LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Ten Boer

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Lidmaten ten Boer 1719-1811 ingevoerd door Ton Bosch april 2006. Nagekeken juli 2006 Geert Kamphuis.

- Predikanten 1594-1811
- Lidmatenlijst 1719 + mutaties 1719-1731 (Tjaarda de Cock)
- Lidmatenlijst 1731 + mutaties 1731-1738 (Cornelius Harmannus Swijghuizen)
- Lidmatenlijst 1738 + mutaties 1738-1750 (Johannes Henr. Nieuwoldt)
- Lidmatenlijst 1750 + mutaties 1750-1766 (Egbert van Eerde)
- Lidmatenlijst 1766 + mutaties 1766-1778 (Egbert van Eerde)
- Lidmatenlijst 1778 + mutaties 1778-1789 (Georg Jan Spandaw)
- Lidmatenlijst 1789 + mutaties 1789-1800 (Lambertus Nienhuis)
- Lidmatenlijst 1800 + mutaties 1800-1805 (J.G. Oosterbeek)
- Lidmatenlijst 1805 + mutaties 1805-1807 (Joh. Frieseman Viëtor)
- Mutaties 1808 - 1811 (Joh. Limburgh Oosterhuis)
- Mutaties kerkeraad 1719-1811


Predikanten die zedert de Reductie des jaars 1594 in de Gemeente
van Ten Buur in dienst hebben geweest

1606 Johannes Feito
of ook Feitonis (volgens grafschrift)
overleden den 17. April 1617

1618 Henricus Stalius.
geremoveert 1628

1628 Theodorus Rudolphi.
Beroepen van de Harkstede alwaar zijn Eerw. in dienst was
gekomen Ao. 1622. Overl. den 1 Meert 1663

1664 Johannes Abbring
Groning. als cand. in dienst gekomen. bevest. den 17 April.
Vertrokken naar Groning. in Octob. 1667
alwaar zijn Eerw. overleden in An. 1715.

1667 Johannes Tijmans

Groning. als Candid.
(waarschijnlijk) in dienst gekomen; en bevestigt
den 26 Dec. 1667. overl. den 16 Octob. 1681

1683 Simon Hoisingius.
Beroep. van Nijezijl (zijnde eerst te Betteweer in Oostvriesl, in dienst
gekomen Ao. 1668 en van daar te Nijezijl An. 1673
bevestigt den 21 Jan. Gedeport. An. 1696

1696 Gerhardus Anckum
Westerwoldanus beroepen van Oterdum (na 3 jaren en eenige
weken dienst aldaar) alhier bevest. den 13 April
overleden den 26 Maij 1718

1719 Tjaarda de Cock
Groning. als Cand. beroepen
en bevestigt den 16 Julius. Vertrokken naar
Midwolder-Hamrik in Maart 1731

1731 Cornelius Harmannus Swijghuizen
Groning. als Cand. in dienst gekomen en bevest. den 15 Julij 1731.
Vertrokken naar de Scheemda in Decemb. 1737
(te Groningen overleden)

1738 Johannes Henr. Nieuwoldt
Oldamtinus Beroepen van Gerkes-Clooster in Vrieslandt
zijnde aldaar in dienst gekomen in Junis 1729
en alhier bevestigt den 11 Maij 1738
(vertrokken na't Hogesant in april 1750)

1750 Egbert van Eerde,
S.S.M.Cand. te E............................. ...........)
door het lot alhier beroepen, en bevestigt d....) [stuk uit het papier]
1750. Zijn wel eerwaarde is overleden den ....)

1778 Georg Jan Spandaw,
Groning. beroepen van Vries, in [het]
landschap Drenthe, zijnde eerts in den H. dienst ge-
komen te Noordwolde onder t classis van Middelstum, in
t jaar 1768. Van daar te Visvliet in t Westerquartier
anno 1774, en van daar te Vries, anno 1775 wer-
waarts hier gekomen, en bevestigt den 11 october 1778,
vertrokken na Bellingwolda in de maand augustus 1783.

1786 Rudolf Joan Pruimers
Zwollenaar, beroepen van Stitswert,
bevestigd den 2 Julii 1786

1789 Lambertus Nienhuis
Groninger, beroepen van Engelbert,
bevestigd den 9 Augustus 1789

1800 J.G. Oosterbeek,
Oostvries, beroepen van de Oldenzijl,
bevestigd den 23 Nov. 1800,
vertrokken naar de Wildervank den 25 Junij 1804

1805 Joh. Frieseman Viëtor,
Oostvries, beroepen van Oldenzijl,
bevestigd Paaschmaandags 15 April 1805
vertrokken na Wijmeer in Oostvriesland in octob. 1807

1808 Joh. Limburgh Oosterhuis.
Groning. beroepen den 7 Februarij van
Tjerkgaast, Idskenhuizen, St. Niklaasga enz. in Vriesland, en den 24
Julij 1808 alhier in den H. Dienst bevestigd door de Wel Eerw. zeer ge...
Heeren Antonides, Frima en Gerh. Haickens resp. Predik.. te Losdorp,
Garrelsweer en Thesinga etc.

Vertrokken naar Delfzijl in Februarij 1811.


Inhoud der kerkelijken saeken gepassert in de gemeente
Jesu Christi tot Ten Buir zedert den Jaare 1719.
Den 16 Julius

Als Ledematen gevonden int corpus Ten Buir

Anje Hindriks, weduwe van Claas Beudeker
Aefke Pieters - Huisvrouw van Hindrik Beudeker
Geert Pieters en Jantjen Aljes sijn Huisvrouw
Geesjen Egges - weduwe van Engbert Jacobs
Egge Engberts - haar soone vriegesel
Willem Jans en Antje Jacobs sijn huisvrouw
Isebrand Jans een oud vriegesel
Fenne Arends - Huisvrouw van Hindrik Samuels
Frerik Hindriks - en Stijntjen Isebrants sijn Huisvrouw
Grietje Claessen - Huisvrouw van Hindrik Olgers
Wendel Jans - weduwe van Berend Alberts
Martjen Jans - weduwe van Nannink Jansen ouderling
Hindrik Nannink, haar soon vriegesel
Geert Basuin, en Anje Pieters, sijn huisvrouw Schoolmeester
Abeltjen Eltes - weduwe van Egge IJpes
Jan Berents, en Gebke Alders sijn huisvrouw
Cornellijske Jacobs - weduwe van Frerik Jans
Gerrijt Gerrijts en Martjen Hindriks sijn huisvrouw
Frerik Wigbolts weduwenaar
Aaltjen Jansen, jonge dogter
Abel Willems wedenaar, de schipper van ...[hoek uit het papier]
Jacob Sijmens
Trijntjen Aaldriks, huisvrouwe van Jacob Everts
Jan Janssen en Trijntjen Claassen sijn Huisvrouw. Ouderling

op de Bolte

Eisse Jacobs en Anje Claessen sijn Huisvrouw ouderling
Grietjen Jacobs - Huisvrouw van Jacob Entes
Geertjen Jacobs - Huisvrouw van Ente Huberts
Claas Derks en Anje Jans sijn Huisvrouw

In de Bauwerschap

Hemme Hindriks en Hilje Nanninks sijn Huisvrouw
Jan Nannink vriegesel
Teunnijs Jans en Aldert Jans vriegesellen
Lujke Freriks Huisvrouw van Pieter Aalders
Meisse Eijsses weduwe van Berend Hindriks
Hindrik Berents Haar soon wedenaar
Tijmen Jelles en Aefke Frerik sijn huisvrouw in t grote wasch-huis
Rienje Harms wedewe van Claas Harms int kleine wasch-huis
Harm Classen haar soon vriegesel

Bij 't Tolhuis

Otte Jans en Agijen Gerrijts sijn huisvrouw
Grietjen Freriks wedewe van Jacob Lamberts
Hindrik Sijrts en Lijsbet Garmts sijn huisvrouw
Cornellijs Derks Haar voorsoon vriegesel

Bij de Buirster Weg

Claas Asinks en Bouke Willems sijn huisvrouw
Willem Alberts wedenaar, Dijaken
Teunnijs Claessen en Anje Pieters sijn huisvrouw
Hindrik Wigbolts en Trijntjen Harms sijn huisvrouw
Grietjen Berents weduwe van Jan Harms
Anneke Harms Bolte weduwe van Luitjen Jan Abbring Kerkvoogt
Jantjen Garmts weduwe van Tjasse Harms

In St.Annen Clooster

Grietjen Hindriks weduwe van Jan Lijneman,
eigentlijk Johannes Heusingius de Roderoe
Jan Berents
Albert Derks en Aaltjen Jans sijn Huisvrouw
Jacob Willems en Claaske Tammens sijn huisvrouw
Jan Lauwrens wedenaar Schoolmeester
Fennigjen Jans wedewe van Roelof Jans
Teunnijs Jans vriegesel
Doeke Sjabbes vriegesel
Alle Jans wedenaar
Enje Immes huisvrouw van Arent Alles
Claas Jacobs wedenaar
Hindrikjen Alberts
Pieter Mennes en Cornellijske Engberts sijn huisvrouw
Garmt Hindriks
Jelte Sijrts
Pieter Cornellijs
Derk Geerts
Eppe Claessen en Assel Alberts sijn huisvrouw
Tjake Cornellijs wedewe van Pieter Alberts
Grietje Claessen wedewe van Crijne Harms

Op de Dijk

Pieterke Alberts, huisvrouw van Frerik Pieters

te Hemmerwolde

Ties Hillebrants en Geertjen Jacobs sijn huisvrouw
Jelmer Bronds Kerkvoogt
Pieter Jans

Te Dijkshorn

Harm Harms wedenaar
Harm Pieters en Geertjen Jans sijn huisvrouw. Dijaken
Loetske Teunnijs huisvrouw van Hindrik Jans

Den 5 August.
attestatie als Lidtmaat der gemeinte verleent an
Lauwrens Jans na Stedum

Den 6 September
attestatie als Lidtmaat der gemeinte verleent an
Jurjen Hindriks na Garmerwolde

Anno 1720
Den 11 Februarius met attestatie toegelaten
Trijntjen Pieters van Zuidewolde

Den 23 Februarius attestatie verleent an
Fenne Hindriks als lidmaat der gemeinte na Woltersum

Den 5 Majus tot lidmaat de gemeinte toegevoegt mijn Huisvrouw
Catarina Hoendriks, sijnde deselve al eenige jaeren
lidmaat van de Groninger gemeinte geweest

Den 6 October met Attestatie toegelaten
Tetjen Jans huisvrouw van Wigbolt Hindriks van Lellens
Tetjen Jans huisvrouw van Teunnijs Pieters van Bedum
Geert Derks en Trijnje Jacobs sijn huisvrouw van Bedum
Leendert Jans van Wittewijrum

Den 29 December met attestatie toegelaten
Jaichijn Sibrants att van Wittewijrum

Anno 1721
Den 15 Junius met attestatie toegelaten
Isebrant Jans van Oldenzijl
Geesjen Berents van Groningen

Den 7 September op belijdenisse des geloofs angenomen
Aaltjen Claessen, huisvrouw van Aldert Jans

Den 7 December sijn met Attestatie toegelaten
Focke Meertens en Martjen Egges, Egteluiden van Wirdum

Anno 1722
Den 8 Martius met attestatie toegelaten
Harm Hindriks van Wittewierum, en
Hilje Claessen sijn huisvrouw, van Oosterwijtwert
Aafke Alberts van Uithuisen, huisvrouw van Focke Remkes
Jantjen Roelofs van Lellens, huisvrouw van Egge Engberts
En op belijdenisse angenomen:
Grietjen Freriks huisvrouw van Leendert Jans
Frerik Nitters en Trijntjen Geerts sijn huisvrouw
Annegijn Tjaden uit Oostvriesland
Lambert Jacobs van Ten Buir

Den 4 Maj is attestatie verleent an
Annegijn Tjaden als Lidmaat der gemeinte na Groningen

Anno 1723
Den 7 Martius sijn met attestatie toegelaten
Derk Berends, Schoolmeester
Liefke Hindriks sijn huisvrouw
En op belijdenisse des Geloofs angenomen
Harm Harms
Pieter Harms
Jantjen Hindriks

Den 7 Junius is attestatie verleent an
Loetske Teunnijs als Lidmaat der gemeinte na Groningen

Den 14 Junius op belijdenis angenomen
Teunnijs Pieters te St. Annen
Gerrijt Ottes vriegesel
Jantjen Willems J.D.

Den 13 Junius op belijdenisse des Geloofs toegelaten
Willem Abels en Martjen Freriks sijn huisvrouw

Den 6 September op belijdenisse angenomen
Jimke Gaikes huisvrouw van Garmt Hindriks te Dijkshorn

[Den] 12 Septemb. sijn met attestatie van Thesinge toegelaten
Cornellijs Jans en Anje Hindriks sijn huisvrouw

Den 5 Decemb. is met attestatie van de Zeerijp toegelaten
Luitjen Jans

Anno 1724
Den 18 Junius sijn met attestatie toegelaten
Trijntjen Claassen van Noordijk
Geeske Jans uit Oostvriesland

Den 10 Septemb. is met attestatie toegelaten
Sijbregt Albers van Groningen
attestatie verleent an
Geeske Berents als Lidmaat der gemeinte na Loppersum

Den 3 Decemb. is met attestatie toegelaten
Grietjen Pieters huisvrouw van Hindrik Nannink, van Winsum

Anno 1725
Den 4 Martius toegelaten met attestatie van Garmerwolde
Jenneke Eisses huisvrouw van Gerrijt Gerrijts
En op belijdenisse des geloofs angenomen
Evertjen Jans J.D.
Martjen Jacobs J.D.

Den 10 Junius sijn met attestatie toegelaten
Ettijn Jans huisvrouw van Ile Willems van t Zand
Ettijn Alberts van Loppersum
Leentjen Jans van Ten Post

Den 9 December sijn met attestatie toegelaten
Geertjen Jans van Zuidewolde
Hilligjen Jans van Westerbroek

Anno 1726
Den 3 Martius sijn met attestatie toegelaten
Ties Jans van Wittewijrum
en op belijdenisse des geloofs angenomen
Maria Bodencamps

Den 10 Junius attestatie verleent an
Maria Bodecamps als Lidmaat der gemeinte na Groningen
Ties Jans en Geertjen Jans als Ledematen der gemeinte na Loppersum

Den 22 October attestatie verleent an
Hilje Hillebrants als Lidmaat der gemeinte na Wijtwert

Den 8 December op attestatie toegelaten
Martjen Cornellijs Cruisinga, huisvrouw van Jan Luitjes Abbring
en op belijdenisse des geloofs angenomen
Jacob Tjasses, Schepper van 't vierendeel

Anno 1727
Den 16 Martius op attestatie toegelaten
Hindrik Abels te St. Annen

Anno 1728
Den 21 Martius op atestatie toegelaten
Jacob Jans van Groningen

Den 4 Julius op attestatie toegelaten
De eers. Jacob Hindriks en Geeske Ottens van Garmerwolde
Margreta Luchijns van Wittewijrum

Den 19 Septemb. met attestatie toegelaten
Grietjen Geerts van Winschoten

Den 19 Decemb. op belijdenisse toegelaten
Jan Luitjes Abbringe

Anno 1729
Den 5 Junius met attestatie toegelaten
De Eers. Geert Pieters. Kuiper, en
Bouwke Jetses egte luiden
op belijdenisse des geloofs toegelaten
de Eers. Wigbolt Hindriks
Albert Pieters
Hindrik Hemmes vriegesel

Den 11 Decemb. is op belijdenisse des geloofs toegelaten
Harm Jans bij de Buirster weg

Anno 1730
Den 12 Martius is als Lidmaat met attestatie van Loppersum
tot ons overgekomen en de gemeinte toegevoegt:
Berent Jans

Den 28 Majus is als Lidmaat met attestatie van Westerbroek
tot ons overgekomen en de gemeinte toegevoegt
Jantjen Hindriks

Den 30 August. attestatie verleent an
Hindrik Abels en Cornelliske Engelberts, van St. Annen om als Ledematen
der gemeinte te Garmerwolde te mogen toegelaten te worden

Den 10 December op belijdenisse toegelaten
Jacob Writsers, de Smid tot Ten Buur
en op attestatie
Cornellijske Wijbes, wed. van Cornellijs Jans Cruisinga van Oostwold
Jacob Pieters en Swaantjen Jacobs van Bedum

Anno 1731
Den 4 Martius sijn als doen tot Ledematen der gemeinte
op belijdenisse des geloofs angenomen
De Eers. Albert Olchers,
Jan Alberts
Geertjen Willems J.D.
Hilje Berents J.D.


[1731]
den 16 Sept.
is het H. Avondmaal na 3 voorgaande kundigingen gehouden
vindende navolgende
Ledematen in dese Gemeijnte

in het Corpus Ten Boer
Hilje Berends
Evertje Jans
Stijntje Isebrands weduwe van Frerik Hindriks
Fenje Arends Huisvrouw van Hindrik Samuels
Jacob Writzers
Willem Jans en Anje Jacobs
Geertje Willems
Geert Pieters en Bouwke Jetses
Aafke Pieters huisvrouw van Hindrik Beudeker
Frerik Nitters en Trijntje Geerts
Willem Abels en Martje Freriks
Albert Olgers en Martje Jacobs
Grietje Freriks wed. van Jacob Lammers
Grietje Claassen Huisvrouw van Hindrik Olgers
Gerrijt Gerrijts en Jenneke Eijsses
Gebke Alberts huisvrouw van Jan Berends
Cornelis Jans en Anje
Albert Pieters en Jantje Hindriks
Elizabeth Garbrands wed. van Hindrik Sijrts
Leendert Jans en Grietje Freriks
Frerik Wigbolds en Aaltje
Hindrik Nanninks
Martje
Berends Jans bij de waterlosinge
Derk Berends Schoolm. en Liefke
Hilje Claassen wed. van Harm Hindriks

bij de Bolte
Anje Claassen wed. van Eijsse Jacobs
Jantje Hindriks huisvrouw van Sibrand Willems
Anje Jans wed. van Claas Derks

in de Bouwerschap
Jan Nanninks
Hilje Nanninks wed. van Hemme Hindriks
Hindrik Hemmes
Hindrik Berends

in de Waschhuizen
Tijmen Jelles
Harm Claassen

Bij het Tolhek
Jacob Hindriks
Jacob Simens Tolmr. en Leentje Jans

te Dijkshorn
Imke Geijkes huisvrouw van Pieter Claassen
Jan Alberts

op de Wold-dijk
Harm Harms

Hemmerwolde
Jeijke Sijbrands dienstmaagd van Thomas Brunds
Grietje Alberts en Jacob Willems

in St.Annen Clooster
Aafke Alberts wed. van Fokko Remkes
Assel Alberts wed. van Eppo Claassen
Jelte Sijrts en Auke Geijkes
Jan Temmens
Margareta Luurts
Jacob Peters en Swaantje Jacobs
Jan Berends
Claas Jacobs
Jeijge Derks wed. van Derk Cornellus
Enje Ennes wed. van Arends Aljes
Pieterke Alberts huisvrouw van Frerik
Grietje Hindriks huisvrouw van Derk Geerts
Fokke Meertens en Martjen Eppes
Albert Derks en Aaltje Jans
Tonnijs Jans Schoolmr.
Fenje Jans huisvrouw van Albert
Hindrikje Alberts
Geert Derks
(zijnde toen met attestatie angekomen
Geert Claassen en Elijsabeth ... van Stitswert
Jan Hovings en Anje Freriks van Slochteren)

Bij de Weg
Willem Alberts ouderling
Harm Jans en Jantje Willems
Wigbold Hindriks Diak. en Tetje Jans
Cornelia Wijbes
Jan Luitjes en Martje Cornellis
Jacob Tjasses
Tonnis Pieters en Tetje Jans

den 2 December zijn op belijdenisse des geloofs tot Ledematen angenomen
Hilje Cornellis huisvrouw van Tijmen Jeltes
Jan Lulefs dienstknegt van Albert Olgers

Anno 1733
den 6 September toegelaten
op attestatie van Godlinze
Claas Boldewijn Jongman
op geloofsbelijdenisse
Geertruit Geerts Jonge Dogter

Anno 1734
den 6 Jun. op Belijdenisse des Geloofs toegelaten
Stijntje Geerts Jonge Dogter van St. Annen

Anno 1735
den 12 Junij toegelaten
op attestatie van Westerembden
Freeke Luurts huisvrouw van Jan Alberts
op geloofsbelijdenisse
Frerik Hemmes vrijgezel

den 4 December toegelaten
op attestatie van Noordijk
Maria Everts dienstmaagd van Hind. Nanninks,
op geloofsbelijdenisse
IJkje Pieters huisvrouw van Claas Boldewijn
Jan Tonnijs vrijgezel

Anno 1736
den 3 Junij op belijdenisse des geloofs aangenomen
de E. Hindrik Eltjes

Anno 1737
den 3 Maart op belijdenisse des geloofs aangenomen
de E. Grietje Hovinks Jonge Dogter


[geen datum, verm. 1738 bij begin dienst dominee Niewoldt]
Namen der Ledematen
zo oude thans nogh in leven zijnde
als Nieuws aangekome, 't zij met attestatie
't zij op belijdenisse des geloofs aangenomen.
Beneffens aanteekinge der Avondm. tijden
vertrek of overlijden der Ledematen.

In het Corpus Ten Buir
Frerik Nitters kleerma[ker] (25-1-1750)
en
Trijntje Geerts
Gebke Alberts, wed. van Jan Berents
Willem Abels Schipper (5-4-1740)
en
Martje Freriks
Anje Freriks wed. wijlen Jan Hoving
Grietje Hoving J.D. (obiit 26-3-1739)
Leendert Jans, en
Grietje Freriks
Jan Thonnis, vrijgezel (1739 in Junij met attestatie vertrokken naar Thesinge)
Grietje Berents (1747) wed. Jan Harms
Evertje Jans weversche
Hindrik Eltjes en
Hilje Berents (vertrokken met attest. na Lellens)
Klaas Boldewijn Schoem. (6-3-1748) en
Ikje Pieters (13-11-1740)
Grietje Klaassen Huisvrou van Hindrik Olgers Timmerm. (24-6-1740)
Fenne Arendts Huisvrouw van Hindrik Samuels (5-11-1739)
Grietje Hindriks hare Dogter wed.
Eggo Engberts weduwn. Schoem.
Willem Jans en (10-7-1747)
Antje Jacobs (ob. 11-1741 ?? 80)
Isebrandt Jans oud vrijgezel (1747)
Aafke Pieters wed. van Hindrik Beudeker. Herbergier
Jacob Writzers Smit (vertrokken na Woltersum op maij 1749 dog zonder attestatie)
Hindrik Nannings Ouderl.
en
Martje Cornelis Crousinga
Maria Evenhuis J.D. dienstmaagt van HN.
(den 6. Sept. 1740 attestt. verleent na Noorddijk)
Cornelis Jans Bakker en (11-11-1747)
Anje Hindriks (7-6-1747)
Gerrit Gerrits Cremer en
Jenneke Aisses

Buiten

Martjen Jacobs wed. wijlen Albert Olgers
(1742 met attestatie vertrokken naar Jukwert)
Jantje Hindriks bij d'eerste visitatie huisvrou nu wed. van Aisso Hindriks
Trijntje Jacobs J.D. Jantjens meijdt (nu getrouwt aan Geert Claassen in St Annen)
Berent Jans bij de waterlosing
NB: Derk Berendts Schoolmr en
Liefke Hindriks met attestatie
vertrokken naar Gron. zijnde hij
voorzanger geworden van de A-Kerk

Aan de Buirster weg

Willem Alberts wedenaar Ouderl. (ob. 9-4-1742)
Harm Jans en \ schoonzoon en dogter van W.A.
Jantje Willems / (zonder attestatie vertrokken naar Stedum 1747)
Wigboldt Hindriks en
Tetje Jans
Jacob Tjasses Schepper van 't vierendeel
Thonnis Pieters wedenaar

In St.Anna

Albert Derks Bakker
en Aaltje Jans
Jacob Pieters Kuiper en (vertrokken naar Lellens zonder attest.)
Swaantje Jacobs (1739)
Jan Berents Molenaar (1741 in 't zomer)
Thonnis Jans Schoolmr (5-1-1748 zijnde toen Diaken!)
Geert Derks wedenaar (17-39)
Stijntje Geerts J.D. (Met attest. vertrokken naar Zuidwolde 17-6-1742)
Grietje Hindriks Lijnman Huisvr van Derk Geerts (1747)
Jelte Cierts en
Auke Gaikes
Fockko Meertens en
Martje Eppes
Pieterke Alberts Huisvrou van Frerik Pieters
Hindrikje Alberts oud vrijster (In 't zomer 1738)
Aske Alberts wed. van (In Maij 1740)
Eppo Claassen buiten St.Anna

Op de Woldt-Dijk

Geert Claassen en
Lijsbeth Jans (obiit 23-12-1738)

Hemmerwolde

Jacob Willems en
Etje Alberts

Dijxhorn

Imke Gaikes Huisvrou van Pieter Claassen in de herberg
Jan Alberts en (met attest. vertr. na Lellens)
Freekje Jans (28-5-1739)
Harm Harms

Bij de Bolte

Anje Jans wed. Claas Derks
Jantje Hindriks Huisvrou van Sibrant Willems
Jan Luilefs (3-7-1742 zijnde toen Diaken)

In de Bauwerschap

Hilje Nannings wed. Hemmo Hindriks
Hindrik Hemmes haar zoon vrijgezel
Hindrik Berends wedenaar
Harm Klaassen h.t. Diaken in 't Kleijne waschuis

Bij 't Tolhek

Frerik Hemmes vrijgezel op 't Diep
Jacob Simons weden. Tolmr. (1747)
Eenje Ennes wed. van Arent Alles Huishoudster van de Tolmr.

1738
Den 22 Junij Beneffens mij met attestatie aangekomen
Titia Janssonius Huisvrouw van mij 
J.H. Nieuwoldt Pastor Loci

Den 14 Sept.
Kerkelijke attestatie verleent aan gemelden
Derk Berents en zijn Huisvrouw Liefke Hindriks [vertrokken naar Groningen]

Den 21 Septemb.
op belijdenis des geloofs aangenomen
Grietje Cornelis wed. van Jan Nanninks in de Bauwerschap
En op attestatie van Gron. is doe aangekomen
Antje Jans, onze Dienstmaagt

Den 21 Octob.
Kerkelijke atestatie verleent aan eene
Grietje Jans J.D. naar Appingedam

1739
Den 11 Junij
Kerkelijke attestatie verleent aan
Jan Tonnis naar Thesinge

Den 28 Junij met attestatie van Gron. overgekomen
Berent Winkelman Schoolmr. en
Anna de Vrieze zijn huisvrouw

1740
Den 3 Julius als Litmaten aangenomen en toegelaten
Na voorgaande onderzoek, en op belijdenisse des geloofs
Martjen Hindriks Huisvrouw van Harm Harms op de Woltdijk
Martjen Hemmes J.D. in de Bauerschap
(met attestatie vertrokken na Noortdijk 27-11-1742)
Anje Freriks J.D. te St.Anna
(met attestatie vertrokk. naar Wittewierum 9-3-1742)
Met Attestatie van den Andel
Sijtske Ockes Cherchersche te St.Anna

Den 6 Sept.
Aan Maria Evenhuis, geweze dienstmaagt van Hindrik Nanning,
Kerkelijke attestatie verleent na Noordijk

1742.
Den 9 Maart
Kerkelijke attestatie verleent an
Anje Freriks Jonge dogter naar Wittewierum

Den 25 Martius op belijdenis des geloofs aangenomen
Timen Julles Jongman te St Anne

Den 26 Meij aan Martje Jacobs, wed. van Albert Olgers, nu
huisvrouw van Jacob Claassen te N.Clooster Kerkelijke attestatie verleent

Den 17 Junius
Stijntje Geerts van St Anne Attestatie verleent naar Zuidwolde

Den 27 Nov.
Kerkelijke attestatie verleent aan
Martjen Hemmes naar Noortdijk

Den 30 Decemb. met attestatie van Appingadam overgekomen en toegelaten
Dieuwer Krijnes J.D.

1743
Den 13 Maart
Kerkelijke Attestatie verleent aan
Jacob Pieters (hebbende gewoont te St. Anne) naar Lellens

Den 31 Maart is op belijdenisse des geloofs tot Litmaat angenomen
Jantjen Jans J.D. te St Anne

1744
Den 29 Maart is met Attestatie van Gron.
overgekomen en de gemeente als Litmaat toegevoegt
Jan Harmens

Den 2 Octob.
Kerkelijke attestatie verleent aan
Jan Alberts naar Lellens

1745
Den 27 Junij is op belijdenis des geloofs tot Litmaat aangenomen
Trijntje Roelfs Huisvrou van Hindrik Derks in de Bauwersch.

1746
Den 10 April is op belijdenis des geloofs als Litmaat aangenomen,
en tot de gemeenschap van des Hren. Tafel toegelaten
Trijntje Hindriks Dogter van Hindr. Nannings
(met attestatie vertrokken na Lellens 1752)

Den 2 Octob. is op belijdenis zijns geloofs
aangenomen tot de gemeenschap van des H. Tafel
Jacob Eijsses

1749
Den 28 December op vertoonde Attestatie van Groningen als Litmaat toegelaten
Deelje Jans

1750
Den 6 april
Kerkelijke Attestatie verleent aan
Deelje Jans naar Aduwert


[1750, met toevoegingen van enkele namen in latere jaren]

Vervolg der Kerkelijke Zaken

Voorgevallen in de Gemeente van Ten Bour zedert den Jare 1750

Den 8 Novemb 1730 ben ik Egbert van Eerde S.S.Minist.Candidatus geboren te Coevorden den 6 maart 1724 volgens gewone Kerken Order in den heiligen Predikdienst bevestigt (na dat mij alvorens de Beroeping, bij loting was opgedragen) door de Eerwaarde Heren H.B. Kramer, Joh. Frima en K, Oostwelt Predikanten te Wester Emden, Loppersum en Witte Wierum, predikende de laaste ter Bevestiging uit Ezech. III vs. 17, 18, 19, 20 en 21.

Den selven dito heb ik mijn intrede gedaan uit Ps. 90 vs. 17. in de Lieffelijkheid des Heren onder Gods etc., vindende in dese Gemeente als:

Ouderlingen:
Harm Claesen en
Hindrik Nannes

Diaconen:
Harm Harms en
Berent Winkelman

Namen der Ledematen
In de Gemeijnte van ten Bour, neffens de tijd wanneer derselven
het zij door belijdenis, hetzij door attestatie van elders zijn aangenomen

In het Corpus Ten Bour

Trijntje Geerts weduwe van Frerik Nitters
Anje Freriks weduwe wijlen Jan Hoving
Leendert Jans en
Grietje Freriks
Evertje Jans weversche (obiit)
Jan Alberts schepper met attestatie gekomen van Lellens
Berent Adriaans weddeman (obiit)
en
Aeltje Derks (obiit) met att gekomen van Garmerwolde 5-10-1750
Jantien Jans weduwe nu getrout
Grietje Hindriks dogter van H. Samuels
Eggo Engberts weduwenaar en Schoemaker (obiit)
Gebke Alberts wed. van Jan Berents (obiit)
Aefke Pieters weduw. van H. Beudekers (obiit)
H. Nannings Ouderling
en
Martje Cornellis Crousinga
Berent Winkelman Schoolmr.
en
Anna de Vriese (obiit)
Gerrit Gerrits Cremer (obiit)
en
Jenneke Eijssens (obiit)
Berent Jans Waterleusing
Jan Langen Timmerman met attestatie gekomen
van het Laar in de Graafschap Bentheim 1752
Antje Jans huisvrouw van Simen Cornellis
Aaltien Winkelmans met attestatie gekomen van Groningen den 9 April 1762

Buiten

Diewerke Tammes huisvrouw van Luitje Tijes met attestatie gekomen van Rottum 13-10-1752
Frerik Hemmes aan het Diep
Harm Klaasen an de Waterhuisen

an de Bolt

Jacob Eisses (obiit)
Jantjen Hindriks vrouw van Sibrand Willems
Anje Jans (obiit 1753)

in d. Bauerschap

Grietje Cornelis vrouw van Pieter Hindriks
(vertrokken met attestatie na op 't Uitwierde)
H. Hems
Hilje Nannings weduwe Hemme Hindriks (obiit)
Trijntje Roelofs vrouw van H. Derks

te Dijxhorn

Harm Harms (vertrokken na Stedum met att. op 1765?)
en
Martjen Hindriks (obiit)

an de Bourster Weg

Wigbold Hindriks (obiit)
en
Tetje Jans (obiit)
Jacob Tjasses Schepper
Teunis Pieters (obiit)

te St. Anne

Albert Derks Bakker
en
Aaltje Jans (obiit)
Jantien Harms met attestatie van Bedum gekomen 1760
Harm Hartgers...)
en....................) ehelieden met attestatien 
IJkien IJpes.......) gekomen van Woltersum 1754
Trijnje Jacobs huisvrouw van Geert Klasen
Fokke Meertens..)
en..................…) ehelieden
Martjen Eppes..…)

1764
Den 23 Septemb. op Belijdenis der waarheid tot
Ledematen der Herformde Kerk zijn aangenomen
Klaas Derks Schoolmr te St. Anne
en
Jacob Teunis Schoemaker aldaar

[ Dominee heeft op een apart aantal bladzijdes keurig de vier keer per jaar gehouden avondmalen gedurende zijn dienst in de periode 1751-78 opgeschreven, hierin niks bijzonders behalve onderstaande registraties]

1764
Den 23 Septemb. na voorgaande kondiging en proefpredicatie des Heren H. Avondmaal gehouden.
Wanneer op Belijdenis der waarheid tot Ledematen der Herformde Kerk zijn aangenomen Klaas Derks Schoolmr. te St. Anna en Jacob Teunis Schoemaker aldaar.

1766
Den 30 Maart na voorgaande kondiging en voorbereidingspreek des Heren H. Avondmaal gehouden en op belijdenis der Waarheid aangenomen Jan Ailderts, Pieter Jans en Wiertje Klasen.


Namen der Ledematen, op den
1 jan. 1766 in leven zijnde

In Ten Bour

Anje Freriks weduwe van Jan Hoving (obiit)
Leendert Jans Diac..) (obiit)
Grietje Freriks........) Ehelieden
Jan Alberts met attestatie van Lellens gek.
Jan Berent Langen...) ehelieden
Sjamke Jans............) 
Grietje Roelofs weduw. van Klaas Eppes (obiit)
Grietje Hindriks (obiit)
Hindrik Nanninks oud........)
Martje Cornellis Croesinga.) ehelieden
Berent Winkelman Scholmr. (obiit)
Jantien Jans vrouw van Pieter Jans
Berent Jans Waterleusing

Antje Jans vrouw van Simon Cornellis (obiit)
Margarita Tideman vrouw van E. van Eerde
van Coevorden met attestatie 1765
Jan Aalderts......) aangenomen
Pieter Jans........) den 27-3-1766 [op andere plaats: 30-3-1766]
Wiertje Klasen...)
Jan Hoving

Buiten

Diewerke Tammes vrouw van Luitje Tijes
Frerik Hemmes aan het Diep
Harm Klasen Oud. in de Waschhuizen (obiit)
Jantien Hindriks vrouw van Sijbrand Willems aan de Bolt
Hindrik Hemmes Diacon………………….) in de
Trijnje Roelofs vrouw van H. Derks…) Bauerschap 
Jacob Tjasses an de Bourster weg (obiit)

te St.Annen

Albert Derks Bakker (obiit)
Trijnje Jacobs vrouw van Geert Klasen
Harm Hartgers..) Ehelieden
IJkien IJpes …….) (overleden)
Jantien Harms haar Dogter
(vertrokken naar Woltersum)
Klaas Derks Schoolmr.
Jacob Teunis Schoemaker (vertrokken)
Antje Jans vrouw van de Mulder
1765 met attestatie van Bedum gekomen
Hilje Eppes huisvrouw van Hindrik

Wigbolds aan de Bourster weg met

attestatie gekomen van Garmerwolde
?-3-1769 [datum onduidelijk]
Hindrik Wester Schoolmeester

met attestatie gekomen van Groningen 1773

1774 den 4 maart op belijdenis der waarheid aangenomen
Luitje Tijes

1775
den 8 April op belijdenis der waarheid aangenomen
Bartelt Jans. Smit
Martjen Hindriks wed.
Anje Pieters Huisvrouw van Jan Aalderts

Den 13 April met Attestatie van Zuidbroek tot ons overgekomen
Anna Klugkist

1776
Den 8 Maart op belijdenis der waarheid aangenomen
d. E. Jan Coens te Dijxhorn

1777
Den 5 Jan. met attestatie van Oldenzijl tot ons overgekomen
Martjen Hindriks

d. 22 Jun. met attestatie van Woltersum tot deze gemeinte overgekomen
Harm Gerrits en Jantjen Aaldriks, Egtelieden


Namen der Ledematen zo door mij G.J. Spandaw
als Pastor loci, in den jaaren 1778 hier bevonden,
en bij tijdvervolg nieuws aangekomen, met attestatie
van elders, of op belijdenis des geloovs,
en belofte van een Xtelijke wandel, aangenomen

In het Corpus Ten Bour

Georg Jan Spandaw, Pastor en
Sara Anna Haverink, des zelvs Huisvrouw
Jan Hoving, diaken
Pieter Jansz, en
Jantje Jans, des zelvs Huisvrouw
Bartelt Jansz
Martjen Hindriks, wed.
Wiertje Klaassen, Huisvrouw van Berent Hindriks
Hinderik Wester, Schoolmeester
Berent Sibes (met attestatie vertrokken na Leermens)
Aafke Harms (met attestatie na Oosterwijdwert)
Trientje Wijbes (met attestatie na Westerwijdwert)
Jan Freriks Hoving (den 15 Junii 1780 op Belijd. aangenomen)
Martjen Jannes, Huisvrouw van Frerik Hoving en
Rachel Graatsma, beide op belijdenis aangenomen den

27 Maart 1781. (de laaste met Attestatie na Groningen)
Hindrik Harms, op belijdenis aangenomen den 9 April 1783
Geert Eijsses, op belijdenis aangenomen d. 20 Junii 1783
[de volgende vier op dezelfde dag als Geert Eijsses aangenomen]

Beerta van Steujen, wed. van

de Schoolm. B. Winkelman
Jantjen Tiesen, wed. van Pieter Lucas
Jantje Hindriks, Huisvrouw van Hindrik Harms
Jantje Jans Pesman, Huisvrouw van Jan Hindriks

Namen der Ledematen
Buiten 't Corpus Ten Bour

Jantje Hindriks, wed. van Sibrand Willems, bij de Bolt-till
Hinderik Hemmes, in de Bouwerschap en
Trienje Roelfs, Huisvrouw van Hindrik Derks
Frerik Hemmes, ouderling, aan diep bij Kogheim
Jan Alderts, ouderling, en
Anje Pieters, des zelvs Huisvrouw
Lutje Tiesz, daiken, en
Diverke Tammes, des zelvs Huisvrouw
Klaas Derks, Schoolmeester te St Anna
Trientje Jacobs, vrouw van Conraad Roelfs, te St Anna (obiit)
Jannetje Alberts, te St.Anna met att van Godlinse
Jan Koennes te Dijkshorn
Eiske Laurens te Dijxhorn, huisvrouw van Cornelis Jansz Kruisinga, met att van Middelbert
Martjen Hindriksz te Dijkshorn (met attest. naar Leermens)

op belijdenis aangenomen zijn de navolgende

den 15 Junii 1780
Hemme Freriks, aan 't diep
Siberig Jans, Huisvrouw van Hindrik Simens, aan de Boursterweg
Jantjen Luitjes Huisvrouw van Klaas Derks, Schoolmr te St Anna

den 9 April 1783
Hilje Freriks, in de Bouwerschap

den 20 Junii 1783
Jan Freriks, aan t diep
Catrina Cornelis, Huisvrouw van Albert Tonnis te Sint Anna

1788
den 30 Maart op belijdnis des geloovs en in tegenwoordigheid van den Ouderling Jan Alders
tot lidmaat aangenomen
Dr. Hindrik Harm Froon

den 31 Augustus is met attestatie van lidmaatschap
van Lellens tot deze Gemeente overgekomen
Grietje Wijpkes


[NB: sommige registraties uit de apart bijgehouden Acta]

Namen der Lidmaaten
te Ten Bour,
Zoo die aldaar bij mijne aankomst
waren, als door attestatien, en belijdenis
zijn aangekomen
Lambertus Nienhuis
Predikant

1789
Den 9 Augustus waaren alhier de
navolgende Lidmaaten

Freerk Hemmes, Ouderling (obiit)
Jan Alderts, Ouderling, en vrouw Anje Pieters (obierunt)
Jan Koenes, Diaken
Johan Walraven van Leeuwen, Schoolmr.
Hindrik Harms
Pieter Jans, en vrouw Jantjen Jans ([beide] obiit)
Jan Hoving (vertrokken naar Stitswert)
Martjen Hindriks, wed. van Eisse Geerts (obiit)
Jantjen Pesman, vrouw van Jan Hindriks
Aafke Isebrands, vrouw van Dr. Graatsma
Geert Eisses, jongman (obiit)
Wiertje Klaassens, vrouw van Jakob Simens
Hemme Freerks, jongman
Jantjen Hindriks, vrouw van Hindrik Harm[s] (obiit)
Margaretha Heine, wed. van J. van Leeuwe[n] (obiit)

In de Bauerschap
Jan Hemmes, en vrouw Grietjen Wijpkes
Trijntjen Roelfs, wed. van Hindriks Derks (obiit)

Te Dijkshorn
Eiske Laurens, vrouw van Cornelis Abbring

Boursterweg
Sibrig Jans, vrouw van Hindrik Simens
(met attestatie vertrokken naar 't Hogezand 2 Juni 1798)

Sint Annen
Klaas Derks (obiit) en vrouw Jantjen Luitjens
Catharina Cornelis (obiit), vrouw van Albert Tonnis

1789
Met Attestatie van Engelbert is overgekomen
Aaltjen Tonkens, vrouw van L. Nienhuis, Pred. alhier,
geteekend den 25 Juli 1789 door L. Nienhuis, toen Pred. te Engelbert
(obiit hic die 3 Junii 1799)

1790
Met Attestatie van Groningen is overgekomen
Lammerdina Ambrosia Wolthuis, vrouw van Jan Dikema, bij
Dijkshorn, geteekend den 19 Februari door N, van der Tuuk,
Predikant te Groningen (vertrokken naar Wittewierum)

1791
den 14 Maart Op belijdenis der waarheid zijn aangekomen
Jakop Pieters,
Jakop Derks (obiit)
en
Wilhelmus Hein van Leeuwen (vertrokken naar Stedum)

Met Attestatie van Loppersum is overgekomen
Janneke Alberts, geteekend den 5 Januari 1791 door Joh. Frima, Predikant te Lopperzum

1792
Den 13 December Op belijdenis der waarheid zijn aangekomen
Tetjen Jans, huisvrouw van Jakop Pieters
Aagtje Sibrands, wed. van Jakob Derks
en
Hilligjen Graatsma, jonge Dochter

1793
Den 27 Juni eene Attestatie van
Lidmaatschap naar Stedum verleend aan
Wilhelmus Heine van Leeuwen

1794
Met attestatie van Garrelsweer zijn overgekomen
Roelf Ebels, en vrouw Grietjen Jans,
den 25 Maij 1794. geteekend door P. Frima, Pred. te Garrelsweer

Den 20 Juni een attestatie van
Lidmaatschap naar Wittewierum verleend aan
Lammerdina Ambrosia Woldhuis, huisvrouw van Jan Dikema

Met attestatie van Lellens is overgekomen,
Susanna Hindriks, den 12 October 1794 geteekend,
door E. Warmolts, Pred. te Lellens (vertrokken naar Wolterzum)

1795
Den 10 September eene attestatie
van Lidmaatschap naar Wolterzum verleend aan
Susanna Hindriks, huisvrouw van Harm Kornelis

1796
Den 5 Mei eene attestatie van Lidmaatschap
naar Stitswert verleend aan
Jan Freerks Hoving

1797
Den 8 Mei op belijdenis is aangenomen
Margjen van Wolde, J. Dochter (vertrokken naar Groningen)

1798
Den 2 Juni een attestatie van Lidmaatschap
naar het Hogezand verleend aan
Sibrig Jans, huisvrouw van Freerk Hindriks


1800
23 Nov. Ben ik J.G. Oosterbeek volgens gewoone
Kerkenorder in den H. Predikdienst bevestigt
te Ten Boer,

Vindende tot Ledematen in deze Gemeinte
de E. Jan Koenes, Ouderling
Hindrik Harms, Ouderling
Hemme Freriks, Diaak
J. W. van Leeuwen, Diaak
Jan Hemmes, en Grietje Wijpkes
Dr. J. Graatsma, en vrouw Aaffien Izebrants
Tettje Jans
Roelf Ebels, en Grietje ...
Hillechien Graatsma
Jantje Pesman
Aagtje Sibrands

Tot Ledematen aangenomen
Nomde Engels
Engel Nomdes
Jakob Harms, en Anje Simens
Ailtje ... vrouw van Eliza
Jan Hindriks Smit
Eppe Pieters Kuiper,
Reinder Harms, en Trijntje Jans
Zwaantje Jakobs, vrouw van Harm Jans
Anje Hindriks, vrouw van Derk Roelfs
Aafke Simens, vrouw van Pieter Kornellis
Klaas Nannings, en Anje Gerrits
Hindrik Ellens, en (Geessien Jans, obiit)
Jan Roelfs
Laurens Tonnis
Trijntje Johannes, vrouw van Hindrik Gerrits
Sibrich Gerrits, wed. van Jan Kornelis
Aaltje Pieters, vrouw van Jan Klaassen
Doede Jakobs

Met attestatie overgekomen
Hindrik Gerrits
Tidde Lammerts
Frerik Willems
Sibrich Jannes


Namen der Ledematen, zo door mij Jo. Fr. Viëtor als
Predicant, in den jare 1805 hier bevonden en bij tijdvervolg
nieuws aangekomen, met attestatie van elders of op
belijdenis des Geloofs en belofte van een Chr.lijken wandel
aangenomen

In het Corpus Ten Bour

Jan Koenes........\ Ouderlingen
Hindrik Harms..../
Hemme Freerks..\ Diakonen
Laurens Tonnis../
Jan Hemmes
J.W. v. Leeuwen Schoolmeester
Aaffien Isebrands, huisv. van Dr. Graatsema
Tettje Jans
Roelf Ebels en huisvr.
Grietje ([beide] met att. vertrokken)
Jantje Pesman en Echtgenoot
Jan Hindriks Smit,
Aagtje Sibrands en echtgenoot
Eppe Pieters Kuiper,
Nomde Engels Schoolmeester te St.Annen
Engel Nomdes
Jakob Harms en huisvrouw
Anje Simons
Ailtje
Reindert Harms, en huisvrouw
Trijntje Jans
Zwaantje Jakobs
Anje Hindriks
Aafke Simens
Klaas Nannings en
Anje Gerrits
Hindrik Ellens
Jan Roelfs
Laurens Tönnis
Sibrich Gerrits
Doede Jakobs
Frerik Willems \ overgekomen met Attest.
Sibrich Jannes /

1806
Op belijdenis des Geloofs zijn tot Leden der Kerke aangenomen
Harm Derks en huisvrouw
Jantje Jans

1807
Simon Hindriks en huisvrouw
Siberig Nannings
Dirktje Hindriks van St.Annen

Met Attestatie zijn overgekomen
Hindrik Hielkes en huisvrouw
Lammegien Roelfs

Met Attestatie zijn overgekomen
Hindrik Derks en huisvrouw
Susanna Pieters


1808
Den 11 van Wintermaand
Diewerke Harms verzogt bij monde van den Predikant,
onder het getal der leden dezer gemeente te worden aangenomen,
het welk haar is toegestaan


Mutaties kerkeraadsleden 1719-1811 [verkort overgenomen]

Inhoud der kerkelijken saeken gepassert in de gemeente
Jesu Christi tot Ten Buir zedert den Jaare 1719.
Den 16 Julius

Den 16 Julius ben ik Tjaarda de Cock, S.S.M. Cand. Groningensis
volgens gewoonlijke kerkenordre tot den H. Predikdienst, door de
Eerw. Heeren Wiardus Wiardi, en Wilhelmus Uchtman, Dienaars
J. Ch. in de gemeinten van Garshuisen, en Wittewijrum ingezegent
en bevestigt etc.

Vindende tot ouderlingen in dese gemeinte
De Eers: Jan Jans in't corpus Ten Buir
en
De Eers: Eijsse Jacobs op de Bolte

Dijaconen waren
De Eers: Harm Pieters, Schepper van 't vierendal, tot Dijkshorn
en
De Eers: Willem Alberts bij de Buirsterweg
Schoolmeester de Eers: Geert Basuink

Anno 1721
Den 5 Januarius
is door de Eerw. kerken-raad en de anwesende Ledematen der gemeinte
in plaetse van de afgaande Dijaken Harm Pieters, wederom verkoren de
Eers. Claas Asinks

Den 26 Januarius
is de niew gekoren Dijaken in sijn dienst bevestigt

Den 17 Augustus
tot Dijaken verkoren de Eers. Harm Harms in plaetse van de overledene
Claas Asinks

Den 7 September
de niew gekoren Dijaken in sijn dienst bevestigt

Anno 1723
Den 22 November
heeft Derk Berents als Schoolmeester in plaetse van de overleden
Geert Basuin, sijn eerste kerkdienst hijr gedaen

Anno 1724
Den 5 April
heeft de Kerkenraad door meerderheit van stemmen in plaetze van de
afgaande Dijaken Willem Alberts, wederom tot Dijaken verkoren
Claas Jacobs van St.Annen

Den ... April sijnde Paaschmaendag [datum onleesbaar, 17 ?]
is de niew gekoren Dijaken in sijn dienst bevestigt.

Anno 1725
Den 18 Martius
voor de overledene Jan Jans tot ouderling deser gemeinte verkoren
de Eers. Frerik Wigbolts

Den 2 April sijnde Paeschmaandag
de niew gekoren ouderling in sijn dienst bevestigt

Anno 1726
Den 7 April
heeft de kerkenraad met meerderheit van stemmen in plaetse van de afgaande
Diaken Harm Harms, wederom verkoren de Eers. Teunnijs Claessen

Den 21 April sijnde Paeschdag
is de niew gekorene Diaken in sijn dienst bevestigt

Anno 1728
Den 29 Martius sijnde Paeschmaendag
is met eenpaerige stemmen, in plaetse van de afgaande
Boekhouder der Dijakonie Claas Jacobs, tot Dijaken gekoren, de Eersame
Hindrik Nannink

Den 25 April
De niewgekoren Dijaken Hindrik Nannink in sijn dienst bevestigt

Anno 1729
Den 6 Junius - sijnde Pinxtermaandag
is tot Dijaken verkoren, in plaetse van de overledene
Boekhouder der Dijaconie Tonnijs Claessen, de Eersame Wigbolt Hindriks

Den 26 Junius
De niew gekoren Dijaken na drie voorgaande kondingen in
sijn dienst bevestigt

Anno 1730
Den 14 September
is door de Ed: mogende Heeren, Gedeputeerde Staten deser Provincie
tot Schoolmeester te St. Annen angestelt Teunnijs Jans, in plaatse
van sijn overledene vader Jan Lauwrens

Anno 1731
Den 25 martius sijnde Paaschdag
heb ik T. De Cock Pastor huijus loci mijn
afscheids reede gedaan etc. en met kerkelijke zegen
wenschingen mijn dienst op dese plaatse besloten

Den 15 Julij
Ben ik Cornelius Hermannus Swijghuizen
S.M. Cand. Groninganus volgens gewone kerken order in den
H. Predikdienst bevestigt door de Eerwaarde Heeren 
Abr. Martersterk [??] Eccls. te Enum, Nic. van der Tuuk Eccl. van het Zandt,
Siw. Boelens Eccls. van Wittewierum etc.
Dit alles is geschied in het 23ste Jaar mijns ouderdoms etc.

Vindende tot ouderling in dese gemeijnte
d. Eers. Freerik Wigbolts, terwijl de Eers. Eijsse Jacobs kort
voor mijn bevestiginge gestorve was.

Diaconen waren
de eers. Hindrik Nanninks
de Ees. Wigbold Hindriks

Schoolmr. was toen
de Eers. Derk Berends

den 29 Julij
is tot ouderling dezer gemeijnte gekoren de Eersame Willem Alberts

den 19 August
is de verkoren ouderling in zijn dienst bevestigt

Anno 1732
den 16 martius
is in plaats van de afgaande diaken Hind[rik] Nan[ninks] tot Diacon
verkoren de Eersame Willem Abels

Anno 1734
den 16 Maij
is de nieuws verkorene Diacon Albert Olgers na voorgaande gegeven
kundigingen in zijn dienst bevestigt

Anno 1735
den 23 October
is in de plaatse van den overleden ouderling den Eerz. Frerik Wigbolds tot
ouderling van deze gemeijnte verkoren de Eerzame Hindrik Nanninks

den 20 November
is de nieuws verkoren ouderling in zijnen dienst bevestigt

Anno 1736
den [geen datum, mogelijk 3 Junij]
is in plaats van de afgaande Diacon de E. Willem Abels tot Diacon
verkoren de E. Derk Berends Schoolmr.

den ... [geen datum, voor 12 augustus]
is de nieuw verkoren Diacon in zijn dienst bevestigt

Anno 1737
den 30 Julius
ben ik G.H. Swijghuizen Pastor Loci door de Heeren Collatoren van de Scheemda
en de Scheemder Hammerik beroepen tot Predikant in de Scheemda, en
hebbe dat beroep in afhanginge van des Heeren hulpe aangenomen

den 26 Augustus
ben ik in de E. kerken raads alhier ten overstaan van D.E. Idema
Predikant te Thezinge en Dom. J.F. Heideggers predikant te Lellens, op
het verzoek van des E. kerkraadt van de Scheemda ten dien einde alhier
vertekenend, plechtiglijk losgemaakt van deze gemeente.

den 15 December
hebbe ik mijnen Dienst in deze gemeente besloten met ene afscheidsrede
over Filip. I. 27

den 26 decembr.
de E. Harm Claasen als diacon bevestight

Anno 1738
Op dato den 11 Meij des Jaars 1738 ben ik
J.H. Nieuwoldt, Oldamtiunus, tot gewoon
Herder en Leeraar dezer gemeente, volgens
gewoonlijke Kerken orde bevestigt, etc.

Leden der E. Kerkeraad alhier
waren doen ter tijdr
D' Eers. Wiilem Alberts.....)
en............................ ......) ouderlingen
D' Eers. Hindrik Nannings..)

D' E. Derk Berents Schoolmr...)
en............................ ..........) Diakonen
D' E. Harm Claassen.............)

Den 20 Julij
Tot Diaken verkoren Hindrik Hemmes vrijgezel
in plaats van Mr. Derk Berents, vertrekkende naar Gron.

Den 10 Aug.
Is Hindrik Hemmes als Diaken na voorgaande Kundeginge
bevestigt

Den 12 dito
Is Berent Derks Schoolmr. van hier naar Gron. vertrokken
beroepen zijnde tot voorzanger van Der A. Kerke

1740
Den 20 Nov.
Is tot Diacon dezer gemeente verkoren
Jan Lulofs in plaatze van d' Afgaande Harm Klaassen

Den 23 Dec.
Is Jan Lulofs als Diaken in zijne bedieninge bevestigt

1742
Den 9 April is de E. Willem Alberts Ouderling overleden

Den 3 Julius is overleden Jan Lulofs in der tijd Diaken

Den 16 September
Is de Eers. Harm Klaassen verkoren tot Ouderling
dezer gemeente, en de E. Leendert Jans tot Diaken

Den 21 October zijn in hunne bedieningenen bevestigt,
de E. Harmen Klaassen als ouderling en
de E. Leendert Jans tot Diaken dezer gemeente

1744
Den 2 Febr. is tot Diaken dezer gemeente verkoren de
E. Frerik Hemmes, in plaats van den Afgaanden
Hindrik Hemmes

Den 23 Febr.
Is de E. Frerik Hemmes tot Diaken dezer gemeente bevestigt

1746
Den 15 Maij is tot Diaken dezer gemeente verkoren
de E. Thonnis Jans Schoolmr. te St. Anne, in plaats van
Leendert Jans afgaande; in de bedieninge
bevestigt op den 19 Junij 1746.

1748
Den 18 Febr. is in plaats van Thonnis Jans
overleden den 5 Janrij. tot Diaken weder in gekozen
de E. Jan Harms in Ten Buur
En den 17 Maart in die bedieninge bevestigt

1749
Nadien gemelde Jan Harms, niet tegenstaande Hij de
beroepinge, zonder daar in te difficulteren aangenomen hadde,
en in die bedieninge plegtig bevestigt was: en na, dat hij
reeds over een jaar lang gefungeert hadde, evenwel
waneer de E. Frerik Hemmes stond af te gaan, en de
administratie aan hem overgedragen zoude worden, in plaats
van dezelve te aanvaarden, in tegendeel zijn ontslaging
daar van verzogt heeft, onder voorwentzel
van zijne toenmalige onpasselijkheijt, ja zelf schoon nu
weder herstelt, niet alleen bij dit zijn verzoek persisteerde;
maar zelfs uitdrukkelijk gewijgert heeft zijne
bedieninge waar te nemen, onder voorgeven dat
de Diaknije middelen door slegte bestieringe en
administratie zodanig te zoeke gebragt, en in zulk een
desolate staat waren geraakt, dat er zo veel en meer schulden
als goederen waren, en dat des wegen het niet dagte over
te nemen, zeggende slegs: ik wil er uit, en zo hij zijne
ontslaging niet konde erlangen, hij dan wilde
vertrekken en naar een andere plaats zig met der woon
begeven om er zig zelven alzo van te ontdoen: zijnde
alle vertogen in dezen aan hem gedaan om van
het tegendeel te overreden, ten eenemaal vrugteloos.
[volgen nog vele bladzijden tekst, Jan Harms weigert 
voor de Kerkenraad te verschijnen, waarna hij in november
1749 van zijn Diakenschap is geremoveert,
op 31 meert 1750 verschijnt hij met zijn vrouw dan toch
voor de kerkenraad en wordt weer als lidmaat aangenomen
en hun attestatie naar elders geaccordeert]

Den 23 Nov. is ingevolge reglement tot Diaken dezer gemeente
verkoren de E. Harm Harms 

Den 14 Dec.
Is de E. Harm Harms tot Diaken dezer gemeente bevestigt

1750
Den vijfden April tot Diaken verkoren
de E. Berent Winkelman voorzanger en schoolmr.
alhier

Den 3 Maij is Berend Winkelman voorsanger en schoolmr. alhier
in sijn bediening bevestigt in plaats van Frerik Hemmes

Den 8 Novemb. 1750 ben ik Egbert van Eerde S.S.Minist.
Candidatus geboren te Coevorden den 6 Maart 1724 volgens
gewone Kerken Order in den Heiligen Predikdienst bevestigt etc.
vindende in dese Gemeente
als Ouderlingen Harm Clasen en Hindrik Nannes
als Diaconen Harm Harms en Berent Winkelman

1752
En terwijl Harm Harms voor enige tijd sijn dimissie
versogt die bekomen had, so is den 9 Julij verkoren
Jacob Eisses wonende aan de Bolt

Den 6 Augusti is Jacob Eisses in sijn dienst bevestigt

1754
Den 1 Decembr.
Uit een nominatie van drie personen, zijnde Jacob Tjasses,
Leendert Jans en Hindrik Hems tot Diacon verkoren
in plaats van Berent Winkelman Leendert Jans

Den 26 Decembr. is Leendert Jans in sijn dienst bevestigt

1757
Den 16 Jan. is uit een nominatie van drie als Hindrik Hemmes,
Jacob Tjases en Tijmen Julles tot Diacon voor de afgaande
Jacob Eijsses verkoren Hindrik Hemmes in de Bauwerschap

Den 20 Febr. is Hindrik Hemmes in den dienst bevestigt

1767
Den 26 April in plaats van den overleden Ouderling
Harm Klasen een nominatie van drei gemaakt,
waar op gestelt zijn Leendert Jans, Hindrik Hemmes,
en Frerik Hemmes

Denzelven dito een nominatie van drei gemaakt tot het
Diaconschap, waarop gestelt wierden Pieter Jans,
Jan Aelderts en Jan Berents Lange

Den 17 Maij zijn door de Mansledematen & Kerkenraad

uit de nominatien tot Ouderling verkoren
Frerik Hemmes en tot Diacon Pieter Jans

Den 8 Junij Pinxtermaandag zijn d. voornoemde
Ouderling en Diacon in hunnen dienst bevestigt

1768
Den 7 Febr. uit een nominatie van drei personen, als waren
Jan Aalderts, Jan Berents, en Teunis Jacobs,
tot Diacon verkoren Jan Aelderts

Den 28 dito is Jan Aelderts in zijnen dienst bevestigt

1776
Den 2.. maij [vlek] is een nominatie van 3 personen
gemaakt tot verkiesing van een Diacon nl:
Luitje Tijes, Jan Coens en Bartelt Jans 

Den 26 dito is tot diacon gekozen Luitje Tijes

Den 30 Junij is Luitje Tijes als Diacon bevestigt

1778
Kerkelijke zaken voorgevallen in de 
Gemeente van ten Bour, beginnende
den 11 8ber met de komste van Georg Jan Spandaw
Groninganus etc.

de Leeden des Eerw. Kerkenraads waren
des tijds navolgende personen

de Eers. Frerik Hemmes, ouderling
de ander Eers. ouderling Hindrik Nannings,
was kort voor't overlijden van dom. van Eerde,
in den Heere met ruimte des gemoeds gestorven

diakonen waren
de Eers. Jan Alders en de Eers. Lutje Tiesz
Schoolmeester was
de Eers. Hindrik Wester

den 2 december is een nominatie van drie personen gemaakt, om daar
uit in de plaats van de overledene Eers. Hindrik Nannings eenen ouderling
te verkiesen, namentlijk Hindrik Hemmes, Jan Alderts en Pieter Jansz.
En tot het diakenschap, zijn op het drietal gestelt Jan Hoving, Jan Koennes
en Bartelt Jans om daar uit een te verkiesen, in plaats van den
afgaanden diaken Jan Alderts

den 6 dito is tot ouderling verkosen de Eers. Jan Alderts,
en tot diaken de Eers. Jan Hoving

1779
den 1 Janr.
Zijn gemelde Broeders ouderling en diaken in hunnen dienst bevestigt

1783
den 30 Junii.
Bij gelegentheid dat de diakonie-rekening wierde
ingenomen, nagesien en welbevonden, versogte de
Boekhoudense diaken Lutje Tiesz zijn ontslag en
dimissie van het diakenschap, 't welk is toegestaan.
Hierop heeft de Eerw. kerkenraad aanstonds een nominatie
gemaakt van navolgende personen als
de Eers. Jan Koenes,
de E. Klaas Derks, en
de E. Hemme Freriks

den 6 Julii is tot diaken verkosen de Eers. Jan Koenes, en
op den 27 dito in den dienst des diakenschaps is bevestigt. 

den 3 Augusti heeft de ondergeschreve [Georg Jan Spandaw], als
Leraar dezer plaats van deze gemeente afscheid genomen

1789
Den 6 September is in plaats van den overleden Diaken Jan Hoving,
tot mede Diaken verkozen Hindrik Harms, welke den 11 October
in zijn ambt bevestigd is

1793
Den 23 Juni wierden in plaats der Overledene Broederen Ouderlingen
de E. Jan Alderts en de E. Freerik Hemmes ingekozen
de E. Jan Koenes en de E. Pieter Jans,
en in plaats van den afgegaanen Boekhoudenden Diaken Jan Koenes
tot mede Diaken ingekozen de E. Jan Hemmes, welke
den 21 Juli in hunne ambten zijn
bevestigd door den Predikant alhier L. Nienhuis

1795
Den 14 Juni wierd in plaats van den afgeganen Diaken
De E. Hindrik Harms,
tot mede Diaken gekozen
De E. Jan Freerks Hoving, welke
den 12 Juli bevestigd is door den Predikant alhier L. Nienhuis

1796
Den 15 Mei is, in plaats van den naar
Stitswert vertrokken Jan F. Hoving,
tot mede Diaken verkozen Jacob Pieters,
en den 29 Mei in zijn ambt bevestig door
den Predikant alhier L. Nienhuis

1799
Den 22 September is, in plaats van den
afgaanden Diaken Jan Hemmes, tot mede
Diaken verkozen Johan Walraven van Leeuwen, 
en in zijn ambt bevestigd
den 13 October, door L. Nienhuis Predikant alhier

1800
23 Nov.
Ben ik J.G. Oosterbeek volgens gewoone
Kerkenorder in den H. Predikdienst bevestigt te Tem Boer

1807
na Driemalige afkondiging van den, door de mans Ledematen
uit de geformeerde nominatie des Kerkenraads, verkorenen
Diakon in plaats van Laurents Tönnis, nam. Reindert Harms,
is dezelve in zijnen dienst bevestigd den ... Aug. 1807

1809
Den 2 van Hooimaand
Wierd uit een volgens kerken ordening gemaakt drietal van
Eppe Pieters van Ten Bour
Jacob Harms van St Anne, en
Hindrik Hielkes op Emmelwolde
in plaats van den afgaanden Diaken Klaas Nannings
verkoren Eppe Pieters te Ten Bour

De bovengenoemde Eppe Pieters is
den 20 Aug. 1809 in zijnen dienst bevestigd

1810
den 27 van Bloeimaand
Alzoo op den 27 van Grasmaand overleeden is den Broeder Ouderling
Jan Koennes, zo hebben wij daartoe eene nominatie gemaakt van drie zijnde
Jan Hemmes, Hemmes Freerks en Lourens Tonnis, alle
leden dezer gemeente

den 3 van Zomermaand
Wierd overgegaan tot het in nemen der stemmen het welk bij
de uitkomst bleek dat Jan Hemmes verkozen is
tot ouderling dezer gemeente

Den 8 van Hooimaand
is Jan Hemmes in zijnen Post als Ouderling bevestigd

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.