LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Pieterburen

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
De ledematen van Pieterburen, bewerkt door Henk Pesman, januari-maart 2006.
Nagekeken en aangevuld herfst 2006 door Willem Helder.
Nogmaals nagekeken dec. 2006 MG.

- mutaties 1677 - 1680 (Johannes Piccard)
- mutaties 1682 - 1715 (Gerhard Hoendrix)
- mutaties 1715 - 1754 (Henricus Stheman)
- lijst 1750
- mutaties 1755 - 1771 (Rembertus de Cock)
- mutaties 1774 - 1779 (Rutger Adolf Benthem)
- mutaties 1779 - 1790 (Tiddo van der Veen)
- mutaties 1790 - 1809 (Henricus Crull)
- mutaties 1810 - 1811 (Joannes Snethlage)


Acten van de consistoriale vergaderingen der Gemeinte tot Petersbuiren, en naemen van sodaene als aldaer op het nieuwe tot den taefel des Heeren zijn toegekomen.

Den 29 Martij 1677 de consistioriale vergaderinge met den gebede aengevangen zijnde, is door des Heeren genade niet sonderlinghs voorgevallen en zijn op het nieuwe tot het Heilige Avontmaal, so den 1 April is gehouden, toegelaten:
Claas Alijes
met attestatie:
vrouw Elsa Westerwolt anders Piccardt d'huisfrouw van de tegenwoordige Pastoor Joh. Piccardt, van Nijkerk.
Bene Piccardt studiosis van Franeker.

Den 8 April is het Avontmael tot Wierhuizen bedient, en zijn op het nieuwe aengekomen:
Jeltje Lubberts d'huisfrouw van Luirt Luirts tot Peterbouren.
met attestatie:
Hermanna Piccardt van Nijkerk
Feije Dircks en Kunne Frederijcks sijn huisvrouw van Wede.

Den 29 junij is het heilige Avondmaal tot Petersbouren bedient en uitgedeelt en zijn op het nieuwe tot den taefel des Heeren aengekoomen:
Juffer Anna Sibilla Hoorenken.
Tjarck Janssen.
Peter Wijchers en sijn huisfrouw Crijnje Janssen.
Jacob Lamges.
Epke Bonnes d' huisfrouw van Frederik Jeltes.
Aeltjen Crijns d' huisfrouw van Eppe Jansen.
met attestatien:
Eestke Sijbolts van Nijkerk in het Westerquartier [en]
Teetjen Arents van Groningen, beide bij de Pastoor tot Petersbuiren.

Den 1 Julij het Nachtmael gehouden tot Wierhuisen en zijn tot den taefel des Heeren op het nieuwe aengekomen:
Martjen Jacobs d' huisvrouw van Alje Claessen.
Lijsbeth Hermens j.d.
Abelje Willems d' huisvrouw van Jacob Hindriks.

Den 30 Septemb. is het Nachtmael des Heeren tot Wierhuisen uitgedeelt en is voor dien tijt niemand op het nieuwe aangekomen.

Den 7 Octob. is het Heilige Avontmael tot Peterbouren uitgedeelt, en is deesmaels op het nieuwe aengekomen:
Greetjen Crijns wed. van wijlen Crijn Jansen.

Den 25 Decemb. is het Heil. Avontmael tot Petersbouren uitgedeelt en zijn op het nieuwe aengekomen:
Eppe Janssen
Lambert Boelens
Ritze Courts
Wiske Benes, wed. van Claes Duirts
Greetje Lubberts
Gertruit Jeltes en
Roelefjen Willems jonge dochter.

Den 30 Decemb. tot Wierhuisen het Heil. Avontmael bedient en is niemand op het nieuwe aengekomen.

Anno 1678

Den 24 Meert is het Nachtmael des Heeren tot Wierhuisen uitgedeelt en is op het nieuwe aangekomen:
Onne Janssen, op de Broek.

Den 31 dito is het Heil. Avontmaal tot Pieterburen en zijn op het nieuwe aen den taefel des Heeren gekoomen:
Egbert Boelens
Geertruit Jacobs, d'huisfrouw van Jacob Berents Wedman.
Trijntje Benes j.dochter.

Den 16 junij 1678 is het Avontmaal tot Peterbouren uitgedeelt en op het nieuwe zijn aengekoomen
Peter Willems met att. van Groningen.
Juffer Johanna Hoorenken

Den 23 dito is het Nachtmaal des Heeren tot Wierhuizen uitgedeelt en is niemand op het nieuw aangekomen

Den 15 Septemb. is het Nachtmael des Heeren tot Pieterbuiren uitgedeelt doch niemand op het nieuwe aengekomen.

Den 22 dito is het Avontmael des Heeren tot Weerhuisen uitgedeelt, en ook niemand op het nieuwe aengekoomen.

Den 22 Decemb. is het Nachtmael des Heeren tot Wierhuisen uitgedeelt.

Den 25 dito is het Avontmael des Heeren tot Peterbouren uitgedeelt, en niemand voor desen tijt op het nieuwe aengekoomen.

Anno 1679.

Den 6 April is het heil. Avontmael tot Peterbouren uitgedeelt en bedient en zijn op het nieuwe aengekomen:
Jonker Gerhard Hoorenken
Gwalterus Piccardt, studiosus
Trijntje Sijmons
Anje Gerrijts bij Tjark Janssen woonende.

Den 13 dito is tot Wierhuisen het Nachtmael des Heeren bedient doch op dien tijt is niemand op het nieuwe aangekomen.

Den 24 Aug. is het Avontmael des Heeren tot Peterbouren wederom gehouden, d'oorsaek waerom dat niet eerder is gecelebreerdt is de langduirige swakheid van de Pastor en op dien tijt is aangekomen op het nieuwe:
Anne Alberts wed. van Claes Jannis bij de dijk.

Den 31 dito is het Heil. Avontmael tot Wierhuisen uitgedeelt doch niemand op het nieuwe aangekomen

Den 7 Decemb. is het Heilige Avontmael tot Peterbouren uitgedeelt, doch voor dien tijt niemand op het nieuwe aengekomen.

Den 14 December is het Nachtmael des Heeren tot Wierhuisen uitgedeelt en op dien tijt is op het nieuwe aengekomen:
Jacob Hindriks bij de kerke.

Anno 1680.

Den 7 Martij is het Heil. Avontmaal tot Wierhuisen uitgedeelt doch niemand op het nieuwe aengekomen

Den 14 dito is het Avontmael des Heeren tot Peterbouren uitgedeelt, en zijn op het nieuwe aengekomen:
Jacob Claessen
Mindelt Geerts
Frederijk Auktijes, bij Mr. Jan Popkes en
Bijwe Folkerts bij de Pastoor ter plaatse woonende.

Den 6 junij is het Nachtmaal des Heeren tot Peterbouren uitgedeelt en zijn op het nieuwe aengekomen
Jannes Janssen en sijn huisfrouw Aafke Alberts.

Den 13 dito tot Weerhuisen het Nachtmael gehouden en is niemand voor dien tijt aengekomen als:
Barber Janssen huisfrouw van Albert      so voor desen te Vierhuisen hadde gecommuniceert.

Den 12 Septemb. is het heilige Avontmael tot Peterbouren uitgedeelt, en op het nieuwe aengekomen:
Martjen Janssen, wed. van Aetje IJtzes.
Geesse Cornelijs huisfrouw van Berent Lauwrens.
Wieke Hendriks huisvrouw van Eppe Jansen met attestatie van Eenrum.
Heere Ockes.

Den 19 Septemb. het Heil. Avontmaal tot Wierhuisen bedient, doch niemand op het nieuwe aangekomen.


1682.

Den 22 Martij die Consistoriale vergaderinghe met den ghebede begonnen sijnde, sijn door des Heeren genade alle verschillen soo in 't vacante jaer nae 't versterf van Dnus Piccart waeren voorgevallen wederom bij geleght ende is daer op met een danksegginge tot Godt geeijndight.

Ende sijn tot het h. Avontmaal welck den 25 Meert is gehouden van Dnus Hoendrix pastoor tot Petersbuiren en Wierhuisen wederom op het niuw angenomen:
Peter Claesen ende sijn huisvrouw Geertjen Lues
Derck Cornelijs
Jan Willems Schoelmeester
Egbert Hindricks
Derck Pieters wonende bij Peter Wicchers
Epke Eckes wonende bij Tonnijs Luitjes
Hilje Willems de huisvrouw van Claes Berents
met attestatie:
vrou Aeltjen ten Hola wed. Hoendrix van Groningen
Aefke Rotgers de huisvrouw van Jan Haiijkens van Saexumhuisen
Adam Benes van d' Andel.

Den 2 April is het h. avontmael tot Wierhuisen bedient ende sijn op het nieuw aengekomen:
Jantjen Hijbels
Eltjen Jansen de huisvrouw van Hero Ulfers
Sicko Sijwers ende sijn huisvrou Jobke Folkers.

Den 18 Junij het h. Avontmael tot Petersbuiren gehouden, ende sijn op het nieuw angenomen:
Harmen Jans en sijn huisvrouw Frouke Jacobs.
Geertjen Luitjens de huisvrou van Cornelis Broerkes Sarrijs tot Petersbuiren en
Harmen Aeljes Schipper
met attestatie:
Berent Melles en sijn huisvrou Grietjen Jans van Vierhuisen.

Den 2 Julij het H. Nachtmael bedient tot Wierhuisen ende sijn op het niuw angekomen:
Berent Alberts ende sijn huisvrou Jantjen Sijmons.

Den 3 September is het h. avondtmael tot Petersbuiren gehouden, ende is op 't nieuw tot ons gekomen:
Bijiwke Reinders de huisvrouw van Claes Jansen met attestatie van Warfum waar sij voor desen gecommuniceert hadden.

Den 10 7ber het h. avontmael bedient tot Wierhuisen ende sijn op het nieuw angekomen:
Sibrichjen      de huisvrouw van Onne Jansen op de Broek en
Derckjen Cornellijs de huisvrou van Peter Gerrijts Schipper op de Broek
met attestatie:
Ludolphus Abbringh van Groningen en
Tee Sijwers van Nijekerck.

Den 3 Decemb. bedient het h. Avontmael tot Petersbuiren, ende is op het nieuw angenomen:
Grietje Alberts die huisvrouwe van Egbert Hindricks.

Den 17 Decemb. het h. Nachtmaal bedient tot Wierhuisen en is voor dien tijdt niemand aengekomen.

1683

Den 11 Martij bedient het H. Avondtmael tot Petersbuiren ende sijn op het nieuw angenomen:
Iimke Sigreinus die huisvrou van Peter Wicchers.
Peter Jacobs en sijn huisvrou Trijnje Hindricks.
Jantjen d' Witt wed. van N. Harsema gewesene pastoor op 't W. Nijelandt

Den 18 Martij het h. avontmael tot Wierhuisen gehouden, en is op het nieuw angenomen:
Liefke Berents die huisvrou van Cornellijs Arents op die Broeck.

Den 12 Junij het H. Avontmaal bedient tot Wierhuisen en is voor dien tijdt niemand op 't nieuws aangekomen.

Den 24 Junij het H. Nachtmael tot Pietersbuiren gehouden en is op het nieuw angenomen:
Cornellijske Willems die huisvrou van Harm Jans.

Den 2 September het h. avontmael bedient tot Petersbuiren, ende sijn op 't nieuws angenomen:
Hindrickjen Dercks die huisvrou van Eppe Jans.
Met attestatie:
Jan Ariens en sijn huisvrou Anje Jansen van d' Andel.

Den 9 September het h. Avondtmaal bedient tot Wierhuisen en is voor dien tijdt niemand op 't nieuws angekomen.

Den 2 Decemb. het h. Nachtmaal gehouden tot Wierhuisen en is niemand op 't nieuws angekomen

Den 9 Decemb. het h. Avondtmael bedient tot Petersbuiren en sijn op 't nieuw angenomen:
Jacob Berents Wedman
Fokelje Jans die huisvrouw van Jan Ailjes.
Hans Eernst Vinekort? ende sijn huisvrou Hilje Geerts.
Met attestatie:
Eltje Fleurs en sijn huisvrou Antje Meinerts van Noordtbroek.
Enne Nitters ende sijn huisvrou Anje Peters van d' Andel.

1684.

Den 2 Martij bedient het h. Nachtmaal tot Wierhuisen doch niemand op het nieuws angenomen.

Den 9 Martij tot Petersbuiren gehouden en niemand voor dien tijdt aangekomen.

Den 1 Junij tot Wierhuisen gehouden het h. avontmael doch niemand voor den tijdt angenomen.

Den 12 Junij tot Petersbuiren gehouden het Consistorium over de verschillen tusschen de Kerkvooghden en Sophia d' Werve wegens de benadelinge van haer aen de Kercke en Diaconie gepleeght.
So is 't dat wedersijts partien gehoort sijnde en het Consistorium siende en bespeurende haere hartneckicheijt geoordeelt heeft neffens Dnus Elbergius dat de Kerckvooghden souden geadmitteert worden, Sophia de Werve daer en tegen met haer dochter Trijnje en swager Jan Willems souden moeten sich onthouden ter tijdt toe sij in de Lee sijde quamen te vallen en berou muchten tonen over sulcke benadelinge.

Den 15 Junij is gehouden het h. avontmael tot Petersbuiren, en voor dien tijdt angekomen met attestatie:
Isebrant Jansen en sijn vrou Hilje Berents van Leens.

Den 7 9bris tot Petersbuiren gehouden het h. Avontmaal doch niemand op nieuws angekomen.

Den 14 7bris tot Wierhuisen het h. Nachtmael bedient, ende sijn op 't nieuws angenomen:
Cornellijs Arens Snijder op die Broek.
Trijntjen Jans huisvrou van Tee Sijwers op d' Broek.
Claes Albers wonende bij Peter Abels bij d' kercke.

Den 4 Decemb. tot Petersbuiren gehouden het h. Avontmaal doch niemand op 't niew angekomen.

Den 14 Decemb. tot Wierhuisen als mede niemand voor die tijdt angekomen.

1685.

Den 1 Martij tot Petersbuiren gehouden het h. avondtmael en is op 't nieuws angenomen:
Trijne Okkes bij de dijck de wed. Cornellijs Peters.

Den 8 Martij tot Wierhuisen gehouden doch niemand voor dien tijdt angekomen.

Den 7 Junij tot Petersbuiren gehouden het h. avontmael en is op 't nieuws angekomen Berent Jans de knecht van de Heer van Dijxterhuis met attestatie van Groningen.

Den 8 Junij sijnde Pinkster Maandag het h. Avondtmael te Wierhuisen gecelebreert doch niemand voor dien tijdt aangekomen op't nieuw

Den 6 Septemb. Tot Petersbuiren gehouden het h. Nachtmael, doch niemand op 't nieuws angekomen.

Den 13 Septemb. tot Wierhuisen het h. avontmael gehouden en zijn op 't nieuws angenomen:
De Eerb. Raangh Abbringh en sijn huisvrou Claeske Sijwerts.

Den 6 Decemb. tot Wierhuisen gehouden het h. Avondtmael doch niemand nieuws aangekomen

Den 13 Decemb. tot Petersbuiren het h. avondtmael bedient en sijn op nieuws angekomen:
Berent Peters bakker en sijn huisvrou Anje Raanghs.
Met attestatie:
Dreuws Jurriens van 't Wester Nijlandt.

1686.

Den 6 Martij tot Peterbuiren gehouden het h. Avondtmael en is op 't nieuws angekomen:
De Hoogh Edel geboren vrou Mevrou Horenken met attestatie van Zuidthorn.

Den 13 Martij tot Wiehuisen het h.avondtmael bedient doch niemand voor dien tijdt angekomen.

Den 29 Meij tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael en sijn op 't nieuws angekomen:
Cornelia Averes van Nordthorn en Anna Pots van Aduwert beijde wonende bij de Heer van Dijcksterhuis.

Den 6 Junij het h. Nachtmael bedient tot Wierhuisen doch voor dien tijdt niemand toegekomen.

Den 5 7bris tot Petersbuiren gehouden het h. Avondtmael ende sijn op nieuws tot ons gekomen:
Renger Sijmens ende sijn vrouwe Grietjen Jans met attestatie van Grijpskerk
alsmede
Frerikjen Tonnijs de huisvrou van Gaeijke Cornelijs met attestatie van Bedum.

Den 12 7bris tot Wierhuisen gehouden het h. Avondtmael doch niemand voor dien tijdt angekomen.

Den 5 Decemb tot Petersbuiren gehouden het h. Nachtmael en hebben die beijde gemeinten van Petersbuiren en Wierhuisen 't saemen aldaer gecommuniceert dogh niemand op 't nieuws toegekomen.

1687.

Den 6 Martij tot Petersbuiren gehouden het h. Nachtmael en is op 't nieuws van ons angenomen:
Engeltjen Harms dienstmaeght wonende bij Jan Joesten in de Valge.

Den 13 Martij tot Wierhuisen gehouden het h. Avondtmael dogh niemand op't nieuws angekomen.

Den 5 Junij tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael en is op t' nieuws angenomen:
Jantjen Tjimmes van Vierhuizen dienstmaeght wonende bij Berent Melles.

Den 12 Junij tot Wierhuisen gehouden het h. Avondtmael dogh niemand voor dient tijdt toegekomen.

Den 4 Septemb. tot Peterbuiren gehouden het h. Avontmael en is van ons op t' nieuws angenomen:
Barber Lues de huisvrou van Abel Jans
met attestatie tot ons gekomen:
Aeltjen Jurjens dienstmaeght van de Heer van Dijcksterhuis van Oldehove,
item Marretjen Jacobs van Nijekerck.

Den 11 Septemb. tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmael doch niemand voor dien tijdt angekomen.

Den 11 Decemb. tot Peterbuiren gecelebreert het h. avondtmael en toegekomen met attestatie:
vrou Alegonda Chardon anders Hoendrix d' huisvrou van de tegenwoordige Pastor tot Peterbouren van Groningen als mede
Mr. Jan Berents smidt en sijn huisvrou Geertjen Berents van Warfum en noch
Hilje Willems huisvrou van Derck Clasen van Saexumhuisen.

Den 18 Decemb. tot Wierhuisen gehouden het h. Avondtmael doch niemand voor dientijdt angekomen

1688.

Den 11 Martij tot Petersbuiren het h. Nachtmael gecelebreert doch niemand op't nieuws angekomen

Den 18 dito tot Wierhuisen en sijn van ons angenomen:
Jacob Jans met sijn huisvrou Marretjen Peters op de Broek.

Den 3 Junij tot Peterbuiren het h. avondtmael gehouden en sijn tot ons gekomen met attestatien:
Krijnje Jans, huisvrouw van Hidde Hindricks in de Valge met attestatie van Warfum als mede
Witske Benens huisvrouw van Writser Harms van Mensingeweer.

Den 10 Dito het h. avondtmael gecelebreert tot Wierhuisen doch niemand voor dien tijdt toegekomen

Den 2 Septemb. tot Peterbuiren het h. avondtmael gehouden en is tot ons gekomen met attestatie:
Hille Willems die huisvrou van Claes Berends met attestatie van Cloosterbuiren.

Den 9 Septemb. tot Wierhuisen het h. nachtmael gecelebreert, dogh niemandt voor dien tijdt toegekomen.

Den 2 Decemb. tot Petersbuiren het h. Nachtmael gehouden en is van ons angenomen tot een Lidtmaet der Gemeinte J. Christi nae voorgaande ondersoekinge:
Hidde Hindricks in de Valge
item met attestatie:
Adam Beens van Lutje Broek uit Noordt-Hollandt.

Den 9 Decemb het h. Avondtmael tot Wierhuisen gehouden doch niemand toegekomen op 't nieuws.

1689.

Den 10 Martij tot Petersbuiren gecelebreert des Heren H. Nachtmael en op 't nieuws niemand angekomen.

Den 17 Martij tot Wierhuisen het h. Avondtmael gehouden doch niemand voor dien tijdt angenomen.

Den 2 Junij tot Peterbuiren het h. Avondtmael gehouden en is op 't niews angekomen Mr. Gaiijke Cornelijs Schoemaeker.

Den 9 Junij tot Wierhuisen gecelebreert des H. h. Nachtmael doch niemand voor dien tijdt op Ďt niew angenomen

Den 3 7br. tot Peterbuiren het h. Avondtmael gehouden en sijn op t' nieuw angekomen:
Pouwel Ennes en sijn vrou Anje Rainghs.

Den 8 7br tot Wierhuisen gecelebreert des H. h. Nachtmael doch niemand voor dien tijdt toegekomen.

Den 25 Novemb. tot Peterbuiren het h. avondtmael gehouden en is met attestatie tot ons gekomen:
Cornelliske Averes huisvrou van Evert Raanghs van Bafloo.

Den 1 Decemb. tot Wierhuizen het H. avondtmael gehouden en is op 't nieuws van ons angenomen :
Trijnje de huisvrouw van Jacob Jans op die Broek.

1690.

Den 9 Martius tot Peterbuiren gehouden des Heren h. Nachtmael en is met attestatie tot ons gekomen:
Trijntjen Florijs huisvrouw van Harm Peters op de praebende van 't Wester Nijelant.

Den 16 Martius tot Wierhuisen gehouden des Heeren h. Avondtmael dogh niemand voor dien tijdt op 't nieuws angekomen.

Den 1 Junij tot Wierhuisen des H. h.Avondtmael gehouden dogh niemand voor dien tijdt van ons angenomen.

Den 8 Junij tot Petersbuiren het H. Nachtmael gcelebreert en is met attestatie tot ons gekomen:
Aeltjen Jans de huisvrouwe van Jan Wiberga bij de dijck van Eenrum.

Den 31 August tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael dogh niemand voor dien tijdt toegekomen op het niews.

Den 7 7br. tot Peterbuiren gecelebreert het h. Nachtmael en is van ons angenomen volgens voorgaende ondersoekinge:
Willem Geerts
en met attestatien tot ons gekomen:
Jannes Abels en sijn huisvrouw Geertruid Hindricks van Cloosterbuiren en
Hille Willems huisvrou van Derck Claesen van Saexumhuisen.

Den 7 Decemb. tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael, en sijn op het nieuw toegekomen met attestatien:
onse Schoolmeester mr. Jan Kock desselfs huisvrouwe Renske Folkeri van Anloo
als ook:
Jacob Peters mijn tegenwoordige kneght van Nijkerck en
Eppe Sikkes van Leens wonende bij Mr. Jan Popkes.

Den 14 Decemb. tot Wierhuisen gecelebreert het h. avondtmael en sijn van ons nae voorgaende ondersoekinge angenomen tot Lidtmaet:
Luitjen Jacobs en sijn Suster Eiko Jacobs als ook
Berent Wibbes en sijn huisvrouwe Trijnje Hindricks.

1691.

Den 1 Martij tot Peterbuiren gehouden het avondtmael, na dat op den 25 Febr. Consistorium was voorgegaen opwelk wederom sijn begeleght sodanig twist en onenicheit als tussen Berend Melles mitsgaders sijn huisvrou Grietjen Jans met Hindrik Peters en sijn huisfrou voorgevallen waeren over enige scheltwoorden, soo Berent Melles voorgaf dat de huisvrou van Hindrick Peters soude uitgegoten hebben betreffende de eere en faem van sijn vrouwe, mits dat Hindrick Peters verklaerde niets van Grietjen Jans en haere vrinden te weten als alle eere en deught met versoek dat dit in de consistoriale acten mochte getekent worden.
Item op het selve Consistorium sijn wederom verenight Renger Sijmens met Pouwel Ennes en sijn huisvrou Anje Raanghs.
Ende is van ons angenomen nae voorgaende ondersoekinge tot een Lidtmaet:
Harm Peters op de praebende.

Den 8 Martij tot Wierhuisen gecelebreert het h. Nachtmael dogh niemand voor dien tijdt niews angekomen.

Den 30 Maij tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael en sijn op dien tijdt op 't niews toegekomen:
De Hoogh Edele wel geboren vrouw van Dijcksterhuis met attestatie van Groningen
item nae voorgaende ondersoekinge:
Jacob Jans in de Valge.

Den 7 Junij tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmael dogh niemand voor dien tijdt op het niews angekomen.

Den 6 7br. tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael ende is op het nieuws tot ons gekomen:
mijn dienstmaeght Aeltjen Jans met attestatie uit Groningen.

Den 20 7ber tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael dogh niemand voor dien tijdt op het niews toegekomen.

Den 29 Novemb. tot Pieterbuiren gehouden het h. Avondmael en is met attestatie tot ons van Groningen gekomen:
Juffer Cicilia Tamminga wonende bij de Heer van Dijcksterhuis.

Den 6 Decemb tot Wierhuisen gecelebreert het h. Nachtmael dogh niemand voor dien tijdt tot niews angekomen.

1692.

Den 10 Martij tot Pieterbuiren gehouden het h. Avondtmael en is van ons angenomen tot Lidtmaet na voorgaende ondersoekinge:
Berent Peters Schatbeurder.

Den 20 Martij tot Wierhuisen gecelebreert het h. Nachtmael dogh niemand voor dien tijdt nieuws angenomen

Den 5 Junij tot Petersbuiren gehouden het h. Avondtmael en is van ons angenomen nae voorgaende ondersoekinge tot Lidtmaet:
Jantjen Peters dienstmaeght wonende bij de Heer van Dijcksterhuis
met attestatie tot ons gekomen:
mijn dienstmeijt Geertruid Taelmans van Obergum.

Den 12 Junij tot Wierhuisengehouden het h. Nachtmael dogh niemand voor dient tijdt nieuws angenomen.

Den 28 Augustus tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael dogh niemand op het niews angekomen.

Den 4 7br tot Wierhuisen gecelebreert het h. Avondtmael en niemandt niew toegekomen.

Den 4 10br tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael dogh niemand niews toegekomen.

Den 11 10br. tot Pieterbuiren gecelebreert het h. Avondtmael en is van ons angenomen nae voorgaande ondersoekinge tot een Lidtmaet van de Gemeinte:
Geesjen Folkerts huisvrou van Sikke Jans op Wijbenga
met attestatien tot ons gekomen van Groningen:
Reinder Eltjes en
Elsien Jansen dienstmaeght wonende bij de Heer van Dijcksterhuis.

1693.

Den 12 Martij tot Pietersbuiren gehouden het h. avondtmael en sijn van ons angenomen tot Lidtmaeten nae voorgaande ondersoekinge:
Berent Eemes en sijn huisvrouwe Metjen Jans als mede
Aefke Willems huisvrouwe van Luitjen Jacobs Schipper.

Den 19 Martij tot Wierhuisen gecelebreert het h. avondtmael dogh niemand nieuws toegekomen.

Den 25 Junij tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael en sijn van ons angenomen tot Lidtmaeten nae voorgaende ondersoekinge:
Folkert Alberts ende sijn huisvrouwe Grietjen Arents.
Claas Lues
Harm Claesen en sijn huisvrouw Rijnje Jans.
Met attestatie tot ons gekomen:
Aicke Jans en sijn huisvrouwe Anje Jans van Wirdum.

Den 2 Julij tot Wierhuisen gecelebreert het h. avondtmael dogh niemand nieuws op dien tijdt angekomen.

Den 3 7br tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael dogh niemand nieuws op dien tijdt angekomen.

Den 10 7br. tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael en sijn van ons angenomen tot Lidtmaeten nae voorgaende ondersoekinge:
Derck Peters als mede
Anje Arents huisvrouw van Gaeijke Cornellijs.

Den 3 Decemb. tot Peterbuiren gehouden het h. nachtmael en is van ons angenomen tot een Lidtmaet nae voorgaende ondersoekinge:
Evert Raanghs.

Den 10 Decemb. tot Wierhuisen gehouden het h.avondtmael dogh niemand nieuws op dien tijdt angekomen.

1694.

Den 18 Martij tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael en is van ons angenomen tot een Lidtmaet nae voorgaende ondersoekinge:
Anje Takens huisvrouw van Luitjen Jacobs.

Den 25 dito tot Peterbuijren gehouden het h. nachtmael en is op 't nieuws toegekomen:
Egbertjen Willems huisvrouwe van Claes Jans.

Den 17 Junij tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmaal en met attestatien tot ons gekomen:
Maria Harms huisvrouwe van Jan Wessels Hovenier op Dijxterhuis alsmede
Trijntjen Geerts dienstmaeght bij de Heer van Dijxterhuis van Leer.

Den 24 Junij tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael en is met attestatie tot ons gekomen:
Annichjen Peters dienstmaeght wonende bij de Heer van Dijcksterhuis van Groningen.

Den 16 7br. tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmael en is met attestatie van Eenrum tot ons gekomen:
Hilje Harms huisvrou van Peter Dercks Timmerman op de Broeck.

Den 23 7br. tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael en is met attestatie van Leens tot ons gekomen:
Deuwer Jacobs dochter van Jacob Berents Wedman.

Den 2 Decemb. tot Peterb. gehouden het h. avondtmael en van ons angenomen tot een Lidtmaet:
Derck Jans wonende bij Arent Klaesens wed...
met attestatien tot ons gekomen:
Pouwel Jans mulder en sijn huisvrouwe Bouke Wijndels van Leens
Steven Pieters van Eendrum, en
Trijnje Jans uit d' Andel.

Den 9 Decemb. tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael dogh niemand nieuws op dien tijdt angekomen.

1695.
Den 17 Martij tot Pieterbuiren gehouden het h. avondtmael en van ons angenomen tot een Lidtmaet:
Jan Jacobs.
met attestatien tot ons gekomen:
Peter Hindricks ende sijn huisvrou Sophie Cornellijs van Souwert, also
Claes DoŽs van Wede.

Den 25 Martij tot Wierhuizen gehouden het h. Nachtmael en van ons angenomen tot een lidtmaet:
Hilje Lues dienstmaeght wonende bij Jacob Jans in de Valge.

Den 9 Junij tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael en van ons angenomen tot een Lidtmaet na voorgaende ondersoekinge:
Cornellijske Jans j.dochter van Jan Tonnijs.
met attestatie tot ons gekomen:
Christina Jans dienstmaeght wonende bij de Heer van Dijcksterhuis van Vrieslandt.

Den 16 Junij tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmael en met attestatie tot ons gekomen van Groningen:
Wije Thomas dienstmaeght wonende bij de Heer van Dijcksterhuis.

Den 1 7br tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael dogh niemand op 't nieuws daar toe gekomen.

Den 8 7br tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael oock mede niemand op 't nieuws daar toe gekomen

Den 24 9br. tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael, en sijn van ons angenomen nae voorgaande ondersoekinge:
Meintjen Jans ende sijn huisvrouwe Metjen Jans, als mede
Anje Hindricks huisvrouwe van Claes Does.

Den 8 Decemb. tot Wierhuisen gehouden het avondtmael, en is tot ons gekomen met attestatie van Groningen:
Aeltjen Boelens dienstmaeght wonende bij de Heer van Dijxterhuis.

1696.

Den 15 Martij tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael en van ons angenomen tot een Lidtmaet:
Albert Jans van Vries.
Met attestatie tot ons gekomen:
Peter Alberts ende sijn huisvrou Jantjen Gaeijkes van 't Ooster-Nijelant.

Den 22 Martij tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmael en sijn van ons angenomen nae voorgaende ondersoekinge:
Willem Harms en sijn huisvrou Aefke Takens als mede
Eeke Peters en haar Broeder Gerrijt Peters wonende bij Luitjen Jacobs.

Den 14 Junij tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael en van ons angenomen tot Lidtmaeten nae voorgaende ondersoekinge :
Claes Arents en
Hindrick Lucas dienstknecht wonende bij de Heer van Dijxterhuis.
Met attestatie tot ons gekomen:
Edde Jans Cuiper van Nijenzijl en
Annetjen Jans van Tinallinga.

Den 21 Junij tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael ende met attestatie tot ons gekomen:
Peter Peters dienstknecht wonende bij Tee Sijwers op de Broek van Leens.

Den 6 Septemb tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael dogh niemand voor dien tijdt op 't nieuws angekomen.

Den 13 7br. tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmael en is met attestatie van Adorp tot ons gekomen:
Menne Gerrits op de Broek tot Wierhuisen.

Den 22 Novemb. tot Peterbuiren gecelebreert het h. avondtmael dogh niemand nieuws toe gekomen.

Den 29 Novemb. Tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael mede niemand voor dien tijdt nieuws toegekomen.

1697.

Den 28 Febr. Tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael dogh niemand nieuws toegekomen

Den 14 Martij tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael ende tot een Lidtmaet nae voorgaende ondersoekinge van ons angenomen:
Anje Mennes huisvrouw van Edde Jans Cuiper.

Den 6 Junij tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael ende tot Lidtmaten nae voorgaende ondersoekingen, van ons angenomen:
Rinne Abels ende sijn huisvrouwe Marretjen Arents
ende met attestatie tot ons gekomen van Gron.:
Hillechjen Joesten dienstmaeght van de Heer van Dijxterhuis.

Den 13 dito tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmael dogh niemandt nieuws toegekomen.

De 5 7br tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael dogh niemand nieuws toegekomen.

Den 12 dito tot Wierhuisen gehouden het h. nachtmael en is niemand mede op nieuws angekomen.

Den 5 Decemb. tot Peterbuiren gecelebreert het h. avondtmael en met attestatie tot ons gekomen:
Barber Jacobs huisvrou van Roelef Jans van d' Andel.

Den 12 Decemb. tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael ende is tot een Lidtmaet nae voorgaende ondersoekinge van ons angenomen:
Geertruid Willems huisvrouwe van Thomas Hindricks op de Broek.

1698.

Den 6 Martij tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael ende sijn tot Lidtmaeten nae voorgaende ondersoekinge van ons angenomen:
Peter Dercks Timmerman, item
Jannes Clasen ende sijn huisvrouwe Dewer Sickens
ende met attestatie over gekomen van d' Meden:
Jan Hindricks ende sijn huisvrou Siuke Clasen.

Den 13 dito tot Wierhuisen gecelebreert het h. nachtmael dogh niemandt op nieuws angenomen.

Den 5 Junij tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael dogh niemand voor dien tijdt op het nieuws toegekomen.

Den 13 dito sijnde Pinxter Maandagh tot Wierhuisen, het h.nachtmael gecelebreert als mede niemand op 't nieuw angekomen.

Den 11 7br tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael dogh niemandt voor dien tijdt op het nieuws angekomen.

Den 18 dito tot Peterbuiren gecelebreert het h. nachtmael als mede niemand op 't nieuw angekomen.

Den 4 Decemb tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael dogh niemandt voor dien tijdt op het nieuws toe gekomen.

Den 11 dito tot Wierhuisen gecelebreert het h. Nachtmael als mede niemandt op 't nieuw angekomen.

1699.

Den 19 Martij tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael dogh niemandt voor dien tijdt op het nieuws angekomen.

Den 2 April tot Peterbuiren gecelebreert het h. Nachtmael ende is tot Lidtmaet van ons angenomen nae voorgaende ondersoekinghe:
Claes Jans
en met attestatie tot ons gekomen:
Marretjen Dercks dienstmaaght wonende bij Claes Lues, van Bafloo.

Den 4 Junij tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael ende is tot een Lidtmaet van ons angenomen:
Trijnje Willems huisvrouwe van Jacob Jacobs nae voorgaende ondersoekinge
met attestatien tot ons gekomen:
Geertjen Eisens dienstmaeght bij de Heer van Dijxterhuis van Groningen,
Jantjen Jans huisvrou van Derck Jacobs van Wester Nijelandt,
Jan Meijnts Cuiper ende sijn huisvrou Grietjen Does van Eendrum.

Den 11 dito tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmael, dogh niemandt voor dien tijdt op het nieuws angekomen.

Den 3 7br. tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael ende met attestatie tot ons overgekomen van de Zeerijp:
de nieuwe Organist Derck Lamberts Zijtsema.

Den 10 7br tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmael dogh niemandt voor dien tijdt op het nieuws angekomen.

Den 3 Decemb. tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael ende van ons angenomen nae voorgaende ondersoekingen:
Anje Mindelts ende haar Suster Geertjen Mindelts
ende met attestatie tot ons gekomen:
Jan Wijers ende sijn huisvrouwe Sijbertjen Jans uit de Harckstede.

Den 10 Decemb. tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael ende van ons angenomen nae voorgaende ondersoekinge:
Jantjen Arents j.d.

1700.

Den 3 Martij tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael ende van ons angenomen na voorgaande ondersoekinge:
Hidde Harms en Derck Jurjens.
ende met attestatie tot ons gekomen:
Marretjen Ennes huisvrouwe van Roelef Harms van Uithuister Meden ende
Stijntje Tjeerds j.d. van Onderwierum.

Den 17 Martij tot Wierhuisen gecelebreert het h. nachtmael ende van ons angenomen:
Geeske Willems

Den 2 Junij tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael dogh niemand voor dien tijdt op 't nieuws toegekomen.

Den 9 Junij tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmael als mede niemand op 't nieuws toegekomen.

Den 1 7br. tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael ende van ons angenomen na voorgaande ondersoekinge:
Harm Hindricks
ende met attestatie gekomen:
Marretjen Ritzes van Leens.

Den 8 7br tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael dogh niemand op het nieuws toegekomen.

Den 1 Decemb tot Petersbuiren gehouden het h. Nachtmael dogh niemandt op het nieuws toe gekomen.

Den 8 Decemb tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael als mede niemandt op het nieuws toegekomen.

1701.

Den 6 Martij tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael
met attestatie tot ons van Groningen overgekomen:
Renske Ringels dienst maeght wonende bij de Heer van Dijxterhuis.

Den 13 dito tot Wierhuisen gehouden het h. Avondtmael dogh niemandt op 't nieuws toegekomen.

Den 5 Junij tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael en van ons angenomen na voorgaende ondersoekinge:
Nittert Heeres
Derck Clasen
Beertjen Peters
van Eendrum en
Jantjen Garmts van Nijekerck beijde wonende bij Jan Hindricks op Wibenga.

Den 12 dito tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael dogh niemandt op 't nieuws toe gekomen.

Den 28 Augusti tot Peterbuiren gehouden het h.avondtmael ende met attestatie tot ons van Groningen overgekomen Marie Luges dienstmaeght bij de Heer van Dijxterhuis woonende.

Den 4 7br. tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael ende met attestatie tot ons van Usquerd overgekomen Eppe Jacobs en Bijwke Jansen, op Deikum.

Den 27 Novemb tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael, dogh niemand op het nieuws toe gekomen.

Den 4 Decemb. tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmael ende met attestatie tot ons van Slochteren overgekomen:
Mr. Hermannus Busch Organist tot Peterbuiren.

1702.

Den 12 Martij tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael dogh niemandt op 't nieuws toegekomen.

Den 19 Martij tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael, ende nae voorgaande ondersoekinge van ons angenomen
Jan Harbers Smit ende sijn huisvrou Jantjen Hindricks.

Den 28 Maeij tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael dogh niemandt op 't nieuws toegekomen.

Den 4 Junij (sijnde pinxterdagh) gehouden het h. avondtmael tot Peterbuiren ende na voorgaande ondersoekinge van ons angenomen tot Lidtmaten:
de Wel geboren Juffer Margareta Josina Horenken, als mede
Peter Dreuwes
ende met attestatie tot ons gekomen:
Geesjen Julles van Zuidthorn dienstmaeght van de Heer van Dijxterhuis
Reindertjen Jans van Groningen bij mij wonende , als mede
Thijes Hindricks Smit van Grijpskerk.

Den 10 7br. tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael en nae voorgaande ondersoekinge van ons angenomen tot een Lidtmaet:
Geert Jacobs
ende met attestatie tot ons gekomen:
Grietjen Hindriks huisvrouwe van Jan LuŽs tegenswoordige Sarcher van Warfum.

Den 12 7br tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael dogh niemandt op 't nieuws toegekomen.

Den 3 Decemb. tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael ende na voorgaande ondersoekinge van ons angenomen tot Lidtmaten:
Alle Willems ende sijn huisvrouw Anje Jaspers
mede geadmitteert tot het avondtmael:
Helena huisvrouw van Mr. Berent Chijrurgijn op haer belijdenisse op 't nieuws an mij gedaen
ende met attestatie tot ons gekomen van Eendrum
Hilje Jacobs j.d.

Den 10 Decemb tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael dogh niemand op't nieuws toe gekomen.

1703.

Den 18 Martij tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael dogh niemand op 't nieuws toe gekomen.

Den 25 Martij tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael, ende nae voorgaende ondersoekinge van ons angenomen tot Lidtmaten:
Sijwert Alberts ende sijn huisvrouw Anje Cornellijs als mede
Jacob Jacobs.

Den 3 Junij tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael ende met attestatie tot ons overgekomen:
Ebel Geerts ende sijn huisvrouwe Jantjen Goeijtjes van 't Wester Nijelant, als mede
Anje Mindelts huisvrouw van Melijs Sickens van Eendrum.

Den 10 Junij tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael, dogh niemand op 't nieuws toe gekomen.

Den 2 7br. tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael ende na voorgaende van ons angenomen tot een Lidtmaat:
Melijs Sickens.

Den 9 7br tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmael dogh niemand op Ďt nieuws toe gekomen.

Den 2 Decemb. tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael ende na voorgaande ondersoekinge van ons angenomen:
Roelef Harms
ende met attestatie van de Meden tot ons gekomen
Geesjen Gaijkes huisvrou van d' Organist H. Busch.

Den 9 Decemb. tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael ende met attestatie van Cloosterbuiren als Lidmaten tot ons overgekomen:
Peter Peters ende sijn huisvrou Hindrickjen Caspers.

1704.

Den 9 Martij tot Wierhuisen gehouden het h. avondtmael en is na voorgaande ondersoekinge tot een Lidtmaet angenomen Geertje Sickens huisvrou van Tijmen Jans.

Den 16 Martij tot Peterbuiren het h. avondtmael en sijn na voorgaande ondersoekinge tot Lidtmaeten van ons angenomen Albert Broerkes ende sijn huisvrouwe Hindrickjen Claesen, Lisebeth Jans wed. wijl. Abel Tonnijs, Annegjen Tonnijs mijn dienstmaeght, Marretjen Cocks en Claas Jans wonende bij Jan Meijnts Cuiper.

Den 1 Junij tot Peterbuiren gehouden het h.avondtmael en met attestatie tot ons overgekomen Juffer Alegunda Elisabeth Coenders van Groningen wonende bij de Heer van Dijxterhuis.

Den 8 Junij tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmael dog niemand op nieuws toegekomen.

Den 7 7br tot Peterbuiren gehouden het avondtmael dogh niemand voor dien tijd op nieuws angekomen.

Den 14 dito tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmael dog niemand voor dien tijd op nieuws angekomen.

Den 30 Novemb. tot Peterbuiren gehouden het h. avondmaal
ende sijn nae voorgaende ondersoekinge tot Lidmaten van ons angenomen Jan Hillebrands en Hindrick Dercks
en met attestatie als Lidmaet tot ons overgekomen Arent Menses van Baflo.
is mede in consistorie des vrijdages voor het h. avondmael gehouden sijnde, besloten, dat Alle Willems sigh soude moeten onthouden van des H. h. tafel ter tijdt toe hij sich sal gesuivert hebben van 't ghene daer over hij berughtigt word als hebbende overspel bedreven met seker Trijne Jacobs wed. wijl Steven Peters.

Den 7 Decemb. tot Wierhuisen gehouden het H. Nachtmael ende is op 't nieuws angenomen op belijdenisse sijns geloof Jan Cornellijs op de Broeck tot Wierhuisen.

1705.

Den 15 Martij tot Peterbuiren gehouden het h. Avondtmael ende is na voorgaende onderwijsinge ende op de belijdenisse haers geloofs tot een Lidtmaet van ons angenomen Catarina Jansen dienstmaeght wonende bij de Heer van Dijxterhuis
ende met attestatie als Lidtmaet tot ons overgekomen Aefke Boelens van 't Wester Nijeland, getrout an Jan Meijnts Cuiper.

Den 5 April tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmael dogh niemand op 't nieuws toe gekomen.
Ende is veertijn dagen uitgestelt geweest om de swackheijt en onpasselijkheijt van de Predicant.

Den 14 junij tot Peterbuiren gehouden het h. avondmael ende met attestatien tot ons overgekomen Marretjen Ubbes huisvrou van Willem Wijpkes als Lidtmaet van Maarslagh en Grietjen Algers van Cloosterbuiren.

Den 21 Junij tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmael dog niemand op 't nieuws toe gekomen.

Den 6 7br. tot Peterbuiren gehouden het h. avondmael en sijn op de belijdenisse haers geloofs tot Lidtmaeten angenomen Abel Jansen ende Peter Senths.

Den 13 7br. tot Wierhuisen gehouden het h. avondmael ende is met attestatie tot ons gekomen Annejen Egberts dienstmaeght wonende bij de Heer van Dijxterhuis van Groningen.

Den 6 Decemb tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael dogh niemand op 't nieuws toe gekomen.

Den 13 Decemb tot Wierhuisen gehouden het h. avondmael dog niemand op't nieuws toe gekomen.

1706.

Den 14 Martij tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmael ende sijn op de belijdenisse haer geloofs tot Lidtmaten van ons angenomen Claes Aeljes en sijn huisvrou Frouke Jansen als mede Derck Harms ende sijn vrouwe Jantjen Alberts desgelijks Peter Jansen en Jan Alles.
en met attestatie tot ons van Baflo overgekomen Adolph Beelman wonende bij de Heer van Dijxterhuis.

Den 21 Martij tot Peterbuiren gehouden het h. avondmael ende sijn op de belijdenisse haers geloofs tot Lidtmaten van ons angenomen Mr. Berent Uffes Chijrurgijn, van de Lutherse tot ons overgaende, als mede Hijckjen Dercks j.d.

Den 6 Junij tot Peterbuiren gehouden het h. avondmael ende is tot ons overgekomen de Wel Geboren Heer Wilhelm Alberda Heer van Dijxterhuis van Goddelinse
als mede met attestatien Claes Jansen van Uithuister Meden, Dieuwer Jacobs dienstmaeght van de Heer van Dijxterhuis van Appingedam, als mede mijn dienstmaeght Gebke Fockes van Assen.

Den 13 Junij tot Wierhuisen gehouden het h.avondmael ende met attestatie van Usquert tot ons overgekomen Peter Jacobs.

Den 5 7br. tot Peterbuiren gehouden het h.avondmael en met attestatie tot ons gekomen Schulte Nannes dienstkneght bij de Heer van Dijxterhuis van Groningen.

Den 12 7br. tot Wierhuisen gehouden het h. avondmael en op de belijdenisse haers geloof van ons angenomen Marretjen Willems j.d.
en met attestatie van Warffum tot ons overgekomen Frouke Abels huisvrouw van Peter Peters.

d. 5 Decemb. tot Peterbuiren gehouden het h. avondmael dogh niemand op 't nieuws toe gekomen.

D. 12 Decemb tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmael dogh niemand op 't nieuws angekomen.

1707.

Den 13 Martij tot Wierhuisen gehouden het h. avondmaal dogh niemand op't nieuws toegekomen.

Den 20 Martij tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael en na voorgaende ondersoekinge tot Lidtmaten van ons angenomen Anje Willems ende haer Suster Bouke Willems.

Den 29 Maij is Berent Peters, nadat hij tot Diacon verkoren was en in de gemeinte driemaal waer voorgedragen sonder eenige verhindering in sijn Diaconie bedieninghe voor de gemeinte bevestight geworden.

Den 5 Juni tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael dogh niemand op't nieuws angekomen.

Den 13 Junij sijnde pinxtermaendagh tot Wierhuisen gehouden het h. Avondmael en na voorgaende ondersoekinge tot een Lidmaet van ons angenomen angenomen Tijmen Jans tot Wierhuisen.

Den 4 7br tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael dogh niemand op 't nieuws toegekomen.

Den 9 7br. is Eppe Jacobs, nadat hij tot Diacon van Wierhuisen verkozen was ende de Gemeinte driemael voorgedragen, in sijne diaconie bedieninge bevestight geworden.

Den 11 7br tot Wierhuisen gehouden het h. avondmael dogh niemand op 't nieuws toegekomen.

Den 4 Decemb. tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael dogh niemand voor dien tijd op 't nieuws angekomen.

Den 11 Decemb. tot Wierhuisen gehouden het h. avondmael en is na voorgaende ondersoekinge tot een Lidmaet der Gemeinte van ons angenomen Reinder Meertens getrouwt an Geertjen Mindelts.

1708.

Den 11 Martij tot Petrbuiren gehouden het h. avondmael dogh niemand op 't nieuws angekomen.

Den 18 Martij tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmael mede niets voorgekomen nogh oock niemand op 't nieuws angenomen.

Den 10 Junij tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael ende is met attestatie van Groningen toegekomen mijn dienstmeijt Dina Ottens, ende is in de visitatie tot niemands beswaringe jeedts voorkomen.

Den 17 Junij tot Wierhuisen gehouden het h. Avondmael mede niets voorgekomen, nogh ook niemand op 't nieuws angenomen

Den 2 7br tot Peterbuiren gehouden het h. avondmael ende sijn na voorgaende ondersoekinge tot Lidmaeten der Gemeinte van ons angenomen Mr. Joest Writzers Cuiper ende sijn huisvrou Tamke Tammens, ende is in de vistatie tot niemands beswaringe jeedts voorgekomen.

Den 9 7br tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmaal ende is niets in de visitatie voorgekomen, nogh oock niemand op 't nieuws angekomen

Den 16 Decemb. tot Peterbuiren gehouden het h. avondmaal en is niemand op 't nieuws angekomen, ende niet tot beswaringe van jemand voorgekomen.

Den 23 Decemb. tot Wierhuisen gecelebreert het h. Nachtmaal mede niets voorgekomen, nogh ook niemand op 't nieuws angekomen.

1709.

Den 13 Jan. is Peter Alberts, na dat hij tot Diacon verkozen en de Gemeinte van Peterbuiren driemaal sonder enige verhinderinge waer voorgedragen, in sijne bedieninge bevestigd geworden.

Den 3 Martij te Peterbuiren gehouden het h. Avondmaal, is niets in de visitatie voorgekomen tot beswaringe van jemand en sijn na voorgaende ondersoekinge tot Lidmaten der Gemeinte van ons angenomen Mr. Jan Clasen ende zijn huisvrouwe Aefke Tammens.

Den 17 Martij tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmaal, mede niets voorgekomen tot beswaringe van emand,
en is is tot een Lidmaat der Gemeinte van ons angenomen Trijnje Lues huisvrou van Reinje Hemkes op de Broeck.

Den 2 Junij tot Peterbuiren gehouden het h. Avondmaal ende is met attestatie van Bedum tot ons overgekomen mijn dienstmaeght Hindrickjen Jacobs.

Des vrijdaaghs voor het h. Avondmaal, verscheen in consistorie na voorgaande citatie Alle Willems, versoekende wederom tot het h. Avondmaal toegelaten te mogen worden, waar van hij om zijne begane grove sonde van overspel waar afgewesen.
Het Consistorium deze zake overwegende heeft geoordeelt, dat, hoewel van sodanigen sonde naderhand niet meer gehoort hadde, nogh niet merckte genoegsame vernedering, als mede dat hij tijdlijcks bevonden wierd op caarten te spelen, hij nogh een vierendeel jaars zoude blijven gesuspendeert, hem vermanende tot verdere berouw, vernederinge en beteringe zijns levens, en dat als dan pro re nata met hem zoude gehandelt worden.

den 9 Junij tot Wierhuisen gehouden het h. avondmaal en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswarenis van jemand en is van ons na voorgaende ondersoekinge tot een Lidmaat aangenomen Phokel Berents huisvrou van Derck Jurjens.

Den 1 7br tot Peterbuiren gehouden het h. avondmaal en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswarenis van jemand nogh oock jemand op 't nieuw angekomen. Alle Willems blijft gesuspendeert.

Den 8 7br tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmaal mede niets voorgekomen in de visitatie als ook niemand op 't nieuws toegekomen.

Den 1 Decemb. tot Peterbuiren gehouden het h. Avondmaal en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswaarnis van jemand nogh oock emand op 't nieuws angekomen. Alle Willems blijft gesuspendeert.

Den 8 dito tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmaal, mede niets voorgekomen, en is van ons na voorgaende ondersoekinge tot een Lidmaat angenomen Reenje Hemkes op de Broeck
en met attestatie van Sellingen uit Westerwoldinge land tot ons overgekomen Geert Dercks dienst-kneght bij de Heer van Dijxterhuis.

1710.

Den 2 Martij tot Petersbuiren gehouden het h. Avondmaal en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswaarnisse van jemand en is na voorgaande onderwijsinge en op de belijdenisse haers geloofs tot een Lidmaat der Gemeinte angenomen Lubina Hoendrix als mede Arijs Luels en Willem Jans. Alle Willems blijft gesuspendeert.

Den 9 Martij tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmaal en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswarenis van jemand als oock niemand op 't nieuws angekomen.

Den 1 Junij tot Petersbuiren gehouden het h. Nachtmaal en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswarenis van jemand als ook niemand op 't nieuws angekomen.

Den 9 Junij sijnde pinxter Maandagh gehouden het h. Nachtmaal mede in de visitatie niets voorgekomen tot emands beswaeringe, en is met attestatie uit Groning tot ons overgekomen mijn dienstmaeght Leentje Tjaards.

Den 14 7br. tot Petersbuiren gehouden het h. Nachtmaal en is enighe swaricheijt ontstaan tusschen Grietjen Algers en Jan Klasen over enige beschuldinge in 't consistorio wederom bijgeleght.
en als Ledematen tot ons gekomen Jan Peters van Warfum en Peterke Luitjens huisvrouw van Willem Jans van Leens.

Den 21 7br tot Wierhuisen gehouden het h. Avondmaal en is in de visitatie niets tot beswaernis van jemand voorgekomen als ook niemand op 't nieuws angekomen.

Den 7 Decemb. gehouden tot Peterbuiren het h. avondmaal en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswaernisse van jemand nogh oock niemand op 't nieuws angenomen. Alle Willems blijft als nog gesuspeert.

Den 14 Decemb. tot Wierhuisen gehouden het h. Avondmaal mede in de visitatie niets voorgekomen, en als Lidtmaat van Groningen met attestatie tot ons gekomen Annichjen Jans.

1711.

Den 1 Martij tot Petersbuiren gehouden het h. avondmaal en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswaerenisse van jemand nogh ook op 't nieuws niemand toe gekomen. Alle Willems blijft als vooren.

Den 8 Martij tot Wierhuisen gehouden het h. avondmaal en is in de visitatie mede niets voorgekomen tot beswaerenisse van jemand, en als Lidmaet van Eendrum met attestatie tot ons gekomen Marretjen Alles, en nieuws naa voorgaande ondersoekinge angenomen Jantjen Dercks j.d.

Het Consistorium gehouden den 3 Junij 1711.

Verscheen voor ons Geertjen Mindelts, huisvrou van Reinder Meertens, klagende hoe dat mr. Jan Cock sijn vrou en doghter waaren op de       , zijnde sondaaghs naa de predicatie tot haren huise gekomen, en nae dat ze daar een tijdt geseten hadden, haar hadden opgeeischt, om haar alleen te sprecken, zij met haer waer nae aghteren gegaen, daar zijnde veele vuile woorden, quade bejegeningen ja scheltwoorden tegens haer uitgespouwt rakende haer eere en goede naam, onder anderen als dat zij Geertjen, Arijs de man van Marrijtjen Cock, zoude anhalen, hem eten presenteren met wijderen.
Hijr bij compareerd twee jonge doghters, zijnde d' eene de doghter van Peter Jacobs van Eendrum, d' ander de doghter van Jacob Hindricks van 't W-Nijeland, die doenmaels mede geweest waeren ten huise van Reinder Meertens, geroepen als getuigen, welke verklaarden dat ze gehoort hadden, dat de Meestersche en de doghter veele lelijke woorden tegen Geertjen gesproken hadden, als mede dat se Arijs te veel quam antehaelen.
Hier op verstaan zijnde de Meestersche en de doghter seijden dat ze uit geen quaad aerdicheit gekomen waeren, maer alleen om haar te waerschouwen, dat ze Arijs zoo veel niet souden anhaalen, geen eten hem geven enz.
Het Consistorium de zaak overwegende, (siende dat het gedragh van de Meestersche en de doghter streed 't eenemaal tegens de liefde des naasten, de goede naem en faem van Geertjen Mindelts huisvrou van Reinder Meertens) heeft een voorslagh gedaen an Geertjen Mindelts of niet best waar de saake in te schicken in desen voegen, dat ze quaamen te verklaren voor het Consistorium, de beledighde haer man en moeder daer tegenswoordig, Geertjen Mindelts huisvrou van Reinder Meertens te houden voor een Eerlijke en deugdelijke vrou en niets van haer te weeten als alle goedt, waar op Geertjen Mindelts versochte met haar man en moeder daar over te spreken, welk geschiet zijnde, dese voorslag voor goed gekeurt, en toegestaen.
Hijr op zijn de Meesterse en haar doghter geroepen, haar ditselve voorgestelt, die dit gewilligh hebben aangenomen, en verklaart voor het consistorium, en de beledighde
Dat zij de huisvrou van Reinder Meertens hielden voor een eerlijke deughdelijke vrouwe, en niets van haar te weeten als alles goedts.
Dese verklaaringe geschied zijnde, hebben met hand en mond sich met malkanderen versoent. Het Consistorium, de Meesterse en doghter vermaent in 't toekoomende voor diergelijke quaade bejegeningen sich te wachten, in vreede, liefde en enicheijt sulx Christenen betaamt met malkanderen te leeven. En is hijrmede dese zaake afgedaan.

Den 14 Juni tot Peterbuiren gehouden het h. Avondmaal, zijnde 8 daagen uitgestelt om de onpasselijckheijt van de predikant en is niemand op 't nieuws toegekomen.

Den 21 Junij tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmaal en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswaarnisse van jemand als ook mede niemand op 't nieuws angenomen.

NB. Niet tegenstaande bovenstaende versoeninge in consistorio geschied tusschen Geertjen Mindelts en de Meesterse en haar doghter is het nochtans dat Mindelt Geerts niet vergenoeght zijnde over dese vrouwen is gebleven van het h. avondtmaal, als ook mede sijn vrou, dochter en swager en blijft uit een obstinate boosheijt en haats herte geheel uit de kerke.

Den 6 7br. tot Petersbuiren gehouden het h. avondmaal en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswaarenisse van jemand als ook mede niemand op 't nieuws angenomen.
Mindelt Geerts blijft geheel uit de kerke om daar sijn wraake an te nemen.

Den 13 7br tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmaal en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswaarnisse van jemand, als ook mede niemand op 't nieuws angenomen.

Den 6 Decemb. tot Petersbuiren gehouden het h. Avondmaal en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswaarnisse van jemand, ende is met attestatie uit Groningen tot ons overgekomen Wijrdt        wonende bij Arent Klasen. Mindelt Geerts blijft geheel als nogh uit de kerke.

Den 13 Decemb tot Wierhuisen gehouden het Nachtmaal en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswaarenisse van jemand, als ook mede niemand op 't nieuws angekomen.

1712.

Den 13 Martij tot Petersbuiren gehouden het h. avondmaal en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswaeringe van jemand, ende op nieuws angekomen, Jan Harms nae voorgaende onderwijsinge.

Den 20 Martij tot Wierhuisen gecelebreert het h. Nachtmaal en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswaarenisse van jemand en van ons na voorgaande ondersoekinge tot een Lidtmaat angenomen Aeltjen Peters huisvrou van Jan Jacobs op de Broek.

Den 5 Junij tot Petersbuiren gehouden het h. Nachtmaal en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswaarenisse van jemand, als ook mede niemand op 't nieuws angekomen

Den 12 dito tot Wierhuisen gecelebreert het h. Avondmaal, en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswaarenisse van jemand. Mede niemand op 't nieuws angenomen

Den 4 7br. tot Petersbuiren gehouden het h. Nachtmaal en is in de Visitatie niets voorgekomen tot beswaarenisse van jemand en zijn van ons angenomen tot Lidmaten na voorgaande ondersoekinge Meerten Jans en sijn huisvrou Aeltjen Berents.

Den 11 dito tot Wierhuisen gehouden het h. avondmaal en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswaarenisse van jemand en is van ons na voorgaande ondersoekinge angenomen tot een Lidmaat Anje Jans j.d. woonende bij Jan Peters tot Wierhuisen.

Den 11 Decemb. tot Peterbuiren gehouden het h. avondmaal, niets voorgekomen tot beswarenisse van jemand, mede niemand op 't nieuw angekomen.

Den 18 dito tot Wierhuisen gehouden het h. Avondmaal, mede niets voorgekomen tot beswarenisse van jemand, noch niemand op 't nieuw angekomen.

1713.

Den 29 Jan. is Claas Arents naa dat hij tot Diacon verkozen, en de gemeinte tot Petersbuiren driemaal sonder enige verhinderinge waar voorgedragen, in zijne bedieninge bevestight geworden.

Den 5 Martij tot Petersbuiren gehouden het h. Avondmaal, ende is in de visitatie niets voorgekomen tot beswarenisse van jemand, als ook mede niemand op 't nieuw angekomen.

Den 12 dito tot Wierhuisen gecelebreert het h. Nachtmaal mede niets voorgekomen tot beswaaringe van emand noch niemand op 't nieuw angekomen.

Den 4 Junij tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmaal en zijn van ons na voorgaande ondersoekinge tot Lidmaten angenomen Claas Abels en sijn Broer Dreuws Abels item Berent Isebrands ende sijn vrou Eelje Jans, Sijmon Berents ende sijn vrou Cornellijske Willems.

Den 11 Junij tot Wierhuisen gecelebreert het h. Avondmaal dogh niemand op 't nieuws angekomen.

Den 27 Augusti tot Petersbuiren gehouden het h. Avondmaal en is van ons tot een Lidmaat angenomen Peter Tonnijs
en met attestatien tot ons overgekomen de Candidaten Walrichs wonende bij de Heer van Dijxterhuis van Lingen en Hilje Harms huisvrou van Folkert Alberts van Warfum.

Den 3 7br. tot Wierhuisen gehouden het h. avondmaal, ende zijn enige verschillen tusschen verschieden vrouws personen wederom bij geleght, niemand op 't nieuws angekomen.

Den 3 Decemb. tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswaernisse van jemand ende zijn met attestatien tot ons overgekomen de Candidatus Henricus Steman wonende bij de Heer van Dijxterhuis uit de Scheemda als mede Geeske Peters huisvrou van Jan Tonnijs van Obergum.

Den 10 Decemb. tot Wierhuisen gehouden het h. avondmaal en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswarenisse van jemand en zijn na voorgaande ondersoekinge tot Lidtmaten van ons angenoment Sijwert Sickes en zijn Suster Anje Sickes jongman en jong doghter als mede Anje Cornellis j.d.

1714.

Den 11 Martij tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmaal en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswaarnisse van jemand, mede niemand op 't nieuws toegekomen

Den 18 Martij tot Wierhuisen gehouden het h. Avondmaal en is niets voorgekomen nogh niemand op 't nieuws angekomen.

[ Ander handschrift, de eerste 2 paragraafjes hieronder in evenzovele handschriften, daarna een derde schrift welke gecontinueerd wordt. ]

Den 27 Junij is door des Heeren genade des Heeren Heijligh Avondmaal alhijr gehouden en met attestatie van Wetzinge geadmitteerd Trijntje Jacobs

1715.

Den 3 Meert tot Peterbuiren het H. Avondtmaal gehouden en is met attestatie van Winsum angekomen Freerk Alefs.


Het avondmaal is sonder verhinderinge van het Eerw. Classes sedert de dood van Dom. Hoendricks sal. gehouden en is in die tijd daar toe gekomen alleen Paulje Jans door Dom. Coers Eccles. van 't Westernieland angenomen.

Den 23 Junij tot Pieterbuiren en den 30 tot Wierhuisen gehouden het H. Nachtmaal, en is niets voorgekomen tot beswaarnisse van jemand nogh iemand op het nieuws toegekomen.

Den 8 Septemb. tot Pieterb. en den 15e tot Wierhuisen het Avondmaal gehouden en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgekomen, mede niemand op 't nieuws toegekomen.

Den 1 Decemb. tot Pieterb.en den 8 tot Wierhuisen het h. Nachtmaal gehouden en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgevallen en is met attestatie van Rasquert overgekomen Jantien Cornelis.

1716.

Den 8 Meert tot Pieterbuiren het H. Nachtmaal gehouden en is in de visitatie niets voorgekomen tot beswaarnisse van jemand alsmede niemand tot Lidmaat angenomen

Den 15 Martii tot Wierhuisen gehouden het h. Nachtmaal en is niets tot beswaringe van iemand voorgekomen en is na voorgaande ondersoecke angenomen Hindrik Jans.

Den 14 Junij het H. Nachtmaal tot Pieterb. gehouden en is niets tot beswaarnisse van iemand voorgekomen en zijn na voorgaande ondersoekinge tot lidtmaten van ons angenomen Jurrien Heerman,            Trijntien Pieters, Elisabet Jans, Anje Eises, Eltje Jans jongmans en jonge doghters.

Den 21 junii het H. Avontmaal tot Wierhuisen en is niets tot beswaarnisse van jeman voorgekomen, nog niemand op 't nieuws angekomen.

Den 13 September het avondmaal gehouden en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgevallen, nog niemand daar toegekomen.

Den 20 september het avontmaal tot Wierhuisen gehouden en is tot beswaarnisse van jemand niets voorgevallen en is tot het avontmaal na voorgaanden ondersoek angenomen Cornelske Cornelis.

Den 6 december gehouden tot Pieterb het h. Nachtmaal en is in de visitatie niets tot beswaarnisse van iemand voorgevallen, en zijn na voorgaande ondersoeck tot het selve angenomen Jan Melles en sijn huisvrouw Taalie Gabriels, Arent Pieters en sijn huisvrouw Jantie Writsers, als mede Geert Willems.

Den 13 het h.avondmaal tot Wierhuisen gehouden en is in de visitatie niets tot beswaarnisse voorgekomen en zijn na voorgaande ondersoeck tot het zelve angenomen Trijnje Jans en Anje Berens, als mede met attestatie van Garmerwolde overgekomen de Hoogwelgeb. Mevrouw van Dijcksterhuis Clara Alberda, Grietje Dercks en Geertruida Houwinks.

1717.

Den 21 Meert gehouden tot Wierhuisen het h. Nagtmaal en is in de visitatie niets tot beswaarnisse van iemand voorgekomen, nog iemand to hetzelve angekomen.

Den 28 Maart tot Pieterbuiren het h. Nachtmaal gehouden en is niets in de visitatie tot iemands beswaarnisse4 voorgekomen en zijn na voorgaande onderwijsinge tot het selve angenomen Betke Timens, Tonnis Abels, Pieter Stevens, Anje Writsers, Aafke Sijwerts en Diewer Frericks.

Den 13 junij tot Pieterbuiren gehouden het h. Nagtmaal tot Pieterbuiren en is in de visitatie niets tot beswaarnisse van iemand voorgevallen en is na voorgaande onderwijs tot het selve angenomen Willem Wijpckes en met attestatie overgekomen Hans Bartels van Mensingeweer en Aefke Bruins van Tinallingen.

Den 20 junij het Nagtmaal tot Wierhuisen gehouden, en is niets tot beswaarnisse van iemand voorgekomen, tot hetselve zijn na voorgaande onderwijs angekomen Willem Jans van Baflo, Tonnis Berens van Pieterbuiren, en Martie Cornelis van Wierhuisen.

Den 5 7ber het H. Nagtmaal tot Pieterbuiren gehouden en is niemand tot het selve toe gekomen, maar in de visitatie eenige swarigheid ontstaan tusschen Jan Berents sijn huisvrouw en dogter, en tusschen Cornelske Willems, dewelke Jan Berens sou beschuldigt hebben van bier uit de Predikants kelder door desselfs meit te hebben ontfangen om welke beschuldinge en lasteringe Jan Berens met sijn vrouw en dogter niet hebben willen communiceren.

Den 12 7ber tot Wierhuisen het h. Nagtmaal gehouden, is niets tot beswaarnisse van iemand voorgevallen alsmede niemand op nieuws angenomen.

Den 12 December tot Pieterbuiren het H. Nagtmaal gehouden en is niemand tot het selve angenomen maar met attestatie is Jacob Jurriens van Wehe tot ons overgekomen. Mede zijn Jan Berents sijn vrouw en dogter als mede Etjen Jans met Cornelske Willems versoent, en tot het H. avontmaal geweest, nadat Cornelske Willems hadde verklaart niet als eerlijck en goed van Jan Berens, sijn huisvrouw dogter en Etjen Jans te weten, en de bovenstaande woorden uit haastigheid te hebben gesproken, waarop sij met malkanderen weder zijn bevredigt.

[ In de kantlijn en in een ander (20e eeuws?) schrift is hier vermeld:ĒLaatste maal in Wierhuizen avondmaal. De kerk te Wierhuizen door de watervloed geleden hebbende is afgebroken ]

Den 19 December het H. N. tot Wierhuizen gehouden en is niets tot beswaarnisse van iemand voorgekomen, tot hetselve zijn na voorgaande onderwijzinge angenomen Sijwert Tees, Joest Jansen, Hilje Eises, Anje Jans, Trijntie Jacobs, Martie Garmens, Voske Jacobs.

Den 5 December zijn Mindelt Geerts en Derk Cornelis nadat zij tot ouderlingen verkoren en de gemeinte driemaal sonder verhinderingen voorgesteld waren, in hare bedieninge bevestigt.

1718.

Den 13 Martii het h. Nagtmaal tot Pieterbuiren alleen gehouden en is niets tot beswaarnisse van iemand in de visitatie voorgekomen, mede zijn na voorgaande onderwijzinge tot hetzelve angenomen Reender Clasen, Claas Jans, Jurrien Willems, Jan Dercks, Albert Sijwerts, Pietertie Writsers en Kunne Willems.

Den 27 Mei het H. Nagtmaal tot Pieterburen alleen gehouden en is niets tot beswaarnisse van iemand in visitatie voorgekomen, als mede niemand tot het angenomen nog toegekomen.

Den 11 7ber. het H. Nagtmaal tot Pieterbuiren gehouden en is niets tot beswaarnisse van iemand voorgevallen, mede niemand tot hetselve angenomen, en is tot ons met attestatie overgekomen Jacob Abels van den Andeel.

Den 11 10ber. tot Pieterbuiren het H. Avondmaal gehouden en is niets tot beswaarnisse van iemand voorgecomen, en zijn tot het zelve na voorgaande onderwijsinge angenomen Lues Dercks, Cornelske Peters, Elizabet Jans, met attestatie is van Gieten tot ons overgekomen Trijntje Dilling.

1719.

Den 5 Martii het H. avontmaal tot Peterbuiren gehouden en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen als alleen dat Anje       en Hilje Eises zijn verboden te communiceren, tot dat sij weder met malkanderen versoent en bevredigt zijn, nog niemand tot het selve angenomen of angecomen.

Den 11 Junii het H. Nagtmaal tot Pieterbuiren gehouden, Anje ...... en Hilje Eises met malkanderen versoent zijnde, hebben gecommuniceert en is niets tot beswaarnisse van iemand voorgecomen nog niemand angenomen.

Den 10 7ber. het h. nagtmaal tot Peterbuiren gehoudenen is niets tot beswaarnisse van iemand voorgecomen en zijn na voorgaande onderwijzinge tot hetselve angenomen Remge Lubbers en Hindricjen Thomas van Wierhuisen.

Den 1 October zijn Jan Cock en Nittert Heres tot diakenen nadat zij de gemeente driemaal zonder verhinderingen waren voorgedragen, bevestigt.

Den 24 xber het h. Nagtmaal tot Pieterbuiren gehouden en is niets tot beswaarnisse van iemand voorgecomen mede niemand angenomen.

1720.

Den 31 Martii het H. avondmaal tot Peterbuiren gehouden en is niets tot beswaarnisse van iemand voorgecomen: maar is met attestatie van t Westernieland tot ons overgecomen Hindrick Geerts.

Den 7 Julii het h. avondmaal tot Peterbuiren gehouden en is niets tot beswaarnisse van iemand voorgecomen mede niemand angenomen, maar met attestatie tot ons overgecomen van t Westernieland Aafke Gabriels.

Den 22 7ber. T h. avondmaal tot Peterbuiren gehouden is na voorgaande onderwijsinge en ondersoeck angenomen Lubge Peters en Trijntje Eppes beide te Peterbuiren woonagtig, en met attestatie van 't Westernieland overgecomen Trijntje Garms, maar niets tot beswaarnisse van voorgecomen en sijn na betoninge van berouw en leetwesen over hare misslag weder tot het h. avondmaal toegelaten Jan Peters en sijn huisvrouw.

Den 15 xber. Het h. Nagtmaal gehouden en is niets tot beswaarnisse van iemand voorgevallen mede is niemand tot het selve angenomen, maar met attestatie tot ons overgecomen van Eenrum Anje Harmens weduwe van Rinje Clasen.

1721.

Den 19 jan. gecopuleert Geert Willems van Peterbuiren met Anje Gabriels van t Westernieland.

Den 30 Martii het H. nagtmaal gehouden, is niets tot beswaarnisse van iemand voorgekomen en sijn na voorgaande onderwijsinge tot hetselve angenomen Jacob en Hitske Luities.

Den 22 junii is het H. avondmaal gehouden en is niets tot beswaarnisse van iemand voorgecomen alsmede niemand tot het selve angenomen.

Den 14 7ber. het H. avondmaal gehouden en is niets tot beswaarnisse van iemand voorgecomen, mede op nieuw niemand angenomen en is met attestatie van Delfzijl tot ons overgecomen Tobias Willems en sijn huisvrouw.

Den 14 xber. het H. nagtmaal gehouden is niets tot beswaarnisse van iemand voorgecomen en zijn na voorgaande onderwijsinge tot het selve angenomen Poppe Jans, Cornelis Gaeikes, Jan Jans, Grietje Albers, Anje Gabriels, Trijntje Luitjes en Hillegien Jansen.

Den 20 xber 1721 is Jan Clasen driemaal als Diaken de gemeente voorgedragen zijnde sonder bespieringe bevestigt.

Den 8 Febr. is Lambert Borgers driemaal als Diaken der gemeente voorgedragen sijnde sonder bespieringe bevestigt.

1722.

Den 8 Martii het Nagtmaal gehouden en is Jan Cock Schoolmeester om gebreck van betalinge van verpondinge gelden de somma 224 gl. als mede quade administratie van de diaconie penningen van het selve afgehouden en is niemand tot het selve angenomen maar met attestatie van Mensingeweer tot ons overgecomen Trijntie Jans.

Den 7 Junii het h. Nagtmaal gehouden en is niemand tot het selve angenomen nog met attestatie overgecomen, en niets tot beswaarnisse van jemand ingebragt, als alleen Jan Cock van het selve nog afgeweert om de misnoegtheid van eenige der gemeinte tegen hem.

Den 6 7ber. het H. Avondmaal gehouden en is Volkert Alberts weduwe om lasteringe van Cornelske Willems ...na gesproken te rugge gebleven, nog  over dat van Jan Berents huisgesin jemant tot nog toe ant des  Heeren tafel geweest, is Jan Cock na voorgaende reden nog afgehouden en sijn na voorgaande onderwijs tot hetselve angenomen Volkert Clasen en Anje Mennens.

Den 6 xber. het h. Avondmaal gehouden en is Jan Cock nog vant selve afgehouden, niets tot beswaarnisse van iemand anders voorgecomen, alsmede niemand tot het selve angecomen maar met attestatie van Leens tot ons overgecomen Jan Jans en Grietje Jacobs.

1723.

Den 14 Martii gehouden het h.avondmaal en is niets tot beswaarnisse van iemand voorgecomen als alleen Jan Cock nog van het selve geweert en sijn na voorgaande onderwijs tot hetselve angenomen Aaltje Jacobs, Jantien Alberts en Anje.

Den 13 Junii het H. avondmaal gehouden en is niets tot beswaarnisse van iemand voorgecomen mede niemand angenomen maar toegecomen met attestatie van Groningen Gerrit Willems.

Den 5 7ber. het H. avondmaal gehouden en is niets tot beswaarnisse van iemand voorgecomen: sijn tot het selve angenomen na voorgaande onderwijsinge Arent Clasen, Aefke Luitjes, Trijntje Wolters, Geertruit Berents en Anje Clasen, met attestatie overgecomen van Groningen Annechien Lanckhorst, van den Andel Jantien.

Den 25 xber Het H. avondmaal gehouden en is niemand tot het selve angenomen maar met attestatie tot ons overgecomen van Hornhuisen Rewert Hindirks, van Groningen IJtien Willems.

1724

Den 19 Martii gehouden 't H. Nagtmaal, en is het misnoegen tusschen Jan Clasen en Reender Meertens weggenomen. Niemand angenomen, nog met attestatie overgecomen

Den 11 Junii gehouden 't H. Nagtmaal, niemand angenomen, en met attestatie overgecomen.

Den 17 7ber gehouden 't H. Nagtmaal, is niemand angenomen, nog met attestatie overgecomen.

Den 24 xber gehouden 't H. Nagtmaal en is niemand angenomen, nog met attestatie overgecomen.

1725.

Den    april gehouden het H. Nagtmaal is niets tot beswaarnisse van iemand voorgecomen, niemand met attestatie overgecomen en is na voorgaand ondersoeck angenomen de Hoogwelgeb. Heer Gehrard Alberda joncker van Dijxterhuis.

Den 24 Junii gehouden het H. Nagtmaal is niets tot beswaarnisse van iemand voorgekomen mede niemand angenomen nog met attestatie overgecomen.

Den 9 7ber. gehouden het H. Nagtmaal en hebben Reinder Meertens en Arijs Lues sig om eenig verschil er van onthouden, is niemand angenomen, met attestatie van Uithuisen overgecomen Hindrick Geerts en Cornelske Willems.

Den 30 xber. gehouden het H. Avondmaal,en is het geschil tusschen Reender Meertens en Aries Lues bijgelegt, niets tot beswaarnisse van iemand voorgekomen, met attestatie uit 't Wester Nieland overgekomen Eme Berens en Anje Roekes egtelieden, mede sijn tot het selve angenomen Hindrick Dercks, Aeltien Dercks, Derck Peters, Harm Roelfs en Grietjen Dercks en Claes Dercks.

1726.

Den 7 april gehouden het H. Nagtmaal en is niets tot beswaarnisse van iemand voorgekomen, meede niemand angenomen nog met attestatie overgekomen

Den 30 Junii gehouden het H. Avontmaal en is Hilje Harms wed. van Volckert Clasen, om beschuldiginge van hoererie, waarom sij int regthuis heeft gevangen geseten hetselve verboden, is niemand angenomen, nog met attestatie overgecomen

Den 22 7ber. gehouden het H. Nagtmaal en is Hilje Harms van t Nagtmaal gehouden, niemand angenomen, maar is is met attestatie van t Westernieland tot ons overgecomen Jacob Egbers en Diewer ...... egtelieden.

Den 25 xber gehouden het H. avondmaal en is Hilje Harms van t Nagtmaal gehouden en is niemand angenomen nog met attestatie overgekomen.

1727.

Den 16 Martii het H. avondmaal gehouden, is Hilje Harms van t selve afgehouden, niemand angenomen, nog met attestatie overgekomen.

Den 15 Junii gehouden het H. avondmaal en is Hilje Harms afgebleven als mede meester Jan Cock om beschuldiginge van sijn maagt, en zijn tot selven angenomen Jacob Reintjes, Peter Abels, Harm Onnes, Diewer Sierts, Geertjen Clasen, Aeltien Haejes, Lubge Cornelis, met attestatie van Feerwert overgecomen Martien Clasen.

Den 14 7ber gehouden het H. Avondmaal en is Jan Cock van de consistorie op sijn conscientie gegeven of hij ten avondmaal konde gaan waarop hij betuigende sijn onschult, is hij er toegekomen, is Hilje Harmens, die geheel uit de kerke blijft, afgehouden mede is niemand angenomen.

Den 14 xber gehouden het H. Avondmaal en is niemant tot het selven angenomen, mede niemand met attestatie overgekomen en is Jacob Jans voor het avondmaal om misbedrijf verboden tot dat hij sig sal hebben verontschuldigt en gesuivert.

1728.

Den 12 Marti gehouden consistorio over Jacob Jans, en heeft het consistorie geoordeelt, dat Jacob Jans sig so lang van 't Avondmaal sal onthouden tot hij sig van dronckenschap en andere sonden bekere, en blijken van beterschap geve.

Den 14 Martii gehouden het H. Avondmaal, is niemand tot het selve angenomen, met attestatie tot ons overgekomen van Baflo Jantien Arents en is Hilje Harms nog van het selve afgehouden.

Den 13 Junii gehouden het H. Avontmaal, en is niets tot beswaarnisse van jemant voorgekomen als dat Hilje Harms geheel uit de kercke blijft en word met Jacob Jans nog afgehouden, zijn na voorgaande onderwijs angenomen Claes Jans, Jan Jacobs, Elisabet Jans echtelieden en Eewe Heeres, en met attestatie vant Sapmeer overgecomen Hasina Meijers wed. van D. Stheman in sijn leven Pastor int Sapmeer, Cornelia Sthemans, van Uithuisen Geertruit Arents.

Den 12 7ber. gehouden het H. Avondmaal, is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, niemand angenomen, nog met attesdtatie overgecomen.

Den 12 xber gehouden het H.Avondmaal, en is Trijnje Luitjes na betuiginge van berouw over hare sonden weder toegelaten, en na voorgaande onderwijsinge tot het selve angenomen Peter Berents, Claes Alberts, Martie Willems en Anje Jans.

1729

Den 13 martii gehouden het H. Avondmaal is niets tot beswaarnisse van jemand voorgekomen, mede niemand angenomen of met attestatie overgecomen.

Den 5 Junii gehouden het H. Avondmaal is niets tot beswaringe van voorgekomen, niemand angenomen, nog met attestatie overgecomen.

Den 4 7ber gehouden het H. Nagtmaal is niets tot beswaringe van jemand voorgecomen, niemand tot het selve, nog met attestatie overgekomen.

Den 25 xber gehouden het H. Nagtmaal en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgevallen, niet angenomen nog met attestatie overgecomen.

1730.

Den 19 Martii gehouden het H. Avondmaal gehouden, is niets tot beswaarnisse van jemand voorgevallen, niemand angenomen en is Bauke Eppes met attestatie van Cloosterbuiren tot ons overgecomen.

Den 18 Junii gehouden het H. Avontmaal en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, niemand angenomen, en is met attestatie tot ons overgecomen Jacob Jans van Zuithorn.

Den 17 7ber gehouden het H. Nagtmaal en is Jan Jacobs van het h. avondmaal afgehouden om het bijslapen van de maagt, is niemand angenomen, nog met attestatie overgekomen.

1731.

Den 25 martii het H. Avondmaal gehouden en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, niemand angenomen nog met attestatie overgecomen.

Den 1 Juni gehouden het Avondmaal, is Anje Baats en Hindrickje Thomas daarvan afgehouden, niemand angenomen, met attestatie overgecomen Dreuws Abels en Bauwke Willems.

Den 23 7ber gehouden het H. Avondmaal, is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, niemand angenomen maar Derck Busch met attestatie van Bedum tot ons overgecomen.

Den 16 xber gehouden het H. Avondmaal, is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen en sijn na voorgaand onderwijs tot het zelve angenome Frerickje Frericks en Trijnje Writsers, niemand met attestatie overgecomen

1732.

Den 23 Martii gehouden het H. Nagtmaal, is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, niemand angenomen, maar is met attestatie van de Brede overgecomen Grietje Harms en Peterke Titckes van Hornhuisen.

Den 23 Junii gehouden het H. Avondmaal en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen sijn na voorgaande onderwijsinge angenomen Geert Melis en Claeske Jacobs.

Den 14 7ber gehouden het H. Avondmaal, zijn daar van afgehouden Alle Willems en Diewer Frericks, Jacob Reintjes, Anje Writsers om twist en scheldwoorden mede hebben sig daarvan onthouden Reinder Meerten en Geertje Mindels om quade bejegeningen haar in haar eigen huis angedaan van Claeske Jacobs haar nigte, die sig oock heeft onthouden, is niemand angenomen nog met attestatie overgecomen.

Den 7 xber. gehouden het H. Nagtmaal, en is niet tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, uitgenomen dat Reinder Meertens en Geertien Mindels met Geert Melis en Claeske Jacobs nog niet zijn versoent, als mede Jacob Reinties en Anje Writsers met Alle Willems en Diewer Frericks niet zijn vereenigt, en hebben sig daarom onthouden na voorgaande onderwijsinge is tot het selve angenomen Bene Garms, en met attestatie tot ons van Groningen overgecomen Haje Remmers.

Den 26 xber. is Geert Willems tot Diaken bevestigt.

1733.
Den 5 April gehouden het H. Avondmaal, en zijn Reinder Meertens en sijn huisvrouw nog niet met Geert Melis en zijn huisvrouw weder versoent gelijck ooc nog niet Jacob Reinties en sijn huisvrouw met Alle Willems en sijn huisvrouw, zijn tot het selve na voorgaande onderwijsinge angenomen Peter Berens, Lues Berens, de Schoolmeester Claes Harms en Claes Alberts.

Den 1 Julii gehouden het H. Nagtmaal, en zijn an het selve niet geweest Reinder Meertens en Geertje Mindels, Geert Melis en Claeske Jacobs, Jacob Reinties en Anje Writsers, Alle Willems en Diewer Frericks, omdat ze nog niet met malkanderen versoent waren is niemand tot selve angenomen nog met attestatie overgecomen.

Den 4 7ber gehouden het H. Avondmaal en zijn de voorgeschrevene personen nog afgebleven van het selve om deselve reden, en is Hilje Harms nae voorgaan belijdenisse van droefheid over haar sonden in de kerke gedaan wederom tot selve toegelaten is niemand angenomen nog met attestatie overgecomen.

1734.

Den 3 Jan. gehouden het H. Nagtmaal gehouden hebben Reinder Meertens en sijn huisvrouw Geertie Mindels, Geert Melis en sijn huisvrouw Claeske Jacobs versoent zijnde weder gecommuniceert en zijn na voorgaande onderwijsinge tot het selve angenomen Trijntje Dekens, Willem Clasen, Martien Jans, Grietje Peters, Jantien Waalkens, en Tjaucke Brongers, niemand met attestatie overgecomen.

Den 25 April op paaschen gehouden het H. Nagtmaal en zijn Jacob Reinties en sijn huisvrouw met Alle Willems en sijn huisvrouw weder versoent, is iets tot beswaarnisse van Lues Berents ingebragt en daarom gesuspendeert, is niemand tot het selve angenomen maar met attestatie van 't Wester Nieland tot ons overgecomen Cornelis Popkes en Menje Jacobs egtelieden en Heine Heres.

Den 18 Julii het H. Nagtmaal gehouden en is niets tot beswaarnisse van jemande voorgecomen, mede niemand angenomen, en zijn met attestatie tot ons overgecomen Grietje Nannes van Bedum en Geeske Cornelis van Wester Nieland.

Den 17 8ber gehouden het H. Nagtmaal, en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, Ida Reinders tot het selve angernomen, niemand met attestatie overgecomen.

1735.

Den 9 jan. gehouden het H. Nagtmaal des Heeren en is niets tot beswaarnisse van iemand voorgecomen, niemand angenomen nog met attestatie overgecomen.

Den 29 Julii gehouden het Avontmaal des Heeren, en is om scheldwoorden afgebleven een seker suster, niemand angenomen met attestatie overgecomen Geeske Julles van Menckeweer.

Den 9 8ber. gehouden het H. Nagtmaal en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgevallen, is na voorgaande onderwijsinge tot het selve angenomen Trijnje Arens, niemand met attestatie overgecomen.

Den 25 xber gehouden het H. Nagtmaal, en is Geeske Cornelis weder ant Nagtmaal geweest, na dat se satisfactie van Geeske Jans becomen hadde, is tot het selve na voorgaande onderwijsinge angenomen Geeske Jans en met attestatie van Hornhuisen overgecomen Jan Jans.

1736.

Den 1 april gehouden het H. Avondmaal en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, niemand angenomen nog met attestatie overgecomen.

Den 1 Julii gehouden het H.Avondmaal, is niemand angenomen maar is met attestatie van Mensingeweer overgecomen Neeltien Jans.

Den 30 7ber en 27 xber gehouden het H. Avondmaal, en is van 't selve afgebleven wegens vermaninge van ongebondenheid Anje Writses, met attestatie van Hornhuizen overgecomen Doe Remges en Jantien Nanninx egtelieden.

1737.

Den 21 April het H. Nsgtmaal gehouden en is van t selve afgehouden om gewigtigen
reden Peter Berents, niemand angenomen met attestatie van Houwerzijl tot ons overgecomen Grietje Jans.

Den 14 Julii gehouden het H. Avondmaal, is niet tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, uitgesondert Peter Berents, na voorgaande onderwijsinge angenomen Jantien Alberts, met attestatie overgecomen Tiben Harms van Lellens en Anje Edes van Warfhuisen.

Den 14 8ber en 25 xber gehouden het H. Nagtmaal en niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, niemand angenomen nog met attestatie overgecomen.

1738

Den 6 april, 7 Julii en 28 7ber gehouden het H. Nagtmaal, hebben eenige sig daarvan van selfs onthouden, niemand angenomen, nog met attestatie overgecomen.

Den 25 xber gehouden het H. Nagtmaal , is niets tot beswaringe voorgecomen, niemand angenomen, nog met attestatie overgecomen.

1739.

Den 6 april gehouden het H. Avondmaal, is niets tot beswaar van jemand voorgecomen, niemand angenomen, nog met attestatie overgecomen.

Den 6 Julii gehouden het H. Nagtmaal is niet tot beswaar van iemand voorgecomen, niemand angenomen maar met attestatie is tot ons overgecomen Hindrick Heeres van Uithuister Mieden.

In october gehouden het H. Nagtmaal gehouden is niemand angenomen nog met attestatie overgecomen.

1740

Den 17 April gehouden het H. Nagtmaal, sijn na voorgaande onderwijsinge tot hetselve angenomen Arent Jans, Jacob Jans, Hasina Sthemans, Grietje Willems, Sijbrich Hindricks, Grietje Clasen en Aefke Dercks.

Den 2 julii gehouden 't H. Nagtmaal en is niets tot beswaringe voorgecomen, tot hetselve angenomen Aaltien Reinders en met attestatie van Sandeweer tot ons overgecomen Hilligje Peters.

Den 2 8ber en 25 xber gehouden het H. Nagtmaal, em is niet tot beswaringe voorgecomen.

1741.

Den 2 April gehouden het H. Nagtmaal gehouden en is niets tot beswaarnisse van iemand voorgecomen, Arijs Clasen is na voorgaande onderwijsinge angenomen, maar niemand met attestatie overgecomen.

Den 2 julii, den 1 8ber en den 25 xber gehouden het h. Avondmaal en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, mede niemand angenomen nog met attestatie overgecomen.

1742.

Den 25 Meert en den 24 Junii gehouden het h. Nagtmaal en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, mede niemand angenomen, maar is met attestatie van Norg overgecomen Hillebrand Harms Bastiaans.

Den 1 julii en 7 8ber het H. Nagtmaal gehouden en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgevallen, niemand angenomen, nog met attestatie overgecomen.

Den 16 xber zijn na een driemaal kondinge Claes Harms en Wiert Clasen tot diak bevestigt.

1743.

Den 14 April het H. Nagtmaal gehouden, is Hindrickje Thomas om ontugtigheid van 't selve afgehouden, niemand angenomen nogh met attestatie overgecomen.

Den 7 Julii gehouden het H. Avondmaal gehouden is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, niemand angenomen, nog met attestatie overgecomen.

Den 30 7ber. is het Heilige Avondmaal gehouden, is Trijnje Arents van 't selve om hoererije afgehouden, niemand angenomen nog tot ons overgecomen.

Den 25 xber het H. avondmaal gehouden en zijn na voorgaande onderwijsinge angenomen [niemand].

1744

Is viermaal het H. Nagtmaal gehouden, is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, niemand angenomen nog met attestatie overgecomen.

1745

Is viermaal het H. Nagtmaal gehouden, is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, niemant angenomen nog met atteswtatie overgecomen.

1746.

Is viermaal het H. Nagtmaal gehouden en zijn na voorgaande onderwijsingen tot het selve angenomen Claas Jans en Bauke Reinjes.

1747

Is viermaal het H. Nagtmaal gehouden, is niets tot beswaarnisse van jemant voorgecomen, niemand angenomen nog met attestatie overgecomen.

1748.

Den 14 april gehouden het H. Nagtmaal, is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, niemand angenomen nog met attestatie overgecomen

Den 7 Julii is het H. Nagtmaal bedient door Dom. C. Coe... om dat de praedicant H. Stheman onder censure was.

Nog tweemaal het H. Nagtmaal gehouden en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen en mede niemand angenomen.

1749

Viermaal het H. Nagtmaal gehouden, is niemand angenomen nog met attestatie overgecomen.

1750.

Op paaschen en den 28 junii het H. Nagtmaal gehouden en zijn Bene Garms en Jacob Reintjes van 't H. Avondmaal afgehouden.

Den 4 8ber gehouden het H. Nagtmaal,en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, niemand angenomen nog met attestatie overgecomen.

Den 25 xber gehouden het H. Nagtmaal en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, niemand angenomen nog met attestatie overgekomen.

1750

Viermaal het H.Nagtmaal gehouden en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, niemand angenomen of met attestatie overgecomen.

1751

Den 11 april gehouden het H. Nagtmaal en is niet beswaarnisse van jemand voorgecomen, niemand angenomen nog met attestatie overgecomen.

Den 31 Maij zijn de Weddeman Derc van Busch en Claas Jans tot diaken bevestigt.

Den 4 julii gehouden het H. Nagtmaal en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen, niemand angenomen, nog met attestatie overgecomen.

Den 25 xber gehouden het H. Nagtmaal en is niets tot beswaarnisse van jemand voorgecomen niemand angenomen nog met attestatie overgecomen.

1752

Den 2 April het H. Nagtmaal is niets tot beswaringe van voorgecomen maar met attestatie van Usquert overgecomen den Schoolmeester Henricus Eles.

In julii gehouden het H. Nagtmaal gehouden is niets tot beswaaris van jemand voorgecomen, niemand angenomen, nog met met attestatie overgecomen

Den 1 8ber het H. Nagtmaal gehouden en zijn tot het selve angenomen Gerrit Peters, Trijnje Willems, Hilje Lammers en met attestatie van Groningen gecomen Lodewijck Straathagen.

1753.

Dom. Henricus Stheman den 9 Sept. 1753 overleden zijnde, zoo is de Nagedagtenisse van zijn Eerw. door een Lijkreede geviert door Dom. Herm. Van Der Tuik Pastor in Mensingeweer met de woorden van David ???: Heere, maagt mij mijn eijnde bekent, ende veret[?] zijnde zijn Eerw. out geweest 73 jaaren, 7 maanden, en eenige dagen, en den tijt van ruim 38 Jaren Predikant ter deeser Plaatze.

Den 30sten 7ber is hier 's Heeren H. Avondmaal geviert. J. Metelercamp

Den 30 December 1753 het Heijlig Avondtmael tot Peterbuiren uitgedeelt door C. Coens Pastor in 't Wester-Nijlant.

Den 15 April 1754 op Paasdag Het Avontmaal tot Peterbuiren uijtgedeelt door J. Putting pastor in Hornhuizen.

Den 28 Juli 1754 is alhijr 's Heren H. Avontmaal bedient door mij J.L.G. Warendorp.

Den 6 October 1754 is 's Heren H. avontmaal hier uitgedeelt door mij R. de Cock Pred. te InAldingum


Lijst der Ledematen gevonden in de gemeenten te Petersburen en Wierhuizen in den jare 1750.

Te Petersburen

1. Hoog Wel Geb. Heer Gerhard Alberda van Dijxterhuis
2. Hoog Wel Geb. Freullin Willemina Alberda van Dijxterhuis vertrokken naar Aduart
3. Harm Onnes. doot
4. Jakob Reintjes. gestorven
5. Anje Edes Huisvrou van Reinder Tjaarts. doot
6. Jakob Jans Wedman, en
7. Grietje Nannes zijne huisvrou. doot
8. Klaas Jans, en
9. Bouke Reinjes zijne huisvrou
10. Luie Berents, en
11. Derkje Jans zijne huisvrou
12. Geertjen Mindels Weduwe Reinder Meertens. doot
13. Anje Gabriels Weduwe gestorven
14. Wiert Klaassen doot
15. Grietje Pieters Weduwe Harm Roelfs doot
16. Derk Pieters en
17. Geertje Klaassen zijne huisvrou doot
18. Aaltjen Reinders
19. Derk van Busch Wedman
20. Arent Jans Kuiper
21. Grietje Jans Weduwe doot
22. Hindrik Derks collector overleden
23. Henrikus Eles Schoolmr.
24. Aafke Derks huisvrou van Eisse Jakobs vertr.
25. Klaas Alberts en doot
26. Jouke Brongers zijne Huisvrou
27. Gerrit Peters Snijder
28. Jakob Jans op Wibinga
29. Peter Abels
30. Kornellis Popkes overleden
31. Jan Jakobs en censur. 1730 den 17 Sept.
32. Jantjen Waalkes zijne huisvrou
33. Bene Garmts censur 1750 den 28 Jun. gestorven
34. Anje Baatjes censur 1731 den 1 Junius doot
35. Peter Berents censur 1737 den 21 April wederom toegelaten 1757 den 17 Junius gestorven
36. Martjen Klaassen censur 1759. 22 Junius toegelaten 1763 gestorven
37. Lodewijk Straathagensheim vertrokken

Te Wierhuizen

1. Jan Jans in de Petten doot
2. Hindrikje Thomas vrou van Hindrik Lammerts
3. Trijnje Writzers vrou van Helprig Aljes
4. Hilje Lammerts vrou van Jakob Hindriks
5. Jakob Luitjens
6. Klaas Jurjens en doot
7. Geeske Kornelis zijne Huisvrou
8. Jan Derks en
9. Martje Kornelis zijne huisvrou
10. Hans Bartels vertrokken


1755.

Den 10 Januar is de proefpreek gedaan en kerkraat gehouden, waar in bleek dat nevens den pred. R. De Cock, van InAldingum herwaarts beroepen, en hier in zijnen dienst bevestigt den 15 Decb 1754 als litmaat der gemeente met attestatie van InAldingum was overgekomen Catharina Barbara De Cock, zijne zuster.

Den 12 Jan is des Heren H. Avondmaal gehouden.

Den 25 April Is de proefpreek gedaan en kerkraat gehouden waar in niets van belang voorviel.

Den 27 April is het Nagtmaal des Heren gehouden.

Den 18 Julius Proefpreek gedaan en in den Kerkraat niets voorgevallen.

Den 20 Julius is 's Heren Nagtmaal gehouden.

Den 26 Septb. Proefpreek gedaan, kerkraat gehouden en na voorafgaande schult- en geloofsbelidenis tot litmaat der gemeente aangenomen:
Antje Koenraats huisvrouw van Willem Jans op de Broek te Wierhuizen.

Den 28 Septb. is het avondmaal des Heren gehouden.

Den 5 Decb. Proefpreek gedaan kerkraat gehouden, en op belijdenis zijns geloofs tot litmaat der gemeente aangenomen:
Jan Luitjens op Deikum te Wierhuizen.

Den 7 Decb is het H. avontmaal gehouden.

1756.

Den 9 April is de proefpreek gedaan, kerkraat gehouden, Martjen Gabriels wegens gepleegde hoererij tot betoont en betuigt berou van den tafel geweert en na gedane geloofsbelijdenis tot litmaat det gemeente aangenomen:
Jakob Klaassen woonachtig in de molenstreek te Petersburen.

Den 11 April is het H. Avondmaal gehouden.

Den 16 Junius is de proefpreek gedaan kerkraat gehouden en met attestatie naar Aduart gegaan de Hoog Welgeb. Mevrou:
Willemina Lewe van Aduart geb. Alberda van Dijksterhuis.

Den 18 Junius is des Heren Nagtmaal gehouden.

Den 15 Octb proefpreek gedaan en kerkraat gehouden.

Den 24 Decb. Proefpreek gedaan en kerkraat gehouden en na gedane geloofsbelijdenis tot litmaten aangenomen:
Sicco Hindrix chercher en
Pieter Derks timmerman.
Ook zijn tot diakonen dezer gemeente door de kerkeraat verkoren:
Hendrik Eles Schoolmr. tot Boekhouder en
Jakob Jans Wedman.

Den 26 Decb is 's Heren Avontmaal gehouden.

1757.

Den 9 Januar zijn de evengemelde personen na 3 voorgegane kondigingen bevestigt.

Den 8 April Proefpreek gedaan en kerkraat gehouden en Martjen Gabriels wederom toegelaten.

Den 10 April is des Heren avontmaal gehouden.

Den 17 Junius Proefpreek gedaan en kerkeraat gehouden en welken na belijdenis van zijn misdrijf en betuiging van berou Peter Berents in den jare 1737 geweert van des Heren tafel wederom tot denzelven is toegelaten, en tot litmaat na voorgaande geloofsbelijdenis aangenomen:
Geert Wilkes lijfknecht des Heren van Dijxterhuis.

Den 19 Junius is des Heren Heilig Nachgtmaal gehouden.

Den 9 Septb Proefpreek gedaan en kerkraat gehouden.

Den 18 Septb is des Heren Nachgtmaal gehouden.

Den 16 Decb Proefpreek gedaan en kerkraat gehouden.

Den 18 Decb is des Heren Nachtmaal gehouden.

1758

Den 3 Maart Proefpreek gedaan en kerkraat gehouden.

Den 5 Maart is des Heren H. avondmaal gehouden.

Den 7 Julius proefpreek gedaan en kerkraat gehouden.

Den 9 Julius is des Heren Nachtmaal gehouden.

Den 29 Septb. Proefpreek gedaan kerkraat gehouden en tot ledematen aangenomen op vertoonde attestatie van Groningen:
Anna Sierts vrou van Hindrik ter Horst.
op gedane belijdenis:
Antje Wiersema mijne huisvrou.

Den 1 Octb is het Nachtmaal des Heren gehouden.

Den 26 Decb. Proefpreek gedaan kerkraat gehouden en op belijdenis van hun gelove tot ledematen aangenomen:
Kornellis Jakobs koopman te Petersburen.
Ebelje Jans huisvrou van Jan Luitjens en
Ida Freerks huisvrou van Derk van Busch wedman.

Den 31 Decb is des H Nachtmaal gehouden.

1759.

Den 23 Maart proefpreek gedaan en kerkraat gehouden.

Den 25 Maart is des H. Nachtmaal gehouden.

Den 22 Junius is de proefpreek gedaan en kerkraat gehouden en vertoont hoe Martjen Gabriels onaangezien hare beloften zich wederom aan de ergerlijke zonde van hoererije hadt schuldig gemaakt, zij voor de vergaderinge geroepen heeft hare zonde wel bekent doch gaf gansch gene blijken van leetwezen maar veel eer van gemelijke onbescheidenheit weshalven haar de verbontstekenen op nieuw verboden zijn. Ook zijn tot litmaten der gemeente op gedane geloofsbelijdenis aangenomen:
Jantjen Geerts Weduwe van Pieter Arents en
Jantjen Jakobs dienstmaagt van den Here van Dijxterhuis.

Den 24 Junis is des Heren avondmaal gehouden.

Den 31 Augustus proefpreeks gedaan, kerkraat gehouden en tot litmaat der gemeente na voorgaande geloofsbelijdenis aangenomen:
Geeske Jans huisvrou van Jakob Klaassen (attestatie na Groningen).

Den 2 Septb is des Heren avontmaal gehouden.

Den 23 Decb. Proefpreek gedaan en als ledematen der gemeente herwaarts overgekomen:
uit 's Gravenhage:
De Hoog Wel Geb. Freulin Wendelina Cornera Alberda van Dijxterhuis.
Uit Zandeweer:
Heiltjen Wieringa.

Den 25 Decb is des Heren avontmaal gehouden.

1760

Den 21 Meert is de proefpreek gedaan.

Den 23 Meert is des Heren Nachtmaal gehouden.

Den 27 Junius is de proefpreek gedaan.

Den 29 Junius is des Heren Nachtmaal gehouden.

Den 10 Octob is de proefpreek gedaan.

Den 12 Octb is des Heren Nachtmaal gehouden .

Den 21 Decb is de proefpreek gedaan.

Den 25 Decb is des Heren Nachtmaal gehouden.

1761.

Den 3 April is de proefpreek gedaan.

Den 5 April is des Heren Nachtmaal gehouden.

Den 24 Julius is de proefpreek gedaan.

Den 26 Julius is des Heren Nachtmaal gehouden.

Den 23 Octob. Proefpreek gedaan kerkraat gehouden en met attestatie als litmaat van Holwierda overgekomen Jan Klaassen.

Den 25 Octb is des Heren H. avontmaal gehouden.

Den 26 Decb is de proefpreek gedaan.

Den 27 Decb is des Heren H. Avontmaal gehouden.

1762.

Den 9 April is de proefpreek gedaan en niets in den kerkenraat voorgevallen.

Den 11 April is des H. Nachtmaal gehouden.

Den 16 Julius is de proefpreek gedaan.

Den 18 Julius is des H. H. Avontmaal gehouden.

Den 29 Octb. is de proefpreek gedaan kerkraat gehouden en na voorgaandt
onderwijs op belijdenis van hun gelove tot ledematen aangenomen:
Bauke Edes Weduwe van Pieter Writzers
Kornellis Willems smit.
Aafke Reinders zijne huisvrou.
Jan Jakobs en Geeske Jakobs zoon en dochter van Jakob Jans Wedman.

Den 31 Octb is des H. Avontdmaal gehouden.

Den 25 Decb is de proefpreek gedaan.

Den 26 Decb is des Heren Nachtmaal gehouden.

1763.

Den 1 April is de proefpreek gedaan en kerkeraat gehouden waar in Martjen Gabriels (gecensureert den 22 Junius 1759) verschenen is, belijdende haar misdrijf niet alleen maar ook berou betuigende over haar wangedrach, en belovende voortaan daar zich op te willen uitleggen om met ene vrije en onergerlijke conscientie te wandelen, waar op zij tot 's Heren tafel toegelaten is.

Den 3 April is het nachtmaal des Heren gehouden.

Den 22 Julius is de proefpreek gedaan en kerkeraat gehouden.

Den 24 Julius is des Heren avondmaal gehouden.

Den 21 Octb is de proefpreek gedaan en kerkeraat gehouden.

Den 23 Octb is des Heren avontmaal gehouden.

Den 23 Decb is de proefpreek gedaan en kerkeraat gehouden.

Den 25 Decb is des Heren avontmaal gehouden.

1764

Den 20 April is de proefpreek gedaan en kerkeraat gehouden.

Den 22 April is het Heilig Nachtmaal gehouden.

Den 20 Julius is de proefpreek gedaan.

Den 22 Julius is het Heilig Nachtmaal gehouden.

Den 12 Octb is de proefpreek gedaan.

Den 14 Octb is het heilig Nachtmaal gehouden.

Den 26 Decb is de proefpreek gedaan.

Den 30 Decb is het heilig Nachtmaal gehouden.

1765.

Den 26 April proefpreek gedaan kerkraat gehouden en zijn als lidmaten van Delfzijl met attestatie overgekomen:
Roelof Rozema en
Willemina Kremer zijne huisvrou

Den 28 April is het heilig Nachtmaal gehouden.

Den 17 Febr. dezes jaars zijn na drie voorgegane kondigingen tot Diakonen dezer gemeenten bevestigt de E. Kornellis Willems en Jan Luitjens.

Den 19 Julius Proefpreek gedaan kerkeraat gehouden en tot litmaat op geloofsbelijdenis aangenomen Ebel Hindriks Collector.

Den 21 Julius is het H. Nachtmaal gehouden.

Den 11 October is de proefpreek gedaan.

Den 13 Octb is des Heren H. Nachtmaal gehouden.

Den 26 Decb is de proefpreek gedaan.

Den 29 Decb is des Heren H. avontmaal gehouden.

1766.

Den 18 April is de proefpreek gedaan en kerkeraat gehouden en zijn op belijdenis van hun gelove tot litmaten aangenomen:
Gerrit Peters en
Bauke Alberts zijne huisvrou.
Martje Jakobs en Auke Jakobs dochters van Jakob Jans Wedman.
Jantjen Willems huisvr. van Folkert Arents.
Aaltjen Alberts huisvr. van Jakob Ebels.

Den 27 April is des Heren H. avontdmaal gehouden.

Den 25 Julius de proefpreek gedaan.

Den 27 Julius is des Heren H. avontmaal gehouden.

Den 24 October is de proefpreek gedaan en tot ons als litmaat der gemeente van Warffum met attestatie overgekomen:
Cornelius Jans.

Den 1 Novb is des Heren H. avontmaal gehouden.

Den 26 Decemb. is de proefpreek gedaan en zijn tot ledematen der gemeente op voorgaande geloofsbelijdenis aangenomen:
Grietje Pieters huisvrou van Hindrik Harms.
Geeske Jans huisvrou van Gerrit Pieters.
Anje Derks van Busch huisvrou van Jan Jakobs Helder.
Anje Klaassen dochter van Klaas Jans (attestatie afgegeven naar Baflo).

Den 28 Decb. is het H. avontmaal gehouden.

1767.

Den 17 April is de proefpreek gedaan en niets in de kerkeraat voorgevallen.

Den 19 April is het H. avontmaal gehouden.

Den 17 Julius is de proefpreek gedaan.

Den 19 Julius is het H. avondmaal gehouden.

Den 9 Octb is de proefpreek gedaan.

Den 11 Octb is het H. avontmaal gehouden.

Den 25 Decb. is de proefpreek gehouden en zijn op belijdenis van hun gelove als ledematen toegelaten:
Pieter Jans op Deikum
Trijntje Klaassen J.D. op de Broek
Trijntje Jakobs J.D. op de Broek (met attestatie vertrokken na Kloosterburen)
Hilje Jakobs huisvrou van Andries Jans in 't Wester Nielant.

Den 26 Decb is het H. avontmaal gehouden.

1768.

Den 15 April is de proefpreek gedaan en met attestatie van Borger herwaart overgekomen:
Gerrit Arents.

Den 17 April is het H. avontmaal gehouden.

Den 8 Julius is de proefpreek gedaan en niets in de kerkeraad voorgevallen.

Den 10 Julius is het H. avontmaal gehouden.

Den 4 Octb. is de proefpreek gedaan en niets in de kerkeraad voorgevallen.

Den 6 Octb is het H. avontmaal gehouden.

Den 23 Decb is de proefpreek gedaan en niets in de kerkeraat voorgevallen.

Den 25 Decb is het H. Avontmaal gehouden.

1769.

Den 24 Meert de proefpreek gedaan en na gedane geloofsbelijdenis tot litmaat aangenomen:
Eisso Meertens.

Den 26 Maart is het H. avontmaal gehouden.

Den 7 Julius De proefpreek gedaan en niets in de kerkeraat voorgevallen.

Den 9 Julius is het H. avontmaal gehouden.

Den 6 Octb. is de proefpreek gedaan en met attestatie van Groningen overgekomen:
Janna Berents
ook is na gedane geloofsbelijdenis tot litmaat aangenomen:
Jakob Jans Roderoe.

Den 8 Octb is het H. avontmaal gehouden.

Den 24 Decb. is de proefpreek gedaan en na gedane geloofsbelijdenis zijn tot ledematen der gemeente aangenomen:
Harm Pieters en Wiske Pieters.
Voorts niets in den kerkeraat voorgevallen.

1770.

Den 13 April Na gedane proefpreek niets in de kerkeraat voorgevallen.

Den 15 April is het H. avontmaal gehouden.

Den 15 Julius Na gedane proefpreek niets in de kerkeraat voorgevallen.

Den 17 Julius is het H. avontmaal gehouden.

Den 2 Novb. is de proefpreek gedaan en met attestatie van Usquert overgekomen:
Hermannus Havinga Schoolmeester voorts niets voorgevallen.

Den 4 Novb is het H. avontmaal gehouden.

Den 23 Decb Na gedane proefpreek niets in de kerkeraat voorgevallen.

Den 27 Decb is het H. avontmaal gehouden.

1771.

Den 29 Maart proefpreek gedaan en niets in de kerkeraat voorgevallen.

Den 28 April is het H. avontmaal gehouden.

Den 26 Julius is na gedane proefpreek niets in de kerkeraat voorgevallen.

Den 28 Julius is het H. avontmaal gehouden.

Den 25 Octb wederom na gedane proefpreek niets in de kerkeraat voorgevallen.

Den 27 Octb is het H. avontmaal gehouden.

Den 26 Decb. is de proefpreek gedaan en Jan Michiels met attestatie van Baflo overgekomen, voorts niets voorgevallen.

Den 29 decb. is het H. avontmaal gehouden.

1772.

[ In een ander (20e eeuws?) handschrift is hier geschreven: Einde van R. de Cock. ]


Aantekeningen betreffende de staat der Gemeente van Pieterburen en Wierhuisen als mede de veranderingen daer in voorgevallen en de kerkenraads Handelingen daer omtrent waergenomen, gedurende de Bediening van R. H. Benthem, begonnen in den Jare 1774.

1774

Den 30 Sept Voorbereidingspreek gedaan en niets voorgevallen.

Den 2 Oct. Des Heren H. Avondmaal gehouden.

Den 23 Dec. De voorbereidingspreek gedaan en niets voorgevallen.

Den 25 dito. Des H. H. Avondmaal gehouden.

1775.

Den 13 April voorbereidingspreek gehouden en niets bijzonders voorgevallen.
Trijnje Jacobs van Broek met attestatie vertrokken na Kloosterburen.

Den 16 April het H.H. Avondmael gehouden.

Den 21 Meij zijn na behoorlijke verkiesing en kondiging bevestigt tot Ouderling Klaas Jans, en tot Diaconen Ebel Hindriks Collector en Kornellijs Jans.

Den 21 Juli voorbereidingspreek gehouden en niets bijsonders voorgevallen, thans zijn op gedane belijdenis des geloofs tot Ledematen dezer Gemeente aengenomen: Willem Hindriks, Molenaer alhier
Klaas Mindelts
Knellijs Mennes
Frerik Derks van Bosch
Jan Helprichs en
de Jufr. Grietje Ebbens.

Den 23 Juli is de H. Avondmaal gehouden.

Den 13 Oct is de voorbereidingspreek gedaan en niets bijzonders voorgevallen.

Den 15 Oct. is des Heeren H. Avondmaal waergenomen.

Den 24 Dec is de voorbereidinge gehouden, niets bijzonders voorgevallen.

Den 25 dito is des Heeren H. Avondmaal waargenomen.

1776.

Den 3 April zijn na gedaane Belijdenis der Waarheden tot Ledematen dezer Gemeente aengenomen:
Lijsbet Jans en
Hendrikje Klaasen.

Den 4 April de Voorbereidingspreek geschied, en niets bijsonders voorgevallen.

Den 7 April is des Heeren H. Avondmaal alhier gehouden.

Den 18 Julij zijn na gedane belijdenis der Waarheden tot Leeden dezer Gemeente aengenomen:
Willem Bettes en Saartje Broos Egtelieden te Wierhuizen.
Ook is met attestatie van Hornhuizen herwaerts overgekomen:
Trijnje Jacobs op Broek.

Den 19 Jul is de voorbereidings preek geschiedt en niets bijzonders voorgevallen.

Den 21 Jul is het H. Avondmaal des Heeren alhier gehouden.

Den 4 Oct. is de voorbereidingspreek geschiet en is niets bijsonders voorgevallen.

Den 6 Oct is alhier het H. Avondm. Des Heeren gehouden.

Den 22 Decemb. de voorbereidingspreek gedaan en daarbij niets bijzonders voorgevallen.

Den 25 dito het Avondmaal des Heeren geviert.

1777.

Den 26 Meert zijn na belijdenis der waerheden tot leedematen deser Gemeente aengenoomen:
Gaje Pieters
Wijke Pieter, huisvrou van Willem Hindriks Molenaer alhier.

Den 27 Maart is de voorbereidingspreek gedaan en niets bijzonders voorgevallen.

Den 30 Maart alhier des Heeren H. Avondmaal gehouden.

Den 10 Juli is de voorbereidingspreek gedaan en niets bijzonders voorgevallen.

Den 20 Juli is alhier des Heeren H. Avondmaal bedient; zijnde alvorens met attestatien van Lidmaetschap herwaerts overgekomen:
Eisse Fokkes van Garnwert en
Trijnje Reeuwerts van Eenrum.

Den 10 Octob. is alhier de voorbereidingspreek geschied en daar bij niets bijzonders voorgevallen.
Met attestatie van Groningen is tot dese Gemeente overgekomen:
Jan Hindriks lijfknegt op Dijksterhuis.

Den 12 Octob is het Heilig Avondmaal gehouden.

Den 21 Decemb. is de voorbereidingspreek gehouden.

Den 25 Decemb. is het H. Avondmaal bediendt.

1778.

Den 16 April is de voorbereidingspreek gehouden: na gedane Belijdenis der waerheden is tot Lidmaet aengenomen en zo tot den H. Doop als Avondm. toegelaten
Pieterke Oebels Huisvrou van Koopman Knellijs Hindriks te Pieterburen.

Den 19 April is het H. Avondmaal bediendt geworden.

Den 9 Julij is de voorbereidingspreek gehouden.

Den 12 Julij is het H. Avondmaal bediend geworden.

Den 8 Octob. is Kerkenraeds-vergadering gehouden wegens verregaende oneenigheden tusschen Geeske Jans en Hendrikje Klasens waar van alleen de laeste schoon de eerste even zo wel geciteerd was voor de kerkenraed verscheen; dog geene gezintheid tot verzoening betonende, zo is haer beide het gebruik van het Avondmael voor deze mael verboden.

Den 9 Octob. is de voorbereidingspredicatie geschiedt.

Den 11 Octob. is de bediening des H. Avondmaels gehouden.

Den 20 Decemb. is de voorbereidingspredicatie geschiedt.

Den 22 Decemb. is de kerkenraed vergadert geweest en daervoor geciteert Geeske Jans en Hindrikje Klasen, waervan de eerste na betuiging van berou en belofte van beeteringe weer tot het H. Avondmael is toegelaten, zijnde de 2de niet gecompareert en dus van selfs van het H. Avondmael geweert en uitgesloten.

Den 25 decemb is de bediening van het H. Avondmaal gehouden.

1779.

Den 26 Febr. Kerkenraad gehouden, welke met den gebede geopend zijnde door den Wel Eerw. Hr. Adriani V.D.M. in den Andel, vertoonde de Wel Eerw. Heer predikant deezer plaats R. A. Benthem de Beroeping na Usquert door den H.W.G.Hr. U.A. Alberda primarius Collator en verdere Collatoren op zijn Eerw. uitgebragt, en ter bevordering van zijn vertrek verzogt zijne dimissie alhier welken na gedaane omvraag, in behoorlijken vorm overhandig zijnde onder wederzijdsche toewensching van 's Heeren dierbaarsten zegen, is de vergadering weder door den Eerw. Hr. Adriani met Dankzegging besloten.
P. Adriani pred. in den Andel.
A. Wiersema V.D.M te Westernielandt en Saaxumhuisen.
G.J.G. Bacot V.D.M. te Eenrum.
Klaas Jans ouderling
E. Hindriks dejako
Cornelis Jans dejako

Den 7 Meert zijn de E. Wedman Gerrit Arents en de Molenaer Willem Hindriks na een voorafgaande 3 malige kondiginge opentlijk voor de Gemeente tot Diaconen bevestigt.

Den 16 April is de voorbereidingspredikatie gedaan.

Den 18 dito 't H. Avondmaal bedient


Aantekeningen rakende de Staat der Gemeente, en de handelingen van de kerkenraad ten tijde van Ds. Tiddo van der Veen.

1779.

Den 30 Jul. Proefpredikatie gedaan zijnde is niets bijzonders voorgevallen zijnde met attestatie van Noordhorn overgekomen, Christina Pieterdina Meezenbroek, huisvrouw van Ds. T. van der Veen.

Den 1 Aug. 't heilig avondmaal gehouden

Den 12 Nov. de voorbereidingspredikatie gedaan zijnde, is daar op
Den 14 dito 't H. en H. Avondmaal bedient.

1780.

den 18 Febr. De voorbereiding en
den 20 dito ďt H. en H. Avondmaal bedient.

den 12 Meij de voorbereiding, en
den 14 dito 't H. Avondmaal gehouden.

Den 18 Aug. de proefpredikatie gedaan, en
den 20 dito 't Avondmaal bedient.

Den 10 Nov. de voorbereiding, en
den 12 dito Sacra Coena gehouden.

1781.

Den 2 Febr. De voorbereiding, en
den 4 dito Sacra Coena bedient.

Den 18 Meij de voorbereiding, en
den 20 dito S. C. bedient, en Anna Folkerts, thans vrou van Hindrik Lammerts met attestatie van 't Hogezand overgekomen.

Den 11 Aug. Proefpreek, en
den 12 dito S. C. bedient.

Den 16 Nov. Proefpreek, en
den 18 dito 't Avondmaal bedient.

1782.

Den 22 Februari proefpredikatie gehouden, en op belijdenis des geloofs tot Ledematen aangenomen:
Hindrik Lammerts,
Klaas Arends en Anje Jans Echtelieden,
Lijsebeth Heuikes, vrouw van Bruine Elses.
Grietje Jans, vrouw van Lammert Lammerts.
Den 24 dito 't H. Avondmaal bedient.

1782.

Den 17 Maij proefpredikatie gehouden, en den 19 dito 't H. Avondmaal bedient.

Den 23 Augustus proefpredikatie gehouden en met attestatie van Eenrum tot ons overgekomen Jantje Claasen vrouw van Sicke Aljes op de Broek, en den 25 dito 't heilig Avondmaal bedient.

Den 15 November proefpredikatie gehouden, en met attestatie na Eenrum van hier vertrokken Pieterke Oebels, vrouw van Cornelis Hindriks en den 17 dito 't heilig avondmaal bedient.

1783.

Den 28 Febr. proefpredikatie gehouden, en den 2 Maart 't Heilig Avondmaal bedient.

Den 6 Junij proefpredikatie gedaan, en met attestatie na Zuidhorn van hier vertrokken
Hilje Lammerts vrouw van Jacob Hindrix, en den 8 dito 't heilig avondmaal bedient.

Den 3 Augustus zijn de E. Klaas Mindelts en Gaje Pieters tot Diaconen deser gemeente bevestigt geworden.

Den 19 September proefpredikatie en den 21 dito 's Heeren avondmaal gehouden.

1784.

Den 3 Janr. Proefpredikatie gehouden en op belijdenis des geloofs tot leeden der gemeente aangenomen:
Bruine Elzes,
Willem Cornelis [en] Trijnje Rembts Ehelieden,
Welmoeth Pieters, vrouw van Cornelis Mennes,
Hindrikje Alberts, vrouw van Menne GabriŽls.
Den 4 dito 't Heilig Avondmaal bedient.

Den 8 April proefpredikatie, en
den 11 dito 't H. en H. avondmaal bedient.

Den 2 Julij proefpredikatie gehouden en op belijdenis des geloofs tot ledematen aangenomen Klaas Arends Stuvezak en Lubge Pieters E.Lieden alhier.
Den 4 dito 's Heeren Heilig avondmaal bedient

Den 1 October proefpreek, en
den 3 dito 't H. en H. Avondmaal gehouden.

Den 26 December proefpredikatie gehouden, en
den 2 Januari avondmaal gehouden.

1785.

Den 24 Maart proefpredikatie gehouden, en met attestatie tot ons overgekomen Folkert Tonnis van Hornhuisen, en
den 27 dito 't Heilig Avondmaal bedient.

Den 24 Junij proefpredikatie gehouden, en met attestatie tot ons van Groningen overgekomen Anna Jans Smit, nu vrouw van de Wedman Jannes Hindrix te Petersburen, en
den 26 dito 't H. en H. Avondmaal bedient.

Den 23 September proefpredikatie gehouden, en
den 25 dito 't H. en H. Avondmaal bedient.

Den 18 December proefpredikatie, en
den 25 dito 't H. en H. Avondmaal gehouden.

1786.

Den 13 April proefpredikatie gehouden, en op geloofsbelijdenis tot leedematen aangenomen:
Hindrik Cornelis
Willem Reintjes

Jan Leujes
Dietje Hindriks, vrouw van Jurjen Geerts
Antje Claassen, vrouw van Roelof Rosema
Corneliske Jans, vrouw van Rientje Jans
Bregtje Claassen, vrouw van Folkert Pieters.
Den 16 dito 't H. H. Avondmaal gehouden.

Den 25 Jun. Proefpredikatie gehouden, en op geloofsbelijdenis tot ledematen aangenomen:
Gerrit Jacobs en
Anje Jans Echtelieden.
en den 2 Jul. 't Heilig avondmaal bedient.

Den 24 September proefpredikatie gehouden,
en den 1 October avondmaal bedient.

Den 24 December proefpredikatie gehouden, en
den 25 dito 't heilig avondmaal bedient.

1787.

Den 5 April, proefpredikatie gehouden, en op Geloofsbelijdenis tot ledematen aangenomen:
Jurjen Geerts
Jan Jacobs
Derk Jacobs
Rientje Jans, en
Geeske Ailkes.
Den 8 dito 't H. en H. Avondmaal bedient.

Den 1 Julij, proefpredikatie gehouden zijnde, is
den 8 dito t H. en H. avondmaal hier gehouden.

Den 30 September proefpredikatie gehouden zijnde, is
den 7 October 't heilig avondmaal hier bedient.

Den 23 December proefpredikatie gehouden zijnde, is
den 25 dito 's Heeren Heilig avondmaal bedient.

1788.

Den 21 Maart proefpredikatie gehouden, en
den 23 dito 't H. en H. avondmaal bedient.

Den 29 Junij proefpredikatie gehouden, en
den 6 Julij 't avondmaal bedient.

Den 31 Augustus is de Eersame Ebel Hindriks, Collector deezer plaatse, na eene driemalige kondiging, in plaats van den overleden Klaas Jans, tot Ouderling deezer gemeente bevestigt.

Den 28 September de proefpredikatie gehouden, en
op den 5 October 's Heeren Avondmaal bedient.

Den 21 December is de proefpredikatie, en
den 25 dito 't heilig Nagtmaal gehouden.

1789.

Nagezien en welbevonden den 23 Meert 1789
P. Adriani
h.t. Deput. Hibern.[?]

den 10 April de proefreden gehouden, en den
12 dito 't avondmaal bedient

Den 28 Junij is alhier de proefpredikatie gedaan en
den 5 Juli 't avondmaal bedient.

Den 30 Junij kerkenraad gehouden, welke met ten gebede geopent zijnde door Dns. P. Adriani pred. in den Andel, vertoonende de Wel Eerw. Heer T. van der Veen de beroeping na Eenrum door den H.W.G. Heer U. A. Alberda primarius collator en verdere collatoren op Zijn Wel Eerw. uitgebragt, en ter bevordering van zijn vertrek, verzogt zijne dimissie alhier, welke na gedaane omvrage in behoorlijke form overhandigt zijnde onder wederzijdsche toewensching van 's Heeren dierbaarsten zegen is de vergadering weder door Dns. P. Adriani met dankzegging besloten.
P. Adriani pred. in den Andel.
A. Wiersema Pastor in Westernieland en Saaxumhuisen.
E. Hindriks als ouderling
Klaas Mindels als Bholder diaconen
Gaie Pieters mede diacon.

Den 2 Augustus heb ik ondergeschrevene mijnen gewoonen Evangeliedienst, begonnen den 16 Maij 1779, met de woorden van den digter van den 71 sten Psalm 't 16 vers, ik zal heenengaan in de moogenheeden des Heeren HEEREN, ik zal Uwe geregtigheid vermelden, uwe alleen, alhier besloten en geeindigt met 't zeggen van propheet Jesajas, Jes. 21 vs 10, o mijne dorsschinge, ende de tarwe mijnes dorschvloers, wat ik gehoort hebbe van den HEERE der heijrscharen, den God IsraŽls, dat hebbe ik u lieden aangeseijt, de Heere, die goed is, doe versoening over 't gebrekkige, en bekroone den arbeid van agteren met zijnen zegen, hier op segt mijn hart Amen.
T. van der Veen
Groninganus.

Geduurende de Vacatuur.

1789.

Den 30 Augustus alhier de proefpredikatie zijnde gehouden, is den 6 September 't heilig avondmaal alhier bedient.

Den 29 November de proefpredikatie,
den 6 December 't avondmaal gehouden.

1790.

Den 17 Januarij is met attestatie van Lidmaatschap van Uithuisen herwaards overgekoomen de Hoogwelgeboorene Heer Gerhard Alberda Heer van Dijksterhuis (den 10 Sept. 1792 attestatie gegeven naa Uithuisen)

Den 28 Februari is alhier proefpreek gehouden, en
den 7 Maart Ďt heilig avondmaal bedient.

Den 30 Maij alhier proefpredikatie gehouden en
den 6 Junij 't heilig avondmaal bedient.

Coll. Conc.
Q. T.
T. van der Veen
pred. te Eenrum
vicinus.


1790.

Den 26 Sept. is de eerste voorbereidingspredikatie door Ds. H. Crull gedaan, na zijne bevestiging in den dienst in deze gemeente geschied den 5 Sept. 1790, en is met attest. van Lidmaatschap van Assen overgekomen Rolina Hofstede Huisvrouw van H. Crull.

Den 3 Oct. is het H. avondmaal bedient.

Den 19 Dec. is de voorbereidingspredikatie gedaan, en
den 25 Dec het H. Avondm. bedient.

Voorenstaande aantekeningen geregeld gevonden,
den 14 April 1791.
T. Van der Veen
Pred. Te Eenrum
h.t. Dep. hib.

1791.

Den 17 April is de voorbereidingspredikatie gedaan, en
den 24 April het Heilig Avondmaal bedient.

Den 19 Junij vid. infra.

[ het infra vermelde ]
Den 19 Junij zijn na wettige verkiezing en driemalige Kerk-kondiging als Diakonen dezer gemeente bevestigt de EE. Eise Fokkes te Petersburen en Derk Jacobs op de Broek.
[ /infra ]

Den 17 Julij is de voorbereidingspredikatie gedaan, en met attestatie van Lidmaatschap tot ons overgekomen Jan Derks Dul.

Den 24 Julij is het Heilig Avondmaal bedient.

[ hier stond infra ]

Den 2 Oct. is de voorbereidingpredikatie gehouden,
den 9 Oct het H. Avondmaal bedient.

Den 18 Dec. is de voorbereiding, en
den 25 Dec de bediening van Ďt H. Av. gehouden.

1792.

Den 1 April is de voorbereidingspredikatie gedaan.
Den 8 April is wegens ziekte van den Pastor loci, door Ds. Meder, V.D.M. te Hornhuisen het H. Av. bedient.
Eenige dagen te voren zijn na gedane belijdenis der waarheden tot Ledematen der Kerk aangenomen:
Geert Leujes
Trijntje Harkes
Jantje Klaassens
Stijntje Helperichs
Anje Meertens.
Dieuwertje Huikes met attestatie van Groningen overgekomen.
En is met attest. van Lidmaatschap overgekomen Matje Thijes.

Den 8 Julij is de voorbereiding en
den 15 Julij het H. Avondmaal gehouden.

Den 23 Sept is de voorbereidings predikatie gedaan.
Den 28 --- het H. Av. bedient.

Den 18 Dec. is de voorbereiding
Den 25 --- de bediening van 't H. Av. gehouden

Den 28 Sept. is Klaas Mindels, na eene driemalige kondiging tot Ouderling bevestigd.

1793.

Den 24 Maart is de voorbereiding, en
Den 31 --- het H. Avondm. gehouden
en is met attestatie van Lidmaatschap van Franeker tot ons overgekomen, Dieuwertje Huikes (attestatie naar Groningen)

Den 30 Juni is de voorbereiding, en
Den 7 Julij Het H. Avondm. gehouden.

Den 20 Oct. is de voorbereidings Predikatie gedaan, en
Den 27 --- het H. Avondm. bedient.
En is met attestatie van Lidmaatschap van Uithuisen tot ons overgekomen, den Hoogwelgeboren Heer Gosen Geurt Alberda, Heer van Dijksterhuis.

Den 18 Dec. is de voorbereiding gedaan
Den 25 --- het H. Avondm. bedient.

1794.

Den 13 April is de voorbereiding, en
--- 20 --- het H. Av. gehouden.

Den 20 Julij is de voorbereiding geschied tot het H. Avondm., hetwelk gevierd is den 27 Julij.

Den 12 Oct. is de voorbereiding geschied tot het H. Av., 't welk gehouden is den 19 Oct.

Den 18 Dec. is de voorbereiding gehouden Tot het H. Av., gevierd den 25 Dec.

1795.

Den 2 April voorbereiding, den 5 dito Av. gehouden.
Vooraf zijn na gedane belijdenis tot Lidmaten der Kerk aangenomen:
Meerten Jans Ritzema
Arend Gerrits Kalverkamp.

Den 9 Julij de voorbereiding en den 16 dito het Av. gehouden.
Vooraf is na gedane belijdenis tot Lidmaat der Kerk aangenomen:
Jan Volkers
Jan Cornelis Wedman.

Den 8 Oct. is na voorafgaande Voorbereiding het Av. gehouden.

Den 25 Dec. is het H. Av. geviert na vooraf de voorbereiding gehouden te hebben.

1796.

Den 27 Maart is na voorgaande voorbereiding het H. Av. gehouden.

Den 10 Julij is het H. Av. gehouden na gedaane proefpreek.

Den 10 Oct. is na voorafgaande voorbereiding het H. Av. gehouden.

Den 25 Dec. is het H. Av. gevierd en vooraf de voorbereiding gehouden.

1797

Den 4 April is de voorbereiding en den 11 dito het Av. gehouden, zijnde Gaje Pieters, als verkoren Ouderling, na driemalige kondiging in zijnen dienst bevestigd.
Na gedane belijdenis zijn tot Ledematen der Kerk aangenomen:
Germke Germs huisvrouw van Eisso Pr...
Grietje Alberts
huisvrouw van Jan Gar...
Iemke Pieters
huisvrouw van Jan Isebrand...
Jantje Sjabbes, Wed. van Peter Har...
Matje Hindriks, Wed. van Jan Willems
Jan Volkers.

Den 3 Julij is de Voorbereiding en den 10 dito het H. Av. gehouden, zijnde Jan Cornelis Weddeman en Bruin Elzes als verkorene Diakenen, na driemalige kondiging in hunne diensten bevestigd.

Den 18 Oct. is de voorbereiding en den 25 dito het H. Av. gehouden.

Den 25 Dec. is na voorgaande voorber. Het H. Av. gehouden.

1798

Den 25 Febr. is het H. Av. bediend en vooraf voorbereiding gehouden.

Den 17 Maij is de voorbereiding en den 20 dito het H. Av. gehouden.

Den 26 Aug. is de voorbereiding en den 3 Sept. het H. Av. gehouden.

Den 11 en 18 Nov. is dezelvden H. plechtigheid gevierd.

1799

Den 24 febr. is het H. Av. Na voorafgegane voorbereiding bediend.
Op belijdenis der waarheid zijn tot Ledematen der Kerk aangenomen:
Menne GabriŽls
Anje Hindriks, huisvrouw van Berend ...
Eltje Pieters
Anna Theodora Crull.

Den 13 Maij is de voorbereiding en den 19 dito het H. Av. gehouden.

[ in topmarge van bladzijde, niet exact duidelijk bij welke datum denk 18 aug. ]
is met attestatie van Lidmaatschap tot ons overgekomen Ietje Jacobs, huisvrouw van Derk Jacobs.
[ /marge ]

Den 18 aug. is de Voorbereiding en den 25 dito het H. Av. gehouden.

Den 10 en 17 Nov. is dezelvde H. plechtigheid gevierd.

1800

Den 16 febr. is de voorbereiding en den 23 dito het H. Av. gehouden.

Den 14 Maij is de Voorbereiding en den 21 dito het H. Av. gehouden .
Na driemalige kondiging is als verkoren Ouderling in zijnen dienst bevestigd Derk Jacobs.

Den 20 Aug. is na gehouden voorbereiding het H. Av. bediend.

Den 21 Nov. is na gehouden voorbereiding het H. Av. bediend.

1801

Den 23 febr. is de Voorbereiding en den 2 Maart het H. Av. gehouden.
Op belijdenis der waarheid zijn tot Ledematen der Kerk aangenomen:
Trijnje Sjabbes
Frerik Hindriks
Oopke Eisses.

Den 16 Maj is de Voorbereiding en den 23 dito het H. Av. gehouden.
Na driemalige kondiging zijn als verkorene Diakenen in hunne diensten bevestigd:
Geert Leues en
Willem Cornelis.

Den 21 Nov. is de voorbereiding en den 20 dito het H. Av. gehouden.

1802

Den 21 febr. is na gehouden voorbereiding het H. Av. gevierd.

Den 17 en 24 Maij is dezelfde plechtigheid gevierd.

Den 22 Aug. is de voorbereiding, den 29 dito het H. Av. gehouden.

Den 14 Nov. is de voorbereiding, en 21 dito het H. Av. gehouden.

1803

Den 15 febr. is de Voorbereiding, den 22 dito het H. Av. gehouden.
Op belijdenis der waarheid zijn tot Ledematen der Kerk aangenomen:
Eppe GabriŽls
Jacob Luutjens Derks
Grietje Eisses
Wessel Willems.
Antje Jans met attestatie van Groningen overgekomen.

Den 18 Maij is de voorbereiding, den 25 dito het H. Av. gehouden.

Den 23 en 30 Aug. is dezelvden plechtigheid hier gevierd.

Den 15 Nov. is de voorbereiding, en den 22 dito het H. Av. gehouden.

1804

Den 9 febr. is de voorbereiding, den 16 dito het H. Av. gehouden.

Den 11 en 18 Maj heeft dezelvde Godsdienstige oefening plaats gehad.
Op belijdenis der waarheid zijn tot Ledematen der Kerk aangenomen:
Derk Gerrits Kalverkamp en
Maria Crull.

Den 22 Aug. is de voorbereiding en den 29 dito het H. Av. gehouden.

Den 15 en 22 Nov. is dezelvde H. plechtigheid gevierd.

1805

Den 17 en 24 febr. is Voorbereiding en Avondmaal gehouden.
Op belijdenis der Waarheid zijn tot Ledematen der Kerk aangenomen:
Volkert Peters en
Klaas Klaassen.

Den 19 en 26 Maij is voorbereiding en Avondm. gehouden.

Den 15 Aug. is de voorbereiding en den 22 dito het H. Av. gehouden.

Den 17 Nov. is de voorbereiding gehouden en den 24 dito het Av. bediend.

1806.

Den 23 febr. is de Voorbereiding en den 2 Maart het H. Av. gehouden .
Na driemalige Kondiging zijn als verkorene Diakenen, in hunne diensten bevestigd:
Volkert Peters en
Jacob Luitjens Derks.
Willem Reintjes met attestatie van Usquert overgekomen.

Den 1 Junij is na gehoudene voorbereiding het H. Av. bediend.

Den 31 Aug. is de voorbereiding en den 3 Sept. het H. Av. bediend.

Den 30 Nov. is de voorbereiding en den 7 Dec. het H. Av. gehouden.

1807.

Den 22 Febr. is na gehouden voorbereiding het H. Av. gevierd.

Den 24 en 31 Maj is voorbereiding en Av. gehouden.

Den 30 Aug. is de voorbereiding, en den 6 Sept. het Av. gehouden.

Den 15 en 22 Nov. is voorbereiding en Avondm. gehouden.
Albert Geerts met attestatie van Eenrum overgekomen.

1808

Den 14 en 21 febr. is Voorbereiding en Avondm. gehouden.
Op belijdenis der waarheid zijn tot Ledematen der Kerk aangenomen:
Klaas Harkes
Michiel Jans
Trijnje Reintjes H.vrouw van Oewe Peters
Matje Jans, huisvrouw van Gerrit Tjaards.

Den 12 Junij is na gehouden voorbereiding het H. Av. bediend.

Den 28 Aug. is de voorbereiding en den 4 Sept. het H. Av. gehouden.

Den 20 en 27 Sept. is voorbereiding en Avondm. gehouden.

1809

Den 19 febr. is na gehouden voorbereiding het H. Av. bediend.
Na driemalige kondiging zijn Geert Leues, als Ouderling en Klaas Klaassen en Klaas Harkes als Diakenen in hunne diensten bevestigd.

Den 21 Maj is de voorbereiding en den 28 dito het H. Av. geho...

Den 27 Aug. is de voorbereiding, en den 3 Sept. het H. Av. gehoud...


1810.

Ds. Joannes Snethlage, op d. 23 April, zijnde paaschmaandag in zijn dienstwerk in deze Gemeente bevestigd zijnde, hield de eerste Voorbereidingspredikatie op d. 27 Meij, waarop het Avondmaal is gehouden d. 3. Junij.
Met attestatie zijn van Leer tot deze gemeente overgekomen mejuff. J. W. Hofstede huisvrouw van den Pred. J. Snethlage en desselfs zuster Harmanna Snethlage.

D. 9 Sept. des nademiddags is de voorbereiding en
d. 16 ejusd. het H. Avondmaal gehouden.

D. 23 Dec. is de voorbereiding, en
d. 25 ejusdem het H. avondmaal bediend.
Met attestatie van Eenrum overgekomen Albert Abels.

1811.

D. 12 April zijnde goede Vrijdag is de voorbereidingspredikatie gedaan en
d. 14 April, de eerste paaschdag is het heilig avondmaal bediend.
Na afgelegde geloofsbelijdenis zijn op zondag d. 7 April tot ledematen dezer gemeente aangenomen:
Albert Sjabbes en Luizina Michiels E.L.
Jacob Rintjes en Aafke Jans E.L. (vert. naar Eenrum)
Reinder Jans en Trientje Rintjes E.L.
Luitje Jans
Jan Rintjes
Jan Jans Pel
Jan Peters Pel en
Cornelis van der Ende, Douanier.
Nijske Jochems (vert. naar Wehe)
Harmanna Willems
Trientje Jans en
Hiektje Harms.

d. 7 Julij des nademiddags is de voorbereidingspredikatie gehouden.

d.14 Julij is het avondmaal bediend .
Met attestatie van 't Westernieland is overgekomen Saartje Jans (met attestatie naar Westernieuwland).

d. 29 Sept. de namiddags de voorbereidingspredikatie gehouden

d. 6 Oct is het avondmaal bedient.

d. 22 Dec. is de voorbereidingspredikatie gehouden en
d. 25 --- is het avondmaal bedient.


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.