LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Vierhuizen

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

DTB Vierhuizen, 04-01-1674. Eerste transcriptie ca. 2000, gecorrigeerd 10-08-2004, aangevuld 1-2005 Menne Glas.
De door mij tussen () geplaatste annotaties zijn, behalve de eerste, zo te zien in handschrift Berchuis.
Nagekeken sept. 2006 MG. Is mijn (MG) allereerste lijst!

- lijst 1674
- mutaties 1674 - 1690
- lijst en mutaties 1733 - 1753
- lijsten 1755, 1756  en mutaties 1755 - 1760
- kerkenraad 1734/35


Register
der
Ledemaeten gevonden
en angewonnen door
Jacobus Berchuis
Pastor tot Vierhuijsen
bevesticht den 7 7br
1673

Anno 1674
den 4 Januarij sijn Lede-
maten gevonden tot Vierhuijsen
als volght

Jan Boickema (verstorven)
en
Koertje Rijpkes (verstorven)
Alijt Jibbes (verstorven)
Sijbrich Sijmens (vertrocken na Ulrum)
Luijtien Jansen
en (verreijst na Schiermonnickoogh)
Heijle Thomas
Berent Clasen (verstorven)
en
Anne Geerts (verstorven)
Hindrick Jurriens
en
Jantien Willems
Trijnje Pieters (gestorven)
Lubbe Sijwerts ( vertrocken na Oldezijl)
Jan Folckerts (obijt)
en
Trijnje Jansen
Hidde Garmts (verstorven)
en
Anne Jansen (gestorven)
Jan Garmts (vertrokken)
en
Alijt Garmts (verstorven)

Jantien Clasen (verstorven)
Hidde Willems
Geeske Frericks (verreijst na Zeelandt)
Jan Jansen
en (vertrocken na Obergum)
Anne Jacobs
Sijwert Clasen ( na Saexum)
Claes Reijntjes
en (na Nijkerck)
Diewercke Gerrijts
Sappe Popkes (verstorven)
en
Lijsbet Jansen
Anne Jansen
Luel Luirts
en
Griete Clasen
Geertruit Jansen (verstorven)
Griete Berents (obijt)
Jacob Jacobs (verstorven)
en
Geeske Luitiens (vertrocken)
Lubbe Luitiens (verstorven)
Krijn Tjaes
en
Alijt Isebrans (verstorven)
Geertjen Jansen (vertrocken)

Meijcke Roelefs
Siouwke Haejema (vertrocken na Den Hoorn)
Griete Jacobs (verstorven)
Frerick Sijgers (vertrocken na Cloosterbuiren)
en
Krijnje Alberts (verstorven)
Jannes Luels
en
Grietien Alberts
Geertien Berents (obijt)
Kasper Chrisstoffers (obijt)
en
Anne Berents
Tjipke Rinnes
en (verstorven)
Aefke Cornellijs
Anne Klaesen (verstorven)
Frouwke Ennes (verstorven)
Jacob Folckerts (obijt)
Pouwel Jacobs (obijt)
Anje Pieters (verstorven)
Edze Jacobs (verstorven)
en
Hilje Jansen (verstorven)

Ubel Ubels (verstorven)
en
Enje Jansen (verstorven)
Anne Claesen (verstorven)
Jacob Garmts (verstorven)
en
Grietien Uubkes
Etjen Abels (verstorven)
Jacob Pieters (verstorven)
Claes Uubkes (verstorven)
en
Kunne Wilckes
Pieter Tjaerts
en (verstorven)
Trijnje Remts
Trijne Sijwerts (vertrocken na Cloosterbuiren)
Meerten Eijsses (obijt)
en
Martjen Eppes (vertrokken na Suijrdijck)
Albert Jans (na Winssum)
en
Agniete Tjimmes (obijt)
Mr. Willem Leenerts (obijt)
en
Sophia Hoorn (verreijst na Liens)
Barber Jansen (na Hornhuijsen)

Anne Meertens (gesuspendeert om hoererije, wederom angenoomen. verstorven)


[vanaf 1674]
Nieuwe Ledematen sijn doenmaels angenomen.
Derck Aljes
Focke Lamberts (vertrocken na Nijkerck)
Jan Reijnjes (gestorven)
en
Geertien Gerrijts (verstorven)
Martien Dercks huijsvrouwe van Cornellijs Luppes (vertrocken na Ulrum)
Berent Abrahams (verstorven)
Jan Jacobs (verstorven)

Met attestatie sijn gekoomen
Jacobus Berchuis Pastor
en
Geesien Cloecks van Groningen (obiit den 1 Maij 1710)
Anne Johannis huijsvr. van Derck Aljes (obijt)
Cornellijs Luppes van Houwerzijll (vertrocken na Ulrum)
Geertruit Eppes van Eenrum (verreijst na Groningen)

Anno 1674 
Den 17 Meij sijn angekoomen nieuwe ledematen
Geertruit Jacobs huijsvr van Hidde Willems (verstorven)
Sijeke Geerts huijsvrouw van Jan Jacobs (verstorven)
Bartelt Jacobs (gesuspendeert om hoererij, wederom angenoomen)
Met attestatie
Ije Pieters
en
Claeske Meertens van Eenrum (verstorven)

Den 13 Decembris
Claes Tjaerts (vertrocken na Leens)
en
Anje Geerts (verstorven)
Derck Willems (obijt)
Met attestatie
Aeltjen Claesen huijsvr. van Hidde Ebels v. Nijkerck
Martien Hiddes huijsvr. van Abel Tjimmes van Ulrum

Anno 1675 
den 13 Meert is angenoomen
Abel Tjimmes (verstorven)

den 20 Junij angenoomen 
Hindrick Meertens 
en 
Geertjen Jacobs
met attestatie 
Jantien Sluiters huijsvr. v. Sijwert Clasen (vertrocken na Saexum)
Pieter Pieters (vertrocken na Saexum)
en
Wipke Egberts (vertrocken nae Saexum)
te saemen van Suijthorn
Jan Taeckes (verstorven)
en
Martjen Jansen van Northorn (vertrocken)

Anno 1676 
Den 4 Junij is angenoomen
Hidde Ebels (verstorven)
met attestatie 
Jan Frericks van Leens (vertrocken na Cloosterbuiren)

Anno 1677 
den 25 februarij angenoomen
Jan Claesen
en
Hille Pouwels

den 27 Meij met attestatie 
Grietien Abels huijsvr. van Melle Rijpkes van Ulrum (verstorven)

Anno 1678 
Den 3 Meert is angenoomen
Frerick Everts

den 2 Junij angenoomen
Jan Pieters Rap
Tiaert Cornellijs
Cornellijs Jansen (verstorven)
met attestatie 
Etjen Pieters huijsvr. van Cornellijs Jansen van Leens
Foske Joesten wed. van Isebrant Jansen van Hornhuijsen (verreijst na Nijkerck)

den 15 Decembr met attestatie 
Eefse Alberts huijsvr. van Albert Jans van Winsum (vertrocken na Winssum)
Roelefien Leenerts van Wester Nijlandt (vertrocken na Ulrum)

Anno 1679 
Den 1 Junij angenomen
Willem Egberts (vertrocken na Saexum)
en
Reenje Dercks
Jantien Jans (verreijst na Ulrum)
Martjen Haeijckes huijsvr. van Tjaert Cornellijs
met attestatie 
Anje Jacobs Bloem huijsvr. van Tjipke Rinnes van Ulrum (verstorven)

den 7 Septembr angenoomen
Aeve Harmens huijsvr. van Krijn Tjaes (verstorven)
Willem Jansen
en
Anje Alberts
met attestatie 
Mr. Antonij Zijtsema van Winsum (vertrocken na Hollandt)

Anno 1680
Den 30 Meij angenomen 
Sijmen Dercks (verstorven)
en 
Trijnje Oetses (verstorven)
Meewes Renjes
Met attestatie
Lijsbet Nannincks huijsvr. van Jan Reijnjes van Leens (vertrocken na Leens)
Hindrickjen Claesen huijsvr. van Meuwes Reijnjes van Houwerzijl
Luij Jansen
en
Claeske Rinnes van Ulrum

den 5 Septembr
Anneke Isebrants huijsvr. van Ije Pieters (verstorven)

Anno 1681
Den 6 Martij
Jan Hindricks
en
Aeltjen Jansen
Leuwke Jansen (verreijst na Ulrum)
IJje Jansen (verstorven)

den 12 Junij angenomen
Jantjen Jacobs wed. van Jannes Remmerts (verstorven)
Hiske Jelles huisvr. van Berent Kaspers

den 11 Decembr
Berent Melles
en (vertrocken na Pietersbuiren)
Grietien Boickema
Gerrijt Reenekes
Lubbert Jans
en
Frouwke Jurriens

Anno 1682
Den 12 Martij
Anje Eijsses
Etjen Tjarcks huijsvr. van Jan Edses
Stijnje Pieters huijsvr. van Jacob Edses

Den 4 Junij
Berent Kaspers (verstorven)
Jacob Gerrijts (vertrocken na Ulrum, verstorven)

Ao. 1683 
den 2 Meert angenomen
Frans Douwes 
en 
Grietjen Jansen
Jacob Edses
Aeltjen Pieters huijsvr. van Derck Aljes
Peijcke Balsters huijsvr. van Pieter Clasen
Hilje Jannes
Aeltjen Geerts (verstorven)

den 3 Junij
Grietje Sijghers huijsvr. van Hidde Garmts (vertrocken na Ulrum )
Anje Jansen, dogter van Jan Folckerts
Aefke Sijghers (gesuspendeert om hoererije)
Hindrickjen Eijsses
Anje Jans huijsvr. van Claes Jans

den 1 Decembr angenoomen
Jacob Jans
en
met attestatie
Jantie Jurriens sijn huijsvrouw v. Ulrum

Ao 1684
den 1 Junij met attestatie 
Luijtien Lippes (vertrocken na Leens)
Grietie Lues huijsvr. van Pieter Jans (vertrocken na Collum)
beijde van Wee 

den 7 Decembr angenoomen
Trijnje Rijckels huijsvrouw van Krijn Krijns uijt de Soutkamp
Met attestatie
Lubbert Frericks
en 
Ide Simmes
Nies Sappes 
tesamen van Burum

Ao 1685 
den 8 Martij
Simme Lubberts schoolmeester 
Pieter Jans in de Soutkamp (vertrocken na Collum)

den 7 Junij
Jan Jurriens
en
Crijnje Kaspers

den 6 Septembr
Claes Jans in de Soutkamp
met attestatie 
Hindrick Everts van Hornhuijsen

Den 6 Decembr
Jan Egberts (verstorven)
en
Eelje Dercks
Onne Jurriens
Aeltjen Jansen huijsvr. van Hindrick Everts
Met attestatie
Jacob Jansen van Garshuijsen (vertrocken na Warffum)

Anno 1686
den 12 Decembr
Mentjen Jans Boijckema (vertrocken na Esinge)
Met attestatie 
Foockel Duijrts huijsvr. van Luijtien Jacobs van Houwerzijl

Anno 1687 
den 18 Septembr
Aucke Jans wed. van Jacob Jacobs
Met attestatie 
Hemcke Reijnjes van Hornhuijsen

Ao 1688 
den 18 Meert 
Jan Boijckema de jonghe (verstorven)
Pieter Claesen

den 17 Junij
Jannes Jans
en
Grietjen Hemckes

Den 2 Decembr
Frerick Jeltes met attest. van Pietersbuijren
Anje Rebbes huijsvr. van Berent Abrams met attest. van Nijkerck (verstorven)

Ao 1689 
den 3 Meert
Remmert Jannis

den 9 Junij
Cornellijs Willems
Met attestatie 
Renske Clasen huijsvrouw van Jan Boijckema v. Leens
Jantjen Caspers huijsvrouw van Jacob Arents van Saexumhuesen
Tomas Alberts van Nijkerck (vertrocken na Sauwert)

den 8 Decembr
Luijtjen Jacobs in de Soutkamp

Anno 1690 
den 16 Meert
Luijrt Jans
Jacob Arents
Harmen Caspers

[ ongedateerd, na de in dit DTB opgenomen, en hier niet overgenomen, lijst Niekerk/Vliedorp 1690 ]

Mit een attestatie is aengekomen en als lidmaet in ons gemeinte aengenomen
Abraham Pilon
Peter Alberts en Grietje Jans
Jan Sijgers en Trijntien Arents


Consistoriale Saken voorgevallen onder 
den diens van D. Wiardus Wiardi alhijr in 
de gemeinte van Vierhuisen bevestigt den 
4 Januarij 1733

1733
Den 8 Martij nae aenroepinge van Gods naem en in des Vrese des
Heeren, het consistorium gehouden, is ons niets bijsonders
voorgekomen, bejalven een seker klagte van Melis
Sikkes
, wegens eenig ongelijk hem aangedaen door Jannes
Arends
van de Soudkamp, dog op dien tijd van opgemelde
Jannes ontkent, waer door gemelte personen tot geen
versoeninge ofte vereeninge konnende gebragt worden
vond het Consistorium geraden de sake te laaten is statu quo.
     n.cons. W. Wiardi Eccls

Den 11 Dito
Zijn wederom opgemelte Melis Sikkes en Jannes Arends met mal-
kanderen vereenigt, hebbende de sake, gel. betaemt, onderling
in de minne ingeschikt en daer van voor mij een ernstige
betuiginge gedaan.

Den 15 Dito Het Hoogweerdig Avondmael gehouden, hebben sig
aen den Tafel des Heeren bevonden
Rijpke Jans Boukema Ouderling
Jacob Jans, Diacon en sijn huisvrouw Jantjen
Klaes Helpers Diacon en sijn huisvrouw Geeske Jurrijns
IJme Willems Scoelmeester 
Rinne Jacobs 
Jan Jacobs 
Jan Jans 
Sijger Vreeriks 
Jan Rijpkes 
Jan Jacobs en sijn huisvrouw Anje Jacobs 
Ariaen Hinriks 
Jannes Arends en Gretie Vreriks sijn huisvrouw 
Jantien Leues 
Trijnje Jacobs 
Jantien Wiardi met attestatie van Groningen

Den 18 December op belijdenis des geloofs aangenomen
Anje huisvrouw van Jan Rijpkes.

Zijnde, volgens Kerken orde, dit jaer het H. Avondmael alle vieren
deel jaers gehouden, waer van de laeste is geweest op Kersdag.

[vanaf hier uittreksel]

1734
Den 26 Decembr  op belijdenisse
Jantien, dogter van Claes Helperigs
Swaenje, Huisvrouw van Jan Alberts

1735
Den 20 Martij op belijdenisse
Sara huisvrouw van Allert Mellis 
Bietie huisvrouw van Claes Claesen.

Den 26 Junij op belijdenisse
Martien Jurjens, huisvrouw van Pieter Friks
Cornelsie en Sara dogters van Melis Sikkes.

1736
Den 27 7ber  tot lidmaten aengenomen 
Crijnje Sijgers huisvrouw van Albert Pieters 
Swaenje Rensens huisvrouw van Jan Alberts 
Sara Jans huisvrouw van Allert Melles

1737
Den 25 Junij Met kerkel. attestatie van Gron. 
Heilina Claesen

1738
Den 28 Junij tot lidmaet aengen. 
Roelf Luitiens

1739
Den 23 Junij gedoopt op belijdenisse des geloofs 
Geert Allers 
en tot litm. aangenomen 
Claes Claesen

Den 26 dito met attestatie van Leens 
Menne Rijpkes en 
Jantien Claesen

Den 25 10ber  tot litmaten aengenomen 
Rijpke Cornelis en 
Stijntje sijn huisvrouw 
Jan Claesen

1740
Den 27 Sept. tot litm. aengenomen 
Thidde Jans 
Lijsbet Freriks

1742
Den 24 7br tot litmaat aangenomen 
Hindrikje huijsvrou van Thidde Jans

22 dec. tot Litm. aangenomen
Pieter Eemders

1743
Den 16 Junij met kerkel. attestatie van Gron. 
Lue Rinnes

1744
Den 3 April tot litm. aangenomen 
Willem Ipes

Den 10 Julij Met kerkel. attestatie van Pieterbuiren 
Geert Melis en sijn huijvrouw 
Claeske Allers

Op Midwinter 1744 Tot litmaat aangenomen 
Juirt Willems

1745
Den 4 Julij tot lidmaat aangenomen 
Febe Simons

1747
Den 15 Julij tot litmaten aangenomen 
Gerrit Jeltes en sijn huisvrouw 
Grietie Broers

1749
den 23 Augusti Met kerkel. attestatie van 't Nieland 
Eltie Jacobs huijsvrouw van Tonnis Benes

1751
Den 9 Julij tot litmaten aangenomen 
Rempt Pieters 
Eltien Jacobs, huijvrou van Jan Claesen

Den 30 7ber met attestatie van Ulrum 
Pieter Martens en sijn huivrou 
Annegijen Hindriks 
tot lidmaat aangenomen 
Aeltien Hindriks, huijvrou van Frerick Alberts

1752
Den 20 8ber tot lidmaten aangenomen 
Aegtje Timens huisvrouw van Egbert Everts 
Grietje Tammes 
Wobge Jurjens huisvrouw van Lubbert Jans

1753
Den 11 8ber tot litmaten aangenomen 
Helperig Claesen en sijn huisvrouw 
Trijnje Lammers


1755
Den 20 Martij gehouden het Avondm. en hebben gecomm.
Pastor Wiardi en sijn huisvrouw 
Pieter Reidens Ouderling 
Willem Ipes Ouderling 
Helperig Klaesen Diacon en sijn huisvrouw 
Gerrit Jeltes en sijn huisvrouw 
Geert Melis en sijn huisvrouw 
Jan Alberts 
Lue Rinnes 
Rempt Pieters 
Albert Hindriks en sijn huisvrouw 
Grietie Mewes 
Eltie huisvrouw van Tonnes Benes 
Stijnje Sigers huisvrouw van Rijpke Cornelis 
Martien Jurjens 
Bietie Alberts 
Feke Simens 
Jantien Claesen 
Wobge Jurjens 
Lijsbet Freriks 
Grietie Tammes 
Aegtie Timens huisvrouw van Egbert Everts 
Maijke huijsvr. van Melle Melles 
Annegijen Hindriks huisvr. van Pieter Martens 
Trijnje Jans

Absenten:
Juirt Willems diacon vissch.man 
Jan Claesen en sijn huisvrouw 
Gerit Jolkes per aliquot annos [?] 
Pieter Martens tot nogtoe alhijer schol.[?]
Swaenje Rengers wegens lighaemsonpassel.h.
Anje Jans wegens krankh.
Aeltien Hindriks 
Rijpke Jans

Het Avondmaal gehouden den 22 Juni en hebben gecommun. 
Pastor Wiardi en sijn huijsvrouw 
Pieter Reinders Oud. 
Willem Ipes Oud. 
Juirt Willems diac. 
Helperig Claesen Diac. en sijn huisvrouw 
Geert Melis en sijn huisvrouw 
Gerrit Jeltes en sijn huisvrouw 
Jan Alberts en sijn huisvr.
Lue Rinnes Dijkhuis 
Rempt Pieters 
Albert Hindriks en sijn huisvrouw 
Jan Claesen en sijn huisvrouw 
Grietje Mewes wed. 
Eltie huisvrou van Tonnis Benes 
Rijpke Cornelis en sijn huisvrouw 
Betie Alberts 
Feke Simons 
Jantien Claesen 
Wobge Jurjens 
Grietie Tammens 
Aegtie Timens 
Annegje Hindriks 
Trijnje Jans

1756
Den 24 Martij tot lidmaat aangenomen 
Nieltien Isebrands huisvrouw van Rempt Pieters

Den 28 dito het H. Avondmaal gehouden
Ledem. 
pastor W. en sijn huisvr. 
Pieter Reinders 
Willem Ipes ouderl. 
Helperig Claesen en sijn huisvr. 
Albert Hindriks en sijn huisvr. diacon. 
Geert Melis en sijn huisvrouw 
Rijpke Jans en sijn huisvrouw 
Jantien Claesen wed. 
Lue Rinnes Dijkhuis 
Juirt Willems 
Rempt Pieters en sijn huisvrouw 
Jan Claesen en sijn huisvrouw 
Trijnje Jans 
Wobge Jurjens 
Gerrit Jolkes 
Aegtje Timens 
Lijsbet Freriks 
Aeltien Hindriks 
Grietie Geerts 
Bietie Alberts 
Tieke Simons 
Eltie huisvr. van Tonnis Benes 
Grietie Mewes 
Jan Alberts en sijn huisvrouw 
Grietie Tammes 
Antie Hindriks.

1756
Den 27 7br tot lidmaat aengenomen 
Egbert Everts 
En met attestatie van Wehe:
Ebeltie Willems

1760
den 27 Martij tot lidmaat angenomen 
Rijke Rijpkes

tot Litmaeten aengenomen den 9 8ber
Willem Jans Schoolmr.
Martien Jans sijn huisvrouw en
Cornelija Wiardi


1734 den 14 April door meerderheid der Stemmen in de kerk verkoren tot
Ouderling de E. Claes Helperigs, en tot
Diacon de E. Gerrit Jolkes

1735 den 14 Julij door meerderheid der stemmen in de kerke verkooren tot
Siacon de E. Rinne Jacobs.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.