LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Uithuizermeeden

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
De ledematen van Uithuizermeeden.
Periode tot aan 1708 ingevoerd feb. 2006 resp. maart 2007 Gea Straat. Nagekeken maart 2007 MG.
De periode vanaf 1708 ingevoerd maart 2007 Henk Blok.
Geheel nagekeken en gecorrigeerd door Fred Wiersema, dec. 2007.

- mutaties 1670 - 1692 (Jacobus Treccius)
- mutaties 1693 - 1708 (Henricus Schainck)
- mutaties 1708 - 1719 (Gerhardus Arent Metelercamp)
- mutaties 1720 - 1748 (Wolterus Johannes Lieftinck)
- mutaties 1751 - 1798 (Christophorus Gronau)
- mutaties 1799 - 1811 (Johannes Jacobus Damsté)


[uittreksel van enkel de lidmaten]

16 dec. 1670
Nieuw angenomen.
Anne Jacobs met attestatie van Uithuisen

24 maart 1671
Nieuw angenomen.
Geert Cornellis en Aefke Cornellis sijn huisvrouw
Cornellis Roekes
Jan Allerts en Grietie Cornellis sijn huisvrouw
Heijl Jans huisvrouw van Tiarck Hindricks
Anne Egberts huisvrouw van Ocke Luddens
Geert Balles 
Mechtelt Meijnts jonge dochter
Jacob Lamberts
Met attestatie.
Willem Clasens van Uitwijrde

23 Junij 1671
Tot nieuwe ledematen zijn angenomen
Peter Dercks en sijn huisvrouw Claaske Clasen
Lue Sijabbes en sijn huisvrouw Anne Drewes

8 Septembris 1671
Tot nieuwe ledematen zijn angenomen
Luitien Peters en Bouke sijn huisvrou
Teetie Sickens huisvrouw van Willem Allerts
Anne Frerick huisvrouw van Sijrt Jacobs
Dieuwer Heijnens huisvrouw van Sicko Frericks
Grietie Fockes huisvrouw van Jan Reners
Fenne Frericks

13 December 1671
Tot nieuwe ledematen zijn angenomen 
Cornellis Jacobs van Sandeweer mit attestatie
Willem Allerts
Jan Peters en zijn huisvrouw Trijnie Everts

11 Martij 1672
Nieuwe ledematen zijn
Mr. Luitien Egbarts mit attestatie van Eelde
Jan Harmens bij de Heefswal

12 Junij 1672
Tot nieuwe ledematen zijn bij ons angenomen
Welmoet de huisvrouw van Jan Lubberts zal.

18 September 1672
Mit attestatie gekomen
Anna Frericks huisvrouw van Lambert Alies van 't Oosternieulant

13 Decembris 1672
Zijn tot nieuwe ledematen angenomen 
Wolter Harmens ende sijn huisvrouw van Vries
Heijle Willems jonde dochter van Oldenzijl
Derck Harkes 
Abeltien Alies huisvrouw van Derck Peters

7 Martij 1673
Tot nieuw litmaat aangenomen 
Tetie huisvrouw van Meerten Allerts

13 Junij 1673
Tot nieuwe ledematen zijn aangenomen
Meijnart Berent
Anie Peters vrouw van Jan Ennens
Alijt vrouw van Hindrick Luis
Fenne Juriens
Hillie

12 September 1673
Nieuwe ledematen mit attestatie van Lellens Grietie Rentiens, en van Assen Hindrick Peters.

12 Decembris 1673
Tot nieuwe ledematen zijn angenomen Popke Jans en sijn huisvrouw Aeltien Roelefs

20 Martij 1674
Tot nieuwe ledemanten zijn angenomen Eijse Frericks jonghman, en Harmen Sijwerts jonghman.

26 Junij 1674
Is tot nieuwe Litmaet angenomen de deughtsame Aeltien Warners huisvrouw van Harke Hieronijmus

25 September 1674
Zijn tot nieuwe ledematen angenomen
Driews Luis en sijn huisvrouw
Jan Clasen van Uithuisen mit attestatie
Anie Heijnes van Godtlinse

11 Decembris 1674
art.2. Jelte Cornelis en sijn huisvrouw Frouke Jans vertonende een attestatie ... dat sij noch een nader en jonger attestatie van Usquert souden brengen
art.3. Zijn tot nieuwe ledematen angenomen d' E. Hindrick Luis, Willem Geerts ende
Geertien Geerts

12 Martij 1675
Tot nieuwe ledematen zijn angenomen
Griete Ipes wed. van Ile Jans
Gese Gerrijts wed. van Eltie Harmens
Aefke Hindricks jonge dochter
Peter Peters
Jelte Cornelis en sijn huisvrouw mit attestatie van Usquert [ zie 11 dec 1674]

13 Junij 1675
Tot nieuwe ledematen zijn angenomen
Albert Jacobs ende sijn huisvrouw mit attestatie van Jelsum
D'hoogh Edel geboren Heer Jan Tamminga en
Me Vrouw Sibilla van de Sanderen als mede
De Hoogh Edel geboren juffer Justina de Sanderen
mit attestatie vanuit Oosternieulandt
Barber Lippes
Lippe Peters en sijn huisvrouw

16 Septembris 1675
Is tot nieuwe ledemaet angenomen Egbert Peters de sone van onse medebroeder Peter Egberts

den 9 Decembris [1675]
Tot nieuwe ledematen zijn angenomen
Anie Jans vrouw van Claes Hoomens
Tamme Jans en sijn huisvrouw Anie Harmens
mit attestatie
Swaantien Berents huisvrouw van Albert Jans Corporael

10 Martij 1676
Tot nieuwe ledematen zijn angenomen
Alie Sijwert ende sijn huisvrouw
Albert Jans Corporael
Martien Hindriks huisvrouw van Cornelis Popkes
Anie de huisvrouw van Harmen Geerts
Grietien Geerts vrouw van Hebel Reenders

8 Septembris 1676
Zijn tot nieuwe ledematen angenomen
Juffer Hesther de Sanderen
Albert Drewes
Jan Douwes
J. Woelesius candidatus van Sandweer

8 Decembris 1676
Tot nieuwe ledematen angenomen
Metie de huisvrouw van Lambert Clasen
Simon Jansen mit attestattie van Sandweer

16 Martij 1677
Tot nieuwe ledematen zijn angenomen
Claes Harmens
Lijsebeth Roelefs huisvrouw van Allert Dercks

15 Junij 1677
Tot nieuwe ledematen zijn angenomen ende tot ons mit attestatie van 't Zant gekomen
Peter Tiddens ende sijn huisvrouw Corneliske

6 Septembris 1677
Is tot nieuwe ledemaet angenomen Anie Frericks huisvrouwe van Egbert Peters mit attestatie van Uithuisen

8 Martij 1678
Tot nieuwe ledematen zijn angenomen
Peter Jacobs ende sijn huisvrouw Fenne Jans
Diewertien Simons de huisvrouw van dominus Hinricus Woelesius
Bouwke Luis huisvrouw van Harmen Luitiens
Wijcke Hebels mit attestatie van Godlinse

7 Junij 1678
Zijn tot nieuwe ledematen angenomen Cornelis Jebbes, Trijnie Benes huisvrouw van Luitien Fockes

13 7bris 1678
Is tot nieu ledemaet angenomen d' E. Minnolt Jullens

14 Martij 1679
Is tot een nieuw litmaet angenomen Berent Eltes

6 Junij 1679
Zijn tot nieuwe ledematen angenomen
Israël Lucas
Sicke Freriks
Peijke Peters
de huisvrouw van Jan Elles, Trijnie Jacobs
de huisvrouw van Minnolt Julles
Lijsebeth Isebrants de huisvr. van Berent Clasen
Wellemt Rinies mit attestatie van 't Zant

22 Decembris 1679
Zijn voor ledematen angenomen
Albert Ubbes
Louwke Willems huisvrouw van Jan Dercks
Aeltien Arijs huisvrouw van Lambert Clasen
Peter Jans jonghman
Mit attestatie van Woltersum Trijnie Jacobs

29 Martij 1680
Zijn tot ledematen angenomen
Anie Willems huisvrouw van Gaijke Cornelis
Hindrickien Wolters h.vrouw van Albert Peters 
mit attestatie van Groningen
Womke Clasen

18 Junij 1680
Tot nieuwe litmaet is angenomen Anie Lambert huisvrouw van Jan Douwes

10 Septembris 1680
Zijn tot ledematen angenomen Harmen Peters ende Derck Folckers mit attestatie van Spijck

10 Decembris 1680
Tot nieuwe ledematen zijn angenomen dese volgende
Bouwe Luitiens huisvrouw van Geert Luis
Kunne Peters huisvrouw van Remge Hindricks
Lijsebeth Eppes jonge dochter
Ebelie Tonnis jonge dochter mit attestatie van Stitzwert

25 Martij 1681
Tot nieuwe ledematen zijn angenomen
Focke Heertiens
Harmen Luitiens
Grietien Hindricks wed. van Albert Tonnis
Rijcktien Harmens wed. van Frerick Jans

17 Junij 1681
Tot nieuwe ledematen zijn angenomen
Foske Hindricks huisvrouw van Berent Eltes
Jantien Peters huisvrouw van Wijbrandt Jans

26 Septembris 1681
Zijn tot nieuwe litmaten angenomen
Jan Lamges
Jan Dercks en sijn huisvrouw Brechtie Rieners
mit attestatie van Tijnallinge is tot ons gekomen 
Susanna Smaltzius huisvrouw van Evert Gerlofs chirurgijn op de Mieden

23 December 1681
art.2. Is binnen gekomen Geertruidt Dercks wed. van zal. Evert Eppens, belijdende hoe dat sij van Hindrick Lamkens uit haer huis gelockt zijnde, mit hem in sekere campe mit bonen in den morgenstont in ontuchtigheijt aldaer waer nedergelegen, klagende dat haar sulcks van herten liedt waer, en versochte wederom tot des Heren Tafel toegelaten worden. Heeft d' E. consistorij geoordeelt, dat, alsoo dit haer vuil bedrijf seer grote anstoot hadde gegeven, ende duslanck haer voor het Consistorij niet willen stellen, sij haer van het H. Avontmael soude moeten onthouden tot dat het scandael gerepareert waer, ende merckelijcke beterschap vernomen wierde. En sal Hindrick Lamkens hier over oock nochmaels werden geciteert.
art.4. Tot nieuwe ledematen zijn angenomen
Derck Peters
Evert Gerlefs Groothuis Chirurgijn
Anke Bewes wed. van Focke Luitiens
Metie Hindricks huisvrouw van H. Jacobs 

17 Martij 1682
Zijn tot nieuwe ledematen angenomen
Siabbe Willems
Hoijke Fockes
Albert Peters
Siabbe Hindricks mit sijn huisvrouw Peijke Alies
Frouke Alies
Grietien Jannes

15 7bris 1682
Tot nieuwe litmaten zijn angenomen
d'E. Wolter Jans ende sijn huisvrouw Anie
D' deughtsame Trijnie Hindricks de huisvrouw van Menke Sierts

9 Martij 1683
Tot nieuwe litmaten zijn angenomen d' E. Wijbrandt Jans, Lambert Clasen, Cornelis Jans en Willems Jans jongmans, ende Jacobtien Sierts jonge dochter

15 Junij 1683
Zijn tot nieuwe litmaten angenomen
Frerick Sijwert Sijwerts
Ide Frericks huisvrouw van Sicke Jans
Hilie Jans jonge dochter
Mit attestatie zijn tot ons gekomen
Minnolt Remges van Uithuisen
Eefke Jans van Warffum
Auke Eijsens j.d. en
Anna Margreta Gerlofs j.d. beijde van Groningen

8 Septembris 1683
Tot nieuwe litmaten zijn angenomen
Tidde Wichers en sijn huisvrouw Lijsebeth Harmens
Peterke Luitiens weduwe van Jacob Tiddes zal.
Grietie Jans vrouw van Hijbel Gewes
Harmen Sijrts, jonghman
Jan Rijckels jonghman mit attestatie van Delfzijl

7 Decembris 1683
Tot nieuwe litmaten zijn angenomen
Hindrick Jacobs
Jan Doekes
Diewerke Allarts huisvrouw van Peter Jans
Trijnie Hindricks huisvrouw van Jan Allarts
Beatrix Treccius jonge dochter

14 Martij 1684
Tot nieuwe litmaten zijn angenomen
Tijasse Harmens en sijn huisvrouw Jantien Geerts
Peter Jans en sijn huisvrouw Grietie Hindricks
Harmen Wolters
Remke Jans jonghman
Geeske Hindricks huisvrouw van Claes Popkes
Hindrickien Clasens jonge dochter
Grietien Clasen huisvrouw van Cornelis Jans
Peter Harmens mit attestatie van Godlinse

6 Junij 1684
Zijn tot nieuwe ledematen angenomen
Berent Clasen
Wijeke Harmens huisvrouw
Lamge Geerts
Hilie Jans jonge dochter
mit attestattie zijn tot ons gekomen
Gieltie Cornelis wed. van Mr. Evert Peters van Westerwijtwert
Peter Everts Schoolmr. ende Hijckien Jans sijn huisvrouw van Crewert
Meerten Clasen mit attestatie van 't Oosternieulandt

11 Septembris 1684
Tot nieuwe litmaten zijn angenomen
Frerick Tobias en sijn huisvrouw Eltien Peters
mit attestatie van Uithuizen Douwe Peters en sijn huisvrouw Trijntien Douwes

13 Decembris 1684
Tot nieuwe litmaten zijn angenomen
Jan Peters
Margreta Treccius jonge dochter

6 Martij 1685
Zijn tot nieuwe litmaten angenomen
Grietie Jans wed. van Jaien Jans
Gijse Tobias jonckman
Anie Tobias jonge dochter
Grietie Melles jonge dochter

5 Junij 1685
Zijn tot nieuwe litmaten angenomen
Meenie Allarts wed. van Ocko Clasen
Sicke Jans op 't hoijlandt
Anie Lamges wed. van Peter Jan op 't hoijlandt
Jan Sijwerts ende Frouke Cornelis sijn huisvrouw
Cornelis Hindricks ende sijn huisvrou Grietie Arents
Willem Cornelis en sijn huisvrou Reinuwe Sijwerts
Mit attestatie
van 't Zant Octijen Clasen, vrou van Hindrick Cornelis
van Crewert Anie Jans vrou van Hindrick Jans
van Sandeweer Trijnie Cornelis vrou van Goike Fockes

11 Septembris 1685
Tot nieuwe litmaten zijn angenomen
Ipe Luitiens ende sijn huisvrouw Gese Lammerts
Berent Jans ende sijn huisvrouw Trijnie Berents
Roelef Jans
Liefke Jans jonge dochter
Auke Hindricks jonge dochter
Hindrickien Jans huisvrou van Gerrijt Jans

12 Decembris 1685
Is tot litmaat angenomen Fenne Hindricks jonge dochter

23 Martij 1686
Tot nieuwe litmaten zijn angenomen
Jurien Gerrits
Peter Cornelis en sijn huisvrouw Trijnie Geerts
Auke Peters huisvrou van Cornelis Jacobs
Enie Clasen huisvrou van Menke Elties
Nieske Wijbes huisvrou van Harmen Sijwerts
Mit attestatie is tot ons van Stedum gekomen Tijelle Jacobs jonge dochter

18 Junij 1686
Zijn tot nieuwe ledematen angenomen
Hindrick Jans
Claes Cornelis mit attestatie van Eenrum 
ende sijn huisvrouw mit attestatie van den Dam
Grietien Garbrants huisvrouw van Hindrick Reiners van Berum

10 Septembris 1686
Tot nieuwe litmaten zijn angenomen
Geert Luis
Phaebe Allarts huisvrouw van Jacob Garbrants
mit attestatie Jan Sickes ende Grietie Willems sijn huisvrou van 't Zant
Geeske Berents van Holwijrde

23 Decembris 1686
Is tot litmaat angenomen Anie Gaikes jonge dochter

11 Martij 1687
Tot nieuwe litmaet is angenomen Hijcke Jacobs de huisvrou van Meerten Clasen

9 Decembris 1687
Zijn tot nieuwe ledematen angenomen
Cornelis Gaijkes jonckman
Helena Doedens jonge dochter

8 Martij 1687 [=1688?]
Tot nieuwe ledematen zijn angenomen
Peter Elles
Jacob Clasen

15 Junij 1688
Sijn tot nieuwe litmaten angenomen
Willem Geerts
Sijben Eltes
Martien Douwes
Grietie Abels
Mit attestatie van Eenrum 
Tietie Sickes wed. van Willem Allarts

7 September 1688
Zijn tot nieuwe ledematen angenomen
Annie Dercks huisvrouw van Meijnardt Jacobs
Aefien Treccius jonge dochter

7 September 1688 [=december?]
zijn tot nieuwe litmaten angenomen
Wicher Lubberts
Thomas Reeners en sijn huisvrouw Lijsebeth Thomas
mit attestatie van 't Zant Tietie Hindricks

8 maart 1689
tot nieuwe ledematen angenomen
Meijnardt Jacobs
Trijntien Harmens huisvrouw van Wicher Lubberts
Geertruidt Wolters jonge dochter

7 Junij 1689
zijn tot nieuwe litmaten angenomen
Garbrandt Jacobs
Grietie Berent huisvrouw van Allart Jacobs
Annie Jans huisvrouw van Geert Geerts mit attestatie van 't Oosternieulant
Freericktien Boelens huisvrouw van Berent Cornelis mit attestatie van Uithuisen

6 September 1689
Tot nieuwe litmaet is angenomen 
Haike Wijrts

6 Decembris 1689
is tot nieuwe litmaet angenomen
Frouwke Peters huisvrou van Jan Thieles

den 7 Martij 1690
zijn tot nieuwe litmaten angenomen
Jan Geerts
Diewerke Cornelis huisvrou van Jan Fockes salig.
Tijerke Thomas jonge dochter

6 Junij 1690
Tot nieuwe ledematen zijn angenomen
Jan Heres
Scheltie Peters huisvrouw van Cornelis Jebbes
Rienie de huisvrouw van Willem Geerts
Fenne Geerts huisvrouw van Ebel Harmens
mit attestatie van Uithuisen Berent Peters en sijn huisvrouw Geertien Jacobs
Van Menkeweer Claes Ates ende
Geeske Tales mit attestatie van Bedum

den 19 septembris 1690
Tot nieuwe litmaet is angenomen en mit attestatie van Holwijrda tot ons gekomen
Trijnie Jantien Jansen huisvrouw van Arent Gerrijts

den 12 Decembris 1690
is tot litmaat angenomen Meijnard Hindricks jonckman

den 6 Martij 1691
Tot nieuwe litmaten zijn angenomen
Gerrijt Jans
Niesjen Hindricks jonge dochter
mit attestatie van Cantens is tot ons gekomen
Grietie Harmens de huisvrouw van Cornelis Jacobs
van Uithuisen Bijwke Thomas huisvrouw van Harmen Luitiens

den 12 Junij 1691
Tot nieuwe litmaten zijn angenomen
Hindrick Jans
Aeltien Hindricks huisvrouw van Peter Jannes
huisvrouw van Willem Geerts mit attestatie

den 11 septembris 1691
angenomen tot nieuwe litmaten
Willem Clasen
Harmke Meertens vrouw van Meertien Allerts Heertien Lammerts
Aeltien Dercks vrouw van Arent Popkes
Agnete Hansen vrouw van Harke Clasen
Grietie jonge dochter
Anie Sijrts jonge dochter
mit attestatie van Groningen is tot ons gekomen
D. Simon Henricus Merkelius S.S. Theol.stud.
van Uithuisen
Albert Jacobs ende sijn huisvrouw Ike Itiens
Lijsebeth Remges vrouw van Claes Eltes

den 11 10bris 1691
tot nieuwe ledematen zijn angenomen
Derck Jans
Allert Menkes
Drewes Egberts mit sijn huisvrouw Trijnie Peters
Hindrickjen Jochums vrouw van Cornelis Jans
Anie Wiggers jonge dochter

den 25 Martij 1692
tot nieuwe litmaet angenomen Niesjen Smaltzius mit attestatie van Usquert

den 12 Augusti 1692
Tot niewe ledematen van dese gemeinte zijn angenomen Claes Oomkes met attestatie van Uithuisen, en Aaghtje Geerts van Loppersum

den 25 November 1692
Tot niew ledemaet op dese tijdt is alleen toegecomen
Berentien Everts huijsvr. van Willem Cornelis


den 6 Octob. 1693
Tot niewe ledematen sijn angecoomen
Ettien Jacobs huisvrouw van Arent Geets met belijdeniss des geloofs
En met attestatien van Groningen
Grietien Mennes huisvrouw van Eppo Andries
Geert Peelinge van Noord-laren
Haicke Geerts van Slochteren

den 3 Januarij 1694
Met belijdeniss des geloofs is nieus angecoomen
Fennetien Jans de huisvrouw van Jan Heres Coicker

den 6 April 1694
Sijn tot nieuwe ledematen door belijdeniss des geloofs angecoomen
Wendel huisvrouw van Jan Egberts
Trijntien h.vrouw van Jacob Hindricks
Sijmon Gerleffs
Jacob Jans jongman
Dese sijn eerst alle door den H. doop ingelijft voorts
Ettien huisvrouw van Sijmon Gerlefs
Lambert Berents en Tiaske sijn huisvrouw
Arent Popkes
Engeltien Jans huisvrouw van Kerckvooght Jacob Clasen
Hiltien Westerbrinck h.vrouw van Cornellis Allens
Grietien h.vrouw van Remmert Sijgers
Jantien Meinders h.v. van Cornelis Clasen
Harmtien Berents h.vr. van Berent Clasen
Grietien Peters int Gasthuis
Jantien Hindricks j.dochter en
Titia Schainck j.dochter
en met attestatie vant Zandt
Foske Ockens j.dochter

den 12 October 1694 [en 4 julij]
1. Also de Broederen Consistorianten op den 4 Julij voor het houden van het H. avontmael niet compleet waren, en geen swarigheit bevonden is, so is doen ter tijdt geen consistorium gehouden, met belijdenis des geloofs sijn doe angecomen, Grietien h.vrouw van Peter Thomas
Jantien
h.vrouw van Tiasse Hermens, en
Willem Melles
jongman
2. ... Tot ledematen sijn met belijdeniss nieus angecomen
Rintje Dreeus en Grietien sijn huisvrouw
Jacob Heerties Backer
Ave de huisvrouw van Luitien Roeleffs
Marretien wed. van Geert Jans
Grietien de huisvrouw van Siade
Grietien d'huisvrouw van Jan Geerts Cuiper

den 23 Decemb 1694
Met belijdenis des geloofs sijn nieus angecoome
Berent Rhoda
Eppe Andries
Aefke Peters wed. van Allert Menckes
Anje Hermas huisvrouw van Willem Clasen
Met attestatie Alagonda Jans huisvrouw van Peter Cornelis wedman en
Jantien Douwes beide van Groningen
Trijntien Peters van Warffum
Geesien Gaickens van Eenrum

den 22 Martij 1695
tot nieuwe ledematen sijn met belijdenisse des geloofs angenoomen
Cornellis Berents
Peter Thomas
Geertien Everts huisvrouw van Berent Peters
Annetien Hindricks en
Aske Dercks beide jonge dochters
en met attestatie
Peter Geerts van Middelstum en
Hermen Geerts van Uithuisen

den 14 Junij 1695
tot ledematen sijn nieus angenomen met belijdeniss des geloofs
Lubbert Jans
Trijnten Meinders wed. van Roeleff Jans
Jantien Hindricks huisvrouw van Peter Ellens
met attestatie van Leiden
Henricus Schainck S.S. Minist. Candidatus

den 13 sept. 1695
Tot ledematen der gemeinte sijn door belijdeniss des geloofs nieus angecomen
Peter Nannincks en Annie Havincks sijn huisvrouw
Derck Jurriens en Jantien Berents sijn huisvrouw
Nannie Cornellis h. vrouw van Derck Peters
Derck Peters stellemaker en
Grietien Jacobs jonge dochter
met attestattie van Spijck
Arent Bartels en Teetien Geerts sijn huisvrouw

den 4 Decemb 1695
Tot ledematen der gemente zijn door belijdeniss des geloofs nieus angecomen
Jan Gerrits
Hindrick Eppes
Mencke Elties
Claes Harckes en sijn huisvrouw Anne Mennens
Grietien Hindricks j.dochter
met attestatie vant Zant
Dedje Gerrits huisvrouw van Dreewes Siabbes
en van Middelstum
Geertien Dercks huisvrouw van Meerten Clasen

den 20 Martij 1696
Tot ledematen sijn door belijdeniss des geloofs angenomen
Hindrick Ja...
Hindrick Berents
en Geertien Jacobs sijn huisvrouw
Claes Eltes
Berent Clasen
Dreeus Siabbes
Tiake Hindricks h. vrouw van Abel Arents
Grietien Thieles h. vrouw van Jan Jansen
Jantien Willems j.dochter
Marretien Ennens j. dochter
met attestatie Aske Remges j.dochter vant Zant

den 19 Junij 1696
Tot ledematen van de gemeente sijn met belijdeniss des geloofs angecomen
D'Hoogh. Ed. Welgeb. Jr. Scotto Tamminga
Peter Jacobs
Hebel Reenders
Jan Olgers
Aucke Clasen h.vr. van Jan Hindricks
Jantien Jans h.vr. van Remge Geerts
Geertruit Hindricks h.vr. van Jan Hindricks
Hilije Geerts jonge dochter
Renske Meertens h.vr. van Jan Vechters
Lubetien Hindricks j. dochter
Wiecke Jans h.vr.van Allard Jurriens
Nieske Joests h.vr. van Lamge Jans
Annie Jans h.vr. van Frerick Sijwerts
Met attestatien
Jan Hindricks van Garwert
Isebrant Jans en Aefke Mertens sijn huisvrouw van Cantens
Hillechien Edskes h. vr. van Jacob Jans Smith van Groningen
Writser Hindricks van Sandeweer

den 18 Sept 1696
Met belijdeniss des geloofd sijn nieus angecoomen
Hermen Cornelis
Jacob Jans Smith
Sara Hermens huisvr. van Peter Clasen timmerman
Geeske Hindricks huisvr. van Ulger Geerts snijder
Anje Jans huisvr. van Jan Peters
Met attestatie
Barberke Fockens huisvr van Lubbert Jans van Godlinse
Grietien Meinders van Cantens

18 Decemb 1696
met belijdeniss des geloof is nieus angecoomen
Froucke Peters huisvrouw van Hermen Sickens
en met attestatie
Thomas Jans van Spijck

den 19 Martij 1697
met belijdeniss des geloofs sijn angecoomen
Frerick Reints
Jan Wijbrants en Annie Geerts sijn huisvrouw
Bruin Bartels
Hijcke Hindricks j.dochter
Hillie Cornellis j. dochter
Reene Dreews wed. van Lambert Frericks
Geeske Cornellis j. dochter
Luirt Hindricks jongman en
Trijnie Jans j. dochter sijnde beide sondagh te vooren door den H. doop ingelijft
met attestatie van't Nijlandt
Brechte Lues hvrouw van Harmen Geerts

den 18 Junij 1697
Met belijdeniss des geloofs sijn nieus angecomen
D'Hoogh.Ed.Welgeb. juffer Sibilla Johanna Tamminga
Anna Sibilla Johannis huisvrouw van Gerrit Sickens
Marretien Everts jonge dochter
Jan Dercks
Jan Hermens
met attestatie
Berent Frericks Clevering van Usquert en sijn huisvrouw Duirke Cnol van Warffum

den 17 Sept. 1697
Met belijdeniss des geloofs sijn nieus angecoomen
Peter Cornelis Wedman
Aeltien Meinders huisvrouw van Claes Oomkes
Catharina Schainck j.dochter

den 14 Decemb. 1697
Van andere gemeenten sijn tot ons gecoomen
Titia Schainck j.d. van Amsterdam en
Onno Heeres met attestatie van Aduwert

18 Martij 1698
Tot lidtmaten sijn met belijdeniss des geloofs sijn dese navolgende personen angecoomen
Abel Arents
Jelte Luirts
Jacob Geerts
Taco Peters jongman
Jantien Willems huisvrouw van Jan Harms
Aefke Jacobs huisvrouw van Jurrien Hindricks
Trijnie Geerts h.vr. van Claes Allers
met attestatie Trijnie Cornellis huisvrouw van Jacob Geerts vant Nijlandt en
Houcke Peters h. vrouw van Hermen Peters van Oldenzijl

den 20 Junij 1698
Tot niewe ledematen sijn met belijdeniss des geloof angecoomen
D'Hoogh Ed.Welgeb. juffer Cecilia Tamminga
Wolter Siabbes
Ulger Geerts
Peter Jacobs en Trijnie Berents sijn huisvrouw
Lamge Jans huisvrouw van Hermen Clasen
met attestatie
Geert Kempes en Diewercke Dercks sijn huisvrouw van Warffum
Joest Folckerts en Aefke Clasen sijn h.vrouw van Uithuisen en
Adam Guilicker van Horn uit het land van der Lippe

den 9 Sept. 1698
Tot nieuwe ledematen met belijdeniss des geloofs sijn angecoomen
Fenne Berents huisvrouw van Hermen Geerts
Trijntien Fockens hvrouw van Bruin Alberts
en met attestatie
Cornellis Doedes en
Anie Tiaerts,
Jan Tijmens en
Engel Aaenijs alle van Spijck

den 16 Decemb. 1698
met attestatie van OosterNijland tot ons gecoomen Cornellis Gerleffs

den 24 Martij 1699
Met belijdeniss des geloofs sijn nieus angecoomen
Jacob Garmerts en
Siade Cornellis

den 16 Junij 1699
met belijdeniss des geloofs sijn nieus tot ledematen der gemeente angecomen
Claes Jans en sijn huisvrouw Grietien Heertiens
Trijntien Clasen j. dochter
Froucke Hindricks j. dochter
met attestatie
Willem Hermens mulder van Middelstum en
Willem Melles en Jantien Peters sijn huisvrouw van Losdorp

den 15 Sept 1699
Sijn tot nieuwe ledematen met belijdeniss des geloofs angenomen
Grietien Reiners huisvrouw van Jan Hermens
Remge Hindricks
Jebbe Cornellis en Alstien Tiddens sijn huisvrouw
Cornellis Jans en Grietien Jans sijn huisvrouw
Aefke Wolters huisvrouw van Geert Jans
met attestatie
Willem Garrems en Aucke Tiassens sijn huisvrouw van Spijck

15 Decemb 1699
Tot nieuwe lidtmaedt is met belijdeniss des geloofs angecoomen
Trijntien Thijes huisvrouw van Willem Hermens mulder

den 15 Martij 1700
Tot nieuwe ledematen sijn met belijdeniss des geloofs angenoomen
Jan Haickens
Annie Jans j. dochter
Claeske Claes h. vrouw van Remge Hieronijmus
Jurrien Hindricks
Harmen Jans Kelder
Claes Alberts
Albert Peters cuiper j.man
Geert Cornellis jongman
met attestatie
Aechtien Geerts van Leermens

den 24 Junij 1700
Tot ledematen met belijdenis sijn nieus angecoomen
Scheltien Jans huisvrouw van Eltien Meerten
Heiltien Meertens huisvrouw van Meerten Clasen
Grietien Frericks vrouw van Albert Peters cuiper
Claes Willems jongman
met attestatie
Engelbert Thijes wedman en Margareta Crijths sijn huisvrouw van Uithuisen
Albert Jans en Grietien Jacobs sijn h.vrouw van Garsthuisen
Anne Sijerts h.vrouw van Jan Jacobs van Uitwijrda

den 13 Sept.1700
Tot nieuwe lidtmaet is met belijdeniss des geloofs angecomen
Peterke Alberts jonge dochter

den 20 Decemb. 1700
Met belijdenis des geloofs is nieus de gemeente toegedaen
Popke Jans
en met attestatie van Rottum
Marretien Clasen huisvrouw van Peter Allberts

[ Dominee gaat in een nieuw boek verder ]

1701

den 18 Junij
met belijdeniss des geloofs sijn an de gemeente gecoomen
Allard Jurriens en
Geert Jans buitendijks
met attestatie van Baflo
Elle Hindricks

den 16 sept.
Met attestatie sijn tot ons overgecoomen:
Trijntien Jans van Groningen
Thomas Jans en Anie Jacobs sijn huisvrouw vant Ooster Nielandt
Israel Lucas van Westeremnden, de welcke lange hijr gewoent hebbende nu eerst attestatie bracht, door dien eenige questie met de Pastor aldaer had en nu eerst versoent was, en is op sijn attestatie van d'E Pastor D. Ketting gegeeven en op versoeninge met hem weder hijr tot de tafel des Heren toegelaten

1702

den 17 Martij
Tot ledematen sijn door belijdeniss angenomen
Marretien Allers huisvrouw van Reender Jans
Marretien Albers j dochter
met attestatie
Grietien Egges h.vrouw van Willem Melles vant Zandt

24 junij
met belijdenisse des geloofs sijn angenoomen
Annie Jans h.vrouw van Hermen Melles
Ettien Cornellis j.dochter

septemb
Tot ledematen sijn met belijdeniss des geloofs nieus angecomen
Allardt Jans en Jantien Harckes sijn huisvrouw
Annie Jacobs huisvrouw van Peter Jacobs
met attestatie
Jan Hermen Knol van Oldenzijl
Cornelis Lubbers vant Zandt

den 15 decemb
Met belijdeniss des geloofs is nieus angenoomen
Trijntie Dercks huisvrouw van Jan Knol

1703

den 23 Martij
Met belijdenis des geloofs sijn angecomen
Jan Peters en
Gesina Schainck jonge dochter

29 Junij
Met belijdenis des geloofs sijn niews angenomen
Ennie Roelefs huisvrouw van Derck Clasen
Claes Hindrick timmerman en Houcke Clasen sijn huisvrouw

den 21 sept
Met belijdenis des geloofs sijn aengecomen
Hemke Jacobs en
Claesien Dercks beide j. dochters
met attestatie van Huisinge
Gijse Hilbrant

24 decemb
met belijdeniss des geloofs is  angenomen
Peter Clasen
met attestatie van Sandeweer
Derck Gerrits als schoolmr alhijr beroepen

1704

den 21 Martij
Tot nieuwe ledematen sijn met belijdeniss des geloofs angecomen
d'Edel wel geb. juffer Sophia Sickinge
Lubbert Jans en Jantien Freriks sijn huisvrouw
Annie Willems j dochter
Geertruit Louwrens h.v. van Eijse Hommens, welcke oock met attestatie van Oldenzijl tot ons is overgecomen.

den 20 Junij
Tot nieuwe leden sijn met belijdeniss des geloofs tot de gemeente toegevoeght
Reender Dreews en Grietien Roelefs sijn huisvrouw
Luitien Roeleffs jongman
Teuntien Leenders h.v. van Frerick Christophers
Eltien Clasen huisvrouw van Jan Cornellis
Annie Cornellis jonge dochter

den 26 sept 1704
met belijdeniss des geloofs is dese gemeinte toegedaan
Lisebeth Harmens huisvrouw van Claas Cornellis Backer
met attestatie
Lamge Edses vant Nijlandt

1705

den 12 Junij
Tot nieus angenomene door belijdeniss des geloofs is Dreuws Alberts, en sijn huisvrouw Tetien Hoickes vant Nijlandt en Jan Heeres met attestatie van Noordlaren

1706

den 12 Martij
sijn tot ledematen door belijdenis angenomen
Neeltien Egbers huisvrouw van Jan Geerts Diacon deser gemeente
Nannie Peters j.dochter
met attestatie
Harmtien Hindricks hv van Evert Hillebrants van Uithuisen, en
Hemcke Jacobs j.d. van Onderwierum

28 junij 1706
met belijdenis des geloofs sijn nieus angecomen
Talle Jans wed. van Reender Clasen
Siacke Wilems j dochter
Aaltien Geerts j dochter
met attestatie
Trijntien Jans h.vr van Hindr. Onnes van Finserwold
Jantien Christiaans j dochter van Appingadam

10 Sept. 1706
met belijdenis des geloofs angenoomen
Arent Geerts
Jan Elties jonghman
Brechte Jans j dochter
Annie Mindels jonge dochter
met attestatie
Jannes Jans vant Zandt

den 20 decemb 1706
met belijdenis des geloofs sijn angenomen
Jan Willems
Brechte Lambers j dochter
Alagonda Schainck j dochter
met attestatie
Cornellis Jacobs van Leens
Annetien Gerrits van Groningen

den 18 Martij 1707
met attestatie sijn tot ons gecomen
Jantien Claesen j dochter van Ten Post
Grietien Hindricks vant Nijlandt

den 23 7br 1707
Met belidenisse hares geloofs zijn tot Ledematen van dese Gemeinte angenomen
Anje Reenjes Huijsvrouw van Wolther Sjabbes
Jantien Kriths Huijsvrouw van Mr. Jan Remmers
Trijntien Peters jonge dogter
met attestatie zijn tot dese Gemeinte gekomen
Trijnje Jacobs, weduwe van Alle Derks, van Garshuijsen
Frik Isebrants en sijn Hijsvrouw Geertien, beide van Westerwijtwerd

den 2 10ber 1707
met attestatie voer ditmael tot de gemeijnte gekomen
Jan Remmers van Grotegast
Jantien Jans van Stedum

24 Augusti 1708
met attestatie van Stedum ditmael an de gemeijnte gekomen
Geeske Lammers huisvrou van Jacob Sickkes buitendijxs


30-11-1708
sijn ook eenige verschillen tusschen Claaske huisvr. van Remge Hijeronimus en Anje huisvr. van Gerrit Sickes bijgelegt.

Tot nieuwe ledematen na voorgaande private onderwijsinge en belijdenis des geloofs sijn aangenomen
Siert Derx
Martjen Edses huisvr. van Thomas Isebrants, sijnde dese ook door den doop vrijdaags voor ’t H. Avontmaal ingelijft
Geertjen Harmens huisvr. van Jan Willems
Harmen Lamberts
Trijnje Udes huisvr. van Broere Lubberts
Peijke Geerts wedw. van Hinderik Cornellis
Anje Garmes jonge dogter
Jan Hinderix jongman
Jacob Frerix
Koort Israels
Martjen Douwes
huisvr. van Jan Derx.

29-03-1709
Na voorgaande menigvuldige onderwijsinge in de gronden van de gereformeerde religie sijn tot ledematen angenomen en ingetekent.
Harmen Melles
Geert Jans
jongman die ook op vrijdaags voor ’t H. Avontmaal door den doop de gemeente is ingelijft, als ook Melle Harmens en Jan Harmens beide jongmans die ook sijn gedoopt
Tonnis Harmens j.man
Meenje Jans j.dogter
Tonnis Jan
Eltjen Hindriks
sijn huisvr.
Nantje Derks huisvr. van Jan Knol
Sicke Steenhuijs
Derk Vegter
Jantjen Jans
sijn huisvr.
Broere Lubberts
Jan Luis
Cornellis Hinderiks
Derk Claasen
Claas Peters
Wobke Heijnes
sijn huisvr.
Nanje Tiddes j.dogter
Tiark Jans
Martjen Claasen sijn huisvr.
Peter Alberts
Lisabet Ariens huisvr. van Siade Cornellis
Moeder Geerts h.vrouw van Derk Claasen
Elske Jans h.vrouw van Peter Cornellis
Grietje Sierts
Anje Jans
Stoffer Harmens
Grietje Roda
j. dogter
Stijnje Jans j. dogter
Grietje Pieters
Remge Hijeronimus
Gerrit Sickes
Hinderik Onnes
Eppe Everts
Geertjen Hinderiks
sijn huisvr.
Geertjen Jans huisvr. van Hinderik Freriks
Anje Hinderiks j. dogter
Jan Sickes
Enne Berents
Barber Jans
sijn huisvr.
Evert Hillebrants
Hinderik Peters
Harmen Jimmes
die door den doop ook den gemeinte is ingelijft
Grietjen Tonnis sijn huisvr.
Aefke Jans wedw. van Frerik Sierts
Claas Jans
Deetjen Reinders
j. dogter
Peterke Jans j.dogter, sijnde dese drie ook door den H. doop de gemeente toegedaan.

Met attestatie tot ons gekomen
Sara Welts van Noortwolde
Claas Pieters van Losdorp
Pieterke Pieters van Leermens.

14-06-1709
En ook na voorgaande onderwijsinge in de gronden der saligheit en na belijdenis des geloofs tot ledematen angenomen en ingetekent
Harmen Claasen
Cornellis Alles
Remge Geerts
Jacob Everts
Jacob Tonnis
Gebke Jacobs
sijn huisvr.
Jannes Jans
Trijnje Hijndrix
s.h.vr.
Peter Jans
Anje Jans
h.vr. van Jacob Freriks
Geertjen Garms wedw. van Frerik Harmens
Aaltjen Freriks h.vr. van Claas Jans
Menno Sickes
Remge Claasen
Jantjen Harms
s.h.vr.
Elske Harmens h.vr. van Jan Sickes
Jan Lamges
Tetje Luis s.h.vr.
Trijnje Harmens h.vr. van Peter Roelefs
Fosko Jans j.d.
Geertruit Willems j.d.
Reenje Engberts j.d.
Lammigjen Jans j.d.
Deetjen Harmens j.d.
Met attestatie tot ons gekomen
Alberd Hindrix van Sandeweer
Jantjen Schultinga van Groningen
Cornelisjen Rieuwens van Losdorp
Dedje Wiggers van Bedum

06-09-1709
En ook na voorgaande onderwijsinge in de gronden van de gereformeerde religie als niewe  ledematen angenomen en ingetekent
Aagtje Claasen
Jacob Hinderiks
, die ook door de christelijke doop s’vrijdaags voor het avontmaal de gemeinte is ingelijft
Claas Joosten
Engel Jans
sijn hvr
Jan Egberts
Peter Berents
Frauwke Lamberts
j.d.
Peter Wijbrants jongeling
Rickert Wijbrants j.man
Nanje Wijbrants j.d.
Tiaart Hinderiks
Frauke Jans
s.hvr.
Harmen Peters
Anje Derks
s.h.vr.

06-12-1709
En ook na voorgaande onderwijsinge in de gronden der saligheit als niewe ledematen angenomen en ingetekent
Arent Gerrits
Jacob Jans
Reender Geerts
Allert Wijbrants
Wibke Pieters
s.h.vr.
Jacob Harmens
Anje Roelfs
s.h.vr.
Ottho Roelefs j.m.
Derk Israels
Peter Sickes
j.m.
Lamge Jans
Jacob Geerts
Claas Popkes
Jantjen Claasen
s.h.vr.
Hinderik Wibbes
Sijbolt Cornellis
Reutger Cornellis
Willemtjen Albers
s.h.vr.
Trijnje Jurjens h.vr. van Siert Egberts
Alle Cornellis
Allert Berents
j.man
Trijnje Thomas j.d.
Aafke Jans j.dogter
Met attestatie tot ons overgekomen van Enum Martjen Willems h.vr. van Peter Cornellis

28-03-1710
En ook na voorgaande onderwijsinge in de gronden van de gereformeerde religie ingetekent
Imge Jans
Lippe Lutjens
Wolter Fockes
Teetje Pieters
s.h.vr.
Jan Janssen
Derk Sickes
Geertjen Sickes
s.h.vr.
Cornellis Jans
Peter Cornellis
Enje Gerlefs
s.h.vr.
Luers Israels
Jan Claasen j.man
Derk Everts
Elske Jacobs
j.d.
Jannes Pieters j.man
Trijnje Tonnis j.d.
Met attestatie tot ons van Leens gekomen Heero Jans en Trijnje Jans s.h.vr.

Mr. Jan Geerts, diaken en boekhouder, heeft verzocht van zijn taak ontheven te worden omdat hij het 6 jaar had gedaan. Dit wordt toegestaan en Mr. Willem Melles Schink wordt gekozen in zijn plaats. Hij is bevestigd 21-04-1710.

18-06-1710
Niewe angenomene ledematen na voorgaande onderwijsinge en belijdenis des geloofs sijn
Ebel Harmens
Meijke Derks
j.d.
Geeske Albers h.vr. van Claas Jacobs
Nanje Berents j.d.
Albert Albers j.m.
Egbart Dreewes
Anje Cornellis
j.d.
Met attestatie sijn tot ons gekomen
Ernestus Engelbertis Probstink Th. Candidatus, van Linge

van Eendrum
Grietje Peters van ’t Zant
Trijnjte Jans van Cantes
Wessel Bartelink van Hengelo

12-09-1710
Als nieuwe ledematen na voorgaand onderwijs in de gronden van de gereformeerde religie, en belijdenisse des geloofs, sijn angenomen en ingetekent
Allart Jacobs
Grietje Derks s.h.vr.
Hessel Jans

05-12-1710
Als nieuwe ledematen op belijdenisse des geloofs, sijn ingetekent,
Etjen Mindels h.vr. van Willem Wiggers
Martjen Harmens j.d.
met attestatie van Holwierda
Aijbelt Lubbers en Grietje Jacobs s.h.vr.
van Groningen met attestatie gekomen Tietjen Welts j.d.
Rembertus Hovius j.man

27-03-1711
Sijn als niewe ledematen na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs, angenomen en ingetekent
Peter Cornellis
Anje Jans
h.vr. van Sicke Jacobs
Grietje Sickes h.vr. van Derk Israels
Gerrit Willems
Ubbe Wilrix
Grietje Heertjens
sijn h.vr.
Geertjen Arents j.d.
Teetje Tonnis h.vr. van Claas Jans
Harma Arents j.d.
Cornelliske Ennes j.d.
Weike Brunts j.d.
Grietje Harkes j.d.
met attestatie tot ons gekomen Gesina Pars van Appingadam
Abelje Meinders van Obergum
Margjen Thees van ’t Oosternieland
Lijsbet Hindriks van Warffum

Berent Cleveringa verzoekt om van zijn ambt als diaken ontheven te worden omdat hij verhuist naar Warffum en al enige tijd diaken is. Dit verzoek wordt ingewilligd en in zijn plaats wordt Jan Knol diaken.

Elske Jans, de vrouw van Peter Cornellis, die in maart 1709 aangenomen is, heeft zich al 2 maal van het avondmaal onthouden en is een half jaar niet in de kerk geweest. Zij zegt dat het van haar man niet mag en dat ze naar de mennisten moet van hem. Besloten wordt dat de predikant en de ouderlingen Tidde Wiggers en Albert Dreewes naar haar huis gaan. Vermaningen helpen niet en uiteindelijk wordt besloten dat ze tot het volgende avondmaal de tijd zou hebben. Als ze dan niet aan het avondmaal zou zijn gegaan dan moet ze voor de consistorie vergadering verschijnen.

12-06-1711
Sijn als niewe ledematen na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs, angenomen en ingetekent
Grietjen Dillinge h.vr. van Karel Peters
Willem Hinderiks
Anje Sickes
h.vr. van Peter Berents
Annigjen Jans j.d.
Lammigjen Jans j.d.
Peterke Pieters h.vr. van Nanninge Eenjes
met attestatie gekomen
Cornellis Remmes en Marretjen Isebrants s.h.vr. van Eendrum
Nanninge Eenjes van Spijk
Trijntje Jans h.vr. van Willem Hindriks
en Jantje Jans j.d. beide van Uithuisen
Grietjen Peters h.vr. van Hindrik Derks van ’t Oosternieland

Elske Jans is weer vermaand en ontboden voor het consistorie, maar dat heeft ze geweigerd. Tegen Jan Haikes heeft ze gezegd dat als wij iets te zeggen hebben, we maar bij haar moesten komen. Ze wordt afgesneden van het heilig avondmaal, totdat ze berouw heeft getoond.

11-09-1711
Als niewe ledematen angenomen en ingetekent
Hinderik Harmens
Hindericus Rhoda
j.m.
Arent Fockes en Martje Simons sijn h.vr.

Elske Jans blijft gesuspendeerd.

04-12-1711
Als niewe ledematen na voorgaande onderwijs aangenomen en haar namen aangetekent
Harke Roelefs
Cornellis Willems
Ijdje Tonnis
sijn h.vr.
Aske Arents j.d.
Frerik Hinderiks j. man

Elske Jans blijft gesuspendeerd.

18-03-1712
Als niewe ledematen na voorgaande onderwijs aangenomen en haar namen aangetekent
Maria Gerrits j.d.
Maria Everts j.d.
Anje Alberts j.d.
Martjen Pieters j.d.
Claas Jans
Hermen Ebels
Pieter Jacobs
Geeske Hermans
j.d.
Rinne Harmens
Trijntje Pieters s.h.vr.
met attestatie tot ons gekomen
Jacob Jaspers j.m. van Jutfaas

10-06-1712
Niewe ledematen na onderwijs in de gronden der saligheit angenomen
Jan Harmens
Hemme Hinderiks
Jan Cornellis
Dewerke Claasen
j.d.
Bauke Claasen j.d.
Anje Eijses j.d.
met attestatie tot ons gekomen
Lijdia Jurjens Wijnaars van Uithuisen
Alje Cornellis van Tinallinga
Etje Cornellis van Uithuisen

Elske Jans en haar man zijn naar Groningen verhuisd. Ze wordt afgesneden van het avondmaal en uitgesloten van de gemeente.

09-09-1712
Sijn als niewe ledematen na onderwijs in de gronden der saligheit angenomen en ingetekent
Jantjen Tonnis j.d.
Talje Lamges j.d.
Simon Pieters
Jan Jacobs j.m. die ook door de doop de gemeenschap is ingelijft
met attestatie gekomen
Anje Pieters h.vr. van Pieter Claasen van Eppenhuisen
Hebeltje Popkes j.d. van Uithuisen

30-11-1712
Sijn als niewe ledematen na onderwijs in de gronden van onse religie aangenomen en ingetekent
Grietje Nanninks j.d.
Willem Wiggers
Trijntje Wildriks
j.d.
met attestatie van Warffum gekomen Tonnis Hillebrants en Trijnje Jans s.h.vr.

24-03-1713
Sijn na voorgaande onderwijs en belijdenis des geloofs dese volgende als ledematen angenomen en ingetekent
Aafke Pauls
Gerrit Hinderiks
Lijsebeth Tiarks
sijn huisvr
Fenne Freriks j.d.
Aagtje Eenjes j.d. die ook door de doop de gemeente is ingelijft

09-06-1713
Tussen Peter Cornellis en zijn vrouw Martjen Willems, en tussen Anje Harmens h.vr. van Willem Claasen is enig verschil, dat bij het gericht op de Meden is aanhangig gemaakt. Ze moeten zich ditmaal onthouden van het avondmaal.

Sijn als niewe ledematen na voorgaande onderwijs angenomen en ingetekent
Eltjen Jans h.vr. van Harmen Albers, die ook door den h. doop de gemeente is ingelijft
Trijnje Hinderiks h.vr. van Teele Jans
Meiske Geerts j.d.
met attestatie tot ons gekomen Eijsso Freerx van Menkeweer en Ludewe Claasen sijn h.vr. van ’t Oosternijland

De ouderling Tidde Wiggers is overleden en in zijn plaats is gekozen Cornellis Jebbes (wordt 09-07-1713 bevestigd).

01-09-1713
De zaak tussen Martjen Willems en Anje Harmens is nog niet afgedaan door het gericht, dus ze blijven gesuspendeerd

Sijn als niewe ledematen na voorgaande onderwijs angenomen
Jan Cornellis
Geeske Jans
h.vr. van Willem Hendriks
Sijert Egberts

01-12-1713
De zaak tussen Martjen Willems en Anje Harmens is nog niet afgedaan door het gericht in de Meden, dus ze blijven gesuspendeerd

Tot niewe ledematen sijn met belijdenisse des geloofs tot de gemeente toegevoegt
Haske Jans h.vr. van Jan Hindrix
Jannes Willems
Lamge Berents
sijn h.vr.
Jannes Smalius
Peterke Jans
s.h.vr.
Jan Sickes
Grietje Willems
h.vr. van Ottho Roelefs
Hilje Fockes h.vr. van Egbert Meintjes
Anje Lamberts j.d.
met attestatie gekomen
Sophie Kijrs van Swolle
Jan Popkes van Bellingweer
Aafke Thomas van ’t Ooster Nijeland
Eijsso Jans van Spijk
Jacob Simons van Oldenzijl

23-03-1714
De zaak tussen Martjen Willems en Anje Harmens is nog niet afgedaan door het gericht, dus ze blijven gesuspendeerd

Er is een verschil tussen Gaaike Cornellis en zijn vrouw Anje aan de ene zijde en Cornelis Gaikes en zijn vrouw Anje Hinderiks aan de andere zijde. Ze worden allen gesuspendeerd en dit zal hen door Jan Haijkes worden verteld.

Trijnje Jacobs wordt wegens haar ergerlijk leven gesuspendeerd en moet de volgende keer voor het consistorie verschijnen.

Naa voorgaande onderwijs sijn dese volgende personen angenomen
Wigger Tiddes
Gerritje Pieters
sijn h.vr.
Jacob Sickes
Trijnje Claasen
sijn h.vr.
Teetje Cornelis j.d.
Harmen Claasen
met attestatie is tot ons gekomen
Allert Cebes van Cantens
Hendericus Rodius j.m. van Winsum
Maria Wolters j.d. van Spijk

Meester Willem Melles Schink, Diakon en boekhouder arme middelen, verzoekt ontslagen te worden van zijn ambt, wat hij 4 jaar bekleed heeft. Jacob Heertjes wordt diaken in zijn plaats en 22-04-1714 bevestigd.

08-06-1714
De zaak tussen Martjen Willems en Anje Harmens is nog niet afgedaan door het gericht, dus ze blijven gesuspendeerd

Het verschil tussen Gaaike Cornellis en zijn vrouw Anje aan de ene zijde en Cornelis Gaikes en zijn vrouw Anje Hinderix aan de andere zijde is er nog en ze blijven gesuspendeerd.

Trijnje Jacobs wordt na schuldbekentenis weer toegelaten.

Na voorgaand onderwijs is tot lidmaat angenomen
Eijsse Peters
Met attestatie gekomen
Trijnje Cornellis wedw. van Jacob Hinderiks van Eppenhuisen
Trijnje C[l]aasen wed. van Allert Berents van Rottum
Wijrt Jansen van de Zeerijp, en Aaltjen Wildriks sijn h.vr. van Wirdum
Hero Hinderix en Geertruit a Welts sijn h.vr. beide van Loppersum
Aike Jans van Appingadam

14-09-1714
De zaak tussen Martjen Willems en Anje Harmens is nog niet afgedaan door het gericht, dus ze blijven gesuspendeerd

Na voorgaande onderwijs sijn tot ledematen angenomen en ingetekent
Dewerke Wijbrants h.vr. van Jannes Jans
Helmerig Jans
Hinderik Derx
Sijwert Harmens
Jan Remges
j.man

07-12-1714
Het geschil tussen Martje Willems en Anje Harmens is beslecht voor het gericht. Martje Willems gaat weer aan het avondmaal maar Anje Harmens wil nog niet.

Na voorgaande onderwijs sijn dese volgende tot ledematen angenomen en ingetekent
Lambert Harkes
Jacob Garms
Grietje Hinderix
huisvr. van Lambert Derx
Doewe Claasen
Trijnje Willems
sijn h.vr.
Anje Popkes jonge dogter
Met attestatie van Uitwierda gekomen Geertruit Walrix

15-03-1715
Ouderling Cornellis Jebbes en de beide diakenen gaan met Anje Harmens praten omdat ze niet in de kerk komt.

Na voorgaande onderwijs sijn dese volgende tot ledematen angenomen en ingetekent
Jacob Hinderix
Nanne Sickes
Harmen Alberts
, die ook na voorgaande onderwijs en belijdenis der christelijke religie door de doop de gemeente is ingelijft
Maria Cornellis
Harmen Heertjes
Jacob Heertjes
jongman
Jochum Cornellis
Weike Stoffers
j.dogter
met attestatie van Uithuisen gekomen Anje Jans h.vr. van Jacob Hinderix

07-06-1715
Anje Harmens belooft weer te komen

Er is een verschil tussen de koopman Peter Nanninks en sijn h.vr. Anje, en tussen de collector Albertus Conradi. Dit is in de visitatie bijgelegd maar ze moeten zich deze keer onthouden van het avondmaal.

Na voorgaande onderwijs sijn den volgende tot ledematen angenomen
Jan Jacobs
Jan Tonnis
j.m.
Bartelt Luigjes j.m.
Roelef Derx
Arent Abels
Hilligjen Hillenius
j.d.
Grietje Hinderix j.d.
Cornelliske Cornellis j.d.
Seijke Harmens j.d.
Met attestatie gekomen
Aaltjen Arents van Leens h.vr. van Willem Pieters
Anje Ebels van Uithuisen h.vr. van Roelef Derx
Geert Derx en Trijntje Pieters s.h.vr. van ’t Ooster Nijeland

27-09-1715
Het verschil tussen de koopman Peter Nanninks en sijn h.vr. Anje, en tussen de collector Albertus Conradi en zijn vrouw is nog niet bijgelegd en ze blijven gesuspendeerd.

Tot niewe ledematen na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs sijn angenomen
Dedje Jans j.d. sijnde ook vrijdaags voor het H: Avontmaal door den doop ingelijft
Frouwke Sickes
met attestatie gekomen van Rottum Engel Aukes h.vr. van Focke Scipper
van Fries Aaltjen Luigjes j.d.
van Berum Timen Hindrix en Trijnje Remges sijn h.vr.
van Middelstum Wellemtje Albers
van Eppenhuisen Jantjen Jacobs

13-12-1715
Het verschil tussen Peter Nanninks en sijn h.vr. Anje, en tussen de collector Albertus Conradi en zijn vrouw is nog niet bijgelegd. Als ze niet inschikken moeten ze voor het consistorie verschijnen. Ze blijven gesuspendeerd.

De niewe ledematen na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs sijn angenomen en ingetekent
Lamge Jacobs
Willem Peters
Lambert Derx
, die ook s vrijdaags voor het H: nagtmaal door de doop is ingelijft in de gemeente
Jan Cornellis
Seijke Claasen
j. dogter
Anje Harmens j.d.

18-03-1716
Peter Nanninx en zijn vrouw verschijnen, maar de collector en zijn vrouw niet.

Tot niewe ledematen na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs sijn ingetekent
Geesjen Cornellis j.dogter
Trijntjen Cornellis j.d.
Tobias Harmens j.man
Trijnje Freriks j.dogter
Jan Siabbes j.man
Jantjen Jans j.d.
Metjen Thomas j.dogter

De ouderling Albert Dreewes is overleden en in zijn plaats is Derk Peters gekozen.  Jan Knol verzoekt als diaken en boekhouder der arme middelen ontslagen te worden, nadat hij dit 5 jaar heeft gedaan. Dit wordt ingewilligd en in zijn plaats wordt Peter Cornellis gekozen.

12-06-1716
Door het overlijden van de collector Albertus Conradi wordt de zaak uitgestelt tot de volgende consistorie vergadering.

Tot niewe ledematen na voorgaande onderwijs sijn ingetekent
Anje Arents h.vr. van Helmerig Kuiper
Martjen Pieters j.d.
Welmke Jans j.d.
met attestatie gekomen van Stedum Harmen Jansen en Aaltjen Cornellis sijn h.vr.
van Oldenzijl Berent Claasen en Anje Haijes sijn h.vr.
van ’t Ooster Nijeland Grietjen Remges h.vr. van Allert Hinderix

Op 16-04-1716 zijn Derk Pieters tot ouderling en Peter Cornellis tot diaken bevestigd.

04-09-1716
De personen met een geschil zijn verschenen en hebben zich verzoend.

Tot niewe ledematen angenomen en ingetekent
Geertruit Alberts j.d. die onderwesen is in de gronden der saligheit
Met attestatie gekomen Jacob Peters van ’t Zandt
Oetje Simons van Rottum

11-02-1716
Als niewe ledematen na voorgaande onderwijs in de gronden der saligheit, sijn angenomen en ingetekent
Bartelt Arents j.m.
Jacob Hinderix
Trijnje Claasen s.h.vr.
Jan Claasen
Hilje Peters s.h.vr.
Jantjen Jans huisvr. van Siert Jacobs
met attestatie gekomen van Rottum Bregtje Derx j.d.
van Spijk Cornellis Berents j.m.

19-03-1717
Tot niewe ledematen aangenomen en ingetekent
Geert Jacobs, Hermtjen Jans, j.d.
Timen Tonnis, Lisebet Cornellis j.d.
Weijke Remges j.d. met attestatie gekomen
Anje Geerts van Holwierda wedw. van wijlen Eppo Jans


04-06-1717
Tot niewe ledematen sijn na voorgaande onderwijs angenomen en ingetekent
Thomas Isebrants
Focko Jans
Lucretia Regneers
h.vr. van Jacob Pieters
met attestatie gekomen van Spijk Jan Harkes en Grietje Jans sijn h.vr.
van Uithuisen Grietje Gerbrants h.vr. van Bartelt Luitjens Kooijker
van Leermens Jacob Pieters
van Spijk Trijnje Derx h.vr. van Luitjen Harmens

10-09-1717
Tot niewe ledematen sijn na voorgaande onderwijs in de gronden der saligheit angenomen en ingetekent
Johannes Metelercamp
Claaske Jacobs h.vr. van Mr. Derk Schoolmr.
Jan Derx
Claas Cornellis
Anje Reeners h.vr. van Hebel Frerix
met attestatie gekomen van Cantens Pieter Harms en Trijnje Pieters sijn hvr
van Spijk Hebel Frerix

17-12-1717
Tot niewe ledematen na voorgaande onderwijs in de gronden der saligheit sijn angenomen en ingetekent
Grietje Geerts j.dogter
Grietje Arents j.dogter
met attestatie gekomen van Uithuisen Tijes Claasen en Anje Gerrits sijn hvr.

11-03-1718
Tot niewe ledematen, na voorgaande onderwijs, sijn angenomen en ingetekent
Siert Wiersema
Siert Jacobs
Jan Simons
jong man
Stienje Freriks
met attestatie gekomen van Groningen Joannes Termaat

10-06-1718
Als niew lidmaat na voorgaande onderwijs in de gronden der saligheit is angenomen
Micheel Tammes

september 1718
Als niewe ledemaat na voorgaande onderwijs in de gronden der saligheit is angenomen
Jacob Jans
met attestatie gekomen
van Usquert Jantjen Clasen sijn hvr
van Zandeweer Jacob Geerts
van Spijk Fije Jans hvr van Jan Ockes

04-01-1719
Met attestatie zijn tot ons gekomen
Tonnijs Peters en Jetske Thomas Ehelieden van Bedum

31-03-1719
Is na het overlijden van de E.E. Pastor loci desen also getekend.
G.E. Engelma Pastor op ’t Ooster Nijeland
Derck Peters olderlinck
Jacob Heerties
Peter Knellis


16-06-1719
Met attestatie zijn tot dese gemeente overgekomen
Jan Hanssens en Hebeltje Popkes van Garshuijzen
Hijkjen Harkens van Rottum
Roelf Entens van Nijehove
Aldus gedaan na’t overlijden van de pastor loci
H: Janssonius pastor in Zandeweer

15-09-1719
met attestatie oovergekomen
Herman Cornellis van Uithuijsen
Hijkjen Herkes van Uithuijsen
Clara Cornellis niews aangenoomen

15-12-1719
is met attestatie tot dese gemeinte van Garshuisen gekomen Grietien Claessens


28-06-1720
Tot dese gemeente sijn als ledematen overgekomen Jan Claesen en Claas Jans twe gebroeders, alsmede Trijnje Jans, alle drie van Spijk
W:J:Lieftincke pastor op de Mee [eerste keer dat hij genoemd wordt HB]

18-10-1720
Is tot dese gemeente tot ons van Oldenzijl overgekomen Hindrik Jacobs met attestatie

26-12-1720
Jacob Heertjes verzoekt van zijn ambt als diaken ontslagen te worden, wat wordt toegestaan.
[Acta get. door:]
W.J. Lieftinckx, pastor op de mee
D. Pieters olderlinck
Jacob Heertien
Sijert Wijersuma

28-03-1721
sijn op belijdenisse hares geloofs dese gemeente toegevoegt dese navolgende
Ecke Jans
Jan Eppes
Walrick Jans
Cornelis Hindriks
Jan Ludens
Corneliske Heines
, huisvrou van Jan Eppes
Engeltjen Lubbers
Hilje Derks


27-06-1721
De diaken Jacob Heertjes is overleden. In zijn plaats is verkozen en bevestigd op 18-05-1721 Meester Willem Harmens.

Sijn van andere gemeentens tot ons overgekomen dese navolgende personen als
Aate Hoijkes en Trijnje Clasen Egtel: van Garshuisen
Jacob Sijbolts en Gebke Engelberti Egtel: van Woudenberg uit Hollandt
Tonnis Jochums en Geeske Wessels Egtel: van Wibels uit Oostvrieslandt
Jan Heerkes en Lijdia Egtel: van Middelbert
Trijnje Thomas van Spijck

26-09-1721
Pieter Alberts moet het volgende consistorie verschijnen om rekenschap te geven van zijn woorden.

Sijn op belijdenis hares geloofs dese gemeente toegevoegt dese navolgende
Jacob Joesten
Ipe Pieters
Jantjen Pieters
Roelefke Joesten

met attestatie van andere gemeentens
Egbert Berents van Uithuisen
Grietje Mennes wed: van Jouwe Bennes van Sandeweer
Trijnje Doeckes, huisvrou van Jannes Willems van Spijk
Geertruit Alberts van Groningen

26-12-1721
Pieter Alberts is verschenen en zo scherp vermaand, dat hij onder tranen schuld bekent. Hij blijft nog een vierendeel jaars gesuspendeerd van het avondmaal.

Sijn van andere gemeentens tot ons overgekomen
Cornelis Jacobs van Spijck
Anje Derks van Uithuisen

03-04-1722
Sijn van andere gemeentens tot ons overgekomen
Menje Jacobs van Spijk
Lijsabet Harmens van Uithuisen
Bartruit Hindriks van Onder-Wierum
op belijdenis des geloofs
Daniel Jacobs van Obergum

11-07-1722
Sijn van andere gemeentens tot ons overgekomen dese navolgende
Remge Lubbers [en]
Jantjen Cornelis Egtel. en
Cornelis Lubberts van Baflo
Albertjen Jans van Farmsum
Jantjen Jans van Wester-Embden
Alsmede op belijdenisse des geloofs
Harmen Jochums van Wibels

02-10-1722
Niets besonders sijnde voorgevallen hebben wij geen consistorie gehouden, sijn egter dese onderstaande ledematen, so van buiten, dese gemeente toegevoegt, als op hare belijdenisse des geloofs angenomen
Tot ons overgekomen sijn dese navolgende
Tonnis Jacobs en Grietje Jacobs Egtel: van Spijk
Laurens Jansen van Stedum en Jantjen Edes desselvs huisvrou van Loppersum
Pieter Lammerts van Spijk
Jan Pieters van Garshuisen
Op belijdenisse hares geloofs
Jan Jacobs van de Meeden
Abraham [niet genoemd] van Groningen
Anje Olgers huisvr: van Jan Koeiker (van de Meeden)
Phebe Garmts huivr: van Pieter Lammerts (van de Meeden)
Rienje Jacobs
(van de Meeden)
Hindrikjen Garmts en Aafke Jacobs (van de Meeden)

26-12-1722
Sijn van andere gemeenten tot ons overgekomen dese navolgende
De Hoog Ed. Welgeb: Heer Mello Alberda Heer van Rensema etc. [vlek op papier]  Sandeweer
Arent Pieters van Zuithorn

08-04-1723
Is op belijdenisse sijnes geloofs dese gemeente toegevoegt Mense Jacobs van Sandeweer.

Lijsebeth Harmens is in een schandelijke hoererij geraakt en daarvan zwanger. Tot ze oprecht berouw toont is ze gesuspendeerd.
Derk Pieters, ouderling, had dimissie verzocht van zijn ambt. Na overleg en met toestemming van de Hoog: Ed: Welgeb: Heer van Nijenstein wordt dit toegestaan.

Op de belijdenisse hares geloofs sijn op den 20 Julius angenomen
Jebbe Garmts (van de Meeden)
Aagte en Anje Bartels (van de Meeden)
Mense Jacobs van Sandeweer

Den 27 December Jantjen Freriks van Sandeweer

1724 Den 28 Meert Jebbe Clasen en suster Nanje Clasen
Grietje Rijkels

21-06-1724
is tot ons van Sandeweer overgekomen Renske Menses huisvrou van Hessel Jans

23-03-1725
Claas Joesten buitendijks wonende, heeft in de visitatie ds. Lieftinck zeer lasterlijk bejegent en hem aangevallen omtrent zijn prediking en leer. Hij moet voor het consistorie verschijnen, maar heeft Moei Diewer laten weten dit nog niet te doen. Hij wordt gesuspendeerd van het avondmaal en moet de volgende keer komen.

08-04-1725
Tot ons van Loppersum met attestatie overgekomen Martje Willems.
Op belijdenisse hares geloofs angenomen
Isebrant Thomas en Grietje Egtelieden.
Jacob Arents
Grietje Harmens
jonge dogter
[niet genoemd] Eppes vrouw van Claas Bos, eerst gedoopt.

Den 10 October tot ons met attestatie overgekomen Mattheus Engelberts S.S.Theol:St:

Den 20 December Jan Harmens en Lijsabeth Clasen Egtel: van Cloosterbuiren
Hubert Hugtingh van ’t Hogeveen
Aaltjen Simons van Wirdum

26-06-1726
Trijntje Buss van Mensingeweer

27-09-1726
Claas Joesten heeft beleden dat hem het spijt en wordt weer toegelaten tot het avondmaal.

Aaltje Harmens, die zwanger was “door haar hoererij” is door het Hooged: Gerigte van de Meeden het Carspel ontzegd. Ze is echter stiekum teruggekomen en is in het huis van Remmert Harkes bij de nieuwe dijk bevallen. Het consistorie vindt het nog niet goed dat het kind gedoopt wordt “niet tegenstaande de ordre van de Ed: Mog:H:H: Ged. Staten, alsdat alle kinderen volgens Kerkenorder, die de predikant om te dopen worden angeboden, moeten gedoopt worden”. Aaltje Harmens heeft echter verzocht of ze voorlopig mag blijven en verzoekt de predikant met de heer van Nijenstein dit te bespreken.

Van ’t Zandt sijn tot ons met attestatie overgekomen
Derk Derks en desselvs huisvrou Geertje Pieter
op belijdenisse hares geloofs Talje Popkes van de Meeden

04-07-1727
“Rakende de sake van Aaltje Harmens, so is die sake van selfs vernietigt also het kind is komen te versterven”.

Lammert Harkes heeft met zijn tegenwoordige vrouw voor het huwelijk in hoererij geleefd, wat bewezen is doordat zij binnen het vierendeel jaars is bevallen. Hij weigert zijn kind te laten dopen en omdat hij geen berouw toont, wordt hij gesuspendeerd van het avondmaal.

Sijn tot dese gemeente toegevoegt so met attestatie van andere gemeentens, als
Elle Pieters, van Ooster Nielandt
Hindrik Pieters en Geeske Clasen Egtel: van W. Wijtwert
Wijmke Simons van ’t Zandt
op de belijdenisse hares geloofs
Jan Harmens smit jongel. van de Meeden
Geert Clasen van Pieterboeren

20-09-1728
op belijdenisse hares geloofs angenomen
Jan Hindriks van Suidwolde
Mensje Clasen en Aaltje Tjeerts jongedogters van de Meeden
met attestatie tot ons overgekomen
Jan Thomas jongman, en Wemeltje Luichjes, huisvr. van Willem Jans beide van Groningen

07-11-1728
Martje Pieters van Veendam

20-03-1729
Jan Dutmers jongman van Middelstum met attestatie

29-09-1729
met attestatie tot ons overgekomen Harmen Jans en Martjen Isebrants egtelieden van het Zant.
Pieter Luies en Grietje Arents egtelieden van Ooster Nielandt
Folkert Willems en Renske Rennes met attest: van Eppingahuisen
Jan Hansens van Cantes met attestatie

24-06-1730
Met attestatie tot ons overgekomen van Spijk Willem Andries, nu schoolmeester buitendijks, en Anje Jans sijn huisvrouwe.
Corneliske Ubels van Witte-Wierum.

28-09-1730
Jan Hindriks van Zuid-Wolde en desselvs huisvrouwe Betje Egberts van Zandeweer
Aafke Pieters van Menkeweer huisvrouw van Siert Wiersema

05-10-1731
Lammert Harkes is verschenen. Hij blijft onder suspensie totdat hij berouw vertoont.

Geert Clasen en Siecke Clasen hebben voor hun trouwdag samengeleefd. Ze belijden hun zonde, maar blijven onder suspensie.

04-04-1732
Lammert Harkes blijft gesuspendeerd.

Geert Clasen en Siecke Clasen worden na ernstige vermaningen weer toegelaten.

Siert Wiersema en Douwe Pieters hebben elkaar geslagen op de “uittigt” van Cornelis Sijbolts. Ze worden beide gesuspendeerd.

Grietje Jans is met attestatie tot ons overgekomen van Uithuisen

02-01-1733
Lammert Derks en Nanje Clasen weigeren voor het consistorie te verschijnen. Nanje Clasen wordt gesuspendeerd wegens het te vroeg bevallen en Lammert Derks komt toch al nooit.

Aafke Jans huisvrouw van Aate Hoijkes is op belijdenisse hares geloofs tot het H: Avondmaal des Heeren angenomen.

1733
Geert Hindriks koetsier van de Hoog Ed: Geb: Heer van Rensema is van Anloo tot ons overgekomen met attestatie

16-06-1733
Op belijdenisse hares geloofs angenomen Rickert Jacobs van Sandeweer en Hindrik Heeres van de Meeden

01-07-1734
Jantje Remkes huisvr: van Arent Willems van de Meeden
Grietje Berents van Rottum met attestatie
Edze Thomas van de Meeden

01-04-1735
Lammert Derks en Nanje Clasen hebben verklaart aan de presumtie van ontijdigh bijslapen, door het te vroeg bevallen van Nanje Clasen veroorzaakt, onschuldig te zijn. Laten haar der halven na een innerlike vermaninge an God en hare eigen gewisse tot ootmoedigheidt en godzaligheidt”

Een aantal personen zijn geciteerd omdat ze zich aan het gestrande goed hebben vergrepen, namelijk Anje Rienjes huisvrouw van Jan Frerik, die gesuspendeerd wordt.
Claas Jans Bos, Tonnijs Jacobs en Grietje des zelfs huisvrouwe; ook Jan Bos en Frauke des zelfs huisvrouw, hebben zich aan de “strantgoederen” vergrepen. Ze worden alle gesuspendeerd.

29-03-1736
Zijn op belijdenisse hares geloofs tot het H: Avondmaal toegelaten, als
de eerb. Anje Jans, huisvr. van Thies Willems
Jan Jansen ende Lijsebeth Harmens Egtel:
Matje Freriks huisvr. van Pieter Alberts
Aaltje Jannes, doghter van Jannes Pieters, alle van de Mieden

22-06-1736
Jan Bos en Frauke zijn vrouw verschijnen voor de consistorie vergadering. Ze belijden hun zonde van het stelen van de gestrande goederen en willen weer toegelaten worden tot het avondmaal. Dit wordt na ernstige vermaning toegestaan.

Op belijdenis des geloofs is deeze gemeente toegevoegt Thomas Lieftinck S.S.Th:St.

03-10-1736
Tot ons van Spijk met attestatie overgekomen Jacob Garmts en zijn huisvrouw
Op de belijdenisse hares geloofs
Jacob Jacobs van de Meeden, iongel.
Bareltje Derks jonged. van Winsum

26-12-1736
Op belijdenisse hares geloofs angenomen
De E. Arent Willems en
Ocke Hindriks, beide van de Meeden

04-10-1737
Is na aanroepinge van Godts heilige naam, op belijdenisse sijnes geloofs aangenomen de E. Lucas Berents van Buitendijks

25-04-1738
sijn op belijdenisse hares geloofs tot ledemaat dezer gemeente aangenomen
Allert Ubbes en Lijsabeth Thomas echtelieden
Piebe Heertjes huisvrouw van Hindrik Jans Boon

03-10-1738
met attestatie sijn tot ons overgekomen
De ouderling Jan Lammerts van Lusdorp
Willem Bartels van Groningen
Anje Harmens huisvrouw van Claas Timmer van Oldenzijl
als meede op een nieuwe belijdenisse en belofte na lange onthoudinge van des Heeren tafel
Frauke huisvrouw van Coert Israels van de Meeden
op belijdenisse hares geloofs
Rickert Harmens van Sandeweer
Jan Garremts van Stedum
Anje Pieters van de Meeden

05-07-1740
Is de E. Rickert Wijbrants wederom tot diaken verkoren in plaatse van de afgaande diaken de E. Claas Harkes, dewelke voor sijn getrouwe dienst wordt bedankt, en verder des Heeren zeegen toegewenscht.

09-04-1741
sijn tot dese gemeente toegevoegt, so op belijdenisse des geloofs
Corneliske Jans huisvrouw van Jan Clasen
Rienje Eisses met attestatie van Middelstum

23-07-1741
met attestatie uit Groningen tot ons sijn overgekomen de Hooggeb: Freulins van Eenum, Susanna Johanna en Johanna Susanna Alberda
Jan Derks en Anje Bartels Echtelieden van Cantes, met attestatie
Engeltje Hindriks van Uithuisen

18-07-1742
De ouderling Engelbert Thies verzoekt om dimissie van zijn ambt, omdat hij naar Uithuizen verhuisd is. Dit wordt gegeven.
Omdat er dan geen ouderlingen meer zijn, worden met toestemming van O. Tamminga van Alberda Heer van Nijenstein en Mello Alberda Heer van Rensema tot ouderlingen verkozen Rickert Wijbrants en Geert Clasen. Ze zijn 17-07-1742 bevestigd.

Sijn met attestatie tot ons overgekomen de E. Lammert Harms en Hilje Wolters Echtel: van Obergum

05-10-1742
sijn op de belijdenisse hares geloofs dese navolgende de gemeente toegevoegt als
Aaltje Allerts huisrouw van Jebbe Garmts
Hilje Popkes huisvrouw van Frerik Aljes
Saartje Jans huisvrouw van Jan Alberts
Fenje Jacobs huisvrouw van Heijne Clasen

07-07-1743
sijn op belijdenisse hares geloofs aangenomen
Jantje Jans huisvr. van Harmen Cornelis van de Meden
Jan Harmens jongman van Norch

09-10-1744
Aangenomen Josina Peternella Sichterman geboren Alberda

26-01-1745
“Hebben tot onse grote blijdschap de E. Walle Simons en desselvs huisvrouw Aafke belijdenisse gedaan van haar geloof, sijnde geweest een Leeraar onder de Mennoniten, maar uit overtuiginge van de zuivere leere der waarheijdt die na de godsaligheidt en geluckzaligheidt is, en in onse gereformeerde kerke geleert tot ons overkomende beijde met veel ruimte van ons tot de gemeenschap der heijligen in de algemeene christelike kerke sijn aangenomen, met haare geheele familie, sijnde hare vijf soontjes, door den H: doop den H: A:C: Kerke ingelijft”
Noch op de belijdenisse hares geloofs Diewerke Tonnijs huisvrouw van Willem Cornelis
met attestatie van Oosterwijtwert Geert Jans en Epke Reenders Echtelieden

23-05-1746
Jan Hindriks wordt geciteerd voor het consistorie omdat hij zware beschuldigingen heeft ingebracht tegen de dominee. Er zijn ook nog andere, niet met name genoemden, die zich hebben schuldig gemaakt hieraan. Deze worden niet geciteerd. Jan Hindriks bekent schuld.
Verder wil Jan Hindriks voor hem en zijn huisvrouw Betje Egberts een attestatie. Voor zijn vrouw wordt die gegeven, voor hem zelf niet. Eerst wil het consistorie afwachten wat de consistorie vergadering van Zuidwolde, waarnaar hij verhuisd, over hem gaat zeggen in de toekomst.

15-07-1746
sijn op de belijdenisse hares geloofs in de christelike gemeente als ledematen aangenomen
de E. Wijbrant Pieters en Bieuwke Jans Echtelieden van de Meeden
Aafke Clasen huisvrouw van Jan Harmens van de Meeden

30-09-1746
Tonnijs Clasen wordt geciteerd wegens lastertaal tegen Geert Clasen, ouderling. Hij bekent gelijk schuld en wordt voor een maal gesuspendeerd van het avondmaal.

Is op belijdenisse des geloofs aangenomen Geertruit Pieters wed. van wijlen Jan Brants

02-04-1747
Jan Hindriks verzoekt om een kopie van de consistorie acte waarin zijn gedrag beschreven is. Deze krijgt hij niet.

29-04-1747
Jan Hindriks heeft een klacht ingediend bij de classis, over het feit dat hij zo lang gesuspendeerd is. De classis heeft de ds. Appelius en Van der Tuik, respectievelijk predikant te Uithuizen en Bedum, gecommitteerd. Na onderzoek blijkt dat de consistorie vergadering correct heeft gehandeld. Jan Hindriks wordt gevraagd om een attestatie van Zuidwolde te tonen waarin staat dat hij zijn leven gebeterd heeft. Dat doet hij, maar die voldoet niet. De attestatie wordt vervolgens door de classis beoordeeld en die keurt hem wel goed.

Met attestatie tot ons overgekomen Harmen Hindriks kuiper van Farmsum

12-04-1748
Is op belijdenisse sijnes geloovs tot het gebruik van des H:H:Avondmaal aangenomen en dus de gemeente toegevoegt
Doeke Cornelis
Als meede met attestatie uit Groningen tot ons overgenomen
Frerik Baath en [er stond Hindrikje, maar dat is doorgehaald] Marrigjen Wiekjes Dienstknegt en meidt van de Hooggeb: Heer van Rensema

28-07-1748
Jan Lucas is wegens zijn ergerlijke dronkenschap dikwijls vermaand. Hij wordt nu voor lange tijd gesuspendeerd.

Is op belijdenisse hares geloofs aangenomen Gesina Benninks huisvrouw van onse organist Jan Cremer.

Lammert Harkes en de Mello Alberda Heer van Rensema hebben woorden gehad. Lammert wordt gesuspendeerd.

De ouderling Rickert Wijbrants is overleden, en de geliefde diaken Pieter Wijbrants wordt ouderling in zijn plaats.

04-10-1748
Is met attestatie overgekomen van Ooster Nijeland Anje Luitjes huisvrouw  van Tidde Jebbes
Op belijdenisse des geloofs Aafje Lieftinck.

In plaats van Pieter Wijbrants, die ouderling geworden is, wordt als diaken gekozen Walle Simons.


Continuatie van de Consistoriale acten van de Meden door mij Christophorus Gronau Aronensis die in de plaats van den WelEerw. Zeer Geleerd en nu in god zaelige Heer W.J. Lieftinck alhier in den h. dienst ben bevestigt den 24 Octobr. 1751 door den WelEerw. Heer Petrejus predikant in ’t ooster Nieuwland met de woorden uijt Jes. LXI:vs:5 waerop ik mijn intrede heb gedaen uijt Ezech: XXXIV:vs:15.16.

31-10-1751
hebben voor de eerste mael het h. avondmael met deze gemeente gecelebreert en zijn daerbij als nieuwe ledematen verschenen
Inna Catharina Gronau mijne Juffer
Henricus Bechener [?] S.S. Theol. Studiosis te mijnen huijze woonagtig.

07-07-1752
Jan Lucas en Lammert Harkes zijn nog onder censuur.

Is met attestatie tot deze gemeente overgegaan van de gemeente van Groningen Jacobus Termaat.

Diaken Aatke Hoikes verzoekt om dimissie, wat wordt toegestaan. In zijn plaats wordt Alje Garmts gekozen. Hij wordt bevestigd 31-07-1752.

29-09-1752
Lammert Harkes wil weer aan het avondmaal. Hij heeft berouw over zijn misdaad tegen de heer van Niensteijn. Het wordt toegestaan.

25-03-1753
met kerkelijke attestatie van Lens [?] verschenen Christina Lobwasser

14-10-1753
met attestatie verschenen de E. Pieter de Boissonnade chirurgus als hier van de Waalsche gemeente van Amsterdam
Hendrik Claessen Vechter van de gemeente van Bierum

19-11-1753
zijn op belijdenisse van hun geloof tot ledematen dezer gemeente aangenomen de navolgende personen
de E. Ewold Willems rogge molenaar
de E. Claes Geerts zoon van den E. ouderling Geert Claesssen
de E. Claes Aatkes zoon van Aatke Hoijkes
de E. Sijmon Walles zoon van de E. Diacon Walle Sijmons
de E. Nieske Jans dienstmeijd van Hoijke Aatkes
de E. Geeske Ennes dogter van Enne
de E. Geertjen Willems dogter van de collector Willem
de E. Vrouwke Hendriks
de E. Trijntje Tijes dogter van Tijs Willems
de E. Trijntje Frederiks
de E. Geertruijd Frederiks [beide] dogters van Frederik bakker

07-04-1754
zijn met attestatie van de gemeente van Zandweer verschenen Willem Jans en Corneliske Jans egtelieden.

28-06-1754
Tonnis Harms heeft zich lange tijd zonder wettige reden onthouden van het avondmaal. Hij verzoekt weer toegelaten te worden en dat wordt toegestaan.

Diaken Walle Simons verzoekt van ambt ontslagen te worden, wat wordt toegestaan. In zijn plaats wordt Hoite Aatkes gekozen. Hij wordt bevestigd 21-07-1754.

30-06-1754
met attestatie van Middelstum tot deze gemeente overgegaan Schwaantje Peters

26-09-1754
Jan Tonnes heeft lange tijd met zijn broeder in vijandschap geleefd en verzoekt nu weer toegelaten te worden tot het avondmaal, wat wordt toegestaan.

13-12-1754
zijn na gedaene belijdenisse haares geloofs tot lidmaten dezer gemeente aangenomen
Jan Peters zoon van Peter Wibrants ouderling
Trijntje Jans deszelfs huijsvrouw
Timen Jans
Peterke Jans
deszelfs huijsvrouw
Antje Vos huijsvrouw van Etske Jacobs
Siepke Luurts huijsvrouw van Peter Cornelis
Albertje Alberts dienstmeijd van de Hoog. H. van Rensema
Greetje Jans dogter van Jan Peters cherger

29-12-1754
met attestatie van de gemeente van Bierum verschenen de E. Jan Willems

12-03-1755
is Siewert Frederiks op belijdenisse van sijn geloove tot lidmaat der gemeente aengenomen

31-03-1755
Simon Peters verzoekt weer toegelaten te worden tot het avondmaal, nadat hij lange tijd verzuimd heeft. De consistorie vergadering staat dat vooralsnog niet toe en geeft hem tot het volgende avondmaal, in de zomer, bedenktijd. Als hij dan berouw heeft moet hij weer voor het consistorie komen.

06-04-1755
met attestatie van de gemeente van Usquert verschenen Ebel Tjarks

04-07-1755
Simon Peters is niet verschenen en hij krijgt nog een keer bedenktijd, tot het avondmaal wat in de herfst gehouden wordt.

06-07-1755
met attestatie van de gemeente van Appingadam verschenen Gerrit Ottens Huijsman

03-10-1755
Simon Peters verschijnt en mag, na betoning van berouw, weer aan het avondmaal.

09-04-1756
Jan Lucas wil weer aan het avondmaal. Hij krijgt een proeftijd tot het avondmaal wat in de zomer gehouden wordt, aangezien hij al vaker beterschap beloofd heeften toch telkens weer dronken is.

25-06-1756
Jan Lucas is er weer. Aangezien niemand iets heeft gehoord ten zijne laste mag hij weer aan het avondmaal.

Diaken Alje Garmts verzoekt van zijn ambt ontslagen te worden. Dit wordt toegestaan en in zijn plaats wordt Timen Jans tot diaken gekozen en op 18-07-1756 bevestigd.

27-06-1756
met attestatie van de gemeente van ’t Ooster Nieuwland verschenen Trijntje Luijtjes huijsvrouw van Jacob Hendriks.

01-10-1756
Jannes Peters verzoekt weer toegelaten te worden tot het avondmaal. Dit wordt toegestaan.

03-10-1756
met attestatie van de gemeente van Stedum verschenen Venje Thomas huijsvrouw van de e. Alje Garmts.

25-09-1756
met attestatie van de gemeente van Oldenzijl verschenen Voske Derks huijsvrouw van Jan Berents.

07-07-1758
Diaken Hoijke Aates verzoekt van zijn ambt ontslagen te worden, wat wordt toegestaan. In zijn plaats wordt Hendrik Heres gekozen. Hij wordt 23-07-1758 bevestigd.

Door belijdenis is dese gemeente toegedaan de E. Nicolaus Stoevinge S.S.Th. Studiosus een zoon van den E. ouderling Geert Claesen.

01-10-1758
met attestatie van ’t Zand verschenen de E. Willem Jans en Corneliske Jans egtelieden.

05-04-1759
Zijn na voorgaande belijdenisse tot ledematen der gemeente aangenomen de volgende personen
Heere Hendriks
Trijntje Berends
Trijntje Hoijkes
Greetje Timens
Geertruijd Berends
Lauwke Hendriks
Antje Jans
Rijkjen Helmichs
Greetje Sijmens
Greetje Tijes
Tamke Hendriks
Aaltjen Hendriks
Claaske Claesen
Barber Tijes


30-09-1759
met attestatie van de gemeente van ’t Ooster Nieuwland verschenen Wrister Jans en Anje Derks egtlieden
Nog is dese gemeente met attestatie van Ulsen in het graafschap Bentheim overgegaan Berend Oostink en Hendrik Oosting broeders.
Nog met attestatie van de gemeente van ’t Zand Willem Pieters en Greetje Pieters egtlieden

14-02-1760
Jan Aates na voorgaande belijdenisse tot lidmaat dezer gemeente aangenomen.

04-07-1760
Tonnis Jans verzoekt om ontslag van zijn diaken ambt, wat wordt toegestaan. Wijbrand Pieters wordt gekozen tot nieuwe diaken en bevestigd 27-07-1760.

Ouderling Pieter Wijbrands is overleden. Alje Garmts wordt ouderling gekozen als nieuwe ouderling en bevestigd 27-07-1760.

06-07-1760
met attestatie van de gemeente van Uijthuizen verschenen Hendrikjen Garmts.

05-10-1760
met attestatie van de gemeente van Uijthuijsen verschenen Geesje Jans.

20-03-1761
Diaken Wijbrand Pieters is overleden. Jan Pieters wordt de nieuwe diaken en 12-04-1761 bevestigd.

29-03-1761
s’Heeren heijlig avondmaal gehouden en zijn daarbij op voorgaene belijdenisse des geloofs als nieuwe lidmaten verschenen de volgende personen
Pieter Cornelis
Engbert Jacobs
Derk Walles
Berend Walles
Cornelis Hendriks
Sijger Willems
Jacob Geerts
Jantjen Engelberts
Stijntje Tonnes
Aachjen Derks
Trijntje Derks
Corneliske Jannes
Grietje Frederiks
Martjen Pieters
Geertjen Geerts
Leentjen Olpherts
Martjen Bartels
Martjen Geerts
Claeske Jans
Jantjen Willems

 
04-10-1761
met attestatie van de gemejnte van Rottum verschenen Maria de Baar huijsvrouw van Claes Geerts Stoevinga

03-01-1762
met attestatie van de gemeente van Anlo verschenen de E. Harmen Hoitingh.

25-06-1762
Ouderling Alje Garmts is overleden en Walle Sijmons wordt ouderling in zijn plaats.
Diaken Hendrik Heres verzoekt om van zijn ambt ontslagen te worden. Dit wordt toegestaan en Engbert Jacobs wordt gekozen als nieuwe diaken.
Walle Sijmons en Engbert Jacobs worden bevestigd op 18-07-1762.

27-09-1762
Jan Harms van buijtendijks verzoekt weer toegelaten te worden tot het avondmaal. Hij had lange tijd in vijandschap met een broeder geleefd, maar die was nu overleden, waardoor hij het niet meer goed kon maken. Het verzoek wordt toegestaan.

26-09-1762
met attestatie van de gemeente van ’t Ooster-Nieuwland verschenen Claas Hoijkes en van de gemeente van Uijthuijsen Greetje Oebels.

26-12-1762
na voorgaende belijdenisse des geloofs verschenen Tjaart Walles.

21-03-1763
Zijn op belijdenisse des geloofs tot lidmaten onzer hervormden kerk aengenomen
Jan Jacobs
Derk Jans
Aldert Jans
Cornelis Harms
Berend Hoijkes
Reinder Jacobs
Jan Willems
Maijke Jacobs
Meiske Alderts
Grietje Harms
(overleden 1820)
Martjen Harms
Liesbeth Hendriks
Jantjen Tijes
(overleden 1821)
Ebelje Hoijkes
Menje Harms
Evertje Ennes
Anje Claesen


01-01-1764
met attestatie van de gemeente van Cantes verschenen Hendrik Pieters

15-04-1764
met attestatie van de gemeente van Holwijrda verschenen Here Hendriks

29-06-1764
Diaken Jan Pieters verzoekt ontslag van zijn ambt, wat wordt toegestaan. Hendrik Pieters van buijtendijks wordt gekozen als nieuwe diaken en bevestigd 29-07-1764.

31-03-1765
des Heeren avondmael gehouden en zijn daerbij naer gedaene belijdenisse des geloofs verschenen
Hendrik Tonnes
Harm Cornelis
Hendrik Ailts
Martjen Sebes
Gepke Laurent
Liesbeth Claassen


06-10-1765
met attestatie van de gemeente in de Scheemda tot deze gemeente overgegaan de Heer Mello Sichterman.

29-12-1765
met attestatie van Groningen verschenen mijne huijsvrouw Johanna Maria Gronau geborene Driessen.

28-03-1766
Een niet genoemde broeder is wegens dronkenschap bestraft. Hij belooft beterschap en wordt voor deze keer van het avondmaal gesuspendeerd.

06-04-1766
met attestatie van de gemeente van Noordhorn verschenen Sicke Reinders en Roelfke Abels deszelfs huijsvrouw.

24-04-1766
op belijdenisse des geloofs tot lidmaat aangenomen Harmen Ewolds[?]

26-05-1766
Diaken Engbert Jacobs verzoekt ontslag van zijn ambt, wat toegestaan wordt. Pieter Cornelis wordt gekozen als nieuwe diaken en hij wordt 22-06-1766 bevestigd.

29-07-1766
met attestatie van de gemeente van Visvliet verschenen Willem Jans en Corneliske Jans egtlieden.

27-10-1766
op belijdenisse des geloofs tot lidmaat aengenomen Frederik Harms.

04-10-1767
met attestatie van de gemeente van Groningen verschenen de wedman Douwe Sageman (overleden den 31 Januari 1820)

26-02-1768
Diaken Hendrik Pieters is overleden. Ebel Tjarks wordt gekozen in zijn plaats.

17-04-1768
op voorgaande belijdenisse haares geloofs als nieuwe ledematen verschenen
Jan Berends
Douwke Derks
Jan Jacobs Schmid
Harm Jans
Berend Hendriks
Siert Walles
Jantjen Pieters
Tjarkjen Tolema
Trijntje Eibes
Bartruijd Jacobs


01-01-1769
met attestatie van de gemeente van Eppenhuijsen verschenen Wibbina Alderts.

28-04-1769
nae voorgaene belijdenisse haares geloofs daerbij verschenen
Jan Roelfs
Ontje Grimmius
Jan Lammerts

25-06-1769
met attestatie van Groningen verschenen Gerhardus Pauls Halsema tans schoolmeester en organist.

13-07-1769
op belijdenisse haares geloofs tot lidmaat dezer gemeente aengenomen de E. jonge dogter Catharina Grommerts.

17-12-1769
met attestatie van Appingadam daerbij verschenen Rijkjen Helmichs.

26-03-1770
is op belijdenisse tot lidmaat dezer gemeente aengenomen Alje Wolters (+) [een kruis, teken van overlijden HB]

28-06-1770
Hilgen Roelfs op belijdenisse des geloofs tot lidmaat dezer gemeente aengenomen.

13-07-1770
Ouderling Walle Sijmons is overleden. Hoijke Aates wordt als ouderling gekozen.
Diaken Pieter Cornelis verzoekt om ontslag van zijn ambt, wat wordt toegestaan. Jan Jacobs Schmid wordt diaken in zijn plaats.
Hoijke Aates en Jan Jacobs Schmid worden bevestigd 29-07-1770.

30-09-1770
met attestatie van de gemeente van Uijthuijsen verschenen Anje Claessen (overleden 1823)

02-10-1771
Een broeder en zuster van de gemeente (geen namen genoemd) bekennen samen een kind gekregen te hebben zonder getrouwd te zijn en vragen om vergeving. Ze worden een keer gesuspendeerd van het avondmaal.

12-03-1772
zijn de volgende personen op belijdenisse tot ledematen dezer gemeente aangenomen
Petter Wijbrands
Wijbrand Timens
Balster Hendriks
Tonneske Cremers
Geertjen Lammerts
Peterke Sijgers
Aaltjen Cornelis
(overleden 1826)
Corneliske Arends
Aafke Jacobs
Trijntje Jacobs
(overleden 1824)

29-03-1772
Een niet genoemde broeder bekent dronkenschap en wordt gesuspendeerd.

05-06-1772
Diaken Ebel Tiarks verzoekt ontslag van zijn ambt, wat wordt toegestaan. Sijmon Walles wordt als nieuwe diaken gekozen en 14-06-1772 bevestigd.

30-12-1772
Een bruidegom en bruid bekennen door vroegtijdige bijslapinge ergernisse gegeven te hebben. Ze worden voor een maal gesuspendeerd van het avondmaal.

27-06-1773
met een kerklijke attestatie van ’t Zand verschenen Alje Wolters.

26-09-1773
met attestatie van Steenbergen verschenen Fenna Smaltius.

27-03-1774
als nieuwe ledematen verschenen Jan Claessen en Albert Derks de eerste met eene attestatie van Middelstum, de laatste na voorafgedaene belijdenisse des geloofs.

17-06-1774
Diaken Jan Jacobs Smid verzoekt ontslag van zijn ambt, wat wordt toegestaan. Berend Hendriks wordt gekozen in zijn plaats en 03-07-1774 bevestigd.

23-06-1774
zijn op belijdenisse des geloofs tot lidmaten aengenomen
Harm Harms
Anje Tijes


16-09-1774
zijn op belijdenisse haares geloovs tot lidmaten dezer gemeente aengenomen
Jelte Peters
Eltjen Jans
Heine Duurts
Luij Doornbosch
Eliesabeth Smidts
Hijke Jans
Bauke Jans
Martjen Jans
Asseltje Lammerts
Teetje Hendriks

Anje Hendriks

23-09-1774
zijn op belijdenisse aengenomen
Jannes Jans
Jan Wijbrands
Sibel Jans
Willem Jans
Anje Claessen
Hendrikjen Jans
Trijntje Tonnes
Teipke Willems
(overleden 1821)
Voske Geerts  Deze van mennonieten afkomst zijnde is gedoopt
Vrouwke Jans Deze mede van mennonieten afkomst zijnde gedoopt
Jeta Peters
Geertruijd Peters
Dieuwerke Harms
Deze insgelijks gedoopt

02-10-1774
met attestatie van Rottum verschenen Anna de Baar en Michael Geerts en met attestatie van Uijthuijsen Lamge Heines en Fennigen Roelfs

02-07-1775
met een kerklijke attestatie van Groningen verschenen Willem Carel Rinklaar.

05-07-1776
Diaken Sijmon Walles verzoekt van zijn ambt ontslagen te worden, wat wordt toegestaan. Cornelis Harms wordt gekozen in zijn plaats.

07-07-1776
met attestatie van Uijthuijzen verschenen Bregjen Michaels

29-12-1776
met attestatie van de gemeente van het Oosternieuwland en Middelstum verschenen Geesje Roelefs en Catharina Grommerts.

28-09-1777
 met attestatie van de gemeente van het Oosternieuwland verschenen Jan Eppes.

05-04-1778
na voorgegaande belijdenisse des geloofs als nieuw aengenomen ledematen verschenen
Johannes Aikema
Jacob Hendriks
Jan Eltjes
Peter Jans
Claas Tijes
Garbrand Wijrzema

Cornelis Berends
Cornelis Peters
Peter Peters
Cornelis Eltjes
Jan Hendriks
Hendrik Eppes
deze laatste van Mennonieten afkomst heeft vooraf den h. doop ontfangen
Trijntje Frederiks
Anje Cornelis
Aafke Jans
Greetje Lammerts
Geertjen Jans
Geertruijd Loees
Vegterke Willems
Tjaske Jacobs
(overleden 1823)
Jacobjen Abrahams
Greetje Tonnes
Agatha Petronella Boissonade
Wilhelmina Boissonade
Evertje Heines
Hilje Fokkes
Trijntje Sickes
Aake Jans
Anje Derks
Vrouwke Jans
Geertruijd Willems
Janneke Jullers
(overl. 1826)
Greetje Fokkes
Trijntje Timens
(overl. 1833)

19-06-1778
Diaken Berend Hendriks verzoekt ontslag van zijn ambt, wat wordt toegestaan. Johannes Aikema chirurgijn wordt diaken in zijn plaats en 05-07-1778 bevestigd.

De kerkenraad heeft als verzoek ingediend bij het gerigt, dat de jaarlijkse zogenaamde “seggelmarkt” die bij de Tjadapomp op de zondag gehouden wordt niet mag doorgaan. De predikant wil deze uitspraak in de kerkelijke acta opnemen, zodat toekomstige geslachten kunnen zien dat deze kerkenraad zijn plicht gedaan heeft. In de navolgende kopie van die acte wordt gesproken over een “zeggelmarkt” en over een “Diggelmarkt”.
Het blijkt dat vanaf mei en vervolgens een groot deel van de zomer ieder jaar er een “diggelschip” aanlegt bij de Tjadapomp. Dit schip blijft er enige weken liggen en er komen veel mensen van binnen en buiten het kerspel. Er is dan een jeneverkroeg, “het oude schip genaamd”, en op zondag wordt er gehandeld. De mensen klagen er over en anderen verzuimen de middagdienst op de zondag.
Het gerigt stelt een publicatie op, ondertekend door L. Venhuisen, Rigter, waarin deze diggelmarkten verboden worden. Een ieder die er toch wordt aangetroffen krijgt een zware boete.

05-07-1778
als nieuwe ledematen met attestatie van de gemeente van ‘t Oosternieuwland verschenen Cornelis Reukes en Aafke Eisses Echtelieden.

04-09-1778
is op belijdenisse des geloofs tot lidmaat aengenomen Antonius ?ahuijs S.S.Theol.Studiosus.

28-03-1779
met attestatie van de Nieuwe Pekel-A verschenen Albertina Alberthoma.

05-06-1780
Ouderling Hoijke Aates is gestorven. Sijmen Walles is gekozen in zijn plaats.
Diaken Cornelis Hendriks verzoekt ontslag van zijn ambt, wat wordt toegestaan.Garbrand Wijrzema wordt diaken in zijn plaats.
Beiden worden bevestigd 25-06-1780.

01-10-1780
met attestatie van Eppenhuisen verschenen Bauwke Jans weduw van Derk Walles.

31-03-1781
zijn op belijdenisse des geloofs tot ledematen dezer gemeente aangenomen
Jacob Jans (overleden 1823)
Heine Jans bij de oude Dijk
Siert Claassen
Peike Jans
Dieuwerke Simons
Trijntje Timens
deze laatste van mennonieten afkomst zijnde is ook gedoopt

05-04-1781
Zijn op belijdenisse des geloofs tot lidmaten dezer gemeente aangenomen
Riender Jans
Heine Jans
bij de Nieuwe Dijk
Albert Freriks
Jacob Elles
Thomas Lammerts
Jan Reinders
Hendrik Everts
(overleden 1829)
Harm Berends
Jan Lammerts
(overleden 1834)
Jan Peters (overleden 1840)
Anna Hermannus
Swaantje Jans
Venje Luijtjens
Claaske Jans
Liesbeth Berends

Trijntje Peters
Swaantje Harms
(overleden 1824)
Anje Claassen
Claaske Harms
(overleden 1817)
Anna Everts (overleden 1820)
Greetje Boissonade
Handrikjen Abrahams
Liesbeth Wolters
Anje Cornelis
Anje Roelfs


24-06-1781
met attestatie van de gemeente van Amsterdam toegelaten Teipke Willems

30-09-1781
met attestatie van de gemeente van Uijthuijsen verschenen Peter Cornelis en Siepe Luurts Ehelieden

14-12-1781
zijn op belijdenisse der waarheid tot lidmaten dezer gemeente aengenomen
Aaltjen Jacobs
Wibge Peters
Anje Timens


30-12-1781
met attestatie van Groningen verschenen Elsjen Jans

05-06-1782
Diaken Johannes Aikema verzoekt van zijn ambt ontslagen te worden, wat wordt toegestaan. Berend Hoijkes wordt diaken in zijn plaats en 23-06-1782 bevestigd.

28-12-1783
met attestatie van de gemeente van het Ooster Nieuwland verschenen Trijntje Hoikes

30-03-1784
zijn op belijdenisse haares geloofs tot lidmaten dezer gemeente aangenomen
Claas Ewolds (overleden 1817)
Jacob Jans (overleden 1823 te Oosternieland)
Jan Kriens (overleden 1823)
Peter Tijes
Wijbrand Jans
(overleden 1828)
Harm Cornelis
Greetje Peters
(overleden 1818)
Martjen Melles (overleden 1823)
Anje Tonnes
Peterke Everts
Aafke Sijmons
(1818 met attestatie vertrokken naar Wirdum)
Anje Peters (overleden 1828)
Jantjen Jans
Greetjen Engelberts
(overleden 1824)
Jantjen Cornelis
Dieuwerke Claassen
(overleden 1840)
Jantjen Lammerts

02-04-1784
Voorbereidingspredikatie gehouden en gedoopt Martjen Melles dogter van Mello Luurts en Martjen Freriks, huisvrouw van Peter Dreuwes, van mennonite ouders geboren en na voorafgedaane belijdenisse door den doop onze hervormde gemeente ingelijft.

25-06-1784
Ouderling Geert Claassen Hoevezak is overleden. Timen Jans wordt gekozen tot nieuwe ouderling.
Diaken Garbrand Wijrzema verzoekt ontslagen te worden van zijn ambt. Dit wordt toegestaan en Jan Wijbrands wordt in zijn plaats gekozen.
Op 11-07-1784 worden ze beide bevestigd.

03-10-1784
zijn verschenen met attestatie van de gemeente van het Ooster Nieuwland Peter Cornelis en deszelfs huisvrouw Sijpke Luurts
met attestatie van Usquert Derk Peters en met attestatie van Stedum Michael Jacobs en deszelfs huisvrouw Martjen Tijes. Met attestatie van Usquert Pastor Hendriks en Anje Hoikes deszelfs huisvrouw.

06-04-1786
zijn op belijdenisse haares geloofs tot lidmaten der kerk aangenomen de volgende personen
Rienje Cornelis
Jan Rienders
Frerik Dreeuwes
Claas Wijbrands
Hoijke Claassen
Trijntje Freriks
Aafke Wijrzema
Barber Jans
Vrouwke Lammerts
Martjen Lammerts
Bregje Jacobs
Fenje Willems
(1820 vertrokken naar Garshuizen)
Anje Jebbes (overleden 1825)
Janna Harms (overleden 1826)
Geertjen Wolters

23-06-1786
Diaken Berend Hoijkes verzoekt ontslagen te worden van zijn ambt, wat wordt toegestaan. Balster Hendriks wordt gekozen in zijn plaats en 16-07-1786 bevestigd.

02-07-1786
met attestatie van de gemeente van Uijthuijsen verschenen Trijntje Remts

24-06-1787
met attestatie van Oldenzijl als nieuwe lidmaten verschenen Claas Arends en deszelfs huidvrouw Anje Jans (overleden 1821)

05-10-1787
De gewezen ouderling Sijmon Walles is verhuisd naar Uithuizen. In zijn plaats wordt Berend Hendriks gekozen tot ouderling en 21-10-1787 bevestigd.

30-03-1788
s’Heeren h. Avondmaal gehouden en zijn daarbij de volgende personen, welke op belijdenisse haares geloofs tot lidmaten aangenomen waren, verschenen.
Albert Wijndelts
Evert Tonnes
Albert Everts
Luijtjen Jacobs
(1827 vertrokken naar Uithuizen)
Alstje Aljes
Ijlje Peters
(overleden in 1832)
Ida Jacobs
Trijntjen Jacobs
Lammigen Peters
Martje Cornelis
Maijke Rienders
(overleden 1847)

29-06-1788
met attestatie van de gemeente van Garshuisen verschenen Menschje Hendriks weduw van Claas Rijkes

01-08-1788
Diaken Jan Wijbrands verzoekt ontslagen te worden van zijn ambt, dit wordt toegestaan. Derk Peters wordt in zijn plaats gekozen.
Ouderling Timen Jans is overleden. Engbert Jacobs wordt in zijn plaats gekozen.
Beide worden ze op 24-08-1788 bevestigd.

09-10-1789
Ouderling Engelbert Jacobs is overleden. Cornelis Harms wordt in zijn plaats gekozen en 25-10-1788 bevestigd.

11-10-1789
met attestatie van Appingadam Doctor Gerhardus Buning [in een ander handschrift staat dat hij tot dusver, 12-07-1802, geen gebruik van het avondmaal heeft gemaakt HB]

03-01-1790
s’Heeren Avondmaal gehouden en zijn daarbij als nieuwe lidmaten verschenen Aaltjen Okkes, welke op belijdenisse der waarheid daartoe is aangenomen en vervolgens door den doop der christelijken gemeente is ingelijft zijnde van Mennoniten oorspronglijk.

26-03-1790
Ouderling Berend Hendriks is overleden. Jan Jacobs Smid wordt gekozen in zijn plaats en 18-04-1790 bevestigd.

28-03-1790
s’Heeren h. Avondmaal gehouden en zijn daarbij verschenen de volgende personen welke op belijdenisse haares geloofs tot lidmaten zijn aangenomen namelijk
Jan Timens (overleden 1821)
Jan Meints (overleden 1832)
Albert Peters (overleden 1846)
Jan Harms
Harm Cornelis
(overleden 1831)
Peter Harms
Eltjen Eltjes
(overleden 1833)
Reinje Jans (overleden 1835)
Lamge Jans
Jantjen Peters
(overleden 1822)
Vrouwke Jans (overleden 1826)
Anje Tonnes
Jantjen Cornelis


25-06-1790
Diaken Balster Hendriks verzoekt ontslagen te worden van zijn ambt, wat wordt toegestaan. Wijbrand Timens wordt gekozen in zijn plaats en op 11-07-1790 bevestigd.

24-03-1791
zijn op belijdenisse haares geloofs tot litmaten dezer gemeente aangenomen Jacob Jans en Trijntje Berends Ehelieden.

25-03-1791
Ouderling Jan Jacobs is overleden. Garbrand Wijrzema wordt in zijn plaats gekozen en op 10-04-1791 bevestigd.

23-09-1791
is na voorgaane geloofsbelijdenisse tot litmaat dezer gemeente aangenomen Trijntje Jans huisvrouw van Jan Harms (overleden in 1827)

20-03-1792
Zijn op belijdenisse haares geloofs tot lidmaten aangenomen
Jebbe Geerts
Anje Jans
Trijntje Jacobs
Peterke Hindriks


22-03-1792
Is op belijdenisse des geloofs tot litmaat der kerk aangenomen Peter Willems (overleden 1822)

29-03-1792
Zijn op belijdenisse des geloofs tot litmaten dezer gemeente aangenomen
Lammert Wolters
Jacob Freriks
+ [waarschijnlijk betekent dit dat hij is overleden HB]
Albertjen Harms
Jantjen Cornelis
Wemeltje Sijmons
Hilje Dreeuwes
Antje Jans
+
Jantjen Aikema
Fenna Garbrands
Dieuwerke Cornelis
Claaske Wolters
+
Greetje Derks
Trijntje Cornelis
Hilje Cornelis


30-03-1792
Een lidmaat, wiens naam niet genoemd wordt, wordt vermaand wegens ontijdige bijslapinge en hij wordt voor een maal gesuspendeerd van het avondmaal.

25-05-1792
Zijn wegens de vacatuur van Uijthuisen op belijdenisse haares geloofs tot litmaten der kerk aangenomen twee jonge dogters van Remge Jans en Ebeltje Wristers onder Uijthuisen woonagtig met naame IJtje Remges en Jantjen Remges.

29-06-1792
Diaken Derk Peters verzoekt om ontslagen te worden uit zijn ambt, wat wordt toegestaan. Claes Tijes wordt gekozen in zijn plaats en 15-07-1792 bevestigd.

01-07-1792
met attestatie van de gemeente van Zandeweer verschenen Greetje Fokkes.

22-03-1793
Jantjen Aikema heeft door vroegtijdige bijslaap bij haar tegenwoordige man Harm Jans Jager ergernis gegeven.  Jantje Aikema weigert te verschijnen voor de vergadering. Ze wordt voorlopig gesuspendeerd, tot ze berouw toont en alsnog verschijnt.

28-03-1793
is op belijdenisse des geloofs tot litmaat dezer gemeente aangenomen Willem Christiaan Smid (in 1827 met attestatie naar Uskwerd)

26-04-1793
Jantjen Aikema is verschenen, ze heeft berouw getoond en wordt voor eenmaal het avondmaal ontzegd.

03-04-1794
zijn op belijdenisse haares geloofs tot litmaten aangenomen
Jacob Doornbos (overleden 1830)
Berend Aljes (overleden 1839)
Claas Jans (overleden 1841)
Jelte Hendriks
Elle Jacobs
Corneliske Luijes
Harmke Harms
+
Aafke Derks (overleden 1843)

27-06-1794
Diaken Wijbrand Timens verzoekt ontslagen te worden van zijn ambt, wat wordt toegestaan. Alje Wolters wordt gekozen in zijn plaats en 13-07-1794 bevestigd.

29-06-1794
met attestatie van de gemeente van Appingadam verschenen Pieter Hendriks Steenhuis (overleden 1827)

28-12-1794
met attestatie van Groningen tot deze gemeente overgekomen Johannes Petrejus.

05-01-1796
met attestatie van Groningen verschenen Albert Everts

25-03-1796
op belijdenisse des geloofs tot litmaat der gemeente aangenomen Garmt Willems

03-04-1796
met attestatie van de gemeente van Garshuisen verschenen Peter Roelfs

02-06-1796
zijn op belijdenisse haares geloofs tot litmaten aangenomen
Geert Jans
Harke Tijes
(overleden 1820)
Peter Melles +
Cornelis Roelfs (overleden 1819)
Geertruijd Jans +

03-06-1796
zijn op belijdenisse aangenomen
Tonnes Peters (overleden 1819)
Sieuwert Claassen
Hendrik Berends
(overleden 1841)
Aafke Jans
Jantjen Jacobs
(overleden 1819)
Jan Alberts

24-06-1796
Diaken Claas Tijes verzoekt ontslagen te worden van zijn ambt, wat wordt toegestaan. Op nominatie staan Jan Simens, Jan Rienders en Luijtjen Jacobs.

27-06-1796
Luijten Jacobs wordt gekozen als diaken.

03-07-1796
met attestatie van Groningen verschenen de collector Egge Jans en deszelfs huisvrouw Anna Nonnen (overleden 1818)

08-01-1797
met attestatie van Uijthuijsen veschenen Greetje Jans

02-04-1797
met attestatie van Groningen verschenen Fenje Willem (aangenomen 1786)

11-03-1798
is met attestatie van Benthuizen overgekomen Roelfje Hendriks

10-05-1798
met kerkelijk attestatie deze gemeente overgekomen Harm Kornelis (overleden 1831)

22-07-1798
In plaats van de afgaande diaken Alje Wolters is tot diaken bevestigd Willem Christiaan Smit.


Handelingen des kerkenraads gedurende den dienst van my J.J. Damsté Pred. alhier.

15-09-1799
zijn met attest. als lidmaten overgekomen
Gertje Buijsing van Augustijnusga (gestorven 1802)
Grietje Hindriks van Losdorp
Rinne Luksema van Uithuizen

26-12-1799
zijn met attest. van Garshuizen overgekomen
+ Jakob Meinderts en zijn huisvrouw Gerritje Eltjes

06-07-1800
Voorgedragen als drietal om daaruit een diaken te kiezen
Harke Tijs, Wijbrand Jans en Tonnies Pieters
Harke Tijs wordt gekozen.

27-07-1800
Harke Tijs bevestigd als diaken.

25-08-1800
is op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen Klaas Sijbering Litt.Num.Stud. en met attestatie vertrokken naar Groningen

26-09-1800
zijn op belijdenis des geloofs tot lidmaten aangenomen
+ Roelf Geerts Luursema (overleden 1821)
+ Tonnis Jacobs (overleden 1817)
+ Jantje Cornelis vr. v. Roelf G. Luursema (1837)
+ Trientje Pieters vr. v. Wijbrand Jans Bos
+ Anje Melles Dorenbos vr. v. Corn. Willems

03-11-1800
Er is een missive gekomen die begint met :
“Gelijkheid Vrijheid
’t Plaatselijk Bestuur van de Meden aan de Kerkenraad aldaar”
Hierin wordt gevraagd of de kerk voldoende middelen heeft om de armen te kunnen onderhouden. De presente leden van de kerk adviseren om te antwoorden dat de fondsen der kerk toereikend zijn.

25-12-1800
is met attestatie van lidmaatschap tot ons overgekomen Martjen Jans van Uithuizen (overleden 1832)

21-06-1801
is met att. van lidmaatschap tot ons overgekomen Gerritje Garms van Uithuizen +

19-09-1801
zijn op belijdenis des geloofs tot lidmaten aangenomen
Jan Jakobs (overleden 1831) en Trijntje Simons.

08-04-1802
zijn op belijdenis des geloofs aangenomen
Jebbe Aljes  (de Boer overleden 1820)
Pieter Jakobs (+)
Jan Ebels (+ 1828)
Jannes Willems (+)
Albert Derks Brander (+1831)
Fokke Berents Wiersum (+1841)
Klaas Jans Boomker (+)
Douwe Derks van ’t Oosternieuwland (+)
Siert G Wiersema (+1838)
Jan G Wiersema (vertrokken met att. naar Oosterwijtwert)
Derk Derks Tempel (+1838)
(+1820) Trijnje Remmerts vr.v. Albert Derks Brander
Arentje Timens vr. v. Luitjen Jakobs Boerema (in 1827 vertr. naar Uithuizen)
Aafke Wolters van Dam vr. v. Eltje Reintjes Werkman
(+1828) Auke Pieters wed. v. Jakob Jans
(+1824) Lijzebeth Bus vr. v. Rinne Luxema
(+1820) Trijntje Jebbes vr. v. P. Steenhuis
Abelje Jans (+)
(+1843) Hindrikje Jans Beerling vr. v. Zijtse Jans Koolman
Den zelfden tjd is met attestatie van Lidmaatschap tot deze gemeente overgekomen van Uithuizen (+) Aafke Kramer, vr. v. Jan Lues Luidenant.

12-07-1802
Genomineerd als drietal voor diaken:
Jan Simens, Wijbrant Jans en Harm Cornelis
Jan Simens wordt gekozen.

11-10-1802
is met attestatie van lidmaatschap uit Groningen tot ons overgekomen de Welgeb. Hr. Onno Tamminga van Alberda, Heer van Rensema (+1829)

19-12-1802
zijn met attest. van lidmaatschap uit Maarslag (gedateerd 29 Sept. l.l.) tot ons overgekomen
(+1824) Tidde Klasens en deszelfs huisvrouw Ida Reinders (in 1829 vertrokken naar Grijpskerk)

17-12-1802
is op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen Matthijs Thür (+)

31-03-1803
is op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen Hindrikje Jans (+)

06-06-1803
Ouderling Garbrand Wijrsema is overleden. Uit het drietal Jan Wijbrants, Balster Hindriks en Alje Wolters wordt Jan Wijbrants gekozen.

17-06-1803
zijn op belijdenis des geloofs tot lidmaten dezer gemeente aangenomen
(1825+) Lui Harms en
(1827+) Elske Jakobs Echtel. bevorens lidmaten onder de Mennisten, woonachtig te O Nieuwland
(+) Pieter Willems [en]
Geeske Derks Echtelieden
Janke Buijsing, met att. vertrokken naar Leeuwarden.
Met attestatie van Zuidbroek is tot deze gemeente overgekomen (+) Brechtjen Poppes vr. v. Nanne A. Dijkhuis.

16-09-1803
is op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen Bijwke Simons vr. v. Wijbrand Willems Medema

24-12-1803
Op belijdenis des geloofs tot lidmaten aangenomen
Arent Arents (+)
Sijke Hindriks stiefdochter van Jan Wijbrands

01-01-1804
met attestatie van lidmaatschap is van Oldenzijl tot ons overgekomen Hindrik Willems (overleden 1832)

24-03-1804
zijn op belijdenis des geloofs tot lidmaten aangenomen
(+1821) Geert Alberts
Bauke Berents Bakker

Anje Harms vr.v. Berent Jans Wielema
Trijnje Harms vr.v. Joost Harms Boessema
(+) Geeske Pieters vr.v. Pieter Gerrits
Jakob Jebbes (vetr. met att. naar Bierum)
Met attestatie van lidmaatschap is van Uithuizen overgekomen Aafke Simons (zie 1784)

24-06-1804
met attest. van lidmaatschap van Uithuizen Engeltje Hindriks (vertrokken)
en van Opwierda overgekomen Brechtje Jakobs (+)

02-07-1804
Op nominatie om als diaken te kiezen staan Egge van der Boom, Albert Pieters en Tonnis PietersEgge van der Boom wordt gekozen.

[NB:  te toevoeging “vr. van ...” bij meerdere van de navolgende namen is mogelijk van een latere datum  FW]

21-09-1804
zijn op belijdenis des geloofs tot lidmaten aangenomen
(in 1827 vertrokken naar Wirdum) Hinderkjen Aljes vr.v. Kornelis Jakobs Smit
(+) Trijntje Pieters vr.v. Jan Garmts
Alstje Lues vr.v. Tamme Jakobs Huizenga

05-04-1805
zijn op belijdenis des geloofs tot lidmaten aangenomen
Roelf Nieninks Nienhuis
(+) Harm Klasen
(1823+) Pieter Harms Hekkema
(1846+) Anje Kornelis vr.v. Roelf Nienings Nienhuis
(1828+) Gerritje Lourens vr.v. Geert Alberts Wieringa
(vertr. met att. naar Uithuizen) Ailke Tiddes vr.v. Jurrien Klasen Westerdijk
(vertr. met att. naar Godlinze) Jantjen Jans Dr. van Jan Ebels
(1826+) Geertjen Hindriks vr.v. Menne Hind. Knot
(1846+) Lijzebeth Balsters vr.v. Fokke Berents Wiersema[?]
(+) Alstje Jebbes vr.v. Wiert Roelfs Ekenhout
(1844+) Harmke Geerts vr.v. Harm Pieters Borgman
(1831+) Anje Hindriks vr.v. Jakob Roelfs Ploegman
(1818+) Anje Jans vr.v. Tonnis Pieters Hadde
(1825+) Geeske Harms vr.v. Pieter Harms Stekkema
(vertr. met att. naar Gron.) Hilje Kornelis Dr. van Corn. Hind. Kuiper
                                  
25-06-1805
met attest. van Oldenzijl overgekomen Pieter Waldriks (overl. 1828)

27-03-1806
op belijdenis des geloofs tot lidmaten aangenomen
(+1842) Aafke Alberts vr.v. Jakob Jans ter Huizen
(+) Trijnje Clasen vr.v. Jan Lamberts Bakker
(+1838) Geertje Jakobs vr.v. Heine Roelfs Kooi
(+) Trijnje Jans vr.v. Aibelt Lubberts

30-06-1806
Diaken Jan Timens treedt af, als drietal staat op de nominatie: Wijbrant Jans, Berent Aljes en Roelf Geerts. Wijbrant Jans wordt gekozen.

03-12-1806
Ouderling Cornelis Harms is overleden, op de nominatie staan: Balster Hindriks, Douwe Zageman en Berent Harms Oortman. Balster Hindriks wordt gekozen.

“Voorts wierd door den Kerkenraad besloten, dat ingevalle voortaan enig Lijk een of meer dagen over den tijd (dat is ’s zomers na den 6den en ’s winters na den 7den dag) overstaat, de Broederen Diaken verplicht zullen zijn, om terstond in de eerste week na de begrafenis, aan ’t sterfhuis te gaan om de daar op gestelde boete dadelijk in te vorderen, namelijk voor ieder dag overstaan zes guldens

19-03-1807
is op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen Beyke Hindriks vr.v. Garmt Remmerts Wieringa

22-03-1807
met attestatie van Uithuizen overgekomen Janna Jans, vr.v. Arent Arents Ungersma.

27-06-1807
zijn op belijdenis des geloofs tot lidmaten aangenomen
(+) Jannes Doekes
(1826+) Willem Jans Boomker
Tidde Wiggers Horrenga
(overl. 1852) Aaltje Hindriks vr.v. Harm Jans Nieuwendijk
____ ______ Aaltje Jakobs Bos, vr.v. Willem Jans Boomker [de strepen ervoor geven wrs. aan dat Aaltje overleden is in 1852, net als Aaltje Hindriks HB]
(+1847) Hijltjen Jakobs Dr. van Jakob Jans en Jetske Klasen

26-09-1807
zijn op belijdenis des geloofs tot lidmaten der gemeente aangenomen
Herman Christiaan Reinderts Med.Stud. (vertr. naar Gron)
Heere Bartelts
Jan Lues Luidenant

31-03-1808
zijn op belijdenis des geloofs tot lidmaten der gemeente aangenomen
Jan Pieters Borgman
(+) Hindrik Benes
(1828+) Alle Lieuwes
(1819+) Jakob Immes
(1835+) Wobge Jelis vr.v. J.P. Borgman
(1820 vertr. met att. naar Loppersum) Dieuwerke Jans vr.v. Korn. Geerts Smith
(vertr. met att. naar Uithuizen) Pieterke Berends Bakker

13-06-1808
is op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen
Arent Arents (Junior) (vertr. met att. naar Kantens)

24-03-1808
is op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen
Martjen Jans stiefdr. v. Jan Meints Maring
is met attest. van Tijnaart (in Brabant) tot ons als lidmaat overgekomen Laurents Lamberts (met att. weer geretourneerd)

02-07-1808
Diaken E. van der Boom verzoekt van zijn ambt ontslagen te worden, wat wordt toegestaan.
Jan Pieters Meijer wordt gekozen in zijn plaats.

17-12-1808
is op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen
Klaas Pieters (+)

23-03-1809
zijn op belijdenis des geloofs tot lidmaten der gemeente aangenomen
(1817+) Roelf Jakobs Dob
(1824+) Willem Pieters Dijk
(+) Tonnis Berents Jonker
Arent Berends Jonker
(1831+) Jan Kornelis Maring
(1819+) Lijzebet Klasen Eigendeel
(met att. vertr. naar ’t Oldambt) Bouke Brongers vr.v. Freerk Udes Bouman
(1822+) Lijzebet Wiggers Horrenga vr.v. Jan Lues L.
Hilje Wolters van Dam vr.v. Berent Fr. Berghuis
Aafke Wolters vr.v. Tijs Harms van der Molen
(1827+) Trijntje Jakobs Smit vr.v. Willem Jans Timmer
(1828+) Wijke Klasen vr.v. Pieter Walriks Hof
Albertje Kornelis vr.v. Reintjen Reinders Hartman
(1829+) Trijnje Kornelis vr.v. Harm Tijs van der Molen
Anje Kornelis vr.v. Tidde Wiggers Horrenga
(+) Geertje Berents Jonker Dr. v. wijlen Berent H. Jonker
(1819+) Marttje Jans vr.v. Arent Fokkes Fransen
(vertr. met att. naar Warffum) Elijzebet Pieters Dr. v. Pieter Jakobs v. Oldenzijl
(+) Martje Yzebrands

22-09-1809
zijn op belijdenis des geloofs tot lidmaten aangenomen
(+) Pieter Alberts [en]
(+) Diewerke Jans Ehelieden
Anje Jakobs Glas vr.v. Alje Jans van Leesten
Anje Doekes vr.v. Harm Kornelis Maring

28-09-1809
is met attestatie van lidmaatschap uit Stedum tot ons overgekomen (+) Okje Willems vr.v. Christiaan Willems Smit

14-07-1810
Diaken Wijbrand Jans Bos verzoekt van zijn ambt ontslagen te worden, wat wordt toegestaan. Berent Aljes wordt als nieuwe diaken gekozen.

22-09-1810
zijn op belijdenis des geloofs tot lidmaten aangenomen
(+1825) Simon Arents Winter
(vertr) Geertruid Harms vr.v. Pieter Jans Oosting
Berent Yzebrants Groendijk

29-09-1811
met attestatie als lidmaat van Loppersum tot ons overgekomen Nienink Roelfs Nienhuis (+1828)

21-12-1811
Diaken Jan Pieters Meijer verzoekt van zijn ambt ontslagen te worden, wat wordt toegestaan.
Albert Pieters wordt als nieuwe diaken gekozen.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.