LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Uitwierde

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
De lidmaten van Uitwierde, volledige transcriptie,  door Jan Verster, juli/okt. 2006.

Wie wil deze file nakijken?

Index nog te maken.


Protocol van de kercklijck Saacken tot Uitwijrda
Voorgevallen ten tijde der Bedieninge van Gerhardus Busz
Beginnende met het jaar 1698

De Namen der Ledemaaten van dese Gemeijnte zijn dese navolgende

              tot Uitwijrda

       1. Gerhardus Busz  pastor hujus loci
       2. Anna van Giffen  sijn huisvrouw.
(D.)  3. Jan Claasen  Ouderlingh.
(W.) 4. Gretien Jans.
(D.)  5. Jan Mensens.  Diacon.
       6. Luij Petes  Diacon.
       7. Cornelis Luijs.
       8. Gretien Garms.
(D.)  9. Bonne Jans.
(W.)10. Cornelliske Abels.
      11. Margien Tiebbes.
(W.)12. Geertien Claasen.
      13. Hindrick Olgers.
(D.) 14. Trijntie
      15. Berent Hovinck.
      16. Geeske Jacobs

      17. Take Jans.
      18. Anje Luijs.
      19. Claas Heijnes.
      20. Tamke Berens.
(D.) 21. Isebrant Cornelis.
(D.) 22. Tiake Jans.
      23. Lucke Hindricks.
      24. Claas Jans. doch wegens sijn quaat leven het Avond: verboden
      25. Anje Claasen.
      26. Wigbolt Steffens
(D.) 27. Jantien Ennes.
      28. Hindrick Sijers.
      29. Maria Caspers.
      30. Tole Harms
      31. Anje Berents.
(D.) 32. Jan Heijnes.
      33. Altien Jans.
      34. Jan Harms.
      35. Dievertien Roelefs.
      36. Afke wed: Joest Peelmans.

              Tot Bijssum

      37. Derck Elties. Ouderlingh.
(D.) 38. Itien Peters.
      39. Peter Jans   Diacon.
      40. Jantien Frijdus.
(D.) 41. Borgert Fockes.
(D.) 42. Lisebet Lammers.
      43. Altien Jans.
      44. Peter Jans.
(D.) 45. Bijbeke.
(W.) 46. Jan Tiackes.
(W.) 47. Jantien Hindricks.
(D.)  48. Peter Peters
       49. Anje Geerts.
       50. Evert Jans.
       51. Geertien Geerts.
      
52. Trijnje Garms.
(W.) 53. Jan Dercks.
(D.)  54. Anje.
       55. Greetien wed: Waldrick Does
(W.) 56. Lammert Elties
(W.) 57. Nieske Borgers.
(D.)  58. Altien Hemmes
       59. Waldrick Jans.

       60. Hijke Hindricks.
       61. Geeske Marckes.
       62. Lisebet Jacobs.
       63. Peter Omkes.
       64. Greetien Wilms.
       65. Hindrick Jacobs.
       66. Geertien Heres.

              Op Oldijck

(D.)  67. Fridus Ritzema.  Ouderlingh.
(W.) 68. Amke Berents.
       69. Jan Jansen.
       70. Greetien Fockes.
       71. Peter Tiarcks.
(D.)  72. Tietje Gerbrants.
(W.) 73. Anna wed: van Luijtien Haijes.
       74. Amse Philippus.
       75. Grietien Jansen.
       76. Sijben Wilms.
       77. Albert Hindricks.
       78. Claas Nenes.
       79. Greetien Geerts.

Noch berhooren tot onse gemeente dese woonende buijten het carspel.

(W.) 80. Anje Peters.
(W.) 81. Anje Sijers.


Naa aanroepinge van Gods Alder Heijlighste Naam Hebben wij kercken raad gehouden. en zijn praesent geweest.

Gerhardus Busz       pastor Loci

Jan Claasen            \
Fridus Ritzema         |     Ouderlingen
Derck Elties           /

Jan Mensens.       \
Luij Peters.       |        Diaconen
Peter Jans.        /

Art:1. Hebben wij censura morum gehouden over de Ledemaaten van dese Gemeente en is door Gods genade niets Censurabels voorgevallen dan alleen ontrent Brogert Fockes en Lisebet Lammers, die eenigh Gelt waren quijt geworden, en daar over haar tot een waarseghster hadden begeven, ten eijnde deselve haar aanwijsinge soude doen, wie haar 't Gelt gestoolen hadde, de welcke dan daar mede soude beschuldight hebben een seeker vrouw, verkoopende eenige kanten, die een nacht of twee in haar huijs hadde geslaapen. Waar over wij de boven genoeme persoonen voor de kercken raad hebben laten Citeeren.
Art:2. Is Borgert Fockes alleen voor ons verscheenen overmits sijn huijsvrouw van huijs waar verreijst. Soo hebben wij hem de voorgenoemde saacken voorgestelt ende grvraaght of sulcks geschiet waar enof hij aan sulcke dingen geloofe Gaf soo heeft hij ons hierop geantwoort, dat er wel een seeker vrouwspersoon bij hem waar geweest, die geseght hadde dat het gelt van het kante wijf gestoolen was; maar dat hij sulcks geensins hadde konnen Gelooven, door dien hij Dat wijf alte vroom hielt om sulcke dingen te doen. En dat hij oock gans geen geloove gaf aan wickerije en waarseggerije.
Art:3. Hebben wij Borgert Fockes sijn misdaat op het scherpste voor oogen gehouden ende getoont dat hij tegens Gods uijtdruckelick gebodt gesondight hadde, en bij aldien hij sulcke ijdele dingen geloove quaam te geven niet weerdigh was een Lidmaat van Christi Gemeente genaamt te worden. Hier op heeft hij niet alleen met worden beleden; maar oock met traanen betoont dat hij een waara bevouw hadde over dese sijne misslach; met eenen biddende God ende de Gemeente om vergiffenisse van sijne sonden, en gegevene ergernissen.
Art:4. Dese saaken van het E Consistorio rijpelick over woogen zijnde, heeft het selve eenpaarlick Geoordeelt (wanneer in omvraage was geleght of dese broeder van het H: Avondmaal soude afgehouden dan tot het selve wederom toegelaaten worden) dat men hem voor dese reijs onder een Cere[?]euse vermaninge tot het Avondmaal des Heeren wederom soude toelaten; mits Conditie dat hij ons soude belooven sich in het otekomende te willen wachten voor dese en diergelijcke sonden ende misdaden. Het welcke dan oock geschiet is.
Art:5. Maar overmits sijn Huijsvrouw Lisebet Lammers niet konde verschijnen voor dese vergaderinge, door dien sij van huijs waar vertrocken geweest, soo is geresolveert dat sij haar voor dese reijs van het Nachtmaal des Heeren soude moeten onthouden, en tegens de naaste vergaderinge wederom soude geciteert worden; ten eijnde men haar gevoelen in dese saacke oock eens mochte verstaan.
Art: 6. Ad Art: 2. Handelen van Claas Jans blijft levendigh, te meer om dat hij geen beter; maar veel eer een slimmer leven komt te leijden door sijne geduijrige dronckenschap waar door hij dan tot andere en veel grouwelijcker sonden komt te vervallen; Gelijck onlanghs gebleeken is in de kercke van Appingadam, Alwaar hij (seer droncken zijnde) onder de openbaare Godsdienst, met een verheervene Hemme een ijdel en lichtveerdigh leedtjen soude gesongen hebben, waar over hem oock actie is gemaackt van het E Gerichte dier plaatse.

Gelijck wij in de vrese des Heeren met den Gebede zijn verdadert; alsoo zijn wij oock wederom met een danckbaar gebed van malkanderen gescheijden
Actum in onse consistoriale vergaderinge den 11 Martius 1698

Den 13 Martius 1698. Hebben wij wederom des Heeren Heijl: Avondmaal gehouden, en is doe ter tijd tot onse Christelicke Gemeente gekomen
Op belijdenisse van sijn geloove
(W.)   82. Sicco Heines

Naa dat wij den Heere onse God in den gebede hadden aangesprooken, soo hebben wij wederom kercken raad gehouden en zij doe ter tijd praesent geweest.
Gerhardus Busz       pastor Loci

Jan Claasen          \
Fridus Ritzema       |     Ouderlingen
Derck Elties         /
en
Jan Mensens.       \
Luij Peters.       |        Diaconen
Peter Jans.        /

Art:1. Censura morum gehouden hebbende is door den zegen des Heeren niets censurabels inonse gemeente voorgevallen.
Art:2 ad Art:5. Spreekende van Lisebet Lammers als dat sij tegens dese vergaderinge soude geciteert worden: Het welcke is geschiet.
Art:3. Is Lisebet Lammers geroepen zijnde voor dese vergaderinge verscheenen; en is haar van mij afgrvraaght, of sij oock noch gelofde aan wicksters en waarseghsters? waar aan sij haar eenighsins schuldigh hadde gemaackt; en of sij oock al een waar berouw hadde over hare sonden? Ja of sij ons wel wilde belooven om in het toekomende noijt meer aan sulcke dingen te gelooven te geven? Hier op heeft sij dan geantwoord dat sij geen waarseggerijen geloofde noch oijt wederom wilde doen, ja dat haar misdaaden haar oock ten hooghste leed waaren.
Art:4. Dese saaken dan rijpelick overwoogen hebbende Heeft de Christelicke vergaderinge eenpaarighlick gevordeelt ende beslooten dat sij tot de Tafel des Heeren wederom soude toegelaten worden onder een eernstlijcke vermaaninge. Het welcke oock dadelick geschiet is.
Art:5 ad Art: 6. Blijft in staat.
Gelijck wij met den gebede begonnen hebben, soo zijn wij oock wederom met een hertgrondige dancksegginge van malkanderen geschieden.
Actum in onse kerckelicke vergaaderinge Gehouden tot Uitwijrda den 10 junius 1698

Den 12 junius 1698 Hebben wij wederom door Gods genade aan de Tafel des Heeren geweest, en is tot onse gemeenschap niemant toegevoeght.

Den 11 Septemb 1698 Hebben wij wederom des Heeren H: Nachtmaal gecelebreet en is voor dese reijs niemant tot onse gemeente Gecomen.

Art: 1. Alsoo God Almachtigh belieft heeft Mr. Jan Mensens Boeckhouder der arme middelen door de dood wech te rucken en over te nemen in sijn Eeuwige Rijcke, soo heeft de Kercken Raad goet gevonden (door dien sijn platse met een bequaam persoon wederom sal moeten voorsien worden) den 18 September 1698 dese drie volgende persoonen op de nominatie te stellen. als Wigbolt Steffens, Hindrick Olchgers en Take Jans. Welke drie persoonen de Gemeijnte de volgende Sondagh sullen voor gestelt worden, om daar uijt eene te nominieren tot Diacon en Boeckhouder der arme goederen van Uijtwijrda.
Actum den 25 September 1698.

Naa aanroepinge van des Heeren alderHeijlighste naam, hebben wijn wederom kerckelicke vergaderinge gehouden, en zijn doe ter tijd praesent geweest
Gerhardus Busz       pastor Loci

Jan Claasen          \
Fridus Ritzema       |     Ouderlingen
Derck Elties         /
en
Peter Jans            \
Wigbolt Steffens      /        Diaconen
Maar Luij Petes is absent geweest.
Art:1 Ad Art: 5. Spreekende van Claas Jans blijft als not in sijn woesen
Art: 2. ad Art: 1. van den 25 September 1698. Handelende van de Genomineerde persoonen die de Gemeijnte soude voorgestelt worden, om uijt de selve eenen tot Diacon en Boeckhouder der arme middelen te verkiesen, soo zijn de selve of de bestemde tijd de Gemeijnte voorgestelt. Soo dat Wigbolt Steffens heeft gehad negen stemmen. Hindrick Olgers een en Take Jans vier: Derhalven is Wigbolt Steffens door meerderheijt van stemmen tot Diacon ende Boeckhouder verkooren; Daar op is hij de Gemeijnte volgens kercken ordre drie achter een volgende sondagen voorgestelt of ter jemant waar die jets tegens hem hadde in te brengen waarom hij in sijn dienst niet soude mogen bevestight worden, soo is door Gods genade niets bestraffens weerdights tegens hem ingebracht, waarom wij dan met de bevestinge zijn voortgevaren, soo dat hij Den 16 Octobris 1698 opentlick voor de gemeijnte tot desen Heijligen dienst is geconfirmeert ende bevestiget.
Art: 3. Is van de pastor voorgestelt dat Amke huijsvrouwe van Fridus Ritzema niet wilde komen aan de Tafel des Heeren, om dat haar Schoondochter haar met seer lasterlicke Scheltwoorden quaalick hadde bejegent; waarop ick haar seer neerstelick hebbe vermaant on de saake bij te leggen, ten eijnde sij aan des Heeren Tafel mochte erschijnen. Waar op sij eijndelick geantwoord heeft sulcks voor dese reijs niet te konnen geschieden. Dit dan voor af bekent gemaackt zijnde, is in omvraage geleght wat ons in dese saake nu wijder stont te doen: soo is eenpaariglick geresolveert, dat men haar nochmaals met sachter middelen sal ondergaan ende soeken te brengen tot eens gesintheijt, op dat sij dan eens wederom an de Tafel des Heeren mach komen.
Art:4. Hebbe ick pastor dese Christelicke vergaderinge voorgedragen, ende aan de selve geclaaght, hoe dat Luij Peters (zijnde niet alleen een Lidmaad, maar oock Diacon van dese gemeijnte) mij pastor in de visitatie seer qualick en onbescheijden heeft bejegent, loopende van mij booshoofts na achteren op de dorsch dale, na dat ick hem vermaant hadde, dat hij soo veele niet soude praaten van de gedaane reekeninge met Meester Tole als dat hij te veele soude gekrege habben voor het maaken van diaconije goet, overmits op de rekendagh daar tegens niets is gesprooken, soo dat dat niet streckte tot sijn eere; maar tot sijn eijgen schande, door dien de carspel luijden dan hem souden beschuldigen als dat de Diaconen haar vlijt, niet genoegh deden om voor de Diaconije te spreeken. Hier op ben ick hem nagegaan op de Dorsch dale alwaar hij mij niet minder qualick bejegent heeft, seggende onder andere redenen dat hij wat op mij scheet, dat het meenighmaal gaat als het gaat dat de Diaconijen (wanneer de pastoren daar in soo veel te seggen hebben) bij de selve 10 of 12 hondert Guldens moeten schaade lijden, duijdende sulcks insonderheijt daarop, dat ick van de Diaconije 350 Car: Guld in bewaaringe hadde, welcke penningen ick oock na dit Correl aan de Boeckhouder hebbe overgelevert in praesentie van Luij Peters en Peter Jans mede Diaconen. Dit niet tegen staande hebbe ick hem cernslick gevraaght tot verscheijden maalen toe, of hij mij de bootschap beliefde aftenemen, dien ick als praedekant tot hem te seggen hadde, te weeten om hem te noodigen tot de Tafel des Heeren, welcke hij mij geweijgert heeft gevende mij elcke reijs tot antwoort ick weet niet. hier op ben ik dan uijt sijn huijs gegaan geheel bedroeft ontrust zijnde en seggende wel soo sal ick dese saake dan an de kerckenraad bekent maaken, hij Antwoorde daarop met verachtinge of Ick daar kome of bij u dat is mij allijcke veele.
Art: 5. dese Saaken soo voorgestelt zijnde, heeft dese Christelicke vergaderinge geresolveert ende goed gevonden dat Luij Peters wederom soude geciteert worden tegen aanstaande Donderdagh op een uijr om sich dan te verantwoorden, ende dese saake (indien t mogelick is) in der minne soecken in te schicken.
Art:6. Heeft Peter Jans Diacon voorgestelt, dat hij op nieuwe jaar 1699 Drie jaren in bedieninge is geweest, versoeckende diens wegens van sijne bedieninge ontslagen te worden, en dat een ander in sijn plaatse magh verkooren worden. Hier op antwoorde het Consistorium dat dese saake tot de naaste vergaderinge sal uijt gestelt worden, om als dan daarover nader te sprecken.
Hier op zijn wij (na een hertgrondige Dancksegginge tot God) van malkander geschieden
Actum in Consistorio den 4 Decembris 1698

God de Heere in den gebede aangeroepen hebbende, is de kercken raad bij een geweest als
Gerhardus Busz         pastor loci
Jan Claasen        \
Fridus Ritzema     |   Ouderlingen
Derck Elties       /
en
Luij Peters         \
Peter Jans          |   Diaconen
Wigbolt Steffens    /

Art:1. Hebben wij censura morum gehouden en is door de zegen des Heeren niet censurabels voorgevallen
Art:2: Ad Art:1. spreekende van Claas Jans sal voortaan uijt de acten blijven, tot dat hij sich praesenteere voor dese vergaaderinge on sich met God ende de Gemeijnte te versoenen.
Art:3: ad Art:3 Handelende tot eenigheijt van Moe Amke, om haar te beweegen ten eijnde sij an de tafel des Heeren mochte erschijnen: word de saake nochmaals aan D:E: Pastor gegeven om daar in te ijveren.
Art: 4 tot Art: 4. Bij op leesinge van dese artijckel is Luij Peters op elcke point gevracht of sulcks de waarheijt niet en was, waar op hij Elcke reijs heeft geantwoord van ja, dat de ganssche saacke sich soo in der waarheijt toegedraagen, met een en belijdende dat het hem van harten leed was geweest, en dat hij sich selve wegens hevigheijt  niet machtigh was geweest, beloovende daar beneven sulcks in t toekomende door Gods genade niet wederom te sullen doen.
Art: 5 tot Art: 5. Bij op leesinge van deese Artikel is (op het voorstel en vermaaninge tot eenigheijt en vreedsaamheijt van Fridus Ritzema Ouderlingh) de saake en questie tussen Pastor en Luij Peters en der minne bij geleght, en met handgevinge belooft in vreede en eenigheijt te willen leven met malkander.
Art: 6. tot Art: 6. Mensie maakende van Peter Jans versoeck om op Nieuwe jaar ontslagen te worden van sijn dienst overmist hij als dan drie jaren in bedieninge is geweest. De Christ: Vergaderinge oordeelt dat men hem sulcks niet kan weijgeren volgens Ouder gewoonte in dese Gemeijnte dat de Diaconen alle drie jaar mogen afgaan. En soo word hij dan op nieuw jaar 1699 ontslagen van sijn bedieninge, ende met eenen bedanckt voor sijn trouwhertige administratie.
Art: 7. is van mij Pastor voorgestelt, dat men in plaatse van den afgaande Diacon op Nieuw jaars dagh noodsaakelick volgens gewoonte een ander moeste beroepen, en of men dan voortegens woordigh niet behoorde een nominatie te maaken? Ordeelt het Consistorium van ja.
Art: 8. Hier op zijn wij tot de nominatie getreeden, en hebben met eenpaarige stemmen daar op gestelt Jan Tiackes,   Evert Jans en Waldrick Jans. Dese persoonen sullen op Nieuw jaars dagh 1699 de gemeijnte voorgestelt worden, om uijt de selve eene te nomineeren ende te verkiesen tot Diacon en opsieder der armen.
Hier op zijn wij met een Danckbaargebed in vreede van malkanderne gescheijden.
Actum in onse kerckelick vegaderinge den 8 Decembris 1698.

Den 11 Decemb 1698 Hebben wij door Gods Genade wederom het H: Avondmaal gehouden en zijn doe tot onse gemeijnte overgekomen
          Met Attestatie
     83. Jan Peters Post    \ van Delfzijl
D.   84. Trijntie Laurens   \ beijde van Spijck
     85. Martien Jans       /

Den 12 Martius 1699 Hebben wij des Heeren Heijligh Avondmaal door den zegen des Alderhoogsten Gods gecelbreert. en zijn doe ter tijd tot onse gemeijnschap geene toegevoeght.

Na aanroepinge van Godes Naam, is de kerckelijcke vergaderinge bij een geweest, als
Gerhardus Busz   pastor Loci
Jan Claasen     \
Fridus Ritzema  |  Ouderlingen.
Derck Elties    /
en
Luij Peters       \
Wigbolt Steffens  |  Diaconen.
Jan Tiackes       /

Art:1. Is Censura morum gehouden: en is van de E Pastor voorgestelt, hoe dat er eenige onruste is onstaan tussen de vrouw van Klaas Neenes en de vrouw van Evert Jans, en daarom voor dese maal niet konden komen an de tafel des Heeren: Dese saaken wijtloopingh gehoord ende overwoogen zijden; Oordeelt de christelicke vergaderinge, dat D: E: Pastoor de quaestie tussen partijen bij gelegentheijt sal soeken in te schicken, doo t doenlick is
Art:2. Ad Art:3. Handelende van Moije Amke: Heeft de Pastoor raport gedaan van sijn Comissie en betuijght dat hij haar voor dese reijs noch niet heeft konnen bewegen tot versoeninge en om an de tafel des Heeren te komen: Diens wegen werd de saake als noch aan De Pastoor bevoolen.
Art: 3. Ad Art: 8. Spreekende van de genoemineerde persoonen tot Diacon. soo zijn de selve op Nieuwjaars dagh 1699 de gemeijnte voorgestelt: waar uijt de Gemeijnte door meerderheijt van stemmen Jan Tiackes tot Diacon heeft verkooren; welcke dan oock volgens kercken Ordre sonder eenige inspiringe tot zijn Dienst is bevestiget den 29 januarius 1699.
Hier op is de verdaderinge (na een gedaane dancksegginge tot God) Gescheijden.
Actum in onse Consistorio den 1 junius 1699.

Den 3 junius 1699 hebben wij door de Genade Gods het H: Nachtmaal wederom gehouden, en zijn doe ter tijd tot onse Gemeijnte toegekomen
Op belijdenisse van haar Geloove
W.        86. Jan Jansen      \ Echteluijden
(W.)   87. Stijnije Eppes  /
       88. Tiebbe Wibbes
(W.)   89. Jacob Harckes
(W.)   90. Trijnije Jans
       91. Lisebet Luis
(D.)   92. Frauwke Jans  en
       93. Altien Claasen.

Naa aanroepinge van des Heeren H: naam hebben wij kercken raadt gehouden en zijn des tijds praesent geweest.
Gehardus Busz            Pastor loci
Jan Claasen     \
Fridus Ritzema  |   Ouderlingen.
Derck Elties    /
Luij Peters       \
Wigbolt Steffens  |  Diaconen.
en Jan Tiackes    /
Art: 1 ad Art: 1  Spreekende van de quaestie tusschen Martien ende Geertien huijsvrouwen van Claas Nenes en Evert Jans. Soo heeft D: E: pastor aan dese vergaderinge bekent gemaackt, dat Martien betuijghde alle vijandschap en haat omtrent haar suster Geertien afgeleght te hebben en nu wederom begeerde te komen an de tafel des Heeren. Maar aangaande Geertien, is niet te Huijs geweest, wanneer de Pastoor de visitatie heeft gedaan, en over sulcks geen gelegentheijt heeft gehadt om met haar van dese saake te spreeken. Dese saaken soo voorgestelt zijnde, is in omvrage geleght, hoe wij ons in dese saake souden gedraagen. Soo Oordeelt het E. Consistorium dat Martien doude toegelaaten worden om des Heeren Avondmaal te genieten, en da D:E: Pastor bij gelegentheijt met Geertien over dese saake soude preeken, en haar oock soecken te brengen tot afstant van alle haat en vijandschap, ten eijnde sij oock wederom mochte komen an de tafel des Heeren.
Art: 2 Ad Art:2. Handelende van Moije Amke en haar mans soons vrouw: Heeft D:E: Pastoor raport gedaan, dat sij met malkaar nu wederom bevreedight ende versoent zijn; maar dat sij evenswel voor dese reijs niet konde komen an des Heeren tafel, wegens eenige onrusten tusschen haar en haar man Fridus Ritzema ontstaan; dese saaken in deliberatie genomen zijnde is Fridus Ritzema vermaant, dat hij doch alle neerstigheijt beliefde aan te wenden om alle rusten voor te komen; ten eijnde hij met sijn vrouw in liefde ruste; en vreede mochte leven: En voorts werd d:E: Pastoor versocht, om oock alle neerstigheijt aan te wenden, om Moije Amke te vermaanen tot liefde, ruste, en vreede, ten eijnde sij oock eens wederom magh komen aan des Heeren Heijligh Nachtmaal.
Art: 3. Is Waldrick Jans (gecieteert zijnde) binnen gestaan. Ende gevraaght zijnde waar om hij in een geruijme tijd niet in onse kercke onder het gehoor van Gods woordt waar geweest? soo feeft hij tot antwoord gegeven, dat sulcks geschiet waar wegens eenige quaestie tusschen de pastoor en hem voorgevallen, waar over verder soude gesproocken zijn wegeest; maar een van de Ouderlingen uijt de naam van dese vergaaderinge versoeckende dat men alle de saacken hier niet wederom soude ophaalen; maar dat men sich met malkanderen wederom soude versoenen; waar toe wij dadelick wederzijdts geresolvert zijn, en voor God en dese Christelicke Gemeijnte betuijght hebben, dat wij alle haat, twist en vijanschap afgeleght hebbende, voortaan alle neerstigheijt sullen aanwenden om soo veel het moogelick is in liefde, vreede, en vrienschap met malkanderen te leven het welcke wij met handtastinge belooft hebben.
Art: 4. Hebben wij censura morum gehouden en is door Goods genade niet censurabels in onse gemeijnte voorgevallen.
Hier op is dese vergaderinge met een Danckbaar gebed tot God gescheijden.
Actum in onse kerckelicke vergaderinge den 15 september 1699.

Den 17 7b 1699 Hebben wij door des Heeren genade des heeren H: Nachtmaal gehouden, en is des tijts niemant tot onse gemeijnte toegevoeght.

God de Heere in den gebede aangesprooken hebbende om sijn Geest ende genade, hebben wijn wederom Consistorium gehouden, en zijn praesent geweest
Gerhardus Busz     Pastor loci
Jan Claasen       \
Fridus Ritzema    |   Ouderlingen.
Derck Elties      /
en
Luij Peters        \
Wigbolt Steffens   | Diaconen.
Jan Tiackes        /
Art: 1. Is Claas Jans wedman binnen gestaan ende heeft versocht van de Gemeijnte, dat die hem wederom believe toe te laaten om de teekenen en zegelen van Christi gekruijst lichaam te moogen genieten alsoo hij daar toe een hertelicke begoerte hadde, waar van hij voor een geruijme tijdt waar afkeert wegens sijn quaat comportement van leven en versuijm om op de citatie voor dese vergaaderinge te verschijnen. Hier op is hem door de Pastoor gevraaght ? of sijn versoeck en begeerte al van herten geschiede? waar op hij ja heeft geantoord en waarom hij op de citatien niet was verschenen? soo seijde hij dat sulcks hem niet was te kennen gegeven. En meer andere saaken zijn hem afgevraaght, waar op hij na behooren geandwoord heeft.
Art: 2. Hebben wijn Claas Jans doen buijten staan en is doe in omvrage geleght of hij soude toegelaaten worden tot de Tafel des heere ofte niet. soo oordeelt het E Consistorium van ja, doch met dese condititie dat men hem over sijne sonden scherpelick soude bestraffen, en dat hij soude moeten betuijgen en belooven voor God en dese vergaaderinge dat sijn sonden hem van herten liet zijn, en dat hij int toekomende sich voor de selve wil wachten, en de kerckelicke censure onderworpen weesen, soo hij sich in eenige groove souden werderom quaam te verloopen.
Art: 3 Is hij wederom binnen geroepen en zijn hem de boven genoemde saaken voorgehouden, waarop hij na wensch van t E Consistorium heeft geantwoord en is na een scherpe vermaaninge en goede beloften wederom tot een lidtmaat deser gemeijnte aangenomen om te moogen komen an des Heeren Heijl Nachtmaal.
Art: 4. ad Art: 1. Spreekende van Geertien. Heeft De E Pastoor gereporteert, dat hij haar is te woorde geweest, en de saake oock soo verre door de zegen des Heeren gebracht heeft; dat sij betuijghde alle haat en vijanschap te willen afleggen en oock wederom aan de tafel des Heeren verschijnen.
Art: 5. ad Art: 2. Gewach maakende van Moeij Amke heeft D: E: Pastoor bekent gemaackt, dat hij haar niet heeft te huijs gevonden in de visitatie, diens wegen met haar niet heeft konnen spreeken over dese saaken, die hem in last gegeven waren. Hier op oordeelt dese vergaderinge dat die saake noch aan de Pastoor soude zijn bevoelen om daar in te ijveren. tot beste van hare ziele.
Art: 6. Is censura morum gehouden over dese Gemeijnte.
Art: 7. Heef Luij Peters (zijnde de Ouste Diacon) voorgestelt, dat hij begeerigh waar om van sijn Dienst ontslagen te weesen en dat er een Nieuwe Diacon in sijn plaatse mochte verkooren worden. dit in deliberatie genomen zijnde is hem sulcks toegestaan, ende met eenen bedanckt voor sijne getrouwe administratie volgens gewoonte.
Art: 8. Overmits Luij Peters voor Oldijck Diacon is geweest, soo heeft het E Consistorium oock goet gedacht drie persoonen uijt Oldijck op de nominatie te stellen, Gelijck sij daarop dan eenparelick hebben gestelt dese volgende als Jan Jansen, Amse Philippus en Claas Nenes. Dese persoonen sullen (indien het de Heere wil) op Nieuw jaars dagh 1700 de gemeijnte voorgedragen worden, op dat de Gemeijnte uijt de selve eene tot Diacon magh verkiesen.
Art: 9. Is Geresolveert dat Wigbolt Steffens Boeckhouder der arme middelen tot Uitwijrda reekeninge sal doen aan de Gemeijnte van sijn ontfangh en uijtgaeven Des wonsdaaghs na Middewinter zijnde den 27 10ber 1699.
Gelijck dese vergaderinge met den gebede was begonnen, soo is de selve met een danckbaar gebedt oock wederom geeijndight
Actum in Consistorio den 8 10ber 1699.


Den 10 December 1699. Hebben wij des Heeren Heijligh Avondmaal wederom gehouden en zijn des tijds tot dese gemeijnte Gekomen
Op belijdenisse van haar Geloove.
       94. Aafke Lubbers   \
       95. Eelije Peters   /   jonge dochters tot Bijsum

Na aanroepinge van des Heeren H: Naam hebben wij wederom kerckelick vergaderinge gehouden en zijn praesent geweest
Gerhardus Busz    Pastor loci
Jan Claasen        \
Fridus Ritzema     |  Ouderlingen
Derck Elties       /
en
Wigbolt Steffens   \
Jan Tiackes        |  Diaconen.
Amse Philippus     /
Art: 1. ad Art: 1, 2, 3. Spreekende van Claas Jans, dat hij op sijn versoeck tot de Tafel des Heeren onder een eernstlicke vermaninge wederom soude toegelaaten worden: soo is hij des tijds niet aan des Heeren Tafel geweest, maar een etmaal of twee van huijs bij de stercke dranck geweest, Doede alsoo tegens sijn getuijgenisse ende gedaane belofte. Dit dan in deliberatie genomen zijnde, Oordeelt het E Consistorium, Dat Claas Jans sich voor dit maal van het gebruijck des Heeren H: Avondmaal sal moeten onthouden, wegens sijn quat compartemant van leven.
Art: 2. ad Art: 5. Gewach maakende van Moeij Amke. Heeft D: E: Pastor gereporteert, dat hij tot noch toe niets heeft konnen uijtrichten tot een gewenst effect, alsoo sijn obstinaat en hartneckigh bijn haar quaat voornemen blijft. Soo sal evenswel de saake nochmaals D.E. Pastor aanbevoolen blijven.
Art: 3. tot Art: 8. Mentioneerende van de Genoemineerde persoonen tot Diacon. soo zijn de selve op de bepaalde tijd de Gemeijnte voorgestelt, en is door meerderheijt van stemmen daaruit Amse Philippus tot Diacon verkooren, en den 28 jan 1700 bevestight in sijn Dienst.
Art: 4. tot Art: 9.Handelende van de reekeninge der arme middelen. is deselve op voorscreven dach ingenomen en in slot van reekeninge bevonden dat het ontfangh monteerde een somma van achthondert en tween en tachtintigh Car: Guld: Achtien stuijver twee placken. en de Uitgave een somma van Seven hondert Gar: Gul thien stuij twee placken. Ergo meder ontfangen als uijtgegeven een Somma van Hondert twee en tachtintigh Car: Guld acht stuijv: welcke penningen bij de Boeckhouder Wigbolt Steffens zijn berustende.
Art: 5. Hebben wij censura morum gehouden en is door Gods genade niet censurabels voorgevallen.
Hier op is dese vergadernge met een Danckbaar gebedt tot God van malkanderen gescheijden.
Actum in Sijnedrio den 8 Martuis 1700.

Den 10 Martius 1700 is des Heeren H: Avondmaal wederom in dese Gemeijnte gehouden en zijn doe tot onse Gemeijnschap gekomen
Op belijdenisse van haar Geloove
       96. Geeske Jans   jonghvrouw tot Uitwijrda
(W.)   97. Hindrickien Koens   jonge Dochter tot Bijsum.
              Met Attestatie
(W.)   98. Egbert Jans van Siddebuijren. en
(W.)   99. Belij Jans jonge Dochter van Methuijsen

Ano 1700 Den 7 junius Heeft D: E: Pastoor Bekent gemaackt dat in sijn visitatie niet besonders was voorgevallen, diens wegen geen consistorium behoevende gehouden te worden. En dat de saake waar van de 2de Artijkel van de voorgaande vergaderinge spreeckt nu een gewenscht effect heeft genomen, Soo dat Moije Amke sich heeft laaten versoenen met haar man, en wil met hem verschijnen an de tafel des Heeren

Den 9 junius 1700 Hebben wij wederom in dese gemeijnte des Heeren H: Nachtmaal gecelebreert en zijn des tijds tot dese gemeijnte toegevoeght
Op belijdenis van haar Geloove
(W.)   100. Eijsse Dercks      \
       101. Aafke Takes       /  woonende tot Uitwijrda

Den 8 7ber 1700 Hebben wij des Heeren H: Nachtmaal gehouden en is tot onse Gemeijnte gekomen
Met Attestatie
(D.)   102. Jan Peters  \ van Holwijrda

Den 8 December 1700 hebben wij Door des Heeren Goetheijt het Heijlighe Avondmaal in dese Gemeijnte wederom gecelebreert, en is niemant tot onse Gemeijnte toegevoeght.Den 8 December 1700 hebben wij Door des Heeren Goetheijt het Heijlige Avondmaal in dese Gemeijnte wederom gecelebreert, in is niemant tot onse Gemeijnte toegevoeght.

Den 27 Martius 1701 is Des Heeren H: Nachtmaal in dese Gemeijnte gehouden en tot de selve toegekomen
Op belijdenis hares Geloofs
(W.)   103. Marghien Geerts.
(W.)   104. Diever Jans.
(W.)   105. Marghien Juriens.
              Met Attestatie
(W.)   106. Derckjen Alberts   \  van Delfzijl.

Den 19 junius 1701. Hebben wij Door Gods genade het Heijl: Nachtmaal gecelebreert en is des tijde niemant tot onse Gemeijnte gekomen.

Na een hertgrondigh gebed tot God hebben wij kercken raad gehouden en zijn praesent geweest
Gerhardus Busz     pastor Loci
Fridus Rtizema   \
Derck Elties     /  Ouderlingen.
Wigbolt Steffens   \
Jan Tiackes        |  Diaconen.
en Amse Philippus  /
Art: 1. ad Art: 1.
Spreekende van Claas Jans is van D:E: pastor voor gestelt of hij int toekomende (also het schijnt dat hij wat beter leven leijd) tot de tafel des Heeren wederom soude mogen Aangenomen worden, Oordeelt de Christelicke vergaderinge Dat Claas Jans op sijn begeerte en verder verbeteringe van sijn sondigen wandel onder een Cergeuse vermanninge wederom tot het H: Avondmaal sal moogen toegelaten worden.
Art: 2. Hebben wij Censura morum gehouden en is door Gods genade niets straf weerdighs voor gevallen.
Hier op is dese vergaderinge met een Danckbaar gebed gescheijden.
Actum in Consistorio Uitwijrdano Den 16 September 1701.

Den 18 September 1701 Hebben wij door Gods genade het Avondmaal des Heeren wederom gehouden en is doe tot onse Christelicke gemeijnte gekomen
Op belijdenis van haar Geloove
(W.)   107. Reenje Peters.

Nae aanroepinge van des Heeren Naam hebben wij kercklick vergaderinge gehouden en zijn praesent geweest.
Gerhardus Busz    \    Pastor Loci
Derck Elties     \ Ouderlingh.
Wigbolt Steffens      \
Jan Tiackes           |   Diaconen.
en Amse Philippus     /
Absent is geweest  Fridus Ritzema   \ Ouderlingh.
Art1. is van D:E: pastoor voorgestelt, Hoe dat God de Heere belieft heeft Jan Claasen Ouderlingh deser gemeijnte door den tijdelijcken dood uijt het midden van ons wech te rucken, en daar op heeft hij dese Christelicke vergaderinge in bedenckinge geveven of niet een ander bequaam persoon in de plaatse van Jan Claasen tot Ouderlingh behoorde gestelt te worden. Het Consistorium oordeelt eenparigh sulcks ten hooghsten van nooden te zijn.
Art: 2. Hier op zijn de Leden van dese Consistoriale vergaderinge tot een nominatie getreden en hebben eenparighlick daar toe genoemineert te woeten Luij Peters, Jam Hermens en Berent Hovinck. Welcke persoonen de gemeijnte op Nieuw-jaars dagh sullen voorgestelt worden, om daar uijt eene tot Ouderling deser gemeijnte te verkiesen.
Art: 3. Is van Wigbolt Steffens en Jan Tiackes voor gestelt, hoe dat sij nu drie jaren langh al in bedieninge van de Diaconije zijn geweest, Dienswegen verscohten van haar dienst ontslagen te mogen worden.
Art: 4. Dit in Consideratie genomen zijnde oordeelt dese christelicke vergaderinge dat het niet al te wel paste dat sij beijde te gelijck van haar dienst ontslagen wierden. Dienswegen is Wigbolt Steffens (zijnde wel de Ouste Diacon in bedieninge) versocht om noch een jaar in sijn dienst te willen continueeren en dat om besondere reden, het welcke van hem is toegestaan, en soo is Jan Tiackes vergunt dat hij van sijn Dienst ontslagen worde, en is daar voor bedanckt.
Art: 5. Op dat de plaatse van Jan Tiackes met een ander Diacon mochte vervult worden soo zijn daar toe eenparighlich genomineert Evert Jans, Waldrick Jans, en Peter Jans Bult. welcke persoonen De Gemeijnte mede sullen voorgestelt worden op Nieuw-jaars dagh 1702 om dat de Gemeijnte daar uijt eene tot Diacon mach verkiesen volgens ouder gewoonte.
Art: 6. Is geresolveert Dat D: E: Wigbolt Steffens Boeckhouder der arme middelen op Middewinters tweede Hillege dagh Diaconije rekeninge sal doen.
Art: 7. Censura morum gehouden en is door des Heeren geodheijt niets besonders voorgevallen.
Gelijck dese vergaderinge met den Gebede begonnen alsoo is sij oock met een dancksegginge tot God geeijndight ende gescheijden.
Actum in Sijnedrio Uitwijrda den 4 December Ano 1701.

Den 11 December 1701 Hebben wij Door Gods besondere genade Het Heijlige Nachtmaal onses Heere jesu Christi Nochmaals in dese GEmeijnte gehouden en is des tijds niemant tot de selve toegekomen

Den 19 Martius 1702 Hebben wij wederom door des Heeren Goedheijt het Heijl: Avondmaal gecelebreert en zijn doe ter tijd tot onse gemeijte gekomen
Op belijdenisse van haar Geloove
       108. Albert Jacobs
(D.)   109. Martien Jans
       110. Geeske Jacobs
              Met Attestatie
(D.)   111. Bielje Jans van Methuijsen.
       112. Trijnje Ockes van Tjamsweer.

Den 11 Junius 1702 Hebben wij door des Heeren Goedheijt Het Avondmaal gehouden en zijn des tijds tot onse gemeijnte Gekomen
Met Attestatie
       113. Jan Olchers.         \       van de Meden
       114. Jantien Hindricks sijn hujsvrouw   /

Den 10 September 1702 hebben wij door Gods Goedertierentheijt het Heijl: Nachtmaal des Heeren Jesu Christi wederom gecelebreert en zijn doe ter tijdt geen nieuwe Ledemaaten tot onse Gemeijnte gekomen.

Na aanroepinge van des Heeren H: Naam hebben wij kercken raad gehouden en zijn praesent geweest.
Gerhardus Busz     \ pastor loci
Derck Elties    \
Luij Peters     / Ouderlingen.
Wigbolt Steffeens    \
Amse Philippus       |   Diaconen
en Evert Jans        /
Art: 1. Hebbe ick pastor voorgestelt Dat (Fridus Ritzema Ouderlingh deser gemeijnte door Gods bestieringe gestorven zijnde) Peter Jans Buijr tot Ouderlingh deser Gemeijnte in sijn schoonvaders plaatse behoorde gestelt te worden, overmits hij voor desen Diacon is geweest, en is dese plaatse de gewoonte van lange tijden is geweest dat niemant tot Ouderlingh word verkooren ten zij hij eerst Diacon is geweest. Dit t E: Consistorium in Consideratie genomen hebbende Oordeelt dese Christelicke vergaderinge dat Peter Jans Ouderlingh behoorde te zijn, en daarom de Gemeijnte volgens gewoonte Op Nieuw jaars dagh 1703 sal voor gestelt worden of jemant van de Gemeijnte daar jets tegen heeft.
Art: 2. ad Art: 2. Spreekende van de nominatie tot Ouderlingh, zijn de nomineerde persoonen op nieuwjaars dagh 1702 de gemeijnte voorgestelt, in is des tijds van de Gemeijnte Luij Peters tot Ouderlingh verkooren, en (na dat Luij Peters drie achter een volgende sondagen sonder de minste bespieringe van de predickstoel zijnde afgekondight) is den 29 januarius 1702 in sijn dienst voor de gemeijnte bevestight.
Art: 3 ad Art: 3 en 4. Spreeckende van het versoek der Diaconen Heeft Amse Philippus versocht om van sijn dienst ontslagen te worden waar op de Christelicke verdageringe heeft geoordeelt dat sulcks voortegens woordigh niet gevoegelick soude konnen geschieden, overmits volgens de 4 Artikel Wigbolt Steffens (die oock begeerigh was om van sijn dienst vrije te zijn) sulcks niet konde geweijgert worden, soo is hij dan van sijn Dienst ontslaan en voor sijn genomene Moijte bedanckt.
Art: 4. ad Art: 5. Gawagh maakende van de Nominatie der Diaconen, soo zijn de genomineerde persoonen de Gemeijnte op Nieuwjaars dagh 1702 voorgestelt soo dat door meerderheijt van stemmen Evert Jans tot Diacon is verkooren, en den 29 januarius 1702 naa voorgaande publicatie in sijn dienst bevestight.
Art: 5. Op dat de plaatse van Wigbolt Steffens wederom magh vervult worden, heeft het Eerw: Consistorium tot dien eijnde op de nominatie dese volgende persoonen gestelt. als Jan Harms, Take Jans, en Cornelis Luijs de welcke op Nieuw jaar 1703 de Gemeijnte sullen worden voorgestelt, op dat de selve uijt de genomineerde persoonen eene tot Diacon en Boeckhouder moogen verkiesen.
Art: 6. ad Art: 6. Mentioneerende van de diaconie reekeninge. Heeft de Boeckhouder voorgestelt of ment niet wederom de tweede Middewinters Heijlige dagh bequamelick soude konnen stellen tot de diaconie Rekendagh. Het welcke van dese vergaderinge is geapprobeert en vast gestelt.
Art: 7. Is Censura Morum gehouden en door Gods genade niet censurabels voorgevallen.
Gelijck wij met ten Gebede begonnen hebben is dese vergaderinge oock met Dancksegginge gescheijden.
Actum in Consistorio den 8 10ber 1702

Den 10 December 1702 Hebben wij des Heeren H: Avondmaal wederom gecelebreert en zijn tot onse Gemeijte Gekomen
Op belijdenisse van sijn Geloove
       115. Jacob Claasen.
              Met Attestatie
(W.)   116. Anje Berends   \  met Attestatie van Farmsum.
       117. Hilje Jans   \  met Attestatie van Godlinse.

Den 11 Martius 1703 Hebben wij door Gods Goedheijt des Heeren H: Avondmaal gecelebreert en des tijds tot onse gemeijnschap gekomen
Op belijdenisse sijns geloofs
       118. Frerick Hansen

Den 10 Junius 1703 Hebben wij door des Heeren Goedheijt het Heijlige Nachmaal wederom gehouden en is tot onse gemeijnte gekomen
Met Attestatie
       119. Neeske Borgerts wed: Lammert Elties / met Attestatie van Wittewierum

Den 9 September is door des Heeren zegen het H: Nachtmaal gehouden en zijn des tijdts geen nieuwe Ledemaaten aangekomen.

Naa een Hertgrondigh gebedt hebben wij Door Gods Goetheijt kercken Raad gehouden en zijn praesent geweest
Gerhardus Busz  pastor Loci
Derck Elties    \
Luij Peters     |   Ouderlingen.
Peter Jans      /
Amse Philippus    \
Evert Jans        |  Diaconen.
en Take Jans      /
Art: 1. ad Art: 1. Gewach maakende van het versterf van Frijdus Ritzema geweesene Ouderlingh deser Gemeijnte, is welckers plaatse Peter Jans gebordeelt is te behooren te succedeeren, het welcke de Gemeijnte op Nieuwjaars dagh 1703 is voorgestelt de welcke dat mede heeft geapprobeert en is daarop na gewoonte gecondight zijnde den 28 Jan: 1703. in sijn dienst bevestight.
Art: 2. ad 5. Spreekende van de genoemineerde persoonen tot Diacon zijn de selve op de bepaalde tijd de Gemeijnte voorgestelt. Soo heeft Jan Harms en Take Jans even gelijcke veele stemmen gehadt, en daarom is het lot tusschen dese beijde broederen geworpen. waar door Take Jans de bedieninge is opgeleght als zijnde hem door het lot toegevallen, de welcke oock na voorgaande kondiginge is bevestight geworden den 28 januari 1703.
Art: 3. Heeft Amse Philippus versocht van sijn Dienst ontslagen te moogen worden, nademaal hij nu vier jaren in bedieninge is geweest, het welcke vant Eerw: Consistorio overwoogen zijnde, soo is hem sijn versoeck toegestaan, en is voor sijn bedieninge van de Pastoor bedanckt.
Art: 4. Hier op is voorgesteelt, dat een Nieuwe Diacon wederom soude moeten verkooren worden volgens ouder gewoonte, diens wegen zijn dese volgende persoonen op de nominatie gestelt  Albert Hindricks,  Jan Jansen  en Claas Neenges   welcke persoonen op aanstaande Nieuwjaars dagh 1704 de Gemeijnte sullen worden voorgestelt, ten eijnde uijt de selve eene tot Diacon deser Gemeijnte magh verkooren worden.
Art: 5. ad Art: 6. Mentioneerende van de Diaconije Reekeninge, is daar toe beraamt ende gestelt dese dagh welcke zijn den 2 januarius 1704.
Art: 6. is wederom censura morum gehouden, en is door Gods Goetheijt dese Gemeijnte niet censurabels voorgevallen.
Gelijck met den Gebede is begonnen alsoo hebben wij dese vergaderinge met een hertelicke dancksegginge oock wederom geeijndight
Actum in onse Consistoriale vergaderingen den 7 10b 1703.

Den 9 December 1703. Hebben wij door des Heeren zegen het H: Avondmaal wederom gehouden en zijn tot onse Gemeijte Gekomen
       Met Attestatie.
(D.)   120. Berent Jans            \
(W.)   121. Anneke Simons       \
(W.)   122. Harm Bettes           /     van Holwijrda
(W.)   123. Geertien Luijtiens    /
(W.)   124. Lubbigien Jans    \van Marsum
en
       125. Luijtien Jans   \  van Spijck.

Den 9 Martius 1704.  Hebben wij door Des Heeren zegen Het H: Avondmaal wederom gecelebreert en is des tijds tot onse Gemeijnte Gekomen
     Met Attestatie
       126. Marchien Jans  \ van Holwijrda

Den 15 junius 1704. zijn wij door Gods genade wederom an des Heeren Heijlige Tafel geweest en hebben Genooten de panden en zegelen van Christi gekruijst lichaam en van sijn vergaaten bloedt; en zijn des tijds geen nieuwe ledemaaten tot dese gemeijnte toegevoeght.

Den 7 September 1704 is Het H: Avondmaal in dese Gemeijnte wederom gecelebreert, en niemant tot onse gemeijnschap gekomen.

Den 14 December 1704 hebben wij des Heeren H: Avondmaal wederom in dese gemeijnte gehouden, en is des tijds niemant tot onse gemeijnte gekomen.

Den 8 Martius 1705. Hebben wij door Godts besondere Goedheijt Het H: Nachtmaal des Heeren wederom in dese Gemeijnte gehouden en is doe ter tijd tot onse gemeijnschap gekomen
      Met Attestatie
       127. Stijnje Sickes  \ van Loppersum.

De 21 Junius 1705 is Het Avondmaal Des Heeren in dese Gemeijnte wederom gecelebreert en des dijds tot onse Gemeinte gekomen
            Met Attestatie
(D.)   128. Marie Berents  \ van Solwert.

Den 20 September 1705. Hebben wij Des Heeren H: Nachtmaal wederom gehouden en zijn geen nieuwe Ledematen tot onse Gemeijnte gekomen.

Na Uijtstortinge des Gebedts hebben wij kerckelicke vergaderinge gehad en zijn praesent geweest
Gerhardus Busz   pastor Loci.
Luij Peters   \
en                    Ouderlingen
Peter Jans    /
Evert Jans      \
Taacke Jans     |   Diaconen
en Jan Jansen   /
Maar Derck Elties Ouderlingh is Absent geweest.
Art: 1. ad Art: 4 Spreekende van de Nomineerde persoonen tot Diacon. soo zijn de selve de Gemeijnte op Nieuwjaars dagh voorgestelt, welcke door meerderheijt van stemmen Jan Jansen daartoe hebben verkooren de welcke na voorgaande gewoonelicke kondeginge in sijn dienst is bevestight. den 27 januari 1704
Art: 2 Hebben Evert Jans en Taake Jans Diaconen versocht om van haar dienst ontslagen te mogen worden. Alsoo Evert Jans vier jaar en Taake Jans Drie jaar in bedieninge zijn geweest. Dit van Het Eerw: Consistorio in overweeginge genomen zijnde, Oordeelt niet gevoeghlick te zijn dat sij bijde souden ontslagen worden. En overmits Evert Jans De Oudste Diacon is, konde hem sulcks niet geweijgert worden, en is daarom van D: E: pastor voor sijne Diensten, die hij voor de Diaconije heeft gedaen, bedanckt; Maar Take Jansis versocht noch een jaar te continueeren in sijne bedieninge, Het welcke is angenomen.
Art: 3. Hier op is van D: E: pastor voorgestelt of men niet eenige persoonen behoorde op de nominatie te stellen op dat de plaetse van de afgaande Diacon wederom mochte vervult worden, het welcke is geaccordeert en zijn met eenpaarigheijt van stemmen daartoe genomineert Waldrick Jansen,   Peter Omckes en Peter Jans welcke persoonen de Gemeijnte op nieuw-jaars 1706 sullen worden voorgestelt om daar uijt eene tot Diacon te verkiesen.
Art: 4. ad Art: 5. Mentioneerde van de Diaconije rekeninge, is gestatueert dat de selve wederom sal gedaan worden den 4 januarius 1706.
Art: 5. is censura morum gehouden over de ledematen deser Gemeijnte.
Gelijck dese vergaderinge met den gebede is begonnen, alsoo is sij oock wederom met dancksegginge geeijndight.
Actum in Consistorio vergadert den 9 December 1705.

Den 13 December is Des Heeren Heijl: Avondmaar in dese Gemeijnte wederom gehouden en tot onse Gemeijnschap gekomen
          Met Attestatie
129       Jantien Jans.  \ van Appingadam.

Na aanroepinge van des Heeren Naam Hebben wij kerckenraad gehouden en zijn present gewest
Gerhardus Busz   pastor Loci
Derck Elties    \
Luij Peters     |   Ouderlingen
en Peter Jans   /
Jan Jansen        \
en Waldrick Jans  /   Diaconen.
Doch Take Jans is absent geweest.
Art: 1. Ad Art: 3. Spreekende van de Nomineerde persoonen tot Diacon, die op Nieuw jaars Dagh 1706 De Gemeijnte soude voorgestelt worden om daar uijt een tot Diacon deser Gemeijnte te verkiesen, soo zijn die op bestende tijd de gemeijnte voorgedragen, Welcke Waldrick Jans tot Diacon heeft verkooren, Die oock na voorgaande kondinge volgens kercken Ordre in sijn dienst is bevestight den 24 januarius 1706.
Art: 2 Ad Art: 4. Gewagh maakende van de Diaconije reekeninge soo is de selve op benoemde tijd ordentlick geschiet, en alles wel in staar bevonden.
Art: 3. is Censura Morum gehouden over de ledenmaaten deser Gemeijnte. waar in van Luij Peters is voorgestelt hoe dat hij seer ontrust was over de saake tusschen Derck Elties ende Lisebet Luijs sijn Dochter. In welcke saake voortegens woordigh (om eenige redenen) niet wijder konde gehandelt worden. Daarom Oordeelen de presente broederen dat men het Consistorium op morgenom negen uijren soude houden, en oversulcks lisebet Luijs daar vaon oock kennisse soude gegeven worden, het welcke Derck Elties angenomen heeft te doen.
Gelijck wij met den Gebede Begonnen hebben, alsoo is dese vergaaderinge met Dancksegginge geeijndight.
Actum in Consistorio den 12 Martius 1706.

Naa een hertgrondigh gebedt tot God hebben wij Consistorium gehouden en zijn praesent geweest.
Gerhardus Busz   pastor Loci
Derck Elties    \
Luij Peters     |   Ouderlingen
en Peter Jans   /
Take Jans         \
Jan Jansen        |  Diaconen.
en Waldrick Jans  / 
Art: 1. Ad Art: 3. Spreekende van het houden van den kerckenraadt op desen dagh om te handelen in de saake tusschen Derck Elties en Lisebet Luijs voorgevallen: soo is Lisebet hier van kennisse gegeven zijnde door Derck Elties, oock tot Uitwijrda gekomen om te verschijnen voor dese vergaderinge.
Art: 2. Overmits Luij Peters en Take Jans nabestaande Bloedverwanten zijn van Lisbet Luijs A:W: vader en swager: soo is haar van de overige Leden van het Eerw: Consistorium in gedenckinge gegeven of sij praesent dan absent believen te zijn,wanneer Lisebet saaken souden verhandelt worden, soo zijn sij daar op geresolveert om soo lange op te staan en uijt de vergaderinge te gaan, het welcke sij anstonts deden.
Art: 3. Hier op zijn wij tot de verhandelinge tusschen Derck Elties en Lisebet Luijs getreden, en hebben haar elck int besonder en bijde oock te gelijck verstaan, over het Geene tusschen haar beijden aangaande Houwelicks beloften is voorgevallen. Het welcke reets seer ruchtbaar waar onder het volck.
Art: 4. Is Derck Elties voorgestelt of hij niet aan Lisebet Luijs eenigh Gelt tot een trouw pennigh hadde gegeven; waar op Derkc Elties (willende dit geval wel eenghsins bewimpelen) Eijndelick geandwoord heeft, dat hij aan haar in de venne een stuck Gelt op trouw hadde gegeven, welcke hij noch niet weder hadde; maar dat hij haar de weerde van dat Gelt in haar loon haad afgekort. Hier op is hem gevraaght om wat reden hij haar soo veel Gelt in het loon heeft afgekort: Daar op antwoorde Derck Elties dat hij Lisebet gevraaght hadde of hij haar dat gegeven Gelt in t loon wederom soude mogen afkorten, waar op Lisebet dan soude geantwoord hebben dat sij daar mede te vreeden was.
Art: 5. Is Lisebet Luijs binnen geeijscht ende gebraght, of Derck Elties haar een stuck Gelt op trouw hadde gegeven: Heeft geantwoord ja. Wijder is haar gevraaght of sij dat Gelt noch hadde; Heeft wederom geantwoord van ja; Maar dat Derck Elties de weerde van dat Gelt in haar loon haar gekortet hadde; Maar hier op noch gevraaght zijnd of sij niet wiste om wat reden hij dat gedaan hadde. Soo antwoorde sij, dat Derck Elties geseght hadde, dat hij dat dede om dat hij niets weder van haar op trouw hadde, het welcke sij hem des dijds van haar op trouw hadde, het welcke sij hem des tijds presenteert heeft; maar dat hij het niet hadde willen hebben; maar daar op hadde angedrongen om dat gelt haar in t loon te korten; waar op sij dan eijndelick tot hem hadde gesegde, indien hij het wilde doen, soo scheelde het haar niet meer als hem, waarop het dan geschiedt waar.
Art: 6. Hebben wij wijders van Lisebet Luijes verstaan, hoe dat sij (na dit gepasseerde vorval) wederzijds an malkanderen wederom van nieuws trouw hadden gegeven; hier op is haar dan gevraaght,of sij die trouw penningh noch wederzijds van malkanderen hadden. Heeft geantwoord Neen. Maar dat Derck Elties haar trouw pennigh door een seeker vrouw wederom an haar hadde laten brengen, ende sijn trouw penningh van haar weder laten afeijschen: waar op sij haar trouw-penningh weder hadde angenomen ende het sijne afgelanght.
Art: 7. Hier op is Derck Elties wederom binnen gestaan, ende gevraaght zijnde: of sij na dato oock wederom en wederzijds an malkanderen trouw hadden gegeven, waar op hij geantwoord heeft ja. Maar dat hij haar trouw door een vrouw an haar heeft laten brengen, ende sijn trouw-penningh van haar wederom laten eijschen, welcke hij oock wederom heeft ontfangen. Wijders is hem nu afgevraaght om wat reden hij sulcks gedaan hadde; soo heeft hij geantwoord om dat sijn trouw-penningh op de deele was gevonden.
Art: 8. De geschapentheijt van dese voorgevallene handelingen van het Eerw: Consistorium ernstlick in overweginge genomen zijnde, is in omvrage geleght Of Derck Elties en Lisebet Luijs bij desen gevalle an de Tafel des Heeren souden mogen komen? Soo oordeelt des Christelicke vergaderinge, Dat Derck Elties, als seer ongestadigh in sulcken ernstlijcke saake, en de Anlegger van dit gansche werck tot groote anstoot van de gemeijnte,sich van het H: Avondmaal sal moeten absenteeren tot dat de saake tusschen hem en haar in een beter staat sal sijn gebracht. En angaande Lisebet Luijs oordeelt de Eerw: kercken raad, alsoo de selve oock bemerckt hare ongestadigheijt Onvoorsightigheijt ende ontsteltheijt hares Gemeeds, dat sij haar oock behoorde te onthouden van het gebruick des Heeren H: Nachtmaal. Of dese saak tusschen haar en Derck Elties voorgevallen noch tot een goed eijnde soude konne gebracht worden. Waar op de eene ende de ander en beijde te samen ernstlick zijn vermaant om alle middelen met de eerste Gelegentheijt int werck te stellen om dese saake tusschen haar beijden in een Goede staat te brengen, waartoe wij den zegen des Heeren aan haar toewenschen.
Art: 9. Heeft Derck Elties versoght, dat hij van sijn Dienst mochte ontslagen weesen? welcke voorslagh overwogen zijnde oordeelt het Eerwaarde Consistorium, dat hij noch niet volkomentlick soude ontslagen worden van sijn Dienst; maar dat dij alleen sich voor een tijd daar van en uijt het vierkant soude onthouden, Gelijck hij nu reets oock van selfs al gedaan heeft, tot dat de bovenstaande Acte voldaan sal zijn.
Art: 10. Hier op zijn Luij Peters en Take Jans wederom ter vergaderinge gekomen, alsoo dese saake tot dusverre verhandelt was. En is in Omvrage geleght of jemant van dese vergaderinge oock jets hadde voortestellen, en alsoo niemant jets hadde om voor te stellen
Soo zijn wij met een Danckbaar Gebedt gescheiden
Actum in Onse Consistoriale vergaderinge gehouden tot Uitwijrda Den 13 Martius 1706
Pieter Jans als ouderling
IJan IJansn  Diacon
Waldrick Jansen Diacon

Den 14 Martius 1706. Hebben wij des Heeren Heijligh Avondmaal wederom in dese Gemeijnte Gehouden en zijn des tijds geen nieuwe Ledemaaten Toegekomen.

Na een hertgrondigh gebed tot den Heere hebben wij kerckelicke vergaaderinge gehouden en zijn des tijds praesent Geweest
Gerharuds Busz pastor Loci
Peter Jans Ouderlingh  Take Jans Jan Jansen en Waldrick Jansen Diaconen. Doch Luij Peters Ouderligh is absent geweest en Derck Elties wiens sake verhandelt sal worden.
Art: 1. ad Art: 8. Bij het opleesen van dese Artikel heeft Peter Jans en Waldrick Jans ant Eerw: Consistori bekent gemaackt, Hoe dat Derck Elties haar versocht hadde om Lisebet Luijs over die saaken tusschen hem en haar voorgevallen eens mochte verstaan, op dat die saake een wegh mochte gebracht worden. Verder rapporteerden den bovengenoemde Dat sij Lisebet Luijs in Luij Peters haar Vaders Huis hadden ontboden alwaar sij was gekomen en gevraaght hadde Wat is hier te doen? Waar op sij geantwoord hadden. Wij sullen t in Anstons[?] seggen, het welcke op dese wijse is geschiet, Wij komen uijt de naam van Derck Elties Om u aftevragen 1. Of gij met hem in den Houwelicken staat wilt treden of niet? Daar op heeft sij geantwoord Neen. 2. Of sij dan gesint was om hem quijt te schelden? Heeft geantwoord, Ja. 3. Of sij daan nu oock wel gewilligh was om haar met Derck Elties te versoenen? heeft geantwoord van ja. Daarbeneven hebben Peter Jans en Waldrick Jans oock wijders Derck Elties verstaan ende hem op de selve wijse gebraaght 1.Of hij met Lisebet Luijs in Den Houwelicken staat wilde treeden of niet? Daar op heeft hij geantwoord van Neen. 2. of hij haar dan wel wilde quijtschelden? Heeft geantwoort Ja. 3. of hij dan nu oock wel gesint was om hem met haar te versoenen? heeft geantwoord van ja.
Art: 2. Overmits Luij Peters niet geerne praesent wilde en begeerde te zijn als de saeken van sijn Dochter souden verhandelt worden, soo is geresolveert van t Eerw: Consist: Dat D: E: Pastor en Waldrick Jans souden gecommitteert worden om Luij Peters te verstaan of hij daar jets tegen hadde, Dat de saake tusschen Derck Elties en Lisebet Luijs mochte ingeschickt worden.
Art: 3. Hebben D: E: Pastor en Waldrick Jans (haar commissie geexereert hebbende) rapport gedaan op dese volgende wijse Als wij quaamen ten Huijse van Luij Peters, soo vonden wij hem te bedde liggen, en spraaken met hem angaande het geene ons in last gegeven waar, en hebben de saake (na eenige redenen gehouden hebbende) dus verre gebracht. Dat Luij Peters (hem aangaande) wel mochte gedogen dat de saaken tusschen haar beijden voorgevallen ingeschickt wierden, ende dat hij sich wilde laten vergenoegen met dat geene, het welcke de kerckenraad daar in dede, het welcke hij met handttastinge belooft heeft.
Art: 4. Hier op zijn Derck Elties en Lisebet Luijs binnen gestaan, en soo is haar afgevraaght of sij jets hadden voor te stellen, waar op sij antwoorden van ja en Dus stelden sij dart voor Dat sij de voorgevallen saaken tusschen haar beijden hadden ingeschickt, dat sij malkanderen hadden quijtgescholden en vriegestelt, en dat sij nu haar met malkanderen onderlingh begeerden te versoenen op dat alle onlusten een eijde mogen nemen.
Art: 5. Dese saaken in Consideratie genomen zijnde, volgens deliberatie, is dan Derck Elties voorgestelt of hij dan bekende voor God en dese Christ: vergaderinge, dat hij als de Eerste anlegger van dit gansche werck qualick hadde gedaan ontrent Lisebet Luijs? Hier op heeft hij geantwoord ja. Daarbeneven of hij daar over oock hertelicke berouw hadde? Heeft geantwoord ja en wenschte wel dat het niet geschiet was. Verder is hem gevraaght of hij oock van Lisebet Luijs wel wilde begeeren, dat sij hem die mishandelingen wilde ten goede houden en vergeven? Heeft weder geantwoord ja. Eijndelick wierde hem voorgestelt of hij dan oprechtelick met haar in versoeninge wilde treeden? Antwoorde dat sulcks sijn begeerte waar. Daarbeneven is nu wijders Lisebet Luijs voorgestelt Of sij dan oock Derck Elties sijne Misdaden indien gevalle an haar geschiet in oprechtigheijt van haar herte wil vergeven? God bidden om de vergevinge van haar mislagen, die sij in desen mochte begaan hebben? en soo haar met Derck Elties versoenen? Heeft of dit alles geantwoord ja. Hier op zijn sij wederom buijten gestaam.
Art: 6. Het Eerw: Consistorium, dese saaken overwoogen hebbende, oordeelt, jndien sij haar in dier voegen met malkanderen versoenden, dat sij dan tot de Tafel des Heeren konden toegelaaten worden Doch Dat haar inbedenckinge souden gegeven worden, om haar selven te beproeven, of sij dan ny met een Goede en Geruste Conschentie daat toe konden komen, en dat sij beijde verder souden eernstlick vermaant worden om haar int toekomende te wachten voor diergelicke lichtveerdigheijt in sulcken eernstlicke saake. Hier op zijn Derck Elties en Lisebet Luijs wederoem binnen geeijscht, En hebben haar dan met malkanderen versoent ende bevreedight in maniere van de voorgaande Acte: En tot een teeken van oprechtigheijt hebben sij daar op malkanderen de Rechterhand gegeven, ende gewenscht dat het paar beijden wel mochte gaan. Hier op Heeft dan Het Eerw: Consistorium haar Eernstlick vermaant, om haar int toekomenden voor diergelicke misgreepen te wachten en Heeft haar in bedenckinge gegeven of sij nu met een Goet gemoed en geruste Conschentie tot t gebruijck van des Heeren H: Avondmaal konden komen; dat sij haar selven wel moesten ondersoeken ende beproeven ten aansien van de oprechtigheijt hares herten: en jndien dit geschiede souden sij tot Des Heeren H: Nachtmaal wederom ontfangen worden.
Art: 7. ad Art: 9. Spreekende van het versoeck van Derck Elties, konden voortegens woordigh wegens kortheijt des tijds en andere gewichtige redenen niet gehandelt worden, en daarom soude bij andere gelegentheijt daar over wijder gesproocken worden, in soo is Derck Elties bij provisie bekent gemaackt, dat het E: Consist: oordeelde, bij aldien hij tot het H: Avondmaal des Heeren quaam, hij daar toe behoorde te komen in dien ordre als hij nu in de kercke sijn sit plaatse heeft genomen: waar op hij geandwoord heeft, dat hij daar niets tegen hadde.
Hier op zijn wij met een Danckbaar Gebedt wederom gescheijden. Actum in onse Consistoriale vergaderinge gehouden tot Uitwijrda den 12 junius 1706.
Pieter Jans
IJan IJansn
Waldrick Jansen

Den 13 junius 1706. Is des Heeren Heijligh Nachtmaal in dese Gemeijnte wederom gecelebreert en des tijds niemant tot onse Gemeijnschap toegekomen.

Na anroepinge van des Heeren Naam hebben wij kerckenraad gehouden en zijn praesent geweest
Gerhardus Busz  pastor Loci
Luij Peters  \
Peter Jans   / Ouderlingen
Taake Jans         \
Jan Jansen         |  Diaconen
en Waldrick Jansen /
Art: 1 ad Art: 7. Gewagh maakende vant versoeck van Derck Elties. Oordeelt de Christelicke vergaderinge om eenige redenen, dat dese saake noch wat soude uijtgestelt worden.
Art: 2. Heeft Peter Jans Ouderlingh deser Gemeijnte voorgestelt ende versocht, dat men mochte resolveren ende vaststellen, dat de Ouderlingen deser gemeijnte soo wil als de Diaconen alle drie of vier jaren soude mogen afgaan, gelijck in andere Gemeijnten Gebruijckelick is, als bij exempel in Appingadam, Delfzijl, Farmsum, etc:
Art: 3. Dese voorgestelde saake van het Eerw: consistorium in rijpe overweeginge genomen zijnde hebben de anweesende leden deser vergaderinge eenparighlick geoordeelt ende geresolveert, dat int toekomende de Ouderlingen deser gemeijnte alle drie of vier jaren, Gelijck de Diaconen, sullen mogen afgaan. Edogh onder dese Conditie, en met dese bepalinge, dat de Gemeijnte de afgaande Ouderlingen bij alle voorvallende gelegentheijt wederom sullen mogen inkiesen. En dat dit de Gemeijnte bij de verkiesinge van een Nieuwe Diacon sal worden voorgestelt, of daar jemant van de Gemeijnte jets tegen heeft.
Art: 4. Hebben wij censura morum gehouden en is door Gods genade niets Censurabels voorgekomen.
Gelijck met den gebede dese vergaderinge begonnen is, soo is de selve oock met dancksegginge geeijndight. Actum in Onse Kerckelicke vergaderinge Den 10 September 1706.

Den 12 September hebben wij wederom het H: Avondmaal in dese gemeijnte gehouden en zijn tot onse Gemeijnte gekomen
Op belijdenisse van haar geloof.
       130. Jan Mennes
       131. Peter Mennes
       132. Anje Jansen.
       133. Petertien Luis
       134. Wobke Waldricks
       135. Getruijt Waldricks en
       136. Martien Luis.

Den 12 December is het Heijl: Nachtmaal wederom in dese Gemeijnte gecelebreet, en is doe tot onse Gemeijnte gekomen
Op belijdenisse van sijn Geloof
       137. Heere Koenes.

Na aanroepinge van des Heeren Heijlige naam, is wederom kerckelicke vergaderinge geweest, en waren des tijds praesent.
Gerhardus Busz  pastor loci
Luij Pieters  \
Peter Jans    /   Ouderlingen
Take Jans           \
Jan Jansen          |  Diaconen.
en Waldrick Jans    /
Art: 1. ad Art: 1. Gewagh maakende van het versoeck van Derck Elties, welcke tot hier toe wa uijtgestelt, waar in hij voor dese begeerde van sijne bedieninge als Ouderlingh ontslagen te mogen worden. Waar op het Eerwaarde Consistorium eijndelick heeft geresolveert (bij aldien de Gemeijnte de derde Artikel van de voorgaande kerckelicke verhandelinge komt goed te keuren) dat het versoeck van Derck Elties soude toegestaan worden, ende dat hij soude ontslagen zijn van sijne bedieninge als zijnde in rangh de Oudtste Ouderlingh deser Gemeijnte uijt kracht van de genoemde derde Artikel. Soo dat hij dan evenswel wederom bij gelegentheijt van de Gemeijnte tot Ouderlingh sal mogen verkooren worden.
Art:2 Ad Art:3. Spreekende van het afgaan der Ouderlingen, indien de selve van de Gemeijnte sal geapprobeert zijn, soo zijn bij provisie op de nominatie tot Ouderlingh een paarigh gestelt dese volgende persoonen als Derck Elties Afgaande ouderling, Evert Jans geweesene Diacon, en Waldrick Jans in der tijd noch Diacon. welcke personen dan de Gemeinte sullen worden voorgestelt op Nieuw jaars dagh 1707 om uijt de genoemde eene tot Ouderlingh te verkiesen
Art: 3. Is in omvrage Geleght of oock jemant van de Anweesende leden jets hadde voor te stellen. Daar op heeft Onse Broeder Take Jans Boeckhouder der Armen van het Eerw: Consistorium versocht om van sijne bedieninge ontslagen te mogen worden, gevende daar van dese reden, dat hij nu reel vier jaren in sijn bedieninge waar geweest, daar anders de Diaconen volgens gewoonte deser gemeijnte met drie jaren konden ontslagen worden.
Art: 4. Dese voorstel in andachtige overweeginge genomen zijnde oordeelt dese Eerw: vergaderinge dat er geen gewichtige reden tegen konden ingeracht worden, waarom hem sulcks soude geweijgert worden, dienswegen woor onsen Broeder sijn versoeck toegestaan en voor sijn moijte en Dienst hertelick bedanckt.
Art: 5. Alsoo het noodtsaekelick is dat de plaatse van den afgaande Diacon en Boeckhouder wederom met een bequaam persoon vervult moet worden, soo zijn dan door meerderheijt van stemmen op de nominatie gestelt dese volgende persoonen als Jan Harms, Wighbolt Steffens en Albert Jacobs. Welcke persoonen de Gemeijnte op Nieuw jars dagh 1707 sullen worden voorgestelt, op dat de selve een Nieuwe diacon en Boeckhouder daar uijt mogen verkiesen.
Art: 6. Wierde oock voorgestelt of men niet een tijd en dagh bijhoorde te beraamen wanneer de afgaande Boeckhouder sijn reekeninge soude doen. Oordeelt de Christ: vergaderinge sulcks betamelick te zijn, en is tot dien eijnde geresolveert (soo alles wel blijft) dat de rekeninge soude geschieden op den 21 januarius 1707.
Art: 7. Is oock van de Diaconen in bedenckinge gegeven, hoe men soude te wercke gaan, met de sulcke die aan onse Diaonije jets te quade zijn, en oock seer traagh waren om het selve te betalen.
Art. 8. Op dese voorstel is van het E Consistorium geoordeelt, dat de sulcke noch eens eernstlick en krachtigh souden tot betaalinge angemaant worden met gedreijginge dat men tegens haar gerechtelick soude procederen, bij aldien sij in korten geen satisfactie deden an de Diaconije.
Gelijck dese vergaaderingemet den Gebede is begonnen, soo is deselve oock met een Danckbaar gebedt gescheijden.
Actum in Consistorio gehouden den 27 December An. 1706.

Den 13 Martius 1707 hebben wij des Heeren Heijl:nachtmaal wederom gecelereert en is des tijds tot onse Gemeijnte gekom. Op belijdenisse van haar Geloove.
       138. Jantien Peters

Na Aanroepinge van God de Heere is wederom kerckelick vergaderinge geweest en waaren des tijds praesent
Gerhardus Busz  pastor loci
Luij Peter \ Ouderingen
Evert Jans /
Waldrick Jans  \ Diaconen
en Jan Harrems /
Absent waren
Pieter Jans Ouderling
en Jan Jansen Diaconen
Art: 1.ad Art: 1 Gewagh maakende van de derde Artikel van de voorgaande kerckelicke vergaderinge, waar in geresolveert is, dat de Ouderlingen oock souden moogen afgaan in diervoogen als de Diaconen, en dat dese resolutie op Nieuw jaars dagh de Gemeijnte soude voorgestelt worden of daar jemant jets tegen hadde. Het welck danop de gesette tijdt de Gemeijnte is voorgehouden, die dese resolutie eenpaarighlick heeft geapprobeert en vastgestelt.
Art: 2 ad Art: 2. Spreekende van de genomineerde persoonen tot Ouderlingh, soo is door meerderheijt van stemmen het Ouderlinghschap gevallen op Evert Jans, de welcke, volgens kercke ordre drie achter een volgende Sondagen van de predickstoel gecondiget zijnde, in sijn bedieninge is bevestight den 23 januarius 1707.
Art: 3. ad Art: 5. Mentioneerende van de nominatie tot Diacon en Boeckhouder deser gemeijnte, soo zijn de Genonimeerde personen op Nieuwjaar de gemeijnte voorgestelt, en is door meerderheijt van stemmen tot Diacon verkooren jan Harrems, de welcke, volgens kerckelijcke gewoonte gecondight zijnde, den 23 januarius 1707 in sijn bedieninge is bevestight.
Art: 4. ad Art: 6. Handelende van de bepaalinge des tijds tot de Diaconije reekeninge, soo is de selve op de bestemde dagh in Goede ordre geschiet, ende de diaconije saaken zijn alle in goede staat bevonden.
Art: 5. Is Censura Morum gehouden over de leden deser Gemeijnte, enis door Gods gesondere goedheijt niets censurabels voorgekomen.
Gelijck dese verdageringe met den gebede is begonnen, soo is de selve oock met Dancksegginge tot God Gescheijden.
Actum in onse kerckelicke vergaderinge gehouden Den 5 junius 1707.

Den 12 Junius 1707. is Het Heijl: Avondmaal in dese Gemeijnte wederom gehouden en zijn doe tot ons gekomen
Op belijdenis des Geloofs
       139. Heere Jacobs.
              Met Attestatie.
       140. Anje Harrems van Farmsum.

Naa vuirgihe anroepinghe van Gods Naam hebben wij kerckenraad gehouden op heden den 23 7tembr. in tegenwoordigheid van mij
               B. Kuen Pastor loci
Luij Pieters   )
Pieter Jans    ) Ouderlinghen
Evert Jans     )
Walrigh Jans )
Jan Jansen   ) Diaconen
Jan Harmens  )
Art. 1. Niets vindende in voorgaande Acten van D. Busz onafgedaan gelaaten hebben wij daar in niets meer te doen.
Art. 2. Censura morum gehouden over alle de leeden van dese gemeinte, En veele onEenighbeeden hijer & daar bevonden,dogh alle door de gnaade Gods versoent, uit genomen Hind. Olchers, & Jan Olchers. Waar over gedelibereert, hebben geresolveert, het in haar keure te laaten om haar selfs te kennen in apsigh van de annaderingeh tot taffel des Heeren.
Art: 3. Hebbende Martjen Jans Huisvrouwe van Hindrick Alberts ontbooden om haar te verstaan in tegen woordighheid van Tamke [Berents] Huisvrouwe Claas Heines over sij hadde gekraght heeft[?] sij haar antrocken & geweigert te koomen daar van nader naa tesoecken.
Gelijck wij met den gebeed begonnen hebben alsoo hebben wij oock met den gebeede geEindight God danckende voor sijne genaade.  Actum uitwijerde den 23 sept 1707

Den 25 ditto des Heeren H. Avont maal gehouden.

Op heden den 9 Decembr. 1707 kercken raad gehouden.
   me praesente  Bernard Kuen  Past. loci
Lui Pieters   \
Pieter Jans   |  ouderlinghen
Evert Jan     /
Walregh Jans /
Jan Jans     | Diaconen
Evert Jans   \
Na vuirighe anroepinghe van Gods H. Naam de vorighe acten geExaminert
Art. 1 ad Art. 3. spreekende van Martien Jans huisvrou van Albert Hindrix, beschuldight als of haar had onttrocken & geweigert te komen, is abuis bevonden, angesien sij, des anderen daaghs na gehouden kerckenraad, tot mij gekomen & haar daar van ontschuldight heeft.
Art: 2. Pieter Jans versoght hebbende, volgens voorgaande Acte, van sijn dienst als olderlingh ontslaghen te worden, word sulx eenparigh toe gestaan.
Art: 3. Jan Jans versoght hebbende van sijn dienst als diacon onslaghen te worden, word mede sulx eenparigh toe gestaan.
Art: 4. Angesien het versoeck van Pieter Jans ouderlingh & van Jan Jans Diacon, in vorighe 2 & 3 Artic, ter ontslaginghe van hun dienst is toe gestaan. soo hebben wij de gesamentlijcke kercken raad dese volgende Broederen op de nominatie gestelt om daar uit de de plaatse der afgaande te vervullen in opsight van het ouderlinghschap. Amse Philippus, Jan Jansen. in opsight van het dijaconieshap. Pieter Jans, Claas Neenghs, Heere Jacobs.
Art. 5. de dagh van diaconie rekeninghe beraamt op den 4 jan. 1708.
Gelijckerwijs wij met den Gebede begonnen hebben soo hebben wij oock sulx besloten met Een hertelijck Dancksegginghe tot God voor sijne bewesene genade.
Act. Uitwijerd. den 9 Decemb. 1707.

Den 11 Decembr. des Heeren Heil. Avondmaal gehouden, en is doenmaels tot de gemeinte toe gekomen, na gedane belijdenisse van haar gelove
       141. Niesjen Pieters. jonghe doghter

Den 11 Martius door des Heeren genade wederom pleghtelijck gehouden sijn h. Avondmaal en is tot de gemeinte teogekomen na gedane belijdenisse haares geloovs
       142. Swaantjen Jansen. jonge doghter.

Den 8 Junij 1708 na ijverighe anroepinghe van des Heeren H. Naam in Consistorio vergadert in praesentie van mij
           B. Kuen Pastor Loci
als ouderling  Amse Phijlippus
             / Walrick Jans
als Diaconen | Jan Harms
             \ Pieter Jans
Art. 1. Ad art. 4. spreekende van de ontslaginghe van Pieter Jans als ouderlingh & van Jan Jans als dioacon, uit hunne respective diensten En het weder vervullen vander selver plaatsen uit de genominierde. is op behoorlijcke tijd naa gewoonte, uit de voorgestelde, tot ouderlingh verkooren Amse Phijlippus, & tot diacon Pieter Jans zijnde deselve naa voorgaande drievoudighe kondin, pleghtelijck in hunne diensten volgens kerken order bevestight. den 29 Jan. 1708.
Art. 2. Ad art. 5. spreekende van de diaconie reekeninghe is deselve in de gestelde tijd geschiet & deselve in alles wel gelijck oock de geheele diaconie sake voordeeligh bevonden.
Art. 3. gesonden ten huise van Hindrick Olgers om hem te verstaan wegens overstallinghe & onhoudende dronckenschap, mits gaders ander quaad gedragh. is niet te huis bevonden, blijvt derhalven levendigh.
Gelijckerwijs wij met den gebede begonnen hebben, soo hebben wij ook geEindght met hertelijcke danckdegginghe voor sijne bewesene genade. Actum Uitwijerda den 8 Junij 1708.

Den 10 Junij door des heeren genade pleghtelijck wederom gevijert de gedaghtenisse van het lijden & sterven onses salighmakers, int gebruick van des Heeren H: Avond-maal. zijnde doe ter tijd, tot de gemeinte toe gekomen.  na gedane belijdenisse haares geloovs
       143. Jan Hindrix.
       144. Grietje Claassen.
       145. Tiackjen Doees.
              Met Attestatie.
       146. Jan Jans kleersnijder, organist & Schoolmr. ter deser plaaste. van Sloghteren.
       147. Geeske Cornelis van Famsum.

Na behoorlijcke Eerbiedighe onhoepinghe van Gods heilighe naam, kercken-raad gehouden op heden den 7 Sept. 1708. in tegen woordigheid van mij   Bernard. Kuen Eccls in loco
Lui Pieters     |
Evert Jans      |  Ouderlingen
Amse Phijlippus |
Walrick Jans  diaconen
Jan Harms
Art. 1. ad art 3. spreekende van Hindrick Olgers, sijn onhoud ende dronckenschap & ander quaad gedragh. Hebben hem ontboden zijnde verstaan, En bevonden dat hij sij misslach bekende & beklaagh en oversulx nae hen Eernstighe vermaninghe weder om tot des Heeren tafel toe gelaten onder belofte van betersche.
Art. 2. ontboden hebbende Albert Jacobs om hem te verstaan waar om nu twee maal sigh had onttrocken van den tafel des Heeren. heeft geseght jiets te hebben tegen Jan Hindricks welcke ontboden zijnde, hebben wij se tegen malkander gehoort, & naa een Ernstighe vermaninghe tot vreede & Broederlijcke liefde weder om met malkanderen versont, zijnde in t bijsonder Albert Jacobs Ernstigh berispt wegens lightveerdighe ontreckinghe van dat H. Sacrament.
Gelijck wij met den Gebede begonnen hebben Alsoo hebben wij alles besloten met een hertelijcke dancksegginghe tot God, voor sijne beweesene genade. Actum Uitwijerde den 7 Sept. 1708.

Den 9 septembr. door des Heeren genade wederom pleghtelijck gehouden de gedaghtenisse van het lijden & sterven onses Heeren & zalighmakers int gebruick van het heiligh Avondmaal.

Op heden den 7 Decemb. wederom consistorialiter vergadert na behoorlijcke Eerbiedighe anroepinghe van Gods h. Naam.
                 B. Kuen Eclls tot Uitwijerda
Evert Jans      |
Amse Philippus  | Ouderlingen
Walrick Jans  |
Jan Harms     | diaconen
Pieter Jans   |
Art: 1. door Walrick Jans voorgestelt een versoeck streckende ter ontslaginghe van sijne nu volbraghte drie jaaringhe dienst als diacon. het welcke wij hem als ten vollen billick zijnde hem met gemeene stemmen hebben toegestaan.
Art: 2. in plaatse van Waldrick Jans als afgaande diacon zijn op de nominatiegestelt Pieter Omges, Pieter Jans, Jacob Claassen om uit deselve ter gelenertijt de plaatse des Afgaanden te vervullen.
Art: 3. gedelibereert over de diaconie rekeninghe & tijd van den selven in tenemen, is Eenparigh geresolveert daar toe afte souderen den 3 Januarij van het haar 1709 vapaande[?]
Gelijckerwijs wij met den gebede begonnen hebben, Alsoo hebben wij geEindigh, met Een hertelijcke dancksegginghe tot God, voor alle, waar oock voor dese sijne genade an ons voortegenwoordigh verleend. Actum Uitwijerda den 7 Decembr. 1708.

Den 9 Decembr. weder om pleghtelijck met den Heere onse God vernieuwt het verbond der genade in het gebruick van des Heeren h. Avond-maal.

Op heden den 8 Martij 1709 in consistorio tsaam vergadert hebben wij ondergescreven na voorgaande vuirighe anroepinghe van Gods heilighe naam, in des Heeren vreese dit volgende verhandelt.
Art. 1. ad Art. 2. spreekende van uit de voorgestelde nominatie in plaatse van Waldrick Jans een diacon te verkiesen, soo is op gewonene tijd en plaatse met gemene stemmen verkoren geworden de E. Pieter Omges, wekke na voorgaande kondinghe op drie achtereen volgende sondagen, sonder insprake, daar op in sijn bedieninghe opentlijck bevestight is den 21 Jan. dese Jaar.
Art. 2. ad Art. 3. spreekende van de diaconie rekendagh en de tijd des selfs, deselfde is op gestelde tijd geschied. en in alles wel, gelijck de geheele diaconie saake voordeeligh bevonden.
Art. 3. gesonden ten huise van Jan Olgers om hem te sweeken wegens questie en hand gemeenschap is niet te huis bevonden dieswegen geresolveert hem an te seggen sigh wegens gegevene Ergernisse dit maal de tefel des Heeren te onthouden.
Art. 4. gesonden ten huise van Pieter Mennes om hem te verstaan wegens questie en slagerie heeft geweigert te comparerenen blivende der halven de sake levendigh tot nadere gelegenheid,ondertusschen goed gevonden hem an te seggen sigh voor dese maal de taffel des Heeren te onthouden.
dit alles gedaan in praesentie van onse ondergescreven
            B. Kuen Eccls tot Uitwijerda
Luij Pieters   |
Amse Philippus | Ouderlingen
Jan Harms    |
Pieter Jans  | diaconen
Pieter Omges |
gelijck wij begonnen hebben met den gebeed, soo is oock dese vergaderinghe mede geEindight met hertelijcke dancksegginge tot God, gelijck voor alle,soo uit bijsonder voor dese an ons bewesene genade. &c

Den 10 Martius wederom pleghtelijck gevijert de gedaghtenisse van het heilsaam lijden en sterven onse zaligmakers. int t gebruick van des Heeren H. Avondmaal. zijnde doe ter tijd tot de Gemeinte door de genaade Gods toe gekomen na voorgaande belijdenisse haares geloofs.
       148. Hindrick Alberts.
       149. Derck Hindrix.

Den 7 Junij 1709 na vuirige anroepinghe van Gods heilighe naam. kercken raad gehouden
Art. 1. ad Art. 4. spreekende van Pieter Mennes en sijn slagerie, mitsgaders sijne weigeringhe om te verschijnen voorn ons. deselve nu wederom op nieuw ontboden, heeft hertneckigh volhard in sijne weigeringhe seggende daar toe niet te konnen resolveeren. wes halven de sake in overweginghe gebraght eenparigh besloten is hem an te seggen, sigh en nu te onthouden van de taafel des Heeren en voortaan tot soolanghe, hij sigh gehoorsaam bewijse, een genoeghsame saatisfactie an de kercken raad, door dese sijne ongehoorsaamheid beledight.
gelijck met den gebede begonne alsoo met dancksegginge geEindight.    gedaan tot Uitwijer den 7 Junis 1709 in tegenwoordigheid van ons onderscreven.
           Bernard. Kuen Eccls tot Uitwijerda
Luij Peters
Amsso Philips
Jan Harmens


Den 9 Junius door sed Heeren bijsondere genaade wederom pleghtelijck gevijert de gedaghtenisse van lijden & sterven onses zalighmakers J.C. int gebruickt vant h. Avondmaal. En zijn doe tot de gemeinte toe gekoomen, naa gedane belijdenisse haares geloofs.
       150. Pieterke Hiltjes      |   Jonge doghters
       151. Lammighjen Sickes     |
              met Attestatie van Weiwert
       152. Redmer Alberts.
              met Attestatie van Spijck
       153. Harm Jans.
              met Attestatie van Mithuisen
       154. Wipke Claassen  jong. dogh.

Den 6 Septembr. 1709 naa vuirighe anroepinghe van Gods heilighe name in praesentie van alle de leden desselfs Consistorie gehouden.
art. 1. ad art. 1. spreekende van Pieter Mennes & sijne halsterrighe wiegeringhe om te Compareren voor de Consistorie. is Eindelijcke geciteert zijnde gekomen en heeft sigh in allen dele gessecusen[?] weshalven de Eerw. kerckenraad Eenparigh geoordellt heeft, hem weder om an tenemen, en tot de gemeinschap van de taffel des heeren toe telaaten, dogh onder een Ernstighe correnie[?] en wel expressebelofte va sigh noijt wederom te zullen onttrecken,maar Aletaas[?] te compareerenals hij gecijteert word.
Art. 2.Wighbolt Steffen ontbooden zijnde als beschuldight wegens dronckenschap en slagerie, is alles wel ondersoght zijnde bevonden,dat hij wel overstalligh donken is geweest,maar vreij van slagerie, wes halven volgens advijs der Consistorie onder een Ernstige betuiginge van leet wesen, en belofte van beeterschap tot de tafel des Heeren toe gelaaten.
Art. 3. Hind. Olgers wegens deseffde heden ontboden zijnde,is niet gecompareert, weshalven an mij Pastor ter plaatse gestelt is hemnader te verstaan.
Art. 4. Jan Harms beschult van slagerie met een Jode in den Dam is bevonden, wel droncken geweest en van de Jode geslagen te zijn, maar sigh niet verweert te hebben. weshalven die beschuldinghe van selve te niete gaat.
Gelijck wij met den gebeede begonnen hebben soo hebben wij alles met dancksegginge tot God beslooten op heden den 6 Sept. 1709 in presentie van ons onderscreven
           Bernard. Kuen Eccls tot Uitwijerda
Luij Peters
dit is EO het marck van Evert jans
Amsso Philips
Jan Harmens
Pieter Jansen
dit is UP het merck van Pieter Omges

op heden den 8 septembr. wederom pleghtelijck verniewt de Gedaghtenisse van het bijtter lijden & sterven onses zalighmaker, int gebruick van de verbonds zegelen, in t Avodmaal des Heeren.

op heeden den 6 decemb. naa vuirighe anroepinghe van Gods heilge naam in Consistorie Eenpaarigh tsaam vergardert.
Art: 1. is voorgestelt van Jan Harms boeckhouder der diaconie middelen, versoeck streckende ter ontslaginghe van sijn, nu volbraghte driejarighe dienst. waarop sulx in omvraghe geleght zijnde. Eenparigh is gersolveert; hem voor sijn getrouwigheid in t waarnemen van sijn dienst te bedranken, en sij versoeck als ten hooghsten billijck, toe te staan; voorbehindens nogh tens, dat hij continueere, tertijd toe een ander in zijn plaatse gecoren, en wettelijck bevestight zijn om wijen het Boeck te overtebrengen[?]
Art: 2. ter gelegenheid van het toegestane versoeck van J: Harms Boeckhouder der Armen ter ontslaginghe van sijn dienst is geproponeert of niet nodigh was te treden tot genomineeren van Enighe waar uit de plaatse de afganden te vervullen, is geresolveert van soo en sijn genoemt dese drie volgende: Jan Olgers, Albert Jacobs. Cornelis Luies.
Art. 3. de dagh van Diaconie rekeninghe te ramen, na tijt en gelegenheid van saken
Gelijck wij met den gebeede begonnen hebben Alsoo oock geEindigh met een harte dancksegginghe tot God. ec.
          B: Kuen Eccls tot Uitwijerda
Luij Peters
dit is het EO marck van Evert Jans
Amsso Philips
Jan Harmens
Pieter Jansen
dit is UP het marck van Pieter Omges

Den 8 Decembr. wederom gehouden Het H. Avondmaal des Heeren.

Den 5 Decemb 1710. Na vuirige anroepinghe van Gods H. Naam zijn wij wederom in consistorie Eenparige t saam vergadert
Art. 1. ad Art. 1.2. spreekende van het versoeck van Jan Harms ter ontslaginghe van sijn nu volbraghte Diaconie dient; en vervullinghe vandesselfs plaatse uit de drie genomineerde Broederen: is ter gewonertijd en plaatse en in behoorlijcke order door de Gemeinte daar toe verkooren Jan Olgers; welcke dien volgen na voorgaande kondinghe op drieachtereen volgende sondagen sonder opsprate ontmoeten. in sijn dienst is bevestight den 26 Jan. 1710.
Art. 2. ad Art. 3. gewagende van de rekeninghe der diaconie middelen, soo ontvanck als uitgave deselve is van Jan Harms afgaande Boeckhouder ten vollen en tot genogen gedaan, zijnde de Diaconie middelen, en staat alsins wel en voordeligh bevonden.
Art. 3. voorgestelt versoeck van Pieter Jans diacon. streckende ter ontslaginge van sijn dienst. twelcke in overweginge gebragh zijnde; soo is daar op eenparigh geresolveert hem, dewijle nu sijn tijd getrouwerlijck heeft uit gedient te bedancken en sijn versoek toe te staan
Art 4. Pieter Jans op sijn versoeck ontslagen zijde van zijn diaconie dienst, is Goed gevonden om sijn plaate tot sijnertijd te verbullen, dese twee volgende Broederen te nomineeren. Jan Jansen Kuilker, Claas Neenghs.
Art. 5 De dagh om diaconie rekeninghe in tenemen is vast gestet o den 13 Jan. 1711.
Gelijck wij met den Gebede begonnen hebben alsoo alles besloten met hertelijcke danckseggen tot God, voor alles en oock dese genade anons bewesen.   Actum den 5 decembr. 1710
          B: Kuen Eccls
Lu Peters
dit is het EO merck van Evert Jans
Amsso Philips
Pieter Jans
IJan Olchgers
dit UP is he merck van Pieter Omges

Den 9 Martius weder om gevijerd en pleghtelijck vernieuwt des doots Chij. int gebruick des H. Avondmaals. en zij na belijdenisse hares geloov te hebben. tot de Gemeinte toe gedaan
       155. Cornellis Jans
       156. Haije Lubberts.
       157. Jan Claassen Buir.
       158. Martjen Everts  huisvrouwe van P. Mennes.

Den 1 Junij wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal.

Den 7 September wederom Christi dood verkondight int gebruick van des Heeren H. Avondmaal. zijnde tot dese Gemeinte overgekomen met Attestatie van Marssum
       159. Trijnje Jans.

Den 7 Decembr. wederom in dese Gemeinte des Heren H. Avondmaal gehouden.

Den 8 Martius 1711 wederom pleghtelijck verniuewt de gedaghtenisse van Jesu doot int gebruick van des Heeren H. Avondmaal zijnde doenmaals tot de gemeinte toegedan en na gedane belijdenisse haares geloofs, tot de tafel des Heeren genadert
       160. Claas Cornellis.
       161. Euwel Lubberts
       162. Hilje Claassen
       163. Repke Dercks

den 7 Junij gehouden des H: Heilig Avondmaal

den 6 Sept. wederom vernieuwt de gedaghtenisse van Jesu doot int gebruck van t Avondmaal.

den 6 december wederom des Heren H. Avondmaal gehouden.

op heden den 4 December na vuirighe anroepinghe van Gods H. Naam, weder om in Consistorio vergadert.
Art. 1.ad Art. 4. uit de genomineerde Broederen tot de diaconie-dienst int plaatse van Pieter Jans, is ter behoorlijcker tijd en plaatse verkooren, Jan Jansen Kuilker, welcke na drievoudighe kondinghe, opachter volgende sondagen, ter behoorlijckertijd, in dienst is bevestight geworden.
Art. 2. ad Art. 5. spreekende van de diaconie rekeninghe is de selve op tijd te voren gestelt behoorlijck geschied, en is de diaconie in Goeden staat en alles wel bevonden.
Art. 3. Hindrink Alberts hebbende geklaaght ter tijd van visitatie over quade bejegeninghe, hem van Luij Pieters toe gebraght. hebben wij haar beide voor ons ontboden alwaar Hindrick alberts verschenen is, mar Lui Pieters, wegen sieckte Bed-legerigh niet is verscheenen weshalven dese daake daar bij blijft berusten.
Art. 4. Pieter Omges voorgestelt hebbende versoeck, streckende ter ontslaginghe van sijne nu volbragte drie jarie diaconie dienst, is dat selve inoverweginghe genomen. en Eenparigh geresolveert, hem in sijn billick versoeck te Accordeeren, en wegens getrowigheit en waekerheid in sijn dienst te bedancken.
Art.5. ter gelegenheid van het versoeck van Pieter Omges in voorgaade art. gemelt voorgestelt zijnde, of niet nodigh was in plaatse van den Afgaanden diacon een nominatie te stellen, waar uit des Afgaanden plaatse te vervullen, is sulx Eenpaarigh goet gevonden en zij daar toe genomineert. Pieter Jans, Jacob Claasen, Redmer Alberts.
Gelijck wij met den gebeede geonnnen hebben, alsoo hebben wij geEindight met een hertelijcke dancksegginge tot gelijck voor alle sijne weldaden. alsoo oock in dese an ons bewesen.
Actum den 4 dec: 1711
Art. 6. de dagh van diaconie rekeninge is gestelt op den 15 Jan. 1712.
               B: Kuen Eccls.
dit is EO het merck van Evert Jans oudleringh
Amsso Philips  Alderleick
die is UP het merck van Pieter Omges
IJen IJensn diacon.

Op heeden den 11 Martius, na vuirighe anroepinghe van Godes H. naam gesamentlijck in Consistorio vergadert.
Art. 1. ad Art. 3. spreekende van de qade bejegeninghe dor Luj Pieters an Hinderck Albert toe gebracht zijn beide persoonen voor ons ontboden, en verscheenen en is het verschil tusschen haar geresen, door middel van Chistelijcke vermaningen Eindelijck bij geleid[?] en sijn in de liefde verEnight hebbende elckanderen de reghterhand van Broederschap toe gereickt. waar toe haar van ons en de overighe leeden Godes zegen is toegewenst.
Art. 2. ad Art. 5. uit de genomineerde Broederen tot de Diaconie Dienst is naa gewoonte op den 1 dagh des Jaars van de gemeinte verkoren. Jacob Claassen welcke na drievoudige kondinghe op achter een volgende sondagen sonder verhinderinghe geschiet. soo is den Broeder voornoemt, in die bedieninge angenomen en besteigh geworden. op den 31 Jan.1712.
Art. 3. ad Art. 6. de diaconie rekeninghe is op de gestelde tijt geschied en alles wel en in goede staat bevonden.
Gelijk wij met den Gebede begonnen hebben, alsoo geindight met eene hertelijcke dancksegginghe tot God, gelijck voor alle alsoo oock voor sijne in den an ons bewesen. Actum den 11 Mart. 1712
                      Bernard. Kuen  Eccls
dit is het EO marck van Evert Jans
Amsoo Philips
IJan Olgers
IJen IJensn
Jacob Claessen

Den 13 Martius weder om gehouden des Heren H. Avondmaal en zijn des tijds naa gedane belijdenisse haares geloovs, da?? de Gemeinte toe gekomen
       164. Claas Bartels.
       165. Tomas Geerts.
       166. Pieter Dercks.

op heeden den 12 Junij 1712 wederom, na vuirige en Ernstige anroepinghe van Gods H. Naame het Consistorium geopent zijnde alle de leeden desself praesent.
Art. 1. Jan Harms zijnde voor ons ontbooden en scherpelijck berispt wegens dronkenschap, en onbehoorlijcke bejegeninge an mij pastor loci, wanneer dronken zijnde mij in tegenwoordigheid gelastert en gescholden Eeste en gans injurieus bejegent: waarop hij Jan Harms sigh beklagende sigh heeft gekacuseert[?] de schult door van bijgende op de dronkenschap en sijn schult bekennende, versoght vergeninge van de selve en versoeninge met sijn pastor, belovende sijgh voortaan te waghten soo van dusdanige bejegeningen, als van oorsaak desselfs nam. dedronkenschap. twelcke overwogen zijnde is hem de versogte versoeninge Eindelijk naa een Ernstige vermanninge, door aanspraake van de leeden der Consistori toe gestaan. dog oock in geseght, isg voor dese maal te onthouden van de taafel des Heeren, uit oorsake van de Ergernisse door hem in die sake gegeven soo an die gene die buiten, als an die gene die binnen zijn.
Gelijck wij begonnen hadden met den gebeede, alsoo hebben wij geEindigt met een hertelijke danksegginge tot God voor alle sijne onverdiende h[?]egeninge, oock voor die gene op desen dag en in dese sake an ons beweesen.
Luij Peters         B: Kuen Eccls
Amsso Philips
dit is EO het merk van Evert Jans
IJan Olchgers
IJen IJensn
Jacob Klasen

Den 19 Junij wederom plegtelijk gehouden des Heren H. Avond-maal.

Op heden den 4 Sept. is in dese gemente wederom verniewt de gedagtenisse van Jesu dood in t gebruik van des Heeren H. Avond-maal.

op heden den 9 Decemb. zijn wij weder om, alle de Ledematen deser kerkenraad (uit genom. Luij Pieters wegens Lichaams swackheid) in Consistorio vergadert.
Art. 1. Gods Name vuiriglijk angeroepen zijnde is de acte der vorige vergaderinge opgeleesen dog niets daar in vindende t welke onafgedaan was. is door ons gevraaght of Jemant der praesente Leeden jiets hadde voortestellen? waar op Jan Olgers heeft versoght ontslagen te mogen worden van sijn dienst als diacon; waar in hij de gewoone tijd nu hadde gecontinueert. soo is hem sulx, nae dat versogt was daar in te willen volherden[?], bij alle toegestaan, en voor getrouwigheid in sijn vollig te dienst bedankt.
Art. 2. D. consitorie oordeelt het nodig, dat de plaatse des afgaande, door een ander bequaam Broeder wederom vervult worde en daarom heeft se Eenparigh dese drie volgende Broeders genoemt om tot dien Einde de gemeinte voor gedragen te worden. Wigbolt Steffens, Cornelis Luies, Albert Jacobs.
Art. 3. voorgestelt zijnde bepalinge van tijd der Diaconie rekeninge te maken, is Goed gevonden, sulx te raamen na tijd en gelegenheid. waar naa dese vegaderinge met danksegginge tot God beslooten. Actum ut supra
          Bernard Kuen Eccls.
dit EO is t merk van Evert Jans
IJan Olchgers
IJen Ijensn
Jacob Klasen

Den 11 decembr. is wederom gehouden in dese gemeinte des Heeren Avondmaal.

wederom de 12 Martius 1713 plegtelijck gehouden de zalige gedagtenisse van Jesu doot in t gebruick van t H. Avondmaal.
       167. Jantjen.   Huisvrou van Claas Knellis

Den 11 Junius wederom gevijrt de dagtenisse van Jesu lijden in t H. Avondmaal des Heeren

Den 10 Septemb. is in dese gemeinte weder plegtelijck gehouden des Heeren H. Avondmaal.

op heden den 8 Decemb. 1713. zijn weder om de tegenwoordig zijnde leden der kerken raad eenpaarig t saam vergadert om in de vreese Gods saaken Gods kerke en haaren pligt raaken, soo haar mogten voorkoomen te behoudelen waarom Gods heilighe naam voor of tot dien Einde om zeegen en bijstand vuiriglijk is angeroepen.
Art. 1. ad Art 2. spreekende van de nominatie tot het diaconschap, is uit de genoemde van de anwesende gemeinte tot Boekhouder van de diaconie op de gewoonetijt verkooren de E. Albert Jacobs. en is den Broeder voornoemt na voorgaande drievoudige kondinge op de 29 Jan. daar an volgende in den H. dienst opentijck bevestigt.
Art. 2. ad Art. 1. gewagende van de tijd der diaconie rekeninge, is die geschiet op den 30 Jan. en alles wel en in goede staat bevonden.
Art. 3. Angesien God de Alderhoogste naa sijne alwijse voorsienigheid belieft Broeder Luij Pieters ouderling van dese gemeinde door de tijdelijcke doot uit dit stervelijk inde Euwigheid over te haalen, soo is an de vergaderinge in bedenkinge gegeven of het nu nodig was de plaatse des verstorvenen door een bequam Broeder, welke sonder opspraake in en leer en leven is, weder om te vervullen, soo is eenpaarig goed gevonden dese twee Broederen nom. Wigbolt Steffens, Jan Olgers te nomineeren, opdat een van de selve de gemeinte op de gewone tijd tot den heiligen dienst mogte verkooren worden.
Art. 4. Amse Philippus olderling van dese gemeinte wegens oldijk door de tijdelijk doot uit dit leeven weg gerucht zijnde is dieswege an dese Christ. vegaderinge voorgestelt of niet nootzakelijck was de plaatse des overledenen weder om behoorlijck te vervullen met een bequaam persoon soo is eenparig goet gevonden tot dien Einde an de gemeinte voor te stellen den Broeder Pieter Jansen Buir.
Art. 5 de diaconie rekeninge gestelt na tijds gelegenheid.
Dese voorgenoemde saaken dus in de vreese Gods behandelt zijn is dese Christ. vergaderinge met een hertelijcke dancksegginge tot God gescheiden    Actum ui supra
                    B: Kuen   Eccls
dit is EO het mark van Evert Jans ouderling
IJen IJensn      |
Jacob Klazen     |  Diaconen
Albert Jacobs    |

Den 10 Decemb weder om verkondigt de dood van de zaligmaaker in t gebruick van s H. Avont maal en naa gedane belidenisse haares geloovs tot de gemeinte gebragt
       168. Grietje Pieters.

Acta Consistorii den 9 Mart 1714.
Naa vuirige anroepinge van de alderheiligste naame Gods om seegen en bijstand in de te verhandelene saaken zijn wij in de vreese Gods tot de saaken selve voortgegaan.
Art. 1. ad Art. 4. uit de opgestelde nominatie is op de gewoone tijd met meerderheid der stemmen wettig verkooren de E. Wigbolt Steffens welke Broeder, naa vaargaande drievoudige kondinge, in den H. dienst des ouderlingschaps is bevestigt op den 4 Feb.
Art. 2. ad Art. 4. in plaatse van Amse Philippus zalig, is ter selver tijt angestelt als ouderling, de E. Pieter Jansen Bour, welcke oock naa gedaane drievoudige voostellinge an de Gemeinte sonder inspraake, op den selfden 4 Feb. in sijn heilige bedieninge plegtelijck is bevestigt geworden.
Art. 3. ad Art. 5. de diaconie rekeningeis geschiet den 9 Januarig, en is alles wel en in goeden staat bevonden.
Art. 4. Derck Eltjes sig Enige maalen onthouden hebbende van het gebruick van des Heeren H: Tafel weges verschil met Geertjen Geerts huisvrou van Evert Jans, wegens [??] (soo hij voorgeeft) te weinig Gebeurt gelt. is dies wegen, beneffens Geertjen Geerts voornoemt voor on antebooden, ten Einde om soo mogetlijck het verschil weg te nemen en haar beide in der liefde te verEnigen. maar Derck Eltjes is niet gecompaareert, derhal[?] Geertjen, gehist[?] en ondervraagt zijnde omtrent die saake heeft betuigt bij haar hoogste waarheid, niet beter te weeten; of Derck Eltjes heeft het gelt ten vallen van haar gebeurt; en met een vrie te wesen van alle liefdeloose gedagten omtrent hem, en met de liefde te bedecken alee praterien, die diesweegen van hem en Jijment wegen mogten zijn voortgebragt. wesholven wij haar naa teowensinge van Gods geeft en genaade, hebben angemoedigt om voortoen met vriemoedigheid tot des Heeren H. Tafel te naaderen.
Dit dus in de vrese Gods zijn afgehandelt is dese vergaderinge naa hertelijcke dancksegginge tot God wegens sijne an onse bewesene genade, gescheiden. Actum ut supra.
       B. Kuen Eccls
Wiegbolt Stefens ollingh
dit is EO het merk van Evert Jans ouderling
Jacob Klasen        IJen IJensn
Albert Jacobs

Den 11 Martius wederom gehouden in dese Gemeinte des Heeren H. Avondmaal. en is totdese Gemeinte overgekoomen met attestatie van Cappel in t Graafschap van der Lip
       169. Hans Harmen Muller.

Acta Consistorij op heden den 8 Junij in Charo Templi vergaadert.
Na vuirige anreopinge van Gods alderheilighste name, hebben wij de de voorgande Arteculen opgeleesen.
Art: 1. ad art. 4. Derck Eltjes wederom ontboden en verstaan wegens het verschil met Geertien Geerts huisvrow van Evert Jans. is bevonden steijf te staan op sijn Eisch en onversteltelijck wegen sijn gemeende praetensie en wanneer vna wegens de onscherheid der saake door veele Christelijcke vermanningen en beweegreedenen wijerd versoght de liefde plaatse te geven en het verschil in te schirken door een of ander middel t welcke mogte uitgevonden, heeft hij sulx geweigert en rant[?] afgeslaagen seggende door in niet te konnen doen voor dat de genoemde 10 gulden door Evert Jans an hem getielt waaren. weshalven daar in voor tegen wordig niet verder konde gegan worden.
Actum ut supra
             B: Kuen Eccls
dit ist EO merck van Evert Jans ouderlig
Pieter Jans als olderlingh
Wiegbolt Steffens als olderlingh
IJen IJensn diacon
Jacob Klazen diacken

Den 10 Jun. wederom des Heeren H. Avondmaal gehouden.

Nogh op de 8 Septembr. pleghtelijck gehouden des H. H. Avondmaal.

Acta Conistorij den 7 Decemb. 1714
de name Gods vuirig angeroepen zijnde zijn de acten gelesen.
Art. 1. ad Art. 1. spreekende van de sake van Derck Eltjes, is door ons an de vergaderinge gerapporteert, dat wij in de visitatie ten sijnen huise zijnde hem Ernstig hadden vermaant, sig te schicken tot versoening en Enigheid met sijn evennaasten, en sig niet langer te onthouden van des Heren Tafel dog alles sonder vrughte en dat hij volpardig de versoeninge bleef weigeren.
Art.2. angesien door het versterf van Albert Jacobs gewese boeckhouder der diaconie; die plaatse is komen te vaceeren en tijdig wederom dient voorsien te worden, soo hebben wij tot dien Einde op de nominatie gebraght dese volgende Broderen.
Hindrick Alberts, Cornelis Luies, Jan Kleersnider schoolmr.
Actum ut supra
        
B. Kuen Eccls
dit EO is t merck van Evert Jans ouderling
Pieter Jans als olderlink
Wieghbolt Stefens als olderingh
IJen IJensn Diacon
Jacob Klasen Diacken

Den 9 decemb wederom des H. H. Avondmaal gehouden. Ter selver tijd na gedane belidenisse des Geloofs de Gemeinte toegekomen
       170. Simon Aijkes.

Den 10 Martius 1715 wederom gehouden des Her. H. Avondmaal.

Den 2. Junius wederom gehouden des Heeren Avondmaal.


Den 8 Septembr. wederom ghouden des Heeren H. Avondmaal,en zijn na gedaane geloovs belidenisse de gemeinte toe gekoomen
       171. Maaijke Geerts
       172. Grietje Lammers.
       173. Nantje Wigbolds.

Acta Consistorii den 6 decemb. 1715
invocato dei nomine hebben wij de acten gelesen.
Art. 1.ad 1 de wijle Derck Eltjes door eigene beweginge de vermanningen tevoren gedaan plaatse gevende, sijn haat heeft laaten vaaren[?], en de vorige maal reeden om an des Heeren Tafel is geweest soo blijft desen articul cesseren.
Art. 2. ad art. 2. uit de genomineerde Broederen is op de gewone tijd tot Een diacon en Boeckhouderschap van de gemeinte verkooren, de E. Hindrick Alberts, welcke na drievoudige sonder tegenspraake in sijn dienst is bevestight geworden.
Art. 3. Pieter Mennes zijnde nu twe maal geciteert om reden tegeven van wegen sijn lasteringe en ongesouten tale, van mij gesprooken in een openbare Eerberge van wegen een bestraffinge ten sijnen huise door mij als predikant gedaan, wegens het vinden van een Pingster boom op sijn haem. heeft telckens geweigert t verschijnen
Art 4. Wigbolt Steffens zijnde oudling in dese gemeinte verstorven hebben wij geoordeelt, desselfs plaatse ten Eersten te verullen, ten besten van de gemeinte nodig te zijn alwaar om tot dien Eine op de Nominatie gebracht zijn dese volgende Broederen. Pieter Omges, Hindrick Alberts.
Art. 5. Jacob Claassen hebbende sijn tijd als diacon uitgedient heeft versoght van sijn dienst ontslagen te worden; t welcke overwogen zijnde is toegestaan van alle en is sijgh voor getrouwigheid in sijn dienst bedanckt. en sijn in sijne plaatse genomineert dese volgende Broederen nam. Pieter Jansen Bult. Heere Cones. Derck Hindercks.
Art. 6. ingevalle Hindrick Alberts boeckhouder der diaconie moghte verkoren worden tot ouderlingh , soo zijn om een tot Boeckhouder in desselfs plaate te verkiesen, op de nominatie gestelt   Cornelis Luies. Mr. Jan Kleersnijder. Jan Reinders
Art. 7. diaconie rekeninge inkomstig te stellen na tijds gelegenheid.
hijer na hebben wij dese vergaderinge met den gebeede geEindigt. Actum ut supra
       B. Kuen Eccls
dit is het EO merck van Evert Jans Ouderling
       Pieter Jans old.
       IJen IJensn dia
       Jacob Klasen diac
       HA diacon.

Acta consistorii gehouden den 6 Meert 1716
in den anvanck is de name Gods vuirig angeroepen.
Art. 1. ad Art. 3. Pieter Mennes zijn de voor de derde maal geciteert tot dat selfde Einde, is Eindelijck verscheenen, en heeft na verscheiden vermanningen ten laasten beljdenisse gedaan van sijn schult, waar op de selve wederom met mij als praedicant is versoent geworden en genodight tot het gebruick van het anstaande avondmaal des Heeren.
Art. 2. ad 4. Uit de genomineerda to het ouderlingschap, is op de gewoone tijd verkooren de E. Hind. Albets welcke oock na drievoudige kondinge, sonder verhinderinge op den 2 Feb 1716 bevestight geworden.
Art. 3. ad 5. Uit de genomineerde tot het diaconschap in plaatse van Jacob Claassen, is verkoren Pieter Jansen Bult en op deselve tijd na voorgaande kondinge bevestight.
Art. 4. ad 6. Uit de genomineerde tot het diaconschap in plaatse van Hindrik Albert is verkoren op die selve tijd, Cornellis Luies, welcke met de voorgaande ter selver tijt is bevestig geworden.
Art. 5. ad 7. de diaconie rekeninge is geschiet op den 7 Feb. en zijn de diaconie middelen nog in een tamelijk goede staat bevonden.
Hijerna hebben wij dese vergaaderinge met den gebeede en danksegginge geEindight. Actum ut supra.
         B. Kuen Eccls.
dit EO is het merck van Evert jans ouderling
Pieter Jans als ouderlingh
dit zijn HA de letters van Hind. Alberts ouderling
IJen IJensn  diacon
Cornellis Luijs dijecon
dit is X het merck van Pieter Jans diacon

Den 8 Martius wederom in dese Gemeinte gehouden des Heeren H. Avondmaal. En zijn na gedane belidenisse Haares geloofs tot de Gemeinte toe gebraght.
       174. Jan Everts
       175. Jan Pieters
       176. Grietje Pieters
       177. Willemke Hindrix.

Den 11 Junius wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal.

Acta Consistorii den 4 Sept. 1716
Art. 1.Invocato dei nomine zijn de Acten opgelesen, dogh is daar in niets onafgedaan bevonden.
Art. 2 Elske Harms Zijnde geciteert voor dese vergaadering om verantwoordinge te doen wegens haar gedrag des morgens even voor het jonght[?] gehouden avondmaal wanneer sij haar man in het gesigte gevloogen, en wat afgetaut[?] hebbende strax na den kercke is gegaan en an des Heeren H. Avondmaal genadert gelijck oock wegens ontrouwe handel met mijn vrow, an welcke se gaaren hebbende verkost halve en anvalle roeren voor volle heeft gelevert. dog geweigert heeft te komen. alwaarom dese Eerw. vergaaderinge het nodig heeft geoordeelt haar te suspendeeren vant s Heeren H. Avondmaal ter tijt toe, sij gehoorsaameheid betone.
Art 3. Censura morum gehouden soo over de leden van dese vergaderinge als over de alle de ledematen van dese gemeinte en wat angaat de Eerste is ingebraght tegen Jan Jansen dat sig mu en dan te buiten ginck in overstallige dronckenschap t welcke Eene voorgestelt zijnde, heeft t bekent; en sig dieswege beklaaght, belovende beterschap in t toekomende nae dat Ernstig daar toe vermond was.  En uit de andere is tegen niemand Jiets voort gebraght, dan alleen tegen Jan Mennes en sijn vrouw Nieske Borgers welcke Beide (na geseght word) sig souden hebben schuldig gemaackt an ontrouwe handelingen tegen hare Evennaasten, waar over sij alle Beide tegen den Avond voor ons zullen geciteert worden
Actum ut supra
   B. Kuen Eccls
dit is EO het merk van Evert Jans
    HA
   IJen Ijnsn
    PJ
    Cornellijs Luijs

Acta consistorij ut supra omtrent den Avond
Art. 1. ad art. 3. in Censura morum over de gemeinte, voorgestelt zijnde stercke gerughten, dat Jan Mennes en Nieske Borgers an ontrouwe handelingen schuldig waaren waar op geciteert en verscheenen zijnde is haar sulx Elek int bijsonder voorgestelt waar tegen onder hooge betuigingen als voor Gods angesigte hebben geprotesteert, betuigende onschuldig te zijn int gene haar telaste wijerde geleght, welcke verantwoordinge van ons in soo verre is angenomen.
Art. 2. gelijck met den Gebeede is begonnen, soo is met eene hertelijcke dancksegginge tot God dese vergaderinge gescscheiden.
       B. Kuen Eccls
dit is EO het merck van Evert Jans ouderling
     HA ouderling
     IJen IJensn diacon
     PJ diacon
     Cornellijs Luijs Dijecon

Den 6 Sept wederom gehouden des Heeren H. & hoogweerdig Avondmaal.

Acta consistorii den 4 decembr. 1716
Art. 1. ad 1. invocato dei nomine, is verscheenen Elske Harms, tot dien Einde als vooren geciteert zijnde; en an haar voor gehouden, de geschuldigingen te vooren uit gedruckt, is Eindelijck daar toe gebraght dat sij schultbekentenisse dede, en leet wesen getuighde wegens die saakens bet belaste van sig inkomstig voorsigtiger te gedragen, en na vermogen te wagten van Ergernisse te geven op Enigerheijt[?] wijse, waar op sij weder om tot des Heeren Tafel is toegelaaten.
Art. 2. Pieter Jans in sijn leven ouderling in dese gemeinte, verstorven zijnde soo dient desselfs plaatse met een bequaam Broeder wederom vervult te worden, en zijn dot dien Einde op de nominatie gestelt   Jan Jansen Kuilker, Pieter Omges, Jacob Claasen.
Art. 3. Jan Jansen Kuilker hebbende nu eenige jaaren ook boven de gestelde tijd gecontinueert in sijn diaconie dienst en nu versoekende daar van ontslagen te mogen worden; is sulx in overleg genonce zijnde, toe gestaan, en zijn diesweege bedankt en angesien de plaatse des afgaande met een bequaam persoon wederom dient vervult te worden, soo zijn tot dien einde genomineert dese volgende Broederen   Claas Nienghs, Claas Cornellis, Claas Bartels.
Gelijck met den gebede dese vergaderinge begonnen was alsoo is deselve met hertelijcke dancksegginge gescheiden.
Actum ut supra
           B. Kuen Eccls.
dit is het EO merck van Evert Jans ouderling
dit sijn de HA letters van Hindrik Alberts ouderling
IJen IJansn diacon.
dit zijn PJ de letter van Pieter Jans diacon
Cornellijs Luijs dijecon

Den 6 decembr. wederom Jesu dood verkondight in t gebruick van des Heeren H. Avondmaal.

Den 14 Martius 1717 wederom des Heren H. Avondmaal in dese gemeinte geouden   met attestatie van Holwijrda
       178. Heilke Meertens

Den 13 Junius wederom in dese gemeinte gehouden des Heeren H. Avondmael.

Den 12 Septemb. wederom pleghtelijk gevijerd de Gedaghtenisse van Jesu onses Heilands dood in t bruik des H. Avondmaels. en met attestatie tot ons overgekomen van Wittewijerum
       179. Trijnje Jans.

Den 12 Decemb. is wederom an dese plaetse des Heeren H. Avondmael gehouden en dese Gemeinte toegekomen met attestatie van Appingadam
       180. Repke Harms.

Den 20 Martius 1718 wederom in dese Gemeinte des Heeren H. Avondmael gehouden en is tot dese Gemeinte overgekomen met Attestatie van Ten Bour
       181. Tiebbe Wijbes.

Den 19 Junius is wederom in dese gemeinte gehouden Des Heeren H. Avondmael.

Den 11 Septembr. pleghtelijck wederom gevijerd de gedaghtenisse van Jesu dood int gebruik van des Heeren H. Avondmael.

Acta Consistorii gehouden den 9 Decemb. 1718.
Art. 1. Godes H. Naeme aen geroepen zijnde is in omvraege geleght (de wijle niets in actis onafgedaen gevonden wijerde) of jemant der praesente Broederen jiets hadde voor te stellen? waer op geantwoord is van Cornelis Luies en Pieter Jansen, dat aengesien sij beide nu drie jaeren in haer dienst als diaconen hadden gecontinueert, begeerden achtervolgens de orde daer van ontslaegen te mogen worden en als instantie (was gedaen van te continueeren in hij in haer voornemen persisteerden, is het selve met gemene stemmen aen haer toegestaen, en zijn zij voor haere getrouwe dienst noie consistorij bedankt
Art.2. Aengesien de plaetsen dor afgaende met andere bequaeme Broederen dienen vervult te worden, soo zijn tot dien Einde in plaetse van Cornelis Luies op de nominatie gebraght Jan Reinders, Simon Aikes, en in plaetse van Peter Jansen zijn genomieert Derk Hindriks, Heere Coenes, Haije Lubberts.
Art. 3. de dagh van rekeninge der diaconie, zal gestelt worden nae tijd en gehegenheid.
Art. 4. Gelijck dese vergaederinge met den gebede begonnen is alsoo is ook deselve geeindight, met een hertelijke danksegginge tot God almaghtig
actum uit supra
        B: Kuen Eccls.
dit sijn de HA letters van Hind. Albers ouderling
IJen IJensn  ouderling
Cornellijs Luijs  dijacen
dit PJ sin de letters van Peter Jans diacon
dit is het + merk van Claes Neenghs diacon

Den 11 Decembr. wederom aen dese plaetse gehouden des Heeren H. Avondmael.

Acta Consistorii gehouden den 17 Mart. 1719.
Art.1. ad art. 3. de rekeninge der deaconie middelen is gedaen van den afgaenden boekhouder Cornelis Luis to genoegen den 30 Januar. 1719.
Art.2. ad art.2. sprekende van de verkiesinge der diaconen uit de genomineerde Broederen in plaetse van de afgaende; soo is op de ordinaris tijd nae gewoonte verkoren in plaetse van Cornelis Luis, Jan Reinders, en in plaetse van Pieter Jans, Derk Hindriks welke Broederen nae de Gemeinte drie mael sonder verhinderinge voorgedraegen te zijn, vervolgens pleghtelijk op den 29 Januarius 1719 zijn bevestight.
Art. 3. Jan Jansen Kuilker voor ons beklaeght zijn door Hind. Alberts beide ouderlingen deser gemeinte als welke op den 1 Januarius deses jaers dronken zijnde, hem seer importuin, sonveele voorgaende woorden, had aengevallen en heimelijk het mes getrokken hebbende, tot driemael toe daer mede op sijn lichaem gestooten, tot verwonderinge, ten zij Gods Hand sulx verhoed hadde, dat hem niet is te naegegaen, welke mes nogh krom zijnde in dese vergaedering is vertoont; soo heeft Jans Jansen, sulx voorgestelt zijde niet gelochent, maer alleen onkunde dien aengaende voorgewent en sigh dieswege beklaeght. waer op buitenstaende is de soeke bij ons overwoogen en goetgevonde, dat dewijle niet alleen schuldigh was aen overmoetige dronkenschap, (waer over reeds te vooren gecensureert was) maer ook aen inbreuk van liefde soe aen toelegh van doodslagh, waerdoor Groote Ergernisse gegeven heeft, te meer de wijle onderlingh der gemeinte zijnde aen aendere een Goed voorbeelt va maetigheid en leifde schuldig was tegeven) dat Jan Jansen Kuilker sig bij provisie tot naeder onder van des Heeren H. Tafel zal moeten onthouden, tot dat met woorden en met de doet berow en genoeghsaeme voldoeninge wegens dese gegevene Ergernisse zal gegeven hebben zullende ondertusschen de saeke naeder ondersoght en op zijn vandere wandel achtinge gegeven werden.
Art. 4. Gelijk dese vergaederinge met den gebeede begonnen is, alsoo is deselve geEindigh met een hertelijke danksegginge tot God Almaghtig.    Actum uit supra
             B: Kuen Eccls.
dit is het EO merk van Evert Jans ouderling
dit is het + merk van Claes Neenghs diacon
Jan Reinders  deacken
dit is het X\ mark van Derk Hindriks diacon

Den 19 Mart. wederom gehouden in dese gemeinte des Heeren H. Avondmael.

Acta consistorii gehouden den 9 Junius 1719.
Art. 1. ad Art. 3. Jan Jansen kuiker wederom geciteert en verscheenen voor dese vergaederinge, heeft sigh met bekentenisse van sijn visval aengeboden te versoeken met Hind. Alberts t welke hem ander bedin, van in toekomende sig voorsightiger te gedraegen Eindelijk is toegestaen, en hebben dese beide Elkanderen dereghterhand van versoeninge en Broederlijke liefde toe gereikt. En aengesien door dese daet van onvoorsigtigheid en siefdeloosheid[?], niet een persoon alleen was, beledight maer ook dese vergaederinge, soe de geheele gemeinte was ontstight: en ook Ergernisse gegeven aen diegene die buiten zijn, soo hebben wij dien aengaende van Jan Jansen voornoemt volgens onse plight voldoeninge geist t welke van hem gegeven is, in dier voegen naem betuigende het hem van herten leet te zijn, door dronkenschat tot sulken uiterste gekomen te zijn, en belovende int toekomende sigh soodoenigh te zullen gedraegen dat door vermidinge van alle gelegenheid tot donkenschap, de occasie van alle twist voorkome; en door een voorsigtige wandel in matigheid en leifde verbeetere de ergernisse door desen gegeven. waer op de Crist vergaderinge nae een ernstige bestraffinge en niet min Cordaete Christ. vermaeningen hem wederom heeft aengenomen en tot des Heeren taefel toegelaeten.
Art. 2. Gelijck dese vergaederinge met den gebede begonnen is,alsoo is deselve met een hertelijk danksegginge tot God de Alderhooghste voor sijn genaede aen ons beweesen gescheiden. Actum ut supra.
         B: Kuen Eccls.
dit is het EO merk van Evert Jans ouderling
dit zijn de HA letters van Hindrik Alberts
dit is het X merk van Claes Neengs diacon
dit is het X\ merk van Derk Hindriks diacon
Jan Reinders Diacken

Den 11 Juinius is in dese Gemeinte wederom gehouden des Heeren H. Avondmael en zijn overgekomen met Attestatie van t Zant.
       182. Geert Everts.
       183. Aeltjen Pieters

Acta consistorij den 8 Septembr.1719
Nae aen roepinge van des Heeren H. Naem
Art.1. Hindrik Alberts en Pieter Jansen slaghter geciteert zijnde voor dese vergaederinge, om verstaen te worden wegen questie en slaegerie voorgevallen ten huise van Mr. Simon tergelegenheid van een kindelbier, heeft de Eerste betuight onverhoeds aengevallen te zijn, niet weetende of het met toelegh, of bij ongeluk geschiet was de andere seide overstallig dronken geweest te zijn, en niet te weten wat er geschiet is. en beide veerdigh te zijn sigh met malkanderen te versoenen, t welke geschiet zijnde, zijn beide nae een ernstige vermaninge tot vreede en Christelijck verdroeghsaemheid wederom vereenight geworden.
Art 2.Bij gelegenheid van veelvoudige questien en menighwoudige slagorie hebben wij gesamentlick ledemaeten der Consistorie Eenparigh goetgevonden, tot voorkominge van verdere ongelegenheid, doat die gene welke sigh voortaen in toekomende aen dese sonden waer door de goede anstight, en die kuiten zijn oorsoeke van lasteringe gegeven word, schuldig maekt de facto voor die tijt van het H. Avondmael zal zijn gesuspendeert.
Gelijk wij met den gebede begonnen hebben Alsoo hebben wij dese vergaederinge besloten met hertelijk danksegginge tot God, voor sijne genaede in desen aen ons bewegen.
Actum uit supra.
           B: Kuen Eccls.
dit EO is het merk van Evert Jans ouderling
dit zijnde HA letters van Hind. Alberts ouderling
IJen IJensn  ouderling.
dit + is het merk van Klaas Neenghs diacon
dit is X het merk van Derk Hindriks diacon
Jan Reinders Diackon

Den 10 Septembr. wederom gehouden des Heeren H. Avondmael.

Gelijck mede den Decembr. is geschiet

Den Mart 1720 wederom pleghtelijck gecelebreert de gedaghtenisse van Jesu doot in het gebruik van des Heeren H. Avontmael.

Den    Juinius is in dese gemeinte wederom gehouden des Heeren H. Avondmael, en zijn nae belijdenisse haeres geloovs tot de gemeinte gekomen
       184. Grietje Driewes.
       185. Saertjen Jacobs
en met Attetatie van Wester Lee
       186. Harm Derks.

Acta Consistorii gehouden in het choor van der kerke tot Uitwijerda den 16 Septemb. 1720
Art.1. Nae vuirige aenroepinge va Gods heilige naem, zijn (nae voorgaende citatie in dese vergaederinge verscheenen Hindrik Alberts ouderling en sijn huisvrou Martjen Jans beneffens haer dochter Grietje Claessen. welke vermaent zijn eindelijk de versoeninge met hun predikant en desselfs huisvrouw - wegens kranckheid niet tegenwoor zijnde haer uit een Christelijke beweginge der liefde soo meningh mael en door hem selve en door de ouderlingen uit sijn naeme aen gebooden Aen te nemen, en voortaen in betraghtinge van Christelijke liefde met sijn even mensche te leven. welke buiten alle verwaghtinge, de aengebodene versoeninge (tot noghtoe hebben gedeclineert, soo noghtans dat dese saeke op aenstaende vreijdag nae gehoudene proefpredicatie voor dese onse vergaederinge, naeder staet behandelt te worden.
Actum uit supra
            B: Kuen Eccls
dit is het merk EO van Evert Jans ouderling
IJen IJensn   ouderling
+ dit is het merk van Claes neengs diacon
Jan Reinders Deiacken
dit X\ is het merck van Derk Hindriks Diacon

Acta Consistorii gehouden den 20 7tembr 1720.
Art. 1. ad art. 1. Godes Heilige naeme zijnde aengeroepen; zijn wederom voor dese vergaederinge verscheenen Hind. Alberts en sijn huisvrow Martjen Jans, beneffens haer doghter Grietje Klaessen, welke wederom aengemaent zijn tot de voorgslaegene versoeninge, dogh sigh beroepende op het afwesen van mijn vrouw welke door licaems swaekheid niet konde tegen woordigh zijn, soo blijft de verdere behandelinge deses noghmaels uitgestelt tot de naeste gelegenheid. Actum ut supra
Dese vergaederinge is beslooten met een danksegginge tot God.
                 B: Kuen Eccls

Den 22 Septemb. wederom gehouden des H. H. Avondmael en is tot dese Gemeinte overgekomen met Attestatie van Delfzijl
       186. Ickien IJpes.

Acta Consistorii gehouden den 7 Decembr. 1720.
Art. 1. ad art. a. Godes h. Naemes ijverigh zijnde aengeroepen. zijn wederom nae voorgaende citacie in dese vergaederinge verscheenen Hind. Alberts ouderling en sijn huisvrow Martjen Jans, beneffens haer doghter Grietje Claessen, welke gelijck voor voorheen wederom aengemaent zijn de om de aengebodene versoeninge aen te nemen; Eindelijk daer toe zijn gebraght, dat sij deselve hebben omhelft, betuigende alles te willen vergeren en vergeeten, en voortoen in betraghtinge van liefde met haer evennaest en bijsonder met hun predikant en sijn huisvrow te leven.
Hijer nae is dese vergaederinge met herteljke danksegginge tot God almagtigh gescheiden   Actum ut supra
           B: Kuen Eccls.
dit is EO het merk van Evert Jans Oudering
dit zijde let HA ters van Hind. Alberts oudering
IJen IJensn oudering
Jan Reinders Diacken
dit is het + merk van Claes Neengs diacon
dit is het X\ merk van Derk Hindriks diacon

Den 9 Decemr. wederom pleghtelijck gevijert de gedaghtenisse van de doot des Jesu makens int gebruick des H. Avondmaels.

Den 9 Mart 1721 wederom des H. h. Avondmael gehouden.


Den 15 Junius weder om verkondight de dood des Heeren int gebruik des H Avondmaels.

Den 13 Septembr. insgelijks des H. h. Avondmal gehouden.

Den 14 Decemb. wederom gehouden des H. h. Avondmael. en zijn tot dese gemeinte overgekomen met Attestatie van Tjamsweer
       187. Lourens Cornelis   van Opwijerda
       188. Jacob Jans Bronsema
       189. Aeltjen --- [Jans]  sijn huisvrou
              van t Zant
       190 Albert Wijerts.
       191. Tetje Jans.
              van Delfzijl
       Lijsbet Luis

Acta Consistorij gehouden den 27 decemb. 1721.
Godes Heilige naeme aengeroepen hebbende zijn de acten van het vorige consistorie ingesien en niets gevonden
Art.1. int omvrage geleght zijnde of Jemant Jiets hadde voor te stellen is versoght van Claes Neengh ontslagen te mogen worden van sijn diaconie dienst voor reden gevende dat niet alleen de ordinaris tijt van drie jaeren, maer nogh twee jaeren daer boven hadde gecontinueert: t welke overwogen zijnde, is hem sijn versoek geaccordeert, en hij voor sijn getrouwe dienst bedanckt.
Art.2. Tot vervullingen van de plaetse des afgaenden zijn op de nominatie gebracht dese navolge Broederen.  Claes Bartels, Simon Aikes, Haije Lubberts.
Art. 3. de tijdt der diaconie rekeninge naeder te bepalen nae gelegenheid van saeken.
Gelijk dese vergaederinge met den gebede begonnen is; alsoo is deselve met hertelijke danksegginge tot God geEindight.
       B: Kuen Eccls tot Uitwijerda
dit is het EO merk van Evert Jans Ouderling
Dit zijn HA de letters van Hind. Alberts ouderling
IJen IJensn  ouderling
Jan Reinders  Diaken

Den 8 Mart 1722 is wederom in dese gemeinte gehouden des H. h. Avondmael. en zij na belijdenis van haer gelove tot de Gemeinte toe gekomen
      
192. Jacob Jans
       193. Wobge Harms
       194. Garrelt Thomas.
      
195. en Geske Addes.
en met Attestatie van Spijk
       196. Geert Pieters.

Acta Consistorij gehouden den 12 Junij 1722.
Art. 1. ad art. 3. Nae vuirige aen roepinge van Godes Heilige naeme zijn de articulen van het voor gaende consistorie gelesen, en daer in niets gevonden dan alleen die de welke spreekt van de rekeninge der diaconie middelen, welke is gesciet in goede ordre den 26 Januar: deses Jaers.
Art. 2. Klaes Neengh geciteert zijnde voor dese vergaderinge Beneffens Claes Bartels zijn swaeger weesens eenigh defferent tusschen haer beide ontstaen, waer over sij haer eenige maelen van het H. Avondmael hebben onthouden; is de eerste niet verscheenen alwaerom de leden van de Christ. vergaederinge hebben geoordeelt nae dat Claes Bartels haere twist soeke voor ons hadde opengeleght hem te ver?anen, toe te gaen tot des Heeren H: Tafel. maer Klaes Neenghs om dat hij ongehorsaem geweest is en niet verscheenen, voor dese gelegenheid des Heeren H. Tafel te ontseggen.
Dese vergaderinge met den gebede begonnen zijnde is van gelijke met hertelijke danksegginge tot God gescheiden
Actum ut supra
          B: Kuen Eccls
dit is EO het merk van Evert Jans ouderlingh
dit zijn de letters HA van Hind. Albers ouderlingh
IJen IJensn   ouderling
dit het merk X\ van derk Hindriks diacon
Jan Reinders diacon

den 14 Junius in dese gemeinte wederom gehouden des Heeren A. Avondmael en zijn nae genaene belijdenisse van haer gelove tot de Gemeinte gekomen
       197. Roelef Jans.
       198. Heine Claessen
              met Attestatie van Farmsum
       199. Hindrik Jacobs.
van Godlinse
       200. Jan Claessen
       201. Liefke Jans
van Oldenzijl
       202. Aeltien Jacobs.
van Losdorp
       203. Eltje Claessen.

Acta consistorij gehouden den 11 Septembr 1722.
Art. 1. des Heeren H. Naeme vuirig aengeroepen.
Art. 2. ad Art. 2. Klaes neengh en Claes Bartels wederom geciteert zijnde voor dese vergaderinge; zijn beide voor ons verscheenen en vermaent zijnde om haer oude verschil neer te leggen, en sig met Elckanderen te versoenen, betuiden beide sulks reeds geschiet te zijn malkanderen toe reikende de hand van beterschap in onse tegen woordigheid waer op vermoent zijn voortoen broekerlijk in liefde in Elkander te leven ens sulx van hier aen gans
Gelijck dese vergaderige met den gebede is begonnen alsoo is deselve geEindight met hertelijck dancksegginge to God.
Actum ut supra.
          B: Kuen Eccls
dis is het EO merck van Evert Jans ouderling
IJen IJens ouderling
Jan Reinder  Deacken
Sijmon Aeikes Decken

Den 13 Septembr. wederom in dese Gemeinte gehouden des heeren H. Avondmael.

Den 13 decembr. is de gedaghtenisse van Jesu dod pleghtelijck wederom gevijert in dese gemeinte in t gebruick vant H. Avondmael.

den 11 Mart. 1723 wederom in dese gemeinte gehouden des Heeren H Avondmael.

Den 10 Jun. wederom gehouden in Dese Gemeinte des H. H. Avondmael.

Den 11  septembr wederom pleghtelijck in dese Gemeinte gehouden des H. H. Avondmal.

Acta consistorii vergadert den 10 decemb. 1723.
Art.1. invocato dei nomine en niets vindende in de vorige acten. is in omvrage geleght, of jiemat jiet heeft had voor te stellen. is voor gestelt van Jan Reinders, versoek strekkende ter ontslaginge van sijn diaconie dienst t welke in overweg in gegenomen zijnde is besloten (de wijle mu al vijf jaeren daer in had gecontinueert) zijn billijck versoek te testeren, en hem wegens getrowe administratie te bedanken.  van gelijcken heeft Derck Hindriks, die even lanck de selve dienst heeft waer genomen, ook het selfde versoek voorgestelt en is mede Eenarigh, met betuiginge van danksegginge, hem sulx geaccordeert.
Art.2. in plaetse van Jan Reinders afgaende diacon, zijn om desslefs plaetse te vervullen op de nominatie gebracht Cornelis Luies, Albert Wijerts, Jan Evert. En in plaetse van Derck Hindriks zijn (om redenen) uit de Old-dijk genomineert Claes Bartels, Hindrik Jacobs. welcke genomineerde op de ordinaris tijt de gemeinte zullen worden voor gestelt, om daer uit de plaetsen der afgaende te vervullen.
Gelijck dese vergadgeringe met den gebede begonnen is, alsoo is deselve met een hertelijk danksegginge tot God GeEindight
Actum ut supra

Den 12 Decembr is wederom des Her. H. Avondmael in dese gemeinte pleghtelick gevijert.

Den 19 Mart 1724. wederom des H. H. Avondma[el] gehouden

Den 11 Juinig wederom in dese gemeinte des Heeren H. Avondmael gehouden

Acta consitorij den 8 Septemb. 1724
Art.1. Gods name virig aengeroepen zijnde is Jan Evert in plaetse van Jan Reinders en Hindrick Jacobs in plaetse van Derckt Hindricks tot diaconen verkoren, en ter behoorlijker tijd in haer dienst bevestight.
ARt. 2 de diaconie rekeninge is geschiet geschiet op die tijd, de welek daer toe was gestelt naem.

Den 10 septembr. wederom des Heren H. Avondmael in dese Gemeinte gehouden


Den 17 Decemb. is wederom des Heeren H: Avondmael in dese gemeinte pleghtelijck gevijert. en zijn nae gedaene belijdenisse haeres gelofs to de gemeinte gekomen
       204. Hans Freriks
       205. Trijnje Jans
       206. Trijnje Cornelis
       207. Trijnje Jans

Acta Consistorii den 16 Mart. 1725
Art: 1 Invocato dei nomine en niet in de voorgaende acten vindende, zijn wij getreden, om te handelen van de sake va Aeltjen Jans huisvrou van Mr Jacob Schoolm. voor ons om verantwoordinge te doen, wegens een gerughte t welke haer noegaet[?] als of sij haer altegeen gemoeck[?] hadde met een vreemde, waer door het houwelix verbont tusschen haer en haer man voor Gods aengesighte beswooren, Enigsins hadde ingebrooken, en sigh verdaght gemaeckt van Eghtbreuke immer waerdoor Ergernisse gegeven heeft aen de vrowe, en aansake van lasteringe aen die gene die buiten zijn en geweigert heeft te verschijn; soo is geoordeelt met Eenparige advijsen dat Aeltien voornoemt, sijch sal moeten onthouden van des Heeren Tafel, tot dat sij gehoorsaemheid toont, en voor ons verschijnt om behoorlijcke verantwoordinge te doen omtrent dat gene t welhaer van ons zal worden voor gestelt.
Gelijck wij met den gebede begonnen hebben aslo is dese vergaderinge met een hertelijcke dancksegginge tot God besooten
Actum ut supra
B: Kuen Eccls
de EO is het merk van Evert Jans ouderling
dit zijn HA de letters van Hindrik Alberts ouderling
IJen Ijensn  ouderling
Ssijmon Aeijkes   diacon
Hinderck Jacobs   Jon Everts  diaconen

Den 18 Mart. 1725 is wederom in dese Gemeinte gehouden des Heeren H. en hooghweerdigh Avond-mael.

Acta Consistorii gehouden den 8 Junius 1725
Godes heilige is ijverig van ons aengeroepen.
Art. 1. ad Art. 1. rakende de sake van Aeltjen Jans, welke wederom geciteert, en voor ons verscheenen zijnde, in dier voegen haere verantwoordinge voor ons heeft gedaen wegens haere beschuldinge, dat schoon sij sigh suldig had gemoekt aen ongeoorloofde gem een saemheit maer dat sij noijt daar ongeoorloofde vleeschelijcke vermenginge met een vreemde, het houwelicks verbont hadde in gebrooken: sulks betuijgende voor Gods aen gesighte. t welke van ons in de vreese Gods overwogen zijnde, hebben wij goed gevonden, als behorende tot de meeste stightinge der gemeinte en tot noede bevindinge van de op reghtigheid van haer beloft, (naem van sigh in komstig van alle ommegent van dien songman te andoen.) sigh voor dit mael nogh van de tafel des Heeren te onthouden, op dat de voorens gegevene Ergernisse gebeetert moge worden
Art. 2. Hind. Albert mede ouderling van dese gemeinte gecitert zijnde om sigh te te verantwoorden, wegens gegeve Ergernisse, door questie te maeken door slagerie, en ophitsighe tot deselve tot drie maelen toe zedert het voorledene Avondmael voorgevallen mitgoeder door quaede bejegeninge en Gruwelijke scheltwoorden, neffens mij predikant, wanneer daer over bestraft wijerde; is niet verscheenen. alwaer om is goed gevonden, hem wegens ongehoorsaemheid, des H. Tafel bij provisie te ontseggen, tot dat wegens gegevene Ergernisse zal hebben genoegh gedaen.
Gelijck dese vergaderinge met den Gebede is begonnen, alsoo is sedelve met een hertelijk dancksegginge tot God geEindight.
Actum ut supra    B: Kuen Eccls.
dit EO is het merck van Evert Jans Ouderling
IJen Ijensn   ouderling
Sijmen Aeijkes   diacon
Hinderck Jacobs   diacon
IIan Everts     diacon

Den 10 Junij is wederom in dese Gemeinte des Heeren H. Avondmael pleghtilijck gehouden.

Acta Consistorii gehouden den 7 septembr. 1725.
Act. 1. ad 2 invocato dei nomine dese Art. spreeckt van de saeke van Hind. Alberts, welcke op nieuws geciteert zijnde, is verscheenen, en nae voorgaende Ernstige overwoeninge Eindelijck daer toe is gebracht, dat bekentenisse heeft gedaen van sijn schult met betuiginge van Leed. weesen en belofte van voortaen sigh Christelijker en voorsightiger te gedraegen, is een poewigh[?] goed gevonden, hem dese sijn nusslagh van herten te vergeven in verwaghtinge, dat hij voortaen ouderlingh zijnde het geven van Ergerissen sorgh vullig zal soeken te vermijden, en de Gemeinte in een Godzaelige waldel voortegaen en hem wederom tot de gemeinschap van des Heeren h. Tafel toe te laeten.
Actum ut Supra.
B: Kuen  Eccls.
dit is EO het merck van Evert Jans ouderling
IJen IJensn  ouderling
Ssijmen Aeijkes  deijaken
Hinderck Jacobs diacon

Den 9 septembr. wederom gehouden in dese Gemeinte des H. heil. Avondmael.

Den 18 decembr. wederom pleghtelijk gevijert de gedaghtenisse van Jesu doot int gebruik van des Heeren H. Avondmael in zijn dese gemeinte toe gekomen met Attest van Zeerijp
       Hind. Heepkes
       Magda[?]alena Verschuir
       Jantjen Jans

1726 den 17 Meert is wederom in dese Gemeinte des Heeren H. Avondmael gehouden.

Den 16 Junij is pleghtelijck wederom in dese Gemeinte gehouden des Heeren H. Avondmael.

Den 8 Septembr. wederom gehouden in in dese Gemeinte, des heeren H. Avond-mael.

Den 8 decembr. wederom gehouden des Heeren H. Avondmael in dese Gemeinte.

1727. den 9 Martius is wederom des Heeren H. Avond-mael, aen dese plaetse Gehouden.

Den 8 Junij wederom pleghtelijk gehouden in dese Gemeinte des Heeren H. Avondmael.

Den 14 septembr. is door de genade Gods in sede Gemeinte wederom pleghtelijk gevijert de Gedaghtenisse van Jesu doot int gebruik des H Avondmael.
op belijdenisse van haar tot de gemiente toe gekomen
       Garmt Cornelis
       Anje Tiddes
       Lijsbet Cornelis

Acta Consistorii Gehouden den 5 decembr 1727
Art. 1. Gods heilige name hebbende aengeroepen. is nae voorgaende citacie. voor ons verscheenen Mr. Jacob schoolmeester, dewelke verscheidene malen Ergerlijcke insolentien gepleeght had in en omtrent het huis van mij praedicant waer door hij, met leijven[?] schelden en rasen, grote onruste, en moeijelijckheid had veroorsoeckt omtrent mij, en mijn vrow, nogh met volkomen herstelt van de bewape siekte, die nu soo lange heeft gegrasseert t welke overwogen zijnde is met eenparige advisen van de E. leden der Consistorie goed gevonden Mr. Jacob voornoemt, (om dese en voorgaen diergeljke Ergerlijcke sonden,waar door de vrowe aenstaat gegeven word, en de qualijk gesinde oorsake van lasteringe) bij provisie te suspenderen van het begruik van t H. Avondmael, tot soo lange hij niet alleen met woorden belove maer oock met de doet beterschap beijse.
Art. 2. omgevraeght zijnde of oock jemant van de tegenwoordige leden siet hadde voor te stellen, heeft Jan Evert versoght van sijn diaconie dienst waer in nu wier jaeren hadde gecontinueert te mogen ontslagen worden; welke versoek, in gedenkinge genomen, zijnde sulx hem met eenparige advijsen is toegestaen, bedankenden hem voor getrouwe waerneminge sijner bedieninge.
Art. 3. Evert Jans ouderlingh verstorven zijnde, diende ten Eerst desselfs plaetse met een bequaam persoon vervult te worden, to welke einde op de nominatie zijn gestelt Derk Hindriks, Sijmon Aijkes.
Art. 4. in plaetse van Jan Everts afgaende diacon, zijn op de nomi: gestelt Cornelis Luies  Abert Wijrts  Peter Peelman.
Gelijck dese onse handelinge met den gebede begonnen was, alsoo is deselve met een hertelijck danksegginge tot God geEindinght.
Actum ut supra
B: Kuen Eccls.
dit zijn de HA letters van Hind. Alberts ouderling
IJen IJensn   ouderling
Hinderck Jacobs als Deijacon
IJan Everts  diacon
Hindrick Hiepkes als deijaken

Den 7 decembr. is wederom an dese plaetse des H. H. Avondmael gehouden.

Acta Consistorii gehouden den 12 Mart. 1728.
Art. 1. des Heeren H: Naeme vuirig aen geroepen.
Art. 2. ad art. 1. Act. Cons. gehouden den 8 junius 1725. spreekende van Aaltjen Jans Huisvrow van Mr. Jacob schoolmr. welke geciteert zijnde voor dese vergaderinge, om verantwoordinge te doen wegens het gerughte t welke haer naegingh, an of sij haer te gemeen maek te met een vreemde, en geweigert heeft te verschijnen: dis wege bij provisie het gebruik van t H. Avondmael ontseght. dogh nu verscheenen is en Eniger maten genoegen gegeven heeft. alwaer om onder een Christelijke vermanninge van sigh voor toen te waghten van alle schijn des quades, wederom tot de gemeinschap van des Heeren H. Tafel met gemeine advijsen toegelaten.
Art. 2. ad art. 1. Act. praeced Mr. Jacob schoolmr.sig hebbende schuldigh gemaek aen insolente gepleeght ten mijnen huise in haestige en liefdlose handelingen was dies wegen hij provise van des Hren. H. Avondmael gesuspendeert tot dat beterschap beloovde en betoonde. Nu wederom geciteert en gecompareert zijnde, heeft in soo verre aen de praesente lieden der consistorie genoegen gegeven, dat met gemene stemmen van sijn censuira is ontheft, en onder een Christ. vermanninge om voort aan de liefde beter te betraghten wederom tot des Heeren H. Tafel toegelaten.
Art. 3. gelijck wij met den gebede begonnen hebben, alsoo is dese vergaderinge, met een hertelijk danksegginge tot God gescheide.
Actum ut supra
B: Kuen Eccls.
dit zijnde HA letters van Hind. Albers ouderling
IJens IJens  ouderling
Hinderck Jacobs diacon.
Cornellijs Luijs diaken

Den 14 Mart. wederom gehouden des Heeren H. Avond-mael.

1728. den 13 junig wederom gehouden des Heeren H. en hoogweerdig Avondmael.

Den 12 septembr. wederom in dese gemeinte gehouden des Heeren H. Avondmael.

Den 12 decembr. wederom gehouden des Heeren H. Avond-mael.

1729.  den 13 mart. wederom des Hren. H. Avondmael gehouden

Den 12 Junig is wederom des Heeren H. Avond-mael in dese gemeinte pleghtelijck gehouden.

Den 11 Septembr wederom gehouden des Heeren H. Avond-mael.

Den 11 Decembr wederom gehouden des Heeren H. Avond-mael.

1730

Den 12 Mart is weder verniewt de gedaghtenisse van Jesu dood, int gebruik van des Hren H. Avond mael

Den 11 Junis wederom gehouden des Hren. H. Avondmael.

Den 10 Septembr is wederom des Hren. H. Avondmael in sese gemeinte gehouden.

Den 10 Decembr. wederom gehouden des Hren. H. en hoogweerding Avondmael.

1731.

Den 11 Mart. is wederom des Hren. H: Avond-mael in dese Gemeinte gehouden.

Acta Consistorii gehouden den 15 Jun 1731.
aRt. 1. invocato dei nomine, hadden wij gesonde ten huise van Jacob Jans Bronsma, onse schoolmester, ten Einde hij voor ons soude verschijen ter verantwoordinge van soodanige lasteringe als hij ten huise van Wabbo Kuen in delfzijl, tegen Hind. Alberts had uitgebraeckt: dogh niet bij der hand zijnde, is van de leden van de consistori eenparigh goed gevonden, hem te doen aenseggen dat hij bij provisie sigh zal onthouden van des Heeren Tafel, tot soo lange hij genaeghsame verandwoordinge dienswegen heeft gedaen.
Asoo is dese verdaederinge met danksegginge geeindight
    B Kuen  Eccls.
det zijde HA letter van Hind. Albert ouderling met eigen hand gestelt
ijen ijensn   ouderling
Ssijmon Aeijkes olderling
dit PJ zijn de letter van Pieter Jans Diacon selfgestelt
Peter Cornelleis als diiaken
dit zijn GP de letters van Geert Pieters Diacon met eigen hand gestelt

Den 17 Juni is in dese Gemeinte wederom gehouden de Gedaghtenisse van de Dood J.C. in het pleghtilijk gebruik van des Hren. H Avondmaal.

Acta Consistorij gehouden den 7 Septembr 1731.
deis nomine invocato
Art. 1. ad art. 1. is onse schoolmeester Jacob Jans Bronsma, nae voorgaende citatie, voor ons verscheenen, en wanneer hem redenen afgevraeght wijerden, van de lasteringe tegens Hind. Alberts ten huise van Wabbo Kuen uit gebraekt; soo heeft hij inplaetse van gesonde redenen, veele onnutte harde en onbehoorlijk woorden voort gebracht, alwaerom wij sulx in overweginge nemende eenparig goedgevonden, tot stightinge van Gods kerke en weninge van alle onordentlijckheid hem aan te seggen, sigh soolange van de tafel des Heeren te onthouden, tot dat hij beroed tone en beteringe des levens in desen betone en bewijse.
Art.2. Menje Claesen is voor ons gecitert zijnde verscheenen, wanneer haer wijerde voor gehouden haer onordentlijck huishouden, met Eenighe Schippers Gasten op die Dagh en tijd wanneer de gemeinte vergaedert was om gedaghtenisse van Christus te houden in het gebruik van des Heren H Avonmael; door singen en danssen, tot Grote Ergernisse der geheele gemeinte; heeft sulx niet kuwoort[?] kennen, alwaer om van de tegenwoord leden, der Consist. [?]stig is geoordeelt haer tot wennige[?] die openbaer gegevene Ergernisse, haer voor dese mael, de taefel des Heeren te ont seggen
Art. 3. Grarrelt Tomas en sijn huisvrow, gecietiert zijnde om redenen te geven van die lastingen welke sij tegen mij en mij huisvrow verscheide malen openbaer hadden uitgeroepen is sij alleen verseken, en heeft in plaetse van redenen verscheide angefandeende[?] talmerien[?] voort gebraght. Alwaerom eenparig goed gevonden is personen boven genoemt, soo lange te suspenderen van het gebruik van t H avondmael, tot soo lange sij berouw tonen over haer waenbedrijf, en vootaen beterschap geloven en bewijsen.
Art. 4 voorgestelt zijnde door mij als pstor, of niet nodigh door alle middelen, soo veel mogelijk is tegen tegaen ware de verslappinge, ingekomen in dese Geminte, ten aensien van de openbare Godsdienst, welke herstellinge, geoordeelt wordt, niet kraghtiger te konnen worden uitgewerkt als 1. door ijverigh praediker tegen deselve als 2 door een ijverige voorgank van de leden der Consistorio, alwaer om sij haer pleghtelig verbinden elk het sijn, tot uitwerkinge dat heilsoen einde, met allen Ernst En ijver toe te brengen, waerover wij God om sijn zege smeken[?].
Gelijck wij met den gebede begonnen hebben, alsoo is dese vergaederinge besloten met een hertelijke dankseggengen tot God.
      B: Kuen  Eccls.
dit sijn de HA letters van Hindrik Alberts ouderling met eigen hand gestelt
Sijmon Aeijkes ouderling
dit PJ zijn de letter van Pieter Jans diacon met eigen hangestelt
Peter Cornelleis als de diiaken
dit GP zijn de letters van Geert Pieters met Eigen getogen

Den 9 Septembr is wederom in dese gemeinte pleghtelijk gehouden des Hren Avondmael

Acta consistorii gehouden den 7 decembr 1731.
Gods H. Naeme vijrig aengeroepen zijd zijn de Acten opgelesen.
Art 1 ad art. 1 Jacob Jans schoolmester wederom geciteert zijnde, is voor dese vergaderinge verscheenen, en het voorgelesen zijnde de vorige acte, heeft zijn schult voor ons opentlijck bekent,en belooft voortaen voorsightlijker tewandelen, en de liefde noetejaen[?] met vermijdinge van alle gelegenheid. waer door ontstigtinge in t midden van de Gemeinte soude mogen ontstan, waer op de acte voldaen zijnde, hij wederom tot de tafel des Heeren is toegelaeten.
Art: 2. ad 2. Cessat.
Art.3. ad art.3.
Garrelt Tomas en sijn Huisvrow Grietje Driewes voor dese vergaderinge wederom geciteert zijnde zijn verscheenen en zijn nae voorlesinge van de acte Eindelijk daer toe gebraght dat haere schult in desen bekent hebben, ne belooft voortoen sijch christelijker tegedragen waer op sij werden an tot de tafel der Heerens zijn toegelaeten.
Gelijck dese vergaderinge met den gebede begonnen is, alsoo is desleve geeindigt met hertelijcke danksegginge tot God.
Actum ut supra
               B: Kuen Eccls.
   
dit zijn de letters HA van Hindrik Albert oudeling met eigen hand gestelt. me Praesente B. Kuen Eccls.
    SSijmen Aeijkes  Als olderlijng
    Peter Cornellies als diijaken
    did zijnde PI letters van Pieter Jans diacon met eigen hand gestelt g.testor. B: Kuen Eccls.

den 9 Decembr. is wederom in dese gemeinte pleghtelijck gehouden des Heeren H. Avondmael.

1732 den 9 mart. wederom in dese Gemeinte plegtelijk gehouden des Heeren H. Avondmael.

Den 8 Junius 1732 wederom de gedaghtenisse van Jesu doot plegtelijk gehouden in het gebruik van des Heeren H. Avondmaal.

Den 14 septembr. des selfden jaers plegtelijk wederom in dese gemeinte gehouden des Heeren H. Avondmaal.

Den 14 Decembr. wederom verkondigt de doot onses zaligmakers in een plegtelijk gebruik van des Heeren H. Avondmaal.

1733 den 8 Mart is wederom in dese gemeinte des Heeren H. Avondmael gehouden

Den 7 Junius desselfden jaers is wederom des Heeren H. Avondmael in dese gemeinte plegtelijk gehouden.

op heden den 13 Septembr. 1733 is wederom des Heeren H. Avondmael in dese gemeinte plegtelijk gehouden.
Na belijdenisse haere geloofs tot de gemeinte toegekomen
       Hilje Tiddes.

Acta consistorii gehouden den 4 decembr. 1733.
invocato dei nomine
Is ingeeischt Saertjen Derks huisvrouw van Gerrit Hindriks smit welke daer toe versoght zijn, voor one een verhael heeft gedaen, van t gene verleden sondag achtermiddag tusschen haer en Lutgert Tonnis huisvrow van Claes Claassen wedman, ten hare in huise is voorgevallen; naemi hoe Lutgert Tonnis ten haren huise komende, haer had uitgeeiset, en vervolgen gemoent om enig gelt, bij haer te goed hebbende, en wanner Saertjen gesei hadde, sulx nu niet te konnen geven, haer was voorbijgegaen tot in de keuken[?] alwaer andring ende op haer voorstel met vele insolentien, als vloeken en schelden voor all niet lelik is gnote beroerte heeft veroorsaekt, invoegen dat door dese lief de lasehoudelinge de pligten van een Christen seer ver is te buiten gegaen; waer over voor ons geciteert zijnde, geweigert heeft te komen gegelijk ook niet verscheenen is. alwaerom als mede om eenige redenen ten huise van Claes Claessen ten tijde van de visitatie voorgevallen wanneere daar ons wegen naelatigheid in t waernemen van de openbare Godsdienst, was angesproken, bestoende in uitdrukkeingen strekkende tot klein achtinge van de openbare bedieninge van Gods heilig woord. in tegenwoordigheid van mij en Hindrik Heepkes ouderling. all waer om met gemeen gevoelen van alle de praesente leden, is geot gevonden, haer bij provisie, te ontseggen des Hren. H. Tafel, tot soo lange, sij soo in opsight van he een als het ander sal hebben gevoegen gegen.
Art.2. voorgest zijnde door Pieter Jans en Geert Pieters diaconen, versoek om ontslagen te worden van hunne diensten is goed gevonden, een van haer te dimitterende al waer om gij wijse van lotinge Pieter Jans is te deele gevallen, te continueeren: gelijk daer om Geert Piers voor sijn gedaene diaconie dienst is bedanckt.

Art.3. In Plaetsevan Geert Pieters afgaende diacon zijn op de nominatie gestelt om de platsedes afgaenden te vervullen. Hind. Jacobs. Jan Evert. Hans Freriks. Gelijk dese vergaderinge met den Gebede begonnen is, is is deselve met een hertelijke tot God geeindigt. actum ut supra
             B: Kuen Eccls.
    dit zijn de HA letters van Hind Albert ouderling met eigen hand gestelt. g testor B. Kuen Eccls.
              ijen ijensen   ouderling
    dit zijde PJ letters van Pieter Jans diacon met eigen hand gestelt ge testor B. Kuen Eccls.
    dit zijnde de CP letters van Geert Pieters diacon met Egen hand gestelt in mijne tegenwoordigheid  B. Kuen Eccls.

Den 6 Decembr. is wederom des H. h. Avondmaal in dese Gemeinte gehouden.

Acta Consistorii gehouden den 19 Mart 1734.
Nae vuirige aenroepinge van Godes heilige nam. de acten opgelesen
Art.1. ad art.1. sprkende van Lutgert Tonnis. is deselve wederom voor dese vergaderinge geciteert, dog niet verscheenen, alwaerom door de gesamentlijke leeden is goed gevonden, de cencuire waer onder reedes gebracht is, over haer nader te bekragtigen, ter tijd toe, door haer den inhoud dien acte is voldaen; te meer dewijle door haer kant reklige[?] weigering van te verschinen voor ons, aen ongehoorsaemheid schuilding maakt.
Art.2. ad art.3. uit de genomineerde is op de ordinaris tijt, door meerderheid van stemmen tot diacon verkooren Hind. Jacobs
Art:3. Censura morum soo over de gehele gemeinte, alle de de ledematen des consistorie gehouden, en door des Heeren Goedheid, niets bijsonders, dat censuire weerdig soude zijn bevonden.
Is dese vergaderinge met een hertelijk dancksegginge tot God Almagtig gescheiden
          B: Kuen Eccls.
    dit zijn de HA letters van Hind. Alberts ouderling met eigen hand gestelt. B. Kuen Eccls.
            ijen ijensn  ouderling
         Hndrick Hiepkes Ouderling
    dit zijn de letten van PJ Pieter Jans diacon met eigen hand gestelt. B. Kuen
    dit zijn de letters van RE Reender Everts diacon met Eigen hant gestelt B. Kuen Eccls.
         hinderck jacobs Diacon

Den 21 Martius is wederom in dese Gemeinte des Heeren H. Avondmael gehouden.

Acta consistorii gehouden den 11 Jun. 1734.
Art.1. ad art.1. Sprekende van Lutgert Tonnis, is deselve wederom geciteert zijnde, voor on verschenen, in is plaetse van baklag over haere grouwelijke mishandelingen te vooren bedreven volgens vorige acten, is bevonden 1. dat alles lochende[?] en voor leugens uit a[?]ekte wort dien aengoende beboekt was, 2. heeft sij daar allerhoude last erigen niet alleen alle de laeden van de consistori, maer in t bijsonder mij Pradicant soeken te beswaaren en was he mogeijk verdagt te maken weshalven met een parige stemmen is besloten, den politicen anen[?] te hulpe teroepen, en aner wijle de saeke te brengen inde naeste e[?]ssicale vergaideringe, om roet, was de drepen dese saver[?] blijvende sij ondertusschen, onderde gewone censuire volgens voorgaende acten. Is met dank seggingen tot God Des verdaderinge beslooten.
                 B: Kuen Eccls.
        Hindrick Hiepkes Ouderingh
    dit PJ zijn de letters van Pieter Jans diacon met Eigen hand gestelt. B. Kuen Eccls.
    hinderck jacobs diacon.
    dit RE zijn de letters van Reender Everts diacon met Eigen hand gestelt g testor B. Kuen Eccls.

Den 13 Junius wederom in dese Gemeinte gehouden des Heeren H. Avondmael.

den 10 Septembr. wederom gedagtenisse gehouden van Jesu dood in t gebruike van het H. Avondmaal

Den Decembr. wederom in dese gemeinte het H. Avondmael gehouden.

den mart 1735 wederom H.avondmael gehouden.

Acta Consistorii den 10 jun. 1735.
invocato diei nomine. is gesproken J.J. Bronsma schoomr. over grouwelijk lasteringen Huis bij Huis voort geberaght tegen mij Pastor en mijn kinderen te einde,reden tegeven waar om sulx gedaen hadde sonder met patiente of te wagten t gene op sin aenklagter tegen mij bij de Hoogwelgeb. Heer van Stedum ingebragt. te meer de wijle daer door de liefde geschonden en de vrugt van van mijne gedieninge te deele is weggenomen; Hijer opgean voldoende reden gevende; sonden wij treden tot het oordeel (maer niemant van de ouderlingen tegen waarding zijnde is van de praesente leden goet gevonden, sulx de differeren tot morgen om een uit de achter middaghs zulven de onder tusschen de ouderlingen hijer van worden geadverteert.

Den 12 jun wederom gehouden des Hrn. H. Avondmaal.

Acta Consistorii gehouden den 9 Septembr. 1735
Art.1. ad art.1. Gods Naeme aengeroepen zijnde is opgelesen de acte van onse voorgaende vergaderinge Spreeken van Mr. Jacob Jans Brontsema onse schoolmeester. de wijle ook des anderen daegs niemant van de au is verscheenen, is geen besluit genomen dan alleen, hem mandelijk aen te seggen sig bij provisie van de tafel des Heeren te onthouden. En de de wijle de saeken tuschen hem & mij pastor tot nog toe niet zijn ofagdaen van wegen de Hoog. welgeb. Hr. van Stedum vinden de vergaderde leden van de consistorie goet dor desen de voorgaende acte nader to bekragtigen ende de censuire over hem uit te strekken doende hem daer onder verblijven bij provisie, tot uitslag van de sake gelijck dese vergaderin met den gebede was begonnen alsoo is deselve met hertelijke danksegginge tot God gescheiden
Actum ut Supra.  B: Kuen Eccls.
     
ijen ijensn   ouderling
      Cornellijs Luijs Als Diakin
     dit RE zijn de letters van Reender Everts diacon
      hinderck jacobs diacon.

Met attestatie van Solwert
       Jantjen Cornelis.

Den 11 Septembr. wederom gehouden in dese Geminte, des Heilig en hoogweerdig avondmaei.

Den decemb. wederom gedagtenisse gehouden van Jesu lijden en doot in t gebruk van het H. Avondmael.

1736

Den 11 Mart. wederom des H. Heilig Avondmael gehouden in dese Gemeinte.

wederom den 10 Junius des Heren H. Avondmael gehouden.

den 9 Septembr. wederom gehuden des H. Heilig Avondmael.

Acta Consistorii gehouden den 9 Mart. 1736.
Nae aenroepinge van Gods alder heiligste name.
Art.1. ad art.1. sprekende van de sake tusschen mij en Mr. Jacob school-meester, is gerapponteert door mij, dat dese saake eindelijke in der minne is bij gelegt. waer mede dese art. cesceert.
       B: Kuen Eccls.
    Hindrick Hiepkes  Ouderling
    hinderck jacobs Als ijaken
      Garmt Cornellius Als Dijaken
      HF

Acta consistorii gehouden den 7 decembr.
1736.
art.1. in vocato dei nomine.
in omvrage gebragtzijnde of Jemant Jiets hadde voor te stellen is door Hind. Jacobs versoek gedaen om van sijn dienst als diacon, waer in nu drie jaeren gecontinueert heeft ontslagente mogen worden; welke versoek in overweginge genomen, men niet heeft konnen weigen, alwaer om sijn E. voor sijn trouwe dienst is bedanck.
Art.2. Hind. Jacobs zijnde ontslagen van sijn gedieninge als diacon, zijn om de plaetse der afgaenden te vervullen,, op de nominatie gebragt Jan Evert. Roelf evert. Pieter Jans.
Art.3. Censura morum gehouden en niets censurabels bevonden onder de leden van de consistorie, dan alleen dat enige van deselve haere eigene gemeintens waar van sij ouderling of diacon zijn, dickwijls hebben verlaten, en sig tot andere gementen ter gehoor van Gods heiligwoord vervoegt. waer omtrent met een Geest van sagtmoedigheid vermaent zijnde, verwaghten een beschuidener gedraagsaemheit in t toe komende op dat alle ergernisse en aenstoot in t toekomen, geweert en voorgekomen mogen worden.
En ander, de leden der gemeinte einge welke berugt zijn van on betamelijk en onchuist gedraagsaem heid, welke naeder te verstaen aen mij als predicant, van de leden der consistorie is overgegeven.
Gelijk dese vergaderinge met den Gebede begonnen is, alsoo is deselve met een herte danksegginge tot God beslooten. Act. ut sup.
      B: Kuien Eccls.
      Hiepkes Hiepkes Ouderling
      hinderk jacobs Als deijaken
     Garmt Cornellius Als Deijaken
     HF

Den 9 Decembr. wederom gehouden in de Gemeinte des H.H. Avondmael.

1737

Den Mart.wederom des Heeren H. Avondmael.

Den Junius wederom gevijert de gedagteniss van de doodt J.c. in t gebruik van des Heeren H. Avondmael.

Den Septembr. wederom des Heren H. Avondmael in dese gemeinte gehouden.

Den December. wederom gehouden des heeren H. Avondmael in dese Gemeinte.

1738

den 9 Mart: wederom des Hren H. Avondmael gehouden.

Den 8 Junius wederom gehouden des Hren. H. Avondmael in dese Gemeinte.

den 14 Sept. wederom plegtelijck gedagtenisse gehouden van de dood J.C. in t gebruik van des Hren H avondmael.

Den 14 decembr. is in dese Gemeinte wederom gehouden des Heeren H. Avondmael.

1739

Den 8 Mart wederom des Hren H. en hoogweerdig avondmael in dese gemeinte gehouden.

Den 14 Juni is in dese Gemeinte wederom des Hren H. avondmael gehouden
Met Attestati van Termunten
       Carper Pieters [Casper Pieters]
       Frouke Jans

den 13 septembr. wederom gehouden des Hren H. avondmael

den 13 decembr. wederom plegtelijk gehouden des Heren H. Avontmael.
Met Attestatie ven Holwijrda
       Pieter Peters Paelman.

Acta Consistorii gehouden den 11 Mart 1740.
Art.1. is de naeme des Heeren voor de openinge van dese vergaderinge Ernstig aan geroepen.
Art.2. de diaconie regekinge is den 4 feb. van Pieter Jan in goede order geschiet.
Art.3. Jacob Jans Brontsema schoolmeester dese plaatse, beschuldigt en overtuigt van ontrouwe handelinge met sijn mede mensche, in dat innen der provinciale schattinge; bijsonder omtrent de traake[?] penningh. hebbende sommige te veel boven de quotisatie afgevordert, en andere, die niet bekent waren op zegiser[?] der tanatig[?] selve door eigen atoriteit en tot sijn eigen particulier voordeel geaccept[?]. waer over ook van de solitig[?] zigter in een gelt boeke is gecondomneert.
De vergaderinge dese sake in de vrese Gods overwigende, heeft nadgeacht, boven genoemde te citeeren voor dese consistorie, om hem de grootheid van sijne sonde voor ogen te stellen, en wijders te doen begripen, de Ergernisse, daer door gegeven aen de goede, en de oorsake van lastering aen de vianden Eerkenke[?]
Art.4. Mr. Jacob, daer op geciteert en verschenen zijnde, is hem mit de naeme van de vergadering voor gestelt, de grootheit, en anhonderheid van sijne sonde, die in beweer verhandinge in deselver aengesien nu tot verscheide reisen in deselve gegeerlijkheid was gevallen en nu naedar in vervallen, niet hij [??] soo veele dadelijke waerschouwinge tevooren aen hem gegeven. hijr op gevraagt af oock jiet sijne verschokinge had te berigten, seide neen, en bekene opentlijk sijne misdaat met betuigenge van laat wesen.
Art.5. de tegenwoordige leeden der consistorie de sake ernstig over wegende, hebben goetgevonden en nodgeact Mr. Jacob bij provisie, tot weningen, en enige vergoedinge van gegevene ergernisse, bij Provisie de tafel des Heeren te ontseggen, en hem onder die censuire te houden tot dat hij met de daat beterschap bewijse. en bij foute van dien, reserveert de selve sig het zegt, tot een hogere trap van censuire voort te gaen.
Gelijck de vergaderinge met een ijverig Gebet tot God was begonnen alsoo is de seve met een hertelijk danksegginge geeindigt.
Act. ut supra

                        B: Kuen Eccls.
                        Hindrick Hiepkes
                        Peter Jans
                       
Peter Cornelleis

In t jaar 1740

wederom in dese Gemeinte gehouden des Heeren h. Avondmaal den 10 Mart.

den 10 Junius wederom in dese Gemiente geviert, de gedagtenisse van Christi doot in t gebruik van des Heeren H. Avondmaal

den 15 September wederom geouden des Heeren H. en hoogweerdig Avondmaal

den 15 december wederom in dese Gemeinte des Heeren H. Avondmaal gehouden

1741

den 12 Martius wederom gehouden des Heeren H. Avondmaal.

Nog den 11 Jun. wederom in dese gemeinte gehouden des Heeren H. en hoog weerdig Avondm.

den 10 Septembr wederom gehouden des Heren Avondm

Nog den 10 Decemb. gehouden des Heeren H. Avondmaal.

Acta Consistorii gehouden den 3 Mart 1742.
absenten waren Geert Pieters en Corneis Garnts
Art.1. vooraf is de naeme des Heeren vuirig aen geroepen
Art.2. de rekeninge van de deaconie is den 26 januar. wegens het jaer 41. door Klaes Wijerts nae behooren verrigt.
Art.3. uit de genomineerde zijn op de gewoone tijt naem. den 1 jan. 1741. verkooren tot ouderling. Hans Freriks en tot diaconen Claas Wijts, Cornelis Garmt; welke oock op de gewoone tijt zijn bevestigt
Art.4. ad art.5 blijft levendig
Art.6. bij gelegenheid van het verschil tusschen Garmt Cornelis diacon, en Elske Bleekes wegens eenig diaconie gelt aen haer te voren verschoten, en nu door Cornelis Garmt door moede[?] geischt[?], buiten kennis van de overige consistorianten. is goed gevonden en verstaen, dat, an dier gelijke inconvenienten voor te komen,voortoen de diaconen niet zullen vermogen, eing diaconie gelt uit de doen, nog op sulken wijse in te vorderen sonder kennisse voor af daer von gegeven te hebben aen de overige leden van de consistorie op dat de oude gewoonte nu al lange jaeren in dese gemeinte gebruikelijk niet ingebrooken worde.
Censura morum gehouden over de geheelen gemeinte, als mede over de bijzondere leden van de consistorie, en door Gods goetheit, tot niemands last jiet in gebragt, als alleen ten last van Cornelis Garmts diacon, welke wijerd beschuldigt, van meningvuldige dronkenschap waer van verscheidene stoeltjes wijerden op gehoelt: een saeke waer door grote ergernisse is gegeven aen goede, en oorsake van lasteringe aen de gulikgesinde [?]resholven de Praesente leden van de kerkenraad nodig gemekt hebben, tot weninge van verdere ergenisse, Cornelis Garmts voor dese tijt en voor dit mael de Tafel des Heeren te ontseggen.
Gelijck dese gergaderinge met den ge. is begonnen; alsoo is deselve met hertike danksegginge tot God geEindigt.

Den 4 Mart: weder in dese Gemeinte gehouden des Hren H. en Hoogweerding Avondmaal.

Den 10 Jun. wederom verniewt de gedagtenisse van s Heeren Jesu doot in t gebruik van des Heeren H.Avondmaal

Den 9 Septembr. is wederom des heeren H. Avondmaal in dese gemeinte plegtelijk gehouden.

Den 9 December is werderom de gedagtenisse van Jesu dood verniewt in t gebruik van des Heeren H. Avondmaal.
Belijdenisse van haer gelove hebben gedaen
       Hindrik Andries.
       Jan Bronsma  schoolmester
       Aeltjen Hindriks
       Anna Kuen.

Den 23 Junij 1747 is alhier de vergadering gehouden van de leden van den kerkenraad in absentie van Barelt Peters, warin voor gekomen zijn de volgende saeken.
Art:1) s Heeren Heilig avondmaal is alhier plegtilijk gehouden den 25 Junij 1747 ter gedagtenisse van Jesus bitter lijden en sterven tot saligheid van alle heibegerige zielen.
Art:2) aengaende de leden deser gemeente in t gemeen, en de leden van den kerkenraad in t bijsonder is niets ten nadeel van ijmands persoon ingebrat.
art:3) Dan alleenlijk vn Jan Germs tot Bijssum, die beschuldigt zijnde van Dieverij, sulks, volgens sijn eigen bekentenisse voor mij, met geld heeft afgekogt, en daar door grote ergernisse aen de gemeente heeft gegeven, en noftans voor mij, niet heeft willen belijden, dat hij dadelijk dieverij bedreven hadde, maar dat hij uit vrese van meerder onheilen tot den Rigter was gegaen, en over sijn beschuldigingheid geaccordeert voor een sekere summa gelds, terwijl nu Jan Germs is voor den kerkenraad geciteert, maar niet verschenen, so heeft het den leden van den kerkenraad goed gedogt, den genoemden Jan Germs wegens ijn ongehoorsaemheid en t genoemde feijt te verbieden de tafel des Heerens, tot so lang hij belijdenisse doet van sijn feit, en beterschap belooft, en dadelijk betoont.
art:4) gelijk dese vergaderinge met den gebede begonnen is so is deselve ook met schuldige danksegging geeindigt.
art:5) (omdat dit vergeten was so hebben wij t hiert geinseert.) in den Jare 1746 is als Diaken afgegaen Claes Wierds, welke sijn regeningen met lof volgens getuiggenisse van de ouderlingen en diakonen heeft afgelegt, zijnde uit de gemaakte nominatie in desselfs plaets verkoren Hindrik Andries.
   actum den 23 Junij 1747.
              Uit aller naem en last
                W: Hoffman Eccles.

Volgens geode attestatie hebbe tot des Heeren tafel toegelaten
       Annechjen IJpes huisvrouw van Jan Jacobs Brontsema schoolmeester alhier: en
       Aafje Luijes, huisvrouw van Peter Herms alhier.

1. Den 25 Octobr: is hier wederom plegtelijk gedagtenisse gehouden van des Heeren H: Avondmaal.
2. aangaende de leden deser gemeente is niets ten nadeel van iemands persoon ingebragt.
3. Jan Germs tot Bijssum heeft van sijn feit werover hij geciteert dog niet verschenen was, nu voor mij in t privaat belijdenisse gedaen, met openhertige betuiging van leetwesen of berouw, en belofte van onder de bewarende genade gods sig in t toekomende voor sulk een ergerlijk gedraf te sullen hoeden; vermitz nu de genoemde Jan Germs ons voldaen heeft, fors denselven wederom toegelaten tot de tafel des heeren te mogen naderen. NB. De kerkenraad was te vreden wanneer sulk een belijdensisse voor mij geschiede.

Den 21 Jan: 1748 is hier wederom s Heren h: avondmaal gehouden.

Den 5 Maij is hier wederom gelegtiglijk gedagtenisse gehouden van des Heerens dood door t gebruik van de tekenen en segulen des genaden verbonds in s Heeren H: Avondmaal.

1. Den 21 junius is hier wederom plegtelijk gedagtenisse gehouden van t Heer dood in het gebruik va de tekenen en segelen des genaden verbonds in s Heeren heilig avondmaal
2. aengaende de leden deser gemeente, is niemand berispelijk bevonden.

1. Den 3 9br: wederom s Heeren avondmaal gehouden ter gedagtenisse van Jesus bitter lijden en sterven.
2. aengaende de leden van dan kerkenraad en de leden deser gemeente is niemand berispelijk bevonden.

1. Den 2 Febr: 1749 wederom des Heeren H: Avondmaal gehouden ter gedagtenisse van Jesus bitter lijden en sterven
2. Niemand deser gemeente is berispelijk bevonden.

Den 12 Jan: tot Ledemaad deser gemeente wederom aengenomen
       Heine Claessen met attestatie van desselfs gedrag in sijn afwesen van dese gemeente.

Den 26 Aprill is hier vergaderinge gehouden van de leden dese kerkenraad, (absent waren Hans Freriks, Cornelis Luis en Hinderik Andries:)
Art:1. Dese vergadering is met den gebede begonnen.
2. ter gedagtenisse van t bitter lijden en sterven van den gesegenden Middelaar Jesus is des Heeren Avondmaal wederom gehouden den 27 Apr.
3. Aengaende de leden deser gemeente zijn Ofke tonkes mede voor sijn vrouw en Anje Claessen geciteert wegens onerlinge nijd en vijandschap.
4. De genoemde personen zijn gecompareert.
Art:5. Ofke Tonkes mede voor sijn Vrouw en Anje Claessen tot onderlinge vriendschap en vrede vermaant en trouhertig opgewekt zijnde konden niet resolveren, om alle vijandschap afteleggen en vrede wederom te stigten
Art:6. Om de genoemde reden hebben de Prsente Leden goetgevonden de geciteerde leden voor dese tijden voor dit maal des Heeren Avondmaal te verbieden, om alle ergernisse voor te komen,
Art:7. Ofke Tonkes, die sijde in onse vergadering dat hij niet anders dagt, als dat de D: W: Hoffman met Anje Claessen had afgesproken, dat sij in de proefpredikatie soude opstaen, is opgeligt Hem sulks te bewijsen tegens aenstien de consistorie aengesien hij daarin schijnt D: Hoffman te beschuldige van onbetamelijk gedragt.
[Art:8. ook is Ofke Tonkes opgelegt, omdat hij ons, psente leden, heeft beschuldigt in onser psente van onwettig te handelen, om sultes op deselve tijd als so even genoemt is, te bewijsen.][doorgehaald?]
Art:9. Gelijk dese vergadering met den gebede begonnen is, also is deselve ook met dank segging den den gebede geeindigt.
                         W.Hoffman  Pastor.
                         Hindrick Hiepkes  Ouderling
                         J:J: Brontsema, diaken


Acta Consistorii gehouden den 26 Julij 1749:
Art:1) absent was Cornelius Luis.
Art:2) Dese vergadering is met beroeping van den bijstand des H: Geestes begonnen.
Art:3) ter gedagtenisse vant bitter lijden des gesegenden Saligmakers is heir des Heeren H: avondmaal gehouden.
Art:4) Waren geciteert Ofke Tonkes en sijn huisvrouw Anje, neffens de vrouw van Jan Claessen, Anje.
Art:5) Zijn gecompareert Ofke Tonkes en sijn vrouw, behalven Anje Claessen.
Art:6) Ofke Tonkes en sijn huisvrouw Anje voor ons betuige hebbende, hoe dat het haar niet alleen van herten leed dede, dat er sulke vijandschap en twedragt tuschen haar huisgesin en die van Jan Claessen een geruime tijd geheerscht hadde, maar dat ook voornemens waren en belooft dan om met haar Naber Jan Claesen en desselfs huisgesin in Liefde en Vrede tewullen leven, waartoe sij ook alle mogelijks wegen wilden inslaen.
Art:7. betroffende de beschuldiging en. Ofke Tonkes aengaende wij W: Hoffman als Pastor, so heeft Ofke Tonkes belede voor de kerenraad, dat hij, Dom. Hoffman tonregt hadde beschuldigt, en dat hij vergiffenisse door mij versogt, het welk hem ook gulhertig van wij Dmij Hoffman is toegestaen, zijnde Dik daarmede voldaen en te vreden, warom wij malkans dezen de hand van Vriendschap hebben gegeven.
Art:8. De saken dus bevonden en in rijpe overweging genomen zijnde hebben de presente Leden van den kerkenraad goed gevonden, Ofke Tonkes en sijn vrouw te gergunnen van weder te mogen toe treden aen de Tafel des Heeren.
Art:9. Anje Claessen geciteert, dog niet gecompareert zijnde, hebben de Leden van den kerkenraad goed gevonden haar nog voor dit maal den dese tijd des heeren H: Avondmaal te verbieden ook wegens ongehoorsaemheid.
Art:10. gelijk dese vergadering met den gebede begonnen is so is deselve ook met den gebede en danksegging geeindigt.
hans freckzs                  W: Hoffman Pastor
olderlong                     Hindrick Hiepkes
                               oulderlingh
                               hinderick andries
                               
als de iak
                               J:J: Brontsema
                                als diakenActa Consistorii gehouden den 25 8ber 1749.
Art:1) dese verdagering is met den gebede begonnen.
Art:2. Absent waren Corn: Luis, H: Andries, Ofke Tonkes, J.J.Brontsema.
Art:3. den 26 is wederom des H: Heilig avondmaal ter gedagtenisse van des Heere Jesu bitter lijden en sterven gehouden.
Art: 4. ad 9: De huisvrouw van Jan Claessen Anje geciteert zijnde wegens onderlinge haad en vijandschap met het huisgesin van Ofke Tonkes, is gecompareert.
Art: 5. Anje Claessen voor ons betuigt hebbende, (nadat haer het stuk nadrukkelijk en sagtmoedig was onder t oog gebragt) dat het haer seer smertede niet alleen, dat er sulken vijandschap enige tijd tussen haar huisgesin en dat van Ofke Tonkes geresen was, maar dat ook voornemens was, en beloofde om met haar Naber Ofke Tonkes en desselfs huisgesin in liefde en vrede te willen leven, en daartoe ook alle mogelijke wegen wilde inslaen.
Art:6.De presente leden, dese saek in dese form in over weging en rijp overleg genomen hebbende, hebben goedgevonden (om dese verschillende leden te verenigen in alle sagtsinnigheid, en op de sagtste wijle) Anje Claessen op desselfs belijdenisse en belofte gelijk Ofke Tonkes en sijn huisvrouw wederom toete laten tot het gebruik van des H: heilig avondmaal, met toe wensching van genade om sig in t vervolg voor alle ergerlijk te houden.
Art:7. Gelijk dese vergadering met den gebede begonnen is so is deselve met den gebedein danksegging geeindigt.
                               
W: Hofman Eccls.
                                Hindrick Hiepkes  oud:
                                Hans Freckxs

1750

Den 25 Jan: is wederom plegtiglijk gedagtenisse gehouden in het gebruik van des Heeren H: avondmaal van den bitteren dood onses Enige saligmakers J:C: tot saligheid voor alle bekommende sonderen.

Den 26 Aprill is wederom plegtiglijk gedagtenisse gohouden van s Heilands bittere kruisdood door het gebruik van s Heeren H: Avondmaal.
Ter deser tijd is tot Ledemaad deser gemeente na voorafgenane belijdenisse aengenomen
       Matje Garrelts.

Den 2 Aug: is wederom plegtiglijk gedagtenisse gehouden in het gebruik van s Heeren H: avondmaal van het halsaem Lijden onses einigen en Volkomenen saligmakers J. Christi tot troost van Zions kinderen.

Den 1 November is wederom plegtiglijk gedagtenisse gehouden van het heilsaem en bitter lijden onsen Enigen en Volkomenen Saligmakers door het gebruik van s Heeren H: Nagtmaal tot troost van alle opregte Zioniten.
Tot Lidmaad deser gemeente is tot ons overkomen met attestatie van Delfzijl
       Cornelis Garms.

Den 31 Jan: 1751 is wederom plegtiglijk gedagtenisse gehouden van s Heijlands bitter lijden en sterven door het gebruik van s Heeren H: Avondmaal.
Tot Ledematen deser gemeente zijn tot deser tijd aengenomen.
       Mijn Huisvrouw Getruida Dinckgreve
            En
       Jan Harms.

Den 25 Aprill is wederom plegtiglijk gedagtenisse gehouden van s Heilands bitter lijden en sterven door het gebruik van s Heeren H: Avondmaal.

Den 1 Aug: is wederom gedagtenisse gehouden van s Heilands lijden en sterven tot troost van s Heeren Bondvolk door t gebruik van s Heeren H: Avondmaal.

Den 31. 8ber is wederom gedagtenisse gehouden van s Heilands lijden en sterven tot troost van Jesus Lievelingen door t gebruik van s Heeren H: Avondmaal.

Den 30 Jan: 1752. is wederom gedagtenisse gehouden van s Heiland bitter lijden en sterven tot troost van Jesus Lievelingen door het gebruik van s Heeren H: Avondmaal.

Den 30 Aprill is wederom gedagtenisse gehouden van s Heilands bitter lijden en sterven tot troost van Jesus Lievelingen door t gebruik van s Heeren H: Avondmaal.

Den 30 Julij is wederom plegtiglijk gedagtenisse gehouden van s Heilands bitter lijden en sterven tot troost voor alle treurige Zions door het gebruik van s Heeren H: Avondmaal.

Den 29 Novembr is wederom plegtiglijk gedagtenisse gehouden van s Heilands bitter lijdenen sterven tot troost van gods volk door het gebruik van s Heeren H: avondmaal.

1753. Den 28 Jan: is wederom gedagtenisse gehouden van s Heilands bitter lijden en sterven tot vertroosting van Gods Volk door het gebruik van s Heeren H: Avondmaal.

Den 30 April is wederom s Heeren Hoog Weerdig avondmaal gehouden.

Den 29 Julij is wederom het heilig avondmaal gehouden ter gedagtenisse van t Heeren Jesu Lijden en sterven tot verkwikking en vertroosting van gods kinderen.

Den 28 8ber is wederom het H: Avondmaal gehouden tot gedagtenisse van s Heilands Lijden tot troost en bemoediging van sijn dierbaare gemeente.

1754 den 27 Jan: is wederom t Heilig Avondmaal gehouden ter gedagtenisse van t Heilands bitter lijden en sterven tot troost sijne dierbare kinderen.
Tot leden deser gemeente zijn aengenomen na voorafgaende onderwijsinge en belijdenisse
       Peter Hindriks.
       Jantje Derks vrouw van Peter Geerts tot Bijssum
       Geeske Peters vrouw van Jan Germts en
       Lijsabet Willems vrouw van Jan Geerts alle te Bijssum

Den 28 April is wederom s Heeren H: avondmaal gehouden.

Den 21 Julij is wederom s Heeren H: Avondmaal gehouden en ter gedagtenisse van s Heilands heilsaam lijden tot verkwikking en troost van Gods dierbare kinderen.

Den 6 8ber is wederom s Heeren H: avondmaal gehouden ter gedagtenisse van s Heilands bitter lijden en sterven tot saligheid van hongerige en dorstige zielen.

Den 25 xber is wederom s Heeren Avondmaal gehouden.


1755 Den 26 Jan: is wederom s Heeren H: avondmaal gehouden tot troost van gods kinderen.

Den 29 Meert is wederom s Heeren H: avondmaal gehouden ter gedagtenisse van Jesus lijden tot troost van s Heeren volk.

Den 29 Junij is wederom t Heeren H: avondmaal gehouden ter gedagtenisse van s Heilands gesegend lijden.
Tot lidmaat deser gemeente is na voorafgaande belijdenisse ter deser tijd aengenomen.
       Petronella Sprenger huisvrouw van de Heer H: Diephuis S.S. Th: Cand: beroepen Predikant tot Schildwolda.

Den 28 7ber is wederom t Heilig avondmaal gehouden ter gedagtenisse van Xtus lijden tot troost van alle heilsoekende sondaren.

Den 28 xber is wederom s Heeren H: avondmaal gehouden.
Te deser tijd is als Lidmaad der Gemeente tot ons met attestatie overgekomen
       Peterke Knellis vrou van Jan Alberts.

1756
Den 28 Meert is wederom s Heeren Heilig avondmaal gehouden tot vertroosting van alle, die den Heere Jesus opregtinglijk soeken, en na sijne geregtigheid hongeren en dorsten.
Tot Ledematen deser gemeente zijn na voorafgaand onderwijs en belijdenisse aangenomen ter deser tijd
       Omge Pieters en
       Anje Willems, huisvrou van Pieter Boelens, beide tot Bijssum wonende.

Den 27 Junij is wederom s Heeren heilig avondmaal gehouden tot vertroosting van alle die den Heere Jesus lief hebben.

Den 10 8ber is wederom s Heere H: avondmaal gehouden ter gedagtenisse van Christus bitter lijden en sterven tot troost van alle, die Hem Liefhebben en soeken.

Acta Consistorii, gehouden den 24 xber 1756.
Art:1. Dese vergaderinge is met den gebede begonnen.
Art:2. Stond binnen of compareerde Jan Garms, Diaken, geciteert zijnde voor dese vergaderinge.
Art:3. Weird door de Praeses Hem voorgehouden hoe dat dese vergaderinge was ter ooren gekomen, dat Hem onlangs op dag van begraffenisse van Jan Freriks in t openbaare ten aanhoren van verscheide menschen was verweten en, in het aangesigt gesegt, dat hij klondjes gestolen hadde, of een Dief was, en dat hij niets ter sije verantwoordinge daarop geantwoord, maar stil geswegen hadde, waarop comparant andwoorde, Dagt Hij sulks niet gehoort hadde.
Art: 4. Gehoort zijnde de getuigen Omge Pieters Claas Jans en Martje Jans, welke getuigden wel gehoort te hebben, dat Jan Garms in t openbaar ten tijd of op dag van begraffenisse van Jan Freriks was verweten of in t aangesigte gesegt, dat hij een Dief was of klondjes gestolen hadde, en dat sulks ten allen tijde souden staan de houden; blijkende alles nader uit het Schriftelijk getuigenis, hier annex.
Art:5. Weird daarop eenparig geresolveert Jan Garms te verbieden sig van de tafel des Heeren te onthouden, en van de gewone sitplaats als Diaken, en voorts van het gehele Diaken-ampt, so veel Hem concerneert, heen ter tijd sig sal gesuivert hebben van de lalange als een Dief, laten de saaj so als se is en is ook geresolveert hem Dese sententie van dese kerkenraad voor te lesen; zijnde de kerkenraad tot dese stap gegaan, om, so veel mogelijk, allen annstoot en ergenisse uit de gemeente te weeren.
Art:6. Gelijk dese vergaderinge met den gebede begonnen is, so is deselve ook met den gebede geeindigt.
                         
W: Hoffman  Eccls.
          hinderick Andries als olderling
             F I


Den 26 xber 1746 [sic] is wederom s Heeren H: avondmaal gehouden ter gedagtenisse van s Heijland gesegend Lijden tot troost van sijne dierbare gemeente.
Ter deser tijd is tot lidmaad deser gemeente na voorafgaande belijdenisse aangenomen
       Frans Arends.

Acta Consistorii gehouden den 25 Meert 1757.
Art:1. Dese vergaderinge is met den gebede begonnen.
Art:2. Stond binnen na voorafgaande citatie Jan Garms welke een handschrift vertoonde van Jantje Bonnes waarin sij wel verklaard niet te weten, dat Jan Garms klondjes en leer gestolen hadde, en indien sij sulk suit haastigheid gesegt hadde, soude sulks gerekent worden, als noijt geschied te zijn, Edog, dit overwogen hebben de konnen de leden des kerkenraads niet ten vollen als voldoenende aanmerken, nademaal Jantje Bonnes Hem, Jan Garms, niet rond uit voor eerlike verklaart ingemelt handschrift, meer konnen de leden des kerkenraads niet agten of oordelen, dat Jan Garms sig daar door van de lalange als een Dief heeft gesuivert, dewijl dit maar int privaat geschiet is, en de lalange in t openbaar, alwarom, om alle aanstooten ergenisse, so veel mogelijk te wezen, Jan Garms sig sal moeten onthouden van de tafel des Heerens tot dat Jantje Bonnes daarover nader sal verstaan zijn.
Art:3. Dewijl Jantje Bonnes, wed. van Harm Jans voor dese kerkenraad geciteert, dog niet gecompareert is, hebben de leden des kerkenraads besloten gemelte Jantje Bonnes voor ditmaal de tafel des Heeren te verbieden, en dat wegens ongehoorsaamheid.
Art:4. Tot Ledematen deser Gemeente zijn voor dese tijd na voorafgaand onderwijs en belijdenisse aangenomen
       Willem Jans
       Jan Alberts
       Cornellis Pieters en sijn huisvrouw
       Aagtje Hindriks en
       Gerhardus Pieters en sijn huisvrouw
       Aaltje Jans.
Art:5. Gelijk dese vergadering met den gebeden is begonnen is deselve ook met danksegginge geeindigt
                        W:Hoffman   Eccls
         hinderick Andries als oudelil
Dese letteren   F.I  heft Vocke Jans in mijn presentie getrokken W:Hoffman ut supra.

Acta Consistorii gehouden den 2 Julij 1757.
Art:1. Dese vergaderinge is met den gebede begonnen.
Art:2. Verscheen na organdie andermalige citatie voor dese vergaderinge Jantje Bonnes, wed: van Harm Jans, verklarende van Jan Garms niet te weten als alle eer en goed, en so sij iets uit haastigheid tegen gemelte Jan Garms mogte gesegt hebben, dat sulks mogte gerekent worden als niet gesegt, volgens een gegeven hand van Jan Garms.
Art:3. De plente leden des kerkenraad hebben Jantje Bonnes, wederom toegelaten tot de gemeenschap aan des Heeren tafel, onder toewensching van genade, en vermanninge om sig in het toekomende voor alle aanstoot en ergernisse sorg vuldig te wagten.
Art:4. Dewijl Jantje Bonnes In het openbaar voor dese vegarderinge verklaart heeft, van Jan Garms niet te weten als alle eer en goed, en dewijl daar door Jan Garms van Haar gesuivert is van de lalange als een Dief, so hebben de leden des E. kerkenraads geoordeelt, dat Jan Garms wederom van sijn censuur behoorde ontslagen te worden, gelijkse Hem daarvan ontslaan, en gevolgelijk wederom vrijheid geven tot het gebruik van s Heeren H: avondmaal.
Art:5. Gelijk dese vergaderinge met den gebede begonnen is, is Deselve met danksegginge geeindigt.
                           W: Hoffmann  Eccls.
   Hinderck Andries als ouderling
   Cornelis Peters als diaken
   Gerardus Pieters als diaken

Den 3 Julij is wederom s Heeren Heilig avondmaal gehouden.

Den 25 7ber is wederom s Heeren H: avondmaal gehouden tot versterkinge des geloofs sijner Liefhebberen.

Den 25 xber wederom s Heeren H: Avond gehouden

1758 den 26 Meert is wederom s Heeren H: Avondmaal gehouden.
Ter Deser tijd zijn tot Ledematen deser gemeente aangenomen, na voorafgaand onderwijs en belijdenisse des geloofs.
       Amse Hindriks en
       Jantje Tammes Desselfs huisvrouw en
       Hindrik Jans en
       Bonje Geerts Desselfs huisvrouw.

Den 25 Junij is wederom s Heeren H: Avondmaal gehouden.

Den 8 October wederom s Heeren H: Avondmaal gehouden.

Den 31 xber wederom s Heeren H: Avondmaal gehouden.

1759 den 25 Meert wederom gedagtenisse gehouden van s Heilands dood door het gebruik van s Heeren H: Avondmaal.
Ter deser tijd is tot Lidmaat deser gemeente aangenomen na voorgaand onderwijs en belijdenisse des geloofs
       Andries Hindriks.

Den 1 Julij wederom s Heeren H: Avondmaal gehouden.

1759 den 30 Septemb: wederom t Heeren H: Avondmaal gehouden ter gedagtenisse van Christus Lijden en dood, tot vertroosting van alle heil soekende sondaren.

Den 23 xber wederom s Heeren H: Avondmaal gehouden tot troost van sijn volk.

1760 Den 30 Meert wederom gedagtenisse gehouden van Xtus gesegend lijden en dood door het gebruik van het H: Avondmaal.
Ter deser tijd is na voorafgaand onderwijs en Belijdenisse des geloofs aangenomen tot Lidmaat deser gemeente
       Remge Roelefs.

Den 29 Junij Wederom s Heeren H: Avondmaal gehouden.

1762

Den 26 Xbr: is alhier door t gebruiksmaken van s Heeren Heilig Avontmaal gedagtenis van Jesus bitter Lijden en doot geviert.
En zijn alhier ter zelver tijd met Lugtige Attestatien van Lidmaatschap tot ons Overgekomen
       Mijn Huisvrouw Johanna Derleu van Groningen
       Harm Jurrijns van Heveskes (s. eodd die obiit)

1763.

Den 21 Jan: zijn als diaconen afgegaan Gerardus Pieters van Uitwierda & Jan Alberts van Bijsum en heeft Gerardus Pieters met veel Lof zijn verkening als boekhouder gedaan in des zelfs plaatse zijn uit de gemaakte nominatie wederom verkoren Frans Arents van Uitwierde & Remge Roelfs van Bijsum

den 27 Maart is alhier wederom 't Heilig Avontmaal gehouden.

d: 10 Julius is alhier gedagtenis geviert van Jesus bitter en doot door 't gebruikmaker van 't Heilig & hoogweerdig Avontmaal.
& zijn alhier ter selver tijd met attestatie van Lidmatschap tot ons overgekomen
       Pauwel Arents en
       Diewerke Krijns Ehel: biede van Holwierda.

Den 25 7ber hebben wij alhier wederom gedagtenisse gehouden van 't bitter lijden & sterven van den Heiland Jesus, door 't gebruikmaken van s Heeren Heilig & Hoogweerdig Avontmaal; En is ter selver tijd met attestatie van Lidmaatschap tot ons overgekomen
       Jan Harms van Solwert

Den 18 Decbr: hebben wij s Heren H: Avontmaal wederom gehouden.

1764

Den 1 April hebben wij door 't Gebruik van 't Heilig Avontmaal Gedagtenisse gehouden van J: bitter lijden & kruisdoot, En zijn ter selver tijd met attestatien van lidmaatschap tot ons overgekomen
       Hemme Jacobs &
       Martien Jacobs Ehelieden &
       Anje Harms alle 3 van Appingedam

Den 17 Junij wederom s Heeren H: Avondm: gehouden

Den 23 7br: hebben wij wederom s Heeren H: Avondmaal gehouden.

d: 23 Xbr: hebben wij alhier wederom gedagtenisse gehouden van 't bitter lijden en sterven van onser saligmaker door 't gebruik van s Heeren Heilig en hoogweerdig Avondmaal.

1765

Den 1 Jan: is uit de Gemaakte Nominatie in plaats van Fokke Jans (overleden) na Anroepinge van Gods naam, verkoren met Eenparige stemmen Gerardus Pieters tot Ouderling deser Gemeente, en daar op 3 agtereenvolgende voorstellingen an de Gemeente op den 27 jan: in sijn Ampt bevestig geworden

Den 6 Meert heeft Remge Roelfs als Boekhouder Diacon zijne Rekening gedaan voor den 1764 en is alles wel bevonden.

Den 7 April is alhier wederom des Heeren H: Avondmaal gehouden.

Den 21 Julij is alhier des Heeren H: Avondm: gehouden.

Den 6 Octobr: hebbe wij alhier gedagtenisse gehouden van s Heilands bitter lijden en Doot door t gebruik maken van 't H: Avondmaal en is ter selver tijd met attestatie van lidmaatschap tot ons overgekomen
       Pieterke Jans van Delfzijl

d: 25 Xbr: Hebben wij t Heilig Avondm: gehouden.


1766 Den 1 Januarie is uit de opgemaakte nominatie tot Diacon (na beroepinge van d 's H: naam) verkoren Cornelis Pieters, in plaats van den afgaanden Diacon Remge Roelefs, en heeft Remge Roelefs op den 30 Jan: 66 de rekening gedaan van onfangst en Uitgave en is alles wel bevonden.

Den 30 Meert hebben wij wederom gedagtenisse geviert van J: Bitter lijden & sterven door 't gebruik maken van 't H: Avondmaal.

Den 13 Junij; hebben wij hier het Heilig Avondm: gehouden

Den 28 7br: hebben wij hier wederom 't H: Avondm: gehouden

Den 28 Xbr: hebben wij gedagtenis gehouden van J: bitter lijden en doot door 't gebruikmaken van 't H: Avondmaal.

1767 Den 1 Jan: is (na dat Frans Arents op den 26 Xbr 1766 en de Eerw: kerkenraad verzogt had om van zijn ampt als Diacon ontslagen te worden) ujit de opgemaakte Nominatie (na 't vierig anroepen van Gods H: naam) tot Diacon verkoren Hemme Jacobs in plaats van den afgaanden Diacon Frans Arents en is na driemaal voorstelling an de Gemeente gedaan op den 25 Jan: 1767 in zijn ampt bevestigt. En heeft Cornelis Pieters als boekhouder Diacon d: 6 Febr: 67 rekening gedaan van onfvangst en Uitgave der Diaconie Gelden is alles zeer wel bevonden

Den 29 April hebben wij hier wederom 't H: Avondm: gehouden, en zijn ter zelver tijd na voorgaande onderwijs en belijdenis des Geloofs tot lidmaten angenomen
       Klaaske Jans huisvrouw van Harm Pieters
       Ytje Entes huisvrouw van Remge Roelefs
       Aaltje Jans huisvrouw van Jan Harms
       Sara Daniels huisvrouw van Jan Kaspers.

Den 21 Junij 't H: Avondm: wederom gehouden En met attestatie van Lidmaatschap tot ons overgekomen van Oosterwijtwerd
       Jantje Jans huisvrouw van Hindrik Andries.

Den 4 8br: hebben wij wederom gedagtenis gehouden van J: Lijden en doot door 't gebruikmaken van 't H: Avondm: en zijn ter zelver tijd met Attestatie van Lidmaatschap tot ons overgekomen van Middelstum
       Auke Arents
van Nieuwscheemda
       Diever Obbes

Den 27 Xbr 't H: Avondm: wederom geviert.

Op Donderdag den 21 Jan: 1768 heeft Cornelis Pieters rekening gedaan van ontvangst en Uitgave der Diaconie Middelen en is alles wel bevonden.

1768 den 3 April Hebben wij wederom 't H: Avondm: gehouden

Den 3 Julij; gedagtenis geviert van J: bitter lijden en doot door gebruik maken van 't H: avondmaal

Den 2 8br: Hebben wij wederom 't H: Avondm: geviert.

Den 1 Jan: 1769 hebben wij hier gedagtenis gehouden van J: Bitter Lijden en door 't Gebruik maken van 't H: Avondmaal.

Den 1 Jan: 1769 is uit de Gemaak te nominatie (na dat Cornelis Pieters verzogt had op den 26 Xbr: 1768 van zijn ampt als Diacon ontslagen te zijn) tot Diacon deser plaatse verkoren (in plaats van den afgaanden Diacon Cornelis Pieters) Andries Hindriks welk na 3 agtereenvolgende zondagen an de Gemeente te zijn voorgesteld, op den 22 jan: 1769 in zijn Dienst is bevestigt, En heeft Hemme Jacobs als boekhouder Diacon rekening gedaan van Ontfangst en Uitgave der Diaconie gelden, en is alles zeer wel bevonden op den 26 jan: 1769

Den 26 Meert Hebben wij wederom Gedagtenis geviert van het bitter lijden en sterven van J: doot 't Gebruik maken van 't Heilig Avondmaal.

Den 25 junij wederom 't H: Avondm: gehouden, En zijn ter zelver tijd (na voorgaande onderwijs en belijdenisse der waarheid gedaan te hebben) tot lidmaten deser gemeente angenomen
       Hindrik Pieter en
       Aaltje Wildriks Ehelieden
       Fokke Jans
       Grietje Pieters huisvrouw van Wiert Alberts
       Margje Harms huisvrouw van Andries Hindriks

Den 31 Xbr: 1769 is alhier wederom 't Heeren Heilig avondm: geviert

1770

Den 1 jan 1770 is uit de gemaakte nominatie (na dat Hemme Jacobs op den 26 xbr: 1769 verzogt had van zijn ampt als Diacon ontslagen te zijn) tot Diacon deser plaatse verkoren (in plaats van den afgaanden Diacon Hemme Jacobs, Hindrik Pieters welk na 3 agter eenvolgende zondagen an de gemeente te zijn voorgesteld op den 21 jan: 1770 in zijn dienst is bevestigt, en heeft Hemme Jacobs als boekhouder Diacon rekening gedaan van Ontfangst en Uitgave der Diaconie gelden op den 25 jan: 1770 en is alles zeer wel bevonden.

Den 1 April hebben wij Gedagtenisse gevierd van 't bitter lijden en doot van den Zaligmaker door 't gebruik maken van het H: Avondm: niet zonder vrugt voor G: kinderne.

den 24 junij wederom s Heeren H: Avondm: gehouden

d: 30 7br: alhier 't H: Avondm: gehouden

Den 29 Xbr: hebben wij wederom s H: Avondm: gehouden

1771

Den 30 Meert wederom 't H: Avondm: gehouden

d: 28 junij  wederom s H: Heilig avond: gehouden

d: 29 7br: wederom gedagtenis gehouden van Jesus bitter lijden en sterven door 't gebruik van 't H: Avondmaal

Den 29 Xbr wederom s Heeren H: Avondm: gehouden en zijn met attestatie van Lidmaatschap tot ons overgekomen
       Sicke Reinders &
       Roelfje Abels Ehelieden

1772

Den 8 febr: heeft Andries Hindriks als Boekhouder Diacon zijne rekening gedaan van Ontfangst en Uitgave en is alles wel bevonden

den 25 Meert hebben wij wederom s H: Heilig Avondmaal gehouden.

Den 28 junij hebben wij wederom gedagtenisse gehouden van J: bitterlijden en doot, door 't gebruik maken van s Heeren H: Avondmaal

Den 27 7br hebben wij wederom s H: Heilig Avondm: gehouden en zijn met attestatie van lidmaatschap ter zelver tijd tot ons overgekomen van Delfzijl
       Jan Dirk Lampe &
       Gesijna Jans Ehelieden.

Den 27 Xbr: wederom s H: Heilig Avondm: Gehouden.

1773

Den 1 Jan: is uit de gemaakte nominatie (na dat Andries Hindriks op den 26 Xbr: 72 verzogt had van zijn ampt als Diacon ontslagen te zijn) tot Diacon deser plaatse verkoren in plaats van den afganden Diacon Andries Hindriks, Hemme Jacobs, welke na 3 agter eenvolgende zondagen an de gemeente voorgesteld in zijn dienst bevestigt is op den 7 Meert 1773 en heeft Hindrik Pieters rekening gedaan van ontvangst en Uitgave der Diacnie Gelden op d: 3 febr 73 en is alles zeer wel bevonden.

1773 den 28 Meert is hier wederom gedagtenis geviert van J: bitter lijden & doot door gebruik maken van 't H: Avondmaal.

d: 4 julij is hier wederom het H: Avondmaal bedient

d: 26 7br hebben wijn wederom s H: Heilig Avondm: gehouden

Den 26 Xbr: is alhier het H: Avondm: gehouden

1774 na dat Hindrik Pieters op den 25 Xbr: 1773 verzogt had om van zijn ampt als Diacon ontslagen te zijn, is op den 1 jan: 1774 uit de gemaakte nominatie tot Diacon in bovengemelde plaats verkoren Cornelis Pieters welk na 3 maal an de Gemeente voor gesteld te zijn, in zijn ampt bevestigt is, op den 30 jan: 1774 en heeft Geradus Pieters ouderling in plaats van Hindrik Pieters (die als afgaande boekhouder Diacon overleden is) rekening gedaan van ontfangst en Uitgave der Diaconie gelden op den 18 Febr: 1774 en is alles zeer wel bevonden.

1774 Den 3 April is alhier 't H: Avondm: gehouden

den 26 juni hebben wij wederom gedagtenis geviert van J: bitter lijden door 't gebruik maken van s H: Heilig Avondm:

d: 2 8br is alhier wederom s H: Heilig Avondm: gehouden.

den 25 Xbr: hebben wij hier 't H: Avond: gehouden

1775

Den 21 jan: heeft Hemme Jacobs als boekhouder Diacon rekening gedaan en wel bevonden

Den 12 Meert Hebben wij tot troost van s H: boek wederom gedagtenis geviert van J: bitter lijden en doot door 't gebruik maken van s H: Heilig Avondmaal.

Den 25 Juni is hier wederom 't H: Avondm: gehouden.

Den 8 8br: Hebben wij gedagtenis gehouden van J: bitter lijden en doot door 't gebruik maken van het Heilig Avondmaal.

Den 31 Xbr: is het Heilig Avondm: hier gehouden.

Den 25 Xbr: heeft Hemme Jacobs als boekhouder diacon verzogt van zijn dienst te mogen worden ontslagen het welk hem geaccordeert is, waarom de presente leden van den kerkenraar d: 26 xbr: een nominatie hebben gemaakt van een ouderling (in plaats van Hindrik Andries die overleden was) en van een Diacon en zijn tot ouderling verkoren Jan Alberts en tot Diacon Amse Hindriks welke beide na, drie maal an de gemeente te zijn voorgesteld in haar dienst bevestigt op den den 28 jan: 1776 en Heeft Hemme Jacobs als afgaande boekhouder Diacon rekeninggedaan van ontfangst en uitgave op den 8 febr: 1776 en is alles wel bevonden

1776

d: 7 April is hier wederom 't Avond: gehouden en zijn ter zelver tijd met attestatie van lidmaatschap van Holwierda tot ons overgekomen
       Jan Lubbers &
       Bouke Jans

d: 16 junij hebbe wij wederom gedagtenis geviert van J: bitter lijden en doot door 't gebruikmaken van t H: Avondmaal

Den 22 7br: is alhier s Heeren H: Avondm: gehouden

1777

Den 3 jan: is alhier Xtus lijden en doot verkondigt door 't gebruik maken van s Heeren H: Avondmaal niet zonder vrugt vor 's H: Volk

d: 4 febr: heeft Cornelis Pieters als boekhouder Diacon rekening gedaan en wel bevonden.

d: 23 Meert is alhier 't H: Avondmaal gehouden.

d: 6 julij is hier wederom gedagtenis geviert van Jesus lijden en doot, doot 't gebruik maken van s Heeren H: Avondm:

d: 5 Octobr: is hier wederom 't Heilig avondm: gehouden.

d: 28 Xbr: is alhier wederom 't H: Avondm: gehouden.

1777 den 25 Xbr: hebben Cornelis Pieters & Amse Hindriks Diaconen haere dimissie van de kerkenraad verzogt en bekomen, en zijn weder op den nominatie tot Diaconen gesteld Cornelis Pieters Amse Hindriks & Hemme Jacobs, en daar uit tot Diaconen verkoren Hemme Jacobs & Cornelis Pieters de welke na 3malige voorstelling an de Gemeente op den 1 febr: 1778 in haar dienst bevestigt & heeft Cornelis Pieters als afgaande Boekhouder rekening van ontfangst & uitgave gedaan en alles wel bevonden

1778

den 22 Meert hebben wij hier gedagtenis geviert van Jesus bitter lijden en doot door het gebruik maken van s Heeren H: Avondm:

den 28 junij is alhier 't H: Avondm: gehouden

d: 4 8br: is alhier gedagtenis gehouden van J: bitter lijden en doot door 't gebruikmaken van s Heeren H: Avondmaal

Den 28 Xbr: hebben wij hier wederom s H: H Avondm: gehouden

1779

Den 4 April is hier wederom 't H: Avondm: gehouden

d: 4 julij is alhier gedagtenis gehouden van J: bitter lijden en doot door 't gebruik maken van s Heeren H: Avondmaal tot troost voor s Heeren volk

Den 3 8br: hebben wij hier wederom s H: Heilig Avondm: gehouden

Den 26 Xbr: is hier wederom 't H: Avondm: gehouden

1780

Den 26 Meert is alhier 't H: Avondm: gehouden

d: 25 junij hebben wij wederom gedagtenis gevierd van J: bitter lijden en doot door 't gebruikmaken van s Heeren H: Avondmaal
en is op een practicale en bevindelijke geloofs belijdenis tot litmaat dezer gemeente angenomen
       Hindrik Derks

Den 10 7br: is alhier wederom 't H: Avondm: gehouden

1781

d: 7 jan: hebben wij wederom 't H: Avondm: gehouden

d: 1 April is alhier wederom 't H: Avondm: gehouden

Den 1 Julij is hier wederom gedagtenisse gehouden van Jesus bitter lijden en Xdoot door 't gebruikmaken van 't Heilig Avondm: niet zonder vrugt voor s H: Volk.

Den 23 7br: hebben wij wederom s Heeren H: Avondm: gehouden

Den 9 Xbr: is alhier wederom 't H: Avondm: gehouden

1782

den 24 Meert hebben wij hier gedagtenis gehouden van J: lijden en doot door 't gebruik maken van 't H: Avondm:

d: 23 junij is hier wederom 't Heilig Avongm: gehouden en is ter zelver tijd met attestatie van litmaatschap tot on overgekomen
       Aaltje Pieter J:D.

Den 15 7br: Hebben wij hier wederom gedagtenis gehouden van J: bitter lijden en doot, door 't gebruikmaken van s Heeren H: Avondmaal.

Den 25 Xbr: is alhier wederom het H: Avondmaal gehouden

1783

Alzo Cornelis Pieters den 25 Xbr: 1782 zijn dimissie als Diacon van den kerkenraad verzogt en bekomen heeft, en daar op een nieuwe nominatie gemaakt s, waar op gesteld zijn Amse Hindriks Fokke Jans & Andries Hindriks, uit welke den 1 jan: 1783 met eenparige stemmen verkoren is Andries Hindriks welke na an de Gemeente 3 maal te zijn voorgesteld in zijn Ampt is bevestigt op den 19 jan: en heeft Hemme Jacobs als boekhouder Diacon d: 23 dito rekening gedaan van ontfangst en Uitgave van de Diaconie gelden en is alles wel bevonden

Den 30 Meert Hebben wij wederom gedagtenis geviert van J: lijden en doot door 't gebruik maken van s H: Heilig Avondm: niet zonder vrugt voor s Heeren volk en zijn na voorgaande belijdenis hares geloofs tot leedmaten dezer gemeente angenomen
       Harm Pieters
       Jacob Hiepkes &
       Anna Roelfs Ehelieden &
       Wildrik Hindriks.

Den 29 Junij is alhier wederom 't H: Avondm: gehouden.

Den 28 7br: Hebben wij hier gedagtenis gehouden van J: bitter lijden en doot door 't gebruik maken van s Heeren H: Avontmaal.

d: 28 Xbr: is alhier wederom s H: Heilig Nagtm: gehouden

1784

Alzo door te vertrek van Jan Alberts de ouderlingh plaats is opengevallen, en door het verzoek van Hemme Jacobs om zijn Dimissie welke hij bekomen heeft de Diacons plaats is opengevallen, en tot vervulling van beide op den 25 xbr:  een nominatie gemaakte is uit welke tot ouderling Cornelis Pieters en tot Diacon Fokke Jans op den 17 jan: 84 verkoren zijn, en na 3 malige kondiging op den 17 jan: 84 in haar ampt bevestigt, zo heeft Hemme Jacobs als afgaande boekhouder Diacon op d 5 feb: rekening gedaan van ontfangst en Uitgave van de Diaconie gelden en alles wel bevonden

d: 28 Meert is alhier wederom s H: Heilig Avondm: gehouden

d: 2 junij Hebben wij gedagtenis gehouden van J: Lijden en doot door 't gebruik maken van s H: Heilig Avondmaal. En zijn tot Leedematen der Gemeente, na voorgaande belijdenis hares geloofs angenomen
       Pieter Cornelis
       Hindrik Andries
       Pieter Gerardus &
       Hilje Andries Ehelieden &
       Trijntje Gerardus

Den 19 7br: is hier wederom het H: Avondmaal gehouden, en met attestatie van Lidmaatschap van Delfzijl tot ons overgekomen
       Jantje Pieters

Den 26 Xbr: is hier wederom het H: Avondm: gehouden

1785

Den 27 Meert hebben wij hier wederom gedagtenis gehouden van J: bitter lijden en doot door 't gebruik maken van s Heeren H: Avondm:

Den 26 juni is hier wederom 't H: Avondm: gehouden

d: 25 7br: is hier wederom 't H Avondm: gehouden

Den 25 Xbr: hebben wij ter gelegentheid van J: geboorte verjaring gedagtenis geviert van 't bitter lijden en sterven des Hielands door 't gebruik maken van 't H: Avondmaal.

1786

Den 2 April is hier wederom gedagtenis gehouden van Jesus lijden en doot door 't gebruik making van 't H: Avondm: en sijn op belijdenis hares geloofs tot Lidmaten deser gemeente angenomen
       Pieter Jacobs J:M. &
       Geert Cornelis J.M.

Den 2 julij is hier wederom 't H: Avondm: gehouden

Den 17 December is naa voorafgaande of gehoude Proefpreek Het Avondmaal des Heren gehouden waren op belijdnisse des geloofs nog met Attestatie tot ons overgekomene

1787

Den 18 Meert naa voorafgehoudene Proefpreek Het Avondmaal des Heren gehouden, Nieuws angenomene, nog met Attestatie tot ons overgkomene geene.

Den 17 junius naa voorafgehoudene Proefpreek Het Avondmaal des Heren gehouden Nieuws angenomene, nog met Attestatie tot ons overgekomene Lidmaten geene.

Den 16 Septerber naa voorgehoudene Proefpreek Het Avondmaal des Heren gehoudene. Nieuws angenomene Lidmaten geene, nog met Attestatie tot on overgekomene.

Den 16 December naa voorafgehoudene Proefpreek Het Avondmaal des Heren gehouden. Nieuws angenomene, nog met Attestatie tot ons overgekomene Lidmaten geene.

1788

Den 16 Meert naa voorafgehoudene Proefpreek Het Avondmaal des Heren gehouden. Lidmaten Nieuws angenomene, nog tot ons met Attestatie overgekomene geene.

Den 19 Augustus 1787. Johanna Durleu met kerkelijke Attestatie verzonden na jemgum in oostvriesland.

15 Junij na voorafgaande proefpreek het H: Avondmal gehouden. Nieuw Lidmaten aangenomen noch met attestatie tot ons overkomen geene.

21 September na voorgaande proefpreek het H: Avondmaal gehouden geene Nieuwe Lidmaten aangenomen noch andere met attestatie tot ons overgekomen

21 December na voorgaande proefpreek het H: Avondmaal gehouden geene Nieuwe Lidmaten aangenomen noch andere met attestatie tot ons overgekomen

1789

15 Maart na voorgaande proefpreek het H: Avondmaal gehouden geene Nieuwe Lidmaten aangenomen noch andere met attestatie tot ons overgekomen

21 Junij na voorgaande proefpreek het H: Avondmaal gehouden geene Nieuwe Lidmaten aangenomen noch andere met attestatie tot ons overgekomen

20 September na voorgaande proefpreek het H: Avondmaal gehouden geene Nieuwe Lidmaten aangenomen noch andere met attestatie tot ons overgekomen

20 December na voorgaande proefpreek het H: Avondmaal gehouden geene Nieuwe Lidmaten aangenomen noch andere met attestatie tot ons overgekomen

1790

21 Maart na voorgaande proefpreek het H: Avondmaal gehouden geene Nieuwe Lidmaten aangenomen doch met attestatie tot ons overgekomen
       Grietje Jacobs van Spijk

20 Junij na voorgaande proefpreek het H: Avondmaal gehouden geene Nieuwe Lidmaten aangenomen noch andere met attestatie tot ons overgekomen
Alzoo door de dood van Jacob Hijpkes alhier wederom een nieuwe diacon moesten geeligeert worden is met overstemminge hiertoe gekoren Pieter Jacobs welke na driemaal de gemeente te zijn voorgesteld in die bedieninge opentlijk is bevestigd den 11 Julij

Den 19 September  na voorgaande proefpreek het H: Avondmaal gevierd Nieuwe Lidmaten geene aangenomen noch andere tot ons met attestatie overgekomen

Den 19 December na voorgaande proefpreek het H: Avondmaal gevierd geene Nieuwe Lidmaten aangenomen noch andere tot ons met attestatie overgekomen

1791

Den 20 Maart na voorgaande proefpreek het H: Avondmaal gevierd geene Nieuwe Lidmaten aangenomen noch andere tot ons met attestatie overgekomen

Den 19 Junij na voorgaande proefpreek het H: Avondmaal gevierd geene Nieuwe Lidmaten aangenomen noch andere tot ons met attestatie overgekomen

Den 30 October na voorgaande proefpreek het H: Avondmaal gevierd geene Nieuwe Lidmaten aangenomen noch andere tot ons met attestatie overgekomen

1792

Den 22 Januarij na voorgaande proefpreek het H: Avondmaal gevierd geene Nieuwe Lidmaten aangenomen dog met attestatie tot ons overgekomen
       Gesina Smit van Groningen.
Alzoo Fokke Jans op deszelfs verzoek van zijn post als Diacon is degimitteerd, en erdus een nieuwe Diacon moest worden verkoren, is met overstemmminge, daartoegealigeert Pieter Gerardus, welke na driemaal de gemeente te zijn voorgesteld, in die bediening opentlijk is bevistigd den 22 Januarij

Den 8 April na voorgaande proefpreek het H: Avondmaal gevierd geene Nieuwe Lidmaten aangenomen dog met attestatie tot ons overgekomen
       Brechtje Jacobs van Weijwert.

Den 8 Julij na voorgaande proefpreek het H: Avondmaal gevierd geene Nieuwe Lidmaten aangenomen, noch andere tot ons met attestatie overgekomen

Den 7 October na voorgaande proefpreek des Heeren Heilig Avondmaal gevierd geene nieuwe ledemaaten aangenomen, noch andere tot ons met attestatie overgekomen, maar met attestatie verzonden
       den E Hindrik Andries naar Holwierda

Den 25 December na voorgaande proefpreek des Heeren Heilig Avondmaal gevierd geene nieuwe ledemaaten aangenomen, maar tot ons met attestatie overgekomen
       Aaltje Wildriks van Holwierda

1793

Den 19 April na voorgaande proefpreek des Heren Heilig avondmaal gevierd geene aangenomen

Den 14 Julij na voorgaande proefpreek des Heren Heilig avondmaal gevierd geene aangenomen

den 27 October na voorgaande proefpreek des Heren Heilig avondmaal gevierd geene Nieuwe ledematen aangenomen

den 29 December na voorgaande proefpreek des Heren Heilig avondmaal gevierd en op belijdenis van hun geloof tot lidmaten dezer gemeente aangenomen
       Jan Obbes      \
       Harm Andries & | alle van Bijssum
       Antje Anrries  /


1794

18 Maij na voorgaande proefpreek des Heren Heilig avondmaal gevierd geen en op belijdenis van haar geloof tot Lidmaten dezer gemeente aangenomen
       Hilje Jacobs   van de Oude dijk  en
       Antje Hindriks  van Uitwierda
nog met attestatie verzonden naar Delfzijl
       Aaltje Wildriks

Kerkelijke Vergadering gehouden in de Kerk van Uitwierda den 21 April 1794.
Art.1.
De Kerkenraad is met den gebede geopent door den Wel. Eerwaardigen Heer J:A. Biebericher Predikant te Delfzijl.
Art.2.
In deeze Kerkelijke vergadering waaren tegenswoordig J:A: Biebericher Pred. te Delfzijl, H: Edelinck Pred. te Holwierda en J:P: Dorenbosch Pred. te Uitwierda met de twee Ouderlingen Gerhardus Pieters en Cornellis Pieters, en de twee Dieconen Pieter Gerhardus en Pieter Jacobs.
Art.3.
Den Wel. Eerw. Heer J:P: Dorenbosch tegenswoordig noch Predikant van Uitwierda vertoonde een instrumet? aan deeze Laamening dat hij door de Collatoren van Emmen tot Predikant in die plaats beropen was, en dat hij zich verplicht gevonde hadde, die Roeping in de [?]reeze des Heeren aan te neemen, werzoekende van zijnen Dienst alhier ontslagen te moogen worden -- En naar alles in des[?]te forma gevonden hebbende en met een de Inclinatie van onsen Leeraar vernoomen, hoe gaarn we anders zijnen Dienst noch langer ge[?]senchete hadden hebben we ons achter schulding erkendt, om ons hierin den Heiligen Wille Gods te onderwerpen, ontslaande hem mets deezen hier van zijnen Dienst, en laaten hem volgen aan die van de Gemeente te Emmen, onder wederzijdsche uitboermingen van de hartgrondelijkste Zegenwenschingen van den Godt aller zegeningen
Art.4. Met Dankzegging tot Godt t dezer Vergadering geeindigd en besloten
d: A:Biebericher. praeses.
H: Edelinck Schribe      Gerharuds Pieters als ouderlig
Cornelis Pieters ouderling    Pieter Jacobs als Dijaken
Pieter Gerardus Diijaken

Den 22 Junij Heevt de WelEerw: Hr J: P: Doorenbos zijne afscheids reden in de gemeente te Uijtwierde gehouden, na aan leijdinge uijt Handelingen 20 X 32.

den 20 julij is in de vacature de proefpredicatie gedaan en den 27de des Heeren avondmaal bedient door do van de Swaag

den 12 october wierde alhier na de vorige zondag de proefleereden te hebben gedaan, t avondmaal bedient door dom: van Weerden v.D:M: te Jukwert.

den 26 decembr. is alhier na vorgaande proefpredicatie het H: avondmaal bedient door do. Uilkens pred. te Meethuijzen

1795

den 15 februarij Alzo de E: Pieter Gerhardus Boekhoudend Diaken op zijn verzoek, van desselvs dienst was ontslaegen, en in diens plaatze een nieuwe moeste worden verkoren ze is met meerde van stemmen dartoe geeligeert de E: Andries Hindriks dewelke na drie kerkkondigingen alhier in zijnen Dienst is bevestigt door Dom: H: Edelink v:d:M: te Holwierda.

den 15 Maert. Is na gehoudene proefpredicatie in deze gemeente het avondmaal bedient door van de Swaag: predikant te Heveskes.

den 14 Junij. Is de proefpredicatie gedaen, en tot Ledemaat der gemeente aangenomen
       Jantje Cornelis vrouw van Lubbert Jans aen t trekpad
zijnde vervolgens den 21 Junij t avondmaal bedient door do Biebericher.

den 13 Sept. is de voorberijdings Leerede gehouden, en daarop den 20de alhier het H: avondmaal bedient

den 20 december. Is na voorafgegaene proef Leereden het H: avondmaal bedient door de predicant G: Smitt te Solwert.

1796

Den 10 january wierde eene Nominatie gemaakt voor een nieuwe diacon in plaatse van den afgaenden Pieter Jacobs, en daeruijt is verkoren op den 17de Wildrik Hindriks, dewelke alhier, in den Dienst is bevestigt den 21 februarij

13 Mert is De voorberijdings heden gehouden en den 20 Meert t H: Avondmaal bedient

12 Junii Is de voorbereidings leerrede gehouden, en den 19 Junii t H. Avondmaal bedient.

11 Septr is hier de voorbereidings leerrede gehouden en den 18 Septr t H: Avondmaal bedient.

18 Dec: Is de voorbereidings Leer rede hier gedaan, en den 25 van die zelfden maand het H: Avondmaal bedient.

1797

12 Febr: zijn tot Ouderling de E. Andries Hindriks, en tot Diakon de E. Fokke Jans na driemaal de gemeente te zijn voorgesteld, in hunne posten bevestigd.

den 9 April Is de voorbereiding gehouden en den 16 dito t H: Avondmaal bedient.

16 Julii Na voorafgegane proefpredicatie is alhier t H. Avondmaal gehouden

15 Octr Na voorafgaande voorbereidings leerrede is alhier het H: Avondm: gehouden: Met attestatie van lidmaatschap van Warffum is tot ons overgekomen
       Mejuff. M. Liefsting.

den 25 Dec: Na voorafgaande Proefpredicatie is alhier, heden het H: Avondm: gehouden.

1798

den 28 Jan: Zijn de op Nieuwjaar verkozen Ouderling Harm Pieters, en Diakon Pieter Jakobs na driemaal de gemeente voorgesteld te zijn, in hune posten bevestigd.

1 Apr: Is alhier de voorbereidings leer rede gedaan, en met attestatie van lidmatschap van den Christi Hervormde gemeente van t Zant tot ons overgekomen
       de E. Hindrik Willems
waarop den 22 Dezer het H: Avondmaal is gehouden.

den 15 Julii Na voorafgaande proefpredicatie is alhier heden het H. Avondmaal gehouden.

den 12 Octr. Na voorafgaande voorbereidings leerrede is alhier het H. Avondmaal gehouden

den 25 Dec: Na voorafgaande voorbereidings leerrede is alhier het H. Avondmaal gehouden

1799

den 27 Jan: zijn de op Nieuwjaarsdag, gekozene ouderling Fokke Jans en Dijakon Pieter Gerardus, na de Gemeente drie reisen voorgesteld te zijn, in hunne posten, en bedieningen bevestigt.

den 24 Maart Is na voorafgaande voorbereidings leerrede, alhier het H. Avondm: gehouden.

den 7 Julii Is alhier, na voorafgaande voorbereidings leerrede,, het h: avondmaal gehouden en is met attestatie van lidmaatschap verzonden naar Opwierda
       Brechtje Jacobs huisvrouw van Abel Jans.

den 13 October Is alhier, na voorafgaande voorbereidings leerrede, het H: Avondmaal gehouden.

den 25 December Is alhier, na dat s Zondags bevoren, de voorbereidings leerrede gehouden was, het heilig Avondm: gehouden

1800

den 19 Jannuarii Zijn de op Nieuwjaar verkozen Oudeling Pieter Jacobs, en Dijakon, Wildrik Hindriks nadat zij drie reisen, de Gemeente voorgesteld waren, in hunne posten en bedieninge bevestigd.

den 13 April is alhier, na voorafgaande voorbereidings leerrede, het H: Avondmaal gehouden.

d: 6 Julii Is alhier, na voorafgaande voorbereidings leerrede, het H: Avondmaal gehouden.

den 12 October Is alhier weder, na voorafgaande voorbereidings leerrede, het H: Avondmaal gehouden.

Den 25 December Is alhier, nadat s Zondags te voren, de voorbereidings leerrede is gedaan, het H. Avondmaal gehouden.

1801.

Den 23 Jann: Zijn de op niewjaar verkozen ouderling Pieter Gerardus, en de Dijakon Pieter Cornelis nadat zij driemaal de gemeente zijn voorgesteld, in hunne posten en bedieningen bevestigd.

Den 6 April Is alhier, nadat den 4, zijnde vrijdags tevorens, de proefpredikatie gedaan was, het H: Avondmaal gehouden, en zijn, op den 2den en 3den April 1801, op de belijdenis van hun geloof tot ledematen dezer gemeente aangenomen
      
Pieter Harms
       Harm Everts
       Lubbert Jans
      
Hindrik A. Sissingh.
       Aafke Cornelis
       Jantje Jans
       Aafke Pieters
       Tidde Lammerts
       Jakob Harms
       Klaas Andries
       Jan Fokkes
       Hindrik Wildriks
       Jan Harms
       Derk Roelfs
       Anje Cornelis
       Dieverke Harms

Den 19 Julii Is alhier, nadat s Zondags bevorens de voorbereidings leerrede gehouden was, het H. Avondmaal gehouden.

Den 18 October Is alhier, nadt s zondags bevorens de voorbereidings leerrede gehouden was, het H. Avondmaal gehouden.

Den 25 Dec: Is alhier, nadat s zondags bevorens de voor bereidings leerrede gehouden was, het H: Avondmaal gehouden.

1802

Den 17 Jan: Zijnde op Nieuwjaarsdag verkozenen ouderling Harm Pieters, en de Dijakon Harm Everts nadat zij drie maal de Gemeente voorgesteld waren, in hunne posten, en bedieningen bevestigd.

Den 18 Apr: Is alhier, nadat s Zondags bevoren, zijdne den 11 Dezer de voor bereidings leerrede gedaan was, het H. Avondmaal gehouden.

Den 11 Julii Is alhier, nadat s Zondags bevroens, zijnde den 4 Julii de voor bereidings leerreden gedaan was het H. Avondmaal gehouden.

Den 10 October Is alhier nadat s Zondags bevoren de voor bereidings leerrede gedaan was, het H. Avondmaal gehouden.

Den 25 Dec: Is alhier, nadat s Zndags bevoren, de voorbereidings leerrede gedaan is, het H. Avondmaal gehouden.

1803

Den 16 Jan: Zijn de op Nieuwjaarsdag verkozene ouderling Gerardus Pieters, en de Dijakon Lubbert Jans, nadat zij driemalen de gemeente voorgestelt waren, in hunne posten, en bedieningen bevestigt.

Den 3 April Is alhier, nadat den 1 Apr: bevorens, de voorbereidings leerrrede gedaan was, alhier het H. Avondmaal gehouden.

Den 17 Julii Is alhier, nadat den 10 dito bevorens, d voor bereidings leerrede was gedaan, het H. Avondmaal gehouden

Den 9 October Is alhier, nadat den 2 dito bevorens, de voorbereidings leerrede was gedaan, het H. Avondmaal gehouden.

Den 25 Dec: is alhier, nadat s zondags bevorens de voor bereidings leerrede was gedaan, het H. Avondmaal gehouden.

1804

Den 22 Jan: Zijn de op nieuwjaarsdag verkozen ouderling Cornelis Pieters, en de Dijakon Pieter Harms, nadat zij driemalen de gemeente voorgestelt waren, in hunne posten, en bedieningen, bevestigt.

1808

Den 24 Januarii zijn de op nieuwjaar gekozene ouderling, Harm Everts, en Dijakon Pieter Harms, nadat zij driemalen de gemeente voorgesteld zijn in de kerk in hunne posten bevestigt.

Den 11 April is alhier, nadat s vrijdags bevorens de proefpredikatie gehouden is, het H: Avondmaal gehouden.

Door het overlijden van Lubbert Jans, een Dijakon-plaats vacant zijnde geworden, zoo is daar toe gekozen, de E. Geert Cornelis, welke, na dat hij driemalen de gemeente was voorgesteld, op den 12 junii 1808, in dien post openlijk is bevestigt.

Den 17 Julii is alhier, nadat s zondags bevorens, de voorbereidings leerrede gehouden was, het Avondmaal geviert.

Den 3 Oct: 1808 is alhier, nadat s zondags bevorens, de voorbereidings leerrede gedaan is, het H. Avondm. bedient.

Den 25 december is alhier, nadat den 23 dito de voorbereidings leerrede gehouden was, het H. Avondmaal geviert.

1809

Den 29 Jan. zijn alhier, de op nieuwjaar verkozene ouderling Pieter Gerardus, en Dijakon Derk Roelfs, nadat zij de gemeente drie Zondagen in de kerk voorgesteld zijn, in hunne posten bevestigt.

Den 26 Meert is hier het H. Av. gehouden, nadat dat s vrijdags bevroens de proefpredicatie was gedaan.

Den 9 Julii 1809 is alhier het H: Avondmaal gehouden, nadat s zondags bevorens de voorbereidings leerrede gedaan was.

Den 8 Oct. is alhier het H: Avondmaal gehouden, nadat s zondags bevorens, de voorbereidings leerrede gehouden was, en zijn den 31 op belijdenis des geloof tot litmaten dezer gemeente aangenomen
       de E. Harm Jans. en
       Meisse Jakobs huisvrouw van Geert Cornelis.

Den 25 Dec. is alhier het H. Avondmaal gehouden nadat s zondags bevorens de proefpredikatie gedaan was

1810

Den 11 van Sprokkelmaand, zijn de E. Pieter Jakobs, als ouderling, en de E. Harm Andries, als Dijakon bevestigt, nadat dezelven drie maal, de gemeente voorgesteld waren.

Den 8 April 1810 is hier het H: Avondmaal gehouden, nadat s vrijdags bevorens hier de voor bereidings leerrede gehouden was, met attestatie naar Marssum verzonden
       Antje Andries.

Den 29 van hooim: 1810 de proefpredikatie gehouden, en zijn met attestatie van lidmaatschap tot deze gemeente overgekomen
       de E. Cornelis Jans van Bierum en
       Hillegonda Liefsting van Warffum
en daar op den 5 Aug. het H. Avond. gehouden.

Den 7 van wijnmaand, is alhier het H: Avondmaal gehouden, nadat s zondags bevorens de proefpredikatie gedaan was.

Den 25 Dec. is alhier het H: Avondmaal gehouden, nadat s zondags bevorens de proefpredikatie gehouden was.

Den 20 van Louwmaand 1811 zijn de E. Wildrik Hindriks, als ouderling en de E. Harm Jans, als Dijakon bevestigt, nadat dezelve driemalen, de gemeente voor gestelt waren.

1811

Den 7 April alhier het Avondmaal gehouden, nadat vrijdags, den 5, de voorbereidings leerrede gedaan was.

Den 14 Julii is alhier het Avondmaal gehouden, nadat den 7 dito de voorbereidings gedaan was, en tot litmaat dezer gemeente aangenomen
       Aaltje Pieters.

Den 6 October, is alhier het H: Avondmaal gehouden, nadat den 29 Sept: l.l. de voorbereidings leerrede gehouden was.

Den 25 Dec. is alhier het H Avondmaal gehouden nadat s zondags bevorens, de proefpredikatie gehouden was, met kerkelijk attestatie naar Bierum vertrokken
       Aaltje Pieters Groothof

1812

Den 19 Jann zijn alhier, na drie voorafgegane kerkkondigingen als ouderling bevestigt, de E. Harm Everts Vos, en als Dijkon de E. Pieter Harms Wiersema.

Den 29 Meert 1812 is alhier, nadat den 27 dito, alhier de voorbereidings leerrede gedaan was, het H. Avondmaal gehouden. met attestatie van litmaadschap, naar Holwierda verzonden
       de E. Jakob Harms Wiersema
en na belijdenis des geloofs tot ledematen dezer gemeente aangenomen
       Fenje Willems Kraima huisvrouw van Freerk Jans Blok, en
       Eilje Geerts Belman huisvrouw van Jan Klazens Vos.

Den 26 Julii is alhier, na voorafgeganen proefpredikatie het H. Avondmaal gehouden

Den 11 Oct: is alhier nadat s zondags bevroens de proefpredikatie gedaan was, het H. Avondmaal gehouden.

Den 25 December is alhier, nadat s zondags bevorens de voorbereidings leerrede gedaan was het H. Avondmaal gehouden.

1813

Den 16 Janu. zijn alhier, na drie voorafgegane kerkkondigingen, bevestigt, de E. Fokke Jans de Boer, als ouderling en de E. Geert Cornelis Bos, als Dijakon.

Den 18 April is alhier het H: Avondmaal gehouden, nadat den 16 s vrijdags avond de voorbereidings leerrede gehouden was, en zijn met kerkelijke attestatie vertrokken
Naar Appingadam
       Mejuffrouw Hildegonda Liefsting.
naar Delfzijl
       Anna Roelfs weduwe van Harm L. Priem
Naar Tjamsweer
       Fenje Willems Kraima, huisvrouw van Freerk Jans Blok.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.