LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Noordwolde

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Lidmaten Noordwolde vanaf 1675
Overgenomen door Ton Bosch 11/12 febr. 2006.
Nagekeken juni/juli 2007 Cor Enter.

- overzicht predikanten (alleen de nieuwe aanstellingen deels overgenomen)
- register van ouderlingen en diakenen vanaf 1737
- gedoopte bejaarden
- lidmatenlijst ca. 1675 en mutaties 1676 - 1690
- lidmatenlijst 1692 en mutaties 1692-1811 (hierin worden vanaf 1698 ook absenten en onthoudingen van de tafel des Heeren vermeld, vaak wegens overspel of "ergernisse en quad gedrag"; deze echter niet overgenomen)


Anno 1675 den 12 Decembris is David Wolphius
Nijs alhijr tot Noordwolde predicant bevestigd
ende in 't volgende jaar dit kerkelijk protocol
opgeright.

1692
Anno post Christumnatum 1692 den 22 Mai is Lucas Rhodius
tot Herder der Gemeinte J.C. alhijr bevestigt.

1737
Anno Nativitate Salvatoris nostri Jesu Christi
1737 den 22 september is Johannes Cassau
tot Leeraer der gemeijnte van Jesus Christus all
hier bevestigt.

1768
den 21 Augusti 1768 is Georg Jan Spandaw als
Leraar der gemeente J.C. te Noordwolde in den
H. dienst bevestigt etc.

1776
den 2 junij is Theodorus van Rhee als Leeraar
der Gemeinte J.C. te Noordwolde in den H.
Dienst bevestigt etc.

1781
den 2 Dec. is Jan Frabritius Dinckgreve door den Eerw. Heer Blanken...
als predikant bij de gemeente van Noordwolde bevestigd etc.

1812
den 9 Aug. is Albertus Lofvers door den Eerw. Heer W. Abresch bevestigd etc.

1818
Den 2 August. is Gerlof Noorda in de gemeente J.C. als
Leeraar bevestigd etc.
 [onderstaande lijstjes staan in het origineel naast elkaar over 2 pagina's,
hier onder elkaar gezet]

Anno 1737
In Septembris hebbe allhier gevonden in Kerkelijke bediening
en vervolgens tot deselve gekoosen

Register der Ouderlingen [1e kolom]

Harmen Jans
Duirt Duirts

1740 is Henrick Jans oudste diaconus zijnde in
plaatse van Duurt Duurts, die zich van
de gemeente afgezondert hadde tot
ouderling aangestellt

1762 den 14 Febr. is Hindrik Doesburg
oudste diaken in plaetse van
Harmen Jans die overleeden was
tot ouderling aengestellt

1763 den 23 Jan. is Dato Simms
in plaetse van Hindrick Jans
... overleeden was tot
ouderling aengestellt

1764 den 8 Jan. is Jacob Willems
in plaetse van Dato Simms
die overleeden was tot
ouderling aengestellt

Register van Diaconen [2e kolom]

Pieter Jacobs Havinga
Bool Olchers

1737 den Novembris is Hindrick Jans voor Pieter Jacobs
Havinga die afging, tot diaken
aangestellt

1739 in decembris is Harmen Hindricks voor
Bool Olchers, die afginck, tot diaken
aangestellt

1740 is Dato Simms in plaatse van Hindr[ick]
Jans, die ouderling wierde, tot diacon
aangestellt

1742 in Januario is Wigboldt Jans tot diak[en]
aangestellt voor Harmen Hindricks d[ie]
overleden was

1750 den 25 Januarij is Jacob Berens [tot]
diaken aangestellt in plaatse [van]
Dato Simms, die afginck

1753 den 26 10bris is Hindrick Doesburg
meester en organist allhier tot diak[en]
aengestellt in plaatse van Wigbold Ja[ns]
die afginck

1756 den 11 Jan. is Willem Hendricks tot
diaken aengestellt in plaetse van
Jacob Berens, die overleeden was

1759 den 30 Dec. is Dato Sijms we[der]
tot diaken ingek.... voor Will[em]
Hindricks, die begeert hadde
ontslaegen te worden

1762 den 14 Febr. is Jacob Willems
tot diaken aengestellt in plaets
van H. Doesburg, die ouderling
geworden en aengestellt was

1763 den 23 Jan. is Hindrick Jans
Clooster tot diaken aengestellt
in plaetse van Dato
Simms die ouderling wierde

1764 den 8 Jan. is Klaes Jans tot
diaken aengestellt in plaet[s]
van Jacob Willems die
ouderling wierde

Vervolg van ouderlingen [volgende pagina, 1e kolom]

[17]69 den 8 Janr. is de diaken Hindrik
Jans Clooster
tot ouderling verkosen,
in plaats van den overleden
ouderling Hindrik Doesburg

1780 den 6 Febr. is na aanroeping
van Gods Allerheiligsten naam
met eenparige stemmen in
plaatz van Hindrik Jans Clooster
die van zijn ouderlingsplaatz
wegens zekere ergerlijke zonde
afstand gedaan heeft, wederom
tot ouderling verkoren de
Diaken Jan Wolters en
bevestigt den ....

1787 den 8 April is in plaats van den overleden
Jacob Willems tot ouderling verkosen
Lammert Bettes, welke op sondag den 29 dito
is bevestigd geworden

1789 den 30 Nov. is in plaats van den overleden
Lammert Bettes tot ouderling verkozen
Ewolt Jans, welke op zondag den 20 Dec.
is bevestigd.

Vervolg van diakonen [volgende pagina, 2e kolom]

1769 den 8 Janr. is in plaats van
Hindrik Jans Clooster, tot diaken
angestelt Jan Wolters

1772 den 12 Janr. is Pieter Jans Timmer
als diaken in den dienst bevestigt,
in plaats van Klaas Jans

1774 den 16 Janr. is Berent Jacobs in
den dienst van het diakenschap
bevestigt, in plaats van Jan Wolters

1777 d. 4 jan. [?] is na aanroeping van Gods Allerheiligst
en naaminge met eenparige
stemme in plaatz van den 
afgaanden diaken Pieter Jans Timmer
tot diaken verkoren Ewold Jans en
in zijnen dienst bevestigt den 19 jan.

1779 den 3 jan. is na aanroeping van Gods
Allerheiligsten naam met meerderheid
van stemmen in plaatz van den
afgaanden diaken Berend Jacobs
tot diaken verkoren Jan Wolters
en in zijnen dienst bevestigt den
31 jan.

1780 den 6 Febr. is na aanroeping
van Gods Allerheiligsten naam
met eenparige stemmen in plaatz
van Jan Wolters tot diaken
aangesteldt Pieter Jans Timmer
en bevestigt den ...

1782 den 10 febr. is Ewold Jans op deszelvs
verzoek van het diakenschap ontslagen
en op dienzelven dag in deszelvs plaats
met eenpaarige stemmen tot diaken
verkozen de E. Lammert Bettes

1784 den 25 Jan. is in plaats van den op deszelvs
vriendelijk verzoek ontslagen diaken Pieter
Jans Timmer, tot diaken wederom met eenparige
stemmen verkoren Ewold Jans

1787 den 8 April is in plaats van Lammert Bettes
met eenpaarigheid van stemmen tot diaken
verkosen Jan Eilders, welke den 29 dito
is bevestigd geworden

1789 den 30 Nov. is in plaats van Ewolt Jans
tot diaken verkozen Hindrik Pieters
welke den 20 Dec. is bevestigd.
 Register der bejaarde gedoopt

Anno 1688 den 4 junij
Hindrik Jans van Groning[en]
komende, is in onse kerke tot Noordewolde gedoopt o[p]
voorgaande belijdenisse

Anno 1715 den 10 Febr.
is Trijntjen Siuurts wed. van de organist Jonas
a Welt, na voorgaende onderwijs en belijdenis des geloofs
door de doop de Gemeinte ingelijvt.
 [ca. 1675]
Namen der Ledematen in d' Gemeinte
J. Chr. tot Noordwolde
Dese heb ik alhijr gevonden

Getruijt Eewolts wed. van Sijmen Gerrits
Klaas Peters ende sijn huijsvrouw Trijntie
Aaltien Coops
wed. van zal. peijt. [?] J. Fabr.
Jantien van Zee
Raang Frerix
Liefke Derx wed. van Jacob Louwes
Focko Oosterhof Schoolmeester met sijn
huijsvrouw Martien
Jacob Peters Organist
Gerrit Jacobs ende sijn huijsvrouw Jantien
Anne Evers
wed. van Klaas Jansen
Martien Hindrix d' huijsvrouw van Jannes Eltes
Jantien d' wed. van Jan Sijgers
Claas Derx
Take Tijmens ende sijn huijsvrouw Jantien
Annie Jacobs
d' dienstmaaght van Jacob Clasen
Dewer d' wed. van Fokko Nannes
... wed. van Albert N. [geen naam vermeld]
Albert Stullinga ende sijn huijsvrouw Hebelie
Pele Sijbrants ende sijn huijsvrouw Wemel
Jan Jacobs ende Elske

6 feb 1676
heb ik door Gods genade, ende Segen voor d' eerstemaal
het H. Avontmaal bedient en heb daar tho angewonnen
Derck Sijmens van Noord-wolde
en sijn huijsvrouw Haaske Jacobs van Beem

4 juni 1676 hebben sich tot d' Gemeinte begeven
Gijse Jans met sijn huijsvrouw
Weijke Peters
Jannes Eltes


3 sep. 1676 heeft hem tot d' Gem. Christi begeven
Gosse Jacobs Organist

11 mrt. 1677 angewonnen
Geertien Hindrix van Roon
d' huijsvrouw van Arijs IJkes

pinxsterdag 1677 hebben hen door de heers zegen hijr tho begeven
Pieter Lauwerens ende sijn huijsvrouw Getruijt Jeltes,
Pieter Eltes ende sijn huijsvrouw Anie Clasen
Getruijt Amsincks
van Amersfoort

2 sep 1677 heeft haar daar tho begeven
d' jonge dochter Fennichien Klasens

2 dec 1677 angewonnen
Jacob Derx

3 mrt 1678 gewonnen
Derck Alberts

2 juni 1678 is tot d' Gemeijnte tho gedaan
Mettien Reijners van Bedum d' huijsvrouw van Jochum

15 dec 1679 heeft sich daer tho begeven
Arijs IJckes

7 mrt 1680 heeft sich tot d' Christel. Gemeijnte begeven
Jacob Bonnes

4 juni 1682 heeft sich daar tho begeven
Hindricktien Geerts wed. van zal. Gerrit Harmens

1 okt 1682 heeft haar tot d' Christel. Gemeijnte begeven mijn huijsvrou
Trijntien Allerts van Warffum

31 dec 1682 hebben sich tot d' Gemeijnte Christi gevoeght
Jantien Jansen, huijsvrouw van Klaas Derx,
en
Jurrien Klaasen

17 juni 1683 angekomen
Grietie Jacobs huijsvrouw van Arent Derx

8 juni 1684 angewonnen
Jantien Alephs huijsvrou van Jacob Bonnes

21 sep 1684 hebben haar door des heeren zegen daar tho begeven
Sijwert Jans en sijn huijsvrou
Trijnie Jans
ende
Anie Clasen huijsvrou van Aleph Lubberts

7 juni 1685 angewonnen
Louwe Jacobs

6 sep 1685 is daar tho gekomen op 's nieu
Peterke Jansen, huijsvrouw van Egbert Jansen

7 mrt 1686 hebben haar daar tho begeven
Geesien Loechs
en
Egbert Jansen

17 juni 1688
zijn daar tho gekomen
Anie Garmts wed. van Nanne Fokkes
Sijecke Feijes, huijsvrou van Louerens Peters
met Attestatie van Stitswert vertoont
Jurris Harms
van Garmerwolde
Gerrit Jacobs en sijn huijsvrou Annechien Micheels
van Suijdenwolde
Harmen Peters

9 sep 1688 daar tho begeven op 't nieu
Allie Sijmens over d' Woltdijck

9 juni 1689 met attestatien daar tho gelaten
Harmen Wietes, en sijn huijsvrou Anie Delis,
en
Jantien Jansen, haar dienstmaaght
So ook
Jacob Geerts, en sijn huijsvrou Martien Peters

15 dec 1689 wederom hijr gekomen mit attestatie
Fennechien Claassen wed. van Phoebe

6 juli 1690 met attestatie toegekomen
Cornelisjen Harmens
 3 julii 1692
Heb voor d' eerste mael door Gods genade 't H. Nagtmael
met de Gemeinte gehouden: welke dese volgende waren, nrs. 24.
Geertruid wed. van Simon Gerrits
Geertjen
wed. van Aris Ikes
Focko Oosterhof en huisvrouw Martjen
Jantjen van Zee
wed. Gosses
Louw Jacobs
en huisvrouw Trijnje
Harmen Pieters

Jacob Geerts
Anna Evers
wed. Claes Jansen,
en haer dogter Fennigjen ook wed.
Andries Roelefs
Jantjen, wed. Claes Derks
Anna
wed. Remme Freriks
Seike huisvrouw van Louwrens Pieters
Harmen Weites
en huisvrouw Anna
Anna
huisvrouw van Alef Lubbers
Jacob Bonnes en huisvrouw Jantjen
Alje Simons

Pieter Louwrens en huisvrouw Geertruid
Corneliske
huisvrouw van Barteld Pieters

25 dec 1692 met attestatie
Frebes Gerrijts en sijn huisvrouw
Dedje Michiels

16 juli 1693 met attestatie van Eelde
mijn huis-vrouw Jantjen Hillebrants

12 dec 1693 met attestatie
Jantjen Hindriks

28 dec 1693 met attestatie van Lellens
Hilje Jacobs, huiis-vrouw van Jan Eises

25 mrt 1694 na korte belijdenisse
Albert Isbrants

9 sep 1694 na een eenvoudige belijdenis
Roelefjen huis-vrouw van Albert Isebrants

22 sep 1695 met attestatie toegevoegt
Anna wed. Gerrit Jacobs
en
Bartelt Clooster org. met sijn vrouw Trijntjen [toenaam man slecht leesbaar]

22 mrt 1696 na gedane belijdenisse
Roelef Jans

14 juni 1696 na gedane belijdenisse
Ewold Arens

20 dec 1696 na gedane belijdenisse
Jacob Jans
en
Trijntjen Oosterhofs

14 mrt 1697 met attestatie van Adorp
Anje Geerts huisvrouw van Louwrens Pieters

6 juni 1697 met attestatie van Dijxhorn
Lammigjen Willems, huisvrouw van Luitjen Harmens

12 sep 1697 met attestatie van Mensingweer
Amke Berends

12 dec 1697 na gedane belijdenisse
Zijtske N. (huisvrouw van Ewold Arens)

25 sep 1698 met Attestatie van Suijdwold
Pieter Popkes en Trijnje Harmens

25 dec 1698 na gedane belijdenis
Hinric Scholtes uit 't Graevschap Bhentem
en
Reinje Goitjens van Cantens

8 dec 1699
met attestatie van Adorp
Frans Fransen
en
Jantjen Tijmens
na korte belijdenisse
Elte Jans,
Jan Sijmons
en
Seice Pieters

22 mrt 1700 na korte belijdenisse
Eise Jacobs
en
Trijnje Goitjens Huisvrouw van Riene Goitjens

17 mrt 1701 na gedane belijdenisse
Geertjen Wiggers

19 juni 1701 met attestatie van Wetzinge
Mencke Claessen
en
Stijntje Geerts 

2 okt 1701 met attestatie van Farmsum
Mr. Jonas Welts

25 juni 1702 na een eenvoudige belijdenisse
Lucke Geerts huisvrouw van Alje Sijmons

10 sep 1702 met attestatie van Wetzinge
Cornelis Jacobs en sijn huis-vrouw Sibrigh Neenghs

10 dec 1702 na een korte en eenvoudige belijdenisse
Sara, huisvrouw van Jacob Geerts

10 juni 1703 met attestatie van Leegh-Kerk
Jan Jansen
en
Metje Jacobs

7 sep 1704 met attestatie van Wester-Embden
Jan Jacobs en Grietjen Hillebrands sijn huisvrouw

7 dec 1704 met attestatie van Gieten
Rachel Willems

21 mrt 1706 na gedane belijdenisse
Cornelisce Hinrics van Harssens, de huis-vrouw van Sibrand N.

9 dec 1706 is Consistorium gehouden, en heb voorgeslagen, dat twe broederen
mogten worden gesonden na mr. Focke Oosterhof, 't welk de olderling
Louwe Jacobs en de diaken Renne Goitjens hebben verrigt etc.

17 mrt 1709
na korte en eenvoudige belidenis
Pieter Hinrics en huisvrouw Trijntjen Willems
met attestatie van Zuidwolde
Cornelis Jacobs en Zibrig Nienks

9 juni 1709 met attestatie van Cantens
Geert Berens met Dietje Alberts

8 sep 1709 met attestatie van Warfum
Jans Alberts en sijn huisvrouw Lijsbet

7 sep 1710 met attestatie van Leegh en Hoogkerk
Hillebrand Hinriks
en
Greetje Cornellis


8 mrt 1711 na een korte en eenvoudige belijdenisse angekomen
Sijmon Dates van Feerwert
en huisvrouw Geertruijd Jacobs van Adorp
Jantjen Hinrics
en
Pieter Hinriks van Noordwolde

6 mrt 1712 na eenvoudige belijdenis angenomen
Jacob Jelis van Noordwolde
en
Grietje Hinrics van Middelbert

4 dec 1712 met attestatie van Adorp toegekomen
Albert Bartelts van Geest

17 dec 1713
met attestatie van Groningen
Harmen Jansen
en
Hinric Jansen
na eenvoudige belijdenisse
Trijntjen Geerts, van Thiesinge, huisvrouw van Harmen Jansen

9 sep 1714 met attestatie van Onderwijrom
Jeigjen Jans huisvrouw van Jan Reinders

8 sep 1715
met attestatie van Wittewijrom
Jan Ailkes
na korte en eenvoudige belijdenis
Martjen Folkers
en
Liefke Hinriks

8 mrt 1716
op een eenvoudige belijdenis
Folkert Hinriks
met attestatie van Adorp
Sijbrand Peles

14 juni 1716
na gedane grondige belijdenis
Hinricus Rhodius van Noordwolde
met kerklike attestatie van Oostum
Martjen Roelefs, huisvrouw van Sibrand Peles
alsmede na een jaer absentie
Jan Sijmens

15 sep 1716 met attestatie van Harsens en Adorp
Anje Geerts huisvrouw van Jan Hinriks

13 juni 1717
toegekomen door kerklike attestatie
Hebel Harms,
en
Harm Nannes en huisvrouw Hilligjen Sanders,
en
Geert Nannes, van Roswinkel
Claes Jurjens en sijn huisvrouw Geesjen Tijs van Zuidwolde
Hillebrand Jansen en Lijsebeth Clasen Eh.lieden van Noordijk
na korte belijdenisse
Cornelis Berents

19 sep 1717 met kerklijke attestatie angekomen
Froutje Jans wed. van Bouke Evers,
en
Bastiaen Luitjes, van Bedum,
Aeltjen Pieters huisvrouw van Hinrik Harms van Wetsinge
t laaste Avondmael is wegens de invallende watervloed niet gehouden

20 dec 1718 na gedane belidenis
Hilbrand K... [niet leesbaar i.v.m. omgevouwen bladzijde]

10 dec 1719
met attest. van Groningen
Teis Eng... en Hinrikjen Hinriks, sijn huisvrouw [toenaam Teis niet leesbaar, omgevouwen bladzijde]
na gedane belijdenisse
Trijnje Jans van Noordwolde (met attest. na Wijrom vertr[okken] den 25 Maij 1721)

10 mrt 1720 met Attest. van Groningen
Mr. Martinus Tuimlaar
en
Hilligjen Roelefs

2 juni 1720 met attestatie van Bedum
Pieter Jans en huisvrouw Jantjen Jans

1 sep 1720 met Attestatie van Zuidwolde
Jan Willems

1 dec 1720
met Attestatie van Scheemda
Jantjen Jacobs Visscher
na eenvoudige belijdenis
Tonnis Jacobs
en
Hijke Geerts

14 mrt 1723 na gedane belijdenisse
Jacomina Rhodius,
Maria Rhodius
en Aafjen Louwrens [namen moeilijk leesbaar]

5 sep 1723
na gedane goede belijdenis
de Hoog Welgeboren Freulijn Feija Johanna Sickinghe
na eenvoudige belijdenis
Bareltje Haijes van Zuidhorn
met attestatie van Onderwijrom
Boele Olchers
en
Anje Egberts

11 juni 1724 met attestatie toegekomen
Pieter Jacobs Gerlagh van Bedum
en
Grietje Roelofs van Obergom

22 sep 1726 op kerk. attestatie van Thesinge
Grietje Wolters

20 mrt 1729 met Attestatie van Bedum
Boele Olgers
en
Anje Egberts

23 mrt 1732 na goede belijdenis
Duirt Duirts

2 nov 1732 met K. Attestatie van Bourtange en de Grave
de capt. H. Welg. Allert Philip Tiarda van Starckenborg

31 jan 1733 met Attestatie van Zuidwolde
Martien Andries huisvrouw van Derk Roelefs

29 mrt 1733 na goede belidenis
Wijtze Hiddes

13 sep 1733
met attestatie overgekomen
Roelef Croese van Bourtang,
en
Aaren [?] Hindriks van Middelbert
En na belijdenis
Albert Jans
en
Aeltjen Boukes 

14 mrt 1734 met attestatie van Westerdijkshorn
Aeltjen Wolters

18 mrt 1736 na belidenisse angekomen
Wigbolt Jans van Wierom
Derk Cornellis en Trijnje Jans E.L. beide van Noordwolde

1 juli 1736 van Middelbert met Attestatie overgekomen
Marchien Abelts

5 okt 1737 met attestatie toegekomen
Wommelia Cassau van Bremen,
Tonnijs Jacobs
en
Hijke Geerts van Wetzinge

15 juni 1738 naa belijdenisse aangekomen
Willem Hendriks van Noordwolde
Jacob Willems van Noordwolde
Henrikje Lubberts van Suijdwolde huijsvrouw van Harm Hendriks

21 dec 1738 met Attestatie toegekomen
Anna Maria Sebilles van Groningen, huijsvrouw van Joh. Cassau Predikant ter plaatse

21 juni 1739 naa belijdenisse aangekoomen
Dato Sijmms van Noordwolde
Sijm Corneljes van Noordijck
Gerdrut Klaessens van Adorp

20 mrt 1740 naa gedaane belijdenisse aangekoomen
Jan Hiddes van Garnwert [en] 
Henrike Baukes van Bedum, Echtelieden

25 sep 1740 met Attestatie van Westerdijxhorn overgekomen
Trijnje Luijtjens huijsvrouw van Claes Willems

18 dec 1740 naa gedaane belijdenisse
Jacob Tonjes (met Attestatie vertrokken naar ?? )

17 sep 1741 met Attestatie van Adorp
Aafjen Jans, huijsvrouw van Eijlert Fokkens

7 sep 1742 met attestatie van Emden
Tjaackjen Mammes van Zetten

8 apr 1743 met Attestatie naar de gemeente te Emden vertrokken
Tjaakjen van Zetten, huijsvrouw van de Monsieur Hendrik Marijn Coopmann en
Maekelaar te Emden

23 juni 1743 met Attestatie uijt de gemeente van Bedum
Jacob Berents en Aaltjen Laurents Egtelieden

15 sep 1742 met attestatie van Groningen
Henrika Gerrits

21 juni 1744 zijn met Attestatie overgekoomen
Bareltjen Derks vrouw van Frerik Hindrix uijt de gemeente van Wetzingen en Sauwert,
gelijk ook
Albert Jacobs en Meijke Freriks Egtelieden uijt de gemeente van Bedum

13 mrt 1746 naa gedaane belijdenisse
Geeske Tonjis

4 juni 1747 met Attestatie van Groningen
Maria Anna Sebilles

3 juni 1748 naa gedaane belijdenise 
Greetje Willems

7 sep 1748 met Attestatie naa Suijdwolde vertrokken
Henrikje Lubberts

2 mrt 1749 naa gedaane belijdenisse
Peter Jans en Wibke Alberts desselfs huijsvrouw

25 mei 1749 naa gedaane belijdenisse
Trientjen Ulfers van Bedum

14 sep 1749 met Attestatie vertrokken naa Bedum
Trientjen Ulfers

6 sep 1750 nae gedaene belijdenisse
Hindrik Jans van Noordwolde

6 mei 1751 naa gedane belijdenisse
Willem Hindricks,
Berendt Jacobs,
Geert Tonjis,
Freerk Hindriks,
Jantjen Jans
en
Aaltjen Jans

10 sep 1752 met attestatie vertrokken naa de gemeente van Onderwierum
Anje Egberts huijsvrouw van Sijm Aljes
en
Geeske Tonjis huijsvrouw van Jacob Egberts

12 mrt 1753 naa de gemeijnte van Bedum met Attestatie vertrokken
Albert Jacobs en Meijke Frerks

11 mei 1754 met Attestatie naer Garnwert vertrokken
Jan Hiddes en Hinrike Baukes

2 juni 1754 nae gedaene belijdenisse
Hindrik Jans,
Willem Jans en zijn vrouw Trientjen Aeljes

8 sep 1754 op gedaene belijdenisse
Matinus Middendorp S.S. Th. St. uijt Groningen

7 sep 1754 nae gedaene belijdenisse
Marchjen Jans
en
Voske Eijlerts

6 juni 1756
nae gedaene belijdenisse
Peter Jans
met attestatie van de gemeijnte van de Onderwierum
Geeske Tonjes

4 sep 1757 nae gedaene belijdenisse
Klaes Jans

4 juni 1758 nae gedaene belijdenisse
Anje Klaassens huijsvrouw van Doesborg,
Aefke Jacobs,
en
Freeke Klaessens

26 nov 1758 met Attestatie nae Bedum vertrokken
Aefke Jacobs

25 nov 1759 met Attestatie nae de gemeente van Warffum vertrokken
Freeke Klaessens

6 sep 1760 nae private onderwijzinge
mijnen zoon Johannes Cassau

6 juni 1762 nae gedaene belijdenisse
Geertruijdt Klaessens
Aaltjen Sijmms
Ouke Samels
Greetje Jacobs

en
Geertruijdt Dates

12 juni 1763 met Attestatie uijt de gemeente van Westerdijxshorn
Beerendt Jacobs

27 nov 1763 toegekoomen op belijdenisse
Annegijn Engels van Groningen

4 feb 1764 nae gedaene belijdenisse
Peterke Corneljis, huijsvrouw van Jacob Willems, ouderling

10 juni 1764 nae gedaene belijdenisse
Hindrick Tjaarda van Starkenborg, jonker van Thedema

30 mei 1765 aengenoomen nae haare belijdenisse
Jan Wolters
Anna Maria Cassau mijne Dogter
Martjen Wigbolts
Teetje Wigbolts


1 juni 1765 nae voorgaande onderwijsing
Lammert Bettes
en desselfs huijsvrouw braght een Kerkelijke Attestatie van Uijthuijzen
die loffelijck was

2 juni 1765 met Attestatie van Uijthuijsen
Anje Olgers

2 mrt 1766 
Ock waaren absent... Ge...
Tonjis en Anje Jans, die tot hier toe hier
Nagtmael gehouden hebben, maar op heden
Attestatie geschreeven om haar de gemei[nte]
van Bellingerweer toe te wijzen, die haar
ter handt stellen zal.

1 juli 1766
toegelaeten op belijdenisse
Trientje Lammerts Huijsvrouw van Willem Hindriks,
en
Peterke Klaessens
met Attestatie van de gemeente van Sauwert
Jan Lucas

25 dec 1768
na gedane belijdenis angenomen
Ewoldt Jans, en
Grietje Dates, Huisvrouw van Fokke Eijlders
met attestatie van Stedum overgek[omen]
Grietje Mensens, mijn dienstmeidt

2 juli 1769 na gedane belijdenis angenomen
Pieter Derks

18 okt 1769 met attestatie van Usquert overgekomen
Aaltie Klaassen, wed. van Baje Olgers

1 juli 1770 naar gedane belijdenis angenomen
Hiljen Egberts, van Middelbert, dienstmaagt van Jan Willems

31 mrt 1771 na gedane belijdenis angenomen
Jan Eijlders,
en
Jacob Jans

12 apr 1772 't getal der ledematen is doe vermeerdert door
Geesien Dates

18 okt 1772 met attestatie van Groningen overgekomen
Sara Anna Haverink Tideman, mijn huisvrouw (vertrokken met attestatie naar Visvliet)

4 apr 1773 op belijdenis angenomen
Anna Freriks, dienstmeid van den Schoolmeester

26 juni 1774 op belijdenis aangenomen
Pieter Westerhoff, organist en schoolmeester,
Klaas Olchers,
Jan Pieters,
Henderik Pieters,
Grietje Raangs, Huisvrouw van de diaken Berent Jacobs,
en
Geertruid Luitjens, Huisvrouw van Klaas Leenders

16 mrt 1775 [?, geen jaar vermeld] attestatie gegeven an
Jacob Jans nae Dijxhorn

26 juni 1776 met attestatie van Camperveen aangekomen
Jannegjen van Leussen [mijn?] huisvrouw (met attestatie vertrokken na Wapzerveen)

29 dec 1777 met attestatie van Suidwolde aengekomen
Geertje Geerts

19 apr 1778 op belijdenis aengenomen
Grietje Harmannus,
Greete Christoffers,
Hindrikje Berends

21 aug 1778 met attestatie vertrok[ken] naar Kamperveen
Griete Christoffers

24 juni 1779 met attestatie vertrokken n[aar] Winsum
Geetruid Luitjens

19 mei 1780 met Attestatie na Grijpskerk vertrokken
Johannes Cassau
en
Pieterke Claassen

14 sep 1781 met Attestatie naar Bellingeweer vertrokken
Hindrikje Berends

7 okt 1781 met attestatie vertrokken na Bellingeweer
Anna Freriks

22 nov 1782 haar attestatie van lidmaatschap overhandigd
Anna Maria van Laer van Ootmarssum
en
Jan Peters van Bedum

8 juni 1783 na gedaane belijdenis aengenomen
Willem Havinga van Noordwolde

25 dec 1783 na gedaene belijdenis aangenoomen
Jannes van Dellen

25 apr 1784 zijn attestatie van Lidmaatschap overhandigd
Simon Harms

11 mei 1788 met attestatie overgekomen
Anje Everts van Oostwold en Leege Meden

4 apr 1790 op gedaane belijdenis aangenomen
Anje Hindriks
&
Martje Jans

3 okt 1790 met attestatie naar Adorp vertrokken
Jan Pieters
&
Martje Jans

24 apr 1791 met attestatie naar Wierum vertrokken
Anje Everts

30 okt 1791 met attestatie naar Zuidwolde begftigd
Willem Havinga

2 dec 1792 na gedane belijdenis aangenomen
Jantje Klaassen
&
Aaltje Geerts

10 mrt 1793 op attestatie van Zuidwolde aangenomen
de E. Jan Sebes & deszelfs Huisvrouw Antje Rudolfs

26 mrt 1796 aangenomen
Eilerd Jans
&
Grietje Derks

28 jan 1798 attestatie overhandigd
Simon Harms

8 dec 1799 met attestatie overgekomen
Wijke Sijbrands
&
Matje Ennes

21 dec 1800 met attestatie overgekomen
Klaas Johannes

7 apr 1805 na belijdenis aangenomen
Date Ewolds
Martje Ewolds
Wigbold Willems
Arent Wessels
Abraham van Laer Dinckgreve


20 okt 1805 met attestatie hier wederom gekomen
Willem Hindriks

18 juni 1809 aangenomen
E.W. Dinckgreve
Abigael Westerhoff


7 apr 1811 aangenomen
K. Westerhof,
IJwe Roelfs,
Jan Dinckgreve,
Grietjen Klasen,
Anje Hindriks,
Meindert Gerkes,
Eltje Gerrits

17 nov 1811
met attestatie van Wetzing & Souwerd overgekomen
Abigael K. Westerhof
op afgelegde belijdenis aangenomen
Hindrikje Lantinga

[de vermelding van het H. Avondmaal loopt door tot 1852, waarbij
incidenteel nieuwe lidmaten worden vermeld]

 

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.