LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Oostwold, Hooge- en Lagemeeden

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
DTB Oostwold, Hooge en Lagemeeden.  Februari 2005, Menne Glas.
Nagekeken Jan. 2007 door Cor Enter.

- belijdenis 1710 - 1732 (Georgius Abelaar)
- attestatie 1710 - 1731 (idem)
- belijdenis 1737 (J. Voget)
- attestatie 1734 (idem)
- mutaties 1739 - 1748 (Martinus Uden)
- attestatie 1741 - 1748 (idem)
- mutaties 1753 - 1757 (Henricus Uden)
- attestatie 1751 - 1758 (idem)
- belijdenis 1760 - 1765 (Johannes Franciscus Buning)
- attestatie 1760 - 1765 (idem)
- mutaties 1768 - 1785 (Henricus Bebingh)
- attestatie 1766 - 1790 (idem)
- mutaties 1797 - 1804 (Theodorus van Rhee)
- mutaties 1805 - 1808 Oostwold (idem)
- mutaties 1807 - 1810 Hooge- en Lagemeeden (idem)
- lijst 1810 (Johannes Wilhelmus Tammen)


Protocol van Communicanten die Belijdenisse des geloofs gedaan hebben voor mij Georgius Abelaar Eccls. in Oostwolt Lege en Hoghemeeden.

Angeleght bij 't anvaerden van mijn bedieninge ao 1710.

2 dec 1710
Jan Hindrix van de Legemeden
Pieter Alberts van de Legemeeden
Aaltjen Hindrix van de Legemeeden
Jochgum Engberts van Aduart
Hindrickjen Jans van de Lege-meeden
Hilbrant Geerts op de Munneke-dijk
Albert Hiddes op de Hoghe-meeden
Arent Pieters van Nie-kerk

17 sept 1711
Pieter Jansen op de Munneke-dijk
Hindrick Alberts op de Munnekedijk

3 junij 1712
Jan Harms op de Legemeden
Willem Sickes op de Legemeden

20 junij 1712
Simon Luirts

7 april 1713
Stijnje Isebrants jonghe doghter op de Hoghemeden
Jacob Clasen van de Legemeden
Trijnje Cruisinga j.d. van de Hoghe-m.
Egbert Hindrix en
Aefke Pieters Ehelieden van Oostwolt
Beerentjen Cornelis j.d. van de Hoghe-m.

23 juni 1713
Harm Allers van O

4 juni 1714
Sjauke Gerrijts van Groningen
Guirtjen Roelefs jonghe doghter van Den Ham

8 sept 1715
Meindert Arents van Legemeeden
Jan Hindrix van 't Oldebert nu woonaghtigh zedert 9 jaar op de Legemeeden

19 maart 1716
Aibe Pieters geboortigh tot Niekerck
Claaske Barelts van Oostwolt

10 sept 1716
Boele Jans van Lettelbert en
Antje Derx van Noordhorn

12 dec 1716
Jacob Jans Hesse en
Trijnje Tijmens Ehel.
Martien Euwels de huisvrouw van Derk Willems
Sibrig Alders de huisvrouw van Luitjen Egberts van de Westerdijk

24 maart 1717
Hindrikjen Hindrix de huisvrouw van Melis Jans woonagtig op de Westerdijk

17 sept 1717
Martijn Crijns van Esinge woonagtigh op Hogemeeden
Trijntjen Alberts jonge dogter van Rolde woonagtig op de Legemeeden
Claes Jansen van de Hoge-meeden sone van Jan Bolt

12 dec 1717
Grietjen Sijbrants de huisvrouw van Pieter Hamminck bij de Munnekedijk

20 maart 1718
Pieter Hindrix in Groningen en
Mr. Abram Ampzink van de Leek

16 sept 1718
Claes Derx geboortigh van Noordhorn
Coopke Annes van de Legemeeden
Aaghtje Pieters geboortig van Niekerk

14 dec 1718
Wessel Alberts van de Munnekedijk
Hemme Hindriks van de Munnekedijk
Jantien Hindriks van de Munnekedijk
Eeke Alberts van de Munnekedijk

6 juni 1719
Wijtske Geerts huisvr. van Jacob Tjesses van de Hogemeeden
Berentjen Jacobs doghter van Jacob Tjesses van de Hogemeeden

september 1719
Martien Cornelis Cruisinga jonghe doghter van de Hogemeeden

7 juni 1720
Martien Temmes de huisvrouw van Claes Bolt op de Hoghe-meeden
Geertruit Jans jonghe doghter van de Legemeden

12 sept 1720
Gerrijt Jans en
Trijnje Isebrants Ehelieden op de Munnekedijk
Alef Roelefs van de Hogema nu woonagtigh tot Oostwold
Harm Gerlofs van de Hoge-meeden
Trijnje Gerlofs j.d. van de Hoge-meeden
Zijtske Renses j.d. van Lettelbert nu woonaghtig op de Hoge-meeden
Ide Writsers j.j. op de Hoghe-meeden

8 maart 1721
Hemme Jans en
Walje Isebrants Ehelieden op de Legemeeden

8 sept 1721
Imke Jacobs jonghe doghter geboortig van Noorthorn

2 maart 1722
Hindrik Hindrix van Groningen nu woonagtig op de Legemeden en
Aefke Derx van Noordthorn Ehelieden op de Legemeden

Nog angenomen incertus quo die en anno
Geertruit Renderts j.d. van Oldehove woonaghtig op Hoge-meeden bij Claes Bolt

22 juni 1722
Trijnje Egberts j.d. geboortig van Aduard

9 sept 1722
Tonnis Jochems van de Hogemeeden

17 maart 1724
Frerick Roelefs geboortigh van Wehe

17 maart 1725
Aaltjen Egberts j.d. geboortigh van Aduwert zedert enige jaren woonaghtigh geweest op de Legemeeden

15 juni 1725
Aaltjen Frerix huisvrouw van Geert Geerts woonaghtigh op de Boterheerdt tot Oostwold

5 okt 1725
Derk Hindriks geboortigh van Leens
Willem Jans van de Hoge-meeden

20 aug 1726
Antje Jansen j.d. van Zuidhorn zedert 4 jaer woonaghtigh op Hoge-meeden

1 sept 1728
Hilje Gerrijts j.d. van de Hoge-meden
Corneliske Feddes j.d. van Midwolde zedert 8 jaren woonaghtigh op Hoghe-meeden

21 sept 1729
Aaltjen Jansen j.d geboortigh van ... woonaghtigh op de Hogemeden bij ... Bolt

21 juni 1730
Gerrijt Gerrijts sone van Gerrijt Eelkes en
Anje Gerrijts woonaghtigh op de Hogemeden

14 sept 1730
Anne Menses en
Corneliske Wijrts Ehelieden beide van Legemeden

30 dec 1730
Johannes Beerents op de Legemeden
Hillegijn Lammers weduwe van Claes Derx op de Legemeden

19 juni 1731
Aaltjen Gerbens huisvrouw van Willem Jans op de Kooij tot Oostwold

19 juni 1731
Jan Willems en zijn huisvrouw Lijske Barelts op de Legemeeden
Dreuws Derx en zijn huisvrouw Jantjen Hindrix op de Legemeeden
Pieter Jans op de Hoge-meeden
Martien Hindrix wed. van Harm Tijmens
Lolcke Geerts j.d. van Wijrum

14 sept 1732
Cornelis Julles geboortigh van Zuidhorn, wonende op de Horn


31 maart 1737
Cornellis Jakobs van Hoge Meden
en
Jan Eilkes van de Horn
na voor af gegane onderwijzing


Angenomene Communicanten voor mij Martinus Uden pastor tot Oostwolt

1 juni 1739
Albert Writsers en
Jan Writsers
Jacob Roelefs
Harm Sickes
Anje Aljes
 
alle van de Hoogemeden
van de Legemeden:
Hindrik Oomkes
Berent Mennes
Harm Jans
Berent Berens
van Oostwolt:
Aeltien Pieters
Martien Claessen


26 juni 1740
Anje Jacobs en
Trijntie Jacobs van de Legemieden

20 maart 1741
Diewerke Pieters van Wijrum met attestatie tot de Legemeden

27 aug 1741
Albert Mennes en
Hiltie Luities van Lettelbert met attestatie

30 nov 1741
Lienert Tijssens
Johanna Barels
Martien Evers van de Hooghemieden

20 juni 1744
Martien Writsers
Pieterke Jans, beide van de Hooghemieden

16 sept 1744
Arent Albers van de Hooghmieden
Pieter Harms van de Hooghmieden
Jan Berens van de Hooghmieden
Luitien Jans van de Hooghmieden

4 dec
Claes Albers van de Legemieden

19 sept 1745
Henrikus Uden S.S.Th. Studiosus van Oostwolt
Hilie Geerts van de Mennisten Lere afgegaen, en tot de onse overgekomen, van Oostwolt
Koopke Klaessen Bolt van de Hooghmieden
Gebke Albers Bolt van de Hooghmieden
Jacomijna Uden van Oostwolt

27 sept 1748
Jan Albers Bolt van de Hooghemeden
Jan Klaessen Bolt van de Hooghemeden
Temme Klaessen Bolt van de Hooghemeden
Trijnie Jacobs Huisvrou van Luitien Jans van Legemeden
Antie Popkes van Zaelen van Oostwolt
Pabe Tjetses van Faen met attestatie


Angenomene Commmunicanten na voorgaande onderwijsinge door mij H. Uden Eccl. te Oostwolt.

13 maart 1753
Aldert Jans van de Hogemeden na voorgaande belijdenisse de gereformeerde religie angenomen hebbende gedoopt, en tot het Avontmaal toegelaten

sept 1754
Anje Bolt dogter van Claas Bolt van Hogemeden
Peter Meentes zoon van Meente Jans Schoolmr. op de Legemeden

11 sept 1756
Claas Lubberts a Legemeden

29 maart 1757
Geert Rintjes en
Gijssel Gaukes a Legemeden
Claas Christiaans en
Gooske Alberts,
Roelf Geerts
a Oostwolt


Aengenomene Communicanten na voorgaende onderwijzing door mij Joh. Franc. Buning pred. te Oostw. en Legemieden.

17 maart 1760
mijne huisvrou
Fockelina Bolhuis 

2 okt 1760
Maria Rotgers huisvrou van Jurien Claeszens op de H.M.
Bareltje Leuns huisvrou van Albert Writzers op de H.M.

8 juli 1761
Antje Jans huisvrou van Hindrik Hillebrands te Oostw.

15 juni 1762
Hilje Willems vrou van Claes Christiaens op de Hogemieden

16 juni 1762
Jacob Cornellis van de Hogemieden
Jan Pieters te Legemieden

20 sept 1763
Alje Jans van de Lagemieden

8 juni 1764
Duirt Sickes van Oostwolt op de Groeve
Pieter Bolt en
Cornellis Bolt van de Hogemieden

31 aug 1764
Auktjen Cars vrou van Hindrik Jans op den Munneken-dijk
Jantjen Claeszens vrou van Geert Jans bij de Horn

5 sept 1764
Jan Willems en
Lijske Jacobs Egtelieden beide van Oostwolt
Jacob Harms in de Horn

8 mei 1765
Met toestemming van neef P. Brouwer zeer Geagt Leraer in de Gemeente van Roderwolde,
na voorgaende belijdenis, tot Ledematen aengenomen
Harmanna Alegonda Entrup en
Obbelina Johanna Entrup van Groningen

4 sept 1765
Grietje Laes, na ene voorafgaende zuivere Belijdenis van
de waerheden, die in onze Herformde Kerke, overeenkomstig Gods Heilig
en onfeilbaer woord, beleden worden, tot Lidmaet, aengenomen, 
nadat ze alvorens den Mennonitischen Godsdienst verzaekt, en be-
loofdt hadde, bij de Herformde leer, door Gods genade, te volharden,
zijnde bovengemelde, te Zuidhorn, uit mennontische ouders, geboren
en, voor enige jaren, der mennoniten Gemeente, door den Doop, in-
gelijfdt.


Protocol van Communicanten, welke, of, op voorgaande onderwijsinge en belijdenisse des geloofs, of, met Attestatien, ten tijde van den dienst van Mij, Henricus Bebingh, alhier te Oostwold Laage en Hooge-Meeden, tot deese gemeentens zijn toegevoegt, ofte overgekomen van Elders

15 dec 1768 met attestatie van Usquert 30 okt. 1768
Jacob Knellis wonende tans op de Hooge-meeden

14 juni op belijdenis
Hilje Isebrants vrouw van Ite Hamming Ouderling te Oostwold
Bregtje Jans vrouw van Duurt Sickes Diakon te Oostwold
Pieter Jacobs en
Roelefke Roelefs Egte Luiden wonende te Oostwold

20 sept op belijdenis
Aagtje Jans vrouw van Klaas Wichers wonende onder Hooge-meeden

1 maart 1770 op belijdenis
Aske Jans jonge dochter wonende onder Laage-meeden

14 maart 1777 op belijdenis
Hilje Kars huisvrouw van Frerik Derks wonende onder Lege Meeden

19 mei 1777 op belijdenis
Meerten Geerts woonende onder Oostwold op de Monnikendijk

24 juni 1779 op belijdenis, mijn zoon, de Heer
Johannes Bebingh J.U. Doctor

22 okt 1786 op belijdenis
Jan Roelefsz

15 dec 1786 op belijdenis
Isebrant IJtes Hamming

16 dec 1786 op belijdenis
Enne Everts

14 mei 1787 met attestatie van Wierum en Dorquert
Anje Everts (vertrok. met attestatie naar Noordwolde mei 1788)

27 juni 1785 was vergeten aan te teekenen ... van Roderwolde
Harm Geerts en desselfs suster
Hindrikje Geerts met attestatie


Protocol van Communicanten, die of op voorgaande onderwijsing en belijdenis des geloofs of met Attestatie van elders ten tijde van den dienst van Mij, Theodorus van Rhee alhier te Oostwold Lage en Hogemeden, zijn toegevoegt of overgekomen.

26 juni 1797 met attestatie van Noordhorn
Grietje Harkes (met attestatie naar Lettelbert vertrokken den 3 julij 1805)

3 april 1797 op belijdenis
Arijs Cornelis wonende te Oostwold
Hedde Pieters Feringa Schoolmeester te Lagemeden
Harmen Hendriks Polsbroek Schoolmr te Oostwold
Berend Ennes wonende te Oostwold
Berend Hendriks wonende te Oostwold
Jan Pieters wonende te Oostwold
Fokke Jans Woltjes te Oostwold  (met att. na Roderwolde den 21 junij 1805)
Berendjen Freerks te Oostwold (met zijn Huisvr. [i.e. zij is hv. van Fokke])
Matje Klassen te Oostwold op de Monnikendijk
Corneliske Berends te Oostwold
Maike Johannes te Oostwold (met attest. na Lettebert d. 18 sept. 1800)
Liefke Cornelis te Lagemeden
Martje Roelofs te Lagemeden

17 okt 1802 op belijdens in de kerk van Oostwold
Willem Claassen (vertrokken den 16 maai 1811 met attestatie na Leegkerk)
Jan Arends
Luitjen Folkerts
Freerik Hilbrands
Willem Harms

Hendrik Heeres
Jan Jannes
Sietjen Ennes

Trientje Roelofs (vertrokken met attestatie den 16 Maai 1811 na Leegkerk)
Jantje Stevens
Hilje Jacobs
alle wonende op de Hogemeden
Freerik Geerts
Gerrit Luitjes
Grietjen Egbers

alle wonende op de Legemeden

29 april 1804 in de pastorij van Oostwold op belijdenis
Jan Alberts (J.Alberts met attest. na Leegkerk vertrokken den 19 Maij 1805)
Jetze Tjeerts
Harmannus Bauwes
Gerrit Buis
Geertruida Pieters
alle wonende te Oostwold

25 sept 1804 met attestatie van Wierum en Dorkwerd
Harm Harms


Protocol van Communicanten welke tot ons met Attestatie zijn overgekomen angeleght bij Georgius Abelaar Eccl. in Oostwolt Lege en Hoghemeeden.

25 mei 1710 van 't Niebert
Antje Frerix

29 nov 1710 van Zuidhorn
Louwe Geerts en
Jetske Roelefs

6 feb 1711 van Leeghkerk
Jan Pieters en
Trijnje Hindrix Ehelieden

31 maart 1711 van Lettelbert
Derk Willems

13 juni 1711 van Niekerk
Eijske Arents huisvrouw van Willem Sickes

21 juni 1711 van Leeghkerk
Jan Luitjens en
Grietje Thijsens Ehelieden

23 juni 1711 van Den Ham
Aibe Clasen en
Trijntje Luitjens Ehelieden

25 juni 1711 van Zuidhorn
Aaltje Fongerus jonge doghter

14 aug 1712 van Wierum en Dorquert
Gepke Hindrix

26 maart 1713 van Zuidhorn
Jantjen Geerts

4 juni 1714 van Aduart
Grietjen Hindrix

10 juni 1715 van Hoogh en Leeghkerk
Mente Willems en
Aaltjen Jacobs

11 april 1718 van Hoogh en Leeghkerk
Geertruit Ritses de wed. van Thijs Jacobs

20 juni 1718 van Middelbert
Ubel Jacobs en
Grietjen Hindrix Ehelieden

17 sept 1718 van Middelbert
Harm Geerts en
Geeske Harms Ehelieden

11 sept 1720 van Zuidhorn
Anje Wijrts j.d.
Trijnje Hindriks j.d. van Wijrum en Dorquert
 
3 feb 1721 van Hellum
Jacob Meinders

4 maart 1721 van Hoogh en Leeghkerk
Geert Geerts

1721 van 't Niebert
Mient Jans Veenstra en
Geertjen Ernsthes Ehelieden

22 nov 1721 van Stedum
Stijntje Isbrants j.d.

7 dec 1721 volgens attestatie van d. J.S. van Hermkhuisen [van waar niet vermeld]
Hilligje Harms als bruid van Hindrik Alberts Coops

11 dec 1721 van Noordhorn
Aldert Pieters

11 dec 1721 van Zuidhorn
Trijnje Engelberts

10 sept 1722 van Hoogh en Leeghkerk
Hemme Beerents

12 sept 1722 van Groningen
Elsje Jans

5 dec 1722 van Zuidhorn
Tietje Pieters Meinema

12 maart 1723 van Wierum en Dorquert
Wolter Derx Schonenborg

8 dec 1722 van Wee en
19 maart 1723 van Oldehove
Hindrik Jans

1723 van Noordhorn
Sepke Michiels j.d.

25 juni 1723 van Leeghkerk
Willem Willems en
Hindrikjen Boelens Ehelieden

20 sept 1723 van Leeghkerk
Willem Geerts

15 juni 1724 van Noordijck
Aaltjen Jacobs j.d.

7 sept 1724 van Garnewert
Jacobus Munningh en
Eltjen Jochems Ehelieden

24 sept 1723 van Roderwolde
Willem Jansen

6 okt 1725 van Roderwolde
Aaltjen Hindriks

27 maart 1726 van Hoogh en Leeghkerk
Hindrik Hindriks Eheman van Aaghtje Pieters van de Legemeeden

14 juni 1726 van Hoogh en Leeghkerk
Frankijn Annes huisvrouw van ...

25 aug 1726 van Den Ham en Fransum
Trijnje Meertens huisvrouw van Tonnis Jochems op de Hogemeeden

4 sept 1726 van Zuidhorn
Imke Feddes van Zuidhorn hertrouwt an Beerent Mennes

5 sept 1726 van Hoogh en Leeghkerk
Geert Clasen en
Jantjen Roelefs Ehelieden

2 sept 1726 van Lettelbert
Sicke Lues en
Rienke Duirts Ehelieden

12 nov 1726 van Nieuwolde
Geeske Folkerts j.d. (met attest. na Gron. vertrocken 15 mei 1728)

6 juni 1728 van Roderwolde
Roelef Roelefs

10 juni 1728 van Lettelbert
Sicke Lues en
Reineke Duirts Ehelieden

23 mei 1729 van Groot Midlum in Oostfriesland
Wolter Louts

24 sept 1729 van Den Ham
Trijnje Gerlofs huisvrouw van Pieter Jans

[ geen maand en jaartal aangetekend ]
Anne Menses en
Corneliske Wijrts Ehelieden beide tot Legemeden
abusive hijr gebragt siet bij de angenomen communicanten

19 aug 1731 van Lettelbert
Corneliske Feddes j.d.


21 dec 1741 van Hoog en Leegkerck
Wiepke Jacobs huisvrou van Roelef Willems

8 aug 1742 van Niezijl
Luitien Folkers Kuiper

20 maart 1743 van Aduart
Ebeltien Willems huisvrou van Cornellis Drewes

25 juni 1743 van Leegkerck
Aefke Geerts huisvrou van Harm Roelefs

15 sept 1747 van Roderwolde
Trijntie Duirs huisvrou van Geert Klaessen

27 sept 1748 van Maerslagt
Jacob Cornellis


Protocol der genen die met attestatie overgekomen tot de kerk van Oostwoldt, Lege en Hogemeden, tempore ministerii [handtekening] J. Voget

24 maart 1734 van Zuithorn
Olgher Jans en
Geertruit Allers


t.p. ministorii H. Uden M.Fil.

9 dec 1751 van Den Ham
Aaltjen Jans

16 sept 1753 van Niekerk
Ite Pieters Hamminck

29 sept 1753 van Wierum
Claas Lubberts en
Jantje Haselhof

27 sept 1755 van Garwert
Albert Luitjens en
Leuntje Tonnis

27 sept 1755 van Norgh
Hindrik Harms

12 sept 1756 van Leegkerk
Jan Derks

1757 van Leegkerk
Nieske

7 juli 1757 van Groningen
Pieter Hindriks woonagtig op de Botterheert te Oostwolt

24 juni 1758 van Feerwert
Hindrik Hillebrants


Ten tijde van mij Joh. Franc. Buning pred. te Oostw. en L.M. zijn de navolgende perzonen, met de attestaties, overgekomen.

18 dec 1760 van Den Ham en Fransum
Anje Dreews huisvrou van Aldert Jans op de H.M.

9 juli 1761 van Grijpskerk
Maria Jentjes

2 sept 1761 van Baflo
Anje Bonnes huisvrou van Berent Freerks te Oostw.


Communicanten met Attestatie alhier overgekomen ten tijde van mijnen dienst alhier, Henricus Bebingh.

mei 1766 van Engelbert att. 16 april 1766
Gesina Geersema huisvrouw van de Pred. Henr. Bebingh

1 juli 1767 van Leegkerk att. 30 juni 1767
Hindrik Alberts

15 dec 1768 van Usquert
Jacob Cornellis

29 sept 1775 van Zuidhorn att. 15 sept 1775
Jisel Popkes huisvrouw van Albert Roelefs

29-9-1775 van Oldehove att. 4 sept 1775
Eelje Jans huisvrouw van Pieter Luitjes

10 okt 1779 van Morra in Friesland att. 1 okt 1779
IJfke Mients Feenstra weduwe wijlen Pieter Durks, in leven uirwerkmaker te Morra

20 juni 1783 van Leegkerk
Rikkert Lucas

29 maart 1790 van Zuidhorn
Duurt Kaasen


Aangenomen Communicanten van Oostwold

26 juni 1805 van Wierum
Albert Pieters

20 nov 1805 van Niekerk
Gerrit Klasen

30 sept 1806 naar Grotegast en Doesum vertrokken
Harmannus Bauwer

21 mei 1807 naar Leegkerk vertrokken
Jantje Stevens

1 juli 1807 van Ten Bour
Roelf Ebels en
Grietje Jans Ehel.

11 juli 1808 is Anje Hindriks te voren behoort hebbende tot de Doops gezinde Gemeente, dan nog niet gedoopt, zijnde de huisvrouw van Gerrit Claassen, op belijdenis des geloofs met volle ruimte tot Lidmaat dezer Gemeente aangenomen.

30 okt 1808 op belijdenis
Teunis Jans

16 juni 1809 naar Lettelbert vertrokken
Arius Cornelis


Aangenomen Communicanten van Hooge en Leege Meeden

30 sept 1807 is in Tegenwoordigheid van Ailje Jans Ouderling op de Legemeden op belijdenis des geloofs tot lidmaat der Gemeinte aangenomen
Timen Jans wonende op de Legemeden

11 aug 1808 op belijdenis
Jacob Abels
Geertruid Arends
Anje Claassen en
Martjen Jans
Alle wonende op de Hogemeden

23 okt 1808 van Roderwolde
Hielkje Claassens

2 okt 1808 van Zuidhorn
Jantje Hartsma

15 april 1810 naar Aduard vertrokken
Jan Arends

21 april 1810 naar Niehove vertrokken
Jantjen Hartsma


Ledematen der Gemeenten Oostwold, Lage en Hogemeden Bij mijne komst alhier in 1810

Leden van de Kerkenraden
Johannes Wilhelmus Tammen Predikant
Isebrand Hamming Ouderling te Oostwold
Fokke Woltjer Ouderling te Oostwold
Gerrit Clasen Diacon te Oostwold
Gerrit Buist Diacon te Oostwold
Rikkert Lucas Ouderling te Lage en Hogemeden
Enne Everts Ouderling te Lage en Hogemeden (overleden den 15 januari 1812)
Willem Harms Diacon te Lage en Hogemeden (overleden den 10 sept 1814)
Gerrit Luitjens Diacon te Lege en Hoge Meden (overleden den 27 october 1813 zijnde toen ouderling)

Leden der Gemeenten
Geertruida Stuivinga Echtgenote van den Predikant Tammen
Jacob Abels
(vertrokken den 9 Dec. 1818 met attestatie na Aduard)
Anje Klasen
Matje vrouw van Iwe Ups (overl. 1823)
Hedde P. Feringa Schoolmeester te Lage en Hogemeden
Anna Olthuis (wegens ergerlijk gedrag zedert October 1814 onder censuur)
Martjen Roelfs te Lagemeden (overleden op Hemelvaartsdag 1820)
Hielkje Claasen te Lagemeden
Alje Jans te Lagemeden (overl. 1822)
Freerk Vroom te Lagemeden
Grietje Wuffen te Lagemeden (vertrokken met attestatie den 20 jan. 1818 na Zuidlaren
Roelf Geerts te Hogemeden (overl. 1820)
Luitjen Folkers te Hogemeden
Sijtske Ennes te Hogemeden
Hilje Jacobs te Hogemeden
Jan Schipper te Hogemeden (overleden den 17 Mei 1814)
Meerten Geerts te Oostwold (overleden)
Martjen Klasens te Oostwold (overleden)
Albert Peters te Oostwold
Berend Hendriks te Oostwold
IJtze Tjaards te Oostwold
Anje Hinderks te Oostwold
Harm Hendriks Schoolmr.  te Oostwold (overl. 1 januarij 1826)
Knelske Berends te Oostwold
Harm Harms Gaikema te Oostwold

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.