LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Thesinge

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Lidmaten Thesinge 1691-1811
Overgenomen: door Ton Bosch dec. 2005
Aangevuld (predikanten), nagekeken, namen vet MG juni 2006 

Kerkenraad en Kerkeraadshandelingen niet overgenomen, Absenten/weder verschenen evenmin. Er valt dus nog heel wat aan te vullen!

- predikanten
- lijst en mutaties 1691 - 1698
- mutaties 1698 - 1702
- lijst en mutaties 1703 - 1726
- mutaties 1728 - 1751
- mutaties 1751 - 1762
- mutaties 1763 - 1805
- mutaties 1805 - 1810
- mutatie 1811
- indemniteit 1806


De Predikanten van Thesinge.

Anno 1642 den 9 Dec. is tot eerste Predicant alhier in Thesinge beroepen Emmanuel Bernhardi Gemminga en na een dienst van 4 jaaren en 3 maanden tot Holwierda beroepen.

Anno 1646 den 10 Jan. is na vertrek van dns. Emm. Bernh. Gemminga door versoek der Gemeijnte J.C. van Thesinge wederom van de Ed. Mog. Heeren Gedepp. Staaten van Stadt en lande tot de bedieninge des evangeliums aldaar beroepen Sebastianus Kuen na dat hij in de gemeijnte J.C. tot Assen den kerken-dienst 7 jaaren voor??en hadde.

Anno 1688 den 5 febr. is na het saligh overlijden van Seb. Kuen wederom tot opsiender van dese gemeijnte bevestight Wiardus Wiardi, ba dat hij 5 jaaren tot Losdorp de kerke J.C. gedient hadde, en na een dienst van 3 jaaren en 3 maanden weder beroepen tot Garshuijsen.

Anno 1691 den 12 juli is in plaetse van Dns. Wiardus Wiardi van haer Ed. Moogh. d. [...stuk...] van Stadt en lande, beroepen Hieronijmus Warendorp S.S.M.Cand. en uijt ordre van eerw. classis bevestight door haare gecommitteerde uijt het midden van haer wordende de predikatie gedaen door Dns. Marcus Mignon uijt Col.iv.vers 17. De oplegginge der handen Dns. ...... Schuijrman, en Abrahamus Mattersteck, pastoren tot Oosterwijtwert, Zeerijp en eenum, en is daer na de middagh de inleijdinghs predikatie geschiet, wordende verklaert de woorden uijt Rom.1, vers 15.

Ao. 1698 den 1 Julius is nae het deportament van D. H. Waerendorp tot verkondiger des Goddelijcken woorts in desselfe plaetse door de E.E. B. Tepens als unicus Collator tot Thesinge weder beroepen Gerh. Magirus, nae dat hij de dienst des predickampte tot Rottum twe en twintigh jaeren (min ses weken, min een dagh) hadde waergenomen, ende is op den 28 Augusti des genoemden jaers door de Eerw. broederen D. Anckom toe Ten Buur predikend, den text 1. Thess. 5. vers 12, en 13, D. Rheneman tot Woltersum en D. Ter Maadt tot Garmerwolde, in sijnen dienst bevestight, en is 's naedemiddaegs de inleijdings predicatie gedaen uit 1. Cor. 2. vers 2.

1702 Den 10 maij op wonsdach smorgens om 5 uir is de E. Dnus Gerardus Magirus in den Godt saligh gerust, na dat hij dienst alhier in de gemeinte Jesu Christij heeft waer genoomen drie jaeren acht maenden en 13 daagen. B. Tepens unicus collator.

Anno 1703 den 29 julius is na het Overlijden van dominus Gerhardus Magirus door de E. Janna Lanckhorst Huisvrouwe van Bernhard Tepens unica Collatrix tot Thesinge wederom beroepen Dominus Tepe Tepens den 13 April sijnde doenmaals S.S. Ministerii Candidatus, tot praediger van het Caspel Thesinge, en is op den 29 Julius des selviger Jaars door de Eerwaarde [...stuk...]deren, dominus Piccardt tot Garresweer praedicende de inleijdings pradicatie uit 1 Timoth. 4. 16, de hant oplegginge gedaan door Dnus Schikhart past. tot Godlinze en Dnus Ankum past. tot Ten Buur en is na de middagh de inleidings pradicatie gedaan uit psalm 90. 16. 17. vers.

Anno CDDCCXXVIII den XXX Maj. Is na het deportament van Dnus Thepe Thepens, door den Hoogh Edel en Welgebooren Heer Mijn Heer Onno Joachim van Berum als unicus collator van Thesing, beroepen domnus Everhardus Idema S.S.M.Cand. en is bevestight den 30 maj. door de eerwaarde broederen en seer Geleerde Heeren, dom. N. Erikzon pastor tot Woltersum, praedikende zijn Eerwaarde uit 2 Tim. 2. vs. 15, de hant oplegginge gedaan door dnus W. Wiardi, en dnus N. Kleijn praedicanten tot Garsthuisen en Berum, de intreede redenvoering gedaan over Ps 51. vs. 14, 15.

Anno 1751 Is na het vertrek van do. Everh. Idema van Thesinge na Godlindse, in sijn Wel Eerw. plaatse door den Hoog Edel. Welgeboren Heer N. Duchesnoij, Heer van Bierum, etc. etc. etc., als Unicus Collator van Thesinge tot Predikand der Gemeinte aldaar beroepen Do. Carolus Dionijsius Mettivier, Moser Trajectinus, S.S. M. Candidatus, en is bevestigt den 31 October door  de Wel Eerw. seer Geleerde Heren en Broederen Johannes Goldschmid Predik. te Bierum, Regnerus Tjaarda de Kock Predik. te Garrelsweer, en Egbertus van Eerden Pred. te Ten Boer, pradikende Do. E. van Eerden uit Jesaia Cap. 61 vs. 5 en de bevestigde uit 2 Chron. Cap 6 vs. 41. C. D. Mettivier Predik, tot Thesinge.

Anno 1762 den 19den Octobr. Is nae het vertrek van Dom. Mettivier van Thesing nae Grijpskerk in zijn Weleerw. plaats door den WelEerw. en seer Geleerden Heer Alex. Piccardt Predik. te Warffum als unicus Collator van Thesinge tot Predicant der Gemeinte aldaar geroepen Dom. Henricus Alers Breem[?] S.S. Minist. Cand. en is bevestigt den agten meij 1763 voor de WelEerw. zeer Geleerde Heren Louis van Meeuwen predicant te Zeerijp, Rudolphus Oostervelde pred. te Wittewierum en Luppe Udema pred. te Loppersum, predikende de laatstgenoemde bij die gelegenheid ui Handelingen XXVI 16 en de Bevestigde uit Openb. XIV 6.
Henr. Alers predicant te Thesinge
Voornoemde Predikant heeft, na bekoomen Consistoriale en Classicale dimissie, de eerste op den 10 April 1805 en de laatste op den 23 April daaraan volgende, als Emeritus praedikant, beter en met eer en waardigheid en het gewone Emeritus Tractement op den 23 Junij daaraan volgende, zijne afscheids-predikatie gehouden uit Philip II 12 6 en is met de Wooninge vertrokken naar Loppersum.

1805 den 10 Oct. Is te Thesinge door den Eerw. Kerkenraad en Hoofden der Huisgezinnen onder Directie van D.D. J.F. Heidegger Pred. te Garmerwolde en J.D. Vietor Pred. te Ten Boer tot Leeraar dezer Gemeente verkoren in plaats van den Emeritus Verklaarden WelEerw. Hr. H. Alers den WelE. Hr. Gerhardus Haijkens thans Pred. te Xoudekerk in Zeland op 't Eiland Walcheren, naar eenigen tijd van beraad en daarop volgende aanneming, is de beroeping in een Classis Contractie te Loppersum, geapprobeert, en vervolgens is zijn E. in de Classis van Walcheren den 7 Nov. en in de Consistorie bij den Kerkenrad den 20de wettig aqt[?] gemaakt, en met loflijke Testimonia Vroosien, heeft hij den 24de van Zijne Gemeente afscheidt genomen met Openb. 3 3a, den 27de de moeijelijke reize herwaarts ondernomen, en is gelukkig en bhouden door Gods ale[?] den 11 Dec. te Thesinge aangekomen, wordende daarop den 22de door zijn E. zeergel. Neev de WelE. Hr. Theod. Henricus Antonides geacht Pred. te Losdorp onder de Classis van Loppersum bevestigd met de zeer nadrukelijke woorden van den Proh. Jez. Cop. 61 5 gevende de hand van Broederschap de WelE. Heer J.F. Heidegger Pred. te Garmerwolde, doende daarop naar een weinig toevens de bevestigde zijnen Entre met Zach. 6 13. Naar een verblijv van 4 jaren en 5 maanden onder roe...[?] Lofmelding[?] van Kerkenraad van Thesinge en Classis van Loppersum is zijn E. na voorafgaande eenparige beroeping van den Kerkenraad etc. vertrokken na Lang-Akker- of Nieuwe Schans, nemende zijn afscheid met Jez. 2.3. O! mijne Dorschinge en Tarwe mijnes Dorschvlaege[?] op den 27 Meij 1810.
Gerh. Haijkens Eccl. ibidem
Overleeden in de Nieuwe of Lang Akker Schans op het laatst van de maand October, deszelfden Jaars, hebbende dus slegts aldaar ongeveer 5 maanden het Evangelie verkondigd, in den ouderdom van 63 jaren.

1810 den 8 Octob. Is door de Eerw. Collatoren dezer Gemeente Gerrit Eltjes en Jan Eltjes in bij zijn der Kerkenraad, en ten overstaan der wel E. Hr. J.L. Oosterhuis en A. Lofvers Pred. te Ten Bour en Lellens tot wettigen Leeraar in plaats van den wel E. Hr. Haikens beroepen Hermannus Moltmaker S.S. min. Cand. en is bevestigd op Zond. den 11 Nov. 1810 door den Hoog Eerw. Hoogb. Heer E. Tinga S.S.Hr.doct. en Professor aan de Hoogesch. te Groningen, de oplegging der handen geschiede door de Wel E. Hr. J. Tigler en J.L. Oosterhuis Pred. te Wirdum en Ten Bour.


Register
der personen de ick Hieronijmus
Warendorp
past: tot Thesinge in mijn eerste
visitatie gehouden op den 29 jul: 1691 ende
volgende daegen bevonden hebbe ledemaeten
te zijn: ende vervolgens aengenomen:, of met
attestatien van andere Gemeijnten geduijrende mijn dienst
zijn gekomen tot het H: Avontmael des Heeren
Jesu Xti: Hier is mede te vinden wanneer het Avontmael
is gehouden, en wat daer omtrent is gepasseert
Pieter Harmens
Grietje Pieters
Nittert Claesen
Anje Eltjes
Tonnis Jansen
ouderlingh
Jan Claesen diacon
Boucke Heertjens
Jacob Alberts
(is wel Ledemaat maer heeft noch tot Thesinge niet gecommuniceert)
Jeicke Jansen
Jacob Lippes
Eltjen Sijmons
Eijsse Bartholomeus
[zie onder]
Gebbe Jacobs [zie onder]
[vorige twee] (hebben in een geheel jaer niet ten avontmael gewest, ter oorsaecke dat met de buijdel in de kercke wierde omme gegaan, en om andere oorsaacke mij onbekent)
Harmannus Egges (welcke oock om de selve oorsaecke niet is ten avontmael gewest, maer heeft belooft te sullen wederkomen, en is verschenen)
Pieter Pieters
Hilje Alberts
Elske Gerrits
Lisbet Sijmens
IJsebrant Stuijrwolt
Trientjen Dreuwes
jonge dochter
Harmen Meertens
Grietje Jurjens


9-8-1691 zijn tot het Avontmael aengenomen: door mij H. Warendorp past. dese twee:
Deuwer Sijbrants jonge dochter
Cnelske Harmens jonge dochter

Remcke Claesen

oude ledemaeten
Jacob Jans
Aefke Eijsses
Hinderick Jansen
Diacon
IJde Alberts
Jan Roosingh ouderlingh
Anje Jansen
Claes Arents
Trienje Claesen
jonge dochter
Luijtjen Jans
Anne Hindricks Pesman
Arent Arents
Grietje Hindricks
Deuwer Claesens
Trientjen Jacobs
jonge dochter
Claes Harmens
Geert Meertens
Jantjen Harmens
Cnellis Arents
Roelf Alberts
Deeltjen Andrees
Jan Pesman
Anje Pieters
Rachel Alberts
wed: Pesman
Antje Claesens
Heine Pieters
met attestatie van Cloosterbuiren
Jacob Cnellis
Jantjen Harmens
Geert Jacobs
Anje Eltes
Reint Geerts
Cnelske Dercks

14-8-1691 Met attestatie van Stedum gekomen:
Maria Ulrici, wed: van Past: Warendorp, tot Stedum
Lumina Warendorp, jonge dochter
ick Hieronijmus Warendorp tegenwoordige pastor tot Thesinge

4-12-1691 zijn tot het H: Avontmael aengenomen dese:
Barber Jans
Jantjen Luijtjen
Grietje Jacobs
Trienje Gerrits
jonge dochter

10-3-1692 tot het Avontmael angenomen:
Lammighjen Willems, jonge dochter

3-6-1692 met attestatie van ten Buijr:
Claes Frericks
nieuws aengenomen:
Jan Gerrits

30-11-1692 tot het H: Avontmael aengenomen:
Derck Sijbrants

2-3-1693 tot des Heere Avontmael aengenomen:
Derck Geerts

3-3-1693 mede aengenomen:
Cornellis Frericks

1-6-1693 tot des Heeren Avontmael aengenomen:
Jan Sijmons

4-12-1693 tot des Heeren Avontmael aengenomen:
Fenne Jacobs, de huijsvrouw van Cornellis Frericks

1-3-1694 aengenomen:
Boucke Pieters jonge dochter

16-7-1697 Met attestatie sijn gekomen van Woltersum:
Willem Hindricks, en sijn huijsvrouw Geeske Roelfs

26-10-1697 Met attestatie van t Zandt:
Anje Berents

1-4-1698 aengenomen:
Claes Sijbrants, vriegesel van de Harcksteede


De namen der aengenomene ledematen onder de dienst
van D. Gerh: Magirus Eccls in Thesinge

29-9-1698 aengenomen:
Marghjen IJsebrants, huisvrouwe van Jacob Lippes

22-12-1698
Derck Arents en Geertjen Heijnens sijn huisvrouw
Albert Dercks
Anje Peters dienstmaegt van Jacob Alberts
Steffen Jacobs met attestatie van Garmerwolde

10-3-1699
Peter Peters jonghman, sone van de ouderlingh Peter Peters
Garbright

8-6-1699
Harmen Peters
en
Trijntje Claessen sijn huisvrouw

30-11-1699
Roelef Berents

7-3-1700 met attestatie van Cantens
Lolleke Jans huisvrouw van Hindrick Claesen backer 

29-11-1700 met attestatie van Ten Bour
Willem Alberts ende Rickxstie Remges sijn huisvrouwe

25-3-1701 Aengenomen: tot litmaet der Gemeente J.Xri
Elsien Magirus dochter van Gerh: Magirus Eccls in Thesinge

2-9-1701 met attestatie van Ten Bour:
Aeltjen Arijs, wed: van Lambert Claesen

28-3-1702 Als litmaten aengenomen:
Hindrick Luitjens en Aefke Claesen


Register
Der personen die ik Tepo Tepens pastor tot
Thesinge hebbe bevonden Ledematen
te zijn in mijn Eerste visitatie begonnen
den 19 7tembr. 1703 en hijr op gehouden mijn
Eerste H: Avontmaal den 23 Septembr. Namen
der Ledematen sijn dese volgende:

Peter Peters Olderling
Jan Clasen Olderling
Bouke Heertiens Huisvrouw
Jan Pesman Diacon
Anna Peters Huisvrouw
Roelf Berents Diacon
Jeje Jans Huisvrouw
Gerridt Jacobs weddeman
Harm Meertens
Gretien Jurriens Huisvrouw
Isebrant Stuirwolt Schepper van 't vierendeel
Trijntien Drews Huisvrouw
Derk Arents
Geertien Heijnes Huisvrouw
Peter Peters Soone van Peter Peters
Willem Alberts
En sijn Huisvrouw
Hermannus Eggens Gecommiteerde
Claas Freriks - Absent geweest
Steffen Jacobs - Absent geweest
Gebge Alberts Huisvrouw Absent geweest
Derk Sijbrants
Eltien Huisvrouw - Absent door siekte
Claas Sijbrants
Martjen Isebrants Huisvrouw
Jacob Alberts wed. genaamt Bouke Peters
Anje Peters
Aafke dienstmaagt
Harm Peters Chercher
Trijntien sijn Huisvrouw
Jacob Jans
Aafke Eizes - Huisvrouw
Roelf Alberts
Dieltien Andries Huisvrouw
Lolge Jans wed: Hindrik Clasen
Hindrik Jans - Absent geweest
Garbrig Derks
Reint Geerts
Gritjen Hindriks wed: Arent Arents
Jacob Cornelis
Jantjen des selvs Huisvrouw
Heijne Peters
Jantjen des sels Huisvrouw
Luitjen Jans
Anna Pesman des selvs Huisvrouw
Cornelis Freriks
Fenne Jacobs des selvs Huisvrouw
Barber Jans wed: Claas Harms
Aaltjen Aris Huisvrouw van Harm Roelfs

16-12-1703 tot Ledematen angenomen:
Corneliske Derks Huisvrouw van Adolf Pouwels
Reenje Gerrijts dogter van Gerrit Jacobs weddeman

20-3-1704 tot Litmaten angenomen:
Jantjen Clasen Huisvrouw van Claas Freriks
Hindrik Arents sone van Arent Arents beijde van Thesinge
Met Attestatien sijn overgekomen:
Janna Lankhorst Huisvrouw van Bernhard Tepens mede Collatrice deser plaatse
Wipke Jansz jonge dochter van Noortbroek

27-6-1704 tot litmaat angenomen:
Grietjen Peters Huisvrouw van Hermannus Eggens

8-3-1705 tot Ledematen der Gemeente angenomen:
Aijelt Addes en Aaltjen Clasen, Egte luiden Tot Thesinge

13-6-1706 mede tot de gemeente angenomen:
Anje Peters j.d. van het Carspel Thesinge

12-12-1706 tot Litmaat der gemeente angenomen:
Hilje Jansz dogter van Jan Derks

6-3-1707 sijn ook tot de Christel. Gemeente angenomen:
Jan Harms en Mindeltjen Jacobs Egte luiden beijde woonagtig bij het Clooster Thesinge

8-6-1710 Ledematen angenomen:
Harm Roelfs
Aafke Hindriks Huisvrouw van Aijlt Addes
Roelf Willems
Frerik Cornelis

6-9-1711 met Attestatie van Woltersum tot ons overgekomen:
Eltje Nitterts en Eefke Hindriks Egte lieden

4-9-1712 met Attestatien:
Claas Jacobs en Sjabge Clasen Egte L., van Enum
Jacob Jans en Geertruit Jans Egt L., van Bedum

8-12-1712 met Attestatie van Groningen is gekomen:
Jochum Harmens Roode Roede

27-2-1713
Cornelis Berents Eheman van Garbrigt Derks versoekende de Attestatie
welke in deser voegen luidende hem is ter hant gestelt:
Toonder deses Garbrigt Derks Huisvrouw van Cornelis Berents tegenwoordig woonagtig tot Noordwolde etc.

7-3-1713 dese volgende Attestatie door ons gepassert
dat Heine Pieters gewese kuiper tot Thesinge en Trijntjen Egberts Egte lieden etc. op maius 1712 met harer woninge na Groningen vertrokken sijn en nu van voornemen waren haar met de woninge (indien het op Approbatie van het Eed. Gerigte mogte sijn) na Leermens te willen begeven

12-3-1713 Aattestatie van Garmerwolde:
Trijntjen Hindriks jonge dochter
angenomene leden:
Simon Derks carspel Thes:
Hindrik Pesman Clooster Thes:

15-3-1713 met Attestatie van hijr vertrokken na Leermens:
Heine Pieters en Trijntjen Egberts Egte luiden na dat de selve egter een Jaar te voren met hare woninge na Groningen vertrokken waren. Evenwel als Communicanten sig tot Thesinge gehouden hebben.

4-6-1713 sijn tot Ledematen angenomen:
Cornelis Jans en Anje Hindriks Egte lieden
Thies Hindriks
Rachel Pesman j.d.
Aaltien Stuirwolt j.d.

10-9-1713 is na voorgaande belijdenis uit het Lutheraandom an onse Gemeente toegedaan:
Meecheltjen Meijers Huisvrouw van Jochum Harmen
Attestatie sijn gekomen
van Middelstum:
Susanna Pesman Huisvrouw van Jan Hindriks Herbergier in Thesinge
van Ten Bour:
Geert Eppes schoemaker
van Garmerwolde:
Trijntjen Hindriks j.d.r

3-9-1713 tot Ledemaat angenomen:
Jantjen Derks j.d. op het carspel Thes:
Attestatie
Gesina Coks van Groningen
Willem Jans van Middelbert

4-3-1714 sijn tot Ledematen angenomen:
Klaas Jans ende Kunje Derks Egte lieden op het carspel
Geeske Eppes j.d.
Elsjen Adolphs j.d.
Attestatie van Garmerwolde:
Martjen Hindriks j.d.

10-6-1714 is tot Ledemaat angenomen:
Thomas Jacobs v.G. geboortigh van Appingedam en welke op paasch sondag door ons gedoopt was
Attestatie:
Zieke Gerrijts Huisvrouw van Jurrien Harmens van Garmerwolde

2-9-1714 sijn tot Ledematen angenomen:
Roelf Derks en Sieke Geerts Egte lieden woonagtigh tot Thesinge

9-12-1714 sijn tot Ledematen angenomen:
Geertjen Everts Huisvrouw van Frerik Cornelis
Anje Derks Huisvrouw van Geert Eppes beijde in het clooster Thesinge

3-3-1715 sijn tot Ledematen angenomen:
Jan Jelmers en Sieke Eijses Egte luiden op het Carspel
Jurjen Hermans mede op het carspel Thesinge woonagtigh

9-6-1715 sijnde pinxtersondagh en tot Ledematen hijr toegedaan geworden
Roelf Jans bij het geweide op het carspel Thesinge
en met Attestatie is overgekomen van Noordijk:
Aafjen Addes j.d.

12-3-1717 is geresolveert dat
Mecheltje Meijers Huisvrouw van Jochem Harms Attestatie sou hebben

21-6-1717 Attestatie
Tonnis Berents en Liefke Bonnes Egte luiden van Loppersum
Angenomen:
Anneke Harms, ehevrouw van Jacob Jans
[Tr]ijnje Hindriks wed: Jacob Derks

21-10-1717 met Attestatie vertrokken na Stedum
Thies Hindriks
met Attestatie overgekomen van Middelbert
Aaltjen Jans

12-12-1717 met Attestatie van Groningen is gekomen
Jacob Johannes
ook met Attestatie van Garmerwolde
Aafke Claesen

5-6-1718 tot Ledematen angenomen:
Trijnje Jans Huisvrouw van Hindrik Luitjes in het clooster Thesinge
Geertjen Ewolts j.d. op het carspel Thesinge

18-12-1718 met Attestatie van Ten Bour:
Hindrikjen Alberts geboortigh van Bedum woonagtig tot St. Anna
ook mede angenomen:
Sibrant Derks v.g. van Thesinge
met Attestatie gekomen van Garmerwolde:
Jan Geerts en Trijntje Freriks Egt luiden

12-3-1719 met Attestatie van de Harkstede toe gelaten:
Trijnje Jans j.d.
met Attestatie is vertrokken na Bedum:
Aaltjen Reints j.d. geboortigh van Thesinge

4-6-1719 sijn van Haren met Attestatie overgekomen:
Geert Geers en Maria Tilemans egteluiden

10-9-1719 Ledemaat angenomen:
Hindrik Willems

10-3-1720 Ledemaat angenomen:
Ludde Hindriks

8-12-1720 tot Ledemaat angenomen:
Claas Clasen
met Attestatie van Campen uit Oostvrieslant:
Antje Janssen j.d.
van Adorp:
Martjen Pieters Huisvrouw van Claas Clasen

21-2-1721 met Attestatie vertrokken na Haren:
Geert Geerts en Maria Tijlmans Egte luiden

9-3-1721 met Attestatie overgekomen van Pieterburen:
Jantjen Derks j.d.

8-3-1722 Met Attestatie sijn overgekomen:
Hans Franssen van Menkeweer
Luitjen Heijnes van Bedum

25-3-1722 met Attestatie vertrokken na Woltersum:
Antje Janssen Huisvrouw van Philippus Jurjens

7-6-1722 met Attestatie van Wittewierum overgekomen:
Hilje Berents huisvrouw van Elte Nitterts

14-6-1722 met Attestatie vertrokken na Bedum:
Geertruit Jans wed. Jacob Jans kuiper tot Thesinge

6-9-1722 tot Ledemaat angenomen:
Lisebeth Willems j.d. geboortig van Ten Bour
met Attestatie sijn overgekomen:
Grietjen Wolters j.d. van Stedum
Aaltjen Stuirwolt van Eenrum
Jantjen Simons van Bedum
Aagtje Nitterts van Gardelsweer

6-12-1722 met Attestatie van Hoogkerk gekomen:
Arent Tonnis en Pieterke IJsebrants Ehelieden

3-9-1724 met Attestatie na Garmerwolde vertrokken:
Jurjen Harms en Sieke Gerrijts Egte lieden

3-12-1724 met Attestatie van Garmerwolde toe gelaten:
Geert Harms en Aafke Eijsses Egte lieden

[ laatste aantekening avondmaal gehouden 20 jan. 1726 ]


[ 28 aug. 1728 - 1733 avondmaal gehouden ]

1733 den     [dec] met attestatie overgekomen:
Trijntje Egbers huis-vrouw van Luitjen Hinderiks, van Garmelwolde
Anje Nannings Huis-vrouw van Ocke Harms van W: Wijtwert
tot ledematen angenomen:
Eltje Eppes
Antje Theetes huis-vrouw van Jan Claasen

12-3-1734 met attestatie van Gronigen overgekomen:
Harm Jans en sijn dogter Geertjen Jans
tot lidmaat angenomen:
Jan Claasen, soon van Claas Jans, tegenswoordigh diacon alhijr

17-3-1737 met attestatie overgekomen:
Hindrick Jans

1739 met kerckelijke attestatie van Loppersum overgekomen:
Arnoldus Otterhuijs, en sijn Huijsvrouw Jantjen Stuirwoldts

1746 met kerckelijke attestatie van de Harckstede overgekomen:
Jantje Harms

1747 tot litmaat aangenoomen:
Derck Klaasen
met vertooninge van attestatie overgekoomen:
Willem Jans

31-3-1748 tot lidmaat aangenomen:
Jonckman Jan Hansen

6-10-1748 tot lidmaaten der Gemeinte aangenomen:
Antje Jans, Martjen Peters en Hilje Popkes, Huijsvrouwen van Hindrick Gerrijts, Occke Harms en Derck Klaasen

5-1-1749 tot lidmaat aangenomen:
Jan Tjasses, en desselfs huisvrouw Anje Klaasen

5-4-1750 met kerckelijke attestatie van Ten Boer overgekoomen:
Jan Harms, en des selvs Huijs-vrouw Martjen Freericks

12-7-1750 tot lidmaat aangenomen:
Jeltje Fockes, Huijs-vrouw van Jelmer Jans


23-1-1752 met Attestatie van Maastrigt overgekomen:
Johanna Mettevier

23-4-1752 met attestatie vertrocken:
Jantje Derks na de Bre,
Martje Freriks na Loppersum

15-10-1752 tot Lidmaat aangenomen:
Barber Jacobs, huisvrou van Hendrik Willems

14-1-1753 tot Lidmaad aangenomen:
de Hoog-Geboren Heer Berent Duchesnoij, Jonk-Heer van Berum etc. etc. etc.

22-4-1753 tot Lidmaad aangenomen:
Jan Cornelis Schoolmeester te Thesinge

20-1-1754 tot Lidmaad aangenomen:
Mattje Oosterhuis jonge dochter

19-1-1755 met Attestatie na Garmerwolde vertrocken:
Geert Harms
tot Ledematen aangenomen:
Jan Luddes Pesman en sijn huisvrou Trijnje Oosterhuis

5-10-1755 met attestatie van Lellens overgekomen
Trijnje Hindriks, huisvrou van Jacob Eltjes

4-4-1756 met attestatie overgekomen
Jan Veldhuisen uit 't Graafschap,
Jan Aaldring, van Bimolt... [??]

17-7-1757 tot Lidmaat aangenoomen:
Roertje Jans

8-10-1758 na Maastrigt met attestatie vertrocken:
Johanna Mettivier

22-9-1762 na voorgaande onderwijs tot Lidmaad aangenomen:
Lambert Jacobs


13-7-1766 tot Ledematen aangenomen:
Liesbeth Willems, weduwe van Gerrit,
Eltje Claassen huisvrouw van Lambert Jacobs,
Trijnje Jans, huisvr: van Sijbrand Gerrits

25-9-1768 met Attestatie van Cantens overgekomen:
Joost Swaagman, schoolmeester te Thesinge

7-4-1771 tot Lidm: aangenomen:
Jantje Jans, huisv. v. Johan E. [??]
Aaltje Oosterh. j.d. v. Th. [jonge dochter van Thesinge]

19-4-1772 tot Ledematen aangenomen:
Martjen Jans, huisvr. van Jan Claassen, schoemaker,
Eltje Gerrits en Petertje Jans Egte Lieden
Trijntje Haarms Huisvrouw van Roelf Claassen, Snijder hier te Thesinge

17-5-1778 tot Ledematen aangenomen:
Pieter Luddes en Deszelfs Huisvrouwe Hindertjen Jans
Derk Hindriks
Klaas Jans

23-4-1780 met Attestatie overgekomen
Anje wed: van Lammert Mennes van Noorddijk

10-9-1780 met Attestatie van Garmerw: overgekomen
Trijnje Hanssen weduwe van Hindrik Albers

24-6-1781 tot nieuwe Ledematen aangenomen:
Roelf Klaassen
Claas Jacobs
Pietertje Claassens 
Trijnje Luitjes
met attestatie naar de stad vertrokken:
Aafke Isebrands

9-12-1781 met Attestatien overgekomen:
Liefke Eppes van de Harkstede
Jan Abrams van Wirdum

16-5-1784 tot Lidmaat aangenomen:
Arend Willems

22-10-1786 als nieuwe Ledematen aangenomen:
Timon Heddes kerkvoogd
Swaantje Jans Huijsvrouwe van Klaas Pieters
Rachel Pesman Huisvrouw van Jacob Jurgens

28-6-1789 nieuws aagenomene Ledematen
Jacob Jurgens
Jan Willems
Berend Daniels

24-10-1790 als nieuwe Ledematen aangenomen:
Swantje Haselhof huisvrouwe van de Schoolmeester Eppo Brongers
Pilke Tiddes, huisvrouw van Klaas Jacobs
Metta Henrica Alers Dogter van de E: past: Henr. Alers

31-7-1791 na vertoonde Kerklijke attestatie aangekomen:
Johan Henrich Hendsch, een kleermakersknegt
Anthonius Adami Eijssel, een schoemakersknegt

17-6-1792 Na vertoonde Kerkelijke Attestatie van Wirdum zijn verscheenen:
Hidde Pieters en Martje Hindriks

28-9-1794 met attestatie van Groningen overgekomen:
Jantjen Jans Huisvr: van Isebr: Luddes

24-6-1798 met Attest: van Loppersum:
Anje Kruizinga Huisvr: van Hind: Alting

23-8-1801 als nieuwe Ledematen verschenen:
Jan Heines
Ritze Pieters
Pieter Alberts

17-6-1804 als nieuws aangenoomene Lidmaaten verschenen:
Jakob Jans
Auke Arends, Huisvrouw van Ritze Pieters
Geertje Geerts, Huisvrouw van Gosen Jans

10-4-1805 Buitengewone vergadering. Do. H. Alers, verzoekt wegens "zijn klimmende jaren
zwakheid en onvermogen" van zijn dienst ontslagen te
worden; onderschreven door:
J.F. Heideggers Pred, te Garmerwolde Praeses
H. van Weerden, Jansonius assessor en scriba
J. Pesman ouderling
Eltje Gerrits ouderling
Jan Willems deijak
E. Brongers diaak


Lijst der Ledematen
Die
Zoo met Kerkelijke Attestatien gekomen en vertrokken zijn,
als hier bevonden zijn ten tijde van Gerh. Haijkens Pred. te Thesinge

Den 29 dec. 1805 Is met Kerkel. Attestatie van Koudekerk in Walcheren in Zeeland herwaarts gekomen:
Catharina Andriesse van Roijen (ond) Koudekerk in Walcheren den 24 Nov. 1805 (was get) J. Jasperse, Leijn Beasser, Ouderlingen. [elders:] pred. zijn dienstbode 

Den 26 meij 1808 zijn naar voorgaande onderwijs in de waarheden met genoegen tot Ledematen der Gemeente aangenomen:
[2 koloms, hier onder elkaar]

Mans-Perzoonen
Hendrik Gerrits
Derk Hendriks
Harm Hendriks
Claas Janse
Jan Janse

Vrouws-Perzonen
Grietje Jans
Matje Tammens,
Elisabet Eltjes
Renje Klaassens
Jantje Gerrits
Renje Gerrits
Geeske Cornellis
Jantje Derks


13-11-1808 met Kerkelijke Attestatie van Groningen gekomen:
Arend Hazelhoff

13-8-1809 met Kerkelijke Attestatie vertrokken na Groningen
[geen naam, vermoedelijk de hiervoor genoemde Arend Hazelhoff]

29-10-1809 met Kerkelijke Attestatie na Groningen vertrokken
Swaantje Hazelhoff

12-11-1809 met Kerkelijke Attestatie na Groningen vertrokken
Geertje Geerts

19-4-1810 naar voorgaande Onderwijs tot Ledematen aangenomen:
Geeske Alberts en Martje Derks

20-5-1810 van Thezinge na Nieuw of Lang-Akker Schans met Kerkelijke Attestatie vertrokken:
Catharina Andriesse van Roijen


9-6-1811 met attestatie na Middelbert vertrokken:
Grietje Jans


Lijst van afgegeevene of ontvangene Acten van Indemniteit

Den 21 April 1806 aan Roelf Willemse Mekkes afgegeven na Groningen voor den tijd van agt jaren.
Den 28 Junij 1806 aan Jan Cornellis afgegeven na Garmerwolde voor den tijd van agt jaren.
Den 9 Aug. 1806 aan Eltje Jans afgegeven na Noordijk voor den tijd van agt jaren.
Den 20 sept. 1806 aan Jan Peters en Anje Jans na garmerwolde voor den tijd van agt jaren.

Ontvangene Acten van Indemniteit

Den 16 Sept. 1806 van Claas Mennes ontv. Acte van Indemniteit (onderst.) Stitswert den 24 Aug. 1806 en (get.) door G.J. Halsewe Pred. e.e. Siwert Siwerts diaken, Wrister F. Cleveringa ouderling P. v.d. Tuil. diaken.

Nb. Deeze bevens staande acte van Claas Mennes aan Eppo Brongers diaken in tegenwoordig. van den Kerkenraad den 8 Nov. 1807 van de Predikstoel des morgens komende overgegeven.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.