tot ledematen der kerk aangenomen.
Klaas Derks, Grietje Klazen, egtel.
Harm Jacobs.
Hindrik Harms.
Aaltje Thooles.
Den juni naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden, en is met attestatie van lidmaatschap van Ten Bour hier aangekomen Lamberdina Ambrozia Wolthuis.
Den september naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den 25 december naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.

1795.
Op Pascha naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den 28 juni naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden. Met attestatie van lidmaatschap tot ons overgekomen van Garmewolde Willem Derks.
Den 25 september naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den 25 december naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.

1796.
Op Pascha naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den juni naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den 10 juli tot ouderling verkozen Pieter Aljes Zand voor de van hier met attestatie vertrokken naar Eelde Willem Jurjens Olthof, en voor de afgaande diakon P A Zand, Hindrik Harms, en op zijn tijd alhier bevestigt.
Den september naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den 25 december naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.

1797.
Op Pascha naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den juni naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den september naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den 25 december naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.

1798.
Op Pascha naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den juni naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden en tot ledematen der gemeente aangenomen Martijen Frima, vrouw van E.G. Frima. Anje Hendriks, vrouw van Aaldrik Rudolfs.
Den 23 septemb. tot diakon verkozen Aaldrik Rudolfs voor Pieter Laurens. En naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den 25 december naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.

1799.
Op Pascha naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den juni naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den septemb- naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den 25 december naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.

1800.
Op Pascha naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den juni naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den septemb naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den 25 december naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.

1801.
Op vrijdag voor Pascha voorbereiding gehouden en tot ledematen dezer gemeente aangenomen Meindert Elzes de Vries, Bouke Sjoerdts van der Wal egtelieden.
Aafke Cornelis en op Pascha Avondmaal gehouden.
Den 21 juni naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden en tot diakon verkozen en bevestigt Willem Derks voor de afgaande Hindrik Harms.
Den 20 Septemb- naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den 25 december naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden, en vooraf tot lidmaat aangenomen Abeltje Jan Dijkhuizen van Windeweer.     

1802.
Op Pascha naar voorafgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den juni tot ouderling verkozen en bevestigt Pieter Laurens voor de op 2 juni overleden ouderling P.A. Zand en tot diakon Jacobus Pieters voor de afgaande diakon Aaldrik Rudolfs.
Den 25 juni naar voorafgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den september naar voorafgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den 25 december naar voorafgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.

1803.
Op Pascha naar voorafgaande voorbereiding Avondmaal gehouden, naar vooraf tot ledematen der kerk te hebben aangenomen Albert Jans Pool, Anje Janss (?).
Den juli naar voorafgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den aug. voor de afgaande diakon Willem Derks ; weder tot diakon verkozen Meindert Jans.

1804.
Den 8 april naar voorafgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den juli naar voorafgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den september naar voorafgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den december naar voorafgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.

1805.
Op Pascha naar voorafgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den 7 juli voorbereiding gehouden naar vooraf op belijdenis des geloofs tot ledematen der kerk te hebben aangenomen Jacob Willems, cherger van Croddebuuren, Johannes Hindriks van Croddebuuren.
Den 15 dito Avondmaal gehouden.
Den september tot diakon verkozen Hindrik Ebens, schoolmeester tot hier voor de afgaande diakon Meindert Jans.
Den september naar voorafgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Op kersttijd naar voorafgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.

1806.
Pacha naar voorafgaande voorbereiding Avondmaal gehouden en op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen Jan Dikema van Oldersum.
13 juli naar voorafgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
12 oktober naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Op kersttijd naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.

1807.
Op Paascha naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
28 juni naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
11 oktober naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.

1808.
Den 10 januari naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den 10 april voorbereiding gehouden naar vooraf op belijdenis des geloofs tot ledematen der kerk te hebben aangenomen
Jacob Harms
Pieter Altens
Janna Jans
huisvrouw van Willem Derks
Epke Jans   [huisvrouw van]  Jan Freerks Vos
Geerkje Jans Buurma   [huisvrouw van] Willem Jans
Anna van Belkum   [huisvrouw van] Meindert de Vries.
Den 11 julie naar voorafgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.
Den 2 oktober naar voorgaande voorbereiding Avondmaal.
Den 25 decemb. op kersdag naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.

1809.
Den april op Pascha Avondmaal gehouden naar voorgaande voorbereiding alsmede in de maanden juli october en op kerstijd den 25 december naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden - .

1810.
Op Pascha den 22 van de grasmaand naar voorgaande voorbereiding Avondm. gehouden  - en met attestatie van lidmaatschap tot ons overgekomen van Groningen Martje Alberts weduwe van Johannes Hindriks.  
 - julie oktober en decemb. naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden.      

1811.
Op Pascha naar voorgaande voorbereiding Avondmaal gehouden, en op belijdenis des geloofs tot ledematen aangenomen Alje Balsters Zand en Jantje Jacobs egtel. van Kroddebuuren. 

 


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.