LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Winsum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Van Winsum tot op heden twee registraties gevonden. Eéntje van de periode 1653-1707 in de retro-acta, eentje van de periode 1764-1811. Voor zover bekend mist de tussenliggende periode helaas.
1653-1707 bewerkt door T. Bosch december 2005
1764-1811 Menne Glas september 2005
Nagekeken door Fred Wiersema, januari 2007.

- lijst circa dec. 1653 en mutaties 1654 - 1707 ( H. Warendorp)
- mutaties 1764 - 1811


[dec. 1653?]
De naemen der Ledemaeten
der gemeijnte tot Winsum
welck ick H. Warendorp met
d' aenvanck mijns dienst aldaer
gevonden Hebbe.

Jr. Rudolph van Dompselaer
Albert Jansen schoolmr. tot Winsum
ende Jantien Brantlach sijn huisvrouw
Evert Hindricks wever en Jantien sijn huisvrouw
Hebele Roeleffs weduwe van Geert Simons
Popke Pieters ende Anne sijn huisvrouw
Claeske Jansen weduwe
Albert Geerts
Mette
de weduwe van Harmen Snijder
Jan Heecks en sijn huisvrouw Grietien
de weduwe Griete
Cornelliske de weduwe van Wibrant Jeltes
Jacob Hoornbeeck en sijn huisvrouw Anneke de werve
Timen Timens Timmerman en sijn huisvrouw Beertien
Maurus Gosens en sijn huisvrouw Cornelliske
Jan Roeleffs
Esse de huisvrouw van Onno Hindricks
de weduwe Stijne
Diewer de weduwe van Ipe Jans
Hoiko Fockens en Hille sijn huisvrouw
Albert Jansen mulder
Jelte Frericks en Geertruijdt sijn huisvrouw
Hindrick Dieters en sijn huisvrouw Garmtien
Luitien Eukema
Berent Tonnis en sijn huisvr:
Abel Dercks Backer en sijn huisvr: Anje
Lucas Hansen en sijn huisvrouw Geertruijdt Haselbeecks
Wibbe
de huisvrouw Berent Klaessen Touwslaeger
Stijne de huisvrouw van Klaes Klaessen stellemaker
Jan Jansen smit
Abel Jansen en sijn huisvrouw Trijne
Tiaert Siuicks en sijn huisvrouw Isaeckjen Klaessen
Geertruijdt Crusius de weduwe van Hermen Hindricks
Jan Godlick en sijn huisvrouw Metjen
Bouwe Claessen de weduwe van Albert Ates
Derck Dulms en sijn huisvrouw Bijwe
Cornelliske de huisvr: van Hermen Dercks
Ide de weduwe van Pieter Scheepmaker
Trijne de weduwe van Schipper Geert
Trijne de weduwe van Schipper Simon
Lambert Ullebrants
Jantien Jansen den huisv. van Sibo Jacobs
Writzer Roeleffs en sijn huisvr: Geeske Gerrits
Aefke de huisvrouw van Heertien Olchers
Anne Berents de weduwe van Berent Douwes
Jan Cornellijs en sijn huisvrouw Wolbrich

Ledematen welcke van mij H. Warendorp
tot de gemeijnte aengenomen sijn

den 26 Februarij 1654
Jantien Hindricks
Fredrick Hermens en sijn huisvrouw Marretien Everts
Elje Melles huisvrouw van Lucas Lucas
Klaes Hindricks stellemaker
Pieter Wigghers en sijn huisvrouw Olcher Gijses
Derck Friese [?] en sijn huisvrouw Trijntien Broerkes
Berent Klaessen Touwslaeger
Berent Meendricks en sijn huisvrouw Trijntien Folckers
Hilletien Jullens huisvrouw van Alje Boors met Attest: van Groningen
Welmoet Hendricks huisv. van Lambert Ullebrants met Attest. van Groningen
Pietertien Siwerts huisv. van Pieter Alles met Attest. van Andiel [?]

den 4 Junij 1654
Eenje Buinincks huisv. van Jacob Pieters
Dewer Jaspers weduwe van Siuirt Fockens
Klaes Alberts en sijn huisv. Aeltien Jansen
Douwe Berents

den 3 7bris 1654
Geeske Takens wed. van Jan Willems
Dewer Meckes wed. van Leffert Hermens
Klaeske Klaessen huisv. van Jan Jullens
Grietien de weduwe van Claes Willems

den 10 10bris 1654
Jacob Egberts en sijn huisvrouw Grietien Hindricks

den 11 martij 1655
Jan Jullens
Jan Gerrits en sijn huisvrouw Aechtie Eviercks [?]
Jacob Jansen en sijn huisvrouw Antie Tijssen
Heertien Olchers
Grietien Jansen
Frouke Writzers
Jacob Pieters
Hindrick Hansen
Tale Jansen
Klaeske Jacobs met Attest: van Obergum
Lubbertien Hindricks met Attest. van Baffelo

den 3 Junij 1655
Jantien Hindricks huisv. van Jacob Pieters
Grietien Hindricks huisv. van Jacob Rijckels met Attest. van Obergum

den 9 7bris 1655
Claes Jansen en Anne Cornellijs sijn huisvrouw
Aechtie Sickens wed. van Claes Jansen
Trijne Jansen wed. van Simon Schipper

den 9 10bris 1655
Jantien Pieters huisv. van Jan Jansen Smit
Renske Ulphers wed van Enne Simons

den 9 martij 1656
Cornellijs Abels
Jetske Siuirt, huisv. van Jan Ubels
Geertien Everts

Mette Hindricks huisv. van Hindrick Hindricks
Aeldrick Siabbes

[geen datum]
Timen Jansen en sijn huisv. Trijne Jansen
Roekes Lippes en sijn huisv. Claeske Alberts

den 8 Junij 1656
Jan Wessel
Grietien Jansen met Attest. van Wetzinge
Jantien Jacobs met Attest. van Tinallinga

den 5 7bris 1656
Geertruidt Slootmans huisv. van Jannis Janse Wessels
Anje Everts huisv. van Jan Roeleffs

den 19 10bris 1656
Geertruijdt Pouwels huisv. van Jan Hermens
Johannes Gaulius en Christina van Isleben sijn huisvrouw met Attestatie van Groningen
Balthazar Stuckerus en Cornellia sijn huisvrouw met Attest. van Loppersum

den 8 martij 1657
Derck Claessen en sijn huisv. Marretien Jansen
Sibo Jacobs
Swaentien Auckes
Pieter Claessen

den 14 Junij 1657
Jannis Sibes
Cornelliske Writzers
Maria Lubberts
Jan Ennes
d' Ed. Heer Capitain Majeur S. Tamminga en sijn huisv. Luina van der Sloot met Attest. van Groningen
Petrus Idema studiosus
Frouke Jansen
Benetien Jansen met Attest. van Groningen
d' Ed. vrouw Elizabeth Harderwijcks weduwe Lissebon
d' Ed. vrouw Anna Gesina van Dompselaer met Attestatie van 't Sant

den 13 7bris 1657
Aefke Dercks huisv. van Jannis Sibes
Martien Gijses huisv. van Luitien Eukema met Attest. van Baffelo

den 13 10bris 1657
Barnier Jacobs
Juffer Geertruidt van Dompselaer met Attestatie van Vollenho[ven]
Henricus Reuterus met Attest. van Uitrecht

den 14 martij 1658
Isebrant Isebrants
Oetjen Gerrits huisv. van Claes Luitiens

den 13 Junij 1658
Anne Dercks Everts
Cornelliske Hindricks

[geen datum]
Schato Lubberti schoolmr tot Winsum
Klaes Everts

den 12 7bris 1658
vrouw Thalia Herderwijcks weduwe van d'Ed. Joncker Wilko Entens met Attest. van Uthuisen
Assuerus Smit en Maria Huiberts sijn huisv. met Attest. van Groningen
Matthias Pieters met Attest. van Obergum

den 12 10bris 1658
Anje Jacobs huisv. van Douwe Berents
Pieter Foppes
Engele Fredricks met Attest. van Uithuisen
Anne Claessen met Attest. van Bedum

den 13 martij 1659
Hemke Jacobs
Eelje Jacobs huisvrouw van Gosen Hindricks met Attest. van Obergum
Jantien Pieters met Attest. van Obergum

den 12 Junij 1659
Grietien Dercks huisv. van Matthias Pieters
Eltien Isebrant wed. van Claes Takens
Grietien Hermens huisv. van Jelte Wijbrants
Cornellis Jansen
Petertien Thomas met Attest. van Warffum

den 11 7bris1659
Hillebrant Eijlerts en sijn huisvr. Aeltien Ubels
Lucas Lucas kistemaker
Cornelliske Maurus
Jan Berents Jongebloet en Jacobmeintien Tammens met Attestatie van Amsterdam

den 11 10bris 1659 Aeltien Jochems met Attestatie van Groningen

den 9 Martij 1660
Anne Reenders weduwe van Aeldrick Siabbes
Nieske Abels huisvrouw van Fridus Fransen
Onno Hindricks

den 8 Junij 1660
Fridus Fransen
Hermen Jansen ende Aeltien Pieters met Attestatie van Bedum

den 7 7bris 1660
Hille Haijes huisvr: van Warner Gerrits
Hermen van Hilden soldaat onder de Ed. Manhafte capitain S. Tamminga
Hille Geerts weduwe van Egbert Jansen
Johannes Scheerhoorn studiosus met Attestatie van Groningen

den 7 10bris 1660
Roelef Jansen Snijders geselle
Wendeltien Matthijs jonge dochter
Trijne Balsters jonge dochter
Jan Jansen smit
Hermen Lucas en Griete Folckerts sijn huisvrouw

den 8 martij 1661
Egbert Gijses
Marretien Alberts jonge dochter
Lambert Conradi met Attestatie van Obergum

den 7 Junij 1661
Arent Leffers ende Sara Hoikes sijn huisvrouw
Gijsbert Jacobs van Iselmonde ende Geertruijdt van Munster, sijn huisvrouw met Attestatie van Groningen

den 6 7bs 1661
Allert Hansen mulder
Jantien Reenders huisvr. van Jan Jans Smitt tot Winsum
Jeije Jansen huisv. van Hindrick Jacobs Ticheler

den 6 10bs 1661
Hindrick Jacobs pottebacker
Anje Koenes huisvrouw van Allert Hansen mulder
Vrouw Boudina Tiaerda van Sterckenborch huisvrouw van de
weled. Joncker R. van Dompselaer
met Attestatie van Groningen

den 9 martij 1662
Martien Jacobs dienstmaaght van d' Ed. Joncker R. van Dompselaer
Hindrick Ails wedman tot Winsum en sijn huisvrouw met Attestatie van Billinghweer

den 8 Junij 1662
Haeije Roeleffs
Geertruidt Jansen huisvr. van Hermen van Hilden
Hermen Jansen
Trijntien Alberts huisvrouw van Jan Cornelis
Johannes Lagreijn En sijn huisvrouw Martien Pieters met Attestatie van Middelstum
Occo Jansen dientmaaght van d' Ed. Joncker R. van Dompselaer met Attest. van Groningen
Jantien Bouckes met attestatie van Leegh en Hooghkerck

den 14 7bs 1662
Teetjen Mennens met Attestatie van Ulrum
Elizabeth Conradi met Attestatie van Groningen

den 14 10bs 1662
Anna Frericks huisvrouw van Barnier Jacobs
Aefke Abels weduwe van Anne Cornellis
Joannes Reichle ende Margreta Weissen sijn huisvrouw met Attestatie van Ulrum
Clara Bromleus huisvrouw van Hindrick Knotte met Attestatie van Rhoon

den 6 martij 1663
Cornelliske Hermens huisvr. van Joest Hermens
Wobbe Lubberts huisvr: van Jurijen Simons

den 5 Junij 1663 [geen vermeldingen]

den 11 septemb 1663
Geertien Jacobs met Attestatie van Bedum
Cornellijs Alberts met Attestatie van Jucquert

den 13 10bs 1663
Sicco Geerts
Trijnje Peters huisvrouw van Jan Ennes in Schilgeham
Peterke Annes met Attest. van Saexumhuisen
Hille Peters met Attest. van Obergum

den 11 martij 1664
Elske Dercks huisvrouw van Steffen Sibes tot Winsum

den 10 Junij 1664
Grietien Claessen huisvrouw van Roelef Geerts tot Winsum

den 9 septemb. 1664
Idje Lamberts huisvrouw van Cornellis Abels backer
Anje Writzers huisvrouw van Abel Ennes
Dewer Peters huisvrouw van Geert Dercks
Eelje Siabbes wed. van Derck Claesen met Attest. van Obergum

den 9 10bs 1664
Jantien Hoikes
Nieltien Lucas
Tiarck Popkes met Attestatie van Westerwijtwert

den 10 martij 1665
Steffen Sibes
Broer Douwes ende sijn huisvrouw Grietien Remmerts
Weicke Tiackes huisvrouw van Jan Jansen smit met Attest: van Billinghweer

den 9 Junij 1665
Hillichjen Jansen dienstm: van d' Ed. Heer Mello Alberda met Attest. van Usquert
Geertruit Hindricks wed. van Egbert Boelens met Attestatie van Uithuisen
Nanninck Jacobs met Attest. van Gernwert
Douwe Broers met Attest. van Billinghweer
Beke Dercks dienstm: van de Ed. Joncker R. van Dompselaer met Atts. van Gernwert

den 8 7bs 1665
Annetien Hermens dienstmaeght van d' wel. Ed. geb. Heer M. Alberda
Gerrit Alberts dienstknecht van Jan Jansen Smitt de jonge tot Winsum
Roelef Geerts tot Winsum
Grietien Frericks huisvr. van Jan Ebels op de Vennen

den 8 Decemb. 1665
Hilje Peters huisvrouw van Enno Hermens
Cornelijs Jansen Backer

den 9 martij 1666
Sibrant Onnes op Ripperda
Anje Arents huisvrouw van Jannis Sibes
Crijn Jansen ende Brechtien Jansen op de vennen
d' Hoogh Edele gebooren Heer Mello Alberda
Ende sijn Ed. Huisvrouw Susanna Tamminga met Attestatie van Groningen
Harmen Peters met Attestatie van Billinghweer

den 8 Junij 1666
Swier Hindricks Dienaer van de Hoogh Ed. geb. Heer M. Alberda
Simon Ennes Ende sijn huisvr: Bouwe Cornellis
Geertruidt Berents huisvrouw van Hindrick Dercks met Attest. van Obergum
Marretien Joostens met Attest. van Groningen

den 7 7bs 1666
Berent Hindricks op de Vennen
Ocke Willems dienstk: van Jan Jansen Smitt
Hindrickjen Fockens dientm: van d' Ed. Heer M. Alberda
Trijnje Jansen
Anne Roelefs dientm: van Jan Ennes
Hermen Leffers ende Weike Abels sijn huisvrouw

den 7 10bs 1666
Trijnje Jansen met Attestatie van Obergum

den 8 martij 1667
Grietien Claessen jonge dochter op Ripperda

den 7 Junij 1667
Jan Hindricks
Albert Claessen op Ripperda
Dooike Hindricks met Attestatie van Billinghweer
Jemme Oesebrants met Attestatie van Wede

den 7 7bs 1667
Bouwe Writzers

den 6 10bs 1667
Trijne Isebrants wed: van Berent Hansen
Autie Gijses
Leenje Harmens
Berent Warnerts
met Attestatie van Amsterdam
Geesjen Tjemmes huisvrouw van Claes Jansen met Attest. van 't Oldehove

den 6 martij 1668
Trijnje Claessen )
Jantien Timens ) Jonge dochters
Welmoedt Simons )
Bouwe Simons )

den 12 Junij 1668
Grietien Leffers wed. van Floris Hoickes
Anna Hermens wed. van Reinder Jacobs met Attest. van Bedum
Grietien Duirts huisvrouw van Hermen Jeltes met At: van Billinghweer

den 11 7bs 1668
De Hoogh Edel gebooren Heer Onno Tamminga Heer op Billinghweer
Nieske Hillebrants huisvrouw van Sicco Geurts
Lubbe Gerrits dienstm: van Douwe Berents
Cornellis Jacobs met Attestatie van Esinge

den 13 10bs 1668
Eijsso Alberts en sijn huisvrouw Trijnje Bouwes
Anje Jacobs huisvrouw van Jan Jansen met Attestatie van Suidhorn
Geeske Jansen met Attest: van Suidwolda
Hille Jacobs met Attestatie van Bedum
Eltien Jansen met Attest: van Billinghweer

den 12 mart: 1669
Jantien Willems huisvrouw van Evert Hindricks
Pieter Willems
Mechelt Bonkes met Attestatie van Wede

den 13 Junij 1669
Jannis Crouse en Annetie Dales sijn huisvrouw met Attest: van Groningen
Trijnje Jurijens met Attest: van Garnwert

den 12 Decembris 1669
D' Heer Conraed Slosser met Attestatie van Essen
Anje Ulphers huisvrouw van Berent Warners met Attest. van Baffelt

den 11 martij 1670
Hindrick Dercks tot Winsum
Anje Trebbes huisvrouw van Geert Hindricks
Martien Jansen huisvrouw van Broer Douwes
Grietien Jansen huisvrouw van Cornellis Abels met Attest: van Baffelt

den 10 Junij 1670
Menne Jansen en Sioucke Tiammes met Att: van Groningen
Sioucke Herens met Attest. van Usquert
Hindrick Roelefs en Fenne Jansen sijn huisvrouw met Att: van Obergum
Joest zur H...dt met Att. van Rhede

den 9 7bs. 1670
Hermen Luitiens en Itien Dercks sijn huisvrouw

den 9 10bs 1670
Martien Jansen dienstm: van de vaendrigh Schlosser
Hero Jacobs
Gebke Jeltes
Grietien Jacobs
Gosen Maurus
Grietien Dercks met Attestatie van Amsterdam

den 12 martij 1671
Juffer Alegunda van Dompselaer
Hebeltien Arents
Abelje Hermens huisvrouw van Onno Sibes
Trijnje Sibes

den 11 Junij 1671
Reenje Hindricks weduwe van Jan Melles

1671
den 10 Decemb.
Geertruidt Roelefs
Grietien Hoickes huisvrouw van Berent Gijses met Att. van Obergum

1672
den 10 Martij
Arentien Tonnis jonge dochter
Grietien Douwes huisvrouw van Hindrick Hermens

den 9 Junij
Peter Haijes met Att: van Liens
Frouke Jacobs huisvrouw van Berent Hindricks

den 8 7bs.
Wobke Dercks met Att: van Sauert

den 8 Decembris
Jeike Gerrits huisvr. van Broer Douwes
Willem Jansen kleermaecker
Anje Engelberts huisvr. van Gosen Maurus
mr Hindrick Tebbethman, sijn huisvrouw en dochter met Att: van Beijlen

1673
den 7 Martij
Roelef Tonnis op de Vennen
Nanninck Peters
Griete Everts wed. van Albert Jansen
Lubge Ebels huisvrouw van Ritse Claessen

den 4 Junij
Bouwke Claessen

den 14 7bs
Aeltien Menkes wed: van Jacob Dercks
Hero Douwes
Tiemme Tiebbelts met Att. van 't Oldebert

den 10 10bs
Liefke Barniers
Jacob Steffens

1674
den 8 Martij
Claes Jansen
Maria Sijrts weduwe van Frerick Joesten
Anje Wijbes met Attestatie van Obergum

den 11 7bs 1674
Joh: de Haas
Martien Hindrix
Aeltien Hindricks huisvrouw van Joh. de Haas met Att: van Amsterdam
Antien Tiarcks huisvr. van Timen Timens met Attest. van Ulrum

den 11 10bs.
Hindrick Harmens

1675
den 12 Martij
Wiske Ritses op de Vennen
Ritse Claessen
Trijnje Reinders huisvrouw van Albert Roeckes met Att. van Dijxhorn

den 13 Junij
Jurijen Allerts
Peter Jacobs met Att. van Billinghweer
Eijsso Frericks en sijn huisvrouw Grietien Cornelis met Att. van Onderdam en Warfhuisen
Jacob Hindricks en sijn huisvr. met Attest. van Adorp

den 12 7 bs 1675
Trijne Garrems wed. van Harmen Dercks met Att. van Tinallinge

den 12 Decembris
Peter Jansen en Trijnje Tiaerts sijn huisvrouw
Hilje Tiarcks met Att. van Garnwert

1676
den 12 Martij
Geert Hindricks stellemaker
Trijnje Peters
Cornelis Jurijens met Att. van Esinge

den 11 Junij 1676
Geert Dercks Gortemaeker
Jantien Timens sijn huisvrouw met Att. van Menkeweer
Baetje Willems huisvrouw van Hermen Luitiens met Att. van Pieterbuiren

den 10 7bs.
Jantien Folckerts dienstmaeght van d' E. Claes Jansen
Anje Does met Attest. van Obergum
Petertien Huges huisvrouw van Onno Schipper met Att: van Obergum

den 8 10bs.
Geertien Jansen huisvr. van Roelef Tonnis op de Vennen
Onno Claessen Schipper

1677
den 9 martij
Anje Peters Jonge dochter
Anje Peters huisvrouw van Enne Peters in Schilgeham
Dr. Wilhelmus Trebben en sijn huisvrouw Annetien Bilderbeeck met Attestatie van Groningen
Aeltien Hillebrants jonge dochter met Attestatie van Assen

den 8 Junij
Martien Does
Thomas Hindrix en Grietien Jansen met Attest. van Obergu
Edtske Jansen met Attestatie van Billinghweer

den 7 Septemb.
Aechtie Timens
Cornelliske Dercks huisvrouw van Edtske Jansen

den 7 10bs.
Ailt Hindrix wedman tot Winsum
Cornelis Jansen
Luitien Hindricks met Att: van den Dam

1678
den 8 Martij
Dewerke Popkes huisvrouw van Nanninck Peters
Derck Lamberts
en Renske Jeltes

den 7 Junij
Willemtien Wilbers huisvrouw van Coenraad Steenbock met Att: van Gron:

den 6 Decembris
Roekes Hindricks tot Winsum

1679
den 7 martij
Anje Peters
Lijsbeth Simons
Anthoni Zijtsema met Att: van Leens

den 6 Junij
Gaetske Cornelis huisvrouw van Jacob Jansen in Schilgeham
Albert Jansen met Att. van Vierhuisen
Henricus Warendorp met Att. van Franeker

den 5 7bs
Jan Peters wenr.
Claes Berents
Sigher Frericks en Lijsebeth Jansen met Attestatie van Obergum

den 12 10bs.
Gerrijt Writzers in Schilgeham
Jan Jeltes tot Winsum

1680
den 26 martij
Albert Roelefs Gooeman [?] met Att: van Groningen
Grietien Cornelis met Att. van Suidhorn
Cornelis Heres en Liefke Barniers met Att. van Ten Buir

den 11 Junij
Sijtse Jenties en Maria Wijrsema sijn huisvrouw
Eltien Reinties huisvrouw van Jacob Peters met Attestatie van Billinghweer

den 10 7bs.
Geertruidt Jacobs jonge dochter
Trijne Hermens huisvrouw van Hermen Jeltes
Gerardus Warendorp studiosus
Trijne Jansen huisvrouw van Claes Peters op de Vennen met Attestatie van Uithuisen
Susanne Meijs huisvrouw van Meij Heres met Attestatie van Groningen

den 10 10bs.
Aeltien Jans huisvrouw van Albert Roelefs Goverman [?]
Jan Jacobs en Anje Frericks
Lammetien Warendorp
Lubbert Scatens schoolmr. tot Winsum
D' H. Ed. Geb. Heer Writser van Borck met Attest: van Groningen
Etjen Cornelis met Att: van Sauert

1681
den 11 martij
Martien Sickens
Liefke Immes huisvrouw van Jan Lamberts
Renske Meints huisvrouw van Meerten Jeltes met Att. van Suidthorn
Peter Jansen met Att: van Obergum

den 10 Junij
Trijne Horenborghs Jonge dochter
Eltie Fleurs en Antien Meijnderts sijn huisvrouw met Att: van Delfzijl

den 9 7bs.
Elsjen Berents de huisvrouw van Berent Roeckes met Attestatie van Groningen

1682
den 8 martij
Jantien Hindricks, dienstm: van Reenje op de Vennen
Jan Siwerts tot Winsum
Garmtien Jacobs huisvrouw van J. Siwerts met Att: van Menkeweer
Willem Peters met Att. van Oostum

den 3 7bs.
Frouke Frericks dienstm: ten huise van d' Heer van Borck
Harmen Crijns en Eefke Garms met Att: van Hornhuisen

den 8 Decemb.
Geertruidt Siwerts huisvr. van Claes Berents
Berent Roeckes cherger bij de Molen
Fennetien Jans dienstm: van Jan Ennes weduwe
Roelefjen Lunsinck huisvr. van Frans Jansen met Att. van Gron.

1683
den 11 martij
Willem Hindricks en Hindrickjen Hindricks sijn huisvrouw op de Vennen
Eltien Jacobs huisvrouw van Jan Remts in Schilgeham
Allert Allerts en Trijntien Alberts met Att: van Gron:
Jan Berents met Att: van Baffelt

den 7 7bs
Martien Jacobs dienstm: van d' H. Borck
Maria van Duinen met Att. van Wee

1684
den 7 Martij
Lucas Jansen en Geertruidt Berents sijn huisvrouw op de Vennen
Jan Remts in Schilgeham
Corneliske Peters huisvrouw van Bouwe Writzers in Schilgeham
Peter Gosens Jonghgesel tot Winsum
Aeltien Jansen huisvrouw van Ritse Claessen tot Winsum
Jan Eijses smit tot Winsum
Hindrickjen Hindricks huisvrouw van Berent Herberts tot Winsum
Lambert van Seggeren tot Winsum
Jurijen Simons tot Winsum
Jantien Jacobs huisvrouw van Jacob Jansen tot Winsum
Lippe Roeckes tot Winsum
Tieert Douwes en Ouke Jeltes sijn huisvrouw
Alle Hijles met Attestatie van Delfzijll

den 6 Junij
Aeltien Willems huisvrouw van Wessel Eijlerts
Grietien Peters jonge dochter
Peter Everts jonghgesel
Peter Hiddes en Geertien Jacobs met Att. van Billinghweer
Douwe Douwes en Lijsbeth Tonnis met Att: van Obergum
Gele Peters huisvrouw van Lambert van Seggeren met Att. Warffum

den 12 7bs.
Hans Berents in Winsum
Harmen Jeltes Ennes in Schilgeham
Reenje Jansen wed: van Meerten Luitiens
De vaendrigh Hindrick Keun met Att. van den Bosch
Hebele Jaspers wed: van Popke Peters met Att: van Baffelt
Niclaes Boldewijns en Ide Jacobs met Att: van Lieroort

den 12 10bs.
Martien Jansen wed. van Gijse Egb:
Duirt Duirts op de Vennen

1685
den 6 mart:
Harmen Roelefs jonghgeselle
Eilert Hillebrants tot Winsum

den 11 Junij
Anje Jacobs Jonge dochter
Maike Simens jonge dochter
Martien Abels jonge dochter
Aeltien Jans huisvr: van Eenke Douwes met Att: van Groningen
Jan Steffens en Frouke sijn huisvrouw met Att. van Billinghweer
Griete Frebes wed: van Jan Ulpherts met Att. van Billinghweer
Hindrick Popkens en Anje Meens sijn huisvrouw met Att: van Obergum

den 11 10bs.
Siabbe Claessen
Lubge Hindricks huisvr. van Willem Lulefs met Att. van Bedum
Foulke Jacobs huisvr. van Hans Jacobs met Att. van Groningen
Geesjen Dercks met Att. van Gron:
Roelef Jansen met Att: van Leens

1686
den 14 Martij
Niesjen Jans de huisvrouw van Dr. Willem Trebben
Claes Eckes
Tiaeckjen Eijsses

den 8 10bs
Jan Berents en Jantien sijn huisvr. met Att: van Groningen
Anne wed: van Mindelt Allerts met Att: van Billinghweer
Albert Roeckes met Att: van Billinghweer

1687
den 11Martij
Dewerke Abels huisvrouw van Mindelt Hindricks
Jantien Dercks jonge dochter in dienst van Claes Berents

den 10 Junij
Mettien Reinders dienstm: van d' H.Ed. Heer cap. van Borck met Att. van Gron:

den 7 7bs.
Sijtje Gosens huisvr: van Frerick Jansen met Att: van Amsterdam
Luirt Doornbusch en Jantien sijn huisvr: met Att: van Obergum

den 7 10bs.
Mindelt Hindricks
Bartelt Berents

Annetien Alberts dienstm: van d' Heer capiteijn van Borck
Hindrick Writsers
Hindrick Jacobs
Alje Alderts

1688
den 9 Martij
Krijnje Lamberts de huisvrouw van Jan Jacobs
Dirck Jacobs jonghgesel

den 8 Junij
Anje Hindricks dienstm: van de kinderen van Heertien Olcghers met Att: van Leens

den 7 7bs.
Jan van Ulsen en Geertien sijn huisvrouw
Isaac Smeck en Catharine van Cleef sijn huisvrouw met Att. van Groningen

den 9 10bs.
Lucie Horenborgh huisvr: van Jacob Hansen
Peter Dreeuws met Att: van Menkeweer
Hindrick Rinnes met Att. van Bedum

1689
den 10 mart:
Jan Jacobs in Schilgeham
Frerick Jansen koekebacker
Jan Frericks op 't Kerckhof
Aeltien Jansen wed: van Berent Hansen met Att: van Saxumhuisen

den 5 Junij
Maria Fransen dienstm: van H. Ed. Heer van Borck
Joest Hermens
Peter Frericks en Trijnje Abels sijn huisvrouw met Att. van Obergum

den 7 10bs.
Aefjen Meijers met Att: van Groningen
Grietien Claessen met Att: van Garnwert

1690
den 7 Mart:
Jan Heerdts

den 7 Junij
Jeijjen Rotgers met Att: van N. Broeck
Claes Peters en Grietien Sibelts sijn huisvrouw met Att: van Cantens en Middelstum
Joucke Harmens wed: van Harmen Geerts met Att: van Maerslach

den 8 7bs.
Hilletien Alberts huisvrouw van Hans Borcherts met Att: van Obergum

den 12 10bs.
Bartelt Luities en sijn huisvr. Idje met Att: van Obergum
Martien Peters met Att: van Obergum

1691
den 12 Junij
Geesjen van Dorsten huisvr: van Jacob Geerts met Att: van Wee

den 11 7bs
Joost Rhodius
Grietien Fockes met Att: van Uithuisen

den 13 10bs.
Aeltien Pudron
Grietien Claessen

Lubge Ritses huisvr: van Jannis Hindricks met Att: van Vliedorp

1692
den 13 martij
Hilletien Gerrits huisvr: van Eijllert Hillebrants
Gijsbertus Formier mr. chirurgijn
Egge Jacobs in dienst van Jan Ennes wed.
Gebbe Jacobs huisvr: van Jan Berents
Elske Jeltes huisvr: van Jan Wijrts
Engeltien Geerts huisvr: van Hind: Jacobs met Att: van Warffum
Corneliske Claessen jonge dochter met Att: van Warfhuisen

den 12 Junij
Eelje Does huisvr: van Jan Heerts
Catharina Mettinck weduwe D. Woelesij pred: tot Adorp, met Att: van die plaets

den 11 7 bs.
Claes Jans Jonghgeselle
Rixtje Roelefs Jonge dochter met Att: van Warffum
Lijsbeth Jans en Frouke Jans met Att: van Gron:

den 11 10bs.
Onne Sibes
Jannis Hindricks

Anje Peters huisvr: van Klaes Krijns met Att: van Peterburen

1693.
den 30 Martij
Ouke Reiners ) jonge dochters
Martien Claessen )
Geeske Meijnts huisvr: van Tiaert Jans met Att: van Garnwert

den 9 Junij
Tetje Geerts jonge dochter
Grietien Cornelis huisvr: van Jurrijen Warners met Att: van Groningen

den 4 October
Jantien Roeckes wed. van Cornelis Alberts met Att: van d' Andel
Aefke Hindricx Jonge Dochter, met Att: van de Brede

den 6 Decembr.
Jacob Peters met Attestatie van Ranum
Trijnje Berents, dienstm: van Jan Smit, met Att: van Leens

1694
Den 11 Martij
Jacob Alderts de Sone van Aldert Hansen Mulder

Ledematen welcke van mij G: Warendorp tot d' Gem: aangenomen sijn

Den 4 Julij
Claasjen Wiersema d' Huisvrouw van Gisbertus Formier met Attest: van Bafloo

Den 9 7b.
Grietjen Does, Jonge dogter
Aeltjen Sigers, d' Huisvrou van Alle Hijles met Attestatie van Groningen

Den 9 Deceb.
Jan Popkes en Grietjen Isebrants met Attestatie van Pieterbuiren
Ernst Doijer, met Attestatie van Groningen
Hans Borchers, met Attestatie van Obergum

1695
Den 8 Martij
Jacob Geerts, Schoemaker
Anje Harmens, jonge dogter
Martjen Stevens, jonge dogter

den 9 Junij
Pieter Pieters en sijn Huisvrouw Hilje Freriks, met Attestatie van Obergum

Den 8 7b.
Cunje Jansen Jonge dogter, sijnde in dienst van Harmen Simons kuiper, metAttest. van Obergum

Den 8 10b.
Pieter Ennes ) jonggesellen
Aldert Ennes
Take Claassen, Chercher tot Winsum
Jan Folckers en Alske Writzers sijn huisvrouw. (met Attestatie gescheijden)
Geertjen Mennes Jonge dogter met Attest: van Menkeweer
Anje Ennes jonge dogter, met Attest: van Obergum

1696
Den 8 Martij
Aaltjen Jansen, jonge Dogter sijnde in dienst van mevrou van Bork
Meerten Jeltes
Pieter Harckes jonggesel
Fredrikjen Jacobs, d' Huisvrou van Taacke Claassen Chercher met Attest: van Groningen

Den 14 junius
Martjen Alders, jonge dogter
Christina Zijtzema, wed: wijlen D. Gerh: Schuirman in leven pastor in d' Zeerijp, met Attestatie van die plaatse
D' Advocaat Martinus Robers en Engeltjen Blencke sijn Huisvrou, met Attestatie van Obergum
Corneliske Olchers, d' Huisvrou van Aldert Ennes, met Attest. van Zuithorm
Martjen Claassen, jonge dogter, met Attestatie van Obergum

den 1 Sept:
Aafke Claassen wed: wijlen Lambert Jansen
Jarg Pieters en Renske Heertjes sijn Huisvrou
Lubbert Fockens, in Schilgeham
Claas Jurjens en Tietje Egberts sijn Huisvrou
Eilco Thomas, jongeselle
Cornelis Harmens en Anje Pieters met Attestatie van Obergum

1697
den 14 Martius
Jan Willems Collector en Aafke Baas sijn Huisvrou
Jan Cornelis Backer
Harmen Alderts
Geertjen Gerrits, d' Huisvrou van Jan Claassen
Hindrickjen Jansen jonge dogter met Attestatie van Obergum

Den 13 junius
Sicco Homan, met Attestatie van Groningen
Mr. Mauritius Orangienstam met Attestatie van Obergum
Anje Pieters, wed: van Drewes Claessen met Attestatie van Leens
Martjen Pietes, Huisvrou van Bonne Claessen met Attest: van Garnwert

Den 12 Decemb.
Nieltjen Wussum, d' Huisvrou van Ernst Doijer
Jan Roelefs Jonggeselle
Julle Jansen en Talle Geerts met Attestatie van Eenrum
Tonnisjen Thomas met Attestatie van Groningen

1698
Den 11 Martius
Grietjen Eckes )
Trijnje Pieters ) jonge Dogteren
Niesina Trebben )
Hindrickjen Timens )
Harmen Simons, Kuiper in Winsum
Hindrik Goossens met Attestatie van Mastrigt
Jan Geutjens, met Attestatie van Menkeweer

Den 12 junij
Elisebeth Jansen, wed. wijlen Writzer Derks
Anje Pieters, d' Huisvrou van Mr. Mauritius Orangienstam
Wiberig Pieters, Jonge Dogter
Douwe Douwes en Elisebeth Tonnis, met Attestatie van Wee. (Sijn weder met Attest: gescheiden)
Bartelt Pieters en Wemeltjen Sickes met Attestatie van Warffum
Wobge Gerrits d' Huisvr. van Eijlert Hillebrants met Attest: van Menkeweer

Den 11 7b.
Claas Jurjens en Grietjen Hindrix sijn Huisvr.
Fennigjen Jansen met Attest: van Groningen
Hijle Jans en Roelefjen Geerts sijn Huisvrou met Attestatie van Eenrum

Den 11 Decemb.
juffer Walburgdina Elisabeth van Borck
Cornelia Wouters van Venendal jonge Dogter
Trijnje Hindrix jonge Dogter
Hilletjen Winsing, d' Huisvr. van Marten Fransen, met Attestatie van Sandeweer
Jantjen Folckers, wed: van Hindrik Balsters, met Attestatie van Obergum

1699
Den 11 junij
Marten Fransen Commijs der Rechergie
Cornelis Tonnis en Alske sijn Huisvrou met Attest: van Tijnallinge
Harmtjen Tiarks, d' Huisvrou van Derk Jacobs met Attest: van Rhanum

Den 10 7b.
Warner Jansen en sijn Huisvrouw Albertjen Hindrix
Simon Pieters en Anje Freriks sijn Huisvrouw

1700
Den 10 Martij
Maijcke Aijlers Formier d' Huisvrouw van Schipper Claes Jacobs

Den 14 junius
Claes Jacobs
Geert Hindriks met Attest: van Aduwert
Cornelis Julles met Attest: van Bellingeweer
Pieter Thomas en sijn Huisvrouw Jacobjen Simons met Attest: van Leens
Annigjen Jansen met Attest: van Groningen

Den 8 Decemb.
Anje Nanninks Jonge Dogter

1701
den 11 Martij
Derck Jacobs
Claes Hindrix


D. 17 junij
Talle Geerts wed: van Julle Jans, met Attest. van Middelstum
Harmen Frericks en Anje sijn Huisvr met Attest: van Bellingeweer

d. 18 7b.
Peter Jacobs met Attest. van Ten Post

d. 16 Dec: 
Jetske Thomas Huisvr. van Tonnis Peters met Att. van Mensing[eweer]

1702
d. 19 martij
Grietje Jansen )Jonge Dochteren
Helena Titia Trebben )
Cornelis Eijsses jonghgeselle
Stijnje Jansen Huisvr. van Jan Claessen met Att. van Bafloo

den 15 Septemb.
juffer Anna Margarita van Borck
Cornelis Eijsses op d' Mieden
Anje Claessen met Attestatie van Eenrum
Trijnje Augustinus met Attest. van Hornhuisen

den 17 Decemb.
Fridus Ritzema en Hindrickjen Coenes Ehelieden met Attest. van Bellingweer
Evert Douwes en Sara Frericks sijn Huisvr. met Attest. van Onderwieru[m] en Bafloo

1703
den 17 Junij
Cornelis Annes en Maijcke sijn Huisvrouw met Attest. van Menckeweer
Martha Wuust Huisvr. van Hermannus Hofhuis met Attest: van Groningen
Niesina Elisabeth Trebben met Att. van Groningen
Jan Harms en Trijnje Peters sijn Huisvr: met Att. van Uithuisen
Herman Sombeeck met Attest. van Esinge

den 16 7b.
Reijna Jaeckelts met Attest. van Adorp
Jantjen Eppes met Attest: van Sauwert
Geeske Meints met Attest: van Bellingweer

d. 17 10b.Hermannus Huishof

1704
d. 18 martij
Jan Jansen Jonghgeselle
Harmen Onnes

den 15 Junij
Jantjen Folckerts Huisvr. van Harm Onnes met Attest. van Veendam
Albert Jansen met Attest. van d' Brede
Annichjen Jansen met Att. van Groningen
Albertjen Stevens Huisvr. van Krijn Harms met Attest. van Bafloo

den 21 7b.
Roelef Cornellis en Froucke Dercks sijn Huisvr. met Attest. van Obergum
Jan Aerjaens met Attest. van den Ham

den 21 Decemb.
Douwe Douwes en Elisabeth Tonnis, sijn Huisvr. met Attest. van Obergum
Trijnje Jacobs jonge Dochter met Attest. van Saexumhuisen
Jan Wolthers en Fenje Willems sijn Huisvrouw

1705
Den 26 junij
Louke Claessen d' Huisvrouw van Jan Freriks, met Attestatie van Obergum

Den 20 7b.
Trijnje Jansen, d' Huisvrouw van Harm Simons kuiper

d. 18 10b
Geertruit Jansen d' Huisvrou van Siabbe Jansen met Attestatie van Rhanum

den 19 Mart: 1706
Jacobjen Simons wed: wijlen Peter Thomas met Attestatie van Veendam
Anje Goossens d' Huisvr. van Jan Wijrts met Attest: van Obergum
Eelje Claessen d' Huisvr. van Jelte Meertens met Attest: van Bellingweer

Den 20 junij
Writzer Heertjens jongeselle

Den 7 Decemb.
Geertruid Warendorp ) jonge Dogters
Hijkjen Luirts Doornbusch )
Welmoetje Harmens met Attestatie van Warfum
Luitjen Jansen met Attestatie van Dockum

1707
10 Junij
Juffer Margarita Clant, en
Juffer Gesina Polman
Grietjen Douwes. en
Jan Jans, Alle met Attestatie van Groningen

d. 11 Sept:
Geesjen Jacobs d' Huisvrou van Luitjen Jansen
Anje Willems, d' Huisvr. van Lammert Stevens
Wobke Jansen Jonge Doghter
Jan Claessen

den 11 Decemb.
Derck Luitjens
Writzer Bouwes, Jonggeselle
Hermannus Warendorp, Studiosus
Jantjen Scatens ) jonge dogteren
Anje Meertens )

Siet verders in 't nieuwe prothocol
[de laatste pagina van het bronmateriaal bevat verdere
notaties van de periode juni 1701 to september 1703 die
 zijn doorgehaald; meerdere van de namen zijn wel leesbaar]


Lidmaat
Boek van Winsum
begonnen
Onder de bediening van mij
H. J. Offerhaus
Predikant te Winsum
Anno 1764

Hebbe als Ledematen deser gemeente hier gevonden
In de Schilligerhamster kluft
Menstje Freriks Huisv. van Jacob Remges (gesturven)
Jantje Joostens
Peter Jans Buir en (gesturven)
Anje Alders Ehelieden
Hillebrand Simons
In de Brugster kluft
Gerhardus Bos en
Aaltje      Ehelieden
Luutje Abels Smit en
Petronella Boudewijns
De Heer Secretaris Allershof en (gesturven aug. 1766)
Juffrouw Allershov geb. Eilers (gestorven 4 julij 1778)
De Juffrouw Oomkes geb. Eilers (vertrokken)
Remge Jans weduwe Jantje Luitjes
Jacob Jans en (vertrokken)
Aaltje Alders (vertrokken)
Roelef Hindriks en
Hanna
Trientje
Klaasien Roelefs

Trientje Harms (gesturven)
Cornelis Jans Pot en (gesturven)
Willemtie Thomas (gesturven)
De Kreupelgangster kluft
Aaltjen Jans
Abel Hindriks weduwe Lammegien
Pieter Tjapkens (gesturven)
Sirp Hoexum en (gesturven 1774)
Christina Herderberg (gesturven)
Jurjen Greben
De Heer Secretaris Basse (gesturven 1776)
Trientje Silvanus (gesturven)
Klaas Geltes en (gesturven)
Jantje Hilbrands
Aaltje Hiddes
Wilhelmus Hindriks
weduwe Margien Klusmans (gesturven)
Sibrandina Mepsche wed. de Heer Ommen (vertrokken)
Molegangster kluvt
Cornelis Julles weduwe Trientje
Fokke Hiddes en
Annegien Arends
Pieter Jans Stellema en
Grietje Peters (gesturven)
Ebeltje Pieters Stellema
Egbert Kluisman en (gesturven)
Anje Aljes
David Haarsema
Trientje Jans
Cornelis Jacobs
van Ham en
Aaltje Ames
Luutje Remges Muller
Martjen Jans
Jantje
Geert Jans
en (gesturven)
Trientje
Kerkestraats kluft
Maria Egberts (gesturven)
Egbertje
Gerrit Bos
weduwe Matje (gesturven)
Dreuws Peters weduwe
Lijsebet Ariaans (gesturven)
Abel Tetes en (gesturven)
Jantje (gesturven)
Hindrik Hoedemakers weduwe Hindrikje (gesturven)
Klaas Egberts (gesturven)
Anje Ritzes
Jan Eisses (gesturven)
Klaas Menkes en (gesturven)
Anje Popkes
Aaltje Klaasens
Geert Peters
en (gesturven)
Anje Peters
Jan Everts Kapper (gesturven)
Luitje Timmerman en
zijn vrouw (gesturven)

Anje Hajes
Popke Swaagman Schoolmeester
Trientje Joosten
Martje Swaagman
Luutjen Roelefs
en
Jantje (gesturven)
Jan Geerts Wit (vertrokken)
Medenster kluft
Pieter Alders
en
Trientje Harms
Harm Peters en (gesturven)
Corneliske (gesturven)
Hindrikje Harms
Gerbrant Gerrits (gesturven)
 [ Onderstaande mutaties enigszins samengevat ]

21-12-1764 met attestatie uit Gapinge in 't eiland Walcheren
Margareta Offerhaus geb. Woldringh

5-4-1765 met attestatie naar Mensingeweer vertrokken
Reinewe Pieters

5-5-1765 met attestatie naar Groningen vertrokken
Sibrandina Mepsche wed. wijlen de heer Ommen

15-7-1765 met attestatie naar Weender vertrokken
Juffrouw Cath. Borgers geb. Eilers

15-7-1765 met attestatie naar Wetsing en Souwert vertrokken
Jacob Jacobs en Aaltjen Alders

26-9-1765 met attestatie van Wetzing overgekomen
Trientje Pieters (met attestatie vertrokken naar Baflo 24-9-1774)

23-3-1766 met attestatie van Adorp overgekomen
Albert Luitjes

3-10-1766 met attestatie van Bedum overgekomen
HWG. Freulin Johanna Margareta Gruis (gesturven)

3-10-1766 met attestatie van Baflo en Rasqert overgekomen
Jan Stegnerus

26-6-1767 met attestatie van Noortwolde overgekomen
Hoogwelgeboren Heer Hindrik Tjaarda van Starkenbork (overleeden)

1-10-1767 met attestatie van Groningen overgekomen
Fredericus Hamming (vertrokken Wester en Heijligerlee)

27-12 tot lidmaat aangenomen
Lambertina Eilers

17-6-1768 na belijdenis aangenomen
Jan Pieters Coster (overleden)
Pieter Hiddes Bonnes (met attestatie naar Beem)
Pieter Heres
Hindrik Hindriks Poller (met attestatie naar Baflo vertr. 29-9-1779)
Jetjen Harms
Gesiena Gerhardus
Aafke Arijs

23-6-1768 met attestatie van Bellingeweer overgekomen
Aam Pieters Borgman

29-6-1769 met attestatie naar Beedum vertrokken
Pieter Hiddes Bonnes

30-6-1771 met attestatie van Bellingeweer overgekomen
Clara Johanna Wessels

6-10-1771 met attestatie van Groningen overgekomen
Jacobus Zijlma (overleeden)

22-12[-1771] met attestatie naar Obergum vertrokken
Luitjen Roelfs en
Jantje

25-12[-1771] met attestatie van Wetsing overgekomen
Sijger Heerkes, zijnde daar van de Mennoniten leer tot de onse overgegaan en gedoopt

5-7-1772 met attestatie van Adorp overgekomen
Tonske Jans

2-10-1772 met attestatie van Purmerend overgekomen
Gerrid Wieringa

7-4-1773 na belijdenis aangenomen
Sikke Obbes
Cornelis Pieters
Alje Abels
Tialling Abrahams
Roelef Jans
Grietje Anthonis
Aagtje Luitjes
(vertrokken naar Obergum)
Geertje Jans (vertrokken naar Obergum)
Aafke Willems

7-4[-1773] met attestatie naar Obergum vertrokken
Jan Geerts Wit

1-6-1773 met attestatie van Dokkum overgekomen
Lucretia Swaagman

25-12-1773 met attestatie van Groningen overgekomen
Teunnis Berends van Dijk

1-7-1774 met attestatie van Bellingeweer overgekomen
Jan Hindriks Meijer

7-10[-1774/5?] met attestatie van Baflo overgekomen
Jacob Jacobs

4-4-1776 met attestatie van Garmelwolde overgekomen
Hindrik Jacobs Barga van Appelscha uit Friesland

1-10-1776 met attestatie naar Ulrum vertrokken
Lucretia Swaagmans

9-10-1776 met attestatie naar Oldenzijl vertrokken
Hindrik Jacobs Barga

11-10-1776 met attestatie van Oostwold, de Hoge en Lage Mieden overgekomen
Aldert Jans en
Anje Drewes

28-3-1777 met attestatie van Groningen overgekomen
Willem Smit

1 april 1777 met attestatie van Warfhusen overgekomen
Beerent Swaagman als schoolmeester

8-4-1777 met attestatie van Mensingeweer overgekomen
Johan Diederik Sunderman (vertrokken naar Groningen)

25-6-1777 met attestatie van Mensingeweer overgekomen
Aafke Reinders

1-7-1777 met attestatie van Noorthorn overgekomen
Olgert Jans

9-4-1778 na belijdenis aangenoomen
Pieter Swaagmans
Egbert Freriks


26-12-1778 met attestatie van Onderwierum en Sandeweer overgekomen
de Hoog Wel Gebooren Heer J. E. Tjaarda van Starkenborg en
Mevrouw R. C. E. Tjaarda van Starkenborg, gebooren van Dongen

2-7-1779 met attestatie van Noordwolde overgekomen
Geertruid Luitjes (vertrokken naar Wetzing)

24-3-1780 met attestatie van Middelburg overgekomen
Johannes Louet en
Johanna van der Engelse (de man hier gesturven, de vrouw met attest. vertrokken)

23-3-1780 na belijdenis aangenomen
Hilje Luitjes

13-10[-1780] met attestatie van Esinge overgekomen
Willem Gerbens (vertrokken naar Obergum junij 1783)

6-6-1781 met attestatie van Obergum overgekomen
Hindrik Folkers

5-7-1782 met attestatie van Baflo overgekomen
Onne Everts

4-10[-1782] met attestatie van Menkeweer overgekomen
Diewer Tjeerts Lantinga

26-12[-1782] met attestatie van Ulrum overgekomen
J. J. Klotzele en
Dodina Buscher

26-12[-1782] tot lidmaat aangenomen
Harmen Amsingh

23-3-1783 met attestatie van Mensingeweer overgekomen
Luitien Geerts

3-11-1783 met attestatie van Middelstum overgekomen
Bouke Sijmens

19-7-1784 met attestatie van Bedum overgekomen
Remke Dreuws, als ook van Groningen
Gepke Eilers

10-10-1784 met attestatie van Westerwijtwert en Menkeweer
Lijsbeth Claassen

8-4-1785 na belijdenis aangenomen
Catharina Offerhaus
Jantje Derks

Jantje Sikkes

17-7[-1785] met attestatie van Gasselternieveen overgekomen
Aaltjen Thijs
 Lidmaat Boek
van Winzum
begonnen
Onder de bediening van mij
W. Janssonius
Pred. te Winzum

23-7-1787 met attestatie van Leens overgekomen
Anna Hoexuma
Jantje Klamer van Groningen
Grietje Pieters wed. van Derk Jans Swieters van Obergum

22-12-1787
Jan Pieters Stelma van Vierhuizen
Geertje Spiets vrouw van Tjalling Abrahams, van Obergum

11-5-1788 met attestatie naar Groningen vertrokken
Jantje Klamer

..-6[-1788] met attestatie van Groningen overgekomen
F. Reitz en zijn huisvrouw
Ja Ph. Du Cellie van Appingedam

14-9[-1788]
Jufvrouw F. F. Tresling van Leuwerden

26-9[-1788] na belijdenis aangenomen
Jan Alders
Tjeertje Klaassen
Anje Garbrants
Pietertje Derks

Leentje Jans
Anje Jans
Trijnje Evers
Wijke Jans

 Ter gelegenheid van de vacatuur sijn hier
den 16, 18 en 19 februarij 1789 op belijdenis des geloovs door
Dom. J. Havinga pred. te Bellingeweer tot Ledematen aangenomen
Antje Bruijns Huijsvrouw van den WelEd. Gestr. Heer H. Amsingh
IJcktjen Wessels Huijsvrouw van Sicke Obbes Collector
R. F. van der Wolde Weddeman
 Onder de besiening van G. W. G. van der Tuuk

19-7-1789 met attestatie van Groningen overgekomen
Berendje Roelofs

8-9-1789 met attestatie van Baflo overgekomen
Johanna Sophia Piccard wed. wijlen de Weleerw. Here Henrikus Numan

20-12[-1789] met attestatie van Eenrum overgekomen
Jan Janz. Swijgman

25-3-1790 met attestatie naar Onderwierum vertri=okken
Elizabeth Kornelis

8-6[-1790] met een kerkelijk getuigenis van Garnwerd overgekomen
Geert Reinders

17-6[-1790] mede van Garnwerd
Geert Jurjens

17-6[-1790] met attestatie naar Middelstum vertrokken
Joh. Sophia Wichers geb. Piccard

15-4-1791 met attestatie van Bellingeweer overgekomen
Anna Freriks vrouw van Gerrit Pieters

30-4[-1791] met attestatie van Groningen overgekomen
Trijntje Itsema

1-7[-1791} met attestatie van Bellingeweer overgekomen
Cornelis Tjaards Westerdijk
Martjen Frebes
Johanna Alegonda Poeles


1-7[-1791] na belijdenis aangenomen
Antje Roelfs
Ailke Hillebrands
Hinderika Ames
Bartelt Hindriks
Jonathan Greben
Menne Olfers
Menne Drewes
Albert Hillebrands
Jan Alders

Gerrit Cornelis van Ham

8[-7-1791] met getuigenis van Tinalline
Gerrit Pieters

10-8[-1791] met attestatie naar den Drachten vertrokken
Memke Dreuwes

7-11[-1791] met attestatie naar Groningen vertrokken
H. Amsingh en
Antje Bruins deszelfs huisvrouw

22-1-1792 met attestatie naar Groningen vertrokken
Berendje Rolefs

28-9[-1792] op belijdenis aangenomen
Louwke Heerkes

3-10[-1792} op belijdenis aangenomen
Michiel Kornelis

20-12[-1792] naar Oberg. vertrokken
J. Zwijgman

20-3-1793 maar Obergum vertrokken
Grietje Pieters, wed. van Derk Jans Swieters

21-3[-1793] naar Winschoten vertrokken
Hinderiks Ames

28-6-1793 na belijdenis aangenomen
Hinderika Wiersema
Pieterke Thies
Ainje Menses
Freerk Jakobs
Ebel Jakobs


2-8[-1793] met attestatie naar Eenrum vertrokken
Tamme Reits en
Margaretha Zwartwold Ehe.

10-12[-1793] met attestatie naar Obergum vertrokken
Gepke Eilers

10-12[-1793] van Hornhuizen overgekomen
Klaas Ates

10-12[-1793] van Onderwierum overgekomen
Aaltje Remjes huisvrouw van Berend Arends

16-4-1794 na belijdenis aangenomen
Nikolaas Wiersuma en
Grietje Hillebrands
Antje Pieters
Simon Kornelis van Ham
Willem Hindriks
Pieter Kornelis


16-4-1794 vertrokken naar Zandeweer
N. Wiersuma en
Grietje Hillebrands

18-6[-1794] met attestatie naar Warfum vertrokken
Pieter Kornelis

6-7[-1794] met attestatie van Rotmart
Pieterke Alderts

9-8[-1794] naar Sappemeer vertrokken

28-6-1795 naar Garnwerd vertrokken
Geert Jurjens en
Trijnje Evers

23-6[-1795] van Obergum overgekomen
Aaltjen Egberts

20-11[-1795] naar Wetsinge
Anna Hoexum

19-1-1796 naar Eenrum
Aaltjen Egberts

11-6-1795 van Leens overgekomen
Anje Harms

19[-4-1796] tot lidmaat aangenomen en met attestatie naar Amsterdam vertrokken
Roeltje Jabinga vrouw van Ph. van Leeuwen

18-6[-1796] op belijdenis aangenomen
Ainje Joosten
Aaltjen Berends
Lijsabeth Evers


18-9[-1796] met attestatie van Obergum
Pieter Jargs en
Grietje Oostingh

1798 tot lidmaat aangenomen
Frouwina van der Veen huisvrouw van Joh. Stegnerus

1798 Met attestatie van Middelburg
Abraham Andise

16-5-1799 met attestatie van Bedum
Maria Hagenouw huisvrouw van doctor van Weerden

8-1799 tot lidmaat aangenomen
Ailke Hornelis van Ham
Pieters Bartelts


8-1799 met attestatie van Eenrum
Christina Peterdina Mezenbroek wed. T. van der Veen

14-10-1799 naar Groningen vertrokken
Abraham Andise

12-12-1799 naar Warfum vertrokken
Pieter Bartelts

23-2-1800 naar Ondenieuwe[?] vertrokken
Klaas Ates

10-7[-1800] naar Kroddeburen
Lukas Jans

3-7[-1800] met attestatie van Garnwerd
Trijntje Kornelis

13-9[-1800] van Zandeweer
Nikolaas Wiersuma en
Grietje Hillebrands

23-3-1801 na belijdenis aangenomen
Trijntje Davids Wierts, huisvrouw van Jan Haak
Jan Klasen
Janna Kornelis Pot, huisvrouw van J. Ph. Du Cellieé
Fokeltje Klasens, huisvrouw van Abel Luitjes
Jantje Klasen, huisvrouw van Ailje Klasen

2-4-1801 van Obergum
Gerrit Jakobs en deszelfs huisvrouw
Grietje Lodewijks

17-8-1801 naar Noordhorn
Ch. Pet. Mezenbroek en
Frouwina van der Veen

17-8-1801 naar Mensingeweer
Jan Klasen

22-9-1801 van Warfum
Pieter Bartelts en
Aafke Swaagman

1-4-1802 naar Leens vertrokken
Ailke Hillebrands

5-4-1802 van Obergum
Trientje Freerks, wed. Jan Oostingh

5-4-1802 naar Godlinze
Aaltje Renjes, huisvrouw van Berend Arends

16-6-1802 tot lidmaten aangenomen
Antje Fritses huisvr. van Albert Freerks
Stijntje Jans, huisvrouw van Johannes Kraan
Trientje Jakobs, huisvr. van Gerard Jan Nienhuis

16-6-1802 van Middelstum
Jannes Harms en
Martje Klaassen

29-9-1802 naar Obergum vertrokken
Jan Alders

17-12-1802 naar Garnwerd
Trientje Jakobs, huisvrouw van G. J. Nienhuis

2-12-1802 van Oldehove
Eisse Heddes

25-3-1803 naar Obergum
Ailje Abels

28-3-1803 tot lidmaten aangenomen
Abel Luitjes en
Kornelje Jakobs Reitsema

29-5-1803
Catharina Cornelis van Weersum
Sibbeltjen Borgman
Ietjen Alders

30-6-1803
Pieter Borgman

7-4-1804
Lammert Bartelts

21-6-1804 na belijdenis aangenomen
Elizabeth Eies, huisvrouw van Jan Timens
Elizabeth Houwingh, huisvrouw van Jan Hindrik Scholten
Jan Remges Haak
Jan Hindrik Scholten
Roelf Luitjens

30-6-1804 naar Middelstum
Jannes Harms en
Martje Klaassen

30-6-1804 naar Groningen
Cath. Corn. van Weerden, huisvrouw van D. Poelman

30-6-1804 naar Mensingeweer
Lammert Bartelts

12-11-1804 van Middelstum
Elisabet Jans, huisvrouw van A. C. van Ham

12-11-1804 van Noordijk
Tunnis Jans

12-11-1804 van Rottum
Grietje Geerts

2-4-1805 naar Warfhuizen
Nikolaas Wiersuma en
Grietje Hillebrands

29-6-1805 tot ledematen aangenomen
Pieter Alberts en zijnen huisvrouw
Janna Jakobus Herema
Geertje Garmts Tichelaar huisvrouw van Joost Kornelis van Ham

20-9-1805 van Dijkhuizen in de heerlijkheid Gödens in Oost-Friesland
Hendrik Noordbruis

25-6-1806 op belijdenis aangenomen
Juffer Maria Meinardina van Weerden
Egberdina Johanna Pruissen
, huisvrouw van Jakob Ebels
Elijsabeth Klasens, huisvrouw van Pieter Martini
Jakomina Talens, huisvrouw van Roelf Luitjens
Derk Houwingh

21-9-1806 attestatie afgegeven naar Winschoten aan
Derk Houwingh

21-9-1806 van Groningen
Pieter Jans Lameris en zijne Huisvrouw
Etje Jans Oosterwold

21-9-1806 van Bellingeweer
Aagtje Jans, huisvrouw van Gaje Gajes

16-10-1806 naar Groningen
Hendrik Noordbruis

25-5-1807 naar Groningen
Maria Hagenouw wed. H. van Weerden
Maria Meinardina van Weerden

28-6-1807 naar Nijkerk in het Westerkw.
Egberdina Johanna Pruissen, huisvrouw van Jakob Ebels

12-12-1808 van Vierhuizen
Gepke Eilerts wed. Jan Koenraads

11-3-1810 naar Saaksumhuizen
Kornelis Jakobs Rietema

18-3-1810 maar Menkeweer
Pieter Jans Lameris en
Etje Jans Oosterwold

3-4-1810 op belijdenis aangenomen
Jantjen Jans, huisvrouw van Jan Benj. Wijnstok
Welmpje Jakobs, huisvrouw van Jan Rijkens
Hiekje Klasens huisvrouw van Jan Wijnstok (abiit Gron. 1854)

6-4-1810 tot ledematen aangenomen
Joost Alderts
Freerk W. Smit
Trijntje Jakobs
Pieterke Freerks
Jantje Mennes
(verstorven)
Berendina Hebelina Hopma

8-4-1810 van Baflo
Johannes Hindriksen van den Bingz

11-10-1810 van Groningen
Wessel Borgman

28-3-1811 tot ledematen aangenomen
Grietje Jans huisvrouw van Hindrik Jakobs
P. Pieters Martini
Sijbrand Harms


15-7-1811 naar Lichtenvoort
Jantje Klasens, huisvrouw van Alje Klasens

28-10-1811 naar Middelstum
Sijbrand Harms

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.