LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Westerbroek

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
GrA 323-5 Hervormde Gemeente Westerbroek;

folio's 1 - 9: 
De Naemen der predicanten, Kerckvoogden, Ouderlingen, en Diaconen tot Westerbroeck

folio's 71 Ė 88v:
die Ledemaeten deser Gemeente

transcriptie door G. Kamphuis, mei 2006;
latere aanvullingen zijn tussen accolades geplaatst

nagekeken juni 2006 T. Bosch

NB, MG: tabs vervangen door 8 puntjes


[binnenkant titelblad]
Het geen op het naastvolgend blad gelesen wordt ontrend den
verdeling van dit Boek heeft zijn betrekking op het oude Kerk-
prothocol. Dit is ons onder den Fransche overheersching af-
genomen, de aantekeninge van de gedoopte kinderen voor den
25 Augustus 1811, van de gecopuleerde en gestorvene
personen zijn daaruitgescheurd, en het overige ons
teruggegevene maakt dit Consistorieboek uit.
................E.J. Huisinga
................P.L.

[folio 0]
In Maijus 1709 heeft De Ed. Hoogh-
Wijse Heer W. Wolthers Secretarius deser
provintie, en Kerck vooght van Westerbroeck
dit boeck uit sijn angeborene mildadigheit ge-
geven tot een Kerckenboeck van Westerbroeck
........Birza Eccts.

Pro Memoria
Anno 1721 den 2 junij sijnde pinxter-
maandag is door mij de laaste predikatie
in onse oude Kercke gedaan uit joh:3:IX 16
daarop is sij den 3 door onse Carspeluiden af-
gebrooken.
Anno 1721 den 2 November is door mij de
Eerste predicatie gedaan in onse Nieuwe Kerc-
ke uit 2 Chron:6:iX 40:41
................L. Birza
................Pastor.

[folio 0v]
In dit boeck sijn dese naevolgende ses saeken te vinden

1
De naemen des pastoors, Kerckvoogden
Ouderlingen, en Diaconen
2
De gedoopte kinderen
3
De Ledemaeten der gemeente
4
De gecopuleerde personen
5
De gestorvene
6
De Consistorien

dit boeck behelst 280 blaederen van welcke
voor het eerste sijn 10, voor het 2 en 3de elck
60, voor de 3 laeste elck 50 sijn verordineert.


[folio 1]
Het 1ste deel
De Naemen der predicanten, Kerck-
voogden, Ouderlingen, en Diaconen tot
Westerbroeck

Den 7 September 1704 ben ick Lubbertus
Birza tot pastor van Westerbroeck bevestight
Door D: Johannes Abbring Eccts: in Groningen,
en D: Rudolphus Bottichius Eccts: in Cropswolda,
en D: Johannes Huchting Eccts: in Engelbert

Doe was Kerckvooght
D E Solliciteur Valerius Elama
Ouderling:
D E Jan Egberts joncker
Diaconen
D:E: Derck Thijes Gesworen
........en
D:E: Siabbe Jacobs

1705 sijn verkoren
De Sicco Tiaden tot Kerckvooght
D:E: Jan Hindricks tot Ouderling
D:E: Warner Jans tot Diacon

[folio 1v]
1708
in plaats van de overledene W. Elama is
tot Kerckvooght verkoren D:Ed: Hoogh:
wijse Heer Warmholt Wolthers Secreta-
rius deser provintie.

1709
is tot Diacon verkoren D:E: Elle Egberts
in plaets van de gesworen Derck Thijes

1711
is op Hemelvaerts dag tot diacon ver-
koren
D:E: Roelef Jacobs in plaets van
D:E: Warner Jans

1713 den 5 jan:
is, in plaets van de overledene Heer
W. Wolthers Rekenmester deser provintie
tot Kerckvooght verkoren D: Ed: Heer A:W:
Hoeth: Rekenmester deser provintie.

1713
op Hemelvaerts dag is tot Diacon verkoren
de E. Roelef Leenderts, in plaets van de E
Elle Egberts

1715
Den 30 Maij is tot Ouderling verkoren D:E: Siabbe
Jacobs in plaets van de overledene Jan Egberts
Den 30 Maij is tot Diacon verkoren D:E Hindrick
Claesens in plaets van Roelef Jacobs

[folio 2]
1717
Den 6 Maij is tot Diacon verkoren D:E: Roelef
Alles in plaetse van Roelef Leenderts.

1719
Den 18 Maij is tot diacon verkoren DE
Jan Steins in plaats van Hindrick Clasens

1721
Den 22 Maij sijnde hemelvaarts dagh is
tot Diacon verkoren d:E Meerten Jans
op de waterhuisen in plaats van Roelef Alles

1722
Den 25 Maij zijnde pinxter maandagh
is tot diacon verkoren d:E Jan
Peters in plaats van de overledene Jan
Jans Heijns

[folio 2v]
1725
Den 10 Maij sijnde Hemelvaarts dagh
is tot Ouderling verkoren DE Gesw:
Roelef Jacobs in plaats van sijn overle-
den broeder Siabbe Jacobs
Den selfden dito is tot diacon verkoren
de E Jan Jacobs in plaats van Meerten Jans

1727
Den 22 Maij zijnde Hemelvaarts dagh
is tot ouderling verkooren D:E: Roelef
Leenderts in de plaatse van de over-
ledene Jan Hindricks Bont.
Den selfden dito is geaccordeert dat Jan Peters
noch een jaar als diacon sal continueren
dewijle anders 2 nieuwe diaconen mosten
worden verkoren
So dat dae maar alleen dot diacon is ver-
koren
D:E: Harm Peters in plaats van de overledene Jan Jacobs.

1728
Den 17 Februarij is tot Kerkvoogt verkoren Roelf
Jacobs Gesworen des Gerichts van Selwert in plaats van
de Hr. Rentemr. Sicco Tjaden.

[folio 3]
1728
Den 5 Maij 1728 ben ik Martinus Wieringa in plaets
van de overledene D. Lubbertus Birza tot Pastor in
J.C. Gemeente te Westerbroek met eenparige stemmen
verkooren; en den 25 Julij daer an volgende bevestigt
door D. Abrahamus Fledderus Eccl. te Haren, D. Franc.
Fred. Folkers Eccl. in Groningen, en D. Bernhardus Kok
Eccl. tot Noorddijk, doende de laeste de bevestigings predicatie.

Den J [datum niet ingevuld] is de W. Ed. H. Cebes Hoeth Stads-Artillerij-Meester
tot Kerkvoogt verkoren in plaats van zijn W. Ed. overledene
Vader A.W. Hoeth Raedsheer der Stadt Groningen, overleden
den 23 Maij 1728. zijnde zondag, Begraven op donderdag
daar aan volgende in Martini Kerk te Groningen.

1729
Den 26 Maij zijnde Hemelvaerts-Dag is tot Diacon verkoren
de E. Lambert Conradi in plaets van Jan Peters.

1730
Den 18 Maij, zijnde Hemelvaerts dag is tot Ouderling
verkoren de E. Conraad Lammerts Hachtingh in plaets
van de E. wijlen Gesworen Roelf Jacobs, die op den 15
Februarij dezes Jaars overleden was. En voornoemde Conraad
Lammerts Hachtingh is den 4 Junij daaran volgende
bevestigt en heeft doen Sessie in ons consistorium genomen.

Den 30 Augusti is met eenparigheit van stemmen tot
Kerkvoogt verkoren de Ed. Heer Cornelius Tjassens
(Extraordin. Admiraliteits-Heer) in plaats van wijlen
Roelf Jacobs Gesworen des Gerichts van Selwert en Ouderling
dezer gemeente.

1732
Den 22 Maij, zijnde Christi Hemelvaerts-dag is tot
Diaken verkooren de E. Jan Warners, in plaets van
Harm Peters, en is den 8 Junij daer naest aanvolgend
in zijn dienst bevestigt, en heeft doen sessie in
ons Consistorie genomen.

[folio 3v]
1734
Den 3 Junius zijnde Christi Hemelvaartsdag is tot
Diaken voor de tweedemaal verkoren Harm Peters, en
op den 27 dito bevestigt, in plaats van Jan Warners, die
overleden is den 30 April en begraven den 6 Maij dezes jaars

1735
Den 19 Maij zijnde Christi Hemelvaarts-dag is in de plaats van
de E. Lammert Conraads tot Diaken verkoren de E.
Lammert Sjabbes met eenparige stemmen, en op den 19 Junij
naast volgende bevestigt.

1736
Den 15 Julij hebbe ik Martinus Wieringa alhier mijne
afscheids predicatie gedaan uit 1 Thess. 2 vs 7. als zijnde
Beroepen in de Gemeente tot Appingadam tot predikant
en Rector der Latijnze schoolen aldaar.

Den 20 Julius 1736 hier beneffens D: Gronauw
van Suidewolde, D: Verschuir van Nendorp
D: Busscher van Norch, en D: Rummering v Engelbert
van de Gemeente op de Nominaatsie gestelt sijnde
en den 19 Augustus hebbende gepredikt, ben ik Petrus
Galama Groninganus van alle de Collatoren en de gehele gemeente
door ene zeldsame en mij gansch onverwagte weg Gods
tot Herder en opsiender Deser gemeente geroepen
en den 9 October door Dnus: Bertling van Groningen
en Dnus: Th: Croeser van Sappemeer, in de
Classicale vergadering, tot het Examen geadmitteert,
en strax geexamineert, door welke 2 genoemde EW: Heren
ik den 4 November met oplegginge der handen hier ben
in gesegent, sijnde de bevestigingsrede uitgesproken
door den WelEerWaarden & Zeer Geleerden
Heer M: Wieringa Thans Predicant en Rector
der Latijnse Scholen te Appingadam, voorheen
Een Heilsaam Werktuig in Gods hant tot inwinning

[folio 4]
van vele zielen voor Koning Jesus in dese gemeente
sijnde sijn stoffe 1 Corinthen XVI ps 10, angetekent
waarop ik dien selvden dag mijn dienst begon
met eene Leerrede over de Hoogwigtigheit van
het H: Leeraarsampt uit 2 Corinthen II ps 16
het laaste Lit, en den XI vervolgde over de Hoogweerdige
voortreflijkheit dier Bediening uit 2 Corinthen V. 20.

1738
Op Hemelvaartsdag zijnde den 15 Maij is in
Plaats van den afgaande Diacon Harm Pieters
met eenparight van stemmen op t niew, ingekosen
Jan Hindriks bij de Waterhuisen, en
den 9 Juni bevestigt.

1740
Den 25. Maj op Hemelvaartsdag is in plaats
van den verstorvenen ouderling
Roelof Leenders met eenparigheit van
stemmen gekosen, de E. Harm Pieters
en den 26 Juni bevestigt, en bij die gelegen-
heidt gepredikt over 1 Tim. 3 - 13.

1741
Den 18 Februari ben ik in de Niewe Pekel-A beroepen.
Den 23 Februari is met Eenparigheijt van
stemmen tot Kerkvoogt gekosen den
WelEdle Heer C.H. Tjaden RaatsHeer
in Groningen in plaats van den
WelEdl. Heer C. Tjassens die ontslag
versogt hadde.

Den 11 Majus is in plaats van den afgaande
Lambert Sjabbes Gesw. tot Diacon gekosen
de E. Jan Harms, en in plaats van
den verstorvenen ouderling Conraat Lammerts
de E. geswoorn Lambert Sjabbes, welke
na voorafgaande kondiging beijde bevestigt
sijn op den 10 Juni, en bij die gelegenheijt
gepredikt over 1 Petri 4 - 11.C.

[folio 4v]
1741
Den 7 Augustus losgemaakt zijnde van deze gemeente en
an die van de Niewe PekelA toegewesen, heb ik
den 12 novembr mijn afscheijtsrede gedaan over
2 Corinthen 6 ps. 1.

Den 27 october is door de Heren Collatoren & anwesende
Carspellieden in de Academie kerk te Groningen
deze nominatie gemaakt.
D. A. Sluiter Predikant te Sauwert & Wetsing.
D. N. Appelius Predikant te Jukwert.
D. A. Aartsen Proponent te Campen
D. H. Gokkinga Proponent in Hollandt
D. J. Liefting Proponent in Groningen
D. H. Janssonius Proponent onder Middelstum

1742
Uit welke voorgenomede Heeren, ik Jacobus Wicherus Lieftinck
Groninganus (nadat ik den 17 December 1741 gepredikt hadde) Den 19
Januarius 1742 met een genoegsaeme meerderheid van stemmen van de WED:
Heeren Collatoren en de gemeente tot een Leeraar en voorganger dezer ge-
meente door een wonderlijke wegh van Gods voorzienigheid op een gants
onverwagte wijze geroepen, en Den 13 Maert van den Eerw. Classicaele ver-
gaderinge te Groningen tot het examen geadmitteert en nogh op dien
zelven dagh van de Eerwaarde Heeren J:L: Gochenius als praeses
en Meinardus Cock geexamineert zijnde, daarop door deze 2 Eerw: Heeren
Den 15 April met oplegginge der hand volgens het gewoon gebruik der seden [???]
en eerste ja heden ten ten daegs Christenkerke bevestigt. En naedat de eerstge-
noemde Eerw. Heer Gochenius ter mijner Inzegeningh een zeer gepaste Leerede
hadde uitgesproken over de woorden Hebr:13:17 en daarop deze plegtigheden
verrigt zijnde de eerstelingen mijner diensten begonnen met de woorden aangetekent
Jerem:1 beginnende met het laadste lid van 't 5x ik hebbe en einigen
de met het 7 vers

1744
Den 14 majus zijnde Hemelvaertsdagh is in plaets van de
E Jan Hinderiks afgaande tot diaken verkoren de E Hinderikus
Pieters bij de Waeterhuisen en op den 7 Junij naest volgende
bevestigt.

[folio 5]
1747
Den 11 Majus zijnde Hemelvaerts Dagh is in plaats van de
E Jan Harms afgaande wederom tot Diaken verkoren de
E Liendert Roelefs en op den 14 Junij naestvolgende bevestigt

1748 [of 1749]
Den 13 Julij is met eenparigheid van stemmen tot kerkvoogt
verkoren de Wel Ed: Heer Giltregtsheer H: Werumeus in plaats
van de Wel Ed: Heer Cebes Hoeth die daer van Ontslagh verzogt
haeft.

1750
den 7 majus zijnde Hemelvaertsdagh is in plaats van de E Hinderikus
Pieters afgaande wederom tot Diaken verkoren de E Hinderik
Jans Bond en op den 7 Junij naestvolgende bevestigt.

1753
den 31 majus zijnde Hemelvaertsdagh is tot ouderlingh dezer
gemeente verkoren de E Hinderikus Pieters bij de Waterhuizen
in plaats van de verstorven Ouderlingh Harm Pieters ende tot
Diaken de E Hinderik Jacobs in plaats van de afgaande
Diaken de E Liendert Roelefs. zijnde den 24 Julij daar
aenvolgende beide in den dienst bevestigt en dus tot Leden
van den Kerkenraad aengenomen.

1756
den 27 majus zijnde Hemelvaartsdagh is in plaats van de afgaande
Diaken de E Hinderik Jans Bond tot diaken dezer gemeente verkoren
de E Cornelis Derks van de Waterhusen zijnde daarop den 13 Junij daar
aenvolgende in den dienst bevestigt.

1759
den 9 Jannuarij is met eenparigheid van stemmen tot
kerkvoogt verkoren de Wel Ed: Heer W:A: Hoeth in plaats
van den overleden Heer GiltregtsHeer Werumeus.

1759
den 24 Majus zijnde Hemelvaartsdag is in plaats van de
afgaande Diaken Hinderik Jakobs tot Diaken verkoren de
E Wijbo Conraads dog wegens opkomende swarigheden om dat zijn huis
stont onder Scharmer eerst bevestigt den 23 December zie de acte consistorii
Den 2 dec: is ook tot diaken verkoren de E Jan Hinderiks van
de waterhuisen en bevestigt den 23 tegelijk met de vorige.

1765
den 27 maart is met eenparigheid van stemmen tot
kerkvoogt verkoren in plaats van de Wel Ed: gestrenge Heer
Raadsheer Tjaden de E gesworen L. Woelesius.

[folio 5v]
1765
Den 16 majus zijnde Hemelvaarts dag zijn in plaats
van afgaande diakenen Wijbo Conraads en Jan Hinderiks
tot Diakonen verkoren de E Hinderik Roelefs en Pieter
Harmens zijnde den 9 Junij in den dienst bevestigt.

1769
Den 4 majus zijnde Hemelvaartsdag is in plaats van
den afgaande diaken Hinderik Roelefs wederom tot diaken
dezer gemeente verkoren de Jan Jans Westers en den 21 dito
in zijn dienst bevestigt.

1772
Den 28 maij zijnde hemelvaart in plaats van den afgaande
Diaken Pieter Harms wederom tot Diaken verkoren de E
Cornelis Derks van de waterhuisen en den 21 Junij bevestigt
Den 16 Aug: heeft de Diaken Cornelis Derks verzogt van de kerken
raat om ontslagen te worden van zijn dienst dewijl hij door een sware
ziekte ten eene maal niet in staat was om zijn ampt te bedienen
waarop den 30 dito na voorgaande afkondiging wederom tot diaken
verkoren is de Pieter Harms zijnde den 6 September in zijn
dienst bevestigt.

1774
Den 27 Junij is op de raad van 't Classis van Groningen 't Gorecht vol-
gens 't besluit des kerkenraads (zie de acta consistorii den 23 Juni)
in plaats van den afgaanden ouderling Woelesius tot ouderling
dezer gemeente de E Jan Hinderiks van de Waterhuisen en
bevestigt den 17 Julij en den 24 dito tot lid van onze vergaderinge
erkent en aangenomen.

1775
den [dag niet vermeld] maart is in plaats van de geswooren Woelesius welke
bedankt heeft tot kerkvoogt met eenparigheid van stemmen
verkooren de Heer Rentemeester A:S: Werumeus.
Op den laasten maandag in Junij den 28 is in plaats van den afgaande diaken
Jan Westers wederom tot diaken verkoren de E Reindert
Hinderiks den 16 Julij in zijn dienst bevestigt en op den zelver
dag tot lid van onze vergaderinge aangenomen.

[folio 6]
1776
Den laesten maandag in Junij den 30 dito is de ouder-
ling Hinderikus Pieters wier tijd verstreken was wederom
tot ouderling ingekosen en verzogt te continueren 't geene
geschiet is

1778
den 29 Junij is in plaats van de afgaande diaken Pieter
Harms wederom tot diaken dezer gemeente verkoren met een-
parigheid van stemmen de E Geert Thijes en den 26 Julij in
zijn dienst bevestigt en ook dien zelven dag tot lid van onze
vergaderinge aangenomen.

1779
Den 28 Junij is in plaats van de verstorven ouderling
Jan Hinderikus wederom tot ouderling verkooren met
eenparigheid van stemmen de E Jan Jans Westers
en den 18 Julij in zijn dienst bevestigt, en vervolgens
tot lid van onze vergaderinge aangenomen.

1781
den 25 Junij is in plaats van de afgaande diaken Reinder
Hinderiks wederom tot diaken verkoren de E Jan Jans en den
15 Julij in zijn dienst bevestigt gelijk op denzelven dag tot lid
van onze vergaderinge aangenomen.

1783
den 14 September ben ik Helmerus Heres,
hoewel niet op de nominatie gepredikt
hebbende, echter door een zonderling Godsbestier
met eenparige stemmen van de Collatoren en Gemeente
beroepen, in het Heijlig Dienstwerk
bevestigt door den WelEerw: Heer L: Vos,
Predik. te Noordlaren met de Woorden 2 Tim:
4:5b doet het werk van eenen Evangelist.
hebbe 's Nademiddags mijnen Dienst
begonnen met de Woorden Ephes:4:11
ende dezelve heeft gegeeven zommigen ....
tot Evangelisten ende zommigen tot
Herders en Leeraars
.

1785
Den 8 Juli is in plaats van de afgaan-
de Ouderling Hinderikus Pieters met
eenparige stemmen verkosen E:E:
Brucherus, en in plaats van de afgaande
Diacon Geert Thijes, insgelijks Jacob
Woelesius. deeze zijn den 3 aug: in hunnen
Dienst bevestigt.

1791
Den 26 Jannuari is in plaats van de afgaande Diacon
Jan Jans, uit een drietal met eenparige stemmen
tot Diacon verkosen de Collector Jan Hinderks,
deeze is in zijnen Dienst bevestigt den 13 Febr:

1794
Den 15 Dec: is in plaats van de afgaande
Diacon Jacob Woelesius, uit een drietal
met eenparige stemmen tot Diacon verkosen
Hinderk Jans Bos, deeze is in zijnen Dienst
bevestigt den 4 Jann: 1795.

1797
Den 27 Dec: is in plaats van de afgaande
Diacon Jan Hinderks, uit een Drietal
met eenparige stemmen tot Diacon gekosen
Cornelis Hindriks, deeze is in zijnen Dienst
bevestigt den 14 Jannuari 1798.

1798
Den 4 November, door de Ingezetenen des
Carspels Gieten, in het voormallig Gewest Drenthe,
als wettige Collatoren met unanime Stemmen
tot Predikant en Leeraar beroepen zijnde,
heb ik, na beraden overleg van 14 dagen niet
tegenstaande den liefendrang mijner Ge-
meente, mij in gemoede verpligt gevonden,
dat beroep onder inwagting van Gods hoogst
nodigen zeegen aanteneemen, en heb alhier, naa

[folio 7]
mijn behoorlijk ontslag bij den Eerw: Kerken-
raad en classis bekomen te hebben, afscheid
gepredikt op genoemden dag met een voorstel
over het liefderijk, gelaaten, voorbeeldig, en
christelijk gedrag van de Gemeente te Cesareen
omtrent Paulus vertrek na Jerusalem, vol-
gens aanleiding van Handelingen 21:14.
........................H: Heres.

1799
Den 6 October ben ik Jacobus Begemann
tot herder en leeraar dezer gemeente
beroepen, zijnde in het heilig dienstwerk
bevestigt door den WelEerw: Heer F.A. Begemann
mijnen waardigen oom, met de worden Luc:14
vs:23b en dwingt ze om in te komen, opdat mijn
huis vol worde, en heb des nademiddags de eerste-
lingen mijnes dienstes begonnen met de woorden
van P: Colloss:1vs:28. denwelken wij nu verkondigen
vermaandende een iegelijk mensch, en .....

1801
Den 5 Febr: Daar er in den Kkenraad het be-
sluit genomen is, dat er met den afgaanden
diacon, ook tevens een der ouderlingen, en wel de oudste, zal afgaan
zoo is het ten gevolge hiervan, dat in plaats van de af-
gaanden ouderling Jans Westers met eenpaarige stemmen
verkoosen is Jan Jans, en in plaats van den
afgaanden diacon Hinderk Jans Bos, Fokke Heerkes.
deze zijn in hunne bediening bevestigt den 22 Febr 1801.

[folio 7v]
1803
Den 10 Febr: is in plaats van den afgaanden Ouderling
E:E: Brucherus met eenpaarige stemmen verkozen Jacob
Woelesius, en in plaats van de afgaande Diacon
Cornelis Hindriks, Jacob Jans. Deze zijn in hunne
bediening bevestigt den 13 Febr: 1803.

1805
Den 13 Febr. is in plaats van den afgaanden Ouder-
ling Jan Jans met genoegzaam eenpaarige stemmen
verkozen Hinderk Jans Bos, en in plaats van de
afgaande diacon Fokke Heerkes de Heer H: Bel-
linga. Deze zijn in hunne bediening bevestigt
den 3 Maart 1805.

1807
Den 4 Febr: is in plaats van den afgaanden Ouder-
ling J: Woelesius met eenparige stemmen verkozen
Jan Hendriks, en in plaats van den afgaande diacon
Jacob Jans, Jan Jans. Deze zijn in hunne be-
diening bevestigt den 29 Febr: 1807.

1809
Den 26 Jan is in plaats van den afgaanden Ou-
derling H: Jans Bos met eenparige stemmen
verkosen Cornelis Hendriks en in plaats van de afgaande
diacon H: Bellinga Jacob Woelesius, deze zijn
in hunne bediening bevestigt den 20 febr: 1809.

1810
Den 4 van Grasmnd door de Collatoren des Carspels te
Ditzum met eenparige stemmen tot Herder en leeraar
beroepen zijne, heb ik na een kort beraat van enige
dagen, niet tegenstaande den drang mijner gemeente
mij verpligt gevonden, die beroeping in de vreze des H:
aan tenemen, en heb, na behoorlijk mijn ontslag bij
den kerkenraad en Classis bekomen te hebben, een
liefderijk en vermanend afscheid genomen, met de
woorden van Paulus Philip:1N 27a op Zondag
den 17 van Zomermnd 1810
........................J. Begemann

1810
Deze Gemeente vacant geworden zijnde door het vertrek van den
Wel Eerw. Zeer Gel. Heer J. Begemann naar Ditzum in Rheideland
ben ik Eltje Jacob Huisinga tot Herder en Leeraar van deze
Gemeente beroepen op den 19 van Herfstmaand, doch na een beraad
van weinige dagen voor deze beroeping bedankt hebbende, werd
ik andermaal tot Leeraar dezer Gemeente geroepen op den 30
van Wijnmaand, en vond mij toen verpligt deze roepstem in
de vreese des Heren op te volgen. Nadat ik van mijne vorige Gemeente
van Engelbert een liefderijk afscheid had genomen uit 1 J[???] II:28
op den 25 van Slagtmaand, werd ik op den 9 van Wintermaand
in mijnen dienst alhier bevestig door Wibr. Joh. Koppius Predikant
te Noorddijk predikende uit Matth.17:5 hoort hem, terwijl den
inzegening geschiedde door F. Bekius Pred. te Middelbert. Des nademid-
dags aanvaardde ik mijnen dienst met een Leerrede uit 1 Cor.II:2.

[folio 8v]
1811
Den 8 Februarie is in plaats van den afgaanden Ouderling
Jan Hendriks door den Kerkenraad verkozen Jacob Jans
en in plaats van den afgaanden Diaken Jan Jans,
Hindrik Jans Bos. Deze zijn in hunne bediening bevestig den 3 maart 1811.

1813
den 10 Februarie is in plaats van den afgaanden
ouderling Cornelis Hindriks verkozen Hame Bellinga
en in plaats van den afgaanden Diaken Jacob Woe-
lesius, Hinderikus Theodorus Moolman. Deze zijn
in hunne bediening bevestigd den 7 maart 1813.

1815
den 15 Februarie is in plaats van den afgaanden
ouderling Jacob Jans verkozen Jan Jans Nieboer,
en in plaats van den afgaanden Diaken Hindrik
Jans Bos, Jan Joestens Veenman. Deze zijn
in hunne bediening bevestigd den [datum niet ingevuld]

1816
den 7 Januarie is in plaats van den Ouderling Hame
Bellinga, van hier vertrokken,en dus zijne functie niet langer
kunnende waarnemen verkozen Hindrik Jans Bos en
in zijne Bediening bevestigd den 28 dito.

[folio 9]
1816
den 5 mei is in plaats van den Diaken Jan
Joestens Veenma, wegens zijn vertrek van hier zijne
functien niet langer kunnende waarnemen, ver-
kozen Cornelis Hindriks ten Broek en den 26
dito in zijnen Bediening bevestigd.

1817
den 6 maart is in plaats van den afgaanden diaken
Hinderikus Theodorus Moolman verkozen, Jan Joestens
Veenman en den 23 dito in zijne Bediening bevestigd.

1818
den 1 Januarie is in plaats van den afgaanden ouder-
ling Jan Jans Nieboer verkozen Hinderikus Theodo-
rus Moolman, en den 25 dito in zijnen be-
diening bevestig.

1819
d. 17 Januarie is in plaats van den afgaanden
ouderling Hindrik Jans Bos verkozen Jan
Jans Nieboer, en in plaats van den afgaanden Diaken
Cornelis Hindriks ten Broek, is verkozen Geert Derks
Fiebens, deze zijn in hunne Bediening bevestigd d. 21 Februarie.

[folio 9v]
den 12 Januarie tot Herder en Leeraar beroe-
pen zijnde door de Collatoren en Stemge-
regtigden van de Eexta in den Oldambte
heb ik na 14 dagen beraad mij in gemoede
verpligt gevonden die Beroeping in de
vreeze des Heren, en onder inwachting van
de nodige approbatien, aanteneemen
belijdende echter gaarne dat mijne Gemeente
alle liefdeopgingen heeft aangewend om
bij haar te houden. Na dus van mijne
Gemeente losgemaakt en van mijne Klassikale
betrekking ontslagen te zijn, heb ik op
Zondag den 25 April mijn afscheid gepre-
dikt over de woorden van Paulus Phil. 4:1

................E.J. Huisinga.


[folio 71]
Het Derde Deel
Deses Boecks Handelende
van die Ledemaeten deser Gemeente
Die in de tijdt mijns dients van den 7 7ber
1704 af door ondersoeck, en attestatie sijn
toegelaeten.

1704

Den 2 8ber
Berent Jans
Aeltien Hebels
Roelfien Sickens

Den 18 xber
Meerten Jans
Willem Clasens
Jacob Claesens
met attestatie
Roelfien Annes van t Hogezandt
Roelfien Jans van Middelbert

[folio 71v]
1705

Den 5 Meert
Thomas Ebels
Christiaen Hindricks
met attestatie van zuitlaeren
Hillighien Meertens

Den 7 Junij
Johannis Birza
Roelef Jacobs
Jan Peters
Ellijna Birza
Gesien Wolthers
met attestatie van t Heerenveen
Hindrick Claesens Haeck
........en
Auke Luities Eheluiden

Den 2 8ber.
Gesien Jans huisvrouw
van Geert Sickens

[folio 72]
den 10 xber
Aeltien Jans
Liefke Hindricks
Jantien Alberts
Foecktie Jans
Jantien Jans

1707

Den 5 Meert
Swaentien Birza

Den 2 junij
Jan Warners
........en
Annichien Feckens sijn huisvrouw
Jantien Roelefs huisvrouw van Mr.
........Harm Lubberts
Trijntien Alberts huisvrouw van
........Geert Baerelts
Wennichien Lamberts
Gesien Alberts
Jantien Jans
met attestatie van Cropswolda
Jantien Jacobs huisvrouw van
........Roelef Jacobs

[folio 72v]
Den 16 7ber
Swaentien Egberts met attestatie
van Garmerwolde

Den 15 xber
Annichien Thijs huisvrouw van
........Swijtzer Hindricks
Jantien Reinders huisvrouw
........van Luitien Hindricks
Annichien Berents
Hillighien Jans
met attestatie
Harm Roelefs van Groningen
Mester Sijbolt van Kempen van
Lutsborgh uit Oostvrieslandt.

1708

Den 8 Meert Trelke Berents
huisvrouw van Eppo Meints
Aeltien Jans
Luitien Hindricks

[folio 73]
den 8 junij
Gesien Roelefs met attestatie van Borger
Fennichien Jans met attestatie van Colham.

1709

Den 24 Maij
Jan Hindricks Thijs
........en
Tjakien Jans Eheluiden met attestatie van Eelde

Den 5 xber
Jan Berents
Baerelt Wolthers

1710

Den 6 Meert met attestatien
Claesien Reinders vrouw van Derck
........Thijes van Middelbert
Derck Harms van de N: Schans van Luick
Conraedt Lamberts
........en
Reina Wijbes Eheluiden van Cropswolda

[folio 73v]
Den 10 8ber
Meerten Willems
Egbert Hindricks
Roelef Alberts
Jantien Alberts
Jeighien Alberts

Den 12 xber
Jan Jans Moij

1711

Den 10 junij met attestatien
Sicco Peters
........en
Grietien Wolthers Eheluiden van Scharmer
Elisabet Egberts van Anloo

Den 10 7ber
Hindrick Jans
Jan Wolthers
Luitien Jans

[folio 74]
Peter Elles
Geert Harms
met attestatien
Geert Sickens
........en
Gesien Jans Eheluiden van Scharmer
Jantien Lucas wed. van Jan Hindricks van Colham

1712

Den 3 Meert
Albertien Hindricks vrouw van Lambert Ottens
Asche Harmens vrouw van Peter Elles
Roelfien Geerts met attestatie van Middelbert

Den 1 7ber
Jan Harms

1713

Den 10 Meert
Sophia Jacobs

[folio 74v]
Met attestatien van Cropswolda
D:E Jacob Luichies
Berentien Jans vrouw van Jacob Anthonij

Den 9 Junij
Maria Jans
met attestatie
Wolther Jans
........en
Grietien Egberts Eheluiden van Colham

Den 7 7ber
Grietien Harmens
Jantien Hindricks
met attestatie van Cropswolda
Hindrick Harmens
Aucke Boelens Eheluiden

[folio 75]
1714

Den 8 junij
Anna Mullers j: D: {Vertrocken
met attestatie na Scharmer}
Annichien Berents j: D:
Tebbe Jans
Hindrick Hindricks
Lijsbeth Dercks sijn huisvrouwe
........alle te saemen van Groningen
........met attestatien
Jan Harmens Hinnecamp
Gesien Arents sijn huisvrouwe
Arent Jans
Egbertien Egberts sijn huisvrouwe
alle te saemen van Northlaeren
met attestatien

Den 2 7ber
Peter Harms {gestorven}
........en
Annichien Baerelts sijn huis
vrouw met attestatie van
Engelbert
{Annigien Barelts met attestatie vertrocken
na Groningen, den 26 Februarij 1731}

[folio 75v]
1715

Den 8 Meert Willemijntje de Ridder
met attestatie uit Groningen

Den 30 Maij
Grietjen Hindrix met attestatie uit de Harckstede

Den 5 December
Jantien Hindrix met attestatie van Noordijck
Jantien Roelefs huisvrouw van Albert Reinders, door ondersoeck

1716

Den 28 Febr:
Aeltien Jacobs huisvrouw van
Frerick Jans met attestatie uit de Harckstede

Den 12 Junij
Claes Braam met attestatie van Emmen
Antje Thomas met attestatie van Warfum
Bijlcke Harckama j: D: met attestatie
van de Wildervanck
Jan Jansen met attestatie van Dalen

Den 10 7ber door ondersoeck
Aeltien Berendts

[folio 76]
1716

den 7ber
Aeltjen Berends
Heijeltjen Hindricks
Jeighien Hindricks
D: E Solliciteur Benno Hiddema
Elisabeth Melles sijn huisvrouwe
Diewertjen Alberts huisvrouwe van
........Jan Berends te saemen met attes
........tatie uit Groningen
Fennichien Jans huisvrouwe van Roelef
........Hindricks met attest: van Colham

Den 6 xber
Hindrickjen Elties
Grietje Geerdts

1717

Den 7 Maert sijn dese navolgende door ondersoek
angenomen tot het Nachtmael
Gerrit Jans
Rotger Alefs

[folio 76v]
1717

Den 7 Maart
Roelefs Harms
Thijes Dercks
Lubberts Harms
Cornelisjen Berents
Grietjen Jacobs
Annichjen Conraedts

Den 7 junij
Berent Egberts
Lambert Conraadts
Jan Roelefs
Hillighien Egberts Eheluiden
met attestaetie uit Groningen
Sophia Jacobs van Peijse
Feije Arendts van Vlachtwedda

[folio 77]
Den 5 xber
Leendert Roelefs
Jantien Roelefs

1718

Den 31 Maij
Willem Clasens
Wipke Egberts Eheluiden
met attestatie uit Scharmer

Den 4 7ber door ondersoeck
Jan Harms
Hindrick Jans
Susanna Harkama
Marrighien Jans
met attestatie van Sleen
Derck Lubberts
........en
Jantien Geerts sijn huisvrouw.

1719

Den 5 Maart door ondersoeck
Eijso Siabbens
Hindrick Roelefs

[folio 77v]
Den 11 April is Harmtie Wessels tot
ons met attestatie uit Sappemeer wedergekeert.

Den 4 junij Hindrick Thomas met attestatie van Cropswolda

Den 4 junij van ons door ondersoeck angenomen
Geertien Luilfs
Grietien Hindricks

Den 18 junij Egbert Hindricks, en
Hindrickjen Jansen Eheluiden met
Attestatie van Nortlaaren

1720

Den 1 Meert door ondersoeck angenomen
Jan Jacobs
Jacob Siabbens
Pieter Sickens

[folio 78]
1720

Den 1 Meert met attestatie van Engelbert
Grietie Cornelis huisvrouw van Jan Roelefs

Den 7 junij met attestatie van Burger
Grietie Jacobs

Den 13 September met attestatie van Gron-
ningen Talligien Alberts h:V: van Jan
Harms Schoelmester
Luichien Jans, en Lutgertien Luities
Eheluiden
en Geertien Warners j: d: 't samen
met attestatie van Cropswolda

1721

Den 29 maij door ondersoeck angenomen
Trijntie Mennes h:v: van Jacob Berents
Aeltien Luities h:v: van Peter Everts
Claas Lamberts
Ellighien Jacobs
Hillighien Conraads
met attestatie van de Brede
Jantien Cornelis

[folio 78v]
1721

Den 12 7ber tot ons gekomen met attestatie
Jan Clasens
........en
Marrighien Jans Eheluiden van Scharmer
Trijntie Peters huisvrouw van Jan Cornelis van Farmsum

1722

Den 4 Meert door ondersoeck angenomen
Jacob Berents
Jan Hindricks
Harm Peters
Anje Hindricks

Den 11 7ber tot ons gekomen
Cornelis Dercks
met attestatie van Engelbert

[folio 79]
1722

Den 9 xber door ondersoek angenomen
Thijes Berents
Berent Cornelis

Den 11 xber is met attestatie uit Groningen
tot ons gekomen d: Hoog Ed: Welge
booren vrouw Everdina Rengers
weduwe van den wijtberoemden Heer
Professor Paulus Hulsius
en met attestatie van Colham
Hillighjen Berents huisvrouw van
Lubbert Harms

1723

Den 11 Maart angenomen door ondersoek
Peter Cornelis
Anna Dercks
Hillighien Jans
Hindrickien Luities
Berentien Jans

[folio 79v]
1723

Den 11 junij met attestatie van Slochteren
Lumigjen Geerts

Den 3 September met attestatien tot ons gekomen
Jan Meertens
Fennichien Jans sijn huisvrouw van
Haarn {wederom vertrocken nae Sapmeer}
Albertien Rempkes h.v. van Eppe
Meints van Cropswolda
Anje Eppes van Slochteren

Den 9 December angenomen
Hindrick Peters

1724

Den 9 Maart angenomen
Lucas Luities
Hebbel Warners weduwe van Rotger Alefs

[folio 80]
1724

Willemtien Koerts {vertrocken met
attestatie nae Cropswolde}
Jantien Sickes
Aeltien Jacobs
Annichien Geerts {vertrocken met attestatie
nae Noordijk}

Den 9 junij angenomen door ondersoek
D:E: Hindrick Abbringhe
Eijso Peters
Aeltien Cornelis
Jacobjen Luities
Grietie Elles {overleden}
Clasien Rotgers

Den 8 7ber tot ons gekomen met attestatie van Engelbert
Barelt Wolters
........en
Grietie Hindricks Eheluiden

[folio 80v]
1725

Den 14 junij angenomen door ondersoek
Claas Jans {vertrocken met attestatie na Middelbert}
Hillighjen Hindricks

1726

Den 5 Septembr: angenomen door ondersoek
Lambertus Sjabbens
Grietie Willems {vertrocken met attestatie na Middelbert}
Jan Theelens met attestatie van Slochteren

Den 6 xber angenomen door ondersoek
Saartien Siabbens j: d: {met attestatie vertrokken nae Engelbert}
Mettien Roelefs j.d.
Marrighien Willems wed. van
Berent Jans met attestatie van Engelbert.

[folio 81]
1727

Den 6 Martij door ondersoek angenomen
Monsr. Tjamme Muller {met attestatie vertrocken nae Scharmer}
Jan Luities Bakema {met attestatie vertrocken nae Groningen.}
met attestatie van Ten Buir is tot ons weder gekomen
Hilligjen Jans

Den 30 Maij
Grietie Kornelis h:v: van
Harm Peters met attestatie uit Groningen

De volgende perzonen zijn tot Lidmaten dezer
Gemeente angenomen geduerende mijn Dienst alhier
beginnende van den 25 Julij 1728. M. Wieringa.

1728

Den 17 Septembris. Met attestatie is tot ons gekomen
Jantjen Egbers van Haren Huisvrouw van
Willem Lammerts. {Deze is wederom met attestatie
vertrocken nae Groningen.}

Den 6 Decembris zijn met attestatie tot ons gekomen
Aaldrik Jans en Jantjen Jans Egtelieden van Garshuizen.
{Deze zijn wederom met attestatie vertrocken nae Scharmer}

[folio 81v]
1729

Den 3 Martii is met attestatie tot ons gekomen
Grietje Jannes J.D. van Scharmer {Deze is ontslapen in den H.}

Den 9 Junij door onderzoek angenomen
Jan Sjabbes {vertrocken met attestatie na Kropswolde}

Den 10 dito is met attestatie van Engelbert tot ons gekomen
Claes Simons Schoolmeester
Denzelfden dito zijn met attestatie tot ons van Scharmer gekomen
Jan Warners
........en }Ehelieden
Diewertje Luppes

Den 2 Septembris is met attestatie van Middelbert ten ons gekomen
Jantjen Hendriks J. D. {en vertrocken met attestatie nae ten Boer}

Den 28 Novembris door onderzoek angenomen
Aeltje Mindelts huisvrouw
........van Lucas Luitjes {;is nu in den Heere ontslapen.}

Den 30 dito tot ons gekomen met attestatie van Naeldwijk in Zuid-Holland
Geertjen Doedes {vertrocken met attestatie nae Cropswolde}

Den 2 Decembris door onderzoek angenomen
Trijntien Everts huisvrouw
van Jan Hindriks bij de Waterh:

1730

Den 2 Martij is tot ons met attestatie van Cropswolde gekomen
Jeichien Derks

[folio 82]

1730

Den 1 Junij door onderzoek angenomen
Hindrik Jacobs
Wijbe Conraads Hagting
Willem Luitjes Bakema

Den [datum niet ingevuld] is tot ons gekomen
met attestatie van Sapmeer
Pietertje Jans J.D. {vertrokken naa Haren,
attestatie gegeven den 20 Februarij 1735}

1731

Den 31 Maij door onderzoek angenomen
Annigien Reinders
Jacobjen Ellens J.D. {In den Heere ontslapen}
Annigien Willems J.D.
Hidde Sjabbes

Den zelfden dito is met attestatie van Groningen tot ons gekomen
Anna Margareta Morhart {met attestatie vertrocken}

Den 31 Augusti is met attestatie van Venlo tot ons gekomen
Christoffel Fuchs {vertrocken}

1732

Den 29 Martij is met attestatie van Groningen tot ons gekomen
Hendrikje Hendriks huisvrouw van Henricus Peters

Den 30 Maij is met attestatie van Cropswolde tot ons gekomen
Aaltien Harms Huisvrouw van Willem Luitjes {met attestatie
wederom vertrokken nae Groningen den 27 Novemb. 1748 [? nauwelijks leesbaar]}

1733

Den 5 Junij zijn met attestatie van Groningen tot ons overgekomen
Ettien Dronrijp huisvrouw van M. Wieringa pastoor
........en
Ida Sickens J.D.

Den 4 September is met attestatie tot ons gekomen van Scharmer
Geertruid Harms huisvrouw van Albert Geerts {vertrokken nae Onnen [? nauwelijks leesbaar]}
Dezelfde dito met attestatie van Haeren
Aaltien Willems J.D.

[folio 82v]
Den 5 December is tot ons gekomen met attestatie van Haren
Geesien Jans wed. van Willem Hindriks

1734

Den 10 September is tot ons gekomen met attestatie van Haren
Albert Jans

1735

Den 3 Martij zijn tot ons gekomen met attestatie van Kropswolde
Marten Melles Schulte
en Grietien Willems Ehelieden

Den 16 September is tot ons gekomen met attestatie van Noordlaren
Fennigien Pieters huisvrouw van Lucas Luities


Zedert mijn Bediening alhier zijn volgende
Personen tot Lidmaten door onderzoek of
Attestatie angenomen, angevangen met den 4 November 1736

1737

Den 8 Maart na voorafgaand ondersoek angenomen
Jan Conraats J.M.

Den 14 Junius is tot ons overgekomen met attestatie van Leermens
Albert Ewes J.M. {vertrokken na Oosternilandt}
met attestatie van Groningen Fennigje Beukers {vertrokken
na Godlinse}

Den 26 December op belijdenisse angenomen
Alte Jans J.M. v Wolde {weder att. gegeven na de
Pekela den 18 oct 1747}
Annigje Rotgers v Westbrk

[folio 83]
Den 26 December is tot ons met
attestatie van Groningen overgekomen
Aletta Forsten Huisvrouw van Dnus P. Galama

1738

Den 5 September met attestatie
van Groningen Annigje Barelts
van Slogteren
Hindrik Pieters
x
Margje Jans Ehel.

1739

Den 28 Maj met attestatie van Groningen
Jan Geerts
x
Trijntje Jans

Den 28 November op belijdenis angenomen
Aaltje Cornelis van Slogteren {den 2 novemb 1741
attestatie na Gron. gegeven}

1740

Den 15 Juli na voorafgaande belijdenis angenomen
Mejuffer Johanna Sijbilla Hoeth {en
den 26 october attestatie na Groningen gegeven}

1741

Den 1 septembr met attestatie van Groningen overgekomen
Frauwke Deddes {en wederom attestatie gegeven
nae noortbroek den 17 Sept 1745}

Zedert mijne bedieninge alhier beginnende Den 15 April
1742 zijn alhier de volgende perzonen tot Lidmaten door onderzoek
of attestatie aengenomen te weten

1742

Den 4 Junij is tot ons overgekomen met attestatie van Groningen
Hermanna Borgesius Wedwe Lieftinck

1743

Den 8 Junij is tot ons overgekomen met attestatie van Eext
onder Anlo
Aeltje Meursingh Huisvrouw van de Gesworen L.S. Woelesius

Den 6 December is tot ons overgekomen met Attestatie van
Bellinghwolde Petronella Borgesius Huisvrouw
van J.W. Lieftinck Pastor Loci

1744

Den 11 December is tot ons overgekomen met Attestatie van
Noordijk Saartje Hijlkes huisvrouw van Albert Geerts.

1745

Den 13 maart is tot ons overgekomen met attestatie van
Haeren Koop Hinderiks van Rolde

[folio 83v]
1745

Den 17 maart tot ons overgekomen met attestatie
van Obergum
Ida Alles huisvrouw van Christoffer Kaul

Den 18 October op belijdenisse aengenomen de Heer
Willem Albert Hoeth {den 22 attestatie gegeven
nae Groningen}

1746

Den 16 September tot ons overgekomen met Attestatie
van Cropswolde Ida Harms Huisvrouw van Jan Eppes [slecht leesbaar]

1747

Den 5 Maart is tot ons overgekomen met Attestatie
van Scharmer Jan Cornelis

1749

Den 11 Junij is tot ons overgekomen met attestatie van Scharmer
Jan Harkes
........en
Martje Roelofs ehelieden

1751

Den 8 Maert op belijdenisse aengenomen
de Jonge dogter Hilligje Jans
{den 21 Nov 1763 attest: gegeven na Groningen}

1754

Den 6 December tot ons overgekomen met attestatie
van Cropswolda Jan Geerts en deszelfs huisvrouw Hinderkien
{en deszelfs weder attestatie gegeven derwaards den 5 Sept: 1757}

1755

den 12 Decemb tot ons overgekomen met attestatie
van Iper en ve... te bergen op den Zoom
Berend Jans Haseweide
{den 21 maj 1761 weder attestatie gegeven na Luttegast.}

1757

den 10 April tot ons overgekomen met Attestatie
van Veendam de Heer W:A: Hoeth
........en
mevrouw A:E: Meurs ehelieden

1759

Den 8 October heeft attestatie vertoont van Balk
Ida Harms dog den 16 dito wederkomende zeggende
dat zij derwaards weer wilde vertrekken is haar
attestatie gegeven dat zij die aan ons hadde getoont
met verzoek dat de broederen van Balk haar
in vorige kwaliteit wilden erkennen.

1760

den 5 Junij tot overgekomen met attestatie van Garmelwolde
Harm Clasens Westendorp Schoolmeester alhier
{den 27 Dec. weder attestatie gegeven na Schildwolde}

den 10 December tot overgekomen met attestatie van
Bellingwolda Jan Geerts Steen Schoolmeester alhier.

[folio 84]
1762

den 17 Maart op belijdenisse aangenomen
Pieter Harms

den 13 Junij tot ons overgekomen met attestatie
van Luttegast Berend Jans Haseweide
en van Groningen Anna Hinderiks
{de eerste wederom attestatie gegeven
na Groningen den 28 Jan: 1765}

1765

den 6 Maart op belijdenisse aangenomen
Geert Thiees
........en
Reina Roelefs ehelieden

1766

den 18 Junij op Belijdenisse aangenomen
Harmanna Aletta Lieftinck

1768

den 16 September op belijdenisse aangenomen
de Juffer Anna Margaretha Adrianij

1769

den 15 Maart op belijdenis aangenomen de E
Jan Jans Westers

1770
den 5 Junij op belijdenisse aangenomen de Jufferen
Theodora Johanna Margreta Adrianij
........en
Hesther Catharina Hemmina Hoeth

1771

den 1 Junij tot overgekomen met attestatie Harmannus Jacobs
van Schildwolda {wederom attestatie gegeven naar
Schildwolda den 23 dec. 1776}

den 3 Junij op belijdenisse aangenomen
Reindert Hinderiks
........en
Jeichijn Wijbes huisvrouw van Jan J. Westers [slecht leesbaar]

1772

Den 9 december op belijdenis aangenomen de Juffer
Wobbijna Arendina Adrianij

1773

Den 11 Junij tot ons overgekomen van Geithoorn overijssel
Lummig Bartelts Veldkamp {wederom 1777 in april
attestatie gegeven nae Harkstede}

[folio 84v]
1773

den 8 December tot ons overgekomen met attestatie
van Scharmer de Heer Engelberthus Brucherus

1774

den 8 Junij tot ons overgekomen met attestatie van Haren
Lucas Jans en Grietje Egberts

Den 5 September is op belijdenisse tot lidmaat dezer gemeente
aangenomen de Juffer Ida Hoeth

1775

den 4. September is tot ons overgekomen met attestatie van
Groningen de Juffer Margaretha Johanna Hoeth

1778 [of 1779?]

den 16 Sept. is tot ons overgekomen met attestatie van
Engelbert Grietje Derks huisvrouw van Harm Roelefs

1780

den 7 Junij op belijdenis tot lidmaat aangenomen v.
dezer gemeente Hinderik Jerrits

1781

den 26 Febr. op belijdenisse aangenomen tot
lidmaat deser gemeente de Heer Willem Bellinga

den 30 Maij op belijdenisse aangenomen tot
lidmaat dezer gemeente Jan Jans

[folio 85]
Gedurende de Bedieninge van mij Helmerus
Heres in de Gemeente te Westerbroek, begonnen
den 14 Sept: 1783, zijn op Geloofsbelijdenisse
tot Ledematen aangenomen, of met attestatie
tot ons gekomen de volgende Perzonen.

1783

is met attestatie van Coevorden gekomen
Lamina Heres geb. Carsten

1784

Voor de Bediening van het Avondmaal
gehouden den 13 Juni zijn op Geloofs
belijdenisse aangenomen
Willemina Woelesius
Hillegijn Hindriks
Hijlke Hindriks
Hotse Arents
is met attestatie van Groningen gekomen
Goedhart Liefting

1785

Voor de Bediening van het Avondmaal
gehouden den 20 Maert is op Geloofsbe-
lijdenisse aangenomen Hillegijn Janssen
en met Attestatie van Groningen gekomen
Jantien Alberts

Voor de Bediening van het Avondmaal
gehouden den 3 Juli zijn op Geloofs-
belijdenisse aangenomen
Jacob Woelesius
Aaltje Gerardus Brederode
Aaltje Jans
Roelfijn Warners
en met attestatie van Schildwolde gekomen
Pieter Haijes

[folio 85v]
1786

Voor de Bediening van het H: Avondmaal,
gehouden den 19 Maert is op Geloofs-
belijdenisse aangenomen
Heerke Wijbes
en met attestatie van Groningen gekomen
Johan Jurch Kramer.

voor de Bediening van het Avondmaal ge-
houden den 18 Juni, is op Geloofsbelijdenisse
aangenomen Maria Sara Hoeth.

1787

Voor de Bediening van het Avondmaal
gehouden den 3 Juni, zijn op Geloofs-
belijdenisse aangenomen
Jantijn Westers
Aaltijn Westers
Hillegijn Willems
Albert Hinderks
Klaas Roelfs
Sipke Sipkes Postma

Voor de Bediening van het Avondmaal
gehouden den 16 Dec:, is op Geloofsbe-
lijdenisse aangenomen
Conraat Hindericus Schetseberg

1788

voor de Bediening van het Avondmaal
gehouden den 6 Juli is op Geloofsbelijdenis aangenomen
Alida Jacoba Hoeth.

1789

voor de Bediening van het Avondmaal, gehouden
den 21 Juni is op Geloofsbelijdenis aangenomen
Jaichijn Harms

1790

voor de Bediening van het Avondmaal,
gehouden den 15 Juni, zijn op Geloofsbe-
lijdenisse aangenomen
Jantien Hinderikus
Bougijn Heerkes
Hinderkijn Hinderks

[folio 86]
Hinderk Jans Bos
Jan Hinderks
Roelf Harms
Jacob Roelfs
Antje Derks
en met attestatie van Groningen is gekomen
Jan Warners
N:B. de laastgenoemde Antje Derks, Huisvrouw van
Sipke Sipkes Postma, is op den dag der voorbereijding,
den 6 Juni, gedoopt, en genaamt Antje.

1791

voor de Bediening van het Avondmaal gehouden
den 12 Juni zijn op Geloofsbelijdenis aangenomen
Jenne Pieters
Hinderkijn Westers
Avijn Martens Broekema

voor de Bediening van het Avondmaal gehouden
den 25 Dec: is op Geloofsbelijdenis aangenomen
Aukijn Heerkes

1793

voor de Bediening van het Avondmaal ge-
houden den 16 Juni zijn op Geloofsbelijdenis aangenomen
Freerkijn Harms
Cornelis Hinderks

voor de Bediening van het Avondmaal ge-
houden den 15 Sep: zijn met attestatie gekomen
Egge Willems van Anlo
en
Berend Wilkes v der Wal en
Anna Charlotta DoreŽ Ehelieden van Eelde.

voor de Bediening van het Avondmaal, gehou-
den 15 Dec: is met attestatie van Groningen gekomen
Jan Willems

[folio 86v]
1794

Voor de Bediening van het H: Avondmaal,
gehouden den 8 Juni zijn op Ge-
loofsbelijdenis aangenomen
Annegijn Jans
Hinderkijn Theodorus
Cornellesijn Hinderks
Fokke Heerkes
en met attestatie van Borger gekoomen
Geert Roelfs

1796

voor de bediening van het H: Avondmaal
gehouden den 12 Juni zijn op Geloofsbelijdenis aangenomen
Albert Geerts
Harm Hinderks
Aaltijn Warnders
Annegijn Geerts
Jan Jannes
Grietje Harms.

1797

voor de bediening van het H: Avondmaal, gehouden
den 11 Juni is op Geloofsbelijdenis aangenomen, en
daarop gedoopt
Wijtske Jans.

Voor de bediening van het H: Avondmaal
gehouden den 17 September is met attestatie
van Sappemeer gekomen
Epke Tammes

[folio 87]

Gedurende de bediening van mij Jacobus Begemann in de
gemeente te Westerbroek, begonnen den 6 Octobr: 1799 zijn op ge-
loofsbelijdenisse tot Ledemaaten aangenomen, of met attestatie tot
ons overgekomen de volgende personen

1799

Is met attestatie van Groningen gekomen
Jantijn Geerts {en weder attest: gegeven derwaarts.}

1800

Voor de bediening van het Avm ge-
houden den 6 Novb is met Attest: van
Groningen gekomen
Henderikus Hendriks

1801

Voor de bediening van het H: Avm gehouden
den 1 Maart zijn naa afgelegde geloofsbe-
lijdenis aangenoomen
Jan Jans
Jacob Jans
{eerstgenoemde is met attest naa Groningen vertrokken den 12 Maij}

Voor de bedien: van het H: Avm gehouden den
13 Dec: is naa afgel: gel: belijdenis tot lidmaat
aangenomen
Abraham van Wijk Bellingen

1802

Voor de bediening van het H: N: gehouden den 6 Junij
is met attest: van de Scharmer gekomen
Tijes Wanders

1803

Voor de bediening van het H: Nachtm: gehouden
den 13 Maart is met attest: van de Harkstede en
van Groningen gekomen
Jan Hindriks Talen en
Doede Tjaard Buscher

[folio 87v]
1803

Voor de bediening van H: N: gehouden
den 13 Maart is naa afgelegde gel:
belijdenis aangenomen
Hame Bellinga.

Voor de bedien: van het H: N: gehouden den
12 Junij is met Attest: van Noordlaaren en
Groningen gekomen
(en weder attestatie gegeven derwaarts aan) Janna Harms
Margrieta Buscher geboren Smith
Sara Warmoldina Willemijne van Hugenpoth gebor: van Maneil

Voor de bediening van het H:N: gehouden den 4 Dec:
is met Attestatie van Eelde gekomen
Roelef Lammerts.

1804

Voor de bediening van het heilig N: gehouden den
18 Maart zijn naa afgelegde gel: belijdenis aangenomen
Jantje Jans
Stijntje Klaasens
Geesjen Jans
Hillechijn Reinds
Jan Peters Zwartwold
Hinderik Lammers
Freek Lutjes
Dirk Warnders. welke naa afgelegde
gel: belijdenis op den dag der voorbereiding den 15 Maart
gedoopt is, en genaamt Derk.

[folio 88]
Voor de bediening van het Heil: N: gehouden den
[datum niet ingevuld] is naa afgelegde geloofsbelijdenis aangenomen
Hillechijn Harms en
Annechijn Boeles

Voor de bediening van het H: N: gehouden
den 10 Junij is met attestatie van Groningen gekomen
Anna Hillegonda Minde

Voor de bediening van H: N: gehouden den
[niet vermeld] Septbr: is met attestatie van Engelbert gekomen
Fokke Jans en
Trijntje Renses

Voor de bediening van 't H: N: gehouden
den 3 Junij 1805 is naa afgelegde geloofs-
belijdenis aangenomen
Arend Garms
en is met attestatie naa de Harkstede vertrokken
Jan Peters Zwartwold
en naa Groningen
Sara Warmoldina Willemijna van Hugenpoth geb. van Maneil.

Voor de bediening van 't H: N: gehouden den
8 Maart 1806 is met attestatie vertrokken
naa Engelbert ........... Freerk Lutjes
Naa Cropswolde .........Hindrik Lammerts
en naa Groningen ...... Anna Hillegonda Minde

Voor de bediening van H: N: gehouden
den 7 Junij 1807 zijn naa afgelegde geloofsbe-
lijdenis aaangenomen
Jan Joestens
Henderikus Theodorus
Conraad Jans Westers
Jan Warners

[folio 88v]
Voor de bediening van het H: N: gehouden den 13
Maart 1808 zijn naa afgelegde geloofsbe-
lijdenis aangenomen
Grietje Bos
Meiske Jacobs
Jantje Theodorus
Tetje Jans
Regina Cornelis
en Grietje Warners welke naa
afgelegde geloofsbelijdenis op den dag der voorbereiding
den 6 Meert gedoopt is.
En met attestatie van Roden gekomen
Jacobus Bellinga en Anna [onduidelijk, kan ook bij de volgende naam horen]
van Groningen ... Geertruida Jacoba Bellinga
van Middelbert ... Jan Roelefs

Voor de bediening van het heilig Avm gehouden
den 9 van Zomermnd 1810 is met attestatie
na Engelbert vertrokken
Jan Warners
en na afgelegde geloofsbelijdenis is tot lidmaat
dezer gemeente aangenomen
S.R. Siersema
en Pieter Meerten Kaijzer
en Altje Harms Kaijzer geb. Leuring

1810

Gedurende de bediening van mij E.J. Huisinga in de
Gemeente te Westerbroek begonnen den 9 Decemb. 1810
zijn de volgende personen tot Ledematen aangenomen of ingekomen

1810

is met attestatie van Groningen gekomen
Geessien Huisinga geb. Haak

1812

den 15 maart met attestatie naar de Harkstede
vertrokken Jan Hindriks Talen
en met attestatie van Veendam gekomen
Eefke Hindriks
{welke weer vertrokken is met attest naar 't Hogezand}

voor de Bediening van het H. Avondmaal gehouden
den 13 December, is na afgelegde
geloofsbelijdenis aangenomen
Trijntje Harms

1813

d. 5 Maart is voor de Bediening van t H. Avondmaal met
attestatie van Middelbert gekomen
Jantje H. Bruininga

voor de Bediening van het H.A. gehouden den 26 September
zijn na afgelegde Geloofsbelijdenis aangenomen
Hermanna Mechiels Post
Trijntje Lulofs
Metje Arends
Barber Jans
Jantje Jans
Geessien Reinders

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.