LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Scharmer

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Ontvangen van Henk Nieborg, 27 oktober 2004
Lidmatenregister, aangelegd 1721, bijgehouden tot 1823.
Nagekeken en aangevuld aug. 2006 door Ton Bosch.

- lijst 1721 en mutaties 1721 - 1755
- mutaties 1756 - 1809
- mutaties 1809 - 1816
- lijst 1817 (bonus) 
- summiere kerkenraad 1761 - 1769, ca 1817?


[aangelegd door Tammo Oomckens ecclesiastes in deze plaatse]

Namen der Ledematen van de Gemeijnte J. Christi tot Scharmer.

Anno 1721. Bij mijn ankomste bevonden.

Sicco Harms Pot
Wemeltjen Geerts
Claes Cornellis Pot
Jantjen Jans
Egbert Jans Diacen
Annichjen Hindr.
Jan Eijsses
Annigjen Pieters
Lammert Ottens
Albertjen Hindr.
Willem Roelefs
Marrigjen Classen
Pieter Everts Pot
Aeltjen Luitjes
Roelef Geerts Ruiter
Grietjen Jans
Jan Egberts
Ouderlingh
Annigjen Gerlefs
Berent Gerrijts
Geertrijt Jans
Jacob Jans
Jantjen Pieters
Harm Classen
Jantjen Mindelts
Fennigjen Harms
Jan Clasen
Lisabeth Lubberts Hindricks
Derck Hemmes
Annigien Luitjes
Helena de Lange
Mindelt Geerts
Diacen
Pietertjen Luirts
Harcke Jans
Hilje Jans
Trijntjen Arents
Toebigien Jans
Eltje Thies
Jantjen Geerts
Aeltjen Harms
Meuwes Abrams
Trijntje Lammerts

Aeltjen Mennes
Egbertjen Arents
Bartelt Kenes
Annigjen Tiapkes
Davijdt Classen
Lisabeth Lubberts
Claes Menckes
Jantjen Jans
Rindelt Tiddes
Annigien Sijmens
Roelef Jans
Beerta Tiddes
Marrigjen Dercks
Trijntje Egberts
Grietje Lammerts
Trijntje Haijnes
Sarrijs Trijne
Lammert Jans
Roelefjen Jans
Hilje Classen
Roelefjen Pieters
Anneke Bronnes
Wilte Pieters Heijdema
schoolmr.
Aeltjen Jans
Jannes Abrams Artopeus
Trijntje Tjapkes
Tietje Louwerts
Anje Lammerts
Geeske Lammerts
Jan Warners
Dieuwer Luppes
Jan Huisingh
Hilje Jans


1721

Den 5 7br. Met attestatie angekomen:
Jufr. Tjadina Oomckens van de Wilderv.
Albert Harms Ruiter
Jantjen Pieters, Ehel. Noortlaren

1722

Den 3 Jan.
Jacob Enningh Noortlaren

5 Junij
Aeltjen Luitjes van Westerbroek

1 7br.
Jantjen Jacobs van Haren

1723

3 Meert Angenomen, na voorgaende onderwijsinge,
en belijdnis van het gereformeerde Christelijke Gelove:
Derck Pieters
Hindr. Pieters
Cornellis Lammerts
Corn. Jacobs
&
Geeske Jans
Jantjen Meuwes
Grietje Pieters
Jantjen Pieters

Aug. Angekomen met attestatie
Jan Classens Snijder
Marrigjen Jans [beide] Westerbroek
Anje Jans van Woltersum
Claeske Davijts van Middelbert

1724

Den 2 Meert sijn angenomen
Tjapke Bartelts
Ipe Tiddes
Heijne Heijes
Pieter Wiltes

&
Claeske Berents
Jantjen Lammerts
Grietje Jannes
Epke Mindelts
Jantjen Gerrijts


Den 29 maij met attestatie angekomen:
Jacob Berents
Trijntje Mennes, Ehel. Westerbroek

31 Aug.
Tebbe Jans
Maria Jans Ehel. Westerbroek

8 10br.
Lucas Hindrix Cropswolda

1725

Den 1 Meert Angenomen
Zacharias Lammerts Pesman
Met attestatie
Pieter Everts Pot Colham

Den 29 Maij
Gerrijt Roelefs, en Marrigjen Luitjes Ehel. Cropswolda

Den 25 9br.
Anje Eltjes met attestatie Noordijck

1726

Den 7 Junij
De E. Albert Harms Ruiter met attestatie van Haren

Den 3 10br.
Leentjen IJpes, met attestatie van 't Hoogezandt

1727

Den 2 7br.
Rindelt Tiddes, en Frouwke Severijns Ehel.
met attestatie van de Harkstede

1728

Den 3 Junij
Tonnijs Pieters, en Marrigjen sijn huijsvrouw,
met attestatie van Colham

Den 15 10br.
Jan Berents Mooij, en Diewertjen Alberts Ehel.
met attestatie van Westerbroeck
Willem Jacobs, met attestatie van de Harckstede,
en Grietje Hinderixs, sijn huijsvr. van Garmerwolde

1729

Den 19 Majus
Anna Jacomina Basse, met attestatie, van 't Eerw. Mijnister. Groning.

Den 6 Junij
Roelef Berents, en Anje Lammerts Pesman Ehel.
met attestatie van Colham
Aeldert Jans, en Jantje Jans, Egtel.
met attestatie van Westerbroeck

1730

Den 3 10 br.
Leentjen IJpes, met attestatie van 't Hoogezandt

1731

Den 8 Meert. Na voorgaende onderwisinge, en belijdenisse des
Geloofs, sijn tot de gemeijnschap des Verbonts angenomen:
Pieter Jacobs
Geertjen Mindelts
en
Trijntje Gerrijts

1732

Den 6 Meert, na voorgaende onderwisinge, en Belijdenisse des Geloofs,
sijn tot de gemeinschap des Verbonts angenomen:
Jan Wiltes Heijdema,
en
Meijske Hinderixs

Den 5 Junij. Angenomen:
Trijntje Lammerts Pesman
Lammigjen Tiddes
Ida Thomas
en
Tjaekjen Jannes

Den 19 7br.
Met attestatie angekomen
Cornellis Luilefs, en Trijntje Jans, Ehel. van Colham

Dito 7br. heeft Geertruidt Harms, attestatie gebraght van Borger

1733

Den 6 Junij. Sijn attestatien overgelevert, van Wester-Broek
Door Monsr. Tjamme Muller, en Anna Margaretha Morath.
Als ook voor Juffer Anna Mullers

1734

Den 30 Majus.
Heeft Lammert Strijk, van Colham attestatie consistorii ontfangen

Den 1 Junij. Sijn na voorgaende onderwijsinge en belijdenisse hares
Geloofs, tot den Gemeijnschap van des H. Verbonts Tafel
Angenomen:
Grietje Harm
Geeske
Eltjes
en
Aeltjen Eltjes

1735

Den 3 Junij, sijn na voorgaende onderwijsinge, en
belijdenisse hares Geloofs, tot de Gemeijnschap van
des H. Verbonts Tafel angenomen:
Jan Cornellis
en
Geesjen Janszen

Den 5 Junij heeft Jantjen Roelefs - vrouw van Roelef
Drenth, attestatie gebraght van Cropswolda

Dito deser heeft Anje Eltjes, attestatie gebraght
van Colham

1736

Den 29 Febr. is na voorgaende onderwijsinge, en
belijdenis des Geloofs, tot het H. Avontmael
Angenomen: Hindrik Janszen

1737

Den 11 April. Heeft Lijsabeth Jans,
weduwe van Eppe Jurjens, attestatie gebraght
van Sloghteren, geteikent door M.U. Ten Oever, Eccl. ibidem

1738

Den 30 Maij. Heeft Geertjen Mindelts, van de
E. Kerken-Raet van Colham, attestatie verkregen

1739

Den 26 Febrij. Heeft Jan Joestens, Schoolmeester,
attestatie van Sloghteren gebracht, als Lidmaet

Den 3 Septembr. is Geert Wever, met attestatie
van Colham, bij ons Consistorie verschenen

1740

Den 3 Meert, sijn na voorgaende onderwijsinge
angenomen, tot de Gemeijnschap van des Heeren
Verbonts Tafel, belijdenis van ons Gereformeert Christl.
Gelove gedaen hebbende, namelijk:
Keene Bartholts,
en
Anna Hinder. Schoolm[eeste]rsche

1741

Sijn er eenige leerlingen geweest, dogh
niemant angenomen tot het H. Verbont

1742
Den 3 Meert. Met attestatie van Sappemeer angekomen
Kasper Jurjens, en Hanna Jans

1743

Is er niemant angekomen met attestatie
Ook niemant angenomen; dewijl leerlingen begerigh
waren, verder onderwesen te worden

1744

Den 5 Meert. Sijn na Belijdenis hares
Geloofs, & tot de Gemeijnschap des H. Avontmaels
angenomen:
Pieter Hindr. Col[le]ctor
Jan Harkes.
En Martjen Roelefs

Den 7 Decembr. Is met attestatie van Sloghteren
tot ons overgekomen: Trijntje Janszen, als
lidmaet van onse Herformde Leer

1745

Den 4 Meert. Is na voorgaende onderwijsinge,
en belijdenis hares Geloofs, tot de Gemeijnschap
des Verbonts angenomen:
Jan Snijder, en
sijn vrouw Lammigjen Jans.
Nog Anje Gerrijts J.D.
Angekomen
Met attestatie, van 't Hogezandt, Trijntje Alberts

1746

Den 10 Maert. Is na voorgaende onderwijsinge, en
belijdenis des Gereformeerden xtelijken Geloofs, tot
de Gemeijnschap des H. Avontmaels angenomen:
Roelef Willems
en Engel IJpes

1747

In Maert. Sijn gene tot Lidmaten angenomen,
Nogh met attestatie angekomen

1748

Sijn geen der leerlingen angenomen, begeriger
Deo volente, verder onderwesen te worden
Oock niemant met attestatie tot ons gekomen

1749

Sijn er geen met attestatie angekomen
nog tot de Gemeijnschap des H. Avontmaels
angenomen

1750

Niet sonderlings voorgekomen. NB. De oude wedwe.
van Eppo Jurjens, Elisabeth [Jans], is met attestatie
anno 1737 tot ons gekomen, en met goet getuigenis,
na Sloghteren vertrocken

1751

Met attestatie geen bij ons angekomen, nogh
angenomen; De leerlingen begerigh zijnde,
verder onderwesen te worden

1752

In Meert, Is tot de Gemeijnschap des H Avontm.
angenomen Elisabet Casp[e]rs Schultens

1753

Niemant angekomen met attestatie.

In Meert. Angenomen tot de Gemeijnschap des H. Avontmaels, na
voorgaande onderwijsinge, en belijdenis hares Geloofs,
Arent Jacobs Enningh
Jantjen Berents
en Hinderkijn Heijnes

1754

In Meert, is er niemant angenomen; de leerlingen begerig
zijnde, verder onderwesen te worden.
Ook met attestatie niemant angekomen

1755

In Meert, is 't ook zo geschiet, als bovengemelt


[vanaf hier ander handschrift, nieuwe predikant?]

1756

Den 30 Junij is Zacharias Pesman wederom tot het Avondmaal
toegelaaten

Den 20 Octob is de Heer Doctor Simon Adolph Brucherus, en Elizabetha
Nauta met attestatie angekomen

1757

In de maand Meert is angenomen de jonge Heer Engelbert Brucherus
ter selver tijd Meewes Pesman
ter selver tijd Jacob Harkes

1760

-- is Geerd Geerds Sluiter en des selfs huisvrouw
Willemtje Hebels met attestatie hier gekomen
(maar door verschrivinge op Colham getekent)
van Cropswolda; getekent door A.L. Bouman, pastor ibidem

1762

Den 11 Meert is na voorafgaande onderwijsinge en belidenis
des geloofs tot Lidmaat angenomen en tot de gemeenschap
des H. Avondmaal toegelaten Pieter Willems

1765

Den 14 Meert zijn tot de gemeenschap des H. Avondmaal
na voorgaande onderwijsinge en belidenis des
geloofs aengenomen de Eerw. Lammert Heins
en Anna Jans Echte Lieden

Den 21 September is alhier na voorgaende onderwijsinge en
belijdenis des Geloofs tot Lidmaat van dese Gemeente
angenomen den Heer Frederik Herman Muller J.U.St. Frisius

1768

Den 22 September is ter deser plaats mijn Huisvrou
Chatharia Everdina Vetter na voorgaande onderwijsinge
aengaende de Leere der Waarheid, die
na de Godzaligheid is leidende en belijdenis des
geloofs tot lidmaat van dese Gemeinte aangenomen

1770

Den 14 Junius zijn alhier na voorgaande onderwijsinge en
belijdenis des geloofs tot lidmaten van dese gemeente
angenomen de E:
Gerrijt Berents
Jan Harms
Bauke Gerrijts
En ook is met attestatie alhier van de Harkstede
gekomen Luitje Hendricks, huisvrouw van Christiaan de Vries

1771

Den 28 Junius zijn an dese plaats na voorgaande onderwijsinge
en belijdenis des Geloofs tot het lidmaatschapschap van dese
Gemeente angenomen de E.
Jan Heikens en
Harm Hinderiks

Den 13 December is alhier met attestatie van Slogteren
angekomen den E. Kleis Hindricks. En daarna is mede
met attestatie alhier angekomen deszelfs huisvrouw,
waar van ik de attestatie verlegt hebbe, en wiens name
mij oversulks vergeten is

1773

Den 15 Meert is de Erz. Trijntje Abels, weduwe van Cornellis
Jacobs
met attestatie van Middelbert als Lidmaat van
de Gereformeerde Kerk alhier angekomen

1774

Den 9 Junius zijn alhier na voorgaande onderwijsinge en
belijdenis des geloofs, tot lidmaten van de gemeente
angenomen de E.
Tidde Ipes
Bruine Aaldricks
Jacob Geerts


Den 18 December zijn alhier met attestatie van Oudega
angekomen de E. Jacob Wijgers en deszelfs huisvrou
Eelke Hendricks
En mede na voorgaande belijdenis des geloofs tot
Lidmaat van de Gereformeerde Relige alhier angenomen
de E. Jacob Harkes, schatbeurder

1777

Den 10 Junius is alhier angekomen van Groningen met attestatie de
Eersame Hillegijn Tonnis, huisvrouw van Bartelt Eijsing

1778

Den 25 Junius zijn alhier na voorgaande onderwijsinge en
belijdenisse des geloofs als Lidmaten van de ware
Gereformeerde Christelijke Kerke angenomen
de Eersame Hinderkijn Jelles, huisvrouw
van den Schoolmeester van Scharmer,
en Tunnegijn Ofkens

1780

Den 12 Meert is ter deser plaatse na voorgaande belijdenisse
des Geloofs als Lidmaat van de ware Gereformeerde
Christelijke Kerke angenomen de E. Christiaan de Vries

1782

Den 18 December zijn alhier na voorgaande
onderwijzinge en belijdenisse als Ledematen
van de ware Gereformeerde Christelijke Kerke
angenomen
De Eersame Geteruid Klaasens
en Berentje Eizes

1784

Den 10 December is er alhier na voorgaande
Geloofsbelijdenis tot Lidmaat der ware
Gereformeerde Christelijke Kerke angenomen
de E. Garmpt Aljes

1790

Den 16 December is alhier na voorgaande geloofs
belijdenis tot Lidmaad van de Ware Christelijke
Gereformeerde Kerk angenomen den Wel Edelen
Gestrengen Heer J. Utr. Doctor en M. Georgius Hendericus Wilhelmus Brockes

1793

Den 26 Junius. Is hier na voorgaande geloofsbelijdenis
tot Lidmaat aangenomen de E. Derk Klasens

Den 24 Julius. Is ter deser plaatse na vooraf gaande
geloofs belijdenis tot Lidmaat van de ware Christelijke
Gereformeerde gemeente aangenomen de E. Jan Derks

1794

Den 3 Meert. Is hijr naar voor afgaande belijdenis
aangenomen de Erz. Annegijn Lubbers, huisvrou van
de E. Evert Jans
Den zelven dato mede de onderstaande perzonen beide na
voor afgaande onderwijs en belijdenis als
De Juffrou Mennes, huisvrou van mij predicant alhier
Tijes Wanders
Jan Berents
Jan Everts
Jan Berents
, en des zelfs Huisvrou
Antje Beren
Antje Everts
Hinderik Kleis
(vertr.)

1796

1e Meert is hijr na voorafgaande onderwijs
en belijdenis van de leere der waarheid die na de
godzaligheid is leiden, tot lidmaad angenomen de E.
Annegijn Roelefs, huisvrouw van Frederik Bartels

Den 8 December is de E. Jelle Hagenau na voorafgaande
onderwijsinge en belijdenis des geloofs tot Lidmaad
angenomen en daar na met attestatie na Vriesland vertrokken

1798

Den 15 Meert is alhier na voorafgaande onderwijs
en belijdenis van de Leere der Waarheid, die naar
de Godzaligheid is leidende tot Lidmaad dezer
Gemeente angenomen de E. Lambert Geerts

1799

Den 30 April. Is alhier met attestatie van
Eelde als Lidmaat angekomen en als zodanig
voor gesteld de Erz. Wibbegien Willems

Den 16 Junius. Is alhier met attestatie van de Ware
Christelijke Gereformeerde Kerk van Westerbroek angekomen
en als zodanig an de Gemeente voorgesteld de E. Bougijn Heerkes

1800

Den 6 September is na voorgaande onderwijs
en belijdenis van de belijdenis der waarheid, die na
de godzaligheid is leidende tot Lidmaat dezer Gemeente
angenomen mijn zoon Wilhelmus van der Laan
en van hier met attestatie vertrokken na Groningen

1801

Den 16 Junius. Is an deze plaatse na voorafgaande
onderwijs, zo hijr, als te Groningen, en belijdenis
des geloofs tot Lidmaadt dezer Gemeente aangenomen
mijn dochter Maria van der Laan

1802

Den 20 September zijn alhier met attestatie van
Groningen angekomen, en daar op angenomen tot
Lidmaten dezer Gemeente de E. Geert Jacobs en
deszelfs huisvrou Sara Wijntjes

1803

Den 25 Junius zijn ten dezer plaats na
voorafgaande onderwijs en belijdenis van de Leere
der Waarheid, die naar de Godzaligheid is leidende
tot Lidmaten van deze Gemeente angenomen en erkent
De E. Heine Lamberts en deszelfs huisvrou Geeske Pieters
De E. Jan Lamberts
De E. Kornelius Everts en deszelfs huisvrou Meiske Pieters
Daar en boven zijn hijr als Lidmatenvan Groningen
angekomen en angenomen
De E. Derk van der Tuun en deszelfs huisvrou
Wilmina Kamminga, gelijk ook deszelfs zoon Frans Derks

1805

Den 26 Meert. Is hijr als Lidmaat van de
Gereformeerde Christelijke Godsdienst angekomen,
voorgesteld en angenomen de Wel Edele Heer
Harm Jan van Bolhuis, als zijnde tot ons
overgekomen met attestatie van de Gemeente
te Oppenhuisen en uit-Wellinga in West Vriesland

1807

Den 15 Maart. Is hijr als Lidmaad van de Gereformeerde
xtelijke Kerk van Engelbert angekomen
en angenomen de E. Willem Wallinga

Den 7 December. Is alhier na voorafgaande belijdenis
tot Lidmaad van onze Kerke angenomen
de E. Jan Klasens Klunder

1808

Den 16 Meert zijn hijr na voorafgaande onderwijs
en belijdenis des Geloofs tot Lidmaten
van deze Gemeente angenomen
De Eer. Auke Everts, huisvrouw van de Ee.
Ipe Hindriks
En de Eer. Frauke Hinderiks

1809

Den 15 van Lentemaand zijn ter dezer plaatze na
voorafgaande onderwijs en belijdenis des geloofs
tot Lidmaten angenomen de Eerzame
Hillegijn Jans, huisvrouw van de weddeman Jan Heikes
Margijn Jans, huisvrouw van de E. Lambert Geerts
Engeltje Tiddes, huisvrouw van onze Schoolmeester Hinderik Luichijs
En Klaaske Tiddes, huisvrou van de veenbaas Hofman


[ander handschrift]

Den 17 Septemb.
Zijn alhier naar voorafgaande Geloofs belijdenis tot Ledemaaten dezer
gemeente aangenoomen, en tevens gedoopt:
Feike Harms en Aaltje Jochems Ehel.

1810

Den 18 Meert.
Is alhier als Lidmaat der Gereformeerde Kerk met attestatie
van IJsselmuiden aangekoomen en aangenoomen
Catharina Hollander

Den 14 Septemb.
Heeft belijdenis gedaan van ons geloof, en is daarop tot Lidmaat
dezer Gemeente aangenoomen
Berend Pot

Den 16 Decemb.
Is met attestatie van Zuderhuisen in Oostvriesland aangekoomen
en als lidmaat der Christelijk Hervormde Kerk erkent, en in deze
gemeente aangenoomen
Derk Arends

Mijn voorganger Ds. A. van der Laan
opgehouden hebbende verders aantekening in dit
Protocol te houden, - is het mij echter zo wegens
bijzondere annotatie van zijn Eerw. als uit gevondene
attestatien gebleeken dat nog in deze Gemeente
zijn aangekoomen of tot dezer aangenomen
de navolgenden, als:

1811

In Julij.
Zijn met attestatie van Farmsum als Ledemaaten der Christ. Gereformeerde kerk
alhier aangekoomen en - als zodanigen in de gemeente aangenoomen
Jan Willem Hendriks, en IJtien Tjaards Ehel.

Ook misschien om dezen tijd (maand en jaar is niet aangeteekend) is van Lellens
als Lidmaat der Christ. Gereformeerde Kerk alhier aangekoomen, en aangenoomen
Valk Hindriks de Valk

1812

Den 20 Febr.
Is alhier van Westerbroek als Lidmaat der Gereformeerde Kerk aangekoomen
als zodanig en in de gemeente aangenoomen
Jan Harms

1813

Den 18 Meert.
Heeft belijdenis naar voorafgaande onderwijzinge van onze Christ. Hervormde
Leer gedaan, en is als Lidmaat der Gemeente erkend en aangenoomen
Ipe Hindriks Kranenburg

Den 16 Sept.
Is als Lidmaat der Christ. Hervormde Kerk, met attestatie van de Wildervank
alhier aangekoomen, erkend en aangenoomen
Fedde Sjoerts van der Veen

1814

Den 22 Meert.
Na voorafgaande belijdenis, is tot Lidmaat der Christelijk
Hervormde Gemeente alhier erkend en aangenoomen
Wilke Klaasens Havinga

Den 18 Sept.
Van Emmen in het Lantschap Drenthe zijn met zeer loflijke attestatien
als lidmaaten der Christ. Hervormde Kerk alhier aangekoomen, voorgesteld
en aangenoomen
John Peacock en
Cornelia Elisabeth van der Bos
Echtelieden

1815

Den 24 Junij
Met attestatie van Groningen als Lidmaat der Christ. Hervormde kerk
alhier aangekoomen zijnde, is als zodanige aangenoomen
Geesje Meijering

1816

Van elders geene leedematen aangekoomen
Ook geene aangenoomen.
Zijnde dit jaar de Gemeente vacant geweest


[nieuwe predikant die ook de hiervoor gemelde lidmaten 1811/16
heeft ingeschreven, J.W. Beckeringh?]

1817

Lijst van Lidmaten der Gemeente bij mijne komst bevonden

1 Jan Harms Boerema
2 Jan Heikens (oud wedman)
3 Tidde Ipes Stedema (Ouderl.)
4 Hillegien Tonnis (weduwe)
5 Garmt Aljes Knollema
6 Annegien Lubberts (wedw.)
7 Jan Everts Postema (Ouderl.)
8 Jan Berends Brassinga en zijne huisvrouw
9 Antje Everts Postema
10 Hindrik Kleis Kracht (Diak.)
11 Lambert Geerts Heidema en zijne huisvrouw
12 Marregien Jans
13 Heine Lamberts Huisinga en zijne huisvrouw
14 Geeske Pieters Jager
15 Jan Lamberts Heidema
16 Kornelis Everts Postema en zijne huisvrouw
17 Meiske Pieters Jager
18 De Hr. Harm Jan van Bolhuis, Heer van Bierum
19 Jan Klaassens Klundert
20 Hendrik Luchies Hulshof (Schoolmeester) en deszelfs huisvrouw
21 Engeltje Tiddes Medema
22 Klaaske Tiddes Stedema, huisvrouw van Hofman
23 Ipe Hindriks Kranenburg en zijne huisvrouw
24 Aukje Everts Postema
25 Aukje Jochems (nu vrouw van Hessel)
26 Katharina Hollander (wedw. vertrokken)
27 Jan Willem Hindriks, en zijne vrouw
28 Agtien Tjaards
29 Fedde Sjoerds van der Veen
30 Wilke Klaassens Havinga
31 John Peacock en deszelfs huisvrouw
32 Cornelia Elisabeth van der Bos
33 Geesje Meijering

In Augustus van dit jaar 1817 heeft op haar verzoek (zijnde er na
gedane Kerkelijke kondiging niets tegen ingekomen) haare attestatie
van lidmaatschap van ons verkreegen
Geesje Meijering
Vertrokken naar de Pekel A.
Uit naam des Kerkenraads
J.W. Beckeringh Ehl., Pred.

Den 25 Septbr. heeft (na gedane kerkelijke kondiging) zijn
acte van lidmaatschap van ons verkreegen
Hindrik Kleis Kracht
vertrokken naar Westerbroek
Q:T. n.c. J.W. Beckeringh Ehl. Pred

12 October.
Is als lidmaat van het Christelijk Hervormd Kerkgenootschap met attestatie
van Westerbroek tot ons gekomen zijnde, als zodanigen aangenoomen,
en der Gemeente voorgesteld
Freerk Luitjens Oomkens

[de registratie gaat nog door tot 1826]


[los blad tussen de lidmatenregistratie, rechterkant van het papier omgevouwen]

1761

Alhier is op Pinxster Maandag de keur van een nieuwe
broeder ouderling en diacen geweest, maar waar ....
maal om sekere reden door de ledematen deser gem.....
weder om van nieuws ingekosen meester Joest.....
[di]acen en Ipkes Thiddes ouderling.
A. v.d. Laan
Ecclesiaste

1762

Den 31 Maj sijnde pinxster maandag is hier meede
volgens gewoonte de keur van ouderlingen ....
diaconen geweest, en daar de mansledema...
tot ouderling verkoren de E. Roelefs Beren...
en tot diacon den Jongen Heer Engelbert Brucherus

1763


Den 2 Maj sijnde Pinxster maandag is al hier
volgens gewoonte de keur van ouderlingen en diac...
geweest, en is tot ouderling ingekoosen de E. Ipes Tidd...
en tot diacon Roelef Willems

1769


Gelijk alhier in den Jaare 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 a??? hier
ook volgens gewoonte in dit de keure geweest van een nieuw
ouderling en diacon, en is op pinxstermaandag door de
mans ledematen der Gemeinte van nieuws verkooren tot
ouderling de E. Harm Klaasens en tot diacon de E.
Roelef Willems.
Daar en boven is er toen beslooten en vastgestelt, dat om
genoegsame reden en volgens constant gebruik in meest alle
gemeentens, de broederen ouderlingen en diaconen in plaats
van twee jaaren, vervolgens vier agtereenvolgende jaaren in
hunne ampten en posten willen continueren.
A. van der Laan pastor loci

[ander handschrift, mogelijk bijgeschreven in 1817]

Zedert heeft van den tijd af in alle opgevolgde jaaren
een geruimen tijd volgens bovenstaand besluit, dog naderhand
weder jaarlijks op Pinkstermaandag de keuze van
Kerkenraadsleeden ordentlijk en volgens gewoonte plaats
gehad, ofschoon hiervan hoegenaamd geene aantekeningen
meer gehouden zijn geworden.

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.