LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Westeremden

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Ledematen Westeremden, invoer voorjaar 2006 Henk Blok

Nog niet nagekeken.

Ledematen Westeremden
Inleiding.
Uit vermoedelijk 1631 stamt de eerste lijst van ledematen. Daarna worden tot 1652 alleen de nieuwe ledematen genoemd. Van 1652 tot 1736 zijn er 4 lijsten per jaar van bijna elk jaar. Eigenlijk zijn het geen lijsten van ledematen, maar van communicanten aan het avondmaal. Omdat hierop ook degenen staan die wel ledemaat zijn maar absent waren bij het avondmaal, geven ze een goed beeld van de ledematen en het verloop ervan.
Van 1736 tot 1745 is er 1 lijst waarop de wijzigingen staan aangegeven.
Dan is er nog een lijst die begint in juni 1793, toen ds. Cornelis Contenol voor het eerst huisbezoek deed. Deze lijst is vervolgens bijgehouden met wijzigingen tot rond 1810.

De lijsten die ik in zijn geheel heb overgenomen zijn de lijst uit 1631, de eerste lijst uit 1652, de lijst van 17-01-1669, de lijst van 15-09-1689, de lijst van 02-09-1714, de lijst van 21-03-1733, de lijst van 1736-1745, de lijst van 07-04-1783 en de lijst die start in juni 1793.
Daarnaast zijn alle wijzigingen vermeld die tussen 1652 en 1815 gevonden konden worden in hetzij de communicanten lijsten, hetzij de acta consistorie. Dit betreft nieuwe ledematen, vertrokkenen en overledenen.


[Lijst uit vermoedelijk 1631]
Ledematen van de Gemeente Jesu Christi tot Wester-Embden
Harmen Sickes
Menje zijn huisvrouw
Onne Cleverinck
Trijne zijn huisvrouw
Claes Claesen
Ide zijn huisvrouw
Jan Aukens
Martjen zijn huisvrouw
Willem Allerts
Claeske zijn huisvrouw
Alijt Claesens
Ide Engelberts
Popco Hojckes
Trijne Peters weduwe van zal. Peter Derx
Jan Menckes

"Naevolgende persoonen hebben zich bij mijn tijdt tot het gebruijck des. h. Avondtmaels begeven, als"
Harmen Thoems
Itien zijn huisvrouw
Jacob Lippens
Berent Jansen
Ave zijn huisvrouw
Engelbert Jacobs
Alijt zijn huisvrouw
Mester Christianus
Aeltien zijn huisvrouw
Griete Claesen
Albert Jacobs
Albertjen zijn huisvrouw [onder Albert en boven Albertjen staat: Annichjen]
Trijne Peters huisvrouw van Peter Alberts
Gyeetien Everts, weduwe van zal. Evert Alles
Barbere Hindricks, huisvrouw van Hindrick Alberts
Jantien Nombdes, huisvrouw van Popco Hoickes
Pouwel Jansen
Martien zijn huisvrouw
Joannes Jansen
Hiltien Harmens

09-09-1632
nieuw: Mette Jansen alias Frericks
Heile Jansen

23-12-1632
nieuw: Trijne Wolters huisvrouw van Wolter Does

21-04-1633
nieuw:
Wolter Does
Jan Garbrants
Alijt zijn huisvrouw

22-09-1633
nieuw:
Trijne Jacobs huisvrouw van Jacob Lippes
Trijne Jansen huisvrouw van Jan Clasen

22-12-1633
nieuw:
Peter Jansen dJonge
Aeltjen Peters zijn huisvrouw
Peter Alberts

06-04-1634
nieuw:
Jan Bartels
Mette Tiaerts, huisvrouw van Jan Bartels

07-09-1634
nieuw:
Jacob Rijpkens
Jantien Jacobs, huisvrouw van Jacob Rijpkens

29-03-1635
nieuw:
Hille Jansen, huisvrouw van de pastoor

27-09-1635
nieuw:
D. Doctor Sebastianus Broils
Anska van Boyma zijn huisvrouw

09-04-1637
nieuw:
Lamme, de huisvrouw van Wolter Does

10-11-1637 of 1638
nieuw:
Harmen, de huisvrouw van Albert Jans
Anneke Toppens, de huisvrouw van Evert Peters

07-04-1639
nieuw:
Geeske, huisvrouw van Jan Harmens
Hijcke Harmens
noch Ipe Egges wever, van Warffum gekomen
Wellemt zijn huisvrouw

25-04-1641
nieuw:
Albert Jansen

12-09-1641
nieuw:
Jan Harmens

19-12-1641
nieuw:
Evert Peters op t Voerwarck

10-04-1642
nieuw:
Griete Hindricks, een vrijster, wonende met Ipe Egges

04-09-1642
nieuw:
Valck Sickes
Hille Wolters zijn huisvrouw

[datum niet vermeld]
nieuw:
Anje Frericks, een dochter van Frerick Clasen en Mette

21-04-1644
nieuw:
Claes Peters op t Harde, een zoon van zal. Peter Derx

08-09-1644
nieuw:
Bouwe Popkes, een dochter van E. Popco Hoickes

06-04-1646
Nae vertooninge Testimony van Husinge zijn geadmitteert: Jacob Arents van Huisinge en Sicke zijn huisvrouw

Midwinter 1647 [25-12-1647]
Nae vertooninge Testimony van Uijthuijsen is geadmitteert: Berentje Popkes, een dochter van de E. Popco Hoickes

18-06-1648
nieuw:
Cornellijske Jansens, huisvrouw van Luijtien Derx
Trijne Cornellijs met attestatie van Loppersum
Geertjen Claesen, huisvrouw van Claes Sijmens, met attestatie uit de Zeerijp

10-09-1648
nieuw:
De E. Arent Broeils

25-03-1649
nieuw:
Mester Claes Sijmens Timmerman
Doe Jacobs Wever

24-06-1649
nieuw
Jacob Thoems en Trijntjen Louwens

16-09-1645
nieuw:
Luijtien Dercks

08-09-1650
nieuw:
Froucke Jansen met attestatie van Holwyda
Krijntien Engelberts en Teetje zijn huisvrouw

15-12-1650
nieuw:
Sypke Harmens met attestatie van de Zeerijp
Claes Claesen met attestatie van de Zeerijp

09-03-1651
nieuw:
Mester Thoems Willems Schoemaecker
Jurjen Hindrix
Garbrant
Griete Jansen de huisvrouw van [niet genoemd]

15-06-1651
nieuw:
Geertruijdt Clasen, huisvrouw van Claes Stellemaker, met attestatie uit den Dam

07-09-1651
nieuw:
D. Eerb: Derck Everts

14-12-1651
nieuw:
De Erb. Rense Jansen
Geert Geerts alias Wijrts

Gerhardi Beckeringh Pastor
Anno 1652 den 11 Julij is van mij prima vice het h. Aventmael des heeren, wederomme uitgedielt en hebbe des naevolgende Ledematen alhijr in mij aencomste gevonden

[oorspronkelijk 2 kolommen naast elkaar. Als er stond "en zijn huisvrouw" heb ik dit direct achter de man gezet. De overige namen zijn onderaan de lijst toegevoegd]

mijn L. huisvrouw
Doctor Broyels vrouw Broyels
De E. Herman Tommes en zijn huisvrouw
Luitien Dercks Cornellisien zijn huisvrouw
Evert Peters Anneke zijn huisvrouw
Jan Menckes en zijn dochter
Wolter Does
Claes Peters
Rense Jans
Jacob Tomes en zijn huisvrouw
Arent Broyels (gestorven daarna) en zijn vrouw
Jan Harrems (gestorven daarna) en zijn vrouw
Jacob Rijpckes absent
Derck Everts en zijn huisvrouw
Jacob Arents en zijn huisvrouw
Peter Alberts en zijn huisvrouw
Doe Wever en zijn huisvrouw
Valck Sipckes en zijn huisvrouw
Garremt Tijs en zijn huisvrouw (daarna gestorven)
Albert bij t Juck en zijn huisvrouw
Toemes Schoemaeker
Ipe Wever en zijn huisvrouw
Jan Ouckes (daarna gestorven) en zijn huisvrouw
Jurjen Hindrix
Mester Reintien en zijn huisvrouw
Mr. Claes de olde (gestorven) en zijn huisvrouw (gestorven)
Mr. Claes der jonger (gestorven)
Geert Wijrts
Mr. Claes Timmerm. en zijn huisvrouw
Jan Harrems (gestorven) en zijn huisvrouw
Engelbert en zijn huisvrouw
De Schoolmr. Christiaen en zijn huisvrouw
de weduwe Jantien Nombdes
de weduwe Barber Hindrix
de weduwe Hijcke
de weduwe Trijne

Dese naevolgende personen op het nieuwe aengenomen
de weduwe Elscke
Jiscke dochter sael. Popcko Hoickes
de weduwe Bijwe Jurjens

17-10-1652
nieuw aangekomen
Alstje, dochter van Herman Tomes
Mr. Claes Timmerman de olde

13-01-1653
Gese de wedu: van J. Harr. en daerna gestorven
nieuw aangekomen
Jan Everts
Geert Jansen
Trijne Hindrix huisvrouw van Hindrick Tiarc
Anne Frericks
Trijntien Remmerts met mij wonende
Anna

24-04-1653
Vertrokken met attestatie Mr. Claes Claesen
de wed. Trijn daerna met attestatie vertrokken
nieuw aangekomen
Steven Broyels
Aeltyen huisvrouw van Geert Wijrts, doch nadat sij eenmael gecommuniceert hadde gestorven

01-08-1653
Rense Jans: daarna gestorven
Trijntien Remmerts en daarna met attestatie vertrokken
nieuw aangekomen
Anna, huisvrouw van Rense Jans
Imme, huisvrouw van Mr. Tomas Schoemaecker
Hindricktien Clasen huisvrouw van Crijn Timmerman

14-02-1654
Trijne huisvrouw van H. Tiaes daarna vertrokken met attestatie

28-05-1654
Barber Lippes, huisvrouw van Mr. Claes Simons, met attestatie van Middelstum gekomen

03-09-1654
de huisvrouw van Jacob Arents is daarna gestorven

03-12-1654
na belijdenis aangenomen
Simon Aljes veurachtig tot Oosterwijtwert
Aeleit huisvrouw van Claes Lamberts
Grete Engelberts
Aleit Gerlefs
Jacob Arents is absent wegens versterf van zijn huisvrouw
Steven Broeyels daarna vertrokken met attestatie

04-03-1655
nieuw aangekomen
Aeltien Grelefs, daarna vertrokken naar Loppersum met attestatie
Jacob Thomes daarna gestorven
de wed: Aleit J. met attestatie vertrokken

03-06-1655
nieuw aangekomen
Jacob Hindrix
Gretien Wolters huisvrouw van J. Jansen
Anne Rolefs wederom tot ons gekomen

02-09-1655
nieuw aangekomen
Sibeltien Harmens, dr. van Schepper H. Tomes
Jacob Hindrix daarna gestorven

02-12-1655
nieuw aangekomen
Mr. Remmert Remmerts Sara Onnes

02-03-1656
nieuw aangekomen
Geertien huisvrouw van Garremt Tijs
Wendele huisvrouw van Geert Jans
Anna Jacobs huisvrouw van Hindrick Derx
Martien huisvrouw van Hindrick Claesen
vertrokken
Simon Alies
Anne Roelefs met attestatie
Jan Menckes gestorven

01-06-1656
Alstie Her: daarna vertrokken met attestatie
nieuw aangekomen
Martien huisvrouw van Hindrick Claesen
Reintien Engelberts zijn huisvrouw (daarna gestorven)
Engele Tonnis wederom tot ons gekomen

07-09-1656
nieuw aangekomen
Lubbert Broeyls en zijn huisvrouw Eelcke Snickens
Hindrick Claesen
Onne Hindrix alias Sickes

07-12-1656
nieuw aangekomen
Jan Alberts
Martien Ulfers
Mr. Claes dOlde (daarna gestorven)

01-03-1657
nieuw aangekomen
Peter Juriens
Cornellis Tonnis

07-06-1657
nieuw aangekomen
Cornellis Crijns
Jacobtien Jacobs met attestatie van t Zandt

06-09-1657
nieuw aangekomen
Trijne Peters huisvrouw van Peter Geerts
D. Seb. Broeils daarna gestorven

06-12-1657
nieuw aangekomen
Jan Engelberts
Remmerick Garrebrants
Trijne Peters
Geert Geerts gestorven des avonds

07-03-1658
Onne Sickes daarna vertrokken met attestatie
Derck Everts en zijn huisvrouw zijn absent wegens overlijden van Jan E., broer van Derck Everts
Remmert Rem: daarna gestorven
Lubbert Broeils zijn huisvrouw "doch daarna verstorven"
Aeltien Graellerts blijft susp. en is vertrokken doch zonder attestatie

06-06-1658
nieuw aangekomen
Jan Jansen
Waelcke
Griete wed: van Ubbe J.

05-09-1658
Peter Juriens daarna vertrokken met attestatie
nieuw aangekomen
Jantien Crabbes huisvrouw van Mr. Hindrick Claesen
Trijne huisvrouw van Garremt Tijs (daarna gestorven)
de wed. Jacobtien Jacobs (daarna gestorven)

06-03-1659
nieuw aangekomen
De wed. Trijne Jacobs daarna vertrokken met goede attestatie

04-09-1659
Lubbertus Broeils daarna vertrokken met attestatie

04-12-1659
Harmen Tomes [bijgeschreven: overleden 10-02-1660]
de wed. Berentje Broeils daarna vertrokken met goede attestatie
Mr. Claes Simens [bijgeschreven: overleden 15-02-1660]
nieuw aangekomen
Tamme Gerrits

maart 1660
Hijcktjen Harrems absent wegens het versterf van haer e. man Harrem J.
de wed. Barber Lippes absent wegens versterf van haer e. man Claes Simens

03-06-1660
nieuw aangekomen
Jan Allerts en zijn huisvrouw Martien
Anne Lubberts, na belijdenisse gedoopt
de huisvrouw van Hindrick Claesen (daarna gestorven)

09-09-1660
nieuw aangekomen
Peter Tomes
de wed. Anne Roelefs continueert bij ons te communiceren hoewel vertrokken naar Huisinge

dec. 1660
nieuw aangekomen
Lisebet Hindrix, met attestatie van de kerkeraad van Noordtwolde

03-03-1661
in maart is Tamme Gerrits gestorven
Wolter Does (daarna gestorven)

02-06-1661
nieuw aangekomen
Michiel Hindricks
Eeuwe Luiles
Ouwcke Jans en zijn huisvrouw Trijne
[bij Ouwcke Jans staat: daarna gestorven]
Valck Sickes zijn huisvrouw (daarna gestorven)

01-09-1661
nieuw aangekomen
Mathias Hayckens en zijn huisvrouw Epjen met attestatie
Jan Berents
de weduwe Stijne
Geertruidt Peters met attestatie
de vrouw van Eeuwe Luiles is absent wegens versterf van haar zuster

dec. 1661
nieuw aangekomen
Jan Wolters
Tette huisvrouw van R. Engelberts
de wed. Stijne met attestatie vertrokken naar Huisinga
Trijne Hens vertrokken met attestatie naar Loppersum

02-03-1662
nieuw aangekomen
de huisvrouw van Jan Berents
Anne Jansen

01-06-1662
nieuw aangekomen
Harmen Egberts gedoopt te Westeremden, met attestatie van Wirdum teruggekomen
Cornellis Tonnis, hoewel dicwijls vermaent in haer voernemen volhert so is sonder attestatie vertrocken
Barber Lippes vertrocken naar het Ooster Niewlandt sal attestatie op haer versoeck mede gedielt worden

07-09-1662
Ucke Popckens (daarna vertrokken)
Lisebet Hindrix (daarna vertrokken met attestatie)
op belijdenis: mijn dochter Lammetien Beckeringh
nieuw aangekomen
Dewer Floris van Woltersum

07-12-1662
februari 1663: Jan Alberts (gestorven)
Harmen Egberts (vertrokken met attestatie)
op belijdenis aangenomen
Hindrick Dercks en Geertien Valcks

01-03-1663
Hindrick Claesen (daarna gestorven)
op belijdenis aangenomen
Nombde Popckes
Grete Engelberts (daarna gestorven)

06-09-1663
Jacob Arents gestorven 03-10-1663
op belijdenis aangenomen
Frees Hindrix
Dewer Floris daarna vertrokken met attestatie

06-12-1663
op belijdenis aangenomen
Lisebet Halsema huisvrouw van Nombde Popckes

maart 1664
Jurjen Hindrix (daarna gestorven)
op belijdenis aangenomen
Homme Wigboldi
Tamme Popckes
nieuw aangekomen
de weduwe Hille Claesen met attestatie van Westerwijtwert
Geertien Valcks, vertrokken met attestatie naar Spijk
Frees Hindrix vertrokken met attestatie naar Tinallinge

04-09-1664
Engelbert Jacobs (daarna gestorven)
Tamme Popckes met attestatie vertrokken
nieuw aangekomen
Frees, huisvrouw van Peter Tonnes
Evrouw Valcks

04-12-1664
nieuw aangekomen
Tialle Venhuisen met attestatie van Ezinge
op belijdenis aangenomen
Trijne Jans

05-03-1665
Gretjen Wolters (daarna gestorven) (zus van Jan Wolters)
op belijdenis aangenomen
Hindrick Allerts
Geertruit huisvrouw van Hindrick Claesen

04-06-1665
nieuw aangekomen
Hindrick Jans
Derck Claesen

04-03-1666
op belijdenis aangenomen
Aefcke Tonnis
Jantien Dercks
nieuw aangekomen
Trijntien Gaeljes met attestatie

03-06-1666
Does Jacobs (daarna gestorven)

02-09-1666
De laatste keer dat Ds. Beckeringh bij zijn leven het Avondmaal heeft bediend

Anno 1669 de 17 January is van mij H. Kettinghis de eerste mael het H. Avontmael aen de Gemeinte bedient en hebbe in mijn aenkomst navolgende ledematen gevonden

Luitjen Dercks ouderling
Valck Sickes ouderling
Jacob Lippes en zijn huisvrouw
Claes Peters
Derck Everts en zijn huisvrouw
Mr. Christiaen Johannis en zijn huisvrouw
Albert Jans en zijn huisvrouw
Mr. Thomas Willems
Reintjen Engelberts en zijn huisvrouw
Garremt Tijes
Geert Jans en zijn huisvrouw
Matthias Haickens en zijn huisvrouw
Mr. Hindrick Claessen en zijn huisvrouw
Jan Allerts en zijn huisvrouw
Waalke Cornellis
Cornellis Crijns
Michiel Hindricks
Peter Tomas en zijn huisvrouw
Jan Isbrandts
Iwe Luiles en zijn huisvrouw
Jan Berents en zijn huisvrouw
Hindrick Dercks
Jan Wolters
Nombde Popkes en zijn huisvrouw
Homme Wigboldi en zijn huisvrouw
Jan Engelberts
Hindrick Allerts en zijn huisvrouw
Derck Claessen
Hindrick Jans
Peter Harmens
de wed. Hycktjen Harmens
De weduwe Trijne Peters
De weduwe Martjen Jans
De weduwe Barber Onnes
De weduwe Anneke Toppen
De weduwe Welmoet Ipes
Grietje Jans
Aleit Claessen
Sara Jurjens
Bijuwe Jurjens
Elske Frans
wed. Martjen Ulferts
Trijne Peters
Geertruit Hindricks
Trijne Jacobs
Anne Dercks
de wed. Hille Claessen
Evrouw Valcks
Trijne Jans
Anne Ipes
Anne Frericks
de wed. Grietje Does

nieuw aangenomen
Johanna Rmelinghs wed. Kettinghs [moeder van de dominee]
Mr. Hidde Hindricks met attestatie van Wirdum
Tjaeckjen Everts met attestatie van Ten Bour
Anne Reeners met attestatie van Loppersum
Dewer Peters met attestatie van Lier

02-05-1669
op belijdenis aangenomen
Jantjen Jacobs jongedochter

29-08-1669
op belijdenis aangenomen
Baetjen, huisvrouw van Cornellis Crijns
Simen Jans en Peterke zijn huisvrouw
Albertje Jacobs dr. van Jacob Lippes
Aeltjen huisvrouw van Hindrick Jans, met attestatie van Ten Boer

12-06-1670
Met attestatie van Eenum: Wolter Jans en zijn huisvrouw
Hindrick Allerts en zijn huisvrouw zonder attestatie naar Uithuizen, met 2 kinderen waarvan er 1 al over de 3 jaar is.

11-09-1670
op belijdenis aangenomen
Ave Jurjens
Simon Rickerts

11-12-1670
op belijdenis aangenomen
Grietje Cornelis huisvrouw van Cornelis Jans

12-03-1671
Met attestatie van Ten Bour: Geertjen Eisses, huisvrouw van Mr. Thomas Willems
(verhinderd door de begrafenis van haar oom)

11-06-1671
op belijdenis aangenomen
Nieske, huisvrouw van Jacob Bakker

03-09-1671
op belijdenis aangenomen
Jan Peters
Frerick Jans

03-12-1671
op belijdenis aangenomen
Jan Valcks, zoon van Valck Sickes
Hindrick Allerts en zijn vrouw (die naar Uithuizen waren gegaan) weer aangenomen, mits zij hun kinderen laten dopen.

03-03-1672
op belijdenis aangenomen
Peter Geerts

09-06-1672
nieuw aangenomen
Garremt Tijs met attestatie van Loppersum weder toegekomen
Peye Coerts, huisvrouw van Waelke Cornelis, met attestatie van Middelstum
op belijdenis aangenomen
Grietje, huisvrouw van Frerick Jans

08-12-1672
nieuw aangenomen
Grietje Claessen, vrouw van Hindrick Jans, met attestatie van Ten Post
op belijdenis aangenomen
Anne Claessen

10-03-1673
op belijdenis aangenomen
Frerick Eisses
Geese Wietes
Doco Thomas, zoon van Mr. Thomas Willem

16-06-1673
op belijdenis aangenomen
Jan Reinders en Trijntje, echtelieden
Anne Does jongedochter

14-12-1673
nieuw aangenomen
Geeske Pieters, met attestatie van Onderwierum
Meenstje Heinens, met attestatie van Godlinze
op belijdenis aangenomen
Trijntjne Willems, huisvrouw van Willem Jans

01-03-1674
Luitjen Dercks ouderling vertrokken naar Den Dam
op belijdenis aangenomen
Dewer Jacobs, vrouw van Jacob Writzers

14-06-1674
op belijdenis aangenomen
Willem Does
Mr. Peter Wierts Mulder

06-09-1674
nieuw aangenomen
Harmen Gerlefs, met attestatie van Wirdum
Gerrit Jans Dorenbusch en zijn vrouw, met attestatie van Rottum
op belijdenis aangenomen
Trijnje Eppes

07-03-1675
op belijdenis aangenomen
Trijnje Jans, huisvrouw van Jan Peters
Menje Dercks, dochter van ouderling Derck Everts

06-06-1675
op belijdenis aangenomen
Gaske Jans, wed. van Jan Peters arbeider
Anje Ulferts, dochter van Ulfert Alberts en Martjen

12-12-1675
op belijdenis aangenomen
Aeltjen Dercks, dr. Derck Everts ouderling

05-03-1676
Valck Sickes ouderling (ziek en voort daarna gestorven)
Albertjen Jacobs vertrokken met attestatie
Trijnje Eppes vertrokken met attestatie

04-06-1676
op belijdenis aangenomen
Arentjen Arents
Stijntjen Luitjens

11-03-1677
op belijdenis aangenome
Isbrant Hindricks en zijn huisvrouw Grietje
Grietje Peters huisvrouw van Peter Jans

03-06-1677
nieuw aangenomen
Annigjen Garbrants, met attestatie van Oosterwijtwert
op belijdenis aangenomen
Eelje Hindricks

16-09-1677
nieuw aangenomen
Annigjen Temmes van Maerhuisen, met attestatie van Obergum

09-12-1677
op belijdenis aangenomen
Anne Alberts wed. van Jan Gerrits
Abeltjen Hindricks vrouw van Baltus Mane
Hillichjen Jans, dochter van Annichjen Temmes

03-03-1678
op belijdenis aangenomen
Derck Geerts

09-06-1678
op belijdenis aangenomen
Stijne, huisvrouw van Peter Harmens

01-09-1678
op belijdenis aangenomen
Claes Jans

02-03-1679
op belijdenis aangenomen
Hillichjen Jans

01-06-1679
op belijdenis aangenomen
Lambert Claessen

07-12-1679
op belijdenis aangenomen
Martjen Peters, huisvrouw van Mr. Peter Wierts Mulder
Hindrick Jans (absent wegens versterf van zijn huisvrouw)

05-09-1680
nieuw aangenomen
Mr Israell Smitt van Uithuistermeeden, sullende zijn attestatie om dat de pastor niet thuis had gevonden, de naeste reise inbrengen
op belijdenis aangenomen
Onne Cleveringh schepper
Derck Claessen (was gestorven)

05-12-1680
Jan Wolters is gestorven
Israel Lucas Smitt heeft attestatie van de Meeden ingebracht
nieuw aangenomen
Relef Doedes, met attestatie van Delfzijl

06-03-1681
Peter Geerts gestorven
"en heeft mijn Cousin Hindrick Murbach met ons gecommuniceert als passagier"

05-06-1681
nieuw aangenomen
Jantjen Eisses, vrouw van Frerick Eltjes, met attestatie van Huisinga
op belijdenis aangenomen
Geertjen Claessen, dr. van Claes Meertens uit Zeerijp

04-09-1681
op belijdenis aangenomen
Jantjen, vrouw van Hindrick Jans

12-03-1682
op belijdenis aangenomen
Jurjen Jacobs Cercher
Mr. Tonnis Mulder en zijn huisvrouw
Grietje Lauwrens
de huisvrouw van Hindrick Jans is gestorven
"Geertje Claessen te lichtveerdigh hebbende gemalt in Compagnie van Jonck Volck, en daer op vertreckende, soo is haer attestatie geweigert"

03-12-1682
nieuw aangenomen
Gerrit Tammes, met attestatie van Oosterwijtwert
op belijdenis aangenomen
Wolter Geerts en Trijnje zijn huisvrouw
Grietje Lauwrens (absent door versterf van haar man)

04-03-1683
nieuw aangenomen
met attestatie van Baffelt aangaande de huwelijksproclamatie,
met kerkelijke attestatie van Tinallinge Egbert Jurjens, zoon van Jurjen Luijs van Tinallinge
op belijdenis aangenomen
Anje Willems, vrouw van Hindrick Jans
Jacob Does en Geeske zijn vrouw: zoon en schoondochter van Grietje Does
Knier Does, dochter van Grietje Does
Patrocles Edsema schoolmr tot Westeremden

17-06-1683
op belijdenis aangenomen
Derck Hindricks
Reentjen Jans, dienstmaagd van Jan Reinders
Frerick Jans (absent en verstorven)
Wolter Geerts en zijn huisvrouw vertrokken naar Losdorp

02-12-1683
op belijdenis aangenomen
Aeltjen Berents, vrouw van Arent Hindricks

02-03-1684
nieuw aangenomen
Trijnje Willems, huisvrouw van Jacob Hindricks, met attestatie van Garshuisen

02-06-1684
Trijne Willems zonder attestatie vertrokken naar de Meeden

07-09-1684
nieuw aangenomen
Sibrich Peters, met attestatie van Bellingeweer
Geertruit Harmens, met attestatie van Garshuisen
"Aen Trijne Willems is op haer ernstigh versoeck attestatie gegeven nae eisch en gelegentheit van saecken"

14-12-1684
op belijdenis aangenomen
Jacobjen, de dochter van Jacob Remges

01-03-1685
nieuw aangenomen
Jeltje Doejes, huisvrouw van Albert Peters, met attestatie van t Oldebert
op belijdenis aangenomen
Grietje Dercks, dochter van onze kerkvoogd Derck Everts

07-06-1685
nieuw aangenomen
Froucke Everts, huisvrouw van Claes Jans, met attestatie van Holwierda
Jan Claessen en Grietje Omkes zijn huisvrouw, met attestatie van Losdorp
op belijdenis aangenomen
Bene Lammerts en Corneliske zijn huisvrouw
Itjen Jans, dochter van Jan Dercks tot Westerwijtwert
Gerrit Tammes is vertrokken

13-12-1685
nieuw aangenomen
Derck Geerts, met attestatie van Hellem wederom toegekomen
op belijdenis aangenomen
Jacob Writzers

07-03-1686
nieuw aangenomen
Tonnis Jacobs en Anje Geerts zijn huisvrouw met attestatie van
Stedum
Lammert Claessen (nu verstorven)

06-06-1686
op belijdenis aangenomen
Anje Hindriks, huisvrouw van Hidde Hindricks
Jan Claessen en zijn huisvrouw vertrokken
Jacob Writzers verstorven

26-12-1686
nieuw aangenomen
Anna de Kock van Selhuisen, met attestatie van Onkerck in Vrieslant, huisvrouw van onze schoolmeester Patroclus Edsema
Sicktjen Hindricks, met attestatie van Garshuisen

20-03-1687
op belijdenis aangenomen
Talje Nombdes, dochter van onze kerkvoogd Nombde Popkens

12-06-1687
nieuw aangenomen
Mr. Arent Harmens Smidt en Geeske Fockens zijn huisvrouw, met attestatie van Bedum
op belijdenis aangenomen
Jantjen Peters, dochter van Peter Wierts

04-09-1687
op belijdenis aangenomen
Jacob Jans, zoon van Jan Allerts
Popke Nombdes, zoon van Nombde Popkens

04-12-1687
op belijdenis aangenomen
Meiske Hommes, dochter van Hommo Wigboldi

18-03-1688
nieuw aangenomen
Corneliske Peters, huisvrouw van Jan Harmens Schoemaecker, met attestatie van Loppersum
op belijdenis aangenomen
Jan Berents en Derckjen zijn huisvrouw
Ebeltjen Peters, dochter van Peter Thomas en Free Schuirmans
Grietje Peters, dochter van Peter Harmens en Stijne Garbrants

03-06-1688
nieuw aangenomen
Tjaert Abels Backer en Grietje Sickens echtelieden, met attestatie van Usquart
op belijdenis aangenomen
Grietje Peters, stiefdochter van Jan Engelberts

09-09-1688
nieuw aangenomen
Hindrickjen Hindricks, met attestatie van Menckeweer
Cornelis Crijns (absent daarna gestorven)
de huisvrouw van Jan Engelberts (absent en daarna gestorven)

16-06-1689
nieuw aangenomen
Anje Engelberts, zuster van Jan Engelberts, met attestatie van Wester Wijtwert
Jantjen Peters vertrokken met attestatie


1689 Den 15 September Communie gehadt als volght

Derck Everts ouderlinck en zijn huisvrouw
Mr. Thomas Willems en zijn huisvrouw
Hindrick Claessen
Nombde Popkens ouderlinck en zijn huisvrouw
Hommo Wigboldi diacon
Jan Engberts
Hindrick Jans en zijn huisvrouw
Peter Harmens en zijn huisvrouw
Hidde Hindricks en zijn huisvrouw
Eeuwe Luiles en zijn huisvrouw
Simon Rickerts
Jan Valcks
Jan Reinders en zijn huisvrouw
Harmen Gerlefs en zijn huisvrouw
Gerrit Dorenbusch diacon en zijn huisvrouw
Isbrant Hindricks en zijn huisvrouw
Claes Jans en zijn huisvrouw beide abs
Onne Clevering en zijn huisvrouw
Jurjen Jacobs en zijn huisvrouw
Jacob Does en zijn huisvrouw
Egbert Jurjens
Derck Hindricks en zijn huisvrouw
Bene Lammerts en zijn huisvrouw
Patroclus Edsema Schoolmr
Derck Geerts
Tonnis Jacobs en zijn huisvrouw
Arent Harmens en zijn huisvrouw
Jacob Jans
Jan Berents en zijn huisvrouw
Tiaert Abels en zijn huisvrouw
Hindrick Murbach abs
Sibrigh Peters
Mijn L. moeder
de wed. Welmoet Ipes abs
de wed. Martjen Ulferts
de wed. Free Schuirmans
de wed. Grietje Does
de wed. Baetje Cornelis abs
de wed. Peije Coerts
de wed. Dewer Jacobs
Fenne Jacobs
Martjen Allerts
de wed. Anje Engelberts
Geertruit Hindricks
de wed. Grietje Frericks
Dewer Peters
Anje Ulferts
Abeltjen Hindricks
de wed. Anje Lammerts
Cnier Does
Aeltjen Berents abs
Trijnje Willems
Aeltje Doeijes
Grietje Dercks
Itjen Jans
Sickjen Hindricks
Talje Nombdes abs
Meiske Hommes
Ebeltjen Peters
Grietje Peters, dochter van Peter Harmens
Corneliske Peters abs
Grietje Peters, stiefdochter van Jan Engberts

15-12-1689
op belijdenis aangenomen
Wiske Jans

16-03-1690
op belijdenis aangenomen
Ide Jans, dochter van Jan Willems uit de Weer

08-06-1690
nieuw aangenomen
Armtje van Broeckhuisen en Cornelia van Broeckhuisen, huisvrouw van Patroclus onze
Schoolmr.
op belijdenis aangenomen
Dewer Roelfs, vrouw van Albert Bruins

07-09-1690
op belijdenis aangenomen
Cornelis Peters en zijn huisvrouw Anje
Gerrit Jans, zoon van Jan Allerts

21-06-1691
nieuw aangenomen
Jantjen Leughs, met attestatie van Middelstum

13-09-1691
op belijdenis aangenomen
Hindrik Toolens
[De naam: "Harmen Gerlefs" is doorgehaald met daarachter de opmerking: "doodt"]

13-12-1691
op belijdenis aangenomen
Allert Jans

13-03-1692
nieuw aangenomen
Jantjen Jans, huisvrouw van Sijpke Alberts, met attestatie van Spijk
Tietje Reintjes, jongedochter, met attestatie van Zeerijp

05-06-1692
op belijdenis aangenomen
Eisse Thomas, zoon van wijlen Mr. Thomas Willems en Geertjen Eisses

04-12-1692
nieuw aangenomen
Hindrick Murbach, met attestatie van Finserwolt
Jacob Jacobs, met attestatie van Zeerijp
op belijdenis aangenomen
Evert Jacobs
Itjen Havinghs, huisvrouw van Jacob Jans
Swaentjen Knoll, zuster van Anje Dorenbusch

19-03-1693
op belijdenis aangenomen
Dewer Jans, huisvrouw van Peter Hindricks

18-06-1693
nieuw aangenomen
Jacob Claessen en Trijnje Harmens, echtelieden met attestatie van Loppersum
op belijdenis aangenomen
Jan Kempes

18-03-1694
De wed. Aeltjen Berents (abs. wegens versterf van haar man)

[Onder de lijst met Communicanten van 17-06-1694 een verhaal wat de opsomming der ledematen wat verlevendigt:]

"Alsoo stercke geruchten opschooten dat Tietje Reintjes soude kramen, t welck nochtans stijff van haer geloochent wiert, soo is echter de waerheit niet langh daernae gebleecken door een onechte kraem, en heeft sij het kindt aen haer Broodtheer Peter Meijer in t Carspell van Loppersum als vader van hetselve gegeven, die het oock aengenomen heeft, en haer meteen tot sijn Bruidt, en is de kondinge in t Carspel van Loppersum, nae dat het Gerichte bevredight was, voltrocken. Edoch is Peter Meijer voor de Copulatie koomen te overlijden, soo dat het houwelijck niet kerkelijck is voltrocken. Welcke saecke de kerckenraedt voorgedragen sijnde, den 15 Junij 1694, heeft deselve Tietje Reintjes provisioneel gesuspendeert; en geordonneert tot nader ordre sich van het Avontmael des H. te onthouden.
Gedaen in de kerck den 15 Junij 1694.
Uit naem van de Kerckenraedt
Henr. Kettinghuis Pastor tot Wester Embden."

09-12-1694
op belijdenis aangenomen
Menne Jans, zoon van Jan Claessen tot Enum
Trijnje Dercks, huisvrouw van Harm Peters

10-03-1695
op belijdenis aangenomen
Eeuwe Knoll
Roelfke Peters

09-06-1695
nieuw aangenomen
Jurjen Jurjens schoolmeester, met attestatie van Groningen
op belijdenis aangenomen
Peter Jacobs, zoon van Jacob Wobbes tot Hellum

08-09-1695
op belijdenis aangenomen
Anje Lucas van Uithuisen

07-06-1696
nieuw aangenomen
Geeske Kempes, met attestatie van t Zandt
Martjen Peters, huisvrouw van Jacob Hindricks, met attestatie van Middelstum
op belijdenis aangenomen
Eltje Hommes, zoon van Hommo Wigboldi, ouderling
Engbert Reintjes, zoon van Reintjen Engberts van Westeremden

06-09-1696
op belijdenis aangenomen
Hindrick Jurjens, zoon van Jurjen Jacobs ouderling
Tietje Reintjes vertrokken met de wooninge

06-12-1696
nieuw aangenomen
Jan Peters, met attestatie van t Zandt

07-03-1697
op belijdenis aangenomen
Bonje Peters, weduwe van Peter Peters

13-06-1697
nieuw aangenomen
Tijes Jans en Jantjen Jans zijn huisvrouw, met attestatie van Zuidwolde
Mr. Adriaen Jans Mulder en Catharina Jochums, zijn vrouw van Roowolde, sullen de attestatie de naeste reise worden ingebracht
op belijdenis aangenomen
Aeltjen Boelens, vrouw van Evert Jacobs, diacon

05-09-1697
nieuw aangenomen
Reenje Jansen, huisvrouw van Jan Peters Gortemacker, met attestatie van Zandeweer
op belijdenis aangenomen
Harm Peters, zoon van Peter Harmens
Meester Ariaen heeft de beloofde attestatie ingebracht

06-03-1698
nieuw aangenomen
Jan Peters Gortemacker, met attestatie van Zandeweer
op belijdenis aangenomen
Jarelt Mennes en Jacobjen, zijn huisvrouw
Imcke Thomas, dr. van wijlen Meester Thomas Willems en Geertjen Eisses, hier woonachtig

12-06-1698
op belijdenis aangenomen
Doey Jans en Abelje Jans zijn huisvrouw
Oucke Jans, huisvrouw van Mr. Arent Harmens Smitt
De wed. Martje Ulferts (abs en doodlijck kranck en voort gestorven)
Jan Peters vertrokken naar Zeerijp
Jan Peters Gortemaecker en zijn huisvrouw Reenje Jans zijn van ons met de wooninge vertrokken naar Zeerijp

04-09-1698
nieuw aangenomen
Grietje Jans, huisvrouw van Jan Willems, met attestatie van Losdorp
op belijdenis aangenomen
Bouwke Cornelis, huisvrouw van Salling Cornelis

04-12-1698
op belijdenis aangenomen
Reenje Harms Snijder

05-03-1699
op belijdenis aangenomen
Jacob Michiels
Hilje Jacobs, huisvrouw van Reenje Harms
Aske Frericks, dochter van Frerick Hindricks

11-06-1699
nieuw aangenomen
Alje Heeres, met attestatie van Rottum
Swaentjen Luels, zijn huisvrouw, met attestatie van Sandeweer
op belijdenis aangenomen
Jan Jacobs Timmerman en Grietje Hillebrants zijn huisvrouw
Garbrant Peters en Anje Sierts zijn huisvrouw

03-09-1699
op belijdenis aangenomen
Meiske Sijwerts, huisvrouw van Jan Peters
Bouwke Frericks, dr. van Frerick Hindricks
nieuw aangenomen
Peter Thomas en Grietjen Everts zijn huisvrouw met attestatie van de Meden

03-12-1699
nieuw aangenomen
Harm Swiers en Renske Jans zijn huisvrouw, met attestatie van Groningen
Grietje Janssen, met attestatie van Rottum
op belijdenis aangenomen
Arent Berents en Wendel Dercks zijn huisvrouw
de wed. Grietje Harms vertrokken

02-06-1700
nieuw aangenomen
Maria Dercks, huisvrouw van Roelf Wigbolts, met attestatie van Middelstum
Crijn Jaeckels en Grietje Peters, met attestatie van Stedum
Geertjen Hiddes, met attestatie van Loppersum
Swaenje Dorenbusch, met attestatie van Loppersum
op belijdenis aangenomen
Trijnje Berents, huisvrouw van Hindrick Jacobs
Cornelis Waelkes

01-12-1700
Geertjen Jacobs, dienstmeid van Peter Harmens, kan geen attestatie van Hellum krijgen wegens haastig opkomende vorst. Ze moet de volgende keer haar attestatie meebrengen
op belijdenis aangenomen
Jacob Knoll, zoon van Harm Knoll van Helwert tot Usqaart

13-03-1701
op belijdenis aangenomen
Meerten Derck Jans, Schoemaecker
Geertjen Jacobs heeft een goede attestatie van Hellum vertoont

04-12-1701
op belijdenis aangenomen
Trijnje Peters, huisvrouw van Doeij Jans

12-03-1702
Jacob Michiels zijn huisvrouw was verstorven

04-06-1702
Cnier Does abs. de moeder verstorven

03-12-1702
de wed. Meiske Hommes (abs. om de dood van haar kind)
Harm Peters abs. om de dood van zijn vrouw

04-03-1703
nieuw aangenomen
Grietje Peters, getrouwd geweest met Hidde Hindricks, die naar Indien gereist is van wie men niet weet of hij dood is of leeft, met attestatie van Huisinga
op belijdenis aangenomen
Harmen Cornelis, zoon van Cornelis Jans tot Wester Embden

10-06-1703
nieuw aangenomen
Jelmer Eeuwes Doornbos, met attestatie van t Zandt
op belijdenis aangenomen
Anje Drewes, vrouw van Tonnis Jacobs

02-09-1703
op belijdenis aangenomen
Hilje Jans, huisvrouw van Cornelis Waelkes
Willem Thomas zoon van Thomas Willems Schoemaecker

15-06-1704
nieuw aangenomen
Claes Gerridts Backer en Ebelje Wiggers, zijn huisvrouw, met attestatie van Sandeweer
op belijdenis aangenomen
Meester Lambert Hindricks Molenmaecker. Zijn huisvrouw Geertje Jans heeft als passant gecommuniceerd, zijnde en blijvende een lidtmaet van de Gemeinte van Groningen

07-09-1704
op belijdenis aangenomen
Meester Switert Harmens Kleermaecker en Aeltje Cornelis zijn huisvrouw, van Paapsche afkomst en nu tot ons overgebracht

07-12-1704
op belijdenis aangenomen
Roelf Wigbolts Schipper

08-03-1705
op belijdenis aangenomen
Geert Jans Schipper
nieuw aangenomen
Heilke Fockes, huisvrouw van Luirt Peters, met attestatie van Woldendorp

14-06-1705
op belijdenis aangenomen
Jacob Jans huisman en Trijnje Claessen, zijn huisvrouw
Aefke Havincks, huisvrouw van Harm Cornelis
Jeltje Wobbes jongedochter

13-12-1705
nieuw aangenomen
Hidde Hillebrants en Hilje Crijns zijn huisvrouw met attestatie van t Zandt
op belijdenis aangenomen
Reender Haijes en Aefke Jans zijn vrouw
Luirt Peters en Martjen Peters

14-03-1706
op belijdenis aangenomen
Sibolt Dercks
Martjen Hiddes, een vrijster van Vierhuisen in de Marne
Jacob Claesssen en Grietje Cornelis, van Paepsche afkomst, echtelieden

13-06-1706
op belijdenis aangenomen
Derck Jochums en Hilje Fokkerts zijn vrouw

05-12-1706
Hilje Crijns abs. de man verstorven

12-06-1707
nieuw aangenomen
Focko Eeuwes en Aeltjen Boelens, zijn huisvrouw, met attestatie van t Zandt
Peter Tammes chercher en Annichjen Jans zijn huisvrouw van Zuidtbroeck
op belijdenis aangenomen
Grietje Jans, dochter van Jan Willems tot Schiltwolda
Bouwke Michiels, dochter van Michiel Wibbes tot Stedum

04-09-1707
op belijdenis aangenomen
Bijeke Dercks, dochter van Derck Hindricks tot Stedum

04-12-1707
nieuw aangenomen
Trijnje Omges, met attestatie van Leermens
op belijdenis aangenomen
Laurens Jacobs

11-03-1708
op belijdenis aangenomen
Alje Jacobs, broer van Peter Jacobs Mulder
Geertje Jans, dochter van Jan Valcks en Oucke Renses, echteluiden in haer tijd
Elske Jacobs van Middelstum, huisvrouw van Jacob Does
Trijnje Jacobs, dochter van Jacob Does
Harm Jacobs, zoon van Jacob Does

02-12-1708
op belijdenis aangenomen
Derck Jacobs en Bijeke Claessen zijn huisvrouw

24-03-1709
nieuw aangenomen
Claes Willems, met attestatie van de Meeden
Grietje Jans, jongedochter, op belijdenis, met attestatie van Eppenhuisen

09-06-1709
Derck Hindricks voort daarna gestorven

01-09-1709
op belijdenis aangenomen
Trijnje Reelfs, dr. van Reelf Does van Delfzijl

01-12-1709
nieuw aangenomen
Martjen Hindricks, weduwe van Aldert Jacobs, met attestatie van Stedum
Elske Janssen, jongedochter, met attestatie van Zeerijp

02-03-1710
nieuw aangenomen
Elske Peters, huisvrouw van Evert Peters, met attestatie van Westerwijtwert
op belijdenis aangenomen
Salling Cornelis

08-06-1710
nieuw aangenomen
Harcke Willems en Grietje Omges, met attestatie van Ten Bour
op belijdenis aangenomen
Arent Mennes, tegenwoordig woonachtig te Groningen

07-12-1710
op belijdenis aangenomen
Jacob Jans Timmerman

06-09-1711
op belijdenis aangenomen
Bijwke Lammerts jongedochter
Claes Willems zijn huisvrouw verstorven

13-03-1712
op belijdenis aangenomen
Tonnis Jacobs "maer heeft niet lang daer nae geleeft"

05-06-1712
op belijdenis aangenomen
Willem Claessen, zwager van Jacob Knoll, vrijgezel
Foske Sijwerts van Zeerijp, vrijster

04-09-1712
nieuw aangenomen
Peterke Peters, huisvrouw van Timen Warners, met attestatie van de Meeden
op belijdenis aangenomen
Tietje Jans, dr. van Jan Kempes en Sickjen Hindricks echteluiden, vrijster

04-12-1712
op belijdenis aangenomen
Harmen Jacobs, zoon van onze ouderling Jacob Claessen
nieuw aangenomen
Lijsbet Jacobs, dr. van onze ouderling Jacob Claessen, met attestatie van Loppersum
Aefke Does, vrouw van Cornelis Sibrands, met attestatie van t Zandt
Roelf Wigboldts abs en zijn huisvrouw even verstorven

12-03-1713
op belijdenis aangenomen
Berent Jans en Martjen Menkes zijn huisvrouw
Grietje Jans, huisvrouw van Peter Jacobs Mulder
Jantjen Jans, vrijster
Meester Gercke Hindricks Stellemaecker
Popke Jans, vrijgezel
nieuw aangenomen
Claesjen Dercks, huisvrouw van Mr. Gercke Hindricks Stellemaecker, met attestatie van Groningen
Peter Claessen, met attestatie van Wittewierum

04-06-1713
nieuw aangenomen
Jenne Gerrits, huisvrouw van Geert Hindricks, met attestatie
Ida Mennes, huisvrouw van Claes Willems, met attestatie

03-12-1713
Anne Hiddes abs wegens de dood van haar man

04-03-1714
op belijdenis aangenomen
Harm Willems Schipper en Aefke Sjabbes, zijn huisvrouw [deze aantekening is doorgehaald]
nieuw aangenomen
Claes Fockes van Godlinse en Aefke Sjabbes van t Zandt, zijn huisvrouw, met attestatie

03-06-1714
nieuw aangenomen
Harmen Willems, met attestatie van Westerwijtwert
op belijdenis aangenomen
Geeske Allerts, huisvrouw van Roelf Wigboldts

Ledematen 02-09-1714
Jacob Claessen ouderlinck
Jacob Jans ouderlinck
Focke Eeuwes diacon
Mr. Jurjen Jurjens diacon
alle vier met haer respective vrouwens
De Kerckenraedt
Paren van de gemeine ledematen
Hindrick Jurjens en zijn huisvrouw
Arent Berents en zijn huisvrouw
Allert Jans en zijn huisvrouw
Alje Heeres en zijn huisvrouw
Doey Jans en zijn huisvrouw
Jelmer Eeuwes en zijn huisvrouw
Jacob Does en zijn huisvrouw
Cornelis Waelkes en zijn huisvrouw
Switert Harmens en zijn huisvrouw
Harm Cornelis en zijn huisvrouw
Reender Haijes en zijn huisvrouw
Luirt Peters en zijn huisvrouw
Siboldt Dercks en zijn huisvrouw
Peter Tammes en zijn huisvrouw
Salling Cornelis en zijn huisvrouw
Jacob Jans Timmer en zijn huisvrouw
Peter Jacobs en zijn huisvrouw
Berent Jans en zijn huisvrouw
Claes Willems en zijn huisvrouw
Gercke Stellemaecker en zijn huisvrouw
Claes Fockes en zijn huisvrouw
Roelf Wigboldts en zijn huisvrouw

Getrouwde mannen
Peter Claessen
Harmen Willems

Wedenaers
Arent Mennes
Isbrant Hindricks

Vrij Gesellen
Willem Claessen
Popke Jans

weduwen
Tette Reintjes
Fenne Jacobs
Grietje Frericks
Geertjen Eisses
Meiske Jans
Abelje Hindricks
Dewer Jans
Anje Drews
Anje Hiddes
Grietje Jans

Getrouwde vrouwen
Jantjen Jans
Grietje Dercks
Elske Peters
Aefke Does
Imke Thomas
Jenne Gerrits
Lijsbet Jacobs

Vrijsters
Dewer Peter
Cnier Does

Nieuw toegekomen
Jan Popkens en Anje Jans zijn huisvrouw met attestatie van Garshuisen
Jantjen Janssen huisvrouw van Hindrick Janssen met attestatie van Holwyrda doch absent kraem
Jeltje Wobbes
Bijwe Lammerts
Grietje Jans
Foske Sijwerts
Tietje Jans
Jantjen Jans
op belijdenis Aske Harmens [deze aantekening is doorgehaald]

02-12-1714
op belijdenis aangenomen
Derck Aelfs en Aefke Arents echteluiden
Riske Harmens, huisvrouw van Harm Willems
"zijnde de mans beide schippers"

03-03-1715
Griete Frericks abs vertrokken

09-06-1715 (Pinxter)
nieuw aangenomen
Tjaert Reewkes Mulder en Evertje Jans, echteluiden, met attestatie van Sandeweer
Hindrick Roelefs, met attestatie van Appingadam
op belijdenis aangenomen
Martjen Allerts, jongedochter
Fenne Jacobs (abs. swack, vertrocken)
Hilje Jacobs (abs. wegens versterf van haer man)
Aefke Reenders (abs. wegens versterf van haer man)

01-09-1715
op belijdenis aangenomen
Hindrick Jans Huisman
Peter Jacobs abs en zijn huisvrouw (abs vertrokken)

01-12-1715
op belijdenis aangenomen
Jurjen Onnes, vrijgezel
Freeke Claessen, vrijster en mijn dienstmaeght
Tietje Jans abs vertrokken

08-03-1716
op belijdenis aangenomen
Geert Hindriks bij t Juck
Peter Jans vrijgeselle mijn knecht
Grietje Frericks abs vertrokken

20-09-1716
op belijdenis aangenomen
Mr. Willem Claessen Backer

06-12-1716
nieuw aangenomen
Jacob Coenes Rettema met zijn huisvrouw Geertjen Jans van Garshuisen
Meiske Jans abs vertrokken

15-08-1717
nieuw aangenomen
Abel Jans, met attestatie van Uithuizen
Tiake Popkes, met attestatie van Zeerijp
Fenne Jacobs, abs. wed. 10 oktober 1717 gestorven [het is niet helemaal duidelijk of hier oktober staat]

24-10-1717
nieuw aangenomen
Aeghe Eejes van Metelercamp met attestatie van de Meden

16-01-1718
nieuw aangenomen
Sibolt Roelfs, met attestatie van Canhusen uit Oostvriesland

"Dat op dese dag so veel mensen niet tot de tafel des Heeren sin geweest is gekomen van wegens de seer hoge watervloed die wij hijr gehad hebben de 25 December 1717 waarin wij twe mensen hebben verloren als Jacob Clasen weddeman en sin vrouw Aeltien"

03-04-1718
Jan Peters diacon (versturven 02-06-1718)
Grete Peters (versturven 04-05-1718)
Jelken Does (versturven 09-03-1718)
Aefke Siabbes (versturven 12-05-1718)
Jeltie Wobbes (versturven 11-06-1718)
Aeltien Bolens (versturven 04-05-1718)

16-06-1718
Isebrand Hindriks (versturven 26-05-1718)
Geertien Eisses (versturven 27-07-1718)

19-03-1719
Heieltien Fockes (versturven 05-04-1719)
Imke Tomes (versturven 12-05-1719)
nieuw aangenomen
Heerke Jans, getrouwde man van Loppersum
Freke Clasen, getrouwde vrouw tot Stedum

14-06-1719
Switert Harmens vertrokken
Gerke Hindriks met zijn huisvrouw naar Groningen vertrokken maar nog geen attestatie gehaald.

17-09-1719
Hindrick Jurriens (versturven 14-12-1719)

17-12-1719
Elske Jacobs (versturven 24-02-1720)

17-03-1720
Peter Tammes (versturven 03-06-1720)

16-06-1720
Deuwer Peters (versturven 31-08-1720)

15-09-1720
Doie Jans (versturven 26-11-1720)
Claes Fockes (versturven 02-10-1720)
Wendel Dercks (versturven 15-11-1720)
Hillie Clasen (versturven 12-10-1720)
Annieke Jans (versturven 20-12-1720)
Engel Garrems (versturven 02-11-1720)

15-12-1720
Jallen Cornellis (versturven 01-02-1721)
Tiake Popkes (versturven 05-03-1721)

06-12-1722
Willem Clasen (versturven 05-03-1723)

12-09-1723
Anie Dreuws (versturven 29-10-1723)
Martie Tonnis (versturven 02-12-1723)

05-03-1724
Focke Ewes (versturven 22-06-1724) [deze aantekening is doorgehaald]

04-06-1724
Focko Euwes (versturven 22-06-1724)
Hindrik Peters (versturven)

03-09-1724
Wobbina Meier versturven 21-11-1724 [vrouw van de dominee] "na datse 4 weken en
veer dagen in de kraam gelegen hadde, mij nalatende drie kleine kinderen"
Tette Reinties, weduwe van 97 jaar, versturven 30-11-1724

eind 1725
Ds. NH Krimping is overleden "in het laatst van het jaar 1725", waardoor de deelnemers aan het avondmaal niet opgeschreven waren tot 15-06-1727. Het protocol was bij de schoolmeester H. Mentinck zolang.

15-06-1727
nieuw aangenomen
Allegonda Golts, met attestatie van Lieroort [eerste keer dat Ds. Golts avondmaal hield] zuster van de dominee
Alle Klaassen, met atttestatie van Stedum

21-09-1727
nieuw aangenomen
Vrouke Does, met attestatie van Lopppersum
Christina Rensen, met attestatie van Lieroort
Marritje Jacobs, met attestatie van Stedum
Sieke Peters, met attestatie van Lellens

21-12-1727
Jacob Klaassen, ouderling (versturven 05-12-1727)
Foekelke Roelfs, (versturven 29-01-1728)
nieuw aangenomen
Aagtje Eenjes, met attestatie van t Zandt

20-03-1728
nieuw aangenomen
Anje Hendriks, met attestatie van Huisinge
vertrokken met attestatie naar de Rijp: Hero Aljes

20-06-1728
vertrokken met attestatie naar Zeerijp: Jan Isebrands en Martje Engbers
vertrokken met attestatie naar Ooster Nijeland: Klaas Jansen en Trijnje Peters
vertrokken met attestatie naar Lellens: Sieke Peters
nieuw aangenomen
Antje Isebrands, JD met attestatie uit den Dam
op belijdenis aangenomen
Bielke Derks, huisvrouw van Frik Hiddes
Geertje Jacobs, huisvrouw van Klaas Jans
Trijntje Reinderts, JD
Anna Jans, JD

19-09-1728
op belijdenis aangenomen
Klaas Jans
nieuw aangenomen
Albert Geerts weden. met attestatie van Loppersum
Wobge Allers, vrijster, met attestatie van Zeerijp

19-12-1728
Harrem Cornellis (versturven januari 1729)
Harrem Harrems (versturven 21-01-1729)
op belijdenis aangenomen
Vegtertje Vegters, vrouw van Klaas Tonnis
Jacobje Pieters, jongedochter
Anje Hindriks vertrokken met attestatie naar Loppersum

03-04-1729
op belijdenis aangenomen
Frerik Jans en Grietje Jurjens, echteluiden
Jan Allerds JM
Anje Jans JD
Trijnje Jacobs JD
Freke Luirts JD
Peter Luirts JM

25-12-1729
Sicco Steenhuisen en Claeske Schutting gaan "voor de eerste reis" [eerste keer dat ze deelnemen aan het avondmaal]

09-04-1730
Vr. Aleida Leuringh "voor de eerste reis"
nieuw aangenomen
Hindrik Fransen en Diewerke Jans, met attestatie van Eenrum

02-07-1730
nieuw aangenomen
Trijnje Thomas, met attestatie van Loppersum

01-10-1730
nieuw aangenomen
Hindrikjen Garrelts, weduwe, met attestatie van Groningen

25-12-1730
op belijdenis aangenomen
Jan Jacobs

18-03-1731
nieuw aangenomen
Claes Jans en Trijnje Pieters, met attestatie van Oosternieland
op belijdenis aangenomen
Martie Sijmens, vrouw van Pieter Claesen
Willem Claesen
Jan Cornellijs
Jacob Tietes

17-06-1731
Bauke Cornellijs (obiit)
Jacob Tietes vertrokken met attestatie naar Westerwijtwert

16-09-1731
nieuw aangenomen
Geertruit Arents met attestatie van Rottum

16-03-1732
nieuw aangenomen
Harm Claesen met attestatie van Garsthuisen

22-06-1732
vertrokken met attestatie naar Stedum: Martien Jacobs

28-09-1732
vertrokken me t attestatie naar Loppersum: Jan Jacobs

28-12-1732
Knier Does (obiit)
nieuw aangenomen
Jantien Hiddes met attestatie van Garsthuisen

22-03-1733
op belijdenis aangenomen
Jan Sijmens en zijn vrouw

14-06-1733
nieuw aangenomen
Writser Jieltes en Martien Edzks met attestatie van Cantes

13-09-1733
nieuw aangenomen
Antie Jans, met attestatie van Huisinga

27-12-1733
op belijdenis aangenomen
Cornellijs Sallinghs
Berent Caspers

Ledematen 21-03-1733
Vrouw Aleida Leuringh
Ouderlingen
Alje Heeres en zijn vrouw
Claes Willems en zijn vrouw
Diaconen
Alle Claesen en zijn vrouw
Berent Hindriks en zijn vrouw
Buiten de kerkeraet
Berent Jans en zijn vrouw
Sicco Steenhuisen en zijn vrouw
Geert Hindriks en zijn vrouw
Pieter Jans en zijn vrouw
Cornellijs Doekes en zijn vrouw
Pieter Claesen en zijn vrouw
Jan Sijmens en zijn vrouw
Derk Alefs en zijn vrouw
Cornellijs Isebrants en Elske Pieters
Claes Tonnijs en zijn vrouw
Sijbelt Derks en zijn vrouw
Jan Thomas en zijn vrouw
Frerik Martens en zijn vrouw
Jurrijn Onnes en zijn vrouw
Claes Jans en zijn vrouw
Frerik Jans en zijn vrouw
Luirt Luirts en zijn vrouw
Frik Hiddes en zijn vrouw
Writzer Jeltes en zijn vrouw
H. Fransen en zijn vrouw
Derk Hindriks en zijn vrouw

Weduwen
Itien Havinghs
Hijke Grouwers
Anne Hindriks
Moeij Jantien
Hilje Jacobs
Hind: Garrelts
Trijnje Pieters
Hijke Claesen
Geeske Allerts
Jantien Hiddes

Vriesters
Eeske Jans
Jacobjen Pieters
Trijnje Rienders
Trijnje Jacobs

Vriegesellen
H. Mentink schoolmr
Jan Alders, Willem Claesen
Jan Cornellijs
Cornellijs Sallinghs, Berent Caspers

Wedenaeren
Pieter Luirts

Mannen welkers vrouwen geen ledematen zijn
Jacob Tonnijs
Writzer Euwes

Vrouwen welkers mannen geen ledematen zijn
Martie Pieters
Anje Jans, vr. van J. Roelfs
Frauke Doejes
Auke Arents
Dieuwerke Sierts
Anje Jans
Antie Jans
Trijnje Harms

19-09-1734
vertrokken met attestatie naar Peise: Berent Caspers
vertrokken met attestatie naar Garmerwolde: Trijnje Rienders

{In een ander deel van de DTB boeken staat een ledematen lijst over de periode van 1736-1745. Deze volgt integraal, waarna vervolgd wordt met de mutaties die elders genoemd zijn.]

1 Claas Willems als ouderling, verstorven
2 zijn huisvrouw Ida Meinders verstorven
3 Peter Jans ouderling verstorven
4 Afke Jans obiit
5 Peter Jacobs als Diacon vetrokken naar Usquert
6 Getruijt Arijs zijn vrouw vertrokken beide naar Usquert
7 Claas Tonnis als diacon (obiit)
8 Vegterken Vegters
9 Hindrik Mentink Schoolm: (obiit)
10 Wrister Ewes kerkvoogt (verstorven)
Sikke Steenhuisen (verstorven als ouderling)
Claaske Derks (verstorven)
Berent Jans (verstorven)
Alle Claasen (verstorven)
Martjen Alders (verstorven)
Sybell Derks (verstorven)
Trijnje Peters
Riske Harms (verstorven)
Jan Cornelis
Jan Thomas (verstorven)
Martjen Sijpkes (verstorven)
Frerik Martens } (verstorven)
Antje Jans }
Altjen Murbachs (verstorven)
Frikke Hiddes (verstorven)
Beelke Derks (verstorven)
Claas Jans
Getientjen Jacobs (verst)
Hindrik Jans (obiit)
Hilje Jacobs
Greetje Jurjens (obiit)
Berent Eckholt (verstorven)
Grietje Sonnevelds
Elke Jans (vertrokken naar Lerums) [mogelijk Leermes]
Geeske Hoikes (verstorven)
Dirk Hindriks } (dese drij
Peter Claasen } verstorven)
Martjen Sijmons }
Anje Jans
Trijnje Jacobs (verstorven)
Cornelis Tjaling
Engel Mentink, met attestatie gekomen van Den Dam
Jacob Roelefs } beide gekomen met attestatie van
Stijnje Eppes } van Wittewyrum
Trijnje Peters, vrouw van Wrister Ewes aangenomen 15-03-1740
Abelje Egbers, aangenomen 11-03-1741
Geert Jans, aangenomen 11-03-1741
Trijnje Eilt, aangenomen 11-03-1741
Hindrik Jans
Eefke Jans met attestatie van de Wildervang
Jans Sjabbes en zijn huisvrouw
Jacob Tonnis
Hijke Jans verstorven
Writser Jeltjes en zijn vrouw
Anne Hindriks
Jantjen Hiddes (verstorven)
Lummegijn Jans, vertrokken naar Assen
Lurt Lurs
Anje Ebels, huisvrouw van Luirt Luirts
Peter Luurs
Maria Dos, met attestatie van Loppersum gekomen en vertrokken
Anje Berents, aangenomen
Marten Freriks, aangenomen 07-12-1742
Jan Rienders en Geertjen Reenders, aangenomen 21-12-1742
Freke Clasen, huisvrouw van Jan Cornelis, aangenomen 18-03-1744

23-12-1737
nieuw aangenomen
EW Kramer "mijn broeder" SSTheologie Studiosis

18-09-1735
op belijdenis aangenomen
Hindrik Jans en Trijnje Pieters, van menisto ouders, echtelieden

30-10-1735
Afscheidspredicatie van ds. Nicolaus Bolt over Act. 20 vers 31+32 [hij vertrok naar de gemeente van Obergum en Maarhuizen]

07-12-1738
nieuw aangenomen
Luitien Onnes, met attestatie van Warffum, daarna met attestatie vertrokken naar Krewert

15-03-1739
nieuw aangenomen
Maria Does, met attestatie van Loppersum

12-03-1741
nieuw aangenomen
Geert Jans en Trijnje Eilt

10-12-1741
op belijdenis aangenomen
Marten Freriks en Anje Berents

25-12-1741
op belijdenis aangenomen
Jan Reenders
Geertjen Reenders, daarna met attestatie naar Loppersum

11-03-1748
nieuw aangenome
Eppe Simens met attestatie van Huisinga

29-03-1750
nieuw aangenomen
Geerhardina Vijland, met attestatie van Bedum
op belijdenis aangenomen
Claes Jans

08-04-1753
vertrokken naar Zandeweer: Jan Mennes en Roelefke Jans
"Peter Cornelis, Geertjen Sikkes versturven" [het is onduidelijk of het versturven alleen op Geertjen slaat of ook op Peter]
vertrokken met attestatie naar Appingadam: Lijsabeth Mulders
nieuw aangenomen
Evertjen Gerrijts met attestatie van Bedum
op belijdenis aangenomen
Geeske Jans
Sybille Jans
Janneke Derks

16-06-1754
op belijdenis aangenomen
Grietjen Roelefs, huisvrouw van Jan Crijns
Aeltjen Clasen, vrouw van Peter Hindriks

28-12-1755
op belijdenis aangenomen
Bauke Peters

03-04-1756
op belijdenis aangenomen
Claas Jacobs
Aefke Jacobs vrouw van Alje Aljes
Mensje Hindriks
Anje Lamberts

11-01-1757
op belijdenis aangenomen
Tonnis Pieters en Ida Balsters zijn vrouw

03-04-1757
op belijdenis aangenomen
Tjaart Pieters

11-06-1758
nieuw aangenomen
Rolefs Rosema en Wilmina Cramers zijn vrouw, met attestatie van Cantes

25-12-1758
nieuw aangenomen
Trijnje Lippes, met attestatie van Zeerijp

13-01-1760
op belijdenis aangenomen
Jantjen Gerrijts, huisvrouw van Hindrik Jans, na 2 jaar onderwijzing

03-04-1760
vertrokken met attestatie Martjen Jans, tot ons overgekomen als lidmaat van Middelstum

22-06-1760
nieuw aangenomen
Mensje Hindriks, met attestatie van Garshuisen

21-12-1760
op belijdenis aangenomen
Tonnis Klasen

22-01-1761
vertrokken met attestatie naar Delfzijl: Roelef Rozema en Wilmina Cramers zijn vrouw

11-10-1761
nieuw aangenomen
Cornellische Geerts, huisvrouw van Jacob Roelefs, met attestatie van Uithuisen

09-07-1762
Anneke Geerts vertrokken met attestatie naar Zandeweer

26-12-1762
nieuw aangenomen
Cunje Jeltes, huisvrouw van Cor: Oudeman, met attestatie van Huisenga

30-03-1763
op belijdenis aangenomen
Nanje Heertjen, huisvrouw van Peter Sikkes

05-07-1764
op belijdenis aangenomen
mijn knecht en maagd Cornelis Peters en Anne Benes

26-12-1764
op belijdenis aangenomen
Jan Jacobs en Tonnis Clasen

08-09-1765
In plaats van de verstorven Boekhouder Diaken Hindrik Jans wordt Pet. Cornelis gekozen.

07-04-1766
vertrokken met attestatie naar Garshuisen: Trijnie Lippes

17-07-1766
nieuw aangenomen
Grietjen Freriks, met attestatie van de Uithuistermeden

26-06-1767
op belijdenis aangenomen
Hindrik Jans, knecht van de weversche

24-03-1768
nieuw aangenomen
Johan: van Leuwen en Margreha Heins, echtelieden, met attestatie van Groningen

juni 1768
nieuw aangenomen
Peterke Claesen, met attestatie van Opwierda

24-09-1768
nieuw aangenomen
Hen. Hendr. Bouma, met attestatie van Emden
op belijdenis aangenomen
Cornelia Cock
Trijntien Sijwers

19-12-1768
op belijdenis aangenomen
Fokeltje Jans, Claas Jans, Claas Eppes

26-11-1768
vertrokken met attestatie naar Zeerijp: Kornellis Pieters

22-04-1770
Hindrik Hindriks Bouma, schoolmr alhier, vertoont attestatie

14-07-1771
nieuw aangenomen
Hindrik Hommes met attestatie van Stedum } echtelieden
Geesjen Jacobs, met attestatie van t Hogezant}

08-12-1771
Bevestiging van Ds. Edzardus Sissingh

27-09-1772
nieuw aangenomen
Lijsabeth Jans met attestatie van Bedum

27-12-1772
op belijdenis aangenomen
Arent Geerts
Hidde Friks
Anje Ockes, huisvrouw van Hidde Frericks
Trijne Nicolaas, huisvrouw van Eltje Jans
Anje Claassens, huisvrouw van Tonnijs Claassens

26-09-1773
vertrokken met attestatie naar Sandeweer: Anna Benes

26-06-1774
op belijdenis aangenomen
Sijmen Eppes en Trijntje Jans Dorenbosch zijn huisvrouw
Ede Jans en Martien Cornellijs zijn huisvrouw
Elisabeth Stevens huisvrouw van Cornellijs Jans Dorenbosch
nieuw aangenomen
Jacob Jans en Trijntje Meinderts zijn huisvrouw met atttestatie van Oldenzijl
Martien Freriks, met attestatie van Crewert

26-03-1775
nieuw aangenomen
Euwfke Wildriks, met attestatie van Appingedam

29-09-1776
op belijdenis aangenomen
Aafke Harms, geboren te Stedum

22-06-1777
vertrokken met attestatie naar Bierum: Euwfke Wildriks

05-07-1778
vertrokken met attestatie naar Ten Bour: Aafke Harms
vertrokken met attestatie naar Woltersum: Johan van Leeuwen en Margaretha Heine echtelieden

04-10-1778
nieuw aangenomen
Lijsbeth Jans, met atttestatie van Wittewierum

03-01-1779
Omdat de jongste zoon van de dominee, namelijk Adrianus Edzardus Sissingh, is overleden, is het avondmaal bediend door de aangetrouwde oom van de dominee, namelijk A.L. Bouman, predikant te Middelstum

28-03-1779
vertrokken met attestatie naar Middelstum: Hindrik Jacobs

09-07-1780
nieuw aangenomen
Jan Tijs en Trijnje Berends echtelieden, met attestatie van Zeerijp

07-10-1781
nieuw aangenomen
Anje Geerts, met attestatie van Losdorp

26-03-1783
op belijdenis aangenomen
Jan Harms en Liefke Jacobs Bos, zijn huisvrouw

Ledematen 07-04-1783
Mannen
E. Sissingh, Predikant
Writser Jeltes, ouderling (ov. 12-03-1784)
Jan Cornellis ouderling
Jacob Jans Diacon
Marten Freeriks Diacon
H:H: Bouma schoolmeester
Pieter Cornellis Hein
Tonnis Claassens
Hindrik Hommes
Jan Jacobs (ov. 26-11-1783)
Hidde Friks
Ede Jans
Jan Harms

Vrouwen
Juffrouw Swaantje Elfringhof
Freeke Claassens (ov. 30-11-1783)
Pieterke Claassens
Trijntje Sijwerts
Trijntje Meinderts
Cornelia Cornelis Cock
Trijntje Ailts
Sybille Jans
Aaltjen Claassens
Bauke Peters
Aafke Knol
Vokeltje Jans
Anje Claassens
Geessijn Jacobs
Trijntje Jans Dorenbosch
Lijsebeth Stevens
Trijnje Berents
Nanje Heertjes
Elisabeth Jans
Anje Geerts
Anje Ockes
Martjen Cornellis
Liefke Jacobs Bos

04-04-1784
nieuw aangenomen
Hindrik Jacobs, met attestatie van Middelstum

04-07-1784
In plaats van de overleden ouderling Writser Jeltes is verkozen de E. Hindrik Hommes

16-03-1785
op belijdenis aangenomen
Sirp Reinders Elema

16-12-1792
Eerste keer dat Ds. Corn. Contenol het avondmaal bediend heeft

17-05-1795
In plaats van de naar t Zandt vertrokken ouderling Hindrik Hommes is gekozen Jacob Jans als ouderling

28-08-1795
Jan Cornelis ouderling (gestorven)

21-01-1806
de ouderling Jacob Jans (gestorven)

21-07-1808
Ede Jans, ouderling (gestorven)

30-08-1808
Meerten Ritzema, diacon (gestorven)

08-08-1813
In plaats van de ouderling Jan Harms van der Molen, die is vertrokken naar Leens, is gekozen Fokko Hommes Wigboldi

20-08-1815
Fokko Hommes Wigboldi, ouderling, is vertrokken naar Stedum

Namen der ledematen, welke ik Cornelis Contenol bij mijne eerste huijsbezoeking in de gemeente te Wester Embden d.g. Junij 1793 en volgende dagen gevonden heb: nevens de veranderingen welke van tijd tot tijd daarin zijn voorgevallen.
Hendrik Bouma, schoolmeester, Diacon
Geertje Beelmans
Marten Freerks (gestorven 8 Meij 1799)
Trijntje Siewerts (gestorven 26 maart 1806)
Pieter Cornelis Hein (gestorven 30 junij 1802)
Jan Harms
Lijfke Jacobs Bos
Ede Jans (gestorven 21 Julij 1808)
Martjen Cornelis (gestorven 9 November 1810)
Sijrp Reynderts Elema Diacon
Vokeltje Jans
Tonnijs Klaasen (gestorven 11 mey 1793)
Aanje Klaasen (gestorven 19 junij 1802)
Trijntje Jans Doornbos
Elizabeth Stevens (gestorven 23 Octob. 1808)
Jacob Jans (gestorven 21 January 1806)
Trijntje Mijnderts (met attestatie vertrokken naar Stedum 26-08-1807)
Hindrik Hommes ouderling (met attestatie vertrokken naar t Zandt 10-09-1795)
Trijntje Berends
Grietje Freriks
Hidde Friks, (gestorven 15-07-1804)
Aanje Okkes, (gestorven 15-06-1796)
Aaltje Klaasens, (gestorven 15-06-1798)
Bauke Pieters, (gestorven 29-05-1803)
Jan Cornelis ouderling, (gestorven 28-08-1795)
Elizabeth Jans (met attestatie vertrokken naar Groningen 06-09-1803)
Naanje Heertjes, (gestorven 08-11-1801)
Aanje Geerts, (gestorven) [datum niet vermeld]
Fredrica Catharina Cappenberg (met attestatie van Koedijk 03-10-1792, vertrokken naar Stedum)
Anna Henritta Warning (met attestatie van Lingen 14-05-1793)
Trijntje Willems (met attestatie van Huizinga 06-09-1793, weer vertrokken naar Huizinga met attestatie 25-12-1799)
Lippe Doornbos (op belijdenis aangenomen 06-03-1794)
Willem Tonnis (met attestatie van Garrelsweer 03-08-1794, met atttestatie naar Godlinze 28-09-1803)
Hindrik Jans } (echtelieden met attestatie van Leermens 01-05-1796, met attestatie
Pieterke Everts} naar Loppersum 10-06-1798)
Okke Sijmons (gestorven 09-12-1807)} (op belijdenis aangenomen 08-03-1798)
Bartelt Coerts }
Freeke Jans }
Jacoba Hindriks (aangenomen 21-03-1799)
Jacob Lammerts (met attestatie van Huijzinga 07-12-1799, vertrokken met attestatie naar Sandeweer 31-07-1803)

1800 1 January is gebleken, dat van de voren staande ledematen zoo gestorven als vertrokken zijn 10 personen, en dus overgebleven 30 ledematen

31 Cornelis Brongers} (echtelieden met attestatie van Middelstum 19-05-1800)
32 Geertje Cornelis }
33 Meerten Ritzema (met attestatie van Wartum 10-08-1800, gestorven 30-08-1808)
34 Roelfke Dirks (met attestatie naar Feerwerd 30-09-1802)} (op belijdenis aangenomen
35 Renske Jans (gestorven 20-10-1810) } 30-04-1802)
36 Dirk Hendricks} (Echtelieden op belijdenis aangenomen 02-06-1803)
37 Aanje Jans }
38 Menje Reinders (met attestatie van Bedum 14-02-1804, gestorven 02-03-1807)
39 Jan Writsters Bottema } (dese 5 persoonen zijn na gedane belijdenis van de
40 Aanje Tammes } grondwaarden onzen Hervormde Kerk tot ledematen
41 Freeke Syrpsdr. Elema } aangenomen d 7 Junij 1804)
42 Trijntje Jans }
43 Trijntje Syrpsdr. Elema }
44 Fokke Hommes (op belijdenis aangenomen 09-06-1804)
45 Pieter Cornelis (met attestatie van Huisingha 15-06-1804)
46 Willem Thonnijs } (echtelieden met attestatie van Godlinze 08-08-1804)
47 Grietje Peters }
48 Johannis Simons (met attestatie van Loppersum 02-09-1804)
1806 1 January is gebleken dat zedert d 1 January 1800 tot nu toe 5 ledematen gestorven en 4 vertrokken zijn, dus is het getal der sodanigen op heden 39
40 Haije Hindriks (met attestatie van Holwierda 23-05-1807)
41 Jan Reinders } (echtelieden met attestatie van Westerwijtwert 12-06-1807)
42 Evertje Harms }
43 Harmen Beerents Aaldrinck (met attestatie van Stedum 25-06-1807, vertrokken met
attestatie naar Groningen 30-04-1811)
44 Menne Jiltes } (op belijdenis
45 Aagje Cornelis Doornbos, met attestatie naar Stedum 25-06-1809 }aangenomen
46 Maria Catharina Contenol } 22-03-1809)
47 Anna Alijda Lampman (met attestatie van Lingen 09-06-1810)
48 Frik Luurts (met attestatie van de Zeerijp 08-09-1810)

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.