LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Westerlee en Heiligerlee

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Van Heiligerlee - Westerlee heb ik (MG) meerdere bewerkingen ontvangen. En van Doewe Veen, periode vanaf 1701. De tweede van P. Bos, die begint eerder in 1667.

Voorlopig integraal gepubliceerd, bij gelegenheid in zijn onderdelen splitsen, chronologisch plaatsen en nakijken.

- lijst Veen
- lijst Bos


[ Ledematen Heiligerlee - Westerlee uit Kerkenboek. Transcriptie Doewe Veen ontvangen maart 2005, geredigeerd en aangevuld naar de originele tekst, MG ]

Naemen der Leedematen soo ick F. Themmen
mijn Dienst op den 6 Febr. 1701 hebbende
begonnen alhier gevonden hebb. in dese plaats.

In Hilligerlee
Jan Hindriks Schoolmeester en
Aaltien Ehel.
Tidde Sickes en
Geeske Ehel.
Antie Berents
Berent Michiels en
Anje Ehel.
Derk Jurriens en
Auwke Ehel.
Focke Sickens en
Getruid (met att[stuk] nae de [Sc]heemd[a] ge[gaan])
Joest Joestens dienstknecht
Grietjen Hindriks
Hilje Berents j.d.
Mette moei en
Engel Haickes
Steffen Arents en
Fenje
Elsien Menckes
Bene Teeuwes en
Lisabeth Ehel.
Jan Jans en
Hille Ehel.
Freecke Harmens huisvr. van Harm Cornellis
Hidde Hindricks en
Ide
Rixte Rempkes
Luitien Harms en
Teelke
Swaentie Moeij
Gepke Tonnijs
Willem Fockes
Jacob Aepkens en 
Grietje
Tiaecke Geerts
Jan Jansen Drent en
Antie (Desen attest. gegeven nae Oostwolt 1714 d. 10 januarie)
Rixte Haijes
Andelje huisvr. van Luppe Luppes
Aaltien huisvr. van Coop Roelefs
Hindrick Harms en
Martien
Jan Jansen en
Moeder Ehel. (Desen attest. nae Wagenborgen gegeven d. 11 xbr. 1714)
Willem Geerts en
Trijntien Ehel.
Luitien Jarfkes
Jan Dates en
Eencke Ehel.
Hindrick Hindricks en
Aaltien Ehel.
Geert Jans en
Antie Ehel.
Sijpke Haijes en
Geertien Ehel.
Hitte Louwrichs en
Albertien Ehel.
Guecke Ockes en
Frouwe Ehel. in t Clooster Holt
Derck Jans en
Geeske  Ehel.
Harm Klasen en
Tuebe Ehel.
Frouke Jan Fockes huisvr.
Anne Geerts en
Hilcke haer dogter
Vrou Haickens
Frerick Remckes
Albert Alberts en
Barber Ehel.
Anneke Harms huisvr. van Berent Berents
Berent Willems en
Anne Ehel.
Jan Hindricks en
Geertien Ehel.
Derck Geerts en
Ettien Ehel.
Jacob Willems en
Foske Ehel.
Warner Egberts en
Jantien Ehel. De soon 
Egbert
Epke Lammerts
Grietie Lucas
Harmke Jans huisvr. van Hindrick Jans
Evert Jans en
Trijntien Ehel.
Jan Hindricks en
Elske Ehel.
Caspar Marcus en
Trijntien.
Froucke huisvr. van Jan Hindricks
Jannes Heeuwes en
Naantie Ehel.
Gepke Luppes huisvr. van Luppe Jans
Aicken Schepel en
Geertruid Poppens
Aepke Hindricks. Noch
Geert Snider[?] nog oock
Take sijn vrou woonachtig bij Tidde Sickes

In Westerlee
Moeij Sijben huisvr. van Else Eeuwtes
Berent Wessels en
Eetie Ehel.
Jan Pieters
Jacob Clasen en
Trijntien
Jurrien Fockes en
Aeltien
Frans Fransen en
Trijntien
Tiacke Tiapkens en
Foelcke
Roelef Jans en
Wipke Ehel.
Moeij Anneke
Jan Harms en
Trijntien Ehel. (Genoemde vrouw ..?.. ..?.. Jan Tomas getrout in 't vervolg nae de Winschoten met att. gegaan Ao 1725)
Hindrik Jans en
Elske Ehel.
Lammert Jans en
Trijntien Ehel.
Jan Hindricks 
Aeltien Philippus dienstmeijt
Pieter Edes en
Cornelliske Haijens
Joest Wessels en
Luckien Eents
Jelte Alderts
Lubbert Hindricks en
Haicke Ehel.
Mettien Gebels
Wendelke Edes en hare dogter
Ettien
Aeltien Ottens
Claes Teeuwes
Jan Coobes
Otto Meijering
Jan Edes
Jan Tiapkes en
Tetien Ehel.
Bene Haijes en
Frieske Ehel. [en]
Anje haar dogter
Lubbe Jans wed. Wessel Luppes
Meester Isaack van Schelven
Anna Jans Roo
Aite moeij en
Alcke Sebes haar dogter
Jan Wessels
Harm Alberts.
Jan Willems
Lutgert booden
Jacob Willems en
Geeske Ehel.
Aijelt Willems en
Grietje Ehel. Nu alhier woonagtig hebbende oock hier gecontinueert. (Welke Ao 1715 attest. nae de Mieden gegeven)

Dese in de Gemeijnte gevonden. Een end' ander
buiten dees plaats woonende, hoewel hier nogh
communiceerende overmits heel onseecker hier
niet bij gevoegt.


Volgende door Godts genaede toegedaan:

Geertien Willems huisvr. van Willem Fockes
Anna Margreta Altinge mijn huisvr. met attest. van Gron.
Geesjen Jans huisvr. van Frerick Remckes att. van Winschoot
Martien Edes huisvr. van Claes Teeuwes
Talle Hindricks huisvr. van Aepke Hindricks
Jantien Freriks huisvr. van Jan Edes
Eeuwke Eents (N.B. dezen met attestatie nae Veendam gegaen)
Jacob Klasen en
Haicke Sebes
Imke Heeres met attest. van Midwolm.Hamrick
Lammert Alberts
Hemmigien Haijkens
Bettie Eppes. (Dese aan Jan Jacobs in Nieuwolda getrouwt attesttatie derwaerts gegeven d. 19 9br. 1714)
Lisabet Heeres.
Harmke Caspers
Elske Jans
Taecke Tammes
Jan Pieters en
Trijntie Lucas met att. van de Scheemd.
Geertien Harms huisvr. van Jurke Willems meed uijt de Scheemda
Annetien Clasen uijt Groningen
Ebbichien Hindricks van Zuidbroek
Rempke Doës
Grietje Jans
Bonneke Haijens huisvr. van Engel Berents van Zuidbroek
Haicke Udens
Harm Ottes en
Frouwke Ehel. van de Mieden
Willem Jacobs
Catrine Jans
Jan Menckes
Hemke Haijes
Trijntien Jans
Jantien Meijnts
Geert Hindricks met attestatie van Groningen
Marregijn Edes met attestatie uit de Peekel A
Getruid Wessels huisvr. van Tonnijs Dercks (dog voort met attestatie nae Weender gegaen)
Gerrit Klasen en
Jeltje Remmerts Ehel.
Jurcke Willems
Haije Bennes
Lutgert Isaacs
Anneke Geerts
Wipke Hindricks
Barber Ebbelts
Anje Warners met attestatie van Midwolmer Hamrick
Jantien Reijnders met attest. van Zuidbroek
Tjacke Dries
Talle Jans
Imke Eppes
Wipke Geerts (is met att. naar Winschoten gegaan 1716 in Aug.)
Bonne Nannes met attest. van Groningen
Emme Jans en
Mentse Feckes van M[unte]ndam
Jan Wessels
Frerik Alberts
Wolter Lammerts
Anje Harms
Geeske Udens
Swaentien Berents
Marie Egberts (Desen 1716 d. 21 Maij attest. ... ...  gegeven)
Anneke Alberts
Daniel Dercks met att. van de Peekel
Harm Lammerts en
Willemke Douwes van Nieuw Scheemda
Aeltien Geerts met attestatie van Zuidbroek
Arent Willems en
Frouke Meijnderts
Phoebe Hindriks en
Bouwe Elties
Antje Roelefs
Jantien Ottes
Anneke Lammerts
Lukke Jans
Lisabet Jacobs (d. 24 Aug. 1715 attest. gegeven nae de N. Beerta)
Geesjen Frericks
Jacob Jans met attest. van Veendam
Johanna Warners met attestatie van Groningen
Albert Tebbes uijt Westerlee
Temke Jans met attestatie van Bellingwolde
Hillegijn Arents met attestatie van Groningen
Wibbegijn Pieters met attestat. van Nieu-Scheemda

1710
Tjaecke Elties met attest. van de Mieden
Harm Hindricks
Tamme Geerts
Klaes Jacobs
Engeltien Jurriaens met attest. van Amsterdam (Desen attest. nae de Beneden Pekel 1730 gegeven)
Jantien Botjes van Veendam
Petertien Wichers van Veendam
Abel Caspers
Hindrick Borgerts
Biwe Wilckes

1711
Egge Jacobs en
Jacobjen Jacobs met A. van Noortbroeck (Dese weer attest. gegeven nae Zuidbroek d. 1 jan. 1713)
Trijntien Eppes
Hillegijn Warners
Getruid Hindricks
Elske Nannes met attestatie van de Pekel
Aeltien Jans
Daniel Hanssen (desen attest. nae de Mieden gegeven d. 28 Febr. 1715) 
Hindrik Jurriens
Jan Jans soon van Jan Jans Drent de jonge (dese attest. nae de Mieden gegeven)
Geesien Alberts met attestatie van de Peekel (dese nae Onstwedde)
Karsien Tammes (Dese attest. gegeven nae Zuidbroek d. 18 9ber 1718)
Sijben Jans
Scheltien Luities

1712
Hindrik Jannes
Geert Alberts (Dese attest. nae Hoog-kerk gegeven 1715)
Fenne Klasen huisvr. van Harm Klasen (Dese Egtelieden attest. nae Winschoot gegeven d. 26 maij 1714)
Biecke Sijpkes
Geeske Hindricks (desen attest. geven nae Veendam 1718)
Haicke Fockes huisvr. van Klaes Jacobs met attestatie van Midwolmer Hamrik
Anje Jans met attestatie van Oostwolt
Alke Karsies met attest. van Winschoot (Attest. nae Hoog-kerk gegeven Ao. 1715)
Tidde Feckes
Derck Jans
Jan Isaks
Lamke Harms huisvr. van Harm Alberts

1713
Gepke Ottes huisvr. van Jan Hindriks op de Gast met attest. van Midwolda
Egbert Datama onze Schoolmr. met attestatie van de Scheemda
Lamke Luppes j.d. met getuigenis van Winschoot. (1715. attest. gegeven nae Winschoot)

1714
Trijntien Jans j.d. van Westerlee. (dese testimonium dedi nae Zuidbroek d. 18 9br. 1718)
Sebe Auties met attest.van Midwolda
Aeltien Ritzes huisvr. van Sebe Auties
Jantien Jans huisvr. van Tiddo Feckes
Annegijn Lippes huisvr. van Cornellis Tammes met attestatie van Hellum in t Woldt

1715
Nieske Jans huisvr. van Geert Bruins
Roelef Egberts
Harm Dercks
Grietje Jans vrou van Jan Berents
Anje Willems
Geert Willems (1732 d. 28 9br. met attest. nae Slogteren gegaen)
Aeltjen Warners
Geeske Jans
Jan Everts
Jan Tonkes
Wipke Egberts
Cornellis Tammes
Wija Jans (desen attestatie gegeven nae Noordbr. 1719 weer gekomen)
Gepke Udes (desen attest na de Meeden)
Tjapke Jans attestatie nae de Meeden
Anje Jans
Pietertien Isaks vrou van Koert Derks
Geesien Alberts met attestatie van Midwolda (Nb. dese attestatie nae Groningen gegeven ao. 1720)
Grietjen Gerrijts huisvr. van Berent Wessels met attestatie van de Peekel
Annigjen Temmes met attest. van Groningen (Desen Weer attestatie gegeven)
Luie Jacobs met attest. van Zuidbroek

1716
Haicke Jullens van Nijen Wolda
Fenje Jans (attest. nae de Exta gegeven 1719)
Joan Poolman met att. van Mettingen
Lammert Klaesen van Wedda (met attest ao. 1720 van hier gegaen)
Hindrick Jurgen Honsel van Cappel (dese attest. nae Sapmeer gegeven)
Engel Roelefs huisvr. van Willem Geerts van Midwolda
Jan Hindricks j.m. van de Beerta
Roelef Jans met att. van Midwolda

1717
Duirt Pieters en 
Sijbrig Tjapkes van Zuidbroek
Engel Jans huisvr. van Hidde Louwerts van de B. Pekel
Hindrik Harms van N. Scheemda en
Wupke Harms sijn huisvr. van de Scheemda
Jan Struif en
Lucretia Bennings Ehel. van de Bourtange met attest
Zara Hindriks met attestatie van Larrelt uijt Oost Vriesland

1718
Geertien Jans j.d. van Westerlee
Derk Klasen met attest. van Niewolda
Hindrik Pieters met attwstatie van de Mieden (weer nae de Mieden attest. gegeven ao. 1719)

1719
Michiel Berents met attest. van de Mieden (weer attest. nae de Mieden ao. 1721)
Ettien Sijpkes huisvr. van Derk Klasen (Dese met haer man attest. na Nieuwolda gegeven ao.1719)
Jochem Hanssen
Remmelt Harms
Hindrik Hiddes
Berent Eppes (met attest. nae Slogteren d. 10 9br. 1719)
Grietjen Luities met attest. van de Pekel
Trijnje Gosens huisvr. van Jan Jans van Wagenborgen (van hier gegaan)
Pieter Jans en
Anna Luitiens
Hindrikjen Jans huisvr. van de schoolmr.
Hindrik Willebrants
Klaasien Jacobs vrou van Harm Tiddes met attestatie van Groningen
Geeske Hindriks attestatie naar Veendam hebbende gegeven ao. 1718 nu vandaer hier wedergekeert

1720
Ziee Jans vrou van Hindrik Jans
Geeske Willems vr. van Geert Sijmens
Grietjen Jans j.d.
Aaltien Harms j.d.
Eltjen Fockes j.d. (met attest. nae de Scheemda)
Albertien Hiddes j.d.(dese met attestatie nae Wagenborgen)
Jantien Berents vr. van Jarfke Luities
Jantien Jans j.d.
Anne Benes vr. van Jan Jans
Lukke Jacobs j.d.
Martien Willems j.d. (1728 nae Veend. gegaan
Hindrikjen Jans vrou van Geert Scholten (met attestatie naar Nieuwolda gegaan vandaar 1732 geretourneerd)
Wija Jans vrouw van Nanne Pieters hier weer gekomen met attest. van Noordbroek

1721
Nanne Pieters
Jan Jans Tichlaer
Jacob Jans
Luiken Hiddes
Heere Tiddes
Elske Tiddes j.d.
Wipke Tonnijs j.d.
Mena Sickes j.d. (met att. nae Scheemda 1721)
Berentien Jans j.d.
Lisabet Derks j.d.
Albert Feckes en
Grietien Botties met attest. van Zuidbroek (dese Ehel. weer attest.gegeven d. 31 aug. 1727)
Anna Aickes met attest. van Winschoten
Fenje Alberts vr. van Jan Hindriks in 't Veen van de Wildervank (Dese nae Winschoten met attest. gegaan d. 12 7br. 1737)
Margreta Jans j.d. van de Beerta
Trijntien Everts vrou van Ede Jans van de Pekel
Jan Harms en
Cornellisien Arents Ehel. met attestatie van Winschoten d. 2 7b. 1721
Remke Geerts met attest. van de Mieden (Dese met attest. nae Zuidbroek gegeven ao. 1722
Geert Berents met attest. van Winsch.
Swaentien Jans huisvr. van Derck Jans met attestatie van de Scheemd. (Dese nae Winschoot 1722 met attest.)
Adde Mening met attest. van Winschoten (Dese attest. nae de Beneden Pekel 1730 gegeven)
Tjacke Sijpkes en
Rixte Klasen Ehel.
Harm Hindricks en
Geeske Lammerts Ehel.
Haike Jacobs vrouw van Remmelt Harms
Grietje Jans j.d. (met attestatie nae N. Scheemd gegaen)
Anneke Harms vrou van Hindrik Wilbrants
Edo Jans
Hiltje Benes
Hessel Alefs met attest. van de Eexta
Geertien Berents j.d. van RooseWinkel

1723
Pietertien Jacobs vr. van Jan Alderts van Nieuwolda
Jan Tomas (nae Winschoten met attest. gegaen ao 1723)
Hindrik Egberts (d. 26 9br. 1739 attestatie gegeven na Veendam
Wipke Hindriks vr. van Hindrick Willems
Steffen Haijkens en
Willemke Alberts Ehel.
Arent Luppes
Grietje Jans vr. van Jurrien Willems met attest. van de Oude Pekel
Sicco Fockens j.m. uijt t Klooster (welk daernae met attest. nae de Beerta gegaan)

1724
Anje Jans vrou van Geert Hindriks
Jacob Alberts
Derk Jans
Jarfke Luities
Jan Remkes
Pieter Alberts en
Grietjen Geerts Ehel. met attest. van Slogteren (dese in den jaere 1732 met attest. gedimitteert)
Lammert Klasen met attest. van Scheemda

1725
Afijn Themmen
Grietjen Henssens huisvrou van Jan Hindriks met attest. van Ontswedde
Hilje Lammerts met attest. van de Beerta
Nanne Sierts van de Mieden met attest.
Engel Tebbes huisvr. van Hindrik Hiddes met attest. van de Beerta

1726
Grietjen Jans met attest. van N. Beerta (dese attest. nae Midwold. 1730 gegeven)
Remke Geerts met attest. nae Zuidbroek ao 1722 van ons gegaen en van daer met attest. weder gekeert (Ao 1728 nae N. Scheemda aen hem attest. gepasseert)
Stoffer Harkes en
Tetien Epkes met attestatie van Woldendorp (Dese attest. ao 1732 gegeven)

1727
Jan Alberts
Tiddo Jans
Roelefke Klasen
Getruid Wilbrants
Michiel Berents en
Auwke K. met attest. v. de Mieden
Willem Harkes met attest. van Oostwold (Desen attest. ao 1732)
Tjackkien Jacobs met attest. v. de Scheemd. (1728 weer met attest. weggegaen)
Jan Baltzers met attest. van de Oude Schans

1728
Ede Pieters met attest. van de Mieden
Auwe Everts met attest. van de Scheemda
Simen Bartels en
Eltje Harms (1733 nae de Mieden met attestatie gegaen)
Grietje Jans
Willemtien Jacobs
Anje Harms
Frouke Alberts (1729 met attest. nae de Eexta gegaen)
Nantje Pieters

1730
Waldrik Dijckema met attest. v. Groningen
Jantien Jans huisvr. van Edo Pieters met att. v. de Mieden

1731
Wija Klasen huisvr. van Waldrik Dijckema
Abel Joestens
Hermina Bloems huisvr. van Caspar v.d. Mark (attest. nae Groningen gegeven d. 11 jul. 1739)
Martien Gosens vr. van Lammert Klasen
Aafke Willems vrou van Hindrik Roelfs
Aaltien Geerts vr. van Geert Willems
Remke Scheltes vrou van Jan Philippus (met attestatie van de Scheemda)

1732
Epko Fockes met attestat. v. Zuidbroek

1733
Geert Harms van Schalen uit Teckelenburg met attestatie en
Fennegijn Jans sijn vrouw met een getuigschrift uijt Groningen tot ons overgekomen.
Eelberen Jacobs Steffen Hindr. vrouw
Albertien Alberts in t Kloosterholt aengenomen

1734
Trijnje Jans vrou van Dirck Daniels van N. Beerta (nae Hellum met attest gegaen)
Imke Jans vrou van Harm Scholtens van Winschoten (Dese met attest. nae Winsch. weer gegaen)
Jan Philippus
Hessel Sibelts
Pieter Everts
Jan Metting
Aapke Jacobs
Dese O. als N. Ledematen aengenomen als dese volgende
Jacob Hermans en
Mettien Pieters
Doë Remkes
Eelberen Jacobs [zie boven in 1734]
Jantien Harms vrou van Hindrik Egberts Vie (met attest. nae Winschoten gegaen)
Aaltien Jurriens huisvr. van Luitien Haijes v. Winschoten

1737
Jan Reints
Geertien Egberts huisvr. van Doë Remkes
Haicke Pieters

1738
Trijntien Tammes huisvr. van Philippus Jans met attest. van de N. Beerta
Getruid Lammerts huisvr. van Derck Harms de backer met attest. v. Winschoten (Dese weer na Winsch. gegaen)

1739
Harmke Roelfs huisvr. van Jan Geerts in 't Holt (d. 11 aug. 1742 met haer man attest. na Leeuwaerden gepasseert)
Aent Tiggeler v. N.S. met attest. van Nieu-Scheemda
Tjapko Tjackes en
Jantien Hemmes Ehel. alhier
Hindrik Roelefs
Eildert Pieters
Jelte Hindriks
Trijntien Berents vr. van Wilbrandt Hindriks
Agneta Datama

1740
Wilcke Gerhardus en
Anna Nankes Ehel. met attestatie van Winschoten
Harm Jacobs met attestatie van de O. Beerta
Hillegijn Jacobs huisvr. van Harcke Pieters
Geeske Jans vr. van Pieter Everts
Jantien Kornellis huisvr. van Christiaan Jans Struur
Tettien Harms j.d.
Jan Pieters j.m.
Eeuwke Eents wed. van Albert Jacobs v. Veendam

1741 in junius
Wendelke Nombdes vr. van Jan Baltzers van de Nieuw Beerta
Harm Dercks met attestatie van Uijtwijrda
Geert Jans
Philippus Jans
Focke Jans
Allert Hindriks
Focke Klasen (met sijn vr. Janna Jans attest. gegeven nae de N. Beerta)
Roelef Dreuws (Dese R.D. attest. nae Winschoten 1746 d. 25 febr. gegeven)
Fecke Tiddes
Jan Tiddes
Janna Jans vr. van Focke Klasen
Grietjen Tiddes

1743
Jacob Kornellis als n. ledemaet aengenoomen

1744
Grietjen Jans wed. van Roelef Jochems met attest. van N. Scheemda
Sijpko Tjackes
Jan Geerts
Jan Mennes
Jan Groenier ons provisioneele school-mr.
Gepke Geerts vrou van Jan Metting
Jantien Dercks
Grietjen Datama
Klaasien Pieters dese d. 4 febr. aengenoomen als N. lede.

1745
Klaasien Harms vrou van Focke jans

5-3-1746
Kornellisien Pieters (Dese K.P. 1748 nae de Beerta met attest. gegaen)

3-6-1746
Albert Berents (attest. nae de Mieden gegeven d. 13 juni 1748)
Willem Harkes en
Berentien Jans Ehel. oock noch daerbij
Anje Harckes met attest. van Winschoten

31-5-1748 als nieuwe Ledematen gekondigt
Ettien Freriks wed. van Hindrik Jans met attest. v. Winschoten
Harm Jans Rixte moeijs man
Derck Geerts en
Geertien Derks Ehel. in 't Klooster H.
Geert Geerts en
Anje Michgiels
Haicke Martens huisvr. van Harm Meints
Trijntien Jans j.d.
Eeftze Tjackes
Geertien Jans huisvr. van Jacob Hindriks
Swaantien Lammerts huisvr. van Hindrik Jans
Derk Duirts en
Grietje Daniels


[1753]
Naamen der Ledematen die ick Conradus Woldringh Pastor 
in deeze Gemeinte van Wester- en Hilliger-Lee hebbe gevonden.

Migchiel Beerents Kerkvoogd en Ouderling en
Auwke Clasen egtelieden tot Hilligerlee (beide gestorven 1777)
Christiaan Jans Struif Ouderling en (C. Struif gestorven 11-5-1780)
Jantjen Cornellis Egtelieden tot Westerlee (Jantjen 5-[leeg]-1782)
Doewe Remkes diaken en (Doewe Remkes obiit 30-3-1765)
Geertjen Egberts Egtelieden tot Hilliger-lee (geertjen Egberts obiit 22-9-1758)
Harm Hindriks Diaken tot Westerlee. Weduwnaar (Harm hindriks gestorven 1783)
Bernardus van Streun schoolmeester en zijn Huisvrouw (B. van Streun gestorven 9-10-1785)
Roelfjen Jans beide kort voor den aanvang mijner bediening met adtestatie gekomen van Termunten.

Voorts in Westerlee
Allert Hindriks en (Allert Hindriks gestorven 3-10-1781)
Grietje Luitjens Egtelieden (Grietje Luitjens obiit 27-07-1765)
Geert Geerts en
Anje Migchiels Egtelieden (beide gestorven)
Haicke Martens huisvr. van Harm Meints Attestatie gegeven naa Nieuw - Scheemda den 3 maart 1756)
Jantjen Derks huisvrouw van Ritzo Jans (gestorven)
Trijntje Everts huisvr. van Egbert Hemmes (gestorven)
Tiddo Feckes en (Tiddo Feckes obiit 13-8-1758)
Jantjen Jans Egtelieden (Jantjen Jans obiit 22-6-1764)
Trijntje Beerends wed. van Willebrand Hindriks
Eijldert Pieters en (Eildert Pieters gestorven)
Hilje Lammerts Egtelieden (Hilje Lammerts gestorven 24-12-1765)
Trijntje Jans huisvr. van Derk Daniels (Trijnje Jans obiit 24-12-1765)
Engeltje Jurjens wed. van Caspar Philippus (Engeltje Jurjens is overleden den 28 augusti 1768 in den ouderdom een hondert en omtrent vier jaren)
Nanno Pieters en (hic obiit 1754)
Jantjen Beerends Egtelieden (Ilia[?] obiit 1757)
Lucas Jans (obiit)
Geert Jans en (Geert Jans obiit 27-5-1761)
Pietertje Jacobs Egtelieden (Pietertjen Jacobs obiit 22-5-1762)
Jacob Cornellis en (Jacob Cornellis obiit 15-5-1762)
Wija Clasen Egtelieden (hoc obiit 29-4-1764)
Jacob Alberts (Jacob Alberts obiit 12-11-1767)
Hindrik Jans (obiit 13-3-1759)
Jan Balsters (obiit 1-7-1762)
Foske Harms huisvr. van Gerlof Harkes (overleden)

In Hilligerlee
Remmelt Harms (obiit 1755)
Tjapke Tjackes (obiit 1754)
Harm Jans en (Harm Jans obiit 7-11-1769)
Hindrikjen Jans Egtelieden (beide gestorven)
Hiltje Beenes en (Hiltje Beenes obiit 20-4-1762)
Anneke Harms Egtelieden (Anneke Harms obiit 8-7-1767)
Derk Jans van der Linde en (Derk Jans v. den Linde gestorven)
Lutgert Isaaks Egtelieden (Lutgert Isaacs obiit 26-11-1767)
Jan Hindriks en (Jan Hindriks obiit 23-3-1763)
Grietje Hensens Egtelieden op de Garste
Geesjen Alberts wed. van Hindrik Jans op de Garste (Geesjen Alberts obiit 8-6-1780)
Nanno Sierds en (Nanno Sierts obiit 24-1-1760)
Elcke Tiddes Egtelieden (Elcke Tiddes obiit 20-12-1765)
Harm Derks (Harm Derks obiit 18-2-1763)
Haicke Pieters en (Haike Pieters obiit 24-8-1769)
Hilligjen Jacobs Egtelieden (Hillegien Jakobs overleden)
Metje Pieters wed. van Jacob Harms (Met attestatie gegaan naa de Boven Pekel-A den 12 maij 1757)
Cornellisjen Arents wed. van Abel Joestens (Cornellisjen Arents obiit 12-5-1768)
Aafke Hindriks huisvr. van Crijne Jans (Den 1783 gestorven)
Jan Geerts
Geertje Jans huisvr. van Jacob Hindriks (Geertjen Jans obiit 7-2-1768)
Pieter Everts en (Piter Everts gestorven)
Geeske Jans Egtelieden (Geeske Jans gestorven 2-[leeg]-1783
Hessel Sibolds en (Hessel Sibolds Detmers obiit 27-9-1762)
Willemtje Jacobs Egtelieden (Willemtie Jacobs overleden 1778)
Jan Ubbes Groenier en (J.U. Groenier overleden 2-10-1779)
Tetje Harms Egtelieden
Aaltje Jurjens huisvr. van Luitjen Haijes (obiit 1754)
Luiken Hiddes (obiit 1758)
Jan Remkes en (Jan Remkes obiit 2-2-1766)
Grietje Jans Egtelieden
Pieter Jans (Pieter Jans met attestatie gegaan naa Nieuw-Beerta 29-11-1765) (obiit 23-1-1767)
Swaantje Lammerts huisvr. van Hindrik Jans (Swaantje Lammerts met adtestatie gegaan naa Winschoten 8-9-1768)
Tiddo Jans (gestorven)
Martjen Coops huisvr. van Harm Jans in 't Veen (obiit 11-10-1761)
Beerentje Jans wed. van Willem Harkes (Beerendje Jans obiit 24-8-1764)
Zieje Jans wed. van Hindrik Jans (Zijje Jans obiit 29-2-1764)
Anje Willems huisvr. van Tobias Coerts (Anje Willems obiit 11-1765)
Jelte Hindriks (obiit 1758)
Hindrik Roelfs en (overleden)
Aafke Willems Egtelieden (Aafke Willems gestorven)
Epko Fokkes en
Anje Harms Egtelieden
Jacob Jans (gestorven)
Derk Duurts en
Grietje Daniels Egteliedne
Harm Jacobs (overleden)
Anna Nombdes huisvr. van Jan Menns (obiit 18-2-1762)
Jan Alberts en
Etje Freericks Egtelieden (beide gestorven)
Egbert Roelfs en (Egbert Roelfs is met adtestatie gegaan naa Nieuw-Beerta in Junii 1763)
Eeffte Tjakkes Egtelieden (Haec obiit 6-3-1759)
Grietje Jans wed. van Roelf Jochums (Met adtestatie gegaan naa de Meden 1756) (obiit 1761)

In 't Cloosterholt
Jan Reints (obiit 1754)
Jan Beerends Metting en
Gepke Geerts Egtelieden
Fokko Jans en (2-[niks]-1783 gestorven)
Klaasjen Harms Egtelieden (haec obiit 8-10-1778)
Willemtje Alberts wed. van Stephen Haikes (gestorven)
Geert Arends en (Geert Arents obiit 6-2-1760)
Fenje Jans Egtelieden (Fenje Jans obiit 20-4-1765)
Derk Geert


Namen der Ledematen
ten tijde mijner bedieninge de Gemeente toegedaan


7-9-1753
Elizabeth Woldringh met adtestatie van Groningen (met adtestatie gegaan naa Midwolda in October 1755)
Jantje Melles wed. van Freerick Luppes met adtestatie van Winschoten (overleden 1786)

1-3-1754
Jan Fockes met adtestatie van Zuidbroek (gestorven 1776)

4-9-1755
Pieterke Harms Huisvrouw van Harm Hindricks met adtestatie van Nieuwolda (gestorven)

9-3-1758 tot Lidtmaat aangenomen
Jacob Hessels jongeman (met adtestatie gegaan naa Blijham den 24 Augusti 1758)

30-11-1758 tot Lidtmaat aangenomen
Tiddo Sierts jongman (met adtestatie gegaan naa de Meeden in Maart 1767)

29-11-1759
Lucretia Alberts met adtestatie van Groningen (Met adtestatie gegaan naa Winschoten 1765)

29-5-1760 tot Lidtmaat aangenomen
Fokko Geerts Meister Schoenmaker (gestorven)

3-6-1762
De jufvrouw
Ida Hiska Hesse met adtestatie van de Scheemda (naa Doesum)

9-12-1762
Grietje Harms (thans huisvrouw van Jacob Alberts) met attestatie van Winschoten (overleden)

3-3-1763 tot Lidmaat aangenomen
Luppe Freeriks weduwnaar

2-6-1763 tot ons overgekomen
Elle Jans (thans Huisvrouwe van Tiddo Jans) met adtestatie van Winschoten (gestorven)
Trijntje Folkerts (thans Huisvrouwe van Albert Wessels) met adtestatie van Winschoten (gestorven)
Elsjen Alberts (thans Huisvrouwe van Henssem Jans) met adtestatie van Onstwedde

6-9-1764 tot Onze Gemeente overgekomen
Wijpke Tjapkes (thans Huisvrouwe van Tiddo Sierts) met adtestatie van Zuidbroek (Met adtestatie wederom vertrokken naa de Meeden in Maart 1767)

28-11-1765 is tot onze Gemeente overgekomen
Trijntje Rosevelt (thans Huisvrouw van de Cherger Hindrik Jans Schutting) met adtestatie van Groningen (vertrocken naar Zuidbroek)

6-3-1766 zijn tot Lidmaten aangenomen
Janna Jans (Huisvrouw van Abel Hindriks)
Eltjo Klasens weduwnaar

11-06-1767 zijn tot Lidmaten aangenomen
Lammigjen Simons Huisvrouw van Fokko Geerts
Diewer Geerts Huisvrouwe van Tetje Christiaans
en zijn tot onze Gemeente overgekomen
Albert Beerents en
Wija Hillenius Egtelieden met adtestatie van de Meeden
Elisabeth Harms thans Huisvrouw van Jan Geerts, met adtestatie van Winschoten (weder naar Winschoten vertrokken)

3-12-1767 is
Edsko Freeriks op belijdenisse tot Lidmaat deezer Gemeente aangenomen (vertrokken naar de Eexta)
Jan Jans (Mr. Bakker) tot onze Gemeente overgekomen met adtestatie van de Eexta (wederom naar de Eexta vertrokken)

2-6-1768 zijn, als met adtestatie van de Meeden tot ons overgekomene, in onze Kerkelijke Gemeenschap overgenomen
Eppe Martens en (overleden)
Etje Hindricks, Egtelieden,  wonende in het Klooster van Hilligerlee (vertrokken naa de Scheemda 1780)


[ Ds Conradus Woldringh gaat naar Dokkum. ]

13-12-1771 zijn met kerkelijke attestatie van Groningen tot deeze Gemeente over gekomen
Henrikus Steenbrink en 
Aaltjen Hoving Egte lieden wonende in Hilligerlee (beide naar Delfzijl)

19-3-1773 met attestatie van de Meeden
Meint Harms van Nieuw Scheemda (wederom vertrokken naa Nieuw Scheemda 1780)

17-9-1773 met attestatie van de Beerta
Aaltien Olferts, huisvrou van Auke Harms (wederom naar de Beerta)

15-12-1773 met attestatie van Midwolda
Harm Remmelts en
Geesjen Michiels, Egtelieden

16-12-1774 met attestatie van de Booven Peekela
Metje Pieters vrou van Jan Ebers (wederom naa de Boven Pekel A)

17-03-1775 met attestatie van Delfzijl
Aaltjen Bosman wed. van Roelef Kruiming (vertrokken naar de Meden)

16-06-1775  met attestatie van de Meeden tot ons overgekomen
Fokjen Eppens (naar Nieuw Scheemda)

20-12-1775 met attestatie van de Scheemda tot ons overgekomen
Hindrik Folkerts


Namen der geene die op belijdenisse des geloofs hier tot de tafel des H. 
zijn toegelaten, zederd mijn inzegening in deze Gemeente 10-10-1776. A. Zuidema

7-1777
Bregje Christiaans met attestatie van Groningen (vertrokken wederom met adtest. naar Oterdum in april 1778) (1785 overleden)

3-1778
Jan Michiels j.m.
Remke Michiels j.m.
Anie Luppes huisvrouw van Lammert Harms Slagter
Diewer Themmen huisvrouw van Jan Jans Bakker (vertrokken naar de Eexta)
Hillebrandina Janssonius mijne huisvrou met attest. van Veendam (overleden 27-9-1786)
Jantie Koerts huisvrouw van Fokke Jakobs met adtest. van de Meden (vertrokken naar t Zandt 1780, 1782 overleden)

6-1778
Harmke Remkes weduwe van Jan Harms
Kornelis Ockes en
Engel Hindriks Egtgen. met adtest. van de Scheemda (overleden [beide?] 3-2-1784)

11-3-1779
Jan Harms
Fokke Berents en zijne vrouw
Ida Hindriks (overleden 1781)
Harm Epkes
Jakobien Jans, vrouw van Jan Hindriks (vertrokken naar Winschoten)
Geert Harms (overleden)

9-3-1780
Trijntie Geerts huisvrouw van Meint Harms (vertrok. naar N. Scheemda)
Anie Eppes j.d. (vertrokken naar Scheemda)

16-3-1781
Lukke Jakobs huisvrouw van Jan Harms zie dezelve 1720, wegens t niet medebrengen van getuigschrift, en langdurig verblijf hier, op nieuws belijdenisse gedaan (overleden)
Hindrik Abbenga jongman, den dienst voor onzen schoolmeester waarnemend (overleden 25-8-1786)
Swaantje Wessels huisvrouw van Jan Harms, met getuigschrift van de Oude Pekel A

1782
Hindrik Boisen met getuigschrift van Winschoten
Anna Margaretha Berents met getuigschrift van Midwolde (14-8-1783 vertrokken naar Wedda)
Berentje Julles huisvrouw van Gerhardus Geerts
Harm Egges op belijdenisse
Grietje Alberts wed. van Jan Christjaan Struif op belijdenisse
Foske Sievers van Groningen met getuigeschrift (vertrokken naar de Oude Pekel A.)

1783
Jan Jans en
Barbara Hindriks Ehel. op belijdenisse

28-5-1783
Aaltjen Tjapkes wedw. van Homme Jans op belijdenisse
Grietje Hindriks vrouw van Hindrik Jans op belijdenisse

1784
Geert Aeikes van Bellingwolda met getuigschrift
Jochum Jans en
Corneliske Haijes Ehel. van de Beerta met getuigschrift
Frederikus Hammingh met getuigschrift van Winzum
Jans Brongers met getuigschrift van Winschoten
Abel Steffens op belijdenisse
Lutgert Ritzes vrouw van Hindrik Folkerts op belijdenisse

10-3-1785
Albert Hindriks op belijdenisse
Jan Dates en op belijdenisse
Doetje Willems Ehel. op belijdenisse
Grietje Tietjes j.d. op belijdenisse

20-11-1785
Geertje Nieuwborgh vrouw van Willem Willems met getuigschrift van Oudeschans

25-11-1785
Aise Jakobs vrouw van Sijbrand Karsjens met getuigschrift van Zuidbroek

27-6-1786
Koert Koerts

2-12-1786
Klaas Berents

6-1787
Elke Alberts

2-9-1787
Frouke Jans vrouw van Jan Harms
Aaltjen Harms van Roomsche afkomst, wedw. van Jan Garrelts
Menne Tjapkes met getuigschrift van Winschoten
Edzo Jans met getuigschrift van de Meden
Everhardus Bodeker met getuigschr. van Winschoten

10-3-1788
Tietje Ritzes vrouw van Jan Tjapkes
Engelina Fokkes vrouw van Roelf Harms

7-6-1789
Jantjen Derks vrouw van Harm Filips

25-3-1791
Ellerus Alberts en
Pieterke Eppes Ehel.
Geert Fokkes

16-5-1791
Jan Hindriks

28-5-1792
Adr: Reinderts
Frederik Koerts

17-2-1794
Geertjen Aickes met attestatie van Gron.

6-12-1794
??e? Hommes vrouw van Edzo Jans
Anje Jans vrouw van Daniel Udes
Hemmechien Hillenius met attestatie van Wedda

1-7-1795
Frouke Gozes vrouw van Eppo Epkes

8-3-1796
Grietje Jans vrouw van Dedde Bouwes

9-3-1797
Harm Jakobs en
Aaltje Geerts Ehel.
Hindrik H. Spitje en
Anna Berents
Aaltje Mennes wed. van Jan Poort
Hilke Wiltes vrou van Jan H. Spitje

5-4-1798
Berent Hindriks en zijn vrouw
Elizabeth Zwiers
Berent Jans Knip
Jan Roefs
Jantje Abels

29-12-1800
H.A. Steur met attestatie van Nieuwolda

8-6-1801
Hindrik Jans met attestatie van de Meeden

17-10-1801
Tielke Jan Bennes met attestatie van Winschoten

11-09-1802
Simon Fokkes
Jan Filippus
Luiken Jans
Elzien Jakobs vrouw van Karsijn Sijbrants
en met attestatie van Trub in het Canton Bern te Zwitserland, in juli 1790 nu op nieuws beproeft ondervonden
Johan Waterich 

29-11-1802
Anneke Derks wed. van Berent Hilkes met attestatie van Scheemda

6-6-1802
Jan Jans Bakker met attestatie van de Eexta

20-3-1803
Dedde Bouwes
Jantje Aljes vrouw van Leendert Eppes
Gezien Roelfs vrouw van Eltje Klasens
Harm Geertsema
Meneke Pieters

21-08-1803
Katharina Johanna Zuidema

29-11-1803
Fokko Remkes met attestatie van Zuidbroek

4-12-1802
Freerk Luppes
Derk Lukas

18-3-1804
Jan Jakobs Stijkel
Zwaantje Harms vrouw van Hindrik Koerts
Auke Harms vrouw van Hitje Zwiers

30-4-1805
Eltje Klasens

6-9-1806
Harm Nikolai
Hindrik Koerts

20-3-1807
Hindrik Harms Brant en zijn vrouw
Grietje Derks Strijker
Roelfijn Jakobs vrouw van Derk Jakobs Stijkel
Geeske Geerts vrouw van Jan Jacobs Linkerhand

13-9-1807
Harm Remmelts van Wagenborgen
Jakob Tonnis van de Meeden

1-3-1808
Pieter N. Nauta van Delfzijl
Vertrokken 17-10-1808 naar de Scheemda
Gezien Wijgmans vrouw van Jan Stijkel op belijdenis

22-3-1809
Lupko H. Smit
Saartje Pieters wed. van Hindrik Milse
Anna Brongers
Auke Jans

4-6-1809
Aagtje Harms van de Meeden
Hindrik Jakobs van Zuidbroek

19-3-1810
Harm Haijes
Melle Luppes en zijn vrouw 
Wiea Filippus
Willem Pieters
Gezien Jakobs vrouw van Klaas Geerts
Willem Medendorp
Tietje Medendorp

4-6-1810
Grietje Freerks met attestatie van de Scheemda
Wiea Brongers op belijdenis

1-9-1811
Petrus Zuidema S.S. Theol, Studiosus op openbare belijdenis in de kerk hier.


[ Ontvangen van P. Bos, nov. 2005 ]

LIDMATEN WESTERLEE

1667 - 1773

Door P.Bos te Zwolle
juli 2001
Inhoud:
(Bij gebruik van letter Times New Roman, 11 pts):
- Lijst lidmaten Ds L. Birza 1667 blz. 1-2 (+ boerderij, huis)
- Nieuwe lidmaten 1669-1689 blz. 2-6
- Lijst lidmaten Ds L. Birza 1669-1689 blz. 6-7 (zonder data)
- Nieuwe lidmaten Ds H. Tiaden 1689-1700 blz. 7-11
- Lijst lidmaten 6-2-1701 blz. 11-13 (+ boerderij, huis)
- Nieuwe lidmaten 1701-1748 blz. 13-21
- Lijst lidmaten 1753 blz. 13-23 (met overlijdensdata; + boerderij, huis)
- Nieuwe lidmaten 1753-1773 blz. 23-24
- Ambtsdragers 1670-1774 blz. 24-26
- Enkele kerkeraadskwesties 1670-1770 blz. 26-29

Lijst lidmaten 1667

In de onderstaande lijst heb ik enkele aanduidingen toegevoegd:
H +nr. = nummer provincieplaats in Heiligerlee
W +nr. = nummer provincieplaats in Westerlee
K +nr. = nummer Holtplaats in Kloosterholt
BWO + nr. = boerderijnr. in boerderijenboek Wold-Oldambt
Hoofd- of kleine letter: huis in Heiligerlee (nader te inf. bij mij, PB)
N resp. Z + nr. = huis in Westerlee (a/d noord- resp. zuidzijde van de weg, gerekend vanaf de kerk in westelijke richting)
Nr. zonder meer = perceel nr. op de kaart van Wester- en Heiligerlee van 1725.

Register der Ledematen deser Gemeijnte, dewelcke alhier sijn geweest, aleer ik L. Birza tot Predikant alhier bevestigt wierde.

Aeltien Wilckes, hsvr. van Wilcko Hindriks "eigen pl." BWO 125
Hindrick Harms en Ettie, sijn Huijsvr. "eigen pl." BWO 126
Hindrick Coops en Elsien, sijn Huijsvr. W11 BWO 127
Edo Jans en sijn Huijsvr. Wendeltie W12c BWO 126
Trijntien, Huijsvr. van Jelto Allerts W12d BWO 125
Renger Jans N8
Allert Lippes en Trijntie [moet m.i. zijn: Jantien] s. Hv N7 of Z4
Berent Hindricks en Geertruijt, sijn Huijsvr. Z6
Adam Hindricks en Talle, sijn Huijsvr. N2
Fockien, Huijsvr. van mr. Jan Cuijper N3
Mr Jan Berents en Hille, sij Huijsvr. schoolmeester
Wobbe, Huijsvr. van Otto Harms en deszelfs Moeder Anne W14 BWO 124
Aijke Jans en Mette, sijn Huijsvr. [= Haijcke Jans]
Grietien, Huijsvr. van Hindrick Jans
Jan Schuijrinck H6b BWO 120
Anne, Huijsvr. van Harm Jans
Harm Geerts en Renschke, sijn Huijsvr. H8 BWO 118
Trijntien, weduwe van zael. Claes Cornellis H5 BWO 121
Eent Elties W17,18 BWO 123
Anneke, Huijsvr. van Eppo Jan Coerts W 15 BWO 124
Albert Warnders en sijn Huijsvr. 178
Adriaen Brunts en Hille, sijn Huijsvr.
Jan Dates H10 BWO 116
Alte Alberts en sijn Huijsvr. H 16 BWO 114
Haijcke, Huijsvr. van Aepke Jacobs H12d
Luwert Fockens en Fickien [= Icktjen], sijn Huijsvr. K1
Hindrick van Lingen en sijn Huijsvr. ws. achter K12
Frerick Ottens en sijn Huijsvr. K3 BWO 112
Theetien, Weduwe van Evert Everts K2


Lijst nieuwe lidmaten 1669-1689
Ds Lubbertus Birza

Vrijdag vóór 12-9-1669:
Jelte Allerts
Frouwe Reijnts, hsvr. van Willem Willems
Jan Ottens en Roelefien, zijn hsvr.
Jan Pieters
Bouwe Zebes, met att. van Wolda
Vrijdag vóór H. Avondmaal van 5-12-1669:
Martie Jacobs, wed. van Roelef Alberts
Berentje Abels, hsvr. van Caspar Marcus
Geeske Abels, hsvr. van Joest Joesten
Frouwe Heerckes, hsvr. van Tonnis Eijlerts
Geertien Jans, wed. van Lambert Pieters
Hindrick Jans en Theetje Garrelts, e.l.
Anje Hindricks, hsvr. van Berent Lamberts
Barbara Harms, j.d., met att. van Groningen
4-3-1670
Harm Jans, van Ulsen
Willem Egberts en Swaentie sijn hsvr., met att. van Olde Muntendam
5-6-1670
Jan Roelefs Bloembergh en Grietien Otten e.l., van Dwingeloo
Tiarck Jans en Hille Etzkes, van Suijtbroeck
Martien Jansen, van Delfzijl
4-12-1670
Focke Jacobs en Meentie, e.l.
Trijne Hans, hsvr. van Laurens Hindricks
2-6-1671
Frerick Hindricks en Hille, s. hsvr.
Doe Pieters en Wijecke, s. hsvr.
Caspar Marcus
Harmen Ottens en Fenneke, s. hsvr.
Fenne Jans, met att. van Velthuijsen
1-9-1671
Berentie Jacobs, wed. van Tiapko Haijes
Anneke Berents, hsvr. van mr. Jan Harms, met att. van Finserwolt
1-3-1672
Luppe Euwtes en Trijne
7-6-1672
Avia Smidts, hsvr. van de pastor, uijt den Dam
Bouwe Roelefs, uijt de Beerta
Geert F
(hier ontbreekt minstens 1 bladzijde tussen dec. 1672 en dec. 1673)
4-12-1673
Ouwe Jans, wed. van Jan Pieters
Willem Willems en Martien, s. hsvr.
Ludolf Mestweert
Derck Jansen, met att. van Souwert.
27-2-1674
Jantien Gerrits, van Velthuijsen, hsvr. van Derck Jansen, met att. van Dalen
12-6-1674
Jantien Maets, hsvr. van Hindrick Coops, van Gieten
Gocko Wijpkes
Hille Lamberts, hsvr. van Jan Jans
Wolbrigh Everts
Nanneke Jans, hsvr. van Jan Pieters, met att. van de Meden
Trijntien Abels, met att. van de Nieuwe Schans
4-12-1674
Tonnis Eijlerts
Trijntien Harms, hsvr. van Willem Brunts, met att. van de Beerta
27-2-1674
Willem Brunts
4-6-1675
Allert Jans, collector
Eso Frericks hsvr. van Focko Everts
3-12-1675
Frouwe Berents, j.d.
3-3-1676
Heuwo Hindricks en Griete s. hsvr.
Haijo Harms en Swaentie s. hsvr.
Jan Berents timmerman
Lupke Geerdts
2-6-1676
Lamme Edes
Aeldert Hindricks, met att. van de Peeckel
Jan Gerrijts, met att. van Dalen
1-9-1676
Hero Geerts en Anje
Engele Steffens, hsvr. van Berent Hindricks
Imcke Ebels, jd
Elie Edtzkes, jd
1-12-1676
Edo Wibbes
Lucke Jans overgekomen uijt het Pausdom
Jan Dercks, van de Lutheranen
Albert Joesten en Anneke, s. hsvr., met att. van Finserwolt
2-3-1677
Wilcke Dercks
Moeder Tholes, hsvr. van Jan Jans
Jacob Fockes, met att. van de Meeden
1-6-1677
Jannis Heuwes
Elske Dercks, hsvr. van Jan Gerrijts
Geert Harmens en Habbe s. hsvr., met att. van Blijham
Barbara Cornelis, hsvr. van Christiaan Harmens, met att. van Veendam
14-9-1677
Matthias Haijckes, met att. van Wester-Emden
7-12-1677
Jan Jans
1-3-1678
Elske Heeres, hsvr. van Hindrick Harms in 't Cloosterholt, met att. van Finsterwolt
29-11-1678
Anneke Hindricks, met att. van Suijdtbroeck
Aijtse Egberts, hsvr. van Jacob Claessen
Derck Jans, de nieuwe schoolmeester
Aefke Fockes, hsvr. van Jannis Heuwes
Tijmke Alberts
Focke Everts
Hille Edtzkes
Willem Jans en Rixte, e.l., met att. van Gandersum in Oostfriesland
31-5-1679
Harm Jans
Geert Jurjens
5-9-1679
Freecke Phoebes, hsvr. van Harm Cornellis
5-12-1679
Gepke Harms, hsvr. van Jan Beerents
Lamke Jans, wed. van Jan Dercks
Dieuwer Caspers, met att. van den Dam
5-3-1680
Eefse Jannis, hsvr. van Sijpke Haijes
4-6-1680
Sijpke Haijes
3-9-1680
Jurjen Fockes en Trijne s. hsvr.
Froucke Steffens, hsvr. van Nanno Ypens
3-12-1680
Fenne Geuckes hsvr. van Ariaen Brunts
Zijete Jacobs en Anneke s. hsvr.
Aeltien Arents, hsvr. van Willem Fockes
4-3-1681
Lubbe, hsvr. van Wessel Luppes
Geeske Hindricks, hsvr. van Tidde Sickens
Lucke Pieters
Grietie Frericks
Trijntien Eijlerts
Antie Geerts, met att. van Wedde
2-6-1681
Willemke Luyties, met att. van Suijdtbroeck
1-9-1681
Beene Teuwes
Martien Willems, hsvr. van Pieter Jans
Grietie Willems, hsvr. van Beerent Harms
Nantie Wessels, hsvr. van Hiltie Teuwes
Anneke Pieters, hsvr. van Frerick Stevens met att. van Delfzijl
Hindrik Bartels en Geesien Wijbrants, met att. van Groningen
2-12-1681
Stijne Hindricks, met att. van d'Eexta
Jacob Willems en Hemme, e.l.
Tidde Sickens
Harm Gerrijts
2-3-1682
Lijsebet Hindricks, hsvr. van Beerent Hindricks
IJde Epkens, hsvr. van Harm Gerrijts
1-6-1682
Antie Jansen
Aeltien Harms
Trijntie Beerents, hsvr. van Wibrant Jans
31-8-1682
Wipke Willems
Trijntie Luijrts
Ave Tonckens, hsvr. van Jannis Tiackens
1-12-1682
Zebo Haijckens
Geert Geerts
Talle Cornellis
2-3-1683
Sibrandus Smidt
Klaes Pieters
1-6-1683
Lamke Luijckens, hsvr. van Jacob Clasen
Jan Ottens
30-11-1683
Derck Jans en Geeske Harms, e.l.
Jan Jans
Oucke Lamberts, hsvr. van Schelte Beerents
Wilbrant Jans
Anje Harms, hsvr. van Geert Jurjens
Claeske Jans, hsvr. van Jan Hindricks, met att. van Eexta
28-2-1684
Haijcke Nannens, met att. van de Meeden
Geeske Jans, met att. van Wedde
30-5-1684
Grietie Arents, hsvr. van Jan Lucas
Jan Hindricks
Siert Harms en Ebbe Hindricks, e.l., met att. van Suijdtbroeck
Wessel Luppes
4-12-1684
Grietie Eents
Antie Geerts, hsvr. van Claes Pieters
Jan Lucas
Eppien Tiackes, hsvr. van Matthias Haijckens, met att. van Schildwolda
Elsien Jans, hsvr. van Mencko Harmens, met att. van Groningen
27-2-1685
Brunt Jans en IJde s. hsvr.
Wellemke Claesen
5-6-1685
Geertruijt Haijckens, hsvr. van schoolmr. Derck Jans
Anneke Altes, hsvr. van Geert Jans
4-9-1685
Grietien Hindricks, met att. van de Meeden
4-12-1685
Tiabbetien Haijckens
Jan Frericks
Geucke Ottens
Jantien Wilckes
Lubbert Hindricks
Liefke Jacobs, hsvr. van Jan Pieters, met att. van de Meeden
5-3-1686
Teuwe Beenes
Aeltien Jans, hsvr. van Geert Hindricks
Derk Jurjens en Stijne, s. hsvr.
3-9-1686
Mencke Harmens
Jan Claessen
3-6-1687
Jantien Brunnens, hsvr. van Geert harmens, met att. van 't Hoogesant
2-12-1687
Willem Geerts en Trijntie, e.l.
Grietie Edes
Eltie Auckes, hsvr. van Harmen Jans, met att. van Winschoot
2-3-1688
Benne Haijes en Vrieske Haickes, e.l., met att. van Winschoot
30-11-1688
Foske Fockens, hsvr. van Eppo Claessen
1-3-1689
Geert Jans
Schelte Geerts
Anna Birza
Chartien Schuijrincks
Aeltien Sierts

Register der Ledemaaten, soo door des Heeren seghen bij mijn tijt Gemeijnte sijn toegedaen (1667-1689)

1 Wilko Hindriks
2 Focko Jacobs en 3 Meentie zijn hsvr.
4 Harm Jans en 5 Gepke zijn hsvr.
6 Jantien hsvr. van Edo Jan Keers
7 Frouwe hsvr. van Willem Willem
8 Jan Ottens en 9 Roelfien sijn hsvr.
10 Eppo Jan Coerts
11 Trijntien hsvr. van Eent Elties
12 Jelto Allerts
13 Geertien wed. van Lambert Pieters
14 Anje hsvr. van Berent Lamberts
15 Hindrick Jans en Theetie sijn hsvr.
17 Bouwe hsvr. van Renger Jans
18 Berentie hsvr. van Caspar Marcus
19 Geeske hsvr. van Joost
20 Jan Roelfs en 21 Grietie sijn hsvr.
22 Mr. Tiapko Tiackes en sijn 23 hsvr. Aaltien
24 Jan Pieters Cuijper
25 Harm van Ulsen
26 Griete Jans
27 Date Jans en 28 Annek sijn hsvr.
29 Jannis Tiackens en 30 Geeske sijn hsvr.
31 Renske Lamberts
32 Jan Roelfs
33 Hindrik Jans
34 Jacob Claassen en 35 Nantie sijn hsvr.
36 Ebbe hsvr. van Jan Schuijrinck
37 Hindrick Hindricks en 38 Scheltie sijn hsvr.
39 Harm Jans
40 Tiarck Jans en 41 Hille sijn hsvr.
42 Luijtien Drent en 43 Renscke sijn hsvr.
44 Enneke wed van Jan Ottens
45 Jan Snijder
46 Willem Egberts en 47 Swaentie sijn hsvr.
48 Eppo Clessen en 49 Bettie sijn hsvr.
50 Aepke Jacobs
51 Martie wed van Roelf Alberts
52 Frouwe hsvr. van Tonnis Eijlerts
53 Martien Jans
54 Barbara Harms
55 Trijne hsvr. van Laurens Hindricks


Nieuwe Lidmaten 1689-1700

Protocol van Ds Henricus Tiaden, 5-5-1689 bevestigd

31-5-1689
Harmen Alberts
Peter Edes
Tietje Louwerts
Ude Sunes
Eitje Fockes, hsvr. van Ude Sunes
Geert Harmens
Eltje Eens
Jan Haijckes
Hindrik Jans
Grietje Heres
Trijntje Willems
Anje Jans, wonende bij Derck Jurriens
Jan Ottens, met att. van de Mieden
Poppo Alberts, met att. van de Beerta
30-8-1689
Remke Jans, hsvr. van Jan Hindricks
Jan Jansen
Anneke Willems
Eenke Warners, met att. van de Mieden
29-11-1689
Meentjen Hindricks, wed. van Poppo Alberts, nadat zij gedoopt was, als bejaarde van de Mennisten afkomstig zijnde.
Harmen Jans
Dieuwer Everts, hsvr. van Derk Geerts
Anje Everts, hsvr. van Berent Willems
Hindrick Louwerts
Lysbeth Geerts, hsvr. van Beene Teeuwes
Swaantjen Harms, hsvr. van Harm Hindricks
Trijntjen Lucas
28-1-1690
Hiltjen Teeuwes
Pieter Hoetjes
Eppo Lammerts en Grietje, e.l.
Aafke Willems
Berent Michiels
6-6-1690
Luppe Wessels
Frans Fransen en Trijntje, e.l.
Anje Jans, hsvr. van Jan Ottens
Emmo Hindricks
Haijo Matthiae
Geeske Dercks, hsvr. van Jacob Willems
Jantjen Tammens, j.d.
Grietjen Hindricks, wed. van Harmen Jans, met att. van Covorden
Harmtje Jans, j.d., met att. van Onstwedde
(2-12-1690 Aaltjen Ottens, wed. Hindrik Harmens, nabuur van Jan Ottens)
5-12-1690
Immo Hommes, hsvr. van Evert Jans
Jan Sijmens
Aucke Jans
Aeltjen Clasen
Alcke Harms
Foelcke Geerts
Derck Geerts
27-2-1691
Hindrick Harmens (int Clooster)
Anneke Harms, hsvr. van Ede Hindriks
Jan Peters
Siben Jans, hsvr. van Elso Eeuwtes
Evert Jans
Margareta van Dijck
Willem Kiers
Trijntjen Dates
6-6-1691
Jacob Willems
Jan Hindriks
Rixta Schuijringh
Jan Coops
Anna Margareta Tiassens, hsvr. van pastor H. Tiaden, met att.
Wijpke Cornellis, hsvr. van Jan Tonnis, met att.
Wijpke Cornellis, hsvr. van Roeleff Jans, met att.
Grietjen Meijringh, hsvr. van Jan Coops, met att.
4-9-1691
Ida Tiddes, hsvr. van Tidde Heres
4-12-1691
Berent Willems in 't Cloosterholt
Anneke Harmens
Joost Wessels
Antje Hindricks, met att. van Groningen
4-7-1692
Jan Tiapkens en Teetje, e.l.
Ude Jans en Jantjen, e.l.
Roeleff Jans
Eltjen (of Eetjen?) Jans, j.d.
Hindrik Phoebens en Antje, e.l., met att. van Winschoot
Albert Hindriks en Teupke, e.l., met att. van Scheemder Harmrik
Jasper Jansen, wedn. met att. van Vriescheloo
Nantje Jans, wed. van Hiltjen Teuwes, van Zuytbroeck
2-9-1692
Tidde Heres
Ettjen Kiers, hsvr. van Otto Meijeringe
Martjen Jaspers
2-12-1692
Anna Edes, j.d.
Jan Tonnis van Hilligerlee
Berent Wessels, j.m.
Engel Haijkes, j.d.
Hilje Berents, j.d.
2-6-1693
Luytien Harmens en Teelcke, e.l.
Lammert Jans en Trijntje, e.l.
Trijntje Jans, hsvr. van Evert Jans
Jan Wessels, van Wedda, j.m.
1-9-1693
Edo Hindrix in Cloosterholt
3-12-1693
Hindrikje Wessels (j.m.?)
Maria Fransen, met att. van Groningen
2-3-1694
Harm Hindrix van Hilligerlee
Mertjen Roeleffs, hsvr. van Hindrik Harmens
Frerik Renckes van Hilligerlee
Hindrick Hindricks van Hilligerlee
Andillie Willems, j.d., bejaard, ook gedoopt
Geertruyt Poppens, hsvr. van schoolmeester Derck Jansen, att. van de Eexta
Grietje Juriens, hsvr. van Jacob Willems, att. van Winschoot
Geertjen Hindrix, hsvr. van Jan Hindrix de jonge, met att. van de Eexta
1-6-1694
Lukkjen Eents, j.d.
Alcke Sebens, j.d.
Geertjen Hindrix, met att. van Vlachtwedde
Geeske Roeleffs, hsvr. van Hindrik Jans, met att. van Winschoot
31-8-1694
Tjacko Tjapkens, j.n. van Hilligerlee
Grietje Wibbes, hsvr. van Harmen Rengers, met att. van Onstwedde
1-3-1695
Willem Fockes uijt Hilligerlee
Hinrik Harmens schoelapp(er) ad id.
Stijne Hindrix, hsvr. van Frerik Renkes ad id.
Steffen Arents, j.m. uijt Hilligerlee
Jacob Aepkes, j.m. uijt Hilligerlee
Tonko Wierts uijt Hilligerlee ad idem
Claas Teuwes j.m. uyt Westerlee
Anje Bennens, j.m. uyt Westerlee
Hendrik Jans en Elsjen Hindriks, e.l. met att. van de Pekel A
31-5-1695
Anne Hindrix, hsvr. van Jan Jans Roo
Anneke Jans, hsvr. van Andries Hansen
Alte Alberts, met att. van Winschooten
Harmtje Jans, met att. van Odoren
Tettje Ubbes, j.d., met att. van Veendam & Wildervank
30-8-1695
Lutgert Clasen, j.d.
Annighjen Jans, j.d.
Ida Lukens, hsvr. van Hiddo Hindriks, met att. van Peekel A
Siert Tiddes, met att. van Schiltwolda
9-11-1695
Hiddo Hindriks
Albert Alberts
Frouke Alberts, hsvr. van Jan Fockens, met att. van Winschoot
Mettjen Gebels, j.d. van Winschoot
Geeske Harmens, j.d. ad idem
Aaltje Clasen, met att. van Veendam & Wildervank
28-2-1696
Hemma Freriks, hsvr. van Jacob Willems
Jan Jans Roo van Westerlee
Ajelt Willems, j.m.
Jan Teuwes, j.m.
Elske Tonnis, hsvr. van Jan Hindriks Staptoe van Hilligerlee
5-6-1696
Otto Meijering
Hiddo Louwerts
Elske Beerents, hsvr. van Jan Teeuwes
Geertjen Harmens, j.d.
Hilligjen Jans, hsvr. van Tjarck Arents, met att. van Niepoort
Arentjen Jans Blanckensteijn, hsvr. van Geert Spijker, met att. van Groningen
Jan Hindriks, met att. van Teklenburgh, met att. van Walde in Oostvriesland
Eencke Harmens, hsvr. van Jan Dates, met att. van Nieuw Scheemda
6-12-1696
Jan Willems Mettinck, met att. van Winschoot
6-3-1697
Ettjen Winnens, hsvr. van Derck Geerts
Joost Joosten, j.m.
4-6-1697
Antje Alberts, j.d. van Westerlee
Hemmo Haijens, j.m. ad idem
Jan Edens, ad idem
Geert Hindriks, j.m. van Hilligerlee
Imke Heres, j.d. ad idem
Aucke Everts, hsvr. van Derck Jurriens, met att. van Groningen
De nieuwe schoolmr. Jan Hindrix en Aaltjen e.l., met att. van Oostwold
3-9-1697
Geertruyt Jans, hsvr. van Focco Sickes
Geertjen Raskes, hsvr. van Sypko Haijes
Albertjen Memmes, hsvr. van Hiddo Louwerts
Grietjen Philippus, hsvr. van mr. Jacob Aepkens
Egbert Warners, j.m.
Frouke Louwerts, j.d., alle uit Hilligerlee
3-12-1697
Geesjen Jans, j.d. wonende in Westerlee
Luytjen Jarfkes, met att. van de Eexta
4-3-1698
Gepke Jans, hsvr. van Tonnis Hindricks
Jan Datens, beijde uijt Hilligerlee
2-6-1699
Haijcko Schepel
Barber Willems, hsvr. van Albert Alberts
1-9-1699
Siben Edtkes, kerkvoogdsche uijt Hilligerlee
Ettjen Edens, j.d. uyt Westerlee
Tjake Geerts, j.d. uijt Hilligerlee
Hille Claasen, j.d. uijt Hilligerlee
Harm Claasen, j.m. uijt Hilligerlee
Engel Willems, j.d. uijt Hilligerlee
Hindrcik Jans, j.m. uijt Hilligerlee
1-12-1699 Aijso Gerrits, dienstknecht van Jacob Claasen.

Ontbreekt minstens een bladzijde tussen 1-12-1699 en 11-3-1701
Daarna nieuwe predikant.


Lijst lidmaten 6-2-1701

In de onderstaande lijst heb ik enkele aanduidingen toegevoegd:
H +nr. = nummer provincieplaats in Heiligerlee
W +nr. = nummer provincieplaats in Westerlee
K +nr. = nummer Holtplaats in Kloosterholt
BWO + nr. = boerderijnr. in boerderijenboek Wold-Oldambt
Hoofd- of kleine letter: huis in Heiligerlee (nader te inf. bij mij, PB)
N resp. Z + nr. = huis in Westerlee (a/d noord- resp. zuidzijde van de weg, gerekend vanaf de kerk in westelijke richting)
Nr. zonder meer = perceel nr. op de kaart van Wester- en Heiligerlee van 1725.

Naemen der Ledematen soo ick F. Themmen
mijn Dienst op den 6 Febr. 1701 hebbende
begonnen alhier gevonden hebb in dese plaats.

In Hilligerlee
Jan Hindriks, schoolmeester, en Aaltien b
Tidde Sickes en Geeske H1 BWO 122a
Antie Berents [= ws Anje Haijes, vr.v. Berent Michiels] H2 BWO 122
Berent Hindriks en Anje
Derk Jurriens en Auwke t
Focke Sickens en Getruid met att. n/v Scheemda ws H3
Joest Joestens dienstknecht d
Grietien Hindriks
Aaltje Berents j.d.
Mette moei en Engell Haickes v
Steffen Arents en Fenje D
Elsien Menckes
Bene Teeuwes en Lisabet Z6
Jan Jans en Hille ws. m
Freecke (Aarrens? [ws. Febens]) hsvr. van Harm Cornelis C
Hidde Hindricks en Ide H5 BWO 122
Rixte Rempkes [= Rixte, vr.v. Remke Does] H6 BWO 120
Luitien Harms en Teelke H7 BWO 119
Swaentie moeij
Gepke Tonnijs [= ws. Gepke Jans, wed. Tonnis Hindriks) H8 BWO 118
Willem Fockes 177
Jacob Aepkens en Grietje 178 BWO 121a
Tiaecke Geerts f
Jan Jansen Drent en Antie 190
(desen attest. gegeven nae Oostwolt 10-1-1704)
Rixte Haijes
Andelje, huisvr. van Luppe Luppes J
Aaltien, vr. van Otto Roelefs
Aeldrick Harms en Martien
Jan Jansen en Moeder att. nae Wagenborgen 11-12-1714 vgl H9 (Wever)
Willem Geerts en Trijntien H 12c, 7c
Luitien Jarfkes H12b
Jan Dates en Eencke H 13 BWO 115
Hindrick Hindricks en Aaltien H 14 BWO 118
Geert Jans en Antie H 16 BWO 114
Sijpke Haijes en Geertien H 17 BWO 113
A(i)tte? [ws. Hiddo] Louwrichs en Albertien K1
Guecke Ockes en Frouwe in 't Kloosterhout K1
Derck Jans en Geeske K2
Harm Klasen en Teede [= ws. Teube] K3 BWO 112
Frouke, Jan Fockes' huisvrouw (K10)
Anne Geerts en Hilcke, haer dochter (K11)
. Haickens [Steven?] bij K3
Frerick Remkes K13 op BWO 109
Albert Alberts en Barber K8 BWO 109
Anneke Harms, hsvr. van Berent Berents K4,5 BWO 110
Berent Willems en Anne K6?
Jan Hindricks en Geertien K6?
Jacob Willems en Foske H10 BWO 116
Warner Egberts en Jantien. De soon Egbert H12 BWO 117
Epke Lammerts [Eppo Lammerts?] 186, 188
Grietie Lucas H13
Harmke Jans, hsvr. van Hindrik Jans
Evert Jans en Trijntien H7a
Jan Hindriks en Elske [= Gaatoe] 171, K
Caspar Marcus en Trijntien m of o
Froucke, hsvr. van Jan Hindricks n
Jannes Heeuwes en Nantie
Gepke Luppes, huisvr. van Luppe Jans l
[H]Aicken Schepel en Geertruid Poppens
Aepke Hindricks
Nogh Geert (Snider? en
Nogh Take [Talle?] woonachtig bij Tidde Sickes

In Westerlee
Moeij Sijben, hsvr. van Else Eeuwtes Z1
Berent Wessels en Eetie N2
Jan Pieters N3
Jacob Clasen en Trijntie Z2
Jurrien Fockes en Aaltie N4
Frans Fransen en Trijntien Z3
Tiacke Tiapkens en Foelcke N5
Roelef Jans en Wipke, moey Anneke Z4
Jan Harms en Trijntien N7
Genoemde vrouw an Jan Tomas getrout in 't vervolg nae Winschoten
Met att. gegaan Ao 1725
Hindrik Jans en Elske (Cf)
Lammert Jans en Trijntie ws Z5
Jan Hindricks, Aaltien Philippus dienstmeyt (bij 12d?)
Pieter Edes en Cornelliske Hajens zie BWO 126
Joest Wessels en Lukkien Eents W17 BWO 123
Jelte Alderts W15 BWO 124
Lubbert Hindricks en Haicke W14 BWO 124
Mettien Gebels (101?)
Wendelke Edes, en hare dogter Ettien W12c BWO 126
Claes Teeuwes zie BWO 115
Jan Coobes, Otto Meijering W12b BWO 126
Jan Edes (later W12a, 93e) BWO 126
Jan Tiapkes en Tetien W8,9,12a BWO 130
Bene Hajes en Frieske, en Anje haar dogter W7 BWO 131
Lubbe Jans weduwe van Wessel Luppes W6 BWO 132
Meester Isaack van Schelven W5 BWO 133
Anna Jans Roo
Aite moeij enAlcke Sebes haar dogter W3,4 BWO 127
Jan Wessels (later W6) BWO 132
Harm Alberts. Jan Willems en Lutgert booden W2 BWO 134
Jacob Willems en Geeske W1 BWO 135

Aijelt Willems en Grietje W12d
Nu alhier woonagtig hebbende oock hier gecontinueert. Welke Ao 1715 attes. nae de Mieden

Dese in de Gemeijnte gevonden. Een en ander buiten dees plaats woonende, hoewel hier nogh communiceerende overmits heel onseecker hier niet bij gevoegt.

Volgende door Godts genaede toegedaan:


Nieuwe lidmaten 1701-1748

11-3-1701
Geertien Willems, hsvr. van Willem Fockes
Anna Margreta Altinge, mijn huisvr., met att. van Groningen
Geesjen Jans, hsvr. van Frerick Renckes, att. van Winschoot
3-6-1701
Martien Edes, hsvr. van Claes Teuwes
Talle Hindricks, hsvr. van Aepke Hindricks
Jantien Freriks, hsvr. van Jan Edes
Eeuwke Eents, j.d. in Westerlee N.B. met att. n. Veendam gegaan
2-12-1701
Jacob Clasen en
Haicke Jans van Westerlee
Imke Heeres, j.j., met att. van Midwolderhamrik
3-3-1701
uit Hilligerlee:
Lammert Alberts
Hemmegien Haijkens, j.d.
Bettie Eppes, j.d. Dese aan Jan Jacobs in Nieuwolda getr. Att. derwaerts 19-11-1714
Lisabet Heeres, j.d.
Harmke Caspers
Elske Jans
2-6-1702
Taecke Tammes uyt Hilligerlee
Jan Pieters en Froutie Lucas, met att. van de Scheemda
Geertien Harms, hsvr. van Harke Willems, meed'uijt de Scheemda
Annetien Clasen, uijt Groningen
1-12-1701
Ebbichien (of Ettichien?) Hindricks, van Zuidbroek
Rempke Doës, uyt Hilligerlee
2-3-1703
Griettje Jans
Bonneke Haijens, hsvr. van Engel Berents, van Zuidbroek
1-6-1703
Haicke Edens uit 't Klooster [moet zijn Haicke Udens?]
Harm Ottes en Froucke, sijn hsvr., van de Meeden
29-2-1704
Willem Jacobs
Catrine Jans, j.d.
30-5-1704
Jan Menckes
Hemke Haijes
Trijntien Jans
Jantien Meijnts
Geert Hindricks, met att. van Groningen
Marregijn Edes, met att. uit de Peekel A
4-9-1704 (aanvulling uit acta consistori):
Lisabeth Sybelts, hsvr. van Hindrik Jans, met att. van Midwolda
Antje Jurriens, hsvr. van Jan Hindriks, van de Gast, met att. van Winschoot
5-12-1705
Getruid Wessels, hsvr. van Tonnijs Dercks, meteen met att. naar Weender
27-2-1705
Gerrit Klasen en Jeltje Remmerts, sijn hsvr.
Jurcke Willems
Haije Bennes
Lutgert Isaacs
Anneke Geerts
Wipke Hindricks
Barber Ebbelts
Anje Warners, met att. van Midwoldemerhamrik [ook 27/2 of later?]
Jantien Reijnders, met att. van Zuidbroek
5-3-1706
Tjacke Dries
Talle Jans
Imke Eppes
Wipke Geerts is met att. naar Winschoten gegaan aug. 1716
Bonne Nannes, met att. van Groningen
Emme Jans en Menste Feckes, van Muntendam
4-6-1706
(Uit acta Cons.):
Tidde Heeres, met att, van de Meeden
Ida Alberts
Jan Edes en Jantien Freerks, uit de Eexta
3-12-1706
Jan Wessels
Frerik Alberts
Wolter Lammerts [van Nieuwolda?]
Anje Harms [idem?]
Geeske Udens
Swaantien Berents
Maria Egberts 21-5-1716 met att. gegaan naar
Anneke Alberts
3-6-1707
Daniel Dercks, met att. van de Peekel
Harm Lammerts en Willemke Douwes, van Nieuw Scheemda
2-12-1707
Aaltien Geerts, hsvr. van Frerik Alberts, met att. van Zuidbroek
2-3-1708
Arent Willems en Frouke Meinderts
Phoebe Hindricks en Bouwe Elties
Antje Roelefs
Jantien Ottes
Anneke Lammerts
Lukke Jans
Lisabet Jacobs 4-8-1715 att. gegeven naar de Beerta
Geesje Freriks
1-6-1708
Jacob Jans, met att. van Veendam
Johanna Warners, met att. van Groningen
30-11-1708
Albert Tebbes uijt Westerlee
Tamke Jans, met att. van Bellingwolde
28-11-1709
Hillegjen Arents, met att. van Groningen
Wibbegijn Pieters, met att. van Nieu-Scheemda
28-2-1710
Tjaecke Elties, met att. van de Meeden
Harm Hindricks
Tamme Geerts
Klaes Jacobs
30-5-1710
Engeltien Jurriens, met att. van Amsterdam; 1730 att. n. Beneden Pekel
Jantien Botjes, van Veendam
Peterien Wichers, van Veendam
Abel Caspers
Hindrick Borgerts
Biwe Wilckes
27-2-1711
Egge Jacobs en Jcobjen Jacobs, met att. van Noortbroeck. Att. geg. Naar Zuidbroek jan. 1713
Trijntien Eppes
Hillegijn Warners
Getruid Hindricks
Aeltien Jans
Daniel Hanssen
Hindrik Jurriens
Jan Jans soon van Jan Jans Drent de jonge. Att. naar Meeden
N.B. in de acta consistori staat echter: soon van Jan Weever
13-3-1711
Gesien Alberts, met att. van de Peekel Att. naar Onstwedde
Karsien Tammes 18-9-1718 att. naar Zuidbroek
4-12-1711
Sijben Jans, j.d.
Scheltien Luities
4-3-1712
Hindrik (Jannes?)
Geert Alberts
Fenne Klasen, hsvr. van Harm Klasen Beide 26-5-1714 att. naar Winschoten
Bieke Sijpkes
Geeske Hindriks
2-9-1712
Haicke Fockes, hsvr. van Klaes Jacobs, met att. naar Midwolderhamrik
Anje Jans, met att. van Oostwolt
Alke Karsies, met att. van Winschoot 1715 att. naar Hoogkerk
3-3-1713
Tidde Feckes
Derck Jans
Lamke Hajes, hsvr. van Harm Alberts
2-6-1713
Gepke Ottes, hsvr. van Jan Hindriks op de Gast, met att. van Midwolda
11-12-1713
Egbert Datama, onze schoolmr., met att. van de Scheemda
Lamke Luppes, met getuigenis van Winschoot. 1715 att. naar Winschoten
2-3-1714
Trijntien Jans, j.d. van Westerlee. Testimonium 18-(4?)-17 naar Zuidbroek
Sebe Auties, met att. van Midwolda
Aeltien Ritzes, hsvr. van Sebe Auties
Jantien Jans, hsvr. van Tiddo Feckes
Annegijn Lippes, hsvr. van Cornellis Tammes, met att. van Hellum
1-3-1715
Nieske Jans, hsvr. van Geert Bruins
Roelef Egberts
Harm Dercks
Grietie Jans, vrou van Jan Berents
Anje Willems
Geert Willems 28-9-1732 att. naar (Slogteren?)
Aeltien Warners
Geeske Jans
Jan Everts
Jan Tonkes
Wipke Egberts
Cornellis Tammes
Wija Jans att. geg. naar Noortbroek 1719 en weer gekomen
Gepke Udes
Tjakke Jans att. naar de Meeden
Anje Jans ( onleesbaar)
Geesien Alberts, met att. van Midwolda In 1720 att. gegeven naar Groningen
Grietjen Gerrits, hsvr. van Berent Wessels
Annigjen Temmes, met att. van Groningen Weer att. gegeven
Luie Jacobs, met att. van Zuidbroek
28-2-1716
Haicke Jullens, van Nieuwolda
Anje Jans (maar acta cons.: j.d. Fenje Jans) att. naar Eexta gegeven, 1719
Hindrick Jurgen Honsel van Cappel Att. naar Sappemeer
Engel Roelefs, hsvr. van Willem Geerts, van Midwolda
Jan Hindricks, j.m. van de Beerta
(aanvulling uit Acta Consistorii):
Joan Poolman, met att. van Mettingen uyt 't ambt Lingen of daar omtrent
5-6-1716
Lammert Klasen, att. van Wedda
4-12-1716
Roelef Jans, met att. van Midwolda 1720 met att. van hier gegaan
4-6-1717
Duirt Pieters (en) Sijbrig Tjapkes, van Zuidbroek
Engel Jans, hsvr. van Hidde Louwerts, van de Boven Pekel
Hindrik Harms, van Nieuw Scheemda, en
Wupke Harms, sijn hsvr., van de Scheemda
3-12-1717
Jan Struif en sijn hsvr. Lucretia Bennings, met att. van de Biurtange
Zara Hindriks, met att. van Larrelt uijt Oost Vriesland
4-3-1718
Geertien Jans, j.d. van Westerlee
13-6-1718
Derk Klasen, met att. van Nieuwolda
2-12-1718
Hindrik Pieters, met att. van de Mieden. In 1719 weer nae de Mieden
3-3-1719
Michiel Berents, met att. van de Mieden. In 1721 met att. nae de Mieden
Ettien Sijpkes, hsvr. van Derk Klasen In 1719 att. naar Nieuwolda
Jochem Hanssen
Jan Jans, met att. van Wagenborgen
Remmelt Harms
Hindrik Hiddes
Berent Eppes [deze of de volgende?] met att. 10-11-1719 vertrokken
Grietjen Luities, met att. van de Pekel
2-6-1719
Trijntje Gosens, hsvr. van Jan Jans Tichler, van Wagenborgen
1-9-1719
Pieter Jans en Anna Luitiens
Hindrikjen Jans, hsvr. van de schoolmr. [= Egbert Datama]
Hindrik Willebrants
1-12-1719
Klaesien Jacobs, vrou van Harm Tiddes, met att. van Groningen
Geeske Hindriks Att. naar Veendam hebbende gegeven Ao 1718
nu vandaer hier wedergekeert
1-3-1720
Ziee Jans, vrouw van Hindrik Jans
Geeske Willems, vrouw van Geert Sijmens
Grietjen Jans, j.d.
Aaltien Harms, j.d.
30-5-1720
Eltjen Fockes, j.d. Met att. naar Scheemda vertrokken
Albertien Hiddes, j.d. Met att. naar Wagenborgen vertrokken
Jantien Berents, vrouw van Jarfke Luities
Jantien Jans, j.d.
Anna Benes, vrouw van Jan Jans
Lukke Jacobs, j.d.
Martien Willems, j.d. 1728 naar Veendam gegaan
Hindrikjen Jans, vrouw van Geert Scholten. Met att. naar Nieuwolda gegaan
Vandaar 1732 geretourneerd
29-9-1720
Wija Jans, vrouw van Nanne Pieters, hier weer gekomen met att. van Noordbroek
30-5-1721
Nanne Pieters
Jan Jans Tichlaar
Jacob Jans
Luikien Hiddes
Heere Tiddes
Elske Tiddes, j.d.
30-5-1721
Wipke Tonnijs, j.d.
Mena Sickes, j.d. 1725 met att. naar Scheemda
Berentien Jans, j.d.
Lisabet Derks, j.d.
Albert Feckes en Grietien Botties, met att. van Zuidbroek 31-8-1727 met att. vertrokken
Anna Aickes, met att. van Winschoten
Fenje Alberts, vrouw van Jan Hindriks in 't veen, van Wildervank. 2-9-1737 naar Winschoten
Margreta Jans, j.d., van de Beerta
Trijntien Everts, vrouw van Ede Jans, van de Pekel
5-9-1721
Jan Harms en Cornellisien Arents, met att.van Winschoten
Hemke Jans, met att. van de Mieden 1722 att. naar Zuidbroek
5-12-1721
Geert Berents, met att. van Winschoten
Swaentien jans, hsvr. van Derck jans in 1722 naar Winschoten
27-2-1722
Adde Mening, met att. van Winschoten
Tjacke Sijpkes en Rixte Klasen (deze??) in 1730 att. naar Beneden Pekel
5-6-1722
Harm Hindricks en Geeske Lammerts
Haike Jacobs, vrouw van Remmelt Harms
Grietje Jans, j.d. met att. naar Scheemda
Anneke Harms, vrouw van Hindrik Willebrants
Edo Jans
Hiltje Benes
4-9-1722
Hessel Alefs, met att. van de Eexta
4-12-1722
Geertien Berents, j.d., van RooseWinkel
4-4-1723
Pietertien Jacobs, vrouw van Jan Alderts, van Nieuwolda
Jan Tomas 172- naar Winschoten
Hindrik Egberts (deze?) 26-11-1739 att. naar Veendam
Wipke Hindriks, vrouw van Hindrick Willems
Steffen Haickens en Willemke Alberts
3-9-1723
Arent Luppens
Grietie Jans, vrouw van Jurrien Willems, met att. van Oude Pekela
3-12-1723
Sicco Fockens, j.m. upt 't Klooster met att. naar Neerta
2-9-1724
Anje Jans, vrouw van Geert Hindriks
Jacob Alberts
Derk Jans
Jarfke Luities
Jan Remkes
1-9-1724
Pieter Alberts en Grietjen Geerts, att. van Slogteren In 1732 met att. vertrokken
Lammert Klasen, met att. van Scheemda
2-3-1725
Afijn Themmen
Grietjen Henssens, hsvr. van Jan Hindriks, met att. van Onstwedde
1-6-1725
Hilje Lammerts, met att. van de Beerta
31-8-1725
Nanne Sierts, met att. van de Mieden
Engel Tebbes, huisvr. van Hindrik Hiddes, met att. van de Beerta
1-3-1726
Grietjen Jans, met att. van Nieuw Beerta In 1730 naar Midwolda
31-5-1726
Remke Geerts Met att. naar Zuidbroek 1722, en weer terug; in 1729 naar Nieuw Scheemda
Stoffer Harkes en Tetien Epkes, met att. van Woldendorp in 1732 met att. vertrokken
28-2-1727
Jan Alberts
Tiddo Jans
Roelefke Klasen
Getruid Wilbrants
30-5-1727
Michiel Berents en Auwke Klasen, met att. van de Mieden
Willem Harkes, met att. van Oostwold in 1732 met att. vertrokken
Tjacktien Jacobs, met att. van de Scheemda in 1738 met att. vertrokken
5-12-1727
Jan Baltzers, met att. van Oude Schans
10-9-1728
Ede Pieters, met att. van de Mieden
Auwe Everts, met att. van de Scheemda
Simen Bartels en Eltje Harms in 1733 met att. naar de Mieden
Grietje Jans
Willemtien Jacobs
Anje Harms
Frouke Alberts met att. naar Eexta
Nantje Pieters
2-6-1730
Waldrick Dijckema, met att. van Groningen
1-9-1730
Jantien, hsvr. van Ede Pieters, met att. van de Mieden
8-6-1731
Wije Klasen, hsvr. van Waldrik Dijckema
31-8-1731
Abel Joestens
Hermina Bloems, hsvr. van Caspar v.d. Mark 11-7-1739 att. naar Groningen
Martien Gosens, hsvr. van Lammert Klasen
Aafke Willems, vrouw van Hindrik Roelfs
Aaltien Geerts, vrouw van Geert Willems
7-12-1731
Remke Scheltes, vrouw van Jan Philippus, met att. van de Scheemda
30-5-1732
Epko Fockes, met att. van Zuidbroek
5-6-1733
Geert Arents van Schalen uit Tecklenburg en
Fennehijn Jans, zijn vrouw, (beide) met getuigschrift uit Groningen
3-12-1734
Eelberen Jacobs, vrouw van Steffen Hindriks in 1739 naar Hellum
(acta: premature bevalling)
datum?
Albertien Alberts in 't Kloosterholt
4-3-1734
Trijnje Jans, vrouw van Derk Daniels, van Nieuw Beerta
Imke Jans, vrouw van Harm Scholtens, van Winschoten . En weer naar Winschoten gegaan
Jan Philippus
Hessel Sibelts
Pieter Everts
Aepke Jacobs
datum?
Jacob Hermans
Doë Remkes
Eelberen Jacobs [zie boven, in 1734]
Jantien Harms, vrouw van Hindrik Egberts, met att. van Winschoten
1737
Jan Reints
Geertien Egberts, hsvr. van Doë Remkes
Haicke Pieters
30-5-1738
Trijntien Tammes, hsvr. van Philippus JaNS, MET ATT. VAN Nieuw Beerta
Getruid Lammerts, hsvr. van Derck Harms de backer, met att. van Winschoten
Is weer teruggegaan naar Winschoten
1739
Harmke Roelfs, hsvr. van Jan Geerts in 't Holt [= Kloosterholt]
Tjapke Tjackes en Jantien Hemmes
Hindrik Aalefs
Eildert Pieters
Jelte Hindriks
Trijntien Berents, vrouw van Wilbrandt Hindriks
Agnete Datama
4-3-1740
Wilcke Gerhardus en Anna Nankes, met att. van Winschoten
3-6-1740
Harm Jacobs, met att. van de Oude Beerta
Hillegijn Jacobs, hsvr. van Harcke Pieters
Geeske Jans, vrouw van Pieter Everts
Jantien Kornellis, hsvr. van Christiaan Jans Stuur
Tettien Harms, j.d.
Jan Pieters, j.m.
2-12-1740
Eeuwke Eents, wed. van Albert Jacobs, van Veendam
3-3-1741
Wendelke Nomdes, vrouw van Jan Baltzers, van de Nieuwe Beerta
datum? (1741)
Harm Dercks, met att. van Uijtwijrda
2-6-1741
Geert Jans
Philippus Jans
Foscke Jans
Allert Hindriks
Focke Klasen met sijn vrouw Janna Jans Att. gegeven naar Nieuw Beerta
Roelef Drews Juni 17-- naar Winschoten, 25-2-1746 attest gegeven
Fecke Tiddes
Jan Tiddes
Janna Jans, vrouw van Focke Klasen
Grietjen Tiddes
31-5-1743
Jacob Kornellis
28-2-1744
Grietjen Jans, wed. van Roelef Jochems, met att. van Nieuw Scheemda
4-12-1744
Sijpko Tjackes
Jan Geerts
Jan Mennes
Jan Groenier, onze provisionele schoolmr.
Gepke Geerts, vrouw van Jan Metting
Jantien Dercks
Grietjen Datama
Klaasien Pieters
5-3-1745
Klaasien Harms, vrou van Focke jans
4-6-1745
Albert Berents
5-3-1746
Kornellisien Pieters in aug. 1749 naar Beerta
2-6-1746
Willem Harkes en Berentien Jans, met att. van Winschoten
Anje Harkes, met att. van Winschoten
31-5-1748
Ettien Freriks, wed. van Hindrik Jans, met att. van Winschoten
Harm Jans, Rixtemoijs man Backer in 't gemeen gesijt
Derk Geerts en Geertien Derks in 't Klooster H.
Geert Gerets en Anje Michiels
Haicke Martens, hsvr. van Harm Meints
Trijntien Jans, j.d.
Eeftze Tjackes, j.d.
Geertien Jans, hsvr. van Jacob Hindriks
Swaantien Lammerts, hsvr. van Hindrik Jans
Derk Duirts en Grietje Daniels


Lidmatenlijst 1753

In de onderstaande lijst heb ik enkele aanduidingen toegevoegd:
H +nr. = nummer provincieplaats in Heiligerlee
W +nr. = nummer provincieplaats in Westerlee
K +nr. = nummer Holtplaats in Kloosterholt
BWO + nr. = boerderijnr. in boerderijenboek Wold-Oldambt
Hoofd- of kleine letter: huis in Heiligerlee (nader te inf. bij mij, PB)
N resp. Z + nr. = huis in Westerlee (a/d noord- resp. zuidzijde van de weg, gerekend vanaf de kerk in westelijke richting)
Nr. zonder meer = perceel nr. op de kaart van Wester- en Heiligerlee van 1725.


Migchiel Beerents, kerkvoogd en ouderling en H2 BWO 122
Auwka Clasen, egtel. in [Heiligerlee] beide gest. 1777
Christiaan Jans Struif, ouderling en gest. 11-3?-1780 N5
Jantjen Cornellis, egtel. tot Westerlee gest. 5-..-17..2
Doewe Remkes, diaken, en gest. 30-3-1765 H6, H12 BWO 120, 117
Geertjen Egberts, egtel. tot Heiligerlee gest. 22-9-1758
Harm Hindriks, diaken tot Westerlee, weduwnaar gest. in 1783
Barnardus van Streun, schoolmr. en gest. 2?-10?-1785
(oude schoolmr., voor den aanvang mijner bediening met att. gekomen van Termunten)

Voorts in Westerlee:
Allert Hindriks en gest. 3-10-1781 W4
Grietje Luitjes, zijn hsvr. gest. 27-7-1765
Geert Geerts en Anje Migchiels, zijn hsvr. W5 BWO 133
Haicke Martens, hsvr. van Harm Meints mrt 1756 naar Nieuw (Beerta?)
Jantien Derks, hsvr. van Ritzo Jans W 8+9 BWO 130
Trijntje Everts, hsvr. van Egbert Hemmes eigen BWO 128
Tiddo Feckes en gest. 13-8-1758 W11+3 BWO 127
Jantjen Jans, zijn hsvr. gest. 22-6-1764
Trijntje Beerents, wed. van Willebrand Hindriks -- Cf
Eyldert Pieters en -- Ca
Hilje Lammerts, zijn hsvr. gest. 2-8-1781
Trijntje Jans, hsvr. van Derk Daniels gest. 24-12-1765 eigen BWO 126
Engeltje Jurjens, wed. van Caspar Philippus gest. aug. 1768, oud 104 jaar (inw. Z5?)
Nanno Pieters en gest. 1754 N7
Jantje Beerends, zijn hsvr. gest. 1757
Lucas Jans --
Geert Jans en gest. 27-5-1761 W15 BWO 124
Pietertje Jacobs, zijn hsvr. gest. 22-5-1762
Jacob Cornellis en gest. 15-5-1762 W17 BWO 123
Wija Clasen, zijn hsvr. gest. 20-4-1764
Jacob Alberts gest. 12-11-1767 N6? Later H12
Hindrik Jans gest. 13-3-1759 N4
Jan Balsters gest. 1-7-1762 N3
Foske Harms, hsvr. van Gerlof Harkes -- Z1

In Hilligerlee
Remmelt Harms gest. 1755 f
Tjapke Tjackes gest. 1754 g
Harm Jans en Hindrikjen Jans zijn hsvr. -- H1 BWO 122a
Hiltje Beenes en gest. 20-4-1762 e
Anneke Harms zijn hsvr gest. 8-7-1767
Derk Jans van der Linde en -- h
Lutgert Isaacs, zijn hsvr . gest. 26-4-1767
Jan Hindriks en gest. 23-3-1765 n
Grietje Hensens, zijn hsvr., op de Garste --
Geesjen Alberts, wed. van Hindrik jans op de Garste gest. 1760 ws. m
Nanno Sierds en gest. 24-1-1760 H3 BWO 122
Elscke Tiddes, zijn hsvr. gest. 20-12-1765
Harm Derks gest. 18-2-1763 t
Haicke Pieters en gest. 24-8-1769
Hilligje Jacobs, zijn hsvr. --
Metje Pieters, wed. van Jacob Harms met att. 12-5-1757 naar Boven Pekela
Cornellisjen Arents, wed. van Abel Joestens gest. 12-5-1768 B
Aafke Hindriks, hsvr. van Crijne jJans gest. 1783
Jan Geerts -- q
Geertjen Jans, hsvr. van Jacob Hindriks gest. 7-2-1768
Pieter Everts en -- H7a BWO 121a
Geeske Jans, zijn hsvr. gest. 2-..-1783
Hessel Sibolds en -- eigen BWO 128
Willemtje Jacobs, zijn hsvr. gest. 1778
Jan Ubbes Groenier en gest. 4-..-1779
Tetje Harms, zijn hsvr --
Aaltje Jurjens, hsvr. van Luitjen Haijes gest. 1754
Luiken Hiddes gest. 1758
Jan Remkes en zijn hsvr. Grietje Jans 29-11-1765 naar Nieuw Beerta gegaan
Pieter Jans gest. 23-1-1767 H7 BWO 119
Zwaantje Lammerts, hsvr. van Hindrik Jans 3?-9-176(3?) naar Winschoten F
Tiddo Jans -- H8 BWO 118
Martjen Coops, hsvr. van Harm Jans in 't Veen overl. 11-10-1761 K
Beerentje Jans, wed. van Willem Harkes overl. 24-8-1764 170/173
Zieje Jans, wed. van Hindrik Jans overl. 29-2-1764
Anje Willems, hsvr. van Tobias Coerts overl. ..-11-1765
Jelte Hindriks overl. 1758
Hindrik Roelfs en zijn hsvr. Aafke Willems H12d
Epko Fokkes en zijn hsvr. Anje Harms H10 BWO 116
Jacob Jans
Derk Duurts en zijn hsvr. Grietje Daniels H12b
Harm Jacobs H13 BWO 115
Anna Nombdes, hsvr. van Jan Menns overl. 18-2-1762 H15 BWO 118
Jan Alberts en zijn hsvr. Etje Freericks -- H16 BWO 114
Egbert Roelfs en in 1763 met att. naar Nieuw Beerta H17 BWO 113
Eeffte Tjakkes, zijn hsvr. overl. 6-3-1759
Grietje Jans, wed. van Roelf Jochums att. naar de Meeden, gest. 1761

In 't Cloosterholt
Jan Reints overl. 1750 K2
Jan Berends Metting en zijn hsvr. Gepke Geerts K3 BWO 112
Fokko Jans en overl. 2-..-1783 (K10)
Klaasjen Harms, zijn hsvr. overl. 1778
Willemtje Alberts, wed. van Stephen Haikes K8 BWO 109
Geert Arends en overl. 6-2-1760 K5 BWO 110
Fenje Harms, zijn hsvr. overl. 20-4-1765
Derk Geerts K7


Nieuwe lidmaten 1753-1773

Nieuwe predikant: Conradus Woldringh
De gemeente toegedaan:

7-9-1753
Elizabeth Woldringh, met att. van Groningen. Oct. 1755 naar Midwolda
Jantje Melles, wed. van Freerik Luppes, met att. van Winschoten. Overl. 1786
1-4-1754
Jan Fockes, met att.van Zuidbroek gest. 1776
4-9-1755
Pieterke Harms, hsvr. van Harm Hindricks, met att. van Nieuwolda gest.
9-3-1758
Jacob Hessels, j.m. 24-8-1758 met att. naar Blijham
30-11-1758
Tiddo Sierts, j.m. mrt 1767 met att. naar (Meeden?)
29-11-1759
Lucretia Alberts, met att. van Groningen 1765 met att. naar (Winschoten?)
29-5-1760
Fokko Geerts, schoenmaker
(Uit de acta consistorii):
3-6-1762
Ida Hiske Hesse
9-12-1762
Grietje Harms, hsvr. van Jacob Alberts, met att. van Winschoten
3-3-1763
Luppe Freeriks, weduwnaar
2-6-1763
Elle Jans, met att. van Winschoten
Trijntje Folkerts, met att. van Winschoten
Elsjen Alberts, met att.van Onstwedde
6-9-1764
Wijpke Tjapkes, hsvr. van Tiddo Sierts, met att. van Zuidbroek
28-11-1765
Trijntje Rosevelts, hsvr. van de cherger alhier, met att. van Groningen
6-2-1766
Janna Jans, hsvr. van Abel Hindricks
Eltje Klasens, weduwnaar
11-6-1767
Lammigjen Simons
Diewer Geerts
Albert Beerents en Wija Hillenius, met att. van de Meeden
Elisabeth Harms, met att. van Winschoten
3-12-1767
Edsko Freeriks
Jan Jans, met att. van Eexta
2-6-1768
Eppe Martens en Etje Hindricks, met att. van de Meeden

[In een ander handschrift:]
2-4-1770 tot moderator aangesteld: Joh. Mensinga, predikant in de Meeden, tot praeses Wilh. Henr. Folckers Eccl. Te Oostwold bij absentie van H. Alberthoma Eccl. In de Boven Pekel A tot scriba.
Ds Conradus Woldringh gaat naar Dokkum.

13-12-1771
Henrikus Steenbrinks en Aaltjen Havink, e.l., met att. van Groningen
19-3-1773
Meint Harms van Nieuw Scheemda, met att. van Meeden

Verder niet overgenomen, PB

1-12-1776 eerste HA door Ds A. Zuidema en 6-12-1801 de honderdste, na alvorens iedere maal eene voorbereidingsleerrede gedaan, en telkens consistoria gehouden te hebben, waar in niets bijzonders voorviel, waarom niet nodig heb gedacht het steeds afzonderlijk aan te tekenen, dus ook ieder jaar volgens de hier op te meldene lijst 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810


Ambtsdragers 1670-1774

Diakens:
27-03-1670 Alte Alberts, in pl. van Jan Schuijringh (boek ontv. van Berent Hindriks)
26-03-1670 Jelte Alberts 15-3-1671 vrijwillig nog een half jaar boekhouder
14-04-1672 Eppo Claesen (in plaats van Alte Alberts)
15-03-1674 Hindrck Hindricks in Heiligerlee (i.pl.v. Eppo Claesen)
(hier ontbreekt ws. een blz. met 16-7-1674)
Paasmaandag 1675 Jan Pieters (i.pl.v. Eppo Jan Coerts)
Paasmaandag 1676 Jacob Claessen (i.pl.v. Hindrick Hindricks)
01-04-1677 Focco Jacobs (i.pl.v. Jan Pieters)
Paasmaandag 1678 Tiarck Jans, backer (i.pl.v. Jacob Claesen)
06-04-1679 Albert Joesten
Paasmaandag 1680 Allert Jans (i.pl.v. Tiarck Jans)
27-03-1681 Willem Brunts (i.pl.v. Albert Joesten)
nieuwe predikant, Ds Tjaden: boekhouder voortaan twee jaar in plaats van 1 jaar
Jacob Willems
Benno Haijens is diaken, maar is onbequaam tot verdere boekhouden
05-05-1692 Harm Alberts (met eenparige (22) stemmen gekozen, maar is seer vaegh in 't annemen)
02-04-1693 Hindrick Phoebes (i.pl.v. Geert Jans)
29-04-1694 Lubbert Hindriks van Westerlee
17-03-1695 Warner Egberts (i.pl.v. Hindrik Phoebus)
01-03-1696 Jan Coops (i.pl.v. Lubbert Hindriks)
21-03-1697 Hiddo Hindrix (i.pl.v. Warner Egberts)
04-03-1698 Pieter Edes (i.pl.v. Jan Coops)
03-03-1699 besloten om net als in naburige karspelen de boekhouder twee jaar aan te houden. Wel jaarlijks afrekening. Boekhouder Hiddo en Pieter accoord
Joest Wessels v. Westerlee (i.pl.v. Pieter Edens)
Paasmaandag 1704 Focko Sickes (i.pl.v. boekholder Berent Michiels)
13-05-1706 Rempke Doës (i.pl.v. Focke Sickes)
08-05-1707 Jan Tjapkes (i.pl.v. boekh. Joest Wessels)
01-04-1709 Tjacke Doës (i.pl.v. Rempke Doës)
Jacob Jans uit Westerlee
Egbert Warners
Harm Hindricks Brouwer
Jan Edes uit Hilligerlee
10-04-1719 Haijo Bennes (i.pl.v. boekh. diaken Harm Hindriks)
kerkvgd Berent Michiels tijdelijk gekozen (i.pl.v. overl. Jan Edes, boekh.)
Remko Doës (i.pl.v. overl. Jan Edes en diens vervanger Berent Michiels)
25-04-1723 Daniël Derks (i.pl.v. Haije Bennes)
22-04-1725 Hessel Alefs uit Hilligerlee (i.pl.v. Remko Doës)
27-04-1727 Jan Jans Tichlaer (i.pl.v. Daniel Derks als boekh. diaken)
Michgiel Berents van Westerlee (buitentijds)(i.pl.v. overl. Jan Jans Tichlaar, overl. vóór 10 sept.)
(vanaf 17-6-1729 het Heilig Avondmaal door andere predikanten bediend, door "ongelegentheid" van de eigen predikant, alleen in 1729)
18-12-1729 Nanne Sierts (i.pl.v. Hessel Alefs)
14-04-1731 Tiddo Feckes (i.pl.v. boekh. Michiel Berents)
Pieter jans
21-05-1736 Waldrik Gosens Diekema (i.pl.v. Tidde Feckes)
31-03-1737 Christiaan Jans Struuv (i.pl.v. overl. Waldrik Gosens Diekema)
18-05-1738 Epke Fockes (i.pl.v. Pieter Jans)
Jacob Alberts, mr. Smit
Hessel Sibolts
Jacob Kornellis
Albert Berents
13-05-1748 Geert Jans (i.pl.v. Jacob Kornellis)

Bij het optreden van de nieuwe predikant, Ds C. Wolderingh op 29-06-1753 waren diaken:
Doewe Remkes en Harm Hindriks (diens vrouw was zojuist overleden)
03-06-1754 Jan Ubbes Groenier (i.pl.v. Doewe Remkes)
07-06-1756 Geert Geerts (i.pl.v. Harm Hindriks)
15-05-1758 Egbert Roelfs (i.pl.v. Jan Ubbes Groenier)
26-05-1760 Jacob Cornellis (i.pl.v. Geert Geerts)
Derk Duurts (i.pl.v. Egbert Roelefs, omdat deze naar Stads Nieuwe Polder vertrekt)
20-06-1762 Hessel Sibolts (i.pl.v. Jacob Cornellis, overl. vóór 30 mei)
14-11-1762 Bernardus van Streun, schoolmeester alhier (i.pl.v. Hessel Sibolts Detmers, overl. vóór 27 sept.)
11-06-1764 Fokko Geerts (i.pl.v. Derk Duurts)
19-05-1766 Luppo Freeriks (i.pl.v. schoolmr. B. van Streun)
23-05-1768 Albert Beerents (i.pl.v. Fokko Geerts)
04-06-1770 Edzko Freriks (i.pl.v. Luppe Freeriks)
12-06-1772 Eppo Martens (i.pl.v. Albert Beerents)
20-06-1773 Harm Jacobs (i.pl.v. Eppo Martens, overl. vóór 1 april)
29-05-1774 Meint Harms (i.pl.v. Edsko Freerks)
18-12-1774 Jan Jans Bakker (i.pl.v. Harm Jacobs, overl. vóór 20 nov.)
Hierna Ds A. Zuiderman, geen aantekeningen.

Ouderlingen
12-10-1690 Sijrt Harmens bevestigd.
25-02-1694 Jan Hindriks van Westerlee bevestigd (i.pl.v. Edo Jans te Westerlee)
03-07-1697 Warner Egberts bevestigd (i.pl.v. Siert Harmens)
11-06-1702 Jan Coobes (i.pl.v. overl. Jan Hindriks)
17-09-1702 zijlvest Jacob Willems (i.pl.v. overl. Warner Egberts)
26-12-1704 Jacob Klasen, kerkvoogd bevestigd (i.pl.v. overl. Jan Cobes)
08-06-1731 in consideratie genomen de hooge jaren der ouderlingen, waarvan Jacob Klasen geheel niet meer in de kercke koomen kan, en de andere, Jacob Willems, kan meestal niet meer op visitatie (huisbezoek) gaa. In overleg met de classis zijn daarom twee nieuwe ouderlingen gekozen en aangesteld (naast de twee oude, "blijvende haar tijd"), namelijk: Berent Michiels, kerkvoogd, en Jan Tjapkes.
26-07-1731 zijlvest Joest Wessels (i.pl.v. overl. Jacob Klasen)
04-01-1733 Remko Doës
09-01-1735 Harm Hindriks (i.pl.v. Jan Tjapkes, overl. vóór 3-10-1734)
29-01-1736 Michgiel Berents.
Bij het optredene van de nieuwe predikant, Ds Conradus Woldringh, waren ouderlingen:
Migchiel Beerents en Christiaan Jans Struif.

Kerkvoogden (enkele aantekeningen)
20-11-1672 In plaats van (Louwert?) Fockens nu Jan Schuijrinck uit Hilligerlee.
Eent Elties was ook kerkvoogd.
Later (1689) blijkt dat Wessel Luppens kerkvoogd is.
Eind 1719 blijkt Berent Michiels kerkvoogd te zijn, in 1731 nog steeds.


Bijzonderheden
(enkele kerkeraadskwesties)

5-6-1670 Ondanks belofte niet aan H. Avondmaal gekomen: Willem Willems, Focke Jacobs en hsvr., Willem Fockens' huisvrouw, enz.
4-9-1670 vrouw van de pastor onlangs overleden
16-10-1670 Aijtzo Phoebus gaf ergernis, huwelijk geproclameerd met Lucke Alberts, reeds van hem bevrucht, wil pas in de kerk komen om met haar te trouwen als de verschillen met de carspellieden zijn bijgelegd. Berispt; de volgende zondag getrouwd.
3-2-1671 Jan Roelfs cherger der meulen en Tiarck Jans meulenaer. Kwestie over de sleutel van de molen. Het was Tiarcks eigen sleutel en deze diende niet om bij zuidoostewind stiekum iets op en af de meulen te dragen, maar was tijdelijk nodig wegens hoog water. Bijgelegd.
29-9-1672 H. Avondmaal iets uitgesteld in verband met de invasie van de troepen en het beleg van Groningen.
1-12-1672 Kerkvoogd Eent Elties in het huis van Fockens qualijck getracteerd door Dat Jans, die hem met zijn neef Dato Euwtes had geforceerd en uitgescholden. Fenne Jans van huijsen, verloofd, twee maal gekundigd met Geert Hindricks, bespieringe daarop door Enneke, huisvrouw van Jan Ottens, "geconverseerd", bewezen in Groningen te zijn getrouwd. Misschien is ze paaps? (hierma ontbreekt een bladzijde)
3-3-1677 Kerkvoogd Eent Elties ten huize van Dato Jans, nadat Eent daar was geweest en weer weggegaan was, in een geheel gezelschap belasterd en gescholden voor vagebond, jae een schelm. Dato ontkent maar zou in beschonkenheid wel iets gezegd kunnen hebben. In der minne afgedaan.
30-8-1678 Beerentie, huisvrouw van Caspar Marcus, en Meentie, huisvrouw van Focko Jacobs, hebben ruzie met elkaar Ze zijn ook niet naar 't H. Avondmaal geweest. Ook voor de Drost een in appel bij Burg. en Raad Groningen. In der minne bijgelegd.
10-11-1678 Beerentie gaat echter toch door in rechten en is geciteerd (opgeroepen) door schoolmr Jan Beerents, wilde niet komen. Niet aan 't H. Avondmaal.
29-11-1678 Mette, huisvrouw van Haijcke Jans heeft ruzie gehad met Grietie, wed. van Hindrick Snijder. Grietie mag niet naar 't H. Avondmaal, Mette wel. Op 28-2-1679 weer in orde.
2-3-1683 Engele, huisvrouw van Berent Hindriks, heeft Antie Geerts beledigd. Ook de huisvrouw van Caspar Marcus, ten huize van Jannis Heuwes, toen diens vrouw in de kraam was. Ook Jannis wordt gehoord. Mag niet aan 't H. Avondmaal.
5-5-1689 Allen zijn aan 't H. Avondmaal geweest behalve Wessel Luppes, koopmanschapshalve. Hij belooft beterschap.
30-8-1689 Tietje Louwerts zou de rokken opgetild hebben voor Tjabbe Harms. Zij wordt vermaand en de kwestie wordt aan Godt overgegeven.
6-6-1690 De weduwe Enneke Hindricks heeft ruzie met de weduwe Aaltje Ottens.
5-9-1690 Renske Frickes wil weer aan het H. Avondmaal nadat ze ruzie heeft gehad met Lubbert Jans.
6-6-1691 Hindrik Louwerts klaagt over mede herbergier Tidde Sickes, die "de pacht getrokken heeft" en ook heeft gescholden.
2-10-1691 Aaltje Ottens, wed. van Hindrik Harmens heeft ruzie met haar buurman Jan Ottens. Het gaat o.a. over 7 stuiver landhuur.
30-7-1693 Schoolmeester Derck Jansen moet beter voorzingen. En de kinderen moeten ter schooltijdt de vragen van de catechismus leren, en ook 's zomers en buijten tijds mogen ze door hem daartoe worden opgezocht en aangemoedigd.
31-8-1694 Grietje Wibbes, huisvrouw van Harmen Rengers: verscheijden abuijsen in sake van de diaconie; verbeterd.
31-5-1695 Collecte gehouden voor de noodlijdenden in de Paltz.
5-6-1695 Jacob Willems en Menco Harmens hadden ruzie. Mencko weigert te verschijnen. Wegens zijn hoofdigheijt wordt hij van het H. Avondmaal gesuspendeerd. Jacob vergeeft hem.
4-6-1697 Siben, huisvrouw van Elso Entes, en Arentijn Blancksteijn, huisvrouw van Geert (Spitzen?) hebben ruzie. Zij worden opgeroepen door schoolmr. Jan Hindrix, maar alleen Arentje verschijnt. Siben wordt nogmaals opgeroepeen en wil weer niet komen. 't Consistorie mag eventueel wel bij haar aan huis komen, maar dat wordt geweigerd. Een oproep tot beterschap blijkt 3-9-1697 "te rechte gebracht", alles is in ruste en vrede.
24-7-1698 Roeleff Jans is door het afbranden van zijn huis tot schulden vervallen, hij vraagt subsidie van de diaconie.
1-6-1703 Jan Cobes rapporteert iets over Aicke Schepel en Mettien Gebels. Zij willen niet komen en zij willen ook niet aan het H. Avondmaal, en dat zijn ze volgens de kerkenraad ook niet weerdig.
5-9-1704 De schoolmeester Jan Hindricks deed in dronkenschap een poging tot ontucht met de dienstmeid van Tiddo Sickes' weduwe Grietje. Trijntien Wessels (13 april getrouwd) wordt berispt wegens premature conversatie. Elske Jans wordt berispt voor conversatie met de knecht van Hidde Hindriks; zij zegt dat ze met hem verloofd is, maar hij ontkent dat. Niet aan 't H. Avondmaal (tot 1709).
5-3-1706 Haicke Cebes gafd ergenis.
4-6-1706 Haicke Schepel en Mettie, e.l., hebben domestieke geschillen.
3-10-1706 Schoolmeester Jan Hindricks verzoekt weer toelating tot het H. Avondmaal. Hij mag weer.
2-9-1707 Jan Edes en Jantien Freriks, e.l., beschuldigen mr Jan Hindricks van ontucht, n.l. poging daartoe met Jantien. Er is ook een verklaring van iemand uit Scheemda, dat een jaar of 7, 8 geleden in Westerlee iets dergelijks voorviel. Er is ook een verklaring van Grietje Derks, huisvrouw van de tegenwoordige substituut van Winschoten betreffende de schoolmeester, en van een logee van haar (die hij ook enig geld aanbod om daarvoor iets te kunnen kopen op de markt) en ook van haarzelf toen zij ziek was. Jan Hindricks ontkent alles. Jan Edes en Jantien mogen wel aan het H. Avondmaal aangaan, tenminste, mits zij Jan Hindricks niet haten.
2-12-1707 Trijntien Wessels gaf ergernis.
31-5-1709 Elske Jans vraagt weer toelating tot het H. Avondmaal (zie 4-9-1705). Toegestaan.
De predikant is 7-12-1708 voor een commissie naar Gelderland geweest, en 30-5-1709 naar de synode in Den Haag.
5-9-1710 woordenstrijd tussen Eltie, hsvr. van Berent Wessels, en Grietje, hsvr. van Albert Tebbes.
5-10-1709 Derk Geerts in Kloosterholt had te nauwe conversatie met zijn meid, die het zelf aanhangig had gemaakt, althans bekend maakte en ook bekende. Ook in Scheemdermeer hield hij het destijds al met deze meid, die hij in Kloosterholt aanhield.
2-6-1713 Geesjen Alberts, destijds uit Midwolda gekomen, wil met att. naar Onstwedde, maar zij heeft hier een kind zonder wettig huwelijk gekregen (het kind leeft nog), dus kan zij geen attestatie krijgen. Zij is nu in Onstwedde, en als zij vandaar eem bewijs van goed gedrag krijgt, heft met in Weterlee-Heiligerlee de censuur op. Zij verschijnt 2-3-1714 in de kerkenraad en verzoekt toelating en heeft een bewijs van 2 jaar goed gedrag in Onstwedde bij zich. Toegelaten.
2-3-1714 Geert Alberts en Alcke Karsies hadden premature conversatie; 31/5: 1x niet aan het Heilig Avondmaal; 30/8 weer aangeweest.
5-9-1714 Tot dusver had de gemeete Westerlee-Heiligerlee geen eigen Avondmaalsbeker. Nu heeft men er een zilveren beker gekregen van Syben Jans, weduwe van Elso Eeuwtes (aan de diaconie vereert). De beker wordt bewaard in de pastorie.
4-6-1717Derk Geerts in Kloosterholt (zie 5-10-1710) vraagt en krijgt toelating tot het H. Avondmaal.
3-3-1719 Lammert Klasen had premature conversatie: 1x niet aan het H. Avondmaal; 1-12-1719 weer toegelaten.
7-9-1719 Veel koortsen, waarvan hier minder dan 20 huizen zijn vrij bleven. De "medicijns" dachten dat het kwam door een ontsteking van de gal door de schrikkelijke hitte van dit somer.
30-8-1720 Harmke, de vrouw van Caspaer Frans, heeft gelasterd; 1x geen H. Avondmaal; 29/11 weer toegelaten. Een heel gezin komt niet in de kerk. Zij moeten niet worden overgeslagen bij de visitatie vóór het H. Avondmaal.
5-6-1722 Geeske Jans wordt opgeroepen wegens "slaagerij", maar de schoolmeester rapporteert dat ze
niet wil komen. Tot nader onder dus geen H. Avondmaal.
4-9-1723 en later: diverse malen diakoniezaken, die niet nader worden omschreven en waarbij geen namen worden genoemd.
30-11-1725 Hilje Lammerts is ontijdig in kraam gekomen: geen H. Avondmaal. Zij verscheen niet in de kerkenraad, dus is zij ook nog ongehoorzaam. Op 1-3-1726 verschijnt zij wel, wordt vermaand en moet nog één keer het H. Avondmaal overslaan. 30-8-1726 is alles weer in orde.
30-8-1726 Hindrikjen Jans, de vrouw van Geert Scholten, zou een verhouding hebben met Hindrik Jans, die zij ook in haar huis zou hebben verborgen en zij zou niet toegelaten hebben, dat men het huis doorzocht. Zij geeft het niet toe, maar wordt toch voorlopig van het H. Avondmaal gesuspendeerd. 19-11-1726 is de situatie nog hetzelfde. Men houdt een wakend oog op haar. 5-9-1727 heeft ze nog steeds geen toelating tot het H. Avondmaal gevraagd, hoewel er wel met haar over gesproken is. Op 5-12-1727 vraagt zij toelating.
31-8-1731 Geertien Hindriks had premature conversatie; voorlopig geen H. Avondmaal. 7-12-1731 blijkt zij te zijn vertrokken. Er wordt geen poursuite gedaan.
4-9-1733 Pietertien Jacobs gaf ergernis, maar betuigt spijt.
3-12-1734 Eelberen Jacobs, de vrouw van Steffen Hindriks, had premature conversatie. Waardoor zij ontijdig in kraam is bevallen. Zij mag niet naar het H. Avondmaal; 4-6-1735 verzoekt zij weer toelatating, hetgeen zij na vermaning verkrijgt.
4-3-1740 Zeer "scherpe wintertijdt" en hoge prijzen. De diaconie moet helpen.
4-9-1744 Consistorie gehouden, maar het stout bestaan der papisten als hebbende sondag te vooren op 't jubeljaar in 't Kloosterholt aan 't huis van Hindrik Geerts openbaar dienst gedaan, voorgedragen aan het Broederschap, waarop een commissie de Heer Drost inlicht en de zaak aan de Classis wordt doorgegeven.
28-2-1729 laatste aantekening van deze predikant. 29-6-1753 is Conradus Woldringh pastor.
30-11-1753 Voor brood en wijn voor het H. Avondmaal zorgt de pastor, waarvoor hij 8 gld. per jaar van de diakonie geniet.
8-12-1757 Een aantekening wordt met gemeene toestemminge onleesbaar gemaakt.
9-12-1757 Beide diaconen, J.H. Groenier en Geert Geerts, zijn opgeroepen, maar niet verschenen. Zij hadden een Request opgesteld tegen de kerkenraad. Vanwege deze muiterije worden zij vermaand en van de tafel des Heeren afgehouden. Deze aantekening wordt ondertekend door de predikant en de beide ouderlingen. Hierover volgen geen nadere mededelingen.
Vanaf 1759 wordt vaak geen kerkenraad gehouden, omdat er niets was te verrichten. Wel wordt gewoon 4x per jaar H. Avondmaal gehouden.
28-2-1765 Deze en gene ledematen hebben ergerlijke zonden gedaan en worden vermaand.
20-4-1766 Zoals wel vaker: een diaken wordt met eenparige stemmen gekozen ", van den Kerken Raad geene andere Leeden tegenwoordig zijnde" (De predikant was dus alleen aanwezig? PB)
3-3-1768 Behalve de 2 Car. gld., die uit de Diaconie gegeven wordt voor de Palts en Lulick, zal ook jaarlijks, tot nader order, een gulden worden gegeven aan de Waldenzen in Piemont.
2-4-1770 Ds Woldringh gaat naar de gemeente van Dokkum. 29-4-1770 zijn laatste aantekening.
Vanaf 1770 treden diverse predikanten van elders op.

P.Bos te Zwolle, juli 2001.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.