LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Stedum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Initiële lidmatenlijsten 1666 en 1757 door Gert Schansker, Thônex, 19 december 2004
Eerste versie periode 1769-1776 door Thea Siegers, mei 2007.
Geheel geredigeerd en flink aangevuld Henk Blok, juni 2007
Nagekeken deels (bold) MG okt. 2006 resp. juni 2007(tot aan 1692)

Grotendeels na te kijken

- lijst 1666 (Arnoldus Warendorp)
- mutaties 1668 - 1691 (Arnoldus warendorp)
- lijst 1691 (Johannes Calmes)
- mutaties 1691 - 1711 (Johannes Calmes)
- lijst 1715 (Bernardus Stortenbeek)
- mutaties 1715 - 1735 (Bernardus Stortenbeek)
- lijst 1736 (Johannes Petri Bruinewold)
- mutaties 1736 - 1757 (Johannes Petri Bruinewold)
- lijst 1757 (Popko van Bolhuis)
- mutaties 1757 - 1768 (Popko van Bolhuis)
- lijst 1769 (Arnoldus Oudeman)
- mutaties 1769 - 1811 (Arnoldus Oudeman en opvolgers??)


[Eerste blad van het boek, onderste helft beschadigd resp. missend. '....' = missend' ]

Ledematen der Gemeijnte
tot Stedum
ind' eerste visitatie bij mij
Arnoldum Warendorp
Pastorem gevonden
Anno 1666
in Augusto
Op de Vennen:
1. Heertien Mennes en
2. Aefke sijn huisvrouw
3. Hindrick Cornellis en
4. Hindricktien s. huisvr.
5. Garwelt Roeleffs en
6. Tr[?]ijntien Reijntiens s.h.
7. Harmtien wed. van Jan Minnolts
8. Aefke Jansen huisvr. van Peter Jansen
9. Peter Jansen en
....Engele Jansen s. huisvr.
........... Beeuwes en
............. Cornelis s.h.
............... ...des en
............... Tammens sijn h....
............... ...ndricx en
....................... s. huisvr.
....................
....................
.................... Cornelis
......................... Gruis

[ rest blad (gezien nummers ca. 10 regels?) helaas verdwenen ]
[ nu andere kant blad ]

29. Teetien Clasen huisvr. van Hermen Reijners
30. Bront Mennes en
31. Seijcke Gerrits s. huisvr.
32. Tettie Dercx huisvr. van Coene Aljes
33. Hijlje Peters en
34. Wijtje s. huisvr.
35. Jan Clasen en                                                     Cramsweer
36. Marretien s. huisvr.
37. Jantien Pieters huisvr. van Ubel Jacobs
38. Sijwert Lamberts en
39. Aefke Dreeuwes s. huisvr.
40. Cornellis Dercx en Auke bij de Moolen
42. Jan Evers en Corneliske s. h.
44. Reijnou Jansen wedu.
45. Derck Lucas en
46. Grietien s. huisvr.                                                In't Loegh
47. Jantien Loelinx huisvr. van d' Redger
48. Hindrick Berents en
..................... Richardi s. huisvr.
.......................... wed. Richardi

[ Verder missend (ca 20 regels) behalve .......... n Ippe.... vrij rechts op de pagina, een 10 regels verder ]


13 september 1668 angenomen:
Jantien Peters wed. van Peter Auts, out 77 jaren
Aefke Geerts d' huisvr. van Doe Tjaerts met attestatie van Crewert

3 december 1668 na belijdenisse angenomen:
Aeffke Sijerts met attestatie van Usquert
Louwerens Dercx Cuijper
Ludde Abels schoemaker ende
Marretien Bartholomeus
Geese Harmens huisvr. van Claes Haares
Jan Wever voor de derde mael geciteert zijnde, heeft niet willen comen

4 martij 1669 nae voorgaende belijdenisse opgenomen:
Albert Clasen backer out omtrent 50 jaren
Trijntien Derckx j.d. met attestatie van Appinga-Dam
Grietjen Datema de huisvr. van Peter Bolt
In visitatione op geraden sijnde van haer man, heeft de Redgersche mij uijtgescholden voor een leugenaer, lasteraer, schelm, ick socht haer man de voet te lichten, sij wilde niet te nachtmael gaen, sij had de schijt daervan, haer man wild het oock niet lijden, om dat ick haer selve broot niet gunde, waerop d'Heer Clant in presentie van d'E. Johan Reijners holtcooper ende Timen Haijckens verstaen sijnde, heeft verclaert noijt tegen de Ed. jeets van de Redger gesproocken te hebben, oock dat hij 't hem soude afleeren.

4 junij 1669
 met attestatie van Loppersum Harmen Egberts
Aeffke Jansen huisvr. van Cornellis Hindricx
Griete Ockens, huisvr. van Frans Thomas
Eetjen Timons jonge dochter
Claes Cornellis Gortemaker, en sijn huisvr.
Anna Clasen
Mester Derck Lucas iterativelijck vermaent zijnde van sijn dronckenschap ende onchristelijcken leven sich te wachten maer sonder vrucht, is gesuspendeert, alsoo oock selfs duin ende vol in de proefpredicatie was verscheenen.

Item d' huisvr. van Redger Loelinck heeft dickwijls geclaegt in visitatione, dat haer man soo qualijck met haer leefde, dat sij 't niet langer verdragen konde, treckende haer bij d'haijren over de floer, haer blont ende blou slaende, haer stootende met voeten tegen haer bloote lichaem, willende dat sij hem soude verlaten ende wechtrecken tot dien eijnde haer gelt presenteerende ende beloovende een kint te sullen onderhouden, etc.,  ende daerom niet konde ten Avontmael gaan, hij wilde het oock niet toestaen.
3 september 1669 nae voorgaende belijdenisse:
Grietien Heertiens huisvr. van Claes Luijtiens
Sara Heijnens wed. van Peter Wildricx
Marretien Everts jonge dochter
Marretien Clasen jonge dochter
Hebeltien Garbrants wed. van Dns. Haijcko Eggerici pastoris tot Woldendorp, met attestatie van Ter Munten

2 december 1669 nae voorgaende belijdenisse:
Doe Tjaades

12 maart 1670 toegelaten:
Peterke Jansen met attestatie van Ten Post
Marretien Lamberts huisvr. van Garwelt Jansen
Jacob Sierts Schoemaecker

15 junij 1670 toegelaten:
Egbertien Tonnis j.d. met attestatie van Groningen
27 aug. 1670 toegelaten
Bouke Cornellis j.d. van Stedum

2 december 1670 sijn nae voorgaende belijdenisse toegelaten:
Geertien Cornellis huisvr. van Willem Fockes, met attestatie van Lellens
Lucas Dercx Maler
Engele Jansen huisvr. van Peter Jansen Timmerman
Annetjen Simons jonge dochter
Veel ledematen hebben geklaagd over redger Loelinck, dat hij in herbergen en dergelijke godslasterlijke woorden sprak over de pastor.

4 feb. 1671 in quasi Martij nae voorgaende belijdenisse toegelaten:
IJde Jansen j.d.
Peter Hindricx
Johan Everts
Redger Loelinck heeft de pastor weer uitgescholden voor paap.

25 Junij 1671 nae voorgaende belijdenisse toegelaten:
Jantien Roelefs j.d.
met attestatie van Groningen is tot ons gecomen
Grietien Geerts j.d.

8 Septemb. 1671 toegelaten:
de Eerw. D. David Wolphius met attestatie van Wetsinge
Menno Arents en Griete Harckes met attestatie van Zeerijp
Jaeckele Crijns met attestatie van Godlinse
Harmen Crijns ende Bouwe Hindricx Echtel.
Anne Hindricx jonge dochter van Ten Post
Jan Haares jongh geselle

8 December 1671 angenomen
Jan Remts
Trijne Ebels huisvr. van Reeuwen Tonnis
Bouke Peters wed. Minnolts
Anje Clasen j.d. Claes Hares dochter

28 Februarij 1672 angenomen nae voorgaende belijdenisse:
Lumme Jansen huisvr. van Tonnis Nannes

10 Junij 1672 met attestatie toegelaten
Johan Buissemaker uijt het Graefschap Benthom

20 Septemb. 1672 toegelaten nae gedane geloofsbelijdenisse:
Marretien Alefs
Jantien Eijses j.d.
Den 28 Novemb. 1672 heeft Neeltien Rijkelefs haer attestatie van Groningen vertoont.
Den 7 Dec. 1672 heeft Aeltien Clasen j.d. haer attestatie van Criewert gebracht.
Eodem dato [7 dec. 1672] nae belijdenisse toegekomen:
Hindrick Dercx Wever ende
Albert Dercx Snijder gebroederen
Den 4 Martij 1673
Is nae voorgaende belijdenisse en goede getuigenisse van de hovenier ande borgh, dat oock als ledemaet hadde gecommuniceert in ‘t Graefschap Benthom angenomen Mr. Johan Becken broeck organist tot Stedum.

4 Junij 1673 nae gedane belijdenisse toegelaten:
Diewere Jacobs wed. van Jan Everts
Geert Beerents backer ende Trijntien Peters sijn huisvr.
met attestatie sijn gecomen:
Barbara Willems van Godlinse
Anna Hindricx van Uijtwierda

5 7bris 1673 nae voorgaende belijdenisse toegelaten:
D' hoogh Ed. Welgeb. Jufferen Elisabeth Clant ende Helena Clant van Stedum
Jan Willems Gortemaker
NB. Grietien Heertiens in de kraem bevallen ende geen man bekennende, is gesuspendeert
Roeleff Jansen Dentingh
Bocco Uijldricks
Alje Coenes huisman

5 Decemb. 1673 nae voorgaende belijdenisse toegelaten:
Albert Nannes ende
Anne Jansen huisvr. van Hindrick Schipper

10 Martij 1674 nae belijdenisse angenomen:
Claes Eppes in Crangeweer
Juffrouw Geertruijt van der Kaa met getuigenisse van Amsterdam

In Junij 1674 ... geen nieuwelingen angecomen, maer de Pastoorsche van Woldendorp serieuselijk vermaent om te comen tot de kercke en t Avontmael

5 7bris [1674] met attestatie van Ten Buur toegelaten:
Geertien Jacobs huisvr. van Willem Fockes

20 Decemb. 1674 toegelaten nae voorgaende belijdenisse ofte attestatie:
Helena Cnotte wed. van D. Richardus Martini Eccls. in Stedum ende Daniel Richardus S. Theol. Studiosus, met attestatie van Groningen, in dato, den 9 Decemb. 1674
Hilletien Jansen j.d. van Godlinse
Marretien Cornellis d. huisvr. van Lucas Derx
Aeltien Jacobs huisvr. van Simon Everts

13 Martij 1675 toegelaten na belijdenis:
Jan Jansen
Egbert Clasen

6 Junij 1675 met attestatie toegelaten:
Hindrick Jansen ende Anna Eijses Eheluijden van Ten Buur
Eltien Gerlofs j.d. van Groningen
3 Septemb. 1675 nae voorgaende belijdenisse toegelaten:
Remke Fockes op de Maade, boven dien
Albertjen Buss, huisvr. van onze mulder, gecomen met attestatie van Westerborck in Drenthe
Aeltien Jacobs huisvr. van Jan Clasen

Er zijn verschillende klachten gekomen over Simon Jansen en Johan Beeckenbroeck. Ze waren ’s nachts in het huis van de weduwe op de dijk, bij de nieuwe til, geweest en hadden daar gezegd dat ze niet meer naar het avondmaal wilden. Ze zijn toch aan het avondmaal gegaan later.
1 Martij 1676 nae voorgaende belijdenisse angenomen:
Coene Hindricx ende sijn huisvr.
Maria Isebrants
Tonnis Jacobs ende sijn huisvr.
Anje Harmens
Simon Everts
Reijnt Jaanes

11 Junij 1676 tot ons gecomen:
D' Eerb. Bront Mennes, ende Seijcke Gerrits sijn huisvr. met attestatie van Lellens
D' Deuchts. Antje Eenjes j.d. van Loppersum
De Deuchts Geertruijt Eilers j.d. van Uijthuijsen

10 Septemb. 1676 met attestatie van Loppersum:
Teetien Frericx huisvr. van Claes Jansen
   nae voorgaende belijdenisse:
Haijcke Timans
Grietien Jacobs j.d.

16 Martij 1677 nae voorgaende belijdenisse angenomen:
De E. Jan Pieters en sijn huisvr. Anne Heerties
Derck Cornellis Cuijper jonghman
   met attestatie van Lellens:
Martien Coenes huijsvr. van Reijner Jacobs, welcke oock Ledemaet is geweest tot Wittewierum

15 Junij 1677 nae belijdenisse toegelaten:
Anne Jacobs wed. van Havick Pieters in de Weer
Jufferen Willemina en Josina Clant, zijnde de beijde jonghste dochteren van 't Huijs Nittersum tot Stedum
Den 9 Septemb. 1677
Is wederom 't h. Avontmael gehouden, en is niet besonders voorgevallen, als dat d. E. Hindrick Berents ende Jacobs Zijrts (die beijde voor de laeste mael sich hadden onthouden, om eenige twist-redenen) wederom zijn toegelaten, nae datse, ten overstaen, en door toedoen van mij waren versoent, in wegen dat Jacob Zijrts verclaerde niet anders dan alle eere ende goet van Hindrick Berents te weeten, alleenlijck bekende, dat hij sich seer had geergert, om dat de Vooghden sijn Stieffkint ende de Venne hem hadden affgenomen, Hindr. Berents ter contrarie sustineerde, dat hij over 't kint geswooren zijnde, nae beste geweten het meeste voordeel gesocht te hebben. Daerop malcanderen alles met hant tastinge hebben vergeven voor eeuwigh.

Pieter Bolts huisvr. Grietien en Harmtien, weduwe Minnolts, hebben zich onthouden van het avondmaal wegens enige kwesties die zich hebben voorgedaan.
De huisvrouw van Ubel Jacobs, die al 10 jaar niet meer in de kerk of ter avondmaal gegaan was, wil eigenlijk weer, maar ze schaamt zich te gaan omdat ze zolang niet is geweest.

29 Novemb. 1677 nae voorgaende belijdenisse toegelaten:
Anje Nannens jonge dochter
Hindrick Jacobs, met attestatie van Huisinghe

3 Martij 1678 met attestatie van Groningen:
Marretien Lamberts huisvr. van Lambert Soldaet
   op belijdenisse:
Lummina Warendorp, mijn dochter
Bouke Mennes j.d.

7 Junij 1678 nae belijdenisse:
Wijpke Jansen huisvr. van Peter Clasen
Geertien Jansen huisvr. van Sijwert Luijtiens
   met attestatie:
Klaas Ariens, (kuitsier van d'heer Clant) van de Leecke
Trijntien Dieters j.d. van Groningen

7 Septemb. 1678 met attestatie vand' Harcksteede:
Julle Jansen, ende Talle Geerts Egtel. op Heemweert
29 November 1678 nae voorgaende belijdenisse:
D'Hoogh. Ed. Welgebooren Heere Johan Clant, Heere van Stedum, etc.
Johan Timmerman van Blauborgh ende
Foockeltjen Pieters sijn huisvr. ([beide] den 30 April 1679 met attestatie nae Groningen gegaen)

8 Martij 1679 nae de voorgaende belijdenisse:
Ida Cornellis j.d.

1 Junij 1679 met attestatie van Lellens:
Elisabet Jacobs j.d.

7 7bris 1679 met attestatie van Groningen:
Jan Berents
   van Appingadam:
Anna Hillebrants j.d.

7 Decemb. 1679 nae voorgaende belijdenisse toegelaten:
Hieronijmus Warendorp Philos. Studiosus
Lisabet Jansen wed. Gerrit Luddens

9 Martij 1680 nae voorgaende belijdenisse:
D' Eerentv. Hans Jonassen Redger tot Stedum
Hindrick Jansen Kijfft met attestatie van Garmerwolde
IJsebrant IJbes schuijtenschuijver, ende Egbertien Cornellis sijn huisvr.

8 7bris 1680 nae voorgaende belijdenisse:
Doe Tiddes en
Aeltien Hindricx sijn huisvr.
Bouke Pieters j.d.
17 Martij 1681 nae voorgaende belijdenisse:
Eeme Jansen
   met attestatie van Lellens:
Elisabet Jacobs j.d.

11 juni 1681 met attestatie:
Renatus Schiphorst J.U.D. en Redger tot Stedum en sijn E.E. huisvr.
Catharina Pimplingh met attestatie van Groningen
Item Klaes Ariens ende Maria Lange sijn huisvr. met attestatie vande Leecke ende Midwolda
   Eodem dato naer voorgaende belijdenisse:
Evert Sijmons, jonghman
2 Decemb. 1681 nae voorgaende belijdenisse:
Havick Jansen Schipper
Feijke Pieters jonge d.
   met attestatie van de Nieuwe Schans:
Johan Bussemaker ende Heijltien Stevens sijn huisvr.
12 Martij 1682 hebben sich geabsenteert sonder wettelijcke redenen:
Pieter Willems ende sijn huisvr.
Pieter Bolt ende sijn huisvr.
Allje Coenes ende sijn huisvr.,
Trijnje Backers ende haer Dochter
Albert Dercx Snijder ende sijn huisvr,
welcke thans moeten verstaen worden.

16 juni 1682 met attestatie van WesterEmden:
Tonnis Hindrix mulder en Jantien Geerts Echtel.
Des tijts niemant absent, als Pieter Willems ende sijn vrouwe, uijt haet, die sij hadden tegen Claes Haares volck.

2 November 1682 nae voorgaende belijdenisse:
Grietien Clasen huisvr. van Johan Hares
Anje Sijwerts huisvr. van Wiert in de Weer
Anje Geerts huisvr. van Tonnis Jacobs
Lumme Abels j.d.
Geert Jacobs, ende Grietien Dercx sijn huijsvrouw
   met attestatie:
Mettien Jans van Ten Buur, nu huisvr. van Derck Cuijper
Geeske Alberts j.d. van Appingadam
Geertruijt Weijlant van Westhoffen in den Palts

11 Martij 1683 nae voorgaende belijdenisse:
D’E Jelte Dercx
Lambert Warners
   met attestatie van Lellens:
D’E Gale Eijses ende sijn broeder Rem Eijses, met sijn huisvr. Trijntien Garrems
Bouke Garrmens van Lellens

7 September 1683 nae voorgaende belijdenisse:
Jan Jansen schipper
   met attestatie van Groningen:
Jan Reijners smit en zijn dochter Grietien Jansen
15 November 1683 nae voorgaende belijdenisse:
Hilje Dercx huisvr. van Hind. Jansen Kremer

Met attestatie in dato den 28 feb. 1684 is wederom van Ten Bour tot ons gecomen Bocco Uijldricks
Noch met attestatie van Schiltwolda Hindricktien Brontzma j.d.
Item Roeleff Peters van Garmerwolda ende
   nae voorgaende belijdenisse:
Albert Jansen getrout
Sijtjen Gerrits j.d.

15 Junij 1684 met attestatie van Groningen:
d' huisvr. van de nieuwe schuijtenschuijver met namen
Grietien Jansen

7 September 1684 nae voorgaende belijdenisse:
Pieter Clasen
Garremt Jansen ende
IJda Thijessen sijn huisvr.

26 November 1684 nae voorgaende belijdenisse:
Thomas Jansen ende sijn huisvr. Aeffke Jansen

6 Martij 1685 nae voorgaende belijdenisse:
Albert Wibbes Wever in de Weer
Geeske Jansen wed. van Egbert Derx in Crangweer
   met attestatie van Groningen:
Johannes Ritsema Glasemaecker ende
Trijntien Haijckens sijn huisvr.
Derck Hindricx backer oock angenomen

29 Maij 1685
Hieronijmus Warendorp S.S.Min.Cand. met attestatie van Groningen
Jacomina Roobolts huisvr. van Joannes Loelinck met attestatie van Groningen
Pieter Hindricx en Ettien Poppens sijn huisvr. met attestatie van Appingadam
Nae voorgaende belijdenisse
Michiel Wibbes ende IJttien Harmens sijn Huisvr.
Tjelle Jacobs j.d. van Uijthuijstermeeden

20 September 1685 met attestatie tot ons gecoomen
De E. Clemens Hermius Redger en de deuchtsame Hebbelia Snip van Middelstum in dato den 28 Maij 1685
Bronno Jansen van Huijsinga in dato 18 Septembris 1685
Nae voorgaende belijdenisse
Maria Hieronijmus huisvr. van Tobias Wolters
Wemele Jansen huisvr. van Lambert Warners

26 November 1685 op de belijdenisse van haare geloove toegelaten
Abraham Jansen en Trijne Vechters s.h.
Hilje Cornellis j.d.
met attestatie van Menckeweer
Niengh Berents

1 Martij 1686 nae voorgaende belijdenisse
Peter Pieters anders Heerties en Dieuwerke Ubbes sijn huisvrouw
Oesebrant Jansen schoenmaecker
13 Junij 1686 Met attestatie zijn tot ons gecoomen
Nieske Jansen, huisvr. van Jan Wolters op de Vennen, van Lellens
Antie Themmen Wed wijlen Jan Ubbens met Hilcke en Geeske haar dochteren van Loppersum
Hillebrant Heeckens en Tietien Pieters sijn huisvr. van Appingadam
Jan Claesen en Grietien Oomkes sijn huisvr. van Westeremden
Geeske Hindricx met attestatie van Huijsinge

13 september 1686 is met attestatie van den Zeerijp tot ons gecoomen
Eltien Willems, nu huisvr. van Jan Haares
In December is het H. Avontmael gehouden ende sijn des tijts veele leden absent geweest, de meeste vermits d=inundatie van dese Provincie

28 Februari 1687 nae belijdenisse toegelaeten
Cornelis Clasen jongman

12 Junij 1687 is met attestatie van Harcksteede tot ons wederom gecoomen
Sijtske Gerrits j.d. van Stedum

8 Martij 1688 nae voorgaende belijdenisse
Everhardus Havercamp: jongh geselle
Aefke Jansen j.d.
Aeltien Claesen j.d.
Sara Harmens j.d.
Aeltien Sijmons j.d.
Steffen Ockens in de Weer, getrout an Jan Cornellis dochter
Ebelje Jansen weduwe van Tonnis Jansen

17 junij 1688 Zijn des tijts met attestatie van andere plaetsen tot ons gecoomen
Anje Willems van Leermensch huisvr. van Jan Jansen schipper tot Stedum
Jacob Garmens en sijn huisvr. Ebeltien Garmens van Garmerwolde
oock zijn op instantigh versoeck toegelaten sonder attestatie, maer onder belofte, die selve met de eerste te sullen brengen
D’huishoudersche van d’heer Clant
Jan Schippers vrouw op de Camp
Des tijts sijn veele persoonen afgebleven van ’t H. Avontmael, als d’E Redger Schiphorst met sijn vrou,
Derck backer onder voorgeven, dat sich ergere ande opspraeck van Toverije, die hijr ommeginck, alwaerom.

Den 15 junij 1688 oock Consistorium is gehouden in presentie van de heer Clant, beide kerkvoogden en de redger Schiphorst, omdat Aeltien Sijmons jonge dochter en lidmaat kwaad gesproken heeft van verschillende personen, zoals Vrou Brontsma, Claes Hindrickx, Claes Lippes, Gale Eijses huisvr. en ook van haar eigen vrienden en bloedverwanten. Ze heeft gezegd dat ze Toverije handhaven. Ze heeft Lubbe in het Gasthuis beschuldigd van diefstal. Ze is geciteerd en verschenen.
Ze verklaart dat ze dronken was en niets dan goeds wist van degenen die ze beschuldigd had van toverij. Ze wordt gesuspendeerd van het avondmaal.

9 September 1688 zijn met attestatie tot ons gecoomen
Abelke Derx j.d. van AppingaDam
Grietien Sijmons van S. Anna met attest. van Ten Bour

2 December 1688 met attestatie tot ons gecoomen
Anje Wolters nu huisvr. van Geert Smits soone, van Godlinse
Anje Elties, maeght van d’heer Clant van Farmsum

1690 met attestatie tot ons gecoomen
Met attestatie van Groningen Harmtien ..... de huijsvrouwe van Willem backer
Noch is Jantien een meijdt uijt Appingadam tot het H: Avontmael gekoomen, woont met Mr. Jacob Havercamp, doch heeft geen attestasie aen de Pastorie vertont om geboeckt te worden, maer seijde die vertont te hebben aen jemant van d’Heeren Pastoren van Classis, en die te willen behouden.

15 Mart: 1691 is met attestatie gekomen
Lambert Jansen van Zuijdthorm


Namen van die Leedematen der Gemeinte Jesu Christi tot Stedum bij mij Johannes Calmes Pastor tot Stedum in mijn eerste visitatie aldaer bevonden

Int Loegh
1. De Hoogh Edel, welgebooren Heer Johan Clant, heer tot Stedum etc
2. De Heer Redger Renatus Schiphorst en
3.             Pimperlincks sijn huisvrouw
4. D.E. Clemens Hermius, redger en
5. Hebbelia Snip sijn huisvrouw
6. Mr. Jacob Havercamp, schoolmeester en organist en
7.
Jantien Lippes, sijn h.v.
8. Anne Clasens alias Hares, wed.
9.
Stijne Reinders
10. Aefke Jans, huisv. van Claes Claessen
11. Peter Hindricks Timmerman en
12. Ettien Popkes sijn huijsvrouw
13. Griete Ockes, int Gasthuis
14. Oede Jans, int Gasthuis
15. Petertien Timons, huisvrouw van Warner Jans wedman
16. Marrechien Cornelijs, alias Marrechien Draecks wed:
17. Aeltien Clasens, dochter van voornoemde wed:
18. Aeltien Wolphius wed: van Jan Willems
19. Eetien Timons huisv. van Lodewijck Grommers
20. Aechtien Timons wed: en
21. Aeltien Simons haar dochter
22. Elle Jans Smitt en
23. Gepke Harmens sijn h.v.
24. Laurens Dercks Cuiper en
25. Aeltien Roelefs sijn h.v. Albert Cremers vrouwen moeder op de Camp
26. Mr Jan Smitt
27. Martien huisvrouw van Claas Poll
28. Janna, huishouderse van die Eedle Heer van Stedum
29. Derck Hindricks Backer, en
30. Trijntien Peters, sijn h.v.
31. Jan Jans Schipper, en Diaken
32.
Claes Ariens Fossema Collector en
33. Maria Lange sijn h.v.
34.
Jacomina Rowolts h.v. van Joannis Loëlinck, advocaat
35. Geertruit Peters, wed. van Albert Dercks
36. Rijckleff Harmens Kistemaecker en Diaecken en
37. Jantien Tammens sijn huijsv.
38. Mr Luickas Dercks, en
39. Martien Cornelijs sijn h.v.
40. Harmtien Jans h.v. van Willem Backer
41. Tonnis Hindricks molenaer, en
42. Jantien Geerts sijn h.v.
43. Geertruit Wolphius, Wed:
44. Eeme Jans Gortemaecker, en
45. Hilje Jans sijn h.v.
46. Derck Cornelijs Cuiper en
47. Mettien Jans sijn h.v.
48. Garrempt Jans Schipper en
49. IJdje Ties sijn huisv.
50. Havinck Jans Schipper en
51. Bieuke Fockens sijn h.v.
52. Hilje Cornelijs h.v. van Sicke Cuiper
53. Gretien Simons h.v. van Jan Hindricks Schipper
54. Albert Nannincks
55. Maria Jeronijmus h.v. van Tobias Wolters
56. Barber Willems h.v. van Jan Jans Timmerman
57. Jan Hares schipper op den Dam en
58. Eltien Willems sijn h.v.
59. Gale Eisens Timmerman
60. Lambert Warners en
61. Weemele Jans sijn h.v.

Op die Vennen
62. Jelte Dercks en
63. Aefke sijn huish.v.
64. Nieske h.v. van Jan Wolters
65. Peter Heertiens int Vennenster Huis
66. Marrechien Jans, sijn dienstmeit, nu sijn h.v.
67. Maria Isebrants wed: van Coene Hindricks

An die wegh nae Hiemert
68. Jacob Garremts en
69. Eebelje Garremts sijn h.v.

Hijr en daer buijten t Loegh
70. Reinder Jacobs Kerckvooght, en
71. Marretien, sijn h.v.
72. Michiel Wibbes, en
73. IJtien sijn h.v.
74. Jan Jans, en
75. Witien Mennes sijn h.v.
76. Rem Eijsses
77. Peter Clasens, en
78. Wijpke Jans sijn h.v.
79. Moeij Aefke in die Vledder busch
80. Peter Willems, en
81. Walje IJsebrants
82. Simon Eeverts

In Cram-weer
83. Jan Clasens, en
84. Aeltien Jacobs sijn h.v. Timen Warners vrouwen moeder
85. Jacob Sibolts, en
86. Anje Jacobs sijn h.v.
87. Dieuwerke, huisv. van Harmen Schuirman
88. Niengh Berents, en
89. Geeske Jans sijn h.v.
90. Jan Peters, en
91. Anje Heerties sijn h.v.
92. Roeleff Peters, een out Vriegesell
93. Geert Jacobs, en
94. Gretien Dercks, sijn h.v.
95. Jaeckel Crijns, en
96. Jantien Eedes sijn h.v.
97. Remge Fockens, en
98. Lisabeth Reinders sijn h.v.
99. Alje Coenens Diaecken en
100. Anje sijn h.v.

In die Weer
101. Steffen Ockens, en
102. IJdje Jans sijn h.v.
103. Jan Clasens, en
104. Gretien Umges sijn h.v.
105. Albert Wibbes weever
106. Anje Sijwerts, huisv: van Wijrdt
107. Anje Ubbes wed: en haar beijde dochters t. w.
108. Hilje Jans en
109. Geeske Jans. Moeij Geeske, Claes Clasens vrouw
110. IJsebrant IJbes, schuitenschuiver en
111. Egbertien Cornelijs sijn h.v. Peter Schoelappers moeder


Anno 1691, den 13 septemb. hebbe ick Johannes Calmes Pastor tot Stedumvoor die eerste mael t sacrament des Avontmaels alhijr bedient, en sijn doe miest alle Leedematen praesent geweest, exempt eenige weinige als Redger Hermius en sijn huisv., Isebrant Schuitenschuiver en sijn H.vrouw, Petertien Timons Huisv. van Warner Jans wedman, en Eetien Timons Huisv. van L. Grommers, Aeghtien haar suster, en des selfs dochter Antie, oock Jacomina Roowolts Huisv. van Joh. Loelinck Adcocaet, om kra... en scheetwoorden die die Eere te naa gaen, waerover met malkaer voor het polijtijcke Gerichte pleiteden, welck pleidooij oock eerst moste ten einde sijn eer sij konden (gelijck sij selfs seijden) ten Avontmael gaen.

Na belijdenisse toegekoomen:
Jan Wolters op die Vennen
Tiaert Dercks en Luckien Peters sijn h.v. wonende in dat Huijsken, dat wat van het patt afstaat in die Venne, als men van Hiemert koomt.
Met attestatien van andere Gemeinten sijn tot ons gekoomen:
D’Hoogh Eedel Geb: Heer Wilhelm Coënders met attest: van Suidwolde
Hijckien Peters Huisv: van Jan Jans Diaecken met attest: van Groningen
Gretien Berents wed: met attest: van Lellens
Marrechien Jans J.D. met attest: van Wittewierum
Sara Hemmens J.D. met attest: van ’t Ooster Nijlandt
Lisabeth Berents J.D. met attest: van Bedum
Met onse attestatie is van ons naa Wirdum vertrocken
Lambert Jans Backer

22-11-1691
Absenten bij het avondmaal:
Redger Schiphorst en sijn huisvrouw
Geert Jacobs in Crangh weer en Moeij Gretie sijn huisvrouw
sij om lichamelijcke sieckte en hij om die doodelijcke sieckte van die vrouw
Mr: Rijcklefs vrouw Jantien om licham: sieckte
Tonnis Mulders vrouw Jantien omdat in die kraem waar
Maria Hieronijmus [en]
Barber Willems [beide] om Lebberie
Gale Eisens
Nae gedane belijdenisse toegekoomen
Jan Peters Coopman, en
Hillena Kivits sijn huijsvrouw.
Met attestatie van Lellens is tot ons gekoomen
Ebeltien Willems, Dienstmeit van die Hoogh Eedel, Welgebooren Heer J. Clant Heer tot Stedum Etc.
Onse attestatie hebben versoght, en ontfangen om met die Gemeinte J. Christi tot Groningen te communicieren
N.N. huisvrouw van mijn antesessor D. Arnoldus Warendorp, ?? Eccles: in Stedum, & Eius fille Juffer Lummina Warendorp

20-03-1692
Absenten bij het avondmaal:
De heer van Stedum, om gewichtige oorsaeck
Geert Jacobs, om sieckte
Michiel Wibbes, omdat sijn vrouw s’nachts te voren verlost waer
Gale Eisens, om reden mij onbekent
Isebrant Schuitier, omdat naa ’t veer waer
sijn huisvrouw om sieckte
Itien Huisvrouw van Michiel Wibbes [en]
Idje Ties huisv: van Garrempt Schipper [beide] omdat beide in die kraem waren
Marrechien Draecks, omdat naa Groningen waar
Geeske Jans huisv: van Niengh Berents [en]
Aeltien Jacobs huisv: van Jan Clasens in Crangh weer [en]
Aefke op die Haeck huisv: van Claas Jans, alias Klaes Vast [de laatste 3] om reden mij onbewust
Hebben doe oock an ons hare attestatien gebraght:
Johanna Raven d. huishoudersche van de Heer Clant, van Groningen
Jantien Lippes huisv: van mr. Jacob Havercamp van Appingadam
En is met onse attestatie naa Groningen vertrocken
Gretien Berents wed: van Lellens met attestatie tot ons tevooren gekoomen sijnde

13-06-1692
Absenten bij het avondmaal
Jan Wolters en sijn huisvrouw Nieske, wonende op die Vennen
Barber Dercks J.D. wonende bij voors. Eheluiden
Niengh Berents, en Geeske Jans sijn huisvrouw in Cranghweer
Diewerke, huisvrouw van Herman Schuirman
Jan Peters, en Anje Heerties sijn huisvrouw
Roeleff Peters
Jan Clasens en Aeltien Jacobs sijn h.v.
Alle omdat door die groote regen verhindert wijrden waardoor die weegen en dammen ondergeregent, en veele vonders wegh gedreven waren etc.
Michiel Wibbes, Geert Jacobs etc. omdat mede bij die actie en in die actie tusschen Jannes Loëlinck en Warner Jans geweest waren, oock die handt int werck mede gehadt hebben waarover vant E. Gerichte actie wijrde gemaeckt.
Naa gedane belijdenisse toegekoomen
Garremt Jans Decker, out 75 jaren
Tonnisien Popkes h.vrouw van Claes Ijtses
Willem Jans, en Aefke Jacobs sijn huisvrouw in crangeweer
Jan Hindricks Schipper wonende op die camp
Met attestatien van andere Gemeinten sijn tot ons gekoomen
Tomas Jans Glasemaecker en Eebeltien Lolkes sijn h.v. met attestatie van Midwolde en die Leek
Barber Dercks J.D. wonende bij Jan Wolters op die Vennen, met attestatie van Uitwierda
Uit die naem en last van ’t E. Consistorium tot Stedum is an Rem Eises verbooden die Tafel des Heeren en hem ingeseit daer van te onthouden omdat Jannes Loëlinck op sijn sterff bedde tot verscheiden menschen geseijt hadde, indien ick sterve soo is Rem Eises de oorsaeck van mijn doodt.

25-09-1692
Absenten van het avondmaal
Jan Wolters vrouw Nieske
Niengh Berents h.v. Geeske
Jans Jans Hijckien, omdat in die kraem waer
Redger Schiphorst en sijn huisvrouw
Warner Jans wed: Wemele
Ijsebrant Ibes snabbevaerder en Egbertien Cornelis sijn h.v. welcke na ’t veer was
Naa gedane belijdenisse toegekoomen
Berents Brants en
Martien Peters sijn h.v. wonende in Krangh Weer

27-11-1692
Absenten van het avondmaal
Redger Schiphorst en sijn h.vrouw
Jan Wolters vrouw Nieske, om sieckte
Gale Eisens
Marretien Jans huisv: van Peter Heertiens omdat op het uiterste waer
Hilje Jans, dochter van Anje Ubbes

Naa gedane belijdenisse angenoomen
Hans Simons en Trijntien Alles sijn huisvrouw wonende in Lutje Wijtwert an die Drieberger wegh
Siwert Luitiens en Aeltien Tiarcks sijn h.v. wonende bij Doë till in Kranghweer
Met attestatien van andere Gemeinten sijn doe toe ons overgekoomen
Tewes Jans met attestatie van Ten Buir
Gretien Dercks huisv: van Jan Jans met attest: van Middelstum en Toornwert

1698
Martien Onnes Huijsvrouw van Jan Havincks in de Weer
Hindrickien Jans huijsvrouw van Mighiel Wibbes, wonende in Lutkewijtwerder Kluft
Jan Jansen en Wieke Remges bij Doëtil
Eede Jans in >t Loegh
Crijn Jaeckels en Gretien Peters sijn huijsvrouw in Crangeweer
Jan Jans (alias Jan Swart) en Jeichien sijn huijsvrouw
Enje Cornelis op de Vennen

19-03-1693
Absenten van het avondmaal
Peter Willems en Walje Isebrants sijn h.v.
Alje Koënes, om sieckte
Anje huisvrouw van Wiert Jans in die Weer
Niengh Berents, om sieckte
Jacob Garremts en Ebelje Garmpts sijn h.v. om dat die man ijligh kranck gworden waer
Redger Schiphorst en sijn huisv:

Op gedane belijdenisse angekoomen:
Jakob Jans schoemaecker
Regnerus Rustinga - kleermaecker
Sicco Peters Cuiper en Trijnje Eemes sijn h.v.
Tobias Wolters, doodtgraver
Aechtien Timens, de weduwe van Simon Jans en
Eetien Timens, de huisvrouw van L. Grommers. worden weer toegelaten omdat de heer Clant betuigde dat het verschil tussen hen en Johannes Loëlinck was afgedaan
Aechtien Timens, wed. van Simon Jans, verzoekt attestatie voor haar dochter Aeltien Simons, net getrouwd in Appingedam. Het consistorie wil dit eerst overleggen met Appingedam, voordat dit wordt toegstaan.
Als er deputaten van de synode langskomen op 21-06-1693 wordt om raad gevraagd, en deze zeggen dat de attestatie gegeven mag worden, wat vervolgens gedaan wordt. De deputaten zijn Joh. a Selbach, pred. te Groningen, Eppo Ippius pred. te Appingadam, H. Schainck pred. te Sandeweer en ds. Molanus van Vlaghtwedde

14-06-1693
Met onse attestatie is naa Groningen vertrocken Johanna Raven geweesene huishouderse van die Hogh: Eedel Welgebooren Heer van Stedum

17-09-1693
Absenten van het avondmaal
Redger Schiphorst met sijn huisvrouw
Derck Backer om sieckte
Moeij Walje huisv: van Peter Willems om sware sieckte
Peterke huisvrouw van Warner Jans een tijdtlanck van ’t nachtmael afgeweest sijnde, is wederom permissie om ’t selfde te mogen genieten gegeven.
Geertruit Pters, weduwe van Albert Dercks, wordt het gebruik van het avondmaal verboden. Ze leeft in grote onenigheid met de vrouw van haar zoon en zaait tweedracht tussen de jonge lieden.

Met attestatie van Farmsum is tot ons gekoomen
Christine Weelevelt, huishouderse van die Heer van Stedum
Met onse attestatie sijn naa Appinge Dam vertrocken de Heer Redger R Renatus Schiphorst en sijn huisv: N. Pimperlincks

19-11-1694
Absenten van het avondmaal, wegens sieckte
Walje Isebrants, huisv: van Peter Willems salig.
Eetien Timons huisv: van Lodewijck Grommers
Aefke Jacobs huisv: van Willem Jans, omdat in die craem waar
Omt quade weer.
Niengh Berents en Moeij Geeske sijn huisvrouw
Aeltien weduwe van Siwert Luitien
Gretien Dercks huisv: van Jan Jans
Anje Ubbes. En haar dochter Hilje
Met attestatie van Ten Post en Wittewierum sijn tot ons gekoomen
Aaltien Tonnis weduwe van Derck met haer dochter genaemt Wendeje Dercks.
Geertruit Peters wed. van A. Dercks os op belofte van beterschap weer toegelaten tot het avondmaal.

18-03-1694
Absenten van het avondmaal
Jan Wolters Nieske en Peter Heerties vrouw om lichamelijcke swackh.
Door belijdenisse angekoomen
Siert Veghters out 73 jaar en sijn huisv. Peterke Allerts out 63 jaar
Temme Jans, Claes Jans en Reentien Reeuwes sijn huisv., alle wonachtigh  in die Weer
Met attestatie van Wirdum is tot ons gekoomen Lambert Jans Schoëlinge
En is met onse attestatie naa Cantens vertrocken Jantien Geerts, weduwe van Tonnis Hindricks, in sijn levent molenaer te Stedum
Barber, de vrouw van Jan Jans Timmerman, wordt het gebruik van het avondmaal verboden wegens vals spreken

24-06-1694
Barber Timmermans gesuspendiert sijnde manet eodum factie
Met onse attestatie is naa Wittewierum vertrocken Marretien Jansen weduwe van wijlen Peter Heertiens
En met attestatie van Lellens is tot ons gekoomen
Jantien Cornelijs weduwe van wijlen Heijne Mennens

16-09-1694
Absent was Douwe Jiddes, om reden onbekent
Barber Timmermans blijft gesuspendeerd.
Na gedane belijdenisse toegekoomen
Derck Alberts, kleirmaecker in Stedum
Gretien Lucas jonge dochter ook woonaghtjg in Stedum
Met attestatie van Nieuw-brommerigae ofte die Knijp in West Frieslant
is tot ons gekoomen Swaentien Ludolfs, kamermeijdt van die Hoogh Eedel Welgebooren Heer van Stedum

Anno 1694 den 24 September ‘s naghts die klok XI is in den Heere ontslapen die Hoogh en Wel=Eedelgebooren Heer Johan Clant, Heer tot Stedum etc en aldaer den 2 Octob. int Choor der Kercke bij sijne voorvaderen nedergesett verwachtende met alle gelovigen een salige opstandinge in Christo Jesu ten jonghsten dage.

09-12-1694
Velen absent, o.a. Jan Wolters en zijn vrouw, Douwe Jiddes etc.
Barber Timmermans is weer toegelaten
Met attestatie van Wester wijtwert is tot ons gekoomen Gretien Cornelijs
En is met attestatie vertrocken Swaentien Ludolfs gewesene camermeijdt van die Heer van Stedum saliger
Oock heeft Christina Welevelts onse attestatie versoght en ontfangen

17-03-1695
Absenten van het avondmaal
de huisvrouw van Harmen Schuirman omdat met haar man kranck te bedde lagen
Jan Wolters vrouw Nieske
Aeltien Draecks om dat in die kraem was
Temme Jans
Naa gedane belijdenisse angekoomen
Tonnis Peters
Trijntien Berents, huisvr. van Jacob Jans schoemaecker
Aeltien Dentincks j.d.
Rixtien Remkes
Peterke Egberts
Met onse attestatie is na Warfum vertrocken Gretien Cornelijs

23-06-1695
Absenten
Nieske de huisvrouw van Jan Wolters
Mester Elle om kranckhijdt, en sijn vrouw Gepke desgelijcks
Nieuws toegekoomen
D’Hoogh Eedel Welgebooren vrouw, me vrouw Elisabeth Clant van Stedum, weduwe Leewe, vrouw van Stedum, Ringnum, Uitwijrda etc.
D’Hoogh Eedel, Wel Gebooren Juffer Anna Elisabeth Ripperda
Met attestatie van Wester Embden sijn tot ons overgekoomen
Vrouw Elisabeth Haltzuma, weduwe van wijlen de E. Nomde Popkens, in sijn leven Kerckvooght tot Westerembden en
Talje Nombdes jonge dochter
Met attestatie van Cantens
Maria Wolderinge jonge dochter, voor kockmaeght wonende bij me vrouw van Stedum
Met onse attestatie is na Appinge Dam vertrocken Hijckien Peters, wed: van wijlen Jan Jans, Ard weder getrout sijnde an Wolter Geerts in Appinga dam.

22-09-1695
Absenten
Jan Wolters Nieske
Tomas Jans Glasemaecker en sijn huisv: Ebelje etc
En doe met attestatie van Leermens tot ons gekoomen
Gretien Cornelijs een oude meijt wonende met Geert Jacobs

Geertruit Peters, wed. van Albert Dercks, heeft bij het ontvangen van het commissie geld meer gevraagd dan mocht. Om dit te verhullen heeft ze de sedels veranderd. Martien Harmens, dochter van Harmen Jans snijckevaerder, heeft deze aan het consistorium laten zien. Met instemming van mevrouw van Stedum wordt ze van het avondmaal afgesneden, tot ze haar leven gebeterd heeft.

08-12-1695
Absenten
Jan Wolters Nieske
Wiert Jans Anje omdat kranck was

29-03-1696
Hilje Jans is met attestatie vertrokken naar Oldenzijl

21-06-1696
Absenten
Nieske, de vrouw van Jan Wolters
Wijpke, de vrouw van Peter Clasens, beiden wegens ziekte
Met attestatie van Uithuisen is tot ons gekomen
Geertruit Geerts, huisv. van Geert Jacobs
Met attestatie van Hevenskens Anje Garbrants j.d., veemeit  an t huis Nittersum

06-09-1696
Geertruit Peters blijft gesuspendeerd. Er zijn nu geruchten als zou ze in onecht gekraamd hebben.
Door belijdenisse toegekomen
Trijntien Egberts j.d. van Lellens geboortigh, wonende in Lutke wijtwert
Met attestatie van Sandeweer is tot ons gekomen
Gretien Willems, huijsvrouw van Cornelis Egberts, smit tot Stedum
Maria Wolderinge en Anje Garbrants, dienstmeiden van de borgh tot Stedum, sijn met onse attestatien vertrocken, de eerste na Groningen, de laaste na Hevenskens

20-12-1696
Door belijdenisse toegekoomen
Allert Jacobs, wonende buiten het Lough bij het Treckdiep int huis van Peter Willems
Gebke Isebrants, huisvr. van Eede Jans, woonachtigh in ons Loegh

28-03-1697
Na gedane belijdenisse toegekoomen
Marrechien Hindricks, huisv. van Aldert Jacobs
Gretien Clasens j.dochter dienende bij Simon Everts
Aeltien Vreburghs j.d.
Trijntien Laurens j.d., (Albert Koenes vrouw)
Jantien Rustinga j.d. met attestatie van Groningen
De laatste drie >t samen woonachtigh int Lough
welcke laeste met onse attestatie oock na Groningen vertrocken is
Met attestatie van Huisinge is tot ons gekoomen
Trijnje Jans j.d. wonende in Cranghweer

13-06-1697
Absenten
Nieske, huisv. van Jan Wolters op de Vennen om kranckte
Martien huisv. van Doe Jiddes om eenigh verschil met Anje Ubbes

Na gedane belijdenisse toe gekoomen
De Hoogh Eedel Wel Geb. Heer Hillebrant Jacob Gruis
Jantien Jans, wonende in de Vledder busch als meijt

12-09-1697
Absenten
Nieske, huisv. van Jan Wolters
Martien, huisv. van Doë Jiddes
Anne wed. van Olcher Jans
Eetien wed. van Lodewijk Grommers die na Oost Frieslant waer
Na gedane belijdenisse hares geloofs (ndat kort tevooren van ons gedopt waer) is als Ledemaet deser Gemeinte toegekoomen Martien Harmens huisv. van Hindrick Clasens  snickevaerder.

28-11-1697
Absenten
Jantien huisv. van Jaeckel Crijns om doodelijcke kranckte
Aeltien Wolfius om dat een seer bien, of swellende toone hadde
Jan Wolters en sijn vrouw Nieske
Doë Tiddes vrouw om reden onbekent
Op goet getuigenis van Lellens toegekoomen
Claes Jans, die voor knegt bij mij woont

20-03-1698
Het avondmaal is bediend door ds. Ankum, omdat de ds. zelf zich bezwaard voelde om het avondmaal te bedienen. Hij had namelijk ruzie gehad met Jacob Havercamp. Die had de heg tussen de dominee en zijn eigen erf gekapt en was hier ook voor veroordeeld door het gericht. Havercamp had ook de heggen van anderen in het Carspel gekapt. Jacob Havercamp wordt ook gesuspendeerd van het avondmaal.
Na gedane belijdenisse toegekoomen
Arent Jans Coeclinck ex pontifico Reformatus factus
Anna Frerix, wed. van IJtze Clasens
Antien Harmens j.d. geboortig van Noordtbroeck, als dienstmeijt wonende bij Arent Jans Cocelinck en Eetien Tiaers.

26-06-1698
Absenten
Nieske huisv. van Jan Wolters op de Vennen
Anne Clasens wed. van Olger Peters welck laeste om kivagie en vechterie met Roeckes Peters bij haer wonende van mij bestraft, en tot de tafel des Heeren miet genoodigd sijnde, oock van daer te rugge is gebleeven.
Meester Havercamp heeft zijn misdaad ingezien en heeft drie guldens betaald. Hij mag weer aan het avondmaal.
Door belijdenisse toegekoomen
Jan Jans (alias Jan Swart) ende Jeichien Jans sijn huijsvrouw wonende ande wegh na Winneweer
Martien Onnes, huisvr. van Jan Havincks in de Weer
Hindrickien Jans, huisvrouw van Michiel Wibbes wonende in Lutke wijtwerder klught
Jan Jans ende Wieke Remges wonende bij Doer Tijll
Eede Jans, wonende in het Loegh
Crijn Jaeckels ende Gretien Peters sijn huisv. wonende in Cranghweer
Met attestatie sijn doe van ander Gemeinten tot ons overgekoomen
Vrouw Anna Barber Berckhuis, weduwe van wijlen Dominus Cornelis Reneman in sijn leven predikant tot Lellens, met attestatie van Lellens
Ulfert Jacobs kliermaecker ende Leentien Aiddes sijn huisv. oock met attestatie van Lellens
Hindrick Jans Garentwerenaer en Aefke Heijnes sijn huisv. komende van Loppersum, met schriftelijke approbatie van Ds. Ten Oever waer op sal volgen een attestatie van de kerckenraet van Loppersum als sijn Eerw. in sijn geschrift an mij gesonden schrijft. T’welck oock kort hijr na alsoo is geschiet.

18-09-1698
Absent
Nieske de huisv van Jan Wolters.
Anne Clasens de weduwe van Olger Peters heeft berouw en wordt weer toegelaten
Geertruit Peters is eindelijk weer toegelaten
Door belijdenisse toegekoomen
Enje Cornelis J.D. woonachtijgh op de Vennen
Met attestatie van andere Gemeinten
Jantien Rustinga J.D. met attestatie van Groningen
Peter Jans (alias Peter Ham) en Martien Jans sijn huijsvrouw met attestatie van Loppersum, en nu woonachtijgh in Lutje wijtwert
Oock sijn met attestatie van Loppersum tot ons gekoomen Hindrick Jans Garentwener en Aefke Heijnes sijn huisv.
Met onse attestatie is na Noordtbroeck vertrocken Antien Harmens J.D. gewoont hebbende met Arent Jans Cocelinck en sijn huisv.

30-11-1698
Geertruit Peters, de weduwe van Albert Dercks, heeft zich op de markt in Loppersum zeer onchristelijk gedragen. Het blijkt dat ze de marktkoopmannen bestolen heeft. De kerkenraad heeft de volgende ooggetuigen laten citeren: Martien Harmens, de huisv. van Hindrick Clasens, Breghte de huisv. van Albert Nannens en Anje, de dochter van Tobias Wolters. De pastor, diakenen en Mr. Havercamp zijn ook nog langs Gebke Isebrants, huisv. van Eede Jans, geweest, omdat die “darde halff weecke oudt” in de kraam was geweest. Allen bevestigen ze Geertruit de marktlieden bestolen heeft en ze wordt gesuspendeerd van het avondmaal.

03-12-1698
Na gedane belijdenisse toegekoomen
Julle Clasens woonachtijgh op de Vennen
Willem opt Holt woonachtijgh int Loegh
Met attestatie van Leermens is tot ons gekoomen Gretien Cornelis
En met attestatie van Huisinge Grietien Jans, beide wonende in Crangweer
Oock met attestatie van Cantens Dewer Jans huisv. van Jelte Alles Gortemaecker

09-03-1699
Absenten
Nieske de huisv. van Jan Wolters
Jan Jans (alias Jan Swart) om kranckheijt die oock kort daerna gestorven is.
Na gedane belijdenisse toegekoomen
Trijntien Clasens huisv. van Peter Dercks Backer wonende in dit Loegh
Met attestatie uit de Zeerijp is tot ons gekoomen
Anje Jans huisv. van Rem Eijses

24-06-1699
Absenten
Nieske de huisv. van Jan Wolters
Aave Jans
En sijn tot nieuwe Leedematen dese Gemeinte toegekoomen met attestatien van verscheijden plaetsen dese volgende persoonen
De Eerbare Martien Jans weduwe van wijlen pastor Venecamp van Oldenzijll, met attestatie van daer
Tonnis Jacobs en Anje Geerts (in’t Gasthuijs), sijn huisv. met attestatie van Wester Embden
Martien Cornelis J.D. met attestatie van Wittewierum
Eefke Jacobs J.D. met attestatie van Loppersum wonende bij ‘t Loegh
Aeltien Vrijelijck J.D. met attestatie van Oldenzijll wonende bij de weduwe van Dom: Venecamp
Met onse attestatie sijn na Loppersum vertrocken Geeske Jans wed. van Niengh Berents, Jan Jans (alias Roode Jan) en Wiecke Remges sijn huisvrouw tsamen gewoont hebbende bij Do
ë Tijll

17-09-1699
Met attestatie van ’t Zant is tot ons gekoomen
De E. Jan Eebels, wonende op’t
woëll
En met onse attestatie is na Groningen vertrocken
Claes Jans van Wester Embden te vooren bij mij gedient hebbende, om nu te dienen de heer Areste Loofkaet [?]

17-12-1699
Absenten
Jan Wolters en Nieske
Tonnissien huisv. van Claes Ijtzes, om dat haer ’t kint van Derck Cornelis ontrocken waer
Tobias en Maria omdat van Eede Jans over schulden qualick bejegent waren
Aeltien Wolphius uit swackheijt
Ulphert Jacobs daer van de reden mij onbekent sijnde
Na gedane belijdenisse toegekoomen
Havinck Jans
Jan Simons
Jan Havincks
En Jan Alberts van Wester Embden, welcke laeste voor knegt bij mij diende
Met attestatie van Sandeweer is tot ons gekoomen Frouke Frens huisv. van meester Ignatius Baers Chijrurgijn
Met attestatie van Groningen is tot ons gekoomen Jacob Pauls vrijgesell uit het L. Drenthe wonende met Alje Coënes als kneght

10-03-1700
Met attestatie is van ons na Groningen gegaan Peter Pauls vrijgesell

16-06-1700
Na gedane belijdenisse toegekoomen
Crijn Tonnis en Bouke Jans Ehelieden woonaghtigh in Crange weer
Met attestatie van Lellens is tot dese Gemeinte gekoomen
Trijnje Reijnders huisv. van Jan Eltes wonende in Lutke Wijtwert
Met attestatie van Uithuijster mieden
Peter Jans en sijn huisvr. wonende opt Woël

15-09-1700
Met onse attestatie is na Schilwolde vertrocken Frouke Frens huisv. van Ignatius Baers Chijrurgijn

15-12-1700
Met onse attestatie sijn na Groningen vertrocken
Vrouw Martien Jans wed. van Dom: Veenecamp doch nu getrout an Hermannus Dentinck meester Goutsmit in Groningen
Aeltien Vrijlincks Jon: Dochter voor dienstmeijt wonende met voornoemde vrouw
Na gedane belijdenisse toegekoomen
Frouke Jans wed. van Drewes Sickes
Albert Alberts en Sieke Albers Echtelieden
Lambert Lambers wonende an de Delle wegh op de Vennen, Reformatus à Lutherans Janty
Met onse attestatie is na Appinga Dam vertrocken Trijntien Laurens J. Dochter

20-03-1701
Absenten
Jan Wolters en Nieske
Moeij Aefke in de vledderbusch om sieckte

26-06-1701
Jan Wolters en Nieske zijn in de visitatie aangesproken omdat ze steeds niet komen. Ze beloven beterschap, maar de pastor vermoedt dat er meer aan de hand is.
Geert Jacobs, sijn schuld in saecken Eltien Willems kinderen omtrent de Diaconie gepleeght bekent hebbende is wederom toegelaten.
Geertruit Peters blijft als vooren.
Alje Coenens en Derck Cornellis zijn als ouderling gekozen en bevestigd 10-07-1701

11-09-1701
Absenten
Jan Wolters en Nieske
Lambert Lamberts en Jeije sijn huisv.
Peter Currel en sijn wijff van jeets afgebleven

21-12-1701
Absenten
Moeij Aefke in de vledderbusch omdat in de bell roose lagh [dit staat er echt HB]
Jan Wolters en Nieske
Ulphert Snijder
Aeltien Clasens huisv. van Tonnis Holtinck omdat in de kraem lagh
Lisebet huisv. van Derck snijder omdat opt alder uiterste waer en niet ingaan durfte
Aeltien bij Doër Tijll
Lambert Lamberts en Jeije
Rems Anne
Isebrant Schuitier en Egbertien sijn huisv. om eenige woordenstrijdt met haar dochter en swager
Eede Jans
Aefke Jans ob coneubituam prematurum
Peter Hind: Timmerman en Ettien, omdat gerughten van gepleegde diefstal na gingen, en hem van overspel te hebben willen begaen Etc.
Martien Harmens, om opspraeck van te groote conversatie met Klaes Poll.
Na gedane belijdenisse toegekoomen
Anne Hindricks wed. van Bocco Uildricks, out 76 jaren
Breghte Abels huisv. van Albert Nannens
Tonnis Dercks Timmerman, en Geeske Jans sijn huisv.
Ettien Peters huisv. van Reinder Hindricks
Anje Tobias J.D.

19-03-1702
Veele ledematen absent geweest om sieckte als
Aefke in de Vledder busch
Bouke huisv. van Crijn Tonnis omdat in de craem quam
Aeltien bij Doe Tijll
Lambert Lamberts en Jeije
Jan Wolters en Nieske, welcke reden van haer absentie sullen moeten inbrengen
Martien Harmens om opspraeck van met Claes Poll te veele gemeinschap te hebben.
Na gedane belijdenisse toegekoomen
Hestertien Grommers van Stedum ende
Anje Eijsens van Loppersum beide jonge dochters
Met attestatie van andere Gemeinten sijn tot ons gekoomen
Claes Writzers lijfkneght van de Heer Capitein Coënders met attestatie van Nieuw-poort
Liefke Lamberts huisv. van Sicko Drieuws, met attestatie van Garrelsweer

17-03-1702
Ettien, de huisvrouw van Peter Hindriks Timmerman, moet zich verantwoorden voor het consistorium. Ze heeft Eebeltien, huisvrouw van Tomas Jans Glasemaecker, uitgescholden. Ze heeft Eebeltien ook van achter op het hoofd geslagen met een bessem of schrobber, toen die water haalde uit de gracht om de pastorie. Ze heeft zich huilend beklaagd bij de pastor, en sindsdien heeft ze duizelingen en kan ze niet meer praten. Ze is daarna overleden staat nu boven de aarde. Ettien heeft ook onrust gestookt tussen Claes Claasen en en Aefke Jans. Ze wordt afgesneden van het avondmaal.

25-06-1702
Met attestatie van dese Gemeinte vertrocken Claes Writsers kneght van de Heer Capitein Coenders
En Jantien Jans nu wonende bij de Heer Joost Coenders tot Husinga, die lidmaet deser Gemiente geworden sijnde den 13 Junij 1697 doemaels wonaghtijg waer in de Vledderbusch.
Met attestatie van Ten Bour D. E. Redger Lippo Fokkens
En met attestatie van Lellens Evert Clasens Draack en Gesien Hindricks sijn huisvrouw
Ettien, de vrouw van Peter Hindriks Timmerman, heeft de avond na de begrafenispredicatie van die morgen, verzocht weer toegelaten te worden. Ze moet aan het consistorium bewijs overhandigen dat ze haar leven gebeterd heeft.
Aafke Heijnens, vrouw van Hindrick Jans Garentweender, heeft ten huize van Tonnis holtinck lasterlijk over het avondmaal gesproken en wordt voor het volgende avondmaal geciteerd.
Isebrant Schuitier en zijn vrouw, en Itzen Anne, moeten ook verschijnen de volgende keer, omdat ze elkaar de dag na het avondmaal tot ergernis van velen hebben uitgescholden.

10-09-1702
Aeltien, huisvrouw van Frerick Schipper wordt geciteerd.
Eeme Jans heeft zijn vrouw Hijlle geslagen. Hij wordt gesuspendeerd.
Ijtzen Anne is in de week voor het avondmaal in de hof van Lucas Dercks weduwe op appeldiefstal betrapt door 5 mensen, namelijk Jan Simons, Cornelis Smit, Hindrik Garentweever en Focke Jimmeman van Loppersum met zijn knechten. Hij wordt gesuspendeerd.
Geertruit Peters wil weer aan het avondmaal. Omdat ze amper in de kerk komt moet ze eerst bewijzen dat ze haar leven gebeterd heeft.
Ettien, vrouw van Peter Timmerman, blijft gesuspendeerd wegens de mishandeling van Eebeltien.
Anne Clasen, alias Anne Hares, en Peter Currel mogen weer aan het avondmaal als ze voldoende bewezen hebben hun leven gebeterd te hebben.
Aefke Heijnes, die lasterlijk van het avondmaal gesproken en daarom gesuspendeerd was, is na serieuze vermaning weer gedimmitteerd.
Ijsebrant Schutier en Egbertien, die met Ijtzen Anne woorden hadden gehad, worden weer gedimmitteerd [toegelaten].

20-12-1702
Absenten
Aeltien huisv. van Frerick bij Doe Till
Moeij Hille huisv. van Eeme Jans, omdat zij en haar man ruzie hebben gehad
Ulphert snijder was om kranckheijt absent

De zoon van Geertruit Peters, Hindrick, heeft een pond zwart garen uit de winkel van Eede Jans Garentweender gestolen en aan zijn moeder gegeven. Die verstopte het, maar Gebke Isebrants en Claes Pols dochter, die door het raam keken, hebben dat gezien en tegen Eede gezegd. Die heeft het weer teruggehaald. Eede heeft dit verhaal aan de dominee verteld op de trekschuit naar Groningen.

11-03-1703
Absenten waren er vele, vanwege het zeer slechte weer, en omdat een aantal vrouwen ging kramen of net gekraamd hadden. Genoemd worden:
Jan Wolters en Nieske
Trijnje huisvrouw van Jan Eltes vanwege het slechte weer
Martien Coënens wed. van Reijnder Jacobs, Claas Jans in de weer om kranck
Frerick bij Doe tils huisvrouw Aeltien omdat in de kraem leide
En Hindrickien huisv. van Michiel Wibbes die dit van uir tot uir verwachtede
Weemele wed. van Lambert Warners omdat haar stiefdochter Libe door hoërerie in de kraem lagh, en dit kint op die tijdt doodt boven de aerde stondt, waervan verscheijdentlijck gesrpoken wijrdt.

Vrijdags voor het avondmaal is consistorium gehouden. Hindrick Jans Garentweender heeft in een dronken bui zijn vrouw Aefke een blauw oog geslagen “dat haar eene ooge hijr door swart als een schoorstien waer geworden”. Beiden mogen niet aan het avondmaal.

Met attestatie is van Husinga tot dese Gemeinte gekoomen
Jantien Jans J.D. gewoont hebbende met de weduwe van de Eedele Heer Joost Coënders tot Husinga, en nu wonaghtijgh bij Veghter Sierts in de weer.

24-06-1703
De ds. is in de visitatie bij Geert Jacobs geweest en heeft die dronken aangetroffen. Geert Jacobs verweet de pastor dat hij onderhandeld heeft tussen de diakoniën van Stedum en Huizinge over Hille Hillebrants kind. De ds. zou de kosten dragen, maar in feite is de diakonie er voor opgedraaid. Dit zou Jan Peters Coopman tegen Geert Jacobs gezegd hebben. Derck Cornellis, ouderling, en Jan Peters in Cranghe Weer als diaken zijn naar Geert Jacobs gegaan, maar hebben geen uitsluitsel gekregen of die dat nu gezegd heeft. Geert Jacobs wordt gesuspendeerd.
Ettien de huisvrouw van Peter Timmerman betuigt spijt en mag na vermaning weer aan het avondmaal.
Na gedane belijdenisse toegekoomen
Jacob Roelefs wonende bij Doëtil
En met attestatie van andere Gemeinten
Gretien Freriks huisv.van opgemelde Jacob Roëlefs met attestatie van Huisinga
Jan Peters Holtinck en sijn huijsvrouw met attestatie van Wittewierum
Maria Lisabeth Vreeburgh J.D. met attestatie van Groningen
Imcke Aljes huisv. van Jan Jans opt Woël, met attestatie van Farmsum

09-12-1703
Eeme Jans is ter consistorie verschenen en mag na schuldbekentenis weer aan het avondmaal.
Geert Jacobs heeft spijt van zijn uitlatingen en verklaart ten overstaan van de predikanten Ten Oever, Anckum en Muncjerus, pred. te Loppersum, Ten Boer en Lellens op maandag 03-09-1703, dat hij berouw heeft. Volgt een attestatie waarin dit verklaard wordt.

16-12-1703
Door het zeer slechte weer zijn er vele absent bij het avondmaal. Genoemd zijn:
Jacob Roelofs en Gretien zijn vrouw
Aeltien bij Doetyll
Geert Jacobs
Anje Tonnis Jacobs huisv.
Martien huisv. van Jan Havincks
Jan Wolters en sijn vrouw Nieske
Trijnje huisv. van Jan Eltes
Derck Moljes vrouw
Ijsebrant Schutier en Egbertien etc.
Hindrick Jans  Gerentweendenaer mag na berouw weer aan het avondmaal.

09-03-1704
Absenten
Jan Wolters en sijn vrouw
Aeltien bij Doetyll
Met attestatie van Wester Embden sijn als ledematen dese Gemeinte toegekoomen
Crijn Jakels en Greeien Peters sijn huijsvrouw
van Opwijrda Gretien Jacobs j.d. wonende int Loegh

15-06-1704
Door belijdenisse hares geloofs toegekoomen
Claes Clasens wonaghtijk in de Weer
Corneliske Clasens huisv. van Alje Coënes met attest: van Loppersum
Fennechien Havercamps j.d. met attest: van Groningen
Aeltien Cornellis huisv. van Harmen Jans Smitt met attest: van Cantens
Eefke Bockes met JD met attestatie van Huisinga
Vrijdag voor het consistorium van 15-06-1704
Eeme Jans en Anne Freriks leven in onenigheid. Eeme Jans wordt gesuspendeerd, Anne was dit al.

14-09-1704
Absenten
Jan Wolters en sijn huisvrouw
Aeltien bij Doe til
Jacob Roelefs om kranck
Na gedane belijdenisse toegekoomen
De Hoogh Eedel Wel Geb: Juffer Willemina Leewe mede erfdochter van Nittersum tot Stedum etc. als oock
De Hoogh Eedel Wel Geb: Juffer Elisabeth Adoleth van der Borgh: dochter van wijlen de Hoogh Eedel Wel Geb: Heer Colonel van der Borgh
Met onse attestatie is na Groningen vertrocken
Aeltien Vreborghs, getrouwt sijnde an vaendrick Albertus Havinck

25-12-1704
Absenten
Jan wolters en Nieske
Lambert en Jeije bij de wegh
Jacob Roelefs en Gretien
Frerick Schippers Aeltien
Tonnis Jacobs vrouw om kranck en anderen
Jelte Dercks oock, buiten twijffel omdat weinigh dagen te vooren op de Kercken Reeckendagh de Hoogh Eedel Wel Geb: Heer van Stedum an Jelte Dercks de kerckvooghtschap (die hij door grootsheijdt selfs an sigh hadde genoomen, en hijr in groote gloorij stelde) hadde opgeseijt gelijck oock an sijn Consvater Alje Coënes, waerop Jelte Dercks seer is geraeckt en ontrust. Etc. Dogh hooghmoet gaat ordinarijs voor den val.

Vrijdag voor het consistorie van 25-12-1704
Breghte, vrouw van Albert Nannes, heeft Grete Jans (alias Slobs Griete) bont en blauw geslagen, toen die met haar kind in haar huis was. Grete is gevlucht naar Backer Moeij Anne, om zich te verbergen.
Albert Nannes en Breghte elkaar ook vreselijk geslagen en Martien, de dochter van Breghte’s zus, die daar ook woonde, had om hulp geroepen: kom toch helpen, oom en moeije brengen elkaar om hals.
Ook mr. Havercamp was getuige hiervan.
Voor het consistorie ontkennen Albert en Breghte het echter. Beiden worden ze gesuspendeerd.
Met attestatie van Bellingeweer is nieuws tot lidtmaet deser Gemeinte toegekoomen de E. Gretien  Jans weduwe van Jan Eijsens, sijnde de moeder van Hilje, weduwe van Veghter Sierts. Ze was niet gekondigd, omdat de attestatie pas na de proefpredicatie was ingeleverd.
Tettien Hindricks huisv. van Eede Jans Garentweerner is oock met attestatie van Menkeweer tot de gemiente gekoomen

21-06-1705
Na gedane belijdenisse toegekoomen
Maria van Baeckholt J.D. van Deventer wonende ant aadelijcke huis Nittersum tot Stedum bij de Juffer Leewe van Cantes als Camenier.
Dewerke Dercks j.d.
Anje Bockes j.d.
Met attestatie van ander Gemeinten sijn de tot ons gekoomen
Trijntien Laurens huisv. van Albert Albers met attestatie van Appinga Dam

20-09-1705
Na gedane belijdenisse toegekoomen
Julle Valcks en Auke Jans sijn huisv. wonende in de Weer
Lisabeth Clasens wed. van Peter Cornellis met attestatie van Garshuisen
Peter Egberts en Leentien Jacobs sijn huisv. wonende in Lutke wijtwert met attestatie van Lellens

06-12-1705
Zeer veel absenten, genoemd worden:
Jelte Dercks
Lambert en Jeije
Aeltien bij Doe til
Claes Reemens Reenje
Moeij Gretien moeder van Veghters Hilje
Eevert Draeck en sijn vrouw
Harmtien Backers
Jan Wolters en Nieske
Martien Pols
Bauke dochter van Jan Crijns
Tonnis Jacobs Anje
Eefke Bockes
Rems Eijsens Anne
Captein Coenders Claes
Hindrick Garentweeneraer en sijn wijff
Griete Ockes
Alje Coënes
Jan Clasens
Alderts Martien [de laatste 4] om sieckte
Met attestatie is van hijr na Termunten vertrocken Sara Hemmes, en  getrout an Eppe Wierts
Met attestatie van andere Gemeinten sijn tot ons gekoomen
Ubbe Peters Zarkes bij de meulen, met attestatie van Loppersum
Anneke Peters J.D. met attestatie van Uithuisen (vertrocken na Groningen)
Lammechien Popkes J.D. met attestatie van Groningen
Dewer, Jelte Gortemakers wijff, heeft een kussen en een kussenbuir gestolen van Isebrant Schuitier. Martien, dochter van Isebrant, heeft aan Dewer gevraagd of ze dit gedaan, terwijl Peter Timmerman’s Aefke erbij was, of ze dit gedaan heeft en Dewer ontkende.
Martien is het kussen weer terug gaan halen.
Dewer wordt gesuspendeerd.

13-12-1705
Met attestatie van Loppersum tot dese Gemeinte gekoomen Ijde Mennens J.D.

24-03-1706
Na gedane belijdenisse toegekoomen
De Hoogh Eedel, Wel Geb: Heer, mijn Heer Everhard Frederick baron van Linteloo, Heer tot Stedum en Uitwierda
Ende  de Hoogh Eedel Wel Geb: Vrouw, me vrouw Peternella Leewe, nu  baronesse van Lintelo, vrouw van Stedum en Uijtwierda
Met attestatie van andere Gemeinten sijn als lidtmaat tot ons gekoomen
Margareta Louters J.D., wonende an het hoogh aadelijcke huis tot Stedum met attestatie van Groningen
Jacob Sigers wonaghtigh in de Weer met attestatie van Hoogh Kercke

20-06-1706
Met attestatie van andere Gemeinten sijn tot dese Gemeinte gekoomen
Wolter van Ruinen, wonende an het hoogh aadelijcke huis Nittersum, met attestatie van Groningen
Geeske Lamberts j.d. wonende in Cranje weer met attestatie van Garrelsweer

26-09-1706
Met attestatie van Ten Bour is tot dese Gemeinte gekoomen
Trijnje Clasens huisv. van Peter Dercks, wonende bij Doë tijl

03-04-1707
Is met onse attestatie vertrocken
Wolter van Ruinen en
Margrete Louters [beide] beide gewont hebbende an’t Adelijcke Huis tot Stedum
Met attestatie van Appinga Dam is tot ons gekommen Anje Eisens wonende int Loegh.

03-07-1707
Na gedane belijdenisse toegekoomen
Aeilke Cornellis Weduwe van Julle Clasens wonaghtigh op de Vennen
Met attestatie van ander Gemeinten sijn tot ons gekoomen
Engeltien Jans huisv. van Focko Luitiens in Crangeweer, met attestatie van Uithuistermeeden
Catharina Vreborghs j.d. wonende int Loegh met attestatie van Groningen
Mensje Dreewes J.D.
Meiske Geerts J.D.
Gerlof Jannes vrijgesel [alledrie] alle wonaghtigh int Adelijcke Huis tot Stedum en met attestatie van Groningen
Gesuspendeerd van het avondmaal:
Hindrick Jans Garentweerenaers vrouw Aefke
Tettien Hindricks, wed. van Eede Jans
Martien Harmens vrouw van Hindrick Clasens
wegens scheldpartijen op de straat.

14-09-1707
Peter Clasens heeft ten last van de predikant gesproken, maar wordt in het ongelijk gesteld.
Mr. Havercamp is tijdens een vergadering het huis van de predikant binnengedrongen en is uitgevaren tegen de predikant. Jan Peters wijst hem terecht. Het blijkt dat:
1. Havercamp Lubberts Martien dikwijls onder de schorteldoek gevoeld heeft, en met haar gezoend heeft (terwijl hij over de 70 jaar is)
2. Hij heeft zijn eigen vrouw al 2 x geslagen.
3. Hij heeft al verschillende keren te veel gedronken. Dit is door verschillende mensen bevestigd.
Hij wordt gesuspendeerd van het avondmaal, met instemming van de heer van Stedum.
Daarnaast wordt het diakenschap hem afgenomen. Willem opt Holt wordt diaken en bevestigd op midwinters tweede dag in dat jaar.

24-06-1708
Mr. Havercamp wordt weer toegelaten aan het avondmaal.
Met attestatie tot ons gekoomen van Leermens
Luitien, en Anje Wabbes, de laatste huisv. van Jan Siams
Jacob Meertens en Lisebeth Geerts met attestatie van Middelstum
Bieke Dercks j.d. (nu wonende op’t Woël) met attestatie van Wester Embden

01-12-1708
Door het slechte weer zeer veel absenten aan het avondmaal

11-09-[1708?]
Mr. Havercamp heeft zich ergerlijk gedragen bij het “uitigst” van Jelte Gortmaeckers kind. Hij heeft in het bijzijn van verschillende getuigen een hoer, Martien, de weduwe van Willem Lubberts Ijmes, onder de schorteldoek gevoeld. Martien had in onecht al een kind vergewonnen. Dewer, de vrouw van Jelte Gortemaecker, heeft geroepen: zie de koster met Martien! Mr. Havercamp wordt geadviseerd zich van het avondmaal te onthouden, wat hij belooft totdat he gericht hem gezuiverd heeft.
De Richter R. Schiphorst heeft 4 getuigen die verklaard hebben dat ze het gezien hebben: Dewer, Jelte Gortemaeckers vrouw, Martien Ijsebrant Ijbes dochter en Jan Jans en zijn vrouw Wellemt wonende op de Camp.
Richter Schiphorst heeft deze 4 weer naar huis laten gaan: als hij ze nodig had zou hij ze wel oproepen.

31-03-1709
De heer en vrouw van Stedum waren absent, omdat ze in Groningen waren.
Na gedane belijdenisse toegekoomen
Jan Egberts van Wester Embden als kneght bij mij wonende

Juni 1709
Met attestatie van ander Gemeinten als Leedematen tot dese Gemeinte gekoomen
Aefke Hindricks huisv. van Jan Mindels, met attestatie van Garshuisen
Gerrit Jans en Bouke Michiels Echtelieden met attestatie van Wester Embden
Nanje Jacobs huisv. van Jan Albers in de Weer met attestatie van Rottum
Eelje Jans J.D. wonende an het Aadelijcke Huis van Stedum met attestatie van Sandeweer.

December 1709
Na gedane belijdenisse toegekoomen
Geeske Dercks weduwe van Evert Berens
Gretien Popkens huisv. van Havinck Jans Backer
Focke Berents en Trijnje Rickers Echtelieden wonende op de Made

06-04-1710
Na gedane belijdenisse toegekoomen
Hillechien Jans huisv. van Jacob Sigers in de Weer

22-11-1710
Geen bijzonderheden, alleen heeft zich een misverstand voorgedaan tussen Arent Jans Cocelinck en sijn huisvrouw en Jacob Jans Schoemaecker, zijn naaste buurman, over een “ganck tusschen beide”. Ze zullen het in de minne schikken.

20[?]-03-1711
Na gedane belijdenisse toegekoomen
Jan Jans snickevaerder en Bietien Hindricks sijn huisvrouw [voor deze aantekening staat iets onleesbaars over een Wolter]
Bouke Hindricks huisv. van Jan Cornellis
Cornellis Peters snickevaerder en Grietien Sierts sijn H.V.
Berentien Lamberts wed. van Aeijt Hansens
Met attestatie van Loppersum is tot dese Gemeinte gekoomen Bouke Heijnens J.D.

19-07-1711
Jelte Dercks en zijn vrouw hebben 7 weken en 2 dagen na hun huwelijk een kind gekregen, bewijs voor ontijdige bijslapinge. Jelte is dan 65 jaar. Hij weigert voor het consistorium te komen en wordt gesuspendeerd van het avondmaal.

Oktober 1711
Met attestatie van ander Gemeinte tot ons gekoomen
Gesina Pars J.D. wonende an het Aadelijcke Huis van Stedum met attestatie van Uithuijser Meeden.
Anje Siabbes huisv. van Jacob Ubels van Noordtbroeck
Fretien Wolters huisv. van Frerick Noeickes met attestatie van Wirdum.


De Ledematen der Gemeijnde Jesu Christi tot Stedum bij de intrede van mij Bernhard Stortenbeeck – Daventriae Transisalanus – den 24 November des jaers 1715 aldaer bevonden als volgen.

1. Everhard Frederik Baron van Lintelo en
2. Petronella Leuw, baronesse van Lintelo, Heer en Vrouw van Nittersum, Stedum, Ringenum, etc.
3. de Freulin Petronella Leuw ten Huijse voorsch.

In ‘t Lough

4. Meester Jacob Havercamp – schoolmeester en organist, gestorven op ‘t einde des jaars 1727 en begraven den 2 Januarij 1728
5. Anne Claessens (alias Hares) weduwe
6. Thomas Jansen glasemaker
7. Aefke Jansen, Huijvrouw van Claes Claessen
8. Peter Hendricks timmerman en
9. Cornelisijen Abels sijn Huijsvrouw
10. Jantijen Cornelis in ‘t Gasthuijs en
11. Aefke Heijnes haer doghter
12. Anje Geerts in ‘t Gasthuijs
13. Aefke Hendricks Huijsvrouw van Jan Mindels (gestorven)
14. Jacob Jansen schoemaker en
15. Trientijen Berents sijn Huijsvrouw
16. Meester Arent Kokelinck (= Cochelijn) chirurgus (abiit ..[onleesbaar])
17. Eetijen Timons sijn Huijsvrouw (1720 gestorven)
18. Jan Simons schepper en
19. Anje Wibbes sijn Huijsvrouw en
20. Luijtijen Wibbes of oom Luijtijen (gestorven)
21. Marrighijen Coenes, Coene Reijnders moeder obiit in fine December 1727
22. Catarina Vreburgh vertrocken
23. Liefke Lamberts Huijsvrouw van Sicco Dreuwes
24. Peter Claassens, vertrocken
25. Bietijen Hendricks Huijsvrouw van Wolter Writzers, vertrocken
(Nota: Luijten Wibbes en Peter Claessens gestorven Eetijen Moeij doot Catrina Vreborgh en Bietijen Hendricks vertrocken Anje Geerts doot)
[in kantlijn] 1728 Jan: 1 15]

26. Tonnissijen Popkes, Huijsvr. van Claes Itzes
27. Marrighijen Cornelis, weduwe van Lucas Dercks
28. Evert Claessen (vulgo Evert Draeck)
29. Geesijen Hendricks, sijn huisvrouw [28 en 29] (gestorven int jaar 1728)
30. Mr Willem op ‘t Holt, diaken en
31. Harmtijen Jansen, sijn Huijsvrouw (doot)
32. Deuwer Jansen, huijsvrouw van Jelte Gortemaker (abiit)
33. Moeij Trienje, de moeder van Michiel Wibbes vrouw (obiit)
34. Havinck Jansen backer en
35. Grietijen Popkes sijn Huijsvrouw – beide vertrocken nae Winschoten den 18 Meert 1721
36. Moeij Jantien, de moeder van Focco Luijtijes (gestorven)
37. Bauke Hendricks, Huijsvrouw van Jan Cornelis (abiit)
38. Egbertijen Cornelis, de moeder van Peet schoelapper
39. Derck Alberts, snijder en
40. sijn huijsvrouw
41. Moeij Anne, Sia[b]be Tonkes weduwe (gestorven)
42. Jan Alberts  (1721 gestorven) en
43. Grietijen Maelders sijn huijsvrouw (overleden in April 1732)
44. Delia Claessens (doot)
45. Sicco Peters, cuijper (gestorven) en
46. Trienje Eenes sijn Huijsvrouw – nu van de Snikkevaerder (obiit)
47. Albert Cornelis, de garentweerner
48. Meester Garremt Jansen, schoemaker (doot 1731 in fine) en sijn soon
49. Frederick Garments op de Camp
50. Peterijen Jacobs, Huijsvrouw van Mene Hendricks
51. Moeij Geesken, de moeder van Focken vrouw op de Camp
52. Albert Nannes (gestorven) en
53. Breght Abels sijn Huijsvrouw
54. Maria Jeronijmus en haar soon
55. Wolter Tobias, politiemeester en
56. Trientijen Reijnders, sijn huijsvrouw
57. De Advocaet Lubbertus Jansen Felwerda en
58. Catharina Jansen sijn huijsvrouw
59. Crijne Jakels en
60. Greetijen Peters, sijn Huijsvrouw (gestorven)
(Nota: Sicco Peters Cuijper gestorven: als oock Albert Nannes
Frederick Garments vertrocken Siabe Omkes weduwe doot Moeij Trienje en Trienje Eenes gestorven

61. Albert Alberts kremer en
62. Trientijen Laurens sijn Huijsvrouw
63. Aeltijen Roelofs op de Camp (gestorven)
64. Wemele Jansen (obiit in fine December 1727)
65. Claes Jansen, distelateur (gestorven)
66. Peterken bij de Meulen de Blinde

Buijten
67. Jelte Dercks (gestorven)
68. Jacob Garremts en
69. Ebelje Garremts, sijn huijsvrouw (gestorven)
70. Michiel Wibbes en
71. Hendrickijen Jansen sijn huijsvrouw
72. Moeij Aefke in de Fledderbosch
73. Aeltijen Jacobs
74. Jan Peters diaken en
75. Anje Heertijes sijn Huijsvrouw en
76. Roelof Peters sijn broeder (gestorven)
77. Claes Claessen in de Weer en
78. Geesken Jansen sijn huijsvrouw (gestorven)
79. Temme Jansen haer broeder (vertrocken Bedum)
80. Willem Jansen en
81. Aefke Jacobs sijn huijsvrouw
82. Berent Brants, diaken (gestorven) en
83. Marrighijen Peters sijn huijsvrouw
84. Trienje Reijnders, Huijsvrouw van Jan Elties
85. Jacob Roelofs in Crangeweer
86. Jan Peters Holtinck (gestorven) en
87. sijn Huijsvrouw
88. Julle Valcks in de Weer
89. Jacob Sijgers timmerman en Hillighijen Jansen sijn Huijsvrouw doot
90. Jacob Meertens (gestorven) en
91. Lijsabeth Geerts, sijn Huijsvrouw
92. Garrit Jansen en
93. Bouke Mighiels sijn huijsvrouw [92 en 93] (gestorven)
94. Focco Berents op de Maede en sijn huijsv. Trienje Rickers (gestorven)
96. Jan Jacobs en
97. Geertijen Dercks, sijn huijsvrouw tot Lutje wijtwert
98. Anje Siab[b]es, huijsvrouw van Jacob Oubels (gestorven)
99. Grietijen Wolters Huijsv. van Frederick Heuijkes
100. Moeij Aeijlke, weduwe van Julle Claessen (gestorven)

Einde der doenmaels zijnde Ledematen nu volgen
Nieuwe Ledematen


1715, 26 December Sacrament des H. Avontmaels voor de eerste mael bedient en zijn toentertijds op belijdenis en met attestatie nieuws aengekomen
1. Luijten Jansen en
2. Aeltijen Claessen, sijn Huijsvrouw met attestatie van Eppenhuizen [beide] (vertrocken)
3. Jan Luijtijes met attest: van Garmerwolde (1728 gestorven)
4. Hendrick Jansen en
5. Zara Folkers sijn huijsvrouw met attest: van Lellens
6. Trienje Jans Wed. van Jan Roelofs met attest: van Ten Bour
7. Grietijen Writsers j.d. met attest: van Farmsum (vertrocken)
8. Catrina Stortenbeecks, soror
9. Geesijen Berents ancilla van Oosterwolde
Nae gedane belijdenisse Neuwe
10. Jacob Oubels in Crangeweer
11. Marrighijen Jansen, huijsvrouw van Timen Warners in Crangeweer
12. Saeckijen Lambers, huijsvrouw van Harmen Dercks op de Camp (obiit)
13. Jantijen Jansen, huijsvrouw van Albert Cornelis garentweerner
14. Jantijen Everts, Huijsvrouw van Focco op de Camp
15. Trientijen Floris j.d. (overleden 1732)
16. Engeltijen Garments j.d. (abiit en obiit)
17. Geesijen Garments j.d.(dochters van Garment schoemaker op de Camp)

Nota Luijtijen Jansen en sijn vrouw vertrocken nae Loppersum
Grietijen Writsers vertrocken
Engeltijen Garments vertrocken
Saeckijen Lamberts gestorven

17 April 1716 H. Avontmael en nieuws aengekomen met attestatie

1. Martijen Garbrants Weduwe van Jan Hendricks en moeder van
2. Pieter Jansen de Sarrijs met attest: van Appingedam (obiit)
3. Harcke Willems en
4. Grietje Omges sijn Huijsvr met attest: van Ten Bour [beide] (vertrocken)
5. Anje Roelofs, huijsvrouw van Cornelis Peters met attestatie van Huisinga (doot)
6. Jan Lippes (vulgo Jan Leuw) en
7. Frouke Hendricks met attest: van Eenum [beide] (vertrocken)

En nae gedane belijdenisse haers geloofs tot Leedematen aengenomen

8. Trienje Abels, Weduwe van Claes Laurens (vertrocken)
9. Claes Claessens in ‘t Lough, Eghteman van Ave Jans (obiit 1720)
10. Sicco Dreuwes
11. Lisabeth Lamberts, huijsvrouw van Thomas Jansen glasemaker
12. Fredrick Heuijckes in de Weer (obiit 1728)
13. Jantijen Cornelis, Huijsvrouw van Jan Luijtijes in Crangeweer
14. Trientijen Boelmans, Huijsvrouw van Meester Havercamp
15. Sophia Westerburgh j.d. (vertrocken)
16. Bouke Thomas j.d. (nae Godlinze vertrocken)
17. Anje Mindels, Huijsvrouw van Julle Valcks
18. Wibbe Alberts en
19. Trienje Claessen sijn Huijsvrouw in de Weere (gestorven)
20. Claes Sebes en
21. Trientijen Eelemans sijn huijsvrouw
22. Geert Geertzen op de Vennen (vulgo Geert Stalman)
23. Eelije Thomas j.d. (28 December vertrocken nae Winschoten)

N.B.
Harcke Willems en sijn vrouw vertrocken
Jan Lippes of Leuw en sijn vrouw vertrocken nae Godlinze
Trienje Abels vertrocken
Anje Roelofs doot
Sophia Westerburgh vertrocken
Trienje Claessen gestorven
Claes Claessen doot 1720
Bouke Thomas en Eelje Thomas beijde vertrocken in December 1721

1716, 10 Julij des Heeres H. Avontmael bedient en zijn op die tijdt niuws aangekomen met attestatien

1. Jelmer Eeuwes en
2. Meijske Hommes sijn huijsvrouw met attest: van Westeremden
3. Jan Vreborgh schatbeurder met attest: van Groningen (obiit)
En nae gedaane belijdenisse haers geloofs tot Ledematen aengenomen
4. Jantijen Eines, Huijsvrouw van Jelte Dercks
5. Albertus Westerburgh, coopman, chirurgijn en wedman tot Stedum
6. Thomas Peters en
7. Getruijt Peters sijn huijsvrouw
8. Claas Alefs en
9. Trientijen Luijtijes sijn huisvrouw op Lutjewijtwert
10. Claes Roelofs op de Vennen (gestorven)
11. Claes Allerts mulder
12. Geertijen Claessen sijn huijsvrouw (gestorven)
13. Bouke Claessen j.d.. van Julle Valcks vrouw
14. Timen Warners op Crangeweer

N.B. Jan Vreborgh gestorven

1716, 16 October H. Avontmael bedient en sijn nieuws aengekomen met attestatie

1. Jan Takes meester smit en
2. Sieke Jacobs sijn huijsvrouw met attestatie van Zeerijp
3. Grietijen Louwens, kockmeijt op het Hoogh adelijke Huijs te Nittersum met attestatie van Groningen (vertrocken)
 en nae gedaene belijdenisse haers geloofs tot Ledematen angenomen
4. Jan Mindels, collecteur (gestorven)
5. Jan Tielant, lijfkneght van sijn H.W.G. Heer van Stedum (vertrocken)
6. Wolter Writzers Eghteman van Bietijen Hendricks (vertrocken)
7. Jan Jansen, wonende bij Evert Draeck
8. Claes Fockes timmerman (overleden 1732)
9. Anje Willems, doghter van Willem Jansen in Crangeweer, nu huijsvrouw van Meester Jan Baes cuijper in ‘t Lough
10. Grietijen Wolters j.d.. wonende bij Jacob Roelofs
11. Cornelis Peters in de Weere
12. Theunis Peters, de snijder in ‘t Lough

NB Grietijen Louwens kockmeijt vertrocken
Nota Jan Tielant vertrocken
Jan Mindels gestorven
Wolter Writzers en sijn vrouw vertrocken nae Wirdum
Grietijen Wolters vertrocken nae Thesinge den 30 Augusti 1722

10 Januarij 1717 H.A. met attestatie aengekomen
1. Annetijen Carsijes, kamermeijt op ‘t Huijs Nittersum met attestatie van Groningen: weder vertrocken

17 Meert 1717 HA en nae gedaene belijdenis haers geloofs angenomen
2. Jan Thomessen en
3. Roelofijen Jansen sijn huijsvrouw in de Fledderbosch
4. Focco Egberts op de Camp: nu gardenier
5. Ebeltijen Willems, veemeijt op ‘t Hooghad[elijke] Huijs Nittersum, nu huisvrouw van Fredrick Garments schoemaker (vertrocken)
6. Aelje Lippes en
7. Lammighijen Lulofs, sijn huijsvrouw [beide] (vertrocken)

27 Junij 1717 wederom bediening van ‘t H. A. en op belijdenisse haers geloofs angenomen
8. de eersame Jan Cornelis, coopman in Stedum
9. Claes Claessen en
10. Marrighijen Claessen, soon en doghter van Claes Jansen in de Weer
11. Focco Luijtijes in Crangeweer
12. Aelte Egberts in Lutjewijtwert
13. Sijger Jannes in ‘t Lough (1728 vertrocken nae Uijthuisen)
14. Meerten Jacobs, soone van Jacob Meertens op ’t Woel (vertrocken)

1717, 3 October H.A. en met attestatiën angekomen
15. Cornelisijen Alefs, huijsvrouw van Jacob Roelofs, van Ten Bour
16. Trienje Stoffers, Huijsvrouw van Meester Garment Schoemaker, met attestatie van Zeerijp
17. Bernard Jan Probighs van Dessauw, gardenier op ‘t H.A. Huijs Nittersum met attestatie van [niet ingevuld] (vertrocken)

N.B.
Annetijen Carsijes vertrocken nae Groningen
Ebeltijen Willems vertrocken nae Losdorp
Bernard Jan gardenier, vertrocken nae Bierum
Meerten Jacobs vertrocken nae Krewert
Aelje Lippes en Lammighijen Lulofs vertrocken nae Lellens
Aelte Egberts doot

[hieronder staat] 41 doot en vertrocken tot Febr. 1720

Den 6 Februarij 1718 des Heeren H. Avontmael bedient en sijn tuschentijdt nieuws aengekomen met attestatiën
1. Stienje Isebrants j.d. bij Berent Brant weduwe met attestatie van Oostwolt, Lege en Hooge Meden, (den 22 Nov 1721 weder vertrocken nae Lage Meeden)
2. Elle Jansen Eghteman van Bouke Mighiels met att: van Wagenborgen
3. Thies Hendricks, backer met attestatie van Thesinge
En nae gedaene belijdenisse haers geloofs tot Ledematen aengenomen
4. Claes Julles jm op de Vennen (vertrocken nae Loppersum)
5. Hilje Jacobs, huijsvrouw van Thies Hendricks backer

15 Maij 1718 HA. en nae gedaene belijdenisse haers Geloofs tot neuwe Ledematen aengenomen
6. Claes Roelofs snickevaerder in ‘t Lough en
7. Janneken Jansen, sijn huijsvrouw (obiit 1728)

21 Aug en 11 Dec H A. en geen nieuwe ledematen als
8. Berendina Stortenbeecks – soror van Deventer met attest

26 Februarij 1719 d. H. H. A. bedient als alleen aengekomen
9. Margaretha Schaats, Huijsvrouw van Hiddo Dijkema wolkammer met attestatie van Groningen

21 Maj 1719 H.A. neuws aangekomen met attestatien
10. Anje Dercks j.d. veemeijt op ‘t Huijs Nittersum met attestatie van Uijthuijsen
11. Freeke Claassen, huiijsvrouw van Focco Berents op de Maden met attestatie van Westerembden
en nae gedaene belijdenisse haers Geloofs tot Ledematen aangenomen
12. Rixje Claessen j.d.. en
13. Garment Jacobs j.m. op Heemert als mede
14. Trienje Jacobs, Huijsvrouw van Aelte Egberts tot Lutje wijtwert; gestorven als Mannes Backers vrouw 1732 (= Harmannus op ‘t Holt)

N.B.
Stientje Isebrants vertrocken
Elle Jansen nae Wittewierum
Rixje Claessen item

1719, den 13 Aug. H.A. bedient en sijn ter selver tijdt nieuws angekomen met attestatiën
1. Ida Fockens j.d.., wonende bij Mr Westerburgh, van Loppersum
2. Ocke Steffens, Huijsman met attestatie van Lellens (vertrocken)
3. Laurens Jansen j.m. met attestatie van Ten Bour, Cuijper (vertrocken nae de Meeden)

19 November 1719 H.A. en aangekomen met attestatiën
4. Anneghijen Jansen j.d. nu wonende op het H.A. Huijs te Stedum met attestatie van Groningen (vertrocken)
5. Warner Lammers, schoemaker met attestatie van Spijck
6. Jantijen Geugijes met attestatie van Garrelsweer (vertrocken)
7. Dieuwerke Jacobs j.d.. met attestatie van Loppersum

Den 17 December is de eersame Claes Allerts tot Diaken in onse kercke bevestight nae drij voorgaende proclamatiën.

18 Februarij 1720 des Heeren H. Avontmael bedient en sijn doemaels tot onse Gemeinte neuws aengekomen dese naevolgende personen als met attestatie
8. Janna Evers j.d.. met attestatie van Finsterwolt (vertrocken)
en nae gedane belijdenisse hunnes geloofs
9. Hiddo Dijkema, de wollekammer
10. Jan Geerts j.m. de cuijper (gestorven in 1732)
11. Cornelis Dercks j.m. cuijpers soon an ‘t Schipdiep

9 Junij H.A. 1720 neuws aengekomen
12. Marrighijen Arents met attestatie van Mentzeweer (= Menkeweer)
(vertrocken 1721, suster van Havinck Backers vrouw)

8 September H.A. 1720 neuws aengekomen
13. Roelof Andriessen, coetsier met attestatie van Middelstum
14. Frederickijen Hendricks j.d. nae gedane belijdenisse, vertrocken nae Leermens

29 December H.A. geen nieuwe ledematen
N.B.
Occo Steffens vertrocken
Marrighijen Arents vertrocken

1721, 13 April H.A. geen nieuwe lidmaten

1721, 20 Julij H.A. nae gedaene belijdenisse neuws aangenomne
1. Tietijen Jacobs, huijsvrouw van Wibbe Alberts en
2. Maria Sibolts j.d. wonende bij Hendr: Jansen en Sara Folkers
(gestorven als Elten vrouw op de Camp 1732)

9 November 1721 met attestatie neuws aangekomen
3. Marritijen Everts, doghter van Evert Draeck met attest: van Wester Embden
4. Gerrit Engberts vijfschaght wever in ‘t Lough
5. Peterke Bennes sijn huijsvrouw met attestatie Uijthuisen
6. Jan Eppes onse meijer en
7. Corneliske Heijnes sijn huijsvrouw [beiden] met attestatie van de Meden [beide] (obierunt)
En nae gedaene belijdenisse des geloofs
8. Jannetijen Westerburgh j.d. (vertrocken nae Loppersum)
9. Berent Benthem j.m. wonende op ‘t Huijs Nittersum

1 Februarij 1722 H.A. aengekomen met attestatie
10. Geeske Roelofs j.d.. wonende bij Garment Cornelis, mennist, (nae Windeweer) met attestatie van Loppersum
11. Trijnje Jacobs, huijsvrouw van Jacob Jansen in Lutjewijtwert met attestatie van Zeerijp
En nae gedaene belijdenisse haars geloofs
12. Peter Alephs in Crangeweer
13. Hendrick Claessen, Eghteman van Jantijen Eines
14. Jan Jacobs en
15. Lambert Jacobs, beide soons van Jacob Jansen schoemaker
16. Geertijen Claessen, Huijsvrouw van Theunis Peters, snijder
17. Grietijen Harms, wonende als veemeijt op ‘t Huijs Nittersum
18. Jan Willems en
19. Jantijen Willems soon en doghter van Willem Jansen in Crangeweer
[achter Jantijen Willems] (vertrocken nae Wittewierum Ten Post)

26 April 1722 is de eersame Willem Jansen tot Diaken in onse kercke bevestight nae drie voorgaende proclamatiën

Den 10 Maij 1722 des Heeren H.A. bedient en aengekomen met attestatie
1. Wilhelmus Dikema met attestatie van Delfziel
2. Claes Dercks en
3. Grietijen Peters Eghteluiden met attestatie van Cantes, zargiers
4. Reuwen Tonnis, soone van Claes Jansen met attestatie van Westeremden
Nae gedaene belijdenisse haers geloofs
5. Jacob Jansen
6. Elte Jansen j.m. in Lutje wijtwert (met attestatie vertrocken nae Lellens)
[noot Joh. Nijhoff: beide zoons van Jan Elties]
7. Grietijen Claessen nu veemeijt op ‘t Huijs Nittersum

Den 12 Julij is de eersame Albert Cornelis nae drie voorgaende proclamatiën tot Diaken in onse kercke bevestight

6 September H.A. en met attestatiën neuws aengekomen
8. Havinck Jansen en
9. Grietijen Popkes Eghteluijden met attestatie van Veendam
10. Grietijen Geerts wonende bij Jan Cornelis, koopman met att: van Zeerijp
Nae belijdenisse haers geloofs
11. Harmannes op ‘t Holt, backer en
12. Pilleken Mighiels j.d. van Mighiel Wibbes

13 December H.A. en met attestatie neuws aengekomen
13. Meester Harmannus Muller en
14. Grietijen Alberts sijn huijsvrouw [beide] met attestatie van de Neuwe Pekel A
En nae gedaene belijdenisse des geloofs
15. Aele Claessen j.m. wonende bij Grietijen Malers in ‘t Lough

21 Meert 1723 H.A.

4 Julij 1723 H.A. neuws aengekomen met attestatie
16. Cornelia Sweighuijsen j.d. camenier van de baronesse van Lintelo etc. op ‘t Huis Nittersum met attestatie van Oosterwijtwert
17. Geeske Eppes j.d.. met attestatie van Wittewierum bij Coene Reijnts Antijen (vertrocken nae Wittewierum)
18. Corneliske Jacobs j.d. met attestatie van Leermens bij Claes Allers

17 October 1723 H.A.
Nae gedaene belijdenisse aengenomen twe gebroeders te weten
1. Heertijen Jansen
2. Menne Jansen, beide in Crangeweer

16 Januari 1724 H.A. en met attestatie nieuws aengekomen
3. Peter Eppes en
4. Aeltien Claessen Egteluijden met attestatie van Stitswert

23 April 1724 H.A.
5. Claeske Eppes j.d.. wonende tegenwoordigh bij Garment Cornelis, mennist, met attestatie van Wittewierum
En nae gedaene belijdenisse huns geloofs
6. Jan Jacobs kremer en snickevaerder in ‘t Lough
7. Claes Huberts j.m. schoemaker bij Delia Warners weduwe
8. Claes Theunis j.m. wonende bij Garment schoemaker
9. Reijner Jansen jm en soone van Jan Eltes in Lutje wijtwert

30 Julij 1724 H.A.
10. Berendina Stortenbeeck met attestatie van Raelte
11. Sara Hemmes met attestatie van Delfziel
12. Tietske Jans veemeijt op Nittersum met attestatie van Groningen
En nae gedaene belijdenisse haers geloofs
13. Anje Jansen, huijsvrouw van Claas Claessen van der Lant
14. Peterke Simons, huijsvrouw van Garment Jacobs op Heemert
15. Getruijt Berents j.d. wonende bij Jacob Oubels
16. Anje Jacobs, doghter van Jacob Garments op Heemert en
17. Derck Jansen, soon van Jan Jacobs op Lutje wijtwert
(vertrocken nae Wittewierum 1732)

29 October 1724 H.A.
Met attestatie neuws aengekomen
18. Trientijen Bonnes, de huijsvrouw van Claes Alderts, diaken met attestatie van Noortbroeck
19. Lucke Reijnders, de huijsvrouw van G. Stalman met attest: van  Uplewert in Oostvrieslant
20. Hijke Lubberts j.d.. wonend als kockmeijt op ‘t Huijs Nittersum met attestatie van Farmsum

Den 28 Januarij 1725 H.A. met attestatie neuws aengekomen
1. Jantije Jansen j.d.. op ‘t Huijs Nittersum met attestatie van Farmsum
2. Grietije Jansen de huijsvrouw van Tjesse Aljes in de Weer met attestatie van Loppersum

29 April 1725 H.A.
3. Jan Jansen jm wonende bij Berent Brants weduwe
4. Harmen Fransen timmerman op de Camp en
5. Grietijen Thomas sijn huijsvrouw

5 Augusti 1725 H.A.
6. Marritie Jacobs j.d. bij Claes Alefs met attestatie van Westeremden
(wederom vertrocken nae Westeremden 5 Sept 1727)

11 November 1725 H.A.
7. Sijttie Jans, huijsvrouw van Jan Jacobs schoemaker met attestatie van Westeremden

Den 10 Februarij 1726 H.A.
8. Frederick Vredeman, provisioneel schoolhoudende Meester alhier met attestatie van Loppersum
9. Grietije Jansz j.d.. bij Garment Jacobs in Crangeweer met attestatie Wittewierum

19 Maij1726 H.A.
10. Trientijen Alderts j.d. wonende bij Claes IJtzes

25 Aug d. H.H.A. bedient etc
11. Jan Jacobs jm op ‘t Huijs Nittersum met attestatie van Groningen

24 November 1726
12. Claes Harmens onse meijer
13. Hendrickjen Sickens sijn huijsvrouw [beide] met attestatie van Loppersum

Den 23 Februarij 1727 des H. H.A. bedient etc
1. Jantijen Peters, de huijsvrouw van Cornelis Geerts in de Weere, zijnde mijn nieuwe meijerse met attestatie van Westeremden

15 Junij 1727
2. Getruijt Gassels j.d.. wonende als camenier van haer Hoogh Wel. Geb. Baronesse van Lintelo Vrouw van Stedum etc.  met attestatie van Groningen
3. Julle Folkers met attestatie van Stitswert en sijn Huijsvrouwe
4. Anje Hendricks met attestatie van Rottum

21 September 1727
Nieuw met attestatie
5. Gerrit Jansen in Crangeweer en sijn huijsvrouw
6. Trijnje Isebrants met attestatie van Oostwolt in ‘t Westerquartier
(gestorven in 1732)
7. Luijtijen Wabbes j.m. wonende bij Claes Alders met attestatie van Leermens
En nae gedaene belijdenisse haers geloofs
8. Roelof Dercks soone van Mr Derck Alberts in ‘t Lough
9. Vrouke Eppes j.d. wonende bij Claas Harms op ons Plaetz

21 Dec 1727 H.A. maer geen nieuwe lidmaten, vele gemanqueert, veele sieke

Den 28 Meert 1728 zijnde Paaschdag des Heeren H. Avontmael gehouden en sijn tot nieuwe leden nae gedaene belijdenisse haers geloofs tot onse gemeijnte aengekomen
10. Haijo Aldershoff en
11. Bauke Dreuwes Eghteluijden

18 Julij 1728
Met attestatie van andere Plaetzen tot onse Gemeinte aengekomen
12. Anna Mensonides, de Huijsvrouw van J. Havercamp, organist tot Stedum met attestatie van Exmorra in Vrieslant
13. Eelje Thomas, de huijsvrouw van Mr Otto Geerts, gardenier met attestatie van Grimersum in Oostvrieslant
14. Trienje Jansen weduwe van Dreuwes Hajens met attestatie van Lellens

24 October 1728
Met attestatie
15. Aafke Simons, wonende in de Fledderbosch met attestatie van Wirdum
16. Maria Cups, de Huijsvrouw van onse schoolmeester F. Vredeman met attestatie van Loppersum
En nae gedaene belijdenisse
17. Harmen Dercks van Broeckhuijsen, wonende in Crangeweer
18. Jacobus Havercamp, organist tot Stedum
19. IJsebrant Jans Glasemaker tot Stedum en
20. Harmtijen Claessen sijn Huijsvrouw
21. Johanna Stortenbeeck j.d. fratris Filia (vertrocken nae Gelderland 1731)

Den 23 Januarij 1729
Met attestatie
1. Anje Jans, huijsvrouw van Hendrcik Jans (vulgo Dicke Hen) met attestatie van Loppersum
nae gedaene belijdenisse haers geloofs
2. Anje Nannes j.d. in Crangeweer, dienende bij Menne, Jan Peters soon
3. Aeltijen Alberts j.d. op de Camp
4. Luijckijen Jacobs (vertrocken nae Ontwier en Dijxhorne 1732 den 30 Sept)
5. Trienje Simons, [beide] j. doghters in Crangeweer
6. Trienje Roelofs j.d. mede in Crangeweer, wonende bij Menno Jans in die tijdt
NB dese sijn den 1 Maj aangekomen

1 Maij 1729
Met attestatie
7. Grietije Cornelis de nieuwe weerdinne in ‘t Fortuijn met attestatie van Leermens (weer vertrocken met attest:)
Nae gedaene belijdenisse des geloofs
8. Meester Otto Geerts gardenier
9. Albert Alberts j.m. op de Camp
10. Aefke Jansen (vertrocken nae Usquert 1792)
11. Duirke Jansen, beide jonge doghters van Jan Cornelis, koopman en schatbeurder
12. Aefke Jeltes j.d. vertrocken nae Tjamsweer 1732
NB dese sijn den 23 Januarij aengekomen

Den 7 Augustus 1729
Met attestatie
13. Peter Hoijckes en
14. Lijsbeth Jansen Eghteluijden neuws komen wonen op Fredrick Hoijckes Plaetz met attestatie van Garshuijsen
nae gedaene belijdenis des geloofs
15. Jantijen Jansen j.d. dier tijdt wonende bij Hendrick Jansen en Sara (vertrocken nae Lellens)
16. Jacobijen Mulders j.d. van de meester van Huijsinge dier tijt bij schepper Jan Simons

13 November 1729
Met attestatie
17. Marrijtijen Haijes, de huisvrouw van Meester Jan Jacobs, schoemaker met attestatie van Middelstum

Den 12 Februarij 1730 d. H.H.A. bedient, geen nieuwe lidmaten

28 Maij 1730 Pinxter d. H.H.A. bedient
18. Cornellis Swijters, snijder op de Camp met attestatie van Oosterwijtwert
Nae belijdenisse des geloofs
19. Geertijen Hendricks de Huijsvrouw van Claas Harmens (gestorven 1732)
20. Claes Jansen j.m. (doot)
21. Jantijen Jansen j.d., beide op Lutjewijtwert, beide vertrocken nae Wittewierum
22. Grietijen Julles j.d. van Julle Valx in de Weer (vertrocken 1732)
23. Maria Thomas j.d.
24. Nieske Thomas j.d., beide dochters van Thomas Peters
25. Trijnje Mighiels j.d. op de Vennen (vertrocken 1732)

3 September 1730 d. H.H.A. bedient etc.
Met attestatien
1. Peter Einjes j.m. wonende bij Claas Claasen in de Weer met attestatie van Wittewierum
2. Trientije Peters, Huijsvrouw van Hubert Claassen, snickevaerder met attestatie van Uijthuijsen
3. Aeltijen Peters de Huijsvrouw van Claas Roelofs snickevaerder met attestatie van Middelstum
4. Trienje Hindricks j.d. wonende op het Huijs Nittersum oock met attestatie van Middelstum

3 December 1730 d. H.H.A. bedient etc.
Met attestatie
5. Berent Benthem, commissaris en
6. Jannetije Westerburgh, Eghteluijden met attestatie van Loppersum

4 Meert 1731 d. H.H.A. bedient geen nieuwe ledematen

10 Junij 1731 d. H.H.A. bedient geen nieuwe ledematen

9 September 1731 en sijn tot onse droefheit geen nieuwe ledematen aengekomen maar verscheijden vertrocken en oock veele gestorven, soo dat onse gemeijnte sedert eenigen tijdt meer vermindert als vermeerdert is.

9 December 1731 d. H.H.A. bedient en waeren verscheijden ledematen gestorven en oock vertrocken sedert de laetste communie en is alleen met attestatie aengekomen
7. Epke Geertz, de huijsvrouw van Arent Jacobs in ‘t Fortuijn met attestatie van Loppersum

Den 9 Meert 1732 d. H.H.A. bedient enz.
8. Hendrik Willem Bodencamp chirurg: en wedman tot Stedum (gestorven)
9. Timen Peters (gestorven in 1732)
10. Peter Criens
11. Peterke Claassen, de huijsvrouw van Roelof Dercks, snijder
12. Albertijen Roelofs, de huijsvrouw van Peter Einjes, schoelapper
13. Cornelis Alberts garentweerners soon
14. Helena Lants, Grietijen Malers doghter

8 Junij 1732 d. H.H.A. bedient etc.
Met attestatie
15. Harke Willems j.m. wonende bij Trientijen Berents met attestatie van Garmerwolde
16. Corneliske Feddes j.d. wonende bij Gerrit Jansen in Crangeweer met attestatie van Oostwolt

14 September 1732 d. H.H.A. bedient etc.
Met attestatie aengekomen dese volgende
1. Peter Lamges en
2. Jacobijen Jans [beide] Eghteluijden met attestatie van Spijk
3. Homme Eltijes op Jelte Dercks Plaetz met attestatie van Noortbroeck
4. Marritijen Jacobs j.d. nu de huijsvrouw van Claes Harms onse meijer met attestatie van Wester Emden

21 December 1732 opnieuw d. H.H.A. bedient etc.
Met attestatie
5. Johanna Stortenbeeck met attestatie van Hummel en Keppel in Gelderlant
6. Homme Jans, wonende als kneght op Timen Peters plaetz met attestatie van Rottum

Den 19 April 1733 des H.H.A. bedient
Met attestatie
7. Mr Eijtze Cornelis ouderlingh en
8. Kenje Jansen sijn huijsvrouw [beide] Eghteluiden met attestatie van Loppersum
9. Grietjen Hendricks nu wonende op de Camp met attest: van Lellens

19 Julij 1733 d. H.H.A. en geen nieuwe lidmaten wel 30 absenten

18 October 1733 d. H.H.A.
Met attestatien
10. Jantijen Elleri, de Huijsvrouw van Mr Coenradi, chirurgijn met attestatie van Uijthuijsen
11. Marrighijen Garments, de huijsvrouw van Jacob Jansen op Lutje wijtwert met attestatie van Oosterwijtwert

Den 24 Januarij 1734 d. H.H.A. bedient etc.
Nae belijdenisse haers geloofs
12. Harmtijen Jeltes de huijsvrouw van Homme Eltijes
13. Geertijen Peters, de weduwe van Lucas Jansen en
14. Hilje Peters j.d. de suster van de weduwe
Dogh zijn geen attestatiën van andere plaetz ingebracht en waeren wel 30 Ledematen absent

9 Maij 1734 d. H.H. Avontmael bedient, en sijn op die tijdt geen nieuw leden aengekomen

15 Augusti 1734 d. H.H.A. door Dns Boulens te Wittewierum nae dat ik in swackheit den 6 Augusti de proefpredicatie hadde gedaen: en waeren op die tijdt tot neuwe Ledematen aengekomen als
15. Wibbina Wijbens, de huijsvrouw van Simon Reijnders met attestatie van Groningen (vertrocken met attest. nae Groningen
16. Hendrick Jans en
17. Mindeltijen Remmes [beide] Eghteluijden met attestatie van Bedum, dese menschen wonen in Tjessen Huijs naest Peter Hoijckes

Nae belijdeniise des geloofs
1. Simon Reinders Snickevaerder (vertrocken met attest na Groningen)
2. Hubert Claassen Snickevaerder en
3. Bernhardus Stortenbeeck j.m. meus nepos Frater Johanni

Den 21 November 1734wederom d. H.H.A. bedient
Met attestatie
4. Lubbert Arijes en
5. Corneliske Alephs [beide] Eghteluijden met attestatie van Wittewierum
6. Bartelt Bruijns en
7. Jantijen Willems [beide] Eghteluijden oock met attestatie van Wittewierum

6 Meert 1735 wederom d. H.H.A. bedient etc.
Met attestatie
8. Juffrouw Laurentia Arnoldi, huijsvrouw van de Heer schepper J. S. Niehof met attestatie van Zuijtbroeck en Muntendam
9. Pieterke Jansen, j.d. wonende bij de selve schepper J. S. Niehof met attestatie van Appingadam
10. Jantijen Thomas j.d. wonende bij Jan Jelmers Doornebos met attestatie van Loppersum
en na belijdenisse
11. Jantijen Fockes j.d. op de Camp
12.Jantijen Coops j.d. wonende bij Claas Alders, diaken
13. Epke Hiddes j.d. en
14. Trienje Wolters j.d. beijde in ’t Lough (vertrocken met attest: na Groningen)

26 Junij 1735
Met attestatie
15 en 16. Jan Simens en Rienje Jans


De ledematen in de eerste huijsbezoeking de eerste nachtmaals houding den 30 september 1736 van de Predikant Johannes Petrus Bruinwolt te Stedum bevonden zijn dese volgende
Aan ’t Hoogh Adelijcke Huijs Nittersum
1. Everhard Frederik Baron van Lintelo
2. Petronella Lewe, baronesse van Lintelo, Heer en Vrouw van Nittersum, Stedum, Ringenum etc
3. Freule Petronella Lewe (vertrocken met attestatie na de Stat)
4. Hilje Pieters Kock maaght (vertrocken met attestatie)
5. Kornelis Willems de Waart, koetsier zijnde des tijts met attestatie aangekomen van ’s Gravenhage (vertrocken met attestatie nae Groningen)
6. Hartman Kimmel de Kok (vertrocken zonder attest)

In ‘t Dorp

7. Catarina Nanninga, huijsvrouw van de Predikant J.P. Bruinwolt met attestatie van Ureterp
8. Frederick Vredeman, schoolmeester en
9. Maria Cups, sijn huijsvrouw (verstorven)
10. Korneliske Abels wed. van Pieter Hindricks timmerman (verstorven)
11. Kornelis Swijters, snijder (verstorven) en
12. Aaltje Alberts sijn huijsvrouw
13. Aafke Jans weduwe van Klaas Klasen
14. Pieter Injes (verstorven)
15. Hubert Klasen (verstorven) en
16. Trijnje Pieters, sijn Huijsvrouw (verstorven)
17. Trijnje Stoffers, wed. van meester Garment schoenmaker (overleden)
18. Grietje Wolters
19. Berent Benthum en
20. Jantjen Westerburghs sijn Huijsvrouw [beide] (vertrocken met attest)
21. Pietertjen Jans j.d. (vertrocken met attest)
22. Jan Jacobs, snickevaerder en
23. Bauke Klasen sijn huijsvrouw, later als wed hertrout en wederom weduwe
van Drewes Jacobs
24. Jan Jacobs en
25. Martjen Haijes sijn huijsvrouw (vertrocken met attest na Middelstum)
26. Haijo Allershof, wedman, collector en schatbeurder (verstorven)
27. Jan Simons Nijhof, schepper (overleden)
28. Laurentia Arnoldi, sijn Huijsvrouw (overleden)
29. IJsebrant Jans, glasemaker en (overleden)
30. Harmtjen Klasen, sijn huijsvrouw
31. Roelof Dercks, snijder en (overleden)
32. Pietertjen Jacobs, sijn huijsvrouw (overleden)
33. Aafke Simons
34. Bartelt Bruins en
35. Jantje Willems, sijn huijsvrouw
36. Juffer Catharina Stortenbeeck (gestorven)
37. Juffer Berendina Stortenbeeck (vertrocken met attestatie)
      Liefke Lamberts, weduwe van Sicco Dreuwes
38. Jan Takes, meestersmit en (verstorven)
39. Sieke Jacobs, sijn huijsvrouw (verstorven)
40. Pieter Lammerts en
41. Jacobjen Jans, sijn huijsvrouw (verstorven)
42. Geertjen Pieters (vertrocken met attestatie)
43. Grietje Popkes (gestorven)
44. Epke Hiddes, Huijsvrouw van Berent Jacobs
45. Berendje Lammerts
46. Ties Hindricks en
47. Hilje Jans, sijn huijsvrouw
48. Tonnis Pieters, snijder en
49. Trijnje Rieners, sijn huijsvrouw (verstorven) later gehuwd met Kunje     Jacobs
      Kunje Jacobs [niet genummerd]
50. Derck Alberts (verstorven)
51. Knellijs Derks en
52. Grietje Harms, sijn huijsvrouw
53. Meijske Hommes (verstorven)
54. Jantjen Elleri, huijsvrouw van Dr Hendrik Conradi
55. Anje Willems Weduwe van de Kuijper, doch hertrouwt
56. Albert Cornelis, diacon boekhouder en afgegaan (verstorven) en
57. Jantjen Jans, sijn huijsvrouw (verstorven)
58. Kornelis Alberts jm de zoon
59. Lubbert Arijes en
60. Korneliske Alefs, sijn huijsvrouw (doot)

Op de Kampen

61. Klaas Roelefs snickevaerder (vertrocken met attest. na Garshuisen) en
62. Aaltjen Pieters, sijn huijsvrouw
63. Grietje Hindricks, huijsvrouw van Albert Egberts
64. Martjen Klasen, weduwe van Egbert Alberts
65. Julle Folkerts
66. Anje Jans, Huijsvrouw van Hindrick Jans
67. Jacobus Havercamp, organist en
68. Antje Mensonides, sijn Huijsvrouw
69. Focke Egberts (overleden) en
70. Jantjen Hindricks, sijn Huijsvrouw en
71. Jantjen Fockes de jonge dochter nu getrout
72. Trijntje Laurens weduwe (overleden)
73. Trijntje Boelema weduwe van de schoolmeester en organist Jac. Havercamp (vertrocken met attest. na Groningen)
74. Pieter Krijns, slaghter
75. Geertruijt Berents, sijn Huijsvrouw

Buiten ‘t Dorp, ten zuijd oosten

76. Hindrik Jans (verstorven) en
77. Sara Folkerts, sijn Huijsvrouw (verstorven)
78. Jan Tomas (verstorven) en
79. Roelefke Jans, sijn Huijsvrouw
80. Hindrik Klasen en
81. Jantien Injes, sijn huisvrouw (overleden)
82. Pilke Mighiels, huijsvrouw van Hindrik Alberts, Jan Geerts

Op de Vennen

85. Homme Eltjes en
86. Harmke Jeltes, sijn huijsvrouw
87. Klaas Sebes en
88. Trijntje Klasen, sijn huijsvrouw [beide] (vertrocken met attest. naar Kantes)
89. Reijnder Jans
90. Jan Simons en
91. Rinje Jans, sijn Huijsvrouw (verstorven)
92. Anje Jacobs, wed. van Jan Freriks, hertrouwt aan Haije Hendriks

Op Lutjewijtwert

91. Jacob Jans (verstorven) en
92. Martjen Garmts, sijn Huijsvrouw (verstorven)
93. Trijnje Luijtjes, weduwe van Klaas Aalfs (verstorven)
94. Tomas Pieters (verstorven)
95. Klaas Alderts, Diacon en
96. Trijntjen Bonnes, sijn Huijsvrouw
97. Jantjen Kobes j.d.. Dienstmaaght (vertrocken met attestatie)

Ten westen het Dorp

98. Klaas Harmens (verstorven) en
99. Martjen Jacobs, sijn huijsvrouw op de Pastorij Plaats (verstorven)
100. Lammert Jacobs (verstorven)

In Krangweer

101. Willem Jans, Diacon (verstorven)
102. Timen Warnders en
103. Martjen Jans sijn huijsvrouw (verstorven)
104. Gerrijt Jans (verstorven)
105. Grietje Jans (verstorven)
106. Pieter Alefs (verstorven) en
107. Anje Derks, sijn huijsvrouw (doot)
[niet genummerd] Jan Willems (verstorven) en Jantjen Knellijs sijn huijsvrouw
108. Garmt Jacobs (verstorven) en
109. Peterke Sijmons sijn huijsvrouw
110. Klaas Klasen en
111. Anje Jans, sijn huijsvrouw (verstorven)
112. Harm Derks (verstorven) en
113. Grietje Klasen, sijn huijsvrouw (hertrouwt)

In de Weer

114. Focke Berents
115. Reeuwe Tonnijs
116. Hindrik Jans (overleden) en
117. Minje Remges sijn huisvrouw (doot)
118. Pieter Hoijkes (doot)
119. Lijsbet Jans, sijn huisvrouw (verstorven)
120. Lijsbet Geerts, weduwe van Jacob Meertens (verstorven)
121. Jantjen Pieters, Huijsvrouw van Kornelis Geerts (verstorven)
122. Duurke Jans, Huijsvrouw van Jan Jelmers Doornbusch (doot)
123. Jacob Sijgers (overleden) en
124. Tietje Jacobs sijn huijsvrouw (verstorven)
125. Klaas Klasen (verstorven)
126. NB zie voren tusschen Num: 27 en 38
127 en 128. [beide] NB zie tusschen Num 107, 108
129. Zie tusschen Num. 48 51


30-09-1736
de eerste Reijs het Heijligh Nachtmaal gehouden wan[n]eer tot de Gemeijnte zijn toegekomen met Attestatie (gelijk al voor gemelt is)
Catarina Nanninga, Huijsvrouw van de predikant J:P: Bruinwolt van Ureterp en Sijgerswolde
Kornelis Willems de Waart, van ’s Gravenhage, koetsier aan het huis Nittersum te Stedum, naderhant alhier snickevaarder
[hiervoor in de kantlijn]: NB zie 5 en 7 vertrocken met attestatie na Groningen

9 December 1736 H. Nagtmael
Met attestatie
130 en 131 Willem Christiaans en Trijntje Michiels Echtelieden van Huijzinga

14 April 1737 H. Nagtmael
Het nachtmaal was uitgesteld omdat de heer en vrouw van Stedum naar Groningen waren geweest en men wilde/moest wachten tot ze terug waren
 
Met attestatie toegekomen
132 Eetje Pieters van Loppersum nu de huijsvrouw van Focko Berents

22 Sept. 1733 H Nagtmael
uijt de Gemeinte van Thesing tot de onse is overgekomen met attestatie
133 en 134 Arent Tonnies en sijn huijsvrouw Pieterke Isebrants (verstorven)

15 December 1733 H Nagtmael

135 Jan van Essen op belijdenis des geloofs

30 Meert 1738 het Heilig Nachtmaal gehouden
Tot onse Gemeinte met attestatie van Loppersum
136 Douwe Alberts (verstorven)
4 Ledematen gesuspendeert wegens Dronckenschap

22 Meert 1739 het Heilig Nachtmaal gehouden

21 Junij 1739 dito
137 Met attestatie van Sunderdorp Wija Mullers, tegenwoordigh camenier op ‘t Huijs Nittersum (vertrocken met attest)
138 Noch met attestatie van Loppersum Trijntje Wolters (vertrocken met attest na Groningen)
139 Op de belijdenisse des Geloofs Elske Klasen

19 Junij 1740 H. Nachtmael
Tot dese Gemeinte zijn toegekomen
Met attestatie
140 Johan Christiaan Schultze kokman op ‘t Huijs Nittersum met attestatie van Bangwert uijt Vrieslant (vertrocken met attestatie na Groningen)
141 Jan de Waart van ‘s-Gravenhage (vertrocken met attestatie na Zuijthorn)
Op belijdenis des Geloofs
142 143 144 145 Berent Dercks, Berent Jacobs, Hindrik Kornelis en Tobias Wolters (verstorven)

18 Sept 1740 H. Nachtmael gehouden
146 Met attestatie van Middelstum Marlene Reijners, weduwe van Jan Ijsebrants (weder derwaarts vertrocken met attestatie)

18-12-1740
Met attestatie van Garmerwolde
147 Korneliske Engelberts nu Huijsvrouw van Timen Warners

19 Meert 1741
Op belijdenis des geloofs
148 Marie Klasen (vertrocken met attest) en
149 Fenje Tomes

2 Juli 1741: niemant

17 Sept 1741
Op de belijdenisse des geloofs
150 Sebe Klasen (verstorven)
151 met attestatie van Loppersum Magdalena Bonthuijs sijn huijsvrouw

7 Oct 1742
152 Op belijdenis: Haije Hendriks (vertrokken na Loppersum)

23 Juni 1743
153 Anna Vries camenier op Nittersum (vertrocken met attestatie)
154 155 Op belijdenis Albert Cornelis en sijn huijsvrouw Arentje Pieters (verstorven)

21 Junij 1744 H. N.
Met attestatie
156 Anna Louise Frantzius op ‘t Huijs Nittersum van Blokzijl (vertrocken met attestatie derwaerts)
Uijt de Fransche Gemeinte van Embden
157 158 Jan Corben la Coste, chirurgijn en sijn huijsvrouw
Magdalena Lecques (vertrocken met attestatie derwaarts)
159 Van Appingadam Trijntje Meijnderts J.D. (vertrocken met attestatie derwaarts)
160 161 Van Godlinze: Eltje Hommes (verstorven) en sijn huijsvrouw Frijke Eebels (vertrocken met attestatie na Appingadam)

27 Sept 1744 H. N.
Met attestatie van Groningen
162 Bauchien Pieters

21 Meert 1745 het H. Nachtmaal gehouden
Met attestatie van Westerembden
163 164 Jan Sjabbes Chester en sijn huijsvrouw Jantien Andries, (vertrocken met attestatie naar Garshuijzen)

30 Oct 1745 H N (dus lang uijtgestelt wegens versterf van onze outste zoontje en tusschen komen van mijn tourbeurt te Gardelsweer)

19 Dec 1745 H N
Met attestatie van Garshuijzen
165 166 Jan Roelefs wedman alhier en sijn huijsvrouw Lijzabeth Jans (verstorven)

20 Meert 1746 H N gehouden
Wanneer tot deze Gemeijnte is toegekomen met attestatie van Thesinge 167 Jan Tonnies meester smit alhier (vertrocken met attestatie na Westerwijtwert en Menkeweer)

2 Oct. 1746 H. N.
Op belijdenis des Geloofs toegedaan
168 Johanna Louisa Isabella Florentina baronesse van Lintelo, Freule van ‘t Hoogh Adelijk Huijs van de Marsche, thans resideerende op ‘t Huijs Nittersum

25 Juni 1747 H. N.
169 Met attestatie van Leermens Jan Geerts nu getrout aan Pilke Michiels

31 Meert 1748 H. N.
Op belijdenis des geloofs
170 Klaas Willems, backer
171 Antje Klasen, Huijsvrouw van Warner Timens

21 Juli 1748 H N, zoolang om de zwerende troubels uijtgestelt
172 Met attestatie van Loppersum is toegedaan Tamke Gerrits

In dit Schrickeljaar zijn met consent van sijn H. W. Geb. Heer van Stedum etc etc door de lidmaten der Gemeijnte verkoren:
Tot Ouderlingen: De E Klaas Alderts en de E Willem Jans (verstorven)
Tot Diaconen: De E Ties Hindricks, de E Homme Elties en de E Jan Tonnies (vertrocken met attestatie na Menkeweer onder Westerwijtwert)
En sijn tesamen bevestigt den 28 Julij

2 Febr 1749 H N door broeder van der Tuijk te Garshuijzen, wegens mijn ziekte zo lang uijtgestelt

N.B. den 11 Februarij 1749 nieuws op gerekent, dat
de eerste bevondene ledematen (1736) waren 129
nieuws angekomen met attestatie of belijdenis 43
maakt uijt 172
Hijr van afgetrocken de verstorvene of vertrockene 63
blijft 109, bij gevolgh 20 Ledematen minder

6 April 1749 H N.
Toegekomen met attestatie van Farmsum
173 Antje Hindricks weduwe van Hemke Thomas (vertrocken met attestatie)

13 Julij 1749 H. N.
174 En gekomen met attestatie van Veendam Jannes de Beer chirurgijn
Hoewel niet terstond toegelaten tot gebruijck des Nachtmaels, wegens wangedragh en slechte attestatie, maar vermaant zich te beteren en tot het gehoor van Gots woort neerstigh, zo veel immers mogelijk is, te komen

28 Sept 1749 H A gehouden
175 Met attestatie van Solwert toegekomen Hindrik Pieters Spithorst

14 December 1749 H N.
176 Met attestatie van Appingedam Tjarkien Tjarks (vertrocken met attestatie na Loppersum)

22 Meert 1750 H N.
Op belijdenis des Geloofs toegedaen
177 Antje Geerts Jonge Dochter
178 en Bonne Klasen Jongman

21 Junij 1750 H N. gehouden
Op belijdenisse des geloofs toegedaen
179 180 Wibbe Michiels en Gepke Julles
181 Stijntien Alberts, huijsvrouw van Klaas Willems
182 Hindrickien Hindriks J. D.

20 December 1750 H. N. gehouden wanneer Jannes de Beer, chirurgijn wederom vermaant is het gehoor van Gots woort bij te wonen, wenscht hij het Nachtmaal te gebruijcken, hetwelk hij belooft heeft

Den 21 Meert 1751 H. N. gehouden, met Jannes de Beer blijft het in dezelfde staat

25 Julij 1750 wederom H. N.
Met attestatie van Bedum
183 184 Jan Jacobs en sijn huijsvrouw Martien Haijes
op belijdenis des Geloofs
185 de E Jonge Doghter Lubke Klaassen en
186 de E Jongman Aldert Klaassen

Den 26 Meert 1752 H N. gehouden
Met attestatie van Bolswert tot deze gemeijnte toegevoegt
187 de E Hieronimus Hermig, hovenier aan ‘t Huijs Nittersum

1 Julij 1753 H. N.
Tot de gemeijnte toegedaen op belijdenis des Geloofs
188 Michiel Jacobs, Meester smit

16 Dec. 1753 H. N.
Tot de gemeijnte toegekomen op belijdenisse des geloofs
189 de eerzame Vaandrigh Drewes Allershoff

14-12-1753
Jannes de Beer wil weer aan het avondmaal, maar de kerkenraad wil dat hij zijn leven betert. Jannes de Beer antwoordt door te zeggen: “Weijger je mij daar op het Avontmaal dan wensch ik u goeden dagh”. Vervolgens vertrekt hij. ’s Middags verzoekt hij een kopie van deze acte. Die krijgt hij. Hij blijft voorlopig gesuspendeerd.

23-06-1754
Op belijdenisse des Geloofs toegedaan
190 Martien Ties, huisvrouw van Michiel Jacobs

29 September 1754 H. N.
Op belijdenis des geloofs
191 Jan Jacobs, meester Cuijper
192 Jantien Willems, huijsvrouw van Arent Tonnies
193 Jantien Roelefs, Huijsvrouw van Jan Willems, meester Timmerman

15 December 1754 H. Nachtmaal, blijvende met de Beer als voren
Met attestatie van Groningen
194 195 Pieter Hindriks en sijn huijsvrouw Geessien Pieters

Den 23 Meert 1755 H. N. gehouden, blijvende met de Beer als voren
Op belijdenis des Geloofs toegedaan
196 Hindrickien Wibbes

15 Junij 1755 H. N., blijvende de Beer als voren
Met attestatie van Rottum
197 Anna de Baar (weer vertrocken na Rottum 14-08-1759)
Op belijdenis des Geloofs
198 Riemke Klaassen (met attestatie na Loppersum vertrocken)

21-09-1755
Op belijdenis des geloofs
199 Aaltien Koerts huijsvrouw van Hindrik Klaassen

03-10-1756
is attestatie vertoont van
200 Johanna Catharina Bruinewolt op belijdenis van Ds. H.B. Kraemen [?] pred: van Wester Embden aangenomen.
Nog met attestatie van Appingedam
Eltjen Bennema huisvrouw van J. de Beer quad lestor Joh. Frima Eccls Loppersumsal.

24-07-1757
Met attestatie tot deeze plaatze overgekoomen Allert Klasens van Garmerwolde en Annegijn Berents huijsvrouwe van Hinderik Jans van Wetsinghe.


[oorspronkelijke lijst grotendeels in 2 kolommen, hier onder elkaar gezet vanwege de leesbaarheid, de titels van de bewoners van Nittersum zijn weggelaten]

Augustus 1757
Namen der Ledematen die ik P. Bolhuijs Pred: te Stedum hijr gevonden hebbe, beginnende met Augustus 1757

1 Everhard Fr. baron van Lintelo etc.
2 Petronella Lewe baronesse van Lintelo etc.
3 Johanna Louisa Isabella Florentina baronesse van Lintelo etc (vertrocken met attestatie)

Op de Vennen
4 Roelefke Jans
5 Hindrik Klasen mijn huijsvrouw
6 Aaltje Koerts
7 Homme Eltjes en
8 Harmke Jeltes zijn huijsvrouw
9 Hindrik Pieters Spitthorst en
10 Leentje Bonthuijs zijn huijsvrouw
11 Jan Simons
12 Haijo Hindriks (vertrokken)
13 Anje Jacobs zijn huijsvr (doot)

Lutje Wijtwert
14 Jan Geerts (doot) en
15 Pilke Michiels zijn huijsvrouw (doot)
16 Hindrikje Alberts
17 Wille Christiaans en zijn huijsvrouw
18 Trijntje Michiels [beide] (overleden)
19 Aldert Klasen

Ten westen van ’t dorp in Crangweer
20 Timen Warnders en
21 Corneliske engelberts zijn huijsvrouw (doot)
22 Arend Tonnis en zijn vrouw
23 Jantje Willems
24 Berend Derks [onleesbare aantekening in kantlijn]
25 Jantje Cornelis
26 Pieterke Sijmens
27 Klaas Klasen

In de Weer
28 Fokke Berends (doot)
29 Minje Remges (doot)
30 Pieter Hoites (doot)
31 Wibbe Michiels Dorp [?] en de huijsvr.
32 Gepke Jullens

In ’t Dorp
33 Lubbe Klasens vrouw van Jan Sijwerts
34 Bartels Bruijns en
35 Jantje Willems sijn vrouw (doot)
36 Aafke Sijmens
37 Corneliske Alefs
38 Claas Alders  Ouderl. en
39 Trijntje Bonnes zijn huijsvrouw
40 Harmke Klasens
41 Klaas Willems en
42 Stijntje Alberts zijn huijsvrouw (41 en 42 vertrokken met attestatie na Tiamsweer) [tussen 42 en 43 onleesbare aantekening]
43 Jan van Essen
44 Bauke Klasens
45 Johannes de Beer ziet bouken ao 1749 zijnde zijn zaak gelijt in het vervolg zal blijken, vergaat, en
46 zijn huisvrouw Eltjen Bennema
47 Anje Jans
48 Jan Jacobs en Martjen Haijes zijn huijsvrouw
49 Reemke Klasens (met attestatie na Loppersum)
50 Nieske Tomas
51 Aaltjen Alberts
52 Bauke Pieters
53 Jan Jacobs, cuijper en zijn vrouw
54 Anje Willems
55 Antje Geerts
56 Jantje Roelfs
57 Tonnis Pieters
58 Ties Hindriks zijn vrouw
59 Hilje Jans
60 Ties Jans (in ? angenomen, maar geen attest, gaat ook met [niet ingevuld])
61 Berentje Lammerts (doot)
62 Berent Jacobs (met attestatie vertrokken na ’t Zandt)
63 Anje Derks

Op de Kamp
64 Pieter Krijns en zijn vrouw
65 Geertruijd Berends (beide doot)
66 Tijmen Pieters moet attestatie vertonen, heeft vertoont, ook weer vertrokken
67 Jantje Everts moeder van
68 Hindrik Cornelis en zijn vrouw
69 Jantje Fokkes
70 Grietjen Hindriks
71 Cornelis Derks en zijn vrouw
72 Grietje Harms Dobbe (doot)
73 Jacobus Havercamp en zijn vrouw
74 Anna Mensonides
75 Drewes Allershof (overleeden)
76 Michiel Jacobs en zijn vrouw
77 Martjen Ties
78 Ties Hindriks Bakker en zijn vrouw
79 Hilje Jacobs
80 [geen naam ingevuld]


30-10-1757
Des Heeren Heilig Avondmaal voor de eerstemaal bedient.

In dit jaar zijn tot nieuwe diaconen opgestelt Hindrik Pieters Spithorst en Wibbe Michiels te zaam bevestigt den 25 december.

12-02-1758
Op attestatie van Garmerwolder ouderlingen toegelaten
Lubke Clasens huijsvrouw van Jan Sijwerts

14-05-1758
Op attestatie van Ds Udema te Jukwert tot ons overgekomen en toegelaten Annegjen Freriks, bij mij woonagtig
Na voorgaande belijdenis angenomen (zie ook bij het Doopprot. den 7 Maij) Jacob Jans

13-08-1758
De vrouw van Johannes de Beer is weer toegalten tot het avondmaal

25-02-1759
met attestatie van Groningen overgekomen
Anna Margaretha van Bolhuijs
Simon Johannes Niehoff
en van Lellens
Timen Pieters eertijds schipper aldaar

09-09-1759
Jacob Jans moet zich voor eenmaal onthouden van het avondmaal

16-12-1759
De ruzie tussen Jacob Heres en Jacob Jans is bijgelegd en Jacob Jans mag weer aan het avondmaal

17-09-1760
met attestatie van Cantens overgekomen Trijntje Simens wed. Falke Pieters

21-06-1761
Tot nieuwe ledematen angekomen
Geertjen Jans van Stedum, op de belijdenisse des geloovs (na Bierum vertrokken)
Cornellijs Tobias op attestatie van Winsum

01-09-1761
Het avondmaal was uitgestelt, deels wegens de dood van de heer en vrouw van Stedum, deels doordat de predikant Ds. Havinga in het Zandt moest bevestigen.
Het blijkt dat Joh. de Beer en zijn vrouw in “echtverbrekinge” met elkaar leven. Men weet niet goed wat men er mee moet doen en laat het even zo.

30-11-1761
Op nominatie voor nieuwe ouderling staan Jacobus Havercamp, Ties Hindriks en Homme Eltjes. Ties Hindriks wordt gekozen, naast Claas Alders die al ouderling is.
Op nominatie voor nieuwe diaken staan Michiel Jacobs Mr Smith, Haije Hindriks van Hemert en Aldert Klasen. Michiel Jacobs wordt gekozen.

Op nominatie voor een tweede diaken staan Haje Hindriks, Aldert Klasens en Jacob Jans. Haje Hindriks wordt gekozen.
De nieuwe ouderling en de 2 nieuwe diakenen worden bevestigd 01-01-1762.

Wibbe Mighiels wordt boekhouder van de diakonie van 1762 tot 1763.

Aan de heer en mevrouw van Cantens wordt verzocht het zwarte laken ter beschikking van de diakonie te stellen.

23-01-1762
Ida Jans, een weduwe, verzoekt om haar kind, wat uit hoererij is voortgekomen, te laten dopen. Dit wordt toegestaan.

21-04-1762
J. de Beer is zaterdag voor het Nachtmaal gestikt, op zijn stoel zittende, in het Fortuin, zo dat zijn censuur ten einde is.

De Freulle van Lintelo is vertrokken met attestatie.

03-04-1763
Met attestatie toegelaten Souke Reinders huisvr. van Harm Harms van Crangeweer op attestatie van [niet ingevuld]
Op belijdenis
Jacob Heres (met attestatie vertrokken Eppenhuizen) en
Jan Sijwerts

03-07-1763
Met attestatie gekomen Jacob Heres van Eppenhuizen
Tijmen Pieters, na Lellens vertrokken

16-10-1763
Met attestatie van Wagenborgen Jan Fokkes

15-01-1764
Met attestatie van Groningen de Heer Jan Harmen Gerlacius. Attest afgegeven 08-11-1764 om te mogen vertrekken.

12-02-1765
Een dochter van Hindrik Jans en Anje Heebkes (of Jans), genaamd Meenje (zie het doopprothocol 1735) heeft in Bedum een onecht kind gekregen en wil dat in Stedum laten dopen. Het kind is ongeveer 1 maand oud nu (geboren 15-01-1765).
Schepper Wibbe Mighiels en Haaije Hindriks worden afgevaardigd om navraag te doen in Bedum.

05-01-1765
Met attestatie overgekomen
Grietje Rooseboom van Groningen, vrouw van Hindrik Bakker (met attestatie na Appingadam)
Nantje Hindriks van Loppersum huijsvrouw van Pieter Hindriks

18-10-1765
Op belijdenis aangenomen
Pares[?] Mees van de Reekel aa Studiosus (attest. verzocht en gegeven na den 31.8)
Haije Alberts getrouwt
Jan Hommes Jongman
Voor de eerste keer heeft deelgenomen, maar nog zonder attestatie van Scheemda, de Hoog Wel Gebor. Mevr. van Stedum Gemalinne van zijn hoog Wel Geboren de Heer J.H. Gerlacius Heer tot Stedum.

31-10-1765
Diaken Haije Hindriks is vertrokken naar Loppersum. Op nominatie als nieuwe diaken staan Aldert Klasens, Jacob Jans en Jan Sijwerts. Aldert Klasens wordt met eenparige stemmen gekozen, op aanbeveling van de Heer van Stedum.

13-01-1765
Cornelijs Tobias krijgt attestatie om naar Cantens te vertrekken.
Haije Hindriks is al eerder met attestatie vertrokken naar Loppersum
Op belijdenis aangenomen
de huijsvrouw van Engbert Pieters in Crangeweer

In het begin van ’t jaar 1765 belijdenis en ledematen ten dezen gemeente waren
1 Heer van Stedum
2 Mevrouw van Stedum [ervoor] (moet nog attestatie brengen) [erachter] (doot)
3 Predikant zelve
4 Juffer van Bolhuijs (met attest na Groningen vertrokken 11-05-1767)
Kerkenraad
5 Klaas Alderts ouderling
6 Thies Hindriks ouderling
7 Migchiel Jacobs diacon
8 Wibbe Migchiels diacon
9 Aldert Klasens diacon

10 Frederik Vredeman schoolmeester
11 Jacobus Haverkamp organist
12 Trijntje Bonnes Klaas Alderts huijsvr.
13 Hilje Jans Thies Hindriks huijsvr.
14 Martjen Thies vrouw van Migchiel Jacobs
15 Gepke Julles vrouw van Schepper Wibbe Migchiels
16 Aukje Sijmens vrouw van onze schoolmeester
17 Anna Mensonides huijsvrouw van J. Haverkamp (doot gevonden in de regenbak)
18 Aaltjen Alberts
19 Nieske Tomes vrouw Wigbolt Roelfs
20 Bouwina Korrels huijsvr. van Hindrick van der Kamp
21 Jantje Roelefs huijsvr. van Jan Timmer (overleden)
22 Martjen Heijes (doot)
23 Bauke Klasens wed. van Drewes Jacobs
24 Jan van Essen; Vijvschagtensees
25 Jan Sijmens Niehoff
26 Haije Alberts
27 Nantje Hindriks vr. van Pieter Hindriks
28 Grietjen Jans Roseboom vrouw van Hindrik Jans Klatter (met attestatie na Appingadam)
29 Berend Derks
30 Berendt Jacobs mulder (vertrokken met attest na ’t Zandt)
31 Bartelt Bruijns
32 Geeske Fokkes huijsvr. van Thies Schipper de man dubieus vid August. 1757 No. 60
33 Jan Fokkes en zijn vrouw
34 Pieterke Sijmens
34 [nr 34 komt 2 x voor] Antje Geerts huijsvr. van Cornelijs Schoemaker
35 Jantje Ellerij vrouw van Dr. Conradij (doot)
36 Jan Jacobs kuijper en vrouw
37 Anje Willems
38 Grietjen Hindriks vrouw van Albert van der Kamp
39 Jantje Egberts wed. van Fokke Everts
40 Hindrik Cornelijs en vrouw
41 Jantje Fokkes
42 Lammert Fokkes
43 Tijmen Warners en huijsvrouw
44 Harmke Klasens

In de Weer
Wibbe Migchiels en vrouw zie No 8 en 19
45 Reewe Tonnis

In Crangeweer
46 Grietjen Klasens vrouw van Pieter Freriks
47 Sioeke Reijnders vrouw van Harm Harms
48 Jantje Cornelijs vr: van Derk Jans (zeer oudt)
49 Arend Tonnis en vrouw
50 Jantje Willems
51 Martjen Hovinghs huijsvr. van Egbert Pieters
52 Jacob Jans

Lutje Wijtwert
53 Jan Sijwerts en vrouw
54 Lubke Klasens

Op de Vennen
55 Hindrikjen Hindriks of Alberts Dogter van Pilke Migchiels (met attestatie na Loppersum vertrokken den 9 van Mart 1771)
56 Homme Eltjes en vrouw
57 Harmke Jeltes en zoon
58 Jan Hommes
59 Hindrik Pieters Spithost
60 Magdalena Bonthuijs
61 Hindrik Klasens en vrouw
62 Aaltjen Koerts (doot)
63 Roelfke Jans vrouw van Jan Luijtjens
64 Jan Geerts (vertrokken met attest Garrelsweer)
65 Kinje Jacobs
66 Anje Jans in ’t Gasthuijs (doot)
67 Cornelijs Tobias (heeft attestatie verzogt, is gekundigt, heeft attestatie gekreegen, vertrokken)

05-05-1765
Op belijdenis des geloofs voorgestelt en angenomen
68 Hindrik Jans Klatter (met attest na Appingadam) en zijn vrouw
69 Derk Sebes
70 Sijntje Ellerij (met attestatie van Uijthuijzen en weder vertrokken na Middelstum met attestatie den 10 7ber 1766)

31-10-1765
Met attestatie gekundigt
71 Jantjen Jans van Lellens huijsvr. van Reinder Pieters met attestatie van Lellens
72 Jan Boelens Sarrijs tot Stedum van Holwierda
73 Harm Harms van ten Bour wonende in het Dorp
en is daarop in rust en lievde het H. Nagtmaal bekent.

02-03-1766
gekundigt op attest van den Haag
74 Susanne du Temps mademoiselle op het huijs Nittersum tot Stedum, met att. vertrokken na den Haag afgegeven den 10 Junij 1766
75 Jannetje Dickeboom Camenier an het zelve huijs, zonder ingeleverde attestatie, maar gezegt er over geschreven te hebben, na haar oude Juffr. in den Haag, en belooft zoo dra mogelijk was te zullen bezorgen; dede daar en boven ook nog belijdenisse als voor Got, datze haar gedane belijdenisse stantvastig bleeft ankleven en wenste voor Got te leven [in kantlijn] NB nog niet gebragt derhalven wort verubigt.

11-05-1766
op belijdenis angenomen
76 Jelte Hommes met attest na [onleesbaar]
77 Hindrik Hommes met attest na Westerland[?]
78 Margrieta Ellerij vrouw van Pieter H. Windt
79 Catharina Houttuijn vrouw van Roelef Jans
80 Grietjen Menses mijn meid
Is verder bij de Kerkenraadt gelezen en door die leden goedgekeurt, attest: an den Heer van Stedum om te dienen op de monsteringe

03-08-1766 Acta ivm slecht gedrag van Wibbe Migchiels
Geciteerden: Aaltje Alberts, Harmannus Wilkens, Wessel Harms, Jan Willems, Jacob Havinghe, Anje Jans
Zij getuigen als volgt:
Harmannus Wilkens verklaart dat Wibbe een tijd op de hoer gelegen heeft in Anje’s huis. Wibbe bevestigt dit.
Jan Timmer oftewel Jan Willems verklaart dat hij door een soldaat bij het haar is gepakt en dat die hem op tafel gelegd heeft. De reden was dat Wibbe een hoed moest dragen van de soldaten en dat Jan die afgeslagen heeft. De soldaten hebben om hem heengedanst en gedronken. Wibbe zegt dat dit wel gebeurd kon zijn.
Wessel Harms verklaart dat Wibbe een beetje dronken is geweest en op bed gelegen heeft, maar dat er verder niets gebeurd is. Wibbe zegt dat dat waar is.
Wedman Jacob Havingha verklaart dat er niets gebeurd is. Wibbe zegt dat hij dat ook gezegd heeft.
Aaltjen Snijder zegt dat Wibbe slingerde als een dronken mens nij ’t vlasland van de dominee. Wibbe zegt dat dit klopt.
Anje Jans verklaart dat Wibbe dronken bij haar kwam. A. Tonnis en zijn vrouw waren net komen koffie drinken. Wibbe had ook wat koffie gehad, had daarna een een uurtje aan tafel geslapen en daarna weer jenever gedronken. Wibbe dacht toen dat hij in wolters huis in de Weer was. Donderdagmorgen om 9 uur was hij er weer en heeft 2 roemers gebroken, waarop Harmannus Schepper zei dat hij naar huis moest gaan. Wibbe werd kwaad en vroeg of Harmannus een slag om de hals wilde hebben. Wibbe bevestigt dat hij in Anje’s husi geweest is en koffie en jenever gedronken heeft, maar hij weet niet meer of hij gevloekt heeft of 2 roemers gebroken heeft.

De heer van Stedum en de kerkenraad adviseren om het hier even bij te laten. Wibbe dient 2 attestaties in zijn voordeel in.

30-07-1766
Thies Hindriks, ouderling, verzoekt ontslag wegens leeftijd en zwakheid.
Wibbe Migchiels, boekhoudend diaken, verzoekt ook ontslag.
Op advies van de heer van Stedum wordt voor ouderlingen en diakenen een vaste tijd van 4 jaar afgesproken.
Op nominatie voor ouderling staan J. Haverkamp, H.P. Spithost en Homme Eltjes. J. Haverkamp wordt gekozen.
Op nominatie voor diaken staan F. Vredeman, Jacob Jans en Jan Fokkes. Schoolmeester F. Vredeman wordt gekozen.
Ze worden beide op 02-11-1766 bevestigd.

21-12-1766
De zaak van Wibbe Migchiels wordt behandeld, maar die is afwezig wegens zware verkoudheid. Besloten wordt om ergernis in de gemeente te vermijden om hem te verzoeken zich te onthouden van het avondmaal.

25-04-1767
De zaak van Wibbe Migchiels wordt aangehouden.

10-05-1767
Anna Margrieta van Bolhuijs heeft attestatie verzocht en gekregen
Grietje Menses mijn meidt ook [in kantlijn] )Grietje Menses is gebleven bij mij)
Berend Jacobs na ’t Zandt
Jelte Hommes na Huijzinga

16-08-1767
Met attestatie toegekomen
Johannes Jansenius van Warfum en zijn vrouw Martje Capinga van de Leek

08-11-1767
Met attestatie van Bedum
Jan Gerrijts en Anje Arijs Egteluiden
Met attestatie van Sapmeer
Eike Groenier

01-05-1768 Acta
Niemand is censurabel “uitgezondert de Pred. P. van Bolhuis, de gecensureerde en gedeporteerde Pred. van het Eerw. Clas. van Loppersum, die ook nu de Gecommitteerde van ’t Eerw. Clas. het Kerkelik Protocol weigerde”.

Er gaan geruchten dat sommige ledematen getekend hebben om P. van Bolhuis te behouden.

“Een vrouwspersoon die sig verontreinigt heeft, is met algemeene stemmen gecensureert met name Trijntje Roelefs [of Stijntje, slecht leesbaar HB]

24-07-1768
Jantje Roelefs [blijkbaar de hierboven genoemde Trijntje/Stijntje HB] blijft onder censuir.

31-10-1768
Met attestatie van Voorburg in Zuidholland overgekomen Gerrit Jan Balsing.


[De volgende lijst komt 2 x voor. Er zitten slechts enkele verschillem tussen de 2 lijsten en ze zijn ook omstreeks hetzelfde tijdstip gemaakt, namelijk bij het aantreden van ds. Oudeman. De verschillen zijn nummer 65: deze staat in de eerste lijst niet en in de tweede lijst wel. Daarnast zijn bij de tweede lijst aantekeningen geplaatst omtrent de overlijdensdatum en de evt. vertrekdatum naar een andere plaats. De tweede lijst is daarom integraal overgenomen. HB]

Namen der Ledematen van Christus  Gemeente te Stedum
Den tijde dat ik Arnoldus Oudeman hijr leeraar was, sijn dese volgende
(lijst van 18-06-1769)

1 De Hoog WelGeb. Heer J. H. V.G. Gierla Gerlatius Heer van Stedum etc. etc. (1774 den 3     
    Majus overleden in ’s Gravehage begraven in de kloosterkerk aldaar)
2 De Juffer J Dickeboom (1774 vertrokken)
3 Gerrit Jan Bulsinch hovenier op het Hoogadelijk huis Nittersum (vertrokken den 3 Febr. 1772 met attestatie na Veendam)

In het dorp
4 Frederik Vredeman Schoolm. (1781 overleden)
5 Trijnie Symens sijn huisvrouw (1780 overleden)
6 Bouwina Correls huisvrouw van Hindrik van der Camp (1780 overleden)
7 Aaltien Alberts Wedw. van Cornelis Swijters die nu in eenige iaren niet an het avondmaal is geweest (1776 overleden)
8 Nieske Tomas die nu ook in eenige iaren niet an het avondmaal is geweest ( 1775 overleden)
9 Catharina Houttuin (1769 overleden)
10 Bouwke Klasen Weduwe van  Drieuwes Jacobs (1775 overleden)
11 Jan van Essen vijfschagtwever (1774 overleden)
12 De Heer S. J. Niehof,  U. Docter (overleden)
13 Klaas Alderts ouderling (1775 overleden)
14 Hilie Jans Weduwe van Ties Hindriks (1769 overleden)
15 Haje Alberts (1783 overleeden)
16 Migchiel Jacobs (1784 vertrokken na Uithuistermeeden)
17 Martien Ties sijn huisvrouw (1784 vertrokken na Uithuistermeeden)
18 Berent Derks die in eenige iaren niet an het avondmaal is geweest (1784 overleeden)
19 Jan Gerrits (1795 vertrokken na Ten Bour)
20 Anie Aries sijn huisvrouw (1795 vertrokken na Ten Boer)
21 Margarieta Elleri huisvrouw van de Weddeman Pieter Hindriks de Winds (ob.)
22 Nantie Hindriks huisvrouw van Pieter Hindriks van der Camp (ob.)
23 Jan Boelens Sarrijs ( 1775 overleden)
24 Geesien Fockes  (1781 overleden)
25 Jan Fockes (1777 overleeden)
26 Pieterke Symens ( 1781 overleeden)
27 Jantien Roelfs
28 Antie Geerts huisvrouw van Cornelis Jans (1775 overleden)
29 Jan Jacobs ( 1783 overleeden)
30 Anie Willems sijn huisvrouw ( 1772 overleden)
31 Harm Harms ( 1773 overleden)
32 De Heer Johannis Jansenius (ob.)
33 De Juffer Martien Copinga sijn huisvrouw ( 1822 overleden)

Op de Camp
34 Cornelis Derks politiemeester ( 1772 overleden)
35 Jan Symens (1774 overleden)
36 Jacobus Haverkamp ouderling ( 1777 overleden)
37 Eeke Groenier (1777 vertrokken na Westerlee)
38 Hindrik Cornelis (1784 overleden)
39 Jantien Fockes sijn huisvrouw ( 1788 overleden)
40 Jantie Everts Weduwe van Focko Egberts (1775 overleden)
41 Lammert Fockes (1775 overleden)
42 Tymen Warners (1772 overleden)
43 Harmtien Klasen sijn huisvrouw (1771 overleden)
44 Grietie Hindriks ( 1772 overleden)

Buiten het Dorp Ten Zuid-Oosten
45 Kunie Jans (1776 overleeden)
46 Hindrik Klasen (1777 overleeden)

Op de Vennen
47 Hommo Elties ( 1784 overleden)
48 Harmke Jeltes sijn huisvrouw (1774 overleden)
49 Jan Hommes ( 1773 vertrokken na de Brede)
50 Derk Sebes Bonthuis (overleden)

Bij de Hemerder-weg
51 Jantien Jans huisvrouw van Reinder Pieters (1792 overleden)

Op Luttie-Wijtwert
52 Aldert Klasen (1772 overleden)
53 Jan Sywerts (1783 overleden)
54 Lupke Klasen sijn huisvrouw (1788 overleden)

Ten Westen het Dorp
55 Jacob Jans (1774 overleden)

In Krangeweer
56 Arent Tonnis (1780 overleden)
57 Jantien Willems sijn huisvrouw ( vertrokken)
58 Sioeke Reinders huisvrouw van Harm Harms (overleden)
59 Grietie Klasen (1772 overleden)

In de Weer

60 Rieuwen Tonnis (1783 overleden)
61 Wibbe Migchiels (1773 overleden)
62 Gepke Julles sijn huisvrouw( 1785 overleden)
63 Hindrik Pieters Spithost (1783 overleden)
64 Magdalena Bonthuis sijn huisvrouw (1778 overleden)


Namen der niews angekomene Ledematen sijn dese volgende

65 Alagonda Oudemans huisvrouw van Arnoldus Oudeman pred. te Stedum met attestatie van  Garsthuisen ( 1803 vertrokken na Groningen)

66 Egberdina Berents huisvrouw van Henricus Conradi overgekomen met attestatie van Groningen den 16 Feb 1770 (1783 overleden)

67 Antie Martens huisvrouw van Johannes Willems dese is uit de Lutherse kerk overgekomen tot de onse den 16 Feb 1769 [volgens de andere lijst 1770 HB] en heeft bij die gelegentheid vertoond een attestatie van Lidmaatschap van de Luthersche kerk en afstand gedaan van de van ons verschillende gevoelens der Lutheranen waar over zij in tegenwoordigheid van de kerkenraadt deser plaats onderscheidentlijk is onderhouden, die daarop eenparig heeft goedtgevonden haar tot deze gemeente aan te nemen.

68 Anna Brondsema huisvrouw van Derk Sebes Bonthuis met attestatie van Lellens den 24 Augustus 1770 ( 1799 vertrokken na Lellens)

69 Anie Bronds overgekomen met attestatie van Loppersum den 24 Augsutus 1770 (1771 overleden)

70 Johannes Elleri en
71 Trijntien Isaks sijn huisvrouw beide met attestatie van Groningen overgekomen den 24 Augustus 1770 ( beiden in 1779 vertrokken na Middelstum)

72 Trijnie Rinjes huisvrouw van Albert Jans (1782 overleden)

73 De Hoog WelGeb. Jonkker Tjaart Adriaan Gerlacius (zoon van de HoogWelGeb. Heer J. H. V. Guaera Gierla Gerlacius Heer van Stedum) met attestatie van IJsselstein den 14 Augustus 1773 (vertrokken na Appingedam 10 Maart 1780)

74 Trijntien Reinders huisvrouw van Albert met attestatie van Uithuisen dan 11  October 1773 ( vertrokken na Loppersum)

Den 9 Majus 1774 sijn tot ledematen angenomen
75 Michiel Willems (ob.)
76 Hindrik Willems (ob.)
77 Harm Harms (ob.)
78 Cornelis Klasen (ob.)
79 Harm Jans (vertrokken na ‘t Oosternielandt)
80 Martien Sywerts Weduwe van Aldert Klasen (obüt)
81 Anie Fockes huisvrouw van Michiel Willems (ob.)
82 Aafke Geerts huisvrouw van Cornelis Klasen (ob.)
83 Anie Jans huisvrouw van Derk Sybrants (1777 vertrokken na Westerwijtwert)
84 Eefke Lammerts huisvrouw van Tonke Ofkes (ob.)

Den 6 November 1774 sijn niews angenomen
85 Pieter Hindriks de Wint, Weddeman ( vertrokken na Aduwert)
86 Hindrik van der Camp ( 1781 overleden)
87 Pieter Hindriks (obiit)

Den 10 Februarius 1775 sijn nieuws angenomen
88 Ebe Ockes ( 1815 overl.)
89 Aafijn Jans Dorenbos (overleden)
90 Jurjen Hindrik Crans met attestatie van Groningen herwaarts overgekomen den 3 majus 1776 ( 1787 overleden)

Ledematen

91 Willem Ebels ( 1779 vertrokken na Cantes)

92 Trijntien Symens sijn huisvrouw met attestatie van Beedum herwaarts overgekomen den 15 November 1776 (1779 vertrokken na Cantes)

93 De Heer Hindericks Wichels met attestatie van Appingedam herwaarts overgekomen den 6 Febr. 1777 ( 1787 vertrokken na Wirdum)

94 Trijntien Wijbes op belijdenisse angenoomen den 11 Febr. 1777 (vertrokken na
Westerwijtwerd)

Den 6 Majus 1777 sijn op belijdenisse des geloofs angenoomen
95 Albert Douwes (1778 overleden) en sijn huisvrouw
96 Jantien Reintie (ob.)
97 Jantien Jans huisvrouw van Pieter Jans (ob.)
98 Aaltien Gerrits huisvrouw van Jan Jans (1779 vertrokken na Middelbert)
99 Trijntien Jans huisvrouw van Hindrik Ties ( ob.)

Den 13 Majus 1778 sijn tot leedemaaten angenoomen
100 Hindrik Ties (ob.)
101 Wieke Klaassen huisvrouw van Hindrik Willems (overled.)

2  Johannus Wijardi Organist met attestatie van Groningen herwaarts overgekoomen den 3 December 1778 (overled.)

3  Ockien Willems huisvrouw van Cornelis Smit angenoomen den 13 Majus 1779 (vert.)

4  Willemina Brandenborg huisvrouw van Johannes Wiardi organist te Stedum  
overgekomen met attestatie van Groningen den 22 September 1779 (overl.)

5  Joest Swaagman Collector te Stedum ( vertr. naar Gron. D. 6 maart 1816) en
6  Jantien Jans deselfs huisvrouw overgekomen met attestatie van Thesinge den 18
November 1779 ( ob.)

7  Geert Fridsgers, (1815 overl.) en
8  Tonke Ofkes angenoomen den 17 November 1779  (overl.)

Den 11 Augustus 1780 sijn tot de Gemeente toegedaan met attestatien deese volgende
van Groningen. Mevrouw van Stedum Tateke Helena Henrica Gerlacius geweesen Gockinga (overl.)
van den Andel Roelf Mindelts, ( 1791 vertrokken na Baflo) en
Geertien Mindelts desselfs huisvrouw ( 1791 vertrokken na Baflo)
van Enum Jasper Jans, ( 1781 overleden) en
Alstie Cornelis desselfs huisvrouw (1793 den 19 majus vertrokken na Appingedam)

Nieuws angenomen
Juffrouw Geertruida Johannis Poussema, huisvrouw van de Heer Jacobus Klein Medicine Doctor (overl)

Krijno van der Borch, Schoolmeester te Stedum met attestatie van Groningen herwaarts overgekomen den 11 majus 1792 ( 1793 in Febr. vertr. na Groningen)

15 Jacobus Klein med. Doctor met attestatie van Groningen herwaarts overgekomen

16 Cnelske Jans een dienstmaagt met attestatie herwaarts overgekomen den 27 November 1785 van Garmerwolde (1793 overleden)

Nieuws angenomen den 14 Majus 1786
Ebelia Elleri huisvrouw van Geert Fridsgers (overl.)
Peterke Tonnis, Weduwe van Hindrik van der Camp ( obiit)
Bront Hayes Brontsema met attestatie van Lellens (overl.)

Geeske Jans huisvrouw van Jacob Ennes met attestatie van Garmerwolde herwaarts
overgekomen den 16 November 1788 (1789 vertrokken na Groningen)

Jan Reinders met attestatie van Sapmeer herwaarts overgekomen den 25 Majus 1788
(1793 vertrokken na Loppersum en is te Stedum weer gekomen den 21 Mert 1795)

22 Harmen Beerents Sabrinck Sarris met attestatie van Wirdum herwaarts overgekomen den 15 Augustus 1790

23 Stoffer van Diepen met attestatie van Groningen herwaarts overgekomen den 7 November 1790 (obiit)

24 Annigien Datema huisvrouw van Douwe Wijngaarden met attestatie van Groningne herwaarts overgekomen den 13 Februarius 1791 (1794 vertrokken na Groningen)

25 De Hoog Welgeboren Heer Wigbold Gerard Naninga is met attestatie van Wirdum herwaarts overgekomen den 29 Majus 1791 (overleden)

26 Op belijdenis is angenomen de Juffer Gesina Catharina Oudeman (1794 vertrokken na Loppersum)

27 Martjen Jacobs den 29 Majus 1791 (1794 vertrokken na Sandeweer)

28 Trijntien Johannes Blink met attestatie van Groningen den 13 November 1791 (1799 vertrokken na Farmsum)

29 Pieter Jans, met attestatie van Wittewierum den 13 Majus 1792 (1794 vertrokken na Lellens)

30 Harm Harms de Ionge (overleden) en
31 Daniel Jacobs beide op belijdenis angenomen den 15 Februarius 1793 (overleden)

32 den 6 Februarius 1794 sijn na gedaane belijdenisse des geloofs angenomen de Juffer Everdina Oudeman
33 Anna Hindriks vrouw van Gerard Loman (1802 vertrokken na Groningen)
34 Jan Kornelis
35 Wijbe Krijns
36 Geesien Jacobs (1797 den 6 Junius vertrokken na Loppersum)

37 de 16 Majus 1794 is op belijdenisse des geloovs angenomen Krijne Jans en

38 Wilhelmus Heine van Leeuwen, met attestatie van Ten Bour den 27 Juni 1793 (schoolmeester) (1809 overleden)

39 Trijntie Elseborg sijn huisvrouw met attestatie van Westerwijtwert den 22 September 1794

40 Hindrik Klaasen met attestatie van Garmerwolde den 16 November 1794 (1793 vertrokken na Zuidwolde)

41 Kunie Zents met attestatie van Bedum den 12 Februarius 1797 (overleden)

42 den 19 Majus 1797 sijn op belijdenisse des geloovs angenomen Derk Jans Jentsema (overleden) en
43 Wolter Tonnis (overleden) en
44 Ties Michiels (overleden) en
45 Anna Engberts sijn huisvrouw (overleden) en
46 Jan Christoffer stelmaker (overleden) en
47 Willem Tonnis (overleden) en
48 Hindrik Bartelts (overleden) en
49 Klaas Jacobs (overleden) en
50 Jan Wijpkes met attestatie van Lellens angekomen den 18 Februarius 1798 (overleden)

Den 4 Majus 1798 angenomen
51 Knelske Wijbes
52 Enje Alberts (overleden)
53 Martjen Sierts
54 Grietje Poppes (overleden)
55 Aaltjen Eikes (overleden)
56 Trijntjen Simens (overleden)
57 Aaltjen Tholes (overleden)
58 Loeke Jacobs (overleden)

1801
59 De Hoog Wel Geboren Heer T.A. Gerlacius, Heer van Stedum etc etc etc is met attestatie overgekomen, van Appingedam herwaarts den 14 Junij 1801 (overleden)

1 De Wel Ed: Geb: Heer Johannes Bebing J:U:Dr (overleden)
2 Deszelfs huisvrouw Cornelia Theodora Cleveringa den 4 December met attestatie van Wetting
 
1802
den 25 Maart zijn tot leden deser Gemeente aangenomen
3 Tonjes Klaassen
4 Jan Jakobs (overleden)
5 Annegien Willems Medendorp weduwe van Hinderik Berends (vertrokken na Groningen)
6 Geesien Berends Hofkamp weduwe van Jurjen Henderikus Krans (obiit)
7 Grietje Eikes huisvrouw van Jan Reinders Kroek (obiit)
8 Klaas Hinderiks (overleden) en
9 Jakob Jans

Den 17 September is tot lid deser Gemeente aangenomen
10 Jan Willems (overleden)
11 den 24 December: Abigaël van Giffen huisvrouw van M: Corstius pred. alhier van Groningen, met attestatie

1803
31 Maart zijn tot ledematen deser Gemeente aangenomen
12 Wibbe Klaassens (overleden)
13 Frans Jans (overleden)
14 Hindirkijen Cornelis (overleden)
15 Trijnje Freriks (vertrokken na Middelstum)

den 24 Junij is tot lid deser Gemeente aangenomen
Trientje Geerts vrouw van Tonjes Klaassen (overleden)

20 September zijn tot ledematen deser Gemeente aangenomen
17 Hinderik Cornelis Smit (overleden)
18 Jan Krijnes
den 21
19 Jakob Feibes (ob)
20 Jantje Jakobs huisvrouw van Wubbe Klaassen (ob)
21 de Heer Med: doctor Willem van Wartum (ob)
22 Jetje Koopmans deszelfs huisvrouw met attestatie van het Zant (ob)
23 Tjaaktje Reints weduwe van Eijtte Egberts met attestatie van Westerwijtwert (vertrokken)
24 Immegje Bonthuis met attest: van Groningen (vertrokken na Groningen 1804)

den 17 December is tot ledemaat dezer Gemeente aangenomen
25 Geertje Martins

1804
26 Wubbina Jansenius den 13 Maart (naar Loppersum vertrokken 1804)
27 Fokke Luutjes den 16 Maart (na Loppersum vertrokken 1825)
28 Hindrik Popkes met attestatie van Opwierda den 18 December (overleden)

1805
29 Berendje Hindriks met attest. van Groningen den 29 Maart (ob)
30 Bartelt Bartelts (vertrokken) en
31 Jantje Geerts huisvrouw van Hindrik Bartelts (overleden) en
32 Antje Wigbolts huisvrouw van Homme Popkes
te zamen op belijdenis den 27 Maart.
33 Gerrit Ebels en
34 Jan Jans den 27 Maart
35 Jan Tieles den 22 September met attestatie van de O. Pekel A (vertrokken)
36 Aaltje Geerts Mulder huisvrouw van JakobKlaassens met attest. van Groningen

1806
37 Siert Jans Doornbos (overleden 19 Jan. 1871, bijna 88 jaren oud)
38 Seben Reinderts op belijdenis (overleden 1847)
39 Egbert Tonnies, op belijdenis
40 Martje Lubbartus, op belijdenis [alledrie] den 26 Maart
41 Jan Cornelis Elema op belijdenis (vertrokken)
42 Eltje Apol op belijdenis 9ob)
43 Grietje Bartels huisvrouw van Klaas Hinderik (ob)
44 Wilkemina Jakobus huisvr. van Jan Jans (ob) [allevier] 27 Maart
45 Aaltje Bartels met attest. 6 December van Bedum (ob)

1807
46 Hinderik Derks op belijdenis den 16 Maart (ob)
47 Den 4 Meij is in het bijwesen van den Kerkenraad op belijdenis tot lidmaat aangenomen Henderik van Idkinga (vertrokken)
48 den 20 Sept. Trijntje Meinderts met attest. van WesterEmbden (overleden)
49 Hendrik de Bruin met attest van Lellens (vertrokken)
50 Ariaantje Reetgeld huisvr. van  H. de Bruin met attest. van Lellens (vertrokken)

1809
51 den 23 Maart zijn op belijdenis aangenomen
Jan Jans Meijer (ob) en deszelfs huisvrouw
52 Grietje Jakobs (ob)
53 Aagje Cornelis Doornbos met attest. van Wester Embden (ob)
54 Mejuffrouw M. van der Waeijen wed. de Bruin met attest. van Oudwoude in Friesland (vertrokken naar ’t Hogezand in 1817)

1810
55 den 15 Maart 1810 zijn op belijdenis aangenomen Hinderik Hinderiks
56 Jan Cornelis (vertrokken)
57 Geertje Uljes huisvrouw van Jan Cornelis Elema (vertrokken)
den 21 September zijn op belijdenis aangenomen
58 Hindrikje Pieters huisvrouw van Jan Wijpkes (ob)
59 Elselina Steenhuis huisvrouw van Klaas Jakobs (ob)
60 Aafke Pieters huisvrouw van Stoffer van Diepen (ob)
61 Jantje Alberts met attest. van Bedum (1815 vertrokken na de Wilderkamp [?]
62 Arend Lukas Wessels Schoolmr koster alhier d. 24 Sept. met attestatie van Engelbert(oud 67 jaar geb. 1783 overleden 1751 24 Maart
63 Matje Luitjes huisvrouw van bovengenoemden (ob 1849)

1811
64 Pieter Jakobs den 19 Maart op belijdenis
65 Anje Tonkes huisvrouw van Pieter Jakobs op belijdenis
66 Geert Cornelis op belijdenis (1828 overleden)
67 Luitjen Jakobs op belijdenis (ob) [de laatste 4] 19 Maart
 


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.