LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Sebaldeburen

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Ledematen, vertrokken ledematen, avondmaal en kerkeraads verkiezingen Sebaldeburen DTB 414 [1679-1775] en 415 [1776-1811] opgemaakt dec. 2005, Cor Enter. Corr. maart 2006 Kristian Helmholt/Menne Glas. Aanvulling met Acta maart 2006 Kristian Helmholt. DTB 415 nagekeken sept. 2006 MG.

- mutaties 1679 - 1680
- mutaties 1683 - 1707
- mutaties 1710 - 1713
- mutaties 1714 - 1715
- mutaties 1730 - 1732
- mutaties 1733 - 1737
- vertrokken 1692 - 1707
- mutaties 1777 - 1778
- mutaties 1780 - 1795
- mutaties 1797 - 1811 met lijst 1806
- vertrokken 1781 - 1804
- ouderlingen/diakenen 1691 - 1707
- diakenen 1777
- Acta


[ Fragmentje op beschadigd papier, rechterkant is vergaan ]

Register der personen die met attestatie of op de belidt[...]
van haer geloeff tot het Avon[...] 
sin geadmittert en toegelaeten.

1. Bebbe Janssen tot Oldekerk in de Wiek is met attestatie tot ons gekoemen van de gemente tot Neuwehove Ao 1679 den 18 augustij.
2. Gritjen Janssen tot Ekeburen tot en lidmadt der gemente angenohmen op de belidenis van haer geloeff den 30 Augusti Ao 1679.
3.4. Jacob Classen en Metjen Gertz op de belidenis van haer glove den 8 feb [jaar onleesbaar]
5. Sijbe Beltes op vorgande onders. ende op de belijdenis van het geloff tot het avon[dmael] toegelaeten des 8 feb 1680
6. Fenje Reintjes op de Jouer is met attestatie [tot] ons gekoemen van Aduwart van den 30 Jan. 16[...]


Personen, so met attestatien of op de belijdenis van haer geloof tot het avontmael 
van G.H. Placius pastor te Sibaldeburen te Sibaldeburen sijn geadmitteert

Anno 1683 
23 Novemb. Sibaldeb. is Tette Harms met attestatie van t'Oldebert tot het avontmaal toegelaeten.
Dito Sibald. is Griet Luijtjens met attestatie van Oldewolde en Westergeest in Vrieslant tot het Avondtmaal toegelaeten.

1684 
Op 11 April. Sibald. is Tonnestie Jansen nae voorgaande belijdenis haeres geloofs tot des Heeren avondmael toe te laeten. wonende op de Juwer bij Peter Jacobs.
Sibald. item. Harm Jans en Anje Luijers eheluijden sijn nae voorgaende belijdenis haeres geloofs tot het H. Avondmael toegelaeten wonende op de Juwer
Sibald. Eeje Willems is nae voorgaende belijdenis sijnes geloofs toegelaeten tot het H. Avondmaal des Heeren. wonende bij Kuijsemer Balck.
Sibald. Hantje Berens is nae belijdenis haers geloofs tot het H. Avondmael des Heeren toegelaeten.
27 Junij Sibald. is Grietje Jans bij mij woonachtig met attestatie van Groningen tot ons overgekomen.
Suijdham. Jobke Isebrandts met attestatie van Suijdhorm.
12 7temb. Oldekerck. Jannes Duijjes is nae voorgaende belijdenis sijnes geloofs tot des Heeren Avondtmael toegelaeten, bij de balck wonende.

1685 
22 Martij Sibald. Is nae voorgaende ondersoek en belijdenis sijns geloofs Heije[?] [...] tot 's Heeren H. Nachtmael toegelaeten.
Dito Sibald. Steventje Bruijns is nae voorgaende ondersoek en [...] haers gelooffs tot des Heeren H. Nachtmael toegelaeten op Boekstede bij HEd. Geb. mijn Heer Marc[u]s van Lij[cklama]
13 Junij. Beijlen is Geertjen Hindricks met attestatie van Beijlen [tot] ons overgekomen
11 Sept. Scheembda is Helena Everdes mijn tegenwoordige huijsvr. van de Scheembda met attestatie tot ons alhijr overgekomen.
11 Decemb. Faen. Is Trijntje Jansen huisvrouw van Peter Tijmens [met] attestatie van Faen tot ons overgekomen.

1686 
24 Decemb. Sibald. is nae voorgaende belijdenis haeres geloofs Cijtske [...] wonende op de juwer tot des Heeren H. Avondtmael [toe]gelaeten.

1688 
Den 8 en 10 Junij Grijpsk. is Aeltjen Jansen met attestatien van Grijpskerck tot ons overg[ekomen wone]nde bij haers vader bij de Balck, en tot het H. Avon[tmael] des Heeren toegelaeten.
7 en 9 Septemb. Sibald. sijn Peter Timens en Trijnje Gaukes echte luijden op [...] [voor]gaende belijdenis des geloofs tot des Heeren Heijl[...] [toe]gelaeten.

1689 
27 Septemb. Sibald. is Fokel Wijbes nae voorgaende belijdenis tot blijdschap en [...]gen haers lehraers tot het H. Avondmael toegelaeten.
6 Decemb. Gr.gast is Gebbe Jansen, huijsvrouw van Jan Harmens met attestatie van Gr[.gast] tot ons overgekomen.

1690 
Den 6 Junij [Sibald.] is Jantjen Jansen huijsvrouw van Harke Folckers op de Juwer [...] onderwijs en belijdenis des geloofs aengenomen en tot de ge[meente] en t H. avondmael verder toegelaeten.
Den 2 Sept. WesterSant is met attestatie van Nijkerck tot ons aen 't H. avondmael toegelaeten. Tonckjen Harckes huijsvrouw van Rieuwckes Luitjens
noch nae voorgaende lehringe van mij en belijdenisse des geloofs is mede tot het H. avondmael gekomen Jantjie Willems.

Van Joh. Henr. Dorrie zijn geadmitteert
Anno 1691 
Den 12 Julij. Geertie Jansen weduwe, met attestatie van Ennius Gerroltsma, predic. tot Gerrits Clooster

1693 
Den 2 April, Martien Berends, weduwe, op attestatie van D. van Meuven, predic. in Olde- en Nieukerck.
Den 16 April Anna Stegnerus , mijn Huijsvrouw ende Annechjen Ubels mijn meijte, op attestatie van Groningen.

Anno 1694 
Den 2 Febr. is geproclameert de weledelgeb. Vrouw, Mevrouw Foek van Liklama, tegenwoordig Egtgenoot van den weledelgeb. Heer N. Haezekroot, als vertoont hebbende haer kerkelijke attestatie onderteijkent van D. Joh. Alartdin Eccls in Emden, doch noit alhier ten avondmael geweest.

Anno 1695 Trijntje Geerdts, van Doesum op attestatie van D. Vreese

Anno 1695. 
Den 8 Decembr. zijn na voorgaend onderwijs en daarop in presentie van ouderling Pieter Jacobs en Diacon Jan Lammerts gedaene belijdenis des geloofs , met genoegen aengenoomen en tot des Heeren Avondmael toegelaeten
1. Martien Jacobs nu weduwe
2. Metje Imes. huisvrouw van Harmen Jansen
3. Aukje Hessels. huisvrouw van Berend Tjebbes
Alle drie woonagtig in Sibalderbuijren.

Anno 1696 
Den 8 Mart. is na voorgaend onderwijs en daerop gedaene belijdenis des geloofs aengenoomen en tot des Heeren Avondmael toegelaeten. Harmen Jansen, in praesentie van Pieter Jacobs, ouderling en Jan Lammerts Diacon

Anno 1697
Den 6 Junij zijn tot des H. Avondm. toegelaeten, Popko Simens en Zijtske Jans, van fransum met attestatie van schoolmeester ende ouderling Jacob Pieters, tot ons overkoomen.
Item:
Den 26 Sept. toegelaeten Jan Harmens en Femke Alberts op attestatie van D. Vrese van Grotegaste.
Item. Mecke Sickes en Maeijke Thomes op attestatie van D. V. Meeuwen, van Nieukerk

Anno 1698
Den 16 Jan. zijn na voorgaende onderwijs en daerop in prasentie van ouderl. en Diac. gedaene belijdenis tot des H. avondm. toegelaeten.
1. Haije Hessels
2. Barbara Lutkes, dienstmaegd van Hessel Jansen.
Den 17 April is mr. Jan Popkes, schoemaeker bij de Balke tot des Heeren avondmael toegelaeten op attestatie van D. Oon van Nieuwezijl ;= sijn huisvrouw volgens de selfde attest. ook mede lidmaat, maar toen noch niet uit haer kraembedde gegaan sijnde.

1699
Den 24 Sept. sijn tot des H. avondm. toegelaeten: 
Meijndert Hendrijks en sijn huisvrouw Arriane Jansen, op attestatie van D. Heijdanus ecct. op Grotegaste. 
Item: Roelef Tammes en Jeltien Lubbes sijn huisvr. op attestatie van D. Alstorps Ecct. in Lutkegaste.

1700
Den 12 April zijn nae voorgaende onderwijs en belijdenis en christelijke beloften in de tegenwoordigheit van Peter Jacobs ouderling, en meester Claes Steffens, aengenoomen en tot des Heeren avondmaal toegelaeten:
Wijbrand Geltes en 
Roelf Gaijekes en 
Tonnies Jansen, woonachtig bij Wijbrand Geltes.
Idem. Sibrich Peters op attestatie van Dom. Alstorf. predik. in Lutkegaste.

Van Jacobus Keuchenius sijn geadmiteert
1701 
Den 17 Martij is Joest Stamberg van Steijnfurt met attestatie komende toegelaeten.
denselven dito Eje Jansen en sijn Huijsvrouw Frouke Jansen en Trijntje Peters, na voorgaende onderwijs en daerop in prasentie van ouderling Pieter Jacobs, en nae gedaene belijdenis, toegelaeten.

1702
Den 10 Martius is Martjen Peters jonge dogter na voorgaende onderwijs en belijdenis van haer geloov, in tegenwoordigheit van de Kerk en Raadt, Peter Jacobs, Jan Lamberts als ouderling, en Wibrand [...] en Roelef Tammes als Diaconen tot het H. [Avond]mael toegelaeten
Den 18 Maij is Berent Lucas Caspari met attestatie [van] Dominus Schorman van Pilsum in oost-Vriesland alhier toegelaeten tot het H. Avondtmael sijnde d'knegt op Boekstede.
31 Maij is Grietjen Willems van Groningen met attestatie gekomen sijnde maegt op Boekstede.

1704
Den 5 Martij sijn in tegenwoordigheit van de kerken raedt bestaande uijt Peter Jacobs en Jan Lammers als ouderling en Roelef Tammes als Diacon, nae voorgaende onderwijs en belijdenis van haer geloov tot het H. Avondtmael toegelaeten.
Hessel Meijnts
Berent Tiebbes
Hijlkje Jansen
Abelje Meijnderts
Marie Reijnders Verheij.
Den laasten maij met attestatie Mademoiselle Johanna Fouchereau van Groningen.

1705
Den 12 Junij Brechtje Jansen Huijsvrou van Geuchien Fokkes met attestatie van Dns Fenhuijsen van Grijpskerk.
Den 14 Decemb. is Geertjen Jellies van Oldekerk met [...]
------- is Geesjen Roelefs mijn meijdt in tegen[woor]digh. van Pieter Jacobs, Jan Lammers ouderling, Roelef Gaijkes, Meijdert Hindriks Diaconen na gedaene belijdenis aangenomen.

Ao 1706
Den 9 Decem. is Geertjen Hindriks tot het H: H: Avontmael angenomen.

Ao 1707
Den 1 Meert met attestatie toegelaeten Mr. Jan Bertelingh van Assen sijnde de hovenier op Boekstede.
Den 6 Maij met attestatie Grietje Christophers van Delfzijl

Ao 1707
Den 31 Augustis sijn Angenomen nae voorgaende belijdenisse
Geertien Rompts
Hindrik Hessels
Aijbe Jans
Harm Jans


Namen der gener welke door Otto Zaunslijser tot ledematen zijn angenomen em met attestatien sijn gekomen

1710
Den 9 Jan. Batijn Pieters op de jouwer.
Den 10 Jan. Harm Meinders in Sebaldebuiren
Den 25 Meert is tot lidmaat angenomen Jan Jansen op het Westersant 
Den 25 juni 1710 met attestatien sijn tot ons gekomen Rempt Olgers van Grijpskerk, meester deser plaatse, Afien Thomas van Groningen
Den 28 Novemb. 1710 De welgeboorne juffers Helena en Bauwina van Nieveen dochters van Boekste. 
den 3 Decem. met attestatie tot ons gekomen Roeleph Jansen van Rolde

1711
Den 17 Junij Grietijn Pieters tot Sijbaldebuiren 
met attestatie van Niekerk tot ons overgekomen sijn Reinder jansen en Antie Roelefs.

1712
den 24 [...] Elijsabeth Pieters op de Jouwer
en met attestatie tot ons is gekomen Jan Jansen[?] van [...]
Den 10 Feb. is met attestatie tot ons gekomen Annechien Geerts van [...]

1713
Den 12 April met attestatie:
Brechtje Pieters van [...]
Imke Wubbes
Jannes Jansen en 
Jllie Jans [...]
   den 28 juni met attestatie gekomen van Groote Gast:
Lijsabeth Harrems


Register der personen die op belijdenisse haares geloofs tot het Aavondmael des Heeren sijn toegelaeten door mij R Salmasius.
1714
Den [datum en maand ontbreekt] Jan Wobbes met sijn huisvrouw Trijntje Cornelis Brugs op het Sand.
1715
Den 29 Meert Hendrik Jurjens meester Snijder tot Sijbaldebuieren.


Naam Register der Ledematen die of door belijdenisse hares geloofs 
of door attestatie dese gemeinte zijn toegedaan onder de bedieninge
van Ritsco Ripema Eccls te Sibaldebuuren.

Des jaars 1730 Op den 6 Juli is Wendeltie Meertens met een attestatie van Groote Gast tot ons overgekomen

1731 Op den 8 Juli is Fokke Engberts schoolmr. van Sibaldebuuren op belijdenisse des geloofs onder de leden der kerk aangenomen.

1732 den 7 Maart 
Ibel Douwes en Maria Fokkes des selvs huijsvrouw, beijde op belijdenis dhaares geloofs gedaen. 
Ipe Douwes op belijdenis des geloofs
Den 1 Juni Elizabeth Harmens met een attestatie van Lutjegast.


Naamregister der Ledematen, des of op belijdenisse hares geloofs, 
of door attestatie der Gemeinte zijn toegevoegt onder 
de bedieninge van C. De Baar Eccls. in Sijbaldebuiren.

1733
Den 23 Decemb. is met behoorlijke attestatie van Niekerk tot ons overgekomen Geertien Jakobs Huisvrouw van Cornelis Brughs ouderling van dese gemeente.

1735
Den 20 Julius is als Lidtmaat, met behoorlijke attestatie van Niehove voorsien, tot ons overgekomen en dese Gemeinte toegevoegt, Hijlke Jans.
nog den zelfde d: Jantien IJes, huisvrouw van Jan Meinderts met attestatie van Niekerk.

Den 10 April 1737 zijn met malkanderen op belijdenis van haar geloov en onder belofte van zig vervolgens tot verdere kennis der Christelijke waarheden te beijveren, tot Lidtmaten der gemeinte aangenomen en tot ‘s Heeren H. Avondmael toegelaten.
Gerrit Pieters, schoolmeester te Sijbaldebuiren
IJpke Rommerts, huisvrouw van Menne Mennes
Focke Tijdes en zijn huisvrouw Grietie IJees
Jakob Jans en zijn huisvrouw Willemke Reinders.


Personen dewelke met onse attestatie uit onse Gemeinte zijn vertrokken

Anno 1692
Den 8 Maij is Geertje Jansen weduwe van W. Harmen Fockes geproclameert als begerende een kerk. attestatie, dewelke sij op 21 aug. daernae als lidmaed der gem. en Avondm. heeft afgehaeld, vertrocken nae Gerrits Clooster met de wooning.

Anno 1693
Den 3. [maand ontbreekt] is Fookel Wibes naer kerkelijke proclamatie gedimitteert met onse attestatie, om als lidmaet weer angenoomen te worden in nabuijrige gemeijnte Grootegast.

Den [datum en jaar ontbreekt] naer kerk.proclam. gedimitteert met onse Attestatie nae Grijpskerk Eje Willems en sijn suster Jantjen.

1697
Den 7 Maij Jantien Willems ten tweeden maele van hier vertrocken met attestatie na Noordhorn
Den 13 Maij Jantien Jansen van hier nae Nieukerk
Den 17 Junij attestatie gegeven an Trijntje Geerdts ende Martien Jacobs naer Doesum van hier vertrocken.

1699
Den 15 Dec. een attestatie aen Harmen Jansen en sijn huisvrouw Mettje Imes gegeven nae de Grotegast.

Anno 1701
Den 17 Junij Trijntje Peters van hier nae Grotegast 
Den 31 aug. Haejo Hessels met attestatie nae Noordijk.

1702
Den 7 10b.[dec.] Tonnis Jansen na Grotegast

1704 den 13 maji [mei] Marie Rijnders naer Groningen
---- Roelef Tammes na Lutke Gast

1709 
13 Junij Barber Lulkes met attestatie na Esinge.


Naamregister der Persoonen, die gedurende dat deze plaats vacant is geweest, met attestatie tot het avondmaal des Heeren zijn toegelaten

1777
15 Dec. is met attestatie uit de gemeente Niekerk tot ons gekomen Wichel Wijbbes

1778
15 Dec. is met attestatie uit de gemeente van Groote Gast en Doesum tot ons gekomen Goodske Alberts.

1797
1800
Den 6 Juni is met attestatie uit de gemeente van Noordhoorn tot ons overgekomen Hindr. Teders.


Register der Persoonen die onder de bediening van mij Herm. Arnoldus Braam, of op attestatie of op de belijdenisse van hun geloov tot het Avondmaal des Heeren zijn toegelaten

1780

14 Julij is met attestatie uit de gemeente van Opende tot ons overgekomen Grietje Jacobs

27 Decemb. is met attestatie uit de gemeente van Groningen tot ons overgekomen Klaas Braam (vertrokken)

Dito is met attestatie uit de gemeente van Groningen tot ons overgekomen Margaretha Braam (vertrokken)

1783

12 Maart is Eetje Lubbes mijn teder gelievd echtgenoot naar voorgaande belijdenisse heares geloovs toegelaaten tot t H. avondmaal des Heeren (vertrokken)

Item Jan Hotses en Jantje Wessels ehelieden zijn na voorgaande belijdenisse hunnes geloovs toegelaten tot het H. avondmaal des Heeren wonende bij Kusemer Balk te zamen met eenparigheid van stemmen in de tegenswoordigheid des kerkenraads.

25 Juni is met attestatie uit de gemeente Noordwijk tot ons overgekomen Pieter Hotses (vertrokken)

1784

1 Maart is Arend Fops Staal naar voorgaande belijdenisse zijnes geloovs ende tegenwoordigheid des kerkenraads met eenparigheid van stemmen tot t H. Avondm. toegelaten woonende te Cusemer onder Oldekerk (vertrokken)

29 April is Berend Andries naar voorgaande belijdenisse zijnes geloovs in de tegenswoordigheid des kerkenraads met eenparige stemmen tot t H. Avondmaal des Heeren toegelaten woonende op de Jouer.

Item Diewerke Pieters na voorgaande belijdenisse haares geloovs in de tegenswoordigheid des kerkeraads met eenparigheid van stemmen tot t H. avondmaal des Heeren toegelaten woonende te Sibaldebuiren.

1786

8 Febr. is Freerk Koning na voorgaande belijdenisse zijnes geloovs in de tegenswoordigheid des kerkenraads met eenparigheid van stemmen tot t H. Avondmaal des Heeren toegelaten woonende op 't Westerzand (overleden)

27 Sept. is met attestatie uit de gemeente van Suiderhuisterveen tot ons overgekomen woonende thans te Sibaldebuiren Johannes Balk (vertrokken)

1787

23 Decemb. is met attestatie tot ons uit de gemeente van Niezijl overgekomen, woonende thans op 't Westerzand Hiltje Jans

30 Maart zijn na voorgaande belijdenisse hunnes geloovs in de tegenswoordigheid des kerkenraads tot t H. Avondmaal toegelaten de navolgende persoonen die alle op Westerzand woonachtig zijn.
1. Willem Jans
2. Willem Garmts (vertrokken)
3. Hinderika Weiers
4. Meind IJntjes (vertrokken)

1791

10 Febr. is Pieter Japiks naar voorgaande belijdenisse zijnes geloovs in de tegenswoordigheid van de kerkenraad van Lutkegarst met eenparigheid van stemmen tot het H. avondmaal toegelaten woonende op Lutkegarst (vertrokken)

10 Dec. zijn naar voorafgaande belijdenisse haares geloovs tot 't H. Avondmaal toegelaten, terwijl het naburig Lutkegarst vacant was
1. Truda Jurriens
2. Elisabeth Jans
3. Lijske Jans
Behoorende alle tot Lutkegarst, alle drie zijn hiervan ledematen.

1793

9 Juni zijn na voorgaande belijdenisse haares geloovs in de tegenswoordigheid der ouderlingen tot 't H.avondm. toegelaten als
1. Anje Everts en
2. Jantje Garmts
woonende beide op 't Westerzand

1795

2 Juli is na voorgaande belijdenisse van zijn geloov tot 't H. Avondmaal toegelaten Jan Lubbes van 't Westerzand (overl.)


De volgende personen zijn door mij N. Westendorp tot het avondmaal toegelaten, gedurende mijn dienst aangekomen.

1797

den 5 Juli is met attestatie uit de gemeente van Lettelbert overgekomen Hindrik Hindriks (vertrokken)

1798

den 2 Maart naar voorafgaande belijdenis des geloofs ten avondmaal toegelaten.
Fenne Abels
Trijntje Jans (vertr.)
Aafke Everts

[ 1799 zie verderop ]

1800

Den 3 Maart zijn naar voorafgaande belijdenis des geloofs, ten avondmaal toegelaten.
Pieter Jentjes
Wiemer Garments
Aaltjen Jans
Jantjen Roelfs

den 6 Juli is met attestatie van Noordhoorn tot ons overgekomen Hindr. Teders

1801

den 3 Maart zijn naar voorafgaande belijdenis des geloofs ten avondmaal toegelaten.
Wimpke Alberts
Willemke Gerrits
Gerrit Jakobs
Antje Gerrits

Den 30 Mai zijn van Niekerk met attestatie tot ons overgekomen.
Willem Jans van Grotegast (vertr.)
Karsjen Klasinga (vertrokken) en 
Ienke Karssen (vertr.)

1802

den 15 Mai zijn tot ons overgekomen van Roderwolde met attestatie.
Jantje Ottens
Jakob Jans
Jantje Jans

Den 24 Mai van Grotegast J.F.C. Wagener van de Augsburgsche Confessie (vertrokken)

1799

Van de Leek is met attestatie overgekomen Roelijne Santé

1804

d. 30 Juli zijn, naar gedane belijdenis tot Ledematen aangenomen.
Anke Hindriks
Antje Lubbes

d. 13 September is met attestatie van Grotegast tot ons overgekomen
Ienke Klasens

1805

d. 4 Juli is met attestatie tot ons overgekomen
Luurt Gaikes, van Grotegast
en van Burum
Goitzen Tijes

Recapitulatie der Ledematen in Jan. 1806

Jan Hotzes
Berend Andries
Diewerke Pieters
Hiltje Jans (vertrokken 1806 met attestatie naar Grijpskerk)
Willem Jans (vertr. naar Niekerk 1806)
Hinderike Weiers
Anje Everts
Jantje Garmens
Fenna Abels
Aafke Everts (overl. 1807)
Pieter Jentjes
Wijmer Garments
Aaltjen Jans
Jantjen Roelfs
Wimpke Alberts
Willemke Gerrits
Gerrit Jakobs
Antje Gerrits
Jenke Karssen
Jantje Ottens
Jakob Jans
Jantje Jans
Roelijne Santé
Anke Hindriks
Antje Garments
Luurt Gaikes (overl. 1809)
Goitzen Tijes (overl. 1809)
Engel     (overl. 1808)

d. 21 Juni 1806 is tot ons overgekomen met attestatie van Noordhorn
Mattje Reinders (vertr. zonder attest.) 

d. 3 Maart zijn naar voorafgaande de belijdenis des geloofs in tegenwoordigheid der ouderlingen tot ledematen aangenomen.
Jan Hindriks
Wiktjen Jans
Jan Hindr. Buist
Hiltje Harms

In alles 30 Ledematen

d. 2 Sept. 1809 Mattje Jakobs

In 1810 zijn tot Ledematen aangenomen
Hindrik T. Koning
Janke Bonnes
Anne T. Koning
Jan Jans Traan
Hotze Jans
Menke Derks
Hotze Tonnis

In 1811 is overgekomen met attestatie van Grootegast
Aafke Meints

Aangenomen tot ledematen.
Obbo Copinga
Grietje Olsmeijer
Mattje Wijbrands
Geertje Klasens
Annegien Jans
Elijsabet
Boukje


Register der Persoonen, die onder mijne Bediening (Herm. Arn. Braam) met attestatie na andere gemeinten zijn vertrocken

1781

24 Maart is Margaretha Braam met attestatie vertrocken naar Grijpskerk

4 Julij is Wijtske Wilds met attesattie vertrocken naar de gemeinte van Niezijl

1784

11 Junij is Pieter Hotses met atestatie vertrocken naar de gemeinte van Doesum

1786

8 Jan. is Marten Meckes met attestatie vertrocken naar de gemeinte van Oldekerk

1790

5 Juni is Leit Lubbes met attestatie vertrocken na de gemeinte van Doesum

1791

10 Dec. is Willem Garmts met attestatie vertrocken na Lutkegarst

1794

den 15 Juni is Willem Jans met attestatie vertrocken na Niekerk

1797

den 3 Juni is Johannes Baukes met attestatie vertrokken na Doezum

1798

den 14 September is met attestatie na Niekerk vertrokken Wichel Wijbes

1800

den 20 Februari is met attestatie naar Niekerk vertrokken Meint Jentjes

1802

den 1 Aug. is met attestatie vertrokken naar Grotegast Jenke Karssens

1803

den 2 April Wagenaar met attestatie vertrokken naar Marum. 
Insgelijks Hindrik Hindriks naar Marum

1804

d. 22 April is met attestatie naar Niekerk vertrokken
Trijntje Jans
en naar Grotegast
K. Klasinga


Verkiezingen [1691-1707, blz. 66 en 1777 blz. 103]

Anno 1691
Den 27 December sijn twee nieuwe Diaconen nae drie achteeen volgende proclamatien sonder verhindering bevestiget. meester Claes Heffens ende Hessel Jansen, door J.H. Dorrie zeels in Sibald.

Anno 1695 17 November is Jan Lammers in plaetse van de afgaende Diacon. Hessel Jansen na proclamatie op drie achtereenvolgende Sondaegen in den dienst des diaconschaps bevestigt.

1700
Den 12 April is Jan Lammers op den dag van mijn kerkelijke dimistie ? van de gemeijnte verkooren tot ouderling na driemael proclamatie bevestigt.
Anno 1700
Den 29 september is Wijbrant Jeltes door de gemeijnte tot Diacon. Verkooren en na drie aen een volgende proclamatien sonder hindering den 3de november bevestigt.

Anno 1701 den 18 Decemb. is Roelef Tammes tot Diacon gepro ?

Anno 1702 den 15 januarij bevestigt.

Anno 1703 den 9 April is Popke Sijmens tot Diacon. Verkoren ? den ? Maeij bevestigt.

Anno 1704 den 23 Maert is Roelef Gaijkes tot Diacons verkoren? en na drie mael te kondigen bevestigt.

Anno 1705 den 1 november is Meijndert Hindriks? tot Diacon verkoren? 

1707 den 1 April is Eje Jansen tot Diacon verkoren?
1707 den 3 Julij is Hessels Meijnts bevestigt als Diacon.


Stemming tot verkiezing van twee Diakonen te Sibaldeburen gedaan in de kerk den 23 Julij 1777.
Harm Luitjes stemt den ? en Jan Fokkes
Andries Berens stemt Jan Fokkes en Berent Willems
Jannes Berents stemt Jan Fokkes en Berent Willems
De ? ? Jan Fokkes en Berent Willems
Hindrik Hindriks stemt Jan Fokkes en Berent Willems
Berent Willems stemt Jan Fokkes en zig zelven
Tot Diakonen zijn dus bij overstemming gekosen Jan Fokkes en Berent Willems


Dit kerckeboek is an D. Joh. Henr. Dorrie,
predicant tot Sibaldebujren, nae den
Dags sijner bevestiging, An alle kanten
helaes! so scheurt, uit de Na
buirschap in hujs gebracht.
En heet deselve naederhand onder 
de boeken Van Dom. Aelrijcks, pre
dicant tot Nieukerk, nu overlee
den, gevonden een
Classicale acte, weegens Jantien, doof
zijnde woonachtigh alhier op Pastoors
Land, hoe dat die
weegens gepleegde 
hoererijen, en <doorkrabbeld>daerdoor voortijdig .... alhier</doorkrabbeld>

tottertijdt toe dat sulke sonden
erkenne en bekenne; van den predikstoel
opentlijck afgesneeden is van het H. Avondmael, 
welke acte dan ook in dit onse
kerckeboek niet gevonden heeft., als maer
hoe dat Dom. Beckering predic. van Lutkegaste
met de kerckenraed van Sibald. sulks te doen
beslooten heeft.
?K?iet het blad voor die personen, dewelke voor 
Dom. Placius zijn geadmitt. tot 't H. Avondm.
Blz. 62

<60/62>
Op heden den 15 October 1680 is de kerk...
van Sibaldebuijeren en Oldekerck ten overs
van mij Gerardus Beckeringh pastor to ..
Gaste in de Kercke tot sijbaldebuiren bijeen...
gaedert dewelke nae anroepinge van Godts
voor haer gedagvaert hebbende jantjen jansen.
medeledemaedt deser gemeijntte dewelcke in de
de van Hoererie vervallen was, an dese.. 
misdaadt hebben voor oogen gesteldt, ....
heijdt van haer gegegeven ergernisse getoont, met ..
ninge dat sij opreghte belijdenisse van haer ..
doen ende oopentlijck verklaringe van de sonde
geven, waar op sij wel in t gemein de sonde van 
Hoerderie bekent heeft maer verder door onwaar
schijnlijke reden het selve soecken te ver..
De Kerckenraadt dit in deliberatie leggen
heeft geoordielt dat de opgemette persoon tot
neminge van de ergernisse opentlijck van 
prediglistoel van het H Naghtmael sa..
suspendiert ten tijdt sij opregte boete en
berouw van haar val vertoone
zie blz 1.

<66>

Anno 1691. d. 27 Decembr. zijn twee nieuwe Diaconen nae
drie achtereenvolgende proclamatien sonder verhindering 
bevestigt: Meester Claes Steffens ende Hessel
Jansen. - Door J.H.Dorrie Eccls in Sibald.

Anno 1695 d. 17 November. is Jan Lammers in
plaetse van de Afgaende Diacon Hessel Jansen
na proclamatie op drie achtereenvolgende sondaegen 
in den Dienst der Diaconschaps bevestigt.

1700. d. 12 April is Jan Lammers
op den dag van mijn kerkelijke dimissie te vore
vn de gemeijnte verkooren tot ou
derling na driemael proclamatie be
vestigt. 

Anno 1700 den 29. septemb. is Wijbrandt Geltes door de
Gemeijnte tot Diacon vkooren, en na drie aen een
volgende proclamatien sonder vhinderinge den
3de november bevestigt.

Anno 1701 den 18 decemb. is Roelef Tammes tot Diacon gkoz 
Anno 1702 den 15 jannuarij. bevestigt
Anno 1703 den 9 April is Popke Sijmens tot Diacon gkozen
den 6den Maij bevestigt
Anno 1704 den 23 Meert is Roelef Gaeijkes tot Diacon gkozen
en na driemaal te kondigen bevestigt 
Anno 1705 den 1 november is Meijndert Hindriks tot Dia
con gkozen
1707 den 1 April Eje Jansen tot diakon gkozen
1707 den 3. Julij Hessel Meijnts bevestigt als diacon.
-----

77 Des H. Avondmael uitge..cht 

Ao 1683. 25 Nov: Hebbe ick voor de erste mael
alhijer in Sibaldebuuren des Heeren H. Avonm.
uijtgedeelt.
Ao. 1684 13 April. wederom als boven
29 Junij. wederom als boven

14 Sep. wederom als boven 
21 Decem. wederom als boven
Ao 1685 22 Martij. wederom als boven
15 Junij. wederom als boven
13 Septemb.wederom als boven
13 Decemb. wederom als boven
Ao. 1686 7 Meert. wederom als boven 
13 Junij. wederom als boven
12 Septemb. wederom als boven
26 Decemb. wederom als boven
Ao. 1687 13 Meert. wederom als boven
12 Junij. wederom als boven
11 Septemb. wederom als boven 
11 Decemb. wederom als boven
Ao. 1688 11 Meert. wederom als boven
10 Junij. wederom als boven
9 Septemb.wederom als boven
" Decemb. wederom als boven
Ao. 1689 10 Meert. wederom als boven 
9 Junij. wederom als boven
8 Septemb. wederom als boven
9 Decemb. wederom als boven
Ao. 1690 10 Meert. wederom als boven
8 Junij. wederom als boven
Sept.wederom als boven 

Het Avondmael des Heeren
is door mij Joh. Hendr. Dorrie predicant
tot Sibaldebuiren uitgedeelt in Si
balde als volgt:

Anno 1691 d. XII Julij
d. 4 Octobr.
Anno 1692 d. 3 Januar.
d. 27 Mart op Paschadagh
d. 3 Julij
d. 2 October
Anno 1693 d. 1 Januar
d. 2 April
d. 16 Jul
d. 22 Octobr
Anno 1694 d. 4 Febr.
d. 6 Maij
d 5 August. 
d. XI Novembr.
Anno 1695 d. X Febr.
d. 28 April.

1695 d. 22 Septemb.
d. 8 Decembr.
1696 d. 8 Mart.
d. 7 Junij
d. 6 September.
d. 6. December. 
1697 d. 28 febr.
d. 6 junij.
d. 26 September.
1698 d. 16 Jan:
d. 17 Apri.
d. 10 jul.
d. 2 October.
1699 d. 1 Jan.
d. 9 April Paeschadag 
d. 25 jun.
d. 24 septembr.
d. 25 Decembr

d. 14 April: 1700
d. uijtgedeelt door D. Ven?
d. 6 Octob: hebbe ik het
Avondm. des Heren oor de
Eerste mael uijt 
22 December des La....

1701 den 20 Martius
nagtmael geh
den 19 juij wederom
den 11 septemb: als boven
den 11 decemb. als boven
A. 1702
Meert 12. als boven
Junij 4. als boven
Septemb 24 als boven 
December 17 -------
A. 1703
Martius 25 - als boven -
Junius 24 - als boven -
Septemb 16 - als boven -
Decemb 10 - als boven -

----

<79>

Otto Zaunslijser V:D:U:in Sibaldebuiren 

1709) beroepen den 21 jan: 1709 bevestigt den 1 April sijnde
paesche maendag,
heeft het Heilige Nachtma gehouden den
25 april <doorgehaald met zwart>
Voor de 2 mael het H: Nachtm gehouden den 14 juli. 1709 
voor de 3 mael het H: Nachtm gehouden den 20 ctober 17


1710 voor de 4 mael het H: Nachtm gehouden den 19 januari 17
voor de 5 mael het H: Nachtm gehouden den 6 April 1710
voor de 6 mael het H: Nachtm gehouden den 29 Juni 1710 
voor de 7 mael het H: Nachtm gehouden den 21 Sept. 23 Sept 1710
voor de 8 mael het H: Nachtm gehouden (1?)7 december 1710
1711 voor de 9 mael het H: Nachtm gehouden den 29 meert 1711
voor de 10 mael het H: Nachtm gehouden den 21 juni 1711 
voor de 11 mael het H: Nachtm gehouden de 20 sept 1711
voor de 12 mael het H: Nachtm gehouden den 13 Decemb 1711
1712 voor de 13 mael het H: Nachtm gehouden den 2(1?) Meert 17
voor de 14 mael het H: Nachtm gehouden den 19 Junij 1712 
voor de 15 mael het H: Nachtm gehouden den 1. Septmbr 1712
1713 voor de 16 mael het H: Nachtm gehouden den 15 Jan 1715
voor de 17 mael het H: Nachtm gehouden den (10?) April 17
voor de 18 mael het H: Nachtm gehouden den 2 JUli 17 


voor de 19 mael het H: Nachtm gehouden den


voor de 20 mael het H: Nachtm gehouden den (10?) december
1714 voor de 21 mael het H: Nachtm gehouden den 5?)

----

<81>

Art 1 Anno 1687 D 11 martij is de kerckenraedt van Sibaldebuijeren
vergadert geweest
onder andere wegens enige quaede geruchten dewelke alomme gehoort wierden
wegens een quade tracteeringe van de Pastor Placius omtrent een kindt 
bij hem
wonende. Welcke geruchten so hooch zijn gelopen, dat de twee Benaberde
Pastoren
D.Aeldrichs van Nijkerck en D. de Vreese van Grote Gast, sijn bewogen
geworden bij de
Pastoor Placius te gaen, om hem te vermaenen het kindt te laeten gaen of hem 
van de schreckelijke geruchten met allen ijver te soeken te suijveren.
Waerop Pastor
lacius is geresolveert geworden, also het mede tegent avondtmael ging
kerkckenraedt te houden, en besonder de personen te daagen, de gesucht 
wierden

sulcke geruchten verspreijt
te hebben. En also de twee Eerw. benaberde Pastori
van dese kerckenraedts vergaederinge bewegende oorsacken waeren, en van
de geruchten
ten getujgen waeren, so heeft Pastor Placius haer beijder 
tegenwoordigheijt mee?
versocht in Dese kerkeraedtsvergaederinge, opdat sij naeder handt van de
lasteringen
waervan D. Placius voor haer getuijgde een goede conscientje te hebben
bij Godt?
Art 2. desto krachtiger mochten bij andere getuihenis geven. Hijrop, nae 
aenroeping
ge van Godts Nahm, dese kerckenraedt vergadert sijnde, is gedachvaert sijnde
leist? Mr. Jan Andrees over vlgende dingen gevraagt:
1. of hij, of iemant in sijn huijs oijt bij sijn weeten, deses kindts 
aens hadde
gesien, en so schreckelijk gevonden als daervan de geruchten gingen?
waerop hij
geantwoordt, dat hij noijt dit kind in sijn huijs hadde gesien, als
eenmaal wanneer
het een kooltjen viens? hadde ge?b?acht, veel minder dat hij oijt des 
kinds nee?ns? sou
hebben gesien, of aen sulcke geruchten gelegenheijt gegeven.
2. of hij dan ock jeets Pastor Placius hadde omtrent kindt, aengaande
quade tracteeringe, of deerglijks? waarop hij wederom geantwoordt an 
Neen, dat hij niets tegen de Pastoor hadde hieromtrent. Waerop men
hem heeft soeken te overtuijgen van 't een of 't ander, maer heeft alles
geloochent.
En heeft darop met handt en mondt belijden gedeaen, so wat hij van 
sulcke geruchten
hoorde, wilde soeken verdoen en tegenspreken.

Art. 3. Hessel Meijnes, sijnde mede gedaagt geweest, heef geweijgert te
verschijnen, maer
door sijn Huijsvrouw Fenne ?Jansen? laeten weeten aan de kerckenraedt 
hij was te
huijs, so men hem wilde spreken, hij was daer te vinden. Hijrop is siujn
huijsvrouw
gevraegt ook over volgende dingen.

1. Of sij, of haer man, of jemandt anders sijt in hear huijs deses
kindts nee?r? 
hadden gesien, en so daenich geslaegen bevonden, als de geruchten liepen
waerop sij, als met verwonderinge over sulcke lasteringen ten enenmael
sulcks desen heeft geloochent al te saem.

2. is sij gevraegt, of sij of haer man sulcks niet hadden verspreijt en 
getuijght op
de Grote Gaste? waerop sij wederom antwoorde, dat sij sulcks hear leves niet
gedaen en hadde; maer so haer man jeets moest hebben geseijt, daer wist sij
niet van, sij gloofde sucks ook niet, also sulcke dingen niet waeren gepas 
seert in haer huijs; daerentboven sij konde ock geen reden of rekenschap

voor haer man geven, on so hij jeets mocht begaan, kon sij niet boeten.
Hijrop heeft D. Vreese van Grote Gast haer getuijght dat hij evenwel in sijn 
Gemeinte lieden haer konde brengen, daer sij of haer man sulcks
tegengetuijgt
hadde: ?. waerop sij wederom antwode: Dat haer in euwicheijt geen mensch
daervan soude overtuijgen, en die haer sulcks naseijde, looch haer 
sulcks nae:
wat haer man aanging wist sij niets van. waerop D. Vrese wederom als
ock D. Aeldricks seijden: het woord gaet over al en t geruchte, dat gij
in huijs
het kindt de broek hadt afgetrocken, en van slaegen so swart, als de 
schoorstijn
gevonden. Waaerp sij wederom antwoorde: sulcks noch noijt gehoort te hebben
veel min, dat uijt haer mondt sulck geruchte oijt sou sijn gekomen
die lieden konden wel wat la?bben, en niemandt kon sich daervoor wachten. 

<82>

3. is sij dan wederom gevraegt of sij ook oijt tot nadeel van haer Pastoor
wegens dt kindt hebben gesproken; waerop sij geantwoordt: als er gepraet
wierde, hebben wij wel mede gepraet, maer noijt tot nadeel van onse 
pastoor jeets eijgenlijk gesproken.
4. is sij gevraegt, o dan sij ook tegen haer Pastoor hadden omtrent dit
kindt jeets van quaede tracteeringe, of jeets anders hijromtrent waerop
sij wederom geantwoord geantwoordt heeft van Neen 
5. is sij gevraegt, of sij niet bekent qualijk gedaen te hebben, dat sij
voort
nae t gebruijk en eijgen genatt van s'Heeren Avondtmaal leatst gehoud
voor dit aenstaende, tegens haers pastoorsknecht hadde gesecht, kijvende 
op haer
pastoor, dat nu moester eens uijt, waervan haer krap vol was ?tegeujde?
pastoor, voor het Avondtmael of in de visitatije mochte sij de pastoor
niet ontrusten, maar nu was t haer tijt, om eens alles te seggen: 
of sij hierover, hoewel terstont daarop van haer pastoor (door sijn
kracht hervan ondericht:) bestraft en anders geleert was dat al't geene
de eene tegens de andere hadde, nit na, maar voor s'Heeren avondtmael
moest worden afgedaen, en dat daertoe de visitatje besonder mide gedaen
wierden; of sij hierover dan geen behoorlijke leetweesen hadde.
Waarop sij antwoorde, so hij hijrin qualijk hadde gehandelt, ook wist sij
niet seeker meer dat sulcks al gescht of geschiet waer. 
6. so heeft sij belooft dat al t geene van quaede geruchtens sij van
haer pastoor
wederom mochte hooren, sij sulcks soude tu?fen en tegenspreeken, om also
alle
lasteringen voortaen de mont te stoppen.

Artic 4. So is ok Trijne Doedens, Huijsvrouw Meijndert Harmens, gedachvaart
mede volgende ?Br?euk gevracht.
1. of sij ook jeets tegen haar pastoor hadden omtrent dit kindt, van
welckers
mishandelinge bij hem, so quade geruchten liepen. Waerop sij geantwoordt 
wat weet ik van de saeke, ich hebbe selfs niet gehoort of gesien, maar
de quaede geruchten loen, en t geene ick mach hebben gesecht, koomt daervan
daen, dat mij t' kindt schijnt so maeger en so mislijk, als oft geen 
half satt eeten kreeg. Waerop een ouderling Peter Jacbos haer tot antwoord
gaf, dat dit een quaedt besluijt was, dat men uijt de misgestalte van een
kindt, de ouders of voorsorgers wilde beschuldigen van quaedt tractament. 
want, hij selfs hadde ook een kndt, datt er uijtsach als de doodt,
waarvan men 't selve
dan ook so wel mochte besluijten, daer nochtans hij van t tegendeel
versekert
waer; jae, wat men dan wel van haer selfs segge soude, en niet beter 
van haer mochte gevoelen, overmits sij selfs so een kindt hadde, dat so
mislijk, maeger en nnosel in t aenschouwen was. Waerop sij seer
onverstandelijk antwoorde; dat daervan en gingen sulcke geruchten niet,
en sij soe we sien, dat sij 't met haer kinder wel maekte. Waerop de
kerkckenraedt haer met alle vlijt heeft soeken te overtuijgen met
verscheiden
reden, doch sonder vrcht, die weijnich of geen was. Waarop sij wederom 
dan is gevracht, of sij van eijgentlijk ook wat wille van haer pastoor,
omtrent dit
kindt, heeft geantwordt: neen ick, niet als dat so de geruchten lopen
De kerckenraedt wierde eijndelijk geresolveert haer ?juck? anders voor 
te stellen noemlijk
3. waerom sij haer pastoor en ouderling so qualijk hadden bejegent in de
visitatje, wanneer haer die met de allersa?gte? v?reden hadden gesocht
te rechte te brengen. Waerop sij geantwoordt heeft, dat haer pastoor 
haer ook hadde qualijk bejegent: als nae lange soeken en vraegen begeert
was, te mogen weeten, wat haer pastoor dan qualijk mochte hebben geseijt<83>

of gedaen also noch de pastoor noch de ouderling hiervan genes dings 
bewust waeren
heeft sij eijndelijk seer ver?baest en
vinnech uijtvallende geseijt, de pastoor heeft mij
gescholden voor een Hoer. waerop haer Pastoor
?Ee?rst, hem seer verwonderende hijerover, en seggende, hoe is t 
moglijk, dat een die s'Heeren

avondtmael so menichmael heeft gebraght tot sulcken dingen vervalen kan;
daernae, heeft hij terstont de Ouderling versocht, die een vrij
getuijgen in deze saaken was
en wesen kon, dat hij doch, als an Godts vreese, en geen aensiender der 
Personenen
in dese kerkcklijke vergaderinge, wilde nae conscientje en waerheijt
getuijgenisse
geven, wat hij hiervan gehoort en gesien hadde. Waerop de Ouderling
Peter jacobs
in waerheijt heeft getuijgt, dat hij niet alleene sulcks in t 
allerminste niet en hadde
gehoort maer dat de pastoor daerenboven niet het allerminte hart woordt tgen
haer gesproken, maer siende dat hij niet vermoch haer te verbeteren, met hem
waeropgestaen en weggegaan, verwondert sijnde over de hardischeijt en 
stoutischeijt

van haer. Twelck also sij wederom lochende, in nae verschijden
vermaeningen en andere
bewegende reden, in t minse niet beweegt en wierde, is zij buijten gewesen
En heeft eene van de pastoren,die haer voor so een quaadtaardich 
persoon lang al
hadde gekent, geoordeelt, men sou haer om dese sonden, so voorgenomene moet
willige leugenen van 't Avondmael des Heeren of suspenderen of afsnijden
tentijt
sij haer sonden beter bekende, of men also daerdoor haer beter tot 
bekehringe
konde brengen; ten minsten ...men mackte sich daardoor niet schuldich aan
t avondtmael s'Heeren, dat sij anders qualijk soude komen te gebruijken.
Doch een

ander van de pstoren oordeelde, men sou haer liever noch eens op t 
krachtichste soeken
te overtuijgen en tot bekentenisse te brengen, om also de quade
geruchten deste
beter te stoijten en te doen vergaen; twelck voor so verre werde aangenomen
so hij haer daertoe verweken kon. Waerop sij wederom binnen komende 
van hem besonder wierde aangesproken: Dat sij doch sou bedenken, hoe een
groten
quaedt het was, een lehraer met een so groten leugen te bekladden;
Daerenboven sou eens
bedencken de tastelijkheijt van desen leugen: dan, sij waer een vrouw, 
en maer een
die sulcke getuijgde, en die haer eijgen saek getuijgde: Daerentegen
waeren 't het twee
de sulck tegen haer getuijgen, de ene een pastoor, de ander een ouderling,
welcke ten minste elck so, veel glove meriteerden als sij, daerentboven 
was de
eene een blote en vrije getuijge. Waeruijt alles most blijken, dat zij
onrecht hadde.
Sij evenwel, als redenloos, willende in geenderleij maniere het gewonnen
geven, blijft
hartneckig bij haer voornehmen. Tot eijndelijk hij hart voorwierp, dat 
sulcks
op t beste genomen, haer wel door een droom so kodde in de hersenen
spielen, dat sij
niet anders soude meijnen, of de saeke waer so geweest. Waernae sij noch
eijgentlijk

niet schien te horen, so vermaende hij haer overmits wij niet in 't sin 
hebben, als
vrede met u te macken, en u met u pastoors te versoenen, so vermaenen we
u nochmaels, sulcks alles weer te werpen, of men sal anders moeten
handelen met u.
Waerop sij eijndelijk repliceerde: so mochte sij het dan rekenen, als 
oft een droom
geweest waere. Waerop sij eijndelijk nae een en ander vermaeningen ook
heeft be
loogt, waer en wanneer sij enige geruchten van de pastoor, wegens dat
kindt mochte
horen, deselve wilde met allen eerenst tegenspreken en uijtblussen. 

Art: 5.Ten leatsten is ock Hessel Jans mede wettelijk gedachvaert sijnde
voor de kerkcken
raedt verschenen sonder enige respect, of eerbiedicheijt, en aleer hem
een vrage,glijk de
andere, haest was voorgestelt, heeft hij al de lopende heen en weder 
over de vloer, met
met een ?g?aertjen geduijrich swengende en waijende als geheel verbolgen
gekeven en
ger...wat sij wel meijnden hem in dese dingen mede in te trecken, daer t'
overal van gepraet wierde; of sij nu de kaers sou uijtblussen; ?RRK? 
en dergelijke schapere woorden meer. waerop ofte de kerckenraedt hem tot
een

<84>

tot en behoorlijk ontsach en eerb?edeih sochte te vermahnen, om doch
eerst eens te aenhoren, wat tegen hem wierde ingebracht, Twelck 
alles vergeefs sijnde, en hij verblijvende bij sijn oude raesen en kij
ven, is de kerckenraedt tesaementelijk opgestaen, en hij ook ter
stont ten deuren uijtgegaen, nae sijn huijs. Gelijk ook de twee
benaberde pastoren, als hijrover onstelt en verwondert, siende 
dat sij hirin niet meer konden doen, also de avondt naakte, sijn
vertrocken.
Dit bovenstaende is geschiet als, herlesen, en gearresteert
Georgius Henrici Placius
Past. in Sibaldebuieren.


dit X is ..ert Jansen marck 
Btuijgen sich Jan Lammers
Pieter ijacobs als
ouderling
Jan Lammerts als Diacon


Art. 1. Anno 1688 d. 14 Decemb: is de kerkenraedt van Sibaldebuijren
vergaedert, wegens enige personen, die haer in gemeijnte qualijk hadden 
gedraegen.

Ar.2. Hessel Jansn gedacht sijnde over de vooraende artijkel, waerover
de Pastoor Placius hem nu meichmaal hadde in d?k?en visitatje
aengesproken en vermaent, doch alles vergeefs; heeft aen de Meester 
gesecht, dat hij nit wiste, of hij wilde komen of niet, is ook op
vergaederdach de duire voorbij gegaen, en niet aengekomen
waarom de kerckenraedt heeft beslooten, om het Er Classis van t
westerquariter dese saeke bekent te maecken, en om eenige 
Raedt en Hulpe in dese haere sacke te ebgroeten.

Art: 3. Peter Jacobs, ouderling van de Gemeinte is mede gedachtvaert
en verschenen, om volgende sacken te verantwoorden
1. waerom hij de Pastoor, wanneer hij de sonden wat hevich ging 
bestraffen, die welcke excessijf in de gemeijnte en van ledemaeten
waeren begaen, hadde verweeten en in sijn aengesichte in de kerck
gelastert, dat hij met een quaedhoofdicheijt de sonden so ijverich
hadde besraft, daer nochtans de Pastoor voor hem hadde het gbod 
Goedts Jes 58:1 welcke de lehraers seer swaer oplach. Exrah: 3:17..19.
en den costlijken ijver in desen van Moses en Paulus in desen
Deut: 34:v.6. Gal:3:v.1.
4. Hoe hij en waarom hij sijn pastoor hadden konnen en durven 
verwijten, dat hij hem van 't avondmaal hadde afgeweesen, en
de quaede onversoenlichheijt van een Wolter Haijes nietegenstaende
dit niet waerachtich was, also hij Peter Jacob de Pastoor om de raad
vraegde wat. 


<85>
wat, en of hij wel ten avondmael mochte gaen, overmits Wolter Haijers
onv[er]
soent van em was gescheijden: waerop de Pastoor dit sijn oordel was dat,
aen d
eene sijde also, hij veele krackeel-woorden van beijde sijden hadde 
gehoort, kon v
sen, of nu ock sijn gemoet al genoeg kon sijn versoent, H. riet hem liever
so hij t so mede verstont, voor dit mael noch vant Avondtmael af te blij
ven: doch anders, dat hij hem den toegang niet wilde weijgeren, so hij hem 
so wel in sijn gemoet vont versoent en bevredigt; doch dat hij so op sijn
beproevinge liete berusten volgens Pauli lese 1.cor:11:vs.2.8.
En also hij tot noch dit niet hadde vergeeten, maer noch in so quade sin
bewaert, mocht men nu wel vreesen, of tot noch sijn gemoet niet onver
soent waere gebleven. volgens math: 5:23. en 6:12.

3. Waerom hij sich hadden derven ondernehmen de Pastoor in de kerck
hadde heeten liegen in de tegenwoordigheijt van alle huijslieden; twelck ... 
tegens sijn plicht en gehoorsaemheijt aen sijn lehraers volgens
Heb:13:vs.17 en 1 Tim: ?5.1?
tegens sijn ouderlingschap volgens t' formulier, bij welcke hij hiertoe
verkoren
nietegenstaende sijn eijgen gemoet en gantse kerckenraedt wiste, dat het 
waer
heijt was, die hij hiete legen: glijk hij ook daer nae alselfs hadde
getuijgt
dat hij 't onrecht hadde verstaen, en het so niet meende, als het
opgenomen was

4. Om wat redenen hij ook beneffens een, twe, drie quaedwillige kaspel 
lieden
een handschrift een hadde opgerecht tegen de Collatoren en Pastoor, om
te verhinderen so
nodigen en absoluijt nootsackelijken gebouw en reparatie aan de ver
vallene pastorij, <doorgekrast>niet<doorgekrast> tegenstaende hij selfs 
te vooren dat hadde bevordent
en dat alles uijt de naam van Caspellieen, die nochtans aan de pastoorij
in de Visitaetje getuijchden niet geweeten te hebben, voor en aleer sij om
een dobbeltje teergelt waeren aenesproken geweest, wanneer se ook 
klaegden, dat haer sulcks bij drijginge van ?rechkeitatje? wierde afgevor
dert, waerover veel drincken, twee daegen lang en andere sonden waren
begaen, gants geen Christen, veel min een ouderling, en voorganger. 
Op welck alles hij Peter Jacobs in t gemeijn welbkende, dat dese dingen

so wel van hem waeren geschiet, dat hij bekende, dat hij ock menichmael
daerover berouw hadde gehadt: dat hij wel wiste, dat hij de pastoor 
als een geestelijken vaeder wel moste ook wide eheren en aansien, ..
dat dan ock de pastoor als een vaeder sijn kinderen niet moste ..
weeken tot toorne. twelck van geschiede in t so ijverig bestraffen va ...
en dat hij hem met Geert Jans eens hadde laeten voor de deure st...
dat sij hem geen achterhujs te bouwen wilden helpen, daer sijn vrouw
binnen bij de Taefel hadde geseten. waerop de pastoor hem aanw..


<86> 

dat het laeste bij hem gants geen kennis hadde; en so dat so ware gepas
seer, daerin die minste rede niet was, om tot toorne verwerkt te worden.
en dat de plaetse pauli Eph: 6. van hem qualick waeren bijgebracht 
en seer onwetende en verkeerdelijk geappliceet; en dat de gemeijnte
als kinderen van haer astoor niet konden noch behoorden tot toorn
worden verweckt, als sij van haar lehraer besrafft wierden overh.?.??
sonden; overmits dit uijtdruckelijk das lehraers plicht was, selfs onder 
bedrijginge van sijn eigen oordeel volgens Ezech:3:vs:18.
Waerop nae een en ander tegen rede, de kerckenraedt besloot, dat
men Pete Jacobs wederom soude admitteren op deese drie dingen
1. Dat hij bekennen en belijden sou, dat al dit voorgenoemde, dat 
em te laste was geleijt, waerachtich was, of anders dat hij tegendeel
sou tonen.
2. En so jae, dat hij bekenen sou voor de kerckenraedt quaedt gedaen
te hebben, en dat het hem beroude gedaen te hebben en van herten bit was 
3. dat hij beloven sou, sulcke noijt wederom te willen, en sich
eerentlijk te
wachten voor sodaenige quaede saeken.

Welcke alles voorgestelt sijnde, Peter Jacobs gewillens aennaem
beleadt en beloofde. waerop hij wederom is geadmitteert. 

Art.4. Peter Timens. mede gedachtvaert sijnde; besonder, waarom hij de
handt gelient hadde, jae principaele aenlijder was geweest met de
handtschrft tegens de collatoren en pastoor, sonder kennisse van
de pastoor en de gantse gemeijnte. glijk dat in de 4 ant. 
tegen Peter Jacob was geseijt en getoont: welcke evenwil sich
geheel wilde hijrin rechtvaerdigen, als dat hij niet sien kon, dat hij
da[ervan]
hadde quaedt gedaan, ook niet wiste dat dit sonder kennisse van de 
gemeijnte was geschiet. Welck nochtans alles hem krachtens van de Pastoor
wierde aengeweesen en overtuijgt, jae van Peter Jacobs selfs (:ie nu ..
sijn gedaene belijdenisse wederom was plaeten toegeweesen als ouderling) 
wierde overredet en overtuijgt, hoe sij hadden gedaen, sonder kennisse,
hoe hij
so menichmael met mekander hadden berouw daerover gesproken.
Hij evenwel, tonende dat hij een man was, wijs in sijn eijgen ogen, die de 
bestrafinge niet konde verdraegen; die poogde sonder schuld te wesen


<87>

weesen. so dat men hem met genoegnaeme reden, als
onbekeerde konde afgwesen hebben. Evenwel de kercken raedt bes
dat men de voorgeseijde 3,conditien, die Peter Jacobs in t voorgaende
bladt hadde moeten entkennen en beloven, oook sou voorleesen ..
niet anders, als op t belijden van die, even als Peter Jacobs, sou...
gen wederom aengenomen worden. Twelck geschiet sijnde, konde 
hij hem eerst qualijk daertoe verstaan; siende evenwel kercke aen..
van de ouderlingen, heeft eijndelijk het eerste toegestemt, het twee
beleden, het derde belooft. en is also wederom aegenomen. h..
Dit bovenstaande is geschiet, gelesen, herlaesen, en gearresteert 
Georg: Henrici Placius.
?V.D.M.? in Sibaldebuiren.


Anno 1689 ?d? Decemb. hebben wij Pastoor en Kerkenraedt in des H
nahm kercken Raed gehouden, en is Hessel Jans nae voorgaende particu
liere raedpleginge in de kerckraedt verschenen, om sich wederom te veren. 
met de Gemeijnte; en is daerom gevraegt, overtgeene te vooren beslo[te]n
1. of hij niet en bekende, dat hij de pastoor wegens de quade geru
en beschuldiigingen van dat kindt hadde te nae gesproken. als 2. omdat hij t 
alleen uijt geruchten hadde. 2. om dat alle andere praeters het voor
kerkckenraedt hadden ontkent, eenige tekene kennis oijt gehadt te hebben,
hij ook selfs noijt gesien, maer met andere die dingen als medegepraet 
3. of t 'hem niet van hen ten leedt was. 1 sijn mondt tot sulcke praedt en
luegen mede gebruijkt hebben, en sulcke leugenen gevoedt 2. dat hij so ..
nichmael van 't H. Avondtmael, en uijt de kerck was gebleven. 3 .. 
de pastoor daerdoor so veele laster en schande hadde moeten ?r?uij...
3. of hij ook niet en beloofde. 1. sich met alle nneersticheijt voor...
voorsodaene dingen sich te hoeden. 2. Des pastoors Ehr en goede naem 
te verdedigen, so veel hij konde en wiste, op dat Godts Gemeijnte .
lastert, maer meer geleert wierde. 3. nae desen ook ijveriger
in kerckengang en gebruijk van 't H Avondmael.
Op weck alle niet in t' gemeijn alleen, maar ook in t' besonder op 
voorgelesen ?poijnekt? Hessel Jansen sijne belijdenissen, berouw
beloften met Ja te seggen ?.lieub.ur? voor de kercken...[stuk van het
blad mist vanaf hier]
tuijgt hegt. En is daerop tot so verre wederom in gemeijn.. 
Doch noch niet tot het H. Avondmael, op sijn eijgen versoeck
uijtstel versochte, om middelen te beraemen tot bijleggin

[in zijkant links onder]

Desen anhangsel van de saeke van Hessel
Jansen is bevonden haere gronden niet te hebben van waere en 
rechtmaetige beso
in haere deelen afwijkende en strijdigh met de proceduiren van de Heere Je
vorgestelt, Math vs 15 ook sonder overtuigend bewijs,weshalve
in gesond oordeel en reedenen ooverwoogen zijnde van de kerkenraed 
jansen daerover ter reede gestelt zijnde, is de saeke in alle Vreede en ru.
ooverblijf van eenige anstoot en ergernis afgedean en bijgeleid<88>

andere geruchten, wegens de lasteringe des Bibels, diewijl anders d... 
veele onheilen konden geschieden. Twelck de kerckenraedt, siende dat
niet anders kon, heeft toegestaen,doch erenstlich vermaent, in dat sijne
eijgene saeck te ijveren. En is hem Godts segen daertoe gewenscht.
En de kerckenraedt, ook Maria sijn Huijsvrouw nae een en ander
berispinge en vermaeninge gedaan hebbende, wegens aanhang met haer
man in deese saecke begaen, en verscheijden daeruitvloeijende mislagen be-
sonder in de Godsdienst; is eijndelijk met een Gebett tot gesloaten. 
Dit bovenstaende geleesen is gearrestteert in de pastorije weeme.
Georg: Henr: Placius.
V.D.M. in Sibaldeb.

Ao 1690 d. 6. junij is in de kerckenraedt, in de vreese Godts vergaedert
sijnde, verschenen, gedachvaert sijnde, Claes Steffens Schoolmeester in 
Sibaldebuijren
alhier, en is beschuldicht sijnde, hem afgevraegt Hoe hij heeft dervende
school verhuij-
ren aen de so grouwelijke kuijperijen en Godtloose sondige weerden En dat
1. daer de schoole hem niet toe en quaem, sijnde eijgen aen Karspel en 
de Kerck
2. Daer hij t selve verleden jaer voor de kerckenraed hadde belogtt,
niet wederom
te sullen doen, en selfs met groot berouw, en voorspraek van adere sijne
vriend.
3. besonder dewijl de pastoor met het ijverichste vermaenen en bidden 
daer tegens tijdelijk en ontijdelijk gewaekt hadden en in t' openbaar en
in t be
sonder.
4.En diervolgens diewijl daerdoor hij, die de schoolmr was, quaem geheel te
onstichten en te verderven, datgeene de predikant sochte te bouwen; 
waerop hij
geantwoord. dat hij t hart tegens sijn gedaen hadde, doch uijt nooit was
daertoe gekomen, dat hem nu ook seer berouwde waerop hem onder andere
gerepliceert wierde: dat hem de schoole niet toequaeme, maer de kercke; dat 
men ook geen quaedt moste doen, op dat het goede daeruijt quaeme, welckens
verdoemenisce den Apostel rechtveerdich noemt Rom:3 v. 8. Eijndelijk
hebbende
belooft sulcks noijt wederom te doen, heeeft de kerckenraedt eenpaerich 
geoor-
deelt, dat hij sich van t H.Avondmael des Heeren voor dit mael onthouden
soude omde ergernisse, bijsonder die zij gegeven hadde. Twelck herleesen
en gearrestert is in de kercke van Sibalebuijren
Georg. Henrici Placius. 
V.D.M. in Sibladeb.

[in zijlijn] ..ts over deselve .. en is niet]

<89>

Anno 1698 D. 30 Dec.
in Consistoriale vergadr. voor de H. Avondmael
is niets door (Gods genade) voorgenkoomen als dat 
Grietjen Hendriks v'looft seijnde aen Wijbrand
Geltes, tuschen de twee eerste proclamatien
van een jonge soon in de craam gecoomen sijnde,
De pastoor van haer beijden, noch geen Lid
maeten va des H. Avondm. seijnde, vsocht is 
geweest om raed in desen haren ?deesen? staet,
hochst vatsoenelijkst nae de 3. proclam. niet
alleen gecopuleert, maer ook haer kind gedoopt
worden mochte.
Depastoor henlieden hare sonde hebben de voor oog
gestelt, en op haer Conscientie gelegt, heeft aen
genomen, en neffens haer goet gevonden; haer
beijden (de moeder het kind op de armen houdende)
nae behoorl. kerkordne en form. te copuleeren,
en Als dan het kind in moeders armen ook, onder conditie, 
van haer beijder antwoord op de gewoonl.
vraegstucken bij den H. Doop, volgens betui
ginge van haere eernstelijke begeerte, en
belijdenis van hare sonden, de doopen
't welk also, van de led va de kerkenraedt 
is goetgekeurt, en D. 1 Jan.
's achtermiddaegs voor de gemeijnte
volbracht.

Jos H. Dorrie Dit X Geerd Jans ouderlings eygen mark.
Eccls.

Pieter ijacobs als olderling [slecht leesbaar] 
Jan Lammerts als DiaCon

<90>

Anno 1699 d. 22 jun. voor des H. Avondmael, sij de E. Pastoor
en ouderlingen en Diacon J. Lamers vgadert, en is voor
Gods goedheit nichts voorgevallen.
J.H.Dorrie 


1700 Na dat er eenige verwijdering tussche de
kerken-raat van Sibaldebuiren en
Peter Tijmens was geweest, so dat
ook Peter Tijmens sigh eenige tijdt
van het H.Avontmaal heeft onthouden
so is op den 8 April 1700 de 
kerkeraat (met bijwonen van
de Erw: Welgel. Her Johannes van
Meeuwen Predikant in Nijkerk
Oldekerk en faan en POmpejus Heij
danus Predikant in Gotegast en Doesum
daar toe bijsonder versogt :) vergadert
en Peter Tijmens na voorgaande
belijdenisse van leetwesen over eenige
misslagen en wederzijtse betuiginge van
ongeveijnsde liefde en vrintschap tot
het H. avontmaal toegelaten, en is
hier mede het gansche werk volkome 
lijk afgedaan.
Joh. van Meeuwen Eccl.
te Nijkerck, Oldekerck en Faan.
Heijdanus Pastor in Grotegast en Doesum.


<91>

1700. d. 12. April zijn Pieter Timens
en sijn nabuejren: Tonnis Gerrits en sijn 
Huisvrouwe Martien Berends, item Maria
Wolters, en Haeije Hessels, op haer
versoek verscheenen voor de kerkenraedt
gesamentlijk belijdende: dat sij alle quaet
heit en de achterklapping, van herten af
leggende, en alles malkanderen vergevende 
en vergetende, trachten souden in op
rechte liefde ende vriendschap met malk
anderen te leven. waertoe wj haer met
ons allen Gods Geest ende genade wenschen.


J Dorrie Eccls in Sibaldebujren.
Pieters ijacbos als ouderling 
Jan popkes als dijacken

<95>

Acta van de Eerw: Kerkenraad van
Sijbaldebruiren, gehouden den 4 Aug: 1772
Praeses was Do. S.B.Venhuisen. Past: in Noorthorn
Adsess: Do. J.Brands. Past: in de Nuits en Nijbert. 
Scriba Do. W: de Weert. Past: in GrooteGast en Doesum
Meede uitvolgende leeden bestaande

Ouderl:
Andries Beerents
Harm Luitjes

Diaconen
Jan Fokkes
Wiger Folkers

Art: 1.

De vergaderinge is door de gebeede van de Hr Praeses 
Do. Venhuisen geopent, smekende dat het geen verhandelt
zou worden, mogte strekken tot eere van Gods naam en
stigtinge van sijn gemeente.

Art: 2.
stonden binnen Hindrik Hindriks en Aafke Jakobs
welke klaagden dat de man an 't Avondtmaal door Pastoor 
Atlas was angenomen op attestatie van Garnwert, dog de
vrouw niet, schoon in dezelve attesatie meede begreepen
willende daar van de reeden weeten, waarom zij zo goed
niet was als har man, waar onder zij moesten zugten ?ze: 
Meede stelde hij Hindriks Hindriks voor, dat zijn vrouw
als een lelik beest bij de verkiesing van Harm Luitjes tot OUderling
was uitgemaakt door de Praedicant, in welk seggen sij geen
groot genoegen konden hebben, oordelende 't haaren pligt 
zijn, om voor haar goede naam te strijden.
Waarop de Praedicant gehoort zijnde, antwoorde, en wel op
't eerste,
dat hij haar niet van 't H. Avondtmaal hadde geweert, maar
zij door verscheidene incidenten niet meede hebben gecom 
municeert, hij de Praedicant den man om moverende zi..bijzo..

<96>

bijsonder hadde angestaan om meede te communiceren, en
dat zijn vrouw, wanneer zij maar vlijtig gebruik maakte
van de genade middelen, welke zij sig hijr geheel en al onttrok 
meede konde toegaan.
Het tweede wierde van de Praedicant ontkent.
Harm Hindriks en Aafke Jakobs binnen geropen zijnde,
wierde door de Hr Praeses uit naam van 't consistorie een voor
stel gedaan tot vreede. 
De Praedicant T.E.Atlas toonde zig vredelievende, maar
Aafke Jakobs toonde zig daar toe niet gesint, en schoon de
Praedicant op bovengemelde voorwaarde haar tot 't avontmaal
konde toelaten, bleef zij insteeren om de reeden te weeten 
waarom Praedicant haar man wel en haar niet toeliet.
Ondertusschen was de man Hindrik Hindriks niet ongenegen
tot de vrede, seggende tot sijn vrouw, stap het over, maakt
de saaken weg, er wordt niet meede gewonnen. 
Het een en ander was van dat gevolg, dat sij Aafke Jakobs meede
overging tot een accommodement van deeze inhout.
[vijf regels doorgekrabbeld]

1. zullen van wedersijden ophouden met alle actien en voorige
beledigingen, welke mits deezen gehouden worden als nimmer
geschiet, en welke contraherende in euwige vergetelheit
wenschen te stellen.
2. Houden Hindrik Hindriks en Aafke Jakobs hunnen
ouden Leeraar alle eerewaardig om sijnes ampts en 
heilige bedieningen wille, hopende alles toe te brengen
wat sijne ondersteuninge in sijne klimmende jaaren
moge dienen.
Gelijk ook de Praedicant an sijne kant alles sal toe-
brengen, wat strekken kan om haar te dienen in liefde, 
overeenkomstig sijn ampt.
3. Verpligten sich Hindrik Hindriks en Aafke Jakobs van
nu an de genade middelen vlijtig bij te woonen, zoo
veel gelegentheit daar toe vinden: meede, om gebruikt te maaken


<97>

maaken van des H: H: Avontmaal, in welken dan ook het een
en het ander, de Praedikant betuigt zig te sullen verblijden.
4. Hij op hebben versoende Parthijen malkander de hand van
broederschap en vreede toegereikt en dadelijk gegeeven, terwijl 
de Broederschap wenschte, dat de God des vreedes, die vrede tot
heijl van dit Zion, bestendig gelievde te maaken.
waarmeede dan dit verschil komt te cesseren.

Art: 3.

Stond binnen Pieter Jans Koning, welke het een en 't ander 
beswaar hadden tegens en Preadikant bijzonder sijnen dienst, schoon
de geheele Kerkenraad een goed getuigenisse gaf en zulks ook had
in forma vertekent in dato den 3 April 1772.
Gecommiteeerde hebben de zaake zoo verre gebragt, dat ook een 
vriendelijk accommodement tusschen deselve getrofffen, de hand van
vrientschap gegeeven en verders alles opgeheven is. Zullende hijr
van niets meer geteekent worden.

Art: 4.

De vergaderinge verblijde zig daar in, dat ze 't geluk mogte hebben 
om tusschen de een en en de andere, partij vreede te maaken wenchende
van haerten des zelvs volduiringe, en dat ze van veel zegen mogen
agtervolgt worden.

Art: 5.

Hierop is de vergaderinge (naar voorige resumtie) met dankseg 
ginge tot God den Heere, gescheiden.
Aldus gedaan in de Kerke van Sijbaldebuiren op den 4 Aug: 177.

J:Brandts
Past:z\ in Nuijs & Nijbert
h.t. consistorii adssessor

W: de Weert

S.B.Venhuisen Eccls.
Te Noorthorn
h.t. consistrii Praeses

<97 1>
T.E.Atlas pastor te Sijbaldebuiren
Andreis Beerents olderlink
Harm luitjiens olderling
Jan Fokkes als diaken
Wijger Folkes als Diaken

<101>

Handelingen van den Kerk-Raa..
gehouden te Sijbaldebuiren den
14 Julij 1777

Art: 1

De vergadering is door den Heer Praeses O. Ho.. [beschadigd blad rechts]
met den gebede geopend; en hebben de Presente 
den ?s?essie genomen.
O. Holst Praeses; B. Braems,
te Lutkegast;Harm Luitjes Ouderling, Andries
rents ouderling.

Art: 2.

Door den Praeses gevraagd zijnde, waartoe deese Verga..
belegd, en wat er te doen stonde; Wierdt door de O.. 
lingen geantwoord, dat enig verschil en ongem
in deeze gemeente plaats hadt over het vermissen
enig Diakonij geld.

Art.3.

Hier na de beide Diakonen verstaan zijnde, ga..
nes Berents hier nevens liggend schriftelijk verhaal 
- Welk Eje Fokkes voorgelezen zijnde, van hem H
ontkend wierdt; waarbij na ernstige aanspraak v
den Praeses stijf volharde; eiscende bewijs, dae..
enige penningen de Diakonie ontvreemd hadde.

Art. 4.

Buijten gestaan zijnde; is de aanklagte van Jan..
Berents ten opzigte van Eje Fokkes niet genoeg..
grond geoordeeld en de zaak tot nader bewijs..
blijk oovergelaaten; zijnde in tusschen Jannes.....
rents en Eje Fokkes wegens onderling groot versch 
gelast zig van het Avondmaael te onthouden

Art: 5.

Eindelijk is besloten, dat so ras mogelijk ..
getreden worten tot het kiezen van twee nieuwe
Diakonen;

Art 6.

Na resumtie der acten is de Vergadering.. 
den Heer Praeses, wederom met een gepas
geed besloten

O: Holst
Pred: te Niekerk
Sijndrii Praeses

B. Bruijns
Pred: te Lutkegast
Sijnedrii Scriba
Harm Luijtiens als olderling
Andries Beerent als olderling 

<103>

Stemming tot verkiesing
van twee Nieuwe Diakonien
te Sibaldabuiren
edaan in de Kerk den 23 Julij 1777

Harm Luitjes stemt den ?.anster en Jan Fokkes
Andries Berens stemt Jan Fokkes en Berent Willems 
Jannes Berents stemt Jan Fokkes en Berent Willems
De Z?eecsen ?Kleino? Jan Fokkes en Berent Willems
Hindrik Hindriks Jan Fokkes en Berent Willems
Berent Willems Jan Fokkes en zig zelven

Tot Diakenen zijn dus bij overeenstem 
ming gekozen Jan Fokkes en Berent
Willems

B.Bruijns
pred: te Lutkegast.


<107>

De eerste maal dat ik Jannes Beerents voor de eerste maal in de kerk heb
geweest soo
waar fruitieer ook ijn de kerk doe heb ik vraagt an Eije fokkes wat het 
mijn heer
in de buil gieven Daar op het Eije seit daar is en sestehalf en een
goede schelling in daar
op het Andries Beerents seit dan wort al minder ja het harm luities daar
opseit
Dat wort ook in preesense van olderlingen en scholmeester en doe de heer 
fruitier
voor de twede maal in de kerk heeft Geweest na mijn siekte heb ik vraagt
wat het
mijn heer in de buil Geeven Eije daar op het Eije seit daar is niet van
komen doe
reeg ik ander gedagten dat het niet goet was want mij dogte mijn her sal 
wel meer
geeven als duiten want voor mijn siekte noit minder als Guldens daar op
dogte ik dat
wark is niet Goed ik sal daar om denken als mijn heer weer komt doe
Domene brants
daar preekt heeft was de heer voor de derde maal na mijn siekte in de 
kerk doe dogt
ik sal wel op passen en doe d preedekant toe het hoktie uit ging krijg
Eije de
buil en smeet het Gelt in de bekken en ik paste op het ging en Eije
taste met
sijn linkerhant in de bekken kreeg er gelt uit en schud het gelt in sijn 
rechterhant en ik
sag de Gulden klaar in sijn linkerhant sitten en ik kreeg de bekken in mijn
linkerhant en wij deden de duiten in de paal en ik oogde op de Gulden
doe wij
de leste duitten in de paal deeden heeft Eije met sijn linkerant daar de 
Gulden in

was soo ?even in de voorbroek weest en terstont was de kant open en de
Guld..
was er uit doe worde ik kel en hieveg ik seide Eije wat het de heer in
de buil gee..
daar op het Eije segt dat weet ik niet goet ik see Eije het was ja en 
gulden..
Eije ne segt Eije daar op ik loof dat het en gladde sestehalf was ik see
wel een guld..
gulden Eije wast een gulden dat ken ook wel weesen seide Eie wel een gul..
seide ik hem soo klaar sien als dag doe is Eije foei worden en Ging weg 

doe dogte ik wat sal ik het swijGen dat is ook niet goed ik mijn mijn
heer zel[f]
Vragen, wat hij in de buil geeven het doe ben ik na de plaatje gaan maar
de heer was n[iet]
in huis doe heb ik den 17 june naar Gronengen weest doe is mijn heer mij 
ontmoet
hinderk Arents pomp op kusmer en seide Jannes Beerents ik heb hoort je
hadden
an mijn huis weest had je mij wat te seggen ik seide ja mijnheer mijn
heer seide kon wij dat hier doen of moet wij allee ik seide alleen mijnheer 
doe ben wij alleen gaan doe seide ik mijn heer moet het niet kwalijk neemen
ik wol mijn heer zeif vragen wat mijn heer in de buil geeven heeft doe
brants
daar preekt het doe seide mijn heer Jannes Beerents dat seit men soo niet 
ik seide mijn heer dat denk ik wel maar daar scheelt wat an wat s[cheelt]
er an seide mijn heer dat moet gij mij seggen doe heb ik mijn heer het hele
.ersch..t doe seide mijn heer ik heb noit mijnder Geeven als Guldens 

<108>

Daar op heb ik Jannes Beerents seit wij hebben en sondag het ..maal daar
op sel wij de paal
leegden onder getuigen en sien wat daar uit komt doe side mijn heer dat
moet je niet swijgen
maar gaat heen en segt het hem onder veer ogen of hij het weer te
regtebren wil eer
Dat daar meer praat van komt en vraagt hem of hij wel met ije na mijnheer
toe doost doe heb ik harm luities versogt om met ons de paal te ligten 
op den 21
june 1777 en wij hebben bevonden dat er maar silvert gelt in was agt
gulden en een
stuver en dat van de 5 feeberware dat an den 21 june daarbij n twee olde
doden
op het hof komen en tweenagtmaals dagen en 2 sestehalven van trouwen en 
2 sestehalven van marten mekkes kint en pieter konenks kijnt.

<109>

..men, dewelke op Attestatien van buijten onse gemeijnte
.bracht, ten tijden van D. Dorrie, tot hetH. Avondm.
n toegelaeten: <1691-1700> 

April.Martien Beerends weduwe, op Attestatie
in D. van Meuven Past. tot Nieuk. en oldek.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.