LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Oldehove

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

HG Oldehove, kerkenboek. Lijst 1759 aug. 2004, 1788-1810 sept. 2006 Menne Glas, overig feb. 2006 Klaas Bijsterveld.

Behalve de lidmatenadministratie op zich zijn over de periode 1757-1811 de Acta van de kerkenraad bewaard gebleven, voor de periode 1788-1809 vormen deze Acta de bron waaruit de gegevens gehaald zijn. De overige gegevens zijn aan de hand van de Acta nagekeken. Enkele aanvullingen daaruit zijn cursief weergegeven.

Nagekeken sept. 2006 MG

- mutaties 1757 - 1759
- lijst 1759
- mutaties 1759 - 1788
- mutaties 1788 - 1809 (uit acta)
- mutaties 1810 - 1813
- lijst 1816 (bonus!)


Antekeningen des Eerwaarden kerkenraats van Oldehove zedert de bedieninge vacant was door het Emeritusschap van Dominicus Johannes Huisinga tot an de bevestiging van mij Johannes Kuitert, van mij geboekt anno 1757

14-10-1757
met attestatie Tietske Ferwerda van Buitenpost

23-04-1758
Tietske Ferwerda met attestatie vertrokken na Rhoden

15-12-1758
met attestatie Jan Temmes van Noorthorn

18-3-1759 met attestatie
Pieter Gerrits Meinema
en egtelieden van Saaxum
Grietje Hijles
Aerent Cornellis
en egtelieden van Saaxum
Trijntje Abels

28-6-1759
met attestatie vertrokken Derk Roelfs Uillersema na Middelstum


Kerklijk Protocol
van Oldehove
angelegt met den anvang
der bedieninge van mij Johannes
Kuitert
Groninganus predikant
alhier 't zedert den 25 November
1759

Namen der Ledematen dien
ik Johannes Kuitert met den anvang
mijner bedieninge in dese gemeente
van Oldehove gevonden hebbe

In het Loeg

Leendert Jacobs (overleeden) en
Talje Claasens egte lieden

Johannes Schuurman (vertrokken van hier na Midwolda en de Leek)

Gauke Claasens en
Margaretha Wittingh egte lieden

Hindrik Geerts en (overleden)
Wendelina Tonnis egte lieden (met attestatie vertrokken na Middelstum)

Geert Jacobs en (overleden)
Trijntje Kornellis egte lieden (overleeden)

Pieter Wessels en
Claaske Leenderts  egte lieden

Arent Cornellis Bosvelt en
Trijntje Abels egte lieden ([beide] vertrokken na Baflo)

Wijbering Kornellis en
Aeltjen Roelefs egtelieden

Pieter Jans en
Grietje Kornellis egtelieden

Klaaske Uillersema huisvrouw van Hindrick Lammers

Trijntje Lubbers huisvrouw van Hindrik Pieters

Pieterke Voncks wed. van H. Muntingh in sijn E. leven predikant in Tolbert (verstorven)

Anne Mensens (obiit)

Antje Olgerts wed. van Enne Freeriks (obiit)

Wipke Jacobs huisvrouw van Hindrik Jacobs

Jan Temmes (vertrokken na Noorthorn) (overleden)

Jantje Roelefs huisvrouw van Jacob Pieters (ad patris)

Dietje Jacobus huisvrouw van Steven Harms

Freerik Derks (verstorven)

Jannes Roelefs (vertrocken na Niehove)

Anje Lubbers Derks wed. van Lubbert (overleden)

Etje Voncks huisvrouw van R.D. Uillersema

Klaas Reinders (overleeden)

Roelef Derks Uillersema

Rijkel Luirts en (verstorven)
Geertje Klaesens egtelieden (verstorven)

Menje Arents huisvrouw van Jan Feits (overleeden)

Trijnje Scheltes thans wed. van Rendert Jans (ad plures)

In de Engelummer klugt

Bartholt Fokkens Geertsema Heer van Engelumborg (met attestatie vertrocken) en
Jacomina Hillegonda Visscher vrouw van Engelumborg egte lieden (overleden)

Lippe Sickes (overleeden) en
Jeltje Heeres egte lieden

Freerik Jans en
Dievertje Harms egte lieden (overleden)

Jantje Brongers huisvrouw van Fokke Hindriks (overgegaan na Saaxum)

Jacob Sijtses (overleden)

Christijntje Beerents huisvrouw van Hark Willems (overleeden)

Pieter Meinema en
Grietje Hijles egte lieden

Trijntje Kloosterhuis huisvrouw van Jacob Jans (met attestatie tot ons overgekomen van Breda)

In de Selwerder klugt

Bouwe Douwes (overleeden) en
Arentje Beerents egte lieden

Meerten Eekes en
Liefke Hilbrants egte lieden ([beide] met attestatie vertrokken na Noorthorn)

In de Terhornder klugt

Pieter Freeriks (overleden) en
Antje Jans egte lieden (met attestatie vertrokken na de Pekel Aa)

In de Kenwerder klugt

Jacob Vonck
(overleden den 1 April 1771) en
Hiltje Peters egte lieden

Folkert Hindriks (ad plures)

IJpke Gerrits huisvrouw van Berent Gerrits (vertrokken na Zuit-horm)

Imke Jacobs wed. van Jan Sijwerts (overleden)

Aelsumer kluft

Harm Vonck en
Grietje Jannes egte lieden

Lubke      wed. van Alle Luirts

Pieterke Kornellis huisvrouw van Jan Klaesens (overleden)

Kornellis Willems (overleden)

Geertje Ites huisvrouw van Freerik Klaesens (thans van Reinder Klaesens)

Kornellis Reintjes (overleden)

Korren Horner kluft

Lammert Hindriks (overleden den 3 7ber 1772) en
IJtje Jacobs egte lieden


Naamregister der nieuws angekomene of
van elders tot ons overgekomene ledematen
't zedert het begin der bedieninge van mij
J. Kuitert bevestigt den 25 9ber 1759.

14-6-1761
Trijntje Kloosterhuis huisvrouw van Jacob Jans met attestatie van Breda (overleden)

12-6-1763
Kornelliske Kornellis wed. van Nanning Abels met attestatie van Niesijl (met attestatie vertrokken na Visvliet den 9 7ber 1768)
   nieuws angenomen:
Sijbrant Jacobs

Auke Sijtses huisvrouw van Sijbrant Jacobs
Jan Pieters [en]
Inje Wierts egte lieden (overleden)
Derk Freriks
Hiske Jans huisvrouw van Jacob Sijtses (met attestatie vertrokken na Noorthorn den 12 10ber 1777)
   met attestatie van Noorthorn:
Joest Harms
en
Knelske Hansen egte lieden (overleden)

14-3-1766
J.W.H. van Rossem Heer van Engelumborg met attestatie van Lingen (vertrokken na Batavia in Nederlants India)

19-9-1766
Jurjen Frimersum met attestatie van Doornik

12-12-1766
De Hoog Edel Geb. Heer de Heer Jacobus Wilhelmus van Rossum (obiit)
De Hoog Edelgeb. Mevrouw Jacomina van Rossum geb. Wernlijn (vertrokken na Franeker)
Juliana Magdalena Paus alle drie met attestatie van Lingen (de laatste weder met attestatie na Lingen vertrokken den 28 7ber 1769)

Den 27 febr. heeft Wendelijna Tonnis Rhodius een kerkelijke attestatie van hier na Middelstum versogt ende verkregen, die den 18 febr. 1767 is afgegeven.

6-4-1767 op belijdenis
Jan Ites (met attestatie vertrokken na Zuithorn den 23 april 1769)
Antje Ites (met attestatie vertrokken na Zuirdijk den 8 junius 1772)
Louwerens Geerts Plas alle drie nieuws angenomen

8-6-1767
Jan Hindriks en Eke Jans E.L. met attestatie van Niehove (weder vertrokken na Niehove den 12 7ber 1776)

Den 28 7ber heeft Julia Magdalena Paus attestatie versogt en verkregen na Lingen.

4-12-1767 op belijdenis
Kornelia Sinninge huisvrouw van de P.L. J. Kuitert
Antje Annes huisvrouw van Freriks Jans

Den 28 Maij is na voorgaande kerkkondiging an Joh. Schuurman attestatie van sijn lidmaatschap afgegeven als van hier vertrokken na den Leek, en Midwolda.

17-6-1768 op belijdenis
Hindrik Jacobs, Mattias Pieters en Trijntje Pieters egtelieden, waarop Mattias Pieters als van mennisten ouderen geboren en nog ongedoopt, ook door den h. doop de kerke Gods is ingelijft, gelijk Kornelis Ras en Netje van Holten egtelieden met attestatie van Utregt tot ons sijn overgekomen. (vertrokken na ....)

Den 9 7ber heeft Kornelliske Kornellis wed. van Nanning Abels attestatie versogt en verkregen na Visvliet.

9-12-1768
Catharina Johanna Elisabeth Evers met attestatie van Freren in 't graafschap Lingen

23-4-1769
Catharina Elisabeth Smitdons met attestatie van Utregt (reets overleden)

Den 23 april is Catharina Elisabeth Smitdons als lidmaat der christelijke gereformeerde kerke met attestatie van Utregt tot ons overgekomen en de e. Jan Ites sodanige attestatie versogt en verkregen na Zuithorn.

14-9-1769 op belijdenis
Klaaske Harms Vonck

18-11-1769
Klaaske Harms Vonck thans huisvrouw van den Wel Eerwaarde Zeer Geleerden Heere H. W. Benier predikant te Eerswoud attestatie afgegeven na Eerswoud in Noorthollant.

1-12-1769 op belijdenis
Derk Garmts Uillersema
Kornelis Garmts Uillersema
Trijntje Garmts Uillersema
Aeltje Garmts Uillersema

2-3-1770 op belijdenis
Jannes Geerts Claver
Evertje Hindriks huisvrouw van Derk Freriks
   met attestatie van Groningen
Renske Pieters

Den 8 april heeft Antje Jans wed. van Pieter Freriks attestatie versogt en verkregen na den Pekel A.

Den 6 maij hebben de Heer Kornelis Ras en Metje van Holten attestatie versogt ende verkregen na Zuidwolde onder 't classis van Middelstum.

1-6-1770 op belijdenis
Jan Hemmes en
Albertje Alberts egtelieden

7-9-1770 met attestatie van 's Gravenhage
Johan Adriaan Werendleij J.U.D. (weder vertrokken na Groningen den 24 maij 1772)
   en op belijdenisse
Aeltje Feijes huisvrouw van Jan Heerkes (reets overleden)
Anje Sijtses huisvrouw van Derk Tiebbes

30-11-1770 op belijdenis
Martje Berents huisvrouw van Luurt Goukes

Den 28 februarius heeft Jantje Brongers wed. van Fokke Hindriks wonende onder Oldehove wegens de nabijheid van Saaxum om haren hogen ouderdom vrijwillig versogt en bekomen een attestatie derwaarts.

24-5-1771 op belijdenis
Derk Tjebbes
Matje Jans huisvrouw van Kornelis Berents
Jacob Leenderts (vertrokken na Noorthorn den 21 7ber 1776)
Klaas Leenderts
Frans Jacobs Vonck
Pieter Vonck
Frans Harms Vonck

13-9-1771 op belijdenis
Harm Jacobz Vonck
Hindrik Nitters

28-2-1772 op belijdenis
Hiltje Heerkes huisvrouw van de Heer Grietman J.W.H. van Rossum (vertrokken na Batavia in Neerlants India)
Geertje Hindriks huisvrouw van Jannes Geerts Claever

Den 24 maij met attestatie vertrokken na Groningen Johan Adriaan Werendleij j.u.d.

Den 8 junius is Antje Ites met attestatie vertrokken na Zuirdijk.

12-6-1772 op belijdenis
Eisse Heddes

4-9-1772 met attestatie
Jacob Georg van Rossum van Groningen (vertrokken na Batavia in Neerlants India den 10 meert 1775)
Albert Kornellis van Grijpskerk

18-6-1773 op belijdenis
Aefke Luurts
Wietske Luurts (den 22 10ber 1776 vertrokken na Noorthorn)

10-9-1773 op belijdenis
Benjamijntje Bouwes
Stijntje Pieters Meinema

4-3-1774 op belijdenis
Hindrik Pieters
Aeltje Kornellis huisvrouw van Writser Harms
Hindrik Sijtses en
Grietje Hindriks egtelieden, dese laeste nog ongedoopt eerst met het doopwater besprengt
   met attestatie van Grijpskerk
Jan Alberts

3-6-1774 op belijdenis
Gerrit Jans en
Ida Luurts egtelieden (met attestatie vertrokken na Esinge)
Albert Jans
Grietje Jans
Walje Jans

18-6-1774
Jan Alberts weder vertrokken na Noorthorn

2-12-1774 op belijdenis
Eelje Jans huisvrouw van Pieter Luitjes (vertrokken na Oostwolt)
met attestatie
Hindrik Geusendam van Namen
Simon Jans van Niehove

Den 10 martius de Heer Jacob Georg van Rossum J.U.D. en raad van justitie van Nederlands India heeft een kerkelijke attestatie versogt en verkregen na Batavia.

16-5-1775
Jacomina van Rossum geboren Weralijr met attestatie vertrokken na Franeker

Den 16 maij geeft mevrouw Jacomina Wernlijn douariere van Rossum attestatie versogt ende verkregen na Franeker.

3-9-1775
Gerrit Jans en Ida Luurts ehelieden met attestatie na Esinge vertrokken
Eelje Jans huisvrouw van Pieter Luitjes met attestatie vertrokken na Oostwolt in 't Westerquartier

1-3-1776
Hindrik Geusendam met attestatie vertrokken na 't Guarnisoen

27-5-1776 met attestatie
Philippus Rosenvelt van Lingen

Den 14 7ber hebben Jan Hindriks en Eeke Jans attestatie versogt ende verkregen na Niehove.

Den 21 7ber heeft Jacob Leenderts kerkelijke attestatie versogt ende bekomen na Noorthorn.

29-11-1776
Derk Gerrits en
Anje Olthof met attestatie van Zuithorn

22-12-1776
Wietske Luirts met attestatie vertrokken na Noorthorn

19-2-1777
J.W.H. van Rossum en sijn vrouw Hiltje Heerkes met attestatie vertrokken na Batavia in Neerlants India (getiekent den 20 febr. 1777)

12-12-1777
Hiske Jans huisvrouw van Pieter Jans met attestatie vertrokken na Noorthorn

27-2-1778 op belijdenis
Jelte Pieters

7-6-1778 met attestatie van Groningen
Susanna Jacoba Driessen wed. Stenhuis
Reina Hindriks Louwes

3-9-1779 met attestatie
Vrouwke Kornellis wed. van Sibrant Mensens van Esinge
Trijntje Jans van Garnwert

30-3-1781
Trijntje Jans met attestatie vertrokken na Noorhorn

13-4-1781 op belijdenis
Jacoba Lucia Stenhuis
Eke Alles huisvrouw van Jan Pieters

22-6-1781
Susanna Jacoba Driessen wed. Stenhuis met attestatie vertrokken na de Leek
Jacoba Lucia Stenhuis met attestatie vertrokken na de Leek
Reina Hindriks Louwes met attestatie vertrokken na Groningen

8-7-1781
Anje Olthof wed. Derk Gerrits met attestatie vertrokken na Zuithorn

23-9-1781 met attestatie van Zuithorn
Jan Ites en
Mentje Jeltes ehelieden

28-9-1781 met attestatie van Noorthorn
Engelbartus Grummers en
Wendelina Rodius ehelieden
op belijdenis Swaantje Pieters huisvrouw van Eisse Heddes

26-12-1781 met attestatie van Ezinge
Izaak Harms

Den 5 julius ... door belijdenisse des geloofs tot lidmaat angenomen voorgestelt en door het bedienen des H. Doops de gereformeerde kerke ingelijft Jacob Hindriks, en tot het H. Avondmaal toegelaten, sijnde bij die gelegentheid sijne twee kinderen als Geeske bij sijn eerste vrouw Gijseltje Goukes verwekt oud 12 haren als geboren den 1 April 1770 en Albertje bij sijn tweede vrouw Grietje Jans geboren den 23 maij 1782 mede gedoopt.

3-11-1782 op belijdenis
Sipke Gijalts schoolmeester te Oldehove
Antje Jacobs huisvrouw van Sipke Gijalts

24-11-1782 met attestatie van Warfhuisen
Afijn Thomas huisvrouw van Jannes Jans Emmelenkamp

Den 15 september met attetstatie herwaarts overgekoomen Jan Alberts van Den Ham en van hier vertrokken Cornelia Sinninge huisvrouw van J. Kuitert naar Peijze.

28-9-1783 met attestatie
Aaltje Jans van Neijziel
Jan Alberts van Den Ham
Aafke Fokkens huisvrouw van Jelte Peters van Niehove
   met attestatie vertrokken naar Peijze:
Cornelia Sinninge huisvrouw van J. Kuitert

20-6-1784 met attestatie
Jantje Fokkes huisvrouw van Leendert Peeters van Leegkerk
   met attestatie naar Leens vertrokken:
Benjamijntje Bouwes

25-12-1785 met attestatie van 't Oldebert
Martje Halbes huisvrouw van Frans Harms Vonck

1786

Den 16 junij met attestatie van Garnwert overgekomen Klaas Ates.

Den 15 dito [okt.] heeft Klaas Ates kerkelijke attestatie na Obergum verzogt, en verkreegen.

3-6-1787 op belijdenis
Hindrick Hindricks

10-6-1787 op belijdenis
Foltje Jans huisvrouw van Pieter Vonk

Den 9 september heeft Frans Vonk kerkelijke attestatie verzogt naar Niehove, en verkreegen.

16-12-1787 met attestatie van Zaaxum
Tjark Harms

19-12-1787 op belijdenis
Jan Siemens en
Korneliske Siebrants zijn huisvrouw
Enne Vonk
Antje Vonk
Antje Harms huisvrouw van Klaas Leenderts.

8-3-1788 op belijdenis
Thomas de Vries

19-6-1788 op belijdenis
Derk Hessels
Hendrikje Kist
Auke Gaukes
Berentje Jans

19-12-1788 op belijdenis
Hermannus ten Hoorn


[1789]
Den 8 april is an Jannes G. Clasen en Geertje Hindriks na voorgaande kundiging kerkelijke attestatie gegeven naar Amsterdam.

Den 11 Maij is Eijke Alles met kerkelijke attestatie vertrokken naar Fransum.

1790

Den 30 Maij is na afgelegde geloofs-belijdenisse tot litmaat der gemeente angenomen Klaas Abrahams.

Den 20 Junij heeft Jacob Jans kerkelijke attestatie van litmaarschap ingelevert van Fransum.

1791

Den 13 Junij zijn, na gedane geloofs-belijdenisse, tot litmaten van deze gemeente angenomen Jan Freerks, Jacobus Stedens, Jannes Jans, Jan Harms en Kornelis Harkes.

Den 26 Junij hebben Jan Nienhuis en Grietje Jans ehelieden kerkelijke attestatie ingelevert van Lutkegast.

1792

Den 21 Septembr is na afgelegde geloofsbelijdenis tot litmaat der gemeente angenomen Trijntje Kornelis huisvrouw van Siemen Jans.

Den 22 Septembr heeft Martje Pieters kerkelijke attestatie ingelevert van Wierum.

1793

Den 9 junij heeft Jantje Fokkes, huisvrouw van Leendert Pieters, kerkelijke attestatie van litmaatschap naar Leegkerk versogt en ontfangen , en is met attestatie van Zaaxum herwaarts gekomen Bartelt Tijmens.

Den 20 Sept. heeft Tjark Harms kerkelijke attestatie ontfangen naar Niekerk en Faan.

Den 22 Sept. heeft Antje Jacobs kerkelijke attestatie ingeleevert van Niehove.

1794

Den 2 Maart is het wonder geviert na gehoudene proefpredikatie d. 23 Febr. - zijnde met kerkelijke attestatie van Groningen tot deeze gemeente overgekoomen Hilligje Westerwijk.

Den 14 December is met kerkelijke attestatie van litmaatschap van Niehove herwaarts overgekoomen Maike Schuiringa

1795

d. 22 Maij is Hilligje Westerwijk met kerkelijke attestatie vertrokken naar Groningen

Den 20 Decembr zijn met kerkelijke attestatie van Venlo herwaarts overgekoomen Johan Georg Visser en Wilhelmina Lautenschlager

1796

Den 11 December is met kerkelijke attestatie van Noorthorn tot deeze gemeente overgekoomen Sijtske Homan

1797

Den 17 Decembr is met attestatie van Mensingeweer herwaarts overgekomen Derk Simons.

1798

Den 18 Maart zijn met kerkelijke attestatie van litmaatschap van Niehove in deeze gemeente overgekoomen Jan Lammerts en Stijntje Hindriks echtelieden.

1799

1800

Den 28 Febr. zijn op belijdenisse van hun geloof tot ledematen der gemeente aangenoomen Nikele Hindriks, Jacob Vonck, Janke Geerts en Jebge Sijbrants.

Den 21 Sept. is met kerkelijke attestatie van de Bourtange tot deeze gemeente overgekoomen Jan Molanus Smith schoolmr deezer plaats.

1801

Den 8 Maart is met kerkelijke attestatie van Zaaxum tot deeze gemeente overgekomen Pieter Tijmens

Den 17 Mai zijn na gedaane geloofs-belijdenisse tot litmaaten der gemeente aangenoomen Albert Luitjes, Jan Drewes, Anje Hemmes, Antje Scholtens en Sijbrig Geerts.

1802

Den 20 Junij zijn tot ledematen na gedane belijdenisse aangenomen Klaas Menses, Jacob Sijbrants en Jan Jans. En is met kerkelijke attestatie van Siddeburen tot deeze gemeente overgekomen Henderijna Alingh.

Den 12 September is met kerkelijke attestatie van Westerbroek tot deeze gemeente overgekomen Margaretha Johanna Hoeth en met kerkelijke attestatie van hier naar Esinge vertrokken Antje Vonck.

Den 19 December heeft Eisse Heddes kerkelijke attestatie van litmaatschap van hier naar Winsum verzogt en verkreegen.

1803

Den 18 September is van deeze gemeente tot die van Ezinge met kerkelijke attestatie overgegaan Antje Scholtens wedu van Kornelis Harkes. Insgelijks is Martje Halbes wedu van Frans Vonk met kerkelijke attestatie van hier vertrokken naar Oldebert.

Den 17 Nov. is aan Roelfke Garbrands gedoopt d. 1 Nov. 1772 een acte van indemniteit voor 8 jaren afgegeven naar de Bourtange. (NB. zie verder de aantekening vr d. 1 Julij 1805)

Den 10 Dec, is met kerkelijke attestatie van Ezinge tot deze gemeente overgekomen Dina Jans Rijsekamp.

Den 21 Dec. is aan Aaltje Jacobs alhier gedoopt d. 6 Dec. 1772 een acte van indemniteit voor 8 jaren afgegeven naar Groningen.

1804

Den 15 December is met attestatie van litmaatschap van Zaaxum tot deeze gemeente overgekoomen Klaas Wolberts, en zijn tot litmaten aangenomen Kars Jans, Antje Jans, Pieter F. Vonck, Grietje Jans en Geeske Harms.

1805

Den 23 Junij als leedemaaten der gemeente aangenomen en tot de bediening van het avondm. toegelaaten Jacob Geerts en Grietje Jans ehelieden.

Den 1 julij is aan Roelfke Garbrands een acte van indemniteit, voor 8 jaren (beginnende van den tijd dat zij van hier is vertrokken) afgegeeven naar de Bourtange, in plaats van eene voorige gegeeven d. 17 nov. 1803 welke was te zoek geraakt.

1806

Den 22 juni is na afgelegde geloofs-belijdenisse tot lidmate der gemeente aangenomen Klaaske Jans en met attestatie van Groningen overgekomen Lukje Klaassen.

1807

Den 13 maart zijn na afgelegde belijdenis van hun geloof tot litmaten der gemeente aangenomen Jan Kijft, Antje Jans, Lukje Janna Tonnis, Tunnis Sijtzes en Suzanna Alberts.

Den 14 juni zijn na afgelegde belijdenis van haar geloof tot ledematen angenomen Trijntje Hindriks en Fijke Jans.

1808

1809

Den 28 Maij ... zijn met kerkelijke attestatien van hier naar Saaxum vertrokken Claas Wolberts en Antje Jans Kijft el., en naar Esinge Dina Jans Rijzekamp.

1810


J.W. Becking geduurende mijne bediening in deze gem. zijn tot lidmaten door mij aangenomen

1810
Jacob Hendriks

15-9-1811
Matjen Abbring vrouw van meester Smith

2-1812
Renske Jans vrouw van Jacobus Stevens

14-5-1812
Kornelis Rengers en zijn vrouw Welmoed Hessels
Jan Popkes ende zijne vrouw Klaasken Simens
Jacob Jans
Frerik Menses
Jan Harms
Pieter Ennes
Trijntje Jans vrouw van Jan Menses
Matjen Pieters vrouw van Tijmen Jans
Grietjen Jans vrouw van Abel Berents
Grietjen Jans vrouw van Eppe Pieters
deze laatste is daarna gedoopt

1810 met attestatie
Jan Tonnis en zijne vrouw Ida Luurds en in 1811 wederom van ons gescheiden
Jacob Hindriks is met attestatie van lidmaatschap naar Nieziel vertrokken (en met zijn vrouw weder hier gekomen)

1811 met attestatie
mijne vrouw Aaltje Alberti uit Visvliet
Jan Drews en zijne vrouw met attestatie vertrokken naar Niehove

7-1813
Matje Jacobs Jurisma vrouw van Joh. Pieters Kits

Durandus Dijck
Ellegonda Dijck
Rolina Dijck (1813 met attestatie vertrokken naar Schildwolde)
Jelle Tijmens Woudhuis met attestatie gekomen van Middelstum

8-4-1815
Jannes Jans Zuidema
Hindrick Rotgerink


Lijst der ledematen in de Gemeente van Oldehove opgemaakt door Do. D. M. Haack aldaar bevestigt den 11 aug. 1816

Jan Simons Vonk en Corneliske Sijbrands e.l.
Jannes Lammerts Zuidema
Hendrik Rotgerink
Jan Popkes Noorda en Klaaske Simons van der Laan e.l.
Aafke Foppe wed. Jelte Peters
Jan Harms Kort
Akke Popkes
J.M. Smit schoolmr. en Martje Abbring e.l.
Matje Peters
Jelle Timens Woudhuijs
Auke Gaukes vrouw van Jacob Jans Drenth
Berendje Jans vrouw van Peter Gaukes
Anje Hemmes wed. Jannes Emmenkamps
Jacobus Stevens en Renske Jans e.l.
Jacob Sijbrands Dijkenga
Jan Ittes Zwart en Mijntje Kampstra e.l.
Jan Harms Dijk
Bartel Timens
Grietje Klevinga wed. Jacob Geerts
Hermanus ten Hoorn
Hendrikje Kist wed. Thomas Dirks de Vries
Pieter Ennes Huizinga
Klaas Menses van Houten en Sara Thomas de Vries e.l.
Lambert Jans Abbring
Aaltje      wed. Jan Abbring
Lukje Claassens vrouw van Metske A. Noordhof
Greitje Jans vrouw van Ebbe P. Smit
Derk Simons Bonk en Aafke Luurts e.l.
Antje Harms wed. Klaas Leenderts
Antje Jans Zwart vrouw van hr. Kooij
Teunis Sijtses Rozema en Susanna Alders e.l.
Claaske Arents
Nikel Hendriks en Sijbrecht Geerts Sijtzema e.l.
Peter F. Vonk en Grietje Jans Zwart e.l.
Simon Jans van der Laan en Trijntje Cornelis e.l.
Jacob P. Vonk en Janke Geerts Sijtzema e.l.
Johannes Kits en Martje J. Juursema e.l.
Jan Lammerts Bandsema en Stijntje Hendriks e.l.
Freerk Menses van Houten
Peter Vonk
Trijntje Jans vrouw van Jan Menses Enuma
Maijke Jans Schurenga wed.
Durandus Dijk
Ellegonda Dijk
Albert Luitjens Lantink en Jebge Sijbrands e.l.
Hendrik Nitters Kooijman en Trijntje Hendriks e.l.
Grietje Jans vrouw van Abel Berents Casimier

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.