LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Westerdijkshorn

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Lidmaten Westerdijkshorn 1658-1800. Bewerkt door Ton Bosch november 2005 
Nagekeken door Riana Luiks december 2007

- mutaties 1658 - 1660 (Nicolaus Barlinckhoff)
- mutaties 1663 - 1669 (Jacobus Treccius)
- mutaties 1671 - 1673 (Johannes Blencke)
- mutaties 1674 - 1686 (Gerhardus Huising)
- mutaties 1687 - 1713 (Antonius Oortman)
- mutaties 1716 - 1728 (Antonius Antonides)
- mutaties 1729 - 1783 (Meinardus Antonides)
- mutaties 1786 - 1800 (Henricus Goossen)


31-10-1658
Een Lidtmaedt derser gemeijnte geworden
Lupke Jansens, van Souwert
met Attestatie van Sidtbuiren Anna Jansen van Groeningen

6-2-1659
Zijn dese navolgende Ledematen deser gemeijnte geworden
Peter Jansen van Garwert
Trijnje Duirs van Oostum,
Alske Tjoors van Oostum,
Trijntien Claessens van Westerdijxshorn
Ettien Jansens van Beem

8-5-1659
Zijn dese navolgende Ledematen deser gemeijnte geworden
Geertien Jansens van Westerdijxshorn
Eijske Jansens van Groeningen

24-8-1659
Een Lidtmaedt deser gemeijnte geworden
Cornellijske Luitiens van Westerdijxshorn

4-12-1659
Een lidmaedt deser gemeijnte geworden
Jacob Jansen van Westerdijxshorn

4-3-1660
Een lidmaedt deser gemeijnte geworden
Jantien Luitiens van Garwert

10-6-1660
Een lidtmaedt deser gemeijnte geworden
Trijnje Gerrijs van Westerdijxshorn
Met Attestatie van Groeningen
Margarita Hofcamps van Ravensteijn


[ In een ander handschrift, waarschijnlijk bij de komst van dominee Jacobus Treccius]

Deese navolgende persoonen heeft den heere behaagt
bij dese sijne Gemeinte, in deese plaats vergadert, toe te voegen

20-8-1663
attestatie van Groningen
de deughdsaame ende godtsalige vrouw
Margreta Treccius, weduwe van Peter Jacobs

27-11-1663
ledemaat deser Gemeinte geworden 
de deughtsame Jeike Reners vrouw van den E. Arent Jans Olderling deser Gemeinte

6-2-1664 ledemaat deser Gemeinte geworden
de deughtsame Anna Jansen de vrouwe van Evert Claassen

28-8-1664 ledemaat deser Gemeinte geworden
de deughtsaame Anne Reintiens de vrouwe van Claas Jacobs

26-3-1665 ledemaat deser Gemeinte geworden
de deughtsame Aafien Alberthoma

17-6-1666 tot ons gekomen
de eerbare Jan Willems ende de deughtsame Hemke Ubbes sijn huisvrouw
en
de E. Ate Douwes en de deughtsame Trijnie Fockes sijn huisvrouw, tesamen van Billingeweer

2-12-1666 ledemaat deser Gemeinte geworden
de deughtsame Anie Jacobs de huisvrouw van Jacob Alberts en
de deughtsame jonge dochter Dieuwer Claassen met attestatie van Middelstum

11-3-1667 lidmaat deser Gemeinte geworden
Evert Claassen

8-9-1667 lidmaat deser Gemeinte geworden
d' Eerbare Peter Everts
met attestatie van Obergum
de deughtsame jonge dochter Diewer Hindricks

23-12-1667 attestatie van Oostum
d' Eerbare Cornelis Bartolts
litmaat deser Gemeinte geworden
de deughtsame Martien Juriens de huisvrouw van Cornelis Bartolts

15-3-1669 litmaat deser Gemeinte geworden
de deughtsame Geertruidt Peters


[ In een ander handschrift, waarschijnlijk bij de komst van dominee Johannes Blencke]
Door de verkondinge van Godts h: woort, sijn dese naestvolgende
persoonen tot leedmaten van de gemeinte alhijr tot Westerdijckshorn
geworden.

20-2-1671 tot leedmaten angenomen
de E. Allardt Pieters ende sijn L. Huisvrouw Annetje Pieters anders Sierts

Den selven dito met attestatie van Middelstum
Marretjen Harmens

5-6-1671
Trijntjen Dercks van Onderdendam J.D.
Jannes Jansen Schoolmester alhijr

20-3-1672 attestatie van Cantens
de Deuchtsame Aaltjen Cras

Anno 1672 attestatie van Groningen
de Deuchtsame jonge dochter Catharina Cras

Anno 1672 attestatie van Menkeweer
Derck Ebels

26-2-1673 ledmaten geworden
de E. Gerrit Claasen en sijn Huisvrouw Anne Claasen (obijt 1690 den 22 Novemb)

28-2-1673 attestatie van Zuidtlaaren
de E. Egbert Harmens


[ In een ander handschrift, waarschijnlijk bij de komst van dominee Gerhardus Huising]

Dese navolgende personen, sijn door
des Heeren Genade, Ledemaaten
geworden van sijn Gemeijnte hijr ter plaetse

15-8-1674 Attestatie uit Groningen
de Ed. en Deuchtrijke Engeltie Nannes

Den selven dito nae belidenis
Trijnje Reinders

6-12-1674 Ledemaet geworden
de Eerbaere Sebe Gerrijts
Reinder Claessen
Liefke Dercks huisvrouw van de Eerbaere Cornellis Reenders

20-3-1675 Attestatie van Bafflo
Martien Pieters J.D.

26-9-1675 nae belidenis
de Deughsaeme Crijne Jacobs J.D. van Onderdendam

11-6-1676 Attestatie van Groningen
de Deughtsaeme J.D. Anna Catharine Christiaens

Den selven dito na Confessie van de Articulen des Geloofs
die E: Eijse Temmes ende Temme Jacobs
25-12-1676 nae belijdenis
de Deughtsaame J.D. Wijpke Jans van Westerdijxhorn

Den selven dito met Attestatie van Wetsinga
Martien Tonnis J.D.

10-6-1677 met Attestatie tot ons gekoomen
Pieter Tonnijs van Bedum

9-9-1677 na oprechte belidenis
die deughtsame J.D. Oucke Athes
met Attestatie van Dno. Wolphio Pastore in Noordwolde
Anne Jacobs van Onderendam

25-12-1678 belijdenisse gedaen hebbende
de Deughtsame J.D. Geertien Abels

Den selve dito met Attestatie van Groningen weder gekoomen
die Eerbare J.D. Oucke Athes

21-6-1679 nae belijdenisse
Die E: Pieter Jans Timmerman

21-3-1680 nae belijdenisse
die deuchtsaeme en Eerbaere Evertien Jacobs, huisvrouw van de E: Jan Gerrijts

13-6-1680 Loflijck getuigenis vertoont van Dno: Fr: Boudron in Stitswert
d E: Engelbert Berniers, en sijn huisvrou Anje Jans

25-12-1680 na belijdenisse
Aaghtje Menckes huisvrouw van de E: Schoolmester Jannes Jansen
Geertie Dercks huisvrouw van de E. Reinder Claasen
Jantien Jansen J.D. van Ferwert

29-5-1681 nae belijdenisse 
de E: Jan Harmens uit het Oldampt, in de praesentie van d'Gemeijnte alhijr tot
Westerdijxhorn gedoopt

12-6-1681 nae belijdenisse
de E: Jan Gerrijts, onderwesen door mij, G. Huisingio, Pastore Loci

12-3-1682 belijdenisse
de deuchtsaeme J.D. Loeke Jurjens

11-6-1682 nae belijdenisse
d'... Toebichien Jacobs huisvrouw van Sebe Gerrijts
d' Eers: Jan Janssen
d' Deuchts: J.D. Anne Frericks

26-12-1682 nae belijdenisse
d' E. Jurjen Harmens

18-3-1683 nae belijdenis
d' Eerb. J.D. Brechtie Onnes van Leens

29-6-1684 Attestatie van Peterbuiren
d' Deuchdenrijcke vrouw Johanna de Witt, weduwe van Dn. Harssema,
in leven pastor op het Westernijlandt

19-4-1685 Paasschedach tot Ledematen aengenomen
Trijnje Dercks huisv. van Reijnder Klaessen
Gretje Klaessen met Attest. van Beem

5-7-1685 nae belijdenisse
d' Eerb. Willem Harmens Trommer, koster en schooldienaar tot Westerdijxhorn

6-9-1685 nae belijdenisse
Sijrt Jacobs en Wibke sijn huisvrouwe (obijt den 24 Augusti 1689)

14-3-1686 te vooren belijdenisse
de Eerb. Jan Jurriens


Dese navolgende personen sijn tot Ledematen geworden van Gods kerck
geduijrende de bedieninge van Antonius Oortman pastor in
Onderwierum en Dijckshorn

11-9-1687 attestatie van Bedum
Egbert Aaldrijx ende Lutgertje Folckers, Echtelieden

16-3-1688 na Onderwijsinge angenomen
de Eerbare Anje Harmens huijsvrouw van Willem Harmens,
schoolmr. tot Westerdijckshorn

10-6-1688 Attestatie van Wetzingh
Mecke Duijrts ende Martjen Jacobs echtelieden

8-6-1689 attestatie van Sauwert
Anje Cornellis weduwe van Hindrijck Thomes

28-3-1690 na Onderwijsinge en ondersouckinge
Battruijdt Jacobs

15-9-1690 attestatie van Bedum
Jacob Cornellis

17-3-1693 na ondersouckinge
Anje Andries van Souwert

3-9-1693 attestatie van Bedum
Jan Classen ende Hilje Eltjes echtelieden

9-12-1694 na ondersouckinge en onderwijsinge
Luijtjen Everts, na ondersoukinge

9-6-1695 attestatie van Onderwierum
Lijsbeth Jans
Noch met een attestatie van Noordijck
Lammichjen Wilkens

15-3-1696 na ondersouckinge
Anje Jans huijsvrouw van Jan Gerrits

30-8-1696 na ondersouckinge
Albert Andries

Denselven dito angenomen
Nanje Allerds huijsvrouw van Hindrijck Dercks
met attestatie van Middelsthum
Anje Peters huijsvrouw van Claes Claassen

6-6-1697 attestatie van Cantes
Tjaackje Ulrighs huijsvr. van Thijs Garbrands
Noch met attestatie van Wetzingh
Freebes Goosens en sijn huijsvrouw Lijsbeth

6-9-1698 angenomen
Thijs Garbrands (obijt 1704 den februarij)

17-6-1699 angenomen
Geertruijdt Lammerts huijsvrouw van Geert Willems

2-6-1700 angenomen
Claes Wichers

6-3-1701 angenomen
Barbertje Jans huijsvrouw van Claes Wichers

9-6-1701 attestatie van Bedum
Aafke Peters huijsvrouw van Eijsse Teunnijs

10-6-1701 attestatie van Winsum
Egge Jacobs

12-6-1702 angenomen
Eijsse Teunnijs
noch met attestatie van Winsum
Tjetske Tomes huijsvrouw van Teunnijs Peters

10-12-1702 angenomen
Teunnijs Peters
met attestatie komende van Bedum
Aafke Peters huijsvrouw van Eijsse Teunnijs

8-6-1704 attestatie van Stedum
Anje Sijwerts huijsvrouw van Wijrt Jans

7-6-1705 attestatie van Baffelt
Elske Popkes

6-6-1706 Attestatie van Oldenzijl
Luijtjen Frerijcks en Trijnje Gaeljes Echtelieden

10-3-1708 attestatie van Bellingeweer
Menje Peters huijsvrouw van Egge Jacobs
noch met attestatie van Stedum
Anje Bockes

21-8-1711 attestatie van Rottum
Willem Jelijs ende Grietje Roelfs echtelieden

27-5-1712 angenomen
Sijwert Zijrts van Middelstum
Grietje Arends van WesterEmbden, echtelieden

23-6-1713 angenomen
Harmen Willems ende Marretje Willems van Dijckshorne
Noch Aaltjen Jan h.v. van Albert Andrijs
met Attestatie van Middelbert
Jeijcke Jans


29-3-1717 Met attestatie van Bedum
Berber Herkes huisvrouwe van Jan Alberts
na voorgaande onderwijsinge en belijdenisse
Jan Alberts

26-9-1717 met attestatie sijn van Groningen gekomen
Coert Hilberts en Hindrikien Berents Egtelieden

26-3-1719 na voorgaande onderwijsinge en belijdenisse
Goossen Freebes
Hindrik Hilberts
Luikien Eijbes
, wed. van Tidde Jeltes

18-6-1719 met attestatie sijn gekomen
Bartruit Jacobs wed. van Hijbe Jac: van Cantens,
en
Geesjen Jacobs, Huisv. van Roelf Jacobs, uit den Dam

16-6-1720 met Attestatie sijn van Bedum gekomen
Harm Jans en Martjen Claassen Egtelieden

8-3-1722 met attestatie is van Groeningen gekomen
Jelte Reijnders

13-6-1723 na voorgaande onderwijsinge en belijdenisse
Auke Hindriks J.D.

19-9-1723 na voorgaande onderwijsinge en belijdenisse
Lijsbet Eijsses

12-12-1723
Coert Hilberts en sijn Huisvrouw Auke Hindriks wegens van haar gepleegde ergernissen versogt sijn uit naam van de kerkenraadt haar ditmaal van de Tafel des Heeren te onthouden

17-9-1724 met attestatie van Bedum sijn angekomen
Jan Jans en Tetje Knellis Egtelieden

10-6-1725 Met Attestatie sijn van Wierum gekomen
Harm Pijrs en Christina Drees Egtelieden

9-12-1725 met Attestatie is van Huisinge gekomen
Peter Jans

8-12-1726 met attestatien sijn van nieuws angekomen
Pieter Cornellijs van Middelbert
Anje Freriks van Bedum

16-3-1727 na voorgaande onderwijsinge en belijdenisse
Peter Egberts en Aaltjen Jans Egtelieden
Aaltjen Claesen
Aavke Clasen
Aaltjen Wolters
J.D.

14-9-1727 na voorgaande onderwijsinge en belijdenisse
Jarch Steffens en Hike Jans Egtelieden

27-3-1729
Sijwert Cijerts is vermaant sig van des Heeren H. T. te onthouden om een swaare beschuldigingh tísijnen laste liggende


19-6-1729
Sijwert Cijerts en Anje Freeriks is geprocedeert na kerkenordre; sie agter in den Acten van de consistorie

30-12-1731 na voorgaende belijdenisse en onderwijs
Jan Jans en Abeelie Jans egtelieden
Willem Hindriks en Trijnje Jans egtelieden
en
Frerik Luitjens, J.M.
Op de saeke van Anje Freeriks is consistorie gehouden; sie consistoriaele Acte van den 29 Decemb. 1731

23-3-1732
Op de saeke van Sijwert Cijerts is consistorie gehouden; siet de Acte van den 19 meert 1732

29-6-1732 Na voorgaende onderwijs en belijdenisse
Jacob Egges J.M.
en de eerbaere J.D. Trijnje Luitjens
en
Anje Tiddes

5-10-1732 Met attestatie van Stedum overgekomen
Luiktjen Jacobs, huisvrouw van Derk Jeltes

12-12-1734 Met attestatie van Stedum, gedateert den 9 Decemb. 1734 overgekomen
de E. Homme Jans

18-9-1735 Na voorgaende onderwijsinge en belijdenisse
de E. Obbe Willems
de Eersaeme Etje Ennes, huisvrouw van Jacob Egges
de Eerbare jonge dogters Aaltjen Sijwerts,
en 
Bartruid Tiddes

18-6-1741 Met attestatie na Loppersum is vertrokken
Luikje Jacobs, de huisvrouw van Derk Jeltes

13-12-1744 Met attestatie van Garmerwolde overgekomen
de E. Harm Lamberts

3-4-1746
heeft weegens mijn sware onpasselijkheidt de predikant van Noordwolde Dng. J. Cassau het H. Avondtm. bedient

17-3-1748 met attestatie van Middelstum overgekomen
Anna Star, huisvrouw van Renger Hindriks

17-12-1752 Met kerkelijke attestatie van Wierum overgekomen
de E. Claas Wolters en sijn Huisvrouw Liefke Jans

1-7-1753 Met kerkelijke Attestatie van Noordwolde overgekomen
de E. Beerent Jacobs

25-6-1758 na kerkelike voorgegane kondiging aengenomen
Jurjen Tjarcks,
en
Gielje Willems, huisvrouw van Obbe Willems

19-6-1763 wederom met attestatie na Noordwolde vertrokken
de E. Beerent Jacobs

21-12-1766 Na voorgegaane onderwijsing en belijdenis aengenomen
Anje Harms, huisvrouw van Freerik Luitjens
Dog toen ook met kerkelike attestatie vertrokken na Menkeweer
de E. Jacob Egges, ouderling, en desselfs huisvrouw Etje Ennes

24-9-1769 Met kerkelijke attestatie van Wetsinge overgekomen
Jantje Jansz, de huisvrouw van Roelf Jacobs
Na voorafgegane regtsinnige belijdenis aengenomen
Derkje Theophilus, weduwe van Egbert Eppes

17-12-1769
Bij de Communie is (apparent weegens lichaams swakheidt) Harm Lamberts absent geweest

1-7-1770
het H. Avontm. des Heeren gehouden, dog bij mijn absentie bedient door den Wel-Eerw. Heer Heijdegers, pred. tot Wetsinge en Sauwert

16-6-1771
bij de Communie is de E. Willem Hindriks absent geweest

15-12-1771 Met attestatie van Adorp overgekomen
de E. Jan Claassen

20-9-1772 met kerkelijke attestatie weeder na Adorp vertrokken
de E. Jan Claassen

13-6-1773
weegens lichaams swakhedit (soe ik denk) is absent geweest Willem Hindriks

20-3-1774
H. Avondtm. gehouden, dog ik terwijl weegens het hoog-water er niet wel kon komen is het selve bedient door mijn oudtste soon G.B. Antonides pred. te Westerwijtwert en Menkeweer

15-10-1774
is weegens mijn swakheidt, het H. Avontm. bedient door de Wel-Eerw. Dom. B. Ph. Hase, pred. tot Bedum

26-12-1774
is het H. Avontm. gehouden, zijnde bedient, en teffens gepreedikt door de Eerw. Dom. Heijdegers, pred. te Wetsige etc. terwijl mijn swakheidt niet toeliet na Westerdijkshorn te reijsen

27-3-1775 Na voorafgegane geloofsbelijdenisse aengenomen
Egbert Bonnes
Met attestatie van Noordwolde overgekomen de dato 17 Martii
Jacob Jansz

6-9-1775 na voor afgegane onderwijs en belijdenis aengenomen
Anje Jurjens J.D.

10-12-1775
is alhier de Proefpredicatie gedaan en Het Heijlig Avondmaal Bediend door dom. H. Metelerkamp van Zuidwolde
met Attestatie van Onderwierum overgekoomen
Simen Harms J.M. thans woonagtig bij Jurjen Tjarks

14-3-1776
de voorbereidinge gehouden door Dn. Metelerkamp Pr. Zuidwolde

17-3-1776
is hier des Heeren Avondmael gehouden door B.P. Hase Pr. te Bedum

9-6-1776
de Proefpredikatie gehouden door Dn. Blankenstijn Pr. Huisinge
van Bedum met Attestatie hier overgekomen
Peter Jacobs en Lijzabeth Klaasen


30-4-1786 met Attestatie van Middelstum overgekomen
Hillebrand Jacobs en sijn huisvrouw Trientje Freriks

27-4-1788 na voorafgaand ondersoek aangenomen
G.W. Basuin

5-7-1789 met Attestatie van Bellingeweer overgekomen
Aaltjen Pieters vrouwe van Hindrik Freriks

11-4-1790 met kerkelijke Attestatie is binnen gekomen
Stijntje Tjarks van Warfum

11-4-1790 Na voorafgegaan onderwijs en geloofsbelijdenis aangenomen
Aries Ebels
Jan Gerard Basuin
Willem Coenraads
Frerik Hillebrands
Jan Hillebrands
Anje Alberts
Albertje Mensis


3-8-1800 met attestatie van Bedum te Westerdijkshorn overgekomen
Jan Gerard Basuin
 

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.