LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Vriescheloo

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Leeswijzer
De lidmaten van Vriescheloo zijn terug te vinden in de Groninger Archieven onder toegangsnummer 732 (Inventaris van de archieven van plaatselijke gerechten in Westerwolde en Bellingwolde) onder twee inventarisnummers:
1083 (1732-1790) in folio’s 331-337 (lidmatenregistratie) en hier en daar ook in de notulen van de kerkenraad
1084 (1790-1811) in folio’s 179-194 (lidmatenregistratie), bekeken zijn ook de notulen van de kerkenraad (fol 243-283), doch daarin is geen lidmaatinformatie aangetroffen
Ik heb gekozen om de chronologie in deze lidmatenlijst te bewaren en niet de folionummers, dat betekent dat hier en daar folio’s uit de kerkenraadnotulen zijn ingevoegd.
Naar de folionummers zal in de lijst tussen []-haakjes worden verwezen, deze tekens worden ook gebruikt voor tekst / commentaar van mijn hand. Ook de jaartallen in groot lettertype zijn door mij voor het leesgemak ingevoegd.

[1083, fol 331] is eerder aangeleverd door Klaas Bijsterveld en door mij niet opnieuw ingevoerd.

Als toetje is de lijst van geestelijken in Vriescheloo (1083, fol 360) en ouderlingen en diakenen (1084, fol 297-300) toegevoegd.

Teijo Doornkamp, oktober 2006
Nagekeken door Fred Wiersema, jan. 2007

-
Lidmatenlijst 1742-1790 (inventaris 1083)
-
Lidmatenlijst 1790-1811 (inventaris 1084)
-
Lijst predikanten 1627-1788 (inventaris 1083)
-
Lijst ouderlingen en diakenen 1790-1811 (inventaris 1084)


[1083, fol. 331]

Ca. 1742
Naemen der ledemaeten van d' gemeinte van Vrieschelo

Else Hilwars
Stijntie Jans
Jan Geers
Geert Jans
Engel Hendricks
Lijnert Sijnties
Swaentie Juriens
Geesien Berens
Geert Harms

Derck Jans
Gepke Harms
Adde Gerrits
Geeske Albers
Hille Hendricks
Wilcke Jans
Engel Albers
Aeltien Jans
Jan Harms
Teeske Albers
Geertien Wijrties
Geeske Wilkens
Else Bruggers
Dries Steffens
Gepke Berens
Berent Boelems
Renske Herbers
Albert Herbers
Aike Berens
Hillena Boelems
Frerick Boelems
Aegte Steffens
Roelef Wilkes
Scoelmester
Naentie Bruggers wedewe van Engel Hindricks
Swaentien Engels
Geertien Luppes
Rixte Engels
Herbert Wijrties
Aike Nanninck
Geertruit Elses
Ede Jacobs
Roelefien
Ote Edes
Wilte Detmers

Hendrick Toevercoop
Geertien sijn vrou
Christiaen Ottes
Willem Christiaens
Ete Elses
Engel Eggens

Bouwe Christiaens
Geert Clasens
Hiltie Harms
Eltie Harms
Griete Jans
Sijmen Jans
Geertien Christiaens
J. Tammen
Olert Boelems
Vrouke Tammens
Else Tammens
can. s. s. theologiae
Jantien Jans
Berent Renckes
Renske Berens
Wessel Evers
Martien Wessels

d' weduwe van Jan Bunties
d' vrouwe van Claes Oppenburgh d' snijder
Jacob Hindricks Prenger
Grietien Frericks
Moeder Harms Beishuisen

Harm Engels
Jan Edskes
Hendrickien Jans
Hendrick Dercks
Wupke Geers
Engel Berens
Frerick Berens
Jan Berens


[1083, fol 332]

Tot litmaten der gemeinte sijn angenoomen Ao 1742 den 16 meert
Hendrick Jans
Naentie Elses
Renske Elses
Trijntie Geers
Imke Geers
Aeltie Jacobs


Ao 1742 den 6 september sijn
Jan Bartels en desselfs huisvrouw
Grietien Martens
met attestatien uit Oostvrieslant tot t avontmael geadmitteert

1743
Ao 1743 sijn
Jan Geers en
Grietie Roelefs
met attestatie van Bellingwolde overgecomen den 9 meert
en sijn hier angenomen d selve dato
Herbert Luppes
Engel Bruggers
Albertien Harms


1744
Anno 1744 is
Willem Jans
geadmitteert na voorgaende onderwijs

[1083, fol 332]

1746
Anno 17446 [sic] den 11 martii sijn geadmitteert
nae voorgaende onderwijs
Ocke Bruggers
Engel Luppes
Jan Wilkes
Hindrick Wilkes
Willem Berens
vidua (?)
Jan Wirties
Jurien Jans
Hille Berens
Teeske Albers
Cikie Harms
Hille Zacharias
Grietie Adolphs


Met attestatie is tot Vrieschelo overgecomen
Harmke Hansen
van Bellinghwolde en heeft voor d eerst reis her den 4 decemb t avontmael genoten

1747
Tot het avontmael welcke gehouden is anno 1747 den 29 Januarii
Hendrick Jans, sone van Jan Bunties en
Roske Hendricks
na voorgaende onderwijs

Tot t avontmael is geadmitteert
Grietien Adolphs
welcke hier t voren gewoont hebbende, wederom van Bleiham tot Vriescheloo is overgecomen en heeft t avontmael met andere gehouden den 10 december

1748
Anno 1748 den 8 martii sijn tot t avontmael geadmitteert
Frerick Elses en sijn huisvrouwe
Jantien Harms alsmede
Geertien Harms huisvrouwe van Geert Jans
na vertoonde

[1083, fol 333]

attestatie is oock
Roelef Harms
als limaet angenomen. t weten onse scoelmeester

Anno 1748 is hier wederom van Bleiham overgecomen
Wolter Jans en
Antie Hindriks en Harms
die beide hier tot Vriescheloo voor desen ledemaeten sijn geweest, en
Willemke Hindricks,
sijnde met een attestatie voorsien van haer eerlijke gedragh en comportement

1749
Anno 1749 is
Herbert Bruggers, sone van Else Bruggers
tot t avontmael geadmitteert den 9 martii

Anno 1749 is de meit van Aielt Eppes [zin eindigt hier]

1750
Anno 1750 is tot t avontmael geadmitteert d meit van Aielt Eppes

Anno 1750 sijn den 5 martii des selven jaers geadmitteert
Else Egges
Aeltien Berens
Bouke Folckers
Elske Folckers
Renske Berens
Geertie Berenens


[1083, fol 334]

1754
Tot lidtmaten deser gemeente sijn angenoomen en tot het gebruick van des heeren hoogwaerdig avondtmaal toegelaten, drie susters tot Lutjeloo woonende
Antie Roelefs
Geteruit Roelefs
Harmijne Roelefs
en nog
Epien Berents, dogter van een soo genoemden Berent Cleene ook woonende tot Lutjeloo en sijn dese 4 angenoomen en tot des heeren tafel toegelaeten in den ijaar 1745 [sic!] en geadmitteert den 9 meerdt

1760
Nog sijn tot ledemaeten deser gemeente tot Vriescheloo van mij angenoomen
Jan Roelfs tot Lutjeloo
Steffen Driesens
Aeicke Berents
Hijlle Berents

sijnde dese anneemingh tot ledemaeten deser gemeente gesciet Anno 1760 den 13 Junij en sijn tot des heeren avondtmael toegelaeten den 15 Junij daeropvolgende.

1762
Nog sijn tot het gebruick van des heeren tafel van mij toegelaten Anno 1752
Jan Tammes en
Grietie Stevens

sijnde met kerckelijcke attestatie van Vlagtwedde voorsien

1763
1763 is ook tot lidtmaet deser gemeente angenoomen
Grietie Frericks
en is den eersten december 1763 tot des heeren tafel toegelaeten.

In d selve ijaere sijn ook tot ledemaeten der gemeente angenomen
Bonne IJans en
Egge Engels en ook
Aeltien Weldermans

1767
Anno 1767 sijn ook tot leden der gemeente van mij angenoomen
Habbe Wurring en
Albertien Berents en
Abeltien Berents en
Grietie Willems vrouw van Egge Engels.

1769
Item in den ijaare 1769 is
Anna Wolbers
tot het avontmaal angenomen.

Berent Hillenius
met attestatie uit Wedde voorsien is hijr tot litmaat deser gemeente angenoomen.

[1083, fol 335]

1770
Nog is tot lidtmaet deser gemeente in den ijaare 1770
Hindrick IJans, soon van d soo genoemde Heit IJan

1772
1772 Den 23 februarij sijn hijr naevolgende persoonen tot litmaaten angenoomen
IJans Boelmans
IJans Tammens en
Martjen Harms en
Harmke IJans

1773
1773 is
Engel Abel
met een kerkelijke attestatie van Wedda voorsien tot lidtmaat deser gemeente angenoomen.

Nog is tot lidmaat deser gemeente angenoomen
Harmke IJans huisvrouw van Christiaan Roelfs.

1776
Anno 1776 is tot lidmaat deser gemeente angenomen
IJan Derks segge anno 1776 [wellicht Jan Derks Segge]

Nog sijn tot litmaten angenoomen
Albert Kaspers en desselven huisvrouw
Trijntie IJans.

Nog is van ons tot een litmaat angenoomen
Geertien Bastiaans
met een kerkelijke attestatie voorsien van Wedda.

1777
1777 sijn hijr tot litmaten deser gemeente angenomen
Geeske Tammens en
Grietien Klasens
en hebben den 6 september voor de eerste maal het avondmaal bijgewoont, en genoten.

1778
1778 sijn tot ledemaeten deser gemeente te Vrieschelo angenoomen
Boelem Heijes, soon van Berent Boelmans en
Reentie Berents alsmede
Detmer Wilts
IJan Wolters
en
Hindrik Derks en den 1 meert 1778
tot het gebruik van des heeren tafel toegelaten.

Nog is tot litmaat deser gemeente angenomen
Elsien Berents.

Nog is tot litmaat deser gemeente angenomen
Christiaan Engels
met kerkelijke attestatie van Bellingwolda voorsien.

1782
Den 9 maart 1782 is tot lidtmaet aangenomen
Elze Bruggens, zoon van Okko Bruggens kerkvoogd.

1783
1783 den 12 febr. zijn tot ledemaeten aangenoo-

[1083, fol 336]

men
Engel Engelkes (zoon van Harm Engelkes en Renske Engelkes E.lieden)
Berent Willems (zoon van Willem Berents en Naentje Egges E.lieden) en
Albert Tromkes zoon van den schoolmeester R. Tromkes en Rikste Alberts E.lieden.

1783 is met attestatie van de Bourtange overgekoomen
Harm Kuiper
van de Bourtange d 12 Nov.

[1083, fol 247 ingevoegd]

1785
Handelingen der Consistorie gehouden den 10 Febr 1785

Art 3.
Wierden aan de leden des Kerkenraads voorgesteld
Berent Willems,
Engel Engelkes en
Albert Tromkes
welke na gedaene belijdenis voor mij als Predicant in het bijsonder, in de Kerkenraad voorgehouden wierden of ook op hun leer of leeven iets te zeggen viel waarom tot het Heilig niet zouden kunnen worden toegelaten, doch door niemand van dezelve iets tegens genoemde persoonen ingebragt, waerom onder de leeden der kerke ook zijn aangenoomen.

5.
Aldus gedaan Friesche-Loo d. 10 Febr. 1785
A. Numan predic.
Engel Abels Ouderling
Detmer Wilts Diaken
Otte Engels Diaken

[1083, fol 248]

Handelingen des Kerkenraads van den 3 Junij 1785
3.
Wierd van de diakenen aangezegt dat Casper Jans en Aeltje Elieden (de vrouw van Onstwedde gebooren en laatstleden te Blijham woonagtig) en door den kerkenraad beslooten dat van de diakenen van Blijham een acte van indemniteit moest gevorderd worden voor de vrouw en haere kinderen.
4.
Wierd van den Kerkenraad versogt eene kerklijke attestatie voor Friederika Elisabeth Numan, geb. Schutze huisvrouw van den Predicant A. Numan, welke verzoek door den kerkenraad gereedlijk is ingewilligd.

6.
Aldus gedaan Friesche Loo d. 2 Junij 1785
A. Numan Praed.
Engel Abels oud.
Hilvest Beerents oud.
Detmer Welts Deijaken
Otte Engels diejaken

[1083, fol 337]

1786
1786 d 31 oct. is met attestatie van lidmaatschap, van de Oude Pekel A overgekomen
Alagonda Gerrtruida Eltjens, huisvrouw van J.G. Borgesius Past. Loc.

1787
1787 den 30 maij is tot lidmaate der gemeente aangenomen
Hindertje Roelfs huisvrouw van Hindrik Harms Kloppenborg.

1787 d 2 Nov. is met attestatie van Blijham hiergekomen
Etje Schmaal huisvrouw van Eppo Hillenius.

1788
1788 d 26 Febr is met attestatie van Wedda hiergekomen
Hindrik Jans.

1788 den 4 Sept. is met attestatie van Winschoot hiergekomen
Albert Alberts huisvr. van Albert Hinderks.

1788 den 5 Sept. zijn tot ledematen aangenomen
Poppo Harberts
Hindrik Harms
Jan Hinderks
Hinderk Harms Kloppenburg
Gepke Jans
.

[1083, fol 255]

Handelingen des Eer. kerkenraads gehouden d 7 Sept 1788

Art. 1-2.
De Leden waaren J.G. Borgesius, Pred. Engel Abels ouderl.
Hindrik Jans en Kristjaan Engels Diaken.

Art 4.
Wierd aan de leden des kerkenraads voogesteld
Poppo Harberts
Hindrik Harms
Jan Hinderks
Hindrik Harms Kloppenborg
Gepke Jans

welke door mij pastor tot ledematen waren aangenomen, of er iets op hun leer en leven viel aan te merken, alwaerom zij tot het lidmaadschap konden toegelaten worden, maar viel niets aan te merken – alsmede
Albertje Alberts huisvr. van Albert Hinderks met attestatie van Winschoot was overgekomen.

[1083, fol 337]

1789
1789 den 8 Maart met attestatie van Bellingwolde overgekomen
Lukke Hemmes.

1790
1790 den 20 Juni zijn met attestatie van Bellingwolde overgekomen
Freerk Elzen en
Nantien Harms.

den 25 Decemb. met attestatie van Weender tot deze gemeente overgekomen
Trijntie Jurjens


[1084, fol 179]

1791
1791, den 24 April tot leden dezer gemeente zijn op gezonde gelovvs belijdenisse aangenomen
Hero Engelkes
Roelf Habbes
Zwaantjen Engelkes
Geertie Engels
Martie Hinderks


En met attestatie van Blijham tot deze gemeente overgekomen
Geerts Berents en
Antie Jans.

[1084, fol 180]

Den 10 Juli met attestatie vertrokken naar Blijham
Zwaantie Engelkes.

Den 25 December met atttestatie is tot dezen gemeente overgekomen van de Eexta
Uniko Aalderiks

1792
1792, den 8 April tot leden dezer gemeente zijn op gezonden geloovs belijdenisse angenoomen
Mettien Stoffers
Geertie Stoffers
Tettien Okkes
Aafke Addens

Met attestatie naar Bellingwolda vertrokken
Kristjaan Engels

[1084, fol 181]

Den 30 Sept met attestatie is tot deze gemeente van de Pekel A overgekomen
W.R. Tromkes

en na Bellingwolda vertrokken
Poppo Harbers

[1084, fol 182]

1794
1794 den 20 April op gezonden geloovs belijdenisse tot leden der gemeente angenoomen
Jan Hinderks
Fokke Hinderks
Harm Gosens
Seertie Harms
Grietie Eilders


[1084, fol 183]

1795
1795 den 12 Juli op gezonden geloovs belijdenisse tot litmaat angenomen
Hinderk Harms Waterman

1796
1796 den 27 Meert met attestatie van Wedde tot dezen gemeente overgekomen
Trutje Wilkes

[1084, fol 184]

den 9 October met attestatie zijn naar Wedda vertrokken
Albert Jakobs
Trijntje Roelfs

Na de Boven Pekel A
Fokke Hinderks

1797
1797 den 16 April op gezonden geloovs belijdenis tot leden der gemeente aangenomen
Grietie Hinderks
Lammert Derks


den 9 Juli met attestatie tot de gemeente overgekomen
Wupke Jans Huges

[1084, fol 185]

1798
1798 den 30 Sept. met attestatie tot deze gemeente overgekomen,
van Bleiham Aeilt Eppes Tjarks
van Zuidbroek Eelbren Sibolts

1799
1799 den 24 Meert op gezonden geloovs belijdenis angenomen
Kasper Albers
Roelf Hinderks Kloppenborg

[1084, fol 186]

den 25 Decbr met attestatie naar de Boven Pekel A vertrokken
Grietie Hinderks

1800
1800 den 13 april met attestatie van Bleiham tot ons overgekomen
Hinderk Remmes
Foske Jans


den 6 Juli met attestatie naar Onstwedde vertrokken
Hinderk Jans

[1084, fol 187]

1801
1801 den 5 April op gezonden geloovs belijdenis tot lidt dezer gemeente angenoomen
Jan Berents

den 12 Juli met attestatie is van de Nieuwe Schans overgekomen
Aaltje Habbes

[1084, fol 188]

1802
1802 den 18 april met attestatie is vertrokken naar Wedde
Geert Berents
Antje Jans


En op gezonde geloovs belijdenis tot leeden der gemeente aangenomen
Grietje Eggens
Grietje Heeres
Jan Bonnes


1803
1803 den 10 April op gezonde geloovs belijdenis tot lidt der gemeente aangenomen
Lukas Jans

[1084, fol 189]

den 10 Juli met attestatie tot deze gemeente overgekomen van Onstwedde
Hinderk Jans
Geertje Boeles


den 8 October met attestatie van Wedde tot deze gemeente overgekoomen
Albert Jakobs
Trijntje Roelfs


1804
1804 den 1 April tot nieuwe leden op gezonde geloovs belijdenisse angenomen
Jan Hinderks
Jan Berents
Antje Hinderks


[1084, fol 190]

den 25 December is met attestatie tot deze gemeente overgekomen
Hilke Hinderks Bos

1805
1805 den 14 Juli met attestatie vertrokken naar Winschoten
Albertje Albers

[1084, fol 191]

1806
1806 den 12 October met attestatie van Bellingwolda tot deze gemeente overgekoomen
Rientie Berends

1807
1807 den 29 Maart op gezonde geloovs belijdenis tot leden der gemeente aangenomen
Pieter Lauwen
Renske Elzes
Bouwe Eggens
Trijntje Hinderks
Anna Hajen

[1084, fol 192]

den 25 December met attestatie van Wedde tot deze gemeente overgekomen
Hindertje Folkers

En op gezonde belijdenis des geloovs tot leden der gemeente aangenomen
Tidde Berents Tjabbes
Gesjen Hinderks Hollander


1808
1808 den 17 April tot leeden der gemeente zijn aangenomen
Jan Habbes
Zwaantje Adrijaans


[1084, fol 193]

1810
1810 den 22 van Grasmaand [April] met attestatie van Bellingwolda tot deze gemeente overgekoomen
Engeltje Engels

En tot nieuwe leden aangenoomen
Ooldert Jans Boelmans
Zwaantje Boelmans


[1083, fol 360]

Namen der predikanten  die alhier te Vriescheloo het Evangelie verkondigt hebben.

1. Wilhelmus Buterus, bevestigt 1627
2. Christjanus Wachloo, bevestigt 1640 overleden 1660
3. Henrikus Ludolphi Hoevenberg, bevest. 1667 overl. 1681
4. Henrikus Francq bevestigt 1683 emeritus 1715
5. Antonius Francq bevestigt 1699 overleden 1716
6. Petrus Eggens bevestigt 1717 overleden 1719
7. Johannes Tammen bevestigt 1719 overleden 1751
8. Elzo Tammen bevestigt 1752 overleden 25 oct 1779
9. Arnoldus Numan, bevestigt 6 maij 1781 en 14 aug 1785 naa Esinge vertrokken
10. Jakobus Goedhardus Borgesius, bevestigt 14 maij 1786 en 28 sept. 1788 vertrokken naa Nieuw Beerta


[1084 fol 297]

Verkiezing van ouderlingen en diaconen

3 oct 1790 Ouderlingen waren Hilvert Berents en Engels Abels, diaconen Hinderk Jans en Freerk Elzes

7 nov 1790 Diacon Jannes Boelmans ipv Hinderk Jans, bevestigd 5 dec 1790

6 9vember 1791 Ouderling Otto Engels ipv Hilvert Berents (op deszelvs verzoek)

[1084 fol 298]

14 Novbr 1792 Diacon Elze Okkes Bruggers ipv Freerk Elzes, bevestigd den 7 december.

8 Jan 1795 Diacon Uniko Alderiks ipv Jannes Boelmans, bevestigd 8 feb 1795

20 dec 1796 Diacon Engel Engelkes ipv Elze Okkes Bruggers bevestigd 15 jan 1797.

1 feb 1799 Diacon Aejlt Eppes Tjarks ipv Unico Aalderiks, bevestigd 26 feb 1799.

[1084, fol 299]

1 feb 1802 Ouderling Boelman Berens ipv de overleden Engel Abels, bevestigd 7 maart 1802.

1 feb 1803 Diacon Hero Engelkes ipv Aeilt Eppes Tjarks, bevestigd 27 feb 1803.

31 jan 1805 Diacon Jan Hinderks ipv Hinderk Harms, bevestigd na 3 kerkkondigingen.

[1084, fol 300]

29 jan 1807 Diacon Hinderk Remmes ipv Hero Engelkes, bevestigd 22 feb 1807.

27 jan 1809 Diacon Pieter Louwers ipv Jan Hinderks, bevestigd 18 feb 1809.

31 jan 1811 Diacon Tidde Berents Tjabbes ipv Hinderk Remmes, bevestigd 10 maart 1811.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.