LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Noordlaren

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
GrA-124-336;
Lidmatenboek Noordlaren (boek 1); beginjaar is waarschijnlijk 1625
tot 10-6-1698;
- Geert Kamphuis maart - april 2006

GrA-277-4; Lidmaten Noordlaren, boek 2, 1716 - 1812;
vermelde folio-nummering is door mij gekozen aangezien de pagina's
van boek 2 niet genummerd zijn; latere toevoegingen zijn tussen ronde haakjes ( ) geplaatst
- Geert Kamphuis

Boek 1 (bold) nagekeken MG okt. 2006, boek 2 moet nog nagekeken worden.
Fred Wiersema heeft geheel nagekeken dec. 2006.

- lijst/mutaties ca. 1625 - 1643
- lijst/mutaties ca. 1644 - 1698
- boek 2 1716 - 1812


[ Genummerde lijst begonnen circa 1625, zie opmerking dominee na nr. 10 ]

III
VAN DIE GEMEENTE
DES HEEREN.
I
DIE NAMENS DER LITMATEN.

1. Hubertus Brucherus pastoor ter plaatse
2. Elisabetha sijn huisvrouw
3. Geert van Ulsen (Ex Ecclia. militanti ad triumphantem abijt cum reliquis, quorum noia hic quidem deleta verum, ut spero, libro vite inscripta.)
4. Engele sijn wijf.
5. Jan Egbers
6. Anna sijn huisvrou
7. Albert Jongejans Schulte.
8. Jan Jalinck.
9. Arendt Heutinck.
10. Albert Jalinck.

Na het versterf van die voorgeschreven
sijn op het nieuwe wederom aen-
gewonnen anno 26 27 28 en 29
volgende persoonen.

11. Albert Hendericx Schulte.
12. Willemgen sijn Huisvrouwe.
13. Griete Willems, sijn wijfs suster.
14. Geerdt, schulten knecht
15. Jan Levinck geswooren.
16. Wobbeghen Reiners, sijn huisvrouw.
17. Roolef Geers.
18. Jan Sibringe, kerckvoogdt.
19. Willem Geers.
20. Cornelis Ansinck.
21. Jantien sijn huisvrouw.
22. Jan Tonnis.
23. Frerick Willems Schoolmeester.
24. Anna Jalincx.

Anno 31 doen het H. Nachtmael
in Martio gehouden wort, heeft
die Heere tot sijn Gemeente gevoecht.

25. Lutgen Egbers. (abijt ex hae misera Ao. 34)
26. Hendrickjen Ardinge, die Huisvrouw
van Jan Tonnis voorgeschrn.

Anno 32
27. Jan Tonnis (ad urbem migr.)

Anno 33
27. Hillichen Jacobs, die huisvrouw van Frerick Willems Schoolmr.

Anno 34
28. Jan Geers, Snijder.
29. Jan Berens, in Hovinghe huis.

Anno 35 de 14 Junij
30. Alert Levinck (abijt ad att. beatiori ao. 39)
31. Aefijen Levincx
32. Coop Gastermans (in Eccl. Triumphantem una cum qinqe receptus in Febry anni 40)

Anno 36 den 4 Junij
33. Die Huisvrouw van Jan Geers Snijder, tegenwoordigh Olderlingh
34. Swane Dericks, die weduwe van Derick Berens.

Anno 37. op paesschen
35. Gebbe Geers, Willem Geers suister
36. Reene Aardinge, Jacob Pieters huisvrouw.

Anno 38 op paesschen
37. Aelheit Toenis, die huisvrouw van Jan Sibringe
38. Hebbele. Coop Gastermans vrouw.

Anno 39
op paeschen

39. Berent Derix (obijt, anni huis nocte possima[?]
40. Willem Hermans op die Punte.

op Christen
41. Swane, Jan Albers vrouw.

Anno 40
op paesschen
42. Frauke Mackinghs

Anno 41
op paesschen

43. Albert Jansen te Glimmen.

op Christfeest
44. Auke, Albert Jansen voorgeschreven, Huisvrouwe.

Anno 42
op paesschen

45. Roolef Albers, op Roobers plaetse.

op pinxteren
46. Jacob Pieters.
47. Hille Roelefs, Roelef Albers vrouw.

Anno 43
Op pinxteren
48. Jan Albers te Glimmen.
49. Helpricht Geers ofte Hachtings.
50. Lamme, Willem Geers Huisvr.


[circa 1644]

#NB. in 't Vervolgh van 't getal der ledematen
moeten 27 worden afgetrocken, wegens de
gevondene, die onder de voorgaende al mede
waren genumereert, ende alhier op 't nieuw
weder bij malkanderen sijn gestelt.

Ledematen der gemeinte
Jesu Christi tot Noortlaeren.

Gevondene

51. Albert Hendricks Schulte. (afgeweesen)
52. Willemtjen sijn huisvrouwe
[met accolade achter beide voorgaande namen] Glimm.
53. Johan Levinck geswooren (in den here gerustelich ontslapen 1646 den 20 Junij)
54. Aeffke sijn huisvrouwe
[met accolade achter beide voorgaande namen] Noortlaer.
55. Johan Sibringe en (in den heere gerust den 27 februarij 1652)
56. Aeltjen Tonnijs sijn huisvrou
[met accolade achter beide voorgaande namen] Noortlaeren
57. Frederick Willems schoolmeester en
58. Hilletien Jacobs sijn huisvrouwe
[met accolade achter beide voorgaande namen] Noortl.
59. Cornelis Asinge en
60. Jannetien sijn huisvrou (afgewes.) (angenoomen 1645 den 7. Septemb.)
[met accolade achter beide voorgaande namen] Noortl.
61. Johan Geerts, snijder en
62. Grietjen sijn huisvrouwe
[met accolade achter beide voorgaande namen] Noortl.
63. Roeloff Alberts en
64. Hilletien Monincks sijn huisv. (1649 in maio met attestatie na Haren getrocken)
[met accolade achter beide voorgaande namen] Noortl.
65. Jacob Pieters en
66. Rieme Nardinge sijn huisvrou
[met accolade achter beide voorgaande namen] Noortl.
67. Willem Geerts en
68. Lammetien sijn huisvrou en
69. Gebbe sijn suster (obijt 1652 in't laest Augusti)
[met accolade achter drie voorgaande namen] Noortl.
70. Johan Baerents
71. Helperigh Geerts
[met accolade achter beide voorgaande namen] Noortl.
72. Wilhelm Hermens
73. Vroucke Mackincks
74. Johan Alberts en (1698 omtrent Maij in den heere gerust.)
75. Swane sijn huisvrouwe
76. Albert Jansen en (1645 den 13 Novemb. saligh in den here gestorven)
77. Aucke Alberts zijn huisvrou (in Majo Ao 50 met attestatie vertrocken na de Harckstede)
[met accolade achter de zes voorgaande namen] Glimmen

Angekoomene.

1644 op Kersmisse

78. Wilhelmus Alstorphius Pastor Noortl. (1647 in September met sijn huijsvrou vertrocken naer Diever)
79. Steven Roelman op Docters plaetse. N.
80. Johan Geerts, anders buur Jan. N.
81. Hilletien Hindricks huisv. van Tonnis Jacobs. N.
82. Trijntjen Dercks bij het kerckhoff. N.
83. Aeltjen Levincks wed. Aringe. Glimm.

1645 op Paeschen
84. Johan Arents Heutinck. N.
85. Geeske Jansen Huisvrou van Steven Roolman.
[onderstaande toevoeging, op blz. tegenover vermeld, bij één van vorige twee]
( 1652 den [datum niet ingevuld] in den heere ontslapen)
86. Agnes Nijlants ten huise des Pastoors. N. (van ons met Attestatie vertrocken nae Ge[...])
87. Jannetien Haghtinck huisv. van Helperigh. N.

den 7. Septemb.
88. Hendrick Alberts Schulte en (1648 in Decembr. in den Heere gerust)
89. Wendeltjen Ottens sijn huisv. (1650 in Maio vertrocken na Haren)
[met accolade achter beide voorgaande namen] (Glimmen over de Punte)
90. Eghbertjen Jansen huisv. van Willem Hermens. G.
91. Hermen Eggens en
92. Marritien Roloffs sijn huisv.
[met accolade achter beide voorgaande namen] Glimm.
93. Jannetien Jansen huisv. van Hend. Pieters. N.
94. Bartelt Jacobs te Noortl. (1648 in Majo met Attestatie vertrocken naer Groningen met sijn huijsvrouw, tegen 't winter weder gekomen.)
95. Catharina Martinusen met attestat. uit Groningen ([zie 78])
96. Johan Jansen van Suitlaeren met attest. uit Covorden.

den 14 Decemb.
97. Luitgien Hindricks op de Punte.
98. Griete Pieters huisv. van Bartelt Jacobs. Noortl.

1646 in Martio
99. Anne huisvrou van Luitgien Hindricks

in Junio
100. Hendrick Willems

In December
101. Rotgen Mennens, op de Koie (1650 in Majo vertrocken na de Harckstede).

1647
den 6 Junij.
102. Hendrick Rieners tot Noortlaer.
103. Willem Wittingh, tot Noortlaeren.
104. Joan Jansen, tot Glimmen (1650 in Majo vertrocken na de Harckstede).

den 3 Septemb.
105. Wilhelm Altings geswooren tot Glimmen.
106. Jacob Jansen op de Punte.

Anno 1648.
den 11. Februarij
, aengekomen
107. Albertus Bieruma Pastor in Noordt[laren]
108. Sijtske Ritsema sijn Moeder, weduwe van Pastoor Ritsema, met Attestatie van Groningen.

1648. den 4 Junij aengekomen

109. Hendrick Westerbrinck tot Noortlar. en
110. Marijchien Jansen sijn huijsvrouw, doch heeft van wegen lichamelijcke kranckheit niet konnen komen.(voor die regle.) (1649. in Marto in Domies placida[?] dormunt.[?])

Den 22. Decembr. aengekomen
111. Titus Ritsuma ende (1650. in Julio met attestatie vertrocken na den Hage.)
met attestatie van Groningen
112. D' Ed.Er. Jonckr. Luijert d'Mepsche vaendrick des Chrijgschen Regements, (obijt den 4 Novembr. 1651.) ende
113. D' Eed. Juffr. Agnes Horenken d'Mepsche sijn huijsvrouw. (1652. in majo met Attestatie naer Groningen vertrocken.)

Anno 1649
Den 7 Decembr
aengekomen tot de Gemeijnte des heere alhier.
114. Hille Westerbrinck (obijt den 12 Januarij 1650.)
115. Alert Hendricks, en
116. Griete Westerbrinck, sijn huijs-vrouw.

Anno 1650.
Den 31 Maij
aengekomen
117. Griete Janssen, Dienstmaegt des pastoors, met Attestatie van Haren

Den 4 Decembr. op Attestatie van D. Lubbertus Wilhelm Beckering Past. tot Zandt,
118. aengenomen Peter Hermens (obijt in December 1651.)

Anno 1651.
Den 12 Septembr.
aengenomen tot de Gemeijnte
119. Annichien Lamberts, dienstmaeght van den E.E. Lieutenant d'Mepsche. (1652. in Maio met Attestatie naer Groningen gegaen.)

Den 12 Decembr. als ledematen aengenomen
120. Jan Janssen en
121. Berentien sijn vrouw

Anno 1652.
Den 12 Septembr.
aengekomen
122. Jan Harmens Dienstknecht van Harmen Willems.

Den 10 Decemb. aengenomen
123. Lammichjen Hoitinge, huijsvrouwe van Jan Coops.
124. Marchjen Hindricks, dienstmaeght van Jan Reijners (vertrocken nae Haren)

Anno 1653.
Den 20 Martij
aengenomen
125. Claes Sijbringe.

Den 4 Septembr. aengenomen
126. Grietjen Hendricks huijsvrouw van Jan Coops de jonge.

Den 2 Decembr. aengenomen
127. Jan Warmelts,
128. Marchien Roelefs, huijsvrouw van Jan Geerts, ende
129. Geesien Hilbers, huijsvrouw van Claes Sijbringe, uijt de Gemeijnte tot Rolde.

Anno 1654.
den 10 Martij
aengenomen
130. Roelef Engberts en
131. Aeltien Dijp, huijsvrou van Harmen Willems.

den 9 Junij aengekomen
132. Geertjen Janssen, huijsvrouw van Roelef Engberts, en
133. Jantien Sijbringe.
en uijt de Gemeijnte van Midwolde
134. vrouw Jeltie Teijiens, huijsvrouwe van de Rentemeester Guathens.

den 3 Decembr. is met attestatie van Zuijdlaren als lidtmaet aengekomen
135. Fenne Janssen, dienstmaeght van Jan Coops.

Anno 1655.
den 11 Martij,
aengekomen
136. Geesjen Willems, dochter van Willem Geerts.

den 31 Augusti aengekomen met attestatien,
137. Magdalena Bieruma, van Amsterdam,
138. Jeije Cornelis, van Peijse (1656 den 1 Novemb. vertrocken na Groningen)

Anno 1656.
den 30 Maij
met Attestatie van Zuijdlaren aengekomen
139. Warner Janssen, ende
140. Willemtien Roelefs, sijn huijsvrouw.

den 5. Septembr. aengekomen
141. Christina Bieruma,
ende met Attestatie van Groningen
142. Lucretia Gansevoort (1656. den 1 Novembr. met attestatie vertrocken na Groningen.)

den 12 Decembr. aengenomen
143. Grietien Levinghe huijsvrouw van Jan Sijgers tot Glimmen.

Anno 1657.
den 13. Decembr.
aengenomen
144. Brechtjen Isebrants, huijsvrouw van Hendrick Meijnerts, ende
145. Griete Janssen.

Anno 1658.
den 14 Martij
aengenomen
146. Jan Jacobs op Doctor Lugda plaets, en
147. Wemeltje Helperichs, huijsvrouw van Hendrick Westerbrinck.
en op Attestatie Dne. Besten tot Delfzijl;
148. Grietje Harmens Jonge-dochter, dienstmaeght des Pastoirs.

den 13 Junij met Attestatie van Groningen aengekomen
149. Hiddichien Thomas Jonge-dochter.

den 12 Decembr. aengenomen
150. Aeltjen Everts, huijsvrou van Jan Jacobs op Lugda Plaets.

Anno 1659.
den 9den Decembr.
met attestatie van Leeuwarden aengenomen
151. Gesina Abbema, huijsvrouw des Pastoirs Alb. Bieruma.

Ao. 1661. den 7. Junij
152. aengekomen als lidtmaet Jan Abbringe, bij de Punte ende
153. Jantjen Engelberts, huijsvrou van Roelef Janssen Woerts tot Glimmen.
154. den 30 Septembr. Fennichjen Janssen, huijsvrouwe van Jan Jacobs tot Noortlaren.

Ao. 1662. den 2 Martij.
155. Vrouw Bauwe Wicheringe, huijsvrou van de Lieutenant Boeckholt, met Attestatie van Groningen.
156. Maria Nijsinge, huijsvrou van de Gesworen Willem Altingh, van de Gemeijnte tot Eelde.
157. Grietje Sijgers, huijsvrou van Roeleff Warmelts tot Glimmen.
158. Hendrickjen Janssen, huijsvrou van Harmen Willems tot Noortlaren.

den 19 Decembr.
159. Jan Mackinck tot Glimmen
en met Attestatie van Zuijdtlaren.
160. Jacobjen Janssen, huijsvrouw van Harmen Arents tot Glimmen.

Ao. 1663. den 5 Junij.
161. Geesjen Heuvinge, huijsvrou van Geert Hoijtinge tot Noortlaren.
162. Grietjen Roeleffs huijsvrou van Sicke Janssen tot Glimmen.
163. Marchjen Hillebrandts Jonge dochter ten huijse van Claes Sijbringe.
en met attestatie van Groningen
164. Jantjen Jurjens ten huijse van de lieutenant Boeckholt.
165. Juffr. Hestara Elisabeth de Sandere tot Glimmen.

Den 11 Decembr.
166. Jan Jacobs tot Noortlaren
167. Sara Woelesij jonge dochter dienstmaeght des Pastoirs.
en met Attestatie van Eenerum.
168. de vaendrich Antonius van Nijeveen ende Anna Haeck sijn huijsvrouw.
169. ende Anna Maria Jansen van Meurs haer dienstmaeght met Attestatie van Haren.

Ao. 1664. den 4 Martij.
170. de lieutenant Sicko van Boeckholt.
171. Cornelis Frericks.
172. Annichjen Hansses.

den 3 Junij.
173. Henrickjen Kannegieters Jonge-dochter met attestatie van Groningen.
174. Geertjen Berents Jonge dochter, met Attestatie van Eelde.

den 11 Decembr.
175. Joncker Ernest de Sandere tot Glimmen, met Attestatie van Groningen.
176. als oock Elsjen Coerts Jonge-dochter.

Ao. 1665. den 8 Septembr.
177. Jan Coops.
178. Louwrens Levingh, en
179. Bareltien Stevens sijn huijsvrou
180. Hindrick Levingh, en met Attestatie van Borger sijn huijsvrou
181. Grietjen Buijtingh.
182. Derck Janssen Snijder, ende
183. Hindrickjen Alerts sijn huijsvrou.

den 8 Decembr.
184. Grietjen Roelefs huijsvrou van Egbert Willems, ende
185. Lammichjen Roelefs, huijsvrou van Luijtjen Willems.

Ao. 1666. den 17 Martij.
186. Roelef Warmelts Cruse tot Glimmen.
187. Hillichjen Hessels, huijsvrou van Jan Cornellis tot Glimmen.

den 3 Junij.
188. Luijchjen Luijchjens, huijsvrou van de diaken Jan Warmelts tot Noortlaren.
189. Geertruijt Sijgers, huijsvrou van Sicke Homans tot Glimmen. en
190. Tijs Harmens Pasthen, met Attestatie van Assen

den 7 Septembr.
191. Hindrick Abbringe tot Glimmen.
192. Aefjen Reijners, weduwe van wijlen Jan Abbringe bij de Punte. en
op Attestatie van Anloo,
193. Magdalena Roelefs, weduwe van wijlen Jan van Buijren.

Anno 1668.
Den 22. Martij
aengekomen
Johannes Munckerus Pastor in Noortl.
De Ed. Jonker Daniel de Hertog van Glimmen
met attestatie van Gronin..
Jan Ooswolt dienstknecht van Jr. Sanders.
Kunne Jans dienstmeijt van Jr. Hertoch.
Aeltien van Bueren, diensmeijt van de Cap. Boeckholt.
Greetien van Bueren haer Suster. beide (met attestaie vertrocken.)

Den 14 Junij.
Lugien Willems van Noortl.
Lucus Tijmens van Noortl.
Willem Hans van Noortl. en
Greetien Albers sijn huijsvrouw.
Hendrick Hendricks J.G. van Noortl.
Willempien Frericks J.D. van Noortl.
Hebbeltien Jansen J.D. van Noortl.
Met Attestatie van Amsterdam
Egbertien Evers. dienstmaegt des Pastoers en
Geessien Aringe huijsvrouw van Frerick Aringe met Attestatie van Haren.

Den 13. Sept.
Albert Abbringe van Glimmen en
Jantien Abberings sijn Huijsvrouw.
Greetien Albers Huijsvrouw van
Albert Roelefs tot Noortl.
Henderickien Frericks weduwe van Frerick Muntingh tot Noortl.
Avien Abberinge J.D. van Noortl.

Den 6. Decemb.
Hermen Willems tot Noortl.
Lugien Heminge van Glimmen en
Oettijn Heminge sijn huijsvrouw.
Tale Klaes van Glimmen en
Jeije Talens, sijn huijsvrouw.
Frerick Aringe tot Noortl.
Been Jacobs J.G. tot Noortl.

Anno 1669.
Den 13. Junij
Margien Helpers van Noortl.
Geessijn Arents J.D. van Glimmen.

Den 12. Sept.
Wilhelmus Kocksbergen sijnde preceptor bij de kindren van den Heer Cap. Boeckholt.
Jan Jans van Plancke van Noortl.
Hilligijn Dircks Wed. van Noortl.
Jan Hendricks van Glimmen
Hermen Lugies van Glimmen en
Willemtien Hermens sijn huijsvrouw
Willem Abbringe J.G. van Glimmen.

Den 5. Decemb.
Met attestatie van Groningen aengekomen
Klaes Arents en
Adriaentien Cornelis sijn huijsvrouw.

Anno 1670.
Den 6. Mart.
Egbert Willems van Noortl.
Jantien Woors weduwe van Glimmen.

Den 12 Junij.
Swaentien Tijmens diensmeijt van den Heer Capiteijn Boeckholt.
Met Attestatie van Gron
Jantien Willems en
Geertruijt Andreis beijde dienstmeijden van Jr. Hertogh tot Glimmen.

Den 4. Sept.
Hermen Roelefs dienstknecht van Lugien Heavingh tot Glimmen.
Met Attest. van Haren.
Jantien Willems, huijsvrouw van sal. Jacob Willems, nu woonende tot Glimmen.

Den 12 Decemb.
Geert Hoitingh van Noortl.
Albert Roelefs van Noortl.
Jan Knelijs van Glimmen
Peter Gerrits, dienstknecht van Tale Klaes tot Glimmen.

Ao. 1671.
Den 14 Mart.
Wighbolt Hendricks van Noortl.

Den 10. Decemb.
Egbert Jansen van Noortl.
Egbert Hendricks van Seijen nu woonachtigh tot Noortl.

Ao. 1672.
Den 9 Junij
Roelefjen Herms van Noortlaeren

Ao 1673.
Met Attestatie van Geten
Hendrick Luijtens en
Geesjen Jans sijn Huijsvrouw.
van Deveren.
Jan Jacobs J.G. tot Glimmen
Op gedane belijdenisse.
Hendrick Hendricks J.G. tot Glimmen

Den 13 Sept.
Peter Abbringe tot Glimmen.

Ao. 1674.
Den 22 Mart.
Asseltien Janssen van Noortlaeren.

Den 14 Decemb.
Geertruidt Seijns met Attestatie van Groningen

Ao 1675.
Den 14 Mart.
Hebbeltien Jansen J.D. van Noortl.

Den 23 Junij
Met Attestatie van Wolde.
Albert Willems en
Anna Hansen sijn Huijsvrouw.
Met Attestatie van Eelde.
Anna Roelefs
op gedane beliedenisse.
Aeltien Bartels Wed. van sal. Geert Kruse tot Noortlaren.

Den 10 Dec.
Met Attestatie van Lieroorth.
Jonckr. Jacob Wicchering Vaendr. van de Heer Cap. Timen Gruijs.
Op gedane beliedenisse.
Greetien Bartels. Huijsvrouw van Coop Jansen Kruse tot Noortlaren en
Jan Ansinge J.G. van Noortlaren

den 12 Mart. Ao 1676.
Met Attestatie van Groningen
Juff. G. Wicheringe
op gedane beliedenisse
Abeltien Heminge huijsvrouw van Peter Abbringe tot Glimmen.

Den 11 Jun.
Met Attestatie van Groningen
Hendrickjen Jansen huijsvrouw van Christoffer Beccerinck tot Glimmen.
en Geertien Jacobs J.D. van Deveren

Den 10 Sept.
Op gedane beliedenisse
Albertien Jansen J.D. van Noortlaren.

Den 10 Decemb.
Op gedane beliedenisse
Jan Lugies J.G. van Glimmen.

Den 11 Mart. 1677.
Met Attestatie van Eelde.
Hillegien Allerts van Paterwolde.

Den 9 Decemb.
Op gedane beliedenisse
Hendrick Ansinge van Noortlaeren.
Jan Jansen Weert tot Noortlaeren
Roelef Hendricks van Glimmen.
met Attestatie van Haren.
Jantien Luties JD. van Middelaeren.

Den 9 Jun. 1678.
Op gedane beliedenisse.
Ale Costers van Noortlaeren
Met Attestatie van Groningen.
Hebbeltien Jansen van Noortlaeren.
Van Haren.
Geesjen Harms van Onnen.

Den 16. Mart. 1679
Op gedane beliedenisse
Jantien Berents dienstmaegt van de Pastoor.
Met Attestatie van Eelde.
Roelefjen Nijsings huijsvrouw van Jan Altingh tot Glimmen.

Den 8 Junij.
Op gedane beliedenisse
Jan Altingh tot Glimmen.
Met Attestatie van Gasselte
Hendrick Jansen en
Annegien Roelefs Ehelieden.
Van Cropswolde.
Greetien Albarts Wed. van sal. Wilhelm Hansens.

Den 14 Decemb.
Op gedane beliedenisse
Lugien Abbringh van Glimmen
Jantien Hoitinge tot Noortlaeren
Aeltien Jansen en
Hiske Albers beijde dienstmaeghden van de Pastoor

Den 13 Junij 1680
Op gedane beliedenisse
Niesjen Egberts huijsvrouw van
Hendrick Hendricks tot Noortlaeren.

Den 12 Sept.
Op gedane beliedenisse
Feije Hiddinge huijsvrouw van Lugien Abbringe tot Glimmen.

Den 12 Decemb.
Op gedane beliedenisse.
Coop Jansen J.G. van Noortlaeren
Met Attestatie van Westerbroeck.
Tonnis Hendricks.

Den 13 Martij. 1681
Op gedane belidenisse
Vrouwke Alberts J.D. en
Geertien Alers J.D.

Den 12 Junij.
Op gedane beliedenisse
Aeltien Geers huijsvrouw van Jan Ansinge tot Noortlaren en
Greetien Jansen J.D. tot Noortlaeren

Den 11 Sept.
Op gedane beliedenisse
Harmen Jansen J.G. tot Noortlaeren en
Greetien Hendricks huijsvrouw van Bene Jacobs tot Noortlaeren.
Met Attestatie van Zuijdtlaren
Aeltien Ottens en
Annejen Luitiens.

Ao. 1682.
Den 4 Junij
Op gedane beliedenisse
Tibegien Berents huijsvrouw van Hendrick Hendricksen tot Glimmen.

Den 10. Sept.
Op gedane beliedenisse.
Avien Levingh J.D. tot Noortlaren.
Hendrick Harms J.G. tot Glimmen.

Den 10 Decemb.
Op gedane beliedenisse.
Pieter Warmels J.G. tot Noortlaren.
Mense Remmels tot Glimmen.
Christoffer Jansen Backer tot Glimmen.
Wolter Roelefs en
Lummegien Abbringe sijn huijsvrouw tot Glimmen.
Met Attestatie van Rolde
Roelefjen Jans tot Noortlaren.

Den 10 Junij. 1683
Met Attestatie van 't Hogesant.
Jantien Willems J.D. woonende op de Punt.

Den 9 Decemb.
Op gedane beliedenisse.
Albertien Hendricks huijsvrouw
van Roeleff Cruse tot Glimmen.
Jantien Hendricks J.D. tot Noortlaren.
Met Attestatie van Zuijdtlaren
Greetien Roelefs huijsvrouw
van Peter Jansen tot Noortlaren.

Den 9 Mart. 1684
Op gedane beliedenisse
Jan Siebringh J.G. tot Noortlaren
Geert Martens J.G. tot Noortlaren

Den 8 Junij
Op gedane Beliedenisse
Tobias Jurjens woonende op de Punt.

Den 14 Decemb.
Op gedane beliedenisse
Juff. Johanna Solbagh.

Ao. 1685 den 13 Dec.
Op gedane beliedenisse
Jan Eggens tot Noortlaren.
Willem Harmens J.G. en 
Harmen Harmens beijde tot Noortlaren.

Ao. 1687 den 9 Mart.
Op gedane beliedenisse
Gretien Lugies Wed. van sal. Johan Hendricks tot Glimmen en
Teunis Roelefs van Glimmen.

Den 12 Junij
Op gedane beliedenisse
Jan Heminge en sijn huijsvrouw
Jantien Hiddinge tot Glimmen.
Jantien Haftinge J.D. tot Noortlaren en
Annegien Hendricks diensmaegt van de Pastoor alhier.

Den 4 Decemb.
Op gedane beliedenisse
Coop Cruse tot Noortlaren
Jantien Westebringh J.D. tot Noortlaren

1688 Den 3 Junij
Met Attestatie van Groningen
De Heer Capitein Jacob Groothuijs en 
Mevr. Susanna Willemsonius anders Groothuijs sijn huijsvrouw.
Oock haer dienstmaegt Rixte Redeker tot Glimmen.
Met Attestatie van Farmsum
De Wel-Ed. Juff. Geertruida Millinga tot Noortlaren.
Op de beliedenisse hares geloofs
Juff. Siccemijna van Boeckholt tot Noortlaren.

Den 9 Sept.
Op gedane geliedenisse
Carst Hilbrants tot Noortlaren
Jan Harmens van Hinnecamp
en Geesjen sijn huijsvrouw tot Noortlaren
Roelefjen Harmens J.D. van Noortlaren

Den 9 Decemb. 1688
Op gedane beliedenisse.
Willem Egberts en 
Aeltien Roelefs Cruse sijn huijsvrouwe tot Noortlaren.
Frerick Harmens J.G. van Noortlaren
Aeltien Geers J.D. tot Noortlaren
Met Attestatie van Groningen
Jan Jansen Nijsingh schoelmr. tot Glimmen.

Den 6 Sept. 1689
Op gedane beliedenisse
Wibbichjen Ottens Huijsvrouwe van Jan Siebringe tot Noortlaren.
Hendrick Alberts diensknecht van Lugien Abbringe wonende bij de Punt.

Den Den 9 Martij 1690.
Met Attestatie van Eelde
Geert Peelinge diensknecht van de H. Capit. Groothuijs tot Glimmen

Den 6 Junij
Met Attestatie van Ooster Hesselen
Hendrick Coops en sijn Huijsvrouw Anna en haer soon
Albert Coops en sijn Huijsvrouw Lamme
Met Attestatie van de Scheemda
Margien Roelefs huijsvrouw van
Harmen Lugies tot Glimmen.

Den 14 Decemb.
Op gedane beliedenisse
Hendrick Siebringh van Noortlaren en
Berent Hoitinge J.G. van Noortlaren.
Met Attestatie van Assen
Grietien Jans

Den 8 Martij 1691
Met Attestatie van Haren
Annegien Jansen tot Glimmen.

Den 12 Junij 1692
Op beliedenisse hares geloofs
Jantien Hendricks en
Roelefjen Hendricks twee gesusters tot Noortlaren.
Met Attestatie van Anloo
Jantien Hendricks.

Den 11 Sept.
Op gedane beliedenisse
Trijntien Alberts woonende tot Glimmen.

Den 11 Decemb.
Op de beliedenisse hares geloofs
Peter Hendricks en sijn huijsvrouw
Hendrickjen Alberts tot Glimmen.
Geert Harmens J.G. tot Glimmen.
Lutgertien Alberts J.D. tot Noortlaren
Met Attestatie
de Heer Veendrick Jacob van Boeckholt en
Roeleff Geerts met Attestatie van Zuijdtlaeren.

Den 12 Mart 1693.
Op gedane beliedenisse
Hendrick Altingh tot Glimmen en
Aeltien Jacobs diensmaegt van Hendrick Westebringh tot Noortlaren.

Den 4 Junij
Met Attestatie van Oldebert
De Wel Ed. Juff. Titia Heckmans
Van Haren
Harmen Harmens en sijn huijsvrouw Geertjen Harms.
Van Zuijtlaren
Jan Beninck en Aeltien sijn huijsvrouw.
Van Vries
Harmen genoemt de Ruiter en Luichien sijn huijsvrouw.

Den 10 Sept.
Op gedane beliedenisse
Hendrick Altingh van Glimmen en
Hendrick Jans tot Noortlaren.
Egbertien Ottens huijsvrouw van Hendrick Alberts tot Glimmen.

Den 10 Decemb.
Op gedane beliedenisse
Otto Levinge tot Noortlaren en
Willem Jansen met Lammegien sijn huijsvrouw tot Noortlaren.

Den 11 Mart 1694
Op gedane beliedenisse
Jantien Hendricks Diensmaegt van Mense tot Glimmen.

Den 10 Junij.
Met Attestatie van Borger
Aeltien Ellinge Huijsvrouw van Hend. Sikkinge.
Met Attestatie van Noortwolde
Jantien Hendricks Huijsvrouwe van Berent Hendricks.

Den 10 Martij 1695.
Met Attestatie van Zuijdtlaren
Jantien Tonnijs Wed. van sal. Jacob Willems

Den 16 Junij
Met Attestatie van Zuijdtlaren
Hendrick Hendricks en sijn huijsvrouwe
Greetien Jans.
Van Burger
Roelef Jansen.
Van Peijse
Jantien Florris.
Van Swele
Marisse Lambers en Jantien sijn huijsvrouwe.
Op de beliedenisse des geloofs.
Harmen Lubbers tot Glimmen.

Den 16 Sept.
Op de beliedenisse hares geloofs
Berent Hendricks tot Noortlaren
Lambert Marisse tot Glimmen.

Den 8 Decemb.
Op de beliedenisse hares geloofs
Aeltien Hovinge J.D. tot Noortlaren
Egbertien Ansinge J.D. tot Noortlaren
Jantien Hovinge J.D. tot Noortlaren
Avien Entinge J.D. tot Noortlaren
Met Attestatie van Fries
Hendrick Willems de Jager en sijn Huijsvrouw
Elisabets Harmens woonende op de Punt.

1696
Den 6 Mart.
Op gedane beliedenisse
Hillegien Egberts J.D. van Noortlaren

Den 11 Decemb.
Op gedane beliedenisse
Hendrick Wighbolt J.G. tot Noortlaren
Met Attestatie van Haren
Johanna Rommeringe huijsvrouw van Jan Cruse tot Glimmen.
Van Zuijdtlaren
Grietien Wolters J.D. van Emmen.

1697.
Den 14 Mart.
Op gedane beliedenisse
Aeltien Altingh en
Maria Altingh
Warmolt Kruse en
Jan Kruse Alle van Glimmen
Hendrick Geers diensknecht van de Pastoor alhier.

Den 13 Junij
Met Attestatie van Zuijdtlaren
Geert Alberts.

Den 12 Decemb.
Op gedane beliedenisse hares geloffs
Jan Jansen en Jantien Jansen sijn huijsvrouw van Glimmen.
Jantien Jansen J.D. van Glimmen
Met Attestatie van Haren
Lutthertien Rommeringe huijsvrouw van Warmelt Cruse tot Glimmen en
Lutthertien Hendricks J.D. tot Noortlaren.

Den 13 Martij 1698
Op de beliedenisse hares geloofs
Albertien Wighbols J.D. tot Noortlaren.

Den 10 Junij 1698
Met Attestatie van Zuidtlaren
Jan Joestens en Margien Jans sijn huijsvrouw.
Van Haren
Grietjen Jansen tot Glimmen.


[folio 2]
2.
Namen der Ledematen
der gemeente van Noordlaren
beginnende met 1716.

[folio 3]
Kerken-Boek van Noort-
Laren, begrijpende
de namen der Lede-maten der gemeente
so alsse bevonden zijn
van Antonius Schucking,
predicant aldaar in de
eerste kerkelijke visitatie

[folio 3v]
Tot Noortlaren

[folio 4]
Antonius Schucking Senior,
Emeritus pastor van Rolde.
Antonius Schucking junior
pastor in NoortLaren
Jantijn H. Bruggemans, anders
Schuckings, des predicants
huisvrouw.
Jantijn Clasen, de dienstmaagd.

Pieter Janssen olderling
Luichijn Pieters.

Jan Jansen met attestatie
(kooijker)gekomen van Dalen.
Wilmtijn Jansen sijn huisvrouw.

[folio 4v]
Hebbeltijn Jansen
Geert Kruise
Jantijn Jansen Kruise.
Jantijn Bartelts van Rolde
de dienstmaagd.

Jantijn Westerbrings,
huisvrouw van Otto Jans.

Alard Westerbring van mij
aangenomen.
Hendrickijn Muntinge sijn
huisvrouw.

[folio 5]
Jacob Levinge.
Reijner Kluivinge.
Grietijn Levinge, sijn huisvrouw.
Aaltijn Hendriks, dienstmaagt
gekomen met attestatie van Zuidl. 171?.

Derk Egberts,
Egbertijn Hendriks Ansinge
sijn huisvrouwe.

Jan Hendriks Noorschen.
Harmtijn Hovinge sijn huisvrouwe
Albert Hendriks Noorschen.
Grietijn Alberts diensmaagd.

[folio 5v]
Hendrik Ansinge
Roeleffijn Harms (obiit den 14 julius 1716)
Jan Hendriks
Hendrickijn Hendriks.
Grietijn Lucas dienstmaagd.

Hendrik Jansen
Roeloffijn Hendriks
.
Jacob Roelofs de schoenmaker.

Asseltijn Jansen.
Hendrik Wigbolts Diaconus.
Lummiggijn Hovinge sijn Ehe.Noot.

[folio 6]
Hendrikkijn Muntinge
Aaltijn Lucas

Elsijn Coops

Aaltijn Roelofs Kruise
Lammiggijn Wilms

Gesijn Harms, huyvrouw
van Olde oom Jannes

Mr. Geert Alberts, en
Roeloffijn Harms

[folio 6v]
Sicco Alberts en
Wilmtijn Enninks

Wilm Jans diaconus (obiit in jun. 1716.)
Grietijn Hendriks
Lammiggijn Hendriks
Grietijn Wilms

Geertijn Enninks
Fredericus Enning Schoolmr.
Albertijn Wigbolts huisvrouw
Jacob en
Jantijn
[beide voorgaande achter accolade] Enninks.

[folio 7]
Jan Siberinge
Wibbiggijn Hendriks
Albertijn Jans Siberinge.
(1717. gesuspendeert van 't avondmaal wegens gepleegde hoererije.)

Hebbeltijn Jans Hovinge
Lubberts Berents van Kleijne Ringe
van Dalen gekomen met attestatie.
Jan Derks Muntinge en
Jantijn Jansen Muntinge
sijn huisvrouw.

Aaltijn Hovinge, huisvrouw
van Jan Geerts.

[folio 7v]
Eeke Olchers
Jan Jansen de Hovenier,
Annigje Jansen sijn huisvr.

Luichijn Jans Ruiters
Aaltijn Harms

Harmen Harmens
Lammiggijn Hendriks
Grietijn Harmens

[folio 8]
Egbert Hendriks en
Hendrickijn Jansen huisvr.

Albert Heundricken
Fenniggijn Jans dienstmaagt.

Hilliggijn Jans, huisvrouw
van Arend Knellijs.

Jan Harms Schoenmr. en
Hilliggijn Alberts.

[folio 8v]
Annigje Jans, huisvrouw van
Alard Snijder.

Jantijn Pieters huisvrouw van
Albert Harms Ruiter.
Hilliggijn Roelofs, huisvrouw
van Andries Pieters

Niesijn Egberts
Hendrickijn Hendriks

[folio 9]
Ledematen
van Glimmen
[de vermelde nummering is duidelijk later toegevoegd]

1. Hendrik Alberts, en
Annigje Roelofs de huisvrouw

2. Jan Leving Buiting
Maria Altinge
, de huisvrouw
Hendrikkijn Berents de maagd

3. Jan Altinge
Albertijn Altinge.

4. Jan Derks en
Grietijn Jacobs.

Tonnijs Roelofs en
Jacopijn Jansen
Jan Huisinge (van Santben, gekomen
met attestatie den 25 April 1717.)

6. Engbert Roelofs en
Beertijn Meijeringe.

[folio 10]
5. Warmolt Kruise diaconus
Lutgertijn Rummeringe sijn huisvrouw.

Jan Jacobs bij 't Hemrik en
8. Lummiggijn Alberts sijn huisvrouw.

Hendrik Geerts, en
Frouke Derks.

Teunijs Ottens huis.

9. Jan Teunijs
Jantijn Jansen (obiit)
Eheluiden

10. Jan Jansen
7. Lubbiggijn Roelofs en
8. Annigje Jans

11. Abeltijn Jansen
Jan Geerts
en
Grietijn Alberts
[beide vorigen] Eheluiden.

13. Jan Heminge, Gesworene
Jantijn Hiddinks huisvrouw.

12. Lucas Heminge en
Hilliggijn Huisinge sijn huisvrouw.


De Punte.

Talo Hamminge
Aaffijn Abbringe
[beide vorigen] Eheluiden]
Wilmtijn Abbringe.
Aaltijn Siberinge.

Wilm Tobias van der Klap
Annigje Meijers, huisvrouw.

[folio 11v]
bij mijn Antonius Schucking tot
leden der kerke, nae voor-
gaande Cathechizatien aange-
nomen.

den 16. 10b. 1716.
uit Noortlaren
Pieter Harmens
Arent Knellijs
Grietijn Wilms
Roelofs Jansen

uit Glimmen
Jan Teunijs
Annigje Jansen
[de twee voorgaande] Eheluiden
Wilmtijn Teunijs
Berent Geerts
Hendrik Roelofs

[folio 12]
Den 8. meert 1717 nae voorgaande
Cathechizatien bij mijn als leden
der kerke aangenomen,
dese navolgende

van Noortlaren
Albert Harmens
Jan Harmens

Jan Jacobs Köning
Andries Pieters
Jantijn Geerts

van Glimmen
Lambert Hendriks
Hilliggijn Geerts
Geert Hendriks
Knellijssijn Geerts
Jantijn Hendriks

[folio 12v]
Eslijn Tijs dienstm. van
Jan Ansinge.
Talliggijn Jans dienstbode
van Albert Noorsche
Roelofje Egberts, dienst. van mij pastor.

In junius 1718 aengenomen
van Noortlaren
Otto Jans
Nanne Jacobs

met attestatie gekomen
Jan Luchijn broer
Aaltijn Hendriks
[de twee voorgaande] Eheluiden
Grietijn Roelofs

In meert 1719
Jantijn Jans, huisvr. van Jacob schoenmr.
en barber Louwere, die de
paapsche relligie verlaten,
en nae gehoudenene cath:
de gereformeerde suiver
geleerd en beleden heeft.

[folio 13]
van Glimmen
Geert Berents
Albert Hendriks
Jan Gerrits
Lucas Hartelief

In Meert 1720.
Egge Jans van Zuidlaren.
Abel Jans van Gron:
Harmen Everts van Fries.
Geertijn Leenders van Hijken.
Harmtijn Warners van Sapmeer.
de laatste gekomen met attestatie.

[folio 13v]
Namen der Ledematen van
de Gemeente te Noortlaren,
zo als bevonden zijn van
F.F. Fokkers, beroepen
de 25. Novembr 1720,
en bevestigt d' 26
Januarij 1721.

Rom. XII. 415
Want gelijk we in een lichaam vele leden heb-
ben, en de leden alle niet dezelve werkinge
hebben. Alzo zijn wij vele een lichaam in Kri-
stus, maar elk een zijn we malkanders leden.
F.F. Fockers, Eccls.

Wibbigjen Janzen, dienstmaagt, gekomen
met attestatie van Zuidtlaren
(vertroken na Groningen.)

Jan Janzen, Wilmtjen Jansen zijn huisvrou.
Abel Janzen, Jantjen Klazen zijn huisvrou
(vertrokken na Onnen)

Hebbeltjen Jansen (obiit.), Geert Kruze, Jantjen
Janzen
zijn huisvrou.

[folio 14v]
Otto Janzen (obiit), Jantjen Westerbrink, zijn huisvr.

Alardt Westerbrink. (obiit.)

Jakob Levinge, Reinier Kluvinge, Grietjen
Levinge
zijn huisvrou, Aaltjen
Hendrix
(obiit) dienstmaagt. Jan Hendrix
gekomen met attestatie van Haren
(na Haren)

Derk Egberts, Egbertjen Hendrix Ansinge zijn huisvrou.

Jan Hendrix Noorschen, Harmtjen
Hovinge
zijn huisvrou.

Jan Hendrix, Hendrikjen Hendrix zijn huisvrou.

[folio 15]
Janz. Hendrik, Roelofjen Hendrix zijn huisvrou.

Hendrik Wigbolts, Lummigjen Hovinge zijn huisvrou.

Jakob Roelofs, Jantjen Jansen zijn huisvr.

Aaltjen Roelofs, Lammigjen Wilms,
Grietjen Wilms.

Sikko Alberts, Wilmtjen Ennink zijn huisvrou.

Geertjen Ennink (obiit.), Frederik Ennink schlmr.,
Albertjen Wigbolts zijn huisvrou,
Jakob Ennink, Jantjen Ennink.
(vertrokken na Scharmer, en Sappemeer)

[folio 15v]
Andries Pieters, Hilligjen Roelofs zijn huis.

Grietjen Hendrix, Lammigjen Hendrix,
Grietjen Wilms.

Geesjen Harms.

Pieter Harms, Elsjen Koops zijn huisvrou.

Geert Alberts, Roelofjen Harms, zijn huisvrou,
Jantjen Geerts.

Hebbeltjen Janzen Hovinge.

[folio 16]
Niesjen Egberts, Hendrikjen Hendrix. (obiit.)

Jan Geerts, Aaltjen Hendrix (obiit) zijn huisvrou.

Arent Kornelisz, Hilligjen Janzen zijn huisvrou.

Lammigjen Hendrix, Grietjen Harms.

Hendrik Jakobs, met attestatie van Haren.

Albert Huendriken (obiit.), Johanna Pauwels (obiit),
met attestatie van Haren.

Aaltjen Hovinge.

[folio 16v]
Jan Janzen (obiit), Annigjen Janzen, zijn huisvrou.

Luichjen Janzen (obiit.), Albert Harms (vertrocken na Scharmer),
Jan Harms, Nanne Jakobs, Aaltjen Harms zijn huisvrou.

Jan Jakobs, Jantjen Hendrix zijn huisvrou.

Jan Derx, Jantjen Janzen zijn huisvrou.

Jan Harms, Hilligjen Alberts zijn huisvrou.
Harmen Everts (vertrokken na Rolde.)

Albert Hendrix Noorschen, Grietjen Alberts
dienstmaagt, Barber Louere.

[folio 17]
Ledematen van Glimmen.

Hendrik Alberts.

Jan Levinge Buiting, Maria Alting (obiit.) zijn
huisvrou.

Jan Alting, Albertjen Alting. (vertrokken
na Zuidlaren.

Jan Derx, Grietjen Jakobs zijn huisvrou.

Warmolt Kruze, Lutgertjen Rummeringe
zijn huisvrou.

[folio 17v]
Engbert Roelofs en Beertjen Meijering
zijn huisvrouw.

Jan Gerritz en Lubbigjen Roelofs
zijn huisvrouw.
Lummigjen Alberts bij 't Hemrik.
Jan Teunisz. Annigjen Janzen
zijn huisvrouw.

Jan Teunisz., Jan Jansz en
Wilmtjen Teunisz. zijn
huisvrouw. (vertrokken na Haren)

Geert Berentz, Abeltjen Janzen
zijn huisvrou, Jan Geerts
Grietjen Alberts zijn huisvrou.
(vertrokken te samen na Haren)

Lukas Heming, Hilligjen Huizing
zijn huisvrouw.

[folio 18]
Jan Heming, Jantjen Hidding
zijn huisvrou.

Talo Hamming, Aafjen Abbring
zijn huisvrouw.

Wilm Tobiasz (obiit.), Annigje Meijers
zijn huisvrouw.

[folio18v]

Van my angenomen

1723
d. 10 december angenomen Hendrik Ottens Westerbrink

1724
d. 5 Junij, angenomen Albert Alberts, en Aaltjen Janzen.

1727
d. 6 Meert, angenomen Jan Alberts

[folio 19]

1722


Zijn met attestatie hier angekomen
Joost Janzen              van Zuidtlaren.

1723
Hendrik Geerts, Frouke Derx Echte
lieden, en hun zoon Geert Hendrix
van Haren. (na Haren. 1726)
Hendrik Roelofs en Lammigjen
Klaaszen
echte lieden van Borger.
(Na de Wildervank 1725.)
Maria Pieters van Vries (Na Peize. 1725.)
Roelof Hendrix en Hendrikjen
Hendrix
Echte-lieden van Haren.

1724.
Geert Roberts, en Geesjen Janzen
Echtelieden van Haren

1725
Roelof Schulte van Brantlecht.
[folio 19v]
[folio 20]
Jantjen Essink van Bimolten
onder de Gemeente van Emmelenkamp.

1726
Hilligjen Harmens van Zuidtlaren

1727.
Hendricus Willemson van Groningen.
Marrigjen Luichjes van Kropswolde.
Wibbigjen Hendrix van Groningen.
Zwaantjen Gerrits van Haren.


[folio 20v]
[folio 21]
Namen der Ledematen
van de gemeente tot
Noordlaren, so als
deselve bij d' eerste visitatie
bevonden zijn van Joh.
Fred. van Oostbroek
Pastor
aldaar, beroepen den
21 Jan. 1728 en den H.
Dienst ingesegent den 4 April
des selsten jaars.

[folio 21v]
Joh. Fred. van Oostbroek
Pastor loci.

Hilligjen Harms dienstmaagt met attestatie
gekomen van Groningen.

Jan Jansen en Huijsvr. Willemtje Jansen.

Annigjen Jansen.

Jantien Westerbring Wed. van
Otto Jans Soon Otto Hindriks

Jacob Levinge.   Reijner Klevringe
Grietje Levinge sijn huijsvrouw.

Derk Egberts   Egbertie Hindriks
Ansinge sijn huijsvrouw.

Jan Noorsing   Harmtien Hoving
sijn Huijsvrouw.

[folio 22]
Jan Hindriks AnsingHindrikje
Ansing
Huijsvrouw.   Aaltje Ansing
dochter.

Hindrik Jans   Roelfje Hindriks
sijn huijsvrouw.

Hindrik Wigbolts diaken Lummigje
Hovinge
sijn huijsvrouw.

Jacob Roelfs  Jantje Jans
sijn Huijsvrouw

Aaltje Roelfs Cruse Wed. van Willem Egberts
Grietje Willems en Lammigjen
Willems
vrouw van Warmholt
Willems
, dochters

Sikko Alberts.   Willemtje Ennink
sij Huijsvrouw.

[folio 22v]
Fredrik Enning Schoolmeesteer
Albertje Wigbolts sijn Huijsvrouw

Pieter Jans Ouderling

Andries Pieters Hilligjen
Roelfs sijn Huijsvrouw

Grietje Hindriks   Lammigje Hindriks
Grietje Willems dochter

Geesjen Harms
Pieter Harms    Elsjen Koops
sijn Huijsvrouw

Geert Albert    Roelfje Harms
sijn Huijsvrouw

[folio 23]
Hebbeltje Janzen Hovinge
Grietje Albers vrouw van Jan Hovinge
Jan Albers dienst knegt

Niesjen Egberts    Eemtje Hindriks
met attestatie van Haren.

Hindrik Jacobs
Wibbigje Sijbring

Geert Roebers    Geesje Jans Huijsvrouw

Nanne Jacobs    Aaltje Harms
Huijsvrouw.    Jan Harms

Jan Geerts    Harmtje Hindriks
van Gasselt met attestatie
Huijsvrouw

[folio 23v]
Jan Jacobs    Jantjen Hindriks
sijn Huijsvrouw

Aaltien Hoving

Geert Kruse diaken   Jantien
Beling
Huijsvrouw.

Arent Cornelis    Hilligjen Jans
sijn Huijsvrouw

Geert Hindriks    Grietje Harms
sijn huijsvrouw.

Jan Derks   Jantien Jans
sijn Huijsvrouw.

[folio 24]
Jan Harms   Hilligjen Alberts
sijn Huijsvrouw
Albert Hindriks Noorsing
Barber Louere

[folio 24v]
Ledematen van Glimmen.

Hindrik Alberts
Albert Alberts

Jan Levinge Bentinge

Jan Altinge

Roelf Hindriks  Hindrikje
Hindriks
      sijn huijsvrouw.

Warmholt Kruse Ouderling
Lutgertjen Rommeling sijn
Huijsvrouw.

Beerta Meijering Wed: van
Engbert Roelfs

[folio 25]
Swaantje Gerrits vrouw van
Dries Roelfs     Lummigjen Alberts
Wed: van Jan Jacobs.

Jan Gerrits    Lubbigjen Roelfs
sijn Huijsvrouw

Jan Teunits    Annigjen Jans
sijn Huijsvrouw

Marrigien Roelfs vrouw van
Swier Hindriks

Lucas Heming    Hilligjen
Oldenhuijsen
sijn huijsvrouw.

Jan Heming Gesworen
Jantien Hidding Huijsvrouw

[folio 25v]
Hindericus Willemzon   Annigjen
Meijers
Huijsvrouw

Talo Hamming
diaken   Aaltje
Abbring
sijn Huijsvrouw

[folio 26]
Met attestatie
zijn hijr aangekomen
1728

den 10 Junij Eemtjen Hindriks
van Haren.

1730
den 8 Septemb Geert Berents en Abeltijn
Jans
Eheluiden beneffens Grietjen Albers
Weduwe van Jan Geerts van Haren

[folio 27]
Tot Ledematen zijn aangenomen
den 9 Decemb. 1729 Fennigjen Pieters
J.D. van Noordlaren na gedane belijdenisse
voor de Kerkenraad.

Den 9 Junij 1730 na gedane belijdenisse
voor de Kerkenraad tot ledematen aangeno-
men Gesina Jans huijsvr van Mr. Egbert
Snijder
tot Glimmen. en Geertjen Geerts J.D.,
tot Noordlaren. welker eerte voorheen ook
de Roomsche religie omhelst hadde.

Den 8 Septemb na gedane belijdenisse
voor de Kerkenraad tot Ledematen aangeno-
men Geertien Sikkes, Grietien Jans Ansing
van Noordlaren, en Jantien Engelberts huijsvr. van
Jan Tonnijs van Glimmen.

[folio 28]
Den 3 Meert 1733
voor de volle kerkenraad
(uitgenoomen Hind. Wigboltz
afwezig) na gedane belijdenis
Hindrik Jans van Simons
Wolt in Oostvriesland
tot Lidmaad angenomen.

[folio 28v]
[folio 29]
Namen der Ledematen
van de Gemeente te Noord-Laren
soo als deselve in de eerste visitatie
bevonden sijn van Pred. Henr.
Havingha
predikant aldaar,
beroepen Den 9 Majus en be-
vestight Den 17 Julius 1735.

[folio 29v]
1. Fredericus Henricus Havingha
pastor, en desselfs huisvrouw
2. Anna Willemina Muntinghe
3. Warmolt Kruse, Ouderlingh
en sijn vrouw
4. Lutgertijn Rommerink.
5. Reinder Cluivinghe, ouderlingh
en
6. Jacob Levingh
7. Hindrik Wighbolts Diaken
en sijn vrouw
8. Lummechijn Eghberts.
9. Geert Kruse Diaken
en sijn vrouw
10. Jantjen ... [achternaam niet vermeld]
11. Hindrik Alberts Diaken
en sijn broer
12. Albert Alberts
13. Geert Hindriks, en sijn vrouw
14. Grietje Harms.

[folio 30]
15. Willemina Nijsingh
16. Gesina Dervijl
17. Jantjen Engberts
18. Jan Gerrijts en sijn vrouw
19. Lubbegijn Roelefs
20. Geert Geerts sub censura, sijn vrouw
21. Maria Tilemans
22. Jan Tonnijs en sijn vrouw
Annechijn ... [achternaam niet vermeld]
23. Roelef Hindriks en sijn vrouw
Hindrikjen Hindriks
24. Geert Berents en sijn vrouw
25. Abelten Jans. Haar soon
26. Berent Geerts
27. Lucas Hemingh en sijn vrouw
28. Hillechijn Huisingh
29. De Gesworen Jan Hemingh, en vr.
30. Jantjen Hiddink.

[folio 30v]
31. Henderiucus Wimmensom, en sijn vr.
32. Annighjen Meijers.
33. Vrouw Afijn Hammink
en
34. Zophia Hammink.

Noord-Laren.
35. Jan Jannes , sijn vr.
35. Willemtjen Jans.
36. Annechijn Jans.
37. Hindrik Ottens sijn vrouw.
38. Aaltjen Jans. De moeder
38. Jantjen (obiit)
39. Derk Enghberts, en s. vrouw
40. Eghbertjen Hindriks.
41. Jan Hindriks Noorsingh, en sijn vrouw
42. Harmtjen Egberts
43. Jan Hindriks, en sijn vrouw
44. Hindrikjen Hindriks

[folio 31]
45. Hillechijn Jans.
46. Hindrik Jansen, en sijn vrouw
47. Roelefjen Hindriks
48. Jan Alberts.
49. Jacob Roelefs. en sijn vrouw
50. Jantjen Jansen.
51. Aaltjen Kruse, haar Dogter
52. Grietjen Willems.
53. Sicco Alberts, en sijn vrouw
54. Willemtje Knellijs, haar Doghter
55. Geertjen Sicces.
56. Fredericus Entingh, en s. vrouw
57. Albertijn Wighbolts.
58. Lammechijn Hindriks haar D.
59. Grietjen Willems.
60. Hindrik Jacobs.

[folio 31v]
61. Hillechijn Alberts.
62. Jantjen Jansen.
63. Aaltjen Eghberts
64. Jan Geerts.
65. Jan Harms.
66. Nanne Kuiper en sijn vrouw
67. Aaltjen Harms.
68. Jan Geerts.
69. Marchien Luighjes
70. Pieter Coerts.
71. Lammechijn  Wed: v. Harm Willems
72. Hillechijn haar man
73. Andries sub Censura.
74. Pieter Harms en sijn vrouw
75. Elsjen Coerts.

[folio 32]
76. Niesjen Eghberts, haar Doghter
77. Eemtjen Hindriks
78. Geert Alberts
79. Grietjen Alberts.
--------------------------------------------------------
Anno 1735.
D. 11 Sept. is gehouden des Heeren

Heiligh en Hooghwaardigh

Avondmaal, en is toenmaals
met attestatie tot dese ge-
meente overgekomen
1. Hindrik Jansen van Rolde
2. Tjaakjen Tonnijs van Farmsum

D. 11. December is gehouden des Heeren

Heiligh Avondmaal en is toenmaals tot Lidmaat
angenomen
1. Aaltjen Sicces J.D.


[folio 32v]
Anno 1736.
D. 11 Martius [etc.]
en is toenmaals, na gedane
belijdenisse, tot Lidmaat
angenomen
Jantjen Hindriks.

D. 3 Junius [etc.]
en sijn Toenmaals
nae gedane belijdenisse
tot Ledematen angenomen
1. Geert Hoitink.
2. Swaantjen Derks.

Den 9. September [etc.]
en is toenmaals met attestatie
tot Dese Gemeente overgekomen
1. Marghjen Alberts van Emmen.

[folio 33]
Anno 1736.
D. 9 December [etc.]
en sijn toenmaals nae gedane belijdenis-
se tot Ledematen angenomen.
1. Annechijn Wijchers.
2. Geesjen Jansen.
3. Eghbert Alberts
tot Glimmen alle Drie woonaghtigh.

[folio 33v]
D. 10 Martius [etc.]
sijn toenmaals, nae gedane
belijdenisse tot.Ledematen angenomen.
1. Lucas Hammink, Gesw. (obiit)
2. Frerik Hammink.
3. Jan Luighjes.

D. 10 Junius [etc.]

en sijn toen met attestatie
tot ons overgekomen.
1. Jantjen Enninks van Sappemeer (obiit)
2. Jantjen Jansen van Assen

D. 8 September [etc.]

en was toen met attestatie tot ons overgekomen.
1. Martjen Andries van Noordbroek. (obiit)

[folio 34)
Anno 1737.
Den 8 December [etc.]

en sijn toenmaals
nae gedane belijdenisse
tot Ledematen angenomen
1. Jan Jansen (obiit) en sijn vrouw
2. Trijnje Roelefs.
Met attestatie is overgekomen
1. Grietje Volkers van Emmelenkamp (obiit)

[folio 34v]
Anno 1738.
Den 9. Meert [etc.]
en is toenmaals nae gedane belijdenisse
tot lidmaat angenomen
1. Hindrik Benes (obiit)

D. 8 Junius [etc.]

en is toenmaals met attestatie
van Haren tot ons overgekomen
1. Wobbechijn Westerbrink.

D. 14 September [etc.]

en sijn toenmaals met
attestatie van Eelde tot ons overgekomen
1. Berent Gerrijts (obiit)
2. Swaantje Pieters
Eghte Lieden.

[folio 36]
Anno 1740
Den 12 Junius [etc.]
en sijn toenmaals, nae
voorgaande belijdenisse des
Geloofs tot Ledematen angenomen
1. Grietje Jans Noorsing
2. Aaltjen Geerts Kruse (overleden)
3. Harmtjen Nannes.
4. Harm Geerts.
5. Harm Pieters.
6. Jan Willems. (overleden)
Met attestatie is toen overgekomen
1. Grietje Klaasen van Gasselte.

[folio 36v]
Anno 1740.
D. 11 September [etc.]
Met attestatie is toen overgekomen
1. Trijntjen Hindriks van Haren (overleden)


[folio 37]
Anno 1741.
D. 12 Meert [etc.]
En is toen, nae voorgaande belijdenisse des Geloofs tot Lidmaat angenomen.
1. Jantjen Cluivinge [overleden 1746)
Met attestatie sijn toen overgekomen
1. Beertje Meijering van Groningen (overleden)
2. Albert Dunning van Dwingeloo. (overleden)

[folio 37v]
Naamen der Leedemaaten be-
hoorende tot de gemeente van
Noortlaren, zoo als dezelve be-
vonden zijn bij de eerzte visi-
tatie van D. A. Pierius, beroepen
van Mensingeweer, ende Maarslag.

Leedemaaten te Noortlaren
1. Adamus Pierius, Predikant
2. Alegonda Landendorp, deszelvs vrouw
3. Sicko Alberts, Diakon (obiit)
4. Willemtie Ennink deszelvs vrouw (... etiam obiit)
5. Aaltien Sickens, deszelvs dogter

[folio 38]
6. Jan Noorsink Diakon (obiit)
7. Jan Jannes. (obiit, et ... etiam)
8. Willemtie Jans, deszelvs vrouw
9. Jan Jansen (obiit)
10. Trientie Roelfs, zijn vrouw
11. Hindrik Ottens (obiit)
12. Aaltien Jans, deszelvs vrouw
13. Derk Egberts
14. Geertien Sickens
15. Hindrik Jacobs (obiit)
16. Hindrikjen Hindriks (obiit)
17. Andries Pieters. maar in veele
jaaren niet gecommuniceert (obiit)
18. Frederikus Ennink, Schoolmeezter
19. Albertien Wigbolts, zijn vrouw (obiit)
20. Jantien Ennink, zijn zuzter
21. Grietjen Willems
22. Jacob Roelfs. (obiit)
23. Jantien Jansen, zijn vrouw. (obiit)
24. Jan Alberts. (obiit)
25. Jantien Hindriks, zijn vrouw (obiit)
26. Lummechien Hovinge (obiit)
27. Lammechien Hindriks (obiit)
28. Jan Willems, haar zoon (obiit)
29. Grietje Willems, haar Dogter.
30. Hindrik Beenes.

[folio 38v]
31. Geert Alberts (obiit)
32. Harm Geerts, deszelvs zoon
33. Grietie Jans Noorsing
34. Elsien Coops (obiit)
35. Harm Pieters. (vertrocken naa Z.laren)
36. Marchien Alberts, zijn vrouw (obiit)
37. Grietie Alberts. (obiit)
38. Eemtien Hindriks.
39. Geert Hindriks. (obiit)
40. Grietje Harms
41. Jantien Jansen (obiit)
42. Hillechien Jans
43. Annechien Jans. (obiit)
44. Pieter Coerts
45. Aaltien Geerts Kruse, zijn vrouw
46. Geert Hoitinge
47. Aaltien Hovinge (obiit)
48. Jan Geerts. (vertrocken naa t Hzant)
49. Nanne Jacobs (obiit)
50. Aaltien Harms, zijn vrouw
51. Harmtien Nannes, zijn dogter
52. Jan Harms. (In mijn tijt niet gecomen)
53. Grietje Klaasen
34. Geert Berents. (obiit
35. Grietje Alberts (obiit)
36. Hillechien, vrouw van Andries Pieters
57. Berent Geerts (obiit)

[folio 39]
Leedemaaten te Glimmen
57. Hindrik Alberts, ouderling (ob.)
58. Albert Alberts, zijn Broer
59. Lukas Hammink, Diakon
60. Jantien Cluving, zijn vrouw (obiit)
61. Afijn Abbring, zijn moeder (ob.)
62. Frerik Hammink
63. Hinderikus Willemsom
64. Annechien Meijers, zijn vrouw
65. Berent Gerrits (obiit)
66. Willemina Nijsing
67. Geesje Jansen (obiit)
68. Zwaantie Gerrits (obiit)
69. Lutgertie Rummerink (naa Haren)
70. Roelf Hindriks.
71. Hindrikje Hindriks, zijn vrouw (?? obiit)
72. Egbert Alberts.
73. Gesina Dervijl
74. Jan Luichies
75. Jantien Engberts, zijn vrouw
76. Beertien Meijerink. (obiit)
77. Jan Gerrits.
78. Lummechien Alberts. (obiit)
79. Grietje Jansen

[folio 39v]
80. Jan Tonnijs. (obiit)
81. Annechien Jansen, zijn vrouw. (obiit)
82. Annechien Wijchers
83. Lukas Hemink, maar in veele
jaaren niet gecommuniceert. (obiit)
84. Hillechien Huising, zijn vrouw
(vertrocken naa Roderwolde)(obiit)
85. Marrechien Datema
86. Jantien Hiddink (obiit)

Anno 1744
D. 14 Jun. [etc.]
En is toen tot Litmaat aangenoomen De E
Jannes Folkers, woonende bij
zijn vader op de Punt, naa dat
hij voor de geheele gemeente
over de voornaamste takken
van den godtsdienzt onder-
vraagt was.

[folio 40v]
1761
Namen der ledematen, beho-
rence tot de gemeente van
Noordlaren, zoo als deselve bevon-
den zijn bij de eerste visitatie van
D. H. Beekhuis.

te Noordl.

1. Hermannus Beekhuis past.
2. Trijntje Selfers (vertrokken naar Bedum)
3. Jan Jans koiker en
4. Willemtje Jans zijn huisvr.
5. Aaltijn Sikkens[folio 41]
6. Pieter Geerts (nu te Glimmen)(ook van daar vertrokken)
7. Aaltijn Janssen. wed van Hindr. Ottens
8. Otto Hindriks Ottens.
9. Hindrik Ansen (obiit)
10. Grietijn Klaassen wed van Jan Boer
11. Jan Pieters. meester
12. Doegijn Cornelis
13. Trijntijn Roelfs
14. Roelf Westerbrink
15. Harm Geerts en
16. Grietijn Janssen zijn huisvr. (obiit)
17. Hindrik Benes (obiit)
18. Grietijn Willems
19. Emeltijn Hindriks (obiit)
20. Nanne Willems (vertrokken naar Schoonloo)
21. Pieter Coerts en
22. Aaltijn Geerts Krüse zijn huisvr (obiit)
23. Grietijn Alberts (obiit)
24. Jantijn Cornelis (obiit)
25. Grietijn Harms wed van Geert Hindr. (obiit)
26. Geert Hoitinck
27. Geertijn Sikkens.
28. Harm Hindriks (obiit)en
29. Hinderica Emmen zijn huisvr (naar Gron.)
30. Hillegijn Jans. (obiit)
31. Aaltijn Harms wed. van Nanne Jacobs (obiit)
32. Harmtijn Nannes de dogter. (naar Zuidlaren)

[folio 41v]
1761
Te Glimmen
33. Jannes Westerhof
34. Frerik Hamminck en
35. Arendina Hoenderken sijn huisvr.
36. G. Pierius wed. Warendorp pred. te Wehe.
(naar Gron vertrokken)
37. Abert Luinge en
38. Annegijn Hoitinck zijn huisvr.
39. Maria Juges haar dienstm. (vertr-
ken naar J. onder het carspel Vries.)
40. Jantijn Jans, huisvr. van Dries Roelfs (na Haren)
41. Willemina Nijsing (obiit)
42. Tonnijs Jans (vertrokken naar Haren)
43. Roelf Hindriks
44. Trijntijn Roelfs wed. van Jan Hindr.
45. Willem Hieronijmus en
46. Grietijn Jans, Huisvr.
47. Annegijn Willems, dogter
48. Hieronijmus Willems, zoon (na Eelde oct. 1772)
49. Jan Luichijs (obiit)
50. Jantijn Engberts zijn huisvr.
51. Egbert Alberts
52. Gesina Jans. huisvr.
53. Annegijn Wichers (obiit)
54. Jan Jans wever (thans te Noordl.)
55. Evert Varwijk zijn knegt (nu in haren)
56. Martijn Datuma (obiit)wed. van Jan Heiming
57. Grietijn Heiming, huisv. van Geert Willems
58. Jan Koiker (obiit)
59. Grietijn Jans (obiit)

[folio 42]
1762
Den 9 Junij is tot lidmaat aangenomen
Aleida Heres huisvr. van den
Predikant, naa dat door hem
over de voornaamste grond-
waarheden van den herformden gods-
dienst ondervraagt was, en
blijken van eene genoegzaame
kennisse derselve gegeven hadde.

den 16. Julij is tot lidmaat aangenomen Otto
Pieters
, broeder van onze meester
Jan Pieters, van Zuiderwoude,
nadat genoegzaame blijken van
eene gegronde kennisse der grondwaar-
heden van den hervormden godsdienst
gegeven hadde in examine nuvotum
instituto.

1763
den 3 meert zijn tot ledematen aangenomen
Otto Cluvinge
Barolina Cluvinge (thans te Gron.)
Berent Hindriks
Egbert Willems
Lucretia Dorothea Pierius huisvrouw
van Otto Hindriks Ottens. (obiit)
Jantien Heins huisvrouw van
Albert Jans
nadat se alle doorslaande blijken van
eene genoegzame kennisse der
grondwaarheden van onzen herfor-
mden godsdients gegeven hadden
in examine privato itenata vice insti-
tuto.

[folio 43]
1763
den 9 Junij
zijn met attestatie van lidmaadschap
tot ons overgekomen
Gerrijt Dries en zijn huisvr.
Antje Oetzes van Rodewolde (obiit)
Grietje Jacobs huisvr. van Gerrijt
Berends
van Haren. alle drie
te Glimmen.

den 7 december
is met attestatie van lidmaat-
schap tot ons overgekomen
Evert Jansen. dienstknegt van
Mr. Harm Timmerman te Noordl.
(wederom vertrokken.)

1764.
den 30 maij
zijn tot ledematen aangenomen
na alvorens, in examine privato,
onderzogt te zijn, en eene
genoegzame kennisse van de
waarheden van onzen herformden
godsdienst getoont te hebben

te Noordlaren
Geert Willems. (thans te [zuidl. of midl.])
Hinderkijn Jacobs huisvrouw
van Berend Hindriks.

te Glimmen
Otto Berends. dienstknegt van Jan Luichijs
(met attestatie na Haren. in Maart 1770)
(wederom tot ons overgekomen 1772)
Hinderkijn Jans huisvr. van Tonnijs Jans
Lucretia Warendorp   t???? [niet leesbaar]
Pietertijn Berends

[folio 43]
1764
dito
met attestatie tot ons overgekomen
Geert Harms en Janna Jans
zijn huisvrouw van J. onder Vries te Glimmen.
(wederom vertrokken)

den 5. Sept.
met attestatie tot ons overgekomen
Isebrand Hindriks te Glim.
en Hinderkijn Geerts te Noordl.
de eerste van Gron. de ander van Peize
(daarna wedrom vertrokken.)
dito
zijn tot ledematen aangeno-
men, na alvorens, in examine
privato, onderzogt, en in de
grondwaarheden van den wa-
ren godsdienst genoegzaam
kundig gevonden te zijn.

Te Noordl.
Coop Hoijting
Jacob Hindriks en zijn
huisvr. Aaltijn Janssen.
Hindrik Geerts. (obiit)
Lammechijn Hindriks.
huisvr. van Roelf Westebrink.
Fennegijn Berends huisvr.
van Jan Harms.

Te Glimmen
Jacobkijn Hindriks huisvr.
van Jan Jans.

[folio 43v]
1764
den 6 dito
met attestatie van lidmaad-
schap van Haren tot ons gekomen
Hindrik Cornelis en
Roelfijn Harms Bosch
zijn huisvr. (wedrom vertrokken)
Jaijgijn Jans de dienst-
maagt. te Glimmen.
(nu te Helpen)

1765.
den 8 meert.
met attestatie van Lidmaad-
schap tot ons overgekomen
Hinderkijn Roelfs van
Emmen.

den 15 oct.
tot lidmaat aangenomen
Johanna Tiddens dienst-
maagt van de rekemeester
R. de Drews. (nu in Holland.)

1766.
den 4 meert.
tot ledematen aangenomen
Albert Jans Bos en
Swittert Reints. de knegt
van de Rekenmr. R. de Drews.

[folio 44]
den 4 Junij
zijn tot ledematen aangenomen
Jan Hoijting de zoon van
Geert Hoijting te Noordl.
Jan Willems de zoon van Willem
Hieronijmus
te Glimmen.
Gebke Schelts de dienstm.
van mijn Heer Jullens. (nu elders)

den 12 decemb.
is met attestatie van lidmaad-
maadschap tot ons overgekomen
Jan Jans, van Helpen onder
Groningen.

1767.
den 10 Junij
zijn tot ledematen aangenomen
Hans Reints
Harmtje Pieters
Jantijn Pieters
Grietien Hindriks

[alle vier] van Noordlaren.
Jan Jans
Roelf Dries

[beiden] van Glimmen.
met attestatie van Groningen
tot ons overgekomen Heiltje [achternaam slecht leesbaar]
dienstmaagd van mijn Heer
Drews.

den 12. december.
met attestatie van Groningen
tot ons overgekomen Vrouwke
Michiels dienstmaagd van
Jannes Westerhoff (nu 't Haren)

[folio 44v]
1768
den 8 decembr.
zijn, naar voorgaande examen,
tot ledematen aangenomen
Ettijn Heins huisvrouw van Mr.
Harm Schoenmaker.
en Roelfijn Harms, dogter van
mr. Harm Timmerman.

1769
den 2 meert
tot lidmaat aangenomen
Geert Pieters, de zoon van Pieter Coerts.

den 6 maij
zijn tot Ledmaten aange-
nomen, naa voorgaande examen,
Tale Hammink
Otto Hoenderken
Alberdina Hoenderken ....
[verwijzing op folio 45] (met attestatie na Suidlaaren April 1770)
Grietijn Hammink

den 12 dito
zijn tot ledematen aangenomen
naar voorgaande examen,
gelijk altijd geschied is
Derk Hindriks
Gerrijt Berends
Geert (Hofman) Willems
Annegijn Tonnijs
. dogter
van Tonnis Jans.

[folio 47]
Namen van de Leden der hervormde
Kristelijke Kerk, in deese Gemeijnte
van Noordlaaren, soo als deselve
bij de eerste huisbesoek bevonden
zijn, van W. Verweij beroepen van
Idzegahuisum en Piaam.

1769
Den 27 Novemb.
Ledematen te Noordlaren
1. Jan Schutte
2. en Sijn vrouw NN.
3. Aaltjen Sikkens. vrouw van Jan Jansen.
[in de marge voor de eerste drie] Kooij.
4. Aaltjen Jansen wed. van H. Ottens.
5. Otte Hendriks Diak. boekh.
6. Otte Kluiving
7. Talo Hamming
8. de Meijd. Grietjen Hendriks (vertrokken na Anloo)

[folio 46v]
9. Berend Hendriks
10. Hendrikjen Jacobs
[beiden] Echtel.
11. Jacob Hendriks. Diak.
12. Aaltjen Jans
[beiden] Echtel.
13. Roelof Westerbrink
14. Lammigjen Hendriks
[beiden] Echtel.
15. Egtbert Willems de Jonge
16. Hendrikjen Roelofs
[beiden) Echtel.
Trienje Roelfs bij in (obiit 1770)
17. Doekjen Cornelis
18. Grietjen Willems. bij in.
19. Fennigjen Berends. huisvrouw
van Jan Harmens. Snijder
20. Grietje Willems (obiit 1770)
21. Jan Pieters Schoolmr.
22. Switter Reins.
23. Geert Hoiting
24. Jan Hoiting
25. Otte Hoenderken
26. Grietjen Hamming
[beiden] Echtel.
27. Geertjen Sikkens, huisvr. van Harm Derks.
28. Hans Reins
29. Etjen Heins huisvr. van Harm Jansen Schoenmaker


[folio 47]
[folio 47v]
30. Albert Bos
31. Jannetjen Heins huisvrouw van Albert Jans (obiit 1770)
32. Pieter Koers
33. Geert Pieters
34. Harmentjen Pieters (vertrokken na 't Hogezant)
35. Jannetjen Pieters
36. Harmen Geerts. Timmerman
37. Roelofjen Harmens.

Ledematen te Glimmen.
38. Willem Hieronijmus Diak.
39. Grietjen Jans
[beiden] Echtel.
40. Annigjen Willems
41. Hieronijmus Willems
42. Jan Willems
43. Derks Hendriks
44. Roelof Dries
45. Geert Willems
46. Grietjen Heming
[beiden] Echtel.
47. Frerik Hamming (obiit 1773)
48. Arendina Hoenderken
[beiden] Echtel.
49. Jannes Westerhof.


[folio 48]
[folio 48v]
50. Gerrit Berends
51. Grietjen Jacobs
[beiden] Echtel.
52. Jantjen Egtberts. huisvrouw van Jan Bos
53. Egtbert Alberts
54. Gesina Jans.
[beiden] Echtel.
55. Petertjen Berends. huisvrouw
van Harmen Hendriks Bening
56. Teunis Jans
57. Hendrikjen Jans
[beiden] Echtel.
58. Jan Jans
59. Jacobjen Hendriks
[beiden] Echtel.
60. Annigjen Teunis.
61. Albert Suning
62. Annigjen Geers Hoiting
63. Lute Paulus.
64. Wijbrand Verweij. Pastor ibid.
65. Hendrika Susanna Cahai
huisvrouw van W. Verweij.

[folio 49]
1770
Den 30 Julij is met attestatie
tot ons van Rolde overgekomen
Aaltje Willems wed. van Hendrik Roelofs
Den 13 September zijn tot ledematen deeser
Gemeijnte aangenomen
Cornelius Hendrik Tiaden Jullens
Johannes Hendrik Jullens
[beiden] (met attestatie na Groningen Septemb. 1778)

1771
Den 12 April
Zijn tot Ledematen deezer
Gemeijnte aangenomen.
1. Trientjen Jans oud 55 jaar Noordl.
2. Harmen Hendriks oud 31 jaar Glimmen
3. Ouke Tebbens oud 31 jaar Noordl. (obiit 1773)
4. Hendrik Westerbrink oud 28 jaar Noordl.
5. Roelef Willems oud 27 jaar Glimmen
6. Willem Jans oud 26 jaar Noordl.
7. Hendrik Hoitink oud 33 jaar Noordl.
8. Jan Bos oud 31 jaar Glimmen
9. Hendrikjen Westerbrink oud 26 jaar N
10. Roelofjen Hendriks oud 24 jaar N
11. Jan Jans Teunnis. Glimmen

[folio 49v]
Den 6 Junij is met attestatie van Haren
tot ons overgekomen Otte Berends
te Glimmen.
Den 3 September is met attestatie van
Suidlaren tot ons overgekomen
Cornelia Andree huisvrouw van
Tale Hiddingh.
Den 6 December, is met attestatie
van Sappemeer tot ons overgekomen
Klaas van Meurs Hoovenier op
de Burgt van den Raadheer
R. de Drews.

1772
Den 31 Maert is tot lidmaat deeser
Gemeijnte aangenomen, Tale
Hidding
. na een naukeurig ondersoek
der gewigtigste waarheijd van ons
Herformd Christendom, in het bijsijn
van twee ouderlingen.

[folio 50]
1773
Den 16. April
Zijn tot Ledematen deezer
Gemeijnte aangenomen.
1. Hendrika Butink wed. van Jannes Hoenderken.
2. Jannetjen Jans huisvrouw van Hendrik Andries.
3. Grietjen Hendriks wed. van Hendrik Ansinge.
4. Hendrikjen Heins wed. vam Hendrik Geerts.
5. Hendrikjen Peters
6. Hendrik Harms
[voorgaande twee] Echtel. (met attestatie na Suidlaren 1773)
7. Jan Ansinge
Deese alle van Noordlaren
8. Swaantjen Egtberts van Glimmen.

1773
Den 31 Augustus, is na een privaat onderwijs
tot lidmaat deezer Gemeijnte aangenomen de WelEedele Juffer
Maria Albertijna Johanna
de Drews
, Dogter van den
Raadsheere R. de Drews.

[folio 50v]
1774.
Den 6. Maert.
Is met attestatie van Groningen tot ons
overgekomen Jan Geerts Hovenier
van de Raads Heer Drews.

Den 30 Maert.
Zijn tot Ledematen
deezer Gemeinte aangenomen
1. Rensjen Willems
2. Harmtjen Jans
3. Albertus Hoenderken
4. Evert Roelfs.
5. Arend Geerts
Deeze alle van Noordlaren
6. Jan Teunnis op de Kooij.
7. Jannes Peters (na Vries vertrokken April. 1775)
Deze twee laatste van Glimmen

1775.
Den 8 Junij.
is met attestatie van Haren
tot ons overgekomen Annigjen Roelfs
huisvrouw van Jan Brink te Glimmen.

[folio 51]
Den 24 Augustus.
na voorgaand onderzoek tot Lidmaat aangenomen
Wijbe Jans.

Den 1 Septemb.
met attestatie van Gasselte tot ons overgekomen
Lutgertijn Hilbing. huisvrouw van Tale
Hammingh
op de Punt.

1776
Den 23 April.
tot Litmaten aangenomen
1. Annigjen Alberts
2. Berendina Jans
3. Lammigjen Harms
[alle drie] van Noordl.
4. Jantjen Jacobs
5. Hendrikjen Peters
[beiden] van Glimmen.

Den 30 April.
tot Litmaten aangenomen
Jan Jannes van de Kooij
Jan Peters
beide van Noordlaren.

[folio 51v]

1776
Den 2. Junij
is met attestatie tot ons
overgekomen van Westdorph, onder
Borger, Jan Hendriks huisknegt
van Otte Hoenderken te Noordl.

Den dito.
Hendrikjen Peters wed. van
Mr. Hendrik Harms te Suidlaren.

Den 6.
attestatie gegeven aan Roelfjen
Harms
na 't Hogezand.

Den 16 Julij
is tot Litmaat aangenomen
na een naukeurig onderzoek
de Weled. Welgeb. Jonkvrouw
Hebbelina de Drews, en met
attestatie na Groningen gegaan.

[folio 53]
Namen der Leedematen
in de gemeente te Noordlaren,
gevonden door T. van der Veen,
beroepen van Feerwert in den
Ommelanden.

1777.
Ledematen te Noordlaren.
1. Jan Jans Koijker.
2. Aaltjen Sikkens, vrouw van Jannes Jans (obiit 1787)
3. Jantje, huisvrouw van Hindrik Andries.(obiit 1782)
4. Aaltjen Jansen, Wedw. H. Ottens.
5. Otto Hindriks Ottens.

[folio 53v]
6. Otto Kluiving.
7. Berent Hindriks,
8. Hindrikje Jacobs,
[voorgaande twee] echtel.
9. Hindrikje Heins, wed. Hindrik Geerts.
10. Gesw. Tale Hidding,
11. Cornelia Andreae,
12. Arends Sandts,
13. Egbert Willems,
14. Hindrikje Roelofs
[voorgaande twee] echtel.
15. Harmtje Wed. Jan Wever,
16. Roelf Westerbrink,
17. Lammigje Hindriks,
[voorgaande twee] echtel.
18. Hindrik Westerbrink,
19. Evert Roelfs, (obiit)
20. Rensje Willems,
[voorgaande twee] echt.
21. Trijntje Jans, Wed. Albert Sikkens.
22. Jan Pieters Schoolmeester.

[folio 54v]
23. Willem Jans,
24. Roelfje Hindriks
[voorgaande twee] Echt.
25. Annigje Alberts.
26. Fennigje Berends, huisvrouw
van Jan Harms.
27. Berendina Jans,
28. Wijbe Jans.
29. Harm Geerts,
30. Lammigje Harms,
31. Albert Luinge,
32. Annigje Hoitink
[twee voorgaande] echt.
33. Albertus Hoenderken,
34. Albert Bos,
35. Pieter Koerts,
36. Geert Pieters.
37. Jan Pieters.
38. Hindrikje Pieters.
39. Hindrikje Westerbrink Wed. van
H. Hoitink.

[folio 55v]
40. Grietje Hindriks, Wed. Hindrik Ansinge.
41. Geertjen Sikkens, wed. Harm Derks.
42. Hans Reins (met attestatie vertrokken naa
Zuidlaren den 24 September 1784)
43. Otto Hoenderken,
44. Grietje Hammink,
[twee voorgaande] Echt.
45. Koop Hoitink,
46. Jan Hoitink,
47. Grietje Klaasen Wed. Derk Hindriks.
48. Jan Geerts, Hovenier van den
Hr. Raatsheer R. de Drews,
(met attestatie vertrokken na Eelde, den
20 April 1779)
49. Aaltje Willems,
50. Ettijn Heins, huisvrouw van Harm Jans,
51. Jan Jannes Koijeker.

Ledematen te Glimmen.
52. Jacob Hindriks,
53. Aaltje Jans,
[twee voorgaande] Echt.

[folio 56v]
54. Jantje Jacobs,
55. Otto Beerents,
56. Teunis Jans,
57. Hindrikjen Jans,
[twee voorgaande] Echtel.
58. Jan Jans,
59. Jacobjen Hindriks,
[twee voorgaande] Echt.
60. Teunnis Jans zoon, Jans,
61. Gesina D. Orville, Wed. Egbert Alberts.
62. Harm Hindriks Oening, (vertrokken met
attestatie na Eelde)
63. Pietertjen Beerends, (overleden)
[twee voorgaande] Echtel.
64. Gerrit Beerents,
65. Grietje Jacobs,
[twee voorgaande] Echtel.
66. Swaantje Egberts,
67. Derk Hindriks,
68. Roelf Dries,
69. Geert Hofman,
70. Grietje Heiming,
[twee voorgaande] Echtel.
71. Tale Hammink,
72. Lutgertjen Hilbring
[twee voorgaande] Echtel.
73. Lute Paulus, (vertrokken naa Haren)

[folio 57v]
74. Annigje, huisvrouw van Jan Brink.
75. Jan Teunnis van de Koije,
76. Jan Bos
77. Jantje Egberts
[twee voorgaande] Echtel.
78. Hindrikje Pieters. (met attestatie
vertrokken na Adorp)

den 4 maij.
met attestatie overgekomen
1. Christina Pieterdina Meezenbroek, huisvrouw
van D.T. van der Veen. (met attestatie vertrokken
na Pieterburen den 1 maij 1779)
2. Hinderijna Floris, beide van Feerwert. (met
attestatie vertrokken na Wirdum den 1 maij 1779)
als meede zijn overgekomen,
3. Jan Brouwer van Emmelenkamp,
4. Albertje Coenraads huisvrouw van Jacob Vetter,
van Eelde. (met attestatie vertrokken naar Eelde)
5. Hilligje Jans, van Anlo.

den d Septemb 1777.
op belijdenis aangenomen de Wel. Ed. Jonkvrouw
6. Sara Maria Jullens. (met attestatie na
Groningen vertrokken)

[folio 58v]
7. den 7 maij 1778. met attestatie van
Groningen overgekomen Engelina
Langendorp
Wed. Dr. Andreae.
8. in de maand Junij aangenomen
Jannes Hoiting, van Noordlaren,
9. Harmtje Jans huisvrouw van
Gerhard Lucas, van Noordlaren.
10. Jantje Berends, van Noordlaren.
11. met attestatie van Norg overge-
komen Jantje Lucas van Norg. (met
attestatie vertrokken na Vries den 29 April 1779)
12. den 3 September met attestatie
overgkomen Etje Louwes van Annen.
(met attestatie vertrokken na Anlo
den 18 april 1779)
13. in de maand Decemb aange-
nomen, Geert Harms van Noordl.
14. Hindrik Jacobs van Glimmen.
15. Jantje Sissing, vrouw van de E.
Albertus Hoenderken van Noordl.

[folio 59v]
16. den 21 April 1779, op belijdenis aan-
genomen, Hindrikje Hindriks van Glimmen.
17. den 24 dito op belijdenis aan-
genomen, Lummigje Westerbrink
van Noordlaren.
18. den dito op geloofsbelijdenis aan-
genomen de Wel Ed. Jonkvrouw
Clara Wibbina de Drews. (met
attestatie na Groningen vertrokken)

Den 18 Junij met attestatie van
Haaren overgekomen Jantien Jans.

Tegen het Nagtmaal in December
1781 met attestatie tot ons overgekomen
Harmen Jans en sijn huis-
vrouw Lammiggien Heutinge van Rhoden.
De Juffrouw Vol van Diever.
Derk Jans geboren te Vries van Groningen
(met attestatie naa Haren vertrokken)
En Aaltjen Hendriks van IJlst uit Vrieslant.
(met attestatie naa Zuidlaren vertrokken)

[folio 60v]
Den 5 Junij 1782
op voorgaande belijdenisse
der waerheden tot lidmaten aan-
genomen Geert Hendriks
getrouwde man op Haardermolen
en
Roelof Hendriks tot Noordl.

tegen het Nagtmaal in Junij
met attestatie tot ons overge-
komen van Vries Albert Roelofs thans tot Glimmen.

Tegen het Nagtmaal in
September met attestatie
tot ons overgekomen van
Norgh. Annigjen Jans
J.D. en Diensbaar.

1783
Tegen het Nagtmaal in September
met attestatie tot ons overgekomen
Hendrikjen Westebrinks Huis-
vrouw van Roelof Hovingh van
Cropswolda.
Berentje Hendriks J.D. en diens-
baar van Zuidlaren.

1784
tegen het Nagtmaal in Junij
met attestatie naa Norg ver-
trokken Annigjen Jans.

[folio 61v]
tegen het Nagtmaal in Junij
op voorgaande belijdenisse tot
ledematen aangenomen
Dorotheia Ottens, huisvrouw
van Hendrik Sissink.
Zwaantje Nijsingh
en Janna Berent

Tegen het Nagtmaal in Septem-
ber met attestatie naa Zuid-
laren vertrokken Hans Reins.

1785
Den 8 maart 1785 tegen
Het Nagtmaal in meert aan-
genomen
Wijbe Willems getrouwe man
Roelof Hovingh getr. man
Sicce Albert getr. man
Hendrik Sissink getr. man
Aaltjen Jans Nijmegen getr. vrouw
tot Glimmen
Geertjen Hans getr. vrouw
Roelofjen Derks getr. vrouw
[allen] alhier.

[folio 62v]
Den 5 Junij 1788, met Ker-
kelijke Attestatien van Vries
tot ons overgeomen
Geert Harmens en
Maria Jans Echtelied.
en hun Dochter Jantien Geerts.

1789
Den 18 Maart 1789 is met
Kerkelijke Attestatie van
Groningen tot ons over ge-
komen Roelina Woelesius
huisvrouwe van de Predicant
C. Grootholtman.

Den 25 Junij is met Kerkelijke
Attestatie van Rolde tot ons
overgekomen Gerrig Ottens

1790
Den 16 Sept zijn op belijde-
ni aangenomen en de
volgende zondag de ge-
meente voorgestelt de
volgende personen

[folio 63]
Hillegien Alberts huisvrouw
van Sikke Jans
Jejgien Egberts huisvrouwe
van Otto Kluiving
Berentien Egberts huisvrouwe
van Jan Bos
Aaltien Roelfs huisvrouwe
van Jans Heutinge

1791
Den 15 Jun. zijn, op belijdenis
aangenomen de volgende perzonen
Sikke Jans
Jan Harms
Berent Gerrits
Geertruit Alberts


[folio 63v]
Den 10 Sept. is Aaltien Roelfs,
huisvrouw van Berent Gerrits te
Glimmen, van Haren tot ons over-
gekomen

1792
Den 7 Junij is op b elijdenis
aangenomen Jantien Harmans.

1793
Den 7 Maart is met Kerkelijke
attestatie overgekomen Egbert Jans
van Kloosterveen (vertrokken na Haren)

Den 30 April zijn op belijdenis
aangenomen de volgende personen
Jacob Egberts en
Jantien Harms Ech.lied.
Roelfjen Geerts
Maria Hoving
Aaltien Jans

[folio 64]
Jantien Ottens, huisvrouw
van Jan Harms Timmer
Hillegien Harms, huisvrouw
van Hindrik Hoving
Hinderkien Eitens, huisvrouw
van Joannes Westerhof
Willemtien Beerens
Annegien Jacobs.

1794
Den 28 Maij zijn op belijdenis
aangenomen de volgende perzonen
Hindrik Arents Sans
Cornelijs Wilms Brands
Aaldert Hoving
Jan Hoving

[folio 64v]
Hindrik Roelofs
Hillegien Pieters
huis-
vrouw van Wijbe Willems

Den 7 Sept. is Hindrik Roelfs
Kloots met Kerkelijke Attestatie
van Zuidlaren tot ons overgekomen.

Den 7 Dec. is Jantien Egberts
met Kerkelijke Attestatie
van Zuidlaren tot ons overgekomen.

1795
Jan Arends is den 22 Maart
met Kerkelijke Attestatie van
Emlenkamp in het Graafschap
Bentheim tot ons overgekomen.

[folio 65]
Den 13 Dec. is Hermannus
P. Cremer
met Kerkelijke
Attestatie van Kropswolde tot
ons overgekomen.

1796
Den 7 Maart 1796 zijn
op belijdenis des geloovs
aangenomen de volgende
personen
1. Hinderkien Hoiting
2. Hinderika Berens
3. Jantien Christiaans
4. Jantien Hoenderken

Den 25 Maij zijn op
belijdenis des geloovs
de volgende personen
aangenomen

[folio 65v]
1. Grietien Albert Bos
2. Jantien Jans, geboortig van Schieborg.
[met attestatie vertrokken naar Zuidlaren)
3. Aaltien Wilms.

Den 18 Dec. zijn met Ker-
kelijke Attestatien tot ons
overgekomen
Alagonda Holst, weduwe
van den Predicant W.
de Weerd
van Roderwolde
en
Pieter Alberts van Rolde.

[folio 66]
Den 31 Maij is op belijdenis
aangenomen
Hinderika Hidding.

Den 10 Junij zijn op belijdenis
aangenomen
Jannes Hoenderken
Jan Arents Sans
en
Egbertien Kars (vertr. naar Vries)

Den 11 Junij is met Kerke-
lijke Attestatie van Norg
tot ons overgekomen
Jantien Roelfs.

[folio 66v]
1798
Den 31 Maij zijn op be-
lijdenis des geloofs aangenomen
1. Jan Koops
2. Jan Willems (met att. vertr. n. Anloo)
3. Harm Andries
4. Sophia Hidding
5. Roelfjen Harms

Den 26 Nov. is op belijdenis
aangenomen Maria Beerta de Drews

Den 2 Dec. is met Kerkelijke
attestatie van Groningen tot
ons overgekomen Annegien
Egberts
, huisvrouw van Jan Hoving.

[folio 67]
1799
Den 9 Juni zijn met Kerkelij-
ke Attestatien tot ons overgekomen
Reinder Berents, School-
meester van Rolde en
nu te Noordlaren
Geertruit Alberts van Zuidlaren, en
Janna Harms van Anlo.

Den 8 Nov. zijn op belijde-
nis aangenomen
Maria Beerta de Sitter (met
attestatie naar Groningen vertrokken)
en
Petronella Sara Geertruida de Drews.

[folio 67v]
1800
Den 22 Maij zijn op belijdenis
aangenomen de volgende perzonen
Lambert Egberts
Hinderkien Alberts
Albertien Kors
Aaltien Hindriks
Hinderika Hoenderken
Engelina Hidding
Grietien Hidding

Elizabeth Kluiving

en
Luichien Alberts

Den 26 Juni is op belijdenis
aangenomen Sara Poppes

[folio 68]
Den 14 Sept. is Freerkien
Harms
met Kerkelijke Attes-
tatie van Gieten tot ons
overgekomen

1801.
Den 13 December is met Attestatie van
Lidmaatschap uit de Herformde Gemeente
te Emlenkamp tot ons overgekomen Geert
Krans
.
Ledematen dezer Gemeente waren bij
mijne aankomst Hier ter plaats
1. H.G. Beekhuis p.l.
2. Albedina Beekhuis geboren Buijsing
3. Roelof Hovingh Ouderling o.
4.
Annegje Alberts
5. Willemtje Jans

[folio 68v]
6. Sikko Jans
7. Hilligje Alberts
8. Otto Hinderks  o.
9. Hinderk Roelfs Kloots
10. Hinderika Ottens
11. Jeigje Egberts
12. Jannes Hoenderken.
13. Elisabeth Cluiving.
14. Aaltje Jansen.
15. Hinderk Jakobs.
16. Lammechien Harms.
17. Grietje Hindriks,
18. Tale Hiddinge   o
19.
Cornelia Anderij (Andrea) o
20. Sophia Hiddinge.
21. Engelina Hiddinge.
22. Arent Geerts Sans.
23. Jan Arends Sans.

[folio 69]
24. Lammechien Westerbrink o.
25. Hinderk Westerbrink
26. Aaldert Westerbrink
27. Lammechien Hinderks
28. Wijbe Jans.
29. Jantje Jans.
30. Hinderk Roelfs.
31. Lammert Egberts. o.
32. Jakob Egberts.
33. Jantje Harms.
34. Jantje Berents
35. Janna Berents,
36. Hinderk Hoving
37. Hillechien Harms
38. Kornelis Willems Brants
39. Berendina Jansen o.
40. Reinder Berents.
41. Geertruida Alberts (vertrokken naar Zuidlaren)
42. Harm Andries.

[folio 69v]
43. Jantje Meints
44. Jan Willems.
45. Louke Wolters o.
46. Jan Koops.
47. Aaltje Willems. o.
48. Jan Hoving.
49. Aaltje Jansen.
50. Geert Harms Timmer o.
51. Aaltje Hinderks.
52. Jan Harms.
53. Jantje Ottens
54. Hinderkje Westerbrink
55. Albert Bosch. o
56. Hinderk Arents
57. Grietje Alberts
58. Harmtje Jans.
59. Jantje Sissing
60. Hinderk Roelfs
61. Wibe Willems. o.

[folio 70]
62. Hilligje Pieters
63. Geert Pieters o.
64. Aaltje Willems
65. Annegje Geerts Hoijting
66. Geert Pieters
67. Aaltje Jansen.
68. Roelof Hindriks
69. Roelfje Derks.
70. Jans Hoijting
71. Jan Pieters o.
72. Geertje Hanses
73. Harm Jansen Ramaker. o
74. Lammechien Geerts Hoijting
75. Grietje Berents.
76. Etje Harms
77. Grietje Hamming
78. Hinderijka Hoenderken.
79. Hinderkje Harms
80. Roelfje Egberts

[folio 70v]
81. Annegje Jakobs.
Dit waren de ledematen te Noordlaren,
nu volgen die te Glimmen.
82. Lutgertje Helbering
83. Aaltje Hinderks
84. Roelfje Hinderks
85. Kristiaan Timmerman
86. Geertruida van Sijdenborg. o
87. Willemtje Hinderks.
88. Roelf Arents
89. Jantje Kristiaan
90. Hilligje Jans
91. Albert Roelfs
92. Hinderkje Alberts (Vertrokken naar Groningen)
93. Luchien Alberts (Vertrokken naar Vries)
94. Jantje Harmannus.
95. Geesje Geerts.

[folio 71]
96. Jan Bos. o
97. Berentje Echberts
98. Berent Gerrits
99. Zwaantje Ekberts
100. Aaltje Roelfs.
101. Aaltje Jans
102. Otto Berents
103. Hinderk Jans. (Vertrokken naar Groningen)
104. Hinderkje Hinderks (Vertrokken naar Groningen)
105. Albert Lukas. (met Att. naar Anlo vertr.)

tot Ledematen zijn bij mijn tijd aangenomen
Jan Harms Benes (Vertrokken naar Zuidlaren)
Trijntje Sikkens
Leentje Homans
Willemtje Jans
Annegje Egbers
(Vertrokken naar Veendam)
Willem Jans Homan
Geert Sans (Vertrokken naar Anloo)
Aaltje Geerts (vertrokken na Zuidlaren)

[folio 71v]
Geesje Wibes (Vertrokken naar Zuidlaren)
Anna Homans.
Grietje Scholtens is met attestatie van lidmaat-
schap van Rolde tot ons overgekomen den 1`5 Junij 1803.

den 11 Decber 1803 is Grietje Pieters met
attestatie van lidmaatschap van Haren tot ons overgekomen.

den 18 Maart 1804 is Geesjen Abels met attesta-
tie van lidmaatschap van Haren tot ons overgekomen.

den 6 Junij 1804 tot ledematen dezer Gemeen-
te op belijdenis van hun geloof aangenomen
Andries Pieters
Lammegien Roelfs
[beide voorgaande] te Noordlaren
Annigje Jochums te Glimmen (met Att.
naar Anlo vertrokken)
den 17 Junij 1804 is Geesjen Geerts met attestatie
van lidmaatschap tot ons overgekomen van Haren.

[folio 72]
den 26 September 1804 met attestatie van lidmaat-
schap tot ons overgekomen van Monnikkendam
Henderika Hidding.

den 20 Maart 1805 tot ledematen op de
belijdenis des geloofs in deze Gemeente aangenomen zijn
Wicher Alders
Lukas Arents
[beide voorgaande] bij de Haarder Molen.
Jans Teunis
en Albert Roelfs
[beide voorgaande] van Glimmen.

Den 17 October 1805 zijn tot ledematen
op de belijdenis des geloofs aangenomen
Willem Harms dienstbaar bij de Wedw.
Batte Hoenderken te Noordlaren
Anna Hiddink Dochter van Tale Hiddink

Den 21 October 1805 is tot lidmaat op be-
lijdenis des geloofs aangenomen
Alberdina Wilhelmina de Sitter. (vertrokken naar Groningen)

[folio 72v]
Den 6 Maart 1806 tot Ledema-
ten der Gemeente op de belijdenis van
hun geloof aangenomen
Jan Jans
Derk Hinderks
[beide voorgaande]
te Glimmen
Hinderk Geerts te Noordlaren.

Den 18 Maart 1806 tot lidmaat dezer Ge-
meente op belijdenis van zijn geloof aangeno-
men Anne Leuwes Schoolmeester te Glimmen.

Harmtje Klaassens huisvrouw
van Geert Sans te Noordlaren en
Aaltje Jans huisvrouw van Marissen
Jans
te Noordlaren zijn den 27.
October 1806 op belijdenis van hun
geloof aangenomen tot ledematen
dezer Gemeente.

Den 1 Maart 1807 zijn op belijde-
nis van hun geloof aangenomen tot
Ledematen dezer Gemeente de Vol-

[folio 73]
gende personen
Reinder Cluivink (vertr. naar Paterwolde onder Haren)
zoon van Otte Hoenderken
Albert Sikkens
Lammechien Wibes
[alle drie] te Noordl.
Martha Pops op de Drentsche Punt
Aafje Hamming
Grietje Geerts (vertr. naar Vries)
[beide voorgaande] te Glimmen
Jan Koops bij de Haardermolen.
Berent Jans te Noordlaren.
Jantje Popkes dienstbaar bij den
predikant der plaats.

Den 21 Junij 1807 zijn met attestatie
van lidmaatschap uit de Gemeente
van Roden tot ons overgekomen
Asse Jans en Marrechien Schuring
Ehelieden.

[folio 73v]
De 1 November 1808
is met attestatie van Lid-
maatschap, van de gemeente
van Buurum en Munnikke-
zijl tot deze overgekomen
Arn.  Joh.  Geerts. Sannes
geb. de Wolff

[folio 74]
De 17 Sept. 1808
is met attestatie van lidmaatschap
uit de gemeente van Haaren tot
ons overgekomen
Johanna Hendriks.

De 24 7ber 1808
zijn met attestatie van lidmaat-
schap uit de gemeente van
Zuidlaren tot ons overgekomen
Hendrik Sissink en Dorothea Ottens
echtelieden

De 23 Maart 1809
zijn met attestatie van Lid-
maatschap tot deze gemeente
overgekomen
Willemtje Hindriks van Haren
en
Jantjen Egberts van Zuidlaren.

[folio 74v]
Den 17 Junij 1809
is met attestatie van Lidmaat-
schap, uit de gemeente van
Zuidlaren, tot ons overgekomen
Wicher Jans
en uit die van Koevorden
Jan Vedelaar.

Den 13den April 1810
Zijn op belijdenis huns geloofs tot
Lidmaten der Gemeente aangenomen
Pieter Jans
Roelf Hoiting
Hinderkjen Hoiting

en
Hinderkjen Asses.
van Noordlaren, benevens
Geert Ramaker
Teunis Jannes en
Roelf Hamming
van Glimmen

[folio 75]
Den 4den Junij 1810
Zijn op belijdenis des geloofs tot leden
der Gemeente aangenomen
Kornelis Egberts
Lambert Bruins
Lukas Jannes

en
Jakob Horst
van Glimmen, benevens
Koenraad Teunis
van Noordlaren.

Den 14den Mai 1811
heeft zijn belijdenis afgelegd
Gerrijt Jans.

..... ....... [datum niet ingevuld]
en zijn met attest. van Zuidlaren
overgekomen
Albert Boscher
en
Harmina van der Weide

[folio 75v]
Den 16 Maart 1812
Zijn op belijdenis des geloofs tot
leden der Gemeente aangenomen
Tonnis Boer
Jan Asses
Roelfjen Harms
Marchien Bartels
Marijken Hindriks
Hillechien Jans

Den 18den Maart 1812
is tot lidmaat aangenomen
Geesjen Arends Bos

Den 19den Maart 1812
Zijn met attest. tot deze gemeente
overgekomen
Jakobje Jakobs van Haren
en Reinderdina Reinders, van Groningen.

[folio 76]
Den 6den Junij 1812
Zijn op belijdenis huns geloofs
tot leden der Gemeente aangenomen
Harm Hindriks (vertrokken in 1815
naar Anlo met Attestatie)
Jannes Sikkens
en
Freerkjen Hoenderken

Den 17den 7ber 1812
is van Haren met attestatie tot ons gekomen
Hindrik Jakobs.

Den ....... 1811 [datum niet ingevuld, jaar 1811 ipv verwachte 1812]
is met attest. uit de Ge-
meente van Vries tot ons overgekomen
Trijntje Arends (vertrokken
naar Vries d. 1 Julij 1833.)


 

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.