LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Slochteren

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Lidmaten van Slochteren zijn door twee personen ingevoerd in het voorjaar van 2006, namelijk Jacob Boerema en Henk Hartog.

Eerste deel:
Bron:
DTB Slochteren
Getranscribeerd aan de hand van de kopiedelen.
Nagezien aan de hand van foto's van het origineel (met dank aan Menne Glas).

Bewerkt door:
Jacob Boerema
Zuidlaarderweg 3
9468 AA Annen

Laatste wijziging: 19 maart 2006

Tweede deel ingevoerd door Henk Hartog aan de hand van fotoos.

- lidmaten 1647 - 1721
- lidmaten 1722 - 1811

Nog niet nagekeken


p. 121
[1647?]
Register van leedemaeten in de christelijcke gemeinte tot Slochter, soo ick door ondersoockinge bevonden hebbe, dat sij voor mijn tijden leedemaeten geweest sijn.

Ocko Tonckens en Stijne sijn huisvrou
Jan Jansen en Anna sijn huisvrou
Geesjen woonende op Denemarcken
(doorgestreept: Geesjen Alberts op Den) [mogelijk dezelfde als hiervoor? JGB]
Eijlert, en Tijalle sijn huisvrou
Hindrick Christofphers en Trijne sijn huisvrou op Denemarcken
Tonnijs Mennens en Grete sijn huisvrou op Denemarcken op ani horren [=Aengehorren, buurt onder Woltersum volgens “Wegwijzer door Groningen”; JGB]
Jacobjen huisvrou van Drews Jansen
Frerick Schipper, Gebbe sijn huisvrou
Hindrick Jurjens, Mette sijn huisvrou
Renske Jansen
Swane, huisvrou van Claes Hindrix
Sicke Schoemaeker, Geertjen sijn huisvrou
Jantjen, huisvrou van Jan Frerickx
Peter Willems, Lubbe sijn huisvrou
Jelte Julles, Hebbele sijn huisvrou
Lisebeth, huisvrou van Simon Jansen
Peter Peters
Harmentjen weed:
Harmen Schipper, Anna sijn huisvrou
Ulger Willems
Joest weduwe
Jan Oving en Seijke sijn huisvrou
Jacob Harmens, Aeltjen sijn huisvrou
Jan Mennens, Greete sijn huisvrou
Jan Derkcx, Engele sijn huisvrou
Harmen Abels, Anna sijn huisvrou
Trijntjen Peters
Arent Rotgers, Rene sijn huisvrou
Simon Simons, Beerte sijn huisvrou
Harmen Fockens, Hille sijn huisvrou
Jan van Plancken, Willemtjen sijn huisvrou
Meerten Wever, Geesjen sijn huisvrou
Zent Schoomaeker, Dooke (daarboven later toegevoegd: Trijne) sijn huisvrou
Doocke [later toegevoegd]
Hannichjen
Timen Harmens, Ellejen sijn huisv[rou]
Jan Siers, Anna sijn huisvrou
Tiebbe Sickens, Trijne sijn huisvrou
Butte Timens, Greete sijn huisvrou
Trijne weed:
Trijntjen Theodori pastoorsche
Adriaen Rosinck, Lisebeth sijn huisvrou
Biwe
Harmen Hindrickx
Enne Heijnens, Geertjen sijn huisvrou
Tonnijs Rotgers
Wibbe Jansen
Hindrick Pieters, Fennichjen sijn huisvrou

p. 122

Fenne
Focco Geerts, Wemele sijn huisvrou
Swane, huisvrou van Eenje Berents
Tonnijs Luilefs
Tele Geerts
Hindrick Hindricks
Jurrien Gerrits, Aeltjen sijn huisvrou
Albert Geerts en Swane sijn huisvrou

Anno 1647, den 10 October (als ick voor de eerste mael het avontmael des Heeren uitdeelde) sijn dese navolgende bij de gemeinte gecomen.
De Heer Choraijskij met sijn vrou met attestatie van Groningen
Willem Snider van Schiltwolda met attestatie
Geesjen Alberts, huisvrou van Harmen Alberts op Denemarcken
Coort Siers

Anno 1648 hebben dese navolgende sick tot het gebruick van het heijlige Avontmael begeven, als het op den 20 feb: bedient werde
Jan Cornellijs
Hindrickjen Hindrickx huisvrou van Hindrick Hindrickx
Edze Harmens en Lamme sijn huisvrou
Doeke Wijnoldts wed:
Aeltjen Coerts, huisvrou van Coert Siers
Tonnijs Meinerdt en Martjen sijn huisvrou
Claes Ellens en Martjen sijn huisvrou
Anna, woonachtig bij olde Greete
Lamme, huisvrou van Jan Drees
Claes Claesen
Tonnijs Jacobs, jongman
Vrou Anna Willem Rengers met attestatie van Groningen
Anneke haer meit
Hindrick Jansen Roelef Harmens
Cornellis Peters en Hille Willems sijn huisvrou
Eetjen Mees met attestatie van Groningen
Hajo Foccens en Ewe sijn huisvrou

Anno 1648 den 16 julii hebben sick tot het gebruick van het avontmael gegeven
Harmen Harmens, woonachtich bij Edzerts sloot
Elske, weduwe van Danelt Jansen

Anno 1648 den 17 Decemb: hebben dese naevolgende sick tot het gebruick van het avontmael begeven
Thomas Siers
Jacob Siers [doorgehaald]
Jacobjen, huisvrou van Harmen Jans
Bonne Jacobs
Jan Roelefs
Frerick Rotgers en Aeltjen sijn huisvrou

p. 123

Pope Dreuws
Geert Schoemaecker en Geertjen sijn huisvrou

Den 1 April 1649 hebben dese navolgende sick tot het gebruick van het avontmael begeven
Arentjen weduwe van Pieter Arens (?)
Tele Hindrickx
Willem, huisvrou van Hindrick Jansen
Eefze (? mogelijk Gesze of Nesze?) Willems

Den 2 Sept 1649 is het avontmael des heeren celebreert
Nicolaus Arnoldi, met attestatie van Groningen

Den 2 decemb 1649 is het avontmael des heeren gehouden en zijn dese naevolgende toegelaeten
Anna Ronderman
Vrou Maria Doijs
Aeltjen, dienstmaecht van vrou Goraijskij
Coert Derckx en Trijne sijn huisvrou
D’heer Rengers

Met attestatien:
Annechjen Geerts van Groningen
Jr. Doijs van Groningen
Lucretia Gansevoort van Groningen
Willem Volmuelen van Rijnberck

Den 9 Junij hebben dese naevolgende sick tot het gebruick van het avontmael begeven
Geertjen huisvrou van Pieter Jansen
Harmen Jeltes en Anna sijn huisvrou
Fennechjen Jansen met attestatie van Groningen

Den 1 december 1650 hebben dese naevolgende sick tot het gebruick van het avontmael begeven
Hille, huisvrou van Claes Claesen
Peter Eenjes en Trine sijn huisvrou

Den 16 martij 1651 zijn dese naevolgende tot het gebruick van het avontmael angenomen
Pieter Tonnijs
Geeske sijn huisvrou
Joannes boolen? bij de dijck

Den 8 junij 1651
Willemtjen Wijnolts met attestatie van Groningen
Reijner Berents en
Barber sijn huisvrou met attestatie van den Ham

Den 7 Sept 1651
Greetjen Euwes met attestatie van Westerbroeck
Berent Jansen en Cornellisjen sijn huisvrou
Swaentjen (doorgestreept: Ad) Rosinck

p. 124
Den 7 decemb: 1651
Jantjen Jansen, jonge dochter
Rotger Mennens

Den 7 Martij 1652
Elske Phebens

Den 30 Maij 1652
Agnete Willems
Ubbe Sijgers

Den 19 Junij 1653
Geertruit Claesen met attestatie van Westeremden
Egbertjen Jansen met attestatie van Noordtbroeck

Den 11 Sept 1653
Peter, soone van Moij Joost
…fke huisvrouw van Enne Cornellijs

(Doorgehaald gedeelte:
Den 27 Novemb.
…bert Tammens en Mette Ulbes
einde doorgehaald gedeelte)

Den 18 Decemb.
…jntjen Harmens met attestatie van Groningen

(Doorgehaald gedeelte:
Den 23 Decemb.
Geertjen Huisvrou van Geert Schoemaecker lidtmaetsche
Een kindt van Harmen Jeltes en Anna sijn huisvrouw
einde doorgehaald gedeelte)

1654, den 5 Martij
Eede Ditmaers
Boele Ebbes met attestatie van Schilwolde

Den 18 Junij zijn tot het gebruick des avontmaels gecomen
Eppe huisvrou van Cornellijs Hindrix
Aeltjen Tiaerts jonge dochter met attestatie van Delffzijl

Den 2 Decemb:
Aeltjen, huisvrou van Albert Gerrits met attestatie van Bleijham

[1655]
Den 11 Martij
Wessel Harmens

Den 3 Junij
Roelefjen Jansens

Den 9 Sept:
Sieuke Jacobs
Aouke Rotgers, huisvrou van Peter Jacobs

Den 2 Decemb:
Pieter Jans
Aepke, wed: van Jan Wever
Martjen, wed: van Roelef Harmens
Geertruidt, huisvrou van Jan Jans

1656, den 9 Maeii
Harmen Gerardus, en
Ebele zijn huisvrouw welcke met attestatie van Groningen is comen.
Lambert Jansens

p. 125
Den 8 Junij zijn tot het gebruick des nachtmaels toegelaaten
Lijsabet huisvrou van Lambert Jansen
Berent Cuiper en Derckjen sijn huisvrouw met attestatie van Groningen

Den - Sept: 1656
Frouwke Ennens

Den - Dec: 1656
Jan Jans op de Settinge

Den 8 Martij 1657
Harmen Lippes en
Jelsche Harmens sijn huisvrouw
Fenne Jansens wed: van Stoffer

Den 14 Junij 1657
Asjen Alberts
Jelte Euwkes kerck voogt
Greete wed: van Claes Jans bij Edzers til

Den 14 Martij 1658
Geert Siers

Den 20 Junij
Jan Frerickx en sijn huisvrouw [sic] met attestatie van Siddebuiren
Anna Jans, wed: van Roelef Telens
Greete, huisvrouw van Harmen Draijer
Wessel Harmens vrouwe bij Edzers tille

12 Sept:
Alijt wed: van Roelef Jans
Abram Allerts en Feije sijn huisvrouw

12 Decemb:
Jacob Boelens, Geeske sijn huisvrouw
Met attestatie van Leewaerden Francoise Josep de Alteu

13 Martij 1659
Martjen, huisvrouw van Roelef Kremer
Hiltje Jans
Enne Cornellijs
Hindrick Simens
Jonge Jan Siers met Greete sijn hui…

12 Junij 1659
Welmoet, huisvrou van Hiltje Jan…
Lutgert Conradi met attestatie v[an] Delfzijl

11 Decemb: 1659
Frouwke, huisvrou van Harmen Ulphers
Aeltjen, huisvrouw van Jan Mennens
Jantjen, huisvrouw van Jacob Eppens
Popko Eppens en sijn huisvrouw [sic]
Ocko Jans, Anna sijn huisvrouw
Anna Jans met attestatie van Groningen

p. 126
1660, 3 Junij zijn tot het gebruick van het H: Avontmael toegecomen
Anna Claesens, huisvrouw van Jan Rotgers

1660, 2 Septemb: zijn tot het H: Nachtmael toegelaeten
Hinndrickjen Jacobs
Cornellijs op de Ruite, met sijn huisvrouw [sic]
Anna, de wed: van Tele Hindrickx
Martinus Eislhemius en Aeltjen Hindrickx, met attestatie van Groningen

1661, 17 Martij is toe gecomen
Jan Rotgers

1661, 2 Junij zijn tot het gebruick van het Avontmael toegelaeten
Eele Geerts
Harmke huisvrou van Jan Buttes
Remke Harckens

Met attestatien:
Harmen Steijes van Hellum
Greetjen Sijgers, huisvrouw van Eele Geerts van Uithuisen
Tidde Tiaerts en Anne echtelieden van Noordtbroeck
Peter Mees van Groningen

Den 1 Sept: 1661 is tot het gebruick van het H: avondtmael toe laeten
Jantjen, huisvrou van Claes Hindrickx

Den 9 Martij 1662 zijn tot het gebruick van het avontmael toe gelaeten
Greetjen Mennens
Martjen, huisvrou van Albert in de busch
Jan Mennens
Geert Rosinck

Den 8 Junij 1662 zijn tot het gebruick van het avontmael toegelaeten
Warner Timmerman
Greetjen, wed: van Peter Jobs

Den 7 Sept: 1662 zijn tot het gebruick van het H: avontmael toegelaeten
Hille, wed: van Harmen Julles
Peter Harmens
Frouwke Edses sijn huisvrouw

p. 127
1667, 8 Sept:
Jan Clasens Schipper

Met attestatien zijn gecomen
Albert Berents
Loke sijn huisvrou, van Velthuisen
Geert Alberts, van Velthuisen
Etzke Willems van Schilwolda
Abram Geerts
Jantjen sijn huisvrou van Sant

(Doorgehaald gedeelte:
1668, 14 Martij
Berent Jans
Aefke Alberts, huisvrou van Harmen Ulfers
Meijnert Tonnijs

Met attestatie
Welhelmina van Lier, van Deventer
Einde doorgehaald gedeelte)

1667, 1 Dec:
Jacob Jans
Martjen

Met attestatie:
Tiert Wijbes
Maijcke Roelelfs van Suithorn
Engele Harmens vant Laar

1668, 3 Martij
Jan Hovinck
Greetjen sijn huisvrou
Berent Peters
Mette bij de backer westert

Met attestatie:
Peterke Jacobs van Siddebuiren

7 Junij
Jantjen Doornbus
Jan Schut
Nanneke sijn huisvrou
Jacob Enninck

Met attestatie:
Geertruit Jans van Groningen
Greetjen Deters van Suidtbroe…
Evert Zijtzes
Geertruit Hiddes sijn huisvrou, van Loppersum
Jan Doornbusch van Groninge[n]

13 Sept:
Greete, huisvrou van Willem Jans

Met attestatie:
Fosseta Mees van de Eecsta

1669, 14 Mart…
Berent Jans
Aefke Alberts, huisvrou va[n] Harmen Ulphers
Meijnert Tonnijs

Met attestatie:
Welhelmina van Lier, van Deventer

6 Junij
Adriaen Gijsbert Verhagen?
Albert Coeicker

Met attestatie:
Stijntjen Martens van Gro…
Gerlef Waeljes
Ave sijn huisvrouw, van Wolter…

p. 128
1669, 5 Sept.
Peterke Ritzes
Frerick - van Westerbroeck met attestatie

5 Dec:
Juff: Titia Rengers
Juff: Gele Rengers
Lubbert Jans

1670, 13 martij
Roelefjen Peters
Simon Simons
Rixta sijn huisvrou

5 Junij
Anna Wessels

Met attestatie:
Hindrick Derxen hopman
Swaantjen Hindrickx van Schilwolda
Egbert Hindrickx
Greetjen van Groningen

4 Septemb:
Jr: Osebrandt Jan Rengers

Met attestatie:
Joannes Christophorus Ramus, van Groningen

11 Dec:
Martjen Wolters, jonge dochter

Met attestatie:
Luitjen Aljes, van Wolde

1671, 12 martij
Gerrit Tiapkes
.en...tjen Jans

11 Junij
Hindrick Hartelief met attestat van Groningen

3 Sept:
Juff: Eisebeth Rengers
Geertjen Heerens, huisvrou van Coen Sanders
Trijntjen Loechs
Foppe Alberts
Allert Jacobs
Greetjen Jans, beijde met attestatie van Colham

3 Decemb:
Berent Hindick en
IJckjen
Claeske Wiggers
Euwke Frerickx en
Greetjen sijn huisvrou
Mette, huisvrou van Eppe Jacob
Remke Clasens met attestatie van Groningen

1672, 3 martij
Tonnijs Sickens
Stijntjen Foppens
Martjen Harmens

2 Junij
Eppo Jacobs
Jan Dreeuws en Brechten met attestatie van Noortbroeck
Anna Penne van Holwert

p. 129
15 Dec:
Albert Foppes ende
Trijne Geerts sijn huisvrou

1673, 8 Junij
Magdalena Messij met attestatie van den Dam
Anna Peters met attestatie van Siddebuiren

7 Sept:
Hille Roelefs
Stijntjen Mennens
Jantjen Frerickx
Talke, huisvrou van Abel Willems
Stijntjen Albers, met attestatie van de Harckstede

7 Dec:
Coen Sanders
Greetjen, wed: van Asmus Ottens
Trijne Peters, jonge dochter
Trijne, huisvrou van Albert Simons
Lauwe (?) Tonnijs
Petrus Mees en Sara Robers met attestatie van Groningen
Stijntjen Jochums met attestatie van den Dam

1674, 1 martij
Hindrick Clasen en Martjen sijn huisvrouw
Hebele Jeltes en Hebbele sijn huisvrou

7 Junij
Albert Sickman en
Aeltjen sijn huisvrou die te vooren Luthers geweest zijn
Jurrien Peters en Anje Hindrickx met attestatie van de Rijpe

6 Sept.
Barentse Mathijs met attestatie van Amsterdam

13 Dec.
Aijte Daniels en
Lijsebet Jacobs sijn huisvrou

1675, 14 martij
Lamme Daniels, met attestatie van Scharmer
Stijne Jans met attesta[tie] van Leermis

6 Junij
Judith Hindrickx met attes[tatie] van Groningen

5 Sept.
Egbert Cornelijs en Aeltjen
Metjen Andries met attestatie van Groningen

1676 nieus tot onse gemeijnte gecome[n]
5 martij
Elsjen Geers met attestatie van Swol
Nieltjen Jans met attestatie van Groninge[n]
Jan Hindrickx en Greetien (?) Crijns met attestatie van Scharmer

p. 130
1676, 12 Junij
Greetjen, huisvrou van Egbert Jager
Jantjen Jurriens

3 Sept.
Juffer Odilia Rengers
Saartjen huisvrou van Euwke Frerickx

3 Dec:
Greetjen Harmens met attestatie van Wirdum
Tiacke Sweers
Anna Margreta Mees
Siecke Jans

Ano 1677
d. 12? (of 11?) Martij
Arent Wessels
Jan Louwens
Albert Velingh
Trijne huisvrouw van Harm Ulpherts
..gel huisvr. van Peter Simons
..ertjen huisvrou van Derk

d. 3 Junij pinxter
…efce? Claesens jonge dochter
…iner? Jans en Geertjen Jans van Sap…
… Berents en Jantjen van Schilt…da [ws Abel Berents JGB]
…a Hobers van Groningen

d. 2 7temb.
Jacob Willems

d. 2 Decemb.
Abel Willems
Jantjen Ewes

Ano 1678
Den 10 Martij
Teete? Wijpces met attest: van Zuidtbroeck?

Den 30 Junij
Focco Eijsses met attest van Gron:

Het laeste soo van d’ sal: pastoor D. Mees hijr tot Slochteren … den Heeren H.

Volgende persoonen sijn van mij Joh. Christ. Ramus nae Gods voorsienicheit predicant tot Slochteren tot het H. aventmael toegelaten worden nadien sij niet alleen van mijn onderrichtes in ’t particulier, maer ook voor de kerken raes in de kerke van wegen haer gelove ondersocht sijn, in den name Jesu op hoope van aenwas in kennise en etelijke deugden als sie ook voor Gods aengesicht belooft hebben.

Ao 1680, 6 Junij
Derk Geerts en
Annetjen Jansen sijn huijsvrou op attestatie van Helm
Jasper Harmens aengenoomen
Tijade Takens aengenoomen
Jacob Siccens en Anje Claessen sijn huijsvrou aengenoomen

5 7ber
Tiake Mertens met attestatie van Schiltwolde
Juffer Anna Renghers dochter v. Slochter
Trintjen Jacobs vrou van Focco Eises aengenoomen.

Ao 1681, 13 martij
Vrou Gesina van Hoosebeck mijne beminde huijsvrou, met attestatie van Groningen
Geeske Jans wed. van Jan Popes aengenoomen
Martjen Jans aengenomen
Jantjen Harmens aengenomen

6 Junij
Heer Johan Frederijk Graeffen Edle Heer ter Lippe aengenoomen
Teetjen Reinders, j.d. met att. van Groningen
Marlixa Willems met att. van Zwolle
Willemtje Willems met att. van Zwolle
Ariaen Jans,
Gretjen Jurgens, echteluijden aengenoomen

d. 11 7bris
Willem Jans met attestatie van Schilt…
Barteld Willems aengenoomen
Jan Berends aengenoomen

d. 11 10bris

p. 131

d. 12 meert 1682
Claes Jans aengenomen
Willem Lulelf en
Trijntjen Alberts aengenoomen

d. 4 junij
Frerik Claesen aengenoomen
Berent? Tiapkes met attest van Schiltw.
Reenje Willems met attest van Schiltw.
Aeltjen Elles van Siddeburen met attest

d. 3 10bris 1682
Geertjen IJpes aengenoomen
Grete Stevens aengenoomen
Jr. Evert Renghers, Heer van Slochteren met attestatie van Steinvort

d. 4 martis 1683 aengenoomen:
Jr. Elisabeth Magdalena Walrichs
Clara Christina Jans
Vrouke Hindriks
Trijne Ockes
Metie Jeltes
Trijne Harms
Geert Berens
Bartold Renijs

d. 30 junij 1683
Vrou Agatha Cramers, wed. Ringhels met att. van Groningen
Martjen Wolters met att. van Groningen
Gertrudt Jans met att. van Harkstede

d. 9 7bris 1683
Lubbe Freriks met att. van Wagenborgen
Haijke Geerts
Cornelis Jans
Maria Gerlefs huijsv. van Berendt Peters
Gretjen Lucas huijsv. van Cornelis Jans
Venne Hindriks huijsv. van Jacob Ockes

d. 2 9bris 1683
Hebel Rolefs
Grete Asjens
Maria Cornelis huijsv. van Geert Berends

d. 2 martij 1684
Willem Jeltes

d. 31 Aug. 1684
Jr. Ida Bruggeman
Bijve Sijlvester huijsvrou van Willem Jeltes
Geertjen Olgerts
Anje Eisses

d. 5 10ber 1684
Jan Radijs weddeman
Arend Egberts en
Jantjen Rolefs, Arends huijsvrou

d. 4? martij 1684
Albert Tebbes en
Jantjen Eisses sijn huijsvrou
Jan Hiltjes en
Aeltjen Jans sijn huijsvrou
Claes Cornelis
Renske Mennes met attestatie van Colham

d. 31 maij 1685
Focko Claesen
Elisabeth Lamberts met attest van Leens

d. 29 9bris 1685
Jr. Cecilia Maria de la Chapelle
Harmke Wessels, huijsvrou van Albert Leugs

d. 7 martij 1686
Jan Jans Backer [Backts?]
Jacob Peters en
Trijntjen Jans sijn huijsvrou
Rolef Jeltes en
Aeltjen Sicces sijn huijsvrou
Gretjen Harms jonge dochter

d. 29 maij 1686
Siert Coords,
Aeltjen Jans Echte luijden
Rolef Rolefs,
Tiaekjen Echte luijden
Dever Ockes, huijsv. van Arend Wessels

d. 5 7bris 1686
mr. de Mereske
mr. Jean? Haise? (of H. Aise)
mr. provost & sa femme
mr. Benjamin en? Gait? et sa femme
meester Claude Gus… sa femme en …
Geert Jans
Jan Cornelis

p. 132

d. 17 10bris 1686
Siert Jans
Harmke Jacobs, huijsvrou van Geert Jans

d. 13 martij 1687 angenoomen:
Ulfert Claesen
Jacob Ockes
Jan Cleermaker
Eppo Popkes
Hanje? Wolters, huijsv van Hinderk Jans
Haeltjen? Egberts
Venne? Alles

d. 5 junij 1687 angenoomen:
Jr. Everdina Renghers, dochter van Slochteren
Trijntjen Jans

d. 9 7bris 1687
Geesjen Jans angenomen

d. 4 martij 1688
Etjen Harms, wed. van Jan Ottes / angen.
Jacob Hovingh organist / angen.
Jacob Jans angenomen
Albertjen? Rolefs angenomen

d. 7 7bris 1688
Harm Cornelis
Trijntjen Crijns sijn huijsvrou
…en Derks huijsv van Menso Peters
Trijntjen? Berends huijsv van Eppo Popkes
…en Hindriks jonge dochter

d. 2? 10bris 1688
… Hindriks met attest van Schiltw.

d. 3 martij 1689
mr. Geert? T…pals? met attest van Pekel aa (?)
.el… Freriks met att. van Auwert
Nanne … [Peters?]
Altjen? Jans zijn? huijsvrou
Jan Ro…s
Hille? Jans zijn huijsvrou
… huijsvrou van Albert Jans
… Hinderks? jongedochter

d. 26 maij 1689
Ette? Harms huijsv van Hind. Berends met attest van Noortbrook
Tiapke Jans huijsvr van Jan IJpes angenomen
Tetjen? Harms huijsv van Harm Jans angenomen

d. 30 aug 1689
Mr. Daniel Micheaus? | met attest
Ma? Marie Tolle | van het
Mr Jaque Grion | franse cors
Mas? Maddere? Gallet | tot Groningen
Mr Samuël Petit angenomen

d. 29 9bris 1689
Jacob Jans angenomen
Harm Claesen angenomen
Vroucke Claesen angenomen
Hindertjen Harms angenomen

d. 6 april 1690
Gesina Bollen uijt de Graëfschap Bentheim met attest

d. 25 junij 1690
Trijntjen Remkens met attest van Cropswolde
Anje Derks met att van Pekel A
Hillebrand Jans en Anje echteluijden met att van Noordbrook
Eltjen Jans angenomen

d. 5 10bris 1690
Otto Jans van Slochter angen.

d. 6 meert 1691
Peter Simons
Hindrik Luijtjes
Rolef Rolefs
Gerrit Eises
Aeltjen Hindriks huijsv van Aepke Tonn[is]
Imke Cornelis | jonge
Imke Elles | dochters
Trijne Tijaes |

d. 4 meert 1692
Trijnje Harms met attest van Schiltwold[a]
Bole Hindriks
Rolef Arends
Eppo Jurjens
Harmtjen Jacobs
Jantjen Berends

d. 24 junij 1692
Anje Wildricks huijsv van Focko Claesen
Albert Hindrikes en
Nesjen? Geerts met att van Schiltwol[da]
Jan Hindriks en
Ellichjen Simons met att. van Hellum

p. 133

d. 9 7bris 1692
Greetjen Fockes j.d. met att. van die Zeerijp

d. 9 10bris 1692
Trijntjen Hindriks Hulsewie met attest van Groningen
Elske Meckes met att van Schiltw.
Siabbe Doornbosch
Jacob Doornbosch
Albert Jans
Anna Alberts
Teetje Lubberts huijsv. van Jan van Laer
Teetje Hiltjes huijsv. van Hind. Jans
Anne Jacobs

d. 10 meert 1693
Fridericus Christianus Ramus
Hindrik Jans
Emerentia Wijnstocks huijsv. van Mr. Jan Tiddes met attest van Noortbroock

d. 11 junij 1693
Aike Eltjes organist en schoelm. alhier, met attest van Groningen
Greetjen Nieunhuijs met att. van Garlsweer
Conrad Homet (?) en Geertruijd sijn huijsv. met attest van Benthem
Luijrt Hindriks en Jantjen sijn huijsv. met attest van Colham
Jan Coops en Auke sijn huijsv. met attest van Sapmeer
angenomen:
Albert Leugs
Hindrik Berends
Daniel Eisses en
Anje Mennes sijn huijsvrou

d. 18 10bris 1693
angenomen:
Swier Tiackes
Hindrik Jans
Eilert Jans
Harm Lubberts
Aeltjen Willems

d. 9 meert 1694
Aepke Annes en
Marjen sijn huijsvrou met attestatie van Osterwijtwert

angenomen:
Frederik Ennink
Jan Elles
Tele Jans
Gese Rotgers huijsvrou van Jan Eilders
Wijpke Rolefs huijsv. van Jan Elles
Roelfke Claesen huijsv. van Hind. Luijtjens
Tetjen Egges huijsv. van Tunnis (?) Meinerts
Anje Jans
NB. alle angenomen

d. 11 junij 1694
Hindrik Fockes Smitt en Grietjen Geerts echteluijden met att. van Olde Zijll
Gese Hillebrands en Hindrikjen Jans met att. van Vlachtwedde
Aaltjen Hindriks huijsv. van Jan Hiltjes met att. van Schiltw.
Welmoet Eppes huijsv. van Geert Harms met att. van Colham
Lijsbeth Jans huijsv. van Eppo Jurjens met att. van Colham

d. 31 aug. 1694
Anna Jans huijsv. van Mr. Jan Harms stelmaker, angenomen
Martjen Hindriks, angenomen
Trijnje Jans, angenomen

d. 30 9bris
Anje Wolters huijsv. van Hindri.. Berends met att. van Nieu Beert
Grietjen Meckes met att van Schiltw...
Hind. Harms schoelm. en org. alhier
Hind. Berends
Claeske Jans huijsv. van Jacob Jans
Geeske Hind. huijsv. van Harm Siekman
Aefke Berends
Eeuwe Hindriks
Rolefke Jacobs
Trijnje Foppes
(alle angenomen)

d. 26 maij
angenomen:
Mr. Jan Tiddes
Tamme Jans
Laurens Haijes en Vrouke Jans
Greetjen Tijes wed. van Claes Cornelis
Hermen Jansen en Lacke (?) Ravenschat

met att. van Gilhuijs C...is? Everts (?)
Lisbeth (?) Jacobs met att. van Wetsing (?)
Anje Tammes huijsv. van Aries Jans (?) met att. van Suijdbroek

p. 134

d. 23 aug 1695
Trijne Rolefs wed. van Peter Jans
Anne Hebels met att. van Wagenborgen
Barteld Cenis en Anje Tiapkes eheluijden met attest. van Colham

d. 29 9bris
Geeske Cornelis huijsv. van Arend Wessels met att. van Woltersum
Hindrikjen Menses met att. van Suijdbroek

d. 5? martij 1696
angenomen:
Aepke Tonnis
Jan Jans
Hindrikjen Wolters
Engel Hindriks
Gerrit Berends
Martien Jans
Trijnje Hindriks
Ellechjen (?) Lulefs
Catrina Jan

Willem Harms met attest. van Schiltwolda

d. 3 maij 1696
Jan Deters met attest van Siddebuijren
Jan Hindrik Viners uijt di graefs. Lipp.

d. 6 7bris
Jan Fockens met attest. van Siddebuijren
Meint Peters
Wipke Alberts huijsv. van Mr. Hindrik Harms organist en schoelm. alhier

d. 5 meert 1697
alle angenomen:
Tonnis Meijnerts
Rolef Aepkes
Lumme Peters huijsv. van Siert Alberts
Vree Meertens huijsv. van Harm Harms
Duijrke Arends huijsv. van Hind. Timens
Jantjen Jans
Grietjen Jans

d. 5 junij
Renske Freriks huijsv. van Eppo Jacobs met att. van Hellum
Swaantjen Geerts met att. van Colham

d. 3 10bris 1697
Jan Willems
..an Berends
[v?]an Ena..nik?
..in Hindriks huijsv. van Otto Jans
Lisbeth Berends
Hanje Hebels
Jantjen Jans
Pietertjen Jans huijsv. van Jan Willems
Derkjen Nannes met att. van Noortbroek
Anna Hebes met att. van Schiltwolda
Imte Jacobs met att. van Hellum

d. 3 juni 1698
angenomen:
Anna Margretha Ramas
Johanna Gesina Ramas?
Hilligen Hovingh
Meenje Hovingh
Reinertjen Jans

Harm Luppes met attest van Siddeb.
Grietje Berends huijsv. van Mr. Hindrik Fockens met att. van Siddeb.
Geertjen Alles met att. van Harkstede

d. 1 junij 1699
Jantjen Jacobs huijsv. van Hindrik Waijarts (?) met attest. van Holwijrda

d. 9 10bris 1699
Cornelis Jans en Anje Eumeriks (?) sijn huijsvrou met attest van Colham
aangenomen:
Hindrik Wijerts
Aeltjen Jans

d. 3 meert 1700
Swaentjen Geerts, met attest van Schiltwolda
Free Luijtjes, met attest van Schiltwolda

d. 30 maij
Jan Tonnies met attest van Sapmeer

d. 6 10ber 1700
angenomene:
Juffer Alegonda Eisleben huijsv. van F.C. Ra...? J.U.D. en act?
Tele Geerts
Peter Arends
Rolef Hebels
Anje Doornbosch
Geertjen Thomas
Anje Willems
Trijnje Arends
Scheltje Berends
Lipke Hindriks
Beertje Peters
Aeltjen Harms

d. 11 meert 1701
angenomene:
Jan Hovingh
Jan Arends
Siert Alberts

p. 135

angenomen:
Bole Jacobs
Eise Fockens
Geertjen Thomas huijsv. van Cornelis Jacobs
Anna Margreta Lubberts
Trijntjen Fockes
Eeke Berends
Lijsbeth Jacobs huijsv. van Harm Harms Wever
Harm Harms van Steinfurt, met att. van Grijpskerke

d. 3 junij 1701
angenomene:
Jr. Susanna Helena Groothuijs
Sijben Simons

Cornellis Alberts en
Hille Harms met attest van Woltersum

d. 4 junij 1702
angenomen:
Jr. Elisabeth Catarina Ramus
Hebbel Willems jonge docht.

Swaene Hindriks wed. van Hindrik Geerts met att. van Hellum
Aeltjen Alberts met att. van Losdorp
Jan Peters, Etje Ennes met attest van Hornhuijsen en Cloosterbuijren

d. 3 7bris 1702
Greetjen Wolters huijsvrou van Derk Hindriks met attest van Juqwert

d. 3 feb. 1703
angenoomen:
Jan Hindrik
Alberdina Radijs
Tietjen Claesen huijsv. van Jan Tonnies
Anje Harms huijsv. van Jan Everts
Harmke Jans
Anneke Clasen

d. 1 junij 1703
angenoomen:
Anje Tijkens wed. van Harm Rolefs
Ewste Garlefs

Hindrikjen Menses met attest van Suijdbroek
Gese Timens met attest van Groningen
Catrina Haijlses met attest van Baccun
Beerte Heeres huijsv. van Eilard Jans met attest van Schiltwolda

d. 30 aug. 1703
Aeltjen Lippes huijsv. van Mr. Cornelis Jans met attest van Garmerwolde

d. 7 10b. 1703
Tijes Sijpkes en Jantjen Rolefs sijne huijsvr.? met attest van Holwijrda
Jacob Jacobs en Martje sijne huijsvr? van Keeke? met enige? attestatie

angenomene:
Geertjen Mennes, huijsv van Albert Jans
Dina Kleersnijders
Aveke Foppes
Jitske Lalkes
Vrauke Jans
Jacob Fockes
Albert Foppes

den 7 meert 1704
angenomen:
Anna Alberts wed. van Egbert Claesen
Meerten Teemes
Rolef Meints
Jan Goosens
Sara Claess

den 8 junij 1704
Peter Hiltjes en Asse Peters echtelieden met attest. van Sidbuijren

den 29 aug. 1704
Elligen Jacobs wed. van Mr. Hindrik Backband (?) met attst van 't Hogesand
Hindrikjen Harms
Vrouke Hillebrands, huijsv. v. Hind. Berends met attest van Schildwolda

den 27 feb. 1705
angenomene:
Tonnis Aepkes
Jan Fockes
Jurjen Alberts
Jelle Rolefs
Jan Sierts
Willem Gerrits
Nanje Pauwls huijsv. van Rolef Aepkes
Lamme Sierts huijsv. van Geert Jans
Jantjen Jans
Cunne Jans
Elligjen Berents
Martjen Frericks
Jacobjen Peters

den 5 junij 1705
Tietjen Bonnes huijsv. van Berend Snijder met attest van Groningen

den 4 7b. 1705
Harm Arendes en Geertien Jacobs met attest van Schildwolda

p. 136

den 5 meert 1706
angenomene:
Jan Rolefs
Jan Kleersnijder
Peter Nannes
Hindrick Berends
Tebbe Alberts
Cornelske Asingha
Geeske Alberts
Greetjen Everts
Lipke Harms
Anje Menses
Aeltjen Peters huijsv. van Christopher Piper

den 4 junij 1706
Geeske Geerts met attest van Colham
Aefke Claesen met att. van Stedum

den 12 7ber 1706
Hindrik Schilts en
Hindrickjen Berends, echteliden met attestatie van Anloo

den 3 9bris 1706
Trintjen Harms huijsv. van Eppo Jacobs, met attest van Scheemda

den 4 martij 1707
aengenomen:
Jr. Gerhardina Ramus
Trijntjen Fockes
Wijmke Jans, huijsv. van Geert Meinderts
Trijntjen Aepkes
Aveke Jans huijsv. van Claes Jacobs

den 2 martis 1708
angenomen:
Claes Jacobs
Luigh Alberts
Lucke Joosten huijsvrou van Albert Foppes
Jantjen Geerts

Hindrikjen Timens met attest. van Haren
Scheltje Berends met att. van Farmsum

den 1 junij 1708
Pieter Claesen met attest van Noortbreck
Hindrik Claesen en
Martjen Egberts met attest van Hellum

den 2 april [sic]
Geesjen Geerts met attest. van Suijdlaren

den 4 9bris 1708
Beertje Harms huijsv. van Eilart Jans met attest van Schiltwolda

den 7 10bris 1708
angenomen:
Jurjen Fockens
Jan Siekman
Jelte Willems
Jantjen Christophers
Beneke Claesen
Aveke Berends
Hindrikjen Meints
Jantjen Peters

Beertje Harms, huijsvrou van Eillart Jans met attest van Schiltwolda

den 31 junij 1709
Hindrik Claesen met attest van Schiltwolda

den 30 8b. 1709
Evert Ottens met attest van Schiltwolda

den 5 meert 1710
Isbrand Jans en
Aeltjen Jacobs echtelieden met att. van Hellum

den 29 maij 1710
angenomen:
Trijntjen Jans huijsv. van Hind. Claesen
Jantjen Claesen

den 5 7ber 1710
Enno Cornelis cuijper met att. van Schiltwolda
Trijntjen Hagenau huijsv. van Jan Fockes met attest van Schiltwolda

den 12 10b. 1710
Hindrik Rickerman snijder met attest. van Woltersum
Swaentjen Alberts met attest. van Lellens

den 6 meert 1711
angenomen:
Abel Claesen
Grietjen Ulferts huijsv. van Jan Tonnis
Grietjen Berends huijsv. van Derk Alberts
Martjen Rolefs

den 3 junij 1711
Tonnies Nannes en
Teetjen Hindriks echtelieden met attest. van Noortb.

den 3 7ber 1711
Arend Wessels met attest. van Wagenborgh
Simon Jans met attest. van Woltersum

den 13 meert 1712
Christof Radijs
Jan Jans
Wolter Kleersnijder
Jan Claesen
Focko Fockes
Gertruijd Andries huijsv. van Jan Sijkman
Anje Eppes
Jan Vogelpohl uijt de Graefs. Teklenborgh, met attes. van Groningen
Anje Jans huijsv van Harm Alberts met att. v. Schiltwolda

den 9 7bris 1712
Vrouw Egberta Nieuhaff wed. van wijlen d. Occo Piccard past. tot Winschoten
Jr. Adriana en Elsa Piccart, alle met attest van Groningen
O. Henricus Piccard S.S.M. Cand. met attest van Harkstede
Willem Warners en
Eijtjen Eijtjes echte lieden met attest van Sapmeer
Swaentjen Alberts huijsv. van Berend Stoffers met attest van Wirdum

den 30 9bris
Geert Joostens met attest van Schiltw.

den 3 meert 1713
angenomen:
Harm Alberts
Derk Alberts
Rembert Reems
Anje Fockens
Haijke Everts
Martjen Ottens
Geeske Hillebrands
Peterke Rolefs

den 9 junij 1713
Jacobjen Peters huijsv. van Leugh Alberts met attest. van Sapmeer

den 1 10ber 1713
angenomen:
Greetjen Jans
Berend Stoffers
Jan Aries

den 1 junij 1714
Coene Jacobs en
Corneliske Claesen, met attestatie van Hellum

den 8 meert 1715
Jan Jans en
Swaentjen Geerts sijne huijsv., beide met attest. van de Harkstede
angenomene:
Albert Jans en
Clara Joostens sijne huijsv.
Haijo Tepens
Geert Meinderts
Grietjen Hindrik, huijsv. v. Jacob Ockes
Albert Olferts
Hindrik Cleersnijder
Eiso Daniels
Geeske Hindriks
Aeltjen Jans
Trijntjen Jans
Lukjen Swiers
Jantjen Jans

den 28 9ber 1715
Geeske Hillebrands met attestatie van Nieuwolda
Aaltjen Geuckes met att. van 't Zand
angenomene:
Urselina Radijs
Hindrikjen Wessels
Anje Hindriks
Anje Alberts
Hugo Ther Spill
Sijlvester Christiaens
Willem Jans
Jan Teles
Meindert Tonnies

p. 138

den 6 meert 1716
angenomen:
Grietjen Tonnis
Hindrik Aepkes
Jan Jans
Eppo Eppens
Euweke Rolefs

Gerlof Thijes met attest van Scharmer

den 5 junij 1716
Geertruijd Willems met attest. van Leeghkerke

den 6 10bris 1716
Harm Haijes met attest. van Tiamsweer

den 19 meert 1717
Remmert Berents met attest. van Spijk
angenomene:
Occo Jacobs
Peter Meints
Hittje Peters
Geert Rolefs
Peter Jans
Hilligjen Eppes
Hindrikjen Peters
Claeske Ulferts
Aeltjen Derks
Martien Hindriks
Geertjen Jans
Aefke Tonnis
Jantjen Daniels

den 3 10bris 1717
Anje Willems, huijsv. van Willem Crijns Jaun met attestat. van Hoogh en Leeghkerke
Martjen Hindriks met attest. van Wagenborgh
angenomen:
Willem Crijns Joun uijt het pausdom tot ons overkomende
Albert Hindriks
Lucas Roda
Popko Eppes
Hilligen Jans
Aeltjen Rolefs
Swaentjen Tonkes
Rolefke Peters

den 17 junij 1718
Anje Freriks huijsvrouw van Jan Hovingh

den 2 10ber
Harmen Jacobs met attest van Schiltwolda
Anje Eppes met attest van Siddeburen

den 17 meert 1719
angenomene:
Grietjen Geerts huijsv. van Siabbe Doornbos
Welmoet Pieters
Aefke Jacobs
Grietjen Aries
Ida Jans
Harm Jacobs
Rolef Jacobs
Jacob Rolefs

Jan Eppes met attest. van Schiltwolda
Jacob Arends en Cornelske Alberts met attest. van Schiltwolda

den 10 9ber 1719
Berend Eppes met att. van de Meden
Geeske Jans met attest. van Sapmer
Beerte Peters met att. van Siddeburen

p. 139

Met attestatie tot des Heeren Heilig Avontmaal gekomen toen de plaats vakant was:
Kornelis Klazen van Kolham 7br 1720
Alberdina Radijs van Zuitlaren 5 9br 1720
Jan Jan van Laar van Schilwolde 9 10br 1720
Antje Klazen huisvr. van Jan Jurriens van Schilwolde 10 xbr 1720
Roelof Berents en Roelofje Kornelis van Kropswolde 21 mart: 1721

Aangenomene door P. M. Ubb. Ten Oever
1721, den 12 decemb.
Aaltje Harms wed. van Riemt Tiddes
Met attestatie van Farmsum Albert Berents en Kornelia Berents echtelieden
Beertje Pieters wed. van Jan Jans met attest. van Siddeburen

Fol. 140
[op het einde nog een blad met enkele oudere gegevens]

Egbert Klaasens in het jaar 1663 met attest. naer Schiltwolde

Jan Harms, zoon van Harm Jans en Trijntien Scharpenborg plus minus 74 jaaren oud [ongedateerd]
aan de heer Wichers, boekhouder der diaconie.


[foto 1]

Oud Lidmaten boek


[foto 2]

[op een ingeplakt getypt papiertje]
Uit dit register zijn (voorzover daarin
voorkomend) gekopieerd
- de doop-, huwelijks- en begraaf-/overlijdensinschrijvingen
van vóór 1811,
- de lidmateninschrijvingen van vóór 1848.

De kopie, bestemd voor raadpleging, is aanwezig in de leeszaal
van het Centraal Bureau voor Genealogie, Nassaulaan 18 te Den Haag.

IN VOORKOMENDE GEVALLEN GEINTERESSEERDEN NAAR DIT BUREAU VERWIJZEN.

De Archivaris van de Ned. Hervormde Kerk

[foto 3]

Naamrol
der gener

Die belijdenis van hun gelove
gedaan hebben.
En tot des H:H: Avontmaal
zijn toegelaten
van
Martinus Ubbenius Ten Oever
Past: te Slocht:

Ao 1722 Den 15 Mart:
Hindrik Engberts, j:m:
Lukje Hindriks vrou van Berent Eppes Schoemaker
Martje Bonnes, vrou van Enne Kornelis Kuiper
Grietje Fokkes J:D:

Met Attestatje
Friderik Brink van Groningen
Pieter Alberts van Hellum
Katharina van Leke van Nedermoer uit Oostvrieslant

Met Attestatje den 14 jun:
Jannes Hagenauw
Gesina Braams zijn vrou
Popke Jans
[allen] van Schilwolde

Met attest: den 11 Sept.
Lizabeth Schültens vrou van Hindr: Kleersnijder van Groningen
Trijntje Jans vrou van Derk Jans met attest. van Zuidbroek
Roelina Haijkes met attest. van Middelst[um]
Lumke Geerts met attest. van de Zeerijp

[foto 4]

1722
aangenomen den 11 decemb:
1. Derk Jans
2. Haje Laurens
3. Anje Eppes J:D:
4. Ettje Tonnijs J:D:
5. Jantje Jans J:D:
6. Trijntje Alberts

Met Attestatje
1. Jakob Peters van Hellum
2. Abelijn Alberts zijne vrou
3. Arnoldus Radijs van Gron.
4. Grietje Abrahams vrou van Klaals Peters van Kolham
5. Trijntje Alberts vrou van Hindrik Geerts van Scharmer

1723
Aangenomen den 19: Mart:
1. Jan Gerrijts
2. Trijntje Hillebrants zijne vrou
3. Haje Tjakkes
4. Geert Geerts
5. Beertje Harms vrou van Jan Koerts
6. Aafke Geerts
7. Menke Laurens

Met Attestatje
Ellegien Jakobs van Westerbroek

Den 12 Jun:
Met Attestatje
1. Edzart Römelingh van Farmsum
2. Evert Zwartze van Rhede
3. Jantje Geerts van Usquert
4. Berent Jans en
5. Hindrikje Jans van Kropswolde
6. Jan Luining en vrou van Kolham

Den 10 Aug. Aangenomenen
1. Trijntje Jans vrou van Chr: Radijs
2. Hindrikje Berents vrou van Gerrijt Fokkes
3. Stijntje Jans J:D:

Met Attestatje
Trijnje Jans vrou van Eise Daniels van Schiltwolde

Den 27 Decemb.
niemant

1724
Den […] Martius aangenomenen
1. Jan Koerts
2. Lippe Jans j:m:
3. Aaltje Harms vrou van Pieter Aapkes
4. Annegijn vrou van Meindert Tonn[is]
5. Geeske Jans J:D:
6. Aafke Jans J:D:
7. Hindrikje Egberts J:D:

Den 9 Jun:
Met Attestatje
Okko Jakobs
en
Grietje Hebels van Sliltwolda

1725
Den […] Martius
Aangenomenen
1. Hindrik Deddes
2. Jurrjen Hindriks
3. Hindrikje Egberts zijn vrou
4. Harm Hindriks j:m:
5. Jakob Kornelis j:m:
6. Grietje Derks vrou van Simon Kornelis
7. Jantje vrou van Gerrit Jans
8. Geertruit Pieters J:D:
9. Geeske Eilarts J:D:

1726
Den 17 Mart:
Trijntje Arents met Attestatje van Schiltwolda

Den 22 Sept
Jan Hindricks met Attestatje van Hellem

[foto 5]

1727
Den 14 Mart: proefpr:
Aangenomenen
1. Hindrik Tonnijs
2. Hindrik Zweites
3. Pieter Aapkes
4. Jan Abels
5. Jan Jans
6. Eppe Jurrjens
7. Geert Fokkes J:M:
8. Fokke Jans J:M:
9. Lizabeth Jochums J:D:
10. Anje Jakobs J:D:
11. Martje Luitjens J:D:

1729
Den 18 Mart: proefpr:
Aangenomenen
1. Sikke Pieters
2. Albert Jakobs J:M:
3. Jan Joestens J:M:
4. Martje Jans, vrouu van Pieter Jakobs
5. Geertje Eppes J:D:

Met Attestatjen
Anje Wijpkes vrou van Berent Eppes van Noortbroek
Derk Jans en vrou van Schiltwolde
Beertje Jans vrou van Harm Hindriks Oltman van Wagenborgen
Altje Alberts van Kropswolde
Kornelis Lammers en vrou van Schiltwolde
Jan Hindriks Bloemer en vrou van Haren

1730 den 19 mart:
met Attestatje
Beertje Jans vrou van Harm Oltman van Wagenborgen
Aaltje Alberts wed: van Jochum Harms van Kropswolde

1731 den 9 Mart
Belijdenes hebben gedaan
1. Pieter Jakobs
2. Jan Jakobs en s
3. Stijnje Alberts zijne huisvrouw
4. Bauke Geerts, vrouw van Wolter Jans
5. Grietje Pieters, vrouw van Meindert Tonnijs
6. Ellegijn Tonnijs, vrouw van Pieter Freriks
7. Geeske Kornelis J:D:
8. Geertje Deddes, J:D:
9. Roelfke Harms J:D:
10. Lipke Gerrijds J:D:

Met Attestatje
Hindrik Pieters en zijne huisvrouw van Scharmer

1732
Op proefprdikatje den 13 mart:
aangenomen
Fokke Alberts

Den 6 Jun proefpr:
Met Attestatjen
Jan Sijmens en
Hilke Hindriks zijne vrouw van Schiltwolde
Pieter Alberts en
Grietje Geerts zijne vrouw van Westerlie
Jakob Alberts en
Geertje Harms zijne vrouw van Wittewierum

Den 19 Sept: 1732 proefpr:
met Attestatje
Frouke Deddes van Noortbroek

Den 6 Mart: 1733 proefpr:
met Attestatje
Albardina Radijs van Harlingen
Harm Wilms
en
Katharina Schultzen zijne vrou met attestatje van Schiltwolde
Geertje Eppes J:D: van Schiltwolde

[foto 6]

1733
Den 6 Mart: proefpr:
Belijdenis gedaan
Jantje Harms J:D:

Den 12 Jun: proefpredikatje
Aangenomenen
Juffer Helena Piccardt
Juffer Egberta Louisa Piccardt
Juffers van Slochteren

Den 11 Sept: proefpredikatje

Den 12 Sept: proefpr:
Harmke Evers vrou van Geert Alberts met Attest: van Groningen
Dievertje Alberts vrou van Geert Hindriks met Attest: van Scharmer

1737
Den 22 Mart: proefpred:
Aangenomen
Albert Fokkes
Frerik Pokkes [= Popkes]
Krijne Aijes [= Arijs] J:M:
Jan Jans J:M:
Jajgjen Kornelis vrou van Geert Fokkes
Jantje Pieters J:D:

14 Jun: proefpred:
Met Attestatje
Frouke Geerts vrouw van Berent Berents van Muntendam

Den 12 December 1738
Belijdenis gedaan
Jurrjen Jans J:M:

Den 20 Mart: 1739
Belijdenis hebben gedaan
Geert Hindriks
Trijntje Jakobs vrouw van Harm Jurrjens

1739
Den 11 Decembr: proefpr:
Met Attestatje
Geert Wilms van Westerlee

1740 den 9 Sept:
Belijdenisse hebben gedaan
De Hoog Edele Juffers
Arnolda
Petronella
Johanna Piccardt
Juffers van Slochteren
Met Attestatje van Zuitlaren
Hindrik Geerts
Grietje zijne vrouw

1741 20 Mart:
Belijdenisse hebben gedaan
Henricus Post Schoolmeester
Anje Pieters vrouw van Harm Jakobs
Jantje Eijses vrouw van Jurrjen Jans
Grietje Jans vrouw van Frerik Popkes

1743 22 Mart:
Belijdenisse heeft gedaan
Jan Klazen

1743 6 Sept. proefpr.
Belijdenisse heeft gedaan
Dionisius Franciskus Moorrees S:S:Th: Studiosus tvat non [???]
Jakob Klazen met Attestatje van Schiltwolde

1747 Met Attestatje 11 Jun:
Lammert Strijx en Geesje Jans van de Harkstede

1747 met Attestatje van de Noortbr[oek]
11 Sept.
Take Geerts

[foto 7]

1749
Den 12 December
Belijdenisse heeft gedaan
Eijso Jans

1750
Belijdenisse heeft gedaan
Fokke Etskes

Naam Rolle der gener die
belijdenisse gedaan hebben, en
tot het H: Avontm: toegelaten
van Hindrik Wolters pastoor
Te Slogteren of met Attestatie

1756 Anno 1756
den 29 meert
I Geertruida Ten Oever vrouw van Nauta
II Willem Jans weduwenaar
III Willem Hagenau (in de marge: overleden 1808)
IIII Jacob Braam Hagenau Schoolmr (in de marge: overleden 1842)

a[nn]o 1756
den 9 Septemb:
Harm Jans belijdenis gedaan

a[nn]o 1756
den 10 december Met attestatie van Noortbroek
Wilhelmus Jacobus en
Meene Tiddes Egteluijden (in de marge: overleden)

den 10 dito Met attestatie van Schiltwolda
Grietje Jans (in de marge: overleden)

a[nn]o 1758
belijdenis gedaan
Sijmon Hindriks van Denemarken (in de marge: overleden)

den 15 meert met attestatie van het Zant
Anje Cornelis Huijsvrouw van van Anne Klazen bakker in Slogteren (in de marge: overleden)

ANNO 1759
den 13 Juli hebben belijdenis gedaan en zijn tot Litmaten aangenomen
Aapke Hindriks en (in de marge: overleden)
Cornelius Clazen (in de marge: overleden 1814)

den 8 Septemb.
1. Jufvrouw Johanna Sofia Piccardt Huijsvrouw van Dom: Wolters (in de marge: vertrokken)
2. De schoolmeestersche Trijntje Jacobs (in de marge: vertrokken 1814 en overleden 1814)
3. Menje Eijsses, vrouw van Cornelius Jans (in de marge: overleden)

ANNO 1760
Met Attestatie van Hellum
Tjaart Scheltes (in de marge: overleden)
met Attestatie van Siddebuijren
Jantje Berents Huijsvrouw van Tjaart Scheltes (in de marge: vertrokken naar Schildwolda in Juni 1793)

ANNO 1761
den 19 meert tot Litmaat aangenomen de Ed: Eijsso Willems Jongman (in de marge: overleden)

Anno 1762
den 22 Sept. met Attestatie van Siddebuiren
Jan Jans Oostlant (in de marge: overleden)

Anno 1768 [of 1767 ???]
den 27 Meert tot Lidtmaat aangenomen
Mevrouw Hendrika Johanna Piccardt, Vrouw van Slogteren (in de marge: vertrokken)

Den 12 Juni Aangenomen tot Lidtmaat
Albert Geerts (in de marge: overleden)
Nog Engbert Jurjens van Denemarken en Lientje zijn huisvrouw
Jan Hindriks (in de marge: overleden)
Berent Scheltes (in de marge: overleden)
Jan Eppes (in de marge: overleden)

Anno 1767
den 28 Junij met Attestatie van Groningen
Augustinus Vos (in de marge: overleden)
Belijdenis gedaan
Grietje Geerts Huisvrouw van Haino Uipkes (in de marge: overleden)

Anno 1768
den 26 meert belijdenis heeft gedaan
Geert Arijs (in de marge: overleden)
Nog met Attestatie van Wanneperveen Jentjen Jans Mooij Huisvrouw van Hendrik Hendriks van den Berg (in de marge: overleden)

den 15 Juli met Attestatie van Groningen
Willem Hagenouw (in de marge: overleden 1808)

A[nn]o 1769
den 8 Juni met Attestatie van Hellum
De E. Jan Bilder en Talleke Tjarks Egteluiden (in de marge: J. Bilder vertrokken naar Gron: d: ??? Juni 1796; Talleke ob. 1796)

den 21 December met Attestatie van Schiltwolda
Gielje Klaassens (in de marge: overleden in 1822) (in de marge (2) en weer doorgehaald: deze is de oudste in leven d: 16 Febr: 1818)

[foto 8]

1770
den 12 Junij belijdenis hebben gedaan
1. Fokko Gerrits (in de marge: overleden)
2. Nanning Klaassen (in de marge: overleden)
3. Fokko Hindriks (in de marge: overleden)
4. Juff: Egberta Tennoever (in de marge: vertrokken)
5. Jantien Hindriks vrouw van Jan Hindriks (in de marge: overleden)
6. Geessijn Everwijn vrouw van Jan Eppes (in de marge: overleden)

1771
den 26 december met attestatie van Schiltwolda
Remko Sijpkes (in de marge: overleden)

1772
den 9 meert hebben belijdenis gedaan
1. Jan Hindriks Bil (in de marge: overleden)
2. Jacob Roelfs (in de marge: overleden)
3. Aaltien Jans Huisvrouw van Fokko Hindriks (in de marge: overleden)

met attestatie van …
Hindrik Barels J:M: (in de marge: overleden)

den 21 Decemb. met Attestatie van Schiltwolda
Elijsabet Pot huisvrouw van H.J. Vinkers (in de marge: vertrokken)

1773
den 12 Meert hebben belijdenis gedaan
Klaas Jurjens (in de marge: overleden)
Hindrik Jans (in de marge: overleden)
Jacob Jans (in de marge: overleden)

1773
den 5 Juni met Attestatie van Garmerwolde
Jan Hindriks van Donkerbroek (in de marge: overleden 14 Sept. 1823) (in de marge (2) en weer doorgehaald: oudste lidmaat 1822)

1773
den 5 Juni met Attestatie van Groningen
Grietje Roelofs Vos (in de marge: overleden)

1773
den 11 Juli met Attestatie van Ængwirdum
Gerben IJbes (in de marge: overleden)

den 24 Decemb: heeft belijdenis gedaan
Jan Jans J:M: (in de marge: oudste lidmaat 1823)

1774
den 25 Febr: met Attestatie van Noord-dijk
Wijke Hindriks huisvrouw van Jan Hindriks van Donkerbroek (in de marge: overleden)

A: 1775
d: 23 maart belijdenis hebben gedaan
1. Jacob Pieters (in de marge: overleden)
2. Geessijn Hindriks Huisvrouw van Hindrik Jans (in de marge: overleden)
3. Harmke Hagenouw J:D: (in de marge: overl: 22 Maart 1815)
4. Geertijn Gerrits J:D: (in de marge: overleden)
5. Hindrikje Gerrits J:D: (in de marge: overleden)

1776
d: 26 Dec: belijdenis hebben gedaan
1. De Heer Jan Hindrik Louis Piccardt J:U: Candidatus (in de marge: vertrokken)
2. De Heer Hindrik Piccardt Wolters Med: Studiosus (in de marge: vertrokken)

1777
d: 25 April Belijdenis heeft gedaan de Wel Geboren Heer Jan Louis Trip (in de marge: vertrokken)

1778
d: 24 Dec: hebben belijdenis gedaan
1. Geert Willems Kuipers (in de marge: overleden 1808)
2. Jan Radijs J:M: (in de marge: overl.)
3. Trijntien Alberts J:D: (in de marge: vertrokken)
4. Boele Hagenouw J:M:
5. Trijntien Fockes J:D: (in de marge: overleden)
6. Willemtie Willems J:D: (in de marge: overl. in april 1821)
7. Trijntien Kornelis J:D: (in de marge: overleden 1816)

1779
d: 2 April heeft belijdenis gedaan
Geessijn Jans Dogt: van Jan Eppes J:D: (in de marge: vertrokken)

d: 2 Juli
1. Geessijn Hindriks J:D: (in de marge: vertrok.)
2. Grietie Jans Oostland J:D: (in de marge: overleden)
3. Diever Jans Oosland J:D: (in de marge: overl. in 1813)

d: 2 Juli Jannes Braam Hagenouw J:M: belijdenisse gedaan (in de marge: overleden)

1781
d: 11 Febr: met attestatie van het Hogezand
De Heer H. de Sandra Veldman Heer van Slogteren en onderhoorige dorpen etc. etc. (in de marge: overl. den 9 Janri 1816)

1781
d: 13 Febr: heeft belijdenisse gedaan
Berent Harms (in de marge: overl. d. 10 Mei 1818)

1782
d: 13 April heeft belijdenisse gedaan
Hilje Berents huisvrouwe van Berent Geerts Schoonmaker (in de marge: overleden)

[foto 9]

1782
D: 1 Mai met attestatie van Tinallinge
Copius Bolt (in de marge: vertrokken)

d. 10 Dec. met attestatie van Kolham
Geert Jans (in de marge: overl. in 1813) en Trijntje Jans Doorenbosch (in de marge Trijntje overleden) Echtelieden

1783
d. 7 Sept. met attestatie van het Hogezand
Fokelina Jans (in de marge: overl. d. 23 Febr. 1821)

1783
d. 12 April hebben belijdenisses gedaan
Maria Radijs Huisvrouwe van de Wedman Albert Geerts (in de marge: overleden in het jaar 1783, is ook nog volgens ondertekende handschrift van Dom. Wolters tot lidmaat aangenomen Egbert Dol, maar door hem vergeten ten protokol aan te teken)
Tieke Jans Huisvrouwe van Loete Gerrijts (bijgeschreven: overleden )
Pieterke Hajes Huisvrouwe van Geert Arijs (bijgeschreven: overleden)
Aaltien Jans Huisvrouwe van Willem Roelfs (bijgeschreven: overleden 1811)
Kornelis Roelfs (bijgeschreven: overleden)
Geert Kornelis (bijgeschreven: overl. 1813)
Grietje Nanninks J.D. (bijgeschreven: vertrokken naar Helm)
Sieke Jans J.D. (bijgeschreven: overl. in 1813)
Willem Geerts Kuiper J.M. (bijgeschreven: overl. 1840)
Martje Hindriks J.D. (bijgeschreven: overl. d. 19 Janrij 1827)
Rienje Hindriks J.D. (in de marge: overl. in 1813)

1784
d. 15 maart hebben belijdenisse gedaan
Fenneke De Wit Huisvrouwe van Willem Tammes (bijgeschreven: overleden)
Geessijn Eilderts Huisvrouwe van Klaas Jurrijns (in de marge: overl. 1829)
(in de marge: d. 19 Nov: belijdenis gedaan Renske Berends zijnde daarop gedoopt, zie t Doop prothokol)

1785
d: 11 Decemb: met Attestatie van Sappemeer
Lijsbeth Roelfs Weduwe van Poppo Hindriks (in de marge: overleden of vertrokken)

1785
d: 19 Juni met atestatie van Lengerik in het graafschap Teklenburg
Johan Gerd Scholte (in de marge: vertrokken)
met attestaie van de Scheemda
Geerd Jans Struik (in de marge: vertrokken)
en hebben belijdenisse gedaan
Grietje Jans Huisvrouwe van Derk Edes (in de marge: overleden)
Martje Jans J:D: (in de marge: overl. d. 15 Janrij 1818)
Jan Hindriks J:Man (in de marge: iverl. d. 21 Oct. 1817)
Kornelis Jans J:M:
Gerrit Fokkes J:M:

1786
d: 25 November met attestatie van Midwolda
Pieter Swartwold (in de marge: vertrokken naar Gron. d. 24 april 1802)

1786
d: 6 Decembr: met attestatie van Schildwolda
Jurjen Harms (in de marge: overleden)

1787
d: 13 Januari met attestatie van Garrelsweer

Johan Gerhard Becker thans woonende bij het Schaaphok (in de marge: vertrokken naar de Harkstede)
d: 29 Maart hebben belijdenisse gedaan
Wilhelmus de Wit en Lijzebeth Jans Ehelieden (in de marge: overleden)

d: 17 Mai met kerkelijke attestaie na Groningen
Martje Jans J. Dogter (in de marge: vertr. of overl.)

d: 10 Juni zijn aangenomen, nadat belijdenisse hadden gedaan
1 Berendina Wolters Weduwe van den Heere W:A: Tebbens (in de marge: Att. naar Sapmeer D. 27 april 1801)
2 Arijs Geerds J:M: (in de marge: vertrokken)
3 Eltje Jans J:D: (in de marge: overleden)
4 Aafke Fockes J:D:
5 Hindrikje Fockes J:D:
6 Hindrikje Hindriks J:D: (in de marge: overleden)

1788
d: 21 Maart met attestatie van Kolham
Luitje Haijes woonende op de Ruiten (in de marge: overleden 1810)

1789
Den 20 Septembr. met attestatie van de Meeden
Jan Martens (in de marge: overleden)

1790
Maart 14 Met attestatie is herwaards overgekomen
Switter Reints, van’t Hogezand (in de marge: overleden)

Juni 13 Met attestatie van Lidmaatschap zijn tot deeze gemeente overgekomen
Rotgert Geerts en Grietje Jans, Echtel. van Kolham (in de marge: vertrok. naar Colham)
Op belijdenis der waarheid is tot Lidmaat aangenomen
Christoffel Maximiliaan Casper Johan Hölken, dog met attestatie vertrokken naar Kantes (in de marge: vertrokken)

Septbr. 12 Met attestatie van Lidmaatschap is herwaards overgekomen
Mevr. Allegonda Christina Wolthers, vrouwe van Slochteren etc., etc. (in de marge: gestorven 1805)

[foto 10]

1790
Decbr. 12 Met attestatie van Lidmaatschap is tot deeze gemeente overgekomen
Martje Jans, van Groningen (in de marge: overleden)

1792
Maart 11 Op belijdenis der waarheid is, als Lidmaat, der hervormde gemeente toegevoegd
Berent Adriaans (in de marge: vertrokken)

Nov. 11 Met Attestatie van Lidmaatschap en een goed gedrag zijn herwaards overgekomen
Margaretha Lubbina Copinga, huisvrouw van den Pred. H:W: Hemmes, en Geertje Hemmes, beiden van Anlo (in de marge: vertrokken naar Groningen 1795)

Dec. 19. Op belijdenis der waarheid is tot Lidmaat van onze Kerk aangenomen, Berent Alderts (in de marge: vertrokken naar Siddebuiren den 13 Apr. 1804)

1793
Febr. 28 Op belijdenis der waarheid is tot Lidmaat der hervormde Kerk aangenomen, Arijs Nannings

1794
Sept. 12 Op belijdenis der waarheid zijn tot
Ledematen der hervormde Kerk aangenomen de Heeren
Abraham Johan van der Hoop (in de marge: vertrokken naar Overijssel den 2 Oct. 1800)
en Asuerus Johannes de Sandra Veldtman (in de marge: vertrokken naar Oostfriesland in April 1800)

1795
Maart 2 Op gedaane belijdenis der waarheid is tot lidmaat der Kerk aangenomen
Anje Luitjes, huisvrouiw van Geert Berents (in de marge: overleden in 1819)

April 29 Op belijdenis der waarheid zijn tot Ledematen der Hervormde Kerk aangenomen
Geertje Geerts, huisvrouw van Jan Martens (in de marge: overl. d. 7 Oct. 1819)
Hauke Scholtens, huisvrouw van Pieter Gerrits Timmer (in de marge: overl. d. 18 Juni 1815), en
Bauwgien Pieters, huisvrouw van Jan Gerrits Pootholt (in de marge: weder vertrokken)

1795
Augustus 27 Met attestatie van Lidmaatschap en onergerlijken wandel is herwaards overgekomen
Steffen Hindriks, van Wagenborgen (bijgeschreven: den 10 Sept. 1798 vertrokken naar Noorddijk)

1796
Mai 28 Op belijdenis der waarheid zijn tot Ledematen der hervormde gemeente aangenomen
Roelf Braam Hagenouw, en
Sijbrand Jans (in de marge: vertr. in 1823)

1797
April 29 Op belijdenis der waarheden is tot Lidmaat der hervormde gemeente aangenomen
Jannes Roelfs Huisman. den 11 Juni weder met attestatie naar Siddebuiren vertrokken.

Septbr. 21 Petrus Braam Hagenouw is op belijdenis der waarheden der Hervormde Kerk als Lidmaat toegevoegd.
Den 26 Nov. weder met attestatie vertrokken naar de Harkstede als orgenist en schoolmeester.

1798
Maart 6 Met attestatie van Lidmaatschap en onergerlijken wandel zijn van de Beerta tot deze gemeente overgekomen
Engel Lubberts, en
Catharina Johanna Schults (in de marge: overleden)

Decbr. 26 Met attestatie van Lidmaatschap en onberispelijken wandel is van Emmen herwaards overgekomen
Geert Jansen (in de marge: weder vertrokken in 1799)

1799
Mai 29 Etje Jans is met attestatie van Lidmaatschap en onergerlijken wandel van Noordbroek herwaards overgekomen (in de marge: overleden 1811)

1800
Mai 31 Op belijdenis der waarheden is tot Lidmaat der Hervormde Kerk aangenomen
Jantje Nannings (in de marge: vertrokken naar Appingadam d. 5 Dec. 1803)

[foto 11]

1800
Augustus 30 Op belijdenis der waarheden is tot Lidmaat der Hervormde Kerk aangenomen
Johannes Hemmes (in de marge: vertrokken naar Groningen d. 18 sept. 1802)

1801
Mai 29 Op belijdenis der waarheden is tot Lidmaat van onze Kerk aangenomen
Kleis Harmannus Braam Hagenouw (in de marge: overleden)

Juni 4 Met attestatie van Lidmaatschap en onergerlijken wandel is van Colham tot ons overgekomen
Trijntje Roelfs Schuring (in de marge: weder vertrokken in 1803)

Septbr. 5 Met Attestatie van Lidmaatschap is van Gron. herwaards overgekomen
Hindrik Reinders (in de marge: vertrokken in 1810)
Op belijdenis der waarheden is tot Lidmaat aangenomen
Gesina Berents

1802
Mai 29 Met attestatie van Lidmaatschap zijn van Groningen herwaards overgekomen
Eisse Jans Doornbosch (in de marge: overl. 37) en vrouw Margje Scholtens (in de marge: overl. in Oct. 1820)

1803
Maart 2 Met attestatie van Lidmaatschap en onergerlijken wandel zijn van Termunten tot ons overgekomen
Harm Roelfs Stol, en vrouw (in de marge: overl.)
Hester Catharina Schenkel (in de marge: overl.)

Juni 10 Met attestatie van Lidmaatschap en goed gedrag zijn van Woltersum herwaards overgekomen
Gerrit Pieters, en vrouw (in de marge: overl. d. 6 Janrij 1824)
Grietje Simens (in de marge: overl. d. 21 Febr. 1827)

[Juni] 11 Op belijdenis der waarheid is tot Lidmaat aangenomen
Pieter Jannes Bakker (in de marge: vertrokken naar Stedum in Mei 1812)

1804
Mai 31 Op belijdenis der waarheid zijn tot Lidmaten der Kerk aangenomen
Willem Aeilkes (in de marge: d. 18 Mai 1805 met att. naar Jukwert)
Sjabbe Hindriks (in de marge: overl. in 1804)
Willem Jans Kuipers (in de marge: overl. 5 Jan. 1818)
Harm Jacobs (in de marge: overl.)
Harmke Alberts, en
Jacobje Pieters

Aug. 26 Metv Attestatie van Lidmaatschap en goed gedrag is van Middelbert tot ons overgekomen
Kornellis Tjaards (in de marge: vertrok. naar Gron. d. 4 Febr. 1809)
En van’t Hogezand
Hindrik Derks (in de marge: overleden in 1805)
En van Groningen
Willemtje Willems, wedw Egel (in de marge: overl. den 8 Janri 1823)

1805
Mai 31 Met Attestatie van Lidmaatschap en goed gedrag is van Engelbert herwaards overgekomen
Pleun de Waal (in de marge: vertrokken naar Mensingeweer 1812)

Novbr. 27 Insgelijks van Schildwolda overgekomen
Harmke Roelfs, vrouw van Jan Roelfs (in de marge: overleden in Mei 1826)

1806
Mai 9 Op belijdenis der waarheden zijn tot Lidmaten der Kerk toegevoegd
Johannes Henricus Hemmes (in de marge: vertrokken naar Ter Apel als Predikant, 1811)
Pieter Leenderts, en
Catharina Hemmes (in de marge: vertrokken naar Sellinge, 1812)

[Mai] 13
Willem Luppes (in de marge: overl.)
Gerrit Christiaans
Geeske Berents, en (in de marge: vertr. in 1823)
Fijke Berents (in de marge: vertrok. naar Stedum in Mei 1812)

[Mai] 27
Jantje Doewes (in de marge: att. naar Sappemeer d. 1 Maart 1819)

[Mai] 31 Met Attestatie van Lidmaatschap en onberispelijk gedrag is van Sapmeer herwaards overgekomen
Foske Clements Hikkens (in de marge: vertrokken naar Farmsum 1812)

[foto 12]

1807
Maart 1 Met Attestatie van Lidmaatschap en onergerlijken wandel is van Noorddijk tot ons overgekomen
Aaltje Roelfs (in de marge: vertrokken)

April 30 Op belijdenis der waarheden zijn tot Lidmaten der Hervormde Kerk aangenomen
Marten Aikes (in de marge: overl. 1829)
Fenje Jans Mulder (in de marge: overl. in 1821)
Trijntje Alderts (in de marge: overl. 1836)
Aaltje Hindriks
Grietje Geerts, en
Willemina Willems (in de marge: vertr. naar Kropswolde in 1822)

Juni 5
Geert Jans Kuipers (in de marge: overl. 1840)

Aug. 28 Met Attestatie van Lidmaatschap en goed gedrag zijn van Appingedam herwaards overgekomen
Klaas Jans Mulder, en
Willemtje Jans Woldring, Echte Lieden (in de marge: met att. vertrokken Aug. 1808)

Dec. 5 Op belijdenis der waarheden is tot Lidmaat aangenomen
Anje Jacobs, huisvrouw van Kornellis Roelfs (in de marge: overl. 1822)

1808
Febr. 27 Met attestatie van Lidmaatschap en een goed gedrag zijn van Appingedam tot ons overgekomen
Geertruid Klaassen (in de marge: met att. vertrokken Aug. 1808)
en van Nieuw Scheemda
Jannes Roelfs Huisman (in de marge: met att. vertrokken in Sept. 1810)

1809
Mei 18 Op belijdenis der waarheid zijn tot Lidmaten aangenomen
Albert Alberts van Buizen (in de marge: overl. April 1824)
Johannes Paulus Gunther (in de marge: vertrokken naar Farmsum 1812)
Bouwgien Zwartwold, vrouw van Willem Kornellis Lichtenvoort, en met att. eden Woldringvan Lidmaatschap en goed gedrag zijn van Appingedam angenomenons overgekomenn
Ebeltje Tjaards, vrouw van Hindrik Willems (in de marge: overl. 1841)

1810
Novbr. 13 Met attestatie van Lidmaatschap en een goed gedrag is van Schuttorf in ’t Graafschap Benthem tot ons overgekomen
Hermannus Hummen (in de marge: vertrokken)

1811
Sept. 1 Met attestatie van Lidmaatschap en goed gedrag is van Noordbroek tot ons overgekomen
Saartje J. Blaauw, vrouw van Harm Luikens

1812
Mei 13 Op belijdenis der waarheden zijn tot Lidmaten aangenomen
Egbert Kloppenburg, Adjunct Schoolmeester (in de marge: overleden 1813)
Jacob Jager (in de marge: vertrokken Mei 1812)
Berent Jacobs Leuchs

[Mei] 15
Elsje Alles, vrouw van Tjaard Jacobs Oostland (in de marge: overl.)
Elsje Hindriks, vrouw van Hiltje Berents Zoer (in de marge: overl.)
Anna Hindriks, vrouw van Folkert Lammerts Kostwinner
Helena Hindriks, vrouw van Geert Tammes Huninga (in de marge: overl. 1841)
Deze drie vrouwen, zijnde zusters, zijn van Roomsche ouders geboren, doch eenigen tijd in de waarheden van onzen Godsdienst onderwezen en hebben daar op belijdenis van denzelven afgelegd.
Doetje Fokkes, vrouw van Pieter Leenderts Bouwman (in de marge: overl. d. 28 Janri 1813)
Jantje Heines, vrouw van Ebo Fokkes Frailinga (in de marge: overl.)
Trijntje Fokkes Aeilkema (in de marge: overl.)

1813
Sept. 5 Met attestatie van Lidmaatschap en goed gedrag is van Twello tot ons overgekomen
Willemijntje van Ginkel (in de marge: vertrokken 1817)

[Sept.] 28 Op belijdenis der waarheid is tot Lidmaat aangenomen
Hemmo Wilhelmus Hazelhoff, en als student met attestatie weder vertrokken naar Groningen.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.