LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Rottum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Lidmaten Rottum 1667-1811, ingevoerd door T. Bosch juni 2006, correctie G. Kamphuis juli 2006.
Opm:
- hoofdletters collectief klein geschreven
- vanaf 1738 tekst na de datum ingekort tot
"is met attestatie/belijdenis aangenomen:"

- predikanten
- mutaties 1667 - 1675
- mutaties 1676 - 1698
- mutaties 1699 - 1709
- mutaties 1709 - 1720
- mutaties 1721 - 1734
- mutaties 1738 - 1774
- mutaties 1777 - 1777
- mutaties 1778 - 1781
- catechisanten ca. 1655? - 1709
- lidmaten uit de kerkenraadshandelingen 1674 - 1812
- kerkenraad 1674 - 1811


Aantekening van predikanten, die te Rottum
geweest zijn
1. Antonius Strombergius..................................1602
2. Antonius Willichius gekomen.........................1624
overleden 1642
3. Eppens Pesmannus......................................1644
overleden 1654
4. Godefridus Surenhuisen................................1655
vertrokken na Menkeweer 1667
5. Bernardus Puthuis........................................1667
overleden 1676
6. Gerhardus Magirus.......................................1676
vertrokken na Tesinge 1698
7. Gerhardus van Oostbroek..............................1699
vertrokken na t Zand 1709
8. Woltherus Joh. Lijftink..................................1709
vertrokken na Uithusermeden 1720
9. Joh. Henricus Antonius Huisken......................1720
overleden 1736
10. Corn. de Baar beroepen van Sijbaldeburen......1737
overleden 1774
11. Antonius Driessen als cand. beroepen............1775
vertrokken na Noordijk 1777
12. Wilh. Costerus beroepen van Sleen in Drenthe 1777
[volgt een heel verhaal over zijn 25 jarig predikdienst in Winsum, Hoogezand, Sleen en Rottum]
gestorven 19 maij ....
13. A. J. Costerus, W. zoon als proponent 17 nov. 1782
wegens 25 jaar.dienst den 15 november 1807 etc.


Ledematen welcke 't sedert
het jaer 1667 van Bern. Puthuijs
pastor tot Rottum sijn angewonnen

Martien Claesen [zie ook consistorie van 5 sept. 1675 TB.]
Martien Hindricks
Ulger Jansen
Wijmge Berents
Hindrickien Berents
Trijne Jansen
Renger Sijmons
Frerick Roeleffs
Jan Claesen
Hindrick Allerts
Thomas Harmens
is tot de
gemeijnte Christi angenoomen den 8 7ber 1671

Den 15 mart. 1672 sijn dese navolgende tot de gemeijnte
Christi angenoomen:
Aeltien Geerts
Tijes Geerts
en
Stijne Hindricks sijn huisvrouw
Claes Hindricks en
Martijen Hilbrants sijn huisvrouw
Heijle Dercks van Groningen

Den 11 decemb. als ledematen angenomen:
Andries Willems
en
Trijnje Peters sijn huijsvrouw

Den 21 mart. 1673 als ledemaet angenoomen:
Grietien Sijbrants

Den Decemb. 1673 dese navolgende tot de gemeijnte
als lidtmaedten angenomen:
Gerrijt Jansen Doornbus
en
Anje Knoll sijn huisvrouw
Sijabbe Dercks
Anje Jacobs

Sijmon Meertens en Eeuke Peters sijn huisvrouw mett attestatie van Middelstum
Geert Michiels en sijn huisvrouw met attestatie van Uithuijsen
Jan Derx met attestatie van Usquert

Den 9 jun. 1675 sijn dese navolgende met attestatie tot ons gekoomen:
Claes Jans en Trijntien Jansen van Uithuijsen
Cornelsien Edses van Stitswert
Grietien Jans van Cantens


Ledematen dewelcke sedert het
jaer 1676 van Gerh. Magirus
pastor tot Rottum zijn aengenomen

Den 17 novemb. 1676
Hindrick Julles int Tolhuis
Jan Wijts ende Eelje Claesen sijn huisvrouw:
met attestatie van Warfum

Den 25 feb. 1677 dese navolgende tot ledematen
der gemeinte Jesu Xri wederom aengenomen:

Lijsabeth Tammens, wed. van Jelte Jurriens
Harmen Willems
ende
Wijrtien Luitjens met attestatie van Sandeweer
Writzer Heinens
ende
Renske Jansen sijn huisvrouw
Sicco Aijlts ende
Talle Jansen sijn huisvrouw
Aeltien Rolefs

Den 31 Maij wederom tot Ledematen aengenomen:
Luitjen Lubberts ende
Jantien Jelis sijn huisvrouwe
Trijntien Meijnts met attestatie van Vries

Den 5 junij 1678 zijn als ledematen tot ons gekomen:
Arendt Jans ende sijn huisvrouwe
Reijnhoudt Jans met attestatie van Stitswert

Den 19 decemb. 1679 is als litmaet tot ons gekomen:
Margareta Magirus met attestatie van Groningen

Den 18? martius 1680 is
Jacob Jansen van Eelswert tot litmaet aengenomen

Den 14 decemb. 1680 zijn tot ledematen aengenomen:
Jacob Dercks ende
Abeltien Reenders sijn huijsvrouwe.

Den 31 martius 1681
Albert Popkes op de knol
Talle Peters van Warffum dienstmaegt van Jacob Dercks

Den 16 junius is met attestatie van Westerdijxhorn tot ons gekomen:
Cornelliske Luijtjens wed. van Ritze Jans

Den 23 septemb. tot ledemaeten aengenomen:
Sebe Dercks ende
Geertruijt Aries sijn huijsvrouw.
Abraham Allardts met attestatie van Stitswert

Den 23 decemb. 1681 als ledematen gekomen:
Aeltien Magirus wed. Hesselingh
ende
Maria Magirus met attestatie van Groningen

Den 31 martius 1682 tot ledematen aengenomen
Aeltien Takens wed. van Cornelis Martens
Hilje Cornelis huisvrouw van Jacob Jansen
Wubbe Luirts huisvrouw van Hindrick Jullens
Jan Harmens met attestatie van Stitswert

Den 1 decemb. 1682 tot ledematen aengenomen:
Eelje Jacobs huisvrouwe van Albert Popkes op de knol
Jacob Teeuwes jonghman van Rottum
Geertien Jansen jonge dochter met attestatie van Cantens

Den 14 decemb. 1683 tot ledematen aengenomen:
Siger Claesen jonghman van Rottum
Marghjen Claesen jongedochter van Warffum in der tijt
dienstmaegt van Jacob Jansen op Bethlehem.

Den 7 martius 1684 tot ledematen aengenomen:
Hindrick Peters van Uithuisen.
Geert Jansen jongman ende
Boucke Dercks jonge dochter beijde van Rottum.

Den 29 majus 1684 tot ledematen wederom aengenomen:
Grietjen Teeuwes jonge dochter.
Jurrien Jeltes.
Jacob Jansen Vogel.
Tonnis Ates ende
Aefke Claesen sijn huisvrouw met attestatie van Warffum.

Den 6 martius 1685 tot litmaten aengenomen:
Lubbe Jacobs van Cantens dienstmaegt van Hindrick Geerts.
Anje Dercks dienstmaegt van Cornelis Harmens
met attestatie van Uithuisen.

Den 10 septemb. 1686 tot litmaten aengenomen:
Meijnt Jansen van Rottum.
Berent Jansen tegenwoordige coster en schoolmr. tot Rottum
met attestatie van Peterbuiren.
Jantien Antonius wed. van Jan Dercks smit tot Sandeweer
met attestatie van Sandeweer.

Den 16 septemb. 1687 tot ledematen aengeno[men]:
Geertjen Bronnens van Loppersum in der tijt
dienstmaegt van de E. pastor Magirus tot Rottum.
Jan Menckes ende Martjen Geerts sijn huisvrouw
met attestatie van Warffum.

Den 8 decemb.:
Petertjen Everts met attestatie van Usquert

Den 8 martius 1688 als ledematen aengenomen:
Jan Lubberts ende
Rickertjen Berents sijn huisvrouw.

Den 14 junius als ledematen toegekomen:
Hindrick Egberts Struick ende
Teetjen Lubberts met attestatie van Middelstum

Den 14 septemb. als lidtmaeten aengenomen:
Nieltjen Jans huisvrouw van Lambert Garbrants int' tolheck
Hijke Jacobs wed. van Bruin Jans met attestatie van Garshuisen
Sicco Valx ende
Deuwerke Harmens Knol met attestatie van Usquert

Den 28 martius 1689 tot ledematen aengenomen:
Lambert Garbrants int' tolheck
Take Cornelis
Anje Hindricks huisvrouw van Jacob Jans Vogel

Den 2 octob. 1690 tot litmaten aengenomen:
Grietjen Garbrants huisvr. van Teeuwes Ellens
Writzer Fredericks met attestatie van Eppenhuisen

Den 1 junius 1691 tot ledematen aengenomen:
Remge Dercks ende Ouke Jans sijn huisvrou
Jan Isebrants ende Deeuwerke Dreeuwes sijn huisvrou
Thomas Jansen ende Elisabet Jansen sijn huisvrouw
Cornellis Lamberts dienstknecht van Cornellis Harmens

Den 1 decemb. [1691] tot ledematen aengenomen:
Peter Dercks jonghman
Anje Fredericks jonge dochter
Tietjen Warners dienstmaeght van Berent Jansen Coster

Den 2 martius 1692 tot ledematen aengenomen:
Ebel Hindricks jonghman
en
Joesjen Claesen jonge dochter sijn dienstmaegt.
Jan Sickes jongman dienstknecht
en
Margien Hindricks jonge dochter dienstmaegt
van de wed. van Peter Jannes
Sara Fredericks jonge dochter

Den 9 martius 1693
Met attestatie van Uijthuisen als litmaet tot ons gekomen:
Albert Gerrits op de leege wijrde ende
Trijntjen Geerts sijn huisvrouw aengenomen

Den 2 junius
Julle Hindricks tot litmaet aengenomen

Den 6 septemb.
Anje Jacobs huisvrouwe van Albert Popkes op de knol tot litmaet aengenomen

Den 8 martius 1694 als limaet tot ons gekomen:
Jan Claesen met attestatie van Middelstum

Den 3 septemb. als ledematen tot ons gekomen:
Hindrick Luis en Grietjen Peters met attestatie van Middelstum

Den 3 junius 1695
Hindrick Peters op de knol: tot litmaet aengenomen

Den 3 septemb. tot ledematen aengenomen:
Peter Bronnens en Marghjen Lamberts sijn huisvrouw
Jan Jansen en Anje Jeltes sijn huisvrouwe
Lambert Jacobs en Grietjen Roelefs sijn huisvrouwe
Jan Geerts
Trijnje Frericks huisvrouw van Jacob Cornellis

Den 4 decemb.
Geertruit Hindricks jonge dochter van de Koij tot litmaet aengenomen

Den 1 martius 1696
Luirt Hind.
Cornellis Clasen en Peterke Hind. sijn huisvr.

Den 22 majus 1696 tot litmaten aengenomen:
Trijntjen Thomas dochter van Thomas Harmens
Ebelje Wiggers desselven dienstmaeght

Den 2 decemb.
Luitjen Rickerts tot litmaet aengenomen

Den 5 martius 1697
Alje Heeres van de knol tot litmaet aengenomen

Den 1 junius tot litmaten aengenomen:
Geertjen Harmens dienstmaeght van Sicco Valcks.
Met attestatien tot ons gekomen:
Reinder Jans en Geertjen Peters sijn huisvrou van Uijthuisen
Geesjen Tijmens dienstmaeght van Sebe Dercks van Garmerwolde

Den 2 junius 1698 met attestatien tot ons gekomen:
Jantjen Jansen wed. van Derck Peters van Bafflo
Hillebrant Cornellis ende
IJckjen Claesen sijn huisvrou van Onderwierum


Ledematen, welcke ten tijde van
Gerhard van Oostbroeck Past. tot Rottum met attestatie
of andersins tot de gemeijnte zijn aengenoomen

Anno 1699
in April
Magdalena Catharina Kemmerer, anders Oostbroeck, van Groningen

Den 9 jun.
Grietje Jansen, jonge dochter, met attestatie van Middelstum

Den 1 septembr.
Cornelis Valcks, en
Martjen Claesen
, neffens
Hindrick Claesen op't nieuws aengenoomen

Den selven dito
Jan Mennes en Geertruijdt Frericks met attestatie van Enum

Den 1 decembr.
Martjen Claesen, jonge dochter, met attestatie van Middelstum

Anno 1700
Den 1 mart.
Mr. Hindrick Jans, op 't nieuw aengenoomen

Den 1 jun.
Anje Jurjens, jonge dochter, met attestatie van Warf-huijsen

Den 2 sept.
Trientjen Clasen, huijsvr. van Aldert Berents, op Bethlehem, met attestatie van de Mieden

Den 2 decembr.
Pieter Hindricks, Kooijker op Dinghstee, met attestatie van Noordtlaren

Ao. 1702
Den 2 jun.
Annetje Hanssen, huijsvr. van Peter Hindriks Kooijker, met attestatie van Middelstum

Den 1 septembr.
Riske Pieters, wed. van Pieter Andreas, met attestatie van Eppenhuijsen

Den 1 decembr.
Mr. Jan Writsers Smit op belijdeniss sijns geloofs angenoomen

Ao. 1703
Den 1 jun.
Grietje Sierts huijsvr. van Jan Smit op belijdeniss haers geloofs angenoomen
Hindrick Clasen met attestatie van Cantes
Elske Gaeljes hijsvr. van Hindrick Schoenmaker met attestatie van Usquert

Den 30 aug.
Louwke Clasen huijsvr. van Sicke Valcks op belijdeniss haer's geloofs angenomen

Den 30 nov.
Geertjen Bronnes, wed. van D. Gerhardus Magirus, met attestatie van Thesinge

Den selven dito
Jan Hindricks op de Ropstart, op belijdeniss sijns geloofs angenomen

Ao. 1704
Den 27 febr.
Claes Ebels op belijdeniss sijns geloofs angenomen

Den selven dito
Jantjen Reijnts tegenwoordige dienstmaegt van Jan Lubberts, met attestatie van Bedum

Den 5 septembr.
Jan Alberts en Aeltjen Andries, echtelieden, en
Nanje Jacobs, jonge dochter, op belijdeniss haers geloofs angenomen

Ao. 1705
Den 25 febr.
Aldert Berents op Bethlehem, op belijdeniss sijns geloofs angenomen

Den selven dito
Eenje Remges, huijsvr. van Dercks Crijns, met attestatie van Middelstum

Noch den selven dito
Grietje Roelefs, dienstmaegt van Hillebrant Cornelis, met attestatie van Warfhuijsen

Den 4 jun.
Claes Jans en Deeuwerke Harmens, echtelieden, met attestatie van Zuijdwolda

Den 4 sept.
Anje Clasen, dienstmaegt van Albert Gerrits, op belijdeniss haers geloofs

Den selven dito
Fenje Jans, huijsvr. van Jan Mennes met attestatie van den Andeel

Ao. 1706
Den 4 jun.
Derck Zijtsema Schoolmr. en Kerkbedienaer tot Rottum, met attestatie van Zee-Rijp
Lambert Jacobs en Grietje Roelefs, ehelieden, met attestatie van Sandeweer
Bouwe Jans j.d. met attestatie van de Scheemda

Ao. 1707
Den 4 mart. zijn op belijdeniss des geloofs angenomen:
Derkjen Eltjes, huisvr. van Albert Popkes
Aries Leuls en Geeske Gerrits, echtelieden
Derck Crijns
Getruida Magijrus
, jonge dochter
Aeltjen Jans, dienstmaegt van Albert Gerrits
En met attestatie tot dese gem. overgekomen:
Lammighjen Rewens Nienhuijs, huisvr. van Derck Zijtsema uijt Appingadam

Den 1 sept. zijn op belijdeniss haer's geloovs angenomen:
Hijckjen Febes, huijsvr. van de ouderlingh Arent Jans
Claes Isebrants en Menje Heeres op de Knol, echte lieden
NB. en is Menje Heeres doenmaels eerst gedoopt
Deeuwerke Jacobs, huijsvr. van Hindrick Pieters op de Knol
En met attestatie is tot dese gem. overgekomen den selven dito:
Sara Harms huijsvr. van Pieter Clasen op Dinxstee

Den 2 dec. zijn
d'Eerb. Frerick Jeltes en Geertjen Jans, echtelieden, als ledematen tot
dese gemeijnte overgekomen, met attestatie van 't Zant

Ao. 1708
Den 29 febr.
Geertruijt Pieters, jonge dochter van Rottum, op belijdeniss' haer's geloofs angenomen
en
Frouwke Frerics, jonge dochter van Uijthuijser-Mieden, met attestatie van 't Ooster-Nielant overgekomen

Den 31 aug.
Hindrikjen Pieters, jonge dochter, op beliedeniss' haer's geloofs angenomen

Den selven dito zijn tot ons overgekomen:
Johan Jurgen Kuleman: of anders Jurjen Harms
Luitjen Everts, huijsvr. van Take Schipper
Trijnje Lamberts, huijsvr. van Hindrik Schoenmaker
met attestatien van Stitswert, Onderwierum en Usquert

Den 30 nov.
Lubge Sickes, huijsvr. van Thomes Cornelis ob belijdeniss' haer's geloofs angenomen
en
Geertjen Luis j.d. wonende bij d'E. Sebe Derks, met attestatie van Uijthuijsen, overgekomen

Ao. 1709
Den 27 febr. zijn dese gemeijnte toedaen
op belijdeniss' haer's geloofs:
Riender Alberts en Haeske Hindriks, echtelieden
Minelt Menkes
Derk Knoll
Martjen Pieters
, jonge dochter, wonende bij d'E. Freric Jeltes
En met attestatien:
Tako Berents: van Usquert
Tonnis Joosten: van Menkeweer


[1709] Ledematen, welke ten tijde van
Woltherus Johanes Lieftinck Past. tot Rottum
met attestatie of andersins tot dese gemeinte sijn aangenomen

Den 6 october
Willem Jelijs van Stitswert, en
Willem Freriks van Cloosterboeren op belijdenisse hares geloofs angenomen
Willemtje Jans met attestatie van Groningen

Den 11 december
Popke Alberts, op de knol, op belijdenisse sijns geloofs angenomen
Met attestatie van Groningen:
Geertruida Borgesius anders Lieftinck
van de Brede Bouwke Bartels met attestatie

1710
Den 28 februarij sijn dese gemeinte toegedaan op belijdenisse hares geloofs:
Reijnewe Jans, huijsvrouw van Popke Alberts op de knol
Hilje, dienstmaagd van Cornelis Harmens

1711
Den 12 meert sijn dese de gemeinte op belijdenisse hares geloofs angenomen, als:
Botte Derx van Hoogkerke dienstknegt van Hillebrand Cornelis op Bethlehem
Nijne Pieters, dienstmaagd van Frerik Jeltjes

Den 2 junij is op belijdenisse hares geloofs de gemeente toegevoegt:
Grietjen Stevens van Oldekerke, dienstmaagd
van Hillebrand Cornelis op Bethlehem

Den 4 september zijn op belijdenisse hares geloofs angenomen:
Bregtje Derks
Oetse Simons
Jantje Jans
en Tietje Egberts
alle van Rottum, dienstboden van de E. Sebe Derx tot Rottum
Met attestatie van Noordijk:
de E. Geeske Gerrijts huisvrouwe van de E. Sebe Derx

1712
Den 13 meert is op belijdenisse sijns geloofs angenomen:
Jacob Lammerts, en desselvs huisvrouw Anje Reintjes
is met attestatie van Warffum tot ons overgekomen.

18 september is met attestatie tot ons overgekomen:
de E. Gertijn Geerts van Uithuisen

1713
Den 10 meert is op belijdenisse hares geloofs angenomen:
Engeltjen Auwkes van Cantes dienstmaagd van pastor Lieftinck

Den 14 junij sijn met attestatie tot ons overgekomen:
Harmen Martens van Onderwierum
en
Tietjen Thomas huisvrouw van Timon Cornelis van Zuidwolde

Den 7 september tot ons overgekomen met attestatie:
Aeltje Jans van Oldenzijl

1714.
Den 3 meert sijn op belijdenisse hares geloofs angenomen:
Valk, Harmen, en Trijnje Sickes, soons en dogter van Sicko Valx tot Rottum, en
Jantje haar dienstmaagd

Den 1 junij sijn met attestatie tot ons overgekomen:
Hendrik Derx en Geertruida Magijrus van Wester-Wijtwert
Here Jacobs en Martjen Pieters van Stitswert
Grietje Rotgers van Winsum

Den 7 september [met attestatie:]
Auke Simons van 't Zand

1715
Den 9 junij sijn tot ons overgekomen met attestatie:
Pieter Bartels van Sauwert, met desselvs huisvrouwe
Aefke Jans van Wetsinge

Den 8 december is met attestatie tot ons overgekomen:
meester Jan Labierum van Oldenzijl
Op belijdenis hares geloofs angenomen:
Reiner Addes van Middelbert, en
Trijnje Jacobs van Rottum

1716
Den 18 meert sijn op belijdenisse haars geloofs angenomen:
Krijne Derx ende
Mattheus Magijrus beide van Rottum

Den 1 september is op belijdenisse sijns geloofs angenomen:
Meerten Jans dienstknegt van Sebe Derx

1717
den 8 jan. is tot ons overgekomen:
Hindrik Jans van Haren

den 2 meert is tot overgekomen met attestatie:
Reinder Eenjes van Warffum

Den 17 maij is tot ins overgekomen, met attestatie van Uithuisen:
Renuwe Tiarks.
En op belijdenisse des geloofs angenomen:
Garbrand Teuwes en Folkertje huisvrow van Riener Eenjes

Den 7 september sijn op belijdenisse des geloofs aangenomen:
Derk Jacobs,
Jan Clasen,
Wibbe Luirts, en
Anje dienstmaagd van Frerik Jeltjes van Rottum

1718.
Den 7 september sijn tot ons overgekomen met attestatie:
Jan Hindriks en Trijnje Alberts van Solwert

den 3 november sijn op belijdenisse hares geloofs angenomen:
Reiner Jacobs,
Lauke Jacobs
,en
Sieke Hillebrandts van Rottum, en
Trijnje Hindriks van Warfhuisen.

1719
Den 14 junius met attestatie van Uithuisen tot ons overgekomen:
Jan Isebrandts op de Knol.
en Mattheus Magijrus van Groningen

1720
Den 19 meert sijn op belijdenisse hares geloofs angenomen:
Writser Jan[s],
Martje Miechiels wed. van Jan Joesten, en
Hijcke Lammerts alle van Rottum


Ledematen, die ten tijde van Johannes Henricus
Antonius Huisken
, past. tot Rottum, met attestatie
of andersints tot dese gemeijnte aangenomen zijn

1721
Den 13 maert zijn aengenomen:
Jan Ewes, met attestatie van Warffum
Tijes Eppes, met attestatie van Uijthuijsen

Den 7 septembr. zijn tot ons overgekomen:
Hermanna Staverman, anders Huisken, met attestatie van Ootmarsum
Bijwke Lamberts van Wester-Embden, en
Engeltjen Lubberts, met attestatie van de Meeden

1722.
Den 13 maert is op belijdenisse sijns geloofs aangenomen:
Peter Drewes van Rottum

Den 12 junij is tot ons gekomen:
Grietjen Clasen, met attestatie van Warffum

Den 25 7br. zijn op belijdenisse hares geloofs aangenomen:
Geert Jans,
Frerick Writsers,
Thomas Tijmens, dienstknegt van Derk Knol,
Cornellis Freriks, dienstkneght van Popke op dinkste,
Claas Jans snijder, en
Aafke Jans, dienstmaaght van Sebe Derks.
En met attestatie van Menkeweer zijn gekomen:
Harmen Harmens, schoolmeester alhier, met sijn huijsvrouw
Claaske Hindriks

1723.
Den 17 Xbr. is tot ons gekomen:
Grietje Lamberts, huijsvrouw van Harmen Sickes Knol, met attestatie van Cantens

1725.
Den 15 junij is op belijdenisse sijns geloofs aangenomen:
Eppe Jans, geboortigh van Middelstum, dogh nu woonaghtigh tot Rottum

Den selven dito is
Claas Julles, met attestatie van Loppersum, aangenomen

Den 14 Xbr. is tot ons gekomen:
Homme Jans, met attestatie van Husinga, en
Grietje Derks, met attestatie van Uijthuijsen

1726.
Den 13 Xbr. zijn op belijdenisse haars geloofs aangenomen:
Lubbert Peters van Rottum, en
Aaltjen Geerts (dienstmaagt van past. Huisken) van Zuijdwolde

1727.
Den 12 mart. is op belijdenisse haars geloofs aangenomen:
Trijnje Derks (dienstmaaght van Writser Freriks) van Stitswert

Den 12 Xbr. zijn met attestatien tot ons overgekomen:
Grietje Peters, huijsvrouw van Tijes Eppes, van Cantens, en
Bouwke Luijes, met attestatie van Middelstum

1728.
Den 23 Xbr. zijn op belijdenisse haars geloofs aangenomen:
Sebe Bartels, van Sauwert; dogh alhier sigh ophoudende, en
Getruijd Aries, huijsvrouw van Peter Jacobs, van Rottum

1729.
Den 30 Xbr. is tot ons gekomen:
Gerrit Sierts, met atestatie van Cantens

1731.
Den 16 maart is tot ons overgekomen:
Geertje Woest, huijsvrouw van Jacob Duijrts, met attestatie van Stitswert

Den 15 junij is op belijdenisse haars geloofs aangenomen:
Trijnje Jans, huijsvrouw van Peter Drews, van Rottum

1732.
Den 13 junij zijn op belijdenisse haars geloofs aangenomen:
Geert Hajes en Martjen Sickes, echte lieden, van Rottum
En met attestatie van Middelstum:
Grietje Leves

Den 12 7br. is op belijdenisse haars geloofs aangenomen:
Jantjen Peters, dienstmaaght van Derk Cnol, van Rottum

Den 12 Xbr. zijn op belijdenisse haares geloofs aangenomen:
Deetjen Hindriks, huijsvrouw van Jan Wif,
Aaltjen Jans, en
Geeske Heeres, alle van Rottum

1733.
Den 11 mart is op belijdenisse sijns geloofs aangenomen:
Ebel Cornelis, van Rottum

1734.
Den 17 mart zijn op belijdenisse hares geloofs aangenomen:
Hindrik Jans, van Rottum, en
Greetje Berents, van Huijsinge, dienstmaaght van Frerick Writsers

Den 18 junij is met attestatie tot ons overgekomen:
Lijsebet Clasen van Oldenzijl

Den 10 7br. is op belijdenisse hares geloofs aangenomen:
Annechien Harms, huijsvrouw van Ebel Cornelis, van Rottum

Den 17 Xbr. is met attestatie van Stitswert aangekomen:
Jacob Claassen


1738.
Den 3 januarij zijn op belijdenis hares geloovs aangenomen
tot ledematen van het Avondmaal:
Grietie Jans, en
Aaltien Jans, huisvrouw van Jan Janszen, beide van Rottum

Den 2 april zijn op belijdenis van hun gelove tot Ledematen
van het H. Avondmaal aangenomen
Hindrik Allerts Schipper,
Foske Krijns, huisvrouw van Egbert Geerts, en
Lijsbeth Harms, van Rottum

Den 9 julius is op belijdenis aangenomen:
Trijnje Jakobs, huisvrouw van Hindrik Jans, van Rottum

Den 9 october is op belijdenis aangenomen:
Nieske Cornelis, huisvrouw van Mindelt Menckes van Rottum

1739.
Den 25 maart zijn op belijdenisse aangenomen:
Grietie Jans, huisvrouw van Lammert Tijmens,
Stijnje Cornellis, huisvrouw van Albert Tietes,
beide van Rottum, en
Anna Maria Harms Bruining van Uithuizen, dienstmaagd van Roelf Jochems Kremer

1741.
Den 28 maart is op belijdenis aangenomen:
Anie Cornelis, dienstmaagd van Egbert Geerts. Schipper van Rottum

1742.
Den 28 maart zijn op belijdenisse aangenomen:
Luij Jans, en Martien Duirts, echteluiden wonende op Dingstee alhier te Rottum

Den 4 october is op belijdenis aangenomen:
Antie Berents van Uithuisen, dienstmaagd van de pastor C. De Baar.

1743.
Den 2 october is op belijdenis aangenomen:
Harke Pieters te Rottum

1744.
Den 5 januarii is met attestatie van Uskwert tot dese gemeinte overgekomen:
Grietie Jans

1745.
Den 30 junius zijn op belijdenis aangenomen:
Diewerke Derks,
Aaltien Jans, en
Diewerke Tammes, alle drij van Rottum

Den 30 december zijn op belijdenis aangenomen:
Jakob Duirts,
Harm Berents, en
Roelf Hindriks, all drij van Rottum

1746.
Den 27 junius zijn op belijdenis aangenomen:
Derk Pieters, en
Hijcke Friks, huisvrouw van Roelf Hindriks Kremer, beide van Rottum
Ook nog Pieter Reinders Schoenmaker

1748.
Is met attestatie van Middelstum tot ons overgekomen den 11 april:
Grietie Willems, huisvrouw van Pieter Hindriks,
en aangenomen:
Hindrikjen Jans, huisvrouw van Harke Pieters

1749.
Den 15 8ber zijn op belijdenis aangenomen:
Jan Claassen, en Lijsbet Jans, echteluiden, wonende alhier op Diengstee

1751.
Den 28 december zijn op belijdenis aangenomen:
Eltie Kist, provisioneel schoolmeester alhier, en
Jantien Simens, huisvrouw van Pieter Reinders Schoenmaker

1752.
Den 27 Junii zijn op belijdenis aangenomen:
Hindrik Jans op Diengstee, en
Maria Jans, huisvrouw van Claas Jans Snijder

Den 26 september zijn met attestatie van Norch uit Drenthe tot ons overgekomen:
Jan Bastiaans, schoolmeester alhier, en
Grietie Bastiaans, zijn zuster

1753.
Den 26 maart is op belijdenis aangenomen:
Anna De Baar

1755.
Den 2 october is met attestatie van Cantens tot ons overgekomen:
Harmtien Jebbes, huisvrouw van Menne Gewes, alhier woonachtig op de Kooij

Den 24 december is met attestatie van Groningen tot ons overgekomen:
Maria Grimminga, huisvrouw van Jan Bastiaans, schoolmeester alhier

1757.
Den 6 april zijn op belijdenis aangenomen:
Julle Claassen Venhuisen, en
Grietie Derks Cnol op Exwert

Den 28 september zijn op belijdenis aangenomen:
Jan Hebes, en Jakob Tijes, beide van Rottum

1758.
Den 28 junij zijn op belijdenis aangenomen:
Gerrit Jans Smit,
Allert Alles, en
Janna Jans van Rott[um]

1760.
Den 2 october is tot ons overgekomen met [at]testatie van Obergum:
Grietie Derks, huisv[rouw] van Evert Jans, alhier woonachtig
En op belijdenis aangenomen:
Tiberius de Baar, .....[blad stuk] Stud.
Wolther Hindriks, en
Maria de Baa[r] [blad stuk]

1762.
Den 31 december zijn op belijdenis aangenomen:
Sicke Derks Knol, en
Dietien Jacobs,
Lijsbet Ebels, huisvrouw van Jacob Tijes op de Kooij,
Lammert Hindriks, en
Martien Jakobs

1763.
Den 29 junii zijn op beljdenis aangenomen:
Sick[e] Pieters, en
Elske Berents op Bethlehem,
Anje Alberts, wed. van Menne Garmts,
Louwijna de Baar,
Goitien Tjarks, en
Albert Jakobs

Den 27 september is op belijdenis aangenomen:
Obbe Pieters

Den 28 december is op belijdenis aangenomen:
Jan Janszen Snijder

1765.
Zijn tot ons overgekomen den 5 april met attestatie van Stitswert:
Pieter Popkes, en Aalstie Jans, echteluiden

Den 19 september zijn op belijdenis aangenomen:
Arent Roelfs,
Bouke Cornelis,
Trijnje Cornelis, en
Menne Floris, dienstknegt bij Eppe Jans op Bethlehem

Is met attestatie van Cantes op den 27 december tot ons overgekomen:
Mettie Roelfs

Den 28 d. is met attestatie van Stitswert tot dese gemeinte overgekomen:
Epke Pieters, dienstmaagd van de schoolmr. Jan Bastiaans

1766.
Den 30 meert is met attestatie van Eppinghuisen tot ons overgekomen:
Barber Hiddes, huisvrouw van Arent Roelfs

Den 3 julii is op belijdenis aangenomen:
Grietie Cleveringa

1769.
De 28 junii zijn op belijdenis aangenomen:
Anje en
Hijcke Freriks Cleveringa

Den 27 september is op belijdenis aangenomen:
Harm Derks Knol

1771.
Den 1 julii zijn op belijdenis aangenomen:
Jan Hindriks Tol,
Jan Luijes, en
Cornelleske Claaszen

Den 4 october zijn op belijdenis aangenomen:
Hindrik Jans op de Ropstaart, en
Trijnje Gerrits,
Hindrik Lammerts en
Martien Jans, en
Cornelis Geerts en
Trijnje Jans

1772.
Zijn op belijdenis aangenomen den 1 julii:
Derk Luddes, en zijn huisvrouw Frouwke Sijwerts,
Claas Cornellis,
Fokjen [?] Luitiens, en
Grietie Ebels

1774.
Den 16 juni is met attestatie van Bedum overgekomen:
Jacob Luidens

Den 18 sept. is van Uithuisen overgekomen met attestatie:
Aafke Siabbes


Naamen der geenen die tot ledematen zijn
aangenomen gedurende de bediening van
Antonus Driessen Pred. te Rottum

1777
Den 7 april is op belijdenis aangenoomen:
Writser Cleveringh


Namen der geenen, die ten tijden der bedieninge
van W. Costerus tot ledematen zijn aangenomen
of met attestatie na elders vertrokken zijn
of tot ons overgekomen

1778
Den 15 april is tot lidmaat deser gemeente aangenomen:
Stijntjen Pieters, met attestatie vertrokken na Stitswert
Ook is toen met attestatie na Zandeweer vertrokken:
Fokje Luitjens

Den 3 oct. zijn met attesttie van Husinge overgekomen:
Berent Lammerts, en Maria Colstein, echtelieden

Den 26 dec. is met attetsatie van Warfum overgekomen:
Welmtjen Jacobs dienstm. van Albert Drewes

1780
Den 7 juli zijn op geloofs-belijdenis aangenomen:
Tamme Dercks Knol, en
Harm Dercks Knol met sijn huisvrouw Trijntje Frerijks Cleveringa

1781
Den 11 apr. zijn op geloofs-belijdenis aangenomen:
Anje Pieters,
Trijnje Jans en
Anje Willems


[Voor de lidmaten van 1667 bevinden zich enige folio's met catechisanten.
Het eerste lijstje heeft geen datum, mogelijk periode 1655-1665.
De genoemde scholieren kom ik in het doopboek niet tegen, en dat begint in 1655.
Aan het handschrift te zien bestaat het eerste lijstje uit 3 folio's, waarvan
op het eerste folio later tekst betreffende 1680 is ingevoegd. Elk lijstje
bestaat uit twee of drie kolommen naast elkaar, hier onderelkaar gezet. TB]

[eerste folio]
Catechisanten soo van Mannen als Vrouwen, die getrouwt

Mannen [linkerkolom]:
Antonius Stevens
Elle Janssen
Asingha Olghers
Garbrandt Hindricks
Cornelis Martens


Vrouwen [rechterkolom]:
Trijntjen Hindrix
Diewer Mertens


[tweede folio]
Catechisanten van Knechten en Maagden

Jongmans [linkerkolom]:
Jebbe Hindrixs (vertrocken den 18 feb. 1665?]
Peter Jurriens
Peter Elles
Andries Willems


Jonge Dochters [rechterkolom]:
IJcke Egberts
Martjen Lammerts
Knier Jannis
Stijne Hindrixs


[derde folio]
Catechisanten uijt de Scholieren

[linkerkolom]
Sigher Claassen
Jelis Willems
Writzer Luijtjens
Jan Jacobs
Zijmon Dercks
Jacob Dercks
Gerrijt Peters


[rechterkolom]
Maria Suirenhuijsen
Anna Elles
Brecht Claassen
Sara Jannis
Anna Jacobs
Geertjen Freerijcks
Hesther Jannis


[ingevoegd op eerste folio]
Den 14 martius 1680 hebbe ick Gerh. Magirus
pastor tot Rottum de catechisatie begonnen, verhopende
de Heere om in deselve sal willen laeten volherden

Mans persoonen [linkerkolom]:
Klaes Hindricks
Writser Heinens
Hindrick Sijwerts
Teeuwes Ellens
Jacob Jansen


Vrouws persoonen [rechterkolom]:
Margareta Magirus
Geertien Abels
Grietjen Garbrant
Renske Asinge


Kinderen uit de schole:

[linkerkolom]
Tobias Fredericks

[rechterkolom]
Elisabeth Jansen
Jantjen Jeltes
Anna Fredricks


Anno 1699 den 23 April hebbe ick,
Gerhard van Oostbroeck, pastor tot Rottum,
beginnen te catechiseeren, en hebben
sigh doenmaels als catechisanten ingestelt
dese navolgende:

[linkerkolom]
Jacob Teeuwes
Hindrick Clasen
Pieter Hindricks
Aries Leuls
Jan Jacobs, van Helwert
Pieter Andries
Garmt Teeuwes
Heijne Writsers


[rechterkolom]
Tietje Lubberts
Trientjen Thomas
Hijckjen Cornelis
Geertruijt Pieters
Martjen Lammerts
Getruijda Magijrus

onse dienstmaegden & tijdlicke??
D. Magiri Weduwe

Als schoolkinderen hebben de vragen
voor mij opgesegt dese navolgende:

[linkerkolom]
Samuel Cruidener
Johannes Berents
Evert Berents
Cornelis Takes
Jan Lamerts
Jelte Jans
Derck Jacobs
Matteus Magijrus
Derck Pieters
Gerrit Alberts

[middelste kolom]
Claes Takes
Elle Teeuwes
Writser Jans
Hindrick Ebels
Lubbert Jans
Menne Jans


[rechterkolom]
Anna Berents
Anje Cornelis
Peijke Alberts
Seke Hillebrants
Wibge Luijrts
Corneliske Hillebrants


Als vervolgens hebben bij mij gecatechiseert dese navolgende:

[linkerkolom]
Mr. Jan Writsers, Smit
Mr. Hindrick Jans, Schoenmaker
Valck Sickes
Jan Meijnts


[rechterkolom]
Ebelje Wiggers
Hilje Sickes


Anno 1709. den 24 November
Heb ik Woltherus Johannes Lieftinck begonnen te
catechiseren, en hebben sig doenmaals als
catechisanten ingestelt dese navolgende:

[linkerkolom]
Derk Pieters
Menne Jans
Elle Tewes
Jan Jacobs van Helwert
Jan Alberts
Aries Leuls


[rechterkolom]
De weduwe Machirius

Als schoolkinderen hebben dese navolgende kinderen de
vragen voor mij opgesegt:

[linkerkolom]
Writser Jans
Rickert Luitjes
Lubbert Pieters


[rechterkolom]
Seke Hillebrants
Corneliske Hillebrants


Vervolgens hebben bij mij dese navolgende gecatechiseert:

[linkerkolom]
Willem Jelijs van Stitswert
Willem Freriks van Cloosterboeren
Popke Alberts op de Knol
Botte Derx van Hoogkerke
Oetse Simons
Jacob Lammerts


[rechterkolom]
Rienewe Jans
Hilje dienstm. van Corn. Harm?
Nijne Pieters
Grietjen Stevens van Oldekerke
Jantje Jans
Tietje Derx
Engeltje Aukes
van Cantes


[Beknopte vermelding van lidmaten, voorkomende in:
PROTOCOL van het consistorie tot Rottum Anno 1674:]

5 sep. 1675
Art.1 heeft Martien Claesen huisvrouw van Haijo Wichers
woonachtich tot Cantens een waer berouw en leedtwesen
van haer voorige misslag betoont, alwaerom volgens haar
begeerte een attestatie sal gegeven worden en alsoo als
een lidtmaet der gemeijnte tot Cantens mach weder
angenoomen worden.

17 novemb. 1676
Art.2 Alsoo Aeltien Cuipers is in de visitatie besocht
so ist dat sij nae de belijdenisse van haere voorige
misslagen wegens haere beterschap in leven is aengenomen

Den 10 junius 1718
Art.1 Also Martje Lammerts ledemaat van de ware
Gereformeerde Christelicke religie, is afgevallen van
het gelove en overgegaan is tot de Anti Christene
Roomse kerke, tot onser aller groot leetwesen [etc.]

1777 [26 dec.]
De ledematen die ik [Wilh. Costerus] te Rottum gevonden hebbe en wel binnen Rottum
of die er bijgekomen zijn:
1. Sicke Dercks Knol en sijn huisvr. Trijntjen
2. Jan Harms en Aaltjen
3. Pieter Reinderts schoolm. wed. (gest.)
4. Hindrik Lammerts en Martje Jans
5. Hindrik Alberts (gesturven)
6. Gerrijt Jans en Aaltjen Jans (gest.)
7. Hijke Friks
8. Anje Alberts
9. Cornellijs Geerts en Trijntje Jans (gest.)
10. Geutje Tjarks (gest.) en Geertje Berents
11. Anje Frerijks huisvr. van Tamme Derks, Tamme Dercks Knol
12. Lisabet Claassen (gest.)
13. Ebel Cornellijs, Jacob Ludens en Grietje Ebels (gesturven)
14. Writser Cleveringa (1778 den 21 apr. vertrokken na Stitswert)
15. Grietje Lubberts, Grietje Jans, Trijntje Jacobs, dese 3 in 't gasthuis
16. Jan Leujes en Cornelsche Claassen
17. Aafke Sjabbes
18. Denijs Jans schoolmr. en Lutgertjen Willems
19. Berent Lammerts (Smit) en Maria Colstein
20. Anje Pieters
21. Trijnje Jans
22. Anje Willems
23. Jacoba Dijk, nu Costerus

Ledematen buiten Rottum oostwaarts:
1. Jan Hebes (gest.) en Geeske Heres (gest.)
2. Harm Derks Knol op Nieuwenhuis en Grietje Frerijks Cleveringa (gesturven)
3. Trijntje Frerijks Cleveringa en Harm Dercks Kol (gesturven)
4. Hijke Frerijks Cleveringa
5. Jan Hindriks (gesturven a 1781)
6. Welmtje Jacobs dienstm. van Alb. Drewes

Ledematen buiten Rottum west-waarts en noordwaarts:
1. Sicke Pieters en Elske Berents
2. Jacobje Gerrijts wed. (vertr.)
3. Frauwke Sijwes (gest.)
4. Obbe Pieters
5. Aldert Alles (gest.) en Nanje Harkes
7. Pieter Popkes (vertr.) en Alstje Jans (vertr.)
6. Jacob Tijes (gesturven den 18 maij 1778) en Elisabet Ebels
8. Hindrick Jans (gesturven 1780) en Trijntje Gerrijts

1778.
Den 15 april op geloofs-belijdenis aangenomen:
Stijntje Pieters, met attestatie vertrokken na Stitswert
met haar man Writser Cleveringa den 21 april 1778

Den 11 oct. ingelevert de attestatien van:
Berent Lammerts en Maria Colstein echtelieden van Husing overgekomen

Den 27 dec. ingelevert de attestatie van:
Welmtje Jacobs van Warfum overgekomen dienstm. van A. Drewes

1780.
Den 7 julij op geloofs-belijdenis angenomen:
Harm Dercks Knol met sijn huisvr. Trijntje Frerijks Cleveringa
en
Tamme Dercks Knol

1781.
Den 9 april op geloofs-belijdenis angenomen:
Anje Pieters,
Trijnje Jans,
Anje Willems

1782.
Den 22 dec.
Aaltje Pauwels met attestatie van het Hogezand overkoomende

1783.
Den 23 meert
Hijkje Meerten met attestatie van Middelstum overgekoomen
Thomas Engberts geb. van Uithuister Meeden op belijdenis aangenoomen

Den 15 juni attestatie toegestaan aan:
Pieter Popkes en Alstje Jans naar Stitswert

Den 25 dec. aanneeminge op belijdenis van:
Lammert Harms Knol,
Trienje Jans,
Geertje Pieters,
Folkert Hindriks

1784.
Den 29 juni op belijdenis gedoopt en derselve aanneming tot lidmaat:
de mennonitische jonge dogter Grietie Geerts geb. te Westerwijtwert
(zie juli 1804)

19 dec. attestatie toegestaan aan:
Thomas Engberts naar Husinge

1785.
Den 26 juni anneming op belijdenis:
Derk Pieters geb. te Middelstum en
Grietje Klasen geb. te Groningen

18 dec. attestatie verleend naar Husinge aan
Berend Lammerts en Maria Harms Colstein
en naar Uithusen aan Trienje Gerrits

1786.
22 maart attestatie van [onleesbaar]
E. Blankstein

26 dec. aanneming op belijdenis:
Anje Klaasens geb. te Uithuisen en
Valk Brongers geb. te Oosternieuland

1788.
12 oct. gedoopt de mennonistische vrouw:
Anje Jacobs geb. op Oudedorp onder Uithusen en dese anneming,
tevens de anneming van:
Lutgertje Okkes geb. te Thesinge op belijdenis

1789.
25 maart anneming op belijdenis van:
Jan Jelmers geb. te Thesinge
Pieter Harckes geb. te Rottum

21 juni anneeming op belijdenis van:
Trienje Omges geb. te Wester Embden
Pieterke Ekkes geb. te Usquert (zie dec. 1798)
Grietje Klasens geb. te Uithuisen (zie 1796)

12 juli attestatie naar de Brede:
Anje Klasens (zie dec. 1786)

20 dec. gedoopt de mennonistische jonge dogter
Anje Derks geb. te Usquert en deser anneming,
nevens de aanneming tot lidm.:
Hindrik Mennes geb. te Rottum op belijdenis
attestatie naar 't Zand aan (zie dec. 1786)
Valk Brongers

1790.
13 juni de overkomst als lidmaat van:
Hindrikje Jacobs, alhier gehuwd aan Jacob Ludens

12 sept. de overkomst als lidmaat van:
Siewert Menkes van Stitswert (vertr. jul. 1803)

25 dec. met attestatie als lidmaaten zijn vertrokken:
Anje Derks (zie 20 dec. 1789) naar Usquert
Anje Jacobs (zie 12 oct. 1788) naar Sandeweer
Grietje Klasens (zie 26 juni 1785) naar Cantens

1791.
Den 9 maart attestatie der lidmaatschap van:
Jufr. Bartha Maagh, in onse gemeenschap op-genoomen

1 december aanneming op belijdenis van:
Jantje Jans geb. te Rottum

1792.
24 juni met attestatie naar Usquert vertrokken:
Aaltje Pauwels, zie dec. 1782

1793.
29 decemb. attestatie van Usquert vertoond:
de echtelieden Jacob Jans en Grietje Jans

1794.
9 maart anneeming tot lidmaaten op belijdenis van:
Klaas Pieters geb. te Rottum (vertr. naar Cantens)
Klaas Simons geb. te Marsum
Anje Rientjes geb. te Rasquert

Tevens vindende art. 32 van de kerkenorder van
Gron[ingen] en Ommel[anden] geattest. 27 febr. 1595 er zal
ook in den presbijterie een boek zijn, daarin alle
naamen der communicanten geschreeven worden

en horende van een oud leraar, dat jeder leraar
eene lijst der ledematen moest maaken, so volgd hier desselvs

In het loeg:
Denijs Jans schoolmr. en antw. over de katech. (gestorven 1796 4 januari)
Lutgerdina Bakema desselvs vrouw (att. naar Groningen 8 nov. 1819)
Sikke Derks Knol (overl. 1800)
Trienje Drewes
Jan Jans (overl. 1796)
Aaltje Jans (overl. 1799)
Jantje Jans

Cornelis Geerts (overl. 1799)
Welmtje Jacobs (overl. 1800)
Folkert Hindriks (gest. 1798)
Pieterke Ekkes (vertr.?)
Hike Friks (???)
Klaas Simons
Anje Rientjes
(beide vertr.)
Jacob Luidens (gest. 1801)
Hindrikje Jacobs
Jacob Jans
Grietje Jans
Derk Pieters
(overl.)
Anje Willems (overl. 1806)
Hendrik Mennes (overl.)
Anje Pieters
Jan Luies antw. over de katech. (overl. 1797 13 dec.)
Corneliske Klaasens
Trienje Omges
Hijkje Meertens
antw. over de katech. (vertr. met att.)
Pieter Harkes antw. over de kat. (overl. 1798)
Trienje Jans (vertr. 18??)
Tamme Derks Knol diacon (overl. sept. 1805)
Anje F[reriks] Cleveringa
Trienje Jacobs
Margje Jans
(gest. 1801)
Trienje Klaasens (gest. 1798)

Buiten het loeg westwaards:
Sikke Pieters ouderling (overl. 14 juni 1803)
Elske Berends (overl. 15 jan. 1804)
Jan Jelmers diacon (overl. 1794 nov.)
Lutgertje Okkes
[vlek]isabet Ebels (gest. 1809 25 januari)
Nanje Harkes (gest. 19 maart 1805)
Menke Siewerts (vertr. zie 17 juli 1803)
Grietje Klaasen (zie 18 nov. 1796 vertr.)
Geertje Pieters op Eusum of Eelswert

Buiten 't loeg oostwaards:
Hike Freriks Cleveringa
Trienje Freriks Cleveringa
Harm Derks Knol
ouderling (overl. 1801)
Lammert Harms Knol (gest. 1805?)
Trienje Jans
Grietje Geerts eene dienstbare (vert. zie jul. 1804)
Klaas Pieters een dienstbare (vertrokken met att.)

Volgends een placaat van 20 nov. 1795 't volk moetende
geteld worden, wierden bevonden aan ingesetene 230 sowel
mans als vrouwen, sowel bejaard als kinders en dienstbare

den 26 dec. [1794] de anneeming van:
Trienje Klaasens geb. te Rottum

1795.
17 maai de anneeming als lidmaat van:
Hindrik Jacobs geb. in de Zeerijp

1796.
13 maart door:
Hijkje Meertens attestatie van haar lidmaatschap versogt, en
aan deselve verleend naar Uithusen

17 juli attestatie van lidmaatschap naar Warfum verleend aan:
Klaas Simens en Anje Rientjes
, zie [onleesbaar]

18 dec. attestatie van lidmaatschap verleend naar Usquert aan:
Grietje Klaasens (zie 21 juni 1789)
attestatie angenomen van:
Elisabet Lammerts uit Amsterdam (gest. 22 nov. 1807?)
anneeming op belijdenis van:
Albertus Pieters de Wint geb. te Stedum [rest onleesbaar]
Jurrien Ebels Nienoordt geb. te Westernieuland
Ida de Maar geboortig op den Ham gecombineert met Fransum

1797.
3? febr. attestatie van lidmaats. verleend aan:
Ida de Maar

29 maart 't anneem. tot lidm. op belijd. van:
Aaltje Remges geb. te Uithuisen
Fokke Pieters geb. op den Ham gecombineert met Fransum

18 juni de overkoomst van ??ntens van:
Anje Everts met attest. (overl. 12 juni 1803)
op belijdenis:
Geertje Sikkes Knol geb. te Rottum
afgegeven attestatie aan:
Fokke Pieters (zie 29 maart) naar Noorthorn

24? sept. de overkoomst van:
Stijntje Everts met attestatie van Usquert

24 dec. de anneeming tot lidm. van:
Hebelje Hindriks geb. te Usquert (vertr. juli 1803)

1798.
29 jan. attestatie van lidmaatschap naar Sandeweer verleend aan:
Hendrik Jacobs, zie 1795 17 maai,
en aan:
Aaltje Remges, zie 1797 29 maart naar Middelstum

13 maij de anneeming tot lidmaten van
de echtelieden Derk Garmts, en Anje Klaasen
als ook van
Pieterke Pieters eene dienstmaagd, geb. te Warfum,
en aan opgemelde als ook aan:
Stientje Everts (zie sept. 1797) attestatie verleent
naar Sandeweer, Oldenzijl, en Usquert

26 dec. attestatie van lidmaatschap naar Woltersum verleend aan
Pieterke Ekkes, zie 21 juni 1789

1799.
26 dec. de annem. tot lidm. op belijdenis van de gehuwde persoonen
Harm Jans geb. te Rottum
Anje Pieters geb. te Rottum (vertr. juli 1803)
Grietje Ru[bens?] gebr. te Baflo

1800.
26 maart attestatie van lidmaatschap naar Warfum verleend aan:
Trienje Jans weduwe van Pieter Harkes

27 april de anneem. tot lidm. op belijdenis van de echtelieden:
Jan Reinders geb. te Enum, en
Everdina Harms geb. te Westerwijtwert (en desz. vertrek met att. naar Westerwij...)

26 dec. de anne. tot lidmaat van de gehuwde:
Anje Pieters geb. te Warfum op belijd. (overleden 7 febr. 1801)

1801.
25 maart de anneem. op belijdenis tot lidm. echtelieden:
Derk Sikkes Knol geb. te Rottum en Aaltje Willems, geb. te Mensingeweer,
en
Hindrik Heeres geb. te Uithuuster Meden en Geertje Jacobs geb. te Schiermonnikoog,
en van den in de bejaardh. ged. Drewes Freriks geb. te Sandeweer

25 maai att. van lidm. verleend naar Cantens na voorafg. kondiging aan:
Derk Sikkes Knol en Aaltje Willems

26 dec. attest. na voorafg. kondiging van lidm. naar Cantens verleent aan:
Klaas Pieters, zie 9 maart 1794

1802.
2 juni de overkoomst uit Groningen met attest. van lidmaatschap:
mejufr. Fenna Dijk wed. wijlen den Eerw. J. Brandts leraar te Nuis & [onleesbaar]
(overl. 23 dec. 1804)

1803.
17 juli attestatie van lidmaatschap verleent na voorafg. kondiging aan:
Menke Siewerts (zie 12 sept. 1790) en dess. vrouw
Anje Pieters (zie 26 dec. 1799) en
Hebelje Hindriks (zie 24 dec. 1797) naar Stitswert

18 sept. de overk. met att. van Stitswert:
Matje Jans wedw. van Gerrit Wolters (gest. 25 maart 1809)

1804.
21 maart 't overkomen van
Jakob Aljes met att. van lidm. van Sandeweer (overl. 27 jan. 18??)
en de anneem. tot lidmaat op belijdenis van
Aaltje Klaasens geb. te Harkstede, huisvrouw van Jan Hindriks op de ropstaart
(gest. 15 april 1807)

8 juli attest. van lidm. naar Winsum verleent aan:
Grietje Geerts, waar van zie juni 1784

26 dec. de anneeming van de jonge dochter:
Anje Sikkes geb. te Rottum als lidmaat op belijdenis

1805.
23 juni attest. van lidm. toegestaan aan:
Anje Sikkes naar Bedum

1806.
26 maart is bekend gemaakt de anneem. als lidm. op
belijd. des geloovs van D. Julles Knol en van
de E.... broeder Johannes Lottich, die
meermaals [onleesbaar] een briev naar Duitsland
gesonden had om een attestatie, ende
dess. echtgen. Martje Gerrits

1807.
[geen lidmaten]

1808.
23 maart 't aanneemen als lidmaat van
Anje Nannings

19 juni 't aanneemen [als] lidm. op belijdenis van de echtelieden
Jan Cornelis en Jantje Raveling (overl. 18??)

18 sept. attest. van lidm. naar Sandeweer verleent aan
Lutgertje Okkes

1809.
26 dec.? att. van lidm. naar Cantens aan
Geertje Pieters (zie dec. 1782) [opm: moet 1783 zijn]
en aan:
Hindrikje Jacobs, zie 13 juni 1790

1810.
21 maart de aanneem. van:
Pieter Jans geb. te Middelstum op belijd. (zie juni 18X1)

17 juni de overkoomst als lidm. van:
Sara Catharina Maria de Bew

23 sept. de overkoomst als lidm. van:
Jakob Cornelis
en de anneem. op belijd. als lidm.:
Jacob Sikkes Knol,
Anje Harms Knol,
Jakoba Wilhelmina Costerus

26 dec. de overkoomst van:
Geertruid Damhof als lidm. met att. van Bedum
en de aanneem. tot lidm. op belijd. van:
Tonnis Eltjes en
Geertruid Jans,
en
Grietje Klaasens (smidsvrouw),
en
Jantje Hindriks j. dochter

18X1.
?? juni [vlek] aan:
Alb. Pieters de Wind zie dec. 1795 [opm. moet 1796 zijn]
att. van lidm. naar Cantens verleent,
en aan:
Pieter Jans (zie 1810 21 maart) att. naar Usquert

26 dec. de anneem. tot lidm. op belijd. van de E...:
Riender Jakobs Elama en Antje Klaasen [nauwelijks leesbaar]
.... att. naar Warfum verleent aan:
Jan Cornelis

???? Lijst der lidm. zie 1793
[opm: het is niet duidelijk waar de verwijzing 1793 op slaat, de lijst volgt
na 29 december 1811 op een nieuw blad, zeer beroerd handschrift, en zeer
onduidelijk met betrekking tot sterfte en vertrek, er staan lidmaten
in die pas in 1812 worden aangenomen]

In 't loeg:
Trienje Drewes wedw. van S. D. Knol Hilje Sikk: Knol
Derk Tammes Knol den maart 1823 T.D. Knol 12 ??? 18??
Jurrien Ebels Nienoort (gest. 1817), Pieterke Pieters (gest. jan. 1818)
Jacob Cornelissen schoolm., S.C.M. de Bew
j.d.de Bew (???? sept. 1819)
Barta Maagh (ov. 1824)
Jakoba Wilhelmina Costerus (att. sept. 1820) (en terug sept. 1822)
Martje Cornelis Vegter [of Vrijter] maart 1824 [vermoedelijk later bijgeschreven]
Drewes Freriks
Jantje Jans
(gest.)
Johannes Lottich, Martje Gerrits (att. zie sept. 1818?)
Grietje Rubens (overl. 13 dec. 1819)
Grietje Klaasens
Trientje Luurs Strating
(zie maart 1820)
Jacob Sikkes Knol, Anje Harms Knol (met att. weg) ( en terug 1828?)
Harke Siewerts Knol, Elisabet Harms Knol
Grietje Jans (att. naar Garsthusen zie juni 1813)
Corneliske Klaasens (overl. 15 dec. 1823 in 't gasthuis)
Anje Pieters (overl. 1822 4 april)
Anje F. Cleveringa (gest. 10 maai 1814)
Jacob Sikkes Knol, Anje Harms Knol zie dec. 1824 [later tussengeschreven?]
Trienje Omges (overl. 16 nov. 1813)
Tonnis Eltjes (overl.? sept. 1826), Geertruid Jans
Harm Jans (overl. 3 maai 1813)
Lubbertus Maagh Costerus (att. naar Gron. 19 mai 1814)
Jan Luitjes Ter Borg, Maria Catrina Contenot (1813)
(att. naar Sandeweer zie 1819)
Trientje Berends gealim. wordende (zie maart 1813)
Grietje Rienkes (zie april 1821)
Eisse Freriks Boekelo (24 maart 1824)
Henrica Udina Costerus (zie dec. 1821 en juni 1825)
Harm Klaasens Moorlag
Pieter Abels Menarda (5 april 1822)
Annigje Jeremias [onleesbaar] (24 maart 1824)

Buiten 't loeg westwaards:
Derk Julles Knol, Geertje Sikkes Knol
Hindrik Heres Forma (overl. jan. 1814)
Geertje Jakobs (overl. 3? nov. 1813)
Jantje Hindriks (att. naar Stedum)
Dietje Derks Knol (att. naar Sandeweer, zie sept. 1813)
Cornelis Jakobs Kooi (naar Stitswert zie 1818), Geertje Hindriks Forma (att.?)
Tjaard R. van Delden, Anje Pieters Berghuis (zie18??) (beide gest.)
Tonnis Willems en Trientje Harms op Dingste (zie 1820?)

Oostwaards:
Lamb. Warmolts (zie 20 sept. 1818) (en 25 juni 1820)
Anje Nannings (met att. vertr. zie 19 sept. 1819)
Hike F. Cleveringa
Trienje F. Cleveringa (ov. 16 sept. 1826), Frerik Harms Knol
Trienje Jans (overl. 19 oct. 1822)
Riender Jakobs Elama, Antje Klaasens [rest onleesbaar]
Anje Freerks (zie sept. 1816) (gest. april 1818)
Jantje Pieters eene dienstbare (zie 1820 vertr. ???)
Jan Eppes bij 't werk, Ida Eisses (zie dec. 1821)
Jan Cornelis (Hoek) een dienstbode (vertr. zie dec. 18X1)

1812.
23 maart de aanneem. van:
Harke Siewerts Knol op belijd. als lidm.

[als bijzonderheid hier een wel erg vroege oecumenische begrafenis]
31 maart is bij de begravenis van Frerik
Harkes
door de Roomse diaconen, die ook volgden
t lijk, hun zegen bekken geset; en wij hebben geen
bekken geset; en 't tafelgebed wierd, volgends
overleg met den Capellaan, in stilte gedaan
even gelijk voorheen, volgends overleg, met den
Roomsen priester, toen dess. vrouw begraven wierd.

28 maai att. van lidm. naar Bedum verleent aan
Geertruid Damhof zie 1810 26 dec.

6 juni att. van lidm. naar Stedum verl. aan
Jantje Hindriks zie 26 dec. 1810

26 dec. de anneem. op belijd. als lidm.
Lubbertus Maagh Costerus,
Dietje Derks Knol,
Elisabet Harms Knol

[Ongedateerd voor in het protocol, lijkt grotendeels op de voorgaande lijst rond 1811/1812]

Lijst der lidm.

In 't loeg:
Trienje Drewes
Jacob Corn. Lambertema
, S.C.M de Bew
Barta Maagh, Jakoba Wilh. Costerus
Grietje Rubens
Drewes Freriks Lanting
Jurrien Ebels Nienoort
, Pieterke Pieters
Johannes Lottech
, Martje Gerrits
Grietje Klaasens
Harke Siewerts Knol
, Elisabet Harms Knol
Jan Luitjes Ter Borg, Maria C. Contenot
Corneliske Klaasens
Tonnis Eltjes
, Geertruid Jans
Trientje Berends

Buiten 't loeg oostwaards:
Anje Freerks
Anje Nannings
Hike Freerks Cleveringa
Trienje Freerks Cleveringa

Riender Jakobs Elama, Antje Klaasens
Trienje Jans


Westwaards:
Derk Julles Knol, Geertje Sikkes Knol
Cornelis Jakobs Kooi, Geertje Hindriks Forme
Tjaard Rientjes van Delden, Anje P. Berghuis


[Mutaties van diakenen en ouderlingen, voorkomende in
PROTOCOL van het consistorie tot Rottum Anno 1674:]

6 september 1674 onderteking door:
Pieter Jannis, ouderlinck
Cornelis Harmens, ouderlinck
Thomas Harmens, diaecken
Ulger Jannes, diaecken

7 decemb. 1674
Art.4
heeft Ulger Jannis als diaken
versocht om van sijn dienst te mogen
ontslagen worden, alsoo hij drie volle
jaeren hijr in hadde gecontinueert, waerop
het versoeck is angenoomen en hem belooft
dat een ander in sijn plaetse soude worden
verkooren

7 mart. 1675 ondertekening door:
Peter Jannes ouderlinck
Cornelis Harmens ouderlinck
Garbrant Hindricks deijaken

4 decembr. 1701 ondertekenig door:
Sebe Dercks diacon
Tewes Elles dijacon
Cornelis Harmens ouderlinck
Arent Jannes ouderlinck

1 jun. 1703
Art.4 Mr. Teeuwes Elles als diacon
van dese gem. heeft versogt, dat hij
van sijn bedieninge, als hebbende reet[s]
6 a 7 jaren geduijrt, mogte ontsla[gen]
worden, 't welk angenoomen [stuk uit papier]
de, so is 'er met eenparige stemmen
der consistorie tot een diacon in
Mr. Teeuwes plaetse gekosen de E.
Mr. Pieter Dercks

Ao. 1703 den 24 jun. is de nieuwsgekorene
diacon Pieter Dercks in sijn bedieninge
volgens Kercken-ordre door mij bevestigt

[1704]
Den 3 febr. heeft Sebe Derks diacon van dese gemeijnte,
versogt om van sijn Diaconije-bedieninge te meugen
ontslagen worden

Den 24 feb. is door eenparige stemmen der
consistorie, in plaetse van de afgaende
diacon Sebe Dercks, wederom tot een diacon
gekosen d'E. Writser Frericks.

Den 30 mart. is de nieuws-verkorene
diacon, Writser Freriks, in plaetse van de
afgaende Sebe Derks, volgens kerken-ordre
in sijn bedieninge door mij bevestight

Ao. 1706
Den 7 mart. is met eenparige stemmen der
kercken-raeds, in plaetse van d'afgaende
diacon Pieter Dercks, wederom tot diacon
gecosen d'E Cornelis Valks.

Den 13 maij op Hemelvaerts-dagh, is de nieuwsgekorene
diacon Cornelis Valcks, in plaetse van d'afgaende Pieter Derks
volgens kercken-ordre in sijn dienst door mij bevestight

Ao. 1707
Den 2 jan. is met eenparige stemmen der
kercken-Raeds in plaetse van d'afgaende diacon
Writser Frericks wederom tot diacon gecosen
d'Eerb. Sicco Valcks

Den 30 jan. is de nieuwsgekosene diacon
Sicco Valcks volgens kercken-ordre in sijn
bedieninge door mij bevestight

Ao. 1708
Den 26 aug. is, na voorgaende versoeck en bewilliginge
van er[?] an Cornelis Valcks als diacon, met eenparige
stemmen tot diacon in plaetse van Cornelis Valcks verkoren
d'Eerb. Hillebrant Cornelis
NB. En dewijl hij sigh, om reden sijnes wedenaers
stant, deser keure onttrocken heeft, is in
sijn plaetse verkoren d'Eerb. Allert Berents

Den 16 sept. is de nieuws-gekosene diacon Aldert
Berents
, volgens kerken-ordre in sijn bedieninges
door mij bevestight

Den 10 junius 1718
Art.2 Also Minnelt Menkes versogt heeft van sijn diaconie
dienst ontslagen te worden etc.
Art.3 Het E. Consistorie heeft in de plaatse van de Eerb.
Minnelt Menkes afgaande diaken wederom verkoren
de Eerb. Derk Knol
[opm: hij tekent met Derck Harms Cnoll]

1725.
Den 19 aug. zijn tot ouderlingen in dese gemeente verkoren
de E. Hillebrand Cornellis, en de E. Writser Freriks

Den 9 7br. en zijn voornoemde gekoren ouderlingen in haar
bedieninge bevestight

1727.
Den 15 junij versoghte de E. Pieter Bartels, om van sijn diaconije-
dienst ontslagen te worden, het welcke aan hem is geaccordeert,
en in des selvs plaatse is gekoren de E. Jan Ewes, de welke
den 13 julij in sijn dienst bevestight is

1728.
Den 26 Xbr. versoght Heere Jacobs van sijn
diaconije-dienst ontslagen te zijn, het welcke
geaccordeert zijnde, is in sijn plaatse verkoren
Harmen Sikkes Cnol, de welke den 16 jan.
1729 bevestight is

1730.
Den 14 maij versoghte Jan Ewes ontslagen te zijn van
sijn diakenschap, welck versoek ingewillight zijnde, is in
des selvs plaatse verkoren Eppe Jans, die daarop
den 11 junij in sijn dienst is bevestight

1742.
Den 1 julius verzogte Popke Alberts van zijn diakenschap ontslagen
te worden, welk verzoek van de kerken-raad ingewilligt
zijnde, is in deszelvs plaatze verkoren Ebel Cornelis


De E. Frerik Wristers, zedert 1738 als diaken
hebbende gecontinueerd, is ontslagen 1755, en daar
op verkoren tot ouderling deser gemeente, in de
plaatze van de E. Derk Harms Knol, welke laatste
na langduirend verval van ziels en lichaams-kragten
overleden is in februarij 1756

Tot diaken wederom is verkoren de E. Riender
Elema
, welke na een korte dienst overleden is den
1 junii 1757, en is opgevolgd van mr. Jan Bastiaans,
schoolmr. alhier

Voorts verzogt in februarij 1758 Ebel Cornelis
Kuiper van de diakenschap ontslagen te worden
dit hem zijnde toegestaan, zo is in desselvs plaatz
op nieuw verkoren Pieter Reinders Schoemaker

Mr. Jan Bastiaans, vier jaren als boekhouder
van de diakonij-armen met lof gefungeerd
hebbend, heeft in de maand julius ontslag
versogt, 't welk hem geaccordeerd zijnde, is in zijn
plaatze tot diaken verkoren Julle Claassen
op Esewert, en bevestigd den 1 novemb. 1761

In de maand junii Pieter Reinders versoekende
ontslag van het diakenschap, en hem sulks
toegestaan sijnde, is wederom tot diaken verkoren
Sicke Pieters op Bethlehem, en bevestigd in
september 1763

In maij 1767 is Julle Claassen overleden
en in desselvs plaatze verkoren Jan Hebes

De E. Frerik Writzers, ouderling alhier, in
april 1771 overleden zijnde, zijn in desselvs
plaatze tot ouderlingen verkoren de E.
Sicke Pieters op Bethlemen, afgaande diake..
en de E. Harm Derks Knol op Nijenhuis
en is tot diaken aangesteld de E. Sikke
Derks Knol

1777.
Den 18 april
Wierdt in plaats van de E. Jan Hebes tot
diacon met algemeene stemmen aangesteld
Writzer Freriks Cleveringh

Den 26 maij is Writzer Freriks Cleveringe als diacon bevestigt

Den 26 dec. is voor de eerste maal consistoria gehouden
door mij Wilh. Costerus pred. te Rottum zijnde toen
leden van den kercke-raad als oud. Sicke Pieters op Bethl[ehem]
en Harm Dercks Knol op Nieuwenhuis,
en als diac. Sicke Dercks Knol, en Writser Frerijks Cleverin...

1778.
Den 28 maij is eenstemmig tot diacon beroepen Aldert Alles
(in plaats van den afgaande en na Stitswert vertrokkene
diacon Writser Frerijks Cleveringa) en is op 3 zond. gekundigt
zijnde bovengemelde bevestigt den 28 juni

1782
Den 21 october heeft de E. kerkenraadt besloten om in plaats
van den verstorvenen diacon Aldert Alles
eenen nieuwen te verkiesen, en heeft ten dien
einde genomineert dit drietal Tamme
Derks Knol
, Jacob Ludens, en Berent Lammerts,
en is daar uit met eenparige stemmen
beroepen de E. Tamme Derks Knoll

Bovenstaande Tamme Derks Knoll is na drie
proclamatien bevestigt den 10 Nbd. 1782

1784.
14 dec. de kerkenraad heeft eenpariglijk in plaats
van de Ed. Sikko Derks Knol tot diacon
verkosen de Ed. Jakob Ludens

1785.
9 jan. is de Ed. Jakob Ludens bevestigd in die betrekking

1791.
Den 25 maart in plaats van Jacob Ludens, aan wien op desselvs
versoek, schoon het boek nog niet gehad hebbende,
ontslag verleend is, is tot
diacon gekoren de Ed. Jan Jelmers

Den 13 april is de gemelde Jan Jelmers bevestigt als diacon

1795.
Den 21 aug. is door de tegenwoordig zijnde leden
der kerkenraad gekoren tot diacon, in plaats
van Jan Jelmers, der Ed. Folkert Hindriks
en, om dies te ruimer en vrijer keuse te hebben
tot diaconen, tot boekhouder de Ed. Derk
Sikkes Knol
, nog geen lidmaat zijnde
[waarvan hij zich echter wil onttrekken]

27 sept. is bevestigt als diacon Folkert Hindriks

1798.
31 maai is uit eene nominatie tot diacon van Jacob Ludens,
Menke Siewerts, en Jacob Jans alle ledematen
wegens 't steeken der stemmen, door 't trekken
van brievjes verkozen de Ed. Jacob Ludens als diacon

1 juli is opgemelde bevestigt

1799.
XI sept. heeft de Ed. Tamme Derks Knol
rekening gedaan van de administratie
der diaconie boedel alhier, en
alles wel bevonden, alwaarom deszelve
bedankt, en 't boek aan Jacob Ludens
overgedragen is, en als diacon verkoren
de Ed. Jacob Jans Schipper

29 sept. opgemelde Jacob Jans als diacon bevestigt

1801.
25 maart tot boekh. diacon in
plaats van de overled. Jacob Ludens
[stuk onleesbaar] Pieter de Wi[nt]

19 april is A.P. de Wint als diacon bevestigt

1803.
Den 1 maaij is bevestigt als diacon de Ed. Hindrik Heres in
plaats van den afgaande diacon Jacob Jans, die bedankt is,
en den 3 maal is diaconie rekening gedaan door den
Ed. A.P. de Wind, die 't boek aan de Ed. Hindrik
Heres
heeft overgedragen

14 aug. is als ouderling bevestigt de, in plaats van den
verstorv. Harm Derks Knol, daar toe eenpariglijk
benoemde Jacob Jans

1805.
19 maai zijn alle mans hoofden versogt een diacon te verkiesen

20 maai niemand verschijnende zijn door de kerkenraad
op 't drietal geplaatst Derk Julles Knol,
Riender Jacobs, en Jan Remges geen lidmaten zijnde

23 maai op hemelvaartsdaeg is die nominatie gekundigt
en alle mans hoofden versogt om daar uit een te kiesen

24 maai eeninige uit de gemeente opkomende is bij eene
twede stemming, wegens 't steeken der stemmen
verkoren de Ed. Derk Julles Knol tot diacon

30 juni is opgemelde D. Julles Knol als diacon bevestigt

18XI
24 van bloeim. op de nominatie tot
diacon bij meerderheid van stemmen geplaatst
de Ed. Riender Jacobs, Olgert Rikkerts en
Jan Remges geen lidmaaten zijnde.

7 van wiedem. met eenparigheid van stemm. uit die
genomineerde verkoren de Ed. Riender Jacobs
Elama op Nienhuis

3. juni [vlek] Ed. Riender Jacobs als diacon bevestigt

1 nov. nadat door kerkkond. de hoofden des huises
opgeroepen waren om uit de lidmaten een
nominatie en verkiesing van een ouderling
te doen, en niemand opkomende
is door de kerkenr. tot ouderling verkoren
de Ed. Hindrik Heres
 

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.