LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Siddeburen

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Archief N.H. gemeente Siddeburen, inv.nr. 1 (kerkeraadshandelingen).
Ingevoerd door Jacob Boerema april 2006.

Nog te controleren.

Dit boek is in later tijden (mogelijk in 1757) opnieuw ingebonden waarbij diverse bladen op de verkeerde plaats terecht zijn gekomen. Om de boel niet te verwarrend te maken volg ik hieronder de chronologische volgorde en niet de volgorde van de folionummers.
Verdere opmerkingen en kleine tekstaanvullingen van mij staan tussen vierkante haken.
 
Het geheel is vergeleken met de eerdere bewerking van Henk Nieborg om eventuele fouten waar mogelijk eruit te halen.
Echter alleen de lidmaat gegevens worden hieronder vermeld. Wie interesse heeft voor een bewerking van de gehele kerkeraadshandelingen (momenteel bewerkt t/m 1756) kan die bij mij (Jacob Boerema) aanvragen. 

- mutaties 1684 - 1693 met lijsten 1691 en 1694 (Henricus ten Oever)
- aantekening 1695 (Martinus Siertsema)
- mutaties 1696 - 1701 (Johannes Janssonius)
- mutaties 1707 - 1756 (Helperus Helperi)
- lijsten en mutaties 1756 - 1761 (Fokke Kniphuijsen)
- mutaties 1761 - 1768 (Johannes Leeuwe)
- mutaties 1769 - 1771 (Focko Liefsting)
- mutaties 1771 - 1801 (Lucas Dijck)
- mutaties 1802 - 1811 (Jacobus Begeman)
 


Protocol van de Gemeijnte Jesu Christi tot Siddeburen
Anvangende met den 16 Martius 1684
Gehouden door Henricus Ten Oever pastor.
 
22-4-1684
Die belijdenisse hares geloofs gedaan hebben:
Tiabbe Hebes ende Anie "..."
Aafke Eppes wed. van Albert Jullens
Jantijn Jans huisvr: van Albert Fockes
IJdie huisvr: van Enne Jans
Ulphert Pieters van Woldendorp na dat hij vrijdages te voren gedoopt waar
Met attestatie:
Jan Jansen van Woldendorp.
 
Voort hijr naa zoo heb ik een Cathigesatie met eenige vulwassene personen angevangen als
Rudolphus Hemminge
Tidde Drieuwes
Geert Fockes
meester Jan Schoolmeester
Geesie Geerts bij mij wonende
 
6-7-1684
Doenmaals nieuwe ledematen geweest na belijdenisse hares geloofs gedaan te hebben:
Harm Steffens
Jan Reinders
Haije Jans en Martien Geerts
Alke Meertens huisvr: van Jan Arends
met attestatie van Slochter Harm Luppes en Trijnie
Beerta Melchers met attestatie van Niekerk
Jantien Auties met attestatie uit de Scheemda
Geesie Geerts met attestatie van den Ham
Geertie Menses, huisvr: van Hindriks Jans
 
28-9-1684
Die belijdenisse haars geloofs hebben gedaan:
Geertruid Hebes
Lippe Uties met attestatie van Helm [deze attestatie kan eventueel ook bij de volgende horen]
Wibbe Clasens, huisvr: van Frerik Gerr.. [=Frerik Gerrits, JGB]
 
14-12-1684
En zijn nieuwe ledematen geweest na gedane belijdenisse des geloofs:
Jocchum Tiaars
Harm Hebes
Freri[k] Pieters
Jan "....."
Tidde Driewes
Cornellis Jans
Imke Lippes
Cornellis Jans op het Veen
Bieuke Hilkes.
 
15-3-1685
Zijn nieuwe ledematen van onse Gemeijnte geworden na gedane belijdenisse:
Auke Haijkes
Beerte Jacobs huisvr: van Lippe Heres
Jan Geerts ende Trijnie sijn huisvr:
en met attestatie van Amsterdam Maria Arends
 
14-6-1685
Tot ledematen angenomen na gedane belijdenisse:
Anie Jans huisvr: van Michiel Tonnis
Eltie Hindrix, na te voren onderwesen en vrijdages voor het Nagtmaal gedoopt waar
en met attestatie van Farmsum Jan Pieters ende Anie Sickes
 
6-9-1685
Met dese navolgende ledematen versterkt als die belijdenisse hares geloofs hebben gedaan:
Sappe Pieters en Tonniske Jacobs
Meise Hommes wed: van Jan Jans
Alke Derks huisvr: van Jacob Jacobs
Jacob Jans bij mij wonende
en met attestatie Ebbe Ubbenius van Groningen
 
5-12-1685
Zijn doemaals nieuwe ledematen geweest:
Popke Jans en Engel Vobtens [mogelijk bedoeld Fopkens of evt Rotgers: in 1691 trouwt een Engel Rotgers te Siddeburen, JGB]
Jan Fockes en Geertruid Edes
Leuch Jans
en met attestatie Meinse Eems van Wagenborgen
 
21-3-1686
Is doe ter tijd onse Gemeijnte vermeerdert met dese ledematen na vorgaande belijdenisse:
Adriaan de Perceval, Heer tot Siddeburen
Jacob Gerrits en Trijnie Eenies
Jannes Arends
Eijske Derks huisvr: van Aris Aris
Fenne Geerts wed: van Hindrik Hindriks
Asse Haijkes
Haijke Elties
Aaltie Cornellis bij mij wonende.
 
20-6-1686
Zijn tot nieuwe ledematen angenomen:
Jacob Tiddes schoolmr op de Veendijk
Jan Clasen op Bukzijl
Trijnie Pieters
en met attestatie van Groningen Trijnie Jansen
 
19-9-1686
Zijn nieuwe ledematen geweest:
Jan Lourens
Elske huisvr: van Cornellis Jans
 
Den 19 Decemb: Is bedroefde watervloed het Heilige Naghtmaal gehouden, zijnde veele van onse ledematen verstroit soo in den Dam, Noortbroek als op andere plaatsen.
In dese beklaaghlijke watersnood soo heb alle morgen de kl[ok?] laten antrecken en ben telkens met een aardigh getal toehoorders in Godshuis gegaan alwaar wij de mogentheden des Alderhooghsten hebben erkent onsen goeden God voor sijn bewaringe gepresen en verders om sijn heijl gesmeekt.
 
19-6-1687
Zijn tot nieuwe ledematen na voorgaande belijdenisse angenomen:
Hindrik Jans
Lijzebeth Pieters huisvr: van Tamme Jans
Aijelt Clasen
Hindrik Jans Schiemaker [sic]
Lippe Roelofs ende Anie sijn huisvr:
 
11-12-1687
Zijn tot ledematen doemaals na voorgaande belijdenisse angenomen:
Jan Haijkes
Jan Hommes
Sti... huisvrouw van Jan Derks
 
10-3-1688
Zijn met attestatie van Groningen tot ons gekomen:
Hans Hartman en Popke Hindrix beide schoolmr van Siddebuiren en Oostwolt
 
24-6-1688
Zijn nieuwe ledematen geworden:
Claas Hindrix
Martie huisvr: van Jacob op de Sanden
Aafke Hilkes huisvr: van Arent Lammers
en met attestatie van Groningen Sibrandus Smith en Margareta Vincents
 
12-9-1688
Is na voorgaande belijdenisse angenomen Harko Albers
 
12-12-1688
Heeft doemaal belijdenisse des geloofs gedaan:
Hiddo van Gennip
en is met attestatie van Wee tot ons gekomen Catharina Rhoda
 
3-3-1689
Zijn na voorgaande onderwijsinge tot ledematen angenomen:
Geertie huisvr: van Derk Wolters
Derk Geerts op het Veen
 
2-6-1689
Zijn met attestatie tot ons gekomen:
van Helm Haijo Remkes ende Geesie sijn huisvrouw
van Noortbroek Jantien Pieters huisvr: van Derk Jans
van Schilwolda, Bouke Wijrts
 
Derk Hindrix vrouw op het Tiucchum doe westwert wonachtig van Noortbroek tot ons gekomen niet hebbende een attestatie konnen bekomen, dewijl sij en haar man haar creditoren te veel goed hadden bij nachte ontvoert, soo is het dat naderhand sij sich seer begerigh getoont heeft om weder ten Avondmaal te mogen gaan, met Dn Jansonius pastor tot Noortbroer [sic] over haar persoon gesproken hebbende soo heeft sijn Eerw: haar an onse toeversicht overgegeven om haar op liedwesen van haar begaane daad te mogen admitteren, het welk ook van ons geschiet is.
 
7-9-1689
Zijn met attestatie tot ons gekomen:
Anne Vincents weduwe van Rienie Nannens van de Nieuwe Scheemda
Bartelt Heijnes met Geesie sijn huisvr: van Helm
 
Doemaals heb ik een cathigesatie angevangen met:
de beide schoolmr
Beertie huisvr: van Jan Lourens
Asse Haijkes
Meenie Remmers
 
15-12-1689
Zijnde nieuwe ledematen geweest na gedane belijdenisse:
Andries Jans en Jantie sijn huisvr:
Pieter Pieter
en met attestatie van Oosterwijtwert "....." Clasen
 
9-3-1690
Zijn nieuwe ledematen geworden:
Geert Jans ende Anie Jans
Harm Eppes ende Hilke Davids
Ilben Berents, huisvr: [daarboven staat:] wed: van Bene Luities
Beertie "....." huisvr: van Jan Lourens
 
1-6-1690
Die belijdenisse hares geloofs gedaan hebben:
Pieter Geus
Arent Lammers
Pieter Evers
Hemme Jacobs ende Anie Jans
"...." huisvr: van Jan Pieters op het Tiuuchum [= vermoedelijk Talie Meertens, JGB]
Met attestatie van Noortbroek Grietie Harms huisvr: van Pieter Geus
 
?-9-1690
Zijn doemaals nieuwe ledematen geweest:
Hindrik Jans ende Grietie Benes
 
15-12-1690
Na gedane belijdenisse angenomen:
Jacob Hindrix
Met attestatie van Noortbroek Harm Haijes en sijn vrouw.
 
8-3-1691
Tot nieuwe ledematen angenomen die belijdenisse hares geloofs gedaan hebben:
Hindrik Jans van de Veendijk
Jan Dieters van het Veen
 
13-3-1691 [of eventueel kort daarna]
Register der tegenwoordige lidmaten in de Gemeijnte Jesu Christi Siddeburen.
 
[Verdeeld over twee kolommen, hieronder elkaar geplaatst. Voor sommige namen staat een kruis x vermoedelijk ter aanduiding dat die persoon overleden of vertrokken is. Ook staat soms voor een naam "N" of "NB". De kruis en andere tekens worden hier na de namen vermeld. Er lijken verder een aantal namen later te zijn toegevoegd aangezien de inkt wat donkerder is van kleur. Ook hiervan wordt na de naam melding gemaakt.]
 
[linker kolom]
Van het Oosteijnde naa de Zuidzijde
Aijelt Klaasen en
Swaantie Jans sijn vrouw
Anie Tonnis wed: van Geert Klasen
Lourens Jans
Fenne Geerts wed: van Hindrik Hindrix
Arend Hindrix en
Geertie Andries sijn huisvr:
Jantijn x
Hiddo van Gennip
Niesie Vincents [later tussengevoegd]
Tidde Driewes en
Jantijn Aukes sijn huisvr:
Cornellis Jans en [voor zijn naam staat een "N"]
Grietie Fockes sijn huisvr:
Luppe Heres en
Beertie Jacobs sijn huisvr:
Jan Lourens en
Beertie Willems sijn huisvr:
Riemen Nannens
Harm Eppes ende
Hilke Davids sijn huisvr:
Andries Jans en
Jantijn sijn huisvr:
Jan Geerts en
Trijnie "...." sijn huisvr:
Sibrandus Smith en
Margareta Vincents sijn huisvrouw
 
[tweede kolom]
Tiabbe Hebes en
Anie Jans sijn huisvr:
Wigbelt "....."
Pieter Evers
Harm Haijes en
Lamme x
Pieter Jans ende [later tussengevoegd]
Elske Harms [later tussengevoegd]
Jan Harms
Claas Jacobs en
Geertie Luppes sijn huisvr:
Harm Luppes
Pieter Geus en
Grietie Harms
Hemme Jacobs en
Anie Jans sijn huisvr:
 
Van het Oosteijnde na de Noordzijde
Eltie Hindrix weduwe van Hindrik Dubbelts
Aate Luppes en Piete [sic] Jans sijn huisvr:
IJdie Fockes wed: van Focko Hindri[x]
Frerik Pieters
Harm Steffens
Jantijn Fockes
 
[kolom 1]
Haijo Remkes en
Geesie Harms sijn huisvr:
Jan Fockes en
Geertruid Edes sijn huisvr:
Hidde Aaldrix en NB.
Enneke Gennips sijn huisvr: NB.
Haijo Jans en
Martie "...." sijn huisvr: NB.
Albert Fockes en
Mienie Remmers sijn vrouw
Ilben Berents wed: van Bene Luitiens
Rudolphus Hemminga en
Francijntie Garmerinne sijn vrouw
Egbert Jans [later tussengevoegd]
Pieter Pieters
Hindrik Jans
Grietie Benes sijn huisvr:
Harko Albers en
Tonneske sijn huisvr:
Henricus Ten Oever pastor en
Racheltie Ubbenius sijn huisvr:
Etie Ubbenius
Geertie Pieters [later tussengevoegd]
Hans Hartman en
Catharina Rhoda sijn huisvr:
Jan Claasen en
Elske Meijnderts sijn huisvr:
Cornellis Jans en
Elske "...." sijn huisvr
Hindrik Derks
Sicke Mennes en
Geese "...." sijn huisvr:
Hindrik Jans Schiemaker en NB.
Geertie "....." sijn huisvr:
Lippe Roelofs en [ook met NB. ervoor?]
Anie Jans sijn huisvr: NB.
 
[kolom 2]
Bij de Olde wech, Sanden en Akker Enden
Jacob Jacobs en
Alke Willems sijn huisvr:
Sappe Pieters en [met "N" ervoor]
Tonniske Jacobs sijn huisvr:
Grietie "....." wed: van Ties Ties
Geert Jans en
Harmke Jans sijn huisvr
Aaltie Hommes wed: van Hindrik Barte[ls?]
Aaltijn Clasen huisvr: van Jan Everts
Vrouwke Bonnes wed: van [niet ingevuld] [met "N" ervoor.]
Bieuke Hilties
Trijnie Geerts huisvr: van Gerrit Clasen
Trijnie Eppes [later tussengevoegd]
Claas Cornellis [later tussengevoegd]
Claas Jans en
Meise Geerts sijn huisvr:
Jan Hommes en
Trijnie Jans sijn huisvr:
Jan Jurgiens x
Anne Vincents weduwe van Rienie Nannes
Grietie Pieters huisvr: van Menne Jans [later tussengevoegd]
Jantijn "....." huisvr: van Jocchum Tiaarts NB.
Aaltijn "...." wed: van Wolter Derks NB.
Jacob Hindrix en NB.
Martie "...." huisvr: van Jacob Hindrix
 
Op Tiucchum
Claas Jeltes en NB.
sijn dochter "........"
Bartelt Heijnes vrouw
Geesie Robers [er stonden eerst puntjes, daar is de naam overheen geschreven]
Ties Jans vrouw meu Lijsbeth [haar naam is blijkbaar later toegevoegd want op de regel eronder staan puntjes]
Louwe Clasen en
"........"
Derk Wolters [later tussengevoegd] x
Geertie "...." vrouw van Derk Wolters
"...." [doorgehaald: "huisvr: van"] Jan Pieters x
Michiel Tonnis en
An"........" NB.
Anie huisvrouw van Hindrik Derks [later tussengevoegd]
Grietie Jans vrouw van Jan Bukzijl
Riender Pieters
sijn vrou
Reinder Alders
Marie Pesmans
 
 [kolom 1]
Jan Louwens NB.
Roelf Pieters en
Hille "........"
Wibbe ".." huisvr: van Frerik Gerrits NB.
 
Op de Veendijk en het Veen
Grietie wed: van Haijko Deddes
Asse Haijkes
IJdie Jans huisvr: van Ente Lamberts
Imke Lippe [sic]
Hindrik Jans [met een "N" ervoor]
Jacob Gerrits en
"........" sijn huisvrouw
Jan Hindrix
Sijben "..." wed: van Engelbert [mogelijk hoort zij ook bij het gedeelte "In Oostwolt"]
 
[kolom 2]
Jocchum Tiaarts
Siert Elties en
Aaltijn Abbringh sijn huisvr:
Lippe Utijs en
Wieie [doorgehaald: Tiddes] Reins sijn huisvr:
Claas Hindrix en
Wieke Tiddes sijn huisvr:
Arend Lammers en
Aachtie Ufkes
[doorgehaald: "Mart"] Ettie "..." huisvr: van Jan Derks [hiervoor een "N"]
Jan Derks [later tussengevoegd]
Jan Reinders en
Jantijn Jans sijn huisvr:
Pieter Hilties [later tussengevoegd]
Jantijn Jans [later tussengevoegd]
Jan Dieters en
Renske "...." sijn huisvr:
Popke Jans en
Phaebe "...." sijn huisvr
Lizabeth "..." vrouw van Tamme
Pieter Pieters of Asses [later tussengevoegd]
 
In Oostwolt
Aafke Eppes huisvr: van Jan Popkes
[niet ingevuld] - huisvr: van Derk
 
[einde lidmatenlijst]
 
20-9-1691
Is onse Gemeijnte versterkt met die belijdenisse hares geloofs hebben gedaan:
Jan Pieter[s] van Tiucchum
Geesie Harms van de Veendijk
 
13-12-1691
Zijn na voorgaande belijdenisse nieuwe ledematen geworden:
Derk Wolters van Tiucchum
Na dat vrijdages gedoopt waar Sijben Egbert wed: van Engelbert Engelbert
 
10-3-1693
Hebben belijdenis hares geloofs gedaan en zijn daar op gedoopt:
Egbert Willems ende Geertie Pieters bij mij wonende
 
12-3-1693
Zijn naa voorgaande onderwijsinge nieuwe ledematen doe geworden:
Egbert Jans ende Geertie Pieters
Grietie Pieters huisvr: van Menne Jans tot Siddeb.
Met attestatie Niesie Wedda huisvr: van Redger Gennip uit Midwolda
 
10-12-1693
Zijn doemaals nieuwe ledematen geweest:
Pieter Hilties en sijn huisvr: Jantijn Jans
Marie Arents wed: van Jacob Ebels
Antie "....." de meit van Redger Smith
 
1-1-1694
Register der Ledemaeten der Gemeijnte Jesu Christi tot Siddeburen die ick vertreckende aldaer heb gelaeten.
 
[in de kantlijn naast bovenstaande aanhef wordt vermeld:] Tamme Jans en Grietie Popkes
 
[Onderstaande in origineel eerst in twee kolommen, daarna in vier kolommen die hier onder elkaar worden weergegeven, kruisjes voor de naam worden hier erna vermeld.]
 
Van het Oosteijnde na de Zuidzijde
Aijelt Claesen en
Swaentie Jans sijn huisvr:
Anie Tonnis wed: van Geert Claesen
Jantien Luijes [tussengevoegd mogelijk met kruisje ervoor dat echter ook bij de volgende zou kunnen horen]
Lourens Jans [kruisje ervoor?]
Marie Arents wed: van Jacob Ebels
Grietje [tussengevoegd aan de rechterkant van deze kolom, mogelijk met kruisje of dat hoort bij de volgende]
Arend Hindrix Ouderlingh en
Geertie Andries sijn huisvr:
Tidde Drieuwes en
Jantien Auckes sijn huisvr: x [NB: kruisje kan niet betekenen dat ze overleden is: ze overlijdt in elk geval na 1727, JGB]
Grietie Fockes wed: van Cornellis Jans
Luppe Heeres en
Beertie Jacobs sijn huisvr:
Riemen Nannens
Jan Louwens en
Beerte Willems
 
[kolom 2]
Harm Eppes en
Hilke Davids sijn huisvr:
Andries Jans en
Jantijn sijn huisvr:
Jan Geerts en
Trijnie sijn huisvr:
Sicke Mennes en [later doorgehaald]
Meu Geese sijn huisvr: [later doorgehaald]
Hiddo van Gennip en [later doorgehaald]
Niesie Wedde sijn huisvr: [later doorgehaald]
Tiabbe Hebes Diaken en
Anie Jans sijn huisvr:
 
 [vanaf hier over 4 kolommen verdeeld]
[kolom 1]
Meu Wigbelt [later doorgehaald]
Pieter Everts en
Jantijn sijn huisvr:
Harm Haijes [later doorgehaald]
[daarachter:] Wessel en Geertie [=Wessel Elties en Geertien Pieters, JGB]
Pieter Jans en
Elske Harms sijn huisvr:
Jan Harms
Claas Jacobs en
Geertie Lippes sijn huisvr:
Harm Luppes Ouderling [later doorgehaald]
Pieter Geus en
Grietie Harms sijn vr:
Hemme Jacobs en
Anie Jans sijn huisvr:
 
Van het Oosteijnde na de Noortzijde.
Ettie Hindrix wed: van Hindrik Dubbels [later doorgehaald]
Fenne Geerts
Aate Luppes en
Piete Jans sijn huisvr.
IJdie Fockes wed: van Focko Hindrix [later doorgehaald]
Frerick Pieters
Harm Steffens en
Jantijn Fockes sijn huisvr:
Haijo Remkes en
Hille Harms sijn huisvr:
Jan Fockes en
Geertruid Eedes sijn huisvr:
Sibrandus Smith en
Margareta Vincent sijn vr: [later doorgehaald]
Wilke? Meijer de knegt [later doorgehaald]
Antie ".." de meit [later doorgehaald]
Haijo Jans x [later tussengevoegd, later doorgehaald]
Talle sijn huisv. [later toegevoegd]
Albert Fockes en
Meenie Remmers sijn huisv:
Ilben Berents wed: van Bene Luities
Rud: Hemmina [sic] en
Francijntie Garmerinne
Egbert Jans de knegt
Hindrik Jans en
Grietie Benes sijn huisvr:
 
[kolom 2]
Harcko Albers en [later doorgehaald]
Tonniske Frericks sijn huisvr:
Hans Hartman en Catharina Rhoda sijn huisvr:
Jan Claesen en
Elske Meijnderts sijn huisvr:
Cornellis Jans en
Elske Jans sijn huisvr:
Harm Hebes
Albert Hindrix en [later toegevoegd]
Marie Wijrts [later toegevoegd]
 
Bij de Oldewech, de Sandens en Acker Enden.
Jacob Jacobs en [later doorgehaald]
Alke Willems sijn huisvr:
Tonniske Jacobs wed: van Sappe Pieters
Meu Griete wed: van Ties Ties [later doorgehaald]
Geert Jans [later doorgehaald]
Harmke sijn huisvr:
Aaltijn Hommes wed: van Hindr: Bartels [later doorgehaald]
Aaltijn Claesen huisvr: van Jan Evers
Bieuke Hilties x [later doorgehaald]
Claas Cornellis en
Trijnie Eppes sijn huisvr: x [later doorgehaald en vervangen door:] Aafke Peters
Trijnie Geerts huisvr: van Gerrit Claesen
Claas Jans en
Meise Geerts sijn huisvr: [Meise doorgehaald en vervangen door:] Martien [Claas Jans hertrouwd of was Meise een vergissing?]
Jan Hommes en
Trijnie Jans sijn huisvr: [later doorgehaald en vervangen door:] Ide Geerts
Jan Jurgiens
Anne Vincents wed: van Rienie Nannes [later doorgehaald]
Grietie Pieters huisvr: van Menne Jans
Martie op de Sanden wed: van Jacob Hindrix [later doorgehaald]
 
[kolom 3]
Op de Veendijck en het Veen.
Meu Grietie wed: van Haijcko Deddes
Asse Haijckes
IJdie Jans huisvr: van Ente Lamberts
Imke Lippes x [later doorgehaald]
Jacob Gerriths en x
Trijnie sijn huisvr:
Aafke Eppes huisvr: van Jan Popkes [later tussengevoegd?]
Jan Hindrix Diaken
Jocchum Tiaarts
Luppe Utijs en
Wije Reints sijn huisvr:
Sijben Egberts
Sijrt Elties en [later doorgehaald]
Aaltijn Abbring sijn huisvr: [later doorgehaald]
Claas Hindrix Schoolmr en [naam is onderstreept]
Wiecke Tiddes sijn huisvr:
Arent Lammers en
Aafke Ufkes sijn huisvr:
Jan Dercks Schipper
Jan Reinders en [later doorgehaald]
Jantijn Jans sijn huisvr:
Pieter HIlties en
Jantijn Jans sijn huisvr [later doorgehaald en vervangen door:] Asse Peters
Jan Dieters en [later doorgehaald]
Renske sijn huisvr: [later doorgehaald]
Popke Jans en
Phaebe sijn huisvr:
Pieter Pieters en [later doorgehaald]
Lijzebeth sijn huisvr: [later doorgehaald]
 
[kolom 4]
Op het Tiucchum
Hijcke Claesens
Geesie Robers wed: van Bartelt Heijnes
Lijzebeth Harms wed: van Ties Jans [later doorgehaald]
Louwe Claesens
Derck Wolters en
Geertie sijn huisvr:
Reinder Alders en
Marie Pesmans sijn huisvr:
Michiel Tonnis en
sijn vrouw [sic, later toegevoegd]
Anie huisvr: van Derk Hindrix
Reender Pieters en [later doorgehaald]
sijn huisvr: [sic] [later doorgehaald]
Roelof Pieters en
Hille sijn huisvr:
Grietie Jans huisvr: van Jan Buckzijl x
 
Dese somma van hondert en ses en dartich ledematen overgegeven van mij Henricus Ten Oever pastor tot Siddeburen.


Anno 1695 den 10 Martii zijnde 3 weeck voor de Heeren Avondtmael hebben wij voor de eerste maal consistorije gehouden en zijn neffens mij praesent geweest Arendt Hindricks en Hermen Luppes Ouderlingen, Arendt Lamberts en Tiabbo Hebes Diaconen.
Art. 1 ... Art. 3 ...
M. Siertsema pastor.


13-9-1696
Zijn met attestatie tot ons gekomen en hebben met ons Avondmael gehouden:
Jan Eiben en Juliana Germerin Echtelieden van Larler [=Larrelt?]
Grietie Geerts van Groningen
Aachtie Hermens van Hellum
En zijn doen van mij Joh. Janssonius nieuws angenomen tot ’t Nachtmael:
Wilm Ufkes
Wessel Elties
Marie Wijrts
Anje Hermens [doorgehaald]
 
3-12-1696
Zijn met attestatie tot ons gekomen:
Trijntie Ennes huisvrouw van Jacob Jans en Jacob Gueties dese van Schiltwold en gene van Holwijrde [dus Jacob van Schildwolde en Trijntie van Holwierde; JGB]
En zijn nieuws de gemeinte toegedaen:
Swaentie Gerrits
Jan Popkes
Tietie Hannekes, met attestatie vertrocken na Noordbroek
Aalke Derks
Asse Peters
 
13-3-1697
En zijn na voorgaende onderwijsinge tot Ledematen angenomen
Harmen Richtes en
Grietie Meertens sijn huisvrouw
Geert Onnes
Frouwe Ennes huisvrouw van Haje Hitties
G...ese [Griete vervangen door Geese?] Berents [doorgehaald]
 
6-3-1698
Zijn met attestatie tot ons gekomen:
Fenje Jans huisvrouw van Focke Tonnis van Hellum
 
Nieuws angenomen:
Luirt Luirts en Moeder Jans eheluiden
Derk Eppes
Harm Fockes
Jan Ties, alle van ’t Juchum
Sjabbe Harmens en Tonniscke Hindrix sijn Dienstmaegt
Cnellis Claesen en Geertien Jans sijn huisvrouw van ’t Veen
Anje Meertens van de Dijk
Claes Jans met attestatie van Heveskes? [plaatsnaam mogelijk doorgehaald]
 
5-6-1698
Zijn als doen met attestatie tot ons gekomen:
Reint Harmens en Stijntie eheluiden van Noordbroek
Nieuws angenomen:
Claes Luppes
Eppe Haikes en Anje Haikes, dese laeste twe van Eelshuis en de eerste van t Veen
 
4-9-1698
Is met attestatie tot ons gekomen Titia Meins van Groningen.
 
10-9-1698
Is met attestatie tot ons van Finserwold gekomen Hindrik Jacobs op Lasquert.
 
10-3-1700
Is met attestatie van Wester Embden tot ons gekomen Grietie Jans in de borgh woonachtich.
 
2-6-1700
Zijn met attestatie tot ons gekomen
Jan Oomkes en Jantien Harmens van Winschoten
Pieter Jans en Martien Jans ehelieden van Stedum
 
8-9-1700
Met attestatie is van Hellum tot ons gekomen Egbertie Tjaerts huisvrouw van Wilke Jans.
 
1-12-1700
Is met attestatie van Uitwijrda tot ons wederom tot ons gekomen Egbert Jans.
 
13-3-1701
Zijn doenmael tot onse Christelijke gemeinschap angenomen:
Derk Hindrix
Focko Hitties
Tonko Ufkes en sijn huisvrouw Aefke Jacobs
Ties Tiessen
 
11-6-1701
Is met attestatie tot ons gekomen:
Grietie Hiddes van Wittewijrum
Willem Jans en Trijnje sijn vrouw van Mithuusen
Nieus? Angenomen:
Luppe Geerts.
 
4-9-1701
Is met attestatie van Noordbroek tot ons gekomen Cornelis Richtes.
 
[Vervolgens is het blijkbaar niet bijgehouden tot 1707 (net zoals de dopen en huwelijken, de dopen zijn nadien door de volgende dominee gereconstrueerd)]


10-12-1707
Met attestatie tot ons overgekomen Jelte Abels van Hellem.
 
11-3-1708
En is door Godts goetheit tot Christi tavel toegevoegt naa voorgaande onderwijs en belijdenisse haares geloofs:
Gepke [stukje open, niet ingevuld; waarschijnlijk moet dit zijn Gepke Jans die voor 1704 trouwde met Jacobus Vos; JGB] welke toen eerst de doop heeft ontfangen, als sijnde van Mennisten ouders gesproten.
Als mede:
Martijn Jacobs
Peter Dercks en sijn huijsvrouw Anne Jans
En met attestatie van Tiamsweer Geert Cornellis.
 
10-6-1708 [er staat 1709 maar dat is een verschrijving]
En sijn na voorgaande onderwijs geduirende mijn bedieninge en belijdenisse haares geloofs door Godts goetheit tot de Gemeinte toegedaan deese navolgende:
Talie Wijrs
Reijnt Roelfs
Eppe Hindricks
Harm Mos
Peter Reinders
Allert Reinders
Utie Luppes
Roelf Luppes
Luppe Klasen
Rempke Jans
Met attestatie tot ons overgekomen:
van Ulrum Elsie Tiddes
van Wagenborgen Wigboltie Harmens
van Groningen Edo Jans
van Helm Asse Haijkes
 
9-12-1708
En sijn met attestatie tot ons overgekomen:
van Groningen Jacobus Vos
van N. Scheemda Rieneke Hiddes
 
3-3-1709
En sijn na voorgaande onderwijs en belijdenisse haares geloofs tot de gemeinte door Godts segen toegedaan:
Jan Hindricks en sijn huijsvrow Trijntie Geerts
Jan Tiabbes
 
16-6-1709
En is met attestatie tot ons overgekomen Aaltijn Jans van Veendam.
En na voorgaande onderwijs en belidenisse haares geloofs tot onse gemeinte door Godes segen toe gedaan deese navolgende:
Jan Nannes
Anie Ebes de huijsvrouw van Willem Jans
Anie Abels de huijsvrouw van Knellis Rigts
Martijn Schultes de huijsvrouw van Ties Simons
Lijsebeth Geerts de huijsvrouw van Derck Eppes
Aaltijn Dercks de huijsvrouw van Geert Kornellis
Gijsel Jans de huijsvrouw van Jelte Abels
Bouwe Genneps de huijsvrouw van Tomas [Roelfs]
... [onderste regel is ooit bij het opnieuw inbinden en bijsnijden deels verloren gegaan]
Anie Jans de huijsvrouw van Lamb. [Reinders?]
...
[gevolgd door nog een aantal in de kantlijn:]
Jantijn Willems de huijsvrouw van Lippe Klaasens
de jonge dogter Sieke Luijrs
Geertijn Popkes
 
Hebbe alhier ter plaatse na mijn bevestinge gevonden het getal van honder en een en dertigh ledematen.
 
Register der tegenwoordige ledematen in de Gemeinte Jesu Christi tot Siddeburen.
Den 11 December 1708
 
[In twee kolommen naast elkaar in het origineel; hier onder elkaar genoteerd; een plus voor de naam is door mij erachter geplaatst. De lijst is op volgorde van bewoning en veranderingen zijn enige tijd bijgehouden waardoor er veel doorhalingen en toevoegingen zijn.]
 
[eerste kolom]
Van het Oosteinde Naa de Suidsijde.
Derck Wolters en Swaantie Jans [de man doorgehaald]
Klaas Aeijels + [later ertussen geschreven, doorgehaald]
Egbertijn de vrouw van Wilke Jans
Anie Tonnnis [sic, doorgehaald]
Tonnis Geerts
Eppe Harms + [later toegevoegd, doorgehaald]
Grietie Jans [doorgehaald]
Bouwe Genneps [staat achter de vorige naam (Grietie Jans)]
Geert Geerts en Etien Harms [toegevoegd, doorgehaald]
Tonniske Hindricks +
Asse Haikes
Jan Hiddes van Westerwolde + [toegevoegd, doorgehaald]
Dieter [sic, achter vorige naam, mogelijk Pieter?]
Arent Hindricks en Geertijn Andries [doorgehaald]
Here Udes en Lumme x [toegevoegd]
Tiake Arents
Focke Albers en Dietie GeCoenes [doorgehaald] [NB: Dietie is dochter van Coene Geerts, de "Ge" is vermoedelijk een verschrijving]
Tidde Dreuwes en Jantie Aukes
Jan Tiddes [toegevoegd]
Derkijn Tiddes [doorgehaald]
Elske Tiddes [doorgehaald, achter de vorige]
Margarietha Tiddens [doorgehaald]
Grietie Fockes [doorgehaald]
Pieter Harms, Alegonda Hartmans [toegevoegd, doorgehaald]
Jan Knellis
Tiete Knellis [doorgehaald]
Aaltijn Knellis
Luppe Heres en Beertie Jacobs [doorgehaald]
Harm Mos en Trijnie Luppes +
Jan Laurens [doorgehaald] en Beerte Willems
Willem Jans en Hemke + [beiden toegevoegd, Hemke later doorgehaald]
Trijnie [later toegevoegd]
Evert Hindricks en Maria [beiden doorgehaald]
Koert Berens + [later toegevoegd]
Niesie Jacobs + [later toegevoegd, achter de vorige]
Roelf [sic] en Hilke Daniels [beiden doorgehaald]
Grietie Jans en Jacobtien [beiden toegevoegd]
Jan Klasen en Elske Meinders [beiden doorgehaald]
Meindert Jans [toegevoegd, doorgehaald]
Grietie Jans [achter vorige, toegevoegd, doorgehaald]
Jan Geers en Trijnie [beiden doorgehaald]
Grietie Jans [toegevoegd, doorgehaald]
Jan Jans en Maria Hartmans [toegevoegd, achter de vorige]
Knelske Meertens
Jacob [achter de vorige, toegevoegd] [=ws Jacob Hindricks, JGB]
Jan Tiabbes en Aaltien Jans + [beiden toegevoegd, doorgehaald]
Tiabbe Hebes en Anie Jans [beiden doorgehaald]
Anie Jans en Lambert Reinders + [beiden toegevoegd, doorgehaald]
Geert Jacobs
Wessel Elties, Eltie Wessels
Geert Jans + [toegevoegd, doorgehaald]
Jan Steffens en Bouwe Geerts [toegevoegd, achter de vorige]
en Alie Dercks (?) [toegevoegd boven Elske Harmens, doorgehaald; bedoeld zal worden Alke Dercks, JGB]
Pieter Jans en Elske Harmens [doorgehaald; Elske zal moeten zijn Jelske, JGB]
Jan Jans en Beerta Pieters [toegevoegd, doorgehaald]
Reinder Tiapkes en Hindricktien Pieters [later toegevoegd, deels achter vorige, deels achter volgende regel]
Harm Jans [toegevoegd]
Martijn Harms [toegevoegd, doorgehaald, achter de vorige]
Jan Beerens en Lijsebeth Michiels [Jan Beerens doorgehaald]
Anie Jans [toegevoegd, achter de vorige]
Siadde Hindricks en Aaltijn Egbers [toegevoegd]
Pieter Geus en Grieti Harms [beiden doorgehaald]
Harmke [doorgehaald]
en haar man Tonnis Jans [later toegevoegd, achter de vorige, "en haar man" is weer doorgehaald]
 
[kolom 2]
Van het Oosteinde na de Noortsijde
Jan Oomkens [doorgehaald]
Jan Dercks en Martien Takes [toegevoegd, i.p.v. Dercks stond er eerst Hindricks, dat is doorgehaald]
Aate Luppes en Pieterks [beiden doorgehaald]
Klaaske Aeijels [toegevoegd]
Frouwe Aates + [doorgehaald]
Poppe Fockes en Bouwe Wijrs -
Wijrt Poppes Kolckema [heel klein toegevoegd, boven Claas Poppes, doorgehaald]
Rempke Jans + [toegevoegd, doorgehaald]
Klaas Poppes [toegevoegd, achter de vorige]
Jantijn +
Tiake Hindricks [toegevoegd, doorgehaald, mogelijk Take?, foto niet scherp genoeg om zeker te zijn en geen overeenkomstige persoon kunnen vinden in mijn bestand]
Jacobus Vos en Gepke Jans + [Gepke Jans doorgehaald]
Jan Steffens [toegevoegd, doorgehaald]
Geert Geerts en Ettien Harms [toegevoegd, achter de vorige]
Reijnt Roelfs en Tietie + [Tietie later toegevoegd]
Hemme Sijpkes + [toegevoegd]
Jan Focks en Hilie Harms [beiden doorgehaald]
Focke Jans en Frouwke Lippes [toegevoegd]
Eede Jans [doorgehaald]
Eede Jans [toegevoegd!, achter de vorige]
Poppe Knellis - [doorgehaald]
Anie Joghums + [doorgehaald]
Tonniske Frericks [doorgehaald]
Roelf Hindricks Roda en Aafke Jacobs
Ufke [toegevoegd]
Meiske Hindricks Roda [doorgehaald]
Jannes Popkes van Oterdum + [toegevoegd, doorgehaald?]
Hans Hartman en Catharina Roda [de vrouw doorgehaald]
Lucas Hartmans [toegevoegd]
Tiete Kornellis [toegevoegd, achter de vorige, (een Tietje Kornellis trouwt in 1699 te Siddeburen met Luppe Geerts, JGB)]
Jan Tiabbes + [doorgehaald]
Pieter Harms "en" [sic] [toegevoegd achter de vorige, mogelijk slaat "en" op Tiete Kornellis, bedoeld zou echter ook kunnen zijn de niet genoemde Alagonda Hartman want dat is een bekend echtpaar en hiervoor worden ook Hartmans genoemd, JGB]
Harm Steffens en Jantijn Fockes [beiden doorgehaald]
Aachtje Harms [doorgehaald]
Frerick Jacobs [toegevoegd]
Wigbolt Harms [toegevoegd, achter de vorige]
Hindrick Jans en Grietie Benes [beiden doorgehaald]
Grietie [toegevoegd, onder Grietie Benes]
Wipke Bartels [doorgehaald]
Helperus Helperi Pastor en
Hillechijn Wibbes anders Helperi x [doorgehaald]
Aabeltien Ebbingh [toegevoegd]
Aaltijn Noordijcks [doorgehaald]
Anie (?) [toegevoegd, doorgehaald?, naam onzeker, onscherp op foto]
Hille, Jan [toegevoegd, op zelfde regel als vorige maar verder naar rechts. Jan iets schuin boven Hille]
Derck Hindricks en Anie Elties [beiden doorgehaald]
Andries Jans en Aachtie Laurens [de vrouw doorgehaald]
Luppe Haeijes en Aaltijn Andries [beiden later toegevoegd]
Elske [doorgehaald]
Trijnie [toegevoegd, doorgehaald, achter de vorige]
Grietie Harms [toegevoegd]
Harm Pieters en Grietie [toegevoegd, achter de vorige]
Fenie Jans [doorgehaald]
Roelf Pieters en Hille [toegevoegd, de man doorgehaald]
Trijnie Harms [doorgehaald]
Albert Hindricks en Maria Wijrs [beiden doorgehaald]
Bou [toegevoegd, doorgehaald]
Hindrick Albers en Ide Tammes [toegevoegd, achter Bou]
Grietie [toegevoegd, doorgehaald]
Aaltien Hindricks [toegevoegd, achter de vorige]
Bouwe Gennips + [doorgehaald]
 
 [kolom 1]
 
Op de Veendijck en het Veen
Jacob Jans en [toegevoegd, of "Jansen"?]
Grietie Jans [doorgehaald]
Trijnie Hindricks [toegevoegd]
Jacob [toegevoegd, achter de vorige, vermoedelijk dezelfde als de hierboven vermelde Jacob Jans, JGB]
Eppe Haijkes [doorgehaald]
Jannes Haijkes [achter de vorige, toegevoegd, doorgehaald]
Hiltio Wijrts en Frouke Jacobs [toegevoegd]
Jidie Jans [doorgehaald]
de meijt?? Kornelis Harms? [toegevoegd, doorgehaald]
Rieneke Hiddes en Trijnie Eenes [de man doorgehaald]
Frerick Jans en Martien Roelfs [beiden toegevoegd]
Eenie Jacobs [doorgehaald]
Jan Alders en Geertien Jans [toegevoegd]
Jochum Tiars [doorgehaald]
de knegt Harm Karstijes ? [toegevoegd, doorgehaald, achter de vorige]
Anie Jans x [toegevoegd, doorgehaald, onder de vorige]
Sijben Egbers [doorgehaald]
Reint Harms en Stijnie [doorgehaald]
Geeske Albers [doorgehaald (=dochter van Stijnie, JGB)]
Simon Wibbes en + [toegevoegd, doorgehaald]
Eltie Reijns
Riemen Sijers [achter vorige, toegevoegd]
Aaltijn Abbrijengs ? [toegevoegd, doorgehaald]
Wieke Tiddes
Tidde Klasen [doorgehaald]
Hindrick Klasen
Weie Reijnts
Utie Lippes + [doorgehaald]
Roelf Lippes + [doorgehaald]
Hindrick Lippes
Lambert Arents + en Trijnie Geerts + [beiden toegevoegd, doorgehaald]
Jan Dercks
Derck Geerts [toegevoegd, doorgehaald, achter vorige, onder Trijnie Geerts]
Grietie Frericks [toegevoegd, schuin onder vorige]
Grietie Jans [doorgehaald]
Redmer Abels + en Geertijn Haijkes x [beiden toegevoegd, doorgehaald]
Anie Meertens [doorgehaald]
Reintjen Jans en [toegevoegd, achter de vorige]
en Haeijel Hilties [toegevoegd, recht onder Reintjen Jans]
Willem Jans, Anie Eebes + [Anie Eebes toegevoegd]
Bouwe Genneps + [toegevoegd, doorgehaald]
Jacob Willems en Foske Jacobs [de man doorgehaald]
Martijn Schultes + en Ties Sijmons + [beiden toegevoegd, de man ws later]
Knellis Rigts - en Anie Albers + [de vrouw later toegevoegd]
Eppe Meertens en Hille Jans [ ipv Jans stond er eerst Meertens]
Luppe Klasen + en Jantijn Willems [de vrouw later toegevoegd]
En Hindricktijn Tijmens [toegevoegd, doorgehaald, onder Jantijn Willems, boven Gijsel Jans]
Jelte Abels, Gijsel Jans + [Gijsel Jans later toegevoegd, beiden doorgehaald]
Focke Albers en Dietien Koens [beiden toegevoegd]
 
Nieuwe wegh
Jan Popkes en Eelke Jans [ipv Jans stond er eerst Fockes] [later beiden doorgehaald]
Geert Jans en Kornelske Hans [beiden toegevoegd]
Geert Onnes en Swaantie Gerrits [beiden doorgehaald]
Steffen [sic, toegevoegd, zelfde handschrift als Rigte Harms enz, zie onder, hoort mogelijk daarbij]
Martha Jakob[s] (?) [toegevoegd op zelfde regel als Steffen, mogelijk doorgehaald]
Trijntie Jacobs [toegevoegd, achter de vorige]
 
Olde wegh, de Oostersanden, de Acker Enden en de Westersanden
Rigte Harms en Jacobtien Jacobs [toegevoegd, in de kantlijn naast bovenstaande plaatsaanduiding]
Grietie Meertens [toegevoegd, onder de vorige, in de kantlijn naast bovenstaande plaatsaanduiding]
Eppe Hindricks en Grietie Meertens [beiden doorgehaald]
Alke Dercks [doorgehaald]
Cieke Jans [toegevoegd, achter de vorige]
Tamme Jans en Grietie Popkes [de man doorgehaald]
en Klare Tammes [toegevoegd]
Siabbe Harms en Harmke Jans
Hero Udes [toegevoegd, doorgehaald]
Grietie Frericks [toegevoegd, achter de vorige]
Jan Hindricks + en Trijnie Geers [beiden doorgehaald]
en Grietie Tiesens [toegevoegd, ter hoogte van boven- en onderstaande vrouwen namen; behoort vermoedelijk bij onderstaande]
Ties Tiesens en Wieke Aarens [de vrouw doorgehaald]
Jurrien Pieters + [toegevoegd]
Jacob [toegevoegd, achter Jurrien]
Martijn + [doorgehaald]
Lamme (of Lumme?) [toegevoegd, doorgehaald, achter Martijn]
Klaas Wijrts en Grietie Cornellis [toegevoegd, achter Lamme]
Aaltijn Klasens [doorgehaald]
Ide Hindricks [toegevoegd, achter de vorige]
Tietie Jans
Wessel Wessels en Grietie Geerts [toegevoegd]
Aafke Pieters + en Focko Pieters [ Focko toegevoegd en doorgehaald]
Kornellis [sic, toegevoegd]
Geutjen Gerrits [toegevoegd, achter de vorige, onder Focko Pieters]
Aaltijn Jacobs [toegevoegd, recht onder de vorige (haar man, JGB)]
Talie Ties + [toegevoegd?, doorgehaald, in plaats van Ties stond er eerst Jans]
Pieter Dercks + en Anie Jans +
Jan Hommes [toegevoegd, doorgehaald]
Hile Tammens [toegevoegd, doorgehaald, achter de vorige]
Klaas Tomas en Jantien Jans [toegevoegd]
Harke Jans en Sibinie Jans
 
[kolom 2]
Diewer Koens [toegevoegd]
Trijnie [toegevoegd, doorgehaald]
Trijnie (?) Harms [toegevoegd]
Harm Beerents [toegevoegd, achter de vorige]
Klaas Dercks en Menie Elties [beiden doorgehaald]
Eete Jacobs [doorgehaald]
Aaltijn Jans [toegevoegd, doorgehaald, achter de vorige]
 
Tiuchum
Asmus Hindricks en Geeske [beiden doorgehaald]
Jacob Albers [toegevoegd]
Luijrt Luijrts [doorgehaald]
en Sieke Luijrts [toegevoegd, achter de vorige]
en Geeske [toegevoegd, boven onderstaande Lijsebeth Geerts]
Derck Eppes en Lijsbeth Geerts [de vrouw doorgehaald]
Steffen Abels en [toegevoegd, doorgehaald]
Anie Haikes
Geert Kornellis [doorgehaald]
en Aaltijn Dercks + [toegevoegd, doorgehaald, achter de vorige]
Geeske Louwes
en haar man Jan Nannes + [toegevoegd, doorgehaald]
Jacob Geerts en [toegevoegd]
Reinder Alders en Maria [beiden doorgehaald]
Pieter Reinders, Aaltijn + [Aaltijn toegevoegd, beiden doorgehaald]
Albert Reinders + [doorgehaald]
Michiel Tonnis [toegevoegd]
Pieter Michiels? x [toegevoegd, doorgehaald]
Gerrit Michiels [toegevoegd, onder de vorige]
en Lisebeth Pieters [toegevoegd, achter de vorige]
Wigbolt sin ... (vrouw?) [toegevoegd, onder de vorige]
Pieter Harms? en sijn vrouw Martijn? [beiden doorgehaald]
Frouke? (Tonke?) Albert [sic, toegevoegd, eerste woord doorgehaald]
Roelf Pieters en Hille [beiden doorgehaald]
Grietie Jans [doorgehaald]
Gepke Roelfs [toegevoegd, een eind achter de vorige]
Hindrick Jacobs en Grietie Hiddes [beiden doorgehaald]
Hindrick Hindricks [doorgehaald]
en Grietie Frericks + [toegevoegd, doorgehaald, achter de vorige]
 
[einde lijst]
 
16-6-1709
Nieus angenomene en met attestatie tot ons overgekomen, sint het register is gemaakt.
Met attestatie Aaltijn Jans van Veendam.
Angenomene
Jan Nannes
Lijsebeth Geerts
Anie Eebes
Aaltijn Dercks
Anie Abes [sic]
Gijsel Jans
Martijn Schultes
Bouwe Genneps
Anie Jans alsmede doen de doop ontfangen als zijnde van menniste ouders.
 
16-9-1709
Met attestatie van Farmsum Niesje Jacobs, en
Nieuws angenomene
Jannes Popkes
Jan Hiddes
 
9-3-1710
nieus angenomene
Geert Jans
Martijn Harms
Aaltijn Jans
Lambert Reinders.
Met attestatie van Farmsum Margrieta? Tiddens.
 
16-9-1709
Is met attestatie tot ons overgekomen van Farmsum Niesje Jacobs,
en na voorgaande onderwijs en belijdenisse haares geloofs mede door Godts genade tot Jesu gemeinte toegedaan:
Jannes Popkes van Ooterdum
Jan Hiddes van [sic, niet ingevuld]
 
15-12-1709
En is met attestatie van Farmsum tot ons overgekomen Margrieta Tiddens,
en met attestatie vertrocken na Farmsum Jannes Popkes van Ooterdum.
 
9-3-1710
En sijn na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs door Godts genade tot deese Gemeinte doegedaan Geert Jans, Martijn Harms en Aaltijn Jans.
 
15-6-1710
En door Godts goetheit tot de Gemeinte toegedaan na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs Steffens Abels [sic].
 
21-6-1711
En sijn met attestatie tot ons overgekomen:
van Slogter Hindrickien Tijmens
van Suidbroeck Jan Steffens
Hille Tammes van Scheemderhammerick
 
13-12-1711
En is door des Heeren onverdiende genade tot de gemeinte naa belijdenisse en voorgaande onderwijs toe gekomen Hillechijn Wibbes anders Helperi mijn huijsvrouw.
 
6-3-1712
En is door Godts zeegen tot de gemeinte toegedaan naa voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs Pieter Michiels soon van Michiel Tonnis van Tiughum.
 
12-6-1712
En sijn met attestatie tot ons overgekomen:
Wessel Wessels en Grietie Geerts Egteluiden van Schilwolda
Gepke Roelfs van Appingadam
Eppe Harms van Nieuw Beertha
Kornelia Beerens van Schilwolda
Aaltijn Andries van Nieuw Beertha
 
4-9-1712
En is doen met attestatie tot ons overgekomen Pieter [stukje open, niet ingevuld].
 
12-3-1713
En sijn doenmaals na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs tot nieuwe ledematen angenomen Tonnis Jans en Grietie van de Wester Tuighum.
 
17-9-1713
En is als doen van Wagenborgen tot ons overgekomen met attestatie Trijntie Jacobs.
 
10-12-1713
En is doemaals met attestatie tot ons overgekomen van Weijwert Derck Geerts en van Schiltwolde [sic, niet ingevuld].
 
11-3-1714
En is als doen met attestatie van Slogteren tot ons overgekomen Anje Eppes.
En naa voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs tot deese gemeinte toegedaan:
de E Simon Wibbes
Lambert Arents en sijn vrouwe Trijnie Geerts
Redmer Abels en sijn vrouw Geertijn Haeijkes te samen van de Veendijck
Hemme Sijpkes
 
17-6-1714
En is van Schilwolda? met attestatie tot ons overgekomen Meinart Jans.
 
16-9-1714
En is met attestatie tot ons overgekomen Harm Luijtijns van Schildwolda.
 
12-3-1715
En sijn met attestatie tot ons overgekomen:
Geutien Gerrits van Schilwolda
Aaltijn Jacobs van Hellem.
 
9-6-1715
En is met attestatie tot ons overgekomen van de Mieden Aaltijn Abberings.
 
15-12-1715
En is met attestatie tot ons overgekomen van [niet ingevuld] Luppe [sic].
 
15-3-1716
En sijn na voorgaande onderwijs en belijdenisse de geloofs tot ons toegedaan deese navolgende
Anie Jans van de Veendijck
Ties Sijmons van het Veen
Jurrien Pieters van de Ackereinden
Focko Pieters van de Ackereinden
Klaas Aeijels in 't Loegh
 
7-6-1716
En sijn na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs door Godts genade tot ons toegedaan:
Frouke Jacobs van Eelshuijs
Jacob Alberts en Aaltijn Klasen, beide van de Ooster Tughum
 
13-9-1716
En sijn doen ter tijt tot ons overgekomen met attestatie:
Siadde Hindricks en Aaltijn Egberts Egteluiden van Helm
Jan Jans en Beertha Pieters Egtelieden van Slogteren
 
13-12-1716
En sijn als toen met attestatie tot ons overgekomen:
Geert Geerts en Etien Harms Egtelieden van de Beertha
Wierdt Poppes Kolkema van Delfsijl
 
14-3-1717
Naa voorgaande onderwijs tot de gemeinte toe gedaan Alegonda Hartmans.
 
Juni 1717
Met attestatie tot ons overgekomen Martien Hindricks van de Mieden.
 
12-9-1717
Met attestatie tot ons overgekomen:
Anie Cornellis van de Harckstede
Eppe Harms en Aaltjen Jans Egtelieden van Spijck
Grietie Geerts van Hellum
Martie Roelfs van Schilwolda
 
12-12-1717
En is doen men [sic] attestatie tot ons overgekomen Pieter Michiels van Loppersum.
 
7-3-1718
Met attestatie tot ons overgekomen Martien Takes van Noordbroeck.
 
5-6-1718
Met attestatie tot ons overgekomen:
Hindrick Klasens en Trijntijn Jans Egtelieden van Slogteren
de jongedoghter Frouke Lippes van Hellem
 
11-9-1718
Met attestatie tot ons overgekomen Kornelske Andries van Spijck.
 
11-12-1718
Met attestatie tot ons overgekomen:
van Groningen Hillechijn Harms, weduwe van Jan Fockes
Hendrick Arents van Schilwolda
 
en na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs nieuws angenomen de E jonge dogter Elske Pieters.
 
5-3-1719
Tot ons overgekomen van Helm met attestatie Hindrick en Grietie Jacobs.
 
4-6-1719
Na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs tot onse gemeinte toegedaan Derck Jacobs van de Lintier onder Siddebui[ren].
 
3-9-1719
Met attestatie tot ons overgekomen:
Haaske Pieters van Nieuwe Scheemda
Aaltijn Jans van Wirdum
 
10-12-1719
Tot ons overgekomen:
Abeltijn Ebbings anders Helperi van Peijse
Lijsebeth Pieters van Oosterwijtwert
Hindrickien Pieters van Suidbroeck
Swaantien Rienders van Noordbroeck
 
3-3-1720
Met attestatie tot ons overgekomen:
Abeltijn Ebbings anders Helperi van Peijse
Lijsebeth Pieters van Oosterwijtwert
 
en na voorgaande ondersoek en belijdenisse des geloofs tot de gemeinte Frerick Jacobs wedman tot Siddeburen.
 
9-6-1720
Met attestatie to[t ons] overgekomen Geertijn Jans van de Mieden.
 
8-9-1720
Tot onse gemeinte overgekomen:
Geert Bussemak[er] van Emlenkamp
Jan Cornellis van Spijck
Jan Alder[s] van de Mieden
 
8-12-1720
Met attestatie tot ons overgekomen:
Geert Jans en desse[lfs] vrouw Knelske Hans van Niewolda
Haeijke Allers van Belling[wolde].
 
9-3-1721
Met attestatie tot ons overgekomen:
de E Jacob Reers van Oterdom
Aaltijn Hindricks van Tolbert
 
En na voorgaande onde[rwijs] en belijdenisse des geloofs sijn mede tot deese gemeinte Godts genade toegedaan:
Harm Jans
Hiltie Wijrts
Jan Derck[s]
Jan Albers
Focke Jans
Reinder Tiapkes
Klaas Wijrs en sij[n] huijsvrouw Grietie Cornellis
Focke Poppes
Reintien Ja[ns] en sijn huijsvrouw Haeijel Hilkes
Jan Tiddes
Lucas Ha[rtman?]
Sijpke Hemmes
Eltie Wessels
Harm Beerens
Jacob Alle[rs?]
Knelske Klasens
Trijnie Harms
Aaltijn Kornellis
Ide ... [Hindricks??]
Gritje Frericks
Jantijn Hindricks
Grietie Tielens?
Cieke ... [onderste regel is verdwenen]
 
?-9-1721
Met attestatie tot ons overgekomen:
Hemke Bartels, weduwe van Arent Wilkes van de Beertha
Jelske Pieters van Noordbroeck
 
5-12-1721
Met attestatie tot ons overgekomen Wijpko Geerts van Suidbroek.
 
31-5-1722
Naa voorgaande onderwijse en belijdenis des geloofs tot des Heeren Nagtmaal toegedaan:
Jacobtijn Clasens huijsvrouw van Wijpko Geerts
Jan Jans en sijn huijsvrouw Maria Hartmans
en met attestatie tot ons overgekomen Frerick Jans van Weijwert.
 
3?-12-1722
Met attestatie tot ons overgekomen deese navolgende:
Albert Hindricks van Holwijrda en desselfs huisvrouw Geeske Addes van Uijtwijrda
Jacob Geerts en Grietie Roelfs Egtelieden van Loppersum
Eppe Dercks van Oosterwijtwert
Grietie Clasen van Schilwolda
 
17?-3-1723
Na voorgaande onderwijse en belijdenisse des geloofs tot deese gemeinte toegedaan:
Klaas Poppes
Klaaske Aeijels
Ide Hindricks
Anie Jans
Annechijn Roelfs.
 
12-9-1723
Met attestatie tot ons overgekomen Geert Dercks van Spijck.
 
12-9-1723
En sijn toen met attestatie tot ons overgekomen:
Steffen Jans en desselfs huijsvrouw Aagtie Hindriks van Helm
Klaas Thomas van Schilwolda
 
4-3-1725
En sijn toen na voorgaande onderwijs en belidenisse des geloofs tot de gemeinte toe gedaan:
Gerrit Michiels
Ufke Tonkes
Hilie Derks
 
10-3-1726
En sijn door des Heeren goedheijt naa voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs tot de gemeinte toegedaan:
de E Jan Tammes en sijn huijsvrouw Ouke Klasen
Gerrit Jans en sijn huijsvrouw Jantien Jans
Cornelliske Luppes
Epke Beerents
Leucktien Roelfs
Hebbeltien Cornellis
Lisebeth Wessels
Gepke Beerents
Anie Pieters
Anie Geerts
 
8-9-1726
Met attestatie tot ons overgekomen:
Harm Jans en Stijnie Hindricks echtelieden van Farmsum
Albertien Heeres van Nieuw Scheemda
 
2-3-1727
Naa voorgaande ondersoek en belidenisse des geloofs tot de gemeinte toe gedan de oude weduwe van Remme? Jans genaamt Fenie Jans
 
?-9-1727
Met attestatie tot ons overgekomen:
Ignatius Baas en des selfs huijsvrouw Trijnti[e] Jacobs
Jacobtien Geerts huijsvrouw van Tonnis Jans
 
28-3-1728
Met attestatie tot ons overgekomen van Slogter Martien Luijtiens.
 
13-6-1728
Naa voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs tot de gemeinte toe gedaan:
Date Geerts
Aaltie Onnes
Wolter Eppes van 't Veen
 
12-12-1728
Met attestatie tot ons overgekomen van Middelstum Timen Roelfs en desselfs huijsvrouw Grietie Douwes.
 
13-3-1729
En sijn naa voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs tot deese gemeijnte toe gedaan:
Pieter Reijnders
Grietie Pieters huijsvrouw van Klaas Rigts
Aaltien Hindricks
Geertien Tiesens
Jantien Jans
en met attestatie tot ons overgekomen van Noordbroek Sara Jans, weduwe van Frerick Jacobs.
 
18-6-1730.
Met attestatie tot ons overgekomen van Schilwolda Lijsebeth Luijtiens huijsvrouw van Ties Simons op 't Veen.
 
3-9-1730
Met attestatie tot ons overgekomen van Veendam Jan Roelfs en desselfs huijsvrouw Anie Remps.
 
10-12-1730
Met attestatie tot ons overgekomen van Nieuw Scheemda Sijben Hilkes.
 
10-6-1731
Na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs tot de gemeinte toegedan de jongedogter Mettie Siammes van de Wester Sanden onder Hellum gehorigh.
 
2-9-1731
Met attestatie tot ons overgekomen Wijrt Albers en Tijbe Roelfs egtelieden van Helm.
 
2-3-1732
En is van Schilwolda tot onse gemeinte overgekomen Liefke Pieters
en na voorgaande onderwijs en belijdenis des geloofs Aaltien Tonnis tot des Heeren Nagtmaal angenomen.
 
14-12-1732
Met attestatie van Opwierda tot onse gemeinte overgekomen Hindricktien Hillebrants.
En na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs tot de gemeinte toe gedaan:
Frouwina Roëmelingh, huijsvrouw van Jan Tiddes
mijn dogter Margrietha Helperi
 
8-3-1733
En sijn toen na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs tot deese onse gemeinte toegedaan:
Aaltijn Jans huijsvrouw van Lucas Hartmans
Eebeltien Jans, huijsvrouw van Beerent Hemmes
Take Tammes
Jan Albers en Clara Pieters Egtelieden
de jonge dogteren:
Lijsebeth Roelfs Roda
Trijnie Harkes
Hindricktien Stoffers
en met attestatie tot ons overgekomen:
Aldert Reijnders en Lijsebeth Ites van Garrelsweer
 
13-9-1733
Met attestatie tot ons overgekomen van Wagenborgen Martien Eppes huijsvrouw van Eppo Jans.
 
14-3-1734
Met attestatie tot ons overkomen van Middelstum Anie Jeltes, en na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs de gemeinte toegedaan Garrelt Derks.
 
13-6-1734
Na voorgaende onderwijs en belijdenisse des geloofs tot deese gemeinte toegedaen:
Eppe Jans
Jan Jacobs
Arent Thiesens
Berent Koerts
Lijsebeth Jans
Beertie Harms
Martien Willems
mijn soon Helperus Helperi S.S. Th: Studiosus
 
12-9-1734
Na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs tot deese gemeinte toegedaan:
Jacob Jacobs en Menie Jans Egtelieden van Tiughum
 
12-12-1734
Na voorgaende onderwijs en belijdenisse des geloofs tot deese gemeinte toegedaen:
Ufke Hilkes
Trijntien Hebes huijsvrouw van Thies Willems, beide van de Veendijck
 
13-3-1735
En sijn toen toe dese gemeinte toegedaan na voorgaende onderwijs en belijdenisse des geloofs:
Grietie Roelfs Roda huijsvrouw van Arent Harms
Ellechijn Hindrick van Eelshuijs
 
12-6-1735
Met attestatie van Schilwolda tot ons overgekomen:
Rixta Geerts huijsvrouw van Pieter Jans Smit.
 
11-12-1735
En is toen tot deese gemeinte overgekomen:
met attestatie van Wagenborgen Swaentie Derks, huijsvrouw van Harm Fockes
desgelijcks Geertruida Jurriens van Schilwolda, huijsvrouw van Albert Clasens
en na voorgaende onderwijs en belijdenis des geloofs tot deese gemeinte toegedaen:
Klaes Gerrits van de Wester Tiughum
 
11-3-1736
En sijn tot dese gemeinte na voorgaende onderwijse en belijdenisse des geloofs toegedaen:
mijn meijt Trijntien Hindricks
Trijntien Harms
 
6-2-1737
Register der tegenwoordige Ledematen in de gemeinte Jesu Christi tot Siddeburen waer onder nog 18 sijn dien? ick alhier gevonden hebbe toen ick in meijn dienst van 4 7ber 1707 ben ingesegent, sij sijn te samen dese navolgende nu ter tijt 1737 den 6 Feb:
 
[In twee kolommen, hier onder elkaar geplaatst; vermeldingen voor de naam zijn hier erachter geplaatst. Opmerkingen tussen vierkante haken zoals "doorgehaald" slaan alleen op de persoon direct ervoor tenzij anders vermeld wordt.]
 
[kolom 1]
Van het Oostende an de Suijd Sijde
Jan Tammes [doorgehaald] en Auke Klasens
Egbertijn overleden [naam onderstreept]
Tonniske Hindricks overl: [naam onderstreept], Trijntien Hindricks [later toegevoegd, onderstreept]
Asse Haeijkes overl: [naam onderstreept]
- [niet ingevuld] en Grietie Roelfs Roda [een eindje naar rechts in de eerste kolom, ervoor stuk open]
Tite Kornellis [doorgehaald]
Aaltien Kornellis overl:
Tidde Dreuwes [doorgehaald]
Jan Tiddes en Frouwina Theodorikus Roemelingh
Tiake Arents [doorgehaald]
Date Geerts [doorgehaald] en Hebbel Kornellis
Willem Jans [doorgehaald]
Grietie Frericks [doorgehaald]
Trijnie [doorgehaald]
Koert Berents en Nieske Jacobs [in margine:] overl: [beide namen doorgehaald; het is onduidelijk of het in de margine vermelde "overl:" bij beiden hoort of bij een van hen]
en soon Berent Koerts [doorgehaald]
Gerrit Jans en Jantien Jans [doorgehaald]
Trijnie Lippes en dogter Beertie Harms
Jacobtien Klasens [doorgehaald]
Swaentien Derks [doorgehaald], Kornelske Luppes [doorgehaald]
Jan Jans en Maria Hartmans [doorgehaald]
Eltio Wessels
Jan Steffens [doorgehaald] en Bouwe Geerts
Reinder Tiapkes [doorgehaald] en Hindricktien Pieters
Thies Bonnekes [doorgehaald], Klaas Fockes en Trijne
Hindricks Egtelieden [beiden toegevoegd]
Jan Jacobs en Anie Jans [doorgehaald?]
Grietie Pieters x
Tonnis Jans [doorgehaald] en Jacobtien Geerts
 
[kolom 2]
Van het oostende an de Noort Sijde
Cieke Thiesens
Lippe Klasens [doorgehaald] en Jantien Willems
Klaeske Aeijlts
Anie Jeltes
Reint Roelfs [doorgehaald] en Tietie Menses overleden [doorgehaald]
Eebelie Jans
Focko Jans en Frouwke Lippes, ouderling [hoort ongetwijfeld bij Focko Jans]
Aafke Jacobs [doorgehaald] en dogter Lijsebeth Roelfs Roda, woont te Noortbroek [vermelding dat de dochter te Noordbroek woont is later toegevoegd]
Theodorikus Roemelingh Fockes [doorgehaald, Roemelingh was een verschrijving en is vermoedelijk als eerste doorgehaald] schoolmester
Jannes Roemelink en Jantien Jans
Pieter Harms [doorgehaald] en Alegonda Hartmans [doorgehaald]
en dogter Trijnie Harms
Sara Jans overleden [doorgehaald]
Fenne Fockes overleden [doorgehaald]
Margrieta Helperi [doorgehaald]
Helperus Helperi pastor [doorgehaald] en Abeltien Ebbing [doorgehaald]
En mijn dienstmaegt Trijnie Hindricks overleden [doorgehaald]
Hero Udes [doorgehaald] en Aaltien Tammes [doorgehaald] overleden
Luppe Haeijes [doorgehaald] en Aaltien Andries
Harm Pieters [doorgehaald] en Grietie Klasen [doorgehaald] overleden
Lijsbeth Jans overleden [doorgehaald]
Anie [doorgehaald]
Eppe Jans en Martien Eppes, diaken
Wiert Albers [doorgehaald] en Tijbe Roelfs
 
[kolom 1]
Op de Veendijk en 't Veen
Jurrien Pieters en Trijne Hindricks
en dogter Ellechijn Hindricks
Hiltio Wijrts [doorgehaald] en Frouwke Jacobs [doorgehaald]
Frerick Jans [doorgehaald] en Martien Roelfs
Jan Alders [doorgehaald] en Geertien Jans
en dogter Anie Jans [doorgehaald]
Wieke Tiddes [doorgehaald] en soon Hindrick Klasen ouderling
Hindrick Luppes [doorgehaald]
Derk Jacobs [doorgehaald]
Grietie Frericks
Ufke Hilkes [doorgehaald] en meit [doorgehaald] Aaltien Tonnis
Trijntie Hebels [onder Aaltien Tonnis, mogelijk ook meid bij Ufke Hilkes]
Foske Jacobs [doorgehaald]
Hilie Jans en dogter Woltie Eppes
Thies Simons [doorgehaald] en Anie [doorgehaald]
 
Nieuwe wegh
Geert Jans [doorgehaald] en Kornellische Hans [doorgehaald]
Steffen Jans [doorgehaald] en Aagthie Hindricks [doorgehaald]
Geertruida Jurriens
Albertien Heres [doorgehaald]
 
Olde wegh, Ooster Sanden en Ackerenden
Thies Thiesens [doorgehaald] en dogter Grietie Tiesens vertrokken [doorgehaald]
en soon Arent Tiesens
Ide Hindricks
Hindrick Albers en Anie Pieters
Garrelt Derks [doorgehaald] en Sijben Hilkes vertrokken [doorgehaald]
Jan Dercks [doorgehaald] en Martien Takes [doorgehaald]
Take Tammes [doorgehaald] en Leucktien Roelfs Roda
Martien Luijtiens
Jan Evers en Elle Pieters
Tietie Jans
Aafke Pieters [doorgehaald] en soon Kornellis Klasen
 
[kolom 2]
Pieter Dercks [doorgehaald] en Anne Jans [doorgehaald]
Jan Albers en Clara Pieters
Klaes Tomas [doorgehaald] en Jantien Jans
Harke Jans [doorgehaald] en dogter Trijnie Harkes
Dieuwer Jacobs [doorgehaald]
Almt Derks [doorgehaald]
Jan Roelfs en Anie Remps westersanden, vertrokken met attestatie naa Schilwolda
 
Tiughum
Jacob Albers [doorgehaald?] en Cieke Luijrts [doorgehaald] overleden
Geeske Robers [doorgehaald]
Ettie Thomas [staat een eind naar rechts in de kolom]
Jan [doorgehaald, vlak boven onderstaande Gerrit]
Gerrit Michiels [doorgehaald] en Wijpke Clasens [doorgehaald]
Harm Jans [doorgehaald] en Stijnie Hindricks [doorgehaald]
en dogter Hindrickitien Hillebrants [doorgehaald]
Albert Hindricks [doorgehaald] en Geeske Addes [doorgehaald]
J [sic]
Jacob Jacobs en Menie Jans
Klaes Gerrits [doorgehaald] woont te Schilwolda
Jacob Alders en Cieke [doorgehaald, Cieke zal een verschrijving zijn] Gepke Roelfs
 
[einde lijst]
 
8-9-1737
Met attestatie van Suijdbroek tot ons overgekomen:
Cornelike Luppes [sic], huijsvrouw van Jan Popkes, overleden.
 
8-6-1738
En is toen met attestatie tot ons overgekomen:
van Opwijrda Ettie Tomas huijsvrouw van Abel Steffens van Tuighum
Jan Michiels en Wijpke Clasens Egtelieden
 
8-3-1739
En sijn toen van Termunten met attestatie tot ons overgekomen:
Joannes Roemelingh, organist en schoolmester en Jantijn Jans Egtelieden
en na voorgaende onderwijs en belijdenisse des geloofs:
Klaes Fockes en Trijnie Hindriks Egtelieden
 
14-6-1739
En sijn na voorgaende onderwijs en belijdenisse des geloofs tot deese gemeinte toegevoegt:
Aaltien Tammes huijsvrouw van Hero Udes
Jantijn Eppes huijsvrouw van Peter Onnes
Anie Jans huijsvrouw van Frerick Gerrits
Almt Derks huijsvrouw van Harm Albers
de jonge dogter Jantien Fockes
En met attestatie van Mithuisen tot ons overgekomen Derk Jacobs en desselfs huijsvrouw [sic].
 
3-3-1740
En is toen met attestatie tot ons overgekomen:
van Hellum Focko Harms
en na voorgaende onderwijs en belijdenisse des geloofs tot deese gemeinte toegedaen:
Nanne Jans van Tiughum
Jan Evers en Elle Pieters Egtelieden
Hindrick Geerts
 
11-9-1740
En is toen met attestatie tot ons overgekomen Helperus Helperi S.S.M: Candidatus.
 
12-3-1741
En is toen met attestatie van Groningen tot ons overgekomen Martien Tunkes huijsvrouw van de Candidatus Helperus Helperi.
 
9-6-1743
En is toen met attestatie van Uijtwijrda tot ons overgekomen Lijsbeth Cornellis huijsvrouw van Derk Willems van de Ooster Tiughum.
En sijn na voorgaende onderwijs en belijdenisse des geloofs verders oock tot onse gemeinte toegedaen, dese navolgende:
Pieter Fockes en desselfs huijsvrouw Trijnie Gerrits
Mense Dercks en desselfs huijsvrouw Tietie Koerts
Pieter Onnes
Hindrick Roelfs Roda
Albert Elis? van Cantis
Michiel Jans
 
8-3-1744
En is toen na voorgaende onderwijs en belijdenisse des geloofs tot onse gemeinte toegedaen:
Wiete Arents van de Veendijk en kerkvoogt alhier
Arent Harms en Jacob Roelfs uijt het loegh
 
18-6-1745
En is toen van Hellum tot ons overgekomen met attestati Jannes Jacobs en Peterke Pieters Egtelieden.
 
19-9-1745
Met attestatie van Hellum tot ons overgekomen Hemke Cornellis.
 
9-6-1747
En is toen met attestatie tot ons overgekomen van Schilwolda Jantijn Jans, huijsvrouw van Zijrt Simons.
 
16-6-1748
En sijn toenmaal na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs tot mede ledematen angenomen:
Wibbe Sijmons en Wipke Frericks Egte lieden van de Veendijck kerkvoogt
 
8-12-1748
En is toen van Appingadam met attestatie tot ons overgekomen Edzardina Eeuwes huijsvrouw van Geert Schepel.
 
14-3-1751
En sijn toen na voorgaande onderwijse en belijdenisse des geloofs tot deese gemeinte toegedaan:
Beerent Jans
Geeske Geerts
 
5-3-1752
En sijn toen door Godts genade na voorgaande onderwijse en belijdenisse des geloofs tot deese gemeinte toegekomen deese navolge:
Geert Jans
Arent Hindricks
Tiapke Reinders en sijn huijsvrouw Jantijn Sickes
Tomas Klasens en sijn vrouw Geeske Wijrts
Geeske Clasens
Klaaske Willems
Antie Mammes
Aagtie Pieters
Maria Jans
Aaltijn Harms
Anie Jans
 
10-3-1754
En sijn toen na voorgaande onderwijse en belijdenisse des geloof door Godts genade tot litmaten van deese gemeinte angenomen:
Grietie Ipes
Aaltijn Jans
Hindricktien Thiesens
Maria Crijns
Jan Dercks en Harmke Jans Egteliden
Aafke Pieters
Grietie Rigts
Jantje Tiddes
Grietje Dercks
Geertruijt Harms
Theodorikus Jans
Grietie Jans
 
1754
Den 20 7br den Dom: H: Helperi overleden en also dese plaats Facant.
 
19-9-1755
En als doen met vertoninge der atttestatie tot 's Heeren Avondmaal als litmaat overgegaan Sibolt Garmts komende van Opwijrda.


1756
Den 6 December nadien het Nagtmaal des Heeren zedert den 19 September hier niet gehouden was en deese gemeinte eenige tijd herderloos is geweest, waar door het geschiet is dat sommige van de ledemaaten alhier en gestorven en naa elders vertrokken zijn, soo hebbe om kennisse van den nog leevende en hier zijnde ledematen te erlangen de kerkenraat 't samen geroepen om te mogen verst[aan?] de toestand derselver, en bevonden dat deese navolgende hier nog in leeven waaren [doorgehaald:] en onberispelijk van wandel. [einde doorgehaald]
 
Van 't Oosten naa 't Westen, beginnende met Oostwolt
[2 kolommen met in de tweede kolom:] met attestatie de nieuws angenoomen.
[Deze toevoegingen in de tweede kolom worden hier tussen de andere ledematen vermeld om beter de plaats te kunnen bepalen waar men woonde: de lijst is ongeveer op volgorde van bewoning. Voor sommige namen staat een streep, deze heb ik hier ook toegevoegd.]
- Jurrien Pieters
zijn huijsvrouw Trijnje Jans
[in tweede kolom toegevoegd:] Wiert Hiltjes
- Geertjen Jans wed. van Jan Alders
[in tweede kolom toegevoegd:] - Sijpke Hemmes & vrouw Martien Mennes
Jantjen Jans huijsvr van Siert Simens
- Hindrik Klasen ouderling en schoolmr, overleden den Sept: 1759.
- Jantje Tiddes jonge dogter
- Wibbe Simens kerkvoogt, overleden
- zijn huijsvr: Wipke Wietes
Aaltjen Tonnijs huijsvr. van Albert Pieters
Trintje Hebels huijsvr van Ties Willems
- Truijtje Jurriens huijsvr: van Albert Klasen, vertrokken na Schildwolda
Woltje Eppes huijsvr: van Freerk Garmts
- Hilje Jans wed: Eppe Meertens, overleden
Hindriktien Tiessens huijsvr: van Ties Simons
 
Tijugchum van 't Oosten
Lisabet Cornellis huijsvr: v Derk Willems
[in tweede kolom toegevoegd:] Here Arents, aangenomen d 7 Sept: 1770
- Etjen Tomas huijsvr v Feibe Hitjes, overleden
- Micheel Jans, gecensureert
[in tweede kolom toegevoegd:] Klaaske Freerks huisvrouw van Jan Jans Blokzijl d. 29 Sept. 1768
- Jacob Jacobs, overleden
- huijsvr: Menje ..., overleeden 1759
- Jacob Alders
- huijsvr: Gepke Roelfs
 
Siddeburen van 't Oosten naa 't Westen
            de Zuijt Zijde
Auke Klasens huijsvr: van Geert Jans
Edzerdina Ewes huijsvr: van Geert Schepel
- Fokke Jans ouderling
- zijn huijsvr: Frouke Luppes
- Sibolt Garmts
- zijn huijsvr: Hebbeltje Kornellis
Jan Tiddes kerkvoogt
- zijn huijsvr: Frouwina Roemeling
- zijn soon Theodoricus, overleden
[in tweede kolom toegevoegd:] Herman Berndts
- Sieke Tiessens wed: Freerk Geerts, overleden
Geeske Klasens huijsvr: van Derk Mos
- Hemke Gerrits huijsvr: van Geert Harkes, NB staat niet als lidtmaat angetekent, dog naderhand van ons angenomen.
Beertje Harms Mos, wed: van Pieter Klasen, haar tweede man Jacob Harms aangenomen d. 29 Sept. 1768
Anje Jeltes wed: van Jan Klasens Bakker
Tomas Klasens
- huijsvr: Geeske Wierts, overleden
moeder Tibe Roelfs [doorgehaald], vertrokken naa Schilwolda
- Eltjen Wessels
Bouwe Geerts
haar dogter Anje Jans
- Tiapke Reinders
- huijsvr: Jantjen Sikkes, vertrokken met attestatie na Godlinze
- Jannes Jacobs
huijsvr: Pieterke Pieters
Jan Jacobs
huijsvr: Grietje IJpes
Jan Jans Blokzijl
- Gerrit Jans Blokzijl
 
De Noortzijde van 't Oosten naa 't Westen
Trijntjen Hindriks huijsvr: van Jacob Klasens, overleden
[in tweede kolom toegevoegd:] Albert Jacobs aangenomen d. 31 Meert 1763, overleden
Jantjen Willems, wed: Luppe Klasens
[in tweede kolom toegevoegd:] Jan Toreman, van ons angenomen
Klaaske Eils huijsvr van Albert Jans
Ebelje Jans huijsvr: van Berent Hemmes
[in tweede kolom toegevoegd:] Haar dogter Jantjen van ons angenomen, naderhand vertrokken naa Slogteren
haar dogter Geertje aangenomen d. 7 Sept 1770
Arent Weites [doorgehaald]
huijsvr: Martjen Jurriens [doorgehaald]
[Achter bovenstaande twee namen staat het volgende vermeld:] Staan niet als lidtmaaten angeteekent, en om dat sij gantsch onkundig van mij bevonden zijn en niet hebben willen gaan leeren, gelijk de anderen om de gronden van onsen Godtsdienst te kennen?, hebben haar het heilig Nagtmaal ontzegt tot soo lange zij sig gebetert hebben en kennisse bekomen.
Jacob Roelfs
huijsvr: Grietjen Rigts
[Achter bovenstaande twee namen staat het volgende vermeld:] zijn ook om bovengenoemde reeden, schoon als lidtmaaten angeteekent, het Avondtmaals gebruijk ontzeidt.
- Hindrik Roelfs, gecensureert.
Grietje Freerks, wed: Weite Arendts
- haar dogter Geeske Weites, NB staat niet als lidtmaat angeteikent, dog naderhand van ons angenoomen.
Arent Harms, gecensureert
- huijsvr Grietje Roelfs Roda, overleden
Trintjen Luppes, wed: Jan Freerks, overleden
haar dogter Aaltjen Jans
 
Mense Derks
huijsvr: Tietje Koerts
Trijntje Pieters huijsvr: van Jan Hindriks
Berent Jans Mars, gecensureert
Fokke Kniphuijsen pastor
huijsvr: Beerta Scheltes, [bij beiden staat:] vertrokken na Weiwert
Johannes Roemeling schoolmr:
huijsvr: Jantjen Jans, overleden
Aaltjen Jans huijsvr: van Harm Jans
- Aaltjen Andries, wed: Luppe Hajes, overleeden 1758
Arent Hindriks, gecensureert
- Jan Jans Oostland, van ons angenoomen den 26 Dec 1759, vertrokken na Slogteren
- Eppe Jans Diaken, overleden
- huijsvr: Martjen Eppes, overleden
 
De Oosterzanden en de Oude Weg
- Ida Hindriks wed: Lammert Arendts
Arent Tiessens
- Hindrik Alberts, overleeden 1758
- huijsvr: Anje Pieters, overleden den Dec: 1759
Maria Krines huijsvr: van Pieter Leughs
Ellichjen Hindriks huijsvr: van Jacob Hindriks, overleden
Leuktjen Roelfs Roda, wed: Take Tammes
 
De Oosterakker Enden
Aafke Pieters wed: Scholte Richts
Klaaske Willems huijsvr: van Klaas Luppes
- Grietje Jans huijsvr: van Pieter Reinders, vertrokken na Hellem
Harmke Klasen wed: Jan Derks
moeder Tietje Jans wed: Derk Jans, overleden den Nov: 1759
Pieter Fokkes [doorgehaald: diaken] Schepper
huijsvr: Jantje Jans, van ons angenomen den 26 dec. 1759
Cornellis Klasens
Geert Jans
Jan Alberts
huijsvr: Klara Pieters
dogter Maria Jans
Jantjen Jans huijsvr: van Hindrik Jans Stoter, die ook is aangenomen d. 31 meert 1763
 
[einde lijst]
 
1758
Den 26 meert is alhier des Heeren helig & hoogweerdig avondtmaal gehouden, zijnde tot ons met kerkelijke attestatie overgekoomen van het dop Chaa (? - onscherp) Herman Berndts, welke schoon eeniger maaten kennisse van de grondt waarheeden besittende, nogtans belooft heeft zig verder te willen oeffenen gelijk hij ook dadelijk betoond heeft, sig als catechisant bij ons vervoegende.
Den zelven dito tot ons met attestatie van Wagenborgen overgekomen de E. Sijpke Hemmes & vrouw Martjen Mennes Egtel:
 
Den 16 Junij hebben wij consistoriele vergaderinge gehouden in welken naa het voorheen vastgestelde nader gesprooken & verhandelt te hebben, onder akoert van ons in de grondtwaarheeden is ondersogt en in alle deelen beproeft gevonden de EE: Wiert Hiltjes van Eelshuijs welke sig te dien einde bij ons hadde angegeeven en dus met veel ruijmte & groot genoegen van ons alle met toebiddinge van 's Heeren zeegen onder belofte van gehoorsaamheid & vastkleevinge aan de suijverheid onser leere onder Godts zeegen tot meede litmaat onser kerke is angenoomen en soo is onse vergaderinge gelijk se met den gebeede begonnen was weder met dankzegginge tot Godt geeindigt.
 
Den 25 Junij
[…] des Heeren heilig & hoogweerdig avondtmaal gehouden, zijnde tot hetzelve met goedtkeuringe van den kerkenraat toegelaaten geworden den E Hemke Gerrits huijsvrouw van Geert Harkes en Geeske Weites welke naamen schoon niet als ledematen angeteekent staan, dog genoegzaam tans onderweesen en onbesprooken van wandel, weerdig gekeurt zijn om sonder nieuw voorstel en bekentmakinge aan de gemeinte (wijl se als leeden gehouden zijn geworden) toe te gaan en het avondtmaal te ontfangen, waar onder wij haar Jesus door den gelove te smaken & deelagtig te worden zijn toebiddende, F. Kniphuijsen Pastor.
 
1759
Den 11 April zijnde woensdag voor Paschen
Jantjen Berents begeerende angenoomen te worden tot lidtmaat deeser gemeinte, welke naa naukeurige ondervraginge angaande de leere des geloofs op haare bondige en regtzinnige antwoorden naa belofte gedaan te hebben van door Godts genade bij deese suijvere leere volstandig te blijven, bij geval van turffelinge? kennisse aan ons te geeven buijten deselve niet te huwelijken &c met volle ruijmte tot mede lidtmaat van ons is angenoomen geworden.
 
1759 den 26 Dec: hebben wij wederom consistorie gehouden en sijn in onse vergaderinge present geweest behalve mij, Fokke Jans en Jan Tiddens ouderl: en Wiert Hiltjes diaken wanneer sig bij ons angegeeven hebben de EE Jan Jans Oostland, Jan Toreman en Jantjen Jans huijsvrouw van Pieter Fokkes Schepper, begeerende ondersogt te worden in de Goddelijke waarheeden en tot ledemaaten der gemeinte te worden angenoomen, dewelke naa ondervraginge van de voornaamste waarheeden volcomen genoegen hebben gegeeven en dus met veel ruijmte sijn angenoomen geworden en tot het gebruijk van de heilige bondt teekenen, onder toebeede van 's Heeren zeegen en naa gedaane belofte van onderwerpinge aan 's Heeren beveelen zijn toegelaaten geworden.
 
1760
Den 28 Dec: naa voorafgaande proefpredicatie &c 's Heeren H: avondtmaal gehouden, sijnde met attestatie van Suijtlaaren tot ons overgecomen de EE Roelf Elvelt schoolmr van de Veendijk &c.
 
1761
Den 18 Junij
Stonden binnen de EE: Abelje Pieters en Epke Jans huijsvrouwen, de eerste van Harm Berents en de laatste van Geert Geerts, versoekende ondersogt te moogen worden angaande haar geloof om meede deelgenoten te worden van het bontteeken? des H: avondmaals &c, welke vrouwen ondersogt zijnde in opsigte van de grondt waarheeden en een goed getuijgenisse bij ons alle dragende, tot genoegen belijdenisse gedaan hebben en van ons angenoomen sijn, naa dat se alvoorens belofte van gehoorsaamheid, beoeffeninge van godtzaligheid en betragtinge van 't geene tot onderlinge liefde & verbintenisse &c kan dienen onder 's Heere hulpe & zeegen gedaan hadden.
 
1761 den 21 Junij hebben wij alhier voor de laatste reis als leeraar & opziender deeser gemeinte (alsoo door de H: Hr Collator Rengers, Heere van Farmsum en de Hoog Wel Gebr vrouw van Starkenborg Dou Rengers vrouwe van Wetzinge & Oosterwijtwert tot Leeraar & opsiender van de gemeinte te Weiwert beroepen was, welke beroepinge ook van mij onder inwagtinge van 's Heeren zeegen is angenoomen geworden) het Heilig avondtmaal bedient onder veel andoeninge en uijtstortinge van veele traanen van die welke Godt door onsen dienst indrukken van de hoge nootsakelijkheid van bekeeringe en wedergeboorte heeft gelieven te schenken en die naa veranderinge des harten en wandels gedaan? hebbende, navolgende persoonen gecommuniceert.
 
Mannen
F. Kniphuijsen Pastor
Jan Tiddens ouderling
Jan Jans Oostland diaken
Pieter Fokkes Schepper diaken
De schoolmr & organist Joh: Römeling
De schoolmr Roelf Eelvelt van de Veendijk
Wiert Hiltjes van Eelshuijs
Sijbelt Garms, overl. *
Harm Berents schoenmaker *
Cornelis Klasens *
Tjapke Reinders, overl. *
Jannes Jacobs *
* uijt Siddeburen, overl (?) [of: oud..?]
Jacob Jacobs Lintjer van 't Jucchum
 
            Vrouwen
Truijtje Jurriens van Oostwolt [in kantlijn:] Trijntje [sic!] Jurjens 1773 met attestatie van ons naar Wagenborgen vertrocken
Aaltjen Tonnijs, overleden eind maij 1776 *
Woltje Eppes *
Hindrikje Tiessens *
* van de Veendijk & 't Veen
Lisabet Cornellis van 't Jucchum
Ellechijn Hindriks van de oude weg
Edzerdina Ewes *
Epke Jans *
Hebbelje Cornellis *
Abelje Pieters *
Beertje Harms *
Anje Jeltes *
Bouwe Geerts, overleden *
Jantjen Sikkes *
Pieterke Pieters *
* van de Zuijtzijde van Siddebr.
Jantjen Tiddens, overl. **
Aaltjen Jans **
Bartha Kniphuijsen, gebr. Schelkes **
Jantjen Jans, schoolmr vrouw, overleden **
** v. de Noortzijde
Jantjen Jans huijsvrouw van Pieter Fokkes, overleden
Jantjen Jans huijsvr van H. J. Stoter, overleden
In alles 35
Deese persoonen hebben met haare daden uijtwendig betuijgt des Heeren eijgendom te willen zijn, de Heere geeve haar genade om een inwendige alles overwinnende kragt te gevoelen om voor hem te leeven, wij hebben haar voor 't laatste haar pligt voorgehouden en tot onderlinge liefde en toeversigt op elkanderen opgewekt en soo aan den Heere overgegeeven, hoopende dat Hij se wil verwittigen? om namaals Eeuwig met hem te Avondtmaalen.


1763 den 31 Martii
Stonden binnen Hindrik Jans Stoter en Albert Jacobs, stelden hun verzoek voor an de kerkenraad dat zij genegen waren om belijdenisse te doen van onze xtel waarheden, welke (door mij als predicant onderzogt zijnde) met genoegen tot lidmaten van onze gemeente angenomen zijn, onder belofte van bij de zuivere leere onzes geloofs te willen volharden, met een heilige wandel te vrogieren? en zig de kerkelijke discipline te onderwerpen indien zij in leere of leven kwamen af te wijken van t regte spoor.
 
28 Juni 1767
Stond binnen H. van Ulphen schoolmeester van Oostwolt om na gedane belijdenisse te mogen worden angenomen tot lidmaat.
Na gedane belijdenisse na veel ...? [moeite?] aangenomen angenomen [sic] tot onse kerkgemeenschap en tot t gebruick der bondzegelen toegelaten na belofte van zig de kerkes discipline te willen onderwerpen, en zo bij eenig beswaar over de leerstukken mogte krijgen om daar kennisse van te geven an de opzienders der kerke.
 
1768
Deese persoonen sijn (met naeme Jacob Harms en Klaaske Feerks [sic]) tot ledemaeten aengenomen van onse overledene broeder Johannes Leeuwe predikant ter deser plaats geweest, aen het H: Avondmaal des Heeren Jesus Christi toegelaten sijnde d. 29 september Ao. 1768. Getuijge uit naeme van de overleden weduwe W. J. Nuijtz Eccles. in Harkste. Siddebuuren in mijne buurte gepredigt d. 23 October Ao. 1768.


1770
Den 7 Sept. Zijn na een betaamelijke belijdenis huns geloofs en vereischte kundigheid in de grondwaarheden van onzen Godsdienst getoont te hebben tot lidmaten dezer gemeente aangenomen de E. Here Arents van Tjuchum en Geertje Berents dogter van Berent Hemmes van Siddeburen.


Op den 5 en 6 maij 1772 huis visitatie gedaan in Oostwold - op Eelshuis, de Veendijk & het Veen, en hebben bevonden dat ledematen waren
De E. volmagt, kerkvoogd & ouderling
1 Wierd Hiltjes op Eelshuis, in Aug. 1778 overleden
2 Jantje Jans, de huisvrou van den E Siert Simens
3 Aaltjen Tonnijs, de huisvrou van Albert Pieters, overleden
4 Hinderkjen Tiessens, de huisvrou van Ties Simens, 1777 overleden
5 Woltje Eppes, de huisvrouw van Freerk Garmts
 
Op den 3 Julij zijn van ons na hunne vereijste kundigheijd in de grondtwaarheden getoont te hebben tot ledematen angenomen
de E. Tjaart Sijpkes &
Roelf Takes, overleden in meert 1777
 
Op den 18 Aug. huis-visitatie gedaan op Tjucchum, beginnende van 't westen naar 't oosten, & heb bevonden dat enige, schoon meest doot onkundig, ledematen van onse hervormde kerke waeren, als
1 Maria Jans, huisvrouw van Meerten bij Steendam
2 Elligijn, de vrouw van Jacob Sjams, geheel onkundig van den aard & 't oogmerk van dit sacrament en dus geen vrijhd. om haar toe te laten.
3 Claaske Freerks, de huisvrou van Jan Blokzijl
4 Heere Arents van Tjucchum
5 Elisabet, Derk Willems weduwe
 
Op den 30 Sept. & volgende dagen huis visitatie gedaan van de Oostersanden af, en so na de Lintjer en van daar na alle buiten huisen tot de Westersanden incluis, & heb bevonden dat ledematen waren.
1 Luitjen Roelfs, overleden
2 Maria Luppes, h. vrouw van Pieter Lieuws?
3 Aafke, Jelmer Derks weduwe
4 Klaaske Willems
5 Pieter Fockes, overleden op den 11 jan. 1779
6 Cornelis Klaessens
7 Geert Jans
8 Jan Albers & Klara Pieters sijn huisvrou
9 Hindrik Jans Stoter, diaken & sijn huisvrou Jantje Jans monter?
 
1773
Op den 4 April na voorafgaande huis-visitatie & proev-predikatie 't H. nagtmaal gehouden.
Ledematen bij d. weg langs.
Jan Tiddes ouderling
Aaltjen Jans, de huisvrouw van Jan Hindriks
Jacob Harms & sijn huisvrouw Beertjen
Mense? Jans & sijn vrouw A.B.?
Geertjen Berends nu de huisvrouw van Pieter Harms
Aaltjen Jans, de vrouw van Harm Snijder
Trijne de huisvrouw van Jannes de Weerd?
Meest. Js. Romeling.
 
Den 17 April
Met attestatie als ledematen tot ons overgekomen van Midhuisen
1 Christijna Jacobs wed. Tonnijs Reijnders
2 Wilm Arijs & sijn huisvrouw
 
Den 3 maaij van Middelstum
3 Trijntje Tonnijs, overleden
4 Jurjen Fokkes, weder daar na toe getrocken?
 
Op den 4 Julij na voorafgaande huis-visitatie & proev-predikatie 't H Nagtmaal gehouden wanneer de meeste en bij na alle ledematen tegenswoordig waren, ook Ties Arends van de Oostersanden die ..'s? (welke te vooren na gegronde belijdenisse & vereijste kundigheiden de grondwaarheden getoont te hebben van ons tot lidmaat was angenomen.
 
1776
7 april ?
Met attestatie als ledematen tot ons overgekomen de Ed.
Hinderijna Alingh van Gasselte, de huisvrou van L. Dijck, pastor loci, als ook
Hinderkijn Jans van Peijze, de huisvrou van Johannes Romeling, organist & schoolmr van dees  plaats, [later toegevoegd:] nu overleden.
 
Op den 4 Julij Met attestatie als lidmaat van Groningen tot ons overgekomen Jaigijn Jans.
 
1777
Op den 26 April Zijn tot ledematen der kerke angenomen Hindrik Perdok & sijne huisvrouw Geertjen Jans, wonende in 't Siddebuurster Oostwold.
 
1778
Op den 24 maart tot ledematen angenomen de E. Jan Geerts Bosscher & Harm Haijkens, de eerste boer & de laaste meester op de Veendijk onder Ziddebuiren, doch overleden den 18 april 1779.
 
Op den 7 April tot ledematen angenomen de E. Aldert Berends, Pieter Harms, Jan Hindriks, Ties Derks & Hindrik Jans, als ook Grietjen Takes, Geeske Geerts, de huisvrou van Hindrik Jans, Jantje Julles, Fokjen Jans & Pieterke Hebels.
 
Junij den 24 tot ledematen angenomen Zwenje Tonnis de huisvrouw van Albert Jacobs, mr schoemaker & Foske Klaassen, de huisvrouw van Tjaart Sijpkes.
 
1779
20 [april] tot lidmaat angenomen Marktjen Eltjes, doch thans getrouwd an Haijo Hindriks tot Hellum.
 
1783
1 januari?
Tot lidmaat angenomen de E. Balster Alberts.
 
Dec. den 20 met attestatie van Farmsum tot ons overgekomen de E. Fockke Pieters & desselvs huisvrou Anje Jans.
 
1785
Julij den 3 na voorgaande proev-predikatie des Heeren Avondmaal gehouden & met attestatie van lidmaatschap tot ons overgekomen de hier beroepene schoolmr Pieter Cramer & vrou Wilhelmina Jacobs Groenewold van Zuidwolda.
 
1786
Julij d. 31 met attestatie van Dnus J. Venhuisen van Spijk tot ons overgekomen d. J. Jantje Hindriks, thans de huisvrou van Albert Berends te Ziddebuiren.
 
1788
April den 10 tot lidmaat dezer gemeente angenomen de E. Hilke Ufkens van de Veendijk
Met attestatie als lidmaat tot ons overgekomen van Oterdum Egbert Stoffers, schoolmr op de Veendijk, &
Met attestatie van Amsterdam de E. Geert Schuiringh, organ. & schoolmr. te Ziddebuiren.
 
1790
Op den 30 meert na voorgaand onderwijs in de Goddelijke waarheeden & naukeurige onderzoekinge hebben hunne geloovs belijdenisse gedaan & zijn tot ledematen der kerke door ons angenomen:
1 E. Kornelis Geerts, overl.
2 Kornelis Pieters, overl. &
3 zijn huisvrou Grietje Wubbes
4 Aijsse Albers, overl.
De Heere geve dat se ook die waarheeden, die se beleeden hebben, beleeven & betragten moogen!
 
1792
Meert den 29 na voorgaand onderwijs in de Goddelijke waarheeden & naukeurige onderzoekinge heeft d. E. Wiete Arends zijn geloovs belijdenisse gedaan & is tot litmaat der kerke door ons angenomen.
 
Junij den 16 ook heeft Harm Jacobs Vroom, mr. op de Veendijk naa voorgaand onderwijs & naukeurige onderzoekinge van de Godd. waarheeden zijn geloovs belijdenisse gedaan & is tot lidmaat der kerke angenoomen.
 
23 [juni] is met attestatie als lidmaat tot ons van Hellum overgekomen Hilje Jans de huisvrou van Egbert Antonij, thans hier woonagtig.
 
Dec. d. 24 na voorafgaand onderwijs in de Godd. waarheden & naukeurige onderzoekinge hebben Hemme Berends [hierboven toegevoegd: overl.] & de dienstmaagd van de weduwe van Berend Hemmes hunne geloovs belijdenisse afgelegd, en zijn door osn tot leedematen der kerke angenomen.
 
1795
Decemb den 27
Met attestatie uit Groningen als ledematen tot ons overgekomen de E. Hindrik Jacobs & zijn huisvrou Jantje.
 
1797
April den 2
Met attestatie van Slochteren als lidmaat tot ons overgekomen Jannes Roelfs.
 
1798
Julij den 1.
Met attestatie als lidmaat van Farmsum tot ons overgekomen Jurjen Meertens.
 
1799
Meert den 19
Tot Leeden dezer gemeente angenomen Cebe Sikkes [later toegevoegd: overl.], zijne ouders waeren de leere van Menno Sijmons toegedaan, hij was langen tijd van ons privatelijk onderwesen, deed daarop belijdenisse van onsen hervormden Gs-dienst, en nadat ik hem gedoopt hadde, wierd hij van ons tot 't gebruik des Avondmaals toegelaten.
Noch angenomen Jacobjen Jacobs, de huisvrouw van Jan Drewes, en Jantjen Pieters de huisvrou van Roelf Eppes.
 
1800
In meert
als lidmaat met attestat van Noordbroek tot ons overgekomen Tjaart Sijmons.
Insgelijks van Hellum [later toegevoegd: overl.] Pieterke Pieters, de huisvrou van Hillebrand Tijmens, wonen hier thans bij de molen onder Ziddebuiren.
 
Den 14 Dec: is den WelEerwaarden Zeer Geleerden Heer Lucas Dijck, predikant alhier overleden in den ouderom: - [niet ingevuld] op zond: den 28 heeft de weleerw: zeer gel: G. B. Reddingius predikant te Schildwolda de lijkpredikatie over de overledene gehouden, voorts is 't H. Avondmaal gedurende de vacature op de gezette tijden gehouden.
Met attestatie van lidmaatschap overgekomen Andries Waan.


1803
Den 20 maart avondmaal gehouden en na voorafgaande geloovs belijdenisse tot lidmaat dezer gemeente aangenomen Hillebrant Timens.
 
1804
Den 18 Maart is 't Avondmaal des Heren in deze gemeente bedient, zijnde met attestatie van lidmaatschap van Schiltwolda tot ons overgekomen Wigbolt Thomas en zijn huisfrouw Geertje Caspers.
 
Den 6 Mai is met attestatie van lidmaatschap tot ons overgekomen van Slochteren de E Berent Alderts.
Zijn tot ledematen dezer gemeente aangenomen de navolgende perzonen
Pieter Havings, overl.
Jan Jacobs
Auke Cornelius huisvr van Jan Simens
Jantje Caspers, vr. van Klaas Laurens, overl.
 
1805
Den 3 Maart zijn tot ledematen dezer gemeent aangenomen de E: Harm Geerts Winter, E Jurrien Harms Brondijk.
 
1806
Den 16 April is na afgelegde geloovsbelijdenis tot ledemaat dezen gemeente aangenomen Jakobus Hindriks Smith.
 
Den 31 dito [mei] is na gedane geloovsbelijdenis tot ledemaat dezer gemeente aangenomen Roelf Eppes Sijtzema.
 
Den 3 dec: is met attestatie van lidmaatschap van Groningen tot ons overgekomen Aagien Schaapschoe huisvr: van den predikand J. Begeman.
 
1807
Den 5 Mai is na gedane geloovsbelijdenis tot lidmaat aangenomen Pieter Eppes Sijtsema, sijnde vervolgens met attestatie van lidmaatschap naar Hellum vertrokken.
 
Den 30 Novbr zijn op belijdenis des geloovs tot ledematen aangenomen Meerten Jakobs [later bijgeschreven: overl.] en zijne huisvrouw Corneliske Jurriens.
 
1808
Den 28 Nov. is na gedane geloovsbelijdenis tot lidmaat dezer gemeente aangenomen Jan Jannes van het Veen [later bijgeschreven: overl.].
 
1809
D. 17 April zijn na voorafgaande geloovsbelijdenis tot ledematen dezer gemeente aangenomen Ida Wierts huisvr: van Jan Klazens, Trientje Jans vr: van Weite Arends.
 
Den 24 April zijn na voorafgaande geloovsbelijdenis tot ledematen dezer gemeente aangenomen Jannes Jans schipper, Tjapke Willems, Sicke Tjapkes, Jakob Derks Fluks, Trientje Oomkes vr: van H. P. Mos, Pieterke Jans vr: van A. H. Brondijk, Ceike Hindriks vr: van Jakob Geerts, Geertje Klaassens wed: van Balster Alberts.
 
Den 2 Junij is noch tot ledemaat aangenomen Elisabeth Andries vr: van H. G. Winter [later toegevoegd: overl.]
 
1810
Den 13 Febr: is na gedane geloovsbelijdenis in prezentie der ouderlingen tot ledemaat aangenomen Bina Begemann.
 
Den 2 van maart is na afgelegede geloofsbelijdenis tot ledemaat dezer gemeente aangenomen de E Willem Eltjes, Jantje Thomas vr: van de schoolmr G. J. Schuring.
 
Den 27 April is na afgenomene geloofsbelijdenis tot ledemaat dezer gemeente aangenomen Ida Wiepkes vr: van J. Meertens en nog Isebrand Luitjes Buirma en Geert Cornelius, welke laatste met attestatie wederom na Wagenborgen vertrokken is.
 
1811
Den 13 van bloeim. zijn na afgelegde geloofsbelijdenis tot ledematen dezer gemeente aangenomen Reinder Hermannus Smith en Riemke Aeilkes desselvs huisvrouw.
 
Den 6 dec: is na voorafgaande geloofsbelijdenis tot ledemaat dezer gemeente aangenomen Reinder Steffens.
 
1812
Den 17 janr is na afgelegde geloofs belijdenis tot lidmaat dezer gemeente aangenomen de E. Simon Rigtes Dallinga.
 
Den 7 April is na afgelegde geloofsbelijdenis tot ledemaat dezer gemeente aangenomen Jantje Redmers vr: van Feibe Simens.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.