LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Windeweer en Lula

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Ledematen van Windeweer en Lula, ingevoerd mei 2006 door Harbert Kielema, nagekeken juni 2006 MG. Vervet en nagekeken juli 2007 Riana Luiks.

De scribent heeft elke bladzijde in twee kolommen verdeeld, zodat regels erg kort worden. Deze layout is hier niet exact weergegeven, dit om "krulhaken" te omzeilen.


Kerk - Prothocoll
van
Windeweer en Lula

Begonnen in den jare 1756

Wanneer aldaer door de
Ho. Ed. Groot-Agtb. Heeren
Burgemeesteren en Raedt van Groningen
een nieuwe kerk en pastorij gestigt is,
en Den 17 Xbr. 1755
Door gemelde Heeren, als Collatores
tot eerste praedikant aldaer beroepen is
de Candidatus
Do. Bernhardus Heijne Wilh. Filius

[marge]
En op den zelven
datum beroepen
tot koster & schoolmr.
Hindrik Tromp, geboortig
van de Bourtange (overleeden den 22 maeij 1799)
[/marge]

Twede Predikant D. Herman Knock bevestigt door D.
Bril en D. Jansonius, Predikanten te Middelbert en
Groningen d. 13 april 1760. Emeritus verklaart en afscheid
gepredigt d. 1 november 1789. Overleeden te Groningen
den 5 december 1795.

De Kerk Inwijding en Inseegening des Beroepenen is geschiedt den 16 maeij door Do. J.W. Lieftinck Pred. te Westerbroek met een gepaste Leer-reeden uit ps.132: 7Ė9.
De Oplegginge der handen is geschiedt door Do. A. Alberthoma Pred. te Groningen.
De Bevestigde deede des Nademiddaegs sijn Intree praedikatie uit Ezech.3: 16,17.

De Kerken-Raedt is in dier voegen geformeert dat Cornellis Geerts, die als Ouderling, en Harm Rabbes die als Diacon voorheen van deese gemeente in de kerken-raet van 't Hogesant geweest waren, ook thans bij de nieuws-geformeerde gemeente in die hare ampten sijn gebleeven continueeren.
edog den 23 maeij sijn van ons nog ingekoosen tot Ouderlingen Elias Derks en Jacob Pieters en tot Diaconen Roelof Abrahams en Geert Willems Dijk.
Welke dan ook na drie voorgaende proclamatien sijn ingeseegent den 13 junius.

[linker kolom]
1756 Lidtmaten
Volgens attestatie

Van Odoren:
Johan Hendrik Weselman en Catharina Elisabeth Heijtgres Egtel.

Van Groningen:
Margreta Heijne.
Hendrik Tromp Schoolm. en Annigje Hanssen, Egtel.

Van 't Hogesant:
Cornellis Geerts en Geertje Claessens Egtel.
Harm Rabbes
Jacob Pieters en Trijntje Harms Egtel.
Roelof Abrahams en Aeltje Hendriks Egtel.
Geert Willems Dijk en Trijntje Reinders Egtel.
Wijtske Cornellis.
Albert Jochums en Albertje Roelfs Egtel.
Elias Derks.
Rotger Harms en Aafke Lamberts Egtel.

[rechter kolom]
Op belijdenisse
1757

Den 24 maeij is op belijdenisse hares geloofs tot lidtmaet aengenoomen Trijntje Beerents van Scheemterhamrick

Den 26 Aug. is op belijdenis der Gereformeerde leere tot lidtmaet onser kerke aengenoomen Gerrijt Beerents van de Lulah, te vooren Mennist.

[linker kolom]
1756
Volgens attestatie
Van 't Hogesant:
Harm Jans.
Geesje Harms, huisvrouw van Arent Hindriks.
Maijke Jans.
Jan Huising en Aeltje Meijerhof Egtel.
Hindrik Popken
Roelfje Jans weduwe van Lue Claessen
Cornellis Roelfs en Sijpke Wijtses Egtel.
Jan Janssen en Grietje Jans Egtel.
Thomas Jans
Jan Schaap

Dieuwke Andries weduwe van Hendrik Everts
Martje Pieters weduwe van Arent Pieters.
Frouwke Beerents huisvrouw van Derk Hindriks
Trijntje Bartels weduwe van Stoffer Pieters.

[rechter kolom]
Op Belijdenisse

[linker kolom]
1756     Lidtmaten
Volgens attestatie
Van 't Hogesant:
Hendrik Aaldriks
Nanno Pieters en Jantje Bartels Egtel.
Jan Willems en Maijke Jochums Egtel.
Reijnder Egges.
Klaeske Beerents.
Van Cropswolde:
Pieter Geerts.
Van ít Hogesant:
Hindrik Tjerks en Hindrikje Jans, Egtel.
Harm Jans.
Grietje Abrams huisvrouw van Pieter Hindriks.
Jannes Lammerts.
Harm Jacobs Sunderman.
Jan Thonnis.
Aaltje Gosses.
Fokeltje Gosses.
Baeuwtje Beerents.
Geesje Gosses.
Van Emmelenkamp:
Gerrijt Beuker en Fenne Egtel.

[linker kolom]
1757   Lidtmaten
Volgens attestatie
Van de nieuwe Peekel-A:
Jantje Hindriks Drok.
Van ít Hogesant:
Jeltje Boeles.
Van Emmelenkamp:
Harm Egberts Maethuis.
Van ít Hogesant:
Hindrikje Beerents.
Van Emmelenkamp:
Geesjen Beerents.
Van Sleen:
Roelf Koops.
Van ít Hogesant:
Wridser Roelfs
Van Emmelenkamp:
Egbert Maathuis.
Gezina Wolthuis, huisvr. v. d'Schoolmr. van Franeker

Trijntjen Jans, huisvrouw van Teunis Berends Ensing, van Colham, April 1761
Albert Sijgers, van de Borger Comp. onder Veendam, Maij 1761.
Jacob Jans Blau en Trijntje Jacobs, E.L. van Uithuisen, Meert 1763.
Elisabet Tromp van Groningen, April 1765.
Dese is opnieuw weer gekomen Aug. 1772.
Luitje Jans van Colham en Grietje Jans van Groningen, E.L. Junij, 1766.
Geesje Beerends, huisvrouw van Derk Elias, van Veendam, junij 1766.
Grietje Holthuis, huisvrouw van de Schoolmr. alhier van Groningen, December 1766.

[rechter kolom]
Op belijdenisse

1760==1762:
Maine Rinderts, van Windeweer.
Roelf Alberts, van Windeweer.
Grietje Lues, huisvrouw van Reinder Egges, van Windeweer.

1763 d.10 meert:
Berend Beerends, van de Lula.

1764
Meert:
Berend Ottes, van Windeweer
Trijntje Geerts, van Windeweer
Fake Germts, van Windeweer
Junij:
Lammegje Arends, van de Lula
Aukje Hansens, van de Lula

1765
Decemb.:
Oomke Hindricks, van de Lula

1768
Willem Geerts Dijk

1770
Eelke Willems Weduwe van Thomas Jans.

1771
Meert:
Wijcher Roelfs
Harm Jacobs, van Windeweer

1772
Berend Berends van de Lula.

1773
Geert Jans van Hoogkerck

[linker kolom]
Lidmaten volgens Attestatie
Wibbigje Brongers van Groningen, May 1768
Hindrik Tonnis van Groningen, Sept. 1768 A.
Grietje Geerts Huisv. van Mr. H. Tromp van Groningen 1770 A.
Hindrikje Onnes. Huisvrouw van Heine Gerrits van Veendam, Sept. 1770 A.
Aaltje Aaldricks, Wed. van Jan Koerts van Veendam, Meert 1772 A.
Renske Annes van ít Hogezand, Sept. 1772
Hindrick Hindricks van Anlo, Sept. 1772
Henricus Roseboom van Ulrum, Meert 1773 A.
weergekeert en de attestatie vernieuwt, junij 1782
Juffr. Eltje Steenhuis, Wedue W. Grevijling van Anlo, Junij 1773
Roelfje Lammerts van Sleen, Junij 1774 A.
Harm Sikkings van ít Hogeveen, Junij 1777 A.
Hilligje Jans Eleveld van Fledder, Sept. 1777
Evert Tonnis van Sapmeer, Junij 1781
Henrica Bonenkamp van Groningen, Dec. 1782
Sijger Helmers van ít Hogezand, 1782
Fennigje Harms, van Veendam, 1782
Hiddo van Gennep en Aletta Bosman E.L. van Zuidlaren, 1784
Jannes Geerts van Veendam, 1784. Derwaart weergekeerd en de attestatie vernieuwt d. 8 junij 1790
Jan Schut en Anna Henrica Engels van Anlo, 1786.
Stijntje Geerts Huisvrouw van Tamme Luitjes van Zuidlaren, Junij 1789.
Sara Sijgers van Groningen May 1790
Johanna Harmanna Fockens van Groningen d. 30 may 1790.
Trientje Febes van het Hogezand d. 28 Julij 1790.
Maria Catharina Weichim van Kropswolde d. 10 August. 1790
Abel Klaassens Pot van Groningen 1793.

[rechter kolom]
Lidmaten op belijdenis

1773 Decemb.
Jelcke Maines
Jantje Maines
Eltje Maines


1774 Decemb.
Hans Geerts Boumester
Margje Roelfs, Huisvrouw van Hind. Oomkes
Willem Knellijs
Arend Jans
Klaas Knellijs
Roelf Knellijs


1776 Meert
Geertje Philips, huisvrouw van Harm Maathuis

1779 Meert
Willem Jans
Rotger Jacobs


1783 Meert
Hindrik Oomkes van de Lula

1785 Maij
Rindert Maines Kruisinga

1787 Meert
Hindriks Hansen van Windeweer
Mintje Feddes van Windeweer
Geesje Roelfs van de Lula

1790 Junij
Jakob Rotgers en Jikke Harms E.L. te Windeweer

1790 Augustus
Kornelis Ottes en Klaasje Feddes E.L. te Windeweer
Enne Jans en Bougje Grevelings E.L. te Windeweer

[linker kolom]
volgens attestatie
Anna Wilhelmina Havingha huisvrouw van den Predikant Lucas Fockens, van Groningen 1793
Trientje Jans van Groningen 1793.
Winandus Weidman van Burdscheidt 1793.
Jantje Alberts van Anlo April 1794.
Margje Berends van ít Hogezand Junij 1796.
Fenna Harmannus van Groningen Januarij 1793.
Geert Maathuis van Zuidlaren 1795.
Fennigje Jakobs van Veendam 1796.
Lubbertje Jacobs met attestatie van het Hogezand.

[rechter kolom]
op belijdenis
1790 August.
Elsje Jans Wedue van Jan Jans te Windew.
Aagje Jakobs Huisvrouw van Poppo Geerts te Windew.
Lue Hindriks te Windew.
Cornelis Roelfs te Windew.
Grietje Derks te Windew. (vertrokken naar Zuidlaren)
Abraham Roelfs en Geertje Pieters E.L. te Windew.
Harm Jakobs Mooij te Windeweer.
Willemtje Willems Huisvrouw van Berend Karels te Windew.
Roelf Roelfs te Windew.

[1790]November
Pieter Filips en Lammigje Kornelis E.L. te Windeweer
Derk Jakobs te Windeweer
Roelfje Roelfs Huisvrouw v. Roelf Kornelis te Windeweer
Harm Freriks Lensing te Windeweer.
Fennigje Reints Huisvrouw van Arent Jans te Windeweer.
Derk Jans te Windeweer.
Jan Harms te Windeweer.
Lammert Harms te Windeweer.
Aaltje Hanssen van de Lula.
Hindrikje Stoffers Huisvrouw van Fritsder Roelfs te Windeweer.
Hindrik Hebels en Hilletje Lues E.L. te Windeweer
Annigje Fritsders te Windeweer.
Jenke Thomas van de Lula.
Fenningje Berents Huisvrouw van Jan Ellens [?]
Trientje Fritsders te Windeweer.
Wolter Andries te Windeweer.
Trientje Feitses Wed. van Egbert Maathuis te Windeweer.
Geert Jans te Windeweer.

1795 Maart
Otte Hindriks en Hindrikje Jans E.L. op de Kalkwijk

Zie het laatste blad in dit Boek

Derde Predikant de Candidaat Lucas Fockens, die door de Regering van Groningen den 25 Jan. 1790 hier beroepen, op den 9 Maij bevestigd door A.W. Hemmes Pred. te Anlo uit Ps. 100: 2, en ingezegend door A. Lentz Pred. op ít Hogezand, zijnen dienst begonnen heeft met den wensch van Moses Deut. 32: 2, 3 "mijne leer druipe als een regen, mijne reden vloeje als een daauw, als een stofregen op de grasscheutkens en als droppelen op het kruid, want ik zal den naam des HEREN uitroepen" en, geroepen bij de gemeente van Ruinen, het laatst vaarwel hier op den 18 Septemb. 1796 gezegd heeft uit Hand. 20: 26, 27 "Daarom betuig ik op dezen huidigen dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb niet agter gehouden, dat ik u niet zou verkondigd hebben al den raad Gods."

Vierde Pred. Lucas van Hulten door de Municipaliteit der Stad Groningen den 18 Febr. 1797 van ít Klooster Ter Apell hier beroepen den 21 Maij bevestigt door G. S. Wildervank Pred. te Sappmeer uit 1 Thess: 5: 12:13 ingesegent door Grootholtman Pred. te Noordlaaren en A. Lentz Pred. op ít Hoogezand, en zijn dienst begonnen met Nehem: 2: 20a God van den Hemel, die zal het ons doen gelukken, en wij zijne knegten zullen ons opmaaken en bouwen.

 


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.