LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Schildwolde

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Lidmaten Schildwolde

De lidmatenlijsten bevinden zich in doos 1 van de plaatsingslijst van het archief van de NH gemeente Schildwolde (toegang 294).
In deze doos zitten o.a. 6 delen van het “Protocollum consistorie” oftewel de kerkeraadshandelingen van Schildwolde vanaf 1664. Er mist een deel van 1682-1715. De aanwezige delen zijn genummerd Ia t/m If.
In deel Ia zijn geen aantekeningen van lidmaten te vinden.
In deel Ib en Ic zijn gegevens van lidmaten apart bijgehouden achterin het boek, daarnaast zijn in deel Ic ook af en toe lidmaat gegevens te vinden tussen de kerkeraadshandelingen.

Blijkens een aantekening aan het begin van de lidmatenlijst in deel Ib is dit een vervolg op de lidmaat gegevens die te vinden waren in het vermiste deel; ook de nummering loopt door en begint in deel Ib bij 177.
De eerste aanwezige lidmatenlijst van de gehele situatie op een moment is van 1746 in deel Ic.
Deze volledig lijst loopt zo te zien deels volgens een vaste volgorde: eerst de predikant dan de ouderlingen en hun gezinnen en daarna deels op volgorde van bewoning van oost naar west maar volgens mij maar gedeeltelijk op volgorde.

Jacob Boerema
19 augustus 2003 - 11 augustus 2004.

Nagekeken, vervet, predikanten en index jan. 2007 MG
Acta dienen te zijner tijd doorgenomen te worden.

- predikanten
- acta 1664-1682 (nog niet bewerkt)
- mutaties 1716 - 1719 (Adolphus Molanus
- mutaties 1720 - 1739 (Eppo Hendrik Vinckers)
- lijst 1746 (Eppo Hendrik Vinckers)
- lijst 1755 en mutaties 1755 - 1768 (Hermannus Diephuis)
- uit acta 1740 - 1762
- lijst 1769 en mutaties vanaf 1769 (Hero Geres Heres)
- lijst 1786 en mutaties 1786 - 1795 (Arius Adriani)
- mutaties 1796 - 1799 (Gerardus Benthem Reddingius)
- lijst 1800 en mutaties 1800 - 1807 (G.B. Reddingius)
- mutaties 1810 - 1816 (Abraham Bekenkamp)


[ Onderstaande lijst in deel Id, lijst aangelegd in 1809 ]

Naamlijst van Heeren Predikanten te Schildwolde
Theodorus Folkeri anno 1611
Everhardus Jacobi --- 1637
Copius Meijer --- 1662
Franciscus Gomarus --- 1704 lees 1704 (?) [met potlood aangetekend 1667]
Adolphus Molanus --- 1705
Eppo Hendrik Vinckers --- 1719
Hermannus Diephuis --- 1755
Hero Geres Heres --- 1762
Arius Adriani --- 1782
Gerardus Benthem Reidzingius --- 1796
Abraham Bekenkamp --- 1809

[lijst vervolgt in andere handschriften tot in de 20e eeuw, zie bronmateriaal]


Deel Ia
“Protocollum consistorii in ecclesia Schiltwoldana 1664-1682”

Dit deel begint 7 augustus 1664.
Copius Me[ijer] pastor
De vroome Harmen Hiddes en Hendrik Jacobs? ouderlingen
Willem Alberts en Focco Zierts diaconen


Verder later nog eens noteren.


Deel Ib
Achterin: gegevens lidmaten.

NB: in een aantal gevallen zijn er (later) bij een aantal namen gegevens in de kantlijn voor de naam geschreven. Dit wordt hier steeds achter de naam weergegeven.

[p. 1]
Vervolg v.d. namen der ledematen die ten tijde mijnder bedieninge tot de gemeenschap des H. Avondm. sijn angenomen, die te voren angekomen zijn staan in het vorige consistoriale boek angekogt door D. Meijer en D. Gomarus beide reeds voor ons henen gegaan en agtervolgt door mij A. Molanus Eccls in Schiltwolde.

Anno 1716 den 26 sept in de proefpredike (die doe op een saturdag en dat wel so laat in de maant gehouden is wegens het droevig versterv van mijn vrouw na een siekte van 14 dagen gestorven op den 18 en begraven op den 25 sept) is voorgelesen
177. Henrik Arends Heijer gekomen met attestatie van Cappelen in het graavschap Lip. - vertr.

Ao 1717 den 12 meert zijn in de proefpredike voorgelesen de namen der gener die op voorgaande onderwijs en belijdenise angenomen waren namelijk
178. Tonjes Jans
179. Roelv Jans
180. Reenje Jans - vertr. met attest.
181. Bernhardina Aljes
182. Tietje Reeners - vertr. met att.
183. Grietje Derks
184. Jantjen Haijkes ook op deselve dag gedoopt
185. Aagte Harms - vertr. met attestatie
186. Jikjen Pieters - vertr. met att.

[p. 2]
Anno 1717 den 11 Junius sijn in de proefpredike voorgelesen de namen der gener die met attestatie gekomen waren
Van Slogter:
187. Rembartus Reems en
188. Martjen Ottes Egteluiden
Van Hellum:
189. Thijes Jacobs
Van Ziddebuiren:
190. Geutjen Gerrits - vert.
Die op onderwijs en belijdenis haar geloovs niews angenomen waren
191. Jakob Arends
192. Wiert Schenkels - verstr.
193. Jakob Brunds
194. Otte Lammerts
195. Martjen Arends huisvrouw van Jan Jans
196. Sjapke Roelvs
197. Grietje Henriks
198. Jantjen Kornellis vertr. met att: na Hellem
199. Grietje Hebels

[p. 3]
Anno 1717 den 10 Sept: zijn in de proefpredike voorgelesen die namen der gener die met attestatie gekomen waren
Van Finserwolt:
200. Owijna van Borsum huisvrouw van Jan Wolthof - vert.
Van Ziddebuiren:
201. Aaltjen Jakobs jonge dogter - vert.

Anno 1718 den 7 Sept is voorgelesen in de proefpredike, als gekomen met attestatie:
Van Ziddebuiren:
202. Lijsebeth Luitjes jonge dogter

Anno 1718 den 7 xbr sijn voorgelesen de namen der gener die of met attestatie gekomen of op onderwijs en belijdenis des geloovs angenomen waren.
Met attestatie van Slogteren:
203. Haijke Everts huisvrouw van Theele Jans
Op onderwijs en belijdenisse angenomen:
204. Geeske Henriks [en]
205. Biewke Bronds beijde jonge dogters - [de laatste] vertr. den 3 junij 1720 met attestatie na Groningen

Anno 1719 den 10 meert zijn in de proefpredike voorgelesen de namen der gener die met attestatie of op belijdenisse des geloovs tot dese gemeinte gekomen zijn.
Met attestatie van Hellum:
206. Wigboltjen Tjabbes jonge dogter.
Van Slogter:
207. Okko Jakobs

[p. 4]
Op onderwijs en belijdenisse angenomen:
208. Martjen Jans jonge dogter, vertroc. den 8 maius 1720 met attest: na Groningen
209. Jantjen Roelvs jonge dogter
210. Luigjen Geerts jonge dogter


Anno 1720 den 1 meert, door mij E: H: Vinckers voor de eerste maal, zijn in de proefpredikatie voorgelezen de namen der geener, die met attestatie of op belijdenisse haares geloofs tot deze gemeinte gekomen zijn.
Edog in mijn
tijd de eerste | Met attestatie van Lingen:
1. 211. Anna Maria Engelberts wed. Brumleuw en
2. 212. Rebecca Barbara Brumleuw nu pastoorsche van Schildwolda
3. 213. Christina Epkens van Steinfurt
4. 214. Claas Havincks en zijn vrouw
5. 215. Grietjen Hindricks met attest van Loppersum
Op onderwijs en belijdenisse:
6. 216. Rempke Doorenbos
7. 217. Aaltjen Jans jonge dogter

[p. 5]
den 30 majus 1720 zijn in de proefpredikatie voorgelezen die geene welke door attestatie of op belijdenisse haares geloofs tot dese gemeinte toegedaan zijn.
Met attestatie van Stedum:
218. Ocko Steffens en zijn huisvrouw
219. Jantjen Geutijns
Op onderwijs en belijdenisse:
220. Bronne Roelefs
221. Jan Hindricks, vertr. met attest. na Hellem
222. Enne Cornellijs, vertr. met att. na Hellem
223. Anje Jans
224. Trijnje Jans, vertr. met att. na Slogteren

den 30 Augustus 1720 zijn in de proefpredikatie voorgelezen die geene die met attestatie en op onderwijs en belijdenisse dese gemeinte zijn toegedaan en zijn dese.
Met attestatie van Groningen:
225. mr. Aucke Bremerman en zijn vrouw Maria, vertr. met attestatie naa Tolbert

[p. 6]
231. [sic] en zijn vrouw Maria.
Op onderwijs en belijdenisse:
226. Betje Burgesius, vertrocken met attestatie naa Zuidbroek
227. Harmke Pieters, den 12 Novembr 1721 vertr. met attestatie naa Franeker
228. Aaltjen Arents wed: van Menne Hindricks

Vrijdag den 7den martii 1721 zijn in de proefpredikatie voorgelesen de namen der geener die op onderwijs en belijdenisse dese gemeinte zijn toegedaan.
229. Lippe Scheltes vertrocken met attest naa Middelstum
230. Trijntijn Arents, vertr. met attest naa Slogteren
231. zie boven

Vrijdag den 29 majus zijn in de proefpredikatie voorgelesen de namen der geener die tot ons gekomen zijn met attestatie en op onderwijs en belijdenisse zijn angenomen.
Met attestatie van Groningen:
232. Wijcke Harms, weder vertr. met attest na Gron:
Op onderwijs en belijdenisse:
233. Jurrijn Wilholt zijnde Roomsgezind geweest
234. en Haicke Geerts Egteluiden.

[p. 7]
235. Arent Derks
236. Jan Isebrants vertrock. met attest na Hellem.

Dingsdag 7? September 1721 zijn in de proefpredikatie voorgelesen de namen der gener die tot ons gekomen en dese gemeinte toegedaan zijn.
Met attestatie van Slogteren:
237. Evert Ottes
238. Gezijn Hagenouw met attest van Groningen, ook weder vertr. met att. na Slogter.
239. Martjen Alberts van Appingadam
Op onderwijs en belijdenisse:
240. Everwijn Stevens
241. Claas Thomas
242. Grietje Claassen

Vrijdag den 15? december 1721 in de proefpredikatie voorgelesen de namen der gener die voor dit maal de gemeinte toegedaan zijn.
243. Harco Vinkers en Audina de Jonge
244. Egteluiden met attestatie van Winschooten en
245. Brond Hajus Vinckers met att: van Gronin.
246. Kornellis Steffens
247. Euwke Pieters (of Dieters?)
248. Frouwke Hindricks
249. Maria Klaassen, vertr. met attestatie den 1 maj 1722 naa Tolbert

[p. 8]
Vrijdag den 27 Februarii 1722 in de proefpredikatie voorgelesen de namen der gener die dese gemeinte zijn toegedaan met attestatie.
Poppke Hindricks Jans met attestatie van Wester Emden, vertrock: met attestatie naa Slogteren

Vrijdag den 29 majus 1722 in de proefpredikatie voorgelesen de namen der gener die op belijdenisse haares geloofs de gemeinte zijn toegedaan en zijn dese.
Focko Scheltes
Pieter Thiees, vertrocken met att: na Helm
Met attestatie uit de Beerta
Olchert Jans en Francina Haeickens

Vrijdag den 5den 7tembr 1722 in de proefpredikatie voorgelesen de namen der gener die met attestatie de gemeinte ditmaal zijn toegedaan.
Harmke Pieters met attest van Franeker, weder vertr. met att: na Grow? (of Gron.)
en Martijn Jans met attest van Gron.

[p. 9]
Vrijdag den 3 den xmber 1722 in de proefpredikatie voorgelesen de namen der gener zoo als met attestatie tot ons gekomen waren.
Popke Jans met attestatie van Slogteren
Harmke Roelefs met attestatie van Oosternieuwland, weder vertrocken met attestatie naa Woldendorp den 12 april.

Woensdag den derden martii 1723 in de proefpredikatie des nademiddaags, zijnde danck en bededag voorgelesen de namen der gener die op genoegsame onderwijs en belijdenisse harers geloofs zijn angenomen, alsmede met attestatie tot ons gekomen.
Gijsbert Meertens met attestatie van Hellum.
Op onderwijs en belijdenisse:
Menardus Pruist
Sijpke Thies, vertrock met att na Woltersum
Harm Roelefs
Pieterke Pieters, vertr. met attest: na Hellem
Frouwcke Menses, vertr. met attestatie na Groningen.

[p. 10]
Vrijdag den 4 den junius 1723 zijn in de proefpredikatie voorgelesen de namen der gener die met attestatie tot ons gekomen en op genoegsaam onderwijs en belijdenisse de gemeinte toegedaan zijn, en zijn dese navolgende.
Derck Jans en
Trijntijn Jans Egteluiden met attest: van Slogteren.
Op belijdenisse:
Ebbe Pieters
Harmcke Alings wed: van Hindrick Ebbes
Wilmcke Alings
Trijntijn Harms en
Beertje Derks

Vrijdag den 3 7tembr zijn in de proefpredikatie voorgelesen de namen der gener die ditmaal de gemeinte zijn toegedaan.
Met attestatie:
Hindrick Lammers met attestatie van Hellem.
Jan Hitjes met zijn vrouw en oudste dogter met attestatie uit de Eexta, vertrocken met attestatie na Slochter.

[p. 11]
Op onderwijs en belijdenisse des geloofs:
Talje Harmens overleden 1731

Op vrijdag den 4den xmber 1723 sijn in de proefpredikatie voorgelesen de namen der gener die ditmaal met attestatie tot ons gekomen waren.
Geesijn Hindricks huisvrouw van Gijsbert Meertens met attest van Groningen
Eppo Harms en Aaltijn Jans Egteluiden met attestatie van Siddebuiren
Anje Jans met attestatie van Nieuw Scheemda

Den 13 martii zijn er geene voorgelesen.

[p. 12]
Den 2den juni 1724 sijn in de proefpredikatie voorgelesen de namen der gener die de gemeinte voor dit ma[al] sijn toegedaan.
1: met attestatie:
Reina Jans met att: van Zuidlar[en], vertrocken met attest: naa Groningen
Ipo Mennes met attest uit de Beert[a]
11 op onderwijs:
Cornellijs Lammers, vertrocken
Cornellijs Fockes
Casper Antoni
Derck Hindricks
Gepke Hindricks
Grietijn Jacobs, vertrocken met att. na Hellem

Den 2 junius zijn er gee[ne] toegedaan.

[p. 13]
Den 1 7tember 1724 is in de proefpredikatie afgelesen alleen
Aaltijn Jacobs met attest tot ons gekomen van Westerbroek

Vrijdag den 1 Decembr 1724 sijn in de proefpredikatie voorgelesen de persoonen voor dit maal de gemeinte toegedaan
Jan Banninck en
Aaltien Harrems Egteluiden met attestatie van Wester Embden, vertr. met attest na Wagenborgen
Op onderwijs en belijdenisse des geloofs:
Grietie Jacobs huisvrouw van Jannes Jacobs
en
Lijsabet Adriaans jonge dogter

Anno 1725 sijn op vrijdag den 28 Februarii de proefpredikatie voorgelesen de persoonen voor ditmaal de gemeinte toegedaan.
Jantijn Klaassen huisvrouw van Tiddo Uipkens, met attestatie van Hellem.
Geertruit Claassen huisvrouw van Jan Cornellijs met attestatie van Nieuwolde
Grietijn Hebels wed: van Ocko Jacobs met attestatie van Slogteren.

[p. 14]
Frouwe Alberts vrouw van Ebbe Pieters met attest van Noordbroeck
Op onderwijs en belijdenisse des geloofs:
Rempke Roelefs, versturven
Jan Jans Stoter, vertr. na Noorbr: met att:

Den 1 junius 1725 sijn in de proefpredikatie voorgelesen de namen der geener die voor ditmaal de gemeinte sijn toegedaan.
Op onderwijs en belijdenisse des geloofs:
Jannes Jacobs in Deenmarkten
Harm Adriaans, vertr. met att na Hellem
Wemel Jans, vertr. na Slogteren met att
Aafke Foppes huisvr van Derk Hindr.
Pieterke Jans vrouw van Cornellijs Lammers - vertr. na Slogteren
Aaltijn Wessels, vertrocken met att: na de Graaf:

Den 31 augustus waren er geene.

Den 30 9venber sijn voorgelesen
de huisvrouw van Jurrijn Wilholt Jacobjen Jans met attest van Zapmeer, en
Rixte Geerts met attest uit de Eexta
Op onderwijs en belijdenisse des geloofs:
Geertijn Hindricks huisvrouw van Knellijs Fockes

[p. 15]
Anno 1726 den 1 meert sijn in de proefpredikatie afgelesen
1. die met attestatie tot ons gekomen sijn:
mevrouw Hinderina Mensingh egtgenoot van de hr gezw H: Wijchel op attest van Termunten
2. op onderwijs en belijdenisse des geloofs:
Willem Bronts
en (doorgestreept: Knellijs St?…ss…s??)
Lippe Jans mede
Regina Vinckers, vertr. met att naa Groningen

Den 5 junius 1726 is in de proefpredikatie voorgelesen de naam van:
Aaltijn Jacobs met att van Westerbroeck tot ons gekomen
Alsmeede soo op onderwijs en belijdenisse sijn angenomen:
Martijn Jans dogter van Jan Geutjens
Jan Eedes geboortig van Vriescheloo

[p. 16]
Naa ’t consistorium sijn op den 4 xmbr 1726 in de proefpredikatie voorgelesen:
Grietijn Geerts met attest: van Kropswolde
en Katijn Schultsen met attest van Emden

Anno 1727 den 28 Februarii sijn in de proefpredikatie voorgelesen de namen van
Hindrick Hulsebos en sijn vrouw met attest van Klein Borsum in Oost Vriesland en kort daar naa weder vertr. met attest naar Scheemder Hammerick

Den 30 maejus is voorgelesen de naam van Anneke Tjaarts wed: Bothuis met att: van Wagenborgen hier gekomen.

[p. 17]
den 5 7tember sijn er geene toegedaan.

Den 5 xmbr des selvigen jaars is in de proefpredikatie voorgelesen de naam van
Hindrickje Harmens huisvrouw van Hindrik Wierts met attest van het Hoogesand

Anno 1728 den 5 meert sijn in de proefpredikatie voorgelesen de namen der geener die op onderwijs en belijdenisse des geloofs angenomen sijn
Grietijn Jans en
Albert Meier
Trijnje Jans huisvrouw van Luitjen Hindr:
Jan Cnellijs
Aaltijn Adriaans
Ook met attestatie tot ons gekomen is:
Geeske Jans met att: van Slogteren

[p. 18]
Den 4 junii 1728 op onderwijs en belijdenisse des geloofs angenomen sijn voorgelesen
Frouwke Dorenbos vrouw van Focko Scheltes
Pieter Jacobs Balsters en
Aagtje Pieters
Berent Jans, vertr. na Groningen met att
IJda Koerts vrouw van Harmen Roelefs

Den 3 7tembr waeren er geene

Den 3 xmbr sijn er ook geene geweest

Den 4 meert 1729 sijn in de proefpredikatie voorgelesen de namen der geener die de gemeinte toegedaan sijn:
Harmen Dercks en
Grietijn Jacobs Balsters, vertr. met att na Hellum
Berent Harmens

[p. 19]
Den 2 junii 1729 sijn voorgelesen de namen der geener die dit maal de gemeinte toegedaan sijn.
Grietijn Jans vrouw van Jacob Claassen

Anno 1729 den 2 7tember sijn in de proefpredikatie voorgelesen
Aaltijn Teujes met attestatie van Suidbroek
Tallechijn Harmens met att: van Eelde
en Derk Harmens met att: van Larrelt in Oost Vriesland

Den 1 xmbr 1729 waeren er geene.

Anno 1730 sijn den 3 meert in de proefpredikatie voorgelesen:
Geertijn Eppes met attestatie van Slogteren tot ons overgekomen
Derk Reinders
Harm Willems Ficker, vertrocken na Slogter met sijn vrouw
en Wilmtijn Harmens vrouw van Harmen Derks op onderwijs en belijdenisse angenomen

Den 2 junii 1730 soo met attest tot ons gekomen is:
Grietijn Bronts met att: van Groningen, vertr. den 7 junii 1731 met att: na Slogteren

[p. 20]
Den 16 meert 1731 in de proefpredikatie afgelesen:
De eersame Abel Dorenbos welcke dit maal alleen op onderwijs en belijdenisse des geloofs de gemeinte toe gedaan.

Den 8 ten junii sijn voorgelesen de volgende namen:
De heer lieutenant Brundt Haejus Vinckers en
sijn Egtgenoot Annechijn Hagenouw met attest van de Grave
en Knelscke Luppes met attest van Colham sijnde huisvrouw van Samuel Hindricks

Den 7 xmbr 1731 op onderwijs en belijdenisse des geloofs:
Aaltijn Jans vrouw van Geert Hommes angenomen, naa de proefpred: voorgelesen

Anno 1732, den 7 meert in de proefpredicatie voorgelesen op onderwijs en belijdenisse des geloofs:
Hindrik Haeickes

[p. 21]
De eerst vrijdag in junius in de proefpredicatie voorgelesen de volgende naam
- [niet ingevuld]

Den 28 Februarii 1733 in de proefpredicatie voorgelesen
Hindrick Hemmes
Jan Jurrijns
Alagonda Vinckers
Harmke Barelts

Den 12 junii 1733 in de proefpredicatie voorgelesen
Izaek Goor met attest: van Groningen
Knellijs Jacobs op onderwijs en belijdenis
mede Meint Roelefs en
Aafke Jacobs sijn vrouw
ook Hindrick Haeickes

Den 5 meert 1734 sijn na gedane proefpredicatie voorgelesen
Euwcke Pieters met attest van Siddebuiren
Op onderwijs en belijdenis des geloofs:
Samuel Hindricks en - vertrocken
Martijn Jans dogter van Jannes Thomas

[p. 22]
leeg

[p. 23]
Eerste helft leeg (alsof het de bedoeling was hier later nog gegevens tussen te voegen); daarna:

Den 6 xmbr 1738 op attestatie van ’t Hoogesand voorgelesen dese drie personen:
Roelefje Jans wed: van Harmen Alberts
Jacob Simens haar swaeger en
Hilligje Harmens haar dogter

Anno 1739 den 5 junii voorgelesen
Antje Pieters op attestatie van Groningen
Roelfke Harmens op attest van Slogteren
Op onderwijs en belijdenisse des geloofs:
Hindrick Barelts
Grietijn Harms
Aackijn Vinckers
Jacobje Thiessen


Deel Ic

(NB: de losse lidmaat aantekeningen tussen de kerkeraadshandelingen moet ik nog opzoeken!)
NB: ouderling Jacob Dorenbos ondertekent voor het laatst op 4 april 1761 de kerkeraadshandelingen. Op 18 oktober wordt er een nominatie gedaan voor een nieuwe ouderling. Aangenomen mag worden dat Jacob Dorenbos voor die tijd is overleden.

[p.1]
Ledematen soo als tegenswoordig bevonden worden in dato den 26 Februarii 1746.
1 - E: H: Vinckers pastor in Schildwolda
2 - Rebecca Barbara Bramleeuw zijn echtgenoot:
3 - Hindrica Vinckers
4 - Conradus Johannes Vinckers angenomen tot lidmaat op onderwijs en belijdenisse des geloofs den 3 7tember 1744
5 - Jacob Dorenbos ouderling en twee soonen
6 - Rempke Dorenbos en
7 - Abel Dorenbos
8 - Thies Zijpkes ouderling en
9 - Jantijn Roelefs zijn vrouw
10 - Thies Jacobs
11 - Jacobje Thies
12 - Jan Cornellijs en
13 - Martijn Jans sijn vrouw
14 - Tjouwtijn Crusinga wed: van Jan Meints Vinckers
15 - Roelef Jans en
16 - Ettijn Boelens sijn vrouw
17 - Jan Roelefs en sijn dogter
18 - Jantijn Jans
19 - Roelef Hindricks Haan en
20 - Anje Sijmens zijn vrouw
[p. 2]
21 - Pieter Pieters
22 - Zapko Roelefs wed: van Tonnijs Jans
23 - Jurrijn Wilholt
24 - Martijn Hindriks vrouw van Albartus Huivenaar
25 - Scheltje Jacobs wed: van Hemmo Jacobs in leven ouderling
26 - Hindrick Hemmes en
27 - Geeske Rempts zijn vrouw
28 - Hindrick Knellijs
29 - Jurrijn Alberts en
30 - Gepke Ottes sijn vrouw
31 - Aachtje Enjes vrouw van Klaas Knellijs
32 - Gerrit Eedes en
33 - Kunje Jacobs sijn vrouw
34 - Grietijn Jans wed: van Albert Meier
35 - Annechijn Hagenouw wed: van de heer capitaein lieutenant Brondt Hajus Vinckers
36 - Anje Roelefs vrouw van Berent Jans
37 - Pieter Uilhoren en
38 - Catrina Joestens sijn vrouw
39 - Anje Wierts weduwe van Luitjen Hindriks
[p. 3]
40 - Isaak Luitjens en
41 - Beerta Dercks zijn vrouw
42 - Eebel Anthoni wed. van Leffert Jans
43 - Grietje Jacobs wed. van Jacob Claassen
44 - Phebe Claassen en
45 - Zijoontijn Nannes sijn vrouw
46 - Focko Scheltes en
47 - Frouwke Dorenbos sijn vrouw
48 - Aaltijn Arents wed. van Jan Jans
49 - Grietje Jans wed. van Borchert Hillebrants
50 - Everwijn Stevens en
51 - Geeske Jans sijn vrouw
52 - Popke Jans
53 - Altijn Jans wed. van Willem Abels of nu verlatene vrouw van Hindrik Jans
54 - Pieter Hagenouw schoolmeester
55 - Knelske Brondts vrouw van Willem Harms
56 - Willem Brondts
57 - Derk Hindricks en 
58 - Frouwke Cristiaans sijn vrouw
59 - Jannes Hindricks en
60 - Jantijn Poelmans sijn vrouw
[p. 4]
61 - Cristina Epkens vrouw van Jacob Jans Blaakjes
61 - Heio Heeres en
62 - Crijnje Pieters sijn vrouw

Geeske Hindriks weduwe van Jacob Brondts
Grietijn Jeltes vrouw van Jonas Thomas Hasenhoeck
Jannes Thomas en
Trijnje Knellis sijn vrouw, overleden
IJkje Pieters vrouw van Derk Jans Lanterman
Casper Antoni en
Tietje Hindriks sijn vrouw
Klaas Egberts en
Jeltje Jacobs zijn vrouw
Roelef Harms
Harm Derks en Wilmtijn Harms sijn vrouw
Lijsebeth Adriaans vrouw van Jan Jans Roomsgesinde
Jacobje Jans vrouw van Popke Jans op de Dijk
Etje Jans vrouw van Geert Jans
[p. 5]
Adriaan Harms en
Imcke Geerts zijn vrouw
Trijntijn Thieles (?) vrouw van Nanne Knellijs
Roelfke Harms vrouw van Hindrik Jans
Aaltijn [blanco] vrouw van Hindrik Jacobs
IJda Koerts vrouw van Tobias Takens
Sijpke Rempkes en sijn vrouw
Aneke Sickes
Leendert Smeding en sijn vrouw
Antje Pieters
Lippe Jans en sijn vrouw
Haeike Hindriks
Ebbo Pieters en sin vrouw
Frouwke Hindricks
Roelef Jans en sijn vrouw
Wilmtje Geerts of Alings
Anje Jurrijns vrouw van Focko Jacobs
Jan Jurrijns en sijn vrouw
Klaaske Gerrits
Diever Jans vrouw van Hindrik Jans
Knellijs Nannes
Klaaske Knellijs vrouw van Egbert Claassen
[p. 6]
Derk Jans en sijn vrouw
Trijnje Louwrens
Jacob Simens en sijn vrouw
Hillechijn Harms
Abert Harms en vrouw
Trijntijn Arents
Lambert Jans en vrouw
Moeike Geerts van Campen
Geeske Hindrincks [sic] vrouw van Gijsbert Meertens Slomp wedman
Imke Geerts wed: van Jan Geerts
Maeike Alberts weduwe van Berend Reinders
Jantijn Cristoffers wed: van Jurrijn Fockes
Grietje Jeltes vrouw van Jacob Jans Hamveld
[p. 7]
Anno 1746 den 31 Agusti op onderwijs en belijdenisse des geloofs angenomen en in de proefpredikatie voorgelesen
De Hoog Ed: Heer de Heer Rekemeester Lodewijk Wijchgel


NB: bij onderstaande lijst staat voor een aantal personen een kruisje. De betekenis hiervan is me niet duidelijk, dat het betekent dat ze overleden zijn zou kunnen maar is lang niet zeker. De kruisjes zijn hier achter de namen geplaatst.

1755
Den 20 julij ben ik H: Diephuis alhijr in den predikdienst bevestigt, hebbende en begin genomen van mijn dienst met de woorden Pauli want ik zoeke niet ’t uwe maar u 2 Cor: 12: 14.

En hebbe Ledematen bevonden te zijn.
1. H. Diephuis pastor te Schiltwolda
2. Petronella Sprenger zijn huisvrouw
3. Jacob Dorenbos ouderling x
4. Thies Sijpkes ouderling en x
5. Jantien Roelefs zijn vrouw x
6. Everwijn Stevens diaken en
7. Geeske Jans
8. Jan Jurjens diaken en
9. Klaaske Gerrijts zijn vrouw
10. Rebecca Barbara Brumleuw weduwe van de Eerw pastoor Finckers
11. Anna Vinckers dogter van haar x 
12. Annechijn Hagenauw wed. van de Heer
13. Capitain Leutenant Hajus Finckers x
[p. 8]
14. Tjouwtijn Crusinga wed: van Jan Meints Finckers
15. De Heer Lodewijk Wijchel oud Rekenmeester en Kerkvoogt alhijr
16. Sipke de Jong Finckkers mede kerkvoogt x 
17. Roelef Jans en x
18. Ettie Boelens zijn vrouw
19. Jan Jans Grub en
20. Jacobje Thies zijn vrouw
21. Martie Jans vrouw van Geert Jurjens
22. Isak Luitiens en
23. Beertie Derks zijn vrouw
24. Ebbo Pieters en
25. Vrouwke Hindriks zijn vrouw x
26. Hejo Heres en
27. Crijnje Pieters zijn vrouw x
28. Cristijna Epkens vrouw van Jacob Jans
29. Hillechijn Harms wed: van Jacob Sijmens
30. Focke Scheltes en x
31. Frouwke Dorenbos zijn vrouw
32. Heike Hindriks wed: van Lippe Jans
33. Roelfke Harms vrouw van Hindrik Jans
34. IJda Koers vrouw van Tobias Takes
35. Etje Jans vrouw van Geert Jans
36. Grietie Jelties vrouw van Jacob Jans
[p. 9]
37. Geeske Hindriks wed: van Jacob Bronds
38. Cnellijs Steffens en
39. Aaltie [blanco] zijn vrouw
40. Trijntie Steenbergen wed: van Albert Harms
41. Geeske Hindriks wed: van Gijsbert Martens
42. Derk Jans
43. Anje Eppes vrouw van Eltie Fockes
44. Jan Jurjens en
-     Claaske Gerrijts zijn vrouw
45. Anje Jurjens vrouw van Focke Jacobs
46. Derk Harms
47. Roelf Jans en
48. Willemke Geerts zijn vrouw
49. Jurjen Willems x
50. Pieter Lieners
51. Roelf Hindriks en
52. Anje Sijmens zijn vrouw
53. Grietie Tiddes vrouw van Willem Eijels
54. Meint Roelf [sic] en
55. Aafke Jacobs zijn vrouw
56. Zapke Roelf wed: [sic]
57. Albertes Jans en x
58. Martien Hindriks zijn vrouw
59. Hindrik Cornellijs
60. Jurjen Alberts x
61. Gerrijt Eides
62. Grietie Jans wed: van Beurgert Hillebrands
[p. 10]
63. Derk Reinders en
64. Aaltie Jans zijn vrouw
65. Geertie - vrouw van Abel Clasen
66. Aaltie Fockes vrouw van Jan Derks
67. Willem Abels en
68. Grietie Jans zijn vrouw
69. Klaaske - wed: van Knellijs Fockes
70. Klaas Egberts en
71. Jeltie Clasens zijn vrouw
72. Derk Hindriks en
73. Frouwke Christiaans zijn vrouw
74. Trijnje Sijpkes vrouw van Hindrik Harms
75. Tietie Hindriks wed: van Casper Antnij [sic]
76. Harm Derks en
77. Willemke Harms zijn vrouw
78. Lijsebet Adriaans vrouw van Jan Jans x
79. Pieter Pieters
80. Jacobje Jans vrouw van Popke Jans
81. Jantie Poelmans wed. van Jan Hindriks
82. Remke Dorenbos x
83. Willem Bronds x
84. Cnelske Bronds wed. van Willem Harms
85. Pieter Hagenauw schoelmeester
86. Geertie Harms vrouw van Antonij Leffers
87. Harm Hindriks en x 
88. Antie Hindriks
89. Grietie Jans vrouw van Jonas Tooms
[p. 11]
90. IJktie Pieters vrouw van Derk Jans Lanterman
91. Eebel Antonij wed: van Leffert Jans
92. Maike Alberts wed: van Berend Reinders
93. Sijpke Remkes en
94. Anneke Sickes zijn vrouw
95. Roelef Harms
96. Aaltijn Arents wed: van Jan Jans
97. Grietijn Jans verlaten vrouw van Take Geerts
98. Scheltie Jacobs wed: van Hemme Jacobs

Anno 1755 den 12 September zijn in den proefpredikatie voorgelesen de namen der gener die met attestatie of op belijdenisse des geloofs tot deze gemeinte toegedaan zijn:
Petronella Sprenger, huisvrouw van de heer pastor Diephuis met attestatie van Uitwijrda
En op belijdenisse des geloofs angenomen:
Meester Albertes Jans

Anno 1755 den 12 December zijn in de proefpredikatie voorgelesen de namen der gener die met attestatie of op belijdenisse des geloofs tot deze gemeinte toegedaan zijn:
De E: Sipko Vinckers kerkvoogt alhijr
[p.12]
met attestie van Winschoten [hoort bij Sipko hierboven]
Grietie Tiddes vrouw van Willem Aeijels met attestatie van Wester Lee
En op belijdenisse des geloofs angenomen de
E: Berent Geerts

Anno 1756 den 26 meert is de naam van vrouw mefrouw Elegonda Wijchels geboren Geertsema in de proefpredikatie voorgelesen, als gekomen met attestatie van Nieuw Scheemda.
Op belijdenisse des geloofs angenomen waren er nu geen.

Anno 1756, den 25 junius is de naam van de nieuws angenomene broeder Nanne Cornellijs in de proefpredikatie voorgelesen.
Met attestatie nieuws angekomene waren er nu geen.

Anno 1756 den 24 September proefpredikatie gedaan en waren nieuws angenomene nog met attestatie geene.

Anno 1756 den 25 December proefpredikatie gedaan en waren nieuws angenomene geene, maar met attestatie Allardus Mulder van Zuidtbroek.

Anno 1757 den 1 april proefpredikatie gedaan en waren nieuws angenomen geene nog met attestatie geene.

[p. 13]

Anno 1757 den 18 junius proefpredikatie gedaan en is de naam van de wel edele heer de heer Jan Gerrardt Geertsema met attestatie uit Dresden in ’t Saxese voorgelesen, als ook de naam van de neuws angenomene zuster Fenneke van Gent.

Anno 1757 den 23 September proefpredikatie gedaan en zijn geen neuws angenomene nog met attestatie geworden.

Anno 1757 den 24 december proefpredikatie gedaan en zijn de namen van de neuws angenomene voorgelesen:
Wigbelt Hindriks en x Maria Harms Egteluiden
Remke Sijpkes [in consistorij gedeelte: Sijpke Remkes genoemd (foutief: zijn vader was al lidmaat)] en x Hindrik Jacobs, ook met attestatie Tijbe Roelf van Ziddebuiren

Anno 1758 den 24 meert proefpredikatie gedaan en zijn geen neuws angenomene, nog met attestatie bevonden.

Anno 1758 der 23 junij proefpredikatie gedaan en zijn de namen van de neuws angenomene voorgelesen Tamme Derks en Roelfje Jacobs.

Anno 1758 den 29 September proefpredikatie gedaan en is de naam van de neuws genomene Altie Jans voorgelesen.

Anno 1758 den 24 December proefpredikatie gedaan. Neuws angenomene nog met attestatie overgekomene waren geene.

Anno 1759 den 13 april proefpredikatie gedaan, is de naam van de neuws angenomene voorgelesen Wijpke Jans, en met attestatie waren geen.

[p. 14]

Anno 1759 den 24 [vermoedelijk juni] proefpredikatie gehouden en waren neuws angenomene geene nog met attestatie.

Anno 1759 den 23 September proefpredikatie gehouden en waren neuws angenomene geen maar met attestatie Elisabeth Pot van Groningen.

Anno 1759 den 23 December proefpredikatie gehouden en waren neuws angenomene geen nog met attestatie angekomene geene.

Anno 1760 den 18 april proefpredikatie gehouden waren neuws angenomene geen nog met attestatie angekomene geene.

Anno 1760 den 20 junij proefpredikatie gehouden waren neuws angenomene geen nog met attestatie angekomene geene.

Anno 1760 den 21 September proefpredikatie gehouden waren neuws angenomene geen nog met attestatie angekomene geene.

Anno 1760 den 26 December proefpreek gedaan, waren neuws angenomene geen; maar met attestatie van Westerbroek de schoolmeester Harm Clasens Westerdorp x.

Anno 1761 den 25 [of 29?] april proefpreek gedaan waren neuws angenomene geene, nog met attestatie geene.

Anno 1761 den 18 october proefpreek gedaan waren neuws angenomene geene nog met attestatie geene.

[p. 15] 

Anno 1761 den 26 December proefpreek gedaan waren neuws angenomene geene nog met attestatie geene.

Anno 1762 den 9 april proefpreek gedaan waren neuws angenomene geene, nog met attestatie geene.

Anno 1762 den 25 junius proefpreek gedaan waren neuws angenomene geene, nog met attestatie geene.

Den 19 September 1762 proefpreek gedaan waren neuws angenomene geene, maar met attestatie van Franeker in Vriesland Lijsabeth Thomas.

Anno 1762 den 25 December proefpreek gedaan waren neuws angenomene geene, nog met attestatie geene.

Anno 1763 den 1 april proefpreek gedaan waren neuws angenomene geene, nog met attestatie.

Anno 1763, den 19 junius proefpreek gedaan, is op belijdenisse des geloof angenomen de E: Elle Sijpkes colector, en met attestatie geene.

Anno 1763 den 23 September proefpreek gedaan, is met attestatie van Hellum tot ons overgekomen Niesjen van Giffen x, maar op de belijdenisse des geloofs angenomene geene.

Anno 1763 den 18 December proefpreek gedaan en zijn op belijdenisse des geloofs angenomen de E: B: H: Vinckers kerkvoogt, Freek Jans, Egbert Klasens en Elijsabeth Gerrijts [eheluiden - volgens consistorij boek], en met attestatie: x

[p. 16]

Anno 1764 den 5 april proefpreek gedaan waren neuws angenomene de dogter Gielje Clasens en met attestatie van Garmerwolde de schoolmeester W: van Salen.

Anno 1764 den 11 junius proefpreek gedaan waren neuws angenomene nog met attestatie geene.

Anno 1764 den 16 September proefpreek gedaan waren neuws angenomene Jonas Thomas, Tonnis Fokkes en met attestatie Elijsabeth Pot.

Anno 1764 den 26 December proefpreek gedaan waren neuws angenomene geene nog met attestatie geene.

Anno 1765 den 8 april proefpreek gedaan waren neuws angenomene geene nog met attestatie geene.

Anno 1765 den 9 junius proefpreek gedaan waren neuws angenomene geene nog met attestatie geene.

Anno 1765 den 15 September proefpreek gedaan waren neuws angenomene geene nog met attestatie geene.

Anno 1765 de 26 xber proefpreek gedaan en daar op den 29 ’t Avondmaal gehouden maar geen consistorie alzoo ’t niet nodig was.

Anno 1766 den 28 meert proefpreek gedaan en daerop den den [sic] 30 ’t Avondmaal gehouden maar geen consistorie alzoo ’t niet nodig was.

Anno 1766 den 4 julij proefpreek en den 6 Avondmaal geweest.

Anno 1766 den 21 September proefpreek gedaan en daarop den 28 ’t Avondmaal gehouden, maar geen consistorie alzoo ’t niet nodig was.

Anno 1766 den 26 xber proefpreek gedaan, waren op de belijdenisse des geloofs angenomen de Geert Jurjens
[p. 17]
en Cornellis Vinckers en daarop den 28 ’t Avondmaal gehouden. maar geen consistorie alzoo 't niet nodig was.

1767 den 3 april proefpreek gedaan en waren op belijdenisse des geloofs angenomen de E: Jan Harms en Nieske Ennes en daarop den 5 ’t Avondmaal gehouden, maar geen consistorie alzoo ’t niet nodig was.

1767 den 28 juni proefpreek gedaan en waren op belijdenisse des geloofs angenomene geene en met attestatie van Ziddebuiren de E: Froutie Jurjens wed: van Aldert Klasens, en daarop den 5 julius ’t Avondmaal gehouden maar geen consistorie alzoo ’t niet nodig was.

1767 den 20 September proefpreek gedaan en waren op belijdenisse des geloofs angenomene nog met attestatie geene, en is daarop den 27 ’t Avondmaal gehouden maar geen consistorie.

1767 den 26 December proefpreek gedaan en daarop den 27 ’t Avondmaal gehouden.

1768 den 25 meert proefpreek gedaan en waren op belijdenisse des geloofs angenomen de E: Jacob Jans, Abel Jeltes en Jan Caspers, en is daarop den 27 ’t Avondmaal gehouden maar geen consistorie. Met attestatie verzonden de E: Tamme Derks na Holwijrda.

1768 den 5 junius proefpreek gedaan, waren op belijdenisse des geloofs nog met attestatie tot ons overgekomene geene, en daarop den 27 ’t Avondmaal voor de laaste maal met de gemeente gehouden onder wederzijds gemoedelijke aandoeningen.

[p. 18]
[ander handschrift]

1768
11 Sept. Proefpredikatie gedaan door Dom. Havinga, eccles. te Hellum in de consistorie gehouden niets aenmerkelijks voorgevallen en daer op den 18 ’t Avontmael door Dom. Middendorp bedient.

11 Decemb. Proefpredikatie gedaan door Dom. Middendorp eccles. te Slogteren, niets in de consistorie voorgevallen waerop zijn eerwaarde den 18 dito ’t Avontmaal bedient heeft.

[p. 19]

Lijst der Ledematen in de Gemeente van J: Ch: te Schildwolda den 5 Feb. 1769.
Op welken dag ik Hero Geres Heres in den predik dienst bevestigt ben door den wel Eerwaard zeer Geleerd Here     Wolters evangelie dienaer in de gemeente van J: Ch: te Slogteren welke bij die gelegenheid predikte over       , waer op ik mij den dienst aenvaerde met Paulus woorden Rom I 16.

Toen waren er Ledematen:
1. H. G. Heres, pastor te Schildwolda
2. Jan Grube Ouderling
3. Everwijn Stevens Ouderling
4. Geert Jurriens Diaken
5. Cornelius Vinkers Diaken
6. Jakobje thies vrou van Jan Grube.

[Vervolgens houdt de lijst in dit deel op. De lijst volgt in zijn geheel in het volgende deel.]


[onderstaande acta niet gefotografeerd en niet nagekeken, MG]

Tussen de consistorie gegevens vond ik (=JB) nog de volgende informatie:

Consistorie 30 maei 1740
… en dat eenige beschuldinge tegens Sijpke Rempkes … gedaan waaren, welke ondersogt sijnde, soo bevonden sijn dat hij na citatie gesuspendeert is geworden.
… Casper Anthoni … Jurrijn Wilholt

28 november 1740
Sijpko Rempkes wordt tegen ’t voorjaar weder toegelaten bij aldien hij annam de oopenbare godsdienst voortaen ijverig bij te wonen, dat hij ook met handtastinge belooft heeft te sullen doen.

1 maart 1741
Sijpke Remkes hadde sijne beloften niet nagekomen en was dies niet genodigt maar ernstig bestraft en versogt meerder vlijt an te wenden.

31 mei 1741
Voor het consistorium geciteert in de ommegang Pieter Jacobs en vrouw, mede Jurrijn Wilholt, alle drie wegens ontijdige bijslapinge en niet compareerende sijn gesuspendeert.

30 augustus 1741
Sijpke Remkes wilde de pastor geheel niet te woorde staan maar ging weg.

29 november 1741
Sijpke Rempkes was nu veel geschickter en versogt selfs voor hem te bidden als ook beloofd wierd, en wierd ernstig versogt onder het gehoor des woordt te komen.

3 september 1742
Sijpke Rempkes wat ernstiger komende onder ’t gehoor des woords is naa getrouwe en hertelijke opweekinge tot selfs beproevinge weder toegelaten.

3 december 1742
enige zwarigheden tussen de meester L. Smeding en Sijpke Rempkes … [idem 29 maart 1743: geschil opgelost]

29 augustus 1746
…en de persoon de heer rekemeester L. Wijchel angenomen tot lidmaat is bekend gemaakt.

[hiaat tot 18 juni 1751]

18 juni 1751
ouderling Thijes Sijpkes laat de kerkenraad staan blijven in de kerk, in de reden waarom wierd door de diacon Sijpke Remkes geantwoord dat de schoolmeester Pieter Hagenouw en Ebbo Pieters een valsche attestatie gegeven hadden en hij daarom met sodane menschen niet aan ’t Avondmaal kunde gaan …

[daarna hiaat tot 11 september 1755 - helaas komen we dus niets te weten over de dood van Jan Roelfs in 1752 als daar al iets van vermeld zou zijn]

11 september 1755
enige onenigheden tussen Haijo Heres en vrouw Crijnje Pieters, en Cristijna Epkes, vrouw van Jacob Blaakje.

11 december 1755
Cnellijs Steffens en sijn vrouw Altie zeer genegen om ’t Avondmaal te genieten dog geen attestatie hebbende van Osterwijtwert van waar zij met de woninge gekomen waren …
Is besloten om Grietie Jans die haar man Take Geerts, of hij haar, verlaten heeft ’t Avondmaal te verbieden en suspenderen tot zij zig wederom met haar man verzoende, dog Take Geerts alhijr geen lidtmaat zijnde was onse censuire niet onderworpen.

1 januari 1758
Willem Abels met 9 stemmen tot diaken verkoren … bevestigt 29 januari 1758.

1 januari 1760
Rempe Sijpkes [sic] tot diaken verkoren 7 stemmen; 3 februari bevestigd.

3 april 1761
op belijdenisse des geloofs angenomen tot ledematen waren de E: Hermannus Jacobs, Eise Hindriks en Eijelt Harms maar met attestatie tot ons overgekomene geene.

Extraordinaris consistorie gehouden den 4 april 1761 op verzoek van de schoolmeester H: Westendorp de welke daarop binnengestaan zijnde eenige beschuldiginge tegens Elisabeth Pots inbragte als:
Art: 1 ad 1 Dat zij zoude gezegt hebben zulk een keerel is hij, hij heeft zelvs met Aaltie Geerts in de toren gelegen, ’t welke door Hillegijn Harmens en Geeske Jurjens als getuigenis bevestigt geworden, jaa zelvs door Aaltie Geerts dat se nooit met de meester in de toren was geweest nog eenige conversatie met hem gehadt hadde als blijkt uit attestatien.
… Elisabeth Pots zegt dat zij dit nooit heeft gezegd.
Art: 2 ad 2 Dat zij in Eise Hindricks huis zoude gezegt hebben dat hij t:w: de meester H: Westendorp en Roelfje Jacobs ’t pasquil tegens haar uitgekomen zouden gemaakt of gededigt hebben en dat de E: Hermannus Jacobs zulks zoude afgeschreven hebben ’t welke is bevestigt geworden door getuigen als Eise Hindricks, Aaltie Jans en Hinderikje Alberts …
[hieronder handtekeningen, o.a. van Jacob Doornbos Alderlijnk]

3 juli 1761
Maar 1 der ouderlingen [com]pareerede, en de ander met de diaconen te huis bleef [NB: dus nog in leven!]

19 juli 1761
Niet ondertekend door J.D. [dus ws al overleden of ziek]

26 december 1761
Op nominatie tot ouderling Tamme Derks, Jan Grube en Roelf Jans. [dus J.D. overleden]
Ook is toegestaan aan Anna Maria Vinckers een kerkelijke attestatie.

1 januari 1762
Tamme Derks tot ouderling verkozen met 9 stemmen. Jan Grube tot diacon. 31 januari bevestigd.


Deel Id
NB: los aangenomen lidmaten: zie consistorie deel! (TODO)

Lidmaten (achterin) niet gefolieerd.

Naemen der Ledematen in de gemeente van J: Ch: te Schildwolda 1769.
[Voor de nummers is soms toegevoegd obiit of vertrokken. Dit heb ik voor de overzichtelijkheid achter de namen geplaatst.]
1. H.G. Heres pastor - obiit
2. De Heer L: Wijchel
3. Mevrou Elegonda Wijchel geb: Geertsema
4. Bront H. Vinkerts Kerkv.
5. Everwijn Stevens Ouderling - obiit
6. Geeske Jans zijn vrou - obiit
7. Jan Jans Grube Ouderl:
8. Jakobje Thies zijn vrou
9. Cornelius Vinkers Diaken
10. Jakob Jans Diaken - obiit
11. Geert Jurriens - obiit
12. Martje Jans zijn vrou
13. Grietje Tiddens wed. Willem Eijls
14. Ettje Boelens vrou van D. Rustius
15. Berent Geerts - obiit
16. Jan Jurriens - obiit
17. Klaaske Gerrits - obiit
18. Roelf Haen - obiit
19. Frerik Jans - obiit
20. Gerrit Edes
21. Klaes Gerrits over ’t Schild - obiit
22. Isaak Luitjens
23. Beertje Derks zijn vrou - obiit
24. Elle Sijpkes
25. Aaltjen Arens wed. Jan Jans - obiit
26. Lijsabeth Thomas - obiit
27. Frouke Dorenbos, wed. F. Schelts - vertrokken
28. Rebekka Barbara Brumleu wed. pastor E. H. Vinkers - obiit
29. W: van Zalen schoolmr
30. Willem Abels - obiit
31. Grietje Jans zijn vrou
32. Hajo Heres - obiit
33. Geertjen Harms vrou van Antoni Lefferts - obiit
34. Fenneke van Gent vrou van Jan Bakker
35. Trintje Jurriens wed. Albert Klaassens - obiit
36. Jonas Thomas - obiit
37. Jantje Poelmans wed. Jannes Hinderks - obiit
38. Geeske Hinderks wed. Jakob Bronts - obiit
39. Grietje Jeltes vrou van Jakob Jans
40. Elijsabeth Pot vrou van Harko - vertrokken
40. Trijntje Steenbargen wed. Albert Harms - obiit
41. Eisso (?) Hinderks - vertrokken
42. Hilligijn Harms wed. Jakob Sijmens - vertrokken
43. Harmannus Jakobs - (doorgestreept: vertrokken) weer gekomen
44. Derk Harms - obiit
45. Nieske Ennes vrou van Andries Jans
46. Anje Jurriens [eerst:] huisvrouw van [later:] wed. van Fokke Jacobs
47. Fokko Jakobs - obiit
48. Geilje Klaessens - vertrokken
49. Remko Sijpkes - vertrokken
50. Derk Reinders         | “te gelijk
51. Aaltje Jans zijn vrou | overleden”
52. Tietje Hinderks wed. Caspar Antoni - obiit
53. Wigbolt Hinderks - obiit
54. Jakobje Jans vrou van Popko Jans
55. Ebel Antoni wed. Leffert Jans - obiit
56. Aafke Jakobs wed. Meint Roelfs - obiit
57. Hinderk Kornellijs - obiit
58. Jan Kaspers - obiit
59. Wipke Jans zijn vrou
60. Egbert Klaassens
61. Lijsbeth Gerrits zijn vrou
62. Abel Jelts
63. Geertje - zijn vrou
64. Tonnijs Fokkes - vertrokken
65. Roelfke Harms vrou van Hinderk Jans * - (doorgestreept: obiit)
66. Ida Koerts vrou van Thobias Takens - obiit
67. Nanne Cornelius
68. Jan Harms - obiit
69. Willemke Geerts wed. Roelf Jans - obiit
70. Geeske Hinderks wed. Gijsbert Meertens - obiit
71. Eijlt Harms - vertrokken

[vanaf hier op 26-2-1769 of later toegevoegd, zie consistorie]

72. Derk Rustius - 1 aengenoomen
73. Roelfje Jans Anninga - overgekoomen - vertrokken
74. Pieter Haijes - 2 aengenoomen - vertrokken
75. Anna Heres geb. Eggeriks - overgekomen - vertrokken
76. Geert Struik - overgekomen - vertrokken
77. Jantje Meinderts vrou van Hinderk Jakobs - 3 aengenoomen - vertrokken na Groningen
78. Joh. Henrich Koch - overgekoomen - (doorgestreept: vertrokken)
79. Johanna Hermanna Hillegonda Wijchel - 4 aengenoomen - vertrokken
80. Hendrik Diephuis  | Eheluid. - overgekoomen [beiden]
81. Christina Vriemoet | - obiit [alleen zij, of mogelijk beiden?]
82. Jan Berents Bakker - overgekoomen - vertrokken
83. Remt Hinderks - 5 aengenoomen
84. Geessijn Onnes zijn vrou - 6 aengenoomen
85. Rebekka Barbara Vinkers - 7 aengenoomen
86. Scheltje Hinderks vrou v. - 8 aengenoomen
87. Sijtske Jans wed. Vinkers - 9 aengenoomen
89. Swaentje Egberts Wildebour - 10 aengenoomen
90. Geert Struik - overgekomen - vertrokken
91. Aijlko Abels - 11 aengenoomen
92. Jan Jans           | Ect - 12 aengenoomen
93. Geessijn Gerrits | - 13 aengenoomen
94. Aaltjen Hinderks vrou van Elle Sijpkes - 14 aengenoomen
95. Martjen Pieters vrou van Jakob Jans - 15 aengenoomen
96. Jurrien Harms - overgekoomen
97. Hinderik Jakobs - 16 aengenoomen - vertrokken na Groningen
98. Willem Jans - overgekoomen - obiit
99. Elijsabeth Cornellijs - overgekoomen
100. Harmannus Jakobs - overgekoomen
101. Sijmon Hinderks - overgekoomen - obiit
102. Eltje Jans Grube - 17 aengenoomen
103. Jacob Dorenbos - 18 aengenoomen
104. Elijsabeth Wigbolts vrou van Thomas Jonas - 19 aengenoomen
105. Grietje Meertens vrou van Jacob Gerrits - 20 aengenoomen
106. Pieter Klaessens | van      - overgekomen
107. Aaltje Jans           | Hellum - overgekomen
108. Jan Teiles - 21 aengenoomen
109. Alke Jans vrou van Pieter Jans - 22 aengenoomen
110. Hindrik Lowijs Wijchgel - 23 aengenoomen

Auctje Jans Crusinga wed. van Lauwe Hindriks van Middelbert tot ons overgekoomen - vertrokken
Meike Roelfs vrou van Harmannus Jacobs - 24 aengenoomen
Harmke Roelfs huisvrouw v Jan Roelfs - aangenomen


Register der Ledematen in de gemeente van J.C. te Schildwolde 1786-1795
1. Arius Adriani Predikant - vertr.
2. Jan Jans Grube Ouderling
3. Jacobje Thies zijn vrouw - gest. 10 Febr. 1797 in ’t 80e”
4. Hendrik Diephuis Ouderling - vertrokken naar Opeinde
5. Willem van Zalen Schoolmr en Diacon
6. Margien Folkers zijn vrouw - gest. 1796
7. Elle Sijpkes Diacon
8. Aaltje Hendriks zijn vrouw
9. De Heer Lodewijk Wijgchel Kerkvoogt - overleden
10. Mevrouw Hillegonda Wijgchel geb. Geertsema - vertrokken naar Groningen
11. Bront Haijes Vinckers Kerkvoogt - overleden
12. Aeilko Abels Kerkvoogt
13. De Heer Hendrk Lodewijk Wijgchel J.U.Dr. - vertr. na Lellens
14. Cornelius Vinckers - overleden 16 Octbr. 1799
15. Scheltje Hendriks zijn vrouw
16. Martje Jans wed. van Geert Jurriens - overleden
17. Derk Rustius
18. Etje Boelens zijn vrouw - overl. in Nov. 1797
19. Elijsabeth Cornelis wed. van Willem Jans
20. Eltje Jans Grube J.D. - vertrokken naar Hellum
21. Egbert Klaassens - overleden
22. Lijsebeth Gerrits zijn vrouw - overleden in Nov. 1797
23. Zwaantje Egberts J.D. [later:] vrouw van Harm Jans
24. Grietje Jans wed. van Willem Abels - overleden
25. Fenneke van Gent wed. van Jan Bakker - overl. 1799
26. Jacob Dorenbos - overl. 1800
27. Grietje Jeltes wed. van Jacob Jans - overleden
28. Rebekka Barbara Vinckers wed: van S. J. Bronts - ov. 1807
29. Grietje Tiddes wed. van Willem Eilts - overleden
30. Isaak Luitjes - overleden
31. Nieske Ennes vrouw van Andries Jans
32. Anje Jurriens wed. van Fokke Jacobs - overleden 1799
33. Harmannus Jacobs
34. Meike Roelfs zijn vrouw
35. Bartelt Hendriks           | naar Groningen
36. Sijtske Jans zijn vrouw | met attest:
37. Remt Hendriks - overled. Febr. 1801
38. Geesje Onnes zijn vrouw - overleden
39. Jantje Onnes wed. van Berent Geerts - huisvrouw van Hendrik Diephuis nu … - vertrokken naar Opende.
40. Jan Jans Docter
41. Geesje Gerrits zijn vrouw
42. Jan Jans Grube
43. Grietje Freriks zijn vrouw
44. Gerrit Edes - overl. 1800
45. Martje Pieters wed. van Jacob Jans - nu vrouw Jan Dorenbos
46. Alke Jans wed. van Pieter Jans
47. Wijpke Jans vrouw van Hoite Berents
48. Grietje Meertens vrouw van Jacob Gerrits
49. Elisabeth Wigbolts vrouw van Tomas Jonas
50. Jacobje Jans weduw van Popko Jans - overleden
51. Nanne Cornelis - overleden
52. Pieter Klaassens - gest. 1796
53. Aaltje Jans zijn vrouw
54. Hendrik Hartog
56. Jan Teiles - vertr. na Wagenborgen
57. Abel Jeltes - gest. 18 Jan. 1797 in ’t 86e
58. Geertje Simons zijn vrouw

[Vanaf hier later (in/na 1786) aan de lidmatenlijst toegevoegd?]

59. Harmke Roelfs vrouw van Jan Roelfs - aangenomen 1
60. Rigte Fokkes - aangenomen 2
61. Zwaantje Jacobs vrouw van Jan Jans Meier 3
62. Martje Geerts huisvrouw van Jan Berents - overgekomen
63. Grietje Wichers Ebbinge J:D: - aangenomen - vertrokken met attest naar Dokkum 4
64. Roelf Jans - aangenomen - overleden 5
65. Frouwke Geerts huisvrouw van de kerkv B.H. Vinckers - aangenomen 6
66. Fokke Geerts - aangenomen - vertrokken naar Appingadam NB zonder attestatie 7
67. Engel Jans huisvrouw van Jan Harms 8
68. Hendrikjen Alberts - aangenomen 9
69. Geesje Jans J.D. - aangenomen - vertrokken naar Groningen 10
70. Hendrika Aeilkes J.D. - aangenomen - naar Winschoten 11
71. Johan Geertsema van Wijgchel Heer van Hellum en half Schildwolda | overgekomen
72. vrouw Anne Paats | van Anlo

[vanaf hier links ongenummerd, rechts loopt door]

Paul Hendriks J.M. - aangenomen 12
Wibbina Emmen huisvrouw van den Predikant A. Adriani - overgekomen van Groningen - vertrokken met attest naar Dokkum
Jantje Everts Ubbing - overgekomen van Groningen - vertrokken naar Groningen
Hendrikje Wigbolts huisvrouw van Willem Willems - aangenomen - overl. 1798 13
Heike Andries huisvr van Kasper Antoni - aangenomen 14
Grietje Remkes huisvr van Jelte Jacobs - aangenomen 15
Ellegien Jans huisvr van Klamer Jacobs - aangenomen 16
Eppo Hendrik Bronts - aangenomen 17
Jan Elsingh - overgekomen van Emmen in Drenthe
Trijntje ..... vrouwe van Gerrit Edes - overgekomen van Hellum
Jantje Berents vrouwe van Harm Jans - overgekomen van Slochteren, overl. Febr. 1801
Wigbolt Tomas J:M: - angenomen 18
Hendrik J. Schuiring - angenomen 19
Jacob Aeilkes - angenomen 20
Tomas Jonas - angenomen 21
Enne Andries - angenomen 22
Willem Willems - angenomen 23
Klamer Jacobs - angenomen 24
Jurrien Hebels - angenomen 25
Frerik Arents - angenomen 26
Hendrikje Derks vrouw van Abel Willems - angenomen 27
Trijntje Jans J.D. - angenomen 28


Nieuw aangekomene Ledematen onder den dienst van Ds. G. B. Reddingius.
[vanaf 1796]
1. Pronica Joanna Benthem huisvrouw van ds. Reddingius met attestatie van Minnertsga in Friesland 1796
2. Hillegje Fockens huisvrouw van den Cherger Joannes Hemmel met attestatie van Groningen 1796 - met attest vertrokken in 1800 - weer gekomen in 1800
3. Hilje Jakobs J.D. met attestatie van Wehe & Suirdijk 1796 - weer vertrocken naar Wehe 1799
4. Grietje Ebbinge, huisvrouw van Mr W. van Zalen, met attestatie van Sappemeer 1798
5. Leentje Klasen, huisvrouw van Derk Rustius, op belijdenis des geloofs d. 2 Junij 1798
6. Heinrich Bindschedler, Medic. Practicus, met attestatie van Mänedorf in Zwitserland 1798
7. Meike Ludolphi echtevrouw van Heinrich Bindschedler, met attestatie van Appingadam 1798
8. Haije Jacobs op belijdenis des geloofs d 12 maij 1799
9. Jantje Gerrits op belijdenis des geloofs d 12 maij 1799


Register der Ledematen te Schildwolda van den aanvang der 19 Eeuw:
[NB: bij sommige namen staater er in het origineel een liggende streep voor de naam; deze streep heb ik wanneer aanwezig achter de naam geplaatst in de vorm van 2 “minnen”: --.]
Gerardus Benthem Reddingius Predikant | naar Waardenburg, de
Pronika Joanna Benthem zijn vrouw | laatste met attestatie d. 21 Jun. 1807
Aeilko Abels Ouderling
Elle Sijpkes Ouderling --
Aaltje Hendriks zijn vrouw --
Jan Jans Grube Jun. Diaken
Grietje Freerks zijn vrouw
Rigte Fokkes Diaken --
Willem van Zalen Schoolmeester --
Grietje Ebbinge zijn vrouw - overl. d. 29 Aug. 1805
Jan Jans Grube Sen. - ob. 17 xber 1802.
Scheltje Hendriks wed. v. Corn. Vinckers --
Derk Rustius
Leentje Klazen zijn vrouw --
Elisabeth Cornelis, wed. v. Willem Jans
Zwaantje Egberts, vrouw van Harm Jans Timmer --
Jantje Gerrits - met att. naar Westerlee 1804
Haije Jakobs --
Willem Willems --
Alke Jans wed. v. Pieter Jans
Trijntje Jans vrouw van Jan Jans Lintjer
Martje Pieters vrouw van Jan Dorenbos --
Hillegje Fokkes vr. v. Joannes Hemmel
Freerk Arends --
Frouwke Geerts wed. v. B.H. Vinckers --
Hendrikje Derks vr. v. Abel Willems --
Grietje Meertens vr. v. Jakob Gerrits --
Hendrik Hartog --
Paul Hendriks --
Wijbke Jans wed. v. Hoite Berends - overl. 7 Dec. 1804 aet. 80
Engel Jans vr. v. Jan Harms
Fokke Geerts
Jurjen Hebels --
Geertje Simons wed. v. Abel Jeltes - ob. in Nov. 1804 aet. 82
Klamer Jakobs --
Ellegien Jans zijn vrouw --
Hendrikje Alberts
Aaltje Jans wed. v. Pieter Klazen - ob. 1803
Zwaantje Jakobs vr. v. Jan Meier
Hendrik J. Schuiringh Wedman - vertrok. naar Hellum
Nieske Ennes wed. v. Andries Jans
Tomas Jonas --
Elisabeth Wigbolts zijn vrouw obiit -- 
Wigbolt Tomas - naar Siddebuiren m. attest 1804
Heike Andries vr. v. Kaspar Antonij
Heinrich Bindschedler - overleden 1803
Meike Ludolphi zijn vrouw
Rebekka Barbara Vinckers wed. S. Brons - ob. 1807
Eppo Hendrik Brons --
Grietje Remkes vr. v. Jelte Jakobs - ovl. in Jan. 1802
Rembt Hendriks - ovl. febr. 1801
Joan Geertsema van Wijgchel --
Anna Paats zijn vrouw --
Enne Andries --
Jantje Berends vr. v. Harm Jans Huisman - ovl. febr. 1801
Hermannus Jakobs --
Meike Roelfs zijn vrouw --
Martje Geerts vr. v. Jan Berends
Jakob Aeilkes --
Jan Jans Dokter - ob. 1803
Geeske Gerrits zijn vrouw
Harmke Roelfs vr. v. Jan Roelfs - m. attest. naar Slocht. 1805

Tjaard Geerts
- aangenomen 10 maij 1801 --
Regina Cornelius Vinckers zijn vrouw - aangenomen 10 maij 1801 - ovl. 22 apr. 1802 in ’t 28e
Eefje Roelofs Stapper met attest van Groningen 1801 - weer vertr. naar Gron. 1803
Jan Derks Hofman met attest. van Termunten 1801 --
Klaas Ebes aangenomen 12 maart 1802 --
Harm Jans Timmer aangenomen 12 maart 1802 --
Engel Andries aangenomen d. 30 maart 1802 - vertr. met attest. naar Wagenborgen 1803
Lupkje Harms Bos zijn vrouw aangen. d. 30 maart 1802 - vertr. met attest. naar Wagenborgen 1803
Geesien Vinckers wed. v. P. Vinckers aangen. d. 30 maart 1802 --
Tiettje Pieters vrouw van Otte Luxema aangen. 30 mrt. 1802 - vertr. met attest. naar Hellum 1803
Geertje Kaspers J.D. aangenomen d. 30 maart 1802 - nr. Siddeb. met attest. 1804
Geertje Amels weduwe Jakob Doornbos - aangen. 4 apr. 1803 --
Epke Jochems vr. van Eltje Willems, aangen. 4 april 1803 --
Wijbke Jans vr. van Paul Hendriks aangen. 4 april 1803 --
Pleun de Waal aangenomen den 27 Aug. 1803 - nr. Engelbert 1804
Jan Roelfs Kunst aangenomen den 31 Aug. 1804
Klaas Lammerts Hofkamp en - met attestatie van Groningen d. 29 Nov. 1804 - weder vertr. naar Groningen 1807
Grietje Ottens zijne vrouw - met attestatie van Groningen d. 29 Nov. 1804 - weder vertr. naar Groningen 1807
Klaas Pieters Spijk aangenomen den 19 april 1805 - met attest naar Kropswolde 1806
Berent Jans Mulder aangenomen den 19 april 1805 --
Geesje Alberts vr. van E. H. Brons aangen. d. 19 Apr. 1805 --
Jantje Jakobs vr. van Enne Andries aangen. d. 19 Apr. 1805 --
Elisabeth Roelfs vr. van Jan Roelfs Kunst aangen. d. 19 Apr. 1805, naar Gron. 1824
Anje Jans Mulder vr. v. Klaas P. Spijk aangen. d. 19 Apr. 1805, met att. naar Kropsw. 1806
Jonas Thomas Hasenhoek aangenomen den 26 April 1805
Jacoba Adriana Petronella Wijchgel aangen. d. 2 mei 1805 - obiit
Louisa Hillegonda Hermanna Wijchgel aangen. d. 2 mei 1805 - den 2 Sept 1811 naar Winschoten
Ete Alberts aangenomen d. 12 en gedoopt d. 13 maart 1806
Daniel Hendriks aangenomen den 25 mei 1806 - obiit
Coenraad Jans Meijer aangenomen den 25 mei 1806 --
Wubbe Haijkes aangenomen den 25 mei 1806 --
Jan Derks aangenomen den 25 mei 1806 --
Annegje Willems vr. van Jan Derks Hofman aangen. d. 25 mei 1806
Jakob Pieters op belijdenis aangenomen d. 31 mei 1806 - obiit
Tiddericus Jakobs Dorenbos op bel. aangenomen d. 6 jun. 1807 - met attest naar Hellum den 4 v. Louwm. 1810
Trijntje Jakobs vr. v. Arijs Jans Dorenbos, op bel. aangen. d. 6 jun. 1807 - obiit d. 27 v. Sprokk. 1811


Nieuw aangekomene Ledematen onder den dienst van Ds. A. Bekenkamp.

Jacob Hindriks op belijdenis aangenomen den 28 van sprok: 1810 --
Sietske Lewe met attest. van Duiten (?) 1809 - obiit d. 22 april 1817
J. C. Wildervank en zijne vrouw [en]
G. A. Kappers, met att: van Garlsweer 1809 - [beide] vertrokken met attest naar Loppersum d. 4 v. Lentem. 1811
Geert Harms met attest van Middelbert
Den 8 dec. 1811 gekondigt dat met attest van Kropswolde was overgekomen Klaas Spijk - obiit
1812, den 6 dec. Jannes Hoed met attest van het Hogezand - naar Wildervanck
Matje Jans op belijdenis aangenomen
Nieske Kaspers
en
Barbera Derks den 26 mei 1804 --
Sjabbo Bronts en --
Geert J. Vinckers op belijdenis aangen. d. 28 mei 1814 --
Rolina Dijk met attest van Oldehove - obiit
Wink Cornelis de Roos met attest van Stavoren - vertrok. n. Gron.
Jan Geertsema van Wijchgel op belijdenis aangenomen den 20 oct. 1814 --
Suzanna Friederichs --
en
Annegien Kaspers op belijdenis aangenomen den 3 maart 1815 --
1816 den 3den maart gekondigt dat Elsjen Pothof met attest van Lidmaatschap tot deze gemeente is overgekomen van Winschooten - vertrokken naar Groningen den 26 Mei 1820
1 Sept. gekondigt dat op belijdenis waren aangenomen:
Geertje Tjaarts
Dieverke Jacobs
Geesjen Kaspers
Anna Harmannus
Trijnje Fokkes
Cornelia Bronts en
Hindrikjen Jurjens - obiit
Den 8 Sept. 1816 Grietje Jans Mengel op belijdenis aangenomen en bevestigd
Gjetmer Jans Engels - naar Spijk den 17 mei 1819
67
Ebeltje Joosten - van Groningen
Johannes Oosterwold - van Groningen
Joannes Franciscus Buning
Hindrik Conraad Buning - vertrok. n. Groningen
Anje H. Schuring, vr. van Ds. A. Bekenkamp
Janna Willems Huitsinga met attest v. Slochteren
70 Ledematen
Jan Derks Kubben en zijne vr.
Trijntje Harms met attestatie van Hellum
Eltje Tjakkes Wilthof en
Jantje Hindriks Schipper op belijdenis aangenomen
72 Ledematen
Heino Harms Fokkens van Hellum
Jan Hindriks Oudenhuis van de Zeerijp
68

[einde deel Id - lidmaten]
Consistoriale zaken nog niet bekeken, met uizondering van:
1806, den 13 maart is bij gelegenheid van den doop van Ete Alberts, oud 19 jaren, bekend gemaakt dat zij op belijdenis des geloofs tot lidmate is aangenomen.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.