LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Oude Pekela

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Lidmaten Oude Pekela. Transcriptie 1719-1728 Dick Kuil, ontvangen/corr. feb. 2006. Transcriptie 1733-1736 en 1781-1811 Annelies de Wijk feb. 2006, corr. MG.

In de rechterlijke archieven van Oude Pekela (732/1065) zijn een aantal bladzijdes te vinden met aantekeningen kerkenraad, Dick Kuil heeft deze getranscribeerd, toegevoegd dec. 2007.

- kerkenraad 1692 - 1719
- mutaties 1719-1725 (R.A. 377)
- mutaties 1725 (R.A. 377)
- mutaties 1725? (z.j.) (R.A. 377)
- mutaties 1728 (R.A. 378)
- mutaties 1733-36 (H.G. 1)
- mutaties 1784 (R.A. 382)
- lijst 1786 (R.A. 382)
- mutaties 1786-1810 (R.A. 382 + 383)
- mutaties 1810-1811 (R.A. 383)


Kerckelijke saken voorghevallen onder de bedieninghe van Wigerus Rustinga,  
derde Predikant in de Pekel A.
 
1692
Den 27 Novemb. is alhier volgens classicale ordre W: Rustinga opentlijck in 
sijnen Dienst bevestight, zijnde de Predikatie ghedaen door D: Willman, 
Predikant in Veendam, wiens adsistent was D: Hoorn V.D.M. tot Oostwoldt.
 
Den 26 Decemb. is alhier van de Ghemeijnte of praesente Leedematen tot Diaken 
verkoren in plaets van den afgaenden, de E. Gerrijt Pijbes. En tot Ouderlingh 
van de kerckenraedt de E. Herman Jansen op Zuijderveen.
En nae dat hare Naemen op drie verscheijdene sondaghen van den Predickstoel 
waren gheproclameert, sonder datter jeets tegen haer leere of leven wierdt 
inghebracht, soo zijn se daer op opentlijck in haren dienst bevestight den 22 
januarij 1693. En is daer mede goetghevonden dat jeder Ouderlingh in plaetse 
van vier nu vijf jaren in sijn Ouderlinghschap continueren soude; overmits de 
Ghemeijnte anwassende, nu drie Ouderlinghen ghenoot, daer te voren alleenlijck 
twe ghehadt hadde.
 
1693
Den 26 Decemb. is alhier volgens ouder Ghewoonte van de Ghemeijnte of praesente 
Leedematen tot Diaken verkoren in plaetse van den afgaenden, de E. Berent 
Allerts. En tot Ouderlingh mede in plaets van den afgaende D: E. Derck Willems, 
koopman.
En nae dat hare naemen op drie verscheijdene Sondaghen van den Predickstoel 
waren gheproclameert, sonder datter jeets tegen haer leere ofte leven wierdt 
inghebracht, soo sijnse daer op opentlijck in haren dienst bevestight de 21 
sten januarij 1694.
 
1694
Den 26 Decemb. is alhier tot Diaken verkoren van de Ghemeijnte of praesente 
Leedematen: De E. Boele Doedes, Brouwer.
En nae dat sijn Naem op drie verscheijdene Sondagen was afgheleesen, sonder 
datter jeets tegen sijn persoon wierdt inghebracht; soo is hij daer op 
opentlijck in sijn Dienst bevestight den 20 januarij 1695.
 
1695
Den 26 Decemb. is van de Ghemeijnte of praesente Leedematen tot Diaken verkoren 
de E. Foppo Tammens, in plaets van den afgaenden. En tot Ouderlingh mede in 
plaetse van den afgaenden: De E. Gerrijt Pijbes, Schipper.
En nae dat hare naamen op drie verscheijdene Sondagen waren gheproclameert, 
sonder datter jeets tegen haer wierdt inghebracht; soo zijnse opentlijck in 
haren dienst bevestight den 19 januarij 1696.
 
1696 
De schoolmr. Herman Luijtiens om ghewichtighe redenen door de kerckenraedt 
afghesneeden zijnde van des Heeren H: Avondmael; soo heeft nae verloop van 
eenighen tijdt ootmoedighlijck en vijerighlijck versocht, dat doch weder mochte 
toeghelaten worden tot de tafel des Heeren.
Welck versoeck en voorstel in de kercke van de kerckenraedt rijpelijck en in de 
vreese des Heeren overwooghen zijnde: soo is goetghevonden, Hem dese 
naevolgende Vraghen voor te houden om te beantwoorden.
 
1. Of Hij Herman Luijtiens de kerckenraedt niet justificeerde in haer           
   ghehoudene proceduijren tegens Hem?
2. Of Hem niet van herten leet was, dat hij versweeghen hadde die schendelijcke 
   daedt, te weten het schenden van onse Protocoll door het uijtsnijden van     
   eenighe Bladeren uijt het selve, 't welck hen bekent was?
3. Of Hij niet hertelijck versochte, dat Hem sulcks te goede ghehouden en       
   vergheven mochte worden?
4. Of Hij niet van herten beloofde, Hem voortaen door Godts ghenade te sullen   
   ghedraghen als een goedt schoolmr. en lidmaet der Ghemeijnte betaemt; doch   
   indien Hij sich weder qualijck mocht comportÍren en te buijten gaen, 't      
   welck wij niet willen verhopen, dat Hij sich dan geerne en ghewilligh de     
   Kerckelijcke Disciplijne soude onderwerpen?
 
Dese bovenstaende vraghen an de Schoolmr. Herman Luijtiens in onse
Consistoriale Vergaderinghe voorgehouden zijnde, zijn van Hem met een jae beantwoordt,
en is daer op dan weder toeghelaten tot de Tafel des Heeren.
Aldus ghedaen in de kercke den 28sten Februarij 1696.
W: Rustinga Past:
 
Den 26 Decemb. is de E. Pieter Henricks van de Ghemeijnte of praesente Leedematen
tot Diaken in plaetse van den afgaenden verkoren. En nae dat sijn naem driemael
op drie verscheijdene Sondaghen van de predickstoel was afgheleesen, sonder
datter jeets tegens Hem wierdt inghebracht; soo is opentlijck in sijn dienst
bevestight den 17 januarij 1697.

1697
Geert Hermans, soon van onse Schoolmr. Herman Luijtjens, mede om ghewichtighe
redenen ghelijck de Vader afghesneeden zijnde van des Heeren H: Avondmael door
de kerckenraedt; soo heeft nae verloop van eenighen tijdt ootmoedighlijck
en vierighlijck versocht, dat doch weder toeghelaten mochte worden tot de
Tafel des Heeren.
Welck versoeck en voorstel in de Kercke van de Kerckenraedt rijpelijck en in
de vreese des Heeren overwooghen zijnde: soo is goetghevonden Hem dese
naevolgende Vraghen voor te houden om te beantwoorden.
 
1. Of Ghij Geert Hermans de Kerckenraedt niet justificeert en rechtveerdight
   in haer ghehoudene proceduijren tegens u?
2. Of u niet van herten leet is, dat ghij versweeghen hebt die schendelijcke
   daedt, te weten de schendinghe van onse Protocoll door het uijtsnijden van
   eenige Bladeren uijt het selve, u sulcks bekent zijnde.
3. Of Ghij niet hertelijck versoeckt, dat u sulcks magh te goede ghehouden
   en vergheven worden?
4. Of u niet van herten leet zijn die ijselijcke vloecken door u uijtghebraeckt
   ten huise van Grietje Hermans, nu getrout zijnde an jan jansen Beucken?
5. Of Ghij niet belooft, dat ghij u voortaen wachten sult voor die
   schrickelijcke
   sonde van Dronckenschap? Als mede, dat Ghij uwen Naesten sult lijck en recht
   doen soo veel u moghelijck is?
6. Of Ghij niet van herten belooft, u voortaen te sullen ghedraghen door
   Godts ghenade als een goedt Christen en Lidmaet der Ghemeijnte betaemt;
   doch indien ghij u weder qualijck mocht comportÍren en te buijten gaen,
   't welck wij niet willen verhoopen, dat Ghij u dan geerne de Kerckelijcke
   Disciplijne sult onderwerpen?
 
Dese bovenstaende Vraghen an Geert Hermans in onse consistoriale Vergaderinghe
zijnde voorgehouden; zijn van den selven met jae beantwoort en is daer op
weder tot de Tafel des Heeren toeghelaten.
Aldus ghedaen in de kercke Ter Pekel A den 28 Novemb. 1697
W: Rustinga V.D.M. ibid.
 
1697
Den 26 Decemb. is alhier volghens oude ghewoonte van de Ghemeijnte of praesente
Leedematen tot Diaken verkooren de E. Jan Tonnijs, Schipper. En van de kercken-
raedt tot Ouderlingh de E. Eltje Jacobs, Veenmr.
En daer op hare namen driemael op drie verscheijdene Sondaghen van de Predickstoel
gheproclameert en niets tegen Haer inghebracht zijnde, soo zijnse opentlijck
in haren dienst bevestight den 23 januarij 1698.
 
1698
Den 26 Decemb. is alhier van de Ghemeijnte of praesente Leedematen tot Diaken
verkooren de E. Aeldert Hendricks. En van de kerckenraedt tot Ouderlingh 
de E. Boele Doedes, Brouwer.
En nae dat hare Naamen driemael op drie verscheijdens Sondaghen van den
Predickstoel waren gheproclameert er niets tegen haer inghebracht; zoo zijnse
opentlijck in haren dienst bevestight den 22 januarij 1699.
 
1699
Den 16 Febr. is alhier in de Pekel A van de Pastoor, Ouderlingen en Diakenen
een Collecte ghedaen tot onderhoudt van de arme verdreevene GheloofsGhenooten
uijt Vranckrijk, de Valleijen van Piemont en elders in confomitŤ het
Placcaet van den 7 Febr: 1699.
En hebben de ghecollecteerde penningen volgens quitancie van de heer Rentemr.
Spanheim anghebracht de Summa van 122 Gld. 16 Stuiv. 7 Placken.
 
Den 26 Decemb. is alhier volgens ouder Ghewoonte van de Ghemeijnte of
praesente Leedematen tot Diaken verkoren de E. Herman Jans op Zuiderveen.
En nae dat desselfs Naem driemael op drie verscheijdene Sondaghen van den
Predickstoel gheproclameert en niets tegen Hem was inghebracht; soo is hij
daer op opentlijck in sijnen dienst bevestight den 21 januarij des jaers 1700.
 
1700
Den 26 Decemb. is alhier volghens ouder ghewoonte van de Ghemeijnte of
praesente Leedematen tot Diaken verkoren de E. Berent Allerts. En tot
Ouderlingh van de Kerckenraedt de E. Jan Tonnijs, Schipper.
En nae dat hare Namen op drie verscheijdene Sondaghen van den Predickstoel
waren gheproclameert, en niets tegen haer inghebracht; soo zijnse opent-
lijck in haren dienst bevestight den 30sten januarij 1701 N. Stijl,
die nu voortaen sal ghebruijckt worden volgens ordre van de Hoghe Machten
des Landts.
 
1701 N. Stijl
Trijne Sjourts, Dochter van Sjourt Derck op voorgaende ansegginghe door
den Schoolmr. in onse Keckelijcke vergaderinghe, daer de Diakenen mede 
praesent waren, verscheenen zijnde, heeft aldaer bekent dat sich met
Haer overleedene susters Man Jacob Jans of Jacob de Wael ghenaemt, vleeschelijck
vermenght en verontreijnight heeft, dat uijt die vermenginghe is bevrucht
gheworden, en een kindt ter wereldt heeft ghebracht, 't welck noch in
leven is. Hier op bovenghenoemde bevolen zijnde buijten te staen: soo is
met ghemeijne en eenparighe stemmen goetghevonden, Trijne Sjourts,
die sich als noch in't huis van Jacob de Wael ophoudt, over dese
schendelijckheijdt en grouwel van bloetschande van den Tafel des Heeren
af te weijren en van het Lichaem der Ghemeijnte als een vuil Lidt af te snijden,
op dat Godts verbondt niet mochte ontheijlight worden, noch Godts toorn komen
over de geheele Ghemeijnte, en is Haer sulcks, nae dat weder binnen gheroepen
was, van Mij Ondergheschreeven als Predikant ter plaeste bekent ghemaeckt.
Datum den 29 Maij 1701
W: Rustinga V.D.M.
 
Den 26 Decemb. is alhier volghens ouder ghewoonte van de Ghemeijnte of
praesente Leedematen tot Diaken verkoren de E. Derck Willems Koopman.
En nae dat desselfs Naem driemael op drie verscheijdene Sondaghen van den
Predickstoel gheproclameert en niets tegen Hem was inghebracht; soo is Hij
daer op opentlijck in sijnen dienst bevestight den 22sten januarij 1702.
 
1702
Den 2 Februarij 1702 zijn in onse Consistoriale Vergaderinge op ansegginghe
van den Schoolmr. ghecompareert, daer de Diakenen mede praesent waren,
Remmert Dercks, sone van Derck Remmerts en Ockje Jacobs des Pastoors
gheweesene Dienstmaeght, die een gheruime tijdt ghehoereert hebbende,
bevrught was gheworden, en dese volgende vraghen an Ockje Jacobs
voorghestelt in tegenwoordigheijdt van Remmert Dercks.
 
1. Met wien te doen had ghehadt en van Wien bevrucht was?
   Hier op heeft gheantwoordt. Met Remmert Dercks en dat van dien
   bevrucht was.
2. Of met niemand anders te doen ghehadt hadde?
   Hierop heeft gheantwoordt. Neen.
3. Wanneer voor de 1ste mael met Hem te doen had ghehadt?
   Hierop antwoorde. Doen Remmert Dercks van Westerwolde over 't Veen
   voor bij de Pastorije was ghekomen; doch de praecise tijdt niet wetende,
   hoe langhe sulcks was verleeden. En dat Remmert Derck Haer doen
   daertoe had ghedwongen en gheweldt anghedaen.
4. Of oock noch eenighe bijsondere tijden wist te noemen?
   Haer Antwoordt was.
   1. Doen Lubbichjes Lovelbier was, zijnde de suster van Remmert Dercks,
      't welck volgens onse Protocoll is gheweest den 31 Martij 1701.
   2. Doen de bruiloft was van Jan Hermans en Imeltje Besselingh.
   3. Doen de Pastoor had gehooijt en Remmert Haer Vorcken wedergehaelt
      en een verloorene Vorcke had ghesocht: zijnde de Pastoor op dese
      bovenghenoemde tijden niet thuis gheweest.
   4. Doen de Pastoor voor de laetstemael in 't voorleeden jaer nae
      Groningen waer.
   5. Soo heeft sij er bijghevoeght, dat Hij hooij voor Haer ghesteeken
      hebbende, 't welck nae gissinghe is gheweest in 't begin van
      Decemb. des voorleedenen jaers 1701, Haer weder sulcks had gheverght,
      doch dat 't Hem doen had gheweijgert.
 
Remmert Dercks dan dit alles hebbende angehoort, soo is Hem ghevraeght Wat
hier op seijde en antwoorden.
Maer die heeft alles ontkent en ronduijt verklaert dat noijt met Haer te doen
of vleeschelijcke ghemeijnschap ghehadt hadde. Edoch als men vraeghde of Hij
sulcks wel soude derven seggen en verklaren op sijnes ziels saligheijdt. Soo
heeft Hij gheaerselt, oordeelende, dat niet gehouden was sulck een hooghe 
betuiginghe te doen voor de kerckenraedt, maer als gherichtelijck een Eedt
van Hem ghevordert wierdt, dat het alsdan vroegh ghenoegh was. En ofschoon
hier tegen 't Een en 't Ander wierdt inghebracht; sulcks was vergeefs, hij
persisteerde bij sijn meninghe.
Hier op dan bovenghenoemde Remmert Dercks en Ockje Jacobs gheboden zijnde
buiten te staen. Soo is nae rijpe deliberatie in de vreese des Heeren
goetghevonden, Ockje Jacobs om haer bedreevene grouwel der hoererije als
een vuil lidt van het lichaem der Ghemeijnte af te snijden en Remmert Dercks
mede van de Tafel des Heeren af te weijren tot ter tijdt dat sich gherichte-
lijck had ghesuivert van die vuile en schendelijcke daden waermede beticht
werdt van bovenghenoemde Ockje Jacobs, door haer an te tasten nademael doch
van't Gherichte had ghewaeght en sich op 't Gherichte scheen te beroepen.
En nae dat weder binnen gheroepen waren, is Haer beijde dit bekent ghemaeckt.
Dit alles in de kercke gheresumeert zijnde is aldus gheboekt.
W: Rustinga V.D.M.
 
Den 26 Decemb. is alhier volgens ouder Ghewoonte van de Ghemeijnte of praesente
leedematen tot Diaken verkoren de E. Klaes Geerts Backer. En van de kerckenraedt
tot Ouderlingh De E. Herman Jans op Zuiderveen.
En nae dat hare Namen op drie verscheijdene Sondaghen van den Predickstoel waren
gheproclameert, en niets tegen Haer was inghebracht, soo zijnse opentlijck in
haren dienst bevestight den 27 januarij 1703.
 
1703
Den 26 Decemb. is alhier volgens ouder Ghewoonte van de Ghemeijnte of praesente
Ledematen tot Diaken verkoren de E. Beno Hermans. En van de kerckenraedt tot
Ouderlingh De E. Berent Allerts.
En nae dat hare Namen op drie verscheijdene Sondaghen van den Predickstoel waren
gheproclameert, en niets tegen haer was inghebracht; soo zijnse opentlijck in
haren dienst bevestight den 22 januarij 1704.
 
1704
Den 26 Decemb. is alhier volgens ouder Ghewoonte van de Ghemeijnte of praesente
leedematen tot Diaken verkoren De. E. Jan Lukens.
En nae dat sijn naem op drie verscheijdene Sondaghen van den Predickstoel was
gheproclameert, en niets tegen Hem inghebracht; soo is Hij opentlijck in sijnen
dienst bevestight den 18 januarij 1705.
 
1705
Geert Hermans onse schoolmr. op voorgaende bekentmakinghe ghecompareert zijnde
in onse consistoriale Vergaderinghe des Vrijdaeghs voor het Avondmael, zijnde
den 27 Februarij, soo is aldaer mede verscheenen des selfs moeij of moeders
suster ghenaemt Grietje Geerts, wed. van Geert IJtsen, tegen Den selven dese
klachte inbrengende, dat Hij dronken en vol zijnde, Haer voor Een Hoer en Dief
had uijtghescholden ten huise van Pieter Aelderts des schoolmrs swagher, die 
oock mede praesent was in de kercke, en Teubichje Tjackes, Huisvrouwe van
Tjacke Joosten, lidmaet zijnde van onse Ghemeijnte. Welcke laeste insghelijcks
verklaerde: Dat sij mede was gheweest ten huise van Pieter Aelderts. Dat de
schoolmr. droncken waer gheweest, en dese eerrovende woorden had gheuijtet.
En belangende Pieter Aelderts bovenghenoemt des schoolmrs swagher. Die seijde
mede, dat de mr. droncken waer gheweest. Edoch angaende de opghemelde eer-
rovende woorden, daer van wilde Hij geen ronde verklaringhe doen: maer Hij
was omwinnende en seijde, datter soo jeets was geweest.
De schoolmr. hierop verstaen zijnde, heeft sulcks ontkent seggende Sodanighe
woorden niet ghesproken te hebben; doch daer bij voegende soo Hij se ghesproken
hadde, dat Hem sulcks leet was. Hierop dan Haer tsamen bevolen zijnde buiten
te staen. Soo is dese sake in de vreese des Heeren afwooghen zijnde, goet-
gevonden den schoolmr. an te seggen, dat Hij sich provisionelijck soude ont-
houden van de Tafel des Heeren weghens sijn veelvoudighe dronckenschap, waer
over van te voren wel op drie verscheijdene tijden in de kercke scherpelijck
is ghereprimendeert.
Hier tot sijn meerder beswaernisse bijkomende, dat Hij sich oock als een
lasteraer droncken zijnde soud hem anghestelt. Twelck hem weder binnen
gheroepen zijnde terstont is bekent ghemaeckt. Datum onse Consistoriale
vergaderinghe in de kercke gehouden den 27 Febr. 1705.
Novť consitorij .ri
W. Rustinga V.D.M.
 
Den 26 Decemb. is alhier volgens ouder ghewoonte van de Ghemeijnte of praesente
leedematen tot Diaken verkoren De E. Klaes Crijnes. En van de kerckenraedt tot
Ouderlingh De. E. Derck Willems.
En nae dat hare namen op drie verscheijdene Sondaghen van den predickstoel 
waren gheproclameert en niets tegen Haer was inghebracht; soo zijnse opentlijck
in haren dienst bevestight in januario 1706.
 
1706
Den 26 Decemb. is alhier volgens ouder ghewoonte van de Ghemeijnte of praesente
Leedematen tot Diaken verkoren de E. Reint Dercks.
En nae dat sijn naem op drie verscheijdene Sondaghen van de Predickstoel waer
gheproclameert en niets tegen Hem inghebracht; soo is Hij opentlijck in sijn
dienst bevestight den 23 januarij 1707.
 
1707
Den 26 Decemb. is alhier volgens ouder ghewoonte van de Ghemeijnte of praesente
Leedematen tot Diaken verkoren de E. Pieter Egberts. En tot Ouderlingh van de
kerckenraedt De. E. Eltje Jacobs.
En nae dat hare namen op drie verscheijdene sondaghen van den Predickstoel waren
gheproclameert, en niets tegen Haer was ingebracht; soo zijnse opentlijck in
haren dienst bevestight den 22 januarij 1708.
 
1708
Antje Mennes, wed. van Menno Klasen door een onwettelijke vermenginghe in de
kraem zijnde gekomen, soo is de kerckelijke censure tegen Haer gheoefent, en
Haer door de schoolmr. angheseght sich provisionelijck van de Tafel des Heeren
te onthouden. Den 7 Sept. 1708.
 
Den 26 Decemb. is alhier van de Ghemeijnte of praesente Ledematen volgens ouder
ghewoonte tot Diaken verkoren de E. Jan Christiaens. En tot Ouderlingh van de
kerckenraedt De. E. Bene Hermans.
En nae dat hare namen op drie verscheijdene Sondaghen van den predickstoel waren
gheproclameert, en niets tegen Haer was inghebracht, soo zijnse opentlijck in
haren dienst bevestight den 20 januarij 1709.
 
1709
Den 6 septb. is onse schoolmr. Geert Hermans weder toeghelaten tot de tafel des
Heeren, nae dat Hij de volgende vraghen an Hem voorghestelt met een jae had
beantwoord.
1. Of Hij niet de kerckenraedt rechtveerdighde in de gehoudene censure tegens
   Hem?
2. Of Hij niet moest bekennen dat Hij sich meermalen in die schricklijke sonde
   van dronkenschap en in dese en gene buitensporigheden had verlopen?
3. Of Hij niet beloofde, sich voortaen te sullen wachten door Godts ghenade 
   van die schricklijke sonde van dronckenschap? Of indien Hij sich weder mocht
   te buiten gaen, 't welck niet willen verhopen, sigh ghewilligh de kerkel.
   Discipline te sullen onderwerpen.
 
Den 26 Decemb. is alhier volgens ouder Ghewoonte van de Ghemeijnte of praesente
Ledematen tot Diaken verkoren De. E. Willem Kiers.
En nae dat sijn naem op drie verscheijdene Sondaghen van de predikstoel waer
gheproclameert en niets tegens Hem inghebracht; soo is Hij opentlijk in sijn
dienst bevestight den 19 januarij 1710.
 
1711
Den 4 january is alhier van de Ghemeinte of praesente ledematen tot Diaken
verkoren De E. Derck Dercks de jonghe. 't Welck op de ordinaris lijdt niet heeft 
komen gheschieden van wegen onse indispoosheijdt. En tot ouderlingh van de
kerckenraedt de E. Boele Doedes.
En nae dat hare name opentlijk op drie verscheijdene sondagen van de predikstoel
waren gheproclameert en niets tegen haer was ingebracht, soe sijnse in haren
dienst bevestight 1 februarij.
 
Den 26 Decemb. is alhier van de Ghemeijnte of praesente Leedematen tot Diaken
verkoren De. E. Jan Hermans op Zuiderveen.
En nae dat sijn naem opentlijck op drie verscheijdene sondaghen was ghepro-
clameert en niets tegen Hem inghebracht; soo is Hij daer op in sijnen dienst
bevestight den 21 januarij 1712.
 
1712
Den 26 Decemb. is alhier van de Ghemeijnte of praesente Leedematen tot Diaken
verkoren De E. Hillebrandt Willems, En van de kerckenraedt tot Ouderlingh De
E. Klaes Geerts.
En nae dat hare Namen op drie verscheijdene Sondaghen van de Predickstoel waren
gheproclameert en niets tegen Haer waer inghebracht; soo zijnse opentlijck in
haren dienst bevestight den 22 januarij 1713.
 
1713
Den 26 Decemb. is alhier van de kerckenraedt tot Ouderlingh verkoren De E. Jan
Lukens. En tot Diaken de E. Gerrijt Hermans.
En nae dat hare namen op drie verscheijdene sondaghen van de Predikstoel waren
gheproclameert en niets tegen Haer was inghebracht; soo zijnse opentlijck in
haren dienst bevestight den 21 jan. 1714.
 
1714
Den 27 Maij is onse konsistoriale vergaderinghe verscheenen Antje Mennes, wed.
van Menno Klasen versoekende, dat weder mochte toeghelaten worden tot de tafel
des Heeren, welck versoeck haer is toeghestaen op verklaringhe dat Haer haer
bedrevene grouwel van herten leet was en onder belofte dat sich voortaen door
Gods genade christelijk soude gedragen.
 
Den 26 Decemb. is alhier van de kerckenraedt en praesente Leedematen tot Diaken
verkoren De. E. Tonnijs Jans.
En nae dat sijn naem opentlijck op drie verscheijdene sondaghen was gheproclameert
en niets tegen Hem inghebracht; soo is Hij daer op in sijnen dienst bevestight
den 20 januarij 1715.
 
1715
Den 26 Decemb. is alhier van de Ghemeijnte of praesente Leedematen tot Diaken
verkoren de E. Berent Allerts. En van de kerckenraedt tot Ouderlingh de E.
Reint Dercks.
En nae dat hare namen op drie verscheijdene Sondaghen van de predikstoel waren
gheproclameert en niets tegen haer was inghebracht; soo zijnse opentlijck in
haren dienst bevestight den 14 januarij 1716.
 
1716
Den 26 Decemb. is alhier van de Ghemeijnte of praesente Leedematen tot Diaken
verkoren de E. Wilhelmus Tiddens.
En nae dat sijn naem opentlijck op drie verscheijdene sondaghen van de Predik-
stoel was gheproclameert, en niets tegen Hem inghebracht, soo is Hij daer op
in sijnen dienst bevestight den 17 januarij 1717.
 
1717
Den 26 Decemb. is alhier van de Ghemeijnte of praesente Leedematen tot Diaken
verkoren De E. Jan Sijtses.
En nae dat sijn naem op drie verscheijdene Sondaghen van de Predickstoel was
gheproclameert en niets tegens Hem inghebracht; soo is Hij daer op in sijnen
dienst opentlijck bevestight den 23 januarij 1718.
 
1718
Den 26 Decemb. is alhier met de meeste stemmen tot Diaken verkoren de E. Ontje
Harberts en tot Ouderlingh de E. Jan Hermans.
En nae dat hare naemen op drie verscheijdene Sondaghen van de Predikstoel 
waren gheproclameert en niets tegen Haer inghebracht; zijnse daer op in hare
diensten opentlijck bevestight den 22 januarij 1719.
 
1719
Den 26 Decemb. is alhier met de meeste stemmen tot Diaken verkoren de E.
Jannes Bruinsteen.
En nae dat sijn Naem op drie verscheijdene Sondaghen van de Predikstoel was
gheproclameert en niets tegens Hem inghebracht; soo is Hij daerop in sijnen
dienst opentlijk bevestight den 19 januarij 1720.


Van't H. Avondmael 1719
Den 4 Junij is des Heeren H. Avondmael alhier bedient gheworden en hebben sich voor de 1e mael daertoe begeven:
- Geesjen Hermans, j.d.
- Stijntje Hermans, j.d.
- Ettje Willems, j.d.
- Lucke Dercks, j.d.
Met attestatie zijn tot Ons ghekomen:
- Jan Henrick Ruischof, van Nijmegen
- Grietje Hermans, wed. van Herman Jans, van de N. Pekel A
- Jan Nicolaus en Moeder Berents, echtelieden, van Betteweer gheleegen in
  Oostvrieslandt
- Antje Jans, huisvr. van Popke Phaebus, van Oostwold

Den 10 Septb. is des Heeren H. Avondmael alhier gehouden, doch hebben sich alsdoen geen nieuwe communicanten daertoe begeven.
Met attestatie zijn tot ons ghekomen:
- Aeldert Jans en Anna Reints, echtelieden, van de N. Pekela
- Marrichje Renkes, j.d. van de Eexta

Den 3 Decemb. is des Heeren H. Avondmael alhier bedient geworden en heeft sich voor de 1ste mael daertoe begeven:
- Henrick Joesten
Met attestatie sijn tot Ons ghekomen:
- Fennichje Jans, j.d. van Groningen
- Anje Haijes, van Ter Munten
- Wopke Henriks, j.d. van Oostwold
- Geeske Roeles, huisvr. van Jan Geerts, van Winschoten

1720
Den 3 martij is des Heeren H. Av. alhier gehouden en hebben sich voor de 1ste mael daertoe begeven:
- Augustus Geerts
- Hillebrandt Hermans
- Aeltjen Berents j.d.
- Harmentje Klases, j.d.
- Trijntje Everts, j.d.
- Tammeke Jans j.d.
Met attestatie sijn tot Ons ghekomen:
Van de N. Pekel A: 
- Grietje Meinderink, wed. van D. Meurs, ghewesene Predikant aldaer
Van Groningen: 
- D. Ajelko Doedens S.M. Candidatus
Van Wedde: 
- Berent Jurriens
Van Lengerke: 
- Berent Willem Reiman
Van Kropswolde: 
- Frederick Brunes

Den 9 Junij is des Heeren H. Avondmael alhier gehouden en hebben sich alsdoen geen nieuwe communicanten daertoe begeven.
Met attestatie zijn tot ons ghekomen:
- Herman Hillebrands van Groningen
- Berent Jacobs van Westerbork
- Trijntje Jurriens, huisvrouw van Herman Hermans van Midwold Hammerik
- Jantjen Engelberts, huisvr. van Roelf Roelfs van de Nieuwe Pekel A

Den 8 Septb. is des Heeren H. Avondmael alhier gehouden en hebben sich alsdoen geen nieuwe communicanten daertoe begeeven.

Den 1 Decemb. is alhier des Heeren H. Avondmael gehouden en hebben sich voor d'eerstemael daertoe begeven:
- Jan Geerts
- Luken Jans
- Trijntje Jurriens, j.d.

1721
Den 4 Meert is des Heeren H. Av. alhier gehouden en hebben sich alsdoen geen nieuwe communicanten daertoe begeven.
Met attestatie zijn tot Ons ghekomen:
- Derk Jan Houwingh, van Groningen
- Meijndert Geerts, van Loppersum
- Grietje Henriks, van Blijham

Den 9 Septb. is des Heeren H. Av. alhier gehouden en zijn geen nieuwe communicanten anghenomen.
Met attestatie zijn tot Ons ghekomen van Vlachtwedde:
- Swaantje Detmers Coops, huisvr. van Andries Menses
- Geert Tebbes van de N. Scheemda

Den 8 Junij is des Heeren H. Avondmael alhier ghehouden en hebben sich voor de 1ste mael daertoe begeven:
- Henrickje Hermans, j.d.
- Geertruidt Klasen, j.d.
- Jantje Hillebrands, j.d.
- Harmentje Jans, j.d.
- Aeltje Roelfs, j.d.
- Swaantje Eilderts, j.d.


1725. 't Avontmael gehouden den 10 xber en tot deselve nae voorgaende onderwijs toegelaten:
- Abram Pieters
- Jan Willems
- Hancke Hindrix
- Aeltijn Jans


[ ongedateerd, in hetzelfde boek als 1725,een 10-tal blz. verderop ]

Op den x xber des Heeren H. Avontmael gehouden en tot de tafel des Heeren na voorgaende onderwijsinge toegelaten:
- Hindrick Hindrix
- Fennegijn Harms
- Tjackijn Harmens
- Willemina Pieters


Na voorgaende onderwijs tot des Heeren H. Avontmael angenomen, den 20 Junij 1728:
- Anegijn Klasen

Den 12 7ber 1728 is alhijr des Heeren H. Avontmael gehouden en zijn na voorgaande onderwijsinge en belijdenisse des geloofs toegedaan:
- Basthiaan Harms
- Reijne Eles, als bejaarde eerst gedoopt
- Trijntje Reijnts
- Lutgert Hindrix
- Grietje Jans
- Lisebet Lubberts
- Hindrickje Zipkes
- Lisebet Klasen

Den 10 Martij 1729 na voorgaende onderwijsinge door des Heeren goetheijt tot des Heeren H. Avontmael toegedaan:
- Eppe Engels
- Pieter Elties
- Jan Roelefs
- Frouwe Doedens
- Afijn Hindrix

Den 9 Martij 1731 na voorgaende onderwijs tot des Heeren Tafel aengenomen:
- Froucke Staals

Op den elfden Junij 1732 na voorgaende belijdenisse des geloofs tot het H. Nagtmaal toegelaten:
- Eijleka Haijkens
- Jacobus Nijveen
- Elsijn Brommelkamp
- Anna Hindrix
- Antje Alberts
- Hille Jans
- Lammegij Folckers


[ gebruikte afkortingen: 
o.b. = op belijdenis aangenomen
m.a.v./n. = met attestatie van/naar
h.v. = huisvrouw van]

Namen der nachtmael gangers
angetekend van 1733 den 26 Dec.

1. Doctor Hindrik Grimminga en
2. Johanna Catharina Mees zijne Ed. huijsvrou m.a.v. de Boven Pekel A
3. Ida Jacobs m.a.v. Wedde

21-3-1734
4. Afijn Themmen m.a.v. Westerlee
5. Aagte Abrahams m.a.v. Wedde

24-9-1734
6. Anje Jans huijsvrou van Jan Willems op Suijrveen m.a.v. Nieuw-Beerta
o.b.: 
7. Femme Willems huijsvrou van Claes Harms zijnde van de Mennisten tot ons overgegaan
8. Trijntje Hillebrants huijsvrou van Pijbe Claessen
9. Elje Roelfs huijsvrou van Hindrik Geerts zijn dese[?] had verlatende vertrokken
na den Indien
10. Geertjen Harkes huijsvrou van Eppo van der Ark (28-5-1738 m.a.n. Winschoot)

25-12
11. Reintje Jacobs m.a.v. Groningen
12. Eeuwe Haijes huijsvrou van Meindert Alberts m.a.v. de Mieden

19-6-1735
o.b.:
13. Berent Harms op de Dijk
14. Tonnijs Beerents en desselfs huijsvrou
15. Antje Harms
16. Wibrandina Cranenberg huijsvrou van de brouwer Harm Willems
17. Grietje Hindriks J.D. bij de eerste batte
18. Grietje Harms J.D. bij het middelste verlaet

18-9-1735
19. Tatje Ockes m.a.v. Vriescheloo

25-12
20. Wupke Hindriks m.a.v. Rooswinkel
21. A. Fledderus m.a.v. Haren
22. Roelfjen Hindriks m.a.v. Blijham

25-3-1736
23. Eggo Jacobs en
24. Antje de Jonge Ehel. m.a.v. Winschoten

10-6
o.b.:
25. Claas Harms
26. Metje Clasens j.d.

9-9
27. Hindrik Clasen en
28. Truijte Tonnijs Egtel. m.a.v. Termunten
29. Hemke Melles m.a.v. Winschoten


23-12-1736
30. Rixta Geerts gewesene huijsvrou van Pieter Jans m.a.v. Siddeburen
o.b.:
31. Pietertje Heijes zijnde een weduwe


[ gebruikte afkortingen: o.b. = op belijdenis aangenomen ]

11-3-1784
o.b.:
Jan Wolters, wel eer Mennist
Hinderikus Kaspers Gesterkamp
Pieter Geerts
Albert Luikens
Jan Pieters
Hinderkje Egges, vrouw van Jan Pieters
Pietertien Meinderts
Geertruid Hinderks
Elsijn Tammes de Ruiter
Sijbina Geerts


[ gebruikte afkortingen: 
o.b. = op belijdenis aangenomen
m.a.v./n. = met attestatie van/naar
h.v. = huisvrouw van]

Namen der Lid-maaten van de hervormde
gemeente in de Beneden Pekel A bij de
komste van Do. Eilardus Meurs, als Predi-
kant aldaar in den Jaar 1786

Jan Jans
Jan Pieters & Hendrikje Oeges, Echte Lieden
Egtbert Gerrits & Tadduwe Jans, Echte Lieden
Lammegien Harms wedw. van Meindert Douwes
Pietertje Meinderts
Henderikus Casper
Hillebrand Jan Hillebrands en Elzijna Smit Echte Lieden
Sikke Pieters & Else Tammes De Ruiter
Harmannus Oortwijn
Swaantje Berlagen vrouwe van Langeveld
De Wedw. G. Uchtmans
Magdalena Nieholts Wedw. Waarsma
Haiko Nieholts wedw. Smit
Lammegijn Waarsma
Johannes Waarsma
Catharina Smaal
Jan Egberts
Lijzebet Jans
Jan Hinderkse
Greetje Tjerks
Harm Jan Smit
Baruk Houwink
Elske Geerts Wedw. Hindrik Jans
Sijke Jans

Wijcher Everts Duin
Lukjen Jans
Hindrik Kuipers
Hanna Willems
Wupke Harms
Geert Starke
Catharina Meurs
Harm Jans Middel
Magdalena Rentel
De Wedw. Van der Veen
IJtje Wijbes
Pieter Derks Klatter
Trijntje Harms
Eltje Cranenborg
Roelof Kremers
Aaltje Berends Brands
Jan Berend Brands
Geert Hendriks
Aaltje Karstens
Wessel Giessens
Harmkje Poppes
Grietje Roelofs
Abraham Abels
Antje Geerts
Remke Hendrika Brons
Rein Brons
Anna Abrahams
Derk Jurjens Tikker
Eltje Eltjes Veenmeester &
Helena Huizinga


Aantekening van Ledematen, gedurende
de Bediening van Do. E. Meurs of aangenomen
of met attestatie tot de gemeinte van
de Beneden - Pekel A overgekomen.

16-3-1786
m.a.v. Nieuwe Pekel A Evert Jans Geest en Lammert Pieters Piebes

24-8-1786
m.a.v. Sappemeer Louter Christiaans

25-8-1786 
o.b. de juffer Alagonda Geertruida Eltjes

28-5-1787
m.a.v. de Langakkerschans de welEd. Heer Petrus Johannes Huizinga Emeritus pred. te Langakker-Schans
m.a.v. Vrieschelo Jan Derks

4-6-1787 zijn tot ledematen aangenomen
Sieke Folkerts D'Weerdt
Albertus Bonnes en Anna Edzes Echel.
Lijzebet Klazes
Tjebbegijn Roelofs
Elzijn Lubberts
Nijzijn Harms
Annegijn Geerts

20-8-1787
als Lidmaten van Wedde tot ons gekomen Wubbe Hinderks en Jantje Geerts

28-2-1788
o.b. Hendrik Harms Schuur en Hillegijn Harms Ehelieden

22-5-1788
m.a.v. Zuidbroek (d.d. 11-3-1788) Carel Sassebout de Swart

24-5-1787 op belijdenis
IsraŽl Bartolds
Albert Jans en Sara Jacobs Ehelieden
Jantje Jans
Sijtske Jans
Japikje Boelens
Lammegijn Jurjens
Fokje Sijtses
Jantje Esders
Jantje Harms

25-2-1789
tot lidmaat aangenomen Harmannus Molanus Š Doedens

26-2-1789
Jan Klazens Vlaskamp
Aaltje Halbes
Aaltje Remkes

27-2-1789
Arend Foppens
Frerik Jans

29-5-1789
Klaas Reemts
Teelkje Pieters de Jonge
Trijntje Lodewijks
Antje Feikes
Remke Pieters
Geeszijn Brons
Antje Alberts

3-9-1789
m.a.v. Groningen Jannes Huizing en Marchien Vechnerus Echtel.

13-12-1789
m.a.v. Winschoten (d.d. 14-11) Jacobus de Jonge
m.a.v. de N. Pekela (d.d. 4-11) T.N. v. Linge
m.a.v. Caen in Frankrijk (d.d. 6-1) Sijbrand Eijes

22-2-1790
o.b. Jan Harms Windt

26-2-1790
o.b. Antje Pieters
o.b. Elijzebeth Harms
m.a.v. Groningen Kenna Busscher

11-9-1790
m.a.v. Winschoot Maria Visker
m.a.v. den Briel Johan Ulrich Wunst

5-12-1790
m.a.v. Enkhuizen Dieuwtje Ruiters

10-12-1790
o.b. Jan Lammerts Dijk en Roelof Abels Pot

18-2-1791
o.b.:
Roelf Alberts Steenbergen
Jacob Eltjes De Ruiter
Johanna Meurs

3-6-1791 
aangenomen:
Annegijn Doedens
Aaltje Klazens Pottewijt
Vrouwe Roelfs
Japijn Willems
Mijne Hendriks
Bijlke Harms
Afijn Hendriks
m.a.v. Winschoten (d.d. 30-5) Pieter Reints

21-9-1791
o.b. Wijcher Meurs L.H.Studiosis

23-2-1792
o.b.:
Melle Willems Pot
Jan Hendriks Norder
Harm Jacobs Fijn
Johanna Markus en 
IJmeltje Jans

24-2-1792
o.b. de heer H. Smit Med. Dr.
m.a.v. Nieuwbeerta Martje Derks

8-6-1792
o.b. Antje Boeles

7-3-1793
o.b.:
Hendrik Hendriks Solter en
Jan Teunis Klatter

7-6-1793
o.b.:
Grietje Derks
Lijzebeth Hendriks
Martje Bartels
Wijna Hendriks
Aaltje Hendriks Brons
Aaltje Jans Brons

9-12-1793
m.a.v. Wedde Theodorus Schmaal
m.a.v. Groningen Christina Derks de Ruiter
m.a.v. Langakker Schans Wolbert Reinders Visser (wederom van hier vertrokken op d.d. 15 Julij 1798 naar Middelstum)

30-3-1794
m.a.v. Niekerk Hanna Suthof
m.a.v. Wildervank Epke Harms

13-3-1794 
tot lidmaat aangenomen Jantje Alders Smit

23-5-1794
o.b.:
Grietje Jans
Aaltje Arends Niebuirs
Geertje Harms
Etje Geerts Boskop
Trijntje Reints

28-5-1794
Esse Okkes
en Aijke Okkes

7-12-1794
m.a.v. de Nieuweschans Gezien Boelens (en weder vertrokken naar Middelst. den 15 Julij 1798)
m.a.v. Alkmaar Sijbrand Eijes Junior
m.a.v. Leer Geertruda Maria Lijphart

30-11-1795
m.a.v. ter Munten Pieter Eijdes en
Renskje Cornelis

3-6-1796
o.b. Hendrikje Halbes en
Ambke Hendriks Kok 

1-6-1797
o.b.:
Anna Jurjens Tikker
Margarethe Meurs
Wijbrand Hendriks Pannenburg

eodem dato
m.a.v. Winschoten Friesijna Post
m.a.v. Nunen, Gerwen, 
m.a.v. op en Nederwetten Albertus Geusendam en Gertruida Geusendam
m.a.v. Groningen Geertje Eltjes
m.a.v. Veldhuizen Jan Lamberts

16-12-1797
m.a.v. Winschoten J. Kling

28-3-1798
o.b. Jantje Alberts
en Jeltje Alberts

25-5-1798
o.b. Frouwijna Eltjens

17-12-1798
m.a.v. Maastricht Justus Fahner en Elisabeth Aletta Kreuger

[17-12?] m.a.v. Middelburg Klaas Geersen Groen

30-5-1799
o.b.:
Jan Geerts Starke (vertr.)
en Trijntje Hilbrands Ehel. (overl.)
Stijntje Boelens
Trijntje Starke
Henderika Meurs

2-9-1800
m.a.v. de Beerta Joanna Cornelia Hanenberger

1-11-1800
van Rozewinkel Geert Jans

15-2-1801
m.a.v. Veendam Anna Zuidesma

8-9-1801
van Groningen Hilbrand Starke

20-10-1801
aangen. Aike Eltjens

18-2-1802
o.b.:
Jan Halbes
Pijbe Geerts
Janna Boscob
Gijzelina T. de Ruiter
m.a.v. Feerwerd Grietje Kronenborg
van Groningen Dietert Roelofs
van Groningen Coenraad Wolters Ellents Tjassens en Johanna Zusanna Lodewijka de Mohr Ehel.
van de Eexta Willem de Haan

7-6-1802
m.a.v. Blijham Feicke Jan en [vlek]
Jurrentje Dina Jans
m.a.v. [onleesbaar] Pieter Meijer

22-11-1802
o.b. Harmannus Catharinus Meurs

10-3-1803
o.b.:
Evert Alberts Kater en Elijzabet Timotheus
Klaas Berends Kuiper
Hanna Derks Hesseling

1804
m.a.v. Arum S.H. Lollinga

1-3-1804
aangenomen:
Simon Pots en Geertje Egberts Stherenborg
Willem Hendriks Kuiper
Cornelis GrŁn
Marinus Wildeboer
Aaltje Doedens
Heike Egberts Stherenborg
Ida Langeveld

m.a.v. de Oude Schans Wendeltje K. Tap

27-2-1805
o.b. Jacob Jacobs Mooij en Reina Jans Norder Ehel.

28-2-1805
Frerick Hendriks
Jan Harms Troost
Hendrik Jans Kleve
Harke Tjakkes
Oetje Harms
Lukje Hilwerts
Geertje Roelofs
Eefke Gerrits
Geertje IJzebrands Bultena
Gepke Harms
Elijzabeth Benes
Trijntje Hendriks Kuiper

1-3-1805
Rente Harms Jonker

28-11-1805
Hendrik Alles Buning
Israel Jans Vos

5-12-1805
Elizabeth Hesseling
Trijntje Scholtens
Trijntje Egberts
Witske Okkes

22-5-1806
o.b.
Elijzabeth Wildeboer
Aike Hendriks
Gezijn Bok
Gezijn Fijn
Stijntje Bok
Gijzelina Fijn
Annegijn Wildeboer
Johanna Oortwijn
Wijmelina Kranenborg (vertr.)
Renske Oortwijn

18-11-1806
m.a.v. Helmerhausen in Hessen Philip Henrich Weissenbach

5-3-1807
o.b. Melle Melles Pot
en Neeltje Willems Haarsma

7-4-1807
Geert Arends Veendorp, en Antje Geerts Onstwedder Ehel.
Trijntje Geerts Onstwedder

22-5-1807
Jan Berends
Hendrikus Franken
Hillegijn Harms Spelde
Anna Harms Spelde
Sijtske Jacob
Aaltje Jans
Grietje Harms Mugge
Antje Harms Stubbe
Anna Hendriks Smit
Stijntje Hendrikus
Geertje Jans Opheiken
Barbara Jans
Elzijn Sijtzes
Geertje Meijer

26-11-1807
o.b.:
Klaas Jans Drijfhaamer
Harm Teunis Hut
Engeltje Georgs
Jantje Harms Hut

27-11-1807
o.b. Dedde Hendriks van Wijk

4-12-1807
o.b. Nanno Jans Mulder en Renske Harms Pottiewijt Ehel.

24-2-1808
o.b.:
Harm Arends Niebuur
Lammert Arends Speulman
Teunis Reints
Derk Berends Kuiper
Swaantje Jans Rietmeijer
Elzijn Hendriks Kok
Afijn Jans
Jantje Hendriks Kok
Eltje Roelofs
Geertje Wubbes
Elizabeth Wubbes
Ailke Mennes
Aaltje Geerts Schuur
Trijntje Wilkes
Martje Harms Blijham
Trijntje Israels
Gezijn Rent[vlek]rs

Jan Harms Smits
Grietje Esders Ehel.
Pieter Berends Koek en Jantje Derks Mooij Ehel.
Jacoba Jans Laansterhuis, wed. Vervelt
Engeltje Derks Hesseling
Hemke Jans
Jantje Harms

26-2-1808
o.b. Roelf Deddes, woonachtig in de N. Pekela, m.a.n. N. Pekela

10-3-1808
o.b. Grietje Roelfs Deddes en Wijgertie Jans, beide woonachtig in 
de N. Pekela en m.a.n. de N. Pekela

10-5-1808
o.b.:
Willem Kiers (vertr.)
Gezijna Wijnande Meurs
Elzijna Meurs
Fokje Freriks de Jonge
Antje Jans
Trijntje Gerrits, huisvr. van Hilbrand Jacobs
Trijntje Cornelis, huisvr. van Albert Sirtjes
Geert Harms Pot en Roelijna Bonnes Ehel.
Rente Harms Middel
Pieter Franken

4-6-1808
m.a.v. het Hogeveen Dietje op 't Holt

18-6-1808
o.b. Jantje Hendriks Eibes
en Antje Roelfs Deddes

[ vanaf hier ander handschrift, vertrokken ledematen zijn doorgestreept in origineel, maar hier niet ]

m.a.v. Termunten Harmina Willems, huisvrouw van Emo Steffens Siccema (overl)

27-9-1808
m.a.v. Groningen Maria Sluiters

20-6-1808
m.a.v. 't Vlieland Ettina Niehold

5-11-1808
o.b.:
Jan Kranenberg
Wibrandus Kranenborg
Pieter Uchtman
Goedhard Borgesius
Simon Clewitz (vertr.)
Grietje Harms Hut, huisvrouw van Wibrandus Kranenborg

8-3-1809
m.a.v. Groningen:
Frauwke Johanna Kip, huisvr. van Albert Haselhof
Albert Hazelhof (vertr.)
Geessien Eges

29-4-1809
m.a.v. Groningen Wesselbina Doll
m.a.v. Zutphen Cornelis Gockinga
m.a.v. Zutphen Theodoricus Ebe Romeling en Wilhelmina Tammens
m.a.v. de Leek Jantje van Wijk, vrouw van Harm Bauman

16-9-1809
o.b.:
Remke Remts Brons, huisvrouw van Pieter Boon
Sophia Willems Kiers, huisvrouw van Harm Leenderts
Geertje Zwiers, huisvrouw van Pieter Wessels
Ellen Luppes Pathuis, huisvrouw van Berent Hindriks Pathuis
Margarita Luppes, huisvrouw van Johannes Nieholt
Marta Mekkes, huisvrouw van Hindrik Hageman
Lucretia Goeman, huisvrouw van Rente Middel
Geertruid Hindriks, huisvr. van Roelf Piekes
Hindrikje Harms Spel, huisvrouw van Berent Jans Hauwink
Wubbegien Klasens, vrouw van Albert Rems Spel
Hanke Lammerts de Jonge, vrouw van Hindrik Wessels
Hauwke Berents Pathuis, huisvrouw van Hindrik Willems Draak
Albertje Hindriks, vrouw van Peeke Engels
Ellegien Lambertus, vrouw van Geert Dubben
Afijn Doedes Kleef, vrouw van Derk Pieters Meiling

[1808? aparte blz. zonder datum]
m.a.v. Solwert Hidde Lucas Wessels (vertr.)
m.a.v. Veendam Grietje Jans Kaster


Aangekomene ledematen
gedurende den dienst van den pred.
M.J. Adriani

1810
Louwmaand 1
m.a.v. Aengwirden in Vriesland Alagonda van der Tuuk, huisvr. van den Pred. M.J. Adriani

Lentemaand 4
o.b.:
Ailko Eltjens en Jantje Harms Potjewijd Echtel.
Janna Lammerts, huisvr. v. Berend Jurjens
Pietertje Harms, h.v. Wilke H. Gesterkamp
Eltje Edzerds, h.v. Jan Everts Duin
Jantje Geerts, h.v. Jan Takes
Geesjen Hendriks Draaijer, h.v. Jan Teunis ten Kate
Lammegijn H. Spelde, h.v. Melle Melles Pot
Harmke H. Spelde, h.v. Meilof Tjarks Pot
Aafje Jans Groenewolt, h.v. Lourens Jans Jonker
Remke Pieters Oosterend, h.v. Jan Harms Middel
Antje Jans Kroninga, h.v. Soeke Berends Bakker
Hillegien Klaasses, h.v. Albert Harmannus Tap
Hilke Jans, h.v. Geert Harms
Geesjen Wijchers Duin, h.v. Hindrik Okkes Kuiper
Pietertje Freriks Peper, h.v. Izašk de Jong
Trijntje Melles Pot, h.v. Hindrikus van Emmen
Aaltje Alberts Potjewijd, h.v. Jan Reints Nap
Geertruida Hindriks Schuring, h.v. Wilke Jans Kroninga
Japijn Berends Pathuis, h.v. Hind.k IsraŽls Oostra
Remke Egberts Sterenborg jonge dr.
Stijntje Roelofs, j.d.
Jan Pieters Pothuis, jongman

Bloeim. 31
Aaltje Harms Tieks, wed. Meuwes Jans
Aafjen Jans, wed. Klaas Jakobs Drent

Oogstm. 26
Hillegien Jakobs, wed. Albert Harms
Wijventje Lubberts, wed. Hindrik Everts Duin

1810 
Herfstmaand 2
o.b.:
Dina Ebes, wed. Hindrik Sijtses
Femmegien Geerts Pottjewijd, h.v. Abraham Braam
Rissina Geerts Pottjewijd, h.v. Hindrik Onstwedder
Aaltje Willems de Jonge, h.v. Harmannus H. Spelde

Herfstmaand 14
Sipco Adriaan de Jonge, L.H.Stud. (vertr.)

Wintermaand 5
Harm Jans Bok en Hillegien Jakobs Fijn Echtel.
Klaas Harms de Wijk en Jantje Wolters Echtel.
Pieter Oosterend
Klaas Geerts Maurens

Wintermaand 7
Tallegien Klaassens, h.v. Fokko Berends
Elizabeth Jeltes, h.v. P. Uchtman
Henderika H. Hut, h.v. J.G. Heres
Fokje Freriks, h.v. S. Strating
Fennegien Derks Mooi, h.v. Hero W. Kiers
Doegien Geerts Altena, h.v. G. Roelfsema
Trientje Jans Smit, h.v. Albert H. Schuring
Renske Oosterend en Aike Oosterend, jonge dochters

Wintermaand 9
m.a.v. Coevorden Hindrik Jakob Rasch

1811

Sprokkelmaand 22
o.b.:
Reint Boelesz
Jakob Gerrits Mooi
Jakob Harms Mooi
Egbert Jans Blok
Elsien Jans, wed. Geert Jurjens Kunst
Reina Wessels, wed. Filippus Everts
Jantje Eilderts, h.v. Kaspar van Greeven
Trijntje Reints, h.v. Albert Jans
Geertruid Drewes, h.v. Jannes Kornelis
Grietje Harms, h.v. Jan Harms Draaijer

Grasmaand
o.b.:
Harm Bouman
Elizabet Berends Kloppinga, h.v. G.A. Altena
Aaltje Egberts Steerenborg, h.v. H.E. Sparreboom
Joukje Pieters, h.v. Pier Heres (vertr.)
Aaltje Egberts Schuir, h.v. J.G. Mooi
Trijntje Scholtens, j.d.
Grietje Jakobs Brons, j.d.

1811

Zomermaand 7
o.b.:
Boelo Eltjens
Willem Haarsma
Pieter Boon
Abraham Brons
Fennegien Hendriks Kuiper, wed. Lammert W. Melanus
Aaltje Jans Vos, h.v. W. Hindriks Kuiper
Pietje Klasens h.v. Jannes P. Blok
Doegien Suthoff, j.d.

Zomermaand 9
m.a.v. Groningen Jan Scholtens en Elizabet Ravens Echtel.
m.a.v. Wijmeer Heije Eden

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.