LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Tolbert

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Lidmaten Tolbert. Ingevoerd maart 2005 Peter Schriemer. Corr. MG.

- mutaties 1703 - 1716 (Henricus Muntingh)
- mutaties 1718 - 1766 (Georgius Matterstek)
- mutaties 1766 - 1775 (Johannes Sijrsema)
- originele attestatie 1787
- mutaties 1766 - 1792 (deels nog eens, net iets anders)
- lijst 1793 en mutaties 1793 - 1811 (Henricus Bouman)


[ Waarschijnlijk 1703, ooit zijn er meer bladzijdes geweest. Boek is van slechte kwaliteit, zeker aan de randen zwaar beschadigd dus hier en daar slecht leesbaar ]

Hans Derks en 
Grietien Hindricks sijn huisvrouw

den 16 [niks] Tetje Mennes

1703
den 16 martii 1703 met attestatie tot ons overgekomen
Trijntien Jochems en 
Petertie Vonks nu Muntinks van Oldehove
   en na voorg. geloofsbelijdenis aengenomen
Jan Freriks en 
Grietien Arens en 
Peter Claesen en 
Auke Cirks

den 8 julij: Teeke Freriks met attestatie van de Leek

den 6 sept: Popke Hindriks na voorg. belijdenisse des christelijken geloofs

1704
den 5 junij 1704: Jantien Wijma met attestatie van 't Nijbert 
   en nae voorgaende belijdenisse aengenomen:
Sicco Lebbes en 
Geertien Jacobs

den 9 sept. na voorg. belijdenisse
Itie Wolters vrouw van Eve Lues
Jan Harms en
Heerke Eevers vrouw van Peter Popkes

1705
den 5 martij na voorg. belijdenisse aengenomen
Tijmen Jacobs
Berent Reijnders
Peter Sipkes

Marrechien Wessels en
Ludze Jacobs

den. 12 junij met attestatie van Marum
Trijntje Willems wed. van Brucht Hijlkes
   en na voorg. belijdenisse
Zije Hindriks

den 6 sept. met att. van Zuijdhorm
Fennechien Piers
   en na voorg. belijdenisse aengenomen
Jan Menses
Tieske Andries
Wijtske Metzes

   noch met att. van Marum
Jacob Jacobs en
Aefke Gerbens ehelieden

den 4 dec. na voorg. bel. aengenomen
Grietjen Hindriks huis[vrouw]
van Popko Hindriks

1707
den 10 martius na voorg. bel.
Albert Alberts Ploegh en
Roelefke Jans sijn huis[vrouw]
Jan Sijmens

1708
na voorg. belijdenis is aeng. op de [niet leesbaar]
6 junij
Willem Hindriks en
Jantien Louwes
   en met attestatie overgekomen
Metze Peters en sijn huisvrouw
Jacob Jansen en
Hillichien Sipkes sijn huisvrouw

den 7 sept. na voorg. belijdenisse
Dato Iwema
   en met attestatie
Berent Arens en
Engel Alberts sijn huisvrouw

1710
den 10 martii na voorg. belijdenisse
Hindrik Hindriks
Eltien Hindriks
Geeske Hindriks

Gretien Meijnts

den 7 sept. met attestatie tot ons overgekomen
d. welg. juffer Elizabeth Clant
   en na voorg. belijdenisse aengenomen
Hantje Jacobs
Lumke Freriks
Claeske Harms
en
Gerrit Cornellis


den 4 dec. na voorg. belijdenisse aengenomen
Sijuirt Jacobs en
Hindrik Jansen


1711
den 7 junij met attestatie overgekomen
Hindrk Jans van Hellum
Hindrik Reijnders van Zuidhorm

den 13 sept. Marrechien Hindriks met attestatie van Norch

27 dito Roelef Berents met attestatie van Oostwolt

den 10 dec. na voorg. belijdenisse aengenomen
Halbo Hindriks

[1712]
den 3 martius na voorg. belijdenisse aengenomen
Tetje Wijmers en
Geertruid Hindriks


den 16 junij na voorg. belijdenisse aengenomen
Lodowijk en Lijsbeth van Kapff
Antje Jansen

   en met attestatie overgekomen
Date Pieters en Barber Lolkes echtelieden van Noordwijk

[171]3
? martius
na voorgaende belijdenisse aengenomen
Harm Heddes
Ipke Kapffs
en 
Lamke Jans


den 15 junij
na voorg. belijdenisse aengenomen
Lebbe Alberts en
Trijntie Freriks

   en met attestatie weder aengekomen
Claeske Harms

den 9 sept. met attestatie van Delfzijl overgekomen
Johanna van den Toorn wed. van de vaendrik Meijnts

1714
den 9 martius Hindrik Geerts na voorg. belijdenisse aengenomen

den 1 sept. Gelte Iwema na voorg. belijdenisse aengen.

1715
den 4 martius Hilke Alberts na voorg. belijdenisse aengenomen

den 13 dec. na voorgaende belijdenisse aengenomen
Albert Jacobs en
Antje Eelkes huisvrouw van Jan Harms 

1716
den ? martius na voorg. belijdenisse aengenomen
Geert Jacobs en
Sieuwke Jans
sijn huisvrouw
Brecht Harms

den 5 junius na voorg. belijdenisse aengenomen
Arent Jansen
   met attestatie van Lettelbert overgekomen
Ludse Jacobs
   en van Midwolde 
Jan Jansen Blauw en sijn huisvrouw

De aengenomen ledematen in
dese tusschenruimte van tijd sijn
wegens het langdurig vaceren 
der predikant plaats, niet angetekent


1718
Den 11 xbris hebbe ik Georgius Mattesteck het Heijlig Avondmaal alhijr voor de eerste maal an de Gemeinte uitgedeelt en dese 3 tot Leedematen angenomen:
Jan Lammers
Jan Rommers
Jan Hindriks


Ao. 1719
Den 18 junij, met attestatie sijn angekomen
Johanna van Thoorn wed. Meints van de Leek en
Jan Meertens en Grietie Lijffering van Nijbert
Den 17 7ber tot Ledematen angenomen
Willem Jans en sijn vrouw Jetske Gerkes

Den 25 xbris aengenomen
Heere Eisses
   met attestatie van Ulrum is overgekomen
Grietie Hindriks

Ao 1720
Den 17 maart aangenomen
Jr. Elink Auwema
Ee Bonnema
Klaaske Foppes
en
Geertruid Aits

Den 25 xbris tot ledematen aangenomen 
Geert Folkers en 
Etien Wijgers vrou van Tonnis Harms Cornelis

1721
Den 21 maart tot lidmaat aangenomen
Willem Meijnts

Den 22 junij met attestatie tot ons overgekomen 
Grietien Arents
Aaltien Luities
Jan Zijts
en 
Jenneke Willems met attestatien van Marum
Jan Koenes met att. van de Leek en 
Johanna Kapfs van Groningen

Den 21 7bris tot ledematen aangenomen 
Hillebrand Clasen en
Berent Eeves als ook 
Hindrik Jans, welke laatste uit het pausdom tot ons overgegaan

Den 25 xbris met attestatie van Rhoden tot ons overgekomen
Roelef Winters

Ao. 1722
Den 22 maart is tot ís Heeren tafel wederom toegelaten 
Jan Rommers

Den 21 junij met kerlike attestatie tot ons overgekomen 
Auke Bremerman en sijn huijsvrouw, 
als ook Maria Clasen met attestatie van Schilwolde 
en Hindrik Hindriks met sijn huijsvrouw met attestatie van de Leek

Den 27 xbris tot ons overgekomen 
Scholte Nannes met attestatie van Groningen en
Trijntje Gerbens met attestatie van de Drachten

1723
Den 28 maart naa voorgaande schuld bekentenis wederom toegelaten 
Lt. Willem Meijnts

Den 25 xbris tot lidmaat aangenomen 
Wridser Luitjes

Ao. 1724
Den 26 maart tot lidmaat aangenomen
Wimer Alles

Den 25 junij is naa voorgaande visitatie het H. Avondmaal alhijr 
gehouden, en terwijl Lijsbeth Capffs verscheide malen in de visitatien
gewaarschouwt was om sig te suiveren tegen Antje Jans dewelke haar
beschuldigde, dat sij Lijsbeth Capffs Antie Jans versogt hadde om over
seker geval na de wikken te gaan soo heeft Lijsbeth Capffs na
verloop van vijf vierendeel jaars Antie Jans voor de kerkenraad
gebracht, en als Antie Jans voor ons ontkende Lijsbeth Capffs
hijr over beschuldigt te hebben (het geene Antie Jans genoegsaam 
houdt bewesen worden) soo hebben wij Lijsbeth Capffs daar op
onschuldig verklaart
nom consist.
G. Matterstek eccl. in Tolbert

Den 29 7bris met attestatie tot ons overgekomen 
Trijnje Gosens van Garnwert
Roelefke Meertens van Lettelbert
   tot lidmaat is aangenomen
Antje Clasen

Den 26 xbris tot ledematen aangenomen 
Geert Hindriks en Aaltien Roelefs
Geert Sikkes
Grietie Clasen


Ao. 1725
Den 1 april sijnde paaschdag tot lidmaat aangenomen
Hantie Jans

Den 15 7bris tot lidmaat aangenomen
Grietie Meertens

Ao. 1726
Den 14 maart tot ledematen angenomen
Willem Riemers en 
Frouke Lohmans

Den 15 7bris sijn tot onse gemeente overgekomen 
Jan Wobbes en 
Hilke Klasen met attestatie van Niebert, als ook 
Froukien Heins met attestat. van de Leek

Den 25 xbris met attestatie van Marum is tot ons overgekomen
Wessel Jans

Ao 1728
Den 21 maart met attestatie van Roderwolde overgekomen 
Jacobje Hermans huisvrouw van Tiebbe Alberts Ploeg 

Ao 1729
Den 26 junij tot lidmaat aangenomen
Grietie Pebes
   met attestatie van de Leek sijn tot ons overgekomen 
Jan de Beer
Jantien Meertens en
Wijger Alberts

Ao 1730
Den 26 maart tot lidmaat aangenomen
Renske Haatjes

Den 24 7bris met attestatie van Lettelbert tot ons overgekomen 
A. de Weerdt en Harmke Willems, echteluiden

Ao 1731
Den 24 junij naa voorgaande belijdenisse tot leedematen aangenomen 
Jan Hijlkes, schoolmeester in Tolbert
Renske Ebbels huisvrouw van Alle Ubels
Martien Wijgers
Menske Heeres
Fopke Jans
Geeske Willems


Ao 1732
Den 21 7bris met attestatie van de Leek tot ons gekomen 
Jan Willems en Cornelisjen Bartels egteluiden

Ao. 1733
Den 26 junij met attestatie tot ons overgekomen
Heijne Hendriks van Niebert

Den 20 7bris hebben hijr de Ledematen van Niebert, soo mij toegewesen sijn, voor de eerste maal gecommuniceert

Den 27 xbris met attestatie van de Leek gekomen
Anna Jans

Ao 1734
Den 27 junij tot ledematen aangekomen 
Jan Everts en Geeske Eves sijn huisvrouw
Menske Jans
Egbert Jans
Wobbe Jans


Den 26 7bris tot ledematen aangenomen 
Froukje Sijps
Willem Jans
Jan Geerts en
Grietie Hendriks


Ao. 1735
Den 25 septemb. tot Ledematen angenomen
Jacob Jans, en Antie Jannes, sijn huisvrouw

Ao 1736
D. 1 april tot ledematen aangenomen 
Annechien Luities
Jacobjen Jans
Elske Jans
Barberke Heeres


Den 25 xbris tot lidmaat aangenomen
Gesske Jans huisvrouw v. Pebe Haeties

Ao 1737
Den 31 maart tot ledematen aangenomen
Pieter Jans en sijn huisvrouw Wijtske Hindriks

Den 30 junij tot lidmaat aangenomen
Michiel Alles van Niebert

Ao 1738
den 5 april tot ledematen aangenomen
Hermannus Lijfring
en sijn huisvrouw Grietie Alberts

Ao 1739
d. 29 maart tot ledematen aangenomen
Tieert Arents en 
Eva Willems

Den 26 7bris tot lidmaat aangenomen
Carel Hindriks

Ao 1740
Den 26 maart tot lidmaat aangenomen
Jan Clasen

1741
Den 26 xber tot ledematen aangenomen
Cornelis Wijgers en 
Anje Jans

Ao 1743
Den 29 7ber tot lidmaat aangenomen
Henrica Kuen

Ao 1744
Den 29 maart aangenomen
Jan Berents en Aukje Douwes sijn huisvrouw
Berent Tieerts
   met attestatie van de Nuis is tot ons gekomen
Marchjen Ploegmans, wed. van Dom. Kuen

Den 27 7ber met attestatie van Niebert is tot ons overgekomen
Michiel Alles

Den 27 xber tot ledematen aangenomen 
Frerik Hindriks
Ba[Ö] Alles en Zidje Geerts sijn huisvrouw

Ao 1745
Den 28 maart tot ledematen aangenomen 
Anne Piers
Jacob Alles en Aukje Haeties sijn huisvrouw

Den 27 junij tot lidmaat aangenomen
Hilke Allers wed. van Jan Meertens

Den 26 xber tot lidmaat aangenomen 
Frouwina Goosses na dat sij in haar meerderjarigheit sondaegs te vooren gedoopt is

Ao 1746
Den 27 maart tot ledematen aangenomen 
Wibe Middelberg
Roelefke Fridses
Jacob Geerts
IJkje Cornelis
IJwe Roelefs
 
   met attestatie is tot ons overgekomen
Johan Herman Frankeman v. Benthem

Den 26 junij met attestatie van de Nuis en Niebert tot ons overgekomen 
Riemke Jans, wed. van Halbe Hendriks

Ao 1747
Den 2 april sijn met attestatien van de Leek tot ons gekomen 
Wibrigien Hanssen
Wobbe Jans
en 
Bene Alberts
   tot lidmaat is aangenomen
Jan Jans 

Den 2 julij is et attestatie tot ons overgekomen 
Martien Lammerts, huisvrouw van Reurt Geerts, met attestatie van de Nuis

Den 24 7ber met attestatie van Steinfurt tot ons overgekomen 
Ernestus Christ. Gerl. Leuring

Ao 1748
Den 31 maart
Hindrik Foppes met attestatie van Niezijl tot ons overgekomen

Den 24 junij sijn tot ledematen aangenomen 
Pebe Haties
Froukje Freriks
en 
Elsien Wijgers

Ao 1750
Den 27 7ber tot lidmaat aangenomen
Siuurt Bennes

Ao 1751
Den 10 8ber 
Jan Wijting is als lidmaat met attestatie van Rhoon tot ons overgekomen 

Ao 1752
Den 2 julij tot lidmaat is aangenomen 
Egbert Alles
   met attestatie van de Leek sijn tot ons overgekomen 
Wobbe Popkes en Aaltien Cornelis, echteluiden

Den 8 8ber en sijn tot ledematen aangenomen 
Alle Michiels en Trijntie Freriks echtelieden

Den 25 10ber tot lidmaat is aangenomen 
Margriete Willems

1753
Den 1 julij is tot lidmaat is aangenomen
Janke, huisvrouw van Egbert de Wilde

Den 8 8ber tot lidmaat is aangenomen 
Janke Hindriks, huisvrouw van Egbert de Wilde
   met attestatie van de Leek sijn tot ons overgekomen
Cornelis Wigers en
Hinrika Kuen egteluiden

Den 26 10ber tot ledematen aangenomen
Jacob Jans Coenes en Grietje Gerrits, echteluiden

1756
Den 26 10ber sijn tot ledematen aangenomen 
Roelef Liwes en Antie Jans egteluiden

1760
Den 12 8ber tot ledematen angenomen 
Hans Clasen en
Tetje Tieerts

1761
Den 5 april tot ledemaat is angenomen
Reijnder Michiels
   met attestatie van de Nuis en Nibert sijn als ledematen tot ons overgekomen
Gerben Alberts en Antie Freriks egteluiden

Den 25 xber tot ledematen sijn angenomen
Antie Hessels en
IJkie Feijes

1762
Den 10 8ber tot ledematen angenomen
Geert Jans, en sijn vrouw Trijntie Jacobs

1764
Den 8 april uit de Lutherse kerk tot ons overgegaan
Jacob Manharts van Durlach

Den 4 augustus is onse doominee Mattersteck gestorven of overleeden

1766
Den 12 8ber met attestatie van Sauwerd tot ons overgekomen
Grietje Allerts


1766
Den 28 10ber is na voorgaande visitatie het H. Avondmaal voor de eerste maal alhier door mij (Johannes Sijrsema Pastor T'Oldebert) bedient en gehouden.
1767
Den 5 april is met kerkelijke attestatie van Esinge tot ons overgekomen
Megtelt Aleida Metelerkamp huisvrouw van J. Sijrsema pastor te Oldebert
   en tot ledematen angenomen
Hijlke Jans schoolmeester van Oldebert, en 
Geert Jans vriegesel

Den 25 december met kerkelijke attestatie van Nuis tot ons overgekomen
Heere Carels

1768
Den 10 julij met attestatie van Langelo is tot ons overgekomen 
Grietje Jans

1769
Den 2 julij met attestatie tot ons overgekomen
Maretje Reinders van Langelo onder Norg
   en op belijdenisse des geloofs tot ledematen angenomen
Anna Sophieke Hinderks en 
Antje Harms


1770
Den 11 maart met attestatie van Saaxum tot ons overgekomen
Grietje Mennes

Den 23 7ber op belijdenisse des geloofs tot ledematen angenomen
Hendrik Leuring
Haatje Pebes en 
Alle Halbes


1772
den 27 september op belijdenis des geloofs tot ledemaat angenomen
Roelfke Kornellijs huisvrouw van Wobbe Jeltes

1773
den 26 december met een attestatie van Niehove tot ons overgekomen
Iwe Pieters

1774
den 26 junij op belijdenis des geloofs tot ledemaat angenomen
Derk Tjeerts

den 18 september op belijdenis des geloofs tot ledemaat angenomen
Wemeltje Geerts huisvrouw van Jan Geerts

1775
den 2 april is met attestatie van Oldekerk tot ons overgekomen
Albert Jacobs

den 1 october is met attestatie van Oostwold tot ons overgekomen
Hindrik Alberts


Dat Doedje Jacobs
Lidmaat van de waare Christlyke
Gereformeerde Kerk, niet dwaalen-
de in de Leer, en onergerlyk van Wandel;
immers zoo veel ons daar van dus ver
is gebleken. Verzoeken overzulks de
Eerw. Broederen Opzieneren der Ge-
meente op de Leek Bovenge-
melde als zoodanig in Derzelver Christ-
lyke Gemeenschap en Opzicht aan
te neemen
Gegeven te Ulrum de 10 Xber 1787

Uit naam des kerkenraads
H.E. Hagenouw


dit nieuwe Prothocol der Ledematen in de gemeente
van Tolbert is angelegt den 20 Augustij 1766

Prothocol der Ledematen

1766 
den 12 october met een attestatie van Sauwert tot ons overgekomen
Grietje Allerts

1767
den 5 april met een attestatie van Esinge tot ons overgekomen
Megtelt Aleida Metelerkamp
en tot ledematen angenomen
Hijlke Jans Feringa schoolmeester te Tolbert en 
Geert Jans vriegesel

den 25 december met attestatie van Nuis tot ons overgekomen
Heere Karels

1768
den 10 julij met attestatie van Langelo is tot ons overgekomen 
Grietje Jans

1769
den 2 juilij met een attestatie tot ons overgekomen van Langelo
Marchje Reinders
en tot ledematen angenomen
Anna Sophieke Hinderks en Antje Harms

1770
den 11 maart met attestatie van Saaxum
Grietje Mennes

den 23 september op belijdenis des geloofs tot ledematen angenomen 
Hindrik Leuring
Haatje Pebes en 
Alle Halbes

1772
den 27 september op belijdenis des geloofs tot ledemaat angenomen 
Roelfke Korneles huisvrouw van Wobbe Jeltes

1773
den 26 december met attestatie van Niehove tot ons overgekomen
Iwe Peters

1774
den 26 juinij op belijdenisse des geloofs tot ledemaat angenomen
Derk Tjeerts vrijegesel

den 18 september op belijdenis des geloofs tot ledemaat angenomen
Wemeltien Geerts huisvrouw van Jan Geerts

1775
den 2 april met attestatie van Oldekerk tot ons overgekomen
Albert Jacobs

den 1 october met attestatie van Oostwold tot ons overgekomen
Hindrik Alberts

1778
den 5 april op belijdenis des geloofs tot ledematen angenomen
Klaas Hansen
Albert Jacobs
Martien Halbes, weduwe van Hindrik Leuring, en 
Antje Meinderts, huisvrouw van Jan Tonnis

1779
den 4 Juilij op belijdenis des geloofs tot Ledemaat angenomen Tole Hindriks
den 24 october op belijdenis des geloofs tot Ledemaat angenomen
Janke Alefs, huisvrouw van Lammert Brugts

1780
den 2 April op belijdenis des geloofs tot ledematen angenomen
Jochum Jans,
Jan Jans, en
Femke Klasen, weduwe van Hanne Jans

1781
op belijdenis des geloofs tot lidmaat angenomen
Hindrikje Jacobs, huisvrouw van Albert Jacobs

den 8 julij op belijdenis des geloofs tot lidmaat angenomen
Sijbrant Folkerts

1782
den 7 april op belijdenis des geloofs tot ledemaat angenomen
Aaltien Jannes, huisvrouw van Jochum Jans

1783
den 30 maart op belijdenis des geloofs tot ledemaat angenomen
Ebeltien Tjeerts, huisvrouw van Peter Iwes

1784
den 31 october op belijdenis des geloofs tot ledemaat angenomen
Geertien Halbes 

1786
den 17 April op belijdenis des geloofs tot ledemaat angenomen
Vrouwkje Jans Ploeg, huisvrouwe van Alle Jacobs

den 30 Julij met attestatie van Rhoden tot dese gemeente overgekomen
Hinderk Cornelis

den 1 October op belijdenis des geloofs tot ledematen angenomen
Jacob Jans
Alle Jacobs en 
Tetje Jacobs

den 29 December met attestatie van Den Ham tot dese gemeente overgekomen
Diewerke Klassen, huisvrouw van Alle Halbes 

1790
den 19 September op belijdenis des geloofs door dom. A. ter Huizen, pred. te Midwolde en Leek,
in tegenwoordigheid der ouderlingen tot ledematen dezer gemeente aangenomen
Albert Annes en Grietje Freerks, echtelieden

1791
den 18 Decemb. alhier het H. Avondmaal door dom. E. de Grave, pred. te Lettelbert,
en bij deze gelegenheid heeft Diewerke Klaasen, weduwe van Alle Halbes, in zijn
W. Ed. leven Gecommiteerde Raad der Ommelanden tusschen de Eems en de Lauwers, grietman van Niesloter Zijlvest, Ouderling en Kerkvoogd te ít Oldebert 
ten dienste van het H. Avondmaal gegeven een Tafel-laken en Serviette

1792
den 16 December met attestatie van Lutkegast tot deze gemeente overgekomen
Fritzer Cornelis 


Resumtie der ledematen , welke in de gemeente
van Tolbert bij de komst van domine Henricus Bouman 
den 14 april 1793 gevonden wierden.

Eva Willems (overleden den 23 april 1796)
Haatje Pebes (1798 d. 30 april overl.) en Zietje Geerts (overled. d. 10 maart 1797) echtelieden 
Pebe Haatjes (1798 21 octob. overled.)
Grietje Gerrits (1805 d. 13 December overl.) weduwe van Jakob Jans Koenes
Roelf Liewes (1795 overleden)
Tetje Tjeerts weduwe van Hans Klaazen
Trijntje Jakobs (1802 d. 15 Jan. overl.) weduwe van Geert Jans
Hijlke Jans Feringa
Heere Karels

Jakob Jans Heuker en Grietje Jans echtelieden
Anna Sophia Hindriks (overl. d. 28 Novemb. 1799)
Roelfke Kornelis (1802 d. 14 Octob. overl.) vrouw van Wobbe Jeltes
Klaas Hanzen
Albert Jakobs en Hindrikje Jakobs echtelieden
Antje Meinderts (1800 d. 20 Octob. overl.) weduwe van Jan Tonnis
Janke Alefs (1803 d. 3 Febr. overleden), vrouw van Lammert Brugts
Derk Tjeerts (1796 overleden)
Thole Hindriks (1806 d. 27 Mai overleden)
Jan Jans
Sijbrant Folkerts (1794 d. 21 Juni overleden)
Alle Jakobs en Frouktjen Jans Ploeg, echtelieden
Tetje Jakobs (1802 d. 11den maart overled.) weduwe van Klaas Alberts
Diewerke Klaazen (1794 den 6 Juli naar Garnwert vertrok.) weduwe van Alle Halbes
Aaltje Jannes (1795 den 10 Mei naar Beetsterzwaag vertrok.)
Albert Annes en Grietje Freerks echtelieden
Fritzer Kornelis

Dus waren er bij mijn komst alhier ledematen
15 mannen en
16 vrouwen
--------------------------
te samen 31 personen

1793
Den 6 October met attestatie is overgekomen 
Janna IJles Bousma van de Leek (1800 den 10 Novemb. overl.)

Den 29 Decemb. met attestatie is overgekomen
Aaltjen Pauwels van Usquert

1794
Den 13 April met attestatie zijn overgekomen
Geert Gerrits van Obergum en
Anna Margaretha Ansing van Groningen

Den 6 Juli op belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen
Antje Pieters
en met attestatie zijn overgekomen
Jantje LuŽs (1800 den 5 Jan. overl.) en
Jakob Lunzing beide van Lettelbert en
Harm Derks van Rolde
en met attestatie naar Garnwert is vertrokken
Diewerke Klaazen

Den 16 November met attestatie vertrokken naar Zuidhorn 
Aaltjen Pauwels

Den 28 December met attestatie van Roden overgekomen
Henrica Santť

1795
Den 29 Maart tot lidmaten aangenomen
Tjeert Hansen
Willem Geerts (1797 d. 18 April overled.)
Joannes Henricus Leuringh 

Den 10 Mai is Aaltje Jannes met attestatie naar Beetsterzwaag vertrokken

Den 19 Juni is Harm Derks met attestatie naar Vries vertrokken

1796
Den 7 Novemb. zijn met attestatie naar de Leek vertrokken
Antje Pieters en
Anna Margaretha Ansing
 

1797
Den 23 maart tot ledematen aangenomen
Ties Kornelis
Jakob Geerts
(overleden den 9 September 1808)
Lijkel Meertens (overled. d. 3 v. Sprokkelmnd. 1810)
Tonnis Boekes
Sijbrigje Fokkes Sappema
Antje Alberts
Hindrikje Wilkens
Etje Jakobs
weduwe van Anne Lijkels

Den 18 Junij na gedoopt te zijn tot lidmaat aangenomen
Anniggien Claasses vrouw van Geert Gerrits

1798
Den 27 Februari is Antje Alberts met attestatie naar Winschoot vertrokken

Den 8 Maart tot ledematen aangenomen
Lammert Hendriks
Trijntje Jakobs
Bos vrouw van Tonnis Boekes

1799
Den 5 Maart tot ledematen aangenomen
Abel Klaazen
Martinus Jošnnes Slenck

Grietje Mennes weduwe van Albert Pieters

Den 8 Septemb. met attestatie tot deze gemeente overgekomen
Johan Philip Christiaan Wagener van de Luthersche 
gemeente van Vasbeck in het vorstendom Waldeck en
Berendina Roelfs van Zuidhorn

1800
Den 26 Febr. tot lidmaat aangenomen
Lukas Hendriks

Den 1 Maij met attestatie naar Grote Gast vertrokken Johan Philip Christiaan Wagener 

Den 2 December op belijdenis des geloofs tot ledematen aangenomen
Anniggien Stevens vrouw van Jan Hendriks Ploeg en
Aaltje Jans vrouw van Ebbel Meertens

1801
Den 23 Febr. tot lidmaat aangenomen
Mense Pebes

1802
Den 21 Mai met attestatie naar de Leek vertrokken
Sijbrigje Fokkes Sappema

Den 4 Junij na voorafgaand onderzoek tot ledematen aangenomen
Evert Hendriks
Lammert Hendriks

Trijntje Harms vrouw van Jakob Hendriks

1803
Den 13 Mai met attestatie van Leegkerk tot deze gemeente overgekomen
Aafjen Jurjens

Den 26 Mai tot lidmaat aangenomen
Kornelis Wobbes

Den 6 Junie met attestatie van Baflo tot deze gemeente overgekomen
Anna Catharina Berghuis weduwe van P. Renkes
Reneke Renkes en Frederica Huis echtelieden

Den 7 October met attestatie van Oldehove tot deze gemeente overgekomen
Martje Halbes weduwe van Frans H. Vonck

Den 24 Novemb. tot lidmaat aangenomen
Ebeltje Pebes weduwe Sijbrand Folkerts

1805 
Den 28 Mei tot ledematen aangenomen
Frouktjen Eisses (overled. d. 5 v. Slachtm. 1809) vrouw van Jakob Lunsing
Jantje Wijbrands vrouw van Evert Hendriks
Henrica Arends Staal vrouw van Albert Alberts Ploeg

Den 10 Julie met attestatie van Groningen tot deze gemeente overgekomen
Adriana Maria van Peer

Den 8 Decemb. met attestatie van Leer tot deze gemeente overgekomen
Engeltje Janssen 

1806 
Den 11 Mai zijn met attestatie naar Doesum vertrokken
Anna Catharina Berghuis weduwe Pieter Renkes en
Reneke Renkes en Frederica Huis ehl.

Den 30 Mai met attestatie tot deze gemeente overgekomen
Gerrit Everts Sluiter (overled. d. 21 v. Sprm. 1810) van Veldhuizen en
Egbert Arends van Norch

Den 27 August. tot ledematen aangenomen
Derk Alberts Hollander
Stijntje Hendriks vrouw van Wijbe Ubels

1808
Den 20 Mei tot ledematen aangenomen
Remmelt Harms
Janna Tonnis
Grietje Pebes


Den 2 Junie met attestatie tot deze gemeente overgekomen
Marthien Klaassens Bolhuis van Groote-Gast

Den 12 Junie met attestatie naar Midwolde en de Leek vertrokken
Janna Tonnis 

Den 19 Junie met attestatie naar de Nuis vertrokken
Grietje Pebes

1809
Den 22sten van Oogstmaand zijn met attestatie van Roderwolde overgekomen
Roelfjen Hendriks weduwe Geerd Hendriks
Hendrik Geerds en Aaltje Reinders echtelieden

Den 9den van Herfstmaand is met attestatie naar de Nuis vertrokken
Egbert Arends 

Den 14den van Herfstmaand zijn met attestatie naar de Leek vertrokken
Abel Klaassen en Hendrikje Wilhelmus Wilkens 

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.