LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Oude Schans

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Ledematen van Oude Schans, ingevoerd maart 2006 Edsko Havinga.
Correcties Geert Kamphuis, augustus 2006.

- mutaties 1626 - 1663
- mutaties 1678 - 1717
- mutaties 1719 - 1795
- lijst 1796 en mutaties 1796 - 1811


Namen der geenen dije ten tijde mijnner bedieninge in de fortesse van Bellingwolsterzijl
haer hebben van nieuws tot den Avontmael begeven

Anno 1626 den 24 septembris is het avontmael voor de eerste reijse van mij Adrianus Fredrici Alutarius
in de Schanse van Bellingwolsterzijl bedient ende sijn van nieus aengenomen deese volgende persoenen

24-09-1626
ende sijn aengenomen deese volgende personen
Marten Wit soldaet onder den E. Hopman Frans van Donia
Mr. Wijbreren Heeres veltscheerder onder den E. Hopman Frans van Donia

24-12-1626
ende sijn aengenomen deese volgende persoonen
Hans Vorst soldaet onder den hopman Jan van Polmens
Tuebe Doedes goetvrou in onse schanse
Anck Melles huijsvrou van Melle constabel

25-03-1627
ende sijn aengecomen deese volgende personen†
Fenne Gerrijts van Delfzijl
J. Harmen Rensen Leijtenant onder den Hopman Dato Alberts met sijn iuffrou Anna van Nanzaum
item Frans van Duijren Corporael onder den manaften hopman Date Boenema met sijn huijsvrou

13-05-1627
ende sijn aengecomen deese persoonen
Anna een huijsvrouw van Ernst sergiant onder den Hopman Hannia oock meede
Mr. Wijbrant Feckes etc

02-09-1627
ende sijn meede aengecomen deese volgende
Here Addes borger ende inwoender item
Trin Jans weduwe van den saligen maier Johan Harmes

16-12-1627
ende sijn meede aengecomen deese volgende
Rudolph Lodewijck Coenders vaendrager onder
de companie van den manaften hopman Cornelis Schaij
Carsten van Roowolde corporael van de capiteijn Schaij†
Harmen Aernts adelborst onder den capiteijn Cornelis Schaij
Lulijf Beckman adelborst onder den hopman Cornelis Schaij
Pieter Dercks van Doccum
Maijke Jochems sijn huijsvrouwe
Wijbe Lolles backer ende
Namke sijn huijsvrouwe

09-03-1628
ende sijn meede voor dat mael aengegaen deese volgende persoonen als
Cornelis Radijs sergiant onder den hopman Cornelis Schaij etc ende
Anneken Holste sijn huijsvrouwe
oock Anneken Struijcks huijsvrouwe van den proviandmeijster Jan Alberts
oock Cornelis Watringa contrarolleur
Hendrick Kenneken oock
Anneken Duijkers
Jan Fransen Goenegel van IJselsteijn soldaet onder capiteijn Malander Malander

08-06-1628
ende sijn voor dat mael meede aengegaen deese volgende persoonen als
Boijcke Haijses adelborst onder den hopman Joannes Edzarda
Pieter glaesmaker onder den hopman Joannes Edzarda adelborst
Griet Luijckes
Anna Harmens

19-10-1628
ende sijn voor ditmael aangecomen deese volgende persoonen als
Juffer Adde van Burmannia, Luijtenansche van de compagnie des hopmans Ausma
Frans van Husum Luijtenant onder den commanduer Schelte van Aijsma met sijn huijsvrouwe Maria van Aijsma
Inse Tierck Tijnga sergiant onder den Hopman Schelto van Aijsma
Bauck Jellis sijn huijsvrouwe
Dirkien Bastiaens
Geesien Willems
Aecht Cornelis
Juijren Jelsis sergiant onder den commandeur Schelto van Aijsma met sijn huijsvrouwe
Talle Harmens
Mr. Jillis veltscherder onder de compagnie van den commanduer Schelto van Aijsma
Engel Carstiens de huijsvrouwe van den corporael Carstien van Roovelde

29-03-1629
ende sijn voor dat mael aangecomen deese volgende persoonen als
Hille Allerts oock
Bartel Wever borger in onse schanse

31-05-1629
ende sijn voor dit mael aangecomen deese volgende persoonen als
Leenert Richter sergiant onder den E. Manh. Hopman Eernst van Iselmuiden
Geesijen sijn huijsvrouwe oock
Griete Eerkes soldaete vrouwe onder den compagnie van den E. Hopman Poppo van Burmannia
Christina Jans
Geert Beernts van Bonde
Matthias Backer soldaet onder Iselmuijden
Maria Meijers sijn huijsvrouwe
Hero Lepperts
Griete sijn huijsvrouwe
Jan van Horenkes faendrich onder den commanduer Ernst van Iselmuijden
Abekien Horenkes sijn huijsvrouwe [of Anekien]
Fritz Aelerts sergiant onder den commanduer Erenst van Iselmuiden
Anne Fritz sijn huijsvrouwe
Mr. Alexander Meijer veltscherder onder den compagnie van den commanduer Ernst van Iselmuiden
Ge[r]tien Calmets sijn huijsvrouwe
Ilbrich Geerts Tamborijn onder Iselmuijden
Hendrick Hoenderickes provoost onder Iselmuijden
Aeltie Joostes
Hendrick Claesen corporael onder Jacop Nijselaer oock meede sijn huijsvrouwe
Robert Joris corporael van de adelborsten onder den hopman Poppo van Burmannia
Anna sijnnen huijsvrouwen

04-10-1629
ende sijn aengecomen deese volgende persoonen als
Fonger Harings proviandmeijster
Jaques de Brugge Leijtenant van Burmannia
Magdalena Harpini sijn huijsvrouwe
Ave Jans huijsvrouwe van Jan Hendrickx sergiant onder den hopman Poppo van Burmannia
Fenne Benedictus huijsvrouwe van den sergiant Benedictus Hannibal
Jan Dirckx corporael der adelborsten
Maria Jans sijn huijsvrouwe

27-12-1629
ende sijn aengecomen deese volgende persoonen als
Mr. Cijprianus Tiabbis veltscheerder onder den Hopman Poppo Burmannia†
ende Ursela sijn huijsvrouwe
Jan Becker
Edzard Krust corporael onder den hopman Burmannia ende Trinne sijn huijsvrouwe
Jr. Ernst van I[s]elm[u]ijden commenduer in onse Schanse

d.d.28-03-1630
ende sijn aengecomen deese persoonen als
Trine Jans huijsvrouwe van Jan Hendrickx soldaet onder den Hopman Poppo van Burmannia
Luemeke Alberts huijsvrouw van Albert Jans van Groningen soldaet onder den commanduer Ernst van Ieselmeijden
Jidde Jiddes soldaet onder den commanduer Ernst van Iselmeijden
Hilke Siccama van Collum borger ende inwoender in onse Schanse
Jr. Poppo van Burmannia Hopman van een compagnie des Vrieschen Nassauschens Regement
Heijle Schinckels huijsvrouwe van Hendrick Kennekens

10-10-1630
ende sijn aengecoomen deese persoonen als
Hans van Cappel sergiant onder den hopman Rudolph van Huinga†
ende sijn huijsvrouwe
oock mede een weduwe genaempt Wobbe
noch Stijnne Mathes

26-12-1630
ende sijn aengenomen deese persoonen als
Mr. Lambert Sierts
Jan Hindrickx Backer sergiant onder den Hopman Poppo van Burmannia
Jan Hendrickx adelborst onder den hopman Poppo van Burmannia
Albert Jans van Groningen Adelborst onder den commenduer Ernst van Iselmuijden
Hendrick Thonis borger ende inwoender in onse Schanse
Bartel Meijer in onse Schanse inwoender
Eilert Harmens constabel in onse Schanse
Trinne Eilerts sijn huijsvrouwe
Sijtske Hendrickx huijsvrouwe van Hendrick Spengman corporael
Jan van Ketwick rustmeijster van den Hopman Poppo van Burmannia
Fopke Douwes huijsvrouwe van Douwe Wilkes

27-02-1631
ende sijn aengecoomen deese volgende persoonen als
Jr. Geert Siegers vaendrager onder de compagnie van Abraham van Solkema
Jan Hendrickx pieper onder de compagnie van den Hopman Poppo van Burmannia
Sibrant Harkema borger ende inwoender in onse Schanse
Geertien Pieters weduwe van wijlen Claes van Lueck
Swaene Hanses, de huijsvrouwe van Hans Kock

12-06-1631
ende sijn aengecomen deese volgende persoonen als
Jan Beernts schersie ende collecteur der convoijen in onse Schanse
Jr. Jacob Vifelaert Hopman van een Compagnie der Vriesen†
ende juffr. Tee. Andringa sijn huijsvrou
Haio Kenema Luijtenant van den Hopman Vifelaret ende
Hille sijn huijsvrouwe

27-11-1631
ende sijn aengecomen deese volgende persoonen als
Joest van Dietholt Adelborst onder den commanduer Iselmuijden
Gerrijt van Vlachwedde soldaet onder den commanduer Iselmuijden
Christoffel Hommerckhuijsen soldaet onder den commandeur Iselmuijden
Geeske Jans huijsvrouwe van Freerck Sundelands[??]

05-08-1632
ende sijn angecommen dese naevolgende personen als volget
Trinichen Arents Soldaten Vrouw onder Hopt. Houwerda met attestatie
Antien Deercks de Huijsvrouw van Jan Von Oort soldaet onder Hopt. Houwerda met attestatie
Geertien Arentz
Antien Sibrantz de huisvrouw van Jelte Valentijn soldaet onder Hopt. Houwerda met attestatie

14-07-1633
ende sijnt doemals van nijeus angenomen, dese navolgende personen, als volget
Menno Koehorn fendrick mit attestatije
Johan Arents attest.
Frans Ronckens mit sijn huijsfrouwe Antien Dercks attest.
Commandeursche Houwarda attest.
Johan van Oort mit sijn huijsfrouwe Anien Harmens attest.
Jelto Valentijn attest.
Frans Bootzman mit Catharina sijn huijsfrouwe attest.
Hans Klotzer mit Thate sijn huijsfrouwe attest.
Hans Lucas van Hooffvelt mit sijn huijsfrouwe attest.
Paul Pirei attest.
Tonnis van Hopter mit Gretijen sijn huijsfrouwe attest.
Janneke Pieters attestatije
Hans Martens mijt Anneke sijn huijsfrouwe attest.
Pieter Andrees soldaet under Lucas Rosier van nieus angenomen
Jacob Brummer mit Trine sijn huisfrouwe mit attest.
Teube Hindricks mit attest.
Gebke Hindricks mit attest.
Engele Beeckmans van nieus angekomen
Lodewick Riedt van nieus angekomen
Phaebe Reindt van nieus angekomen

20-10-1633
ende sint doemaels van nijeus angekomen, dese navolgende personen, als†
Borchart Nijeman ijnwoener
Hindrick Bountiens ijnwoner
Ette Gherts
Arendt Hoopman van Alfeldt adelbors onder cap. Lucas Roser
Jacob Bruns adelbors under cap. Lucas Roser†
unde Trine sijn huisfrouwe, mit attestatije
Jurijen Backer adelbors under cap. Lucas Roser†
mijt sijn huisfrouwe Hedwich

16-02-1634
ende sijnt doemals van nijeus angekomen dese navolgende personen, als†
Arendt Andrees under den commendeur Houwarda
Gheert Allers carporael under Tiddo Huninga
Antien Clasens
Cornelis Ebens
Petertijen Martens
Marije Hindricks
Deuke Zijpkens
Annijen Christophers

25-05-1634
ende sint doe ter tijt van nijes angekomen dese navolgende personen, als
Hindrick Knoop. adelbors under den E.E. capteijn Tiddo Huninga
Teetijen Lodewicks
Geeltijen Chileans
Geeske Haijes mit attestatie van Worckum in Frieslandt

07-09-1634
ende sijnt doen ter tijt van nieus aengekomen dese navolgende personen, als
Trijntijen Mellens
Matthias Hubers van Duijren adelborsch under den manh. capt. Jochijm Coene
Capteijn Jochijm Coene mit attest. van Groning.
Jan Pawels carporael under capt. Coene mit attest. van Gron.
Hindrickijen Dercks mit attest. van Groning.

07-11-1634
ende sint doe ter tijt van nijes aengekomen dese navolgende personen, als
Peter Lubberts
Hindrick Haijen
Geert Eijlarts
Grete Jansens sergeansche
Annijen Hindricks
Fenne Willems
Hans Roser mit sijn huisfrou mit attestatije van Winschoten

22-02-1635
ende sint doemals van nieus aengekomen, dese navolgende personen als
Geeske Ulphers
Elske Harckens die huisfrouw van Joannes van Renckum
Heijle Hindricks
Almoedt Hindricks
Harmentijen Alberts
Harmen Jansens soldaet under capt. T. Huninga
Unico Addens
Christoffer Knorph mit attestatije

17-05-1635
unde sint doenmals van nieus aengekomen, dese navolgende personen als
Baltholt Gosselaer rustmester under Houwerda
Fijeke Jansens
Dese navolgende mit attestatijen van Groningen
Vendrich Arendt Valck mit sin huusfrouw
Jannetien Simonides
Christoffel Gijselaer
Grete die huisfrouwe van Jurien carporael
Nicolaes Lots sergeant under capt. Bonnama mit sijn huisfrouwe
Jan Jacobs
Trintien Abels
Anna die huisfrouw van Hans Beijsen
Hindrick Jans van Norden
Jantien Hindricks

23-08-1635
ende sijnt doemals van nieus aengekomen, dese navolgende personen, als
Christina Cocks
Anneken Exters
Frans Pieters carporael van dije adelborsen under capt. Bonnema mit attestatije van Groning.
Margaretha Hindricks mit attestatije van Appingadam
Geertijen Hindricks mit attestatije van Groning.

13-12-1635
unde sint doemals van nieus aengekomen, dese navolgende personen†
Jan Jansens soldaet under Bonnema
Bonne Ockens
Marien Jansens en soldaeten vrouwe under Bonnema
Jochim van Seijst soldaet under Bonnema
Commendeur Bonnema mit sijn huisfrouw mit attest.
Jantien Jansens mit attestatije
Jan Jacops soldaet under Bonnema mit attest.

28-02-1636
unde sint doemals van nieus aengekomen, dese navolgende personen, als
Hans Bachman sergeant unde†
Geeske Bachmans sijn huisfrouwe
Allert Jansens timmerman
Hindrick Joest soldaet under com. Bonnema
Focke Harmens soldaet under comm. Bonnema†
unde Jutte Fockens sijn huisfrouw
Elisebeth Fungers
Jan van Warendorp soldaet under com. Bonnema
Elisebeth Hindricks een soldaeten vrouwe under com. Bonnema
Beeke Hindricks
Anna Jansens een soldaeten vrouwe under com. Bonnema mit attestatije van Groningen

05-06-1636
unde sijnt doe ter tijt van nieus aengekomen dese navolgende personen, als
Trina Martens die huisfrouw van Marten Budde carporael under capt. Heeringa
Gaze Lamberts
Tiake Alerts
Trina Jansens een soldaten vrouw under cap. ende commendeur Bonnema
Eelske Bartels een soldaten vrouw under commend. Bonnema
Aalke Unckens
Geesien Jansens weduwe van salige Jan van Groningen
Dese navolgenge sint gekomen mit attest. van Doccum
Brunger Witzes chirurgijn under capt. Heringa mit sijn huisfrouwe Aeltijn Cours mit attest. van Doccum
Marcus Seraet sergeant under capt. Heringa mit Sipke sijn huisfrouw mit attest. van Doccum
Maijke dije huisfrouwe van Roeleff rustmester.
Aleff Sakes sergeant mit Tijsijen sijn huisfrouw
Anneke dije huisfrouwe van Jan Nootebusch
Derck Melchiors unde Lijsebeth sijn huisfrouw
Tonnis Grimp unde Swaenke sijn huisfrouw
Mooke dije huisfrouw van Hindrick Jongebloet
Hindrick Basuijn ende Trinke sijn huisfrouw
Regina dije huisfrouwe van Willem Hoijer
Goote Willems
Pieter Jurijens unde Anneke sijn huisfrouw
Geert van Wedde provoost unde Grete sijn huisfrouwe, mit haeren dochter Grete Thomas
Jan van dije Vastenouw
Derck Grimp.

11-09-1636
unde sint doe ter tit van nieus aengekomen dese navolgende personen†
Geeske Gangeleffs die huisfrouwe van Gangeleff Oltmans soldaet under capt. end com. Bonnema
Altijen Dercks huisfrouwe van Derck Meijners
Anna Hansens die huisfrouwe van Hans Ernhardt soldaet under comnendeur Bonnema
Hans van Seijsen soldaet under commen. Bonnema
Wendele Dercks die huisfrouwe van Derck Grimp soldaet under Heringa
Trina Coerts die huisfrouwe van Coert Sceeper
Engele die huisfrouw van Joest Kempen mit attest. van Burtange
Anneke dije huisfrouw van Cristoffer Moderitz mit attestatije van Burtange
Marije Kocks mit attestatije van Burtange
Grete dije huisfrouwe van Albert Everts mit attestatije van Burtange

11-12-1636
unde sint doemals van nieus aengekomen, dese navolgende personen†
Ducke Johannis soldaet under com. Bonnema
Lijsebeth Hansens dije huisfrouwe van Hans Muller soldaet under commend. Bonnema
Anna Hartmans
Altijen Adams dije huisfrouwe van Adam Horn soldaet under commendeur Bonnema
Hindrick van Meppen soldaet under capt. Heringa
Gatzke Hesselinga
Juffrouw Clara Eisinghe die huisfrouw van Fendrick Nordthorn mit attestatije van Groningen
Trintijen Ebels mit attestatije van Groningen

12-03-1637
unde sint van nieus doemals aengekomen dese navolgende personen, als
Marten Douwens inwooner
Jan Ulckes constapel
Altijen van Solsbarch die huisfrouwe van Derck Meijer soldaet under Heringa
Geeske Geerts
Ebbe Lubbers
Elske Hindricks dije huisfrouwe van Hindrick Hindricks soldaet under commenduer Bonnema
Entije Clasens dije huisfrouwe van Claes Borcharts soldaet under commenduer Bonnema
Herman Claesen soldaet under Heringa unde sijn huisfrouw Lisbeth Lebben mit attestatije van der stadt Grave
Coert Scheeper adelborsch under Heringa mit attestatije van Doccum

11-06-1637
unde sint van nieus doemals aengekomen, dese navolgende personen
Mecheltijen Steens dije commendeurs deenstmeijt
Haijke Hindricks inwooner
Imke Hansens
Sicke Garrelts
Marijen Cornelis

10-09-1637
unde sint van nieus doemals aengekomen, dese navolgende personen
Gangeleff Oltman soldaet under commendeur Bonnema
Hans Nidhardt soldaet under commendeur Bonnema unde sijn huisfrouwe Taleke Hansens
Jacob Lotz adelborsch under commend. Bonnema
Wilhelm Caspers mit attestatije van Groningen

10-12-1637
unde sint doemals so nieuwe als mit Attestatije aengekomen dese naevolgende personen
van nieus dese
Evert Eden sergeant under capt. Douwe van Herma
Lijsebeth Dercks die huisfrouwe van Dominicus Gerrits tromslager under capt. Goslich van Herma
Herman Raterinck sergeant under capt. Goslich van Herma
Sijbe Harmens constapel
Jurijen Gondelach corporael under commendeur Bonnema
Mit attestatijen van Lewarden, dese
Hans Sendenhorst luitenant under capt. Herma unde sijn huisfrouwe Janneke Hansens
Jochum Hindricks soldaet under capt. Herma
Geert Harmens soldaet under capt. Herma unde Greetijen sijn huisfrouwe
Andrees Smith soldaet under capt. Herma unde Sophia sijn huisfrouwe
Hiltije Reijners
Neele Martens die huisfrouwe van Marten Platener soldaet under capt. Herma
Sijtz Hindricks die huisfrouwe van Hindrick Hansen soldaet under capt. Herma
Stijne Fransen die huisfrouwe van Frans Platener soldaet under capt. Herma
Douwe Geerts adelborsch under capt. Herma
Frans Nolte soldaet under capt. Herma unde Jaeptijen Fransen sijn huisfrouwe
Hans Sander soldaet under capt. Herma unde sijn huisfrouwe Maijke Hansen

18-03-1638
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende personen als
Aaerdt Daniels soldaet under capt. Goslich van Herma
Hemmo Tiabbes Veerhuijsen barbier under capt. Herma
Gerrit Jaersema adelborsch under commendeur Bonnema
Stintijen Jansens die huisfrouwe van Claes Hindricks soldaet under com. Bonnema
Machelt Hindricks
Greete Valentins
Marije Peters die huisfrouwe van Roloff Peters soldaet under com. Bonnema
Aaltije Clasens die huisfrouwe van den rustmester under capt. Herma mit attestatije van Lewarden

10-06-1638
unde sint doemals so van nius als mijt Attestatijen aengekomen dese navolgende
van nieus
Jan dee Vreese adelborsch under commend. Bonnema mit sijn huisfrouw Altijen Jansens
Niclaes Jaspers soldaet under capt. Herma
Chilian Beij soldaet under capt. Herma
Derck Coerts inwooner
Anna Fritzers die huisfrouwe van Fritz Hemmerich soldaet under commen. Bonnema
Altije Aerts een soldaten vrouwe under capt. Herma
Marije Tonnis
Mit Attestatijen
Monsiur Albert Aikema vendrick under commend. Bonnema
mit sijn huisfrouwe mit attestatije van Groningen
Juffer Saeck van Hannia mit attest. van Leowarden
Tette Hansens mit attest. van Leowarden
Rixte Ulphers mit attest. van Groningen
Hillebrant Garbrants unde sijn huisfrouw mit attest. van Wijmeere
Nolles Frieswick carporael van dee adelborsen under capt. Herma,
mit sijn huisfrouw Jitseltie Adams mit attest. van Leowarden

09-09-1638
unde sint doemals so van nieus als mit Attestatijen aengekomen dese navolgende†
Dije E.E. heer commendeur Goslich van Herma
Willem Noppen corporael under commendeur Herma
Harmentijen Phaebus
Greetijen Dercks
Die mannafte capteijn Jochum Kuen mit sijn huisfrouwe mit attest. van Gronin.
Conraed Nicolaes sergeant under capt. Kuen mit sijn huisfrouwe mit attesta. van Gron.
Cornelis Peters sergeant under capt. Kuen mit attest. van Groning.
Jan van Santbeeck rustmeester under capt. Kuen mit attest. van Groning.

09-12-1638
unde sint doemals soo van nieus als mit Attestatijen aengekomen dese navolgende†
Reinardt Sipkens soldaet under commendeur Herma
Hille Haikens
Geeske Hindricks
Mit attestatien
Fockijen Jochums dije huisfrouw van Jochum Hindricks soldaet under comm. Herma
Wiltet Haijen soldaet under colonel Ernstruiter
Hindrick Muller adelborsch under colonel Ernstruijter
Wijpke die deenstmaegt van commendeur Herma
Aaltije Dercks een soldaeten vrouwe under capt. Herma

10-03-1639
unde sint doemals van nius aengekomen dese navolgende†
Roleff Harmens
Hans Vonck adelborsch under com. Herma
Wipke Jansens
Trine Willems dee huisfrouw van Willem Noppen
Elske Swart een soldaten vrouwe
Jan Jansens soldaet under colonel Ernstruiter

02-06-1639
unde sint doemals van nieus als aengekomen dese navolgende , als
Vrouw Luitenantsche Tiepke Sijmens mit attest. van Groningen
Anijen Hansens mijt att. uth Langeackerscans
Samuel Biscop soldaet under colonel Ernstruiter mijt attest. van Leowarden

01-09-1639
unde sint doemals van nieus aengekomen, als
Trintijen Tonnis
Carsijen Lamberts adelborsch under colonel Ernstruijter
mijt Altijen Carsijens sijn huisfrouwe
Hebe Clasens dije huisfrouwe van Claes Carels lantsbesaet under colonel Ernstruiter
Aeltijen Barthels
Geertijen Frericks
Janneken Hindricks die huisfrouw van Hindrick Muller adelborsch under colonel Ernstruijter
Jan Wolters adelborsch under colonel Ernstruiter unde
Greetijen Jansens sijn huisvrouwe mijt attestatije van Embden
Aeltijen Alberts mit attestatije van Leowarden

08-12-1639
unde sijnt doemals aengekomen so van nieus als mit Attestatien , als†
Willem van Helmondt carporael under com. Herma
Derck Senge adelborsch under com. Herma
Wilke Harmens soldaet under com. Herma
Vrouke Hansens die huisfrouwe die huisfrouw van Hans Fonck soldaet under com. Herma
Altijen Coerts die huisfrouwe van Coert Vulsen soldaet under com. Herma
Mense Ebels
Hille Jansens die huisfrouwe van Jan Wessels Quakenbrugger
Bauke Hansens die huisfrouwe van Hans Solst sergeant under com. Herma
Hille Jansens captein Grevincks deenstmaegt mit attestatie van Embden
Jan Wessels Quakenbrugger mit attestatie van Bellingewolde

01-03-1640
unde sint doemals van nieus aengekomen, als
Hans Baar soldaet under commendeur Herma
Geertijen Harmens
Antije Asches een soldaten vrouwe

07-06-1640
unde sint doemals van nieus aengekomen als
Vrouw Commendeursche Herma
Claeske Wilckes mit attestatije van 't caspel Bellingwolde
Catharina Lootz mit attestatije van die Langeackerschans

06-09-1640
unde sint doemals van nieus angekomen, als
Imke Martens die huisfrouwe van Marten Platener soldaet under com. Herma
Hindrickijen Alerts die huisfrouwe van Alert Jansens timmerman
Joncker Joest van Weleveldt Luitenant under commendeur Herma mit attest. van Hesselen
Ette Haijkes mit attest. van Bellingewolde

06-12-1640
unde sijnt doemals van nieus aengekomen, als
Trina Hilckes
Christian Hilt soldaet under capt. Grevinck†
mit sijn huisfrouwe Trina Christians
Jacob Haijes dije huisfrouwe van Haije Eijben rustmester under capt. Grevinck
Altijen Lamberts dije huisfrouwe van Lambert Michiels lantsbesaet under com. Herma
Marten Platener adelborsch under com. Herma
Johan Geerts soldaet under capt. Grevinck mit attestije van Embden

07-03-1641
unde sint doemals van nieus aengekomen, als
Haio Eiben rustmester under capt. Grevinck
Hindrick Hansen adelborsch under commendeur Herma
Marijen Joris
Gretijen Oltmans, dije huisfrouwe van Oltman Hindrick soldaet under capt. Grevinck

06-06-1641
unde sint doemals van nieus aengekomen, als
Witze Jansens die huisfrouw van Jan Roelefs
Hans Kniff inwoonder
Joncker Tamminga luitenant under com. Bonnema†
unde vrouw Tamminga mit attest. van Groningen
Sara Pauwels dije huisfrouwe van Niclaes Rutie soldaet under capt. Grevinck
Jurijen Carporael under com. Bonnema mijt sijn huisfrouw mit att. ut Langeackerschans
Hans van Seist soldaet under com. Bonnema mit sijn huisfrouwe mit att. uth Langeackerschans
Jan Warendorp soldaet under com. Bonnema mit sijn huisfrouwe mit att. uth Langeackerschans
Barthelt Virengel soldaet under com. Bonnema mit sijn huisfrouwe, mit att. uth Langeackerschans
Gerleff Krase soldaet under com. Bonnema mit att. uth Langeackerschans
Altijen Dercks
Mechelt Dercks
Anne Barthels
Trine Jansen
Trine Juriens [ allen, er staat een accolade] mit attest. uth Langeackerschans
Jan Jansens adelborsch unde com. Bonnema mitt sijn huisfrouw mit att. van Langeackerschans

05-09-1641
unde sijnt doemaels so van nieus als mit Attestatijen aengekomen, dese navolgende, als
Marije Peters die huisfrouwe van Peter Jacobs carporael under capt. Grevinck
mit attestatijen uth de Langeackerschans
Vendrick Aijkema mit sijn huisfrouwe
Hans Bachman sergeant mit sijn huisfrouwe
Hans Linse sergeant mit sijn huisfrouwe
Adam Houwman carporael mit sijn huisfrouwe
Derck van Ilsen
Elske Hindricks
Lijsebeth Hansens
Anneke Mensens
Christian Bartels mit sijn huisfrouwe
Eeltijen Tewes
Jochum van Seist mit sijn huisfrouwe
Maurits Rulman mit sijn huisvrouwe
Hindrick Willems veltscheer mit sijn huisfrouwe
Hans Nidhardt mit sijn huisfrouwe
Hans Martens mit sijn huisfrouwe
Hindrick Joesten mit sijn huisfrouwe
Jan dije Vrese mit sijn huisfrouw
Focko Harmens mit sijn huisfouwe
Anna Frits
Gangeleff Oltman mit sijn huisfrouwe
Marije Martens mit attest. van Bellingewolde

25-12-1641
unde sint doemals soo van nieus als mit Attestatijen aengekomen, dese navolgende, als
Valentijn Heijn adelborsch under capt. Herma,
unde sijn huisfrouwe Maijke Valentijns
Grete Cornelis dee huisfrouwe van Cornelis Peters soldaet under commendeur Bonnema
Harmen Harmens soldaet under capt. Herma
Tijbe Teijes die huisfrouwe van Teije Wilckes
Eeltijen Dercks dije huisfrouwe van Derck Hake adelborsch under capt. Grevinck
Engele Jansens die huisfrouwe van Jan Jansens soldaet under capt. Herma
Harmen Jager soldaet under capt. Herma
Marcus van Tekelenborch soldaet under capt. Herma
Heer commendeur Bonnema
mit vrouw commendeursche Bonnema mit attestatije van Langeackerschans
Willem Caspers rustmeester under commendeur Bonnema
mit sijn huisfrouw mit attestatije van die Langeackerschans
Peter Andrees soldaet under commendeur Bonnema mit attestatije van die Langeackerschans
Aeltijen Alberts mijt attestatie van Sneeck

02-03-1642
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende, als
Derck Dercks adelborsch under commendeur Bonnema
Wobbeke Bonnens dije huisfrouwe van Bonne Ockens
Marijen Harmens dije huisfrouwe van Harmen Harmens soldaet under capt. Herma
Heijle Hindricks is ock weederum tot des heeren tafel gelaten worden etc.
Caspar Hansens mit sijn huisfrouwe mit attestatije uth Langeackerscans

12-06-1642
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende, als
Jan Sijphkes mit sijn huisfrouwe Grete Jansens
Lijsebeth Fazens die huisfrouwe van Faes van Dalen soldaet under commendeur Bonnema†
Jantijen Berents dije huisfrouwe van Berent Harmens soldaet under capt. Herma
Joest Caspoel soldaet under capt. Herma
Jan Cornelis soldaet under comm. Bonnema
Lambert Michiels carporael under capt. Herma
True Jansens die huisfrouwe van Gerrit Stasen soldaet under capt. Grevinck
Joncker Allardt van Isselmuijden luitenant under capt. Grevinck mit attestatije van Beem
Elsijen Hansens die huisfrouwe van Joris Roberts mit attestatije van Groningen
Geesijen Hindricks die dienstmaegt van capt. Grevinck mit attestatije van Groningen
Altijen Gerckes die dienstmaegt van commendeur Bonnema mit attestatije uth Langeackerscans

01-09-1642
unde sint doemals van nieus aengekomen, dese navolgende, als
Dije E.E. capt. Docko Grevinck
Jan Geerts adelborsch under commendeur Bonnema
Albert Alberts perfaes under capt. Herma

04-12-1642
unde sint doemals so van nieus als mit Attestatijen aengekomen dese navolgende, als
Hans Geerts soldaet under capt. Herma
Joris Roberts inwooner
Niclaes Montis sergeant under capt. Herma
Coert Sakes adelborsch under capt. Herma
Margreta Hemmes die huisfrouwe van Hemmo Tiabbes veltscheer under capt. Herma
Grete Jansens die huisfrouwe van Jan Geerts adelborsch under commendeur Bonnema
Stine Hilckes die huisfrouwe van Hilcke Siccama
Joest Sculte soldaet under commendeur Bonnema
Lambert Conari sergeant under capt. Grevinck mit attestatije van Groningen
Gretijen Jacobs weduwe van salige Casper Arians mit attestatije van Groningen
Grete Jacobs die deenstmaegt van joncker Tamminga mit attest. van Groningen

05-03-1643
ende sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende, als
Vrou Cornelisijen Grevincks dije huisfrouw van capteijn Grevinck
Mette Jarques dije huisfrouwe van Jarque Rosques scutte under commendeur Bonnema
Hans Heijn adelborsch under capt. Herma
Steffen Willems dije huisfrouwe van Willem van Helmondt carporael unde capt. Herma
Anna Witte
Hindrick Jansens inwooner

04-06-1643
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende, als
Haije Tiapkes inwooner
Elske Jansens die huisfrouwe van Jan Olthoff soldaet under commendeur Bonnema
Altijen Christoffers die huisfrouwe van Christoffer Hommerichuisen
Gartije Hansens, dije huisfrouwe van Hans Hinck soldaet under commendeur Bonnema
Aveke Hindricks mit att. van Winscoten

03-09-1643
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende, als
Hans Westphalen soldaet under capt. Grevinck
Jurijen Meel soldaet under capt. Herma
Anna Lenardts dije huisfrouw van Lenardt Coijler soldaet under com. Bonnema
Geertijen Jansens die huisfrouwe van Jan Hindricks soldaet under com. Bonnema
Fenne Hindricks die huisfrouwe van Hindrick Berents soldaet under capt. Herma
Antije Roeleffs die huisfrouwe van Roeleff Frericks soldaet under com. Bonnema
Geertijen Hansens dije huisfrouwe van Hans van Seisen soldaet under commendeur Bonnema
Ette Jansens die huisfrouwe van Hindrick Harmens van Laten soldaet under com. Bonnema mit att. van Langeackerschans
Greetijen Alberts die huisfrouwe van Albert Harmens soldaet under com. Bonnema mit attest. van Groningen

25-12-1643
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende, als
Renske Fransens die huisfrouw van Frans Nolles carporael under capt. Herma
Aleke Willems dije huisfrouwe van Willem Michiels soldaet under capt. Grevinck
Maije Hansens die huisfrouw van Hans Baardt soldaet under capt. Herma
Jochum Bastians soldaet under capt. Herma
Hilletijen Beecmans mit att. van Groningen
Hindrick Jans carporael under com. Bonnema mit attest. van Winscoten

17-03-1644
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende, als
Maije Jansens die huisfrouwe van Berent Jansens
Greetijen Sijerts die huisfrouwe van Sijert Lamberts
Jan Bohm soldaet under capt. Herma
Willem Michiels soldaet under capt. Grevinck
Jan Hahn tambuijr under capt. Grevinck
Severijn Bergman soldaet under capt. Grevinck
Claes Jansens soldaet under capt. Grevinck
Gerrijt Staerts appointeerde under capt. Grevinck

09-06-1644
unde sint doemals van nieus aengekomen†
Trine Claesens die huisfrouwe van Claes Jansens adelborsth under capt. Grevinck

08-12-1644
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende
Anna Roeleffs die huisfrouwe van Roeleff Arents soldaet under capt. Grevinck
Niclaes Sceffer soldaet under capt. Grevinck
Dee E.E. joncker Jurijen ten Holte mit attest. van Groningen

09-03-1645
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende personen
Peter Jacobs van Sneeck carporael under capt. Grevinck
Jan Jansens van Bilefieldt soldaet under capt. Herma
Anna Jansens die huisfrouwe van Arendt Jansens soldaet under capt. Herma
Berhnardt Widatingh soldaet under capt. Grevinck

08-06-1645
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende personen, als
Frouke Hindricks die huisfrouwe van Hindrick Engels inwooner
Geertijen Barthels die huisfrouwe van Barthelt Coerts soldaet under commendeur Bonnema
Harmen Harmens unde Grete sin huisfrouw mit attest. van Sneeck
Moeder Clases mit attest. van Bellingwolde

07-08-1645
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende personen, als
Dije E. Trintie van der Vecht huisfrouwe van der manhafte Bernardt van der Vecht luitenant†
under der E. unde manhaften captein Goslich van Herma
Anna Garlichs die huisfrouwe van Garlich Heket soldaet under commendeur Bonnema

14-12-1645
und sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende personen, als
Sijert Lamberts inwooner
Tijbe Juriens die huisfrouwe van Jurien Meel soldaet under capt. Herma
Geeske Jansens die huisfrouwe van Jan Hindricks mit attestatie van Bellingewolde

08-03-1646
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende personen,
Jurijen Godscalck soldaet under commendeur Bonnema
Jurijen Fransens soldaet under commendeur Bonnema
Elske Geerts die huisfrouwe van Geert Oostman soldaet under capt. Herma

07-06-1646
unde sint doemals van nieus met Attestatien aengekomen, dese navolgende
Roeleff Jansens ende Trintijen sijn huisfrouwe mit attestatie van Noortbroeck
Urzele Pauwels die huisfrouwe van Hindrick Hindrick provoost under commendeur Bonnema

06-09-1646
unde is doemals van nieus mit Attestatie aengekomen
Aeltijen Berents die huisfrouwe van Ernst Jansens mit attestatije van Groningen

13-12-1646
unde sint doemals van nieus angekomen, als
Teetske Jansens die huisfrouw van Joest N. inwooner
Haijke Luppens mit att. uth die Pekel
Juffrouw Joanna van Welderen huisfrouw van joncker Fredrich van Esenfeen vaendrick
under den E.E. capt. Herma, mit attest. uth dee stadt Grave

14-03-1647
unde sint doemals van nieus aengekomen, dese navolgende
Derck Clasens adelborsch under commendeur Bonnema
Hindrick Hindricks perfaes under commendeur Bonnema
Bauwe Jansens die huisfrouwe van Jan Hindricks soldaet under capt. Herma
Marije Rickama dije huisfrouwe van die E. Berent Ottes luitenant under capt. Herma mit attestatije van Winschoten
Truite Jansens die huisfrouwe van Gheert Fockes soldaet under commendeur Bonnema mit attest. van Winschoten

13-06-1647
unde is doemals van nieus aengekomen
Geesijen Ludolphus, die huisvrouw van Ludolphus Goutsmith sergeant under commendeur Bonnema

12-09-1647
unde sint doemals van nieus aengekomen†
Harmen Geerts soldaet under commendeur Bonnema
Alardt Bruns soldaet under capteijn Herma

25-12-1647
unde sint doemals van [nieus aenge NB vlek]komen als
Trine Hindricks die huisfrouwe van Arent N. tambuir under capt. Herma
Hille Hindricks van Bellingwolde

12-03-1648
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende personen,
Ernst Hansens Vinckenborch inwoner
Jan Roeleffs inwooner
Jan Wolters soldaet under capt. Herma
Arendt Joris tambuir under capt. Herma
Taelcke Jansens
Vrouke Wolbers die huisfrouwe van Wolbert Roeleffs
Anna Thomas die huisfrouwe van Thomas Karsties
Marijen Hindricks die huisfrouwe van Frerick Bonsen soldaet under capt. Herma

11-06-1648
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende personen
Ludolph Goutsmits sergeant under commandeur Bonnema
Hittie Philips dienstknecht van com. Bonnema
Aaghte Wallendorps dienstmaegt van com. Bonnema
Marie Alardts huisvrouwe van Alardt Bruins soldaet under capt. Herma
Anna Saunders mit attest. uth Langacker Schans

10-09-1648
ende is doemals van [nieus] aengekomen
Philips Wagenaer van Konach fautael ? under Commendeur Bonnema

10-12-1648
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende personen
Hans Salomon van Isenach appointeerde
Menso Jansens appointeerde
Sara Haijes

25-03-1649
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende personen
Geert Oostman soldaet under capt. Herma
Trine Tonnis die huisfrouwe van Eltie Jansens
Wilcke Christians inwooner

10-06-1649
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende personen
Hans Cock unde Swane sijn huisfrouwe mit attestatie van Groningen
Engele Jansens dije huisfrouwe van Johan Meekes mit
attestatie van Bellingewolde

09-12-1649
unde sint doemals mit attestatien angekomen, dese navoldende,
Icke Berents mit attestatie uth dee Pekel
Doegijen Dercks mit attestatie van Langeacker Scans

02-06-1650
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende†
Toebe Harmens die huisfrouwe van Tebbe Goekes soldaet under capt. Herma
Harmen Pieters unde Friesche sijn huisfrouwe mit attestatie van Langeacker Scans

08-12-1650
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende†
Jan Jansens van Peijse soldaet under commendeur Bonnema
Rixte Jansens die huisfrouwe van Jan Berens collecteur
Harmentijens Steffens mit attestatie uth die Burtange

09-03-1651
unde sint doemals so van nieus als mit attestatijen aengekomen†
Jacob Kock carporael van dee adelborschen under capt. Herma
Jan Hartmans soldaet under capt. Herma
Hans Borneman soldaet under com. Bonnema unde
Andilije Hansens sijn huisfrouwe mit attest. van Winscoten
Jochum van Seis soldaet under com. Bonnema unde sijn huisfrouwe mit attest. uth die Peekel

01-06-1651
unde sint doemals so van nieus als mit attestatien aengekomen dese navolgende
Anneke Cornelis die huisfrouwe van Cornelis Harmens soldaet under capt. Herma van nieus
Juffer Saeck van Hania mit attest. van Leuwarden
Houwke Wilckes die huisfrouwe van Tiarcke Roskes mit attest. van Bellingwolde
Tonnis Cornelis soldaet onder comm. Bonnema ende sijn huisfrouwe Reentien Tonnis mit attest. van Winscoten
Geert Hindricks soldaet onder commendeur Bonnema ende sijn huisfrouwe Haike Geerts mit attest. van Winscoten
Gretijen Hindricks die huisfrouwe van Jan Jansens adelborsch onder commendeur Bonnema mit attest. van Winscoten

07-09-1651
unde sint doemals geen van nieus aengekomen, als mit attestatie
M. Quinnus vaendrick under commendeur Bonnema

14-12-1651
unde sint doemals so van nieus als mit attestatie aengekomen†
Tiarcke Bonnes
Jan Evers carporael under capt. Herma
Johan Wallendorp soldaet under capt. Herma
Harmentijen Jansens die huisfrouwe van Jan Jansens van Peijse soldaet under com. Bonnema
Grete Lodewicks die huisfrouwe van Lodewick Riedt
Anna Folckers mit attest. van Groningen

14-03-1652
unde sint doemals van nieus aengekomen dese navolgende
Hindrick Graweers carporael van dee adelborchsen onder com. Bonnema
Geese Evers
Hindrick Harmens van Honteborch

06-06-1652
ende sint doemals mit attest. aengekomen†
Jan Gerrits ende Madalena Gerrits sin huijsfrouwe mit attest. uth dee Burtange

16-01-1653 (door Johannem Hommarckhuisen pastor tot Vlachwedde)
ende sint dese nieue personen angecoomen
E. Berent Ottens lijedenant onder capitain Haerma
Teetske Fingers wedewe van sal. Frerich Beerents
Annicke Kocks die huisvrauwe van Jacob Kock feendrick
Gertien Hommarckhuisen die dochter van Heindrick Hommarckhuisen maijor
Grete Jansen Hendsborgh ?

21-08-1653 (door Isac. Niehoff pastor in Bellingwolde)
ende sint daermals so van nieus alls mit attestatien angecoomen als volget
Christoffer Wallendorps
Reinske Riemersma wedewe van sal. pastor Michiel Holsijus
Ledematen onder die compagnie van Ed. capitain Tiart
van Andringa so met attestatien tot Langackerschantz sint angecomen
ende aldaer hebben gecommuniseert
Jan Jacobs Dudes sergiant ende Geeske Fabers sin huisvrouw
Christoffer Vellrugh Carp. ende Lijsebeth Roberts sin huisvrouw
Jan van Buiren rustmr. ende Lijsebeth Dudts sin huisvrouw
Heindrick Schade ende Renske Heindrixs sin huisvrouw
Jan Rinicx ende Anna Jansens sin huisvrouw Eetien Jans sin dochter
Harmen Jacobs tambuir
Stine Harmens huisvrouw van Harmen Vinckhoff
Mathijs Hoffman ende sin huisvrouw Maria Mathias
Harmen Benninck carp. Focko Ockes
Tijs Carstens, met sijn huisvrouw Anneke Tijsens
Ricxte Jansen
Reijner Jurijens
Berent van Assendorn
Hans Schade carp. ende sijn huisvrouw Trijne Hansens
Epke van Savenborg ende sijn huisvrouw
Lourents Cremer
Geert Dunnick sin huisvrouw Anneke Geerts
Harwicks Jansens
Harcke Tonnes ende sijn huisvrouw Lijsebeth Harckes
Affke Jurijens huisvrouw van Jurijen Donnick
Trine Jansens huisvrouw van Sijmen van Xaen?
Sander Vrijbos carporael
Anntie Heindrixs huisvrouw van Hendrich Beerents

25-12-1653
en sijn doemaels soo mit attestatien, als van niews angecomen dese naevolgende Personen
Fockjen Popckens huisvrowe van D. Hermanno Anckum pastor alhijr met een attestatie uit den Dam
Steven Harmens en Jickjen Stevens sijn huisvrowe van Groeningen
Geert Jansen
Amos Sebes
Tonnijs Folckers Annecke sijn huisvrow
Tewes Crijns
Jantjen Harmens
Hindrick Schultens van Munster
Greetjen Jansens
Maria Bartels
Swaentjen Stoffers
Cornelis Pieters
Bartholt Coerts
Coert Smitt

26-03-1654
ende sijn doemaels soo mit attestatien, als van niews aengekomen†
Gesina Winshemius huisvrowe van de E. luitenandt Quintijn Allershof met attestatie uit de Niewe Schans
Andries Hindrix met attestatie van Bellingewolde
Quintijn Allershoff luitenant van de E.E. capitain Tieert van Andringa
Juffer Elteke Aickema
Diurtcko Oomckens ende Aitho sijn huisvrow
Wolbert Kuiper ende Swaentjen sijn huisvrow
Thie Berent
Awcke Howmans
Helpert Suircken soldaet onder de heer commandeur Bonnema
Crispinus Jansen soldaet onder de heer commandeur Bonnema ende Grete sijn huisvrow
Jan Aeldrix
Frerick Frerix soldaet onder de heer commandeur Bonnema
Jan Graever soldaet onder de E.E. capitain Tieert van Andringa
Grete Luwerts
Hemcke Joesten
Jacomine Hanssens
Trine Lucas

18-06-1654
ende sijn doemaels soo mit attestatien als van niews Angekomen†
De E.E. Joncker Michel Broersema vaendrick onder de heer commandeur Bonnema ende
Juffer Lammetjen van Rensen sijn huisvrowe van Groeningen
Hindrick Jans carporael onder de heer commandeur Bonnema ende Antie Hindrix van Wintschoot
Greetjen Jansen uit de Bourtange
Jan Hindrix uit de Niewe Schans
Harmen Jurriens
Hijlcke Dowes huisvrowe van Geert Eilers
Imcke Hartichs
Aeltjen Cornelijs
Lucke Lamberts
Elscke Jansen
Wendele Jansen
Joannes Christoffers soldaet onder de E.E. capitain Tieert van Andringa
Dewercke Christoffers

15-10-1654
en sijn doemaels soo mit attestatien, als van niews aengekomen
Elso ten Veenhuis met attestatie van Vlachtwedde
Hilletjen Balsters met attestatie van Groeningen
Hindrick Harmens inwoner Sibbele sijn huisvrowe
Heijeltjen Hindricks
Jan Awckens Raedemaecker Teelcke sijn huisvrowe
Hans Erhardt soldaet onder de heer commandeur Bonnema
Geert Rotgers van Wieren soldaet onder de E.E. capitain Tieert van Andringa
Luwert Coens
Hindrick Jansens
Gepcke Leffers
Anna Sebes
Aeltjen Tobias

18-02-1655
ende sijn doemaels soo mit attestatien als van niews in de gemeinte aengenomen dese naevolgende persoenen
Engeltjen Derck met attestatie van Groeningen
Anna Rosckes met attestatie van Vriesscheloo
Van niews aengenomen
Michel Seitz soldaet onder de E.E. capt. Tieert van Andringa
Anna Jansen
Grietjen Jansen
Hille Harmens
Antje Andries

03-06-1655
ende sijn doemaels soo mit attestatien als van niews in de gemeinte aengenomen dese naevolgende persoenen
Gerrijt Jans soldaet onder de E.E. capitain Tieert van Andringa
ende Willemtien Gerrits met attestatie van Bellingewolde
Pietertjen Jansen met attestatie uit de Niewe Schans
Ictje Nanckes met attestatie van Sappemeer
Van niews aengenomen
Anna Jansen de huisvrowe van carporael Sander Wibes
Geertruidt Harmens huisvrowe van Coert Smitt soldaet onder de E.E. capitain Tieert van Andringa
Foscke Martens, Kunme Jansen

02-09-1655
ende sijn doemaels mit attestatien ende van niews tot
onse gemeinte gecomen en aengenomen dese naevolgende persoenen
Mester Frans Captain schoelmeester deser fortresse
ende Naentie Hindrix sijn huisvrowe met attestatie van Wolthuisen
Van niews aengenomen dese naevolgende
de E.E. Heer Capitain Tieert van Andringa
Antie Berents, Elscke Christiaens ende Hille Hindrix

02-12-1655
ende sijn doemaels van niews in de gemeinte aengenomen
Lenart Coller soldaet onder de E.E. capitain Albert van Aickema
Marten Melles constapel
Lewe Wijtzema soldaet onder de E.E. capitain Tiaert van Andringa
Stoffer Caspers
Iicke Dercks

02-03-1656
ende sijn doemaels mit attestatien ende van niews in dese gemeinte aengekomen
ende aengenomen dese naevolgende persoenen
Met attestatien
Jantjen Buiters van Vriesscheloo
Nietcke Joesten uit de Niewe Schans
Van niews aengenomen dese naevolgende persoenen
Geert Jans
Lucas Jansen van Lingen soldaet onder de E.E. capitain Tieert van Andringa
Lucke Geerts
Anneke Cornelis
Aeltjen Harmens
Catharina Christoffers

01-06-1656
ende sijn doenmaels soo mit attestatien als van niews in onse gemeinte
aengekomen ende aengenomen dese naevolgende persoenen
Met attestatien
De E.E. Heer Commandeur Joan Gruis ende Anna Christina Gruis
Martijn Paulus Noot sergiandt onder de E.E. heer commandeur
Joan Gruis ende Aeltje Goossens sijn huisvrow
M. Lubbert Abels chirurgijn ende Sara sijn huisvrow
Tamme Jans corporael ende Clara Jurcks sijn huisvrow
Antonius Klinck adelborst ende Hilletjen sijn huisvrowe
Valentijn Berents adelborst ende Margrieta Adams sijn huisvrowe
Gooswijn Janssen van Teklenborch corporael ende Margrieta Gooswijns sijn huisvrowe
Marten Hanle corporael ende Trijntje Lucas sijn huisvrowe
Gerrit Gerrits van Groeningen ende Maria Gerrijts sijn huisvrowe
Peter Jostens ende Anneke Swevels sijn huisvrowe
Jan Berents ende Greetjen Jansen sijn huisvrowe
Siourt Egberts van Groeningen ende Elisabeth sijn huisvrowe
Albert Harmens adelbors van Groeningen ende Elscke Stevens van Sommervelt
Geert van Holte ende Maria Altena sijn huisvrowe
Jan Jansen ende Janneke sijn huisvrowe
Tonnis Eilers van Groeningen adelbors
Berent Bosch ende Jenneke Schowenborchs sijn huisvrowe
Gerrit Peters ende Greetjen Mechelen sijn huisvrowe
Lucas Frericks ende Anna Joesten sijn huisvrowe
Lucke Franssen huisvrowe van Hindrick Christoffers
Geertruidt Wilckamp
Trijne Hindricks huisvrowe van Arent de Haese
Cornelis Berents
Aeltjen Hindrix
Hindrick Arents de Haese
Geesjen Pieters
Dese naevolgende Persoenen sijn van niews aengenomen
Jurrien van Essen ende Enneke sijn huisvrow.
Hans Hindricks Walckerck de olde ende Margrieta sijn huisvrow.
Hans Hindricks Walckerck de jonge
Jurrien Sijl ende Agatha sijn huisvrowe
Hindrick Jacobs
Hiltje Cornelis
Taetje Claessens
Woltje Jans
Engele Reints

07-09-1656
ende sijn doenmaels soo met attestatien als van niews in onse gemeinte aengekomen ende aengenomen dese naevolgende persoenen
Heijeltjen Kennekens met attestatie uit de Niewe Schans
ende van niews aengenomen
Cornelius Hommarckhuisen majeur deser fortresse

07-12-1656
ende sijn doenmaels soo mit attestatien als van niews in onse gemeinte
aengekomen ende aengenomen dese naevolgende persoenen
Swijter Meendels sergiandt onder de E.E. heer
commandeur Joan Gruis met attestatie van Rijnberck
Jacomine Groten met attestatie van Wesel
end van niews aengenomen dese naevolgende
Harmen Winckhoff soldaet onde de E.E. capitain Tiaert van Andringa
Hindrick Berents soldaet onde de E.E. capitain Tiaert van Andringa
Maria Tonnis
Elisabeth Struick

08-03-1657
ende sijn doenmaels van niews in onse gemeinte aengenomen dese naevolgende persoenen
Claes Roelefs soldaet onder de E.E. heer commandeur Joan Gruis
Jarcke Rosckes soldaet onder de E.E. heer commandeur Joan Gruis
Reiner Hindrix Stempshoren soldaet onder de E.E. capitain Tiaert van Andringa
Hans Bartels Vierengel
Trine Tepens

07-06-1657
ende sijn doenmaels van niews in onse gemeinte aengenomen
Eilert Geerts Stadtlander
Egbart Hindrix ende Gepcke sijn huisvrowe
Wendele Willums huisvrowe van Hans Bartels Vierengel
Juicke Harmens met attestatie van de Niewe Schans

06-09-1657
ende sijn doenmaels soo met attestatien als van niews in de
gemeinte aengekomen en aengenomen dese naevolgende persoenen
Mett attestatien
de E. Sibel Heuwes met attestatie van Lheer
de E. Sijtze Eddens sergiandt met sijn huisvrow
de E. Valentijn Gijselman met sijn huisvrowe
Jan Arents carporael
Jan Jansen tambour met sijn huisvrowe
Niclaes Saal met sijn huisvrow
Jan Tilckamp met sijn huisvrow
Harmen Jansen met sijn huisvrow
Hans Hindrix met sijn huisvrow
Jan van Bremen met sijn huisvrow
Temme Vroom met sijn huisvrow
Focco Heines, Annecke Claessen
Geescke Mansvelts, Aeltjen Arents
Maritjen Davidts, Rene Harmens
Lucke Jansen, Ide Hendrix
Geertjen Veltens, Elscke Christoffers
Alcke Hindrix, Rene Caspers
Rixte Jansen met attestatie uit de Bourtange gehorende
onder de compagnie van den E.E. capitain Feijo van Bourmannia
Frowcke Peters met attestatie van Bellingewolde
Van niews aengenomen
Elscke Cornelis huisvrowe van Eilert Geerts Stadtlander cuiper

06-12-1657
ende sijn doemaels van niews in onse gemeinte aengenomen
Albert Engelberts soldaet onder den E.E. heer commandeur Joan Gruis
Ideke Peters ende Geescke Fockes huisvrowe van Hans
Hindrick de Jonge soldaet onder de E.E. heer commandeur Joan Gruis

08-03-1658
ende sijn doenmaels soo met attestatien als van niews in
onse gemeinte aengekomen en aengenomen†
Met attestatie van Bellingewolde
Maria Hilwerts huisvrowe van Jan Berents soldaet onder
de E.E. heer commandeur Joan Gruis
Van niews aengenomen
Hindrick Christoffers adelbors onder de E.E. heer commandeur Joan Gruis
Harmen Struick soldaet onder de E.E. heer commandeur Joan Gruis
Hindrick Wilckes ende Mette sijn huisvrow
Leine Borchers huisvrowe van Borchert Nijman
Casper Andries soldaet onder de E.E. capitain Feijo van Bourmania
Christoffer Jansen soldaet onder de E.E. capitain Feijo van Bourmania

06-06-1658
ende sijn doenmaels soo mit attestatien als van niews in
onse gemeinte aengekomen ende aengenomen†
Grete Hindrix huisvrowe van Jan Uilckens constapel met attestatie van Lieroort
Van niews aengenomen
Berent Leffers
Harmtjen Raeterincks huisvrowe van de E. Switer Meckema
sergiant onder de E.E. heer commandeur Joan Gruis
Bawcke Sijtses
Trine Dercks
Greetjen Jansen
Greetjen Roepckens
Gepcke Hindrix

05-09-1658
ende sijn doenmaels van niews in onse gemeinte aengenomen en aengecomen met attestatie uit de Bourtange
Harmen van Buinen ende Greetjen sijn huisvrow

05-12-1658
ende sijn doenmaels van niews in onse gemeinte aengenomen†
Otto Frericks backer
Zijntje Jochums
Marrie Geerts

06-03-1659
ende sijn doenmaels in onse gemeinte van niews aengenomen
Lowert Jowes soldaet onder de E.E. capitain Feijo van Bourmania
Jan van Ippenbuiren soldaet onder de E.E. capitain Feijo van Bourmania
Gepcke Luickens huisvrowe van Otto Frerix backer
Haescke Janssen huisvrowe van Jan Alerts timmerman
Swaentje Geerts huisvrowe van Antoni Kling adelborsch
Martjen Niclaes

05-06-1659
ende sijn doenmaels met behooirlijcke attestatien in onse gemeinte overgecomen
Peter Hase soldaet onder de E.E. heer commandeur Joan Gruis ende
Eenje Peters sijn huisvrow met attestatie van Groeningen
Tibe Dorgelo van Wedde
Van niews aengenomen
Hindrick van Minnen soldaet onder de E.E. capitain Feijo van Bourmania
Tobias Worst soldaet onder de E.E. heer commandeur Joan Gruis ende
Jelle Albers van de Ulsda

04-09-1659
ende sijn doenmaels in onse gemeinte met behoorlijcke attestatie tot ons overgecomen
de E.E. Hans Georg van Maniel vaendrick van de E.E. heer commandeur Joan Gruis
ende de Ed. deugdenrijcke vrow Margarita Cornelia Ackema sijn huisvrow van Groeningen
Van niews aengenomen
Hindrick Nieman chirurgijn onder de E.E. capitain Feijo van Bourmania
Greetjen Reickes huisvrowe van Reincke Claessen soldaet onde de E.E. capitain Feijo van Bourmania
Jantjen Janssen huisvrow van Arent Arents Schaper de jonge soldaet onde de E.E. capitain Feijo v. Bourmania
Jacobjen Berents van Bellingwolde
Bijwcke Udes van Bellingwolde
Jantjen Geerts van de Ulsda

04-12-1659
ende sijn doenmaels met behooirlijcke attestatien tot onse gemeinte overgecomen
Taelcke Meijers van Sellingen
Trijntjen Jacobs jonge dochter van Groeningen
Van niews aengenomen
Reincke Claessen soldaet onder de E.E. capitain F. van Bourmania
Velten Ties soldaet onder de E.E. capitain F. van Bourmania
Engele Hindricks huisvrowe van Hindrick Coerts soldaet onder de E.E. capitain F. van Bourmania

04-03-1660
ende sijn doenmaels met behoorlijcke attestatie tot onse gemeinte overgecomen
Engele uit de Beerta
Van niews aengenomen
Robert Joris
Diebcke Berents
Antje Olthoff
Nantje Eggens
Antje Tammens ende
Geescke Harmens

03-06-1660
ende sijn doenmaels van niews in onse gemeinte aengenomen
Edzo Alerts soldaet onder de E.E. heer commandeur Joan Gruis
Harmen Albers Smoock soldaet onder de E.E. heer commandeur Joan Gruis ende†
Antje Janssen sijn huisvrowe

02-09-1660
ende sijn doenmaels in onse gemeinte van niews aengenomen dese naevolgende
Wipcke Roelefs
Geertjen Luirs ende
Maijcke Harmens

02-12-1660
ende sijn doenmaels in onse gemeinte met behoorlijcke attestatie overgecomen dese naevolgende
Greetjen Carstjens met attestatie uit de Eexta
Trijntjen Balsters met attestatie uit de Beerta
Van niews aengenomen
Jan Janssen wever
Trijntje Joris
Geertruidt Hindrix ende
Annecke Harmens

03-03-1661
ende sijn doenmaels van niews in onse gemeinte aangenomen
Jochum Borgemeester soldaet onder de E.E. heer commandeur Joan Gruis ende Gese Jochums sijn huisv.
Ludolph Colbergen soldaet onder de E.E. heer commandeur J. Gruis ende Trine Ludolphs sijn huisvrow.
Wolf Waegenaar soldaet onder de E.E. H. com. J. Gruis
Gaze Zierts, Agnes Hindrix, Maria Gerrits ende Haico Cornelis

02-06-1661
ende is doenmaals van niews in onse gemeinte aangenomen
de E. Jacobus Kenneken proviandt ende ammunitie meester deser fortresse

...- 09-1661
ende sijn doenmaals van niews in onse gemeinte aangenomen
Andries Peters soldaet onder de E.E. heer commandeur Joan Gruis
Hindrick Engels
Alcke Jans

01-12-1661
ende sijn doenmaals met attestatie tot onse gemeinte overgecomen
Anneke Thomas uit de Beerta
Van niews aengenomen
Eltje Jans schipper in de Oude Schans
Jan Joesten constapel in de Oude Schans

02-03-1662
ende sijn doenmaals van niews in onse gemeinte aengenomen
Aeltjen Jans
Tiaecke Aeldrix
Elsjen Lubbers
Jacobjen Geerts
Jantjen Lambers

01-06-1662
ende sijn doenmaels met behoorlijcke attestatie tot onse gemeinte overgecomen
Harmen Janssen ende Geertruidt Ockes met attestatie van Bellingwolde
Matthias Klinck met attestatie van Rijnberck
Van niews aangenomen
Harmen Janssen Backer ende Stijntje Wessels sijn huisv.
Cornelis Claessen glasenmaecker
Jan Frericks
Johanna Kenneken
Aefcke Hindrix ende
Elisabeth Jurriens

05-09-1662
ende sijn doenmaals met attestatien tot onse gemeinte overgecomen
Fennetjen Egbers met attestatie van Groeningen
Bawjen Harmens met attestatie van Groeningen
Van niews aengenomen
Geert Dercks schipper ende Rixte sijn huisvrowe

07-12-1662
ende sijn doenmaals van niews in onse gemeinte aangenomen
Geescke Hindrix ende
Mechelt Geerts

01-03-1663
ende sijn doenmaals van niews in onse gemeinte aangenomen
Geert Olthoff ende
Grete Hindrix jonge dochter


Anno 1678 den 11 August. is Conrad Wubbes Pastor bevestigt

15 september 1678

De 15 7bris. hebbíik int Fort van Bellingwolda voor díeerstenmaal des Heeren Jesu hoogwaerdigh
A. maal bediendt, ende, sijn als dan van nieuws angekomen
Edze Harmens op de bulte
Berent Engbers van Lewarden (vertr.)
Engel Gabbes van Lewarden (vertr.)
Jurjen Jansen van ít Graefschap Teeckelen-Borgh (vertr.)
Hindric Douwes van Lewarden (vertr.)
Albert Simons van Vriescheloo
Geertruijt Doedens (vertr.)
Peterke Lolckens (d.)
Geertien Peters (d.)

25 december 1678
sijn van nieuws angekomen
Lucas Harckens ende
Lummigjen Jans sijn huijsvrouw (beijde vertr.)
Geertjen Simons
Jan Benes (vertr.)
Aaltjen Andries (vertr.)
Jantjen Albers (vertr.)
Eltje Claessen
Met attestatie quam Tjabbina Broeils van Hoissum in Warffum gelegen.

9 maart 1679
sijn alsdan van nieus angekomen
Hendric Harmens
Wijtse Harmens (vertr.)
Wilcke Jans (vertr.)
Digna Maria Hensbeeck (vertr.)
Maria Michaels (vertr.)
Anna Harmens
Fenne Rotgers
Sophia Hendricks
Ette Wijerts (vertr.)
Jansen Gerbres (vertr.)
Met attestaties quamen
Jurjen Berents van Vriescheloo
Antje Hendricks van N. Schantz

8 juni 1679
sijn alsdan bij ons gekomen
Den Heer Major, ende Commandeur deser Fortresse, Gijsbt. Arssma van Walrecht Eseniel ?
Feijte Joukes (d.)
Wijpke Alles met attestatie van Bellinghwolda (d.)

7 september 1679
sijn bij ons gekomen
Jan Huerlinck (vertr.)
Hans Schoester (vertr.)
Lowisa Jelgersma (d.)
Margareta Dillingh (vertr.)
Louwe Dercks (vertr.)

7 maart 1680
tot ons gekomen
Aaltjen Muijsers van Rees (vertr.)
Judith ten Broeck van Heusden (vertr.)
met attestaties†
Agata Veenhuijs van Bellingh-wolda
Willemtjen Jans van Zwolle (vertr.)

30 mei 1680
is van nieuws angekomen
Jantjen Hendricks (vertr.)

19 september 1680
sijn met Attestaties angekomen
Jurjen Hermens van Bellingh-wolda
Annighje Berents van Zwolle

26 december 1680
sijn van nieuws angekomen
Frouwke Jans (vertr.)
Talle Jans (d)
Fosse Wiaerts (vertr.)
ende met attestaties
Antje Huijberts van Winschoot (vertr.)
Annichjen Timens van Groningen (vertr.)
Aattjen Jansen van Cropswolde (vertr.)

6 maart 1681
is van nieuws aangekoomen
Jeichjen Jansen (vertr.)

4 september 1681
niemandt tot onse Gemeijnte gekoomen behalven de School
Mr. Jacobus Beeckman, met attestatie van Groningen

25 december 1681
van nieuws angekomen
Berent Simens
Wipke Roelefs (d.)
Tamke Hommes (vertr.)
Geertjen Hennincks (vertr.)
Geeske Jans
met attestaties
Berent Halbes Jonckvogel en sijn huijsvrouw
Petertje Hendricks Doorendorps van Nieuwe Schans
Agneta Roseboom en
Gepke Wilckes van Winschoot

4 juni 1682
angekomen Hindric Gerhardes met attestatie van Bonda (d.)

10 september 1682
aengekomen Rembert Eeckelmand ende†
Elisabeth Schoonhaer met attestatie uijt de Boertange (vertr.)

24 december 1682
angekomen
Jan Vos (vertr.)
Hans Boot Sergeant van Cap. A. Schaij
met attestatien
uijt de Nieuwe Schans
Meinert Edzardts rustm. Cap. A. Schaij (vertr.)
Trijntje Gillis
Harmen Elfringh ende sijn vrouw
Ethie Smedinghs (d.)
Nicolaus van Meurs (vertr.)
Aeltje Hermens (vertr.)
Lummecke Jans
Annecke Scholtes
Met attestatie van Campen
Jan Elias Chijrurgijn (vertr.)
Johanna van Toren hvr. vaend. Meijnts (vertr.)
Wendeltje Harmens (vertr.)
Willemtje Willems (vertr.)
Harmina Jacobs (vertr.)

4 maart 1683
angekomen met attestatie uijt de Pekel A
Harmen Geerts
Hille Roelefs (vertr.)

27 mei 1683
angekomen Meijndert Scheer met attestatie van Campen (vertr.)

2 december 1683
angekomen
Gerrijt Pot van Steijnfort (vertr.)
Karsjen Berents van Wach (vertr.)
Hillichien Jans van Aurick
met attestatie van Groningen Lambert Dillinck (vertr.) ende†
Geesje Hindricks sijn huijsvrouw (vertr.)

24 februari 1684
als doen angekomen
Harbert Geerts
Geert Geerts
Jan Hansen sold. van Cap. Adelus Schaij (vertr.)
Jan Jansen soldaet van Major Ripperda
met attestatie van Roden uijt Drenthe Jan Hendrix Corporal ond. Cap. Schaij (vertr.)

1 juni 1684
als doen angekomen
Lijsbeth Berents van ÖÖÖ..
met attestatie van Groningen
Tijs Jeremias soldaet ond. cap. Schaij ende
Stijntje Thijssen sijn huijsvrouwe
Jacob van Horne Adelborst ond. Major Ripperda ende
Magdalena Tonnijs
van Campen Lubbertje Tonnijs (vertr.)
van Nieuweschans Aaltjen Hendricks
van Vriescheloo Nanne Nannes (vertr.)

7 december 1684
Haijo Harmens sergiant van H. Major Lt. Ripperda Compagnie (vertr.)
Willem Willems onder deselve compa. (vertr.)
Jacob Harmens burger bij ons (vertr.)
Frouke Eggens met attestatie van Blijham (vertr.)
Aaltie Peters met attestatie van Groningen (vertr.)
Grietjen Hendricks met attestatie van Winschoten (vertr.)

7 juni 1685
Hendrinck Hulsebrinck soldaet ond. de Comp. van H. Major Ripperda
Grietjen Jans
De H. Luitenant Jacob Huithinge en
zijn huijsvrouw Jr. Janna Wittumsoonn uijt de Bourtange (vertr.)
Grietijn Claesen met attestatie van de Mieden (vertr.)

6 december 1686
Steencke Engelkes corporal onder de Comp. van Cap. Sibenius
Berent Hendrix soldaet onder de Comp. van Cap. Sibenius
Hillebrant Lussincks en sijn Huijsvr. Hindrickje Jacobs
Edzardt Stalbergh, Adelborst ond. de comp. van Cap. Sichtman
Antoni Hansen , soldaett ond. de comp. van Cap. Sichtman
Jfr. Anna Sophia Hins-Beeck
Met AttestatienJochum Unrates, sergeant ond. de Comp. van díH. Sibenius (vertr.)
Anna Harmens en Geertruijt Jurjess, uijt de Bourtange
Rixte Redekers van Scheemda (vertr.)

7 maart 1686als doen van nieuws angenomen
Laurens Roelandt, Sergiant onder de Comp. van H.Cap. Sichtman
Gerhard Marcus Gevrijde Corporaal onder de Comp. van H.Cap. Sichtman
Froucke Geerts
Elske Leffers

6 juni 1686
zijn als doen met attestatie van Anloo bij ons angekomen
Jan van Haes-veldt en Talle Hendricks sijn huijsvrouw

12 september 1686
bij ons aengenomen
Mr. Luder Damman

5 december 1686
bij ons aengenomen
Jacob Jansen Corp. en Vinsendt Frericks soldaet, ond. de comp. van H. Capt. Sibenius
Janneke Kloeck (vertr.)
Adriantjen Jansen
Stijntjen Jansen
Anna Catharina Dietermans

6 maart 1687
bij ons aengenomen
Frans Jansen Tambour ond. de Comp. van díH. Capt. S. Sibenius
Hendric Antonij sold. ond. de Comp. van díH. Capt. H. Sichtman
Aafjen Douwens huijsvrouw van dergeant Stalbergh
Met attestatie van WinschootGeesjen Harmens

5 juni 1687
van niews angenomen
Christina Henrica Tiselaar
met attestatie van Campen Lubbertje Theunis

15 september 1687
van nieuws angecomen
Lijsbeth Jacobs en
Christine Cornelia Hansens
Met attestatie van Gron. Geertruijdt Fockens

4 maart 1688
van nieuws angenomen
Trijntjen Jansen

3 juni 1688
van nieuws angenomen
Jannis Wolters Vietor
Philip Zengers
Geesjen Hendricks
Met attestatien zijn tot ons gekomen
Jantje Jansen van Groningen
Aaltie Hendricks van Roostwinckel

2 december 1688
tot Ledemaeten aengenomen
Hendrick Geerts
Stevin Steffens (vertr.)
Jurjen Harmens (vertr.)
Met Attestatien
Frans Louwrens en sijn huijsvrouw Trijntjen van Scheemda (vertr.)
Jan Berents en sijn Huijsvr. Greetje Berents van Zuijdbroeck (vertr.)
Wijcke Willems j.d. van Groningen

2 juni 1689
van nieuws angenomen
Anna Catharina Damman
Met attestatie van Blijham Jan Paulus?

1 september 1689
bij ons gekomen
Met attestatien
De Commijs der admediatie Hans Jonassen van Stedum (vertr.)
Hendric Geerts van Bellingwolda

1 december 1689
van nieuws angenomen
Robert Jans
Engelbert Bennes
Albert Eltjes
Grietje Jans
Met attestatie van Zwolle Fennechien Adams

2 maart 1690
van nieuws angenomen
Jan Thomas
Antje Jans
Willemtje Jans

8 juni 1690
van nieuws angenomen
Geeske Alberts
Eltjen Jans
Met attestatien
van Groningen Jacob Hagius en Tamke Hames
van Finswoldt Aaltje Hindricks

7 september 1690
nieuws angenomen
Trijntje Christoffers

7 december 1690
van nieuws angenomen
Barbar Joostes
Gepke Jans
Edse Warners ( vertr.)
Met attestatie van Groningen is tot ons gekomen,
de schrijver van de Comp. infanter[ie] Henrick van Bushuijsen

1 maart 1691
is met attestatie van Groningen bij ons gekomen
Enne Eissen

31 mei 1691
zijn met attestatie tot ons gekomen
Jacobus Reijnardts van Cassel in Hessen (vertr.)
Magdalene Hendricks van Groningen
Harmke Rotghers van Winschoot

6 september 1691
van nieuws bij ons angenomen
Jan Tiaerts
Jochum Roberts
Geertruijt Ivens (vertr.)
Greetjen , en
Anna in Peneman
Anne Christophers
Jantjen Vietoors
Teubechie Joosten (vertr.)
Hermke Geerts
Ide Edzes
Ebrig? Roberts
Napke Berents (vertr.)

20 maart 1692
zijn met attestatie tot ons gekomen
Jantjen Willems van Coevorden
Eltjen Jans van Groningen

18 september 1692
met attestatie van Vlachtwedde gekomen Frerickjen Jansen

11 december 1692
op nieuws aengenomen
Jan Luppens

5 maart 1693
met attestatie van Groningen gekomen Gerhardus Averes

4 juni 1693
als van nieuws aengekomen
Hendrick Bontjes & Gerrijt Harmens
Met attestatien Geertruijd ten Veenhuijs, wed van Mense Hagius &
Agnieta Jans van Groningen
Albertis Garwijns van Nieuwe Schantze

3 september 1693
met attestatie van Embden tot ons gekomen
Margareta Joostes

10 december 1693
met attestatie van West Cappelen, uijt Graevenschap tot ons gekomen
Geertruijt Fleddermansius

4 maart 1694
van nieuws aengekomen
Jan Meijer
Leffert Albers
Siben Idens
Teube Jans
Berent Jansen
Fenne Hoenes
Hemke Nommmes

9 juni 1695
met attestatien tot ons gekomen
Mevr. Cornelia Carpentier weede Lobrech neffens
díHr. Vaendrich Lobrech en
desselver huijvrouwe Wilmina Clant& Jantjen Elses van Bellingh-wolde

8 september 1695
zijn met attestatien tot ons gekomen
Gertruda de Wilde met attestatie van ís Graven Haegh
Gerretje Jans met attestatie van ís Graven Haegh
Petronelletje Gerrits met attestatie van Delft

1 maart 1696van nieuws angekomen
Ludevicus HiniBeeck
Adriana Maria HiniBeeck
Met attestatie
Anneke Alberts van Vlachtwedde

7 juni 1696
van nieuws angekomen
Abraham van de Ruijrese Majoor deses Fortresse (vertr.)

6 september 1696
van nieuws angekomen
Harmke Tammes

6 december 1696
van nieuws angekomen met attestatie
van Vlachtwedde Willem Jans en Jantje
van N. Schans Berentds Hendricks, Corporael onder Capt. J. Lanteeck

5 december 1697
met attestatie van Cantes tot ons gekomen
Dieuwer Julles

6 maart 1698
van nieuws aangekomen
Asse Peters & Peter jans
Met attestatie van Bellingh-Wolds Steffen Jans

12 juni 1698
zijn van nieuws aangenomen
Cornelis Tileman, uijt het Paus-dom overkomende,
Anna Bontjes, & Wije Julles

5 maart 1699
is nieuws angenomen
juffrouw Cornelia Star, huijsvrouw van díAdvocaat Hins-Beeck
en mewt attestatie van BellinghWolde Aeltjen Numnesius

11 juni 1699van nieuws angekomen Anna Schelts &
met attestatie van Wirdum Debora, uijt Indien

10 september 1699
met attestatie van Winschoot gekomen,
Eltjen Harmens

3 maart 1700
van nieuws angekomen
Harmen Occes en Dedje Poppes sijn huijsvrouw met attestatie van Bellinghwolde
Marrichien Ritzens met attestatie van Groningen
Van nieuws angenomen
Jan Harmen Hofman uijt het Paus-dom
Jan Jacobs, & Henric Wolters Victoor [of Vietoor]
Trijntje Jurjens
Geertruijt Occens
Tjabbina Waelgkes
Heijltjen Harberts
Gepke Berents
Marie & Carstijne Idens
Pietje Jans
Geeske Lukens (des here dienst ?)
Met attestatie van Groningen DíHr. Commandeur Johan Rutger van de Camp

1 december 1700 zijn met attestatien tot ons gekomen
Geesjen Boelema van Groningen
Hilcke Warners van Bellingh-Wolde

6 maart 1701
is niemand van nieuws angekomen als
Mnsr. Havinga en sijn vrouw Jantien met attestatie van Groningen

5 juni 1701
is met attestatie tot ons gekomen
Maria Willems van Oudenaerden &
Hadewich Harmens van van Noordt-broeck

4 september 1701
alleen met attestatie tot ons gekomen van Groningen,
de gesubstitueerde Schoolmr. Thomas La Quiere en†
desselfes huijsvrouw Maria Beems & Johanna Beems
& Rixte Berents

4 december 1701
met attestatie van Wirdum tot ons gekomen Jantjen Jacobs

4 juni 1702
zijn tot onse Gemeijnte gekomen
Met attestatie
van Pekela
Eggerik Berens en Harmke Geerts
van Bellingh-wolda
Jacob Hendricks en Houwcke Peters
Van Nieuws angenomen
Roelef peters
Margarita Wachter
Willemina Ockes
Rixte Harmens

3 september 1702
met attestatie van Bellingh-wolde Tiaeckjen Cranenburgh

2 december 1703
met attestatie van Beerta tot ons gekomen Boelsem Jansen

2 maart 1704
van nieuws aengenomen
Jan Everts & Gerhardi [?] Schelts
Harmen Schulten
Elsjen Beeckman
Antje Berents
Gepke Warners
Lamme Alberts.
uijt het pausdom
Anne Wolberts
Anne Geerts

1 juni 1704
is van nieuws angenomen
Claesjen Edzes
Met attestatie zijn tot ons gekomen,
D.Hr. Jan Wiarda vaandrig & Mevrouw Anna van Oosten, van Bellinghwolde
Aalert Jans uijt de Beerta
Doppe Hendricks uijt de Niewe Schans

13 juni 1706 eerste avondmaal Ds Johannes Beuikers

3 oktober 1706
is met attestatie tot ons gekomen
Agatha ten Veenhuijs wed. van Beer Metting van Bellingwolda

19 december 1706
mett attestatie tot ons overgecomen
Felten Friens Schoolmeester alhier, en
Jantien Isebrants sijn huijsvrou
Antie Berents van Wischoot
Grietien Harms wed. van Harm Geerts

12 juni 1707
met attestatie tot ons overgekomen
Anna Tiammes huijsvrou van J. Beuikers past. loci van Groningen

18 december 1707
tot ons overgecomen
Johanne Tieleman uijt de Niewe Schans met attestatie en
Duijrt Bonties wed. van Bellingwol.
als littmaet aengenomen
Jacobus Pilemelli

21 maart 1708
tot onse gemijnte met attestatie gecomen
Harmen Scholts van Groningen
tot ledemaeten aengenomen
Geesie Harms
Antie Harms (onder Blijham)
Jantien Elferingshofs
Rixte Harberts
Fenne Berents
Elsie Berents
Eltie Ockens
Trientie Jans
Epke Alberts
Meghelina Beekmans
Eijldert Jans
Jan Pilemelle
Anton Pilemelle
Derck Pilemelle
Christoffer Dercks
Hans Jurrien Smit
Jan Boelsem
Hans Carel
Hendrick Geerts
Jan Martens
Jan Dircks
Aefke Pieters

6 juni 1708
tot litmaet aengenomen
Willem Kok

15 september 1708
tot ledemaeten aengenomen
Heijla Bonties
Aatie Koerts
Grietie Harms
Anna Elis. Hindrix

3 maart 1709
tot ledematen aengenomen,
Christopher Meijer en Fenneke Wittings

9 juni 1709
met attestatie tot ons overgecomen
Geert Jaspers en Grietien Everts van Winschoot

1 december 1709
tot ons met attestatie overgecomen
Geertien Jans van Groningen
Loutel[?] Ulbes van Wolde in Oostvrieslant

Anno 1710 Lijste der Lidmaaten van de Gemeinde Bell. Schans

2 maart 1710
door des Heeren Segeninge als ledemaeten aengenomen
Weijert Jurriens
Tibe Jans
Betie Willems
Teupke Harms
Gertruijdt Hagius
Daniel Cranenborg
Jenne Pilemelle (den 6 Junij 1720 met attest. getrocken nae Finsterwolde)
Wupke Jans onder de gemeijnte van Bellingw.

6 december 1711
sijn als ledemaeten aengenomen
Joost Isaack Eerligh
Andries Schelts
Jan Geerts

28 februari 1712
met attestatie gekomen van Bellingwolda Agath ten Veenhuijs wed. Mettings

12 juni 1712
als litmaet der gemeijnte aengenomen Wendel Conraeds

28 augustus 1712
met atestatie tot ons gekomen Gertrud Hagius van Clooster ter Apel

4 juni 1713
met atestatie tot ons gekomen Geeske Gieses wed. van Berent Dercks van Bellingw.

10 maart 1715
is met attestatie tot ons gekomen
Willem Oosten uijt de Wildervangh
en sijn aengenomen door ons
Hindrik Bonties
Tiabbe Mullers
Geert Geerts
Anna Christina van Ruijmten (met attest. vertrokken nae Wedde den 20 meij 1720)
Albertien Berents
Giesel Hindrix
Fraucke Hindrix
Jantien Jans
Trientien Dercks (attest. nae Blijham gegeven den 3 Junij 1722)
[ de volgende communicaten staan ook op 1 maart 1716, in andere volgorde,
de predikant moet zich hier wel hebben vergist]
Willem Meijer
Liesbeth Wittings
Giese Berents
Janna Hindrix
Metien Grommel (attest. den 13 Decemb. 1720)
Geertien Geerts
Grietien Addes
Metie Jurriens (attest. den 9 April 1723)
Dorothe Jans
Anna Elis. Mettings
Johanna Beekmans
Aefke Alberts

2 juni 1715
sijn met attestatie tot ons gekomen
Cornelia Tidens van Groningen, en
Jurrien Roelefs van Beerta

1 maart 1716
sijn tot de gemeijnte aengenomen
Janna Hindrix
Grietien Addes (heeft attest. naa Amsterdam ontfangen den 17 Junij 1720)
Metien Grommel
Anna Elis. Metting
Aefke Alberts
Mettie Jurriens
Dorothe Jans
Geertien Geerts
Giese Berents
Willem Meijer
Janna Beekmans
Anna Elis. Witting

6 juni 1717
is tot dese gemeijnschap gekomen
Renske Dercks
Grietie ter Broek
Sara Harms (heeft attest. nae Groning. ontfangen)
Luppe Jans
Jan Harms
Levijs Berents
Jan Meijn
Geeske Geerts
Geeske Hagius
Auwe Elties
Trientie Jans
Jantien Alberts

5 september 1717
tot dese gemeijnte aengenomen
Jantien Coens
Aefke Eijlders (aan dese attest. na Groningen gegeven den 5 Augustus 1719)


9 juni 1719 Petrus Westermolen in den dienst bevestigt

29 september 1719
met attestatie van Groningen aangekomen Catharina Jacobs

10 maart 1720
tot Ledematen aangenomen
Francina van Bern (attes. den 13 Dec. 1720)
Petertie Addes (attest. de 9 April 1723)
Anne Helena Grommels
Anne Margrita Maijers
Antie Giesen
Gerrit Addens (met attest. na Groningen de 9 Junij 1724)
Geert Eilders

9 juni 1720
tot de Gemeente met attestatie
van Groningen gekomen Aefje Eilers
van Wiltsveen de Majoor Johan Van Diemen en
mev. Cornelia Van Dijck Eght. Luijd.

8 november 1720
van Wedda met attestatie aangekomen Beelke Braemhorst J.D.
(heeft attest. naar Amsterdam ontfangen den 14 Octobr. 1722)

1721
hebbe op den 24 Jann. attest. gegeven aen Jantie Dircks Ter Broek
den 2 Maij aen Anne Margarite Maijers gaende nae Groeningen

14 november 1721
tot Ledematen aengenomen
Hermannus Van Bern
IJsbrand Jurriens
Geertruij Jans
Geeske Berends
Tolette Harmens
met attestatie
Wolbert Claessen en
Trijntie Jurriens zijn Huijsvr.

8 maart 1722
met attestatie aenkomen
Den Chirurgijn Avereks
Jacobus Pilemelle

12 juni 1722
met attestatie aengekomen Juf. van Diemen (met attest. vertrocken 1723)

14 maart 1723
tot Lidmaet aengenomen
Anna Businga (attestatie geg. den 7 Sept. 1728)

24 september 1724
met attestatie van Vrieschelo tot ons overgekomen Gijssel Jans

10 december 1724
Tot Ledematen aengenomen
Isula Van Bern en
Gesina Van Bern (attest. gegeven den 29 Aug. 1725 naer Winschoot)
Harmen Scholtz
met attestatie tot ons overgekomen
Elisabet Adams
Toonke Albertz

10 maart 1725
tot Lidm. aengenomen
Adriaen van Proeten Commies
met attest. van Groning. overgekomen
Engeltie Geertz
De Heer Gijsbert Harm Jarges
Josina Elisabet Clant van Aikema

27 mei 1725
met attestatie tot ons overgekomen
van Onstwedda Hendrikje Jans huijsvrou van Jan Roelofs
van Groningen Eltie Elleri

9 december 1725
tot Ledematen aengenomen
Petrina Francis De Soet
Digna Maria Van Bern (attestatie afgeleven)
Vrouke Ter Broek
Elisabet Poppe
Albertie Jans
Gerbert Eilders

16 juni 1726
tot ons met attestat. gekomen Vrou F. Dijkhuijs

15 september 1726
tot ons met attestat. overgekomen Wopke Wiltz
(gesond. attest. nae Groening. op 4 Novb. 1728)(weer gegeven attst. den 30 april 1734)

8 december 1726
sijn tot Ledematen aengenoomen
Janne Jans
Claesje Jacobz (attest. geg.)
Heijla Jochemz
Ettie Weijertz
Jochem Janz
Hendrik Janz

9 maart 1727
met attestatie tot ons van Bellingwold. overgekomen Hendrik Janz

15 december 1727
tot Lidmaet aengenomen Johama Maria Peru

13 juni 1728
tot ons met attestatie van Bellingw overgekomen.
Robert Joris en Heijla Dijckhuijs Eghe-Luijd.

12 september 1728
tot ons met attestatie van Lier overgekomen
de Hoog Edel Wel Geb. Baronnesse van Imhof, huijsvr. van den Heer Commandeur Maneel van Lieroort
Harmen Franckz sold.

29 mei 1729
van Lieroord met attestatie overgekomen Willem Harmz sold.
tot Lidmaet aengenomen Anna Beukerz

11 september 1729
met attestatie van Groningen tot ons overgekomen Wopke Wiltz (heeft att.)

11 december 1729
tot Ledematen aengenomen
Geertruij Grommelz
Marrigje Bregenbeeks (met attest. vertr.)
met attestatie van Lieroort tot ons overgekomen Berentie Dirkz

14 maart 1730
tot Ledemaet aengenomen
Treintie Jacobz Pilemelle (met attest. vertrocken naer Groningen)

11 maart 1731
tot Ledemaeten aengenomen
Juff. Cornelia van Diemen (heeft attest.)
Fenne Harmenz
Marie Boelsem
Geertruij Hommes
Adam Bonties

10 juni 1731
sijn met attestatie tot ons gekomen
Anna Elisabetha Junging
Treintie Geerards
Cornelis en Cornelia Misdag
Philips Mook

9 december 1731
met attestatie overgekomen Henriette Louise Margarita Baronnesse van Imhof en Nieveen,
hebbe Haer Hoog Ed. attestatie nae de Wildervank wedergegeven den 20 meij 1732

9 maart 1732
tot Ledematen aengenomen
Jan Berentz
Lucretia Eppen
Geertie Berentz (attest. gegn.)
Fennetie Janz

15 juni 1732
hebbe attestatie gegeven naer de Beerta aen Gepke Berentz
tot Lidmaed aengenomen Eppe van der Camp

13 september 1733
met Attestatie tot ons uijt de Beerta overgekomen
Reijnt en Foske Boelens Eghte Luijden

10 januari1 1734
tot Lidmaet aengenomen en attestatie naer Oostindien gegeven
aen den Heer Hieronimus Baron van Imhof

9 maart 1734
tot Lidmaet aengenomen de Heer Jan Georg Maneel Commandeur

19 december 1734
tot Lidmaeten aengenomen
De Frelle Louisa Isabelle van Imhof (attest gegeven)
Geertie Jaxon
Anna Eerligh
Frouwe Cornelis
Margreta Beukers
met attestatie tot ons overgekomen
Juff. Cornelia van Diemen (van Berg op zoom0
van Bellingwolde
Engelbertien Averes en Vroutie
ter Broek Eght Luijden

10 juli 1735
met attestatie van Sevenbergen tot ons overgekomen
De jonker Raphael Charles Bressy en desselfs
Broeder de majoor Rudolphus Adrianus Bressy

18 april 1736
tot Lidmaet aengenomen Johanna Loman en is met attestat. naar Groningen vertrokken

30 november 1736
tot Litmaet aengenomen De Heer Baron Hendrik Francois van Imhof ende
Gerardus Jochems Jaxon
met attestatie van Winschoten aengekomen Martien Janz

1739
Met attestatie tot ons overgekomen van Bellingwolde
Antie Claessen, huijsvrou van Harmen Scholtz

9 juni 1741
Tot Litmaet aengenomen Anna Dijkhuis

16 augustus 1741
hebbe attestatie gegeven aen Johan Christiffel Nout en Michiel Smit
bijde sold. in de Comp. van Heer Cap. Slaet
Ock aen den Corporael Hendrik Bosschert
ook aen Trijne Jans Geersen

1748 síZeedert den Heiligen Dienst waargenoomen door D. S. Meijnet

15 december 1748
tot deese Gemeente door AttestaciŽn toegevoegt
De Hr. Warner Winshemius van Sluijs in Vlaanderen
Elias Fransen , Corp. van Groningen
Pieter Dieterman sold. van ís BoschJohan Jurjen Marot, sold. van Koevorden

5 januari 1749
Is de Laatst genoemde wederom met Attestaatsie vertrokken

2 maart 1749
Is weerom Attestacie afgegeven aan Corp. Elias Fransen

24 mei 1749
Is Attestatie afgegeeven aan Pieter Dieterman Geweese Soldaat van de Gen. Maj. Veldman

8 juni 1749
met AttestaciŽn tot deese Gemeente overgekoomen
Trijntje Warners van Bellingwolda
Margrieta Beukers van Koevorden

14 september 1749
Attestatie na Winschoten afgegeven an
Juffr. Fenna Metelerkamp nu Relocius

19 december 1749
met Attestacie tot ons van Amsterdam overgekoomen
Adriana Maria Relotius
Omtrent den selven tijd sijn Attestacien Afgegeeven aan
Poppe Hindriks Schipvaart, en
Martinus Kreekeler, beide Na Swolle

11 mei 1750
Attestatie afgegeeven aan de Lt. Warner Winshemius, na Coevorden

12 juni 1751
met AttestaciŽn tot Ons overgekoomen
Wilhelmina Sluiter van ís HageMaria Cornetta Mulder van Groningen
Coenraad HŲtker Korporaal en
Hendrik Kok en JurriŽn Rees, soldaaten onder ít Regiment van deLt. Coll. v. Acronius, van de Lang-Akker-Schans

20 juni 1751
Is weerom met Attestacie vertrokken Coenraad HŲtker Corpor. voornt.

2 april 1752
tegen dien tijd AttestaciŽn afgegeven aan Hendrik Kok, en
JurriŽn Rees soldaaten onder ít Regim. Acronius na Coevorden (z. boven 12 Juni 1751)

16 september 1752
met Attestacie overgekoomen Albert Seesse, sold. in Ďt 1ste Bataillon van Croije

10 september 1753
met Attestacie van de Zeerijp tot dese Gemeente overgekoomen
Mevr. de Wed. Anna van Nijeveen Geb. Verruci

20 april 1754
Kerkelijke Attestacie Afgegeven aan Albert Seesse sold. in Ďt 1ste Bataillon van Croije

9 juni 1754
met AttestaciŽn tot de Gemeente overgekomen
Johan Heinrich Kehr, en
Johan Hendrik Knester,
beide soldaten in ít Regiment van Swanenburg, van MaastrichtSijn op voorgaande Belijdenisse tot de Gemeente Aangenomen
Tietje Tiedens, huisvrouw van Gerardus G. Nieuwburg, van Bellingwolda,
Boele Reints J.M. van de Bell. Schans
Tegen den selven tijd is nog met Attestacie van Maastricht overgekoomen
Adam Hoch sold. in ít Reg. Swanenburg

24 februari 1755
AttestaciŽn afgegeven aan
Johan Heinrich Kehr, en
Adam Hoch, Soldaten in ít Reg. Swanenburg Comp De Salve

11 april 1755
Attestacie afgegeven aan Mevr. de Weduwe A.D. Verruci, wed. Van Nijveen

8 juni 1755
met Attest. Joost Kring

21 september 1755
op Belijdenisse tot de Gemeente toegelaten
Getruda Meijnet Geb. v. Proeten,
Teupke Haijkens Dammans
Met Attestacie van Bellingwolda tot Ons overgekoomen
Swaantje Beerents

27 oktober 1755
Attestacie afgegeven aan Wilhelmina Sluiter, Wed. van wijlen de Schoolmr H.J. Jager, na ís Hage

14 maart 1756
tot de Gemeente door Belijdenisse toegekoomen is
Wolter Wolters Fictoor van de Bellingwolder Schans,en
met Attestacie van de Lang-Akker-Schans
Ludewig Bauer sold. onder de Prins van Stolberg

14 april 1756
AttestaciŽn afgegeven aan Joost Kring, Corporaal, en
Ludewig Bauer sold. onder den Prins van Stolberg

13 juni 1756
tot de Gemeente met Attestacie van Groningen overgekoomen
de Serjeant Abraham Nakke
en op Belijdenisse aangenoomen Bartelt Jans van Bellingwolda

12 juni 1757
Attestacie afgegeven aan den Serjeant Abraham Nakke
en met AttestaciŽn tot de Gemeente overgekoomen
Hille Hindriks, huisvrouw van Harm Titjes van Bellingwolda, en
Vrouwtje Ter Broek, huisvrouw van Engelbertus Averesse van Winschoten

16 juli 1757
Op Belijdenisse tot het H. Avondmaal toegelaten
Grietje Joostens van Stapelmoer
Op deselve Datum Is Attestacie Afgegeven aan Grietje Joostens na Amsterdam

18 september 1757
sijn met Attestacien Overgekoomen
Rogier van Alphen , Lieut. onder de Infanterie
van desen Staat; van de Lang-Akker-Schans
Lucretia Harms Huisvrouw van de Hr. De
Bressij, Majoor der Fortresse: van Bellingwolda
Johan Hendrik Knester sold. onder de Coll.
Swanenberg: van Groningen.
Op Belijdenisse sijn aangenoomen
Heere Jans, en Albertje van Oosten, Egtelieden,
Pieter de Vries, woonagtig alhier

18 december 1757
met Attestacie Overgekoomen van Ausbuirt
Vrouw Cornelia Wilhelmina van Bloemenschilt geb. van Lauprecht

19 maart 1758
met Attestacie overgekoomen van de Lange-Akker-Schans
Roelof Jans Boelens

22 april 1758
met Attestacie van hier vertrokken
Johan Henrich Knester , sold. onder Swanenberg

28 mei 1758
Sijn AttestaciŽn afgegeven aan
Rogier van Alphen, Lieut. onder de Prins van Stolberg en
sijn Huisvrouw Mejuffrouw Adriana Maria Geb. Relotius

9 maart 1760
was op Belijdenisse tot Lidmaate aangenomen
Johanna Scheuning, huisvrouw van Roelof Boelens

2 december 1760
AttestaatzŽn afgegeven aan Roelof Boelens en Johanna Scheuning

12 maart 1763
op Belijdenisse tot Lidmaaten aangenomen
Geert Joostens op de Koude Hoek onder Bellingwolda,
Boele Egges
Beerent Jans
Remke Harms, [deze drie] in den Bellingwolder Schans

11 juni 1763
zijn met Attestaatzie van Groningen overgekoomen
Petronella Sadelaar, en
Dirk Eleveld, Zold. in Batt. Orange Drenthe
Beide weerom met Attestaatzie vertrokken
Attestaatzie afgegeven aan
Petrus Boerema, beroepen tot Pred. te Saaxum.

22 september 1764
Met Attestacie tot ons overgekoomen
De Lieut. Samuel Emmius van Crans van Willemstad
Anje Willems van Bellingwolda

22 juni 1765
Met Attestaatsie van Groningen overgekoomen
Elizabeth Adams

14 september 1765
Tot Lidmaat aangenoomen
Ida Watermans, van Bellingwolda

21 oktober 1766
Attestaatsie afgegeven aan
Ida Watermans

11 december 1766
Tot Lidmaat aangenoomen
Remke Wubbes, huisvrouw van Jan Geerts

31 augustus 1767
Attestacie afgegeven aan
Remke Wubbes, huisvrouw van Jan Geerts

1 mei 1768
Attestacie afgegeven na Groningen, aan Grietje Heikes Damman
Attestacie afgegeven aan Geert Joosten na Bellingwolda

11 maart 1769
op voorgaande Belijdenisse tot Lidmaaten deezer Gemeente Aangenomen
Jan Luppes, en Hindrik Waalkes van de Bult,
Albert Bos, en Zwaantje Hindriks E.L. woonagtig alhier

8 juni 1769
op voorgaande Belijdenisse tot Lidmaaten deezer Gemeente Aangenoomen
Johanna Kristina Bilevelt, op de Koude Hoek onder Bellingw.,
Tetje Jacobs op de Bult.
Met AttestaciŽn van Groningen overgecoomen
de Sergt. Reindert Hindriks van der Kamp en
Kristina Moethaan, E.L.

7 september 1769
met Attestacie van Groningen overgekoomen
Dirk Teckes

7 mei 1770
met AttestaatsiŽn weer van hier vertrokken,
de Sergt. Reindert Hindriks van der Kamp, en Kristina Moethaan

15 december 1770
met Attestacie van Leer tot deeze Gemeente overgekoomen Fentje Janssen

7 maart 1771
op voorgaande Belijdenisse tot Lidmaaten der Gemeente aangenomen
Anna Margrieta Heijkens, en Wijert Jans

18 maart 1771
is weerom Attestacie afgegeven aan Dirk Teekes

28 juni 1771
Is met Attestacie overgekoomen Jacob Reiss, van de Grave

12 juni 1772
is met Attestacie van Groningen overgekoomen
de Majoor Reinder Hendrik van der Kamp en
Christina Mouthaan, Egtelieden

12 september 1772
Attestacie afgegeven na Groningen aan den Oud-majoor dezer Fortresse, Samuel Emmius Crans
den zelven datum met AttestacieŽn van Groningen herwaards overgekoomen
Johan Ulrich Wuest, en Geertruijd Marinus, Egtelieden

25 mei 1773
aan laatstgemelde weerom Attestacie afgegeeven na Groningen

3 juni 1773
Attestacie afgegeeven aan Johanna Kristina Bileveld, op de Kolde Hoek onder Bellingwolda

11 juni 1773
Zijn met Attestacie van Sluis in Vlaanderen herwaarts overgekoomen
Wilhelmus Telken, Serjaant, en Maria Joseph,
Jacobus Meijer, en Jacob Roselaar

11 september 1773
Is met Attestacie van Groningen overgekoomen Grietje Jans
Attestacie afgegeven aan Boele Egges en Anna Margrieta Heikens E.Lieden

15 maart 1774
Attestacie afgegeven aan Jacob Reiss

10 juni 1774
zijn op hunne Belijdenisse tot Lidmaaten aangenoomen
Roelof Harms, en
Heilke Jans, huisvrouw van Hindrik Jans
Omtrendf den zelven tijd AttestaciŽn afgegeven na Groningen
Wilhelmus Telkens, en Maria Josef E.L., nog aan
Jacobus Meijer, en Jacob Roselaar; alle na Groningen.
Nog zijn herwaards met AttestaciŽn overgekomen van Vlissingen
Willem Wolff, en Geertruij van Noll, E.L.
van Haiger in Duitschland Johan Henrich Muller
van Zwolle Filips Zweitzer (NB Overleeden)

9 september 1774
met Attestacie overgekoomen
Johann Joost Pieck.

4 december 1774
op voorgaand onderwijs, en belijdenisse van de Leere der Hervormde Kerke Christelijk gedoopt,
en tot Lidmaat der Gemeente oopenlijk aangenoomen de Jongeling
Johan Caspar soldaat onder Ďt 1ste Batt. van Oranje Nassau, gebooren van Mennoniete Ouders

18 april 1775
Attestacie afgegeeven aan
Willem Wolff , en Geertruij van Noll, E.L.
Johan Henrich Muller,
Johann Joost Pieck

9 maart 1775
op voorgaande belijdenisse tot Lidmaaten der Gemeente aangenoomen
Elizabeth Gerardus Nieuwburg, en
Michiel Hermannus Andersson

16 mei 1775
Attestaacie afgegeven aan Elizabeth Gerardus Nieuwburg

22 juni 1775
Attestacie afgegeeven aan M. H. Andersson

9 juni 1775
met Attestacie van Ďt Zas van Gend herwaards overgekoomenGerardus van Bijmen

24 september 1775
Aan den laatstgemelden weerom Attestacie afgegeeven
Is met Attestacie van den 11 April van Groningen overgekoomen
Mevr. de Wed. Bonhomme

11 mei 1776
Attestacie afgegeeven aanÖ.

20 juni 1777
zijn met attestacie van Sluis in Vlaanderen overgekomen
Johannes Fiege en Maria Katrijna Pulinx E.L.
van Breda Johan Georg Vogt.
Op belijdenisse tot Lidmaeten aangenoomen
Berend Gerhardus Nieuwburg, en
Frouwe Aaldriks E.L.

22 september 1777
Attestacie weerom afgegeven aan
.Berend Gerhardus Nieuwburg, en Frouwe Aaldriks E.L.

8 juni 1787
zijn op Belijdenisse tot Lidmaaten der Gemeente aangenoomen
Jahanna Katharina Meijnet,
Zwaantje Nieuwburg, en Voske Eppes, en
Willem Heeres met Attestacie van buiten overgekoomen
Stijntje Geerts van Groningen, en
Jacob Eppes van lc. ??

1788 Lijste der Lidmaaten Zeedert den Heiligen dienst waargenomen door J.H.Mensinga

21 juni 1788
Is met Attestatie tot ons overgekoomen
Reinina van der Kamp van Nimweegen

14 september 1788
Is met attestatie Groningen tot ons overgekomen Remke Remmers
Nog met attestatie van de Meeden tot ons overgekomen Geertruda Mensinga

27 november 1788
Op belijdenis tot Lidmaat aangenomen Jacobus Heres

22 december 1788
Attestatie weederom afgegeven aan Remke Remmers na Groningen
& aan Geertruda Mensinga na Emmen

1789 Lijst der Lidmaten Zedert den dienst van H. Borgesius toegekomen

13 september 1789
Zijn met Attestatie tot ons overgekomen
E. D. Lichtenvoort Kapitein
Parlan Macfarland Sergeant
Jacob Snorbos Korporaal

6 december 1789
Met Attestatie overgekomen Geertie Gijsbers Kroeze

Lijst der Lidmaten zins den Dienst van U. W. Theden van Velzen

24 maart 1791
zijn met attestatie tot ons overgekomen
Nicolaas Cornelissen
Jacob Snorbos Korp.

1 juni 1791
met attestatie overgekomen
James Sutherland Sergeant
Anna Rietjes

25 juni 1791
Attestatie afgegeven aan Geertje Gijsbers Kroeze naa Amsterdam

20 juli 1791
is met attestatie overgekomen
Reina Gesina Star Lichtenvoort huisvrouw van den Ingenieur Preijser

3 september 1791
tot Lidmaat aangenomen Anna Lubbers
met attestatie overgekomen Albertje Moorlach

3 oktober 1792
Attestatie afgegeven an Reina Gesina Star Lichtenvoort na de Grave

10 mei 1793
Attestatie afgegeven an Nicolaas Cornelissen
James Sutherland Sergeant
Anna Rietjes

7 september 1793
tot Ledematen angenomen
Geerd Nieborg, en
Wilhelm Lodewijk van Ingen

18 september 1793
tot Lidmaat angenomen Adriaan Meijnet
op dato angenomen tot Lidmaat Tjaakje Pieters

Lijst der Ledematen gedurende den Dienst van Johs Jak. Damstť.

15 juni 1794
zijn met kerkelijk getuigschrift tot ons overgekomen
uit Leeuwarden Gertje Buijsing
uit Groningen Ida Pieters
uit Nijmegen Andries Schoenmaker en
Anna Christina van der Haven (vertrokken met attest.)

4 december 1794
met kerkelijk getuigschrift tot ons overgekomen
uit Groningen Enno Doedens Ligtenvoort
van Bellingwolda Eppien Luikens
van Vellage Christophertje Ulfers

1 juni 1795
attestatie afgegeven naar elders aan Ida Pieters

17 juni 1795
attestatie afgegeven naar Nijmegen of elders aan Christina Mouthaan en
Reiniza van der Kamp

30 november 1795
attestatie afgegeven naar Augustinusga aan Gertje Buijsing


Lijst der Ledematen die hier waren bij de komst als Leeraar, van O. J. Oomkens
[eind 1796]
Berent Jans
H.H. Swart
Jacob Eppes en vrouw Stientje Geerts
Jochem Harms en vrouw Foske Everts
Enno Doeden Lichtenvoort en vrouw Johanna Catharina Meijnet (naar de Wildervank met attestatie vertrokken)
Adriaan Meijnet en vrouw Tjaakje Pieters
Eppien Luikens
Albertje van Oosten
Jacobus Heres
Philip Willem Anderson Schoolmr. en vrouw Albertje Jans Moorlach
Everdina Leenders
Harm Klaassens en vrouw Trientjen Geerts (Met attestatie naar de Pekel A vertrokken)
Fentje Jans
Tetje Tijdens wed. G. Nieuborg
Zwaantje Gerhardus Nieuwborg
Geert Nieuwborg
Gustava Wilhelmina Anderson
Stoffertje Olferts
Roelf Harms
Grietje Jans Baas
Hendrik Grommel en vrauw Rixte Pieters
Johanna Cornelia Schot wedw. von Lasperg
Adriana von Lasperg
Johanna Dorothea van Lasperg
Adriana Maria Relotius wedw. Van Alphen
Henderina Masenbelt

9 februari 1797
na voorgaande belijdenis tot lidmaat aangenomen
Hiltje Adama huisvrouw van den Kapitein J. F. Menger
en den 2 Maart met attestatie van hier naar de Nieuwe Schans vertrokken

29 april 1797
na gedane belijdenis tot lidmaat anngenomen Anna Teubina Wolters Fictoor

31 augustus 1797
met attestatie tot ons overgekomen van Bellingwolde Aaltje Geerts

31 januari 1798
met attestatie tot ons overgekomen van de Scheemda Fenna Sara de Muinck

14 februari 1798
attestatie afgegeven naar Wildervank aan Anna Teubina Wolters Fictoor

10 december 1798
met attestatie tot ons overgekomen van Delfzijl
de Lieutn. Ingenieur Christjaan de Groot
en in Februarie daaraanvolgende met attestatie naar de Nieuwe Schans vertrokken

5 juni 1802
met attestatie van lidmaatschap uit Amsterdam tot ons overgekomen

6 juni 1802
Sara Catharina Elisabeth Anderson
na voorafgaande belijdenis tot Lidmaat aangenomen Afien Geerts

10 september 1802
met attestatie van Lidmaatschap uit Bellingwolde tot ons overgekomen Gepke Schelts

4 mei 1803
na voorgaande belijdenis tot Lidmaat aangenomen Wendelke Harmannus Tap

5 februari 1804
na voorgaande belijdenis tot Lidmaat aangenomen Pieter Martens

5 juni 1804
met attestatieŽn van Alkmaar en Delft tot ons overgekomen
de Lieutn. Ingenieur Martinus Johannes Conrad en
deszelvs huisvrouw Lauwtje Monsieur

6 maart 1805
na voorafgaande belijdenis tot lidmaat aangenomen Tonke Berents

26 mei 1805
attestatie naar Amsterdam afgegeven aan Sara Catharina Elisabet Anderson

21 augustus 1805
attestatie naar Oostwold afgegeven aan Pieter Martens

10 juni [1806]
attestatie naar Alkmaar afgegeven aan den Lieutn. Ingenieur
Martinus Johannes Conrad en deszelvs huisvrouw Lautje Monsieur

2 november [1806]
na voorafgaande belijdenis tot Lidmaat aangenomen Jantje Folkerts

29 april 1807
attestatie naar beneden Pekel A aan Wendelke Harmannus Tap

6 mei 1808
na voorafgaande belijdenis, tot ledematen aangenomen
Harm Remkes en Grietje Jans Nap.
Op dien tijd ook van Groningen tot ons overgekomen Lammechien Schelts

juli 1808
in Julie van hier met attestatie naar Hengelo vertrokken
Henderina Musenbelt huisvrouw van den oud Commandeur Ph. L. Schmidt

30 november 1809
met attestatie van lidmaatschap van Winschoot tot ons overgekomen
Hindrikus Schetsberg, en van Midwolda
deszelvs huisvrouw Jacoba Hermanna Themmen

20 mei 1810
na voorgaande belijdenis tot lidmaat aangenomen Zwaantje Wubbes,
om van hier met attestatie te vertrekken naar de Nieuwe Pekel

2 april 1811
na voorgaande belijdenis tot lidmaat aangenomen Geert Hindriks Lunenburg

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.