LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Obergum en Maarhuizen

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Van de gecombineerde gemeente Obergum/Maarhuizen is een administratie gevonden, in een boek uit de HG Winsum c.a., inv. nr 192, Consistoriael Boek van d'Gemeente tot Obergum en Maarhuisen. De Ledematen hieruit zijn overgenomen. Sep 2005/jan. 2006, Menne Glas.
Jan. 2007 nagekeken en aangevuld tot en met 1825 door Cor Enter

-
Lijst 1758 (Nicolaus Bolt)
-
Mutaties 1758 - 1779 (Nicolaus Bolt)
-
Mutaties 1780 - 1793 (Lud. Knijphuisen)
-
Lijst 1793, gevolgd door mutaties 1793 - 1811 (+bonus -1825)

CONSISTORIAEL BOEK
van D' GEMEINTE tot
Obergum ende Maerhuisen
Behelsende

Neffens de Handelingen des kerken raets
een driederleij protocol I. van de ledema-
ten der GEMEENTE  II. van de gedoopte
III. van de gecopuleerde aldaer.
Angelegt in den jaere 1758
Als
D'Wel Eerw. NICOLAUS BOLT Praedicant, D Eersame
Garmt Wijrsema Ouderlingh te Maerhuisen en de
Eersame Jan Claesen Pot, en Wolter Boelema
Ouderlingen tot Obergum ed de Eersame 
Arijs Alberts, en Coenraet Jans Diaconen
waeren.

Antekeninge
van de Namen der Lee-
dematen, in dese Ge-
meenten: sijn de Na-
volgende Personen
Anno 1758

Do Nicolaus Bolt Pastor en desselfs Huisvrou
Gesijna Bolt

Ouderlingen te Obergum
Jan Claesen Pot en sijn h.vrou Pieterke Busman
Wolter Boelema ongetrouwt

Diaconen
Arijs Alberts en h.vrouw Trijnje Willems
Coenraet Jans en h.vrouw Trijnje Jans

Schoolmr.
Evert Alders

In de Westerstraet
Arent Doornbos en h.vr. Sieke Geerts
Willem Claessen Pot en h.vr. Trijnje Luis
Anna Roelfs wed. van do Joh. Dalhof Eccls te Baflo
Commijs Frans Lammerus en h.vr. Grietie
Jacob Jacobs wedenaer
Confoeimester Albertus Spiets en sijn h.vr. Tetje Wisses
Jesajas Egberts wedenaer
Grietie Mennes huisvr. van Jan Butter
Geertien Remts weduwe van Claes Freriks
Trijntien weduwe van Feite Hijlkes
Maria Meijers weduwe van Do Abrah. Hartzema in leven Pastor te Juckwert
Magdalena Hartzema, desselfs dogter
Geertruit weduwe van Heerke Jans
Frouke weduwe van Roelfs Lammerts
Trijntien huisvr. van Derks Jans

In 't Oosterende
In 't Gasthuis Jan Derks wedenaer
Trijnje ...... wed. van Jan harms
Anje Jans wed. van Noach Jans
Grietie Cornellijs wed. van Pieter Jans Schael
Jacob Jans en vrouw Nieltien Coenders
Joest Berents en Stijnje Jacobs
Trijntien Pieters huisvr. van Jan Broerkes
Thomas Harms wedenaer
Derk Pieters en vrouw Jantien
Arijs Alberts en vrouw Trijnje Willems
Antie Cornellijs huisvrou van Hindr. Egberts
Willem Harms wedenaer
Hillebrant Harms en vrouw Hilje Jans
Abel Alders en vrouw Grietie Menkes

Noorder Ende
De Huisvrou van de Silversmit Waldriks genaemt
Elsje Pieters met attestatie van Groningen
Roelf Jacobs en vrou Doetie Elles
Trijnje Roekes wed. van Mr. Lammert Jans Timmerman


26 dec 1758 met attestatie van Petersbuiren
Juffer Catharina Berbera de Cock

6 april 1759 met attestatie van Winsum
Antie Warendorp

5 okt 1759 met attestatie van Bedum
Hindrik Aries en zijn huisvrou Annechijn Harms

4 april 1760 met attestatie
jufvrou Post wed. wijlen de Heer Joh. Post in leven pastor in Adorp en Harsens
nae voorgaende onderwijs door den doop ingelijft, en toegelaten
Anje Ritzes huisvrou van Pieter Heeres
Trijnje Tonkes huisvrouw van Hemme Jans
Grietie Derks bruidt van Evert Jans
Hijke Derks jonge dogter, dog vont nog geen vriemoed van te durven naderen
Menstie Freriks jonge dogter van Maerhuisen
nogh nae voorgaende onderwijs angenomen
Rienje Derks huisvrou van Willem Arijs

27 juni 1760 met attestatie
Jan Hindrik Bockhuis uit 't Graefschap van der Lip, uit 't Carspel [verder niks]

3 okt 1760 met attestatie
Jan Alberti

25 sept 1761 met attestatie van Groningen
Theodorus Bolt S. S. Minist. Candidatus

1 sept 1762 met attestatie van Cantes
jufvrouw Catharina Eilders weduw. wijl de wel Eerw. Heere O. Oomkens in Leven Praedicant te Cantes

24 dec 1762 met attestatie
Eekke Ulbes van Bolswert
Lodewijk Strasheim en sijn huisvrouw
Jantien Jacobs van Uithuisen
Daniel de Bour met attestatie van Appingedam en desselfs huisvr. van Tholen in Zeelant
na onderwijs aangenomen
Anje Claessen huisvrou van Aate Arijs

23 dec 1763 met attestatie van Wehe overgekomen
Lijsbeth Remts weduw van Jan Wildriks, te Maerhuisen

28 sept 1764 met attestatie overgekomen
Jan Egges en
Aeltien Egberts echteluiden met attestatie van Baflo
en
Anjie Hiddes met attestatie van Bedum

26 dec 1764 nae voorgaende onderwisinge aengenomen
Jan Cornellijs en
Anje Pieters huisvr. van Luitien Derks

5 april 1765 met attestatie van Zuidlaren
Frerik Zijtses en
Aeltien Freriks eh-luiden

27 sept 1765 met attestatie van Den Ham in 't Westerquartier
Berent Hammink

27 juni 1766 met attestatie van Wetzinge
Henrike Bauwkes huisvrouw van Reinder Jurriens

3 okt 1766 met attestatie overgekomen
Casper Allerts van Garwert
Leonarth Baur uit Switzerlant, van Stetborn

27 maart 1767 na voorgaende onderwijs aengenomen
Claes Wijrsema te Maerhuisen, schepper te Obergum

20 sept 1767 nae voorgaende onderwijs gedoopt en daer na toegelaten
Twee bejaarde Personen,
Eilko Freriks van Maerhuisen
Martien Pieters dienstmaegt van Coopman Pots weduwe

25 sept 1767 nae voorgaende onderwijs tot lidtmaet aengenomen en aen de gemeente voorgestelt
Martien Jans Pot

27 dec 1767 met attestatie overgekomen
Georgh de Bour uit Switserlant van Sterkborn

1 april 1768 met attestatie van Donkerbroek
Tieje Harms en
Aefke Jans egteluiden

30 sept 1768 met attestatie van Rolde uit 't Lantschap Drente tot ons overgekomen
Jantien Thijes

6 juli 1770 met attestatie van Groningen
Gerardus Nienhuis

26 dec 1770 met attestatie van Sapmeer
Trijntie Boldewijs, huisvrou van Roelf Harms

30 maart 1771 nieuws angenomene Ledematen
D E. Jan Alders Mulder en desselfs huisvr. Trijntien Bolt
Henricus Waldriks
Trijntien Mattheus huisvrouw van Derk Sijwerts

29 dec 1771 met attestatie van Winsum
Luitien Roelfs met sijn huisvrouw Jantien Juirts

27-3-1772 met attestatie van Grijpskerck
Jantien Luppes

27 dec 1772 na voorgende onderwijs angenomen
Johannes Beckeringh en desselfs huisvrou Geertien Spies

25 dec 1773 nae onderwijs aengenomen
Hinderikje IJtes huisvrouw van de ouderlingh Jan Egges Backer
Lijzabet Pieters
huisvrouw van Aeilke Freriks diacon

1 jan 1775 met attestatie overgekomen
Tonnijs Hansen van Groningem
Johan Willem Conraats met attestatie van Winschoten
Nae voorgaende onderwijs zijn tot Ledematen der Gemeente aengenomen
Jan Frides met desselfs huisvrouw Jantjen Rienders

2 april 1775 met attestatie van Groningen tot ons overgekomen
Sicke Everts

22 sept 1776 met attestatie van Groningen mijn soon
Copius Bolt

19 okt 1777 nae voorgaende onderwijs aengenomen
Hemme Jans en
Jacob Wijbrants
Met kerkelijke attestatie van Winsum
Geertien Jans

26 dec 1777 met attestatie van Wetsinge overgekomen
Hindrik Folkers

12 april 1778 na voorgaende onderwijs angenomen
Jan Jurjens
Anje Lammerts

14 dec 1778 van Groningen als Lidmaat
Trientie Fran...

13 jan 1779
Piter Klazen met attestatie als lidmaat van ..?.. overgekomen

2 juni 1779 tot lidmaat der gemeente aangenomen
Trientje Tieerts

10 sept 1779 met attestatie van Groningen
Antje Jans
en van Stedum met attestatie
Pieter Klazen


Naamlijst der Ledematen
Hetzij met attestatie van elders hier gekomen, hetzij
nieuws aangenomen geduirende de tijd dat hier
pred. was Lud. Knijphuisen

22 mei 1780 met attestatie van Meppel alhier gekomen
Harm Lukes geboortig van Velthuisen in het Graafschap Benthem

25 mei 1780 met attestatie van Groningen alhier gekomen
Elizabeth Claassens

1 juni 1780 vertoonde kerkelijke attestatie aan ons
Johan Berend Strate van Lage uit het Graafschap Lippe, en is door de
eerw. kerkenraad op de zelve als Lidmaat aangenomen

9 okt 1781 zijn door mij voor het eerst tot Ledematen der Gemeente op
aflegging hunner belijdenis aangenomen
Jan Gerards en
Cornelis Jans
en met kerkelijke attestatie van Winzum gekomen
Aagtje Luitjes vrou van Jarg Pieters

21 dec 1781 is op aflegging der belijdenis aangenomen
Hendertje Jacobus vrouw van Jacob Roelfs

28 juni 1782 is met attestatie van Groningen hier gekomen
Margaretha Catharina Knijphuisen geboren Theoheeren

26 sept 1782 zijn op aflegging hunner belijdenis aangenomen
Eltje Sibrants vrou van Jan Claassen
Lisebeth Stevens J.D.
En met kerkelijke attestatie van Winschoten gekomen
Derk Swartwolt en desselvs huisvrou
Geesijn Kiers

2 april 1782 zijn op belijdenis aangenomen
Aaltje Leving vrou van Jan Thomas Bles en
Matje Jans vrou van Derk Klasen

19 juni 1783 is hier met attestatie van Winzum gekomen
Willem Germs Martini

3 okt 1783 Is op belijdenis aangenomen
de Heer Ontvanger Hindrik Laman, zoon van den HoogEd. heer P. Laman, raadsheer der Stad Groningen en Collator dezer plaats
Met vertoonde kerkelijke attestatie van Groningen
Nicolaas Helmholt schoolmeester alhier alsmede
Jan Visscher en
Anna Catharina Hanssens deszelvs huisvrouw

22 maart 1785 zijn op belijdenis aangenomen
de E. Geert Elving
Jarg Pieters en
Jan Derks Zwieters

3 april 1787 is op belijdenis aangenomen
Friedes Jans
En met kerkel. attestatie van Oldehove tot ons gekomen
Klaas Ates

28 sept 1787 Is met attestatie van Ranum tot ons overgekomen
de E. Schepper Enne Jans benevens deszelvs huijsvrou
Grietje Freriks

21 dec 1787 Is met attestatie van Bellingeweer tot ons gekomen
Aafke Jans, huijsvrou van Onne Jans

22 dec 1787 Is op belijding hares geloovs aangenomen
Auke Geerts, vrou van Eltje Derks Wiersum

20 juni 1788 zijn op belijdenis hares geloovs aangenomen
Grietje Wibbes, vrou van Jan Derks Zwieters
Anje Luirs, vrou van Berend Strate
Sijpke Egbers vrou van Simen Hillebrants
Anna Freerks de Vries J.D.
De drie eersten, wegens hun afkomst van Mennonieten ouders
niet gedoopt zijnde, zijn op den 22 daaraanvolgens plegtig
lijk door dat Bondzegel der kerk ingelijvt

22 dec 1788 zijn op belijdenis aangenomen
Zwaantje Ennes
Grietje Oostingh, beide J.Dochters

8 april 1789 zijn op belijdenis aangenomen
Jacob Barels en desselvs huisvrouw Matje Roelfs, benevens
Harm Christoffels J.M.

29 mei 1789 is met kerkelijke attestatie van Groningen tot ons overgekomen
Jan Wolters

23 aug 1789 Is met kerkelijke attestatie van Eenrum gekomen
Marieke Jans huisv. van Jan Jans

15 sept 1790 is met kerkelijke attestatie van Mensingeweer gekomen
Jan Dietert van der Tuuk, woonachtig op Maarhuijzen

21 april 1791 Is met kerkl. attestatie van Ranum tot ons gekomen
Willem Derks
Ook is toen op vertoning ener kerk. att. van Ditmols in Graafschap Lippe
onder ons aangenomen als Lidmaat
Johann Berend Betjes
voorts zijn tot leden der kerk op belijdenis aangenomen
Sibbe Jans, en deszelvs huijsvrouw Grietje Jans woonachtig op Maarhuijsen
Geert Gerrits
Jantje Ter Spil huijsvrouw van den weddeman H. Talens
Adriaantje Jans huijsvrouw van Rikkert Ariens
Jan Ennes en
Frerik Egberts, beide wonende te Maarhuijsen
NB. De laaste Frerik Egberts nog niet zijnde gedoopt, is daarop den
22 April, zijnde vrijdag, des avonds, bij gelegenheid der voorbereidings predikantie
door die plechtigheid der xtelijke kerk ingelijft

3 juli 1791 Is met attestatie van de Eexta in den Oldampte tot ons overgekomen
Ubbo Harms

5 april 1792 Zijn op belijdenis aangenomen
Pieter Jans Lameris J.M.
Aaltje Derks huisvr. van Bruin Simons

29 sept 1792 is op belijdenis aangenomen
Sjieke Luitjes

27 dec 1792 is met attestatie van Winzum hier gekomen
Jan Swijgman

20 maart 1793 mede met attestatie van Winzum
Grietje Pieters weduwe van Derk Jans Zwieters

25 april 1793 is op belijdenis aangenomen
Eilke Jans vrouw van Jan Swijgman

7 juni 1793 zijn op belijdenis aangenomen
Jacobus de Bour
Geertje Alberts
Grietje Ennes, de laaste wonende op Menkeweer

21 juni 1793 zijn aangenomen
Jacob Roelfs
Trientje Berends huisvr. van Jan Jans
Anje Cornelis huisvr. van Pieter Geerts
Trientje Derks J.D. wonende als dienstmaagd bij den meester


Naamlijst der Ledematen, naar de Jaren hunner aankomst, hier
geplaatst den 1 julii 1793 en voorts vervolgt

Grietje Pieters weduwe van Derk Jans Swieters, aangenomen in Juni 1745
naderhand met attestatie vertrokken naar Winsum, hier
wedergekomen den 20 maart 1793, obiit d. 5 November 1802

Annigje Harms, weduwe van Hindrick Ariens, in leven Ouderling, hier gekomen
met attestatie van Bedum in october 1759, obiit den 24 februarij 1795

Daniel de Bour, obiit die 25 september 1798

Anna Maria Louët, deszelvs huisvrouw, beide hier met attestatie gekomen
in december 1762 van Appingadam, obiit d. 22 april 1808

Anje Claassen, weduwe van Pieter Roelfs, aangenomen in december 1762, obiit ... 1795

Jantje Jacobs Ritzema, huisvr. van Pieter Meinders, waarman bij Schaphalsterzijl,
met attestatie gekomen van Uithuizen in decemb 1762. Overleden den 22 maij 1797

Jan Jans de Wit, overleden den 13 junij 1819

Frerik Sijtzes de Vries, ouderling met attestatie gekomen van Zuidlaren
in april 1765, vertokken met attestatie naar Gron. d ... 1818

Berend Hammingh ouderling op Maarhuizen, gekomen met attestatie van Den Ham
in 't Westerquartier in september 1765, overleden d. 29 januarie 1808

Trientje Bolt weduwe van Jan Mulder, aangenomen in meert 1773
overleden den 31 august. 1805

Jantje Juirs weduwe van Luitje Roelfs met attestatie gekomen van Winsum
in december 1771, obiit d. 19 novemb 1805

Jan Friedes ... overleden d. 30 april 1808

Jantje Reinders deszelvs huisvrouw, beide aangenomen in januarij 1775
overleden d. 2 januarij 1812

Hemme Jans, aangenomen in october 1777. Obiit in december 1795

Jacob Wibrants Tempel aangenomen mede in october 1777. Obiit d. 17 junii 1799

Anje Lammerts huisvr. van Jan Jans de Wit, aangenomen in april 1778. Obiit ...

Trientje Freerks wed. Jan Oostingh, van Groningen met attestatie gekomen
decemb 1778, vertrokken naar Winsum d. 5 juli 1802

Pieter Klaasen gekomen met attestatie van Bedum in januari 1779
overleden d. 27 augustus 1814

Jantje Jans huisvr. van Pieter Claasen voornoemd, gekomen met attestatie
van Groningen in sept. 1779. Obiit d. 27 julie 1807

Trientje Gerards vrouw van Jan Timmerman aangenomen in junij 1779.
Obiit d. 29 october 1801

Johan Berend Strate. Aangenomen op vertoning ener attestatie van Lage in het Graafschap Lippe den 1 junij 1780

1781 [i.e. jaar van aankomst, waarnaar lijst geordend is]

Cornelies Jans overleden d. 15 septemb 1812

Jan Gerards, beide aangenomen den 9 october, overleden in 1814

Aagtje Luitjes huisvrouw van Jarg Pieters gekomen met attestatie van Winsum
den 9 october. Overleden in 1824

Hinderkje Jacobus vrouw van Jacob Roelfs aangenomen den 21 december.
Overleden den 13 october 1808

1782

Marg. Cath. Theotgeeren huisvr. van den Pred. L. Knijphuizen met attestatie
van Groningen den 28 junii, overleden den 11 julij 1813

Eltje Sibrants, vrouw van Jan Claasen, aangenomen den 26 september
Overleden in 1818

Lisebeth Stevens, mede aangenomen den 26 september. Obiit ...

Derk Swartwold, vertrokken naar Lellens, attestatie afgegeven d. 24 meert 1814

Geesijn Kijrs deszelvs huisvr. zamen hier gekomen met attestatie van
Winschoten den 26 september. Overleden d. 16 august 1809

1783

Aaltje Levingh vrouw van Jan Thomas Bles, aangenomen den 2 april
Overleden den 28 februarij 1816

Willem Germs Martini den 19 junii met attestatie van Winsum hier gekomen
Obiit die 1 novembr 1798

Nicolaus Helmholt schoolm. gekomen met attestatie van Groningen
den 3 october. Obiit d. 22 maij 1794

1785

Geert Elvingh, aangenomen 22 meert,  obiit den 20 junii 1798

Jarg Pieters, aangenomen 22 meert, obiit den 5 maart 1815

Jan Derks Swieters, aangenomen 22 meert, obiit den 8 october 1810

1787

Enne Jans op Maarhuizen gekomen met attestatie van Ranum den 28 sept.
Vertrokken met attestatie naar Mensingeweer d. 19 sept. 1805

Aafke Jans vrouw van Onne Jans, gekomen met attestatie van Bellingeweer
den 21 december, overleden den 11 april 1815

Auke Geerts vrouw van Eltje Derks Wiersum, aangenomen den 22 december
Gestorven d. 9 meert 1806

1788

Grietje Wibbes, vrouw van Jan Derk Swieters, overleden d. 24 november 1820 [1, zie onder]

Anje Luiers vrouw van Johan Berend Strate [2, zie onder]

Sijpke Egberts, vrouw van Simen Hillebrants, op Maarh. Overleden d. 11 maart 1822 [3, zie onder]

[ 1-3 bovenstaand: ]
Zamen aangenomen 20 junii, en gedoopt den 22
daar dezelven alle 3 van mennoniten afkomst
waren, en in haar jeugd niet gedoopt.

Anna Freerks de Vries mede aangenomen den 20 junii, obiit die 30 julii 1795

1789

Jacob Barels [zie volgende]

Matje Roelvs, den huisv., beide vertrokken naar Warfhuizen den 27 junii 1794

Harm Christoffers Aangenomen den 8 april, overleden d. 17 novemb 1823

1790

Jan Dietert van der Tuuk op Maarhuizen, met attestatie gekomen van
Mensingeweer, den 13 september. Overleden in 1819.

1791

Willem Derks gekomen met attest. van Ranum den 21 april. Obiit 1796

Johan Berend Betjes Aangenomen op vertoning ener kerk. attestatie van Ditmold in 't Graafschap Lippe den 21 april. Overleden den 30 septmb. 1808

zamen aangenomen den 21 april [de volgende]

Sibbe Jans op Baatje Burch

Grietje Jans desz. huisvr. Overleden den 22 meert 1804

Geert Gerrits vertrokken met attest. naat Tolbert den 20 decemb. 1793

Jantje ter Spil huisvrouw van H. Talens weddeman

Adriaantje Jans huisvr. van Rikkert Ariens Overleden d. 3 october 1825

Jan Ennes op Maarhuizen vertrokken met attest. naar Zuurdijk den 14 dec. 1802

Frerik Egberts op Maarhuizen, mede aangenomen den 21 april, en gedoopt daags daaraan, obiit die 8 februarii 1795

Ubbo Harms knegt op de Braak, met attest. gekomen van de Eexta in den Oldampte den 3 julii, en vertrokken met attest. naar de Scheemda den 25 sept. 1796

1792

Aaltje Derks vrouw van Bruin Sijmons aangenomen den 5 april. Overleden den 1 februari 1806.

Pieter Jans Lamerus mede aangenomen den 5 april, vertrokken met attestatie naar Groningen den 16 februari 1803.

Sjoekje Luitjes aangenomen den 29 september. Obiit d. 24 januarie 1817

1793

zamen aangenomen den 7 juni [de volgende]
Geertje Alberts, vertrokken met attestatie naar Groningen 1799
Grietje Ennes op Maarh.
Jacobus de Bour, vertrokken met attest. naar Winsum in 1820

Hans Johannes Kraan, met attestatie hier gekomen van Eenrum den 16 juli, obiit d. 2 septemb. 1807

zamen aangenomen den 21 junii [de volgende]
Jacob Roelfs, overleden 12 januarij
Trientje Berends vrouw van Jan Jans
Anje Cornelis
vrouw van Pieter Geerts, obiit den 9 novemb. 1798
Trientje Derks, obiit den 7 maij 1795

Hilje Heres wedw. van Albert Willems, met attestatie gekomen van Ranum den 19 september

zamen woonachtig op Maarhuizen, en aangenomen den 19 september [de volgende]
Remge Jacobs
Stienje Geerts, desz. huisvrouw, obiit d. 8 mei 1814
Jantje Harms, huisvrouw van Dreuws Jans, obiit d. 30 november 1800

Gepke Eilers, huisvr. van Jan Conraads, met attest. gekomen van Winsum den 20 decemb.,
vertrokken naar Vierhuizen den 30 october 1802

Helena Stints wedw. van Gerrit Helmholt, met att. van Groningen den 11 dec., overleden 1796

1794

Jan Claasen wonende op Maarhuizen bij dr. Berend Hammingh, aangenomen den 6 maij, en voort daarop met attestatie vertrokken naar Garwert den 25 dito

1795

Drews Jans, wonende op Maarhuizen, aangenomen den 31 meert 1795, overleden den ...... 1814

Frans Jans Lameris, aangenomen den 1 april, vertrokken met attestatie naar Uithuizen den 26 maij 1797

Gerrit Nienhuis en
Harmke Geerts, deszelvs huisvrouw met attestatie van Delfzijl den 1 junii, vertrokken naar Groningen d. 1 novemb. 1800

Pieter Jargs en
Grietje Oostingh, desz. huisvrouw, met attestatie gekomen van Zuidwolde den 11 maij en vertrokken naar Winsum den 18 septemb. 1796

Frouwke Freerks de Vries, gekomen met attestatie van Groningen den 2 september, overleden den ... 1814

Roelf Runsingh schoolm., zijn attestatie van Groningen vertoond den 2 september, obiit d. ...

1796

Hindrik Takens, op belijdenis aangenomen den 22 meert, vertokken met attestatie naar Sappemeer den 1 maij 1800

Trientje Derks, huisvrouw van Jacob Berends, gekomen met attestatie van Aduard, welke attestatie getekend was den 7 sept. 1795 en overgegeven is den 22 junii deses jaars 1796, obiit d. 4 october 1803.

Martje Meinders huisvrouw van Haiko Roelofs Noordhof, gekomen met attestatie van Groningen den 27 december.

1797

Margaretha Abbring weduwe van den predik. Cornelius Heeren, en
Cornelia Heeren, deszelve dochter, gekomen met attestatie van Groningen, den 22 maij, obiit d. 8 septemb. 1807

Jacob Berends, op belijdenis aangenomen den 22 december, obiit [???]

1798

zamen aangenomen den 26 maart
Jan Wietzes vertrokken met attestatie naar Winsum d. 21 meert 1812
IJke Jargs deszelvs huisvrouw, overleden d. 25 julie 1811
Frauke Jans huisvrouw van Berend Geerts, overleden in november 1814
Anna Maria de Bour, vertrokken met attestatie naar Veendam 1809
Mensje Ennes, vertrokken met attestatie naar Mensingeweer d. 28 juni 1801

Jacob Claassen, aangenomen den 13 junii, vertrokken naar Ulrum

Etje Jans Oosterwold, huisvrouw van Pieter Jans Lameris, met attestatie gekomen van Uithuizen den 21 junii, vertrokken naar Groningen d. 16 febr. 1815

Matje Roelfs met attestatie gekomen van Warfhuizen den 23 septemb., overleden d. 5 november 1806

Geertruida Pieters Bosch, wedw. van Geert Jurjens Smit, aangenomen den 21 december, obiit d. 14 november 1799

1799

Gerrit Jacobs en
Grietje Lodewijks deszelvs huisvr. gekomen met attestatie van Eenrum den 5 febr., met attestatie weder vertokken naar Winsum d. 2 april 1801

op belijdenis aangenomen d. 19 maart [de volgende]
Bruin Simens, overleden d. 7 januarij 1812
Lina Talens huisvrouw van den schoolmeester Roelf Runsink

1800

Herman Coert Fredrik Fasse van Lemgo in Lipland zijn attestatie van lidmaatschap overgegeven d. 30 Augustus
Hinderkje Huisinga huisvrouw van Josua Cloesterhuis met attestatie gekomen van Groningen den 23 November en weder derwaars vertrokken met attestatie d. 24 December 1803

1801

met attestatie van Eenrum gekomen d. 14 junii
Jan Swijgman, overleden den 24 april 1810 en deszelfs huisvrouw
Eilke Jans, overleden d. 20 januarii 1807

Trientje Mennes Dijkhuis op belijdenis aangenomen d. 26 september en vertrokken met attestatie naar Menkeweer den 15 november

1802

Jan Derks Cremer met attestatie gekomen van Groningen d. 16 mei en vertrokken met attestatie naar Grijpskerk d. 8 februarij 1803

Grietje Jiltes huisvrouw van Joest Jonkhard, gekomen met attestatie van Mensingeweer mede d. 16 mei, weder met attestatie derwaarts vertrokken d. 19 sept. 1805

Anna Jacobs huisvrouw van Jan Jans Wit, gekomen met attestatie van Leens, den 10 juli overleden in de maand augustus 1824

Jan Alderts met attestatie gekomen van Winsum d. 26 september, overleden d. 7 januari 1809.

1803

op belijdenis aangenomen den 7 meert:
Jan Klaassen, overleden den 28 maart 1824
Jurjen Everts overleden d. 3 november 1805
Alje Abels, met attestatie gekomen van Winsum d. 25 meert, overleden d. 5 februarii 1807

zamen aangenomen op belijdenis d. 28 meert:
Egge Jans
Roelf Luitjes Konst
Grietje Jans vrouw van Harm Christoffers
Hiltje Martens vrouw van Jurjen Everts, overleden

Hindrik Harms met attestatie gekomen van Esinge den 12 augustus, overleden den 5 junij 1816

aangenomen d. 7 december:
Diewerke Dootjes, huisvrouw van Hindrik Harms, overleden d. 14 octob. 1808
Anje Gerrits weduwe van Eisse Jans, overleden in mei 1819
Geertruid Loerts, vrouw van Jan Camphof, vertrokken naar Middelstum 1808 d. 2 april

1804

Wibbina Danhoff huisvr. van Willem Freerks, gekomen met attestatie van Groningen den 30 augustus, overleden d. 4 januarij 1812

1805

Christina Swartwold, aangenomen d. 7 april, vertrokken met attestatie naar Lellens den 11 mei daaraanvolgende

Aaltje Ubing huisvr. van Willem Pauls, gekomen met attestatie van Groningen den 26 augustus

Elisabeth Camphoff, gekomen met attestatie van Groningen den 18 november, vertrokken naar Middelstum d. 23 april 1808

1806 

Trientje Jans huisvrouw van Tjeert Pieters Oosterhuis, gekomen met attestatie van Groningen den 14 juni, vertrokken naar Menkeweer den 28 maart 1811

Willem Freerks aangenomen den 15 juni, overleden in 1818

Eibke Heres op belijdenis aangenomen 16 juni, vertrokken met attestatie naar Winsum d. 21 maart 1812

1807

den 16 juni is op belijdenis aangenomen, en den 22 dier maand gedoopt
Trientje Pieters, geboren volgen getuigenis, en schriftelijk blijk haren ouders den 6 augustus 1786, zijnde een dochter van Pieter Pieters en Anje Jans. vertrokken naar Winsum d. 2 april 1819

aangenomen d. 19 junie:
Geertruid Jans, ehevrouw van Jan Alderts
Wijke Jans, ehevrouw van Egge Jans, obiit d. 27 septemb. 1816
Anje Aljes, ehevrouw van Roelf Luitjes Konst
Grietje Reinders, vertrokken met attestatie naar Baflo d. 7 juni 1815

Hindrik Takens, vertrokken met attestatie naar Sappemeer d. 1 mei 1800 en van daar met attestatie weder hier gekomen den 21 septemb. 1806

1808

Jacob Garms Scholma vertrokken met attestatie naar Wierum

Cornelis Jans Swieters overleden in de maand novemb. 26: 1810

Anje Sikkes gekomen met attestatie van Uithuizen d. 30 juli, overleden den 18 novemb. 1810

met attestatie v. Groningen den 3 october:
Klaas Geerts Groeneveld en
Helena Johanna Leens, desz. ehevrouw, weder derwaarts vertrokken in mei 1818

Saartje Jans ehevr. van Jacob Arends, met attestatie gekomen van Uithuizen d. 27 november, overleden d. 12 januari 1812

1809

met attestatie v. Kantes d. 22 meert, naderhand met attestatie weer derwaarts vertrokken:
Frans Jans Lameris en 
Antje Hanssens Kraan desz. ehevr.

aangenomen d. 11 junij en vertrokken naar Sappemeer den 16 october:
Timen jacobs Penninga
Jeuke Hindriks desz. ehevrouw

1810

met attestatie gekomen van Uithuizen d. 25 meert:
Willem Jans en
Aaltje Bartels, desz ehevrouw, overleden d. 11 december dezes zelfden jaars.

zamen aangenomen den 30 maart:
Klaas Cornelisz Bosch, overleden den 1sten maart 1824, en
Anna Gerrits van Velsen deszelfs ehevrouw

Aaltje Jans huisvr. van Jan Drews aangenomen d. 9 april

den 3 april zijn op belijdenis aangenomen, en voorts, als van mennonieten afkomst, den 12 dier maand gedoopt, de jonge dochters:
Renske Lieuwes, geboren volgens vertoonde schriftelijke aanteekening harer ouders, den 26 januarij 1783, eene dochter van Lieuwe Jans en Eefze Jans
Grietje Lieuwes
, geboren volgens dezelfde schriftelijke aanteekening d. 24 april 1787, mede eene dochter van Lieuwe Jans en Eefze Jans vertrokken met attestatie naar Winsum in 1818
Janna Pieters geboren volgens vertoonde gelijke aantekening den 14 julij 1788. Eene dochter van Pieter Pieters en Anje Jans overleden d. ...... 1813

1811

Hindrik Harms op belijdenis aangenomen d. 26 meert

aangenomen d. 28 junij:
Grietje Simens vrouw van Hindrik Harms
Aafke Simens, vertrokken naar Winsum d. 26 december 1813
Evert Jans Heuveling aangenomen d. 11 december
Jacob Dokes Vennema aangenomen d. 18 december, vertrokken met attest. naar Baflo mei 1819,
weder hier terug gekomen met attestatie juni 1823.

1812

Geessijn Pieters vrouw van Hindrik Arends
Jantje Groeneveld vr. van Marten Talens
Grietje Jacobs vr. van Jan Lubberts, aangenomen d. 25 Junij, overleden d. 29 decemb. 1823
Fennigje Mennes vr. Derk E. Wiersuma
Aaltje Mennes J.D. vertrokken met attestatie naar Middelstum d. 23 juli 1813
Petronella Mennes vr.v. Evert Jans Heuveling aangenomen d. 26 Junij

1813

Jan Drewes op belijdenis aangenomen den 5 April
Fokkien Cornelis de Wit met attestatie gekomen van Groningen d. 28 mei, vertrokken met
attestatie naar Veendam d. 26 Februarij 1824

1814

Jantje Talens op belijdenis aangenomen den 22 Meert, vertrokken
Vrouwgien Jans met attestatie gekomen van Koeverden d. 8 October van hier weder vertrokken, doch zonder attestatie.

1815

Maria Groeneveld en Jan Lubberts op belijdenis aangenomen den 9 Maart, met attestatie vertrokken naar Groningen in Mei 1818,

1816

Hillebrand Simens aangenomen op belijdenis d. 1 April
Hieke Remges Vennema aangenomen d. 4 April, vertrokken naar Garwert d. 11 Mei 1816
Ame Cornelis van Ham, aangenomen op belijdenis d. 23 Junij, overleden d. 21 Decemb. 1819
Hinderikus Hindriks Wierema, aangenomen op belijdenis d. 23 Junij

1817

Freerk de Vries, aangenomen op belijdenis d. 31 maart.
Jacob Harms Cleveringa, aangenomen op belijdenis d. 31 maart, vertrokken d. 17 April 1819 met att. naar Mensingeweer
Evert Geerts Kuiper met attestatie gekomen van ’t Andel d. 26 Junij, vertrokken naar Nes op Ameland d. 20-1819[?]

1818

aangenomen op belijdenis d. 16 maert:
Geert Zwartwold
Marten Talens

Aangenomen op belijdenis d. 17 maart:
Aaltje Cornelisd. Muninngh vrouw van Geert Zwartwold
Hilje van d. Tuuk vrouw van Joest Strate
Evertje L. Wiersum vrouw v. Egge Jans van Dijk, obiit
Sijtske Jans Pettinga vrouw van Hillebrand S. Medem

Op belijdenis aangenomen den 18 maart:
Harmannus Hugo's Bos, vertrokken met attestatie naar Bellingweer den 1 mei 18??
en
Hindrik Hindriks Penting

Geertje Remges Fennema, gekomen met attestatie van Bellingeweer d. 7 Mei 1818

Grietje Jans vrouw van Hindrik Jacobs Tempel, gekomen met
attestatie van Winsum d. 10 junij 1818.

Gekomen met attestatie van Groningen d. laatsten mei 1818
Adolf Seemerink, overleden d. 24 junij 1825
en
Annetie Scholtens Ehelieden, vertrokken zonder attestatie.

1819

Op belijdenis aangenomen d. 23 Maart:
Grietje Jacobs Kooi Echtgenote van Freerk de Vries
Catharina Hermanna Strate Echtgenote van Jacob Remges
Jantje Simens van Ham J.D.
Harmanna Helena Strate J.D.

Op belijdenis aangenomen den 24 Maart:
Pieter Wiltes Bosch, vertrokken naar Winsum d. 1 Nov. 1820
Aldert Onnes Wolthuis, met attestatie vertrokken naar Baflo kort daarna den 1 Mei
Sijbolt Meertens Sijbolts
Jannes Teunijsz. Smit, op belijdenis aangenomen 26 maart, overleden den 9 october 1821

1820

den 28 Maart zijn op belijdenis aangenomen:
Martje Jacobs van Weerden, ongedoopt als zijnde na mennonieten afkomst,
gedoopt hier na afgelegde Belijdenis d. 3 April, de vrouw van Cornelis Jans Swieters
Martje Ludens
vrouw van Pieter Thijs Meijer
Antje Remges Vennema vr. van Jacob Geerts Wierema.
Aafke Willems Danhofs J.D.
Margien Pieters Ter Wal J.D. vertrokken met att. naar Groningen d. 14 Mei ej.a.

Den 30 Maart zijn op belijdenis aangenomen:
Willem Alberts Dijkinga, overleden den 31 october 1825
Egbert Simens Wiersum, Jongman

Den 31 Maart is op belijdenis aangenomen:
Hinderkje Jans Aldertshoff, vrouw van Marten Strate
Deze acht zijn zamen als ledematen bevestigd d. 8 April daaraan volgende.

Bij de inéénsmelting der Gemeente te Ranum, met die te Obergum in 1820
waren te Ranum de 3 volgende lidmaten:
Grietje Jans huisvrouw van Klaas Leuës
Lippe Roelfs Ter Weer
Hilje Heres Wierda, vrouw van Jurjen Klaassen de Boer, zij overleden d. 8 maart 1825.

Gekomen met attestatie van Middelstum d. 19 sept. 1820:
Wijbe Jans Brommersma en
Neeltje Pieters Meijer Ehelieden

1821

Den 22 Maart zijn op belijdenis aangenomen:
Hindrik Berends Kroeze
Meint Geerts Wierema
Joest Harms Niewold en
Henderika Brinkhuis, vr. van laatst gemelde.

Den 23 Maart zijn op belijdenis aangenomen:
Diewertje Arends, vr. van Hendrik B. Kroeze
Jantje Reinders Bruins vr. van Hendrik Hendriks  Anting
Grietje Gewes, vr. van Hendrik Brand
Anje Jacobs Van Weerden van Mennoniten afkomst en in haar jeugd niet gedoopt zijnde is hier gedoopt vervolgens den 25 dezer-vertrokken met attestatie naar Tinalling d. 21 Junij 182?

Den 24 Maart zijn op belijdenis aangenomen:
Elisabeth Hindriks, overleden
Harm Garrebrands Stellema en Peeter Hindriks Stikkers, [ beide ]vertrokken met attestatie naar Baflo R.d. 14 Junij 1822.
Deze elf personen zamen als ledematen bevestigd d. 25 maart daaraan volgende.

Den 21 September heeft Johan Henrich Brand hier bekend meer met den naam van Hendrick Hendrik Brand eene attestatie aan de kerkeraad overhandigd, getekend Valdorf in den Grafschaft Ravensberg d. 31 maij 1821 van Lidmaatschap bij de Luthersche Gemeente aldaar, en is op hier tot het houden van het H.avondmaal toegelaten ingevolge de Sijnode bepaling van den ….

Trientje Alderts Ripperda huisvrouw van Sijbolt Martens Sijbolts te Maarhuizen, met
attestatie van Winsum d. 26 october.

1822

Den 29 Maart is op belijdenie aangenomen:
Hillebrand Munsing schoolonderrigter, voorlezer, voorzanger etc.

Den 31 Maart zijn op belijdenis aangenomen:
Derk Eltjes Wiersema
Jan Omens
en Hindrik Hindrikusz. Wierema, vertrokken met attestatie naar Brede d. 19 Dec. 1824

Den 2 April zijn aangenomen:
Trientje Jans
Epke van der Tuuk, vertrokken met attestatie naar Kloosterburen d. 17 December 1823
Hinderkje Egges van Dijk
Trientje en Zwaantje, zusters, dochters van Roelf Luitjes Konst
Deze negen zijn zamen als ledematen bevestigd d. 5 April daaraanvolgende zijnde goede vrijdag

Den 21 Juni Aangenomen:
Willemina Alberts de Groot, wew. van Jan Dietert v d Tuuk

1823

Den 25 Maart op belijdenis aangenomen:
Jacob Jans Sietsema
en den 27 daaraan volgende:
Korneelske Korneles Hazekamp vrouw van Willem Heres Wierda te Ranum

Den 30 Julij is door Ds. Hendriks pred. te Groningen mede aangenomen en met attestatie overgekomen Anje Jans, Doofstom, dochter van Jan Alderts en Geertruid Jans

1824

d. 29 Maart zijn op belijdenis aangenomen:
Hilje Ennes Bazuin vrouw van Lippe Roelfs Ter Weer te Ranum
Tjaarkje Derks Smit vrouw van Jan Bruins
Jantje Cornelis Bulsema vrouw van Marten Berends Kroes
Hieke Harmannus ter Haast vrouw van Jacob Jans Sietsema

d. 31 Maart is op belijdenis aangenomen:
Derk Hindriks Kamminga

Den 2 April op belijdenis aangenomen:
Oktje Poppes Engels, vrouw van Cornelius Jacobus Ter Hagen, Commies, vertrokken
met attestatie naar Bellingwolde
Willemina Kuipers vr. v. Jan Nienhuis, met attestatie van Groningen, vertrokken naar Winschoten d. 25 April 1832.

Den 17 september zijn op belijdenis aangenomen:
Sipke Jacobs de Graaf en
Jantje Harms Venema, desselfs vrouw

1825

Den 14 maart op belijdenis aangenomen:
Sijpke Lammerts vrouw van Jan Rikkerts
Egbertje Pieters van Bergen
wedw. van Jan Cornelis
Aaltje Jans wedw. Van Stoffer Stoffens
Welmtje Jans vrouw van Hendrik Arends

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.