LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Onderwierum

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

DTB 349 Onderwierum. Ledematen uit de Acta Consistori. 06-01-2005 MG.
Nagekeken mei 2006 TB en MG. Vervet dec. 2007 Cor Enter.

- Mutaties 1670 - 1676
- Mutaties 1677 - 1809
- Diakenen, ouderlingen etc


[ Transcriptie lidmaten gedurende de bediening van Francois Boudron ]

Anno 1670 den 30 Novembr. zijn nae voorgaende onderwijsinge en belijdenisse haeres geloofs angenomen tot Ledematen
Evert Jacobs en
Jurrien Gerrits (obijt den 4 mert 1689)

Anno 1671 den 1 Decemb. is mede angenoomen als vooren:
Mester Derck Hindricks (obijt)

1671 den 28 [dec?] Ulpheert Gerlefs van Stitswert met attestatie

1672 den 20 [febr.] na voorgaende onderwijsinge en belijdenisse des geloofs angenomen tot een Lidtmaet van de Gemeente
Claas Willems

Den 23 [febr.] Tiarck Remges

Den 1 Septembr. is Diewer Jansen aengenomen, komende met Attestatie van Tinallinga

Den 18 Novembr. Willem Claessen, nae voorgaende onderwijsinge en belijdenisse, angenomen tot een lidtmaat van de Gemeente

Den 25 dit Claas Peters (obijt den 26 Decemb. 1680)

Den 26 dito, na voorgaende onderwijsinge en belijdenisse hares geloofs, angenomen
Mr. Willem Peters en Detien Iles Echteluijden (Uterus discessere)

1673 den 6 Martij zijn na voorgaande onderwijsinge en belijdenisse hares geloofs angenomen
Bouwe Cornelis huisvrou van Claas Willems
Siwe Dercks (hinc Abijt)
Marretjen Everts huijsvrou van Mr. Jan Warners, tot lidtmaet van onse Gemeente abgenomen, komende met attestatie van den 12 Jun 1673, van Stedum

Novembr. 27 tot lidtmaet der Christelijcke Gemeijnte angenomen, na voorgaende ondersoeck en onderwijsinge
Allerdt Reners en Hindrick Cornelis

Dito 29 Trijntjen Derx met attestatie van Dijxhorn

1675 den 26 Febr. nae ondersoeckinge en onderwijsinge angenomen:
Roelef Dercks
Hindrickjen Jacobs

Daerna Jantjen Lamberts huijsvrouw van Steven Abels met attest. van Groningen (discessit)

Den 29 October na ondersoeckinge ende onderwijsinge angenomen
Jantjen Eijses

Den 4 Decembr. nae ondersoeckinge ende onderwijsinge angenomen
Steven Abels

1676 den 3 Maert nae onderwijsinge ende ondersoeckinge aengenomen tot een Leedemaet, Geesjen Lamberts

Den 27 Novembr. nae ondersoeckinge ende onderwijsinge aengenomen
Renger Eijses ende (Obijt den 26 septemb. 1683)
Marretjen Jans Echtelieden 

Den 30 Novembr. na ondersoeckinge ende onderwijsinge angenomen
Jantjen Jansens huijsvrouw van Claes Derx (obijt den 10 mert 1684)


[ Samenvatting lidmaten Onderwierum. Vanaf dominee Antonius Oortman ]

Dese Navolgende personen zijn tot het H. Avontmaal angenomen van Antonius Oortman Eccls. in Onderwierum

1677 den 2 Martij
Cornellisje Simons huijsvrouw van Jan Steffens, met attestatie van Middelstum (discessit)

Den 7 Mert na ondersouckinge en onderwijsinge
Lammert Lammerts tot Onderwierum (discessit)

Den 9 Mert
Martje Peters, met attestatie van WesterDijxhorn (obijt den 22 Nov. 1677)

Den 15 Junij 
Jan Steffens tot Onderwierum na ondersouckinge en onderwijsinge (discessit)

Den 15 Junij 
Gesijna Pijrsema huijsvrouw van mij Antonius Oortman pastor Loci met attestatie van Groningen (obijt den 14 Nov. 1677)

Den 15 Junij 
Martje Jeltens huijsvrouw van Evert Jacobs met attestatie van Adorp

Den 7 Septemb.
Garbrandt Berents na ondersouckinge en onderwijsinghe (discessit 1692 den 17 Junij)

Den 7 Septemb.
Harmen Jans Stellemaacker na ondersoukinge en onderwijsinghe

1678 den 11 Januarij
Elske Derx na ondersouckinge en Onderwijsinge

Den selven dicto 
Anna Timens nagelatene Weduwe van Vijt Goosens na ondersouckinge en onderwijsinge

Noch denselven 11 Januarij
Jantjen Vijts na ondersouckinge en onderwijsinge

1679 den 13 April met attestatie van het Westerniewland
Geesje Jans huijsvrouw van Albertus Sijbens

Den 26 Decemb. 
Willemijna Jans huijsvrouw van Antonius Oortman pastor loci na onderwijsinge (obijt den 23 Feb. 1681)

Den selven dicto
Grietje Peters huijsvrouw van Ulphert Gerlefs na ondersoeckinge en onderwijsinge

Den selven dicto
Alle Peters na ondersoeckinge ende onderwijsinge (obijt den 6 Junij 1681)

1680 den 19 Mert
Abel Derx na ondersouckinge ende onderwijsinge

Den 19 Mert
Anje Jans huijsvrouw van Rickert Sjabbes na ondersouckinge

Den 21 Mert
Rickert Sjabbes met attestatie van Bedum

Den 20 Junij 
Martje Simens huisvrouw van Garbrandt Berents Schoolmr. tot Onderwierum met attestatie van Bedum (discessit 1692 den 17 Junij)

Den 10 Septemb. 
Aafke Roelfs huijsvrouw van Berent Benes na onderwijsinghe
Alsmede
Griette Eijsses huijsvrouw van Elias Harmens (obijt den 28 Junij 1681)

1681 den 10 Junij 
Grietje Melles van Hoorhuijsen na ondersouckinge 

1681 den 2 Septemb.
Griette Claessen na onderwijsinghe

Den 23 Decemb. met attestatie van Groningen
Engeltjen Goosens huijsvrouw van Antonius Oortman pastor loci (obijt 1704 den 3 April)

Den selven dito na onderwijsinge en ondersouckinge
Tonnis Derx, en
Trijntje Jacobs echtelieden tot Onderwierum

den selven dito
Egbert Aaldrix angenomen (discessit)

1682 den 4 7b. met attestatie van Menckeweer
Jacob Hindrijcks (obijt) en
Grietje Reijnders echtelieden

1683 den 15 Junij met attestatie van Baffelt
Tonnis Jansen

den 9 Septemb. met attestatie van Suijrdijck
Cornellis Tonnis

den 30 Novemb. met attestatie van Bedum
de Eerbare Jacob Hillebrandts gewesen ouderlingh tot Bedum ende
Grietje Martens echtelieden

1684 den 1 Mert
Derck Peters na onderwijsinge en ondersouckinge

den selven dito
Jan Claessen ende
Grietje Mennes echtelieden na ondersouckinge

den 6 Junij
Lubke Jans van Usquert na onderwijsinge en ondersouckinge
alsmede
Hillebrand Cornellis

den 7 Septemb.
Roelf Alijes pottebacker na ondersouckinge (te vooren met de pausgesinde gegaan oudt sijnde 60 jaar)

den 7 Decemb. met attestatie van Bedum
de E. Julle Sipkes en
Trijntje Jacobs echtelieden

Anno 1685 den 12 Junij met attestatie uijt Vrieslant
Mevrouw Wijekia de Valcke geboren Epema

Den 11 Septemb. na ondersouckinge
de E. Juffer Anna Margaretha de Valcke

Anno 1686 den 13 Junij
Tobias Tonnijs na ondersouckinge

den selven dito Zara Garremts na ondersoeckinge (obijt den 2 Septemb. 1688)

Den 27 Augusti
Jan Dercks van Wittewierum na ondersoeckinge
Trijne Tjarcks van Onderwierum na onderwijsinge
Jan Harmes en
Grietje Melis met attestatie van Baffelo

Ao. 1687 den 25 Mert
Hindrijck Jans Cuper na onderwijsing en ondersouckinge

Ao. 1688 den 15 Junij
Jan Steffens na ondersouckinge en onderwijsinge

den selven dito
Albert Rouckes met attestatie van Winsum

den 16 Junij
Jan Steffens ende
Frouwke echtelieden met attestatie van Winsum

Anno 1689 den 31 Mert
Elske Simens van Onderdendam na onderwijsinghe en ondersouckinge

den selven dito
Froucke Claessen met attestatie van Warfhuijsen

Den 13 Septemb.
Anje Jacobs huijsvrouw van Albert Rouckes na onderwijsinge en ondersouckinge

Den 15 Septemb.
Lijsbeth Jans met attestatie van Bedum

1690 den 7 Mert
Juffer Lamelia de Valcke na ondersouckinge en onderwijsinge
Hindrijck Roelfs komende uijt het pausdom na belijdenis

denselve dito
Reijnder Martens en
Egbertje Dercks Echtelieden na onderwijsinge
noch
Cornellisje Peters dienstmaegd van mijn Heer de Valcke na onderwijsinge en ondersouckinge

Den 7 Decemb.
Aaltjen Steffens weduwe van Jurrijen Gerrits na onderwijsinge

1692 den 19 Decemb.
Mr. Jan Peters met attestatie van Middelstum (den 9 Junij 1694 discessit)

1693 den 16 Junij
Grietje Jans met attestatie van Middelstum

1694 den 25 Decemb.
Hillebrand Roelfs pottebacker na belijdenisse afstand doende van het pausdom

1695 den 22 Martij
Jonker Popko de Valcke na ondersouckinge

denselven dito
Marretje Dercks huijsvrouw van Jan Everts

den 2 Septemb.
Icke Claessen, huijsvrouw van Hillebrand Cnellis met attestatie van Eppenhuijsen

den 29 Decemb.
Leucke Ates huijsvrouw van Hindrijck Roelfs,
ende
Boucke Ates huijsvrouv van Hillebrand Roelfs,
beijde afstand doende van het pausdom, na belijdenisse

1696 den 8 Mert
Lue Mennes Schoemaecker na ondersouckinge

1697 den 4 April
Jantjen Frens met attestatie van Menckeweer

den 5 Septemb.
Trijnje Jans van WesterEmbden

1698 den 11 Decemb.
Grietje Peters huijsvrouw van Jan Harmens van Adorp
Noch
Stijnje Tjeerds dienstmaegd van de Heer Majeur de Valcke na ondersouckinge

1699 den 26 Martij
Jan Harmes met attestatie van Adorp
Noch
Sweer Schultens ende Janneken Abels Echtelieden met attestatie van Almeloo

den 9 Julij
Hilje Lammerts huijsvrouw van Gerrijt Jans
Noch
Itje Krijns van Onderdendam

1699 den 17 Septemb.
De weledele Juffer Anna Lucia Julsinge met attestatie van Amsterdam

Den selven dito
Teunnijsje Hindrijcks huijsvrouw van Peter Everts

1701 den 17 Junij
Elias Harmes
Geertruijdt Arends

ende
Evert Douwes

1703 den 2 Decemb.
Grietje Hindrijcks weduwe van Derck Elias met attestatie van Menckeweer
noch
Derck Jans ende Betje sijn huijsvrouw met attestatie van Menckeweer

1704 den 1 Junij
Eefke Garelts met attestatie van Slochteren

ad idem
Hemke Jacobs met attestatie van Uijthuijster Meden

1705 den 10 Martij
Marten Jacobs

den 14 Junij
Adolph Casper voor den Baum met attestatie van Capellen uijt het Graefschap Teckelenborgh

den selven dito
Gertruijdt Cnellis

1706 den 13 Junij
Harmen Martens

1707 den 17 April
Albertje Roelfs de Heer Majeurs meijd (discessit)
Ende
Grietje Allerds huijsvrouw van Jan Harmes

1707 den 18 April
Talleke Peters met attestatie van Souwert

den selven dito
Jan Egberts ende Aaltjen Jelijs echtelieden

den 25 Decemb.
Jacobus Oortman
noch
Maria Walles van Coeverden

1708 den 6 April
Claes Alles
Evert Jacobs
Allerd Claessen
ende Aachje Olgers Echtelieden
Gabbe Alberts met attestatie van Middelstum
Frerijck Jans, Julle Sipkes knecht met attestatie van Stitswert

den 10 Junij
Hilje Roelfs M. Heer Majeurs meijd met attestatie van Vlachtwedde

1710 den 18 April
Renske Julles huijsvrouw van Onnes
noch
Deeuwertje Lippes van SuijrDijck ende
Jan Jansen van Suijdwolde
beijde dienstboden van de E. Majeur Valcke

1710 den 11 Junij
Geesje Hindrijcks huijsvrouw van Hindrijck Alberts pottebacker met attestatie van Groningen

1711 den 10 Meij
Martjen Teunnijs
noch
Hindrijck Eppes ende Grietjen Melles echtelieden met attestatie van Bedum
noch
Battruijdt Jacobs huijsvrouw Jan Rems met attestatie van Bedum

1712 den 5 Junij
Arend Jacobs ende Deeuwertje Hindrijcks echtelieden met attestatie van Groningen
noch
Jan Warners van Annen, dienstknecht van mevrouw Valcke
Derk Harmens

1713 den 16 April
Lambert Jacobs en Anje Reijntjes echtelieden met attestatie van Rottum

den 18 Junij
Grietje Jurrijens dienstmaegt van Teunnijs Dercks weduwe met attestatie van Groningen
noch
Gerrijdt van Tharen dienstknecht van mijn Vrouw Valcke met attestatie van Mons

den 19 Junij
Egbertje Hindrijcks na ondersouckinge

den 16 7ber
Marretje Hiddes huijsvrouw van Evert Jacobs met attestatie van Loppersum

Den 1 December
Roelf Claessen van Souwert

1715 Den 1 Meert
Grietie Piers Jonge dochter met attestatie van Bellinghweer

1716
Den 4 8ber met attestatie van Thiesinge
Engeltie Jans huisvrouwe van Willem Arents
van nieuws aangenomen:
Antie Hindriks jonge dogter

Den 13 10br. na onderwijsinge en belijdenisse
Jacob Boelens
Trijnie Knellis Egtelieden
Willem Tonnis
Trijnie Jans Egtelieden
Tonnis Jans
Trijnie Tonnis Jonge Dogter
Susanna Antonides Jonge Dogter

1717
Den 8 Martius na onderwijsinge en belijdenisse
Jacob Tonnis
Willem Arents
Albert Tonnis
Trijnie Freeriks


Den 27 Junij na onderwijsinge en belijdenisse
Janneke Jans jonge dogter

Den 19 7br na onderwijsinge en belijdenisse
Theophilus Johannis

Den 12 10br met attestatie van Garmerwolde
Geertien Alberts jonge Dogter

1718
Den 17 April van nieuws angenomen
Anje Freeriks jonge Dogter

Den 26 Junij met attestatie van Middelstum
Peter Thomas en Grietie Eels Egte lieden

Den 4 7br met Attestatie van Groningen
Jan Jans

Den 11 10br na onderwijsinge en belijdenisse
Trijnje Rienders
Geertien Rienders

Claaske Tammes
Auke Melles Jonge Dogters

1719
Den 3 7br met attestatie van Middelstum
Reemke Jans, huisvrouwe van Claas Peters

1720
Den 3 Martius na onderwijsinge en belijdenisse
Anje Tonnis en
Grietie Johannis jonge Dogters

Den 9 Junij met attestatie van Sauwert
Jan Haijkes

Den 8 10br na belijdenisse en onderwijsinge
Trijnje Eeukes Huisv. van Jac. Oortman
Aaltjen Jans Jonge Dogter
Met Attestatie van Garshuizen
Bartruit Hindriks jonge Dogter

1721
Den 8 Junij na onderwijsinge en belijdenisse
Anje Egberts jonge dogter

Den 7 10br na onderwijsinge en belijdenisse
Martjen Tonnis
Grietje Rienders jonge Dogters
met Attestatie van Menkeweer:
Egbert Jans en
Peterke Jacobs Egtelieden

1722
Den 1 Martius na onderwijsinge en belijdenisse
Derck Tonnis
Boele Ulgers

Gijsselina Antonides, jonge Dogter

Den 7 Junij na onderwijsinge en belijdenisse
Gerrit Froon
Maria Froon, Egtelieden
Met Attestatie van Middelstum:
Wessel Claassen en
Martjen Julles Egtelieden
van Huisinge:
Bieke Jacobs 

Den 20 10br met Attestatie van Uithuisen:
Anje Claassen jonge Dogter

1723
Den 12 7br na onderwijsinge ende belijdenisse
Julle Peters weddeman
M. Antonides S.S.Th.Stud.

1724
Den 18 Junij na onderwijsinge en belijdenisse
Jacob Egberts

Den 10 7br na voorgaande onderwijsinge en belijdenisse
Hindrik Peters

1725
Den 11 Meert na onderwijsinge en belijdenise
Auke Peters jonge Dogter

Den 17 Junij na onderwijsinge en belijdenisse
Trijnje Luitjes Huisvrouwe van Jacob Tonnis
Anje Peters jonge Dogter 

1726
Den 24 Meert na belijdenisse en onderwijsinge
Elske Reenders jonge Dogter

Den 30 Junij na onderwijsinge en belijdenisse
Sipke Julles

Den 22 7br na onderwijsinge en belijdenisse
Hindrik Roelfs
Roelf Hindriks

Martjen Ernst Huisvrouwe van Arend Vloot

Den 15 10br na onderwijsinge en belijdenisse
Grietje Derks jonge Dogter

1727
Den 23 Meert met Attestatie van Menkeweer
Dreeuwes Ewolds

Den 15 Junij met Attestatie van Warffum
Fenje Timons Huisvrouwe van Sipke Julles

Den 21 7br na belijdenisse en onderwijsinge
Jantjen Tammes jonge Dogter

Den 28 10br naonderwijsinge en belijdenisse
Anje Jans Huisvrouwe van Roelf Hindriks

1728
Den 13 Junij na onderwijsinge en belijdenisse
Luitjen Willems

1729
Den 25 Decemb. Met attestatie van Peterbuiren
Claes Jans

1730
Den 2 April met attestatie van Obergum
Frouke Cornellis huisvrouw van Claas Jans

1731
Den 24 Junij na onderwijs en belijdenisse
de jonge dogters
Jeijke Jans
Trijnje Egberts
Martjen Egberts


1733
Den 7 Junij na onderwijsinge en belijdenisse
Bartelt Cijerts, en
Trijnje Jans, jonge Dogter

1734
Den 14 Meert met attestatie van Stitswert
Jantjen Claesen jonge dogter

Den 20 Junij na onderwijsinge en belijdenisse
de E. Folkert Hindriks, en sijn huisvrouw Grietje Hindriks,
en de Eerbaere Jonge dogters
Jantjen Jans en
Aafke Jans

Den 12 Septemb. met attestatien zijn overgekomen
Trijnje Geerts, wed. van Reijnout Clasen van Obergum, en
Sijmen Jans en Stijnje Mennes egtelieden van Warfhuisen

1736
Den 9 7ber met attestatie van Groningen
Catharina Buss, nu Antonides, huisvrouw van de Predikant alhier

1741
Den 17 Septemb. met attestatie van Garmerwolde
de E. Pieter Wiltes, en sijn huisvrouw Lijsbeth Egberts

1742
Den 16 Septemb. na belijdenisse
Trijntje Stoffels, huisvrouw van Sigefridus Veltingh
met attestatie na Bedum vertrokken:
Aafke Jans, huisvrouw van Pieter Goossens

Den 9 Decembr met Attestatie van Obergum
de E. Sijmen Jans, en sijn huisvrouw Stijnje Mennes

1743
Den 15 Septemb. met Attestatie van Bedum weeder overgekomen
Aafke Jans, huisvrouw van Pieter Goossens

1749
Den 1 Junij na geloofsbelijdenisse
de E. Bonne Egberts

1750
Den 4 Octobris na onderwijsinge en belijdenisse
Martijen Hanssen huisvrouw van de Schoenmaker
Mr. Sijmen Jans

1752
Den 17 Septemb. met attestatien van Noordwolde
Anje Egberts, huisvrouw van Sijmen Aljes en
Geeske Tonnijs, huisvrouw van Jacob Egberts

1753
Den 16 Septembr. na onderwijsing en geloofsbelijdenisse
de E. Homme Cornellijs

1756 Den 20 Junij
Geeske Tonnijs, huisvrouw van Jacob Egberts, tot ons voor 4 jaren overgekomen met attestatie van Noordwolde, is wederom derwaarts vertrokken met attestatie.

Den 19 Xbris met attestatie van Menkeweer
Henrica Roering, wed. van wijlen Meijndert Pieters

1757
Den 25 Septembr. na ondersoeking en belijdenis
de Ed. Welgeboren Jonk-Heer Edzard Jacob Tjaarda van Starkenborgh

1759
Den 11 Maart na belijdenis
de E. Sijmen Aljes,
en de E. drie Studioso S.S. Theolog.
Gerhardus Antonides
Henricus Schortinghuis en
Wilhelmus Schortinghuis
(dog zijn de 3 Studiosi teegens het volgend Avondm. attestatien na Groningen gegeeven)

1763
Den 26 Junij na belijdenisse
de E. Wilte Pieters, jongman
de E. Tijmen Sipkes, jongman
de E. Antje Hanssen huisvrouw van Bonne Egberts, en
de E. Jantjen Hindriks, huisvrouw van Jacob Egberts

Den 18 Septembr. met attestatie van Groningen
Auko van Marum

1764
Den 4 Martii na onderwijs en belijdenisse
Trijnje Pieters, wed. van wijlen Julle Sipkes en
Geeske Geerts, jonge dogter

Den 10 Junij na onderwijs en geloofs-belijdenisse
Theodorus Henricus Antonides, S.S. Theol. Studiosus
Aaltjen Claassen, wed. van wijlen Roelf Hindriks
Pieterke Boeles, jonge dogter
met attestatie van Menkeweer
Anna Star, huisvrouw van Renger Hindriks

1769
Den 25 Junii na geloofsbelijdenisse
de E. Jochem Jansz

Den 17 7bris na geloofs-belijdenis
Catharina Velting, huisvrouw van Auko van Marum

1770
Den 10 Junij met attestatie van Huisinge
Martje Derks, huisvrouw van Jan Jans Swijgman

Den 30 Sept. met attestatie na Bedum vertrokken
Anna Star huisvrouw van Renger Hindriks

1771
Den 17 Meert na geloofsbelijdenis
Aaltjen Hommes, huisvrouw Wilte Pieters

Den 8 Decembr. na onderwijs, ondersoek en belijdenisse
Jan Jansz Swijgman en
Pieter Bonnes

1772
Den 13 Septembr na geloofs-belijdenis
de E. Jan Ennes

Den 6 Decembr na geloofsbelijdenis
de E. Siweridus Velting

1773 Den 14 Marti na onderwijs en geloofs-belijdenis
Jan Raveling, die onlangs ook gedoopt is
Hindrik Jans, en
Hauke Geerts, huisvrouw van Jan Ennes

Den 6 Junij absent geweest
Trijnje Pieters, huisvrouw van Willem Tonnijs

1775
Na belijdenisse
Sijmen Harms jongman geboortig uit het Graafschap van der Lippe, uit het Ambt Braake
[geen datum, vermoedelijk januari, opvolgende aantekening 26 maart]

Den 18 Junij na onderwijs en belijdenis
Jannes Theophels,
Willem Tonnijs, en
Geertje Willems, jonge dogter

Den 24 Septembr. na onderwijs en belijdenis
Aaltjen Rienjes, jonge dogter

1776
16 Juli met attestatie van Bedum
Albert Hindriks

1778
Decembr. 26 De HoogWlgb Hr. N.N. Starkenborg met attestatie vertrokken na Winsum

1782
23 Juni van Menkeweer op goed Getuichenisse
de E. Aaltjen Reenjes, de huisvrouw van Derk Pieters

Den 22 Dec. met attestatie van Bedum
Peter Bonnes

1783
den 30 Meert met Attestatie van Stitswert
Magdalena van der Tuuk, thans de huisvrouw van Timen Sipkes

1788
den 13 Jann. na onderwijs en geloofsbelijdenis
Riccert Olchers
Leendert van Leeuwen
Jacob Clasen
Geertruit Gooszen


den 20 April met attestatie
Hendrik Ottes Saurman te Lage
Geertruit Grol van Ootmarssem
Dirkje Theophilus van Bedum

1789
den 12 Juli met Attestatie van Stitswert
Derk van der Tuuk

1790
den 27 Junii met attestatie
Elisabeth Cornellis van Winsum

1791
den 10 April met Attestatie
Lucas Jans van Middelstum

1792
den 14 oct. met Attestatie
Tjoffels Jans van Tinallinge

1798
den 7 oct. met Attestatie
Cornelis Manningh van Menkeweer

1799
den 24 Maart met Attestatie
Harko H. Brauwer van Veendam

1800
den 13 Juli met kerkelijke [attestatie] binnen gekomen
Claas Ates van Winsum

den 19 oct. met Attestatie
Grietjen Hindriks van Groningen

1802
den 18 April na onderwijs en geloofsbelijdenis
Reiner Egbers
Jan Lammerts
Trientje Luitjes
Marieke Daniels

1806
den 25 Dec. met attestatien
Jantje Klaaszens Veenhuizen van Groningen en
Geert Veenhuisen van Bedum

1808
den 17 April na onderwijs en geloofsbelijdenis
Jan Roelfs en Anje Clasen
Homme Wiltes en Jacomina Riccert
Homme Eltjes
en Trientje Roelfs
Gerard van der Tuuk en Harmke Wiltes en
Trientje Jochems Oortman

den 25 Sept. met Attestatie
Fenje Clasen van Bedum

1809 den 26 Maart aangenomen
Brand Tebbens


[ Mutaties kerkeraadsleden ]

[Mutaties kerkeraadsleden t/m 1681 uit het lidmatenregister, aangevuld juli 2006 TB met de kerkeraadshandelingen vanaf 1676 met een tegenstrijdige overlapping van het jaar 1681]

Acta Consistorij den 21 Julij 1667

Is niewslijck tot Diaken ofte armvooght
gekoosen en angenomen d Erbare
Lue Cornelis (obijt)
Francois Boudron Ecclts.
t OnderWierum
Derck Abels deiaken
Jan Mesteng [=Meertens?, zie 1672]

Den 15 Maj 1670 is inde plaetse van
d' Eerb. Lue Cornelis (na kerckenordre)
wederom angenomen tot Armvooght
d E. Jan Warners

1672 den 4 febr. is in plaatse van de afgaande Arm-vooght
Jan Meertens wederom verkoren
d' E Cornelis Jans

Ao 1676
den 16 Decemb. is in plaetse van de EerWaer
Godzalige en Welgeleerde D.
Franciscus Boudron tegenwoordigh
predicant tot Stitswert
alhijr tot Onderwierum
Antonius Oortman na dat drie
verscheijdenen sondagen volgens
kerckenordre was geproclameert
van d'Eerwaerde Godzalige en welgeleerde here
Esaias Hillenius, Johannes Hoijsingius,
Gerhardus Huijsingh, respective predicanten van
Usquert, Bedum, en Westerdijckshorn,
in en voor de gemeijnte tot Westerdijcks tot Onderwierum
als beroepen predicant solemnelijck bevestiget

1681
den 20 Mert
is tot Diacken bevestight
de Eerb. Evert Jacobs in plaats van de E. Cornellis Jans
[zie ook 8 mei]

Den 20 Mert
zijn als Ouderlingen bevestiget
de Eerbare Cornellis Jans van
Steendam, ende de Eerbare Jan
Warners na dat driemaal
van den predickstoel gekondigt waren
[zie ook 8 mei]

Den 8 Maij is de Eerbare Evert
Jacobs als Diaken bevestigt na
dat driemaal was gekondigt
in plaatse van de Eerbare
Cornellis Jans

Den 8 Maj zijn als Ouderlingen gekoren en bevestight
de Eerb. Cornellis Jans ende
Jan Warners beijde tot Onderwierum

Anno 1686
den 24 Octob. is de Eerbare Roelf Dercks als
arme voorstander bevestiget
na behoorlijcke kondiginge in plaats
van de Eerbare Evert Jacobs
vertrocken na het Carspel Bedum

1693 den 31 Decemb. sijn de Eerbare
mannen Teunnijs Dercks ende
Julle Sipkes in plaetse van
Roelf Dercks, ende de overledene
Jan Warners wederom tot
Diakenen deser gemeijnte (na
dat 3 malen van den predickstoel
sijn Gekondigt) opentlijck
alhijr tot Onderwierum
in de kerke bevestiget

Anno 1716 den 7 Julius
Is in plaats van de Eerwaarde Godtzalige
en Welgeleerde Dom. Antonius
Oortman
p.m. van de Heeren Collatoren
van deze plaatze om het predik-ampt
alhijr te bedienen, beroepen Antonius Antonides,
en, na dat hij drie agtereenvolgende zondagen
(volgens kerkenordre) was geproclameert door de Heeren
Lucas Rhodius, Eggerus Tiddens, en Daniel Edzards
respective Predicanten van Noordwolde, Bedum, en
Westerwijtwert voor de gemeijnten van
Onderwijrum en Westerdijkshorne
als met melkanderen in
gecombineert zijnde, in de Kerke tot
Onderwijrum zolemnelijk op den 6 7ber dezes
zelven Jaars bevestigt

1718
Is de E. Julle Sipkes tot Ouderling, en de
E. Jacob Tonnis tot Diaken van de Gemeijnte
tot Onderwierum verkoren, en sijn gemelte personen
elck in sijn bedieninge aldaar voor de
geheele Gemeijnte bevestigt op den 12 Junij desselven
jaars, na dat se driemaalen van den Predikstoel
waren gekondigt

1721
Is de E. Theophilus Johannis tot Diaken van de
Gemeijnte tot Onderwierum verkoren in plaatse
van wijlen Lue Mennes, sijnde, na dat hij driemaal
van de predikstoel was gekondigt, alhier solemneelijk
voor de geheele Gemeijnte bevestigt op den
9 9br. deselven jaars

1724
Is de E. Riender Martens tot Olderlinck
van de Gemeijnte tot Onderwierum verkoren
in plaatse van wijlen Julle Sipkes, ende nadat
hij driemaal van de predikstoel was gekondigt,
alhier solemneelijk voor de geheele
Gemeijnte bevestigt, op den 27 Augustij
desselven jaars

Anno 1728 den 12 Julij
Is in plaatse van den Eerwaarden welgeleerden
en Godtsaligen Dom. Antonius Antonides,
tegenwoordigh Predikant in den
Andel van de Heeren Collatoren dezer
plaatse, om het Predig ambt alhier te
bedienen, beroepen Meinardus Antonides,
en, na dat hij drie agter een volgende
sondagen (volgens kerken-ordre)
was geproclameert, door de Heeren
Eggerus Tiddens, Daniel Edzards, en
Johannes Mensinga, respective predikanten
van Bedum, Westerwijtwert, en Zuidwolde, voor de
Gemeinten van Onderwierum, en
WesterDijkshorne, als met melkanderen
gecombineert zijnde, in de Kerke tot
Onderwierum solemnealijk den 17 Octob.
desselfen jaars bevestigt

1731
Is de E. Jacob Tonnis tot Ouderlingh van de
Gemeijnte tot Onderwierum verkooren in plaatse
van wijlen Riender Martens, en tot Diakonen
de E. Sipke Julles als boekhouder, en de E. Jacob
Egberts
; zijnde dese persoonen opgemelt; na datse
alvorens sonder verhindering van den predigstoel
3 maal gekondigt waeren, gesamentlijk elk
in sijn bediening bevestigt, voor de geheele Gemeijnte,
den 25 Meert 1731

Anno 1742
Den 1 April zijn in deese Gemeijnte bevestigt tot
ouderlingh, in plaatse van wijlen de E. Jacob Tonnijs,
de E. Sipke Julles, en in sijn plaatse, tot een
nieuwe Diaken de E. Pieter Wiltes, na dat
volgens kerkenordre tot 3 malen van van de predigstoel
met name ware afgekondigt en niets teegen
derselver leere, of gedragh ingebragt was

Anno 1744
Den 16 Augusti zijn in plaatse van de afgaande Diakonen
de E. Jacob Egberts, en de E. Pieter Wiltes, van nieuws
tot Diakonen voor het angesigte der Gemeijnte bevestigt
de E. Roelf Hindriks, als Boekhouder, en de E. Sijmen
Jans, na dat bevorens driemalen kerkelijk gekondigt
waren

Anno 1749
Is in plaats van de afgaande Diaken de E. Roelf Hindriks,
tot Diakon weeder ingekoren de E. Jacob Egberts,
en na dat opentlijk tot 3 malen in die qualiteijt
kerkelijk was gekondigt, en teegen hem geen beswaarnisse
was ingebragt, is deselve in sijn dienst voor
het aengesigt der Gemeijnte bevestigt geworden, op
den 21 September 1749

Anno 1763
Den 13 Nov. is in plaats van wijlen de E. Pieter
Wiltes
tot Diaken alhier verkoren de E. Sijmen
Aljes, welke ook (na dat na kerkelijk ordening
tot driemalen was afgekondigt) voor het
aengesigte van de Gemeijnte tot Onderwierum in
sijn dienst is bevestigt geworden, op
den 25 Decembr. 1763

Anno 1768
Den 3 April is in plaats van wijlen de E.
Sipke Julles tot Ouderling bevestigt de
E. Sijmen Jans, na dat volgens kerken ordre
tot 3 maal van de Predikstoel was
afgekondigt, en niets teegen desselfs
leer of leeven was ingebragt

Anno 1771
Den 21 Julij is in plaats van de afgaande Diaken de E.
Jacob Egberts, tot Diaken verkoren de E. Auko van
Marum, en na dat opnetlijk tot drie malen in die
qualiteijt Kerkelijk was afgekondigt, en teegen
sijn leere of leeven geen beswaarnisse was ingebragt,
is deselve in sijn dienst voor het aengesigte
der Gemeinte bevestigt op den 18 Aug. 1771

1773
Den 10 Octobr. is in plaats van de afgaande
Diaken de E. Sijmen Aljes, tot Diaken verkoren de
E. Wilte Pieters, en na dat opentlijk tot
driemalen in de qualiteijt kerkelijk was afgekondigt,
is deselve in sijn dienst voor het aengesigt
der Gemeinte bevestigt.
Actum den 21 Nov. 1773

Acta Consistorii Onderw. habit a.d. 14 maij Ao. 1782
Art.2
Stond binnen de E. Monsr. A. van Marum Boekhoudende
Diaken van Onderwierum, verzoekende zijn E. ontslag van
het Diakenschap, 't welk op zijn Eed. verzoek gunstig is
toegestaan
Art. 3
Hier op zijn de Gemeente van Onderwierum t.w. de mans
Leedemaaten overgegaan tot de stemminge van een nieuwe
Diaken, en is door de meerderheijd van stemmen toen
verkooren de Albert Hindriks, Mr. Timmerman op het Uiterdijk
onder 't Carspel Onderwierum
Art. 4
En dewijl door het versterf van Mr. Simon Jans Ao. 1781
de ouderlingsplaats te Onderwierum is komen te vaceeren
is de gemeente terstond ook getreeden tot de verkiesinge
van een Nieuwe Ouderling, zijnde daar toe met eenparige
stemmen verkooren de Bonne Egberts, wedman

Den 7 Julii [1782] zijn na voorafgegaene driemaelige
kondiging bevestigt, als Ouderling Bonne Egberts, en
als Diaken Albert Hindriks

1786
Den 4 September is in plaats van Wilte Pieters tot Diaken
verkoren Willem Tonnis en na 3 voorafgaande
kerkelijke kondigingen bevestigd den 2 Oct. 1786

1788
Den 5 Oct. is in plaats van Albert Hindriks tot Diaken verkosen
Riccert Olgerts en na 3 voorafgaande kerkelijke kondigingen
bevestigd den 2 Nov. 1788

1792
Den 25 dec. is in plaats van Willem Tonnis tot Diaken verkosen
Derk van der Tuuk en na 3 voorafgaande kerkelijke kondigingen
bevestigd den 3 Febr. 1793

Den 22 Oct. 1797 is uit een drietal in plaats van
den overleden olderling Bonne Egbers
tot ouderling aangesteld Wilte Pieters
en na driemaal onverhinderde kondigingen
in den dienst bevestigd den 19 Nov. 1797

1798
Den 2 dec. is in plaats van wijlen Riccert
Olgers uit een drietal verkosen tot diaken Cornelis Monning en na
drie voorafgaande kerkelijke kondiging bevestigd den 13 Jan. 1799

Den 2 Nov. 1800 is in plaats van D. van der Tuuk uit een
Drietal verkosen tot diaken Albert Hindriks en
na drie voorafgaande kondigingen bevestigd
den 11 Jan. 1801

Den 19 Aug. [1804] is in plaats van de
overledenen Ouderling Wilte Pieters
tot Ouderling aangesteld
Derk van der Tuuk en na
driemaal onverhinderde kondigingen
in den dienst bevestigd
den 14 oct. 1804

1804 den 25 November is in plaats
van Albert Hindriks tot diaken
verkosen Reiner Egbers en na drie
voorafgaande kondigingen bevestigd
den 6 Jan. 1805

1807 den 19 Juli is in plaats
van Cornelis Monning tot
diaken verkosen Jan Roelfs
en na drie voorafgaande kondigingen
bevestigd den 22 Nov. 1807

1810
Den 11 van Lentemaand [=maart] is
in plaats van Reiner Egbers tot
diaken verkosen Gerard van der
Tuuk en na drie voorafgaande
kondigingen bevestigd den 20 van
Bloeimaand [=mei] 1810

Den 18 van slagtmaand [=nov.] is in plaats
van den overleden ouderling
Derk van der Tuuk tot ouderling
verkosen Reiner Egbers en na
driemaal onverhinderde kondigingen
in den dienst bevestigd
den 30 van wintermaand [=dec.] 1810

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.