LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Wierum en Dorkwerd

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

DTB Wierum en Dorkwerd. Alle Jonge Dochters als "J.D." Maart 2005, Menne Glas. 
Geheel gecorrigeerd en aangevuld sept. 2005 door Ton Bosch.
Nogmaals nagekeken en aangevuld november 2007 door Riana Luiks.

- mutaties Wierum en Dorkwerd 1701 - 1727
- mutaties Dorkwerd circa 1725 - 1736, 1748, 1776
- mutaties Wierum circa 1725 - 1787
- mutaties Wierum 1741 - 1811


[ Wierum en Dorkwerd gekombineerd, vanaf 1701. Meestel werd op een zondag Avondmaal gehouden te Wierum, en een week later te Dorquert, daarbij ledematen aangenomen. De gegeven datums zijn de eerstgenoemde ]

DIT KERCKEN - PROTHOCOL
TE WIERUM EN DORQUERT
NEEMT SIJN AANVANG MET
HET BEGIN DES JAARS 1701,
DOE PETRUS IJSBRANDS NOG
HIER PREDIKANT WAAR

29-1-1701
discessit Abel Geerts, een volwassen vrijer, soon van Geert Abels en Martjen Egberts, in haar leven woonachtig te Dorquert.

6-2-1701
is naa voorgaande electie en kerckenkondiging tot Diacon te Wierum bevestigt Klaas Joris, woonachtig in de Pastorije te Wierum.

4-3-1701
ten dage van de proev-predikatie voor ís Heeren h: Avond-maal is coram consistoris verscheenen Derkjen Hendriks huys-vrouw van Wolter Derks Schooneborg op Gaijkinga-dijk, welke, om ontijdig bijslapen het h: Avond-maal voor een maal waar ontsegt, bekennende haare misdaat, en betuigende berouw te hebben over haare begane ergernisse, ook mede beloovende door G: genade haar onergerlijk voortaan te gedragen, hier op tot ís Heeren h: Avond-maal wederom is toegelaten. 
Dito is door mij in consistorio voorgestelt, dat ik in visitatione hadde ondervonden, dat Marigje Sappes weduw van wijlen Alber.. eenige van haare naasten hadde gelastert en met achter-klap beswaart, strijdig tegens Ďt negende gebod van ís Heeren h: we.. en dat ik alreeds haar daarover hadde te rede gestelt, en ge.. tot schuld bekentenisse en versoening met de beledigde evenaaste haar te bewegen, om sulx haar eerst in haar eijgen huijs naa in mijn huijs verdagvaardigt, eindelijk door de [blad stuk] voor de kercke-raad laten citeeren; dog daar op gesegt hadde, dat sij nog in mijn huijs, nog weijniger in de consistorie gedachte te komen; om haar te verantwoorden, also sij haar dagen niet ten Avond-maal gaan, en daar benevens van voornemen waar om uijt onse kercken uijt te blijven, en naa een ander kercke sig te begeven ít Welke alle de kercken-raad te Dorquert overweegende, besloot, dat opgemelde Marigje Sappes, die voor de kercke-raad niet verscheen, haar van ít h: Avond-maal soude onthouden tot er tijd sij haar hier over verantwoord en haar berouw over dese haare misdaad betuigt.
27-3-1701 op belijdenis
Trijntje Hendriks, dienst-maagd van moeij Joestje, op Gaijkinga-dijk te Wierum

3-6-1701
ten dage van voorbereijding voor het h: Avond-ma[al] is de kercke-raad van Wierum als meede van Dorquert meesten deels vergadert geweest; om alles, daar door tusschen ledematen moeijte mochte ontstaan zijn, weder in te schicken. Op dese tijd en bij dese gelegenheijd wierd van de Pastoor voorgedragen de kerkeraad te Dorquert, hoe hij Hilje Jansen, dochter vam Marigje Sappes, huijs-vrouw van Eijse Jacobs, in de visitatie ernstig hadde afgeeijscht reden te geven, waarom sij haar tot tweemaalen van ít H: Avond-maal hadde onthouden: Die daar op de Pastoor met een teecken van sijner ontweerdigingen snauwende woorden geantwoord hadde, wie haar moer misdeed, die misdeed ook haar. Gevende daar mede te kennen, dat sij de kerckelijcke censure over haar moer geoeffent met genoegsame redenen, voor mishandeling en verongelijcking hield, daar door sij met haar memme verongelijkt waar; en darom niet gedenkt ten Avond-maal te gaan. Ook segte de Pastoor, dat hij Hilje Jansen in de kercken-raad hadde laten citeeren; om haar hier over te verantwoorden, dog nie[t] compareerende voor de kercken-raad, besloot deselve tegens haar dat sij voor dit maal haar van ít H: Avond-maal moeste onttrekken, en in ít toekomende haar voor de kercken-raad verantwoorde[n].

5-6-1701 op belijdenis
Eelke Jansen dienst-maagd van Jan Cornelis en sijn vrouw bij Harsens Burcht te Wierum
Hijlkje Idses dienst-maagd van Roelef Jacobs en vrouw in 't Hooij-huijs te Dorquert
Jan Arents en sijn vrouw Eevke Krijns in de Costerije-wo[ning] te Wierum met attestatie van Aduard
Trijnje Alefs huijs-vrouw van Mecke Dates te Dorqu[ert met] attestatie van Adorp

21-8-1701
Jelcke Meckes met attestatie vertrocken na Suidhorm
Nieske Kornelis huijs-vrouw van Klaas Mennes verreijst naa Suidhorm

28-8-1701
is Bartelt Peters, bij de kerk te Wierum woonachtig, naa dat hij met pluraliteijt van stemmen tot Diacon hier waar verkooren, op drie achtereenvolgende sondags kunding onverhindert in desen sijnen dienst bevestigt.

4-9-1701 met attestatie vertrocken naa Oostum
Wilte Juriens

4-12-1701 met attestatie van Noordwolde
Eijse Jacobs te Dorquert bij de Ried-dijk

3-3-1702
op vrij-dag voor ís Heeren h: Avond-maal de kercke-raad te Wierum vergadert zijnde, droeg de Pastoor voor, dat hij verstaan hadde, dat Anje Jans huijs-vrouw van Jan Cornelis achter Cloots Borgje over 24 Car: guldens boek-schulde voor ít Edel gericht van de Hoovt-mannen kamer in Groningen een valsche en leugenachtige verklaring hadde gedaan, en tegen overtuiging des gemoeds gesegt t[e] hebben niets van dese 24 gl: schuldig te zijn: Hier ove[r] sij opgemelde van de Kercke-raad nader verstaans zijnde verklaarde, dat sij haar swaarlijk hadde versondiget, ende d[aar]over groot berouw hadde. Waarom de kercke-raad tegen Anje Jans voornoemd besloot, dat sij haar voor dit maal voorts van ít h: Avond-maal soude hebben te onthouden tot tijd, dat sij haar berouw over dese misdaad met oprechten en God-vruchtigen wandel bewijst, en blijcken geevt, dat sij be[....] en voldoening opgebracht heevt aan de geene, die dese 24 gl: rechtveerdig toebehooren.

5-3-1702
Klaaske Klasen J.D. bij de Ried-dijk te Wierum op belijdenis
Tjaart Egberts op attestatie van Den Ham, dienst-knecht van Popke Siuurts op Aduwerts Voor-werk

4-6-1702
Kornelis Hendriks, onse tegenswoordige School-Meester te Wierum en Dorquert, met attestatie van Groninge[n]
Anje Thijsen, huijs-vrouw van Roelef Allards te Dorquert op Cleuwer[t] met Attestatie van Leeg-kerk

11-6-1702 attestatie gegeven aan
Trijntje Hindriks, vertrocken naa Eemme-til

14-6-1702 attestatie gegeven aan
Eelke Jansen, vertrocken naa Adorp
mondlijke attestatie gegeven aan D. Coccius, Pastor te Aduwert, van
Grietje Hindriks sijn dienst-maagd, voor desen Lidmaat van onse gemeente

22-9-1702 attestatie gegeven aan
Aafke Hindriks, vertrocken naa Roderwolde

3-12-1702 op belijdenis
Grietje Hindriks J.D. Dienst-maagd van d'E. Kerck-Voogd Jannes Cornelis op Aduwerds-Voorwerk

4-3-1703 op belijdenis
Jacob Jouwkes op Nieuwland te Wierum

15-3-1703 attestatie gegeven aan
Grietje Hendriks, vertrocken naa Aduwert

15-3-1703
Roelef Derks, uijt de Padde-poel sonder attestati bij noorder son naa Drenthe vertrocken

24-5-1703 attestatie gegeven aan
Jacob Jans van Gaijkingadijk, naa de gemeijnte te Leegkerk vertrocken
Mecke Klasen en des selvs Huijs-vrouw
Eltje Juriens, welke onder de stad zijn gegaan woonen

28-5-1703 attestatie gegeven aan
Tiaart Egberts, vertrocken van Aduwerts-voorwerk naa de gemeijnte te Fransum
Jan Arents en sijn Huijs-vrouw
Eevke Krijns, vertrocken van Wierum naa de gemeijnte te Fransum

3-6-1703 op belijdenis
Reijnouw Kornelis, Huijs-vrouw van Jacob Jouwkes op Nieuwland te Wierum

5-8-1703
Te Wierum consistorie geformeert ter oorsaak van Kornelis Hendriks onse tegenswoordige School-meester, welke beschuldigt wierd over verscheiden fouten, met name leugen-taal, lastering van eemand der evenaasten, bedriegelijke handeling in vrijerij met seker vrouws-persoon, en eenige maalen dronkenschap, begaan bij de Maijers in ít veld, tot ergernisse van sommige leden der gemeijnte: Waar over onse School-meester boven gemeld van de kercken-raad verstaan zijnde (die sulks van wegen overtuiging niet ontkennen konde) besloot deselve met eenparige stemmen, dat Kornelis Hendriks van de tafel des Heeren op de aanstaande maal sig moeste onthouden, wierd daar bij hem aangesegt van diergelijke en andere ergernissen in ít toekomende sig te speenen.

26-8-1703 attestati gegeven aan
Hijlckje Idses, vertrocken naa Suidhorm

31-8-1703 attestati gegeven aan
Rinne Peters gewesen Ouderling te Dorquert en des selvs Huijs-vrouw
Hilletje Jacobs, welke zijn vertrocken bij de stad in de groene-weijde

2-9-1703 op attestatie
Wilte Juriens en sijn vrouw
Hilje Rickerts, bij Harsens Burgt woonachtig

30-12-1703
Evert Oostenrijk naa voorgaande electie en kercken-kunding als Diacon te Wierum bevestigt.

2-3-1704 op attestatie van Winsum
Trijnje Berends Huijs-vrouw van Lammert Sjabbes op Gaijckinga-dijk te Wierum op attestati van Winsum
op belijdenis
Wolter Derks Schoonenborg, op Gaijckinga-dijk te Wierum woonachtig
Jelte Reijnders, woonachtig in de Pastorije te Wierum

1-6-1704 op attestatie van Leeg-kerk
Jacob Wolters en
Willemtje Klasen Ehe-lieden op attestatie van Leeg-kerk

1-6-1704 mondeling attestatie gegeven aan de Pastor tot Sauwert voor
Marigje Sappes, en desselvs Dochter
Hilje Jansen en haar man
Eijse Jacobs, welke van Dorquert derwaarts vertrocken zijn

7-9-1704 op attestatie van Groningen
Alegonda Molenkamp J.D.

28-9-1704 attestatie gegeven aan
Cornelis Hindriks onse gewesene Coster, vertrocken naa Groningen

5-12-1704
op den dag van voorbereijding voor ís Heeren h: Avond-maal de kercken-raad van Wierum als ook die van Dorquert voor het grootste gedeelte in de kerk te Wierum vergadert zijnde, wierd van de Pastoor voorgedragen, dat hij in visitatie Jan Cornelis, achter Potters-hoogte bij Harsens-Burcht woonachtig, hadde afgevraagt, waarom hij als Lidmaat van de Gemeente eenige malen van ít h: Avond-maal des Heeren sig hadde onthouden, en benevens dit sig van ít kerk-gaan geheel aftrok? die daar op geantwoort hadde sulks gedaan te hebben om dat sijn Huijs-vrouw Anje Jans (welcke om gewichtige reden het h: Avont-maal is verboden, te sien pag:5) tot het Avond-maal des Heeren als nog niet waar wederom aangenomen, waar over hij de kercken-raad beschulgde van onbarmhertigheijd, waar tegens van Pastoor hem gesegt was, dat de saken van sijn vrouw hem niet aangingen en dat hij daarom sig niet behoevde te ontrecken, ook dat de Kercken-raad veerdig waar sijn vrouw op voldoening van de acte, tegens haar geformeert, weder in de gemeenschap aan te nemen, waar op hij wijders gesegt hadde, dat hij sig voorts van ít h: Avond-maal gedachte te onthouden, en boven dat van ít kerk-gaan om Gods woord door de Pastoor te hooren prediken sig af te houden. Waarom hij Jan Cornelis voornoemd geciteert zijnde; om van díE Kercken-raad hier over nader gehoort te worden is voor deselve niet erscheenen, gelijk hij sig ook bij de citatie hadde uijtgelaten. De Kercken-raad van Wierum dit alles overwegende, besloot in de Vreese des Heeren dat Jan Cornelis om sulks sig van ít h: Avond-maal voorts soude moeten onthouden, tot dat hij hier over sijn leet-wesen betoont.

7-12-1704
Jannes Clooster, onse Coster en Schoolmeester, op attestatie van Groningen
Jantjen Reijnders Huijs-vrouw van Jan Geerts, bij de Ried-dijk nevens de Kerk te Dorquert, op attestatie van Adorp.
Reijnder Lucas vrijer, bij de Ried-dijk nevens de Kerk te Dorquert, op belijdenisse des geloovs

1-3-1705 op belijdenis
Stijnje Jans J.D. dienst-maagt van Meerten Reijnders op Aduwerts-voor-werk

14-6-1705
Kornelis Jetzes en des selvs Huijsvrouw
Trijnje Tiarks op attestatie van Sauwert
Beentje Klasen J.D. op Aduwerts-voor-werk op belijdenisse des geloovs

14-6-1705 attestatie gegeven aan
Jacob Wolters ende
Willemtje Klasen sijn Huis-vrouw, vertrocken naa Hoog-kerk

9-1705 met attestatie naa Nieuw-kerk in Marna
Jannes Clooster onse gewesene Coster en Lidmaat der Gemeente

24-1-1706
is Peter Timons in ít Hool naa voorgaande electie der kercken-raad te Wierum en kerke-kunding als Diacon te Wierum bevestiget.
Den 31 dito is Hendrik Boelens te Dorquert naa voorgaande electie der kercken-raad te Dorquert en kercke-kunding tot Ouderling te Dorquert bevestiget.

7-3-1706 op belijdenis
Martjen Klaasen J.D.
Korneliske Aattes J.D. beijde ten huijse van Klaas Louwes te Wierum

2-6-1706 attestatie verleent aan
Kornelis Jetzes en des selvs vrouw
Trijnje Tiarks, vertrocken naa de Gemeijnte van Leeg-kerk

6-6-1706 op belijdenis
IJe Kornelis, vrouw van Roelef Jacobs op Cleuwert te Dorquert

13-6-1706 attestatie verlient aan
Stijnje Jans, gewesene Dienst-maagd van Meerten Reijnders op Aduwerts-voor-werk, en is vertrocken naa Fransum

5-9-1706 op belijdenis
Petrus Selvius, onse tegenswoordige School-meester en Coster te Wierum

14-11-1706
is naa voorgaande electie en kerckekunding tot Diacon te Dorquert bevestigt Roelef Jacobs in ít Hooij-huijs te Dorquert woonachtig.

5-12-1706
aangenomen op attestatie van D. Christ. Matthei, Eccles. te Anloo
Geertjen Willems, huijsvrouw van Geerd Berents Trip, woonachtig bij de Ried-dijk nevens de kerk te Dorquert

10-06-1707
verscheenen Wilte Juriens, bij Potters Hoogte woonachtig; ter oorsaak hij met Zijtze Tammes slaags geeest waar op de uijttigst van Willem Rotgers Vrouw, ít Welke hem voorgehouden zijnde, betuigde daar over leetwesen te hebben, en beloovde sulks in ít toekomende te vermijden. Waar mede dit onder een serieuse vermaning en aansegging, om voor dit maal sig van ít h. Avontmaal te onthouden, is afgedaan.

12-6-1707
Ike Hendriks, Huijsvrouw van Jan Berents in de Paddepoel, naa dat van hier bij de Stad waar vertrocken, dog haar in de Stad als Lidmaat niet hadde aangegeven, en onder Wierum met de wooning weder gekomen zijnde, is op haar begeerte aangenomen.
op goede attestatie van D. W. van Elselo, Pastor te Bellingweer
Klaas Luijes ende
Jantjen Eppes Ehelieden, bij de kerk te Wierum woonachtig

30-8-1707 attestatie verleent aan
Jannes Jansen, voorheen woonachtig op Aduwerts Voorwerk te Wierum, vertrocken naa Groningen

25-9-1707 attestatie gegeven aan
Reijnder Lucas, vertrocken naa Hoog-kerk

3-6-1708 Op belijdenis
Hilje Jans J.D.
Hilje Alberts J.D.
Roelefke Reijnders J.D. te samen op Aduards-voor-werk woonachtig

7-6-1708 attestatie gegeven aan
Klaaske Klasen, Huijsvrouw van Lubbert Egberts, overgegaan tot de Gemeente te Adorp

5-8-1706
Jacob Jouwkes op ít Nieuw-land te Wierum, naa voorgaande electie en drie maal kunding, als Diacon te Wirum geconfirmeert.

2-12-1708 op belijdenis
Anje Klaasen J.D.
Arent Christiaans vrijgeselle, beijde in de Paste[..?] te Wierum
Jantjen Rengers J.D. op Gaijckinga-d[ijk] te Wierum
Hendrik Jans een getrouwt-man bij [de] Kerk te Dorquert

4-12-1708 attestatie gegeven aan
Jantjen Reijnders, vertrocken na[a ...]

1-9-1709 weder aangekomen op attestatie van D. Post, Pastor te Adorp en Harsens
Klaaske Klasen, Huijsvrouw van Lubbert Egberts bij Potters-hoogte te Wierum

1-12-1709
Doe Klasen onse tegenswoordige Schoolmeester en Coster, op attestatie van Leens
Aaltjen Alberts, Dienst-maagd ten huijse van Klaas Louwes, op belijdenisse des geloovs

2-12-1709 attestatie gegeven aan
Petrus Johannes Selvius onse gewesene School-meester en Coster, en des selvs Huijs-vrouw
Alegonda Molenkamp, vertrocken naa Groningen

2-3-1710 op belijdenis
Trijnje Hendriks en
Gebke Hendriks, volle susters, ten huijse van Jannes Cornelis op Aduwerts-Voor-werk
Fenje Luijtjes ten huijse van Popke Siuurts mee op Aduwerds-Voor-werk
Jan Peters j.m. in de Costerije te Wierum

25-05-1710
zijn naa voorgaande electie en drie reijsen afkunding in haaren dienst bevestiget díEersame Meerten Reijnders, als Ouderling, ende díE Jelte Reijnders, als Diacon, te Wierum.

1-6-1710 attestatie gegeven aan
Corneliske Aattes J.D. daarmede vertrocken naa de Gemeijnte te Leeg-kerk

8-6-1710
Eetje Luitjens, Huijs-vrouw van Derk Cornelis, op Gaijckinga-dijk te Wierum, op attestatie van Leeg-kerk

20-6-1710
is Ike Hendriks, gewesene Lidmaat van onse Gemeente, met haar man Jan Berents, om haare schulden heijmelijk bij noorder Son uijt de Padde-poel te Wierum vertrocken, mede- nemende haare voornaamste goederen. En wat daar na haar attestati na waarheijd verlient.

10-08-1710
is Hendrik Jans bij de kerk te Dorquert woonachtig, naa voorgaande electie en kercken-kunding tot Diacon aldaar bevstiget.

24-8-1710 attestatie gegeven aan
Jantjen Rengers J.D. waar mede vertrocken naa Eendrum

10-12-1710 attestatie verlient aan
Jan Peters ende sijn Huijs-vrouw
Anje Klasen vertrocken naa Garnwert

8-3-1711 op belijdenis
Berent Engberts, Dienst-knecht van Timon Jans op Aduwerts Voor-werk te Wierum

31-5-1711 attestatie gegeven aan
Hilje Jans, vertrocken naa Oldehove
Derk Jacobs en
Bijwke Klasen Ehe-lieden, vertrocken naa Feerwert

7-6-1711 op goede attestatie van de Pastor te Middelbert
Berent Alberts, dienstknecht van Hendrik Jans te Dorquert

7-6-1711
Anje Jans, Huijs-vrouw van Jan Cornelis, vertrocken naa Groningen, hier nog onder censura zijnde, gestorven in Groningen

11-6-1711 attestatie verleent aan
Klaas Luijes en
Jantjen Eppes Ehe-lieden, vertrocken naa Adorp

6-9-1711 op goede attestatie van D. Liefsting, Pastor te Rottum
Botte Derks, Dienst-knecht van Anje Harkes, weduw van Popke Siuurts op Aduwerts Voor-werk

6-12-1711 op goede attestatie van D. H. Noordijk, pastor te Hoog- en Leeg-kerk,
Derk Willems bij de Lege-weg onder Dorquert

5-6-1712
Christina Placius, dochter van wijlen Pastor Placius, met attestatie van Groningen
Willemtjen Meijers, huijs-vrouw van Willem Jacobs te Dorquert, op attestatie van Groningen
Aafke Edes, Huijs-vrouw van Egbert Jacobs te Dorquert, op attestatie van Bedum
Stijntjen Everts J.D. bij de Ried-dijk te Wierum, op belijdenisse des geloovs
attestatie gegeven aan
Arent Christiaans Vrijer, vertrocken naa de Gemeente te Mensingeweer

14-8-1712 attestatie gegeven aan
Gebke Hendriks, J.D., vertrocken naa de Gemeente op de Lege-meeden

18-8-1712 attestatie gegeven aan
Trijnje Hendriks, J.D., vertrocken naa de Gemeente te Fransum

4-9-1712
Peter Jacobs, op Aduarts voor-werk, op attestatie van Den Ham en Fransum
Tjeert Tonnis en
Antje Thijssen, Ehe-lieden, op attestatie van Aduart
Hendrikjen Gerbes, Dienst-maagd van Berent Peters en Grietjen Jacobs te Dorquert, op belijdenisse des geloovs

25-9-1712
DoŽe Klasen Stijrvelt, onse Schoolmeester, naa voorgaande electie en Kerke kundingh, als Diacon te Wierum bevestiget.

4-12-1712 op attestatie van D. Muntinghe, Pastor te Noord-broek
Johanna Margareta Edsens, Huijs-vrouw van Hermannus Andries Stuur, woonachtigh bij 't Burchtjen te Wierum

5-3-1713
Anje Willems J.D. op attestatie van Den Ham
Hendrik Jans en
Grietje Abels, Dienst-boden van Geert Nannes en Vrouw, als ook
Aafke Willems, te samen te Dorquert, op belijdenisse des geloovs

4-6-1713
Jan Jacobs bij de Kerk te Wierum op attestatie van Oostum
Trijnje Jacobs sijn Vrouw op attestatie van Aduart
Anne Willems op attestatie van Nijkerk

20-8-1713 attestatie gegeven aan
Hendrikien Gerbens vertrocken naa Leeg-kerk
14-9-1713 attestatie verlient aan
Marigjen Klasen, vertrocken tot de Gemeijnte te Aduard

3-12-1713 op attestatie van Groningen
Trijntjen Cornelis J.D.

3-12-1713 attestatie verlient aan
Christina Placius, vertrocken naa Groningen

4-3-1714 op belijdenis
Hermannus Andries Stuijr
Jan JuriŽns Vrijgesel, beijde woonachtigh bij Harsens Burght
Wolter Everts bij de Ried-dijk
Grietjen Meertens, J.D. woonachtigh op't Burghtjen bij Potters-hooghte

7-5-1714 attestatie gegeven aan
Trijntjen Cornelis, vertrocken naa de Beerta

3-6-1714
Mecke Klasen en sijn Huijs-vrouw
Eltjen Jurriens
Anna Christina Dreesz mijn Maagd, t'samen op attestatie van Groningen
Geertjen Klasen huijs-vrouw van Peter Jacobs op Aduards Voor-werk
Geertjen Geerts, dienst-maagd van Antje Harckes, op Aduards Voor-werk
Roelef Jans ende
Trijnje Jans, Broer en Suster, bij de Kerk te Wierum, t'samen op belijdenisse des geloovs
Martjen Rentzes, op attestatie van Suidhorm

6-6-1714 attestatie verleent aan 
Berent Engberts, vertrocken tot de Gemeijnte op Den Ham
Hermannus Andries Stuijr en vrouw
Johanna Margareta Edsens, vertrocken tot J.Chri. Gemeijnte te Oostum

2-9-1714 op belijdenis
Swaanje Meertens, J.D. woonachtigh op Aduards Voor-werk

2-12-1714 op goede en loffelijke attestatie van D. J. Kuen, Pastor te Leens
Klaas DoŽs

26-12-1714 met attestatie vertrocken
Fenje Luijtjes

16-2-1715 attestatie verlient aan
Grietjen Abels, vertrocken naa Den Ham

3-3-1715 op belijdenis
Petertjen Jans J.D. in de Pastorije
Aaltjen Wiltes J.D. in 't Burchtjen bij Potters Hooghte
Reemke Andries J.D.
Berent Eppes Vrijer, beijde Dienst-boden van Jan JurriŽns en des selvs Vrouw, woonachtigh bij 't Burchtjen te Wierum
Meijse Klasen voorheen Mennonitin, en haar man
Berent Klasen, met haar lieder Dienst-maagd
Eelkje Feijts, t'samen bij de Kerk te Dorquert,
Dreeuwes Jans op Cleuwert te Dorquert,
Martjen Wibrands, Huijs-vrouw van Eijldert Hendriks in de Plat-voet
Auckjen Wibrands J.D. bij de Ried-dijk

26-5-1715
als Diacon bevestiget Peter Jacobs, woonachtigh te Wierum op Aduards Voor-werk

23-6-1715 op belijdenis
Peter Jans, soon van Jan Jacobs bij de Kerk te Wierum
Klaas Jans ende
Geertjen Geerts, beijde dienst-booden des selvs

22-8-1715 attestatie verlient aan
Hendrik Jans Vrijer, vertrocken naa Peijse in Drenthe

9-1715 attestatie verlient voor
Reemke Andries aan D. Busch, Pastor te Saaxum, daar op voornoemde in die Gemeijnte als Lidmaat is aangenomen

1-12-1715 op belijdenis
Wijbe Freriks en des selvs Huijs-vrouw
Gielje Michiels
Aaltjen Jacobs J.D. op Gaijckinga-dijk
Jan Writzers ende 
IJeske Cornelis Ehe-lieden bij de Ried-dijk te Dorquert, op attestatie van D. Noordijk Pastor te Hoogh- en Leegh-kerk

1-3-1716 op belijdenis
Corneliske Klaasen, J.D. te Wierum in de Grouwelerij
Wipke Jans, J.D. te Wierum bij de Kerk

13-4-1716 attestatie verlient aan
Geertjen Geerts, vertrocken naa Grijps-kerk

31-5-1716
Grietje Peters J.D., op attestatie van Pastor H. Reneman te Garnwert
Jan Geerts, soone van Geert Jans ende Renske Derks te Wierum

8-6-1716 attestatie gegeven aan
Aafke Willems, vertrocken tot de Gemeijnte te Oostum

26-7-1716 attestatie gegeven aan
Martjen Rentzes, vertrocken naa Lettelbert

1-9-1716 attestatie verlient aan
Grietje Meertens, van ons vertrocken

6-9-1716
op goede attestatie van D. A. Fledderus, Pastor te Haren
Aaldert Hendriks ende
Geesjen Reijnders
, Ehe-lieden, woonagtigh bij Harsens Burght
mede aangenomen op belijdenisse des geloovs
Geertjen Jans J.D. Dienst-maagd van Peter Jacobs, op Aduards Voor-werk

4-10-1716 attestatie gegeven aan
Grietje Peters, vertrocken naa Oldehove

6-12-1716
Waar op den 6 te Wierum ende om de veelheijd van water en sneeuw den 26 xbris mid-winters tweede dagh te Dorquert het h: Avond-maal des Heeren gehouden is.
op belijdenis
Oukje Jans J.D. Dienst-maagd van Jan JurriŽns en Stijntjen Everts Ehelieden bij Harsens Burcht te Wierum

3-3-1717 attestatie gegeven aan
Peter Jans, vertrocken tot de Gemeente J.Chri. te Oostum

6-6-1717
Geert Jans, woonachtigh bij de weg naa de Scholle te Wierum, op belijdenisse des geloovs ende
Aafke Jans J.D. te Dorquert bij de Kerk aldaar, op goede attestatie van D. H. Piccard, Pastor in de Harkstede

18-7-1717
naa voorheengaande electie en kerkkunding als Diacon te Wierum bevestiget Jan Jacobs, woonachtigh bij de kerk te Wierum

29-8-1717 attestatie gegeven aan
Geertje Jans J.D., overgegaan tot de Gemeijnte Jesu Chri. te Esing

3-12-1717
edogh tegens nymand yets bestraffingwaardigh voorgebracht, behalven Wolther Derks Schoonenborgh op Gaykinga-dijk te Wierum, welcke (:gelijk kennelijk waar:) Klaas Louwes onse Schat-beurder soude gruiwlijk gelastert hebben, en gedreigth den selven bij de eerste gelegenthijd het leven te benemen. Waar over hem Wolther Derks Schoonenborgh voor dit maal het h: Avond-maal door order der Kercke-raad is ontsegt.

5-12-1717 op belijdenis
Jantjen Hendriks, Huijs-vrouw van Hendrik Jans bij Steen-til
Grietjen Jans J.D. dienst-maagd van Peter Jacobs op Aduards Voor-werk
Jacob Derks Vrij-geselle, dienst-knecht van Lubbert Egberts en des selvs Vrouw, bij de Ried-dijk

4-3-1718
voor de kercke-raad te Wierum verschenen
Wolter Derks Schonenborgh op Gaijkinga-dijk te Wierum, betuigende leetwesen te hebben over sijne lasteringe en bedreiginge tegens Klaas Louwes, en versochte dat sulks hem mochte te goede gehouden worden, waarop tot ís Heeren h: Avond-maal na serieuse vermaning weer is toegelaten.

1-6-1718 attestatie gegeven aan
Geertjen Geerts, vertrocken naa Den Ham

5-6-1718 toegelaten
Berent Engberts van Aduard, bij Steen-til woonachtigh

4-12-1718
Geertjen Harmens, J.D. met attestatie van Groningen
Trijntjen Hendriks, J.D. met attestatie van D. Abelaar, Pastoor te Oostwold, Lege en Hooge-meden
Willemtjen Geerts, J.D. op belijdenisse des geloovs
Jan Harmens en des selvs Vrouw
Leentjen Pauwels bij de Ried-dijk te Dorquert, met attestatie van Groningen

4-12-1718 attestatie gegeven aan
Aafke Jans J.D., vertrocken naa Hoog-kerk
Grietjen Jans, mede vertrocken

21-1-1719 attestatie gegeven aan
Trijnje Jans

12-2-1719
is voor de Kercke-raad te Dorquert verscheenen IJe Cornelis, woonachtigh te Dorquert op Cleuwert, welke in haaren Weduwen-Staat een onecht soontje had overgewonnen, waar over sij van de Kercke-raad serieus bestraft zijnde, betuigde, dat haar sulks seer beroude begaan te hebben, en beloovde in het toekomende haar beter en bedachtsamer te gedragen, waar op haar het naast komstige Avond-maal des Heeren is ontsegt, en daar mede is dit voor-val afgedaan en bijgelegt.

16-2-1719 attestatie gegeven aan
Jelte Reijnders, vertrocken tot de Gemeijnte Jesu Christi in Groningen
Dito aan
Jan Cornelis, tegenswoordig Corporaal onder de Cavallerij, gegeven Kerckelijke attestatie op betuiging van berouw, naa dat hij ettelijke jaaren van 't heijlige Avond-maal des Heeren om sijn quaat (:uijt gedrukt, pag. 14 en 15:) hem selven had onthouden

5-3-1719 op belijdenis
Aaltjen Luijtjens, Huijsvrouw van Roelef Jans, bij de Wierumer Schoor
Hiltje Peters, J.D.
Jacob Willems Vrijgeselle, beijde ten huijse van Berent Engberts bij Steen-til

11-3-1719 attestatie gegeven aan
Jacob Derks Vrijgeselle, vertrocken

16-3-1719 attestatie gegeven aan
Jantjen Hendriks, weduw van Hendrik Jans, gereijst tot de Gemeijnte te Garnwert

2-6-1719
is de Kercke-raad te Wierum vergadert geweest, voor welke op citatie verscheen Lammert Siabbes, woonachtigh op Gaijkinga-dijck, ter oorsake van sijn ergerlijk gedragh met sijn Maagd Dieuwer Jans, die van hem waar beswangert geweest, en voor henlieden aangevinge des Houwelijks, ook gebaart hadde, waar over hij als Lidmaat der gemeijnte ernstigh bestraft zijnde, toonde en betuigde sijn berouw dies aangaande, ook belovende voortaan sigh van ergernissen door Gods genade te onthouden, daar op hem voor dit maal het heijlige Nachtmaal wierd ontseght. 
Ook is op dit pas tegens Klaas Louwes Ouderling der Gemeijnte ingebracht, dat hij overstalligh dronken en daar bij met een seker Mennistigh Man moeijte soekende sig vertoont hadde in openbare herberge, waar over hij verstaan zijnde, heeft sulks niet ontkent; en daarom wel ijverigh is bestraft.

4-6-1719 aangenomen
Reijnder Lucas en sijn vrouw
Corneliske Wolters, op attestatie van Leegh-kerk
Grietjen Meijers op attestatie van Groningen
Harmen Pijrs op attestatie van Groningen

16-7-1719
is Jan Jurriens, bij Potters hooghte, naa voorgaande electie en drie malen Kercke kundinge, als Diacon bevestiget

10-9-1719 op goede attestatie van D. Noordijk Pastor tot Hoogh- en Leegh-kerk
Jan Lammerts ende des selvs Vrouw
Frouwke Reijds

5-11-1719 attestatie verlient aan
Geertjen Harmens, en vertrocken naa Groningen

21-11-1719 attestatie verlient aan
Wipke Jans, vertrocken naa Groningen

10-3-1720 op belijdenis
Hendrik Hendriks Vrijgeselle in de Grouwellerije
Eenje Waalkes
J.D. dienst-maagd van Jan Jacobs en des selvs Vrouw bij de Kerk te Wierum
Jantjen Hemmes J.D. dienst-maagd van Harmen Pijrs en sijn Vrouw in de Pastorije

12-5-1719
is naa voorgaande electie en Kercken-kundinge tot Diacon te Wierum bevestiget Bette Derks, woonachtigh op ít Burghtje bij Potters-hooghte te Wierum

2-6-1720 op attestatie van D. Boelens Pastor te Wetzinge is angenomen
Elisabeth Geerts, op Aduards Voor-werk

2-6-1720 attestatie verlient aan
Jantjen Hemmes

4-6-1720 attestatie gegeven aan
Roelef Jans en
Aaltjen Luijtjens sijn Huijs-vrouw, vertrocken naa Garnwert

25-8-1720 Attestatie gegeven aan
Aaltjen Jacobs J.D. overgegaan tot de Gemeijnte tot Aduard

11-9-1720 attestatie gegeven aan
Trijnje Hendriks J.D., overgegaan tot de Gemeijnte J.Chri. te Lege-Meeden

28-10-1720 attestatie afgegeven aan
Elisabeth Geerts

1-12-1720 
Meeuwes Derks met attestatie van Engelbert
Klaas Jans en
Harke Hendriks, vrij-gesellen ten huijse van Stijntjen Everts, op belijdenisse des geloovs

3-2-1721 attestatie gegeven an
Wolter Everts Oostentrijk, vertrocken tot de Gemeijnte Chri. in Groningen

2-3-1721 attestatie gegeven aan
Eenje Waalkes J.D., overgegaan tot de Gemeente te Garnwert

1-6-1721 
op belijdenis
Geert Willems vrijgeselle
Derkjen Peters J.D. beijde bij de Kerk te Dorquert
Geertjen Harmens met attestatie van Groningen
Trijnje Jans met attestatie van Noord-wolde
Mede toegelaten
Willemtjen Geerds op betuiginge van haar berouw over haare begane misdaad: Hebbende in haar Vrijster-staat een onecht-kind overgewonnen

19-6-1721 attestatie gegeven aan
Reijnder Lucas en des selvs Huijs-vrouw
Corneliske Wolters, vertrocken tot de Gemeente te Oostwold

6-7-1721
Harmen Pijrs tot Diakon te Wierum bevestight

7-9-1721 op attestatie
Roelef Jans en des selfs vrouw 
Aaltjen Luijtjes, te Wierum woonachtigh
Jan Peters en sijn Huijs-vrouw
Swaantje Hansen, te Dorquert op Cleuwert woonachtigh

19-12-1721 attestatie gegeven aan
Jan Lammerts en sijn Huijs-vrouw
Frouwke Reijds, vertrocken na Sauwert

16-2-1722 attestatie gegeven aan
Jan Geerts, vertrocken na Suidhorm

8-3-1722 op attestatie van J. Post, Pastoor te Adorp en Harssens
Grietjen Gerrijts, Huijs-vrouw van Geert Berends Trip bij de Ried-dijk
Reijntjen Geerts en
Bareltjen Jacobs sijn Huijs-vrouw te Dorquert, op attestatie van H. Noordijk Pastoor te Hoogh- en Leegh-kerk
Anje Geerts Huijs-vrouw van Klaas Klaassen in de Grouwellerije te Wierum, op belijdenisse des geloovs

6-4-1722
is na voor-heen-gaande electie en openbaare afkundinge tot Ouderling in de Gemeente te Dorquert bevestiget Hendrik Jans, woonachtigh bij de Kerk te Dorquert. En in des selvs plaats tot Voorstander der armen en Diacon aldaar ook bevestiget Jan Peters, woonachtigh te Dorquert op Cleuwert

5-5-1722 zonder attestatie vertrocken
Geertjen Harmens als geweesen Lidmaat der kerk

7-6-1722 op belijdenis
Geertjen Jacobs J.D.
Bouwkjen Jans J.D.
Zaske Boelens J.D.
Riemke Roelefs J.D.
de beijde eerste woonachtigh op 't Nieuw-land te Wierum, en de twee laaste woonachtigh te Dorquert

6-7-1722
op attestatie van Groningen
Aaltjen Rieners J.D. in de Pastorije
op belijdenisse des geloovs angenomen
Martjen Simens Huijs-vrouw van Jan Reijnders
Imke Jurriens Huijs-vrouw van Derk Willems
Grietjen Jacobs Huijs-vrouw van Roelef Jacobs
Harmen Boelens Vrijer te samen woonachtigh in 't Carspel Dorquert

6-12-1722 op attestatie van D. R. Alberthoma in Groningen
Grietjen Pijrs Dienst-maagd van Evert Oostentrijk te Wierum
op belijdenis
Peterke Harkes J.D. op Gaijkinga-dijk
Harke Popkes bij Dorquert
Albert Luijtjes en
Jan Popkes Vrijgesel, beijde op Aduards Voor-werk te Wierum

25-2-1723 attestatie gegeven aan
Derkjen Peters van Dorquerd, vertrocken na Winsum

1-3-1723 attestatie gegeven an
Zaske Boelens van Dorquerd, en vertrocken na Appingadam

12-3-1723 attestatie gegeven an
Wolter Derks Schoonenborgh, vertrocken na Lege-meeden

30-5-1723 attestatie verlient an
Auckjen Wijbrands, vertrocken na Suidhorm

6-6-1723
op attestatie van D. Hoeksuma Pastor te Mensingeweer
Grietje Geerts J.D. in de Grouwellerije te Wierum
op belijdenisse des geloovs
Anje Peters huijs-vrouw van Albert Luijtjes
Jantjen Reijnders, Huijs-vrouw van Willem Wijbrands
Siuurt Popkes Vrijgeselle
te samen op Aduards voor-werk woonachtigh

18-7-1722
zijn op voorgaande citatie voor de Kerk-raad te Wierum verscheenen Aaldert Hendriks en Klaas Jans, welke tegens elkander slaaghs waaren geweest, waar over sij bestraft en tot onderlinge vrede vermaand zijnde, is hun wegens de gegevene ergerisse het naast-komstige Avond-maal des Heeren ontseght. Mede verscheen op citatie dies tijd Harke Hendriks welke Klaas Jans geweldigh hadde angeprest tot anhouden in ít slaan van Aaldert Hendriks, dese hier over ook bestraft zijn, en angemaant in ít toekomende grootere voorsightigheijd te gebruicken, is hem insgelijx het naaste Avond-maal des Heeren verboden.

29-8-1723
Hendrik Hendriks na voorgaande electie en Kercken-kundinge als Diacon te Wierum bevestiget.
attestatie verlient an 
Hilje Alberts, vertrocken na Aduard

3-9-1722
is op citatie voor mij gecompareert Harmen Boelens te Dorquert, die sijn dienst-knecht hadde dapper geslagen en seer gewond, ter oorsaak hij den selven van eenige diev-stal verdacht hield, en daar op hem weggejaagt. Bij dat hadde ook met Willem Jacobs te Dorquerd en des selvs Swager Meeuwes Derks, questieus en handgemeen geweest, waar over verstaan zijnde, bekende sulks waar te weesen, en beloovde op serieuse vermaninge dat in ít toekomende dier gelijk niet meer soude van hem gedaan worden. Waar op hem het naast komstige Avond-maal des Heeren is verbooden.

5-9-1723 op goede attestatie
Joghum Harmens te Dorquerd

7-9-1723 attestatie gegeven an
Harke Popkes en
Hiltje Peters, vertrocken na Oostu[m]

9-9-1723 op attestatie angenomen
Boijke Boijes te Dor[querd]

5-12-1723 op belijdenis
Anje Jans Huijs-vrouw van Berent Engberts bij Steen-til
Lukjen Peters
Klaas Harmens en des selvs Vrouw
Barber Willems t'samen op Gaijkinga-dijk
Trijnje Tonnis en
Welmoet Jans, beijde op Aduards Voor-werk

12-3-1724 op belijdenis
Grietjen Luijtjens J.D. in de Pastorije te Wierum
Jacob Arents Vrijgeselle te Dorkwert op Cleuwert
4-6-1724 met goede attestatie van D. H. Brongersma, pastor in Den Ham en Fransum
Berentjen Peters, Huijs-vrouw van Sjuurt Popkes op Aduards Voor-werk

6-6-1724 attestatie gegeven an
Klaas Jans, vertrocken na Groningen

3-9-1724 op belijdenis
Annegjen Willems, Huijs-vrouw van Meeuwes Derks te Dorkwert
Geertjen Lubberts J.D. bij de Ried-dijk te Wierum

14-9-1724 attestatie verlient an
Jacob Arents, vertrocken na Hoogkerk

[ Nieuwe Dominee Wilhelmus Hein. Bovenstaande attestatie op 14-9-1724 is laatste in vorig handschrift, nu begint ander handschrift en andere manier van registreren ]

27-11-1724
Jan Popkes dewelke door slagerie ergenisse gegeven hebbende is het Avonmaal ontzegt

20-2-1725
Aaltjen Rieners een Attestatie gegeven en is vertrokken na Groningen

2-3-1725
Jan Popkes sig wel gedragen hebbende door een goed leven en wandel is wederom angenomen tot ís Heeren Avondmaal

4-3-1725 angenomen te Wierum
Feike Meertens
Willem Wijbrants op Audwerder Voorwark
Wiecher Klasen Knegt aldaar ook woonagtig
Ainje Evers en
Grietje Tomes wonende bij Jan Jacobs
Jantje Jans wonende bij Botte Derks
Jantje Klasen wonende bij Klaas Klasen

8-4-1725
an Gepke Harms een Attestatie gegeven en vertrokken na Appingadam

29-4-1725
Klaas Jans na 3 maal kundiginge tot Dijaken bevestigt in de plaats van Harm Pyrs

8-5-1725 an
Harm Pijrs en
Christina Drees Echte-luiden een Attestatie gegeven, dewelke met haar Woninge vertrokken sijn na Dijxhorne

27-5-1725
is Jan Jacobs alhier 3 malen gekundigt als Kerk Voogt

3-6-1725 van Dorquert tot Wijrum overgekomen
Meeuws Derks, en
Annechijn Willems

10-6-1725 met attestatie angenomen te Dorquert
Klaas Derks 

9-9-1725 angenomen te Wierum
Eijldert Hindriks wonende op Platvoets Huis
Lubbert Egberts bij de Reijd dijk
Jan Abels op Auwerder Voorwerk
Jeltje Hindriks op Gaikinga-Dijk

16-9-1725 angenomen te Dorquert
Willem Jacobs
Reinder Pieters, en
Renske Harkes Echte-luiden
Klaaske Roelefs
Neeske Roelefs
en 
Lupke Roelefs

2-12-1725 angenomen te Wierum
Wijbe Harms
Hidde Eewes


3-3-1726 angenomen te Wierum
Louwe Klasens
Timen Pieters
Jan Jacobs
Klaas Pieters
Hebeltje Harms
Grietje Jans
Aafke Jans


2-6-1726
Ainje Evers met een attestatie na Groningen vertrokken

15-9-1726 angenomen te Dorquert op belijdenis
Wipke Cornellijs J.D.

15-12-1726 attestatie gegeven an
Harke Hindriks tot Leeg-Kerke sig met de Woninge nedergeset

8-2-1727 Attestatie gegeven an 
Grietje Pijrs (weder gekomen met Attestatie)

9-3-1727 te Wijrum op belijdenis
Geert Popkes
Jacob Pieters
Matje Wijbes
Diewer Pieters
Pieterke Pieters
en
Aaltjen Pieters


16-3-1727 tot Dorquert angenomen
Neeske Jans Huis Vrouw van Pieter Jans tot Dorquert met Attestatie van Lettelbert

28-4-1727 Attestatie gegeven an
Trijnje Tonnijs

18-6-1727 Attestatie gegeven an
Grietje Luitjes tot Wetsinge

22-5-1727
Albert Luitjes tot Dijaken van Wijrum verkoren sijnde, en den 25 dito, en den 1 Junii, en den 8 dito gekundigt is den 15 bevestigt

19-6-1727
heeft Hindrick Hindricks sijn Rekeninge afgelegt

6-9-1727 Attestatie gegeven an
Auke Jans

14-9-1727 tot Dorquert op belijdenis
Pieter Jans en
Klaaske Hindriks tot Dorquert


[ Dorkwerd circa 1725, waarschijnlijk bij aanvang dienst dominee Heijn ]

Ledematen van 's Heeren Avondmaal
Tot Dorquert

Grietje Gerrijts
Willemtje Geerts
(overgegaan tot de Gemeinte van Wijrum)
Hindrik Jans
Martje Geerts
Willem Jacobs
(gestorven den 23 Maji 1732)
Willemtje Meijers
Jan Pieters
Swaantje Hansen
Pieter Jans
(gestorven in 't Jaar 1741)
Neeske Jans (gestorven in 't Jaar 1741)
Klaas Derks (met Attestatie gegaan na Den Ham)
Klaaske Roelefs (gestorven den 10 Junii 1730)
Jan Reinders (met Attestatie gegaan na Groningen)
Martje Simens (met Attestatie gegaan na Groningen)
Grietje Jacobs (vertrokken met Attestatie na de Hooge Meeden)
Reintjen Geerts
Bareltjen Jacobs
(gestorven den 22 Nov. 1729)
Derk Willems
Imke Jurjens
Jan Harms
(Stilswijgens weg gegaan en weg gebleven)
Leentje Pauwels (Stilswijgens weg gegaan en weg gebleven)
IJe Kornellijs
Berent Klasen
(gestorven den 6 April 1729)
Meiske Klasen
Harm Boelens
(gestorven den 28 Sept. 1736)
Boijke Boijes
Reinder Pieters
(met Attestatie gegaan na Groningen)
Renske Harkes (met Attestatie gegaan na Groningen)

1726 Angenomene
Klaaske Hindriks (met Attestatie gegaan na Groningen)
Neeske Roelefs (met Attestatie gegaan na Hoog Kerke)

1727
Lupke Roelefs
Wipke Kornellijs
(met Attestatie gegaan na Oostum)

Met Attestatie
Geertje Berents van Leeg Kerke

1731
Antje Roerts

1733
Geert Willems

angenomene
1736
Jan Hindriks
Aaltjen Hindriks
(met attestatie gegaan na Oostum den 25 December Anno 1741)

1748
Wolter Hindriks Met attestatie gekomen van Groningen

1776
Hinderik Wolters


[ Wierum circa 1725, waarschijnlijk bij aanvang dienst dominee Heijn ]

Ledematen van 's Heeren Avondmaal 
Tot Wijrum

De E. Pastoor W. Heijne en
Tetasina Lants sijn Huisvrouw (gestorven den 5 Feb. 1735)

Klaas DoŽs (met Attestatie gegaan na Garnewert)
Jan Jacobs
Trijnje Jacobs

DoŽ Stijrvelt Onse Meester (gestorven den 13 Feb. 1733)
Hilliechijn Joestens van der Camp (met Attestatie na Garnewert)
Aaldert Hindriks (gestorven den 24 Julij 1729)
Geesijn Reinders
Botte Derks
(gestorven den 18 Junii 1728)
Aaltjen Wiltes
Evert Oostenrijk
(gestorven den 12 Meert 1731)
Grietje Pijrs sijn Meid (weggegaan met Attestatie na Gron.)
Klaas Jans (met attestatie vertrokken na Groningen)
Stijntje Everts (met attestatie vertrokken na Groningen)
Ainje Geerts (gestorven den 20 Nov. 1731)
Grietje Geerts (met Attestatie gegaan na Zuidwolde)
Mekke Klasen (gestorven 1742)
Eltje Jurjens
Roelef Jans
(met Attestatie gegaan na Wetsinge)
Aaltjen Luitjens (met Attestatie gegaan na Wetsinge)
Louwe Klasen
Trijntjen Jans
Klaas Louwes
(gestorven den 8 Maji 1729)
Welmoet
Aaltjen Alberts
(gestorven den 19 Oct. 1728)
Martje Klasen (gestorven den 24 Meert 1734)
Anne Willems (gestorven den 5 Maji 1729)
Berentje Klasens
Eijldert Hindriks (gestorven den 9 Feb. 1731)
Martje Wijbrants (gestorven den 28 Jan. 1733)
Lubbert Egberts
Klaaske Klasen
Geertje Lubberts
(met Attestatie gegaan na Woltersum)
Wijbe Harms
Jantje Kornellijs
(gestorven den 27 Sept. 1728)
Pietertjen Harkes
Grietijen Meijers
wonende tot Aduwert, en op 't sterk andringen van des selfs Pastoor een attestatie gegeven maar blijft egter tot last van de Dijaconie tot Wijrum.
Klaas Harms
Barber Willems
(met attestatie gegaan na Aduwert)
Hindrik Hindriks
Pieterke Jans
(gestorven den 3 Sept. 1730)
Lukjen Pieters (met Attestatie gegaan na Garshuisen)
Ainje Jansen (Gestorven den 1 Maji 1728)
Wijbe Freriks (met Attestatie gegaan na Zuidhorn)
Giele Micchiels (met Attestatie gegaan na Zuidhorn)
Albert Luitjens (Vertrokken met Attestatie na Mensingeweer)
Ainje Pieters (Vertrokken met Attestatie na Mensingeweer)
Baucchijn Jans (met Attestatie vertrokken na Noordhorn)
Pieter Jacobs (gestorven den 5 Dec. 1728)
Willem Wijbrants
Jantjen Reinders
Berentje Pieters
(met attestatie gegaan na Aduwert)
Jan Popkes (met attestatie gegaan naar Esinge)
Jacob Joukes
Geertjen Jacobs
(met Attestatie gegaan na Winsum)
Geert Willems (behoort nu onder Dorquert)
Geert Jans (wonende op Den Ham bij sijn soon)
Meeuwes Derks weggebleven (gestorven den 17 Aug. 1733)
Annichijn Willems
Eetje Luitjens
(met Attestatie na Oostwold of Lege Meden)

Angenomene
1725
Feike Meertens (sonder Attestatie weggegaan en gebleven)
Wiccher Klasen (met attestatie gegaan na Den Ham)
Grietje Jans (met Attestatie gegaan na Adorp)
Jantje Jans (gestorven)
Grietje Tomes (gestorven)
Jantje Klasen

1726
Timen Pieters
Hidde Ewwes
(met Attestatie gegaan na Niekerk)
Jan Jacobs soon van Jacob Joukes (met attestatie na Garshuisen)
Hebeltje Harms (met Attestatie gegaan na Groningen)
Jeltje Hindriks (met Attestatie gegaan na Niehove)
Aafke Jans (met Attestatie gegeaan na Garnewert)

1727
Geert Popkes
Jacob Pieters
(gegaan met attestatie na Fransum)
Matje Wijbes (met Attestatie gegaan na Den Ham)
Deeuwer Pieters (met Attestatie gegaan na Ulrum)
Aaltjen Pieters (met Attestatie gegaan na Leeg Kerke)
Pieterke Pieters (gestorven den 5 Octob. 1728)

1728
Kornellijs Pieters (met Attestatie gegaan na Leens)
Martje Alberts (met Attestatie gegaan na Eesinge)
Jantje Jacobs (gestorven den 24 Nov. 1731)
Eijsse Pieters (Met Attestatie van Zuidhorn tot Ons overgekomen, met Attestatie wederom gegaan na Zuidhorn) 
en
Grietje Jacobs (Met Attestatie van Zuidhorn tot Ons overgekomen, met Attestatie wederom gegaan na Zuidhorn)

1729
Eltje Tammes met Attestatie tot ons gekomen (en sonder Attestatie na Garnewert gegaan en daar gebleven)
Angenomene
Abel Hiddes (met Attestatie gegaan na Groningen)
Geertruit Wicchers (met Attestatie gegaan na Aduwert)
Grietje Pieters (met Attestatie gegaan na Oostum)
Deeuwer Pieters
Trijntje Jans


1730
Trijnje Jans Huisvrouwe van Julle Derks (met Attestatie van Wetsinge tot Ons overgekomen)
Angenomene
Weert Klasen
Wijpke Steffens (met Attestatie gegaan na Aduwert)
Jantjen Egberts

1730
Klaas Hindriks met Attestatie hier angenomen

1731
Jacob Jans en
Ainje Klasen
Echte luiden met Attestatie tot Ons gekomen
Angenomene
Lucas Pieters (met attestatie gegaan na Leegkerk 1740)
Aafke Pieters
Jantjen Berents
Geeske Hindriks
van de Kerke -Raad, angenomen
Willemtje Geerts overgegaan van Dorquerde Gemeinte tot de Wijrumer
Christjaan Kuntzi van Wattenweiler in 't Canton Bern in Switser Land met Attestatie 
angenomen
Trijntjen Jacobs

1732
Met Attestatie
Antje Geerts, een weduwe (met Attestatie na Zuidhorn)
Deewerke Brants Huisvrouw van Hindrik Hindriks
Angenomene
Eelke Garms
Gonje Geerts
(Met Attestatie na Wetsinge gegaan)
Geertruit Klasen (met Attestatie na Groningen gegaan)
Epke Jans (met Attestatie gegaan na Zuidewolde)
Wobbechijn Mekkes
Magdalena Frits
(met Attestatie gegaan na Groningen)
Jantjen Hindriks (met Attestatie gegaan na Niebert)
Aaltjen Harms
Met Attestatie tot Ons overgekomen
Jacobus Schuirman (met Attestatie gegaan na Winsum)
en
Neeltjen Blinksema Echte Luiden van Westen Nie Land (met Attestatie gegaan na Winsum)
En Deeuwer Jans huisvrouw van Wijbe Harms van Adorp

1733
Angenomene
Ainje Willems
Willem Jacobs
Dedje Jacobs
Trijntje Pieters
Klaaske Bartelts
(met Attestatie gegaan na Oostum)
Wijpke Jacobs (met Attestatie gegaan na Hoog Kerke)
Met Attestatie
Geesjen Arents van Peijse

1734
Met Attestatie
Micchiel Temmen onse Schoolmeester en
Anna Berents sijn Huisvrouw
Angenomene
Julle Derks
Met Attestatie van Tinallinge
Renuwe Roelefs Huisvrouw van Pieter Jacobs
De Ingenieur Berent Heijne van Groningen
Annicchijn Roelefs Ottinga van Dever

1735
Angenomene
Jan Pieters
Pieter Klasen
Hilbrant Klasen
Tomas Lubberts
Egbert Lubberts
Jacob Meertens
David Berents
(met Attestatie gegaan na Groningen)
Saartje Jonas (met Attestatie gegaan na Adorp)
Ainje Jacobs (met Attestatie gegaan na Groningen)
Sijberich Eijsses
Met Attestatie tot Ons gekomen van Groningen
Pepeke Egberts Huisvrouw van Jacob Klasen

1736
Angenomene
Meenje Dreeuwes (met Attestatie gegaan na Sapmeer)
Pieter Klasen (met Attest. gegaan na Hoog en Leegkerk)
Angenomene Met Attestatien
Alberdina Debora de Kok Huisvrouw van de E. Pastoor W. Heijne tot Wijrum en Dorquert (vertrokken met attestatie na Groningen 1739)

1737
Angenomene
Klaas Lubberts (met attestatie gegaan na Oostwolt)
Willem Annes
Aaltjen Hindriks

Met Attestatie
Grietje Berents (met attestatie vertrokken na Zauwert)

1738
Jan Jannes met attestatie van Esinge

1739
Wijbe Freriks en
Geelje Michiels met attestatie van Suidhorm
Lutgert Derks met attestatie gekoomen van de Mieden
Geertruit Tonnis met attestatie gekomen van Aduart
Jacob Jans met Attestatie gegaan na Cantes
Lutgert Derks met attestatie gegaan na de Mieden

1740
Maria Smits Huisvrouw van Dom. Detmers (met attestatie na Visvliet gegaan)
Grietje Annes (met attestatie na Visvliet gegaan)
Anna Helena Metelerkamp wed. Langenhart moeder van Dom. Langenhart met attestatie van Lekkum

1748
Lammechijn Harms met attestatie gekomen van Groningen (wederom derwaars gegaan den 4 Juni 1753)

1749
Trijnje Wessels (met attestatie gegaan na het eiland Schermunnekeoog)

1763
Klaas Klasen met attestatie van Hoorn

1765
Copius Meijer en
Harmanna Koning E.L. met attestatie van Groningen

1766
Klaas Wolters met attestatie van Westerdijkshorm (met attestatie gegaan na Zuidhorn)
Anna Maria Ommetuin Huisvrouw van Jurjen Moorbeek met attestatie van Wetsinge (met attestatie gegaan na Groningen)
Auke Kars Huisvrouw van Hindrik Jans met attestatie van Oostwolt Hooge en Lage Meden

1768
Wildina Stenhuis Huisvrouw van Chrijsstoffer Uilkens met attestatie van Groningen (met attestatie gegaan na Groningen)

1769
Jan Jans met attestatie van Noordlaren (wederom met attestatie gegaan na Groningen)

1771
Aangenomen
Jan Themmen Schoolmeester van Wierum en Dorquert
Jacob Jans

1773
Aangenomen
Klaas Thomas

1779
Juffr. Harmanna Koning (met attestatie gegaan na Garshuisen)

1780
Auke Kars (met attestatie gegaan na Oostwolt)

1781
Auke Kars met attestatie van Oostwoldt (overl.)

1787
Luitjen Raengs met attestatie van Wetzing
Juffer Wilmijna Sinninghe (vertrokken neffens harer Moeder Anna Nienhuis Weduwe van wijlen den pred. Sinninghe naar Groningen)
Matje Klasen Huisvrouw van Willem Duirts
Jantjen Eeverts Huisvr. van Luitjen Raangs
Reina Lippes Huisvr. van Heere Klasen (met attestatie naar Oostum)
Heere Klaassen (met Attestatie naar Oostum)
Evert Themmen Schoolmeester
Aaltje Hindriks huisvrou van Jan Themmen

[ Onderstaande Attestaties, "verdwaald" tussen de dopen; vanaf 1727 zijn dopen apart bijgehouden, maar in 1741 komen er weer huwelijken en af en toe attestaties bij. Attestaties om elders te trouwen niet overgenomen. Dit deel niet gefotografeerd, en niet nagekeken door Riana Luiks ]

27-10-1741 met att vertrokken
Pieter Clasen na Leegkerk

22-3-1742 met attestatie vertrokken
Leentje Teunis na Garnwert

1-7-1742 met attestatie van Noordijk
Claas Wolters en
Liefke Jans (attestatie gegeven na ....wierum en Dijks.... boven genoemde .... Wolters en Liefke Jans)

22-8-1743 is
Lubge Roelofs een attestatie gegeven om te Oldehove aan het H. Avo. geadmitteert te worden

21-6-1744 is
Jacob Jurijens van Feerwert met attestatie tot ons overgekomen

20-8-1744 is
Delie Jans met attestatie na Groningen vertrokken

12-3-1745 is
Grietje Annes van Visvliet met attestatie tot ons overgekomen

3-9-1745 is
Aaltje Wiltes met attestatie vertrokken na Adorp

27-9-1745 is aan
Welmoet Jans attestatie verlient na Leegkerk

31-3-1747 heeft
Jantje Hasehoffs huijsvrouw van Claas Lubberts haar belijdenis gedaan en is dus aangenomen (met attestatie na Oostwolt)


Ledematen
die in de Gemeente van Wierum aangenomen met At
testatie overgekomen of van daar vertrokken zijn

Jan Themmen (overleden Febr. 1792)
Luitjen Raengs (vertrokken met attestatie naar Aduard)
Eevert Themmen Schoolm. (overleden in Sprokkelmd 1810)
Aaltje Hindriks (1809 naar Aduard met attest. vertrokken)
Jantje Eeverts (met attestatie vertrokken naa Aduard)
Matje Klaassen

1783
Anje Eeverts (in Maai 87 vertrokken met attestatie naar Leege Meeden)

1784
Elizabet Kornellis vertrokken d 14 d. Juli 85 met Att. naar Adorp)
LouŽ Frankes met Attestatie van Aduwert (overleden)
Eltje Jans (met attestatie gegaan naar Zuidwolde in Novemb 85)

1785
Alje Jakobs met Attestatie van Groningen (vertrokken in December 1786 met Att. naar Lettelbert)
Jan Wierts met Attestatie van Aduwert (overleden)

23-9-1786
Maria Helena Sibinga (met Attest. gegaan naar Garnwert in Maai 87)

1787
Willem Thomas

2-1788
Anna Lucia Sulamitte Hillers met attestatie v. Groningen (overleden)

3-1788 aangenomen
Hindrick Jans en (overleden)
Fokeljen Jans

3-1789 aangenomen
Jan Kruisinga (overleden 1809)
Jan Pieters (overleden)
Klaas Pieters
Reinder Harms
(vertrokken met attestatie naar Garnwert in Oct. 1789, ao 1792 wederom tot ons gekomen in Dorkw.)
Anna Jakomina Themmen met attestatie v. Sapmeer

3-1790
Anje Hindriks aangenomen
Trijntie Booies aangenomen (in 1795 naar Dorkwerd vertrokken)

6-1790
Anna Temmen d.v. Jan Temmen met attestatie v. Groningen (vertrokken naar Ezinge in maai 1799)

12-1790
Klaas Stevens met attestatie van Anlo (juni 1794 met attest. naar Garnw. en Oostum)

4-1791
Jakob Kornellis van de Mennisten tot ons overgekomen (overleden 1808)
Jan Hindriks en vrouw
Andrija Geerts
Gebke Febes
(met attestatie vertrokken naar Zuidwolde 1815)
Egbert Thomas
Rijnjen Olchers (1798 met attest naar Adorp vertrokken)
Anje Everts met attestatie van Noordwolde (1792 vertrokken naar Anlo)

1792
Jantje Jans met attestatie van Leegkerk

3-1793
Antjen Geerts
Giessel Laauwrents (maart 1798 met attest. vertrokken naar Adewert)
Geertjen Sikkes (met attestatie naar Den Ham 1794 xbr)
Wicher Jans Kruisinga (met attestatie naar Garmerwolde in mai 1802)
Fenna Wilhelmina Nienhuis (overleden)

9-1793
Anna Themmen met attestatie van Ezinge (in maart 1801 vertrokken naar Niehove)

3-1795
Boije Harms aangenomen

6-1795 is
Klaas Stevens met attestatie v. Garnwert en Oostum overgekomen (1797 in junij wederom derwaarts vertrokken)

9-1795 is
Jacomina Uden, weduwe van den Predikant C. Themmen, van het Hogezant herwaarts als Lidmaat overgekomen (1803 overleden d 25 Juni)

26-3-1797 is
Pieterke Obels met attestatie van Eenrum hier gekomen (en vertrokken naar Adorp)

6-1798
Zwaantje Klaassen van Leegkerk met attest. overgekomen (vertrokken naar Groningen 1811 in Nov.)

12-1798
Johan Hinrich Christoffer Neuwold uit het Graafschap Lippe kerkdorp Cappel met attestatie

4-1800 is
Gerhard Jan Nienhuis tot lidmaat aangenomen (in juni vertrokken naar Garnwerd)

9-1801 is
Carel Philippus met attestatie van Ezinge tot ons overgekomen (en vertrokken naar Legemeden 1810)

3-1802
Anna Margaretha Meijer, met atttestatie van Den Ham (overleden d 26 juni 1810)
Boike Boijes van Groningen overgekomen (vertrokken naar Frantzum)

3-1803 zijn tot Ledematen aangenomen
Albert Pieters (vertrokken naar Oostwold)
Berent Themmen en desselfs vrouw
IJtjen Jakobs, welken van de Mennoniten tot ons overkomende, gedoopt is
Pieter Themmen
Epke Jans (vertrokken)

9-1803 zijn
Gerhard Jan Nienhuis en
Trijntje Jakobs met attest. v. Garnwerd overgekomen (en 1814 vertrokken naar Den Ham)

9-1804 is
Battruda Offeringa met att. v. Groningen alhier overgekomen

3-1805 zijn
Bregtjen Jans (in mai 1805 vertrokken naar Dorkwerd; 1811 naar Hoogkerk)
Anna Themmen, dochter van den Schoolmr (en 1810 vertrokken naar Groningen)
Trijntje Franzen (1815 april met attest. naar Pieterburen)
tot ledematen aangenomen

3-1806 zijn
Wolter Hindriks en
Pieter Bouwkes (overleden)
tot Ledematen aangenomen

3-1807
Tetjen Jans van Feerwerd (en in 1816 met att. naar Feerwerd vertrokken)
Renske Eijtes van Den Ham met attest. overgekomen
Aangenomene Leden
Jan Laes
Duurt Willems en vrouw
Etjen Derks
Jurrien Gerhards (naar Dorkwerd vertrokken)
Aaltje Themmen (vertrokken 1817 naar Groningen)
Aaltjen Elderenkamp (vertrokken met attest. naar Meppel, in juli 1817)

16-4-1810 Aangenomen
Jan Jakobs
Jakob Jans (in april 1817 met attestatie naar Aduard)
Jakob Geerts en vrouw
Klaaske Willems
Lauwe Jakobs en vrouw
Anje Luitjes
Tije Kruisinga
en
Martje Kruisinga (met attest. ertrokken naar Noordwolde 1813)

25-12-1810
J.G. Scholma Schoolonderwijzer te Wierum v. Obergum, met attestatie

4-1811
Jakob Jans aangenomen (met attestatie vertrokken naar Oostum 1814)

9-1811
Pieter Klaassens en
Menskje Booijes met attestatie v. Aduard
 


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.