LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Wirdum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
HG Wirdum, Kerkenboek

Ingevoerd hoofdzakelijk door Henk Blok.
Nagekeken MG. Vervet Riana Luiks.
 

[ 2-koloms ledematen-lijst, hier onder elkaar geplaatst. 1e versie Gert Schansker, Loppersum, 8 februari 2001. Aangevuld/gecorrigeerd met transcriptie Henk Blok en uit eigen foto's, maart 2005. Linker-streepjes rechts gezet. Mogelijk hebben streepjes dezelfde betekenis als in opvolgende lijst, nl. vertrokken naar andere plaats ]

Protocol van de ledemaeten der gemeente
J. Christi tot Wirdum, 1657 

[ kolom 1 ]
Joncker Hillebrant Gruis t' Wirdum
Vrouw Elteke Catharina Gruis
Remke Louwens
Abel Janss
Dieuwer Aickens
Tonnissjen Lenaerdts
Martien Wijbes

Bauke Hermans -
Trintien Baukes
Geertien Thomas
Peter Isebrants
Swaene Peters

Geeske Ringels -
Bouwe Jans
Jan Krijns
Grete Jans
Tonnis Thomas
Neeltie Tonnis
Jan Claesen
Grete Jans
Peter Jans
-
Fenne Hindricks
Hindrickjen Dercks
Jan Hindricks
Aeltien Jans
Nese Lamberts
Martien Jacobs
Grete Claessens
Ludde Raengs
-
Auke Luddes -
Aleph Sijwerts
Wobke Alephs
-
Jan Willems
Geeske Jans
Gretien Steenhuisen
Grete Peters
Tijes Claessens
Jacob Renses


[ kolom 2 ]
Anne Jacobs
Benne Egberts
Alje Bennes
Abel Tonnis
Ebel Abels
Menne Jans
Assele Mennes
Henricus Bevers
pastor -
Aeltien Bevers -
Jacob Cornelis
Auke Jacobs -
Balster Jans
Nese Balster
Willem Jans
Aeltien Willems
Lamge Jansen
Berent Dercks
-
Jantien Berents
Geert Harmens
Fenne Geerts
Dreus Onnes
Harmen Gerlefs
Grete Harmens
-
Luitien Jans
Jantien Luitiens
Sijmon Gijses
Ave Sijmons


[ De volgende ledematen staan gewoon opvolgend in deze lijst in het Kerkenboek. Echter, in de Acta van de kerkenraad komen ze voor als aangenomen Ledematen ]

Martien Jans
Willem Elties
Geeske Willems
Folckert Occes
Tonnis Jans
Here Peters
Anne Heres
Herman Jans
Annetien Cornellis


[ kolom 1 blz. 2 ]
Marcus Occens
Menste Heijnens
Lijsbeth Tonnis
Jeltie Isebrants
Geertruidt Peters
Auke Jacobs
Teetje Olphers
Jantien Jacobs
Leonora díLespierre

Jantien Hermans
Tiaecke Claessens
Jan Hindricks
Eeke Reijnts
Peter
Claes Willems
Tialle Aijckens
Engele Tijes
Focco Jans
Lambert Peters
Johannes Hindricks
Aefke Jans
Martien Isebrants
Tetien Fockes
Jr. Geert Gruis
Annetien Ringels
Jantien Berents
Cornelisjen Peters
Leentien Jans
Hermannus Steenhuisen
Gretien Peters
Anne Eckes
Frerickjen Jans
Herman Frericks

Peter Nannincks
Wijert Jans
Dedje Marcus
Sijecke Harmens
Jan Dercks
Cornelis Lamberts
Claes Jacobs
Hermannus Brucherus
Jan Bolte
Bauwe Ennes
Jacob Tonnis
Aeltien Jacobs
-
Peter Geerts
Liefke Occes
Frouke Heres


[ kolom 2 blz. 2 ]
Gretien Jansen van den Dam
Ocke Folckers
Anne Harmans
Martien Edes

Sophia Packus genaemt Manninga -
Joncker Jan Manninga -
Grete Fockes
Remer Pouwels
-
Mencke Remers
Adde Luirts
Trijntien Addes
Anje Tijes
Olphert Peters
Here Jans
Hille Mennens
Tonnis Jans
Jan Hendricks
Lambert Dercks

Geesjen Benninge, weduwe Bevers -
Wibbe Claessens
Claes Cnol

Bauwtien Harmens, anders Cnol -
Derck Eppes
Hendrick Wijbes
Fre Hendricks


[ Uittreksel uit het protocol van de kerkelijke acten tot Wirdum, beginnend 1657, betreffende de nieuwe lidmaten. Transcriptie van Henk Blok, ontvangen en layout gewijzigd maart 2005 ]

Protocol van de kerckelijcke acten
Tot Wirdum 1657

13-2-1657
Martien Jans met een attestatie van Westerwijtwert
Willem Elties
Geeske Willems


21-10-1657
Tonnis Jans
Here Peters
Anne Heres


22-1-1658
Herman Jans

9-4-1658
Annetien Cornellis van Ten Bour met een attestatie
Maria Ringels

9-7-1658
Teetje Olphers van Enum met een attestatie
Marcus Occens
Menste Heijnens
Lijsbeth Tonnis
Jeltie Isebrands
Geertruidt Peters

Aucke Jacobs van Loppersum met een attestatie
Teetje Olphers van Enum met een attestatie

18-2-1659
Jantien Jacobs huisvrouwe van Cornellis Lamberts met een attestatie van Wittewierum

10-6-1659
Met attestatie van Groningen
Jr. Leonora díLespiere
van Loppersum
Jantien Harmens
van nieus geexamineerde
Tiacke Claessens
Jan Hindricks
Peter Jans
Claes Willems
Eecke Reijnts


23-9-1659
Johannes Hindricks en
Aefke Jans eheluiden met een attestatie van Holwierda

20-4-1660
Tialle Aijckens
Engele Tijes
Focco Jans
Martien Isebrands
Tetie Fockes

jr. Geert Gruis
Antien Ringels
Cornelisjen Peters
Leentien Jans
Hermannus Steenhuizen


29-6-1660
Gretien Peters

19-10-1660
Anne Eekes
Frerickjen Jans
Herman Frericks
.

25-1-1661
Peter Nanninck
Wijert Jans
Dedje Marcus
Sijecke Hermans
Jan Dercks
Cornelis Lamberts
Claes Jacobs
Hermannus Brucherus
met een attestatie.

12-4-1661
Jan Bolt en 
Bauwe Ennes eeluiden met een attestatie
Jacobs Tonnis
Aeltien Jacobs
Peter Geerts
Liefke Occes
Frouke Heres
.

27-7-1661
Gretie Jans van den Dam met een attestatie

1-11-1661
Winolt Jans en Martien Winolts met een attestatie van Opwierda
Anna Jacobs
Jan Jacobs
Jurrien Tonnis
Gretien Jurriens
Petertien Lamges
Jan Onnens
Aeltien Jans


23-2-1662
Ocke Folckers
Anne Hermans


16-5-1662
Martien Edes
Vrouw Sopia Packus genaemt Manninga met een attestatie van Groningen

5-9-1662
E.e. joncker Jan Manninga
Grete Fockes
Remer Pauwls
Mencke Remers
Adde Luirts

Trijntien Addes met een attestatie van Holwijrda
Anje Tijes met een attestatie van Zeerijp
Ulphert Peters.

5-12-1662
Here Jans
Hille Mennes met een attestatie van ít Zant

6-3-1663
Tonnis Jans
Jan Hendricks
.

9-10-1663
Lambert Dercks met ... attestatie van Oosterwijtwert

15-1-1664
Geesjen Benninga anders Bevers met een attestatie van Loppersum
Wibke Claessenss met een attestatie van Holwijrda
Claes Cnol
Bauwjen Harmens
anders Cnol
Derck Eppes
Hendrick Wybes
Fre Hindricks


8-4-1664
Lijsbert Lamberts met een attestatie van Oosterwijtwert
Focco Peters
Eltien Focces
Isebrant Peters
Martien Jans
.

24-6-1664
Geertruidt Hindricks met een attestatie van Farmsum
Hindrickjen Gerrijts
Brechte Jans


2-9-1664
Martien Frericks met een attestatie van Enum
Peter Lamberts
Jantien Jacobs


2-12-1664
Peter Reners en 
Tetie Fockens echteluiden met een attestatie van Loppersum
Luickjen Johannis
Martien Jans


3-3- 1665
Ettien Jans
Geertien Isbrants
Reentien Alephs
Martien Everts


31-5-1665
Heijltien Steenhuis
Ide Hendricks


22-11-1665
Egge Ipes (tegenwoordich alhier schoolmeester) en 
Anneke Jans zijn huisvrouwe met een attestatie van Westeremden
Aeltien Hindricks

9-3- 1666
Hendrick Jacobs

31-5-1666
Peter Alberts en 
Rendeltien Jans
beijde van Sappemeer
Geertien Mennes.

30-11-1666
Jacob Cornellis

22-3- 1667
Anna Jans en Trine Jans

14-6-1667
Hendrick Roelofs

6-9-1667
Hidde Hendricks van Garrelsweer

6-12-1667
Luirt Geerts en 
Trijne Dreuwes zijn huisvrouwe

5-3- 1668
Maria Tonnis met een attestatie van Groningen

5-11- 1669
Welmoed Jacobs
Aachtje Isbrands


[ Hier onderbreek ik het uittreksel uit Kerken boek voor een Ledematen-lijst opgesteld bij wisseling van predikant, na deze lijst continueert dit uittreksel ... ]


[ Transcriptie gemaakt door Henk Blok. Ontvangen maart 2005, layout aangepast en (nauwelijks nodig) gecorrigeerd. Kruisjes en streepjes rechts in plaats van links geplaatst ]

Namen der Ledematen deser
Gemeijnte so in mijn eerste visitatie
heb gevonden tegens ít houden des
h. Nachtmaals den 7 Novemb. 1669
N.B. Het kruisje beteijkent het versterff
het enkelt dwers streekje het
vertrek na en ander plaats

[ kolom 1 ]
Jr. Hilbrand Gruis - x
Jr. Habbo Gruis - x
Jr. Gerard Gruis - x
Jr. Rudolp Gruis - x
Juffr. Elteke Gruis - x
Jacob Cornelis oldl.
Lamge Jans diacon. x
Marcus Okkens diac.
Claas Knol kerkvoogt x
Cornelis Lamberts
Jantjen Jacobs x
Aleph Sijwarts
Rientje Jans
Tijes Claassen
x
Engeltje Alberts x
Griete Hindriks
Hero Peters x
Anna Doekes
Jacob Tonnijs
x
Peter Rienders
Tietje Fockes
x -
Hermmannus Steenhuisen -
Heijltjen Lengering -
Menke Riemers -
Derk Eppes -
Peter Geerdts -
Eltjen Fockes -
Maria Tonnijs x -
Ebel Abels x -
Jan Bolt x
Bouke Ennes x -
Hindrikjen Jans
Martjen Jans x -
Grietjen Peters, jong docht. -
Jantjen Joosten x
Alje Wichers x -
Martjen Jans x
Jan Steffens x
Menje Sijmons x
Peter Alberts x
Rindelt Jans x -
Jurjen Tonnijs
Grietje Jans -
Menno Jans
Geertjen Fokkes


[ kolom 2 ]
Hindrik Bartels
Grietje Claassen
-
Peter Jans -
Geertruid Peters x
Focko Jans -
Grietje Allards
Isebrand Peters
Geertjen Jans

Lambert Derks x
Lijsbeth Claassen x
Jan Willems x -
Geeske Luirts -
Wijnolt Jans
Martjen Tonnijs
Geeske Jans

Trijntje Redgers
Niese Harmens
Hindrick Jacobs
-
Aaltjen Willems x
Tietje Peters -
Geerdt Hermans x
Claas Jacobs
Jan Claassen
x
Griete Cornelis x -
Herman Jans x
Anna Thomas -
Aaltjen Cornelis x
Jan Hindricks x -
Talle Aijkes -
Herman Gerlefs -
Jan Jacobs
Trijne Claassen
x
Ocko Folckerts -
Liefke Frericks
Lambert Peters
x
Ecko Reijndts x
Jacob Cornelis x -
Agnes Ringels -
Jan Harkens x -
Frerikjen Peters x
Wijard Jans x -

[ kolom 3 ]
Hindrik Roelefs
Loekjen Jans -
Egge Ipens, Schoelm.
Anje Jans -
Tonnijs Jans x
Lijsbeth Jans x
Jantjen Alberts
Luirt Geerdts
x -
Trijne Dreeuws
Peterke Cornelis
x
Jan Onnes
Aaltjen Cornelis
x
Trijne Boukes
Dedje Derks -
Hero Jans -
Frouke Folkerts -
Aaltjen Cornelis
------------------------
Jan Derks x
Anna Jans

------------------------

Bi mi angenomen

Jr. Elteke Cathr. Gruijs x
Evert Entens
Trijnje Bartols

Jan Lamberts x
Grietje Tonnis
Michiel Rienders x
Anna Peters x
Ulphard Jans
Geerdt Remges
Anje Arents
Aaltjen Lubberts

Gebke Luitjens x
Walrik Thijessen x
Fre Jacobs
Abel Freriks
Martjen Peters
Peter Willems
Roelf Lienards
Tietje Franssens
Jantjen Hindriks
Tjakko Hijlkens
Trijnje Ottens
, j.d. -
Okko Boelens x
Trijne Wolters x
Jacob Berents x
Sijeke Fokkens

[ kolom 4 ]
Bi mi angenomen
Albertjen Alberts -
Grietje Hermans -
Peter Jacobs -
Aaltjen Siwerts -
Jantjen Coerts x
Eetje Hermans
Claas Peters x
Jan Janssen Baas x
Trijnje Geerdts -
Geeske Claassen -
Roelf Jacobs
Trijne Arents
x
Luitjen Jans -
Jantjen Jans -
Peter Peters
Aijko Peters
-
Beertje Jacobs -
Remke Hindriks
Hiddo Peters
-
Sikjen Arents j.d.
Peter Jans -
Elske Jurjens -
Gerrit Gerrits
Frerik Garmts
Trijnje Jans
jonge do.
Aachtje Isbrants x
Grete Deddes -
Welmoed Jacobs x
Frouke Hindriks
Peter Jans Bolt


[ Vervolg uittreksel Kerkenboek met handelingen Kerken-raad. ]
[ Transcriptie gemaakt door Henk Blok. Ontvangen maart 2005, layout aangepast ]

18-3- 1670
Juffr. Elteke Catharina Gruis
Evert Entens
Trijntjen Bartelts
Jan Lamberts
Grietjen Tonnijs
Michiel Reinders
Anna Peters
Ulphart Jans
Geerdt Remges
Anje Arents
Aaltjen Lubberts

Gebke Luitjens jong dochter
Waldrick Tijssen
Eltjen Arijs met attestatie vant Zandt

24-6-1670
Fre Jacobs
Abel Freriks
Martjen Peters
Peter Willems
Roelf Lienarts
Tietjen Franssen
Jantjen Hindriks


16-9-1670
Tjacko Hijlkens
Trijn Ottens
jongedochter

16-12-1670
Okko Boelens
Trine Wolters
Jacob Berens
Sijcke Fokkes
Albertjen Alberts
jongedochter

24-3- 1671
Grietje Hermans jongedochter

30-6-1671
Peter Jacobs
Aaltjen Siwerts
Jantjen Coerts
jongedochter

8-12-1670
Met attestatie van Loppersum 
Grietje Peters
Eetje Hermans
jongedochter

15-3- 1672
Claas Peters
Jan Janssen
Elske Jurjens
zijn huisvrouw
Trijnje Geerdts en 
Geeske Claassen jongedochters

13-9-1672
Roelf Jacobs en 
Trine Arents

21-3- 1673
Met attestatie ... van de Mieden ... 
Allert Lippens

21-6-1673
Alle Peters met attestatie van Sandweer
Luitjen Jans en 
Jantjen zijn huisvrouw.

19-9-1673
Peter Peters

10-4- 1674
Aijke Peters en zijn huisvrouw 
Grietje Eckes met attestatie van Holwijrda

19-6-1674
Beertje Jacobs
Remke Hindriks
Hiddo Peters

Lijsbeth Haijkens van Appingadam en 
Anna Jannes van Leermens met attestatien

25-9-1674
Sicjen Arents

26-3-1675
Met attestatien ... van de Meden 
Grietjen Roelfs huisvrouw van Cornelis Lamberts
en van Loppersum 
Luitjen Lubberts jongedochter

18-6-1675
Peter Jans
en met attestatie van Sandweer 
Geeske Jans jongedochter

10-12-1675
Gerrit Gerrits
Frerik Garmts


2-6- 1676
Grietje Peters huisvrouw van Haijko Geerdts met attestatie van Sandweer.

8-12-1676
Luitjen Lubberts vant Zant met attestatie

9-3- 1677
Trijnje Jans

7-9-1677
Met attestatie van Tjamsweer ... 
Peter Geerts

7-12-1678
Grete Deddes
en met attestatie van ít Zant 
Jacobs Geerdts

7-6- 1678
Met attestatie van Lellens... 
Grietje Tjaas

13-12-1678
Frouwke Hindriks huisvrouw van Peter Reenders
Peter Jans Bolt

8-3-1679
Albert Arents

13-6-1679
Aafke Jans huisvrouw van Hilbrand Everts met attestatie van Marssum

12-9-1679
Met attestatie van Enum 
Trijntje Jans huisvrouw van Willem Peters
Tiddo Remges

5-12-1679
Geertjen Hindriks
en met attestatie van Leermens 
Martjen Tonnis

11-6- 1680
Havic Steenhuis
Frouke Hindriks
en 
Jannes Lamges
en met attestatien als van Delfzijll 
Hindrik Hindriks en 
Trijnje Meijnards
van Loppersum 
Trijntje Jans huisvrouw van Isebrand Peters
en van Wittewierum 
Simon Jans

17-9-1680
Jan Alberts en zijn huisvr. 
Jantjen Derks
Hermentjen Hindriks huisvr. van Peter Ulphards
Willem Peters
Hermantje Menkes jonge dochter

10-12-1680
Jelmer Steenhuis
Cornellis Garmts

en met attestatien 
Evert Indies schoolmr. van Loppersum en desselfs huisvrouw 
Swaantje Helderbeeks van Groningen

11-3- 1681
Antje Heuken
Vechter Derks
Arent Peters


17-6-1681
Van Oterdum met attestatie... 
Hilje Jans huisvrouw van Egbert Jans

9-12-1681
Albert Peters... met attestatie van Delfzijll
Wijpke Ottes huisvrouw van Thomas Bruuns
Claas Baltzars

10-3- 1682
Jantjen Derks huisvrouw van Derk Eppes
Jacob Roelfs
Jan Wijnholts
en 
Martjen zijn huisvrouw

2-6-1682
Jannes Star en 
Bauke Doedens van Eexta
Lucretia Terinkvelt huisvr. van Abel Wolters van Loppersum
Jacob Freriks van Farmsum
respective met attestatien neves 
Anneke Claassen

8-9-1682
Marretjen Jans huisvrouw van 
Jacob Freriks

15-12-1682
Bouwtje Heertjes huisvrouw van Jelmer Steenhuis

15-6- 1683
Trijnje Bronnes

7-12-1683
Abel Jans
Pauwel Bronnes

7-3- 1684
Wendel Luijes huisvrouw van Claas Jacobs

6-6-1684
Jan Willems en 
Grietje Tijmens met attestatie komende van Gardelsweer nevens 
Herman Knol
Frerik Ockes
en 
Grietjes Hermans

12-9-1684
Hindrik Geerdts
Daniel Jans
en 
Renske Annes huisvrouw van Cornellis Tiarks

12-12-1684
Menstie Claassen

18-9- 1685
Cornellis Tiarks
en met attestatie van Wehner 
Catharina Rhodius

11-12-1685
Jelte Jans en 
Grietje Peters
Peter Reijnts


19-3- 1686
Claas Hindriks en 
Rikste Derks
en met attestatie van Loppersum 
Abeltjen Willem

3-12-1686
Van Groningen... met attestatie 
Marretje Peters

10-6- 1687
Van Opwijrda 
mr. Gerrit Geerds
en van Solwert 
Bartold Geerdts en 
Grietje Louwrens met ... attestatien

9-12-1687
Aafke Freriks huisvr. van Frerik Ockes en 
Geessien Fockens

1-6- 1688
Van Loppersum met attestatie ... 
Geertruid Willems huisvr. van Aijko Peters en ... 
Simon Dreuws

30-11-1688
Geesjen Fockens en 
Grietjes Harkens
beide met attestatien de een van Loppersum
de ander ... van ít Zandt

13-9- 1689
IJde Olchers

4-12-1689
Meijnerd Eppes en 
Trientje Roelfs zijn huisvrouw

7-3- 1690
Lenerd Roelfs
Wilm Lambers
en 
Grietje Hindrijks sijn huijsvrouw
Aijko Jans
Anje Janssen en 
Metjen Jacobs


13-6-1690
Enno Bolt en 
Grietjen Freriks sijn huijsvrouw
Hugo Olchers en 
Gertjen Derks sijn huijsvrouw
Hero Tonnis en 
Aaltjen Jans
en met ... attestatie... 
Eetje Jans van Marssum

6-3- 1691
Jan Marcus
Jan Hoff
en 
Krijnje Broers
Paul Jans
Frerijk Bolt
en 
Geesjen Abels.

5-6-1691
Met attestatie 
Abraham Jans van Stedum

10-9-1691
Met attestatie 
Lambert Jans van Stedum en 
Jantjen Peters huijsvr. van Otte Willems van Enum

10-6- 1692
Met attestatie... 
Cornellis Wolters ende sijn huijsvrouw 
Dewerke van Eenum ende 
Trijnje Pieters van Holwijrda

2-9-1692
Met attestatien... 
Engelina Schooks van Greuningen
Jacomina van der Gouw van Appingadam
Cunje Geerts van ít Zand en 
Debora van Appingadam

2-12-1692
M. Derk Laurens en 
Trienje Wijnholten huijsvrouw van Lenerd Roelfs
en ... met attestatie ... 
Daniel Jans van Loppersum

10-3- 1693
Reijnt Jacobs 
Trienje
sijn huijsvrouw
Wilderijk Jans en 
IJke sijn Huijsvrouw en 
Eefke Jacobs met attestatie van Lopps.

14-7-1693
Attestatie van de Leek en Midwolda wegens 
Grietje Jansen weed. van Evert Lanttinck

22-9-1693
Attestatien van Defzijl voor 
Peter Bonencamp en sijn huisvrouw 
Lamke Jacobs
en attestatie van Farmsum voor 
Jacobs Lammerts.

6-12-1693
Jantjen Peters wedw. van Luitjen Willems
en met attestatie van Loppersum 
Thomas Sickes
van de Eexta 
Anneke Klugkist

van Marssum 
Grietjen Jans

[ Hier onderbreek ik het uittreksel uit Kerken boek voor een Ledematen-lijst opgesteld bij wisseling van predikant, na deze lijst continueert dit uittreksel ... ]


[ Transcriptie gemaakt door Henk Blok. Ontvangen maart 2005, layout aangepast, gecorrigeerd (nauwelijks nodig) en aangevuld met datums, welke naar het zich laat aanzien datums van aanname zijn. ]

Naemen der Ledematen deeser gemeinte soo bevonden hebbe
in mijne visitatie tegen des Heeren Avondmael gehouden den
10 December 1693.
NB Twee streecken beduidet
versterf, een streeck vertreck nae een ander plaets

Joncker Geerd Gruis =
Mevrouw Helena Gruijs geboren de Sigers
Heddo Peters Olderling 19 Junii 1674
Jacob Roelfs diacon den 10 Martij 1682
Enno Jans Bolt diacon den 13 Junii 1690
Havick Steenhuis Kerckvoogd den 11 Junii 1680
Catharina Vetter
Free Jacobs wedw. van Jannes Lamges den 14 Junii 1670
Maria Vetters
Antje Heucken den 11 Martij 1681
Cornelis Tjarcks den 18 7br 1685
Renske Annes den 12 7br 1684
Derck Laurens den 2 Decemb 1692
Eetje Harmens den 8 Dec. 1671
Trijnje Peters wedw. van Thomas Bronts =
Cornelis Wolters den 10 Junii 1692
Dieuwer Luitjens den 10 Junii 1692
Willem Lamberts den 7 Martii 1690
Grietje Hindricks den 7 Martii 1690
Aicko Peters den 10 April 1674
Geertruit Willems den 1 Junii 1688
Fraucke Hindricks den 11 Junii 1680 =
Jan Alberts den 17 Sept. 1680
Jacob Freercks den 2 Junii 1682
Martjen Jans den 8 7br 1682 =
Gerrit Geerts Schoolmeester den 10 Junii 1687
Swaentjen Helderbeecks den 10 Decemb 1680
Leendert Roelfs den 7 Martii 1690
Trijntjen Drewes den 6 Dec. 1667
Harmke Hindricks den 17 Sept. 1680
Jan Onnes den 1 Nov. 1661 =
Agnes Ringels den 20 April 1660 =
Simon Drews den 1 Junii 1688
Wilrick Jans den 10 Martii 1693
Hijcke Jullens den 10 Martii 1693
Claes Balsters den 9 Dec. 1681
Trijnje Harmens
Peter Jans Bonecamp den 22 Sept. 1693
Lamke Jacobs den 22 Sept. 1693
Paul Bronnes den 7 Decemb. 1683
Harmke
Annetie Klugkist den 6 Decemb 1693 -
Anje Jans wedw. van Eggo Ipes den 22 Nov. 1665
Díheer vice Adm. Enno Doedens Star
Engelina Schoocks den 2 Sept. 1692
Debora den 2 Sept. 1692
Bartelt Geerts den 10 Junii 1687
Grietje Laurens den 10 Juniii 1687
Siecke Fockes wed. van Jacob Berends den 16 Dec. 1670
Mettje Jacobs den 7 Martij 1690
Jan Wijnolts den 10 Martij 1682
Eefke Jacobs den 10 Martij 1693 -
Eetje Jacobs wed. van Garmt Egberts
Willem Peters den 17 Sept. 1680 -
Trijnje Jans den 12 Sept. 1679 -
Claes Hindricks den 19 Martii 1686
Rixte Dercks den 19 Martii 1686
Meindert Eppes den 4 Decemb 1689
Trijnje Roelfs den 4 Decemb 1689 =

Eltje Berends wedw. van Tammo Hindricks
Peter Geerts den 7 Sept. 1677=
Anje Doeckes =
Reint Jacobs den 10 Martii 1693
Trijnje Claesen den 10 Martii 1693
Hugo Olcherts den 13 Junii 1690 -
Geertjen Dercks den 13 Junii 1690 -
Tomas Sickes den 6 Decemb 1693
Albert Arents den 8 Martij 1679
Grietje Tjaerts den 7 Junii 1678
Mentstje Clasessen wed. van Jan Luitjes den 12 Decemb 1664
Jurjen Tonnis den 1 Nov. 1661
Frauke Jacobs
Menne Jans
Geertjen Fockes

Daniel Jans den 2 Decemb 1692
Grietje Jans wed. van Evert Landinck den 14 Juli 1693
Leuckjen Jans wed. van Hindrick Rhode
Abraham Jans den 5 Junii 1691
Grietjen Allerts
Isebrandt Peters
den 8 April 1664
Trijnje Jans den 14 Junii 1680
Wijnolt Jans
Jan Marcus
den 6 Marti 1691
Bouke Heeres den 15 Dec. 1682
Jelte Jans den 11 Decemb. 1685
Dedje Dercks wed. van Marcus Ockes
Geeske Luirts wed. van Allert Luppes
Trijnje Bartelts den 18 Martij 1670
Claes Jacobs =
Wendel Luijes den 7 Martij 1684
Elske Jurjens wed. van Freerck Gerbrands den 15 Martij 1672
Freerck Jans Bolt den 6 Martij 1691
Grietjen Jans den 6 Decemb 1693 -
Jantjen Peters wed. van Luitjen Willems den 6 Decemb 1693
Jacobs Lammerts den 22 Sept. 1693
Teetjen Franssen den 24 Junii 1670
Lambert Jans den 10 Sept. 1691 -
Geesjen Fockens huisvrouw van Jan Isebrants den 9 7br 1687
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bij mij aengenomen en met attestatie aen
gecomen sedert dato voornoemt

Hilje Hommes huisvrouw van Jan Alberts den 9 Martij 1694
Jan Jans Koninck den 6 Junii 1694
Harm Balsters den 6 Junii 1694
Derck Jacobs den 6 Junii 1694
Bouke Jans huisvrouw van Pieter Wijnholt den 6 Junii 1694 =
Grietje Pieters wed. van Aicko Geerts den 6 Junii 1694 -
Jantjen Jans huisvrouw van Egbert Roelfs
Geertjen Pieters huisvrouw van Leendert Roelfs den 5 Sept. 1694
Itjen Jurjens jonge dochter den 5 Sept. 1694
Albert Jans den 2 Martii 1695
Anje Ates wed. van Jan Roelfs den 2 Martii 1695
Aeltjen Lamberts huisvr. van Derck Jacobs den 2 Martii 1695
Aefke Hindricks huisvrouw van Jelte Jans den 2 Martii 1695
Trijntje Geerts jonge dochter den 2 Martii 1695
Nieske Jacobs huisvrouw van Jan Roelfs den 7 Junii 1695
Gesina Hofsnijder mijn huisvrouw
Focko Jacobs den 6 Septemb 1695 =


[ Vervolg uittreksel Kerkenboek met handelingen Kerken-raad. ]
[ Transcriptie gemaakt door Henk Blok. Ontvangen maart 2005, layout aangepast ]

9-3-1694
Hilje Hommes huisvrouw van Jan Alberts met attestatie van Oosterwijtwert

6-6-1696
Jan Jans KŲningh
Harmen Balsters
Derck Jacobs

Bauke Jans huisvrouw van Pieter Wijnolts
met attestatie 
Grietje Pieters wedw. van Aicko Geerts van Wittewierum
Jantjen Jans huisvrouw van Egbert Roelfs van Loppersum

5-9-1696
Geertjen Pieters huisvrouw van Leendert Roelfs en 
Itjen Jurjens jonge dochter
beide met attestatie van ít Zandt.

2-3- 1695
Albert Jans
Anje Ates
wedw. van Jan Roelfs
Aeltjen Lamberts huisvrouw van Derck Jacobs
Aefke Hindricks huisvrouw van Jelte Jans
Trijntje Geerts jonge dochter

7-6-1695
Met attestatie... 
Nieske Jacobs huisvrouwe van Jan Roelfs op Eecquard van Enum

6-9-1695
Focko Jacobs op Eecquert

6-3- 1696
Jan Roelfs op Eequard
Claes Wijnolts
Trijntje Roelfs wedw. van Geert Geerts
Jantjen Coenes huisvrouw van Meindert Eppens
Meiske Hindricks en 
Geertjen Hindrix

5-6-1696
Frederic Cornelis en 
Anje Dercks sijn huisvrouw
Aefke Hiddes huisvrouw van Jacob Roelfs
Brechjen Pieters huisvrouw van Pieter Heeres
met attestatie van Farmsum
Dieuwer Jacobs huisvrouw van Lambert Jans
en met attestatie van Loppersum 
Grietje Jans wedw. van Evert Lantinck

4-9-1696
Jacobjen Jacobs
Hindrickjen Jacobs
en 
Agneta Alberts jonge dochters

11-12-1696
Jantjen Jacobs jonge dochter met attestatie van Loppersum

10-9- 1697
Margareta Klugkist
Jurjen Willmes met attestatie uit ít graafschap Lippe
Dieuwer Eisses wedw. van Albert Tonnis van Opwijrda
Grietje Willems huisvrouw van Albert Arents van Tjamsweer

10-12-1697
Grietje Dercks huisvrouw van Jurjen Willems

10-6- 1698
Grietje Heeres huisvrouw van Pieter Fockes met attestatie van ít Zant
Jacob Lamberts en 
Trijntje Nannincks sijn huisvrouw met attestatie van Farmsum

9-12-1698
Hindrick Mennes en 
Gerrichjen Gerits sijn huisvrouw met attestatie van Losdorp

3-3- 1699
Corneliske Cornelis en 
Peterke Peters jonge dochters

2-6-1699
Met attestatie ... 
Martjen Jans huisvrouw van Wilric Jans van Wittewierum
Anje Albers huisvrouw van Peter Jans Bonecamp van Westeremden
Aefke Kans wedw. van Hillebrand Evers van Garmerwolde

1-9-1699
Met attestatie van Farmsum... 
Geertjen Hindricks jonge dochter

8-12-1699
Met attestatie ... 
Anje Jans huisvrouw van Albert Eltjes van Loppersum

22-3- 1700
Trijnje Tammes jonge dochter

14-6-1700
Frans Harmens
met attestatie van Groningen Henricus Klugkist S.S.Th. stud.
van Garrelsweer 
Riener Haeijes en 
Martien Pieters echteluiden

30-8-1700
Gepke Hindricks jonge dochter
en met attestatie van Garrelsweer 
Jan Reintjes

29-11-1700
Met attestatie ... 
Hans Henrick Volmar van Cappel in ít graefschap te Lippe
Jantjen Hindricks jonge dochter van Opwijrda

11-3- 1701
Jacob Willems met attestatie van Wierum en Dorquert

3-6-1701
Hillebrand Jacobs

2-9-1701
Eltje Lambers en 
Lambert Fredericks

6-12- 1703
Met attestatie ... 
Auke Tiackes hebende gewoont op ít Zandt
Pieter Jans en 
Fokel sijn huisvrouw
Geertijn Luidens huisvrouw van Derk Laurens

7-3- 1704
Met attestatie ... 
Luckie Jans van Opwijrda

6-6-1704
Met attestatie ... 
Swaentijn Hindricks weduwe van Slogteren

12-6- 1705
Met attestatie .. van Wittewijrum ... 
Freerikijn Alberts

4-9-1705
Aefke Pieters en 
Frouke Pieters


9-12-1705
Met attestatie ... van Garrelsweer ... 
Geert Jacobs en 
Martijn Brons


12-3- 1706
Boughijn Knols en 
Frouke Jans van Middelstum

[ Hier onderbreek ik het uittreksel uit Kerken boek voor een Ledematen-lijst opgesteld bij wisseling van predikant, na deze lijst continueert dit uittreksel ... ]


[ Transcriptie gemaakt door Henk Blok. Ontvangen maart 2005, layout aangepast en gecorrigeerd]

Leedemaeten deeser Gemeente soo ick,
Henr. Roerinck, in den jaere 1706 bevonden heb.

[ 1e kolom ]
Hiddo Pieters, ouderling, en
Trijnie ... sijn huisvrouw
Jan Wijnholts, diaken
Derck Laurens, diaken, en
Geertijn Ludens, sijn huisvrouw
Catarina Vetters, weduwe Steenhuisen
Menste Hindricks
Aefke ...
Jacob Lamberts
Free ...
Cornelijs Tiarcks, en
Renske Annes sijn huisvrouw
Aicke ... en
Anie .... sijn huisvrouw
Cornelijs Wolters, en
Dieuwer Luitiens, sijn huisvrouw
Willem Lamberts, en
Griete Hindricks, sijn huisvrouw
Eltie Berents weduwe van
Tammo Hindricks
Jan Alberts
, en
Hilie Hommes sijn huisvrouw
Jacobs Freericks, en
IJtie Juriens, sijn huisvrouw
Gerrijt Geerts, schoolmr. en
Swaentijn Helderbeecks
Diever Jacobs, huisvr. van Jan Thomas
Wildrick Jans, en
Martijn ... sijn huisvrouw
Leendert Roelefs, en
Geertijn ... sijn huisvrouw
Derck Jacobs, en
Aeltijn ... sijn huisvrouw
Pieter Jans Boonekamp, en
Anie ... sijn huisvrouw
Jan Marckus, en
Bougijn Knols, sijn huisvrouw
Claes Wijnolts
Bartelt Geerts, en
Grietijn Lauwrens

[ 2e kolom ]
Meenie ...
Frouke Roelefs
Wendel Luies

Freerick ... en
Anie sijn huisvrouw
Elske Juriens, weduw van Freerick Gerbrants
Frans Harms, en
Aefke ... sijn huisvrouw
Aucke
Anie Roelefs
wed.
Jacob Roelefs, en
Aefke Pieters
Abraham ... en
Grietie ... sijn huisvrouw
Hindrick, en
Gerregijn ... sijn huisvrouw
Hilbrant Jacobs, en
Anie ... sijn huisvrouw
Simon Kloppinck, en
Frouke ... sijn huisvrouw
Jurien ... en
Grietijn ... sijn huisvrouw
Luckijn
Thomas Sickes


[ Vervolg uittreksel Kerkenboek met handelingen Kerken-raad. ]
[ Transcriptie gemaakt door Henk Blok. Ontvangen maart 2005, layout aangepast ]

11-6-1706
Met attestatie ...
Jan Dercks van Uitwijrda en
Hempe Popkes van Garsthuisen

9-9-1707
Jantijn de huisvrouwe van Enne Jans en
Wendel Jeltijs en
Tiakijn Everts
met attestatie ...
Agneta Hansen en
Margareta Eijssinge beijde van Ten Post

16-3-1708
Pieterke IJsbrants
Jantijn Jeltes
Aefke Jans
Harmke Frericks
Diever Koers

met attestatie
Zara Reems en
Gheeske Geerts


7-9-1708
Met attestatie ...
Johannes Pilemelle uit de Oudeschans en
Trijntijn Stoffers tot Goddelinze
Pieter Fockes en
Diever Hiddes

7-12-1708
Met attestatie ...
Wijnant Sergeant en
Margarieta Eijsinge

30-8-1709
Grietijn Alberts
Fokel Biewes
en
Geertijn Writzers

6-12-1709
Met attestatie ...
sergeant Jan Wijnant en
Hindrick Helmers
van Wijtwert

7-3-1710
Jan Jacobs en
Albert Dercks en
Trijnie Wijnholts huisvrouwe van Albert Dercks

3-9-1710
Met attestatie ...
Jantijn Harms en
Geesijn Jans

12-12-1710
Willem Jans

6-3-1711
Met attestatie ...
Grietijn Wolters

12-6-1711
Met attestatie ...
Antie Claesen en
Swaentijn Alberts

2-9-1711
Met attestatie ...
Claes Jacobs

4-12-1711
Met attestatie ... de huisvrouwe
Grietijn Willems van Corneelijs Egberts

4-3-1712
Met attestatie ...
Grietijn Haijes
Aeltijn Everts
en
Geeske Heertijs

3-6-1712
Met attestatie ...
Johannes Star en
Lijsbet Thies sijn huisvrouw
Jacobs Harms en
Eppe Jans en
Jantijn Gaijkens
Evert Sickes
Roelof Egberts
Anie Claesen
Hiske Egberts


2-9-1712
Met attestatie ...
Boele Pieters en
Trijnie Pieters
Aeltijn Wildricks en
Anie Jans

9-12-1712
Met attestatie ...
Cornelijske Jurien en
Wendel Dercks

3-3-1713
Met attestatie ...
mr. Geert Hiddes en
Martijn Derks
Cornelijs Tammes
en
Jantijn

8-9-1713
Trijnie Tammes met ... attestatie

1-6-1714
Met attestatie ...
Luitijn Cornelijs en
Jantijn sijn huisvrouwe
Willem Olphers
Lammert Hindricks
Enne Jans
Willem Claesen
Jan Jans


30-5-1715
Met attestatie ...
Grietijn Juriens
Aefijn Eenis
Johanna Lamans
Tidde Reems
Albert Jans
Wilte Dercks


6-3-1716
Met attestatie ...
Derck Franzen en
Trijnie Pieters van Enum en
Tietie Jans van Westeremden

5-6-1716
Met attestatie ...
Beerent Stoffers en
Swaantijn Alberts
Abel Menses
Jan Hindricks
Jurien Harms


11-12-1716
Met attestatie ...
Grietijn Jans
Geertijn Alberts van de Breede en
van Wirdum

10-3-1717
Met attestatie ...
Bronne Pauls

3-9-1717
Klaas Joukes
Pieter Dercks
Aaltijn Hindricks
Grietijn Hindricks


10-12-1717
Met attestatie ...
Hilie Jacobs van Leermens

1-6-1718
Trijnie Jans met attestatie

7-9-1718
Eppe ... en
Aeltijn met attestatie

7-12-1718
Met attestatie ...
Trijne Hindricks

16-6-1719
Met attestatie ...
Lubbert Aries en
Taatijn Hindricks
Anie Harms
en
Swaantijn Meertens


15-9-1719
Met attestatie ...
Wolter Writzers en
Bietie Hindricks
Focke Meertens
en
Martijn Eppes


6-12-1719
Jelmer Steenhuisen en
Elsebijna Steenhuisen
Menne Hindricks
Pieter Aijkes
Cornelijs Alberts
Jurien Gerrijts
en
Eckijn Alberts


6-9-1720
Met attestatie ...
Margijn Smits
Frerick Jans
Eijsse Siabbens
Jacob Nannincks
Aefke Arents


19-11-1720
Met attestatie ...
Pieter Lubberts en
Trijntjen Everts

5-3-1721
Met attestatie ...
Bonie Tonnis
Evert Bartels

Christina Scholtens* (onderaan: De beide laatsten hier abusievelijk geboekt)

30-5-1721
Evert Bartels van Farmsum
Christina Scholtens

3-9-1721
Met attestatie ...
Annegijn Jans
Harm Arents


4-3-1722
Met attestatie ...
Jan Pieters en
Frouke Hindricks

Goodefrijd Cornelijs Hinsbeeck

5-6-1722
Met attestatie ...
Frerick Wiltens en
Mariea Roosinga
Jantijn Jacobs
Albert Cornelijs


11-9-1722
Met attestatie ...
Jan Hindricks en
Pieterke Cornelijs
Jantjen Jacobs
van ít Zant

4-6-1723
Johanna Meggelt
Jacoba Rengers
met attestatie ...
Jacob Bants
Moeder Arents
Aegtie Alberts


3-9-1723
Met attestatie ...
Diverke Hindricks en
Trijnie Corneelis

beijde van ít Zandeweer

10-12-1723
Met attestatie ...
Eekijn Garrelts

2-6-1724
Met attestatie ...
Harm Jans Waaninck en
Trijnie Jans
Harm Jans
en
Gheesie Jans
Jantijn Frericks
Harm Arents
en
Dieverke Hindricks
nog
Menne Hindricks

8-9-1724
Met attestatie ...
Trijntijn Hindricks
Frerickijn Hindricks
Yctijn Gerrijts
Anie Lammerts


8-12-1724
Met attestatie ...
Harm Mienens en
Hinrina Nanninga

2-3-1725
Met attestatie ...
Bouke Wijndels en
Nantijn Pauls van de Breede en
Jantijn Gerrijts van Garsthuisen

14-9-1725
Cornelijs Dercks
Stijnie Dercks
Ettijn Engelberts
Trijnie Pauls
Bauke Pauls
Henrica
en
Heijlijna Roeringhs
Lubbertus Pieters


11-1-1726
Cornelijs Dercks
Stijnie Dercks

Ettijn Engelberts
Trijnie Pauls
Bouke Pauls
Henrica en
Heijlijna Roerincks
Lubbert Pieters
Egbert Corneelijs
Aefke Cornelijs
Grietijn Bronnes

en met attestatie ...
Beertijn Pieters van Slogteren

5-4-1726
Met attestatie ...
Engel Pauls

7-6-1726
Met attestatie ...
Evert Abels en
Clara Theijs van Meedhuisen en
Aefke Sijmens van Westeremden

30-8-1726
Met attestatie ...
Gerbrand Jacobs en
Beertijn Jans

6-12-1726
Met attestatie ...
Roelef Jans

21-3-1727
Met attestatie van Lellens ...
Trijnie Abels
... ... Met attestatie ...
Leuwe Alberts
Aeeltijn Dercks


24-12-1730
Jantjen Michiels met attestatie van Wittewierum

30-3-1731
Met attestatie van Groningen ...
Jantjen Aapkens
Klaas Jans
Fokke Tammes
Jurjen Jacobs
Fennigje Peters
Roelfje Derks
Aaltje Jans


14-12-1731
Met attestatie ...
Zijwert Jans van Leermens en
Jan Jacobs van Wittewijrum
de freule Florendina Geertruida Aldringa en
Corneliske Jurjes

14-3 1732
Gesina Elisabeth Kuen
Nieske Peters
Bieke Jans
Aafke Jans


13-6-1732
Mr. Harmannus Wolthuis met desselvs huisvrouw door attestatie van Appingadam

11-12-1733
Met attestatie van Niewolda
Peter Jans Barghuis
Hilje Claesens
van Loppersum
Hindrik Writzers
Claas Hindriks
Peter Hiddes
Antje Harmens


11-6-1734
Jan Bolt

10-9-1734
Feeske Berents
Grietje


10-12-1734
Met attestatie van Appingadam
Arent Hindriks
van Loppersum
Hindrikje Isebrants

18-9-1735
Francina Hinsbeek
Geertjen Lucas

met attestatie van ít Sant
Trijntje Jans

9-12-1735
Met attestatie
Elisabeth Kinong en
Hindrikje


1-6-1736
Met attestatie van Tjamsweer
Jacob Jans en sijn vrouw
 
van Holwijrde
Geertruit Hindriks

14-9-1736
Met attestatie
Leentje Jacobs van Loppersum

21-12-1736
Met attestatie
Lue Jacobs van Losdorp

20-9-1737
Met attestatie van Berum ...
Jan Hindriks en
Tetje Boelens van Berum
van Loppersum
Frouke Eppes

20-12-1737
Geertruida Kuen

5-6-1738
Met attestatie van Lellens ...
Anje Jacobs

5-12-1738
Corneliske Jacobs

4-3-1739
Boelina Aldringa
Lia Aldringa
Hilje Peters
Bouwke Peters

en met attestatie van Tjamsweer
Derk Jacobs

13-6-1739
Met attestatie van Gardelsweer
Gesina Scheuning
Jantjen Hermans
Ebelje Geerts
met attestaties van Cantes

9-9-1740
Albert Jans
Aaltje Jans
Petertje Claessens


16-12-1740
Jan Arents en
Margjen Jans

17-3-1741
Hindrik Ottes en
Roelf Derks

23-6-1741
Focco Tammes en
Freerikje Hindriks egteluiden met attestatie van Westerembden

15-12-1741
Met attestatie van Veendam ...
Bauwke Peters

9-3-1742
Met attestatie
Krijn Arijs van Slogteren

22-3-1743
Grietje Klaassen

20-3-1744
Barbara Alberdina Aldringa freulijn te Wirdum

12-6-1744
Met attestatie van Leermens
Jantje Jans huisvrouw van Ulphert Willems

26-12-1744
Met attestatie ...
Martjen Roemeling van Delfzijl

10-9-1745
Met attestatie ...
de hoogwelgeb. heer B. Aldringa heer van Wirdum

25-3-1746
Evert Zekema

22-9-1746
Met attestatie ...
Harmen Egberts en
IJkjen Ipes van Helm

23-12-1746
Gerritje Jans

23-3-1747
Met attestatie ... van Wittewijrum
Abelje Egberts

26-12-1748
Met attestatie ... van Groningen ...
Catharina Scheuning weduwe van Lingen

20-7-1749
Met attestatie van Tjamsweer
Hindrik Ottes
Geertruid Hindriks

van Losdorp
Jantjen Jans
Jan Peters


10-10-1749
Anje Hermans

2-7-1751
Eltjen Wolters

5-10-1752
W.G. Aldringa


[ Ledematen registratie uit Kerkenboek 2, maart 2005 Menne Glas ]

Lijst
der Ledemaaten
in de Gemeente van Wirdum

1744 Met attestatie van Leermens overgekomen
Jantjen Jans, huisvrouw van Olphert Willems (overleden 1808, oud 96 jaren)

1746 Is op belijdenis des Geloofs aangenomen tot Lidmaat
Garmtje Jans (Overl. 1809, oud ruim 90 jaren)

1749 Op belijdenis aangenomen
Anje Harms (Overl.)

1754 Op belijdenis aangenomen
Jantjen Douwes, huisvrouw van Rienje Arents (Overleden)

1755 Op belijdenis aangenomen
Jan Jansen (Overl.)

1763 Op belijdenis aangenomen
Geert Klaasen en deszelfs huisvrouw
Jantjen Arents (Beide overleden)

1765 Op belijdenis aangenomen
Pouwel Wijrts (overl. 1808)

1768 Op belijdenis aangenomen
Alje Bonthuis (overleden 1804)

1769 Op belijdenis aangenomen
Trijntje Willems, huisvrouw van D.F.J. Halsema (vertrokken naar Delfzijl)

1771 Op belijdenis aangenomen
Geertruid Alberts (overleden 1829)

1776 Aangenomen
Jantjen Derks (in 1797 vertrokken naar Loppersum)

1777 Met Attest. van Haren overgekomen
Fennigje Jans, huisvrouw van Louwe Nannes (Vertrokken 1794)

1781 Zijn met Attestatie van Lidmaatschap van Tjamsweer overgekomen
Jannes Steenhuizen en zijn huisvrouw
Anje Jakobs

1782 Met Attestatie van Tjamsweer overgekomen de
Schoolmeester Roelf Bennink en deszelfs huisvrouw
Evertje Roelfs (Vertrokken in 1803 naar Appingedam)

1786 Op belijdenis aangenomen
Aike Freriks Vos en deszelfs huisvrouw
Geertje Alles (vertrokken na Bierum in 1788
Met Attestatie van Enum overgekomen
Roelf Harms (Overleden 1812)

1787 Op bekijdenis aangenomen
Bouwke Jans huisvrouw van den Wedman Douwe Rienjes (overleden 1804)
Als mede op belijdenis aangenomen de jonge dochter
Trijnje Ennes (vertrok. naar Wittewirum)
Met attestatie van Loppersum overgekomen
Ekkien Egges, huisvrouw van Geert Jans Jager (overleden)

1790 Aangenomen
Harmen Berends Aalsink (vertrokken naar Stedum in 't zelfde jaar)
Op belijdenis aangenomen de
Heer Studiosus Willem Diderik van Halsema (Vertr. naar Groningen)
Arent Albertus en deszelfs husvrouw
Grietje Pieters (Beide vertr. naar Tjamsweer)
Ook
IJmtje Jaspers huisvrouw van Siert Abels
Arentje Rienjes, huisvrouw van Harm Krijnes

1791 Op belijdenis aangenomen
Remge Edzes (overleden)
Met Attestatie van Oudehorne enz. overgekomen
Johannes Wibes de Vries, Heer van Rusthoven (vertr.)
En van Loppersum
Mr. Lammert Alberts (overleden 1808)

1793 Met Attestatie van Hellum overgekomen
Geeske Geerts (Overleden 1809)

1797 In Junij met Attestatie van Woltersum overgekomen
Gesina Blink, huisvrouw van mij Predik. L. Tigler

1798 Tot Lidmaat aangenomen
Anje Pieters, huisvrouw van Popke Jans te Enum

1800 in Junij met Attestatie van Leermens overgekomen
Jantjen Pieters, huisvrouw van Jan Ebels (Overleden 1815)

1801 Is met Attestatie van Lidmaatschap van Leermens overgekomen
Pieter Willems (bij mij Predik. als knecht dienende) (Vertrokken naar Leermens 1804)

1802 Met attestatie van Schildwolda overgekomen
Hillegien Fockens, huisvrouw van den Opzichter bij de Molen alhier (vertr. in 1807 naar de Zeerijp)
Insgelijks met Attestatie van Enum overgekomen
IJtje Gerrits, huisvrouw van den Kuiper Hindrik Alberts (Overleden 1814)
Nog met Attestatie van Loppersum overgekomen
Klaas Wolters (overleden 1812)
en deszelfs huisvrouw
Zwaantje Bonthuis (overl. in 1808)
Sept. Met Attestatie van Groningen overgekomen
Andries Meertens Venema, Onderschoolmeester alhier (vertrokken in 1803)
Met Attestatie van Groningen overgekomen
Aaltjen Jakobs, huisvrouw van Pieter Jannes

1803 Zijn, op belijdenis des geloofs, tot Ledematen aangenomen
Hindrik Lammerts, Mr. Schoenmaker
Klaas Freriks, Schipper (Vertrokken 1819 naar Uithuizen)
Jan Boeles, Timmerman (Overleden 1810)
Diewerke Jans (huisvrouw van Lammert Hindriks)
Met Attestatie van Lidmaatschap van Woldendorp overgekomen
Hindrik Alberts, Kuiper
Met Attestatie van Nijkerk in het Westerquartier overgekomen
Jakob Pieters Holthuis, Schoolmeester

1804 Met Attestatie van Lidmaatschap van Opwierda overgekomen de gewezene Schoolmeestersche aldaar,
Derkje Tjaards, thans huisvrouw van Edze Remges, Damvaarder alhier (Vertrokken naar Appingedam 1810)

1805Met Attestatie van Lidmaatschap van groningen overgekomen
Hendrika Meijer, huisvrouw van Jakob Pieters Holthuis, Schoolmeester alhier (overleden 1835)

1807, in Sept. met Attestatie van lidmaatschap van Farmsum overgekomen
Douwe Roekes Meulenkamp (Meester Smid) (vertrokken 1819 naar Enum)

1809 Met attestatie van lidmaatschap uit de gemeente van Appingedam overgekomen de
Koopman J.H. Sissingh
Alsmede uit de gemeente van de Wildervank de jonge dochter
Grietje Heres Jongman, dienstmeid bij mij Pred. (vertrokken naar de Wildervank 1810)
Op belijdenis des geloofs is tot lidmaat aangenomen de jongman
Meerten Everts

[ volgende inschrijving uit 1812 ]


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.