LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Warffum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Uit Retro Acta Warffum. Mei 2005, jan/feb. 2006 MG. Gecontroleerd mei 2006 TB. Vervet aug. 2007 Riana Luiks.

Huisvrouw, jonge dochter, vrijgesel, egtelieden en varianten overal met kleine letter overgenomen, en nog wel meer geschreven hoofdletters klein getikt.

- lijst/mutaties 1621 - 1638 (Samuel Ritzius)
- mutaties 1638 - 1646 (Martinus Ubbenius)
- mutaties 1646 - 1653 (Adolphus Sibelius)
- mutaties 1654 - 1664 (Gerhardus Averesch)
- mutaties 1666 - 1704 (Marcus Busch)
- mutaties 1706 - 1737 (Johannes Piccardt)
- mutaties 1738 - 1761 (Alexander Piccardt)
- mutaties 1764 - 1811 (Bernardus Liefsting)


Register
aller Lidmaten der Gemeinte
Jesu Christi tho Warffum,
darin etlicken sindt olde,
etlicken averst van nijes
angekomen, gedurende
den denst
Samuelis Ritzij Emdani

Ao. 1621 den 25 November
sindt thom dische des heren
gekomen
olde Lidmaten
1. der E.E. Juncker Johan Sickinghe
2. Hero Lupkes in Warffumer klooster
3. Entjen sijn husfrouw
4. Edse Fockes up Hoisum
5. Dedde Ulpherts sijn Groetmoder
6. Egbert Dercks Schoolmeister
7. Onne Wolters de Weertt
8. Marrichjen sijn husfrouw
9. Harmen Smidt
10. Ide sijn husfrouw
11. Jemme Osens
12. Jantjen sijn husfrouw
13. Berent Jansen ketelbŲter
14. Anne sijn husfrouw
15. Johan Menkes
16. Grete sijn husfrouw
17. Harmen Jansen
18. Ave sijn husfrouw
19. Johan van Steinfurden
20. Ludde Douwens sijn husfrouw
21. Eltje Wever bij de Dijck
22. Marrichjen Eijes, weduwe
23. Trintjen FrŲlincks, S. Abel Kremers weduwe
24. Biwe, Cornellis Smidts husfrouw
25. Fenne, Cornellis Backers husfrouwe
26. Anne, Roleff in de Vennen husfrouw
27. Trijne Peters
28. Anne Mulders bij de Dijck
29. Hinderick N., des E.E. Sickinghe dener
30. Reinou Lutjens

Van nijes is thogekomen
31. Gertrudt, Eise de Weerts husfrouw

Ao. 1622 den 5 Maij sindt thom
dische des heren gekomen
benevens de bovengenomden,
Olde Lidmaten
32. Wijbrandt Wever
33. Jantjen Jochums, weduwe
34. Eltje Hindricks, weduwe
35. Wiske, Johan Jacobs husfrouw
36. Frerick Decker
37. Johan Peters bij de Dijck
38. Hillebrandt Peters bij de Dijck
39. Jantjen sijn husfrouw
40. Peter Roleffs bij de Dijck
41. Alijdt sijn husfrouw
42. Trijne, Tomes Alberts husfrouw
43. Grete, Menne Steenmesselers husfr.
44. Claes Schomaker
45. Alijdt Peters junge dochter
46. Trijne, Tijmen Harmens frouw bij Hoisum

van nijes sint angekomen
47. Tjabbeken, Eise Fockes husfrouw
48. Eetje, Mr. Egbers husfrouw
49. Gretjen, Wilke Alberts husfrouw
50. Maria Anna N., Jr. Sickingha dochteren maget

Ao. 1622 den 15 Augusti sindt beneven de vors. thom dische des heren gekomen
Olde Lid maten
51. Claes Ditmers
52. Beerte Alberts
53. Trijne, Abel Claessens husfrouw

Vor nijes sindt angekomen
54. Elle Jansen Timmerman
55. Eise Jansen de Weertt
56. Grete, Johan Peters husfr. bij de Dijck

Anno 1622 den 8 December sindt beneven de vors. thom dische des heren gekomen
Olde Lidmaten
57. Alidt, Claes Schomakers husfrouw
58. Geert Schroer
59. Alidt, Focke Sijrts husfr. up de Brede

Nije Lidmaten
60. Johan Hemmens Confojmester
61. Sjauke sijn husvrouw
62. Cornellis Backer, relicto papatu
63. Allert Remmers Backer bij de Olde Molen
64. Melle Mellens Schipper
65. Johan Tammens
66. Grete Jacobs, weduwe

Anno 1623 den 23 Martij sijndt van nijes thom dische des Heren gekomen
67. Gele, Peter Remmers frouw, olde lidtmate
68. Abel Claessen, relicto anabaptismo

Anno 1623 den 20 Julij heftt sick van nijen in de Gemeinte ons heren begeven
69. Trijne, S. Popke Lamberts weduwe
70. Hille Gerdts, Jr Sickinghe dochter maget

Anno 1623 den 9 November sindt uot nije thom dische des Heren gekomen
71. Trine, Simen Harmens frouw bij Hojsum, olde lidmate
72. Juffer Ode Sickinghe
73. Juffer Lucia Sickinghe
74. Elske, Geert Schrors frouw, olde Lidmate

Anno 1624 den 7 Martij sindt upt nije thom dische des Heren gekomen
75. Hindricus Schuckinges ludimag.
76. Hille sijn husfrouw
77. Trine Wibrandt Wevers husf. cum attest. Baffloensi
78. Roleff Jansen, relicto papismo
79. Doke Thomas
80. Grete sijn husfrouw

Anno 1624 den 16 Maji is van nijen thom dische des Heren gekomen
80. Cosse Cosses Schomaker cum attest. Cant.

Anno 1624 den 26 september sindt boven de vorgemelte thom dische des Heren gekomen
81. Willem Jansen cum attest. Cantens
82. Hindrick Gerdes Schoolmester up Rottum Ooge
83. Rixte Gaetzes sijn husfrouw cum attest.
84. Lubbe, Se Claes Popkes weduwe up Anninga herdt

Anno 1625 den 23 Jannuarij sindt van nijen thom dische des Heren gekomen
85. Johan Brendes Anhaltinus, des E. Hr Sickinge dener
86. Griete Warrijs, des Jr Sickinge kockmaget cum attest. Groning. (nu de huijsvrou van Jan Jurjens)

Anno 1625 den 5 Junij sindt van nijen thom dische des Heren gekomen
87. Cornellis Isebrandts Confojmester
88. Menne Reintjes Steenmetseler

Anno 1625 den 9 October sindt van nijen thom h. avontmahl des Heren gekomen
89. Grete, Popke Claessens husfrouw cum attest.
90. Anna, Cornellis Isebrandts husfrouwe
91. Rinje Lukes
92. Weike? Peters sijn husfrouw

Anno 1625 den 25 December sindt van nijen thom dische des Heren gekomen und vor Lidtmaten angenohmen
93. Hebel Jeltjes
94. Cornellis, Cosse Schomakers husfrouw
95. Trijne, Aijelje Timmermans husfr.
96. Anne Hindricks, Onne Wolters maget

Anno 1626 den 9 Aprilis sint van nijen thom dische des Heren gekomen, und vor Lidtmaten angenohmen worden
97. Harko Obeli Redger
98. Claes Popkes de Olde
99. Johan Jacobs achter Sickinge borg
100. Trijne, Frerick Deckers husfrouw
101. Martha Pffaffiu, des E.E. Jr Sickinge maget, cum attestat. Groning.

Anno 1626 den 28 Maji up Pingsterdag sint van nijen thom dische des Heren gekomen
102.
Johan Roleffs, des E.E. Jr Sickinga diener cum attest. Groning.
103. Johan van Clasen, Schoelmeister up Rottum Oge
104. Griete Roleffs, weduwe van S. Roleff Dercks

Anno 1626 den 17 september sint van nijen thom dische des Heren ankomen
105. Cornellis Tjarcks bij de Dijck
106. Bawe sijn husfrouwe
107. Anne Heres, jonge dochter

Anno 1626 den 25 Decemb. up Kerstdag sint van nijen tot den disch des Heren gekomen
108. Christoffer Cloeke van Dillenborg, des E.E. Junckers Joh. Sickinge Gaerdenier
109. Johan Popkes, des E.E. Jr Joh. Sickinge Stalknecht
110. Popke Claessen, bij de Dijck
111. Loeke Hindrick Gortemakers husfrouw

Anno 1627 den 25 Martij up Paeschendach sindt van nijen thom H. avontmahl gekomen
112.
Juffer Anne Sickinghe
113. Joannes Moda, Juncker Feije Sickinghe Praeceptor, cum attestat.

Anno 1627 den 13 Maji up Pingsterdag sindt van nijene thom dische des Heeren gekomen
---. Moke Rejners, husfrouw van Jan van Cleve up Rottum
114. Harmen Mentjes wedman
115. Hindrick Jansen klockeluijder

Anno 1627 den 30 september sindt upt nije thom dische des Heren gekoemen
116. Menne Wever
117. Johan Ellens
118. Anne, de husfrouw van Melle Schroer
119. Thamar Garleffs, des E.E. Jr Sickinghe Maget

Anno 1628 den 6 jannuarij sint upt nije thom dische des Heren angekomen
120. Johan Hindricks al. van Oosten
121. Anne, de husfrouw van Willem Jansen
122. Griete Jansen, mijn dienstmaget

Anno 1628 den 13 Aprilis up Paeschedag sint nieulijcks tho de Gemeinte des Heren gekomen
123. Helperich Hajens Smidt
124. Sjabbe Garmts
125. Anne, Jan Frericks husfrouw
126. Tjacke, Jan van Oestens husfrouw

Anno 1628 den 6 Julij sint upt nije tho den disch des Heeren gekoemen
127. Juffer Trijne Sickinghe
128. Jan Hindricks klockeluijder

Anno 1628 den 5 October sint van nijene tho den disch des Heren gekomen
129. Gertjen, de weduwe van S. Wobbe Reijners
130. Sjauke Heres junge dochter

Anno 1628 den 25 December up Midwinters dach sint upt nije tho den disch des heeren gewest
131. Jacob Jansen al. Tengnagel
132. Geescke Dercks junghe dochter, nae ontfanghene doope
133. Geertrudt Roeleffs des E.E. Juncker Sickinghe meijster cum attest. Gron.

Anno 1629 den 5 Aprilis op Paechedach sint van nijen tot den disch des Heeren gewest
134. Harmen Lamberts Schroer
135. Griete Jacobs des E.E. Juncker Sickinge maget

Anno 1629 den 12 Julij sindt van nieuwen tot den disch des Heeren gewest
136. Juncker Feije Sickinghe cum attestat. Gron.
137. Aijkenius Hermanni Schoelmr. tot Warfum
138. Cornelia Jansen sijn husfrouw, cum attest. GrŲning.
139. Willem Jansen al. Snijder
140.                 , Juncker Sickinghe maget cum attest. Gron.

Anno 1629 den 18 October is des Heeren avontmael weder geholden worden

Anno 1630 den 17 Jannuarij sindt van nieuen tot des Heeren H. avontsmael gekomen
141. Anne, Douwe Heeres husfrouw
142. Hindrickjen, Helperich Smidts husfrouw
143. Alle Peters
144. Remge, Sjabbe Garmpts husfrouw
145. Trijne, Jan Alberts husfrouw, van de Briede
146. Eijke van Gelder, junge dochter
147. Frouw Anne Schatters, husfrouw van Jr Braemsche cum attestat. Gron.

Anno 1630 den 28 Martij op Paesche dach is het H. avontmael geholden worden, ende is van nijen thogekomen
148. Anne Dercks, jonge dochter, cum attestat.

Anno 1630 den 4 Julij is des Heeren H. avontmael geholden worden, ende is van nijen thogekomen
149. Trijne, weduwe van Sijvert

Anno 1630 den 24 October sindt tho des Heeren H. Avontmael opt nieuwe gekoemen
150. Tijmen Claessens
151. Griete, sijn husfrouw cum attestat. Uthusana
---. Tjaecke, Jan Hindricks al. van Oostens husfrouw

Anno 1631 den 16 Jannuarij sindt opt nieuwe tot des Heeren H. Avontmael gekoomen
152. Tammo Lubberti, des E.E. Joncker Sickinghe Schrijver
153. Griete Hindricks Joncker Sickinghe maget cum attestatione Dammonensi
154. Hindrickjen Hindricks, des E.E. Joncker Sickinghe maget
155. Jan Alberts van de Briede

Anno 1631 den 10 Aprilis op Paeschedach is des Heeren H. Avontmael geholden worden, ende sint van nieus daer tho gekoomen
156. Jan Popkes
157. Tjaert Bartels Steenmetseler, cum attestat. Andelana
158. Doeke Peters
159. Trijne, Jan Jansen Schoelappers husfrouw
160. Marrichjen, Hans Roeloffs weduwe

Anno 1631 den 17 Julij is des Heeren H. Avontmael geholden worden, ende sindt van nieus daertho gekoemen
161. DoŽ Jansen, Schroer
162. Wijert Jacobs

Anno 1631 den 16 October is des Heeren H. Avontmael geholden worden, ende sint van nieus daer tho gekoemen
163. Anthonius Coussen des E.E. Juncker Sickinghe Gaerdenier
164. Willemke Gabriels, pastoris Bredani dochter

Anno 1632 den 15 Jannuarij is des Heeren H. Avontmael geholden worden, ende sint van nijen daer tho gekoemen
165. Reijner Gerdts Schiller
166. Albert Peters, backers knecht in de Valge

Anno 1632 den 1 Aprilis op Paeschedach is des Heeren H. Avontmael geholden, waer toe van nieus gekoemen sijn
167. Jan Jansen Hijlckens
168. Lubbert Eeukes Schoemaeker
169. Jan Jacobs bij de Wringe
170. Roeloff Remmers Mulder
171. Teele, Sijmen Schoemaekers huisfrouw
172. Anne, Cornellis Sjabbes huisfrouw
173. Toebe Mencken, mijn dienstmaecht
174. Geese, Claes Peters huisfr. op de Briede

Anno 1632 den 8 Julij is des Heeren H. Avontmael weder geholden worden, waetho van nijen gekoemen sijn
175. Rener Lubberts, Schoelmester op Rottum Ooge, cum attestat.
176. Jan Coerts
177. Peter Sijmens, Gortemaker
178. Hoijke Fockes, korvemaker
179. Ide Gerdts huisfr. van Hindrick Muller
180. Ebele Jansen, jonge dochter

Anno 1632 den 7 October is des Heeren H. Avontmael weder geholden worden, ende sint van nijen daertho gekoemen
181. Jantjen, Berent Cornellis husfrouwe
182. Hille, Hoijke Korvemaekers husfrouw
183. Goesen Willems, cum attestat. Cantens

Anno 1633 den 27 jannuarij is wederom des Heeren H. Avontmael geholden worden ende sint van nieus daertho gekoemen
184. Bijwe wed. van S. Jacob Jansen
185. Grietjen Sufels, des E.E. Jr Sickinghe maecht
186. Vijte Goessens, cum attestat. de Leens

Anno 1633 den 21 [opm: gecontroleerd met een kalenderprogramma!] Aprilis op Paeschedach is des Heeren H. Avontmael weder geholden worden, ende van nieus angekoemen
187. Peter Eeukes van de Briede
188. Geertruidt Peters des E.E. Joncker Sickinghe maecht, cum attestat. Groning.

Anno 1633 den 21 Julij is des Heeren H. Avontmael geholden worden, ende sint van nijen daertho gekoemen
189. Griete, Albert Backers huisfrouw
190. Meije Beeckmans des E.E. Joncker Sickinghe maecht, cum attestat. Groning.

Anno 1633 den 20 October is des Heeren H. Avontmael weder geholden worden, waertho op t' nieuwe gekoemen sijn
191. Hindrick Coorts cum attestione Siddebuirana
192. Trijne sijn huisfrouw
193. Jacob Pieters in de Bijlvenne
194. Tjarck Luhens
195. Anneke Jurjens huisfrouw van Berent Tonnis
196. Hille Arents, jonge dochter

Anno 1634 den 19 Jannuarij is des Heeren H. Avontmael wederom geholden worden, waertho van nieus sint angekoemen
197. Menne Nannincks
198. Ipe Egberts wever
199. Welmudt sijn huisfrouw

Anno 1634 den 6 Martij op Paesche dach wederom het H. Avontmael geholden, waertho van nieus gekoemen sint
200. Berent Tonnis confoeijmester
201. Claes Hindricks
202. Derck Hindricks Gortemaeker
203. Jan Wilckens Cercher
204. Geesche sijn huisfrouwe, cum attestat. Rottumana
205. Marrichjen, de weduwe van Jan Berents
206. Egbert Hindricks, Pastoris Bredani privignus
207. Ludjer Jansen

Anno 1634 den 13 Julij is des Heeren H. Avontmael weder geholden worden, ende sint van nijen daertho gekoemen
208. Madlene, Ludjer Jansens huisfrouw
209. Alijdt, Hindrick Jansen Schippers huisfrouw
210. Ave, de weduwe van S. Meijnert Jacobs
211. Jantjen Jacobs weduwe cum attest. Tinal.
212. Froucke Ritzius mater mea hae vue nobiscu communicant

Anno 1634 den 12 Octobris is des Heeren H. Avontmael weder geholden worden, waertho van nijen sint gekoemen
213. Froucke, d' huisfrouw van Jacob Peters in de Bijlvenne
214. Jacob Jansen Schroer bij de Dijck
215. Froucke sijn huisfrouw, cum attestat. i Westernijelandt
216. Harmtjen, d' husfrouw van Tammo Lubberti, cum attest. Groning.

Anno 1635 den 18 Jan. is des Heeren H. Avontmael weder geholden worden, waertho van nieuwen gekomen sint
217. Sieucke Jurjens
218. Baeucke sijn huisfrouwe cum attestat. Rottumana
219. Hille, de weduwe van S. Jacob Jansen Tengnaegel
220. Teetje, Gerdt Dercks huisfrouwe

Anno 1635 den 29 Martij op Paeschedach is des Heeren H. Avontmael weder geholden worden, waer tho van nijen sint gekoemen
221. Trijne, weduwe van S. Peter Jansen
222. Melle Onnes
223. Anne Roeloffs sijn huisfrouwe
224. Lucas Lucassen kistemaeker
225. Teuntjen Thomas des E.E. Jr Sickinge maeget

Anno 1635 den 28 Julij is des Heeren H. Avontmael wederom geholden worden, daer tho van nijen sint gekoemen
226. Deetjen, d' huisfrouwe van Goessen Willems
227. Jacob, weduwe van S. Heijne Jansen
228. Luppe Sijerts cum attestione Winschotana

Anno 1635 den 4 8bris is des Heeren H. Avontmael weder geholden worden, waer tho van nijen is gekoemen
229. Fenne Jansen, Alle Peters dienstmaecht, cum attest. Rottumana

Anno 1636 den 17 Jannuarij is des Heeren H. Avontmael weder geholden worden, waertoe van nieus gekoemen sint volgende persoonen
230. Griete, weduwe van S. Schipper Willem Jansen
231. Welmudt, huisfrouwe van Taeke Taekes

Anno 1636 den 17 Aprilis op Paesche dach is des Heeren H. Avontmael weder geholden worden, waer toe van nieus gekoemen sint volgende persoenen
232. Cornellis, d' huisfrouwe van Heijne Berents
233. Metjen van Besten, huisfrouwe van de Schoelmr. Aijkenius
234. Trijne, d' huisfrouwe van Lubbert Schoemaker
235. Reert Dreuwes
236. Griete Onnes sijn huisfrouwe
237. Swaene, d' huisfrouwe van Doe Schroer
238. Jantjen, d' huisfrouwe van Jan Jacobs bij de Dijck

Anno 1636 den 24 Julij is des Heeren H. Avontmael wederom geholden worden, waertho van nijen gekoemen is
239. Griete, de huisfrouwe van Derck Hindricks

Anno 1636 den 30. 8bris is wederomme des Heeren H. Avontmael geholden worden, waertho van nijen gekoemen sint
240. Jan Claessen, met attestatie van Usquart
241. Jan Jacobs Smidt
242. Jan Peters Steenmetzelaer
243. Alijdt Berents sijn huisfrouwe

Anno 1637 den 22 Jan. is des Heeren H. Avontmael weder geholden worden, waer tho van nieus angekoemen sint volgende
244. Hindrick Jansen Schipper de jonger
245. Griete de huisfrouw van Jan Onnes
246. Sijtje de huisfr. van Roeloff Muller

Anno 1637 den 9 Aprilis op Paesche dach is des Heeren H. Avontmael wederom geholden worden, waertho van nieus gekoemen sint
247. Harmen Goetjes
248. Lubbe sijn huisfrouwe
249. Marten Sjabbes
250. Gerridt Hindricks kalckbrander
251. Alijdt de huisfrouw van Sijmen Alberts

Anno 1637 den 9 Julij is des Heeren Avontmael geholden worden, ende sint daer tho van nieus gekoemen
252. Jan Everts met attestatie van Uthusen
253. Alijdt de husfrouwe van Jan Hindricks

Anno 1637 den 8 October is des Heeren H. Avontmael weder geholden worden, wartho van nieus gekoemen sint volgende ballinge uit d' Onder - Pfalts
234. Joost Christman, ende
255. Maria sijn huisfrouwe
256. Jurjen Wentell, ende
257. Cathrine sijn huisfrouwe
258. Cathrine, de husfrouwe van Jurjen Wentel Rener
259. Duirt Cornellis is mede angenoemen worden, maer heeft niet gecommuniciert

Anno 1638 den 14 Jannuarij is des Heeren H. Avontmael weder geholden worden, waer tho van nieus gekoemen is
260. Aeucke de huisfrouwe van Jan Lubberts


Vervolgh van't voorgaende Register geduijrende de dienst Martini Ubbenij, Delfsijlani

Anno 1638 den 17 junij is des heeren h. avontmael gehouden waer toe van nieus gekomen is
1. Cornelis Jansen op de Brede

Den 7 octob. is des heeren hoochweerdige avontmael gehouden waer toe van nieus gekomen is
2. Jan Aljes

Ao. 1639 den 27 januarij is wederom gehouden des heeren h. nachtmael, waer toe gekomen zijn
van nieus
4. Duijrt Cornelis
5. Aeltien Hijlckens jonge dochter
6. Jochum Lenge Gardenier van de E.E. joncker Johan Sickinghe
7. Taecke Taeckes bij de Dijck
8. Hille Tonnijs de huijsvrou van Doe Jansen
9. Cornelis Alberts wever
10. Albert Pieters bij de Dijck
11. Albert Geerts bij de Dijck
12. Jantien Cornelis de huijsvrou van Cornelis Jansen
op de Brede
met attestatie
van Gronningen
13. Annetie Ottens dienstmaeght van de E.E. joncker J. Sickinghe
van Uijtwijrda
14. Aeltien Gabriels de huijsvrou van Jan Hindricks

Ao. 1639 den 14 Aprilis zijnde paeschdagh is des heeren h. avontmael gehouden, waer toe gekomen zijn
van nieus
14. Melle Auties
15. Trijne sijn huijsvrou
16.
Hoike Berents
17. Jan Hindricks Dni.
Gabrielis schoonsoon
18. Jurjen Jansen, des E.E. J. Sickinghe Schipper
19. Lijsbeth Jacops de huijsvrou van Reiner Geerts
20. Trijne Sibrants
21. Hans Frideman chirurgijn
22. Jurjen Rener uijt de Pfalts
van de Brede
23. Anne de huijsvrou van Peter Eeukens
met attestatie
van Usquart
24. Anne Crijns

Ao. 1639 den 14 julij is wederom des heeren h. avontmael gehouden waer gekomen zijn
van nieuws
25. Hindrick Raancks
26. Berent Wijrts
27. Marretien Sijwerts de huijsvrou van Harmen Backer
met attestatie
van Groeningen
28. Hindricktien Harmens des E.E. jonck. J. Sickinghe maecht
van Adorp
29. Evert Hindricks

Ao. 1639 den 20 octob. is wederom het h. avontmael gehouden, waer toe van nieus gekomen sijn
30. Jantien Jacops de huijsvrou van Albert Pieters bij de Dijck
31. Gieltien Hijlckens jonge dochter
32. Trijntien Aljes jonge dochter

Den xxvi januarij 1640 is wederom des heeren h. avontmael, waer toe gecomen zijn
van nieus
33. Derck Geerts en
34. Jantien sijn huijsvrou
35. Griete de huijsvrou van Albert Geerts
36. Trijne Jansen jonge dochter
met attestatie
van Groningen
37. Eva Dercks dienstmaecht van de E.E. joncker J. Sickinge
van Baffelt
38. Jantien Berents de huijsvrou van Claes Hindricks

Den 5 Aprilis zijnde Paesch-dach is wederom gehouden het h. nachtmael der heeren, waer toe van nieuws gecomen zijn
39. Trijne Tjarcks de huijsvrou van Jan Hijlckens Ouderling
40. Geesjen Fockens jonge dochter
41. Jantien Peters dienstmaecht van de E.E. joncker J. Sickinghe
42. Cornelis Sjabbes
43. Jan Geerts wollewever
44. Tonnis Thijssen
45. Jan Hindricks bij de Brede Wech
46. Geesjen Jansen dienstmaecht van de pastoor M. Ubbenius

Den 5 julij 1640 is het h. nachtmael der heeren wederom gehouden waer toe gekomen zijn
van nieus
47. Simeon Wichel studiosus juris, in dienst van de E.E. joncker J. Sickinge
48. Geeske Berents de huijsvrou van Jacop Gortemaker
met attestatie 
van Groningen
49. Haeske Engelberts dienstmaeght van de E.E. joncker J. Sickinge
van Wee
50. Meerten Etskens Backer bij 't Clooster ende
51. Trijne sijn huijsvrou.

Den 4 octob. is wederom gehouden het hoochweerdige avontmael der Heeren, waer toe van nieuws gekomen zijn
52. Geert Hindricks
53. Peter Jurjens Gardenier van de E.E. joncker Joh. Sickinghe

Den 3 januarij 1641 is gehouden het h. nachtmael onser heeren j. chri. waer toe van nieuws gekomen is
54. Stijntien de huijsvrou van Claes Stellemaker
en
met attestatie van Ulrum
55. Grietien Geerts de huijsvrou van Jan Thomas backer bij 't Clooster

Den 25 Aprilis 1641 is gehouden het h. nachtmael onser Heeren j. chri. waer toe na voorgaende ondersoeckinge, van nieuws gekomen zijn
56. Abel Hoijckes Schoemaker
57. Peter Remmerts

Den 1 August. 1641 is gehouden het h. nachtmael onser Heeren j. chri, waer toe met kennisse ende toestemminge der consistorij gekomen zijn
van nieuws
---. Wijme Luijtiens
met attestatie
58. De weleedele vrou Sophia van Echten, anders Sickinghe, van Echten
59. Aeltien Jansen dienstmaeght van vrou Sickinghe, mede van Echten
60. Johannes Mignon Schrijver van de E.E. joncker J. Sickinghe van Groningen
61. Jan Berents cherger, van Wetzinghe

Den 7 novemb. 1641 is wederom gehouden het hoochweerdige avontmael waer toe na voorgaende ondersoeckinge, met goetvinden van de kercken-raet, dese persoonen van nieuws zijn gekomen
62. Aijke Frericks op Anningeheert
63. Aachte Jansen de huijsvrou van Geert Hindricks
64. Hindrick Cornelis Backer ende
65. Hindricktien Remmerts sijn huijsvrou
66. Deeuwer Alberts de huijsvrou van Jan Berents cherger

Den 30 januarij 1642 is wederom gehouden het h. ende hoochweerdige nachtmael, waer toe, na voorgaende belijdenisse des geloofs, met kennisse van de kercken-raedt, dese personen zijn gekomen
van nieuws
67. Garbrant Thomas ende
68. Jantien Rinjes sijn huijsvrou
69. Sicke Mennes
met attestatie van 't Wester-Nijlant
70. Cornelis Jansen

Den 10 Aprilis 1642 zijnde Paesch-dach is wederom des heeren h. avontmael gehouden, waer toe van nieuws zijn gekomen
71. Anne Geerts de huijsvrou van Tiaert Bartelts
72. Lummichjen Jansen de huijsvrou van mr. Dominicus Harmens
73. Jantien Alberts de huijsvrou van Jan Hindricks bij de Brede-wegh

Den 14 Augusti is wederom gehouden des heeren h. avontmael waer toe gekomen is
van nieuws
74. Hijcke Harmens bij de Dijck
met attestatie van Leens
75. Anne Clasen de dienstmaecht van Hindrick Jansen Schipper

Den 13 Novemb. is wederom gehouden het h. en hoochwaerdige avontmael, waer toe van nieuws gekomen zijn
76. Berent Pieters ende
77. Geertruijt Jansen sijn huijsvrou
78. Geertien IJtses de huijsvrou van Tonnijs Thijes

Den 29 januarij 1643 is wederom gehouden het hoochwaerdige avontmael des Heeren j.chri. waer toe gekomen zijn
van nieuws
79. Aeltien Fockens jonge dochter
80. Griete Hindricks de huijsvrou van Sicke Mennes
81 Wijtie Willems de weduwe van Lambert Ebges
met attestatie
82. De E.E. joncker Schotto Tamminga van Winsum
83. Corneliske
84. Roelof Alberts Schoelmeister [en]
85. Hillichjen Edes sijn huijsvrou [beide] van Eenderum

Den 2 Aprilis zijnde Paesch-dach is wederom des h. heijlige avontmael gehouden, waer toe gekomen zijn
met attestatie van Groningen
86. Vrou IJde de Braemsche anders Jensma
87. Juffer Helena Maria Clant
88. Annichjen Jansen dienstmaegdt van vrou Jensma
van nieuws
89. Marretien Sijwkes de huijsvrou van Aijke Frericks
90. Foockel Geerts de weduwe van Hindrick Clasen
91. Sicke Fricks ende
92. Ave Jacops sijn huijsvrou
93. Jeije Lippes weduwe van Jeltje Alberts
94. Alijt Wijrts weduwe van Cornelis Tiarcks
95. Griete Luijties de huijsvrou van Cornelis Jansen

Den 9 juli 1643 is wederom het h. avontmael gehouden waer toe gekomen zijn
met attestatie van Winsum
96. Johannes Meijnardi Redger
van Groeningen
97. Luijtien Garbrants dienstmaecht van de E.E. joncker J. Sickinge
van nieuws
98. Lammichjen Lamberts dienstmaecht van de E.E. jonck. J. Sickinge
99. Pieter Alberts Backer ende
100. Aafke Everts sijn huijsvrou
101. Lambert Pieters
102. Gebbeke Meijnerts de huijsvrou van Folkert Jansen

Den 15 octobris 1643 is wederom het h. ende hoochwaerdige avontmael des Heeren J. Chri. waer toe gekomen zijn
met attestatie van Groeningen
Ellichjen Dercks de huijsvrou van de Redger Joh. Meinardi
van nieuws
Aafke Jacops de huijsvrou van Alle Pieters
Anne Jansen dienstmaeght van joncker Joh. Sickinghe
Magdalena Christiaens dienstmaeght van vrou Jensma
Harmen Rickerts Gortemaker

Den 21 januarij 1644 is wederom des heeren h. avontmael gehouden, waer toe gekomen zijn
met attestatie van Gronningen
Aeltien Jacops
van nieuws
Anne Tonnis de huijsvrou van Tonnis Jacops
Egge Reijners
Geene Willems

Griete sijn huijsvrou
Hindrick Jansen
IJsebrant Takes
Roelof Claessen

Anna Harmens jonge dochter

Den 21 Aprilis is wederom het H. avontmael gehouden, waer toe van nieuws zijn gekomen
Ave Dercks dienstmaeght van jonck. J. Sickinghe
Leucke Jansen, de huijsvrou van Poppe Jansen

Den 28 julij is wederom het h. avontmael gehouden, waer toe gekomen zijn
met attestatie van Usquert
Griete Jansen de dienstmaeght van de E.E. joncker Jan Sickinghe
van nieuws
Dominicus Hermens Chirurgijn
Griete, de huijsvrou van Berent Jelis

Den 1 Decemb. 1644 is wederom gehouden het H. avontmael waer toe gekomen is
met attestatie van Groningen
Hindrick Hofstede stellemaker
van nieuws
Borckert Jansen Schipper van de E.E. joncker Sickinghe

Den 6 Aprilis 1645 zijn tot het avontmael des Heeren 
van nieus gekomen
Christophorus Horn praeceptor van joncker Bocko van Bourmania
Damme Hindricks Gardenier van joncker J. Sickinghe
Anne Bruijns de huijsvrou van Enne Hindricks
Frouke Jansen de huijsvrou van Marten Sjabbes
Pieter Jansen ende
Anne sijn huijsvrouw, op de Brede

Den 5 julij 1645 zijn tot het avontmael des Heeren gekomen 
met attestatie
van Verga in Vriesland
Juffer Helena van Hettinge
van Hornhuijsen
Sijwke Jansen ende
Ailcke Jansen
van Stitswerd ende Menckeweer
Pieter Pieters Harbargier
van nieus
Alijt Pieters de huijsvrou van Jannes Kuijper
Steven Berents jonge dochter

Den 12 octobris 1645 is wederom gehouden het H. Avontmael waer toe met attestatie gekomen sijn
Jacop Thomas en
Trijne sijn huijsvrou, uijt Den Andel
Anne Hindricks de huijsvrou van Arent Herens van Leens
Lijsbeth Berens de Huijsvrou van Claes Pieter op de Brede, van Eenderum

Den 11 januarij 1646 is wederom het h. avontmael gehouden, en sijn daer toe gekomen
van nieuws
Geertien Pieters de huijsvrou van Roelof Alberts
Ulphart Berents
Reiner Eenjes

met getuijgenisse van Groningen
Annetien Eernsts dienstmaeght van de E.E. jonck. Joh. Sickinghe

Den 29 Martii sijnde Paesch-dach is wederom gehouden het h. avontmael waer toe van nieuws gekomen sijn
Sibrich Pieters weduwe van S. Pieter Gerrits
Marretien de huijsvrouw van Reiner Eenjes
Trijntje       de huijsvrou van Gerrit Wircks
Anneke Aljes jonge dochter
Anna Hansen jonge dochter
136. Garbrant Roelefs op de Brede


Vervolgh van 't voorgaende register geduijrende den dienst Adolphi Sibelii Elbervelde-Montani

[Avondmaals-vermeldingen weggelaten, datums modern

28 jun. 1646 met attestatie van Uthusen
Derrick Hindricks ende
Griete Janssen sijn huijsvrouw

31 jan. 1647 met attestatie:
Peter Janssen, van Siddeburen
van nieuws:
1. Claas Claassen, muller
2. Martjen Alefs, huijsvrouw van Hindrick Stellemaker
3. Remgje Meinerts
4. Jeltje Berents sijn huijsvrouw
5. Imme Rickerts, huijsvrouw van Isebrandt Takes
6. Hindrick Heickes, cherger

18 april 1647 van nieuws na onderwijsinge:
7. Lijsbeth Obels, weduwe van Hindrick Hermens
8. Goeigjen Hermens
9. Cornelliske Janssen, huijsvrouw van Borchert Janssen
10. Martjen Hindricks, huijsvrouw van Gerrit Hermens
11. Jacob Coerts ende
12. Etjen Janssen sijn huijsvrouw
13. Heine Peters

25 juli 1647 met attestatie
van Eenerum
Jurjen Janssen
van Onderwijrum
Trijne Peters, weduwe van Coert Hindricx
van Nieuws
14. Stijne Fricx, weduwe van Peter Sijmens
15. Aafke Hermens, huijsvrouwe van Goeigien Hermens

24 okt. 1647 na onderwijsinge van nieuws:
16. Hebel Jannes, weduwe van Derrick Backer
17. Aachtjen Mennes, weduwe van Hans Hindricks
18. Ilben Haijes, diensmaagt van vrouw Jensema
19. Peter Lubberts, schoemaker

16 jan. 1648 met attestatie van Groningen:
Trijntjen Johans Ulcken, dienstmaagt van de E. joncker J. Sickinge
van nieuws:
20. Popke Meinerts

2 april 1648 na onderwijsinge van nieuws:
21. Bieuwe Janssen, de huijsvrouw van Hindrick Raancx
22. Trijne Sijmens, huijsvrouw van Claas Hanssen
23. Harcke Janssen
24. Grietjen Sieuwkes, huijsvrouw van Claas Rokes
25. Writser Lippes

9 juli 1648 van nieuws:
26. Hille Everts, de huijsvrouw van Hindrick Janssen
27. Cornelliske Janssen, de huijsvrouw van Jan Tiddes

15 okt. 1648 met attestatie van Wetsinge
Hans Witte, cherger
Anneke sijn huijsvrouw ende
Anne Hermens haar maagt
van nieuws:
28. Haaske Hindricks, de huijsvrouw van Heine Peters
29. Maria Wessels, dienstmaagt van Jr. J. Sickinge

25 maart 1649 na onderwijsinge:
30. Claas Roeckes
31. Jan Jacobs bij Haan-til
32. Trijne Janssen, de huijsvrouw van Claas Jacobs
33. Roelef Alberts
34. Griete Willems, de huijsvrouw van Derrick Peters

1 juli 1649 met attestatie:
van Leens:
Hermannus Mettinck, Redger ende
Sophia Bima sijn huijsvrouw
van Warfhusen:
Geertruijdt Jacobs dienstmaagt van weduwe van Christoffer Hermens
van nieuws na onderwijsinge:
35. Anne Haeijes, de huijsvrouw van Jan Hindricks
36. Anne Berents, de huijsvrouw van Jan Jacobs
37. Anne Derix, de huijsvrouw van Roelef Claassen

7 okt. 1649 met attestatie van verscheijden plaatse:
Focko Fockens op Hoijsum
van nieuws na onderwijsinge:
38. Hindrick Everts ende
39. Martjen Melles, de huijsvrouw van Lui Rienjes

13 jan. 1650 met attestatie van Baffelt:
Trijne Geerds, de huijsvrouwe van Sicke Fricx
van nieuws:
40. Griete Peters, de huijsvrouwe van Goeigien Hermens

14 maart 1650 van nieuws:
41. Grietjen Takes, de huijsvrouw van Claas Jannes
42. Evert Hermens
43. Jacob Meinerts, ende
44. Sara Wilichs sijn huijsvrouw
45. Fretje Tiddes huijsv. van Cornellis Sjabbes
46. Hermen Hermens dienstknecht van Jr. Sickinge
47. Trijne Hermens, weduwe van Stoffer Hermens
48. Martjen Geerds huijsv. van Sieuwke Janssen
49. Cornelliske Alberts jonge dochter

14 juli 1650 met attestatie van Uthusen:
Popke Hindricx, ende
Griete Janssen sijn huijsvrouw
van nieuws:
50. Geerdjen Tijes, de huijsvrouw van Meerten Claassen
51. Jacob Claassen
52. Jan Freericks soldaat onder Capiteijn Verrucius
53. Geeske Sijerts, de huijsvrouw van Everts Hermens

13 okt. 1650 van nieuws na onderwijsinge:
45. Geerd Edses
55. Derrick Peters

5 jan. 1651 na onderwijsinge van nieuws:
56. Fockjen Fockens jonge dochter
57. Geele Relefs, de huijsvrouwe van Jacob Claassen Snijder

29 juni 1651 met attestatie van Uijthusen:
Jan Janssen ende
Tietjen sijn huijsvrouw
van Holwijrde:
Anje Tjarcx, de huijsvrouw van Laurens Lubberts
van Leens:
Hermen Tiddes, ende
Annegjen Berents sijn huijsvrouw
Geerdt Willems, ende
Ebel Haeijes sijn Huijsvrouw
van Eppenhusen:
Jan Peters, ende
Jantjen Jansses sijn huijsvrouw
van Rottum:
Swaene Claassens, de huijsvrouw van Jan Hermens
van nieuws:
58. Trijntjen Jurjens, de huijsvrouwe van Geerd Edses

5 okt. 1651 na belijdenisse van nieuws:
59. Joncker Johan Clandt op Bredenborch
60. Peter Hermens ende
61. Derckjen Sijbrands sijn huijsvrouw
62. Andries Albrechts ende
63. Cunneke Hindricks sijn huijsvrouw

11 jan. 1652 met attestatie van Groningen:
Roelef Evertsen, dienstknecht van Jr. Johan Sickinge
van nieuws:
64. Allerts Janssen backer
65. Betjen Eemkes sijn huijsvrouw
66. Ave Jelis, de huijsvrouw van Eppe Haijes

18 april 1652 na onderwijsinge van nieuws:
67. Hindrick Rengers
68. Froucke Tebbes, de huijsvrouw van Hermen Hermens

25 juli 1652 met attestatie van Baffelt:
Anne Geerds, dienstmaagt van Hindrick Raincks

17 okt. 1652
... dat de Ed. Er. Jr. Feijo Sickinge met sijn huijsvrouw, als besitters van haar s. vaders borch, ende nu inwoonders van Warffum, mede gecommuniceert hebben.

9 jan. 1653 met attestatie van Groningen:
Vree Gerrits dienstmaagt van Jr. Feijo Sickinge
van nieuws:
69. Louwert Fockens op Hoijssum
70. Jan Tiddes en
71. Anneke Lefferts, de huijsvrouwe van Luijrt Heddericks

Deddichjen Fockens van Hoijsum
Bauwichijen Willems huijsvr. van Hijndrick Smitt
beijde haer belijdenisse gedaen voor d. E. pastoor Aickenius Schepel van d' Brede in anno gratia.


Vervolgh van 't voorgaende Register gedurende des dienst Gerhardi Averesch Bentheimensis

5 juli 1654 met attestatie uit Zee-rijpe
Aeltijen Wallens jonge dochter
Helena Averesch jonge dochter
Grietjen Tideman Verkerck jonge dochter dienstm. van d' WellEd. Heere Sickinge mett attest. van Groningen

12 okt. 1654 van nieuws:
1. Mester Isaac Jacobs Hovenier van d' Well Ed. Heer Sickinge
2. Geerdt Jansen Wolwever
3. Luert Hendricks Wolwever
4. Juffer Anna Bentinck
5. Anna Jacobs wed. van Sicke Mennes
6. Aelijt Hindricks wed. van Claes Engelbers
7. Stijntijen Tammens jonge dochter
8. Geesijen Berendts jonge dochter

10 jan. 1655 na onderwijsinge van nieus:
9. Ave Minnels weduwe bij d' Dijck
10. Teetijen Elles wed. bij d' Dijck
11. Anne Hindricks huisvrouwe van Lippe Jeltes bij d' Dijck
12. Geese Edes huisv. van Willem Jansen in d' Ooster Valge
13. Anne Reijners jonge dr. in Ooster Valge
14. Elsijen Jansen jonge dochter int Gasthuis
15. Heine Hijbels Cuper
16. Jurien Sijwekes backer met sijn huisv.
17. Anne N.
18. Claes Onnens met sijn huisvr.
19. Anneke N.
20. Dewer Cornelies wed. int Gasthuis
21. Imeke Jansen jonge dochter wevester
22. Peter Jansen bij de Dijck

11 april 1655 op belijdenis:
23. Claes Frijx met sijn huisv.
24. Berentjen Heinens
25. Claes Jacobs bij d' Dijck
26. Anje Mennens huisv. van Papke Garmts
27. Anne Harckens, Harcke Voermans vrouwe
28. Martijen Bartels wed. van Peter Remmers
29. Anne Hebels dienstmaeght van Reert Drewes
30. Steven Broils met attest. van Wester Emden

8 juli 1655 op belijdenis:
31. Derck Tijaerts arbejder
32. Jacob Wessels in de Sujderhorn Schipper
33. Hindrick Mennens bij de Oester Dijck met sijn huisvrouwe
34. Fenne Heinens
35. Tijneke Mennens huisv. van Mr. Jacob Schroer
36. Fijeke Hindrix huisv. van Mr. Cornelies Jansen Schomaker
37. Griete Reiners huisv. van Geert Albers Schiller
38. Mester Wessel Evers Schnijder van Juncker Sickinge
39. Jantjen Harmens dienstmaegt van Juncker Sickinge, met attest. van Groningen

7 okt. 1655 van nieus
40. Jacob Allijes end sijn huisvr.
41. Marretijen Frijx
42. Alijt Dercks huisv. van Jan Mentes
43. Geertijen Sijwers jonge dochter
44. Peter Jansen van Wee met attest.

13 jan. 1656 van nieuws:
45. Jan Onnens bij de Dijck ten westen
46. Coert Jacobs in de Ooster Valge
47. Jan Eppes arbejder
48. Jan Jansen wever
49. Ellichijen Dercks huisv. van Derck Tijaerdes
50. Anna Harmens huisv. van Sijmen Sijabbes
51. Ide Taekens vrouw van Peter Schroer
52. Grietijen Sijwers j.d. dienstm. van mijn Heer Sickinge
53. Jan Lauwerens in de Suderhorne
Anna Sophia Francius j.d. famula nobilissi dni Sickinge, met attest. van Echten

2 april 1656 van nieus:
54. Jan Cornelijs bij Haentill
55. Anna Takens bij d' Dijck ten oosten
56. Cornelisjen Claesen wed.
57. Griete Dercks wed. bij de Dijck
58. Mr. Cornelijs Jans Schomaker
59. Well-moet Hindricks huisvr. van Goert wollewever
60. Anna Averesch des E. Past. dochter
61. Anna Jansen j.dochter, dochter van Jan Menckes
62. Remminge Jansen j.dochter
D. Burchardus Ceppel-man d' Praeceptor van d'E Junckeren Sickinge met attest. van Groningen

6 juli 1656 van nieuws:
63. Michiel Sijbrants bij de Dijck ten westen
64. Hille Albers huisv. van Writzer Lippes oock bij de Dijck ten westen
65. Trijntijen Jacobs j.dochter, d' dochter van Jacob Thomas
66. Harmtjen Hermens j.dochter, de dochter van Martijen Gorttemackers

12 okt. 1656 van nieus:
67. Teetijen Jansen weduwe

11 jan. 1657 nieuws toe gebracht:
68. Jan Jeltes met sijn huisvr.
69. Grietijen Meints
70. Rickert Sickens met sijn huisvr.
71. Trijntijen Garmts
72. Griete Wierts weduwe bij d' MŁllen woenachtich
73. Anna Jacobs huisvr. van Tijarck Crijns

29 maart 1657 toegebracht:
74. Lutgert Tammens
75. Petertijen Thomas dienstm. van Jr. Clant

28 juni van nieus:
76. Jan Goesens, Goesen Willems soen
77. Trijne Hindricks
78. Swane Jansen dienstmaght van Jr Clant
79. Trijne Eppes
met attestatie van Sandeweer
Jacob Wierts met sijn huisv.
Bettije Jacobs

4 okt. 1657 met attestatie van Groningen:
mijn Heer Sickinge beijde dienstmaegden, so oock met het selve jaer wederom nae Gron. zijn gegaen,
Jantije Harmens
Grietijen Lubbers
Annechijen Hindrix


25 dec. 1657 op belijdenis:
30. Popke Jansen bij de Dijck Vischer
81. Edze Jacobs in de Pollen
82. Jan Geerdes arbeijder in d' Oester Valge
83. Jacob Peters backer
84. Grietije Jansen
85. Cunne Willems

11 april 1658 op belijdenis:
86. Frerick Jacobs Timmerman en sijn huisv.
87. Alijt Evers
88. Lijsebet Relefs huisvr. van Jacob Jacobs Schiller
89. Geertijen Jansen, Mr. Remmert Timmermans huijsvrouw

11 juli 1658 op belijdenis:
90. Derck Cnoll end sijn huisv.
91. Aeltijen Jacobs
met attest. dese volgende:
Dewertijen Jans van Stedum
Anna Reers van Tinallinge
Aefke Meus van 't Zandt
Sibrich Verheem van d' Meden dienstm. van Jr Sickinge

17 okt. 1658 met attest.:
Maria Dore Matresse van d' Well Edelg. Juffer Anna Sickinge

9 jan. 1659 op belijdenis:
92. Jan Jansen Schoelapper
93. Mester Jan Harmens Smitt met sijn huisv.
94. Anije Allijes
95. Grietijen Peters husvr. van Menne Lues
96. Aefke Jans huisv. van Jan Jans wever
97. Christina Averesch dochter des E. Pastoris
98. Gertruit Peters j.d.

3 juli 1659 met attestatie:
Annichijen ten Berge van ??? gekomen

9 okt. 1659 op belijdenis:
99. Mester Remmert Harmens Timmerman
100. Aefke Harmens wed. van Jan Dercks
101. Teetijen Jans huisvr. van Jan Peters Steinmetz.
102. Froucke Hijndrix huisv. van Schipp. Hindrick Jans
met attest:
D. Henricus Ulgesfort van Groning. paedagogus dni pastoris
Anije Willems van Suirdijk

1 jan. 1660 op belijdenis:
103. Claes Jans de sone van Jan Onnes
104. Lue Rijnnies Schiller
105. Jan Jacobs uit het Schatthuis van Jr Clant
106. Jacob Frerijx Schiller
met attest.
Frouwke Writzers van Winsum huisvr. van Claes Jans boveng.

22 april 1660 van nijes:
107. Folckert Jansen Schiller
108. Sijrtije Brandes huisv. van Brandt Tonijs
Claeske Jacobs huisv. van Geerdt Blauwverver

22 juli 1660 van nieuws toegebracht:
109. Tonijs Remkes end sijn huisvr.
110. Martijen Peters
111. Steven Gerijts weduwe
112. Anna Sigers d' huisvr. van Jacob Alijes
Siger Hindrix met attest. van Eendrum
Anna Vaet j.d. dienstm. [en]
Wolbrecht Harmannus dienst., beide met attest van Gron., van mijn heer Sickinge
Bauwijen Hindrix dienstm. van Jr. Joh. Clant met att. van Uthusen

18 okt. 1660 als nieus gewonnen:
113. Claes Jans gewesene vooght op het Eilandt
met attestatie van Aendeel
Gertijen Tijmens

2 jan. 1661 voorgestelt end opgenomen:
114. Sara Schoerhoren huisv. van Abel Schiller
met attest. van Gron:
Grietijen Verkerck
Anna Jans kock van mijn heer Sickinge

12 april 1661 op de belijdenis:
115. Menne Lues
116. Welmoet Mentes wed.
117. Swane Jans j.d.
118. Griete Arendts j.d.
met attest. van Lingen
Aelijt Engelbers

3 juli 1661 nijes gewonnen:
119. Cornelijs Martens arbeijder bij d' Dijck
120. Anna Garmts sijn huisvr.
met attest.
Jan Jans bij Hanetill van Middelstum
Frouwke Harmens uit d' Peekel

10 okt. 1661 nijes toegebracht:
121. Thomas Jans
122. Aefke Jans wed. van Lubbert Schroer

1 jan. 1662 nijes gewonnen Ledematen opgenomen:
123. D' WelEd. Juffer Anna Sickinge
124. Trijne Jans huisvr. van Jan Lauwerents
125. Bastiaen Papst commisarius voer de Treckschepen
met attest. van Gron.
Frouwke Wifferingh [en]
Susanna Peters, beijde dienstm. van mijn heer Sickinge

9 juli 1662 op belijdenis:
126. Arentijen J. huisvrouwe offte wed. van Michiel Jans
127. Jan Marttens arbeijder sijn huisv.
128 Aeltijen Roleffs
129. Anna Roleffs huisv. van Derck Wabbes

5 okt. 1662 met attest. uit d' Hege
Sibilla Evers huisv. van Bastiaen Papst [erg vlekkerig, al dan niet opzettelijk]

1 jan. 1663 als nije Ledematen togekomen:
130. Jacob Egberts
131. Gertruit Jacobs, Coert Jacobs vrouw
132. Mester Jan Glasemakers vrouw Dewer
133. Jan Jansens dochter Stijne
134. d' weduwe Wiske Julles

19 april 1663 op belijdenis:
135. Peter Lubbers end sijn huisvr.
136. Bijweke Peters
137. Claes Sijabbes bij Hoijsum
138. Hindrick Willems arbeijder bij d' Dijck
139. Alijt Peters huisv. van Peter Cornelijs
140. Jantijen Jacobs j.d. van Jacob Thomas
141. Hille Meckes j.dochter

5 juli 1663 nieuws gewonnen:
142. Peter Cornelijs arbeijder in d' Oostervalge
143. Willem Gosens j.geselle in Suiderhorn
144. Trijntijen Harmens j.d. dienstmaget
met attest. van Wijnsum
d' Redger J. Reichle met sijn huisvr.
Margrieta Weisen end haer dienstm.
Teetijen Mennes j.d.
Hindrick Jans met sijn huisvrouwe
Jantijen Harmes met attest. van Nhijt[?]

7 sep. 1663
145. Jacob Cornelis inde Nije Suidwinninge en sijn huisvrouw
146. Ettjen Ollebrants
147. Sicke Goosens en sijn huisvrouw
148. Hilletjen

28 dec. 1663
149. Trijntjen Ennens d'huisvrouw van Jacob Egberts
150. Jan Harmens Steenmetselaer bij 't Klooster
151. Abel Folkerts
met attestatie van Winsum:
Harmen van Hilden Soldaet
Geertruit Jansen sijn huisvrou

6 april 1664
152. Jr Rudolf Sickinghe
153. Meertentjen Tonnijs
154. Hilje Siabbes
D. Pastoorsche met attestatie van Appingadam
D. Johannes Mensinga Stud.

13 juli 1664
155. Anna Geerts bij hanetil
156. Froucke Karstiens, dienstmaagd van Pastoor

14 okt. 1664
157. Martien Siuwkes d'huisvrou van Menke Janssen arbeider
158. Greetje Berents, d'huisvrouw van Gale Haijes van Rottumeroogh


Vervolgh van 't voorgaende Register geduirende de Dienst Marci Busch Groningani

13 april 1666
op belijdenis:
1. Lippe Jans arbeider bij de Dijk
2. Lutgertjen Olferts jonge dochter
3. Hindrikjen Jans j.d. mijn dienstmaagd
met attestatie:
Teetjen Woltheri j.d. van Vierhuisen
Aeltjen Wolphius j.d. van Stedum

8 juli 1666
door des Heeren hulpe tot de Gemeinte toegebracht:
4. Annetjen Ebbes, d'huisvrouw van Cornelis Martens
5. Julle Jansen en sijn huisvrouw
6. Anne Folkerts
7. Reener Gerrijts
8. Willem Thomas Kremer
9. Jan Benes
10. Ritse Peters Harbargier en zijn huisvrouw
11. Jantjen Hindrix
12. Lubbert Harkes Wever
13. Trijnje Heines huisvrouw van Jan Jansen Kuiper
14. Lammetjen Eijsses, huisvrouw van Jan Cosse
15. Greetjen Meertens j.d. dienende met Laurens Lubberts
met attestatie:
Nanje Peters j.d. van Bellingeweer
Jantjen Mentjes van Appingadam
Deewer Harmens huisvrou van Peter Geerts van Usquert

21 okt. 1666 op belijdenis:
16. Jan Peters Glaesemaeker
17. Aijeltjen Aijels wed. van Simen Derx Schipper
18. Marretjen Jeltjes huisvrouw van Cornelis Eppes bij Hoijsum
19. Anje Berents wed. bij de Dijk
met attestatie:
Effe Peters van Den Andeel

27 jan. 1667 met attestatie:
Engeltjen Ubbenius van Bellingeweer
Trijntjen Pouwels van Baffelt

21 april 1667 op belijdenis:
20. Boele Cornelis en
21. Foske Drewes sijn huisvrouw
22. Claes Hindrix Kremer
23. Jan Berents Snijder
24. Harmen Goitiens Schoelapper
25. Claes Cornelis arbeider bij de Dijk
26. Albertjen Jacobs, d'huisvrou van Lubbert Harkes
27. Froucke Jeltjes, d'huisvrou van Berent Jansen
28. Remge Martens d'huisvrouw van Siabbe Jansen
29. Trijnje Heres, d'huisvrouw van Papke Garbrants
30. Lubge Hillebrants d'huisvrou van Derk Tiaerts
31. Apollonia Elles d'huisvrouw van Claes Siabbes
32. Maria Reinders j.d. dochter van Reinder Cercher
33. Albert Roelefs soon van Roelef Alberts Schoolmeester
34. Claes Tiarx Voerman
met attestatie:
Jacob Jansen Smitt van Beerum

30 juli 1667 versterkt met dese nieuwe Ledematen:
35. Hindrikjen Jacobs j.d.
36. Luitien Jansen Kremer
37. Reinder Willems arbeider
38. Jan Hindrix
39. Marretjen Roelefs j.d.
40. Jacobtjen Reinders huisvrouw van Jacob Jans
41. Peter Geerts
42. Jantjen Jansen Neijster j.d.
43. Jantjen Berents wed. van Relef Jansen
met attestatie:
Cornelisjen Jacobs wed. van Abel Peters van Beerum
Lammetjen Warners j.d. van Groningen

1 dec. 1667 toegekomen tot des Heeren volk:
44. D'Hooch-Edel-gebooren Jonker Johan Sickinghe
45. Luitjen Haijes kremer
46. Hindrik Jans ende sijn huisvrouw
47. Janke Jans
48. Geertjen Garbrants wed. van Jan Krijns
49. Aeltjen Hindrix d'huisvrouw van Jan Martens
50. Cornelis Eppes
51. Marretjen Genes j.d.
52. Jantjen Tammens huisvrouw van Jacob Claesen
met attestatie van Farmsum
Elisabeth Severinus huisvrouw van d'E Pastor Sibelius

8 maart 1668 de Gemeinte versterkt met dese nieuwe Ledematen:
53. Meerten Claesen
54. Jantjen Jacobs huisvrouw van Jannes Vink
55. Cornelis Jans Snijder en sijn huisvrouw [56]
56. Anje Jans
57. Anneke Ewolts huisvrouw van Peter Wibbes
58. Remge Claesen huisvrouw van Berent Jans
59 Evert Eppes en sijn huisvrouw [60]
60. Zijeke Lamberts
61. Hille Harmens huisvrouw van Cornelis Peters
62. Jacob Jans
63. Aijbe Remmerts
64. Cornelis Boelens
65. Eeltjen Jacobs huisvrouw van Jan Claesen
66. Geert Alberts
67. Jan Willems
68. Jacob Claesen
69. Thomas Hieronijmus
70. Aeltjen Berents jonge dochter
71. Wiske Jansen jonge dochter

31 mei 1668 versterkt met dese:
72. Greetjen Remges huisvrouw van Jacob Jans Smitt
73. Susanna Hindrix jonge dochter
74. Hindrikjen Writzers jonge dochter
75. Peter Claesen Snijder
76. Hindrik Janssen Schipper
77. Jantjen Fockens jonge dochter
78. Peterke Heddrix huisvrouw van Jan Willems
79. Trijntjen Gerrijts huisvrouw van Jacob Aljes
80. Anne Alberts huisvrouw van Geert Eppes
met attestatie:
Hindrikjen Remmerts wed. van Hindrik Cornelis met attestatie van Sandeweer
Marretjen Kunnes jonge dochter met attestatie van Oldehoove

6 sep. 1668 versterkt door d'anwinninge van dese:
81. Tiark Krijns
82. Jan Janssen Kuiper
83. Trijnje Simens huisvrouw van Luitjen Janssen Kremer
84. Greetjen Melles huisvrouw van Willem Writsers Gortemaeker
85. Berent Janssen in de Oostervalge
86. Jan Klaessen Voerman
87. Haeije Does Schipper
88. Aeltjen Peters huisvrouw van Barnje Jans
89. Frerik Janssen Visscher
Meerten Geerts glasemaker met attestatie van Grijpskerk

6 dec. 1668 versterkt door de anwinninge van:
90. Jan Jansen bij Warffumborch
91. Aelfke Janssen sijn huisvrouw
92. Betjen Peters jonge dochter
93. Greetjen Jacobs huisvrouw van Tonnijs Karels Kremer
94. Eijsse Borkerts bij Beeuwcke-till
95. Hindrikjen Reenerts sijn huisvrouw
96. Eltjen Peters huisvrouw van Cornelis Boelens
97. Berent Janssen in de Dootvenne
Greetjen Meertens j.d. met attestatie van Sandweer

14 maart 1669 van nieuws toegekomen:
98. Garbrant Peters
99. Jan Melles Voerman
100. Peter Does Steenmetselaer ende sijn huisvrouw
101. Anje Jannes
102. Berent Egberts bij de Dijk ten westen, en sijn huisvrouw
103. Anje Janssen
104. Julle Julles arbeijder inde Oostervalge

30 mei 1669 versterkt door de ankomste:
105. Geert Klaesen Backer
106. Sijrt Hillebrants Gortemaker en sijn huisvrouw
107. Martjen Berents
108. Alijt Garbrants huisvrouw van Jan Geerts inde Oostervalge
109. Aeltjen Taakes j.d. dochter van sal. Taake Taakes
met attestatie van Groningen:
Dn Ludovicus Fabritius S.S.Minist.Candidatus, Praeceptor van Mevrouw Clants kinderen op Brederborch
Geertruit Warners j.d. dienstmaagt van Redger Reichle
D' Hooch-Edel-Gebooren Heer Bocco van Burmania heeft ook dese mael met ons gecommuniceert.

12 sep. 1669 versterkt door de toekomst:
110. Geesjen Jannes huisvrouw van Luitjen Luitiens Backer
111. Geert Janssen Kuiper
112. Klaes Does Voerman
113. Claes Jacobs arbeijder in de Ooster-Valge
114. Anje Jansen, huisvrouw van Jacob Tonnijs Schipper
Dieuwertjen Jans wed. van sal. Meester Eemko van Lennep met attestatie van Amsterdam

26 dec. 1669 versterkt met dese ondergenoemde:
115. Trijnje Peters huisvrouw van Geert Tiaerts harbargier
116. Trijnje Garbrants wed. van sal. Harmen Derx (bij d'oude Peter Jans bij de Brede-ster wegh in huis)
117. Geert Eppes Schiller
118. Claes Jans Jongeman arbeider
119. Reender Jannes Kuiper vrijgeselle
Vrouw Greetjen Gassink wed. van wijlen Dnus Gerhardus Beckeringh Pastor tot Westerembden
Vrouw Lammetjen Beckeringh huisvrouw van Dnus Allardus Schepel Pastor op de Brede, beide met attestatie van Bedum
Swaentjen Jans j.d. heeft ook wederom met ons gecommuniceert

3 april 1670 toegevoeght dese navolgende:
120. Peter Elles bij de Dijk Schiller
121. Aechtjen Alberts sijn huisvrouw
122. Menje Aljes d' huisvrouw van Geert Jans kuiper
123. Lutgertjen Jacobs, d' huisvrouw van Frerik Popkes arbeider
124. Eetjen Taakes j.d. dochter van sal. Taake Roelefs
125. Barnje Jans arbeider
126. Alijt Derx d' huisvrouw van Jan Mentjes van Rottumeroog
Geertjen Jansen wed. van sal. Harmen Ewes [en]
Geertruit Harmens jonge dochter, dese twee met attestatie van Rottum

3 juli 1670 vermeerdert door de anwinninge van dese:
127. Geeske Garbrants, huisvrouwe van Geert Klaesen Backer
128. Jantjen Jannes, huisvrouw van Jan Popkens arbeider bij de Dijk
129. Jacob Tonnis Schipper
130. Corneliske Jannes j.d. dochter van salige Jannes Jannes kuiper
131. Thije Tonnis vrijgeselle
D'Hooch-Edel-Gebooren Juffer Joh. Anna Adriana Bentinck op Warffumborch enige weeken te gast geweest sijnde, heeft ook met ons gecommuniceert.

23 okt. 1670 doenmaels angewonnen:
132. Jacobus Janssen, soon van Jan Derx Kremer en Mennist, die hijr twee daagen te vooren op de belijdenisse sijns geloofs, was gedoopt.
133. Jan Popkes arbeider bij de Dijk an de Schaape wringe
134. Garbrant Janssen vrij-geselle
Anje Tiaerts, huisvrouw van Jacob Eppes Schiller van Usquert met attestatie
Fenne Harmens huisvrouw van Popke Janssen Visscher met attestatie van Stitzwert

29 jan. 1671 alsoo wegens mijn quade been geen visitatie heeft konnen geschieden, is alleen tot des Heeren Gemeinte alhier toegekomen:
135. Anje Berents j.d. dienstmaagt van de Hooch-Edel Geboorne Mevrouw Clant op Brederborch

23 april 1671 op dien tijdt toegekomen:
136. Willem Writzers Gortemaker
137. Etjen Harmens huisvrouw van Berent Jans in de Doodtvenne
138. Lambert Jansen, soldaet onder Cap. Clant
139. Bartolt Reints arbeider bij de Dijck
140. Teetjen Jansen wed. van sal. Jan Jansen int Wildevelt
Elisabeth Geerts huisvrouw van Jacob Cornelis in de nieuwe Suidwinninge met attestatie van Baffelt

23 juli 1671 alhier toegevoeght
141. Louwcke Derx, huisvrouw van Reender Jannes Kuiper
142. Gebke Lamberts, huisvrouw van Melle Lues Schiller
143. Enje Willems, huisvrouw van Harmen Goitjens Schoemaeker
144. Hilletjen Roelefs j.d. dochter van Roelef Alberts schoolmeester alhier

22 okt. 1671 toegekomen:
145. Goitjen Jacobs Schoemaeker
146. Sicke Garbrants vrijgeselle
147. Ettjen Egges, weduw van Hindrik Jans Schiller
148. Greetjen Genes, weduw van Arent Sijwerts
149. Trijnje Hindrix j.d. dochter van sal. Hindrik Reinders

21 jan. 1672 toegekomen
150. Jan Mentjes Schiller
151. Jan Jansen torfschipper
152. Epke Egges sijn huisvrouw
153. Jacob Hijbels huisman
154. Melle Lues Schiller
155. Siabbe Jans arbeider
156. Evrouw Reinders huisvrouw van Claes Cornelis
157. Hebele Everts huisvrouw van Aijbe Remmerts
158. Anje Peters j.d. dochter van Peter Jans Spanjaert

7 april 1672 versterkt met dese nieuwe Ledematen:
159. Christina Reichle j.d. dochter van de Heer Redger Reichle
160. Kunje Reinders j.d. dochter van Reinder Eenjes Chercher
161. Gebke Mentjes weduwe van sal. Jan Reinders Schiller

7 juli 1672 met attestatie:
Abelje Geerts j.d. met attestatie van Leens

20 okt. 1672 met attestatie van Stitswert:
Lue Sijwerts
Ide Jans sijn huisvrouw

13 jan. 1673 toegekomen:
162. Hendrik Mentjes Schiller
163. Jan Eppes arbeider en
164. Jantjen Janssen sijn huisvrouw
165. Cornelisjen Janssen j.d. dochter van Jan Cosse, met attestatie van Groningen
166. Claes Peters in de Oostervalge met attestatie van Esinghe

30 maart 1673 versterkt:
167. Remcke Remges, de huisvrouw van Harmen van Hilden
168. Jantjen Julles de huisvrou van Klaes Peters in de Oostervalge
169. Peter Klaesen arbeider
170. Trijnje Writzers sijn huisvrouw
171. Jan Writzers arbeider
172. Eelje Klaesen jonge dochter, dochter van Klaes Roekes

6 juli 1673 angewonnen en toegekomen:
173. D' Hooch Edel Gebooren Vrouw Amelia Sickinghe geboren Clant, Vrouw tot Warffumborch
174. Jantjen Gaales jonge dochter Kamenier [en]
175. Anna Oosbrants jonge dochter Kock, dienstmaaghden van de Hooch-Edelgeboren Heer Sickinghe
176. Hindrick Jans Snijder
177. Wipke Meinders sijn huisvrouw
178. Geeske Jans jonge dochter, dochter van Jan Klaesen Smidt
179. Derck Simens Schoemaeker

12 okt 1673 toegekomen:
180. Zara Hindriks weduwe van Cornelis Hillebrants
181. Jan Hindriks in de Oostervalge
Magdalena Willems, huisvrouw van Simon Simens, met attestatie van Groningen
Mevrouw Anna Tiaerda van Starckenborch, Gemaelin van de Hooch Edel-Gebooren Heer Majeur Hendrik Sickinghe 's dinghsdaghs jongst uit de kraem gegaen sijnde, heeft ook alhier met ons gecommuniceert

25 jan. 1674 angewonnen:
182. Tiabbetjen Broijls van Hoijsum jonge dochter
183. Greetjen Janssen wed. van Jan Tonnis

19 april 1674 door Gods genade toegekomen:
184. D'Eerw. D' Edonius van Watwerden gewesene Predikant van 't Wester-nieuwlant, die op sijne boete en stichtelijken wandel, na volbrachte versoeninge met sijn oude Gemeinte en permissie van 't E-Classis van Winsum, tot de gemeinschap alhier is toegelaaten, en wederom an des Heeren taafel gecommuniceert.
185. Albert Peters Kremer
186. Hindrikjen Jacobs sijn huisvrouw
187. Geele Derks huisvrouw van Barnje Jans

26 juli 1674 toegekomen:
188. Jan Borkerts en
189. Marretjen Peters sijn huisvrouw
190. Jantjen Fockes huisvrouw van Melle Peters Usquert
191. Anna Hermans j.d. kamenier van d'Hooch-Ed. Heer Sickinghe van Groningen met attestatie
Trijntjen Ubbes de huisvrouw van Ubbo Melchers adsistent van Harlingen sijnde wel een vierendeel jaers op de Heer Sickinghe borch geweest, heeft hier doenmaels mede gecommuniceert.

25 okt. 1674 toegekomen:
192. Joannes Wolff Schoemaeker
193. Geertjen Melles sijn huisvrouw
194. Bauwchjen Julles jonge dochter

24 jan. 1675 toegekoomen:
195. Greetjen Hindrix huisvrouw van Geert Alberts Nolleman Schiller
196. Berent Gerrijts Backer
197. Cornelis Claesen arbeider

4 april 1675 toegekomen:
198. Lammina Jurriaens huisvrouw van de Eerw. D. Edonius van Wadwerden, Velt predikant voor de Stadt Graave.
199. Frerick Harmens Kistemaeker en
200. Aeltjen Peters sijn huisvrouw
201. Marretjen Popkes jonge dochter dienstmaagd van de E.E. Jonker Jan Clant op Brederborch
202. Trijntjen Harckens huisvrouw van Hindrik Klaesen Backer
203. Geeske Remges huisvrouw van Jurrien Klaesen arbeider
204. Anje Jansen huisvrouw van Jacob Melles arbeider
205. Greetjen Pouwels huisvrouw van Hindrik Gerrijts

4 juli 1675 toegekomen:
206. D' Erentf. Michael van Bolhuis [en]
207. Sibrichjen Lamberts sijn huisvrouw, [beide] met attestatie van Middelstum
208. Maria Pars, weduwe van Thomas Eppes [en]
209. Albert Allerts Backer [en]
210. Antje Thomas sijn huisvrouw [alle drie] met attestatie van Collum
211. Hindrik Gerrijts arbeider bij 't Klooster
212. Greetjen Lammerts huisvrouw van Borkert Borkerts
213. Barber Hermans

17 okt. 1675 op belijdenisse toegekomen:
214. Claes Mentjes Schiller
215. Roelef Garbrants Jongman, soon van sal. Garbrant Tomas
216. Jan Wijts arbeider
217. Greetjen Jans, huisvrouw van Derck Simens Schoemaeker
218. Evertjen Mennes, weduwe van sal. Luitjen Garbrants

26 dec. 1675 angewonnen:
219. Catharina van Alkema j.d. Kamenier van de Heer Sickinghe
220. Hessel Jans arbeider
D'Hooch-Edel Gebooren Heer Majeur Hendrick Sickinghe en desselfs huisvrouw
Mevrouw Anna Tiaerda van Starkenborch hebben hier doenmaels met attestatie gecommuniceert

26 maart 1676 na belijdenisse toegekomen:
221. Joncker Eilko Tamminga Vaendrik
222. Urseltjen Jurriens huisvrouw van Roelef Meertens
223. Greetjen Klaesen huisvrouw van Harmen Harmens Schiller
224. Anje Aijbes huisvrouw van Thomas Jeronimus
225. Fokeltjen Aeljes huisvrouw van Claes Freriks
226. Bijweke Reinders jonge dochter

6 aug. 1676 toegekomen:
227. Jantjen Gerrits huisvrouw van Jan Garbrants
228. Greetjen Hillebrants huisvrouw van Garbrant Dercks harbergier

5 nov. 1676 toegekomen:
229. Geertruit Tomas huisvrouw van Hindrick Jans in Menkehorn
230. Anje Claesen huisvrouw van Remmert Peters Schiller
231. Greetjen Hindricks wed. van Claes Jans in de Oostervalge
232. Folkert Arents bij Lutkehoijsum
233. Heijltjen Jacobs sijn huisvrouw
234. Harmen Harmens Schiller
235. Trijntjen Geerts wed. van Ubbo Melchers met attestatie van Harlingen
236. Anje Jansen jonge dochter met attestatie van Thesinge

4 feb. 1677 toegekomen:
237. Folkert Mentjes Schiller
238. Tidde Cornelis Mulder
239. Greetjen Claesen sijn huisvrouw
240. Thijs Meertens Schoemaker
241. Aeltjen Jacobs sijn huisvrouw
242. Remmert Peters Schiller
243. Garbrant Tonnis arbeider
244. Deewertjen Jansen jonge dochter kocmeit van d'Heer Sickinge
245. Greetjen Sickes jonge dochter
246. Anje Jansen jonge dochter

15 april 1677 toegekomen:
247. Jan Garbrants Backer
248. Claes Frericks arbeider
249. Jan Alberts Voerman
250. Wijke Lues huisvrouw van Hindrick Mentjes Schiller
251. Geelje Peters wed. van Jan Roelefs

22 juli 1677 van nieuws toegekomen:
252. D'Hooch-Edel-Gebooren Vrouw Mevrouw Eppelia Johanna Clant Vrouw op Bredenborch
253. Frerik Everts Schipper
254. Harmen Egberts arbeider
255. Eelje Benes huisvrouw van Garbrant Tonnis arbeider
256. Maria Aijbes huisvrouw van Peter Harmens arbeider
257. Trijntjen Gerardus huisvrouw van Peter Lues Schiller
258. Elsjen Hoppenbrouwers j.d. Kamenier van Mevrouw Sickinghe [en]
259. Geesjen Hartjes j.d. Kock van Mevrouw Sickinghe, met attestatie van Groningen
260. Anneke Martini wed. van Harmen Harmens
261. Jantjen Jansen j.d. met attestatie van Tinallinga

21 okt. 1677 toegekomen:
262. Derck Elles Schiller
263. Lambert Jacobs arbeider
264. Trijnje Sigers wed. van Siuurt Louwes
265. Martjen Jansen huisvrouw van Claes Jansz. hoenderkremer
266. Eltjen Peters wed. van Joannes Oentses van Saaxum
267. Jacob Jannsz. [en]
268. Tielle Jacobs echtelieden met attestatie van Baffelt
269. Metjen Andries jonge dochter, kockmeit van de Heer Johan Clant op Brederborch

6 jan. 1678 op belijdenis angewonnen:
270. Simen Siabbes
271. Jacob Reinders Schiller
272. Hijke Jansen sijn huisvrouw
273. Greetjen Peters jonge dochter dienstmaaghd van de Heer Clant
274. Fennetjen Hindriks huisvrouw van Rinje Lues Schiller

31 maart 1670 op belijdenis angenomen:
275. De Hooch-Edel-Gebooren Heer Johan Clant op Bredenborch
276. Berent Mennes wever

14 juli 1678 op belijdenisse angewonnen:
277. Warnar Harmens Vooghd van't Eijlant Rottumer-Oogh
278. Marretjen Krijns jonge dochter dienende op Jacob Tomas Plaets
279. Harmen Jansen vrijgeselle

13 okt. 1678 toegekomen:
280. Trijnje Simens huisvrouw van Harmen Egberts
281. Menne Jacobs vrijgeselle
282. Peter Geerts Schoolmeester alhier en
283. Anneke Roelefs sijn huisvrouw

9 feb. 1679 op belijdenisse angenomen:
284. Allart Jans arbeijder en
285. Geeske Jans sijn huisvrouw

20 april 1679 op belijdenis angewonnen:
286. Geertruit Jans huisvrouw van Joannes Wolff Schoemaeker
287. Hilletjen Jacobs huisvrouw van Jan Claesen Voerman
288. Hillebrant Hiddes arbeijder
289. Albert Allerts [en]
290. Antje Thomas sijn huisvrouw, [beide] met attestatie van 't Amelant

3 aug. 1679 vermeerdert met:
291. D'Hooch-Edel Gebooren Heer Hindrik Sickinghe Majeur van een regiment Cavallerij
292. D'Hooch-Edel-Geboren Vrouw Anna Tiaerda van Starckenborch
293. D'Hooch-Edel-Gebooren Juffer Oede Lucia Sickinghe Erffdochter van Warffumborch
294. Greetjen Claesen de huisvrouw van Lourens Lubberts
295. Peter LuŽs Schiller
296. Berent Peters Snijder
297. Geertruit Cornelis sijn huisvrouw
298. Albert Allerts [en]
299. Annetjen Thomas sijn huisvrouw [beide] van't Amelant

25 jan. 1680 op belijdenis:
300. Anske Broils jonge dochter op Hoijsum
301. Elletjen Roelefs jonge dochter met attestatie van Groningen
302. Aelje Jochums Snijder
303. Geert Peters arbeider
304. Anje Goossens sijn huisvrouw

30 mei 1680 toegekomen:
305. Racheltjen Ubbenius jonge dochter met attestatie van Leijden
306. Jantjen Folkerts jonge dochter met attestatie van Groningen

22 aug. 1680 vermeerdert door:
307. Jan Jansen wever
308. Jantjen Rotgers sijn huisvrouw
309. Geele Jacobs jonge dochter
310. Bijwe Folckerts jonge dochter met attestatie van Petersbouren

14 nov. 1680 toegekomen:
311. Hijkjen Harmens huisvrouw van Hindrik Willems
312. Warner Harmens Schipper
313. Geeske Freriks, huisvrouw van Peter Geerts

30 jan. 1681 op belijdenisse toegekomen:
314. Joannes Cornelis
315. Hilletjen Dercks, huisvrouw van Thijs Meertens
316. Jan Dercks en
317. Anje Peters sijn huisvrouw
318. Greetjen Geerts jonge dochter, dienende met de Heer Majeur Sickinghe
319. Eenje Reinders vrijgeselle

3 april 1681 versterkt door:
320. Bene Garbrants
321. Reenje Tonnis sijn huisvrouw
322. Fennetjen Jansen, huisvrouw van Jurrien Everts
323. Ettjen Kaskťe jonge dochter Kamenier van de Heer Majeur Sickinghe cum attestatione Groningana

12 juni 1681 versterkt door de aankomst:
324. Maria Hindricks, de huisvrouw van Jacob Jans
325. Trijntje Melles sonde dochter
326. Deewertje Cornelis, de huisvrouw van Jan Hindricks van Wittewierum
327. Peter Claesen [en]
328. Stijntje Tonnis sijn huisvrouw, [beide] met attestatie van Peterbouren
329. Jan Sijmens [en]
330. Marritje Krijnsz sijn huisvrouw, [beide] met attestatie van Tijnallinga

11 sep. 1681 op belijdenisse toegelaeten:
331. Annetje Janssen, de huisvrouw van Frerik Everts Schipper
332. Aeltjen Cornelis jonge dochter

25 dec. 1681 toegekomen:
333. Swaentjen Rommers uxor Pastoris cum attestatione Groningana
334. Jantjen Eppes weduwe van Albert Effes

16 april 1682 op belijdenis:
335. Jelte Rembts en
336. Trijntjen Edzes sijn huisvrouw
337. Jantjen Geerts huisvrouw van Harmen Remmerts
338. Welmoetjen Hindriks huisvrouw van Folkert Mentjes
339. Trijntjen Freriks huisvrouw van Frerik Jansen
340. Anje Hindriks weduwe van Lippe Jeltjes
341. Jantjen Jans huisvrouw van Taake Luirts

9 juli 1682 op belijdenisse toegekomen:
342. Harmen Hindricks kuiper
343. Arent Jansen moltmaeker
344. Jan Everts arbeider

1 okt. 1682 op belijdenisse en met attestatie toegekomen alhier:
345. Reneke Busch Studiosus filius Pastoris
346. Marretjen Peters huisvrouw van Joannes Cornelis
347. Geertruit Jans huisvrouw van Roelef Hindriks van Groningen
348. Greetjen Klaesen Bruit van Jacob Cornelis van de Brede
349. Aucke Jans jonge dochter van Uithuisen met attestatien

31 dec. 1682 op belijdenisse toegekomen:
350. Eppien Lamberts jonge dochter
351. Roelef Hindricks harbargier
352. Didde Jacobs
353. Corneliske Hindricks sijn huisvrouw
354. Trijnje Wolters, huisvrouw van Jan Janssen wever
355. Anje Janssen, huisvrouw van Arent Janssen Moltmaeker
356. Hilletjen Hindricks, huisvrouw van Jan Alberts Voerman
357. Anje Jansz huisvrouw van Harmen Simens
358. Eefke Jansz jonge dochter
359. Anje Geerts, huisvrouw van Eenje Reinders met attestatie van Wee
360. Jacob Janssen met attestatie van den Andel

8 april 1683 toegekomen:
361. D' Heer Louijs Trip Heer van Warffumborch en desselfs Gemalin
362. Mevrouw Christina Trip
363. Heijne Jans kuiper
364. Jeijke Ennes sijn huisvrouw
365. Eltjen Allarts jonge dochter
366. Eelje Hindricks huisvrouw van Melle LuŽs Schiller
367. Corneliske Derks jonge dochter
368. Jan Jacobs kuiper vrijgeselle

8 juli 1683 versterkt door:
369. Greetjen Jansen wed. van Warnar Hermans Schiller
370. Deewertjen Cornelis huisvrouw van Peter Janssen
371. Aafke Claesen huisvrouw van Tonnis Ates Schoemaeker
372. Jacob Cornelis Snijder
373. Aafke Jansz huisvrouw van Garbrant Papkes Smit, met attestatie van Spijck
374. Elizabeth Palthenius j.d. Kockmaagd van de Heer Trip met attestatie van Groningen

7 okt. 1683 op belijdenisse toegekomen:
375. Greetjen Derx Cnol huisvrouw van Eeuwe Jacobs in't Klooster
376. Garbrant Papkes Smit
377. Jan Hindrix en
378. Aeltjen Peters sijn huisvrouw
379. Trijnje Jans, wed. van Jeltje Lippes

20 jan. 1684  op belijdenisse toegekomen:
380. Eeuwe Jacobs in Warffumer klooster
381. Onne Claesen
382. Jantjen Alberts sijn huisvrouw
383. Trijntjen Peters wed. van Meinert Derx met attestatie van Baffloo

30 maart 1684 op belijdenisse toegekomen:
384. Duirke Harmens Cnol huisvrouw van Boele Cornelis
385. Joannes Ulken Koetsier van de Heer Trip op Warffumborch
386. Luitjen Claesen Snijder
387. Rickert Isebrants en
388. Geertjen Jansen sijn huisvrouw
389. Peter Janssen
390. Jan Berents Smit met attestatie van Winssum

29 juni 1684 op belijdenisse toegekomen:
391. Trijntjen Janssen, huisvrouw van Albert Peters
392. Berent Cornelis, vrijgeselle
393. Geert Lamberts en
394. Marretjen Gerrijts sijn huisvrouw met attestatie van Beem
395. Eijteke Horenborchs j.d. kokmeijt op Warffumborch met attestatie van Groningen
28 septemb. 1684 op de belijdenisse angenomen
395. Jacob Melles,
ook hebben hier doenmaels mede gecommuniceert van Haerlem
[niet vermeld]

28 dec. 1684 toegekomen op de belijdenisse haers geloofs en met attestatien:
399. D'E. Redger Petrus Abas [en]
400. Vrouw Wemelina Eijssonius sijn huisvrouw [en]
401. Geertruit Wijringa j.d. [alle drie] met attestatie van Groningen
402. Marretjen Claessen j.d. met attestatie van Rottum
403. Renske Janssen d'huisvrouw van Peter Wibbes koopman
404. Geertjen Berents d'huisvrouw van Jan Berents Smit
405. Anje Cornelis d'huisvrouw van Peter Cornelis kremer
406. Petertjen Everts jonge dochter
407. Garbrant Jans vrijgeselle
408. Tamme Janssen Schoemaeker
409. Derkjen Lamberts sijn huisvrouw
410. Lambert Janssen vrijgeselle

19 april 1685 op belijdenis angenomen:
411. Claes Dercks en
412. Mechteltjen Janssen sijn huisvrouw
413. Trijntjen Broils jonge dochter op Hooijssum
414. Neeske Claesen jonge dochter
415. Geertjen Peters huisvrouw van Menne Jacobs
416. Maria Harmens weduw van Meerten Julles
Juffer Sara Rebecca Gijse, sijnde een Nicht van de Heer Trip en enige maenden op de Borch geweest, heeft ook op haar begeerte met ons gecommuniceert

19 juli 1685 op belijdenis toegekomen:
417. Ocke Janssen en
418. Anje Cornelis sijn huisvrouw
419. Peter Peters Schipper en
420. Auckje Janssen sijn huisvrouw
421. Trijntjen Geerts huisvrouw van Ate Roelefs
422. Welmoet Jansz jonge dochter
423. Isaak Jurriens
424. Cornelia Zant met attestatie van Eenrum
425. Fennichjen Claessen huisvrouw van Phoebe Janssen met attestatie van Groningen
426. Cornelisjen Luitjes wed. van Jacob Jacobs met attestatie van Usquert
427. Monsr. Ludolph Kock mijn Cousin van Embden, heeft ook, ons besoekende, bij dese gelegentheijt, met ons het h. Avontmael gehouden en sick aldoo tot de Gereformeerde Christelijke Kercke begeven op de belijdenisse sijns geloofs

18 okt. 1685 op belijdenis:
428. Ate Roelefs

4 april 1686 op belijdenisse angenomen:
429. Wiert Jacobs en
430. Anje Geerts sijn huisvrouw
431. Gerlef Geerts
432. Dewertjen Hanssen wed. van Thomas Willems
433. Jan Claesen Snijder
434. Jan Menckes en
435. Martjen Geerts sijn huisvrouw
436. Albert Peters vrijgeselle
437. Jan Jannes met attestatie van Baffelt
D'Heer van Alssen en Mevrouw van Alssen hebben hier op dese mael mede gecommuniceert, sijnde van Rotterdam gekomen.
Ida van Slochteren j.d. heeft hier mede gecommuniceert van Groningen

18 juli 1686 op belijdenissse en met attestatie toegekoomen:
438. Jacob Jacobs Smit
439. Elizabeth Egges sijn huisvrouw
440. Greetjen Hindrix huisvrouw van Harmen Harmens
441. Krijnje Janssen huisvrouw van Claes Peters
442. Ede Roelefs vrijgeselle
443. Greetjen Lubberts huisvrouw van Jacob Louwes met attestatie van Peterbuiren
444. Renatus Busch S.S. Ministerij Candidatus met attestatie van Groningen

17 okt. 1686 op belijdenisse en met attestatie toegekomen:
445. Melle Willems
446. Hantje Jacobs sijn huisvrouw
447. Jan Berents
448. Greetjen Cornelis sijn huisvrouw
449. Anna Sophia Enserincks j.d. met attestatie van Zutphen

9 jan. 1687 toegekomen:
450. Juffer Sara Rebecca Gijsen met attestatie van Zutphen
451. Trijnje Janssen, huisvrouw van Jan Hindrix

27 maart 1687 anwinninge van navolgende Ledematen:
452. Johanna Busch jonge dochter Filia Pastoris
453. Jacob Roelefs Collector
454. Annetje Harmens sijn huisvrouw
455. Roelef Tonnis Kuiper
456. Jan Hindrix
457. Harmen Abels
458. Doe Tiddes met attestatie van Stedum

26 juni 1687 toegekomen:
459. Idje Jans wed. van Drewes Peters met attestatie van Warfhuijsen
460. Anna Claesen dienstmaegt van de Heer Trip met attestatie van Amsterdam

25 sep. 1687 toegekomen:
461. Aefjen Hindricks met attestatie van Groningen
462. Berent Egberts met attestatie van Usquert

25 dec. 1687 toegekomen:
463. Swaentjen Wijpkes huisvrouw van Garbrant Janssen, sijnde van Menniste ouders gebooren en reets an der Mennisten gemeinte geweest
464. Vrouw Anna Eebels wed. van wijlen d'Eerw. D. Dalhoff Pastor in 't Westernijlant, met attesttie van 't Westernijlant

15 april 1688 toegekomen:
465. Marretjen Ritzema huisvrouw van Doe Tiddes
466. Jacob Peters Chirurgijn
467. Hemcke Cornelis huisvrouw van Harmen Harmens
468. Jacob Jans en
469. Trijnje Berents sijn huisvrouw

15 juli 1688 toegekoomen:
470. Frerick Frericks en
471. Anje Jacobs sijn huisvrouw met attestatie van Bedum

30 sep. 1688 vermeerdert:
472. Claes Peters
473. Anje Jansz sijn huisvrouw
474. Sieucke Jurriens
475. Deetjen Sickes sijn huisvrouw
476. Fennetjen Berents jonge dochter met attestatie uit de Wildervank
477. Jantjen Writzers huisvrouw van Jan Hindricks met attestatie van Bellingeweer
478. Teetjen Janssen wed. van Peter Peters met attestatie van Cloosterburen
479. Rixte Roelefs jonge dochter met attestatie van Menckeweer
480. Bronger Hindrix vrijgeselle met attestatie van Saaxum

25 dec. 1688 vermeerdert:
481. Swaentjen Janssen huisvrouw van Jan Hindrix
482. Marretjen Peters, huisvrouw van Derck Hindrix
483. Remge Cornelis, huisvrouw van Gerleff Geerts
484. Lubbert Reenders
485. Trijntjen Reinders sijn huisvrouw
486. Elisabeth Lefferts huisvrouw van Geert Abels met attestatie van Menkeweer
487. Jeijke Hindricks jonge dochter met attestatie van Menkeweer
488. Willem Jans met attestatie van Usquert
489. Deeuwertjen Janssen, huisvrouw van Claes Jacobs met attestatie van de Brede

31 maart 1689 toegevoeght en versterkt:
490. Remmert Peters vrijgeselle
491. Wisse Peters vrijgeselle met attestatie van Lellens

30 juni 1689 angenomen:
492. Heme Jacobs en
493. Jantjen Gerrijts sijn huisvrouw
494. Anje Ritses jonge dochter

6 okt. 1689 op belijdenis:
495. Anna Helena Busch jonge dochter Filia Pastoris
496. Harmentjen Berents huisvrouw van Benne Jans
497. Anje Berents, de huisvrouw van Hindrick Wigbolts
498. Aucke Jans huisvrouw van Thomas Jans met attestatie van Stitswert

29 dec. 1689 met een goede attestatie van Onderwijrum:
499. Lubge Janssen jonge dochter

20 april 1690 na dat se belijdenisse van haer gelove en belofte van een godsalighen wandel gedaen hadden:
500. Peter Meijnders
501. Greetjen Berents sijn huisvrouw
502. Geeske Peters huisvrouw van Harmen Abels
503. Jacob Claesen Voerman

27 juni 1690 toegekomen op belijdenisse en met goede attestatien:
504. Peter Erasmus
505. Derk Writsers en
506. Lutgertjen Janssen Vos sijn huisvrouw
507. Fennichjen Verheij j.d. met attestatie van Groningen
508. Annetjen Olffers, huisvrouw van Anthonij Arents Sauve guarde alhier met attestatie van Groningen

19 okt. 1690 ... alleen hebben Derk Writsers en desselfs huisvrouw haare kerklijke attestatie van de Pastoor tot Bellingeweer overgegeven ... [zie 505/506]

18 jan. 1691 op belijdenisse angenomen:
509. Juffer Sophia Christina Trip tot Warffumborch
510. Marretjen Jans jonge dochter
511. Eebeltjen Everts jonge dochter met attestatie van Middelstum

12 april 1691 versterkt en vermeerdert op belijdenisse:
512. Edze Broils op Hoisum
513. Jacob Dercks Cnol vrijgeselle
514. Hidde Peters
515. Evert Lamberts Snijder
516. Geertruit Janssen sijn huisvrouwe
517. Hindrick Wigbolts
518. Jurrien Geerts vrijgeselle
519. Foockeltjen Ennes weduwe van Cornelis Frericks
520. Trijntjen Peters jonge dochter
521. Oest Janssen met attestatie van Adorp
522. Peter Annes vrijgeselle met attestatie van Menckeweer

5 juli 1691 vermeerdert:
523. Brechjen Jacobs huisvrouw van Remge Mennes
524. Claes Claessen [en]
525 Wobke Dercks sijn huisvrouw [beide] met attestatie van Bellingeweer

4 okt. 1691 op de belijdenis:
526. Deeuwertjen Alberts jonge dochter
527. Kunnichjen Derx jonge dochter
528. Engeltjen Geerts jonge dochter

25 dec. 1691 toegevoeght:
529. Jurrien Klaessen
530. Aeltjen Willems huisvrouw van Thomas Jacobs
531. Elle Peters en
532. Meitse Janssen sijn huisvrouw
533. Klaes Jacobs
534. Remge Mennes
535. Greetjen Klaessen jonge dochter
536. Stijntjen Mennes jonge dochter
537. Boucke Geerts jonge dochter met attestatie van Sandeweer

27 maart 1692 anwinninge:
538. Aeltjen Eenjes huisvrouw van Meindert Lippes
539. Frerik Janssen
540. Taake Luirts
541. Sicco Simens en
542. Greetjen Hindriks sijn huisvrouw
543. Jan Peters gortemaker en
544. Reenje Jans sijn huisvrouw met attestatie van Stitswert
545. Luitjen Thijs en
546. Geertjen Claessen sijn huisvrouw met attestatie van Usquert

3 juli 1692 tot des Heeren Gemeijnte gekomen:
547. Marten Janssen jonghman
548. Greetjen Cornelis jonge dochter met attestatie van Leermens

9 okt. 1692 op belijdenisse angenomen:
549. Geesjen Geerts de huisvrouwe van Peter Janssen
550. Geelje Jans de huisvrouwe van Jacob Janssen

25 dec. 1692 vermeerdert op belijdenisse en goede attestatie:
551. Neeske Harmens jonge dochter
552. Geertjen Janssen huisvrouw van Garbrant Janssen met attestatie uit den Andel
553. Trijnje Peters jonge dochter met attestatie van Obergum

16 april 1693 op de belijdenisse:
554. Duircke Derx Cnol jonge dochter
555. Evert Everts arbeider

16 juli 1693 op de belijdenisse:
556. Peter Lubberts wonachtich in de Pollen
557. Egbert Berents en
558. Anje Klaessen sijn huisvrouwe

8 okt. 1693 op belijdenisse angenomen:
559. Peterke Goossens huisvrouwe van Harke Jans
560. Frouke Frericks jonge dochter, dienende met Garbrant Jans

31 dec. 1693 op belijdenisse angenomen:
561. Geertjen Julles huisvrouw van Peter Peters Schipper
562. Rinje LuŽs Schiller
563. Antonius Arents Sauve-guarde alhier

8 april 1694 op belijdenisse angenomen:
564. Trijnje Tiarks huisvrouwe van Harmen Hillebrants
565. Barbartjen Mennes jonge dochter
566. Gerrijt Allershoff Collector alhier, en
567. Maria Haijens sijn huisvrouwe [en]
568. Lammetjen Allershoff jonge dochter, haer dochter [alledrie] met attestatie van Groningen
569. Douwe Douwes en
570. Elisabeth Tonnis sijn huisvrouw [beide] met attestatie van Mensingeweer
571. Claesjen Olchers jonge dochter met attestatie van Ulrum

8 juli 1694 anwinninge:
572. Geert Cornelis en
573. Marretjen Eisses sijn huisvrouw
574. Anje Siabbes jonge dochter
575. Greetjen Geerts jonge doghter
576. Greetjen Melles jonge dochter
577. Claes Jans en
578. Anje Hindricks sijn huisvrouw met attestatie van Uithuisen
579. Jan Aljes en
580. Engeltjen Doedens sijn huisvrouw met attestatie van Wehe
581. Willem Thomas met attestatie van Wetsinge
582. Hindrickjen Hindricks jonge dogter met attestatie van Groningen

7 okt. 1694 vermeerdert:
583. Geert Geerts en
584. Janneke Janssen sijn huisvrouwe
585. Jannes Geerts
586. Reenje Julles huisvrouw van Jan Claesen
587. Anje Lubberts huisvrouw van Olcher Geerts
588. Marretjen Derx huisvrouw van Dreewes Boelens
589. Trijntjen Peters jonge doghter met attestatie van Veendam

25 dec. 1694 versterkt:
590. Petertjen Jacobs huisvrouwe van Jan Derx
591. Harmen Hillebrants
592. Cornelis Peters Snijder met attestatie van Groningen

24 maart 1695 toegevoeght:
593. Drewes Boelens
594. Benne Jans
595. Popke Jans met attestatie van Spijk

9 juni 1695 toegekomen:
596. Jacob Willems en
597. Frouke Tiarks sijn huisvrouwe
598. Aeltjen Derx, huisvrouw van Gene Arents
599. Lubbichjen Hindrix huisvrouw van Cornelis Peters
600. Aeltjen Hillebrants jonge dochter
601. Trijntjen Peters jonge dochter met attestatie van Sandweer
602. Jan Peters met attestatie van de Brede
603. Greetjen Cornelis jonge dochter met attestatie van Stedum
604. Martinus Busch studiosus met attestatie van Leijden

8 sep. 1695 vermeerdert:
605. Frouwke Cornelis, huisvrouw van Geert Eppes
606. Geertjen Jans huisvrouw van Doe Roelefs
607. Berent Tonnis met attestatie van Eppenhuisen

25 dec. 1695 vermeerdert:
608. Doeke Jans
609. Elisabeth Jacobs, weduwe van Jacob Jacobs
610. Geert Abels
611. Geeske Hindricks jonge dochter
612. Aeltjen Jans huisvrouw van Claes Jans met attestatie van Cantens
613. Greetjen Douwes huisvrouw van Geert Abels met attestatie van Winsum
614. Simen Claesen ende
615. Aefke Eijsses sijn huisvrou met attestatie van Usquert
616. Boucke Geerts jonge dochter met attestatie van Sandeweer
607. Jan Siabbes vrijgeselle op de belijdenisse sijns geloofs

12 april 1696 toegekomen:
608. Aeltjen Tiarks huisvrouw van Jan Remmerts
609. Jan Janssen en
610. Remcke Geerts sijn huisvrouw
611. Anje Luitiens huisvrouw van Willem Jans
612. Anje Jans huisvrouw van Hindrick Cornelis
613. Claes Popkes
614. Brant Janssen
615. Renske Cornelis huisvrouw van Tamme Jans met attestatie van Usquert
616. Meerten Laurens met attestatie van Oosterwijtwert
617. Greetjen Derx huisvrouw van Doe Claesen met attestatie van Onderwijrum
618. Deeuwertjen Roelefs huisvrouw van Duirt Jelmers met attestatie van Westeremden

12 juli 1696 toegekomen:
619. Jan Wiltes en
620. Trijnje Jans sijn huisvrouw met attestatie van Wittewierum
621. Wolter Dercks en
622. Anje Everts sijn huisvrouw met attestatie van Woltersum
623. Gretjen Hindrix huisvrouw van Sijwert Groenewolt met attestatie van Middelstum
624. Aeltjen Tonnis huisvrouw van Cebe Jacobs met attestatie van Sandeweer
625. Geeske Claesen jonge dochter met attestatie van de Brede

11 okt. 1696 toegekomen:
626. Alle Jans en
627. Teetjen Luitjens sijn huisvrouw
628. Cornelis Janssen en
629. Anje Jacobs sijn huisvrouwe met attestatie van de Brede
630. Thewes Klaesen met attestatie van Garmerwolde

25 dec. 1696 versterkt:
631. Geert Kempes en
632. Deeuwertjen Derx sijn huisvrouwe
633. Jantjen Obels, huisvrouw van Hindrick Alberts
634. Jantjen Harmens huisvrouw van Luitjen Thijes
635. Wemeltjen Alberts jonge dochter
636. Geene Arents
637. Vrouw Anna Eebels wed. Dalhoff met attestatie van Eenrum
638. Sicco Sickes met attestatie van Usquert
639. Focco Luitjes met attestatie uit de Nandel

4 april 1697 op belijdenis toegekomen:
640. Wijke Jans weduwe van Derk Elles
641. Jantjen Jacobs de huisvrouw van Thewes Claesen
642. Bartelt Peters ende
643. Wemeltjen Sickes sijn huisvrouwe
644. Elisabeth Thewes jonge dochter
645. Wolter Jans vrijgeselle

27 juni 1697 anwinninge:
646. Trijnje Jans huisvrouwe van Rinje Hindricks
647. Peter Melles en
648. Trijntjen Hermannus sijn huisvrouw
649. Simon Luitjes en
650. Aeltjen Geerts sijn huisvrouw
651. Berent Claesen en
652. Frouwke Joannis sijn huisvrouw
653. Greetjen Harmen, huisvrouw van Harmen Jans
654. Bene Lammerts [en]
655. Corneliske Rinnes, echtelieden met attestatie van Wester-Embden
656. Aefke Hindriks huisvrouw van Jan Harrijs met attestatie van Garnwert
657. Anje Harmens, huisvrouw van Siert Hillebrants met attestatie van Usquert

26 sep. 1697 op belijdenisse angenomen:
658. Jan Harrijs

24 april 1698 op belijdenisse toegekoomen:
659. Anje Jacobs huisvrouw van Meerten Laurens
660. Froucke Geerts huisvrouw van Jacob Cornelis
661. Trijnje Jans huisvrouw van Claes Popkes
662. Welmoetjen Hindricks weduwe van Jan Hindricks
663. Anje Lubberts huisvrouw van Jurrien Thewes
664. Trijnje Tiaerts weduwe van Gerrijt Roelefs

24 juli 1698 toegekomen:
665. Elisabeth Gerbens jonge dogter met attestatie van Esinge

9 okt. 1698 op belijdenisse angenomen:
666. Teetjen Peters jonge doghter
667. Greetjen Jacobs huisvrouwe van Sicco Simens
668. Corneliske Eijsses, huisvrouw van Julle Meertens
669. Thomas Fockes en
670. Lutgertjen Claesen sijn huisvrouwe

25 dec. 1698 toegekoomen:
671. Peter Claesen en
672. Aeltjen Frericks
673. Hindrick Murbach schoolmeester alhier met attestatie van Wester-Embden
674. Bouwke Waslanders sijn huisvrouw met attestatie van Enum
675. Stijntjen Janssen, huisvrouw van Claes Janssen met attestatie van Uithuisen

9 april 1699 toegekomen:
676. Jannes Tiarx en
677. Meitse Jans sijn huisvrouw
678. Jan Jurriens Hovenier en
679. Aeltjen Peters sijn huisvrouw met attestatie van Usquert
680. Jacob Jans Schoemaeker met attestatie van Sandweer

16 juli 1699 toegekomen:
681. Hindrik Alberts
682. Peter Klaesen en
683. Martjen Gerrijts sijn huisvrouw met attestatie van Garnwert
684. Aeltjen Jans huisvrouw van Harrijt Cornelis met attestatie van Brede

8 okt. 1699 op belijdenisse:
685. Aeltjen Jacobs huisvrouw van Jan Janssen
686. Brechjen Jans huisvrouw van Cornelis Cornelis op Zeewijk met attestatie van Usquert

25 dec. 1699 op belijdenisse toegekomen:
687. Julle Meertens

31 maart 1700 op belijdenis toegekomen:
688. Harke Jans
689. Martinus Harmens
690. Menne Jacobs vrijgeselle

29 sep. 1700 op belijdenisse toegebracht:
691. Joannes Melles

25 dec. 1700 op belijdenis en met attestatie toegekomen:
692. Jan Hindricks
693. Rinje Hindricks
694. Frouwke Abels jonge dogter
695. Geertjen Warners jonge dochter
696. Moene Jans huisvrouw van Peter Hindricks met attestatie van Groningen

27 maart 1701 op goede belijdenisse toegekomen:
697. Drewes Mennes
698. Trijnje Berents sijn huisvrouw
699. IJkjen Jans huisvrouw van Jacob Jans Schoemaeker
700. Folkert Julles
701. Bene Garbrants
702. Rinne Abels met attestatie van Peterbuiren
703. Eelje Freriks huisvrouw van Hieronimus Thomas met attestatie van Usquert

26 juni 1701 met attestatie van Groningen toegekomen:
704. Cornelia Rekenaer genaemt Hovingh
705. Jan Venhuisen en
706. Margareta Christophers sijn huisvrouw

25 sep. 1701 toegekomen op de goede belijdenis des geloofs als anders:
707. Eeuwe Cnol en
708. Trijnje Thomas sijn huisvrouw
709. Jantjen Geerts huisvrouw van Jacob Lammerts
710. Thomas Alberts vrijgesel met attestatie van Baffloo

25 dec. 1701 op goede belijdenisse toegekomen:
711. Geeske Hindricks huisvrouwe van Siabbe Jans
712. Rinje Melles

16 april 1702 op belijdenisse en met attestatien toegekomen:
713. Hindrick Janssen jonghman
714. Jan Jansen en
715. Betje Jansz sijn huisvrouw
716. Jan Julles en
717. Jantjen Alberts sijn huisvrouw
718. Anje Peters huisvrouw van Rinne Abels met attestatie van Winssum
719. Harrijt Cornelis met attestatie van de Breda
720. Eelke Jacobs met attestatie van Noordhorm

16 juli 1702 met attestatie van Uithuisen:
721. Claes Hillebrants ende
722. Deewertjen Claessen sijn huisvrouw

22 okt. 1702 met attestatie van Collum:
723. Marijke Jannes jonge dochter met attestatie van Collum

25 dec. 1702 doenmaels tot de gemeinschap van des Heeren taefel alhier toegekomen:
724. Froucke Roelofs jonge dogter met attestatie van Groningen

15 april 1703 met attestatie:
725. Jannes Alberts en sijn huisvrouw
726. Lisabeth Peters met attestatie van Bafflo
727. Bartelt Hindrick N??olters met attestatie van Bafflo

15 juli 1703 met attestatie van de Eexta der Oldamten toegekomen:
728. Tomas Alberts vrijgeselle

7 okt. 1703 op belijdenis:
729. Hijkjen Peters huisvrouw van Jan Allershof Collector
730. Anje Derks huisvrouw van Folkert Julles
731. Talletjen Derks jonge dochter

25 dec. 1703 op belijdenis:
732. D'Heer Secretarius Abel Eppo van Bolhuis
733. Teetjen Warnars jonge dochter

23 maart 1704 op belijdenisse en met attestatie toegekomen:
734. Jan Janssen Zijlvester boode
735. Geertjen Geerts jonge doghter, Pastoors dienstmaagd
736. Peter Jans en
737. Maria Jans sijn huisvrouw
738. Ebelje Wiggers huisvrou van Jacob Berents met attestatie van Rottum

21 sep. 1704 op belijdenis:
739. Jan Harmens ende
740. Eenje Stoffers zijn huisvrouw
741. Anje Geerts wed. van Engelbert Jans

NB. tot hier toe is het H. Avondmaal bediend en gehouden door D. Marcus Busch zal.


3 jan 1706
Den 3 Januarius 1706 is hier in mijnen
dienst voor de eerstemaal gehouden
des Heeren H. Avondmaal en sijn doemaals
tot de Gemeente op de belijdenisse haars
geloofs toegekomen
Bartelt Jans
Andries Jans en Grietjen Isebrands sijn huisvrouw
Stijntje Knols huisvrouw van de E. Redger Bolhuis met attestatie van Groningen
[in de kantlijn: sijn in des Gemeente in de visitatie na mijn antekeninge plm. 70 ledematen bevonden]
26 maart 1706
Peter Mennens van de Brede met attest.
Gerrit Pieters
Claas Jans

Bouwe Pieters
Anje Pieters
jonge dogter
(10)
Kornellis Jans
Garmt Teeijs
Jantjen Hindricks
jonge dogter
Hilje Boelens
Martjen Abels
Hijltjen Benes
jonge dogter
Anje Boelens jonge dogter
Anne Jacobs
Enne Harm
en Jelste Mennes sijn huisvrouwe
(20)
Jacob Lammers
Timen Lubbers
en Ida Jans sijn huisvrouw met attest. van Losdorp

10 juni 1706
Jan Pieters
Welmoetje Harms
jonge dogter
Anje Jeltes jonge dogter
Teube Jans
Pieter Jurriens
Anje Hindricks
Anje Jansen

(30)
Berent Jansen schoolmr. en Pietertjen Everts sijn huisvrouw met attestat. van Rottum

17 sep. 1706
Margreta Weemhof huisvrouwe van Pastor J. Piccart met attest. van Groningen
Johanna Lennings met attest. van Groningen

9 dec. 1706
Jacob Brands
Theeijs Theijsen
Martjen Jans

Jan Gerrelfs en sijn huisvrouw Scheltje Berents
Anje Jacobs Dorenbusch wed. van Thomas Harms met attestat. van Rottum

9 maart 1707
Hidde Hillebrands
(40)
Jacob Berents
Jerollemus Thomas
Heijne Thomas
Claas Jans
Effe Alberts
Hinderkjin Jans
j.d.
Hindrick Rinjes
Aaltjen Hindricks


11 juni 1707
Jan Tonnis en Geertjen Pieters met attest. van Baflo
(50)

9 sep. 1707
Derk Jans en Deuwertjen Jacobs met attest. van Baflo
Stijntjen Abels j.d. met attest. van Baflo

9 dec. 1707
Jan Onnes
Annegje Pieters
met attest. van Garrelsweer j.d.

10 maart 1708
Peterke Pieters
Thomas Hindricks
Remmert Aibes

Anje Jans j.d met attest. van Uithuisen
Trijnje Freerks met attest. van Uithuisen

9 juni 1708
Derk Krijns
(60)
Sjabbe Jans

7 sep. 1708
Geertruit Tonnis
Broerke Lubbers
met attest. van Oldenzijl
Albert Jacob van Den Andel met attest.
Catrina Gertruit Sluiter j.d. met attest. van Garnwert

8 maart 1709
Gosen Geerts
Welmoet Frerijks met attest. van Baflo

7 juni 1709
Frouwke Jans met attest. van den Dam
Reijne Ennes j.d. met attest. van Oldehove

6 sep. 1709
(70)
Claas Allerts en Hilje Tewes met attest. van 't Zand
Cornelis Lubberst en Bouke Harms met attest. van Uithuister Meden
Garmt Wijrzema en Sijbrig Sijrts met attest. van de Brede
Jelis Willems met attest. van Stitswert

6 dec. 1709
Susanna Pesman j.d. met attest. van Huisinga
Trijnje Jans j.d. met attest. van Wehe

7 maart 1710
Trijnje
(80)
Claas Tiddens en Geertjen Hindricks egte lieden
Berent Alberts
Tonnis Hillebrants
Lijsebeth Hindricks
j.d.
Do[e?]we Roelfs
Anje Jarghs
Anje Jans
wed. van Lammert Everts met attest. van Garshuisen
Anje Reintjes j.d. met attest. van Tinallinge
Trijnje Jans van Usquert

4 juni 1710
Freerk Folkers
(90)
Hilje Jans met attest. van Usquert
Albertje Jans met attest. van Huisinga
Harm Coops met attest. van de Harckstede

10 sep. 1710 met attest. gekomen:
Antje Jans van Loppersum
Hindrick Tonnis en Fenje Claasen van Middelstum
Renske Julles van Onderwierum
Stijntje Abels van Groningen
(100)

12 dec. 1710
Luije Rinjes en Martjen Hindricks egte-lieden
Hilje Harms j.d.
Bouke Mennes met attest. van Usquert
Trijntjen Derks met attest. van Uithuisen
Jarch Dreews van Onderwierum met attest.

12 maart 1711
Steven Broeijls en Anje Cornellis egtelieden
Anje Claasen
Garbrand Jans

Grietje Cornellis j.d. met attest. van den Dam

12 juni 1711
Berent Kleveringa en Duirke Knols egtelieden van de Meden
(110)
Rinje Heeres en Trijnje Mindels egtel. van Sandeweer
Jannes Claasen van Eenrum

11 sep. 1711
Derk Jans en Grietjen Jurriens egte-lieden

11 dec. 1711
Grietjen Egberts met attest. van Suidwolde
Ebeltie Ates j.d. met attest. van Usquert

11 maart 1712
Hindrick Jans
Hiltje Tonnis

(120)

9 sep. 1712
Remke Jans wed. van Jan Abels van Uithuisen
Tjark Jelles en Lijsbet Peters egtelieden van den Andel

2 juni 1713
Simen Jans en Jantjen Eenjes egte-lieden
Gale Jurriens en Kernelliske Kernellis egte-lieden
Remgje Jans
Bouke Egberts

(130)

8 sep. 1713
Harmen Jans en Lubbege Gerrits met attest. van d'Andel

10 maart 1714
Nannige Eenes en Pieterke Pieters egte lieden van Uithuisen

6 juni 1714
Haije Pieters
Remmert Derks en Anje Tammes egte lieden
Derk Hindricks en Lumge Hindricks egtelied.
Nede Garms en Handje Meinders egte-lieden
(140)
Claas Popkes en Geeske Jans egte lieden
Claas Harms
Bouke Tobias j.d.
met attest:
Aijbe Thomas en Martjen Reinders egte lied. van Sandeweer
Martjen Derks j.d. van 't Hoge-Sand
Aaltjen Arent j.d.van Schiermunker-Oog

7 dec. 1714
Harm Coops met attest. van Groningen
Reinder Eenjes met attest. van Leens
(150)

7 juni 1715 met attestatie:
Willem Wiggers en Etjen Mindels egte-lieden van de Meden
Ida Alles van Usquert

6 sep. 1715
Abel Clasen
en Abelje Willems egtel.
Arien Hindricks en Martjen Hindricks egtel.
Evert Berents
Evert Hindricks
Tonnis Roelfs

(160)
Aafke Pieters j.d.
Pieterke Jans met attest. van de Meden
Geelje Jans met attest. van Usquert

7 dec. 1715
Willem Gabriel en Trijnje Freerks egtel.

6 maart 1716
Remt Jeltes
Melle Rinjes en Frouke Hindricks egtel.
Pieter Jans en Trijnje Geerts egtel.
(170)
Kernellis Rinjes

12 juni 1716
Willem Harrits en Jantjen Pieters egtel.
Swaantjen Hindricks
Jan Eppes

met attest.:
Egbert Jans en Margrieta Hillenius egtel. van de Brede
Geeske Pieters van Winsum

11 sep. 1716
Geertjen Jacobs
met attest.:
Jan Roelfs van Bedum
(180)
Geesjen Roelfs van SleŽn
Geertruit Antoni van Groningen

11 dec. 1716
Jeiske Jacobs met attest. van Middelstum

12 maart 1717
Luitjen Onnes
Luitjen Menkes en Trijnje Claasen egtel.
Hindrik Berents en Fokele Rijkels egtel.
Ebel Geerts en Jantjen Goijtes egtel. met attest. van Pieterbuiren
(190)

10 juni 1717 Hindrik Vos en Trijnje Folkers egtel.
Anje Harms j.d.
met attest:
Anje Mennes van Tinalling
Jacob Freerks en Frouke Gerlofs van de Brede
Gale Noachs en Martjen Cornelis egtl. van Tinalling

2 maart 1718
Harm Sijmes
Kernellis Sickes

(200)
Egge Jacobs en Jant Heijnes egtel.
Anje Jacobs
Anje Michiels

Evert Jacobs
Gerrit Harms
Berent Bennes
Jacob Meertens

Hilje Pieters j.d.
Aafke Doekes j.d.
(210)
Anje Siabbes j.d.
Martjen Eenes j.d.
Kernelliske Jacobs j.d.
Anje Sijerts j.d.
Jantjen Effes j.d.

1 juni 1718
Freerk Freerks
Jan Euwes
Jan Pieters
Trijnje Kernellis

Aaltjen Euwes j.d.
(220)
Geertjen Freerks j.d.
Gerrit Jans met attest. van Rottum
Evert Douwes en Sara Freerks egtl. van de Brede

7 sep. 1718
Timen Roelfs met attest. van Sleen

6 dec. 1718
Marten Cornellis [en]
Trijnje Berents [beide] met attest. van Usquert

10 maart 1719
Derk Berents
Luije Lubberts

Jaike Remts j.d.
Aagtje Pieters j.d.
Hemke Everts j.d.
(230)
Pieter Jans en Martjen Jans van Saxumhuis[en]

10 juni 1719
Evert Jacobs
Lubge Ebels j.d.
met attest:
Bartruit Fockes van Cantes
Wibbe Luijrts van Rottum
Drews Abels en Bauke Willems van Peterburen

8 sep. 1719
Ritse Heijnes
Meijnert Pieters

(240)
Derk Wolthers
Jan Clasen

Geeske Jans j.d.
Trijnje Geerts j.d.
Biuwke Pieters j.d.
met attest.:
Sijwerdijna Broijls van Bafflo
Annichje Jans j.d. van Groningen

8 dec. 1719
Aafke Jans met attest. van Dijxhorn

9 maart 1720
Lambert Jannes
Derk Jannes

(250)
Aaltjen Jans
Lijsbeth Ewes j.d.
Lijsbeth Derks j.d.

14 juni 1720
Claas Jans en Anje Jannes egtl.
Grietje Clasen
Melle Pieters
Remge Melles
j.d.
Trijnje Simens j.d.
Martje Sjabbes j.d.
(260)
Trijnje Sjabbes j.d.
Grietje Clasen
met attest.:
Hindrick Anthoni van Groningen en
Cathrina Hindricks egtl.
Aafke Pieters van 't Westernieland
Harke Bruins van Tinallinge

7 sep. 1720
Hijke Pieters
Laurens Meerten


6 juni 1721
Jannes Hansen en Zijtske Jan ehl. met att. van Veendam
(270)
Jan Jacobs
Luitjen Eppes
en Trijnje Berents egtel.
Fenje Diddens
Fenje Timens
j.d.
met attest.
Menne Dreews van Middelstum
Trijnje Goitjens van Baflo

12 sep. 1721
Wijeke Rinnes
Mr.[?] Warmold Waslander met attest. van Husinge
(280)
Grietje Johannes j.d. van Onderwijrum

12 dec. 1721 met attestatie:
Saakje Jans van Usquert
Trijnje Cornelis wed. Thomas Hindriks van Winsum

maart 1722
Altjen Jacobs
Tonniske Tonnis
j.d.

12 juni 1722 met attest.:
Jacob Jans van Usquert
IJtjen Lambers van Leens
Claas Ebels en Biuwke Lambers egtl. van Rottum

11 sep 1722
Riemt Harms en Trijnje Bennes egtel.
(290)

11 dec. 1722
Jan Albers met attest. van de Brede

1723
Met attest:
Theod. Gerard Borner van Groningen
Martje Jans van Enchuisen

11 juni 1723
Tiaart Gerrits en Aaltje Jacobs egtl.
Jan Haijes en Deuwerke Jacobs egtl.

10 sep. 1723
Roelf Gerrits
Gerrit Roelfs
Geert Eenjes
Grietje Doews
Roelf Doews

(300)
Jantjen Pieters j.d.

10 dec. 1723
Steven Hindricks
Lijsbeth Jacobs
j.d.

10 maart 1724
Jacob Hindricks en Duirke Wijrsema egtel.
Derk Wijrsema
Margreta Jans
j.d.
Berent Pieters
Menne Remts
Abraham Jans

(310)
met attest:
Trijnje Roelfs van Baflo
Pieter Berens van Bedum

9 juni 1724
Abel Clasen en Harmtje Mennes egtl.
Pieter Mennes en Lijsebeth Jans egtl.
Claas Popkes
Jan Roelfs

met attest:
Cornellis Meertens van Uithuisen

8 sep. 1724
Anje Geerts met attest. van Men[sin]geweer
(320)
Kernelliske Kernellis j.d. [en]
Engel Pauls j.d., [beide] van de Brede

8 dec. 1724
Geert Hindricks

9 maart 1725
Pieter Jans
Reinder Frix

Claas Pieters en Geertje Jans
Gebke Rinjes j.d.

8 juni 1725
Warner Cornellis met attest. van Eppenhusen

7 sep. 1725
Auke Harms
(330)
Hoijke Aijbes en Elske Harms egtl.
Jan Jansen en Anje Pieters egtl.
Aafke Bennes
met attest.
Cornellis Clasen en Anje Pieters van Cantes

8 maart 1726
Jacob Geerts en Harmtje Pelgrims egtl.
Pieter Jacobs
(340)
Jurrien Sijwkes
Anje Sijmens
j.d.
attest:
Cornellis Jans van Noordhorn
Foske Dreews van Huisinge
Jan Dutmers van Wester-nieland

7 juni 1726
Weijke Hilbrands
Geertruid Jannes
Anje Borkers
j.d.
met attest:
Philip. Joh. Dornte[?] Stud. van Gron.
Jantjen Pieters j.d. van de Brede
(350)
Grietie Tonnis j.d. van Westernieland

6 sep. 1726
Teetje Clasen j.d.
Aske Jans van Stitswert
Wemel Hindriks van Baflo

6 dec. 1726
Gerrit Jannes
Jacob Cornellis
met attest. van Sandeweer

6 juni 1727
Tonnis Harms
Folker Jans
met attest van Winsum

12 sep. 1727
Trijnje Remts j.d.
Lubbertus Pieters met attest. van Wirdum
(360)

12 dec. 1727
Trijnje Clasen met attest. van Mensingeweer

12 maart 1728
Hindrik Diddens
Jurrien Cornellis
Anje Arents
j.d.

4 juni 1728
Geertjen Cornellis
Roelf Tieerts
en Martjen Haijes egtel.

10 sep. 1728
Foske Olphers
Trijnje Friks
Jantjen Derks
met attest. van Uithuisen
(370)

10 dec. 1728
Henrica Roeringh met attest. van Wirdum

11 maart 1729
Hindrik Alberts
Meerten Julles
en Deuwerke Pieters egtel.
Luitjen Sijmens en Hindrikjen Luijes egtl.
Julle Pieters en Pieterke Bennes egtl.
Jacob Kornellis
Jacob Bennes

(380)
Trijnje Pieters j.d.

4 juni 1729
Reener Jacobs en Lubbegijn Derks egtl. met attest. van Tinallinge

2 sep. 1729
Martjen Jans
Biuwke Derks


9 dec. 1729
Jantjen Jacobs met attest. van den Andel

8 maart 1730
Hilje Writsers met attest. van Winsum
Sara Jacobs j.d. met attest. van Stitswert

9 juni 1730
Arent Pieters met attest. van de Meden

8 sep. 1730 
Jan Themmen met attest. van Groningen
(390)

23 maart 1731
Meijnt Geerts en Martje Jacobs egtl.
Hindrik Hiddes en Metje Willems egtl.
Willem Eppes

7 sep. 1731
Jan Luitjes Bakema met attest. van Groningen

21 dec. 1731
Jan Dutmers met attest. van Winsum

12 sep. 1732
Sicke Hilbrands

23 dec. 1732
Anje Alberts
Claaske Jacobs j.d.
Jan Jacobs

(300)

11 juni 1733
Berent Hindriks en Geertruid Derks egtl.
Martjen Hindriks
Bartruid Wijrzema
j.d.
met attest:
Derk Jans van Obergom
Focke Jans Swaagman van Sapmeer

11 sep. 1733
Jan Hindrik Sluirman en Henrike Pompejus egtl.
Remge Geerts j.d.
Trijnje Zijerts
(310)
Helena Jans met attest. van Stedum

11 dec. 1733
Reinder Jacobs met attest. van Stitswert
Anje Haijes j.d. met attest. van Obergom

12 maart 1734
Theeijs Garmt
Freerk Freerks
Martjen Elles


10 sep. 1734
Grietje Kernellis

11 maart 1735
Jan Jansen

10 juni 1735
Scheltje Harms
Harm Martens en Jantje Jans egtl.
(320)
Derk Dreews en Arentje Eskes egtl.

9 sep. 1735
Jantjen Ebels van den Andel

10 dec. 1735
Grietje Jacobs
Fossea Piccardt


30 maart 1736
Elsje Jannes
Tjark Jannes
en Anje Klasen egtl.

8 juni 1736
Klaas Doews en Grietje Klasen egtl.
Derk Doews en Kernelliske Joest egtl.

8 maart 1737
Anna Bosing met attest. van Velthuisen

7 juni 1737
Jan Reinold Piccardt


Den 28 September 1738 hebbe ik Alexander Piccardt voor de eerste maal het H. Avondmaal met mijn Gemeinte hier gecelebreert, en zijn toenmaals met Attestatie tot ons overgekomen

28 sep. 1738
Geertijn Gerrits huisvrouw van Carel Jans met attestatie van Sandeweer
Meenje Sijmens met attestatie van Uithuisen

27 sep 1739 met attestatie van Den Andel:
Tietje Jans weed. van Jacob Alberts

25 dec. 1739
Hilje Jans met attestatie van Baflo

27 maart 1740 nieuws toegevoegt:
Arent Genes
Evert Willems
Jacob Julles
Vrouke Elles
Korneliske Freriks
Dieverke Gosens
Jacob Jans
van de Brede

25 dec. 1740 twee nieuwe Ledematen:
Grietje Alberts en
Aafke Aapkes
mitsgaders
Jacob Jans met attestatie van Wijrum

2 apr. 1741
Albert Eeuwes met attestatie van Oosternielant

25 juni 1741
Trijnje Jacobs, huisvrouw van Evert Pieters, met attestatie van Rottum

24 sep. 1741
Anje Simens op de Brede, met attestatie van Zandeweer

25 maart 1742 aangenomene Ledematen:
Krijne Derks
Liefke Gales
Jesaias Egberts


24 juni 1742 aangenomen
Vrouke Eeverts
Met attestatie van 't Westernielant:
Jan Gerrits en sijn huisvrouw
Pieterke Cornellis

21 okt. 1742
Pieterke Cornellis met attestatie van Baflo

14 april 1743 aangenomen:
Fenje Klasen

30 juni 1743 aangenomen:
Meerten Derks en Grietje Alberts zijn huisvrouw

29 sep. 1743
Eetje Sebes met attestatie van Stitswerd

25 dec. 1743
Jannes Jans met attestatie van Middelstum

28 juni 1744
Wilhem ter Haar Meester Chijrurgijn en sijn huisvrouw Johanna Huis, met een goede attestatie van Sapmeer

11 juli 1745
Trijntje Hindriks met attestatie van de Nandel

3 okt. 1745 bijvoeginge:
Jan Remges van Oldenzijl met attestatie
Claas Adriani met attestatie van Cantes

10 april 1746
Anje Freriks met attestatie van Wester-Nijlant

2 april 1747
Wolter Aljes bakker aangenomen
Hilje IJwema huisvrouw van de Hoveling Jan Jansen op Breedenborg met attestatie van Zuidhorn

6 april 1749 aangenomen:
Albert Pieters
Jurjen Gales
Jantijn Klasen
Aafke Alberts
Grietje Klasen
Kornellis Egtberts
Auke Kornellis
Evertje Melles


6 juli 1749
Pieter Harms van Cantes en
Trijnje Julles van Stitswert

5 juli 1750
met attestatie van Obergum:
Heerke Jans en Foske Ulpherts egteluiden
aangenomen:
Seeke Jans en
Trijntje Jans

2 juli 1752
Met attestatie van Baflo-Rasquert:
Cornellis Jacobs en zijn huisvrouw Aafke Jans
aangenomen:
de wedman Sijbrant Meinardi
Jan Cornellis en zijn huisvrouw Anje Jans
Hilje Heerkes huisvrouw van Harm Luitijns
Anje Michiels huisvrouw van Willem Everts
Auke Jacobs huisvrouw van Wolter Aljes Bakker
Lijsebeth Eibes
Grietje Gerrits
Enje Martens
en
Jan Riemts

22 april 1753 gecelebreert met toevoeginge:
Harm Luitijns
Hindrik Tomes en zijn huisvrouw Saartijn Drewes
de wedmansche Geertijn Remkes en
de eerbare dogter Hantje Warners

14 april 1754 op belijdenis:
Hindrikijn Jans huisvrouw van Sjabbe Jans
Anje Pieters huisvrouw van Luitijn Harms

30 juni 1754 op belijdenis:
Tonnis Cornellis in de Bijlle-Venne en zijn huisvrouw
Grietje Pieters

25 dec. 1756 met attestatie van Sandeweer:
Jurrijn Pieters en Trijntje Egberts egtelieden

26 maart 1758 op belijdenis:
Arnout van Haften
Pieter Julles
Eppe Jannes


28 juni 1758
met attestatie van Rasquert overgekoomen:
Jan Pieters
met vermeerdering:
Pieter Ebels
Anje Cornellis
Grietje Meertens


25 dec. 1759 met attestatie van Noordewolde:
Freeke Klaasen huisvrouw van Eppe Willems

6 juli 1760 aangenoomen:
Anje Alberts
Grietje Pieters
Wijbrant Lantink

met attestatie van Rottum:
Jan Ewes en Sieke Hillebrands egtelieden

22 maart 1761 op belijdenis:
Cornellis Jans
Trijntje Jans
en
Stijntje Jans

[ in de vacature ]

3 april 1763 met attestatie van Ulrum:
Liefert Everts en desselfs vrouw Trijntje Luitjens

18 sep. 1763 met attestatie vertrokken naar Tinallinge:
Jan Pieters

25 dec. 1763 op belijdenis:
de WelEdele Heer Jan Allershoff Secretarius van Winsummer en Schaphalster Sijlen etc.
met attestatie:
Aafke Haijkes met attestatie van Den Andel
Trienje Jacobs met attestatie van Uskwert

16 maart 1764 met attestatie van Eenrum:
Cornellijs Thomas

16 sep. 1764 op belijdenis:
1) Harm Jacobs en sijn huisvrouwe  
2) Eetje Pieters en
3) Ebeltje Pieters alhier alle drie te warffum woonagtig
Martien Sijgers met attestatie van Usquert
Na onderwijs en belijdenisse:
de Wel Edele Juffer Ella Catharina Van Bolhuis Eenige Dogter van Wijlen den Heere Michiel van Bolhuis, in Leven Taalman van de Geswoorne Gemeente in Groningen en Mevrouw Alegunda Van Bolhuis, geboren Beckering

1764 Met attestatie na Cloosterbuiren vertrokken:
Stijntje Jans


Den 16 december 1764 hebbe ik Bernardus Liefstingh voor de eerste maal 's Heren Heilig Avondmaal met mijne nieuwe Gemeente in Liefde, en goede vrede alhier gehouden na voorgaande Proefpredicatie.
Met attestatie van Groningen:
Anna Willems, mijn dienstmeid

30 juni 1765 met attestatie van Den Andel:
Anje Siegerts wed. Haike Jans

6 okt. 1765 op belijdenis mijn oudste broer:
Fokko Liefstingh S.S.Theol.Studiosus

29 dec. 1765 met attestatie van Groningen:
de Wel Edele Heer Abel Eppo van Bolhuis Med.Stud.
en mijn WelEdeles Broeder:
de WelEerwaarde Heer Lambertus van Bolhuis S.S.Min.Cand.
met attestatie van hier na Groningen vertrokken:
Anna Willems

23 maart 1766 op belijdenis:
Edze Broils van Hoisum
Pieter Jans bij de Oude Dijk
Hilje Klaasens huisvrou van Geert Tjarks, nadat haer eerst ook 't Bondzegel des Doops bedient was
Te dezer tijd van ons vertrokken:
De Wel Eerw. Heer Lambertus van Bolhuis, beroepen Predicant te Marssum in Friesland, met zijne Wel Eerwaerdes suster Ella Catharina van Bolhuis
Nog is van ons vertrokken na Groningen:
Fokko Liefstingh S.S.Th.Stud.

12 okt. 1766 op belijdenis, en op 't ontfangen van 't Bond zegel des doops:
Folkert Jetses, arbeijder bij de Oude Dijk

28 dec. op belijdenis:
Luitje Jans uit de Volle Hand

22 maart 1767 op belijdenis:
1. Arijs Pieters
2. Eijsse Derks
3. Tomas Siegerts
4. de Juffer Margrieta Liefstingh mijn suster
5. de Juffer Gebbina Jansenius, dogter van de E. Hovelingh Jan Jansenius en Hilje Iwema
6. Stijntje Pieters, wed. van Geert Pieters
7. Mettje Gosens, huisvrou van Pieter Jans

14 juni 1767 op belijdenis:
1. Jerolmus Tomas
2. Klaas Tjarks
3. Arent Klasens

11 okt. 1767 met attestatie vertrokken:
Jan Jansenius na Stedum
Margareta Liefstingh na Thesinge

26 dec. 1767 op belijdenis:
Jan Hindriks Schoemaker
Jacob Krijnes Weddeman
Frouke Meinardi [en]
Jantje Meinardi ongetroude dogters van wijlen de oude Weddeman S. Meinardi
Met attestatie van Uithuisen is tot onse gemeente overgekomen:
Barber Hindriks, huisvrou van Cornelius Weerd

10 juli 1768 op belijdenis:
Aaltje Harms huisvrou van Harm Haijes Arbeider

31 dec. 1769 met attestatie:
1. Anna Pieters, huisvrou van Joh. Homan van het Zandt
2. Mattje Siegerts, huisvrou van Schipper --- van Uithuisen
3. Nanne Pieters, een smits knegt van Garwert

1 juli 1770 op belijdenis:
Jan Tjarks in de Westervalge
Albert Crijns zoon van Crijn Derks Schepper
Julle Jacobs zoon van Jacob Julles bij Bijwke Til
Trijntje Geerts huisvrou van Jan Gijses
Anje Pieters huisvrou van Hindrik Garmts
Grietje Willems huisvrou van Jacobus Pieters
Anje Luitjes huisvrou van Jan Riemts
Anje Pieters dienstmeid in de Volle Hand

30 sep. 1770 met attestatie na Leens vertrokken:
Nanne Pieters Smit te Leens

31 maart 1771 met attestatie na Uithuisen vertrokken:
Jantje Meinardi, huisvrou van Euwke Blink

7 juli 1771 op belijdenis:
Harm Derks Schipper
Pieter Cornelius
Trijntje Derks huisvrou van Hindrik Jans
Willemtje Jans huisvrou van Jan Freerks
Trijntje Alberts huisvrou van Derk Abels
De drie volgende zijn ook nieuws gedoopt.
Jan Agges (wiens vader de vraagstukken des H. Doops niet heeft willen beantwoorden)
Anje Jacobs huisvrou van Jerolmus Tomas
Welmtje Jacobs (deze beide susters hebben der Mennoniten Gemeente verlaten)

29 maart 1772 met attestatie na Usquert vertrokken:
Anje Pieters
met attestatie van Pieterbuiren [overgekomen]:
Martje Jacobs Ritzema

2 juli 1772 op belijdenis:
Anje Jurjens wed. van Edse Allers
Jaike Jans huisvrou van Harm Jacobs
met attestatie zijn tot ons overgekomen:
Hebelje Jans huisvrou van Gerrijt Wildriks
Harmtje Geerts ene dienstmaagd
De eerste met attestatie van Wirdum, de tweede van Westerwijtwert

27 sep. 1772 met attestatie van Mensingeweer:
Warner Luitjes

26 sep. 1773 met attestatie van Pieterbuiren:
Auke Jacobs Ritzema huisvrou van de Weddeman Jacob Crijns

3 jul. 1774 op belijdenis:
Derk Geerts Schoemaker
Pieter Alberts
Willem Everts


2 april 1775 op belijdenis, jonge dochters:
1. Anje Pieters
2. Grietje Crijns
3. Aafke Mennes

15 sep. 1776 met attestatie van Garshuisen:
Dieverke     weduwe

29 dec. 1776 met attestatie van Usquert:
Melle Eppes

23 maart 1777 op belijdenis:
Derk Meertens
Bouke Pieters [en]
Pieterke Meinardi beide jonge dogters

15 juni 1777 met attestatie van Usquert:
Trijntje Luitjes

4 okt. 1777 met attestatie na Zandeweer vertrokken:
Nantko Wibbens en
Frouke Meinardi met haar zuster
Pieterke Meinardi

28 juni 1778 op belijdenis:
de Schoolmeester Jan Swaagman
de Koopman Johannes Homan
de E. Jannes Klaasens
de Juffer Johanna Sophia Piccardt

27 dec. 1778 met attestatie vertrokken:
de Juffer J.S. Piccardt, gehuwd aan den WelEerw. Heer H. Numan pred. te Baflo en
Welmtje Jacobs naar Rottum

4 april 1779 met attestatie vertrokken na Uithuisen:
Grietje Willems weduwe van Jacobus Pieters

13 juni 1779 op belijdenis:
Jacob Eltjes (Arbeider)
Cornelius Coenes (Kleermaker)
Freerk Rottumer (Herbergier)
Hidde Hindriks (Roggemulder)
Jan Cornelius (Boereknegt op Hoickum)
Fenje Berents (vrou van Jacob Ekkes)
Anje Crijns (vrou van de Schoolmeester)

10 okt. 1779 met attestatie na Uithuisen vertrokken:
de Ouderling Hindrik Tomes

25 dec. 1780 met attestatie van Onderwierum:
Jantje Hindriks, huisvrouw van Gerrijt Wildriks

1 juli 1781 op belijdenis:
Derk Roelfs
Jan Abrahams
Jacob Ekkes

Hilje Jans huisvrou van Klaas Jacobs Smit
Trijntje Tonnijs huisvrou van Jan Klaassens
Mattje Wolters huisvrou van Hillebrand Jans
Epke Wijbrands huisvrou van Ritze Klaassens
Sieke Garmts jonge dogter

30 maart 1782 met attestatie van Usquert:
Jan Remges

20 okt. 1782 met attestatie van Groningen:
Hindrik Pieters en
Tjaartje Euwes ehelieden

6 juli 1783 op belijdenis:
Jacob Lammerts
Isebrand Freerks en sijn huisvrou
Janneke Jans
Hilje Jans (huisvrou van Julle Jacobs)
Evert Geerts Kouper
Gerrijt Jans Schoemaker
Aaltje Folkerts (huisvrou van Jan Freerks)
Barber Jans (huisvrou van Jacob Derks Schoemaker)
Tietje Lubbes (huisvrou van Pieter Jans)
Aafke Heerkes (huisvrou van Hindrik Derks)

5 okt. 1783 met attestatie vertrokken naa Usquert:
Bouke Pieters

3 juli 1785 met attestatie vertrokken na Menkeweer:
Jantje Hindriks weduwe Gerrijt Wildriks

31 dec. 1785 met attestatie van Uithuisen:
Grietje Warnders

9 april 1786 op belijdenis:
de Heer J. van Bolhuis en zijn
huisvrou Trijntje Jans
Jan Harms
met attestatie van 't Westernieland:
Grietje Jans huisvrou van Pieter Jans Plein

2 jul. 1786 met attestatie van Leens:
Jan Jacobs en
Trijntje Mennes ehelieden

22 okt. 1786 met attestatie naa Sandeweer vertrokken:
Jan Harms

1 juli 1787 met attestatie van Bellingeweer en Ranum:
Trijntje Harms huisvrou van Jan Cornelius

7 okt. 1787 met attestatie van Eenrum:
Anje Jans Groen huisvrou van W.G. Nuits

30 dec. 1787 met attestatie van Uithuisen:
Grietje [Jurjens, doorgehaald en gewijzigd in] Willems weduwe Hindrik Tomes

29 juni 1788 met attestatie van Haaren:
Wieke Sjabbes weduwe Klaas Wessels

5 okt. 1788 met attestatie naar Tinallingen vertrokken:
Jan Abrahams

5 april 1789 op belijdenis:
1. Sipke Julles en zijn vrou
2. Meisse Klaassens alsmede
3. Anje Jans vrou van Jan Agges
4. Magrietje Jans vrou van Gerrijt Jans

4 april 1790 op belijdenis:
1. Derk Crijns
2. Derk Eijsses
3. Anna Swaagman, vrou van Warner Luitjes
4. Anna Catharina Gerrijts dienstmaagd
5. Martha Liefsting
Met attestatie vertrokken naar Wester Dijkshorn:
Stijntje Tjarks vrou van Jannes Klaasens

3 okt. 1790 met attestatie vertrokken naa Menkeweer:
Anna Catharina Gerrijts (nu getrouwt aan Luitje Roelfs Zaalmaker te Onderdendam)

26 dec. 1790 met attestatie vertrokken na Usquert:
Anje Pieters (nu getrouwt aan Focco Cornellis te Usquert)

10 april 1791 eenige weeken hiernaa is
Pieter Alberts met attestatie vertrokken naa Ulrum
Jan Cornelis en 
Trijntje Harms ehelieden vertrokken met attestatie naa Middelstum

7 juli 1793 op belijdenis:
Willem Derks
Arent Tonnijs
Ties Garmts

Trijntje Pieters huisvrou van Jan Remges

6 juli 1794 met attestatie van Winsum:
Pieter Cornelis

5 juli 1795 op belijdenis:
Geert Ipes Munting en vrou
Anje Everts
Jacob Hillebrands en vrou
Trijntje Allers

27 dec. 1795 op belijdenis:
Jacob Ursinus Grevenstein Luitenant van de 5de Comp. van 't 1ste Battaillon van de 5de Halve Brigade, welk Battaillon hier cantonneerde in Hunsingo
Met attestatie overgekomen:
Johannas Hepp Sergeant in dieselve Compagnie

3 april 1796 met attestatie vertrokken:
J.U. Grevenstein Luitenant na Zwol en
Joh. Hepp Sergeant na Groningen of elders daar in Guarnisoen mocht komen
Pieter Cornelis vertrokken na Uithuisen

9 okt. 1796 met attestatie van Rottum:
Klaas Sijmens en 
Anje Rientjes ehelieden

31 dec. 1797 met attestatie overgekomen:
Heinrich Lomgs[?] soldaat in de Compagnie van Capitain Mollinger van de 5de Compagnie van 't 1ste Battaillon van de 5de Halve Brigade

7 okt. 1798 met attestatie van Pieterbuiren:
Meerten Ritzema

24 maart 1799 met attestatie van Winschoten:
Arent Harms oppasser bij de Molen

6 okt. 1799 met attestatie van Menkeweer:
Tekke Reints Beerda hier den Schooldienst waarnemende

13 april 1800 op belijdenis:
Jan Cornelis en vrou
Foske Hindriks
Albert Jacobs

Aafke Swaagman vrou van Pieter Bartels
Hillegonda Liefsting
met attestatie overgekomen:
Pieter Bartelts van Winsum
Trijntje Jans weduwe Pieter Heerkes van Rottum

13 juli 1800 met attestatie van ons vertrokken na Wester Embden:
Meerten Ritzema

5 okt. 1800 met attestatie naar Grootegast vertrokken:
Teke Reints Beerda, aldaar beroepen tot Schoolmeester

5 april 1801 met attestatie van Baflo-Rasquert:
Tietje Jans, huisvrou van Menke Jans

4 okt. 1801 met attestatie van hier na Winsum vertrokken:
Pieter Bartels en
Aafke Swaagman ehelieden

18 april 1802 op belijdenis:
Pieter Jacobs en desselfs huisvrou
Trijnje Sirps
Gerrit Allerhof en desselfs huisvrou
Trijntje Luitjes
Luitje Derks

Temme Lammerts (deze is met attestatie vertrokken na Wetsing 1803)
Arent Klaassens
Meerten Jacobs

Frouke Jans (Jacob Cornelis wed.)
Grietje Jans (Folkert Abels wed.)
Geertje Pieters (Geert Abels vrou)
Grietje Hiddes
Grietje Jacobs

met attestatie van Uithuisen:
Pieter Cornelis

11 juli 1802 op belijdenis:
Willem Freerks, onlangs gehuwd aan Meisse Klaasens weduwe van Sipke Julles

2 okt. 1802 op belijdenis:
Anje Jans huisvrou van Jan Swaagman

3 april 1803 met attestatie na Usquert:
Albert Jacobs

10 juli 1803 op belijdenis:
Jannes Hindriks en vrouw
Antje Tonnijs
Reinder Jacobs en vrou
Jantje Crijns
Grietje Ubels huisvrou van Derk Meertens, die gedoopt is als zijnde van Mennisten ouders
Garske Jannes huisvrou van Hijlke Jeltes
Grietje Sirps huisvrou van Folkert Jans
Agge Jans en vrou
Geeske Klaasens
met attestatie vertrokken na Wetsing:
Temme Lammerts

2 okt. 1803 met attestatie van Uithuisen:
Sirp Hoeksum (Zilversmit)
met attestatie vertrokken na Eppenhuisen:
Trijntje Mennes huisvrou van Ludde Derks

1 april 1804 met attestatie van Veendam:
Sicce Hansen (Huisman in de Zuiderhorn)
met attestatie getekent 12 mei 1804 vertrokken na Wetsing:
Pieter Cornelis

30 dec. 1804 met attestatie van Den Andel:
Jan Davids en
Elijzabeth Ritzes
ehelieden

30 juni 1805 op belijdenis:
Lammert Jans Timmerman en zijn huisvrou
Auke Ritzes
Duirt Pieters Beukema
Pieter Jannes
Derk Derks
Evert Hindriks
en desselvs zuster
Kunje Hindriks

29 juni 1806 met attestatie van Usquert:
Anje Pieters wed. wijlen Fokko Cornelis

19 okt. 1806 met attestatie van Tinallinge:
Dieverke Jacobs wed. van Derk Wilkes

27 dec. 1807 met attestatie naar Tinallingen vertrokken:
Kunje Hindriks

17 april 1808 met attestatie vertrokken naar Eppenhuisen:
Meerten Jacobs

16 juli 1809 op belijdenis:
Crijn Jacobs [en]
Jacob Jacobs [en]
Albert Jacobs broeders
Reinder Swart (de Schoolhouder)
Jacob Cornelis

31 dec. 1809 met attestatie van Middelstum:
Elisabeth Camphof huisvrouw van den Heer Med.Doctor H. Huis

[onderstaand in de vacature, dom. B. Liefsting op 31 dec. 1809 overleden]

18 maart 1810 met attestatie van Winschoten:
Hemmo Leopold Schoolhouder te Warffum
vertrokken naar Leens:
Evert Hinderiks

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.