LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Wetsinge

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Lidmaten Wetsinge 1661-1793, overgenomen okt. 2005 door Ton Bosch.
Aanvulling predikanten, mutaties diakenen/ouderlingen en censuur aug. 2006.
Door Ton Bosch zelf nagekeken.

Gecombineerd met Sauwerd in 1739, waardoor de Retro-Acta van beide kerspels tesamen nrs. 533-537 hebben. Lidmaten-administratie is gescheiden bijgehouden.
RA 533 = Wetsinge lidm. 1661-1791, acta 1791-1796
HG 328 Wetsinge, Sauwerd en Wetsinge-Sauwerd bevat niets extra's. 

- predikanten
- lijst 1661 en mutaties 1661 - 1679
- lijst 1681 en mutaties 1681 - 1684
- lijst 1704 en mutaties 1704 - 1717
- lijst 1719 en mutaties 1719 - 1722
- lijst en mutaties 1722 - 1739
- lijst en mutaties 1739 - 1743
- lijst en mutaties 1744 - 1750
- mutaties en lijst 1750 - 1753
- mutaties en lijst 1754 - 1766
- mutaties 1766 - 1783
- lijst en mutaties 1783 - 1793
- kerkenraad
- acta


Predikanten:

1600: Bernardus Danielis, gaat naar Appingedam 1602
1612: Samuel Schmaltius, gaat naar Zuidhorn 12 sept. 1614, overl. 17 mei 1646
1619: Adolf Stuckerus, bij verwisseling met Nicolaas Petri per 13 febr. 1634 naar
Hoog- en Leegkerk, overl. 19 jan. 1635
1634: Nicolaas Petri (zie boven), komt van Hoog- en Leegkerk, overl. 17 febr. 1660
1661: Franciscus van (ab) Huisen, overl. sept. 1679
1680, 28 nov.: Theodorus Wilman, naar Birdaard en Janum 1683, overl. 1715
1684: Johannes Houwingh, komt van Schoonbeek, emeritus 1703
1704, 18 mei: Henricus Eckens, naar Leens 8 aug. 1717, overl. 14 okt. 1747
1719, 30 juli: Siwardus Boelens, naar Wittewierum en Ten Post 1 febr. 1722,
overl. 11 sept. 1754
1722, 10 mei: Johannes Basuin, overl. 6 juni 1735
Vanaf 1739 Sauwerd en Wetsinge gecombineerd (maar niet voor lidmaten)
1739, 24 mei: Alexander Sluiter, komt van Oldenzijl, gaat naar Wildervank 1744
1744, 2 aug.: Johannes Sijlman, gaat naar Eexta juli 1748
1750: Joh. Siertsema
1754, 21 april: Rudolphus Bruiningh, gaat naar Eemden 19 mei 1766
1766, 28 sept.: Henrikus Adolphus Heideggers, overleden 30 sept. 1781
1783, 12 okt.: Wiete Egbertus Smith, overleden 7 nov. 1820


1661

Leden der gemeente J.C. tot Wetsinge
die in den Jare 1661 ten tijde van het
eertste avondmael tot de taeffel des Heren
behoorden:
De Hoog Edele Gestrenge Heer Philips Sigismond Heer tot Wetsing en unicus collator der Kerk aldaer.
Vrouw Josina Tjaerda van Starkenborg, vrouw tot Wetsinge.
De Hoog Edele Gestr. Heer Henrik van der Wenge, Heer tot Stokkum, overste Majeur.
Claes Cornelis, kerkvoogt in der tijd.
Welmoed Derks sijn huijsvrouw.
Jan Eling, kerkvoogt in der tijd.
Nicolas Bruyn, schoolmeester
Agnes Leuskens sijn huijsvrouw
Eelje Roelefs, weduw van Renje Derks
Jan Claessen
Aeltje Hindriks, sijn huijsvrouw
Abeltje wed. van Eilke Wiltes
Aefke Derks, huijsvrou van Jan ter Braek, wedman
Aeltje Meijners j.d.
Cornelisje Hindriks j.d.
Grietje [Jansen?] wed. van Geert Ebels
Jacob Hindriks Claessen
Stijntje Derks sijn Huijsvrouw
Peter Claessen
Grietje Janssen sijn Huijsvrouw
Aegt Claessen weduwe van Jacob Abels

Avondmael des Heren gehouden in de kerke tot Wetsinge 1661 den 2den Junii
Waer toe boven de leden van te voren daer toe aengenomen zijn:
Nieuws aengenomen:
Claeske Claessen, huijvrouw van Evert Claessen
Geertje Claessen huijsvrouw van Claes Ewouds
Albert Jacobs
Met attestatie gekomen:
Maria van Aijsma, wed: Bijma, van Groningen
Mectelt Claessen, huijsvrouw van Bartolt Ipes van Sauwert
Franciscus van Husen, dienaer des Godliken woords tot Wetsinge, van Groningen

Den 1 September
Nieuws aengenomen:
Neenk Jacobs
Sijke Claessen
Marrijtje Jansen

Met attestatie:
Helena Chassus van Leens

Den 8 December
Nieuws aengenomen:
Swier Janssen
Met attestatie:
Eva Couws, van Groningen
Stijntje Hendriks van Sauwert

1662

Den 9 Martij
Nieuws aengenomen:
Helprigh Jansz
Jan ter Braek

Bartold Ipes
Met attestatie:
Berentje Jansz van Fermpsum

Den 8 Junii
Nieuws aengenomen:
Geertje Sibens, Huijsvrouw van Helprigh Jansz
Met attestatie:
Jantjen Harms van Suijrdijk

Den 14 September
Nieuws aengenomen:
Juffer Sophia van der Wenge, dochter tot Wetsinge
Evert Claessen

Den 14 December
Nieuws aengenomen:
Claes Ewolds
Hermijntje Joestens j.d.

1663

Den 8 Martii des Heeren H. Avondmael gehouden, maer niemand niews aengekomen.

Den 13 Junii het H. Avondmael gehouden

Den 13 September gehouden des H. Avondmael

Den 13 December gehouden het H. Avondmael

1664

Den 13 Martii het H. Avondmael gehouden en is daertoe nieuws aengenomen:
Adje Jacobs huijsvrouw van Peter Janssen
Met attestatie gekomen van Groningen:
Susanna Hindriks

Den 19 Juni des Heeren Avondmael gehouden, ende niemand nieuws aengekomen.

Den 11 September gehouden des Heren H. avondmael.

Den 11 December
Nieuws tot het H. Avondmael gekomen:
Grietje Waldriks weduwe van Raeng Luitjes
Peter Janssen
Jan Eijlkes met
Lijsbeth Emes sijn huijs-vrouw
Barber Bont jonge dochter

1665

Den -- Martii
Met attestatie gekomen Jan Peters van Sauwert

Den 11 Junii
Nieuws tot des Heeren H. Avondmael gekomen
Hillebrand Waldriks

Op den selven met attestatie gekomen:
Jan Claessen ende
Grietje Tomasz sijn huijsvrouw, van Garnwert
Christine Willems j. dochter, van Groningen

Den 20 September het H. Avondmael gehouden

Den 10 December des Heeren H. Avondmael gehouden ende daer toe
Met attestatie gekomen:
Petertjen Annes van Winsum
Aegt Vechters van Groningen
Rebecca Spruijt van Groningen

1666

Den 11 Martii nieuws aengekomen:
Cents Berents ende
Elske Peters sijn huijsvrouw
Sophia Claessen jonge dochter

Den 10 Junii
Het H. Avondmael gehouden en daer toe met attestatie gekomen:
Annichjen Heeks van Groningen

Den 9 Septemb.
Het H. Avondmael gehouden, en daer toe met attestatie gekomen:
Reijntjen Jansz, schoolmeester tot Wetsinge van Hellum

Den 9 Decemb.
Het H. avondmael gehouden en daer toe nieuws aengenomen:
Juffer Odilia van der Wenge, dochter tot Wetsinge
Trijntje Nannes, j.d.
Stijnje Janssen, j.d.
Met attestatie gekomen:
Elijsabeth Gratema j.d. van Groningen

1667

Den 17 Martii
Het H. Avondmael gehouden en daer toe nieuws aengenomen:
Stijntjen Janssen j.d.

Den 9 Junii het H. Avondmael gehouden en daer toe met attestatie gekomen:
Aeltjen Boelens j.d. van Groningen

Den 8 Septemb. het H. Avondmael gehouden en daer toe met attestatie gekomen van Emmen:
Grietjen Stevens huijsvrouw van Mr. Reijntjen Jansz, schoolmr. alhier

Den 8 December het H. Avondmael gehouden sonder dat er yemand nieuws aengekomen zij.

1668

Den 20 Martii het H. Avondmael gehouden, en nieuws daer toe aengenomen:
Roelef Claessen, j.m.
Hille Jacobs, j.d.

Den 14 Junii het H. Avondmael gehouden sonder dat yemand nieuws zij aengekomen.

Den 13 September tot het H. Avondmael niews aengekomen:
Itjen Jansz met attestatie van Garnuwert

Den 13 Decemb. tot het H. Nachtmael nieuws aengekomen:
Catharina Elisabeth Hebe, van Groningen

1669

Den 28 Martij met attestatie aen des H. taeffel gekomen van Warfum:
Lammichjen Warners, j.d.
Nieuws daer toe aengenomen:
Hindrik Jacobs ende sijn huijsvrouw
Lijsabeth Claessen

Den 13 Junii tot des Heeren H. Avondmael nieuws aengekomen:
Jantjen Jannes, j.d.

Den 12 September het Avondmael des Heeren gehouden, niemand van nieuws daer toe aengekomen

Den 5 December des Heeren Avondmael gehouden, sonder dat er yema[n]d nieuws is aengekomen

1670

als ooc den 27 Martii

Den 12 Junii des Heren H. Avondmael gehouden, daer toe met attestatie aengenomen zijnde:
d E. Rutger de Graet, redger alhier, van Souwert
Hindrikjen Freriks, huijsvrouw van Harmen Jansz, van Onderwierum

Den 11 Septemb. des Heeren H. Avondmael gehouden, niemand nieuws daer toe komende.

Den 25 December het H. Nachtmael gehouden, en daer toe nieuws ontvangen:
Aeltjen Freriks, j.d.
Derk Hindriks, backer
Stijnje Gerrits, j.d.

1671

Den 9 April het H. Nachtmael des Heeren gehouden, en van nieuws daer toe opgenomen:
Coopjen Egberts, huijsvrouw van Evert Claessen
Wijke Freriks, j.d.

Den 12 Junii het H. Avondmael gehouden, niemand daer toe aengenomen zijnde.

Den 11 September op gelijke wijs

Den 24 Decemb. het H. Avondmael gehouden, en daer toe van nieuws alhier aengekomen:
Anje Gerrits met attestatie van Adorp

1672

Den 24 Martii des Heeren H. Avondmael gehouden en daer toe van nieuws ontvangen:
Jan Willems

Den 9 Junii
Het H. Avondmael gehouden. Is daer toe nieuws aengekomen Stijntjen Janssen
Met attestatie van den Andeel:
Renske Jacobs, huijsvrouw van Harmen Dreeuws

Den 22 September
Het H. Avondmael gehouden, niemand van nieuws in onse kerk daer toekomende.

Den 8 Decemb.
Het H. Nachtmael des Heeren gehouden, daer toe komende uijt anderen kerken:
Mekko Duerts met attestatie van Sauwert
Marritjen Harmens van Wester Dijkshorne
Hindrik Janssen van Eelde

1673

In Martio
Het H. Avondmael gehouden

Van gelijcken den 14 Junii zijnde daer toe met attestatie gekomen
Derk Ebels van Wester Dijkshorne

Den 13 September het H. Avondmael gehouden.
Is daer toe met attestatie gekomen
Anna Christina Oostendorp, van Xotte [?]

Den 13 Decemb. het H. Avondmael gehouden.
Nieuws aenkomende met attestatie van Groningen
Christina Torney

1674

In Martio het H. Nachtmael gehouden
als ook in Junio
gelijk mede in Septembri
Ende in Decembri, sonder dat er nieuws yemand zij aengenomen

1675


Den 14 Martii des H. Avondmael gehouden ende daer toe nieuws aengekomen
Claes Jacobs
ende
Heijne Janssen

Den 27 Junii des Heeren H. Avondmael gehouden

Den 12 Septemb. het H. Avondmael gehouden,
is daer toe nieuws aengekomen
Aeltjen Delis, huijs-vrouw (weduw) van Claes Jacobs

Den 12 Decemb. des Heeren H. Avondmael gehouden,en daer toe ontvangen met attestatie van Bafflo
Aefke Hindriks, j. docht.

1676

Den 12 Martii des Heeren H. Avondmael gehouden, niemans daer toe nieuws aenkomende

Den 11 Junii des Heeren Avondmael gehouden, komende daer toe met attestatie van Garnuwert
Martjen Tonnis, j.d.

Den 10 September gehouden des Heeren H. Avondmael, komende daer toe
Cornelisjen Jannes, met attestatie van Warfum

Den 25 December het H. Avondmael gehouden
niemand daer toe nieuws aenkomende

1677

Als ook in Martio 1677

Den 1 Julii des H. Heijlig Avondmael gehouden en is daer toe nieuws gekomen:
Juffer Frederica van der Wenge, dochter tot Wetsinge
Met attestatie van Groningen:
Anna Jansz, wed.

Den 9 Septemb. het H. Avondmael gehouden
niemand van nieuws toekomende

Den 9 Decemb. Avondmael des Heeren werdende gehouden en is daer toe nieuws aengekomen
Hindric Hindrics

1678

Den 10 Martij het H. Avondmael gehouden werdende
is daer toe met attestatie der E. consistorie van Leeuwarden ontvangen
Grietje Antonis

Den 16 Junii nieuws tot des Heeren H. Avondmael gegaen
Nicolaes Wijerts Oosterhof, coster en schoolmeester alhier

1679

Den 12 October het heilige avontmaal classe bedient wordende
is mede aangenomen
Jan Eling en Petertie van Husen


1681

Leden der Gemeinte J.C. tot Wetzinge die bevonden zijn in den Jaere 1681
doen Theodorus Wilman op den 23 Januarij het H: Avondmael voor de
eerste mael administreerde tot den taefel des H: te behooren.
De Hoog Edelijk. Gestrenge Heer Philiph Sigismond van der Wenge
Heer tot Wetzinge en Unicq Collator aldaer
De Hoog Edelijk. Juffer Frederica van der Wenge dochter tot Wetzing
Jan ter Braeck en
Aefke Dercks sijn huisvrouw
Jacob Claessen sijn huisvrouw (obijt 1680)
Jan Elings en
Geertjen Gerrits sijn huisvrouw
Adje Jacobs, weduwe van Peter Jansen
Renske Jacobs huisvrouw van Herman Dreuwes
Mekke Duirts ende
Grijtjen .... sijn huisvrouw (obiit Ao. 1682)
Jan Willems
Jan Eijlkes ende (obijt Ao. 1681)
Elisabeth Emes sijn huisvrouw (obijt 1681)
Roelef Klaessen jongman
Coopjen Egberts weduwe van Evert Claessen
Nicolaes OosterHoff schoolmr. ende
Grietje Antonis ([beide] waserunt)
Heine Jansen weduwenaer
Stijntjen Jans huisvrouwe van Wolter Jans
Aeltjen Delis weduwe van Claes Jacobs
Hindrick Jacobs ende
Elisabeth Klaessen sijn huisvrouwe

Den 23 Jan.
Het H. Avondmael gehouden werdende sijn tot
de bovengenoemde ledematen angenomen:
Grijtje Sikkes jonge dochter (abiit na Uskwert)
Marretje Hindricks jonge dochter
Claes Jans
Met attestatien tot de bovengenoemde sijn gekomen:
Marretjen Peters weduwe Willem Claessen van Middelstum (abijt na Middelstum)
Stijntjen Hindricks weduwe van (Gerrit) Pellegrims van Sauwert
Fennegjen Jans jonge dochter van Uldrum (abijt Groningen)
Jantjen Willems huisvrouw van Jan Willems, van Sauwert
Theodorus Wilman pastor tot Wetsinge met attestatie van Nijkerk uijt Marna
Rickste Haijens jonge dochter met attestatie van Groningen

Den 24 April
Het H. Avondmael gehouden werdende
sijn tot de bovengenoemde angenomen
Remke Jans huisvrouw van Claes Jans
Grijtje Cornelis j.d. met attestatie van Winsum (abijt na Winsum)

Den 24 Julij
Het H. Avondmael gehouden werdende is
niemand nieus angenomen noch toegekomen

Den 2 8bris
Het H. Avondmael gehouden werdende is
niemand nieus toegekomen noch angenomen

Den 25 10bris
Het H. Avondmael gehouden werdende is met attestatie
van Saexumhuisen tot ons gekomen
Willem Thomas scholmr. in Wetzing, en
Corneliske sijn huisvrouw van Saexumhuisen
Aefke Jans met attestatie van Groningen (abiit ???? Groningen)

1682

Den 26 Martij
Het H. Avondmael gehouden en is niemand
nieuws toegekomen noch angenomen

Den 16 Julij
Het H. Avondmael gehouden en sijn tot ons gekomen:
Jan Berents en
Aefke Jannis sijn huisvrouw met attestatie van Nijkerk en Vleedorp
Lisbeth Peters, huisvrouw van Phrebus Goossens van Sauwert
Nieuws angenomen:
Marretje Jacobs
Anna Luiscij weduwe Wilman van Meurs [bijschrift onleesbaar]

Den 24 7br. het H. Avondmael onser Heeren gehouden en met attestatie
tot ons gemeinte toegedaen
Susanna Wiarda van Collum

Den 3 10br. het H. Avondmael gehouden en niemand
tot ons gekomen noch ingekomen

1683

Den 8 April het H. Avondmael gehouden en met attestatie
tot ons gemeente toegedaen
Hester Harms

Den 24 Junij het H. Avondmaal gehouden en
niemand nieuws angenomen noch toegedaan

Den 30 7br. het H. Avondmaal gehouden en met
attestatie van Feruwert tot ons gekomen
Ajel Tiaards jongm.

Den 23 10br. het H. Avondmaal gehouden en niemand nieuws
angekomen nog toegedaen

1684

Voor de eerste maal het H. Avondmaal gehouden
op t pascha feest en nieuws angenomen
Jantje Peters j.dochter van Peter Jansen en Adje Jacobs tot Wetzing

[hiaat 1684-1704 onder Johannes Houwingh]


1704

Namen der Ledemaeten welke tot de Gemeijnte van Wetsinge
behoorden wanneer Henricus Eckens Ao. 1704 voor de eerste
mael den 8 Junij het Avontmael bediende.
De Hoogh Edele Gestrenge Heer Lammert Tiarda van Starkenborgh,
Heer van Wetsinge unicus Collator en kerckvooght aldaer
Vrouw Alegonda Clant vrouw tot Wetsinge
Jan Abbringe ouderlingh (obiit 1719) en Grietien Claessen sijn huijsvrouw
Jan Berents ouderlingh, en Martien Jans sijn huijsvrouw (Jan Berents obiit 1710, Martien abijt na Sauwert)
Jan Dercks Pothof schoolmeester en diacon indertijdt en
Aeijlke Lamberts sijn huisvrouw
Arent ter Braeck diacon in der tijdt en Geertien Geerts
sijn huijsvrouw (Arent obijt 1705 en Geertien is met attestatie gegaen nae Obergum)
Jacob Aijkes
Jacob Hebbes en sijn huijsvrouw Stijnje
Leeuw Geerts en Anje sijn huijsvrouw (abierunt na Adorp)
Renger Hijles en Eeske Jetzes sijn huijsvrouw (Renger obijt 1704, Eeske abijt na Leegkerk 170?)
Pieter Berents en Aeltien sijn huijsvrouw
Geert Pieters en Gerrigjen sijn huisvrouw (Gerrigjen obiit 1706)
Wendel Dercks huijsvrouw van Luijtjen Raengs
Stijntien Jans weduwe van Wolter Jans (obiit 1713)
Sijberigh Everts weduwe van Lucas Ulcherts (obijt Ao. 1715)
Wolter Alberts en Grietjen sijn huijsvrouw (Wolter obijt 1715)
Fennetien van Ulsen j.d. (abiit Groningam 1708)
IJtjen j.d. (abiit Groningam 1707)
Jan Elingh
Martjen Jans j.d. (abiit na Ulrum 1707)

Naemen der geenen die geduirende de bedieninge
van H. Eckens tot Wetsinge of nieuws tot de Gemeijnte
zijn aengekoomen of van aendere Gemeijnten zijn toegekoomen

Den 8 Junij is het Avontmael gehouden, en met attestatie angenomen
Aeltien Eckens j.d. van Groningen, en
Erlant Jansen, huijsvrouw van Roelef Popkes van Garwert (abijt na Garshuijsen)

Den 14 September is het Avontmael gehouden, en nieuws aengekomen
Johannes Leun en
Lucas van Buijnen Studiosi (abierunt Groningam 1706)

Den 14 December is het Avontmael gehouden en nieuws angenomen:
Anje Heerkes huijsvrouw van Jacob Aeijkes
Claes Hindricks en sijn huijsvrouw Bauwke Sasses (Claes obiit 1715)
Gijssel Gerrits huijsvrouw van Reijner Jans (obijt Ao. 1714)
Trijnje Jans, j.d.
Met attestatie van Sauwert is toegekomen:
Aeltien Jacobs j.d. (obiit 1706)

1705
Den 22 Meert het Avontmael voor de eerste mael gehouden wordende
is nieuws angenomen:
Roelef Popkes (obijt 1708)
En met attestatie van Wee toegekomen:
Eppo Willems

Den 14 Junij
Het Avontmael gehouden en nieuws aengenomen
Beerent Jans en Brechtje Aeijkes sijn huijsvrouw (abierunt na Suijrdijck)
Martien Claessen j.d.

Den 6 Septemb.
Het Avontmael gehouden, en nieuws niemant aengenomen of aengekoomen

Den 13 Decemb.
Het Avontmael gehouden en niemant nieuws aengekomen

1706

Den 21 Meert het Avontmael gehouden en niemant angenomen

Den 13 Junij het Avontmael gehouden en tot ons gekoomen
met attestatie van Cantes Jan Geerts en Pieterke Aukes echte-lieden
(Pieterke obijt 1713, Jannes Geerts abijt)

Den 12 Septemb. het Avontmael gehouden en nieuws aengenomen
Aeltien Jurjens j.d. (abijt na Sauwert)

Den 12 Decemb. het Avontmael gehouden en met attestatie
van Middelstum toegekoomen Fennigjen Willems j.d. (abiit Groningam)

1707

Den 20 Meert het Avontmael gehouden en niemant angekoomen

Den 19 Junij het Avontmael gehouden en niemant toegekomen

Den 11 Septemb. het Avontmael gehouden en nieuws angenomen
Lambertus Haen (abiit Groningam 1710)

Den 11 Decemb. het Avontmael gehouden en toegekoomen:
Johannes Stellinghwerf Studiosus nieuws (abijt nae de Nieuwe Schans 1708)
En met attestatie van Adorp:
Claeske Derks huijsvrouw van Delis

1708

Den 25 Meert het Avontmael gehouden en nieuws angekomen:
Jan Writzers en (abiit na Leegkerk 1708)
Meenje Meertens (abiit na Mensingeweer)
En met attestatie van Obergum:
Trijnje Garbrants (abiit na Sauwert)

Den 10 Junij het H. Avontmael gehouden en nieuws angenomen:
Eenje Cornelis huijsvrouw van Albert Jans (obiit 1712)
Met attestatie van Groningen:
Henr. Hulsebos S.S. Th. Stud. (abiit Groningam 1709)

Den 9 September
Het H. Avontmael gehouden en nieuws angenomen:
Anna Raefkes j.d. (abiit na de Leeck)
En met attestatie van Groningen tot ons gekomen:
Albert Eijssen (abiit Groningam)
Elisabet Philippus j.d. (abiit nae de Harkstede)

Den 9 Decemb. het H. Avontmael gehouden en niemant nieuws toegekoomen

1709

Den 31 Meert op Paesch dagh het Avontmael gehouden en niemant angekomen

Den 9 Junij het H. Avontmael gehouden en nieuws angenomen
Nicolaus Metelercamp S.S. Studiosus (abiit Lingam)

Den 8 Septemb. het Avontmael gehouden en niemant nieuws angenomen

Den 8 Decemb. het Avontmael gehouden en nieuws angenomen
Daniel Edzards S.S.T.S. (abiit Groningam)

1710

Den 30 Meert
Het H. Avontmael gehouden en niemant angekomen

Den 15 Junij het H. Avontmael gehouden en toegekomen
Rudolphus Kamerlingh Studiosus en
Trijntien Schultes,
beijde met attestatien van Groningen (abierunt Groningam)

Den 14 September het H. Avontmael en nieuws angenomen
Grietien Claessen j.d. (abiit na Obergum)

Den 14 December het H. Avontmael gehouden en nieuws angenomen
Drewes Reerts (abijt Groningam)

1711

Den 22 Meert het H. Avontmael gehouden en tot ons gekomen:
Harmen Jacobs en Aefke Jans egtelieden
met attestatie van Warfhuijsen (abierunt na Grijpskerck)
en
Fennigjen Berents j.d. met attestatie van Groningen

Den 14 Junij het H. Avontmael gehouden en tot ons van Groningen
gekomen mijn huijsvrouw Gesina Bonencamps (obiit den 15 Febr. 1712)

Den 13 Septemb. het H. Avontmael gehouden en met attestatie
van Adorp tot ons gekomen Trijntien Jacobs j.d. (abijt na Pieterbuijren)

Den -- Decemb. het H. Avontmael gehouden en niemant nieuws aengekomen

1712

Den 27 Martij het H. Avontmael gehouden en
met attestatie van Garnwert tot ons gekomen Hermannus Tjaerts,
en nieuws angenomen Jacobus Sijlvanus Studiosus (abiit Groningam)

Den 12 Junij het H. Avontmael gehouden en
met attestatie van Westerwijtwert tot ons gekomen
Sara Reijnties huijsvrouw van Evert Gerrits
en nieuws angenomen Johannes Rijpma S.S.Th. Studiosus (abiit Leijdam)

Den 11 Septemb. het H. Avontmael gehouden en
met attestatie van Noord-wolde tot ons gekomen
Cornelis Jacobs en Siberich Nienghs eeluijden (Siberigh obiit 1714)
en nieuws angenomen
Antonius Johannes Dorri, Studiosus (abiit Groningam)

Den 25 Decemb.
Het Heijligh Avontmael gehouden en met attestatie van
Groningen tot ons gekomen Johannes Post SS.Th. Studiosus
en nieuws angenomen Albert Wolters (abijt na den Andel)

1713

In de Meert het H. Avontmael gehouden en niemant nieuws angekomen

Den 12 Junij het Avontmael gehouden,
en met attestatie angekomen
Sijwert Jacobs van Oldehove
Geertruijd Pieters, huijsvrouw van Egbert Claessen van Rottum (abijt na Winsum)
Jantien Gosens j.d. van Groningen (abijt Groningen)
en nieuws aengenomen
Aefke Jans j.d. (abiit na Rottum)
en
Aeltien Pieters j.d.

Den 10 September het H. Avontmael gehouden en nieuws angenomen
Gerhardus Hoendricks, S.S.Th.St.

Den 13 Decemb. het H. Avontmael gehouden en met attestatie van Lingen gekoomen
Eppo Henricus Schaink S.Th.St. (abiit na Winschoten)
nieuws angenomen:
Joh. Wilhelmus Marinus SS.Th.St. (abijt na Visvliet)

1714

Den 1 April
Het H. Avontmael gehouden en met attestatie van Bellingeweer tot ons gekomen
Hindrick Jacobs
en nieuws angenomen
Gerardus Meulencamp S.S.Th.Stud.

Den 10 Junij het H. Avontmael gehouden en niemant angekomen

Den 9 Septemb.
Het H. Avontmael gehouden en met attestatie van Sauwert tot ons gekomen
Hermannus Hindricks en sijn huijsvrouw Geeske Harmens
en met attestatie van Bedum Simon Dercks en Trijnje Eppes sijn huijsvrouw

Den 9 Decemb. het Heijligh Avontmael gehouden en met attestatie
van Oosterwijtwert tot ons gekomen Hijcke Lubberts j.d.

1715

In de Meert het H. Avontmael gehouden en niemand angekomen

Den 10 Junij het H. Avontmael gehouden en met attestatie van Winsum
tot ons gekomen Jan Elingh de Jonge en Wobge Jansen sijn huijsvrouw

Den 8 Septemb. het H. Avontmael gehouden en met attestatie
van Lingen tot ons gekomen Joh. Willem Sickens, en met
attestatie van Groningen Johannes Mensinga, beijde S.S.Th.Studiosi

Den 15 Decemb. het H. Avontmael gehouden en nieuws angenomen
Henricus Havinga S.S.Th.Stud. en Aijke Jacobs

1716

Den 5 April 1716 het H. Avontmaal gehouden en niemant nieuws angekomen.

Den 14 Junij het H. Avontmaal gehouden en nieus angenomen
Claaske Lucas j.d.

Den 13 Septemb. het H. Avontmaal gehouden, en met attestatie van de Rijp
tot ons gekomen Grietien Tobias huijsvrouw van Pieter Geerts, Bakker
en nieuws angenomen Jacobus Metelercamp Studiosus

Den 21 Decemb. het H. Avontmaal gehouden en nieuws angenomen
Simon Geerts
Henricus ter Munt Studiosus
en Adriana Jelties

1717

Den 21 Meert het H. Avontmaal gehouden en niemant angekomen

Den 7 Julij het H. Avontmaal gehouden en niemant angekomen


1719

Namen der Ledematen welke tot de Gemeinte van Wetsinge
behoorden, wanneer Sijwerdus Boelens
Ao. 1719 den 17 septb. voor de eerste maal
het Avondmaal bediende.

De Hoog Edele Welgeborene en Gestrenge Heer Lambert Tiarda van Starkenborg,
Heer van Onstaborg en Wetsinge, Unicus Collator aldaar
Vrouw Alegonda Cland vrouw tot Wetsinge
Jan Derks Pothof schoolmeester en diacon
Aijlke Lamberts sijn huisvrouw
Jacob Aijkes en Anje Heerkes sijn huisvrouw
Aijke Jacobs soon van Jacob Aijkes
Hindrik Jacobs
Grietjen Claassen weduwe van Jan Abbringe
Pieter Berends en Aaltjen sijn huisvrouw
Geert Pieters en Trijnje Jansen sijn huisvrouw
Wendel Derks huisvrouw van Lutjen Raengs
Jan Eling en Wobge Jans sijn huisvrouw
Cornelis Jacobs (obiit den 6 jan: 1720)
Geeske Harms weduwe van Harm Hindriks
Hijcke Lubberts j.d. (abiit Groning:)
Claaske Lucas j.d.
Grietje Tobias huisvrouw van Pieter Geerts Bakker
Jan Peters en Anje Clasen sijn huisvrouw (Anje Clasen obiit 1721 Mart?)
Meindert Harms en Auke Leus sijn huisvrouw
Trijnje Eppes weduwe van Simon Derks
Simon Geerts en Grietje Berends sijn huisvrouw
Sara Reintjes huisvrouw van Evert Gerrits (obiit 1721 octb.)

Namen der gener dewelke gedurende de bedieninge van S. Boelens tot Wetsinge
of niews tot de Gemeinte sijn aangekomen, of van andere Gemeinten sijn toegekomen.

Den 17 Septb. is het H. Avontmaal gehouden en met attestatie aangekomen
mijn huisvrouw Hillegonda Lingenhuis
en Hillegien Swijters j.d. (abiit na Gron:)
Beide met attestatie van Groningen

Den 4 December het H. Avontmaal gehouden, en niews aangenomen
Juffer Margrieta Bawina Tiarda van Starkenborg, Juffer van Wetsinge

1720

Den 3 Maart het H. Avondmaal gehouden en niews aangenomen
Anje Berents j.d.
Anje Jans j.d.
Met attestatie tot ons overgekomen
Hindrik Willems, met attestatie van Groningen
Aaltjen Pieters, huisvrouw van Hindrik Harms, met attestatie van Noordwolde

Den 16 Junij Avondm. gehouden en niemans aangenomen, nog aangekomen

Den 14 -- consistorie gehouden en niets voorgevallen

Ad idem den 8 Octobr. niet[s] voorgevallen, nog aangenomen

1721

Den 22 martij sijn met attestatie tot ons gekomen
van Groningen Geert Roelefs
van Warfum Jaike Remges

Den 8 Junij Avondm. gehouden en
niews aangenomen
Bregtje Jacobs j.d.
Hilje Wolters j.d.
Met attestatie aangekomen
Willem Clasen Bakker en
Lisabeth Jacobs egtel: beide met attestatie van Westerembden

Den 14 Septb. Avondmaal gehouden en
tot ons met attestatie overgekomen
Trijntjen Gijses, huisvrouw van Cebe Cornelis te Wetzinge
met attestatie van Adorp

Den 21 Decemb. Avondmaal gehouden en niews aangenomen
Pieter Geerts
Jelte Pieters
en
Stijnje Harms, sijn huisvrouw

Met desen mijn dienst onder dese Gemeinte eidigende,
door mijn scheids-rede gedaan den 11 Januarij 1722

Terwijl het leraarampt alhier vacante is tot deze gemeijte toegekomen
Albert Jans met attestatie van Garmerwolde


1722

Namen der gener die Leden van de gemeijnte te
Wetzinge waren doen Johannes Bazuin in dezelve
voor de eerste reijze het H: Avontmaal bediende
den 14 Junij 1722.
De Hoogh Edel Welgeb. Heer Lambert Tjarda van Starkenborgh
Heer van Onstaborgh en Wetzinge Unicus Collator te Wetzinge
(obiit die 30 Julij 1722 hora 4 ma...)
D. Hoogh Edel Welgeb. Vrouw Alegonda Maria Tjaarda van Starkenborgh
geboren Clant Vrouw te Wetzinge
Meester Jan Pothoff schoolmeester en ouderlink
Aijlke Lamberts zijn huisvrouw
Jakob Aijkes ouderlingh Anje Heerkes zijn huisvrouw
Aijke Jakobs en Breghtje Jakobs zijn zoon en doghter
Jan Peters diacon
Simon Geerts diacon Grietje Berents zijn huisvrouw
Hilje Wolters haar doghter
Hindrik Jakobs (obiit den 20 Decemb. 1722)
Grietjen Clasen wed. van Jan Abbringe
Pieter Berents en Aaltjen zijn huisvrouw
Wendel Derks huisvrouw van Luitjen Raanghs
Geert Pieters en Trijnje Jansen zijn huisvrouw (Geert obiit den 18 Feb. 1723)
Jan Elinge en Wobge Jansen zijn huisvrouw
Meijndert Harms en Auke Leus zijn huisvrouw
Trijnje Eppes wed. van Simon Derks
Anje Jans j.d. (abiit Groningen den 1 7ber 1724)
Willem Clasen bakker Lijzabet Jakobs zijn huisvrouw
Jelte Pieters en Stijnje zijn huisvrouw (abiit na Garmerwolde den 13 Junij 1723)
Trijnje Gijzes wed. van Sebe Cornelis
Claaske Lukas (obiit den 2 Julij 1722 in puerpero illegitimo)
Geert Roelofs (obiit den 11 Aug. 1722)
Albert Jans en Geeske Harms zijn huisvrouw
Met attestatie van Scharmer is doen tot deze gemeijnte
overgekomen Roelofjen Peters wed. van Albert Izebrants

Den 20 Septemb. Avontmaal gehouden en niemant angenomen

Den 13 Decemb. Avontmaal gehouden en is met
attestatie tot ons gekomen Jan Jakobs van Groningen

1723

Den 28 Meert zijnde Paaschdagh Avontmaal gehouden en niemant angekomen

Den 13 Junij kerkelijke attestatie verleent an
Trijnje Gijzes om te Garmerwolde te vertonen

Den 27 Junij Avontmaal gehouden en niemant angekomen

Den 12 Septemb. Avontmaal gehouden en zijn tot ons
gekomen Hindrik Derks en Frouke Zijgers met attestatie van Leens

Den 12 Decemb. Avontmaal gehouden en niemant angekomen

1724

Den 2 April Avontmaal gehouden en niemant angekomen

Den 11 Junij Avontmaal gehouden en is met attestatie
van Groningen tot ons gekomen Aletta Dekens en niews
angekomen Ebeltjen Willems mijn huisvrouw

Den 1 Septb. attestatie verleent an Anje Jans
j.d. om te Groningen te vertonen

Den 17 Septemb. Avontmaal gehouden en niemant angekomen

Den 6 Novemb. attestatie verleent an Aletta Dekens
j.d. om te Groningen te vertonen

Den 17 Decemb. Avontmaal gehouden en zijn
tot ons gekomen met attestatie
van de Beerta:
Berent Jans en Wijke Geerts zijn huisvrouw
van Uithuizen
Willem Cornelis en Foske Abels zijn huisvrouw
van Groningen
Trijntjen Steenwijks j.d.
niews angenomen
Anje Tjapkes j.d.

1725

Den 1 April het Avontmaal gehouden en zijn toegekomen
met attestatie van Eendrum Jantjen Hiddes huisvrouw van Jelte Pieters,
van Garnwert Abraham Geerts en Hijlkjen Hendriks zijn huisvrouw

Den 15 Junij kerkelijke attestatie verleent an Hilje Wolters
om te Obergum te vertonen

Den 17 Junij Avontmaal gehouden en niemant angekomen

Den 3 Septemb. Kerkelijke attestatie verleent an Jan Jakobs
om te Groningen te vertonen

Den 16 Septemb. Avontmaal gehouden en niemant angekomen

Den 30 Novemb. Kerkelijke attestatie verleent an
Abraham Geerts en Hijlkjen Hindriks om te Nijhove te vertonen

1726

Den 29 Martij Kerkelijke attestatie verleent an Breghtje Jakobs
om te Noordwolde te vertonen

Den 7 April A[v]ontmaal gehouden en niemant angekomen


Den 8 Maaij Attestatie verleent an Trijntjen Steenwijk
j.d. om te Groningen te vertonen

Den 11 Junij Attestatie verleent an Jantjen Hiddes om te
Eendrum te vertonen

Den 23 Junij Avontmaal gehouden en niemant angekomen

Den 4 Aug. Attestatie verleent an Aike Jakobs om te Groningen
te vertonen

Den 22 Septemb. Avontmaal gehouden en is met attestatie
van Adorp angekomen Eeke Pieters huisvrouw van Pieter Jarrighs

Den 5 Decemb. Attestatie verleent an Hindrik Derks
en Frouke Sijgers E.L. om te Sauwert te vertonen

Den 15 Decemb. Avontmaal gehouden en zijn met
attestatie tot ons gekomen van Sauwert Geert Heres
en Martjen Luitjens zijn huisvrou

1727

Den 30 Meert Avontmaal gehouden en zijn na voorgaande
geloofsbelijdenis angenomen
Frerik Cornelis j.m.
en
Anje Luitjens huisvrou van Jan Willems

Den 26 April Attestatie verleent an Foske Abels
wed. van Willem Cornelis om op t Oosternijlant te vertonen

Den 23 Junij Avontmaal gehouden en zijn met attestatien tot ons gekomen
Cornelis Derks van Wirdum
Trijnje Jans van Sauwert
Grietje Luitjens van Wijrum

Den 21 7b. Avontmaal gehouden en niemant angekomen

Den 2 Novemb. attestatie verleent an Roelofjen Peters wed. van
Albert Izebrants om te Groningen te vertonen

Den 21 Decemb. Avontmaal gehouden en niemant angekomen

1728


Den 28 Meert Avontmaal gehouden en zijn na vorige
onderwijzinge en geloofsbelijdenis angenomen
Peter Jarghs
en
Heerke Jakobs j.m.

Den 20 Junij Avontmaal gehouden en niemant angekomen

Den 17 Septembr. Attestatie verleent an Geert Heres en
Martjen Luitjens zijn huisvrou om te Sauwert te vertonen

Den 19 Septemb. Avontmaal gehouden [en] zijn met attestatie tot
ons gekomen van Sleen in Drenthe
Jan Warners

1728 t/m 1734
geen vermeldingen

1735

Den 24 Juni proefpredi. hebbende gehouden is tot nieuw litmaat
dezer gemeente met attestatie van Garnwert aangekomen de jd.
Asselijna Lamberts, dienstmaagt van de Mevrouw van Wetsinge
Den 26 het H. Avontmaal aan deze gemeente bedient door
T. Blanckstein pastor tot Winsum

Den 16 Decemb. proefpredikatie gehouden
Den 18 dito het H. Avondmaal gehouden in dese gemeinte
en bediend door P.D.Jager Eccls te Sauwert

1736

Den 29 Febr. Attestatie verleent an Albert Jans
om tot Winsum te vertonen

Den 13 maaij Attestatie verleent an Asselijna Lambers
om tot Suitbroek te vertonen

Den 21 Sept. proefpredikatie gehouden
Den 23 dito het H. Avondmaal gehouden

Den 21 Decemb. proefpredikatie gehouden
Den 23 dito het H. Avondmaal gehouden

1737

Den 5 April proefpredikatie gehouden
Den 7 April het H. Avondmaal gehouden

Den 21 Junius proefpredikatie gehouden
Den 23 dito het H. Avondmaal gehouden

Den 5 Septembr. Attestatie verleent an Albert Kornelijs kok
en Trijntje Thomas sijn huisvrouw om te Winsum te vertonen

Den 19 dito Attestatie verleent an Tonnijs Jacobs en
Hijke Geerts sijn huisvrouw om te Noordwolde te vertonen

Den 20 Sept. proefpredikatie gehouden
Den 22 dito H. Avondmaal gehouden

Den 26 Decembr. proefpredikatie gehouden
Den 29 dito H. Avondmaal gehouden
[getekend] PD Jager Eccls. tot Sauwert

1738

Den 4 April proefpredikatie gehouden
en is met attestatie tot dese gemeinte
overgecomen Tetje Wierts van Eenrum
Den 6 April H. Avondmaal gehouden
zijnde Paesschen
[getekend] PD Jager Eccls tot Sauwert

Den 26 Majus proefpredikatie gehouden
zijnde pinxster maandag
Den 1 Junius H. Avondmaal gehouden
[getekend] PD Jager Eccls te Sauwert

Den 12 Julij Attestatie verleend an Anje Heerkes om
tot Wijrum te vertoonen

Den 4 Septembr. Attestatie verleent an Do. J. Bazuins
wed. om tot Winsum te vertoonen

1739

Den 30 Martij is met attestatie van Groningen
tot ons overgekomen Roelof Jans


Namen der gener, die leden waren van de gemeinte
tot Wetsinge, toen Dn. Alexander Sluiter aldaer tot
predikant bevestigt wierde op dato den 24 maij 1739.

De Hoogh Edele, Welgeboren vrouw, Alegonda Maria Tjaerda van Starkenborg,
geboren Clant, vrouw tot Wetsinge, Sauwert, en etc:
Jan Peters, ouderling (obiit)
Jan Elinge, ouderling
Peter Jarchs, diaken (obiit), en
Eeke Peters, desselfs huisvrou
Berent Swaegman, diaken en schoolmr. en
Getruit Slootkamps, desselfs huisvrou
Jelte Peters (obiit), en
Stijnje Harms, sijn huisvrou
Wendel Derks, weduwe van Luitjen Raangs (obiit)
Trijnje Peters, weduwe in t gasthuis
Aaltjen Luitjes, weduwe van Roelf Jans
Teetje Wierts, een weduwe van N.N., sijnde sarriske [?] (abiit)
Jantjen Jans, vrou van Allert Willems
Geert Clasen (obiit), en
Greetje Luitjes, desselfs vrou
Trijnje, vrou van Allert Peters (obiit)
Roelfs Jans
Anje, de vrou van Jan Willems
Martjen, vrou van Evert Gerrijts
Alegonda N.N., kokmaagd op de borg (abiit)

Volgen de Namen dergenen, die door belijdenisse tot t
H. Avondmael sijn angenomen, of met attestatie van elders
tot ons gekomen sijn, terwijl Dn. A. Sluiter Predikant was tot Wetsinge, en etc:

den 3 Julij Met attestatie sijn tot ons overgekomen
Juffr: Aafjen Sluiter, geboren Oomkens, huisvrou
van Dn. A. Sluiter, Eccls. in Wetsinge en Souwert (abiit)
Hester Harkens van Groningen (abiit weder na Groningen), en
Jantje Boelens j.d. ook van Groningen (abiit)

1740

Den 14 Junij is op belijdenisse angenmen de hoog Edele, en
welgeboorne freulijn Alegonda Maria Rengers,
dogter van sijn hoog Edele, en welgeboorne, de
Heer Rengers, Heer van Farmsum en annexen,
tans wonende tot Wetsinge, bij de vrou van
Wetsinge, haer H. Edeles vrou grootmoeder (abiit)

den 4 7ber is tot ons, met attestatie van Bellingeweer, overgekomen
Welmt Jacobs, tans huisvrou van Jan Arends (abiit)

den 2 Xber is tot ons, met attestatie van Usquert, overgekomen
Lijsebet Jans, huisvrou van Harke Peters

1741

den 6 Martius zijn op belijdenisse tot litmaten angenomen
Claas Jans, jongman tot Wetsinge

den 30 En is met attestatie van Gieten uit Drenthe tot ons overgekomen
Jurjen Arends, hovenier op de borg tot Wetzinge (dabiit)

den 9 Xber is op belijdenisse angenomen
Raang Hindriks

den 15 Xber is met attestatie van Bedum tot ons gekomen
Maria Rodius, woont als huishoudersche bij de vrou van Wetsinge

1742

den 23 Meert is tot ons, met attestatie van Ulrum, overgekomen
Trijnje Jeltes, huisvrou van Willem Meinders (dabiit)

den 27 Meij zijn op belijdenisse angenomen
Johan Christoffer Hempel, hovenier op de borg tot Wetsinge
en
Willem Jeles, backersknegt (dabiit)
en
Klaas Clamer, liefknegt van de vrouw van Wetsinge (dabiit)

1743

den 22 7ber is op belijdenisse angenomen
Mr. Willem Meiners, backer tot Wetsinge (dabiit)
en
met attestatie van Obergom is gekomen
Jantjen Cornellis sijnde een dienstmaagd (dabiit)
en van Baflo
Anje Jacobs, sijnde een dienstmaagd


[geen datum, verm. 1744 bij de komst van J. Sijlman]

Namer der ledematen in de gemeinte tot Wetsinge,
die bij t vertrek van Dn. A. Sluiter aldaer gelaten zijn.

De Hoog Edele, Welgeboorne vrou Alegonda Maria Clant,
weduwe van de H.W.G. Heer
Tjaerda van Starkenborg, vrou van Wetsinge, en Souwert cum annexis.
1. Jan Elinge, ouderling (obiit)
6. Berent Swaagman, diaken en schoolmeester, en
7. Geetruit Slootkamps, desselfs huisvrou
2. Raang Hindriks, diaken
3. Anje Jacobs, desselfs huisvrou
8. Eeke Peters, weduwe van Peter Jarchs (obiit)
9. Meinder Harms (obiit)
10. Greetjen Luitjes, weduwe van Geert Clasen
11. Trijnje, ook weduwe van N.N.
-- Lijsebet Jans, vrou van Harke Peters (obiit)
12. Stijnje Harms, weduwe van Jelte Peters (obiit)
13. Wellemt Jacobs, vrou van Jan Arends (abit na Billingeweer)
14. Maria Rhodius, Juffer op de borg tot Wetsinge
15. Johan Christoffer Hempel, hovenier op de borg tot Wetzinghe
16. Claas Jans
17. Roelf Jans
18. Martjen vrou van Evert Gerrijts
19. Anje, vrou van Jan Willems
20. Trijnje, vrou van Allert Peters (obiit)
21. Jantjen Jans, vrou van Allert Willems
22. Aaltjen, vrou van Egbert Tonnis
4. Willem Meiners, nu daiken, en
5. Trijnje Jeltes, desselfs huisvrou ([beide] abierunt na Niekerk)

[ander handschrift, waarschijnlijk van 1748]
Dese Ledematen sijn ook dus overgebleven bij t vertrek van
D. J. Sijlman alleen met veranderinge an de rante getekent
van nog angenomen als Litmaat Leentje Arents,
huisvrouw van de Sarrijs tot Wetsinge, gelijk met attestatie
is overgekomen Conraed Nuiser haar man de Sarrijs, en
Geertruida Wierts, dienstmaegt an de Borg

1744

Ten tijde van de vacature na het vertrek van Do. A. Sluiter na de Wildervank
is alhier het H. Avondmael bedient door D. N. Bolt pred. te Obergum en Maerhuisen
den 12 Julij en door sijn Eerw. de proefpredicatie gehouden 10 Julij 1744

Ten tijde van Do. J. Sijlman bevestigt pred. den 2 Aug. 1744 in de gemeentens
van Wetsinge en Sauwert. Anno 1744 bevestigt
is de proefpredicatie gehouden den 23 Octob. en het Avondmael bedient den 25 Oct.

Den 20 Decemb. is de proefpredicatie gehouden, en den 25 't acondmael bedient
en is doe met attestatie van Groningen overgekomen Conraed Winder Sarrijs van de molen

1745

Den 16 April is de proefpredicatie gehouden en den 18 't Avondmael bedient

Den 25 Junij is de proefpredicatie gehouden en den 27 't Avondmael bedient

Den 29 Septemb. is de proefpredicatie gehouden en 3 Octob. 't Avondmael bedient
en is met attestatie van Groningen overgekomen Hijltje Jans meijt van Do. Sijlman

Den 17 Decemb. is de proefpredicatie gehouden en den 19 't Avondmael bedient

1746


Den 18 Meert is de proefpredicatie gehouden en den 20 't Avondmael bedient

--- 10 Junij is de proefpredicatie gehouden en den 12 't Avondmael bedient

--- 31 Aug. is de proefpredicatie gehouden en den 4 Sept. 't Avondmael bedient

--- 9 Aug. is de proefpredicatie gehouden en den 11 't Avondmael bedient
en is doen met attestatie van Oostwolde overgekomen Metdina Siertsema mijn vrouw

1747

Den 31 Meert is de proefpredicatie gehouden en den 2 April 't Avondmael bedient

Den 9 Junij is de proefpredicatie gehouden en den 11 't Avondmael bedient
en is toen met attestatie van Uijthuijsen overgekomen Geertruida Wierts Dienstmeijt op de Borg [?]

Den 1 Sept. is de proefpredicatie gehouden en den 3 't Avondmael bedient
en is toen als litmaat op belijdenis angenomen Leentje Arends vrouw van de Sarris te Wetsinge

Den 1 Decemb. is de proefpredicatie gehouden en den 3 't Avondmael bedient

1748

Den 12 April is de proefpredicatie gehouden en den 14 't Avondmael bedient

--- 31 Maij is de proefpredicatie gehouden en den 2 Junij 't Avondmael bedient

Den 20 7br. proefpredicatie tot Wetzinge gehouden en den 22 het
H. Avondmaal bedient door T. Blanckstein Eccls. tot Winsum

Den 13 Xbr. proefpredicatie gehouden door Do. Bolt pred. tot Obergum
Den 15 dito het H. Avondmaal bedient door Do. Ubb... [geknoei] pred. tot Bellingeweer

1749

Den 19 Janur. Attestatie verleent an Geertruida Wierts jonge dogter
om tot Uithuisen te vertonen

Den 14 Meert proefpredicatie gehouden tot Wetzinge en
den 16 Meert het H. Avontm. bedient van G. Ubben
pastor tot Bellingeweer en Ranum

Den 27 Junij proefpredicatie gehouden door Dom. Blankstein predikant
tot Winsum

Den 29 dito het H. Avontmaal bedient door Dom. Wijardi
predikant tot Vierhuijsen

Den 19 Sept. proefpredicatie gedaan door G. Ubben pastor tot
Bellingeweer en Ranum

Den 21 Sept. het H. Avondmaal bedient door N. Bolt pastor tot Obergum

Den 19 Decembr. proef praedicatie gedaen door mij N. Bolt
pastor in Obergum en Maerhuisen

Den 28 Decembr. het H. Avontmaal bedient door J. Post pastor tot Adorp

1750

Den 20 Meert is de proefpredicatie gedaan door Dom.
T. Blankstein pastor tot Winsum

Den 22 dito het H. Avontmaal bedient door J. Post pastor tot Adorp


Den 21 Junij is naa voorgaande proefpredicatie, 't H. Avondmaal gehouden
door Joh. Siertsema, voor de eerste maal als Pred. van Wetzinge en Souwert.
En de ledematen bevonden overig te zijn, gelijk bij t vertrek van Dom.
J. Sijlman waare gelaaten, alleenlijk met veranderinge op de rante gemaakt

[geen datum, mogelijk 13 sept.?]
Predicatie 't Avondmaal bedient

Den 13 Sept. is na voorgaande belijdenis
door mij Hinderk Derks van Sauwert alhier overgekoomen

Den 29 Nov. is naa voorgaande proefpredicatie 't Nagtmaal bedient

1751


Den 28 Febr. is naa voorgaande belijdenis pred. 't H. Avondmaal gehouden

Den 30 Maij na voorgaande proefpredicatie 't Avondmaal gehouden

Den 29 Aug. na voorgaande proefpr. 't Nagtmaal bedient

Den 26 Dec. naa voorgaande proefpr. 't Avondmaal gehouden, en met attestatie
als lidmaadt overgekoomen de E. Anna Margaretha Sparringa, van de
Eexta, huijsvrouw van J. Siertsema, Pastor loci (obiit 10 Dec. 1752)
Als meer nog de E.
Stijntje Nankes, van Scheemder-Hammerick (abiit Winschooten)

1752

Den 12 Meert is naa voorgaande proefpr. het Nagtmaal behouden, en met attestatie
als litmaadt overgekoomen de E. Wijke Immes, van Groningen, te Vierhuijsen gebooren zijnde
Dienstmaa[g]dt an de Borgh

Den 4 Junij naa voorg. proefpr. 't H. Avondmaal gehouden

Den 3 Sept. naa voorg. proefpr. 't H. Avondmaal gehouden

Den 25 Dec. na voorgaande proefpr. 't H. Avondmaal gehouden

1753

Den 11 Meert naa voorgaande proefpredikatie 't H. Nagtmaal gehouden en is
tot litmaat op belijdenis angenomen Trijnje Klaasens, weduwe van
Jan Elingh, te Wetzinghe

Den 3 Junij naa voorgaande proefpredikatie 't H. Nagtmaal gehouden

Den 2 Sept. naa voorg. proefpred. 't H. Nagtmaal gehouden

Den 25 Novembr. naa voorg. proefpred. 't H. Nagtmaal gehouden, en zijn
tot ledemaaten der kerke op de belijdenisse der waarheden angenomen de
volgende.
Garmtje Garmts, vrouw van Klaas Jans,
Annegijn Berents, vrouw van Hindrik Jans, bakker
Zare Everts, dogter van Evert Gerrijts

Naamen der Ledemaaten, dewelke bij het vertrek
van de Predikant Joh. Siertsema naa Middewolder-Hamrik
te Wetzinghe zijn naagelaaten: namelijk de
HoogWelGeb. Mevrouw Alegonda Maria Clant, douaiere
Starkenborg, Vrouw van Wetzinghe, Sauwert en verdere annexen
(obiit 29 Nov. 1754 annos habens fere 90)
Raang Hinderks, ouderling (obiit 1766 mense Februario fere elapso) en
Anje Jacobs, deszelfs huijsvrouw
Klaas Jans, diacon, en
Garmtje Garms, deszelfs huijsvrouw
Roelf Jans, diacon
Maria Rhodius, juffer op de Wetzingerborgh (obiit 13-5-1762)
Berent Swaagman, schoolmeester, en
Geertruit Slootkamps, deszelfs huijsvrouw (obiit 26-11-1763)
Anje Luitjens, weduwe van Jan Willems
Maartjen, vrouw van Evert Gerrijts (obiit)
Jantjen Jans, weduwe van Allert Willems (obiit)
Aaltjen Luitjens, vrouw van Egbert Tonnijs
Trijnje Pieters, weduwe van N.N.
Hinderk Derks
Wieke Immes, Dienstmaagt an de Wetzingerborgh (abiit Groningam)
Trijnje Klaasens, weduwe van Jan Elingh (abiit ad Onderdendam ibidque obiit)
Annegijn Beerents, vrouw van Hindrik Jans Bakker (abiit ad Stedum ibique obiit)
Zare Everts, dogter van Evert Gerrijts

1754

Den 15 meert proefpredicatie gedaan door G. Ubbens predicant
tot Bellingeweer en Ranum

Den 17 dito het H. Avontmaal bedient door Dom. Costerus
pastor tot Winsum


1754

Ten tijde van Dnus R. Bruiningh den 21 April bevestigt tot predikant
der gemeentens van Wetsingh en Sauwert, die dezelve Ledematen
te Wetsing bevonden heeft die Dnus Joh. Siertsema bij zijn vertrek
aldaar gelaaten heeft geen een uijtgenomen is.

Den 14 Junij de proefpredikaatsie gehouden en den 16 H. Avondmaal bedient

Den 20 September de proefpredikaatsie gehouden en den 22 H. Avondmaal bedient
en is tot lidmaat op belijdenisse angenomen Geerard Reinkingh (abiit Groningam)

Den 27 December de proefpredikaatsie gehouden en den 29 het H. Avondmaal bedient

1755

Den 19 Meert de proefpredikaatsie gehouden en den 23het H. Avondmaal bedient

Den 27 Junij de proefpredikaatsie gedaan en den 29 het Avondmaal bedient en is met
attestatie als lidmaad overgekomen de E. Aaffijn Cleveringa van Leens
huijsvrouwe van R. Bruining Pastor loci (profi de lor, 14 Jan. 1757, primipara j)

Den 19 September de proefpredikaatsie gedaan en den 21 het H. Avondmaal bedient

Den 25 December de proefpredikaatsie gedaan en den 28 het Avondmaal bedient

1756

Den 26 Meert de proefpredikaatsie gedaan en den 28 het Avondmaal bedient en tot litmaat op
belijdenis angenoomen Geertruijt Jans, dogter van wijlen Jan Willems

Den 25 Junij de proefpredikaatsie gedaan en den 27 het Avondmaal bedient en is
met attestatie van Bedum overgekomen Jantje Egberts huisvrouw van Enne Jans
(abiit 4huisen)

Den 17 September de proefpredikaatsie gedaan en den 19 het Avondmaal bedient

Den 10 December de proefpredikatie gedaan en den 13 het Avondmaal bedient

1757


Den 10 Meert de proefpredikatie gedaan en den 13 het Avondmaal bedient

Den 10 Junius de proefpredikatie gedaan en den 12 het Avondmaal bedient

Den 16 September de proefpredikatie gedaan en den 18 het Avondmaal bedient

Den 16 December de proefpredikatie gedaan en den 18 het Avondmaal bedient

1758

Den 9 Meert de proefpredicatie gedaan en den 12 het Avondmaal bedient

Den 9 Junii de proefpredicatie gedaan en den 11 het Avondmaal bedient

Den 15 Septemb. de proefpredicatie gedaan en den 17 het Avondmaal bedient

Den 15 December proefpredicatie gedaan en den 17 het Avondmaal bedient

1759

Den 22 Meert de proefpredicatie gedaan en den 25 het Avondmaal bedient

Den 22 Junii de proefpredicatie gedaan en den 24 het Avondmaal bedient en is
op belijdenisse angenomen de E. Johanna Eijssonius, huisvrou van R. Bruiningh

Den 12 Oct. de proefpredicatie gedaan en den 14 het Avondmaal bedient

Den 14 Dec. de proefpredicatie gedaan en den 16 het Avondmaal bedient en is op
op belijdenisse angenomen de E. Pietertje Zwaagman, dogter van de Mr. B. Zwaagman

1760

Den 13 Meert de proefpredicatie gedaan en den 16 het Avondmaal bedient

Den 13 Junii de proefpredicatie gedaan en den 15 het Avondmaal bedient

Den 12 Septemb. de proefpredicatie gedaan en den 14 het Avondmaal bedient
en is met attestatie van Winsum overgekomen de j.d. Martjen Zwaagman (abiit ad Winsum)

Den 12 Dec. de proefpredicatie gedaan en den 14 het Avondmaal bedient en is met
attestatie van Niekerk overgekomen Trijntje Pieters, huisvrouw van de Sarris (abiit ad Winsum)

1761

Den 12 Meert de proefpredicatie gedaan en den 15 het Avondmaal bedient
en is met attestatie van Onstwedda overgekomen Harremke Hanssen (obiit)

Den 4 Junii de proefpredicatie gedaan en den 7 het Avondmaal bedient en sijn op
belijdenisse angenomen de E. Teewes Tjeerts de E. Jan Berents

Den 11 Septemb. de proefpredikaatie gedaan en den 13 het Avondmaal bedient

Den 4 Decemb. de proefpredikatie gedaan en den 6 het Avondmaal bedient

1762

Den 4 Meert de proefpredikatie gedaan en den 7 het Avondmaal bedient

Den 10 Junii de proefpredikatie gedaan en den 13 het Avondmaal bedient

Den 24 Septemb. de proefpredikatie gedaan en den 26 het Avondmaal bedient

Den 3 Decemb. de proefpredikatie gedaan en den 5 het Avondmaal bedient
en is tot lidmaat op belijdenisse angenomen de juffer Engelijna Alagonda Eijssonius

1763

Den 10 Meert de proefpredicatie gedaan en den 13 het Avondmaal bedient

Den 10 Junii de proefpredicatie gedaan en den 12 het Avondmaal bedient
en is met attestatie van Groningen overgekomen Grietje Pieters, de Bakkers vrouw

Den 16 Septemb. de proefpredicatie gedaan en den 18 het Avondmaal bedient

Den 9 Decemb. de proefpredicatie gedaan en den 11 het Avondmaal bedient

1764

Den 15 Meert de proefpredicatie gedaan en den 18 het Avondmaal bedient
en is tot lidmaat op belijdenisse angenomen de j.d. Tjaarke Pieters (abiit Groningam)

Den 15 Junii de proefpredicatie gedaan en den 17 het Avondmaal bedient

Den 14 September de proefpredicatie gedaan en den 16 het Avondmaal bedient

Den 7 Decemb. de proefpredicatie gedaan en den 9 het Avondmaal bedient

1765

Den 15 Meert de proefpredicatie gedaan en den 17 het Avondmaal
bedient en is met attestatie van Garwert overgekomen
Henrike Baukes, huisvrouw van Reinder Jurjens

Den 14 Junii de proefpredicatie gedaan en den 16 het Avondmaal bedient

Den 20 Sept. de proefpredicatie gedaan en den 22 het Avondmaal bedient en zijn
tot ons overgekomen de Wel Eed. Gestr. Heer Arij de Graaf, Heer van Onstaborgh
Wetzinghe Souwert etc. met attestatie van Amstelredam alsmeed
Jacob Jacobs en Aaltje Alderts egtel. met attestatie van Winsum

Den 13 Dec. de proefpredicatie gedaan en is het Avondmaal bedient en is tot
ons overgekomen de Wel Eed. Mevr. Gesina de Graaff geboren Barlinkhoff,
vrouw van Onstaborgh Wetzinghe Souwert etc: met attestatie van Groningen

1766

Den 6 Meert de proefpredicatie gedaan en den 9 het Heijlig Avondmaal bediend.
Op belijdenisse der waarheden is tot lidmaat angenomen Anna Maria Ommetuin
(vertrokken na Wierum)

Namen der Ledematen welke bij t vertrek van de
predikant R. Bruiningh na Embden te Wetzinghe zijn nagelaten.
De Wel Eed. Gestr. heer Arij de Graaff Heer van Onstaborgh
Wetzinghe Souwert etc. Unicus Collator te Wetzinghe en de Wel Eed.
Mevrouw Gesina de Graaff geboren Barlinkhoff vrouw van
Onstaborgh Wetzinghe Souwert etc.
Anje Jacobs wed. van de ouderling Raang Hindriks
Klaas Jans diacon en Garmtje Garmts desselvs huisvrouw
Roelf Jans diakon
Berent Swaagman schoolmeester (obiit 19-11-1782) en
Pieterke Swaagman desselvs dogter (obiit 26-4-1775)
[achter dogter geschreven abiit 1770?]
Anje Luitjens vrouw van Tonnis Jans
Aaltjen Luitjens vrouw van Egbert Tonnissen
Trijnje Pieters wed. van N.N.
Hindrik Derks
Teuwes Tjeerts en Zara Everts desselvs huisvrouw
Jan Christoffer Hempel en
Jantje Menses Rosevelt desselvs huisvrouw
Jan Berents en Geertruit Jans desselvs huisvrouw
Grietje Pieters huisvrouw van Ceje Wichers Kruisinga
Jacob Jacobs en Aaltje Alderts desselvs huisvrouw

Den 18 Junij proefpredicatie gedaan door dom. G. Ubbens predikant tot Bellingeweer

Den 15 dito het H. Avondmaal gehouden door N. Bolt pred. tot Obergum

Den 12 Sept. proefpredicatie gedaan door dom. Pesman predikant tot Tinallinge

Den 14 dito het H. Avontmaal gehouden, door G. Ubbens predikant tot Bellingeweer


Henr. Adolph Heideggers bevestigt tot predikant in de gemeente
van Wetsinge en Sauwert den 28 sept. 1766 bevont dische ledematen
die dom. Bruning sijn ancestor op de vorige blatzijde heeft opgegeven.
Met attestatie hier overgekomen mijn geliefde huijsvrouw S.S. Meijnet,
van Groningen

Den 1 Xbr. de proefpreek gedaen en s sondaags anvolgende het H. nagtmaal uijtgedeelt

1767

Den 13 maart de proefpreek gedaen en s sondaags anvolgende het H. nagtmaal gehouden

Den 28 junij t nagtmaal gedaen naar gehoudenen proefpreek s donderdage voorgaende

Den 17 7br. proefpreek en s sondags naastvolgende het H. nagtmaal gehouden

Nagtmaal gehouden naar voorgaende proefpreek de laatste sondag in 't jaar 1767

1768

27 maert 't nagtmaal naar s donderdags te voren de proefpreek
en koomende 23 maert naar voorgaende belijdenisse angenomen tot litmaat
Jantjen Jans huijsvrouwe van Roelf Jacobs Eising

19 junij naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

18 7br. naar voorgaende proefpr. 't nagtmaal gehouden
en daarbij tot lidmaat angenomen Aafke Jans huijsvrouwe van Geert Geerts

1769


26 Maert naar voorgaende proefpreek 't H. Nagtmaal gehouden

18 junij naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

24 7br. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

9 Xbr. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

1770


1 april naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

11 [?] julij naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

22 7br. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

20 Xbr. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

1771


21 maert naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden
tot lidmaat angenomen Ci Kruijsinga

22 junij naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

Sept. naar voorgaende p.preek 't nagtmaal gehouden

Xbr. in 't laatste naar voorgaende p.preek 't nagtmaal gehouden

1772


22 maert naar voorgaende p.preek 't nagtmaal gehouden

5 juij naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

7br. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

Xbr. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

1773

25 maert naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

jun. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

Sept. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

Xbr. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

1774


7 maert naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden en op
voorgaende belijdenis tot 't nagtmaal toegelaten Geert Geerts Sijl

26 junij naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden en met
attestatie van .... toegelaten tot 't nagtmaal ....
[nauwelijks leesbaar, inktvegen en mogelijk zelfs doorgehaald?]

26 7br. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

24 Xbr. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

1775

26 naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden en naar
voorgaende belijdenis tot ledematen angenomen
Dina huijsvrouwe van Heine Gerrijds en Geertruid
huijsvrouwe van Regnier [zie ook Xbr. 1776!]

25 junij naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

24 7br. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

24 Xbr. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

1776

24 maert naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

23 junij naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

22 7br naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

Xbr. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden en tot ledematen
deser gemeente angenomen Geertruijda huijsvrouw van Regnier en
Dina huijsvrouw van Heine Gerrijds

1777

23 maert naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden
tot ledematen angenomen Cornellis Bos en Diewertje

30 junij naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

5 oct. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

21 Xbr. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden en tot
ledematen der gemeente angenomen Simon Roelfs,
Hinderkje Simons sijn huisvrouw,
Anje Jacobs huijsvrouw van Geert Geerts Zijl

1778

9 april naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

5 julij naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

11 oct. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

27 Xbr. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

1779

28 maert naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

9 julij naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

10 oct. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

25 Xbr. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

1780


18 maert naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden
en tot ledematen angenomen
Aaltje Berends huijsvrouw van Jan Berends
en Luijtjen Raengs

9 julij naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

8 oct. naar voorgaende proefpreek 't nagtmaal gehouden

1781

Den 2 December na voorgaande proefpreek 't nagtmaal gehouden
en door dom. Offerhuis predikant te Winsum bedient

1782

den 24 meert na voorgaande proefpreek het H. Avondmaal
bedient door L. Knijphuizen pred. te Obergum

Den 8 Juni na voorgaande proefpreek het H. Avontmaal
bedient door dom. Suthoff V.D.M. te Niekerk

Den 21 September na voorgaande proefpreek het H. Avondmaal
bedient door dom. Offerhuis pred. te Winsum

Den 21 December na voorgaande proefpreek het H. Avondmaal
bedient door dom. Bacot V.D.M. te Eendrum

1783

Den 21 Meert na voorgaande proefpreek het H. Avontmaal
bedient door dom. Hagenouw V.D.M. te Ulderum

Den 9 Junij na voorgaande proefpreek het H. Avontmaal bedient
door dom. Kniphuisen V.D.M. te Obergum op pinxter maandagh

Den 14 Septemb. na voorgaande proefpreek het H. Avontmaal
bedient door dom. Numan V.D.M. te Baflo en Rasquert


Wiete Egbartus Smith, tot predikant van Wetsinge en Sauwert
bevestigt den 12 Oct. 1783 bevont de navolgende ledemaaten
te Wetsinge
A. de Graaff Heer van Onstaborg Wetsinge etc, etc, etc (obiit)
Klaas Jans als ouderling (obiit)
Garmtje Garmts desselvs huisvr. (obiit)
Jan Berents als boekh. diacon (obiit)
Aaltje Berends desselvs huisvr.
Geert Geerts Zijl diakon
Anje Jacobs desselvs huisvr.
Hindrik Derks (obiit)
Tieuwes Tjeerts (obiit)
Sara Everts desselvs huisvr.
Sijmen Roelfs
Hindrikje Sijmens desselvs huisvr.
Grietje Pieters huisvr. van Jacob Raangs Bakker
Hidde Jurjens
Hemke Everts desselvs huisvr.
Dijna Sijmens wed. van Heine Gerrijts
Getruit Tjaarts huisvr. van Rengnier Willems
Cornellis Gerrijts
Diewerke Jans desselvs huisvr.
([beide] vertrokken met attestatie na den Andel den 7 April 1784)
en Hindrik Klasen na voorgaande belijdenis tot lidmaat aangenomen (obiit)

Den 7 dec. na voorgaande Proef predikatie het H. Avondmaal gehouden

1784

den 7 Meert na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden
en is met attestatie van Groningen overgekomen Hillegonda Noorderbaan U.M.

Den 13 Junij na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden, en
zijn met attestatie van Groningen overgekomen
Feike Jimkes schoolmeester alhier en desselvs huisvrouw
Christina Brongers (obiit)
en van Winsum Getruit Luitjes huisvr. van Klaas Leenders, van Winsum

Den 5 Sept. na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

Den 12 Dec. na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

1785

Den 6 Meert na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

Den 12 Junij na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

Den 18 Sept. na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

Den 11 Dec. na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

1786


d. 19 Meert na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

d. 7 Maij is na openbaare belijdenisse der geloovs waarheden in de
kerk tot Wetsinge, tot lidmaat deser gemeente angenomen
de Wel Edele Juffer Aurelia Cornelia de Graaff, dogter van
de Wel Edele Gestr. Heer A. de Graaff Heer van Onstaborg,
Wetsing en Sauwert etc, etc (vertrokken na Leens d. 12 Dec. 1789)

d. 18 Junij na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

d. 10 Sept. na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

d. 17 Dec. na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

1787


d. 4 Meert na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

d. 24 Junij na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

d. 2 Sept. na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

d. 9 Dec. na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

1788


d. 23 Meert na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

d. 8 Junij na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden,
met attestatie van Garrelsweer als lidmaat overgekomen Hemke Luitjes

d. 14 Sept. na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

d. 7 Dec. na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

1789

d. 8 Meert na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

d. 28 Junij na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden

d. 20 Sept. na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden,
van Oostwold in het Westerquartier zijn als ledemaaten overgekomen
De WelEdel. G. Heer Johannes Bebing, thans Heer van Wetsing etc, etc.
en Cornelia Theodora Cleveringa ehel.

d. 13 dec. na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden

1790

d. 7 Meert na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

d. 20 Junij na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden

d. 12 Sept. na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden

d. 5 Dec. na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden

1791

d. 13 Meert na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

d. 3 Julij na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

d. 25 Sept. na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden

d. 4 dec. na voorgaande Proef Predikatie het H. Avondmaal gehouden

1792

d. 4 Meert na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden

d. 24 Junij na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden

d. 16 Sept. na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden

d. 9 dec. na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden

1793

d. 3 Meert na voorgaande Proef Pred. het H. Avondmaal gehouden


[Mutaties kerkeraadsleden, geen apart register,
incidenteel staat in de lidmaatlijsten een later
bijgeschreven korte vermelding, hier verzameld]

Lidmatenlijst 1704:
Jacob Aijkes is tot diacon bevestight Ao. 1710 den 5 octob.
Jacob Hebbes is Arent Broeck gevolght in 't diaconschap Ao. 1705 den 12 julij,
en
Jan Berents gevolght in 't ouderlingschap 1710 den 5 octob.

Lidmatenlijst 1719:
Jan Derks Pothof, diaken, tot ouderling bevestigd den 31 december 1719
Jacob Aijkes, tot ouderling bevestigt den 31 decemb. 1719
Jan Peters, tot diacon bevestigt den 31 decemb. 1719
Simon Geerts, tot diacon bevestigd den 31 decemb. 1719

Lidmatenlijst 1744:
2. Raang Hindrik, diaken, nu ouderling bevestigd den 10 aug. 1749
16. Claas Jans, diacon geworden 1746
17. Roelf Jans, diacon geworden 1747

Lidmatenlijst 1766:
Klaas Jans, diacon, bevestigt tot ouderling den 5 april 1767
Jan Christoffer Hempel, bevestigt tot diacon in plaatse
van Claas Jans den 5 April 1767

Ao. 1791 d. 27 febr. is als ouderling deser gemeente bevestigt de
WelEdel. Gestr. Heer Johannes Bebing, ... dr. Heer van Onstaborg,
Wetsing, Sauwert, etc, etc.

[zie ook de Handelingen 1791-1797]


Kerkeraadshandelingen [hier en daar ingekort]

Handelingen van den kerkenraad van Wetsing
gehouden in de kerke te Wetsing d. 12 Julij 1791:
Art. 1
De vergadering wiert met het gebed geopent door den Eerw. Heer W.E. Smith,
pastor loci, als Praeses
Art. 2
Wiert in de vergadering voorgestelt, dat Feike Jimkes schoolmr. en voorsanger
te Wetsing de penningen van het Carspel Wetsing van het 2de 1/4 jaars commijsegeld
versch. d. 1 julij 1790 ter somma van 239 gl. 2 d. in plaats van als collector
in de handen van den ontfanger van het Provintiaal Comptoir over te brengen,
onder sig behouden en veralieneert heeft, sodat het Carspel genootsaakt geweest
is die penningen ten 2de maal te betalen, en an het Comptoir te besorgen,
(blijkens de stukken in de vergadering voorgelegt) So heeft de vergadering,
na dit alles rijpelijk overwogen te hebben, geoordeelt, dat de schoolmr. en
voorsanger Feike Jimkes sig an een dievachtig, tegen alle kerkelijke regten strijdig,
en dus an een Christen onbetamend gedrag en handel had schuldig gemaakt,
an dat hij dus als lidmaat deser gemeente moet gecensureert worden,
alwaarom de vergadering gemelde Feike Jimkes wegens sijn gehouden gedrag
gebiet sig te onthouden van het gebruik van 's Heeren Heilig Avondmael tot die
tijd toe, waneer hij belijdenis van sijn wangedrag gedaan, en an de vergadering
beterschap in leven en wandel belooft, en dadelijk betoont heeft, en wort de Praese
versogt om staande den vergadering dit besluit an den schoolmr. F. Jimkes
met een bijgevoegde vermaning bekent te maken.
Art. 3
De vergadering wiert met danksegging door den Eerw. Heer Praeses besloten
[ondertekend]
W.E. Smith pastor loci, praeses
J. Bebingh ouderling
Geert Geerts Zijl
boekhouder diaken
Sijmen Roelfs als diaken

Handelingen d. 24 Nov. 1791:
Art. 1
Opening
Art. 2
Wierde door den Praeses voorgelesen een copie, hem door den gerigts-wedman
A. Wijtzes d. 1 Oct. 1791 ter hand gestelt, inhoudende het deportement van
Feike Jimkes als koster, schoolmr. etc. door den WelEd. G. Heer J. Bebing als unicus
Collator van Wetsing & Sauwert - het welk door de vergadering als notificatie
is angenomen
Art. 3
Stout binnen Feike Jimkes (die ingevolge de handelingen van den kerken-raad
d. 12 Julij 1791 gehouden, als lidmaat gecensureert was) verzoekende dat die
censura mogte opgeheven worden
; en nadat hij door den Praeses een en andermaal
gevraagt was, of hij niets meer an de vergadering had voor te stellen, eindelijk
seide: dat hij wenschte na God te leven; welk versoek en voorstel door de verga-
dering in overweging genomen sijne, so is de kerken-raad, wijl hij geen belijdenis
van sijn wangedrag, geen berouwbetoning over die misdaad, nog beloving van beter-
schap in wandel gedaan heeft; en dat hij dus van de censuur niet kan ontheven
worden, maar gecensureert blijven tot die tijd toe, dat an de sententie
van de kerken-raad voldaan is, en de vergadering daarvan overtuigt is;
welk besluit an bovengenoemde F. Jimkes staande de vergadering is bekent gemaakt.
Art. 4
Censura morum is gehouden over de leden van de kerken-raad, en de overige leden
deser gemeente, en niemand derselver is censurabel bevonden
Art. 5
Sluiting
[ondertekend]
W.E. Smith pastor loci, Praeses
J. Bebingh ouderling
Geert Geerts dieaken
Sijmen Roelfs als diaken

Handelingen d. 1 Meert 1792:
Art. 1
Opening
Art. 2
Wiert door den Praeses berigt uit naam van den Wel Ed.G. Heer J. Bebing
Unicus Collator van de kerke te Wetsing, dat het door hem uitgebragte deportement
van den schoolmr. F. Jimkes was geannuleert, t welk door de vergadering
als notificatie is angenomen
Art. 3
De schoolmr. F. Jimkes blijvt gecensureert
Art. 4
Censura morum is gehouden over de leden van den kerken-raad, en de overige
leden deser gemeente, en niemand derselver is censurabel bevonden
Art. 5
Sluiting
[ondertekend]
W.E. Smith pastor loci, Praeses
J. Bebingh ouderling
Geert Geerts Zijl dieaak
Sijmen Roelfs als diaken

Handelingen d. 9 April 1792:
Art.1
Opening
Art. 2
Wiert in de vergadering voorgelesen een request, door de Ingesetenen ingedient, in sig
behelsende eene klagte tegen den schoolmr. F. Jimkes over desselvs slegt gedrag so ten opsigt
van de onderwijsing der jeugd, als andersints, als een versoek, dat de kerkenraad so bij de
Eerw. Classis van de Marne, als bij den WelEd. Heer Collator van de kerk te Wetsing, en
elders, daar het behoort, moge voordragen, dat de schoolmr. F. Jimkes wegens sijn slegt
gedrag worde gedeporteert, opdat de Ingesetenen eindelijk weder gelegendheijd mogten
erlangen hunne berpligtingen omtrent hunne kinderen te komen voldoen.
het welk alles door de vergadering overwogen sijnde, so heeft de Heer J. Bebing als ouderling
versogt om gelibereert te worden van daarover sijn oordeel te kennen te geven, wijl
hij in de qualiteit van Collator van de kerk te Wetsing in dat geschrift betrokken wierde,
dan de overige leden van de vergadering selvs bij ondervinding van de waarheid en
gegrondheid dier klagte overtuigt sijnde, hebben geoordeelt van hunnen pligt te sijn
deselve klagte uit naam der gemeente te brengen onder het oog van den WelEerw.
Classis van de Marne en den Wel Edelen Heer Collator met versoek, dat de schoolmr.
worde gedeporteert; en is besloten ten dien einde twee requesten op te stellen, de eene
an de Classis, en de andere an den unicus Collator; het welke opgestelt sijnde
door de leden van den kerken-raad ondertekent zijn, en op sijn tijd sullen besorgt
worden. Sijnde de vergadering verder van oordeel om de uitslag van saaken bij de Classis
en Collator af te wagten, eer sij dese klagte, volgens versoek der Ingesetenen,
elders, daar het behoort, brengen. Sullende als dan hierover nader moeten
geraatpleegt worden, bij wien sulks moet geschieden
Art. 3
Sluiting
[ondertekend]
W.E. Smith pastor loci, Praeses
Geert Geerts Zijl dieaken
Sijmen Roelfs diaken

Handelingen d. 20 Junij 1792
Art. 1
Opening
Art. 2
De schoolmr. F. Jimkes blijvt gecensureert
Art. 3
Censura morum is gehouden over de leden van den Kerkenraad, en
de overige leden deser gemeente, en niemand derselver is censurabel bevonden
Art. 4
De vergadering hebbende nagesien en overwogen de besluiten, door
de Eerw. Classis van de Marne en de Wel Ed.G. Heer J. Bebing Heer
van Wetsing, unicus Collator van de kerke van Wetsing, genomen
op de ingediende requesten wegens het slegt gedrag van F. Jimkes
schoolmr. te Wetsing, oordeelt nootsakelijk te sijn, dat men
wijl door de Classis en de Collator in de gedaane versoeken is gediffi-
culteert, sig an de H. Heeren Gedep. Staaten van Stad en lande daarover addresseren
moest, en is dus besloten, dat sulks binnenkorten geschieden sal.
Art. 5
Sluiting
[ondertekend door]
W.E. Smith pastor loci, Praeses
J. Bebingh ouderling
Geert Geerts Zijl diaken
Sijmen Roelfs diaken

Handelingen d. 13 Sept. 1792
Art. 1
Opening
Art. 2
De schoolmr. F. Jimkes blijvt gecensureert
Art. 3
Censura morum is gehouden over de leden van den Kerken-raad
en de overige leden deser gemeente, en niemant derselver is
censurabel bevonden
Art. 4
Sluiting
[Ondertekend door]
W.E. Smith pastor loci, Praeses
Geert Geerts Zijl dieaken
Sijmen Roelfs diaken

Handelingen d. 8 Dec. 1792
Art. 1
Opening
Art. 2
De vergadering, op het opgediende request over het slegt gedrag van
den schoolmr. F. Jimkes een copie van de resolutie van de Edelm.
H. Heeren Gedeputeerde Staaten van Stad & Lande angaande die
saak ontfangen hebbende, heeft besloten, dat gemelde extract bij de Protocolle
sal bewaart, en de inhoud daarvan, alsmede de Apostillen van de WelEde.
Heer Collator van de kerke te Wetsing en de WelEerw. Classis van de Marne
op de ingediende requesten van den kerkenraad, an de Ingestenen worden
bekent gemaakt.
Art. 3
Censura morum is gehouden over de leden van den kerken-raad en de
overige leden deser gemeente, en niemand derselver is censurabel bevonden
Art. 4
Stout binnen de schoolmr. F. Jimkes versoekende, dat de kerkelijke
censura mogte worden opgeheven, waarover gedelibereert sijnde, door
de vergadering besloten is, dat die censura nog niet kan worden
opgeheven, welk besluit deselven staande de vergadering is bekent gemaakt.
Art. 5
Sluiting
[ondertekend door]
W.E. Smith pastor loci, Praeses
J. Bebingh ouderling
Geert Geerts Zijl dieaken
Sijmen Roelfs diaken

Handelingen d. 28 Feb. 1793
Art. 1
Opening
Art. 2
Censura morum is gehouden over de leden van den kerken-raad en de
overige leden deser gemeente, en niemand buiten de reets gecensureerde
is censurabel bevonden
Art. 3
De schoolmr. F. Jimkes blijvt gecensureert
Art. 4
Sluiting
[ondertekend door]
W.E. Smith pastor loci, Praeses
J. Bebingh ouderling
Geert Geerts Zijl dieaken
Sijmen Roelfs diaken

Handelingen d. 27 Junij 1793
Art. 1
Opening
Art. 2
De schoolmr. F. Jimkes blijvt gecensureert
Art. 3
Censura morum is gehouden over de leden van den kerken-raad, en
de overige leden deser gemeente, en niemand derselver is censurabel
bevonden
Art. 4
Sluiting
[ondertekening door]
W.E. Smith predikant te Wetsing & Sauwert, Praeses
Geert Geerts Zijl dieaken
Sijmen Roelfs diaken
(de ouderling J. Bebing absent)

Handelingen d. 20 Sept. 1793
Art. 1
Opening
Art. 2
Op het gedaane versoek van Feike Jimkes, dat de kerkelijke censura van
d. 12 julij 1791 mogte worden opgeheven, gedelibereert sijnde, is besloten, dat
deselve soude worden opgeheven, en is de Praeses versogt ons sulks staande de
vergadering an den selven bekent te maken.
Art. 3
Censura morum is gehouden over de leden van den kerken-raad en de overige
leden deser gemeente, en niemand derselver is censurabel bevonden
Art. 4
Sluiting
[ondertekend door]
W.E. Smith predikant te Wetsing & Sauwert, Praeses
Geert Geerts Zijl dieaken
Sijmen Roelfs diaaken
(de ouderling J. Bebing absent)

Handelingen 28 Nov. 1793
Art. 1
Opening
Art. 2
Censura morum is gehouden over de leden van den kerken-raad, en
de overige leden deser gemeente, en niemand derselver is censurabel bevonden
Art. 3
Sluiting
[ondertekend door]
W.E. Smith pred. te Wetsing & Sauwert
Geert Geerts Zijl dieaken
Sijmen Roelfs diaken
(de ouderling J. Bebing absent)

Handelingen d. 18 Sept. 1794
Art. 1
Opening
Art. 2
Op voorstel van de Praeses heeft de vergadering besloten, dat er een
tweede ouderling soude verkoren worden, en dat ten dien einde de
mans ledematen sullen opgeroepen worden om den 28 Sept. na de
Predikatie in de kerk gesamentlijk met de kerken-raad deselve te verkiesen
Art. 3
Censura morum is gehouden over de leden van den kerken-raad, en de overige
leden deser gemeente, en niemand derselver is censurabel bevonden
Art. 4
Sluiting
[ondertekend door]
W.E. Smith pred. te Wetsing & Sauwert
Sijmen Roelfs als diaken
Hidde Jurjens als diaken
(ouderling J. Bebing absent)

Handelingen d. 4 Feb. 1795
Art. 1
Opening
Art. 2
Op voordragt van den Praeses dat tot de bediening van het H. Avondmaal
het nodige ontbreekt (namentlijk een tavellaken, een server, en een bort)
heeft de vergadering besloten twee leden uit hunner midden af te senden
om den Wel Edel. Gestr. Heer J. Bebing unicus Collator der kerke te versoeken
het selven uit de kerk-middelen te besorgen, opdat in't vervolg de bediening
van het H. Avontmaal op eene betamende wijse moge geschieden; en daartoe
sijn angestelt Geert Geerts Zijl ouderling en Sijmen Roelfs boekh. diacon
Art. 3
Verder besluit de vergadering dat, bij aldien de WelEd. Heer Collator ongehoopt
bovengemelde versoek mogte van de hand wijsen, de boekh. diacon
wort versogt om provisioneel gemelde goederen an te kopen uit de
diaconij middelen
Art. 4
Sluiting
[ondertekend door]
W.E. Smith pred. te Wetsing & Sauwert
Geert Geerts Zijl ouderleng
Sijmen Roelfs als boe[k]houder diaken
Hidde Jurjens als dejaak
(J. Bebing ouderl. absent)

Handelingen d. 29 Maij 1797
Art. 1
Opening
Art. 2
Gelesen sijnde een extract uit het Register van de Acten en Resolutien der
Gedep. Repraesentanten van Stad & Lande van woensdag d. 17 maij 1797, waaruit
gebleek dat op klagte van diverse Ingesetenen van Wetsing, hoe door het buitensporig
en slegt gedrag van den tegenwoordigen schoolmeester Feike Jimkes het schoolwesen
ter plaats geheel en al was vervallen, sodat de kinderen der Ingesetenen ten eenemaal
waaren verstoken van het onwaardeerbaar geluk om in haare vroege jeugd te worden
onderwesen in dat geene, het welk hun tot nutte Leden der maatschappij soude vormen
en versoek ten einde sodaane middelen wierden daargestelt, dat niet bij anhoudendheid
de kostorij inkomstens tot Wetsing op sulk eene voor de Ingesetenen onnutte wijse
wierden verspilt, en teffens door een bevel tot het anstellen van een bekwaam meester
an hen de gelegendheid werde gegeven om hunne kinderen dat geene te kunnen doen
leeven, waar toe in andere Carspelen der Ommelanden de gelegendheid open was, de
dedep. Rep[re]sentanten den persoon van Feike Jimkes van des selvs post als schoolmeester
tot Wetsing hebben ontset, so is het dat de vergadering uit anmerking van het buitensporig
slegt, en ergerlijk gedrag van bovengemelde Feike Jimkes den selves mits deesen
als lidmaat censureert en gebiedt sig te onthouden van het gebruik van 's Heeren
H. Avondmaal tot die tijd toe, waneer hij belijdenis van sijn wangedrag gedaan, en an de
vergadering beterschap in leven en wandel belooft, en dadelijk betoont heeft; en sal
extract deeser worden te hand gestelt an Feike Jimkes om sig daarna te konnen
reguleren.
Art. 3
Verder is besloten, dat an alle Ingesetenen van het Carspel door kerkkondiging sal
worden bekent gemaakt, dat Feike Jimkes van sijn post als schoolmeester is ontset.
Art. 4
Sluiting
[ondertekening door]
W.E. Smith pred. te Wetsing & Sauwert
Geert Geerts Zijl ouderleng
Sijmen Roelfs als boe[k]houder diaken
Hidde Ju[r]jens dejaken

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.