LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Visvliet

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Visvliet lidmaten, ingevoerd herfst 2006 Edsko Havinga.
Bron: Retro Acta 485.
Nagekeken en aangevuld januari 2008 door Riana Luiks.

- mutaties 1691 - 1693 (Pompejus Venhuizen)
- mutaties 1694 - 1712 (Sicco Abbringhe)
- lijst 1713 en mutaties 1713 - 1721 (Petrus Venhuizen)
- mutaties 1721 - 1738 (Hillebrandus Mentes)
- mutaties 1740 - 1764 (Franciscus Johannes Detmers)
- lijst 1764 (F.J. Detmers)
- tractement (F.J. Detmers)
- acta 1763 - 1764 (F.J. Detmers)
- mutaties 1764 - 1768 (Carsjen Eskelof Gravemeijer)


1691 Naemen der Personen soo van mij ad H. Canam tot Ledematen deser gemeinte ben aengenomen

Anno 1691 sijnde t heil. Avondtmael den 26 Julii ben doe ter tijdt  op belijdenisse des geloofs aengenomen tot Ledematen der gemeinte

[voortaan alleen de datum vermeld, als geen attestatie vermeld wordt, dan op belijdenis]

26 juli 1691
Eippe Iles, timmerman tot Visvliet, de eerste die bij mij sijn belijdenisse deedt.
Claes Goslinga en
Trijntien Iles, sijn huisvrouwe.
Jan Fredricks.
Jan Hindricks en
Trijntien Jansen, sijn huisvrouwe, met attest. van Warffum.
Cornelis Jansen en
Trijntien Hansen, sijn huisvrouwe, met attest. van Grijps-kerck.
Margreta Scheffers, Jonge Dochter, met attest. van Groningen.

18 oktober 1691
Hijle Arijens en
Frouckjen Jansen, sijn huisvrouwe.
Tiete Lieuwes en
Jantien Geutiens, sijn huisvrouwe.
Egberdt Juirdts en
Grietien Harmens, sijn huisvrouwe.
Corneliscke Cornelis, weduwe van Eite Roelfs.
Lieuwe Fouckes.
Jacob Fouckes.
Tamme Miendts.
Hijlcke Ritzkes.
Geesjen Jansen, huisvrouwe van Derck Luitiens.
Margreta Carsens, huisvrouwe van Meester Mauritius de Orangiesten.
Baucke Hindricks, huisvrouwe van Geerdt Harmens.
Grietien Claesen.
Beiscke Lamberdts, met attest. van Nij-kerck.
Aeltien Harmens, weeduwe van Rein Jacobs, met attest. van Collum.

3 januari 1692
Cornelis Jansen en
Trijntien Dercks, sijn huisvrouwe.
Jacob Ebels.
Hendrick Hilbrandts.
Menno Douwes.
Trijntien Egberts, Jonge Dochter.
Jelck Sappes, huisvrouwe van Bartelt Gerrits, met attest. van Grijpskerck.
Antie Claesens, Jonge Dochter, met attest. van Gerks Clooster.

20 maart 1692
Frans Hendricks.
Claes Jacobs.
Teeke Jacobs.
Hans Roelfs.
Aecko Sicces, huisvrouwe van Gauke Wijties.
Eetie Geltes, huisvrouwe van Hindrick Leeuwes Faber.
Foscke Siwerts, huisvrouwe van Jacob Jacobs.
Hantien Dates, huisvrouwe van Hendrick Hilbrants.

19 juni 1692
Marten Jansen, bakkersknegt.
Willemke Jansen, Jonge Dochter.
Anje Beenes, Jonge Dochter, met attest. van Noorthorrem.

11 september 1692
Jacob Hindriks en
Geeske Hotzes, sijn huisvrouw.
Harmen Remmers.
Eebel Bouwes, weduwe van Jan Sijmens, met attest. van Burum.
Martien Fridses, weduwe van Peter Jurjens, met attest. van Burum.

4 december 1692
Thomes Martens.

12 maart 1693
Claes Reiners en
Hilletijen Arents, zijn huisvrouw, beide [ met attest. ] van Groningen.

25 juni 1693
Marten Jansen.
Robert Jansen.
Geertruida Bitter, mijn huisvrouw, met attest. van Groningen.
Trijntien Mensens, huisvrouwe van Mense Menses, met attest. van Groningen.
Eisa Venhuisen, met attest. van Uithuisen.

17 september 1693
Elle Duijes en
Geertien Meinerts, sijn huisvrouwe.
Jan Cersten, van Guilickerlandt.
Willem Jansen.
Hijlcke Jacobs, huisvrouwe van Jan Auts met attest. van Burum.

10 december 1693
De Hoogh Ed. geb. Vrouw Mevrouw Anna de Sijghers, weduwe Folkerts, met attest. van Lieroort.


Vervolg van het Register der Personen die tot ledematen der Gemeinte tot Visvliet zijn aengenomen, Sicco Abbring Predikant zijnde

Anno 1694, in Junio
vr. Hendrickjen Crans, weduwe Jurrian Abbring, met attest. van Groningen.
Roelofjen Egberts, J.D., met attest. van Groningen.

9 september 1694
Sjoukjen Jurrians, J.D. van Pieterzijl.
Andries Jurrians, met attest. van Burum.

9 december 1694
Jantjen Jans, J.D.

10 maart 1695
Jan Outhof.
Gerben Fridses.
Jan Abels.
Grietje Joosten.
Tomaske Jilks.

9 juni 1695
Antje Siewers.
Nieske Jacobs.
Geeske Claesen.
Catharina Alstorphius, met attest. van L. gast.
Maria Sijwerts, met attest. van Zaexum.

8 september 1695
Jan Jansen en
Hiske Martens, sijn huisvrouw.
Grietjen Romkes.
Barber Pauls.

8 december 1695
Peter Reindts.
Sibrant Lourens.
Hindrik Abels.
Roelef Luitjes.
Jan Karsten en
Oelkjen Johannes, sijn huisvrou.
Aefke Geerts, huisvr. van Jan Heddes raedemaeker.
Trijntje Bouwes, weduwe van Hindrik Willems.

8 maart 1696
Hiltje Folkers, huisvrouw van Lieuwe Foukes, van Pieterzijl.
Geertje Wichers, huisvrou van Jan Abels, met attest. van Grijpskerk.
Jan Hindriks en
Gebbichjen Harmens, zijn huisvr., met attest. van Gron.

6 september 1696
Focke Sjoerts en
Bontje Fransen, met attest. van Gerks Clooster.
Jaepkje Jacobs, met attest. van L. Gast.
Foske Hemmes. J.D., met attest. van Groningen.

6 december 1696
Antje Leuwes, huisvrouw van Claes Carsten.
Trijntje Carsten, J.D.
Thomas Cornelis, met attest. van Collum.

7 maart 1697
Rintje Peters.

6 juni 1697
Auktjen Wijbets, huisvr. van Andries Jurrians.
Baukjen Louwes, huisvr. van Marten Jans, met attest. van Burum.

5 september 1697
Thije Joosten.
Martjen Claesen, huisvr. van Jacob Ebels.
Roelefjen Geerts, J.D.
Maaijke Hindriks, huisvr. van Sippe Iles.
Wessel Lamberts en
Grietje Cents sijn huisvr., met attest. van Nijkerk.

12 december 1697
Gerrit Baukes.
Botius Persijn, met attest. van Leuwaerden.
Barber Luitjes, met attest. van Suithorn.

13 maart 1698
Jacopjen Jans, huisvr. van Marten Jans.
Martjen Willems, huisvr. van Rintje Peters.
Garmt Carsten.
Pieter Wijets.

5 juni 1698
Jacob Jans.

4 september 1698
Mindelt Popkes, met attest. van Suithorn.
Jochem Jans en
Lutgert Claesen, sijn huisvr., met attest. van Buitenpost.
Derck Arijs en
IJke Cornelis, sijn huisvr., met attest. van Nieuzijl.

4 december 1698
Grietje Tomas, huisvr. van Gerrit Baukes.
Hendrik Derks.

5 maart 1699
Jacob Jacobs en
Foske Sieuwerts, sijn huisvr., met attest. van Nijkerk.
Dieuke Bouwes, huisvr. van Harmen Derks, met attest. van Doccum.

9 juni 1699
Tabge Derks, J.D.
Geertjen Jans, J.D.
Jan Claesen en
Grietje Jans, sijn huisvr., met attest. van Groeningen.
Trijntje Cornelis, met attest. van Gerks clooster.
Antje Jacobs, huisvr. van Thomas Cornelis, met attest. van Collum.

3 december 1699
Gerrit Hansen Sterrenberg en
Magdalene Ter Wolt, sijn huisvr., met attest. van Leens.
Claes Eilers en
Auke Rengers, sijn huisvr., met attest. van Grijpskerk.
Jan Jansen en
Hilligjen Arents, sijn huisvr., met attest. van Groeningen.
Grietjen Claesen, huisvr. van Tonnis Sibrants, met attest. van L.Gast

3 maart 1700
Jan Romkes en
Grietjen Jans, sijn huisvr.
Wobbe Fockes en
Jeltjen Jans, sijn huisvr.

2 juni 1700
Fridse Tonnis.
Jan Luijs.
Claes Goslings, met attest. van Grijpskerk.

1 december 1700
Trijntjen Tonnis, J.D.

27 maart 1701
Jantjen Jans, J.D.
Wimke Jacobs, huisvr. van Jan Cents, met attest. van Collum.

5 juni 1701
Jacob Jacobs en
Foske Sieuwerts, sijn huisvr., met attest. van Niekerk.

4 september 1701
Derk Eppes, met attest. van Groeningen.

4 december 1701
Jan Jacobs.

5 maart 1702
Lisebet Grofholtz, huisvr. van Derk Eppes, met attest. van Groeningen.
Jacob Jacobs, met attest. van Collum.
Jan Fockes en
Grietjen Hannekes, sijn huisvr., met attest. van Boerum.

9 juni 1702
Betje Lubberts, J.D.
Hindrick Jans en
Wijcke Claesen, sijn huisvr.
Albertjen Willems, J.D.
Roelof Pieters, met attest. van Groeningen
Gerrit Cornelis en
Trijntje Popkes, sijn huisvr., met attest. van Suithorm.
Gretske Lijkles, met attest. van Niehove.

3 december 1702
Aeltjen Tonnis, huisvr. van Pieter Wiets.
Grietjen Jans, met attest. van Hornhuisen.
Anna Catharina Jurrians, J.D., met attest. van Groeningen.
Swaentje Claesen, J.D., met attest. van Grijpskerk.

4 maart 1703
Sjoert Reinders.
Menne Wijbets Hajema.

3 juni 1703
Tjeert Derks en
Aeltje Eelkes, sijn huisvr., met attest. van Burum.
Jacob Everts, met attest. van Sapmeer.

2 september 1703
Jan Cents

2 december 1703
Cornelis Boukes.
Antje Reindts, J.D.
Jan Hinderiks.
Claes Claesen en
Antje Lubbes, sijn huisvr.
Reindertjen Jans, J.D. , met attest. van Groeningen.
Geertruit Willems, J.D., met attest. van Groeningen

2 maart 1704
Derkjen Coenes, J.D.
Hinderikjen Coenes, J.D.

1 juni 1704
Jelke Balthus en
Trijntje Saekes, sijn huisvr., met attest. van Anjum.

7 september 1704
Tjeert Jansz.
Lijsebet Derks.

7 december 1704
Martjen Meertens, huisvr. van Jantjen Peters.
Margareta Wachlo, J.D., met attest. van Groeningen.
Tjerk Derks, met attest. van Grijpskerk.

1 maart 1705
Engeltje Salves, J.D.

31 mei 1705
Aefke Brants, huisvr. van Claes Jansz, met attest. van Burum.

13 september 1705
Wijger Alkes.

13 december 1705
Trijntje Jans, huisvr. van Berent Berents.
Grietje Iles, J.D.

14 maart 1706
Jan Gerrits en
Lamme Hajes, sijn huisvr., met attest. van Oldehove.
Derk Wijgers en
Edom Laurens, sijn huisvr., met attest. van de Nuis.

13 juni 1706
Tietje Fockes, J.D.
Marrichjen Jelis, J.D., met attest. van Groeningen.

6 maart 1707
Etjen Louwens, J.D.

12 juni 1707
Take Claesen smit en
Anna Maria Wensels, sijn huisvr., met attest. van Niezijl.
Wijtske Harmens, met attest. van de Leek.

18 september 1707
Derk Freriks en
Trijntje Tjeerts, sijn huisvr., met attest. van Oostwolt.
Geeske Dates, J.D., met attest. van Grijpskerk.
Jelkjen Willems, huisvr. van Cornelis Jans, met attest. van Grijpskerk.

4 maart 1708
Balthus Tjerks.

2 september 1708
Hinderik Wolthers , met attest. van de Leek, en
Grietje Sijgers, sijn huisvr., met attest. van Groningen.
Lijsbet Harmens, met attest. van Delfzijl.
Jan Claesen en
Jeltje Derks, sijn huisvr.
Pieter Piers en
Pieterke Tijssen, sijn huisvr.

2 december 1708
Gerhardus Swijghuisen, Medicinae practicus, met attest. van Groningen.

3 maart 1709
Dieuwer Carstens, huisvr. van Teke Jacobs.
Trijntje Eelkes.
Hinderik Derks.

2 juni 1709
Willem Dijmer, met attest. van Groningen.
Annigjen Jans, J.D., met attest. van Groningen.

1 september 1709
Folkert Cornelis en
Martjen Ponses, sijn huisvr.
Grietjen Simons, huisvr. van Haeike Jans.
Jan Hinderiks, met attest. van Aduart,  en
Lijsebeth Hinderiks, zijn huisvr., met attest. van Noorthoren

1 december 1709
Wiske Rinderts, huisvr. van Hans Mennes.
Albert Reinderts Oosterhof, met attest. van Grotegast.
Aukjen Derks, huisvr. van Tjepke Sjoerts, met attest. van Collum.

2 maart 1710
Jannes Rinderts.

1 juni 1710
Renske Cornelis, J.D.

7 september 1710
Trijntjen Eelkes, huisvr. van Jan Rinderts, met attest. van Collum.
Leeuwe Derks.

7 december 1710
Jan Derks, met attest. van Aduwert.

1 maart 1711
Wijtske Saekes, J.D.
Grietje Derks, huisvr. van Jan Wolthers.
Talje Harmens, weduwe van Freerk Hessels.
Enneke Derks, weduwe van Meerten Hinderiks.
Claere Wolthers, huisvr. van Jacob Alberts.
Abraham Barlinkhof medicinae practicus, met attest. uit t leger.
Trijntje Gales, J.D., met attest. van Groningen.

6 september 1711
Jeltje Martens, huisvr. van Henderik Jans.
Geertjen Jiljes en haer dogter
Eelkjen Jans, beide met attest. van Sebaldebuiren.
Stijntje Floris, met attest. van Lutke Gast.
Annigjen Jans, J.D., met attest. van Groningen.

13 december 1711
Grietjen Edsges, huisvr. van Albert Fransen.
Froukjen Sibema, huisvr. van Albert Oosterhof.
Albert Mennes en
Antje Jans, sijn huisvr., met attest. van Doccum.
Jan Harmens Smit, met attest. van Groningen.
Hijlke Tjerks en
Gaetske Cornelis, sijn huisvr., met attest. van Gerkes Clooster.

6 maart 1712
Baukjen Jans, weduwe van Jan Elarts.
Jeike Jacobs, huisvr. van Jan Heddes.
Ariaentje Eites, J.D.
Jan Wolthers.

5 juni 1712
Geert Jacobs en
Trijntje Claesen, sijn huisvr.
Eenje Simons, weduwe van Jannes Andries.
Anna Raefkens, J.D., met attest. van Groningen.


Register van de Ledematen dezer Gemeente welke ik P. Venhuizen in mijne eerste visitatie bevonden heb.
[ mei/juni 1713 ]

Derk Arijs.
Jike Kornellis.
Grietie Eedgses.
Geertje Jiljes.
Eelke Jans.
Derk Wijgers, en zijn wijf.
Bauke Janssen.
Wiske Klaassen.
Geeske Klaassen.
Autjen, de mulders wijf.
Salves Romkes.
Geeske Jans Dorenbos.
Geertje Gabbens.
Stijntje Floris.
Teve Kornellis.
Klaas Janssen.
Jantje Luitjens.
Lamke Haijes.
Anke Liewes.
Engel Salves.
Jan Karsten.
Eeltjen Johannes.
Betje Lubberts.
Gerben Fridses.
Martjen Jans.
Andries Jurjens.
Hindrik Janssen.
Jeltje Martens.
Lieuwe Foekes.
Hiltje Folkers
.
Derk Frerix.
Trijntje Tjerks.
Grietje Moij, weduwe van Bouke Ronsen of Ronph [?]
Aafke Janssen.
Jacob Jans.
Klaaske Klaassen.
Aafke Sijtjes.
Jan Klaassen, en zijn vrouw.
Hans Roelefs.
Trijntje Karssens.
Anke Hindrix.
Martje Meertens.
Menne Douwes.
Aukjen Jacobs.
Garbent Karstens.
Hiske Abrahams.
Jan Hindrix.

Lijske Hindrix.
Renske Knellis.
Derk Allers.
Jannes Rinders.
Tabge Derx.
Jeltje Derx. [ gevlekt, mogelijk doorgestreept]
Geert Jacobs.
Trijntje Klaassen.
Sjourt Reinders.
Lutgertje Klaassen.
Juirt Egberts.
Abeltje Guetjens.
Derk Eppes.
Lijsabeth Grofholts.
Korneliscke Knellis.
Ariaantje Eitis.
Albert Oosterhof.
Froukje Lubbes.
Tjerk Janssen.
Hinderikje Koenes.
Gerrit Kornelis.
Trijntje Popkes.
Sippe IJles.
Grietje Simens.
Trijnje Jans.
Hijlke Ritskes.
Anke Sijverts.
Jan Wolthers.
Grietje Derx.
Geeske Janssen.
Hindrik Derx.
Geeske Dates.
Jan Janssen.
Hiske Martens.
Baltus Tjerx.
Wemke Jacobs.
Peter Wietes.
Derkje Koenes.
Klaas Gosseling.
Foske Sijvers.
Jan Hindrix.
Gebke Harmens.
Geeske Hindrix.
Trijntje Eelkes.
Hindrik Liewes.
Itje Jeltjes.
Hijle Arijs.
Willem Jans.
Jan Jacobs.
Tiete Liewes.
Jantje Guetiens.
Enje, de weduwe.
Jan Eedges, en zijn wijf.
Kornellis Janssen.
Peter Reinders.
Klaas Klaassen.
Trijntje Janssen.
Diewer Gerrits.
Keimpe Jans.
Liewe Derx.
Antje Jacobs.
Frans Hindrix.
Hantje Dates.

Egbertz Juirs.
Grietje Harmens.
Albert Mennes.
Antje Jans.
Jan Derx.
Jan Romkes.
Grietje Janssen.
Hiltje Sibrants.
Kornelis Floris.
Enneke Derx.
Elle Doeijen.
Geertje Meinders.

11 juni 1713
Tobias Vink, en
Johanna Remmerius, met attest. van Groningen.
Diewerke Eijes Feringa, mijn vrouw, met attest. van de Leke.
Berent Roseboom, met attest. van Groningen.
Koene Simens, en
Froukje Janssen, met attest. van Burum.
Maijke Jans, J.D., met attest. van de Leke.

3 september 1713
Hinke Peters, met attest. van Harlingen.
Geertjen Derx, J.D., met attest. van Lutkegast.
Arijs Jilders en
Grietie Willems, met attest. van Burum.
Lammert Heddes en
Nieske Derx, met attest. van Burum.

4 maart 1714
op belijdenisse des geloofs
Martjen Salves.
Romke Salves.
Romke Janssen.
Lumke Keimpes.
Antje Elles.
Annichjen Sibema.
Riemke Wiets (ook gedoopt).
Trijntie Klaassen (ook gedoopt).

10 juni 1714
op belijdenisse toegelaten
De Heer Ludolfus Venhuizen, S.S.Th. Stud.
De H. Bernardus Alting, S.S.Th.Stud.
Wijtje Guetjens (die eerst gedoopt wierd)
Berent Hillebrants en
Geeske Janssen, egtel.
Peter Cornelis en
Aafke Janssen, egtel.
Trijntie Lammerts.
Albert Franssen.
met attestatie tot ons van andere plaatsen overgekomen
Else Siccema, van Grijpskerk.
Sibrant Andries, van Grijpskerk.
Hille Alberts, van Grijpskerk.
Hindrik Jacobs en
Grietie Jacobs, egtel., van Zuidhorn.
Jetske Binnes, van Burum.
Trijntie Sibrants, van Aduwart.
Jacob Wilkes, van Burum.

2 september 1714
op belijdenis aangenomen
Jan Jacobs en
Lijske Hindrik, egtelieden.
met attest. van Groningen
Aaltien Jans.

9 december 1714
op belijdenis aangenomen
Mons. Balduinus ter Braak, S.S.Th.Stud.
Anke Lammerts.
Willem Fokkes.
Froukje Hindrix.
met attestatie
Mons. Joh. Wilh. Marinus, S.S.Th.Stud., van Wetsinge.
Mons. W. Hamming, S.S.Th.Stud., van Losdorp.
Roelef Jans, van Burum.

10 maart 1715
op belijdenis aangenomen
Itie Allerts, huisvr. van Willem Thomas.
Gaatske Wilts, J. Dogter.
Jacob Egberts.
Jan Claassen.
Sijbrand Boelens.

16 juni 1715
op belijdenis aangenomen
Jacob Sijmens, te Pieterzijl.

8 september 1715
op belijdenis aangenomen
Grietje Janssen, huisvrou van Peter Reinderts.
met attestatie
Anje Etses, J.Dogter, van Lettelbert.
Siwert Does en
Renskjen Johannis, egteliden, van Grijpskerk.
Auktje Claassens, huisvr. van Joh. Roelefs, van Nieukerk.

8 december 1715
met attestatie
Jan Peters Bul, van Doccum, en
Antje Carstens, zijn huisvr., van Gelukstadt.[Gulik, Dld?]

8 maart 1716
op belijdenis aangenomen
Mons. Georgius Abbering S.S.Th.Studiosus.
met atttestatie
Gerben Aalriks, met attest. van Gerkes Clooster.

14 juni 1716
met attestatie
Martjen Kempes, J.D., van Ausbuir.

13 september 1716
met attestatie
Jacob Harms, van Grotegaste.
Grietje Carsjens, van Grijpskerk.
Gerrit Derx en
Grietje Jans, van Northorn.
Peter Jacobs, van Northorn.

13 december 1716
op belijdenis
Goeje Elles.
Janke Douwes.
Jetske Arijs.
Jan Idses.
Tipke Geerts.
Frerik Bootes en
Aafke Tomas, egtelieden.
Knellis Tomas.
Jeppe Tietes.

14 maart 1717
op belijdenis
Wijbet Andries.
met attestatie
Peter Olgers, van Nieuhove.

13 juni 1717
op belijdenis toegelaten
Fedje Reids, J.Dogt. van Munnekezijl,
met attest. van Burum
Hijle Jans en
Antje Johannes, egtelieden.

12 september 1717
met attestatie
Peter Harms, van Northorn, en
Martjen Jacobs, van Esinge, egtelieden.

12 december 1717
met atttestatie
Johanna Harmens, van Lutkegast.

13 maart 1718
op belijdenis
Benedictus Ruerts.
Jildert Arijs.
Willemke Lammerts.
Willemke Jans.
met attestatie overgekomen
Trijntje Hindrix, van Dahlden [?]

12 juni 1718
op attestatie toegelaten
Jan Everts, van Hallum.
Fokko Cera, van Grijpskerk.
Wijbe Sjoukes, van Oostermeer.

11 september 1718
met attestatie overgekomen
Jacob Hindrix en
Maria Sijverts, van Grijpskerk.
op belijdenis aangenomen
Itie Jans, J.D.

12 december 1718
op belijdenis
Harmen Egberts.
Frerik Jacobs.
met attestatie
Metje Karssen, van TOldebert

19 maart 1719
op belijdenis
Lumke Walx.
Lubbert Claessen.
Jan Kornelus.

11 juni 1719
op belijdenis
Peterke Melchers, huisvr. van Lubbert Klaassen.
Grietje Meertens, wedw. van Hindrik Jans.
met atttestatie
Peter Douwes en
Francoise Ampzing, egtelieden, van de Leke.

24 september 1719 (Het H. Nagtmaal gehouden, omdat krank geweest ben, en alzo 14 dagen later als gewoonelik)
op belijdenis
Mons. Joh. Wetter, S.S.Th.Stud.
met attestatie
Thije Janssen, van Groningen.
Doeke Warners en
Gepke Eltjes, van Groningen.
Lujtjen Derks, van Boerum.
Sikke Mekkes en
Grietje Jans, van Grijpskerk.
Derk Derks, van Zuidhorn.

10 maart 1720
op belijdenis
Jan Janssen.
Gerrit Feddes.
Tonnis Geerts.

8 september 1720
met attestatie
Thomas Janssen, van Burum.
Antje Hindriks, van Burum.
Lijsbet Geerts, van Burum.

9 maart 1721
op belijdenis
Baukjen Keimpes.
Gauke IJles.
Martjen Jans.
met attestatie
Grietje Hiddes, van Grijpskerk.
Renske Peters, van Leens.


Geduirende mijnen dienst H. Mentes, is t H. Avontmaal alhier voor de eerste maal gehouden op den
21 september 1721
met attestatie
Johannes de Wit, van Sappemeer.
Korneliske Meertens, van den Ham.
Sibrant Louwerens en
Thrijntie Haikes, van Grijpskerk.

19 december 1721
op geloovsbeldenisse
Henricus Forma, chijrurgijn.
Jantien Egbers.
Ank Menses.
Martien Dirks, met attest. van Suiderhuisterfeen.
Conraad Leenders en
Lutgert Lukas, met attest. van Groningen.

15 maart 1722
op belidenisse
AEde Rotgers.

14 juni 1722
op geloovsbelidenisse
Abel Gerrijts.
Claas Jans en
Geertie Jacobs, Echtel., met attest. van Aduard.

20 september 1722
op geloovsbelidenisse
Gosse Douwes.
Dathe Dathes.
Maijke Thijssens.

13 december 1722
op geloovsbelidenisse
Kornelis Hinderiks.

7 maart 1723
op geloovsbelidenisse
Fouke Jacobs.
Fokke Dirks en
Angnete Jans, egtelieden.
Jan Thijssen.

20 juni 1723
op geloovsbelidenisse
Antie Jans.

19 december 1723
op geloovsbelidenisse
Geertie Jansen.

12 maart 1724
op geloovsbelidenisse
Jacob Harmens.
Hinderijk Tonnijs en
Vrouwkien Hessels, met attest. van Grijpskerk.
Geertien Thallings, met attest. van Sijbeldebuiren.

17 december 1725
op geloovsbelijdenisse
Aaltie Kornelis.
Thijmen Postema en
Thiske Metskes, egtelieden.
Ariaantie Hijlkes.
Ariaantie Jans.
Sibe Kornelis.
Wiskien Allers.
Ank Pieters.
Aafke Jans, met attest. van Niezijl.

12 maart 1726
op geloovsbelijdenisse
Grietie Dirks.
IJtie Riemers.

17 december 1726
Hijlke Thieerts en
Martie Sijtses, Echtelieden, met attest. van [ niet ingevuld ]

22 juni 1727
op geloovsbelijdenisse
Beening Sijkles.

28 september 1727
Thatie Ockens, weduwe van Hermannus Hekhuis, met attest. van Lutkegast.
Thrijntie Derks, met attest. van Boerum.
Mensjen N., weduwe van Eeuwe Julles van Niuwkerk.

14 december 1727
op geloovsbelijdenisse
Derkkien Derks.

20 juni 1728
op geloovsbelijdenisse
Mente Mentes, mijn soon, S.S.Th.Studiosus.
Gerrijt Gerrijts en
Jannetie Tekes, Egtel., met attest. van Groningen.
Menne Hinderiks en
Anje Lammers, Egtl., met attest. van Wirdum.
Gosse Douwes, met attest. van Boerum.

19 december 1728
Antie Elles, met attest. van Groningen.
Thrijntie Hinderiks, met attest. van Roen.

20 maart 1729
Derk Jans, met attest. van Groningen.

26 juni 1729
op geloovsbelijdenisse
Riemke Klasens.

12 maart 1730
Henderik Niehuis, met attest. van [niet ingevuld]

25 juni 1730
Jeenke Harrijts, met attest. van Doesem.
op geloovsbelijdenisse
Numt Dathes.
Thrijntie Theunis.

24 september 1730
Mente Mentes, mijn oudste soon, S.S.Th. Studiosus, met attestatie van Groningen.
op geloovsbelijdenisse
Theodorus Mentes, mijn twede soon, S.S.Th. Studiosus.

18 december 1730
Fokke Knelis, met attest. van Grijpskerk.

11 maart 1731
Fokke Louwes, met attest. van [niet ingevuld
Derk Pijter van Helder, met attest. van [niet ingevuld]
Sioukien Sipkes, met attest. van [niet ingevuld]

24 juni 1731
Gelske Sibbes, met attest. van Collum.

30 september 1731
Jan Jans, met attest. van Northorn.

16 december 1731
op belijdenisse des geloovs
Thrijntie Minnes.

21 september 1732
Folkert Gaukes en
Geertie Jans, egtld., met attest. van Grijpskerk.

14 december 1732
op geloovsbelijdenisse
Lammert Bartels.

28 juni 1733
op geloovsbelijdenisse
Geert Jans.

20 september 1733
op geloovsbelijdenisse
Cornelis Gerbens.

21 maart 1734
op geloovsbelijdenisse
Aaltie Harmens.

20 maart 1735
op geloovsbelijdenisse
Hinderik Meertens.
Bening Jans, met attest. van Boerum.

18 december 1735
op geloovsbelijdenisse
Reening Pieters.

24 juni 1736
op geloovsbelijdenisse
Hillebrand Berents.
Dieverke Duirts.

23 juni 1737
op geloovsbelijdenisse
Voske Pieters.

22 september 1737
Grietie Derks, met attest. van [niet ingevuld]

22 december 1737
Willemke Jans, met attest. van Niuwhoov.

21 september 1738
Elisabet Zijtses, met attest. van Groningen.

14 december 1738
op geloovsbelijdenisse
Ettie Elizabeth Mentes, mijn dochter.


Geduirende de dienst van mij F.J. Detmers hebben wij avontmaal gehouden.
18 september 1740 voor de eerste maal.

4 juni 1741
Antie Hijlles wederom toegelaten.

3 september 1741
Berent Jans, van ten Buur, met attest.van Aduwert.

4 maart 1742
Haddu Gerrits (op de rontborstige belijdenisse haars geloof in presentie van een ouderling)

.. juni 1742
Jantjen Lippes, weduwe van Hoote Folsers, met attest. van Hornhuizen.

1 april 1743
op belijdenisse haars geloofs
Jacob Cornelius, van Pieterzijl.
Bouke IJwes, van Pieterzijl.
Sijmen Sappes, van Pieterzijl.
Seece Sappes, van Pieterzijl.
Sapke Jans, van Pieterzijl.
Trijntje Mennes, huisvr. van Thomas Willems, van Visvliet.
Sieuwke Jans, van Aduwert, bij mij als meit woonende.

29 september 1743
Berent Harms van Selling, onze schoolmeester, met attest. van Midwalda in den Oldampte.

29 maart 1744
op belijdenisse des geloofs
Ebel Jans, huisvrouw van Gosse Dauwes.
Anna Ockes, huisvrouw van onze Schoolmeester Berent van Sellinge, met attestatie van Groningen.

5 juli 1744
Wessel Pieters, met attest. van Olderum.

28 maart 1745
Berent Jans, met attest. van Gerkens Clooster.

8 juni 1749
de Heer J. Rikkinga en
juffrouw Rikkinga, geboren Baukes, desselfs huisvrouw en
juffer Johanna Rikkinga en
juffer Zwana Rikkinga, allen met attest. van Niezijl.

6 september 1750
op belijdenis
Weeke ..
IJmke ..

1 maart 1751
Anje Bartels, met attest. van Obergom.

1754 ... zijn wegens gebrek van Ledematen na voorgaande advijs van t Eerwaarde Classis ouderlingen ad vitam verkosen en angestelt als Gerrijt Feddes uit de binnenbuiren Bouke Iwes uit de buitenbuiren

.... [wel avondmalen geregistreerd, geen lidmaten genoemd]

1764 den 4 maart heb ik voor de laatste maal met de gemeente plegtig in 't h. Avondmaal gedagtenisse geviert van Christus onser zaligmakers bitter lijden en bloedig sterven.


[12 april 1764, zie onderaan lijst, latere toevoegingen tussen ( ) ]

Ledematen
Deezer gemeente, zoo van ons angenomen, als met attestatie overgekomen, zijn navolgende

Gerrijt Feddes
, ouderling.
Bauke IJwes, ouderling.
Gerrijt Derks en vrouw [en]
Sijmen Sappes (obiit)    [en]
Berent Harms en vrouw [gedrieen] diaconen
Hijlke Tjeers.
Fedde Gerrijts.
Lammert Bartels en vrouw.
Derk Derks (obiit).
Cornelius Jans.
Hindrik Mennes.
Sijbe Cornelius en vrouw. (attestatie na G[arnwert?])
Jan Jans en vrouw.
Hindrik Elings en vrouw (vrouw obiit).
Jan Heins en vrouw.
Gosse Dauwes en vrouw (vrouw obiit).
Sijbe Mensens en vrouw (met attestatie na Garnwert)
Tjeert Jans.
Martje Moei, weduwe van Gauke IJles (obiit).
Jeike, weduwe van Geert Jans (met attest. na Grijpskerk).
Seeke Sappes (obiit).
Welmoet, vrouw van IJle Gaukes.
Meintjen Pieters, vrouw van Heerke Reinders.
Nieske Derks, vrouw van Pieter Reintjes.
Aaltje Kalks, vrouw van Albert Folkers.
Sapke Tonnis, vrouw van Roelf Leenders.
Trijntje Garms, vrouw van Jan Bruins.
Geertje Jans, weduwe van Jan Cornelius.
Grietje, weduwe van Berent Berents.
Sijlje, vrouw van Paul Mertens.

Trijntje Derks, vrouw van Harm Everts.
Aaltje Cornelius, weduwe van Cornelius Tomas (obiit).
Diewerke Duirs, weduwe van Jan Jans.
Weeke, weduwe van Jan Bot (obiit).

Visvliet den 12 April 1764
F.J. Detmers


tractament van de predi-
kants-plaats alhier bestaat
1mo. van t provintiaal Can-
  toor 450 Car. gulden.
2do. van de schatbeurder een
  somma 114 Car. guld.
3tio. an grontpagten een
  somma 85 gl. 13 stv. 2 dt.
4to. van 2 pondm Lanthuir
  in Vrieslant gelegen bij eene
  Wijbe Rogges gebruikt
  in t geheel Somm. 8 gld.
5to. Classicaal van de
  kerkvoogt Somm. 9 gld 10 st.
           ----------------------
       sjaarlijks Somm 667-3-2


Consistorie gehouden in onze kerk te Visvliet den 3 junius 1763.

art. 1. is deeze kerkenraat mit den gebeede begonnen en waren als Leden praesent F. J. Detmers pastor, Gerrijt Feddes, Bouke Iwes ouderlingen en Berent Harms als Diakon.

art.2. is in de Censura Morum, na gehoudene proefpredikatie, van onze broeder ouderling Gerrijt Feddes voorgestelt hoe hij tot droefheit hoorde van de slegte en ergerlijke gedragingen van een Litmaat Cornelius Gerbens, t welk meede van de overige Leden was verstaan.

art.3. is eenparig verstaan en geoordeelt voornoemde Cornelius Gerbens over die zaaken op een broederlijke en vrindelijke wijze te verstaan hem door de Schoolmr daar van kennisse te geven, het welk geschiet zijnde rapporteerde de Schoolmr dat hij in t eerst had angenomen om voor de kerkenraat te komen, dog naderhant had gezegt dat de Schoolmr de kerkenraat kon zeggen dat hij niet zou komen, dat hij zijn zonden en schulden bekende voor den opperrigter, dat hij Lasten en ellenden genoeg hadde, en indien meer wierden toegedaan dat hij in wanhoop zou moeten omkomen, en dat hij zich van zelfs van t nagtmaal zou onthouden.

art.4. Deze zake in rijpe overweginge in Consistorio zijnde genomen is eenparig verstaan dat voornoemde Cornelius Gerbens verschuldigt was als Litmaat wel te verschijnen en dat deswegen hem van de Schoolmr zal worden bekent gemaakt zich van t anstaande avontmaal te onthouden, vermits zich ongehoorzaam angaande zijn betamentlijke pligt quam te gedragen.

art.5. is deeze vergadering na resumtie der acten met anroepinge van Gods naam gescheiden.
[was getekend door]
F. J. Detmers past. Visvl., Gerrijt Feddes als ouderlijnk, Bauke Iwes als ouderlijnk, B. Harms Diacon


Na gehouden proefpredicatie Censura Morum gehouden den 2 september 1763

art.1. wierd van Dom. Detmers voorgestelt vermits de zake van Cornelius Gerbens nog niet voleint was, hoe daar meede te handelen? was het Eenparig besluit daar in voort te moeten gaan en hem opnieuw te citeren waar toe de Schoolmr order gegeven is, en is de tijt op nademiddag half een uir bepaalt.

art.2. heeft Dom. Detmers in Censura Morum voorgedragen, of ook jemant van de anwezende Leden, welke alle tegentwoordig waren, angaande zijn Leer, Leven of wandel jets had, was het algemene antwoort van allen neen. 
[was getekend door]
F. J. Detmers pastor, Bauke Iwes als ouderlijnk, Gerrit Derks oude diaken, Sijmen Sappes diaken, B. Harms diacon


Consistorie gehouden den 2 september 1763 in de kerk op voorn. tijt

art.1. De Leden van dezen kerkenraat waren Dom. Detmers pred., Bauke Jwes ouderling, Gerrijt Derks oud Diakon, Sijmen Sappes Berent Harms Schoolmr. Diaconen.

art.2. Gerrijt Feddes ouderling in de proefpredicatie en Censura Morum zijnde tegentwoordig, was nu absent. De Schoolmr heen gezonden om hem te verzoeken, is niet opgekomen maar heeft geantwoort dat de kerkenraat konde voortgaan.

art.3. is deze vergadering van Dom. Detmers met den gebede tot god geopent.

art.4. Stont Binnen Cornelius Gerbens welke verstaan over zijn Ergerlijk gedrag van Dronkenschap, dede een openhertige belijdenisse daar van, betuigde en betoonde berouw, en zijn geheel voornemen des herten om, onder gods genade tegens deze zonde zich te wagten, gelijk reets in verscheiden gelegentheden ons gebleken, met ter daat bewezen heeft.

art.5. na voorgaande vermaning en waarschouwing van Dom. Detmers was de kerkenraat over zijn ootmoedig bestaan verblijt, en heeft hem op nieuws de vrieheit om tot des H. nagtmaal te naderen toegestaan, gelijk doet met dezen.

art. 6. Na Resumtie der acten en Dankzegg. tot god is deze vergadering gescheiden. 
[was getekend door]
F. J. Detmers pastor, Bauke Iwes als ouderlijng, Gerrit Derks oude diaken, Sijmen Sappes diaken, B. Harms Diacon


Consistorie gehouden den 25 september 1763 in de kerk van Visvliet

art.1. is deze vergadering (alle Leden present zijnde) met den gebeede van Dom. Detmers geopent.

art.2. proponeerde D. Detmers wat zaaken in de kerkenraat, den 27 deses (geadsisteert door gecomm. Classis) staande gehouden te worden, dienden voorgestelt en afgedaan te worden, voor en al eer Hindrik Mennes van de kerkelijke Censuir konde ontheven worden, was de kerkenraat eenparig van oordeel dat voor al eer hij konde ontslagen worden zijn houding, leven en gedrag, na den 18 Julii 1758 de tijt der assopiatie zoo als in dacten des kerkenraats vooren staan vermelt (volgens classicale acte) eerst moesten behandelt en afgedaan worden, als
1. zijn afblijven zoo een geruimen tijt van en uit de openbare godsdienst.
2. de menigvuldige bijwoning, op den dag des Heren, van den godsdienst der Mennoniten te Pieterzijl, tot onze Ergernisse.
3. al t geen in de twee attestatien te vooren in de kerkenraat beleden en vertekent, en bij Dom. Detmers berustende, tot zijn bezwaar wat mooge zijn.
4. zijn hooggaande dronkenschap (den 6 Meert 1759 te Grijpskerk) waar an zich zoude hebben schuldig gemaakt.

art.3. is deeze vergadering na resumptie met dankzegging gescheiden.
[was getekend door]
F. J. Detmers pastor, Gerrijt Feddes ouderlijnk, Bauke Iwes ouderlijnk, B. Harms Diacon, Gerrit Derks ofgande diaken, Sijmen Sappes diaken


Acta Consistorii gehouden in de kerk van Visvliet den 27 september 1763
In tegenwoordigheid van Do. Muntingh en Do. Mettivier  Predikanten te Nieuzijl en Grijpskerk, zijnde Do. Metelercamp wegens onpasselijkheid absent.

Art.1. De vergadering met den gebede geopent zijnde door Do. Muntingh als Preses Consistor. werd bevonden dat behalve de twee voornoemde naburige Predikanten als leden der vergadering waren Do. J.F. Dethmers Predikand te Visvliet, de E. Gerrit Feddes en Bauke Eeuwes Ouderlingen, Sime Sappes en Berent Harms Diakenen en Gerrit Derks oud Diaken.

Art. 2. Is van Ds. Muntingh een Extract van het Eerwaarde Classis van t Westerquartier voorgelesen, waar uit bleek, dat Hindrik Mennes gecensureert Lidmaat deser gemeinte van t Classis geauthoriseert en gelast was om bovengenoemde Predikanten te versoeken, ten einde se mogten assisteren in den Kerkenraad tot Visvliet, die op bovengenoemde 27 September stond belegt te worden, opdat onder hunlieder bestuir de verschillen tusschen Hindrik Mennes, Do. Dethmes en verdere leden des kerken Raads, mogten vereffent en uit de weg genomen worden, welk versoek voornoemde nabuirige Predikanten gewillig hadden aangenomen, en voor zulk heilsaam oogmerk in dese vergadering verschenen, en van de leden des kerken Raads waren gericipieert.

Art.3. Bragt Do. Muntingh in omvrage of er ook eenig nieuw bezwaar tegen Hendrik Mennes sig opdede, sedert de getroffen assopiatie den 18 Julij 1758, warom bovengenoemde van den Censuur niet sou mogen ontslagen worden, wierd geantwoord, dat Hindrik Mennes sig sedert dien tijd aan verscheiden groote ergernissen had schuldig gemaakt, hierin bestaande 
1. sijn afblijven een seer geruime tijd van en uit den openbare godsdienst hier ter plaatse.
2. sijn menigvuldige bijwooning op den dag des Heren van den Godsdiensten der Mennoniten te Pieterzijl.
3. al t geen in de twee attestatien te voren in de kerkenRaad beleden en vertekent, en bij Do. Dethmer berustende, tot sijn beswaar vervat is. Behelsende in t gemeen verscheidene saken tot prejudicie en nadeel van t Eerwaarde Classis, Do. Dethmer en Leden des kerken Raads.
4. sijn hooggaande dronkenschap de 6 Meert 1759 te Grijpskerk.

Art.4. Hindrik Mennes van de Praeses binnengeroepen, en ontrent voornoemde stucken van beswaar onderstaan zijnde, wierden merendeels van hem beleden waarheid te zijn.

Art.5. De Eerw. kerken Raad het een en ander en t gene daar verder toe specteert in rijpe overweging hebbende genomen, heeft eenparig dese sententie opgemaakt, hier in bestaande, dat Hindrik Mennes op eenige Artikelen hierna volgende eene hartelijke belijdenisse moeste doen voor de Eerw. kerken Raad; voorts deselve in kerken Prothocol vertekenen, en dat hem om gewigtige reden een vierendeel jaars proeftijd wierde gegeven naa expiratie van welke voornoemde Hindrik Mennes sig met monde, leven en wandel Christelijk houdende, op sijn versoek van de Eerw. kerken Raad deser gemeinte van de Censuur sal ontslagen worden.

Artikelen van belijdenisse welke Hindrik Mennes tot wegneming van leed en ergernissen sijn Predikand en verdere leden des kerken Raads aangedaan, sijn voorgehouden, luiden als volgt
ten eersten. Dat hem van herten berouwt, dat sig niet gehouden en gedragen heeft overeenkomstig t geen in de artikelen van assopiatie van den 18 Julij 1758, op t plegtigste met handgeving en vertekening in t kerken Protocol sijn Leraar belooft heeft, en belijd daardoor grotelijks reden tot ergernis gegeven te hebben.
ten tweeden. Dat t hem smert, het voorgevallene op t Classis, ten tijde der assopiatie niet naar waarheid, maar tot praejudicie van sijn Leraar en anderen te hebben neerhaalt, en belijd daardoor nieuwe reden van ergernis te hebben gegeven.
ten derden. Dat hem van herten leed is sig openbaar te Grijpskerk den 6 Meerrt 1759 daags voor de algemene boete en bededag aan dronkenschap te hebben schuldig gemaakt, en daardoor ergernisse gegeven.
ten vierden. Dat belijd met innigste smerte sijner siele voor Godt en dese vergadering, dat niet slegts sijn Leeraar, maar Godt en de gansche gemeinte redenen van sware ergernisse gegeven heeft, door sig naa de tijd der assopiatie met sijn Leraar wel drie jaren, niet alleen van sijn Leeraars dienst maar in t algemeen van onze kerke, desselfs gemeinschap en openbare Godsdienst meestijds te ontrecken, en tot de vergaderinge der Mennoniten op Pieterzijl te vervoegen, meer dan gemeene gemeenschap met menschen van die gesintheid te onderhouden. Waarvoor vergiffenis van Godt, den kerken Raad en sijn Leeraar van harte wenscht.
ten vijfden. Dat niet tegenstaande dit sijn vorig gedrag, nogthans op heden, voor Godt, en dese vergadering in goede conscientie belijden en betuigen kan, gelijk belijd en betuigt met desen, ten volle versekert te zijn, dat de eenige en volkomene Leere der Saligheid naar Gods heilig woord in onze kerke gekent word, belovende daarbij ten einde sijnes levens te willen volharden; verwerpende van ganscher herte alle sulke leeringe welke buiten onze Gereformeerde kerken onder andere gesintheden, bijsonder der Remonstranten en Mennoniten geleert word.
ten sesden. eindelijk dat belijd en belooft in oprechtigheid des herten, sig in t toekomende te sullen hoeden en wagten in woord en daden voor bovenopgenoemde ergernissen en in t algemeen voor alles waardoor last en ergernisse aan de gemeinte Gods en sijn Leeraar kan worden toegebragt, sullende integendeel tragten sijn woorden, leven en wandel soo te schicken dat Godt in hem mag worden verheerlijkt, sijn naaste gestigt, sijn Leraar met hem verblijd en het aangedane leed nu en voor altoos mag zijn en blijven vergeven en vergeten. Weshalven ook betuigt de artikelen van assopiatie van den 18 Julij 1758 met desen op nieuws te hernieuwen, en tot nakominge van dit, en alle t bovenstaande op t plegtigst sig te verpligten onder verbintenis, dog onverhoopt, soo dese komt tegen te gaan, of te overtreden, ipso facto gesuspendeert te zijn, als vooren.

Art.6. Dese Sententie en Artikelen Hindrik Mennes voorgelesen sijnde, onderwierp sig gewillig aan deselve, betuigde rondborstig berouw en leetwesen en versogte ernstelijk, dat Do. Dethmers en verdere leden des kerken Raads hem alle sijne misslagen en gegevene ergernissen gunstig mogten vergeven, het welke alles hij bekragtigt met dese sijne naams vertekening, in tegenwoordigheid van ons hier nevenstaande.
[ was getekend door]
Hendrik Mennes, Gerrijt Feddes ouderlijnk, F.J. Detmers Eccls. Visvl., Bauke Iwes ouderlijnk, Gerrit Derks, Sijmen Sappes, B. Harms Diacon.

Art.7. Het welk van dit gewenscht gevolg was, dat Hindrik Mennes de hand van Broederschap toereikende, de leden des Eerw. Kerke Raads ook van hunne kante met handtastinge hem alles van herte konden en wilden vergeven, met hartelijke toebidding, dat Hindrik Mennes tog voortaan in alle wijsheid, voorzigtigheid en bedagtsaamheid sijne gangen en wegen mogte rigten, en sijn leven soeken te beteren, waartoe hem de kragtdadige hulpe en medewerkende genade des H. Geestes hartelijk wierde toegewenscht en gebeden.

Art.8. De saken voor dus verre door Gods goedheid naar wederzijds genoegen sijnde afgedaan, is de Eerw. vergadering naa hartelijke danksegging en afbidding van s Heren rijke zegen over dese gemeinte van Do. Praeses, in vreede en liefde gescheiden.
[ was getekend door]
F.J. Detmers Eccls. te Visvliet, J. Muntingh Pred. te Niezijl p.t. Sijnestrii Praeses, C.D. Mettivier Predik. te Grijpskerk h.t. Consistor. Scriba
Gerrijt Feddes ouderlijnk, Bauke Iwes ouderlijnk,  Sijmen Sappes diaken, B. Harms Diacon, Gerrit Derks, oude diaken


Acta Consistorii gehouden na gedane proefpredicatie den 2 maart 1764

art.1. is deze vergadering alle Leden present zijnde met den gebeede van Dom. Detmers geopent.

art.2. in omvrage gestelt of ook op jemant jets ten Laste was in te brengen is algemeen van allen geantwoort neen!

art.3. stont binnen Hindrik Mennes, verzoekende nu van zijn Censuir ontslagen te worden. Voorgevende hem niet bekent te zijn de allen in t protocoll te moeten vertekenen wanneer hem van Dom. praeside wierd voorgedragen dat die voor zijn ontslag mocht ondertekenen, dog beloofde eindelijk zulks na te komen.

art.4. Hindrik Mennes in onzer aller tegenswoordigheit de vorige sententie en articulen van belijdenis in dit protocoll vertekent hebbende, is hij na Luit der Sententie van de kerkenraat ontslagen van zijn Censuir met toewensing, dat t geen an hem gedaan was, volgens hun pligt, van agteren nog gezegent mogte bevonden worden en dat hij zijn toekomende Leven wat meer agting en onderwerping mogte bewijzen.

art.5. is deze vergadering met dankzegging tot God gescheiden.
[was getekend]
F.J. Detmers Eccl. Visvl., Gerrijt Feddes ouderlijnk, Bauke Iwes ouderlijnk, Geert Derks oude diaken, Sijmen Sappes diaken, B. Harms Diacon.


4 maart 1764 heb ik voor de laatste maal met de gemeente plegtig in t h. Avondmaal gedagtenisse geviert van Christus onser Zaligmaker bitter lijden en bloedig sterven.
[NB: bovenstaande zin niet hier in het boek, heeft EH ergens anders vandaan?]


Acta Consistorii gehouden tot Visvliet d. 20 maart 1764

Art.1. Na anroepinge vans H. Naam door Do. Praeses hebben praesente Leden sessie genomen
D. C.D. Mettivier Pred. te Grijpskerk, Praeses
D.  R. Brongers Pred. te Lutkegast Scriba
Gerrit Feddes en
Bauke Iwes, ouderlingen
Sijmen Sappes,
Berend Harms en
Gerrit Derks, Diaconen

Art.2. Stond binnen D. F. J. Detmers, Praed. tot Visvliet voorstellende en verklarende dat t oogmerk, waarom zijn Weleerw. dese vergaderinge had laten beleggen, was, dat t den Albestierende God andermaal heeft behaagt zijn Weleerw. te roepen tot Herder en Leeraar in de Gemeente van Cropswolde, en zijn Weleerw. dese beroepinge in s H. Vreese met volkomen genoegen hebbende angenomen, deswegen verzogte van dese teegenwoordige Gemeente te worden losgemaakt exhiberende ter dier einde de schriftelijke beroepinge door de Hoogedel. Her. Collatoren op zijn Weleerw. uitgebragt.

Art.3. De Beroepbrief door Do. Praeses opgelesen, en de praesente Leden daar in acquiesceerende, is de gewone formulier van Dimissie eenparig onderteekent, met toewens, dat de De Heere God zijn Weleerw. weg mag voorspoedig maken, t werk der bedieninge in de bestaande Gemeente te zegenen, tot Grootmakinge van d H. Naam, uitbreidinge van Gods Koningrijk en bekominge van t Loon an Gods getrouwe knegten belooft. Voor welke wensch Do. F.J. Detmers den Kerkenraad hertelijk bedankte.

Art.4. De Acte geresumeert en Dankzegginge tot God gedaan door de Do. Praeses, is de vergaderinge met liefde en vrede gescheiden.
[was getekend door]
Gerrijt Feddes als ouderlijnk, Bauke Iwes als ouderlijnk, B. Harms Diacon, C.D. Mettivier Predikand te Grijpskerk h.t.Consistori Praeses, R. Brongers, Pred. te LutkeGast, h.t. Consistorii Scriba
Sijmen Sappes, Gerrit Derks oude diaken.


[ dominee Carsjen Eskelof Gravemeijer, 1764-1773 ]

30 december 1764
Hebbe ik voor de eerste maal mijn Visvlietse Gemeinte de gedagtenis van t Bitter en Bloedig lijden onses eenigen en volkomen saligmakers J.C. geviert. En tot Lidmaat is hier doe bijgekomen mijn huijsvrouw
H. Beudt

24 maart 1765
op belijdenis
de E. Dirck Cornelius.
Hessel Gosseling, met attest. van Buitenpost.
Willem Jans en sijn vrouw, met attest. van de Meden, (weder na de Meden gegaan 23 april 1766)

16 juni 1765
Corneliske Martens, weduwe van wijl. E. Hellinga, met attest. van Twijzel.

6 oktober 1765
Jan de Wit, met attest. van Garnwert en sijn huijsvrouw
Geertjen Jacobs, met attest. van Esinge (sijn met hun attest. na Niezijl vertr. 5 september 1766)

22 december 1765
Aagje Jans, met attestatie van Bierum, huijsvrouw van Hindrick Rinnerts

... 1766
op belijdenis
Frans Lippes
Grietje, huisvrouw van Occe Jans.

19 juni 1768
op belijdenis
Jaike Heins, huisvr. van Pieter Foppes te Pieterzijl.
Anje Bartels, weduwe van Govert Evers, met attest. van Gerkesklooster.
Anke Geerts, met attest. van Buitenpost.

25 december 1768
op belijdenis
Meerten Pauls.


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.