LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Termunten

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Uit de Retro Acta nrs. 438 en 442. Transcriptie Jan/Feb. 2006 Edsko Havinga.
Hiermee dit kerspel voor zover bekend volledig gedaan!
De periode 1738 - 1782 niet in de HG noch in de RA te vinden.

Nog wel na te kijken (Is Chris van Dijkum mee bezig, juni 2007).

- mutaties 1664 - 1674 (Alexander Piccardt)
- mutaties 1674 - 1678 (Petrus Alberthoma)
- mutaties 1679 - 1681 (Martinus Martini)
- mutaties 1681 - 1683 (Gerhardus Meijer)
- mutaties 1684 - 1686 (Hermannus van Gelderen)
- mutaties 1687 - 1733 (N. Gillot)
- mutaties 1734 - 1737 (P. Gillot)
- lijst 1782
- mutaties 1782 - 1800 (J. A. Smith)
- lijst 1801
- mutaties 1802 - 1805 (J. A. Smith)
- ouderlingen, diakenen
- censuur

de namen van de verschillende woonplaatsen worden vooral in het begin 
verschillend gespeld , voor de gehuchten is deze weergegeven, voor
de dorpen worden de volgende afkortingen gebruikt
G.T. = Grote Termunten 
T = Termunten (waarschijnlijk hetzelfde dorp)
O.T. = Oude Termunten
K.T. = Kleine Termunten (waarschijnlijk hetzelfde dorp)
T.zijl = Termunterzijl 
verdere afkortingen
J.M. = Jongman, J.D. = jonge dochter, huisvr. = huisvrouw of uxor, 
E.L. = echtelieden, Att. = Att.
als geen “met Att. van” aangegeven is, dan na belijdenis.


[eerst Ds Alexander Piccardt 1664-1673]

Naemen van degene dewelcke in de tijt van mijn bedieninge alhier 
tot het H. Avontmael zijn gekomen Anno 1664

18 december 1664
Sibo Jauckes bij T.zijl 
Aise Geerts Smit van G.T.
Sijmon Oomkes J.M.
Stijntien Reijnts, huisvr. van de hopman Nancko Claesen tot Dallingeweer
Trijntien Tewes, huisvr. van Albert Jans koopman tot G.T.
Wobbe Alberts, weduwe
Marrichien Boijes, huisvr. van Meijnert Jansen van O.T.
Wabbe Jansen van O.T.
Isse Abels, huisvr. van Reint Ammes van Baemsum

5 maart 1665
Dreeuwes Hindricks van T.zijl
Egbert Jan Luilefs van T.zijl
Meijnt Jacobs Schipper van T.zijl
Hermen Edzes van T.zijl
Jantien Ockes weduwe van Ocke Hauckes van T.zijl
Lammert Claessen van Reijde
Jicke Heepkes, huisvr. van Aise Geerts van G.T.
Hille Thomas, huisvr. van Jan Jans van G.T.
Wipke Lupkes, huisvr. van Tijes Bartels van G.T. 
Aeltien Arens, huisvr. van Peter Frans van G.T. 
Albert Jans, Backer van G.T. 
Hemme Ebels, huisvr. van Sibrant Jans van Dallingeweer
Matthias Jans Colthoff met Att. van Hellem

28 mei 1665
Peter Gerrits bij T.zijl

30 augustus 1665
Jr Haicko Themmen van G.T. 
Wobbe Engels, weduwe van Eppe Rewens van Dallingeweer
Jan Engels en
Trijnje Hemmens zijn huisvr. van Dallingeweer
Peter Cornelis van Baemsum
Tijes Goverts en
Anneke Sebes op O.T. kerckhof
Geertien Epkes huisvr. van Lammert Berents tot O.T.
Benno Eenjes met Att. van Woldendorp

1 december 1665
Jan Sebes van G.T.
Eeuwe Reenjes, huisvr. van Jan Epkes van G.T.
Martien Jans, met Att. van Groningen

2 maart 1666
Imme Jacobs, huisvr. van Edzo Fockens van ’t Clooster
Aeltien Rewens, van Dallingeweer 
Aeltien Harmens, huisvr. van Berent Harmens, van Groningen [ met Att. van?]
Aeltien Gerrits van Baemsum
Lubbe Egberts, huisvr. van Peter Cornelis van Baemsum
Gretien Gerrits, huisvr. van Jan Peters van G.T.
Albert Jans en
Ette Evers zijn huisvr. van G.T.
Ide Ilps van G.T.
Iimke Iles met Att. van den Dam

1 juni 1666
Tonnis Tonnis van T.zijl
Martien Luppes, huisvr. van Luppe Eilers van Baemsum

7 sep 1666
Hilje Jacobs, huisvr. van Derck Berents van G.T.
Aeltien Epkes, weduwe van Luke Hindricks van G.T.
Aeltien Wichers J.D. van G.T.
Here Simens J.M. van G.T.
Peter Gerrits, kind van Gerrit Reijnts tot Baemsum
Take Gerrits, kind van Gerrit Reijnts tot Baemsum
Sijwertien Gerrits, kind van Gerrit Reijnts tot Baemsum

30 november 1666
Hindrick Tammes Schipper op T.zijl
Aefke Ulbes, huisvr. van Pieter Noerman op T.zijl
Jantien Drewes, weduwe van Gijse Egberts op T.zijl
Cornellis Alberts, huisvr. van Berent Haickes tot G.T.
Imke Claesen met Att. van den Dam

8 maart 1667
Hilje Peters, huisvr. van Hendrick Reenjes tot Dallingeweer
Ettien Hankes, huisvr. van Euke Jans [ ws ook van T.zijl]
Neeltien Peters J.D. van T.zijl
Gretie Egberts J.D. van T.zijl
Ebel Jans J.D. van G.T.

31 mei 1667
Icke Peters J.D. van T.zijl
Tiaecktien Peters, huisvr. van Simon Peters van T.zijl
Engelbert Berents van T.zijl
Jantien Berens van T.zijl
Trijnje Hanckes J.D. van T.zijl
Tamme Jacobs van T.
Aeltien Iles van T.
Trijnje Eenjes, huisvr. van Gerrit Arens van T.
Jan Haijes van Baemsum
Jacob Jans en
Albertie Jans, zijn huisvr. met Att. van Holwijrda
Barber Dercks met Att. van Borghsweer
Peter Berens en
Anne Fockes zijn huisvr. met Att. van Borghsweer
Jan Berens en
Abel Remmers zijn huisvr. met Att. van Borghsweer
Geeske Jurrien met Att. van Borghsweer

6 september 1667
Tetie Hanssen van Larrelt [met Att. ? staat er niet bij] 

6 december 1667
Wolter van Diest Chercher der Confoijen op T.zijl
Hindrick Jans en
Jantien Oomkes zijn huisvr. op T.zijl
Anneke Alberts van G.T.

28 februari 1668
de wedman Hidde Mennens en
Geertien Abels, zijn huisvr. van T.zijl
Martien Jacobs, huisvr. van Jacob Everts van T.zijl
Geertien Hindricks, huisvr. van Jelle Dercks van Reijda
Ide Hindricks, weduwe van Sicco Jans van T.
Ewolt Jans van T.
Jacob Elties van Baemsum
Harmen Fockes en
Jantien Hindricks, zijn huisvr. van O.T.
Susanna Gier, huisvr. van d'heer Amptman Phoebe Themmen met Att. van Embden
Tiberig Sualve J.U.D. Convoimeester op T.zijl met Att. van Leeuwaerden

5 juni 1668
Trijne Geerts, weduwe van Peter Hindricks van O.T.
Fenne Roelefs, huisvr. van Oest Harmens van O.T.
Gretie Hindricks J.D. van T.zijl
Foscke Gerrits, huisvr. van Berent Jans tot Termunten
Jan Hindricks Klinckhamer met Att. van Suitlaeren
Hindricktien Claesen, huisvr. van Crijn Does met Att. van Westeremden

4 september 1668
Eppina Tettema, huisvr. van Doct. T. Sualve Confoimr. op T.zijl
Gese Hemmes, huisvr. van Peter Doeckes op de Holm
Arnoud Schinckel met Att. van Embden

4 december 1668 
Tole Jans van Reijda
Garbrant Olgers van G.T.
Anneke Mennens, huisvr. van Berent Fockes van O.T. [ letter l boven Fockes geschreven]

12 maart 1669
Berent Jans van G.T.
Roelefke Fockes huisvr. van Tidde Jacobs op T.zijl
Anneke Jurjen, huisvr. van Waldrick Jans met Att. van Midw. Hamrick

4 juni 1669
Eppe Hebes Chercher tot T.
Hindrick Jans van T.zijl
Waldrick Jans van T.zijl
Geertien Jans, huisvr. van Luitien Ilps van T.zijl
Grietie van Buiren met Att. van Woldendorp

3 september 1669
Albert Simens met Att. van Amsterdam

10 december 1669
Hilke Harmens, huisvr. van Jan Egberts tot G.T.
Trijne Lubberts met Att. van Farmsum

4 maart 1670
Willem Everts en
Jantien Pieters E.L. op de Wierde

3 juni 1670
Trijntien Pauwels, huisvr. van Tamme Arents tot T.
Jan Sijmons met Att. van Amsterdam
Engel Geerts, huisvr. van Hibe Jans tot Fimel met Att. van Oterdum

30 september 1670
Andreas Straetman Contrarolleur op T.zijl met Att. van Groningen
Iicktien Aepkens met Att. van Groningen
Claes Lucas Celeus en
Wopke Eecks zijn huisvr. en
Anna Celeus, zijn zuster alledrie met Att. van Embden

16 december 1670
Claes Sijmens op T.zijl

10 maart 1671 
Cornelisjen Eckes, huisvr. van Contrarolleur Straetman met Att. van Groningen

9 juni 1671 
Tobe Jans, weduwe van Tonnis Tonnis op T.zijl
Oest Harmens van O.T.
Ebel Udens, huisvr. van Jan Jans tot Termunten
Lucia Wussims ? J.D. met Att. van Groningen 

8 september 1671 
Grietie Wierts, huisvr. van Oest Harmens tot O.T.
Vrouw Elsa Verboom met Att. van Rotterdam

8 december 1671 
Maria Holtes, huisvr. van den Gerichtssubstituit Cornellis Thomas van G.T.
Nese Jans, huisvr. van Meijnert Jans van G.T.
Hille Jochums weduwe van Jan Claessen van G.T.
Vrouw Aefien Winshemius, huisvr. van d'heer Amptman P. Themmen met
Iickien Redeker haar dienstmaaght beide met Att. van Groningen
Mons. Daniel Tepens van Lhon en
Trijntien Menlanus, zijn huisvr. met Att. van Embden

1 maart 1672 
Haijo Boijes van T.zijl

7 juni 1672 
Claes Nantkes van Dallingeweer
Berent Fockes van Dallingeweer
Eppe Abrahams van T.zijl
Christijntie Colthofs met Att. van Groningen
Beertien Valcks met Att. van den Dam

29 december 1672 
Anje Abels, huisvr. van Haijo Booijes van T.zijl

5 december 1673 
Trijne Lubberts met Att. van Borghsweer

6 maart 1674 
Hare Dercks J.M. van T.zijl 
Lubbe Aissen J.D. van T.zijl 


[ Ds Petrus Alberthoma 1674- 1679]

18 oktober 1674 
Hopman Berent Harmens van Dallingweer
Riemen Berents van T.zijl
Grietjen Claesen van T.zijl
Jantjen Huisinghe met Att. van den Dam
Sijbrant Lamberts met Att. van Borchsweer

5 maart 1675 
Seijke Jansen, huisvr. van Pieter Claesen van T.zijl
(“dewelke des Vijdachs zijnde in de Proefpredicatie soo qualijk wierde datse des Sondachs niet konde
communiceren en daerop in de derde dags daerna zijnde Woensdachs des morgens overleden is “)
Harm Jansen kleermaecker van T.zijl
Jickjen Remmers van G.T.
Aeltjen Haviks van G.T.
Jacob Jansen Mulder en
Hilke Tjarcks, zijn huisvr. beide van de Holm
Alle Pieters van K.T.
Luitjen Wabbes van Baemsum
Jan Jans en
Stijne Ottes zijn huisvr. met Att. van Woldendorp

4 juni 1675 
Sara Hemmes J.D. met Att. van Appingadam

20 september 1675
Focke Bouwes en
Mechelt Folckerts zijn huisvr. van T.zijl
Jan Redeker schoolmester van Term.
Anje Ockens met Att. van Oterdum

17 december 1675
Ubbe Luppes van T.
Frans Pieters van T.
Martjen Hindricks huisvr. van Doe Karstjens van T.zijl
Geesjen Dercks met Att. van Coevorden
Anna Harmens met Att. van Woldendorp
Wijben Jansen met Att. van Oterdum

10 maart 1676 
Jan Ewolts van Reida
Trijnje Berents, huisvr. van Klaes Nantkes kerkvoocht, van Dallingeweer

9 juni 1676 
Hindrick Hajes en
Wopke Carolus zijn huisvr. van Fimel
[de vrouw had een Att. van een “Luttersche Pastor Christianus Grunfeldius tot Northeneur ? in 
Oostvrieslant int Ampt Stukhausen”. Deze werd verworpen en ze moest toch weer belijdenis doen ]
Hibe Jans en
Grietjen Thomas zijn huisvr. van Fimel
Willem Poppens van Dallingeweer
Eeucke Jans van T.zijl
Hille Jacobs van T.zijl
Engelbert Snellinck en
Lijsabeth Hjndricks zijn huisvr. beide met Att. van Embden
Bijlda Gerrits huisvr. van Willem Poppens met Att. van Marienchour

8 september 1676
Gerrit Arents van G.T.
Mechelt Folkerts van G.T.
Bene Pieters van K.T.
Derck Berents en 
Renske Michiels zijn huisvr. van Reida
Jeije Epkes op Wartum met Att. van Borchsweer

15 december 1676 
Diewer Crijns, huisvr. van Frans Pieters van G.T.
Reintje Julles op Wartum
Claes Pieters op te Wijrde
Anneke Jansen met Att. van Groningen
Tjaecktjen Boeles met Att. van Niewolda

9 maart 1677 
Frouw Eltjes, huisvr. van Cornelis schoenmacker van G.T.
Cornelisjen Alberts, huisvr. van Berent Haikes van G.T.
Trijntje Reintjes van G.T.
Aefke Bartels, huisvr. van Claes Pieters van de Wijrde
Hille Jansen van Baemsum
Enneke Hajes, huisvr. van Alle Pieters van K.T.
Fenne Jansen met Att. van Embden
Anneke Jansen met Att. van Farmsum

8 juni 1677 
Geertjen Waldricks van de Vennen
Luitjen Ilps van T.zijl
verzoek tot toelating van Evertjen Sises werd “gedelajeert tegen het toekomende”

8 september 1677 
Siwert Reinderts glasemaeker en
Martje Osten, zijn huisvr. in G.T.
Engel Pieters Collector en
Hille Dercks zijn huisvr. in G.T.
Cornelius Themmen Wedman op T.zijl
Aeltjen Michiels van Fimel
D. Hitzerus Themmen S.S.M.C. met Att. van Franicker

9 dec 1677 
Annichjen Hindricks Brouwersche
Geesjen Boeckholts met Att. van Delfzijl

8 maart 1678 
Evertje Sises van G.T.
Grietje Lubbes op T.zijl

7 juni 1678 
Jacob Jansen Schipper op T.zijl
Jan Ates en
Hijmke Iles, zijn huisvr., met Att. van den Dam


[ Ds Martinus Martini 1679- juni 1681 ]

27 juni 1679
Berent Benes bij T.zijl
Bouwe Everts, huisvr. van Ewolt Jansen in G.T.
Eltje Sijsen J.D. op Mensenborgh
Tamme Arendts en 
Jantien, zijn huisvr. aen G.T.er kerckhof
Hemke Jacobs en
Anneke, zijn huisvr. aen G.T.er kerckhof
Anneke Hindricks met Att. van Appingedam
Stijne Ottes, huisvr. van Jan Juirts, met Att. van Woldendorp

12 september 1679 
Marchien Thomas J.D. van T.zijl
Thomas Melles J.M. van de Vennen

12 december 1679 
Juffer Johanna Folkers, dochter van Ambtman Frans Folkers in G.T.
Stijntien Haijes J.D. in K.T.
Pieter Hindricks van T.zijl
Tammo Gijses van T.zijl
Anneke Berents van T.zijl
Tiaeckien Hindricks van T.zijl
Peterke Everts van T.zijl
Eeucke Pieters huisvr. van Hero Wierts in K.T.
Redmer Pieters J.M. op Dallingeweer
Frans Folkers Ambtman van het gerichte des Cleij-Oldampts en
Vrouw Frederica Edzens, zijn huisvr. beide met Att. van Farmsum
Juffer Kenna Aepkens met Att. van Farmsum
Mr. Doedo Aepkens met Att. van Farmsum

26 maart 1680 
Meijnert Jansen
Imme Jansen, huisvr. van Eppo Wierts aen G.T.er kerckhof
Arent Thomas J.M. op Mensenborgh
Egbert Bartelts in K.T.
Hindrick Rienjes van Baemsum
Jan Gerrits J.M. van Baemsum
Jan Heijnes van T.zijl
Pieter Egberts van T.zijl
Griete Ilps huisvr. van Jacob Thomas van T.zijl


[ Ds [Gerhardus] Meijer 1681-1683 ]

[ws september ] 1681 
Reintje Peters tot Dallinghweer
Anneke Jans J.D. van K.T.
Emke Roelefs J.D. tot Baamsum
Joachum Jansen en
Maria Schates zijn huisvr. met Att. van Delfzijl

2 december 1681 
Cijpko Tjaerts, huisvr. van Hinderick Jans ouderlinck van T.zijl
Harmke Reinders, huisvr. van Peter Hindericks van T.zijl
Tidde Egbers en
Harmke Jans, zijn huisvr. van T.zijl
Harm Daniels J.M. in G.T.
Doe Jansen met Att. van Tjamsweer nu op de Zijl
Anna Alberts J.D. met Att. van Oterdum
Geeske Harmens J.D. met Att. van Winschoten

3 maart 1682
Eve huisvr. van Jan Claessen op de Zijl 63

3 jun 1682 
Wije Cijsens huisvr. van Peter Egberts op T.zijl
Geertjen Jacobs J.D. op T.zijl
Grietjen Hindricks huisvr. van Luitjen Wabbes tot Baemsum
Fenne Hindricks huisvr. van Jan Muller tot Fimel
Lubbartus Redmers chercher op de Zijl met Att. van Oterdum
Claes Alberts chercher van de molen in G.T. en
Saeckjen Bouckes E.L. met Att. van de Leecke 63

1 september 1682 
Hindrick Engelberts contrarolleur met Att. van Dongjum
Maria Engelberts J.D. met Att. van die Sneeck 

1 december 1682 
Lisabet Hemmes J.D. van G.T., geboortigh tot Baemsum
Swaentjen Harmens J.D. bij de Zijl, geboortigh van Emmelham uit de graefschap Bentheim
Edzardt Doedens J.M. sone van Doe Jans bij de Zijl met Att. van Heemse uit Overijsel

2 maart 1683 
Peterke Luilefs, huisvr. van Claes Simens bij de Zijl met Att. van Woldendorp
Harm Dercks en
Grietje Pieters zijn huisvr. tot Dallingeweer
Maria Ippens J.D. wonende int bos

1 juni 1683 
Annejen Hiddes, huisvr. van Lubbartus Redmers
Adele Jans met
zijn huisvr. tot Fijmel
Peterke Everts J.D. bij de Zijl met Att. van het Hogesant
Johanna Knijphuijsen J.D. bij de Zijl met Att. van Borgsweer

31 augustus 1683
Pieter Martens en
Trijntje Areins zijn huisvr. op T.zijl
Lambert Adriaens Schoenmaeker in G.T.
Bregt Jans J.D. in G.T. 


[ Ds Herm. van Gelderen 1684-1686 ]

17 december 1684 
Pieter Hankes
Jan Tebbes
Pieter Borchers
Jan Does
Jacob Thomas bij T.zijl [dit zal waarschijnlijk op allen slaan]
Roelf Harms 
Jan Jans
Jan Cornellis Schonebeck

6 maart 1685 
Hindrick Edserts en
Eltje Sijses E.L. met Att. van Heveskes
Geeske Hindricks J.D. met Att. van Noortbroeck

6 jun 1685 
Anje Tonnis bij T.zijl
Jantjen Arents bij T.zijl
Fenne Jansen tot Baamsum
Echbertus Redmers en
Anje zijn huisvr. met Att. uit Oterdum
Lucretia Egberts met Att. van Groeningen
Jantjen Heames ? met Att. van Juckquart

6 december 1685 
Martjen Bonnes huisvr. van Pieter Reintjes op Wartum

.. februari 1686[ dag niet vermeld] 
Vrouw Hemmina Aepkens
Eppo Wijrts

3 september 1686 
Pieter Reintjes van Wartum
Mr Marcus Brietgericht
Martjen Hindericks
Renske Oomkens


[ Ds N Gillot ]

1 jun 1687 
Berent Hammingh en
Aeltien la Haijs zijn huisvr. met Att. van Groeningen
Jantien Haeckx J.D. met Att. van Groeningen
Hindrick Roelefs met Att. van Sandeweer
Geert Geerts en
Engele Hindricks zijn huisvrouw met Att. van Delfzijl

2 maart 1688
Margareete Middendorps P.U. met Att. van Groeningen [ P.U = pastor uxor dwz huisvr. van Ds Gillot]
Hillichje Remmers met Att. van Groeningen
Barber Jansen met Att. van Groeningen 

1 juni 1688 
Renske Oomckes (huisvr. van Jan Hes) met Att. van Noortbroeck
Elsche Jans (huisvr. van Geert Goverts) met Att. van Slochteren

1 maart 1689 
Derckt Jacobs, huisvr. van Egbert Jans in Termunten met Att. van Schilwolda

31 mei 1689 
Anje Beerens, huisvr. van Jan Thomas
Roelef Wijnstroom en
Trijntjen Dercks zijn huisvr. met Att. van Noortbroeck
Eva Hanniuleus, huisvr. van Hindrick Roelefs Chercher der Convoijen in T.zijl met Att. van Sandtweer
Lubbert Luijlefs J.M. met Att. van Zuijtbroeck

1 september 1689 
Eene Claasen J.D. op Dallingeweer
Jacobjen Karstes J.D. met Att. van Groningen

13 december 1689 
Anje Jans, huisvr. van Jan Cornellis tot Fijmel

7 maart 1690 
Trijntje Luijlefs, huisvr. van [Walrigt Hijbels met Att. van Woldendorp, slecht leesbaar]

18 mei 1690 Att. verleend naar Siddeburen aan Lubbert Luilefs J.M.

5 september 1690 
Aafjen Rooda J.D. met Att. van Groningen

4 december 1690 
Griete Arents, huisvr. van Jan Lammers van Termunten
Wijpcke Jans, huisvr. van Reuwen Dercks van Termunten

5 juni 1691 
Vrouw Abelina Munten, huisvr. van de Heer Amptman Mensings met Att. van Groiningen

5 september 1691 
Krijne Doedes met Att. van Weijwert

11 december 1691 
Geertruijt Harms J.D. met Att. van Delfzijl

9 december 1692 
Hillighjen Smidts J.D. woonaghtigh bij de Heer Amptman

3 maart 1693 
Griete Harmens, huisvr. van Jan Alberts op de holm
Geeske Teejes, huisvr. van Tidde Jacobs op T.zijl
Anje Bruuns J.D. met Att. van Woldendorp

2 juni 1693 
Jan Roelefs op ’t Clooster met Att. van Heveskes
Willemina Dathes, huisvr. van Luijtien Wabbes tot Baamsum met Att. van Wagenborgen

1 september 1693 
Lijsbeth Pieters J.D. dienende op de Holm

1 december 1693 
Teetjen Luijtiens, huisvr. van Tammo Dercks in G.T.
Wipcke Albers in G.T.
Grietien Geerts J.D. dienende bij de Pastoor 

2 maart 1694 
Pieter Jans en
Aeltien Jans E.L. op Reijda

31 aug 1694 
Aafjen Jans J.D. met Att. uijt Appingedam

30 november 1694 
Mentsie Tiddes met Att. van Oterdum

1 maart 1695 
Hindrick Pieters in G.T.
Reijnder Heddes glaesemaecker
Ettien Harms met Att. van Woldendorp
Anje Jans J.D. met Att. van Farmsum

31 mei 1695 
Wijtske Gerrijts, huisvr. van Evertz Jans op T.zijl
Welmoet Egges J.D. met Att. van Oosterwijtwert 

29 november 1695 
Aaltjen Jans J.D. met Att. van Weijwert

28 februari 1696 
Hille Jans J.D. dienende bij de Heer Convoijmeester

3 juni 1696 
Trijntjen Jansen, huisvr. van Claes Cornelis met Att. van Holwijrda

11 sep 1696 
Trijntien Onnema J.D. met Att. van Groeningen

5 december 1696
Hindrick Tammes en
Jantien Geerts zijn huisvr. 
Antje Jacobs, huisvr. van Garrelt Alberts in G.T. met Att. van Groeningen

5 maart 1697
Jan Tijdes
Evert Jans
Willem Oomckes Chercher bij T.zijl
Lubbert Jans
Hans Eggerigs en
Eghbertie Willems zijn huisvr. 
Geelke Haijes J.D. met Att. van Pilsum

3 december 1697 
Hero Wijerts in K.T.
Jan Alberts shoemacker op de Holm
Hillighjen Smidts huisvr. van Haijo Everts in G.T. met Att. uijt de Beerta
Claaske Heeres J.D. met Att. van Appingadam

4 maart 1698 
Derck Hindricks kremer in G.T.
Anje Harmens P.S. J.D. met Att. van Farmsum [ P.S. ?? dienstbode pastor ?]

2 juni 1698 
Tiaake Jans Steenhuijs J.D.
Grietie Martens, huisvr. van Mr. Jacob Egberts met Att. van Beerum

2 september 1698 
Epke Reijnties op Wartum
Jan Coerts J.M. met Att. van Delfzijl

2 december 1698 
Aijolt Aijsses op de Holm
Hillighjen Roelefs met Att. van Groeningen

3 maart 1699 
Bauve Edzes, huisvr. van Lubbert Jans met Att. van Midwoldemer Hamrick
Frouwe Hind., huisvr. van Luijgjen Harms met Att. van Groeningen

2 juni 1699 
Claas Cornellis op Mensenborg
Geeske Reijnts, weduwe van Bene Eppes tot Baamsum
Geertie Harms, huisvr. van Jan Roelefs in ’t Clooster met Att. van Groeningen

1 september 1699 
Teuntje Engelberts J.D. , suster van de Contrarolleur in K.T. met Att. van Leuwarden
Derck Eenjes op Reijda met Att. van Holwijrde

1 december 1699 
Lijsbeth van Reeckum J.D. met Att. van Groeningen
Geeske Harmens J.D. met Att. van Spijk

1 maart 1700 
Boele Hessels op de Vennen
Haije Jans
Hillebrant Hindricks
Geeske Harkes, huisvr. van Pieter Beerens
Trijnje Jurriens, huisvr. van Arent Thoemas
Grietje Tobias, huisvr. van Harm Hindricks
Sijwer Egberts, huisvr. van Epke Jans
Aefke Everts, huisvr. van Hindrick Steenhuijs met Att. van Spijck en
Anje Ebbels haar dienstmaagt, met Att. van Spijck
Geesje Sebastiani J.D. met Att. van Garmelwolde

31 mei 1700 
Annigjen Conraadts met Att. van Groeningen

30 augustus 1700 
Brondt Dercks op de Vennen

29 november 1700 
Aagte Evers weduwe van Conellis Heijns met Att. van Holwijrde

28 februari 1701 
Mr. Wolther Jan Cuijper
Derck Cornelli Mulder
Ocke Eppes
Aaltjen Jochum, huisvr. van Simon Cornellis met Att. van Sapmeer
Leentje Hansen J.D. dienende bij de heer Ambtman met Att. van Groeningen

3 juni 1701 
Maria Engelberts, huisvr. van Harm Jans met Att. van Marum in Westvrieslant [sic!]
Luijlef Epkes met Att. van Borgsweer

2 september 1701 
Jacob Harkes met Att. van Uijtwierde

3 maart 1702 
Govert Teejes
Brune Jans J.M.
Euwe Derks, huisvr. van Reijnder Heddes
Aagtje Alles J.D.
IJckjen Harms J.D.
Grietjen Jan J.D.
Jan Haijen met Att. van Rijsum

2 juni 1702 
Jan Hemmes met
zijn huisvr. 
N.Keimp met Att. van ’t Hogesant

1 september 1702 
Outher Harms met Att. van Manslagt in Oost Vr.
Hilke Berens, huisvr. van Hind. Pieters met Att. van Farmsum

2 december 1702 
Convoijmr. E. Winshemius
Euwe Fockes met Att. van de Wildervanck

2 maart 1703 76
Hind. Steenhuijs
Poppe Hindricks
Luijtjen Harms
Anna Hind., huisvr. van Piter Jans
Hans Jantien

1 juni 1703 
Walrich Hijbels
Alke Haijes
Pieter Jans schoem.
Ette Eeens, huisvr. van Jan Berents? [ kan ook Brunts zijn]
Lijsbeth Jurriens, huisvr. van Geert Hindriks
Martjen Writzes met Att. van Westerwijtwert

31 augustus 1703 
Aagtje Jans, huisvr. van Wijert Eppes

30 november 1703 
Jacob Eghberts en
zijn huijsvrouw
Elske Reijnts, huisvr. van Jan Alders op de Holm

29 februari 1704 
Sijmen Cornelis
Sijmen Jans

5 december 1704 
Jacobus Cornellis 
Gijse Tammes en
zijn huisvrouw met Att. van Appingadam

27 februari 1705 
Wijven Fredricks, huisvr. van Jan Redeker
Anje Peters van Reijde
Harm Hijbes met Att. van Oterdum

5 juni 1705 
Wijert Eppes snijder 
Derk Harms

4 december 1705 
Sara Hemmes, huisvr. van Eppo Wyrts met Att. van Stedum

5 maart 1706 
Martien Fockes, huisvr. van Bene Peters
Eefja Harms, huisvr. van Berent Willems
Stijntjen Eernst, huisvr. van Haijo Jans
Hindrickjen Jans, huisvr. van Occe Eppen
Reemer Hummes met Att. van Pilsum

3 december 1706 
Gepke Jans, huisvr. van Jan Tebben
Jantjen Egberts, huisvr. van Claas Fransen
Birren Fokkens, huisvr. van Derck backer met Att. van Oterdum

7 maart 1707 
Berent Harms
Kunne Jacobs weduwe
Eltje Jans, huisvr. van Peter Hankes
Willemke Geerts, huisvr. van Auter Harms
Truijte Teejes, huisvr. van Geert Jaspers
Ilben Reijnts
Stijntjen Aijolts
Theodoricus Romelings organist en schoolmr. alhijr met Att. van Farmsum

2 juni 1707 
Geert Jaspers
Fenne Fransen, huisvr. van Lucas Hindrix
Tobias Untzelman met Att. van Wee
Catharina Beckerings, huisvr. van mr. Romelings met Att. van Farmsum

2 september 1707 
Esse Benes, huisvr. van Harm Hijbes
Hindr. Jans schoemacker met Att. van Farmsum

2 december 1707 
Jantjen Benes J.D.
Maria Beucholt, huisvr. van T. Unzelman met Att. van de Leeck
Anje Frericks J.D. met Att. van Weiwert

2 maart 1708 
Christiaan Roelefs J.M. met Att. van Woldendorp

1 juni 1708 
Aaltjen Doedes, huisvr. van Egbert Timmer?
Jan Haijen J.M. met Att. van Pilsum

2 september 1708 [NB zie 1 jaar eerder, deze tweede vermelding is waarschijnlijk onjuist]
Esse Benes
Hind. Jans schoemaker met Att. van Farmsum

2 maart 1709 
Grietjen Egberts, huisvr. van Meijndert Rammelder

7 juni 1709 
Hemme te Baamsum met Att. van de Eexta
Geertjen Meertens met Att. van Weijwert

30 augustus 1709 
Walrigh Nantkes
Cornelis Derks met Att. van Spijck

6 juni 1710 
Geescke Dercks, huisvr. van Walrigh Menses met Att. van Woldendorp

5 september 1710 
Jantjen Clasen, huisvr. van Walrigh Nantkes
Bregte Peters, huisvr. van Derk Wabbes
Magdalena Berents, huisvr. van de Barbier Reneman
Martjen Jans, huisvr. van Jan Derks
Anne Jans met Att. van Betteweer
Rudolphus Cramer en
Anna Maria Moorlage zijn huisvr. met Att. van Veendam

5 december 1710 
Hindrik Abels
Aijsso Aijolts
Bauke Jans, huisvr. van Harm Hindriks stellemaker
Abel Reuwens, huisvr. van Hindrik Jans schoemaker

6 maart 1711
Engel Alberts, huisvr. van Jochum Roelefs met Att. van Spijk

3 juni 1711 
Jacob Cleverings
Eppe Benes
Berent Willems
Phoebe Luijrts
Peter Jans
Jan Meijnders
Jantjen Tonnijs, huisvr. van Jacobus Cornelis
Heijlcke Meijnders
Haaske Wijggers
Dominicus van den Hoorn met Att. van Amsterdam
Bauke Berens huisvr. van Simen Jans met Att. van Niewolda

4 september 1711
Gajke Gillot
Redmer Jans
Juffer Henderina Mensings
IJeije Peters
Lijsbeth Peters
Aaltjen Lucas
Nieltjen Gijses
Hilje Beerens met Att. van Hevesckes

4 december 1711 
Elsjen Gillot
Albertus Schultens en
Jacobina Engelberts zijn huisvr. met atestatie van Sandeweer

3 juni 1712 
Jantjen Hindricks huisvr. van de Chercher der Convoijen en Lycenten Dominicus van den Hooren met Att. van Borgsweer
Jan Derks Smit bij T.zijl met Att. van Jemgum

2 september 1712 
Berent Harms Metselaar met Att. van Winschoten
Jacob Jans met Att. van Weijwert

9 december 1712 
Jurrien Hansen en
Ebbe Frericks zijn huisvr. 
Geertjen Walrighs huisvr. van Berent Harms Stellemaker

3 maart 1713
Harm Berents
Doije Annes
Trijnje Jans, weduwe van Tidde Egberts
Roelefke Meijnderts , huisvr. van Swittert Beerents
Wipke Jans, huisvr. van Jan Samson
Maria Sijmens, huisvr. van Jan Derks
Eltje Aijolts J.D.

3 juni 1713
Albert Berens en
Eelke Jacobs met Att. van Woldendorp

1 september 1713 
Gajus Gillot met Att. van Groningen
Berent Jans Wesselings soldaat onder de capiteijn Kemmerer met Att. van Steenbergen

1 december 1713 
Jantjen Jacobs, dienstm. van Wijrt Eppes met Att. van Aduwert

2 maart 1714 
Arent Tonnijs

7 september 1714 
Martjen Alberts, huisvr. van Jetse Brouwer met Att. van Nieuwolda
Lijsbeth Fredriks, huisvr. van Tamme Haijkes met Att. van Scheemda
Eijbelt Lubberts en
Grietjen Jacobs zijn huisvr. met Att. van Loppersum 

1 maart 1715 
Dr. Hinricus Mensings
Joannes Gillot
Hindrik Jans te Baamsum
Dreuwes Tammes
IJdje Gijses
Jantje Clasen met Att. van Groningen
Grietje Harckes met Att. van Heveskes

31 mei 1715 
Haaske Jans met Att. van Groningen

30 augustus 1715 
Michiel Derks
Trijntje Wietes huisvr. van Wijrt Eppes met Att. van Oterdum

28 februari 1716 
Swittert Berents
Siamme Peters, huisvr. van Jan Meijnderts
Gepke Jans J.D.
Jantjen Jacobs huisvr. van Gerrijt Clasen op de Vennen met Att. van Borgsweer

5 juni 1716 
Elisabeth Gillot J.D.
Deuwerke Harms J.D.
Lijsbeth Hansen 

4 december 1716 
Anje Cornelis, huisvr. van Hindrik Peters Schipper te T.zijl
Grietje Willems J.D.
Hind. Doewes en
Jantje Bonnes zijn huisvr. met Att. van Weijwert

4 maart 1717 
Jan Hijbes
Gepke Jans, huisvr. van Claas Engels
Harmke Jans, huisvr. van Hindrik Jans
Trijnje Jans, huisvr. van Casper Jans met Att. van Woldendorp

6 juni 1717 
Gerrijt Claasen op de Vennen
de huisvr. van Mr Keimps met Att. van ’t Zant
Grietjen Tiddes, huisvr. van Ties Jans met Att. van Woldendorp

3 september 1717 
Jan Engels

3 december 1717 
Trijnje Luijes, huisvr. van Drieuwes Tammes

2 maart 1718
Doctor Blencke met Att. van Groningen
Thomas Lubbert Wiemoet met Att. van Groningen

10 juni 1718
Titia Gillot
Claaske Claasen
Bauwe Haijes
Roelefke Willems
Trijne Lubbert
Elsjen Gillot met Att. van Hoorn

2 december 1718
Anje Jacobs J.D. en
Trijntje Tammes J.D. beide met Att., deze van Engelbert en d’ander van Spijck [wie is van Spijck ?]

1 maart 1719
Jan Tebben
Peter Arents
Frauwtje Jans, huisvr. van Hind. Derks Chercher bij de Mul.
Trijntjen Lucas huisvr. van Jan Frericks
Hilje Hindriks huisvr. van Geert Geerts
Frouke Jans
Anje Haijes
Anna Margrieta Eghberts

1 september 1719 
Lucas Willems

1 december 1719 
Elisabeth Aijolts met Att. van Noortbroek

6 maart 1720 
Hero ten Camp de nieuwe Ambtman
Anje Jans, huisvr. van Meijndert Eeuwricks
Wellemt Jans, huisvr. van Harm Beerents uijt de Mennoniten tot ons overgecomen
Grietjen Jans, huisvr. van Peter Heeres
Christina Gravestijn, wed. Harm Berents
Aaltjen Harms J.D.

28 mei 1720 
Aaltjen Fockes huisvr. van Nantko Clasen te Dallinghweer

6 september 1720 
Luijrt Geugijs met Att. van Delfzijl

29 november 1720 
Juffer Elisabeth ten Camp met Att. uijt de Eexta

28 februari 1721
Jan Sampson Beaurein
Cornelis Freriks

3 september 1721
Garrelt Berents met Att. van Wijbelsum
Mettje Garrelts dochter van Garrelt Berents met Att. van Wijbelsum
Antje Garrelts dochter van Garrelt Berents met Att. van Wijbelsum
Garrelt Weijen en
zijn huisvr. met Att. van Wijbelsum
Willem Wijghers met Att. van Nieuwolda
Elsjen Gillot met Att. van Leuwarden
Anna Margr. Egberts met Att. van Appingedam
Jantjen Derks met Att. van Oterdum

27 feb 1722
Derk Meelker en
zijn huisvr. met Att. van Westerlee

1 juni 1722 
Derk Hindriks te Baamsum met Att. van Woldendorp
Cornelis Jans en
Jannetje Cornelis E.L. met Att. van Groot Midlum
Gede Jans J.D. met Att. van Groot Midlum
Harm Ariens met Att. van Wijbelsum
Geeske Everts huisvr. van Jacob Heres met Att. van Wijbelsum
Eeke Mensen weduwe van Harm Hillebrants met Att. van Wijbelsum
Trijntje Helmers J.D. met Att. van Wijbelsum
Peter Roelefs J.M. met Att. van Norgh

4 september 1722 
Hilke Derks, huisvr. van Peter Goverst
Arentjen Gerrijts
Caske Authers J.D.
Trijntje Jurriens, huisvr. van Harm Harms met Att. van O.PekelA

4 december 1722 
Jacob Heeres met Att. van Wijbelsum
Hillebrant Harms met Att. van Wijbelsum
Roelef Coerts Chercher bij de Meulen met atttestatie van Veendam
Beerte Coerts, wed. Geert Jans met Att. van Veendam

4 juni 1723 
Bieuwke Wolters, huisvr. van Luppe Geerts
Aaltjen Jans, huisvr. van Eildert Jans
Hille Hilkes J.D.
Arijs IJven en
Anna Eghberts E.L. met Att. van de Nieuwe Beerta
Geertjen Geerts J.D. met Att. van Wijbelsum

3 september 1723 
Frerik Jans wever in O.T. en
Meijndert Gerrijts J.M. uijt de Mennonijten tot ons overgecomen 

3 december 1723
Jantjen Berents, huisvr. van Jochum Roelefs
Aagtje Derks, huisvr. van Tiaart Harms
Peterke Peters, huisvr. van Julle Harms
Wiltet Freriks schoolmr. en
Trijntjen Hessels zijn huisvr. met Att. van Rijsum
Lubbertus Poppes met Att. van Farmsum
Annighjen Tiaarts weduwe van Matthias Buthuijs met Att. van Appingadam

1 maart 1724
Poppe Redmers
Casper Peters “uijt ‘t Pausdom overgecoomen”
Antje Oomkes, huisvr. van Christiaan Harms
Roelefje Jans, huisvr. van Jan Jans
Menje Jans
Maria Haijes
Ebel Harms
Anje Harms
Berent Ottes en
Swaantje Jansen met Att. van Roruckum? in Oostvrieslant

2 juni 1724
Peter Clasen met Att. van Pilsum
Aagtje Peters, huisvr. van Wijrt Heeres met Att. van Woldendorp

1 december 1724
Grietje Frericks, huisvr. van Harke Peters
Swaantje Hind. , huisvr. van Teejes Havincks
Fenne Wijrts, huisvr. van Hedde Reijnders
Titja Gillot met Att. van Winsum

2 maart 1725 
Derk Harms
Derk Tammes
Jan Willems
Harke Peters
Wijrt Heeres
Trijnje Jans, huisvr. van Jan Willems
Lijsbeth Thomas, huisvr. van Douke Jochums
Juffer Teuna Elisabeth Blencke
Aaltje Berents
Hind. Gros alhijr Collector met Att. van Groeningen
Eelke Jurriens , huisvr. van de Brouwer Rigte Louwers met Att. van de Scheemde
Peter Mathias met Att. van NieuWolda

1 juni 1725
Fenne Addes, huisvr. van Eente Jans te Baamsum met Att. uijt de Nieuwe Beerta

31 augustus 1725
Paulus Gillot
Harbert Hindriks
Geeske Hindriks, huisvr. van Claas Derks
Wessel Zeites en
Lijsbeth Alberts met Att. van d’Eexta
Jan Geerts J.M. met Att. van Winschoten
Hind. Alberts J.M. met Att. van Finserwolt

29 december 1725
Daniel Fockes bij Wartumer Til

1 maart 1726 
Elsjen Haijens , huisvr. van Luppe Geerts kuijper

30 augustus 1726
IJde Heeres huisvr. van Uke Jensen
Jantjen Bonnes J.D. met Att. van Grotegast

6 december 1726
Anje Tammes, huisvr. van Jan Bollewijns
Trijnke Garrelts, huisvr. van Derk Heerens

28 februari 1727
Julle Harms
Tiaart Harms
Antje Bonnes, huisvr. van Euwolt Hijbes
Geertjen Roelefs, huisvr. van Grebber Jans
Nanne Peters en
zijn huisvrouw met Att. van de N. Beerta
Aaltjen Jans J.D. met Att. van ’t Heeren Veen

20 mei 1727
Tamme Gijses
Grietje Jans met Att. van Wagenborgen

6 september 1727
Haije Willems en
Peterke Epkes met Att. van Sapmeer

5 maart 1728
Nombde Lammers
Harke Derks
Elske Oomskes, huisvr. van Jan Haijes
Ariaan Hindriks en
Elisabeth Goltsweerden E.L. met Att. van Kerkborghen in Oostvriesland

3 september 1728
Tijmen Jans
Zeertje Beerens, huisvr. van Frerik Jans wever in O.T.

2 december 1728
Frans Hessels met Att. van Rijsum

6 maart 1729 
Derk Derks met Att. van Ditzum in Oostvrieslant nu woonende op de Holm in G.T.

3 juni 1729
Johanna van der Koij, huisvr. van de Convoijmr. D. Amels met Att. van Rotterdam
Siewerdina Knijpinga, huisvr. van de Contrarolleur Bonne Tiaarts met Att. van Groeningen
Philippus van Gorckum en
zijn huisvrouw met Att. van Delfzijl

2 september 1729
Trijntje Jans, huisvr. van Derk Bronts in G.T.

2 december 1729
Elina Atzema J.D. met Att. van Delfzijl

3 maart 1730
Eente Jans
Uke Jensen
Claas Jacobs knegt van Tijmke Cuijper
Teeje Jans, huisvr. van Derk Hindriks
Aafke Clasen, huisvr. van Sijbrant Tiarks
Anje Epkes, huisvr. van Tijmke Cuijper bij T.zijl

2 juni 1730
Aafke Roelefs, weduwe van Tiabbe Sickens te Fijmel

1 september 1730
Mattjen Jans, huisvr. van Otte Berens op de Vennen
Geele Scheltens, huisvr. van Onne Backer bij T. zijl met Att. van Groeningen

Paulus Gillot S.S. Mini. Candidatus met Att. van Groeningen

8 december 1730
Geert Geerts en
Teetje Jans E.L.
Hille Nantkes J.D.

1 juni 1731
Geeske Luijlefs, huisvr. van Tamme Hindricks 
Roelefje Willems, huisvr. van Mr. Berent Harms op de Holm, met Att. van Appingedam

31 augustus 1731
Christina Margrieta Gravensteijn, huisvr. van Tamme Jans
Siamme Harms, huisvr. van Stoffer Bonnes
Aaltjen Jacobs met Att. van Wagenborgen

30 november 1731
Grietje Sijbrants, huisvr. van Lubbert Eijbels
Eecke Hindricks, huisvr. van Miente Jansen met Att. van Appingedam

3 februari 1732
Jan Claasen
Berent Jans en
Rigte Geerts E.L. met Att. van Oterdum

6 juni 1732
Freepke Geerts, huisvr. van Eeuwolt Hijbes
Geertjen Eijbels, huisvr. van Grebber Jans
Engel Abrahams, huisvr. van Stoffer Toorma
IJckjen Beerents, huisvr. van Hind. Frericks
Etje Edzes
Trijntje Jans “van Mennisten afcomste”

5 september 1732
Douwtje Jacobs, huisvr. van Lubbe Berents
Bernardij van Streun scholmr. te T.zijl met Att. van Groningen en
Jantien Andries ter Ham, zijn huisvr. met Att. van Zijdthorn
Tiake Luppes, huisvr. van Rigte Louwers met Att. van N. Beerta
Joannes Römelings, schoolmr. van Term. met Att. van Delfzijl

5 december 1732
Grietjen Switters, huisvr. van de snijder Reijnt Nantkes
Trijntjen Eghberts, huisvr. van Karsjen Jans met Att. van Zuijdtbroeck

27 februari 1733
Hendrik Sijbes met Att. van Woldendorp hebbende zijn woonplaats in Grijse Munniken Clooster
Menno Geerts J.M. met Att. van Oostzaandam

5 juni 1733
Heijne Clasen
Hindrikjen Alberts met Att. van Groningen
Lijsbeth Stickes met Att. van de Meeden

4 september 1733
Janke Focken, huisvr. van Jan Meertes met Att. van Borgsweer

4 december 1733
Jan Veenhof, collecteur van T. met Att. van Groningen


[ P Gillot 1731 als adjunct en successor van zijn vader ingetreden, 1734 -1781]

5 maart 1734 
Bartelt Jans met Att. van Oostzaandam

3 september 1734
Tonnijs Arents met Att. van Heveskes
Regina Hagenouw, huisvr. van de Commijs Schinkel met Att. van Delfzijl

5 december 1734
Maria Catharina Scherius P.U. [huisvr. van pastor] met Att. van Groningen 

30 mei 1735 
Alkje Harms met Att. van Groningen

2 december 1735
Menstje Eckes met Att. van Niewolda
Hemme Jans
Harm Lucas
Jan Engels
Willem Jans

1 maart 1737
Frouke Jannes met Att. van Oterdum


Naamen der Lidmaten van Reide Termunten, benevens de aantekening van de bediening des
Heil. Avondmaals enz.
[NB de vele latere toevoegingen, vaak in de marge, zijn tussen haakjes ( ) gezet]

Bij de aankomst van mij J. A. Smith, 1782, waren behalven de Leden des Kerkenraads pag.1. genoemt 
Ledematen der Gemeente
te Termunten

Jurjen Walles, schoolmr. en deszelfs vrouw
Iitjen . (obiit 1783)
Albertjen Scherphuis, vrouw van chijrurchien Van Dijken.
Aagtje Jans, wed. van Meindert Jans.
Eeuwke Wierts, (obiit 1800) wed. van Derk Hindriks.
Aaltjen Eppes, huisvrouw van Tebbe Schoenmaker.
Hans Jans, (obiit 1793) en vrouw
Fenne Wierts. (obiit 1799)
Abel Edzerts. (obiit 1794)
Pieter Rokjes Cherges, en vrouw
Hindrina Luidolfs. (beide vertrokken naar Delfzijl zonder Att.)
Meindert Switters. (obiit)
Grietje Jans, (1787 obiit) huisvrouw van Klaas Jans.
Geeske, (1782 obiit) huisvrouw van Tamme Jans.
Hijbe Jans, (obiit 1793) 

op de Vennen.
Jan Jannes, Ouderling , en zijn huisvrouw
Menje Wierts, (1790 obiit) 

op Dallingeweer.
Jan Hemmes Kerkvoogd, en zijn huisvrouw
Rikste Aries.
Anna Rigtes, (1797 obiit) wed. Fokko Nantjes.
Jan Mensing, Diacon.

op Fijmel
Trijnje Jans, huisvrouw van Wiert Remmerts

op Reide
Jan Klasens. (obiit 1784)

op Termunter Zijl.
Frouwke Jans, (1790 obiit) huisvrouw van Focke Edzes.
Fokke Croen. (met Att. vertrokken naar Borgsw. 1783)
Grietje Hindriks. (obiit 1788)
Harm Roelfs.
Pieter Heijes. (vertrokken met Att. naar Delfzijl 1791)
Hemme Jans, (obiit 1795) en zijn huisvrouw
Roelfijn Kristiaans. (obiit 1796)
Aijso Hagenou
Johanna Louisa van Wartum Gebor. Rosien, huisvrouw van den Hr. Advocaat van Wartum
(met Att. vertrokken naar Appingedam 1789)


Nieuwe Lidmaten [ zonder toevoeging is op belijdenis]

1782 [voor intrede Ds Smith]
Adriaan de Jager (obiit 1792) en 
Wilmke zijn huisvr. (vertrokken met Att. naar Farmsum en mox ibi obiit) [spoedig aldaar overleden]
Ike (obiit 1791) wed. van Hindrik Freerks 

8 september 1782
Hugo Pieter van Boneval Faure , Ambtman met Att. van ’s Graven Hage en
Mevrouw Rembertina Folkera van Iddekinge nu Faure zijn huisvr. met Att. van Noorddijk
(beide vertrokken met Att. naar Langeakkerschans 5 augustus 1798)
Wiert Remmerts van Fijmel
Jan Gerrits Bart van Termunterzijl (in dec 1788 met Att. vertrokken naar Appingedam)

8 december 1782 
Wilke Hesse schoolmeester bij de Zijl, met Att. van Groningen
Ebel Nannes op ’t Grijze Munnekenklooster, met Att. van de Eexta

14 september 1783
Jan Jans van der Heide met Att. van Groothuizen in Oost Vriesland
(met Att. vertrokken naar Nieuwolda 1785)

5 december 1784 
Knelske Derks

10 maart 1786 
Ties Hindriks woonende in zijn schip, dog is terstond met de Att. weer vertrokken.

2 maart 1787
Arent Berends Reedeker (obiit 1799)
Jacob Derks
Tebbe Hindriks
Jannes Arents 
Hendrika Tiddens (obiit 1796) met Att. van Groningen, huisvrouw van mij Pastor
Sijberdina Rentes Broersema (obiit 1790) met Att. van de Eexta, huisvr. van Pieter Fiebes

28 mei 1787
Roelfijn de Jager, (vertrokken naar Farmsum 1800), wed. van …
Trijntje Tiddes, huisvrouw van Tamme Fransen
Frouwke Geerts, (obiit 1799) huisvrouw van Jannes Arents
Itjen Freerks, ( 1799 vertrokken naar Delfzijl) huisvrouw van Jan Klaasen
Rikste Ottes Muda , huisvrouw van Sijse G. Bart, met Att. van Loppersum

14 maart 1788 
Frouwke K. Hijl, huisvr. va koopman Jan G. Bart (met Att. vertrokken naar Appingedam in Dec. 1788)
Sakalina Gilthuis, huisvr. van koopman Arent Redeker met Att. van Groningen

27 februari 1789
Hindrika Schenkel, (obiit 1797) wed. van Melle Bouwkes
Trijntje Gerrits, huisvr. van Eiso Hagenou
Ida Fockes
Jan Remmerts

1 juni 1789
Jantjen Beerents Swijgman, huisvr. van Batte Bastiaans, met Att. van Groningen

28 augustus 1791
Tallichijn Koops huisvr. van Luitjen Wijndels met Att. van Winschoot (zonder Att. vertr naar Winschooten)

23 november 1792 
Derkien Harms, huisvr. van Lammert Hijbes met Att. van Vlagtwedde

2 juni 1793
Tietje Tammes [ Tammes over Hindriks heengeschreven]
Anje Cornelius, (obiit 1794) huisvr. van Egbert Wijben.

1 december 1793
Pieter Edes, met Att. van Woldendorp en
Renske Cornelis zijn huisvr met Att. van Woldendorp. (beide vertrokken met Att. naar de PekelA 1795)

7 maart 1794
Redmer Eises
Egbert Wijben
Lammert Hijbes
Jan Derks Hofman
Hilke Tammes, wed. van Meindert Wijbens
Grietje Berents
Frouwe H. Gosselaar , huisvr. van de Wedman H. Schenkel
Jantjen Lammerts (obiit 1794)
Regina Eises Hagenouw (vertrokken met Att. naar Delfzijl Sept. 1795)

14 juni 1795
Martjen Pieters Kraan met Att. van Appingedam (vertrokken naar Appingedam 1796)

4 maart 1796
Claaske Alberts Mensinga huisvr. van Egbert Wijben met Att. van Leeuwarden

5 juni 1796
Hendricus Steenbrinck Cherger met Att. van Delfzijl, en
Aaltjen Hoving, zijn huisvrouw, ook met Att. van Delfzijl

25 september 1796
Zwaantje Harmannus huisvr. van Paulus Lansenberg, met Att. van Woldendorp
(vertrokken met Att. naar Farmsum 2 juni 1800)

10 september 1797
Jan Oosterhout met Att. van Harlingen en
Magdaleena Lemke zijn huisvrouw met Att. van Harlingen (beide vertrokken naar Sneek in Friesland 1798)

25 november 1798
Campegius Cornelius van der Straaten met Att. van Ballum op ’t eiland Ameland, en
Foekien Elizabet Munter zijn huisvrouw met Att. van Nes op ’t eiland Ameland
(beide vertrokken naar Workum)

8 maart 1799
Mekko Bondsema met Att. van Coevorden

2 juni 1799
Pieter Derks Smit met Att. van Solwert

30 november 1800
Jantjen Pieters Leeuw, huisvr. van Ebel Nannes
Jantjen Hijbes, huisvr. van Hindrik Derks Smit
Marieke Harms, huisvr. van I. Walles
Aafke Julles, huisvr van Jan Doekes


1801 Lijst van Naamen der Mannen, Lidmaten der Gemeente

Jan Jannes Venjer, ouderling
Jan Remmelts , ouderling
Jacob Derks, diaken (obiit)
Pieter Derks Smit, diaken
Jan Hemmes, kerkvoogd (obiit)
Jurjen Walles , organist en schoolmeester
Jan Mensing (obiit)
Harm Roelfs (zonder Att. vertrokken naar Wagenborgen 1803)
Eiso Hagenouw
Wilke Hesse, schoolmeester bij Termunterzijl (vertrokken)
Redmer Eises van Wartum (obiit)
Lammert Hijbes
Egbert Wijben
Jannes Arends Toxopeus
Wijrt Remmerts
Ebel Nannes
Hindricus Steenbrinck , Cherches
Tebbe Hindriks

Lijst van Naamen der Vrouwen , Lidmaten der Gemeente

Albertjen Scherphuis , wed. G. van Dijkum (vertrokken naar Groningen)
Aagtje Jans, wed. Meindert Jans
Aaltjen Eppes, (obiit 1802) huisvrouw van Tebbe Hindriks
Trijnje jans, huisvrouw van Wijrt Remmerts
Rixte Arijs, huisvr. van Jan Hemmes Kerkvoogd
Saskalina Gilthuis, wed. Arent B. Redeker
Trijntje Gerrits, (obiit 1808) huisvr. van Eiso Hagenouw
Knelske Derks, wed. van Sikke Croen
Trijntje Tiddes, huisvr. van Jan Harms
Rixte ottes Muda, huisvr. van Sijse G. Bart, kerkvoogd
Ida Fokkes Bosker
Jantjen Berents Swijgman (obiit 1809) huisvr. van Batte Bastjaans
Derkien Harms, huisvr. van Lammert Hijbes
Tietje Tammes
Hilke Tammes , wed v. Meindert Wijben
Grietje Beerents
Frouwe H. Gosselaar (obiit 1809) huisvr.v. H. Schenkel
Claaske Alberts Mensinga, huisvr. v. Egbert Wijben
Aaltjen Hoving (obiit 1808) huisvr.van H. Steenbrinck
Jantjen Pieters Leeuw, huisvr.van Ebel Nannes
Jantjen Hijbes, huisvr. van Hindrik Derks Smit
Marieke Harms, huisvr. van I. Walles
Aafke Julles, huisvr. van Jan Doekes


Nieuwe lidmaten

12 maart 1802
Aldert Jans met Att. van Woldendorp

13 juni 1802
Roelfje Reinders met Att. van Woldendorp
Trijntje Jurjens met Att. van Finsterwolde
Harmen Roelfs Stol
Hester Catharina Schenkel
(de laatste twee zijn vertrokken met Att. naar Slogter)

5 december 1802
Abelina Johanna Rost met Att. van Groningen (vertrokken met Att. naar Delfzijl)

19 juni 1803
Gerrit Fokkes Hagenouw en
Aaltjen Walles Reedeker zijn huisvr.

28 augustus 1803
Derk Jan Tebben

4 december 1803 met Att. vertrokken naar Delfzijl Abelina Johanna Rost

16 maart 1804
Aantjen Jans, huisvr. van Reintje Tiddes , met Att. van Woldendorp

2 september 1804
Lutgertjen Tonnis, huisvr. van Cornelius Thomas met Att. van Groningen

8 maart 1805
Gerrit Fokkes wonende op Grijze munniken klooster, met Att. van Woldendorp

8 september 1805
Meerten Claassen met Att. van Woldendorp
Dirk Ruurds met Att. van Groningen


OUDERLINGEN 

[meestal 2 tegelijk in functie, hadden zitting tot hun dood, daarna werd een nieuwe gekozen en bevestigd]

Jacob Hemmes overleden voor 28 juni 1668
Frerick Tonnis 26 juli 1668
Ambtman Frans Folkers [ca 1680] [verdronken 13 november 1686]
Hindrick Jans op de Zijl 25 september 1681, overleden voor 5 mei 1701
Albert Jans [1687?] overleden voor 9 januari 1706
Bene Pieters 19 juni 1701, overl voor 3 december 1717
Ambtman Mensings 14 februari 1706, overleden voor 31 mei 1722
Boele Hessels 8 februari 1718 overl voor 4 april 1728 
Contrarolleur Hr Engelberts 5 juli 1722
Jan Hemmes 6 mei 1728
Christiaan Roelefs ondertekent censuuracte 4 mrt 1735


DIAKENEN

[meestal 2, soms 3 tegelijk in functie , ze werden als regel voor twee jaar verkozen, tweede jaar boekhouder,
aftredend na afrekening]

Albert Jans [1667?] - 25 april 1669
Jan Ates [1668?] - 10 april 1670
Jan Hindricks Klinckhaemer 25 april 1669 - overl (voor 17 december 1670)
Tonnis Tonnis op T.zijl 10 april 1670 - overleden voor 24 juli 1670
Egbert Jan Luilefs 14 augustus 1670 - [ ws april 1672]
Jan Engels van Dallingeweer 1 januari 1671 - [ws april 1673]
Albert Jans 7 mei 1671 
Contrarolleur Andreas Straetman 13 april 1673 
---------------------------
Bene Peters in K.T. 25 september 1681
Claes Nantkes kerkvoget 19 november 1682
Cornelis Themmen 13 mei 1683 - 10 mei 1686
Advocaat Daniel Teepens [1684?] - 17 april 1687
Egbert Bartels [1685?] - 20 mei 1688
Mr. Pieter van der Mael 10 mei 1686 – waarschijnlijk overleden 1687
Lucas Jans 28 maart 1687 - 16 mei 1689, geen nieuwe diaken verkozen, kerkeraad vond twee voldoende. 
Arent Thomas 22 mei 1687 - 16 april 1690
Anthoni Nunnunckhof 17 juni 1688 overleden kort voor 19 april 1691
Contrarolleur Hindrick Engelberts 19 mei 1690 - 11 april 1692
Evert Lucas 21 mei 1691 overleden voor 2 december 1691
Derk Beerens tot Reijda 2 december 1691 - 8 mei 1693
Wedman B. Hammings 8 mei 1692 - 23 april 1694
Jan Jans van Dallingeweer 7 juni 1693 - 21 april 1695
Tiddo Egberts 17 mei 1694 - 26 april 1696
Tamme Gijses op ‘t Zijl 13 mei 1695- 12 april 1697
Jan Roelefs in ‘t Klooster 21 mei 1696- 1 mei 1698
Hindrick Pieters 9 mei 1697 - 16 april 1699
Thomas Melles 29 mei 1698 - 7 april 1700
Willem Oomkes 14 mei 1699 , overleden voor 7 april 1700
Pieter Jans op Reida 9 mei 1700, overleden voor 16 juni 1700
advocaat Tepens 9 mei 1700 - 3 april 1701
Frans Pieters 14 juli 1700 - 30 april 1702
Jan Sijmons 5 mei 1701 - 15 april 1703
Boele Hessels 28 mei 1702 - 30 maart 1704
[ bij bevestiging Jan Simens over Boel Hessels heengeschreven, maar de laatste is het waarschijnlijk toch]
Wolter Jans 19 mei 1703 - 19 april 1705
Berent Dercks 4 mei 1704 - 18 april 1706
Hind. J. Steenhuijs 21 mei 1705 - 1 mei 1707
Jan Hemmes 13 mei 1706 - 29 april 1708
Jan Alberts schoemaecker 2 juni 1707 - 21 april 1709
Lucas Hindricks 27 mei 1708
Jacob Egberts 20 mei 1709

Berent Harms - [1712 ? ] - 15 juli 1714
Epke Jans [1713 ? ] - 29 september 1715 
Harm Hijbes 12 aug 1714 - 19 april 1716
Daniel Teepens 27 okt 1715, afrekening en verlenging 19 april 1716, 
- 4 april 1717 ? [bij aftredende boekhouder geen naam genoemd]
Cornelis Derks 27 okt 1715 - 10 juni 1718 ? [bij aftredende boekhouder geen naam genoemd]
Hemme Frericks 21 mei 1716 - 10 mei 1719 ? [bij aftredende boekhouder geen naam genoemd]
Convoijmr. Schunick 2 mei 1717 
Sijmen Jans 3 jul 1718 - 31 mei 1722
Arent Tonnis 29 mei 1719 -
Convoijmr. Sissink 1720?? afrekening en verlenging 15 juni 1721, , ook afr 31 mei 1722 - 17 okt 1723
Christiaan Roelefs 6 jul 1721 - 21 mei 1724 ? [bij aftredende boekhouder geen naam genoemd]
Berent Harms 5 jul 1722 - 8 april 1725
A. Schultes 14 nov 1723 - 12 mei 1726
Michiel Dercks 25 juni 1724 - 20 april 1727
Peter Heres 29 april 1725 – 4 april 1728 ? [bij aftredende boekhouder geen naam genoemd]
Harke Peters 18 juni 1726 - 24 april 1729 ? [bij aftredende boekhouder geen naam genoemd]
Dominicus van den Hooren 28 mei 1727 - 18 april 1730 ? [bij aftredende boekhouder geen naam genoemd]
Jan Sampson 6 mei 1728 - 1 april 1731
Wiert Heres 22 mei 1729 - 30 april 1732
Dreuwes Tammes 24 mei 1730, afrekening 12 juni 1733,wegens vertrek Arijs IJten extra jaar, - 7 juni 1734
Arijs IJves van Baamsum 29 april 1731- in 1733 naar Nieuwe Beerta vertrokken.
Frans Hessels 30 april 1732 verkozen, niet bevestigd wegens overlijden 7 mei 1732
Chirurgijn Philippus van Gorkum 29 juni 1732, ondertekent censuuracte 4 mrt 1735, - 19 mei 1735
Hindrik Jans 4 juli 1733, ondertekent censuuracte 4 mrt 1735, - 10 mei 1736
Bernardus van Streun schoolmeester T.zijl 27 juni 1734 - 2 juni 1737
Cornelis Freriks 4 juni 1735
Jan Engels 3 juni 1736
Hemme Jans 3 juni 1737 


CENSUUR

[ Korte samenvattingen met alle namen]

12 maart 1669 Ide Hindrick en Willem Heddes gesuspendeert wegens “gegeven ergernisse”. Ide Hindricks 4 juni 1669 weer toegelaten op belofte van beterschap, Willem Heddes 3 september 1669, omdat hij eerder niet op de kerkeraadsvegadering was verschenen.

5 maart 1675 Gerichtsdienaar Hiddo Mennes weer toegelaten “op grote beloften van een heiliger leven te willen leiden”, datum en reden schorsing niet bekend.

Jan Hajes gortemaker aen Klein Termunter kerkhof en zijn huisvrouw afgehouden “om gegeven ergernis”. Ze worden 17 december 1695 weer toegelaten na verzoening met Jan Simens.

20 september 1675 de huisvrouw van Melle Kurt tot Fimel, die al lang niet naar het avondmaal was geweest, wordt na haar betoon van leedwezen weer toegelaten

15 december 1676 Siwer Gerrits afgehouden “ter oorsaecke van een grote quaheid in een pleidooi uitgebarsten tusschen haer en haer nabuir Arent Tonnis”. Nadat “haer questie met Arent Tonnis huisgesin was voor het gerichte bijgelegt” wordt ze 9 maart 1677 weer toegelaten

27 mei 1677 Hindrick Tammes afgehouden “ter oorsaecke van groote ergernisse gegeven in Delfzijl ten huise van Commissarius Swolle “, aangebracht door de pastor van Farmsum.

8 juni 1677 Anneke Jans huisvr. van Sibrant Lamberts en Trijntje de weduwe van Ello Onnes hebben elkaar in het openbaar geslagen, worden afgehouden, na verzoening 8 september 1677 weer toegelaten
Questie tussen Evert Lucas en zijn huisvrouw en Walrick Jansen opgelost. Omdat Evert niet is verschenen, wordt hij nog eenmaal afgehouden, de anderen zijn weer toegelaten

3 juni 1678 Aeijko Jacobs en zijn huisvrouw komen met Att. van Larrelt. Deze is niet door een predikant of ouderling ondertekend en wordt als ongeldig beschouwd.
Hans Wever op K.T. heeft een Lutherse knecht van Aurich ingehuurd. Toen hij kwam bracht hij twee kinderen mee. Om eventueel toekomstig “beswaer” van de diaconie te vermijden wordt besloten dat de knecht weer moet vertrekken. 
Walrick Jansen heeft ruzie met de vrouw van zijn zoon Focke. Hij zou haar hebben gescholden voor een “duvelsche Hoer” en met een mes bedreigd hebben. Hij ontkent het laatste en verwijt haar dat zij “met een ander knegt te veel gemeenschap had, 
en weinigh daghte aen haer man die op een gevaerlijke reise naer Groenlant was”. Naburen verklaarden dat zij leeft als een goede huisvrouw. Verzoening mislukt omdat Aefke zich te veel in haar eer aangetast voelt. Op 7 juni verschijnt Walrick niet op een verzoeningsbijeenkomst en wordt afgehouden
Hindrick Tammes heeft in dronkenschap ten huize van Bonne Tjaerts op de zzZijl tegen de Sabbath gelasterd. Hij weet er niets meer van, heeft spijt en wordt na waarschuwing niet verder gestraft.
Garbrant Olgers die een questie had met Oest Harmens wordt weer toegelaten

27 juni 1679 wegens drie questies worden de betrokken 7 personen afgehouden
Tussen Trijne Hanckes en Anna de huisvrouw van Tidde Rot bij T.zijl die ook al bij het gerecht heeft gedient,
op 12 december 1679 is de questie tussen Trine Hanckes, de weduwe van Ello Onnes en Trijne Jacobs de huisvrouw van Tidde Jacobs [is dit wel dezelfde als Anna????] in bijzijn van de pastor geschikt, en worden ze weer toegelaten
Tussen Jan Sijmons Chercher van de Moulen en Evert Lucas en diens huisvrouw Grietie bij T.zijl. Jan Sijmens en de 
huisvrouw van Evert Lucas worden na verzoening op 26 maart 1680 weer toegelaten, Evert Lucas blijft wegens een andere questie nog onder censuur
Tussen Haro Dercks en Haije Boijes beide van T.zijl, nadat dit in der minne geschikt is worden ze 12 september 1679 weer toegelaten

2 december 1681 Geschil tussen Bene [Pieters] Brouwer, diacon, en Jan Simons en de Colletuer van Termunten.
Verzoening 3 maart 1682 tussen Jan Sijmens en Hilke Peters, huisvr. van de collectuer, op 3 jun 1682 Bene Peters 
en zijn huisvr. weer toegelaten
Ook is er een beschuldiging tegen Reintje Pieters, Hindrik Reenjes en Reintje Peters worden 3 maart 1682 verzoend en weer 
toegelaten na vrijwillige absentie
paasmaandag 1681 verkozen tot diaken Convoijmeester Tib. Swalve, hij weigert omdat “zijn generaliteit bedinge, hem van 
alle ander lasten bevrijdende, als mede dat sijn contrarolleur Straetman hem daer in was voorgestelt selfs in de 
ouderlingschap, waarmede hij pretendeerde geaffronteert te wesen en meer wanner nu noch tot het Diaconschap wierde 
vercoren.” Na veel vermaningen en advies van classis valt het besluit 22 okt 1682 dat hij niet weer tot een ambt in de 
gemeente geroepen mag worden, ondertekend door
G. Meijer pastor, F.Folckers Ambtman ouderling, Hijndrick Jans ouderling, Focko Buwes diacon,Bene peters diacon 
en als aanwezige gemeenteleden J.Redeker, Peter Egberts, Lubbertus Redmers, Klaes Tijmens,
Jochgem Jans, Albert Sijmens, Tiddo Egberts en Jan Sijmens
1 september 1682 Sivertje Gerlefs van Baemsum klaagt over “eenige injurereuse woorden” van Geertje bij de dijck , werden
verzoend.
Ave de weduwe van Claes Gorts op de Wierde klaagt over loslopende koeien van Trijne de huisvrouw van Lambert op Zijl.
Trijne durft niet voor de hele kerkeraad te verschijnen, maar weigert zich te verzoenen en wordt afgehouden
Icktjen huisvrouw van Hindrick Peters klaagt dat haar schoonmoeder Trijne Peters haar verwijten maakt dat zij Hindricks’
voorkind slecht behandelt. Bij navraag blijkt dit onjuist, en Trijne Peters mag ditmaal niet naar het Avondmaal.
1 december 1682 Evert Lucas, Kunne Peters de huisvrouw van Benne Tiaerts, Trijne de huisvrouw van Jan Heins en Sara
Hemmes afgehouden, daarna als ze zich verzoenen en beterschap tonen weer toegelaten, op 2 maart 1683 Kunne Peters , 
“haere swaerigheit overwonnen hebbende”weer toegelaten, “Evert Lucas met zijn vrou en Trijne Jan Heins vrouwe, meester 
Albert Jans en zijn naelaetige traege vrouwe en de chercher met zijn vrouwe ook al nae ouder gewoonte” blijven gesuspendeerd,
op 1 juni 1683 is de vrouw van Evert Lucas “ tot bedaeren geraeckt”en wordt ze weer toegelaten. Ze zijn kennelijk voor 
december 1684 weer toegelaten, omdat dan niemand meer onder censuur staat.
1 juni 1682 Anneke Harms weduwe bij de Zijl heeft ergernis gegeven, onthoudt zich ditmaal op eigen verzoek
3 september 1686 Moij Abelke en haar man Hinderick Reentjes bespreken met pastor en Jan Engels “sekere praet waer in 
Moij wege haer getrokken hat” . Ze worden “geexcusirt, en met soete vermaninge en vreedewens van mij Pastor aen haer,
gedimitteert”.
16 september 1687 Er een oude kwestie tussen Claes Nanckes kerkvoogdt en Adv. Teepens . Op 26 augustus 1688 bijgelegd..
16 september 1687 Mr. Jan Redeker heeft bij Advocaat Teepens glazen vernield, hij wordt gesuspendeerd. Op 26 augustus 
1688 komt de zaak zelfs bij de Classis. Hier blijkt dat Jan door Mons. Teepen, die als boekhouder in qual. in het huis van
de overleden Moy Martien aanwezig was bij haar begrafenis, werd beschuldigd geld uit haar boedel geroofd te hebben. Hij
zegt hiervoor avondmaalswijn gekocht te hebben, wat bevestigd wordt door getuigen. Maar twijfel bestaat of hij daarvoor 
wel alles heeft uitgegeven. 1 september 1689 na “serieuse vermaninge” weer toegelaten, hij zal 2 dukatons aan de armen geven.
7 december 1688 Advocaat Teepens en zijn vrouw worden gesuspendeerd omdat zij niet in Termunten, maar in Woldendorp 
aan het Avontmaal waren gegaan, ondanks dat verzoening tussen hem en Claes Nanties was geschied, maar tussen hem en 
Mr Jan Redeker was nog geen verzoening. Ook deze zaak komt voor de Classis. Pas op 4 maart 1692 worden Advocaat D.
Teepens en zijn huisvrouw weer toegelaten
1 juni 1694 wordt Lijsbeth Peters J.D. dienende bij de stelmaker wegens hoererij met de stelmaker afgehouden,
ze wordt 1 maart 1695 weer toegelaten
2 juni 1697 Mr. Eghbert Mulder en zijn huisvr. worden om gegeven ergernis afgehouden, opgeheven 3 oktober 1697
2 december 1698 Mr. Jan Redeker wegens gegeven ergernisse gesuspendeerd.
3 maart 1700 Reijnder Heddes Glasemacker in G.T. had bloedschande gepleegd omdat hij met de dochter van de zuster 
van zijn overleden vrouw was getrouwd. Omdat in Groningen dit huwelijk niet kon worden gesloten, en men hem had 
vermaand ervan af te zien , had hij zich in Oostvriesland laten trouwen, en daarna teruggekeerd. Hij werd geschorst, de 
zaak werd tot in de Classis behandeld, en omdat sommige theologen zo’n relatie niet volstrekt ongeoorloofd vonden op 
31 mei 1700 weer toegelaten
3 maart 1700 Martien Hindricks heeft een onecht kind voortgebracht, vader in “een seekere Lieutenant Winshemius”. 
Ze wordt gesuspendeerd. en 28 februari 1701 weer toegelaten
Mr. Jan Redeker blijft onder censuur
2 september 1707 Bene Peters en zijn huisvrouw, de weduwe H. Steenhuijs [later Aafke Everts], de Contrarolleur 
H. Engelberts en nog eenige andere moeten zich onthouden “ van wegen een sonderlingen voorval”. Op 2 december 1707
blijkt dat ,”alsoo haer persoonen in een schandaleuze missive an Aafke Everts waren gebrantmerckt”, ze zich moeten blijven
onthouden. Op 7 juni 1709 wordt Aafje Everts weer toegelaten “alsoo wel ½ jaar sig versoenlijk ende alle haat en onlust 
afgeleght”. De zaak duurde zolang omdat ze niet voor de kerkenraad wilden verschijnen. Op 28 februari 1710 waren eindelijk 
alle twisten en onlusten bijgelegd.
3 juni 1713 Hr Ambtman en Boele Hessels “sullen absenteren, als gebelgt zijnde over de keur van P. Selvius als Schoolmr. en
Organist die dog van d’overstemmende Collatore voor de bequaamste onder de genomineerde is gehouden”. Deze zaak werd
pas 1 maart 1715 bijgelegd.
3 september 1721 onder censuur de weduwe van Meijndert Sijses en haar dochter Heijl “wegen eenige clagten tegen de 
schoolmr.” Voor 27 februari weer verzoend.
4 september 1722 De meestersche van Termunten en vrouw Schulten worden wegens een kwestie met elkaar geschorst.
Op 4 december blijft het meesterke van T , ofschoon Vrouw Schulten zich verzoenlijk opstelt, 3 maart 1723 is alles 
verzoend.
1 juni 1731 Afhouding van Zeertje huisvr. van Frerik Wever , Trijntje Hessels huisvr. van Wiltet Freriks en Eefje huisvr. van 
Berent Willems wegens twisten en ergenissen. Op 31 augustus daarop blijft alleen Zeertje onder censuur wegens “ eenige 
quade en anstotelijke gerugten”, maar 30 november wordt ook Trijntje Hessels weer gecensureerd. Zeertje wordt 2 juni 1732 
weer toegelaten. Trijntje blijft onder censuur en 4 mrt 1735 was Trijntje Hessel bovendien weinig weken na haar huwelijk 
met Julle Harms in de kraam bevallen. Ze blijft onder censuur en haar man, ook opgeroepen, was niet verschenen en moet 
zich nu ook onthouden. Dit besluit werd ondertekent door predikant P. Gillot, Christjaen Roelefs [ws ouderling] , Philippus 
van Gorkum en Hindrick Jans [ de diakenen]. De censuur duurt zeker tot 1736, verdere aantekeningen ontbreken.
30 november 1731Uke Jensen en zijn huisvr. “van wegen domesticke twisten onder malcanderen tot anstoot van haere
nabuijren” onder censuur, 3 februari 1732 weer wegens beter leven opgeheven.
4 december 1733 Hindrik Abels wordt wegens grote dronkenschappen gecensureerd, duurt zeker tot 1736, verdere 
aantekeningen ontbreken.
8 mei 1736 Speciale kerkeraadsvergadering wegen klachten ingebracht tegen Ds Gillot door de kerkeraad van Woldendorp
onder supervisie van de Classisvertegenwoordigers G.Woltkens en Ds Dronrijp van Nieuwolda en Wagenborgen. 
Ds Gillot zou op de Classisvergadering zich tegen Dr van Peer minachtend hebben hebben uitgelaten over de formulieren 
en zijn vaders werkwijzen hebben becritiseerd. De leden van de kerkeraad van Woldendorp werden één voor één 
binnengeroepen en verhoord. De Wldendorpse ouderlingen J. Cladde en Jan Berents hadden niets gehoord, de eerste diaken 
Ede Peters ook niet, en de tweede diaken Nantke Peters had allen de kritiek op de vader gehoord, met name “weest niet als 
uwe Vaders enz.” . Ds Gillot bevestigde desgevraagd dat zulke woorden wel gevallen waren, maar hij wist niet meer door wie.
Hij wilde ook Ds Rok, die ook bij de Classis was geweest , laten horen. Nu blijkt het gesprek over een attestatie gegaan te 
hebben, en de vraag of daar al dan niet veranderingen in mochten worden aangebracht. Een definitief oordeel werd opgeschort.
Ondertekend door G. Wolters cons. praeses en P Dronrijp scriba als Classisvertegenwoordigers, Christjaen Roelfs als ouderling, IJan Hemmes als ouderling, Hindrick Jans, Bernardus van Streun diacon en kornellijs Freecks
In de marge aantekening van Ds Gillot dat deze beschuldiging tot genoegen van hem en van de kerkeraad afgedaan was,
2 december 1735 Lijsbeth Stickes had als ongehuwde dienstbode een kind ter wereld gebracht,
wegens hoererij voor een half jaar gesuspendeerd
30 aug 1737 klachten over Bonje Bonnes, ze wordt beschuldigd van “wikken”en “waarzeggen” en niet ter kerke te gaan,
ze bekent schuld en wordt ½ jaar geschorst

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.