LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Sappemeer

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email Mennepowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Ledematen Sappemeer. Nov. 2005/mei 2006, Bert Schut
Nagekeken Bert Schut voorjaar 2013

RHC Groninger Archieven DTB 400c

ruwe indeling in periodes

- mutaties 1637 - 1714
- mutaties 1714 - 1720
- mutaties 1721 - 1750
- lijst 1750
- mutaties 1750 - 1789
- mutaties 1789 - 1811
-


[folio 334]
Ten tijde domini Johannis a Vullen sijn tot die Gemeente der Heeren angecoomen diese naevolgende persoonen.

Anno 1637.
Den 26 Maij sijn afgecondiget ende hebben den 28 dito voer die eerstemael communiceert:
Roelef Jansen
Pieter Jacobs
Wiske Doedes
Hille Jochums
Met attestatie van Midwolde gecoomen Haije Boeles

Den 25 Augusti sijn als angenoomene ende angecoomene ledemaeten afgecondiget ende hebben den 27 dito voer die eerstemael communiceert:
Ebbe Dercks
Griete Roelefs
Claes Tjepkens
Menne Pieters
Hueke Sickens
Dietert Engels ende sijn huisvrouw
Tjebbe Dieters
Met attestatie is van Suitbroeck gecoomen Griete Eeverts

Den 24 November sijn als angenoomene ledemaeten afgecondiget ende hebben den 26 dito die eerste mael communiceert:
Piete Halbes
Jochum Ruers
Lambert Lambers
Ime Abels
Meente Halbes
Willem Thomes ende sijn huisvrouw
Roncke Willems
Aauke Beerens
Froike Tiebes

Anno 1638 sijn angecoomen.
Den 8 Martij sijn als angecoomene ledemaeten geproclameert ende hebben den 10 dito die eerste mael communiceert:
[folio 334verso]
Pijl Fransen
Eelke Jansen ende sijn huisvrouwe
Wijtske Eelkes
Met attestatie van Thesinge gecoomen
Pieter Claesen

[folio 335]
Ten tijde dominee Johannes Bernhardi sijn tot die gemeente des Heeren angecoomen diese naevolgende persoonen:
Anno 1639
Den 28 April sijn angecoomen ende hebben die eerstemael communiceert:
Hijlke Bonnes
Roelf Bonnes ende sijn huisvrouwe
Fije Roelefs
Martjen Poulus
Tietjen Luitjens
Met attestatie sijn angecoomen:
Marten Eelkes ende sijn vrouwe
Ijsch Martens
Gebbe Isebrants
Martjen Meinarti
Trijne Gerrits
Hans Hansens

Den 28 julij sijn angecoomen ende hebben die eerste mael communiceert:
Crijn Eedes
Jan Aries ende sijn huisvrouwe
Annechien Lambers
Jantjen Eewers huisvrouwe van Lembert Lembers
Fennetjen Dieters
Met attestatie:
Geert Beerents ende sijn huesvrouwe
Anne Geerts

Als domine … was sijn die volgende persoonen angecoomen:

Den 24 April sijn als angewonnene litmaeten geproclameert ende hebben den 25 dito die eerstemael communiceert:
Annechien Geerts, Geert Harmens huisvrouwe
Eetje Oomkes, weduwe van s[aliger] Oomke Jansens
Albert Pieters ende sijn huesvrouw
[folio 335verso]
Met attestatie van Middelbert:
Matthies Meijer pastor ende sijn vrouwe
Jantjen Renemans
Grete Albers
Trijntjen Huekes, Hueke Sickes vrouw
Hijlke Halbes

Den 24 julij sijn als angewonne ende angecoomene litmaeten geproclameert ende hebben den 26 dito die eerstemael communiceert:
Luitjen Geers Smit
Coene Wolters op ’t Hooge Sant
Sjouke Ulfers
Willem Willems ende sijn huesvrou
Griete Harmens
Pijre Tjammes, Tjamme Lourens vrouwe
Trijne Sjabbes, Sjabbe Cuipers vrouw met attestatie van Ulrum

Den 8 November hebben als angewonne ende angecoomene litmaeten die eerste mael communiceert:
Roelef Jacobs ende sijn huesvrouwe
Geertjen Roelefs
Tzijce Annes, Anne Tjarcks vrouwe
Trijne Albers, Albert Hindricks vrouw
Diese volgende sijn met attestatie van naebenoemde plaetsen angecoomen:
Douwe Boucker van Hallum in Vrieslant
Sicco Hilbrants ende sijn huesvrouwe
Tiete Tjebbes van Saexum

Anno 1641 den 7 Martij hebben als angewonne ende angecoomene litmaeten die eerste mael communiceert:
Albert Hindricks
Heilke Claesen, Claes Lubbers vrouwe
Reiner Coers
Harmen Jansen Plancken
Anne Heines
Tjemme Laurens

Diese naevolgende woonende op Martens Hoeck hebben suslange tot Cropswolde communiceert ende sijn nu tot ons als onder Sappemeer gehoerende gecoomen als:
Pieter Pieters ende sijn huisvrouwe
Anne Pieters
Abraham Froen ende sijn huisvrouwe
Neese
Talle Hindricks die huisvrouwe van Hindrick Ruiter

Den 13 junij hebben als angewonne ledemaeten die eerste mael communiceert:
Magdalena Hansen
Swaentjen Harmens, Herman Plancken vrouwe
Anne Coenes, Coene Wolters vrouwe
Doe Tjackes
Schelte Geerts ende sijn huisvrouwe
Roelefjen Scheltes
Marten Sickes
Gijsebert Martens

Den 19 september is angecoomen ende heeft die eerstemael communiceert:
Geertjen Frericks de huisvrouwe van Frerick Jonge

Den 19 December sijn die Gemeente toegedaen ende hebben die eerstemael communiceert:
Anne Jurjens, Jurjen Pieters vrouwe
Marten Martens ende sijn huisvrouwe
Aeltjen Jansen
Annechien Jacobs, Leuwe Halbes huisvrouwe
Hoices Wijgers, Wijger Flooris vrouwe
Heine Jansen op ’t Hooge Sant
Jan Cuerts
Annechien Pieters, Pieter Jacobs vrouwe
Jan Jansen op ’t Hooge Sant
Diese naevolgende sijn met attestatie van naebenoemde plaetzen angecoomen:
[folio 336verso]
Hendrick Beerens ende sijn huisvrouwe
Aechien Reiners sijn gecoomen van Amsterdam
Geese Jansen, die huisvrouwe van Jan Jansen
Is gecoomen van Suitbroeck

Anno 1642 den 20 martij sijn die Gemeente toegedaen ende hebben voer die eerstemael communiceert:
Tjeece Cornellis, weduwe van s[alige] Cornellis Wessels
Auke Tjarcks
Arien Jarcks, Jarck Gosens vrouwe
Leuwe Halber
Lijsebet Jansen, Jan Voncks vrouwe

Den 19 junij sijn die Gemeinte toegedaen ende hebben voer die eerstemael communiceert:
Jochum Gossens ende sijn vrouwe
Aeltjen Jochums
Ele Sickes
Grete Reiners
Pieter Boekes
Jan Jansen Timmerman
Aeltjen Albers, Albert Hindricks huisvrouwe

Den 18 september is die Gemeinte toegedaen ende heeft voor die eerstemael communiceert:
Grietjen Karstes, weduwe van s[salige] Karst

Den 25 december is die Gemeente toegedaen ende heeft voor die eerstemael communiciert:
Jacob Meenes

Anno 1643 den 2 April sijn die Gemeente toegedaen ende hebben voor die eerste mael communiciert:
Bolduwin Herbers ende sijn huisvrouwe
Eenke Frericks
Martjen Jaecks

[folio 337]
Den 2 julij hebben communiceert met goede attestatie van andere plaetzen angekoomen sijnde:
Lammeken Hendricks, Pieter Jansens vrouwe van Steenwijck
Jannes Jansen ende sijn vrouwe
Jantjen Harmens van Opende
Tijs Pieters ende sijn vrouwe
Jantjen van Aerigworden
Tiet Pieters, die huisvrouwe van Reitsen Sijbes van Bambergen

Den 1 october sijn die Gemeente toegedaen ende hebben voor die eerstemael communiceert:
Pieter Jansen
Gaele Ubbens
Wobbe Tonjes
Aeltjen Jansen met goede attestatie van Wolde gekoomen

Den 31 December sijn die Gemeente toegedaen ende hebben voor die eerstemael communiceert:
Jan Eltjes ende sijn huisvrouwe
Pietertjen Roelefs
Gelmer Roelefs
Met attestatie sijn angekoomen:
Jannes Pieters van Bergum
Bauwe Roelefs, die husvrouwe van Roelf Dries van Peise

Anno 1644 Den 31 martij is die Gemeente toegedaen ende heeft voor die eerstemael communiceert:
Trijntjen Jansen, die huesvrouwe van Jan Pieters

Den 30 julij sijn die Gemeente toegedaen ende hebben voor die eerstemael communiceert:
Cornellischen Roelefs
Met attestatie sijn angekoomen:
Gerrit Boikema ende sijn vrouwe
Anna van Saexum
Trijne Gerrits, die huisvrouwe van Crijn Eder uht die Peekel
Menke Jacobs, Jacob Jelles vrouwe van Groningen
Anneke Frericks, d’huisvrouwe van Ulrich …

[folio 337verso]
Den 29 December sijn angekoomen ende hebben voor die eerstemael communiceert:
Jeije Hindricks d’ huisvrouwe van Pieter Pieters
Jene Albers ende sijn vrouwe
Hille Jenes
Hindrick Flooris ende sijn vrouwe
Lene Hindricks
Hijlke Scheltes ende sijn vrouwe
Vrouke Hijlkes
Met attestatie angekoomen van … uth …vriesland
Luitjen Wessels ende sijn vrouwe
Antjen Zeder

Anno 1645 den 30 Martij sijn angekoomen ende die Gemeente toegedaen:
Melle Gerrits en sijn vrouwe
Maete
Sijmen Pieters ende Trijne sijn vrouwe
Jacob Pieters ende sijn vrouwe
Aeltjen
Anne Luitjens, Luitjen Geerts vrouwe
Met attestatie angekoomen:
Heebeltjen Beerens van Cropswolde
Marrichien Harmens van …

Den 5 october sijn angekoomen ende den Gemeente toegedaen:
Lambert Lambers
Grietjen Tijes, d’ huisvrouwe van Pieter Michels
Met attestatie is van Blijham angekoomen:
Anne Hijlkes

Anno 1646 den 4 januarij sijn angekoomen:
Sijbe Sickes
Bartelt Jansen ende sijn huisvrouwe
Sijbrichien Tijs
Met attestatie van Groningen:
Annechien Jansen, d’ huisvrouw van Geert Timmerman

[folio 338]
Den 29 Martij sijn angekoomen met attestatie:
Ewe Bauwens van Groningen
Wijger Jansen ende sijn vrouwe
Geertjen van Geethoorn
Albert Roelefs van Groningen

Den 28 junij angekoomen:
Geert Jansen Veerschipper

Den 27 september sijn angekoomen:
Griete Luitjens, Luitjen Westercamps vrouwe
Trijne Jansen, Jan Dercks vrouwe met attestatie van Winsum

Anno 1647 den 3 januarij sijn angekoomen:
Jan Michiels ende sijn vrouwe
Ymtjen Roelefs

Den 4 april sijn angekoomen:
Zijce Jochums
Wobbe Ijper, Ijpe Jurjens vrouwe
Ende met attestatie van Geithorn:
Hindrick Albers ende sijn vrouwe
Gertjen Jans
Harmen Jansen ende sijn vrouwe
Fenne Hindricks

Den 4 julij sijn met attestatie angekoomen:
Roelef Hans ende sijn vrouwe
Antje Gerrits van Ferwert uht Frieslant
Jurjen Albers van Cantes

Den 3 september die Gemeente toegedaen:
Tonnische Sijbes, Sijbe Jickes huisvrouwe
Met attestatie angekoomen:
Hindrick Tonjes ende
Geertjen sijn huisvrouwe van Groningen
Swaentjen Jansen van Nijehove
[folio 338verso]
Anno 1648 den 9 januarij sijn deese gemeente toegedaen:
Jan Roelefs ende sijn vrouwe
Annechien Hindricks
Frouke Hindricks, d’ huesvrouwe van Henrich Hansens
Claes Dercks ende sijn vrouwe
Hijke Jansen
Aeltjen Pieters, Pieter Jansens vrouwe opt Hoogesant
Antjen Luitjens
Harmen Hockinga ende sijn vrouwe
Dedde Harmens
Geert Berends
Wolter Jansen
Met attestatie angekoomen:
Hinrich Hansens van Groningen
Jelke Reiners uht West Vrieslant

Den 2 april sijn angekoomen:
Andries Jansens ende sijn vrouwe
Aaeltjen Hindricks
Jan Albers ende sijn vrouwe
Hille Jansen
Met attestatie angekoomen:
Grete Jacobs van Bafloo
Antjen Pieters van Lewerden
Hijke Toles anders Jansens van de Langeackerschans
Jan Pier Wima ende sijn vrouwe Sijbrech Jansen van Groningen
Willem Geerts ende sijn vrouwe
Albertjen Willems van Colderveen

Den 2 julij sijn angekoomen:
Aeltjen Wolters, Wolter Jansen huesvrouwe
Met attestatie van Echten angekoomen:
Derck Claesen ende sijn huesvrouwe
Clara Lambers van Echten

Den october sijn angekoomen:
Luitjen Westercamp opt Hoogesant
[folio 339]
Met attestatie sijn angekoomen van Ulrum uht die Marne:
Jacob Jacobs ende sijn huesvrouwe
Trijne Jacobs
Reener Wijpkes ende sijn huesvrouwe Etjen Reemers
Jantjen Bolts ende sijn vrouwe
Grietjen Eeverts van Hoornhuesen
Jan Romkes van Ter Munte
Anne Jans van Groningen met attestatie angekoomen

Den 31 December sijn diese Gemeente toegedaen:
Ijtje Nantjes van Finserwolde
Ende sijn met attestatie angekoomen:
Annetjen Wijbrants van Groningen
Roelef Hansen ende
Annechien sijn vrouwe van Groningen
Christoffer Lubbers ende
Annechien Jans sijn vrouw van Groningen
Cornelis Olivier van Steenwijck
Beerent Pieters ende
Reinou sijn huesvrouwe van Middelstum
Romke Roertsen ende
Aeltjen Jans sijn vrouwe van Hardegerijp

Anno 1649 den 25 Martij sijn dese Gemeente toegedaen diese naevolgende persoonen:
Tole Beerens
Aale Jans
Albert Harmens

Den 24 maij sijn diese gemeente toegedaen ende met attestatie angekoomen:
Sjuirt Jelles ende sijn vrouwe Grete Feddes van Aengwerder uht Vrieslant
Jan Hindricks ende sijn vrouw
Aeltjen Gabriels van Warffum
Pieter Pieters Naijer van Wanneperveen

[folio 339verso]
Den 23 September sijn deese gemeente toogedaen:
Jan Jansen van Hil…
Trijne Aater, Aate Jansen vrouwe
Coop Wessels ende sijn vrouwe
Trijne Geerts
Luitjen Luitjens ende sijn vrouwe
Geertjen Wessels
Trijne Melchelrs, Harmen Libbes vrouwe

Den 23 December sijn deese Gemeente toogedaen:
Wobbe Albers, Albert Harmens vrouwe
Reinou Looles, Jan Roelefs vrouwe
Pieter Michiels
Willem Allers
Met attestatie angekoomen:
Jan Volckaertsen ende sijn vrouwe
Barbertjen Jans van Amsterdam
Jantjen Pieters, Anne Fieler vrouwe van Suirhuisen
Feijko Heines van Groningen

Anno 1650
Den 24 Mertij sijn angekoomen:
Nittert Menses
Tjebe Claesens
Annechien Willems
Tijes Wijrs
Lijsebet Roelefs
Met attestatie angekoomen:
Abraham Frederichs Hogesandus ende sijn huisvrouwe
Annechien Hindricks van Groningen
Hindrick Albers Scholemeester op ’t Hoogesant ende
Geertjen Hindrich sijn huisvrouwe van Groningen
Beerentjen Jans, vrouwe van Egbert Allers van Geithorn
Albertjen Hindrichs van Echten
Otte Jurgens ende sijn vrouwe
Geertjen van …
Deese volgende 3 sijn voordesen an deese gemeente gewest ende wederom met attestati angekomen:
Jan Steffens van …
[folio 340]
Ibe Sickes ende sijn huisvrouwe
Jebbe Isebrants van Ferwert

Den 23 junij sijn angekoomen:
Houke Geers, Tonjes Natkes vrouwe
Froukjen Jans, Hindrick Dercks Chijrurgijns vrouwe
Met attestatie sijn angekomen van Groningen:
Arent Jansen ende sijn vrouwe
Tobeke Arens

Den 29 september is angekoomen:
Folkes Hindricks, Geert Bruins vrouwe

Den 29 december sijn angekoomen:
Jacob Engbers
Abel Abels ende sijn huisvrouwe
Anne Abels
Hindrick Harmens sijn vrouwe
Geertjen Hindricks
Met attestatie van Groningen:
Hindrick Jans ende sijn huisvrouwe
Neesjen
Roelefjen Jacobs van Noortwolde uht Vrieslant

Anno 1651
Den 3 Martij sijn angekoomen:
Trijne Jansen
Weyye Hindricks, David Frericks vrouwe
Frouken Jacobs, Jacob Arents vrouwe
Dele Helmers, Andries Jansens vrouwe
Jan Meijer
Met attestatie sijn angekoomen:
Jacob Arens van Colderveen
Wijger Jansen van Geethoorn
Grietjen Lammers van ´t Heerenveen
Dewer Pieters van Nijehove
Anne Reiners van Bergum
Nieltjen Jansen van Opende

Den 22 junij sijn angekoomen:
Geese Jans de huisvrouwe van Pieter Haijer
[folio340verso]
Met attestatie sijn angekoomen:
Nieltjen Jansen van Opende
Aeltjen Evers van Geethoorn
Nebel Jansen van Westerwijtwert
Trijne Jansen, Roelef Tijnkes vrouwe van …
Grietjen Jansen de korvemaeckers vrouwe van Groningen

Den 23 september sijn angekoomen:
Wijmke Jacobs, Roelef Bonnes vrouwe
Trijntjen Lambers jonge dochter
Jan Offeringe
Jeltjen Jansen Wijnia, Leffert Jansens vrouwe
Met attestatie gekoomen van Alckmaer:
Griete Jans, Thomes Ijvens vrouwe

Den 21 December sijn angekoomen:
Anneke Robers
Nanne Jansens
Rijckel Willems ende sijn vrouwe
Anneke Willems
Met attesatie van Groningen:
Focke Dercks

Anno 1652
Den 21 sijn angekoomen:
Rickste Tijsen, Jan Harmens vrouwe
Annechien Pieters, Albert Jacobs vrouwe
Meintjen Lammers, Jan Meiers vrouwe
Eise Rijvers
Jacob Jansen
Sijbrant Wopkes
Annechien Jansen, Henrich Luitjens Mestemackers vrouwe
Met attestatie is angekoomen van Noortwolde:
Geese Eises, Eise Rijvers vrouwe

Den 20 junij sijn angekoomen:
Stoffer Pieters
Jan … ende sijn vrouwe
Elsjen Jansen
[folio 341]
met attestatie sijn angekoomen:
Capitein Hinrich van Worden met sijn vrouwe
Anna van Wolde
Maria Nijekerks huisvrouwe van … … van Groningen
Den 19 september sijn angekoomen:
Stijntjen Derks de huisvrouwe van Albert Jansen
Met attestatie van Groningen:
Sijben Jansen de huisvrouwe van Jan Meenes

Den 19 december sijn angekoomen:
Leffwert Jansen
Anneke Lubbers, Lubbert Harmens vrouwe
Geertjen Hindrichs, Kempe Jenses vrouwe

Anno 1653
Den 20 martij sijn angekoomen:
Lubbert Dercks ende sijn huisvrouwe
Annechien
Hindrichien Jansen weduwe van Jan S…
Van Emmen met attestatie:
Geesjen Roelefs

Den 11 september sijn angekoomen:
Henrich Luitjens Mestemacker
Aucke Jansens Wijnia
Doede Sijbrants, Sijbrant Wopkes vrouwe
Met attestatie angekoomen:
Eltje Wilts, Claes Hermens vrouwe van Nijbrougege
Geeske Gijsberts van S. Jurgens Nolt

Den 11 december angekoomen:
Jantjen Hindricks
Reiner Wijgers ende sijn vrouwe
Stijne Claesen
Roelef Geerts Snoeck op ’t Hoogezant
Hammechien Meijers
Jacob Roelefs ende sijn vrouwe
Cije Sjuirs
[folio 341verso]
Den 10 mertij sijn angekoomen:
Jantjen Jannes, Wille Rijns vrouwe op ’t Hooge-Zant
Stijne Hindricks, Hans Ottens vrouwe in ’t Kleine meer
Jacob Jansen, Henrich Luitjens Mestemaeckers knecht
Met attestatie van Hoochkercke:
Leentje Eedes

Den 11 junij sijn angekoomen:
Pieter Albers
Met attestatie:
Martijntjen Swijers van Suitbroeck
Geele Ubbes ende sijn vrouwe
Martjen van den Ham

Den 10 september angekoomen:
Jantjen Jans, Jan Hindricks vrouwe …

Den 17 december sijn angekoomen ende onse Gemeijnte toegedaen:
Derck Hindricks op ’t Hooge Zant
Eltjen Abels sijn huisvrouwe
Met attestatie angekoomen:
Aijelt Hansen ende
Jantjen sijn huisvrouwe van Groningen
Trijne Luitjens van Colham

Anno 1655
Den 18 Martij sijn angekoomen
Harmen Eises ende sijn huisvrouwe
Annechien Sjabbes
Pieter Jacobs in het Kleinemeer
Aaltjen Jelmers, Wolter Jansens vrouwe
Jan Jansens
Hindrichen, Drees Ooomke vrouwe
Met attestatie sijn:
Gerhardus van Uffelen ende sijn vrouwe
Frerichen Wiearda van Augusteniusghae angekoomen

Den 19 junij sijn angekoomen:
Willem Hermens ende sijn huisvrouwe
Aeltjen Jans

Den 16 september sijn angekoomen ende onse Gemeijnte toegedaen:
Annechien Philips, Jurjen Geerts vrouwe
[folio 342]
Hillichen Wijgers, Melle Geerts vrouwe
Lucas Harmens op Martenshoeck
Hendrich Adams Venendal op Martenshoeck
Jan Galtjes op Martenshoeck
Met attestatie angekoomen van Groningen:
Ide Abels op die e.e. Rentemesters plaets

Den 16 december 1655 is voor die eerste mael het heilige avontmael gehoeden in die neuwe kercke, sijnde des tijts angekoomen:
Ragger Wijgers
Cornellischen Pieters, mr. Tiddo Ottens vrouwe
Met attestatie angekoomen:
Luitjen Westercamp ende
Teelke sijn huisvrouwe van Groningen
Sjoucke Luitjens van Marum

Anno 1656
Den 9 Martij sijn die Gemeente toegedaen:
Henrick Harmens ende sijn vrouw
Geertjen Sjuirs
Albert Michiels ende sijn vrouwe
Geese Albers
Hillebrant Sibrants ende sijn vrouwe
Griete Geerts
Geertjen Roelefs, Roelef Leffers weduwe
Hille Pieters, Oieter Jacobs vrouwe
Geertjen Harmens
Met attestatie angekomen van Suitbroeck:
Aelke Pieters, weduwe van wijlen Jeicke Hindricks ?

Den 8 junij is met attestatie van Groningen angekoomen:
Roelefjen ten Veenhuis

Den 7 september sijn angekoomen:
Jantjen Heerens, mr. Hendrick Dercks vrouwe
Aeltjen Willems
Met attestatie van Groningen:
Kunne Derck Allers Backers vrouwe

[folio 342verso]
Den 7 december sijn angekoomen:
Oemke Luitjens op ’t HoogeZant
Ide Claesen, mr. Jan Jansens vrouwe
Jacobjen Jansen, Roelef Beerens vrouwe
Aeltjen Hylkes, Harmen Roelefs vrouwe
Met attestatie van Uijtrecht:
Jacob Jansen

1657
Den 8 Martij 1657 sijn angekoomen:
Jan Reinders ende
Hille sijn vrouwe
Derck Allers Backer
Griete Jacobs, Jacob Jansens Snijders vrouwe
Hijltjen Jansen, Reiner Claesens vrouwe
Teelke Jansen, Jan Jansens … vrouwe
Jetse Hindricks
Jacob Vechter ende sijn vrouwe
Meysche
Roelefjen Jans, weduwe van Egge Timmerman
Met attestatie is angekoomen:
Geesjen Wolters van Wanneperveen

Den 7 junij sijn dese gemeente toegedan:
Beerent Jansens ter Brae
Met attestatie sijn angekoomen:
Moeder Reints van die Meeden
Abel van Bijler gekoozen tot een schoolmeester in Sapmeer
Trijntjen sijn huisvrouwe van Groningen
Pieter Jans ende sijn huisvrouwe
Pietertjen van Oldeschoot uht Westvrieslant\Jacob Remkes Timmerman ende sijn huisvrouwe
Tjaeke Willems van Esinge
Rener Fockens van Westerbroeck

Den 6 september sijn angekoomen:
Roelef Boeles op Martenshoeck
Teetjen Hindricks des capiteins meit
Anne Hiddes des kijkers vrouwe
[folio 343]
Met attestatie sijn gekoomen van Suitbroeck:
Ipe Jurjens Muller in Sappemeer ende
Wobbe Hindricks sijn huisvrouwe

Den 6 december sijn angekoomen ende hebben voor d’eerstemael bij ons communiceert:
Annechien Coerts, Leffert Jansens vrouwe
Trijne Allers, Allert Beckers vrouwe
Roelef Jansen
Met attestatie sijn angekoomen van Groningen:
Jan Pieters Veerschipper ende
Grietjen Jansen sijn vrouwe

Den 7 martij 1658 sijnde onse Gemente toegedaen naebenoemde persoenen:
Jan Jansen op ;t HoogeZant
Jan Rinders in ’t Kleenemeer
Gerrit Eppens in ’t Kleenemeer
Met attestatie sijn angekoomen:
Mr. Joannes van Heilderberch ende sijn huisvrouwe
Trijntjen van Veendam
Ansche Ijes van die Leeck
Jantjen Egbers van Wolde

Den 6 junij sijn onse Gemeinte toegedaen ende met attestatie angekoomen:
Albertjen Jansen ende haere dochter
Martjen Jansen van Sijmenswolt uht Oostvrieslant
Gaele Ubbes ende sijn vrouwe
Marten van Groningen
Roelef Hindricks Muller ende sijn huisvrouwe
Lammien Muntinge van Suitlaeren

Den 5 september sijn onse Gemeijnte toegedaen ende hebben voor d’eerstemael met ons communiceert:
Albert Haijes
Meinert Dercks ende sijn vrouwe
Jantjen Jansen
Metjen Hindricks, Sijbe Beerens vrouwe
[folio 343verso]
Met attestatie sijn angekoomen:
Mr. Frederick Samuels Oppeler chijrurgijn ende
Aechien Jans sijn vrouwe van Woerden
Geertjen Nannes van Vlissingen

Den 5 december sijn onse Gemeinte toegedaen:
Paulus Beerens
Allert Jacobs
Met attestatie gekoomen van Noortbroeck:
Harmen Geerts

Den 6 Martij [1659] is angekoomen:
Cornelia Meiers

Den 5 junij sijn onse Gemeinte toegedaen:
Claes Juicker in het Cleinemeer
Met attestatie sijn angekoomen:
Jantjen Reiners van Wolde
Lijsbet Jans, d’ huisvrouwe van Beerent Jans van Noortbroeck

Den 4 september sijn angekoomen:
Trijntjen Carstes
Hebel Wijbes
Met attestatie gekoemen van Veendam:
Wijven Sebes

Den 4 december sijn angekoomen:
Roelefjen Jansen, Claes Aebes vrouwe
Mr. Gerrit Hindricks Schuitebrouwer ende sijn vrouwe
Auckjen Hettes
Lutjert Jans, Jan Lambers vrouwe
Jannes Jannes
Harmen Jurgens Backer

Anno 1660 den 4 sijn angekoomen ende onse Gemeente toegedan:
Harmen Willems
Lijsbet Jansen …
[folio 344]
Geesjen Willems, Hindrick Albers vrouwe
Harmen Jansen Backer
Sjuirt Ebbes

Den 3 junij sijn angekoomen:
Derck Jansen Hoovinck
Romke ? Eedes met attestatie van Esinge gekoomen

Den 2 september sijn angekoomen:
Wolter Jansen in ‘t Kleenemeer
Met attestatie:
Boldewijn Deleyes van Portvliet uht Zeelant
Agnietjen Willems van Amsterdam

Den december sijn angekoomen:
Martjen Claesen, Claes Juickers vrouwe
Met attestatie sijn angekoomen:
Aaltjen Harckens, huisvrouw van Hindrick Beenes
Van Valbert van Groningen
Ijcke Jansen ende sijn huisvrouwe
Trijne Cornellis van die Leeck

1661
Den 3 marti 1661 sijn angekoomen:
Egbert Eemes
Harmen Roelefs
Jan Abels
Douwe Poppes
Ide Remmers
Jan Roelefs
Met attestatie sijn angekoomen:
Anna Cannengieter van Swiel
Jacob Wijbes ende sijn vrouwe
Renouw van Colham

Den 2 junij hebben voor die eerstemael gecommuniceert:
Jan Heines korvemacker ende sijn vrouwe
Jantjen Geltjes
Harmtjen Beenes, Jan Dercks vrouwe
[folio 344verso]
Beerent Jansen ende sijn vrouwe
Beerte Jansen
Met attestatie angekoomen:
Roelef Tyerts ende sijn vrouwe
Swaentjen Jansen van Groningen
Grietjen Roelefs van Colham
Lamme Jansen van Veendam

Den 1 september sijn angekoomen:
Elsjen Jansen
Grietjen ten Holte van Groningen met attestatie gekomen
Maritjen Dercks, Boldewijn Jansen vrouwe van Winsum

Den 1 december sijn angekoomen:
Geertjen Luitjens, Jasper Jaspers vrouwe
Claes Fockes ende sijn vrouwe
Rotsche Tijes

Anno 1662 den 2 martij sijn angekoomen ende onse Gemeente toegedaen:
Wijger Hindrixs
Lubbert Hindricks
Ijntjen Doedes, huisvrouwe van Geert Willems
Met attestatie gekoomen:
Anna Eilers, weduwe van Pieter Jansen van Veendam
Willem Palmer junckman van Groningen

Den 8 junij sijn angekoomen ende onse Gemeente toegedaen:
Tijes Alberts ende sijn vrouwe
Willemtjen Evers
Met attestatie:
Monieur Eecke Swelve ende sijn vrouwe
Fockjen Fockens van Hensum van Uithuisen
Jelle Offeringe ende sijn vrouwe
Grietjen Bartels van Roederwolde
Marten Gabriels ende sijn huisvrouwe
Aeltjen van Suitbroeck
Willem Feies ende sijn huisvrouwe
Wijbrich van Leermens
Beerent Jansen ende sijn vrouwe
Roelefjen Beerens van Groningen

[folio 345]
Den 7 september sijn angekoomen ende onse Gemeinte toegedaen:
Evertjen Sappes, Sappe Eelkes vrouwe
Aeltjen Willems, Derck Ockens vrouwe
Met attestatie sijn angekoomen:
Etjen Broeckers van die Scheemda
Aeltjen Jacobs van Hellum
Antje Harmens huisvrouw van Harmen Eelkes van Nijbert
Otto Roelefs Muller ende sijn vrouwe
Hilletjen Bavinge van Suitlaeren
Jan Moersinck ende sijn vrouwe
Aeltjen Sjabbens van Cropswolde

Den 7 december sijn angekoomen:
Anne Enses
Jantjen Roelefs, Roelef Jansens vrouwe
Herman Claesen ende sijn vrouwe
Jantjen Harmens
Trijne Wijgers, Wijger Hindricks vrouwe
Renscke Beerens, mr. Jan Offringe vrouwe
Met attestatie gekoomen van Warfhuisen:
Barber Auckes

Den 8 martij 1663 sijn angekoomen:
Geert Willems
Aeltjen Willems, Menno Pieters vrouwe
Met attestatie:
Ancke Hindrix van Dijckhuisen uit Oostvrieslant
Eetjen Albers van Groningen
Derck Bauwer ende sijn huisvrouwe
Hindrichien van Groningen
Lummichen Kijkels, Albert Meiers vrouwe van de Wildervanck

Den 7 junij sijn onse Gemeinte toegedaen:
Barber Paulus jonge dochter
Aeke Jenes jonge dochter
Met attestatie angekoomen:
Grietjen Abrahams van Loppersum
Meenje Meints van Westernijlant
Jantjen Jansen van Haeren
David Froens ende sijn huisvrouwe
Annechien Tonis van Groningen
[folio 345verso]
Jan Aerents ende sijn huisvrouwe
Lammetjen Aerents van Groningen

Den 6 september sijn onse Gemeijnte toegedaen:
Otto Tiddes ter Ham, schulte in Sappemeer ende sijn vrouwe
Martjen Fopkes
Met attestatie angekoomen van Groningen:
Hindrichien Bruns weduwe …

Den 6 december sijn angekoomen:
Hindrick Jansen van Noortlaeren ende sijn vrouwe
Grietjen Jans
Wijger Roelefs ende sijn vrouwe
Annechien Leuwes
Trijntjen Geeles
Rinske Jannes van Amsterdam

Anno 1664
Den 6 martij sijn angekoomen:
Alm Bruins ende
Martjen Harbers, Tjacke Does huisvrouwe van Suitbroek

Den 5 junij sijn onse Gemeinte toegedaen:
Jan Harmens
Met attestatie sijn angekoomen:
Jacob Sijmons ende sijn vrouwe
Jeltje Jacobs van Leuwarden
Aaltje Tijsen van Amsterdam
Grietjen Jansen van Colham

Den 4 september sijn angekoomen:
Tijes Dreus
Harmen Geerts
Tele Luitjens, Enne Luis vrouwe
Met attestatie angekoomen:
Engel Roelefs van Noortbroeck, Frans Meiers vrouwe
Janke Hanses van Harbajim
Geeske Goekes, Reint Geerts vrouwe van die Pekel

Den 4 december sijn angekoomen:
Deiwertjen Hoogezant jonge dochter
Jantjen Jansen, Jan Harmens vrouwe
Anne Willems, Willem Nannekes vrouwe
Ave Claesen, Claes Jans vrouwe
[folio 346]
Met attestatie angekoomen van die Swaegen uit Westvrieslant:
Eise Annes ende sijn huisvrouwe
Boe Wilters

Anno 1665
Den 5 martij sijnde onse Gemeinte toegedaen:
Rindelt Pieters, Pieter Albers vrouwe
Sara Harmens
Roelefjen Mertens, Jan Geers huisvrouwe
Frans Meier
Reent Geers
Hans Wijer ende sijn vrouwe
Froucke Jacobs
Timen Willems
Wigbelt Jans ende sijn huisvrouwe
Eetjen Ebels met attestatie van die Beerta gekoomen

Den 4 junij sijn onse Gemeite toegedaen:
Gebke Geers jonge dochter
Jantjen Egbers, Jarel Pieters vrouwe
Jan Albers met attestatie angekoomen van die Rijp
Clara Albers vrouwe van Werner Lambers van Woltersum
Jan Stuilen Glaesemaecker van Groningen
Claes Jans Muller ende sijn vrouwe
Ijtke Geers van op ’t Wijssel uit Westvrieslant
Beerent Jansen ende sijn huisvrouwe
Roelefjen van Colham

Den 4 september sijn onse Gemeinte toegedaen:
Claes Ebbes
Hille Beerens, Beerent Alberts vrouwe
Jeltje Hijlkes, Jacob Jans vrouwe
Met attestatie angekoomen:
Annechien Meien van Nijhoove
Neesjen Jochums, Lucas Harmens vrouwe van Eelde
Eppe Evers van Santweer

Den 4 december sijn onse Gemeinte toegedaen:
Geele Jacobs, Harmen Geers vrouwe
Ubbe Gaeles ende sijn vrouwe
Jantjen Oomkes met attestatie gekoomen van Schilwolde

[folio 346verso]
Anno 1666 den 11 martij sijn onse Gemeinte toegedaen:
Aelert Gerris ende sijn vrouwe
Wemme Wijbes
Martjen Jans
Hans Otten
Joucke Tekes ende sijn vrouwe
Anneke Claesen
Geert Luitjens
Met attestatie sijn angekoomen:
Lubbert Dercks ende sijn vrouwe
Griete Folkers van Uithuisen
Anna Margreta Stuilen van Steinfurt
Margreta Jansen van Steinfurt

Den 10 junij sijn onse Gemeinte toegedaen:
Lammert Offringe
Anne Jansen, huisvrouwe van Jacob Jansen Snijder
Met attestatie sijn angekoomen:
Susanna Reneman, weduwe ..ennickhof van Groningen
Joest Hansen Schipper ende sijn vrouwe
Reintje Hessels van Dordrecht
Cijtze Riets ende sijn vrouwe van Gerrisclooster

Den 9 september sijn onse Gemeinte toegedaen:
Jan Hindrix
Iethe Martens, weduwe van Sijbe Sijbens
Beerte Tonjes, weduwe van Lubbert Luis
Jan Joons
Met attestatie sijn angekoomen:
Trijntje Johannis van … uit Westvrieslant
Heer Johan Thesinga ende sijn huisvrouwe
Gesina Millers van Deventer
Eise Jansen van Delfzijl

Den 9 december sijn dese Gemeinte toegedaen:
Lammechen Aerens
Jantjen Jans jonge dochter
Sappe Eelkes
Michel Jacobs
Anne Aerents, Aerent Mennes vrouwe
[folio 347]
Met attestatie sijn angekoomen:
Annechen Harkens van Groningen
Fennetjen Hindrick van Westerbroeck
Fenne Hindrix huisvrouwe van Willem Pieters

Anno 1667 den 3 martij sijn angekoomen:
Harmen Heeres
Bijwe Jans, Wijger Jans vrouwe
Jolle Sjuirs ende sijn vrouwe
Frouke Tonjes
Jan Geers ende sijn vrouwe
Grietjen
Beerent Feies
Met attestatie sijn angekoomen:
Foecke Allers ende sijn vrouwe
Meijke Eeuvers van die Feerwolden in Westvrieslant
Meenje Remmers huisvrouwe van Edde Hayes van Suitbroeck

Den 2 junij sijn diese Gemeinte toegedaen:
Egbert Albers ende sijn vrouwe
Jantjen Wijgers
Met attestatie sijn angekoomen:
Hindrichen Bronnens weduwe Constens ende haer dochter
Geertruit Constens van Groningen
Theunis Hindrix die Goede ende sijn vrouwe
Reintjen Pieters van Wanneperveen
Joannes Jacobs van Godtlise
Toie Zierts ende sijn vrouwe
Zic Jacobs van Maerum
Jan Hindrix van Ten Buur
Hindrick Heinen ende sijn vrouwe
Grietjen Wolters van Wanneperveen
Jantjen Egbers, Egbert Slichters vrouwe van Slochteren
Aeltjen Jacobs van Dewer

Den 8 september sijn deese Gemeinte toegedaen:
Jantjen Allersm Roelef Moersinge vrouwe
Doetje Geltes, Lubbert Hindrix vrouwe
Met attestatie angekoomen:
Sara Woelesij, Eise Jansens vrouwe

[folio 347verso]
Den 8 december sijn angekoomen ende hebben voor die eerstemael in deese Gemeijnte gecommuniceert:
Beerent Geerts
Garmtjen Hindrix
Else Gabbes
Meenje Herbers
Harmen Jansens ende sijn vrouwe
Griete Jans
Met attestatie sijn angekoomen:
Pieter Jans ende sijn huisvrouwe
Nieltjen van Echterveen
Grietjen Jans weduwe Moersinck van Colham
Trijntjen Jacobs van Colham

Anno 1668 den 8 martij sijn deese Gemeinte toegedaen:
Jurgen Gerris
Met attestatie angekoomen:
Hindrichen Hindrix van Groningen
Tjaert Obbes ende sijn vrouwe
Aeltjen Hanses van ’t Heerenfeen
Aeltjen Roelefs van Cropswolde
Feicke Aelens ? van Hellum

Den 31 maij sijn angekoomen:
Hendrick Pieters ende sijn vrouwe
Femme Beenen met attestatie gekoomen van Blockzijl
Maria Goetmans met attestatie gekoomen van Geethoorn
Hille Thomas met attestatie gekoomen van Loppersum

Den 6 september sijn angekoomen:
Roelefjen Jacobs, Jan Hindrix Snijders vrouwe
Oomke Hindrix
Deuke Scheltes, Jannes Jacobs Glaesemackers vrouwe
Annechen Beerens, Jentje Bonts vrouwe

Den 13 december sijn angekoomen:
Remmert Albers ter Meet
Geesjen Luitjes, Claes Aebes vrouwe
Jantjen Harmens, Meinert Bartels vrouwe

[folio 348]
Den 7 martij 1669 sijn angekoomen ende die Gemeinte toegedaen:
Cornellis Roelefs
Geertjen Nannes
Jan Willems
Eucke Scheltes ende sijn vrouwe
Aeltje Feddes
Anne Doekes

Den 6 junij sijn aengekoomen:
Micheil Pieters ende sijn vrouwe
Wijtze Leuwer
Met attestatie:
Derck Mennes ende sijn vrouwe
Marijke van Noortbroeck
Foeck Rei… van Noort…
Henrick Albers ende sijn vrouwe
Siecke Eebels van de Feenwolden
Derck Tonjes van Drent op ’t HoogeZant vandaer sijn
Jantjen Hermes ende
Geesjen Hermes van Staphorst
Wijbe Ubels ende sijn vrouwe
Deucke Jansen van Gerrisclooster

Den 5 september sijn aengekoomen:
Werner Lambers
Pieter Cornellis
Lijsbet Roelefs weduwe van Albert Jans
Met attestatie:
Lambert Roelefs ende sijn vrouwe
Hindrichen Jans van Wanneperveen

Den 5 december sijn aengekoomen:
Allert Dercks
Jantjen Jans, Derck Tonjes vrouwe
Zibbele Zijces jonge dochter
Met attestatie gekoomen van Cropswolde:
Annechen Jansen

[folio 348verso]
Anno 1670 den 6 martij sijn angekoomen:
Grete Jans
Helmer Sijgers ende sijn vrouwe
Trijne Jansen
Tjipke Eelkes ende sijn vrouwe
Talle Sijgers
Derck Sijgers ende sijn vrouwe
Geeske Beerens
Arent Mennes

Den 5 junij sijn aengekoomen:
Jan Geerts Butskop
Grete Beerens weduwe van Beerent Albers
Met attestatie gekoomen:
Capitein Hindrick van Woerden ende sijn vrouwe
Annechen Sweirs van Appingadam
Barber Jans van Siddebueren
Engeltjen Egbers van Groningen

Den 4 december sijn aengekoomen:
Maijke Wolters, Cornellis Snijders vrouwe
Gebke Albers
Derck Geers Timmerman
Circk Beerens ende sijn vrouwe
Hindrichen Hindrix
Met attestatie van Groningen:
Sije Jans jonge dochter

Anno 1671
Den 5 martij 1671 sijn aengekoomen:
Tijes Bartels
Rensche Jans, Frans Meiers vrouwe
Pete Kierts, Derck Tjercks vrouwe
Harmen Harmens
Nantje Tjaers, Hindrich Titzinge vrouwe
Stijne Sjaers, Jan Geerts vrouwe

Den 4 junij:
Peter Albers ende sijn vrouwe
Rindeltje van Wirdum
Sijbrich Broerckes van de Lemmer
Ads Albers ende sijn vrouwe
Grietjen Obbes uit Westvrieslant

[folio 349]
Den 3 september sijn aengekoomen:
Bartelt Harmens
Geertjen Beenes, Jan Sickes vrouwe

Den 3 december sijn angekoomen:
Derck Popkens
Claes Jans ende sijn vrouwe
Hindrichen Hindrix
Haeske Meiers
Met attestatie van Staphorst:
Geesjen Harmens

Anno 1672 den 3 martij sijn aengekoomen:
Pieter Roelefs
Pieter Pieters
Hindrick Pieters
Met attestatie:
Marten Sijwers ende sijn huisvrouwe
Wennetjen van Cropswolde
Jan Jansen ende sijn vrouwe
Hijljen Hijlles van ’t Hoogesant
Cornellis Jurgens ende sijn vrouwe
Geertjen Jans van Wanneperveen

Den 9 junij sijn aengekoomen met attestatie:
Casper Jans van Foxwolde
Harmen Beerens ende sijn huisvrouwe
Froutjen Hindrix van Borger uit Drente

Den 15 september het Heilige Avontmael gehouden sonder ankoominge van neuwe communicanten.

Anno 1673 den 2 martij sijn angekoomen:
Aeltjen Beerens, Frerick Jansens vrouwe
Grietjen Coenes, Otto Roelefs vrouwe
Met attestatie angekoomen:
Martjen Beerens jonge dochter van Assen
Albert Jurgens van Schilwold
Harmen Geers Menger ende sijn vrouwe
Aeltjen Harmens van Suitlaeren

[folio 349verso]
Den 1 junij sijn angekoomen:
Hindrichen Riggers, Bruininck Willems vrouwe
Met attestatie angekoomen:
Andrees Westerborch van Groningen
Grietje Enners van Scharmer
Pieter Jans ende sijn vrouwe
Grietjen Pieters van ’t HoogeZant
Jenke Oenes uit Westvrieslant

Den 31 augustus:
Ijdtken Garrles, Meerten Jacobs vrouwe
Jantjen Toles jonge dochter

Den 7 december sijn aengekoomen:
Hindrick Eelkes
Met attestatie angekoomen:
Gerbrant Pieters ende
Etjen sijn huisvrouwe van Groningen
Roelef Otten ende sijn vrouwe
Hindrichen Hermens van Geethoorn
Jelis Gosses ende
Antje sijn huisvrouwe van Oldeliemer uit Westvrieslant

Anno 1674 den 8 januarij sijn angekoomen:
Jan Willems ende sijn vrouwe
Reine
Piete Ritsches
Bruininck Willems
Grietjen Constans
Hamtjen Haenlinge
Enne Jans
Met attestatie aengekoomen:
Coopjen Jans van Geethoorn
Arnoldus Lemberts van Sentweer
Swaentjen Claesen van Spijck
Jacob Jans van de Herckstede

Den 14 junij sijn aengekoomen:
Anne Allers, Enne Jans vrouwe
Maicke Fuickes, Jan Geers vrouwe
Met attestatie:
Jantjen Harmens van Drente
Harmen Roelefs ende sijn vrouwe
Anje Dercks van Oldehoove

Den 6 september sijn angekoomen:
Maria Jansen jonge dochter
Met attestatie sijn aengekoomen:
Geesjen Luitjens, Geert Jansens vrouwe van Groningen
[folio 350]
Harmtje Roelefs, Harmen Pieters weduwe van de Staphorst
Grietjen Reinders, Hindrick Hindricks vrouwe van Colham
Annechjen Hindricks, Jan Jacobs weduwe van de Harckstede

Den 6 december sijn aengekoomen:
Harmen Harmens ende sijn vrouwe
Faecke Roelefs
Hindrichen Jans, Roelef Jans vrouwe
Met attestatie:
Rincke Anscher van ’t Heerenveen
Jacob Eltjes van Cropswolde
Trijnje Ibbes van ’t Hoogesant

1675 den 7 mertij sijn onse Gemeente toegedaen:
Annechen Hortelius
Met attestatie aengekomen:
Jeltje Pijrs van ’t Heerenveen
Saertjen Eltjes van Suitbroeck
Harmen Sijbes van Leens

Den 6 junij sijn aengekoomen:
Hillechen Albers
Tjebbe Wijgers ende sijn vrouwe
Auckjen Jans
Geert Jansen Brouwer
Met attestatie:
Hindrick Jans ende sijn vrouwe
Geertjen Jans van ’t Zant
Mertjen Frericks van de Neuwe Schans
Trijntjen Jansen van Groningen

Den 5 september sijn aengekoomen:
Roelef ter Ham
Gerlef Sijgers
Menne Geerts
Harmen Cornellis
Met attestatie van Groningen:
Geesjen Jans

Den 5 december sijn angekoomen:
Focke Frericks
Anne Luitjes, huisvrouwe van Harmen Cornellis
Jan Geers ende sijn vrouwe
Lijsebet Jans

Anno 1676 den 5 martij sijn angekoomen:
Geert Coenes
Wabbe Claesen ende sijn vrouwe
Trijntjen Mertens
Lammert Meier
[folio 350verso]
Jan Albers
Grietjen Hindricks
Met attestatie angekoomen:
Hindrick Dercks ende sijn vrouwe
Hille Andries van Noortbroeck
Fennechen Joesten van Groningen

Den 4 junij sijn aengekoomen:
Jan Pieters Hovelinck
Eefke Loes, Harmen Sijbes vrouwe
Femme Wolters, Tijes Bartels vrouwe
Jan Geers ende sijn vrouwe
Hille Pieters
Willem Udens
Aeltjen Harmens, Harmen Hindricks weduwe
Bauwe Willems, Menne Geers vrouwe
Aeltjen Jans, Harmen Geerts weduwe
Met attestatie aengekoomen:
Ijtken Dercks van Groningen
Atte Remkes ende sijn vrouwe
Sapke Datema van Zeerijp
Jancke Hindricks van Buitenpost

Den 3 september sijn aengekoomen:
Trijntjen Harmens, Sijwert Herbers vrouwe
Geeske Rijckes
Jan Geers

Den 3 december sijn aengekoomen:
Michiel Jans
Grietje Hindricks, Engelbert Geerts weduwe

Den 11 martij anno 1677 sijn angekoomen:
Tjake Augustinus
Trijntjen Jans, Willem Hantjes vrouwe van Munnikezijl

Den 3 junij sijn aengekoomen:
Jurjen Hindrix ende
Roelefjen Bruines sijn vrouwe
Sijwert Herbers
Hindrick Peters
Jan Vechter
Griete Jacobs weduwe van Jacob Jacobs

Den 2 september sijn aengekoomen:
Stijne Mennes weduwe van Hindrich Pieters
Grete Harmens
Trijntjen Meiners, Jacob Eltjes vrouwe
Stijne Geerts, Jacob Roelefs vrouwe
Dese volgende sijn van Hoogezant gekoomen:
Jantjen Tjaers
Claes Jans ende sijn vrouwe
Annechen Tobias

[folio 351]
Den 2 december sijn angekoomen:
Jan Geerts
Hindrick Geers ende sijn vrouwe
Sara Beerens
Van ’t Hoogesant gekoomen:
Reiner Pieters ende sijn vrouwe
Wiske Wabbes

Anno 1678 den 3 mertij sijn aengekoomen:
Bartelt Luitjens
Peter Harmens
Met attestatie is angekoomen:
Susanna Tobias van ’t Hoogesant

David Stheman neffens sijn schoonvader Matthias Meijer, pastor in Sappemeer gworden zijnde, zijn tot de Gemeente des Heeren dese navolgende toegedaen.
Den 3 junij zijn angekomen:
Aeltien Uelkes, Hans Joestens vrouwe
Met attestatie zijn angekomen:
Hindrickien Luitiens, Bartelt Roeleffs weduwe van Zuitbroeck
Menne Hindricks ende sijn vrouwe ende
Rinsche Coops an Anckam in Oostfrieslandt

Den 5 september is angekomen:
Bouwke Louwes

Den 5 december zijn angekomen:
Haijmen Lammerts uijt ’t Greaffschap van Benthem
Antie Rijckels, Albert Jacobs vrouwe
Jan Harmens op de Heerenlaen
Jan Harmens in ’t Kleinemeer
Reine Hindricks, Coop Wolters vrouwe
Claes Jans
Hindrick Hindricks

Den 2 martij 1679 zijn angekomen:
Haicke Hindricks
Jochum Pieters Weijer en
Annechien Harms eheluiden
Tonnies Pieters en Annichien Jans eeluiden
Harmen Abrahams en
Lamme Hindricks eeluiden
Lebbert Jacobs
Willem Xanties
Derck Minnels
Volckien Sickes
Tonnies Leeuwes
Gretien Roeleffs
Zare Jans
[folio 351verso]
Eodem dato zijn met attestatie angekomen dese navolgende:
Jetze Hessels van ’t Heerenveen, Wijtze Martens vrouwe
Sjouke Roers van de Langeswaegen
Gese Alberts weduwe van Tebbe Tebbes
Johan Hermsen jonghman van Noorthorn

Den 11 junij zijn angekomen:
Marchien Wijtzes
Seppe Harmens
Met attestatie dese navolgende:
Froukien Andries
Anna Albertie, beede van Groningen
Poppe Okkes en
Janneke Soppes eeluiden van ’t Hoogezandt

Den 7 december zijn angekomen:
Harke Peters en
Aeltien Harmens eeluiden
Anske Rinties en
Elisabeth Thekes eeluiden
Berent Roelfss
Martien Hindricks
Trijntien Harmens, Peter Harmens vrouwe
Harmen Andrees
Grete Werners, Harmen Lues vrouwe
Anne Alles
Met attestatie des navolgende:
Jan Jacobs ende
Devertien Peters eeluiden van ’t Hoogezandt
Rempke Everts van de Meeden

David Stheman alleene predikant en sijn schoonvader Matthias Meijer den 8 januarij anno 1680 in den Heeren gerust zijnde, zijn angekomen dese naevolgende:
[folio 352]
Den 7 martij zijn angekomen:
Hoijte Renekes en
Jantien Harmens eeluiden
Jacob Jenes en
Trijne Gerrelffs eeluiden
Jan Brinck en
Grietien Jans eluiden
Tjakien Geerdts
Reiner Ottes
Fennichien Gerrijts
Marchien Geerts
Trijntien Fockens jonge dochter van Sappemeer
Jantien Wolters
Met attestatie dese naevolgende:
Aukien Hijlkes, Reiner Ottes vrouwe van ’t Hoogezandt
Annetje Bartholomeus weduwe van Christian Andress van Groningen
Berent Dercks ende Aelle Tobias eeluiden van ’t Hoogezandt

Den 6 junij zijn angekomen:
Roelffien Ottes, huisvrouwe van Jacob Jacobs
Hindrick Wijchers jonghman
Jan Jansen ende Anneke Geedts eeluiden
Frerick Jansen
Met attestatie dese navolgende:
Derck Bouwes en Mettien sijn huisvrouwe van de Ponte
Elske Teesen van Noordtbroeck

Den 5 september zijn angekomen:
Goessem Jacobs jonghman
Deeuwe Berents weduwe van Roeleff Hindricks
Jeremias Joesten
Jutte Otten weduwe van Willem Eghberts
Aeltien Coerts
Hindrick Gabbes
Zent Dercks
Geertien Jans jonge dochter
Eelke Reeuwerts jonge dochter
Brechte Aijelts jonge dochter
Coop Wolters

[folio 352verso]
Den 5 december zijn angekomen:
Jan Hindricks ende
Hanne Reinders eeluiden
Jan Wijchers
Jantien Wijchers huisvrouwe van Koop Evers
Aeltien Wijchers jonge dochter
Luitien Oomkes
Allie Pieters ende
Femme Hindricks eeluiden
Renske Wijchers Kruisinga huisvrouw van Micheel Jans
Arent Pieters
Fedde Sjuirts
Bunne Roeleffs weduwe van Gerrelff Claesen
Gretien Hindricks weduwe van Wijcher Hindricks
Trijne Jans huisvrouwe van Willem Nanties
Jan Hindricks ende
Jantien Lammers eeluiden
Met attestatie van Noordtbroeck is angekomen:
Antie Pieters huisvrouwe van Hindrick Dercks

Anno 1681 den 6 martij zijn angekomen:
Hindrickien Wijchers jonge dochter
Annichien Pieters jonge dochter
Jacob Jans
Jan Geerdts
Wijcher Wijchers
Sjouwke Sijgers huisvrouwe van Arent Tonnies
Jan Beerents ende
Roemke Senes eeluiden
Pieter Janssen
Eppe Abrahams ende
Wijchertien Pieters eeluiden
Gretien Janssens huisvrouwe van Jannes Jansen
Gerrijt Everts
Met attestatie zijn angekomen:
Anniechien Coerts van Schermer
Jan Geerts Weijnick ende
Geerdt Geerdts Weijnick gebroeders
Van karspel Velthuisen in ’t graefschap Benthum

[folio 353]
Den 5 junij zijn angekomen:
Aeltien Dercks huisvrouwe van Berent Jans
Geessien Peters, Berent Wessels huisvrouwe
Met attestatie zijn angekomen:
Hindrickien Aijelkes, Asinge Mendels huisvrouwe
van ’t Hoogezandt
Leentien Eeedes weduwe van wijlen Egbert Eemes van Zuidtbroeck

Den 4 september zijn angekomen:
Ulcher Claesen jongeman
Lammert Rinties ende
Aeltien Reiners eeluiden
Annichien Jannes jonge dochter
Jannes Jansen
Euwe Berents huisvrouwe van Jacob Elties
Jan Rijckels
Met attestatie zijn angekomen:
Lammichien Tidemans van Groningen
Jan Wijchers ende
Jantien Alberts eeluiden van Geerdthooren

Den 4 december zijn angekomen:
Hans Joesten
Sijger Roeleffs ende
Bouwe Boelens eeluiden
Timen Roeleffs ende
Teke Jukes eeluiden
Antie Tejes, Pieter Hindricks huisvrouwe
Lucke Jacobs, Roelff Alberts huisvrouwe
Harmen Lues
Marchien Lues, Tjebbe Wilckens huisvrouwe
Berent Hindricks ende
Wijpke Hindricks eeluiden
Met attestatie zijn angekomen:
Idtien Hermans van Groningen, Jacob Tonnies vrouwe
Roeleff Timens ende
Martien Hindricks eeluiden van ‘t …

[folio 353verso]
Anno 1682 den 5 martij zijn angekomen:
Meindert Bartels
Gerrijt Gerrijts
Wolter Sickens jongeman van Usquert
Hille Eilerdts huisvrouwe van Tebbe Arendts
Anne Eilerdts huisvrouwe van Jan Jochums
Aeltien Pieters weduwe van Jacob Pieters uijt Oldeburgh
Douwe Sjuirts van Leuwerden
Douwe Baukes
Geertien Jimkes eeluiden
Jan Pieters
Trijntien Coerts van Leuwerden

Den 4 junij zijn angekomen:
Jacob Sibrandts
Stijntien Jans huisvrouwe van Harmen Andrees
Met attestatie:
Arnoldus Huisingh schulte in Sappemeer van Zuidtlaren
Hillichien Ubels van Groningen
Harm Aelffs van Gramsberg
Jan Cornelis van Auwert

Den 3 september zijn angekomen:
Pieter Sijbes
Anne Jans huisvrouwe van Pieter Jans
Trijne Pieters jonge dochter
Jan Pieters ende
Reine Roelffs eeluiden
Deetjen Laurents huisvrouwe van Jan Cornelis
Met attestatie zijn angekomen:
Frerick van Boeles met attestatie van ’t Hoogesand
Jantien Wijchers huisvrouwe van Pieter Sijbes oock met attestatie van ’t Hoogesandt

[folio 354]
Den 3 december zijn angekomen:
Lulcke Tjeerts
Hijlke Douwes eeluiden
Claes Melles
Antie Sijgers, Hindrick Pieters huisvrouwe
Wupke Warnders jonge dochter
Sijbe Renekes
Jan Berents jonge man
Eijte Jeenes jonghman
Met attestatie:
Harmen Jansen Meijer
Gretien Raggers sijn huisvrouwe van ’t Hoogesandt

Anno 1683
Den 4 martij zijn angekomen:
Trijntien Andrees huisvrouwe van Derck Gaties
Agneta Balsters huisvrouwe van Jan Rickels
Jan Sickens Raedt
Annichien Micheels huisvrouwe van Luitien Oomkes
Met attestatie:
Gretien Daniels huisvrouwe van Cornelis Roelffs met attestatie van Groningen
Wijcher Hindricks met attestatie van Geerthorn

Den 3 junij zijn angekomen:
Derck Gaetes
Lammert Stevens
Met attestatie:
Rijkes Simons van ’t Hoogesandt

Den 2 september zijn angekomen:
Liesabeth Meinders huisvrouwe van
Jan Pieters
Met attestatie:
Margaretha van den Clooster uit ’t graeffschap Benthem

[folio 354verso]
Den 2 december zijn angekomen:
Sicke Eeberts
Harmen Harmens Zegebers van Latberg uijt ’t graeffschap Tekelenbergh
Jan Roelffs ende
Trijntien Joesten eeluiden
Wilm Roelffs jonghman
Hijlke Berendts jongeman
Met attestatie:
An Luches huisvrouwe van Jan Harmens met attestatie van Hellum
Jacobjen Juriens huisvrouwe van Geerdt Geerdts net attestatie van Noordhorn

Anno 1684
Den 2 martij zijn angekomen:
Claeske Sickes jonge dochter
Tebbe Wilkens
Hijlke Harmens jonghman
Engeltien Warners huisvrouwe van Lammert Stevens

Den 1 junij zijn angekomen:
Brunger Juriens
Beuwe Ommkes eeluiden
Met attestatie:
Gartien Hermens weduwe van Jan Wolters van Nijeveen
Antie Joesten met attestatie van ’t Hoogesandt

Den 14 september zijn angekomen:
Jan Pieters
Hindrickjen Jans huisvrouwe van Ulcher Claessen
Teelke Hindricks huisvrouwe van Goessen Jacobs
Martien Pieters weduwe van Haje Siebes ?
Met attestatie:
Marie Janssen van Groningen

Den 7 december zijn angekomen:
Geerdt Claessens
Claeske Jacobs eeluiden
Reiner Pieters jongeman
Met attestatie:
Geerdt Jans ende
An..tien Harmens eeluiden van Beulacker
Aeffke ? Albers huisvrouwe van Gerleff Waekij ? van …

[folio 355]
Anno 1685 den 8 martij is angekomen:
Hindrick Wolters

Den 7 junij zijn angekomen met attestatie van ’t Hoogesandt:
Jan Oomkes ende T…

Den 6 september is angekomen:
Wijchertien Pieters huisvrouwe van Jan Berendts
Met attestatie zijn angekomen:
Tonnies Dates ende
Ootske Wobbes eeluiden van Colham

Den 6 december zijn angekomen:
Gretien Gockes huisvrouwe van Tonnies Egges
Geessien Jacobs jonge dochter

Anno 1686 den 7 martij zijn angekomen:
Jantien Teis jonge dochter
Grietien Balsters huisvrouwe van Wilm Roelffs
Jan Jans Buncker
Jan Jans jonghman
Met attestatie:
Trijntien Luities huisvrouwe van Reinder Pieters met attestatie van ’t Hoogesandt

Den 5 september zijn angekomen:
Pieter Pieters ende
Jibbichien Jelis eeluiden
Met attestatie:
Hindrick Pieters ende
Femmichien Beenen eeluiden met attestatie van Veendam

Den 5 december is angekomen:
Aeltien Eijsinghe huisvrouwe van den
Schulds Arnold Huisingh

Anno 1687 den 13 martij zijn angekomen:
Sicke Mennes en sijn huisvrouwe
Jan Pieters en Anje Sickes sijn huisvrouwe met attestatie van Siddebuiren

[folio 355verso]
Den 12 junij zijn met atestatie van Mittlingh in Oostfrieslandt angekomen:
Jacob Pieters ende
Jantien Jans eeluiden

Den 4 september is angekomen:
Jan Claessen
Met attestatie van Hoogesandt:
Geesjen Lefferts huisvrouwe
Van Uelke Abels

Den 11 december is ’t Heilig Avondtmael gehouden sonder nieuwe angekomene ledematen

Anno 1688 den 11 martij is ’t Avondtmael gehouden en zijn angekomen:
Sander Cornelis van Dijck
Hindrickjen Harmens jonge dochter
Met attestatie:
Sjouwke Tjammes huisvrouwe van
Michiel Jans van den Dam

Den 3 junij zijn angekomen met attestatien:
Pieter Pieters ende Jibbichien Jelis van ’t Hoogesandt
Geessien Jelis van Haren

Den 2 september zijn angekomen met attestatie:
Frouwke Arendts huisvrouwe van Tonnies Harmens
Trijntien Jacobs huisvrouwe van Jan Boij
Beijde met attestatie van ’t Hoogesandt

Den 2 december zijn angekomen met attestatie:
Mr. Harmen Jansen en
Cornelia Reinders van Hegen ?
Hinderckjen Jans weduwe van Ulger Claesen van ’t Hoogesandt
Anna Pots jonge dochter van Aduwert

[folio 356]
Anno 1689 den 3 martij zijn angekomen:
Wijbettien Harmens jonge dochter
Annichien Jacobs jonge dochter
Annichien Sickes huisvrouwe van Jan Alberts
Geertien Jochums huisvrouwe van Tjeert Hindr.
Met attestatie:
Onne Jansen en Antie Willems met attestatie van Zuidtbroek
Cornelis Tjeerts van Cantes
Herman Jansen jongeman van Gildehuisen

Den 9 junij zijn angekomen:
Albertien huisvrouwe van Harmen Tebbes
Barber huisvrouwe van Sander Cornelis
Geertien huisvrouwe van Cornelis Tjeerts
Lucke Bartels jonge dochter

Den 8 september zijn angekomen:
Jantien Jans huisvrouwe van Geerdt Hindr.
Bunje Lammerts jonge dochter
Met attestatie:
Arendt Tonnes van Zuidtbroeck

Den 9 martij zijn angekomen:
Arendt Memmes
Ende Trijne Bartels eeluiden
Hindrick Jans jongeman
Jacob Luities jongeman

Anno 1690 den 8 junij angekomen:
Geesjen Jacobs huisvrouwe van Arent Tonnis
Geesjen Eilderts jonge dochter
Met attestatie:
Mr. Andreas Berendts en
Greetien Alberts sijn huisvrouwe met attestatie van ’t Hoogesandt

Den 7 september zijn angekomen:
Joest Hindrick Stheman
Wijtske Michiels jonge dochter
Met attestatie:
Hilligien Jan jonge dochter van Groningen

[folio 356verso]
Anno 1690 den 7 december zijn angekomen:
Ebels Hindricks
Derck Lebbers en
Barber Luitiens sijn huisvrouwe
Hindrick Jans jonge man
Anje Ebels jonge dochter
Bauwke Poppes jonge dochter

Anno 1691 den 8 martij zijn angekomen:
Balsters Caspers
Mette Helmers huisvrouwe van Eppe Abrahams
Met attestatie:
Evert Sjoerts van Oosterlitters
Gossel Foppens van Cropswolde

Den 14 junij zijn angekomen:
Ida Roerts, Frans de Witt sijn vrouw
Eeffke Claessen huisvrouw van Derck Renekes
Geesjen Arents huisvrouw van Adam Meijer
Met attestatie zijn angekomen:
Berent Brusius van Gildehausen
Femma Beene weduwe van Hindrick Pieters in ’t Hoogesandt
Antie Berendts huisvrouwe van Derck Hindricks Hoogesandt
Hellechien Alles huisvrouw van Jan Jansen van ’t Hoogesandt

Den 6 september zijn angekomen:
Hindrick Eekholt
Elssien Gerrijts jonge dochter
Aeltien Claessien huisvrouwe van Jannes Vos
Huickjen Jannes huisvrouwe van Hindrick Garrijts
Met attestatie:
Sijger Dercks ende
Stijntien Harmens eeluiden van Zuitbroeck
Hindrick Eeberts en
Grietien Jans eeluiden
Jan Hindricks ende
Jacobjen Claessen eeluiden
Trijntjen Bartels huisvrouwe van Gossel Foppes
Ulphert Tonnies
Met attestatie:
Hindrick Wolters ende
Marchien Jans eluiden van ’t Hoogesandt

[folio 357]
Anno 1692 den 6 martij zijn angekomen:
Renske Alberts huisvrouw van Pieter Pieters
Anne Hindricks huisvrouw van Hindrick Jans
Grietien Jaspers huisvrouw van Geerdt Jans ?
Met attestatie:
Roelf Timens en .. Berendts eeluiden van ’t Hoogesandt

Den 12 junij zijn angekomen:
Met attestatie:
Hindrickjen Jans uth Groningen
Jan Coops ende Ouke eeluiden uit de Scheembda
J…er Jacobs jonge dochter van Grijpskercke

Den 11 september zijn angekomen:
Zijtske Cornelis huisvrouw van Eilderck Hindricks
Grietien Jacobs jonge dochter

Den 11 december zijn angekomen:
Hindrick Oomkes
Anje Claessen weduwe van Jacob Lebbers
Met attestatie:
Trijntien Dercks van Groningen

1693 den 12 martij zijn angekomen:
Juke Tijmens en
Arentien Cornelis eeluiden
Wilmtien Albers jonge dochter
Hindrick Bartels ende
Marchien Alles eeluiden
Geertruijt Jansen jonge dochter [ = doorgehaald]
Ike Jansen
Wilm Simens

Den 10 september zijn angekomen:
Barber Claessen huisvrouw van Wilm Simens
Met attestatie:
Roelff Julsingh van Haren
Jan Joesten ende Janne Renties eeluiden van Veendam
Annechien Roelffs jonge dochter van Swartesluis
Jantien Hachtinge jonge dochter van Nordlaren
Antie Hommens huisvrouw van Jacob Pieters van ’t Hogesandt

[folio 357verso]
Den 3 december 1693 zijn angekomen:
Annechien Melles weduwe van Abe Pieters
Toomske Ennes jonge dochter
Sjouwke Hindricks jonge dochter
Met attestatie:
Rudolph Julsinghe schulte in Sappemeer van Haren
Trijntien Tjaarts huisvrouwe van Hijlke Harmens van Slochteren
Fennechien Eilerts huisvrouwe van Jan Jansen van ’t Hoogesand
Alje Allerdts en Meijtie Simens eeluiden van Wintzum

Anno 1694
Den 11 martij zijn angekomen:
Wijger Jans ende Susanna Willems
Geertien Jans jonge dochter
Trijntien Lubbers jonge dochter
Jantien Lammers jonge dochter
Met attestatie van Westerbroeck:
Grietien Jansen huisvrouwe van Jan Pot

Den 10 junij zijn angekomen:
Jan Meijer ende Margien Pieters eeluiden
Peetie Sijbes huisvrouwe van Berent Harmens
Geeske Roerts huisvrouwe van Reiner Pieters
Sipke Pieters en Antie Fukes

Den 9 september zijn angekomen:
Heere Mennes
Met attestatie van ’t Hoogesand:
Trijntien Harmens weduwe van Siwert Harbers

Den 9 december zijn angekomen:
Jan Claessen Pot
Jan Tjipkes
Met attestatie:
Aeltien Bressers huisvrouwe van Reert Geerds van Zuidbroeck
Grietien Jans jonge dochter van Bleijham

Anno 1695 den 10 martij zijn angekomen:
Jan Lammers
Pieter Pieters Weijer
[folio 358]
Cornelis Tjerts ende Ietske Abels sijn huisvrouwe
Geesjen Jans huisvrouwe van Harm Wessels
Geerd Jans en Marchien Hoytes sijn huisvrouwe
Gerrijt Melles en sijn huisvrouwe Sjouke Tjallinghs
Derck Hendricks

Den 9 junij zijn angekomen:
Meenje Berends huisvrouw van
Barend Zirck
Trijntien Jans huisvrouw van
Sijger Helmers

Den 8 september zijn angekomen:
juffer Walburgh Bushuisen
Liesabeth Siwers jonge dochter
Minke Hindricks jonge dochter
Julle Jans huisvrouw van Jannes Geerds
Swaentie Wolters huisvrouw van Wijcher Harmens
Met attestatie:
Tonnies Hindricks en
Margien Hoytenghe sijn huisvrouw met attestatie van Nordlaren
Pieter Jans met attestatie van de Meden

Den 8 december zijn angekomen:
Doede Jenties
Evert Claessen en sijn huisvrouw
Aeltien Oomkes
Met attestatie:
Jan Lammers en sijn huisvrouw
Martien Gerrijts van de Langhakkerschans

Anno 1696 den 8 martius zijn angekomen:
Eeffke Harmens huisvrouw van Hindrick Ga..
Sijbe Syenckes en
Wijme Hillebr. Eeluiden
Jan jans en
Lolke Harmens eeluiden
Geertien Bartels jonge dochter
Met attestatie:
Claes Jansen en sijn …

Den 7 junij zijn angekomen:
Cineke Horsema met attestatie van Groningen
Jan Jansen met attestatie van Haren
Meggeltien Amsholt en Catharina Amsholt met attestatie van Groningen

Den 18 september zijn angekomen:
Trijne Hindricks huisvrouw van Harm Geerds
Hilliggien Hindricks huisvrouw van Jannes Albers ?
Geertien Geerts jonge dochter
met attestatie:
Doegjen Hovincks van Groningen

Den 13 december zijn angekomen:
Jan Meinders en Grietien Willems eeluiden
Jan Fransens en Martjen Claassen eeluiden
Wijcher Jans en Antje Caspers eeluiden
Adam Meijer

1697 den 7 martij zijn angekomen:
Derck Meinders
Ijkjen Hackes eeluiden
Pieter Hindricks en
Aeltien Sickes eeluiden
Geertjen Pieters huisvrouw van Dries Hindr.
Sophie Jaspers jonge dochter

Met attestatie:
Bauwke Paulus van ’t Hoogesandt
Barbara Paulus van ’t Hoogesandt
Tjalda Schepels huisvrouw van Sijnko Hortsema van Groningen

Den 13 junij zijn angekomen:
Catharina Willems
Met attestatie:
Aeltjen Boelens van Pieterbuiren huisvrouwe van Siwert Roelffs
Maria Jansen jonge dochter van Lehr

[folio 359]
De 5 september zijn angekomen met attestatie:
Gebke Fockens van Groningen
Hindrick Timens en Duurke Arends met attestatie van Slochteren

Den 12 December zijn angekomen:
Jan Warners
Met attestatie:
Sijben Haaijes huisvrouwe van Baucke Everds van Zuidbroeck

1698
Den 13 martij zijn angekomen:
Derck Tjaarts
Harmen Tebbes
Pieter Willems
Claaske Lammers
Gebke Gerrijts

Den 12 junij zijn angekomen:
Joest Harmens
Arend Lammers en
Anje Hindricks eeluiden
Albert Lammers
Grietjen Jans jonge dochter
Jantjen Harms jonge dochter

Met attestatie:
Juffrouw Attia Vossius
Aleida Wisman haar dienstmeid met attestatie van Groningen

Den 11 september 1698 zijn angekomen:
Frans Albers en
Geeske Hindricks eeluiden
Jan Tonjes jongeman
Met attestatie:
Fenniggien Berends van Groningen

[folio 359verso]
Den 11 December zijn angekomen:
Aafjen Jacobs huisvrouwe van Jan Pieters
Met attestatie:
Johannes Petrus Beverforde van Lengerich in ’t graafschap Teeckelenborg

1699 den 12 martij zijn angekomen:
Focke Reeners
Beeke Hindricks huisvrouwe van Hendrick Geerds
Sietje Hartes huisfrouwe van Hindrick Claassen
Frouwke Jans weduwe van Claas Harmans
Johanna Sthemans jonge dochter
Met attestatie:
Jan Hindricks Gerrijts met attestatie van Ooster Hasselt

Den 18 junij zijn angekomen:
Everd Jans en Geerdjen Roelffs eeluiden van Zuidbroeck
Teeuws Tjaarts ende Annetjen Pieters eeluiden van Wee
Jantjen Hoytinge van Zuidlaren
Hindrickjen Geerds jonge dochter van de Wildervanck

Den 10 september zijn angekomen:
Neeltjen Claassen huisvrouwe van Doede Jentjes
Met attestatie:
Wilmtjen Jacobs jonge dochter van Veendam
Antje Geerds huisvrouwe van Andr. Westerb. Van de Nieuwe Schanse
Ellerius de Witt en Anna Ruttinghs van Groningen

[folio 360]
Den 10 december zijn angekomen:
Jacob Willems
Poppe Poppes jongeman
Hindrick Geerds jongeman
Fennegjen Harmens jonge dochter
Met attestatie:
Juffrouw Teetjesina Crassinck van Groningen
Anthoni Pott ? en Marijke N. van Leeuwarden
Jan Fopkes en Lutgertjen Jansen van Groningen
Jan Ottens en Marchjen Barels van Anloo

1700 den 10 martij zijn angekomen:
Cornelis Menses
Met attestatie:
Tjesche Melles huisvrouwe van Cornelis Mensens van ’t Hoogesand
Bauwke Everts ende Sijben Haijes met attestatie van Suidbroeck
Jan Jansen jonge man met attestatie van Eelde

Den 9 junij zijn angekomen:
Lammeggien Jans
Met attestatie:
Roelff Cornelis en Aeltjen Onnes van het Hoogesand
Eedes Claassen van Groningen
Fenneggien Hendricks van Groningen
Hindrikjen Wijgers van Oldebert

Den 8 september 1700 is angekomen met attestatie:
Martha Hepsinger weduwe Egberts Eltjes van Groningen

Den 8 december 1700 zijn angekomen:
Seike Krassingh
Heino Hindriks en Trijntje Melles eeluiden
Antje Jans huisvrouwe van Bartelt Berens
Engel Harmens uit de Pals huisvrouwe van Jannes Rudolphs
Met attestatie:
Hindrik Berends van ’t Hoogesand
Aefjen Jans van Veendam

[folio 360verso]
1701
Den 3 martij is angekomen:
Jantjen Willems jonge dochter

Den 5 junij zijn angekomen:
Geerdjen Jacobs huisvrouwe van Derk Lammers
Eedthen Meinders huisvrouwe van Jan Caspars
Met attestatie:
Fedde Sjuirs en Aeltjen Jans van Suidbroeck
Claes van Oven van ’t Hoogesand
Geesjen Roelffs jonge dochter van Veendam
Aagtjen Arends jonge dochter van Noordbroeck

Den 11 september zijn angekomen:
Maijes Hindricks huisvrouwe van Sijbe Hindr.
Met attestatie:
Anniggien Alles huisvrouwe van Tonjes Arends van ’t Hoogesand
Talliggien Harmens jonge dochter van Eelde

Den 11 december zijn angekomen:
Grietjen Haijes huisvrouwe van Jan Helmers
Met attestatie:
Lambertus Nijtring jonge man van Amsterdam
Poppe Poppes jonge man van Amsterdam
Eppe Ijsebrands en Aijelke Horenborg echteluiden met attestatie van Groningen

1702
Den 12 martij zijn angekomen:
Wil Reinders en sijn huisvrouwe Frouwke Fransen
Bartelt Hindriks en sijn huisvrouwe Teetjen Claessen
Bunje Hendricks huisvrouwe van Augustinus Tjaikes
Grietjen Geerds huisvrouwe van Gerrijt Pieters
Bene Jans
Coopjen Hindricks jonge dochter
Gerrijt Pieters van ’t Hoogesand

Den 5 junij zijn angekomen:
Met attestatie:
Berend Wijerts en sijn huisvrouwe
Gebke Gerrijts van Drachten
Jacob Everds van Groningen
Jan Harmens en Jantje Roelffs eeluiden van Gasselder Veen

Den 10 september zijn angekomen:
Albert Hindricks en
Tjaakjen Arends eeluiden
Bougjen Goossems jonge dochter
Fennigjen Harmens jonge dochter
Jantjen Harmens jonge dochter
Trijntjen Jacobs jonge dochter
Jantjen Jans jonge dochter
Harmen Claassens [en]
Hindrickjen Bartels eeluiden
met attestatie van Steenwijksterwold
Grietjen Thomes huisvrouwe van Roeleff Goiker met attestatie van Langeackerschans
Grietjen Tjerts huisvrouwe van Hillebrand Geerds met attestatie van ’t Hoogesand

Den 10 december zijn angekomen:
Roelf Goikes
Jelle Lubbers en sijn huisvrouwe
Grietjen Hindricks
Aeltjen Haijes jonge dochter
Cornelia Sthemans jonge dochter
Met attestatie:
Luitjen Westerbrink en sijn huisvrouwe Geesjen Hindricks
Arend Hindricks en sijn huisvrouwe
Lijsabeth Luitjes ’t samen met attestatie van Groningen

1703
Den 11 martij zijn angekomen met attestatie:
Van ‘t Hoogeveen Jantjen Pieters
Jan Reinkens uit der Lip
Antje Geerds huisvrouwe Jan van Derks
Geeske Jans huisvrouwe van Beene Jans
Teetje Jans huisvrouwe van Jurrien Caspers

[folio 361verso]
Den 9 september nachtmael gehouden is met attestatie angekomen:
Hilligijen Jans jonge dochter van Steenwijk

Den 18 december zijn angekomen
Bartelt Meinders en
Stijntjen Helmers eeluiden
Geerdjen Helmers huisvrouwe van Jan Pieters
Anneggien Jacobs jonge dochter
Roelffjen Buskes jonge dochter
Barber Hindricks jonge dochter
Met attestatie:
Margeen Allerds huisvrouwe van Joest Stheman van Wintsum

1704
Den 9 martij zijn angekomen:
Wijcher Tjebbes en
Frouwke Roelffs
Jan Tjebbes en
Jantjen Geerds
Tobias Claassens en
Frouwke Wijntjes
Engelbert Claassens en
Geerdjen Krijns
Derck Hindricks jonge man
Jacob Goossems jonge man

Den 8 junij zijn angekomen:
Jan Tonjes en Tetje Claassen met attestatie van Slochterens
Becke Derks weduwe van Harmen Geerdts met attestatie van Eder of Neermoer in Oostfriesland

Den 14 december zijn angekomen:
Hans Vos
Simen Berends en
Hilliggien Jans eeluiden
Aagtien Hindricks
Sijtske Fukes huisvrouwe van Cornelis Harmens
Martien Allerds weduwe van Jan Willems Stavast
Met attestatie:
Frouwke Conraads huisvrouwe van Steven Jans van Suidbroeck
Tjae Takes met attestatie van Colham

[folio 363]
1705
Den 8 martij zijn angekomen:
Reeneke Hoijtens en
Janneke Tjebbes eeluiden
Oomke Luitjes en
Aeltjen Coops eeluiden
Pieter Jacobs en
Hindrickjen Douwes eeluiden
Siwerd Roeleffs
Meine Hessels
Roelff Gerrolffs
Drees Hindricks
Eltje Jacobs jonge man
Willem Harmens
Trientjen Gerrijts huisvrouwe van Jacob Jacobs
Janneke Sikkes huisvrouwe van Kijr Geerds
Wemeltjen Nijtring jonge dochter
Grietjen Hoijtes jonge dochter

Den 14 junij zijn angekomen:
Jan Hindricks en
Sophia Luitjes eeluiden
Met attestatie:
Goovard Everds jonge man van Collum

Den 6 september zijn angekomen:
Harmen Pieters en Rixte Eilders
Wilmtjen Bruininks jonge dochter
Andrees Harmens jonge man
Met attestatie:
Egbert Nijenhuis van Rolde
Jantjen Jans van Rolde

Den 10 december zijn angekomen:
Seike Laurens jonge dochter
Elske Jans jonge dochter

1706 den 14 martij zijn angekomen:
Jan Bartels en
Jantjen Hindricks eeluiden
Pieter Jans en
Anniggien Jans eeluiden
Berend Zirks
[folio 363verso]
Jacob Thooms jonge man
Cornelis Jans jonge man
Geretjen Joestens huisvrouwe van Willem Harmens
Garbrich Jans huisvrouwe van Jan Jans Woltman
Frouwke Jans huisvrouw e Bauwke Evers
Greetjen Beerends huisvrouwe van Feije Hartes
Wijtse Franssen huisvrouwe van Hindrick Jans
Grietjen Jans huisvrouwe van Luitjen Jans
Anniggien Tammes huisvrouwe van Christiaan Jacobs
Mense Rijkels huisvrouwe van Jan Jans Paap
Ijmke Tjebbes jonge dochter
Greetjen Jans Brandenburger jonge dochter
Sikjen Alberds jonge dochter
Met attestatie:
Thole Tebbes en Elske Hindricks eeluiden van Winschoot
Albert Harmens en Grietjen Abrahams van Groningen
Martha Johannes jonge dochter met attestatie van Balhorn in Hessenland

Den 13 junij zijn angekomen met attestatie:
Jantjen Egbert huisvrouwe van Jan Jacobs van Noortbroek
Cornelissen Asings jonge dochter van Woltersum

Den 12 september zijn angekomen:
Geerd Jans jonge man
Harmen Jans jonge man
Coert Reends jonge man
Berend Jans jonge man
Cornelis Alberts ? en
Rikkeltjen Tjerts eeluiden
Met attestatie:
Trijntjen Roelffs van Groningen
Pieter Philips en
Hindrickjen Geerds eeluiden van ’t Hoogesand
Trijntjen Berends van Blijham

Den 12 december zijn angekomen:
Oomke Hindricks en sijn vrouwe
Maatske Claassen
Hindrick Lammers en sijn vrouwe
Ebeltjen Jannes
[folio364]
Geerd Gerrijts en sijn vrouwe
Antje Jansen
Ebbe Douwes en sijn vrouwe
Jantien Jansen
Jan Jacobs
Harmen Lammert Meijer
Jantjen Frericks weduwe van Jan Harmens Meijer
Wemeltjen Geerds huisvrouwe van Poppe Poppes
Engel Harmens huisvrouwe van Augustinus Luitis
Janke Hindricks jonge dochter
Ellegjen Willems jonge dochter
Gebke Jans jonge dochter
Trijntjen Anskes jonge dochter
Met attestatie zijn angekomen:
Greetjen Aringes weduwe van wijlen gesworene
Roeleff Abbringe van Onnen
Elsjen Martens huisvrouwe van Harmen Lammerts van Veendam

1707 den 13 martij zijn angekomen:
Jentje Hindricks en
Antje Uffes eeluiden
Eelko Abrahams weduwe van Jan Janse
Aaltje Sijbes huisvrouwe van Tjerk Derks
Greetjen Hackes jonge dochter
Margeen Harmens jonge dochter
Deeuwke Andreas jonge dochter
Met attestatie:
Jan Ottens en Trijntje Harmens van ’t Hoogeveen
Sjouwke Jans huisvrouwe van Saske
Pieters met attestatie van ’t Hoogesand
Leuijke Claassen jonge dochter met attestatie van Helm

Den 12 junij zijn angekomen:
Geerdjen Jans jonge dochter
Greetjen Cornelijs jonge dochter
Fenniggien Roelffs huisvrouwe van Albert Jans
Met attestatie:
Albert Wierts en Eko Scheltens van ’t Hoogesand
Aaltjen Stevens van ’t Hoogeveen

[folio 364verso]
Den 11 september is Nachtmael gehouden dog zijn geen nieuwe angekomen als alleene
Oomke Hindriks met attestatie van Schijrwolde

Den 11 december 1707 zijn angekomen:
Luetjen Jans
Pieter Jans jonge man
Pieterken Jans jonge dochter
Aaltjen Arents jonge dochter
Geerdjen Mennes jonge dochter
Met attestatie zijn angekomen:
Martjen Gijses weduwe Harmen
Folkers gewesene schoolmeester in Den Andel
Etjen Alberts huisvrouwe van Hindrick Eilderts met attestatie van ’t Hoogesand
Frouwke Mettings huisvrouwe van Ommke Jans met attestatie van Groningen

1708 den 11 martij zijn angekomen:
Sappe Garmes
Jan Feddes en
Geeske fransen eeluiden
Haije Helmers
Adolph Hoerenborg
Aeltjen Jacobs huisvrouwe van
Jacob Mennes
Pietertje Hoijtes huisvrouwe van Roelff Fransen
Teetje Jannes jonge dochter

Den 10 junij zijn angekomen:
Aagte Harmens huisvrouwe van Jan Pieters
Wessel Harmens jonge dochter
Wupke Goossems jonge man
Met attestatie:
Jan Crol jonge man van Groningen

Den 9 september zijn angekomen:
Alle Hindriks en
Femmigjen Pieters eeluiden
Tijmen Jukes en
Kunne Hindriks eeluiden
Jacob Mennes
Met attestatie uit Weeren in ’t graefschap van der Lip:
Hindrik Jans

[folio 365]
Den 9 december zijn angekomen:
Harmen Roelffs en sijn huisvrouwe
Greetjen Sijbes
Beerend Harmens
Laurends Jans jonge man
Remmert Remmers jonge man

1709 den 10 martij zijn angekomen:
Jurjen Alberts
Trijne Jans huisvrouwe van derk Hindriks
Margjen Hartes huisvrouwe van Harbrig Siwerts
Hendrikjen Luitjes jonge dochter
Met attestatie:
Weijke Luegjes weduwe van Mense Geerds
Gewesene schoolmeester van Nieuwe Scheembda

Den 9 junij zijn nieuwe ledematen angekomen
Maar met attestatie dese navolgende:
De edele Joannes Wigtman en
Juffrouw Weijtse Blumman sijn huisvrouwe met attestatie uit Batavia in Oostindien
Jan Hindriks en Anneke Dercks van Slogteren
Greetjen Ste… weduwe S. van Rolde
Reinold Sterrenborg jonge man van de Eexta

Den 8 september zijn angekomen:
Aaltjen Hindricks jonge dochter
Aaltjen Hooijtes jonge dochter
Enje Bruns jonge dochter
Jantjen Adams jonge dochter
Met attestatie:
Geesje Hindricks huisvrouwe van Oomke Hindriks van ’t Hoogesand
Antje Joesten uit de Nieuw Scheembda

Den 8 december zijn angekomen:
Roelf Fransen
Elligjen Tiddes huisvrouwe van Joest Stheman
Jantjen Jans jonge dochter
Piete Derks jonge dochter
Met attestatie:
Geerd Hindricks huisvrouwe van Scheermunkerooge
Trijne Douwes huisvrouwe van Hindrik Feddes van Dragten
Gepke Pieters van Groningen
Maijke Egberts jonge dochter van Noordbroeck

[folio 365verso]
1710 den 14 september zijn angekomen:
Nantje Willems en sijn vrouw
Antje Pieters
Tebbe Harmens en sijn vrouw
Trijntje Jans
Jan Hindricks en sijn vrouw
Grietjen Tonjes
Grietjen Abrahams huisvrouwe Sijtse Luitjes
Matthias Meijer Stheman jonge man
Greetjen Jans jonge dochter
Frouwke Jans jonge dochter
Elligjen Klaassen jonge dochter
Willemtjen Jans jonge dochter
Met attestatie:
Jan Luppes en sijn huisvrouwe
Jantjen Harmens van Zuidbroek
Jantjen Harmens van Eelde
Christiaan Strasman van Leden in ’t graafschap van Tekelenberg
Jantjen Sijtses en sijn huisvrouwe
Reine Jansen van ’t Hoogesand

Den 14 december zijn angekomen:
Hinderkjen Folkers huisvrouwe van Pieter Jans
Renske Jans huisvrouwe van Beerend Hindriks

1711 den 8 martij zijn angekomen:
Oomke Jans
Lijsabet Pieters eeluiden
Sijtse Luitjes jonge man
Teeke Hartes jonge man
Lammert Helmers jonge man
Pieter Jans jonge man
Harman Vrijmoed jonge man
Lammert Warners jonge man
Geerd Jans Goidjes jonge man
Albert Jans jonge man
[folio 366]
Willem Warmers jonge man
Abraham Jans jonge man
Andrees derks jonge man
Marten Jans jonge man
Jan Geerds jonge man
Roerd Hindriks jonge man
Greetjen Ulchers huisvrouwe van Hind. Gabbes
Aate Jacobs huisvrouwe van Reneke Hartes
Hille Jacobs huisvrouwe Joggum Tjakkes
Geesjen Geerds huisvrouwe van Harmen Hooijtes
Sara Jacobs jonge dochter
Hillegjen Eijtes jonge dochter
Eijtjen Eijtes jonge dochter
Jantjen Eijtes jonge dochter
Geeske Douwes jonge dochter
Lammigjen Jans jonge dochter
Jantjen Dolmans jonge dochter met attestatie van Groningen
Greetjen Meijers jonge dochter met attestatie van Harkstede

Den 14 julij is Nachtmael gehouden dog zijn geen nieuwe angekomen als alleene
Geesjen Harmens huisvrouwe van Oomke Hindriks met attestatie van ’t Hoogesand

Den 13 september zijn angekomen:
Jan Tebbes ante Pontesums ?
Margareta Oldmans 
Huisvrouwe van Hindrick Beerends
Maria Catharina Cornelis
Huisvrouwe off weduwe van Jan Vos
Met attestatie:
Geesjen Harmens huisvrouwe van Oomke Hinderks van ’t Hoogesand
Fennigjen Jans huisvrouwe van Hindrik Bloem ’t Hoogesand
Sappe Gerbrands en Aagtjen Hendrick eeluiden van ’t Hoogesand
[folio 366verso]
Den 13 december zijn angekomen:
Sasker Pieters
Beerend Jans
Douwe Jans
Hindrick Jans
Meerten jacobs [en]
Greete Fransen eeluiden
Renske Douwes weduwe van Geert Jans
Hille Tebbes jonge dochter
Stijntjen Saskers jonge dochter
Geertjen Meinders jonge dochter
Geesjen Jans jonge dochter
Fenningjen Arends jonge dochter
Geesien Jans jonge dochter
Albertjen Jans jonge dochter
Ijmke Arends jonge dochter
Met attestatie:
Jantjen Pieters huisvrouwe van Jacob Luitjes van ’t Heerenveen
Jan Sikkinge
Jacob Luitjes
Beijde met attestatie van Scharmer

1712 den 13 martij zijn angekomen:
Augustinus Tjakkes
Jacob Tonjes
Eerenst Hindricks en
Marchjen Derks eeluiden
Frerik Jans jonge man
Jacob Ijsbrands jonge man
Hilligjen Jans jonge dochter
Frouwke Severijns jonge dochter
Jantjen Andrees jonge dochter
Met attestatie:
Jeltjen Paulus huisvrouw van Gooses Jacobs van ’t Hoogesand

Den 12 junij zijn angekomen:
Met attestatie:
Jacob Ijsebrands jonge man van Sloten in Friesland
Trijne Jans huisvrouw van Derk Hindriks Geswinde van Zuidbroek
Jacobjen Pieters jonge dochter van Noordbroek

[folio 367]
Den 18 december zijn angekomen:
Harmen Hindriks
Sweijtse Wijbes en
Annigjen Cornelis eeluiden
Geerd Hindricks
Bruun Peters
Haije Willems jonge man
Klaas Geerds jonge man
Jacob Geerds gebroeders jonge man
Jan Haijkes jonge man
Tole Haijkes jonge man gebroeders
Sjuurt Everds jonge man
Geerdjen Aljes jonge dochter
Geerdjen Jans jonge dochter
Fokjen Jans jonge dochter
Met attestatie:
Jan Tjebbes em
Jantjen Geerds eeluiden van Zuidbroek
Egbert Cornelis jonge man van Groningen

1713 den 12 martij zijn angekomen:
Greetjen Swierts huisvrouwe van Balster Jans Meijer
Mette Jans huisvrouwe van Geerd Alberts Slomp
Trijntjen Harkes jonge dochter
Eeffke Jans jonge dochter
Jacobjen Hooijtes jonge dochter – vertrokken naar de Hoek
Aaltjen Jacobs jonge dochter
Swaantjen Jans jonge dochter
Renske Luitjens jonge dochter
Met attestatie:
Willem Willems van Zuidlaren
Hindrik Willems van Sleen

Den 3 december is ’t Nagtmael gehouden en is angekomen met attestatie:
Hans Hanssen van Bega uit ’t graaffschap van der Lip

1714 den 4 meert is met attestatie angekomen:
Lijsbet Egberts van Haren

Den 26 augustus sijn met attestatie angekomen:
Hilligjen Jans en Luitjen Jans van Westerbroek


[folio 371]
Kerkelijke en Consistoriaale Acten der Gemeijnte J. Christi in Sappemeer, begonnen in November 1714.

Den 2 december [1714] is het Heilig Avontmael des Heeren voor de eerstemaal door mij bedient en hebbe doen ter tijd alhier gevonden deze navolgende lidmaaten:

Leden des kerkenraads:
Joest Hindrix Stheman, ouderling
Alje Allerts, ouderling
Derk Meinderts, diakon
Jan Tjebbes, diakon
Eltie Jakobs, diakon

Bij het Voordiep ten noorden:
Willem Simons en Barber Klaasen
Engelbert Klaasen en Geertien Krijns
Geertien N. weduwe van Hindrik Jans
Albert Jans en Fennechien Rielefs
Hillechien Tebbes huisvrouw van Pieter Pieters
Jan Jansen Bonker en Grietien Jakobs
Antie Berents weduwe van Kasper Jans
Mariechien Harmens
Kornelijs Tjeerts en Geertien Egberts
[folio 371verso]
Reine Hindrix weduwe van Koop Wolters
Heijne Hindrix en Trijntien Melles
Hiltje Wijchers weduwe van Melle Gerrijts
Teeuwes Tjeerts
Wijcher Jans en Antje Kaspers
Antje Tammes, huisvrouw van Christiaan Jakobs
Berent Jans
Reine Roelefs weduwe
Harmen Tebbes
Tebbe Harmens en Trijntien Jansen
Sijmon Berents en Hillechien Jans
Sieje Kruisinga
Alexander van Dijk en Barber Gerrijts
Sijwert Roelefs en Aaltien Boelens
Meester Ulphert Smit
Lambert Stevens en Engeltien Warners
Renske Jans huisvrouw van Berent Hindrix
Renske Dauwes weduwe van Sjourt Jans
Roelef Julsinga
Geert Klaasen en Klaaske Jacobs
Fennechien Hindrix
Klaas Geerts en Jakob Geerts
Dietert Roelefs en Zwaantien
Jantien Harmens weduwe van Hooijte Rienekes
Jan Alberts en Lueke Klaasen
Meester Sineko Hoitsema en Tjalda Schepels
Anske Rienties en Lijsbet Teekes
Haijo Helmers en Trijntien Anskes
Adolf Hovemberg en Hillegonda Witmonts
Tjebbe Kruisinga en Auwke Jans
Tole Tjebbes en Elske Hindrix
Geert Jans en Jantien Andries
Albert Ijborg en Grietien Alberts
Geertien Aljes
Hindrik Jans
Jakob Tonnis en Jantien Harmens
Micchiel Jansen en Aaltien zijn dienstmeid
Martha Egberts en trijntien Egberts
Geert Jans
Annechien Geerts, huisvrouw van Jan Derx
Pieter Jakobs en Hindriktien Dauwes
Jantien Fr. Meijers, weduwe van Jan Harms Meijer
Jakob Eltjes
Jan Hindrix
Remme Remmes en Geertien Adams
Poppe Poppes en Weemeltien Geerts
Willem Reinders en Frouwke Fransen
Catharina Jansen huisvrouw van Kasper Harms
Dauwe Hindrix en Hillechien Anskes
Barber Hindrix
Jakobtien Hooijtes, huisvrouw van Hilbert Engels
[folio 372]
Maije Hindrix, huisvrouw van Sijbelt Hindrix
Oomke Hindrix en Gesien Harmens
Heere Mennes en Antje Jansen
Harmen Hindrix
Gabbe Hindrix en Fennechien Harmens
Bene Wiejers en Gepke Gerrijts
Bruin Pieters en Geertien Geerts
Eltie Jakobs en Nanneken Jans
Ellechien N. huisvrouw van Joest Stheman
Trijntien Dauwes, huisvrouw van Hindrik Feddes
Jakob Luitiens en Jantie Pieters
Zomma 110

De zuidzijde
Mensekstijn Jans en haar zoon Jan Jans
Jan Jakobs Taaij
Jan Tjebbes en Jantien Geerts
Wijcher Tjebbes en Frouwke Roelefs
Augustinus Tjakkes en Bonnetie Hindrix
Jakob Sijbrants en Aaltien Jakobs, dogter
Sipke Pieters
Engel Harms, huisvrouw van Augustinus Luitiens
Sijtske Foekes, huisvrouw van Kornellijs Harmens
Renske Luitiens
Oomke Luitiens en Geeske Dauwes dienstmeid
Geeske Everts, huisvrouw van Harmen Hooijtes
Tekke Hartes en Grietien Lukas
Jantien Jans
Jan Oomkes en Antje Berents
Haijo Willems en Grietien Jans
Meester Eede Klaasen
Johannes Wigtman en Weijtsje Blummair
Maijke Egberts, huisvrouw van Roelef Jansen
Derk Hindrix en Wijtske Miechiels
Roelef Jansen en Pieterke Hooijtes
Aaltien Hooijtes
Derk Lubberts en Barber Luitiens
Trijntien Berents huisvrouw van Albert Hindrix
Arent Tonnis en Antje Alles
Jan Fransen en Martien Klaasen
Nantje Willems en Antje Pieters
Berent Jans
Grietie Hooijtes huisvrouw van Gokke Gokkes
Rieneke Hooijtes en Janke Tjebbes
Jantien Hagting, huisvrouw van Jan Luitiens Westerbring
Willemtien Alberts, weduwe van Jakob Geerts
Harko Pieters en zijn huisvrouw
Dieuwke Andries, huisvrouw van Harmen Jakobs
Gerrijt Melles en Sjouwke Tjarks
Kornellijs Mensen en Tjeetske Melles
Hindrik Gabbes en Grietien Folkerts
[folio 372verso]
Gerrijt Everts en Jantien Hoitinga
Andries Berents en Geertien Alberts
Annechien Andries
Wijm, weduwe van Sijbe Rienekes
Geert Hindrix en Lammechien Jans
Jan Louwerts en Lammechien Jans
Jakob Mennes en Aaltien Jakobs
Pieter Jans en Hindrikkien Folkers
Eeke Scheltes huisvrouw van Paulus Klaasen
Hindrik Schoonebeek en Johannes Schoonebeek
Zomma 75

Het Kleijne Meer
Harmen Hindrix en Jantien Tolens
Grietien Haikes
Monsieur De Wit en zijn vrouw
Luikien Jans en Hillechien Meertens zijn moeder
Jan Luppes en Yke Tjapkes
Harmen Roelefs en grietien Sijbes
Grietien Harmens weduwe van Han Ovink
Freerk Jans Ovink
Zweitse Wijbes en Annechien Kornelijs
Mariechien Hindrix, huisvrouw van Hindrik Hindrix
Berent Harmens en Hillechien Jans zijn nigte
Geert Gerrijts en Annechien Jans
Jan Wijchers en Geertien Jans zijn dogter
Jantien Hindrix weduwe van Fokke Bauwes
Evert Sjourts en Femme Wolters
Sjourt Everts
Geertruit Helmers, huisvrouw van Jan Pieters
Aefien N. weduwe van Alje Pieters
Albertien Jans
Meester Jan en zijn vrouw
Fokkien Jans
Sappe Garremts en Aagtien Hindrix
Willemtien Jakobs, huisvrouw van Willem Jans
Jantien Jans, huisvrouw van Jan Derx
Minke Hindrix, huisvrouw van Jan Pieters
Eefke Jans, huisvrouw van Willem Jans Vegter
Derk Meinderts en Yktien Haikens
Jantien jans
Lambert Rienties en Grietien Waldrix
Luitien Oomkes en Annechien Miechiels
Renske Alberts, weduwe van Pieter Weijer
Grietien Hindrix, huisvrouw van Otto Jansen
Hindrik Wolters en Annechien Pieters
Lammechien Jans
Pieter Harmens en Hindriktien Jans
Jan Jobink en Hillechien Alles
Zomma 55

[folio 373]
Het Oude Diep
Roelfke N. weduwe van Hindrik Eelkes
Engel Harmens weduwe van Johannes Rudolf
Grietien Jaspers weduwe van Geert Jans
Hindrik Haijnes en Hillechien Alberts
Hindrik Berents en Margareta Oltmans
Geeske Eijlerts weduwe van Jan Warners
Oomke Hindrix en Geeske
Arent Mennes
Lijsbet Egberts huisvrouw van Hindrik Hindrix
Trijntien Jans huisvrouw van Sijger Gerlefs
Willem Willems
Andries Hindrix
Zomma 15

De Borgercompagnie
Willem Harmens op de plaats van d’heer Loman
Roelefien Geerts huisvrouw van Klaas Derx
Pietertien Derx huisvrouw van Geert Wijchers
Tole Haikens en Gesien Jans
Berent Sirts
Jan Meinderts en Grietien Willems
Arent Memmes en Trijntien Jakobs
Aaltien Arents
Wessel Alberts en Fennechien Arents
Pieter Jans en Anneke Jans
Yde Rients weduwe van Frans de Wit
Aaltien Klaasen weduwe van Johannes Vos
Hindrik Klaasen Schraag en Pietje Hartes
Jan Klaasen en Jantien Tijes
Jan Scheers en Jutje Jans
Fennechien Jans huisvrouw van Hindrik Bloem op de plaats van mijn heer de raasheer Appius
Zomma 24

Het Oosterdiep
Aaltien Sijwerts huisvrouw van Hillebrant Sijbelts
Grietien Ragges weduwe van
Luitien Jans en Grietien Jans
Anneke Rijkents en Hijkjen Alberts
Grietien Zwiers huisvrouw van Balster Jan bij ’t Diep
Eefke Klaasen
Geert Jans en Martien Hooijtes
Zomma 10

De Jagerswijk
Jan Tonnis en Detje Klaasen
Jakob Sijtses en Reine Jans
Klaas Melles
Abraham Jans bij zuster
Zomma 6

[folio 373verso]
Het Noorderdiep
Hijlke Harmens en Trijntien Tjaarts
Jan Berents
Jakob Willems en Klaaske Sikkes
Marten Jans en Frouwke Jans
Trijntien Hindrix dienstmeid van Kijre Lamberts
Jan Hindrix en Aafke Derx
Egbert Arents Nieuwenhuis en Jantien Jans dienstmeid
Klaas Jans en Antje Tobias
Jan Jakobs en Anje Sikkes
Anje Hommes huisvrouw van Jakob Pieters
Hindrik Geerts en Annechien Jans
Pieter Willems en Anje Berents
Lambert Warners
Albert Warners en Thomaske Ennes
Jan Harmens
Arent Lamberts en Anje Hindrix
Zasker Pieters en Sjouwke Jans
Stijntien Zaskers
Geert Jans en Jan Geerts zijn zoon
Hindrik Hansen en Tietjen Jans
Zomma 34

Op de Heeren Laan
Jantien Eijses huisvrouw van Pieter Alexanders
Fennechien Joestens
Douwe Jans en Aaltien Joestens
Renske Jans
Fennechien N. huisvrouw van Jakob Keijser
Meerten Jakobs en Grietien
Derk Tjaarts en Hindriktien Wijchers
Mettien Jans huisvrouw van Geert Alberts
Zwaantien Jans dienstmeid van Coitert Jans
Adam Meijer en Gesien Arents
Zwaantien Jans huisvrouw van Arent Matthias
Anje N. huisvrouw van Hindrik Jans
Hindrik jans en Wijtse Fransen
Frouwke Conraads huisvrouw van Steven Jans
Bauwchien Fransen
Zomma 21
In ’t generaal: 352

Met attestatie zijn tot ons overgekoomen en nevens mijn lieve huisvrouw Anna Jullens:
Roelefien Geerts van ’t Hoogezant
Hindrik Schoonebeek van Groningen
Johannes Schoonebeek van ’t Hoogezant
Trijntien Hindriks jonge dochter van Kropswolde
Yktien Ypes jonge dochter van Weijwert
Van ons zijn met attestatie vertrokken:
Frouwke Severinus na de Harkstede en
Fennechien Lamm. Na Groningen

[folio 374]
Anno 1715 den 3 martii is het Heijlige Avondmaal des Heeren gehouden en hebben haar tot de Gemeijnte des H. voor deze reijse, na voorgaande onderwijs en belijdenisse des geloofs, begeven deze navolgende perzoonen:
Geert Alberts
Balster Jans
Jan Tonnis
Sijger Gerlefs
Roelef Jansen
Willem jans Vegter
Klaas Pieters en Mariechie Matthias
Egbert Balsters en Barber Jans
Albert Geerts en Saartien Jans
Aaltien Jans huisvrouw van Lambert Warners
Haiko Geerts en Bauwchien Geerts
Marten Warners jonge man
Jan Martens jonge man
Geert Derx en Annechien Jans
Aaltien Derx huisvrouw van Geukje Rients
Andries Luitjens en Jantien Jocchiems
Christiaan Jakobs
Pieter Pieters
Bauwchien Pieters jonge dochter
Aaltien Jakobs jonge dochter
Trijntien Jans jonge dochter
Elsien Hindrix jonge dochter
Tjaetske Pieters jonge dochter
Klaare Alberts jonge dochter
[folio 374verso]
Met attestatie is tot ons overgekomen:
Petrus Upman van Lengerik uit Teklenburg [ in marge] vertrokken
Met attestatie vertrokken:
Hasina Meijers weduwe van D. Stheman zaliger, Cornelias Stemans en Ate Jakobs na de Scheemda
Dauwe Bawkes, Geertien Jimkes zijn huisvrouw en Hillechien Jakobs huisvrouw van Jocchem Tjakkes naa Zuidbroek

2 julius
[…] na voorgaande onderwijzinge en geloofsbelijdenisse tot de Gemeijnte begeven deze navolgende perzoonen:
Steven Jans
Bartelt Jakobs
Pieter Alexanders
Zaartien Alex. Huisvrouw van Jan Jakobs
Geeske Jans jonge dochter
Aaltien Jans jonge dochter [in de marge] van de Pekel [en bovengeschreven] Berents
Hiltje Hindrix jonge dochter
Maria Arents jonge dochter
Ebeltien Koops jonge dochter
Met attestatie zijn tot ons overgekomen:
Cornelia Reinders, huisvrouw van den ouderling Alje Asllerts, van Groningen
Jan Karstens van Zweel
Egbert Kornelijs van Midwolda
Pieter Jans en zijn huisvrouw Pietertien Jans van Cropswolde
Harmtien Wessels van Westerbroek
Bartelt Niemeijer van … en
Gesien Jans jonge dochter van de Harkstede
En zijn van ons vertrokken:
Jan Tebbes na de Wildervank
Ijktien Ijpes jonge dochter na Delfzijl

[folio 375]
Den 1 september
tot de Gemeijnte des H. begeven deze navolgende:
Maria Berents, huisvrouw van Willem Harmens zijnde te vooren Rooms gezind
Jakobtien Jans huisvrouw van Jan Tonnis
Tijes Jans jonge man
Klaasien Jans jonge dochter
Grietien Hindrix
Met attestatie zijn tot ons overgekomen:
Willemtien Dikinge van Sleen en
Mariechien Hindrix van Colham
Van ons zijn vertrokken:
Lammechien Jans na Veendam en
Sappe Gerremts na Noordbroek

Den 8 december
Tot de Gemeijnte des H. navolgende perzoonen haar begeven:
Jan Alberts
Abraham Adams jonge man
Engeltien Alberts huisvrouw van Jan Jakobs
Kunje Jakobs
Maike Wijchers jonge dochter
Tiefsien Jans jonge dochter
Koopje Koops dochter van Koop Wolters
Koopje Koops dochter van Koop Everts
Met attestatie is van Farmzum tot ons overgekomen onze dienstmeid Alje Klaasen
Ook heeft met ons gecommuniceerd Annechien Roelefs weduwe van Jan Tjipkes
Van ons zijn vertrokken na Groningen Henrik Schoonebeek en Geertien Aljes, ehelieden

[folio 375verso]
Anno 1716
Den 1 martii tot ‘s Heeren Gemeijnte hebben begeeven:
Hindrik Bloem
Hindrik Feddes
Sijger Helmers
Jan Roelefs
Otto Jansen
Hindrix Hindrix
Gokke Gokkes
Hilbert Engels
Albert Nieuwenhuis jonge man
Pieter Sijbes
Reinder Saakes en Martien Lammerts
Engel Ekkelman
Aaltien Alberts huisvrouw van Egbert Kornelis
Annechien Fransen huisvrouw van Bartelt Niemeijer
Engbert Geerts
Feijke Jannes en Jeltien Derx
Martien Arents jonge dochter
Roelefien Arents jonge dochter
Antje Hooijtes jonge dochter
Jantien Willems jonge dochter
Hindrik Hindrix jonge man
Harmen Berents jonge man
Geertien Sijgers jonge dochter
Harmtien Warners
Wijtske Hansen
[folio 376]
Met attestatie zijn tot ons overgekomen:
Van Dokkum Jan Hindrix en Grietien Jakobs ehelieden
Van Zuidbroek Harbert Sijwerts en Martien Hartes ehelieden
Van d’Oudeschans Elsie Beekmans huisvrouw van Geert Jans
Van Veendam Kornelis Jansen
Van Westerbroek Grietien Harmens huisvrouw van Marten Warners
En van Westerbroek Hindrik Willems

Den 7 junii
tot Gemeijnte begeeven:
Gesina Westerbring
Met attestatie zijn tot ons overgekomen:
Van Groningen Antien Andries en 
Willemtien Jans van de Harkstede 
Van ons zijn vertrokken:
Kornellijs Jans
Balster Jans en
Grietien Zwiers na Zuidbroek
Aaltien Alberts na Midwolda

Den 6 september
tot Gemeijnte begeeven:
Wijtske Eelkes jonge dochter en
Maria Thomas jonge dochter
Met attestatie is van Groningen tot ons gekomen:
Aaltien Jans huisvrouw van Menke Luis
Ook doendertijd heeft met ons gecommuniceerd Simon Cuperus
[folio 376verso]
Met attestatie vertrokken:
Hindrike Willems naa Noordbroek
Hillechien Klaasen huisvrouw van Koop Harms na Veendam

Den 6 december
tot Gemeijnte haar begeeven:
Rijktien Lukens weduwe van Gijsberts Sijrts
Meiske Derx huisvrouw van Engbert Geerts
Hillechien Jans jonge dochter en
Klaasien Jans
Met attestatie […] gekoomen:
Maria van der Plassen huisvrouw van Daniel Friemoet
Van ons vertrokken:
Pieter Jans na Veendam
Hindrik Bloem en zijn huisvrouw Fennechien Jans
nevens Maria Thomas jonge dochter na Groningen

[folio 377]
Anno 1717 den 7 martti
tot Gemeijnte des Heeren haar begeeven:
Stijntien Jakobs, weduwe van Geert Rients
Wijtske Pieters, huisvrouw van Hindrik Jans
Hindrik Pieters jonge man
Willem Wijchers jonge man
Grietien Derx jonge dochter
Hindriktien Berents jonge dochter
Hindriktien Jans jonge dochter
Gepke Hindrix jonge dochter
Met attestatie […] gekoomen:
Harmen Jans Kalk en Imke Tjebbes ehelieden van Zuidbroek
Hilje Egberts huisvrouw van Fokko Mennes van Bedum
Met attestatie vertrokken:
Andries Derx na Veendam

[folio 377verso]
Den 6 junii
Is het Heeren Heijlig Avondmaal gehouden […] tot hetzelve begeven:
Wilhelmus van Dijk
Met attestatie […] gekoomen:
Van de Scheemda Ate Jakobs weduwe van Reneke Hartogs
En van het Hoogezand Johannes de Wit jonge man (in marge: vertrokken naa Visvliet)
vertrokken:
Na Groningen Alje Allerts en Cornelia Reinders ehelieden

Den 12 september
Met attestatie […] gekoomen:
Van Dokkum Marten Sijbrants
Van Noordbroek Wessel Gerrijts
Van ’t Hoogezand Jan Klaasen en Bauwchien Lukas ehelieden

[folio 378]
Den 5 december
Heeren Heijlig Avondmaal gehouden […] tot haar begeven:
Kasper Harmens zijnde te vooren luthers
Meine Jakobs jonge man
Abraham Klaasen
Bieltien Hindrix huisvrouw van Tijes Jans
Geertien Jans jonge dochter
Lammechien Jans jonge dochter
Ee Hindrix jonge dochter
Met attestatie […] gekoomen:
Siwerdina Buinings huisvrouw van Jelte Tammes van Groningen
En van Westerlee Henrich Jorgen Honsel

[folio 378verso]
Anno 1718 den 6 martius
Heeren Heijlig Avondmaal gehouden […] tot haar begeven:
Juffrouw Ida Elegonda Blenke
Juffrouw Bauwina Blenke
Gabbe Hindrix
Tekke Amskens en
Fieke Alberts (in marge: naa de Lehr)
Jan Klaasen
Martien Klaasen huisvrouw van Lamb. Rienties
Antien Hindrix huisvrouw van Harmen Ber.
Mientien Heeres huisvrouw van Bart. Jakons (in marge: vertrokken naa Groningen)
Jentien Hindrix jonge dochter
Geertruit Aarents jonge dochter
Anje Jans jonge dochter
Neeltien Geerts jonge dochter
Eetske Derx jonge dochter
Hindrik Jans Braam
[folio 379]
Met attestatie […] gekoomen:
Can Holwijrda Harmen Bettes
En van ’t Hoogezand Zwaantien Jans huisvrouw van Berent Berents
Van deze gemeente is gegaan:
Na Veendam Afien Jans huisvrouw van Jan Feddes

Den 5 junius
Heeren Heijlig Avondmaal gehouden […] tot haar begeven:
Willem Willems en
Jantien Jans zijn huisvrouw
Evert Haselhof substituut en
Hester Alles zijn huisvrouw
Met attestatie […] gekoomen:
Jurrien Jans en zijn huisvrouw
Aaltien de Wit van Kollum
Johanna Haikens huisvrouw van
Johannes Huis van Wender
Jan Timens en zijn huisvrouw
Aaltien Tebinge van Gasselt
Jan Tonnis en zijn huisvrouw
Grietien Ulferts van Slogteren
Christianus Johannes Barkman jonge man van Ladberg uit Teklenburg
Hindrik Hansen en zijn huisvrouw
Tietien Jans van Ter Goes
Met attestatie vertrokken:
Jan Lammerts na Veendam
Jan Luggerts en zijn huisvrouw
Lammechien Jans na ’t Hogeveen

[folio 379verso]
Den 4 september
Heeren Heijlig Avondmaal gehouden […] tot hem begeven:
Andel Hoitsema
Met attestatie […] gekoomen:
Van Slogteren Engel Hindrix weduwe van Maint Pieters
Van ons zijn vertrokken:
Ida Elegonda en
Bauwina Blenke na Groningen
Tijes Jans en zijn huisvrouw Bieltien Hindrix na Veendam

[folio 380]
Heeren Heijlig Avondmaal gehouden […] tot des Heeren tafel begeven:
Pieter Jans jonge man
Met attestatie […] gekoomen:
Annechien Jansen jonge dochter van Groningen
Remme Freerx van Tjamsweer
Anje Jacobs huisvrouw van Jan Harmens en
Hindriktien Meints van Slogteren
Grietien Eelkes jonge dochter van Midwolda
Van ons zijn vertrokken:
Na Veendam Roelef Jansen en Maike Egberts ehelieden

Anno 1719 den 5 martii
[folio 380 verso]
Heeren Heijlig Avondmaal gehouden […] tot tafel des Heeren begeven:
Renske Tjeerts weduwe van Hind. Harms Schraa
Frans Hindriks jonge man
Jentien Doedes jonge man
Reinder Willems jonge man
Brugt Hindrix jonge man
Renske Jans jonge dochter
Meiske Augustinus jonge dochter
Met attestatie […] gekoomen:
Lammechien Jans van Groningen
Albert van Swaneveld en
Hondina Placius van ’t Hoogezand
Hillechien Jans en
Tietien Popkes van Nieuw-Wolda (in marge: vertrokken naa ’t Hoogezand)
Van ons zijn vertrokken:
Hindrik Feddes en Trijntien Dauwes na de Leek
Klaasien Jans na Veendam
Luitien Jans en Grietien Jans na Zuidbroek
Willem Wijchers jonge man na Midwolder Hamrik

Den 11 junius
Heeren Heijlig Avondmaal gehouden […] met attestatie tot ons overgekomen:
Abeltien Remkes huisvrouw van Derk Tjaarts van Noordbroek
Foeke Allerts en Lammechien Klaasen als ook
Andries Jans en Gesien Klaasen van ’t Hogezand
Hindrik Bartelts jonge man uit het graafschap van der Lippe

[folio 381]
Den 3 september
Heeren Heijlig Avondmaal gehouden […] tot des Heeren gemeijnte begeven:
Annechien Ottes huisvrouw van Hindrik Pieters
Van ons zijn met attestatie vertrokken:
Trijntien Jans huisvrouw van Derx Hindrix na Zuidbroek
Gezien Jans naa ’t Hoogezand
En Grietien Eelkes jonge dochter na Heveskes

[folio 381verso]
Heeren Heijlig Avondmaal gehouden […] tot des Heeren tafel begeven:
Helmer Sijgers
Met attestatie zijn van ons vertrokken:
Harmen Jans Kalk na Zuidbroek
Jan Oomkes en
Abraham Jansen na Veendam

Anno 1720 den 3 martii
Heeren Heijlig Avondmaal gehouden […] tot gemeente begeven:
Jurrien Jans zijnde rooms geweest
Stijntien Jans zijn huisvrouw
Gerrijt Kruisinga
[folio 382]
Jan Jansen
Minke Dauwes huisvrouw van Meine Jakobs
Jantien Rijkents huisvrouw van Jan Klaasen
Jan Rijkens jonge man
Wijcher Freerx Elleri jonge man
Ijktien Jakobs jonge dochter
Bauwchien Berents jonge dochter
Met attestatie zijn tot ons overgekomen:
Lukas Rijsterborg van Schijndel uit Peel en Kempeland en zijn huisvrouw
Magdalena Boekhof van ’s Hertogenbosch
Jan Klaasen van Zuidbroek
Mechtelina Beekmans jonge dochter van Groningen
Van ons is vertrokken:
Hindriktien Jans na Groningen

Den 2 junii
Heijlig Avondmaal gehouden […] tot des gemeente begeven:
Johannes Huijs
Met attestatie zijn tot ons overgekomen:
Hindrik Klaasen en
Annechien Jelis ehelieden van Westerbroek
Meint Annes en
Eltie Roelefs van ’t Hoogezand
Rindeltien Reinders van ’t Hoogezand
Tonnis Jakobs van Groningen
Van ons zijn vertrokken na ‘s Hertogenbosch:
Lukas Rijsterborg en Magdalena Boekhof

[folio 382verso]
Den 1 september
Met attestatie zijn tot ons overgekomen:
Geert Harmens en
Coopje Hindrix van ’t Hoogezand
Albert Geerts en
Aagtie Hindrix van Risum
Jan Luggerts en
Lammechien Jans van ’t Hogeveen
Annechien Jakobs huisvrouw van Hindrik Jans van de Wildervank
Jan Elling jonge man van Wedde

Den 1 december
Heijlig Avondmaal gehouden […] tot des gemeente begeven:
Hermanna Westerbrink en
Wendeltien Arents
Met attestatie zijn tot ons overgekomen:
Menso Jans en
Hindrik Jans van Spijk
Zijn van ons vertrokken met attestatie:
Hillechien Meertens na Westerbroek en
Wijtske Eelkes jonge dochter na het Hogezand


[folio 383]
Op desen 15 Junius 1721 heb ik P. Venhuisen naar voorgaande visitatie en consistori houdinge, voor de eerste maal alhijr het H. Nagtmaal uitgedeelt, en kwamen met attestatie tot ons over:
Jan Tiddes van Noortbroek
Jan Tijssen en
Fenneken Willemsen egtelieden van Almen

14 september:
met attestatie overgekomen:
Gerko Entes van Zuidbroek
Mejuffrouw Anna Francoise Chales de la Motte van Oudebroek
Tjert Cuperus van Groningen
Marrichjen Geerts van Groningen

Den 12 december:
met attestatie kwamen:
Philippus Neev en
Pieteterjen Swenis van Groningen

[folio 383verso]
Anno 1722 den 15 martij
Toegelaten op belijdenis:
Henrica Venhuisen
Op attestatie:
Martjen Hindrix van Blijham
Lamberdina Wijnants van Zuidbroek
Brugt Hindrix van Zuidbroek
Everhardus Konst s.s. studiosus van Veendam
Jantjen Enninck van Noortlaren
Stoffer Janssen van Zuidhorn

Den 7 junii
op attestatie toegelaten:
Annighjen Jans van Zuidbroek

[folio 384]
6 september
op attestatie overgekomen:
vrouw Hosina Mejer weduwe Sthemans
Jasper Cornelius Sthemans van Zuidbroek

op belijdenis toegelaten:
Harmen Hindriks
Maijke Mennes
Eefien Kramers
Rensche Scheltens
Wipke Derx
Fennighjen Peters

Den 4 december
op belijdenis toegelaten:
Jacobje Rienkes
Klaas Doedes
Jannes Jacobs
Met attestatie van Groningen:
Johannes Hoitsma s.s. candidatus

[folio 384verso]
Anno 1723 den 7 martii
met attestatie overgekomen:
Geesjen Willems van Zuidhorn
Maike Wigers van Groningen
Frederikus Bruines van de Niewschans

Den 6 junius
op belijdenis aangenomen:
Sivert Hindrix
Jochem Roelefs
Reinder Dauwes
Wijgher Ceejen (in marge: naar Loppersum)
met attestatie overgekomen:
Oietje Tjerx van Veendam
Jan Sjabbes van Bedum
Jan Holschen van Groningen (in marge: wederom vertrokken)
Geert Thomes en (in marge: wederom vertrokken)
Geesjen Harms van Noordbroek (in marge: wederom vertrokken)
Geesjen Luitiens van de Wildervank

[folio 385]
Den 5 september
op belijdenis toegelaten:
Harmen Hijlkes
Jeltje Seejes
Jacobjen Jans
Met attestaarsij:
Geesje Jans jonge dochter van Groningen
Klaaske Hindrix van Kolham

Den 5 december
Met attestaatsij toegelaten:
Jantjen Rinjes van Bafflo
Anje Jans van Ziddebuiren

Anno 1724 den 5 martii
op belijdenis aangenomen:
Kornelis Sijtses, ook gedoopt, en
Willemke Roelefs zijn huisvrouw
Wijcher Peters en
Siberig Sibes zijn vrouw ook gedoopt
Lammert Arents en
Aafke Arents egtelieden
Jan Jookes en
Aaltjen Jans egtelieden
[folio 385verso]
Hooijke Geerts
Hindrik Jans
Harmen Sijgers, vertrokken na Groningen
Feitse Davids
Jan Meertens
Eijse Remkes van ’t Hogezand, waarvan attestatie gegeven
Sicce Harms
Jan Bartels
Jan Jans en
Gepke Harms egtelieden
Willemke Lodewijks
Hindrikjen Jans jonge dochter
Femmighjen Wijchers huisvrouw van Hindrik Jans
Albertjen Jans
Gerben Hindriks en
Janke Augustinus egtelieden
Met attestaatsij aangekomen:
De heer Jan Wolbers en
Catharina Selhuisen van de Wildervank
Maria Steeringa jonge dochter van Groningen

[folio 386]
Met attestaatsij aangekomen:
Den 11 junii
Juffrouw Henrica Eijlers van Uithuisen
Johan Hindriks Duen van Schotmer uit ’t graafschap Lippe

Den 3 december
op belijdenis aangenomen:
Augustinus Luites naadat eerst gedoopt werde zijnde van mennisten afkomst
Metje Hillebrands jonge dochter
Met attestatie:
Lijsbeth Eppens van Groningen

[folio 386verso]
Anno 1725 den 3 [martii]
op belijdenis aangenomen:
Hindrik Jans en
Annighjen Jacobs egtelieden
Harmen Siwerts en
Grietje Geerts egtelieden
Jan Arents jonge man
Willem Jacobs jonge man
Roelef Hindrix
Hindrik Jans Puthaak
Enne Alberts
Luggert Jans
Jan Jacobs en
Trijntje Oomkes egtelieden
Jantjen Arents jonge dochter
Aaaltjen Heines jonge dochter
Saartjen Berents jonge dochter
Jan Jans en
Aafke Peters egtelieden
Tjerk Reints en
Grietje Kornelis egtelieden
Met attestaatsij aengekomen:
Jan Hindrix van Zuidbroek
Albert Jans en
Henderica Sikkinge egtelieden van ’t Hoogezand

[folio 387]
Den 8 junius
Bijgekomen op belijdenisse:
Aagtje Derx jonge dochter
Hienje Heines jonge dochter
Met attestatie van Anloo:
Harmen Scuberinge en
Willemtjen Everts egtelieden (in marge: vertrokken naer de Wildervank)

Den 16 september
Met attestaatsij toegelaten:
Jan Boomhouwers van de Bourtange
Geertjen Jans van Veendam
Aaltjen Wijchers van ’t Hoogezant

Den 9 december
op attestaatsij toegelaten:
Jan Wichers van Veendam
Lubke Reitses van Veendam huisvrouw van Andries Alderts
Idtjen Boomhouwer huisvrouw van Jannes Andries van de Nieuweschans
Petrus Peters van Garijp uit Vrieslandt

[folio 387verso]
Anno 1726 den 3den martii
op belijdenisse aangenomen:
Otto Jans
Jannes Caspers
Lammert Warners
Henricus Knellis
Peter Luitjes
Michiel Derks
Menne Arents en
Trijntje Rienkes egtelieden
Jan Peters
Eise Gerrits
Hindrikje Hindriks
Tietje Thies
Anna Alderts
Jacobjen Arents
Petertje Jans
Geeske Peters

Den 9 junii
Met attestaatsij tot ons overgekomen:
Luickjen Alinge jonge dochter van Schildwolde, vertrokken na Suijdbroek 22.2.1798
Jan Jans van Zuidbroek

[folio 388]
Den 8 september
op belijdenisse aangenomen:
mejuffer Gesina Margaretha Hoornken

den 8 december
Met attestaatsij toegelaten:
Elsien Cramers jonge dochter van Obergum
Aafke Jans jonge dochter van Slogteren
Reine Peters jonge dochter van Groningen

Anno 1727 den 9 martii
op belijdenisse aangenomen:
Annighien Hindriks jonge dochter
Hemke Jans vrouw van Here Jacobs
Eefke jonge dochter
Dewerke Epkes vrouw van Haije Willems
Aaltjen Jochems vrouw van Jan Schoem.

[folio 388verso]
Den 8 junii
op belijdenisse aangenomen:
Trijntje Willems huisvrouw van Harm Berents
Met attestatie:
Trijntje Hindriks van ’t Hogezand

Anno 1728 den 13 martii
op belijdenisse aangenomen:
Harmen Hindrix
Mense Kornelis
Hindrik Poppes
Hooijte Rienkes
Frans Willems
Zacharias Floris ook gedoopt en tot ons van de mennonieten overgekomen
Annichjen Arents huisvrouw van Frans Willems
Grietje Pieters jonge dochter
Siberigjen Sipkes huisvrouw van Jentje Doedes
Eelke Peters
Met attestaasij van Cropswolde:
Roelef Peters

[folio 389]
Den 13 juni
Met attestaatsij tot ons overgekomen:
Harmen Jans Kalk en
Eppjen Fokkes van Zuidbroek
Jan Wichers jonge man van Groningen

Den 5 september
op belijdenisse aangenomen:
studios Lambert Arnold Swartte van Embden
studios Jacobus Venhuizen mijn zoon
Met attestaasij van Groningen:
De heer Jan ten Pelwijk en
Ida Alegonda Blenke

Anno 1729 den 11 september
Met attestatie toegevoegt:
Jan Meertens en
Fennigjen Jans van Westerbroek

Den 25 december
Sijn tot ledematen aangenomen:
Trijntje Hajes jonge dochter nu getrouwt aan Hooijte Gokkes
Gerbrege Hermes

[folio 389verso]
Anno 1730 10 maart
Hillighjen Harms met attest van Kropswolde

11 juni
Tot ledematen aangenomen:
Roelof Jans
Edzo Folkers met attestatie van Niewolda

24 september
Op de belijdenisse … aangekomen:
Jacobje Kruisinga egtgenoot van onse meester A. Hoitsema
Feike Eeverts en
Annegien Alberts egtelieden met attestatie van Hogezand

29 december
Op hare belijdenisse aangenomen:
Juffer Philippina Duursema
Focko Jans Swaagman met attestatie van Scharmer
Hindrik Peters en
Marrigjen Jans
Otto Geerts Hovenier en
Eeltje Thomas

[folio 390]
Anno 1731 25 maart
Tot ledematen aangenomen:
Rinse Hendriks en sijn huijsvrouw
Lammigje Rijkens nadat eerst gedoopt wierde
Johannis Gerl. Ashmeijer met attestatie

14 juni
Tot de gemeente toegevoegt:
Tjebbe Rijnkes en
Gepke Jans
Met attestatie Agneta Brunes

24 september
Aanwinninge van twe ledematen:
Grietje Hendriks huisvrouw van Frerik Broents
Aukje Cruisinga
Jantje Jacobs Kampert

16 december
Tot leeden aangenomen:
Gerhart Westerbring
Volkert Edses
Albert Jans
Albert Sijerts en
Lisbet Alberts
Trijnje Jans
Jantje Roelofs
Geltje Hendriks
Frouke Tonnis met attestatie van Farmsum
Jantje Tiddens met attestatie van Noordbroek dwelke weder vertrokken is met attestatie na Noordbroek den 8 juni 1732

[folio 390verso]
Anno 1732 8 juni
Tot leeden aangenomen:
Grietje Eijsses
Met attestatie:
Gerrit Rijke van Alkmaar
Gepke Jans
Geerje Hagenauw, met attestatie vertrokken

14 september
Tot ledematen aangenomen:
Geert Everts, eerst gedoopt
Trijntje Jans sijn huisvrouw
Met attestatie:
Fennichjen Harms jonge dochter
Grietje Claassen huisvrouw van Alle Arends

26 december
Met attestatie overgekomen:
Teunis Veenhuijs uijt Oostvriesland
Hillebrand Jans van Noordbroek

[folio 391]
Anno 1733 8 maart
Aanwinninge van een lidmaat:
Abel Sibrands

14 juni
Tot lidmaat aangenomen:
Dieuwke Kleijs eerst gedoopt
Met attestatie:
Uulke Uulkema meester chijrugijn en
Trijntje Cruisinga sijn huijsvrouw

13 september
De volgende ledematen:
Alle Arends
Roelef Jans
Maeijke Egtberts
Cornelis Sijdses en sijn huijsvrouw
Willemke Roelofs met attestatie van Noordbroek

26 december
Tot de gemeente … begeeven:
Jan Gerkes en
Jeltje Feijtses nadat eerst gedoopt wierde
Martje Hendriks
Tjebbe Tholens
Hemke Abels met attestatie van Hogezand
Grietje Sijdses met attestatie van Groningen

[folio 391verso]
Anno 1734 den 14 maart
Tot de gemeente haar begeven:
Jan Berends
Fennichjen Lamberts
Wipke Alberts met attestatie van Slogteren, weder vertrokken

26 december
Tot de gemeente … gevoegt:
Ebeltje Jekens
Johannis Tjaars
Hendrik Stheman
Melle Kornelis
Jacob Jans en
Meijske Wibes, eerst gedoopt sijnde
Jekke Harmens huisvrouw van Helmer Siger

[folio 392]
Anno 1735 den 13 maart
Met attestatie:
Hendrik Poppens en
Jantjen Jacobs

Den 26 december
Met attestatie:
Klaas Peters gewesen chercher van Niewolda
Etje Wessels huijsvrouw van Alle Arends van Suijdbroek

[folio 392verso]
1736 den 18 maart
Aankomende leeden:
Fennichje Geerts huijsvrouw van Harmen Bontekoe
Aaltje Gabbes huijsvrouw Albertus Gerrits Schoenmaker
Rindeltje Jans huijsvrouw van Geert Jacobs
Annighje Tekens huijsvrouw van Geert Klomp
Gerbreg Jacobs
Geertje Jans
Harmen Jans en
Hiltje Jacobs

10 september
Op belijdenis aangekomen:
Harmke Peters huijsvrouw van Derk Geerts
Harme Jans met attestatie van Anloo

26 december
Met attestatie aangekomen:
Trijntie Berens huijsvrouw van Hillebert Engels

[folio 393]
Anno 1737 den 8 juni
Tot ledematen aangenomen:
Swaantie Hommes
Tjeeske Bruijs

8 september
Met attestatie aangekomen:
Meenje Dreuws jonge dochter van Wirum
Feije Harms van Suijdbroek

26 december
Tot de gemeente begeven:
Peter Jans Meijer en sijn huijsvrouw
Aaaltje Ottes, eerst gedoopt
Geert Harms Klomp
Ebeltje Hendriks
Met attestatie:
Jan Freriks van Haren
Frerik Jans Snikkevaarder en
Fennikje Harms sijn huijsvrouw van Groningen

[folio 393verso]
1738 den 9 maart
Tot de gemeente hebben begeven:
Wier Eijkenhout
Heere Jacobs
Jacob Arends
Jochum Paulus
Jan Molenaar jonge man

Den 8 juni
Tot ledematen met attestatie angekomen:
Grietje Geerts jonge dochter, nu getrouwt aan Peter Weijer
Aafje Frericks jonge dochter

Den 14 september
Met attestatie aangekomen:
Jan Veenhof

Den 26 december
Is aangekomen:
Johanna Huijs weduwe met attestatie

[folio 394]
1739 den 8 maart
Tot de gemeente gevoegt:
Leuwe Sebet
Sijpke Emmes, koetsier bij de raadsheer Bruining
Menne Geerts
Roelof Hindriks
Frans Roelofs
Geertje Kokkes

Den 14 juni
Tot lidmaat aangenomen:
Maatske Harms huijsvrouw van Warner Lammerts nadat eerst gedoopt wierde
Andries Borggeld met attestatie van Groningen

[folio 394verso]
1740 den 9 maart
Tot de gemeente gevoegt:
Lambert Jans en sijn huijsvrouw Grietje Geerts
Christiaan Willems
Trijntie Peters
Geertje Roelefsma

Juni 12
…nieuwe aangekome leden:
Jacob Jans
Warner Lamberts

Augustus 22
Hebben sig tot de gemeente gevoegt:
Samuel Trochler met een seer loffelijke attestatie
Tjalliggien Herberts weduwe van Klaas Peters met attestatie
Geesje Klaassens huijsvrouw van Hindrik Jans met attestatie

[folio 395]
1741 maart 28
Aangenomen tot ledematen:
Melle Meertens eerst gedoopt en
Elstie Warners sijn huijsvrouw

Den 9 juni
Aanwinninge van een lid:
Jacob Klaassen

[folio 395verso]
1742 den 30 september
Met attestatie aangekomen van Groningen Anna Maria Klaassen huijsvrouw van Broer Peters

December 2
Aanwinninge van de navolgende ledematen:
Sappe Alles eerst gedoopt en sijn huijsvrouw Remke Berends
Rindert Berends en Geertie Harms egtelieden
Jelke Wichers eerst gedoopt en sijn huijsvrouw Roeleofke Lammers
Harmen Willems Vernulen en Trijntie Geerts egtelieden
Jan Jurriens door de wandeling Jan Pekelaar
Abraham Roelofs
Gerrit te Poorten
Hendrikje Jans huijsvrouw van Lewe Sebes
Eefke Jacobs
Albertus Gerrits

[folio 396]
1743 den 17 maart
…tot lidmaat aangenomen:
Ceger Peters bakker in ’t Kleinemeer
Jantje Jocchums huijsvrouw van Jacob Willems
Annigje Berends huijsvrouw van Cristiaan Willems

Den 29 december
…sig tot de gemeente begeven:
Aaltie Alberts huijsvrouw van Lue Jocchums
Met attestatie de nieuwe schulte Haike van der Werf en Anna ten Oever egtelieden

[folio 396verso]
1744 den 8 maart
…sijn tot ledematen aangenomen:
Hendrik Geerts
Jan Peters en Aaltie Coernelis egtelieden

Den 28 juni
…tot ons overgekomen met attestatie:
Haijo Wessels van Veendam
Annigjen Luijtjes huijsvrouw van Sikke Harms ook van Veendam
Annigjen Jans getrouwt aan Haijke Geerts van Zuijdbroek

December 13
…tot lidmaat aangenomen:
Hilligje Roeleofs huijsvrouw van Goossen Jans

[folio 397]
1745 den 14 maart
…sig tot des Heeren gemeente begeven:
Sara Groever onse oudste dogter
Ekke Meijnderts en Trientje Seegers egtelieden
Hendrik Geerts en Harmke Hendriks egtelieden
Jacob Lucas en Trijntie Davids egtelieden
Anna Lingehuijs huijsvrouw van A. Hoitsema met attestatie

Den 25 december
…tot lidmaat aangenomen:
Aaltie Harms Kalk
Cebe Geerts man van Etje Wessels met attestatie

[folio 397verso]
1746 den 26 december
…tot de gemeente gekomen:
Susanna Hendriks
Trijntie Albers
Eltje Alberts
Geertje Alberts, welke laatste eerst gedoopt wierd
Cornelis Geerts en Hilligje Jan egtelieden met attestatie van Colham

[folio 398]
1747 den 5 maart
…tot de gemeente toegekomen:
Rijkent Jemkes en Geeske Alberts egtelieden wordende man eerst gedoopt
Aaltie Gerkes jonge dochter
Jeltje Tjebbes Crusinga jonge dochter
Hermanna Alberts jonge dochter welke eerst gedoopt wiert
Met attestatie sijn tot ons overgekomen:
Geert Willems en Anna Berends egtelieden van Veendam

Den 18 juni
…aangenomen:
Hanno Molema
Ernestina Frederica Juliana van Calthof met attestatie van Zuijdbroek

Den 24 september
…sig tot de gemeente gevoegt:
Wens Harms huijsvrouw van Leendert Etzes

Den 31 december
…tot de gemeente gevoegt:
Deetert Ootholt
Geeske Jacobs huijsvrouw van Hendrik Geerts

[folio 398verso]
1749 3 januari
…tot de gemeente overgekomen:
Albert Berends met attestatie van Kropswolde

20 december
…zijn tot deze gemeente overgekomen met attestatie:
Jan Sikkes van Zuidbroek en
Wendeltje Maurits huisvrouw van Jurjen Alberts van Kropswolde

1750 maart den 15
…tot deese gemeente overgekomen:
Aaltje Harms met attestatie van Groningen
Jacob Leeuwes van het Hoogezand
Hillegje Roelfs huisvrouw van Gosen Jans mede van het Hoogezand


[folio 458]
[1750]
Register der Ledemaaten die bij de aankomst van Joh. Eck alhier bevonden en onder deszelfs bediening aangenomen zijn.

Leden des eerw. kerkenraads:
Helmer Siegers
Ede klaassens
Andel Hoitsema, overleden 4 juli 1753
Sipko Emmes
Hanno Molema
Frederik Bruins

Bij het Voordiep ten Noorden:
Menje Kornelis en
Matje Hindriks deszelf huisvrouw
Jan Meerten en
Eefke Jans deszelfs huisvrouw
Grietje Jans Schultens weduwe van Albert Harms
Trijntje Alberts haar dogter
Ook Harmanna Alberts haar andere dogter, overleden 1752
Ebeltje Koops huisvrouw van Jan Eilerts
Heine Hindriks en
Trijntje Melles deszelfs huisvrouw
Michiel Derks
Aaltje Jochems huisvrouw van Jan Hindriks
Jentje Doedes en
Sijbrigje Sipkes deszelfs huisvrouw
Jan Maartens weduwnaar
Wilhelmus van Dijk
Albert Jans
Hillegje Jans weduwe van Abraham Roelfs overleden 1751
Lammert Arends en
Aagtje Arends deszelfs huisvrouw
Frerik jans overleden 1750 en
Fennigje Harms deszelfs huisvrouw
Hindrik Maathuis houtkooper
Eilke Pieters weduwe van Zach. Floris overleden 1751
Hindrik Geerts overleden 1753 en
Harmke Hindriks deszelfs huisvrouw
Rijktje Luikens weduwe van Andries Aaldriks overleden 1751
Dieterd Ootholt en
Manke Klaassens egtelieden
Juffer Henrica Eilerts huisvrouw van Joh. Van Julsingha
Hindrik Jans weduwe
Susanna Hindriks deszelfs dogter
Juffer Anna Lingen huisvrouw van meester Andel Hoitsema
Saartje Berends huisvrouw Hanno Molema
Trijntje Anskes weduwe van Haije Helmers
Trijntje Haijes haar dogter huisvrouw van Hoijte Gokkes
Evert Hazelhoff substituut en
Esther Alles deszelfs huisvrouw
Jan Tjebbes Kruisinga overleden 1752 en
Jantje Geerts deszelfs huisvrouw
Gerrijt Ceijes Kruisinga en
Neeltje Geerts deszelfs huisvrouw
Barber Jans weduwe van
Ikke Harms huisvrouw van Helmer Siegers
Hindriks Geerts Klunder en
Geesje Jakobs deszelfs huisvrouw
Aaltje Jans huisvrouw van Frans Writzers mennist
Trijntje Jans de Raad weduwe van Jan Siegers
Jantje Jansen huisvrouw van Albert Klaassen
Aaltje Gabbes weduwe Albertus Gerrijts Sterenberg
Wemeltje Harms huisvrouw van Leendert Edzes overleden 1751
Hemke Abels huisvrouw van Sijwert Alberts, roomsch
Ellegje Tiddes weduwe van Joest Stehman
Hindrik Jans en
Margje Harms egtelieden
Bauckje Berends huisvrouw van Ede Klaassen
Geert Willems en
Anna Berends egtelieden
Christiaan Willems en
Annegje Berends deszelfs huisvrouw
Pieter Jans Meijer en
Aaltje Attes egtelieden
Wendeltje Maurits huisvrouw van Jurjen Alberts
Annegje Hindriks dogter Hindrik Jans
Anna Ottesn dogter van Otto Jans [doorgehaald]
Barber ter Poorten dogter van Gerrit ter Poorten
Fennigje Teeuwes … [doorgehaald]
Jannes Jans jongman
Tjerkje Zacharias dogter van wijlen Zacharias Floris
Klaas Edes jongman
Wopke Jans huisvrouw van Hindrik Berends Dam
Elsje Tjarks jonge dochter
Elizabetha Catharina Lohman
Aletta Everhardina Eck
Aagtje Scheltes jonge dochter
Geesje Tonnis huisvrouw van Pieter Alberts
Margje Hazelhof jonge dochter

[folio 459]
Bij het Voordiep ten Zuiden
Willem Willems Bosch en
Jantje Jans egtelieden
Germt Hindriks en
Janke Augustinus deszelfs huijsvrouw
Pieter Sanders
Willemtje Roelfs weduwe van Kornelis Sijtses
Geert Harms en
Trijntje Reenkes deszelfs huisvrouw
Wicher Tjebbes
Ebeltje Fekkes huisvrouw van Jurjen Hindriks
Tekke Hartes overleden 1752 en
Grietje Lukas deszelfs huisvrouw
Jakob Lukas en
Trijntje Davids egtelieden
Andries Jans de Raad en
Geesje Klaassen deszelfs huisvrouw
Cebe Geerts en
Etje Wessels deszelfs huisvrouw overleden 1751
Grietje Harms weduwe van Marten Warners
Eefke Klaassen weduwe
Roelfje Geerts, huisvrouw van Klaas Derks, overleden 1752
Jantje Hoitinga, weduwe van Gerrijt Everts, overleden 1752
Jan Freriks weduwnaar
Jelka Wichers en
Roelfje Lamberts egtelieden overleden 1753
Jantje Willems, weduwe van Jakob Geerts, overleden 1751
Anke Hindriks huisvrouw van Pieter Jans
Frans Roelfs en
Annegje Fekkes egtelieden
Lambert Harms en
Geertje Gokkes egtelieden
Grietje Hoijtes weduwe van Gokke Gokkes
Jan Jurriens Pekelaar, overleden, en
Jantje Roelfs egtelieden, overleden 1751
Poppe Poppes weduwnaar
Roelf Hindriks weduwenaar (later toegevoegd)
Jan Pieters en
Aaltje Kornelis deszelfs huisvrouw
Berend Jans
Hillegje Egberts weduwe van Fokke Mennes
Menne Geerts, overleden 1751, en
Dieuwertje Kleijs deszelfs huisvrouw
Pieter Jakobs en
Gebke Jans egtelieden
Gerke Entes, collecteur, en
Hermanna Westerbrink egtelieden
Gerard Westerbrink jonge man
Jan Pieters en
Reine Pieters egte lieden

Aaltje Alberts huisvrouw van Luie Jochems
Hindrik Pieters en
Anneke Ottes egtelieden
Pieter Pieters jongman
Hoijte Geerts en
Grietje Heines egtelieden
Hiltje Heines huisvrouw van Klaas Jans Jonker
Geesje Willems weduwe van Roelf Hindriks
Swaantje Jans huisvrouw van Berend Berends
Jan Janssen Schipper en
Aafje Pieters egtelieden
Sappe Attes en
Remke Berends egtelieden
Hindrikje Folkers weduwe van Pieter Jans
Aaltje Harms huisvrouw van Hoijte Roelfs
Jochem Pauwels en
Tjeetske Bruins egtelieden
Aaltje Wichers huisvrouw van Philippus Berends Luth
Derk Selhuizen weduwenaar
Hindrik Jans weduwenaar
Engbert Geerts overleden 1751
Jantje Arends huisvrouw van Abr. Vroom
Roelf Jans weduwenaar
Otto Jans en
Metje Hillebrands egtelieden
Jakob Leeuwes en
Aaltje Heines egtelieden
Teunisje Teeuwes huisvrouw van Eilert Harms
Anna Ottes dogter van Otto Jans
Sieger Helmers
Hindrikjen Hindriks Tijlken huisvrouw van Pieter Martens
Jantje Willems Bosch jonge dochter
Maeijke Kornelis jonge dochter
Geesje Pieters jonge dochter

[folio 460]
Het Noorder- of Agterdiep

Ten noorden
Harm Hijlkes en
Trijntje Hindriks egtelieden
Melle Meertens en
Elsje Warners egtelieden
Albert Sijerts en
Lijsbeth Pieters egtelieden
Sikke Harms en
Annegje Luitjes egtelieden
Willem Jakobs en
Annegje Jakobs egtelieden, overleden 1753
Jan Klaassen en
Jantje Rijkents
Grietje Geerts huisvrouw van Hindrik Hindriks
Wellemtje Jans weduwe van Gale
Eisse Remkes en
Trijntje Jans egtelieden
Pieter Jans
Jan Jakobs en
Eilke Sijbes egtelieden

Ten zuiden
Grietje Hindriks huisvrouw van Roelf Jans Taeij
Fennigje Lamberts jonge dochter
Warner Lamberts en
Maatske Harms egtelieden
Anna Hindriks weduwe van Arend Lamberts
Jan Arends jongman
Jochem Roelfs weduwenaar
Sjouke Jochems deszelfs dogter
Renske Douwes weduwe van Jakob Meertens

[folio 461]
De Jagerswijk

Oostzijde
Rindert Berends en
Geertje Harms egtelieden
Harms Jans

Westzijde
Rijkent Jimkes en
Geesje Alberts egtelieden

De Heerenlaan
Hillegje Jans weduwe van Kornelis Geerts
Luppe Jans en
Annegje Alberts egtelieden
Harmke Pieters huisvrouw van Geert Kars
Barber Jans huisvrouw van Joest Jans
Sophije Harms weduwe van Berend Kruse
Hindrik Jans en
Annegje Pieters egtelieden
Derk Tjaarts en
Abeltje Remkes egtelieden
Grietje Geerts huisvrouw van Jan Geerts
Stijntje Derks weduwe van Jurjen Jans Ophuis
Geesje Douwes, weduwe van Meerten Jakobs, overleden 1750
Gerrijt Ter Poorten en
Sara van Dijk egtelieden
Balthzer Egberts

[461verso]
Het Kleine Meer ten Noorden
Wicher Pieters en
Sijbrig Sijbens egtelieden
Sweitze Wijbes en
Annegje Kornelis egtelieden
Geesje Klaassens weduwe van Hindrik Jans
Sjoert Everts en
Geertruid Arends egtelieden
Jakob Arends overleden 1751
Harm Willems Vernul, overleden 1750, en
Trijntje Geerts egtelieden
Meester Otto Geerts Honk en
Eilje Thomas egtelieden
Here Jakobs en
Hemke Jans egtelieden
Jakob Klaassen en
Geertje Roelfsma egtelieden
Wijbe Roelfsma

Bij het Oude Diep
Tjallegje Herberts weduwe van Klaas Pieters
Minke Hindriks weduwe van Jan Pieters
Aaltje Jans weduwe van Ulfert Jans
Albert Berends overleden 1750
Grietje Hindriks huisvrouw van Frederik Bruins
Eltje Willems
Eefke Eltjes huisvrouw van Sipko Emmes
Andries Borggeld jongman
Hillegje Tebbes weduwe van Peter Peters Weijer
Epke Tammes jongman

[folio 462]
Het Kleine Meer ten zuiden
Oomke Luitjes
Hillegje Roelfs huisvrouw van Gosen Jans
Maria Berends weduwe van Willem Harms Vernul
Harm Roelfs Stapper en
Grietje Sijbes egtelieden
Lubbegje Jans huisvrouw van Hindrik Jans
Ekke Meinderts en
Trijntje Sijgers egtelieden
Gosse Klaassens, overleden 1752, en
Wijpke Jans egtelieden, overleden 1752
Lammert Hindriks en

Metje Sijerts egtelieden bij de Kalkwijk

[folio 463verso]
De Borgercompagnie

Ten Oosten
Eisse Gerrijts en
Grietje Jans egtelieden
Harm Jans jongman
Marten Jansz
Eefke Geukes jonge dochter

Ten Westen
Klaas Geerts overleden 1751
Hindrik Klaassen Schraage en
Pietertje Hartes egtelieden
Renske Tjeerts, huisvrouw van Pieter Hindriks, overleden 1751
Harm Jans Kalk en
Epje Fokkes egtelieden bij ’t Kleinemeer 
Aaltje Harms jonge dochter


[folio 399]
A. 1750 Maij.
Kerkelijke en Consistoriale Acten beginnende met de bediening van Johannes Arnoldus Eck.

14 juni
…tot leden van deze gemeente aangenomen:
Ceije Kruisinga S.S.Theol.Stud.
Met attestatie van elders overgekomen:
Andries Borggeld van Wittewierem
Gosse Klaassen en Wijpke Jans egtelieden van het Hoogezand
Jantje Jans huisvrouw van Albert Klaassen van Groningen
Margje Hindriks jonge dochter van Noorddijk
Met attestatie vertrokken:
Juffrouw Sara Ruijter weduwe van wijlen Theod. Croeser en
Sara Croeser haar dogter
Hindrikje Sijwerts weduwe van Jan Veenhof

13 september
…met attestatie tot deze gemeente overgekomen:
Derk Selhuizen van Winsum

[folio 399verso]
20 december
…tot de gemeente overgekomen:
Hermanna Alberts jonge dochter met attestatie van Groningen
Vertrokken met attestatie:
Aaltje Entes huisvrouw van Albertus Maagd naar het Hoogezand
Margje Hindriks jonge dochter naar Noorddijk

[folio 399verso]
1751 den 14 maart
…tot de gemeente overgekomen:
Grietje Hindriks huisvrouw van Roelf Jans Taeij met attestatie van ’t Hoogezand

13 juni
…tot leden van de gemeente aangenomen:
Teunisje Teeuwes huisvrouw van Eilert Harms
Annegje Hindriks jonge dochter
Barber Ter Poorten jonge dochter
Anne Ottes jonge dochter

[folio 400]
19 september
…tot lidmaat van de gemeente aangenomen:
Balthzer Egberts

19 december
…tot lidmaaten van de gemeente aangenomen:
Jannes Jans jongman
Tjerkje Zacharias jonge dochter

[folio 400verso]
1752 12 maart
…tot de gemeente overgekomen:
Pieter Jansz met attestatie van Groningen
Sieger Helmers en
Klaas Edes jonge mannen

11 juni 1752
…tot de gemeente overgekomen:
Elsje Tjarks jonge dochter met attestatie van Groningen
Wopke Jans huisvrouw van Hindrik Berends Dam
Renske Douwes weduwe van Jakob Meertens
Sjouke Jochems jonge dochter

10 september
…als nieuwe leden overgekomen:
Geesje Tonnis huisvrouw van Pieter Alberts met attestatie van Groningen
[folio 401]
Juffrouw Elizabetha Catharina Lohman
Aletta Everhardina Eck mijne zuster
Aagtje Scheltes jonge dochter mijne dienstmeid
Met attestatie vertrokken:
Juffrouw Frederica Juliana van Kalthof naar het Hoogezand

1753 februari 22
…Johan Koch en deszelfs huisvrouw … hun kind in onze gemeente ter doop te presenteren

Den 11 maart
…tot de gemeente overgekomen:
Marten Jans
Harm Jans jongman
Epke Tammes jongman
Jan Jakobs en Eilke Sijbes egtelieden
Hindrikje Hindriks Tijlken huisvrouw van Pieter Martens
Jantje Willems Bosch jonge dochter
Eefke Geukes jonge dochter

Den 13 juni
[folio 401verso]
…als nieuwe leden overgekomen:
Met attestatie:
Pieter Krook jongman van Zandeweer
Geesje Pieters jonge dochter van ’t Hoogezand

Wijbe Roelfsma
Maeijke Kornelis jonge dochter
Margje Hazelhof jonge dochter

[folio 402]
1754 den 23 juni
…tot ons overgekoomen:
Van Veendam de heer capitein Jan Kuen en
vrouwe Johanna Theresia Lomans egtelieden
Van Niehove A. Smith thans schoolmeester hijr te Sappemeer
Van Coevorden Jan Gerrijts
Van Oosterwijtwerd mijne huisvrouwe Jacomina Uden

[folio 403]
1755 14 september
Met attestatie van Groningen tot ons overgekomen:
Eecke Jans Kempinga

[folio 404]
1756 den 14 maart
…tot leden dezer gemeente angenoomen:
Arent Wessels
Tjakke Augustinus en
Aeltje Alberts ehelieden
Met attestatie nae Groningen vertrokken:
Anna Lingenhuijs weduwe Hoijtzema

[folio 404verso]
6 juni
…tot litmaet angenoomen:
Jan Eijsses
Met attestatie angekoomen:
Antje Popkes van Oostwold

19 september
Met attestatie van het Hogezand tot ons overgekomen:
Haico van den Werf en Anna ten Oever egtelieden

[folio 405verso]
1757 19 juni
…tot lidmaet angenomen:
Hindrik Berents
Met attestatie tot ons overgekomen:
Aeltje Sijpkes van de Meden
Johanna Meertens van Groningen
Geesje Stevens van Amsterdam

[folio 406verso]
1758 5 meert
…tot litmaet angenoomen:
Enneke Hindriks en
Trijntje Jacobs
[folio 407]
& met attestatie tot ons overgekomen:
George Semler van Oostermeer

19 juni
Met attestatie angekoomen:
Van het Hogezand Grietje Harms
Van Winschoten Foppe Harms

10 december
…met attestatie vertrokken:
Aeltje Harms na Groningen
Margijn Hazelhof na ’t Hogezant

[folio 407verso]
1759 11 meert
…tot litmaeten angenoomen:
Leeuwe Simons nu eerst gedoopt
Otto Folkers
Ijmke Eijsses

3 juni
Met attestatie tot ons overgekoomen:
Henrika Westenbrink van de Nieuwe Pekela
Tjetske Ferverda van Roon

[folio 408verso]
1760 16 meert
…angenomen tot litmaeten:
Juffrouw Antje Winshemius
& Jantje Alberts huisvrouw van Sijtze Jacobs
& met attestatie van Groningen tot ons overgekomen:
Margijn Jans huisvrou van Jan Jurjens

8 juni
…tot ledemaeten van deze gemeente angenomen:
Hindrik Schuilinge
& Aefke Leendertz huisvrou van de tegenwoordige schoolmeester A. Smith
& met attestatie van ’t Hoogezand is tot ons overgekomen:
Ciert Jans

[folio 409]
21 december
Met attestatie tot ons overgekoomen:
Uit Groningen Hiske Arends

[folio 409verso]
1761 13 december
Met attestatie uijt Groningen overgekomen:
Jantje Edes

[folio 410]
1762 14 maart
…tot ledematen van deze gemeente aengenoomen:
Annegijn Zaccharias huisvrouw van Ciert Jans
& Jantje Sijbes jonge dochter

12 september
…tot ledemaet van deze gemeente angenomen:
Elisabeth Schipvaert huisvrou van Hindrik Maethuijs

12 december
Met attestatie tot ons overgekomen:
Van het Hogezand Evert Tonnis & Margrietje Sissingh
Van Curacao Hermannus Hensuma en Paulina Ellis

[folio 410verso]
1763 13 meert
Met attestatie van het Hogezant tot ons overgekomen:
Jan Berghuis en huisvrouw Grietje Bos

12 juni
…tot ledematen van dese gemeente angenoomen:
Cornelis Foekens
& Adriana van Ulfen
[folio 411]
Met attestatie tot ons overgekomen:
Leentje Christiaens van Zuidbroek
& Annegijn Gerrits van Farmzum

[folio 411verso]
1764 11 meert
…tot litmaet angenoomen:
Jannes Bruins

17 juni
…tot ledematen angenoomen:
Jan Martens
& de collector Jannes Entens
Met attestatie tot ons overgekomen:
Uit Groningen Lupke Alberts
Uit de Eexte Catharina Klugkist weduwe van Ubbo Groenier

23 juli
…tot litmaet der gemeente angenoomen:
Maria Magdalena Bootman zijnde daarop met attestatie vertrokken nae Mijedregt

9 december
Met attestatie vertrokken:
Na Garijp Peter Peters
Na ’t Hogezant Sijger Helmers

[folio 412]
1765 10 meert
…tot litmaet van deze gemeente angenomen:
Klaes Jans
Met attestatie uijt Groningen tot ons overgekoomen:
De nieuwe schoolmeester Jacob reinders Berghuis

[folio 412verso]
8 december
Met attestatie nae het Hogezand vertrokken:
Klaes Edes
& Margijn Jans
[folio 413]
1766 meert 9
…tot ledematen angenoomen:
Meerten Jans
& Elisabeth Zaccharias
Met attestatie was overgekoomen uijt Amsterdam:
Juffrouw Catharina Kruijff

8 juni
…tot ledematen angenoomen:
Barber Jacobs weduwe van Harje Roelfs
Aeltje Hindriks
Trijntje Jans onze dienstmaegd
Met attestatie van ’t Hogezant is overgekomen:
Jacob Sijtzes

[413verso]
14 december
…tot ledematen angenomen:
Melle Hooijtes
Grietje Jans

[folio 414]
1767 14 juni
…tot ledematen angenomen:
Poppe Poppes
Lutgertje Peters
Albertus van der Werf
Met attestatie van Winschoten is overgekomen:
Aefijn Foppes

13 september
…tot litmaet angenomen:
Aagtje Jans uijt het Kleijnemeer

[folio 414]
1768 13 meert
…tot litmaet der gemeente angenoomen:
Jan Helmers

[folio 415]
12 juni
…tot ledematen angenoomen:
Roelf Roelfs
Tijes Albertz
Eerst gedoopt Jantje Jans huisvrou van Marten Jans
Met attestatie overgekoomen:
Mevrouw Catharina Decker weduwe Kock en
De heer Cornelis Star Ligtenfoort
& Maria Kock egtelieden tzamen van Curacao

[415verso]
11 december
…tot litmaet angenomen:
Annegijn Tammes huisvrouw van Dietert Ootholt &
Met attestatie uit Winschoten overgekomen:
Anna Albertz huisvrouw van Jan Pieters

[folio 416]
1769 12 meert
…tot ledematen angenomen:
Jantje Jans
Ijmke Germts
Wendeltje Samuels welke ook gedooopt is
Met attestatie overgekomen:
Rienke Harms van het Hogezant
Anna Albertz van Winschoten

11 juni
…tot litmaet angenomen:
Jan Reinders
Met attestatie zijn overgekomen:
Uijt de Wildervank mevrouw de weduwe A. Springer geboren Piccard
Uijt Groningen Egbert Roelfs
& Hillegje Jans ehelieden

[folio 416verso]
10 september:
Met attestatie … uijt Groningen tot ons overgekomen:
Jacoba Alberdina Geersma huisvrouw van de overste Froon

8 december
Met attestatie … tot ons overgekomen:
Antje Hisgers van Ruinen

[folio 417]
1770 11 meert
…angenomen tot ledematen:
Geert Gnodde
Jan Cornelis
Rixtje Jans
Aefijn Jans
Epje Jans

26 april
Met atetstatie vertrokken nae Zuidlaeren:
Juffrouw Catharina Kruijff

9 september
Van Franeker met attestatie overgekomen:
Klaes Meurs

[folio 417verso]
1771 24 meert
…tot ledematen der gemeente angenomen:
Lukas Stevens
Grietje Gerrits Cruisinga jonge dochter

[folio 418]
9 juni
Met attestatie … tot ons overgekomen:
Johan Adam Loerbach uit Leeuwarden
Cornelis Foekes &
Johanna Meertens ehelieden uit Groningen
Margarieta Lockel uit Zwolle
S.P. Lockel uit Zwolle
Henrietta Bonnard uit Zwolle
Elizabeth Lutgert Megtelt Mosburger uit Zwolle
Johanna Cornelia Coenradina Buns uit Zwolle
Anna Catharina Scholtzen uit Huissen
Catharina Elisabeth Scholtzen uit Huissen

8 september
…tot litmaet angenomen:
Cornelis Pieters
Met attestatie overgekomen:
J. Piccard med. doctor &
Henrica Elisabeth Piccard ehelieden uit Noordbroek
Jurjen Hindriks uijt Beukebergh
Met attestatie vertrokken na Noordlaren:
Klaes Meurs

[folio 418verso]
1772 8 meert
…tot litmaet angenomen:
Antje Berents, ook gedoopt, huisvrouw van Cornelis Pieters
Met attestatie … uijt Zwolle:
W.O.G. Lohman j.u.d.

[folio 419]
7 juni
…tot litmaet angenomen:
Thomas Klaeszen
Met attestatie … uijt Noordbroek:
Jan Samuels Megros &
Nantje Megros ehelieden

13 september
Met attestatie … uijt Delft:
Anna van der Woest &
Elisabeth Meijhuijzen

13 december
Met attestatie … overgekomen:
Heinrich Dieterich uijt Franeker
Albert Hartoghs van ’t Hogezand
Reinder Roelfs van Zuidbroek

[folio 420]
1773 14 meert
…tot nieuwe leden angenomen:
Eijdina Derks
Jacob Hindriks Klunder jongman

13 juni
…tot litmaeten angenomen:
Martje Bouwes weduwe van Harmannus Harms
Swaentje Roelfs die ook gedoopt is

12 december
…tot litmaet angenomen:
Themmo Themmen theologisch student
Met attestatie angekomen:
Gesina Medendorp uit Groningen

[folio 420verso]
1774 13 meert
…tot litmaet angenomen:
Grietje Franzen weduwe van Jan Wijchers

12 juni
…tot litmaet angekomen:
Geesijn Harms huisvrouw van Thomas Klaeszen

[folio 421]
10 september
…tot litmaed angenomen:
Harmke Wijchers
Met attestatie … van Sellingen overgekomen:
Albertus van der Warf

11 december
…tot ledematen angenomen:
Eijfijn Franszen
Gartje Berentz
Zijtske Jans
Annegijn Wijchers
Met attestatie … uijt Groningen overgekomen:
Geesje Geerts weduwe van Jan Barchuis &
Hindrikje Barchuis
[folio 421verso]
1775 13 meert
…angenomen tot ledematen:
Jacob Jans
Harm Hindriks wonende onder Zuidbroek

11 juni
…tot nieuwe ledematen angenomen:
Minke Jans
Berent Willems
Lammegijn Jans zijnde vooraf gedoopt

10 september
…tot ledematen angenomen:
Arent Egberts
Jantje Albertz
Gesijn Sijgers
Grietje Jannes

[folio 422]
10december
…angenomen tot litmaet:
Geert Meindertz
Met attestatie … van het Hogezand overgekomen:
Jacob Appius j.u.d.
Jan Christiaan

[folio 422verso]
1776 meert 10
…tot nieuwe ledematen angenomen:
Doede Klaeszen
Eense Sikkes

9 juni
…tot litmaet angenomen & gedoopt:
Grietje Tammes huisvrouwe van Reinder Roelfs

8 september
…tot litmaet angenomen:
Jan Andries Borchelt
Met attestatie … uit de Eexta overgekomen:
Geertruid Heijnes

1 december:
…tot nieuwe ledematen angenomen:
Hindrik Franszen
Luitje van der Warf jongman
Frouwke van der Warf jonge dochter
Met attestatie .. overgekomen:
Van Slogteren Geertje Gerritz
Van ’t Hogezand Trijntje Jacobs

[folio 423]
1777 9 meert
…tot nieuwe ledematen angenomen:
Jannes Harms Bok
Jannes Feijkes
Jacob Klaeszen Jonker
Gebbe Albartus Sterenberg
Aldert Sijwertz

1 juni
…als nieuwe leden:
Pietertje Tijmens
Jantje Jans
Hillegijn Jans

[folio 423verso]
14 december
Met attestatie … overgekomen:
Klaes Edes van het Hogezant

1778 meert 15
…tot ledematen angenomen:
Jannes Geerts
Harm Pieters
Jantje Jannes
Met attestatie is overgekomen van Cropswolde:
Helena Derbertz

[folio 424]
14 juni
…tot nieuwe ledemaeten angenomen:
Berent Albertz
Jocchem Franzen
Jantje Harms
Gesijn Jans
Met attestatie … overgekomen van Middelstum:
Jan ter Horst

[folio 424verso]
1779 14 meert
…tot nieuwe ledematen angenomen:
Egbert Maethuijs
Martinus Themmen
Leendert Albertz Smith

[folio 425]
13 juni
…tot nieuwe ledematen angenomen:
Hillegijn Pieters
Aegtje Jans
Aeltje Martens
Metattestatie … uijt Appingedam overgekomen:
Jan Heines Wolring

Julij 25
…tot litmaet der gemeente angenomen:
Cornelius Themmen

12 september
…tot litmaedt angenomen:
Antje Jans
Met attestatie … tot ons overgekomen:
Pieter Jans uijt Groningen
Derk Jans uijt Veendam
Lijsbeth Roelfs weduwe van Poppe Hindriks uijt Noordbroek

[folio 425verso]
1780 12 meert
…tot nieuwe leden angenomen:
Helmer Sijgers
Zacharias Jans
Abel Klaeszen
Wijert Pieters

11 juni
…tot ledematen angenomen:
Johan Caspar Winshemius
Aeltje Jacobs, vertrokken met attestatie na Anlo
Met attestatie … overgekomen:
Regniera Adriana van Cloek van Delfzijl huisvrouw van de heer Winshemius
Hemmina Vechnerus huisvrouw van Th. Uilkens

[folio 426]
10 december
Met attestatie … uijt Musschenheim tot ons overgekomen:
Johannes Wilhelmus Mullerus

1781 meert 4
…tot nieuwe ledematen angenomen:
Alje Luitjes
Pieter Jans
Roelf Maagdt
Met attestatie van het Hogezand overgekomen:
Jochum Jans

[folio 426verso]
9 september 
…nae voorgaende onderwijs angenomen:
Hiltje Gerrits
Annegijn Sijwerts
Saertje Bartels

[folio 427]
1782 meert 17
…tot ledemaeten angenomen:
Hindrik Meinders, voorheen luthers
Nantje Willems
Jacob Sijtzes

9 junij
…tot ledematen angenomen:
Derk Pieters
Tietje Jans Stel
Met attestatie…van het Hogezand:
Gerrit Berkenmeijer

[folio 427verso]
15 september
…tot lidmaet angenomen:
Hindrikje Sappes
Met attestatie…overgekomen:
Eltje Wijpkes en (met attestatie naar Noordbroek)
Margijn Jans beide van het Hogezand

8 december
…tot nieuwe ledematen angenomen:
Eppe Eltjes
Annegijn Eijldertz huisvrouw van Jacob Sijtzes

1783 meert 9
…tot nieuwe ledematen angenomen:
Geert Maethuijs
Aeltje Geertz
…met attestatie…uijt Groningen overgekomen:
Berendt Haseweijde en
Lijsabeth Jans Martens ehelieden

[folio 428]
15 junij
…tot nieuwe ledematen…angenomen:
Jacobus Themmen studiosis
Jantje Barkhuijs
Jantje Jans Stel

28 september
…tot litmaet…aangenomen:
Sijtze Jacobs

14 december
…met attestatie…overgekoomen:
Antoni Buscher van Groningen
Trijntje Jacobs van Harlingen

[folio 428verso]
1784 meert 14
…tot nieuwe ledematen angenoomen:
Louijs Allon
Klaas Jacobs

18 junij
…tot litmaet angenoomen:
Jan Klaeszen

21 september
…met attestatie…overgekomen:
Maria Buijtenwerf van Groningen

12 december
…tot lidmaet angenomen:
Jannes Hindriks

[folio 429]
1785 meert 20
…tot ledematen angenoomen:
Louter Christiaans
Lutgert Jans
Stijntje Harms
Grietje Hitjes
Hindrikje Andries, zijnde vooraf gedoopt

19 junij
…tot litmaat aengenoomen:
Grietje Jans Mulder

18 september
…met attestatie…overgekomen:
Luijtien van der Warf, kandidaat
Geeske Jacobs van Harlingen

[429verso]
1786 meert 20
…tot ledematen angenoomen:
Hiltje Sappes
Margrietje Maathuijs
Aagtje Arends

[folio 430]
17 december
…tot ledematen…angenoomen:
Tonnis Jans
Roelf Beerends

1787 meert 11
…tot ledematen…angenoomen:
Otto Jans
Jan Jans Barghuijs
Evert Scheltes

[folio 430verso]
16 september
…met attestatie…uijt Zuidbroek…overgekomen:
Meerten Sjoerts

[folio 431]
16 december
…tot litmaat…angenomen:
Harm Tonnis

[folio 431verso]
1788 meert 9
…met attestatie…uijt Coevorden overgekomen:
De heer W. Winshemius

[folio 432]
28 december
…tot ledematen…angenomen:
Reijna Gesijna Star Lichtenvoort (met attestatie na de Oudeschans 31 mmai 1791)
Catharina Dorothea Lichtenvoort
Maria Cornelia Star Lichtenvoort (met attestatie na de Wildervank den 1 april 1790)
Anna Jacomina Themmen

[folio 432verso]
1789 meert 22
…met attestatie…overgekomen Nicolaas Sickes van Zuidbroek


[folio 433]
28 junij
…met attestatie…overgekomen:
Maria Elisabeth van den Brink, mijne lieve huisvrouw van Rozendal
Martje Geerts van Kolham
Maria Buitenwerf van ’t Hogezand

22 augustus
Weeko Pieters van Canum

20 december
…met attestatie…overgekomen:
Geesje Geerts van Groningen
[folio 433verso]
1790 24 maart
Carl Steinmets met attestatie van Hessen

13 maij
…met attestatie…overgekomen:
Jan Barghuis en
Grietje Luigjes van ’t Hogezand

10 september
Op belijdenis aangenomen:
Margien Kopes
Hillegien Dieters
Anna Maathuis
Martje Berents
Tjalla Harms
Antje Jans
Thomaske Everts
Eefke Oomkes

15 september
Jan Hendrik Harringa met atetstatie van Groningen

11 december
Op belijdenis aangenomen:
Antje Jans
Petertjen Hendriks
Jantje Klasen met attestatie van Nieuwscheemda

[folio 434]
1791 april 2
Op belijdenis aangenomen:
Anna Coenraads
Marchien Atzema
Anna Metta Lessenau met attestatie van Brechien (?)

[folio 434verso]
28 mai
Op belijdenis aangenomen:
Martje Mennes
Trientje Abrahams

18 september
Met attestatie van Brandlicht:
Hindericus Jacobus Joogman, met attestatie nae Noordbroek

11 december
…met attestatie…gekomen:
Jan Sinninga van Emden
Grietje Stoffers van Groningen
Op belijdenis aangenomen:
Imke Arents
Eva van der Tuuk
Hindericus Balsters
Jongvrouw Anna Margaretha Star Lichtenvoort
Annegien Jans
Hielkje Jans

30 december
Heike Heikens met attestatie van Groningen

1792 junij 10
Met attestatie…gekomen:
Mevrouw Saakje Winshemius geboren Berghuis van Groningen
Geert Willems Fokkens van Groningen, met attestatie nae Groningen
Wijke Berents van Groningen, met attestatie nae Groningen
Op belijdenis angenomen:
Harmannus Dieters
Rozetta Elisabeth
Hinderkje Abels
[folio 435]
Dievertje Cornelis
Hillegien Hindriks
Jantje Jans

9 september
Met attestatie ingekomen:
Christiaan Abrahams van ’t Hogezand
Annegien Jans Porre van Groningen

8 december
Op belijdenis angenomen:
Harm Jurriens
Met attestatie van ’t Hogezand:
Pieter Derks Hoen en Frouke Jakobs Dorenbos

1793 maart 2
Op belijdenis aangenomen:
Geert Vischker
Berent Rinders
Jacobje Jacobs
Hillegien Jelles
Trientje Bouwes
Janna Wessels
Aaltje Harms
Ijktje Harms
Tonniske Jacobs
Duurke Roelfs
Annegien Jacobs
Geesien Tonnis
Met attestatie:
Sieger Helmers van Windeweer

7 junij
Egbertje Jans met attestatie van Haren

[folio 435verso]
1794 maart 6
Eilke Jans met attestatie van Groningen

14 junij
Op belijdenis aangenomen:
Jantje Harms
Gesina Cornelis
Barber Foekes

13 december
Op belijdenis aangenomen:
Hindrik Harms Vroom
Johanna Maathuis
Anna Berents
Jongvrouw Wilhelmina Lichtenvoort

15 december
Met attestatie van Winsum Michiel Kornelis

1795 maart 15
Op belijdenis aangenomen:
Aaltje Harms
Trientje Sierts
Met attestatie van Zuidbroek Pietertje Waalkens

[folio 436]
1796 maart 10
Met attestatie van Groningen Hindrik Westerborg

19 mai
Grietje Wichers Ebbenga met attestatie van Dokkum (vertrokken naar Schildwolde)

22 mai
Anna Louisa Loof met attestatie van de Scheemda

10 september
Op belijdenis aangenomen:
Fennegien Geerts

10 december
Op belijdenis aangenomen:
Sieberig Hindriks

[folio 436verso]
1797 maart 18
Op belijdenis aangenomen:
Hindrikje Berents

2 junij
Met attestatie van Alkmaar:
Jacoba van Foreest
Francina Jacoba van Foreest
Anna Lamina Kleersnijder

9 december
Op belijdenis aangenomen:
Renske Helmers
Antje Nantjes

1798 januari 29
Op belijdenis:
Peter Mulder

12 februari 
Klaas Hindriks met attestatie van Mensingeweer

28 mai
Cornelisje Geerts Bodewes met attestatie van Groningen
Aaltje Entens en Hermanna Maagh met attestatie van Hoogezand

8 september
Op belijdenis aangenomen:
Marten Kim
Hindrikje Jans

10 september
Hillegeen Hindriks met attestatie van Westerbroek

[folio 437]
1799 maart 2
Op belijdenis aangenomen:
Albert Sijtses
Harm Peters
Antje Jans
Tjakke Jans

20 september
Hermannus de Wit en Geesje Jans Mulder met attestatie van Groningen

27 september
Maria Harms met attestatie van Amsterdam

1800 februari 30 [sic]
Fokke Dorenbos met attestatie van Hoogezand

14 mai
Hendrik Takens met attestatie van Obergum

[folio 437verso]
13 october
Op belijdenis aangenomen:
Janna Simons Pot
Jelle Foekens
Anna Petronella Reits

5 december
Hindrik Jans
Maike Oomkes

1801 februari 28
Op belijdenis aangenomen:
Jan Harms
Albert Tijes
Trientje Alberts
Eltje Harms
Gepke Foekes

13 junij
Op belijdenis aangenomen:
Jan Berents
Hindrik Roelfs
Hillegeen Harms
Annegien Gerrits
Engeltje Peters
Trientje Jans
Siebertje Harms

29 juni
Aaltje Hasewee met attestatie van Groningen

[folio 438]
26 september
Jantje Karts Hiddingh met attestatie van Kropswolde

8 october
Berendina Wolters met attestatie van Slochteren

2 november
Op belijdenis aangenomen:
Gijltje Harms

1802 maart 28
Op belijdenis aangenomen:
Francina Jochems en
Reina Alberts

11 september
Op belijdenis aangenomen:
Jantje Hillebrands
Lippie Haijes

11 december
Op belijdenis aangenomen:
Jacob Gerrits Kruisinga
Hauke Faikes
Willem Simons

1803 mai 10
Op belijdenis aangenomen:
Fredrik Jans
Justina Philippina Zoelner (attestatie naar Holland)

3 september
Met attestatie van Zuidbroek:
Harmen Waterman
Liefke Berents Olthoff

3 december
Op belijdenis aangenomen:
Abraham Sarbach
Klaaske Foekes
Annegien Helmers

6 december
Met attestatie van:
Noordbroek Douwe Harms en
Anna Jacobs
Kropswolde Jaigje Fredriks

[folio 439]
1804 maart 17
Op belijdenis aangenomen:
Peter Jans
Jan Hessels
Annegien Eilderts
Geertje Geerts
Serpke Thomas
Geesje Jacobs
Trientje Jacobs
Sophia Lodewijks

9 junij
Op belijdenis aangenomen:
Ijkje Helmers
Met attestatie van Groningen:
Sientje Andries

4 september
Op belijdenis aangenomen:
Lammegien Jochems
Met attestatie van:
Zuidbroek Maria Christina Baart de La Faille
Hoogezand Aaltje Tonnis
Nieuwscheemda Folkert Edzes en
Anje Jacobs

15 december
Op belijdenis aangenomen:
Grietje Jans
Met attestatie van Hellum Martjen Eltjes

[folio 439verso]
1805 maart 8
Op belijdenis aangenomen:
Klaas Koning
Siebe Tjerks
Klaas Hindriks
Harm Eilderts Todde
Hindrik Hindriks
Kornelisje Gerrits Kraan
Grietje Eppes
Maria Elisabeth Haganau
Trientje Rentses
Jan Alberts
Andries Berents
Met attestatie overgekomen:
Aaltje Peters van Groningen
Johan Heinrich Stork van Ladberge

5 junij
Met attestatie overgekomen:
Foske Clemens Hikkers van Nieuwolda
Berent harms Echtman van Groningen

1806 maart 1
Op belijdenis aangenomen:
Wicher Hindriks Bontekoe
David Davids Landeweer
Upke Hindriks
Jan Freerks
Maiske Warners
Eltje Foekes
Hillegien Harms
Bijke Klaassens
Vrouwke Geerts

15 maart
Op belijdenis aangenomen:
Jannes Knellis
Klaaske Abels
Jannes Derks
Zwaantje Jans
Elisabeth Abels

[folio 440]
27 mai
Met attestatie aangekomen:
Jan Teunis van Vierhuizen
Alexander Numan van Middelstum
Aaltje Pieters van Appingedam

1807 maart 31
Op belijdenis aangenomen:
Wicher Egberts
Jan Jans
Zwaantje Michiels
Hillegien Abrahams
Gepke Jans

16 mai
Op belijdenis aangenomen:
Geert Berents en
Hindrikje Peters

[folio 440verso]
1808 april 9
Op belijdenis aangenomen:
Jan Peters de Vries
Willem Bakker
Jan Jans Meijer
Gerrit Jans
Roelfje Simons

18 junij
Op belijdenis aangenomen:
Maria Anna Catharina Reijser

1809 maart 15
Met attestatie van Niekerk:
Roelf B. Boerma en
Margaretha Boerma geboren Maathuis

17 maart
Met attestatie van Hoogezand:
Lijsebeth Jans

10 april
Op belijdenis aangenomen:
Derk Hooijtes
Peter Siegers
Andries Geerts Potjen
Timen Peters Cramer
Lutje Hooijtes
Tallechien Roelfs
Tonnis Balsters
Goeke Wichers
Kornelis Geerts
Hugo Jans

10 junij
Met attestatie van Groningen:
Geesje Smit

[folio441]
1810 mai 14
Op belijdenis aangenomen:
Diddo Waterman
Jantje Jans
Geesje Nikolaas
Ijkje Cramer
Harmanna Gerrits Barkmeijer

9 junij
Jan H. Groen
Aafke Roelfs
Jacob Hindriks

12 junij
Luitje Alons met attestatie van Sneek

5 december
Annehje Klasens met attestatie van Kropswolde

1811 maart 16
Fennegien Roelfs met attestatie van Hoogezand

13 april
Op belijdenis aangenomen:
Albertus Smith
Ede Geerts Jonker
Jan Koenes Smith
Aldert Andries Potjer
Harmke Wichers Bontekoe
Aaltje Andries
Jantje Visscher
Jeltje Jans

[folio 441verso]
13 mai
Op belijdenis aangenomen:
Sicke N. Sickes
Jan Meertens
Grietje Meertens
Hillechien Geerts
Jantjen Jans
Wichertje Jans

 

Beheerder van deze site is Menne Glas. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.