LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Ter Apel

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

De lidmaten en Acta van Ter Apel, ingevoerd aug./sept. 2006 Edsko Havinga.

Nog niet nagekeken.

- predikanten
- lijst 1679 en mutaties 1679 - 1707
- mutaties 1708 - 1723
- lijst 1736 en mutaties 1736 - 1777
- lijst 1778 en mutaties 1778 - 1787
- lijst 1788 en mutaties 1788 - 1793
- mutaties 1794 - 1797
- lijst 1797 en mutaties 1797 - 1800
- lijst 1801 en mutaties 1801 - 1808
- lijst 1811 en mutaties 1811 - 1813
- Acta 1727 - 1811


Predikanten Ter Apel

Dit Klooster was van de order der Kruisdraagers (welker oorspronk gebragt word tot t jaar 1216 en de goedkeuring of bevestiging van deese order tot Paus Innocentius de 4de). Na de vastgestelde Reformatie is 1604 goedgevonden, dat den Prior eenen Leraar alhier zoude bestellen of zig zelven na kk. ordening het onderzoek onderwerpen en in dat onderzoek regtzinnig bevonden zijnde, de kerkdienst alhier waarneemen. Alhier hebben gediend
1616 Hermannus Meijer overleeden 1637
1638 Noach Smaltius overleeden 1708
1708 Walraad Christiaan Matthiae beroepen van Neudorp uit OostfriesLand overleeden 1724
1724 Johannes Hoitzema overleeden 1735
1735 Henrikus Swijghuisen Emeritus verklaart 1777, overleeden 1787
1778 Lucas van Hulten vertrokken naar Kiel 1797
[aan het slot van het boek staat een copie (iets gemodeniseerde spelling) van bovenstaande met de volgende aanvulling]
1797 Wibrandus Joannes Koppius vertrokken naar Anlo 1800
1800 Johannes Wilhelmus Tammen vertrokken naar Oostwold en Legemeden 1810
1811 Johannes Henricus Hemmes vertrokken naar Wittewierum 1813
1814 Johannes Mensinga vertrokken naar Zuidlaren 1816
1816 Sipko Adriaan de Jonge vertrokken naar Wierum en Dorquert Classis Gron. 1822
1822 Everhardus Arnoldus Cappenberg bevestigd den 22 December 1822, emeritus geworden Julij 1867
1868 Frederik Henderikus Germs bevestigd den 5 April 1868 vertrokken naar Nieuw Stadskanaal
            tekst van zijn intreepreek was 2 Cor 1 : 24 m
1870 V.R. Sikkes , van Bovensmilde, bevestigd 10 April, vertrokken naar Sleen
1878 G.J.F. Tjassens Keiser, van Gieten, bevestigd 7 April, vertrokken naar Appingedam 1883
1883 Jan H. Leemhuis, van Kropswolde, bevestigd 30 Juni, vertrokken 5 Juni 1887 naar N. Stadskanaal
[ eind lijst slot van het boek]


Namen der Ledematen van de Gemeijnte des Heren Jesu Christi in ter Apel 1679
[ bevat ook addities tot 1707, deze zijn niet van de gegevens van 1679 te onderscheiden, lijst waarschijnlijk later opgemaakt]    
Pagina 1
Jan Hindriks van Emmen
Hille Wubbelts
Harmen Harmens
en
Jacobjen Willems sijn huisvrouw
Berent Geerts
Fenne Geerts
Harmtjen Berents
Jantjen [leeg,] dienstmaagt van de schoolmr.

Noach Smaltzius, Predikant, en
Taalke Alberts, zijn huisvrouw.
Evert Harmens.
Lummechien Abbring.
Woltjen Boeles.
Woltjen Jansen.
Jan Hindriks, schoolmr. en
Magdalene Brachtesende, sijn huisvrouw.
Agnete Brants, sijn twede huisvrouw.
Jan Broijl, en
Hindrikjen Jans, sijn huisvrouw.
Antje Jans, sijn twede huisvrouw.
Berent Gansevoort, en
Anne Margrete van Snelten, sijn huisvrouw.
Maria Gansevoorts.
Jan Gansevoort.
Margrete Gansevoorts.
Grete Alberts, weduwe wijlen Geert.
Albert Geerts, en
Trijntjen Willems, sijn huisvrouw.
Luitjen Alberts.
Grietjen Geerts.
Jan Clasen, en
Hamtjen Sassen, sijn huisvrouw.
Jan Berents de oude.
Grietjen Ellingh weduwe van wijlen Johannes Meijer, Predikant ter Apel.
Jan Berents, en
Ale Dillinge, sijn huisvrouw.
Harmen Berents.
Grietjen Berents.
Harmen Heijes.
Hindrik Berents, en
Anneke Harmens, sijn huisvrouw..
Hebel Hindriks, sijn twede huisvrouw.
Heije Harmens, en
Jantjen Hindriks, sijn huisvrouw..
Hindrik Hindriks, en
Trijntjen Willems, sijn huisvrouw.
Hindrik Hindriks, de jonge.
Annichjen Hindriks.
[Pagina 2]
Jan Harmens.
Jan Jansen.
Grietje Jansen.
Geert Jansen.
Wubbelt Derks, en
Marchjen Jans, sijn huisvrouw.
Hindrik Sassen, en
Anneke Gansevoorts, sijn Huisvrouw.
Geert Niers Knechtering, en
Ale .. sijn huisvrouw.
Nier Geerts, en
Jantjen Alberts, sijn huisvrouw.
Jan Geerts, en
Roelfjen sijn huisvrouw.
Geert Hindriks, en
Lijsebet Berents, sijn huisvrouw.
Mette Geerts, sijn twede huisvrouw.
Berent Jans Horst, en
Jantjen Harmens, sijn huisvrouw.
Wilcko Hulsing, en
Grietje Jansen, sijn huisvrouw.
Jan Jansen, gen. Veen-Jan.
Jan Jansen, de jonge.
Otte Jansen.
Jan Berents Horst, en
Harmtjen Thomes, sijn huisvrouw.
Jan Hindriks van Emmen.
Hille Wubbelts.
Harmen Harmens, en
Jacobjen Willems sijn huisvrouw.
Berent [Hindriks doorgestreept] Geerts.
Fenne Geerts.
Harmtjen Berents.
Jantien dienstmaagt van de schoolmr.
Trijntjen Harmens.
Jan Hindriks, en
Ale Jans, sijn huisvrouw.
Harmen Willems.
Hindrikjen .
Grietjen Boelken.
Grietjen Dillinge.
Grietjen Geerts.
Geert Alberts.
Hindrik Jansen.
Hindrikjen Harmens.
Geesjen Jansen.
Derk Wubbelts.
Anneke Jansen.
Peter Luikes, van Amsterdam, en
Martijntje Jansen, sijn huisvrouw.
Jan Boeles.

Willem Alberts.
Harmen Geerts.
Harmen Sassen.
Jan Jansen (van t Hiem).
Jan Roelfs, en
Anneke Jans, sijn huisvrouw.
Derk Hindriks, van Roosw.
Anneke Hindriks.
[nu andere kleur inkt]
Hindrikjen Berents Horst.
Harmen Jansen, soon van Jan Clasen.
Geert Derks, van Sellingen.
[nu andere kleur inkt]
Albertjen Smaltzius.
Hindrikjen Geerts, dochter van Geert Hindriks op t Hiem.
Wupke Berents, dochter van wijlen Berent Jans Horst.
Albert Jansen Cpers, met attestatie.
Gebke Hiskes Mendersinghs.


[ander handschrift]
1708 den 18 Februarii ben ik Walraad Christian Martthiae van Neudorp uit Oostfriesland beroepen door de EdelMogende Heeren Borgemesteren en Raad van Groningen alhier int clooster Ter Apel en hebbe voorz angenomen tot Ledematen van deese gemeente volgens attestatie van den 13 Junii van die predikant van Sellingen (sijnde bevestigt door de Eerwaarde Cipriany van Bellingwold en Ibe Goltz van Lieroort op twede Pinxterdag den 28 Maji)
Hille Albers.
Jan Geers.
Alke Oolkes.
Hilwaart Oolkes.
Hejo Oolkes.
Woltje Jans, volgens attestatie uit Rosewinkel de 30 Augusti.
Hille Dirks, van Meppen ex papatu tot ons gekomen.
Dirk Hindriks.  1709
Hindrik Jans.  1709
Lubbert ter Horst ex papatu  1709
Geerd    1709
            pagina 4
1711
Ane Eevers
Hans Nannes.
Woltie Boeles.
Evert Nannes.
Wubbo Berens.

1712
Jan Albers
Jantien Hindriks

1713
Mr. Hindrik Gelling
Hajo Haijens
Hindrik Haijens
Hindrik Jans
Mariekjen Jacobs.

1714
Geertjen Roelefs.
Annichje Jans.
Johan Dietrich Wulfenkamp van Cappel.

1715
Rixte Albers.
Jantje Jans.
Jan Wubbelts.
Albert Jans.
Geertje Jans, huisvrouw van Wubbelt Dirks.

1716, 1717 en 1718 geen

1719
Johan Lucas Haakman
Wilhelm Kempe Lottensis, beide Tecklenburgsensches cum attestatie
Senske Matthiae
Anne Jans

Jan ex Papatu
Jan Geerds ex Papatu
Geerd
Johan Evert van der Lauge Tekleburg, cum attestatie

1722
Boele Jans.
Aijke Berens.

1723
Jan Roelefs en desselvs huisvrouw
Anneke Jans.
Jan Albers en desselvs vrouw
Hille Jans.
Else Hilwarts.
Berent Gansevoort.
Jan Albers Coepers.
Swaantijn Albers Coepers.
            pagina 6
Van Do. Joh. Hoitsema zijn geen aantekeningen van Ledematen gedaan.
in t laast v. 1725 of t begin van 1726 bevestigt.


Den 2 april 1736 zijnde Paase maandag Ben ik Henricus Swijghuisen S.M..d. 17 Febr. 1735 door de  Ed. H. H. ren Borgemeesteren , en Raadt in Groningen tot Predikant in de Gemeente van t Clooster Ter Apel beroepen, daar in den H. Dienst bevestigt door de Eerw. D.en Do. N Munting en J.W.Brands, predikanten van de Boertange, en Sellingen, waarvan de eerste bij die gelegentheijt predikte uit Ephes. 4, en de laatste de oplegginge der handen verrigtede, en hebbe dien zelfden dag mijne intrede rede gedaan uit 1 Cor. 4:1,2.
Bij de visitatie bevonden de volgende Ledematen
           
Leden der Kerkenraad
Geert Alberts Thijs ouderling
..          ouderling
Jan Wubbelts en
Hiske Berents , diakenen.
           
Leden der Gemeente
Binnen t Clooster:
Geert Alberts Thijs (ouderling)
Anneke Jans Dinklage zijn huisvr.
Trijntje .
Hindrik Geltinge [ de oude doorgestreept] schoolmr.
Albertje Wubbelts zijn huisvr.
Berent Harms Kuiper
Rene . zijn huisvr.
Harm Hindriks Kuiper
Harm Luitjes, en
Janna Geerts zijn huisvr. (aanstonts vertrokken met att. na Roosw.)
Berent Andries, en
Geeske Alberts Suimeringh met att. van Vlagtw.
Wilt Jans.
Jan Wilts, en
Janna Bruins Trenningh zijn huisvr.
Aaltje
Hindrik Hindriks Mulder de oude
Hindrik Jans Mulder, en
Trijntje Hindriks, zijn huisvr.
Geert Alberts Smit, en
Fenna Jans zijn huisvr.

Margjen Jans
Jan Jans osseheer
Hindrikje Jans, sijn huisvr.
Geertje Everts.

Op t Schot:
Heijje Heijjes
Lisabet Berents zijn huisvr.
Harm Heijjes.
           
Op de Wilpskamp:
Jantje Harmens.
Jan Jans, Timmer Jan.
Wubke Berents zijn huisvr.
Geert Jans.
Luitje Alberts.
Anne Jans zijn huisvr.
Jan Adolphs.
Trijntje Harmens zijn huisvr.
Jan Jans, Smit Jan,
Niesje Jans zijn huisvr.

Op t Heem:
Geertje Jans, wed. van Dirk Wubbelts.
Jan Wubbelts (diaken)
Hilje Jans wed. van Harm Zazzen
Hindrik Harmens Zazzen.
Anneke Harmens Zazzen.
Jan Jans Niemeijer.
Anneke Jans zijn huisvr.
Gebke Jans Mendersingh.
Hiske Berents Witkop (diaken)
Harmen Lubberts
Jantje Alberts zijn huisvr.
Alke Harms, wed. van Lubbert ter Horst.
Jan ter Horst
Albert Jans
Aaltje Berents zijn huisvr. [ onder Berents staat Lubberts]
           
Gecensureerde waren
Jan Gansevoort gewesene ouderl.
Grietje Boelken zijn huisvr.

Nieuwe Ledematen
1737
Otte Jans
Reint Geerts (vertrokken met att. na Rosw.)
Grietje Ottes (vertr. met att. na Onstw.)

1743
Berent Gansevoort
Lammigje Willems, Egtelieden met att. van Gron.
Margar. Immina Swijghuisen (vertr. met att. na Groningen)
Jan Jans Thijs
Albert Claassen

1744
Hindrik Gillinge, de jong. Schoolmr.

1745
Aute Jochums
Grietje Janssen met att. van Rosw.
Jan Alberts Couper met att. van Rosw.
Aaltje Alberts met att. van Rosw.

1748
Albert Hommes opzigter met att. v. Vlagtw.
Wendelke Lammerts met attest. van Vlagtw.

1750
Grietje Geerts
Trijntje Geerts
Aaltje Jans
Catrijntje Jans Baalmans

1752
Wubbelt Derks
Grietje Arents
Wijchgert Menses met att. van M
Wendelke Jans met att. van M
Mense Wijchgerts met att. van M
Grietje Berents
Jan Alberts ter Horst
Gerrit [ Alberts doorgehaald] Geerts Thijs

1754
Derk Alberts met attest. van Sellingen
Grietje Alberts met attest. van Sellingen , 1762 weder met attest. derwaarts vertrokken
Gepke Harms Boelkens met att. van Rosw.

1757
Harm Luitjens en
Janna Geerts zijn huisvr., beide met att. van Vlagtw.

1758
Geertruid Alverigs

1760
Rijntje Luitjes
Dievertje Claassens (vertrokken met attestatie jan 1761)

Leden der Gemeente
1762
Jan Luitjes
Berent Alberts ter Host
Adolph Jans
Boele Nannes (hene gegaan met attestatie na Sellingen)
Trijntje Adolphs wed. van Ulverig Jans met attestatie van Sellingen

1764
Jantje Heijes wed. van Wubbe Alverigs met attest. van Weend... (1769 vertrokken met attest. na Vlagtw.)
Wubbe Jurjens J.D. met attest. van Onstwedde
Jantje Heijes wed. van Wubbe Alverigs met attest. van Selling..  [half doorgehaald]
Albertje Alverigs met attestatie van Sellingen ( vertrokken met att. na Vlagtwedde)
Jantjen Harms met attestatie van Roswinkel

1769
Hebel Derks van Sellingen (vertrokken 1770 met attest. na Onstw.)

1770
Geert Gerardus Leusing (den zelven jaar vertrokken met attest. na Vlagtw.)
Luppe Harms
Alke Harms
Harmke Harms

1771
Albert Jans ter Host
Harm Jans Timmerman
Geert Jans Tijs

1773
Klaas Alberts
Heijje Heijjes
Vrieske Jans
Leene Jans
Tijtje Past
Gebke Hiskes
Nantie Harms met attestatie van Sellingen ingekomen
Leentje Jans Thijs met attest. van de Pekel a

1774
Willemke Wilts met attest. van Sellingen overgekomen
Boele Nannes met attest. van Sellingen overgekomen

1775
Hindrikus Gelling zoon ven de schoolmr. H. Gelling (vertrokken 1776 met attestatie na Groningen)
Anna Alvering van Vlagtwedde

1776
Aike Nannes [met attest. van Sellingen , doorgehaald]
Lammigje Alberts met att. van Sellingen

1777
Jan Jans Holkamp
Hans Nannes
Jan Nannes


1778
den 18 febr. 1778 ben ik Lucas van Hulten S.S.M.Cand. dooe de Ed. Mog. Heeren Burgem. en Raad in Groningen tot Leraar in deese gemeente van ter Apell beroepen en in den H. dienst bevestigt den 23 Augustus 1778 door de Eerw. Heeren Pred. E. Mennes V.D. M. te Vlagtwedde en J.A. Z. Meilingh V.D.M. te Onstwedde, hebbende de laaste op mijn versoek zijn predikbeurt afgestaan aan den Eerw. Heer Otto Holst Pred. te Niekerk, Oldekerk en Faan, predikende zijn Eerw. bij deese gelegentheid uit Hand. 26 t laaste lid van t 17 en 18 vss. , terwijl de oplegging der handen door de Eerw. Heeren Mennes en Meiling verrigt wierde, en heb hier des agtermiddaags mijne bediening begonnen met de Smeek-beede van Salomo uit 2 Chron. 6 vs. 21.

Bij de visitatie bevonden de volgende Leedemaaten

Leeden der kerken-Raad.
Albert Hommen , en
Jan Thijs ouderlingen
Klaas Alberts en
Albert Ter Horst Diakonen

Leeden der Gemeente
Binnen t Clooster
Lucas van Hulten Pred.
Nezina Mennes (desselfs huisvrou) met attestatie uit Gron. (overleeden 1781)
Albert Hommes ouderl. ( overleeden)
Aaltie Alberts zijn huisvrou (overleeden 1790)
Jan Thijs ouderl. (overleeden 1783)
Grietje Geerts zijn huisvrou (overl. 1781)
Klaas Alberts Diak. (overl. 1781)
Berent Gansevoort (overl.)
Hinderik Gelling schoolm.
Dievertie Klaasen zijn huisvr.
Harm Jans Nuper (overl.)
Harmke Harms zijn huisvr.
Janna Geerts
Antie Jans
Geert Jans
Jan Alberts
Leentie Jans huisvr. van Alverig Hinderiks Sassen
Jan Jans Hofkamp
Lammegien Alberts zijn huisvr.
Gerrit Berendts
Mense Wichers
Alke Harms zijn huisvr.

Op het Schot
Heije Heijes
Frieske Jans zijn huisvr.
Grietje Arends (overl.)
Hinderik Sassen (overl.)
Geertruid Alverighs zijn huisvr.
    
Op t Heem
Willemtje Wilts
Aike Nannes
Jan Nannes
Hans Nannes
Gepke Hiskes huisvr. van Harm Jans
Luppe Harms
Nantie Harms zijn huisvr.
Wubbelt Derks (overl.)
Albert Ter Horst Diak.
Berent Alberts (overl. 1781)
Trijntie Luitjes (vertrokken met attest. na Roswinkel)
    
Op de Wilpskamp
Jan Luities
Teitie Henderikus Post zijn huisvr. (beide vertrokken na ter Haar onder Zellingen)
Geert Wilpskamp (overl.)
Leentie Jans zijn huisvr. (overl. 1789)
Albertien Alverighs (overl. 1782)
Adolph Jans (overl. 1791)
Jantien Harms zijn huisvr.
Niesien Roelfs (overl.)
Aaltien Jans huisvr. van Jan Harms
    
Gecensureerde waaren
Albertie Alverighs en
Geertruid Alverighs

     Nieuwe Leeden
1779
Hebeltien Hindriks huisvr. van H.A.Gansevoort met attestatie van Zellingen overleeden

1782
Harm Jans en
Trientie Hinderikus huisvr. van Hans Nannes aangenoomen als ook
Dedde Hinderikus
Engeltien Alberts met attest. van Roswinkel en met attest. vertrokken na Odoorn in Drenthe
1782
Grietje Tammes huisvr. van H.A. Gansevoort aangen.

1783
Anna Nieuwold huisvr. van L. van Hulten Pred. met attestatie van Odoren uit Drenth.

1784
Hinderik Derks van Zellingen
Hebeltien Harms zijn huisvr. En
Wupke Geerts huisvr. van Scholte Jans aangen.

1785 Hinderik Willems van Zellingen met attest.

1787
Lammert Hinderikus Mulder en
Derk Ottes ex Papatu (uit Munsterland van Wesuwe) aangen.
Mijner Jans met attest. van Roswinkel


lijst 1788
Naamen der Leedemaaten   pagina 1

     Binnen t Klooster
Lucas van Hulten Pred.
Anna Niewold zijn huisvr.
Aaltien Alberts Keupers wed. van Alber Hommes. (overleeden 1790 oud 82 jaaren d. 31 Jan.)
Jan Alberts Keupers .(Met attestatie vertrokken na Roswinkel, alwaar in zijn 92 jaar overleden)
Grietie Tammes huisvr. van H.A. Gansevoort.
Hans Nannes Diaken (overleeden den 1 Julij 1794)
Trijntie Hinderikus zijn huisvr.
Lammert Hinderikus
Mense Wicherts (overleeden den   Maaij 1795)
Alke Harms zijn huisvr. (overleden de 19 November 1806) [Augustus 1805 doorgestreept]
Hinderikus Gelling Schoolmeester. (overleden)
Divertie Klaasens zijn huisvr. (overleden)
Jan Jans Hofkamp
Lammegien Alberts zijn huisvr.
Gerrit Jans Hofkamp. (overl.)
Geert Jans
Harmke Harms wed. van Harm Jans Kuiper
Geertruit Alverighs wed. van Hinderik Sassen. (overleden den 2 Aug. 1804)
Janna Geerts wed. van . (overleeden d. 7 Maij 1796 oud 86 iaar)
Leentje Jans huisvr. van Alvrigh Hinderiks Sassen.
Derk Ottes.( vertrokken na Emmen in Drenthe)
Johanna Rebecca van Lill wed. van T.B. van Hulten met attest. uit Groningen , en weder daarna vertrokken
     Op t Heim
Jan Nannes
Aike Nannes. (overl.)
Willemtie Wilts wed. van  . (overl. d. 4 Jan. 1791)
Hinderik Willems
Harm Jans Diaken. (overleeden d. 20 Jun. 1796)
Gepke Hiskes zijn huisvr.
Luppe Harms. (overleeden d. 21 Dec. 1794)
Nantien Harms zijn huisvr.
Albert Ter Horst ouderling
     op de Wilpskamp
Aaltien Jan huisvr. van Jan Harms . (overl.)
Mijna Jans. (met attestatie vertrokken na de N. Schans.)
Adolph Jans . (overleeden d. 8 Oct. 1791)
Jantien Harms zijn huisvrou
Jan Luities ouderling. ( Met attestatie na Zellingen vertrokken)
Teitje Hinderikus Post zijn huisvrou. (Met attestatie na Zellingen vertrokken).
Leentie Jans wed. van Geert Wilpkamp. (overleeden d. 24 Jan 1789)
Wupke Geerts Wilpskamp huisvr. van Scholte Jans

     Op t Schot
Heije Heijes opsigter der Veenen
Frieke Jans zijn huisvr.
Hinderik Derks. (overleden 9 October 1802)
Hebeltien Harms zijn huisvr. (overleeden d. 8 Nov. 1796)
Hanne Alveringh Gansevoort Comm.

1788
Nieuws aangenoomene Leedemaaten
Tibe Lammerts huisvrou van Albert Geerts.
Anna Wuts huisvrou van Jan Nannes.
Elsien Goosens huisvr. van Everwijn Jans.
Alke Harms, jonge dogter. (vertrokken met attestatie na Koevorden)
Janna Heijes huisvr. van Albert Ter Horst ouderl.
Anke Jans huisvr. van Hinderik Willems
Grietien Klaassens huisvr. van Aike Nannes. 
Klaas Gellingh jongman.
Harm Menses J.M. (Met attestatie vertrokken na Onstwedde.)
Jakob Muutwijler van Bugel uit Zwitserland. Soldaat onder de Comp. van de Capitain Boom van t 1. Bataljon  
         van Stuart met attestatie uit de Bourtange. Hier op Commando liggende. met attestatie na Koevorden
Lodewijk Hofman. Soldaat onder de Comp. van de Capitain Boom van t 1. Bataljon  van Stuart met attestatie
         uit de Bourtange. Hier op Commando liggende. met attestatie na Koevorden vertrokken.
Grietien Hinderiks huisvr. van Wichert Menses met attestatie van Rooswinkel.

1792
Wichert Menses. geb van t Klooster Ter Apell
Wupke Hiskes geb. van Onstwedde huisvr. van Berent Peters, (vertrokken na Roswinkel.)
Geesien Hilverts geb. van Roswinkel. Dienstm. van Dom. Hulten, (vertrokken na Emmen in Drenthe.)
Ellegien Luitjes geb. van ter Apell huisvrou van Klaas Gelling schoolm.
Albertien Geerts Horting van Ter Haar onder Zellingen huisvr. van Heije Heijes.
Johannes Mengels uit Nassau Diest met attestatie uit Gron. (met attestatie vertrokken na .. d. 17 Feb. 1791)
Hinderik Hens uit t Graafschap Durdorf met attestatie uit Thesinge (met attestatie vertrokken d. 1 dec. 1793)
Johan Joost Wijngaart uit t vorstendom Ronkel .(vertrokken den 17 Nov 1794 met attestatie na Breda)
     alle 3 hier op Commando en onder de Compagnie van de Capt. Baron van Spegt onder t Regim. van de   
     Generaal Wilken

Nieuw aangenomene 1793
Klaas Alberts van Ter Apell
Wendel Hinderiks zijn huisvrou van Ter Apell
Geert Menses Jongman geb. mede van Ter Apell

1793
Door de Ed.M.H.Gedep. Staaten van Stad en Lande tot Pred. te Velde zijnde genomineert en den 13 Juni van de  Raad van Staate mijne aanstellinge hebbende ontfangen, heb ik bij mijn vertrek van deese mijne gemeente, zijn den 30e diti mijn afscheid genoomen met Ps. 138 vs. 8 en na mijn retour bij het weder aanvaarden van mijn dienst, zijnde den 5 Jann. 1794 uit Ps 116: 12, 13 en 14 gepredikt. Zijnde bij mijn afweesen door de Eerw. Broederen van t Classis van t Oldampt en Westerwoldingerland gepredikt.
L. van Hulten, V.D.M. in Ter Apell.


Nieuws aangenoomene 1794
Alverigh Hinderiks Sassen
Geertien Heijes, huisvrou van Lammert Hinderikus Mulder
Heije Heijes
Johan Chrit Claudij met attestatie van Nijmegen (en vertrokken na Zutphen)
Fridrik Meijer met attestatie uit Eberbag, (vertrokken na Zutphen)
     Beide soldaten onder t Regiment van de Gen. Randwijk onder de Compagnie van den Maior Schutze en    
     hier op Commando liggende 1794

1796
Pieter Jans, knegt van den Pred. L. van Hulten, v. Slogheren (met attestatie vertrokken na Zellingen)
Berent Pieters, Man van Wupke Hiskes, van Wedde  (vertrokken na Roswinkel)
Harm Harms Jongman van Ter Apell
Harm Luities Jongman van Ter Apell
Albertien Menses, Jongedogter van Ter Apell
Hindertien Toles, Jonge dogter van Roswinkel, dienstmaagt van Hinderikus Mulder ( vertrokken met attestatie na Vlagtwedde)
Hinrich Adolf Morits Mieto met attestatie uit Kappeln in het graafschap Tecklenburg, dienstkn. bij Geert
       Meuwes. Hier een Meid van Klaas Alberts beslaapen en beswangert zijnde de meid uit Munsterland van
       de Roomsche Religie en hij voortgegaan 1797

1797
Albert Klaassens, Jongman van Ter Apell
Hinderik Alverighs, Jongman van Ter Apell
Jan Heijes, Jongman van Ter Apell
Jan Harms, Jongman van Ter Apell
Berent Harms, Jongman van Roswinkel
Katrina Gellingh, dienstm. van Dom. L. van Hulten, Jongedochter
Fennegien Alberts, Jongedochter
Jantien Harms, Jongedochter
Antie Freriks, Huisvr. van Jan Hinderiks

Den 7 Maij 1797 heb ik hier mijn Dienst geeindigt met 1 Korinth. 15 vs. 1 en 2 En heb de Prothocollen als ook dat van de Huwelijks voorwaarden versegelt aan den oudsten ouderling Albert Ter Horst overgegeven
Lucas van Hulten


1797
Op den 6 Aug. 1797 ben ik Wijbrandus Johannes Koppius, S.M.C. door de Municipaliteit van Groningen, den 22 Julij deszelfden jaars beroepen zijnde, alhie in den H. Dienst der Gemeente van ter Apel bevestigd door D. Begeman, Pr. te Vlagtwedde, D.J. Meiling, Pr. te Onstwedde en D.M. Corsteus, Pr. te Sellingen. De eerstgenoemde hield te deezer tijd eene leerrede over Matth. 20 v. 16, waarna de beide anderen de plegtigheid der inzegening verrichteden. Op denzelfden dag deed ik, na den middag, mijne intrede met eene preek over 2 Corinth 1 : 24, handelende naar aanleiding dier tijts? woorden over deeze stoffe: Hoe of waardoor kunnen Leeraar en Gemeente op de nuttigste en aangenaamste wijze , met elkanderen leeven .

Naamen der Ledemaaten

Leden van den kerkeraad.
Hindrik Gelling, schoolmeester en ouderling (overleden de 26 Jan. 1799)
Albert ter Horst, ouderling
Aike Nannes, diakon, overleden
Wichert Menses, Diakon

Leden der Gemeente
Binnen het Klooster
Wijbrandus Johannes Koppius, Predikant
Dievertje Klaasens, huisvrouw van H. Gelling  (vertrokken naar PekelA)
Klaas Gelling, ads. schoolmeester  (insgelijks ------------------)
Ellegien Jans, zijne huisvrouw    (----------------------------------)
Kaatje Gelling,    (-------------------naar Onstwedde)
Harm Harms kuiper
Albertje Menses, zijne huisvrouw
Harmke Harms, weduwe
Tibe Lammerts, huisvrouw van Albert Geerts
Harm Luitjes
Hanne Alvering Gansevoort, Commandeur
Grietje Tammes, zijne huisvrouw
Geert Menses
Albert Alberts
Wendel Hendriks, zijne huisvr.
Geertruid Alverigs, wed. van Hindrik Sassen
Grietje Hindriks, huisvr. van Wicher Menses
Alke Harms, wed. van Mense Wicherts
Berend Harms    (-----------naar Drenthe)
Lammert Hindrikus Mulder
Geertje Hajes, zijne huisvrouw
Trijntje Hinderikus Mulder, wed. van Hans Nannes
Alverig Hindriks Sassen
Leentje Jans Tijs, zijne huisvrouw
Hindrik Alverigs Sassen
Jantje Harms, zijne huisvr.
Geert Tijs
Jan Jans Hofkamp
Lammegien Alberts, zijne huisvr.
Gerrit Geerts

Op de Wilpskamp
Elsje Goosen, huisvr. van Everwijn Jans
Remina Jans, huisvr. van Derk Geerts
Aaltje Jans, wed. van Jan Harms
Jantje Harms, wed. van Adolf Jans
Aaltje Jans, met attestatie van Rooswinkel
Wupke Geerts, huisvr. van Scholte Jans

Op het Hiem
Jan Nannes
Anna Wubbes, zijne huisvrouw
Grietje Klaasens, huisvr. van Aike Nannes
Albert Klaasens (vertrokken na Ter Wisch)
Fennigje Alberts (vertrokken naar Vlagtwedde)
Hindrik Willems Niemeier
Antje Jans , zijne huisvr.
Gepke Hiskes, wed. van Harm Jans
Nantje Harms, wed. van Luppe Harms
Hindrik Jans met attest. van Rooswinkel  (overleden in 1799)
Jurrien Jurriens met attest. van Rooswinkel,
Zwaantje Hindriks zijne huisvr., met attest. van Rooswinkel,( weer vertrokken naar Rooswinkel)

Op Ter Horst
Janna Hajes, huisvr. van Alb. ter Horst

Op het Schot
Haje Hajes, opzigter
Vrieske Hommes, zijne huisvr.
Haje Hajes, zoon
Albertje Geerts Hoijtingh
Jan Hommes
Hindrik Derks
Antje Freerks

1799 Nieuws aangenomene
1. Jan Alberts Hensems
2. Harm ? Hindriks van het Schot
3. Jan Jurriens, met attestatie van Rooswinkel
4 Trijntje Jans desgelijks

1800
Albert Hindriks, met attestatie van Roswinkel

Op zondag, den 23e in Lentemaand 1800, heb ik alhier mijn Leeraarambt nedergelgd, predikende over 2 Cor 4 vs 12??. De Protocollen zal ik verzegelen en dan aan Albert ter Horst, oudste ouderling en thans de schoolmeester, overgeven, nevens enige de Pastorij betreffende papieren, vooraan in dit protocol gelegen.
Wijbrandus Johannes Koppius, Beroepen Pred. te Anloo


1801
Den 23 November 1800 ben ik Johannes Wilhelmus Tammen S.S.M.Cand. door s mans Ledematen en hoofden des Huisgezins, en onder approbatie van de Municipaliteit der Stad Groningen tot Leeraar in deze Gemeente van ter Apel beroepen en in den H. dienst bevestigd den 28 Junij 1801 door de Eerw. Heren Pred. G.W.Goltz van der Tuuk, V.D.M. te Winsum onder het Classis ter Marne en Eilardus Meurs V.D.M. in de O.Pekel A, hebbende de Eerw. Heer Froeling pred. in de Bourtange zijn predikbeurt op mijn verzoek afgestaan aan eerstgemelde, predikende zijn Eerw. (den Heer v.d.Tuuk) bij deze gelegendheid uit Jes. 53 vers 1, terwijl de oplegging der handen door den Eerw. Heer Eil. Meurs verrigt wierde, en heb hier des agtermiddags mijnen bediening begonnen met 2 Cor. 2: 2.

Namen der Ledematen
Albert Jans Ter Horst, Schoolmr. en Ouderling
Aike Nannes Ouderling (den 31 October 1803 overleden)
Wichert Menses (den 26 Junii 1806 overleden)
Jan Nannes

Leden der Gemeente
Binnen het Clooster
Johannes Wilhelmus Tammen, Predikant
Janna Heijes, huisvr. van Alb. Ter Horst
Hindrik Alverigs Sassen
Jantje Harms, zijn huisvrouw
Harm Harms Kuiper (den 18 November 1898 overleden)
Albertje Menses, zijn huisvrouw
Harmke Harms, weduwe
Tibe Lammerts, weduwe van Albert Geerts
Harm Luitjes
Hanna Alvering Gansevoort Commandeur
Grietje Tammes zijn huisvrouw
Christina Jans, dienstmaagd bij den Pred. J.W.Tammen (vertrokken met attestatie na Zwelo)
Geert Menses
Trientje Jans
Albert Alberts
Wendel Hindriks zijn huisvrouw
Geertruid Alverighs wedw. van Hindrik Sassen (overleden 1804. 2 Aug.)
Grietje Hindriks, huisvr. van Wichert Menses
Alke Harms, wedwe van Mense Wicherts (overleden 1805 19 Novbr)
Berend Harms
Lammert Hinderikus Mulder
Geertje Haijes , zijn huisvr.
Geert Tijs
Trientje Hinderikus Mulder, wedw. van Hans Nannes
Alverig Hindriks Sassen
Leentje Jans Tijs, zijn huisvr.
Jan Jans Hofkamp
Lammegien Alberts zijne huisvrouw

Op het Schot
Haije Haijes, Opzigter
Frieske Hommes, zijne huisvrouw
Haije Haijes, zoon
Albertje Geerts Hoitingh, zijne huisvr.
Harm Hindriks
Hindrik Derks (overleden 1802 9 October)
Antje Freerks, huisvrouw van Jan Hindriks Potze

Op de Wilpskamp
Elsien Goosen, huisvr. van Everwijn Jans
Remina Jans, huisvr. van Derk Geerts met attestatie na Niewe Schans
Jantje Harms, wedwe van Adolf Jans
Jan Jurriens
Jan Alberts Hensems
Wupke Geerts, huisvr. van Scholte Jans (overleden 1808 11 Dec.)

Op het Heem
Anna Wubbes, huisvr. van Jan Nannes
Grietje Clasens, huisvr. van Aike Nannes
Jan Harms Kuiper
Albert Clasens (met attestatie na Zellingen)
Hindrik Willems Niemeijer
Anke Jans, zijne huisvrouw
Geppien Hiskes wedw van Harm Jans
Nantje Harms, wedw van Luppe Harms

Op Ter Horst
Jan Haijes Hommes
Aaltje Arends, zijne huisvrouw (overleden 12 Julii 1803)

Nieuws aangenomenen  1805
Detmer Harms met attestatie van Zellingen
Daniel van Laast Corporaal onder de Bataafsche Jagers met attestatie van Coevorden (weder vertrokken na Groningen)
Anna Margaretha van Vianen, vrouw van Johannes Rth, Segeant onde 2. Batt. Halve Brigade (vertrokken na Groningen )

1806 Nieuws aangenomenen
Roelof Boelken met attestatie van Rooswinkel (vertrok. na Rosw. den 22 Dec. 1807)
Harm Jans (den 20 Maart 1807 met attestatie na Roswinkel vertrokken)
Geertruida Stuivinga vrouwe van den Pred. Tammen
Harmke Harms van de Wilpskamp huisv. van de Commies B. Staes
Annagien Harms van t Schot huisv. van Harm Hindriks
Anke Menses van het Heem huisv. van Jan Harms Kuiper
Freerk Hamsingh met attestatie van Noordbroek, wonende thans op den Instel in Munsterland, verzoekende an den kkraad van Ter Apel om als lidmaat alhier het H.A. te gebruiken. Welke verzoek geaccordeerd is.

1808 Nieuws angenomenen
Jan Ernestus van t Clooster en vrouwe
Trientje Alberts
Roelf Ernestus en vrouwe
Wendelke Freerks beide van Ter Horst
Willemtien Albers in den Koekamp vrou van Albert Alverigs Sassen.

De Prothocollen an Albert Ter Horst oudsten ouderling overhandigd beneven enige papieren de Pastorij betreffende. Johannes W. Tammen beroepen Pred. te Oostwold


Den 5 Mei 1811 ben ik Johannes Henricus Hemmes S.S.M. Cand. door den Burgemeester en Wethouderen van Groningen beroepen zijnde, alhier in den H. Dienst bevestigd door mijnene Vader Hemmo Wilhelmus Hemmes Pred. te Slochteren, H.G. Leemhuis Pred. te Sellingen, en A. Oomkens Pred. te Onstwedde. De eerstgenoemde hield bij deze gelegenheid eene Redevoering over Hand. 20: 21 (welke beurt op mijn verzoek door den Eerw. Heer Leemhuis is afgestaan) voor het overige geschiede door beide latsgen. Heeren de plegtigheid der inzegening. Des nademiddags van dienzelfden dag deed ik mijne Intrede met de betuiging van Jezus aan zijne leerlingen in zijn laatste afscheidsrede Joh. 15 : 14 Gij zijt mijne vrienden, indien gij doet wat ik gebiede.

Naamen der Ledematen

Leden van den Kerkenraad
Albert Jans Ter Horst ouderling
Hindrik W. Niemeier ouderling
Detmer H. Meendering Diaken
Hindrik A, Sassen Diaken

Leden der Gemeente
binnen t Klooster
Johannes Henricus Hemmes, Predikant
Helena Harmanna Borgesius, met attest, van Bellingewold
Janna Haijes, huisvrouw van A. Ter Horst
Jan Jurjens
Harmke Harms, weduw.
Albertje Menses
Tibe Lammerts, wed.
Hanne Alvring Gansevoort (overleden)
Grietje Tammes, desselfs huisvrouw
Geert Menses
Trientje Jans, zijne huisvrouw
Albert Alberts
Wendeltje Hindriks, zijne huisvrouw
Willemtje Alberts, huisv, van Albert A. Sassen
Grietje Hindriks, huisvrouw van Jan Freerks
Lammert Henderikus Mulder
Leentje Haijes, zijne huisvr.
Geert Tijs
Trientje Henderikus Mulders, wed. van Hans Nannes
Avrig Hindriks Sassen
Leentje Jans Tijs, zijne huisvr.
Jantje Harms, huisvr, van Hind. A. Sassen
Jan Jans Hofkamp
Lammigje Alberts, zijne huisvr.

Op het Schot
Heije Heijes Schot
Albertje G. Hoiting zijne huisvr. (overleden)
Haije Haijes opzichter (overleden)
Frieske Hommes, zijn huisv.
Harm Hindriks Haverveld
Annigje Harms, zijne huisv.
Antje Freerks, wed.

Op de Wilpskamp
Jan Alberts Hensums
Jantje Harms, wed.
Harmke Harms, wed.
Roelf Ernestus de Groot
Wendeltje Freerks, zijne huisv.

Op het Heem
Jan Hannes Wolfs
Anna Wubbes, zijne huisv.
Anke Jans, huisv. van. Hind. W. Niemeier
Geppien Hiskes, wed.
Nantje Harms, wed.
Jan Heijes Hommes, alias Ter Horst
Jan Ernestus
Trientje Alberts ter Horst  (overleden)

Nieuws Aangenomenen
1813
Albert Jans Hofkamp
Nanne Aikes Ter Horst, adjunct Schoolmeester
Albertje A. Ter Horst, zijne huisv.
Albert A. Sassen
Leentje Scholtes
[ met andere inkt]
Fennigje H. Neimeier, huisv. van Albert Hofkamp
Detje B. Kruiter, huisv. van Jan Berends
Grietje Geerts, huisv. van Roelf Berends
Grietje H. Neimeijer (met attestatie naar Roswinkel vertrokken)

Op Zondag den 12 Nov. heb ik alhier mijn Leeraarambt neergelegd, prdikende over Joh. 13 : 34,35.
De Prothocollen verzegelende, zal ik, benevens eenige papieren de kerk alhier betreffende, aan A.T.Horst Oudsten Ouderling overhandigen.
J.H.Hemmes Beroepen Pred. te Wittewierum


13 december 1727
in onse kerke consistorie gehouden, en wierd klagte ingebragt over de E. Grietjen Boelkens huisvrou van de Commandeur Gansevoort over haar versuimen en veragting van den uiterlijken Godsdienst en verwaarlosing van t H. Avondmaal des Heren, waar op na rijpe deliberatie besloten wierd, dat er twee Broederen Ouderlingen, Heije Heijes en Albert Kopers van de kerkenraad zo[uden] afgezonden worden om haar door den Geest van sagtmoedigheid te vermanen en antesetten tot een naugesetter levensbetragtinge, en den uitterlijken Godsdienst bijtewonen, de bijeenkomst der Broederen niet te verzuimen op dat een goeden reuk van haar en de gantse gem. mogte uitgaan.
Ook stelde de Pastor Hoitsema voor het zijn Eerw. van nabij en verre gerugten hoord als of zijn Eerw. met Immeltje Jans op zeker tijd een verkeerde zondige en vleeschelijke gemeenschap had gehouden, en haar op een [onbeta]melijke en hoeragtige wijse had angerant. Verzoekende zijn Eerw. bovengenoemde Immeltje Jans mogte op order van den kerkenraad voor consistorie geciteert worden, en scherpelijk tast of jeets hijr van waar was, waarop Immeltje Jans verschenen in consistorie is 13 10ber 1727 en verklaarde voor God en zijn Gemeinte, dat van alle deze beschuldingen niets waar was maar leugen en lastertaal van eerrovende menschen uitgestort en verbreid. Actum Ter Apel den 13 Decemb. 1727
[was getekend door] J Hoitsema, Eccles. HPost?, Albert Jans Koepers, Hindr. Gellinge, Albert Jans

10 december 1728
Consistorie in de kerke    [zeer slecht leesbaar]
. E. Grietjen Boelkens, huisvr. van Jan Gansevoort .

13 juni 1735
Handlingen van de gecommitteerden van het Eerw. t Classis van den Oldampte en West-Woldingelandt, in consistorie gehouden in het Clooster Ter Apele op den 13 Junij 1735
1. De ouderling Geert Thies en Diakenen Jan Wibbes en Hiske Berendts, wister de redenen van afblijving van den Tafel des Heeren van den Commandeur Jan Gansefoort so seker niet te seggen, dewijl de tegenwoordige ouderling in de voorleden Herfst eerst ouderling geworden, en dus niemant van haer in de visitatie met den overleden Predikant Joh. Hoitsema bij hem geweest was. Hadden in Consistorie daer over ook niet konnen hooren spreken, dewijl de commandeur, alhoewel nevens andere leden van het consistorie tijdigh geciteerdt sijnde , soo als haer voorstont, evenwel noit in het consistorie was opgekomen den tijdt van haere bedieninge, sijnde een tijdt van over de drie jaeren. Voor het overige hadden wel gehoort, dat de commandeur in de visitatie soude hebben voorgewendt, dan eens swarigheden, die niet meende te behoeven openbaaren, dan eens, dat sijn vijandt voor sijn ogen sien moest, meenende buiten twijffel de oude vooght Jan Hommes.
2. Daer nae de Commandeur Jan Gansefoort verstaen sijnde, gaf tot antwoordt, dat geen reden van afblijven gehadt hadde, dan de kwade gesteldheidt sijnes gemoeds, sigh vertoornende op het gesighte sijnes vijanden, sijnde die besonder de overleden predikant Joh. Hoitsema en de oude vooghdt Jan Hommes. Gevraeght sijnde of dan tegenwoordigh die boosaadige gesteldheidt hadde afgeleght, soo dat nu wederom met een goede conscientie soude konnen communiceren, faf opgemelte ten antwoordt dat de predikant nu overleden was en hem geen kwaede meer konde doen. Met den ouden vooghdt Jan Hommes hadde sigh nogh niet versoendt, en wilde sulke sijne vijanden niet naloopen, al soude hij ook sijn leven niet wederom communiceren. Gevraeght sijnde wanneer de laetste mael na sijn onthoudte in Consistorie als ouderling verschenen was, gaf ten antwoordt, dat dit wel in eenige jaeren niet geschied was, maer dat het hem ook niet was aengeseght, en hij sigh daer over niet beswaerdt hadde, omdat hij oc alsoo lief uitbleef. Dit bovenstaende aen opgemelten voorgelesen sijnde, is van hem toegestemdt als met sijn meijning overeenkomende. Aldus gedaen, als bovengemeldt
[was getekend door] Nic. Muntingh predikant in de Boertange, gecomm. ad classum, J.W.Brands Eccles. in Sellingen gecomm. ad classum, Geert Thijs ouderlingh, Jan Wubbes als de dijaken, Hiske Beerent als diaken
 
11 november 1736
is in onze consistorie, mede present zijn enige Leden der Gemeente, tot ouderling verkoren Hindrik Jans, in plaatze van Jan Gansevoort, laste echter gedexpreteert?. Mede op de selven dag tot Diaken verkoren Jan Wilts , in plaatze van de afgaande Jan Tiabbes. Enzijn na gewone voorafgaande proclamatien bevestiget
den 2 oktober 1738 [ staat er echt]
[was getekend door] Hendr. Swijghuisen Eccles. en Geert Albers ouderling

7 april 1738
Kerkenraad gehouden, alwaar Geert Smit, geciteerd zijnde verschenen is en naere beschuldigingen tegens hem ingebragt, dat sig wederom aan dronkenschap hadde schuldig gemaakt in sonderheijt openbaarlijk onlangs te Rooswinkel tot spot der werelt, en ergernisse van eerlijke gemtl. deren. Dit niet ontkent, maar van hem beleden zijnde, voorgevallen te zijn, is daarop eenparig besloten hem den Tafel des Heren te ontzeggen ten tijd toe, dat hij over deze zonde, waar tegens menigmaal, dog zonder vrugt gewaarschouwt was, waarachtig berouw, en beteringe des levens betoonde. Het welke hem met een ernstige vermaninge bekent gemaakt zijnde, is hiervan deze acte getekent. Actum Ter Apel als boven
[was getekend door] H Swijghuisen Eccles., Hindrik Jans oud.

12 september 1738
is in onze kerkenraad, mede present zijnde enige Leden der Gemeente met meerderheijt van stemmen tot Diaken verkoren Haije Haijes , afgaande Hiske Berents. En na gewone kerkelijke proclamatien op Sondag de 30 september 1738 geconfirmeert.
[was getekend door] H Swijghuisen Eccles., Hindrik Jans ouder., Geert Albers ouderling, Jan Wilts als diacken

1 december 1738
is alhier extraordinaris Consistorie gehouden ter oorsake van enige swaare beschuldingen tegens Jan Gansevoort. Leden doen ten tijd present waren als Praes. H. Swijghuisen Eccles., ouderlingen Geert Albers en Hindrik Mulder. Diakon Jan Wilts, zijnde Haije Haijes absent. Na gewone openinge is met voorweten en toestemminge aller Leden de Eerw. Hr. en Br. J.W.Brands ter assistentie om gewigtige redenen verzogt, mede binnen gekomen en de beschuldingen en getuigenissen tot beswaringe van opgemelte Jan Gansevoort bij den Predikant ingelevert, aan de overige Leden medegedeelt.
Hierop is voorz. Jan Gansevoort, behoorlijk geciteert zijnde, binnen geeischt, verschenen en zijn de bezwaringen agtervolgens getuigenissen tot enige hooftpoinsten gebragt, hem voorgehouden om daar van sig te suiveren of so dat niet konde schuld belijdenisse te doen, en met verstoringe daarvan afstand te doen. De Hooftstukken der Beschuldinge hem voorgehouden waren navolgende:
1. Dat gezegt hadde, en stelde, dat de Bijbel in alles niet voor het woord van God ingegeven, te houden zij.
2. Dat er leugens in de Bijbel voorquamen.
3. Dat deze en geene staaltjes uit het Boek der Rigteren en Samuels hadde aangehaalt, de welker verhaal gezegt hadde niet goddelijk te konnen zijn, om dat daar gekke dingen verhaalt wierden.
4. Dat de geschiedenissen der oorlogen tusschen de koningen in de Bijbel vermelt mede van geen goddelijke oorsprong waren
5. Dat mede de Spreuken van Salomon van geen goddelijke ingevinge konden zijn, om dat Salomon een godloos Koning was geweest, zijnde dit laaste van hem staande gehouden bij de gelegentheijt de predikant aan deze plaatze op verscheidene uitgelezene waarden dezes Boeks predikte.
6. Dat verscheidene malen gezegt hadde, dat alles door een goddelijke voorzienigheijt niet bestuurt wierde, ja dat hij beroemde over dit stuk andere braaf te hebben tegengesproken.
Hierop na lange omdrajingen, eer het tot een categorisch aantwoord konde gebragt worden, ontkende eindelijk alles vlak uit, uitgezondert het eerste, waarop repliceerde: wel gezegt te hebben, maar niet in ernst
Hierna de getuigenisse hem zijnde voorgehouden, bleef eventwel volharden in het negeren, als voren.
Dat men dan eindelijk niets tegentwoordig verder konnende worden, hem heeft laten gaan en Consistorie gescheiden tot nade gelegentheijt. Actum Ter Apel den 1 October 1738
[was getekend door] J.W. Brands Eccles tot Selling. als assistent, H.Swijghuisen Eccles., Geert Alberts ouderling, Hindrik Jans ouderlingh, Jan Wilts als diacken

5 april 1739
Sondag Consistorie alhier gehouden op het verzoek van Jan Gansevoort, om over zijn zake te handelen
1. Ledematen waren alle present
2. Is na openinge opgemelte J. Gansevoort verschenen, en hem van de Kerkeraat gevraagt, welke zijne begeerte was. Waarop geantwoort heeft, dat , so iets misdaan hadde vergiffenisse verzogte, en sijn zaak dan so mogte afgedaan zijn. Maar is doe verder hem deze vrage voorgestelt: of dan bekende schuldig te zijn aan de saken , waarover beschuldiget was? Op welke al wederom tot geen ronde belijdenisse van waarheijt konde gebragt worden, maar allerleij uitvlugten en omdrajingen gebruikte, zeggende dan eens : ik verzoek vergiffenisse, is dat geen schuld belijden genoeg, dan eens wederom, als aangetoont wierde, dat men dus het stuk voor het meeste konde blijven ontkennen, bekennende dat hij het gezegt hadde, en schuldig was, maar met bijvoeginge : na het seggen der getuigen, sij seggen het ja . Dan eens wederom op vrage of het geen de getuigen zeijden, waaragtig was, schijnende eenig zins toe te stemmen. Maar met bijvoeginge zagtjes en agter aan : laat het dan waar zijn. Beleed ook wel eens somtijts in algemeen, dat diergelijke dingen gezegt hadde, maar als de stukken in het bijzonder voorgehouden wierden, om daarop rondborstig te antwoorden trok weder in en ontkende alles. Eindelijk, als ten overtuiginge, man, tijd en plaatze, wat nader wierde aangedrongen, wende elders heene nam. dat wel deze en geene dingen so gezegt hadde, onderzoekings en discours wijze. En wat diergelijke uitvlugten meert mogen zijn te veel , om alle te melden.
3. Waarop nogmaals ernstig dog vrugteloos aangezet zijnde tot belijdenisse, so dog waar mogte zijn, de Consistorie gescheiden en gesloten is. Actum Ter Apel d. 5 April 1739
[was getekend door] H.Swijghuisen Eccles., Geert Alberts ouderlingh, Hindrik Jans ouderling, Jan Wilts als diacken, Heijije Heijijes als diacken

9 september 1739
Extraordinaris Consistorie gehouden ten overstaan van de Eerw. H.ren en Broederen N. Muntingh Eccl. van de Bourtange, en J.W. Brands Eccles. te Sellingen op hetvrezoek van de Pastor loci door het Eerw. Classis van den Oldampt en Westerw. gecommitteert ter sake van Jan Gansevoort.
1. Sijn opgemelte beschuldingen, voorz. Jan Gansevoort nogmaals voorgehouden, en hem mede voorgestelt, hoe het de Leden des Consistoriums alle , uit vergelijkinge der vorige twee Consistoriele acten met de attestatien, zeer waarschijnlijk voorquam, dat gemelde beschuldingen waaragtig waren. Waarop geantwoort heeft, dat bekende swaarlijk gezondigt te hebben , en dat hertelijk vergiffenis verzogte met belofte dat hij nimmermeer sig aan de selve wederom zou schuldig maken.
2. Op verzoek  van Pastor Loci wierde voorgestelt, of niet dienstig zouwde zijn, dat men niet slegts in de algemeene belijdenisse beruste, maar dat de stukken in het bijzonder voorgehouden wierden, is sulks aan hem voorgelezen, en gevraagt of niet bekennen moeste, dat deselve waaragtig waren. Op de acte attestatie van Geert Jans is geantwoort: Ja, als mede op de drie overige van Jacob Cremer, Hindrik Jans en Jan Wilts.
3. Op eenparig besluit van den kerkenraad stelden D. Preses aan Jan Gansevoort voor, dat hij de personen, tegen welke hij op een so sundige wijze gesproken hadde, selve zouwde waarschouwen, om geen geloof te geven, maar tegens so verfoielijke wangevoelens met hen te waken. So is deze zaak van hem (Jan Gansevoort) aldus volbragt omtrent Hindrik Jans, Jan Wilt, en Geert Jans in tegenwoordigheijt van Geert Albers als ouderling, Heije Heijes Diaken, maar ten ansien van de laatste in volle consistorie
4. Waarop overeenkomstig het gevoelen van de gesamentlijke Leeden van D. Praeses overs zijne erkende allerergerlijkste zonden met allen erst bestraft, en met een voorgehouden wierd, dat hij, Jan Gansevoort, niet tegenstaande in t einde van het laast gehouden Consistorie sulks niet voor ernst maar voor enkel onderzoek en Discours hadde opgegeven, nogtans so groten waarschijnlijkheijt hadde gegeven van ernst, dat alle vier getuigen in haar getuigenissen niets vermelden, waaruit men so iets enigszins zoude konnen afnemen, behalven, dat, so sulke dingen niet in ernst van hem gezegt waren, dat dit dan wel ten eersten op het voorhouden van opgemelte getuigenissen , zoude geantwoort hebben, ten minsten hadde behoren te antwoorden, waarom hij des te meer gewaarschouwt wierde om, so hij sulke gevoelens bij sig voedde zig van deselve te ontdoen, der selver wortelijke mede uit te rukken, en God op het alder ootmoedigste te bidden om vergiffenisse, en verfoeilijke, en god onterende Dicoursen in stigtelijke redenen te veranderen, waaraan deselve sig heeft onderworpen.
Actum Ter Apel ut supra [was getekend door] Nic. MMMMuntingh, predik. in de Bourtange, gecomm. ad causam, J.W. Brands Eccles tot Selling. gecomm. ad causam, H.Swijghuisen Eccles. in ter Apel, Geert Alberts ouderlingh, Heijije Heijijes diacke

18 december 1740
is in onze kerkenraad tegenwoordig zijnde mede enige Leden der Gemeente met meerderheijt van stemmen tot Diaken verkoren Albert Jans ter Horst in plaatz van de afgaande Jan Wilts, en is na gewone kerk proclamatie bevestigt op den 8 jan 1741. Act. Ter Apel d. 10 Jan. 1741 [was getekend door] H. Swijghuisen, Eccles.

27 mei 1742
is met meerderheijt van stemmen tot Ouderling verkozen Hindrik Geerts Niem. in Plaatz van de overleden Hindr. Jans Mulder en na gewone Kerk. proclamatien bevestigt op Zondag d. 17 Junij desselven Jaars.
[was getekend door] H. Swijghuisen, Eccles.

12 mei 1743
is tot Diaken verkozen Albert Claaszen in plaats van de afgaande Heijje Heijjes. en na gewone proclamatien bevestigt op Zondag dn. 9 Junij            [was getekend door] H. Swijghuisen, Eccles.

3 mei 1744
is tot Diaken Jan Jans Thijs in plaatze van wijlen Albert Jans ter Host en na gewone kerk. proclamatien bevestigt op Zond. d. 31 dito  [was getekend door] H. Swijghuisen, Eccles.

1747
is tot Diaken verkozen Berent Gansevoort in plaatze van de afgaande Boekhouder Albert Claassen, alsmede op dezelfde dag tot Ouderling Albert Hommes, in plaatze van wijlen Geert Albert Thijs en na gewone kerkproclamatien in haren dienst bevestigt

januari 1750
is tot Diaken verkoren in plaatz van de afgaande Jan Jans Thijs, Jan Alberts Coepers, en na gewone kerkkondiging bevestigt.

8 november 1751
is consistorie gehouden en daarin gedelibereert over het kopen van een stuk land van Wubbe Sijms gelegen in Blijham, groot ongeveer vier en een halv deimpt, en eenparig besloten, dat tot des te meer securiteijt B. Gansevoort, Boekhoudend Diaken, visie van het Schuld prothocol zoude nemen en met een vernemen na de lasten van dien boedel ten opzigte van boedelscheijdinge, om daarvan aanstaande kerkenraad berigt te doen. Act. Ter Apel als boven
[was getekend door] H. Swijghuisen, Eccls., Hindrich Geers, Albert Hommes, B. Gansevoort, Jan Keupers.

11 november 1751
is in consistorie het Rapport van B. Gansevoort ingekomen, volgens welke bleek, dat geheel niets ten laste van Wubbe Sijms, nog ook van zijn vader Hindrik Sijms in dat Prothocol gevonden wierde, en dat wegens boedelschaps-penningen ook geen swarigheijt was, waarvan trouwens in het Prothocol geene aangetekent waren. Dat met eenparige stemmen besloten wierd, de gemelte koop aan te gaan, voor de summa van omtrent dertien hondert Car. gl., waarvoor omtrent Wubbe Sijms het selve geloten hadde, en hier toe gecommitteert B. Gansevoort en Jan Kopers, als tegenwoordige Diakenen. Act. Ter Apel als boven.
[was getekend door] H. Swijghuisen, pred., Hindrich Geers, Albert Hommes, B. Gansevoort, Jan Keupers.
 
29 september 1751
deden B. Gansevoort en Jan Koepers rapport dat zij hunne Commissie hadden uitgevoert, en het stuk Land in onze vorige gemelt van Wubbe Sijms voor onze Diakonie hedden gekogt voor de somma van twalf hondert en vijf en seventig Car. Gl. met conditie dat de daarop lopende onkosten tot laste der Diakonie zijn en de summa geheel in een termin op aanstaande Maij 1752 betaald worde. Voorts dat ze aan de Heer Ontfanger wegens de koopschatspenningen daarvan aanstonts kennisse hadden gegeven. De kerkenraad heeft hierin genoegen genomenen ze zijn voor haar aangewende moeite dus verre, bedankt. Maar dewijl de belijjinge van deze koop nog niet geschied was, en ze eventwel hoe eer hoe beters diende te geschieden , is daarop gesamentlijk besloten, dat B. Gansevoort en Jan Koepers, Diakenen in der tijd in het begin van de andere weeke, deze belijjinge zullen zoeken te verrigten. En voorts, dewijl tot het uitmaken van den summa bij het geene dat reets in casse is, nog enige honderts nodig zijn, na het volbrengen van deze belijjinge, voor deze aanstaande midde-winter enige capitalen tegens aanstaande Maij te betalen, zullen laten opzeggen. En wel met namen de verzegelinge van Ede Tijinge in Willinghuisen, van 250 gl., de obligatien van Roelef Gerrrits Weeldrajer van 100 gl., van wilen Jarke Freriks van 50 gl. als mede van wijlen Hilwert Waarsing a 50 gl. gedaan als boven.
[was getekend door] H. Swijghuisen, Eccles., Hindrich Geus, Albert Hommes, B. Gansevoort, Jan Keupers.

9 januari 1752
tot diaken verkozen Wubbelt Derks en na gewone kerkkondiginge bevestigt
 
1 februari 1752
Na dat de kerkenraad in eene bijeenkomst op d. 11 9br. des voorleden jaars 1751 eenparig hadde besloten, dat aan Wubbe Coops van Veele, een Capitaal van 100 gl. van onze Diakonie op rente hebbende (welke Capitaal hem reets tegens middewinter des jaars 1750 gerigtelijk was opgezegt, om op Maij daarop volgende met de agterstallige renten op te brengen, maar waar in hij tot dus verre was nalatig gebleven, ten eersten een enkel mandaat van aanmaninge te zenden, maar niet een nieuw opzeggings-mandaat, waartoe doen ook op deze wijze aan de Boekhoudende Diaken Berent Gansevoort uitdrukkelijk last is gegeven, gelijk alle leden des kerken-raads, hoewel er doen niets van getekent is, zeer wel geheugt, zo heeft nogtans de kerkenraad met verwonderinge vernomen, dat aan Wubbe Coops opgemelt, niet alleen een simpel aanmanings-mandaat, maar ook niet lange daarna een nieuw opziggings-mandaat uit naam der Diakonie was toegezonden. Waarop Berent Gansevoort verstaan zijnde en gevraagt, hoe sulks zo vlak strijdig tegens het eenparig gevoelen en last der kerkenraad aalopende, was toegekomen, heeft hij B. Gansevoort daarop geantwoordt, dat hij die resolutie en last van de kerkeraad zeer wel wiste ook zelve dat mede beraamt en toegestemt hadde, dat ook ten eersten aan de Adv. D. Haselhoff een simpel aanmanigs-mandaat aan Wubbe Coops te zenden bestelt hadde, dat ook geschied was, dewijl Wubbe Coops enige tijd voor middewinter daarover bij hem en zijn Confrater J Koepers was geweest, verzoekende inhoudinge van het selve, Maar hoe er nog naderhand een nieuw opzeggings-mandaat aan hem was gezonden wiste hij niet, en hadde daartoe aan de Adv. D. Haselhoff geen order gegeven. De kerkenraad heeft hierop geoordeelt, dat deze manier van doen geheel niet wel was, en reets hinderlijk voor de Diakonie in de inninge van opgemelte Capitaal, en dat indien vervolgens enig ongemak en schade mogte voort komen, zulks geenzins voor hare verantwoordinge kan nemen, nog ook tot laste van de Diakonie-maar dat zo iets tot last en verantwoordinge moeste blijven desgeenen, wie dan ook, die van dit nieuwe opzeggings mandaat de oorzaak mogte zijn. Actum ter Apel d. 1 Febr 1752
[was getekend door] H. Swijghuisen, Eccles., Hindrick Geers, Albert Hommes, B. Gansevoort, Jan Keupers

  februari 1752
Met eenparigheijt van stemmen in de kerkenraad besloten enige mudden bouwlant van de Voogts plaatze te Vlagtwedde bij geregtelijke verkopinge voor de Diakonie te mijnen en daartoe de beijde Diakonen Jan Keupers en Wubbelt Derks gecommitteert, en gevolmagtigt. Actun Ter Apel uts. [was getekend door] H. Swijghuisen, Hindrick Geers, Albert Hommes ouderling, Jan Keupers, Wubbelt Dercks

28 februari 1752
berigteden Jan Keupers, en Wubbelt Derks, dat hare Commissie hadden uitgevoert en vijf mudden boulant van gemelte plaatze bij geregtelijke verkopinge hadden gemijnt voor de summa van vier hondert en vijf en tagtig Gl. Het welk de kerkenraad zig heeft laten welgevallen, en zijn zij voor hare aangewende vlijt bedankt.
Actum Ter Apel als boven
[was getekend door] H. Swijghuisen, Eccles. Hindrick Geers, Albert Hommes, Jan Keupers, Wubbelt Dercks
 
12 oktober 1753
Also Hindrik Hekmans van Cappelen wegens gedane betigtingen van oneerlijkheijt tegens Aaltje Jans van t Clooster Ter Apel en als of enig spek uit t Predikantshuis voor enige tijd vermist door haar Aaltje Jans of iemant van harent wegen was ontvreemt, door opgem. Aaltje Jans daarover aangeklaagt, belooft heeft coram haere Ecclesiae, ofte voor den kerkenraadt een volle herroepinge van zijne betigtingen in het eene, en het andere te willen doen; zo heeft hiju opgemelte Hindrik Hekmans, in tegenswoordigheijt van Jan Harms en Aaltje Jans egtelieden voor ons als ondergeschrevene Leden des kerken-raads dese herroepinge vrijwillig gedaan, met betuiginge, dat hij deze dingen ten laste van betigtigde in toorn en overmoed, zonder daartoe enige grond of reden gehadt te hebben, gezegt hadde; dat het hem leed was, en haar om vergiffenisse verzogte, en dat hij niets tot haren laste op haar te zeggen hadde, met verbintenisse ook, dat hij de daarop reets gelopene kosten, en vacatie gelden zoude ten vollen voldoen. In welke herroepinge en betuiginge opgem. Jan Harms, en Aaltje Jans, hebben konnen berusten, met beding nogtans, dat bij aldien hij wederom tegens den inhoud dezer herroepinge naderhand iets tot haren laste kwam te spreken, zij haar volle regt voorbehielden, om wegens het nu reets gepasseerde ook, in regten tegens hem te procederen. Gedaan in Ter Apel d. 12 8ber 1753
[was getekend door]H. Swijghuisen pred, Albert Hommes oud., Hindrick Geers oud.,Jan Keupers Diak., Wubbelt Dercks Diaken

1 april 1754
is tot diaken verkozen Hindrik Gelling schoolmr. en na gewone kerkkondinge bevestigt d. 21 april.

29 november 1754
is in ordinaris Consistorie van de Predikant ingebragt, hoe hem ter oren zijnde gekomen, dat Wupke Berents, en Geert Jans op de Wilpskamp, zig aan onmatig drinken tot dronkenschap toe schuldig maakten en hij deselve daarover in de visiatie daarover hadde verstaan, maar dat beijde daarop als laster het zelve tot verscheijdemalen toe sterkelijk hadden ontkent, en geeijscht dat het bewezen wierde, zodat genoodzaakt wierde te zeggen, dat men zig dan nader zoude informeren, indien ze verder bewijs eijschten, en zij daar over verwagten moesten in consistorie geciteert te worden. Hierop weggaande was Geert Jans met hem aan de deure gegaan en hadde op het ogenblik gezegt, dat hij er schuldig aan was, zonder iets meer bij te voegen. Hierop is goedgevonden om reden, een commissie van Predikant en een Ouderling na haar te zenden, om deselfde belijdenisse van Geert Jans te verstaan, en wanneer hij daarbij volhart, hem aan te zeggen dat hij zig voor deze reijze van t Avondmaal zal onthouden, alsmede hem behoorlijk te vermanen en te bestraffen over die zonde, en over het sterk ontkennen, niet tegenstaande hij zo aanstots bekende, en bewijs geeijscht hadde, en over te voren zijn voornemen om ten Avondmaal te gaan betuigt, gelijk ook dat hij zig in t vervolg van deze zonde te onthouden hadde,en zullende daarop een nauwkeurige opzigt genomen worden. Als mede om Wupke Berents nader te verstaan, en op te wekken tot belijdenisse, en dat geschiedende, haar mede te bestraffen, en het H. Avondmaal voor deze reijze te ontzeggen, maar indien Wupke volharde in t ontkennen, of Geert weder in trok, daarom ten eersten Consistorie te beleggen, om de zake in volle Consistorie te behandelen en af te doen. Act. als boven [was getekend door] H. Swijghuisen, Eccles., Albert Hommes, Hindrick Geers, H. Gellings

30 sep 1754
is extraordinaris Consistorie gehouden, waarin den Predikant en alderl. Alb. Hommes rapport gedaan is van hunne verrigtinge volgens acte van de 29 dezer en berigt, dat Geert jans bij de belijdenisse volhardende, zig de eensare , en vermaninge onderworpen hadde, maar dat Wupke Berents bleef weijgeren. Waarop de kerkenraad belegd was, en Wupke Berents daar in geciteert, met nog enige der Gemeente, om nader getuigenisse der waarheijt te geven. Welke ook gecompareert zijn.
Grietje Geerts binnenstaande gevraagt: of ze Wupke Berents wel dronken gezien hadde. antw: Ja, eens over stallig.
gevraagt: of wel meermalen? antw: Juist zo niet overstallig, maar wel meer, dat onbequaam was, en niet als andere menschen
gevraagt: of ook wiste, wanner de laastemaal? antw: wist zo niet te bepalen
Hinderikus Mulder gevraagt: of Wupke ook wel dronken gezien hadde? antw: Ja en wel gansch in de tegentwoordigheijt van de opzigter Albert Hommes, mede ouderling, die zulks mede beleed.
gevraagt: hoeveel malen? antw: verscheijden malen.
gevraagt: welke de laaste reijze
? antw: bij het mest voeren  bij het pagt beuren, en te voren ook heel waar op Wubbelts kinderbier.
Albert Claassen gevraagt het zelfde. antw: dat hij haar eens gezien hadde waarvan poselijk zeggen konde dat ze dronken was in t voorjaar.
Catrijntje Baalmans gebraagt daarop antw: dat van najaar haar gezien hadde en bij haar was geweest en dat niet anders zien konde of dronken geweest.
Wupke Berents hierop binnestaande dit voorgehouden, kon de waarheijt van het gene waarop
ze aangesproken en vermaant was, nader nu aan de kerkenraad door verscheijden getuigen gebleken was, en daarop vermaant, om tot erkentenisse van hare zonde te komen. Maar bleef na verscheijden vergeefze opwekkingen en vermaningen volharden in het negeren. Dus haar met eenparigheijt van stemmen, eindelijk aangezegt is, dat ze nu en ter tijd toe, dat ze belijdenisse deed, en beterschschap betoonde, zig van het H, Avondmaal moeste onthouden. Met hope, en wensche, dat men nog in t vervolg zo veel met vermaningen op haar vermeugen mogte.Act. als boven
[was getekend door] H. Swijghuisen, Eccls., Albert Hommes, Wubbelt Dercks, H. Gellings

7 maart 1755
ordinaris Consistorie gehouden, waarin Geert Jans geciteert was, wegens wederom opentlijke dronkenschap ( t zedert de laaste censure van d. 29 9b. 1754) waarvan ook meer of min enige belijdenisse voor Predikant in de visitatie gedaan hadde. Maar is daarin niet gecompareert, voorwendende van huis te moeten zijn. Act. Ter Apel als boven
[was getekend door] H. Swijghuisen, pred., Hindrick Geers, Wubbelt Dercks, H. Gellingh

8 maart 1755
wederom extraordinaris Consistorie gehouden, waarin wederom opgem. Geert Jans om gemelte oorzake geciteert is. ten eijnde ook met ernstige vermaninge opgewekt te worden tot verbeteringe, en tot boetveerdigheijt, maar heeft al wederom konnen goedvinden niet te compareren. Dat de kerken-raadt van oordeel is, dat bij Provisie de Censure aan hem nog verlengt worde, en dat hem hiervan door een commissie uit de kerkenraad in sinnatie gedaan worde . Gedaan in Ter Apel als boven
[was getekend door] H. Swijghuisen, Eccls., Hindrick Geers, Wubbelt Dercks, H. Gellingh

.. april 1755
is Geert Jans weder in consistorie geciteert door Hindrik Geerts ouderling. in plaatze van de Schoolmr. Dit  gewillig opnemende te verrigten, om de volgende dag te verschijnen. Hindrik Geerts zux hebbende gedaan, berigt dat Geert Jans op de duim knippende, geantwoord hadde: in der euwigheijt niet. Die wat te zeggen heeft, moeste bij hem komen . alwaarom zijn zaak blijft in de vorige staat. Actum als boven
[was getekend door] H. Swijghuisen, Hindrick Geers, H. Gellingh

14 december 1758
berigtede de Predikant dat, hoewel de laaste maal Geert Jans , en Wupke Berents in visitatie niet gesproken hadde, nogtans te voren, en verscheijde maalen over hare zaken gesproken hadde en opgewekt, de eene tot belijdenisse, de andere ook tot onderwerpinge. Maar ten opzigte van beijde nog te vergeefs, blijvende Geert Jans in zijne weijgeringe van voor de consistorie te verschijnen volharden, oordelende of zeggende dat hij dat in zulk een geval niet verpligt was. Weshalven volgens eenparig gevoelen de censuur blijt levendig. Act. Ter Apel als boven
[was getekend door] H. Swijghuisen, pred., Hindrick Geers, Albert Hommes, Wubbelt Dercks, H. Gellingh

1 november 1756
is Jan Alberts ter Horst in plaatze van de afgaande Diaken Wubbelt Derks wederom tot Diaken verkoren en na gewone kerk kundiginge bevestigt

21 januari 1759
is Hiske Berents Witkop in plaats van de afgaande Diaken Hindr. Gelling weder tot Diaken verkoren en na gewone kerkkondiging bevestigt

7 september 1759
ordinaris Consistorie gehouden, waarin Geert Jans Wilpskamp verscheen, met betuiginge van leedwezen over zijne vorig wangedrag van dronkenschap, waarover gecensureert was, als mede bijzonder ook over zijne onbetaamelijke wijgeringe van op citatie in Consistorie te verschijnen, daarvan in voorgaande acten rekende zijn zaak gewag word gemaakt, bekennende, dat hij daaraan zeer qualijk gedaan hadde, en verzoekende nu voorts van de Censuur wederom te mogen worden ontheven en tot den Tafel des Heren toegelaten . Welk verzoek om vrage gelegt zijnde, en bevonden, dat gem. Geert Jans  t zedert een geruimen tijd niet meer onderhevig aan dronkenschap geweest is, en voor het overige niets tot zijnen laste in te brengen was, zo is hem dit zijn verzoek geaccordeert, en hij weder tot de Gemeijnte tap toegelaten Act. Ter Apel als boven
[was getekend door] H. Swijghuisen pred., Hindrick Geers oud., Albert Hommes oud., Jan Alberts dijak. en Hiske Beerents dijak.

1 december 1760
Extraordinaris Consistorie gehouden bij gelegentheijt van het afbranden van het huisje aan Hindrik Gelling nagelaten onmondige zoon van wijlen Albertje Wubbens wed. van Hindrik Gelling de oude toebehorende, waarin Geert Alters Smit en Fenne Jans woninge te huur hadden, door de Diakonie bestelt.
1. Compareerde Fenne Jans klagende haar nood en verzoekende, dat de Diakenen haar wederom enige huisvestinge bij provisie mogten bezorgen. Het welk aangenomen is, en de Diakonen daartoe last gegeven.
2. Verzogte de schoolmr. H. Gelling, dat de Diakonie aan zijn halfbroer, Hindr. Gelling, iets voor het verlies van zijn huis, dat zijn enige goed was, zonder welk hij niet redden konde, mogte te bate komen Welk verzoek overwogen zijnde, is bbillijk geoordeelt, en eenparig besloten, dat hem vier jaren lang, alle jaren te beginnen op Maij 1761, tien guld. zullen worden betaalt uit de Diakonie-casse, en daarenboven nog op het vijfde jaar vijftig Gl. gegeven zullen worden door de Diakonen, hetzij hij zijn kostwinning verder hier, of elders moge zoeken.
3. Worden de Diakonen geauthoriseert, om van selfs het een, of andere noodwendigste aan Fenne Jans te bezorgen, in plaats van het gene door de brand verloren have. Ter Apel gedaan als boven
[was getekend door] H. Swijghuisen, pred., Hindrick Niemeijer oud. was wegens ziekte absent,Albert Hommes oud, Jan Alberts als diaken, Hiske Beerents als diak.

.. april 1761
tot Diakon verkoren in de plaatze van de afgaande boekhoudende Diaken Jan Alberts, en na gewone kerkproclamatie in dien Dienst bevestigt, Jan Luitjes

.. april 1764
tot Diakon verkoren in de plaatze van de afgaande Boekhoudende Diakon Hiske Berents en na de gewone kerkproclamatien op d. 30 april in den dienst bevestigt Mense Wijgerts

.. september 1767
tot Diakon in plaatze van de afgaande Diaken Jan Luitjes, verkoren Gerrit Geerts, en na gewone kerk kondigingen d. 13 nob. bevestigt.

.. december 1770
tot ouderling verkosen Jan Jans Thijs in plaatze van wijlen Hindrik Geerts Niemeijer, en te gelijk tot Diaken Adolf Jans in plaatze van de afgaande Diaken Mense Wijgerts en zijn na gewone kerkkondiginge in hunnen dienst bevestigt.

5 maart 1772
is Extraordinaris Consistorie gehouden wegens zeer hooggaande, aanhoudende en veel gerugt makende kijvagien, waaraan zig Geertruid Alverigs Sassen zou schuldig gemaakt hebben, om daaromstrent nadere informatie te nemen. Waartoe enige personen geciteert, en ook verschenen zijn. Deze hebben voor, en na binnestaande over het volgende verklaart.
1. Arent Berents  binnen staande, en gevraagt, of hem daarvan ook iets bewust was antwoord, en verklaart, dat hij op een zondag avond (zijnde de zondag voor voorlede zondag) met Trijntje Hindriks en Lukke Nannes , geweest is bij Alverig Hindriks Sassen, en zijn huisvr. Leentje Jans in haar kamer naast aan Sassen huis (waar in ze tzedert laastleden Maij gewoont hebben) dat Geertruid Alverigs de moeder van Alverig Hindriks daarop inkwam, aanstonts met een swaar gekijf op Lukke Nannes aangevallen is en dezelve geslagen heeft, zo dat haar zoon Alverig er tusschen moeste om het verder te beletten ( zijnde de reden van dit aanvallen op Lukke Nannes om dat zij voor enige dagen woorden ergens over hebbende met haar Geertruids dochter Lukke Hindriks, iets het geene dezelve haar vrouw Grietje Geerts, huisvr. van de ouderling Jan Jans Thijes in haar eere te na gesproken hadde, hadde opgebragt). Dat ze voort daarna hadde aangevallen met kijven en razen op Leentje Jans haar schoondogter zonder dat ze die  voor of na Geertruid een quaad woord hadde toegesproken. Dat zij Geertruid was voortgerazen, zo dat hij, om dat het zo hol. ging in dat getig, daar geen stillen aan was, niet langer konde en wilde horen, eindelijk was weggegaan.
2. Trijntje Hindriks  daarover gevraagt, verklaart het zelfde. En daarbij gevraagt of niet haar hadde zoeken wat te sussen, en te zoenen ? , antwoordde daarop, dat zulx niet hadde durven doen, uit vreeze, van insgelijks door Geertruid behandelt te worden.
3. Wubbelt Derks naaste nabuur verklaart, dat hij enige dagen daarna in een ander huis Geertruid ontmoet hadde, en haar gehoort vreeslijk kijven en pandisen op Leentje Jans haar schoondogter, dogter van de ooderling Jan Jans, zo dat er geen stillen aan was. Dat er dien avond weder een ijsselijk gekijf, en verwoed geroep bij Leentjes kamer gehoord hadde, dat men het over veld konde horen , gelijk nog andere daarop volgende dagen. Dat hij in persoon daar wel niet was bij geweest, maar dat zijn zoon en dogter op het alarm waren toegeschoten, Geertruid daar hadden gezien kijven, en razen voor Leentjes vensters en uitroepende, dat ze wat schiet en zo en een ouderling als haar vader, Jan Jans was, gelijk ze tegens hem ook dien dag in haar gekijf al smalende van dien ouderling gezegt hadde: Hij zou maar op zijn wijf, en huishouden passen. Verklarende de ouderling Jan Jans daarop, dat ze niet wisten , dat ze in quettre met haar waren, of haar iets in de weg gelegt hadden, zo dat ze geen andere reden van hare boosheit konden uitdenken, ten zij alleen, om dat het kwaad spreken van haar dogter op zijne vrouw Grietje Geerts, aan Leen was aangebragt. Wubbelt Derks verklaarde van zelve verder, dat zulk een handelwijze geen nieuw met geertruid was, dat ze dikmaals in boze huistwisten of ook met andere, die maar in minste na hare gedagten te na kwamen, gewoon was te leven met een uitvaren, en pandisen, dat men er voor schrikken moeste. Ook dat Leentje Jans de volgende dag van alteratie sware toevallen van beswijminge gehad hadde.
4. Gebke Hiskes verklaart het zelfde met Wubbelt Derks, ten aanzien sijner ontmoetinge met Geertruid , als dat in haar huis was voorgevallen. Dat ook zij hadde zoeken te stillen, maar te vergeevs, in plaatze van beter slimmer wordende, alsmede ten aanzien van haar kijfzugt anders.
5. Jan Jan Niemeijer mede naaste nabuur verklaart dat voorlede Saturdag een vreeslijk alarm in Leentjes kamer gehgoort hadde en daar op toe lopende, Geertruid gevonden daar ijsselijk kijvende, en razende op Leentje, zonder dat die enig quaad woord haar weerom zeide. Hij zogte haar te stillen, maar wierd hoe langer, hoe slimmer met kijven en vloeken op een vreeslijke wijze.
6. Aaltje Hindriks , de dienstmaagd van Jan Niemeijer verklaart, dat voorlede Saterdag, op verzoek van Alverig haar man, bij Leentje was geweest om dat alleen wegend haar schoonmoeder Geertruid niet in huis durfde wezen. Dat Geertruid daarop weder aangekomen was te kijven, en razen, en haar geboden hadde te vertrekken, en aanstonts daartoe niet gewillig zijnde, omdat meende , niet in haar huis maar in Leentjes woning te zijn, met behulp van haar man Hindrik haar met gewelt en schelden van Canaillie hadden uitgestoten. Dat zij voor de deur nog wat vertoevende, Geert Jans Thijes  Leentjes Broer daarop was toegekomen, en dat die na binnen gaande, haar medegenomen hadde. Daar Geertruid nog bezig was te kijven, en op haar zoons aandringen, dat zij na haar eijge woninge moeste gaan, stampvoettede, en vloekte van boosheiit, blijvende tegens wille en dank daar zitten tot aan den avond.
Dewijl alle deze ingebragte, en verklaarde dingen zeer vele, aanhoudende, hoog en verregaande boosheden, en ergernissen zijn, die in geen belijder van de Christ. Heere, en Ledemaate der Kerke ongestraft behoren gedult te worden, is met eenparigheit van stemmen besloten opgemelte Geertruid Alverigd tegens de volgende dag te citeren, haarv deze dingen voor te houden, en voorts na bevindinge te handelen.
Aldus voorgevallen en gedaan den 5 meert 1772
[was getekend door] H. Swijghuisen, pred., Albert Hommes, Jan Jans, Gerriet Geerts, Adolf Jans.

6 maart 1772
Het ordinaris Consistorie gehouden waarin Geertruid Alverigs opgem. door de Schoolmr. geciteert was te komen. De Schoolmr. berigt dat ze voorgegeven hadde niet goed in order te zijn, maar dat ze, indien ze konde, zoude komen. Ondertusschen is zij daarin, ook na lang wagten, niet gecompareert. Waarop besloten is haar door de Schoolmr . te laten zeggen, dat ze zig onthouden moeste van t H. Avondmaal, tot dat in Consistorie verschenen was, en op de beswaren daar tegens haar, geantwoord hadde, en daarop gehandelt was.
Acte ter Apel als boven
[was getekend door] H. Swijghuisen, pred., Albert Hommes, Jan Jans, Gerrit Geerts, Adolf Jans.
 
5 juni 1772
Ordinaris Consistorie gehouden waarin Geertruid Alverigs behoorlijk geciteert zijnde, verschenen is. Hierop zijn aan haar de, in de vorige acte gemelte beswaarnissen voorgehouden, en gevraagt wat daarop te zeggen hadde. Na enige woordewisselinge verklaarde zij eindelijk, dat zij zig zeer daarin te buiten hadde gegaan, dat het haar leed was, en beloofde zig in t vervolg van dergelijk wangedrag te zullen onthouden. Waarop ze na toewenschinge, dat deze hare belijdenisse van leedwezen hartelijk moge zijn, en na ernstige vermaninge om in t vervolg met bedwinginge van zulke bose driften de Liefde, vrede, en eenigheit na te jagen, wederom tot het gebruik van het Avondmaal is toegelaten. Voorts is niets bezonders voorgevallen. Actum als boven
 [was getekend door] H. Swijghuisen, pred., Albert Hommes oud., Jan Teijs olde., Gerrit Geerts Diaken, Adolf Jans als diake

4 april 1773 is
1.in gehouden Consistorie met eenparigheit van stemmen tot Diaken verkoren Klaas Alberts
2, Bij gelegentheit dat men vernam, dat Philips Freerks en Aaltje Hindriks van zins waren een woninge in te huren in de Poorte bij Nanne Harms, en desselvs vrouw Albertje Alverigs daartoe ook genegen scheen, daar opgemelte Philips en zijn vrouw een goede gelegentheit ter woninge, en kostwinninge elders op eene zelvs begeerlijke wijze word aangeboden, en zij hier om de kost te winnen geheel geen gelegentheit hebben, maar na alle gedagten, ten eersten tot armoet, en last der Diakonije vervallen zouden, is geresolveert, om door de Diakenen aan Albertje Alverigs te laten anzeggen die luiden opgemelt niet bij haar te laten inwonen als mede die Philips en zijn vrouw ernstig te vermanen, die hen aangebode goede gelegentheit aan te nemen.
Act. als boven.
[was getekend door] H. Swijghuisen, pred., Albert Hommes oud., Jan Teijs older., Gerrit Geerts Diake., Adolf Jans als Diak..

25 mei 1773
is Klaas Alberts na drie gewone kerkkundigingen als Diakon in zijnen dienst bevestigt.

10 december 1773
Is gehouden Ordinaris Consistorie, waarin Albertje Alverigs, en Averig Hindriks Sassen, geciteert waren, om haar nader te verstaan over hare omlangs gepleegde verregaande kijvagien tot een kraftig slaan uitgebarsten. Albertje Alverigs is hier op verschenen, dog niet Alverig Hindriks Sassen, misschien, omdat hij nog geen Lidmaat is, zig niet verpligt agtende dutz te moeten doen. Albertje Alverigs hier over gevraagt zijnde heeft wel niet ontkent, maar beleden, dat zo in hoge woorden met hem geweest was. Ook hem in de heizen gehat hadde. Maar dat hij Alverig Hindriks Sassen haar eerst hadde aangevallen. Dewijl nu deze kijvagien en slagerij zo verre gegaan, dat er een straat gerugt van komen is, om zij Albertje Alverigs zelfs volgens eijje belijdenisse zig aan een ergerlijk wanbedrijf heeft schuldig gemaakt, dat in een lidmaat der Gemeinte niet geduld diende te worden, zo is de kerkenraad van oordeel, dat ze bij provisie dit maals zig van het H. A. zal onthouden, en de volgende niet zal toegaan, voor en al eer deze zaak, die bij gebrek van Alverigs tegenwoordigheit, niet genoegzaam konde onderzogt worden, nog nader in de kerkenraad behandelt is. Zijnde dit besluit haar met bestraffinge , en vermaninge tot leedwezen , en beterschap, bekent gemaakt in de vergaderinge.
Gedaan in Ter Apel als boven.
[was getekend door] H. Swijghuisen, Albert Hommes, Adolf Jans, Klaas Alberts.

11 maart 1774
Ordinaris Consistorie gehouden, waarin Albertje Alverigs en Alverig Hindriks Sassen geciteert waren.
Albertje Alverigs heeft op citatie geweijgert te verschijnen, gelijk ook niet verschenen is.
Alverig Hindriks Sassen verschenen zijnde, heeft gevraagt zijnde, verklaart, dat hij haar Albertje Alverigs wel over iets hadde aangesproken, en te rade gestelt. Maar geenzins haar met enig gewelt hadde aangevallen, dog, dat zij hem ten eersten de pijp uit de mond hadde geslagen, verder met de schorlt doek aan t hooft geslagen en na dat de deur toegemaakt hadde in het hair gegrepen en gekrabt. Wanner hij haar van zig hadde gestoten, dat ze zelve haar mutse hadde afgetrokken, doe de deure geopend, en gezegt dat ze geslagen wierde, en geroepen om getuigen. Hij verklaarde dat bij het geene binneshuis gebeurt was, niemant was geweest, zo veel hij wist, als alleen een van haar kleine kinders. Maar dat het nogtans waarlijk zo gebeurt was. Ja, dat gereed was, om, als het nodig was, het nog hoger en plegtiger te bevestigen, hierbij na ernstige erinneringe, volhardende.
Hierop was het eenparig gevoelen
1. Dat Albertje Alverigs wegens ongehoorsaamheit aan de citatie, en wegens het nog niet afgedane voorgaande, onder censure blijft, en haar zal bekent gemaakt worden.
2. Dat de volgende gelegentheit nog weder in Consistorie zal geciteert waorden om haar over deze zaaken nogmaals te verstaan, en dan verder na bevindinge van zaken hierin te handelen.
Voorts is ook verstaan, dat, terwijl Philips Freerks getrout aan Aaltje Hindriks, niet tegen staande inzegginge, en vermaning der Diakenen, volgens Consistorie Last v.d. 4. april 1773 nogtans zig hier was blijven ophouden, ja, tot nog toe vertoefde, en, zo men meende, voornemens was om als knegt hier in Carspel te dienen, de Diakenen nogmaals dezen Philips Freerks ernstig zullen inzeggen, dat hij zig van hier moet begeven met zijn vrouw, en elders zijn woninge en kost zoeken, of dat men anders genoodzaakt zal wezen, ktagdadiger middelen te gebruiken, gelijk mede diegene, daar hij als knegt bij zou wonen, daarvan kennisse te geven, dat als er enige nood, of gebrek komen mogte wegens die Philips Freerks en de zijnen, het voor zijn last zal zijn, en dat hij geheel op de hulpe , en bijstand der Diakonie geen staat moete maken. Act. Ter Apel als boven.
[was getekend door] H. Swijghuisen, pred., Albert Hommes, Adolph Jans, Claas Alberts, Jan Teijs.

20 maart 1775
is buitengewone vergaderinge gehouden op het inkomen van een brief van eenen Jan Geerts, onder Groningen of geboortig, of ten minsten veele jaren woonagtig, van den 18 dezes, waarin verzoekt een Acte van de inkoom tijt van zijn vrouw Lukke Hindriks, zonder iets anders te melden, om dat , zegt hij, zulx nodig heeft aan de Boekhouder der Diakenen te Groningen te vertonen, misschien menende ook een acte van verbintenisse tot onderhoud als daarvan de brenger des briefs ook iets melte. Hierop is besloten dat de Boekhouder Diakon Adolf Jans hem ten corten zal antwoorden, dat wij wel kunnen vevesten , dat gemelte zijn vrouw hier onder dit Carspel geboortig is, dat de juiste tijd, wanneer aan hem getrout is, en bij hem onder Groningen is komen wonen hij zelve beter uit het Protokol der getrouden te Groningen en anders zou konnen aantonen of de Diakonie, indien nodig oordelen, gewaar worden , als wij ze bepalen. Dat ook, indien hij mede meente een acte van verbinteniss tot haar onderhoud, indien van in gebrek kwam te gevallen, zulx ons geheel onnodig dagte, alzo, wanneer zo een geval gebeurde in een tijd als de Wet iets van ons eischte, wij dan van zelve daartoe verpligt waren, gelijk weder ook na vermogen zouden gereed zijn, dat we voorts aan die zaake niets meer  konden doen. Act. Ter Apel als boven.
[was getekend door] H. Swijghuisen, Albert Hommes, Klaas Alberts

30 december 1775
is extraordinaris Consistorie gehouden , waarin voorgelezen de missive van den Weled. Gestr. Heer Rigter A. H. van Swinderen, waarin zijn Ed. Gestr. op het vriendlijste recommandeerde iets te willen contribueren tot ondersteuninge van de bekende onnosele Fransman, thans ziek liggende, zonder consequentie tot last van het Carspel in t toekomstige, en daarop eenparig geresolveert voor deze reize uit de arme middelen voor hem te geven vier gl. wordende de Boekhoudende Diaken Claas Alberts mitz dezen geauthoriseert deze penningen aan de voogt B. Hommes, als zig aan hem addresseert, uit te tellen. Gedaan d. 29 10br 1775.
[was getekend door] H. Swijghuisen, pred., Albert Hommes,Jan Teis, Klaas Alberts, Boele Nannes

12 november 1775
is Boele Nannes met eenparigheit van stemmen tot Diakon verkozen in plaatze van de afgaande Diakon Adolf Jans en na drie gewone kerk kondigingen in zijnen dienst bevestigt.

11 augustus 1776
is tot Diaken verkosen in plaatze van de overleden Diakon Boele Nannes, Albert Jans Ter Horst, en na kerk-kondiging bevestigt

1 september 1777
Consistorie gehouden alhier in t Clooster Ter Apel ten overstaan van D.D. E. Mennes en J.E. Winter, respp. predd. te Vlachtwedde en Zellingen en door verdere praesente leeden des kerkenraads Ouderlingen Albert Hommes en Jan Thies, Diaconen Klaas Alberts en Albert Jans, zijnde hier bij tegenwoordig de leedematen der gemeente Menzo Wichers en Aike Nannes. Voor dezelve verscheen de Eerw. Br. D. H. Swijghuizen predikant alhier, verklarende, hoe zijn Eeerw. zeedert langen tijd alreede, en vooral zeedert laasten paasschen en door den geheelen zoomer met lichaams ongesteldheeden aanhoudend door des Heeren Voorzienigheid zodanig bezogt was, dat die zijn Eerw. ten eenemaal buiten staad stelte, om eenig deel van zijn H. dienstwerk te verrichten ( waarom zijn Eerw. ook reets genoodzaakt geweest was tot hulpe zijner nabuurige Broederen toevlugt te neemen) en waarvan zig zijn Eerw. geene hoope van herstel konde beloven, vooral geene, die hem tot volbrenginge van zijnen dienst in zijne reets klimmende jaaren konde bequaam maaken. Waarom zijn Eerw. van de kerkenraad verzogte, hem een eerlijk getuigenis van zijnen verrichten dienst en zijns leevens gedrag den tijd zijner verkeeringe onder haar, en van zijn tegenwoordige bovengemelte ongesteldheid, te geeven, en teffens ontslag van deeze zijne gemeente, ende daarmeede van zijnen dienst, zo veel haar anging te verleenen, houdende intussen zijne Eeerw. in waardigheid als haaren in dienst zijnde predikant, heen ter tijd de volle bekragtiging zijns ontslags bij de Hooge Regeeringe des Lands verzogt was en verkreegen.
Welk verzoek van Ds. Swijghuizen bij de praesente leeden in omtvraag gebragt en overwoogen zijnde, zij verklaarden, dat hunne predikant geduurende zijnen verkeeringe onder hen ijverig was geweest in t waarneemen vam alle de deelen van zijnen dienst, voorbeeldig stichtelijk in zijn levensgedrag, dat zij over zulks in gemoede konden aannnemen zijn Eerw. het loflijkst getuigenisse daarvan te geeven, terwijl zij hem als overreet van zijn anhoudende ongesteldheid van deeze zijne gemeente en daarmeede van zijnen dienst op zijn Eerw. verzoek ( hoe ongaarne anders) zo veel hen anging, ontslagen, mits hem houdende voor hunnen in dienst zijnde predikant, heen ter tijd, de volle bekrachtiging zijns ontslags bij de Hooge Regeringe des Lands verzogt en verkreegen zal zijn. Deeze handeling is gelijk  met gebed geopend , met dankzegging gesloten.
Actum in Consistorium als boven
[was getekend door] E. Mennes Past. te Vlagtwedde, J.E. Winter pred. te Zellinge, Albert Hommes oud., Jan Teis olderling, Claas Alberts Diacon, Albert Jans Diacon, Mense Wijgers L, Aike Nannes L.

.. augustus 1778
Ordinaris Consistorie gehouden, waarin Albertje Alverigs en Alverig Henderiks Sassen waaren geciteert.
Waar op die bijde verscheenen zijnde en Albertje Alverigs weegens haar ergerlijk leeven en weegens het niet koomen op de Citatie van den kerkenraad den 11 Maart 1774 gehouden, ondervraagt zijnde, bekende in alles schuld te hebben, in dat al het voorgaande haar leed was, beloovende zig in t vervolg als een suster der Kerke en als een Christen te gedraagen, teffens gewillig was zig met Alverig Hinderiks Sassen te willen versoenen, waar op zij ( na zig met Alverig Hend. Sassen die zig daar toe vinden liet versoent te hebben) broederlijk vermaant is om zig van sulk een ergerlijk leeven te onthouden, aangemaant God in de schuld te vallen en haar leven te beteren, waar op in zig onder versugtingen van nog verder om een waaragtig berou tot den tafel des Heeren wederom is toegelaaten.
Ook was geciteert Geertruid Alverigs en gekoomen, die weegens haar wangedrag ook beterschap in leeven en wandel beloovende na ernstig nermaant zijnde van een Christelijk leeven te leiden en na toe bidding dat de Heere haar daar toe een hert wilde schenken, ook wederom tot het H. Avondmaal toegelaten.
 [was getekend door] L. van Hulten, Eccl.,  Albert Hommes, Jan Teis, Klaas Alberts, Albert Ter Horst

14 mei 1779
is tot Diakon verkooren in plaats van den afgaanden diakon Klaas Alberts , Heije Heijes ena d gewoone kerk kondigingen bevestigt

17 maart 1780
Consistorie gehouden , waarin Hebeltjen Hinderiks huisvrou van H. Alvering Gansevoort weegens reeden van den predikant versogt was te koomen in consistorie en sulks belooft hadde, dog weegen siekte is teruggebleeven, waarom haar saak tot het volgende Consistorie blijft uitgestelt.
[was getekend door] L. van Hulten, Eccl.,  Albert Hommes, Jan Teis, Klaas Alberts,Diakonen, Heijije Heijs

2 juni 1780
Consistorie gehouden , waarin Hebeltjen Hinderiks huisvrou van H. A. Gansevoort weegens t ontijdig in de kraam bevallen geciteert was en verscheenen. Waarop zij over den aanstood aan de gemeente daar door gegeven onderhouden zijnde, belijdenis van haar quaas gedaan en ernstelijk tot berou en leedweesen over haar quaad en sondig gedrag aangemaand zijnde, voor deze keer van de tafel des Heeren vermaat sig te onthouden.[ NB haar man was nog geen lidmaat]
[was getekend door] L. van Hulten,pred. in ter Apel,  Albert Hommes, Jan Teis, Albert Jans Ter Horst, Heijje Heijs

27 mei 1781
is tot diaken verkooren in plaats van den afgaanden diaken Albert Jans ter Horst, Berent Alberts en na 3 gewoone kerk kondigingen bevestigt , overleeden den 28 December? 1781  

4 jan 1782
is tot diaken verkooren in plaats van den overleeden diaken Berent Alberts , Aike Nannes en na 3 gewoone kerk kondigingen bevestigt

30 maart 1783
is tot ouderling verkooren in plaats van den ouderling Jan Theijs Jan Luitjes en na 3 gewoone kerk-kondigingen bevestigt.

20 september 1783
is tot diaken verkooren in plaats van den afgaanden diaken Heije Heijes, Harm Jans en na 3 gewoone kerk kondigingen bevestigt

4 maart 1785
is alhier Consistorie gehouden ter oorzaak weegens ontijdige bijslaaping en daar bij en door gegeven ergernisse aan de Gemeente teegens Aike Nannes Diakon. 
[ NB hij huwt als weduwnaar Ter Apel 25 december 1784 Grietje Klaassen, zij wordt in 1788 aangenomen als lidmaat]
1, de Leeden waare alle present
2. Na gewoone opening is Aike Nannes behoorlijk geciteert zijnde verscheenen
3. Waarop na belijdenis van zijn zonden en ergerlijken aanstoot aan de Gemeente te hebben gegeven met alle ernst bestraft en zijn quaad voorgehouden, dit hem uit naam des gansen kerkenraads voorgeleesen
- Dat naamelijk Aike Nannes Boekhoudend Diaken weegens ontijdige bijslaapinge en daar bij en door gegeven ergernisse aan de Gemeente word broederlijk vermaant en gelast zig bij t eerstkoomende Heilig Avondmaal van desselfs gebruik te onthouden en sig teegens het daar op volgende H.A. int gewoone Consistorie te vervoegen (hoopende en wensende vergaadering, dat hij ten dien  tussentijd door waare boetveerdigheid en onergerlijken wandel zijn voorig gedrag en daar uit ontstaane ergernis zal hebben verbeetert en weggenoomen) waar eer als dan wederom tot t gebruik van s Heeren H.A. zal worden toegelaaten, dat verder aan hem geduirende deese censure de bediening van t Diakonij ampt word ontzegt, mitz na weder admissie als Lidmaat ook in deese bediening zal zijn hersteld en de gewoone tijd zijner administratie vervullen, sonder dat de tijd zijner suspensie daar onder zal worden begreepen.
Edog so onverhoopt aan de vermaaning en welmeening van den Kerkenraad niet mogte voldoen, zal deese censuire voortduiren en zijn ampt als Diakon vacant verklaart, een Nieuwe in zijn plaats verkooren en hij gehouden worden reeken en oplossing van zijn ontfangst en uitgaave te doen.
4. Ook is tot ouderling verkooren Albert Ter Horst, en na 3 gewoone kerkkondigingen bevestigt
5. Deese vergaadering is met den gebeede tot God geeindigt.
Actum in Ter Apel den 4 Meert 1785
[was getekend door] L. van Hulten, Eccl.,  Jan Luitjes als ouderl., Harm Jans Diaken

.. 17..   [niets ingevuld, waarschijnlijk begin 1787]
is tot Diakon in plaats van den afgaanden Diakon Aike Nannes, Hans Nannes verkoosen en na drie gewoone kerk-kondiging bevestigt

30 augustus 1787
is hier gewoon Consistorie gehouden
1. de Leeden waaren alle present
2. Na gewoone opening door het gebed, wierd Censura morum gehouden onder de Leeden van de Kerkenraad, en was niets ten laste van eenig Lid
3. ook was er niets ten laste van eenig Lid deeser gemeinte.
4. waarop deese vergaadering met den gebeede is geeindigt.
Actum in Ter Apel den 30 Aug. 1787  [was getekend door] L. van Hulten, Pred..,  Jan Luitjes als oud., Albert Ter Horst Oud., Harm Jans Diaken, Hans Nannes Dijaken

30 november 1787
is hier gewoone Consistorie gehouden
1. de Leeden waaren alle present
2. Na gewoone opening door t gebed wierd Censura morum gehouden onder de Leeden van den Kerkenraad, en was niets ten laste van eenig Lid
3. ook was er niets ten laste van eenig Lid der gemeinte.
4. ook wierd de Diakonen gesegt om aan de Heer Rigter verslag te doen, weegens t administreeren der Diakonij
5.waarop deese vergaadering met den gebeede is besloten.
Actum in Ter Apel den 30 Nov. 1787  [was getekend door] L. van Hulten, Pred..,  Jan Luitjes ouderl., Albert Ter Horst oudl., Harm Jans dijake, Hans Nannes
 
29 februari 1788
is gewoone Consistorie gehouden
1. de Leeden waaren alle present
2. Na gewoone opening door t gebed wierd Censura morum gehouden onder de Leeden van den Kerkenraad, en was niets ten laste van eenig Lid
3. ook was er niets ten laste van eenig Lid der gemeinte.
4. Stond voort selve Geertruid Alverigs, verzoekende wederom tot  t  gebruik van t H.A. toegelaaten te worden, wijl se verklaarde, dat door onweetendheid was geschuld, dat zij geen attestatie van Ledemaadschap gevraagt had, wanneer zij na Groningen en vervolgens na Vlagtwedde met de wooning vertrokken was. t welk in omvraag gebragt en omdat niemand der Leeeden iets tot haaren last had, wederom tot Lidmaat ent gebruik van t H.A. is, (na op eenige vraagen te hebben geantwoord) toegelaaten.
5. ook begeerden de Br. de diakonen , dat de brief van alle Leeden van den kk. raad mogt wprden onderteekent, die moest gegeven worden aan Hensum Hesse, weegens t geld tot dienst van de Diakonie opgenoomen (zijnde de summa 348 gl) t welk besloten is.
6. ook versocht de Pred. en vermaande teffens dat daar er zo veel geld te goede was, als deese zom was bedragende, dat de Diak. alle vlijd mogten aanwenden, om die penningen te innen, waar door dan deese genoomen zom, hoe eerder wederom kon worden afgelost en de Diakonie van de rente te geeven vrijheid. Ook versogt de Pred. dat de nalaatige en het uitbetaalen der renten als andersing wat sterker mogten worden aangespoort, opdat de Diak. aan zulke, die in t geheel geen renten betaalden het Capitaal, t welk zij van de Diakonie gelden geleent hadden op hun gewoone en behoorlijke tijd mogten opzeggen. Het welk ook de beide ouderlingen toestemden en de Diak. aannaamen t selve uit te voeren.
7 Hierop  is de vergaadering door den gebeede is beslooten.
Actum in Ter Apel den 29 febr. 1788  [was getekend door] L. van Hulten, Pred.,  Jan Luijtis, Albert Jans oudl., Harm Jans diaken, Hans Nans Dijaken

29 mei 1788
gewoon consistorie gehouden
1. de Leeden waaren alle present.
2. Na gewoone opening door t gebed werd Censura morum onder de Leeden van den Kerkenraad gehouden enwas niets ten laste van enig lid.
3. Ook was er niets ten laste van eenig Lid der gemeente.
4. Is tot Diakon verkooren Hanne Alverigh Gansevoort.
5. Hier op is de vergaadering door den gebeede beslooten.
Actum in Ter Apell d. 29 Maij 1788 [was getekend door] L. van Hulten, Pred.,  Jan Luijtjes, Albert Jans oudl., Harm Jans Diaken, Hans Nannes Dijaken

- Na 3 gewoone kerkekundiging, is de verkooren Diakon H.A. Gansevoort den 15 Juni 1788 bevestigt.
- Na gewoone kerkkundiging is den 26 Juni door den afgaanden Diakon Harm Jans reekening gedaan zijde de ontfangst Summa 275 gl. 16 st. aen de uitgaave 168 gl. 5 st. 1 oort. Zijnde de ontfangst meer 107 gl. 11 st. 1 oort. Zijnde hij voor zijn administratie bedankt en t boek aan Hans Nannes overgegeven
Actum in Ter Apell d. 26 Juni 1788
[was getekend door] L. van Hulten, Pred.,  J. Luijtjes, A. ter Horst, Hans Nans , H.A. Gansevoort.

5 september 1788
gewoon consistorie gehouden
1. de Leeden behalven den ouderling Albert ter Horst waaren tegenwoordig.
2. Na gewoone opening doot t gebed wierd Censura morum gehouden onder de Leeden van den K.Raad en was niets ten laste van eenig lid.
3. Ook was er niets ten laste van eenig Lid der gemeente.
4. Hier op is de vergaaderinge door den gebeede beslooten.
Actum in Ter Apell d. 5 Sept. 1788
[was getekend door] L. van Hulten, Pred.,  J. Luijtjes ouderl.,  Hans Nans Dijaken , H.A. Gansevoort diak.

27 november 1788
is de gewoone Consistorie gehouden.
1. de Leeden waaren alle tegenwoordig.
2. Na gewoone opening door t gebed wierd Censura morum onder de Leeden van den Kerkenraad gehouden en was niets ten laste van enig lid.
3. Ook was er niets ten laste van eenig Lid der gemeente.
4. Hier op is de vergaadering door den gebeede beslooten.
Actum in Ter Apell d. 27 Nov. 1788  [was getekend door] L. van Hulten, Pred., Jan Luijtjes ouderl., Albert ter Horst ouderl., Hans Nannes Dijaken , H.A. Gansevoort diak.
 
27 februari 1789
is de gewoone Consistorie als voorens op de gewoone wijze gehouden. Er waaren geene bijzonderheeden waarop de vergaadering door den gebeede tot God is beslooten
Actum in Ter Apell d. 27 febr. 1789  [was getekend door] L. van Hulten, Pred., Jan Luijtjes oud., Albert Jans oud., Hans Nannes diak. , H.A. Gansevoort diak.

.. Juni 1789
na gewoonte Consistorie gehouden.
Actum in Ter Apell d.Juni 1789  [was getekend door] L. van Hulten, Pred., Jan Luijtjes ouderl., A.J. ter Horst oudl. , H.A. Gansevoort diaken 2, Hans Nannes diaken 1

25 juni 1789
Na gewoone kk. kundiging is door den Boekhoudende Diakon Hans Nannes voor t jaar 1788 van den 27 Juni tot den 25 Juni 1789 reekening gedaan, zijnde de ontfangst Summa 375-3-1 en de uitgaave Summa 203-4-0. zijnde de ontfangst dus meer 171-19-1. wordende hij tot dusverre voor zijn administratie bedankt
Actum in Ter Apell d. 25 Juni 1789  [was getekend door] L. van Hulten, Pred., Jan Luijtjes ouderl., A.J. ter Horst oudl. , H.A. Gansevoort diaken

25 juni 1789
versogt den ouderling Jan Luitjes zijn ontslag als ouderling van deese gemeente, weegens vertrek van hier na Ter Haar onder t Carspel Zellingen, twelk in omvraag gebragt zijnde, en geene der Leeden van den kk Raad iets teegens desselfs Leer, Leeven of gedrag hebbende, maar dat t selve in alle deelen voorbeeldig, stigtelijk en prijslijk was, Hem als ouderling van deese gemeente ontslaagen en voorts aan zijn persoon alle seegeningen na ziel en lighaam vorgebeeden. Hierop is den kk. Raad overgegaan tot t verkiesen van een anderen in desselfs plaatse en na eene Nominatie te hebben geformeert, is door t lot tussen Mense Wichers en Harm Jans, de laatste ouderling geworden.
Actum in Ter Apell d. 25 Juni 1789  [was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.Jans oudl. , Hans Nannes diaken, H.A. Gansevoort diaken
- Na gewoone kk. kundiging is den verkooren ouderling Harm Jans bevestigt

4 september 1789
1. Den 4 7tember is de gewoone Consistorie gehouden.
2, de Leeden van den kk. Raad waaren alle present.
3. Na gewoone opening door t gebed wierd Censura morum gehouden onder de Leeden van den kk. Raad en was niets ten laste van eenig lid.
4. Nog ook teegen eenig Lid der gemeente.
5. Hier op is de vergaadering door den gebeede beslooten
Actum in Ter Apell d. 4 7tember 1789 [was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.Jans oudl. , Har Jans ouder., Hans Nans, diak., H.A. Gansevoort diaken
 
3 december 1789
is de gewoone Consistorie gehouden.
1. de Leeden van den kk Raad waaren alle (behalve den Diaken H.A.Gansevoort) present.
2. Na gewoone opening door t gebed wierd onder de Leeden des kk Raads Censura morum gehouden, en was niets ten laste van eenig Lid.
3. Nog ook teegen eenig Lid der Gemeente.
4. Hier op is de vergaadering door den gebeede tot God beslooten
Actum in Ter Apell d. 2 Septemb. 1790 [was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst oudl. , Harm Jans, Hans Nannes, diaken

5 maart 1790
is na gewoonte Consistorie voor t H. Nagtmaal gehouden, en was niets bijzonders als een acte van indemniteit afgegeven aan Grietien Wubbelts huisvr. van Roelf Bruins na Zellingen
Actum in Ter Apell d. 5 Meert. 1790 [was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst oudl. , H. Jans ouderl., H. Nannes, diaken, H.A. Gansevoort diaken

3 juni 1790
is de gewoone Consistorie gehouden.
1. de Leeden van den kk Raad waaren alle present (behalven den Diaken Hans Nannes).
2. Na gewoone opening door t gebed wierd Censura morum onder de Leeden des kk Raad gehouden, en was niets ten laste van eenig Lid.
3. Nog ook teegen eenig Lid der Gemeente.
4. Hier op is de vergaadering door den gebeede beslooten
Actum in Ter Apell d. 3 Juni 1790 [was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst oudl. , Harm Jans ouderl., H. A. Gansevoort diaken

2 september 1790
is de gewoone Consistorie gehouden.
1. de Leeden van den kk Raad waaren alle present.
2. Na gewoone opening door t gebed wierd Censura morum gehouden onder de Leeden van den kk Raad, en was niets ten laste van eenig Lid.
3. Nog ook teegen eenig Lid der Gemeente.
4. Is, na dat er een nominatie gemaakt was, van Luppe Harms, Hinderik Neijmeier, Geert Theis, Jan Nannes, de laastgemelde door t Lod Diakon geworden.
5. Hierop is de vergaadering door den gebeede tot God besloten.
Actum in Ter Apell d. 2 Septemb. 1790 [was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst oudl. , H. Jans, H. Nannes, H. Gansevoort
- Na 3 gewoone kk. kundiging is de verkooren Diakon Jan Nannes den 19 September 1790 bevestigt.

20 september 1790
Na gewoone kk. kundiging is den 20 Sept. door den afgaanden Diakon Hans Nannes reekening gedaan. Zijnde de ontfangst de Summa van 441 gl. 11 st. 0 doit, de uitgaave 142 gl. 7 stuiv. 1 doit, zijnde de ontfangst meer 299 gl. 3 stuiv. en 7 doiten. Zijnde hij voor zijn administratie bedankt en t Diakenboek aan H.A. Gansevoort overgegeeven
[was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst oudl. , H. Jans, H. Gansevoort diaken, Jan Nannes, Diaken

2 december 1790
is na gewoonte het Consistorie voor t H. Nagtmaal gehouden en was niets bijzonders
Actum in Ter Apell d. 2 dec 1790 [was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst oud. , Harm J. ouderling. , H. Gansevoort diaken,  Jan Nannes Diaken
 
4 maart 1791
is de gewoone Consistorie gehouden.
1. de Leeden van den kk Raad waaren alle present.
2. Na gewoone opening door t gebed werd Censura morum onder de Leeden van den kk Raad gehouden, en was niets ten laste van eenig Lid.
3. Nog ook teegen Lid der Gemeente.
4. Hierop is de vergaadering door den gebeede beslooten.
Actum in Ter Apell d. 4 Meert 1791 [was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst oudl. , Harm J. ouderling , H. A. Gansevoort diaken, Jan Nannes, Diaken

1 december 1791
 is na gewoonte Consistorie gehouden, En was niets bijzonders te verhanden ook is Na gewoone kk. kundiging door den Boekhoudende Diakon H.A. Gansevoort van den 20 Septemb. 1790 tot de 1e Dec. 1791 reekening gedaen zijnde de ontfangst f. 594 gl. 17 st. 2 d. en de uitgaave f. 218 gl. 11 st. 7 d. zijn de ontfangst dus meerder 376 gl. 5 st. 3 d. wordende hij dusverre voor zijn administratie bedankt.
Actum in Ter Apell d. 1 dec. 1791 [was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst oudl. , Harm Jans ouderling , Jan Nannes, Diaken

28 mei 1792
is na gewoonte het Consistorie voor t H. Nagtmaal gehouden. En was niets bijzonders
Ter Apell d. 28 Maij 1792 [was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst ouderling. , H. Jans ouderling. , H.A. Gansevoort diaken, Jan Nannes Diaken

2 september 1792
is na gewoonte t Consistorie voor t H. Nagtm. gehouden en viel niets bijzonders voor
Ter Apell d. 2 Sept. 1792 [was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst ouderl. , H. Jans ouderling,
H. Gansevoort diaken, Jan Nannes Diaken

7 december 1792
nog gewoone Consistorie voor t H. Nagtmaal gehouden en de Leeden waaren alle present, behalve den ouderl. A. ter Horst en den Diakon H.A. Ganzevoort, en viel niets bijzonders voor
Ter Apell d. 7 dec. 1792 [was getekend door] L. van Hulten, Pred., H. Jans ouderling. , Jan Nannes Diaken

13 januari 1793
is na voorens eene nominatie gemaakt zijnde den verkooren Diakon na 3 agtereenvolgende Sondagen gekundigt Hinderik Willems in zijn ampt bevestigt.

17 januari 1793
Na gewoone kk. kundiging heeft den afgaanden Diaken H.A.Ganzevoort van den 1 Dec. 1791 tot 17 Jan. 1793 reekening gedaan zijnde de ontfangst f. 536=15=3 en de uitgave =443=2=7= zijnde de ontfangst dus meerder f.=93=12=4 wordende hij voor zijne administratie bedankt, en het diakonboek aan Jan Nannes overgegeeven.
[was getekend door] L. van Hulten, Pred., Albert Jans ter Horst ouderl. , Harm Jans ouderling, Jan Nannes Diaken, Hinderk Wilms Diaken

31 januari 1794
Na gewoone kerkkundiging is door den Boekhoudende Diak. Jans Nannes voor t jaar 1793 van den 18 Jan. tot den 31 Jan. 1794 rekening gedaan, zijnde de ontfangst 414 gl. 4 st. 5 doiten en de uitgaave Summa 207=4st 5 doiten, zijnde de ontfangst dud meerder 207 gl. wordende hij tot dusverre voor zijn administratie bedankt.
Ter Apell den 31 Jan. 1794  [was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst ouderling, Harm Jans ouderling, Hinderk Wilms Diaken

14 maart 1794
is na gewoonte voor t H. Avontmaal Consistorie gehouden en was niets bijzonders.
Ter Apell d. 14 Meert 1794 [was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst ouderl. , H. Jans ouderling, H.A. Gansevoort diaken, Jan Nannes Diaken

3 december 1794
is de gewoone Consistorie gehouden
1. de Leeden van den kk Raad waaren alle present behalve H. Willems
2. Na gewoone opening door t gebed werd Censura morum onder de Leeden gehouden en was niets ten laste van eenig Lid.
3. In de vergaadering viel een aanmerking op t gedrag van Remina Jans Huisvrou van Derk Geerts en Elsijn Goosen, waarom de vergaadering besloot haar uit naam des kk Raads door den ouderl. Albert ter Horst en Jan Nannes Diakon te vermaanen  en sig voor deese keer van t Heil. Avondmaal te onthouden en haar vervolgens aan te spooren om zulk een leven te houden, dat zij vervolgens tot desselfs gebruik wederom konden toegelaaten worden.
4. Hierop is de vergaadering door den gebeede beslooten
Ter Apell d. 3 dec. 1794
[was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst ouderling. , H. Jans ouderling. , Jan Nannes Diaken
 
9 januari 1795
Na gewoone kk. kundiging heeft de Eerw. kk Raad.na een nominatie gemaakt te hebben van Aike Nannes, Lammert Hinderikes, Wicher Menses en Heije Heijes (de jonge) daaruit tot Diakonen verkooren Aike Nannes
Actum in Ter Apell d. 9 Jan. 1795 [was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst ouderl. , H. Jans ouderling , Jan Nannes Diaken, Hinderk Wilms Diaken
- Na drie gewoone kk. kundigingen is de verkooren Diakon Aike Nannes bevestigt den 25 Jan. 1795

4 februari 1795
heeft de afgaande Diakon Jan Nannes van 31 Jan. 1794 tot den 4 februar. 1795 reekening gedaan, zijnde de ontfangst de S. 430=14=2 en de uitgaave 168=16=3 zijnde de ontfangst dus meerder de Summa van 261= gl. 17= st. 7= doiten, wordende hij voor zijne goede administratie bedankt en het Diakonboek aan Hinderik Willems overgegeeven
[was getekend door] L. van Hulten, Pred. in Ter Apell, A.J. ter Horst ouderlingh , Harm Jans ouderling. , Hinderk Wilms Diaken, Aike Nannes Diakon
 
20 januari 1796
Na gewoone kerkkundiging is door de Boekhoudende Diakon Hindrik Willems voor t jaar 1795 van den 4 februari tot den 20 Jan. 1796 reekening gedaan, zijnde de ontfangst 639-10-5. En de uitgaave de Sum. 358-3-0 zijnde de ontfangst dus meerder de Summa 281-7-5, wordende hij tot dus verre voor zijn moeite bedankt.
Ter Apell d. 20 Jan. 1796 [was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst ouderl. , zijnde Harm Jans ouderl. overleeden, Aike Nannes Diak.

4 maart 1796
de gewoone Consistorie gehouden en was niets bijzonders
Ter Apell d.4 Meert 1786 [was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst ouderl. ,Hinderk Willems Diaken, Aike Nannes Diaken

5 april 1796
Na gewoone kerkkundiging is in plaats van den overleeden ouderling Harm Jans de Schoolmeester Hindrikus Gellingh door t Lot  teegen Heije Heijes, ouderling geworden.
Ter Apell den 5 April 1796 [was getekend door] L. van Hulten, Pred., Albert ter Horst ouderl. ,Hinderk Willems Diaken, Aike Nannes Diaken
 
29 mei 1796
Na gehoudene Proefpredikatie is de gewoone Consistorie gehouden en was niets bijzonders. Albert Ter Horst wegens siekte absent.
Ter Apell d. 29 Maij 1796 [was getekend door] L. van Hulten, Pred., H. Gelling , Hinderk Willems, Aike Nannes

3 december 1796
Na gehoudene Proefpredikatie is de gewoone Consistorie gehouden was niets bijzonders. [was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst ouderlingh, H. Gelling , Hinderk Willems Diaken, Aijke Nannes Diaken

20 januari 1797
na voorens een nominatie gemaakt zijnde van Wichert Menses, Heije Heijes (de jongere) en Geert Hanses tot Diakon verkooren de eerstgenoemde.
Actum  in Ter Apell d. 20 Jan. 1797 [was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst oudl., H. Gelling , Hinderk Willems Diaken, Aijke Nannes Diaken
-Na drie gewoone Kerkkundiging is de verkooren Diakon Wichert Menses bevestigt den 26 Febr. 1797

28 februari 1797
heeft de afgaande Diakon Hinderik Willems van den 20 Jan. 1796 tot den 28 Febr. 1797 reekening gedaan, zijnde de ontfangst 781 gl. 12 st. en 1 doit. En de uitgaave 697 gl. 12 st. 1 doit, zijnde de ontfangst dus meerder 84 gl., wordende hij voor zijn goede administratie bedankt en het boek aan Aike Nannes overgegeven. [was getekend door]
L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst ouderl., H. Gelling ouderl. , Aijke Nannes Diaken, Wijgert Menses Diaken

10 maart 1797.
Na gehoudene Proefpredikatie is de gewoone Consistorie gehouden en was niets bijzonders. de ouderling H. Gelling was weegens ziekte absent. Ook gav den Pred. L. van Hulten kennis , dat de op hem uitgebragte beroeping van Windeweer en Lula had aangenoomen
Ter Apell d. 10 Meert 1797 [was getekend door]
L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst ouderl., Aijke Nannes Diaken, Wijgert Menses Diaken
 
13 maart 1797
Buitengewone kerkenraadthandeling gehouden te Kloster ter Apel ten overstaan van S. H.A. Begemann Predikant te Vlagtwedde
Op den 13den Maart 1797 te ter Apel het consistorie gesprek zijnde door den gebede van S. H.A. Begemann Pator te Vlagtwedde, wierd van Dns. Lucas van Hulten, als nog pastor te Ter Apel, vertoont desselfs beroeping tot Pastor te Windeweer en Lula, met verzoek om tot meerdere dienst van Godes gemeente alhier ontslagen en overgelaten te worden aan de kerk van t C. Windeweer en Lula, verblijvende egter Pastor te Ter Apel, tot dat hij te Windeweer en Lula zal zijn bevestigt.
Het een en ander is aan Z. Eerw. toegestaan opzekere wijze, als door de Synodale resolutie van 1682 art 51 aangaande de dismissie der predicanten is gearresteert, waarna de vergadering door opgemelden P. Begemann met dankzegging is besloten.
Aldus gedaan te Ter Apel den 13den Maart 1797 in de tegenwoordigheid van [volgen ondertekeningen] Simon H.A. Begemann, A.J. ter Horst ouderl., H. Gellingh ouderling, Aijke Nannes Diaken, Wijgert Menses Diaken.

5 april 1797
1. Den 5 April 1797 Buitengewoone Consistorie gehouden
2. De Leeden der KerkenRaad behoorlijk geciteert zijnde, waaren alle present.
3. de Predikant berite, dat hij van den Drost van Swinderen, een berigt ontfangen had, om een naukeurige lijst op te geeven van het getal der zielen, tot deese gemeente behoorende, van de fondsen en wijse op welke de Predikant en Schoolmeester tot hier toe haare Tractementen hadden ontfangen, van den oorspronk en tegenwoordigen staat der Kerk, Pastorij en Kosterij goederen, en inkomsten, van de Diakonen, om den oorspronk en tegenwoordigen staat van alle goederen en inkomsten der arme Kasse, en welke daar uit bedeelt wierden, op te geeven, waarop de Kerken Raad
4. Besloot, dat de Predikant, omtrent Kerk, Pastorie en Kosterie haar oorspronk enz. en weegens des Predikants en Schoolmeesters Tractementen, de Rentmeester G.J. Keiser zouden schrijven om nader daar van door den Rentm. onderrigt te worden. Wat de Diakonie en verder haar toebehoort, zouden de Diaken met Hulp van den verderen kerken Raad daar van eene naukeurige lijst en opgaave maaken, om aan het gerequireerde daaromtrent te voldoen
Actum Ter Apell d. 5 Aprill 1797 [was getekend door] L. van Hulten, Pred., A.J. ter Horst ouderl., H, Geklling ouderl., Aijke Nannes Diaken, Wijgert Menses Diaken [ doorgehaald Jan Nannes Diaken]
 
23 juni 1797
In de vacature is alhier onder voorzitting van D. O.J. Oomkens, Pred. in de Bellingewolder-Schans, Consistorie gehouden, in welke niemand iets bijzonders had voor te stellen.

26 maart 1799
is alhier buitengewoon consistorie gehouden ter verkiezing van een nieuwen ouderling, in de plaats des overledenen H. Gelling, waartoe benoemd is Aike Nannes, thams afgaande als Boekhoudend Diacon, voor wien verkooren is Jan Nannes als Diacon.
Actum ter Apel d. 26 Maart 1799 [was getekend] W.J. Koppius Predikant
- d. 12 Maij zijn de nieuwe verkooren Ouderling Aike Nannes en de Diacon Jan Nannes bevestigd.

16 mei 1799
is na gedaane kerkkondiging in de volle kerkraad, rekening gedaan door den boekhouder Diacon Aike Nannes, thans afgaande, wegens zijn bestuur sedert den 30 Maart 1798 tot den 16 Maij 1799. Daar alles wel bevonden wierd, naamlijken de ontvangst geweest zijde 816-8-6 en de uitgaven bedraagen hebbende 472-19-7 En is gebleeken, dat de Ontvangst meerder was 343-8-7, waarna de gen. afgaande boekhouder voor zijne moeite bedankt en het boek aan Wicher Menzes als aangaande, is overgeleverd.
ter Apel d. 16 Maij 1799 Uit naam des kerkeraads W.J. Koppius, Pred.

7 augustus 1801
Is alhier Consistorie gehouden ter verkiezing van een nieuwen Diacon in de plaats van den afgaanden boekhoudende Diacon Wichert Menzes, voor wien verkoren is Geert Menzes als Diacon.
Actum ter Apel d. 7. Augustus 1801 J.W. Tammen pred.
- den 30 Augustus Is de nieuws verkoren Diacon Geert Menzes bevestigd.

4 september 1801
is na gedane Kerkkondiging, in de volle kerkenraad, rekening gedaan door den boekhoudend Diacon Wichert Menzes, thans afgaande, wegens zijn bestuur sedert den 16 Maai 1799 tot den 4 September 1801. Daar alles wel bevonden wierd, namentlijk de ontvangst geweest zijnde f 499-17- ,, en de uitgaven f 144-7-4 Zoo is gebleken dat de ontvangst meerder was f 355-9-4. Waarna den gen. afgaanden boekhouder voor zijne moeite bedankt is en het boek aan Jan Nannes als aangaande, is overgeleverd. Actum Ter Apel den 4 September 1801. Uit naam des Kerkenraads J.W. Tammen Predikant

27 augustus 1802
is na gedane Kerkkondiging, in de volle kerkenraad, door den boekhoudend Diacon Jan Nannes wegens zijn bestuur van den 20 Augustus 1801 tot den 27 dito 1802 rekening gedaan. Daar alles wel bevonden wierd, te weten de ontvangst geweest zijnde f 493-7-4 , de uitgave f 179-18-,, Dus de meerdere ontvangst  f 313-9-4.
Actum Ter Apel den 27 Augustus 1802 . Uit naam des Kerkenraads J.W. Tammen Pred.

12 juli 1803
Is alhier Consistorie gehouden ter verkiezing van een nieuwen Diacon, in de plaats van den afgaanden boekhoudende Diacon Jan Nannes, voor wien verkoren is Haje Hajes (Junior)
Actum Ter Apel den 12 Julii 1803 . J.W. Tammen Pred.
- Den 24 Julii is den nieuws verkoren Diacon Haje Hajes (junior) bevestigt.

29 juli 1803
is na gedane kerkkondiging in den vollen kerkenraad rekening gedaan door den thans afgaanden Boekhoudend Diacon Jan Nannes wegens zijn bestuur sedert den jaren den 24 Augustus 1802 tot den 29 Julii 1803. Daar alles wel bevonden zijnde namentlijk de ontvangst f. 604-8-5 , uitgaven 401-6-4, zo is gebleken dat de meerder ontvangst was f. 203-2-1. Waarna de genoemden afgaanden Boekhouder voor zijnen moeite bedankt is en het boek aan Geert Menses als aangaande is overgeleverd.
Actum Ter Apel den 29 Julii 1803. Uit naam des Kerkenraads J.W. Tammen Pred.

16 januari 1804
is alhier Consistorie gehouden ter verkiezing van een nieuwen Ouderling in de plaats des overledenen Aike Nannes, waar toe benoemd is Hindrik Willems Niemeijer
Actum Ter Apel den 26 Januar. 1804.            J.W. Tammen Pred.
- den 5 Februarii is den nieuw verkoren Ouderling Hindrik Willems Niemeijer bevestigd.

6 augustus 1804
is na gedane kerkkondiging in de volle kerkenraad rekening gedaan, door den Boekhoudenden Diacon Geert Menses wegens zijn bestuur zedert den 29 Julii 1803 tot den 6 Augs. 1804. Daar alles wel bevonden zijnde
te weten de ontvangst 440-7-7, uitgaven 254-19-5, zo is gebleken dat de meerder ontv. is 185-8-2
Actum Ter Apel den 6 Augs. 1804. Uit naam des kkraads J.W. Tammen Pred.

18 october 1805
is alhier Consistorie gehouden ter verkiezing van enen nieuwen Diakon in de plaats van den afgaanden Boekhoudend Diakon Geer Menses, en is daartoe benoemd Albert Alberts [Haije Haijes doorgehaald]
Actum Ter Apel den 18 Octobr. 1805  J.W. Tammen Pred.
- Den 1 November is de nieuw verkoren Diacon bevestigd geworden, name Albert Alberts [Haije Haijes doorgehaald]

20 november 1805
is na gedane kerkkondiging in de volle kerkenraad rekening gedaan, door den afgaanden  Boekhoudend Diacon Geert Menses wegens zijn bestuur zedert den 6 Augs. 1804 to 20 Novber 1805. Daar alles wel bevonden zijnde, te weten de ontvangst 787-12-3, uitgaven 385-19-6, zo is gebleken dat de meerder ontf. is 400-12-5. En is het boek aan Heije Heijes overgeleverd
Actum Ter Apel den 20 Novbr.1805. Uit naam des kkenraads J.W. Tammen Pred.

29 januari 1806
is alhier in de volle kerkenraad rekening gedaan, door den fungerenden  Boekhoudend Diacon Heije Heijes wegens zijn bestuur zedert den 20 November 1805tot den 19 Jan. 1806. Daar alles wel bevonden is
te weten de ontvangst 414-15-1, uitgaven 43-8-5, dus meerder ontfangst. is 371-6-4.
Actum Ter Apel den 29 Jan. 1806. Uit naam des kkenraads J.W. Tammen Pred.

17 october 1807
is Consistorie gehouden op verzoek van Jan Jurjens en vrouw, ter toestemming ener vasten inwoning in het Carspel Ter Apel, waarop met algemene tegenwoordige zijnde stemmen besloten zij, an bovengemelde persoonen een certificaat te verlenen, met bepaling om in het vervolg aan niemand wie het ook zijn moge, geen de minste toestemming, certificaat of attestatie afte geven
Actum Ter Apel den 17 October 1807
[was getekend door] J.W. Tammen Pred., A. ter Horst Ouderl., H. Heijes Diaconen, A. Alberts Diaken

10 december 1807
is Consistorie gehouden, ter verkiezing van enen nieuwen Diacon in plaats van den afgaanden Boekhoudend Diacon Heije Heijes Jr, waartoe benoemd is Detmer Harms
Actum Ter Apel den 10 December 1807   J.W. Tammen Predik. te Ter Apel
- den 10 Januarii 1808 is de nieuw verkoren Diacon Detmer Harms bevestigd.

26 december 1809
is Consistorie gehouden ter verkiezing van enen nieuwen Diacon, in plaats van den afgaanden Boekhoudend Diacon Albert Alberts, waartoe benoemd is Hindrik Alverigs. Actum Ter Apel den 26 Dec. 1809   J.W. Tammen Pred.
- Den 14 Januarii is de Nieuw verkoren Diacon Hindrik Alverigs bevestigd.

25 januari 1810
is in den vollen kerkenraad rekening gedaan, door den afgaanden  Boekhoudend Diacon Albert Alberts wegens zijn bestuur van t jaar 1809. Daar alles wel bevonden wierd, te weten de ontfangst 820-2-7, uitgaaf 324-13-1, dus meerder ontfangst 495-9-6. En is het boek aan Heije Heijes overgeleverd
Actum Ter Apel den 25 Jan. 1810 J.W. Tammen Pred.

2 november 1810
Handelingen van den Kerkenraad van t Clooster Ter Apel buitengewoon vergaderd den 2den van Slachtmaand 1810.
Art 1. De vergadering wierdt met een gepast gebed geopend door Dom. A. Oomkens Pred. te Onstwedde.
Art 2. Tegenwoordig waaren de Broeders Ouderlingen Albert Jans Terhorst en Hinderk Willems Niemeier, Diaconen Detmer Harms en Hinderk Alverigs en consulenten de Naburige Predicanten A.Oomkens en H. G. Leemhuis respective Pred. van Onstwedde, en Sellingen.
Art.3. Den Ewdigen en Zeer geleerde Heer den Heen J.W. Tammen, als nog Predikant in t Clooster Terapel, om reden dat ZEW. door den Hoogwelgeboren Heer, den Heer van In en Kniphuisen , Heer van Nienoort, als tenieus Collator in de Gemeente van Oostwolde, Hooge en Laage Meeden, beroepen was, en zich verplicht hadt gevonden, deeze beroepinge in de vreeze des Heeren aan te neemen.
Art.4. Gemelde aanzoek in omvrage gebragt zijnde, hebben de vergaderde Leeden des Kerkenraads, wel is waar hunnen wensch geuit, om ZEW. langer te mogen behouden, edog, berustende in den wille des Heeren en niets weetende, het welke ten aanzien van ZEW. leer en wandel in dit ontslag hinderlijk zou mogen weezen, hebben zij dit ontslag hem gereedelijk toegestaan ingevolge Classicale en Sijnodale resolutien.
Art.5. En is deeze vergadering met dankzegginge tot God besloten.
[was getekend door] A. Oomkens Pred. te Onstwedde h.t. Praeses, H.G. Leemhuis Pred. te Sellingen h.t. Scriba, A. Ter Horst Oudl., Hindrik Willems ouderling, Detmer Harms als Dijaken, Hindrik Alverigs Dijaken.

10 november 1811
is alhier buitengewoon Consistorie gehouden ter verkiezing van eenen nieuwen Diaken, in de plaats van den afgaanden Detmer Harms Meendering, voor wien verkooren is Geert Menses, welke na 3 agtereenvolgende zondagen afgekondigt zijnde, is bevestigd geworden. Uit naam des Kerkenraads J.H. Hemmes Pred.

9 januari 1812
is na gedane kerkkkondiging, in den vollen Kerkenraad, rekening gedaan door den Boekhoudenden Diaken Detmer H. Meendering, thans afgaande, wegens zijn bestuur van den 23 Februaris 1811 tot den 9 Jan. 1812. Alles werd wel bevonden, de ontvangst bleek te zijn f 467-7-2 en de uitgaven 104-6-,, zoo was dus het meerder ontvangst f. 363-1-2, waarna gemelde boekhouder voor zijne moeite bedankt is, en het boek aan den aankomenden boekhouder Hindrik Alverigs Sassen, is overgegeven. Ter Apel d. 9 Jan. 1812 Uit naam des Kerkenraads J.H.Hemmes Pred.


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.