LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Wildervank

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Lidmaten Hervormde Gemeente Wildervank 1702 1854.

Transcriptie Henk Boon en Ren Middel

Onderstaande volgt een bewerking tot en met 1811 van een deel van genoemde transcriptie. Gelijktijdig gecorrigeerd, aug. 2006 MG.

De transcriptie is gemaakt aan de hand van een fotokopie uit 1962 van een afschrift uit 1822 van het oorspronkelijke protocol. Over dit afschrift:

Dewijl de namen der Ledematen in het oude Prothocol bijna onleesbaar waren heeft de WelEd. gestr. Heer Mr Berent Trip, Vrederegter van het Kanton Veendam, en hier
wonnende en lidmaat, dezelve wel gelieven over te schrijven in dit nieuw Proth. of register van Ledematen in de Wildervank bij de Hervormde Gemeente, en zijn beide Proth. of register door den Kerkenraad dezer gemeente naauwkeurig vergeleken d. 5 Junij 1822, en wel bevonden; en hebben daerop voorn. Heer vrederegter voor
zijn gedane moeite vriendelijk bedankt.
Joh. G. Oosterbeek, Pred. in de Wildervank.

Uit de tekst blijkt, dat er na 1822 nogal wat aantekeningen aan het afschrift zijn toegevoegd. Maar door wie, en wanneer, is mij [MG] onbekend.

De transcriptie van Boon/Middel is, met ander Wildervank materiaal, verkrijgbaar via de website www.Middel.org


In 1649 begon Adriaan Geerts Wildervank met de veenopsplitting.

In 1655 den 18 Oct. hebben ze Henrico Hermanni, pred. verzocht te Boven Muntendam te willen prediken die het den 21 Oct heeft gedaan ten huize of in de schuijre van Jan Alberts Kracht, welke woning of getimmerte in 1873 is gesloopt, nadat door de zorg van 't gemeente besluit van dat antiek gebouw met zijn ronden schoorsteen, staande aan het beneden oosterdiep (Veendam) eene photographische afbeelding was genomen. 

Naamen der Ledematen der Hervormde Kerk te Wildervank, soo bij de separatie van Veendam en Wildervank in de Wildervank zijn gevonden in dato den 27 April 1702

Omius Oomkens Pastor & Maria Blenke Ehel.
Heer Laurens Trip Kerkvoogd & Lucretia Gockinga Ehel.
Hr. Louijs Sena Kerkvoogd
Juffr. Louijsa Sena JD.
Evert Hindriks Ouderl. & Grietje Jans Ehel
Jan Geerts Smit Ouderl. & Geertje Bruijns Ehel
Hindrick Lucas Diacon & Grietje Alberts Ehel
Remmert Arents Diac. & Wendeltjen Jacobs Ehel
Heer Hilbrant Peer & Margarita Wilderv. Ehel
Juffr. Henrica van Peer J.D.
Juffr. Hemma van Peer J.D.
Jan Harmens Forsten Wedman & Swaantjen Menzes Ehel
Jan Tjarks & Geertjen Hindriks Ehel.
Weetie    weedw. -
Heroo Brongers & Grietjen Wolters Ehel
Harmen Pieters en Aaltjen Jans Ehel
Martjen Pieters Huisvr van Nanno Menzes
Elias Bijlevelt en Roelfjen Cops Ehel
Geesjen Alberts Husvr. van Roelf Hilbers
Claas Harmens & Hilligjen Hindrix Ehel
Margjen Beerents Weedw van Jasper Derks
Harmen Hindriks & Elsjen Harmens Ehel
Hindrick Claassen
Jan Hasewinkel & Annigjen Britzes Ehel
Antje Jans Weedw van Andries Renzes
Aeltjen Jans
huijsvr. van Harmen Berents
Jacob Harmens & Lummigjen Jans Ehel.
Jan Kiers
Arentjen Kiers JD (abijt)
Zijaert Harckama & Anna Boeckenbergs Ehel
Jan Hindricks Pronk & Frouke Hindrix Ehel
Eltje Edzers en Anna Ottens Ehel
Gocko Franssens en Haicko Haijckens Ehel.
Antje Jans Huisvr van Berent Coerts Ehel.
Maria Hindriks J.D.
Hans Bastiaens & Annigjen Nigges Ehel
Tjacko Roelfs en Aucke Jans Ehel
Margjen Jans huisvr. van Jan van Echten
Jan Luijtjes & Catarina Miechiels Ehel
Wijbe Berents & Sara Tobias Ehel
Marten Wijchers & Tonnisjen Luijtjes Ehel
Aeltjen Wijtens wedw Steven Jans
Wobbe Gijses weedw Luijtjen Roelfs
Jan Janssen Flik
Hindrick Hindrix Hagen & Jantjen Jacobs Ehel
Jan Schulte & Aeltjen Jans Ehel.
Hindrick Schulte & Margjen Claessen Ehel
Griete Luijtjes J.D.
Trijntjen Egbers Weedw Albert Ligger
Mencke Jans & Annigjen Alberts Ehel
Coert Hindricks
Hindrick Coerts & Geertruijt Berends Ehel
Antje Jans huisvr. van Harmen Jans
Geesjen Jans Weedw van Jan Ramaeckers
Harmen Roelfs
Cornelisjen
Grietjen Harmens Weedw van Hindrick Jacobs
Jantjen Hindricks Venema J.D.
Hilligjen Hindricks Venema J.D.
Claes Cruijminck Schoolmr & Gijsseltjen Jans Ehel
Margjen Jans Weedw van Hindrik Cruijminck
Tjacko Jans en Harmtjen Harms Ehel
Jacobjen Willems huisvr van Liefert Jans
Aeltjen Pieters huijsvr van Rencko Cornellis
Jacob Alberts & Aeltjen Harmens Ehel
Jantjen Berents huijsvr van Albert Jacobs
Harmen van Hilde & Remke -  Ehel
Geertruijt Jans huisvr van Jan Renema
Mevr Hemma Emmen Weedu Geerhard Wildervank
Dr Wilhelmus Hidding & Johanna Elisabeth Wilderv. Ehel
Claes Luijtjes & Lijsebeth Jans Ehel
Jan Hindricks Bakker
Roelf Gerrijts en Jantjen Andries Ehel
Borchert Jans & Anna Jans Ehel.
Albert Lammerts & Gepke Jurjens Ehel
Geert Schulte & Swaantjen Lucas Craemers Ehel
Cornellis Pieters Vriese & Martjen - - Ehel
Jan Hindricks Spanjer
Alcke     Huisvr van Willem Crouse
Marten Blaeckjen (obijt)
Jan Janssen Keetel & Claasjen Wijchers Ehel
Fennigjen Jans Huijsvrouw van Christoffer Jans
Berent Jans Mulder & Maria Wijbens Ehel.
Derck Jans Ramaecker & Geertjen Jans Ehel.
Annigjen Jans Everts huijsvr van Jan Goosens
Jantjen Harmens weedu a Evert - -
Evert Everts
Albertjen Everts weedw. -
Geesjen Remmelts huijsvr van Hindrik Geerts
Geert Harmens & Jantjen Mennes Ehel
Elsjen Jans huijsvr van Jocchum Mennes
Albert Ugen
Hindrick Coops & Wijpke Does Ehel
Jan van Ommen & Willemtjen - Ehel
Jan Jacobs Blaeckjen & Geertruijt Arpes Ehel
Swaentjen Harmens huijsvr van Jan Mincke
Jacob Hindricks en Pietertjen Jans Ehel
Elsjen Geerts huijsvr van Frerick Hindrix Ehel
Frerick Ockes & Margjen - -
Hindrick Ockes
Harmen Lubberts & Jantjen - - Ehel
Grietjen Hilbingh huijsvr van Aiso Ebels
Hindrick Hindricks & Swaentjen Roelfs Ehel
Hindrick Jans &
Geesjen Roelfs huijsvr van Arent Jans
Geesjen Lammerts huijsvr van Jan Remkes
Hilbrant Roelfs & Lijsebeth Jans Ehel
Willem Harmens & Moeder Jans Ehel
Anna Harmens Weedu van Ugo Jans
Sibrich Uges J.D.
Tjeert Uges en Jantjen Jans Ehel
Jan Janssen & Hindrickjen Jans Ehel
Wemeltjen - wedw van Jan Egberts
Roelf Hillebrants
Sophia Harmens wedw van Egge Ajolts (obijt)
Geert Roelfs en Aeltien Jurjens Ehel
Jantjen Sibrants Weedw
Jetse Douwes Weedw
x Meeuwes Jans & Jantjen Willems Ehel
Jurjen Jans & Maria Jans Ehel
Susanna Jans J.D.
Jan Barelts & Aaltjen Derx Ehel
Roelf Hindricks & Sophia Beijers Ehel
Roelf Hindricks & Grietjen - - - - Ehel
Albert     & Jantjen Fockes Ehel
Aeltjen Lammerts huijsvr Jacob Speelman
Gerrijt blauverwer & Lijsabeth Jacobs Ehel
Eva Jans huijsvr van Hindrick Jans
Jurjen Harmens & Aeltjen Roelfs Ehel
Hindrickjen Geerts huijsvr van - - - -
Jantjen - weedw van Pieter Cornellis
Albert Cruijminck & Aeltjen Pieters
Pietertjen Hindrix weedw van Lammert Egberts
Pieter Melis
Geesjen Pieters J.D.
Haijke Jans & Johanna Halewichs Ehel

. . . . . . . . omen
0 Maart 1702:
Hilligjen Jans huijsvr van Tjark Arents
Woltherus Lieftinck Jongman
Jan Berents Koijter Jongman
Jacob Hindrix & vr. Jantjen Egberts
Hindrick Derx en Geertjen Jans Ehel
Renske Wolthers J.D.
Geesjen Jans Huisvr van Hindrick Claassen
Margjen Arents Huisvr van Jan Janssen
Fennegjen Harmens wed van Jan Claassens
Roelfjen Houwinck J.D.
Harmen Ugen Jongman

met Attest. Junij:
Ida Nachtglas huisvr van Hermanus Giethorn van Batavia
Trijntjen Spoor wed van Derk van Rekum van Groningen
Lijsebeth van Rekum huijsvr van Jan Coijter van Gron.
Liefert Jans van Schultdorp
Geertruijt Harmens vr van Harmen Jans van Winsch.
Harmtjen Frericks huijsvr van Jan Jans van Midwolda

Aangenomen den 8 7ber 1702:
Jantje Geerts huijsvr van Jan Geerts van Gieten
Aeltjen Egberts huijsvr van Harmen Wolters
Anna Catrina Daniels huijsvr van Jan Janssen

Aangenomen den 8 10br:
Jan Janssen &
Geert Roelfs Jongman

dito aangekomen met att:
Geertjen Bauckes huijsvr. van Jan Jurjens uit de Knijpe

Ao. 1703
Angenomen den 9 Martij:
Jocchum Mennes
Geert Jacobs
Harmen Wolthers
Jan Goossens
Rotgert Claesen, jongman
Jacob Jans & deszelfs huijsvr Hilligjen Jans
Gerrijt Jans & deszelfs huijsvr Grietjen Coops
Jan Otten & deszelfs huijsvr Aeltjen Jacobs
Grietjen Harmens huijsvr van Evert Everts
Hindrickjen Roelfs huijsvr van Christoffer Hindrix
Jeltjen Jacobs weed. van Marten Jacobs
Annigjen Remkes huijsvr van Derk Berents
Aeltjen Jans huijsvr van Hindrick Ockes
Frerick Hindricks

den 8 Junij angenomen:
Juffr Antonia Sena
Lammigjen Geerts J.D.

den 14 Sept angenomen:
Wendel Hindricks huijsvr van Harmen Roelfs

den 7 10br angenom:
Hermannus Giethoorn
Beerent Beerents
Hindrick Geerts
Jantjen Coops huijsvr van Geert Jans
Annigjen Roelfs J.D.

1704
den 7 Martij angenomen:
Aiso Ebels
Harmen Alberts
Aeltjen Venema J.D.
Anneke Fockes huijsvr van Frans Halbes
Lutgertjen Hindricks weed a Cornelis Roelfs

=dito met attest. angekomen:
Aeltjen Egberts huijsvr van Hindrik Lucas van de Pekel A
Jantjen Soms J.D. van Groningen
Annigjen Harmens jd van Groningen

den 6 Junij met attest. angekomen:
Aeltjen Houwichs huijsvr van Siso Hindriks van Zuidbroek
Saartjen Havercamps huijsvr van Hindrik Oldenborg van Beverwijk
Harmen Geerts & sijn Huijsvr Margjen Jans van Odoorn

1704
den 12 7ber angenomen:
Lammigjen Martens J.D.

den 12 10ber angenomen:
Geesjen Jans J.D.
met attest angekomen:
Jan Roelfs Sobinge van Groningen

1705
den 13 Martij Angenomen:
Jan Janssen & desselfs huisvr Annigjen Coerts
Geertjen Jans huijsvr van Berent Berents
Anna Harckama J.D.
met attest angekomen:
Annigjen Jans huijsvr van Jan Janssens v. Loppersum

den 12 Junij angenomen:
Pieter Pieters
Anna Margrieta Coijters Huisvr van Geert Roelfs
Evert Coops
met attest angekomen:
Annichjen Mepschen J.D. van Dalen

den x.x September angenomen:
Trijntjen Sappes Huijsvr van Jannes Everts
Otto Geerts en desselfs Huijsvr Jantjen Harmens
Grietjen Jans Huijsvr van Tijmen Jans
Annigjen Adams J.D.

den xi 10br angenomen:
Hindrk Willems en desselfs Huisvr Wijchertjen Coerts
Susanna Berents vr van Jan Wessels
Trijntjen Harms J.D.
Geesina Gerrits J.D.
Joest Harmens
met attestatie angekomen:
Jantjen Lammerts weedu          van Dalen

1706 Angenomen den 12 Martij:
Jan Janssen Dickinge
Imke Menzes huijsvr van Albert Jacobs
Jeltjen Egberts huijsvr van Geert Harmens
Aeltjen Hindricks huijsvr van Nanno Luppes
Harmen Claassen

Angenomen den 4 Junij:
Aeltjen Wijchers huijsvr van Claes Derks
Geesjen Harmens huisvr van Jan Janssen

1706
dito angekomen:
Harmen Geerts & Swaantjen Geerts Ehel van Sellingen
Roelf Coops Jongman van Daalen

angenomen den 13 7ber:
Stijntjen Jans huijsvr van Derk Jans
dito angekomen:
Jacob Goossens Schoolm. in de Wildervank van Noordbroek
Gerrijt Claessen & Jeltje Remmerts Ehel van Westerlee
Annigjen Carssens van Lansdorp van Amsterdam

Angenomen den 3 10br:
Jan Remkes
Fransjen Jans J.D. 

1707
angenomen den 4 Martij:
Claes Alberts Jongman

angenomen den 3 Junij:
Willemtjen Jans huijsvr Willem Jans
Aeltjen Jacobs huijsvr Derk Caspers

den 2 7br met attestatie angekomen:
Rotger Asjes en Claesjen Harms Ehel van Beijlen
dito:
Mechtelt Grauwers vr Jan Albertus van Amsterdam

den 2 10br angekomen:
Annigjen Jacobs huijsvr van Jacob Goossens Schoolmr in de Wildervank

den 2 Maart aangenomen:
Sijso Hindricks
Mr Matthias Everzon jongman
Lutgertjen Mennes vr Geert Jacobs
Jacobjen Claessen Jonge Dogter

den 1st Junij aangenomen:
Grietjen Jacobs huijsvr Roelf Egberts
Grietjen Jacobs huijsvr Roelf Alberts
Hindrik Jans & zijn huijsvr Margjen Roelfs
Jantjen Jans huisvr van Derk Rotgers
Geertjen Pieters huisvr van Geert Jans
Heijeltjen Hindrix J.D.
Trijntjen Reintjes J D.
Grietjen Jurgen J.D.
Jan Harmens
dito angekomen:
Gerrit Jans & zijn huijsvr Wobbe Bartels van Gieteren
Antonij Janssen & vr Janna Lubberts & Dochter Geertruijt Jans van Coevorden
Geertjen Gockes weed. Jan - - - van Siddeburen

1708
den 31 Augs angenomen:
Hindrikjen Egberts J.D.
Hindrikjen Jans J.D
Jan Lammerts
Roelf Jans Jongman

den 30 Novbr angenomen:
Arent Martens & Aeltjen Harmens Ehel
Jan Janssen Jongman
dito angekomen:
Hindrik Tonnigs Altinge & Roelfjen Quants Ehel van Odooren

1709
den 8 Martij angenomen:
Jan Wessels
Harmen Beerents
Geert Harmens en vr Geertjen Jans
Geesjen Jans Huijsvr van Hindrik Geerts
Roelf Coops
Anna Hindricks J.D
Hindrik Jacobs Jongman
Wijcher Martens Jongman
Willem Jacobs Jongman
dito angekomen:
Janna Jans J.D. van Leeuwaerden

den 31 Meij angenomen:
Jan Derks & Jacobjen Hindriks Ehel
dito angekomen:
Tebbe Alberts van 't Hogesandt

den 6 7br angenomen:
Geesjen Jacobs Jonge Dochter

den 6 xbr angenomen:
Fennegien Alberts Huijsvr van Geert Jans
dito angekomen:
Jacob Beckers & Lijsebeth Hindr. Ehel van Franeker
Jan Harmens van Emmelcamp

1710
den 7 Martij angenomen:
Bijlke Harkama J D.
Geesjen Geerts J D
Adriaan Everts Jongman
Harmen Harmens
Harmen Jans en Sara Jans Ehel
Roelf Geerts Jongman
Wijndelt Douwes en Maria Hindr. Ehel.

1710
dito angekomen:
Gerrijt Willems en Catharina Wanscheers Ehel van Coev.
Renske Uukkes van de Leek

den 6 Junij angenomen:
Egbert Jans
Maria Johannes huijsvr van Johannes Schinck
Geesjen Jurjens JD
dito angekomen:
Hindrick van Dertelen & desselfs huisvr Geesjen van Dertelen van Neervaert
Jantjen Everts J.D. met attestatie v. Groningen

den 12 7br angenomen:
Hindrick Everts & desselfs huijsvr Teelcke Hovinge
Hilligjen Frericks J.D.

den 12 xbr angenomen:
Hindrickjen Rijckens huisvr. van Jasper Derks
Aefjen Oomckens J.D.
Debora van Peer J.D.

1711
17XI
den 6 Martij angenomen:
Jantien Scheepsels JD
Maria Scheepsels J.D. wed. Kunst (attestatie afgegeven na Den Ham den 27 April 1769)
Dr. Jacobus Venema
Nanno Luppes
Wolter Jans
Geert Jans
Harmen Hindrix
Jan Harmens
Derck Jans
Jetske Luijties JD
Grietien Tiackes JD
Beecke Wijbes J.D.
Lijsebeth Claassen J.D.

den 12 Junij angenomen:
Grietien Gerrits JD.
aangekomen:
Claes Pieters van 't Hogesand
Roelf Jans van Bierum
Andries Willems & vr Itjen Crijns van Zuidbroek

den xx 10br angenomen:
Albertien Jans huijsvr van Christiaen Philips
Aeltien Jans J.D.
Haddewigjen Jans J.D.

1712
den xx Martij angenomen:
Jan Alberts

Junij met attest angekomen:
Wijcher Jans & sijn huijsvr Antie Caspers van Zuidbr
Antie Tiessens Faber Huisvr van Hindrik Witting van de Oude Schans
Hilligjen Freriks J.D van Groningen
Geesjen Jurjens J.D. van Groningen 

1712
7 ber angenomen:
Gesina Fockens Huisvr van Jan Harmens

den 10 xbr angenomen:
Swaantien Jans Huijsvr van Harmen Alberts
Lijsebeth Jans huijsvr van Roelf Jans
Aeltien Christiaens huijsvr van Jan Huisinge
Geertien Jans J.D.

dito angekomen met attestatie:
Grietien Nijmans huijsvr van Gerrit Amsing van Groningen

Ao 1713 den 10 Martij angenomen:
Janna Antonij Huijsvr van Jac Becker van Leuwarden
Aeltien Abeen J.D. van Slen
Juffr Hindrietta Elisabeth Trip
Jantien Minckes J.D.
Margien Aelders J.D.
met att. angekomen:
Lummigjen Jans huijsvr van Albert Harms van de N Pekel

den 9 Junij angenomen:
Menso Pieters
Fennigjen Jans huisvr van Harmen Rotgers
Grietien Jans J.D.
Grietien Alberts JD
Jan Andries Jongman
met attest gekomen:
Geesjen Luijtiens weed van Jacob Jans van Sapmeer

den 8 10br angekomen met attestatie:
Roelfjen Gijskes huijsvr van Claes Alberts
Dom Joh Schepel S. Theol. Stud van Lingen
Johan Snijder Jongman van Holthuse
Jan Harmens Jongman van Nijenhove
Gesina Gerrijts Huisvr van Boele Hind. uit N. Pekel
Biecke Wijbes
JD. van Groningen
Antie Cornelis J.D. van Winschooten

1714
den 9 Martij angenomen:
Hindrick Derks & sijn huijsvr Trijntien Roelfs
Jan Luppes
Geertien Tjeerts J.D.
Fennigjen Scheepels J.D.
Grietien Everts J.D.
Margrietien Haijckes J.D.
Willemtien Martens J.D.

den 9 Junij angenomen:
Maria Benedictij Huisvr van Hermannus Griethoorn
Aefjen Jans J.D.
dito angekomen:
Adriaan Everts v. Groningen
Hille van Haastencamp JD van Ulsen

1714
dito angekomen:
Harmen Harmens van de Pekel A
Harmen Hind. Frassen uit het Graafschap van der Lip

den 7 7br angenomen:
Jan Egberts en sijn huisvr Neeltien Abrahams
Grietien Gockes J.D.
dito angekomen:
Geertien Harmens J.D van Groningen
Grietien Thomas J.D. van Gronig

den 7 xbr angenomen:
Annigjen Geerts J.D.
dito angekomen:
Catrina Lentings huisvr van Wijbe Berens van Borger

1715 den 8 Martij angenomen:
Jan Willems
Boele Rotgers
Roelf Harmens
Froucke Jans huisvr van Menso Forsten
Moeder Renckes J.D.
Renske Jans J.D.
Jan Cruijminck Jongman
Douwe Hindriks Jongman

den 7 Junij angenomen:
Menso Forsten
Jacob Claesssen & desselfs Huisvr Cornelisjen Pieters
Tammo Oomckens Jongman
Jacob Willems
Wemeltien Jans JD
dito angekomen:
Frieske Elleri vr Sebo Pieters v. Zuidbroek
Bijlke Harckama van Garmerwolde
Grietien Tjackes van Groningen

den 6 7br angenomen:
Adrianus Trip Studiosus
dito angekomen:
Maria Krijgers huisvr van Hindrik Jans v. Steenwijk
Jantien Hind. huisvr v. Lubb. Alberts v. Grong

den 6 10br angenomen:
Grietien Menses huisvr van Pieter Cebes
Annigjen Jans huisvr van Roelf Harmens
Annigjen Jans J.D.
Jantien Jans J.D.
Jantien Alberts J.D.
Jacob Jans Mincke
Edzert Elties Jongman
aangekomen:
Jacob Smit & Annigjen Mepsche Ehel. v. Sauwert
Hindrik Rosema Jongman van Groningen

1716
den 6 Martij angenomen:
Wennigjen Derks huisvr van Hind. Philips
Elsjen Geerts Huijsvr van Joest Harms

1716
eodem dato:
Annigjen Jans J.D.
Grietien Berends vr van Jan Janssen Mincke
Jantien Harmens vr. van Evert Coops
Mettien Hindr vr van Jurjen Jurjens
Jan Janssen
dito met attestatie angekomen:
Hindrick Harmens & Geesjen Pieters Ehel van Farmsum
Geesjen Jans Huijsvr van Jan Hindr. uit de boven Pekel A
Jan Janssen Trou van Leer
Grietien Jans J.D. uit de Pekel A
Jan Everts Jongman van Westerlee

den 14 Junij angenomen:
Susanna Derks JD.
Foske Claesens JD.
Hindrik Alberts Jongman
angekomen:
Hindrickjen Egberts van den Andel
Beerent Beerents van Loppersum

den 21 7br angenomen:
Coert Hindricks en deszelfs huisvr Geertien Jurjens
Harmen Egberts Jongman
dito angekomen:
Willem Jans van Echten & desselfs huisvr Hindrikjen Harms van Borger
Grietien Jans huisvr van Harmen Jans van Beerster Hamrik

den 14 10br angenomen:
Aeltien Simons JD.
Annigjen Jacobs JD.
Pieter Jans
dito angekomen:
Thedorus Robers van Groningen

1717
den 12 Martij aangenomen:
Grietien Hindriks Huisvr van Harmen Wijchers
Hindrickjen Jans huisvr van Geert Thijssen
Geertien Jans J.D.
Albert Harmens
Jan Tjackes jongman
dito angekomen:
Cornellis Jans met att. van Cropswolde

den xi Junij angenomen:
Solliciteur Jacob Coehoorn
Niesjen Jans Huijsvr Jan Hindricks
dito angekomen:
Hindrickjen Luppes huisvr van Claes Jans van Anloo
Geertien Hindr. JD. van Groningen
Johanna Stoltvoogt JD. van Groningen
Jan Harmens Jongman van Nieuw Scheemda
Johan Fredrik Sommer Jongman van Norden

den 10 7br angenomen:
Jan Carel van Peer Jongman
Hindrick Antonij Jongman
Margien Jans Huisvrouw van Luijtjen Annes

1717
dito aangenomen:
Foske Willem J.D.
Geesjen Jans J. Dochter
dito angekomen:
Geert Jans en deszelfs huisvr. Jantien Harms van Gasselder Nieveen

den 10 10br angenomen:
Derckjen Sijtses huijsvr van Eernst Hindrix
Hindrica Schepels JD.
Tjaddina Oomckens J.D.
Tjalda Schepels JD
Aeltien Jocchums J.D
Harmen Jans
dito angekomen:
Geesjen Hindrix J.D. van Groningen

Ao 1718
den xx Martij angenomen:
Hilligjen Aises Huijsvr van Jan Tiackes
Anna Gockes J.D. vrouw van Hindrik Hindrix Hoedemaker (overleden)
Ugien Jans Huijsvr a Hindr Claessen
Egbertien Lammerts JD.
Lammigjen Roelfs Huijsvr van Berent Berens
Annigjen Hindricks J.D.
Aeldert Roelfs
Lucas Hindriks
Jurjen Pieters
dito angekomen:
Renske Derks J.D. van de oude Schans

den 10 Junij angekomen:
Swaantien Geerts huijsvr Jac Claessens van Gieten
Gosse Foppes & vr Hindrikjen Geerts van Pekel A
Eenje Reijnges vr Occo Jans van Westerwijtwert
Elske Berstede J.D. van boven pekel A
Swaantien Lammerts & Hebeltjen Luppes van Anloo

den 9 7br angenomen:
Geesjen Jans JD.
Wobbigjen Jacobs huijsvr Harmen Albers
Annigjen Jans huijsvr Hindr. Jans
Jantien Jans JD.
Jacobjen Hillebrants J.D.
Dato Jans jongman
dito angekomen:
Anna Elisabeth Hoorn huijsvr van de Hr pastor Hemsink van Gieten

den 9 Dec angenomen:
Hijlke Tjeerts J.D.

1719
den 21 Meert angenomen:
Grietien Harmens huijsvr Jan Harms Waterman
Margien Wijtses J.D.
Fennigjen Alberts vr Teulke Teulkes
Hilligjen Hindriks vr Willem Geerts
Grietien Hindr J.D.
Moeder Jans J.D.
Maria Jans JD.

1719
11 Maart angenomen:
Arent Jans
dito angekomen:
Aegtie Hebels vr Luijrt Jans v Midwolda

den 9 Junij angenomen:
Martien Harmens huijsvr van Frerik Hindriks
dito angekomen:
Anna Lens huijsvr van Joost Sweserin, van Groningen

den 28 7ber angekomen:
Debora Keun wedw Major Hoorn van Groningen

den 8 10br angekomen:
Grietien Gockes j.d. van Groningen

1720
den 8 Martij angenomen:
Eernst Willems Emmelcamp
Hindrik Hindr. & vr Stijntien Jans
Albertien Albers huijsvr van Frerik Harmens
Hindrik Jans en Willem Geerts
Luijtien Claesssen & Jantien Luppes J.D.
Antie Hindriks J.D.
Meijntien Hindriks JD.
dito angekomen:
Bauchien Aises vr Harmen Tiackes van Borger

den 7 Junij angekomen:
Debora Arens Huijsvr van de Hr Dr J. Venema van Zuidbroek
Jurjen Ramaker & Hillegonda Starkens Ehel van Groningen
Grietien Hindriks J.D. van Zuidbroek

den 5 7br angekomen:
Elisabeth ter Veer huijsvr van Reindert Sterenborg van Oostwolt

den 6 Decembr angenomen:
Annigjen Janssen J.D. 
Jantien Tijmens J.D
Grietien Ebels J.D
Egbert Jans

1721
den 7 Maart angenomen:
Jantien Tiackes J.D
Trijntien Jans J.D.
Berent Jans
Gerrit Amsingh
Harmen Wijchers
Harmen Tiackes
Willem Pieters jongman
Bastiaan Hanssen jongman
Harmen Gerrijts Jongman

den 6 Junij angekomen:
Jan Wolbers & Catharina Selhuisen [van Groningen]
Maria Wolbers
J.D te samen van Groningen
dito angenomen:
Haijke Derks J.D.

den 12 7br angenomen:
Grietje Jans huijsvr van Nanno Luppes
met attest angekomen:
Jan Geers Schrader & Magdalena Nieroms van Bentheim
Margien Jans van Groningen
Isaac Frijns van Groningen

den 19 10br met attest.:
Jan Hindriks & vr Anna Louters van s' Gravenhage

1721
dito met attest:
Bettie Hindriks vr van Geert Jans van Zuidbroek

1722
den 6 Maart angenomen:
Pieter Does & Aeltien Jans Ehel
Margien Cruijmink J.D.
Hilkie Jans vr van Jan Hindrix
Trijntien Jans vr van Jurjen Pieters
Maria Zac. vr van Jan Wessels
Teubigjen Gerrits vr van Jan Andries
Hindr Philips & vr Catharina Wijbes
Geert Jans
Annigjen Hindrix J.D.

den 17 Junij angenomen:
Annigjen Beerents huijsvr Jan Cruijmink
Wemeltien Alberts JD.
Geertruijt Everts J.D.
Ziecke Derks JD.
Hindrick Hindricks
met attest gekomen:
Nieltien Melles huijsvr van Aeldert Roels van Gron
Sophia Gramsberg & Agnieta Bodigers van Delfzijl
Anna Sipkens vr van         van Nieuw Schans
Jantien Geerts vr van         van Borger
Antie Clasen wedu van Claes Willems van Winschoten
Grietie Claesen vr van Stoffer Hindriks van Winschoten
Maria Thomas van Zuidbroek

den 11 Sept angenomen:
Jan Jansen Jongman

den 11 Decbr angenomen:
Hindrickjen Hindr vr van Beerent Addekes
Martien Claesens JD
Hilligjen Lieferts JD.
Jan Hindricks jongman

1723
den 12 Martij angenomen:
Wilmina Grossius J.D. wed H Oosterhuis
angekomen:
Beerentien Beerents van Gron
Beerent Hamminck van Baern

den xx Junij angenomen:
Ellerus Elties
Jantjen Jans JD.
Auckjen Jans JD.
dito angekomen:
Saartjen Abrahams vr. Lammert Trou van Haaren

den 10 7br angenomen:
Dr Gerardus Venema
Elisabeth Hemsinck JD.
Jantien Hilbrants JD
Trijntien Jans J.D.

den 10 Dec angekomen:
Ackien Douwes vr Hindr Jans van t Hogesandt

1724
den 10 Maart angenomen:
Janna Roelfs Mulder
Eede Pieters
dito angekomen:
Anna Geertruijt Mol vr a Beer. Hamminck van Baern
Aegtie Pieters J.D. van Loppersum

den 9 Junij angenomen:
Derck Claessen
dito angekomen:
Harm Roelfs Oosterh. Scoolmr van Gron
Harmannus Menzes & vr Wapke Jacobs van Nieuw Scheemda

den 8 7br angenomen:
Grietien Hindr vr van Hindrik Jacobs
dito angekomen:
Hindrickien Beerents vr van Jan Derks van Anloo

den 8 10br angenomen:
Annigjen Harms huijsvr van Pieter Jans
Harmanna Cebes vr van Jan Everts
Roelfjen Tiackes vr van Harmen Gerrijts
Aefjen Jacobs JD.
dito angekomen:
Annigjen Willems vr. a Roelf Harmens van Haaren

1725
den 9 Martij angenomen:
Annigjen Roelfs vr van Jan Bruijns
Trijntien Harmens vr van Jan Jansen
Hiiligjens Jans vr van Jan Trou
Simon Willems
Jacob Harmens
Gerrijt Harmens
Beerent Derks jongman

den 8 Junij angenomen:
Jan Hindricks

den 7 7br angenomen:
Hemke Nannes wed van Jan Aelders
Hindrickien Wolters J.D. wed Albert Hindriks
Anna Beerents J.D.

den 7 10br angenomen:
Geesjen Jans JD.

1726
den 8 Martij angen:
Fennigjen Hindriks huijsvr van Harmen Jans
Annigjen Jans vr van Claes Gerrijts
Annigjen Pieters vr van Otto Claessen
Marten Jans Jongman
dito angekomen:
Beerent Pieters van Wolda uit Oostvriesland

den 7 Junij angekomen:
Margareta Forsten JD.

den 29 Novbr angenomen:
Jantien Harmens JD.
dito angekomen:
Luijten Conraed Wilderv & Agneta van Klenk Ehel van Zuidbroek
Jan Janssen van Sappemeer
Mencke Haijes van Noordbroek 

1727
den 6 Junij angenomen:
Jan Roelfs & vr Geertien Jans

den 12. 7br angenomen:
Claesjen Jacobs vr a Jacobs Geers
Aeltien Jurjens vr Jan Lammers
Jacob Jans & Hilligien Hindr Ehel.
dito angekomen:
Albert Harmens van de Beerta
Lammigjen Jans vr Tebbe Tebbes van Gron

den 12 10br angeno:
Jantien Liefers vr van Jan Jacobs
Margien Tiackes J.D.
Margien Ebels vr van Hindr Jurjens
Lutte Liefers J.D wedu van Dedde Geugjes
dito angekomen:
Pieter Bootsum en vr Wijtje Gockes van Gron
Geertruijt Evers van Gron.
Aeltien Kliens vr van Eppo Friesenborg van Winschoten

1728 den 12 Martij angenomen:
Hindrik Jurjens
Anna Geerts J.D.
Geertien Jans JD.
dito angekomen:
Annigjen Luijtjes vr van Luijten Aljes van Gron

den 11 Junij angekomen:
Jantien Harmens Smook vr van Schr Jan Smit van 't Hogesant
dito:
Joannes Heijns & Hilke Geerts Ehel van de Beerta

den 10 7br angeno:
Albert Hindriks
dito angekomen:
Aleijt Hindrix van Rijsum

den 10 10br angenomen:
Talligien Jans vr van Egbert Claessen
Albertien Andries vr van Marten Jans
Trijntien Egberts J.D Jantien Elties J.D.
Jantien Harms JD & Daniel Jans Jongman

1729 den 11 Martij angenomen:
Maria Wijbes vr van Hindrik Jans
Hindrickien Geers vr van Jan Jansen
Aeltien Gerrits J.D en Annigjen Hindr J.D.
Jan Jacobs Ligger, Jan Lammers & Jan Jansen
dito met attest angekomen:
Anje Harmens vr van Adriaen Aelders van de Mieden
Pieter Derx van Campen uit Oostvrieslant

den 10 Junij angekomen:
Jantjen Stevens vr van Wijbe Beerens van Noortbroek

den 9 7br angenomen:
Grietien Jans en deszelfs Broer Berent Jans

den 9 10br angenomen:
Jacob Evers
Derk Derks
dito angekomen:
Hindr Jans & vrouw Geertien Hindr van Velthusen
dito:
Luijtien Snijder en vr Jantien      van Sleen

1730
den 10 Maart angenomen:
Aaltien Hindr vr van Jan Janssen
Geertien Hindr vr van Hindr Harmens

1730 den 10 Maart angenomen:
Geertien Ebels J.D.
Fennigjen Geerts J.D.
Cristiaen Philips
Harmen Harmens
Roelf Stoffers
Hidde Elties jongman
dito angekomen:
Gesina Dekkers vr van Hindr Evers van Gron

den 2 Junij angeno:
Annigjen Jacobs vr van Hergen Jans
Geesjen Lammerts J.D.

den 12 9br angenomen:
Jantien Arents vr van Jan Jansen backer
Grietien Augustinus vr van Collector Jan Sijwers
Annigjen Jans vr van Jan Jansen
Annigjen Hindrix vr van Jan Jansen Drent

1731
den 9 Martij angeno:
Aeltien Jans vr van Hidde Edzerts
Jantien Willems vr van Menne Jocchems
Jantien Jans vr van Hindr Boeles
Willemtien Wolters J.D. vrouw van de E. Ette Buting
Margien Geerts vr van Harmen Beerents
Fennigjen Jans J.D.
Anna Jans vr van Jan Janssen
Lijsebeth Jans vr van Jacob Hindr Hagen
Jannes Jansen & vr Fennigjen Jacobs
Harmen Roelfs
Harmen Jans Botterman

den 8 Junij angenomen:
Aeltien Jans vr van Adriaan Hindriks
Agneta Wijbes vr van Jan Jansen
Jan Pieters & Harmen Everts
dito angekomen:
Aeltien Rinnes van Groningen

den 7 7br angeko:
Arent Aijses van Amsterdam

den 7 10br angeno:
Renske Jimkes vr van Jan Johannes
Harmtien Willems J.D.
Collector Jan Sijwers
Jelte Jans
Coert Jans

1732
den 7 Martij angenomen:
Margien Hammincks vr van Arent Aijses
Grietien Bartolmeus vr van Hindr Wessels
Regina Jurjens J.D. Huisvr van Harmen Jans

1732
den 7 Martij angenomen:
Jan Wessels
Hindrik Jans Bisscop
dito angekomen:
Claes Jans van Noordbroek

den 6 Junij angenomen:
Annigjen Hindriks J.D.
Jan Hindricks

den 12 7br angeko:
Grietien Lamm vr van Jurjen Jans van Groningen

den 12 10br angenomen:
Hilligien Hindriks vr van Derk Derks
Roelfjen Derks J.D.
Jan Freriks
dito angekomen:
Lammert Tammes van Zuidbroek

1733 den 6 Maart angenomen:
Roelf Hindriks
Claes Gerrits
en Coop Roelfs

den 12 Junij angeno:
Lijsebet Cristiaens vr a Jacob Jans Pronk
Jantien Harmens J Dogter
Harmen Hindr Jongman
dito angekomen:
Hindrik van Dartelen van Groningen

den XI 7br angenomen:
Aeltien Jans vr van Willem Liefers

1734
den 12 Meert angenomen:
Mettien Ockes vr van Harmen Everts
Claesjen Ottes vr van Jan Ebbes
Wijtske Hindr J.D.
Bastiaen Derks
Willem Liefers
Gijske Claessens

den XI Junij angekomen:
Stijntien Meijnes wedu a Jannes Jans van Seruijsterveen

den 10 7br angenomen:
Gebbigien Harmens vr van Jan Jansen
Aeltien Hindriks J.D. & Harmtien Otten J.D.
dito angekomen:
Pieter Jans van de Scheemda
Hindrik Schulte & vr Stijntien Jans uit Oosvriesland Jederhove

den 10 Decembr angenomen:
Zieke Jans JD. en
Lijsebet Jans JD
dito angekomen:
Swaentien Jocchems vr van Harm Roelfs van Anloo 

1735
den XI Martij angenomen:
Aeltien Hindrix vr van Jan Wilms Tuukijn en van Jan Berends
Luckien Hindriks vr van Frerik Beerens
Grietien Derks J.D.
Grietien Gerrijts J.D.
Frans Evers

den 10 7br angekomen:
Aefjen Cornelis vr van Daniel Jans van Gron

den 17 10br angenomen:
Elsien Ottes vr van Teulke Teulkes
Grietien Derks &
Aeltien Roelfs

1736
den 4 Maert angenomen:
Jan Uniken
Hindrik Harmens &
Claes Rotgers

den 8 Junij angenomen:
Wemeltien Andries vr van Daniel Geerts
Geesjen Hindrix
Tonnisjen Arents
Hindrik Hindr en
Harmen Geerts
dito angekomen:
Tjebbe Tholen van Sapmeer

den 7 7br angenomen:
Hindrickien Gerrits en
Gerrigien Jans

den 7 10br angenomen:
Roelf Sijwerts brouwer &
Jurjen Jans
dito angekomen:
Cornellis Hindriks van Loppersum

1737
den 6 7br angenomen:
Dr Hindricus Forsten (te Veendam)
&
Dr Rudolphus Forsten
dito angekomen:
Roebert Struuck & vr Adriana Bruunsvelt van GasselterNieveen

den 6 10ber angenomen:
Jacob Jans Pronk &
Grietien Geerts J.D.
dito angekomen:
Teubigjen ter Horst vr a Wolter Jans van Coevorden (attestatie afgegeven na Doezum den 11 Nov 1771)

1738
den 7 Maart angen:
Roelfjen Jurjens vr a Hindrik Freriks
Geesjen Rotgers vr a Gijske Claesssen
Annigien Cristiaens vr a Claes Rotgers
dito angekomen:
Hindrik Jans van Gasselt

1739
den 6 Meert angenomen:
Hilligien Kunst
Annigien Fockes
Wolter Jans
Harmen Jans

den xi 7br angenomen:
Fennigjen Everts en
Pietertjen Ottes

1740
den xi Martij angen:
Hilbrant Harmens
Jan Claessen
Roelf Hindriks
Margien Hindr
dito angekomen:
Anti Jans vr Jan Egb. van Mieden
Annigjen Jans van Cropswolde

den 10 Junij angeno:
Jantien Hindriks
dito angekomen:
Jurjen Roelfs & Jantien Schepels Ehel uijt pekel A
Margien Jans met attest. van Emmen

den 9 7br angekomen:
Grietien Clasen vr van Harmen Hindr van de Pekel

1741
den 10 Maart angeno:
Eerke Sijwers

den 12 Junij angeno:
Geertien Berens vr van Coop Everts
dito angekomen:
Eefjen Clasen J.D. van Gron
dito:
Roelf Aises & vr Hilligien Berens uit Veendam

den 8 7br angekomen:
Grietien Derks van Cropswolde

1742
den 7. 7ber angenomen:
Coop Hindr & vr Grietien Rotgers
Albertien Cristiaens vr van Eerke Sijwers
Lijsebet Aelders J.D.
Hindrik Evers
dito angekomen:
Willem Remmerts Weking & Geesjen Jans Ehel. van Emmen

den 7 10br angekomen:
Dr Johannes Schrijver & vrouw Swaantien Venema van Harderwijk
dito angenomen:
Hindrickien Pieters vr van Jan Derks
Ida Rigtes vr van Gijske Clasen
Johanna Swaendina Forsten J.D.
Albertien Hindriks JD

1743
den 6 10br angenomen:
Claes Claessen
Margien Reijnders wede van Jan Claesen
Jan Jans Goossens
Harmen Jans Jongman

1744
den 6 Meert angekomen:
Jantien Corn. vr van Pieter Jans van Gron.

1744
den 5 Junij angenomen:
Hillegonda Forsten huijsvrouw van Hindr van de Wolde

den xi 7br angekomen:
Aefjen Oomkens vr Dr A Sluijter
dito angenomen:
Geertien Ebbes vr Jan Derks

1745
den 12 Meert angekomen:
Josina Petronella Alberda vr van Anth. Sigterman van de Miede

den 14 Augs angekomen:
Pieter Derks & vr Jantien Hilbrants van Oostvrieslant &
Emmina Thomas vr van Christoffer Amelink Midwolda

den 10 7br angenomen:
Beerent Addekes

den 10 10br angenomen:
Renske Christina Cleijnhout vr van Pieter Hammink &
Swaentien Egberts vr van Eijse Willems

1746
den 10 Junij angekomen:
Berent Roelfs van Groningen

den 10 7br angenomen:
Martien Luijtjes vr van Poppe Wijndels
dito:
Niclaes Muller
dito angekomen:
Grietien Wateringe van Gieten

1747
den 10 Maert angenomen:
Francois Fremont

den 9 Junij angenomen:
Mettien Beerents J.D.

den 8 7br angekomen:
Anthonia Sating vr van Dr J. Forsten van Delft (attestatie afgegeven na Brevoort den 15 April 1778)
dito:
Wilhelmina Blomerschil van Bremen
dito:
Trijntien Popkens J.D van Finserwolt

den 8 xber angekomen:
Grietje de Quade van Winschooten

1748
den 7 Junij met attestatie angekomen:
Claas Sickinge & Gebke Boelken van Rooswink.

den 6 7br met attest. angekomen:
Lammina Hoans van Lutkegast

den 6 xbr dito angekomen:
Annichjen Hindrix van Groningen (attestatie afgegeven naar Veendam den 7 sept 1775)

1749
den 6 Meert op belijdenisse angenomen:
Trijntjen Erenst vr van Joest Roelfs

den 11 7br op belijdenis angenomen:
De Hr Dr Jacobus Forsten

den 11 xbr met attest uit Groningen angekomen:
Hindrikjen Hindrix huisvr van Hindrik Greves

1750
den 9 febr op belijdenisse angenomen:
Harmen Nieman

den 6 Junius met attest van Amsterdam angeko:
Hillegonda Blom

den 12 do op belijdenisse angenomen:
Fennigjen Geerts Huijsvr van Jurjen Jans
dito angekomen:
Aaltjen Lagers van Emmen en
Berent Jansen ook van Emmen

den 16 Novbr. op belijdenisse angenomen:
Aaltjen Geerts huisvrou van Harmen Albers

den 17 9br. do angen:
Poppe Wijndels

den 4 xbr do ange:
Rolina Oosterhuis (dood)

1751
den 20 Junij met attestatie van Anloo overgekomen:
Hillichjen Hindrix huijsvr van Tjebbe Tholes
met attestatie uit Veendam:
Emmina Thomas vr van Christoffer Ameling
met attest. van Veendam:
Geesjen Adriaans vr van Jan Jochums

den x 7ber met attestatie gekomen van Groningen, en Veendam:
Dr Harmannus Forsten & Johanna Schelte Ehel
Jan Scholtz Chijrurgijn & Helena Hermanni Ehel
Wijtze Johannis en Hiltje Hindrix Ehel

den 30 9ber op belijdenisse angenomen:
Jan Febes

1752
den 12 Meert met attestatie gekomen van Rhoden:
Trijntje Clasen, Jonge Dogter

den 8. 7ber met attest. van Emmelcamp en Ulzen:
Hindrik Crans en Swenne Dierink Ehel

den 8 xber met attestatie van Groningen en Roderwolde:
Adriaan Wildervank jongman
Grietjen Jans, nu getrouwt an Hindrik Jans
Lucas Harmens en Fenne Waarten Ehel
op belijdenisse aangenomen:
Swaantjen Geerts Huisvrouw van Jan Harms
Trijntjen en Greetjen Albers jonge Dogters
nog met attestatie van Groningen:
Luitenant Jan Kantzelaar en Maria Agatha Versteeg Ehel

1753
den 10 Meert met attest van 't Hogesand:
Wolter Jans (attestatie afgegeven naar Veendam den 7 Maart 1768)

den 30 April met attestatie van Ulsen:
Hille Dierink jonge dogter

den 25 Junij met attest. uit Groningen:
Rudolphus Oosterhuis S.S. Min. Candidatus

den 8 xbr met attest van Odooren:
Grietjen Jans
Jantjen Hindrix

Ao 1754
den 9 Maart op belijdenisse aangenomen:
Arent Arents Mulder
Cornellis Jacobs
Elijsabeth Wijndels wed. van Mense Alberts (nu van Simen Willems)
Aafjen Hillebrands vrouw van Frerik Jans (nu van Tebbe Tiesens)
Jantjen Rijkens j.d. (nu vrou van Berend Hindriks)
Marchijn Rijkens j.d.
Annichjen Hindrix jd. (nu wed. van Hindrik Stikels)
met attestatie van Cappelen:
Harmen Hindrik Hekman

den 21 April op belijdenisse aangenomen en gedoopt:
Jan Hoeijtses

den 30 Maij op belijdenis angenomen:
Albertjen Simons huisvrouw van Addeke Berents en
Annigjen Geerts huisvr van Jan Jansen

27 7br met attest. van de pekel A:
Juffrouw A. Forsten wedu van wijlen Dr Galema (attest. afgegeven na de Beerta den 1 nov 1763)

1755
den 28 [?] met attest. van Bergen op Zoom:
De Heer Capitein Zeno Lambert Satink
Op belijdenis aangenomen:
Grietje Hindriks j. dogter (nu Huisvr van Pieter Douwes)
Jan Derks Mik
Filippus Hindrix
Luppo Haijes
Jan Jans Paap
Jan Beerents

den 5 Septembr op belijdenis aangenomen:
de Heer Hilbrand van Peer, Vaandrik aangenomen onder het Eerste Battaillon van Oranje Stad & Lande

Ao 1756
den 23 Januarij op belijdenisse aangenomen:
Jurjen Jans
Johannes Jans
Hindrik Adriaans en vr Haike Claesen
Hindrik Wiendels
Jan Jurriens

den 28 Januarij met attestatie van Groningen:
Aafjen Haijens jonge dogter uit de Wildervank

den 16 April op belijdenis aangenomen:
Greetje Jans Huisvr van Harmen Nieman (attest. afgegeven na Veendam den 9 Sept 1776)
Anna Elerus huisvr van Jan Christiaans
Maria Jans Huisvr van Jan Geerts
Greetjen Harmens jonge dochter (nu vrouw van Geugien Coops)

den 11 Decembr met attest van Gron:
Arnoldus Wijndels

1757
den 10 febr op belijdenis aangenomen:
Lammichjen Egbers huisvr van Jan Jans Bol
Elsjen Mennes huisvr van Albert Roelfs (nu Else Lammerts)
Hindrikjen Christiaans vr van Willem Jans
Jacomina Abrahams vr van Luppo Haijes (attestatie afgegeven na Veendam)

den 19 febr op belijdenis aangenomen:
Jan Christiaans
Willem Jans
Roelf Roelfs
Albert Clasen & Jantje Willems Ehel

den 6 Maart op belijdenis aang:
Hindrik Oosterhuis jongman
met att. van Franeker:
Trijntjen Clasen jonge dogter

den 4 Junij met att. van Groningen:
Anna Evers
en van Emmen:
Hindrik Husinge en Jantje Husinge Ehel
Van Suidwolde in Drenthe:
Aaltjen Bartels

1758 
op belijdenisse angeno:
Jan Jans
Jan Jurjens
Evert Harmens
Janna Derx (vrouw van Berent Jans)
Hindrikjen Berents
Filippus Christiaans

Ao 1758
den 8 7ber met attestatie gekomen van Amsterdam:
Jantje Jans j.d.
en van Anlo:
Hindrikjen Jans

den 10 Xbr met attestatie van Boven Pekela:
Willemtjen Jans (nu Huisvr van Harm Albers Teuijl)

1759 den 1 febr op belijdenis aangenomen:
Jan Joesten
Hindrik Albers
Jan Haijes (attest afgegev. na Veendam den 4 Dec. 1782)
Claas Hindrix
Size Tjerks
Geesjen Gerrits Huisvr van Frerik Jurjens

1759
den 8 Janua. met attest. van Groningen:
Claas Ottens Jongman

den 20 Meij op belijdenis aangenomen:
Maria Derx Huisvr van Rijkent Rijkents
Harmina Harms Huisvr van Harm Pieter Boer
Swaantjen Forsten, huisvr van Cebo Jans

den 3 7br op belijdenis aangenomen:
Cebo Jans

den 6 Novembr op belijdenis aangenomen:
Feijke Arents huisvr van Hindrik Wijndels

1760
den 1 Junij op belijdenis aangenomen:
Trijntje Jans wedu van Casper Hindrix (nu van Hindrik Scholte)
met attest. van Noordhoorn:
Hindrikjen, huisvr van Geert Schijvink

den 4 7br op belijdenis aangenomen & gedoopt:
Hindrikjen Rijkents, huisvr van Berend Harmens

den 5 9br op belijdenis aangeno:
Harmke Lammerts Huisvr van Lubbert Arends

den 12 Xbr met attestatie gekomen van Veendam:
Maria Derx huisvr van Rijkent Rijkents

1761
den 6 Maart op belijdenis aagenomen:
Roelfjen Hindriks huisvr van Jan Joesten (nu Albert Clasen)
Anna Eerenst huisvrou van Jacob Jacobs
Elsjen Harms jonge dogter
Lippo Erenst Emmelkamp
met attest. van Appingadam:
Jacob Lucas

den 12 Augs op belijdenisse angenomen:
Marrie Gerbens Huisvrouw van Claas Hindrix en
Jetske Jans jonge dogter
Jacob Everts jongman

met attest. gekomen van Winschooten:
Haijke Caspers jonge dogter

den 12 Xbr op belijd. angeno:
Elsjen Geerts wed van Hindrik Jans Schuur, van Luthers tot ons overgekomen
met attestatie gekomen van Amstelveen:
Teetje Wierts, jonge dogter

1762
den 31 Meij op belijdenisse angenomen:
Philippus Joannes Looff Medicinae Doctor (attestatie afgegeven naar Groningen den 22 April 1776)
met attest. van Veendam:
Albertjen Andries, huisvr van Marten Jans Blaak

den 12 7ber op belijdenis angenomen:
Angenis Hindrix Huisvr van Roelf Roelfs
Teelke Roelfs wed van Willem Mennes (nu Huisvr van Geert Sibens)
met attest. van Veendam:
Jeltje Feidses huisvr van Lubbert Jacobs Sap (Atestat. afgegeven naar de Kiel den 4 Maart 1774)

1763
den 12 febr op belijdenisse angenomen:
Jan Jacobs Blaak
Willem Clasen
Egbert Ockes
Geert Jacobs
Geuchien Coops

den 19 febr:
Hindrik Jans
Hindrik Jans
Rijkent Rijkents

den 26 febr op belijdenis angenomen:
Elsjen Derx Huisvr van Egbert Ockes
Trijntje Daniels Huisvr van Geert Jacobs
Remke Uniken j.dogter (Attest. afgegeven na Belling.)
Greetje Harms j.dogter
Eelje Lammerts j.dogter (nu getrouwt aan Stoffer Jans)
Beijke Christiaans j.dogter

1763
den 5      op belijdenisse angenomen:
Geertruit Jans, wedu van Derk Peters Boer

den 22 Junij met attest. gekomen van Nijkerk op de Veluwe:
Aaltjen Jans, jonge dogter

den 22 November op belijdenis angenomen:
Trijntje Geerts Huisvr van Hemme Wierts
Annichjen Geerts huisvr van Jan Jurjens
Tjakjen Jeltes huisvr van Hindrik Hindrix
Marchijn Hindrix huisvr van Anthonij Becker
Geertjen Eijlers, huisvr van Stoffer Erenst

den 27 Xber met attestatie van Gieten gekomen:
Ette Jans Buiting

1764
den 2 Maart op belijdenis angenomen:
Jetske Jans huisvr van Hindrik Alberts
Harmke Berents, huisvr van Wicher Jans

den 22 Junij met attest. gekomen van Groningen:
Jan Tijssen Jonkman
van Rosewinkel:
Janna Alberts j.dogter

den 21 Xbr van Hessen Kassel met attestatie gekomen:
Johannes Feg, jongman

1765
den 2 Maert op belijdenis angekomen:
Geertjen Derx Weedu van Lubbert Jans

den 4 April met attest. van Amsterdam gekomen:
Jacoba Kuijt jonge dochter

den 9 September met attest. van Veendam gekomen:
Lucas Berents

1766
den 18 Decbr met attest van Groningen hier gekomen:
Harmannus Adriani Getrouwd aan Jacoba Kuijt (attest afgegeven na Gronin den 6 Nov 1769)
Nog den 18 met attest. gekomen van Amsterdam:
Saara van Gogh Jonge Dogter

1767 
den 16 Junij met attest van Veendam gekomen:
Jezel Jans vrouw van Tjeert Jans

Ao 1767
des 2 Augs. met attestatie van Zoest:
Margaretha Geertruida Methorst huisvrouw van Dnus W.H. van der Pol
Margarita Saara van de Pol j.dogter
Hindrikje Blaauw jonge dogter (attest afgegeven na Zoest den 15 Meij 1769)

den 24 Augs met attestatie van Blijham:
Jurrien Hindriks Tepe

den 3 Junij met attest. van Groningen:
Anna Osterhuis J.D.

den 9 Sept met attes van Veendam:
Hans Jacobs Goed

den 10 Dec. met attest. van Veendam:
de Hr Nicolaus Emmen en 
Mevr. Catharina Wildervank Ehel. (vertrokken na Groningen [beide])
met attestatie van Groningen:
Sijmon Smith

1768 den 25 Meij met attest van Veendam overgekomen:
Geesjen Erenst Huisvr van Jan Andries
en van de Beerta:
Elsjen Erensts (attest. afgegeven na Groningen den 17den Meij 1769)

den 22 Novbr met attestatie van Ter Munten:
Mevrouw de wedu A Sprenger geboren Piccard (attest. afgegeven na Sapmeer den 2 Meij 1769)

den 15 Sept 1768  en den 7 Maart 1769:
Metjen Everts huisvr van Harm Hillebrands
met attest van Veendam:
Koop Jans

1769 den 10 Meij met attest. van Gronin:
Hanna Arends

den 26 Meij op geloofs belijdenisse aangenomen:
Harmen Jacobs
Jan Daniels
Annigje Berends, huisvr van Pieter Jans Fekke
Trijntjen Hindriks, huisvr van Claas Jurriens
Marigje Harms huisvr van Jan Molanus
Jantje Derks huisvr van Jacob Cosses
Japikje Willems Huisvr van Jan Eerkens
Aagje Uniken

1769
den 26 Meij op geloofsbelijdenisse angenomen:
Johanna van der Wolde (attest afgegeven na Veendam)
Annigje Berends

den 11 Meij met attest. van Amsterdam tot ons overgekomen:
Juffr Anthonia Forsten (attest. afgegeven na Groningen den 13 Jan 1777)

den 2 Nov met attest van Veendam:
Philippus Hindriks Singer

den 16 Nov. met attest. van Farmsum:
Hajo Pierius

den 13 Nov met attest van Delfzijl:
Wijchertje Wijcherts huisvr. van Hindrik Jans

1770 den 9 febr zijn op geloofsbelijdenis aangenomen:
Geuchien Deddens
Jan Jans Fekke (attest afgegeven na Veendam den 22 feb 1777)
Wichert Wolters
Jan Coops en
Egbert Reijnders

den 3 Junij met attest. van Groningen:
Jantje Jans huisvr van den Koopman Beekhuisen (attest afgegeven na Groningen den 26 April 1781)

den 13 Junij op geloofsbelijdenisse angenomen:
Frerik Willems Kraat
Trijntjen Jans wed van Jan Hindriks Brouwer (nu Huisvr. van Willem Leefers attest afgegeven na Zuidbroek)
Frouke Jacobs huisvr van Willem Clasen
Geesje Eijses huisvr van Harm Jacobs
Annigje Roelfs huisvr van Jan Haijes (den 4 Dec 1782 attes afgegeven na Veendam)
Geesje Berents Huisvr van Claas Jans
Engeltje Hendriks huisvr van Berend Berends
Annigje Jacobs huisvr van Jacob Harms
Swaantje Jacobs huisvr van Hilbrant Harms
Jacobje Jans huisvr van Stoffer Hindriks Greve
Marigje Derks weedu van Jan Jans

den 25 Junij met attestatie van den Scheemda:
Roelina Oosterhuis Weedu van den Schoolmeestr H Houwink (attest afgegeven na Veendam den 1 Julij 1772)

den 17 Dec. met attest van 's Hertogenbosch:
Aafjen Haijes weedu van ------- (attest afgegeven naar Noordbroek den 1 Julij 1772)

1771
den 6 Meert met attestatie van Veendam:
Anna Sikkes huisvr van den Molenaar (attest. afgegeven na Veendam in dato den 5 Meert 1773)

den 14 Octob met attestatie van Anloo:
Jantje Lucas Steenge van Eexterveen huisvr van Jan Daniels (attest. afgegeven na Anloo den 7 Sept 1773)

den 28 Novbr zijn op hunne geloofs Belijdenis angenomen:
Meint Beekhuisen (attest afgegeven na Gron den 26 April 1781)
Jan Eerkens
Berend Haijes
Jantje Alberts huisvr van Hendrik Jacobs Hage
Trijntje Lammerts huisvr van Jan Jacobs Hage
Grietje Jans Huisvr Hindrik Jans
Elsje Jans huisvr van Frerik Willems
Geertje Jans Cuipers (attest afgegeven na Veendam den 8 Maart 1774)
Marigje Jans Brouwer Huisvr van Frerik Harms
Wipke Koops Huisvr van Hendrik Nieman
Marigje Jans
Trijntje Jans
Hilligje Jans (attest afgegeven na Veendam den 3 Maart 1773) en
Geertje Jans

1772
den 21 Janu. met attest. van Cappelen in het Graafschap Teckelenburg:
Johan Herman Meijer (attest. afgegeven na Den Bosch den 9 maart 1779)

den 2 Maart is op belijdenisse zijnes geloofs tot lidmaat der gemeente aangenomen:
Andreas Julius Augustus Looff Medici Dr (attest afgegeven na Enkhuisen in dato den 28 Meij 1772)

den 5 Junij zijn op  belijdenis des geloofs tot ledematen der gereformeerde Kerk aangenomen:
Eise Roelfs
Berend Hindriks Jonker
Albertje Jacobs huisvr van Jan Koops
Trijntje Jacobs huisvr van Hendrik Jacobs Pronk

den 4 Meij met attestat. van Groningen:
Dirk Olthoff Schoolmr alhier en Fennigje Venema zijn Huisvr (attest. afgegeven na Midwolda den 1 Meij 1775)

1772
den 18 December met attest van Veendam:
Tebbe Tiessen

1773
den 14 Maart met attest. van Roden:
Jan Jacobs en Trijntje Claasens Ehel.

den 4 Junij zijn op belijdenis hares geloofs tot Lidmaten aangenomen:
Aaltje Willems, huisvr van Lers Clases
Luitje Jans, vrouw van Jan Jacobs Blaak
Grietje Jans, vrouw van Egbert Reinders
Metje Hindriks vrouw van Minke Lammers
Helligje Jans, vrouw van Hindrik Meijer
Grietje Hindriks, vrouw van Harmanus Berends
Elsje Jacobs, huisvr van Hendrik Lippes
Reijnke Ebbes, vrouw van Wijchert Wolters
Jacobjen Dircks vrouw van Jan Berends
Trijntje Hindriks vrouw van Roelf Bartelds
Geertje Jans, vrouw van Jan Jans

den 9 Junij zijn op belijdenis des geloofs tot lidmaten angenomen:
Aaltjen Hindriks huisvr van Lubbert Berends
Marigje Tunnis Vr.V. Hindrik Jacobs Blaak
Fennigje Erenst Vr.V. Claas Ottens
Marij Hindriks Vr.V. Ebel Hindriks
Fennigje Hindriks Vr.V. Dirk Jurriens van Peer
Nijtje Jans Vr.V. Claas Stoffers
Dina L      Vr.V. Claas Jans
Juliana Jurriens Vr.V. Hendrik Berends
Roelf Hindriks Schuur
Jan Wijchers (overleden) en
Hindrik Harms Nieman

1774 den 22 Aug met attest van Windeweer:
Geert Willems Dijk en Trijntje Reinders Ehel

den 8 Junij met attest. van Veldhuisen:
Hindrik Lambers van de Piccardije (attest. afgegeven na de beneden pekel A den 28 Meij 1776)

den 2 Sept met attest van Groningen:
Elsje Erenst huisvr van Wolter Jans

Ao 1775
den 2 Maart zijn op belijdenis hares geloofs aangenomen:
Jacob Cosses
Frerik Hendriks (attest afgegeven na Kropswolde den 4 Decemb 1794)
Jan Geerts Lever
Hendrik Berends
Jacob Jans
Stoffer Jans en
Jan Berends


den 7 Maart zijn op hare belijdenis des geloofs tot lidmaten aangenomen:
Antje Feddes huisvr van Albert Lammerts
Stijntje Feddes huisvr van Hendrik Jochems
Janna Ottes huisvr van Harmen Christiaans
Lisabeth Philips huisvr van Claas Harms
Hendrikje Hendriks en
Geertruid Aijlders

den 6 Junij is op zijne belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen:
Cornelius van Loenen Chirurgus

den 30 Dec 1774 met attest van de Lange Akker Schans:
Elsijn Smeeng huisvr van bovengenoemde Cornelius van Loenen (attestatie hier van afgegeven na Amersfoort den 20 Sept 1786)

den 8 Junij 1774 met attest. van Veldhuisen:
Jan Hendrik Lambers van de Piccardije

1776 den 5 Maart zijn op hunne belijdenisse des Geloofs tot Lidmaten aangenomen:
Pieter Jans Fekke
Harmen Christiaans
Joost Hindriks &
Hindrik Jacobs Blaak

den 9 Maart met attestati van Veendam:
Zwaantje Alberts huisvr van Jan Geerts Smit

den 22 Julij met attest. Van Horn uit Duitschland:
Johan Simon Rulle, of Simen Jans

den 4 Sept met attest. van Bourtagne:
Johannes Augustinus Naroldt (en weer afgegeven na Groningen den 18 Nov 1776)

Ao 1777
den 4 Maart zijn op hunne belijdenis des geloofs tot Lidmaten angenomen:
Wibe Hendriks & Aaltje Harms Ehel.
Jacob Jans Joosten & Annigjen Jurriens Ehel
Jacob Arends Pronk
Arend Wilkes
Claas Harms
Willem Derks (attesta. afgegeven na Veendam den 29 Meij 1781)
Elsje Jans Joosten huisvr van Gerrit Jans
Angenietje Jans huisvr van Philip Jacobs Pronk
Rogina Jurriens Huisvr van Jan Harms Scholtens
Jacobjen Hendriks

1776
den 15 Sept met attest. van Anlo:
Jeigje Lucas Steenge huisvr van den Schoolm P.J. Vos

den 31 Meij 1777 met attestat. van Veendam:
Marigjen Kornelis
met attest. van:
Jan Jacob de Vries & Fennigje Claasens Ehel.

den 26 Nov 1777 met attest. van Zuider:
Jantje Harms huisvr van de Bovenste verlaatmr
Hitje Hindriks (attest. afgegeven naar Veendam den 6 sept 1780)

aangekomen den 3 october 1777:
Titia Adriani met attest. van Groningen (nu huisvr van Koopman G Smeeng)

1778
den 27 febr aangekomen:
Berend Hindriks Polman met attestatie van 't Graafschap Lippe
Hilligje Willems huisvr van Hendrik Westers met attestatie van de Oude Pekel A (overleden)

aangenomen den 2 Maart:
Hindrikje Jurriens huisvr van Geert Jans Lever
Trijntje Jurriens huisvr van Jan Christiaans
Elsje Berends huisvr van Jacob Arends
Jantje Berends huisvr van Joost Hindriks
Trijntje Adriaans huisvr van Hendrik Hekmans
Willemina Wessels, weduwe van Roelf Koops
Geesje Roelfs huisvrouw van Jan Scatens (attest. afgegeven na Veendam den 28 Jan. 1779)

1778
den 2 Maart angenomen:
Geertje Jans huisvr van Pieter Harms Boer
Harmke Aijlders huisvr van Pieter Derks Boer
Aaltje Jacobs huisvr van Koopm Hans Goed
Annigje Jans huisvr van van Aijse Jans
Bethje Harms huisvr van Ockke Meints
Aaltje Geerts huisvr van Lucas Berends
Manje Christiaans huisvr van Pieter Harms Swaan
Trijntje Hendriks huisvr van Jacob Jans
Geertje Berends huisvr van Claas Harms

Aangenomen den 20 Meij:
Ebel Popkes
Hindrik Jans
Wijndel Hindriks
Willem Alberts en
Hendrik Roelfs (attest afgegeven naar de boven Pekel A den 24 Maart 1783)

Aangekomen den 11 Decembr:
Geugien Eilts en Jantje Willems met att. v. Veendam

1779
in de maand April aangekomen uit het Graafschap Lippe:
Johan Henrich Laekman & Elisabeth Ehel

den 6 Junij uit Veendam met attestatie:
Popke Ebels

den 13 Xbr met attestatie van Veendam:
Erenst Koops & (attestat. afgegeven na Veendam den 9 Junij 1792)
Jan Lammert Haakhorst

1780
den 8 Meij met attest. van Veendam:
Feije Jans en Roelfje Remmelts Vr. van Phil. Christiaans

den 5 Junij is op zijn belijdenisse des geloofs aangeno men:
Pieter Jannes Vos Schoolmeester alhier

den 5 Febr met attes van Gasseldernijveen:
Albert Klaasens

den 5 Sept met attestat. van Norg:
Roelf Jans Smeenge

1780 den 22 Septembr met attestatie van Batavia:
De Heer Johan Wichers, Wichers zoon en deszelfs Huisvr Catharina Geertruida van Ravenstein (Attestatie afgegeven den 30 Octobr 1788 na Oudshoorn)

1781 den 7 Maart zijn op belijdenisse hunner geloofs tot lidmaten aangenomen:
Rebekka Berends H.V. van Phil Hind Linge (van beide attest. afgegeven na Veendam den 8 Sept 1797)
Grietje Derks H.V. Van Berend Bulthuis
Aaltjen Scheppers H.Vr van G.H. Sap
Elisabeth Hendriks H V. van Egbert Jacobs Blaak en
Harmke Coenraads H.V. van Harme Geerts

den 20 Maart zijn op hunne belijdenisse des geloofs aangenomen:
Elerus Uniken
Geugjen Hindriks Sap
Geert Jans Lever en
Gerrit Smeengh

den 7 Junij zijn op hunne geloofs belijdenis aangenomen:
Harm Hendriks Huisingh,
Adriaan Hendriks,
Isaak Gerrits,
Andries Derks & Grietje Willems Ehel
Lummigje Jans vrouw van Hindrik Jans
Marta Harms vrouw van Harme Jans
Annigje Jans, huisvr van Obbe Onnes
Roelofje Jans h.v. van Jacob Herres
en Grietje Berends, weduw van Meint Meints

den 6 Junij met attest. van Windeweer:
Hindrik Tonnies, en Geesje Berends Ehel.

1782
den 10 Jan. is op zijne geloofsbelijdenis aangenomen:
de Heer Jacob Woordman

den 15 febr. zijn op hunne Geloofsbelijdenis aangenomen:
Christiaan Eerkes
Philips Jacobs
Geert Hendriks Schuur
Hendrik Jacobs en Douwe Jans Mik

1782
den 6 Maart op hunne geloofs belijdenisse tot lidmaten aangenomen:
Stijntje Jacobs vrouw van Roelf Hindriks Schuur
Hindrikje Ottoos Sap vrouw van Berend Haijes
Grietje Jacobs, vrouw van Maarten Jacob Blaak
Lammigje Hindriks vrouw van Douwe Douwes
Jantje Berends vrouw van Jan Harms
En Hilligje Hindriks Fekke j.d. (den 24 Meij 1805 met attest na Veendam)

den 20 Meij met attest van Noordbroek:
Aafjen Haijes, wed van Jan Jans Meijring

den 6 Octob. met attest. van Middelburg:
Lieve Menschaart & Alberdina Bottichius Ehel

den 16 April met attest. van Amsterdam:
Maria Catharina Woortman

1784
den 3 Maart met attestatie van Veendam:
Jan Liewes en Petertje Wijndels Ehel

1783
den 3 Decemb met attest van Tjamsweer:
Berend Reinds en Frauke Engberts Ehel

1784
den 28 April met attest van de pekel a:
Derkje Jochems huisv van Roelf Andries

den 24 Meij van Niew Scheemda met attestatie:
Geert Dekens en Grietje Eppes Ehel.

den 1 Septemb met attestatie van de O. pekel A:
Catharina de Cock huisv van de Coll. Ellerus Uniken

den 9 Sept met attest van Groningen:
Rosien Hindriks (attestatie afgegeven na Veendam den 30 Meij 1791)

1785
den 5 Maart met attes van Groningen:
Grietje Hindriks Huisvrouw van Heijke H Hoedemaker 


Ao 1785
den 1 Junij met attestatie van Veendam:
Grietje Reints Huisvr van den verlaatsmr
en den 11 do [=dito?]:
Anna Coenraads Huisvr van Berend Harms Bakker

den 13 Augs met attest van de Lemmer:
De Heer Doctor David Wolvendijk (attestatie afgegeven na Assen In 't Landschap Drenthe den 7 Aug 1799)

den 3 Sept met attestatie van Windeweer:
Annigje Harms Maathuis Huisvr van Daniel Geerts

den 2 December op zijn geloofsbelijdenis tot Lidmaat aangenomen:
Jan Klaasens

den 1 December met attestatie van Veendam tot ons overgekomen:
Jurriens Jans Boon

1786
den 25 Meij zijn op haar geloofs belijdenis aangenomen:
Hendrik Hermannus van der Veen (attesttie afge geven na Veendam in Junij 1802)
Hendrik Hindriks Schuur
Hendrikje Jans vrouw van Teis Klasens
Gebbigje Freriks vrouw van Jan Erenst
Jantje Tammes vrouw van Jan Lammerts
Evertje Jacobs &
Hilligje Freriks

den 27 Meij met attestatie van Gasseldernijveen:
Klaas Hendriks en zijn huisvrouw Geertruit Thijs

den 23 Meij met attestatie van Assen:
Jan Freriks en zijn huisvrouw Jantje Janssen (attestatie van beiden afgegeven na Veendam den 5 Junij 1787)

den 4 Sept met attestatie van Veendam:
Klaas Hendriks & zijn huisvrouw Aaltje Martinus

den 27 Sept met attestatie van Dockum:
Johannes Barlinkhof en zijn huisvrouw Charlotta Loof (attestat. afgegeven naar de Scheemda den 24 Meij 1792)

1787
den 10 Meij met attestatie van Vries:
Jan Davids

Ao 1787
den 7 Junij zijn op de belijdenis hunnes Geloofs tot Lidmaten der gemeente aangenomen:
Hindrikje Jans wedu van Ebel Popkes
Aaltje Hendiks vrouw van Albert Jans Smit
Trijntje Jans huisvr van Peter Jans
Hindrikje Hindriks Fekke huisvr v. Geuchje Koops
Willemina Mellema
Hendrikje Hendriks
Metje Everts (attestatie afgegev. na Anlo den 1 Junij 1790)
Lijsabet Geerts (attest. van Lidmaatschap afgegeven naar Vrieswijk de vaart uit naam des Kerkenraads den 17 Junij 1817)
Maria Hendriks (attest afgegeven na Oudshoorn den 30 oct. 1788)
Unina Johanna Uniken
Trijntje Cornelis (aan dezelve attest. afgegev. na Veendam den 4 Junij 1802)
E A. G van der Pol (attest. afgegeven na Besooijen den 18 Sept 1790 en terug gekomen in Junij 1791)
Hindrikje Derks van Peer (+ 1853)

den 30 Augs. zijn op hunne gedane Geloofsbelijdenis tot Lidmaten aangenomen:
Mevrouw Catharina Radijs Huisvr van de Heer Dr Wolvendijk (attest. afgegeven na Assen den 7 Augs 1799)
en Metje Jurriens Huisvr van de E. Geugje Deddens

1788
den 30 April met attest. v. Groningen:
Pietertje Roelfs huisvr van Hermannus Jans Bronsema

den 30 Meij op den belijdenisse hunnes geloofs aangenomen:
Sijmon Peters
Jan Erenst
Grietje Jacobs huisvr van Wijbe Hindriks
Trijntje Jurriens Hvr van Geert Hdr Schuur
Elsje Harms Hv. van Douwe Jans Mik
Epke Harms J.D. (attestatie afgegeven na den beneden pekel A den 14 Jan 1794)

den 12 Sept met attestatie van Wijmeer in dato den 21 Sept 1786:
De Schoolmeester Reemt Feikes Folkers (attest. afgegeven na Emden den 23 Meij 1798)

den 19 october met attest. van Gieten:
Roelfjen Harms

Ao 1789
den 19 febr. zijn op belijdenisse hunnes Geloofs aangenomen:
Geert Jans Deuse en zijn huisvrouw Fennigjen Jans
Neisje Jans huisvr van Harm H. Huising
Geesje Hendriks, huisvr van Harme Eerkes (Geesje Hendriks vertrokken met attest. naar Muntendam en Zuidbr. d. 30 Nov 1829) &
Hindrikje Geerts Huisvr van Klaas Alberts

den 16 Decembr met attestatie van de uit Vrieslandt tot ons als lidmaat over gekomen:
Fenno Harmannus huisvr van Schelte Jacobs (attest. afgegeven na Groningen den 31 Maij 1791)

den 22 Junij met attest. van Embden:
Metje Janssen Huisvr van

1790
den 27 Augs met attest. van Gouda:
Bernardus Matheus Zmeeks en zijn huisvr Alida Zwanenburg en Engelina Zmeenks (attest van Alida Zwanenburg en Engelina Zmeenks afgegeven na Gouda den 2 Maart 1792)

1791 den 22 Jan. met attest van Groningen:
Hendrik Roelfs (attest. afgegeven na Zuidlaaren den 13 Junij 1796)

den 3 Maart zijn op haare belijdenis des Geloofs tot Ledematen onser Kerk aangenomen:
Geert Klasens & Geesje Ebels Ehel
Roelf Derks & Grietje Hendriks Ehel
Jan Alberts Munniken & Hindrikje Dawels Ehel
Sietse Jellis & Grietje Rijnkes Ehel
Wiebe Hendiks Jonker
Andries Jans Lever
Hendrik Ebels
Christiaan Harms
Jantje Koops huisvr van Egbert Adriaans
Berentje Wijchers huisvr van Christiaan Eerkes
Hieltje Lammerts Huisvr van Lubbert Harms
Eltje Jans, Huisvr van Roelf Berents
Hilligje Harms huisvr van Tamme Hindriks
Grietje Sines & Heidewig Jans Jonge dogters

Ao 1791
den 15 Maart met attest. van Dalen:
Jacob Jans de Vriese

den 10 Junij met attest van de o. pekel A:
Thijs Egberds Molenaar

den 8 october met attest van Gron:
Harmanna Oosterdam Huisvr van Hindrik Roelfs (att. afgegeven na Zuidlaaren den 13 Junij 1796)

den 12 December met attest. van Veendam:
De Heer en Meester Jacob Harmen Nauta (attest. afgegeven na Groningen den 25 April 1796)

1792
met attestatie van Besooijen den 7 April:
Elisabeth Anna Gerard van der Pol

den 24 April zijn op hare belijdenis des Geloofs tot Lidmaten aangenomen:
Germen Klaasens, & Willemtje Willems Ehel
Teunis Alberts en Aafijn Hendriks Ehel (attestatie afgegeven na Beemt den 6 Decb 1803
Swaantje Geuchjes huisvr van Evert Geerts
Gerritje Klaasens Huisvr van Geert Jacobs
Geertje Jans Huisvr van Wijndel Hendriks
Jeichje Willems Huisvr van Sijmen Jans Otte (overleden)
Hindrikje Jannes huisvr van Rijkent Roelfs (attest. afgegeven na Veendam den 29 Nov 1792)
Pietertje Harms huisvr van de Schoolmeester Reemt Folkers (attest. afgegeven na Emden in Oostvriesland den 23 Meij 1798)
Grietje Joostens Huisvr van Cars Solkes
Hindrik Wijbes
Hendrik Lippes
Juffer Anna Lowisa Loof (attest. afgegeven na Scheemda den 24 Meij 1792)
Geesje Klasens Deuze, wedw Kiwit (bij Tol) (1848+) 
Jantje Jacobs
Jantje Jans (is met attest. vertrokken nae Veendam d. 13 Maert 1827)
Anna Geerts
Lijsje Jans

A. 1792
den 24 April zijn op hare belijdenis des geloofs tot Ledematen aangenomen:
Fennigje Geuchjes (met attestatie vertrokken naar Amsterdam den 14 Febr. 1826)
Harmke Hendriks (attest. afgegeven van Veendam en 24 Meij 1805) (+) [+-je eventueel bestemd voor volgende]
Zwaantje Hans de Goede

den 8 April met attestatie van Maarssen:
Baltus Elffers en Helena de Boer Ehel.

1793
den 4 Jan met attes van Steenwijk:
Geesje van Veen Huisvr van Hermannus Kamminga

den 5 Junij zijn op hunne belijdenisse des Geloofs tot Ledemaaten aangenomen: Roelf Jacobs en Berentje Hendriks Ehel (attest afgegeven na Veendam den 7 Decembr. 1798)
Willem Lips en Doutje Freriks Ehel
Jan Hendriks Drent verlaatsMr
Douwe Doewes
Jan Willems
Geertje Hendriks huisvr van Geert Jans Lever (Attest. afgegeven naar het Hogesand den 2 Junij 1817)
Grietje Pieters Huisvr van Jan Harms
Marta Hendr. Prins Huisvr van Berent Wijchers
Hilligje Lucas Huisvr. van Poppe Mennes
Wobbigje Derks Huisvr van Jurrien Hindriks

den 6 Junij met attest van Veendam:
Diewertje Harms Panjer Huisvr. vanHarm Jans Feiken

1794
den 3 febr zijn op belijdenisse tot ledematen aangenomen:
Hindrik Jans en
Grietje Willems
Christiaan Willems Slot (+) & Annigje Harms Boer (+ 1846)
Peter Klasen (+) en Geesje Joosten Slim (+ 1847)
Hindrik Klasen & Geesje Hindriks
Theis Clasens
Hindrik Wilkes
Jacob Martens de Wijk (Armenkamer) (+ 1851 90 jaar oud)

Ao 1794
idem dato ut ante:
Pieter Douwes
Jan Berends
Wijchert Lubberts
Juffr Antje Gozes Huisvr van de Hr Chr. Thiemen (attest afgegeven na s. Bosch den
3 maart 1798)
Hilligje Haijes Zant Huisvr van Adriaan Hindriks (+ 1852, 83 j. oud, moeder van Veenhoven) 
Barbera Houwing Huisvr van Jacob Jans Tuik (met attest. naar Amsterdam den 18 febr 1811)
Hindrikje Jans huisvr van Eijlt Geuchjes
Regina Clasens HV. van Jacob Koops
Maijke Hans de Goede Huisvr van Christiaan Harms (+1846) (moei) (later van Derk Jans Pik)
Elisabeth Jurjens HV. van Otte Harms
Jantje Alberts
Leentje Jans Boon (wedw Izaak G. ten Kate) (Leentje Wever) (+ 1852. oud 81 jaren)
Agniet Hendriks

den 28 Julij met att. van Gron:
Leentje Jans Tuntelder Huisv van Geert Berents

den 4 Augs met attest. van Zuidbroek:
Jacob Derks (attest. afgegeven naar Zuidbroek den 19 febr 1800)

1795
den 21 Junij met attest van de Kiel:
Willem Geerts Dijk en Renske Hoites Ehel. (de eerste attest. afgegeven naar de Kijl den 3 Junij 1813)

den 24 Jan met attest van Veendam:
Aukjen Derks Huisvr van Frederik Somer

1796
den 6 Maart met attest. van Veendam:
Boele Alberts en Derkjen Freriks Ehel

2 Sept met attest van Gasselder Nijveen:
Geert Klaasens Reilink en Geesjen Tonnies Ehel

In december met attest. van Amersfoort:
Elisabeth Magdalena Kolf nu Huisvr van de Hr J. Woortman (den 3 Junij 1815 met attest vertrokken naar Veendam)

Ao 1796
den 15 December zijn op hare belijdenisse tot Ledematen onzer Hervormde Chr. Kerk aangenomen:
Willem Jans ( deze att. afgegeven naar Noordbroek den    Novb 1801) en Metje Jacobs Ehel. 
Berend Lubbers
Aaltjen Egberts Huisvr van Adriaan H Hage
Elsje Roelfs Huisvr van Harmannus Willems (attest. afgegeven na Kropswolde den 20 decb. 1796)
Eltje Jans Huisvr van Jan Engels (attest afgegeven na Veendam den 20 febr 1797)
Derkje Jans Huisvr van Simon Hindriks
Jetje Everts huisv van Geert Berents Pekelder (attest afgegeven den 4 Meij 1819 naar Thesinge)
Aaltje Berents Hvr van Berend Geerts
Hindrikje Hindriks Huisvr van Harm Hindriks
Mathje Jacobs Hv van Willem Alberts
Grietje Jans Huisv. van Sijmen Peters
Geesjen Addes HV van Jan Lammerts Haakhorst
Aaltje Jans Hv van Geert Willems Dijk (attest. afgegeven na Windeweer & Lula den 14 Junij 1798)
Hindrikje Hindriks Hv van Klaas Alberts
Heidewig Jacobs huisvr van Hendricus Klasens
Annigje Geerts Hv van Harm Hendriks
Albertje Roelfs Hvr van Jan Berents
Onne Obbes
Jan Cornelis
Harm Cornelis
Janna Jurjens
Geesjen Wolters (overgegaan tot de gemeente van de N. Stads Kanaal 9 Dec. 1830)
Annigje Freriks

Ao 1797
den 1 Maart zijn met attes van Veendam tot ons als Lidmaten overgekomen:
Hindrikjen Hommes wede van Heine Gerrits (attest afgegeven naar Veendam den 1 Junij 1799) en
Stijntje Heines Huisv van Koop Everts

den 30 Meij zijn tot ons overgekomen met attestatie van Gasselder Nijveen:
Hilligjen Alberts wede van Teunis Harms en haren zoon Albert Teunis

den 2 Sept zijn met attes. Van Veendam tot ons overgekomen:
Roelf Remmelts Engelsman en Elisabeth Harms Ehel

den 30 Nov. met attest Veendam:
Jantje Lubberts Huisvr van den Snikkevaarder Hindrik Jacobs

1798
den 13 febr met attest. van de Bellingwolder Schans zijn tot ons overgekomen:
Onno Doedes Lieutenant & Johanna Catharina Meijnet Echtelieden
Anna Teubina Wolters Victor JD (deze drie attestaties wederom afgegeven den 20 Meij 1799 omdat zij met de woning na Veendam in het begin dezer maand vertrokken zijn)

26 Sept met attestatie is tot ons overgekomen als Lidmaat van Oostwold:
Quod T. W H van de Pol
Dorothea Alegonda Oomkens Huisvr van den Hr Dr Medic. Tammo Tammerus van Slooten

den 27 Augs is met att. van Veendam als Lidmaat tot ons overgekomen:
Annigjen Roelfs wede wijlen Jan Haijes

den 13 Sept zijn met att. van Groningen tot ons overgekomen en was get. door M Corstius Pred. te Groningen:
Willem Cranssen en Charlotta Christina L. Grauwen

1799
den 4 Maart is met att. van M van der Tuuk predic. te Veendam tot ons overgekomen:
Elsjen Manuels Huisvr van Hendrik Philippus Jonker

Ao 1799
den 10 Maart zijn met attest. uit naam der Kerkenraad EW Lubbes V D M te Wehe als Lidmaten overgekomen:
A. H Staal Schoolmr en deszelfs huisvr Albertje Pieters (AH Staal heeft bij missive verzocht om zijn lidmaats attest in allen dele voor ver[?ill?]sigt te houden)

den 24 Meij is met attest. van zijn Lidmaatschap uit de Scheemda tot ons
overgekomen en uit naam des Kerkenraad ondertekendt door Dr. W H Folkers Pred. der Geref. Kerk aldaar:
Willem Casper Keun (+)

den 23 Augs met attest. van Lidmaatschap uit Veendam tot onze gemeente ovegekomen:
Jantje Hindriks (+) Huisvr van den Scheepstimmerman Roelf Hendericus

den 16 Sept zijn op hunne belijdenis des Geloofs in presen tie van twee ouderlingen Evert Harms en Berend Haijes tot Lidmaten onzer Hervormde Chris. Kerk angenomen:
Lammert Pieters Wimsema (+) en Hindrikje Cornelis Ehel (+)
Menne Willems J M
Geert Jacobs
Kreine Jacobs (+)
Tamme Hindriks
Geesje Eises vrouw van Jacob Willems
Aaltje Hendriks (Hagen, nu wedu Joosten, + 1859, 88 jaar) vr van Jan Hendriks
Annigje Jurjens vr van Jan Jans Pot
Roeilina vr van Jan Tiesen
Aaltje Geerts vr van Jacob Hendriks
Hindrikje Egberts vr van Wichert Tonnis (met attest. naer Veendam Hindrikje Egberts d. 24 Sept. 1824)
Annigje Jacobs (+) vr van Jacob Pieters Herring (+)
Grietje Klasens (Klatter) vr van Hindrik Jans Lever (heeft den 30 Maart 1857 haar 100 verjaringsdag gevierd, hij stierf in 1840, zij in 1858)
Aaltje Jans Lever vr van Roelf Alberts
Aaltjen Stoffers (overleden 1846) vr van Jan Alberts Bleker
Berendje Klaasens wedu van Joost Jans

Ao 1799
Geesje Lucas Vr van Fedde Hendriks
Antje Klaasens Vr van Albert Alberts Lukje
Jantje Jans Vr van Ellerus Jans (bewijs van Lidmaatsch. afgegeven naar Veendam den 18 Meij 1820)
Albertje Harms vr van Wicher Lubberts (+)
Aaltje Harms vr van Hindrik Ebels
Trijntje Jacobs vr van Berend Harms (van Trijntje Jacobs is d. 20 Aug. 1841 bewijs afgegeven van lidmaatschap naar Groningen)
Harmke Jans vr van Erenst Lips
Gepke Arents J.D.
Aaltje Hindriks JD (van Hindrik Prinsse) (+)
Jantje Hindriks Hage J.D. (+)
Aaltje Hindriks Hage JD. (+)

den 5 December is met attest van Veendam tot ons als Lidmaat der Gerefor. Gemeente overgekomen:
Rosina Hindriks vr van . . . (attest. afgegeven naar Veendam den 6 December 1803)

1800
den 6 Junij is op het afleggen der Geloofsbelijdenis van ons Hervormden Godsdienst door M van der Tuuk tot Lidmaat dezer ge meente aangenomen:
Klaas Jans de Vrieze (+)

1801
den 11 Junij zijn met attest van Veendam tot ons overgekomen:
Lubbertus de Jonge & Hilligjen Pieters Ehel
eodem met att. van Groningen: Geertje Antonies en Hindrikje Hindrikje Antonies (de Vrede) (moeder van Antonie de Boer) (+ 1849)

den 6 Decembr sijn met attest als Ledematen tot ons overgekomen van Veendam: Geertruid Haijes (deze met bewijs van lidmaatschap vertrokken naar Muntendam d. 12 Junij 1841)
en van Groningen:
Grietje Hindriks dogter van Hindrik Bol (+)

1802
25 Januarij
met attest. als Lidmaat van Sleen tot ons overgekomen:
Roelof Klaasens

9 Junij met attes. van Blijham is tot ons overgekomen:
Eelbrin Edzes (Tonkes) huisvrouw van Helenius Derks (Venema) (vr. Venema) (1858 + 82 jaren)

13 do insgelijks van Veendam:
Grietje Geerts Kramer (+) Huisvr van Jan Jacobs

den 4 Sept alzo van Blijham:
Helenius Derks (+)

12 Maart met attest tot ons overgekomen van Groningen:
Frans Gerrits (+)
van Langerak:
Wilhelm Otterman (+ 1847) (in de dalle) &
van Veendam:
Maria Menkes (+)

1803 
Zijn tot Ledematen dezer Gemeente op belijdenis des Geloofs door Dn. van der Tuuk te Veendam toen deze plaats Vacant was, aangenomen:
Aafje Geuchjes Sap (+)
Albertje Jans Eerkes Huisv van Jacob Friderik Zomer (+)
Hindrik Jans Schut (+)
Eltje Jans Schut (+ 1855 75 jaren oud)
Jan Reints (+)
Eerke Jans Eerkes (+ 1861 decb 84 j.)
Liefert Jans Eerkes (+ 1866 oktob. 84 j.)
Drewes Rubens (+)

Nog 1804
Mede door den Heer van der Tuuk:
Jacob Willems Pronk (+)

Ao 1804
[linkermarge onder 1804] 
is mede met Attestatie van Veendam tot ons overgekomen d. 29 Nov. 1799:
Geert Willems en Annigjen Alberts Moesker, alsmede van Veendam op dien tijd: Fenna Scheppers
[einde marginale aantekening, nu 'normale' van 1804]
Hindrik Roelfs Schuur (83 jaren + 1857) & Hindrikje Manuels (+) Ehel
Drewes Jans Joosten (+ 1850) en Jantje Willems (Pronk) (+) Ehel
Jan Jacobs Boer (+)
Roelf Jacobs Slik (+)
Hindrikje Jans Huisvr. van Eildert Haijes (+)
Lammechien Gerrits (+)
Roelf Jacobs Huisv Jantje Jans (+)
Geertje Pieters huisv van Christiaan Jans (Geertje Pieters met attest. naar Veendam vertrokken d. 27 maert 1824)
Annechien Berends huisv van Derk Pieters (+)
Jan Harms Christiaans (+)
Jacob Hansens Goed (deze J.H. Goed is met attest. d. 14 Maert 1835 vertrokken naer Veendam)
Devertje Hansens Goed (+)
Derk Jans Pik
Eernst Philippus (+)
Eilt Geuchies 
(Anna Bos, vr. v. Jan Slim + 1855)
Jantje Jans Eerkes vr. van Tjakke Hazewinkel (overleden 17 Maart 1853)
Wijchertje Christiaans Eerkes (+ 1847) (vr. Hindrik Dik)
Harm Hindrik Nieman (+)
Hindrik Jans Drenth (+ 1848)
Harm Roelfs Engelman (+)
Hindrik Prinsje (+)

(gedurende de bediening van J.G. Oosterbeek, Pred. in de Wildervank)

den 6 Julij met  attest overgekomen van ten Boer:
Cornelia Hindrika Corstius (+) Huisvr van Dom. JG Oosterbeek (Pred in de Wildervank)

den 10 Augs met att. van Veendam tot ons overgekomen:
Eerenst Koops (+)

den 12 Augs is met att. van Gorinchem tot ons overgekomen:
Mejuffer Margarita Louisa van de Pol (+)

den 14 Augs is met att. van Groningen overgekomen:
Jeichien Boerema

1804
den 1 November zijn op belijdenis des Geloofs tot Ledematen dezer Gemeente aangenomen:
Harm Gerrits en Janna Pieters Ehel (Janna Pieters is d. 28 April 1834 met Attest. vertrokken naar Appingadam)

den 28 November met attestatie van Veendam tot ons overgekomen:
Albertje Seijes Kruisinga (+)
Marijke Leininga
Sijbrig Freerks

den 6 December zijn op belijdenis des geloofs aangenomen tot ledematen dezer Gemeente:
Berend Hindriks Krans (+)
Okke Meines (+) en
Aaltje Jans Wedu Hindrik Klaassens

den 7 December met attes. van Veendam tot ons overgekomen:
Klaas Martens (+)

1805
den 2 Maart op belijdenis des Geloofs aangeno men:
De E. Schipper Geert Berents Pekelder (+)

den 31 Meij op belijdenis des geloofs aangenomen:
Kosse Jakobs (is de 9 April 1838 met bewijs van Lidmaatschap naar Bedum vertrokken)
Hindrik Geerts Sikkes (beneden o.d. + 1855)
Jacob Geerts Koster
Jantje Okkes (Koster) (W. van Willem Pronk, + 1861, 77 j oud)
Aaltje Okkes (op Drent naer Gieten W.V. Geert Meertens)
Aaltje Jans Pot (+)
Zwaantje Jans Scholtens Huisvr van Lammert Jans
Heidewijk Jans Scholten (vr. v. Jan Jans Pekelder Schipp., zuster is Koop Scholten, + 1864)
Katharina Hindriks Heckman Huisvr van Freerk Sonius (d. 1 Meij 1825 met attest. vertrokken naar Groningen K.H. Heckman
Grietje Pieters Boer (wedw) huisvr van Eilt Harms (Pot) (+ 1852)
Anna Hindriks (+) huisvr van Jacob Martens
Johanna Atlas (+) huisvr van Koopman Asman
Eltje Lips huisvr van Jan Jurriens Boon
Sijla Lips Jonge Dochter (vr. Luitje Feddes, +)
Marchijn Jans Stijntjes (+) Jonge Dogter

Ao 1805
den 31 Meij aangenomen:
Zwaantje Jans Huisvr van Jan Jakobs Ligger
Roelfjen Gerrits Orsel huisvr van Klaas Klaassens
Mietje Hindriks Hekman huisvr van Jacob G. Bakker

den 7 Junij op belijdenis des Geloofs aangenomen:
Hilligjen Jurriens huisvr van Jan Tonnis

den 7 Junij met attest. van Gasselter Nieveen overgekomen:
Annegiena Berends (Kuilman) huisvr van Albert Jans Municke (+ 1869, 85 jaar oud)

op dato met attest van de Mieden:
Jantje Bronnes huisvr van Edsko Harms (den 7 Maart 1809 met attest vertrok. naar de Meden)

den 7 Junij met attestatie van Veendam:
Geertruit Jochums huisvr van Haije Eilders

dito dito van Veendam:
Seje Geerts Kruisinga en Elijzabeth Jans Wilkens Ehel.

den 8 September met attest. van Vlagtwedde:
Klaas Stevens en Hinderkien Hindriks Ehel.

den 29 Novemb is op belijdenis des Geloofs aange nomen:
de Heer Medi. Dr T.T. van Slooten (obiit)

op dato zijn met attest. overgekomen van Groningen:
de Heer Nikolaas H. Smit (+)
van Woldendorp:
Wilke Willems en Rebekka Klaassens (+) Ehel

1806
den 21 febr. zijn op belijdenis des Geloofs aangenomen:
Jans Hessels (Munnike) (+ 1848 in Januarij) en Geertje Geerts (+ 1845) Ehelieden
Fennechien Roelfs Jonge Dogter

den 21 febr. met attesta. van Groningen tot ons overgekomen:
Neeltje Harms Huisvr van J Krom

den 19 Meij met attest. van Veendam tot ons overgekomen:
Tjakke Jans (+) en Janke H Kemper (+) Ehel en
IJtske Arkes Dekker (vr. v. Geert Olthof, overleden)

den 19 Meij na voorafgaande belijdenis des Geloofs tot ledematen in deze Gemeente aange nomen:
Harmke Eilders huisvr van Albert Hindriks &
Geertje Jacobs (Joosten) Huisvr van Hergen Jacobs (Fekken)

Ao 1806
den 16 Julij op belijdenis des Geloofs aangenomen:
Hilligjen Jakobs huisvr van Thies Jans (Bovenstaande is met attest. vertrokken naer de Annerveensche Kanaal d. 12 Oct. 1836)
Hindrikjen Hindriks huisvr van Roelf Berents (Deze persoon overgegaan tot de gemeente van de N. Stads Kanaal. 9 Dec. 1830)
Elsje Jans huisvr van Harm Douwes
Klaasjen Klaassens huisvr van Derk Jans Klim
Grietje Jacobs huisvr van Jan Derks
Geesjen Jans Huisvr van Geert Jans
Anna Franssens huisvr van Harm Egberts
Zwaantje Harms (+ 1854 W. Stuit) huisvr van Willem Geuchjes (Stuit)
Zwaantje Jacobs wede van Jan Douwes (Zwaantje Jakob Lukje vrouw thans van Derk Jakobs de Lange met attest. naer Veendam ver trokken d. 11 Febr. 1823)
Mareka Wijbes wedu. Koop Jans (naast troost + 1847)
Antje Hindriks (+) huisvr van Okke Ebels
Aaltje Jans huisvr (+ 1847) van Elso Albartus
Doetje Antonijs wed van Jan Kornelis
Grietje Hindriks huisvr van Jan Jans Oostvriese
Marchien Thiessens huisvr van Hindrik Reints Bleijham

den 5 Sept op belijdenis des Geloofs aangenomen:
Hilligje Alberts Bleker Jonge Dochter (+ 1852, overleden 1852)

dito met attest van het Hogesand tot ons overgekomen:
Edske Popkes & Klaasje Foekes Ehel (Weder vertrokken naar het Hogesand met vernieuwde attestatie den 9 Sept 1847)

dito met attest van Ludbergen:
Wilm Henrich Feldwisch (+ 1859 in 't werkhuis)

den 7 December met attest. van Groningen:
Anna Barbara Jacoba van Trojen (v. Sloten) (vertrokken Mei 1845 n. Veendam, overleden mei 1856 in Veendam)

dito van Veendam:
Antje Freerks

1807
den 20 Februarij zijn op voorafgaande belijdenis des Geloofs aangenomen tot ledematen dezer Gemeente:
Derk Arents en Albertje Christiaans (+) Ehel
Harm Jans Feikes
Evert Geerts (+)
Hindrik Jans Lever (+)

Ao 1807
den 20 febr mede op belijdenis des Geloofs aangenomen:
Frans Hindriks Goere
Jan Jans Pot
Eildert Meinders (d. 10 Dec. 1830 met attest.naar de Stads Kanaal)
Jacob Klaassens Kemper
Harm Douwes
Tjeert Jans Rat (+ 1856, 86 jaren) Zwaantje Jakobs Drent (+) Ehel
Jantje Geerhardus (+) huisvr van Hindrik Geerts Siks
Jaatje Bartels (+) huisvr van Lammert Wolters
Albertje Solkes huisvr van Jan Freerks
Hillechien Solkes (Dekker) (+) huisvr van Harm Ebels
Dievertje Roelfs Engelsman (+) huisvr van Roelf A Bleker
Rindeltje Jans (+) huisvr van Harm Wijbes
Grietje Reinders (+) huisvr van Kornelis Eilkes
Hillechien Pieters (+) huisvr van Freerk Reinders
Jantje Jacobs huisvr van Hindrik Stoffers
Stijntje Geerts huisvr van Meindert Alberts (met attest vertrokken naar Onstwedde den 2 Sept 1813)
Hindrikjen Pieters Boer (+) huisvr van Otte Geuchies Sap

dito met attest. van Groningen tot ons overgekomen:
Aafjen Egberts Blaak huisvr van Jacob Hindriks Tuijel (+ 1860)

den 29 Meij zijn tot ledematen dezer Gemeente aangenomen:
Daniel Kornelius Jonker (+)
Grietje Philippus (+) huisvr van Klaas Jurjens
Lammechien Hindriks huisvr van JK v der Jong (Lammechien Hindriks is d. 21 Sept 1841 met attest. vertrokken naar de Stads-Kanaal)
Albertje Harmannus (+) huisvr van J.J. Stientjes
Doortje Hindriks Huisvr van Arend Roelfs
Mareke Jans Jonge Dogter
Trijntje Evers de Hoop Jonge dochter (1860 + wedw Deuze) (met attest. vertrokken naar Veendam den 11 Junij 1819, van Veendam terug 26 Novb 1829)

den 5 Julij met attest. van Anlo:
Geesjen Jacobs

Ao 1807
den 4 Sept van Veendam met attest. tot deze Gemeente overgekomen:
Jochum Jans

do do op belijdenis des Geloofs aangenomen:
Tjaakje Oomkes Jans huisvr van Berent Polman
Janna Hindriks huisvr van Joost Hindriks Slimschoe

den 14 Decemb met attest van Groningen tot ons overge komen:
Cornelsjen Vrieburg
Grietje Luder

1808
den 25 febr. tot Ledematen dezer gemeente op voorgaande belijdenis des geloofs aangenomen:
Jan Lubbers
Jacob Pieters Hergens
Frederik Jans Zomer
Pieter Derks Boer
Harm Harms Wei
Hindrik Jacobs Slik
Hindrik Hindriks
Elzo Albartus
Lammert Lubberts Pronk
Hindrik Freerks (Bakker, + 1846)
Pieter Lammerts Wijnsma (attest. afgegeven naar de Kijl of Windeweer)
Klaasjen Pieters Munneke huisv. van Jan Jurriens Boer (naar Veendam)
Teelke Hindriks (Drent) (+ Tijke moei... ) huisvr van Jan Koops (+ 1848)
Jantje Harms huisvr van Jan Egberts Blaak
Aaltje Lubbers huisvr van Frans Hindriks Goere
Hillechien Fredriks Zoomer Huisv van Harm Geuchies (Koops) (beneden O.D. inland) (+ 1858 - 86 jaren)
Aaltje Reinders (+) Huisvr van Harm H. Wei
Lummechien Gerrits huisvr van Jan Reints (+)
Albertje Geerts huisvr van Lammert Lubberts Pronk
Marchien Geuchies Sap Wedw van Jan Thiessens Smit (+ 1855)

1808
den 25 febr mede aangenomen:
Anna Everts (Steenhuis) wed van Krijne Jakobs (hertr. met Otterman, + 1848)
Grietje Doewes Huisvr van Jakob Everts (vertr. n. Stadskanaal 49)
Neeltje Hindriks (afge.) Huisvr van Klaas Jans Bol
Marchien Geerts Lever J.D. (+ 1857) (met Foppe Huisman)
Hindrikjen Berents JD.
Antje Jurjens (Vredeman) (met Jan Sijmens de Jonge) (Zij is overl. 1855. +) (Hij is + 1854)
Hindrikje Klaassens JD (met attest na de Meden)
Hindrikje Jurjens (Vredeman) JD. (met Lubb. Groen, + 1851)

Dito met attest. overgekomen van Teklenburg:
Johan Wilhelm Broklander (1856)
van Veendam:
Grietje Kornelis Nijbol

den 1 December tot ledematen aangenomen:
Berent Geerts Deuze (+)
Douwe Jans Kool (+)
Frouwke Poppes huisvr van Thies Freerks Rogaar (attest. naar Veendam)
Kaatje Jans (Pekelder) (+1854) wedu Albert Alberts (vr. v Jan Pool)

dito met attest. van Groningen:
Marieke Reenman Huisvr van Jan Derksma (weer vertrokk. n Groningen)

1809
den 23 febr. op voorgaande belijdenis des Geloofs zijn tot ledematen dezer gemeente aangenomen:
Albert Jans Teul & Heiltje Menses Ehel
Christiaan Jans Koops
Jan Hindiks Lutje (+ 1845)
Harm Geuchies
Fedde Tjoers (met attes. naar de Harkstede den 2 Sept 1813)
Grietje Hezes J.D.
Janna Antonis huisvr van Jurjen Jacobs
Geesje H. van der Veen wed van Koop Evers (met attestatie vertrokken naar Zuidbroek den 10 September 1831 t.w. Geesje H. van der Veen)
Aaltje Doewes (+) huisvr van Oene Berends
Marchien Doewes huisvr van Jan Liers
Hindrika Jans huisvr van Jan Jelis
Hindrikjen Gokkes huisvr van Klaas Antonij
Jakob Fredrik Zomer (+)

den 8 April met attest van Groningen:
Catharina Meurs (+)

Ao 1809
den 6 Septembr met attest. overgekomen van Veendam:
de Heer Jakobus Meinders (+)
van Windeweer & Lula:
Jantje Pieters (vertrokken n. Zuidbroek 1849 wedw Pieter Cornelis Koops + 1852)

Eodem die tot ledematen op belijdenis des Geloofs aangenomen:
Geert Hindriks en Grietje Hindriks op het Canaal Ehel. (attest afgegeven naar Onstwedde den 10 Maart 1813)
Annechien Jans huisvr van Frans Gerrits (+)
Roelfje Hindriks huisvr van Andries Roelfs Bos
Grietje Jans huisvr van Willem Jans
Kornelsje Geerts Jd. deze 2 laasten van het Kanaal

den 6 Decembr met att. van Zuidbroek tot deze Gemeente overgekomen:
Antonia Quirina van Iddekinge (Mevr. Tieks, +)

1810
den 28 febr. zijn tot ledematen dezer Gemeente op belijdenis des Geloofs aangenomen:
Hermannus G. Sap (+) & Beka S Menninga (+) Ehel
Albert Jans Munneke (+ 1845 24 Novb) & Tonnisje Hindriks (ook overleden) Ehel
Hindrik Derks & Jantje Jans Ehel (met attest vertrokken naar Noordbroek den 25 Augs 1810)
Marten Hindriks Kemper & Jeltje Hemmes Ehel (met attest. vertrokken naar Veendam)
Derk Derks Kuitse (+) & Stijntje Pieters Munneke (+ 1849) Ehel
Hindrik Stoffers
Willem Geuchjes (+)
Eefke Roelfs Engelsman Huisvr van Hemme Evers Zoutman
Grietje Geuchjes Stuit (1851 +) huisvr van Jan Antonij Bekkering
Fennechien Wolters (Pruis) (1850 +) Huisvr van Harm Berends Smalbil
Marchien Germts Kemper (1867 84 jaren) huisvr van Geert Geerts Knigge

Ao 1810
Eodem die tot ledematen aangenomen:
Evertje Jans wede van Hindrik H. Baas
Jantje Jans Huisvrouw van Jochum Jurriens (vertrokken met att. ma Midwolda d 20 Mei 1816)
Fennechien Jans (de Jonge) huisvr van Juke Lips (Wester) (W. B. bij Sluis) (+ 1847)
Hillechien Hindriks Huisvr van Eilderst Engberts (Met attest overgegaan tot de gemeente van N. Stads  Kanaal. 9 december 1830)
Marchien Jans Knoppies (1858 +) huisvr van Geert Everts (de Hoop)
Wiechertje Ottes Sap huisvr van Berend Hindriks
Lewe Derks
Derk Jurriens (Vredeman) (overleden in 1856)
Geert Harms (Middel) (vertrokk. 1855 naar Veendam)
Eme Egberts (is met att. vertrokken naar Veendam den 15 Junij 1820)
[volgende drie] Jong Dogtrs 
Wijchertje Geuchies

Marchien Jurjens
Fennechien Jans

den 10 febru. met attest. van t hogesandt, zijnde aldaar vernieuwt:
Willem Visscher

eodem die met att. van Veendam:
Tjakke Jans Hazewinkel (overl. d. 12 Julij 1853 in den oud. van 74 jaar 9 maanden)
Van de oude Pekel A:
Koopman Jan Geerts Starke (+)

den 24 Junij met attest. overgekomen van Groningen:
Hendrikus Janssonius &
Albertje Tuijl
Van Onstwedde:
Rutger Koops Huizing (vertrokken met attestatie naar Vlagtwedde)
Van Veendam:
Bonje Harms Oomkens (vertrokken met att den 15 Junij 1820 naar Veendam)
Van Windeweer en Lula:
Zwaantje Ennes (Nieland) (vr. Harm J. Steentjes) (+ 1863 oud 80 jaar)

den 13 Van Herstm. met attest. van Lidmaatschap tot de gemeente overgekomen van Veendam:
Jan Geerts Klunder (+) en Gepke Rentes (+ 1849) Ehel


den 27 V Slagtm met attest. overgekomen van Veendam:
Hindrik Wijbes (+) en Annechien Derks (+) Ehel (van deze Personen een bewijs van Lidmaatschap gegeven aan den Heer Borgem alhier d. 18 mei 1827)

den 30 V Slagtm zijn op belijdenis des geloofs tot lede maten dezer gemeente aangenomen:
Geert Daniels en Trijntje Jurriens Ehel

Ao 1811
in 't laatst van febr en wel den 27 op voorgaande belijdenis des Geloofs aangenom tot ledem. dezer Gemeente:
Jelte Jochums (+) en Geesje Jans Ehel (+)
Roelf Pieters en Marchien Berends Ehel
Haije Berends Rubing en Marchien Balles Ehel (+)
Jan Derks Drukker (+) & Hindrikje Jacobs Lukje (+) Ehel (Jan Derks Drukker & Hindrikje Jakobs Lukje Ehel. met attest naer Veendam gegaan d. 11 Febr. 1823)
Eilt Jans en Grietje Jacobs Ehel
Jan Evers Steenhuis (+)
Jan Alberts Bleeker (+ 1849)
Hindrik Jacobs Stomph (+) (HJ. Stomph is d. 9 Junij 1831 met attest van Lidmaatschap vertrokken naer de Stads Kanaal)  
Kornelis Eelkes (+)
Derk A. Bleeker (+)
Hindrik A. Bleeker (+)
Remmelt Jacobs (+)
Engbert Berend Muller
Hindrik Geerts Lever (met attest. vertrokken den 15 febr 1819 naer d Lemmer)
Antonij Jacobs
Willemptje Jakobs Hindriks huisvr van Harm Everts (met attest.  naer Veendam d. 29 Junij 1825)
Berendje Jakobs huisvr v. Roelf Jakos Slik
IJtje Harms (1851 +) huisvr van Lukas Harms (Kruithof) (beneden O.D)
Jantje Detmers huisvr van Jan Roelfs
Hindrikje Geerts Lever (den 2 Junij 1817 met attest naar het Hogesand vertrokken)
Albertje Geerts Deuze (+ 1866) (vr. Jan Joosten)
Marchien Berends (Marchien Berends met attest. naar Veendam vertrokken d. 8 Maert 1830)
Marchien Pieters (Boer) (vr. v Pieter Bekkering, + 1853)
Hindrikje Hindriks
Grietje Jans Bol
Grietje Hindriks Nieman K
Geesje Harms
Maria Geerts Deuze
, wedw van Jurjen Jakobs Joosten (1867 +)

Op dien zelfden tijd met attest. tot ons overgekomen
Van Windeweer & Lula:
Aaltje Jans Eerkes (wedw Geert Dijk) (+ 1865; 92 jaren oud)
Van Anloo:
Jan Lammerts
Van Veendam:
Hindrikje Jacobs en
Tjakje Jans (... overgegaan tot de ... ... ... attestatie den .... 18... [gekriebel, maar zie ook onderstaand, wordt herhaald])

Ao 1811
den 9 April met attest van Zaltbommel:
Laurens Vogel en Geertruij van Hulst Ehel

den 10 September op voorgaande belijdenis des Geloofs tot Lidmaat van deze Gemeente aangenomen:
D G Pekelaer S.S. Stud. en heeft dezelve bij dezen van mij een attestatie van Lidmaatschap naar Groningen ontvangen

met attest. overgekomen tot deze Gemeente
Van Veendam:
Tjaakje Jans & (Deze persoon overgegaan naar de gemeente van de N. Stads Kanaal Dec. 9. 1830)
Hindrikje Jacobs
Van de Meden:
Grietje Jans huisvr van Nomde Karssijns (+)
Van Veendam:
Wijnand Antonie Bergh V Woortman (+) en Magdalena Catharina de Blecourt (+) Ehel (de laatste M.C. de Blecourt met attest vertrokken naar de Beerta d. 25 maert 1827)
Van Veendam:
Aaltje Alberts (vertrokken naar de Kijl den 3 Junij 1813 met attestatie)

1812 [zie daarvoor transcriptie Boon/Middel]

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.