LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Stitswerd

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Ledematen van Stitswerd, ingevoerd door Ton Bosch, dec. 2005/maart 2006, gecorr. Geert Kamphuis maart 2006.

De vroegere ledenmaten zijn in een uit elkaar gevallen boek(en) geschreven, de afzonderlijke zwaar beschadigde blaadjes zijn in schoolschriftjes verpakt, waarin tevens aantekeningen en soms transcripties.

- lijst en mutaties 1666 - 1683
- lijst en mutaties 1684 - 1685
- mutaties 1685 - 1706
- lijst en mutaties 1707 - 1714
- lijst en mutaties 1714 - 1728
- lijst 1729
- lijsten 1731 en 1736
- 1736-1811 (uit de Acta)
kerkenraad 1676 - 1811


[1e schriftje]

.......te sijn
.......van
G[edo]opte kinderen
en
Gecopuleerde personen
angevangen
bij mij
Tobias Hen[drik] Grashoff
Predijcant aldaer
met het jaer
1666
op nieuw jaers dach
... ick geconfirmeert
ben

........ Omega
........ vers 8

Dit sijn de namen der ledematen
van d Gemeinte soo ick
daer komende gevonden hebbe

Johannes Gerardus, Ouderlinck en sijn huisvrouwe Harmtjen (obijt)
Beren... Luitjens Ouderlinck en sijn huisvrouwe Greetjen
Krijn Hindricks Diacon, en Alber... sijn huisvrouwe (obijt)
Coene Alles, en sijn huisvrouw Grietjen
Moeij Lamme en haere dochter Deeuwertjen
Sijwert Luirts en sijn h[uis]vrouwe Trijntjen (hij gestorven)
Jan Conraedt en sijn huis.... Trijntjen
Jan Jelijs en sijn huisvrouwe Froucke
Moeij Ettjen (verstorven)
Gerlof Reijts en Keene sijn huisvrouwe
Peter Frericks en Hindrickjen sijn huisvrouwe
Derck Geerts (obijt)
Jochem Geerts
Sasker Heeres en Hindrickjen Allers sijn huisvrouwe
Harmen Hindrickx en Stijentjen sijn huisvrouwe
Annetjen Eppens weduwe
Hemme Rengers en Froucke Jansen sijn huisvrouwe
Reenje Tonnijs (mortugis) en sijn huisvrouwe
(beijde gestorven) Geertien (sij gestorven)
T...tjen Jansen weduwe van .... Claesen
Cije Peters weduwe van Jan Derckx
Jantjen Heeres weduwe
(verstorven) Berent Crijt oude schoolmester
Michiell ....obs nu tegenwo... schoellmester
Johannes Crijtt en sijn huisvroe.. Jantien (sijn verreijst nae Steentill)
Jan Roeleef en sijn huisvrouwe Ja...en
Hindrick ..iurtx [?] en sijn huisvrouwe Ide Jansen
Krijnje Hindrickx huisvrouwe van ......? Gorijs schipper
Gretjen Jansens vrouwe van Lubbert Sch...er
Roeleff Jansen Snijder
Claes Wilken en Bartruit sijn huisvrouwe
en Moeij Fenne sijn huisvrouwes moeder
Derck Claesens en sijn huisvrouwe Hijckjen
Willem Lam...inghe en sijn huisvrouw Aeltjen (obierunt)
Hindrickjen Coenes huisvrouwe van Frijdus Ritsemae

[in het schriftje bijgeschreven:
in 1666 Nieuwjaarsdag dus 24 mannel. en 29 vrouwel. lidmaten]

Dese sijn door mijn geringhe dienst gewonnen en de Gemeijnte J. Xri toe gedaen

Anno .... van de 1 maell
1 vice
Sigher Ennes [?]
Bauwe Pieters (profecta Tinallinga)
Gertruijt Jansen, huisvrouwe van onse schoelmester

2 vice
Jan Harmes Schipper en sijn huisvrouwe
Trijntien Jansens
Geesien Hindrijckx (mortua)

3 vice
Fenne Harmes

4 vice den 9 Decembr. 1666
Jan Luitjes en sijn huisvrouwe
Geertien Jansens
D...e Harmes

Anno 1667 den 10 Martij
5 vice
Altien Cornelijs weduwe van Willem Claesen [?]
Trijntien Allars huisvrouwe van Jan Claesen
Trijntjen Reijners, huisvrouwe van Roelef Snijder
met attestatie sijn deseve tijt tot ons gekomen van Rottum
Derck Jacobs en sijn huisvrouwe Anna Geerts (van Rottum)

Den 9 Junij Prima Trinit:
6 vice
Derckien Folckers

7 vice 
Den 26 Decembr. op Middewinters dagh
Rensche Folckers

1668 
8. Den 22 Martij sij[nde] Pasche dagh
Teetjen Jans huisvrouwe van Crijn Hindrickx

Den 6 Septembr.
Hilje Cornelis huisvrouwe van Jan Garbran...
Ide Jans huisvrouwe van Luije Siwerts

Den 6 Decembr.
Reidt Gerlofs
en
Grietjen ....us

Anno 1669
Den 7 Meert
Ulfert Gerlefs

Anno 1669
Den 28 Novembr.
Aeltien Heijnens

Anno 1670
Den 6 Meert
Jan Garbrants huisman
Luije Siwerts Schipper
Jan Willems en Grietje Meinders sijn huisvrouwe

Den 5 Junij
Jan Claesens
Willem Peters en Hindrickjen Jacobx sijn huisvrouwe
Jantjen Heinnes

Den 11 Decembr.
Engelbert Berners
en
Anije Jans

Anno 1671
Den 12 Junij
Cornelissien Edses met attestatie van Rottum tot ons gekomen
Boucke Jans huisvrouwe van Reijntjen Siwerts

Den 10 Septembr:
Ide Barniers huisvrouwe v[an] Alle Ebels
met attestatie is tot ons ge[komen]
van Middelstum
Aefke Jansens

Den 10 Decembr.
Taecke Jans en  \ e..luid.. 
Trijntjen Geerts /

Anno 1672 Den 3 Martij
Sijrt Siwerts en Hindrickjen Jans

Anno 1674 Den 8 Meert
Arent Jannes en \ Egteluiden
Reijnouw Jans    /
Jan Derckx en Marretijen Peters Egteluiden
Jan Jansens getrouwde man
en Marretjen Jans getrouwde vrouwe

Den 5 Septembr.
Trijntien Elemae huisvrouwe van Evert Woest

Assumpti ad coenam sequentes, agente hic
Ministro Fr. Boudron

Ao. 1677 den 15 febr. nae voorgaende
onderwijsinge en belijdenisse aengenomen
Meester Geert Jans Cuijper
Cornelis Harms huijsman

Den 15 febr. Evert Woest een huijsman

Den 27 februarij nae voorgaende belijdenis
aengenomen Frijdus Ritsma
Oock met Attestatie van Warffu[m]
Marretjen Popkes

Den 4 Decembr. na voorgaende onderwijsinge en belijdenisse aengenomen
Claes Derx en Ewel Jans Echte luijden

Den 6.
Harbert Harms en
Jan Jacobs Schoemaecker

Ao. 1678 Den 7 Martij nae voorgaende
onderwijsinge en belijdenisse aenge...
Anje Jacobs huisvrouw van Abel ....

en den 1 Ju... ...el Hemmes

Den 5 Junij nae voorgaende ondersoeckinge en onderwijsinge
de deugsame Anje Willems huisv. van Sijrdt Sijwerts

Ao. 1679 Den 6 Martij heeft belijdenis gedaen
de deughsame Hijke Writsers
en daerna angenomen tot het H. Avontmael
sijn een weduwe van Jacob Jans

Den 18 Septemb. is met Attestatie van Menkeweer gekomen
de Eerb. Abram Allerdts

Ao. 1680 den 10 Martij zijn, nae gedane belijdenisse, en na onderwesen
te zijn in de fondamenten van de religie, angenomen
d' E. Peter Jans en \ Echtelieden
Anje Claessens      /
d' E Jelis Willems \ Echtelieden
Jantien Jans        /
Ebelje Tonnis

Anno 1681
Den 7 Martij zijn met Attestatie van Bedum gekomen
d' Erbare Berent Cornelis en de
d' Trijntjen Peters Echtelieden

Den 2 Septembr. zijn nae voorgaende ondervraginge en onderwijsinge
tot ledemaeten aengenomen
d' Erb. Jacob Roelefs    \ Echtelie..
de deughs. Anje Peters /
Als mede
Mr. Jacob Abels en
met Attestatie van Stedum in dato
den 1 Sept. ao. 1681 sijn huijsvrouw
Anje Nannes

Anno 1682
Den 7 Septembr. met Attestatie [van] Middelstum
Jantjen Harmens huijsv.. van Reijner Roelefs

Den 3 Decembr. is 
de E. Tiaecke Jans met Attestatie gekomen van Garmerwolde

1683.
Den Eersten Martij is nae voorgaende onderwijsing
en belijdenisse des geloofs angenomen
Reijner Roelefs
als mede
Geert Jans Schoemaecker
Claes Crijns en \ Echtelieden
Reenje Jans     /

Den 29 Novembr.
Anje Jacobs

en den 30 Novembris
Mr. Claes Willems \ Echtelieden
Jeltje Tomes         /

Met Attestatie van Middelstum
gedateert den 29 Novembris 1683
Jurrien Harmens en \ Echtelieden
Dietjen Jurriens      /


[2e schriftje]

Anno 1684
Den 6 Martij nae voorgaande onderwijsinge en belijdenisse hares
geloofs aengenomen
Siabbe Sijmons
Grietjen Jans

Den 4 Septembr. is
Claes Everts naer voorgaende belijdenisse aengenomen tot een ledemaet
van dese Christelicke Gemeente, alwaer hij schoolmeester is

Anno 1685
Den 4 Martij nae onderwijsinge ende belijdenisse aengenomen
d' Eerb. Claes Jans             \ Echtelieden
de deughs. Diewerke Harms /

Den 4 Sept. nae voorgaende onderwijsinge en belijdenisse aengenomen
Martinus Boudron
Anna Boudron


[3e schriftje, vervolg lidmaten 1685-1715, fol. 1 t/m 7v,
begint met een inhoudsopgave:
- Namen der Ledematen fol. 1
- Namen der gedoopte fol. 16
- Namen der getroude fol. 34
- De consistoriale acten fol. 50
- Namen der versturvene fol. 90]

Anno 1685
Den 2 Novembris is nae voorgaende 
onderwijsinge en belijdenisse sijnes geloofs
aengenomen tot een Ledemaet deser gemeijnte
d' E Claes Derx

Anno 1686
Den 1 Martij is nae voorgaende
onderwijsinge en belijdenisse sijnes geloofs
tot een Ledemaet deser gemeijnte angenomen
d' E Wolter Dercks

Den 30 Novembr. is de E. Boele Tiaerdts
van 't Rowolt aengenomen tot een Lidtmaet
deser gemeente, op Attestatie van Menkeweer
gedateert den 28 novembr. ao. 1686.

Anno 1687
Den 11 Martij naer belijdenisse hares geloofs 
en onderwijsinge aengenomen d' E. Peter Woest
ende de deughsame Dietien Willems sijn huijsvro...

Anno 1688
Den 30 Maij naer onderwijsinge en 
...nisse sijn aengenomen
de deughsame .... [papier afgescheurd]

Anno 1688 den 29 Novembr. zijn nae voor[gaen]
de onderwijsinge ende belijdenisse hares geloofs
angenomen tot Ledematen van dese Gemeijnte
de deughs. Jantien Jans huijsvr. van Derck Jacobs
d' Eerb. Jan Peters Gortemaecker

Anno 1689 den 1 Martij is aengenomen
de deughs. Auke Jans gekomen van Warfphum [?]
met Attestatie.

Anno 1689 den 31 Maij de eerbare Remmer
Peters nae belijdenis sijnes geloofs
en den 5 Jun. de deughs. Wiecke Jacobs met
Attestatie van Middelstum sijn huijsvrouw

Anno 1690
Den 26 Augustie met Hindrckjen Hindricks huijsvrouw
van Tobias Tonnis met Attestatie van Saexsumhuysen
Als mede den 6 septembr. Tobias Tonnis met
Attestatie van Saexsumhuijsen gedateert
den 6 septembr. Anno 1690

Anno 1691
Den 25 Novembris is hijr gekomen de E. Lubbe Jacobs
en aengenomen op de vertoninge van een Attestatie
van het Consistorium van Rottum, gedateert
den 25 Novembr. ao. 1691

Anno 1692
den 12 Decembris de D. Auwke Cornelis
huijsvrouw van d'E. heere Coenes op de Zuijdwende
met goede Attestatie van 't Zandt, gedateert
den 28 Augusti Anno 1692

Dito angenomen nae voorgaende onderwijsinge
ende belijdenisse haeres geloofs de E. Geertien
Geerts wed. van Jan Harms

Anno 1693
Den 1 Junij Anje Everts met Attestatie van
de Gemeente te Middelstum, welcke was
gedateert den 30 Maij 1693

Anno 1694
Den 28. februarij nae voorgeande onderwijsinge
en belijdenisse hares geloofs de E. Anje Jans.

Den 10 Martij Jannes Sijmons schoolmr. alhijr
met attestatie van Cantens, gedateert den 10 Martij.

Anno 1695
Den 8 Martij nae voorgaende onderwijsinge en
op de belijdenisse hares geloofs aengenomen tot
Lidtmaet en gemeeschap deser Gemeente Lijseb[et] Boudro[n]

Anno 1696
Den 27 Novembr. naer voorgaende onderwijsing[e]
en belijdenisse haeres geloofs angenomen
Eppe Jans en Trijnje Peters echte l[ieden]

Den 2 Decembris de deughs. Marretien Jans
de huijsvrouw van Evert Woest met Attestat
van Cantens

1697
Den 25 februarij is tot ons gekomen
van de Meden met seer goede Attestatie d' Eerb.
Peter Geerdts

Den 28 maij is tot ons overgekomen de deughs.
Bouwtien Menkes de huijsvrouw van Ulger Claessen
met Attestatie van Cantens

1698
Den 29 Maij is hier met een Attestatie van Groningen
gekomen gedateert den 22 Maij de E. Arendt Roelefs
wonende bij Heere Koens.

Den 2 Junij is nae voorgaende onderwijsinge en
belijdenisse hares geloofs angenomen d. Deughs. Geertjen Woest.

1699
Den 1 Martij is na onderwijsinge en belijdenisse sijns
geloofs angenomen tot een Lidmaat deser Gemeijnte
de Eerb. Peter Wiggers

Den 3 Martij is de deughs. Dietien Rickerts hijr
gekomen met een goede Attestatie van Usquert geda-
teert den 26 februarij ao. 1699 en daar op angenomen 
tot Lidmaat van dese Gemeijnte.

Den 26 Maij is de deughs. Anje Jacobs hijr gekomen
met een Attestatie van Spijck, in dato den 5 Februa[rij]
anno 1699. en alsoo tot een Lidmaat deser Gemein[te]
angenomen.

d' Eerb. Peter Mennes is hijr gekomen met een
seer goede Attestatie van d' Eerw. Peter Mees
te Sandweer, gedateert den 7 Julij 1700
en daer op toegelaten tot des H.H. Avondm.
en angenomen tot onse Gemeenschap.

Den 22 Novembr. 1700 na voorgaande
onderwijsinge en belijdenisse sijnes geloofs
d' Eerb. Peter Sijwers

Den 28 Novembris de Eerb. Harm Enn...
van Winsum met Attestatie 

Den 1 Decembris 1701. Na voorgaande onder-
wijsinge ende belijdenisse hares geloofs d' Eerb.
Gerlef Reijts en Diewerke Tiarcks angenomen
tot leedematen deser Gemeijnte.

Anno 1702
Den 29. Maij is hier met Attestatie gekomen gedateert
den 28 Maij 1702 Marretien Alberts huijsvrouw van
Lambert Mennes kleermaker

Den 1. Septembris ao. 1702. Na voorgaende
onderwijsinge en belijdenisse hares geloofs
Johanna Boudron angenomen tot Leedemaet
deser Gemeente.

Anno 1703
Den 6 Aprilis, Na voorgaende onderwijsinge
en belijdenisse hares geloofs, als sij gedoopt wierde
als bejaerde persoon, oock angenomen tot een
ledemaet deser Gemeijnte Lijsebeth Lubberts

Den 6. Junij, na voorgaande onderwijsinge
en belijdenisse sijnes geloofs Phebe Allers
[ang]enomen tot Lidmaet deser Gemeente.

Anno 170?
Den 23 Februarij is alhijr gekomen de E
E. Frerick Kampinge van Noord-Sleen, vertonende
een seer goede getuijgenisse, geteijckent door
de Eerw. Hermannus Reijners Pastoor aldaer:
en is daer op angenomen tot een Lidmaet deser
Gemeente.

Den 25 Febr: zijn, na voorgaende onderwijsinge
en belijdenisse hares geloofs, angenomen tot Ledematen
deser Gemeente de Eerb. Rinse Jacobs en Lammetjen
Claessen Echte Lieden.

Den 12 Jun. Mecheltjen Woest van Bellinghweer
d E Frerick Wircks        \ Echte lieden
deughs. Trijnje Heeres /
na voorgaende onderwijsinge en belijdenisse hares geloofs angenomen

Ao. 1706
Den 18 Jan. zijn door de Pastor tot Rottum als
ledematen deser Gem. op belijdenisse haers geloofs
angenomen als volgt
Heere Coenes
Heijl Lubberts wed: van [Peter Freriks]
...je Lubberts Huijsvr. va[n] .......

1706
den 16 April angenoomen tot het H: Avontm[aal]
Grietie Alberts


Anno 1707
Den 18 en 19 Augusti hebbe ick Gerhardus Busz
pastor tot Stitswert dese Gemeijnte gevisiteert en daar in
dese volgende ledematen gevonden, als
1 Evert Woest Oudelingh
2 Martien Cornellis
D. 3 Claas Willems Ouderlingh
4 Reijnje Jacobs Diacon
5 sijn Huijsvrouw Lammegien
6 Heere Koenes Diacon
7 sijn Huisvrouw Auke
D. 8 Remmert Peters
D. 9 Bauwke Jans
W. 10 Jelis Willems
D. 11 Grietien Alberts
D. 12 Altien Boudron
13 Anje Claasen
D. 14 Reijnt Gerlefs
15 Gerlef Reijnts
16 Diewer Tiarcks
[17] Trinje ...[papier afgescheurd] 
18 Heijel Lubbers
D. 19 Phebe Allers
20 Eewel Jans
21 IJde Lubbers
22 Jantien Jans
23 Claas Willems Schoemaaker
24 Jeltie Thomes
w. 25 Mehcheltien Woest
26 Peter Woest kerckvooght
w. 27 Lisebet Lubberts
28 Tobias Tonnis
29 Hindrickjen sijn Huijsvrouw
[28 en 29]doch zijnde nu onder censure en
den 25 Maijus 1710 opentlick van
onse Gemeijnte afgesneden al... sij
tot de wederdooperen waren overgegaan.
D. 30 Geertie Geerts
D. 31 Peter Sijwerts
D. 32 Anje sijn Huijsvrouw
33 Peter Wichers
34 Bauwke sijn Huijsvrouw
D 35 Trijnje Geerts
36 Jan Willems
37 Frerick Wircks
38 Trijnje Heeres
39 Cornelis Harms kerckvooght
40 sijn Huijsvrouw Hindrickjen
41 Lisabeth Boudron
42 Siabbe Sijmens
[43] Sijn Huijsvrouw Greetjen.
.... .......ulle........[papier afgescheurd]
W. 46 Frerick Jans
47 Anje

Anno 1707
Met Attestatie
zijn voor dese reijse als wij het Avondmaal voor de
eerste-maal hielden tot dese Gemeijnte gekomen
1 Gerhardus Busz Eccls hujus loci  \ van Uitwijrda
2 Anna van Giffen sijn Huijsvrouw /
3 Jan Abrahams Schoolmeester van Baflo
4 Hindrickien Jans Huijsvrouw van Peter Woest van Eendrum
w. 5 Johan Jurgen Kuleman uijt het graafschap van der Lip

Anno 1708
Den 26 Febr zijn op belijdenisse
van haar geloove tot dese Gemeijnte angenomen
w. 6 Trijnje Reijntjes
en
7 Hindrickjen Peters

Den 28 Maijus zijn op belijdenisse van haar geloove tot
dese Gemeijnte toegevoeght
Mecheltien Popkes
en
Jantien Jans

Den 26 is op belijdenisse des geloofs angenomen
Anje Jacobs

Anno 1709
Met Attestatie
1. Berent Claasen \ 
en                       | Echte Luijden van Warffum
2. Frauwke Jannes /

Anno 1710
Den 29 Majus zijn tot dese Gemeijnte gekomen
Met Attestatie
3. Harm Pieters          \ 
en                             | Echteluijden van Middelstum
4. Lammetie Meertens /

Als met Attestatie
5. Trijntjen Alberts van Toornwert onder Middelstum behoorende

Anno 1711
Den 2 September zijn met Attestatie gekomen
6. Derkc Mennes    \ 
en                        | Echte Luijden van Westerwijtwert of Menkeweer
7. Heebelje Koerts /

Den 4 November zijn tot onse Gemeijnte gekomen
Met Attestatie
8. Tonnis Joesten, van Rottum
en op belijdenisse des geloofs
9. Sirp Elema

Anno 1712
Den 4 Martius zijn tot dese Gemeijnte gekomen
Met Attestatie
20 Stijntjen Abels van Obergum
en op belijdenisse des Geloofs
21 Heere Jacobs   \ Echteluijden
22 Martien Peters /

Den 5 junius zijn tot dese gemeijnte gekomen
met Attestatie
23 Albert Harms van SleŽn
24. Altien Egberts van Suijdthorn

Anno 1713
Den 6 Martius zijn tot dese Gemeente gekomen
op belijdenisse des geloofs
25. Henricus Busz
26. Cornelis Thobias
27. Thomas Clasen

Den 11 December
is op belijdenisse des geloofs de Gemeente
toegevoegt
28. Margrieta Busz

Anno 1714
Den 12 Martius is op belijdenisse
tot de gemeinte gekomen
29. Willemtien Olchers


Anno 1714 den 28e junij en den 2e julij heb ik Lambertus van Loo
Pastor tot Stitswert dese Gemeijnte gevisiteert en daer in gevonden
dese volgende Ledemaeten
1 Evert Woest Ouderling (gestorven)
2 Martjen Jans sijn Huijsvrouw (gestorven)
3 Cornelis Harms Diaken en Kerkvoogt (gestorven)
4 Hendrickjen sijn Huijsvrouw (gestorven)
5 Hermen Ennes Diaken
6 Jan Abrahams Schoolmeester (gestorven)
7 Stijntjen Abels sijn Huijsvrouw (gestorven)
8 Peter Woest Kerkvoogt (gestorven)
9 Hendrickjen Jans sijn Huijsvrouw (gestorven)
10 Heere Koenes (gestorven)
11 Auke sijn Huijsvrouw (gestorven)
12 Frerik Wirriks (vertrocken)
13 Trijntje Heeres sijn Huijsvrouw (gestorven)
14 Zirf Elema soon van Evert Woest (vertrocken)
15 Albert Harms knegt van Peter Woest (vertrocken)
16 Trijntje Huijsvrouw van Claes Jans (gestorven)
17 Reijnje Jacobs (bloedschande begaen hebbende is)
18 Lammigje Claes sijn Huijsvrouw gestorven
19 Hermen Peters
20 Lammigje Maertens (gestorven)
21 Claes Willems Schoenmaeker (gestorven)
22 Jantje Jans
23 Elisabet Boudrons
24 Cornelis Thobias (gestorven)
25 Anje Claessen (gestorven)
26 Aeltjen Egberts
27 Hendrickje wed. van Willem Peters (gestorven)
28 Anje Peters (gestorven)
29 Derk Mennes                          \ (beijde vertrocken)
30 Hebelje Koerts sijn Huijsvrouw /
31 Peter Wichers
32 Bauke sijn Huijsvrouw Willemtje Olchers (vertrocken)
33 Jan Willems (gestorven)
34 Siabbe Simons (gestorven)
35 Heijl Lubberts
36 Trijntje Eppe weduwe
37 IJdje Lubberts vrouw van Jacob Gerbrands (gestorven)
38 Barent Claessen
39 Frauke Jannes sijn Huijsvrouw
40 Gerloff Reijntjs (gestorven)
41 Diewer Tiarks (gestorven)

Anno 1714 den 8e julij
Sijn met Attestatie voor dese Reijse als wij het Avontmael
voor de eerste reijse hielden tot dese Gemeente gekoomen
1 Lambertus van Loo Eccls. hiijus loci met Attestatie van Rhede

Den 23e 7ber
2. Maria van Boekholt sijn Eerwaerde Huijsvrouw met attestatie van Lochem

Den 21 April 1715
[3] Anje Claessen met attestatie van Rottum (vertrocken)

[4e schriftje, vervolg lidmaten 1715-1730, fol. 8 t/m 13v]

En sijn op de belijdenis haeres geloofs tot dese gemeente aen-
aengenomen na voorgaende onderwijsinge
4 Tjark Goigjes
5 Lamge Sijabbes (gestorven)
6 Elisabet Reenjes (vertrokken)
en
7 Elisabet Jans huijsvrouw van Geert Claessen

Den 10 April 1716
Sijn na voorgaande onderwijsinge en op belijdenis haeres geloofs
tot Ledemaeten van dese Gemeente aengenomen
8 Derk Jansen
9 Geert Claessen
10 Gijsen Harmsen (vertrocken)
11 Elsken Derks
12 Trijntje Peters (vertrocken)
13 Aeltjen Claessen
14 Jantjen Sijabben (vertrocken)

Den 27e junij 1717
15 Aeltjen Jans met attestatie van Warfum (weder vertrocken)
16 Hidde Jans met attestatie van Wittewierum (weder vertrocken)

den 1 october
17 Lijsbet Egbers met attestatie van Bedum (weder vertrocken)

Den 13 Maert 1718
[18] is na voorgaende onderwijsinge en belijdenis sijnes geloofs
als hij gedoopt wierde als bejaerde persoon ook tot een Ledemaat
deser Gemeinte aengenoomen Laurens Haijes ... de ... 
[hoek van papier gescheurd]

Den 18 Xber 1718
19 Derk Jacobs met attestatie van Rottum

Den 24 Xber 1719
20 Jantjen Harmens met Attestatie van Huisinge

Den 29 Maert 1720
Sijn na voorgaende onderwijsinge en op belijdenis haeres
geloofs tot Ledematen van dese Gemeente aengenomen
21 Folkert Derks Schoenmaeker
22 Derk Cornelisse
23 Gepke Reijnjes sijn Huisvrouw
24 Grietje Elema huisvrouw van Sijrp Elema (vertrocken)
25 Trijnje Reijnders
26 Grietje Jacobs (vertrocken)
27 Trijnje Jacobs
28 Metje Hermes [onleesbaar]
29 Haeske Gerlofs (vertrocken)

Den 2 junij
30 Lubbert Peters en
31 Barentje Jans sijn huijsvrou met Attestatie van Zeerijp

Den 22Xber 1720
is na voorgaende onderwijsing en op belijdenis sijnes
geloofs tot Lidmaet van dese Gemeente aengenomen
32 Jan Reijntjens

Den 19 7ber 1721
33. Trijntje Doedes met attestatie van Middelstum

Den 21den Xber
is na voorgaende onderwijsinge 
en op belijdenis sijnes geloofs tot Lidmaet deser
Gemeente aengenomen
34. Sibold Derks

Den 3 April 1722
is na voorgaende onderwijsinge en op belijdenis
haeres geloofs tot lidmaet deser gemeente aengenomen
35. Jantje Fockes weduwe van Tamme Jans

Den 5 julij
36 Berentje Jans met attestatie van Groningen (vertrocken)

Den 26 maert 1723
Sijn na voorgaende onderwijsinge en op belijdenis
haeres geloofs tot Ledematen van dese Gemeente aengenomen
37 Peter Eppes (vertrocken)
38 Hermannus Peters
39 Aeltjen Claessen geboortig te Stedum (vertroc....)

Den 19 Xber
40 Meester Geert Edens en
41 Elsjen Magirus sijn Huijsvrouw met attestatie van Middelstum

Den 25 Xbr. 1724
Sijn na voorgaende onderwijsinge en op belijdenis van
haer gelooff tot Ledematen van dese Gemeente aengenomen
42 Menne Peters
43 Jacob Claassen, soon van Claes Jans van Rottumer Cooij
44 Ewel Reijnjes
45 Diwer Derks

Den 30 Maert 1725
46 Anje Freriks van Suijdwolde met Attestatie van Onderwierum
En sijn na voorgaende onderwijsinge en op belijdenis
van haer geloof tot Ledematen van dese Gemeente aengenomen
47 Coene Heeres
48 Claes Derks van Westerwijtwert (vertrocken)
49 Julle Folkerts van Warffum (vertrocken)
50 Popke Claessen van Warffum
[5]1 Menke Ockes van Warffum
[52] ..ltien Reijnjes (bloedschande met haer vader begaen hebbende en ...d
[53] .... Jans (vertrocken) 
[54] ........t Jans van Rottum
[55] ......tjen Eppes [stuk uit het papier]

Den 21 7ber
56 Timen Roelofs
en
57 Grietjen Doedes sijn huijsvrouw met attestatie
van Warffum (beijde vertrocken na Middelstum)

Den 19e Ap. 1726
Sijn na voorgaende onderwijsinge en op belijdenis des
geloofs tot Ledematen deser Gemeente aengenomen
58 Gerbrand Jacobs (vertrocken)
59 Jacob Jans genaemt Berghuijs
60 Hendrik Jakobs
61 Enne Jans
62 Jacob Jans genaemt Holting
63 Derk Derksen \ 
en                     | egteluijden
64 Frouke Sebes /
65 Grietje Reijnjes
66 Margarieta Tileking (vertrocken)

Den 4e 8ber
67 Eetje Zebes met attestatie van Wittwierum

Den 22e Xber 1726
68 Wijke Remmerts met Attestatie van Cantes

Den 11 julij 1727
69 Albert Hajes Schoenmaeker met Attestatie van Midd[elstum]
en
70 Trijnje Frits sijn Huijsvrouw met Attestatie van Me[nkeweer?]
[papier afgescheurd]

Alsmede dienselve dito na voorgaende onderwijsinge en
op belijdenis van haer geloove
Barent Everts van Bedum
en
Sara Jacobs

1728 den 17 Xbr. is tot dese gemeijnte overgekomen
Geertruijda Everdes, met attestatie van Middelstum


1729
Den 17den Julij 1729 het Avondmaal
voor de eerste maal hier uitgedeelt hebbende
zijn deze navolgende Personen in de gedane
visitatie Ledematen bevonden en bij de uitdelinge
van het zelve meest alle tegenwoordig geweest.

G.W. Golts Pastor hujij loci, herwaarts beroepen
van Westeremden

Kerkenraads Personen
Sijbolt Derks, Boekhoudend Diacen en Trijnje Doedes Egteluiden
Lubbert Pieters Diac. en Berentje Jans zijn Huisvrouw
Geert Edens Schoolmr. en Elsjen Magirus zijn Huisvrouw
Barent Klaassen en Frouke Jannes zijn huisvrouw
(beide absent zie fol. 81)
Pieter Wiggers en Baatje Klaassen zijn huisvrouw
Albert Hajes (Schoenmaker) en Trijnje Frits Egteluiden
Hermannus Pieters en Metje Harrems Egteluiden
Laurens Hajes (Hartog) en Trijnje Rienders Egteluiden
Derk Jacobs abs. en Hindrikje Jans Egteluiden
Jacob Jans Holting abs. en Jantje Fokkes Egteluiden
Geert Klaassen abs. en Elisabet Jans Egteluiden
Berend Claassen Schijf en Vrouke Geerts abs.
Tjark Geuitjes en Aaltje Egberts Egteluiden
Derk Cornellis en Gepke Rienjes Egteluiden

Getroude personen welke Ledematen
zijn dog op anderen plaatzen communiceren
Julle .... en zijn vrouw
Albert Jans Timmerman en Hindrikje Berends zijn vrouw

Getrouwde mans welkes vrouwen geen Ledematen zijn
Menke Ockes
Pieter Wigchers

Wedenaren
Meester Hindrik Jacobs de Cuiper
Folkert Derks abs.

Weduwen
Heile Lubbers
Jantje de Kremersche
Jantje Harms de Schippersche
Geertruida Everdes
Stijntje Abels de oude meestersche
Trijntje

Vrijgezellen
Jan Reintjes
Coene Heres
Jacob Klaassen kerkvoogts knegt
Jacob Jans Cone Heres knegt
Harrem Ennes

Vrijsters
Allegonda Golts soror mea
Meuike Boudron
Aurelia Jans
Anje Jans Coenes Heres maagd
Eewel Rienjes
Aaltje Eppes abs.
Wieke Remmerts Mr. Lubbers maagd
Elske Jantje kremers dogter

1729
Den 23sten october is hier na voorgaande proefpredi-
katie en gehoudene consistorium, met gebede, en dankzeggin-
ge gesloten, het avondmaal gehouden, en aan volgende per-
sonen uitgedeelt.

Kerkenraads personen
Sijbolt Derks diac. en Trijntje Doedes
Lubbert Pieters diac. en Berentje Jans
Berend Klaassen en Vrouke Geerts absentis (deze vrouw is gestorven)
Geert Edens schoolmr. en Elsje Magiris
Albert Hajes schoenmr. en Trijntje Frits
Hermannus Pieters en Metje Harrems
Laurens Hajes Santor [?] en Trijnje Rienders
Derk Jacobs en Hindrikje Jans
Jacob Jans Holting abs. en Jantje Fokkes
Geert Klaassen en Elizabet Jans
Tjark Geugjes abs. en Aaltje Egbers
Derk Cornellis en Gepke Rienjes

Getrouwde Mans welkes vrouwen geen ledematen zijn
Pieter Wiggers Kremer
Menke Ockkes Schipper

Wedenaars
meester Hindrik Jacobs Kuiper
Folckert Derks

Weduwen
Moije Heile
Trijnje Eppes
Jantje Kramerse
Jantje Schipperse
Geertruida Everdes
Stijnje Abels

Vrijgezellen
2 Jan Reintjes
3 Coene Heres
4 Jacob Sijbolts knegt
5 Jacob abs Jans Coene knegt (getrouwd)
1 Harrem Ennes

Vrijesters
Allegonda Golts
Menke Boudron
Aurelia Jans (vertrokken)
Anje Coenen meid
Ewel Rienjes
Aaltje Eppes (getrouwt)
Elske Jantje Kramers dogter abs.
Wieke Remmerts meester Lubbers meid

Den 15den Jan. 1730 is het H. Avondmaal
aan deze onderstaande Personen mede gedeelt

Kerkenraads Personen
Sijbolt Derks    \ en Trijnje Doedes
                      | Ol.
Lubbert Pieters / en Berentje Jans
Jan Reintjes         \
                          | Diac 
Hermannus Peters / en Metje Harrems
Geert Edens schoolmr. en Elsje Magijris (verstorven)
Derk Jacobs en Hindrikje Jans
Albert Hajes Sutor en Trijntje Frits (vertrokken na Middelstum)
Laurens Hajes Sartor en Trijnje Reinders
Jacob Jans Holting en Jantje Fokkes
Geert Klaassen en Elizabet Jans
Tjark Geugjes en Aaltje Egbers
Derk Cornellis en Gepke Rienjes

Getrouwde Mans welker vrouwen geen Ledematen zijn
...eter Wigger Kram
...tie Okkes Schipp

Wedenaars
...rens Klaassen Schipp. abs.
...ndrik Jacobs Kuip
Olchert Derks

Weduwen
... Heile Lubberts
..nje Eppes
..ntje Kremerse abs.
..ntje Schippersche
..ertruida Everdes
..ijnje Abels

Getrouwde vrouwen welker Mans geen Ledematen zijn
Dieverke Derks (dogter van Derk Vogel)
en huisvrouw van Gerrit Sierts te Rottum

Vrijgezellen
Coene Heres
Harrem Ennes abs.
Jacob Klaassen Sijbolts knegt
Jacob Jans getrouwt met Aaltje Eppes beide abs.

Vrijsters
Elske Derks kremerse dogter
Allegonda Golts
Elizabet Boudron
Eewel Rienjes
Anje ...... en Meid
Lijsbet Jans mijn meid
Wieke Remmerts (verstorven)
Eetje Zebes Jan ....tjes meid

Voor de eerste maal hebben met ons gecommuniceert
Julle Egberts en Anje .... Egte .... met attestatie van C....
[stukken uit het papier]

1730
Den 9 Apr. is alhier het avondmaal bedient
aan deze volgende personen

Kerkenraad
Sijbolt Derks    \ en Trijntje Doedes
                      | Ouderlingen
Lubbert Pieters / en Berentje Jans
Jan Reintjes          \
                           | Diac 
Hermannus Pieters / en Metje Harrmes
Geert Edens Schoolmr.

Getrouden die beide Ledematen zijn
Derk Jacobs en Hindrikje Jans
Julle Egbers en Anje Klaassen
Laurens Hajes Sartor en Trijnje Reinders
Jacob Jans Holting en Jantje Fokkes
Geert Klaassen en Lijsebet Jans
Tjark Geugjes en Aaltje Eppes
Derk Cornellis en Gepke Rienjes
Jacob Jans en Aaltje Eppes

Getrouweden welkes vrouwen geen Ledematen zijn
Pieter Wigger kremer
Menke Okkes schipper

Getroude vrouwen welkes mans geen Ledematen zijn
Dieverke Derks (vertrokken)

Wedenaars
Berent Klaassen Schip.
Hindrik Jacobs Kuip
Folkert Derks

Weduwen
Moej Heile Lubberts
Trijnje Eppes
Jantje Kremers
Jantje Harrems Schippers.
Geertruida Everdes
Stijntje Abels

Vrijgezellen
Coene Heres
Harrem Ennes
Jacob Klaassen Sijbels knegt

Vrijsters
Allegonda Golts
Elske Derks
Elizabet Boudron
Eewel Rienjes
Anje Jans Coenen meid
Lijsebet Jans, mijn meid
Eetje Sebes, J. Reintjes meid
Trijntje Jacobs (getrouwt en vertrokken na Loppersum)

1730
[De]n 9 Julij hebben deze navolgende gecommuniceert

Kerken Raad 
Sijbolt Derks    \ en Trijtje Doedes
en                   | Oud
Lubbert Pieters / en Berentje Jans
Jan Reintjes         \
                           | Diac 
Hermannis Pieters / en Mettje Harrems
Geert Edens schoolmr.

Getrouden die beide Ledematen zijn
Derk Jacobs en Hindrikje Jans
Laurens Hajes Sartor. Trijnje Rienders abs.
Jacob Jans Holting abs. Jantje Fokkes
Geert Klaassen en Lijsebet Jans
Julle Egbers abs en Anje Klaassen
Tjark Geugjes en Aaltje Egbers
Derk Cornellis en Gepke Rienjes
Hindrik Jacobs Kuiper en Elske Derks abs
Jacob Jans en Aaltje Eppes

Getroude mans welker vrouwen geen Ledematen zijn
Pieter Wigger Krem.
Menke Okkes Schipp

Wedenaars
Berend Klaassen Schip.
Folkert Derks abs.

Weduwen
Heille Lubbers abs
Trijntje Eppes
Jantje Kremers abs
..ntje Harrems
Geertruida Everdes
Stijntje Abels

Vrijgezellen
Coene Heres
Harrem Ennes
Jacob Klaassen, Sijbolts knegt

Vrijsters
Allegonda Golts
Elizabet Boudron
Ewel Rienjes
Anje Jans, Coenen meid
Lijsebet Jans, mijn meid
Eetje Sebes, J. Reintjes meid

Met ons hebben gecommuniceert
Hindrik Pieters meester schoenmaker\ 
en                                                | Egteluiden, met attestatie van 
Geeske Klaassen                            / de Meden

1730
Den 8 8ber hebben deze personen het avondmaal ...

Kerken Raad
Sijbolt Derks en \ Trijntje Doedes
                       | Ouderl.
Lubbert Pieters / en Berentje Jans
Jan Reintjes abs    \ 
                           | Diac.
Hermannes Pieters / en Metje Harrems
Geert Edens schoolmr.

Getrouwede luiden, die beide Ledematen zijn
Derk Jacobs en Hindrikje Jans
Julle Egbers en Anje Klaassen
Laurens Hajes en Trijnje Reinders
6 Jacob Jans Holting abs. en Jantje Fokkes
5 Geert Klaassen en Lijsebet Jans
7 Tjark Geugjes en Aaltje Egbers
8 Derk Cornellis en Gepke Rienjes
3 Hindrik Jacobs en Elske Derks abs
1 Hindrik Pieters Schoenm. Geeske Klaassen
Jacob Jans Berghuis en Aaltje Eppes
2 Pieter Wigger kremer en Baatje Klaassen
4 Menke Okkes Schipper en Aaltje Klaassen

Wedenaars
Berend Klaassen Schipper
Folkert Derks

Weduwen
Heile Lubbers
Trijntje Eppes
Jantje Kremers abs
Jantje Harrems
Geertruida Everdes
Stijntje Abels

Vrijgezellen
Harrem Ennes
Coene Heres
Jacob Klaassen kerkvoogts knegt

Vrijsters
Allegonda Golts mijn suster
Elizebet Boudron
Eewel Rienjes abs
Anje Jans, Coenen meid
Lijsebet Jans mijn meid
Eetje Sebes Jan Reintjes meid

Op voorgaande onderwijs en gedane
belijdenisse hebben voor de eerster reijze
ons gecommuniceert
Geertje Woest nu huisvrouw van Jacob Duurs te Rottum
Baatje K.aassen ..vrouw van / Pieter Wigg ... Jantje Klaassen \ dienstb.
........................................\ Menke....... .........tje Klaassen / ......
[papier afgesleten]


[volgende lijstjes komen uit het doopboek]

1731
Den 7 Jan: is het Avondmaal aan deze on-
derstaande Personen uitgedeelt

Kerken-Raad
Sijbolt Derks    \ en Trijntje Doedes
                      | ouderl. 
Lubbert Pieters / en Berentje Jans
Hermannus Pieters           \ en Metje Harrems
                                      | Diac.
Jan Reintjes onder censure /
Geert Edens Schoolmr.

Gemene Ledematen
Derk Jacobs en Hindrikje Jans
Julle Egbers en Anje Klaassen
Laurens Hajes en Trijnje Rienders
Hendrik Pieters Schoenm. en Geeske Klaassen
Pieter Wigger Kremer en Baatje Klaassen abs.
Hindrik Jacobs Kuip. en Elske Derks
Menke Okkes en Aaltje Klaassen
Geert Klassen en Lijsebet Jans
Jacob Jans Holting en Jantje Fokkes
Tjark Geugjes abs. en Aaltje Egbers abs.
Derk Cornellis abs. en Gepke Rienjes
Jacob Jans Berghuis en Aaltje Eppes

Wedenaars
Berend Klaassen Schipp.
Folkert Derks

Weduwen
Heile Lubbers abs.
Trijntje Eppes
Jantje Jans Kremersche
Jantje Harrems
Geertruida Everdes
Stijntje Abels

Vrouwen welkes mannen Ledematen zijn
Geertje Woest huisvrouw
van Jacob Deurs wonende
te Rottum
Lijsbet Jans vrouw van
Enne Jans wonende te On-
derdendam onder Menkeweer

Vrijgezellen
Coene Heres
Jacob Klaassen knegt van Sijbolt Derks
Harrem Ennes

Vrijsters
Allegonda Golts
Elizebet Boudron
Ewel Rienjes abs.
Anje Jans Coene meid
Eetje Sebes Jan Reintjes meid
Jantje Klaassen
Grietje Klaassen abs.

Ao. 1731
Den 25sten Meert zijnde Paasch-dag is het H.Avond
maal aan deze volgende Personen uitgedeelt

Kerken-Raad
Sijbolt Derks    \ en Trijntje Doedes
                      | ouderl.
Lubbert Pieters / en Berentje Jans abs.
Jan Reintjes          \ 
                           | Diac.
Hermannus Pieters / en Metje Harrems
Geert Edens Schoolmr.

Getrouwde Luiden buiten de Kerkenraad.
Derk Jacobs en Hindrikje Jans
Julle Egberts en Anje Klaassen
Laurens Hajes en Trijnje Rijnders
Hindrik Pieters Schonm. en Geeske Klaassen (vertrokken na Bedum)
Pieter Wigger en Baatje Klaassen
Hindrik Jacobs Kuip. en Elske Derks
Menke Okkes en Aaltje Klassen
Geert Klaassen en Lijsebet Jans (vertrok na ten Boer)
Jacob Jans Holting en Jantje Fokkes
Tjark Goigjes en Aaltje Egbers
Derk Cornellis en Gepke Rienjes
Jacob Jans Berghuis en Aaltje Eppes

Wedemans
Berent Klaassen Schipp.
Folkert Derks

Weduwen
Heile Lubbers
Trijntje Eppes
Jantje Jans Kremersche (overleden den 10 Junij)
Stijntje Abels
Geertruida Everdes
Jantje Harrems

Vrijgezellen
Coene Heres
Harrem Ennes
Jacob Klaassen knegt van de Kerkvoogt 

Vrijsters
Allegonda Golts
Elizebet Boudron
Ewel Rienjes abs. (is vertrokken zonder att.)
Anje Jans Coene meid
Eetje Sebes Jan Reintjes meid
Jantje Klaassen
Grietje Klaassen

Op belijdenisse hares geloofs is nu nieuws aangenomen
Frouke Jans Dogter van Jan Abrahams (gewezen school?) en Stijntje Abels
Egteluiden

Ao. 1731
Den 24sten. Junij zijn aan de Tafel des Heren
gegaan deze personen

Kerken-Raad
Sijbolt Derks    \ en Trijntje Doedes
                      | ouderling
Lubbert Pieters / Berentje Jans abs
Jan Reintjes    \
                     | Diac
Herman Peters / en Metje Harrems
Geert Edens Schoolmr. en Hillechien Bavings

Getroude luiden buiten Kerkenraad
Derk Jacobs en Hindrikje Jans
Julle Egbers en Anje Klaassen
Laurens Hajes en Trijnje Rienders
Pieter Wigger en Baatje Klaassen
Hindrik Jacobs en Elske Derks
Menke Okkes en Aaltje Klaassen
Jacob Jans Holting en Jantje Fokkes
Tjark Goigjes en Aaltje Egbers
Derk Cornellis en Gepke Rienjes
Jacob Jans Berghuis en Aaltje Eppes

Wedemans
Berend Klaassen Schipper
Folkert Derks

Weduwen
Heile Lubbers
Trijntje Abels
Trijntje Eppes
Geertruida Everdes
Jantie Harrems

Vrijgezellen
Coene Heres
Harrem Ennes
Jacob Klaassen Kerkvoogts knegt

Vrijsters
Hillegonda Golts
Elizabet Boudron
Anje Jacobs Coene meid
Eetje Sebes Jan Reintjes meid
Jantje Klaassen  \
Grietje Klaassen / susters
Frouke Jans

Met attestatie van Gron. is tot ons overgekomen
Hillegien Bavinks, huisvrouw van de Schoolmr.
Geert Edens.

1736
Als den 10 junij het Avondmaal is uitgedeelt, zo hebben deze
onderstaande personen meest de tekenen ontfangen.

Uit de Kerken-Raad
G:W: Golts V:D: Minister en Margrieta Aletta Golts
Sijbolt Derks    \ en Trijntje Doedes 
                      | ouderlingen
Lubbert Pieters / en Berentje Jans
Hermannus Peters \ en Metje Harrems
                           | Diaconen
Koene Heres         /
Geert Edens Schoolmr. en Hillegien Bavinks

Getroude buiten de Kerken-Raad
Klaas Jans Friese en Trijnje Jans
Julle Egbers en Anje Jans
Derk Jacobs en Hindrikje Jans
Pieter Wigger en Baatje Klaassen
Hindrik Jacobs en Elske Derks
Laurens Hajes en Frauke Sebes
Menke Okkes en Aaltje Klaassen
Jacob Jans Holting en Jantje Fokkes
Derk Cornellis en Gebke Rienjes
Folkert Derks en Anje Rienjes
Ebel Jacobs en Anje Klaassen
Klaas Eppes en Grietje Geerts

Mannen welke vrouwen geen Ledematen zijn
Jan Reintjes abs.
Albert Jans Timmerm. abs.

Wedenaars
Tjark Goigjes

Weduwers
Heile Lubbers abs.
Stijnje Abels
Geertruida Everdes
Jantje Harrems

Vrijers
Harrem Ennes

Vrijsters
Elizabet Boudron
Anje Jacobs
Eetje Sebes
Frauke Jans
Etje Eijssen
Grietje Luitjes
Anje Derks of Vogel

Na voorgaande onderwijs en gedane belijdenisse zijn tot Ledematen angenomen, en voor de eerstemaal met ons gecommuniceert
Klaas Eppes
Anje Klaassen
Anje Derks


[hierna volgen de ledematen die voorkomen in de
consistoriale acten vanaf 1731, folio 111 t/m 163v]

8-6-1736 
En dat na voorgaande onderwijs en belijdenisse hares
geloofs van de predikant zijn angenomen tot Ledematen
dezer gemeinte
Klaas Eppes,
Anje Klaassen
en
Anje Derks

20-6-1738 sijn met kerklijk getuigenissen, gelesen en geapprobeert van
een der Broederen ouderlingen, gedimitteert van dese gemeinte
Anje Freriks na Eendrum
en
Etje Eises na Bedum

..-8-1739 
is Stijntie Cornelis huisvrouw van Albert Peters
van Rottum tot ons overgecomen

3-3-1741
met kerklijk getuig. Middelstum
Pieter Geerts en Idie Eises met kerklijk getuig. Middelstum

23-12-1742
p.3. ook wierd voorgelsen attestatie van den Predikant en sijn huisvrou Niesijna Froon met Attestatie als Lidmaeten hijr gekomen van Weiwert.

9-10-1744 
wierd bekend gemaekt dat Derk Jans, welke ten selven
dage mennist geweest sijnde, de uitwendige kerk door den doop
was ingelijft tot Lidmaat van onse kerk was 
angenomen, als mede Swaentijn Pepersak onse dienst-
maegd, en dat met attestatie van Uithuisen tot ons was overgekomen,
Aafke Peters

15-10-1745
wierd bekent gemaekt dat Anje Pieters en Trijnje Julles tot
Lidmaten van onse kerk waren angenomen.

31-3-1747
na langduirig onderwijs en gesonde belijdenis des geloofs
tot lidmaten waren angenomen
Anje Harmannus, Aeltjen Derks en Jan Clasen de Vriese.

13-10-1747
met attestatie tot ons waren overgekomen
Fieke Freriks van Appingadam en Sijwert Menkes van Cantens

20-10-1748
met attestatie van hijr vertrokken na Coevoerden
Swaentijn Pepersak onse dienstmaegt.

6-4-1749
met attestatie is van hijr vertrokken na Warfum
Trijnje Julles

9-4-1751
na een gesonde geloofs belijdenis angenomen
Antje Harkes
Anje Harms
Lammert Jacobs

13-4-1753
na langduirig onderwijs en gesonde belijdenisse angenomen
Hindrik Luitjes
Jan Tjallings
en
Pieter Popkes

5-4-1754
na een gesonde geloofsbelijdenisse waren angenomen
Alje Heeres
en
Sijbrand Alberts

20-10-1754
met attestatie van hijr na de Breede vertrokken
Lubbert Pieters en Berentje Jans

12-10-1755
met attestatie van hijr na Cantens was vertrokken
Fieke Freriks, en Geertruida Everdes met attestatie na Bedum.

9-4-1756
tot ledematen waren angenomen Geeske Fokkes,
Alstje Jans, Aefke Laurens, en Albert Jan Elseborg schoolmeester alhier

25-12-1756
met attestatie tot ons overgekomen Eubenia Hoexum van Menkeweer

24-3-1758
met attestatie tot ons overgekomen Mattje Oosterhuis van Thesinge

13-10-1758
met attestatie tot ons overgekomen Nante
Hindriks van Appingedam (en vertrokken na Loppersum met attestatie)

11-4-1762
angenomen na belijdenisse des geloovs
Hindrica Marinus onse dienstmaagd, geboortig van Zuidlaren
(ook vertrokken, met attestatie na Rolde)

29-10-1762
met attestatie van Rottum
Harmtien ..e..es

16-12-1763
na voorgaende onderwijsing en belijdenis
Epke Pieters, tegenswoordig dienstmaegt van Obbe
Pieters, onder Rottum bij de overvaart

19-4-1764
met attestatie van Middelstum Grietje
Nanninga en op belijdenisse sijns geloovs
tot Lidmaet angenomen .Reintje Jans

22-7-1764
Harm Hindriks met attestatie van de Zeerijp.

23-12-1764
met attestatie overgekomen van Cantens
Auke Jans

25-12-1764
Albert Jans Elseborg gewesene schoolmeester,
alhier, is met attestatie vertrokken, na Wester-
wijtwert.

27-3-1765
sijn na voorgaende onderwijs, op belijdenisse
hares geloovs tot Ledematen angenomen
Frerik Lubbers, en Jantje Edens, Egtelieden (deze vertrokken met attestatie na Bedum 1788)

19-10-1766
Epke Pieters met attestatie na Rottum

25-12-1768
met attestatie overgekomen van Groningen Magareta Winter

26-3-1769
na voorgaende onderwijs op belijdenis angenomen
...aes Hindriks
Hidde Claesens
Trijntje Jans, huisvrou van Paul Jacobs
Reinder Jans en Afke Jacobs, egtelieden

3-10-1771
met attestatie overgekomen van Onderwierum
Geesje Geerts, jonge dogter

25-12-1771
angenomen
Tonniske Saakes
Aafke Popkes
Menne Claesen dienstknegt van Luitje Berchuis (is overleden)

25-12-1773
na onderwijs en belijdenisse angenomen
Nicolaes van der Tuik
Magdalena van der Tuik
Menke Sijwerts
Hinderkijn Sijwerts
Grietje Sijwerts
Willemina Geerts

12-7-1777
op belijdenis angenomen
Elisabet van der Tuik
Derk van der Tuik (vertrokken met attestatie naar Onderwierum)
Roelef Elseborg

12-7-1778
met Attestatie van Rottum overgekomen
Writser Freriks Cleveringa
en
Stijntje Pieters

14-6-1781
met attestatie vertrokken naar Bedum
Margaretha Winter

2-12-1781
met Kerkelijke attestatie overgekomen
Hester Catharina Hemmina Pruimers gebooren Hoeth

8-9-1782 
Geesje Geerts, huisvrouw van Hidde Claesen, van Westerwijtwert
met attestatie van lidmaetschap tot ons overgekomen

3-8-1783
Peter Popkes en Alstje Jans met kerkelijke attestatie
van Rottum overgekomen

..-..-1785
attestatie van ...
[afgescheurd papier, rest onleesbaar]

5-7-1789
met attestatie van hier zijn vertrokken
Jantje Edens naar Bedum
en
Derk van der Tuuk naar Onderwierum

8-8-1790
met attestatie van Middelstum overgekomen
Jakob Jans

7-10-1792
attestatie van de gemeente te Westernieland en Saaxumhuisen
Michiel Hajes en Frouwke Leuies

9-7-1793
met attestatie van Cantens overgekomen
Grietje Klaassen

29-9-1793
met attestatie uit Amsteldam overgekomen
Geertruida Hulsewť geb. Peer

14-4-1797
dat Pieter Hindriks Kooij
van Oldenzijl (hier als schoolmeester
aangesteld) tot ons met attestatie van
Lidmaatschap is overgekomen

16-6-1799
na voorafgaande belijdenis hares geloofs
tot Lidmaten van de Christelijke Gerefor-
meerde Kerk zijn aangenomen
Martje Wijbes Brommelsma, Huisvr.
van N. van der Tuuk, en Aaltje Gerhards
van der Tuuk, Huisvr.van Willem Pieters
nevens Siewert Siewerts - Tjark Engberts
en Pompejus van der Tuuk, behorende
deze laatste te Cantens. Zie bijlage.

13-9-1801 [datum niet goed leesbaar]
met attestatie van Eppenhu...
Mattje Jans wed. Gerrit Wolters d' 27 Sept. 

19-6-1803
met attestatie tot deze Gemeente overgekomen,
Menke Siewerts en zijn vrouw
Anje Pieters, nevens Hebelje
Hendriks, Vrouw van Jan Aljes,
alle van Rottum

23-12-1804
na voorgegane belijdenis
door ons zijn aangenomen Aaltje Rijnders,
Huisvr. van Jacob Jans, Trijntje Cornelis,
Huisvr. van Frans Radewolt, en Henderika
van der Tuuk, jonge dogter van de weduwe
wijlen N. van der Tuuk

21-12-1806
met attestatie gekomen
Hessel Douwes Mellema, en Wendel Danie..
egtelieden van de Nieuwe Beerta

8-1-1809
met attestatie overgekomen
Harke Jans en Gerritje Sijbrands egtel. van Eppingehuisen


[hierna volgt het oudste protocol van de kerkelijke handelingen 1676-1685,
hiervan alleen mutaties van diakenen en ouderlingen overgenomen]

Anno 1676 den 10. decembris
ben ick Fr. Boudron alhijr te Stitswert
bevesticht volgens orders en last des
E. Classis van Middelstum, door de
Eerw. broederen Dnos. Esaiam Hillenium,
Joachimum Kuen en Petrum Brungersma
respective preedicanten te Usquert
Cantens en Menckeweer

A0. 1677 in Martio heb ick H. Nachtmael
bedient, volgens gewoonte bij de Stadt;
en voorgenomen, nae haer exempel, sulx
jaerlijx te verrichten inde maanden van
Martuis, Junius, September en December.
Hebbe inde eerste visitatie de Gemeente
gevonden in goede ruste en vrede,
ende een goedt antal leedematen en
oock eenige nieuwe aengenomen, als
blijck bij 't register in 't begin deses boecks.

In Augusto
zijn in plaatse van de Eerb.
Michiel Jacobs en mr. Willem Peters
...voogden, gekosen en vervolgens
........ht, d. Eerb. Eevert Woest
......Derck Jacobs.
[stuk uit het papier, vermoedelijk armvoogden]

Den 5. Sept. ao. 1680
is op begee...
van d' E. Evert Woest armvoocht
de gemeens lieden versocht om des
namiddachs na gedaene predikatie
op het Choor te komen om ontslaginge
van sijn bedieninge te versoucken;
de Ledematen te samen gekomen
zijnde, hebben sijn versoeck toegestaen
en mede geoordeelt datter te gelijck
een nieuw ordelinck soude gekosen
worden. Hebben sij diesweegen nae
anroepingen des Heeren Naems
tot Olderlinck verkoosen de E.
Mester Willem Peter en tot
Armvoocht de E. Claes Willems

[febr. 1682]
is den 19 dito nae behoorlicke
convocatie en aeroepinge des Heeren
Naem, in de plaetse va..... E.
Derck Jacobs ...........
........ versocht hadde wederomme
.....osen d' E. Cornelis Harms
[stukken uit het papier]


[hierna volgen de mutaties die voorkomen in de consistoriale
acten 1686-1723 en 1729-1731, folio 50 t/m 89v]

Constorie acten den 23 Martij Anno 1688
is naer aenroepinge van de Naem des
Heeren op begeerte van d' E Cornellis
Harms, die ontslagen beg.......
en naer conv.....
om een nieuwe armvoocht .....
van Cornelis Harms een ......
voogt te kiesen. En ....
.... nae kercken ordre gekosen
Jan Willems
[inkt zeer verbleekt, datum en rest van de acte grotendeels onleesbaar]

Consistorie Acten van Stitswert den 16. septembr. Anno 1688
is op begeerte van d' E. Claes Derx
armvoocht, die ontslaegen begeerde te
zijn van sijn bedieninge, het E. consistorium
nae kercken order te saemen geroepen
Ende nae aenroepinge van de Naem des
Heeren is met gemeene stemmen in
sijn plaetse gekoosen de Eerb. Claes
Willems mr. schoemaecker

Consistorie Acten van Stistwert den 6. Junij 1690.
is na aenroepinge van de Naem des Heeren, het
E. Constorium getreeden tot de Keur van een
nieuw olderling inde plaatse van d' E. Derck
Claessen, die door den doodt is wegh geruckt;
waer door de olderlincks bedieninge is
vacant geworden; En is met gemeene stemmen
in sijn plaetse van het E. Consistorium gekosen
de E. Evert Woest.

Den 22 Januarij 1693 is d' Eerbare Claes Derx, nae
een wetlicke verkiesinge, en nae dat hij driemael was
afgekondoght, in de bedieninge van het armvooghtschap
solemneelinck [?] bevestight, en is Jan Willems op sijn
begeerte van het Armvoogschap ontslaegen en
voor sijn bedieninge bedanckt

Den 13 Decembr. ao. 1696 is na Anroepinghe
des Heren, tot een Diaken in plaets van Claes
Willems met eenparige stemmen gekosen de
E. Claes Jans, die den tijnden Januarij 1697 in
sijn bedieninge opentlick is bevestight en anstonds
het boeck overgenomen en also in die bedieninge getreden

Den 27 Junij 1697 is na anroepinge van de Naem
des Heeren, in plaets van d' E Claes Derks de jonge
tot diaken gekosen d' E Remmert Peters, en
als de kondinge was ge-eindight is hij den 1 Augusti
opentlick in sijn bedieninge bevestight

Act. van den 13 August 1699
is na behoorlicke convocatie in
de Choor de kerck, de voorstel van de E Claes
Jans voorstander der Armen, gehoort, die versoch..
van sijn bedieninge ontslagen te zijn, en dat een
ander in sijn plaetse muchte gekosen worden: is
dat selve toegestaan, en voorts met gemee...
tostemminge in sijn plaetse gekoosen de Eerb
Jelis Willems

Den 16 Jul. 1702 is na voorgaande wettelicke samenroepinge
van de anwesende leden der Gemeente, met eenparige stemmen
tot armvooght of diaken gekoosen d' eerb. Peter Sijwerts

Den 31 Augusti 1704 zijn, na voorgaande wettige
t' samenroepinge, na gedaene predikatie en voorgaende
anroepinge van de Naem des Heeren, met eenparige
stemmen, in plaetse van de E. Peter Sijwers, tot
diaken gekosen de E Peter Woest; En tot olderlingh
in plaets van d' E Willem Peter Willems, die versturve[n]
is, d' E Klaes Willems

Den 4 Januarij 1706 is na voorgaande anroepinge
van des Heeren naam, in plaatse van Jannes
Sijmens sal. in sijn leeven diaken verkooren
door de gemeente tot diaken Rinje Jacobs

Ao. 1707 den 23 Jan. is na anroepinge van Godes
H. naem volgens Kercken-ordre in plaetse van de
afgaende Diacon Pieter Woest wederom tot
Diacon verkoren d' Eerb. Heere Coenes

Anno 1707 den 24 julius ben ick Gerhardus Busz
(beroepen zijnde door de Hoogh Edele en Welgeboren
vrouw Mevrouw van Middelstum en De Hoogh Edele
en Welgeboren juffer Mejuffer van Cantens als
eanighste Collatricen van Stitswert) tot
predikant alhier tot Stitswert bevestight volgens
ordre en last van het Eerw. Classis van Middelstum,
door de Heeren Broederen Theod. Antonides,
Lud. huijsingh en Gerh. van Oostbroeck respective
predicanten tot Westerwijtwert en Menkeweer,
Cantens , en Rottum etc.

den 26 Maijus 1709
Heeft Heere Coenes Diacon deser Gemeijnte versoght
om van sijne diaconije bedieninge ontslagen te mogen
worden etc
en is op het vriendelickste en instantelick versoght om
noch wat in sijne bedieninge te continueeren, maar hij heeft
sulcks geweijgert, en blijft als noch bij sijn voorgaande
versoeck, het welck hem dan is toegestaan, en is van het
Eerw. Consistorium voor sijne getrouwe bedieninge
bedankt.
Is men tot een nieuwe
nominatie getreeden, en zijn met eenparige stemmen
daartoe genomineert dese volgende persoonen als
Harm Ennes, Pieter Wichers en Jan Abrahams.

Anno 1709 den 9 junius is naamroepinge van des
Heeren zegen tot de verkiesinge van een nieuwen
Diacon volgens kercken ordre in plaatse van de
afgaande Diacon Heere Coenes wederom door
meerderheijt van stemmen van de Gemeijnte verkooren
d' E. Jan Abrhams, dewelcke oock, na dat dese
verkiesinge driemaal van de predickstoel is
bekent gemaakt, in sijn dienst bevestight den 30
junius 1709

den 28 Martius 1710
Heeft Rienje Jacobs voorgestelt ende versoght om
van sijne bedieninge (waar in hij nu een geruijme tijdt
geweest is) ontslagen te worden etc dit versoeck niet 
kan geweijgert worden.
Hier op is eenpaarighlick geoordeelt dat in de plaatse
van de afgaande Diacon Rienje Jacobs een nieuwen diacon
behoorde verkooren te worden, dienswegen zijn door het
Eerw. Consistorium daar toe dese drie volgende persoonen
genomineert t.w. Harm Ennes, Pieter Wiggers
en Frerick Wircks, welcke persoonen anstaande sondagh
zijnde de 30 Martius de gemeijnte sullen worden
voorgestelt om daar uijt eene tot Diacon deser Gemeijnte
te verkiesen.

Gewach maakende van de genomineerde
persoonen tot de diaconschap, soo zijn de
selve de Gemeijnte op de gesette tijd voorgestelt,
en door meerderheijt van stemmen is tot diacon
verkooren Harmen Ennes, dewelcke na
voorgaande kondiginge, volgens kercken ordre, in
sijn dienst bevestight den 4 Maijus 1710

Anno 1714
Ben ick Lambertus van Loo, den 24 junius
(Beroepen sijnde door sijn Hoog Edele en Welgeboorende de Heer
Baron van Lijnden Heer tot Cantens en Klinkenborg &c, &c
en sijn Hoog Edele en Welgeboorende de Heer van Middelatum
als eenigste Collatoren van Stitswert) tot Predikant
alhier tot Stitswert bevestigt etc.

den 5 Xber 1717
Dewijl Harmen Ennes versogt heeft van sijn Diaconschap te werden
ontslagen soo is hem sulx toegestaen, en dewijl Cornelis Harms en
mede Diacon en Boekhouder sijn levens gedrag soodanig een langen
tijd geweest is en nog is soo door sijn geduirige dronkenschap als
..ander gedrag, [volgt een doorgekrast stukje tekst] dat hij de van 
een Christen niet dragen mag veel minder van een Diacon, die een ander
met een goet voorbeeld diende voor te gaen of de nalaetige te .....
soo heeft de E Pastor sijn Godloos gedrag sonder censure (na voor
menigmalig vermaninge) niet konnen voor bij gaen, maer hem als ...
dig die bedieninge in de tegenswoordigheijd den Gemeente afgeset
en sijn tot nieuwe diaconen in plats van voornoemde afgaende verkoor...
Claes Willems en Sijrp Elema, alsmede in de vacante ouderlings ..........
Reijne Jacobs, welke na driemael kondiginge in haeren dienst sijn bev...

Na voorgaende Nominatie van de kerkeraad is op den
26 Xber 1718 na aenroepinge van des Heeren Heijligen Naem
om sijnen zegen, door de presente Ledematen der Gemeinte
tot Diaken verkoren in plaets van de overleden Claes Willems
D. E. Jan Abrahams, dewelke ook na drie agter eenvolgende
sondagen van den predikstoel afgekondigt sijnde in sijnen
dienst bevestigt is den 15e jan: 1719.

Na voorgaende Nominatie van de E. Kerkenraed is
op den 10 Ap. 1720 na aenroepinge van des Heren
Heijligen Naem om sijnen zegen door de presente Ledematen
deser Gemeente tot Diaken verkoren in de plaets van de
afgaende Diaken Sijrp Elema Barent Claessen, dewelke
ook na drie agter een volgende sondagen van den
Predikstoel te sijn afgekondigt op den 5 Maij 720 in
sijnen dienst is bevestigt

1723
Na voorgaende nominatie van de E. Kerkenraed is
op den 30 Maij, na aenroepinge van des Heeren H. Naem,
door de presente Ledemaeten deser Gemeente tot Diaken
verkooren in plaets van de overledene Boekhouder
Mr. Jan Abrahams, Sibold Derks, welke na drieagter
een volgende sondagen van de predikstoel te sijn afgekondigt
op den 4e julij in sijnen dienst is bevestigt

Na voorgaende nominatie van de E. Kerkenraed is
op den 31 8ber na aenroepinge van des Heeren H. Naem
door de presente Ledemaeten deser Gemeente tot Diaken
verkooren, in plaets van de afgaende Diaken Barent Claessen,
Lubbert Peters, welke na drie agter een volgende sondagen
van de predikstoel te sijn afgekondigt op den 21 9br. 1723
in sijnen dienst is bevestigt.

De E. Kerkenraad van Stitswert op den 28 aug. 1729
vergadert, en door den gebede geopent heeft de twee
broederen Diaconen Sijbolt Derks en Lubbert Pieters met gemene
toestemminge der gemeinte tot Ouderlinge aangestelt
nadat haar versoek om van hum dienst ontslagen te worden was geaccordeert.
En daarop in gemelte personens plaatze tot Diaconen
verkoren, uit een Nominatie van viere bij de Kerkenraad
...stelt de E. Jan Reintjes, en Hermannus Peters.

1729
na drie voorgaande kerkenspraaken zijn
de vier vooregemelte personen op den 27sten
November in haar dienst bevestigt, de E.
Sijbolt Derks, en Lubbert Peters tot Ouder-
lingen, en de E. Jan Reintjes en Her-
mannus Peters tot Diaconen.

------------------------------------------------------------------------------
[hierna volgen de mutaties van diakenen en ouderlingen die 
voorkomen in de consistoriale acten vanaf 1731, folio 111 t/m 163v]

21-9-1736
Hermannus Pieters verzoekende om van zijn Diakensampt
ontslagen te mogen worden, en in zijn plaatze een ander verkoren,
zo is zijn ed zulks geaccordeert van de vergaderine.
En terstont een nominatie van drien gemaakt hebbende de welke
de gemeinte zouden voorgestelt, zo is den 23 
daaran volgende Klaas Jans Vrieze met eenparigheid van
stemmen verloren. En na drie kerkelijke proclamatien op den 4
october bevestigt.

30-7-1739 is het consistorij, sijnde alle leden .....
na anroepinge van des Heeren naam, overgegaan tot de
nominatie van een neuwe diaken, wanneer benoemt sijn de
E. Hindrik Jans, de E. Ebel Jacobs, de E. Folkert Derks,
dese personen drij agtereenvolgende sondagen de Gemeinte
sijnde voorgestelt, is daar op door de voorszinigheid de
verkiesinge gevallen op de E. Folkert Derks, welke volgens
gebruik de gemeinte als vercoren is voorgestelt en daar op
den 16 Aug. ingesegent: wordende sijn E. de Gave des H:G:
tot bedieninge van sijn ampt hartlijk toegewenst

23-12-1742
Claes Jans Vrieze versogte om van sijn dienst als diaken ontslagen
te mogen worden, en is in sijn plaets een ander verkoren, so is hem sulks
geaccordeert van de vergadering, en terstont een nominatie van
drieen gemaekt hebbende, welke de gemeinte driemaelen sijn
voorgestelt, so is den 1 Januari daeran volgende Pieter Geerts
tot diaken verkoren en na drie kerkelijke afkondigingen als
diaken bevestigt

12-7-1743 versogt Folkert Derks om van sijn dienst ontslagen te worden,
t' welke in om vraege gelegt sijnde, wierde sulks goedgekeurt, en
terstond tot een niewe nominatie overgegaen, te weeten
Laurens Heijes, Sebe Bartels, Hindrik Jans en Geert Edens, en
wierde na gedane kondiging daeruit in deselvs plaets verkoren
door meerderheid van stemmen Sebe Bartels, welke daerop
volgens kerkenorder den 25 augusti is bevestigt tot diacen

5-4-1748 wierd door den predikant voorgestelt, of men
nu weder tot de nominatie van een niewe diaken, in
plaets van den overledenen, sou overgaen, t' welke toegestemt
sijnde, so wierd een nominatie van drie gemaekt
als Harmannus Pieters, Menke Okkes en Siwert Menkes,
en is na gedaene bekentmaeking, daeruit
met een eenpaerigheid der stemmen tot diaken verkoren
Siwert Menkes, welke daerop na drie voorafgaende
kondigingen tot diaken volgens kerkenorder is bevestigt
[opm: waarschijnlijk i.p.v. Pieter Geerts]

18-10-1748 versogte Sebe Bartels van sijn dienst ontslaegen te worden,
't welke hem met eenpaerigheid der stemmen wierde toegestaen

22-12-1748 is in de plaets van Sebe Bartels een nominatie tot diacon gemaekt,
als Menkke Okkes, Hindrik Jans, Claes Eppes, welke de gemeente voorgestelt
sijnde, is daeruit tot diacon verkoren Menke Okkes
en na driemaelige voorstelling an de gemeente
den 26 Januari 1749 in sijn dienst bevestigt

7-4-1754 na geeindigde predikatie versogte Sijwert
Menkes diaken sijnde, om van sijnen dienst
ontslagen te worden, 't welke hem wierde
toegestaen: en is vervolgens door de kerken
raed een nominatie van drieen gemaekt,
namentlijk Hindrik Jans, Jan Tjallings, en
Pieter Popkes, en daeruit met eenpaerigheid
der stemmen, verkoren Hindrik Jans
welke de Gemeente driemalen moet
worden voorgestelt.

1754
De voorgemelde Hindrik Jans driemaelen de
Gemeente voorgestelt sijnde, is daerop in sijn
dienst bevestigt als diacon.

18-10-1754 is van den Predikant voorgedraegen, of men nu ook een
nominatie van een ouderling soude maken, waer...
de kerkenraed, na eenparig goedvinden, daer...
overging, en wierden benoemt Folker...
Derks, Sebe Bartels, en Sijwert Menkes,
welke des sondaegs de gemeente voorgestelt sijnde,
is daeruit door kerkenraad en leden der Gemeente
verkoren Siwert Menkes, welke na driemalen
de Gemeente sijn voorgestelt, den 24 November
in sijn dienst bevestigt is.

12-10-1755 
Menke Okkes diaken sijnde, versogte om van sijn dienst
ontslagen te worden, 't welke hem is toegestaen,
en vervolgens is door den kerkenraed een nominatie
van drie gemaekt, te weeten Alje Heeres, Jan Tjallings
en Pieter Popkes, en is daeruit tot diaken verkoren
nadat de nominatie de gemeente was voorgedragen
Alje Heeres.

25-1-1756 is Alje Heeres na drie voorgaende kondigingen
tot diacon bevestigt

7-7-1760 tot ouderling bevestigt
Hindrik Jans na drie voorafgaende kondiging

11-4-1762 
Alje Heeres als diaken versogt om
van sijn dienst ontslagen te worden,
't welke hem is toegestaen, en vervolgens
is door den kerkenraad een nominatie
van drie gemaakt, te weeten Gehard
van der Tuik, Jan Tjallings, en Pieter
Popkes, en is daeruit tot diaken verkoren
nadat de nominatie de gemeente was
voorgedragen Gerhard van der Tuik
en is deselve volg: kerkenorder bevestigt den 6 junius 1762

22-7-1764 
in plaats van Albert Jans Elseborg (die
van hier na Westerwijtwert is vertrokken)
tot diacon verkoren Jan Tjallings

9-9-1764 is Jan Tjallings tot diacon o...

4-1-1767
Harm Hindriks tot diacen bevestigt

1-4-1779 nominatie tot oude[rling]
G. van der Tuik, Sebe Bartels en Auke Jans,
tot d[iaken]
W.F. Cleveringa, Derk van der Tuik, Menke Sijwe[rts]

7-4-1779 dese op nominatie gebragte
personen de Gemeente voorgestelt, sijn daeruit
tot ouderlingen verkoren de E. Gerhard van der Tuik,
en Sebe Bartels, en tot diaken
W.F. Cleveringa, dewelke driemalen de Gemeente
voorgestelt sijnde, in haaren dienst sijn
bevestigt

17-2-1782 nae voorafgaende nominatie
van drie personen Niklaas van der Tuuk,
Menke Sieverts, en Derk van der Tuuk, en gevolgde
electie van eerstgemelten, is nae voorafgegaene
driemaelige voorstelling aen de gemeente als
Diaken bevestigt gesegde E: Niklaas van der Tuuk

1-5-1786 de weleerw. zeer gel. Hr. K.J. Pruimers
vertoonende de beroepinge van Ten Bour
op zijn eerw: uitgebragt, verzoekende zijn dimissie
van de Gemeente te Stitswert, 't welk zijn eerw:
gunstig is toegestaan, een een laudabil
dimissie an deselve verleend en gegeeven

8-4-1791 consistorie wijl er een nieuwe diaken moeste verkoren
worden in plaats van Writser Freerk
Cleveringa die tevorens reeds versogt had
om van zijn dienst ontslagen te worden
Wierd de mans ledematen een nominatie
voorgelegt die bevorens door den kerkenraad
gemaakt was, waarop geplaatst waren
Berent Kornelis en Jakob Jans
Waaruit te zelven tijde door de kerkenraad
en mansledematen tot diaken gekosen is
Berent Kornelis met eenparigheid van stemmen
welke de Gemeente driemaal moet worden
voorgestelt.

1-5-1791 bovenben. Beret Cornelis in zijn dienst
als diaken bevestigt geworden
Voorts is ter zelver tijd de afgane diaken
Writser Freerk Cleveringa met eenparige
stemmen der kerkenraad tot ouderling
dezer gemeente gekosen, en welke na
de gemeente driemaal te zijn voorgestelt
d' 16 Juli .... openlijk daar in volgens
kerkorder is bevestigt geworden

27-3-1795 niets te berigten, dan alleen
dat Nicolaas van der Tuuk oudste
diaken dezer gemeente zijn ontslag
van deze functie praesteerde, hetgeen
hem niet kunnen geweigert worden
zal men bij de eerste gelegenheid een
nieuwe diaken in zijn plaats stellen

17-5-1795 Jacob Jans tot diaken in dezer Gemeente
gestelt zijnde, is deze d.d. in dezen
dienst bevestigd

26-3-1802
Berent Cornelis boekh. diaken verzogt ontslag van zijnen dienst

11-5-1802 besloten het aanstellen van een nieuwe broeder
diaken, waartoe na oproeping van
man's ledematen dezer Gemeente met
eenparigheid van stemmen gekozen
en aangesteld is, als jongste diaken
Pompejus van der Tuuk,, zijnde de
afgaande broeder voor zijne gedane
moeite en gehoudene administratie
vriendelijk bedankt

9-5-1802 is bovenst. Pompejus van der Tuuk
na gewone kk. kondiging alhier
als diaken bevestigd
[datum klopt niet met vorige inschrijving op 11-5]

11-7-1802 het aanstellen van een 2de broeder
ouderling, zijnde daar toe door de kerkeraad
benoemd bovengen. Berent Cornelis
[rest is onleesbaar]

5-9-1802 is Berent Cornelis alhier tot ouderling bevestigt

15-3-1805 wordende bij de omvraag in de kerkenraad door
Jacob Jans boekhouder diacon voor
gesteld en vriendelijk verzogt om
zijn ontslag, en het vervolgens aanstellen
van een nieuwe diacon.

19-5-1805 ingevolge het bovenstaande is
door de opgeroepene mans ledematen tot
2de diacon dezer Gemeente verkosen en
aangesteld Siewert Siewerts lodmaat dezer Gemeente
welke na 3maalige openlijke aankondiging en
voorstel van den leerstoel d' 16 Junij in dien
post bevestigd is, zijnde de afgaande broeder
Jacob Jans na gedane rekeing en verantwoording
zijner administratie als boekhouder
diacon voor zijne moeite bedankt.

20-9-1807
Pompejus van der Tuuk oudste diacon, verzogt zijne demissie

13-12-1807 is alhier na oproeping van man....
...maten in plaats van P.v. [der Tuuk tot]
diacon gekozen Hessle Douwes Mellema
op Zuidwende.

24-1-1808 bovenstaande persoon
na een driemalige opnelijke voordragt
in dezen dienst als diacon bevestigd

13-1-1811
Siewert Siewerts boekhoudens diacon deze
Gemmente zijn ontslag van dien post verzogt
en geobtineerd hebbende bij onse
kerkenraad, is door dezelve tot het aanst[ellen]
van een nieuw[e] diacon ge....
een drietal, waarop geplaatst zijn
P.W. Klimp, W. van der Tuuk, J. Hiepkes [?]
en is door de hoofden der .....
daaruit d'v. sprokkelm. met ....
heid van stemmen tot .....
verkoren Wijbe van der Tuuk, ....
deze na driemaal van de predikstoel
voorgedragen te zijn in dien post alhier
bevestigd d' 24 dito

NB. verdere aantekeningen &
in het nieuwe prothocol, als
zijnde dit oude te zeer vervallen.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.