LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Tinallinge

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
De ledematen van Tinallinge, ingevoerd door Henk Pesman feb./maart 2006. Corr. en aanvullingen Ton Bosch. Vervet Riana Luiks.

- predikanten
- lijst 1635? en mutaties tot 1651 origineel (Joh. Smaltius 1)
- lijst 1635? en mutaties tot 1651 afschrift (Joh. Smaltius 1)
- mutaties 1652 - 1681 (Joh. Smaltius 2)
- mutaties 1683 - 1683 (Hemmo Hovius)
- mutaties 1684 - 1715 (Joh. Jac. Vechtman)
- mutaties 1719 (R. C. van Luidolphi)
- lijsten 1720 en mutaties 1720 - 17xx (herderloos)
- lijst 1750 en mutaties 1750 - 1754 (R. de Cock)
- lijst 1755 en mutaties 1755 - 1758 (J. Pesman)
- mutaties 1768 - 1771 (C. Meijer)
- mutaties 1772 - 1776 (E. Rijpma)
- mutaties 1777 - 1791 (J.A. Becherer)
- mutaties 1792 - 1800 (G. Roorda)
- mutaties 1801 - 1811 (P. Taapkens)
- mutaties 1792 - 1812
- kerkenraad
 

Lijst der Leraren die sedert de Reductie dezer
Provintie in de gemeente van Tinallingen
Den H. dienst hebben waargenomen.

Joh. ter Meulen hier gekomen 1595 en is buiten twijfel de zelve die 1597 Joh. Molanus wordt genoemt.
Joh. Schmaltius gekomen 1608 heeft ook teffens Ranum bedient en is overleden 1652.
Joh. Schmaltius hier geroepen van Westerdijkshorn 1653. overleden 1681.
Hemmo Hovius bevestigt 1683 verroepen naar Midwolda en Leek 1684.
Joh. Jac. Vechtman bevestigt 1684. overleden 1716.
Richardus Knowles van Ludolphi bevestigt 1717 overleden 1719. Sedert dezes overlijden is deze gemeente wegens de overgrote schulden van de kerke en pastorij
goederen 30 jaren herderloos geweest, wordende hier ondertussen de proef-
predicatie gedaan en het H. avontmaal uitgedeelt door:
Joh. Dalhof, Predikant te Baflo Rasquert aldaar gestorven 1750.
Rembertus de Cock Tjaarda Filius Regneri Tjaardae sint bevestigt den 27 Sept. 1750
door Nicolaus Bolt, Tjaarda de Cock, Timotheus Blankstein
en Gerlacus Ubben, Predd. te Obergum en Maarhuizen, Midwolder Hamrik, Winsum en Bellingweer. De eerste predikte uit Hebr. 13:17, de inzegening door oplegginge der handen werdt van de drie anderen verricht, en de intre rede geschiedde uit Jez. 30:20,21.
Johannes Pesman door den Hoog Eedele Welgeboorne Heer Unico Allart Alberda Heer.
Conradus Meijer Embda Frisio Orientalis. Beroepen uit Simonswold in Oostvriesland 1757 den 28 febr. na de Brede, door den Hoog Welgeboornen Heer U.A. Alberda Heere van Menkema, en onderhorige Dorpen, als Unicus Collator so van de Brede als
Tinallingen etc. etc. En den 30 Dec. 1767 beroepen door denselven na Tinallingen.
Alwaar bevestigd den 29 Maij 1768.
Enno Rijpma beroepen van Woudsend in Friesland door de Hoog Wel Geb. Heer
U.A. Alberda, Heer van Menckema, alhier bevestigt den 2 August 1772.
Joannes Augustus Biebericler, beroepen van Hellum door den HWG. Heer van Menkema, alhier bevestigt den 20 julij 1777.
Gerrit Roorda, beroepen van de Rottevalle in Vriesland, door den Hoogwelgeboren Heer Gerard Alberda, Heer van Menkema, alhier bevestigd, den 28 October 1792.
Pieter Taapkens, bevestigd den 3 Maij 1801.
Rinse Louis Kijlstra, bevestigd den 15 Julij 1825.
Lucas Donko Westeloo, beroepen van Lutkegast, bevestigd den 12 December 1824.
Bernardus Petrus Westerhoff, beroepen van Lutkegast en bevestigd den 10 April 1830.
R. Lohman Jansonius, als candidaat tot den H. D. beroepen en bevestigd den 19 Junij 1870.


[fragment circa 1635? mogelijk eerder en vervolgens aangevuld tot 1652 ]

Membra Ecclesia
in
Tinallingha.

Johannes Smaltzius Pastor
Susanna Nicasii alias Smaltzius
Gerhardus Abels custos.
Cornelske Gerhardi uxor
Albert Johannes
Grete Menks
Zeeke Doens
Liefke Beerents
Jacob Alberts
Hero Bouwens
Euwke
uxor
Daniel Tida

Jan Berents unde sien wieff Eltjen Jansen
Gellius Molanus
Johannes Nicasius
Trijne Roelf
Schroor uxor [zie volgende lijst, zij tr.
Tinallinge 30-3-1617]
Magdalena Tidonis
Hindrik Cordes
Johannes Johannis
Custos
Seike Thomas uxor
Lijsabeth Sijgers Eltjen Heijnes
Cornelske
Cremersche
Jan Tonnis Schoolmr.
Martjen uxor


[afschrift van bovenstaande lijst?]
Lijst
Der litmaten in de
gemeente
van
Tinallingen

Johannes Schmaltius Pastor
Susanna Nicasii zijne huisvr.
Gerardus Abels Custos
Kornelske zijne huisvrouw
Albert Jans
Greete Menkes
Zeeke Doens
Lifken Berents
Jakob Alberts
Hero Bouwens
Eeuwke
zijne huisvrou

Daniel Tidonis
Jan Berents
undt zijn wijf
Eltjen Jansen
Gellius Molanus
Johannes Nicasius
Trijne
huisvrou van Roelf Schroor
Magdalena Tidonis
Hindrik Cordes
Jan Jans
custos
Seike Thomas zijne huisvrou
Lijsbeth Sijgers
Eltjen Heines
Cornelske
Kremersche
Jan Tonnis Schoolmeester
Martjen zijne huisvrou

Albert Willems Smidt
Geert Jansen
Jan Tomas
Cremer
Anna Jan Cramers uxor
Geertjen Menno Peters uxor
Anneke uxor nobiliss. Alb. van Starkenborgh
Trijne uxor Albarti Jurjens
Jantjen van Worphum
Peter Arents ende Stijne sijne huisvr. (1640)
Garbrant Kremer
Berent Sents ende Jantjen sijn huisvrouw
Derk Douwens en Alske sijn huisvr.
Aeltjen Smaltzius
Hille Everts
van Nielandt en Martjen Benes sijn huisvr.
Jacob Peters und Frouke sine huisvr.
Menno Clasen
Grietje Egbert Jacobs
uxor
Trijne Gerrijt Jansens uxor
Eijsche Jelte Kremers moer
Jacob Tjarks Schroor 1 octob. 1643
Lamke Sierdts in Ranum 1644
Joh. Smaltzius junior / Susanna Smaltzius
Gertruijt Jan Hindrix uxor
Anne Jan Tonnis Schoolmr. uxor 1647
Cornelske Luitjen wevers uxor
Jan Saspers 1648. Jelis Jacobs 1649
Anje. Lippo Jacobs Wijf 1650
Bene Fokkers in Tinall.
[volgende 3] den 23 meert 1651
Rente Harms
Claas Folkers

en Derktjen uxor
Lambert Peters und Geese sijn huisvrouw
Finis


Anno 1652 10 April
Joh. Smaltzius Pastor
David Geerts en Martjen sijn huisvrouw
Martjen Jelis Jacobs wijf
Jansche Wichmans

1653.
Margareta Peters 25 7ber

1654 19 Meert
Meerten Clasen
Remmerich Tomas
Ebel Harmens
cum testim. van Sandeweer
Fre. Meerten Clasens huisvrouw
Bouwe Mennes

1655 den 15 April
Emerentiana Conradi alias Smaltius
Eelje Siabbes
Harmtjen Harms met Attest. van Wetsingh

1656 18 meert.
Aeltjen Geerts cum testimonio van Aduwert
Greete Freerks
Luitjen Harms
7 7ber.

1657 1 Janrij
Julle Allers en Jantjen sijn huisvrouw
Freerk Rinjes
Anna ten Barge
Allidt Freerks
29 Meert

1658 den 14 Meert
Freerck Alberts
Jan Hillebrants en Albertjen sijn huisvrouw
Mette Ebels met attestatie van Warfhuisen
Martjen Abels den 1 Augustij

Den 14 November
Tomas Jacobs
Sapke Takens
Jan Geerts
en Albertjen sijn huisvrouw

1660
Willem Peters en Stijne sijn huisvrouw
Barber Harms
Dewel Derks


1661
Willemtjen Onnes.

Nachtmaal gehouden in den Jaare 1662 Den 16 November
Nieuwe ledematen deese.
Fokko Benes en Geertjen sijn huisvrouw
Tonnis Mennis
Menno Mennis

Met attestatie deze angenomen tot onze Gemeinte
Luitjen Rentjens van de Breede
Salomon Vette van Bedum
Aeltjen Hillebrants van Bellinghweer

Nagtm: gehouden den 1 Meert
Met attestatien zijn gekomen deese
Anna Cornellis van Cantens
Greetje Berents van Eenrum
Fre Hindrix van Westeremden.
Wederom gehouden den 21 junij.
Angenomen dese navolgende.
Jantjen Mennes
Aeltjen Meertens
Dewer Jansen
.

Wederom gehouden den 19 7ber.
Angenomen
Jan Luitjens
Onno Jelis
Abelje Sieukes
.

Den 23 10ber Angenomen.
Trijne Jacobs.

1664.
Den 6 Meert.
Wendele Jacobs met attest. van Coevorden

1665
Den 11 Meert
Litse Jacobs angenomen
Geertruijt Spangers met attest. van Groningen
Jan Harms van Baflo.

Den 11 Junij.
Bonno Wiersema.

Den x 7ber.
Grietje Hindrix huisvr. van Goitjen Jacobs angenomen

Den x 10ber.
Elske Cornellis.

1666 11 Meert.
Anje huisvr. van Jan Harms angenomen.

Den 17 junij.
Bouwe Peters met attest. van Stitswert

Den 10 7ber
Trijnje Jans met attest. van Bellingweer

Den 10 10ber.
Cornelske Peters.
Jan Lodewijks angen.
Dewer Derx met attestatie van Obergum.

1667 den 8 Meert.
Nanje Wiersema angenomen.
Trijnje Havinga met attest. van Middelstum.

1668 10 Meert.
Reintjen Luitjens
Grietje Hindrix angenomen.

Den 9 junij.
Hero Bonnes angenomen.

Den 13 10ber.
Hindrik Jacobs angenomen.
Cornellis Berents ende Cornelske sijn huisvr. van Midd. cum attest.
Egbertjen Tonnis van Groningen.
Jan Roekes van Usquert.

1669. 7 Meert.
Stine Jansen angenomen.
Nittert Willems en Aefke sijn huisvr. met attest. van Onderwierum.

Den 12 xber.
Claas Meertens en Dewer sijn huisvrouw.
Jargh Peters en Aeltjen sijn huisvrouw
Maria Wiersema.

1670 den 13 Meert
Eltjen Harmens met attest. van Cantens

1671 den 12 Meert.
Den xi op pinxterdagh.
Jacob Harms en Martjen sijn huisvr. angenomen.

Den x 7ber
Anje Jurriens angenomen

Den x xber.
Roelf Hindrix.
Immetje Freerks Dienstm: van onse Heer Starkenborgh.

1672 den 10 Meert
Roelf Jansen en Trijntjen sijn huisvrouw.
Abeltje Lippes
Aefke Jansen
alle angenomen

1673 Den 9 Meert.
Jan Hindrix angenomen.

Den 8 junij
Trijnje Allers met attest: van Warffum.

Den 14 7ber.
Jantjen Everts met attest: van Baflo.

Den 7 10ber.
Tot het A:maal angen: Susanna Smaltzius filia mea

1674 Den 8 Meert.
Meindert Geerts angenomen.

Den 13 7ber.
Angen: Harm Berents organist, Coster en Schoolmr.

Den 13 10ber.
Jantjen Egberts met attest: van Menkeweer.

1675 den 13 junij.
Jantjen Wijpkens en
Jantjen Jans beijde met attest: van Groningen.

1676 Den 11 junij.
Fokko Jurjens angenomen
Jantjen Jans met attest: van Bedum.

Den 10 xber.
Noach Berents en IJdeken sijn huisvr.
Rensche Leus
Isebrant Alberts angenomen.

1677 Den 10 Junij.
Corn: Jans en Martjen sijn huisvrouw.
Geert Jansen
Egbert Jurjens
angenomen.
Corn. Reners en Leefke sijn huisvrouw met att. Westerdijkshorn
Barber Julles van Baflo

Den 9 10ber.
Fennechien Willems Harm Costers huisvr. angenomen

1678 Den 8 7ber.
Hindrik Cornellis met attest: van Onderwierum.

1681 Den 9 7ber.
Jan Bartels
Grietje Hindriks
Hindrik Jansen
met attestatie van Baflo.

FINIS


Anno 1683
Den 8 April het Avondmaal voor de eerste
reijse van mij in de Gemeijnte van Tijnallinga uijtgedeelt.
   Nieuws Angekomene:
Hemmo Hovius Pastor in Tijnallingha
Catharina van Olphen mijn huisvrouw
Lue Derx
Jantjen Jurjens
Harmen Jansen
Grietjen Mennes
Engel Welmer
van Groningen
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Jelis Geerts en Welmoet Jansen uxor van Rasquert.
Hilje Willems van Saexumhuisen

Den 8 Julij
   Met attest. angek.:
Magdalena Andries van Bedum
Greetjen Heertjes van Bedum Nittert Willems vrouw
   Nieus angekomene:
Reint Geerts
Trijnje Fokkes


Den 7 8ber
   Nieus angenomen:
Garbrant Wijrsema
Eltje Wijrsema
Ebel Geerts
Hind. Peters
Grietje Berents
Ide Jansen
Martjen Jurjens
Maria Peters


Den 30 10ber
   Met attestatie angek:
Claasjen Roelfs
   Angenomen:
Claas Hindrix
Stijntie Garmpts


FINIS


CATALOGUS EORUM
qui in numerum
Membrorum Ecclesiae
in TINALLINGA
sunt recepti.

Dit Register van Gedoopte, Gepro-
clameerde en Ledematen is uijt het Prothocol
van Dnus Joh. Smaltzius senior en Joh. Smaltzius Junior
en Hemmo Hovius overgebraght in dit tegenwoordige
in ít jaar 1721 door Joh. Dalhoff V.D.M. in Baflo,
Rasquert, welke doe ter tijdt deze plaatz bediende.

Namen der Personen, die met atte-
statien van andere Gemijnten tot
Ons zijn gekomen, als mede, die van
mij J.J. Vechtman, als nieuwe Le-
dematen, tot des HEEREN heijligh
Avondmaal zijn aengenomen:
1. Joh: Jacob: Vechtman Pastor tot Tinallinga.
2. Alida Costers sijn Huisvrouw.
3. Grietje Roelefs aengenomen tegen het hl. Avondm: gehouden den 5 April 1685.
4. Peter Freriks aengenomen tegen het hl. Avondmaal gehouden den 5 Julii 1685.
5. Henrich Vechtman frater meg...........) aengenomen tegen
6. Adriaen Costerus frater uxorisÖ........) het hl. Avondmaal
7. Carel Lantingh Organist in Tinallinga.) gehouden den 4
8. Thomas Frericks.............................) Octobr: 1685.
9. Jurjen Lammers..............................)
10. Vr: Barta Willems weduwe Costerus mijne Schoonmoeder tot onse Gemeijnte gekomen 1686.
11. Joannes Smaltzius pastoris filius, met attestatie van
Usquert tot onse Gemeijnte gekomen, den 4 Apr. 1686.
12. Anje Hinrich Jans huisvrouw..) aengenomen tegen het hl.
13. Albert Claesen (obijt 1721)...) Avondmaal, gehouden den
14. Mello Janssen .....................) 4 April 1686.
15. Olfert Peters..........) aengenomen tegen het hl. Avond-
16. Jacob Temmens.....) mael gehouden den 2 Jan: 1687.
17. Sophia, Peter Frericks Huis-vrouw, aengenomen tegen het hl. Avondm: geh: den 3 Apr: 1687.
18. Trijnje, Carel Lantings huis-vrouw, op attestatie van Warffum toegelaten, den 3 April 1687.
19. Bouw     weduwe van Roelef, op hare belijdenis weder aengenomen, den 3 Apr: 1687.
20. Geertje Hanssens, op attestatie van Eenrum tot het hl. Avondm: toegelaten, geh: den 2 Oct: 1687.
21. Geertruit Jurjens, Isebrant Alberts huis.vr: aengenomen tot het hl. Avondmaal geh: den 1 Jul: 168.
22. Gerbrand Benes en............... ) op attestatie van Andeel
23. Neeltjen Lamberts sijn huisvr:.) toegelaten den 6 Julii 1690.
24. Trijnje Jacobs, onses Ouderlings en Diacons Jan Harmen doghter aengenomen tot het hl. Avondm: geh: den 4 Jan: 1691.
25. Geert Eltjes een bejaarde Persoon, is ís Vrijdaags voor ít hl. Avondmaal na de predicatie gedoopt, belijdenis sijnes geloofs gedaan hebbende; en op den volgenden Dagh des Heeren, den 5 April 1691, als lidtmaet tot het gebruick des hl. Avondmaals toegelaten.
26. Henrich Jacobs soone van Jacob Harmens Ouderl. en Diac: deser Gemeijnte, aengenomen tot het hl. Avondmaal gehouden den 5 April 1691.
27. Gerhardus Vechtman studiosus ex frater meus, van mij tot het hl. Avondm: aengenomen en toegelaten den 3 Januarii 1692.
28. Trijnje Rodgers, huisvr. van Carel Lanting, op at-
testatie van Baflo toegelaten den 3 Apr: 1692.
29. Geertje Jans, angenomen tot het hl. Avondmaal
gehouden den 3 April 1692...........................)
30. Jan Cornelis op attestatie van Warfhuisen.)
31. Cornelis Tonnis op attestatie van Baflo.....)
32. Aeltjen Jans, Jan Peters huis-vr. op attestatie van Petersbuiren toegelaten den 7 Oct: 1694.
33. Maria Coens huisvr: van Jacob Dercks op attestatie van Uithuisen toegel: den 7 Oct: 1694.
34. Annetie Jans, dienstmaeght van dí E.E. Heer Pomp: Gruijs, aengenomen tot het hl. Avondm: gehouden den 25 Decembr: 1694.
35. Geesjen Peters, op attestatie van Groningen toegelaten den 1 Septembr: 1695.
36. Johan Henrich Bulichen-von Oberuhristeru [??]
uit de Graef-schap Lippe, met een goede at-
testatie tot ons gekomen en toegelaten tot
des Heeren hl. Avondmael geh: den 6 Sept: 1696.
37. Focco Claessen van Eppenhuisen met een goede at-
testatie gekomen zijnde is toegelaten den 6
Decembr: 1696.
38. Alske Huibers huis-vrouw van Cornelis Tonnis.
39. Nittertie Nitters huis-vrouw van Thomas Janssen
beijde aengenomen tot het hl. Avondmaal gehou-
den den 6 Junii 1697.
40. Annetie, de Weduwe van Jacob Themmens..........) ít samen aengenomen
41. Anje, de huis-vrouw van Mello Janssen................) tot het hl. Avondmael
42 Jacobje Luitjens, de huis-vr: van Albert Claessen..) gehouden den 5 Junii
1698.
43. Jantie Reiners dienstmaeght....) aengenomen tot
van dí E.E. Heer Pomp. Gruijs........) 't hl. Avondmaal
44. Jan Peters en sijn huijs-vrouw..) gehouden 19
45. Grietje Noachs.......................) Martii 1699.
46. Maria Coens is wederom tot onse Gemeijnte
gekomen met attest: van Baflo den 8 Jun: 1699.
47. Bonno Claessen en sijn huijs-vrouw.
48. Maertien Peters op attestatie van Winsum toegelaten den 6 Juni 1699.
49. Jacob Berents en sijn huijs-vrouw.
50. Diewer Hillebrands van Adorp beijde angenomen op attest: van Adorp
tot het hl. Avondm: gehouden den 10 Sept: 1699.
51. Maria Remberts dienst-maeght..) van dí E.E. Heer
52. Jacob Gerrits knecht.................) Pomp: Gruijs
beijde aengenomen tot het hl. Avondmaal gehouden den den 10 Sept: 1699.
53. Aeltjen Cornelis, dienst-maeght van Focco Claessen
aengenomen tot ít hl. Av: geh: den 3 Martii 1700.
54. Thomas Janssen woon: op Tinall: Meden oudt omtrent 80 Jaer,
van mij aengenomen tot het hl. Avondmaal gehouden den 6 Octobr: 1700.
55. Eijso Jacobs en sijn huijs-vrouw
56. Deetje Wijrsma van mij beijde aengenomen tot
het hl. Avondmaal gehouden den 13 Martii 1701.
57. Peter Mennes, op attestatie van Stitswert, toegelaten den 12 Juni 1701.
58. Cornelis Tonnis en sijn huijs-vrouw
59. Alske, zijn beijde met attestatie van Winsum
weder tot ons gekomen en toegelaten den 12 Martii 1702.
60. Hindrickje, de huijs-vrouw van Peter Mennes
aengenomen tot ít h: Av: geh: den 12 Mart: 1702.
61. Aefke Nitters huijs-vr: van Garm Jans kremer,
aengenomen tot ít h: Av: geh: den 11 Mart: 1703.
62. Vreeke Claessen, Claes Meerten onses Ouderl: doghter
aengenomen tot ít h: Av: geh: den 11 Mart: 1703.
63. Anna Metta Vechtmans, mijn Oudste doghter,
aengenomen tot ít h: Avondmaal gehouden den 3 Junii 1703.
64. Ruben Rubens en sijn huis-vr:..............) tí samen aengenomen
65. Liesabeth Jelis, als mede.....................) tot des Heeren
66. Liesabeth Egberts van Anlo in Drenthe,..) Avondmaal gehouden
dienst-m: van Schepp Scherius...................) den 2 Mart: 1704.
67. Garmt Jans kremer.............................)
68. Jacob Dercks timmerman......................)
69. Derck Hindriks West............................)
70. Geesje sijn huijs-vrouw.......................) tí samen angenomen
71. Aefke Bruins Bruno Lippes doghter........) tot des Heeren heijligh
72. Hiske Alberts.....................................) Avondmaal gehouden
73. Hilje Peters huis-vrouw van Lue Dercks..) den 1 Julie 1704.
74. Idie Jacobs........................................)
75. Barta Vechtmans mijne doghter en
76. Anje Alberts doghter van Albert Claessen
zijn beijde aengenomen tot het hl: Avondmaal gehouden den 7 Decembr: 1704.
77. Meinard Geerts tot Tinall:..................................) tísamen aengenomen
78. Lippe Bruins, Bruin Lippes Soon..........................) tot het h: Avondmaal
79. Grietje Willems dienst-m: van Schepper Scherius..) gehouden den
80. Jantje Cornelis.................................................) 1 Martii 1705.

81. Gale Noachs, aengenomen tot het h: Avondm: gehouden den 7 Junii 1705.
82. Jan Reiners en sijn huis-vrouw.
83. Anna Freriks, beijde op attestatie van Baflo toegelaten den 27 Aug: 1705.
84. Tjakke Eggens, knecht van dí E.E. Heer Hooftman Pomp: Gruijs,
op attestatie van D. Alb: Alberthoma pred: tot Groningen,
toegelaten den 2 Junii 1706.
85. Hilligje Mede op attestatie geschr: van D. Joh: Abbring pred: tot Groningen
tot het h. Avondmaal toegelaten.
86. Jacobus Hanssen Dijckvelt, beroepen Schoolmeester tot Tinall:
op attestatie van Grijps-kerck toegelaten den 2 Dec: 1708.
87. Anje Roelefs, aengenomen tot het h: Avondmaal gehouden den 2 Dec: 1708.
88. Albert Jacobs en sijn huijs-vrouw
89. Hilje, op attestatie van Eppenhuisen toegelaten den 26 Maij 1709.

90. Hercke Bruins, Bruno Lippes soon.......) t samen aengenomen
91. Peter Claessen, Claes Meertens soon..) tot het
92. Luitjen Wolthers en sijn suster..........) h: Avondmaal
93. Maertjen Wolthers...........................) gehouden
94. Anje Reintjes..................................) den 8 Sep. 1709.
95. Luitjen Reintjes een Oude Persoon, woonende ten huise van Peter Mennes,
op attestatie van Garshuisen toegelaten den 8 Sept: 1709.
96. Annigje Jans, dienstmaaght van dí E.E. Heer Hooftman Pomp: Gruijs,
op attestatie van Lellens, toegelaten den 4 Maij 1710.
97. Elske Popkes, Albert Claessen nieuws-getroude Huis-vrouw,
op attestatie van Baflo geschrev. van D. Wilh: Speckman,
toegelaten den 1 Marti 1711.
98. Peter Harkes en sijn huis-vr:..) tí samen aengenomen
99. Grietje Mennes.....................) tot het
100. Jannes Meertens.................) heijl: Avondmaal
101. Idie Janssen van Ulrum........) gehouden
102. Aeltjen Jacobs....................) den 1 Martii 1712.
103. Albert Isebrands is mede ter selver tijd aengenomen,
soone van Isebr: Alberts gewesene Kerckvoight en Ouderl: tot Tinallinga.
104. Roelef Hindricks en sijn huijs-vrouw
105. Euwelje Jans, beijde op attestatie van Obergum toegelaten den 2 Junii 1712.
106. Alida Vechtmans mijne doghter.......................) Dese tí samen
107. Henr: Vechtman mijn soon.............................) aengenomen
108. Garmt Claessen Cl: Meertens soon en..............) tot het heijl.
Jantjen Ebels sijn huis-vrouw.................................) Avondmaal
109. Maertjen Cornelis de huis-vr: van Gale Noachs..) des Heeren,
110. Jan Jans van Suid-laren..................................) gehouden
111. Aeltjen Peters van Adorp, dienstmaeght...........) den 5 Martii 1713.
van Reken-mstr. Scherius......................................)
112. Bonno Scherius klerck tot Groningen, soone
van Reken-meester J. Scherius, mede aengenomen den 5 Martii 1713.
113. De Ed: en Welgeb: Joncker Berent Gruijs, soone van
dí E.E. Heer Hooftman Pomp: Gruijs Heere en Collator tot Tinall: op
attestatie van Groningen, geschrev: van
D. Albert: Alberthoma, toegelaten den 4 Junii pinxter-dagh 1713.
mede
114. Adilia Dijckhofs, dienst-maaght van voorschr: Heer, op attestatie van Groningen.
115. Jan Frericks, op attestatie van Baflo
toegelaten den 3 Dec: 1713 (obiit die 30 Aug. 1749 int 78 jaar)
116. Willem Keers, knecht van dí E.E. Heer Hooftman P. Gruijs,
op attestatie van Groning: toegelaten den 3 Junii 1714.
117. Helena Vechtmans mijne doghter.) tí samen
118. Jurjen Isebrands kremer, soone....) aengenomen
van Isebr: Alberts gewesene...............) tot het heijl:
Kerck-voight en Ouderl: in Tinall:.........) Avondmaal gehouden
119. Hindrickjen Janssen van Auwert....) den 2 Dec: 1714.
120. Aeltjen Geerts de huijs-vrouw van Jan Frericks
op attestatie van Winsum toegelaten den 2 Dec: 1714.
121. Grietje Dreews de huijs-vr: van Willem Eckens....) tí samen aengenomen
122. Trijnje Bruins Brun Lippes doghter.....................) tot het hl: Avondmaal
123. Grietje Cornelis, Cornelis Tonnis ouderl. doghter..) gehouden
124. Anje Mennes...................................................) den 3 Martii 1715.
125. Adriaantje Antonisse van der Werven, op attestatie van Ethen,
geschreven van D. T.V. Walraven predicant in Ethen en Drongelen,
toegelaten tot ít h: Avondmaal gehouden den 2 Junii 1715.
126. Dí Ed: en Welgeb: Joncker Jan Gruijs, soone van dí E.E. Heer Hooftman
Pompejus Gruijs Heer en Collator tot Tinallinga, van mij
aengenomen tot het hl: Avondmaal gehouden den 1 Sept: 1715.
127. Aefke Peters, mede angenomen den 1 Sept: 1715.
128. Willem Eckens..) tí samen aengenomen
129. Elte Geerts......) tot ís Heeren hl: Avondmaal,
130. Wiske Dreews..) gehouden
131. Niesje Dercks...) den 1 Decembris 1715.


Namen der personen, die met attestatien van andere
gemeintens t onswaers sijn overgekomen, als meed die
van mij R:C: van Luidolphi, als nieuwe ledematen
tot ís Heeren Hooch-waerdich H: Avondmael sijn
angenomen.

Anje Roelefs, weduwe van wijlen Jan Hindricks op
attestatie van Dominus Elselo Pastor tot Bellingeweer
en Ranum toegelaten tot des Heeren H. Avondmael
gehouden den X1 Juni 1719.
Jaike Remts mijn Dienstmaeght op attestatie van
Dominus Piccardt Pastor tot Warffum geaccep-
teert tot ít H: Avondmael, gehouden den X1 Juni 1719
(wederom met attestatie na Warffum)


1720.

[opm. 3 kolommen naast elkaar, zeer slecht leesbaar op foto, origineel waarschijnlijk ietsje beter. Namen onderstaand zo goed mogelijk maar soms is het een beetje gokken .... Zie ook afschrift volgend op deze lijst ]

Getal der Ledem. van dese Gem. tot Tinallinge
Cath. Pet. Torringa..................) vertrokken
wed. van D. R.C. van Ludolphi...) met attestatie nae
in Leven predicant tot Tinall......) Winsum
[onleesbaar iets, zie origineel, waarschijnlijk geen naam]
Eijso Jacobs en Deetjen Wijrsema (obijt in April 1728)
Redger Bonno Scherius
Corn. Tonnis en Alske Huijberts
Peter Mennes en Hindriktjen Cornellis
Meindert Geerts en Hillegien Sigers
Grietje Cornellis [huisvr. van Willem]
[onleesbare onderste regel]
[2e kolom]
Grietje Jans wed. van Bonne Clasen
Albert Clasens, Lippe en Aefke Bruins[?]
Grietje Freriks huisvr. van Luitje Alberts [slecht leesbaar]
Leu Derx (obijt 1721), Jannes Meertens
Jurrien Isebrants en sijn huisvrouw (obijt den 1 juli 1730)
Mr. Jacobus Dijkveldt en sijn huisvrouw
Jan Freerks, Jan Roelfs huisvrouw
Jantjen, wed. van Joest Eeuwkes
(met attestatie na 't Zandt)
[3e kolom, nauwelijks leesbaar]
Derk Hind. en sijn huisvr.
Pet. Harkes en Grietje Mennes [???]
Moi Trijn en Anje Roelfs
Jan Jans en sijn huisvrouw
Moi Stijn
[onleesbaar] 
(...Groningen ....15..1725)

[Bovenstaande lijst elders nog eens netjes uitgeschreven]

Ledematen gevonden in de Gemeinte J:X: tot Tijnallingh.
Ao 1720 den 1 xber:
Trijntjen Peters Torringa wed: van D. R:K: van Ludolphi in Leeven Leeraar deeser Gemeinte.
Eijso Jacobs Kerkvooght obijt in April 1727.
Deetjen Wijrsema sijn huisvr. obijt in April 1728.
Redger Bonno Scherius obijt.
Corn: Tonnis obijt. in leven Oudlingh.
Alske Huiberts sijn huisvr.
Peter Mennes Oudling obijt die 18 Apr. 1734.
Hindriktjen Cornellis sijn huisvr. obijt in Maij 1735..
Meindert Geerts: En Hillechijn met att: na Gron:.
Grietje Cornellis met att: na Baflo (dood)
Grietje Jans wed: van Bonno Clasen met att: na Baflo (dood)
Albert Clasen. obijt 1721.
Lippo Bruins obijt. Aefke Bruins met att: na Perterb. [=Pieterburen?]
Grietje Dreeuwes huisvr. van Luitjen Alberts (doot)
Leu Derx obijt 1721.
Jannes Meertens en huisvr. dood.
Jacob Hansen Dijkfeldt Schoolmr. tot Tijnallingha.
Annechijn Peters sijn huisvr.
Wemel Jan Roelfs huisvr.
Jantjen Lubberts wed: van Joost Euwkes vertrokken met attest: na ít Zand.
Derk Hindrix
Geeske sijn huisvr. (obijt 1741 in Meert out int 86 jaar)
Peter Harkes
Grietje Mennes
sijn huisvr.
Moij Trijn obijt.
Anje Roelfs, obijt 1739.
Jan Jans obijt.
Anje Mennes (obijt)
Moij Stijn obijt. 1733.
Geertruit Jurriensí wed: van Isebrant Alberts in Leven
Kerkvooght tot Tijnallingh obijt 15 Aug. 1725.
Anno 1720 Den 1 December.
En is met attestatie toegekomen
Janna Karsiens (dienstm: van) Schrijver Scherius, van de Pekel A.W: Rustinga Eccls.
(wederom met attest. vertrokken na Lettelbert )

Anno 1721 Den 2 Meert
Angekomen.
Reemke Jans huisvr. van Claas Jans met attest.
van Onderwierum A. Antonides Eccls. (vertrokken met attest. na Harsens).
Angenomen.
Trijnje Isebrants Dogter van Isebrant Alberts geweesene Kerkvooght en Ouderlingh
tot Tijnallingh (obiit 1739).
Alske Dreeuwes Jonged. in Tijnallingh (obijt den 3 Junij 1724).

Anno 1722 Den 1 Meert
Angenomen.
Hillebrandt Bruins (dood) en Martjen Bruins. Br. suster
Martjen Douwes huisvr. van Jannes Meertens (dood)

Anno 1723. Den 14 Meert
Angekomen.
Jan Jans met attest: van Baflo J. Dal[hoff] Eccls.
Den 12 7ber
Angekomen.
Jan Jacobs (dood) en Zieke Gerrijts met attest. van de Andel (met att. na Obergum)

Anno 1724 den 11 Junij
Angekomen
Meerten Jans en Aeltjen Berents Echtel: met attest: van Zuirdijk
(vacant, met attest. vertrokken na Harssens).
Janneke Jans huisvr. van Tomas Peters met attest. van Obergum H: Scheltema past: (na Westerw:)
Jan Melles met attest. van Warfh: H. Vechtm. past. (dood)

ANNO 1726.
Den 1 7ber
Angek: Cornelske Writzers huisvr. van Eijzo Blinksema met att: van Wee.
H: Warendorp Pastor (.. na Hornh).

ANNO 1727.
Den 9 Meert.
Op de Beleijdenisse hares geloofs.
Angenomen.
Clara Reeners wed. van Harmen Lubberts.
Trijnje Peters Doghter van Peter Mennes Ouderlingh deser Gemeinte (met att: na Garnwert)

Den 22 Junij.
Trijnje Jacobs Dienstm: van Meindert Geerts
met attestat. van Hoogkerk Eccls.

Den 7 December.
Angekomen.
Grietje Hindrix met attestatie van Schilwolda Vin[ckers] Ec.

ANNO 1728.
Den 30 Maij.
Angekomen.
Lubbegijn Derx met attest: van Bedum: Tiddens Eccls
Op de Belijden. des geloofs angen.
Jannes Cornellis soon van Corn. Tonnis in leven ouderl: tot Tijn.

Den 5 December.
Angekomen.
Reiner Jacobs met Attest: van Rottum Huisken Eccls: (na Warffum)
Menno Peters soon van Peter Mennes (obijt 27 9ber 1736)
Ouderlingh tot Tijnallingh. met Attest: van Stitswert vacant

ANNO 1729.
Den 13 Meert.
Op de Belijdenisse des geloofs is
Angenomen
Sibrandt Bruins soon van Bruin Lippes zal:

Den 18 7ber.
Angenomen
Abel Clasen en Harmtjen Mennes
met Attest: van Warffum J. Picardt Eccls

Op Belijdenisse des geloofs angenomen
(Deese angenomen na dat ik een vierendeel jaars elke maandagh Avondt
in de schoole tot Tijnallingh haar in de gront-waarheden heb onderweesen)
Gerrijt Tonnis en Cornelske Willems Echtel:
Cornellis Jans en Teetje Thomas Echtel:
Luitjen Alberts.
Menno Beerents.
Tonnis Cornellis.
Geeske Lammerts Berents, uxor van Wigbolt Clasen
Trijnje Clasen (met Attest: na Middelstum)
Reinwe Roelfs uxor van Peter Jacobs (met att. na Wierum)
Geertjen Simens uxor van Claas Jans (dood)
Maria Jaspers uxor van Jan Jans.

Den 4 xber.
Op de Belidenisse des geloofs Angenomen.
Frouke Peters Jonge doghter (met att.na Wetsingh)

Anno 1730.
Den 4 Junij.
Angekomen Jdje Peters uxor Meindert Geerts met Att. van Adorp J: Post Eccls.
(Idje Peters obijt den 4 Junij 1735)

Den 17 September.
Angekomen.
Harke Bruins en Grietje Klasen met Attest. van Warffum. J. Piccard Eccls.

ANNO 1731.
Den 9 September.
Angekomen.
Jan Luitjens en Claaske Clasen
Echtel: met Attest: van Winsum Blankstein Eccls.

ANNO 1734.
Den 14 Meert.
Angekomen.
Trijnje Hindrix huisvr. van Peter Jacobs met Attest: van Sauwert P. de Jager Eccls. (vertr. na Saaxumhuisen)

Den 14 Junij.
Angekomen.
Jacob Cornellis met Attest. van Baflo.(dood)
Op Belijdenisse des geloofs Angenomen.
Peter Jans Dienstkn: van Peter Mennes
in leven Ouderlingh deeser Gemeinte.
Gebke Tonnis huisvr. van Bouwe Cornellis
wonende op de pastorie meeden agter Tijnalling.
Grietje Peters: huisvr. van Eltje Jacobs (na Cantens)

ANNO 1735.
Den 5 Junij.
Angekomen.
Anje Dreuwes met Attest: van Ranum ‹bben Eccls.
Tonnis Cornellis en Clara Rieners met attest: van Garsth: Gochenius Eccls.

Den 4 7ber.
Angekomen.
Bauwgjen Harms, dienstm: van Jan Luitjens met Att: van Groningen F:F: Folkers Eccls.

Ao 1736.
Den 4 Meert.
Angenomen.
Douwe Cornellis.

ANNO 1737.
Den 10 Meert.
Angenomen.
Hilje Cornellis Dienstm: van Sibrand Bruins (met att. na Eendrum).
Hindriktjen Peters (obijt 12 8ber 1740)
Doghter van Peter Mennes in sijn Leven Ouderlingh deser Gemeinte.

Ao 1738.
Den 3 Meert.
Angenomen.
Maria Joesten wed: van Jan Beerents op de Vennen.

Ao 1739.
Den 5 Junij.
Angenomen.
Anje Clasen huisvr. van Jan Freerks met att. van Baflo.

ANNO 1740.
Den 4 December.
Angenomen.
Dedje Cornellis huisvr. van Jan Roelfs.

ANNO 1741.
Den 3 December.
Angenomen.
Grietje Peters Doghter van Peter Mennes
in Leven Ouderlingh deser Gemeinte.

ANNO 1742.
Den 3 Junij.
Angenomen.
Peters Peters en Renske Jacobs Echtel:

Den 26 Augustij.
Angenomen.
Jantjen Dijkvelt huisvr. van Ekko Willems.

Ao 1745.
Den 14 Meert.
Op Belijdenisse des geloofs angenomen.
Menno Melles (obijt den 12 7br 1748)

ANNO 1746.
Den 11 September.
Angekomen.
Jantjen Willems met Attest: van Obergum. N: Bolt Eccls.
huisvrou van Douwe Jannis (vertrokken met attestatie naar Menkeweer)

Den 4 December.
Op Belijdenisse des geloofs angenomen.
Douwe Jannis Cremer (vertrokken met attestatie naar Menkeweer)

ANNO 1749.
Den 8 Junij.
Op de Belijdenisse des geloofs angenomen.
Bruin Harckes op Abbeweer


[geen datum, vermoedelijk 1750]
Ledematen gevonden in de gemeente van Tinalling door R. De Cock.
Jakob Hansen Dijkvelt Schoolmr.
Annetje Peters zijne huisvrou
Peter Harkes
Grietje Mennes
zijne huisvrou.
Tonnis Cornellis
Klara Reiners
zijne huisvrou.
Jannes Cornellis
Sibrant Bruins
Gerrit Tonnis
Kornelske Willems
zijne huisvrou.
Jan Luitjens
Klaaske Klaassens
zijne huisvrou.
Jan Jansen
Maria Jaspers
zijne huisvrou.
Jan Roelofs
Dedje Cornellis
zijne huisvrou.
Douwe Cornellis
Gebbe Tonnis
zijne huisvrou.
Anje Drewes
Bruine Harkes
Jantjen Dijkvelt
Anje Claassen


1750.
Den 23 Octb.
tot ledematen der gemeente aangenomen
1. Na vertoonde attestatie gegeven door den kerkenraat van Baflo Rasquert
Jan Frieling en Hendrina de Groot zijne huisvrou.
2. Na voorgaande geloofsbelijdenis
Sibolt Meertens.

Den 26 Decb. zijnde twede kersdach
aangenomen na openbare geloofsbelijdenis voor de gemeente
Catharina Berbera De Cock (mijne zuster)

1751
Den 5 Maart
op vertoonde zeer loflijke attestatie geschreven
door den Eerw. Welgel. B. Duntze Hervormdt Leraar in
Garnwert en Oostum tot litmaat dezer gemeente aangenomen
Evert Alders provisioneel Schoolmr.

Den 10 December
na opentlijke geloofsbelijdenis tot litmaat aangenomen
Anje Garmts huisvr. van Sibolt Meertens.

1752
Den 10 Maart
5. Is tot litmaat der gemeente na opentlijke belijdenis aangenomen
Lijsbet Willems.

1753
Den 2 Meert
op vertoonde attestatie van Groningen door Ds. Tjassens ondertekent
tot litmaat aangenomen
Hindrik Jans Schilts Schoolmr.

Den 8 Junius
na opentlijke geloofsbelijdenis tot litmaat der gemeente aangenomen
Lijzabet Jakobs Vonk huisvr. van Bruine Harkes.

1754.
Den 30 Augustus
Evert Allerts attest. gegeven.


[geen datum, vermoedelijk begin 1755]

Ledematen gevonden in de gemeente van Tinallinge door J. Pesman.
Jacob Hansen Dijkvelt ont Schoolmr.
Annetje Peters zijne Huisvrouw
Peter Harkes

Grietje Mennes zijne Huisvrouw
Tonnis Cornelis
Klara Reinders
zijne Huisvrouw
Jannes Kornelis
Sijbrant Bruins
Gerrijt Tonnis
Korneliske Willems
zijne Huisvrouw
Jan Luitjens
Jan Jansen
Maria Jaspers
zijne Huisvrouw
Jan Roelfs, Dedje Cornelis zijne Huisvrouw
Douwe Cornelis
Gebbe Tonnis
zijn huisvrouw
Anje Drewes
Bruine Harkes
Elizabet Jacobs Vonk
zijne huisvrouw
Jantjen Dijkvelt
Anje Klasen
Jan Frieling
Henderina de Groot
zijne huisvrouw
Sibolt Meertens
Anje Garms
zijne huisvrou
Lijsebet Willems
Hindrik Jans Schilts
Schoolmr.

1755.
Den 7 Maart
op vertoonde attestatie tot Ledemaat deser gemeente angenomen mijne moeder
Jantjen Derks, Wed. H. Pesman, met mij overgekomen van de Brede.


Lijst der Ledematen, die tegenswoordig in de Gemeente van Tinallingen
gevonden worden en aldaar an ít Heil. Avondmaal gaan.
Angetekent den 18 Junii 1768.
1. Conradus Meijer. Predikant
2. Geertruida Meijnet Mijn Huisvrouw
3. Sijbrant Bruins. Ouderling
4. Bruine Harkes, Diaken en
5. Elisabeth Jacobs Vonk Sijn Huisvrouw
6. Jan Pieters (vertrokken met Attestatie na Leens Den 2 Junii 1771)
7. Jantjen Dijkvelt
8. Douwe Cornellis en
9. Gebbe Tonnis sijn Huisvrouwe
10. Anje Garmts Weduwe Sijbolt Meertens.
11. Jan Lippus Siersema en
12. Marchien Gerrits Cremer sijn Huisvrouwe
13. Bruino Sijbrants Jongman. Soon van Sijbrant Bruins. Ouderling.
14. Johannes Jans Frieling. Angenomen den 9 Aug. 1768.
15. Jacob Sijbolts. Angenomen den 10 Augusti 1768.
16. Henricus Sissing. Schoolmeester. Angenomen den 30 November 1768.
17. Roelf Lippus. En sijn Huisvrouwe.
18. Grietje Roelfs. Angenomen den 20 Martius 1769.
19. Claas Luirts van Seerijp.
20. Geert Jans van Suidbroek. Angenomen den 24 Februari 1770.
21. Garmt Sijbolts. Angenomen den 1 Martii 1770.
22. Jan Reinders Homan. Angenomen den 26 Maij 1770
(Met Attestatie na Baflo gegaan den 9 Sept: 1770).
23. Jan Evers. Angenomen den 27 Maij 1771.
24. Jantjen Dreuwes. Angenomen den 9 Maij 1771.
25. Gerrit Dieters en sijn Huisvrouwe.
26. Siefke Willems.
27. Aafke Hinderks.
28. Jantje Dieters.
29. Neeske Roekes.
Dese 5 laaste ben angenomen den 4 September 1771.

1768.
Den 14 Augustus
tot Ledematen angekomen.
Johannes Jans Frieling en Jacob Sijbolts.

Den 4 December
op Belijdenisse angenomen de Schoolmeester Henricus Sissing.

1769.
Den 26 Martius
na voorgaande Onderwijs op Belijdenisse angenomen Roelf Lippus
en sijn Huisvrouwe Grietje Roelfs.

1770.
Den 24 Februari
Ben tot Ledematen der Gemeente na voorgaande Onderwijs
en Belijdenisse angenomen.
1. Claas Luirts van Seerijp. Uit Mennoniten overgaan en gedoopt.
2. Geert Jans van Suidbroek. En Garremt Sijbolts.
Alle drie nog ongetrouwde Personen.

Den 26 Maij.
Is na voorgaande Onderwijs en de vacatuire van Baflo-Rasquert op Belijdenisse der waarheid tot Lidmaat der Gemeente angenomen
Jan Reinders Homan van Rasquert. Soon van Reinder Jans Homan. Ouderling te Baflo-Rasquert.

1771.
Den 2 Junii.
Na voorgaande Onderwijs en Belijdenisse angenomen
Jan Everts en Jantjen Dreuwes.
En met Attestatie na Leens van hier vertrokken
Jan Pieters. Diaken tot hiertoe geweest.

1771.
Wanneer op ít nieuw ook sijn toegekomen die na voorgaande Onderwijs op
Belijdenisse waren angenomen vijf volgende Personen.
1. Gerrit Pieters met sijn huisvrouwe
2. Siefke Willems.
3. Aafke Hinderks
4. Jantje Pieters.
5. Neeske Roekes.


1772.
Den 13. Septemb.
Heb ik Enno Rijpma voor de eerstemaal het H. Avondmaal in dese Gemeente bedient
na van Woudsend herwaarts beroepen te sijn.
En is met attestatie van Woudsend tot ons overgekomen
Margaretha Rijpma mijn huisvrouw.

1773.
Den 10. Octob.
op belijdenis angenomen
Trientje Gerrits, Huisvrouw van Meint Jans.


1777.
Zijn in dese gemeente de navolgende Ledematen bevonden en angenomen.
1. Joannes Augustus Biebericher predikant.
2. Bruine Harkes. Ouderling (overleden 1783)
3. Elizabeth Jacobs Vonk (deszelfs vrouw. overleden 1782)
4. Jan Lippus Siersema. Diaken.
5. Marrechijn Gerrits Cremer. deszelfs vrouw (overleden 5 Augustus 1784)
6. Roulof Lippus. Diaken (overleden 2 Julij 1785)
7. Henricus Sissing. Schoolmeester (overleden 4 Apr. 1784)
8. Aafke Hindriks. desselfs vrouw (overleden 1780)
9. Jantje Dijkvelt. vrouw van Peter Alberts.
10. Anje Garmts. Weduwe van Sijbolt Meertens. (overleden 1782)
11. Jacob Sijbolts.
12. Garmt Sijbolts. (vertrokken na Ranum met attestatie 1790)
13. Jan Everts (vertrokken na Baflo 31 Mei 1790 met attestatie)
14. Gerrijt Pieters (vertrokken na Winsum met attestatie 1791)
15. Siefke Willems. deszelfs vrouw. (overleden 1782)
16. Trijntje Gerrits. vrouw van Meijnt Jans.
17. Jantje Pieters. vrouw van Wiert Theisens
18. Neeske Roekes. vrouw van Jacob Everts.
19. Johannes Jans Frieling.
20. Claas Luirts. woont te Mensingeweer (vertrokken na Mensingw.)
21. Jantje Dreeuwes. vrouw van Cornelis Jans.
Aangenomen Ledematen
22. Anna Janssen, mijne Huisvrouw. (met attest: na Delfzijl)
23. Gerhardus Swartwolt (overleden 1781)
24. Roulof Roulofs.
25. Derk Wilkes (overleden 1789)

[vervolg:] zie de vorige pagina

Ledemaaten onder de Dienst van J:A: Biebericher angenomen.

1781.
26. Anje Harms Knoll, vrouw van Jan Freriks (vertrokken na Baflo met attest.)

1783.
27. Pieter Alberts. (overleden 2 Mei 1784)
28. Barbara Eijsses vrouw van Jacob Sijbolts.
29. Meerten Sijbolts

1784.
Julij
30. de studiosus Jan Addens. (Vertrokken met attestatie na Groningen)
Sept.
31. Anje Sijbolts vrouw van Siersema.
32. Copius Bolt van Slochteren gekomen. Schoolmeester alhier.

1785.
Julij
33. Jan Eckes op Abbeweer.
34. Aaltjen Hindriks, vrouw van Cornelis Onnes.
35. Hilke Jans vrouw van Meester Bolt.
36. Anje Geerts vrouw van Jacob Douwes.
37. Grietje Gerrits
38. Jan Abrahams met attestatie van Warffum.

1790.
april aengekomen
39. Derk Eckes
40. Geert Luitjes.
41. Tjoofels Jans met attestatie na Onderwierum.
42. Grietje Harms Knoll vrouw van Geert Luitjes.
43. Anje Jans vrouw van Loulof Loulofs.

1791
in Sept.
44. Dieuwerke Jacobs weduwe Derk Wilkes.

1792
in Junio
45. Hendrik Willems
46. Geert Jans
47. Hendrika Pesman
48. met attestatie van Obergum gekomen
Swaantje Euwes

1778
den 5 April
na voorgaend onderwijs en op belijdenissen des Geloovs tot
een Ledemaat der Gemeente aengenomen
Anna Janssen Huisvrouw van J:A: Biebericher V. D:M: alhier

1780.
Den 7 Januarij
op belijdenis des geloovs aangenomen
1. Gerhardus Swartwolt
2. Roulof Roulofs

Den 29 Septembr.
op belijdenis des geloofs tot ledemaat aangenomen
Derk Wilkes.

1781.
Den 13 April
na aflegginge der belijdenis tot Ledemaat aengenomen
de E: Anje Harms Knoll.

1783.
Den 4 April
aangenomen ledematen
1. Pieter Alberts.
2. Barbara Eisses.
3. Meerten Sijbolts

1784.
Den 1 Octobr.
op Belijdenisse des geloovs en de Leere tot Ledematen aengenomen
1. Jan Addens van Groningen.
2. Anje Sijbolts alhier,
gelijk mede met attestatie van Slochteren tot ons is overgekomen
de E: Copius Bolt. Schoolmeester alhier zijnde voorts het H: Avondmaal de 3e gecelebreert.

1785.
Den 1 July
op gedaane belijdenis de navolgende personen als nieuwe Ledematen aengenomen
1. Jan Eckes
2. Aaltjen Hindriks
3. Hilke Jans
4. Anje Geerts
5. Grietjen Gerrijts

1788.
Den 28 September
met attestatie van Warffum overgekomen
de E: Jan Abrahams.

1790.
Den 2 april
nieuws aengenomen
1. Derck Eckes.
2. Geert Luitjes.
3. Tjoofels Jans.
4. Grietje Harms Knoll.
5. Anje Jans.

1792.
Den 10 Junij
is wat vroeger dan na gewoonte, wegens
mijn vertrek na Delfzijl, en zijn de navolgende 3 aangenomen Ledematen
aan de gemeente voorgestelt en goedgekeurt, te weten
1. Hindrik Willems.
2. Geert Jans.
3. Hendrika Pesman vrouw van Derk Eckes
Hebben haar kerkelijke attestatien verzogt en verkreegen:
1. Anna Janssen mijne Huisvrouw na Delfzijl
2. Tjioffels Jans Jongeman na Onderwierum.

1792
in junio
Zijn bij mijn vertrek de navolgende Ledematen gebleven in de gemeente te Tinallinge.
1. Jan Lippes Siersema. Ouderling (overleden 3 Apr. 1802)
2. Jacob Sijbolts. Ouderling (overleden 23 Nov. 1810)
3. Meerten Sijbolts. Diacon (overleden 12 Nov. 1805)
4. Jan Eckes. Diacon (overleden 22 Mrt. 1809)
5. Jantje Dijkvelt. weduwe Pieter Alberts (overleden 10 Apr. 1807)
6. Trijntje Gerrits wed. Maint Jans (overleden 26 Dec. 1805)
7. Jantje Pieters wed. van Wiert Theisen (overleden 2 Mrt. 1801)
8. Neeske Roekes vrouw van Jan Willems (overleden)
9. Johannes Jans Frieling (overleden 2 Dec. 1804)
10. Jantje Dreeuws vrouw van Jan Abrahams (vertrokken met attestatie
naar Baflo 27 Feb. 1802)
11. Roelof Roelofs (overleden 11 Apr. 1811)
12. Barbara Aisses vrouw van Jacob Sijbolts (overleden 29 Dec. 1801)
13. Anje Sijbolts vr. van Jan Siersema.
14. Copius Bolt Schoolmeester (overleden 21 Jan. 1804)
15. Hieke Jans vrouw van C. Bol (vertrokken met attest. naar Garnwerd 24 Mei 1804)
16. Aaltje Hindriks vrouw van Cornelis Onnes (overleden 15 Jan. 1809)
17. Anje Geerts vrouw van Jacob Douwes (overleden 13 Jan. 1809)
18. Grietje Gerrits (overleden 24 Mrt. 1811)
19. Jan Abrahams (vertrokken met attestatie naar Baflo 27 Feb. 1802)
20. Derk Eckes (overleden 2 Julij 1802)
21. Geert Luitjes (vertrokken met attest. naar Baflo 15 Junij 1805)
22. Grietje Harms Knoll, vrouw van Geert Luitjes (vertrokken met att.
naar Baflo 15 Junij 1805)
23.Anje Jans vrouw van Roelof Roulofs.
24. Dieuwerke Jacobs wed. van Derk Wilkes. (vertrokken met attest. naar Warffum)
25. Hendrik Willems.
26. Geert Jans (overleden 23 Apr. 1812)
27. Hendrica Pesman vrouw van Derk Eckes (overleden 19 Junij 1814)
28. Swaantje Ennes vrouw van Meerten Sijbolts (Overleden 24 Dec. 1798)


Aangekomen bij G. Roorda

29. Martina Gravius, echtgenoote van G. Roorda, predikant,
met attestatie van Leeuwarden, zie December 1794
(Vertrokken met attestatie naar Britzum November 1800)

30. Trijnje Derks, op belijdenis des geloofs aangenoomen, den 10 Maart 1795.

31. Hyke Bolt, op belijdenisse des geloofs, aangenoomen den 3 December 1798 (Vertrokken met attest. naar Mensingeweer)

32. Lippe Jans, op belijdenisse des geloofs aangenoomen, den 2 November 1800 (Vertrokken met attest. naar Mensingeweer)

33. Martje Cornelis, op belijdenisse des geloofs aangenoomen,
insgelijks den 2 November 1800.


Aangekomene bij P. Taapkens.

d. 15 Junij 1804
hebben, voor de kerkenraad, de belijdenis des geloofs afgelegd:
Jacob Jacobs,
Geertruid Jacobs, vrouw van Pieter Wierts (overleden 10 Sept. 1813)
Wijpke Jans Sijtsema, vrouw van Eisse Jacobs (overleden 22 Feb. 1806)
en
Kornelske Meints.
Welke vier personen, Zondag daaraan volgende, zijnde d. 17 dito,
ter voorbereiding tot ít H.A., openlijk voor de gemeente tot leden
van ons kerkgenootschap bevestigd zijn.

1805 d. 14 Maart
zijn op attestatie van den E. Kerkenraad van Veendam onder ons opgenomen:
Berent Koops van der Wijk, Schoolmr. alhier
en
Hilligjen Harms, des zelfs vrouw (Overleden 25 Oct. 1808)

1807 d. 20 december
is op attestatie van den E. kerkenraad van Warffum in deze gemeente opgenomen:
Kunje Hindriks, huisvrouw van Hillebrand Lammerts (Overleden d. 9 Maart 1808)

1808 d. 24 Junij
is op belijdenis des geloofs aangenomen
Jan Jacobs (vertrokken met attest. naar Warffum)


1792. Den 28 October
Is Gerrit Roorda, van de Rottevalle te Tinallingen beroepen zijnde,
alhier in den heiligendienst bevestigd door den Heeren E. Strating,
W.E. Smith en L. Knijphuizen, predikanten te Adorp en Harssens,
te Wetzinge en Zauwert, en te Obergum en Maarhuizen etc.

1794
Den 21 Decemb.
Met attestatie was van Leeuwarden tot deze gemeente overgekomen
Martina Gravius, thans de echtgenoote van G. Roorda, predikant aan deeze plaatze.

1795.
Den 22 Maart
Op belijdenis des geloofs waare aangenoomen geworden
Trijnje Dirks.

1798.
Den 3 December
is op belijdenis des geloofs, tot lidmaat deezer gemeente aangenomen
Hijke Bolt.

1800.
[ November/December?]
op belijdenisse des geloofs tot lidmaaten aangenoomen
1. Lippe Jans
2. Matje Cornelis.
Attestatie van lidmaatschap verleend aan Martina Gravius, echtgenoote van G. Roorda.

1807.
d. 27 december
met attestatie van den Kerkenraad van Warffum was tot deze Gemeente overgekomen
Kunje Hindriks, huisvrouw van Hillebrand Lammerts.

1808.
d. 3 Julij
Op belijdenis des geloofs was aangenomen
Jan Jakobs (vertrokken met attest. naar Warffum)

1809.
d. 2 Julij
Op belijdenis des geloofs waren aangenomen
Cornelis Berends
en
Eijsse Jakobs.

d. 24 Decemb.
Op belijdenis des geloofs waren aangenomen
Grietje Klaassen
en
Martje Roelfs (vertrokken met attest. naar den Andel 24 Junij 1818)

1810.
d. 17 Junij
Op belijdenis des geloofs waren aangenomen
Klaaske Jans (wed. van Hendrik Popkes)
IJdje Cornelis (vrouw van Pieter Alberts)
en
Trijntje Sierts (vrouw van Simon Freerks).

1811.
d. 23 Junij
Tot lidmaat was aangenomen
Hilje Eilkes (wed. van Klaas Kornelis) (overleden 10 Maij 1818)

1812.
d. 5 Julij
Op belijdenis des geloofs waren aangenomen:
Wijbe Pieters Doornbosch (vertrokken met attest naar Baflo)
Anje Hindriks, (huisvrouw van Wijbe Pieters Doornbosch)
(vertrokken met attest. naar Baflo)
Kornelis Thomas Veldhuis (vertrokken d. 25 Dec. 1813)
Anje Hebes, (huisvrouw van Kornelis Thomas Veldhuis)
(vertrokken met attest. naar Warffum 25 Dec. 1813)
Klaarke Geerts (huisvrouw van Jan Derks Stol).


Mutaties van diakenen en ouderlingen.

Anno 1726.
Den 30 Augustij zijn tot Diaconen deeser Gemeinte bevestight.
De E: Lippo Bruins ende obijt den 12 Aug: 1729.
E: Jacob Dijkveld Schoolmr. alhijr.

Anno 1730.
Den 3 Februarij is tot Diacon deser Gemeinte Bevestight.
De E: Jan Roelfs.

Ao 1740.
Den 2 September is tot Diacon deser Gemeinte verkoren
de E: Sibrant Bruins bevestigt den 18 7ber.

Ao 1749.
Den 4 Maij is Tonnis Cornellis tot Diacon deser Gemeinte bevestight.

1750.
Den 23 Octb.
door kerkenraat en leden der gemeente tot Ouderling verkoren
Jan Roelofs.

Den 8 Novemb.
Is voorgemelde Jan Roelofs na drie voorgaande onverhinderde
kondigingen tot ouderling in deze gemeente bevestigt.

1757
Den 12 Junij
door de Kerkenraad en Leden der Gemeente verkoren tot nieuwe Diakonen
Sijbolt Meertens
Bruine Harkes


Den 10 Julij
Zijn voorgemelde Sijbolt Meertens en Bruine Harkes naa drie voorafgaande
onverhinderde kondigingen tot Diakonen van dese Gemeente bevestigt.

Anno 1768 den 29 Maij
Ben ik C. Meijer alhier te Tinallingen in den Dienst bevestigt door de Wel Eerwaarde Heeren G. Ubben Nic: Bolt en H:J: Offerhaus Predikanten van Bellingwehr en Obergum en Winsum etc.

1768.
Den 11 Augustus
Is voorgestelt, dat dese Gemeente wederom moeste voorsien
worden met een tweede Diaken wijl Sijbolt Meertens Boekhouder de Diakonie
voor enigen tijd overleden was.
Ten selve dage is tot tweede Diaken door de Kerkenraat eenparig verkoren
de Eersame Jan Pieters en dese is na drie agtereenvolgende Sondagen kerkelijk gekondig, en daarop den 28 Aug: opentlijk van de Predikstoel in desen Dienst bevestigt.

1772.
Den 13. Septemb.
Heb ik Enno Rijpma voor de eerstemaal het H. Avondmaal in dese Gemeente bedient na van Woudsend herwaarts beroepen te sijn.

1777.
Den 20 Julij
Is J:A: Riebericher van Hellum te Tynallinge beroepen zijnde in het
H: Dienstwerk bevestigt, door ds. N: Bolt pred: te Obergum.
H:J: Offerhaus pred: te Winzum en J: Hoising pred: te Adorp etc.

1781.
Den 10 januarij
afgegaan als Diacon de E. Roulof Lippus, en tevens door gelegentheid
tot tweede ouderling ingekoren de voormelde Roulof Lippus, en in diens
plaetze tot tweede Diacon de E: Jacob Sijbolts, welke beijde perzonen
na voorgaende 3 kondigingen in het dienstwerk bevestigt zijn.

1782
Den 7 julij
Wierden alhier in 't N: dienstwerk bevestigt
1. de afgaande boekhoudende Diacon Jan Siertsema,
die in plaatze van den vertrokken Bruino Harkes tot ouderling verkoren was
2. Jan Everts die tot tweede diacon was angestelt in plaatze van
den voornoemden Siersema,
zijnde beijde perzooonen 3 agtereenvolgende zondaegen der gemeente
wettelijk wegens hunne beroepinge vooraf voorgestelt

1786.
Den 1 October
in de plaatze van den afgegaenen Diacon Jan Everts, verkoren
de E: Johannes Frieling

1788.
Den 3 februarij
besloten om den openstaenden ouderlingsplaatze
wederom te vervullen met de verkiezing daartoe van
den afgaanden Boekhouden Diaken Jacob Sijbolt, en
tot een nieuwe Diacon den lidmaat Roulof Roulofs
welke beijde na 3 voorafgegaane kondigingen alhier
in hunnen dienst zijn bevestigt op den 24 februarij.

1790.
in plaatze van den afgaanden Boekhouder tot
een nieuwe Diacon verkoren de E: Meerten Sijbolts,
welke daerop na een drieledig voorstel
aan de gemeente in zijnen Dienst is bevestigt
op den 7 Februarij, etc.

1792.
Den 28 October
Is Gerrit Roorda, van de Rottevalle te Tinallingen beroepen zijnde,
alhier in den heiligendienst bevestigd door den Heeren E. Strating,
W.E. Smith en L. Knijphuizen, predikanten te Adorp en Harssens,
te Wetzinge en Zauwert, en te Obergum en Maarhuizen etc.

1794
Den 5 Jan.
is, in plaats van den afgaanden boekhouder Meerten Sijbolds, tot eenen nieuwen Diacon verkooren de E. Geert Luitjens, welke hier op, na een drieledig voorstel aan de gemeente, in zijnen dienst bevestigd is, etc.

1796.
den 3 Jan.
is, in plaats van den afgaanden boekhouder diacon Jan Ekkes, tot eenen nieuwen diacon verkoren den E. Dirk Ekkes, welke, na een drieledig voorstel aan de gemeente, in zijnen dienst den 24 dier maand bevestigd is, etc.

1797
Den 1 Januarij
is, ter verkiezinge van een nieuwen diacon, in plaatze van Geert Luitjens, door de kerkenraad, op nominatie gebragt, Roelf Roelfs, Hendrik Willems en Copius Bolt.

Den 8 dito
is tot diacon verkooren Hendrik Willems.

Den 22 dito
is Hendrik Willems als diacon bevestigd.

Den 31 December
zijn ter verkiezinge van eenen nieuwen diacon, in plaatze van Derk Ekkes,
door den kerkenraad op het drietal gebragt Geert Jans, Jan Ekkes en Roelf Roelfs.

1798 Den 7 Januarij
tot diacon verkooren Jan Ekkes.
Men besloot toen ook eenen nieuwen ouderling te verkiezen, Jacob Sijbolds,
schoon jonger in bedieninge zijnde, verkoos voor Jan Lippes Sijrtsema af te
gaan, hetwelk geredelijk toegestaan wierd.
Hier op wierd, ter verkiezinge van eenen nieuwen ouderling, in plaatze van Jacob Sijbolds, door den kerkenraad op het drietal gebragt
Roelf Roelfs, Jan Abrahams en Geert Jans.

Den 21 Januarij
tot ouderling verkooren Roelf Roelfs.

Den 4 Februarij
is de nieuw verkooren ouderling Roelf Roelfs, en de nieuw verkooren diacon
Jan Ekkes, in hunne bedieninge, elk in de zijne, bevestigd geworden

Den 3 December
is op belijdenis des geloofs, tot lidmaat deezer gemeente aangenomen
Hijke Bolt.

Den 9 November
heeft Gerrit Roorda, beroepen tot predikant in de gemeente van Britzum in Vriesland, zijne afscheidsrede gedaan etc.
NB. De lijst der lidmaaten, die bij het vertrek van G. Roorda hier gebleven
zijn, zie bij het vertrek van J.A. Bericher, in Junij 1792, met de veranderinge
en vermeerderinge aldaar aangetekend.
De kerkenraadsleden waaren bij des zelfs vertrek:
Jan Lippes Sijrtsema, Ouderling,
Roelf Roelfs, Ouderling,
Meerten Sijbolds, Diacon,
Geert Luitjens, Diacon.

Den 3 Augustus 1801
Is Pieter Taapkens S.S.M.C. te Tinallinge beroepen zijnde alhier in den H. Dienst bevestigd door de Wel eerw. Heeren E. Strating, W.E. Smith en L. Kniphuizen, Predd. te Adorp en Harssens, te Wetzing en Sauwert en te Obergum en Maarhuizen etc.

1802
Den 3 Januarij
is in plaatze van den afgaanden boekhouder
Meerten Sijbolds tot diaken verkozen de E. Derk Derks.

den 14 Februarij
is de nieuw verkozen diaken Derk Ekkes in de bediening bevestigd

d. 27 Maij
is in plaats van den overleden J.L. Sijrtsema tot ouderling verkozen
de E. Joh. Jans Frieling

d. 13 Junij
is de nieuw verkozen Ouderling Joh. Jans Frieling in de bediening bevestigd.

d. 26 September
is in plaats van den overleden Derk Ekkes, tot diaken verkozen de E. Jan Ekkes

d. 17 Octob.
is de nieuw verkozen diaken Jan Ekkes in de bediening bevestigd.

1803
d. 26 Junij
is in de plaats van den afgaanden boekhouder Geert Luitjens tot diaken verkozen de E. Hendrik Willems

d. 17 Julij
is de nieuw verkozen diaken Hendrik Willems in de bediening bevestigd.

1805
d. 16 Junij
is in de plaats van den afgaanden boekhouder Jan Ekkes tot diaken verkozen
de E. Jacob Jacobs

d. 7 Julij
is de nieuw verkozen diacon Jacob Jacobs in de bediening bevestigd.

1806.
d. 21 September
is toen tot ouderling verkozen de E. Jan Ekkes

d. 19 October
is Jan Ekkes in zijne bediening, als ouderling, bevestigd.

1809.
d. 24 Septemb.
zijn toen tot diakonen verkozen Cornelis Berends en Eisse Jakobs,
in de plaats van Hendrik Willems en Jakob Jakobs,
die beide vriendelijk hun ontslag verzocht hadden.

d. 12 November
zijn Cornelis Berends en Eisse Jakobs in de bediening, als diakonen bevestigd.

1811.
d. 23 Junij
Des namiddags zijn de mansledematen opgeroepen, om
twee nieuwe ouderlingen te verkiezen, als zijnde de
beide Ouderlingen Jan Ekkes en Roelf Roelfs overleden.
Bij meerderheid van stemmen waren verkozen
de E. Geert Jans en Hindrik Willems etc.

d. 14 Julij
zijn Geert Jans en Hindrik Willems in de bediening van Ouderlingen bevestigd.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.