LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Oterdum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Gert Schansker, Loppersum, 8 februari 2001, uit Retro Acta 364
MG feb. 2006 miezerig lijstje circa 1808 toegevoegd uit Retro Acta 375
Martin Steendam stuurde 30 jan. 2007 lijstje van predikanten.
Januari 2008 nagekeken door Wilma Heeres.

- predikanten
- lijst 1700 (Themmo Themmen)
- mutaties 1700 - 1707 (idem)
- mutaties 1714 - 1715 (Hermannus Warendorp)
- mutaties 1715 - 1721 (Hiltio Scheltema en vacature)
- mutaties 1722 - 1725 (Cornelius Diephuis)
- lijst circa 1725 (idem)
- mutaties 1726 - 1734 (idem)
- lijst circa 1735 (idem)
- mutaties 1735 - 1741 (idem)
- lijst circa 1741 (idem)
- mutaties 1745 - 1750 (idem)
- lijst 1752 (idem)
- mutaties 1753 - 1761 (idem)
- lijst 1762 (Petrus Adriani)
- mutaties 1762 - 1772 (idem)
- lijst 1773 (Didericus van Ketwich)
- mutaties 1773 - 1777 (idem)
- mutaties 1778 - 1781 (Everhardus Stratingh)
- mutaties 1781 - 1783 (Arius Adriani)
- mutaties 1783 - 1787 (Hillebrandus Abbring)
- mutatie 1799 (vacature)
- lijst circa 1809 (Bernardus Bredťe)
- lijst circa 1808 (Bernardus Bredťe)


Naemen der
Predicanten, Welcke alhier
tot Oterdum, Van de Reforma-
tie aen, tot dese tegenwoordige
tijt toe, in bedieninge zijn
geweest.

1. Lucas Widmarius
2. Jairus Hermanni, obiit Ao 1618
3. Johannes Weneranus, alias Spaen
4. Johannes Toxopaeus; obiit Ao 1666
5. Hermannus Ver-eem; Conf. Ao 1667
6.
Richardus Rijckens, bevest. Ao 1673
7. Occo Piccardt, bevest. 5. jan. 1679
8. Johannes Haselbeeck, bevest.
Ao 1681
9. Johannes Halfwassenius. Ao 1689.
10. Gerhardus Ancum. bevest. 19 Febr. 1693.
11. Henricus Hardenbergh; defunctus, bev. 1696 die 7. Novembr. Ao 1699.
12. Themmo Themmen, bevestight den 14 Julii, Ao chr. 1700. Vertrokken
na Weijw. in nov 1706.
13. Johannes Bekkeringh. Bev. den 14den 9b. 1706.
14. Hermannus Warendorp conf. den 21 maeij
      Ao a messia in carne exhibito MDCCXIV
15. Hiltio Scheltema bevestigt den 26 maaj 1715
16. Cornelius Diephuijs Eccles. in Oterdom bevestigt den 16 aug. 1722
17. Petrus Adriani bevestigt den 1 Augustus 1762.
     Vertrokken na den Andel in September 1772.
18. Didericus van Ketwich bevestigt den 10 Octob. 1773,
      beroepen te Camperveen de 20 Juny 1776, preekt afscheijdt d' 21 Julij.
19. Everhardus Stratingh bevestigt te Oterdom d. 14 Juny 1778,
      vertrokken na Adorp d. 16 Apr. 1780.
20. Arius Adriani bevestigt den 15 Julij 1781.
      beroepen te Schildwolde den 27 Augustus 1782,
      en deels wegens ít nog niet geeindigt Genadejaar
      deels wegens het slegte weder niet eer dan den
      13 april 1783 afscheid gedaan uit Openb. 3 v 3a
21. Hillebrandus Abbring bevestigt den 20 Julij 1783,
      beroepen te Loppersum den 26 Sept 1788
      en afscheid gedaan den 9 Nov daaraan volgende.
22. Theodorus Stratingh bevestigt den 7 Junij 1789
      en afscheid genomen den 12 October 1794.
23. Nicolaus Willemsen bevestigt den 6 September 1801 en beroepen
      te Opleward in Oostvriesland, den 1 November 1807 afscheid genomen.
24. Bernardus Bredeť bevestigt den 20 November 1808

Register
der Ledemaeten, van de
Gemeijnte J. Chr. tot Oterdum
in den Jaere 1700
 
In het kerck-Dorp
1.   De E. Pastor T. Themmen
2.   Claes Jacobs en 3. Hijcke Heijnes
4.   Baje Hijben en 5. Jantien Simons
6.   Edze Egges en 7. Trijntie Dieterts
8.   Jacob Luitiens en 9. Anje Jans
10. Aechtie Claesen, huisvrou van Lammert Nannes
11. Popko Redmers en 12. Joure Cornellijs
13. Moeder Geerts, huisvrou van Oomke Hijbes
14. Berent Harmens en 15. Trijntien Weetes
16. Jan Jansen schoolmr. en 17. Grietien Roelefs
18. Eefke Cornellijs, weduwe van Hemmo Jansen
19. Tidde IJties, Diacon en 20. Elisabeth Claessen
21. Hindricktien Jacobs, huisvrou van Albert Jansen
22. Harmen Jans Suilman en 23. Trijntie Claesen
24. Hindrick Jansen en 25. Anje Pieters
26. Meitske Moeij
27. Fockjien Luitiens, huisvrou van Havinck Tiasses
 
Op Nieuwen-Huijs
28. Claes Jansen, Ouderlingh
29. Jacob Reerts en 30. Elisabeth Jansen
31. Lambert Harkes Diacon en 32. Trijnje Lammerts
33. Tiasse Geerts en 34. Hilje Pieters
 
Op de Warven
35. Lambert Ites Ouderlingh en 36. Marretien Tiarcks
37. Abel Redmers en 38. Frouwke Everts
39. Arent Claesen en 40. Martien Nannes
 
Op de Soomerdijck
41. Reijnt Simons, Kerckvooght
42. Aefke Wijrts, Huisvrouw van Jan Willems
43. Upke Edzes, Weduwe van Roelef Wijrts


[ Uittreksel uit "Kerckelijke en Consistoriale Acten". ]

15 december 1700
Rixte Geerts, huisvrou van Berent Jansen, op belijdenis
Hille Gosiens, wed. van Freerick Hindrix, op belijdenis
Hilje Geerts, huisvrou van Meijnert Meinerts, op belijdenis

27 maart 1701
Tobias Willems, op belijdenis

5 juni 1701
is door pluraliteijt va stem-
men tot Diacon vercooren, de kerckvooght
Reint Simons woonende op de Somerdijck,in
plaetse van de afgaende Diacon Tidde IJties.

12 juni 1701
Ettien Aejels, wed. Hindrick Martens, op belijdenis
Stijntien Jansen, huisvrouw van Tobias Willems, op belijdenis
Aefien Themmen, met attestatie van Weijwert

3 juli 1701
is de kerckvooght Reint Simons
nae drie voorgaende proclamatien opentlijck
voor de Gemeinte tot Diacon bevestight.

11 september 1701
Hindrick Eppes, met attestatie van Borghsweer

4 december 1701
Is consistorie gehouden en is doen
voorgecoomen nae anroepinge van Gods naem
een questieuse saecke tusschen de
E ouderlingh Lammert Ites, en Abel Redmers
welcke tegens malkanderen met eenige harde
woorden waren uitgevaren, dogh is deselve saec-
ke in der minne bijgeleght, met een serieuse
vermaninge aen beijde tot liefde en eenigheijt
waer bij haer den zegen en vrede van de God
des vredes is toegewenscht. En is men dae
wederom met den gebede en dancksegginge tot
God gescheiden.

11 december 1701
Egbert Tiaerts van Suijrhuijster-veen uijt West-Vriesland, op belijdenis

19 februari 1702
Is consistorie gehouden, voor de
welcke nae aenroepinge van Godes heijlige
Naem, compareerden de E Trijntien Weetes
Huijsvrouw van Berent Harms, ende E Aechtie
Claesen
, Huisvrouw van Lammert Nannes.
claegende en voorgevende, in haer eere mercke-
lijck benadeelt te zijn, door Anjie Pieters, Huis-
vrouw van Hindrick Jansen, welcke tegens haer
vuijle lasteringen van Toverije hadde uijtge-
sproocken; wilden boven genaemde vrouwens
dese lelijcke saecke gerichtelijk verdedight
hebben, tensij Anje Pieters soodanige la-
steringen quam te herroepen; Is der halven
de saecke nae groote moeijte soo verre ge-
bracht dat Anje Pieters rondelijck bele-
den heeft, onwaerheijt en vuijle lasterin-
gen gesproocken te hebben, bekennende
haer sulcke dingen leet te sijn, versoecken-
de met een, dat het haer moghte worden
vergeven en ten beste gehouden; waer op
wedersijts de rechterhant van versoeninge
is toegereickt, ende haer te saemen de
vreede toegewenscht; beloovende Anje Pie-
ters gelijck sij ernstelijck vermaent is,
voor de gantsche Raet, sich naemaels
voorsichtiger in redenen te sullen gedraegen
en voor soodanige lasteringen te sullen
wachten.

12 maart 1702
Wijven Jans, huijsvrouw van de E. Kerckvooght Reijnt Sijmons, op belijdenis
Anje Harms en Grietie Jacobs, Jonge Doghters, beijde van Loecquert uijt Oostvrieslant, op belijdenis

21 mei 1702
Is Consistorie gehouden, en is
doen voorgecoomen een geruchte, dat Grietie
Jacobs sijnde de laeste mael aengenoomen tot
de taefel des Heeren, sich soude hebben
verloopen in de schandelijcke sonde van
Hoererije, ít welck ondervraeght sijnde is
de saecke waer bevonden, en van haer selfs
beleden, waer op haer oie Consistorii is
aengeseght, sich van de tafel des Heeren
te onthouden, als sijnde een vuijl en
ergerlijck lidt der Gemeijnte.

18 juni 1702
Is tot Diacon verkooren met
eenparige stemmen de E Arent Claesen
woonende op de Warven, in des afgaenden
Lambert Harckes plaetse.

16 juli 1702
Is de Nieuws vercoorene Diakon
Arent Claesen, nae drie voorgaende proclamatien
opentlijck voor de Gemeijnte in sijn bedieninge
bevestight.

3 december 1702
Havinck Pieters, op belijdenis
Geertien Hijbels, op belijdenis
Birren Folckers, op belijdenis
IJcke Cornellijs, met attestatie van Weijwert

4 maart 1703
Is Consistorie gehouden, en
is nevens andere saken voorgekomen een gerugt dat sig
Baije IJben, soude an eenige ergerlijke sonde
hebben schuldig gemaakt, waar op hem is ange-
segt sig voor dese Reijse van ís Heeren Tafel
te onthouden.

11 maart 1703
Lammert Nannes, op belijdenis
Geertien Meertens, huisvr. van Lutmer Harms, op belijdenis
Garrelt Luppes,en
Sara Egberts, sijn huisvrouw, op belijdenis
Willem Garremts, en
IJtien Sickes, sijn huisvrouw, op belijdenis
Grietie Geerts, huisvrouw van Jan Berents, op belijdenis

7 maart 1704
Is Consistorie gehouden,
voor Welke verscheen de E. Grietie Jakobs,
zijnde te vooren van de Tafel des H. afgehouden
wegens sonde van hoererije; Welke wederom
na voorgaande belijdenisse van berouw en leed
wesen over de vuile en ergerlijke sonde, als
een lidmaat van Chr: tafel angenoomen is.

9 maart 1704, op belijdenis
Oomke Hijbes
Berent Jans
Berent Luppes
Willem Jans
Harmen Hijbes


8 juni 1704, op belijdenis
Eeke Tonnijs, huisvrouw van Baaje IJben
Tettie Poepes, huisvrouw van Jan Harmens

14 december 1704
Hindrik Fokkes, op belijdenis

1 januari 1705
Is door meerderheijd van stemmen tot
Diakon verkooren de E Jakob Reerts: en naa
drie voorgaande proklamatien den 25. dito opent
lijk voor de Gemeijnte in sijn bedieninge bevestigd.

12 juni 1705
Is konsistorie gehouden, voor welke
Compareerden Tobias Willems en Stijntien Jansen
sijn huisvrouw, beschuldigd zijnde door Anje
Jansen huisvrouw van Mr Jakob Luitiens,
Van dieverije ít welke sij nogtans op het hoog
ste ontkenden, alhoewel een tweede getuijge
desen angaande seer waarschijnelijke bewijsen
tot haar beijder last en beswaarnisse bijbragte
waar op haar is angeseijd, om sig , tot dat naardere
informatie van saaken soude genomen zijn, van
des Heeren Tafel te onthouden.

11 september 1705
Is konsistorie gehouden, voor
welke na anroepinge van Gods naam, sig
stelden Abel Redmers en Tidde Ities,
brengende de eerste klagten voor, dat
van de tweede ieets tot sijn oneer soude
gedaan en gesprooken zijn, dog is de saake
door tusschenspreekinge en vermaaninge
in der minne bijgelegt


11 december 1705
Is Konsistorie gehouden en, dog is
niet ergerlijx voorgekoomen; alleen blijft
de saake van Tobias en sijn huijsvrouw
nog in staat als vooren.

13 december 1705
Aaltien Harms, huijsvrouw van Berent Luppes, op belijdenis
Grietie Berents, huijsvrouw van Baije IJben, met attestatie van Rijsum uijt
Oost Vriesland

1 januari 1706
Is door meerderheijd van
stemmen tot Diakon verkooren de E
Baije IJben; en na drie voorgaande procla-
matien den 24. dito in sijn bedieninge
opentlijk voor de Gemeijnte bevestigt.

4 juni 1706
Is konsistorie gehouden, dog niet
ergerlijx voorgekomen, uijtgenoomen de
saake van Tobias en sijn huijsvrouw
die nog blijft in staat als vooren, dewijle
sig meer bewijs opdoet angaande de Waar-
heijd der saake.

6 juni 1706
IJktien Geerts, huijsvrouw van de E. Kerkvoogd Reijnt Sijmons,
met attestatie van Midwoldemer Hamrik

5 september 1706
Is Wederom des Heeren Heijlige
Avondmaal gehouden; Wanneer Tobias Willems
na een ronde belijdenisse sijner sonden, en betoo-
ninge van een hertelijke droefheijd en leedwee-
sen, Waar toe hij ook ernstelijk vermaand is,
Wederom tot des Heeren Tafel is geadmitteerd,
dog sijn huijsvrouw blijft bij gebrek van desen
nog gesuspendeerd, en onder Censuur.

1 januari 1707
Is door meerderheid van
stemmen tot Diaken verkoren de E. Lambert Harkes
en na drie voorgaande kondigingen den  23 Jan: in sijnen
dienst bevestigt.

13 maart 1707
Hindrik Gajken, met attestatie van Risum in Oostvriesland

13 juni 1707
Aurelia Bekkeringh, geborene Doedens,
huisvrouw van mij predikant ter plaatse,
met attestatie van Groningen

9 september 1707
Is wederom consistorium gehouden, voor
welke is Stijntjen Jansen Huisvrouw van Tobias
Wilms, de welke na betoningen van waar berouw
en leedwesen over hare ergerlijke misdaad en belofte
van volstandigheid in gelove en Heiligmakinge
wederom tot des Heren Avondmaal word toe-
gelaten. En is also de Eerw: kerkvergaderinge
wederom, na dat haar E. des Almogenden
seegen was toegewenscht, met danksegginge gesloten.


24 juni 1714
Trijntje Sibelts, met attestatie van Delfzijl
Martje Roelefs, met attestatie van Nieuwolda

2 september 1714
Anje Corneelis, huisvrouw van Corneelis Jurjens op de Warven, op belijdenis
Annegien Jansen, met attestatie van Farmsum

30 november 1714
Is konsistorie
gehouden, voor welcke nae aenroepinge
van Godts naem, sig stelden de E.
kerckvoogd Abel Redmers en
Havink Pieters brengende de
Eerstgenoemde klagten voor dat
van de tweede iets merckelijcks
sijn Eere naedelig sijnde, souden ge-
sprooken sijn, Edogh is de saeke
door tusschen spraeke, in der minne
bijgelegt en hebben wederzijts
Elkander de regterhand van ver-
soeninge toegereijckt, waer op
men nae gedaene Ernstige ver-
maeninge voortaen tot Liefde
en vreede,met Een dancksegging
tot Godt is gescheijden.

2 december 1714
Engel Harmens, huisvrouw van Willem Jans, op belijdenis

10 maart 1715
Sijbelt IJben, op belijdenis
Edzje Egges, op belijdenis
Geert Jurjens, op belijdenis
Jan Reerts, op belijdenis
Jan Mentjes, op belijdenis
Esse Roelfs, op belijdenis
Jantjen Dercks, op belijdenis
Jantjen Lammers, op belijdenis
Jantjen Frericks, op belijdenis


28 juni 1715
Wederom Con-
sistorie gehouden waar voor ge-
Compareert zijn Trijnje Lammerts
weduwe van Lammert Harkes
en Pieterkie Hindriks Huijsvrouw
van Jannes Abels. En is doemaals
voorgekomen een questie tussen
deze beide, welke met harde woorden
en Schandelijke verwijtingen tegens
malkanderen waren uijtgevaren
welke questie zij van beide kanten niet
hebbende willen inschikken; Zoo is haar
daar op angeseit om sig voor deze maal
van de tavel des Heeren te onthouden.
En is mede Jannes Abels Diaken wegens
deze voorgevallene zaake tussen
Trijnje Lammerts en Pieterke Hindriks zijn
Huijsvrouw van de tavel des Heeren afgebleven.

13 september 1715
Is alhijr wederom Con-
sistorie gehouden voor welke geCompa-
reert zijn Jannes Abels en Trijntie
Lammers
, welke verzoeninge an beide
kanten gedaan hebbende; Zoo zijnse we-
derom tot des Heeren tavel toegelaten.
En is Peterke Hindriks Huijsvrouw van
Jannes Abels ( omdat ze voor de Consistorie
niet geCompareert is om met Trijnje Lammerts
haar te verzoenen) angeseit om zig van
de tavel des H. te onthouden.

15 september 1715
Onno Andreesse, met attestatie van Rijsum gelegen in Oostvriesland
Cornelsie Freriks, met attestatie van Delfzijl

15 december 1715
Is wederom des Heeren
H. Avontmaal  hijr gehouden en is de
tijts Pieterke Hindriks na betooninge
van een hertelijke droefheit en berouw
over hare zonden wederom tot des Heeren tavel toegelaten.

1 januari 1716
Is door meerderheit
van stemmen tot ouderling verkoren
de E. Reijnt Sijmens woonende op de
somerdijk.
En den selven dito is tot Diakon
door meerderheit van stemmen ver-
koren de E. Jurjen Christophers
in de plaats van de afgaande dia-
kon Lammert Nannes.

19 januari 1716
Zijn na drie voorgaande
proclamat: de ouderling en diaken
opentlijk voor de gemeijnte in
haar bedieninge bevestigt.

20 september 1716
Kornellijs
Popkes, op belijdenis
Jantien Popkes, op belijdenis
Lijsbeth Hillebrants, op belijdenis
Aefke Hemmes, op belijdenis

1 januari 1717
Is met meerderheijt
van stemmen tot Diaken verkoren
de E. Jan Mennes in plaats van den
afgaande Diaken Jannes Abels.

17 januari 1717
Is de E. Jan Mennes
na 3 voorgaande proclamat: in
zijn dienst bevestigt.

14 maart 1717
Redmer Abels en Geertien Haijkes, Egte Lieden, met attestatie van Siddeburen

17 september 1717
Is wederom Consistorie gehouden
voor welke dat geCompareert is Cornellijs
Jurjens welke aangesegt is om zig zoo lan
ge de Tavel des Heeren te onthouden
wegens zijn ergerlijken en anstotelijken
wandel tot dat hij beterschap van leven
betoont.

10 december 1717
Is alhijr Consistorie gehouden
en des tijts Cornellijs Jurjens na be-
toonde beterschap des levents, wederom tot
des Heeren H. Avontmaal toegelaten.

12 december 1717
Martien Samuels, op belijdenis

8 januari 1719
Is door meerderheijdt van
stemmen tot diacon in deze gemeinte
verkoren Jannes Popkes.

9 juni 1719
Siben Heres, huijsvrouw van de Ouderlingh en Kerkvooght Reijnt Sijmens, met attestatie van Nieuwolda

6 september 1720
Kornellijs Fockes en
Aeltje Dercks, Egtel., met attestatie van Nieuwolda

26 december 1720
Ubbe Meijnderts en desselfs huijsvrouw
Anneke Aepkes, met attestatie van Rijsum

16 februari 1721
Sijn nae vorige aenroepinge
van des Heeren H. Naeme voorgelesen aen de Gemeijnte
de Naemen dier gener, die tot Diakonen benoemt waren
naementlijk de E Jan Reerts, de E Jacob Claessen
ende de E Hindrik Gaijkes; en is uijt de selve door
meerderheijd van stemmen tot Diaken verkoren
de E Jan Reerts, in plaatse van den afgaende de E Jan Mennes.

20 juni 1721
Dese Consistoriale vergadering is gehouden ten daege der
Proefpredicatie, wanneer nevens de pastor van Farmsum H. Thermoij.
De beide ouderlingen namentlijkde E. Claes Jansen , de E. Reint Simons,
Ende de E. Jannes Popkes boekhouder der arme goederen present waeren
Manquerende alleen de E.  Jan Reerts als diaken.

Met den gebede dese Consistoriale vergaederinge geopent sijnde, heeft
dese vorengen pastor openinge gedaen van het gene, niet alleen dat
dnus M. Croons pastor tot Heveskes, maar ook van ít gene hem in ít besonder
in visitatione voorgekomen was; naementlijk, hoe hem bij nae van een
ijder, in het kerkdorp wonende, voorgehouden was, dat van een en ander
persoon door lightvaerdige veroordelinge van haere Evennaesten, ende
liefdeloose uijtdruckingen, een besondere aenstoot, en opschuddinge in dese
Gemeijnte was veroorsaekt, en wel in specio, dat sigh daeraen schuldigh
gemaekt hadden eenen  Hille Gosens, ende eenen Rikste Geerts, het
welke de meeste ledematen seijden gerughts wijse gehoort te hebben
dogh eenioge weijnigen betuijghden sulks uijt den monde van die twee
genoemde vrouwens selfs gehoort te hebben, en wel so, dat sij het iní t
particulier, en onder vier ogen (als men seght) tegen haer gesproken
hadden, naementlijk dat se eeuwigh verdoemt waeren, en op het kantje
van de helle gingen, en dat het so ook met de meeste Ledemaeten van
de Gemeijnte tot Oterdum gestelt waer, omdat se naementlijk de
tekenen van de wedergeboorte niet en hadden; om welke redenen
den pastor van Farmsum ook dese Hille Gosens ende Rikste Geerts
geciteert hadde om voor dese vergaederinge te verschijnen, ende
verantwoordinge van dit haer stout en onchristelijk bestaen te des
te meer omdat dese opschuddinge ter oiren van het Eerw: Classis van
Appingedam gehouden sijnde, door een Classicale acte in dato den 18
Junius 1721 (dit ook voor gelesen wierde) geauctoriseert hadde om op dese
saeke sigh naukeurigh te informeren, en nae bevindinge van dien te doen
uijt naeme van ít Eerw: Classis ít gene tot wegheninge van ergernisse
herstellige van Christelijke liefde nodigh en dienstig soude wesen.

Art: 3. Hille Gosens ende Rikste Geerts voor dese vergaderinge verschenen
sijnde, is haer beijden voorgehouden dat gene waer van sij beschuldight
wierden, en in de vorige art: vermelt is; waer op sij antwoorden sulks
alles enkele onwaerheden te sijn, als die sigh noijt aen diergelijks
taele hadden schuldigh gemaekt, en dat sij wenschten te weeten wie dat
haere beschuldighers waeren, die immer ook hier behoorden tegenwoordigh
te sijn.

Art: 4. Hierop voerde haer de pastor van Farmsum tegemoed, dat se uit
gemeen hier van beschuldight wierden van alle de ledemaeten in het
kerkdorp gerughtswijse, en wel besonder van eenige weijnigen, als
tegenwelke sij sulks mondelingh, dogh onder vier ogen geseght hadden,
dat het daerom onnodigh waer die alle hier te doen Compareeren; dat
hij als predicant, die de visitatie gedaen hadde, en tegen welke sulks
geklaeght waer, hier in gelove meriteerde; dat sij eens in haere eijgene
ConsciŽntie souden hebben in te treden , en herdenken, of sij niet op een
melkpadt, of in het land tegen dese of gene, so een ongesoute taele
gevoert hadden, en dat die haer als dan genoegh soude overtuigen; eijndelijk,
dat het gansch niet dienstigh waer, die weijnighe te noemen tegen
welke sij so een taele gevoert hadden, dewijle sij het ( als onder vier
ogen geschied) dogh souden logenen, tot kijvagie, en mogelijk eenen
doodelijken sont tegens de selven souden vervallen, en so soude de
laeste ergernisse nogh erger wesen, dan de eerste.

Art: 5. Dit alles in ernstige overweginge genomen sijnde, en bevindende dat er
geen overtuigende bewijsen konden gevonden worden , schoon men eghter seer
wel bespeuren konde, dat de beschuldigden niet geheel onschuldig waeren,
is goedgevonden, dat men haer eenige vraeghstucken soude voorstellen
welke sij in ConsciŽntie, en als voor Gods aengesighte in tegenwoordigheijd
van dese vergaederinge souden hebben te beantwoorden, het welke
so sij gewillig deeden, souden sij versoght worden te gaen tot den taefel
des Heeren, met bedreijginge, dat so sij int toekomstige van dierge-
lijke beschuldigingen, als desen konden overtuight worden, men als dan
op eene gehele andere wijse kerkelijk met haer soude handelen, welke
haer mogelijk niet aengenaem soude sijn.

Art: 6. Dit dan de opgen: voorgestelt sijnde, seijden sij beijden bereijd te wesen
om de vraeghstucken aen te horen, ende so als geseijd, te beant-
woorden.

Art: 7. Hierop dan wierde van den Pr. van Farmsum, aen Hille Gosens,
ende Rikste Geerts gevraeght. 1) of sij de boeken van het O. en N.T.
niet erkenden voor het suijvere en waere Woord Gods. 2) of sij dat woord
niet als den eenigen regel des geloofs en leven erkenden, en aennamen,
3) of de leere, die Conform dit woord in de waere gereformeerde kerken,
en selfs in dese kerke van Oterdum, waer van sij selfs Ledemaeten waeren
geleert word, niet erkenden als een leere der waerheijd, die nae de Godza-
ligheijd is, en andere leeringen, die daer niet mede overeenquamen, van
herten verfoeijden, en tegelijk voornemens waere bij dese van haer
eenmael aengenomene suijvere leere ten eijnde haeres levens  te vol-
harden, 4) in ít besonder, of sij ook geloofden, dat al die genen, die den
dage, uijre, en wijse van haere wedergeboorte niet wisten aen te tonen
geen waere wedergeborenen en waeren, en dat het haer soude vrijstaen
de sulken, die de vermeijnde tekenen van wedergeboorte niet en
hadden, te veroordelen en te verdoemen. 5) eijndelijk, of sij niet en beloofde
sigh te sullen onthouden van het veroordelen en verdoemen van haere
evennaesten, en haer naukeurigh in ít toekomstige waghten van alle
liefdeloosheijd en ergernisse te betonen en te geven aen deselven.

Art: 8. Al het welke stukswijse so van meergen beantwoord wierde, dat
dese vergaederinge daer genoegen in vond; waer op den pr: haer
beijde dan genodight hebbende tot het gebruijk van de H: Bond. Zegelen
haer met eenen ernstige vermaende , sigh voor het toekomstige voor-
sightigh te draegen, wel mogende versekert sijn, dat so diergelijke
beschuldigingen, als dese, haer souden komen bewesen worden, men dan
tot haer leetwesen op eenen gehele andere kerkelijke maniere met
haer soude moeten handelen; en dat sij ook niet hadden te denken,
dat dit alles van hem als predicant, die de visitatie en proefpredicatie
gedaen hadde, in ít particulier om dese of gene  reden geschied, maer dat
sulks van hem Pr: voornt: verrightet wierde als speciael daer toe van
het Eerw: Classis van Appingedam gevolmaghtight, om alle verdere
onlusten in dese Gemeijjnte voor te komen so verre mogelijk is, en tot
bewijs van sulks wierde haer de Classicale volmaght voorgelesen.
Dit nu alles verright, en door Gods genade niets van belangh verders
voorgekomen sijnde, is dese vergaederinge met hertelijke dank-
segginge tot God gescheijden.
                                                          H. Thermoij
                                                          Ö.. in Farmsum
 


19 juni 1722
Cornelius Heeren, en desselfs huijsvrouwe
Woltie Arents, met attestatie van Rijsum

21 maart 1723
Jan Karsiens, op belijdenis

20 juni 1723
Jan Wijarts van Wijbelsum uijt Oostvriesland, op belijdenis

10 september 1723
Hilke Hilbrants van Wijbelsum uijt Oostvriesland, op belijdenis

11 maart 1725
Anje Tiddes van Oterdum, op belijdenis

10 juni 1725
Jacob Engelberts op belijdenis
Ickjen Claasen, op belijdenis
Anje Berends op belijdenis
Grietie Harms op belijdenis

[ Wordt vervolgd ]


[ Lidmaten Oterdum, ongedateerd, naar schatting eind 1725.
   Waar "en" staat is in het origineel de volgende persoon, op dezelfde
    regel geschreven (echtpaar) ]

Register der Ledematen van de
Gemente tot Oterdum
 
1.   De E. Pastor Cornelius Diephuis
2.   Johanna Edzes sijn huijsvrouw
3.   Trintie Dieters
4.   Martien Roelfs
5.   Havinck Peters en
6.   Jure Cornelis
7.   Hilje Geerts
8.   Berend Jans en
9.   Rixte Geerts
10. Jan Mennes en
11. Souke Berents
12. Jan Wiejerts en
13. Willemtie Willems
14. Hindrik Gaijkens en
15. Eefke Cornelis
16. Annegjen Jans
17. Aagtie Clasen
18. Hilke Hillebrants
19. Geert Jurjens en
20. Hilje Gosens
21. Jan Karsjens
22. Onne Andries en
23. Aeijlke Tiddes
24. Jacob Engelberts en
25. Ikjen Claasen


[ Vervolg uittreksel ]

13 september 1726
Trinje Lammerts, met attestatie van Delfzijl
 
19 september 1727
Is door des Heeren genade
de proefpredicatie gedaan, door H. Adami
En is daar op Consistorie gehouden, alwaer
praesent Dom: C: Diephuijs, Jan Karsjens en
de schoolmr: beijde als diaken. Alwaer door deselve
die praesent waren, wierde voorgoed gekeurt, dat
Annegjen Jans wed: van Jannis Poppes, wegens
haar onergelijk levensgedrag, haar voor dat
maal van de Tafel des Heeren te houden.

14 december 1727
Simon Bajes, op belijdenis
Anje Jacobs, van Oterdum, op belijdenis

26 december 1728
Hindrik Jans, op belijdenis

19 juni 1729
Peterke Freeks, op belijdenis

18 december 1729
Elizabeth Lammerts, op belijdenis

17 september 1730
Tiarck Harkes en
Bouwe Hindriks, met attestatie

17 juni 1731
Getruijt Hillebrants, met attestatie van Finsterwolde

12 oktober 1631
Pieterke Redmers, met attestatie van Wagenborgen

22 juni 1732
Claaske Harms, op belijdenis

14 maart 1734
Grietie Jans, op belijdenis

11 juni 1734
Is de proefpredicatie gedaan,
en is tot lidmaat met een Attestatie angeno-
men van de Scheemda, de E: Anna Epkes,welke
Attestatie scheen niet alte prijslijk te wesen;
omdat de man en Vrouw met frustreringe van
eenige goederen waren afgereijst: soo heb ik,
als predicant met mijn ouderling Jurjen Christoffers
dese Anna Epkes ondervraagt, of haar dat be-
kend was geweest; waarop de vrouw met Tranen
in haar oogen, voor God almagtigh en ons heeft
betuijgt; niet daar van geweten hebbende;
als dat haar man tegens haar moeder had gesegt,
morgen moeten wij vertrekken: de reden dat de
Vrouw ít onbewust was: is; omdat sij op ít uijterste
swanger waar geweest, en soo voor haar was verborgen gehandeld

[ Wordt vervolgd ]


 [ Lidmatenlijst naar schatting van begin 1735, 2 kolommen naast elkaar,
    elk genummerd, hier onder elkaar ]
 
1.   Pastor C. Diephuis
2.   Trintie Deeters
3.   Martien Roelfs
4.   Hille Geerts
5.   Havink Peters en
6.   Jure Cornelis
7.   Fockjen Luitens
8.   Jan Weijrts Schoolmr en
9.   Willemtie Willems
10. Hindrik Gaijkens en
11. Eefke Cornelis
12. Grietie Jans
13. Anje Tiddes
14. Hilke Hillebrants
15. Getruijd Hillebrants
Hinricus Jans met attestatie van Meethuisen
Rixte Berents
Cornelis Lammerts en
Anna Epkes

De Twede kluft
1.   Jan Karsjens
2.   Tiark Harkes en
3.   Bouwe Hindriks
4.   Jacob Engelberts en
5.   Iktjen Clasen
6.   Tettie
7.   Hindrik Jans en
8.   Engeltien Harms
9.   Cornelis Popkes
10. Jurjen Christoffers en
11. Trijntien Clasen
12. Lisabet Jans
13. Aachtie Clasen
14. Simen Bajes
Jacob Fockes en
Jantien Simens

De Warven
1. Anje Berents
2. Frouke Moije
3. Jacob Clasen en
4. Eielke Tiarks
5. Meenje
6. Cornelis Fockes en
7. Claaske Harms

Nieuwenhuis
1. Jannis Abels en
2. Peterke Hindriks
3. Jan Meinties en
4. Jantien Lammerts
5. Trintien
6. Jan Reerts en
7. Jantien Freerks

Somerdijk
1. Upke Edzes
2. Peterke Redmers
3. Martien Samuels


[ Vervolg uittreksel ]
 
18 maart 1735
Tiacke Geerts, met attestatie van Wagenborgen
Vrouke Jannis van Oterdum, op belijdenis

17 december 1735
Rixte Geerts met attestatie van Termunten

9 maart 1736
Geert Harms en zijn huisvrouw
Trijntien Harms, met attestatie van de Nieuw Pekel A

23 december 1736
De proefpredicatie gedaan.
En daar op Consistorie gehouden; alwaar
verschenen de E: Jacob Clasen en de E: Havink
Peters; welke eenig verschil hebben gehad,
Edog door Anspraak van de kerkeraad wederom
bijgelegt, en de hand van vrede gelangt.

16 maart 1738
Peter Havinks en Fenje Heeres sijn huijsvrouw, op belijdenis
Tonnis Bajes en Cornelis Lammerts, op belijdenis

14 juni 1739
Grietie Jans, met attestatie van Farmsum

30 september 1740
Is de proefpredicatie
gedaan en Tonnis Bajes versogt
om af te blijven, om sekere reden.

23 december 1740
Jacob Fockens en Jantien Sijmens, op belijdenis

18 juni 1741
Hinricus Jans, met attestatie van Meethuijsen

[ Wordt vervolgd ]


Ledemate der Gemeente Jesu Xi in Oterdum 1741
 
Pastor C. Diephuis
Martien Roelfs
Havink Peters en
Jure Cornelis
Peter Havinks en
Fenje Heeres
Geert Harms
Trintie Harms
Jan Weijerts
schoolmr.
Eefke Cornelis
(obiit)
Grietie Jans
Anje Tidde
s
Hilke Hilbrants
Jacob Engelberts
en
Ickjen Claasen
Tettie Harms
(obiit)
Cornelis Lammerts
en
Anna Epkes
Hinricus Jans
(vertrokken)
Rixte Geerts (obiit)
Jurjen Christoffers en
Trijntien Clasen
Fockjen Luijtens
(obiit)

Hindrik Jans
en
Engel Harms
Elizabeth Lammerts
Jan Karsjens
(obiit)
Aachtie Clasen (obiit)
Simen Bajes
Jacob Fockes
en
Jantien Simens
Jan Reerts
en
Jantien Freeks (obiit)
Jannis Abels en
Peterke Hindriks
Jan Meenties
en
Jantien Lammerts

Trijntie Lammerts (obiit)
Anje Berents
Jacob Clasen en
Eilke Tiarks
Meenje Ennes
Cornelis Fockes
en
Claaske Harmens (obiit)
Peterke Redmers (obiit)
Martien Samuels
Grietie Jans


[ Vervolg uittreksel ]
 
20 juni 1745
Lea Pierius, met attestatie van Farmsum

23 maart 1747
Harmannus Diephuis, op belijdenis

20 maart 1750
Geert Rients op de Somerdijk, op belijdenis

[ Wordt vervolgd ]


Ledematen van de Gemeente tot Oterdum den 25 junij 1752
 
C. Diephuis pastor
H. Diephuis cand.
Grietie Jans
pastoorse
Hilke Hillebrants
Anje Tiddes
Martien Roelfs
Jan Wiejers
School.
Peter Havinks en
Fenje Heeres
Jacob Engelberts
en
Ickjen Claasen
Cornelis Lammerts
en
Anna Epkes
Hindrik Jans
Lijzabeth Lammerts
Jacob Fockes
en
Jantien Simens

Jannes Abels
en
 Peterke Hindriks

Jan Reerts
Jan Menties
Anje Jans
wed.
Aeijlke Tiarks
Cornelis Fockes

Geert Reints en
Lea Pierius
Martien Samuels
Eetien Wiggers
schoolvrouw


[ Vervolg uittreksel ]
 
15 juni 1753
Sikke Tiddes en Abelje Peters,
met attestatie van Heveskes

14 december 1753
Etijen Wiggers, met attestatie van Winschoten

23 januari 1761
Is tot Diaken verkoren
De E. Schoolmeester Jan Wierts door t lot tegen
Jan Reerts op Nieuwenhuis, en is deselve voor
De eerste en 2de maal aan de Gemeijnte voorgestelt
Op den 25 Dito desselfden jaars door mij
                                        Johannes Hemmes
                                        VDM te Jukwerd

22 februari 1761 voor de 3de maal an de gemeite voorgestelt
En voort daar op Bevestigt tot Diacon Jan Wierts
Door Dom Cocherius van Delfzijl


Ledematen der Gemeente J.C. tot Oterdum
in den Jaare 1762 bij den aanvang van dienst van
Petrus Adriani
 
In Ďt kerkdorp
P. Adriani, Predicant
Elsjen Eerenstz (vertrokken)
Hilke Hillebrands, wed. van Wilke Lamberts
Anje Tiddes, wed. van Cornellis Lamberts
Mr. Jan Wierts Diacon en (obiit)
Eetien Wiggers (vertrokken)
Lijzabeth Lamberts, wed. Antoon Jansz (obiit)
Hindrik Jansz (vertrokken)
Jacob Engelberts Ouderling en (obiit)
IJkjen Claassens (obiit)
Cornellis Lamberts en
Anna Eppkens
Thonnijs Hindriks

Jacob Fokkes en
Jantjen Simons (obiit)
Willem Jansz en
Elisabeth Corneliusz
Aafke Sieuwkes, vrouw van Tidde Jansz (obiit)
Frouwke Jansz vrouw van Obbo Jansz
Mr. Martinus Vriezema (obiit)
Sara Busch predicantsvrouw
Aagtje Wilkesz
Harm Evertz
Copius Bolt

op Nieuwen-Huis
Jan Reerds Diacon
Lambert Jansz
Claas Jansz

Op de Warven
Eilke Tjarks wed. van Jacob Claassens (obiit)
Cornellis Fokkes, Ouderling (obiit)
Hindrik Jacobs, Kerkvoogt

Op de Zoomerdijk
Geert Reints en
Lea Pierius
Martjen Samuels
, vrouw van Uneke Tjakkes


[ Aangenomen ledematen sinds begin dienst Petrus Adriani  op 1 augustus 1762 ]

26 september 1762
Thonnijs Hindriks, met attestatie van Meethuisen
Elsje Eerenstz, met attestatie van Noordbroek

26 december 1762
Dien zelven dag na de na de middags predicatie
is er consistorie gehouden, en daarin een nomina-
tie van Diaconen gemaakt, waarop gebragt waaren
de E. Jacob Fokkes, de E. Cornellis Lamberts en de E. Geert
Reints.

1 januari 1763
Is na aanroeping van ís Heeren naam
uit de zelve met meerderheijd van stemmen door de
gemeente tot Diacon verkooren de E. Jacob Fokkes,
in plaatse van den Afgaanden Diacon Mr. Jan Wierts.
en is daarop den 16 dito in zijnen dienst bevestigt na drie
voorgande kondigingen.

23 december 1763
Hindrik Jacobsz, kerkvoogt, op de Warven, op belijdenis
Lambert Jansz op Nieuwenhuis, op belijdenis
Claas Jansz, op Nieuwenhuis, op belijdenis
Willem Jans te Oterdum, op belijdenis

26 december 1763
Na de predicatie is er Consitorie gehouden en daarin een Nominatie van Dia-
conen gemaakt waarop gebragt zijn De E. Cornel-
lis Lambertz, De E. Geert Reints en De E. Lambert
Jansz
.

1 januari 1764
Is na aanroeping van ís Heeren naam
uit dezelve met meerderheid van stemmen door
de mans ledemaaten dezer gemeente tot
Diacon verkoren de E. Cornellis Lambertsz, in
plaatsz van den afgaanden Diacon
Jan Reerts.
en is daarop den 15 dito na drie voorafgaande
kerkkondigingen in zijn dienst bevestigt.

4 oktober 1764
Aafke Sieuwkes, vrouw van Tidde Jansz te Oterdum, op belijdenis
Frouwke Jans, vrouw van Obbe Jansz te Oterdum, op belijdenis

30 december 1764
Is ít H. en H. Avondmaal bedient en Ďs
agtermiddags na de dankpredicatie consistorie
gehouden en daarin een nominatie van Diaconen
gemaakt waarop gebragt zijn, de E. Geert Reints,
De E. Lambert Jans en de E. Willem Jansz.

1 januari 1765
Is na aanroeping van ís Heeren
naam uit dezelve met meerderheid van stem
men door de mans Ledematen dezer gemeente
tot Diacon verkooren de E. Lambert Jansz
in plaats van den afgaanden Diacon Jacob Fokkes
En is daarop den 20 dito na drie voorafgaande
Kerkenkondigingen in zijn dienst bevestigt.

28 juni 1765
Martinus Vriezema, schoolmeester, met attestatie van Appingedam

26 december 1765
Elisabeth Corneliusz vrouw van Willem Jansz te Oterdum, op belijdenis

29 december 1765
Is ít H. en H. Avondmaal bedient; en ís agter
middags na de dankpredicatie consistorie ge
houden en daarin een nominatie van Diaconen
gemaakt en daarop gebragt de E. Geert Reints
Willem Jansz, en Hendrik Jacobs kerkvoogt.

1 januari 1766
Is na aanroeping van ís Heeren naam
uit de zelve met meerderheid van stemmen door de
mans Ledematen dezer gemeente tot Diacon verkoren
de E. Geert Reints in plaats van den afgaanden
Diacon E. Cornellis Lamberts.
En is daarop den 26 dito na drie voorafgaande ker
kenkondigingen in Zijn dienst bevestigt.

28 december 1766
Is hierop ís Heeren Heilig en Hoogwaardig
Avondmaal bedient: en ís agtermiddags na de
dankpredicatie consistorie gehouden en daarin
een Nominatie van Diaconen gemaakt;
Waarop gebragt de E. Willem Jansz
De E. Hendrik Jacobs, kerkvoogt en Martinus
Vriezema
, Schoolmeester.

1 januari 1767
Is na aanroeping van ís Heeren
Naam uit de zelve met eenparigheid van stemmen
door de mans Ledematen dezer gemeente tot Diacon
verkooren de E. Willem Jansz in plaatze van den
afgaanden Diacon E. Lambert Jansz.
En is daarop den 18 dito na drie voorafgaande
kerkkondigingen in Zijn dienst bevestigt.

27 maart 1767
Consistorie gehouden waarin gebragt wierde
door den Schoolmeester eene klagte tegens de Meid van
den predicant, als of Zij hem in Zijn eere benadeelt
hadde, ít welk door haar wederroepen is, waardoor
die zaak wierd afgemaakt.

9 oktober 1767
Juffrouw Sara Busch, vrouw van de predicant, met attestatie van Groningen

27 december 1767
Is hierop ít Heilig en Hoogwaardig Avondmaal bedient:
en ís agtermiddags na de dankpredicatie consistorie
gehouden, en daarin een Nominatie van Diaconen gemaakt.
en daarop gebragt de E. Hindrik Jacobs, kerkvoogd,
de E. Martinus Vriezema, Schoolmeester, en de E. Claas
Jans.

1 januari 1768
Is na aanroeping van ís Heeren naam uit
de zelve met eenparigheid van stemmen door de mans
Ledematen dezer gemeente tot Diacon verkooren
de E. kerkvoogt Hindrik Jacobsz in plaats van den afgaan
den Diacon Geert Reints.
En is daarop den 17 dito na drie voorafgaande kerkkondigingen
in Zijn dienst bevestigt.

26 december 1768
Na de predicatie is er Consistorie gehouden en
daarin gemaakt een nominatie van Ouderlingen
waarop gebragt zijn, de E. Jan Reerts, de E. Geert Reints.
en de E. Jacob Fokkesz, en van Diaconen waarop
gebragt zijn de E. Martinus Vriezema, Schoolmeester,
en de E. Claas Jansz, en de E. Cornelis Lamberts.

1 januari 1769
Is na aanroeping van ís Heeren naam uit de zelve
met meerderheid van stemmen door de Mans Ledematen dezer
Gemeente tot Ouderling verkoren de E. Geert Reints in plaats
van den overleden Ouderling Cornellis Fokkesz; en met ít lot
tegen de beijden andere genomineerden tot Diacon de E. Cornellis
Lamberts in plaatse van den afgaanden Diacon Willem Jansz.
En zijn daarop den 15 dito na drie voorafgaande kerkkondi-
gingen in hun diensten bevestigt.

31 december 1769
Dito is hierop ít heilig en hoogweerdig Avondmaal bedient.
en na de predicatie is er Consistorie gehouden en daarin
gemaakt een Nominatie van Ouderlingen waarop gebragt
zijn, de E. Jan Reerts, de E. Jacob Fokkesz, en de E Cornellis
Lamberts; en van Diaconen waarop gebragt zijn
de E. Martinus Vriezema, Schoolmeester,en de E. Claas Jansz,
de E. Lambert Jansz.

1 januari 1770
Zijn na aanroeping van ís Heeren naam uit dezelve
met meerderheid van stemmen door de Mans Ledematen
dezer Gemeente tot Ouderling verkoren de E. Jacob
Fokkes in plaats van den overleden Ouderling Jacob
Engelberts
; en tot Diacon de Schoolmeester Martinus
Vriezema in plaatze van den afgaanden Diacon
Hindrik Jacobsz kerkvoogt.
En zijn daarop den 28 dito na drie voorafgaande
Kerkkondigingen in hun diensten bevestigt.

4 juni 1770
Pinkstermaandag is er na de predicatie
Consistorie gehouden en daarin gemaakt eene
Nominatie van Diaconen, waarop gebragt Zijn
de E. Claas Jans, de E. Lambert Jans, en de E. Willem Jans

10 juni 1770
Is na aanroeping van ís Heeren naam uit dezelve
met meerderheid van stemmen door de Mans Ledematen
dezer Gemeente tot Diacon verkoren de E. Claas Jansz
in plaatse van den overleden Diacon de Schoolmeester Martinus
Vriezema.
En is daarop den 24 dito na drie voorafgaande kerk-
kondigingen in Zijn dienst bevestigt.

30 december 1770
Is hierop ít heilig en Hoogweerdig Avondmaal
bedient, en na de middags na de dankpredicatie
is er consistorie gehouden, waarin een nominatie van
Diaconen gemaakt is, waarop gebragt zijn,
de E. Lambert Jans, de E. Willem jans, en de kerkvoogt Hindrik Jacobs.

1 januari 1771
Is na aanroeping van ís Heeren naam uit de-
zelve met ít lot tegen Willem Jans door de Mans Lede-
maaten dezer Gemeente tot Diacon verkoren de E. Lam-
bert Jans
in plaatse van den afgaanden Diacon
Cornelis Lamberts.
En is daarop den 20 dito na drie voorafgaande kerkkon-
digingen in Zijn dienst bevestigt.


26 december 1771
Aagtje Wilkesz, j.d. te Oterdum, op belijdenis

29 december 1771
Is hierop ít Avondmaal bedient, en na de predicatie
consistorie gehouden, en daarin een Nominatie van Diaco-
nen gemaakt is, waarop gebragt zijn, de E. Willem Jansz
de kerkvoogt Hindrik Jacobs, en de E. Cornelis Lamberts.

1 januari 1772
Is na aanroeping van ís Heeren naam
uit dezelve met meerderheid van stemmen door de
Mans Ledematen dezer Gemeente tot Diacon verkoren
de E. Willem Jansz in plaatze van den afgaanden
Diacon Claas Jansz.
En is daarop den 19 dito na drie voorafgaande kerk-
kondigingen in Zijnen dienst bevestigt.

10 april 1772
Harm Evertsz j.m. en
Copius Bolt, beide te Oterdum, op belijdenis


Ledematen der Gemeente J.C.
te Oterdum
beginnende van Kerstijdt 1773
 
In het kerkdorp
1. D. van Ketwich V. D. M.
2. Anna Maria van Ketwich
3. Gesiena Harms
4. Cornelijs Lamberts Collector
5. Anna Epkens
6. Anje Tiddes, wed. van Cornelijs Lamb.
7. Hilke Hillebrands, wed. van Wilke Lamb.
8. Vrouwke Jans, wed. van Obbo Jans
9. Willem Jans
10. Elijsabeth Cornelius
11. Harm Evers
12. Aagje Wilkes
13. Jan Roelofs
14. .... .... .... Meester
15. .... .... .... zijn vrouw

Op het Nieuwenhuis
16. Lambert Jans
17. Jan Reerts
18. Klaas Jans

Op de Warven
19. Hindrik Jacobs kerkv.

Op de Somerdijk
20. Geert Reijnts Oud. en
21. Lea Pierius


[ Aangenomen Ledematen sinds  bevestiging Didericus van Ketwich 10 oktober 1773 ]

12 december 1773
Anna Maria van Ketwich, met attestatie van Zwolle
Jan Roelofs, met attestatie van Bellingwolda

1 januari 1774
Is na aanroeping van ís Heeren H: Naam
een voorgaanden gemaakte Nominatij van Ouderlingen
waar op gebragt waren:
Hendr. Jacobs Kerkvoogt, Lambert Jans
Jan Reints
, Cornelis Lamberts Collector  met meerder-
Heijdt van stemmen beroepen Hendr. Jacobs kerkvoogt
in plaats van den overleden Jacob Fokkes?
En uit die der diakonen waar op gebragt waren
Harmen Everts
Klaas Jans
Jan Roelofs
Met meerderheijdt van stemmen verkoren
Harmen Everts
In plaats van den afgaanden oudt Diakon
Lambert Jans
Zinde daar op den 15 deser naar 3 voorgaande
Proclamatien in hunnen Dienst bevestigt geworden

30 maart 1774
Jan Westerhoff  en
Antjen Jurriens, met attestatie van Garrelsweer

1 januari 1775
Is naar aanroeping van ís Heeren H. Naam
uit een voorgaande gemaakte Diakonen
Nominaatzij waar op gebragt waren
Jan Roelofs
Lambert Jans
Klaas Jans
met meerderheijdt van stemmen tot Diakon beroepen
de E. Jan Roelofs in plaats van den afgaanden
oudt Diakon Willem Jans
zijnde daar op den 22 naar 3 voorgaande procla-
matien in Zijnen dienst bevestigt.

14 juli 1776
Lambert Cornelijs en
Ockje Jacobs, Ehel tot Oterdum, op belijdenis


26 juli 1778
Brechtje Christiaans, met attestatie van Westerlee

1 januari 1779
Is naar aanroeping van ís Heeren naam door
De kerkenraad en mansledematen tot Diaken
Verkoren Lammert Cornelis in plaats van
Den afgaanden Harm Everts.

11 juli 1779
Zacharias Bernhardus Dijkhuizen, met attestatie

1 januari 1780
Is door den kerkenraad van mans Ledematen
tot diaken verkoren Harm Everts in
plaats van den afgaanden Jan Roelofs.

25 februari 1781
Is de E: Jan Roelfs tot diacon deezer gemeente
bevestigt door D. H: T: C: Ensinck pred. te Crewerd.


7 oktober 1781
Wobbina Arendina Adriani, met attestatie van Westerbroek

24 maart 1782
Lammert Cornelis en
Okje Jacobs Egtel., met attestatie naar Borgsweer

22 december 1782
Ceebe Jonas op belijdenis

1 januari 1783
Is in plaatsvan de overleden Ouderling
Geert Reints verkoren met meerderheid
van stemmen de Diacon Harm Everts
en in plaats van de laast gemelde tot
Diacon met eenparigheid van stemmen
de E. Cebe Jannis, welke na drie voorgaande
kerk. kondigingen den 26 januari in haar dienst be-
vestigt zijn.


7 december 1783
Redmer Jans, op belijdenis

1 januari 1784
Is in plaats van de overleden Ouderling
Kerkvoogt Hindrik Jacobs met eenpa-
righeid van stemmen door de Manslede-
maten tot ouderling verkoren de af-
gaande Diacon kerkvoogt Jan Roelfs
en in desselvs plaats met eenparig-
heid van stemmen tot Diacon aange-
stelt de E. Redmer Jans welke na
drie voorafgaande kerk-kondigingen
den 18 januari in haren dienst zijn bevestigt.
5 december 1784
Sara Magdalena Du Celliee, met attestatie van Appingedam

15 maart 1787
Reintie Jans, op belijdenis, en
Egbert Stoffers, schoolmeester, op belijdenis


3 maart 1799
Reintje Jans tot Diaken dezer gemeente bevestigd.


1809 Ledematen der Gemeente J.C. te Oterdum

In het Kerkedorp
Bernardus Bredee, X dms
Jan Roelfs oud.
Jacob Hindriks oud.
Redmer Jans
Aagtje Wilkes
Hindrik Karssens Coster
Jannes Hindriks op Nieuwenhuis Diaken
Luppo Luppes
Frouwke Jans vrou van Luppo Luppes onder Oterdum (obiit)
Trientje Watzes wed. van Egbert Maathuis


[ Uit "andere" Kerkenboek, Retro Acta 375, ongedateerd, zal circa 1808 zijn]

Lid Maten der Hervormde
Gemeente te Oterdum zijn de
volgende

In Oterdum
Bernardus Bredee predikant
Jan Roelfs Ouderling
Redmer Jans
Aagtje
Hindrik Karssens
Trientje Watzes
wed. Egbert Maathuis

Lidmaten wonende te Nieuwenhuis onder Oterdum 
Jannes Hindriks Diaken

Onder Oterdum
Luppes Luppes
Frouwke Jans
(obiit)

Op de Warven
Jakob Hindriks Ouderling

Op de Zomerdijk onder Oterdum
Pieter Hillebrands
Grietje Klazens


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.