LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Opende

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Lidmaten Opende, overgenomen uit Retro Acta 368 en 369. Voor zover bekend alle aanwezige registraties. Transcriptie geb. 2006 Peter Schriemer, corr. MG.
Nagekeken en vervet dec. 2007 door Cor Enter.

- mutaties ca 1725 - 1728
- mutaties 1744 - 1745
- lijst ca 1783 en mutaties 1784 - 1793
- mutaties 1800 - 1809

Tot ledemaeten sijn angenomen

Jan Jans op Top Weer
IJmkijn Jans huisvrouw van Eijse Hendriks
Anke Geerts huisvrouw van Luwe Ewes

met attestatie tot ons overgekomen van Suiderhuisum 
Edse Freriks en Jeltie Minnes egtelieden

1726
Tie Geutijs 
Jan Jans
 
Lamert Geerts en sijn vrouw Wibbe

met attestatie tot ons overgekomen van Weinjedorp 
Barelt Heinses

1727
met attestatie tot ons overgekomen van Eppenhuisen 
Aukijn Lolkes wed. van Jan Fockes

Jeltie Minnes wederom met attestatie vertrokken
nae Suiderhuisum den 17 nov 1727

1728
met attestatie tot ons overgekomen 
Leuke Jans van Marum


1744
met attestatie is tot ons overgekomen
Ebeltje Teekes weduwe van Roelf Harms van Doesum
den 3 xber

Siewert Doeskes en Renske Johannes sijn
insgelijk met hunne attestatie tot ons overgekomen
van Doesum den 4 xber 1744

1745 den 17 meertij
Grietje Jacobs huisvrouw van Sijwert Jans meester
is met attestatie tot ons overgekomen van
Noordwijk de 17 meertij 1745


De ledematen te Opende zijn deze navolgenden

1. Jacobus Henr. Themmen eccl. te Opende
2. Lubbe Beerents ouderling
3. Jan Jans diaken
4. Harmen Alles diaken
5. Cornelis Hillebrands schoolmeester (obiit 1791)
6. Jan Nienhuis (met attestatie vertrokken naar Lutjegast)
7. Ebeltje Teekes (obiit 1787)
8. Janke Jans (obiit 1792 den 3 maij oud 83)
9. Albertje Remkes
10. Aukje Halbes (obiit 1788)
11. Fokje Wolters

Anno 1784 den 7 april zijn deze drie volgenden
door mij J.H. Themmen, na met genoegen gedaane
belijdenis des geloofs, tot ledematen der 
gemeente aangenomen
12. Jan Beerents (vertrokken met attestatie na Doezum 1791)
13. Wolter Lammerts (obiit 1791)
14. Jurjen Harms (obiit 1786)

De 22 december zijn deze navolgende persoonen 
na met genoegen gedaane belijdenis des geloofs, tot ledematen
der gemeente aangenoomen
15. Freerk Derks
16. Eise Eises
17. Trijntje Lijkels de Haan dogter van Lijkel E. de Haan van Suirhuisterveen

1785 Den 25 meert is tot ledemaat der gemeente angenomen
18. Geeske Tonnis, vrouw van Jurjen Harms

Den 16 julij zijn tot ledematen aangenomen van deze gemeente
19. Kaatje Hartoghs van de Scheemda ancilla pastors loci (met attestatie vertrokken na Spijk)
20. Hiltje Teekes

1786 Den 13 april zijn met veel genoegen tot ledematen 
van deze gemneente angenoomen
21. Knelske Alberts, vrouw van Jan Beerents (vertrokken met attestatie na Doezum)

1786 
22. Wijberigjen Lubbes dogter van Lubbe Beerents ouderling
23. Eeuwe Lubbes zoon van de zelve ouderling
24. Gerkjen Hindriks vrouw van die ouderling
25. Roelfs Simens Holtkamp kijker bij de molen
den 7 julij 
26. Grietje Jans van Middewolmerhamrik (met attestatie naar Lutjegarst vertrokken)

1787 Den 5 april
27. Gebke Sijtzes vrouw van Wobbe Harms inít west

1788 den 20 meert zijn deze volgende met genoegen aangenoomen tot ledemaaten
28. Wolter Lubbes (obiit 1792)
29. Lubbe Hindriks (obiit 1792)
30. Edse Siewerts (obiit 1792)
31. Trijntje Popkes vrouw van Freerk Derks

1789 Den 17 april is met volle ruimte tot ledemaat in tegenzwoordigheid van den broeder ouderling Lubbe Beerents aangenoomen
32. IJmena Johanna Renckema uxor past. loci oudt 17 jaaren

Den 24 december zijn tot ledemaaten aangenoomen
33. Grietje Tonnis vrouw van Wolter Lammerts (obiit 1792)
34. Aaltje Jans vrouw van C.H. vd Veen schoolmr.

1790 Den 27 febr. is tot ledemaat dezer gemeente angenoomen
35. Gaje Gerlofs volmagt ten Lands-dage oud 58 jaar

1791. Den 10 julij is tot ledemaat angenomen
36. Egbert Jans Landt (vertrokken met attestatie na Nuis)

1792. den 11 april zijn tot ledematen angenomen
37. Hindrik Freerks en deszelfs huisvrouw
38. Fetje Siewerts

Den 20 dec. is tot lidmaat angenomen
39. Jacobus Meinders van den Oude Schans geboortig

1793. Den 5 oct. angenomen
40. Grietje Gerrits van ít Suiderhuisterveen wonende te Opende
41. Jacob Terwolt van Leens geboortig

1793. Den 5 october angenomen
42. Jan Ebbels van Opende
43. Tonnis Hindriks van Topweer en deszelfs huisvrouw
44. Lamke Jans van Opende
45. Marten Harms Vroom van de Neitap
46. Johannes Popkes van Marum


1800. den 6 april is met attestatie van lidmaatschap tot ons overgekomen 
Jan Nienhuis van Oldehove
den 18 december tot lidmaat aangenomen 
Sieuwert Hendriks
den 18 december aangenomen tot lidmaat 
Teke Jans

1801. den 25 maart tot lidmaat aangenomen 
Jannes Egtberts de Haan (overleden in april 1802)

1802. den 16 december tot lidmaat aangenomen
Jilt Wobbes

1804. den 19 maart is met attestatie van lidmaadschap tot ons overgekomen 
Jetske Geerts van Doesum

1807. den 10 julij is met attestatie van lidmaatschap tot ons overgekomen
Willemke Martens van Lutjegast
den 15 november is met attestatie van lidmaatschap van Nuis tot ons overgekomen
Elizabeth Dalmoole

1809. den 27 maart is met attestatie van lidmaatschap van Lutjegast tot ons overgekomen
Maijke Wiebes
den 20 december is met attestatie van lidmaatschap van ít Zuiderhuisterveen tot ons overgekomen 
Meine Douwes en zijn huisvrouw 
Maike Hindriks Wijkel
den 21 december tot lidmaat aangenomen 
Ritske Jans

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.