LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Scheemda

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email Mennepowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Periode 1761 - 1811 bewerking Mieneke Timmer feb. 2006, corr. MG.
Periode 1673 - 1728 bewerking Henk Blok winter 2006/7.
Periode 1727 - 1760 bewerkt door Henk Blok feb/maart 2007

nagekeken voorjaar 2013 Bert Schut

- mutaties 1673 - 1682 (Wilhelmus van der Schuur)
- mutaties 1682 - 1728 (Hermannus Meijer)
- mutaties 1727 - 1728 (Phoebus Themmen)
- mutaties 1728 - 1737 (Phoebus Themmen)
- mutaties 1737 - 1754 (Cornelius Hermannus Swijghuisen)
- mutaties 1754 - 1760 (Johannes Rummerink)
- mutaties 1760 - 1765 (Gerardus Kuipers)
- mutaties 1766 - 1767 (Theodorus Lubbers)
- mutaties 1768 - 1770 (Johannes Heringa)
- mutaties 1771 - 1807 (Wilhelmus Henricus Folckers)
Los van bovenstaand geďndiceerde bewerking van de Acta is er door de latere
predikanten vanaf 1760 een apart lidmatenboek bijgehouden. Daaruit:
- lijst en mutaties 1761 - 1765 (Gerardus Kuipers)
- lijst en mutaties 1768 - 1770 (Johannes Heringa)
- mutaties 1771 - 1807 (Wilhelmus Henricus Folckers)
- mutaties 1807 - 1811 (Jan Pelinck)

 


[Opmerkingen zoals dat er niets bijzonders was voorgevallen in de visitatie of bij het censura morum zijn niet vermeld. Ook de aanwezigen zijn niet vermeld, tenzij er iets bijzonders was. De acten zijn meestal samengevat. Als de acte letterlijk is overgenomen staat deze tussen aanhalingstekens. De consistorie vergadering was om en om in Scheemda en in Eexta.]

Toegang 274 inv. nr. 1
Consistoriale acten van Scheemda en D’Exta

28-05-1673
Nieuwe communicanten waeren voor dit mael geene als alleen
Wiepke Cebes met attestatie van Midwolderhammerik

03-09-1673
Stijne Cierts wordt weer aangenomen tot het avondmaal

Nieuwe communicanten waeren voor dit mael geen anderen aengenomen als
Corneliske Bartelts huijsvrouw van Jan Everts in de Scheemda

30-11-1673
Wegens het onstuimige weer is niemand verschenen in de patorie van de Scheemda

25-02-1674
was met attestatie van Groningen aengekomen Geesie Bakhuijs huijsvrouw van Jan Dannenberg in de Scheemda

03-06-1674
was met attestatie van Midwolda aengekomen Bielke Elses huijsvrouw van Tonke Egberts in de Scheembda

02-09-1674
“Den 2 September was in de Exta, ten huijse van Ds. Kunning, alleen gecompareert W. van der Schuir, vertonende hoe dat een lidmaet in de Scheemda de weduwe van Jacob Eiberts genaemt Aeltie Hendriks niet lange nae haer mans doodt haer hadt laeten beslaepen en beswangert was, waer over seer quaede geruchten van haer persoon wierden verspreijdt: is nevens D: Kunning geresolveert Aeltie Hendriks te vermaenen haer selfs te kennen en sich voor eerst van het avondtmael af te houden.”

[in de kantlijn] Anno 1675
[Daaronder:] sijnde D. Kunning in sijn kranckheijt bovengemelt op den 7 December in den Heere gerust. [vermoedelijk slaat dit op 07-12-1674]

03-03-1675
met attestatie ujit de Beerta was als lidtmaet aengekomen tot onse gemeijnte
Abelke Haijkens en Wije Haijkens hijsvrouw van Aldert Alberts beijde in de Scheemda
oock Fosse Melles huijsvrouw van Eijlert Jacobs in de Scheemda
tot lidtmaet was nieuws aengenomen Trijntie Berents dochter van de wedman Berent Joosten in de Scheemda

02-06-1675
de ledemaeten tot onse gemeijnte toegevoeght waeren nieuws aengenomen
Epke Jans, huijsvrouw van Schelte Geerts in de Scheemda
Sibena Broijls ionge dochter in de Scheemda
met attestatie van de oude Schans Doedo Rouwkema en Margarita ehel. in de Scheemda
van Siddebuuren Claes Pieters en Jantien ehel. in de Scheemda
van Winschoot Aijsse Autes ionge dochter in de Scheemda
van Midwolda Popke Jurriens en Siben Tiackens ehel. in de Scheemda

01-09-1675
de ledemaeten tot onse gemeijnte toegevoegt om den aenstaende sondag mede te communiceren waeren
met attestatie van Oostwolt Lamme Albers huijsvrouw van Tiacke Tammens in de Scheemda
van Ter Munte Jekie Redekers huijsvrouw van Hans Andries in de Scheemda

01-12-1675 nieuwe ledematen
was als nieuws aengenomen lidtmaet onser gemeijnte toegevoegt
Annieske Boekholt ionge dochter in de Scheemda

01-03-1676 er is sprake van D: Johannes ab Oostbroek nu predikant in de Eexta bevestigt den 23 Januari.
de nieuwe aengegeven communicanten waeren dese naevolgende
uijt de Scheemda Bouwe Heeres huijsvrouw van Roelef Geerts
Ouke Jans weduwe van Dirk Jans
Aeltie Everts ionge dochter
Jan Harrems
Bernardus van Gelderen
met attestatie van Groningen Lambert Miedendorp candidatus
uijt de Eexta:
Froucke Hendricks wonende met Hans Jurck
Focco Brongers
met attestatie van Suijtlaren Jelis Willems en Swaentie ehel.

09-04-1676
Dirk Jans, Cornelis Jacobs Stallinga en Jan Everts genomineerd tot ouderling in plaats van de overleden ouderling in de Eexta Poppo Wigboldi. Gekozen wordt Dirk Jans. Hij wordt bevestigd 04-06-1676.

“Den 31 Maij, wanneer nae gewoonte voor ’t aenstaende H: Avondtmael het Consistorium moeste gehouden worden in de Scheemda, is wegens d’absentie van D. Collega Wilh: van der Schuir, tot den Leger-dienst beroepen en vertrocken, geen kercklike vergaderinge aengestelt.”

04-06-1676
De nieuw aengenomene en aengekomene Communicanten waren dese naevolgende:
Uijt de Eexta:
Temmo Jacobs
Albertje Pieters, huijsvrouw van Evert Jacobs
Anneke Hindrix, Dienst-maeght van Leonhard Berents Ten Camp.
Uijt de Scheemda:
Ike Tjarcks, woonende met de weduwe van Mr: Hendric van Geldern
Aijlcko Waldrix en Popke Sijpkes sijn huijsvrouw met attestatie van Winschoot.
“Ook is Griete Jans, huijsvrouwe van Lambert Hertogs, tot ons van Embden wedergekeert, overleverende die selve attestatie, waer mede sij derwaerts gaende van D. Collega van der Schuir op den 2 Augusti 1675 was voorsien, also sij wegens eenige ongelegentheden aldaer niet en hadde gecommuniciert; bekennende daer in grootelijx gepecciert te hebben, met belofte van voortaen bij ons in de Christlike gemeijnschap ijverigh te willen continueeren.”

30-08-1676
Nieuwe communicanten door de zegen des Heere onse gemeijnte toegevoegt, waeren in de Scheemda:
Bauwckie Friks huijsvrouw van Reijnt Freriks
Tiadduwe Jans huijsvrouw van Arent Redeker
met attestatie van Nieuw Scheemda Talle Jacobs huijsvrouw van Wibbo Hilties
In de Eexta:
Renske Jacobs dochter van Jacob Jans
Berendt Pouwels van Hoogezandt

29-11-1676
Nieuwe communicanten, so de Heere onse gemeijnte heeft gelieven toe te voegen, waren in de Scheemda:
Tonko Egberts
Pieter Everts
Met attestatie van Veendam Folkert Harmens en Bouke Hendriks sijn huijsvrouw
In de Eexta
Ave Jurjens, Dienstmaegt van Hans Georgh Fehler, met attestatie van Suidtbroeck

28-02-1677
“Heeft D: collega Oostbroek vertoont hoe dat op heden ten huijse van Jan Jans was gesecht, dat aldaer een luthers predikant was geweest, dewelke seijde, dat voorleden sondag veertiendagen soude prediken tot Winschoot, en veertien dagen daerna wederom, en dat dese luijden luthers sijnde daer toe soude genodicht hebben: is geoordeelt dese saeke te laeten dienen in de ordinarise cassicale vergaderinge tot Winschoot.”

Nieuwe communicanten, door des Heeren zegen onse gemeijnte toegevoegt, waeren in de Scheemda
Jantien Simons huijsvrouw van Hendrik Hendriks
Etie Hendriks wonende met Jan Pieters Slachter
in de Eexta
Grietie Hemmes huijsvrouw van Frerik Harkens
Lijsbeth Geerts huijsvrouw van Boelo Reijnders
Tonis Beuker

01-06-1677
“Heeft D. Coll. van der Schuir gerapporteert, dat de Broeders tot Winschoot Pradikanten vigilierden, en bij d’Ed. Mog: Heeren Borgemeesteren en Raadt der Stadt Groningen ijverden tegens sekere Luthersche Pradikant, waervan in voorgaende sessie wort gementioniert, hoewel dese sake tot noch toe in Classe niet en heeft gedient.”
“Is binnengestaen Anneke Everts, begeerende toegelaten te worden tot de H. Tafel des Heeren; en na gedane ondervraginge door D. Prases van der Schuir, reden gevende waerom sij het Pausdom quam te verlaten, is geresolviert dat sij de naeste reijse sal ge-admittiert worden, sullende ondertusschen in de fundamenten van onse Christlike Gereformierde Religie naerder worden onderwesen.”

Nieuwe communicanten door den zegen Gods onse gemeijnte toegevoegt, waren in de Scheemda
Eijlert Jacobs
in de Eexta
Udo Menses en Teubighjen Fredricks Dienstmaegt van Jan Pieters.

29-08-1677
“Anneke Everts, in voorgaende acten gemelt, heeft sich de private onderwijsinge onderworpen, en is van D. Coll: Oostbroek bequaem geoordeelt tot des Heeren Heijlige avontmael.
Heeft D: Coll: Oostbroek voorgestelt hoe Jurrie Lucas in de Eexta, sich een iaer vijf a ses hadde geabsenteert van des Heeren avontmael, uijt oorsaeke van oneenigheden met sijn sal: huijsvr. wegen desselfs voorkind[papier beschadigd] en dat nu geerne wederom wilde communicieren, is [papier beschadigd] sulks toegestaen.”

Nieuwe communicanten, door des Heeren zegen onse gemeijnte toegevoegt, waeren
Aefien Ackama, huijsvrouw van Geerhardus Eijtzen in de Scheemda
Johannes St[papier beschadigd] in de Eexta, Anneke Everts in de Eexta.

28-11-1677
Faes Laurents, herbergier, en zijn huisvrouw zijn vermaand om op zondag uit hun huis te weren degenen die alleen komen voor het kaartspel. Ze willen dat niet en komen niet meer aan het avondmaal.

27-02-1678
De volgende keer moet Anne kistemaekers in de Scheemda voor het consistorium komen, om uitleg te geven waarom ze niet aan het avondmaal komt en wegens haar onverzoenlijkheid met Gartien Abels, huisvrouw van Jan Tepens in de Scheemda.

De nieuwe ledemaeten door des Heeren genaede onse gemeijnte toegevoecht, en nae ondersoekinge aengenomen waeren
Hendrik Ockes
Tiabbo Poppes en desselfs huijsvrouw Jantien Ennens
Boele Louwerts iongling
met attestatie van Groningen Gebbichien Hendriks huijsvrouw van Wibbe Foppes gesaementlijk in de Scheemda
In de Eexta dese naevolgende
Hessel Haijes en Anneke Aijolts sijn huijsvrouw
Maria de Vries ionge dochter
Jacobus Beekman met attestatie van Groningen

28-05-1678
Van der Schuir rapporteert dat de vrouw van Faas Laurents bij hem is geweest op zaterdag voor het jongstgehoudene avondmaal. Ze beklaagt zich over het gepasseerde en belloft de bekende gezelschappen van kaartspelers te weren. Haar man is het hier mee eens. Ze wil weer aan het avondmaal, wat wordt toegestaan. Faas Laurents mag nog niet, omdat hij nalatig is in het aanhoren van Gods woord.

De nieuwe ledematen door den segen des Heeren onse gemeijnte toegevoegt, waren
Talle Berents, huijsvrouw van Berent Allers
Griete Jans huijsvrouw van Jan Hendrix
met attestatie van Groningen Annichjen Pauwels huijsvrouw van Hendrik Tepes
van Blijham Albertjen Sibelts jonge dochter woonende met Jan Pieters Slachter
t’samen in de Scheemda
Met attestatie van Veendam Grietje Pieters, huisvrouw van d’Eerb. Derck Janssen
en van Borchsweer Aeltje Andries woonende met d’E. Cornelis Jacobs
beijde in d’Eexta

28-08-1678
“Dewijle Talle Berents huijsvrouw van Berent Gortemaeker in de Scheemda beruchticht is van overspel, en eenige daegen sich van haeren man en kinderen onttrocken heeft, en dese saeke noch niet volkomentlijk konde ondersocht worden: soo is geoordelt, dat haer voor ditmael des Heeren avontmael sal worden ontsecht: en tegen de naeste komende vergaderinge sal worden geciteert, om haer te suijveren”

De nieuwe ledemaeten, door des Heeren segen onse gemeijnte toegevoecht, waeren
Wije Martens huijsvrouw van Memmo Arents
Ockien Cornelis huijsvrouw van Louwo Dirks
Claeske Jans dienstmaecht van Gerrit Jacobs
Met attestatie, van Suijtbroek Eggo Harmens
van Groningen Mr. Meijnt Vinkers
van de Beerta Trijntie Geerts dienstmaecht van Dr. Sibinga

29-11-1678
Talle Berents bekent dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan overspel. Ze wordt gesuspendeerd van het avondmaal.

Aeldrick Heerens, ouderling, doet het verzoek om hem van zijn taak te ontheffen wegens zijn zwakke gezondheid. Besloten wordt om een derde ouderling in Scheemda aan te stellen. Uit het drietal Jan Pieters Slachter, Dries Dercks en Hemmo Tonckerts wordt Jan Pieters Slachter gekozen en op 03-01-1679 bevestigd.

[in kantlijn] Nieuwe ledematen waren
Jochum Wessels en Jan Ottens in de Scheemda
Met attestatie van de Nieuwe Schans Grietje Nannis, ook in de Scheemda

28-02-1679
Nieuwe ledemaeten onse gemeijnte door des Heeren segen toegevoecht waeren uijt de Scheemda
Jan Alders
Evertien Jacobs dienstmaecht met Harmen Jans
Jeltie Geerts dienstmaecht met de Pastoor
uijt d’Eexta
Jan Pieters
Engel Jacobs, dienstmaecht van de Pastoor
Wenne Jacobs dienstmaecht van Dirk Louwens
Jan Hendriks

30-05-1679
Nieuwe ledematen, so door des Heeren segen onse gemeijnte zijn toegevoegt, waren in de Scheemda
Wibbo Hiltjes
Roelef Geerts
Jan Everts, soone van Evert Pieters
Pieter Memmens, soone van Memmo Eppens
Johannes Jantzon organist
Grietje Coerts huijsvrouw van Ubeko Hiltjes
Martjen Johannis dienende met Evert Pieters
met attestatie uijt de Beerta Ette Fockens huijsvrouw van Eggerick Everts

05-09-1679
Anna kistemaekers heeft berouw betoond en mag weer aan het avondmaal.

Nieuwe ledemaeten door des Heeren segen onse gemeijnte toegevoecht waeren uijt de Scheemda
Grietie Henderiks huijsvrouw van Aijlt Luutiens op Scheemdermeer
Stijne Henderiks dienstmaecht ten huijse van Reijnt Freriks
Henderik Redeker

05-12-1679
Tot een nieuw cummunicant is aengenomen
Harmen Jans, in de Scheemda
met attestatie van Groningen verscheenen Laurentius Gualterus Lucanus Studiosus, in de Scheemda

05-03-1680
Nieuwe ledemaeten door des Heeren segen onse gemeenten toegevoecht waeren uijt de Scheemda
Eggerik Everts en Willem Henderiks
uijt de Eexta
Benno Oomkens

04-06-1680
Aeltjen, de weduwe van Jacob Eijlerts, heeft verzocht weer tot het avondmaal te mogen gaan. Dat is haar enige jaren geleden ontzegt wegens vleselijke conversatie buiten de huwelijkse staat. Als ze openlijk berouw toont mag dat.

Nieuwe communicanten, door den segen Gods onse gemeinte toegevoegt, waren in de Scheemda
Tjacko Ebels wedman, en sijn huijsvrouw Geesjen Pieters
Grietjen Fricks huijsvrouw van Mannus Aijlts
met attestatie van Engelbert Dirck Jacobs
in d’Eexta
Nanno Eltjens woonende met Derck Jansen

03-09-1680
Aeltien Hendriks, van de vorige acte, toont berouw. Ze mag weer aan het avondmaal.

Nieuwe lidtmaet, door des Heeren segen onse gemeente toegevoecht, was
Trijntie Broerkes, weduwe van Jan Freriks in de Scheemda

03-12-1680
Met attestatie van Wester-lee is tot ons weder-gekeert Anneke Hendrix, Dienstmaegt van d’heer Dr. Sibinga in de Eexta

04-03-1681
Nieuwe ledemaeten door des Heeren segen onse gemeijnte toegevoecht waeren uijt de Scheemda
Epke Jacobs huijsvrouw van Pieter Everts
Agnietie van Gelderen
Margrietie van der Schuir
Frouwke Emmens dienstmaegt woonende met de Pastor
uijt de Eexta
Remke Tiackes huijsvrouw van Brondt Hendriks
Eppo Grous studiosus

03-06-1681
Uit de Borgerije worden genomineerd tot ouderling Hemmo Tonckerts, Evert Baijes en Uitjo Oomkens. Hemmo Tomckerts wordt gekozen en zal in zijn dienst bevestigd worden als het Nachtmaal van september gehouden wordt.

Nieuwe communicanten onse gemeinte door des Heeren segen toegebracht, zijn dese navolgende:
Sibena Kunnings
Doetje Ubbens
Grietje Jans
Jan Luppes
Phebo Hiltjes, in de Scheemda
Meijske Willems en Jan Egberts, beijde woonachtig met de weduwe van wijlen Focco Brongers, in de Eexta

02-09-1681
Nieuwe ledematen door des Heeren genaede onse gemeijnte toegevoecht waeren uijt de Scheemda
Jacomina de Vries ionge dochter
Trijne Jans dienende met Uijtko Oomkens
Jan Edses
Met attestatie van Winschoot Geeske Jans weduwe van Popko Sickes
Luppo Haijes uijt de Beerta
uijt de Eexta
Roelef Pieters

28-09-1681
Op verzoek van Dns. Collega Wilh. van der Schuir worden de Leden des Consistorij en enige leden der gemeente verzocht om ’s middags om 2 uur in de kerk van Scheemda te verschijnen, om het voorstel van enige gecommiteerden van de gemeente te Groningen aan te horen.
Present zijn Johann: van Oostbroeck Past: in d’Eexta, Menso Uden, Derck Jansen, Hemmo Tonckens ouderlingen, naast verscheidene leden der gemeente. De gecommiteerden uit Groningen zijn Dns. Joannes Abberinck Predicant, d’E Hopman Henric Pott ouderlingh en Soll: Jan Alting Diacon.
Ds. Van der Schuir wordt beroepen te Groningen en neemt dit beroep aan. Een formulier van dimissie wordt opgemaakt.

02-12-1681
Nieuwe communicanten, door des Heeren genade en segen onse gemeijnte toegevoegt waren dese:
Mons: Henricus Veltman Advocaet in d’Eexta
Claes Ubbens in de Scheemda
met attestatie van Groningen Gepke Wessels, huisvrouw van Israel Elschot, in de Scheemda


03-03-1682
Nieuwe ledemaeten door des Heeren gemaede de gemeijnte toegevoeght, waeren uijt de Scheemda
Lambert Hertoghs
Hemke Fockes huisvrouw van Focko Elties
Haijke Temmen jongedogter
met attestatie Niese Berents huijsvrouw van Jan Jans van Midwolda

Ter vervanging van de 2 overleden ouderlingen Derck Jansen en Evert Pieters wordt op 24-03-1682 om 1 uur een buitengewone consistorie vergadering gehouden.

24-03-1682
Derck Jansen, ouderling in de Eexta, en Evert Pieters, ouderling in de Scheemda, zijn beide overleden.
In de Eexta staan op de nominatie Cornelis Jacobs Stullinga, d’heer Dr. Fred. Sibinga en Tammo Sijpkens. Cornelis Jacobs Stullinga wordt gekozen.
In de Scheemda staan op de nominatie Hemmo Eppens, Wibbo Hiltjes en Tjabbo Poppens. Hemmo Eppens wordt gekozen. Ze zijn gekozen uit de “Huijsmans-standt”.
Op de zondag na 02-06-1682 worden ze bevestigd.

02-06-1682
Nieuwe communicanten door den rijcken segen Gods onse gemeijnte toegevoegt, waren dese navolgende;
In de Scheemda
Grietjen Hindrix, huijsvrouw van Jan Jans Feling
Pieter Jochums
Hermen Hindrix en Anneke Hindrix Ehelieden
Jan Hindrix en Geertruit Wessels Ehelieden
Jan Koops
Evertjen Jans dienstmaegt van Hermen Jans
Aeltjen Cornelis dienstmaegt van Oomko Everts
Martjen Hindrix dienstmaegt van Jan Everts
Aefke Jans dienstmaegt van Derck Jacobs
Theetje Tjabbes dochter van Tjabbo Poppes
met attestatie van de Nieuwe Scheemda Stijne Jans huijsvrouw van Cornelis Lippes
in de Eexta
Rebecca Straetmans jonge dochter, dienende met Tammo Sijpkens
met attestatie van Midwolda Seijto Wessels en Mettjen Roberts Ehelieden

01-09-1682
Nieuwe communicanten waeren uit de Scheemda
Arent Redeker
met attestatie Nantko Tiackes van Groningen
Stijntien Haijes van ter Munten
Wupke Hindrix van Midwolda
van de Eexta
Epke Cornelis huijsvrouw van Udo Nantkes
Aaltien Jacobs huijsvrouw van Claes Hermans van de Beerta

01-12-1682
Nieuwe communicanten door des Heeren segen onse gemeijnte toegevoegt, waren in de Scheemda:
Berendt Alders
Leentjen Everts
Maria de Muinck
Swaentje Pieters met attestatie van Midwolda
Eetje Harmens huijsvrouw van Mr. Fredrik Smidt, met attestatie van Winschootten

02-03-1683
Nieuwe communicanten, de gemeijnte door des H. seegen toegedaen waeren in de Scheemda
Aeltien Ottes huijsvrouw van Pieter Jochums
Antie Dercx huijsvrouw van Jan Obbes
Anna Wijpkens
Steije Heres
Jan Haijes
Jurjen Aeldrix
in de Eexta
Manso Jans en Trijntien Rengers ehel.
Siwerdina van Oostbroeck
met attestatie in de Scheemda de E.W. Hillebrandus Ardingius van Groningen
Lucke Jans van Westerlee

01-06-1683
Nieuwe communicanten door des Heeren segen onse gemeijnte toegevoegt, waren in de Scheemda:
Feije Jans, huijsvrouw van Hindrick Jans
Harmen Berents
met attestatien Aicko Dercks en Johanna Harkama Echte-lieden van Groningen
Meneke Evers huijsvrouw van Nantko Tjackens van Noordbroeck
Jan Bisschop van Leeden uijt het Graefschap Teklenburgh

31-08-1683
“De commisie in de saeck van Maria Mennens en Benno Oomkens, blijft wegens absentie van de laetste beijde predicanten aenbevolen”
Hiltie Ebels heeft beloofd te verschijnen voor het consistorium, maar is niet gekomen.
Grietje Peters en Jan Hindrix waren gesuspendeerd. De laatste zal in het volgende consistorium geciteerd worden.

Nieuwe ledemaeten door Godts genaede de gemeijnte toegevoeght zijn
Hilletien Elties huijsvrouw van Jan Evers
Jacob Jans woonende met Uitko Oomkes in de Scheemda

30-11-1683
Betreffende de kwestie tussen Maria Mennens en Benno Oomkens wordt besloten dat gekeken wordt of ze er samen uitkomen.
Hiltjo Ebels en Jan Hindrix zijn niet verschenen voor het consistorium.

Nieuwe ledematen door den segen Gods onse gemeijnte toegevoegt, waren in de Scheemda:
Ailko Epkenius
Udo Heres, wonende bij de weduwe van Drees Derx
Grietje Lambers, dienende bij Fopko Sibens
Met attestatien
Albert Reijnders en Aeltjen Sijntkes, van de Nieuwe Scheemda
Stijne Hindrix huijsvrouw van Antonij Jans, van Wester-Lee
in d’Eexta
Geertruijt Hemmens, huijsvrouw van Jurjen Isebrandts

28-02-1684
Hiltie Ebels is verschenen. Op de vraag waarom hij zich onttrekt aan Gods woord antwoordt hij alleen frivole redenen niet zake dienende. Het consistorium neemt daar geen genoegen mee en suspendeert hem voor een vierendeel jaars.
Grietje Peters wil weer aan het avondmaal. Ze blijft nog een vierendeel jaars gesuspendeert en als ze dan voldoende berouw heeft getoond mag ze weer aan het avondmaal.
Ook Jan Hindrix is verschenen: hij wil ook weer aan het avondmaal. Besloten wordt dat over een vierendeels jaar dit opnieuw bekeken wordt, na ingewonnen inlichtingen bij de predikant van de Mieden, waar Jan Hindrix tegenwoordig woont.

Nieuwe ledemaeten in de Scheemda waeren
Henricus Sissingh
Harmen Jans
Jantien Auties wonende met de Pastor aldaer
met attestatie van Noortbroeck Rixte Redekers
in de Eexta
Nomdo Tiaerts met attest. van Winschoten

30-05-1684
Door de dood van Hiltjo Ebels is zijn zaak afgelopen.
Grietje Pieters verzoekt weer toegelaten te worden tot het avondmaal, wat wordt toegestaan.
Jan Hindrix is niet verschenen, dus blijft de zaak zoals die was.

Nieuwe ledemaeten onder des Heeren segen onse gemeijnte toegevoegt, waren in de Scheemda
Hendrick Wighers
met attestatie van Bedum Magdalena Simons huijsvrouw van Simon Simons

05-09-1684
Jan Hindrix is verschenen en wil weer aan het avondmaal. Hij heeft een attestatie bij zich waarin hij zijn leedwezen betuigt met hetgeen geschied is. Tenslotte besluit het consistorium dat hij weer aangenomen wordt.

Nieuwe ledemaeten in de Scheemda waeren
Grietje Drees doghter van Drees Derx
Antie Geerts dienstmaaght van Berndardus a Gelderen
Corneliske Jans dienstm. van de wed. van wijlen de H. Pastor de Muinck
met attest. Lijsbet Roelefs, Jan Evers en Aise Jansen ehel. van Delfzijl
in de Eexta
met attestatie Haijko Hommes dienst. van Dr. Sibinga van Bellinghwolda

05-12-1684
“De Past: in d’Eexta relateerde, dat Benno Oomkens aengenomen hadde, om de questieuse sake tusschen hem selven en Maria Mennens, noch voor het aenstaende Avondmael (: so doenlik) in te schicken. Waer van de uijtslach staet te verwachten.”
Bij de visitatie in de Scheemda is tegen Grietje Pieters in de Eexta bezwaar ingebracht. Er wordt besloten aan Grietje te vragen om zich te onthouden van het komende avondmaal.

Met attestatie van Noordbroeck is aengekomen Evert Jans in de Scheemda
en Jan Jacobs in de Eexta, met attestatie van Groningen

“En also Huibert Havincks en Grietje sijn huijsvrouw van de Mieden gekomen, met een slechte attestatie zijn voorsien en ook hier in de Scheemda niet al te vreedsaem met malkanderen hebben geleeft, so verstaet het Consistorium, dat sij noch voor ditmael tot de Heijlige Tafel geen toeganck sullen hebben.”

06-02-1685
Benno Oomkens heeft zich nog niet verzoend met Maria Mennens.
Huibert Havinx en Grietje blijven gesuspendeerd door hun “onvredelick leven”.
Grietie Pieters beweert dat Cornelis Jacobs “trouwe soude hebben ontvangen”, dus een trouwbelofte heeft gekregen. Hij ontkent alles en de zaak wordt aangehouden. Beiden worden wel gesuspendeerd.
Er zijn geruchten over Ailko Epkenius. Hij zal de komende zaterdag om 1 uur geciteerd worden.

met attestatie was gekomen, in de Eexta, Sicco Simons van Suidtbr.

07-02-1685
Ailko Epkenius wordt in het consistorium ondervraagt, want een zekere meid, Sijnke Jans, heeft hem ervan beschuldigd dat hij haar zwanger genaakt heeft. Deze beschuldiging heeft ze niet alleen tegen de pastoor aldaar, maar ook tegenover de vroedvrouw “in haeren arbeijdt” staande gehouden. Ailko wordt gevraagd of hij de vader is van het kind, maar dat ontkent hij ten stelligste.

05-06-1685
Benno Oomkens heeft geprobeerd zich te verzoenen met Maria Mennens, “doch was niet naar wensch gesuccedeert; beloofde voorder alle devoiren te willen aenwenden.”
Huibert Havincks en en zijn vrouw willen aan het avondmaal. Dit wordt toegestaan omdat in de visitatie ook de buren getuigd hebben van een vreedzaam leven van de twee.
Cornelis Jacobs bekent dat hij met Grietje Pieters op 1 bed gelegen heeft, maar het is niet tot vleselijke conversatie gekomen. De zaak wordt aangehouden en ze blijven gesuspendeerd.

Met attestatie zijn aengekomen
Mr. Huibert Havinx en Grietje Ehel. van de Mieden
Jurjen Elsemeijer en sijn huijsvrouw van Ippenbuiren uit het Graefschap Tekelenburgh
Pieter Hendrix en Sibrigh Onnes Ehel. van Groningen
Aeltjen Pieters J.D. van de Wildervanck
Aeltjen Cornelis J.D. van Wagenborgen

09-09-1685
Benno Oomkens blijft proberen zich te verzoenen met Maria Mennens.
De zaak Grietje Pieters contra Cornelis Jacobs speelt nog steeds. Het lijkt erop dat ze zich willen verzoenen. Dr. Sibinga en Johannes Haijes (Huijs) mogen optreden als gevolmachtigden van beide partijen.

Nieuwe ledematen waeren
D. Lubbertus Toxopeus S.S.M.C. van Borghsweer met attest.
Ailke Harmens huijsvrouw van Sebo Arents met attest. van de Mieden

04-12-1685
Door de dood van Benno Oomkens is zijn zaak tegen Maria Mennenes afgelopen.
Jan Pieters is al 3 maal geciteerd, maar weigert te komen. Hij wil tot in eeuwigheid niets meer met de predikant te maken hebben. Men gaat nog 1 poging doen.

Nieuwe communicanten waren in de Scheemda
Deeuwer Claessen, weduwe van Jarfko Luitjens
Maria Pauwels huijsvrouw van Jacob Jans
Anneke Freriks huijsvrouw van Hindrik Jans
Bielke Blancks j.d. wonende bij de weduwe van Mr. Hendrik van Gelderen
Cornelia Zandt huisvrouw van Jan Lamberts Brouwer, met attestatie van Warffum
in de Eexta
Anna Margareta Sibinga J.D.

16-12-1685
Dr. Sibinga verklaart een volledige volmacht van Cornelis Jacobs ontvangen te hebben.
De advocaat Johannes Huis verklaart een volledige volmacht van Grietje Pieters ontvangen te hebben.
Ze verklaren tezamen dat ze een akkoord hebben gesloten: Grietje Pieters moet 65 Carolus Guldens direct aan Cornelis Jacobs betalen. Daarnaast moet ze restitueren “sekere trouwpenningh” met 4 zilveren ducatons. Grietje moet dit maandag aanstaande betalen ten huize van de Predikant, samen met nog 5 guldens wegens enige onkosten die Cornelis Jacobs gemaakt heeft.
Ze beloven dit met handtastinge en mogen daarna weer aan het avondmaal.

05-02-1686
De laatste poging om Jan Pieters te spreken is mislukt.

Nieuwe comunicanten, door des Heeren genade de [papier beschadigd] waren in de Scheemda
Mr. Albert [papier beschadigd]
Hindrick Luitjes
Hindrick Berens
Griet[papier beschadigd] huijsvrouw van Tiabbe Geukes

04-06-1686
Claes Hermans in de Eexta zijn vrouw zijn enkele keren niet aan het avondmaal verschenen. Zij zal aangemaand worden te gaan.

Met attestatie van andere plaetsen sijn tot onse Gemeijnte gekomen
Focko Frerix en Jantjen Ehelieden, van de Wildervanck
Haike Evers J.D. van de Beerta
Marten Hindrix van Ravensborgh en Antien Adams Ehel. van Groningen
Jan Evers Oosthof van Bellinghwolda, t’samen in de Scheemda

03-09-1686
Nieuwe communicanten waren
Trijne Sicces huijsvrouw van Jochum [papier beschadigd] in de Scheemda
Trepke Albers en Geertien Lases ehel. met attest. van Harlingen
Wije Buschers huisvrouw van Claas Ubbes van de Mieden

03-12-1686
“Aengaende de vermaninge aen Claes Hermans huijsvrouwe, staet dieselfe noch te doen, also wegens d’overstroominge der soute wateren de visitatie aldaer niet heeft konnen geschieden”.

Nieuwe communicanten door des Heeren segen onse gemeijnte toegevoegt, waren in de Scheemda
Trijntje Alders weduwe van Jurjen Peters
Geertjen Luitjes dienende met Derck Jacobs
Hemke Jacobs, met de Pastor in de Scheemda
Haijke Eltjes j.d. met attestatie van Siddebuiren
Johan Holtgrave van Linen uit het Graefschap Tekelenburg met attestatie

09-03-1687
Nieuwe communicanten waren, in de Scheemda
Peterke Jacobs met attest. van de Nieuwe Scheemda
Ide Aijolts van Midwolda
in de Eexta
Geertruidt Poppes j.d.
Trijntien Harmens dienstm. van Steffen Tepes met attest. van Groningen

03-06-1687
“Is op sijn versoek binnen gestaen Jan Goltsmit, inlangende twee geschriften vol vuijligheden en klachten tot beswaernisse van sijn huijsvrouw Trijntje Boeckholts: Daerbij versoeckende een scheijde-brieff te mogen genieten, om alsdan een andere partuir te konnen soecken, also hij met sijn tegenwoordige huijsvrouw niet konde versoenen, en soo niet langer met sijn kindt sich wiste te redden. De Consistorie dese sake in des Heeren vreese overwogen hebbende, heeft Jan Goltsmit wederom laten binnen komen, en geantwoordt, buiten haer macht te wesen een scheijde-brieff in ’t stuk des houwlijx te geven: En also dese quastie tusschen hem en sijn vrouw al voor eenige jaren bij het Politiq Gerichte aanhangingh was gemaeckt en daerin voorsien tot separatie van bedde en tafel, so wort dieselfe derwaerts ŕ Consistorio gerenvoijeert, bij-aldien verders daerin jeets staet te doen.
Nademael Jan Goltsmit veel vuijle dingen tegen Trijntje Boeckholts sijn huijsvrouw, mondtlik en schriftlik heeft ingebracht, welke hij meerendeels met drie getuijgen seijde te konnen bewijsen, so is geresolveert haer daer over te verstaen, en sal sij tot dien eijnde tegen de naeste Consistorie worden geciteert”.
Uitko Oomkens en zijn dienstmaagd Trijne Jans zullen de volgende keer voor het consistorium moeten verschijnen, over een lelijk gerucht over hen beiden.
Albert Reijnders is door de pastor in de visitatie aangesproken over ene kwaaf gerucht. Omdat er geen bewijs voor is en Albert het ontkent, laat men de zaak rusten.

Nieuw communicant door de Heeren segen de Gemeijnte toegevoegt, is Aaltjen Geerts, dienende bij Lubbert Everts in de Scheemda.

02-09-1687
De huisvrouw van Claas Hermens heeft op de vermaning van haar predikant, de kerkgang verbeterd en is ondertussen overleden.
De vrouw van Jan Goltsmit, Trijntie Boeckholt, ontkent de beschuldigingen die haar man tegen haar ingebracht had. Door lichamelijke zwakheid kon ze nu niet verschijnen, dus wordt ze geciteerd voor het volgende consistorium.
“Uitko Oomkens en sijne dienstmaegt Trijne waren beijde voor het consistorium geciteert, om rekenschap te geven van het gerughte, dat gemelte dienstmaagt in concubinaatschap van gemelte Uitko soude beswangert wesen, doch gene van dese beijde gecompareert sijnde, overmits de dienstmaaght reeds in de kraam bevallen was, en sij beijde voor de pastor ter plaatse en andere de waarheit deser sake hadden beleden; soo heeft het consistorium hijr van volle sekerheit bekomen hebbende, beijde dese ledematen van het avontmaal des H: gesuspendeert”.

Nieuwe communicanten in de Scheemda waren
Nies Hindrix
Thomas Peters
Aldert Jansen
in de Eexta
D. Laurentius Gualtherus Lucanus S.S.th. studiosus met attest. van Groningen
Elske Derx huijsvrouw van Jan Hindrix met attest van de Mieden

02-12-1687
“Trijntje Boeckholts, huijsvrouw van Jan Goltsmit, op citatie in consistorio compareerende, en naerder verstaen zijnde over de beschuldingen, so haer Man tegens haer ingebracht hadde, bleef bij hare ontkenninge, en verklaerde hem bejegent te hebben gelijk als een vrouwe toestaet en betaemt: Ook daer-en-tegen bijbrengende, mondtlik en schriftlik, vele dingen tot beswaernisse van haer Man, rakende desselfs vuijl spreken en ongerechtigheijt, ook ontrent soodane hare goederen, die voor de Armen waren gedestineert. Hier bij versocht sij mede wederom toegelaten te worden tot het H. Avondmael. Het Consistorium, niet tegenstaende hetselve wel so veel credijt geeft aen het seggen van Trijntje Boeckholts als aen de woorden van Jan Goltsmidt, heeft het inwilligen van dit haer versoeck tot de naeste reijse uijtgestelt, om te sien of haer Man meergemelt sijn gepratendeerde getuigen tegen haer mochte inbrengen”.

Nieuwe communicanten door des Heeren segen de gemeinte toegeveogt waren in de Scheemda
Hindriktien Gerrijts huijsvrouw van Hindrik Sterenborgh
Jacobjen Egges huisvrouw van Harmen Haijes
Grietje Jochums huijsvrouw van Hindrik Gosens
de W. Advt Veltman met attestatie van de Beerta
Magdalena Amelia Heisen, huijsvrouw van Ailko Epkenius, met attestatie van Bentheim
Trijntjen Tammes j.d. met attest: van Groningen
In d’Eexta
Evert Meijer en Petronella Kist, Echtelieden, met attestatie van Zuidbroeck

02-03-1688
Nieuwe communicanten in de Scheemda waren
Niele Jacobs, huijsvrouw van Coert Hindrix
Martien Roelefs jonge doghter
In de Eexta
Anneke Menses j.d.
Bauke Doedens weduwe van wijlen Johannes Star met attest. van Wirdum

01-06-1688
Nieuwe communicanten in de Scheemda waren
Herbert Meijer, met attestatie van Groningen
Grietje Jansen huijsvrouw van Tjacko Jacobs met attestatie van de Nieuwe Scheemda
Remen Dathes J.D. van Veendam
in d’Eexta
Deeuwerke Gerrits huijsvrouw van Udo Heerens
Adam Hindrix
Herman Hermans, Dienstknecht van Jan Pieters
met attestatie van de Mieden Geertjen Waelkes, dienende met Mr. Siwert Clugkist

31-05-1689
Redger Ardingius en Toncko Egberts waarom geciteerd. Aan de bode hebben ze laten weten zich te laten excusere, zodat ze niet komen op het consistorium. Ze zullen hun onderlinge verschillen zelf uitpraten en zich verzoenen. Het consistorium oordeelt dat ze hadden moeten verschijnen en ze worden opnieuw geciteerd.

Nieuwe communicanten waren in de Scheemda
Baje Everts en Frouke Everts, soon en dochter van Mr. Evert Bajes
Hemke Poppes woonende met Aeldrick Heeres
in de Eexta
Riemt Tiddens, met attestatie van Oostwoldt

30-08-1689
Redger Ardingius is gekomen, maar Toncko Egbers niet. De laatste is naar Groningen gereisd, want hij had het te laat gehoord. Redger Ardingius verzoekt weer aan het avondmaal te mogen want het is zijn schuld niet dat hij door de hardnekkingheid van Toncko niet aan het avondmaal mag. Dit wordt toegestaan.
Toncko Egbers blijft gesuspendeerd en zal van de diakonie “geremoveert” worden. In het geval de diakonie niet “qiuteerde (zijnde sijn jaren ge expireert), twelk ten eerste stonde te  geschieden” dan zal men met de gemeente overleggen.
Tot ouderling worden gekozen:
in plaats van Memmo Eppes, Wibbo Hilties in de Scheemda
in plaats van Cornelis Jacobs Stullinga, in de Eexta, Poppo Remkes.

Nieuwe communicanten in de Scheemda waren
Helena Wichers
Alke Geers
Bouwe Gerrits
Frider. de Muinck met attest. van Groningen
In de Eexta
Wupke Hermans weduwe van Wubbo Boeles met attest. van Bellinghwolda
Mette Jans huijsvrouw van Eghbert Gosens met attest. van Noortb.

[enkele blz ontbreken]

05-12-1690
Nieuwe communicanten waren in de Scheemda
Swaentje Alberts dienende bij Mr. Bernh. van Gelderen
Catharina Jacobs dochter van Mr. Jacob van Heidenbergh
Rensko Haijes dochter van wijlen Haijo Pieters
In de Eexta
Wibina Elisabeth Sebastiani J.D.
Aeltjen Geerts dienende bij de Past: in d’Eexta
met attestatie van de Nieuwe Beerta Jacob Harmens en Wibke Rijckwerts Ehe-lieden

27-02-1691
Er wordt gesproken over misstanden bij het luiden van de klok, bijv. dat dit soms te laat was waardoor men te laat in de kerk kwam. De klok van de Eexta moet na die van de Scheemda luiden, omdat daar een uurklok is.

Nieuwe ledematen waren in de Scheemda
Lammeke Dercks huijsvrouw van Hindrick Coenes
Hilletien Hindrix dienende met de weddeman
Jantien Stevens dienstm. van Jan Lamberts
Martien Allers j.d.
in de Eexta
Sicco Hindrix
Jan Albers
Hille Edzkes huijsvrouw van Jan Eghbers, met attest. van Midwolda
Swaantie Jans huijsvrouw van Tonnis Hillink met atttest. van Wedde
Anna Pleij dienende bij glte [gemelte] ehel. met attest van Braemsche

01-04-1691
Er wordt weer gesproken over de klokken, over “knedelbieren en uittoghten” en over de misstanden die daarbij gepaard gaan.

05-06-1691
Nieuwe communicanten waren in de Scheemda
Jurjen Dries en Aeuwe Eghberts ehel. met attestatie van de Nieuwe Beerta
Meiske Claessen, huijsvrouw van Luppo Jans van Winschoten
Maijke Jacobs huijsvrouw van Pieter Hindrix, ook met attestatie van Winschoot
in d’Eexta
Martjen Hindrix huijsvrouw van Sicco Hindrix
Lummina Berents j.d.
Pieterke Pieters dienende met Tonnis Geerts
Focktjen Hermans, dienende met Bouwchjen Hommes
Grietje Jans dienende met vrouw Sebastiani
Anneke Klugkist j.d.
Jan Arents dienende met de Past: in d’Eexta

09-09-1691
Nieuwe communicanten in de Eexta waren
Johannes van Oostbroeck S.S.Theol.St. met attest. van Leijden
Antie Jacobs met attest. van Winschoten, dienende bij de Apotheqer Bijlevelt
In de Scheemda
Eppo Jans en Grietje ehel. met attest. van Midwolda

Herbert Meijer wordt als ouderling gekozen en zal na publicatie op de vrijdag na de proefpredicatie in de Scheemda bevestigd worden [op 4 december 1691]

04-12-1691
“Nademale de Kercken-Raadt genoegsaemlik is bericht en volkomen sekerheijt heeft ontfangen, niet sonder groote droefheijt, dat Udo Nantkes sijn Dienst-maegt (een Litmaet van de Gemeijnte tot Wester-Lee) heeft beswangert, gelijk dieselfe onlangs ook van een Dochtertje is verlost, en eenige dagen na de verlossinge overleden: so hebben de Leden des Consistorij eenpariglik geresolveert, dat Udo Nantkes voors. van nu aen sal wesen gesuspendeert, en van de Tafel des Heeren sich hebben t’onthouden, ter tijdt toe dat hij sijn begaene sonde en gegevene ergernisse door een oprecht berouw en Godsalige wandel sal uijtgewisschet hebben.”

Nieuw communicant in de Scheemda, was Trijntjen Harmens, met attestatie van Schiltwolda.

04-03-1692
Er is al enige tijd discussie over allerlei misstanden bij begrafenissen over “kindelbieren en doodtbieren”, over het luiden van de klokken etc. Deze zaak is nu voorgelegd aan de classis, en die heeft het voorgelegd aan de sijnode. Besloten wordt af te wachten wat er uit komt.

Nieuwe communicanten waren in de Scheemda
[in kantlijn:] Catharina Jacobs
Engel Drin j.d. en Trijntjen Stuurs j.d. met attest van Groningen
in de Eexta
Tiactien Hommes j.d. dienende met de weduwe van Hero Hanzen
en met attest. van Wedde Wendelke Hekmans, huijsvrouw van Jan Alberts

03-06-1692
Nieuwe communicanten in d’Eexta, waren
Hero Hommens en
Elisabeth Kist, huijsvrouwe van Albert Jans, met attestatie uijt de Wildervanck

07-09-1692
Nieuwe communicanten waren in de Scheemda
Haijke Elties met attestatie van Opwierda
Trijntie Lucas j.d. van Westerlee
Gebke Luitjes, weduwe van Gerrit Busschemaker, met attest. van de Nieuwe Schans
in de Eexta
Elias Bilevelt en
Geertien Hindrix dienstm. van Udo Nantkes met attest. van Suid-Broeck

02-12-1692
Nieuwe communicanten waren in de Scheemda
Grietje Poppes, huijsvrouw van Marten Hindriks
Aefke Ubbes J.D.
Henricus Albers met attest. van Groningen
Geertjen Walkes J.D. dienende bij Jan Lambers met attest. van de Mieden
In de Eexta
Mettjen Hermans, dienende bij de Past: in d’Eexta

03-03-1693
Nieuwe communicanten waren
Frouwe Everts weduwe van Jan Sijtzes en
Hemke Clasen j.d. wonende bij Mr. Bernhardus a Gelderen
met attestatie van Groningen Meijske Tonkes weduwe van Laurens Veltman

Udo Nantkes verzoekt om weer aan het avondmaal te mogen deelnemen. Hij moet eerst in het consistorie verschijnen.

02-06-1693
Nieuwe communicanten in de Scheemda waren
Steven Jans en Metjen Dercks Ehelied. met attestatie van Winschoten
Jacob Wilkes met attest. van de Beerta
Geert Harmens met attest. van ’t Hoogezandt
Pieterke Jacobs, dienende bij Jan Berents, met attestatie van Finserwoldt

01-09-1693
Nieuwe communicanten in de Scheemda, met attestatien van andere plaetsen, waren
Huibert Havings, van de Mieden
Reijnertje Janssen, J.D. van Suidhorm
Alcke Eedes, dienende met Hero Roelfs, van Sellingen
Jacob Nannes en Anna Hommes Ehel: van Winschoten
Ida Berents, dienende met de weduwe van D. Takens, van Midwolda

12-10-1693
Frouke Jans van Colham heeft een verzoek ingediend bij de Heer Henr. Weremeus, Raadtsheer in Groningen en Drost der beijde Old-Ambten. Haar voorgenomen huwelijk met Hindrik Thijes is driemaal gekondigd, in Westerbroek en op den Ham, en omdat Hindrik ziek is verleent de Drost toestemming om in het huis van Hindrik te trouwen in plaats van in de kerk.
Dit wordt toegestaan en ten huize van Faas Laurents, waar de zieke is, wordt het huwelijk bevestigd. Getuigen: D.H. Beckeringh Eccls in Colham, de beijde ouderlingen, Sicco, des Bruidts Stief-vader, Evert Meijer, Faas Laurents, Hindrik Geerts en Jan Takens.

01-12-1693
Nieuwe communicanten in de Scheemda, met attestatien van andere plaetsen, waren
Franciscus Heemsterhuis, Medic. Dr: en Maria Meijnderts sijn huijsvrouw van Groningen
Grietjen Frerix, huijsvrouw van Peter Jochums, van Finserwoldt
Helena Wichers J.D. van Winschoten

02-03-1694
“Alsoo het E. Consistorium sekerlick was onderright, hoe dat Dr. Olinius, in concubinaatschap sijn dienstmaaght hadde beswangert; soo heeft hetselfe geoordeelt dat schoon sijn E. gesint was, deselve te trouwen, evenwel sigh bij provisie van s‘Heren Avontmaal, soude onthouden, tot dat over dese gegeven ergernisse satisfactie sal gegeven hebben.”

Nieuwe communicanten waren in de Eexta
Roelefjen Kops huisvrouw van Elias Bilevelt
Jan Sluis en Geesjen Heres Ehel:
Gebke Alberts j.d.
Hilke Hindricks, huijsvrouw van Steffen Tepens

01-06-1694
Udo Nantkes wil weer toegelaten worden aan het avondmaal, hetgeen hem wordt toegestaan.

Nieuwe communicanten waren in de Scheemda
Jan Harmens
Roelefjen Hapkes, huijsvrouw van Oomke Uitjes, met attestatie van Noordbroeck
Hindrik Hermans, met attest. van de Beerta
In de Eexta
Geeske Jans, huisvrouw van Eggerik Foppes
Roelfke Sijsens, huijsvrouw van Richt Rengers
Joannes van Oostbroeck, S.S.Minist. Candidatus, met attest. van Franeker

21-08-1694
Nieuwe communicanten waren in de Scheemda
Albertjen Harmens, huijsvrouw van Harmen Geerts
met attest. van de Wildervanck de schoolmr. Eghbert Datama en sijn huijsvrouw Agneta Schoormans
van de Buirtange Alegonda Tiddens weduwe Zeehuijsen
van de Mieden Harmen Berents
van Groningen Lijdia Fokkens [boven Fokkens staat “Jurjens”]
Geert Geerts van Uitwierda
in de Eexta
Jan Pieters met attes. van Westerlee

30-11-1694
Het consistorie vraagt zich af of Meester Jacob Wilkes wel aan het avondmaal mag, omdat twee beestevellen, die van Mr. Hero Roelfs waren, in zijn kuipe gevonden zijn. Het consistorie besluit van wel, en omdat Hero Roelfs niet kan zeggen wie schuldig is, mag Jacob Wilkes naar het avondmaal.

Nieuwe communicanten in de Scheemda waren
Brondt Jans woonende bij Jan Alderts
met attestatien Ebbe Jans van Finserwoldt
Pieter Ipes van Collum
Tietje Hindriks huijsvrouw van Hilbrandt Tjackes, van Noordbroeck
Corneliske Dercks, van de Nieuwe Scheemda

01-03-1695
Nieuwe communicanten waren
Aggeus van Oostbroeck studiosus en
Herman Jans
beijde in de Eexta

31-05-1695
Nieuwe communicanten, met attestatien van andere plaetsen, waren in de Scheemda
Renske Jans J.D. van Zuidbroeck
Catharina van Heidenberg J.D. van Groningen
Alke Geerts J.D. van Obergum, woonende bij de Past: in de Scheemda
Jantjen Lubberts J.D. van Wagenborgen, woonende bij Jan Everts
in de Eexta
Henricus Sijpkens, met attestatie van Amsterdam

30-08-1695
Nieuwe communicanten in de Scheemda waren
Lubbert Aries
Hilletien Tiddes huisvrouw van Jan Berents, met attest. van Schilwolda
Welmoet Jidzes huisvrouw van Faas Laurens, met attest. van Midwolda
Jantien Hansen, van Groningen
In de Eexta
Mr. Upko Weemhof
Wipke Engelberts
Anneke Klughkist, met attest. van Wirdum

29-11-1695
Popko Jurjens moet geciteerd worden in verband met zich herhalende dronkenschap.
Dr. Olinius wil graag weer aan het avondmaal, wat toegestaan wordt mits hij door “neerstige Kerck-gangh sich der ware godsaligheijt en ijverige godsdienstigheijt komt te bevlijtigen”.
Popko Jurjens komt binnen en wordt ernstig vermaand wegens zijn dronkenschap. Hij belooft beterschap. Deze keer wordt hij gesuspendeerd van het avondmaal, maar de volgende keer mag hij weer komen, indien hij beterschap betoond.

Nieuwe communicanten waren in de Scheemda
Derck Jans en Hindriktjen Jans Ehel:
Hiltje Upkes
Met attestatie:
Elisabeth Budron van Stiswert
Ida Boumeester huijsvrouw van Roelef Wigbolts, van Groningen
Eelke Freriks van Bleiham
Jantjen Dercks van Sellingen
Reijnertjen Baninx van Delfzijl
In d’Eexta
Jacobjen Jacobs, dienende bij Albert Jans

28-02-1696
De ouderling Wibbo Hilties is overleden.
Dr. Olinius komt niet in de kerk en mag dus niet aan het avondmaal.
Popko Jurjens is steeds dronken en mag niet aan het avondmaal.

Nieuwe communicanten in de Scheemda waren
Jacob Fockes wonende bij Peter Everts
Mr. Reinder Jans met attest. van ’t Oosternielandt
In de Eexta
Remmert Dercks met attest. van Pekel A

Verkozen tot ouderling in plaats van Wibbo Hilties de Kerckvooght Peter Everts [bevestigt 05-06-1696]

05-06-1696
Dr. Olinius blijft nalatig in de kerkgang. In de visistatie heeft hij beterschap beloofd, waardoor het consistorie het laat bij de vorige acte.

Nieuwe communicanten waren in de Scheemda
Nantko Edzarts en Trijntjen Wubbes Ehelieden, nevens Annetjen Jans, hare Dienstmaegt, met attest. van Midwolda
In d’Eexta
Jacob Gerrijts wonende met Nanno Eltjens

09-09-1696
Dr. Olinius en Popko Jurjens blijven gesuspendeerd.

Nieuwe ledematen waren
Johannes Stuur in de Eexta wonende bij Brouwer Meijer
in de Scheemda
Willem Ofkens dienende bij Uitko Oomkens
Nelke Willems
Anje Roelefs huijsvrouw van Jochum Epkes
met attestatien D. Gerhardus van Oostbroek S.S.M.Cand.van Leijden
Haijo Sibinga S.S.M.Cand. van Uitrecht

05-03-1697
Het is het consistorium niet duidelijk of Dr. Olinius nu wel of niet in kerk was geweest, “alsoo de Dr. in de kerck komende geheel voor an in de Kerck onder t’orgel gewoon was plaats te nemen”.
Popko Jurjens blijft in zijn oude zonde van dronkenschap, waardoor hij zich soms verslaapt. De pastor van de Eexta en ouderling Sivert Klughkist gaan hem weer bezoeken.
Ook Uitko Oomkens wordt door hen bezocht omdat die de kerkgang verzuimd.

Nieuwe communicanten in de Scheemda waren
Hindrik Coenes
Goeke Goekes
Jan Hindricks glasemaker
Eltie Dieters, weduwe van Eppe Jans
Tiaactien Aalders j.d. wonende bij de weddeman
Bouke Cornelis j.d.
met attestatie van de Oude Schans Gerhardus Averesch, chirurgus, en Sara Verlage ehel.
Welmoet Egges j.d. wonende bij Wolter Derks, met attest. van Ter Munten
Hermke Roelefs huijsvrouw van Hiltie Lipkes van de Mieden
Hindrik Christoffers dienende bij Peter Memmes van Scheemder Hammerik
In de Eexta
Metta Elties huijsvrouw van Henricus Sijpkens, met attest. van de Beerta
Annetien Klughkist van Groningen

[juni 1697 en het eerste dele van september 1697 ontbreekt]

september 1697 nieuwe ledematen
Nieuwe ledematen waren geen anders dan Hemmo Jacobs met attest. van Midwolda

03-12-1697
De ouderling Menso Udens is overleden
Door de dood van Dr. Olinius houdt zijn zaak op te bestaan
Popko Muller en Utjo Oomkens blijven gesuspendeerd

Nieuwe ledematen sijn Getruidt Harmens met attestatie van Groningen
Margarieta Klugkist met attestatie van Wirdum

[in kantlijn] “De wedman Tjacko Ebels brengt in tegen Albert Jans, als dat van hem gesegt had, de enigste oorsaak te zijn, waarom enige penningen had moeten uitlenen twelk Albert Jans eerst ontkende, dog naderhand bekende, egter sulks met geen quade ogemerck geschiet te sijn, en sijn daarop onderling versoent”.

08-02-1698
Met algemene stemmen is tot ouderling in Eexta gekozen de kerkvoogd Udo Nantkens, tot vervulling van de plaats van zijn vader, Menso Udens. Udo Nantkens is bevestigd 04-05-1698.

04-05-1698
Albert Jans klaagt dat Mr. Klugkist hem beledigd heeft. Klugkist zou gezegd hebben dat Albert Jans aan degenen, die bij de begrafenis van D. Oostbroeck waren, gevraagd heeft hoeveel ze in het armen bekken gedaan hebben. Mr. Klugkist bekent en zegt dat hij het van Sicco Hindricks gehoord heeft.
Het consistorie vraagt of ze zich willen verzoenen, en dat willen ze wel, maar Albert Jans stelt als voorwaarde dat hij dan ook volledig zijn naam gezuiverd wil hebben.
Echter, Sicco Hindricks zegt dat hij tegen Mr. Klugkist gezegd heeft, dat hij dit in het huis van Claas Ubbes gehoord had. Claas Ubbes weet vervolgens van niets. Sicco moet verklaren dat het hem spijt dat zijn woorden zoveel leed veroorzaakt hebben.
Albert Jans loopt kwaad weg zonder zich te verzoenen.

Nieuwe communicanten in de Scheemda waren
Hero Haijes Plagge en sijn huijsvrouw Siben Tonkes
Eghbert Tonkes en Wije Harmens ehel.

13-05-1698
Albert Jans, Mr. Siwert Klugkist en Sicco Hindricks moeten zich verantwoorden voor het consistorie. Gevraagd wordt of ze zich willen verzoenen.
Sicco zegt dat de ouderling Herbert Meijer erbij was toen het gezegd werd in het huis van Claas Ubbes. Herbert doet een lang verslag, en zegt dat doordat het al een poos geleden was hij zich niet alles meer herinnerde.
Uiteindelijk verzoenen de partijen zich met elkaar.

03-06-1698
Nieuwe communicanten waren in de Scheemda
Anne Hindricks J.D.
Hindrick Luitjens wonende met Hero Roelfs
Hindrick Jans Dienst-knegt van D. Meijer Pastor in de Scheemda
Nantke Eppes met attestatie van Sellingen
In d’Eexta
Peter Jacobs
Renske Everts J.D. met attestatie van Groningen

02-09-1698
Lambert Hertogh en Elske, zijn vrouw, moet verantwoording afleggen aan het consistorium.Elske verzoekt van tafel en bed gescheiden te mogen worden van haar man. Het consistorium antwoordt dat men zich moet verzoenen en stuurt ze weg.
Er gaan geruchten rond over Deuwer Eukes. Het consistorium heeft wel wat informatie ingewonnen, maar het is niet bewezen dat er iets gebeurd is. De zaak wordt voorlopig aangehouden, tot er meer duidelijkheid is.

In de Scheemda waeren van nieus tot des Heeren tafel gekomen
Beerta Luirts, huijsvrouw van Albert Jans, met attestatie van Suidtbroek
Geertien Harmens j.d. met attest. van Westerlee
In de Eexta zijn angenomen. en de gemeinte voorgestelt
Dietien Fockes huijsvrouw van Jan Bonnes
Mense Jans
Cornelis Jans
Tiacke Bronts

02-12-1698
Lambert Hertogs heeft een aparte woning gekozen om zo gescheiden te wonen van zijn vrouw Elske. Het consistorium probeert alles om ze te verzoenen.
Over Dieuwer Eeukes, vrouw van Jan Peters Smidt in de Scheemda, worden geruchten verspreid. Het consistorium ziet vooralsnog geen reden om haar van het avondmaal te suspenderen.

Nieuwe communicanten waren in de Scheemda
de beide jufferen Meijers, Dochteren van D. Hermannus Meijer Pastor in de Scheemda.
In de Eexta
J.D. Jantjen Dercks, wonende bij Jan Tonkes, met attestatie van Middewolda
de jongman Jacob Hindricks Dienst-knegt van Jan Egberts met attestatie van Lusdorp

10-03-1699
Anne Paulus, op citatie verschenen bij het consistorium, wordt verweten dat er ergelijkheden bij haar wijnkoop gebeurd waren. Er was een “anstotelike verquistinge geschiet” terwijl ze van de diakonie trok. Ook had ze een bruidsbed laten opmaken en was met de bruidegom te bedde gegaan, alsof het huwelijk al ingezegend was. Anna zegt dat dat niet haar bedoeling was geweest, maar het consistorium zegt dat het bed al van te voren gemaakt was, dus dat ze dat wel degelijk wist.
Volgena Anna Paulus is de diakonie niet voor de kosten opgedraaid omdat de genodigden het hadden geschonken. Het consistorium vindt dat ze niet voor die kosten mag opdraaien en suspendeert haar van het avondmaal.
Herman Arents, wieldraijer, heeft zich op dezelfde wijnkoop misdragen. Hij belooft beterschap en wordt na ernstige vermaningen weggezonden.

Nieuwe communicanten in de Eexta waren
Tiddo Tiddes
Alef Upkes
Grietie Hessels
Geertie Friese, weduwe van Aldert Jans, met attest. van Amsterdam

02-06-1699
Anna Paulus is toch aan het avondmaal gegaan, ondanks dat ze gesuspendeerd was. Ze zegt dat ze het verkeerd verstaan heeft, wat het consistorium niet geloofd. Twee broeders zullen haar nogmaals duidelijk maken dat ze niet aan het avondmaal mag totdat ze beterschap betoont.

Nieuwe communicanten in de Scheemda waren
de vaandrick Harkema en Sophia Aleyda van Hankema geboren Rengers sijn Huis-vrouw met attestatie van Roder-wolde
in de Eexta
Elisabet Fredriks Dienst-maagt van de ontfanger Ten Camp

17-09-1699
Anna Paulus leeft in grote onenigheid met haar eheman, hoewel de predikant haar ernstig vermaand heeft. Ze blijft gesuspendeerd.

Nieuwe communicanten waeren in de Scheemda
Antonius de Muinck
Houke Pieters j.d.
Geertruid Cornelis, huijsvrouw van Mr. Rotger Cornelis met attest. van Winschoten

02-12-1699
Popko Jurjens, Utjo Oomkens, Lambert Hertogs en Anna Paulus blijven gesuspendeerd.

Nieuwe communicanten in de Scheemda waren
Lucas Franssen wonende bij Thomas Pieters
Roelef Korthuis met attest. van Ohne
Bene Pieters en sijn huis-vrouw Trijntje Pieters met attest. van de Nieuwe Scheemda
In de Eexta
Engel Alberts met attest. van Midde-wolda

01-03-1700
Jannes Stuur en Gebke Albers hebben een tijdlang heimelijk met elkaar onder trouwbeloften gestaan. Ze zijn vervallen tot “vleschelike conversatie en beswangeringe” en worden gesuspendeerd.

Nieuwe communicanten waeren in de Scheemda
Roelef Eppes
Hemke Bartels dienende bij de pastor in de Scheemda
Lamke Poppens, bij de weddeman
Harmtien Derks bij de weduwe van Popko Sijbens
Tielke Harmens
in de Eexta
Gosen Andries Stuur

31-05-1700
Anna Paulus verzoekt weer toegelaten te worden, wat na ernstige vermaninge wordt toegestaan
Roelef Eppes en Anne Hindricks hebben een poosje onder trouwbeloften gestaan. Zij is zwanger geworden en beiden worden ze gesuspendeerd van het avondmaal.

Nieuwe communicanten in de Scheemda waeren
Woltje Fockes weduwe van Tamme Tjapkes
Lubbe Jacobs
Aaltjen Jans huijsvrouw van David Berens
met attestatie van Groningen Luitjen Evers
in de Eexta
Tesel Nannes Dogter van Nanne Eltjes
Margareta Klug-kist Dogter van Mr: Siwert Klug-kist

30-08-1700
Johannes Stuur en Gebke Albers, inmiddels getrouwd, verzoeken weer toegelaten te worden tot het avondmaal. Dit wordt toegestaan.

Tot des H. Avontmaal was op nieuw gekomen, in de Eexta
Debora Albers huijsvrouw van Pieter Jacobs, met attest. van Warfum

29-11-1700
Roelef Eppes en zijn huisvrouw Anna blijven bij provisie gesuspendeerd
Hermke Derks, huisvrouw van Nombdo Cornelis, verschijnt voor het consistorium. Wegens ontijdige bijslapinge wordt ze gesuspendeerd.

Nieuwe communicanten waeren in de Scheemda
Hindrick Christophers dienende bij Steven Jans, met attest. van Scheemder Hammerik
Gepke[? vlek op papier] Jans j.d. wonende bij de kerck-voogt Udo Nantkes met attest. van Oostwolt

04-03-1701
Hermke Derks, vrouw van Nombdo Cornelis, mag weer aan het avondmaal.
Lisebeth Boeles, weduwe van Boele Reints, wordt ervan beschuldigd dat ze gestolen goederen had. Ze verklaart dat ze wel goederen had, maar niet wist dat ze gestolen waren. Ze wordt bij provisie gesuspendeerd.

Nieuwe communicanten waeren in de Scheemda
Hermen Elties, met attest. van Beerster Hammerik
Fenne Berens, met attest van Ohne uit het graafschap Bentheim

03-06-1701
Nieuwe communicanten waeren in de Scheemda
Jan Berents
Houke Edes, huisvrouw van Jan Clasen
Trijntje Jans J.D.
Grietje Coerts J.D.
Teetje Jans J.D.
Anneke Janssen J.D. met attestatie van Groningen
In de Eexta
Harmke Fockes huisvrouw van Jan Hitjes
Anneke Uden dogter van Kerckvoogd Udo Nantkes
Maria Klug-kist dogter van Mr. Siwert Klug-kist

02-09-1701
Lisebeth Boelens mag weer aan het avondmaal.

Tot het avontmaal waren in de Scheemda naar voorgaande onderwijs angenomen
Jan Boelens
In de Eexta
met attest. van Wirdum D. Henr. Klughkist, S.S.M.Cand.

03-12-1701
Nieuwe communicanten in de Scheemda waren
Tjaert Roelefs en
Grete Jans
in de Eexta
met attestatie van Westerlee Frouke Loers huisvrouw van Tjacke Bronds

03-03-1702
Popko Jurjens, mulder, is al jarenlang gesuspendeerd wegens dronkenschap. Hij is nu naar Groningen vertrokken.

Nieuwe communicanten waeren in de Scheemda
Jan Jans dienende bij Thomas Pieters
Grietje Willems met Steven Timmerman
in de Eexta
Frederick Cornelis met brouwer Meijer
Jan Sluis en Geertjen Herens ehel. met attest. van Groningen
Antie Harkes van Midwolda

31-05-1702
Roelef Eppes en zijn huisvrouw mogen weer aan het avondmaal.

Nieuwe communicanten waren in de Scheemda
Antie Lubberts wonende bij Harmen Hindrix
Luppo Udema en Aaltjen Geerts Ehel: met attest. van Winschoten
Tonnis Evers en Aaltjen Ehel. met attest. van Midwolda
Enke Eerts J.D. met attest. van Westerlee
Lambert Freijs met attest. van Schale wonende bij Mr. Harmen Snijder

01-09-1702
Nieuwe communicanten in de Scheemda waren
Ide Willems weduwe van Jan Hermans, met attest. uit de Beerta
in de Eexta
Jannes Maas
Jan Edes en Jantien Ehel. met attest. van Westerlee

01-12-1702
Nieuwe communicanten in de Eexta waren
Steffen Tepes
met attestatie van Groningen tot ons overgekomen Sicco Heins

02-03-1703
Nieuwe ledematen angenomen
Riemen Renekes huisvrouw van Jan Evetls [dit staat er letterlijk, bedoeld is Everts?]
Wija Jans
Roelef Jans wonende bij Jan Alders Backer
Anna Datama
Eltie Roelefs
Grietie Schelvinghs weduwe van Thomas Haesenbroek met attest. van Leer in de Scheemda
in de Eexta
Geertruidt Harmens huijsvrouw van Harmen Tebbes
Anneke Jans doghter van Jan Eghberts

01-06-1703
“Stond binnen Gozen Andries Stuur voorwendende dat an Dieuwer Eeukes wettig en wel was verlooft geweest en zelf vleesselijke gemeenschap met haar gehouden hadde en zij des niet tegenstaande een ander huwelijk in zijn afwezen hadde ingegaan, waarop Dieuwer Eeukes gedagvaart voor ’t Consistorium ook is verschenen en op de sware anklage tegen haar ingebragt, heeft geantwoort, met de hoogste en dijrbaarste betuigingen, dat het onwaarheit was, en niet anders dan vuile opgeraapte leugenen om haar te schenden door dien zijn ogemerk met haar niet had konnen bereiken; ja dat sulks ook niet de minste schijn van waarheit hadde; angesien dat Gosen sig op verre reisen begeven hadde, en in sijne onvermoedelijke weerommekomste een brief an haar geschreven welke sij niet eens verweerdigt hadde te lesen dog die in handen van andere hadde laten komen, en niet anders ook daar in had voorgestelt dan eenige minnereljes, verhopende noch bij tijden en wijlen in hare gunste te komen, weshalven sij begeerde dat die sware beschuldinge mogte bewesen worden. Waarop partien buiten gestaan, na dat het Consistorium wel ernstelijk dese saak overwogen hadde, soo wierdt eenpariglijk geoordeelt dat Gosen Andries om dat sijne anklagte niet had kunnen bewijsen, en dat zijn eigen sellef beschuldigt hadde; des Heeren Tafel zou worden ontsegt ter tijt berouw en leetwesen over ’t beschrevene toonde, twelk ook is geschiet: dog dat Dieuwer Eeukes ingevalle sij in haar eigen gemoed zig niet beswaart vond, wel tot s H: tafel zou mogen toetreden”.

29-11-1703
Cornelius Fockens verzoekt weer toegelaten te worden tot het avondmaal. In de periode van trouwbeloften aan zijn vrouw was hij gesuspendeerd wegens ontijdige bijslapinge en zij was daardoor zwanger geraakt. Dit wordt toegestaan.
Jacobjen Jans, vrouw van Filips Pieters, verzoekt weer toegelaten te worden. Ook zij was gesuspendeerd omdat ze tijdens de periode van trouwbeloften met haar man de hierboven genoemde zonde gepleegd heeft. Ook dit wordt toegestaan.

Nieuwe communicanten waren in de Scheemda
Cornelis Fockens, met attestatie van de Beerta
in de Eexta
Anje Alberts met attestatie van Westerlee

29-02-1704
Nieuwe ledematen in de Scheemda waren na gedane belijdenis en onderwijs angekomen
Tammo Popkes
Grietje Reents huijsvrouw van Engelke Jans
Hilje Eggeriks, weduwe van wijlen Hindrik Jansen
met attest. van Scheemder Hammerik Wilte Engels huisvrouw van Samuel Jans

30-05-1704
Nieuwe ledematen in de Scheemda waren
Peter Rindelts
Eelke Addes huisrvouw van Mr: Thomas Peters
Geertruid Cornelijs huisvrouw van Harmen Hindrix
Geeske Jans weduwe Jurgen Willems
Wopke Jans huisvrouw van Menke Jans
Wijke Sengers huisvrouw van Tamme Poppens
Aike Hindrix wonende bij Nies Hindrix
Berent Jans wonende bij Claes Eppes
Grietje Davids
met attestatie van Wagenborgen Micheel Mennes

29-11-1704
Met attestatie van Ohne in de Scheemda gekomen Jan Gerdzen

27-02-1705
Nieuwe ledematen waren
Jan Berent met attestatie van Midwolda
Harmen van Weerden van Suidbroek, in de Scheemda
Remke Poppes in de Eexta

05-06-1705
Mr. Doede Raukama en Alef Upkens verschijnen ter consistorium (Alef op verzoek van Doede). Ten huize van Alef Backer heeft Claas Wessels Doede aangevallen. Op de vraag waarom geeft Alef een uitgebreid antwoord en Doede loopt kwaad weg.

Door het vertrek van Peter Evers is een ouderlingplaats vacant geworden. Jan Evers wordt gekozen.

De ledematen op nieus angenomen in de Scheemda waren
Hillie Wibbes
Coert Harmens
Eltie Geerts, huijsvrouw van Jacob Memmes
Anneke Jans, huijsvrouw van Hind. Jans
Anneke Jans, huijsvrouw van Geert Remmers
Wupke Hindriks, huijsvrouw van Harmen Dercks
Wopke Louens j.d. dienende bij de wedeman Tiacke Ebels
Martien Aijolts j.d.

09-09-1705
Het consistorium is ter ore gekomen dat Jan Alders zijn vrouw slaat, uitscheldt en vervolgt. Tevens laat hij zich in met een zeker vrouwspersoon, die voorheen verschillende onechte kinderen voortgebracht heeft. Hij wordt geciteerd om voor het Consistorium te verschijnen, maar weigert dat. Hij wordt gesuspendeerd van het avondmaal.

Nieuwe ledematen in de Scheemda waren
Haike Tonnis en Lisabeth Leffers ehel. met attest. van Finserwold
Grietje Dieters huijsvrouw van de Rusmeester Wessel Jochums met attest. van Filippine

05-03-1706
Nieuwe ledematen waren in de Scheemda
Hindrik Jans, dienende met de pastor
Bouwe Jans j.d.
In de Eexta
Jacobus Meijer
Aike Nannes
Trintien Jans huisvrouw van Jan Coerts
Haike Willems wonende bij Jacob Schult
Elsjen Udens, dochter van de kerkvooght Udo Nantkes
Catharina Klugkist, doghter van Mr. Klugkist
Aaltjen Andries j.d.
Anneke Takens doghter van Jan Takens
Willem Sijpkens wonende bij pastor Sibinga

03-06-1706
Nieuwe ledematen waren in de Scheemda
Doetjen Jans wonende bij de schrijver F. Reints
Grietje Cornelis wed. van Hind. Peters
Leentien Harmens wed. van Engelke Clasen
Geeske Harmens
Janneke Aapkens beide bij Jan Berens dienende
Jan Alberts
Sigher Nantkes
[bovenstaande ledematen zijn in de kantlijn erbij geschreven en slecht leesbaar HB[
Natanael Cost met attest: van Groningen
Hammo Engelberts en Stijntjen Henriks Ehelieden met attest: van Winschoot
Jacob Clasens en Alke Sebes Ehelieden van Bleiham
Lamke Reinds huis-vrouw van Reint Albers met attest: van Winschoot
Haike Sterenborgs met attest: van Uithuisen [er stond Groningen, maar dat is doorgehaald] en nieus angenomen

03-09-1706
Nieuwe ledematen waren in de Eexta
Geeske Alberts, met getuigenisse van Slochteren
Gelijk ook in de Scheemda
Aike Hindriks wonende bij Nijs Hindriks
Cijke Luirens beijde van Groningen, met attest

03-12-1706
“Geertjen Wed. Tipke Alberts sonder attestatie tot ons van de Beerta overgekomen, ter oorsaak zij daar om redenen was gesuspendeert geweest heeft mede dit Consistorium swarigheit gemaakt haar anstonds toe te laten te meer door dien eenige andere anstotelijke ergernissen tot haare laste tot ons zijn overgekomen”

Nieuwe ledematen waren in de Scheemda
Christina Placius met attest: van Groningen
in de Eexta
Jacobjen Jacobs huis-vrouw van Koene Harmens
met attest: van Westerlee Lisabet Herens Dienstmaagt van de Schriver Fr: Reinds

04-03-1707
Nieuwe ledematen in de Scheemda waren
Antonis Emmen
Jacob Memmes
Willem Fockes
Jantien Harmens j.d.
Aafke Lammers j.d.
Hindrik Jans dienende bij Jacob Memmes
Harmen Jans bij Mr. Thomas Peters
met attestatie Aaltien Jans j.d. van Veendam
Mr. Hindrik Clasen van Winschoten

03-07-1707
Nieuwe ledematen in de Scheemda waren
Gepke Jans huisvrouw van Jacob Eppes
in de Eexta
Tepe Steffens
Haije Harrems
met attestatie Antje Joestens van Noord-broek

02-09-1707
De ouderling Herbert Meijer verzoekt om ontslagen te worden van zijn bedieninge. Het consistorium verzoekt hem in zijn bediening te volharden.
Wopke Louens moet door de predikant nader gehoord worden omtrent enige zwarigheid tegen haar ingebracht.
Er is een klacht tegen de vrouw van Mr. Datama ingebracht door Trintie Stuurs, vrouw van Jan Edes. Trintie klaagt dat de vrouw van Mr. Datama enige woorden ten verongelijkinge van haar overleden moeder gesproken heeft. Ze wil dat de schoolmeesterse voor het Consistorium gedaagd wordt. Het Consistorium oordeelt dat de schoolmeesterse eerst er zelf moet proberen uit te komen met Trintie.

02-12-1707
Ds. Herm. Meijer heeft bemiddeld tussen de schoolmeesterse en Trijntjen Stuurs en het is bijna opgelost.

Nieuw ledemaat in de Scheemda
Jantjen Eises huisvrouw van Jan Abels met attest: van ’t Hogesand
in de Eexta
Grietjen Willems met attest: van Groningen
Geert Derks met attest: van de Beerta

02-03-1708
De zaak tussen de schoolmeesterse van de Scheemda en Jan Edes vrouw is door tussenspraak van de predikant bijgelegd.

Er is bezwaar ingediend tegen Grietje, de dochter van Lucas Evers, die met attestatie van Groningen gekomen is. Er wordt besloten om eerst nader onderzoek te doen bij de predicant, bij wie ze gediend heeft.

Nieuwe ledematen waren in de Scheemda
Ebel Aises
Ubbo Clasen
Johannes Meijer
Engel Jans weduwe van Jan Hindrik
Sivertien Clasen
Geertie Jacobs dienende bij de Cornet Welt
Jantien Jacobs dienende bij Hend. Sissink
Houdina Placius j.d. met attest. van Groningen
Willemtien Gerrits huisvrouw van Jan Harmens van Winsch.
Hindrikjen Harmens van Sellingen
in de Eexta
Focke Sicces en Geertruit Jans van Westerlee
Wipke Hindriks huisvrouw van Winolt Cornelis van Westerlee

01-07-1708
De zaak van Grietje, de dochter van Lucas Evers, blijft hetzelfde omdat D. Dorje niet was gesproken

Nieuwe ledematen in de Scheemda
Jan Harrems Weeldrajer
met attest: Olert Jans van Onstwedde
Lisabet Fredriks van Oostewolt

31-08-1708
Nieuwe ledematen waren alleen de angekomene met attestatie, namelijk
Grietie Eppes van Suidbroek
Anje Hermens van Midwolda

30-11-1708
Met attestattie van ons overgekomen van Groningen is Reinolda Sterenborg

01-03-1709
Nieuwe ledematen in de Scheemda
de jonge dochter Lisebet Wolf
Jantien Jochums

31-05-1709
“De ouderling Harbert Meijer zijnde overleden soo is tot vervullinge van desselfs plaats met eenparige stemmen tot ouderling angestelt de Eer en Agtbare Claas Ubbens”

Nieuwe ledematen in de Scheemda
Hilletjen Jans dienende bij Hindrik Jans
Geeske Sjabbes huisvrouw van Hindrik Jans met attestatie van Bierster Hamrik
Leentjen Harmens huis-vrouw van Jan Alberts met attestatie van Scheemder Hamrik

30-08-1709
Claas Ubbens bevestigt als ouderling

Nieuw angekomene ledematen in de Scheemda waren
Marcus Swijkhuisen met attestatie van Appinga Dam
Johannes Haikens chirurgijn en Maria Klugkist van Pekel A
Anna Evertson j.d. van Groningen
in de Eexta
Willemina Ockens huisvrouw van Hermen Jacobs Bockholt van de oude Schans

29-11-1709
Nieuwe ledematen in de Scheemda
Martjen Ennes met attestatie van de Beerta
Nanne Engels van Sellingen
Haike Sterenborgs van Lutke Garst
in de Eexta
Elisabet Ten Camps
Berent Berents met attest. van Oon

28-02-1710
Welmoet Egges, vrouw van Wolter Derks, heeft ergernis gegeven. Zij heeft zich met Mr. Jan Edes daags voor het nieuwe jaar in een turfgracht opgehouden en aldaar met hem anijswater gedronken, zodat ze dronken zijn geworden.
Welmoet erkent dat ze daar geweest is met Jan Edes, maar ontkent dat ze dronken is geweest en dat er ontuchtige handelingen hebben plaatsgevonden. Ze heeft ergernis gegeven aan de vrouw van Jan Edes, zwager van haar man. Ze wordt voor 1 x gesuspendeerd van het avondmaal.

Tot het Avontmaal waren in de Scheemda angenomen
Eppe Andries
Reint Alberts
Eghbert Datama
Toitina Sissink
Doetjen Bajes
Margrietjen Datama
Elke Jochums
Margriete Jacobs
met attestatie Pieter Jans van Amsterdam
Grietje Wessels, huisvrouw van Wessel Jochums, van Heusden
Fenna Duirsma huisvrouw van Ant. de Muinck van Groningen
in de Eexta
Mr. Jacob Giet van Pekel A

30-06-1710
Nieuwe ledematen in de Scheemda, met attestatie tot ons overgekomen zijn
Grietjen Jacobs, huisvrouw van Henricus Sissen en dier Dientmaagt Bouwe Jans van Middewolder Hamrik
Talle Jarkes Meninge huisvrouw van Willem Fockes met attest. van Wedde

03-09-1710
Nieuwe ledematen waren
Geert Lodewijks en Sijpke Geerts ehel.
Trintie Geerts
alledrie met getuigenisse van Winschoten

05-12-1710
Nieuwe ledematen in de Scheemda
Ocko Aapkes en Grietje Pieters van Zuidt-broeck
Hille Arents huis-vrouw van Harrem Steffens van Middewolda
Reinold Sterenborg van Sapmeer
Antje Cornelijs van Winschoten
gesamentlijk met attestatien van voornoemde plaatsen
In de Eexta
Bouwe Nantkes en Moederke Fredriks Egtelieden
Hero Luilofs
Wopko Cornelijs
Hillichjen Lubberts
Geesjen Steffens

05-03-1711
Nieuwe ledematen
Janna Saffes j.d. dienende bij Jan Everts
Anje Harkes j.d. bij Jan Allers
Rotgert Harkes j.m. met attest. van Winschoten
Ida Harmens van Midwolda

05-06-1711
Nieuwe ledematen in de Scheemda
Metje Brons huisvrouw van Coert Harrems
Antje Luikens huisvrouw van Jan Geerts
Haike Freriks huisvrouw van Angel Ebbens
Pieter Jans Smit met attestatie van Groningen
Sita Tonkens weduwe van Hero Haijes Plugge met attest. van Zuid-broek
In de Eexta
Tamme Eggerkes met attestatie van Middewolde

09-09-1711
“In plaats van de ouderlingh Udo Nantkens wiert met eenparige stemmen tot ouderlingh verkoren Menso Jans” [04-12-1711 bevestigd]

Nieuwe ledematen waren
Luppo Eppes op den Oldendijk in de Scheemda met getuigenisse van de N Beerta
in de Eexta
met attestatie van Delfzijl Simon Sickes en Agneta Voskuil ehel.

04-12-1711
Nieuwe ledematen in de Scheemda
Swaantjen Jans huisvrouw Mr. Brandhorst
Christina Evertzen J.D. met attest. van Groning.
In de Eexta
Margareta ten Camp

04-03-1712
Nieuwe ledematen in de Scheemda
Cornelis Reinders
Hindrik Jans
Wicher Peters
Aaltien Fockes weduwe van Roelef Geerts
Swaantien Jans huisvrouw van Claas Tiackes
Jan Jochums
Jacob Jochums
Gosen Hindriks
[de volgenden zijn wrs de nieuwe ledematen in de Eexta van deze datum, hoewel dit niet expliciet vermeld wordt]
Ijktien Eppes j.d.
Anje Jacobs j.d.
Sara Datama j.d.
Anje Jans j.d. Dienstmaaght van de wedde[?]
Ellitien Jans j.d.
Trintien Fockes j.d. met attestatie van Suidbroek
Jantien Rengers j.d.
van Winschoten Geesjen Everts j.d.

03-06-1712
Nieuwe ledematen in de Scheemda
Lammetjen Clasen huisvrouw van Cornelys Fockes
Jan Scheltes en Swaantjen Jans ehel.
Remk Scheltes huisvrouw van Jan Filippus
Lamme Jans huisvrouw van Jan Hindriks
Remke Hemkes huisvrouw van de Brouwer
Richt Louwers met attest. van Winschoot
Nanne Derks J.D. dienende bij Eppo Andries met attest: van Sellingen
In de Eexta
Houke Arens huisvrouw van Siucke Roelefs, met attest: van Finserwold
Tepe Steffens en Wopke Cornelijs Elieden met attest: van Noordijk

02-09-1712
Geertruid, de vrouw van Christian Kuman, heeft verschillende vermaningen gehad wegens dronkenschap. Als ze haar leven niet betert dan moet ze voor de kerkenraad verschijnen.

Nieus angekomen ledematen in de Scheemda waren
de solliteur Frederik Reints en Lisabeth Clasen
met attest Gerhard Swijkhuisen en Ammarentia Andrea[?] van Groningen
Grietje Luitjes huisvrouw van Jan Eppes van de Nieuwe Scheemda
In de Eexta
Jacobus Meijer en Elsjen Uden ehel. van de Meeden
Anje Louwers huisvrouw van Jan Alberts van Midwolder Hammerik

09-12-1712
“Immeke de huisvr. van Luppe Eppes, met attestatie van de nieuwe Beerta an de predicant verschenen, om afgekondigt te worden, als ankomende Litmaat, wat geweigert, ende versocht voor de Consistorie te verschijnen, van haar ontijdige bijslapinge, zijnde maar enige weken voor haar in de kraam komen, gecopuleert, niet verschijnende voor dese maal gesuspendeert.”

03-03-1713
“de huisvr. van Luppo Eppes, sigh met attestatie van Beerster Hammerik an de pastor angegeven hebbende, was versoght om sigh voor t Consistorium te verantwoorden, dewijl den 14 Augusti gecopuleert 1712 was ende den 16 8ber [oktober] desselven jaars een soon ter doop gepresenteert hadde dogh niet gecompareert wiert geoordeelt, dat haar voor dese maal van t avontm mochte onthouden”.

Nieuwe ledematen waren in de Scheemda
Hero Roelefs
Haike Alders
Anne Stevens
in de Eexta
Grietje Jans j.d. met attest. van Winschoten

juni 1713
“zijnde de plaatse van Jan Everts gewesene ouderling met eenparige stemmen vervult door Jacob Memmens en sulks naar dat een gebede uitgestortet waar door H. Meijer Predicant in de Scheemda”.
Wopke Louwerts wordt, na bekentenis en belijdenis van haar overtredingen, weer toegelaten tot het avondmaal

01-09-1713
Nieuwe ledematen, Henricus Stheman S.M.C.
Jacob Jochums en Anje Harkes Ehel. met attest. van Groningen
Jan Andries van de Wildervank

01-12-1713
Nieuwe ledematen in de Scheemda
Frouke Everts weduwe van Otto Harkens met attestatie van Zuid-broek
Albert Derks met atttestatie van Pekel A
Albert Jans wonende bij Pieter Ipes met attest. van Vlagt-wedde
in de Eexta
Foske Hemmes met attestatie van Groningen
Frerik Jeltes en diens huisvrouw Geeske Tjaas van Nieu-Beerta

30-03-1714
Nieuwe ledematen waren in de Scheemda
Johannes Meijer
Johannes Stheman J.S.M. cand. met attest. van Noortbroek
in de Eexta
Winold Cornelis
Geesjen Tiddens huisvrouw van Evert Lubbers
Lamke Zetes j.d.

01-06-1714
Nieuwe ledematen in de Scheemda waren
Talletjen Udens huis-vrouw van Ebel Aises
Welmoet Alberts huisvrouw van Mr. Derk Wiel-Drajer
Berent Berents met attest. van de nieuwe Beerta
Trijntje Fockes J.D. met attest. van Winschoten
Lutgert Jans J.D. met attest. van Sellingen

31-08-1714
Nieuwe ledematen waren in de Scheemda
Mathias Evertsen met attest van [niet ingevuld]
Toitina Sissing huisvrouw van Abraham Houwing
Maria Peters huisvrouw van Luirt Jans met attest. van Groningen

30-11-1714
Impke Wichers, huisvrouw van Luppo Eppes, wordt weer toegelaten tot het avondmaal.
Jan Allers, diverse jaren gesuspendeerd, wil een attestatie om zo aan het avondmaal te Zuidbroek te kunnen gaan. De kerkenraad geeft deze niet.

Nieuwe ledematen in de Scheemda
Hindrik Wessels met attest. van de Nieuwe Scheemda
in de Eexta
Imke Wijchers huisvrouw van Luppo Eppes van Beerster Hamrik

01-03-1715
Nieuw angenomen ledematen in de Scheemda waren
Bouchjen Heres huisvrouw van Peter Smit
Hemke Juirts huisvrouw van Lauwe Wildriks
Evert Jans, dienende bij Hemke Jacobs
Jan Jans Jurjens, bij de pastor van de Scheemda
en met attestatie Hasina Meijer weduwe van de E. pastor Stheman
Cornelia Stheman j.d. beide van Sappemeer
Sara Datama j.d. van ’t hoge Sandt
Ate Jacobs huisvrouw van Reneke Schipper van Sappemeer
Grietje Epkes j.d. dienende bij Koopman de Muinck van Winschoten
In de Eexta waren nieus angenomen
Anneke Caspars huisvrouw van Peter Fockes
Lucke Jans j.d.
Albert Jans
Ailke Peters
Gosen Eghbarts
met attest. Jurjen Roelofs, van Bellinghwolda
Corneliske Edzes van Midwolder Hammerik

31-05-1715
Jan Alders verstorven zijnde soo houd de sake op.
Geertruidt huisvrouw van Christjaan Koelman is om redenen niet geciteert nog gesuspendeert als van self sig ontreckende s‘Heren Avondmaal, wort alsdan nog onder opsigt gehouden [elders wordt Christjaan Koelman ook genoemd: de sadelmaker Cuman, of: Kuman]
Luppo Udema blijft als voor heen gesuspendeert
Margareta Jacobs Huis-vrouw van Albert Tjipkes wort wegens ontijdige bijslaap gesuspendeert

Nieuwe angenomen ledematen in de Scheemda waren
Jan Eppes
Engel Tjabbes huisvrouw van Evert Philippus
Jantjen Lamberts huisvrouw van Jan Joestens
Met attestatie Naantje Geukes J.D. van Onstwedde
Wessel Sickes dienende bij Mr: Jan Coerts van Groningen
Jan Ebes van Finserwolt
Boele Jans van de Lange Acker Schans
Lauwe Wildriks van Weiwert
Nomke Jans huisvrouw van Roelof Hindriks van Midwolda

30-08-1715
Nieuw ledemaat was in de Scheemda
Swaantje Berents huisvrouw van Otto Frederiks van N. Beerta

29-11-1715
Nieuw ledemaat in de Eexta
Ike Egberts Dochter van Gosen Egberts

28-02-1716
Margareta Jacobs, haar zonde van ontijdige bijslapingen en gemeenschap erkennende met haar bruidegom, die nu haar echtgenoot is, mag weer aan het avondmaal.

N. Ledematen in de Scheemda waren
Albert Nijtecijn
Reneke Harte Schipper, naar belijdenisse gedoopt en angenomen
met attest. Conraad Hanedijk van Tekelenborgh
Lisabeth Jans dienende met de coopman de Muinck, van de N: Scheemda
In de Eexta
Deuwer Tonkes j.d. met attest van de Beerta
Jan Peters van Nieuwolda

05-06-1716
Nieuwe ledematen in de Scheemda
Hillichien Derks weduwe van Coert Upkes
Wupke Hermans J.D.
met attestatien van Oostewold de Capitein Munkerus nevens diens suster de Juffer Munkerus
van Groningen Jan Hermans Bank en Aeltjen Hermens Egtel.
In de Eexta
van Middewolda met attestatie Tjaecke Luppes

09-09-1716
N. Ledematen in de Scheemda waren
Wibbina Datama j.d.
Abigail Haak weduwe van D. Munckers predicant in sijn leven tot Noortlaren
Arnold Munkerus j.m. beijde met attest. van Noortlaren
Hindrik Jans van Cropswolda
Henrica Placius j.d. van Metszelwier

04-12-1716
Nieu ledemaat in de Scheemda
met attest: van Winschoten Wijpke Wijchmans J.D.
In de Eexta
Doetje Dercks J.D.
Aeltjen Sijpkens J.D.
Eppijn Udens J.D.
Arijs Geerts
Hindrik Straatman
Jan Berens
Egbert Jans
Froucke Dercks
Anneke Jans
Met attest: van Noordtbroeck Hemke Wichers weduwe van de Meester W. Wichers

05-03-1717
Hindrik Jans heeft zich lange tijd onttrokken aan het avondmaal. Hij wordt weer toegelaten mits hij zich ijverig gedraagt in de kerk en catechesatie.

N. Ledematen waren in de Eexta
Aeltien Jans j.d.
Hillejen Clasen j.d.
Anneke Peters j.d.
Elsjen Menses j.d.
Itzke Jans
In de Scheemda waren op t nieu ankigoken [dit staat er echt! HB]
Albert Tieppes
Menno Eppes
Almoetje Jochums huisvrouw van Mr. Boelo Jans
Lisabeth Jurjens j.d.
Wije Herens j.d.
Ida Gockes j.d.
Hindrik Jans, met attestatie van Zuitbroek

04-06-1717
Nieuwe ledematen in de Scheemda
Joest Hindricks
Hille Eggens weduwe van Engbert Berents
Maria Berens huisvrouw van Olivier Jans
Met attestatien
Jan Fredricks en Hilje Bartols van Midde-wolda
Fennichjen Keers huisvrouw van Doedo Wichers van Beem
Jan Haickes met attestatie van Winschoten
In de Eexta
Berent Koops

03-09-1717
Hilletien Derks wordt na gedane belijdenis weer toegelaten tot het avondmaal

Nieuwe ledematen in de Eexta waren
Jan Hiljes
Krudelien Stheman huisvrouw van de weddeman Gerrit Brongers
Geertien Adriaans j.d.
met attest. van Groningen Gerrit Brongers wed. van Groningen
Eija Smaals huisvrouw van de Cornet Haijkens met attest. van de N. Beerta
Geertruidt Mattias huisvrouw van Harmens van Winschoten

03-12-1717
Nieuwe ledematen in de Scheemda
Jochum Epkes
met attestatie van Rosewinckel Grietjen Houwinck

09-03-1718
Nieuwe ledematen angenomen in de Scheemda waren
Aijolt Wijchmans
Jan Eghbarts
Agneta Cornelis huisvrouw van Leonard Gerrits
Grietje Clasen j.d.
Anje Reinders j.d. dienende bij de weduwe Tiakke Ebels
Jantien Jacobs, bij de pastor in de Scheemda
Bouchien Jochums j.d.
Murkjen Peters j.d.
Jantien Jacobs j.d.
Margrietien Sissink j.d.
Elizabeth Clasen j.d. met attest. van Groningen
Swaantie Jans j.d. van Bleiham
In de Eexta
Elizabeth Jannes j.d.
Marrichien Renkes wonende bij Jan Hiljes met attest. van Pekel A

03-06-1718
Met attestatie in de Scheemda van de Beerta Siben Arents Dienst-maagt van D: H: Meijer

02-09-1718
De broeders in de Eexta maken bekend aan het Consistorium dat Jacobjen Egges, weduwe van wijlen de kerkvoogd Udo Nantkes, geklaagd had dat Frouke, de vrouw van Derk op het Ende, zware beschuldigingen tegen haar en haar dochter had geuit. Zij wil dat haar goede naam hersteld wordt. De broeders verklaren dat ze er alles aan gedaan hebben.
Frouke wordt voor deze maal gesuspendeerd, en de ouderlingen Clughkist en Menso Jans zullen haar dat vertellen.

02-12-1718
Nieuwe ledematen in de Scheemda
Elske Haikes met attest. van Winschoot
Leffert Bensinga met attest. van Groningen

03-03-1719
Nieuwe ledematen in de Scheemda angenomen waren
Froutie en Lisabeth Jurjens, jongedoghters
Jantien Hindriks j.d.
in de Eexta
Jantien Jans j.d.
met attest. van Westerlee Fennighjen Jans j.d.
Anje Jans van Midwolda

01-06-1719
Nieuwe ledematen in de Scheemda
Maria Jans j.d. met attest. van de N. Scheemda, wonende bij Sterenborgh
in de Eexta
Peter Luitjes en Frouke Jacobs ehel. met attest. van Hellum
Lisabeth Allerts j.d. met attest. van N. Scheemda

01-09-1719
Nieuw lidmaat in de Scheemda was
Jan Hindriks met attest. van Noortbr.

01-12-1719
Claas Ubbens, ouderling, is overleden. In zijn plaats is aangesteld Meester Pieter Ipes
[Op het origineel een zeer grote vlek. Niet duidelijk is of onderstaande nieuwe ledematen bij 01-12-1719 horen of later]
Nieuwe ledematen in de Scheemda
Jan Froonhof Chirurgus met attest. van Loppersum
Jantjen Stoffers J.D.
Trijntjen Jacobs J. Dochter beide met attest. van Groningen
In de Eexta
Aletta Sparringa
Tjaakjen Menssens
Anneke Sickes j. Dochters
de jongman Hessel Aalefs

[volgt een acte van 30-08-1720, waarin alleen gemeld wordt dat er censura morum gehouden wordt; de volgorde is onzeker]

01-03-1720
Berent Berents op de Olde Dijk is aangesproken door de pastor op zijn zeer vroegtijdige bijslaping met zijn dienstmaagd. Ze zijn nu getrouwd. Berent weigert voor het Consistorium te verschijnen en wordt gesuspendeerd.
Reint Albers wordt vermaand om zich van dronkenschap te onthouden [verder staat dat hij op de Swaagh woont]

Nieuwe ledematen in de Scheemda, naar onderwijs en ondersoek angenomen, waren
Froukje Jacobs j.d.
Meijske en Geesjen Nijs j.d.
Frerik Pelers j.m. dienstkneght van Jacob Memmes
Margjetien Sissink j.d.
Doetjen Bajes j.d. beide met attest. van Groningen

03-06-1720
Nieuwe ledematen met attestatien in de Scheemda
De Heer Gesworen Samuel Cruidner met attest. van Groningen
Juffrouw Regina Abbas, Huis-vrouw van de Heer Gesworen Cruidner met attest. van de Lange-Acker Schans
Mons: Nathanael Cost met attest. van Bedum
Derck Tobias met attest. van Finsderwolt
Lammert Clasen met attest. van Westerlee
Sophia Kiert J.D. met attest. van Zande-weer

30-08-1720
Nieu lidmat in de Eexta was
Elizabet Lans j.d. met attest. van Usquert

29-11-1720
Ledematen in de Scheemda
Trijntje Jans Huis-vrouw van Claas Melles
Fecke Reindels met attest. van Scheemder Hamrik
Trijntje Peters J.D. van Scheemder Hamrik met attest.
Maria Jans J.D. met attest. van Midwolda

28-02-1721
Ledematen in de Scheemda
Derck Stevens
Andries Sissink
met attestatie Wijpke Andries van Lettel-bert
in de Eexta
Eltjen Jarkes van Wedde

30-05-1721
Ledematen in de Eexta
Gesina ten Camps
met attestatie van Winschoot Pieter Reinds en Daije Geerds Elieden

05-09-1721
Ledematen
Hindricus Alberts in de Scheemda met attest. van Midwolda
In de Eexta
Ubbo Janssen Groenneer met attest. van Uttum

06-12-1721
Ledematen in de Scheemda
Herman Jacobs en Jacobjen Hermans Elieden
Antje Clasens
met attest. van Winschoten Jan Willems
Eelke Jurjen Huis-vrouw van Rigte Louwers van Zuid-broek

27-02-1722
Ledematen in de Scheemda
Grietje Stevens J.D.
Maria Rotgers J.D.
Bijke Sijpkes huisvrouw van Tidde Jans van N. Wolda

05-06-1722
Nieus angenomen tot des H. Avontmal, in de Scheemda, waren
Harmen Jans bakker
Alof Jans j.m. dienende bij Mr. Emmen
Edzart Hindriks met getuignisse van de Beerta
[onleesbare aantekening boven Fransen] Fransen van Pekel A
Dorothea Peters, van Onstwedda
In de Eexta
Jantien Haijes met attest. van Schilwolda

Lisabet Jurjens had getuigenis verzocht van de pastor in de Scheemda, terwijl ze naar Groningen vertrokken was. Deze wordt geweigerd vanwege misslagen die ze had begaan.

11-09-1722
Ds. Haijo Sibinga is overleden op 29-06-1722. De ouderling Sivert Klugkist is dodelijk ziek, en de volgende dag des Heren overleden.

11-12-1722
In plaats van de overleden ouderling Sivert Klugkist is gekozen H. Sijpkens, en na voorgaande afkondiging in de Eexta bevestigd.

Nieuwe ledematen met getuigenissen in de Scheemda waren
Juff. Alegonda Venhuisen echtg. van de Heer ontvanger Veltman, van Winschoten
Engel Jans huisvrouw van Harmen Dikboom, van Westerlee
Willem Jacobs van de N. Scheemda
Marcus Meijer van Onstwedda

12-03-1723
Geen consistorium gehouden, omdat Ds. Meijer absent was wegens lichamelijke zwakheid.
De ouderling Jacob Memmes was overleden

Nieuwe ledematen met getuigenisse waren
Elligjen Blenke huisvrouw van Mr. Jan Froonhof van Groningen
Johannes Evers van N. Wolda
Berentie Addes huisvrouw van Derk Harmens van Veendam

11-06-1723
Jan Berens wordt ouderling in plaats van de overleden Jacob Memmes

Nieuwe ledematen met getuigenisse
Jan Peters en Etjen Berens j.d van Winschoten
Claas Isebrants j.m. van Uithuisen

03-09-1723
Present waren bij het Consistorium in de Eexta: de beide predicanten D: Herm: Meijer en Fredrik Sparringa (eerste keer dat hij genoemd wordt) en de 4 ouderlingen, namelijk Menso Jans, Pieter Ipes, Henricus Sijpkes en Jan Berens.

Nieuwe ledematen met getuigenisse zijn
Albert Edes en Swaantie Harrems van Bleiham
Jan Menses uit de Beerta

03-12-1723
Menno Eppens, die wegens ontijdige bijslapinge moest verschijnen voor het consistorium, is niet gekomen en bij provisie gesuspendeerd.

Nieuwe ledematen in de Scheemda zijn
Anneke Eppes huisvrouw van Jannes Jans
Kunnigjen Teises huisvrouw van Arnoldus Sterenborg
Elligjen Jans huisvrouw van Hessel Jelles met getuigenis van Schiermonk-Oog
In de Eexta sijn met getuigenis uit Weender gekomen Tonjes Leffers en Tiake Carsjens Egtelieden

03-03-1724
Nieuwe ledematen in de Scheemda sijn
Arnoldus Sterenborg chirurgus aldaar
Grietie Jans huisvrouw van Roelef Jochums met getuigenis van Westerlee
In de Eexta is met getuigenis van Bunda gekomen Trijntie Jans huisvrouw van Geert Derks

02-06-1724
Tonnis Brongers is als litmaat met getuigenis uit Winschoten gekomen in de Scheemda
In de Eexta sijn met getuigenissen gekomen
Alagonda Woltgraft uit Groningen
Evert Everts en Anna Catharina Fabritius van Aduart
Aaltjen Reinders van Suitbroek

01-09-1724
stud: Harmannus Meijer is als litmaat met getuigenis uit Uitregt gekomen in de Scheemda
Nieuwe ledematen in de Eexta zijn Sibintje Udens en Rixte Geerts

01-12-1724
Nieuwe ledematen in de Scheemda zijn
Harm Geerts
Foske Harrems huisvrouw van Pieter Pieters
Annegijn van der Lip weduwe van Olderman Froonhof met attestatie van Groningen
Eja Hindriks huisvrouw van Harm Jans met attestatie van Sapmeer

04-03-1725
“Berent Sijbelkes en sijn huisvrouw wonende op diepswal behorende onder de Scheemda is op haar versoek bij provisie toegestaan in Scheemderhamrik te mogen communiceren totdat ’t Consistori anders sal goetvinden”

Nieuwe ledematen in de Scheemda sijn
Harmannus Meijer
Anna de Nijs
David Heeres
Engbert Sebes
Jan Sibolts
Hartog Angels
met attestatie in de Scheemda
Etjen Sickens huisvrouw van Roelf Benedictus Lok
Meena Sickens j.d. met attestatie van Westerlee
Anne Evers met attestatie van Groningen
Nieuwe ledematen in de Eexta sijn
Jan Harrems
Marten Martens

01-06-1725
met attestatie uit Westerlee sijn gekomen Fokko Sikkes en Geertruit Jans Egtelieden
uit Mastrigt Hans Crans
Nieuwe ledematen in de Eexta sijn geweest
Eltjo Sijpkes en Catarina Sijpkes

september 1725
in de Scheemda is als litmaat angenomen Heike Jans
met attestatie is van Groningen gekomen Anneke Sikkes in de Eexta

december 1725
Met attestatie sijn in de Scheemda gekomen
Reitse Reintjes uit Veendam
Claas Pieters en Marregijn Mattias Ehel: van Finserwolt

03-03-1726
Berent Berents is na berouw en beterschap van leven weer tot lidmaat aangenomen

02-06-1726
Nieuwe ledematen in de Scheemda waren
Jan Berents
met attestatie van Emden Harm Jans Bus en Wupke Roelefs Egt.
van de Beerta is met een kerkelik getuigenis gekomen Fredrik Pieters
In de Eexta is tot litmaat angenomen Bouwina Reints

de suspendeerde van de tafel des Heeren bleven nog in dien staat als Geertruit wed. van Cristiaan Cuman, Reint Alberts, Lisabeth Jurjens en Menno Eppes

01-09-1726
“in omvrage gelegt sijnde of men niet om dringende reden Berent Sijbelkes en sijn huisvrouw wonende op diepswal onder de Scheemda souwde laten wieten dat sij met een attestatie uit Nieuwscheemda tot de Scheemda musten wederkeren is daarop eenparig besloten van ja”

“De weddeman Brongers jets tot kleinagtinge van pastor F. Sparringa gesproken hebbende is daar over gesiteert, welcke tot sijne verontschuldinge seide sulks van Pieter Smit gehoort te hebben, en schult bekentenisse gedaan sijnde is sulks hem ten goede gehouden”
[in kantlijn:] Dese acte als kwalijk getekent ten laste van de wedman Brongers gerojeert in consistorio Scheemdano den 14 Meert 1727 Art: 6.

“Pieter Smit hijr over gesiteert sijnde heeft sig beroepen op Mr. Herman Smit, Remko Poppens, en des selfs nigte, van welcke hij 3 attestatien heeft ingelevert van desen inhout, dat Doct: R: Woltgraf smadelick hadde gesproken van het prediken van pastor F. Sparringa: Ook gesegt hadde dat hij wegens het beswangeren van des pastoors dienstmaagt de knegt vrie houde, maar de pastoor beschuldigde om dat hij voor de meit een drank van Bleiham besorgt hadde.
Doctor Woltgraf hijr over gevraagt sijnde heeft sig beroepen op de getuigen selfs, seggende sig tegen papijren niet te konnen verantwoorden het welke hem is toegestaan.
Hijr op sijn de vier ouderlingen om vijf uir des selven daags na het huis van de getuigen gegaan. dewijl de eene siek was, van waar des smits knegt is gesonden na Doctor Woltgraf om aldaar te verschijnen, dog is niet verschenen.”

Nieuwe ledematen in de Scheemda
Riemen Renekes weduwe van Jan Everts
Ubbo Evertsen en Peter Evertsen met attestatien van Nieuwolda
Frerik Peters met attestatie van de Beerta

October 1726
“1
Den Oct: 1726 een extraordinaire consistorium gehouden, in welke alle leden tegenwoordig waren.
2
Na anroepinge van des Heeren name door Ds. Praeses H. Mejer is na voorgaande citatie binnen gestaan Doct: Woltgraf welke afgevraagt wierde eerstelik waarom hij des avonts om vijf uir in het huis van Mr. Herman Smit bij de ouderlingen niet was verschenen. Voor het twede wat hij antwoordede op de attestatien in de voorige kerkvergaderinge en nui wederom van nieuws ingelevert. Heeft geantwoort op het eerste voorstel, dat de knegt van Mr. Herman Smit hadde gebootschapt uit de naam van sijn meester en niet van de ouderlingen, welke hij ook niet geweten hadde waar te sijn. Belangende het twede van de bijgebragte attestatien heeft Dr. schult bekentenisse gedaan seggende dat hij de attestatien niet konde wederleggen, maar dat het hem moide [speet HB] daar niet bijgevoegt te hebben, dat hij het gehoort hadde, want hij met een dierbaren ede wilde bekragtigen, dat hem tot belastinge van de pastoor niets bekent was.
3
Bij dese gelegentheit wierde vertoont een attestatie van Geert Derks en des selfs huisvrouw nevens des schoolmeesters huisvrouw van de Eexta, sijnde van inhout: dat Dr. Woltgraf gesegt hadde in Broek gehoort te hebben dat de Schrijfur en de Pastoor beide haar maagt met jante hadde gemaakt.
Hijr op heeft Dr: geantwoort, dat hij gesegt hadde, sulks gehoort te hebben, bijbrengende een attestatie van die geenen die hem gesegt hadden dat sij ook sulks hadden hooren seggen, daar bij doende dat hij het niet in Broek maar in Midwolda gehoort hadde.
4
Wierde ook ingebragt een attestatie, in welke de weddeman G: Brongers attesteerde gehoort te hebben van Geurt Wijpkens, dat Harke Hindriks uit de Beerta tegen hem gesegt hadde van Dr. Woltgraf verstaan te hebben, dat de Pastoor in de Exta sijn maagt beslapen hadde.
Waar op de Dr. heeft geantwoort! dat Harko Hindriks hem gevraagt hadde, of het gerugte, dat de Pastoor van de Exta sijn maagt hadde beslapen, daar ook was verspreit, waar op gesegt heeft ja alte veel, ontkennende dat hij het posetive gesegt hadde.
5
Eindelijk is ingelevert een attestatie van Hommo Jacobs sijnde van inhout dat Dr: Woltgraf tegen hem gesegt hadde, dat hij Pastoor Sparringa niet wilde te schande maken, maardat hij anders wel een getuigenisse ofte vijf konde krijgen om sijn gesegte te bewaarheden.

Hijr tegens heeft de Doctor overgelangt twe attestatien verteekent van Klaas Isebrants ende Jan Eltiens, welke in de eerste attestatie verklaarden uit de mont van Hommo Jacobs gehoort te hebben, dat Dr. Woltgraf noit enig kwaat van pastor F. Sparringa tegens hem gesegt hadde, en dat hij geen vijf attestatien tegen de Pastoor konde halen, maar wel vijf attestatien konde krigen voor sijn saken waar over hij beschuldigt wierde.

An de twede attestatie verklaarden de selfe getuigen van de moeder van Hommo Jacobs gehoort te hebben, dat de Weddeman G: Brongers en Jannes Meijer haar soon Hommo door een pijptabak en dronk bier hadden verleit om van hem een attestatie te verkrigen, en daarom hem hadden opgehouden van den avont tot an twalf uiren in de nagt.

Waarop die praeses H Meijer heeft gesegt, indien dit waar is, sal ik mijn neve daar over bestraffen. dog is dit van de weddeman en Jannes Meijer ontkent.
Het Consistorium heeft in de vreese des Heeren overwogen het geene tot last van Dr. Woltgraf wegens bekladdinge van Pastor F. Sparringa goede naam ende faam is ingebragt, als ook het geene dat de Dr: niet allen tot sijne verdediginge gesegt heeft, maar ook dat hij opentlijk getuigt heeft, dat hij het geringste niet en wiste ten laste van de Pastoor omtrent zijn gewesene dienstmaagt, of oit jets oneerbaar[s] in desen bemerkt hadde, twelke hij tot aller tijt met een dierbaren eedt wilde bevestigen; waar op hij van de Pastoor vergevinge versogt en verkregen heeft. Hijr op heeft het Consistorium besloten, dat de Dr: van Dn: praeses over sijn kwaat spreeken bestraft, tot meerder voorsigtigheit vermaant en čen vierendeel jaars van de Tafel des Heeren gesuspendeert soude worden. Daarop heeft de Eerw. praeses met seer nadrukkelikke woorden ter materie dienende den Dr: scherpelik bestraft, kragtig vermaant, en sijn suspensie bekent gemaakt. Eindelik is Pastor F. Sparringa met eenparige stemmen geheel ontschuldig geoordeelt, dewelke ook an de kerkvergaderinge heeft vertoont een gerigtelike acte afgegeven de Edele Hoogwijse Heer Drost G Schaffer, op de welke de gemelte dienstmaagt tegens de gerigtsdienaar Willem Keers heeft verklaart, dat sij van Pastor F. Sparringa niet hadde te pretendeeren. Soo is het consistorium met den gebede gescheiden 1726 den [doorgehaald: 11 september october].”

14-03-1727
Aanwezig bij het consistorium:
vader H. Meijer praeses, de ouderlingen Menne Jans, Pieter Ypes, H. Sijpkens. Op verzoek van het consistorium tevens aanwezig Ds. Sparringa van Midwolda, en Ds. Blankenstein, welke door vader Meijer was verzocht de pen te voeren omdat hij dat wegens lichamelijke zwakheid niet meer kon.

Er wordt gepraat over de nasleep van voorgaande acten betreffende de beschuldigingen die tegen Sparringa waren ingebracht.
De wedman Brongers vindt dat hij valselijk beschuldigd is door Woltgraf, wil genoegdoening etc. Woltgraf zegt dan weer dat Brongers hem heeft uitgescholden voor een Eerdief bij de heer Drost, en wel openlijk in de trekschuit op de 24 Februari 1728.

Nieuwe ledematen zijn angenomen in de Scheemda
Hommo Jakobs
Tiackjen Jakos J.D.
Pieter Thomas
Nantko Pieters

13-06-1727
Ds. L Tiassens van Oostwolt zit het consistorie voor wegens het overlijden van Hermannus Meijer op de 30 Mei 1727.

Met attest: van Groningen na de Scheemda gekomen Jantjen Jakobs Visscher

Door de classis van Wedde en Westerwolde is besloten dat Dr. Woltgraf onder censuur zal blijven omdat hij de goede naam van Ds. Sparringa geschonden heeft. Hij blijft dat totdat hij berouw en leedwezen heeft betoond.

De wedman Brongers wil Claas Isebrants voor het consistorium geciteerd hebben, omdat die soms dit, soms dat, zegt. Besloten wordt dat hij de volgende keer geciteerd wordt.


19-09-1727
1
Het consistorium wordt geopend door Phoebus Themmen, pastor in Nieuw Scheemda, en nu beroepen te Scheemda op 17 september 1727.
2
Besloten wordt om de acte van 01-09-1726 door te halen, omdat het daar lijkt alsof de wedman ten nadele van Ds. Sparringa gesproken heeft. Dit wordt gedaan [zie aldaar, HB]
3
De wedman en mr. Meijer, diakenen van de Scheemda, leveren een sententie van de drost in gedateerd 16-06-1727. Hierin staat de procedure van Mr. Meijer als impetrant [eiser] tegen Dr. Woltgraf als gedaagde wegens de attestatie van Claas Isebrants en Jan Eltjens tot laste van deze diakenen, als of ze Hommo Jakobs door veel drank en tabak tot zijn verklaring hadden gedwongen. Woltgraf verklaart dat hij niets dan goed weet van mr. Meijer.
Woltgraf moet de kosten betalen en het mandaat wordt ingetrokken. Er staat bij:
Actum Zuijtbroek den 16 juni 1727.j:V: Sijsen Lantschrijver
4
Claas Isebrants verklaart dat, als hij iets ten laste van de weddeman G. Brongers had gesproken bij de Drost Vossaert Schaffer, hem dat spijt, hoewel hij tevens verklaart dat dat niet gedaan te hebben. De weddeman besluit om hem niet gerechtelijk te vervolgen.
5
Claas Isebrants wordt ondervraagd over tegenstrijdige verklaringen. Hij heeft eerst gezegd dat hij de ene verklaring niet ondertekend had en aan de andere twijfelde, terwijl hij later heeft gezworen voor het gericht dat hij beide ondertekend had. Hij wordt voor een kwart jaar gesuspendeerd van het avondmaal.
6
toegevoegd aan de gemeente met attestatie van Midwolda de Eerntfeste Jan Pieters

19-12-1727
Claas Isebrants wordt weer toegelaten tot het avondmaal.

Met attest. was de gemeijnte van de Scheemda toegevoegt Lucas Winsemius met attest. van Amsterdam
Jantjen Jakobs Visscher van Groningen
Andries Harmannus en sijn huijsvrouw Suzanna van Noordbroek

16-03-1728
Verders is de gemeijnte des Heeren toegevoegt in de Scheemda
Roelf Aijses met attest: van Onstwedde

17-06-1728
Reijnt Alberts, die jarenlang wegens dronkenschap gesuspendeerd was, is aan het avondmaal gegaan. De nieuwe predikant wist niet dat Reijnt Alberts niet mocht gaan.
Besloten wordt dat hij voortaan weer toegelaten wordt, omdat er geen nieuwe berichten van dronkenschap meer zijn geweest.
Baatje, de huisvrouw van Harmannus Rotgers, wordt geciteerd wegens ontijdige bijslaping. Omdat er verzwarende omstandigheden zijn wordt ze voor een jaar gesuspendeerd.

Met attestatie zijn de gemeijnte van de Scheemda toegevoegt van Zuijdtbroek
Anna Epkes huijsvrouw van Cornelis Lamberts
Tjacktjen Jakobs van Westerlee

31-10-1728
Er zijn 3 aankondigingen van de preekstoel gedaan of men iets ten laste van Ds. F. Sparringa had. Er is niets tegen hem ingebracht dus kan hij opnieuw bevestigd worden op 07-11-1728. Er is sprake van een synodale sententie van 1 mei 1728.Toegang 274 inv. nr. 2 [als er geen bijzonderheden zijn tijdens de consistorie vergadering is deze weggelaten]

Kerkelijk prothocol van de Gemeijnte van de Scheemda: soo bij de scheijdinge van de gemeijnten van de Scheemda en Eexta is aangelegt.

27-11-1728
“is de Gemeijnte des morgens versogt te blijven staan, en voorgestelt, doordien de Gemeijnte van de Scheemda doorgaans begeerig was, om afsonderlijk het H: Nagtmaal in haar eijgen kerke te ontfangen, en sig van de Gemeijnte van de Eexta te separeeren, wegens vele inconvenienten en moijelijkheden etc: wat dan in desen te doen?
so is eenparig geresolveert, om afsonderlijk te communiceeren, en doordien er alsdan ook separaate een kerkenraadt moest geformeert worden, en die nu dan slegs uijt drie leden bestont, is teffens geresolveert bij de predikant en de tegenswoordige twee ouderlingen, nog twee ouderlingen te kiesen: sijnde des nademiddags daar toe verkoren de Eerw: Broederen Evert Meijer en Anthonius Emmen, die daar op na drie vorige kondigingen van de predikant, in dien H: dienst zijn bevestigt. En is van dese scheijdinge, door de ouderling P: Ypes en Jan Berents versogt kennis te geven aan de Gemeijnte van de Eexta”

17-12-1728
Berent Sijbelkes mag zowel in de Scheemda als in het Hamrik ter Avondmaal gaan is de uitspraak van de H:H: Borg. en Raadt. De lasten van armoede zijn dan wel half ten voordeel of ten laste van de Scheemda en de Hamrik

Zijn de Gemeijnte toegevoegt na vorige geloofsbelijdeniss
Wibbina Suijrenhuijsen
met att. van Velthuijsen in ’t Graafschap Benthem
Geert Sluijsmans

11-03-1729
Fennigjen, vrouw van Doede Wichers, wordt gewaarschuwd dat ze zich wegens gegeven ergernis dient te absenteren van het avondmaal

Zijn de gemeijnte des H: toegevoegt na vorig onderwijs en geloofsbelijdenis
Pieter Egberts
Roelf Jochems
Simon Derks
Jan Roek

09-06-1729
Zijn de gemeijnte des Heeren na vorig onderwijs toegevoegt
Idtzke Dogter van Jan Berents oud.

09-09-1729
En waren dese gemeijnte toegevoegt na vorige geloofsbelijdenisse
Petrus Mees S.S.Th.Stud:
met attest: van Noortbroek, Haijke Jakobs
van Sellingen, Hidde Wiltes
van Lage, Hartog Jurgen Pieper

02-12-1729
“Carel Davidts van Pihlen, en desselfs Bruijt Hijckjen Olinga, wierden, wegens ontijdig bijslapen, en andere ergernissen, gesuspendeert
Is geresolveert an Jan Scheltes en sijn Eh vrouw aan te seggen om niet na de Eexta, ter communie te gaan, maar hijr te blijven bij de gemeijnte.”

27-02-1730
“En was de E: kerken-Raadt voorgekomen, van alle kanten, ook door meer als waarschijnlijk document. Eerst dat Wipke de meestersche deser plaatse op den 27 Dec. 1729 komende, van ’t huijs des meesters van Midwolda, en wel van ’t Gildebier, dat de wijven daar in huijs hadden gehadt, geassisteert van haar Eheman Harm Bus en Mr: U. Groenier van de Eexta en desselfs Ehevrouw, onderwegs een en andermaal wegens dronkenschap was gevallen, en de laatste maal vallende omtrent Haije Harms hiem op ’t padt, met een groot geroep had geroepen laat mij leven, laat mij leven, tot verscheijde reijsen, vertonende des anderendaags, twee seer blauwe oogen: ook was ons ter ooren gekomen, dat opgemelte meester Groenier, in discours op de gilde de 28 Dec 1729, gesegt (wanneer men verhaalt had, dat er een algemeijn gerugt ging, dat Meester Bus sijn vrouw dus bont en blauw geslagen hadde op die reijse) dat dese sake soo was, hebbende hijselfs (Groenier) en sijn vrouw, daar bij geassisteert; waar over Mr. H: Bus den 20 Febr. 1730 soude hebben geklaagt, an die E: Past. Sparringa met versoek om de Mr. U. Groenier te bestraffen over sulken naspraake [?], en hem te seggen dat hij U. Groenier denselven H. Bus  sulks sou waarmaken: Gelijk ook dan een dag a twee daar aan de Meester H. Bus, aan de Past. P: Themmen selfs verklaarde dat hij over Meester U. Groenier  bij de pastoor van de Eexta had geklaagt: En meester U. Groenier ook selfs persoonlijk sig bij ons, (dog niet consistoriaal vergadert) op den 22 Febr: 1730 met sijn vrouw heeft vervoegt, en daar in discours over dese saken gevraegt zijnde wat er aan dien saken was, seijden beijde dat de saken also te Midwolda, en an de weg waren voorgevallen: en verwonderde sig geweldig en beklaagden sig teffens over Mr. H. Bus, dat hij nog soo onbeschaamde stout, Godloos, en leugenagtig had te werk gegaan, dat hij haar over dese saake bij haar predikant had aangedragen, als die hem H. Bus, dese slagene van had nagegeven, en of de predikant hem Groenier hijr over eens wilde verstaan: Die dan ook deselve avont daar over met harde woorden de Meester Groenier had angesproken: dat hij Mr. Groenier ook van de Pastoor F. Sparringa had verstaan, dat Mr. H. Bus, hem Groenier hijr over voor ’t consistorie in de Eexta hadde gesegt te willen laten om hem dat slagen van sijn vrouw Wipke waar te maken + komen, anders wilde hij de meester Groenier voor de man houden maar dat de predikant van de Eexta had gesegt dat sulks nu niet sou konnen geschieden: om dat Mr. H. Bus op deselve dag, als ’t Eexter consistorium was, op ’t Scheemder consistorie, sig ook apparent sou moeten verantwoorden”
[etcetera]

Mr. Harm Bus wordt vervolgens gevraagd of hij ook dronken was en of hij zijn vrouw heeft geslagen en Mr Groenier aangeklaagd had.
Mr. Bus weet niet meer of hij dronken was of zijn vrouw geslagen had. Op de vraag of hij Groenier aangeklaagd heeft ontkent hij.
Vervolgens wordt Wipke binnengevraagd, maar die vindt dat de kerkenraad zich niet met zulke “wisjewasjes” moet bezighouden. “De kemels doorswelgende en de muggen uijtzijgende”. Ze beschuldigt de kerkenraad van partijdigheid.
Vervolgens zegt ze dat haar maagd kan getuigen dat haar man niet dronken was. Die verklaart dat de meester op deuren, vensters e.d. goed acht heeft geslagen.
Wipke zegt dat ze de blauwe ogen van de val heeft gekregen en bijna geen bloedneus heeft gehad.
[Heel veel beschuldigingen, ontkenningen e.d. en dit verschillende bladzijden lang]
Er is sprake van: Eltjo Vos, Berent Koster, Willem Fockes wed. volk, van bedelaars etc.

03-03-1730
De zaak van Harm Bus speelt nog steeds. Hem wordt onder andere verweten hoe het mogelijk was dat hij, als meester, die zijn scholieren dagelijks voorhoudt om vrede te bewaren, nu zelf dit gedaan heeft.
De meester wordt een half jaar gesuspendeerd, en moet beterschap e.d. beloven.
In het bijzonder moet hij beloven “om de onnosele kleijne kinderen, in de koude herfst en wintertijdt, lauw water in het Doopbekken te besorgen”

02-06-1730
Na vorige onderwijsinge en geloofsbelijdenisse was de gemeijnte toegevoegt
Tiatjen Everts
met attest: van Termunten Claas Jakobs

11-08-1730
Harm Busch mag weer aan het avondmaal

08-09-1730
Reint Alberts, Menne Eppes, Fennigjen Kierts en de meestersche blijven gesuspendeerd
Jan Scheltes en zijn vrouw behoren definitief tot Eexta, aangezien zij (de diakonie van de Eexta) de armen in het huis ook al hadden onderhouden.
De zaak van Voske blijft hetzelfde.
Ouderling Anthonius Emmen wordt verzocht zich te informeren over de onlusten en verbitteringen tussen Mr. Simon en zijn vrouw, en tussen Pieter Pelmulder en zijn vrouw, als ook van de laatste met Dieuwer Meuij.
Engel, de vrouw van Harm Dikboom, moet verschijnen. Ze wordt geslagen door haar man en is erg beledigd als gevraagd wordt of ze daartoe aanleiding gegeven had.

16-12-1730
De meestersche mag weer aan het avondmaal.

02-03-1731
En zijn de gemeijnte des Heeren toegevoegt na vorig onderwijs
Klaas Tiakkes Kuijper
Wilke Geerts
Jochum Geerts
met attest: van Noort: Anna Jans
van Zuijtbr: Tettje Jans

01-06-1731
Er wordt gesproken over Maria, de weduwe van Pieter Angels.

Nieuw aangenomene leden waren, na vorig onderwijs en belijdenis
D: Auwe Emmes wed. van Roelf Jakobs met attest: van Noorthoorn
Herman Ende weversknegt

31-08-1731
Na vorig onderwijs, had Geert Hemmes Smith, belijdenis van sijn gelove gedaan
en waren met attest. van de Eexta de gemeijnte toegevoegt Lefvert Beusinga en Agneta Adriaans Egt.
Van Winschoot Meijndert Brongers en Lijsebeth Claessen

30-11-1731
Na vorig onderwijs, en belijdenis, was de heer Samuel Veltman j.u. tot lidtmaat angenomen, nevens de huijs-vrouw van Harm Hesse genaamt Hiske Dries.

28-02-1732
Na vorig onderwijs en geloofsbelijdenis, is tot lidtmaat angenomen
Swijcko Emmens soon van de ouderling Anthonius Emmen

30-05-1732
Na vorig onderwijs en geloofsbelijdenis, is tot lidtmaat aangenomen
Hilligjen Emmen dogter van de ouderling Anthonius Emmen
En met attest. van Veendam Pieter Jans en Grietje Cramer de vroutvrouw egt.

05-09-1732
Present waren Phoebus Themmen, de pastor, Pieter Ijpes, Evert Meijers en Anthonis Emmen, ouderlingen. De ouderling Jan oom Berents was doodziek en de volgende nacht overleden.

Nieuwe ledematen wierden de gemeijnte toegevoegt
Na vorig onderwijs
Geertruijda Meijer dogter van de ouderling Evert Meijer
Met attest: van Veendam Willemina Pieters dogter van Pieter Jans en Grietje Cramer
van Midwolda Jan Arents en sijn huijsvrouw

05-12-1732
Tot nieuwe ouderling is gekozen Jannes Meijer

Nieuwe ledematen de gemeijnte voorgestelt waren
de Deugtrijke Aaltjen Sijpkes weduwe van Tiddo Sierts
Antje Rijkes huijsvrouw van Harmen Haijkes

27-03-1733
[doorgehaald]: En was de gemeijnte des Heeren toegevoegt, na vorig onderwijs en geloofsbelijdenis Eltje Vos

05-06-1733
Geertjen Hindriks Huijsvrouw van de collector Roelf Tjaarts hijr ingekomen, was lidmaat der gemeijnte, dog was niet met attestatie voorsien, dog sou deselve ten eersten besorgen.

11-12-1733
Broeders Wolthers, predikant van de Scheemda, opent de consistorie vergadering in verband met onpasselijkheid van de praeses.

Volgens bericht van de dijkrichter Pieter Egbers had Rindelt Pieters, bij het slachten in zijn huis, zich ergerlijk gedragen door bittere woorden en door Willem Hindriks te slaan. Hem wordt aangezegd zich van het avondmaal te onthouden.

De Gemeynte des Heeren toegevoegt met attest. van Zuijdbroek Geertjen Hindriks Huijsvrouw van de coll. Roelf Tjaarts
na vorig onderwijs zijn op geloofsbelijdenisse de gemeynte toegevoegt
Foppo Geerts
Pieter Stevens Wolthuijs
Bauchijn Dries, huijsvrouw van Tonnijs Brongers
Trijntjen Stevens Wolthuijs j.d.

05-03-1734
Harm Geerts moet voor het consistorie verschijnen in verband met ongeregeldheid tegen mr. H. Bus in de school

Zijnde de Gemeijnte des Heeren toegevoegt met attest.
Dijke Harms Bakker van de Beersterhamrik
Tielke Tonnijs huijsvrouw van Hindrik Jans Konst van de Beerta
Haijke Jans Dienstm. bij de Heer gesw. Veltman van de Eexta

11-06-1734
Tot nieuwe leden waren toegekomen
met attest. van Termunten Lijsabeth Allers wed. Wessel Sietes
Willem Harm Schortinghuijs van Oostzaandam
Na vorig onderwijs Eltje Jans

03-12-1734
Jan Stooter verschijnt ter consistorie: hij beklaagt zich dat Ds. Themmen over hem gezegd heeft dat hij niet zuiver is, omdat er allerlei vrouwen en weduwen langs komen bij hem. De ds. moet dit maar eens hard maken. Ds. Themmen verklaart vervolgens dat het hem niet ging om zuiverheid in de leer, maar dat hij hem ervan verdacht “onder de geene die Cabaalen maaken onder de naam van vroom en om de een of ander Leeraar en Ledemaaten te verheffen”. Jan Stooter neemt hier geen genoegen mee en verlaat de vergadering. Ds. Themmen verzoekt het consistorie om Jan de volgende keer weer te citeren, om te vragen waarom waarom hij niet eerst onder 4 ogen met de dominee dit uitgesproken had.

“Bovenstaande geval is door bemiddeling van ondergeschrevene Deputaten uijt de Winter Classis en ouderlingen in de Scheemda tot wederzijds genoeg bijgelegt, en word dies voor gerojeert gehouden. Scheemda de 4 Jann. 1735.
G. Wolthers h:t: Consistorie preses
Joh. Hommerckhuijsen Classis scriba
W. Schortinghuis assessor
Antonius Emmen
Jannes Meijer

02-09-1735
Ijktjen Olinga huisvrouw van Carel Davids heeft enige beschuldigingen ingebracht tegen Eltje Jans. Ijktjen verwijt Eltje dat hij haar in haar eer heeft aangetast, en Eltje verwijt dit aan Ijktje. Hoewel ze zich eerst lijken te verzoenen, wil Ijktje later geen schuld bekennen. Ze wordt gesuspendeerd.

02-03-1736
En waren na vorig onderwijs de Gemeijnte des Heeren toegevoegt op voorgaande geloofs-belijdenis
Grietje Jans
Doetje Jans
Margrietje Swanevelts

28-05-1736
Jan Stoter verzoekt om een kerkelijke attestatie. Eerst wil de preses of de preken nu wel of niet rechtzinnig zijn. Jan weigert te antwoorden en de attestatie wordt niet gegeven. In de marge staat: “Hijr van copia afgegeven aan Jan Stoter. Scheemda den 28 Maij 1736”.

01-06-1736
Jan Stoter heeft buiten de consistorie vergadering om aan 2 ouderlingen, Evert Meijer en Pieter Ijpes, verzocht om een simpel getuigenis dat hij aan het Avondmaal was geweest. Dit is geweigerd en de rest van het consistorie is het er mee eens. Bovendien wordt Jan Stoter bij provisie gesuspendeerd van het avondmaal.
Men wil Jan Stoter zijn verhaal nog eens horen, hoewel hij al naar Oost Friesland vertrokken is.

02-09-1736
De preses en de ouderlingen Antonius Emmen en Jannes Meijer hebben een verschil van mening gehad over onrechtmatigheid in de leer, wat nu weer is bijgelegd.

07-12-1736
En waren de Gemeijnte des Heeren toegevoegt
1 Met attest. van Stedum Trijntje Hindriks Bourema huijsvrouw van de convoijmeester Willem Jans Smith
en na vorig onderwijs en belijdenisse
2 Margaretha Swanevelt j.d. van de Scheemda

14-06-1737
Aanwezig is G. Wolters past. Nieuwsch.
Pieter Ijpes
Antonius Emmen
J: Meijer

20-09-1737
De schrijver F. Reints blijft gesuspendeerd. “Sijnde dese acte gegaan den 1 Maart door de siekte en verder het versterf van Dominus Ph. Themmen op zijn tijt niet te boek gebragt geweest”.


28-02-1738
is met attestatie van Bellingwolda tot ons overgekomen en als litmaat tot de gemeenschap van des Heren tafel toegelaten de E. Hendrik Harmens

30-05-1738
zijn met attestatie tot ons overgekomen en als Litmaten tot de gemeenschap van des Heren tafel toegelaten Mons. Eltje Sijpkes diaken en Alegonda Sparringa zijn echtgenote van de Eexta en Midwolda alsmede Janna Swijghuizen en Geertruit Geerts van Ten Boer.

05-12-1738
op citatie is verschenen Engel Jans huisvrouw van Migchel Harms, vanwege haar ergerlijk gedrag met haar man. Ze is gesuspendeerd.

is op attestatie van Roon [Roden] tot de gemeenschap van des Heren tafel toegelaten de E. Megcheltje Amsingh huisvrouw van de E. koopman Eppo Dries

05-06-1739
is op belijdenisse des geloofs tot de gemeenschap van des Heren tafel aangenomen de E. Oetje Jakobs

04-09-1739
Ijktjen Olinga de huisvrouw van C. Davids verzoekt om attestatie van lidmaatschap en levensgedrag. Dit wordt niet gegeven omdat ze geen schuld bekent had die wel gevraagd was volgens de acte van 03-06-1735 [blijkbaar vergist men zich, het betreft de acte van 02-09-1735 HB]

04-02-1740
Hartogh Jurjens wordt gesuspendeerd omdat hij met het lot speelde boven het wittebrood van het avondmaal, in een vol gezelschap.

met attestatie van Groningen zijn tot het gebruik des H. Avondmaals toegelaten Juffer Sara Meijer wed. Knijpinga, Catharina Knijpinga en Dr. Jakob Knijpinga
op attestatie van Nieuw-Scheemda is tot het H: A: toegelaten Edske Tjakkens huisvrouwe Cornelis Gerrits
op belijdenisse des geloofs is tot Litmaat aangenomen Tjarkijn Tjarks Dienstmaagt van de koopman Eltje Sijpkes

03-06-1740
Er zijn geruchten omtrent ergerlijk gedrag van een zeker lidmaat. De naam wordt niet genoemd. Men citeert verschillende personen, maar degenen die gene lidmaat zijn weigeren te komen, waardoor het consistorie geen verder onderzoek kan doen. Men gaat aan de classi svragen of er mogelijkheden zijn om personen die geen lidmaat zijn toch te laten komen op de consistorie vergadering.

02-09-1740
op attestatie van Groningen aangenomen Fennechijn Duidings huisvrouw van de collector.

03-03-1741
Er is sprake van langdurige verbittering tussen sommige leden. Pastor Swijghuizen en ouderling Anthonius Emmen gaan dit onderzoeken
Een zeker lidmaat heeft zijn huis laten gebruiken voor baldadige en ergerlijke kunsten door landlopers. Besloten wordt aan de classis en aan de drost te vragen dit te verbieden. Tevens wordt de classis gevraagd hoe om te gaan met ledematen die hun huis hiertoe lenen.

Op belijdenisse des geloofs is tot de gemeenschap van des Heeren tafel aangenomen de E. Aijlko Jurjens Hoedemaker.

02-06-1741
De leden waarvan in de vorige acte sprake was hebben zich met elkaar verzoend.
Er is gewag gemaakt van ergerlijk gedrag door Harm Geerts jegens Enneke de huisvrouw van Aeldrik Tjaarts. Hij is bij provisie gesuspendeerd, hangende het onderzoek door de wereldlijke rechter.

08-09-1741
Oetjo Jacobs heeft in schandelijke hoererij een kind ter wereld gebracht. Ze wordt gesuspendeerd.

01-11-1741
Oetje Jacobs is verschenen en bekent schuld. Ze blijft gesuspendeerd.

31-08-1742
op attestatie van Groningen zijn tot Leden der gemeente aangenomen de E. Otto Worms en Trijntje Kijfs ech.
de E. Sijpko Stheman weddeman
op attestatie van de Beneden Pekel A de E. Rixto Geerts wed. van Pieter Jans

30-11-1742
is door het lot tot ouderling verkoren Mons. Eltjo Sijpkes

31-05-1743
met attestatie van Lidtmaatschap uit de Eexta is tot ons overgekomen Rijntje Reijerts

09-09-1743
met attestatie van litmaatschap zijn tot ons overgekomen Hester Catharine Hoet van Groningen en Janna Folkers van de Pekel A

29-11-1743
met attestatie van de Eexta is tot ons overgekomen Ida Harms huisvrouw van Ds. J. Knijpinga en van Nieuwolda Grietje Harms thans huisvrouw van [naam niet ingevuld HB]

06-06-1744
is met attestatie van Midwolda tot onze gemeente overgekomen Jan Jans van Gasselt

04-09-1744
Jan Arends is wegens dronkenschap deze keer gesuspendeerd van het avondmaal

12-03-1745
op belijdenisse des geloofs is tot litmaat aangenomen de E. Afijn Brongers

04-12-1745
Jan Arents mag weer aan het avondmaal

10-06-1746
als litmaten zijn tot ons overgekomen met attestatie van Groningen Frouke Brongers en van de O:Pekel A Bouchijn Pieters wed. van Okko Harms

09-09-1746
op belijdenisse des geloofs is tot litmaat aangenomen de E. Jan Geerts de knopemaker

10-03-1747
met attestatie van litmaatschap zijn tot ons overgekomen Engelina Johanna Busch van Groningen en Antje Geerts huisvrouw van Claas Melles

08-09-1747
De predikant heeft op zich genomen om de diakenen te verzoeken om de ouders van de kinderen die die van de diaconie middelen genieten naar school te sturen, anders wordt het onderhoud ingetrokken.

Op belijdenisse des geloofs is tot litmaat aangenomen de E. Wyja Jans huisvrouw van Simon Jans

08-12-1747
op belijdenisse des geloofs zijn tot litmaat aangenomen de E. Kaatje Derks wed. van Claas Tjakkes en de E. Karsje Jans

08-03-1748
met attestatie van litmaatschap van Noordbroek tot dese gemeente overgekomen de E. Folkert [geen naam ingevuld HB]

13-12-1748
op belijdenisse des geloofs is tot de gemeenschap van des Heeren tafel aangenomen Eelko Gosselaar huisvrouw van Egbert Harms

07-03-1749
op belijdenisse des geloofs tot des Heeren tafel toegelaten Geesje Lammerts en Bouwina Hindriks

06-06-1749
op attestatie van litmaatschap is tot ons overgekomen Mr. Rotger Jans

05-09-1749
op belijdenisse des geloofs is tot des Heeren tafel toegelaten Jakob Reinders

06-03-1750
Er wordt een klacht tegen Harm Jans Bus, de schoolmeester, ingediend. Hij had een hoer, Elizabeth Rotgers, samen met 2 onechte kinderen in zijn huis laten wonen. Later blijkt dat het het huis van Boele Jans weduwe te zijn geweest waar ze woonde, terwijl de weduwe naar Groningen was. Hij was daar ook naar binnen geweest. Hij belooft om alle schijn te vermijden er niet meer te komen.

op attestatie van litmaatschap is van Midwolda is aangenomen de E. Jurjen Geerts Jongman

11-09-1750
het gedrag van een zeker lidmaat genaamd Harmke wordt overgebracht aan de gemeente te Beerta, waar ze tegenwoordig woont.

04-12-1750
met attestatie van litmaatschap is tot ons overgekomen de E. Martje Pieters weduwe van Jan Mulders van Scheemderhamrik

13-03-1751
met attestatie van litmaatschap uit Groningen is tot ons overgekomen Hemmina Ennens huisvrouw van Gokko Hindriks

03-09-1751
met attestatie van litmaatschap zijn tot ons overgekomen van Noordbroek Annechijn Eltes
van ’t Hogezant Hindrik Alberts
op belijdenisse des geloofs zijn aangenomen
Tiddo Jans
Reinder Harms
Anna Hommes
Jantje Berents
Wijja Geerts

04-12-1751
met attestatie van litmaatschap is tot ons overgekomen van Zuitbroek Jetske Doedes

10-03-1752
Er is een nieuw bezwaarschrift tegen Harm Jans, de schoolmeester. Elizabeth Rotgers heeft tegenover Pieter Mulder en Grietje Willems beleden dat H.J. Bus de vader van haar 2 onechte kinderen is. Ze laat een schriftelijke bevestiging zien van het gericht van Bellingwolda waarin H.J. Bus zich verbindt om haar of hare kinderen wekelijks 30 stuivers te geven, levenslang en met als onderpand zijn huis en alle goederen waarover hij beschikt. H.J. Bus bekent dat hij 30 stuivers aan haar per week geeft, maar hij doet dit uit barmhartigheid en is niet de vader van de kinderen. De schriftelijk bevestiging wordt voorgelezen in de consistorie vergadering, ondertekent mede door Gerrit Brongers, getuige.
H.J. Bus trekt de echtheid van de kopie in twijfel. Vervolgens leest de preses de acte van 06-03-1750 voor.
Het blijkt dat H.J. Bus op 17-05-1751, als weduwnaar, een nieuw huwelijk wilde aangaan met degene die nu zijn vrouw is (later blijkt dat hij 13 dagen later is getrouwd). H.J. Bus wordt provisioneel gesuspendeerd van het avondmaal en de kerkdienst.

08-04-1752
De zaak is aan de classis voorgelegd en die suspendeert hem ook nog eens van zijn schoolmeesterschap.

03-06-1752
op attestatie van litmaatschap zijn tot ons overgekomen uit de Wildervank Meester Jan Schults en Helena Hermanni. Uit de Eexta Tetje Hindriks vrouw van Sijbolt Jans
op de belijdenisse des geloofs zijn tot litmaten aangenomen Harm Gosselaar en Geesje Jans, huisvrouw van Jan Pieters

08-06-1752
H.J. Bus wil de zaken afdoen. Zijn vrouw is net verlost van een kind. De kerkenraad weigert dit, omdat ze niet begrijpen “die niet stapelgek is” aan een hoer per week 30 stuivers geeft, dit bekrachtigd in een handschrift, juist op een tijd dat hij met een nieuwe, jonge weduwe onder huwelijksproclamatien staat. Het blijkt dat deze weduwe ook een jong kind heeft, de meester arm is en daardoor is het onwaarschijnlijk dat hij jaarlijks 78 gulden, de rente van een kapitaal van 2000 gulden, aan barmhartigheid aan een hoer geeft. Uiteindelijk wordt hij gesuspendeerd, zowel van het avondmaal als van zijn werk als schoolmeester.

01-09-1752
Uit een Classis besluit van 01-08-1752 te Winschoten blijkt dat de Classis de kerkenraad van Scheemda gelijk geeft in haar besluit om de schoolmeester te deporteren.

Met attestatie van litmaatschap is overgekomen Hindrik Houwink, en op belijdenisse des geloofs zijn tot litmaten aangenomen Derk de Muinck, Sijwerardus de Muinck, Hemke Mulders, en Aaltje Ennes, huisvrouw van Jan Jakobs.

02-12-1752
Met attestatie van litmaatschap zijn tot ons overgekomen Eltje Meynders en Trijntje Berents en op belijdenis des geloofs zijn tot litmaten aangenomen Jan Filippus, en Anna Jans huisvrouw van Klaas Reints.

10-03-1753
De claasis heeft het volgende rapport over H.J. Bus geveld:
“Winschoten den 5 xber 1752.
Nademaal Harm Jans Bus Schoolmeester in de Scheemda door zijne conduite omtrent ene hoere Elizabeth Rotgers genoemt zulk een zware en alleraanstotelijkste ergernisse heeft gegeven, dat de kerkenraad van de Scheemda geoordeelt heeft, dat die ergernisse die noodzakelijk moeste worden weggenomen worden, niet anders dan door een dadelijk deportement konde weggenomen worden, en zig uit dien hoofde verpligt heeft geacht om hem deportabel te verklaren, als blijkt uit een Consistoriale Acte van 8 Jun. 1752 warvan hij copia verzogt en verkregen heeft, Zo heeft de Wel Eerw. Classis van den oldampte en wester woldingerland, waarbij zig voornoemde schoolmeester per request geaddresseert hadde, in dato den 1 Aug. 1752 binnen Winschoten vergadert, het Consistoriaal oordeel en de gronden waarop het rust in die voornoemde acte omstandig uitgedrukt, mitsgaders de zo mondelinge als schriftelijke verantwoording van den Schoolmr. benevens de Mutherende en refuterende aanmerkingen van den Praeses Consistorii daar op, naukeurig onderzogt en bevonden, dat het oordeel van den kerkenraad wettig was, maar dat de verantwoording van den schoolmr. met bitterheden en spotternijen was opgevult, zonder ene genoegzame rede tot zijne verdediging te hebben, bijgebragt, alwaarom de Wel Eerw. Classis zig met het oordeel van den kerkenraad conformerende en het zelve approberende, van oordeel is geweest, dat men in de redenen en het besluit van den kerkenraad, waarvan de schoolmr. reeds een Copia bezat, moeste berusten, en heeft dus den voornoemden schoolmr. Harm Jans Bus insgelijx deprotabel verklaart”.
Omdat de classis niet beschikt over de bevoegdheid om een schoolmeester te ontslaan, wordt instemming verzocht van de collectoren en het gericht, wat gegeven wordt. De schoolmeester wordt tevens veroordeelt tot betaling van alle kosten.

Op belijdenis des geloofs zijn tot litmaten aangenomen en tot de gemeenschap van des Heeren tafel toegelaten Simon Jans, Jan Claassen en Filippus Jans.

09-06-1753
De synode van Stadt en Lande binnen Appingedam heeft de deportatie van H.J. Bus geapprobeerd.

Met attestatie van litmaatschap is tot ons overgekomen Juffr. Frouke Bouwes wed. van wijlen D.S. Helperi in leven predikant te Jukwert.

05-09-1753
Oetje Jacobs, weduwe van Helmer Jans, verzoekt ontslagen te worden van de censuur. Ze was gesuspendeerd omdat ze een onecht kind had gekregen (zie acte 08-09-1741). Als ze de komende proefpredikatie openlijk schuld belijdt voor de gemeente en haar gedrag christelijk blijft, wordt ze weer toegelaten tot het avondmaal.

H.J. Bus heeft geappelleerd tegen het besluit van de classis. Zijn appel wordt afgewezen.

Met attestatie van litmaatschap is tot ons overgekomen uit de Beerta Geesje Lammerts, en uit Doornik Jakob Karels.

29-10-1753
Op 9 oktober 1753 is ds. Swijghuizen beroepen te Groningen. Hij neemt het beroep aan.Aanwezig bij deze vergadering zijn J. Sijlman, ds. te Beerta, en J.S. Themmen, ds. te Nieuw-Scheemda. Verder Johannes Meijer en Eltje Sijpkes als ouderlingen en Folkert Hindriks als diaken. Uit de kerk van Groningen zijn aanwezig J.H. Janssonius, dominee, G. van Frojen, ouderling en H.C. Hoising, “archi-diacon”.

15-03-1754
Proefpredikatie gehouden door J.S. Themmen

14-06-1754
Proefpredikatie gehouden door J. Sijlman


07-07-1754
Bevestiging van ds. J. Rummerink in de Scheemda

06-09-1754
Met attestatie van Midwolda is tot ons overgekomen Antje Geerts, huisvrouw van Jan Hindriks.
Na gedane belijdenis aangenomen Trijntje Emes, huisvrouw van Folkert Hindriks.

06-12-1754
Met attestatie tot ons overgekomen
1 De juffrouw S. Meijer, weduwe van de heer Knijpinga, van Termunten
2 Roelina Oosterhuis huisvrouw van onze schoolmr. Hindrik Houwink, van de Wildervank

07-06-1755
Met attestatie als lidtmaat, is tot ons gekomen Meindert Jans, van de Eexta

11-09-1756
Met attestatie als lidtmaat is tot ons overgekomen Reinder Heddes, van Delfzijl

11-12-1757
Harm Geerts verzoekt ontslagen te worden van de censuur, die hij 02-06-1741 gekregen had. Dit wordt verleend en hij mag weer aan het avondmaal.

Is met attestatie van ’t Heerenveen tot ons overgekomen Simen van Otegem en staat nog gekondigt te worden.

14-09-1759
Met attestatie van ’t Hogezant is tot ons overgekomen Eetje Geerts

08-12-1759
Met attestatie van Groningen is tot ons overgekomen Magdalena Catharina van Oostbroek, huisvrouw van J. Everts.
En op belijdenis aangenomen Janna Hermannus op t Holt, huisvrouw van Aldert Haijkes.

08-03-1760
Op belijdenis zijn tot ledematen aangenomen Egbert Harms, eheman van Eelke Gosselaar, en Janna Jansen, van Midwolda, dienstmaagt van Mons. E. Sijpkens.

19-05-1760
Ds. Johannes Rummerink is op 4 mei 1760 beroepen te Groningen. Aanwezig zijn G.J. Sijlman en J.S. Themmen, predikanten van resp. de Eexta en Midwolda, Peter Jeppes en Eltjo Sijpkes, ouderlingen en Albert Edes en Egbert Harms, diakenen. Uit Groningen zijn aanwezig G.H. Swijghuizen, predikant, G. van Trojen ouderling en Fr. Sijbenga “archidiacon”. Ds. Rummerink aanvaardt het beroep.

07-06-1760
Na gedane belijdenis zijn tot ledematen aangenomen
Jan Evers, zoon van Pieter Evers
Jan Oomkes, zoon van Willem Oomkes
Meiske Mulders, dogter van Pieter Mulder
Ida Hesse, dogter van Harm Hesses

19-09-1760
Ds. Busscher van Finsterwolt zit de consistorie vergadering voor.


[Het volgende deel begint met]
Kerkelijke Handelingen zedert de bevestiging van Gerardus Kuijpers, geschiet den 30 november 1760

26-12-1760
was met attestatie van Weender ingekomen als litmaat Evert Roelfs

06-03-1761
En was op belijdenis des geloofs aangenomen, Jantje Heeres

05-06-1761
was ingekomen met att. van litmaatschap Roelf Berents van Scheemderhamrik

25-09-1761
met attestatie was ingekomen, H. Emmen wed. Placius, en Hendrik Sissing

05-12-1761
met attestatie was ingekomen Neeltje, van Groningen
is vastgesteld dat men zal treden in ’t beroep van eene ouderling in plaats van Peter Ijpes, die overleden is, op de tijd als in ’t voorjaar een diaken zal verkoren worden, of zoo als ons vervolgens goet zal vinden.

05-06-1762
M.P. Wolshuijs is beroepen en bevestigd als ouderling in plaats van Peter Ijpes.
In de visitatie heeft de pasoor het ellendig huishouden van Claas Snijder, zijn vrouw en kinderen gevonden. Hij vraagt zich af welke middelen er zijn om de kinderen van het bedelen af te krijgen. De moeder doet niets en zet ze hiertoe aan.
In de visitatie vond de pastoor een vrouw, genaamd Fennigje, de weduwe van Douwe Wichers. Zij is over de 70[?] jaren oud en al 30 jaar onder censuur. Ze is onder censuur geplaatst omdat een zeker man haar geweld wilde aandoen toen ze alleen thuis was, en men vond dat ze zich aanstelde. De pastoor vraagt zich af of er aantekeningen van zijn.

Betreffende de snijder wordt gekeken of de kinderen van de moeder afgenomen kunnen worden zodat ze lezen en schrijven leren, en de moeder moet stoppen met bedelen anders wordt ze in het spinhuis gezet.

Betreffende Fennigje kan men niets vinden en ze mag weer aan het avondmaal.

Waren ingekomen Trijntje Lupkes en Dirk Jans met attestatie van Blijham en Eexta

04-09-1762
was met attest. van Scheemderhamrik ingekomen Benne Berents

03-12-1762
Betreffende de kinderen van Claas Snijder blijven de zaken als voren, omdat er veel problemen zijn bij het uitvoeren.

Zijn op belijdenis des geloofs aangenomen door de pastoor
Tonko Udema
Grietje Jans
Stijntje Peters
Janna Berents
welke ook de gemeinte zijn voorgestelt en in een door D. Kuijpers begonnen prothocol der ledematen opgeteikent.

09-03-1764
was met attestatie van Groningen ingekomen als litmaat Diewertje Alberts
En op belijdenis des geloofs aangenomen
Anne Lukens
Wija Placius
Helena Placius
Frouwina Hesse
Tjaatje Everts
Gerrit Harms
Wije Haskens
Helena Jans
Agniet Filips
Lammigje Harms
welker namen in een boek der ledematen van de gemeinte opgetekent, aan de vergadering vertoont zijn.

02-06-1764
op belijdenis was aangenomen tot litmaat Jannes Doekes

07-12-1764
de ingekomen leden met attestatien waren in een litmaat boek aangetekent

08-03-1765
de met attestatien ingekomen leden waren op de lijste van ledematen aangetekent, gelijk ook de 4 welke op belijdenis waren aangenomen
Jannes Huijsing
Geertje Jans
Haike Hartgers
Okje Tebes

06-09-1765
de vergadering wordt besloten nadat bekend gemaakt was dat Mello Sichterman tot lidmaat aangenomen was.

09-09-1765
Ds. Kuijpers deelt mee dat hij beroepen is tot professor ordinaris in de theologie en als Academisch prediker aan de Hoge School van Stadt en Lande, zoals blijkt uit een diploma van 16-08-1765. Hij neemt het beroep aan.

In maart, juni en september 1766 geen consistorie gehouden ivm de vacature.


05-12-1766
Er is sprake van Theod. Lubbers, pastor
Zijn met attestatie tot deze gemeente overgekomen Geertruid Hindriks, wed. van Tonnis Hindriks van Scheemderhamrik
Meindert Jans van de Eexta

september 1767 geen consistorie vergadering wegens onpasselijkheid van E. Sijpkens

08-12-1767
Theod. Lubbers is op 24-11-1767 beroepen te Groningen en neemt dit beroep aan.


Handelingen zedert de bevestiging van Joh. Heringa den 27 Nov. 1768

16-12-1768
op nieuws zijn met attestatie tot ons overgekoomen Houkjen Menzonides huisvrouw van D. Joh. Heringa en Teutje Senning beide van Winschoten, en Sijpke Jans van Dirksland.

09-03-1769
Tans zijn acht kerkleden op geloofsbelijdenis en vijf op attestatie aangenomen welke ter rechter plaatse zijn opgeschreven.
[in de kantlijn]:Aardig is het op te merken dat Heringa eene menigte leden aannam en zijn opvolger zeer weinigen. Het was in de dagen van den strijt van Janssonius en Appelius.

08-06-1769
er zijn vier leden op belijdenis aangenoomen en een met attestatie overgekoomen welke op de lijst zijn aangetekend.

07-09-1769
Een lidtmaat is op belijdenis aangenoomen en een met attestatie van Lettelbert tot ons overgekoomen, die op de lijst zijn aangeschreven.

[in de komende acten wordt alleen het aantal nieuwe leden vermeld, niet meer dat ze op de lijst zijn aangetekend]

07-12-1769
geen formele kerkeraadsvergadering i.v.m afwezigheid van Broeder Sijpkens.
4 leden op belijdenis en 1 met attestatie aangenomen

01-03-1770
7 leden op belijdenis aangenomen

24-05-1770
1 lidmaat op belijdenis aangenomen

23-08-1770
1 lidmaat met attestatie van Vlachtwedde aangenomen

03-09-1770
Ds. Heringa is op 01-07-1770 beroepen te Nimegen en heeft dit aangenomen.


05-09-1771
W.H. Folckers is kort ervoor, namelijk 25-08-1771, als predikant bevestigd.
2 ledematen met attestatie aangenomen

11-06-1772
geen vergadering ivm absentie van ouderling Wolthuis

juni 1773
geen vergadering ivm absentie van ouderling Wolthuis

01-06-1775
Eerste vergadering van ouderling Sijpko Stheman, die de overleden P.S. Wolthuis is opgevolgd.

07-12-1775
De nieuwe ledematen zijn in het protocol aangetekend

maart 1776
geen vergadering ivm afwezigheid van ouderling Stheeman

06-06-1776
De nieuwe ledematen zijn in het protocol aangetekend

12-06-1778
Eerste vergadering voor Oomko Oomckes, die bevestigd is op 20-04-1778 als opvolger van de overleden E. Sijpkens

11-03-1779
1 nieuw lidmaat aangenomen

10-06-1779
1  nieuw lidmaat

09-12-1779
1 nieuw lidmaat aangenomen en 1 met attestatie.

09-03-1780
1 nieuw lidmaat met attestatie

08-06-1780
De nieuws aangenomene lidmaten zijn op ’t register der ledemaaten aangeteekend.

07-12-1780
nieuws overgekomen lidmaten zijn op derzelver register aangeteekend.

09-03-1781
nieuws overgekomen lidmaten zijn op ‘t register aangeteekend

07-09-1781
Twee ledemaaten met attestatie overgekomen zijn op ’t register der lidmaten aangeteekend

06-12-1781
1 nieuw lidmaat met attestatie

05-06-1783
De nieuws overgekomen lidmaten zijn op derzelver register aangeteekend.

11-09-1783
geen bijzonderheden

16-02-1784
“Gisteren is men voor de eerstemaal hier bij gebrek van vroegere kennis begonnen te voldoen aan volgende
Extract uit het Resolutie boek van de stad Groningen. Lunae den 5 Januari 1784”
Vervolgens wordt besloten om na het voorgebed de Bedezang door de gemeente te laten zingen. Dit was op verschillende plaatsen al in gebruik.

12-03-1784
De nieuws aangenomene litmaten zijn op het register aangeteekend.

02-12-1806
“De groote gaping, die er gevonden wordt tusschen dit en de voorgaande jaaren, dat er geenen openbaare kerkenraad gehouden is, is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de Revolutionaire tijden, die eerds een aanvang genomen hebben anno 1780, en vervolgens trapswijze zo ver zijn gegaan, dat de band van vereeniging tusschen den Kerk en Burgerstaat van een gescheurd is. Wanneer men onder de strelende titelen van Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap zich verbeelden, dat het met de rechten van den Mensch overeenkwam, om te mogen doen, wat men wilde, zonder daar voor verantwoordelijk te zijn. Hier van daar helaas! ’t droevige verval van behoorlijke subordinatie in ’t Kerk en Burgerbestaan zijnde echter den nieuw aangekomende lidmaaten op derzelver Register aangetekend. W.H. Folckers, predikant”

09-03-1807
De oudste ouderling, Sijpko Stheeman, is 92 en verzoekt ontslag van zijn ambt. Dit wordt verleend en op 08-03-1807 wordt de kerkvoogd Hinderik Eppens bevestigd in zijn plaats.

23-04-1807
Ds Folkers verzoekt dimissie van zijn ambt wegens zijn ouderdom en zwakheid. Dit wordt verleend.
Deze acte wordt ondertekend door:
W. Siertsema, p.t. praeses
F.A. Begemann, Cons. h.t. scriba
O. Oomkes ouderling
Meindert Eppes ouderling
Hero Ludolfs diaken
Jurjen Jans Hap diaken

[Als afsluiting de laatste acte voor/tijdens de invoering van de burgerlijke stand. Het geeft goed aan wat er allemaal door veranderde.]

“Op dat tot kennis der Nakomelingschap konne de Verandering welke in het Jaar omtrent het Kerkelijk voor al ten aanzien van enige functien tot dus ver door den predikant van de Scheemda waargenomen en ten aanzien van de Emolumenten daar uit spruitende heeft plaats gehad, hebben wij nodig geacht het volgende aan te tekenen.

Het Koninkrijk Holland door den Keizer der Franschen in Frankrijk ingelijfd zijnde, zijn de Renten der Staatschulden op een derde gereduceerd, en hier door dat de Rente welke de Predikant van de Scheemda jaarlijks van de Provincie Groningen trekt ter somma van f 450.=.= tot een derde dier som verminderd.

Het Regt van Zegelen of beleijen van Koopcontracten formeren van Testamenten etc. dat tot dus ver in den Oldambt door den Predikant en Kerkvoogden in den tijd wierd uitgeoeffend, is door een Keizerlijk Besluit functioneel aan de Griffier van het vredegeregt overgegaan. Uit dien hoofde zijn door het Gemeente Bestuur van de Scheemda van den Predikant van de Scheemda overgenomen op den 7 Maij 1811 alle de Verzegelingsprothocollen lopende van 1602 tot den 22 van Sprokkelmnd 1811 benevens het Kerspelzegel.
Het voltrekken van den Huwelijkse Staat, dat tot dus ver alleen door den Predikant verrigt wiert is door de Keizerlijke wetten aan de Maire overgedragen; wordende aan de Predikant vrijheid gelaaten, om het Huwelijk in des zelfs Burgerlijke voltrekking, kerkelijk in te zegenen.

Het houden van Lijsten der verstorvenen en afgifte der permissie Billetten tot 1807 door den Predikant op publicq gezach verrigt, is ook tot den Maire overgegaan.

Volgendt aanschrijving van den Perfect van de Westereems de dato den 31 Aug. 1811 wierden de Predikanten en Kerkenraaden gelast om aan de Maire over te geven den Geboorte en Doop registers, met vrijlating om het geen tot de Handelingen van den Kerkenraad behoorde daar uit te nemen, mids de prothocollen daar door niet beschadigd wierden.
Hier op door de Classis van Oldambt en Westerwoldingerland aan den Perfect een verzoek ingediend zijnde dat alleen den stukken tegen Copie van den Doop en Geboorte Registers aan de Maire mogt worden overgegeven, en de Originele Stukken het Eigendom der Gemeentens blijven, is op den 30 Sept. 1811 van de Maire ontvangen een Besluit van de Prefect, houdende dat: de Leraars en Kerkenraden aan de Maire zullen overgeven in originali alle Registers van Doop, Huwelijk, Versterf, of alle andere enigzinds betrekking hebbende tot den Burgerlijken Stant. Ingevolge dit Besluit zijn op den 7 October 1811 door den Predikant van de Scheemda aan de Maire van de Commune Scheemda de Doopboeken en Trouwboeken loopende van 1641 tot 1811 benevens een Lijst der verstorvenen in de Scheemda van 1772 tot 1811 van deze overgeven zo wel als van den Artikel vermeld is een getekende en gespecificeerde Lijst in het Boek berustende.

Voor het Cessaeren van het Zegelregt, het copuleren van Huwelijken, het afgeven van copien, attesten en Extracten uit het Zegel- Doop- Huwelijks- en Sterfprothocollen zijn de Emolumenten van den Predikant tot pl.min. 70 gld jaarlijks verminderd.
Scheemda 8 October 1811.
J: Pelinkh, pred: in de Scheemda
L:H: Bouman Boekh: Diacon
Hinderk Eppes


Toegang 274 inv. nr. 16

Naamlijst der Ledematen van de Gereformeerde Chr. Gemeente van de Scheemda begonnen door den pastor Gerardus Kuipers 1761

Deze lijst is uit het oude Lidmaat Boek afgeschreven door J. Pelinck predikant in de Scheemda in den jaeren 1812. Bij gelegenheid der overgave van de prothocollen aan de Maire in 1811

1761
Peter IJpes ouderling
Martje Peters
Baugje Peters
Catharina wed. Claas Tjakkens
Janna Harmannes
Geertje Hindriks
Voske Harms
Albert Edes
Trijntje Hindriks
Peter Roelofs
Antje Geerts
Engel Jans
Evert Roelofs
Jantje Heres
Jan Arents
Grietje Jans
Wilke Geerts
Auwe Emmes
Jan Klaassens
Jan Peters
Geeske Jans
Imke Wichers
Renger Peters
Anna Jans
Dijijko Harms
Margritje Burgers
Andries Sissing
Aaltje Ennes
Trijntje Meijers
Trijntje Keun
Harmen Geerts
Sijmen Jans
Wija Jans
Tidde Jans Bast. 
P. Mulder
Frouwe Dries
Neiske Mulders
Sijwardus de Muinck
Moetje
Hindrik Houwink
Roelina Oosterhuis
Jakob Reinders
Reindert Eddes
Antje Geerts
Fennigje Dudens
Gipke Alberts
Eilke Jurriens
Hindrik Jans Rock
Grietje Schortinghuis
P.S. Wolthuis
Geertruda Meijer
Sijpko Stheeeeman
Eltjo Sijpkens ouderling
Alegonda Sparringa
Janna Jans
Philippus Jans
Frouke Brongers
Lijsbet Dries
Mecheltje Amsing
Ida Hesse
Tetje Hindriks
Swaantje Haikens
Derk de Muinck
Antje Jakobs
Egbert Harms
Eilke Gosselaars
Jan Oomkes
Folkert Hindrikz
Trijntje Eimes
Jan Evers
Magdalena Catharina van Oostbroek
Eltje Meinderts
Trijntje Berends
Roelof Berends
H. Emmen wed. Placius
Hindrik Sissing
Obbo Everts en
Berentje Wolthuis zijn huisvrouw
Neeltje Onnes
Dirk Jans
Trijntje Lupkes
Fennigje Kiers
Benne Berentz

Op belijd. aangenomen 3 december 1762
Tonko Udema
Grietje Jans
Stijntje Piters
Janna Berents
Albertje Harms
Jan Alberts Galenus Sichterman

Op belijd. aangenomen 8 maart 1764
Diewertje Alberts
Anna Lukens
Wiea Placuis
Helena Placius
Frouwina Hesse
Tjaatje Everts
Gerrit Harms
Wiea Haikens
Helena Jans
Agnus Flips
Lammigje Harms

Junij 1764 op belijdenis aangenomen
Jannes Doekes
Adrianus Wildervank
en
Lutgertje van der Tuuk
Willem Klasen
Ecke Ubbens Groeniers
Trijntje Meiners
Johannes Everts
Ludolf Henricus

8 maart 1765 op belijd. aangenomen
Oekje Tebes
Geertje Jans
Haike Hartges
Jannes Huising

6 sept. 1765 op belijd. aangenomen
Mello Sichterman


Lijst der Kerkleden
Bij de eerste Huisbezoeking opgemaakt door
Joh. Heringa als pred. bevestigd den 27 Nov. 1768

Joh. Heringa V. D. M. [en]
Houtjen Memzomdes (ehel. vertrok naar Nijmegen 1770)
Fenje Sinning (abiit)
Lugtgertje van der Tuuk wed. Wildervank
Willem Klaassens Stuivinga [en]
Grietje Harms Schortinghuis (ehel. obierunt)
Gerrit Harms (obiit)
Wiea Haikens (obiit)
Peter Stevens Wolthuis ouderl. (obiit 1774)
Stijntje Pieters
Meindert Jans
Grietje Jans (obiit 1777)
Zwaantje Harms wed. Willem Hessels (obiit 1773)
Zwike Emmen (obiit)
Janna Berends huisvr. van Koen Jans
Tetje Hindriks huisvr. Peter Willems
Vrouwina Hesse
Geertruida Mijer (obiit)
Sijpko Stheeman (obiit)
Eltjo Sijkens ouderling
en
Alegonda Sparringa ehel. (obierunt)
Ubbo Everts (obiit)
en
Berendina Wolthuis (obiit 1775)
Johannes Everts J.U.D. (obiit 1772)
Tjaadtjen Everts
Martjen Peters wed. Jan Derks (obiit 1773)
Baugjen Peters wed. Okko Harms (obiit)
Ludolf Henricusz (obiit 1784)
Catharina Derks wed. Klaas [Tjackes] (obiit)
Janna Harmannus op t'Holt huisvr. van Aldert Haikes
Geertjen Hindricks wed. Karsjen Jans (obiit)
Voske Harms wed. Jan Hindrikt (obiit 1783)
Geertruid Hindriks wed. Tonnis Hendriks (obiit)
Peter Roelofs (obiit)
Geeske Jans wed. Jan Peters
Geertjen Jans huisvrouw van Pieter Melles (abiit 1781)
Anna Jans huisvrouw van Klaas Reins (met att. naar Winschoten 1777)
Philippus Jans (obiit)
Sijpke Jans (obiit)
Henricus Sissing organist (obiit)
Wilke Geerts en
Auwe Emmes ehel. (obierunt)
Jan Klaassens (obiit)
Agneta Philippus huisvr. van Hitje Peters (obiit 1771)
Jannes Doukes en
Trijntje Rijers ehel. (obierunt)
Simon Jans en
Wiea Jans ehel. (met att. naar Nieuwolda 23 mei 1777)
Harm Geerts (obiit)
Lammigijn Harms
Tiddo Jans Nart diaken (obiit)
Jannes Huizing diaken en (obiit 1784)
Meiskje Muller zijn huisvr. (obiit)
Pieter Muller en
Vrouwke Drews ehel (obierunt)
Severardus de Muinck en
Albertijn Harms ehel. (vertrokken naar ... 1771)
Anna Luikens huisvrouw van Albert Egges (obiit)
Jakob Reinders (obiit 1771)
Trijntje Lupkes huisvrouw van Oomke Oomkes (obiit)
Wiea Placius (met att. naar Appingedam 1773)
Helena Placius (met attest. naar Oostwold 1776)
Antje Geerts huisvrouw van Jan Hindriks (obiit)
Fennigjen Dudens huisvrouw van Nanke Reins Schreuder (obiit)
Reinder Heddes (obiit)
Roelof Berends (obiit)
Benna Berends (obiit)
Trijntje Meinders huisvrouw van Berend Engberts (obiit)
Derk de Muinck (obiit) 1785
Tetje Jakobs wed. Helmer Jans (obiit 1797)
Vrouwtje Jakobs wed. Fokke Cornelis (obiit)
Karel Davids en
Helena Jans ehel. (obierunt)
Egbert Jans en
Eelke Gosler Ehel. (obierunt)
Trijntje Emes huisvrouw van Hindrik Everts (obiit)
Meredith Jochems wed. Boeke Jans (obiit)
Hindrik Houwing Schoolmeester en
Roelina Oosterhuis eh. (obierunt)
Aaltjen Ennes huisvr. van Jan Bakker (obiit)
Eltje Meinderts en
Trijntje Berends Ehel. (met attest naar Noordbroek 1792)
Jan Arends (obiit)

1769 9 maart op Belijd. aangenomen
Oomke Oomkes
Hillegien Edsges huisvr. Van G.E. Dekkers (obiit)
Aletta Helena Hofkamp huisv. van W. Knijpinga (obiit)
Catharina Everts
Wiea Stheeman (met att. naar Gron. 9 Junij 1772)
Christina Placius

Met attestatie zijn overkomen
Van de Eexta:
Edsgo Jans (obiit)
Gerrit Egbert Dikkens (buiten de provincie gebannen 1785)
van Midwolda:
Geesjen Lammerts (obiit 1773)
Van Gron.:
Henricus Ludens (obiit 1802)
Van Delfzijl:
Johan Ludwig Rosman (abiit)

1769 8 Junij op Belijd. aangenomen
Anna Haikes huisvrouw van Harm Kranenborg (obiit)
Hindrikje Luurts huisvrouw van Aike Hajes
Abeltje Heikes
Bouwtje Eltjes (obiit) 1782
Met attest van Vlagtwedde
E. Geerts Knoop 1770 alhier schoolmeester geworden. (gebannen uit de provincie 1776)

7 sept. op Belijd. aangenomen
Anna Pieters (obiit)
Met attest van Lettelbert
Warner Knijpinga (obiit)

7 Dec op Belijd aangenomen
Jakobjen Bouwens huisvrouw van Derk de Muinck (obiit)
Janna Jans huisvrouw van Albert Menzes (obiit)
Anneke Wubbes huisvrouw van Harm Hendriks (met attest naar Veendam 1792)
Gepke Haikes huisvrouw van Berend Rendelts (obiit 1783)
Met attest. van Oude Schans
Anna Eerlich huisvrouw van Sijpko Stheeman (obiit)

1770 1 maart op Belijd aangenomen
Harm Barlagen (obiit)
Elcken Stheeman (obiit)
Diewertje de Wit huisvrouw van Meindert Jans (obiit)
Eeme Folkerts (met attest naar Weiwert 1774)
Hindrik Folkerts (met attest naar Westerlee 1775)
Albert Hartoghs
Klaas Jans

24 Maij op Belijd aangenomen
Bielke Haikes huisvrouw van Jan Klaassens (obiit)

23 Aug. met attest van Vlagtwedde
Antje Geerts Knoop (met attest naar Bourtange 1772)
Op Belijdenis aangenomen
Peter Hartoghs (obiit)
Harm Hindriks (obiit)
Freerk Hikes (obiit)
Albert Egges Zijlvest (obiit)
Harm Kranenborg (obiit)
Andries Alberts
Berend Rendelts (obiit 1772)
Derk Geerts Sten (met attest naar Eexta)
Jan ter Hazeborg (obiit)
Georgius Henricus Placius
Albert Egges Stheeman (obiit)
Jan Hommes
Reinder Jakobs (obiit)
Berend Hilkes en (obiit)
Anneke Derks Ehel. (met attest naar Westerlee 1802)
Wupke Mennes huisvrouw van Jan Reinders Holt
Eelko Hindriks Gosselaar (met attest naar de Pekel 1773)
Elizabeth Willems Stuivinga (met attest naar Oostwold 1771)
Gepke Jurjens (met attest naar Leeuwarden 1772)
Martjen Hilkes (obiit)


1771
met attest overgek. 5 Sept. van Oostwold
W.H. Folkers S.D.M. bevest. 25 Aug. 1771 [en]
Joostina Cranssen Ehel.
Retske Heres (met attest naar Eexta 1773)

1772
5 Junij op Belijd aangenomen
Hermanna Stheeman (met attest naar Gron. 1772)
Met attest van Gron.:
Margaretha Addens huisvrouw van Reinder Jakobs

1773
9 Junij op Belijd aangenomen
Gerrit de Wit (obiit)
24 Aug. met attest van Gron.:
Aaltjen Jans

1774
9 maart met attest overgekomen van Groningen
Goodwijn Lodewijk Reinaud M.D. en (obiit) 1783
Aletta Maria Sluiterman Ehel.

1775
6 Decbr. Op Belijd. aangenomen
Jan Juchter
Tjadwe Roelfs huisvrouw van Berend Tjarks (obiit)
Met attest van Weener
Tjabina Hesse huisvrouw van E.D. Hesse

1776
26 Febr. op Belijd aangen.
Cornelis Okkes en (obiit)
Engel Hendriks Ehel. (met attest naar Westerlee 1773)

4 Junij op Bel. aangenomen
Harbert Edzerts (obiit)

16 october met attest van Haren
Roelf Swertwold schoolmeester in de Scheemda (obiit)

1777
9 decembr. met attest van Midwolda
Gerrit Dries (met attest naar Midwolda)

1778
4 Sept. met attest van Eexta
Geert Jans Struik (met attest naar Slochteren 1784)

1779
den 1 Maart met att. van Harkstede
Klaaske Klaassen

9 Junij met att. van Eexta
Berend Jakobs (met attest. naar Eexta 1780)

8 Decembr. op Belijd. aangenomen
Aagtje Eilderts huisvrouw van Tiddo Jans Bart (met attest. naar Noordbroek 1784)
op dato met att. van Leer
Jakob Janssen Aukes (met attest. naar Bellingwolde 1787)

1780
den 9 maart met att. van Eexta
Albert Harms (obiit)

5 Junij op Belijd aangenomen
Luiken Egges en (obiit)
Hemmigjen Dries Ehel. (met attest. naar Eexta 1794)
Albert Egges (obiit)
Sjoukjen de Muinck (met attest. naar Eexta 30 Nov.)
Stoffer Hartoghs (met attest naar Eexta 1782)
Imke Derks huisvrouw van Harm Arends (met attest naar Winschoot 1783)

7 Decembr. met attest van Westerlee
Eltjen Hendriks wed. van Eppo Martens (obiit)
Anje Eppes (met attest naar Zuidbroek 1781)
met attest van Groningen
Engelina Dijks (1814 d. 20 Junij vertr. met attest. naar Groningen)

1781
den 6 Sept. met att. van Oostwold
Helena Placius (obiit)
Met attest. van Farmsum
Agneta Bouwina Wildervank (met attest naar Eexta 1793)

6 Decbr. met att. van Eexta
Harmannus Themmen (obiit)

1782
8 maart met attest. van Thiel
Jakobus Weening (met attest. naar Groningen)

1783
den 10 Junij op Belijd aangen.
Willem Kasper Keun (obiit)
Met attest van Winschoot
Hilbert Pots en
Jantjen Simons Ehel. (vertrokken naar Zuidbroek 2 Aug. 1784)

10 decbr. met att. van Gron.
Wolter Bijler Med. Dctr (vertr. Naar Eexta 1784)
Elsjen Filippus (vertrokken naar Bellingwolde 1787)

1784
op Belijd aangenomen 5 maart
Hiske Dries Hesse (obiit)

10 dito
Pieter Jans (obiit)
Johannes Henricus Bonjer (obiit)
Harmke Wilkes huisvr. van Luppo Koerts (obiit)
Geesjen Gerardus huisvr. van Jan Hommes (obiit)

1784
den 9 Junij met attest van Groningen
Francoise Hermina van Aelst (obiit 1785)
Rijka Awielia Fockens (vertrok naar Eexta 1786)

Den 4 Sept. met attest van Klooster ter Apel
Detje Hindericus Muller (obiit 1785)
Met att. van Bourtange
Berend Kreuiter

1786
8 April met att. van N. Beerta
Geesjen Fokkes Brongers

1 Maij met att. van Eexta
Anje Geerts (vertrokk. Naar Nieuwolda 1787)
Grietje Geerts (vertrokken naar Beerta 1787)

1787
27 Febr. met att. van Noordbroek
Aagtje Eilderts

2 Junij met att. van Eexta
Waldrik van Swinderen (met att. naar Eexta)
Met att. van Nieuwolda
Elle Geerts wed. van Derk Alberts (vertrokken naar Westerlee 1790)

Op Belijd aang. Den 28 Nov.
Koert Jans (obiit 1789)
Met att. van Groningen
Jan Takens en (obiit)
Alberdina Hoving Ehel.

1788
24 Febr. op Belijd aangenomen
Hindrik Eppes
Heike Oomkes (obiit)

17 maart met att. van Gron:
Harmannus Waalkens Smaal

14 Aug. met att. van Eexta
Bouwo Marcus de Muinck (obiit)

25 Aug. met att. van Beerta
Berend Jakobs

5 Sept. met att. van Eexta
Wouter van Bijler en
Rijka Aurelia Fockes Ehel. (vertrokken naar ‘t Hoogezand 1792)
Henrietta Titia Fockens (vertrokken naar ’t Hoogezand 1792)

1789
met att. van Midwolda 24 Febr.
Voske Eppes (naar Winschoten 1790)

den 25 Maij met att. van Eexta
Hindrik Stoffers (vertrokken naar Eexta 1791)

1790
den 3 Sept. Op Belijd aangen.
Jan Jurjens (naar Eexta 1791)

1791
28 Maij met att. van Gron.
Siberia Harms Houwingh (overleden 1795)

1 Junij met att. van Meden
Marten Koerts en (obiit)
Renske Harms Ehel

1 Sept. met att. van Gron:
Johannes Knaust (vertrokken naar Briel 1792)

1791
1 September met att. van Niekerk
Lubbertus Lubberts

30 Novbr. op Belijd aangenomen
Hindrik Jans (met naar de Eexta 1793, wedergekomen 1798)

1792
3 Maart op Belijd. aangenomen
Isebrand Jans

14 maij
Berend Luikens Groenman (met attest naar Nieuwolda 1793)

24 dito
Albert Hensman (obiit)
Hero Ludolfs

24 Maij met att. van Wildervank
Johannes Barlinckhof en
Charlotta Loof Ehel.
Anna Louis Loof (met att. naar Sapmeer 1796)

26 Maij met att. van Eexta
Uge Egberts (obiit)

1793
1 Maart op Belijd. aangenomen
Wiea Ludolfs huisvrouw van Jan Juchter
Geertruida Kranenborg huisvrouw van Hero Ludolfs

13 Maij met att. van Veendam
Jan Hendrik de Groot [en] (met att. naar Winschoten 1798)
Jeanette Comtesse Ehel. (obiit)

1 Junij op Belijd aangenomen
Jannes Gerrits
Sibolt Berends Molanus (obiit)

1 Junij met att. van Hoogezand
Gepke Eltjes (vertr. met att. naar Westerlee den 5 oct 1834)

5 Sept. met att. van Nieuwolda
Anje Derks (obiit 1794)

28 Novbr. met att. van Sapmeer
Anna Schetsbergen (met attest. naar Noordbroek 1794)

1794
20 Maij op Belijd aangen.
Margaretha Sissing

5 Decbr. met att. van Westerlee
Fredericus Hamming (obiit)
Met att. van Eexta
Hindrik Stoffers (obiit 1797)
Met att. van Gron.
Fenna Sara de Muinck (vertrok. naar de Oude Schans 1798)

1795
17 october met att. van Gron.
Jakobjen de Vries (vertrokken met att. naar Sapmeer)

23 Nov. met att. van Eexta
Luitjen H. Bouman en
Eppien Alberts Ehel.

5 decbr. met att. van Gron.
Geertje Harms (obiit)

1796
2 Maart met att. van St. Andries
Ida Hiske Hesse en (vertrokken naar Gron. 1798)
Hiska Woldring

8 Decbr. met att. van Obergum
Ubbo Harms

1797
26 Maij met att. van N. Beerta
Christina Bouman (1814 den 15 Sept. met att. naar Zuidbroek)
Met att. van Beerta
Auwe Berends

23 Junij met att. van Bernerwold
Harm Buseman

1798
14 Maij op Belijd. aangen.&
Ida Hesse
Haika Stheeman
Berendina Catharina Stheeman (met att. naar Winschoot 26 aug. 1812)

20 Julij met att. van Gron.
Eidina Hesse (obiit)

29 Nov. met att. van N. Scheemda
Jurjen Jans Nap

1799
1 maart met att. van Weende
Kaatje Hartochs (obiit)

1800
20 Maij met att. van Noordbroek
Wiea Placius (vertrokken naar Eexta 1801)

1801
6 Sept. met att. van Veendam
Cornelius Sonius

1802
20 Maij op Belijd aangen.
Jan ter Hareborg
Roelf Swartwold (vertrokken naar Winschoten 1802)

24 Maij op Belijd aangen.
Engel Thies
Hindrik Egges
Jantien Bouman (naar N. Scheemda)
Anna Heres (naar Eexta 1806)

28 maij met att. van Winschoot
Trijntje Egberts
van Gron:
Ubbo Everts Stheeman
van Gron:
Harmannus Hesse

1803
op Belijd. aangen. den 11 maart
Harmannus Alderts
Barelt Jans (vertr. zonder att. te vragen)

12 maij
Trijntje Harms vertrok. naar Meden 4 Junij 1803

3 Junij met att. van Eexta
Geesjen Timmer (obiit)

1804
met att. van Leeuwarden
Geeske Heres
van Gron:
Sijpko Stheeman (naar Winschoot)

1805
28 Febr. Op Belijd aangen.
Nanno Jans (met attest naar de Meden 1805)

20 maart
Jan Rassers (vertr. naar Gron. 1805)

18 Maij
Geesjen Buirma (vertr. naar ’t Hogezand 1805)

19 Nov.
met att. van N. Scheemda
Fokjen Eppens (obiit)

1806
13 maart op Belijd aangen.
Albert Bouman (met att. naar Nieuwscheemda 16 decbr. 1823)
Mattheus Egges
Elligjen Egges
Wiea Egges (met att. naar Blijham)

14 maart
Jantjen Freerks
Lamke Jakobs
Hinderika de Groot (met attest naar Eexta)
Hindrik Pieters
Christiaan Urbach

15 Sept.
Jantjen Jans Bonnekes
Edzardina van Swinderen (met attest. naar Eexta)

6 Octo. met att. van Gron.
Tjadduwe van Swinderen (met att. naar Eexta)

1807
met att. van Eexta
Elias Johannes Lichtenberg

26 Febr. op Belijd. aangen.
Lupke Pieters
Jan Emes (met att. naar Winschoot 28 Aug. 1815)
Ludolf Juchter
Harmannus Stheeman
Klaaske Derks van der Veen (met att. naar Boskoop den 5 sept. 1815)
Anje Smaal

6 Junij met att. van Eexta
Luppo Einkes Klooster [en]
Jakobjen de Vries Ehel. (den laatste met att. naar Sapmeer)

6 maart met att. van Oostwold
Harm Geerts (obiit)

26 Maij met att. van Lange akkerschans
Reindert Drent
Neeltje van Geert (met attest. naar Eexta)

10 Junij met att. van N. Scheemda
Berend Everts [en] (obiit)
Aaltje Pieters Ehel.


1807
22 Novbr. Van Havelte
J. Pelinck V.D.M.[en]
Hinderijka Grootholtman Ehel.
Geertijn Gerrits (vertrokken naar Havelte)

5 Decbr. met att. van Hogezand
Lammert Kuiper

1808
4 Jan. met att. van Beerta
Harmannus de Wit

9 Febr. met att. van Apping
Hindrikje Derks wed. van Teijle Jans Groenwoud (obiit)

3 maart met att. van Nieuwolda
Haike Themmen

28 maart met att. van Eexta
Willem Jans [en] (obiit)
Doetje Derks Ehel.

28 Maij met att. van Crewert
Ebe Hindriks Ebens

17 oct. met att. van Westerlee
Pieter Nannes Nauta

1809
in Maart op Belijd aangen.
Hindrik Hessels
Ludolf Takens (met att. naar Midwolda 1831 4 Junij)
Albert Willems
Jakob Eltjes
Hindrik Melcherts
Folkert Hindriks
Trijntje Klaassens (met att. naar Appingedam)
Fenje Rijkes (met att. naar Beerta)
Grietje Freerks (met attest. naar Westerlee)
Liefdina Knijpenga huisvr. van E.H. Ebens
Tiebe Jans
Aurelia Barlinckhof
Nantje Meinderts

3 Bloeimd. met att. van Smilde
Geesje Hilberts Drijver vertr.

15 Julij met att. van Gron. Barber Willems huisvr. van Roelf Meertens (obiit)

8 Sept. met att. van Eexta
Engelina Alagonda Eissonius (obiit)
Gezina Katharina Bruiningh (met att. naar Sappemeer d. 20 junij 1815)

1810
1 Jan. Op Belijd aangen.
Niesijn Sijbolts Haan (met att. naar Oostwold)

en 7 Junij
Ludolf Heres
Jakob Berends Molema (vertr. Met attest. naar Bellingwolde 1 mei 1819)
Ailt Sijbrands
Fenje Berends (Met attest. naar Groningen Jan. 1822)
Elsijn Harms

1 wintermd. met att. van Westerlee
Wiea Brongers huisvr. Ludolf Heres

1811
20 Maij op Belijd aangen.
Cassijn Verhagen
Hilke Alberts
Beertijn Ailders
Moederdina Ailders (met att. naar Slochteren den 2 Junij 1817)
Hillegijn Zacharias
Grietje Haikens (vertr.)
Neintje Berends
Lamke Pieters (met att. naar Midwolde)

7 Junij met att. van Midwolda
Jakob Eltjens (vertr.)

4 Sept. met att. van Eexta
Menneko Jans
Van Weender
Mevr. Anna Johanna Hesse geb. Engelkens

1812
8 maart met att. van de Pekela
Hindrik Jakob Rasche (vertr. met attest. naar Nieuwolda Julij 1812)

13 April op Belijd aangen.
Harm Sijbrands
Egbert Timmer
IJsebrand Haikens
Hinderijka Harms (vertr. met att. naar Gron. 28 Junij 1830)
Dina Edskes
Trijntje Doukes
Teupke Hemmes

1 Junij met att. van Noordbroek
Geertje H. Hamster huisvr. van Jan P. Burema

12 Sept. met att. van Veendam
Trijntje Abrahams Sonius huisvr. van Albert Nannes

 

Beheerder van deze site is Menne Glas. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.